Philips | HR2395/00 | Philips Küchenwaage HR2393/01 Bedienungsanleitung

HR2395, HR2393
1
2
3
4
5
6
7
8
61 9V
6LR
g/oz
1g/5kg
oz/11 lb
9
1g/5kg
oz/11 lb
10
11
12
14
15
16
18
19
20
g/oz
1g/5kg
oz/11 lb
13
g/oz
17
1g/5kg
oz/11 lb
English 6
Dansk 11
Deutsch 16
Ελληνικα 21
Español 27
Suomi 32
Français 37
Italiano 42
Nederlands 47
Norsk 52
Português 57
Svenska 62
Türkçe 67
75
HR2395, HR2393
79
English
Introduction
Congratulations on your purchase and welcome to Philips! To fully benefit
from the support that Philips offers, register your product at
www.philips.com/welcome.
Important
Read this user manual carefully before you use the appliance and save it
for future reference.
-
-
-
Warning
This appliance is not intended for use by persons (including children)
with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of
experience and knowledge, unless they have been given supervision
or instruction concerning use of the appliance by a person
responsible for their safety.
Children should be supervised to ensure that they do not play with
the appliance.
Do not immerse the scales in water or any other liquid and do not
allow liquid to enter the scales.
Caution
Always place the appliance on a stable, level and horizontal surface
when you use it.
Make sure your hands and the appliance are dry when you insert the
batteries.
A microwave oven or a mobile phone may cause interference, which
can lead to unreliable weighing results.
Use the kitchen scales at a safe distance of at least 1.5 metres from a
working microwave oven, or switch off the microwave oven (Fig. 1).
Keep a mobile phone that is switched on at a safe distance of at least
2 metres from the scales, or switch off the mobile phone. (Fig. 2)
Electromagnetic fields (EMF)
This Philips appliance complies with all standards regarding
electromagnetic fields (EMF). If handled properly and according to the
instructions in this user manual, the appliance is safe to use based on
scientific evidence available today.
English
Preparing for use
The appliance runs on a 9-volt battery (not included). We advise you to
use a Philips 6LR 61 alkaline battery on account of its long life and
environmental friendliness.
Do not use a rechargeable battery in this appliance.
Inserting the battery
Make sure your hands and the appliance are dry when you insert the
battery.
1 Remove the battery compartment cover (Fig. 3).
2 Connect the battery to the battery connector. (Fig. 4)
3 Place the battery in the battery compartment and reattach
the battery compartment cover (Fig. 5).
Using the appliance
-
The scales indicate weight in graduations of 1 gram from 2 grams
onwards. In addition, the scales can also weigh in ounces in
graduations of 1/8 oz.
The appliance can weigh up to 5kg. If you put a weight of more than
5kg on the weighing plate, ‘Err’ appears on the display (Fig. 6).
Weighing
Buttons
The appliance has three buttons:
1 On/off button I (Fig. 7)
Press the on/off button briefly to switch on the scales. The appliance is
ready for use after 2 seconds. Press the on/off button again to switch off
the appliance.
2 Reset button 3 (Fig. 8)
Press this button to set the display to 0.
3 Conversion button g/oz (Fig. 9)
English
This button change the weight displayed from grams (g) to ounces (oz)
or from ounces (oz) to grams (g).
Weighing on the weighing plate
1 Place the ingredient or ingredients to be weighed directly on the
weighing plate. (Fig. 10)
, The weight is displayed immediately.
Weighing in a bowl
1 Put the empty bowl on the weighing plate. (Fig. 11)
, The display shows the weight of the bowl.
2 Press the reset button 3. (Fig. 12)
, The display reads 0 again.
3 If you remove the bowl from the weighing plate, the display shows
the negative weight of the bowl (Fig. 13).
4 Put the ingredient to be weighed in the bowl. (Fig. 14)
, The display shows the weight of the ingredient only.
, The appliance shows the weight of the ingredients only (without
the weight of the bowl) until you reset the appliance by pressing
the reset button 3 while the weighing plate is empty. (Fig. 15)
, Each time you press the reset button 3 when there is something
on the weighing plate, the weight on the display is set back to 0
again, irrespective of the ingredients that are already in the bowl on
the weighing plate. For example: if you have put 200 grams of sugar
in the bowl on the scales and you press the 3 button, the weight
is set back to 0.You can then easily add another ingredient, for
example 300 grams of flour, without calculating. (Fig. 16)
Features
Automatic switch-off
If you do not use the appliance for 3 minutes when it is switched on, it
switches off automatically to save battery power.
English
Full memory back-up
-
-
This appliance has ‘full memory backup’: if the appliance has not been
used for 3 minutes, it switches off automatically. If you have left the
ingredient(s) you have just weighed on the weighing plate, the
previously shown weight is displayed again when you press the on/
off button I. (Fig. 17)
When the appliance switches off automatically or when you switch it
off with the on/off button I, it returns to the last selected measure
(grams or ounces) when you switch it on again.
Cleaning
Do not use abrasive cleaning agents, scourers, alcohol etc. to clean the
scales.
Never immerse the appliance in water or rinse it under the
tap. (Fig. 18)
1 Clean the appliance with a damp cloth and, if necessary, some mild
cleaning agent.
Storage
Make sure that there is nothing on the weighing plate when the scales are
not in use.
Replacement
Replacing the battery
1 Replace the battery as soon as the battery symbol appears on the
display (see chapter ‘Preparing for use’) (Fig. 19).
Environment
-
Batteries contain substances that may pollute the environment. Do
not throw away batteries with the normal household waste, but
dispose of them at an official collection point for batteries. Always
10
-
English
remove the batteries before discarding the appliance or handing it in
at an official collection point.
Do not throw away the appliance with the normal household waste
at the end of its life, but hand it in at an official collection point for
recycling. By doing this, you help to preserve the
environment (Fig. 20).
Guarantee & service
If you need information or if you have a problem, please visit the Philips
website at www.philips.com or contact the Philips Customer Care
Centre in your country (you find its phone number in the worldwide
guarantee leaflet). If there is no Customer Care Centre in your country,
go to your local Philips dealer or contact the Service Department of
Philips Domestic Appliances and Personal Care BV.
Dansk 11
Introduktion
Tillykke med dit køb og velkommen til Philips! For at få fuldt udbytte af
den støtte, Philips tilbyder, skal du registrere dit produkt på
www.philips.com/welcome.
Vigtigt
Læs denne brugsvejledning omhyggeligt igennem, inden apparatet tages i
brug, og gem den til eventuelt senere brug.
-
-
-
Advarsel
Dette apparat er ikke beregnet til at blive brugt af personer
(herunder børn) med nedsatte fysiske og mentale evner, nedsat
følesans eller manglende erfaring og viden, medmindre de er blevet
vejledt eller instrueret i apparatets anvendelse af en person, der er
ansvarlig for deres sikkerhed.
Apparatet bør holdes uden for børns rækkevidde for at sikre, at de
ikke kan komme til at lege med det.
Kom aldrig vægten ned i vand eller anden væske. Sørg for, at der ikke
trænger vand eller væske ind i vægten.
Forsigtig
Anbring og brug altid apparatet på et stabilt, plant og vandret
underlag.
Sørg for, at både apparatet og dine hænder er tørre, når batterierne
isættes.
En mikrobølgeovn eller en mobiltelefon kan skabe elektroniske
forstyrrelser, der gør vejningen upålidelig.
Anvend vægten i sikker afstand på mindst 1,5 m fra en tændt
mikrobølgeovn, eller sluk mikrobølgeovnen (fig. 1).
En tændt mobiltelefon skal holdes mindst 2 m fra vægten, eller
slukkes. (fig. 2)
Elektromagnetiske felter (EMF)
Dette Philips-apparat overholder alle standarder for elektromagnetiske
felter (EMF). Ved korrekt anvendelse i overensstemmelse med
instruktionerne i denne brugsvejleding, er apparatet sikkert at anvende,
ifølge den videnskabelige viden, der er tilgængelig i dag.
12
Dansk
Klargøring
Apparatet kører på et 9 volt batteri (medfølger ikke). Vi anbefaler at
bruge et Philips 6LR 61 alkaline batteri på grund af dets lange levetid og
miljøvenlighed.
Brug ikke et genopladeligt batteri i dette apparat.
Sådan sættes batteriet i
Sørg for, at både apparatet og dine hænder er tørre, når batteriet
sættes i.
1 Fjern dækslet til batterirummet (fig. 3).
2 Slut batteriet til batteristikket. (fig. 4)
3 Sæt batteriet i batterirummet, og sæt dækslet tilbage på
batterirummet (fig. 5).
Sådan bruges apparatet
-
Vægten angiver vægt med interval på 1 gram fra 2 gram og opefter.
Vægten kan tilllige angive vægt i ounces med 1/8 oz interval.
Apparatet kan veje op til 5 kg. Lægges der mere end 5 kg på
vægtpladen, vises der ‘Err’ i displayet (fig. 6).
Vejning
Taster
Apparatet har tre taster:
1 On/Off-knap I (fig. 7)
Tryk kort på on/off-tasten for at tænde for vægten. Apparatet er klar til
brug efter 2 sekunder. Tryk på on/off-tasten igen for at slukke for
apparatet.
2 Reset-tast (nulstilling) 3 (fig. 8)
Tryk på denne tast for at stille displayet på 0.
3 Omskiftningstast g/oz (fig. 9)
Denne knap skifter mellem vægtangivelse i gram (g) eller ounces (oz).
Dansk 13
Vejning på vægtpladen
1 Læg ingredienserne, der skal vejes, direkte på vægtpladen. (fig. 10)
, Vægtangivelsen vises med det samme.
Vejning i skål
1 Sæt den tomme skål på vægtpladen. (fig. 11)
, Displayet viser skålens vægt.
2 Tryk på reset-tasten 3. (fig. 12)
, Displayet viser nu 0 igen.
3 Hvis du fjerner skålen fra vægtpladen, viser displayet skålens
negative vægt (fig. 13).
4 Læg ingredienserne der skal vejes i skålen. (fig. 14)
, Displayet viser nu kun ingrediensernes vægt.
, Apparatet viser udelukkende ingrediensernes vægt (uden skålens
vægt), indtil du trykker på reset-tasten 3, mens vægtpladen er
tom. (fig. 15)
, Hver gang du trykker på reset-tasten 3, når der er noget på
vægtpladen, går vægtangivelsen i displayet tilbage til 0, uden
hensyntagen til ingredienserne i skålen på vægtpladen. Eksempel:
Har du kommet 200 g sukker i skålen på vægten og trykker på 3tasten, går vægtangivelsen tilbage til 0. Derefter kan du nemt
tilsætte den næste ingrediens, f.eks. 300 g mel, uden
beregninger. (fig. 16)
Funktioner
Auto-sluk
Hvis du ikke bruger apparatet i 3 minutter, mens det er tændt, slukker det
automatisk for at spare på batterierne.
Fuld hukommelses-back-up
-
Dette apparat har ‘fuld hukommelses-back-up’: Hvis apparatet ikke er
blevet brug i 3 minutter, slukker det automatisk. Hvis ingredienserne,
14
-
Dansk
du lige har vejet, stadig står på vægtpladen, vises den tidligere viste
vægtangivelse igen, når du trykker på on/off-tastenI. (fig. 17)
Når apparatet slukker automatisk, eller når du slukker for det med
on/off-tastenI, vender det tilbage til den sidst valgte vægtenhed
(grams eller ounces), når du tænder for det igen.
Rengøring
Brug ikke skrappe rengøringsmidler, skuresvampe, acetone, sprit og
lignende til rengøring af vægten.
Apparatet må ikke kommes ned i vand eller skylles under
vandhanen. (fig. 18)
1 Rengør apparatet med en fugtig klud, og om nødvendigt med et
mildt opvaskemiddel.
Opbevaring
Sørg for, at der ikke står noget på vægtpladen, når vægten ikke er i brug.
Udskiftning
Udskiftning af batteriet
1 Udskift batteriet, så snart batterisymbolet vises i displayet (se
afsnittet “Klargøring”) (fig. 19).
Miljøhensyn
-
-
Batterier indeholder stoffer, der kan forurene miljøet. Smid aldrig
batterier ud sammen med normalt husholdningsaffald, men aflevér
dem i stedet i henhold til de lokale myndigheders anvisninger. Tag altid
batterier ud, inden apparatet kasseres eller afleveres i henhold til de
lokale myndigheders anvisninger.
Apparatet må ikke smides ud sammen med det almindelige
husholdningsaffald, når det til sin tid kasseres. Aflevér det i stedet på
en kommunal genbrugsstation. På den måde er du med til at beskytte
miljøet (fig. 20).
Dansk 15
Reklamationsret og service
For alle yderligere oplysninger eller ved eventuelle problemer med
apparatet henvises til Philips’ hjemmeside på adressen www.philips.com
eller det lokale Philips Kundecenter (telefonnumre findes i vedlagte
“World-Wide Guarantee” folder). Hvis der ikke findes et kundecenter i
dit land, bedes du venligst kontakte din lokale Philips-forhandler eller
Serviceafdelingen i Philips Domestic Appliances and Personal Care BV.
16
Deutsch
Einführung
Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf und willkommen bei Philips! Um
den Support von Philips optimal zu nutzen, registrieren Sie Ihr Produkt
bitte unter www.philips.com/welcome.
Wichtig
Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor dem Gebrauch des Geräts
aufmerksam durch und bewahren Sie sie für eine spätere Verwendung auf.
-
-
-
Warnhinweis
Dieses Gerät ist für Benutzer (einschl. Kinder) mit eingeschränkten
physischen, sensorischen oder psychischen Fähigkeiten bzw. ohne
jegliche Erfahrung oder Vorwissen nur dann geeignet, wenn eine
angemessene Aufsicht oder ausführliche Anleitung zur Benutzung des
Geräts durch eine verantwortliche Person sichergestellt ist.
Achten Sie darauf, dass Kinder nicht mit dem Gerät spielen.
Tauchen Sie die Waage nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten und
achten Sie darauf, dass keine Flüssigkeit in das Gerät eindringt.
Achtung
Stellen Sie das Gerät zum Gebrauch stets auf eine stabile, ebene und
waagerechte Unterlage.
Ihre Hände müssen beim Einsetzen der Batterien völlig trocken sein.
Mikrowellengeräte oder Mobiltelefone können Strahlen aussenden,
die u. U. die Wiegeergebnisse verfälschen.
Benutzen Sie die Küchenwaage in sicherer Entfernung von mindestens
1,5 Metern zu einer laufenden Mikrowelle, oder schalten Sie die
Mikrowelle aus (Abb. 1).
Legen Sie ein eingeschaltetes Mobiltelefon mindestens 2 Meter von
der Waage entfernt ab, oder schalten Sie es aus. (Abb. 2)
Elektromagnetische Felder (EMF; Electro Magnetic Fields)
Dieses Philips Gerät erfüllt sämtliche Normen bezüglich
elektromagnetischer Felder (EMF). Nach aktuellen wissenschaftlichen
Erkenntnissen ist das Gerät sicher im Gebrauch, sofern es ordnungsgemäß
und entsprechend den Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung
gehandhabt wird.
Deutsch 17
Für den Gebrauch vorbereiten
Für den Betrieb des Geräts ist eine 9-Volt-Batterie erforderlich (nicht
mitgeliefert). Wegen ihrer langen Lebensdauer und Umweltfreundlichkeit
empfehlen wir die Verwendung einer Alkaline-Batterie vom Typ 6LR 61
von Philips.
Verwenden Sie für dieses Gerät keinen Akku.
Die Batterie einsetzen
Ihre Hände und das Gerät müssen beim Einsetzen der Batterie völlig
trocken sein.
1 Nehmen Sie die Abdeckung des Batteriefachs ab (Abb. 3).
2 Schließen Sie die Batterie an dem dafür vorgesehenen
Batterieanschluss an. (Abb. 4)
3 Legen Sie die Batterie in das Fach ein und setzen Sie die Abdeckung
wieder auf (Abb. 5).
Das Gerät benutzen
-
Die Waage wiegt ab 2 Gramm in Schritten von 1 Gramm. Alternativ
dazu können Sie auch das angelsächsische Maßsystem wählen, dann
beträgt die Feineinteilung 1/8 oz.
Das Gerät kann bis zu 5 kg wiegen. Liegt mehr Gewicht auf dem
Wiegeteller, erscheint in der Anzeige „Err“ für Fehler (Abb. 6).
Wiegen
Tasten
Das Gerät hat drei Tasten:
1 Ein-/Ausschalter I (Abb. 7)
Drücken Sie den Ein-/Ausschalter kurz, um die Waage einzuschalten. Nach
2 Sekunden ist das Gerät einsatzbereit. Um es wieder auszuschalten,
drücken Sie erneut den Ein-/Ausschalter.
2 Rückstelltaste 3 (Abb. 8)
Drücken Sie diese Taste, um die Anzeige auf 0 zurückzustellen.
18
Deutsch
3 Konvertiertaste g/oz (Abb. 9)
Über diese Taste wechseln Sie die Anzeige von Gramm (g) auf Unzen
(oz) bzw. von Unzen (oz) auf Gramm (g).
Auf dem Wiegeteller wiegen
1 Legen Sie die zu wiegende(n) Zutat(en) direkt auf den
Wiegeteller. (Abb. 10)
, Das Gewicht wird sofort angezeigt.
Mit einer Schüssel wiegen
1 Stellen Sie die leere Schüssel auf den Wiegeteller. (Abb. 11)
, Die Anzeige gibt das Gewicht der Schüssel an.
2 Drücken Sie die Rückstelltaste 3. (Abb. 12)
, Auf der Anzeige erscheint wieder 0.
3 Wenn Sie nun die Schüssel vom Wiegeteller nehmen, erscheint in
der Anzeige das Schüsselgewicht als Negativwert (Abb. 13).
4 Geben Sie die abzuwiegende Zutat in die Schüssel. (Abb. 14)
, Die Anzeige zeigt nur das Gewicht der Zutat an.
, Das Gerät gibt nur das Gewicht der Zutaten (ohne das Gewicht
der Schüssel) so lange an, bis Sie es bei leerem Wiegeteller durch
Drücken der Rückstelltaste 3 wieder auf 0
zurücksetzen. (Abb. 15)
, Wenn Sie die Rückstelltaste 3 drücken, während Wiegegut auf
dem Wiegeteller liegt, wird das angezeigte Gewicht wieder auf 0
zurückgesetzt, und zwar unabhängig von den Zutaten, die sich
bereits in der Schüssel auf dem Wiegeteller befinden. Beispiel: wenn
Sie 200 g Zucker in die Schüssel auf der Waage gegeben haben und
die Taste 3 drücken, kehrt die Gewichtsanzeige zurück auf 0. Auf
diese Weise können Sie eine Zutat nach der anderen zugeben, z. B.
300 Gramm Mehl, ohne selbst addieren zu müssen. (Abb. 16)
Deutsch 19
Produktmerkmale
Automatische Abschaltung
Wenn Sie die Waage in eingeschaltetem Zustand 3 Minuten lang nicht
benutzen, schaltet sie sich automatisch aus, um Batteriestrom zu sparen.
Speicherfunktion
-
-
Dieses Gerät ist mit einer „Speicherfunktion“ ausgestattet: nach 3minütiger Gebrauchspause schaltet es sich automatisch aus. Wenn Sie
die gerade gewogene(n) Zutat(en) auf dem Wiegeteller lassen, wird
das zuvor ermittelte Gewicht wieder angezeigt, sobald Sie den Ein-/
Ausschalter I betätigen. (Abb. 17)
Nach der automatischen Abschaltung, oder auch dann, wenn Sie die
Waage über den Ein-/Ausschalter I ausgeschaltet haben, kehrt das
Gerät nach dem erneuten Einschalten wieder zum zuletzt gewählten
Maßsystem (Gramm oder Unzen) zurück.
Reinigung
Benutzen Sie zum Reinigen der Waage keine Scheuermittel oder
Lösungsmittel wie Azeton, Alkohol usw.
Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser. Spülen Sie es auch nicht unter
fließendem Wasser ab. (Abb. 18)
1 Reinigen Sie das Gerät mit einem feuchten Tuch und bei Bedarf
etwas mildem Reinigungsmittel.
Aufbewahrung
Legen Sie nichts auf den Wiegeteller, wenn die Waage nicht in Gebrauch
ist.
20
Deutsch
Ersatz
Die Batterie auswechseln
1 Wechseln Sie die Batterie, sobald das Batteriesymbol auf der
Anzeige erscheint (siehe Kapitel „Für den Gebrauch
vorbereiten“) (Abb. 19).
Umweltschutz
-
-
Batterien enthalten Substanzen, die die Umwelt gefährden können.
Entsorgen Sie Batterien nicht über den gewöhnlichen Hausmüll,
sondern geben Sie sie an einer offiziellen Sammelstelle für Batterien
ab. Entfernen Sie die Batterien, bevor Sie das Gerät entsorgen oder
an einer offiziellen Recyclingstelle abgeben.
Werfen Sie das Gerät am Ende der Lebensdauer nicht in den
normalen Hausmüll. Bringen Sie es zum Recycling zu einer offiziellen
Sammelstelle. Auf diese Weise helfen Sie, die Umwelt zu
schonen (Abb. 20).
Garantie und Kundendienst
Benötigen Sie weitere Informationen oder treten Probleme auf, wenden
Sie sich bitte an Ihren Philips-Händler oder setzen Sie sich mit einem
Philips Service-Center in Ihrem Land in Verbindung (Telefonnummer siehe
Garantieschrift). Besuchen Sie auch die Philips Website www.philips.com.
Sie können auch direkt die Service-Abteilung von Philips Domestic
Appliances and Personal Care BV kontaktieren.
Ελληνικα 21
Εισαγωγή
Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλώς ήρθατε στη Philips! Για
να επωφεληθείτε πλήρως από την υποστήριξη που παρέχει η Philips,
καταχωρήστε το προϊόν σας στην ιστοσελίδα www.philips.com/
welcome.
Σημαντικό
Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν
χρησιμοποιήσετε τη συσκευή και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.
-
-
-
Προειδοποίηση
Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα
(συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με περιορισμένες
σωματικές, αισθητήριες ή διανοητικές ικανότητες ή από άτομα
χωρίς εμπειρία και γνώση, εκτός και εάν τη χρησιμοποιούν υπό
επιτήρηση ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με τη χρήση της
συσκευής από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.
Τα παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται προκειμένου να
διασφαλιστεί ότι δεν θα παίζουν με τη συσκευή.
Μην βυθίζετε τη ζυγαριά σε νερό ή σε οποιοδήποτε άλλο υγρό
και μην αφήνετε να εισέλθει υγρό μέσα στη ζυγαριά.
Προσοχή
Τοποθετείτε πάντα τη συσκευή σε σταθερή, επίπεδη και οριζόντια
επιφάνεια, όταν τη χρησιμοποιείτε.
Βεβαιωθείτε ότι τα χέρια σας και η συσκευή είναι στεγνά όταν
τοποθετείτε τις μπαταρίες.
Ο φούρνος μικροκυμάτων ή το κινητό τηλέφωνο μπορεί να
προκαλέσουν παρεμβολή, δίνοντας αναξιόπιστα αποτελέσματα
ζύγισης.
Χρησιμοποιήστε τη ζυγαριά κουζίνας σε ασφαλή απόσταση
τουλάχιστον 1,5 μέτρου από φούρνο μικροκυμάτων που
βρίσκεται σε λειτουργία ή απενεργοποιήστε τον (Εικ. 1).
Κρατήστε το κινητό τηλέφωνο που βρίσκεται σε λειτουργία σε
ασφαλή απόσταση τουλάχιστον 2 μέτρων από τη ζυγαριά ή
απενεργοποιήστε το. (Εικ. 2)
22
Ελληνικα
Ηλεκτρομαγνητικά πεδία (EMF)
Η συγκεκριμένη συσκευή της Philips συμμορφώνεται με όλα τα
πρότυπα που αφορούν τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία (EMF). Εάν γίνει
σωστός χειρισμός και σύμφωνος με τις οδηγίες του παρόντος
εγχειριδίου χρήσης, η συσκευή είναι ασφαλής στη χρήση βάσει των
επιστημονικών αποδείξεων που είναι διαθέσιμες μέχρι σήμερα.
Προετοιμασία για χρήση
Η συσκευή λειτουργεί με μπαταρία 9 V (δεν συμπεριλαμβάνεται). Σας
συμβουλεύουμε να χρησιμοποιείτε την αλκαλική μπαταρία 6LR 61 της
Philips λόγω της μεγάλης διάρκειας και της φιλικότητάς της προς το
περιβάλλον.
Μην χρησιμοποιείτε επαναφορτιζόμενη μπαταρία σε αυτή τη
συσκευή.
Τοποθέτηση της μπαταρίας
Βεβαιωθείτε ότι τα χέρια σας και η συσκευή είναι στεγνά όταν
τοποθετείτε την μπαταρία.
1 Αφαιρέστε το κάλυμμα της θήκης μπαταρίας (Εικ. 3).
2 Συνδέστε την μπαταρία στο συνδετικό μπαταρίας. (Εικ. 4)
3 Τοποθετήστε τη μπαταρία στη θήκη της μπαταρίας και
επανατοποθετήστε το κάλυμμα της θήκης (Εικ. 5).
Χρήση της συσκευής
-
Η ζυγαριά υποδεικνύει το βάρος, με ακρίβεια 1 γραμμαρίου, από
2 γραμμάρια και πάνω. Επιπλέον, η ζυγαριά μπορεί να ζυγίσει σε
ουγκιές, με ακρίβεια 1/8 της ουγκιάς.
Η συσκευή μπορεί να ζυγίσει μέχρι 5 κιλά. Αν τοποθετήσετε
πάνω από 5 κιλά βάρος στην επιφάνεια ζύγισης, η ένδειξη
‘Err’ (Σφάλμα) εμφανίζεται στην οθόνη (Εικ. 6).
Ελληνικα 23
Μέτρηση βάρους
Κουμπιά
Η συσκευή έχει τρία κουμπιά:
1 Κουμπί on/off I (Εικ. 7)
Πατήστε το κουμπί on/off στιγμιαία για να ενεργοποιήσετε τη
ζυγαριά. Η συσκευή είναι έτοιμη για χρήση μετά από 2 δευτερόλεπτα.
Πατήστε ξανά το κουμπί on/off για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή.
2 Κουμπί μηδενισμού 3 (Εικ. 8)
Πατήστε αυτό το κουμπί για να ρυθμίσετε την οθόνη στο 0.
3 Κουμπί μετατροπής g/oz (Εικ. 9)
Αυτό το κουμπί μετατρέπει το βάρος που εμφανίζεται στην οθόνη
από γραμμάρια (g) σε ουγκιές (oz) ή από ουγκιές (oz) σε γραμμάρια
(g).
Μέτρηση βάρους πάνω στην επιφάνεια ζύγισης
1 Τοποθετήστε το/τα προς ζύγιση υλικό/ά απευθείας πάνω στην
επιφάνεια ζύγισης. (Εικ. 10)
, Το βάρος εμφανίζεται στην οθόνη αμέσως.
Μέτρηση βάρους μέσα σε μπολ
1 Τοποθετήστε ένα άδειο μπολ στην επιφάνεια ζύγισης. (Εικ. 11)
, Στην οθόνη εμφανίζεται το βάρος του μπολ.
2 Πατήστε το κουμπί μηδενισμού 3. (Εικ. 12)
, Στην οθόνη εμφανίζεται πάλι το 0.
3 Αν αφαιρέσετε το μπολ από την επιφάνεια ζύγισης, στην οθόνη
εμφανίζεται η αρνητική τιμή βάρους του μπολ (Εικ. 13).
4 Τοποθετήστε το υλικό που θα ζυγιστεί στο μπολ. (Εικ. 14)
, Στην οθόνη εμφανίζεται μόνο το βάρος του υλικού.
, Στην οθόνη εμφανίζεται μόνο το βάρος των υλικών (χωρίς το
βάρος του μπολ) μέχρι να μηδενίσετε τη συσκευή πατώντας το
κουμπί μηδενισμού 3, ενώ η επιφάνεια ζύγισης είναι
άδεια. (Εικ. 15)
24
,
Ελληνικα
Κάθε φορά που πατάτε το κουμπί μηδενισμού 3 ενώ υπάρχει
κάτι πάνω στην επιφάνεια ζύγισης, το βάρος στην οθόνη
ρυθμίζεται πάλι στο 0, ανεξάρτητα από τα υλικά που είναι ήδη
μέσα στο μπολ το οποίο βρίσκεται πάνω στην επιφάνεια
ζύγισης. Για παράδειγμα: αν έχετε τοποθετήσει 200γρ. ζάχαρη
στο μπολ πάνω στη ζυγαριά και πατήσετε το κουμπί 3, το
βάρος ρυθμίζεται πάλι στο 0. Στη συνέχεια, μπορείτε να
προσθέσετε και κάποιο άλλο υλικό, για παράδειγμα 300γρ.
αλεύρι, χωρίς να χρειάζεται να κάνετε υπολογισμούς. (Εικ. 16)
Χαρακτηριστικά
Αυτόματη απενεργοποίηση
Εάν δεν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για 3 λεπτά ενώ είναι
ενεργοποιημένη, απενεργοποιείται αυτόματα για εξοικονόμηση
ισχύος της μπαταρίας.
Πλήρης αποθήκευση δεδομένων στη μνήμη
-
-
Η συγκεκριμένη συσκευή έχει τη δυνατότητα ‘πλήρους
αποθήκευσης δεδομένων στη μνήμη’: εάν η συσκευή δεν έχει
χρησιμοποιηθεί για 3 λεπτά, απενεργοποιείται αυτόματα. Εάν
έχετε αφήσει το(α) υλικό(ά) που μόλις ζυγίσατε πάνω στην
επιφάνεια ζύγισης, το βάρος που είχε εμφανιστεί προηγουμένως
εμφανίζεται ξανά με το πάτημα του κουμπιού on/off I. (Εικ. 17)
Όταν η συσκευή απενεργοποιηθεί αυτόματα ή την
απενεργοποιήσετε με το κουμπί on/off I, θα επιστρέψει στην
τελευταία επιλεγμένη μέτρηση (γραμμάρια ή ουγκιές) κατά την
επόμενη ενεργοποίησή της.
Καθαρισμός
Μην χρησιμοποιείτε διαβρωτικά καθαριστικά, συρμάτινα
σφουγγαράκια, οινόπνευμα κτλ. για να καθαρίσετε τη ζυγαριά.
Μην βυθίζετε ποτέ τη συσκευή σε νερό και μην την ξεπλένετε με
νερό βρύσης. (Εικ. 18)
Ελληνικα 25
1 Καθαρίστε τη συσκευή με ένα υγρό πανί και, αν είναι
απαραίτητο, με λίγο ήπιο υγρό καθαρισμού.
Αποθήκευση
Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει τίποτα επάνω στην επιφάνεια ζύγισης
όταν δεν χρησιμοποιείται η ζυγαριά.
Αντικατάσταση
Αντικατάσταση της μπαταρίας
1 Αντικαταστήστε την μπαταρία όταν εμφανιστεί στην οθόνη το
σύμβολο της μπαταρίας (δείτε το κεφάλαιο ‘Προετοιμασία για
χρήση’) (Εικ. 19).
Περιβάλλον
-
-
Οι μπαταρίες περιέχουν ουσίες που ενδέχεται να μολύνουν το
περιβάλλον. Μην απορρίπτετε τις μπαταρίες μαζί με τα
συνηθισμένα απορρίματα του σπιτιού σας, αλλά σε ένα επίσημο
σημείο συλλογής για μπαταρίες. Αφαιρείτε πάντα τις μπαταρίες
πριν απορρίψετε τη συσκευή ή την παραδώσετε σε ένα επίσημο
σημείο συλλογής.
Στο τέλος της ζωής της συσκευής μην την πετάξετε μαζί με τα
συνηθισμένα απορρίματα του σπιτιού σας, αλλά παραδώστε τη σε
ένα επίσημο σημείο συλλογής για ανακύκλωση. Με αυτόν τον
τρόπο, θα βοηθήσετε στην προστασία του περιβάλλοντος (Εικ. 20).
Εγγύηση & σέρβις
Εάν χρειάζεστε κάποιες πληροφορίες ή αντιμετωπίζετε κάποιο
πρόβλημα, παρακαλούμε επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Philips στη
διεύθυνση www.philips.com ή επικοινωνήστε με το Τμήμα
Εξυπηρέτησης Πελατών της Philips στη χώρα σας (θα βρείτε το
τηλέφωνο στο διεθνές φυλλάδιο εγγύησης). Εάν δεν υπάρχει Τμήμα
Εξυπηρέτησης Πελατών στη χώρα σας, απευθυνθείτε στον τοπικό
26
Ελληνικα
αντιπρόσωπό σας της Philips ή επικοινωνήστε με το Τμήμα Σέρβις
των Οικιακών Συσκευών και Ειδών Προσωπικής Φροντίδας BV της
Philips.
Español 27
Introducción
Enhorabuena por la compra de este producto y bienvenido a Philips. Para
sacar el mayor partido de la asistencia que Philips le ofrece, registre su
producto en www.philips.com/welcome.
Importante
Antes de usar el aparato, lea atentamente este manual de usuario y
consérvelo por si necesitara consultarlo en el futuro.
-
-
-
Advertencia
Este aparato no debe ser usado por personas (adultos o niños) con
su capacidad física, psíquica o sensorial reducida, ni por quienes no
tengan los conocimientos y la experiencia necesarios, a menos que
sean supervisados o instruidos acerca del uso del aparato por una
persona responsable de su seguridad.
Asegúrese de que los niños no jueguen con este aparato.
No sumerja la báscula en agua u otros líquidos, ni permita que entren
líquidos en la misma.
Precaución
Coloque siempre el aparato en una superficie estable, plana y
horizontal cuando lo utilice.
Cuando vaya a poner las pilas, asegúrese de que sus manos y el
aparato estén secos.
Los microondas y los teléfonos móviles pueden provocar
interferencias y alterar los resultados del peso.
Si el microondas está funcionando, use la báscula de cocina a una
distancia de seguridad de al menos 1,5 metros del microondas, o
apague éste (fig. 1).
Si el teléfono móvil está encendido, manténgalo a una distancia de
seguridad de al menos 2 metros de la báscula, o apáguelo. (fig. 2)
Campos electromagnéticos (CEM)
Este aparato Philips cumple todos los estándares sobre campos
electromagnéticos (CEM). Si se utiliza correctamente y de acuerdo con
las instrucciones de este manual, el aparato se puede usar de forma
segura según los conocimientos científicos disponibles hoy en día.
28
Español
Preparación para su uso
El aparato funciona con una pila de 9 voltios (no incluida).
Recomendamos que utilice pilas alcalinas Philips 6LR 61, ya que son
duraderas y respetuosas con el medio ambiente.
No use pilas recargables con este aparato.
Colocación de la pila
Asegúrese de que sus manos y el aparato estén secos cuando ponga la
pila.
1 Quite la tapa del compartimento de la pila (fig. 3).
2 Conecte la pila en el conector. (fig. 4)
3 Coloque la pila en su compartimento y vuelva a colocar la
tapa (fig. 5).
Uso del aparato
-
La báscula indica el peso en graduaciones de 1 gramo a partir de 2
gramos. Además, también puede pesar en onzas en graduaciones de
1/8 de onza.
El aparato puede pesar hasta 5 kg. Si coloca más peso en la báscula,
aparecerá en la pantalla el mensaje “Err” (fig. 6).
Pesaje
Botones
El aparato tiene tres botones.
1 Botón de encendido/apagado I (fig. 7)
Pulse brevemente el botón de encendido/apagado para encender la
báscula. El aparato estará listo para usar en 2 segundos. Pulse de nuevo el
botón de encendido/apagado para apagar la báscula.
2 Botón de reinicio 3 (fig. 8)
Pulse este botón para que la pantalla vuelva a 0.
3 Botón de conversión g/oz (fig. 9)
Español 29
Con este botón puede cambiar la unidad de pesaje de gramos (g) a
onzas (oz) y viceversa.
Para pesar directamente sobre la báscula
1 Coloque los ingredientes que quiera pesar directamente sobre la
placa de medición. (fig. 10)
, El peso se mostrará de inmediato.
Para pesar con un recipiente
1 Coloque el recipiente vacío sobre la báscula. (fig. 11)
, En la pantalla se mostrará el peso del recipiente.
2 Pulse el botón de reinicio 3. (fig. 12)
, La pantalla volverá a “0”.
3 Si retira el recipiente de la báscula, en la pantalla se mostrará el
peso del recipiente en negativo (fig. 13).
4 Ponga en el recipiente el ingrediente que desea pesar. (fig. 14)
, En la pantalla se mostrará sólo el peso del ingrediente.
, El aparato seguirá mostrando el peso sólo de los ingredientes (sin
el peso del recipiente) hasta que lo reinicie mediante el botón de
reinicio 3 cuando la báscula esté vacía (sin nada encima). (fig. 15)
, Cada vez que pulse el botón de reinicio 3 cuando haya algo sobre
la báscula, el peso que aparece en la pantalla volverá a ser “0”
independientemente de los ingredientes que haya en el recipiente
sobre la báscula. Por ejemplo: si ha puesto 200 gramos de azúcar en
un recipiente sobre la báscula y pulsa el botón 3, el peso volverá
a ser “0”. A continuación, podrá añadir otro ingrediente, como 300
gramos de harina, sin tener que hacer cálculos. (fig. 16)
Características
Apagado automático
Cuando el aparato esté encendido pero no lo utilice durante 3 minutos,
se apagará automáticamente para ahorrar energía de la pila.
30
Español
Función de memoria
-
-
Este aparato cuenta con una función de memoria: si no lo utiliza
durante 3 minutos, se apagará automáticamente y, si ha dejado los
ingredientes que acaba de pesar sobre la báscula, el peso que se
mostraba anteriormente volverá a aparecer en pantalla al pulsar el
botón de encendido/apagado I. (fig. 17)
Cuando el aparato se apague de forma automática o cuando lo
apague mediante el botón de encendido/apagado I, recuperará la
última unidad de medida seleccionada (gramos u onzas) al
encenderlo de nuevo.
Limpieza
No utilice productos de limpieza abrasivos, estropajos, alcohol, etc. para
limpiar la báscula.
No sumerja nunca el aparato en agua ni lo enjuague bajo el
grifo. (fig. 18)
1 Limpie el aparato con un paño húmedo y, si es necesario, con un
producto de limpieza suave.
Almacenamiento
Asegúrese de que no haya nada sobre la báscula cuando no se esté
utilizando.
Sustitución
Sustitución de la pila
1 Sustituya la pila tan pronto como aparezca el símbolo de la pila en
la pantalla (consulte el capítulo “Preparación para su uso”) (fig. 19).
Medio ambiente
-
Las pilas contienen sustancias que pueden contaminar el medio
ambiente. No tire las pilas con la basura normal del hogar, deposítelas
en un punto de recogida oficial para pilas. Quite siempre las pilas
Español 31
-
antes de deshacerse del aparato y llevarlo a un punto de recogida
oficial.
Al final de su vida útil, no tire el aparato junto con la basura normal
del hogar. Llévelo a un punto de recogida oficial para su reciclado. De
esta manera ayudará a conservar el medio ambiente (fig. 20).
Garantía y servicio
Si necesita información o tiene algún problema, visite la página Web de
Philips en www.philips.com, o póngase en contacto con el Servicio de
Atención al Cliente de Philips en su país (hallará el número de teléfono
en el folleto de la garantía mundial). Si no hay Servicio de Atención al
Cliente de Philips en su país, diríjase a su distribuidor local Philips o
póngase en contacto con el Service Department de Philips Domestic
Appliances and Personal Care BV.
32
Suomi
Johdanto
Onnittelut ostoksestasi ja tervetuloa Philips-tuotteiden käyttäjäksi!
Hyödynnä Philipsin tuki ja rekisteröi tuotteesi osoitteessa www.philips.
com/welcome.
Tärkeää
Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen käyttöä ja säilytä se vastaisen
varalle.
-
-
-
Tärkeää
Laitetta ei ole tarkoitettu lasten tai sellaisten henkilöiden käyttöön,
joiden fyysinen tai henkinen toimintakyky on rajoittunut tai joilla ei ole
kokemusta tai tietoa laitteen käytöstä, muuten kuin heidän
turvallisuudestaan vastaavan henkilön valvonnassa ja ohjauksessa.
Pienten lasten ei saa antaa leikkiä laitteella.
Älä upota vaakaa veteen tai muuhun nesteeseen äläkä päästä nestettä
vaa’an sisään.
Varoitus
Käytä laitetta aina tukevalla, tasaisella ja vaakasuoralla alustalla.
Varmista, että kätesi ja laite ovat kuivat, kun laitat paristot paikalleen.
Käytössä oleva mikroaaltouuni tai matkapuhelin saattaa häiritä laitteen
toimintaa, jolloin punnitustulos on epäluotettava.
Käytä keittiövaakaa vähintään 1,5 metrin etäisyydellä käytössä olevasta
mikroaaltouunista tai käytä vaakaa vain silloin, kun mikroaaltouuni ei
ole käytössä (Kuva 1).
Käytä matkapuhelinta vähintään 2 metrin etäisyydellä vaa’asta tai sulje
matkapuhelin vaa’an käytön ajaksi. (Kuva 2)
Sähkömagneettiset kentät (EMF)
Tämä Philips-laite vastaa kaikkia sähkömagneettisia kenttiä (EMF) koskevia
standardeja. Jos laitetta käytetään oikein ja tämän käyttöohjeen ohjeiden
mukaisesti, sen käyttäminen on turvallista tämänhetkisten tieteellisten
tutkimusten perusteella.
Suomi 33
Käyttöönotto
Laite toimii yhdellä 9 voltin paristolla (ei toimiteta laitteen mukana).
Suosittelemme kestävän ja ympäristöystävällisen Philips 6LR 61 alkalipariston käyttöä.
Älä käytä laitteessa ladattavia paristoja.
Pariston asettaminen
Varmista, että kätesi ja laite ovat kuivat, kun laitat pariston paikalleen.
1 Irrota paristolokeron kansi (Kuva 3).
2 Liitä paristoliitin paristoon. (Kuva 4)
3 Aseta paristo paristolokeroon ja kiinnitä paristolokeron kansi
takaisin laitteeseen (Kuva 5).
Käyttö
-
Vaaka näyttää painon 1 gramman tarkkuudella 2 grammasta alkaen.
Vaa’alla voi punnita myös unsseina 1/8 unssin tarkkuudella.
Vaa’alla voi punnita enintään 5 kg. Jos punnitusalustalle asetetaan yli 5
kg, näyttöön tulee teksti Err (Kuva 6).
Punnitus
Painikkeet
Laitteessa on kolme painiketta:
1 Käynnistyspainike I (Kuva 7)
Käynnistä vaaka painamalla virtapainiketta lyhyesti. Laite on käyttövalmis 2
sekunnin kuluttua. Katkaise virta painamalla virtapainiketta uudelleen.
2 Nollauspainike 3 (Kuva 8)
Voit nollata näytön painamalla tätä painiketta.
3 Muuntopainike g/oz (Kuva 9)
Tällä painikkeella voit muuntaa näytössä näkyvän painon grammoista (g)
unsseiksi (oz) tai unsseista (oz) grammoiksi (g).
34
Suomi
Punnitus punnitusalustalla
1 Aseta punnittavat aineet suoraan punnitusalustalle. (Kuva 10)
, Paino näkyy heti näytössä.
Punnitus kulhossa
1 Aseta tyhjä kulho punnitusalustalle. (Kuva 11)
, Näytössä näkyy kulhon paino.
2 Paina nollauspainiketta 3. (Kuva 12)
, Näytön lukema nollautuu.
3 Jos poistat kulhon punnitusalustalta, kulhon paino näkyy näytössä
negatiivisena lukuna (Kuva 13).
4 Aseta punnittavat aineet kulhoon. (Kuva 14)
, Näytössä näkyy nyt vain ainesten paino.
, Laite näyttää vain aineiden painon (ilman kulhon painoa), kunnes
nollaat laitteen painamalla nollauspainiketta 3, kun punnitusalusta
on tyhjä. (Kuva 15)
, Näytössä näkyvä lukema nollautuu nollauspainiketta 3
painettaessa huolimatta siitä, että punnitusalustalla on jotain. Jos
esimerkiksi vaa’alla on kulhossa 200 grammaa sokeria ja painat
painiketta 3, painolukema nollautuu. Jos tämän jälkeen haluat lisätä
muita aineita, esimerkiksi 300 grammaa jauhoja, näet niiden painon
ilman erillisiä laskutoimituksia. (Kuva 16)
Ominaisuudet
Automaattinen virrankatkaisu
Jos laite on käyttämättä 3 minuuttia, ja laitteen virta on kytkettynä, virta
katkeaa automaattisesti paristovirran säästämiseksi.
Muistitoiminto
-
Laitteessa on muistitoiminto: jos laite on käyttämättä 3 minuuttia, sen
virta katkeaa automaattisesti. Jos olet jättänyt punnitut aineet
punnitusalustalle, viimeksi näytetty paino näkyy uudelleen, kun painat
virtapainiketta I. (Kuva 17)
Suomi 35
-
Kun laitteen virta katkeaa automaattisesti tai kun katkaiset sen
painamalla virtapainiketta I, käyttöön tulee viimeksi valittu
mittayksikkö (grammat tai unssit), kun virta kytketään uudelleen.
Puhdistaminen
Älä käytä laitteen puhdistukseen hankausaineita, hankaustyynyjä,
alkoholia tai vastaavia puhdistusaineita.
Älä upota laitetta veteen äläkä huuhtele sitä vesihanan alla. (Kuva 18)
1 Puhdista laite kostealla, tarvittaessa mietoon pesuaineveteen
kastetulla liinalla.
Säilytys
Tarkista, ettei punnitusalustalla ole mitään silloin, kun laitetta ei käytetä.
Varaosat
Pariston vaihto
1 Vaihda paristo, kun paristokuvake näkyy näytössä (lisätietoja on
kohdassa Käyttöönotto) (Kuva 19).
Ympäristöasiaa
-
-
Paristot sisältävät aineita, jotka saattavat olla ympäristölle haitallisia. Älä
hävitä paristoja talousjätteen mukana, vaan toimita ne valtuutettuun
kierrätyspisteeseen. Poista laitteen paristo aina ennen laitteen
toimittamista valtuutettuun keräyspisteeseen.
Älä hävitä vanhoja laitteita tavallisen talousjätteen mukana, vaan
toimita ne valtuutettuun kierrätyspisteeseen. Näin autat vähentämään
ympäristölle aiheutuvia haittavaikutuksia (Kuva 20).
Takuu & huolto
Jos haluat lisätietoja tai laitteen suhteen on ongelmia, käy Philipsin
Internet-sivuilla osoitteessa www.philips.com tai ota yhteys Philipsin
asiakaspalveluun (puhelinnumero löytyy takuulehtisestä). Voit myös ottaa
36
Suomi
yhteyden Philips-myyjään tai Philipsin valtuuttamaan huoltoliikkeeseen tai
suoraan Philips Domestic Appliances and Personal Care BV:n huoltoosastoon.
Français 37
Introduction
Félicitations pour votre achat et bienvenue dans l’univers Philips ! Pour
profiter pleinement de l’assistance Philips, enregistrez vos produits sur le
site à l’adresse suivante : www.philips.com/welcome.
Important
Lisez attentivement ce mode d’emploi avant d’utiliser l’appareil et
conservez-le pour un usage ultérieur.
-
-
-
Avertissement
Cet appareil n’est pas destiné à être utilisé par des personnes
(notamment des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou
intellectuelles sont réduites, ou par des personnes manquant
d’expérience ou de connaissances, à moins que celles-ci ne soient
sous surveillance ou qu’elles aient reçu des instructions quant à
l’utilisation de l’appareil par une personne responsable de leur
sécurité.
Veillez à ce que les enfants ne puissent pas jouer avec l’appareil.
Ne plongez jamais la balance dans l’eau ou dans tout autre liquide et
ne laissez pas de liquide s’infiltrer dans l’appareil.
Attention
Placez toujours l’appareil sur une surface stable, plane et horizontale
lorsque vous l’utilisez.
Veillez à avoir les mains sèches et à bien sécher l’appareil avant
d’insérer les piles.
Un four à micro-ondes ou un téléphone portable peut causer des
interférences, ce qui peut entraîner un pesage non fiable.
Maintenez la balance de cuisine à une distance minimale de 1,5 mètre
d’un four à micro-ondes en fonctionnement ou éteignez ce
dernier (fig. 1).
Veillez à garder une distance minimale de 2 mètres entre la balance
et un téléphone portable ou éteignez ce dernier. (fig. 2)
Champs électromagnétiques (CEM)
Cet appareil Philips est conforme à toutes les normes relatives aux
champs électromagnétiques (CEM). Il répond aux règles de sécurité
38
Français
établies sur la base des connaissances scientifiques actuelles s’il est
manipulé correctement et conformément aux instructions de ce mode
d’emploi.
Avant utilisation
L’appareil fonctionne avec une pile 9 V (non fournie). Nous vous
conseillons d’utiliser une pile alcaline Philips 6LR 61 car elle garantit une
longue durée de fonctionnement et respecte l’environnement.
N’utilisez pas de pile rechargeable avec cet appareil.
Insertion de la pile
Veillez à avoir les mains sèches et à bien sécher l’appareil avant
d’insérer la pile.
1 Retirez le couvercle du compartiment à piles (fig. 3).
2 Reliez la pile au connecteur de pile. (fig. 4)
3 Insérez la pile dans le compartiment à pile et remettez le couvercle
en place (fig. 5).
Utilisation de l’appareil
-
La balance indique le poids au gramme ou aux 2 grammes près. En
outre, elle permet de peser les ingrédients en onces, par graduation
de 1/8 oz.
L’appareil permet de peser des ingrédients jusqu’à 5 kg. Au-delà de ce
poids, le message « Err » apparaît sur l’afficheur (fig. 6).
Pesage
Boutons
L’appareil est doté de trois boutons :
1 Bouton marche/arrêt I (fig. 7)
Appuyez brièvement sur le bouton marche/arrêt pour allumer la balance.
Au bout de 2 secondes, l’appareil est prêt à l’emploi. Appuyez de nouveau
sur le bouton marche/arrêt pour éteindre l’appareil.
Français 39
2 Bouton de réinitialisation 3 (fig. 8)
Appuyez sur ce bouton pour que l’afficheur indique « 0 ».
3 Bouton de conversion g/oz (fig. 9)
Ce bouton vous permet de passer d’un affichage en grammes (g) à un
affichage en onces (oz), et inversement.
Pesage directement sur la plaque de pesage
1 Placez les ingrédients à peser directement sur la plaque de
pesage. (fig. 10)
, Le poids s’affiche immédiatement.
Pesage par l’intermédiaire d’un bol
1 Placez le bol vide sur la plaque de pesage. (fig. 11)
, L’afficheur indique le poids du bol.
2 Appuyez sur le bouton de réinitialisation 3. (fig. 12)
, L’afficheur indique de nouveau « 0 ».
3 Si vous retirez le bol de la plaque de pesage, l’afficheur indique le
poids du bol en négatif (fig. 13).
4 Placez l’ingrédient à peser dans le bol. (fig. 14)
, L’afficheur indique le poids de l’ingrédient uniquement.
, L’appareil affiche le poids des ingrédients uniquement (sans le bol)
jusqu’à ce que vous appuyiez sur le bouton de réinitialisation 3
une fois la plaque de pesage libérée. (fig. 15)
, Si vous appuyez sur le bouton de réinitialisation 3 alors que des
ingrédients se trouvent dans le bol situé sur la plaque de pesage, le
poids renseigné sur l’afficheur est remis à « 0 », indépendamment
des ingrédients déjà contenus dans le bol. Par exemple : si vous
placez 200 grammes de sucre dans le bol situé sur la balance et
appuyez sur le bouton 3, le poids est remis à 0.Vous pouvez alors
facilement ajouter un autre ingrédient, 300 grammes de farine par
exemple, sans devoir faire le calcul. (fig. 16)
40
Français
Caractéristiques
Arrêt automatique
Si vous n’utilisez pas l’appareil pendant 3 minutes alors qu’il est allumé,
celui-ci s’éteint automatiquement afin d’économiser l’énergie.
Sauvegarde de la mémoire
-
-
Cet appareil intègre une option de « sauvegarde de la mémoire » : s’il
n’est pas utilisé pendant 3 minutes, il s’éteint automatiquement. Si
vous avez laissé les ingrédients sur la plaque de pesage après les avoir
pesé, le dernier poids affiché apparaît de nouveau lorsque vous
appuyez sur le bouton marche/arrêt I. (fig. 17)
Si l’appareil s’est éteint automatiquement ou si vous l’avez arrêté à
l’aide du bouton marche/arrêt I, la dernière unité de mesure
sélectionnée (grammes ou onces) est maintenue lorsque vous
remettez l’appareil en marche.
Nettoyage
N’utilisez jamais de produits abrasifs, tampons à récurer, alcool, etc.
pour nettoyer la balance.
N’immergez jamais l’appareil dans l’eau et ne le rincez pas sous le
robinet. (fig. 18)
1 Nettoyez l’appareil avec un chiffon humide et, si nécessaire, un peu
de détergent.
Rangement
Assurez-vous qu’aucun objet ne se trouve sur la plaque de pesage
lorsque vous n’utilisez pas la balance.
Remplacement
Remplacement de la pile
1 Remplacez la pile dès que le symbole de la pile apparaît sur
l’afficheur (voir le chapitre « Avant utilisation ») (fig. 19).
Français 41
Environnement
-
-
Les piles contiennent des substances qui peuvent nuire à
l’environnement. Ne jetez pas les piles usées avec les ordures
ménagères, mais déposez-les à un endroit assigné à cet effet. Retirez
toujours les piles avant de mettre l’appareil au rebut et de le déposer
à un endroit assigné à cet effet.
Lorsqu’il ne fonctionnera plus, ne jetez pas l’appareil avec les ordures
ménagères, mais déposez-le à un endroit assigné à cet effet, où il
pourra être recyclé. Vous contribuerez ainsi à la protection de
l’environnement (fig. 20).
Garantie et service
Si vous souhaitez obtenir des informations supplémentaires ou si vous
rencontrez un problème, visitez le site Web de Philips à l’adresse
www.philips.com ou contactez le Service Consommateurs Philips de
votre pays (vous trouverez le numéro de téléphone correspondant sur le
dépliant de garantie internationale). S’il n’existe pas de
Service Consommateurs Philips dans votre pays, renseignez-vous auprès
de votre revendeur Philips local ou contactez le « Service Department of
Philips Domestic Appliances and Personal Care BV ».
42
Italiano
Introduzione
Congratulazioni per l’acquisto e benvenuti in Philips! Per trarre il massimo
vantaggio dall’assistenza Philips, registrate il vostro prodotto su www.
philips.com/welcome.
Importante
Prima di utilizzare l’apparecchio, leggete attentamente il presente manuale
e conservatelo per eventuali riferimenti futuri.
-
-
-
Avviso
L’apparecchio non è destinato a persone (inclusi bambini) con
capacità mentali, fisiche o sensoriali ridotte, fatti salvi i casi in cui tali
persone abbiano ricevuto assistenza o formazione per l’uso
dell’apparecchio da una persona responsabile della loro sicurezza.
Adottate le dovute precauzioni per evitare che i bambini giochino
con l’apparecchio.
Non immergete la bilancia in acqua o altri liquidi onde evitare
infiltrazioni di sostanze liquide all’interno dell’apparecchio.
Attenzione
Posizionate sempre la bilancia su una superficie stabile, piana
e orizzontale durante l’utilizzo.
Assicuratevi che le mani e l’apparecchio siano perfettamente asciutti
prima di inserire le batterie.
L’utilizzo di forni a microonde o telefoni cellulari potrebbe causare
interferenze e di conseguenza i risultati della pesatura potrebbero
essere inaffidabili.
Utilizzate la bilancia da cucina ad una distanza di sicurezza di almeno
1,5 metri da un forno a microonde in funzionamento oppure
spegnete il forno (fig. 1).
Mantenete una distanza di sicurezza di almeno 2 metri tra un
telefono cellulare acceso e la bilancia, oppure spegnete il telefono
cellulare. (fig. 2)
Campi elettromagnetici (EMF)
Questo apparecchio Philips è conforme a tutti gli standard relativi ai
campi elettromagnetici (EMF). Se utilizzato in modo
Italiano 43
appropriato seguendo le istruzioni contenute nel presente manuale
utente, l’apparecchio consente un utilizzo sicuro come confermato dai
risultati scientifici attualmente disponibili.
Predisposizione dell’apparecchio
L’apparecchio funziona con una batteria da 9 volt (non inclusa). Si
consiglia di utilizzare una batteria alcalina Philips 6LR 61 in quanto
garantisce una maggiore durata e non danneggia l’ambiente.
non utilizzate batterie ricaricabili.
Inserimento della batteria
Assicuratevi che le mani e l’apparecchio siano perfettamente asciutti
quando si inseriscono le batterie.
1 Rimuovete il coperchio dello scomparto della batteria (fig. 3).
2 Collegate la batteria al relativo dispositivo di collegamento. (fig. 4)
3 Posizionate la batteria nello scomparto e reinserite
il coperchio (fig. 5).
Modalità d’uso dell’apparecchio
-
La bilancia indica il peso in livelli di 1 grammo a partire da 2 grammi
in su. Inoltre, il peso può essere indicato in once in livelli di 1/8 di
oncia.
L’apparecchio è in grado di pesare fino a 5 kg. Se si posiziona sul
piatto di pesatura un elemento il cui peso è superiore a 5 kg, viene
visualizzato il messaggio ‘Err’ sul display (fig. 6).
Rilevamento del peso
Pulsanti
La bilancia dispone di tre pulsanti:
1 Pulsante on/off I (fig. 7)
44
Italiano
Premete brevemente il pulsante on/off per accendere la bilancia.
L’apparecchio è pronto per l’uso dopo 2 secondi. Per spegnere la bilancia,
premete nuovamente il pulsante on/off.
2 Pulsante di reset 3 (fig. 8)
Premete questo pulsante per impostare il display sul valore 0.
3 Pulsante per la conversione grammi/once (fig. 9)
Questo pulsante modifica la visualizzazione del peso da grammi (g) a
once (oz) o da once (oz) a grammi (g).
Rilevamento del peso tramite piatto di pesatura
1 Posizionate gli ingredienti da pesare direttamente sul piatto di
pesatura. (fig. 10)
, Il peso viene visualizzato immediatamente.
Rilevamento del peso tramite recipiente
1 Posizionate il recipiente vuoto sul piatto di pesatura. (fig. 11)
, Sul display viene visualizzato il peso del recipiente.
2 Premete il pulsante di reset 3. (fig. 12)
, Sul display viene visualizzato 0.
3 Se si rimuove il recipiente dal piatto di pesatura, sul display viene
visualizzato il peso negativo del recipiente (fig. 13).
4 Posizionate nel recipiente l’ingrediente da pesare. (fig. 14)
, Sul display viene visualizzato solo il peso dell’ingrediente.
, L’apparecchio mostra solo il peso degli ingredienti (escluso il peso
del recipiente) fino a quando la bilancia non viene azzerata
premendo il pulsante di reset 3 mentre il piatto di pesatura è
vuoto. (fig. 15)
, Ogniqualvolta si preme il pulsante di reset 3 quando il piatto di
pesatura non è vuoto, il peso visualizzato viene azzerato di nuovo,
indipendentemente dagli ingredienti presenti nel recipiente o sul
piatto di pesatura. Ad esempio, se il recipiente collocato sul piatto
di pesatura contiene 200 grammi di zucchero e si preme il pulsante
3, il peso viene azzerato. È quindi possibile aggiungere un altro
Italiano 45
ingrediente, ad esempio 300 grammi di farina, senza dover eseguire
alcun calcolo. (fig. 16)
Caratteristiche
Spegnimento automatico
Se la bilancia non viene utilizzata per 3 minuti dopo essere stata accesa, si
spegne automaticamente per consentire il risparmio della batteria.
Backup completo della memoria
-
-
Questo apparecchio è dotato di un funzione di ‘backup completo
della memoria’: se non viene utilizzato per 3 minuti, si spegne
automaticamente. Se gli ingredienti appena pesati restano sul piatto di
pesatura, il peso viene visualizzato nuovamente quando si preme il
pulsante on/off I. (fig. 17)
Quando la bilancia si spegne automaticamente o quando viene
spenta mediante l’apposito pulsante on/off I, l’ultima unità di misura
selezionata (grammi oppure once) viene visualizzata alla successiva
riaccensione.
Pulizia
Per pulire la bilancia, non usate prodotti o detergenti abrasivi, pagliette,
alcool, ecc.
Non immergete mai l’apparecchio nell’acqua e non risciacquatelo sotto
l’acqua corrente. (fig. 18)
1 Pulite l’apparecchio con un panno umido e, se necessario, utilizzate
un detergente neutro.
Come riporre l’apparecchio
Assicuratevi che i piatti della bilancia non contengano nulla quando questa
non è in uso.
46
Italiano
Sostituzione
Come sostituire la batteria
1 È necessario sostituire la batteria non appena sul display viene
visualizzato il simbolo della batteria (vedere il capitolo
‘Predisposizione dell’apparecchio’) (fig. 19).
Tutela dell’ambiente
-
-
Le batterie contengono sostanze potenzialmente nocive per
l’ambiente. Non smaltite le batterie insieme ai comuni rifiuti
domestici, ma consegnatele a un apposito centro di raccolta ufficiale.
Rimuovete sempre le batterie prima dello smaltimento
dell’apparecchio e consegnatelo a un centro di raccolta ufficiale.
Per contribuire alla tutela dell’ambiente, non smaltite l’apparecchio
insieme ai rifiuti domestici, ma consegnatelo a un centro di raccolta
ufficiale (fig. 20).
Garanzia e assistenza
Per ulteriori informazioni o eventuali problemi, visitate il sito Web Philips
all’indirizzo www.philips.com oppure contattate il Centro Assistenza
Clienti Philips locale (il numero di telefono è riportato nella garanzia).
Qualora non fosse disponibile un Centro Assistenza Clienti locale,
rivolgetevi al rivenditore autorizzato Philips oppure contattate il Reparto
assistenza Philips Domestic Appliances & Personal Care BV.
Nederlands 47
Inleiding
Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Als u volledig wilt
profiteren van de ondersteuning die Philips biedt, registreer uw product
dan op www.philips.com/welcome.
Belangrijk
Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u het apparaat gaat
gebruiken. Bewaar de gebruiksaanwijzing om deze indien nodig te kunnen
raadplegen.
-
-
-
Waarschuwing
Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (waaronder
kinderen) met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke
vermogens, of die gebrek aan ervaring of kennis hebben, tenzij
iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid toezicht op hen
houdt of hen heeft uitgelegd hoe het apparaat dient te worden
gebruikt.
Houd toezicht op kinderen om te voorkomen dat ze met het
apparaat gaan spelen.
Dompel de weegschaal niet in water of een andere vloeistof en
voorkom dat er vloeistof in de weegschaal komt.
Let op
Plaats het apparaat altijd op een stabiele, vlakke en horizontale
ondergrond als u het gebruikt.
Zorg ervoor dat uw handen en het apparaat droog zijn wanneer u
de batterijen plaatst.
Magnetrons en mobiele telefoons kunnen storingen veroorzaken,
waardoor het weegresultaat onbetrouwbaar kan zijn.
Gebruik de keukenweegschaal op een veilige afstand (ten minste 1,5
meter) van een werkende magnetron of schakel de magnetron
uit (fig. 1).
Houd ingeschakelde mobiele telefoons op een veilige afstand (ten
minste 2 meter) van de weegschaal of schakel de telefoon uit. (fig. 2)
48
Nederlands
Elektromagnetische velden (EMV)
Dit Philips-apparaat voldoet aan alle richtlijnen met betrekking tot
elektromagnetische velden (EMV). Mits het apparaat op de juiste wijze
en volgens de instructies in deze gebruiksaanwijzing wordt gebruikt, is het
veilig te gebruiken volgens het nu beschikbare wetenschappelijke bewijs.
Klaarmaken voor gebruik
Het apparaat werkt op een 9-volt batterij (niet bijgeleverd). We raden u
aan een alkalinebatterij 6LR 61 van Philips te gebruiken. Deze heeft een
lange levensduur en is milieuvriendelijk.
Gebruik geen oplaadbare batterij in dit apparaat.
De batterij plaatsen
Zorg ervoor dat uw handen en het apparaat droog zijn wanneer u de
batterij plaatst.
1 Verwijder het klepje van het batterijvak (fig. 3).
2 Sluit de batterij aan op de batterij-aansluiting. (fig. 4)
3 Plaats de batterij in het batterijvak en plaats het klepje van het
batterijvak terug (fig. 5).
Het apparaat gebruiken
-
De weegschaal geeft het gewicht aan in stappen van 1 gram en begint
bij 2 gram. Daarnaast kan de weegschaal het gewicht aangeven in
ounces, in stappen van 1/8 ounce.
Het apparaat kan maximaal 5 kg wegen. Als u een gewicht van meer
dan 5 kg op de weegplaat plaatst, verschijnt ‘Err’ op het display (fig. 6).
Wegen
Knoppen
Het apparaat heeft drie knoppen:
1 Aan/uitknop I (fig. 7)
Nederlands 49
Druk kort op de aan/uitknop om de weegschaal in te schakelen. Het
apparaat is na 2 seconden klaar voor gebruik. Druk nogmaals op de aan/
uitknop om het apparaat uit te schakelen.
2 Resetknop 3 (fig. 8)
Druk op deze knop om het display weer op 0 te zetten.
3 Gram/ounce omschakelknop (fig. 9)
Met deze knop verandert u de weergave van het gewicht van gram (g)
naar ounce (oz) en vice versa.
Wegen op de weegplaat
1 Plaats het ingrediënt of de ingrediënten die u wilt wegen
rechtstreeks op de weegplaat. (fig. 10)
, Het gewicht wordt meteen weergegeven.
Wegen in een kom
1 Plaats de lege kom op de weegplaat. (fig. 11)
, Het display toont het gewicht van de kom.
2 Druk op de resetknop 3. (fig. 12)
, Het display staat nu weer op 0.
3 Zodra u de kom van de weegplaat verwijdert, toont het display het
negatieve gewicht van de kom (fig. 13).
4 Plaats de ingrediënten die u wilt wegen in de kom. (fig. 14)
, Op het display verschijnt alleen het gewicht van de ingrediënten.
, Het apparaat toont alleen het gewicht van de ingrediënten (zonder
het gewicht van de kom) totdat u het apparaat opnieuw instelt
door op de resetknop 3 te drukken als de weegplaat leeg
is. (fig. 15)
, Elke keer dat u op de resetknop 3 drukt terwijl er iets op de
weegplaat ligt, wordt het gewicht op het display weer op 0 gezet,
ongeacht de ingrediënten die zich al in de kom of op de weegplaat
bevinden. Als u bijvoorbeeld 200 gram suiker in de kom op de
weegschaal hebt gedaan en op de resetknop 3 drukt, wordt het
gewicht weer op 0 ingesteld. Zo kunt u eenvoudig een ander
50
Nederlands
ingrediënt, bijvoorbeeld 300 gram bloem, toevoegen zonder te
hoeven rekenen. (fig. 16)
Functies
Automatische uitschakeling
Het apparaat schakelt automatisch uit om energie te besparen als u het
gedurende 3 minuten niet gebruikt terwijl het is ingeschakeld.
Geheugenfunctie
-
-
Dit apparaat is uitgerust met een geheugenfunctie: als het apparaat
gedurende 3 minuten niet wordt gebruikt, schakelt het automatisch
uit. Als u de ingrediënten die u zojuist hebt gewogen op de weegplaat
laat liggen, verschijnt het laatst weergegeven gewicht opnieuw zodra
u op de aan/uitknop I drukt. (fig. 17)
Als het apparaat automatisch uitschakelt of als u het met de aan/
uitknop I uitschakelt, wordt de meeteenheid (gram of ounce) die u
het laatst hebt gebruikt weer ingesteld.
Schoonmaken
Gebruik geen schurende schoonmaakmiddelen, schuursponsjes, alcohol
enz. om de weegschaal schoon te maken.
Dompel het apparaat nooit in water en spoel het ook niet af onder de
kraan. (fig. 18)
1 Maak het apparaat schoon met een vochtige doek en, indien nodig,
een mild schoonmaakmiddel.
Opbergen
Zorg ervoor dat er niets op de weegplaat ligt als u de weegschaal niet
gebruikt.
Nederlands 51
Vervangen
De batterij vervangen
1 Vervang de batterij zodra het batterijsymbool op het display
verschijnt (zie hoofdstuk ‘Klaarmaken voor gebruik’) (fig. 19).
Milieu
-
-
Batterijen bevatten stoffen die schadelijk kunnen zijn voor het milieu.
Als u de batterijen weggooit, doe ze dan niet bij het huisvuil, maar
lever ze apart in op een officieel aangewezen inzamelpunt voor
batterijen. Verwijder de batterijen altijd voordat u het apparaat
afdankt en inlevert op een officieel aangewezen inzamelpunt.
Gooi het apparaat aan het einde van zijn levensduur niet weg met
het normale huisvuil, maar lever het in op een door de overheid
aangewezen inzamelpunt om het te laten recyclen. Op die manier
levert u een bijdrage aan een schonere leefomgeving (fig. 20).
Garantie & service
Als u informatie nodig hebt of als u een probleem hebt, bezoek dan de
Philips-website www.philips.nl, of neem contact op met het Philips
Customer Care Centre in uw land (u vindt het telefoonnummer in het
‘worldwide guarantee’-vouwblad). Als er geen Customer Care Centre in
uw land is, ga dan naar uw Philips-dealer of neem contact op met de
afdeling Service van Philips Domestic Appliances and Personal Care BV.
52
Norsk
Innledning
Gratulerer med kjøpet og velkommen til Philips! Du får best mulig nytte
av støtten som Philips tilbyr, hvis du registrerer produktet ditt på www.
philips.com/welcome.
Viktig
Les denne brukerveiledningen nøye før du bruker apparatet, og ta vare
på den for senere referanse.
-
-
-
Advarsel
Dette apparatet er ikke tiltenkt bruk av personer (inkludert barn)
som har nedsatt sanseevne eller fysisk eller psykisk funksjonsevne,
eller personer som ikke har erfaring eller kunnskap, unntatt hvis de får
tilsyn eller instruksjoner om bruk av apparatet av en person som er
ansvarlig for sikkerheten.
Pass på at barn er under tilsyn, slik at de ikke leker med apparatet.
Ikke senk vekten ned i vann eller annen væske, og ikke la det komme
væske inn i vekten.
Viktig
Plasser alltid apparatet på en stabil, jevn og vannrett overflate når du
bruker det.
Kontroller at hendene og apparatet er tørre når du setter inn
batteriene.
En mikrobølgeovn eller mobiltelefon kan forårsake forstyrrelse, som
igjen kan føre til upålitelige vektresultater.
Bruk kjøkkenvekten på en sikker avstand på minst 1,5 meter fra en
mikrobølgeovn som er i bruk, eller slå av mikrobølgeovnen (fig. 1).
Hold mobiltelefoner som er slått på, på sikker avstand på minst to
meter fra vekten, eller slå den av. (fig. 2)
Elektromagnetiske felt (EMF)
Dette Philips-apparatet overholder alle standarder som gjelder for
elektromagnetiske felt (EMF). Hvis det håndteres riktig og i samsvar med
instruksjonene i denne brukerveiledningen, er det trygt å bruke det ut fra
den kunnskapen vi har per dags dato.
Norsk 53
Før bruk
Apparatet bruker et 9-volts batteri (følger ikke med). Vi anbefaler at du
bruker et Philips 6LR 61 alkalisk batteri på grunn av den lange levetiden
og miljøvennlighet.
Ikke bruk et oppladbart batteri i apparatet.
Sette inn batteriet
Kontroller at hendene dine og apparatet er tørre når du setter inn
batteriet.
1 Fjern dekselet på batterirommet (fig. 3).
2 Koble batteriet til batterikontakten. (fig. 4)
3 Plasser batteriet i batterirommet og fest dekselet (fig. 5).
Bruke apparatet
-
Vekten viser vekt i deler på 1 gram fra 2 gram og oppover. I tillegg kan
vekten også veie i unser i deler på 1/8 unse.
Apparatet kan veie opptil 5 kg. Hvis du setter mer enn 5 kg på
vektplaten, vises Err i displayet (fig. 6).
Veie
Knapper
Apparatet har tre knapper:
1 Av/på-knapp I (fig. 7)
Trykk lett på av/på-knappen for å slå på vekten. Apparatet er klart til bruk
etter to sekunder. Trykk på av/på-knappen igjen for å slå av apparatet.
2 Tilbakestillingsknapp 3 (fig. 8)
Trykk på denne knappen for å sette displayet til 0.
3 Konverteringsknapp g/oz (fig. 9)
Denne knappen endrer visningen av vekt fra gram (g) til unser (oz), eller
fra unser (oz) til gram (g).
54
Norsk
Veie på veieplaten
1 Plasser ingrediensen(e) som skal veies, direkte på
veieplaten. (fig. 10)
, Vekten vises med én gang.
Veie i en bolle
1 Plasser en tom bolle på veieplaten. (fig. 11)
, Displayet viser vekten på bollen.
2 Trykk på tilbakestillingsknappen 3. (fig. 12)
, Displayet viser 0 igjen.
3 Hvis du fjerner bollen fra veieplaten, viser displayet den negative
vekten på bollen (fig. 13).
4 Plasser ingrediensen(e) som skal veies, i bollen. (fig. 14)
, Displayet viser bare vekten på ingrediensen(e).
, Apparatet viser bare vekten på ingrediensene (uten vekten på
bollen) til du tilbakestiller apparatet ved å trykke på
tilbakestillingsknappen 3 når veieplaten er tom. (fig. 15)
, Hver gang du trykker på tilbakestillingsknappen 3 når det er noe
på veieplaten, settes vekten i displayet tilbake til 0 igjen, uansett om
det allerede er ingredienser i bollen på veieplaten. Hvis du for
eksempel heller 200 gram sukker i bollen på vekten og deretter
trykker på 3-knappen, settes vekten tilbake til 0. Du kan deretter
enkelt legge til en annen ingrediens, for eksempel 300 gram mel,
uten å beregne mengden. (fig. 16)
Funksjoner
Automatisk avslåing
Hvis du ikke bruker apparatet på tre minutter når det er slått på, slår det
seg automatisk av for å spare batteriet.
Fullstendig minnefunksjon
-
Dette apparatet har “fullstendig minnefunksjon”: Hvis apparatet ikke
er brukt på tre minutter, slår det seg av automatisk. Hvis du har latt
Norsk 55
-
ingrediensen(e) du nettopp veide, stå på veieplaten, vises den vekten
igjen når du trykker på av/på-knappen I. (fig. 17)
Når apparatet slår seg av automatisk, eller når du slår det av med av/
på-knappen I, går det tilbake til siste målte enhet (gram eller unser)
når du slår det på igjen.
Rengjøring
Ikke bruk slipemidler, skureputer, alkohol eller lignende til å rengjøre
vekten.
Senk aldri apparatet ned i vann eller skyll det under springen. (fig. 18)
1 Rengjør apparatet med en fuktig klut og, hvis det er nødvendig, litt
mildt rengjøringsmiddel.
Oppbevaring
Kontroller at det ikke står noe på veieplaten når vekten ikke er i bruk.
Utskifting
Bytte batteri
1 Bytt batteriet så snart batterisymbolet vises i displayet (se avsnittet
Før bruk) (fig. 19).
Miljø
-
-
Batterier inneholder stoffer som kan forurense miljøet. Ikke kast
batterier i restavfallet, men lever dem på et offentlig innsamlingssted
for batterier. Ta alltid ut batteriene før du kaster apparatet eller leverer
det inn på et offentlig innsamlingssted.
Ikke kast apparatet som vanlig husholdningsavfall når det ikke kan
brukes lenger. Lever det på en gjenvinningsstasjon. Slik bidrar du til å
ta vare på miljøet (fig. 20).
56
Norsk
Garanti og service
Hvis du trenger service eller informasjon, kan du gå til Philips’ Internettsider på www.philips.com eller ta kontakt med Philips’ kundestøtte der
du er (du finner telefonnummeret i garantiheftet). Hvis det ikke finnes
noen Philips-kundestøtte der du bor, kan du ta kontakt med den lokale
Philips-forhandleren eller serviceavdelingen ved Philips Domestic
Appliances and Personal Care BV.
Português 57
Introdução
Parabéns pela sua compra e bem-vindo(a) à Philips! Para usufruir de
todas as vantagens da assistência da Philips, registe o seu produto em
www.philips.com/welcome.
Importante
Leia este manual do utilizador com atenção, antes de utilizar o aparelho e
guarde-o para uma eventual consulta futura.
-
-
-
Aviso
Este aparelho não deve ser utilizado por pessoas (incluindo crianças)
com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta
de experiência e conhecimento, a não ser que lhes tenha sido dada
supervisão ou instruções relativas à utilização do aparelho por uma
pessoa responsável pela sua segurança.
As crianças devem ser vigiadas para assegurar que não brincam com
o aparelho.
Não mergulhe a balança em água ou outro líquido e não deixe que
entre líquido para a balança.
Atenção
Coloque sempre o aparelho numa superfície estável, nivelada
e horizontal ao utilizá-lo.
Certifique-se de que as suas mãos e o aparelho estão secos quando
introduzir as pilhas.
Os fornos microondas ou os telemóveis podem causar interferência,
o que pode fazer com que os resultados não sejam fiáveis.
Utilize a balança de cozinha a uma distância segura de pelo menos
1,5 metros de um forno microondas em funcionamento ou desligue
o forno microondas (fig. 1).
Mantenha os telemóveis ligados a uma distância segura de pelo
menos 2 metros da balança ou desligue os telemóveis. (fig. 2)
Campos Electromagnéticos - EMF
Este aparelho Philips cumpre todas as normas relacionadas com campos
electromagnéticos (EMF). Se for manuseado correctamente e de acordo
com as instruções presentes no manual do utilizador, o aparelho
58
Português
proporciona uma utilização segura, como demonstrado pelas provas
científicas actualmente disponíveis.
Preparação
O aparelho funciona com uma pilha de 9 volts (não incluída). É
aconselhável utilizar uma pilha alcalina 6LR 61 da Philips, devido à sua
longa duração e ao facto de respeitar o ambiente.
Não utilize uma pilha recarregável neste aparelho.
Inserir a pilha
Certifique-se de que as suas mãos e o aparelho estão secos quando
introduzir a pilha.
1 Remova a tampa do compartimento da pilha (fig. 3).
2 Ligue a pilha ao conector da pilha. (fig. 4)
3 Coloque a pilha no respectivo compartimento e volte a colocar
a tampa do compartimento da pilha (fig. 5).
Utilização do aparelho
-
A balança indica o peso em graduações de 1 grama a partir dos 2
gramas. Para além disso, a balança pode também apresentar medidas
em onças em graduações de 1/8 oz.
O aparelho pode pesar até 5 kg. Se colocar um peso superior a 5 kg
no prato da balança, aparece a mensagem ‘Err’ no visor (fig. 6).
Pesar
Botões
O aparelho possui três botões:
1 Botão ligar/desligar I (fig. 7)
Prima ligeiramente o botão ligar/desligar na balança. O aparelho está
pronto a utilizar 2 segundos depois. Prima novamente o botão ligar/
desligar para desligar o aparelho.
2 Botão de reinício 3 (fig. 8)
Português 59
Prima este botão para reiniciar o visor para 0.
3 Botão de conversão de g/oz (fig. 9)
Este botão converte o peso apresentado de gramas (g) para onças (oz)
ou de onças (oz) para gramas (g).
Pesar no prato de pesagem
1 Coloque os ingredientes que vão ser pesados directamente no
prato de pesagem. (fig. 10)
, O peso é imediatamente apresentado.
Pesar numa taça
1 Coloque a taça vazia no prato de pesagem. (fig. 11)
, O visor apresenta o peso da taça.
2 Prima o botão de reinício 3. (fig. 12)
, O visor apresenta novamente 0.
3 Se remover a taça do prato de pesagem, o visor apresenta o peso
negativo da taça (fig. 13).
4 Coloque o ingrediente a ser pesado na taça. (fig. 14)
, O visor apresenta apenas o peso do ingrediente.
, O aparelho apresenta apenas o peso dos ingredientes (sem o peso
da taça) até que o aparelho seja reiniciado, premindo o botão de
reinício 3 enquanto o prato de pesagem estiver vazio. (fig. 15)
, Cada vez que premir o botão de reinício 3 e quando estiver
algum objecto ou ingrediente no prato de pesagem, o
peso apresentado no visor é novamente definido para 0,
independentemente dos ingredientes que já se encontram na taça
ou no prato de pesagem. Por exemplo: se colocou 200 gramas de
açúcar na taça que se encontra na balança e se premir o botão 3,
o peso é definido novamente para 0. Pode então adicionar
facilmente outro ingrediente, por exemplo 300 gramas de farinha,
sem fazer cálculos. (fig. 16)
60
Português
Características
Desligar automático
Se não utilizar o aparelho durante 3 minutos quando este estiver ligado, o
aparelho desliga-se automaticamente para poupar a energia da pilha.
Registo completo de memória
-
-
Este aparelho possui um ‘registo completo de memória’: se o
aparelho não for utilizado durante 3 minutos, desligase automaticamente. Se deixou os ingredientes que acabou de pesar
no prato de pesagem, o peso anteriormente mostrado é novamente
apresentado quando premir o botão de ligar/desligar I. (fig. 17)
Quando o aparelho desligar automaticamente ou quando o desligar
no botão ligar/desligar I, é apresentada a última medida seleccionada
(gramas ou onças) quando o ligar novamente.
Limpeza
Não utilize produtos de limpeza abrasivos, esfregões, álcool, etc. para
limpar a balança.
Nunca mergulhe o aparelho dentro de água nem o enxagúe à
torneira. (fig. 18)
1 Limpe o aparelho com um pano húmido e, se necessário, um pouco
de detergente líquido não abrasivo.
Arrumação
Certifique-se de que não existe nada no prato de pesagem quando a
balança não estiver a ser utilizada.
Substituição
Substituição da bateria
1 Substitua a pilha assim que aparecer o símbolo da pilha no visor
(Consulte o capítulo ‘Preparação’) (fig. 19).
Português 61
Ambiente
-
-
As pilhas contêm substâncias que podem poluir o ambiente. Não
deite fora pilhas com o lixo doméstico normal; coloque-as num
ponto de recolha oficial. Retire sempre as pilhas antes de se desfazer
do aparelho e entregue o aparelho num ponto de recolha oficial.
Não deite fora o aparelho junto com o lixo doméstico normal no
final da sua vida útil; entregue-o num ponto de recolha oficial para
reciclagem. Ao fazê-lo ajuda a preservar o ambiente (fig. 20).
Garantia e assistência
Se precisar de informações ou se tiver algum problema, visite o site da
Philips em www.philips.pt ou contacte o Centro de Atendimento ao
Cliente Philips do seu país (encontrará o número de telefone no folheto
da garantia mundial). Se não existir um Centro de Atendimento ao
Cliente no seu país, dirija-se ao distribuidor Philips local ou contacte o
Departamento de Assistência da Philips Domestic Appliances and
Personal Care BV.
62
Svenska
Introduktion
Grattis till inköpet och välkommen till Philips! För att dra maximal nytta av
den support som Philips erbjuder kan du registrera din produkt på www.
philips.com/welcome.
Viktigt
Läs användarhandboken noggrant innan du använder apparaten och spara
den för framtida bruk.
-
-
-
Varning
Apparaten är inte avsedd för användning av personer (inklusive barn)
med olika funktionshinder, eller av personer som inte har kunskap om
hur apparaten används, om de inte övervakas eller får instruktioner
angående användning av apparaten av en person som är ansvarig för
deras säkerhet.
Små barn ska övervakas så att de inte kan leka med apparaten.
Sänk inte ned vågen i vatten eller någon annan vätska och låt inte
vätska komma in i vågen.
Var försiktig
Placera alltid apparaten på en stabil, jämn och horisontell yta när du
använder den.
Se till att både dina händer och apparaten är torra när du sätter i
batterierna.
Mikrovågsugnar och mobiltelefoner kan orsaka störningar som leder
till felaktiga vägningsresultat.
Placera köksvågen minst 1,5 meter från mikrovågsugnen om den
används eller stäng av mikrovågsugnen (Bild 1).
Förvara en mobiltelefon som är påslagen minst två meter från vågen
eller stäng av mobiltelefonen. (Bild 2)
Elektromagnetiska fält (EMF)
Den här apparaten från Philips uppfyller alla standarder för
elektromagnetiska fält (EMF). Om apparaten hanteras på rätt sätt och
enligt instruktionerna i den här användarhandboken är den säker att
använda enligt de vetenskapliga belägg som finns i dagsläget.
Svenska 63
Förberedelser inför användning
Apparaten drivs med ett 9-voltsbatteri (medföljer inte). Vi
rekommenderar att du använder ett alkaliskt 6LR 61-batteri från Philips
eftersom det räcker länge och är miljövänligt.
Använd inte ett laddningsbart batteri i den här apparaten.
Sätta i batteriet
Se till att både dina händer och apparaten är torra när du sätter i
batteriet.
1 Ta bort locket till batterifacket (Bild 3).
2 Anslut batteriet till batterikontakten. (Bild 4)
3 Placera batteriet i batterifacket och sätt tillbaka locket (Bild 5).
Använda apparaten
-
Vågen anger vikter med ett grams precision från två gram och uppåt.
Vågen kan dessutom ange vikter i ounce med 1/8 oz precision.
Du kan väga upp till fem kilo med apparaten. Om du lägger något
som väger mer än fem kilo på vågplattan visas Err (fel) i
teckenfönstret (Bild 6).
Väga
Knappar
Det finns tre knappar på apparaten:
1 På/av-knapp I (Bild 7)
Slå på vågen genom att snabbt trycka på på/av-knappen. Du kan börja
använda apparaten efter två sekunder. Tryck på på/av-knappen igen när du
vill stänga av apparaten.
2 Återställningsknapp 3 (Bild 8)
Tryck på den här knappen när du vill att 0 ska visas i teckenfönstret.
3 Konverteringsknapp, g/oz (Bild 9)
64
Svenska
Med den här knappen ändrar du vikten som visas från gram (g) till ounce
(oz) eller från ounce (oz) till gram (g).
Väga på vågplattan
1 Placera ingrediensen eller ingredienserna som ska vägas direkt på
vågplattan. (Bild 10)
, Vikten visas omedelbart.
Väga i en skål
1 Sätt den tomma skålen på vågplattan. (Bild 11)
, Skålens vikt visas i teckenfönstret.
2 Tryck på återställningsknappen 3. (Bild 12)
, 0 visas i teckenfönstret igen.
3 Om du tar bort skålen från vågplattan visas skålens negativa vikt i
teckenfönstret (Bild 13).
4 Lägg ingredienserna som ska vägas i skålen. (Bild 14)
, Ingrediensernas vikt visas i teckenfönstret.
, Endast ingrediensernas vikt visas (utan skålens vikt) tills du
återställer apparaten genom att trycka på återställningsknappen 3
när vågplattan är tom. (Bild 15)
, Varje gång du trycker på återställningsknappen 3 när det ligger
något på vågplattan återställs vikten i teckenfönstret till 0, utan
hänsyn till ingredienserna som redan ligger i skålen på vågplattan.
Om du t.ex. har lagt 200 gram socker i skålen på vågen och trycker
på knappen 3 återställs vikten till 0. Du kan sedan enkelt lägga till
ytterligare en ingrediens, t.ex. 300 gram mjöl, utan att behöva
räkna. (Bild 16)
Funktioner
Automatisk avstängning
Om du inte använder apparaten inom tre minuter när du har slagit på
den stängs den av automatiskt för att spara på batteriet.
Svenska 65
Fullständig minnesbackup
-
-
Apparaten har fullständig minnesbackup: om apparaten inte har
använts på tre minuter stängs den av automatiskt. Om du har lämnat
ingredienserna du just har vägt på vågplattan visas den tidigare visade
vikten igen när du trycker på på/av-knappen I. (Bild 17)
När apparaten stängs av automatiskt, eller när du stänger av den med
på/av-knappen I, återgår den till den senast valda måttenheten
(gram eller ounce) när du slår på den igen.
Rengöring
Använd inte slipande rengöringsmedel, stålull, alkohol eller dylikt till att
rengöra vågen.
Sänk aldrig ned apparaten i vatten och skölj den inte under
kranen. (Bild 18)
1 Rengör apparaten med en fuktig trasa och eventuellt lite milt
rengöringsmedel.
Förvaring
Se till att det inte ligger något på vågplattan när vågen inte används.
Byten
Byta ut batteriet
1 Byt ut batteriet när batterisymbolen visas i teckenfönstret (se
kapitlet Förberedelser inför användning) (Bild 19).
Miljön
-
Batterier innehåller ämnen som kan vara skadliga för miljön. Släng inte
batterier i hushållssoporna, utan lämna in dem vid en
återvinningsstation för batterier. Ta alltid ut batterierna innan du
kasserar apparaten eller lämnar in den vid en återvinningsstation.
66
-
Svenska
Kasta inte apparaten i hushållssoporna när den är förbrukad. Lämna in
den för återvinning vid en officiell återvinningsstation, så hjälper du till
att skydda miljön (Bild 20).
Garanti och service
Om du behöver information eller har något problem med apparaten kan
du besöka Philips webbplats på www.philips.com eller kontakta Philips
kundtjänstcenter i ditt land (du hittar telefonnumret i garantibroschyren).
Om det inte finns något kundtjänstcenter i ditt land vänder du dig till
närmaste Philips-återförsäljare eller kontaktar serviceavdelningen på
Philips Domestic Appliances and Personal Care BV.
Türkçe 67
Giriş
Ürünümüzü satın aldığınız için teşekkür ederiz; Philips’e hoş geldiniz! Philips
tarafından sunulan destekten tam faydalanmak için lütfen ürününüzü şu
adreste kaydettirin: www.philips.com/welcome.
Önemli
Cihazı kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu okuyun ve gelecekte de
başvurmak üzere saklayın.
-
-
-
Uyarı
Bu cihaz, güvenliklerinden sorumlu kişilerin nezareti veya talimatları
dışında, fiziksel, motor ya da zihinsel becerileri gelişmemiş veya bilgi ve
tecrübe açısından eksik kişiler tarafından (çocuklar da dahil)
kullanılmamalıdır.
Küçük çocukların cihazla oynamaları engellenmelidir.
Teraziyi suya veya başka bir sıvıya sokmayın ve terazinin içine sıvı
girmesine izin vermeyin.
Dikkat
Cihazı kullanırken her zaman sabit, düzgün ve yatay bir zemin üzerine
yerleştirin.
Pilleri takarken ellerinizin ve cihazın kuru olduğundan emin olun.
Mikrodalga fırını veya cep telefonu gibi cihazlar teraziyle etkileşime
girerek sağlıksız tartı sonuçlarına yol açabilirler.
Mutfak terazisini, çalışmakta olan bir mikrodalga fırından en az 1,5
metrelik güvenli mesafede bulundurun veya fırını kapatın (Şek. 1).
Açık bir cep telefonunu teraziden en az 2 metrelik güvenli mesafede
bulundurun veya telefonun kapatın. (Şek. 2)
Elektromanyetik alanlar (EMF)
Bu Philips cihazı elektromanyetik alanlarla (EMF) ilgili tüm standartlarla
uyumludur. Bu cihaz, gereği gibi ve bu kılavuzdaki talimatlara uygun şekilde
kullanıldığında, bugünün bilimsel verilerine göre kullanımı güvenlidir.
68
Türkçe
Cihazın kullanıma hazırlanması
Cihaz 9 voltluk bir pille çalışır (birlikte verilmemektedir). Uzun ömürlü ve
çevre dostu olması nedeniyle, Philips 6LR 61 alkali pil kullanmanızı tavsiye
ediyoruz.
Bu cihazda şarj edilebilir pil kullanmayın.
Pil takma
Pili takarken ellerinizin ve cihazın kuru olduğundan emin olun.
1 Pil bölmesinin kapağını çıkarın (Şek. 3).
2 Pili kutuplara göre yerleştirin. (Şek. 4)
3 Pili pil ölmesine yerleştirin ve bölmenin kapağını geri takın (Şek. 5).
Cihaz kullanım
-
Terazi, 2 gramdan başlayarak 1 gram hassasiyetle ağırlık ölçümü yapar.
Ayrıca 1/8 ons hassasiyetle ons bazında da tartım yapabilir.
Cihaz 5 kg’a kadar ağırlı ölçebilir. Tartı tepsisine 5 kg’dan fazla ağırlık
koyarsanız, ekranda ‘Err’ (Hata) mesajı görüntülenir (Şek. 6)
Tartma
Düğmeler
Cihazın üç düğmesi vardır:
1 Açma/kapama düğmesi I (Şek. 7)
Teraziyi çalıştırmak için açma/kapama düğmesine basın. Cihaz 2 saniye
sonra kullanıma hazır olacaktır. Cihazı kapatmak için açma/kapama
düğmesine tekrar basın.
2 Sıfırlama düğmesi 3 (Şek. 8)
Ekranı 0’a ayarlamak için bu düğmeye basın.
3 G/oz dönüşüm düğmesi (Şek. 9)
Bu düğme ağırlığı gramdan (g) onsa (oz) veya onstan (oz) grama (g)
dönüştürür.
Türkçe 69
Tartı tepsisinde tartma
1 Tartılacak malzemeyi doğrudan tartı tepsisine koyun. (Şek. 10)
, Ağırlık anında görüntülenir.
Bir kasede tartma
1 Boş kaseyi tartı tepsisine koyun (Şek. 11)
, Ekranda kasenin ağırlığı gösterilir.
2 Sıfırlama düğmesine 3 basın. (Şek. 12)
, Ekran tekrar 0 değerini gösterir.
3 Kaseyi tartı tepsisinden kaldırırsanız, ekran kasenin negatif ağırlığını
gösterir (Şek. 13).
4 Tartılacak malzemeyi kaseye koyun. (Şek. 14)
, Ekranda sadece malzemenin ağırlığı gösterilir.
, Tartı tepsisi boşken sıfırlama düğmesine 3 basarak cihazı
sıfırlamadığınız sürece, cihaz sadece malzemelerin ağırlığını (kasenin
ağırlığı olmadan) gösterecektir. (Şek. 15)
, Tartı tepsisinde bir şey varken sıfırlama düğmesine 3 her
bastığınızda, gösterge ekranı, tartı tepsisinin üstündeki kasede
bulunan malzemeden bağımsız olarak tekrar 0’a ayarlanacaktır.
Örneğin: terazinin üzerindeki kaseye 200 g şeker koyup 3
düğmesine basarsanız, ağırlık 0’a ayarlanacaktır. Başka bir
malzemeyi, mesela 300 g unu hesaplamadan, kolaylıkla ekleyebilirsini
z. (Şek. 16)
Özellikler
Otomatik kapanma
Cihazı çalışır konumdayken 3 dakika süreyle kullanmazsanız, cihaz pil
tasarrufu sağlamak için otomatik olarak kapanır.
Tam hafıza yedeklemesi
-
Bu cihazın ‘tam hafıza yedeklemesi’ vardır: Cihaz 3 dakika boyunca
kullanılmazsa otomatik olarak kapanır. Tartı tepsisinde tarttığınız
70
-
Türkçe
malzemeleri bıraktıysanız, açma/kapama düğmesine I tekrar
bastığınızda en son gösterilen ağırlık tekrar görüntülenir. (Şek. 17)
Cihaz ister otomatik olarak ister açma/kapama düğmesiyle I
kapatılsın, yeniden açıldığında son seçilen ağırlık birimini (gram veya
ons) kullanır.
Temizleme
Teraziyi temizlemek için aşındırıcı temizlik malzemeleri, bulaşık teli, alkol
vb. maddeler kullanmayın.
Cihazı kesinlikle suya batırmayın ve suda yıkamayın. (Şek. 18)
1 Cihazı nemli bir bezle ve gerekirse hafif bir temizlik maddesiyle
temizleyin
Saklama
Terazi kullanılmadığında tartı tepsisi üzerinde herhangi bir şey
olmadığından emin olun.
Değiştirme
Pilin değiştirilmesi
1 Ekranda pil simgesi çıktığında pili hemen değiştirin (bkz. ‘Kullanıma
hazırlama’ bölümü) (Şek. 19).
Çevre
-
-
Piller çevre kirliliğine neden olabilecek maddeler içermektedir. Pilleri
normal evsel atıklarınızla birlikte atmayın; bunun yerine, resmi pil
toplama noktalarına teslim edin. Cihazı atmadan ya da resmi toplama
noktasına teslim etmeden önce pilleri mutlaka çıkarın.
Kullanım ömrü sonunda, cihazı normal evsel atıklarınızla birlikte
atmayın; bunun yerine, geri dönüşüm için resmi toplama noktalara
teslim edin. Böylece, çevrenin korunmasına yardımcı
olursunuz (Şek. 20).
Türkçe 71
Garanti ve Servis
Eğer daha fazla bilgiye ihtiyaç duyarsanız veya bir sorun yaşarsanız, lütfen
www.philips.com.tr adresindeki Philips web sitesini ziyaret edin veya
ülkenizde bulunan Philips Müşteri Danışma Merkezi ile iletişim kurun
(telefon numaralarını dünya çapında garanti kitapçığında bulabilirsiniz). Eğer
ülkenizde Müşteri Danışma Merkezi yoksa, yerel Philips yetkilinize
başvurun veya Philips Ev Aletleri ve Kişisel Bakım BV Servis Departmanı
ile iletişim kurun.
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
www.philips.com
u
4203.064.1460.3
Download PDF

advertising