Philips | HR1459/00 | Philips Daily Collection Mixer HR1459/00 Bedienungsanleitung

Register your product and get support at
1
www.philips.com/welcome
2
HR1459
1
ca
2
3
4
NB!
• Brug aldrig tilbehør eller dele fra andre fabrikanter
eller tilbehør/dele, som ikke specifikt er anbefalet
af Philips. Hvis du anvender en sådan type tilbehør
eller dele, annulleres garantien.
• Dette apparat er kun beregnet til almindelig
husholdningsbrug.
• De angivne mængder og tilberedningstider i
brugervejledningen må ikke overskrides.
• Undlad at tilberede mere end én portion uden
afbrydelse. Lad apparatet køle af i fem minutter, før
du fortsætter.
Bemærk
• Støjniveau = 83 dB [A]
5
6
Elektromagnetiske felter (EMF)
b
e
d
f
i
EN
DA
DE
EL
ES
FI
FR
IT
User manual
Brugervejledning
Benutzerhandbuch
Εγχειρίδιο χρήσης
Manual del usuario
Käyttöopas
Mode d’emploi
Manuale utente
NL
NO
PT
SV
TR
Gebruiksaanwijzing
Brukerhåndbok
Manual do utilizador
Användarhandbok
Kullanım kılavuzu
h
g
• Før du tænder for apparatet, skal du sænke
piskerisene eller dejkrogene i ingredienserne.
• Sluk for apparatet, og tag stikket ud af stikkontakten,
når du går fra det, samt før du samler det, skiller det
ad eller rengør det.
Dette Philips-apparat overholder alle standarder i forhold til elektromagnetiske felter (EMF).
Hvis apparatet håndteres korrekt i henhold til instruktionerne i denne brugervejledning,
er det sikkert at bruge baseret på de forskningsresultater, der er adgang til på nuværende
tidspunkt.
AR
FA
Genanvendelse
3
Dit produkt er udviklet og fremstillet med materialer og komponenter af høj kvalitet, som
kan genbruges.
Når et produkt bærer et affaldsspandssymbol med et kryds på, betyder det, at produktet er
underlagt det europæiske direktiv 2002/96/EC:
4
(MAX)
750 g
750 g
3 min
Bortskaf aldrig produktet sammen med andet husholdningsaffald. Sørg for at kende de lokale
regler om separat indsamling af elektriske og elektroniske produkter. Korrekt bortskaffelse
af udtjente produkter er med til at forhindre negativ påvirkning af miljøet og menneskers
helbred.
5
3 min
5
X3 15 min
5
750 g
3 min
5
500 g
3 min
5
2Indledning
Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Hvis du vil have fuldt udbytte af den support,
som Philips tilbyder, kan du registrere dit produkt på www.philips.com/welcome.
Denne Philips-mixer med en kraftig 300 W motor giver dig perfekte resultater med
mindst mulig indsats, når du ælter, mikser eller pisker. Plus øget kontrol med 5 dedikerede
hastighedsindstillinger til alle dine opskrifter.
3 Oversigt (fig. 1)
a Hastighedskontrol
• 0: Sluk for trådpiskerisene/båndpiskerisene/dejkrogene
• 1 2 3 4 5: Tænd for trådpiskerisene/båndpiskerisene/dejkrogene, og vælg en
passende hastighed
b Turbo-knap
• Tryk og hold nede for at øge hastigheden ved tungere opgaver.
c Udløserknap: Tryk for at frigøre de indsatte trådpiskeris/båndpiskeris/dejkroge.
d Motorenhed
X5 3 min
e Ledningsopbevaring
5
f Ledningsklemme
g To båndpiskeris (afhængigt af land)
750 g
500 g
5 min
5
Recycling
1Important
Read this important information leaflet carefully before you use the appliance and save it for
future reference.
Warning
• Do not immerse the motor unit in water nor rinse it
under the tap.
• Before you connect the appliance to the power,
make sure that the voltage indicated on the bottom
of the appliance corresponds to the local power
voltage.
• If the power cord, the plug, or other parts are
damaged, do not use the appliance .
• If the power cord is damaged, you must have it
replaced by Philips, a service center authorized
by Philips, or similarly qualified persons to avoid a
hazard.
• This appliance is not intended for use by persons
(including children) with reduced physical, sensory
or mental capabilities, or lack of experience and
knowledge, unless they have been given supervision
or instruction concerning use of the appliance by a
person responsible for their safety.
• Children should be supervised to ensure that they
do not play with the appliance.
• Before you connect the mixer to the mains, insert
the beaters, or kneading hooks into the mixer.
• Before you switch on the appliance, lower the
beaters, or kneading hooks into the ingredients.
• Switch off the appliance and disconnect it from the
mains if you leave it unattended and before you
assemble, disassemble and clean it.
Caution
• Never use any accessories or parts from other
manufacturers or that Philips does not specifically
recommend. If you use such accessories or parts,
your guarantee becomes invalid.
• This appliance is intended for household use only.
• Do not exceed the quantities and processing time
indicated in the user manual.
• Do not process more than one batch without
interruption. Let the appliance cool down for five
minutes before you continue processing.
Note
• Noise level = 83 dB [A]
This Philips appliance complies with all standards regarding electromagnetic fields (EMF). If
handled properly and according to the instructions in this user manual, the appliance is safe
to use based on scientific evidence available today.
1/3
i To dejkroge
Før apparatet tages i brug
Før du bruger apparatet for første gang, skal du grundigt rengøre de dele, der kommer i
kontakt med madvarer.
3140 035 35221
English
Electromagnetic fields (EMF)
h To trådpiskeris (afhængigt af land)
5
4 Sådan bruges apparatet
Specifications are subject to change without notice
© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.
HR1459_EEU_UM_V1.0
3 min
Your product is designed and manufactured with high quality materials and components,
which can be recycled and reused.
When you see the crossed-out wheel bin symbol attached to a product, it means the
product is covered by the European Directive 2002/96/EC:
Directions:
2Introduction
Congratulations on your purchase and welcome to Philips! To fully benefit from the support
that Philips offers, register your product at www.philips.com/welcome.
This Philips mixer with a powerful 300W motor gives you perfect end results with the least
effort when kneading, mixing or whisking . Plus added control with 5 dedicated speeds
settings for all your recipes.
3 Overview (fig.1)
a Speed control
• 0: Switch off the wire beaters/strip beaters/kneading hooks
• 1 2 3 4 5: Switch on the wire beaters/strip beaters/ kneading hooks and select an
appropriate speed
b Turbo button
• Press and hold to increase the speed for tougher jobs.
c Eject button : Press to release the inserted wire beaters/strip beaters/kneading
hooks.
d Motor unit
e Cord storage
f Cord clip
g Two strip beaters (depending on countries)
h Two wire beaters (depending on countries)
i Two kneading hooks
4 Using the appliance
Before first use
Before you use the appliance for the first time, thoroughly clean the parts that come into
contact with food.
1
2
Clean the motor unit with a moist cloth.
Clean the beaters and kneading hooks in warm water with some washing-up liquid or
in a dishwasher.
Wire beaters/strip beaters/kneading hooks (fig.2)
1
2
3
Select an appropriate speed, from 1 to 5, to switch on the wire/strip beaters or
kneading hooks. To avoid splashing, start mixing at a low speed, and then switch to a
higher speed.
• For tougher jobs, press and hold the Turbo button while processing.
After use, turn the speed selector to 0 (off position), and then unplug the appliance.
Press the Eject button to release the wire/strip beaters or kneading hooks.
5Recipe
Toscana Bread
Ingredients:
•
•
•
•
•
•
•
•
1000g All-purpose flour
500 ml water
100 ml oil
1.5 teaspoon salt
1.5 teaspoon sugar
11 g yeast
1.5 teaspoon of dry rosemary
100 g green or black olives
Motorenheden kan rengøres med en fugtig klud.
Vask piskeris og dejkroge i varmt vand tilsat lidt opvaskemiddel eller i en
opvaskemaskine.
1
2
3
4
5
6
7
Put flour, water, oil, salt, sugar and yeast in a bowl.
Bake the bread in a baking tin at 180C for about 30 minutes
2
3
•
This recipe is extremely heavy for your mixer. Let your mixer cool down for two
hours after preparing this recipe.
5Opskrift
Note
Never dispose of your product with other household waste. Please inform yourself about
the local rules on the separate collection of electrical and electronic products. The correct
disposal of your old product helps prevent potentially negative consequences on the
environment and human health.
1
2
Mix the ingredients for three minutes using turbo speed.
Put the dough into the refrigerator for one hour.
Take the dough out from the refrigerator.
Press and hold the turbo button to mix the dough for 10 seconds.
Caution
1
2
1
Cut the olives into small pieces.
6 Cleaning (fig.4)
•
Trådpiskeris/båndpiskeris/dejkroge (fig.2)
Before you clean the appliance or release any accessory, unplug it.
Clean the motor unit with a moist cloth.
Clean the beaters and kneading hooks in warm water (<60°C) with some washing-up
liquid or in a dishwasher.
7 Order accessories
To purchase accessories for this appliance, please visit our website www.philips.com/shop.
If you have any difficulties obtaining accessories for your appliance, please contact the
Philips Consumer Care Centre in your country. You will find the contact details at
www.philips.com/support.
8 Guarantee and service
If you have a problem, need service, or need information, see www.philips.com/support or
contact the Philips Consumer Care Center in your country. The phone number is in the
worldwide guarantee leaflet. If there is no Consumer Care Center in your country, go to
your local Philips dealer.
Dansk
1Vigtigt
Læs denne folder med vigtige oplysninger omhyggeligt igennem, inden apparatet tages i brug,
og gem den til eventuel senere brug.
Advarsel
• Motorenheden må ikke kommes i vand eller skylles
under vandhanen.
• Før du slutter strøm til apparatet, skal du kontrollere,
at den netspænding, der er angivet i bunden af
apparatet, svarer til den lokale netspænding.
• Hvis netledningen, stikket eller andre dele er
beskadiget, må du ikke bruge apparatet.
• Hvis ledningen er beskadiget, skal den udskiftes hos
Philips, et autoriseret Philips-serviceværksted eller en
tilsvarende kvalificeret fagmand for at undgå enhver
risiko.
• Dette apparat er ikke beregnet til at blive brugt af
personer (herunder børn) med nedsatte fysiske
og mentale evner, nedsat følesans eller manglende
erfaring og viden, medmindre de er blevet vejledt
eller instrueret i apparatets anvendelse af en person,
der er ansvarlig for deres sikkerhed.
• Apparatet bør holdes uden for børns rækkevidde for
at sikre, at de ikke kan komme til at lege med det.
• Før du sætter mixeren i stikkontakten, skal du sætte
piskerisene eller dejkrogene i mixeren.
Vælg en passende hastighed mellem 1 og 5 for at tænde for bånd-/trådpiskerisene
eller dejkrogene. Begynd at mixe ved en lav hastighed og skift derefter til en højere
hastighed for at undgå stænk.
• Til tungere opgaver kan du holde turbo-knappen nede undervejs.
Efter brug skal du dreje hastighedsvælgeren til 0 (slukket) og frakoble strømmen.
Tryk på udløserknappen for at frigøre tråd-/båndpiskerisene eller dejkrogene.
Toscana-brød
Ingredienser:
• 1000 g hvidt mel
• 500 ml vand
• 100 ml olie
• 1,5 tsk salt
• 1,5 tsk sukker
• 11 g gær
• 1,5 tsk tørret rosmarin
• 100 g grønne eller sorte oliven
Vejledning:
1
2
3
4
5
6
7
Kom mel, vand, olie, salt, sukker og gær i en skål.
•
Denne opskrift er meget tung for mixeren. Lad mixeren køle ned i to timer efter
tilberedning af denne opskrift.
Bland ingredienserne i tre minutter ved turbo-hastighed.
Sæt dejen i køleskabet i en time.
Skær olivenerne i små stykker.
Tag dejen ud af køleskabet.
Tryk og hold nede på turbo-knappen for at blande dejen i 10 sekunder.
Bag Toscana-brødet i en bageform ved 180°C i ca. 30 minutter
Bemærk
6 Rengøring (fig. 4)
NB!
•
1
2
Før du gør apparatet rent eller frigør tilbehøret, skal du tage det ud af stikkontakten.
Motorenheden kan rengøres med en fugtig klud.
Vask piskeris og dejkroge i varmt vand (<60°C) tilsat lidt opvaskemiddel eller i en
opvaskemaskine.
7 Bestil tilbehør
Du kan købe tilbehør til dette apparat via vores websted www.philips.com/shop. Hvis du
har problemer med at finde tilbehør til dit apparat, kan du kontakte Philips Kundecenter i dit
land. Du kan finde kontaktoplysninger på www.philips.com/support.
8 Garanti og service
Hvis du får problemer, har brug for service eller oplysninger, skal du se www.philips.com/
support eller kontakte det lokale Philips Kundecenter. Telefonnummeret findes i folderen
"World-Wide Guarantee". Hvis der ikke findes et kundecenter i dit land, bedes du kontakte
din lokale Philips-forhandler.
Deutsch
Ελληνικά
Español
Suomi
1Wichtig
1 Σημαντικό
1Importante
1Tärkeää
Warnhinweis
• Tauchen Sie die Motoreinheit niemals in Wasser.
Spülen Sie sie auch nicht unter fließendem Wasser ab.
• Bevor Sie das Gerät an eine Steckdose anschließen,
überprüfen Sie, ob die auf der Unterseite des Geräts
angegebene Spannung mit der Netzspannung vor Ort
übereinstimmt.
• Wenn das Netzkabel, der Stecker oder andere Teile
beschädigt sind, verwenden Sie das Gerät nicht.
• Ist das Netzkabel defekt, darf es nur von einem
Philips Service-Center, einer von Philips autorisierten
Werkstatt oder einer ähnlich qualifizierten Person
durch ein Original-Ersatzkabel ausgetauscht werden,
um Gefährdungen zu vermeiden.
• Dieses Gerät ist für Benutzer (einschl. Kinder) mit
eingeschränkten physischen, sensorischen oder
psychischen Fähigkeiten bzw. ohne jegliche Erfahrung
oder Vorwissen nur dann geeignet, wenn eine
angemessene Aufsicht oder ausführliche Anleitung
zur Benutzung des Geräts durch eine verantwortliche
Person sichergestellt ist.
• Achten Sie darauf, dass Kinder nicht mit dem Gerät spielen.
• Bevor Sie den Mixer an die Stromversorgung
anschließen, setzen Sie die Quirle oder Knethaken in
den Mixer ein.
• Bevor Sie das Gerät einschalten, senken Sie die Quirle
oder Knethaken in die Zutaten.
• Schalten Sie das Gerät aus, und trennen Sie es vom
Stromnetz, wenn Sie das Gerät unbeaufsichtigt
lassen und bevor Sie es zusammensetzen,
auseinandernehmen oder reinigen.
Προειδοποίηση
• Μην βυθίζετε το μοτέρ σε νερό και μην το
ξεπλένετε με νερό βρύσης.
• Προτού συνδέσετε τη συσκευή στην πρίζα,
βεβαιωθείτε ότι η τάση που αναγράφεται στο
κάτω μέρος της συσκευής αντιστοιχεί στην
τοπική τάση ρεύματος.
• Μην χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, εάν το
καλώδιο τροφοδοσίας, το φις ή άλλα μέρη της
συσκευής έχουν υποστεί φθορά.
• Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας υποστεί φθορά,
θα πρέπει να αντικατασταθεί από τη Philips, από
ένα κέντρο επισκευών εξουσιοδοτημένο από τη
Philips ή από εξίσου εξειδικευμένα άτομα, προς
αποφυγή κινδύνου.
• Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από
άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών)
με περιορισμένες σωματικές, αισθητήριες
ή διανοητικές ικανότητες ή από άτομα
χωρίς εμπειρία και γνώση, εκτός και αν την
χρησιμοποιούν υπό επιτήρηση ή έχουν λάβει
οδηγίες σχετικά με τη χρήση της από άτομο
υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.
• Τα παιδιά πρέπει να επιβλέπονται, ώστε να μην
παίζουν με τη συσκευή.
• Να εισάγετε πάντα τα εξαρτήματα ανάμειξης και
τα εξαρτήματα ζύμωσης στο μίξερ προτού το
συνδέσετε στο ρεύμα.
• Να βυθίζετε τα εξαρτήματα ανάμειξης και
τα εξαρτήματα ζύμωσης στα υλικά προτού
ενεργοποιήσετε τη συσκευή.
• Όταν φεύγετε από το χώρο όπου έχετε
εγκαταστήσει τη συσκευή, να την απενεργοποιείτε
και να την αποσυνδέετε από το ρεύμα. Το ίδιο
πρέπει να κάνετε και πριν την συναρμολογήσετε,
την αποσυναρμολογήσετε και την καθαρίσετε.
Advertencia
• No sumerja la unidad motora en agua ni la enjuague
bajo el grifo.
• Antes de conectar el aparato a la corriente,
asegúrese de que el voltaje indicado en la parte
inferior del aparato se corresponde con el de la red
eléctrica local.
• Si el cable de alimentación, el enchufe u otras piezas
están dañados, no utilice el aparato.
• Si el cable de alimentación está dañado, debe ser
sustituido por Philips o por un centro de servicio
autorizado por Philips u otro personal cualificado,
con el fin de evitar situaciones de peligro.
• Este aparato no debe ser usado por personas
(adultos o niños) con su capacidad física, psíquica
o sensorial reducida, ni por quienes no tengan los
conocimientos y la experiencia necesarios, a menos
que sean supervisados o instruidos acerca del uso
del mismo por una persona responsable de su
seguridad.
• Asegúrese de que los niños no jueguen con este
aparato.
• Antes de conectar la batidora a la red eléctrica,
inserte las varillas para batir o los ganchos para
amasar en la batidora.
• Antes de encender el aparato, introduzca las
varillas para batir o los ganchos para amasar en los
ingredientes.
• Apague el aparato y desconéctelo de la red eléctrica,
si va a dejarlo desatendido, antes de montar o
desmontar piezas o iniciar la limpieza del aparato.
Varoitus
• Älä upota runkoa veteen äläkä huuhtele sitä
vesihanan alla.
• Varmista, että laitteen tyyppikilvessä mainittu jännite
vastaa paikallista verkkojännitettä ennen laitteen
kytkemistä sähköverkkoon.
• Älä käytä laitetta, jos sen virtajohto, pistoke tai muut
osat ovat vaurioituneita.
• Jos virtajohto on vahingoittunut, vaihdata se oman
turvallisuutesi vuoksi Philipsin valtuuttamassa
huoltoliikkeessä tai muulla ammattitaitoisella
korjaajalla.
• Laitetta ei ole tarkoitettu lasten tai sellaisten
henkilöiden käyttöön, joiden fyysinen tai henkinen
toimintakyky on rajoittunut tai joilla ei ole kokemusta
tai tietoa laitteen käytöstä, muuten kuin heidän
turvallisuudestaan vastaavan henkilön valvonnassa ja
ohjauksessa.
• Pienten lasten ei saa antaa leikkiä laitteella.
• Kiinnitä vispilät tai taikinakoukut vatkaimeen ennen
sen liittämistä verkkovirtaan.
• Laske vispilät tai taikinakoukut aineksiin, ennen
laitteen käynnistämistä.
• Katkaise laitteesta virta ja irrota virtajohto
pistorasiasta, jos aiot jättää laitteen ilman valvontaa,
ja ennen laitteen kokoamista, purkamista ja
puhdistamista.
Lesen Sie diese Broschüre mit wichtigen Informationen vor dem Gebrauch des Geräts aufmerksam
durch, und bewahren Sie sie für eine spätere Verwendung auf.
Vorsicht
• Verwenden Sie niemals Zubehör oder Teile, die von
Drittherstellern stammen bzw. nicht von Philips
empfohlen werden. Wenn Sie diese(s) Zubehör
oder Teile verwenden, erlischt Ihre Garantie.
• Dieses Gerät ist nur für den Gebrauch im Haushalt
bestimmt.
• Überschreiten Sie nicht die im Benutzerhandbuch
aufgeführten Mengen und Verarbeitungszeiten.
• Verarbeiten Sie nur eine Portion. Lassen Sie das
Gerät danach fünf Minuten lang abkühlen, bevor Sie
mit weiteren Portionen fortfahren.
Hinweis
• Geräuschpegel: Lc = 83 dB [A]
Elektromagnetische Felder
Dieses Philips Gerät erfüllt sämtliche Normen bezüglich elektromagnetischer Felder. Nach aktuellen
wissenschaftlichen Erkenntnissen ist das Gerät sicher im Gebrauch, sofern es ordnungsgemäß und
entsprechend den Anweisungen in diesem Benutzerhandbuch gehandhabt wird.
Recycling
Ihr Gerät wurde unter Verwendung hochwertiger Materialien und Komponenten entwickelt und
hergestellt, die recycelt und wiederverwendet werden können.
Befindet sich das Symbol einer durchgestrichenen Abfalltonne auf Rädern auf dem Gerät, bedeutet
dies, dass für dieses Gerät die Europäische Richtlinie 2002/96/EG gilt.
Αυτό το εγχειρίδιο περιέχει σημαντικές πληροφορίες. Διαβάστε το προσεκτικά πριν
χρησιμοποιήσετε τη συσκευή και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.
Προσοχή
• Μην χρησιμοποιείτε ποτέ εξαρτήματα ή μέρη από
άλλους κατασκευαστές ή που η Philips δεν συνιστά
ρητώς. Αν χρησιμοποιήσετε τέτοια εξαρτήματα ή
μέρη, η εγγύησή σας καθίσταται άκυρη.
• Αυτή η συσκευή προορίζεται για οικιακή χρήση μόνο.
• Μην υπερβαίνετε τις ποσότητες και το χρόνο
επεξεργασίας που αναφέρονται στο εγχειρίδιο χρήσης.
• Μην φτιάχνετε πάνω από μία φουρνιά χωρίς
διακοπή. Αφήνετε τη συσκευή να κρυώσει για
πέντε λεπτά προτού συνεχίσετε την επεξεργασία.
Σημείωση
• Επίπεδο θορύβου = 83 dB [A]
Ηλεκτρομαγνητικά πεδία (EMF)
Antes de usar el aparato, lea atentamente este folleto de instrucciones que contiene información
importante y consérvelo por si necesitara consultarlo en el futuro.
Precaución
• No utilice nunca accesorios ni piezas de otros
fabricantes o que Philips no recomiende
específicamente. Si lo hace, quedará anulada su
garantía.
• Este aparato es sólo para uso doméstico.
• No supere las cantidades y los tiempos indicados en
el manual del usuario.
• No procese más de un lote sin interrupción. Permita
que el aparato se enfríe durante cinco minutos antes
de continuar procesando.
Nota
• Nivel de ruido = 83 dB [A]
Η συγκεκριμένη συσκευή της Philips συμμορφώνεται με όλα τα πρότυπα που αφορούν τα
ηλεκτρομαγνητικά πεδία (EMF). Αν ο χειρισμός γίνει σωστά και σύμφωνα με τις οδηγίες του
παρόντος εγχειριδίου χρήσης, η συσκευή είναι ασφαλής στη χρήση βάσει των επιστημονικών
αποδείξεων που είναι διαθέσιμες μέχρι σήμερα.
Campos electromagnéticos (CEM)
Ανακύκλωση
Reciclaje
Το προϊόν είναι σχεδιασμένο και κατασκευασμένο από υψηλής ποιότητας υλικά και
εξαρτήματα, τα οποία μπορούν να ανακυκλωθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν.
Όταν δείτε το σύμβολο του διαγραμμένου κάδου με ρόδες πάνω σε προϊόν, τότε αυτό το
προϊόν καλύπτεται από την Ευρωπαϊκή οδηγία 2002/96/ΕΚ:
El producto ha sido diseñado y fabricado con materiales y componentes de alta calidad que pueden
reciclarse y reutilizarse.
Cuando vea el símbolo de cubo de basura tachado en un producto, significa que cumple la
Directiva europea 2002/96/EC:
Este aparato Philips cumple todos los estándares sobre campos electromagnéticos (CEM). Si se
utiliza correctamente y de acuerdo con las instrucciones de este manual, el aparato se puede usar
de forma segura según los conocimientos científicos disponibles hoy en día.
Lue tämä lehtinen huolellisesti ennen laitteen ensimmäistä käyttökertaa ja säilytä se tulevaa käyttöä
varten.
Varoitus
• Älä koskaan käytä muita kuin Philipsin valmistamia tai
suosittelemia lisävarusteita tai -osia. Jos käytät muita
osia, takuu ei ole voimassa.
• Tämä laite on tarkoitettu vain kotitalouksien
käyttöön.
• Älä ylitä käyttöoppaassa annettuja määriä ja
valmistusaikoja.
• Käsittele enintään yksi annos ilman taukoa. Anna
laitteen jäähtyä viisi minuuttia, ennen kuin jatkat
käsittelyä.
Huomautus
• Käyttöääni = 83 dB [A]
Sähkömagneettiset kentät (EMF)
Tämä Philips-laite vastaa kaikkia sähkömagneettisia kenttiä (EMF) koskevia standardeja. Jos laitetta
käytetään oikein ja tämän käyttöohjeen ohjeiden mukaisesti, sen käyttäminen on turvallista
tämänhetkisen tutkimustiedon perusteella.
Kierrätys
Tuotteen suunnittelussa ja valmistuksessa on käytetty laadukkaita materiaaleja ja osia, jotka voidaan
kierrättää ja käyttää uudelleen.
Jos tuotteeseen on merkitty roskasäiliö, jonka yli on vedetty rasti, se tarkoittaa, että tuotetta koskee
EU-direktiivi 2002/96/EY:
Älä hävitä tuotetta muun kotitalousjätteen mukana. Ota selvää paikallisista sähkölaitteiden ja
elektronisten laitteiden erillistä keräystä koskevista säädöksistä. Hävittämällä vanhan tuotteen oikein
voit ehkäistä mahdollisia ympäristö- ja terveyshaittoja.
2Johdanto
Entsorgen Sie dieses Produkt nie mit dem restlichen Hausmüll. Bitte informieren Sie sich über die
örtlichen Bestimmungen zur getrennten Entsorgung von elektrischen und elektronischen Produkten.
Durch die korrekte Entsorgung Ihrer Altgeräte werden Umwelt und Menschen vor möglichen
negativen Folgen geschützt.
2Einführung
Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf und willkommen bei Philips. Um die Unterstützung von Philips
optimal nutzen zu können, sollten Sie Ihr Produkt unter www.philips.com/welcome registrieren.
Dieser Philips Mixer mit einem leistungsstarken 300 W-Motor perfektioniert Ihre Endergebnisse
mit geringstem Aufwand beim Kneten, Mixen oder Rühren. Zusätzliche Steuerung mit
5 Geschwindigkeitsstufen für alle Ihre Rezepte.
3 Überblick (Abb. 1)
a Geschwindigkeitsregler
• 0: Ausschalten der Drahtquirle/Bandquirle/Knethaken
• 1 2 3 4 5: Einschalten der Drahtquirle/Bandquirle/Knethaken und Auswählen einer
geeigneten Geschwindigkeit
b Turbotaste
• Gedrückt halten, um die Geschwindigkeit bei schwierigeren Zutaten zu erhöhen.
c Auswurftaste: Drücken, um die eingesetzten Drahtquirle/Bandquirle/Knethaken zu
entfernen.
d Motoreinheit
e Kabelaufwicklung
f Kabelclip
g Zwei Bandquirle (länderabhängig)
h Zwei Drahtquirle (länderabhängig)
Μην απορρίπτετε ποτέ αυτό το προϊόν μαζί με άλλα απορρίμματα του σπιτιού σας.
Ενημερωθείτε για τους τοπικούς κανονισμούς σχετικά με την ξεχωριστή συλλογή ηλεκτρικών
και ηλεκτρονικών προϊόντων. Η σωστή απόρριψη του παλιού σας προϊόντος θα βοηθήσει
στην αποτροπή τυχόν αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία.
2 Εισαγωγή
Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλωσορίσατε στη Philips! Για να επωφεληθείτε πλήρως από την
υποστήριξη που προσφέρει η Philips, δηλώστε το προϊόν σας στη διεύθυνση www.philips.com/welcome.
Αυτό το μίξερ της Philips με το ισχυρό μοτέρ 300W προσφέρει τέλεια αποτελέσματα με την
ελάχιστη δυνατή προσπάθεια όταν θέλετε να ζυμώσετε, να ανακατέψετε ή να χτυπήσετε υλικά.
Και για ακόμη περισσότερο έλεγχο, διαθέτει 5 ρυθμίσεις ταχύτητας για όλες σας τις συνταγές.
3 Επισκόπηση (εικ.1)
a Έλεγχος ταχύτητας
• 0: Απενεργοποίηση των συρμάτινων/μεταλλικών εξαρτημάτων ανάμειξης ή των
•
εξαρτημάτων ζύμωσης
1 2 3 4 5: Ενεργοποίηση των συρμάτινων/μεταλλικών εξαρτημάτων ανάμειξης ή
των εξαρτημάτων ζύμωσης και επιλογή της κατάλληλης ταχύτητας
b Κουμπί turbo
• Πατήστε το παρατεταμένα για να αυξήσετε την ταχύτητα σε πιο απαιτητικές εργασίες.
c Κουμπί εξαγωγής: Πατήστε το για να αποσυνδέσετε τα συρμάτινα/μεταλλικά
εξαρτήματα ανάμειξης ή τα εξαρτήματα ζύμωσης.
d Μονάδα μοτέρ
e Αποθήκευση καλωδίου
f Κλιπ καλωδίου
g Δύο μεταλλικά εξαρτήματα ανάμειξης (Ανάλογα με τη χώρα)
h Δύο συρμάτινα εξαρτήματα ανάμειξης (Ανάλογα με τη χώρα)
Nunca se deshaga del producto con el resto de la basura doméstica. Infórmese de la legislación
local sobre la recogida selectiva de productos eléctricos y electrónicos. El desecho correcto de un
producto usado ayuda a evitar consecuencias potencialmente negativas para el medio ambiente y
la salud humana.
2Introducción
Enhorabuena por su compra y bienvenido a Philips. Para poder beneficiarse por completo de la
asistencia que ofrece Philips, registre el producto en www.philips.com/welcome.
Esta amasadora de Philips con un potente motor de 300 W le ofrece unos resultados perfectos con
el menor esfuerzo para amasar, mezclar o montar. Además, dispone de 5 posiciones de velocidad
independientes para todas las recetas.
3 Vista general (Fig. 1)
a Control de velocidad
• 0: apagar las varillas para batir y montar y los ganchos para amasar
• 1 2 3 4 5: encender las varillas para batir y montar y los ganchos para amasar y
seleccionar la velocidad adecuada
b Botón turbo
• Manténgalo pulsado para aumentar la velocidad para trabajos más duros.
c Botón de expulsión: púlselo para quitar las varillas para batir y montar y los ganchos
para amasar.
d Unidad motora
e Recogecable
f Clip para el cable
g Dos varillas para montar (según el país)
h Dos varillas para batir (según el país)
i Δύο εξαρτήματα ζύμωσης
i Dos ganchos para amasar
4 Das Gerät benutzen
4 Χρήση της συσκευής
4 Uso del aparato
Vor dem ersten Gebrauch
Πριν την πρώτη χρήση
Antes de utilizarla por primera vez
i Zwei Knethaken
Bevor Sie das Gerät zum ersten Mal verwenden, reinigen Sie die Teile gründlich, die mit
Nahrungsmitteln in Kontakt kommen.
1 Reinigen Sie die Motoreinheit mit einem feuchten Tuch.
2 Reinigen Sie die Quirle und Knethaken in warmem Spülwasser oder im Geschirrspüler.
Drahtquirle/Bandquirle/Knethaken (Abb. 2)
1
2
3
Wählen Sie eine passende Geschwindigkeit zwischen 1 und 5, um die Draht-/Bandquirle
oder Knethaken einzuschalten. Um Spritzer zu vermeiden, beginnen Sie mit einer langsamen
Geschwindigkeit, und wechseln Sie dann zu einer höheren Geschwindigkeit.
• Bei schwierigeren Zutaten, halten Sie die Turbotaste bei der Verarbeitung gedrückt.
Stellen Sie nach Gebrauch den Geschwindigkeitsregler auf 0 (Position OFF), und ziehen Sie
den Stecker des Geräts aus der Steckdose.
Drücken Sie die Auswurftaste, um die Drahtquirle/Bandquirle/Knethaken zu entfernen.
5Rezept
Toskanabrot
Zutaten:
• 1000 g normales Mehl
• 500 ml Wasser
• 100 ml Öl
• 1,5 Teelöffel Salz
• 1,5 Teelöffel Zucker
• 11 g Hefe
• 1,5 Teelöffel getrockneter Rosmarin
• 100 g grüne oder schwarze Oliven
Anleitung:
1 Geben Sie Mehl, Wasser, Öl, Salz, Zucker und Hefe in eine Schüssel.
2 Mixen Sie die Zutaten drei Minuten lang unter Verwendung der Turbo-Taste.
3 Stellen Sie den Teig für eine Stunde in den Kühlschrank.
4 Schneiden Sie die Oliven in kleine Stücke.
5 Nehmen Sie den Teig aus Kühlschrank.
6 Halten Sie die Turbotaste gedrückt, und mixen Sie den Teig 10 Sekunden lang.
7 Backen Sie das Brot bei 180 °C etwa 30 Minuten lang in einer Backform.
Hinweis
• Dieses Rezept ist äußerst schwer für Ihren Mixer. Lassen Sie Ihren Mixer nach der
Zubereitung dieses Rezepts zwei Stunden lang abkühlen.
6 Reinigung (Abb. 4)
Vorsicht
• Bevor Sie das Gerät reinigen oder Zubehörteile entfernen, ziehen Sie den Netzstecker aus
der Steckdose.
1 Reinigen Sie die Motoreinheit mit einem feuchten Tuch.
2 Reinigen Sie die Quirle und Knethaken in warmem Spülwasser (< 60 °C) oder im
Geschirrspüler.
7 Bestellen von Zubehör
Um Zubehör für dieses Gerät zu kaufen, besuchen Sie unsere Website www.philips.com/shop.
Sollten Sie Schwierigkeiten bei der Beschaffung von Zubehör haben, wenden Sie sich bitte an ein
Philips Service-Center in Ihrem Land. Sie finden die Kontakinformationen unter www.philips.com/
support.
8 Garantie und Kundendienst
Besuchen Sie bei evtl. Problemen, für Service oder Informationen www.philips.com/support, oder
wenden Sie sich an das Philips Service-Center in Ihrem Land. Die Telefonnummer befindet sich in
der Garantieschrift. Sollte es in Ihrem Land kein Service-Center geben, wenden Sie sich bitte an
Ihren lokalen Philips Händler.
Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά , καθαρίστε καλά όλα τα μέρη που
έρχονται σε επαφή με τα τρόφιμα.
1 Καθαρίστε το μοτέρ με ένα υγρό πανί.
2 Καθαρίστε τα εξαρτήματα ανάμειξης και ζύμωσης σε ζεστό νερό με λίγο υγρό πιάτων ή
στο πλυντήριο πιάτων.
Συρμάτινα/μεταλλικά εξαρτήματα ανάμειξης και ζύμωσης (εικ. 2)
1
2
3
Επιλέξτε την κατάλληλη ταχύτητα, από το 1 έως το 5, για να ενεργοποιήσετε τα συρμάτινα/
μεταλλικά εξαρτήματα ανάμειξης ή τα εξαρτήματα ζύμωσης. Ξεκινήστε την ανάμειξη σε
χαμηλή ταχύτητα για να αποφύγετε το πιτσίλισμα και επιλέξτε υψηλότερη ταχύτητα αργότερα.
• Για τις πιο απαιτητικές εργασίες, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί Turbo
κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας.
Μετά τη χρήση, ρυθμίστε το διακόπτη ταχυτήτων στη θέση 0 (απενεργοποίηση) και
αποσυνδέστε τη συσκευή από το ρεύμα.
Πατήστε το κουμπί Εξαγωγής για να απασφαλίσετε τα συρμάτινα/μεταλλικά εξαρτήματα
ανάμειξης ή ζύμωσης.
Antes de utilizar el aparato por primera vez, limpie bien las piezas que vayan a entrar en contacto
con los alimentos.
1 Limpie la unidad motora con un paño húmedo.
2 Lave las varillas y los ganchos para amasar con agua tibia y un poco de detergente líquido, o
en el lavavajillas.
Varillas para batir/varillas para montar/ganchos para amasar (Fig. 2)
1
2
3
Seleccione una velocidad apropiada, de 1 a 5, para encender las varillas para batir y montar o
los ganchos para amasar. Para evitar salpicaduras, comience a preparar masa a una velocidad
baja y, a continuación, seleccione una velocidad más alta.
• Para trabajos más duros, mantenga pulsado el botón Turbo durante el procesamiento.
Después del uso, gire el selector de velocidad a la posición 0 (posición de apagado) y, a
continuación, desenchufe el aparato.
Pulse el botón de expulsión para liberar las varillas para batir y montar o los ganchos para
amasar.
5 Συνταγή
5Receta
Ψωμί Τοσκάνης
Pan toscano
Υλικά:
• 1000 γρ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις
• 500 ml νερό
• 100 ml ελαιόλαδο
• 1,5 κ.γ. αλάτι
• 1,5 κ.γ. ζάχαρη
• 11 γρ. μαγιά
• 1,5 κ.γ. ξηρό δεντρολίβανο
• 100 γρ. πράσινες ή μαύρες ελιές
Οδηγίες:
1 Τοποθετήστε το αλεύρι, το νερό, το λάδι, το αλάτι, τη ζάχαρη και τη μαγιά σε ένα μπολ.
2 Αναμείξτε τα υλικά για 3 λεπτά με την ταχύτητα turbo.
3 Βάλτε τη ζύμη στο ψυγείο για μία ώρα.
4 Κόψτε τις ελιές σε μικρά κομμάτια.
5 Βγάλτε τη ζύμη από το ψυγείο.
6 Πατήστε το κουμπί turbo για να αναμείξετε τη ζύμη για 10 δευτερόλεπτα.
7 Ψήστε το ψωμί σε ταψί στους 180°C για περίπου 30 λεπτά.
Σημείωση
• Αυτή η συνταγή είναι πολύ βαριά για το μίξερ σας. Αφήστε το μίξερ να κρυώσει για δύο
ώρες μετά την παρασκευή της συνταγής.
6 Καθαρισμός (εικ. 4)
Προσοχή
•
Αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή προτού την καθαρίσετε ή αφαιρέσετε οποιοδήποτε εξάρτημα.
1 Καθαρίστε το μοτέρ με ένα υγρό πανί.
2 Καθαρίστε τα εξαρτήματα ανάμειξης και ζύμωσης σε ζεστό νερό (<60°C) με λίγο υγρό
πιάτων ή στο πλυντήριο πιάτων.
Ingredientes:
• 1000 g de harina normal
• 500 ml de agua
• 100 ml de aceite
• 1,5 cucharaditas de sal
• 1,5 cucharaditas de azúcar
• 11 g de levadura
• 1,5 cucharaditas de romero seco
• 100 g de aceitunas verdes o negras
Instrucciones:
1 Ponga la harina, el agua, el aceite, la sal, el azúcar y la levadura en un recipiente.
2 Mezcle los ingredientes durante tres minutos utilizando la velocidad turbo.
3 Ponga la masa en el frigorífico durante una hora.
4 Corte las aceitunas en trozos pequeños.
5 Saque la masa del frigorífico.
6 Mantenga pulsado el botón Turbo para mezclar la masa durante 10 segundos.
7 Hornee el pan en un molde para horno a 180° durante aproximadamente 30 minutos.
Nota
• Esta receta conlleva dificultad para la amasadora. Deje que la amasadora se enfríe durante
dos horas después de preparar esta receta.
6 Limpieza (Fig. 4)
Precaución
• Antes de limpiar el aparato o quitar cualquier accesorio, desenchúfelo.
1 Limpie la unidad motora con un paño húmedo.
2 Lave las varillas y los ganchos para amasar con agua caliente (<60 °C) y un poco de
detergente líquido, o en el lavavajillas.
7 Παραγγελία εξαρτημάτων
7 Solicitud de accesorios
8 Εγγύηση και επισκευή
8 Garantía y servicio
Για να αγοράσετε αξεσουάρ για τη συσκευή, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.philips.com/shop.
Αν αντιμετωπίσετε δυσκολίες στην εύρεση εξαρτημάτων για τη συσκευή σας, επικοινωνήστε
με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Καταναλωτών της Philips στη χώρα σας. Θα βρείτε τα στοιχεία
επικοινωνίας στη διεύθυνση www.philips.com/support.
Αν αντιμετωπίζετε κάποιο πρόβλημα, χρειάζεστε πληροφορίες ή η συσκευή σας χρειάζεται
επισκευή, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.philips.com/support ή επικοινωνήστε με το Κέντρο
Εξυπηρέτησης Καταναλωτών της Philips στη χώρα σας. Ο αριθμός τηλεφώνου βρίσκεται στο
διεθνές φυλλάδιο εγγύησης. Αν δεν υπάρχει Κέντρο Εξυπηρέτησης Καταναλωτών στη χώρα
σας, απευθυνθείτε στον τοπικό αντιπρόσωπο της Philips.
Si desea adquirir accesorios para este aparato, visite nuestro sitio Web www.philips.com/shop.
Si tiene cualquier dificultad para obtener accesorios para su aparato, póngase en contacto con el
Servicio de Atención al Cliente de Philips en su país. Encontrará la información de contacto en
www.philips.com/support.
Si tiene cualquier problema, necesita ayuda o información, visite www.philips.com/support o
póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente de Philips de su país. El número de
teléfono se encuentra en el folleto de garantía mundial. Si no hay Servicio de Atención al Cliente en
su país, diríjase al distribuidor Philips local.
Onnittelut ostoksestasi ja tervetuloa Philips-tuotteen käyttäjäksi! Saat parhaan mahdollisen hyödyn
Philipsin palveluista rekisteröimällä tuotteen osoitteessa www.philips.com/welcome.
Philips-vatkaimen tehokas 300 watin moottori takaa täydellisen tuloksen vähällä vaivalla. Laitteessa
on 5 nopeusasetusta eri aineksille.
3 Yleiskuvaus (kuva 1)
a Nopeuden säätö
• 0: Lankavatkaimien/vispilöiden/taikinakoukkujen virrankatkaisu
• 1 2 3 4 5: Lankavatkaimien/vispilöiden/taikinakoukkujen käynnistys ja sopivan nopeuden
valinta
b Turbopainike
• Kun pidät painiketta alhaalla, vatkaimen nopeus kasvaa.
c Poistopainike: irrota paikalleen asetetut lankavatkaimet/vispilät/taikinakoukut
painamalla poistopainiketta.
d Runko
e Säilytyspaikka johdolle
f Johdon pidike
g Kaksi vispilää (maakohtainen)
h Kaksi lankavatkainta (maakohtainen)
i Kaksi taikinakoukkua
4Käyttö
Käyttöönotto
Pese kaikki ruuan kanssa kosketuksiin joutuvat osat ennen laitteen käyttöönottoa.
1 Pyyhi runko puhtaaksi kostealla liinalla.
2 Pese vispilät ja taikinakoukut lämpimällä vedellä ja astianpesuaineella tai astianpesukoneessa.
Lankavatkaimet/vispilät/taikinakoukut (kuva 2)
1
2
3
Käynnistä laite valitsemalla vatkainten/vispilöiden tai taikinakoukkujen sopiva nopeus (1–5).
Voit välttää roiskumisen aloittamalla vatkaamisen pienellä nopeudella ja lisätä tämän jälkeen
nopeutta vähitellen.
• Pidä turbopainiketta alhaalla, jos kyseessä on paksu aines.
Käytön jälkeen käännä nopeudensäädin asentoon 0 (ei käytössä) ja irrota sitten laite
pistorasiasta.
Irrota vatkaimet/vispilät tai taikinakoukut painamalla poistopainiketta.
5Resepti
Toscanan leipä
Ainekset:
• 1 000 g perusvehnäjauhoja
• 5 dl vettä
• 100 ml öljyä
• 1,5 tl suolaa
• 1,5 tl sokeria
• 11 g hiivaa
• 1,5 tl kuivattua rosmariinia
• 100 g vihreitä tai mustia oliiveja
Ohjeet:
1 Laita jauhot, vesi, öljy, suola, sokeri ja hiiva kulhoon.
2 Sekoita aineksia kolme minuuttia turbonopeudella.
3 Laita taikina jääkaappiin tunniksi.
4 Leikkaa oliivit pieniksi paloiksi.
5 Poista taikina jääkaapista.
6 Sekoita aineksia 10 sekunnin ajan painamalla turbopainiketta.
7 Paista leipää vuoassa 180 asteessa noin 30 minuuttia.
Huomautus
• Tämä resepti on vaativa vatkaimelle. Anna vatkaimen jäähtyä kaksi tuntia tämän reseptin
valmistamisen jälkeen.
6 Puhdistus (kuva 4)
Varoitus
• Irrota laitteen pistoke pistorasiasta ennen laitteen puhdistusta tai sen lisäosien irrotusta.
1 Pyyhi runko puhtaaksi kostealla liinalla.
2 Pese vispilät ja taikinakoukut lämpimällä vedellä (<60 °C) ja astianpesuaineella tai
astianpesukoneessa.
7 Lisäosien tilaaminen
Voit ostaa laitteen lisäosia osoitteesta www.philips.com/shop. Jos lisäosien ostamisessa on
hankaluuksia, ota yhteys Philipsin maakohtaiseen asiakaspalveluun Yhteystiedot ovat osoitteessa
www.philips.com/support.
8 Takuu ja huolto
Jos sinulla on ongelma tai tarvitset palvelua, katso lisätietoja osoitteesta www.philips.com/support
tai ota yhteyttä Philipsin asiakaspalveluun. Puhelinnumero on takuulehtisessä. Jos maassasi ei ole
kuluttajapalvelukeskusta, ota yhteys paikalliseen Philips-jälleenmyyjään.
Français
Italiano
Nederlands
Norsk
1Important
1Importante
1Belangrijk
1Viktig
Avertissement
• Ne plongez pas le bloc moteur dans l'eau et ne le
rincez pas sous l'eau du robinet.
• Avant de brancher l'appareil sur le secteur, assurezvous que la tension indiquée au bas de l'appareil
correspond à la tension secteur locale.
• Si le cordon d'alimentation, la prise ou d'autres
pièces sont endommagés, n'utilisez pas l'appareil.
• Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit
être remplacé par Philips, un Centre Service Agréé
ou un technicien qualifié afin d'éviter tout accident.
• Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par
des personnes (notamment des enfants) dont les
capacités physiques, sensorielles ou intellectuelles
sont réduites, ou par des personnes manquant
d'expérience ou de connaissances, à moins que
celles-ci ne soient sous surveillance ou qu'elles
n'aient reçu des instructions quant à l'utilisation de
l'appareil par une personne responsable de leur
sécurité.
• Veillez à ce que les enfants ne puissent pas jouer
avec l'appareil.
• Avant de brancher le batteur sur le secteur, insérez
les fouets ou les crochets à pétrir dans le batteur.
• Avant d'allumer l'appareil, placez les fouets ou les
crochets à pétrir dans les ingrédients.
• Éteignez l'appareil et débranchez-le de la prise
secteur si vous ne vous en servez pas et avant de
l'assembler, de le désassembler et de le nettoyer.
Avviso
• Non immergere la base motore nell'acqua e non
sciacquarla mai sotto l'acqua corrente.
• Prima di collegare l'apparecchio all'alimentazione
elettrica, verificare che la tensione riportata sulla
parte inferiore dell'apparecchio corrisponda a quella
della rete locale.
• Se il cavo di alimentazione, la spina, o altre parti
risultano danneggiate, non utilizzare l'apparecchio.
• Se il cavo di alimentazione è danneggiato deve
essere sostituito da Philips, da un centro di assistenza
autorizzato Philips o da persone qualificate al fine di
evitare possibili danni.
• L'apparecchio non è destinato a persone (inclusi
bambini) con capacità mentali, fisiche o sensoriali
ridotte, fatti salvi i casi in cui tali persone abbiano
ricevuto assistenza o formazione per l'uso
dell'apparecchio da una persona responsabile della
loro sicurezza.
• Adottare le dovute precauzioni per evitare che i
bambini giochino con l'apparecchio.
• Prima di collegare il mixer all'alimentazione di rete,
inserirvi le fruste o i ganci per impastare.
• Prima di accendere l'apparecchio, immergere le
fruste o i ganci per impastare negli ingredienti.
• Spegnere l'apparecchio e scollegarlo
dall'alimentazione qualora venga lasciato incustodito
e prima di montarlo, smontarlo o pulirlo.
Waarschuwing
• Dompel de motorunit niet in water en spoel deze
ook niet af.
• Controleer voordat u het apparaat aansluit op
netspanning of het voltage dat aan de onderkant van
het apparaat wordt aangegeven overeenkomt met
de plaatselijke netspanning.
• Gebruik het apparaat niet indien het netsnoer, de
stekker of andere onderdelen beschadigd zijn.
• Indien het netsnoer beschadigd is, moet het
worden vervangen door Philips, een door Philips
geautoriseerd servicecentrum of personen met
vergelijkbare kwalificaties om gevaar te voorkomen.
• Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door
personen (waaronder kinderen) met verminderde
lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens,
of die gebrek aan ervaring of kennis hebben, tenzij
iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid
toezicht op hen houdt of hen heeft uitgelegd hoe
het apparaat dient te worden gebruikt.
• Houd toezicht op jonge kinderen om te voorkomen
dat ze met het apparaat gaan spelen.
• Steek de kloppers of de kneedhaken in de mixer
voordat u de mixer aansluit op de netvoeding.
• Laat de kloppers of de kneedhaken in de
ingrediënten zakken voordat u het apparaat
inschakelt.
• Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het
stopcontact als u het apparaat onbeheerd achterlaat
en voordat u het apparaat in elkaar zet, uit elkaar
haalt en schoonmaakt.
Advarsel
• Motorenheten må ikke dyppes i vann eller skylles
under springen.
• Før du kobler apparatet til strømnettet, må
du kontrollere at spenningen som er angitt på
undersiden av apparatet, stemmer overens med
nettspenningen på stedet.
• Hvis strømledningen, kontakten eller andre deler er
skadet, må du ikke bruke apparatet.
• Hvis ledningen er ødelagt, må den alltid skiftes ut av
Philips, et servicesenter som er godkjent av Philips
eller lignende kvalifisert personell for å unngå farlige
situasjoner.
• Dette apparatet er ikke tiltenkt bruk av personer
(inkludert barn) som har nedsatt sanseevne eller
fysisk eller psykisk funksjonsevne, eller personer som
ikke har erfaring eller kunnskap, unntatt hvis de får
tilsyn eller instruksjoner om bruk av apparatet av en
person som er ansvarlig for sikkerheten.
• Pass på at barn er under tilsyn, slik at de ikke leker
med apparatet.
• Før du kobler mikseren til en strømkontakt, må du
sette vispene eller eltekrokene i mikseren.
• Før du slår på apparatet, må du senke vispene eller
eltekrokene ned i ingrediensene.
• Slå av apparatet og koble det fra strømmen hvis du
lar det stå uten tilsyn, og før du setter det sammen,
tar det fra hverandre og rengjør det.
Lisez attentivement cette brochure « Informations importantes » avant d'utiliser l'appareil et
conservez-la pour un usage ultérieur.
Attention
• N'utilisez jamais d'accessoires ou de pièces d'un
autre fabricant ou n'ayant pas été spécifiquement
recommandés par Philips. L'utilisation de ce type
d'accessoires ou de pièces entraîne l'annulation de
la garantie.
• Cet appareil est destiné à un usage domestique
uniquement.
• Ne dépassez pas les quantités et les temps de
préparation indiqués dans le manuel d'utilisation.
• Ne réalisez pas plusieurs préparations sans
interruption. Laissez toujours refroidir l'appareil
5 minutes avant de le réutiliser.
Remarque
• Niveau sonore = 83 dB [A]
Champs électromagnétiques (CEM)
Cet appareil Philips est conforme à toutes les normes relatives aux champs électromagnétiques
(CEM). Il répond aux règles de sécurité établies sur la base des connaissances scientifiques actuelles
s'il est manipulé correctement et conformément aux instructions de ce manuel d'utilisation.
Prima di utilizzare l'apparecchio, leggere attentamente questa brochure che contiene informazioni
importanti e conservarla per eventuali riferimenti futuri.
Attenzione
• Non utilizzare mai accessori o parti di altri
produttori oppure componenti non consigliati in
modo specifico da Philips. In caso di utilizzo di tali
accessori o parti, la garanzia si annulla.
• Questo apparecchio è destinato esclusivamente
all'uso domestico.
• Non superare le dosi massime e i tempi di
lavorazione indicati nel manuale.
• Non eseguire più cicli di utilizzo senza interruzione.
Lasciare raffreddare l'apparecchio per cinque minuti
prima di continuare la lavorazione degli ingredienti.
Nota
• Livello di rumorosità = 83 dB [A]
Questo apparecchio Philips è conforme a tutti gli standard relativi ai campi elettromagnetici
(EMF). Se utilizzato in maniera appropriata e secondo quanto riportato nel manuale di istruzioni,
l'apparecchio risulta sicuro in conformità alle prove scientifiche disponibili ad oggi.
Let op
• Gebruik nooit accessoires of onderdelen van andere
fabrikanten of die niet specifiek zijn aanbevolen door
Philips. Als u dergelijke accessoires of onderdelen
gebruikt, vervalt de garantie.
• Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk
gebruik.
• Overschrijd de hoeveelheden en bewerkingstijd in
de gebruiksaanwijzing niet.
• Verwerk niet meer dan 1 portie zonder
onderbreking. Laat het apparaat vijf minuten afkoelen
voordat u verdergaat.
Opmerking
• Geluidsniveau = 83 dB [A]
Riciclaggio
Elektromagnetische velden (EMV)
Campi elettromagnetici (EMF)
Recyclage
Cet appareil a été conçu et fabriqué avec des matériaux et des composants de haute qualité
pouvant être recyclés et réutilisés.
La présence du symbole de poubelle barrée indique que le produit est conforme à la directive
européenne 2002/96/CE :
Questo prodotto è stato progettato e realizzato con materiali e componenti di alta qualità che
possono essere riciclati e riutilizzati.
Se su un prodotto si trova il simbolo di un bidone con ruote, ricoperto da una X, vuol dire che il
prodotto soddisfa i requisiti della Direttiva Comunitaria 2002/96/CE.
Non smaltire questo prodotto con i rifiuti domestici. Informarsi sui regolamenti locali per la raccolta
differenziata dei prodotti elettrici ed elettronici. Il corretto smaltimento dei prodotti usati aiuta a
prevenire l'inquinamento ambientale e possibili danni alla salute.
Ne jetez pas ce produit avec les ordures ménagères ordinaires. Renseignez-vous sur les
dispositions en vigueur dans votre région concernant la collecte séparée des appareils électriques
et électroniques. La mise au rebut citoyenne de votre ancien produit permet de protéger
l'environnement et la santé.
2Introduction
Félicitations pour votre achat et bienvenue chez Philips ! Pour profiter pleinement de l'assistance
offerte par Philips, enregistrez votre produit à l'adresse suivante : www.philips.com/welcome.
Ce batteur Philips avec un puissant moteur de 300 W vous donne des résultats parfaits peu d'effort
lorsque vous l'utilisez pour pétrir, mélanger ou fouetter des ingrédients. Il offre en outre 5 réglages
de vitesse dédiés pour toutes vos recettes.
3 Présentation (fig. 1)
a Contrôle de la vitesse
• 0 : permet d'éteindre les fouets métalliques / fouets en plastique / crochets à pétrir.
• 1 2 3 4 5 : permet d'allumer les fouets métalliques / fouets en plastique / crochets à
pétrir et de sélectionner une vitesse adéquate.
2Introduzione
Congratulazioni per l'acquisto e benvenuto in Philips! Per trarre il massimo vantaggio dall'assistenza
fornita da Philips, registrare il proprio prodotto sul sito: www.philips.com/welcome.
Questo mixer Philips con un potente motore da 300 W offre ottimi risultati con il minimo sforzo
per impastare, mescolare o frullare. Maggiore controllo grazie alle 5 specifiche impostazioni di
velocità per tutte le ricette.
3 Panoramica (Fig. 1)
a Controllo della velocità
• 0: per spegnere le fruste/ganci per impastare
• 1 2 3 4 5: per accendere le fruste/i ganci per impastare e selezionare la giusta velocità
b Pulsante Turbo
• Per quantità maggiori, tenere premuto per aumentare la velocità.
c Pulsante di espulsione: premere per sganciare le fruste/i ganci per impastare.
d Gruppo motore
b Bouton Turbo
• Maintenir enfoncé afin d'augmenter la vitesse pour les applications plus difficiles.
e Vano portacavo
c Bouton d'éjection : permet de libérer les fouets métalliques / fouets en plastique /
crochets à pétrir insérés.
g Due fruste a gancio (a seconda del paese)
d Bloc moteur
f Bride attache-cordon
g Deux fouets en plastique (selon le pays)
h Deux fouets métalliques (selon le pays)
i Deux crochets à pétrir
4 Utilisation de l'appareil
Avant la première utilisation
Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois, nettoyez soigneusement les parties qui entrent en
contact avec la nourriture.
1 Nettoyez le bloc moteur à l'aide d'un chiffon humide.
2 Nettoyez les fouets et les crochets à pétrir à l'eau chaude savonneuse ou au lave-vaisselle.
Fouets métalliques / fouets en plastique / crochets à pétrir (fig. 2)
1
2
3
Sélectionnez une vitesse adéquate, de 1 à 5, pour allumer les fouets métalliques / en plastique
ou les crochets à pétrir. Pour éviter les éclaboussures, commencez à mélanger à faible vitesse,
puis passez à une vitesse supérieure.
• Pour les applications plus difficiles, maintenez enfoncé le bouton Turbo en cours d'utilisation.
Après utilisation, réglez le sélecteur de vitesse sur 0 (position d'arrêt), puis débranchez l'appareil.
Appuyez sur le bouton d'éjection pour libérer les fouets métalliques/en plastique ou les
crochets à pétrir.
5Recette
Pain toscan
Ingrédients :
• 1 000 g de farine blanche
• 500 ml d'eau
• 100 ml d'huile
• 1,5 cuillère à café de sel
• 1,5 cuillère à café de sucre
• 11 g de levure
• 1,5 cuillère à café de romarin séché
• 100 g d'olives vertes ou noires
Instructions :
1 Versez la farine, l'eau, l'huile, le sel, le sucre et la levure dans un saladier.
2 Mélangez les ingrédients pendant trois minutes en utilisant la vitesse turbo.
3 Mettez la pâte au réfrigérateur pendant une heure.
4 Coupez les olives en petits morceaux.
5 Sortez la pâte du réfrigérateur.
6 Maintenez enfoncé le bouton Turbo pour mélanger la pâte pendant 10 secondes.
7 Faites cuire le pain dans un moule à gâteau pendant 30 minutes à 180 °C.
Remarque
• Cette recette est extrêmement éprouvante pour votre batteur. Une fois la préparation
achevée, laissez votre batteur refroidir pendant 2 heures.
6 Nettoyage (fig. 4)
Attention
• Avant de nettoyer l'appareil ou de retirer un accessoire, débranchez-le.
1 Nettoyez le bloc moteur à l'aide d'un chiffon humide.
2 Nettoyez les fouets et les crochets à pétrir à l'eau chaude (<60 °C) savonneuse ou au
lave-vaisselle.
7 Commande d'accessoires
Pour acheter des accessoires pour cet appareil, visitez notre site Web www.philips.com/shop. Si vous
rencontrez des problèmes pour vous procurer des accessoires pour votre appareil, contactez le
Service Consommateurs Philips de votre pays. Ses coordonnées sont disponibles à l'adresse
www.philips.com/support.
8 Garantie et service
Si vous rencontrez un problème ou souhaitez obtenir des informations supplémentaires,
visitez le site Web Philips à l'adresse www.philips.com/support ou contactez le
Service Consommateurs Philips de votre pays. Vous trouverez le numéro de téléphone dans le
dépliant de garantie internationale. S'il n'existe pas de Service Consommateurs Philips dans votre
pays, renseignez-vous auprès de votre revendeur Philips.
3140 035 35261
f Clip per cavo
h Due fruste (a seconda del paese)
i Due ganci per impastare
e Range-cordon
2/3
Lees dit boekje met belangrijke informatie zorgvuldig door voordat u het apparaat gaat gebruiken.
Bewaar het boekje om het indien nodig later te kunnen raadplegen.
4 Utilizzo dell'apparecchio
Prima di utilizzare l'apparecchio per la prima volta
Prima di utilizzare l'apparecchio per la prima volta, pulire con cura le parti che entrano a contatto
con gli alimenti.
1 Pulire il gruppo motore con un panno umido.
2 Lavare le fruste e i ganci per impastare in acqua calda aggiungendo un po' di detersivo liquido
oppure direttamente in lavastoviglie.
Fruste/ganci per impastare (Fig. 2)
1
2
3
Selezionare una velocità adeguata, da 1 a 5, per attivare le fruste o i ganci per impastare. Per
evitare schizzi, iniziare a mescolare gli ingredienti a una velocità bassa, per poi aumentarla.
• Per quantità maggiori, tenere premuto il pulsante Turbo durante la lavorazione.
Dopo l'utilizzo, impostare il selettore della velocità su 0 (posizione off), quindi scollegare
l'apparecchio.
Premere il pulsante di espulsione per sganciare le fruste o i ganci per impastare.
5Ricetta
Dit Philips-apparaat voldoet aan alle richtlijnen met betrekking tot elektromagnetische velden (EMV).
Mits het apparaat op de juiste wijze en volgens de instructies in deze gebruiksaanwijzing wordt
gebruikt, is het veilig te gebruiken volgens het nu beschikbare wetenschappelijke bewijs.
Recycling
Uw product is vervaardigd van kwalitatief hoogwaardige materialen en onderdelen die kunnen
worden gerecycled en hergebruikt.
Wanneer een product is voorzien van een symbool van een afvalcontainer met een kruis
erdoorheen, valt het product onder de Europese richtlijn 2002/96/EG:
6 Pulizia (fig. 4)
Attenzione
• Prima di pulire l'apparecchio o di sganciare un accessorio, staccare l'alimentazione.
1 Pulire il gruppo motore con un panno umido.
2 Lavare le fruste e i ganci per impastare in acqua calda (< 60 °C) aggiungendo un po' di
detersivo liquido oppure direttamente in lavastoviglie.
7 Come ordinare gli accessori
Per acquistare degli accessori per questo apparecchio, visitare il nostro sito Web www.philips.com/
shop. In caso di difficoltà nel reperire gli accessori per l'apparecchio, contattare l'assistenza clienti
Philips del proprio paese. I dettagli di contatto si trovano sul sito Web www.philips.com/support.
8 Garanzia e assistenza
In caso di problemi, per assistenza o per informazioni, consultare la pagina Web www.philips.
com/support o contattare l'assistenza clienti Philips del proprio paese. Il numero di telefono è
nell'opuscolo della garanzia internazionale. Se nel proprio paese non è presente alcun centro di
assistenza clienti, rivolgersi al proprio rivenditore Philips.
Forsiktig
• Ikke bruk tilbehør eller deler fra andre produsenter
eller som Philips ikke spesifikt anbefaler. Hvis du
bruker slikt tilbehør eller slike deler, blir garantien
ugyldig.
• Dette apparatet skal kun brukes i husholdningen.
• Ikke overskrid maksimumsmengdene og
tilberedningstidene som er angitt i bruksanvisningen.
• Ikke miks mer enn én mengde uten avbrudd. La
apparatet avkjøles i fem minutter før du fortsetter å
mikse.
Merk
• Støynivå = 83 dB [A]
Elektromagnetiske felt (EMF)
Dette Philips­apparatet overholder alle standarder som gjelder elektromagnetiske felt (EMF). Hvis
apparatet håndteres riktig og i samsvar med instruksjonene i denne brukerhåndboken, er det trygt å
bruke det ut fra den kunnskapen vi har per dags dato.
Resirkulering
Produktet er utformet og produsert med materialer og deler av svært høy kvalitet som kan
resirkuleres og gjenbrukes.
Når et produkt er merket med en søppeldunk med kryss over, betyr det at produktet dekkes av
EU-direktiv 2002/96/EF:
Produktet skal ikke kastes sammen med annet husholdningsavfall. Gjør deg kjent med lokale
bestemmelser om avfallsdeponering av elektriske og elektroniske produkter. Hvis du deponerer
gamle produkter riktig, bidrar du til å forhindre negative konsekvenser for helse og miljø.
2Innledning
Gooi het product nooit weg met ander huishoudelijk afval. Informeer u over de lokale regels inzake
gescheiden afvalophaling van elektrische en elektronische toestellen. Een goede afvalverwerking
van uw oude product draagt bij tot het voorkomen van mogelijke schade voor het milieu en de
volksgezondheid.
2Inleiding
Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte av støtten som Philips
tilbyr, kan du registrere produktet ditt på www.philips.com/welcome.
Denne Philips-mikseren med en kraftig 300 W motor gir deg perfekte sluttresultater med minst
mulig anstrengelse ved elting, miksing eller visping. I tillegg har du kontroll med 5 dedikerte
hastighetsinnstillinger for alle oppskrifter.
3 Oversikt (fig. 1)
Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Registreer uw product op www.philips.com/
welcome om optimaal gebruik te kunnen maken van de door Philips geboden ondersteuning.
Met deze Philips-mixer met een krachtige motor van 300 W profiteert u met minimale inspanning
van perfecte resultaten bij het kneden, mengen of kloppen van ingrediënten. Met de vijf speciale
snelheidsinstellingen hebt u voor elk recept de volledige controle.
a Hastighetskontroll
• 0: Slå av trådvispene/båndvispene/eltekrokene
• 1 2 3 4 5: Slå på trådvispene/båndvispene/eltekrokene, og velg en passende hastighet
3 Overzicht (fig.1)
c Utløserknapp: Trykk inn for å løse ut trådvispene/båndvispene/eltekrokene som er
satt inn.
a Snelheidsregeling
• 0: de draadkloppers/bandkloppers/kneedhaken uitschakelen
• 1 2 3 4 5: draadkloppers/bandkloppers/kneedhaken inschakelen en de juiste snelheid
selecteren
b Turboknop
• Houd deze knop ingedrukt voor een hogere snelheid voor lastigere klussen.
c Uitwerpknop: druk op deze knop om de geplaatste draadkloppers/bandkloppers/
kneedhaken te verwijderen.
d Motorunit
e Snoeropbergmogelijkheid
f Snoerclip
g Twee bandkloppers (per land verschillend)
h Twee draadkloppers (per land verschillend)
i Twee kneedhaken
4 Het apparaat gebruiken
Voor het eerste gebruik
Maak de onderdelen die in contact komen met voedsel goed schoon voordat u het apparaat voor
de eerste keer gebruikt.
1 Maak de motorunit schoon met een vochtige doek.
2 Maak de kloppers en de kneedhaken schoon in warm water met een beetje afwasmiddel of
in een vaatwasmachine.
Draadkloppers/bandkloppers/kneedhaken (fig.2)
1
Pane toscano
Ingredienti:
• 1000 g di farina
• 500 ml di acqua
• 100 ml di olio
• 1 cucchiaino e mezzo di sale
• 1 cucchiaino e mezzo di zucchero
• 11 g di lievito
• 1 cucchiaino e mezzo di rosmarino secco
• 100 g di olive verdi o nere
Indicazioni:
1 Versare la farina, l'acqua, l'olio, il sale, lo zucchero e il lievito in un recipiente.
2 Mescolare gli ingredienti per tre minuti a velocità turbo.
3 Lasciare riposare la pasta nel frigorifero per un'ora.
4 Tagliate le olive in piccoli pezzi.
5 Estrarre la pasta dal frigorifero.
6 Tenere premuto il pulsante turbo per mescolare la pasta per 10 secondi.
7 Fare cuocere il pane in una teglia da forno a circa 180 °C per circa 30 minuti.
Nota
• Questa ricetta è molto pesante per il mixer. Lasciare raffreddare il mixer per due ore dopo
aver preparato questa ricetta.
Les dette viktige informasjonsheftet nøye før du bruker apparatet, og ta vare på det for senere
referanse.
2
3
Selecteer de juiste snelheid, van 1 tot 5, om de draadkloppers/bandkloppers of kneedhaken in
te schakelen. Begin op een lage snelheid te kloppen om spatten te voorkomen en schakel pas
later over op een hogere snelheid.
• Houd tijdens lastigere klussen de turboknop tijdens het verwerken ingedrukt.
Draai na gebruik de snelheidskeuzeknop naar 0 (Uit) en haal vervolgens de stekker van het
apparaat uit het stopcontact.
Druk op de uitwerpknop om de draadkloppers/bandkloppers of kneedhaken te verwijderen.
5Recept
Toscaans brood
Ingrediënten:
• 1000 g standaardbloem
• 500 ml water
• 100 ml olie
• 1,5 theelepel zout
• 1,5 theelepel suiker
• 11 g gist
• 1,5 theelepels gedroogde rozemarijn
• 100 g groene of zwarte olijven
Aanwijzingen:
1 Doe het meel, het water, de olie, de zout, de suiker en het gist in een kom.
2 Meng de ingrediënten gedurende drie minuten met de turbosnelheid.
3 Zet het deeg een uur in de koelkast.
4 Snijd de olijven in kleine stukjes.
5 Haal het deeg uit de koelkast.
6 Houd de turboknop 10 seconden ingedrukt om het deeg te mengen.
7 Bak het brood ongeveer 30 minuten in een bakblik op 180 °C.
Opmerking
• Dit recept vergt bijzonder veel van de mixer. Laat de mixer na het bereiden van dit recept
twee uur afkoelen.
6 Schoonmaken (fig. 4)
Let op
• Haal de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat schoonmaakt of accessoires
verwijdert.
1 Maak de motorunit schoon met een vochtige doek.
2 Maak de kloppers en de kneedhaken schoon in warm water (< 60 °C) met een beetje
afwasmiddel of in een vaatwasmachine.
7 Accessoires bestellen
Ga naar onze website www.philips.com/shop om accessoires voor dit apparaat te kopen. Als u
problemen hebt met het vinden van accessoires voor uw apparaat, neem dan contact op met het
Philips Consumer Care Centre in uw land. Contactgegevens vindt u op www.philips.com/support.
8 Garantie en service
Als u een probleem hebt of vraag hebt of service nodig hebt, gaat u naar www.philips.com/support
of neemt u contact op met het Philips Consumer Care Center in uw land. Het telefoonnummer
vindt u in het 'worldwide guarantee'-vouwblad. Als er geen Consumer Care Centre in uw land is, ga
dan naar uw Philips-dealer.
b Turboknapp
• Trykk på og hold nede for å øke hastigheten for mer krevende jobber.
d Motorenhet
e Oppbevaring av ledningen
f Ledningsklemme
g To båndvisper (avhengig av land)
h To trådvisper (avhengig av land)
i To eltekroker
4 Bruke apparatet
Før første gangs bruk
Før du bruker apparatet for første gang, må alle delene som kommer i kontakt med mat, rengjøres
grundig.
1 Rengjør motorenheten med en fuktig klut.
2 Rengjør vispene og eltekrokene i varmt vann med oppvaskmiddel, eller i oppvaskmaskinen.
Trådvisper/båndvisper/eltekroker (fig. 2)
1
2
3
Velg passende hastighet, fra 1 til 5, for å slå på tråd-/båndvispene eller eltekrokene. Unngå
sprut ved å begynne blandingen på lav hastighet, og deretter bytter du til en høyere hastighet.
• For mer krevende jobber trykker du på og holder nede turboknappen under
blandeprosessen.
Etter bruk vrir du hastighetsvelgeren til 0 (av-posisjon) og kobler fra apparatet.
Trykk på utløserknappen for å løse ut tråd-/båndvispene eller eltekrokene.
5Oppskrift
Brød fra Toscana
Ingredienser:
• 1000 g hvetemel
• 500 ml vann
• 100 ml olje
• 1,5 ts salt
• 1,5 ts sukker
• 11 g gjær
• 1,5 ts tørket rosmarin
• 100 g grønne eller svarte oliven
Fremgangsmåte:
1 Hell mel, vann, olje, salt, sukker og gjær i en bolle.
2 Bland ingrediensene i tre minutter med turbohastighet.
3 Legg deigen i kjøleskapet i én time.
4 Del oliven i små biter.
5 Ta deigen ut av kjøleskapet.
6 Trykk på og hold nede turboknappen for å blande deigen i ti sekunder.
7 Stek brødet i en form ved 180 °C i cirka 30 minutter.
Merk
• Denne oppskriften er svært tung for mikseren. La mikseren avkjøles i to timer etter at du har
tilberedt denne oppskriften.
6 Rengjøring (fig. 4)
Forsiktig
• Før du rengjør apparatet eller løser ut noe av tilbehøret, må du dra ut kontakten.
1 Rengjør motorenheten med en fuktig klut.
2 Rengjør vispene og eltekrokene i varmt vann (< 60 °C) med oppvaskmiddel, eller i
oppvaskmaskinen.
7 Bestille tilbehør
Du kan kjøpe tilbehør til dette apparatet ved å gå til webområdet vårt www.philips.com/shop. Hvis
du har problemer med å få tak i tilbehør til apparatet, kan du kontakte Philips' kundestøtte der du
bor. Du finner kontaktinformasjon på www.philips.com/support.
8 Garanti og service
Hvis du har et problem eller trenger hjelp eller informasjon, kan du gå til www.philips.com/support
eller kontakte Philips kundestøtte der du bor. Du finner telefonnummeret i garantiheftet. Hvis det
ikke er noen kundestøtte der du bor, kan du gå til den lokale Philips-forhandleren.
Português
Svenska
Türkçe
1Importante
1Viktigt
1Önemli
Aviso
• Nunca mergulhe o motor em água, nem o enxagúe
em água corrente.
• Antes de ligar o aparelho à alimentação, assegurese de que a voltagem indicada na parte inferior do
aparelho corresponde à voltagem eléctrica local.
• Se o cabo de alimentação, a ficha ou outras peças
estiverem danificadas, não utilize o aparelho.
• Se o cabo de alimentação estiver danificado, este
deve ser sempre substituído pela Philips, por um
centro de assistência autorizado pela Philips ou por
pessoal com qualificação equivalente para evitar
situações de perigo.
• Este aparelho não se destina a ser utilizado por
pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas,
sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de
experiência e conhecimentos, salvo se tiverem
recebido supervisão ou instruções sobre o uso do
aparelho por alguém responsável pela sua segurança.
• As crianças devem ser supervisionadas para garantir
que não brincam com o aparelho.
• Antes de ligar a batedeira à alimentação, insira as
varas de bater ou as pás de amassar na batedeira.
• Antes de ligar o aparelho, imerja as varas de bater
ou as pás de amassar nos ingredientes.
• Desligue o aparelho e retire a ficha da tomada, se
deixar o aparelho sem supervisão e antes de o
montar, desmontar e limpar.
Varning
• Sänk inte ned motorenheten i vatten och skölj den
inte under kranen.
• Innan du ansluter apparaten till eluttaget ser du till
att spänningen som anges på apparatens undersida
motsvarar den lokala nätspänningen.
• Använd inte apparaten om nätsladden, kontakten
eller andra delar är skadade.
• Om nätsladden är skadad måste den alltid bytas ut
av Philips, ett av Philips auktoriserade serviceombud
eller liknande behöriga personer för att undvika
olyckor.
• Apparaten är inte avsedd för användning av
personer (inklusive barn) med olika funktionshinder,
eller av personer som inte har kunskap om hur
apparaten används, om de inte övervakas eller får
instruktioner angående användning av apparaten av
en person som är ansvarig för deras säkerhet.
• Små barn ska övervakas så att de inte kan leka med
apparaten.
• Innan du ansluter mixern till elnätet sätter du fast
visparna eller degkrokarna i mixern.
• Innan du slår på apparaten sänker du ner visparna
eller degkrokarna i behållaren med ingredienser.
• Stäng av apparaten och koppla bort den från elnätet
om du ska lämna den obevakad och innan du
monterar, tar isär och rengör den.
Uyarı
• Motor ünitesini asla suya sokmayın ya da musluk
altında yıkamayın.
• Cihazı ana şebekeye bağlamadan önce cihazın altında
belirtilen gerilimin yerel ana şebeke gerilimine uygun
olduğundan emin olun.
• Güç kablosu, fiş veya diğer parçalar hasar görmüşse,
cihazı kullanmayın.
• Cihazın güç kablosu hasarlıysa, bir tehlike oluşturmasını
önlemek için mutlaka Philips'in yetki verdiği bir servis
merkezi veya benzer şekilde yetkilendirilmiş kişiler
tarafından değiştirilmesini sağlayın.
• Bu cihaz, güvenliklerinden sorumlu kişilerin nezareti
veya talimatı olmadan, fiziksel, sinirsel ya da zihinsel
becerileri gelişmemiş veya bilgi ve tecrübe açısından
yetersiz kişiler tarafından (çocuklar da dahil)
kullanılmamalıdır.
• Küçük çocukların cihazla oynamaları engellenmelidir.
• Mikseri ana şebekeye bağlamadan önce, çırpıcıları
veya yoğurma kancalarını miksere takın.
• Cihazı açmadan önce, çırpıcıları veya yoğurma
kancalarını malzemenin içine doğru indirin.
• Cihazı gözetimsiz bırakacaksanız ve herhangi bir
parçayı takmadan, çıkarmadan ve temizlemeden
önce, cihazı kapatın ve fişini prizden çıkarın.
Leia cuidadosamente este folheto de informações importantes antes de utilizar o aparelho e
guarde-o para uma eventual consulta futura.
Atenção
• Nunca utilize quaisquer acessórios ou peças de
outros fabricantes ou que a Philips não tenha
especificamente recomendado. Se utilizar tais
acessórios ou peças, a garantia perderá a validade.
• Este aparelho destina-se apenas a uso doméstico.
• Não exceda as quantidades e os tempos de
preparação indicados no manual do utilizador.
• Não prepare mais de uma porção sem interrupção.
Deixe o aparelho arrefecer durante cinco minutos
antes de continuar com a preparação.
Nota
• Nível de ruído = 83 dB [A]
Campos electromagnéticos (CEM)
Este aparelho Philips respeita todas as normas relacionadas com campos electromagnéticos (CEM).
Se manuseado correctamente e de acordo com as instruções fornecidas neste manual do utilizador,
o aparelho pode ser utilizado em segurança com base em provas científicas disponíveis actualmente.
Läs det här häftet med viktig information noggrant innan du använder apparaten och spara sedan
häftet för framtida bruk.
Varning
• Använd aldrig tillbehör eller delar från andra
tillverkare, eller delar som inte uttryckligen har
rekommenderats av Philips. Om du använder sådana
tillbehör eller delar gäller inte garantin.
• Apparaten är endast avsedd för hushållsbruk.
• Överskrid inte mängderna och tillredningstiderna
som anges i användarhandboken.
• Bearbeta inte mer än en sats utan avbrott. Låt
apparaten svalna i fem minuter innan du fortsätter
att bearbeta en ny sats.
Obs!
• Ljudnivå = 83 dB [A]
Elektromagnetiska fält (EMF)
Den här apparaten från Philips uppfyller alla standarder för elektromagnetiska fält (EMF). Om
apparaten hanteras på rätt sätt och enligt instruktionerna i den här användarhandboken är den säker
att använda enligt de vetenskapliga belägg som finns i dagsläget.
Nunca elimine este produto juntamente com os resíduos domésticos. Informe-se sobre o sistema
de recolha selectiva local relativamente a produtos eléctricos e electrónicos. A eliminação correcta
do seu produto antigo ajuda a evitar potenciais consequências nocivas para o ambiente e para a
saúde pública.
2 Introdução
Parabéns pela compra do seu produto e bem-vindo à Philips! Para beneficiar na totalidade do
suporte que a Philips oferece, registe o seu produto em www.philips.com/welcome.
Esta batedeira Philips com um motor potente de 300 W proporciona-lhe resultados finais perfeitos
com o menor esforço ao amassar, misturar ou bater. Com maior controlo através das 5 regulações
de velocidade dedicadas para todas as suas receitas.
3 Visão geral (fig. 1)
a Controlo de velocidade
• 0: Desligar as varas de bater/pás de bater/pás de amassar
• 1 2 3 4 5: Ligar as varas de bater/pás de bater/pás de amassar e seleccionar uma
velocidade apropriada
b Botão turbo
• Manter premido para aumentar a velocidade para processamentos mais difíceis.
c Botão de ejecção: Premir para soltar as varas de bater/pás de bater/pás de amassar
inseridas.
d Motor
e Arrumação do fio
f Mola para o fio
g Duas pás de bater (dependendo do país)
h Duas varas de bater (dependendo do país)
i Duas pás de amassar
4 Utilizar o produto
Antes da primeira utilização
Antes de utilizar o aparelho pela primeira vez, limpe cuidadosamente as peças que entram em
contacto com os alimentos.
1 Limpe o motor com um pano húmido.
2 Lave as varas e as pás de amassar com água quente e um pouco de detergente líquido, ou
coloque-as na máquina de lavar loiça.
Varas de bater/pás de bater/pás de amassar (fig. 2)
1
2
3
Seleccione uma velocidade adequada, de 1 a 5, para ligar as varas de bater/pás de bater ou as
pás de amassar. Para evitar salpicos, comece a bater ou misturar a uma velocidade baixa e, em
seguida, mude para uma velocidade mais alta.
• Para processamentos mais difíceis, mantenha o botão turbo premido enquanto processa
ingredientes.
Depois da utilização, rode o selector de velocidade para 0 (posição desligada) e, em seguida,
desligue a ficha do aparelho.
Prima o botão de ejecção para soltar as varas/pás de bater ou as pás de amassar.
5Receita
Pão Toscana
Ingredientes:
• 1000 g de farinha multi-usos
• 500 ml de água
• 100 ml de óleo
• 1,5 colher de chá de sal
• 1,5 colher de chá de açúcar
• 11 g de fermento
• 1,5 colher de chá de alecrim seco
• 100 g de azeitonas verdes ou pretas
Indicações:
1 Coloque a farinha, a água, o óleo, o sal, o açúcar e o fermento numa taça.
2 Bata os ingredientes durante três minutos utilizando a velocidade turbo.
3 Coloque a massa no frigorífico durante uma hora.
4 Corte as azeitonas em pedaços pequenos.
5 Retire a massa do frigorífico.
6 Mantenha o botão turbo premido para mexer a massa durante 10 segundos.
7 Coloque a massa numa forma e leve ao forno a 180 °C durante cerca de 30 minutos.
Nota
• Esta receita é extremamente exigente para a sua batedeira. Deixe a sua batedeira arrefecer
durante duas horas depois de preparar esta receita.
6 Limpeza (fig. 4)
Atenção
• Antes de limpar o aparelho ou de soltar os acessórios, desligue a ficha.
1 Limpe o motor com um pano húmido.
2 Lave as varas e as pás de amassar com água quente (<60 °C) e um pouco de detergente
líquido, ou coloque-as na máquina de lavar loiça.
7 Encomendar acessórios
Para comprar acessórios para este aparelho, visite o nosso Web site www.philips.com/shop. Se tiver
dificuldades na obtenção de acessórios para o seu aparelho, contacte o Centro de Apoio ao Cliente
da Philips no seu país. Pode encontrar os detalhes de contacto em www.philips.com/support.
8 Garantia e assistência
Se tiver algum problema ou se precisar de assistência ou informações, visite www.philips.com/
support ou contacte o Centro de Apoio ao Cliente da Philips no seu país. O número de telefone
encontra-se no folheto da garantia mundial. Se não existir um Centro de Apoio ao Cliente no seu
país, dirija-se a um representante local Philips.
Dikkat
• Başka üreticilere ait olan veya Philips tarafından
özellikle tavsiye edilmeyen aksesuar ve parçaları
kesinlikle kullanmayın. Bu tür aksesuar veya parça
kullanırsanız, garantiniz geçerliliğini yitirir.
• Bu cihaz sadece evde kullanım için tasarlanmıştır.
• Kullanıcı kılavuzunda belirtilen miktarları ve işlem
sürelerini aşmayın.
• Birkaç parti malzemeyi ara vermeden arka arkaya
işlemeyin. İşlemeye devam etmeden önce cihazın
soğuması için beş dakika bekleyin.
Not
• Gürültü düzeyi = 83 dB [A]
Elektromanyetik alanlar (EMF)
Bu Philips cihazı elektromanyetik alanlar (EMF) hakkındaki tüm standartlara uygundur. Usulüne ve
bu kullanım kılavuzundaki talimatlara uygun olarak kullanıldığında, bugünün bilimsel bulgularına göre
cihazın kullanımı güvenlidir.
Produkten är utvecklad och tillverkad av högkvalitativa material och komponenter som både kan
återvinnas och återanvändas.
Symbolen med en överkryssad soptunna som finns på produkten innebär att produkten följer EUdirektivet 2002/96/EG:
Kassera aldrig produkten med annat hushållsavfall. Ta reda på de lokala reglerna om separat
insamling av elektriska och elektroniska produkter. Genom att kassera dina gamla produkter på rätt
sätt kan du bidra till att minska möjliga negativa effekter på miljö och hälsa.
2Introduktion
Vi gratulerar till ditt köp och hälsar dig välkommen till Philips! Genom att registrera din produkt på
www.philips.com/welcome kan du dra nytta av Philips support.
Den här Philips-mixern med en kraftfull 300 W-motor ger perfekta slutresultat med minsta
möjliga ansträngning när du ska knåda, blanda eller vispa. Du får också mer kontroll tack vare 5
hastighetsinställningar som passar olika typer av recept.
3 Översikt (bild 1)
a Hastighetskontroll
• 0: Stäng av tråd-/bladvisparna/degkrokarna
• 1 2 3 4 5: Slå på tråd-/bladvisparna/degkrokarna och välj en lämplig hastighet
Ürününüz geri dönüştürülebilen ve yeniden kullanılabilen yüksek kaliteli malzeme ve bileşenler
kullanılarak üretilmiştir.
Ürünün, üzerinde çarpı işareti bulunan bir tekerlekli çöp kutusu simgesi taşıması, bu ürünün 2002/96/
EC sayılı Avrupa Direktifi kapsamında olduğu anlamına gelir:
Bu ürünü kesinlikle diğer evsel atıklarla birlikte atmayın. Lütfen, elektrikli ve elektronik ürünlerin ayrı
toplanması ile ilgili yerel kurallar hakkında bilgi edinin. Eskiyen ürününüzün atık işlemlerinin doğru
biçimde gerçekleştirilmesi, çevre ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etkilere yol açılmasını önlemeye
yardımcı olur.
2 Giriş
Ürünümüzü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz, Philips dünyasına hoş geldiniz! Philips'in sunduğu
destekten tam olarak yararlanmak için, ürününüzü www.philips.com/welcome adresinde kaydettirin.
Güçlü 300 W'luk motoruyla bu Philips mikser, yoğurma, karıştırma veya çırpma işlemi sırasında en
az çabayla mükemmel sonuçlar almanızı sağlar. Ayrıca tüm tarifler için 5 özel hız ayarıyla ek kontrol
sunar.
3 Genel bilgiler (şek.1)
a Hız kontrolü
• 0: Tel çırpıcıları/şerit çırpıcılarını/yoğurma kancalarını kapatın.
• 1 2 3 4 5: Tel çırpıcıları/şerit çırpıcılarını/yoğurma kancalarını açın ve uygun bir hız seçin
b Turbo düğmesi
• Zorlu işlerde hızı artırmak için düğmeyi basılı tutun.
b Turboknapp
• Tryck in och håll kvar för att öka hastigheten vid tyngre bearbetning.
c Çıkarma düğmesi: Takılı tel çırpıcıları/şerit çırpıcılarını/yoğurma kancalarını çıkarmak
için basın.
c Frigöringsknapp: Tryck på knappen för att frigöra tråd-/bladvisparna/degkrokarna.
d Motor ünitesi
d Motorenhet
e Kordonun saklanması
e Sladdförvaring
f Kablo klipsi
f Sladdklämma
g İki şerit çırpıcı (ülkeye bağlı olarak değişir)
g Två bladvispar (beroende på land)
h İki tel çırpıcı (ülkeye bağlı olarak değişir)
h Två trådvispar (beroende på land)
i İki yoğurma kancası
i Två degkrokar
4 Använda apparaten
Före första användningen
Innan du använder apparaten för första gången bör du noggrant rengöra de delar som kommer i
kontakt med mat.
1 Gör ren motorenheten med en fuktig trasa.
2 Rengör visparna och degkrokarna i varmt vatten med lite diskmedel eller i en diskmaskin.
Trådvispar/bladvispar/degkrokar (bild 2)
1
2
3
Välj en lämplig hastighet mellan 1 och 5 för att slå på tråd-/bladvisparna eller degkrokarna.
Undvik stänk genom att börja med en låg hastighet och sedan öka till en högre hastighet.
• Vid tyngre bearbetning trycker du in och håller kvar turboknappen medan mixern arbetar.
Efter användning vrider du hastighetsväljaren till 0 (av-läge) och drar ut nätsladden.
Frigör tråd/bladvisparna eller degkrokarna genom att trycka på frigöringsknappen.
5Recept
Toscanabröd
Ingredienser:
• 1 000 g vetemjöl
• 500 ml vatten
• 100 ml olja
• 1,5 teskedar salt
• 1,5 teskedar socker
• 11 g jäst
• 1,5 teskedar torkad rosmarin
• 100 g gröna eller svarta oliver
Tillagning:
1 Lägg mjöl, vatten, olja, salt, socker och jäst i en skål.
2 Blanda ingredienserna i tre minuter med turbohastighet.
3 Lägg degen i kylskåpet i en timme.
4 Skär oliverna i små bitar.
5 Ta ut degen ur kylskåpet.
6 Tryck in och håll kvar turboknappen och blanda degen i 10 sekunder.
7 Grädda brödet i en bakform i 180 °C i cirka 30 minuter.
Obs!
• Det här receptet är mycket tungt för mixern. Låt mixern svalna i två timmar efter tillagning
enligt det här receptet.
6 Rengöring (bild 4)
Varning
• Dra ur kontakten innan du rengör apparaten eller frigör tillbehören.
1 Gör ren motorenheten med en fuktig trasa.
2 Rengör visparna och degkrokarna i varmt vatten (<60 °C) med lite diskmedel eller i en
diskmaskin.
4 Cihazın kullanımı
İlk kullanımdan önce
Cihazı ilk kez kullanmadan önce, yiyecekle temas eden parçaları iyice temizleyin.
1 Motor ünitesini nemli bezle silerek temizleyin.
2 Çırpıcıları ve yoğurma kancalarını bir miktar bulaşık deterjanıyla ılık suda veya bulaşık
makinesinde yıkayın.
Tel çırpıcılar/şerit çırpıcıları/yoğurma kancaları (şek.2)
1
2
3
Tel/şerit çırpıcıları veya yoğurma kancalarını çalıştırmak için 1-5 arasında uygun bir hız seçin.
Malzemelerin sıçramasını önlemek için karıştırmaya düşük bir hızla başlayın, daha sonra hızı artırın.
• Zorlu işler için işlem sırasında Turbo düğmesini basılı tutun.
Kullanımdan sonra, hız seçme düğmesini 0 (kapalı konum) ayarına getirin ve cihazın fişini
prizden çıkarın.
Tel/şerit çırpıcıları veya yoğurma kancalarını çıkarmak için Çıkar düğmesine basın.
5Tarif
Toscana Ekmeği
Malzemeler:
• 1000 gr çok amaçlı un
• 500 ml su
• 100 ml sıvıyağ
• 1,5 çay kaşığı tuz
• 1,5 çay kaşığı şeker
• 11 g maya
• 1,5 çay kaşığı kuru biberiye
• 100 gr yeşil veya siyah zeytin
Yapılışı:
1 Un, su, sıvıyağ, tuz, şeker ve mayayı bir kaseye koyun.
2 Turbo hızı kullanarak malzemeleri üç dakika karıştırın.
3 Hamuru buzdolabında bir saat bekletin.
4 Zeytinleri küçük parçalar halinde doğrayın.
5 Hamuru buzdolabından çıkarın.
6 Hamuru 10 saniye boyunca karıştırmak için turbo düğmesini basılı tutun.
7 Ekmeği pişirme kabına koyun ve 180°C sıcaklıkta yaklaşık 30 dakika pişirin.
Not
• Bu tarif, mikseriniz için son derece ağırdır. Bu tarifi hazırladıktan sonra mikserinizin soğuması
için iki saat bekleyin.
6 Temizleme (şek. 4)
Dikkat
• Cihazı temizlemeden veya aksesuarlarını çıkarmadan önce, fişini elektrik prizinden çıkarın.
1 Motor ünitesini nemli bezle silerek temizleyin.
2 Çırpıcıları ve yoğurma kancalarını bir miktar bulaşık deterjanıyla ılık suda (<60°C) veya bulaşık
makinesinde yıkayın.
7 Beställ tillbehör
7 Aksesuarların sipariş edilmesi
8 Garanti och service
8 Garanti ve servis
På vår webbplats www.philips.com/shop kan du köpa tillbehör till den här apparaten. Om du har
några svårigheter med att få tag på tillbehör till apparaten kan du kontakta Philips kundtjänst i ditt
land. Kontaktinformation finns på www.philips.com/support.
Om du har frågor eller behöver service eller information kan du gå till www.philips.com/support
eller kontakta Philips kundtjänst i ditt land. Telefonnumret finns i garantibroschyren. Om det inte finns
någon kundtjänst i ditt land kan du vända dig till din lokala Philips-återförsäljare.
‫ هام‬1
‫اقرأ هذه النشرة التي تتضمن معلومات مهمة بعناية قبل استخدام اجلهاز واحتفظ بها للرجوع إليها في‬
.‫املستقبل‬
‫حتذير‬
.‫ •ال تغمر وحدة احملرك باملاء وال تغسلها حتت الصنبور‬
‫ تأكد من أن الفولتية املشار إليها في‬،‫ •قبل توصيل اجلهاز بالطاقة‬
.‫أسفل اجلهاز تتوافق مع الفولتية احمللية‬
‫ فال‬،‫ •إذا كان سلك الطاقة أو القابس أو أي أجزاء أخرى تالفة‬
.‫تستخدم اجلهاز‬
‫ أو‬Philips ‫ فيجب استبداله من قبل‬،ً‫ •إذا كان سلك الطاقة تالفا‬
‫ أو أشخاص مؤهلني لتجنب‬Philips ‫مركز خدمة مخوَّل من قبل‬
.‫أي خطر‬
‫ •هذا اجلهاز غير مع ّد لالستخدام من قبل األفراد (مبا في ذلك‬
‫ أو احلسية أو‬،‫األطفال) الذين يعانون نقصا ً في القدرات اجلسدية‬
‫ إال إذا أشرف عليهم‬،‫ أو الذين تنقصهم اخلبرة أو املعرفة‬،‫العقلية‬
‫ وذلك‬،‫شخص مسؤول أو أعطاهم إرشادات تتعلق باستخدام اجلهاز‬
.‫بهدف احلفاظ على سالمتهم‬
.‫ •يجب مراقبة األطفال للحؤول دون لعبهم باجلهاز‬
‫ ركّب أداتي اخلفق أو‬،‫ •قبل توصيل اخلالط بسلك الطاقة الرئيسي‬
.‫أداتي خفق العجني‬
‫ قم بخفض أداتي اخلفق أو أداتا خفق العجني‬،‫ •قبل تشغيل اجلهاز‬
.‫لتالمسا املكونات‬
‫ •أوقف تشغيل اجلهاز ثم افصله عن سلك الطاقة الرئيسي في‬
.‫ قم بتفكيكه وتنظيفه‬،‫حال تركته من دون مراقبة وقبل جتميعه‬
‫تنبيه‬
‫ •ال تستخدم أبدا ً أي ملحقات أو أجزاء من أي شركة مصنعة أخرى‬
‫ قد يؤدي استخدام‬.‫ على وجه اخلصوص‬Philips ‫أو ال توصي بها‬
.‫ملحقات أو أجزاء من هذا النوع إلى إبطال الضمان‬
.‫ •هذا اجلهاز مع ّد لالستخدام املنزلي فقط‬
.‫ •ال تتجاوز الكميات واألوقات املشار إليها في دليل املستخدم‬
‫ دع اجلهاز يبرد ملدة‬.‫ •جتنب تشغيل اجلهاز لفترات طويلة بدون توقف‬
.‫ دقائق قبل متابعة حتضير الطعام‬5
‫مالحظة‬
]A[ ‫ ديسيبل‬83 = ‫ •مستوى الضجيج‬
)EMF( ‫احلقول الكهرومغناطيسية‬
‫ إذا مت استخدام اجلهاز‬.)EMF( ‫ هذا مع كافة املعايير املتعلقة باحلقول الكهرومغناطيسية‬Philips ‫يتوافق جهاز‬
‫ فسيكون استخدامه آمنا ً وفقا ً للدليل العلمي‬،‫املبينة في دليل املستخدم هذا‬
ّ ‫بشكل صحيح وبالتوافق مع اإلرشادات‬
.‫املتوفر اليوم‬
‫إعادة التدوير‬
.‫مت تصميم املنتج وتصنيعه من أجود املواد واملكونات القابلة إلعادة التدوير وإعادة االستخدام‬
‫ فهذا يعني أن املنتج معتمد من ِقبل التوجيه‬،ً‫حني ترى على املنتج رمز سلة املهمالت ذات العجالت مشطوبا‬
:EC/2002/96 ‫األوروبي‬
Geri dönüşüm
Återvinning
Reciclagem
O produto foi concebido e fabricado com materiais e componentes de alta qualidade, que podem
ser reciclados e reutilizados.
Quando observar o símbolo de um caixote do lixo traçado afixado num produto, significa que o
produto é abrangido pela Directiva Europeia 2002/96/CE:
Cihazı kullanmadan önce bu önemli bilgiler broşürünü dikkatlice okuyun ve gelecekte başvurmak
üzere saklayın.
‫العربية‬
Bu cihaza uygun aksesuar satın almak için lütfen www.philips.com/shop web sitemizi ziyaret edin.
Cihazınıza uygun aksesuar temin etmekte sorun yaşarsanız lütfen ülkenizdeki Philips Müşteri Destek
Merkezi ile iletişime geçin. İletişim bilgilerini www.philips.com/support adresinde bulabilirsiniz.
Bir sorun yaşarsanız ya da servise veya bilgiye ihtiyaç duyarsanız, www.philips.com/support adresine
bakın veya ülkenizdeki Philips Müşteri Merkezi ile iletişim kurun. Gerekli telefon numarası için garanti
broşürüne bakın. Ülkenizde Müşteri Merkezi yoksa, yerel Philips satıcınıza gidin.
‫ يرجى االطالع على القوانني احمللية املتعلقة مبجموعة املنتجات‬.‫ال تتخلص أب ًدا من املنتج مع سائر النفايات املنزلية‬
‫ إن التخلص السليم من املنتجات القدمية مينع أي نتائج سلبية محتملة على البيئة‬.‫الكهربائية واإللكترونية املنفصلة‬
.ً ‫وصحة اإلنسان معا‬
‫ مقدمة‬2
‫ قم‬،Philips ‫! لالستفادة بالكامل من الدعم الذي تقدمه‬Philips ‫ ومرحبا ً بك في‬،‫تهانينا على شرائك املنتج‬
.www.philips.com/welcome ‫بتسجيل منتجك في‬
‫ واط يتيح لك احلصول على نتائج نهائية مثالية مع بذل جهد أقل‬300 ‫ مزودًا مبحرك قوي بقدرة‬Philips ‫يأتي خالط‬
.‫ إعدادات للسرعة لتتناسب مع كافة وصفاتك‬5 ‫ إضافة إلى عناصر حتكم إضافية مع‬.‫عند اخلفق أو اخللط‬
)1 ‫ نظرة عامة (الصورة رقم‬3
‫زر التحكم بالسرعة‬
‫أداتي خفق العجني‬/‫أداتي اخلفق‬/‫ إليقاف تشغيل أداتي اخلفق السلكيتني‬:0• ‫أداتي خفق العجني وحتديد السرعة املناسبة‬/‫أداتي اخلفق‬/‫ لتشغيل أداتي اخلفق السلكيتني‬:5 4 3 2 1• a
‫زر السرعة القصوى‬
.‫ •اضغط باستمرار لزيادة السرعة لوصفات الطعام القاسية‬
b
.‫أداتي خفق العجني اللتني مت إدخالهما‬/‫أداتي اخلفق‬/‫ اضغط لتحرير أداتي اخلفق السلكيتني‬: ‫زر اإلخراج‬
c
‫وحدة احملرك‬
d
‫مخزن الكبل‬
e
‫مشبك السلك‬
f
)‫أداتا خفق سلكيتان (وفقا ً للبلد‬
)‫أداتا خفق سلكيتان (وفقا ً للبلد‬
g
‫أداتان خلفق العجني‬
i
h
‫ استخدام الجهاز‬4
‫قبل االستخدام للمرة األولى‬
.‫قم بتنظيف األجزاء التي تالمس الطعام بشكل جيد قبل استخدام اجلهاز للمرة األولى‬
.‫نظف وحدة احملرك بقطعة قماش رطبة‬
1
ّ
.‫نظف أداتي اخلفق وأداتي خفق العجني مبياه دافئة باستخدام سائل تنظيف أو في غسالة األطباق‬
2
ّ
)2 ‫أدوات خفق العجني (الصورة رقم‬/‫أدوات اخلفق‬/‫أدوات اخلفق السلكية‬
.‫أدوات اخلفق أو أدوات خفق العجني‬/‫ لتشغيل أدوات اخلفق السلكيتني‬،5 ‫ إلى‬1 ‫ من‬،‫حدد السرعة املناسبة‬
.‫ ابدأ اخلفق على سرعة منخفضة لتنتقل بعد ذلك إلى سرعة أعلى‬،‫ولتجنب أي طرطشة‬
.‫ اضغط باستمرار على زر السرعة القصوى أثناء اخللط‬،‫ •لوصفات الطعام القاسية‬
.‫ ثم افصل الطاقة عن اجلهاز‬،)‫ (إيقاف التشغيل‬0 ‫ قم بتعيني محدد السرعة إلى‬،‫بعد االستخدام‬
.‫أداتي اخلفق أو أداتي خفق العجني‬/‫اضغط على زر اإلخراج لتحرير أداتي اخلفق السلكيتني‬
1
2
3
‫ الوصفة‬5
‫خبز توسكانا‬
:‫املكونات‬
‫ غ من الطحني املتعدد األغراض‬1000• ‫ ملل من املياه‬500• ‫ ملل من الزيت‬100• ‫ •ملعقة صغيرة ونصف من امللح‬
‫ •ملعقة صغيرة ونصف من السكر‬
‫ غ خميرة‬11• ‫ •ملعقة صغيرة ونصف من إكليل اجلبل اجملفف‬
‫ غ من الزيتون األخضر أو األسود‬100• :‫اإلرشادات‬
.‫ضع الطحني واملياه والزيت وامللح والسكر واخلميرة في وعاء‬
1
.‫اخلط املكونات لثالث دقائق باستخدام السرعة القصوى‬
2
.‫ضع العجينة في البراد لساعة واحدة‬
3
.‫قطع حبوب الزيتون إلى قطع صغيرة‬
4
ّ
.‫أخرج العجينة من البراد‬
5
.‫ثوان‬
6
ٍ 10 ‫اضغط باستمرار على زر السرعة القصوى خللط العجينة ملدة‬
‫ دقيقة‬30 ‫ درجة مئوية حلوالي‬180 ‫اخبز اخل ُبز في صينية َخبز على درجة حرارة‬
7
ِ
‫مالحظة‬
.‫ اترك اخلالط ليبرد لساعتني بعد حتضير هذه الوصفة‬.‫ •تعتبر هذه الوصفة قاسية ج ًدا بالنسبة إلى اخلالط‬
)4 ‫ التنظيف (الصورة رقم‬6
.‫•قم بفصل اجلهاز عن الطاقة قبل تنظيفه أو حترير أي من األكسسوارات‬
.‫نظف وحدة احملرك بقطعة قماش رطبة‬
ّ
‫ درجة مئوية) باستخدام سائل تنظيف أو في‬60 <( ‫نظف أداتي اخلفق وأداتي خفق العجني مبياه دافئة‬
ّ
.‫غسالة األطباق‬
‫تنبيه‬
1
2
‫ طلب الملحقات‬7
‫ وإذا واجهتك أي مشكلة في احلصول‬.www.philips.com/shop ‫ يرجى زيارة املوقع‬،‫لشراء ملحقات لهذا اجلهاز‬
‫ قم بزيارة‬.‫ في بلدك‬Philips ‫ فيرجى االتصال مبركز خدمة املستهلك التابع لشركة‬،‫على امللحقات اخلاصة باجلهاز‬
.‫ للحصول على تفاصيل االتصال‬www.philips.com/support
‫ الضمان والخدمة‬8
‫ أو‬www.philips.com/support ‫ فيرجى زيارة املوقع‬،‫إذا واجهت مشكلة ما أو احتجت إلى خدمة أو معلومات‬
‫ في حال‬.‫ رقم الهاتف موجود في نشرة الضمان العاملية‬.‫ في بلدك‬Philips ‫االتصال مبركز خدمة املستهلك التابع لـ‬
.‫ احمللي‬Philips ‫ يرجى زيارة موزّع منتجات‬،‫عدم وجود مركز خدمة للمستهلك في بلدك‬
‫ •قبل از سوار کردن‪ ،‬باز کردن و متیز کردن دستگاه یا وقتی کنار‬
‫دستگاه نیستید‪ ،‬آن را خاموش کرده و از پریز بکشید‪.‬‬
‫احتیاط‬
‫ •هرگز از لوازم جانبی یا قطعات سازندگان دیگر یا لوازمی که‬
‫‪ Philips‬آن ها را توصیه منی کند استفاده نکنید‪ .‬اگر از چنین‬
‫لوازم جانبی یا قطعاتی استفاده کنید‪ ،‬ضمانت نامه شما از درجه‬
‫اعتبار ساقط می شود‪.‬‬
‫ •این دستگاه فقط برای مصارف خانگی طراحی شده است‪.‬‬
‫ •دفعات و زمان مجاز استفاده از دستگاه در دفترچه راهنما‬
‫مشخص شده است‪ ،‬از این مقادیر فراتر نروید‪.‬‬
‫ •بدون وقفه با دستگاه کار نکنید‪ .‬بعد از هر بار استفاده بگذارید‬
‫پنج دقیقه خنک شود‪.‬‬
‫توجه‬
‫ •میزان صدا = ‪ 83‬دسی بل [‪]A‬‬
‫میدان الکترومغناطیسی (‪)EMF‬‬
‫این دستگاه ‪ Philips‬با کلیه استانداردهای میدان الکترومغناطیسی (‪ )EMF‬مطابقت دارد‪ .‬در صورت استفاده‬
‫صحیح از دستگاه و به کار بسنت دستورالعمل های موجود در این دفترچه راهنما‪ ،‬با توجه به شواهد علمی موجود‬
‫استفاده ایمن از این دستگاه امکان پذیر می باشد‪.‬‬
‫بازیافت‬
‫این محصول از قطعات و مواد با کیفیت بسیار باال ساخته شده است که قابل بازیافت و استفاده مجدد می‬
‫باشند‪.‬‬
‫عالمت ضربدر روی سطل زباله بر روی دستگاه نشان می دهد که محصول حتت پوشش مصوبه اروپایی ‪/2002/96‬‬
‫‪ EC‬قرار دارد‪.‬‬
‫فارسی‬
‫‪ 1‬مهم‬
‫قبل از استفاده از دستگاه‪ ،‬این دفترچه اطالعات مهم را به دقت بخوانید و آن برای مراجعات بعدی نزد خود نگه‬
‫دارید‪.‬‬
‫هشدار‬
‫ •محفظه موتور را در آب وارد نکنید یا آن را زیر شیر آب نشویید‪.‬‬
‫ •قبل از زدن دوشاخه دستگاه به پریز برق‪ ،‬مطمئن شوید که ولتاژ‬
‫نشان داده شده در زیر دستگاه با ولتاژ محلی مطابقت داشته‬
‫باشد‪.‬‬
‫ •اگر سیم برق‪ ،‬دوشاخه یا سایر قسمت ها آسیب دیده باشد‪ ،‬از‬
‫دستگاه استفاده نکنید‪.‬‬
‫ •درصورتی که سیم برق آسیب دیده است برای جلوگیری از‬
‫بروز خطر‪ ،‬آن را نزد منایندگی های ‪ ،Philips‬مرکز خدمات مجاز‬
‫‪ Philips‬یا اشخاص متخصص تعویض کنید‪.‬‬
‫ •کودکان و افرادی که از توانایی جسمی‪ ،‬حسی و ذهنی کافی‬
‫برخوردار نیستند یا جتربه و آگاهی ندارند نباید از این دستگاه‬
‫استفاده کنند مگر اینکه دستورالعمل استفاده از دستگاه به‬
‫آنها آموزش داده شده باشد یا زیر نظر فردی که مراقبت از آنها را به‬
‫عهده دارد از آن استفاده منایند‪.‬‬
‫ •کودکان را زیر نظر داشته باشید تا مطمئن شوید با دستگاه‬
‫بازی منی کنند‪.‬‬
‫ •قبل از اتصال میکسر به برق‪ ،‬همزن ها یا چنگک های خمیرساز‬
‫را در میکسر قرار دهید‪.‬‬
‫ •قبل از روشن کردن دستگاه‪ ،‬همزن ها یا چنگک های خمیرساز را‬
‫وارد مواد کنید‪.‬‬
‫‪3/3‬‬
‫‪3140 035 35271‬‬
‫‪ 5‬دستور تهیه غذا‬
‫نان توسکانا‬
‫مواد الزم‪:‬‬
‫ •‪ 1000‬گرم آرد همه منظوره‬
‫ •‪ 500‬میلی لیتر آب‬
‫ •‪ 100‬میلی لیتر روغن‬
‫ •‪ 1.5‬قاشق چایخوری منک‬
‫ •‪ 1.5‬قاشق چایخوری شکر‬
‫ •‪ 11‬گرم مخمر‬
‫ •‪ 1.5‬قاشق چایخوری رزماری خشک‬
‫ •‪ 100‬گرم زیتون سبز یا سیاه‬
‫طرز تهیه‪:‬‬
‫آرد‪ ،‬آب‪ ،‬روغن‪ ،‬منک‪ ،‬شکر و مخمر را در یک کاسه بریزید‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫مواد را با سرعت توربو به مدت سه دقیقه مخلوط کنید‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫خمیر را یک ساعت در یخچال بگذارید‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫زیتون ها را ریز خرد کنید‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫خمیر را از یخچال بیرون بیاورید‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫دکمه توربو را فشار داده و نگهدارید و خمیر را به مدت ‪ 10‬ثانیه مخلوط کنید‪.‬‬
‫‪6‬‬
‫خمیر نان را در قالب بریزید و با حرارت ‪ 180‬درجه سانتی گراد به مدت ‪ 30‬دقیقه بپزید‬
‫‪7‬‬
‫توجه‬
‫ •این دستور برای میکسر شما بسیار سنگین است‪ .‬پس از آماده سازی خمیر‪ ،‬اجازه دهید میکسر به مدت د‬
‫وساعت خنک شود‪.‬‬
‫‪ 6‬تمیز کردن (شکل ‪)4‬‬
‫احتیاط‬
‫ •قبل از متیز کردن دستگاه یا جدا کردن لوازم جانبی‪ ،‬آن را از پریز بکشید‪.‬‬
‫محفظه موتور را با پارچه مرطوب متیز کنید‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫همزن ها و چنگک های خمیرساز را در آب گرم (کمتر از ‪ 60‬درجه سانتی گراد) و مقداری مایع شوینده یا در‬
‫‪2‬‬
‫ماشین ظرفشویی‪ ،‬بشویید و متیز کنید‪.‬‬
‫‪ 7‬سفارش دادن لوازم جانبی‬
‫هرگز این محصول را همراه با سایر زباله های خانگی دور نریزید‪ .‬لطفا از قوانین محلی جمع آوری جداگانه‬
‫محصوالت الکتریکی و الکترونیکی مطلع باشید‪ .‬دور انداخنت صحیح محصول قدیمی‪ ،‬از تاثیر بالقوه منفی بر روی‬
‫محیط زیست و سالمت انسان جلوگیری می کند‪.‬‬
‫‪ 2‬مقدمه‬
‫به دنیای محصوالت ‪ Philips‬خوش آمدید‪ .‬به شما برای خرید این محصول تبریک می گوییم! برای استفاده بهینه از‬
‫خدمات پس از فروش ‪ ،Philips‬دستگاه خود را در سایت ‪ www.philips.com/welcome‬ثبت نام کنید‪.‬‬
‫این میکسر ‪ Philips‬با موتور پرقدرت ‪ 300‬وات با کمترین زحمت‪ ،‬بهترین نتایج را در تهیه خمیر‪ ،‬مخلوط کردن یا‬
‫هم زدن به شما ارائه می دهد‪ .‬همراه با کنترل اضافی با ‪ 5‬تنظیم سرعت برای انواع دستورهای غذایی‪.‬‬
‫‪ 3‬نمای کلی (شکل ‪)1‬‬
‫‪a‬‬
‫‪b‬‬
‫کنترل سرعت‬
‫ •‪ : :0‬همزن سیمی‪/‬همزن نواری‪/‬چنگک های خمیرساز را خاموش کنید‬
‫ •‪ :5 4 3 2 1‬همزن سیمی‪/‬همزن نواری‪ /‬چنگک های خمیرساز را روشن کرده و سرعت مناسبی را انتخاب کنید‬
‫دکمه توربو‬
‫ •برای کارهای سنگین تر دکمه را فشار داده و نگهدارید تا سرعت زیاد شود‪.‬‬
‫‪c‬‬
‫دکمه رهاسازی‪ :‬فشار دهید تا همزن سیمی‪/‬همزن نواری‪/‬چنگک های خمیرساز آزاد شوند‪.‬‬
‫‪d‬‬
‫محفظه موتور‬
‫‪e‬‬
‫محل نگهداری سیم‬
‫‪f‬‬
‫بست جمع کردن سیم‬
‫‪g‬‬
‫دو همزن سیمی (بسته به کشور)‬
‫‪h‬‬
‫دو همزن سیمی (بسته به کشور)‬
‫‪i‬‬
‫دو چنگک خمیرساز‬
‫‪ 4‬استفاده از دستگاه‬
‫قبل از اولین استفاده‬
‫قبل از استفاده از دستگاه برای اولین بار‪ ،‬قطعاتی که در متاس مستقیم با مواد غذایی هستند را کامال متیز کنید‪.‬‬
‫محفظه موتور را با پارچه مرطوب متیز کنید‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫همزن ها و چنگک های خمیرساز را در آب گرم و مقداری مایع شوینده یا در ماشین ظرفشویی‪ ،‬بشویید و متیز کنید‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫برای خرید لوازم جانبی این دستگاه‪ ،‬به وب سایت ما در ‪ www.philips.com/shop‬مراجعه کنید‪ .‬اگر برای خرید‬
‫لوازم جانبی مشکل دارید‪ ،‬لطفا با مرکز خدمات مشتری ‪ Philips‬در کشور خود متاس بگیرید‪ .‬اطالعات متاس را در‬
‫‪ www.philips.com/support‬بیابید‪.‬‬
‫همزن های سیمی‪/‬همزن های نواری‪/‬چنگک های خمیرساز (شکل ‪)2‬‬
‫‪1‬‬
‫در صورت بروز هر گونه مشکل‪ ،‬نیاز به خدمات‪ ،‬یا اطالعات به ‪ www.philips.com/support‬مراجعه کرده یا‬
‫با مرکز پشتیبانی مشتری ‪ Philips‬در کشور خود متاس بگیرید‪ .‬شماره تلفن این مراکز در برگ ضمانت نامه جهانی‬
‫موجود است‪ .‬اگر در کشور شما مرکز خدمات پس از فروش ‪ Philips‬وجود ندارد به فروشنده دستگاه خود مراجعه منایید‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪ 8‬ضمانت نامه و خدمات پس از فروش‬
‫برای روشن کردن همزن های سیمی‪/‬نواری یا چنگک های خمیرساز‪ ،‬یک سرعت مناسب از ‪ 1‬تا ‪ 5‬انتخاب‬
‫کنید‪ .‬برای جلوگیری از پخش شدن مواد‪ ،‬با سرعت کم شروع به میکس کردن کنید و سپس به سرعت باالتر‬
‫بروید‪.‬‬
‫ •برای کارهای سنگین تر‪ ،‬در حین کار دستگاه‪ ،‬دکمه توربو را فشار داده و نگهدارید‪.‬‬
‫پس از استفاده‪ ،‬انتخابگر سرعت را روی ‪( 0‬وضعیت خاموش) قرار دهید و دوشاخه را از پریز بکشید‪.‬‬
‫دکمه رهاسازی را فشار دهید تا همزن های سیمی‪/‬نواری یا چنگک های خمیرساز آزاد شوند‪.‬‬
Download PDF

advertising