Philips | HR3746/00 | Philips Viva Collection Mixer HR3746/00 Bedienungsanleitung

1
2
3
Français
1Important
HR3746
a
2
1
b
4
3
2
1
Lisez attentivement ce mode d'emploi avant d'utiliser l'appareil
et conservez-le pour un usage ultérieur.
2
1
j
c
k
A
3
1
B
5a
2
i
6
5
b
h
(MAX)
500 ml 6 min
5
2 min
5
7
8
3
4
5
6
2
g
1
d
X8
EN
CS
DE
FR
HU
User manual
Příručka pro uživatele
Benutzerhandbuch
Mode d’emploi
Felhasználói kézikönyv
IT
PL
SK
TR
e
Manuale utente
Instrukcja obsługi
Príručka užívateľa
Kullanım kılavuzu
750 g 3 min
1000 g
5 min
f
9
2
10
1-5
5
l
720 g
4
1
m
5
(MAX)
500 ml 6 min
X8
1000 g
5
5
2 min
750 g 3 min
1-5
5 min
5
720 g
2
• Do ozubeného ústrojí stojanu mixéru
nevkládejte žádné předměty ani se jej
nedotýkejte, obzvláště když je přístroj v chodu.
• Pomocí navlhčeného hadříku vyčistěte
jednotku mixéru, stojan a držák.
6Ukládání
Upozornění
• Nikdy nepoužívejte příslušenství nebo
díly od jiných výrobců nebo takové, které
nebyly doporučeny společností Philips.
Použijete-li takové příslušenství nebo díly,
pozbývá záruka platnosti.
• Přístroj je určen výhradně pro použití
v domácnosti.
• Nikdy nepřekračujte množství a doby
zpracování potravin uvedené v uživatelské
příručce.
• Nezpracovávejte více než jednu dávku bez
přerušení. Než budete pokračovat, nechte
přístroj vychladnout na pokojovou teplotu.
7
Poznámka
• Hladina hluku = 86 dB [A]
4
Elektromagnetická pole (EMP)
Tento přístroj společnosti Philips odpovídá všem normám
týkajícím se elektromagnetických polí (EMP). Pokud je správně
používán v souladu s pokyny uvedenými v této uživatelské
příručce, je jeho použití podle dosud dostupných vědeckých
poznatků bezpečné.
Recyklace
©2018 Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved.
Tento symbol znamená, že výrobek nelze likvidovat
s běžným komunálním odpadem (2012/19/EU).
3000 017 90132
English
1Important
Read this user manual carefully before you use the appliance,
and save the user manual for future reference.
Warning
• Do not immerse the motor unit in water nor
rinse it under the tap.
• Before you connect the appliance to
the power, make sure that the voltage
indicated on the bottom of the appliance
corresponds to the local power voltage.
• If the supply cord is damaged, it must be
replaced by the manufacturer, its service
agent or similarly qualified persons in order
to avoid a hazard.
• Appliances can be used by persons with
reduced physical, sensory or mental
capabilities or lack of experience and
knowledge if they have been given
supervision or instruction concerning use
of the appliance in a safe way and if they
understand the hazards involved.
• Children should be supervised to ensure
that they do not play with the appliance.
• This appliance shall not be used by
children. Keep the appliance and its cord
out of reach of children.
• Before you connect the mixer to the mains,
insert the beaters into the mixer.
• Before you switch on the appliance, lower
the beaters into the ingredients.
• Switch off the appliance and disconnect it
from the mains if you leave it unattended
and before you assemble, disassemble and
clean it and before changing accessories or
approaching parts that move in use.
• Do not touch or insert any object on the
gears of the mixer stand, especially when
the appliance is in use.
• Clean the mixer unit, stand and holder with
a moist cloth.
Caution
• Never use any accessories or parts from
other manufacturers or that Philips does
not specifically recommend. If you use
such accessories or parts, your guarantee
becomes invalid.
• This appliance is intended for household
use only.
• Do not exceed the quantities and
processing time indicated in the user
manual.
• Do not process more than one batch
without interruption. Let the appliance cool
down to room temperature before you
continue procsessing.
Note
• Noise level = 86 dB [A]
Electromagnetic fields (EMF)
This Philips appliance complies with all standards regarding
electromagnetic fields (EMF). If handled properly and according
to the instructions in this user manual, the appliance is safe to
use based on scientific evidence available today.
5
Cleaning (fig. 4)
Caution
•• Before you clean the appliance or release any accessory, unplug it.
Recycling
Clean the beaters, dough hooks, and driving bowl, in warm water
with some washing-up liquid or in a dishwasher.
This symbol means that this product shall not be disposed
of with normal household waste (2012/19/EU).
6Storage
Follow your country’s rules for the separate collection of
electrical and electronic products. Correct disposal helps prevent
negative consequences for the environment and human health.
1
2
3
2Introduction
Congratulations on your purchase and welcome to Philips! To
fully benefit from the support that Philips offers, register your
product at www.philips.com/welcome.
3
What’s in the box (fig. 1)
a Turbo button
• Press and hold to reach the maximum speed
b Speed control
•
: OFF position
•
: speed setting
c Eject button
• Press to release the beaters or dough hooks
d Hole for the beaters and dough hooks
• Hole A: for the beaters and dough hooks with gear a
• Hole B: for the beaters and dough hooks with gear b (of
larger size)
e Driving bowl
f Mixer stand
g Lever to release the arm of the mixer stand
h Lever to release the mixer
i Mixer unit
j Power cord
k Cord clip
l Two dough hooks
m Two wire beaters
4
Use the appliance (fig. 2/fig. 3)
Before the first use
Before you use the appliance for the first time, thoroughly clean
the parts that come into contact with food.
Wire beaters/Dough hooks
Switch on the mixer. Select a proper speed. To avoid splashing,
start mixing at a low speed, and then switch to a higher speed.
Tip
•• Beaters are for whipping egg white, cream. It can also be
••
••
••
••
••
••
••
••
••
11
1
used for mixing cake batter, cookies dough, pancake, waffles,
and puff pastries etc.
Dough hooks are for preparing yeast dough, pasta dough, etc.
Start with speed 1 to prevent splashing. Then slowly increase
the speed.
For best results, use speed 5 for whipping.
Use the Turbo button to get quick access to the maximum speed
Press the spatula against the side of the driving bowl to
remove unmixed ingredients in order to obtain a well-mixed
mixture .
You can use the mixer with the stand (fig. 2) or without the
stand (fig. 3).
For small amount recipe, use the mixer without the stand for
the best result.
After processing large quantity ingredients or processing
ingredients for a long time, let your mixer cool down for two
hours before starting another operation.
You may need to adjust the amount of liquid to form the
dough according to the humidity and temperature condition.
7
Wind the power cord round the heel of the appliance.
Put the beaters, and dough hooks in the driving bowl.
Store the mixer unit, mixer stand, and driving bowl in a dry
place away from direct sunlight or other sources of heat.
Guarantee and service
If you have a problem, need service, or need information, see
www.philips.com/support or contact the Philips Consumer Care
Center in your country. The phone number is in the worldwide
guarantee leaflet. If there is no Consumer Care Center in your
country, go to your local Philips dealer.
Čeština
1Důležité
Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou
příručku a uschovejte ji pro budoucí použití.
Varování
• Motorovou jednotku nesmíte nikdy ponořit
do vody ani mýt pod tekoucí vodou.
• Než přístroj připojíte do elektrické sítě,
přesvědčte se, zda napětí uvedené v dolní
části přístroje odpovídá napětí ve vaší
elektrické síti.
• Pokud by byl poškozen napájecí kabel,
musí jeho výměnu provést výrobce,
jeho servisní pracovníci nebo obdobně
kvalifikovaní pracovníci, abyste předešli
možnému nebezpečí.
• Přístroje mohou používat osoby se
sníženými fyzickými, smyslovými
nebo duševními schopnostmi nebo
nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud
jsou pod dohledem nebo byly poučeny
o bezpečném používání přístroje a rozumí
všem rizikům spojeným s používáním
přístroje.
• Dohlédněte na to, aby si s přístrojem
nehrály děti.
• Přístroj nesmějí používat děti. Přístroj a
napájecí kabel udržujte mimo dosah dětí.
• Před zapojením mixéru do síťového
napájení zasuňte do mixéru šlehací metly.
• Před zapnutím přístroje ponořte šlehací
metly do příslušných ingrediencí.
• Pokud přístroj budete nechávat bez
dozoru, budete jej sestavovat, rozebírat
a čistit, budete měnit příslušenství nebo
manipulovat se součástmi, které se při
jeho provozu pohybují, přístroj vypněte a
odpojte od elektrické sítě.
Řiďte se pravidly vaší země pro sběr elektrických a
elektronických výrobků. Správnou likvidací pomůžete předejít
negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví
2Úvod
Společnost Philips Vám gratuluje ke koupi a vítá Vás! Chcete-li
plně využívat výhod, které nabízí společnost Philips, zaregistrujte
svůj výrobek na webových stránkách www.philips.com/welcome.
3
Obsah balení (obr. 1)
a Tlačítko turbo
• Stisknutím a podržením dosáhnete maximální rychlosti
b Ovládání rychlosti
•
: Poloha VYPNUTO
•
: nastavení rychlosti
c Uvolňovací tlačítko
• Stisknutím tlačítka uvolníte šlehací metly nebo hnětací
háky.
d Otvor pro šlehací metly a hnětací háky
• Otvor A: pro šlehací metly a hnětací háky s vybavením a
• Otvor B: pro šlehací metly a hnětací háky s vybavením b
(větší rozměry)
e Hnětací mísa
f Stojan šlehače
g Páčka pro uvolnění ramena stojanu mixéru
h Páčka pro uvolnění mixéru
i Jednotka mixéru
j Napájecí kabel.
k Svorka kabelu
l Dva hnětací háky
m Dvě drátěné šlehací metly
4
Použití přístroje (obr. 2/obr. 3)
Před prvním použitím
Než přístroj poprvé použijete, důkladně očistěte části, které
přichází do styku s jídlem.
Drátěné metly/háky na těsto
Zapněte šlehač. Vyberte adekvátní rychlost. Abyste při míchání
nestříkali kolem, začněte mixovat pomaleji a teprve později
přepněte na vyšší rychlost.
•• Metly jsou určené pro šlehání vaječných bílků a šlehačky.
••
••
••
••
••
••
••
••
••
5
Mohou být též využity při mixování řídkého těsta na koláč,
těsta na cukroví, těsta na palačinky, těsta na vafle a křehkého
těsta i dalších surovin.
Hnětací háky jsou určené k přípravě kynutého těsta, těsta na
těstoviny atd.
Začněte rychlostí 1, abyste předešli rozstřikování těsta. Poté
rychlost pomalu zvyšujte.
Nejlepších výsledků šlehání dosáhnete při rychlosti 5.
Použijte tlačítko turbo, pokud chcete rychle dosáhnout
maximální rychlosti
Abyste dosáhli kvalitně promíchané směsi, přitiskněte
stěrku proti boční straně hnětací mísy a oddělte od ní
nepromíchané suroviny.
Můžete použít mixér se stojanem (obr. 2) nebo bez něj
(obr. 3).
Chcete-li dosáhnout nejlepších výsledků, pro recept s malým
množstvím použijte mixér bez stojanu.
Po zpracování velkého množství přísad nebo po jejich
dlouhém zpracovávání nechte mixér před spuštěním další
operace na dvě hodiny vychladnout.
Množství tekutin pro přípravu těsta možná budete muset
upravit podle vlhkosti a teploty.
Čištění (obr. 4)
•• Přístroj nejprve vypojte ze zásuvky a teprve poté ho očistěte nebo
uvolněte příslušenství.
Metly, hnětací háky a hnětací mísu myjte v teplé vodě
s prostředkem na umývání nádobí nebo v myčce nádobí.
1
2
3
Napájecí kabel obtočte kolem spodní části přístroje.
Metly a hnětací háky ukládejte do hnětací mísy.
Jednotku mixéru, stojan a hnětací mísu skladujte na suchém
místě mimo dosah přímého slunečního světla nebo dalších
zdrojů tepla.
Záruka a servis
Pokud máte problém, potřebujete servis nebo informace,
přejděte na adresu www.philips.com/support nebo kontaktujte
zákaznické centrum Philips ve své zemi. Telefonní číslo je
uvedeno v letáčku s celosvětovou zárukou. Pokud se ve vaší
zemi středisko péče o zákazníky společnosti Philips nenachází,
obraťte se na místního prodejce výrobků Philips.
Deutsch
1
Wichtige Hinweise
Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor dem Gebrauch des
Geräts aufmerksam durch und bewahren Sie sie für eine spätere
Verwendung auf.
Warnung
• Tauchen Sie die Motoreinheit niemals in
Wasser. Spülen Sie sie auch nicht unter
fließendem Wasser ab.
• Bevor Sie das Gerät an eine Steckdose
anschließen, überprüfen Sie, ob die auf
der Unterseite des Geräts angegebene
Spannung mit der Netzspannung vor Ort
übereinstimmt.
• Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss
es vom Hersteller, dessen Kundendienst
oder einer ähnlich qualifizierten Person
ausgetauscht werden, um Gefährdungen zu
vermeiden.
• Die Geräte können von Personen mit
verringerten physischen, sensorischen oder
psychischen Fähigkeiten oder Mangel an
Erfahrung und Kenntnis verwendet werden,
wenn sie bei der Verwendung beaufsichtigt
werden oder Anweisung zum sicheren
Gebrauch der Geräte erhalten und die
Gefahren verstanden haben.
• Achten Sie darauf, dass Kinder nicht mit
dem Gerät spielen.
• Dieses Gerät sollte nicht von Kindern
verwendet werden. Halten Sie das
Gerät und das Netzkabel außerhalb der
Reichweite von Kindern.
• Bevor Sie den Mixer an die
Stromversorgung anschließen, setzen Sie
die Quirle in den Mixer ein.
• Bevor Sie das Gerät einschalten, senken Sie
die Quirle in die Zutaten.
• Schalten Sie das Gerät aus, und trennen
Sie es von der Stromversorgung, wenn Sie
das Gerät unbeaufsichtigt lassen, bevor Sie
es zusammensetzen, auseinandernehmen
oder reinigen und bevor Sie Zubehör
austauschen oder Teile anfassen, die sich
bei Gebrauch bewegen.
• Berühren Sie nicht das Getriebe der
Mixerbasis, und setzen Sie keine Objekte
in das Getriebe ein, besonders wenn das
Gerät in Gebrauch ist.
• Reinigen Sie Mixereinheit, Basis und Griff
mit einem feuchten Tuch.
Vorsicht
• Verwenden Sie niemals Zubehör oder Teile,
die von Drittherstellern stammen bzw. nicht
von Philips empfohlen werden. Wenn Sie
diese(s) Zubehör oder Teile verwenden,
erlischt Ihre Garantie.
• Dieses Gerät ist nur für den Gebrauch im
Haushalt bestimmt.
• Überschreiten Sie nicht die in der
Bedienungsanleitung aufgeführten Mengen
und Verarbeitungszeiten.
• Verarbeiten Sie nur eine Portion. Lassen Sie
das Gerät auf Raumtemperatur abkühlen,
bevor Sie mit der Verarbeitung fortfahren.
Hinweis
• Geräuschpegel: Lc = 86 dB [A]
Elektromagnetische Felder
Dieses Philips Gerät erfüllt sämtliche Normen bezüglich
elektromagnetischer Felder. Nach aktuellen wissenschaftlichen
Erkenntnissen ist das Gerät sicher im Gebrauch, sofern es
ordnungsgemäß und entsprechend den Anweisungen in dieser
Bedienungsanleitung gehandhabt wird.
Recycling
-- Dieses Symbol bedeutet, dass das Produkt nicht mit dem
normalen Hausmüll entsorgt werden kann (2012/19/EU).
1. Altgeräte können kostenlos an geeigneten Rücknahmestellen abgegeben werden.
2. D ie se we rd e n d or t fachge re cht ge s a mme lt od e r zu r
Wiederverwendung vorbereitet. Altgeräte können Schadstoffe
enthalten, die der Umwelt und der menschlichen Gesundheit
schaden können. Enthaltene Rohstoffe können durch ihre
Wiederverwertung einen Beitrag zum Umweltschutz leisten.
3. Die Löschung personenbezogener Daten auf den zu entsorgenden Altgeräten muss vom Endnutzer eigenverantwortlich
vorgenommen werden.
4. Hinweise für Verbraucher in Deutschland: Die in Punkt 1
genannte Rückgabe ist gesetzlich vorgeschrieben. Sammel- und
Rücknahmestellen in Deutschland: https://www.stiftung-ear.de/
2Einführung
Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf und willkommen bei
Philips! Um das Kundendienstangebot von Philips vollständig
nutzen zu können, registrieren Sie Ihr Produkt unter
www.philips.com/welcome.
3
Lieferumfang (abb. 1)
a Turbotaste
• Gedrückt halten, um die maximale Geschwindigkeit zu
erreichen
b Geschwindigkeitsregler
•
: Position OFF
•
: Geschwindigkeitsstufe
c Auswerfentaste
• Drücken, um die Quirle oder Knethaken zu entfernen
d Öffnung für Quirle und Knethaken
• Öffnung A: für Quirle und Knethaken mit Zahnrad a
• Öffnung B: für Quirle und Knethaken mit Zahnrad b
(größer)
e Drehende Schüssel
f Mixerbasis
g Hebel zur Entriegelung des Arms der Mixerbasis
h Hebel, um den Mixer zu entriegeln
i Mixereinheit
j Netzkabel
k Kabelclip
l Zwei Knethaken
m Zwei Drahtquirle
4
Verwendung des Geräts
(abb. 2/abb. 3)
Vor dem ersten Gebrauch
Bevor Sie das Gerät zum ersten Mal verwenden, reinigen Sie die
Teile gründlich, die mit Nahrungsmitteln in Kontakt kommen.
Quirle/Knethaken
Schalten Sie das Gerät ein. Wählen Sie eine passende
Geschwindigkeit aus. Um Spritzer zu vermeiden, beginnen Sie mit
einer langsamen Geschwindigkeit, und wechseln Sie dann zu einer
höheren Geschwindigkeit.
Tipp
•• Die Quirle eignen sich zum Schlagen von Eiweiß und Sahne.
••
••
••
••
••
••
••
••
••
5
Sie können auch zum Mixen von Kuchenteig, Keksteig,
Pfannkuchen, Waffeln, Blätterteiggebäck usw. verwendet
werden.
Die Knethaken eignen sich zum Zubereiten von Hefeteig,
Nudelteig usw.
Beginnen Sie mit Geschwindigkeitsstufe 1, um Spritzer zu
vermeiden. Erhöhen Sie die Geschwindigkeit dann langsam.
Verwenden Sie für bestmögliche Ergebnisse beim Schlagen
Geschwindigkeitsstufe 5.
Mit der Turbotaste können Sie schnell die maximale
Geschwindigkeit erreichen.
Drücken Sie zum Entfernen nicht vermischter Zutaten mit
dem Teigschaber gegen den Rand der drehenden Schüssel,
um eine gründlich verrührte Mischung zu erhalten.
Sie können den Mixer mit (Abb. 2) oder ohne die Basis verwenden
(Abb. 3).
Verwenden Sie bei Rezepten mit kleinen Mengen für beste
Ergebnisse den Mixer ohne Ständer.
Lassen Sie Ihren Mixer nach der Verarbeitung großer Mengen
sowie nach einer langen Verarbeitungsdauer 2 Stunden lang
abkühlen, bevor Sie ihn erneut verwenden.
Sie müssen eventuell die Flüssigkeitsmenge anpassen,
um den Teig gemäß der Luftfeuchtigkeits- und
Temperaturbedingungen zu formen.
Reinigung (abb. 4)
Vorsicht
•• Bevor Sie das Gerät reinigen oder Zubehörteile entfernen, ziehen Sie
den Netzstecker aus der Steckdose.
Reinigen Sie die Quirle, die Knethaken und die drehende
Schüssel in warmem Spülwasser oder im Geschirrspüler.
Avertissement
• Ne plongez pas le bloc moteur dans l'eau
et ne le rincez pas sous l'eau du robinet.
• Avant de brancher l'appareil sur le secteur,
assurez-vous que la tension indiquée au
bas de l'appareil correspond à la tension
secteur locale.
• Si le cordon d'alimentation est
endommagé, il doit être remplacé par
le fabricant, son agent de maintenance
ou d'autres personnes disposant des
qualifications appropriées afin d'éviter tout
accident.
• Cet appareil peut être utilisé par des
personnes dont les capacités physiques,
sensorielles ou intellectuelles sont réduites
ou des personnes manquant d'expérience
et de connaissances, à condition que
ces personnes soient sous surveillance
ou qu'elles aient reçu des instructions
quant à l'utilisation sécurisée de l'appareil
et qu'elles aient pris connaissance des
dangers encourus.
• Veillez à ce que les enfants ne puissent pas
jouer avec l'appareil.
• Cet appareil ne doit pas être utilisé par des
enfants. Tenez l'appareil et le cordon hors
de portée des enfants.
• Avant de brancher le batteur sur le secteur,
insérez les fouets dans le batteur.
• Avant d'allumer l'appareil, placez les fouets
dans les ingrédients.
• Éteignez l'appareil et débranchez-le de la
prise secteur si vous ne vous en servez pas
et avant de l'assembler, de le désassembler
et de le nettoyer, et avant de changer les
accessoires ou d'approcher les éléments
qui bougent pendant l'utilisation.
• Ne touchez pas les engrenages du support
du batteur et n'y insérez aucun objet,
surtout lorsque l'appareil est en cours
d'utilisation.
• Nettoyez l'unité du batteur et les supports
avec un chiffon humide.
Attention
• N'utilisez jamais d'accessoires ou de pièces
d'un autre fabricant ou n'ayant pas été
spécifiquement recommandés par Philips.
L'utilisation de ce type d'accessoires ou de
pièces entraîne l'annulation de la garantie.
• Cet appareil est destiné à un usage
domestique uniquement.
• Ne dépassez pas les quantités et les temps
de préparation indiqués dans le mode
d'emploi.
• Ne réalisez pas plusieurs préparations sans
interruption. Laissez l'appareil refroidir à
température ambiante avant de l'utiliser à
nouveau.
Note
• Niveau sonore = 86 dB [A]
Champs électromagnétiques (CEM)
Cet appareil Philips est conforme à toutes les normes relatives
aux champs électromagnétiques (CEM). Il répond aux règles de
sécurité établies sur la base des connaissances scientifiques
actuelles s'il est manipulé correctement et conformément aux
instructions de ce mode d'emploi.
Recyclage
Ce symbole signifie que ce produit ne doit pas être mis au
rebut avec les ordures ménagères (2012/19/UE).
Respectez les règles en vigueur dans votre pays pour la
mise au rebut des produits électriques et électroniques. Une
mise au rebut correcte contribue à préserver l'environnement et
la santé.
2Introduction
Félicitations pour votre achat et bienvenue dans l'univers
Philips ! Pour profiter pleinement de l'assistance offerte par
Philips, enregistrez votre produit à l'adresse
www.philips.com/welcome.
3
Contenu de l'emballage (fig. 1)
a Fonction Turbo
• Maintenez ce bouton enfoncé pour atteindre la vitesse
maximale
b Contrôle de la vitesse
•
: position d'arrêt
•
: réglage de vitesse
c Bouton d'éjection
• Appuyez sur ce bouton pour libérer les fouets ou les
crochets de pétrissage
d Trou pour les fouets et les crochets de pétrissage
• Trou A : pour les fouets et les crochets de pétrissage avec
engrenage A
• Trou B : pour les fouets et les crochets de pétrissage avec
engrenage B (de plus grande taille)
e Bol à entraînement
f Socle de batteur
g Levier pour déverrouiller le bras du socle du batteur
h Levier pour déverrouiller le batteur
i Unité du batteur
j Cordon d'alimentation
k Cordon à clip
l Deux crochets de pétrissage
m Paire de fouets métalliques
4
Utilisation de l'appareil
(fig. 2/fig. 3)
6Aufbewahrung
Avant la première utilisation
1
2
Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois, nettoyez
soigneusement les parties qui entrent en contact avec la
nourriture.
3
7
Wickeln Sie das Netzkabel hinten um das Gerät.
Legen Sie die Quirle und die Knethaken in die drehende
Schüssel.
Bewahren Sie Mixereinheit, Mixerbasis und drehende
Schüssel an einem trockenen Ort auf, und halten Sie
die Teile von direkter Sonneneinstrahlung oder anderen
Wärmequellen fern.
Garantie und Kundendienst
Besuchen Sie bei Problemen, für Service oder Informationen
www.philips.com/support, oder wenden Sie sich an das Philips
Service-Center in Ihrem Land. Die Telefonnummer befindet sich
in der Garantieschrift. Sollte es in Ihrem Land kein Service-Center
geben, wenden Sie sich bitte an Ihren lokalen Philips Händler.
Fouets métalliques/crochets de pétrissage
Mettez le batteur en marche. Sélectionnez une vitesse adéquate.
Pour éviter les éclaboussures, commencez à mélanger à faible
vitesse, puis passez à une vitesse supérieure.
Conseil
•• Les fouets sont conçus pour fouetter de la crème ou monter
••
••
••
••
••
••
••
••
••
5
des blancs en neige. Ils peuvent également être utilisés pour
mélanger de la pâte à gâteau, à cookies, à crêpes, à gaufres,
feuilletée, etc.
Les crochets de pétrissage sont conçus pour préparer de la
pâte à pain, des pâtes fraîches, etc.
Commencez par la vitesse 1 pour éviter les éclaboussures.
Ensuite, augmentez lentement la vitesse.
Pour un résultat optimal, utilisez la vitesse 5 pour fouetter.
Utilisez la fonction Turbo pour atteindre rapidement la
vitesse maximale
Passez la spatule contre les parois du bol à entraînement
pour enlever les ingrédients qui n'ont pas été mélangés et
obtenir une pâte homogène.
Vous pouvez utiliser le batteur avec le socle (fig. 2) ou sans
(fig. 3).
Pour une recette aux petites quantités, utilisez le mixeur sans
le support pour un résultat optimal.
Après avoir traité une grande quantité d'ingrédients ou
préparé des ingrédients pendant une longue période,
laissez refroidir votre mixeur pendant deux heures avant de
commencer une autre opération.
Vous devrez peut-être adapter la quantité de liquide pour
former la pâte en fonction des conditions d'humidité et de
température.
Nettoyage (fig. 4)
Attention
•• Avant de nettoyer l'appareil ou de retirer un accessoire, débranchez-le.
Nettoyez les fouets, les crochets de pétrissage et le bol à
entraînement à l'eau chaude savonneuse ou au lave-vaisselle.
6Stockage
1
2
3
7
Enroulez le cordon autour du socle de l'appareil.
Mettez les fouets et les crochets de pétrissage dans le bol à
entraînement.
Rangez l'unité du batteur, le socle du batteur et le bol à
entraînement dans un endroit sec à l'abri de la lumière
directe du soleil ou d'autres sources de chaleur.
Garantie et service
Si vous rencontrez un problème ou souhaitez obtenir des
informations supplémentaires ou faire réparer l'appareil,
rendez-vous sur le site Web Philips à l'adresse www.philips.
com/support ou contactez le Service Consommateurs Philips
de votre pays. Vous trouverez le numéro de téléphone dans
le dépliant de garantie internationale. S'il n'existe pas de
Service Consommateurs dans votre pays, renseignez-vous
auprès de votre revendeur Philips.
MAGYAR
1
Fontos tudnivalók
A készülék első használata előtt figyelmesen olvassa el a
használati útmutatót, és őrizze meg későbbi használatra.
Figyelem
• Ne merítse a motoregységet vízbe, és ne
öblítse le folyó víz alatt.
• Mielőtt csatlakoztatná a készüléket az
áramforráshoz, ellenőrizze, hogy a készülék
alján feltüntetett feszültségérték azonos-e
a helyi feszültséggel.
• Ha a hálózati kábel meghibásodott, a
kockázatok elkerülése érdekében a gyártó
vagy a gyártó szervizképviselője köteles
kicserélni.
• A készülékeket csökkent fizikai, érzékelési
vagy szellemi képességekkel rendelkező,
és készülékek működtetésében járatlan
személyek is használhatják, amennyiben
ezt felügyelet mellett teszik, illetve ismerik
a készülékek biztonságos működtetésének
módját és az azzal járó veszélyeket.
• Vigyázzon, hogy gyermekek ne játsszanak a
készülékkel.
• A készüléket gyermekek nem használhatják.
A készüléket és a vezetéket tartsa
gyermekektől távol.
• A mixer hálózatra csatlakoztatása előtt
illessze be a habverőket a készülékbe.
• A készülék bekapcsolása előtt engedje bele
a habverőket a hozzávalókba.
• Kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a fali
aljzatból, ha a készüléket felügyelet nélkül
hagyja, összeszerelés, szétszerelés, tisztítás
és tartozékcsere közben, valamint amikor a
használat közben mozgó részekhez ér.
• Ne érintse meg a mixerállvány fogaskerekeit
és ne helyezzen be azok közé semmilyen
tárgyat, különösen, amikor a készülék
használatban van.
• A mixeregységet, az állványt és a tartót
nedves ruhával tisztítsa.
Vigyázat
• Ne használjon más gyártótól származó,
vagy a Philips által jóvá nem hagyott
tartozékot vagy alkatrészt. Ellenkező
esetben a garancia érvényét veszti.
• A készüléket kizárólag háztartási
használatra tervezték.
• Ne lépje túl a használati útmutatóban
feltüntetett mennyiségeket és használati
időt.
• Megszakítás nélkül legfeljebb egy adag
elkészítéséhez használja a készüléket.
Mielőtt a készüléket újra használná, hagyja
lehűlni szobahőmérsékletűre.
Megjegyzés
• Zajszint = 86 dB [A]
Elektromágneses mezők (EMF)
Jelen Philips készülék megfelel az elektromágneses mezőkre
(EMF) vonatkozó szabványoknak. Amennyiben a használati
útmutatóban foglaltaknak megfelelően üzemeltetik, a tudomány
mai állása szerint a készülék biztonságos.
Újrahasznosítás
Ez a szimbólum azt jelenti, hogy a termék nem kezelhető
normál háztartási hulladékként (2012/19/EU).
Kövesse az országában érvényes, az elektromos és
elektronikus készülékek hulladékkezelésére vonatkozó
jogszabályokat. A megfelelő hulladékkezelés segítséget nyújt
a környezettel és az emberi egészséggel kapcsolatos negatív
következmények megelőzésében.
2Bevezetés
Köszönjük, hogy Philips terméket vásárolt, és üdvözöljük
a Philips világában! A Philips által biztosított teljes körű
támogatáshoz regisztrálja termékét a
www.philips.com/welcome oldalon.
3
A doboz tartalma (1. ábra)
a Turbó gomb
• Nyomja meg és tartsa lenyomva a maximális sebesség
eléréséhez
b Sebességszabályozó
•
: OFF (KI) pozíció
•
: sebességbeállítás
c Kioldó gomb
• A gomb megnyomásával a készülék kiadja a behelyezett
habverőket vagy dagasztóhorgokat
d Nyílás a habverők és dagasztóhorgok számára
• „A” nyílás: az „a” jelű fogaskerékkel rendelkező habverők
és dagasztóhorgok számára
• „B” nyílás: a „b” jelű (nagyobb) fogaskerékkel rendelkező
habverők és dagasztóhorgok számára
e Keverőtál
f Mixerállvány
g A mixerállvány karjának kioldója
h Mixerkioldó kar
i Mixeregység
j Hálózati tápkábel
k Kábelcsipesz
l Két dagasztóhorog
m Két dróthabverő
4
A készülék használata
(2. ábra/ 3. ábra)
Az első használat előtt
A készülék első használata előtt alaposan tisztítsa meg az
élelmiszerrel érintkezésbe kerülő részeket.
Dróthabverők/dagasztóhorgok
Kapcsolja be a mixert. Válassza ki a megfelelő sebességet. A
kifröccsenés megakadályozásához alacsony sebességen indítsa
el a keverést, majd fokozatosan növelje a sebességet.
Tipp
•• A habverők tojásfehérje és hab felverésére
••
••
••
••
••
••
••
••
••
5
szolgálnak. Torta-, sütemény-, palacsinta-, gofri-, és
péksüteménytészta, stb. keverésére is használhatók.
A dagasztóhorgok kelt tészták, dagasztott tészták, stb.
készítésére szolgálnak.
A kifröccsenés elkerülése érdekében kezdje az 1-es
sebességgel. Majd fokozatosan növelje a sebességet.
A legjobb eredmények érdekében a habveréshez használja
az 5-ös sebességet.
A maximális sebesség gyors eléréséhez használja a turbó
gombot
A hatékony keverés érdekében a lapátkát a keverőtál
oldalához nyomva távolítsa el a még össze nem kevert
hozzávalókat.
A mixert használhatja az állvánnyal ( 2. ábra) vagy az állvány
nélkül ( 3. ábra).
Kis mennyiségű alapanyagot igénylő recept elkészítéséhez
használja a mixert állvány nélkül a legjobb eredmény elérése
érdekében.
Nagy mennyiségű alapanyag feldolgozása után, illetve ha
hosszabb ideig tart a feldolgozás, hagyja hűlni a mixert két
órán keresztül, mielőtt másik műveletet kezd.
Elképzelhető, hogy a hőmérséklettől és a páratartalomtól
függően kell adagolni a megfelelő folyadékmennyiséget a
tészta elkészítéséhez.
Tisztítás ( 4. ábra)
Vigyázat
•• A készülék megtisztítása előtt vegye ki belőle a tartozékokat és
húzza ki a hálózatból.
A habverőket, a dagasztóhorgokat és a keverőtálat
mosogatószeres meleg vízben vagy mosogatógépben tisztítsa.
Attenzione
• Non utilizzare mai accessori o parti di
altri produttori oppure componenti non
consigliati in modo specifico da Philips. In
caso di utilizzo di tali accessori o parti, la
garanzia si annulla.
• Questo apparecchio è destinato
esclusivamente a uso domestico.
• Non superare le dosi e i tempi di
lavorazione indicati nel manuale
dell'utente.
• Non eseguire più cicli di utilizzo senza
interruzione. Lasciare raffreddate
l'apparecchio a temperatura ambiente
prima di continuare la lavorazione degli
ingredienti.
Nota
•
Campi elettromagnetici (EMF)
Questo apparecchio Philips è conforme a tutti gli standard
relativi ai campi elettromagnetici (EMF). Se utilizzato in maniera
appropriata e secondo quanto riportato nel manuale di
istruzioni, l'apparecchio risulta sicuro in conformità alle prove
scientifiche disponibili ad oggi.
Riciclaggio
-- Questo simbolo indica che il prodotto non può essere
smaltito con i normali rifiuti domestici (2012/19/UE).
-- Ci sono due situazioni in cui potete restituire gratuitamente il prodotto vecchio a un rivenditore:
1. Quando acquistate un prodotto nuovo, potete restituire un
prodotto simile al rivenditore.
2. Se non acquistate un prodotto nuovo, potete restituire
prodotti con dimensioni inferiori a 25 cm (lunghezza, altezza e
larghezza) ai rivenditori con superficie dedicata alla vendita di
prodotti elettrici ed elettronici superiore ai 400 m2.
-- In tutti gli altri casi, attenetevi alle normative di raccolta
differenziata dei prodotti elettrici ed elettronici in vigore nel
vostro paese: un corretto smaltimento consente di evitare
conseguenze negative per l’ambiente e per la salute.
2Introduzione
Congratulazioni per l'acquisto e benvenuto da Philips! Per
usufruire appieno del supporto offerto da Philips, è necessario
registrare il prodotto sul sito www.philips.com/welcome.
3
7
Tekerje a tápkábelt a készülék talpa köré.
Helyezze a habverőket és a dagasztóhorgokat a keverőtálba.
A mixeregységet, a mixerállványt és a keverőtálat száraz
helyen, közvetlen napsütéstől vagy egyéb hőforrástól védve
tárolja.
Jótállás és szerviz
Ha probléma merülne fel a készülékkel, vagy tájékoztatásra van
szüksége, látogasson el a www.philips.com/support weboldalra,
vagy forduljon a helyi Philips vevőszolgálat munkatársaihoz. A
telefonszámot megtalálja a világszerte érvényes garancialevélen.
Ha országában nem működik ilyen vevőszolgálat, forduljon a
Philips helyi termékforgalmazójához.
Italiano
1Importante
Prima di utilizzare l'apparecchio, leggere attentamente il
presente manuale dell'utente e conservarlo per eventuali
riferimenti futuri.
Avviso
• Non immergere la base motore nell'acqua e
non sciacquarla mai sotto l'acqua corrente.
• Prima di collegare l'apparecchio
all'alimentazione, assicurarsi che la
tensione indicata sulla base corrisponda
alla tensione locale.
• Se il cavo di alimentazione è danneggiato,
per evitare rischi deve essere sostituito dal
produttore, da un tecnico dell'assistenza o
da personale qualificato.
• Gli apparecchi possono essere usati da
persone con capacità mentali, fisiche o
sensoriali ridotte, prive di esperienza o
conoscenze adatte a condizione che tali
persone abbiano ricevuto assistenza o
formazione per utilizzare l'apparecchio
in maniera sicura e capiscano i potenziali
pericoli associati a tale uso.
• Adottare le dovute precauzioni per evitare
che i bambini giochino con l'apparecchio.
• Questo apparecchio non deve essere usato
dai bambini. Tenere l'apparecchio e il cavo
di alimentazione fuori dalla portata dei
bambini.
• Prima di collegare il mixer all'alimentazione
di rete, inserirvi le fruste.
• Prima di accendere l'apparecchio,
immergere le fruste negli ingredienti.
• Spegnere l'apparecchio e scollegarlo
dall'alimentazione qualora venga lasciato
incustodito e prima di montarlo, smontarlo,
pulirlo, sostituire gli accessori e avvicinarsi
alle parti in movimento.
• Non toccare o inserire alcun oggetto
sugli ingranaggi del supporto del mixer,
soprattutto quando l'apparecchio è in
funzione.
• Pulire l'unità mixer, il supporto e il portamixer con un panno umido.
Contenuto della confezione (fig. 1)
a Pulsante Turbo
• Tenere premuto per raggiungere la velocità massima
b Controllo della velocità
•
: posizione OFF
•
: impostazione velocità
c Pulsante di espulsione
• Premere per sganciare le fruste o i ganci per impastare
d Foro per fruste e ganci per impastare
• Foro A: per fruste e ganci per impastare con attacco a
• Foro B: per fruste e ganci per impastare con attacco b (di
dimensioni più grandi)
e Recipiente principale
f Supporto del mixer
g Leva di rilascio del braccio del supporto mixer
h Leva di rilascio del mixer
i Unità mixer
j Cavo alimentazione
k Clip per cavo
l Due ganci per impastare
m Due fruste
4
6Tárolás
1
2
3
Livello di rumorosità = 86 dB [A]
Utilizzo dell'apparecchio
(fig. 2/fig. 3)
Primo utilizzo
Prima di utilizzare l'apparecchio per la prima volta, pulire con
cura le parti che entrano a contatto con gli alimenti.
Fruste/ganci per impastare
Accendete il mixer. Selezionare la giusta velocità. Per evitare
schizzi, iniziare a mescolare gli ingredienti a una velocità bassa,
per poi aumentarla.
Suggerimento
•• Le fruste servono per montare albumi e panna. Possono
••
••
••
••
••
••
••
••
••
5
essere utilizzate anche per mescolare impasti di dolci e
biscotti, pancake, cialde, pasta sfoglia e altro.
I ganci per impastare servono invece per preparare impasti
per pane e pizza e simili.
Per evitare schizzi iniziare con la velocità 1. Quindi,
aumentarla lentamente.
Per risultati ottimali, utilizzare la velocità 5 per montare.
Utilizzare il pulsante turbo per raggiungere rapidamente la
velocità massima
Passare la spatola sui bordi del recipiente principale per
rimuovere i depositi di ingredienti non miscelati e ottenere
un composto omogeneo.
Il mixer può essere utilizzato con il supporto (fig. 2) o senza (fig. 3).
Per ricette che prevedono quantità ridotte di ingredienti,
utilizzate il mixer senza il supporto per ottenere i migliori risultati.
Dopo la lavorazione di grandi quantità di ingredienti o dopo
una lunga lavorazione, lasciare raffreddare il mixer per due
ore prima di iniziare un'altra operazione.
Potrebbe essere necessario regolare la quantità dei liquidi
per formare l'impasto tenendo conto delle condizioni di
umidità e temperatura.
Pulizia (fig. 4)
Attenzione
•• Prima di pulire l'apparecchio o di sganciare un accessorio, staccare
l'alimentazione.
Lavare le fruste, i ganci per impastare e il recipiente principale
in acqua calda aggiungendo un po' di detersivo liquido, oppure
riporli direttamente in lavastoviglie.
6Conservazione
1
2
3
7
Avvolgere il cavo attorno alla base dell'apparecchio.
Mettere le fruste e i ganci per impastare nel recipiente
principale.
Conservare l'unità mixer, il relativo supporto e il recipiente
principale in un luogo asciutto lontano dalla luce diretta del
sole o da altre fonti di calore.
Garanzia e assistenza
In caso di problemi, per assistenza o per informazioni,
consultare la pagina Web www.philips.com/support o contattare
l'assistenza clienti Philips del proprio paese. Il numero di
telefono è nell'opuscolo della garanzia internazionale. Se nel
proprio paese non è presente alcun centro di assistenza clienti,
rivolgersi al proprio rivenditore Philips.
Polski
1Ważne
Przed pierwszym użyciem urządzenia zapoznaj się dokładnie z
jego instrukcją obsługi i zachowaj ją na wypadek konieczności
użycia w przyszłości.
Ostrzeżenie
• Nie zanurzaj części silnikowej w wodzie ani
nie opłukuj pod bieżącą wodą.
• Przed podłączeniem urządzenia do
zasilania sprawdź, czy napięcie podane
na spodzie urządzenia jest zgodne
z napięciem w domowej instalacji
elektrycznej.
• Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony,
jego wymiany musi dokonać producent,
pracownik serwisu lub odpowiednio
wykwalifikowana osoba, tak aby uniknąć
ewentualnego niebezpieczeństwa.
• Urządzenia mogą być używane przez osoby
z ograniczonymi zdolnościami fizycznymi,
sensorycznymi lub umysłowymi, a także
nieposiadające wiedzy lub doświadczenia
w zakresie użytkowania tego typu urządzeń,
pod warunkiem, że będą one nadzorowane
lub zostaną poinstruowane na temat
korzystania z urządzeń w bezpieczny
sposób i zrozumiały wynikające z tego
niebezpieczeństwa.
• Nie pozwalaj dzieciom bawić się
urządzeniem.
• Urządzenie nie może być używane przez
dzieci. Przechowuj urządzenie i przewód
poza zasięgiem dzieci.
• Przed podłączeniem miksera do sieci
elektrycznej włóż do niego końcówki do
ubijania piany.
• Przed włączeniem urządzenia zanurz
końcówki do ubijania piany w składnikach.
• Wyłącz urządzenie i odłącz je od sieci
elektrycznej, jeśli nie zamierzasz już z niego
korzystać, przed rozpoczęciem montażu,
demontażu i czyszczenia, a także przed
wymianą akcesoriów lub dotykaniem
ruchomych części.
• Nie dotykaj mechanizmu znajdującego się
w podstawie miksera ani nie wkładaj do
niego żadnych przedmiotów, zwłaszcza gdy
urządzenie jest w użyciu.
• Umyj mikser, podstawę i uchwyt wilgotną
szmatką.
Uwaga
• Nie korzystaj z akcesoriów ani części
innych producentów, ani takich, których
nie zaleca w wyraźny sposób firma Philips.
Wykorzystanie tego typu akcesoriów lub
części spowoduje unieważnienie gwarancji.
• Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do
użytku domowego.
• Nie przekraczaj ilości składników ani czasów
przygotowania podanych w instrukcji
obsługi.
• Nie miksuj bez przerwy więcej niż
jednej porcji. Przed ponownym użyciem
urządzenia zaczekaj na jego schłodzenie.
Uwaga
• Poziom hałasu = 86 dB [A]
Pola elektromagnetyczne (EMF)
Niniejsze urządzenie Philips spełnia wszystkie normy dotyczące
pól elektromagnetycznych (EMF). Jeśli użytkownik odpowiednio
się z nim obchodzi i używa go zgodnie z zaleceniami zawartymi
w instrukcji obsługi, urządzenie jest bezpieczne w użytkowaniu,
co potwierdzają wyniki aktualnych badań naukowych.
Recykling
-- Symbol przekreślonego kontenera na odpady, oznacza,
że produkt podlega selektywnej zbiórce zgodnie z
Dyrektywą 2012/19/UE i informuje, że sprzęt po okresie
użytkowania, nie może być wyrzucony z innymi odpadami
gospodarstwa domowego. Użytkownik ma obowiązek
oddać go do podmiotu prowadzącego zbieranie zużytego
sprzętu elektrycznego I elektronicznego, tworzącego system
zbierania takich odpadów - w tym do odpowiedniego sklepu,
lokalnego punktu zbiórki lub jednostki gminnej. Zużyty sprzęt
może mieć szkodliwy wpływ na środowisko i zdrowie ludzi z
uwagi na potencjalną zawartość niebezpiecznych substancji,
mieszanin oraz części składowych. Gospodarstwo domowe
spełnia ważną rolę w przyczynianiu się do ponownego użycia
i odzysku surowców wtórnych, w tym recyklingu zużytego
sprzętu. Na tym etapie kształtuje się postawy, które wpływają
na zachowanie wspólnego dobra jakim jest czyste środowisko
naturalne.
2Wprowadzenie
Gratulujemy zakupu i witamy w gronie użytkowników produktów
Philips! Aby w pełni skorzystać z obsługi świadczonej przez firmę
Philips, należy zarejestrować zakupiony produkt na stronie
www.philips.com/welcome.
3
Zawartość opakowania (rys. 1)
a Przycisk turbo
• Naciśnij i przytrzymaj, aby uzyskać maksymalną prędkość
b Regulacja prędkości
•
: pozycja wyłączenia
•
: ustawienie prędkości
c Przycisk wysuwający
• Naciśnij, aby zwolnić końcówki do ubijania piany lub
końcówki do wyrabiania ciasta
d Otwór do umieszczania końcówek do ubijania piany i
końcówek do wyrabiania ciasta
• Otwór A: do umieszczania końcówek do ubijania
piany i końcówek do wyrabiania ciasta zgodnych z
mechanizmem a
• Otwór B: do umieszczania końcówek do ubijania
piany i końcówek do wyrabiania ciasta zgodnych z
mechanizmem b (większy rozmiar)
e Miska obrotowa
f Podstawa miksera
g Dźwignia do zwalniania ramienia podstawy miksera
h Dźwignia do zwalniania miksera
i Mikser
j Przewód zasilający
k Zacisk do przewodu zasilającego
l Dwie końcówki do wyrabiania ciasta
m Dwie końcówki do ubijania piany
4
Korzystanie z urządzenia
(rys. 2/rys. 3)
Przed pierwszym użyciem
Przed pierwszym użyciem urządzenia dokładnie umyj wszystkie
części urządzenia, które stykają się z żywnością.
Końcówki do ubijania piany / końcówki do
wyrabiania ciasta
Włącz mikser. Wybierz odpowiednią prędkość. Aby uniknąć
rozbryzgiwania składników, należy zacząć miksowanie od małej
prędkości i stopniowo ją zwiększać.
Wskazówka
•• Końcówki do ubijania piany są przeznaczone do białek i
••
••
••
••
••
••
••
••
••
5
śmietany. Można ich również używać do miksowania masy
na ciasto, ciasteczka, naleśniki, gofry, ciasto francuskie itp.
Końcówki do ubijania ciasta są przeznaczone do
przygotowywania ciasta drożdżowego, ciasta na makaron itp.
Aby uniknąć rozpryskiwania, zacznij od prędkości 1.
Następnie powoli zwiększaj prędkość.
Aby uzyskać najlepsze efekty, najlepiej ubijać z prędkością 5.
Aby szybko uzyskać dostęp do maksymalnej prędkości, użyj
przycisku turbo.
Aby otrzymać dobrze zmiksowaną masę, dociśnij łopatkę do
ścianki miski obrotowej, aby usunąć z niej niezmiksowane
składniki.
Miksera można używać z podstawą (rys. 2) lub bez podstawy
(rys. 3).
W przypadku przygotowywania niewielkich ilości składników
użyj miksera bez podstawy, aby uzyskać najlepsze rezultaty.
Po zakończeniu miksowania dużych ilości składników lub
miksowania składników przez długi czas odczekaj dwie
godziny, aż mikser ostygnie, zanim rozpoczniesz kolejną
czynność.
Aby wyrobić ciasto o odpowiedniej konsystencji, konieczne
może być dostosowanie ilości płynu do wilgotności i
temperatury otoczenia.
Czyszczenie (rys. 4)
Uwaga
•• Przed czyszczeniem urządzenia lub odłączeniem jakichkolwiek
akcesoriów wyjmij wtyczkę urządzenia z gniazdka elektrycznego.
Umyj końcówki do ubijania piany, końcówki do wyrabiania ciasta
oraz miskę obrotową w ciepłej wodzie z dodatkiem niewielkiej
ilości płynu do mycia naczyń lub w zmywarce.
6Przechowywanie
1
2
3
7
Nawiń przewód zasilający wokół dolnej części urządzenia.
Umieść w misce obrotowej końcówki do ubijania piany i
końcówki do ubijania ciasta.
Przechowuj mikser, podstawę i miskę obrotową w suchym
miejscu, nienarażonym na bezpośrednie działanie promieni
słonecznych ani innych źródeł ciepła.
Gwarancja i serwis
W razie konieczności naprawy oraz w przypadku jakichkolwiek
pytań lub problemów przejdź na stronę www.philips.com/
support lub skontaktuj się z lokalnym Centrum Obsługi Klienta
firmy Philips. Numer telefonu znajduje się w ulotce gwarancyjnej.
Jeśli w Twoim kraju nie ma Centrum Obsługi Klienta, zwróć się o
pomoc do sprzedawcy produktów firmy Philips.
Slovensky
1
Dôležité informácie
Pred použitím spotrebiča si pozorne prečítajte tento návod na
použitie a uschovajte si ho na neskoršie použitie.
Varovanie
• Pohonnú jednotku neponárajte do vody ani
ju neoplachujte pod tečúcou vodou.
• Kým spotrebič pripojíte k zdroju napájania,
uistite sa, že napätie uvedené na jeho
spodnej časti zodpovedá napätiu v miestnej
elektrickej sieti.
• Ak je napájací kábel poškodený, musí ho
vymeniť výrobca, poskytovateľ servisných
služieb výrobcu alebo iná kvalifikovaná
osoba, aby sa predišlo nebezpečným
situáciám.
• Zariadenia môžu byť používané osobami,
ktoré majú obmedzené telesné, zmyslové
alebo mentálne schopnosti alebo nemajú
dostatok skúseností a znalostí, pokiaľ sú
pod dozorom alebo im bolo vysvetlené
bezpečné používanie zariadenia a
za predpokladu, že rozumejú príslušným
rizikám.
• Deti musia byť pod dozorom, aby sa nehrali
so zariadením.
• Toto zariadenie nesmú používať deti.
Zariadenie a jeho kábel uchovávajte mimo
dosahu detí.
• Pred pripojením mixéra k elektrickej sieti
doň vložte šľahacie metličky.
• Pred zapnutím zariadenia ponorte šľahacie
metličky do surovín.
• Ak nechávate zariadenie bez dozoru,
prípadne ak ho skladáte, rozkladáte alebo
čistíte a tiež pred výmenou či dotýkaním sa
častí zariadenia, ktoré sa počas používania
pohybujú, najskôr zariadenie vypnite a
odpojte ho od siete.
• Nedotýkajte sa ani neukladajte na ozubené
kolieska stojana mixéra žiadne predmety,
najmä keď je zariadenie zapnuté.
• Mixér, stojan a nosič očistite navlhčenou
tkaninou.
Výstraha
• Nikdy nepoužívajte príslušenstvo
ani súčiastky od iných výrobcov ani
príslušenstvo, ktoré spoločnosť Philips
výslovne neodporučila. Ak takéto
príslušenstvo alebo súčiastky použijete,
záruka stráca platnosť.
• Toto zariadenie je určené len na domáce
použitie.
• Neprekračujte množstvá a časy spracovania
uvedené v používateľskej príručke.
• Nespracúvajte viac ako jednu dávku bez
prerušenia. Pred ďalším spracovávaním
nechajte zariadenie vychladnúť na izbovú
teplotu.
Poznámka
• Deklarovaná hodnota emisie hluku je 86 dB(A), čo predstavuje
hladinu A akustického výkonu vzhľadom na referenčný akustický
výkon 1 pW.
çocukların erişemeyecekleri yerlerde
muhafaza edin.
Mikseri ana şebekeye bağlamadan önce,
çırpıcıları miksere takın.
Cihazı açmadan önce, çırpıcıları eğerek
malzemelere yaklaştırın.
Cihazı gözetimsiz bırakacağınızda,
parçaları birleştirmeden, sökmeden önce
ve cihazı temizlemeden, aksesuarlarını
değiştirmeden ve hareket halindeki
parçalara temas etmeden önce cihazı
kapatın ve ana şebekeyle olan bağlantısını
kesin.
Özellikle cihazı kullanılırken, mikser standı
çarklarına dokunmayın veya içine herhangi
bir nesne yerleştirmeyin.
Mikser ünitesini, standını ve yuvasını nemli
bir bezle temizleyin.
Elektromagnetické polia (EMF)
Tento spotrebič od spoločnosti Philips je v súlade so všetkými
normami v spojitosti s elektromagnetickými poľami (EMF). Ak
budete zariadenie používať správne a v súlade s pokynmi v
tomto návode na použitie, bude jeho použitie bezpečné podľa
všetkých v súčasnosti známych vedeckých poznatkov.
Recyklácia
•
•
•
Tento symbol znamená, že tento výrobok sa nesmie
likvidovať s bežným komunálnym odpadom (smernica
2012/19/EÚ).
Postupujte podľa predpisov platných vo vašej krajine pre
separovaný zber elektrických a elektronických výrobkov. Správna
likvidácia pomáha zabrániť negatívnym dopadom na životné
prostredie a ľudské zdravie.
•
2Úvod
Blahoželáme vám ku kúpe a vítame vás medzi zákazníkmi
spoločnosti Philips! Aby ste mohli úplne využívať podporu, ktorú
spoločnosť Philips ponúka, zaregistrujte svoj produkt na lokalite
www.philips.com/welcome.
3
Obsah balenia (obr. 1)
a Tlačidlo Turbo
• Stlačením a podržaním dosiahnete maximálnu rýchlosť
b Regulácia rýchlosti
•
: poloha VYP.
•
: nastavenie rýchlosti
c Tlačidlo na uvoľnenie nástavcov
• Stlačením uvoľníte nástavce na šľahanie alebo háky na
cesto
d Otvor pre nástavce na šľahanie a háky na cesto
• Otvor A: pre nástavce na šľahanie a háky na cesto
s prevodom a
• Otvor B: pre nástavce na šľahanie a háky na cesto
s prevodom b (väčšia veľkosť)
e Otočná misa
f Stojan mixéra
g Páka na uvoľnenie ramena stojana mixéra
h Páka na uvoľnenie mixéra
i Mixér
j Sieťový napájací kábel
k Úchytka na kábel
l Dva háky na cesto
m Dve šľahacie metličky
4
Používanie zariadenia (obr. 2/obr. 3)
•
Dikkat
• Başka üreticilere ait olan veya Philips
tarafından özellikle tavsiye edilmeyen
aksesuar ve parçaları kesinlikle kullanmayın.
Bu tür aksesuarlar veya parçalar
kullanırsanız garantiniz geçerliliğini yitirir.
• Bu cihaz sadece evde kullanım için
tasarlanmıştır.
• Kullanıcı kılavuzunda belirtilen miktarları ve
işlem sürelerini aşmayın.
• Birkaç parti malzemeyi ara vermeden arka
arkaya işlemeyin. İşleme devam etmek için
cihazın oda sıcaklığına dönmesini bekleyin.
Not
•
Gürültü düzeyi = 86 dB [A]
Elektromanyetik alanlar (EMF)
Bu Philips cihazı elektromanyetik alanlar (EMF) hakkındaki tüm
standartlara uygundur. Usulüne ve bu kullanım kılavuzundaki talimatlara
uygun olarak kullanıldığında, bugünün bilimsel bulgularına göre cihazın
kullanımı güvenlidir.
Geri dönüşüm
Bu simge, ürünün normal evsel atıklarla birlikte atılmaması
gerektiği anlamına gelir (2012/19/EU).
Kým spotrebič použijete po prvýkrát, dôkladne vyčistite súčasti,
ktoré prichádzajú do kontaktu s potravinami.
Elektrikli ve elektronik ürünlerin ayrı olarak toplanması
ile ilgili ülkenizin kurallarına uyun. Eski ürünlerin doğru şekilde
atılması, çevre ve insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri
önlemeye yardımcı olur.
Šľahacie metličky/háky na cesto
2Giriş
Zapnite mixér. Nastavte správnu rýchlosť. Ak chcete zabrániť
vyšplechovaniu prísad, začnite mixovať pri nízkej rýchlosti a
postupne prechádzajte na vyššiu rýchlosť.
Ürünü satın aldığınız için teşekkür ederiz; Philips’e hoş geldiniz!
Philips tarafından sunulan destekten tam olarak yararlanabilmek
için www.philips.com/welcome adresinde ürün kaydınızı yaptırın.
Pred prvým použitím
Tip
•• Nástavce na šľahanie sú určené na šľahanie vaječných
••
••
••
••
••
••
••
••
••
5
bielkov alebo smotany. Sú tiež vhodné na miešanie liateho
cesta, cesta na sušienky, palacinky, wafle, odpaľovaného
cesta a podobne.
Háky na cesto sú určené na prípravu kysnutého cesta, cesta
na cestoviny a podobne.
Šľahať na rýchlosti 1, aby cesto nešpliechalo. Následne
pomaly zvyšujte rýchlosť.
Najlepšie výsledky dosiahnete, ak pri šľahaní použijete
rýchlosť 5.
Ak chcete rýchlo prejsť na maximálnu rýchlosť, použite
tlačidlo turbo.
Ak chcete oddeliť nespracované suroviny prilepené na stenu
otočnej misy a dosiahnuť tak dôkladné premiešanie, pritlačte
stierku o stenu misy.
Mixér môžete používať so stojanom (obr. 2) alebo bez neho
(obr. 3).
Pri receptoch s malým objemom surovín dosiahnete
najlepšie výsledky bez použitia stojana.
Po spracovaní veľkého objemu surovín alebo po
spracovávaní surovín počas dlhého času nechajte mixér pred
ďalším používaním aspoň 2 hodiny vychladnúť.
Pri miesení cesta môže byť potrebné prispôsobiť množstvo
tekutiny podľa danej vlhkosti a teploty.
Čistenie (obr. 4)
Výstraha
•• Kým začnete spotrebič čistiť alebo odpájať príslušenstvo, odpojte ho
od siete.
Nástavce na šľahanie, háky na cesto a otočnú misu umyte
v teplej vode s trochou saponátu alebo v umývačke riadu.
6Odkladanie
1
2
3
7
Kábel naviňte okolo pätky zariadenia.
Nadstavce na šľahanie a háky na cesto dajte do otočnej
misy.
Mixér, stojan mixéra a otočnú misu odložte na suché miesto
bez priameho slnečného žiarenia a iných zdrojov tepla.
Záruka a servis
Ak sa vyskytne problém, potrebujete servisný zásah alebo
doplnkové informácie, navštívte stránku www.philips.com/
support alebo sa obráťte na Stredisko starostlivosti o zákazníkov
spoločnosti Philips vo vašej krajine. Telefónne číslo nájdete
v celosvetovo platnom záručnom liste. Ak sa vo vašej krajine
toto stredisko nenachádza, obráťte sa na miestneho predajcu
výrobkov Philips.
3
4
Cihazı kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu okuyun ve
daha sonra başvurmak üzere saklayın.
Uyarı
• Motor ünitesini asla suya sokmayın ya da
musluk altında yıkamayın.
• Cihazı ana şebekeye bağlamadan önce
cihazın altında belirtilen gerilimin yerel ana
şebeke gerilimine uygun olduğundan emin
olun.
• Besleme kablosu hasar görmüşse herhangi
bir tehlikenin ortaya çıkmasını önlemek
için kablonun üretici, servis temsilcisi
veya benzer şekilde yetkilendirilmiş kişiler
tarafından değiştirilmesi gerekir.
• Cihazların fiziksel, motor ya da zihinsel
becerileri gelişmemiş veya bilgi ve tecrübe
açısından eksik kişiler tarafından kullanımı
sadece bu kişilerin nezaretinden sorumlu
kişilerin bulunması veya bu kişilere güvenli
kullanım talimatlarının sağlanması ve
olası tehlikelerin anlatılması durumunda
mümkündür.
• Küçük çocukların cihazla oynamaları
engellenmelidir.
• Bu cihaz çocuklar tarafından
kullanılmamalıdır. Cihazı ve kablosunu
Cihazın kullanımı (şek. 2/şek. 3)
İlk kullanımdan önce
Cihazı ilk kez kullanmadan önce, yiyecekle temas eden parçaları
iyice temizleyin.
Tel çırpıcılar/Hamur çengelleri
Mikseri açın. Uygun bir hız seçin. Malzemelerin sıçramasını
önlemek için karıştırmaya düşük bir hızla başlayın, daha sonra
hızı artırın.
İpucu
•• Çırpıcılar; yumurta beyazı, krema çırpmak içindir. Aynı
••
••
••
••
••
••
••
••
Türkçe
1Önemli
Kutunun içindekiler (şek. 1)
a Turbo düğmesi
• Maksimum hıza ulaşmak için basılı tutun
b Hız kontrolü
•
: OFF (kapalı) konumda
•
: hız ayarı
c Açma düğmesi
• Çırpıcıları veya hamur çengellerini çıkarmak için basın
d Çırpıcının ve hamur çengellerinin deliği
• Delik A: a dişlisine sahip çırpıcı ve hamur çengelleri için
• Delik B: b dişlisine sahip (daha büyük boy) çırpıcı ve
hamur çengelleri için
e Karıştırma kasesi
f Mikser standı
g Mikser standı kolunu serbest bırakma kolu
h Mikseri serbest bırakma kolu
i Mikser ünitesi
j Güç kablosu
k Kablo klipsi
l İki hamur çengeli
m İki tel çırpıcı
••
5
zamanda kek hamuru, kurabiye hamuru, krep, waffle, milföy
hamuru vb. karıştırmak için kullanılabilir.
Hamur çengelleri maya hamuru, makarna hamuru vb.
hazırlamak için kullanılır.
Sıçramanın önlenmesi için 1 numaralı hız ayarıyla başlayın.
Ardından hızı yavaş yavaş artırın.
En iyi sonuçlar için çırparken 5 numaralı hız ayarını kullanın.
Maksimum hıza anında ulaşmak için Turbo düğmesini
kullanın
Homojen bir karışım elde etmek için spatulayı karıştırma
kasesinin kenarına bastırarak karıştırılmamış malzemeleri ayırın.
Mikseri standla birlikte (şek. 2) veya stand olmadan (şek. 3).
Daha az malzeme gerektiren tariflerde en iyi sonucu elde
etmek için mikseri stand olmadan kullanın.
Çok miktarda malzemelerin işlenmesinden veya uzun
süreli malzeme işlenmesinden sonra mikserinizi tekrar
çalıştırmadan önce 2 saat soğumaya bırakın.
Nem ve sıcaklık durumuna göre hamuru biçimlendirmek için
kullanılacak sıvı miktarını ayarlamanız gerekebilir.
Temizleme (şek. 4)
Dikkat
•• Cihazı temizlemeden veya aksesuarlarını çıkarmadan önce, fişini
elektrik prizinden çıkarın.
Çırpıcıları, hamur çengellerini ve karıştırma kasesini ılık sabunlu su
ile veya bulaşık makinesinde yıkayın.
6Saklama
1
2
3
7
Güç kablosunu cihaz tabanının etrafına dolayın.
Çırpıcıları ve hamur çengellerini karıştırma kasesine
yerleştirin.
Mikser ünitesi, mikser standı ve karıştırma kasesini doğrudan
güneş ışığına veya diğer ısı kaynaklarına maruz kalmayacağı
kuru bir yerde saklayın.
Garanti ve servis
Bir sorun yaşarsanız ya da servise veya bilgiye ihtiyaç duyarsanız
www.philips.com/support adresine bakın veya ülkenizdeki
Philips Müşteri Merkezi ile iletişim kurun. Gerekli telefon numarası
için garanti broşürüne bakın. Ülkenizde Müşteri Merkezi yoksa
yerel Philips satıcınıza gidin.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising