Philips | HR7620/70 | Philips Daily Collection Küchenmaschine HR7621/70 Bedienungsanleitung

Register your product and get support at
2
1
www.philips.com/welcome
HR7620
HR7621
HR7625
3
4
5
9
(MAX)
(MAX)
5 x 1 sec
300 g
P
5 x 1 sec
500 g
P/2
30 sec
50 g
P
60 sec
250 g
2
30 sec
200 g
2
2-3 min
500 g
1
EN
User manual
NL
Gebruiksaanwijzing
DA
Brugervejledning
NO
Brukerhåndbok
DE
Benutzerhandbuch
EL
Εγχειρίδιο χρήσης
PT
Manual do utilizador
ES
Manual del usuario
FI Käyttöopas
FR
Mode d’emploi
IT
Manuale utente
360 ml
60-180 sec
350 ml
1
30-70 sec
4 pcs
1
30 sec
500 g
1
30 sec
500 g
1
30 sec
2 pcs
1
6
7
SV Användarhandbok
TR
Kullanım kılavuzu
AR
FA
HR7621, HR7625
Forsigtig
• Sluk aldrig apparatet ved at dreje på blenderglasset,
skålen eller lågene. Sluk altid apparatet ved at dreje
hastighedsvælgeren til 0 eller OFF.
• Tag altid stikket ud af stikkontakten straks efter brug.
• Vent altid, indtil alle bevægelige dele er stoppet,
og sluk så for apparatet, og tag stikket ud af
stikkontakten, før du åbner låget og stikker fingrene
ind i dele, der bevæger sig ved brug.
• Sluk altid for apparatet, og tag stikket ud af
stikkontakten, hvis det efterlades uden opsyn, og før
samling, adskillelse, rengøring, udskiftning af tilbehør,
samt før du kommer i nærheden af dele, der
bevæger sig under brug.
• Sørg for grundigt at rengøre de dele, der kommer i
berøring med mad, inden du bruger apparatet første
gang. Læs instruktionerne og tabellen for rengøring i
denne brugervejledning.
• Brug aldrig tilbehør eller dele fra andre fabrikanter
eller tilbehør/dele, som ikke specifikt er anbefalet af
Philips. Hvis du anvender en sådan type tilbehør eller
dele, annulleres garantien.
• Overskrid aldrig max-markeringerne på skål eller
glas. De angivne mængder, tilberedningstider og
hastigheder i brugervejledningen skal følges.
• Lad varme ingredienser afkøle (< 80ºC), før de
kommes i apparatet.
• Lad altid apparatet køle ned til stuetemperatur efter
hver portion.
• Visse ingredienser som f.eks. gulerødder kan
forårsage misfarvning af delenes overflader. Det
påvirker ikke delenes funktionsevne. Misfarvningerne
forsvinder som regel efter nogen tid.
• Støjniveau: Lc = 85 dB [A]
Elektromagnetiske felter (EMF)
HR7620
30 sec
300 g
Dette Philips-apparat overholder alle branchens gældende standarder og regler angående
eksponering for elektromagnetiske felter (EMF). Hvis apparatet håndteres korrekt i
henhold til instruktionerne i denne brugervejledning, er det sikkert at bruge baseret på de
forskningsresultater, der er adgang til på nuværende tidspunkt.
1
Genbrug 
1 min
500 ml
Dit produkt er udviklet og fremstillet i materialer og komponenter af høj kvalitet, som
kan genbruges.
Når et produkt bærer et affaldsspandssymbol med et kryds på, betyder det, at
produktet er underlagt det europæiske direktiv 2002/96/EC:
Bortskaf aldrig dine produkter sammen med andet husholdningsaffald. Undersøg
venligst de lokale regler for indsamling af elektriske og elektroniske produkter. Korrekt
bortskaffelse af udtjente produkter er med til at forhindre negativ påvirkning af
miljøet og menneskers helbred.
2
HR7625
2Indledning
8
9
10
Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Hvis du vil have fuldt udbytte af den support,
som Philips tilbyder, kan du registrere dit produkt på www.philips.com/welcome.
Dette apparat har en indbygget sikkerhedslås. Du kan kun tænde for apparatet efter, at
foodprocessorskålen og låget er blevet korrekt samlet.
Du kan finde opskrifter på www.philips.com/kitchen
3 Bruge foodprocessoren
Advarsel
•• Brug aldrig dine fingre eller en genstand til at skubbe ingredienser ned i påfyldningstragten, mens
apparatet kører. Brug altid kun nedstopperen.
Knivenhed
Før du starter, skal du sørge for at samle apparatet som vist i Fig. 2.
Du kan bruge knivenheden til at hakke, mikse, blande eller purere ingredienser. Du kan også
bruge den til at mikse flydende kagedej.
Specifications are subject to change without notice
© 2015 Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved.
Bemærk
•• Sæt altid knivenheden ned i skålen, før du kommer ingredienserne i.
•• Brug ikke knivenheden til hakning af hårde ingredienser som f.eks. kaffebønner, gurkemeje, muskatnød
3140 035 33942
og isterninger, da dette kan gøre kniven sløv.
•• Lad ikke apparatet køre for lang tid, når du hakker (hård) ost eller chokolade. Ellers bliver
English
•
1Important
Congratulations on your purchase and welcome to Philips! To fully benefit from the support
that Philips offers, register your product at www.philips.com/welcome.
Read this user manual carefully before you use the appliance, and save the user manual for
future reference.
Danger
• Do not immerse the motor unit in water nor rinse
it under the tap.
Warning
• Never use your fingers or an object to push
ingredients into the feeding tube while the appliance
is running. Only use the pusher.
• Before you connect the appliance to the power,
make sure that the voltage indicated on the bottom
of the appliance corresponds to the local power
voltage.
• Never connect this appliance to a timer switch, to
avoid a hazardous situation.
• Do not use the appliance if the power cord, the
plug, protecting cover, rotating sieve or any other
parts are damaged or has visible cracks.
• If the power cord is damaged, you must have it
replaced by Philips, a service center authorized
by Philips, or similarly qualified persons to avoid a
hazard.
• This appliance shall not be used by children. Keep
the appliance and its cord out of reach of children.
• This appliance can be used by persons with reduced
physical, sensory or mental capabilities or lack of
experience and knowledge if they have been given
supervision or instruction concerning use of the
appliance in a safe way and if they understand the
hazards involved.
• For their safety, do not allow children to play with
the appliance.
• Never let the appliance run unattended.
• If food sticks to the wall of the blender jar or bowl,
switch off the appliance and unplug it. Then use a
spatula to remove the food from the wall.
• Be careful when you are emptying the bowl, handle
or clean the discs, the blade units and the juicer
sieve. The cutting edges are very sharp.
• Do not touch the blades, especially when the
appliance is plugged in. The blades are very sharp.
• If the blades get stuck, unplug the appliance before
you remove the ingredients that block the blades.
• Be careful if hot liquid is poured into the food
processor or blender as it can be ejected out of the
appliance due to a sudden steaming.
• This appliance is intended for household use only.
Caution
• Never switch off the appliance by turning the
blender jar, the bowl, or their lids. Always switch off
the appliance by turning the speed selector to 0 or
OFF.
• Unplug the appliance immediately after use.
•
•
•
•
•
•
•
•
Always wait until the moving parts stop running,
then switch off and unplug the appliance before
opening the lid and reaching into any of the parts
that move in use.
Always switch off and unplug the appliance if it is left
unattended, and before assembling, disassembling,
cleaning and changing accessories, or approaching
parts that move in use.
Thoroughly clean the parts that come into contact
with food before you use the appliance for the first
time. Refer to the instructions and table for cleaning
given in this manual.
Never use any accessories or parts from other
manufacturers that Philips does not specifically
recommend. If you use such accessories or parts,
your guarantee becomes invalid.
Do not exceed the maximum level indication on
the bowl or the jar. Follow the quantities, processing
time and speed as indicated in the user manual.
Let hot ingredients cool down (< 80ºC) before
processing them.
Always let the appliance cool down to room
temperature after each batch that you process.
Certain ingredients such as carrots may cause
discolorations on the surface of the parts. This
does not have a negative effect on the parts. The
discolorations usually disappear after some time.
Noise level: Lc = 85 dB [A]
Tip
•• Precut large pieces of food into pieces of approx. 3 x 3 x 3 cm.
•• When you chop onions, cut each onion into four quarters and put them in the bowl. Turn the knob
to P a few times for an even result.
•• How to remove food that sticks to the blade or to the inside of the bowl? 1. Switch off the appliance,
and then unplug it. 2. Remove the lid from the bowl. 3. Remove the ingredients from the blade or
from the side of the bowl with a spatula.
Kneading accessory
Before you start, make sure that you assemble according to fig. 3.
You can use the kneading accessory to knead dough for bread and pizzas. You may
need to adjust the amount of liquid in your dough recipe depending on the humidity and
temperature condition of your kitchen.
Note
•• Do not use the kneading accessory to blend cake batters. Use the blade unit for this job.
•• Always put the kneading accessory in the bowl before you add the ingredients.
•• Turn the control knob to the kneading preset (speed 1).
Emulsifying disc
Before you start, make sure that you assemble according to fig. 4.
The emulsifying disk can be used to whip egg whites, cream and to make mayonnaise.
Note
•• Do not use the emulsifying disc to prepare cake mixtures with butter or margarine or to knead
dough.
Inserts
Before you start, make sure that you pick your desired inserts and assemble according to fig. 5.
Caution
•• Be careful when you handle the slicing blade of inserts. It has a very sharp cutting edge.
•• Never use the disc to process hard ingredients, like ice cubes.
•• Do not exert too much pressure on the pusher when you press ingredients into the feeding tube.
Electromagnetic fields (EMF)
This Philips appliance complies with all applicable standards and regulations regarding
exposure to electromagnetic fields (EMF). If handled properly and according to the
instructions in this user manual, the appliance is safe to use based on scientific evidence
available today.
Recycling
Your product is designed and manufactured with high quality materials and
components, which can be recycled and reused.
When you see the crossed-out wheel bin symbol attached to a product, it means
the product is covered by the European Directive 2002/96/EC:
Never dispose of your product with other household waste. Please inform yourself
about the local rules on the separate collection of electrical and electronic products.
The correct disposal of your old product helps prevent potentially negative
consequences on the environment and human health.
2Introduction
Congratulations on your purchase and welcome to Philips! To fully benefit from the support
that Philips offers, register your product at www.philips.com/welcome.
This appliance is equipped with a built-in safety lock. You can only switch on the appliance
after the food processor bowl and lid have been correctly assembled.
For recipes, go to www.philips.com/kitchen
3 Use the food processor
Warning
•• Never use your finger or an object to push ingredients into the feeding tube while the appliance is
running. Only use the pusher.
Blade unit
Before you start, make sure that you assemble according to fig. 2.
You can use the blade unit to chop, mix, blend, or puree ingredients. You can also use it to
mix cake batters.
Note
•• Always put the blade unit in the bowl before you add the ingredients.
•• Do not use the blade unit to chop hard ingredients like coffee beans, turmeric, nutmeg, and ice
cubes, as this may cause the blade to get blunt.
•• Do not let the appliance run too long when you chop (hard) cheese or chocolate. Otherwise these
ingredients become too hot, start to melt, and turn lumpy.
Tip
•• For the best slicing/shredding, fill the feeding tube with your ingredients and hold in place with the
pusher. Turn the control knob to speed 1 and gently push the ingredients into the tube.
Blender accessory (HR7625 only)
You can order a blender (under service code number4203-065-50480) from your Philips
dealer or a Philips service center as an extra accessory.
4 Cleaning and storage
Warning
•• Before you clean the appliance, unplug it.
Caution
•• Make sure that the cutting edges of the blades and discs do not come into contact with hard objects.
This may cause the blade to get blunt.
•• The cutting edges are sharp. Be careful when you clean the blade unit of the food processor, the
blade unit of the blender and the discs.
1 Clean the motor unit with a moist cloth.
2 Clean the other parts in hot water (< 60ºC) with some washing-up liquid or in a
dishwasher.
3 Store the product in a dry place.
5 Guarantee & service
If you need service or information or if you have a problem, please visit the Philips website at
www.philips.com or contact the Philips Consumer Care Centre in your country (you can find
its phone number in the worldwide guarantee leaflet). If there is no Consumer Care Centre
in your country, go to your local Philips dealer.
Dansk
1Vigtigt!
Tillykke med dit køb og velkommen til Philips! Få alle fordele af den support, som Philips
tilbyder, ved at registrere dit produkt på www.philips.com/welcome.
Læs denne brugervejledning omhyggeligt igennem, inden apparatet tages i brug. Gem
brugervejledningen til eventuel senere brug.
Fare
• Motorenheden må ikke kommes i vand eller skylles
under vandhanen.
Advarsel
• Brug aldrig dine fingre eller en genstand til at
skubbe ingredienser ned i påfyldningstragten, mens
apparatet kører. Brug altid kun nedstopperen.
• Før du slutter strøm til apparatet, skal du kontrollere,
at den netspænding, der er angivet i bunden af
apparatet, svarer til den lokale netspænding.
• For at undgå farlige situationer må du aldrig slutte
apparatet til en timerkontakt.
• Brug ikke apparatet, hvis netledning, stik,
beskyttelsesdæksel, roterende si eller andre dele er
beskadigede eller har synlige revner.
• Hvis netledningen er beskadiget, skal den udskiftes
hos Philips, et autoriseret Philips-serviceværksted
eller af en tilsvarende kvalificeret fagmand for at
undgå enhver risiko.
• Dette apparat må ikke bruges af børn. Hold
apparatet og ledningen uden for børns rækkevidde.
• Dette apparat kan bruges af personer med
reducerede fysiske, sensoriske eller mentale evner
eller manglende erfaring og viden, hvis de er blevet
instrueret i sikker brug af apparatet og forstår de
medfølgende risici.
• Af hensyn til børnenes egen sikkerhed bør de ikke
lege med apparatet.
• Lad aldrig apparatet køre uden opsyn.
• Hvis der sidder mad fast på siden af blenderglasset
eller skålen, skal du slukke apparatet og tage stikket
ud. Brug derefter en spatel til at fjerne det, der
sidder fast.
• Vær forsigtig, når du tømmer skålen, håndterer
eller rengør skiverne, knivenhederne og juicerens si.
Knivbladenes ægge er meget skarpe.
• Undgå at røre ved knivene, når apparatet er sluttet
til strømmen. Knivene er meget skarpe.
• Hvis knivene sætter sig fast, skal stikket tages ud af
stikkontakten, inden de fastsiddende ingredienser
fjernes.
• Vær forsigtig, når der hældes varm væske i apparatet,
da den kan sprøjte ud af apparatet på grund af den
pludselige damppåvirkning.
• Dette apparat er kun beregnet til almindelig
husholdningsbrug.
ingredienserne for varme, begynder at smelte og bliver klumpede.
Tip
•• Skær større stykker ud i mindre stykker på ca. 3 x 3 x 3 cm.
•• Når du hakker løg, skal hvert løg skæres i fire kvarte og lægges i skålen. Drej knappen til P et par
gange for at opnå et ensartet resultat.
•• Hvordan fjerner jeg mad, der sidder fast på kniven eller på indersiden af skålen? 1. Sluk for apparatet,
og tag stikket ud af stikkontakten. 2. Tag låget af skålen. 3. Fjern madresterne på knivenheden eller
indersiden af skålen med en spatel.
Æltetilbehør
Før du starter, skal du sørge for at samle apparatet som vist i Fig. 3.
Du kan bruge æltetilbehøret til at ælte dej til brød og pizza. Det kan være nødvendigt at
justere mængden af væske i dejopskriften afhængigt af luftfugtigheden og temperaturen i dit
køkken.
Bemærk
•• Brug ikke æltetilbehøret for at blende flydende kagedej. Brug knivenheden til dette job.
•• Montér altid ælteindsatsen i skålen, før du kommer ingredienserne i.
•• Drej kontrolknappen til forudindstillingen til æltning (hastighed 1).
Piskeplade
Før du starter, skal du sørge for at samle apparatet som vist i Fig. 4.
Piskepladen kan bruges til at piske æggehvider, fløde og lave mayonnaise.
Bemærk
•• Undgå at bruge piskepladen til at tilberede kageblandinger med smør eller margarine eller til at ælte dej.
Rive/snitteskiver
Før du starter, skal du sørge for at vælge den ønskede rive/snitteskive blandt de følgende og
sætte den på som vist i Fig. 5.
Advarsel
•• Vær forsigtig, når du rører ved rive/snitteskivernes skarpe kanter. Den har en meget skarp skæreside.
•• Undgå at bruge skiven til hårde ingredienser som f.eks. isterninger.
•• Tryk ikke nedstopperen for hårdt ned, når ingredienserne presses ned i påfyldningstragten.
Tip
•• For at opnå de bedste snitning/rivning skal du fylde påfyldningstragten med ingredienserne og
holde dem på plads med nedstopperen. Drej kontrolknappen til hastighed 1, og skub forsigtigt
ingredienserne ned i tragten.
Blendertilbehør (kun HR7625)
Du kan bestille en blender (under servicekodenummer 4203-065-50480) hos din Philipsforhandler eller et Philips-servicecenter som ekstra tilbehør.
4 Rengøring og opbevaring
Advarsel
•• Tag strømmen fra apparatet, før du rengør det.
Advarsel
•• Sørg for, at hverken knivenhedernes eller skivernes ægge kommer i kontakt med hårde genstande.
Det kan gøre dem sløve.
•• Knivbladenes ægge er skarpe. Vær forsigtig, når du rengør knivenheden i foodprocessoren,
knivenheden i blenderen og skiverne.
1 Motorenheden kan rengøres med en fugtig klud.
2 Rengør de øvrige dele i varmt vand (< 60ºC) tilsat lidt opvaskemiddel eller i
opvaskemaskinen.
3 Opbevar produktet på et tørt sted.
5 Reklamationsret og service
Hvis du har behov for service eller har et problem, kan du besøge Philips’ websted på www.
philips.com eller kontakte Philips Kundecenter i dit land (telefonnummeret findes i folderen
”World-Wide Guarantee”). Hvis der ikke findes et kundecenter i dit land, bedes du kontakte
din lokale Philips-forhandler.
Deutsch
1 Wichtig!
Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf und willkommen bei Philips! Um den Support, den
Philips bietet, vollständig zu nutzen, registrieren Sie Ihr Produkt unter
www.philips.com/welcome.
Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor dem Gebrauch des Geräts aufmerksam durch und
bewahren Sie sie für eine spätere Verwendung auf.
Achtung!
• Tauchen Sie die Motoreinheit niemals in Wasser.
Spülen Sie sie auch nicht unter fließendem Wasser
ab.
Warnung
• Verwenden Sie nie Ihre Finger oder einen
Gegenstand, um Zutaten in die Einfüllöffnung zu
schieben, während das Gerät läuft. Verwenden Sie
ausschließlich den Stopfer.
• Bevor Sie das Gerät an eine Steckdose anschließen,
überprüfen Sie, ob die auf der Unterseite des Geräts
angegebene Spannung mit der Netzspannung vor
Ort übereinstimmt.
• Um Gefährdungen zu vermeiden, sollten Sie das
Gerät nie an einen Zeitschalter anschließen.
• Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das Netzkabel,
der Stecker, die Schutzabdeckung, das drehende Sieb
oder andere Teile beschädigt sind oder sichtbare
Risse aufweisen.
• Ist das Netzkabel defekt, darf es nur von einem
Philips Service-Center, einer von Philips autorisierten
Werkstatt oder einer ähnlich qualifizierten Person
durch ein Original-Ersatzkabel ausgetauscht werden,
um Gefährdungen zu vermeiden.
• Dieses Gerät sollte nicht von Kindern verwendet
werden. Halten Sie das Gerät und das Netzkabel
außerhalb der Reichweite von Kindern.
• Dieses Gerät kann von Personen mit verringerten
physischen, sensorischen oder psychischen
Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Kenntnis
verwendet werden, wenn sie bei der Verwendung
beaufsichtigt wurden oder Anweisung zum sicheren
Gebrauch des Geräts erhalten und die Gefahren
verstanden haben.
• Erlauben Sie Kindern zu ihrem Schutz nicht, mit dem
Gerät zu spielen.
• Lassen Sie das eingeschaltete Gerät niemals
unbeaufsichtigt.
• Wenn Zutaten innen am Mixbecher haften
bleiben, schalten Sie das Gerät aus, und ziehen
Sie den Stecker aus der Steckdose. Lösen Sie die
Zutaten dann mithilfe eines Teigschabers von der
Becherwand.
• Seien Sie vorsichtig, wenn Sie den Behälter leeren
oder die Scheiben, die Klinge und das Entsaftersieb
handhaben oder reinigen. Die Klingen sind sehr
scharf.
• Berühren Sie die Messer nicht, besonders wenn
das Gerät an das Stromnetz angeschlossen ist. Die
Messer sind sehr scharf.
• Wenn die Messer blockiert sind, ziehen Sie stets
den Netzstecker aus der Steckdose, bevor Sie die
blockierenden Zutaten entfernen.
• Seien Sie vorsichtig, wenn heiße Flüssigkeiten in die
Küchenmaschine oder den Mixer gegossen werden,
da diese durch unvermittelt auftretenden Dampf
herausspritzen können.
• Dieses Gerät ist nur für den Gebrauch im Haushalt
bestimmt.
Vorsicht
• Schalten Sie das Gerät nie durch Drehen des
Mixbechers, der Schüssel oder deren Deckel aus.
Stellen Sie zum Ausschalten des Geräts immer den
Geschwindigkeitsregler auf 0 oder OFF.
• Ziehen Sie nach Gebrauch sofort den Netzstecker
aus der Steckdose.
• Erst, wenn alle beweglichen Teile zum Stillstand
gekommen sind, das Gerät ausgeschaltet und der
Netzstecker gezogen wurde, sollten Sie den Deckel
abnehmen und Teile anfassen, die sich bei Gebrauch
bewegen.
• Schalten Sie das Gerät stets aus, und ziehen Sie den
Netzstecker bei längerem Stillstand und bevor Sie es
zusammensetzen, auseinandernehmen, reinigen und
Zubehör austauschen oder wenn Sie Teile anfassen,
die sich bei Gebrauch bewegen.
• Reinigen Sie vor dem ersten Gebrauch des Geräts
alle Teile, die mit Lebensmitteln in Kontakt kommen.
Befolgen Sie die Anweisungen, und halten Sie sich an
die Reinigungstabelle in der Bedienungsanleitung.
• Verwenden Sie niemals Zubehör oder Teile, die von
Drittherstellern stammen bzw. nicht von Philips
empfohlen werden. Wenn Sie diese(s) Zubehör
oder Teile verwenden, erlischt Ihre Garantie.
• Füllen Sie die Schüssel bzw. den Mixbecher nicht
über die jeweils oberste Markierung hinaus. Befolgen
Sie die Mengenangaben, Verarbeitungszeiten
und Geschwindigkeitsstufen, die in der
Bedienungsanleitung angegeben sind.
• Lassen Sie heiße Zutaten abkühlen (< 80 ºC), bevor
Sie sie verarbeiten.
• Lassen Sie das Gerät immer auf Raumtemperatur
abkühlen, bevor Sie die nächste Portion verarbeiten.
• Bestimmte Zutaten wie Karotten können die
Oberfläche der Teile verfärben. Dies wirkt sich
nicht negativ auf die Teile aus. Die Verfärbungen
verschwinden gewöhnlich nach einer gewissen Zeit.
• Lautstärke: Lc = 85 dB [A]
Elektromagnetische Felder
Dieses Philips Gerät erfüllt sämtliche Normen und Regelungen bezüglich der Exposition in
elektromagnetischen Feldern (EMF). Nach aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen ist das
Gerät sicher im Gebrauch, sofern es ordnungsgemäß und entsprechend den Anweisungen in
dieser Bedienungsanleitung gehandhabt wird.
Recycling 
Ihr Gerät wurde unter Verwendung hochwertiger Materialien und Komponenten
entwickelt und hergestellt, die recycelt und wiederverwendet werden können.
Befindet sich das Symbol einer durchgestrichenen Abfalltonne auf Rädern auf dem
Gerät, bedeutet dies, dass für dieses Gerät die Europäische Richtlinie 2002/96/EG gilt.
Entsorgen Sie Ihr Produkt niemals zusammen mit dem normalen Hausmüll. Bitte
informieren Sie sich über die örtlichen Bestimmungen zur getrennten Entsorgung
von elektrischen und elektronischen Produkten. Die korrekte Entsorgung des nicht
mehr benötigten Produkts hilft, negative Auswirkungen auf Umwelt und Gesundheit
zu vermeiden.
2Einführung
Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf und willkommen bei Philips. Um das
Kundendienstangebot von Philips vollständig nutzen zu können, sollten Sie Ihr Produkt unter
www.philips.com/welcome registrieren.
Das Gerät ist mit einem integrierten Sicherheitssystem ausgestattet. Sie können das Gerät
erst einschalten, nachdem die Schüssel und der Deckel der Küchenmaschine ordnungsgemäß
befestigt wurden.
Weitere Rezepte finden Sie unter www.philips.com/kitchen.
3 Verwenden der Küchenmaschine
Warnung
•• Verwenden Sie nie Ihren Finger oder einen Gegenstand, um Zutaten in die Einfüllöffnung zu schieben,
während das Gerät läuft. Verwenden Sie ausschließlich den Stopfer.
Messereinheit
Bevor Sie beginnen, vergewissern Sie sich, dass Sie die Teile gemäß Abbildung 2 montieren.
Mit der Messereinheit können Sie Zutaten hacken, verrühren, mixen oder pürieren. Sie
können sie auch zum Mischen von Teig verwenden.
Hinweis
•• Setzen Sie stets die Messereinheit in die Schüssel, bevor Sie Zutaten einfüllen.
•• Zerkleinern Sie mit der Messereinheit keine harten Zutaten wie Kaffeebohnen, Kurkuma,
Muskatnüsse oder Eiswürfel, da die Messer sonst stumpf werden.
•• Lassen Sie das Gerät nicht zu lange laufen, wenn Sie (Hart-)Käse oder Schokolade zerkleinern.
Ansonsten werden diese Zutaten zu heiß, schmelzen und werden klumpig.
Tipp
•• Schneiden Sie große Zutaten vor der Verarbeitung in ca. 3 x 3 x 3 cm große Stücke.
•• Vierteln Sie beim Hacken von Zwiebeln jede Zwiebel, und geben Sie sie in die Schüssel. Drehen Sie
den Regler für ein gleichmäßigeres Ergebnis mehrmals in die Position P.
•• Wie entferne ich Speisen, die am Messer oder der Innenseite der Schüssel haften? 1. Schalten Sie das
Gerät aus, und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose. 2. Nehmen Sie den Deckel von der
Schüssel ab. 3. Verwenden Sie einen Teigschaber, um die Zutaten vom Messer und von der Innenwand
der Schüssel zu entfernen.
Knethaken
Bevor Sie beginnen, vergewissern Sie sich, dass Sie die Teile gemäß Abbildung 3 montieren.
Mit dem Knethaken können Sie Teig für Brot und Pizzen kneten. Möglicherweise müssen Sie
die Menge der Flüssigkeit für Ihr Teigrezept abhängig von der Feuchtigkeit und Temperatur in
Ihrer Küche anpassen.
Hinweis
•• Verwenden Sie das Knetzubehör nicht zum Vermengen des Teigs. Verwenden Sie für diese Tätigkeit
die Messereinheit.
•• Setzen Sie stets den Knethaken in die Schüssel, bevor Sie die Zutaten einfüllen.
•• Drehen Sie den Regler auf die Voreinstellung zum Kneten (Geschwindigkeit 1).
Emulgierscheibe
Bevor Sie beginnen, vergewissern Sie sich, dass Sie die Teile gemäß Abbildung 4 montieren.
Die Emulgierscheibe kann verwendet werden, um Eiweiß, Sahne und Mayonnaise zu schlagen.
Hinweis
•• Verwenden Sie die Emulgierscheibe nicht, um Teig zu kneten oder Kuchenteige mit Butter oder
Margarine zuzubereiten.
Einsätze
Bevor Sie beginnen, vergewissern Sie sich, dass Sie Ihre gewünschte Scheibe aus den
folgenden auswählen und Sie gemäß Abb. 5 montieren.
Achtung
•• Gehen Sie vorsichtig mit der Messereinheit der Einsätze um. Sie hat eine sehr scharfe Klinge.
•• Verarbeiten Sie mit den Scheiben keine harten Zutaten wie Eiswürfel.
•• Üben Sie nicht zu viel Druck auf den Stopfer aus, wenn Sie Zutaten in die Einfüllöffnung füllen.
Tipp
•• Für beste Schneide-/Raspelergebnisse füllen Sie die Einfüllöffnung mit Ihren Zutaten und halten Sie
diese mit dem Stopfer in Position. Drehen Sie den Regler auf Geschwindigkeit 1, und drücken Sie die
Zutaten vorsichtig in die Öffnung.
Mixerzubehör (nur HR7625)
Sie können einen Mixer (unter Typennummer 4203-065-50480) bei Ihrem Philips Händler
oder einem Philips Service-Center als zusätzliches Zubehör erwerben.
4 Reinigung und Aufbewahrung
Warnung
•• Ziehen Sie den Netzstecker, bevor Sie das Gerät reinigen.
Achtung
•• Achten Sie darauf, dass die Klingen der Messer und der Scheiben nicht mit harten Gegenständen in
Berührung kommen. Sie könnten stumpf werden.
•• Die Klingen sind sehr scharf. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie die Messereinheit der Küchenmaschine, die
Messereinheit des Standmixers und die Scheiben reinigen.
1 Reinigen Sie die Motoreinheit mit einem feuchten Tuch.
2 Reinigen Sie die anderen Teile in heißem Wasser (< 60 ºC) mit einem Spülmittel oder in
einem Geschirrspüler.
3 Bewahren Sie das Gerät an einem trockenen Ort auf.
5 Garantie und Kundendienst
Benötigen Sie weitere Informationen oder treten Probleme auf, wenden Sie sich bitte an
Ihren Philips Händler, oder setzen Sie sich mit einem Philips Service-Center in Ihrem Land in
Verbindung (Sie finden die Telefonnummer in der internationalen Garantieschrift). Besuchen
Sie auch die Philips Website (www.philips.com). Sollte es in Ihrem Land kein Service-Center
geben, wenden Sie sich bitte an Ihren lokalen Philips Händler.
Ελληνικά
1 Σημαντικό!
Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλώς ήρθατε στη Philips! Για να επωφεληθείτε
πλήρως από την υποστήριξη που προσφέρει η Philips, δηλώστε το προϊόν σας στη
διεύθυνση www.philips.com/welcome.
Διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο χρήσης προτού χρησιμοποιήσετε τη
συσκευή και κρατήστε το για μελλοντική αναφορά.
Κίνδυνος
• Μην βυθίζετε το μοτέρ σε νερό και μην το
ξεπλένετε με νερό βρύσης.
Προειδοποίηση
• Μην χρησιμοποιείτε ποτέ τα δάχτυλά σας ή
κάποιο αντικείμενο για να σπρώξετε υλικά στο
στόμιο τροφοδοσίας ενώ η συσκευή βρίσκεται
σε λειτουργία. Πρέπει να χρησιμοποιείτε μόνο το
εξάρτημα ώθησης.
• Προτού συνδέσετε τη συσκευή στην πρίζα,
βεβαιωθείτε ότι η τάση που αναγράφεται στο
κάτω μέρος της συσκευής αντιστοιχεί στην
τοπική τάση ρεύματος.
• Προς αποφυγή επικίνδυνων καταστάσεων,
μην συνδέετε ποτέ αυτήν τη συσκευή σε
χρονοδιακόπτη.
• Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν το καλώδιο
τροφοδοσίας, το φις, το προστατευτικό κάλυμμα
ή άλλα μέρη έχουν υποστεί ζημιά ή εμφανείς
ρωγμές.
• Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας υποστεί φθορά,
θα πρέπει να αντικατασταθεί από τη Philips, από
ένα κέντρο επισκευών εξουσιοδοτημένο από τη
Philips ή από εξίσου εξειδικευμένα άτομα, προς
αποφυγή κινδύνου.
• Αυτή η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται
από παιδιά. Κρατήστε τη συσκευή και το καλώδιό
της μακριά από παιδιά.
• Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από
άτομα με περιορισμένες σωματικές, αισθητήριες
ή διανοητικές ικανότητες ή από άτομα χωρίς
εμπειρία και γνώση, με την προϋπόθεση ότι τη
χρησιμοποιούν υπό επιτήρηση ή ότι έχουν λάβει
οδηγίες σχετικά με την ασφαλή της χρήση και
κατανοούν τους ενεχόμενους κινδύνους.
• Για την ασφάλειά τους, μην επιτρέπετε στα παιδιά
να παίζουν με τη συσκευή.
• Μην αφήνετε ποτέ τη συσκευή να λειτουργεί
χωρίς επίβλεψη.
• Εάν το φαγητό κολλήσει στις πλευρικές
επιφάνειες της κανάτας του μπλέντερ ή του μπολ,
απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε
την από την πρίζα. Στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε
μια σπάτουλα για να αφαιρέσετε το φαγητό από
τα τοιχώματα.
Να προσέχετε όταν αδειάζετε το μπολ και όταν
χειρίζεστε και καθαρίζετε τους δίσκους, τις
λεπίδες και το σουρωτήρι του αποχυμωτή. Τα
άκρα κοπής είναι πολύ αιχμηρά.
• Μην αγγίζετε τις λεπίδες, ειδικά όταν η συσκευή
είναι συνδεδεμένη στην πρίζα. Οι λεπίδες είναι
πολύ αιχμηρές.
• Εάν οι λεπίδες κολλήσουν, αποσυνδέστε τη
συσκευή από την πρίζα πριν απομακρύνετε τα
υλικά που μπλοκάρουν τις λεπίδες.
• Θα πρέπει να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί αν
ρίξετε ζεστά υγρά στην κουζινομηχανή ή στο
μπλέντερ, καθώς μπορεί να εξέλθουν ξαφνικά με
τη μορφή ατμού.
• Αυτή η συσκευή προορίζεται για οικιακή χρήση
μόνο.
Προσοχή
• Μην απενεργοποιείτε ποτέ τη συσκευή
περιστρέφοντας την κανάτα του μπλέντερ, το
μπολ ή τα καπάκια τους. Θα πρέπει να την
απενεργοποιείτε πάντα στρέφοντας τον επιλογέα
ταχύτητας στη θέση 0 ή OFF.
• Αποσυνδέετε τη συσκευή από τη πρίζα αμέσως
μετά τη χρήση.
• Να περιμένετε πάντα μέχρι τα κινούμενα
μέρη να σταματήσουν να κινούνται για
να απενεργοποιήσετε τη συσκευή και την
αποσυνδέσετε από την πρίζα. Μόνο τότε,
μπορείτε να ανοίξετε το καπάκι και να αγγίξετε
τα κινούμενα μέρη.
• Να απενεργοποιείτε και να αποσυνδέετε πάντα
τη συσκευή από την πρίζα όταν την αφήνετε
αφύλακτη, καθώς και πριν τη συναρμολογήσετε,
την αποσυναρμολογήσετε, την καθαρίσετε ή
αλλάξετε αξεσουάρ ή όταν πλησιάζεστε κοντά σε
εξαρτήματα που περιστρέφονται όταν η συσκευή
είναι ενεργοποιημένη.
• Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη
φορά, καθαρίστε σχολαστικά τα μέρη της
συσκευής που θα έρθουν σε επαφή με τρόφιμα.
Για τον καθαρισμό, ανατρέξτε στις οδηγίες
και στον πίνακα που παρέχονται σε αυτό το
εγχειρίδιο.
• Μην χρησιμοποιείτε ποτέ αξεσουάρ ή
εξαρτήματα από άλλους κατασκευαστές, που
δεν συνιστώνται ρητά από τη Philips. Εάν
χρησιμοποιήσετε τέτοια εξαρτήματα ή μέρη, η
εγγύησή σας καθίσταται άκυρη.
• Μην υπερβαίνετε την ένδειξη της μέγιστης
στάθμης στο μπολ ή την κανάτα. Ακολουθήστε
τις ποσότητες, το χρόνο επεξεργασίας και την
ταχύτητα που υποδεικνύονται στο εγχειρίδιο
χρήσης.
• Πριν χρησιμοποιήσετε ζεστά υλικά, αφήστε τα να
κρυώσουν (< 80ºC).
• Να αφήνετε πάντα τη συσκευή να κρυώσει
σε θερμοκρασία δωματίου μετά από την
επεξεργασία κάθε ποσότητας.
• Ορισμένα υλικά, όπως τα καρότα, ενδέχεται να
προκαλέσουν αποχρωματισμούς στην επιφάνεια
των εξαρτημάτων. Αυτό δεν επηρεάζει αρνητικά
τα εξαρτήματα. Συνήθως, οι αποχρωματισμοί
εξαφανίζονται μετά από κάποιο χρονικό
διάστημα.
• Επίπεδο θορύβου: Lc= 85 dB [A]
•
Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία (EMF)
Η συγκεκριμένη συσκευή της Philips συμμορφώνεται με όλα τα ισχύοντα πρότυπα
και τους κανονισμούς σχετικά με την έκθεση σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία (EMF). Αν ο
χειρισμός γίνει σωστά και σύμφωνα με τις οδηγίες του παρόντος εγχειριδίου χρήσης,
η συσκευή είναι ασφαλής στη χρήση βάσει των επιστημονικών αποδείξεων που είναι
διαθέσιμες μέχρι σήμερα.
Ανακύκλωση 
Το προϊόν σας έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί με υλικά και
εξαρτήματα υψηλής ποιότητας, τα οποία μπορούν να ανακυκλωθούν και να
ξαναχρησιμοποιηθούν.
Αν δείτε το διαγραμμένο σύμβολο ενός κάδου με τροχούς πάνω σε κάποιο
προϊόν, σημαίνει ότι το προϊόν καλύπτεται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/96/ΕΟΚ:
Μην απορρίπτετε ποτέ το προϊόν σας μαζί με τα οικιακά απορρίμματα.
Ενημερωθείτε για τους τοπικούς κανονισμούς σχετικά με την ξεχωριστή
συλλογή ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων. Η σωστή απόρριψη
του παλιού σας προϊόντος θα βοηθήσει στην αποτροπή τυχόν αρνητικών
επιπτώσεων στο περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία.
2 Εισαγωγή
Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλωσορίσατε στη Philips! Για να επωφεληθείτε
πλήρως από την υποστήριξη που προσφέρει η Philips, δηλώστε το προϊόν σας στη
διεύθυνση www.philips.com/welcome.
Αυτή η συσκευή διαθέτει ένα ενσωματωμένο κλείδωμα ασφαλείας. Μπορείτε να
ενεργοποιήσετε τη συσκευή μόνο αφού έχει συναρμολογηθεί σωστά το μπολ της
κουζινομηχανής και το καπάκι του.
Για συνταγές, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.philips.com/kitchen
3 Χρήση της κουζινομηχανής
Προειδοποίηση
•• Μην χρησιμοποιείτε ποτέ το δάχτυλό σας ή κάποιο αντικείμενο για να σπρώξετε υλικά στο
στόμιο τροφοδοσίας ενώ η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία. Πρέπει να χρησιμοποιείτε μόνο
το εξάρτημα ώθησης.
Λεπίδες
Πριν ξεκινήσετε, βεβαιωθείτε ότι έχετε κάνει τη συναρμολόγηση σύμφωνα με την εικ. 2.
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις λεπίδες για να κόψετε, να αναμίξετε, να ανακατέψετε ή
να πολτοποιήσετε υλικά. Μπορείτε επίσης να αναμείξετε ζύμη για κέικ.
Σημείωση
•• Να τοποθετείτε πάντα τις λεπίδες μέσα στο μπολ πριν προσθέσετε τα υλικά.
•• Μην χρησιμοποιείτε τις λεπίδες για να κόψετε πολύ σκληρά υλικά όπως κόκκους καφέ,
κουρκούμη, μοσχοκάρυδο και παγάκια, επειδή μπορεί να στομώσουν.
•• Μην αφήνετε τη συσκευή να λειτουργεί για πολύ μεγάλο διάστημα όταν κόβετε (σκληρό) τυρί
ή σοκολάτα. Διαφορετικά, αυτά τα υλικά ζεσταίνονται υπερβολικά, αρχίζουν να λιώνουν και
σβολιάζουν.
Συμβουλή
•• Προετοιμάστε τα τρόφιμα κόβοντάς τα σε μεγάλα κομμάτια διαστάσεων περίπου 3 x 3 x 3 εκ.
•• Όταν κόβετε κρεμμύδια, κόψτε κάθε κρεμμύδι στα τέσσερα και βάλτε τα κομμάτια μέσα στο
μπολ. Γυρίστε το κουμπί στο P μερικές φορές για ομοιόμορφο αποτέλεσμα.
•• Τρόπος αφαίρεσης του φαγητού που κολλάει στη λεπίδα ή στο εσωτερικό του μπολ: 1.
Απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε την από την πρίζα. 2. Αφαιρέστε το καπάκι από
το μπολ. 3. Αφαιρέστε τα υλικά από τη λεπίδα ή από τις πλευρικές επιφάνειες του μπολ με μια
σπάτουλα.
Εξάρτημα ζύμωσης
Πριν ξεκινήσετε, βεβαιωθείτε ότι έχετε κάνει τη συναρμολόγηση σύμφωνα με την εικ. 3.
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το εξάρτημα ζύμωσης για να ετοιμάσετε ζύμη για ψωμί
και πίτσα. Ίσως χρειαστεί να προσαρμόσετε την ποσότητα του υγρού που αναγράφεται
στη συνταγή για ζύμη ανάλογα με τις συνθήκες υγρασίας και θερμοκρασίας της
κουζίνας σας.
Σημείωση
•• Μην χρησιμοποιήσετε το εξάρτημα ζύμωσης για να αναμίξετε ζύμη για κέικ. Για αυτήν τη
δουλειά χρησιμοποιήστε τη λεπίδα.
•• Να τοποθετείτε πάντα το εξάρτημα ζύμωσης στον κάδο ανάμιξης προτού προσθέσετε τα υλικά.
•• Γυρίστε το διακόπτη ελέγχου στην προεπιλογή για το ζύμωμα (ταχύτητα 1).
Εξάρτημα ανάδευσης
Πριν ξεκινήσετε, βεβαιωθείτε ότι έχετε κάνει τη συναρμολόγηση σύμφωνα με την εικ. 4.
Το εξάρτημα ανάδευσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να χτυπήσετε ασπράδια αυγών
και κρέμα και για να φτιάξετε μαγιονέζα.
Σημείωση
•• Μην χρησιμοποιείτε το εξάρτημα ανάδευσης για να προετοιμάσετε μείγμα για κέικ με βούτυρο
ή μαργαρίνη ή για να ζυμώσετε.
Προσθήκες
Πριν ξεκινήσετε, φροντίστε να επιλέξετε τις προσθήκες που επιθυμείτε και να τις
συναρμολογήσετε σύμφωνα με την εικ. 5.
•
•
Προσοχή
•• Προσέχετε όταν χρησιμοποιείτε τις λεπίδες ή τις προσθήκες κοπής σε φέτες. Το άκρο κοπής
είναι πολύ αιχμηρό.
•• Μην χρησιμοποιείτε ποτέ το δίσκο για την επεξεργασία σκληρών υλικών, όπως τα παγάκια.
•• Όταν σπρώχνετε υλικά στο στόμιο τροφοδοσίας, μην ασκείτε υπερβολική πίεση στο εξάρτημα
•
ώθησης.
Συμβουλή
•• Για καλύτερη κοπή/καλύτερο τεμαχισμό, γεμίστε το στόμιο τροφοδοσίας με τα υλικά και
συγκρατήστε τα με το εξάρτημα ώθησης. Γυρίστε το διακόπτη ελέγχου στην ταχύτητα 1 και
σπρώξτε με προσοχή τα υλικά μέσα στο στόμιο.
Εξάρτημα μπλέντερ (μόνο στο HR7625)
Μπορείτε να παραγγείλετε ένα μπλέντερ (με κωδικό 4203-065-50480) από τον
αντιπρόσωπο της Philips ή από κάποιο κέντρο επισκευών Philips, ως επιπλέον εξάρτημα.
4 Καθαρισμός και αποθήκευση
Προειδοποίηση
•• Για να καθαρίσετε τη συσκευή, αποσυνδέστε την προηγουμένως από το ρεύμα.
Προσοχή
•• Φροντίστε τα αιχμηρά άκρα των λεπίδων και των δίσκων να μην έρχονται σε επαφή με σκληρά
αντικείμενα. Οποιαδήποτε επαφή μπορεί να στομώσει τις λεπίδες.
•• Τα άκρα των λεπίδων είναι αιχμηρά. Προσέχετε όταν καθαρίζετε τη λεπίδα της
κουζινομηχανής, τη λεπίδα του μπλέντερ και τους δίσκους.
1 Καθαρίστε το μοτέρ με ένα υγρό πανί.
2 Για να καθαρίσετε τα υπόλοιπα εξαρτήματα, χρησιμοποιήστε ζεστό νερό (< 60 ºC)
και υγρό απορρυπαντικό ή βάλτε τα στο πλυντήριο πιάτων.
3 Αποθηκεύστε τη συσκευή σε μέρος χωρίς υγρασία.
5 Εγγύηση και επισκευή
Αν χρειάζεστε επισκευή ή πληροφορίες ή αν αντιμετωπίζετε κάποιο πρόβλημα,
επισκεφτείτε τη διαδικτυακή τοποθεσία της Philips στη διεύθυνση www.philips.com ή
επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Καταναλωτών της Philips στη χώρα σας (θα
βρείτε το τηλέφωνο στο φυλλάδιο της διεθνούς εγγύησης). Εάν δεν υπάρχει Κέντρο
Εξυπηρέτησης Καταναλωτών της Philips στη χώρα σας, απευθυνθείτε στον τοπικό
αντιπρόσωπο της Philips.
Español
1 Importante
Enhorabuena por su adquisición y bienvenido a Philips Para poder beneficiarse por completo
de la asistencia que ofrece Philips, registre el producto en: www.philips.com/welcome.
Antes de usar el aparato, lea atentamente este manual de usuario y consérvelo por si
necesitara consultarlo en el futuro.
Peligro
• No sumerja la unidad motora en agua ni la enjuague
bajo el grifo.
Advertencia
• Nunca utilice los dedos ni un objeto para empujar
ingredientes en el orificio de entrada mientras
el aparato está en funcionamiento. Utilice sólo el
empujador.
• Antes de conectar el aparato a la corriente,
asegúrese de que el voltaje indicado en la parte
inferior del aparato se corresponde con el de la red
eléctrica local.
• Para evitar situaciones de peligro, no conecte nunca
el aparato a un interruptor con temporizador.
• No utilice el aparato si el cable de alimentación, el
enchufe, la cubierta protectora, el tamiz giratorio o
cualquier otra pieza están dañados o tienen grietas
visibles.
• Si el cable de alimentación está dañado, debe ser
sustituido por Philips o por un centro de servicio
autorizado por Philips u otro personal cualificado,
con el fin de evitar situaciones de peligro.
• Los niños no deben utilizar este aparato. Mantenga
el aparato y el cable fuera del alcance de los niños.
• Este aparato puede ser usado por personas con
su capacidad física, psíquica o sensorial reducida
y por quienes no tengan los conocimientos y la
experiencia necesarios, si han sido supervisados
o instruidos acerca del uso del aparato de forma
segura y siempre que sepan los riesgos que conlleva
su uso.
• Para su seguridad, no permita que los niños jueguen
con el aparato.
• No deje nunca que el aparato funcione sin vigilancia.
• Si los alimentos se pegan a la pared de la jarra de
la batidora o del recipiente, apague el aparato y
desenchúfelo. A continuación, utilice una espátula
para separar los alimentos de la pared.
• Tenga cuidado al vaciar el recipiente y al coger o
limpiar los discos, las unidades de cuchillas y el tamiz
de la licuadora. Los bordes de las cuchillas están
muy afilados.
• No toque las cuchillas, sobre todo cuando el
aparato esté enchufado. Las cuchillas están muy
afiladas.
• Si las cuchillas se bloquean, desenchufe el aparato
antes de retirar los ingredientes que están
bloqueándolas.
• Tenga cuidado al verter líquidos calientes en el
robot de cocina o la batidora, ya que pueden ser
expulsados del aparato debido a la generación
repentina de vapor.
• Este aparato es solo para uso doméstico.
Precaución
• No apague nunca el aparato girando la jarra de la
batidora, el recipiente o las tapas. Apague siempre
el aparato girando el selector de velocidad a la
posición 0 o de apagado.
• Desenchufe el aparato inmediatamente después de
usarlo.
• Espere siempre a que las piezas móviles se paren y, a
continuación, apague y desenchufe el aparato antes
de abrir la tapa y tocar ninguna pieza que se mueva
durante el uso.
• Apague siempre el aparato y desenchúfelo de la
fuente de alimentación si lo va a dejar desatendido,
así como antes de montar, desmontar, limpiar,
cambiar los accesorios o tocar alguna de las piezas
que está en movimiento durante su funcionamiento.
• Antes de usar el aparato por primera vez, limpie
bien las piezas que vayan a entrar en contacto con
los alimentos. Consulte las instrucciones y la tabla de
limpieza de este manual.
• No utilice nunca accesorios ni piezas de
otros fabricantes que Philips no recomiende
específicamente. Si lo hace, quedará anulada su
garantía.
• No exceda la indicación de nivel máximo del
recipiente o la jarra. Sigas las cantidades, tiempos de
procesamiento y velocidades indicadas en el manual
de usuario.
•
Deje que los ingredientes calientes se enfríen (80º C
o menos) antes de procesarlos.
Deje siempre que el aparato se enfríe a
temperatura ambiente después de procesar cada
lote.
Ciertos ingredientes pueden causar decoloraciones
en la superficie de las piezas por ejemplo, las
zanahorias. Esto no tiene un efecto negativo en
ellas. Las decoloraciones desaparecen generalmente
después de algún tiempo.
Nivel de ruido: Lc = 85 dB [A]
Campos electromagnéticos (CEM)
Este aparato de Philips cumple los estándares y las normativas aplicables sobre exposición
a campos electromagnéticos (EMF). Si se utiliza correctamente y de acuerdo con las
instrucciones de este manual, el aparato se puede usar de forma segura según los
conocimientos científicos disponibles hoy en día.
Reciclaje 
Este producto se ha diseñado y fabricado con materiales y componentes de alta
calidad, que se pueden reciclar y volver a utilizar.
Cuando vea el símbolo de cubo de basura tachado en un producto, significa que
cumple la Directiva europea 2002/96/CE:
Nunca deseche el producto con la basura normal del hogar. Infórmese de la
legislación local sobre la recogida selectiva de productos eléctricos y electrónicos.
El desecho correcto de un producto usado ayuda a evitar consecuencias
potencialmente negativas para el medio ambiente y la salud humana.
2Introducción
Enhorabuena por su compra y bienvenido a Philips. Para aprovechar al máximo la asistencia
que ofrece Philips, registre el producto en www.Philips.com/welcome.
Este aparato está equipado con un bloqueo de seguridad incorporado. El aparato solo se
puede encender después de montar correctamente el recipiente y la tapa del robot de
cocina.
Para recetas, vaya a www.philips.com/kitchen
3 Uso del robot del cocina
Advertencia
•• Nunca utilice los dedos ni un objeto para empujar ingredientes en el orificio de entrada mientras el
aparato está en funcionamiento. Utilice sólo el empujador.
Unidad de cuchillas
Antes de comenzar, asegúrese de que realiza el montaje según la fig. 2.
Puede utilizar la unidad de cuchillas para cortar, mezclar y batir los ingredientes o hacerlos
puré. También lo puede utilizar para mezclar masas para tartas.
Nota
•• Coloque siempre la unidad de cuchillas en el recipiente antes de añadir los ingredientes.
•• No utilice la unidad de cuchillas para picar ingredientes duros como granos de café, cúrcuma, nuez
moscada y cubitos de hielo, ya que podrían estropear el filo de las cuchillas.
•• No deje el aparato en funcionamiento demasiado tiempo cuando corte queso o chocolate duro.
De lo contrario, estos ingredientes pueden calentarse demasiado, empezar a fundirse y formar
grumos.
Consejo
•• Corte los alimentos grandes en trozos de aproximadamente 3 x 3 x 3 cm.
•• Cuando pique cebollas, corte cada cebolla en cuatro cuartos y colóquelos en el recipiente. Gire el
botón a la posición P unas cuantas veces para obtener un resultado uniforme.
•• ¿Cómo se limpian los alimentos pegados a la cuchilla o al interior del recipiente? 1. Apague el aparato
y desenchúfelo. 2. Quite la tapa del recipiente. 3. Retire los ingredientes de las cuchillas o de las
paredes del recipiente con una espátula.
Accesorio para amasar
Antes de comenzar, asegúrese de que realiza el montaje según la fig. 3.
Puede utilizar el accesorio para amasar para hacer masa para pan y pizza. Puede que deba
ajustar la cantidad de líquido de la receta de masa en función de las condiciones de humedad
y temperatura de la cocina.
Nota
•• No utilice el accesorio para amasar para mezclar masas ligeras. Para ello, puede usar la unidad de
cuchillas.
•• Coloque siempre el accesorio para amasar en el recipiente antes de añadir los ingredientes.
•• Gire el botón de control hasta el preajuste para amasar (velocidad 1).
Disco de emulsionar
Antes de comenzar, asegúrese de que realiza el montaje según la fig. 4.
El disco para emulsionar se puede utilizar para montar claras y nata, y para preparar
mayonesa.
Nota
•• No utilice el disco para emulsionar para preparar masas para tartas con mantequilla o margarina ni
para amasar.
Accesorios
Antes de comenzar, asegúrese de que escoge el accesorio que desea y móntelo según la fig. 5.
Precaución
•• Tenga cuidado cuando maneje la cuchilla para cortar en rodajas de los accesorios. Tiene un borde
muy afilado.
•• No utilice nunca el disco para procesar ingredientes duros, como cubitos de hielo.
•• No ejerza demasiada presión con el empujador cuando empuje los ingredientes por el orificio de
entrada.
Consejo
•• Para obtener el mejor corte en tiras o rodajas, llene el orificio de entrada con los ingredientes
y manténgalos en su sitio con el empujador. Gire el botón de control a la velocidad 1 y empuje
ligeramente los ingredientes por el orificio.
Accesorio batidora (solo modelo HR7625)
Puede solicitar una batidora (código 4203-065-50480) a su distribuidor de Philips o a un
centro de servicio autorizado por Philips como accesorio extra.
4 Limpieza y almacenamiento
Advertencia
•• Antes de limpiar el aparato, desenchúfelo.
Precaución
•• Asegúrese de que los bordes de las cuchillas y de los discos no entran en contacto con objetos
duros. Podrían estropear el filo de las cuchillas.
•• Los bordes de las cuchillas están muy afilados. Tenga cuidado cuando limpie la unidad de cuchillas del
robot de cocina, la unidad de cuchillas de la batidora y los discos.
1 Limpie la unidad motora con un paño húmedo.
2 Lave las otras piezas con agua caliente (menos de 60º) y, si es necesario, con un poco de
detergente líquido o en el lavavajillas.
3 Guarde el aparato en un lugar seco.
5 Garantía y servicio
Si necesita ayuda, información o si tiene algún problema, visite la página Web de Philips en
www.philips.com o póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente de Philips
en su país (hallará el número de teléfono en el folleto de la garantía). Si no hay Servicio de
Atención al Cliente en su país, diríjase al distribuidor Philips local.
Suomi
1Tärkeää!
Onnittelut hankinnastasi ja tervetuloa Philips-tuotteiden käyttäjäksi! Käytä hyväksesi Philipsin
tuki ja rekisteröi tuote osoitteessa www.philips.com/welcome.
Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen laitteen ensimmäistä käyttökertaa ja säilytä se tulevaa
käyttöä varten.
Vaara
• Älä upota runkoa veteen äläkä huuhtele sitä
vesihanan alla.
Varoitus
• Älä koskaan käytä sormiasi tai mitään esinettä
valmistusaineiden työntämiseen syöttösuppiloon
laitteen ollessa käynnissä. Käytä vain syöttöpaininta.
• Varmista, että laitteen tyyppikilvessä mainittu jännite
vastaa paikallista verkkojännitettä ennen laitteen
kytkemistä sähköverkkoon.
• Älä koskaan liitä laitetta ajastinkytkimeen, jottei
aiheudu vaaratilanteita.
• Älä käytä laitetta, jos sen virtajohto, pistoke, suojus,
pyörivä siivilä tai jokin muu osa on viallinen tai siinä
on näkyviä halkeamia.
• Jos virtajohto on vahingoittunut, vaihdata se oman
turvallisuutesi vuoksi Philipsin valtuuttamassa
huoltoliikkeessä tai muulla ammattitaitoisella
korjaajalla.
• Lapset eivät saa käyttää laitetta. Pidä laite ja sen
johto poissa lasten ulottuvilta.
• Laitetta voivat käyttää myös henkilöt, joiden fyysinen
tai henkinen toimintakyky on rajoittunut tai joilla ei
ole kokemusta tai tietoa laitteen käytöstä, jos heitä
on neuvottu laitteen turvallisesta käytöstä tai tarjolla
on turvallisen käytön edellyttämä valvonta ja jos he
ymmärtävät laitteeseen liittyvät vaarat.
• Huolehdi lasten turvallisuudesta, äläkä anna lasten
leikkiä laitteella.
• Älä jätä laitetta käyntiin ilman valvontaa.
• Jos ruoka tarttuu sekoituskulhon tai kannun
seinämään, sammuta laite ja irrota sen pistorasiasta.
Irrota sitten ruoka seinämästä lastan avulla.
• Ole varovainen tyhjentäessäsi kulhoa tai käsitellessäsi
tai puhdistaessasi levyjä, teräyksikköjä ja mehulingon
siivilää. Terät ovat erittäin teräviä.
• Älä koske teriin varsinkaan laitteen ollessa kytkettynä
pistorasiaan. Terät ovat erittäin terävät.
• Jos terä juuttuu paikalleen, irrota pistoke pistorasiasta
ennen kuin irrotat kiinni juuttuneet ainekset.
• Vältä kuuman nesteen kaatamista
monitoimikoneeseen tai tehosekoittimeen, sillä neste
voi höyrystyä äkillisesti ja aiheuttaa palovammoja.
• Tämä laite on tarkoitettu vain kotitalouksien
käyttöön.
Varoitus
• Älä koskaan sammuta laitetta kiertämällä
sekoituskulhoa, kannua tai näiden kansia. Katkaise
aina laitteesta virta kääntämällä nopeudensäädin 0tai OFF-asentoon.
• Irrota pistotulppa pistorasiasta käytön jälkeen.
• Odota aina, kunnes liikkuvat osat ovat pysähtyneet,
katkaise laitteesta virta ja irrota pistoke pistorasiasta,
ennen kuin avaat kulhon kannen tai kosketat laitteen
liikkuvia osia.
• Katkaise aina laitteen virta ja irrota laitteen pistoke
pistorasiasta, kun jätät laitteen ilman valvontaa. Tee
näin myös ennen laitteen kokoamista, purkamista,
puhdistamista ja lisävarusteiden vaihtamista sekä
ennen kuin kosketat osia, jotka liikkuvat käytössä.
• Pese kaikki ruuan kanssa kosketuksiin joutuvat osat
ennen käyttöönottoa. Katso puhdistusohjeet ja
-taulukko tästä käyttöoppaasta.
• Älä koskaan käytä muita kuin Philipsin suosittelemia
lisävarusteita tai -osia. Jos käytät muita osia, takuu ei
ole voimassa.
• Älä ylitä kulhoon tai kannuun merkittyä
enimmäistilavuuden rajaa. Noudata käyttöoppaassa
annettuja määriä, valmistusaikoja ja nopeuksia.
• Anna kuumien valmistusaineiden jäähtyä (< 80 ºC)
ennen niiden käsittelemistä.
• Anna laitteen aina jäähtyä huoneen lämpötilaa
vastaavaksi jokaisen käsitellyn erän jälkeen.
• Tietyt ruoka-aineet, kuten porkkanat, saattavat
värjätä osien pintaa. Tämä ei heikennä osia.
Värjääntymiset katoavat tavallisesti ajan myötä.
• Käyntiääni: Lc = 85 dB [A]
Sähkömagneettiset kentät (EMF)
Tämä Philips-laite vastaa kaikkia sähkömagneettisia kenttiä (EMF) koskevia standardeja ja
säännöksiä. Jos laitetta käytetään oikein ja tämän käyttöohjeen ohjeiden mukaisesti, sen
käyttäminen on turvallista tämänhetkisen tutkimustiedon perusteella.
Kierrätys 
Tuotteesi on suunniteltu ja valmistettu laadukkaista materiaaleista ja komponenteista,
jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen.
Jos tuotteeseen on merkitty roskasäiliö, jonka yli on vedetty rasti, se tarkoittaa, että
tuotetta koskee EU-direktiivi 2002/96/EY:
Tuotetta ei saa hävittää tavallisen talousjätteen mukana. Ota selvää paikallisista
sähkölaitteiden ja elektronisten laitteiden erillistä keräystä koskevista säädöksistä.
Hävittämällä vanhan tuotteen oikein voit ehkäistä mahdollisia ympäristö- ja
terveyshaittoja.
2Johdanto
Onnittelut ostoksestasi ja tervetuloa Philips-tuotteen käyttäjäksi! Käytä hyväksesi Philipsin tuki
ja rekisteröi tuote osoitteessa www.Philips.com/welcome.
Tämä laite on varustettu sisäänrakennetulla turvakytkimellä. Kytke virta vasta, kun
monitoimikoneen kulho ja kansi on asetettu paikalleen oikein.
Reseptejä on osoitteessa www.philips.com/kitchen
3 Monitoimikoneen käyttäminen
Vakava varoitus
•• Älä koskaan käytä sormiasi tai mitään esinettä valmistusaineiden työntämiseen syöttösuppiloon
laitteen ollessa käynnissä. Käytä vain syöttöpaininta.
Teräyksikkö
Kokoa laite ennen käyttöä kuvan 2 mukaisesti.
Teräosalla voi pilkkoa, sekoittaa tai soseuttaa aineksia. Voit sekoittaa sillä myös kakkutaikinoita.
Huomautus
•• Aseta aina teräyksikkö kulhoon ennen aineiden lisäämistä.
•• Älä hienonna terällä kovia aineita, kuten kahvipapuja, maustekurkumaa, muskottipähkinää tai jääpaloja,
sillä ne voivat tylsyttää terää.
•• Älä anna laitteen olla pitkään käynnissä pilkkoessasi (kovaa) juustoa tai suklaata. Muuten nämä
ainekset kuumenevat, alkavat sulaa ja muuttuvat kokkareisiksi.
Vihje
•• Leikkaa isokokoiset aineet pienemmiksi paloiksi, noin 3 x 3 x 3 cm.
•• Kun pilkot sipuleita, leikkaa ne neljään osaan ja laita kulhoon. Parhaan lopputuloksen saat kääntämällä
nuppia P-asentoon muutaman kerran.
•• Kuinka irrotan ruoan, joka tarttuu terään tai kulhon sisäpintaan? 1. Katkaise laitteesta virta ja irrota
pistoke pistorasiasta. 2. Poista kansi kulhon päältä. 3. Irrota aineet terästä tai kulhon pinnasta lastalla.
Vaivausosa
Kokoa laite ennen käyttöä kuvan 3 mukaisesti.
Vaivausosalla voi vaivata taikinaa esimerkiksi leipää tai pizzaa varten. Taikinan nesteen määrää
on ehkä muutettava keittiön ilmankosteuden ja lämpötilan mukaan.
Huomautus
•• Älä käytä vaivausosaa kakkutaikinoiden vatkaamiseen. Käytä vatkaamiseen teräyksikköä.
•• Aseta aina vaivauslisälaite kulhoon ennen aineiden lisäämistä.
•• Käännä valitsin vaivausnopeuteen (nopeus 1).
3140 035 33952
Vispilälevy
•
Kokoa laite ennen käyttöä kuvan 4 mukaisesti.
Vispilälevyllä voit vaahdottaa kermaa ja kananmunia sekä valmistaa majoneesia.
•
Huomautus
•• Älä käytä vispilälevyä voita tai margariinia sisältävän taikinan valmistukseen tai taikinan vaivaamiseen.
Lisäosat
Valitse tarvittava lisäosa ennen kuin aloitat ja kiinnitä se kuvan 5 mukaisesti.
Varoitus
•• Käsittele lisäosien viipalointiteriä varovasti. Sen leikkuuterä on erittäin terävä.
•• Älä koskaan käytä levyä kovien aineiden kuten jääpalojen käsittelyyn.
•• Älä käytä liikaa voimaa painaessasi raaka-aineita syöttöpainimella syöttösuppiloon.
Vihje
•• Parhaan lopputuloksen saat asettamalla raaka-aineet syöttösuppiloon ja painamalla niitä alaspäin
syöttöpainimella. Käännä valitsin nopeusasentoon 1 ja paina raaka-aineet varovasti syöttösuppiloon.
Tehosekoitinlisäosa (vain mallissa HR7625)
Voit tilata lisäosaksi tehosekoittimen (tuotenumero 4203 065 50480) Philips-jälleenmyyjältä
tai Philipsin palvelukeskuksesta.
4 Puhdistus ja säilytys
Vakava varoitus
•• Ennen kuin puhdistat laitteen, irrota sen pistorasiasta.
Varoitus
•• Varmista, että terien ja levyjen leikkuuterät eivät osu koviin esineisiin. Tämä voi aiheuttaa terän tylsymisen.
•• Leikkuuterät ovat teräviä. Ole varovainen puhdistaessasi monitoimikoneen teräyksikköä,
tehosekoittimen teräyksikköä ja levyjä.
1 Pyyhi runko puhtaaksi kostealla liinalla.
2 Puhdista muut osat kuumassa vedessä (< 60 ºC) astianpesuaineella tai
astianpesukoneessa.
3 Säilytä laitetta kuivassa paikassa.
5 Takuu & huolto
Jos haluat lisätietoja tai sinulla on ongelmia laitteen käyttämisessä, käy Philipsin Internet-sivuilla
osoitteessa www.philips.com/support tai ota yhteys Philipsin kuluttajapalvelukeskukseen
(jonka puhelinnumero on kansainvälisessä takuulehtisessä). Jos maassasi ei ole
kuluttajapalvelukeskusta, ota yhteys paikalliseen Philips-jälleenmyyjään.
Français
1 Important
Félicitations pour votre achat et bienvenue dans l’univers Philips ! Pour profiter pleinement de
l’assistance offerte par Philips, enregistrez votre appareil à l’adresse suivante :
www.philips.com/welcome.
Lisez attentivement ce mode d’emploi avant d’utiliser l’appareil et conservez-le pour un usage
ultérieur.
Danger
• Ne plongez pas le bloc moteur dans l’eau et ne le
rincez pas sous l’eau du robinet.
Avertissement
• N’utilisez jamais vos doigts ou un objet pour
introduire des ingrédients dans la cheminée
de remplissage en cours d’utilisation. Utilisez
exclusivement le poussoir.
• Avant de brancher l’appareil sur le secteur, assurezvous que la tension indiquée au bas de l’appareil
correspond à la tension secteur locale.
• Pour éviter tout accident, ne connectez jamais cet
appareil à un programmateur.
• N’utilisez pas l’appareil si le cordon d’alimentation, la
fiche, le couvercle de protection, le filtre rotatif ou
toute autre partie sont endommagés ou présentent
des fissures visibles.
• Si le cordon d’alimentation est endommagé, il doit
être remplacé par Philips, un Centre Service Agréé
ou un technicien qualifié afin d’éviter tout accident.
• Cet appareil ne doit pas être utilisé par des enfants.
Tenez l’appareil et le cordon hors de portée des
enfants.
• Cet appareil peut être utilisé par des personnes
dont les capacités physiques, sensorielles ou
intellectuelles sont réduites ou des personnes
manquant d’expérience et de connaissances,
à condition que ces personnes soient sous
surveillance ou qu’elles aient reçu des instructions
quant à l’utilisation sécurisée de l’appareil et qu’elles
aient pris connaissance des dangers encourus.
• Pour leur sécurité, ne laissez pas les enfants jouer
avec l’appareil.
• Ne laissez jamais l’appareil fonctionner sans
surveillance.
• Si des ingrédients s’accumulent sur les parois du
blender ou du bol, éteignez l’appareil et débranchezle. Décollez ensuite les ingrédients des parois à l’aide
d’une spatule.
• Soyez prudent(e) lorsque vous videz le bol,
manipulez ou nettoyez les disques, les ensembles
lames et le tamis de la centrifugeuse. Les bords sont
très tranchants !
• Ne touchez pas les lames, surtout lorsque l’appareil
est branché. Les lames sont en effet très coupantes.
• Si les lames se bloquent, débranchez toujours
l’appareil avant de retirer les ingrédients à l’origine
du blocage.
• Veillez à verser du liquide chaud avec précaution
dans le robot ménager ou dans le blender, car une
production soudaine de vapeur peut éjecter ce
liquide hors de l’appareil.
• Cet appareil est destiné à un usage domestique
uniquement.
Attention
• N’éteignez jamais l’appareil en tournant le blender, le
bol ou leur couvercle. Pour éteindre l’appareil, réglez
toujours le sélecteur de vitesse sur 0 ou sur OFF.
• Débranchez l’appareil immédiatement après
utilisation.
• Attendez toujours l’arrêt complet des pièces en
mouvement, puis mettez l’appareil hors tension
et débranchez-le avant d’ouvrir le couvercle et
d’atteindre toute pièce mobile.
• Si l’appareil doit être laissé sans surveillance,
éteignez-le et débranchez-le systématiquement. De
même, éteignez et débranchez l’appareil avant tout
montage, démontage, nettoyage et changement
d’accessoires, ainsi que manipulation des pièces
mobiles.
• Avant la première utilisation, nettoyez
soigneusement toutes les pièces en contact avec
des aliments. Reportez-vous aux instructions et au
tableau fournis dans ce manuel.
• N’utilisez jamais d’accessoires ou de pièces d’un
autre fabricant n’ayant pas été spécifiquement
recommandés par Philips. L’utilisation de ce type
d’accessoires ou de pièces entraîne l’annulation de la
garantie.
• Ne dépassez pas le niveau maximal indiqué sur le
bol ou le blender. Respectez les quantités, le temps
de préparation et la vitesse indiqués dans le mode
d’emploi.
• Laissez refroidir les aliments chauds (< 80 °C) avant
de les traiter.
•
Laissez toujours refroidir l’appareil après chaque
utilisation.
Certains aliments, comme les carottes, peuvent
provoquer une décoloration de la surface des
pièces. Cela est sans conséquence sur le bon
fonctionnement de l’appareil. Ces altérations de la
coloration disparaissent généralement avec le temps.
Niveau sonore : Lc = 85 dB [A]
Champs électromagnétiques (CEM)
Cet appareil Philips est conforme à toutes les normes et à tous les règlements applicables
relatifs à l’exposition aux champs électromagnétiques (CEM). Il répond aux règles de sécurité
établies sur la base des connaissances scientifiques actuelles s’il est manipulé correctement et
conformément aux instructions de ce mode d’emploi.
Recyclage 
Votre produit a été conçu et fabriqué à partir de matériaux et composants de haute
qualité, recyclables et réutilisables.
La présence du symbole représentant une poubelle barrée indique que le produit
est conforme à la directive européenne 2002/96/CE :
Ne jetez pas ce produit avec les ordures ménagères ordinaires. Renseignez-vous
sur les dispositions en vigueur dans votre région concernant la collecte séparée des
appareils électriques et électroniques. La mise au rebut citoyenne de votre ancien
produit permet de protéger l’environnement et la santé.
2Introduction
Félicitations pour votre achat et bienvenue chez Philips ! Pour profiter pleinement de
l’assistance offerte par Philips, enregistrez votre appareil à l’adresse suivante : www.philips.
com/welcome.
Cet appareil est équipé d’un verrou de sécurité intégré. L’appareil se met en marche
uniquement lorsque le bol et le couvercle du robot ménager ont été correctement
assemblés.
Vous trouverez des recettes sur notre site www.philips.com/kitchen
3 Utilisation du robot ménager
Avertissement
•• N'utilisez jamais vos doigts ou un objet pour introduire des ingrédients dans la cheminée de
remplissage lorsque l'appareil est en fonctionnement. Utilisez exclusivement le poussoir.
Ensemble lames
Avant de commencer, assurez-vous que vous avez effectué le montage conformément à la
fig. 2.
Vous pouvez utiliser l’ensemble lames pour hacher, mélanger ou mixer des ingrédients, ou
encore pour en faire de la purée. Vous pouvez également l’utiliser pour mélanger des pâtes
à gâteau.
Remarque
•• Insérez toujours l'ensemble lames dans le bol avant d'y ajouter des ingrédients.
•• N'utilisez pas l'ensemble lames pour hacher des ingrédients durs, tels que des grains de café, du
curcuma, des noix de muscade ou des glaçons. Cela pourrait émousser les lames.
•• Ne faites pas fonctionner l'appareil trop longtemps lorsque vous râpez du fromage (à pâte dure) ou
du chocolat car les ingrédients deviendraient trop chauds, commenceraient à fondre et à former des
grumeaux.
Conseil
•• Coupez les grands aliments en morceaux d'environ 3 x 3 x 3 cm.
•• Lorsque vous hachez des oignons, coupez chaque oignon en quatre et mettez-les dans le bol.
Tournez le bouton sur P à plusieurs reprises pour un résultat régulier.
•• Comment enlever les ingrédients qui s'accumulent sur la lame ou sur les parois intérieures du bol ? 1.
Arrêtez l'appareil, puis débranchez-le. 2. Retirez le couvercle du bol. 3. Détachez les ingrédients de la
lame ou de la paroi du bol à l'aide d'une spatule.
Accessoire de pétrissage
Avant de commencer, assurez-vous que vous avez effectué le montage conformément à la
fig. 3.
Vous pouvez utiliser l’accessoire de pétrissage pour pétrir de la pâte à pain ou à pizza.
Vous devrez peut-être adapter la quantité de liquide pour former la pâte en fonction des
conditions d’humidité et de température de votre cuisine.
Remarque
•• N'utilisez pas l'accessoire de pétrissage pour mélanger des pâtes à gâteau. Utilisez l'ensemble lames
à cet effet.
•• Insérez toujours l'accessoire de pétrissage dans le bol avant d'y ajouter des ingrédients.
•• Tournez le bouton de commande sur le mode de présélection pour le pétrissage (vitesse 1).
Disque émulsionneur
Avant de commencer, assurez-vous que vous avez effectué le montage conformément à la
fig. 4.
Le disque émulsionneur peut être utilisé pour monter des blancs en neige, battre de la crème
et faire de la mayonnaise.
Remarque
•• N'utilisez pas le disque émulsionneur pour pétrir de la pâte ni préparer des pâtes à gâteau avec du
beurre ou de la margarine.
Disques
Avant de commencer, assurez-vous de choisir le disque souhaité parmi la liste suivante et de
l’assembler sur l’appareil conformément à la fig 5.
Attention
•• Soyez prudent lorsque vous manipulez la lame du disque à trancher. Il est extrêmement coupant.
•• N'utilisez jamais les disques pour traiter des ingrédients durs, tels que des glaçons.
•• N'exercez pas une pression trop forte sur le poussoir après avoir introduit des ingrédients dans la
cheminée de remplissage.
Conseil
•• Pour mieux trancher/râper, remplissez la cheminée de remplissage avec vos ingrédients et maintenez-
les en place avec le poussoir. Tournez le bouton de commande sur la vitesse 1 et poussez doucement
les ingrédients dans le tube.
Se il cavo di alimentazione è danneggiato deve
essere sostituito da Philips, da un centro di assistenza
autorizzato Philips o da persone qualificate al fine di
evitare possibili danni.
• Questo apparecchio non deve essere usato
dai bambini. Tenere l’apparecchio e il cavo di
alimentazione fuori dalla portata dei bambini.
• Questo apparecchio può essere usato da
persone con capacità mentali, fisiche o sensoriali
ridotte, prive di esperienza o conoscenze adatte
a condizione che tali persone abbiano ricevuto
assistenza o formazione per utilizzare l’apparecchio
in maniera sicura e capiscano i potenziali pericoli
associati a tale uso.
• Per ragioni di sicurezza, non consentire ai bambini di
giocare con l’apparecchio.
• Non lasciare mai in funzione l’apparecchio
incustodito.
• Se gli ingredienti si attaccano alla parete del vaso
frullatore o del recipiente, spegnere l’apparecchio e
staccare la spina. Servirsi quindi di una spatola per
staccare il cibo dalla parete.
• Prestare attenzione quando si svuota il recipiente,
si maneggiano o si puliscono i dischi, le lame e il
setaccio della centrifuga. I bordi taglienti sono molto
affilati.
• Non toccare le lame, soprattutto quando
l’apparecchio è collegato. Le lame sono molto
affilate.
• Se le lame si bloccano, togliete la spina dalla presa
di corrente prima di rimuovere gli ingredienti che
hanno bloccato le lame.
• Fare attenzione se viene versato liquido caldo
all’interno del robot da cucina o del frullatore
poiché può essere espulso dall’apparecchio a causa
dell’improvviso crearsi di vapore.
• Questo apparecchio è destinato esclusivamente a
uso domestico.
Attenzione
• Non spegnere mai l’apparecchio ruotando il vaso
frullatore, il recipiente o i relativi coperchi. Per
spegnere l’apparecchio, ruotare sempre il selettore
di velocità su 0 o OFF.
• Scollegate la spina dell’apparecchio subito dopo
l’uso.
• Attendere sempre che le parti in movimento si
fermino, quindi spegnere e scollegare l’apparecchio
prima di aprire il coperchio e recuperare tali parti.
• Spegnere sempre l’apparecchio e scollegarlo
dall’alimentazione se viene lasciato incustodito e
prima di montarlo, smontarlo, pulirlo, sostituire gli
accessori o avvicinarsi alle parti in movimento.
• Prima di usare l’apparecchio per la prima volta,
lavare con cura tutte le parti che verranno a
contatto con gli ingredienti. Consultare le istruzioni
e la tabella per la pulizia riportate nel presente
manuale.
• Non utilizzare mai accessori o parti di altri
produttori non consigliati in modo specifico da
Philips. In caso di utilizzo di tali accessori o parti, la
garanzia si annulla.
• Non superare le quantità massime indicate sul
recipiente o sul vaso del frullatore. Seguire le
quantità, i tempi di lavorazione e la velocità indicati
nel manuale dell’utente.
• Lasciare raffreddare gli ingredienti caldi (< 80 °C)
prima di lavorarli.
• Lasciare sempre raffreddare l’apparecchio a
temperatura ambiente dopo ogni utilizzo.
• Alcuni ingredienti, come ad esempio le carote,
possono far scolorire la superficie degli accessori. Si
tratta di un fenomeno del tutto innocuo: di norma
gli accessori tornano al colore originario dopo un
po’ di tempo.
• Livello acustico: Lc = 85 dB [A]
•
Campi elettromagnetici (EMF)
Questo apparecchio Philips è conforme a tutti gli standard e alle norme relativi all’esposizione
ai campi elettromagnetici (EMF). Se utilizzato in maniera appropriata e secondo quanto
riportato nel manuale di istruzioni, l’apparecchio risulta sicuro in conformità alle prove
scientifiche disponibili ad oggi.
Blender (HR7625 uniquement)
Riciclaggio 
Vous pouvez commander un blender (référence 4203-065-50480) auprès de votre
revendeur Philips ou d’un Centre Service Agréé Philips comme accessoire supplémentaire.
Il prodotto è stato progettato e assemblato con materiali e componenti di alta
qualità che possono essere riciclati e riutilizzati.
Se su un prodotto si trova il simbolo di un bidone con ruote, ricoperto da una X,
vuol dire che il prodotto soddisfa i requisiti della Direttiva Comunitaria 2002/96/CE.
Non gettare mai il prodotto insieme ai normali rifiuti domestici. Informarsi sui
regolamenti locali per la raccolta differenziata dei prodotti elettrici ed elettronici. Il
corretto smaltimento dei prodotti usati aiuta a prevenire l’inquinamento ambientale e
possibili danni alla salute.
4 Nettoyage et rangement
Avertissement
•• Avant de nettoyer l'appareil, débranchez-le.
Attention
•• Évitez de cogner les parties coupantes des lames et des disques contre des objets durs car cela
pourrait les émousser.
•• Les lames sont coupantes. Soyez prudent(e) lorsque vous nettoyez l'ensemble lames du robot
ménager, l'ensemble lames du blender et les disques.
1 Nettoyez le bloc moteur à l’aide d’un chiffon humide.
2 Nettoyez les autres pièces à l’eau chaude (< 60 °C) avec un peu de liquide vaisselle ou
au lave-vaisselle.
3 Rangez l’appareil dans un endroit sec.
5 Garantie et service
Si vous souhaitez obtenir des informations supplémentaires ou si vous rencontrez
un problème, visitez le site Web de Philips à l’adresse www.philips.com ou contactez
le Service Consommateurs Philips de votre pays (vous trouverez le numéro de
téléphone correspondant dans le dépliant de garantie internationale). S’il n’y a pas de
Centre Service Consommateurs dans votre pays, adressez-vous à votre revendeur Philips.
Italiano
2Introduzione
Congratulazioni per l’acquisto e benvenuto in Philips! Per trarre il massimo vantaggio
dall’assistenza fornita da Philips, registrare il proprio prodotto sul sito www.philips.com/
welcome.
L’apparecchio è dotato di un blocco di sicurezza incorporato È possibile accendere
l’apparecchio solo dopo che il recipiente del robot ed il coperchio sono stati correttamente
inseriti.
Per le ricette, andare su www.philips.com/kitchen
3 Uso del robot da cucina
Avvertenza
•• Non utilizzare mai le dita o altri oggetti per spingere gli ingredienti nell'apertura di inserimento cibo
mentre l'apparecchio è in funzione. Servirsi esclusivamente del pestello.
Gruppo lame
Prima di iniziare, assemblare le parti come indicato nella Fig. 2.
Utilizzare il gruppo lame per tritare, mescolare, frullare o ridurre in purè gli ingredienti. Può
essere utilizzato per mescolare gli impasti per dolci.
Nota
1 Importante
•• Inserire sempre il gruppo lame nel recipiente prima di aggiungere gli ingredienti.
•• Non utilizzare il gruppo lame per tritare ingredienti duri come caffè in grani, curcuma, noce moscata
Congratulazioni per l’acquisto e benvenuto da Philips! Per usufruire di tutti i vantaggi offerti
dal supporto Philips, effettuare la registrazione del prodotto presso il sito Web
www.philips.com/welcome.
Prima di utilizzare l’apparecchio, leggere attentamente il presente manuale dell’utente e
conservarlo per eventuali riferimenti futuri.
•• Quando si tritano formaggi duri o cioccolato, non lasciare l'apparecchio in funzione troppo a
Pericolo
• Non immergere la base motore nell’acqua e non
sciacquarla mai sotto l’acqua corrente.
Avviso
• Non utilizzare mai le dita o altri oggetti per
spingere gli ingredienti nell’apertura di inserimento
cibo mentre l’apparecchio è in funzione. Servirsi
esclusivamente del pestello.
• Prima di collegare l’apparecchio all’alimentazione,
assicurarsi che la tensione indicata sulla base
corrisponda alla tensione locale.
• Al fine di evitare situazioni pericolose, non collegare
mai l’apparecchio a un timer.
• Non utilizzate l’apparecchio nel caso in cui il cavo
di alimentazione, la spina, il coperchio, il setaccio
rotante o qualsiasi altra parte risulti danneggiata o
mostri rotture visibili.
e cubetti di ghiaccio, per evitare di danneggiare o spuntare le lame.
lungo, per evitare che questi ingredienti si riscaldino eccessivamente, inizino a sciogliersi e formino
grumi.
Suggerimento
•• Pretagliare gli ingredienti più grossi riducendoli a cubetti di circa 3 cm di lato.
•• Quando si tritano cipolle, tagliarle in quarti e metterle nel recipiente. Girare la manopola su P alcune
volte per un risultato uniforme.
•• Come si rimuovono gli ingredienti che si attaccano alle lame o alla parete interna del recipiente?
1. Spegnere l'apparecchio e staccare la spina. 2. Togliere il coperchio dal recipiente. 3. Staccare gli
ingredienti dalle lame o dalla parete del recipiente con una spatola.
Accessorio per impastare
Prima di iniziare, assemblare le parti come indicato nella Fig. 3
Utilizzare l’accessorio per impastare per lavorare l’impasto per pane e pizze. Potrebbe essere
necessario regolare la quantità di liquidi nella ricetta dell’impasto a seconda delle condizioni di
umidità e temperatura della cucina.
Nota
•• Non utilizzare l'accessorio per impastare per mescolare gli impasti per torte. A questo scopo
utilizzare il gruppo lame.
•• Inserite sempre l'accessorio per impastare nel recipiente prima di aggiungere gli ingredienti.
•• Girare la manopola di comando sul pulsante preimpostato per impastare (velocità 1).
Disco emulsionante
Prima di iniziare, assemblare le parti come indicato nella Fig. 4.
Il disco emulsionante può essere usato per montare gli albumi, la panna e fare la maionese.
Nota
•• Non utilizzare il disco emulsionante per preparare composti per torte contenenti burro o margarina.
Dischi
Prima di iniziare, scegliere il disco desiderato tra quelli seguenti e assemblarlo secondo la Fig. 5.
Attenzione
•• Prestare attenzione quando si maneggia la lama per affettare dell'accessorio. Quest'ultima è molto
affilata.
•• Non utilizzare mai il disco con ingredienti duri come i cubetti di ghiaccio.
•• Non esercitare una pressione eccessiva sul pestello quando si spingono gli ingredienti nell'apertura
di inserimento cibo.
Suggerimento
•• Per le migliori prestazioni per affettare/grattugiare, inserire nell'apertura di inserimento cibo gli
ingredienti aiutandosi con il pestello. Girare la manopola di comando alla velocità 1 e spingere
delicatamente gli ingredienti nell'apertura.
Accessorio frullatore (solo HR7625)
È possibile ordinare un frullatore (numero di codice di assistenza 4203-065-50480) dal
proprio distributore Philips o in un centro assistenza Philips come accessorio extra.
4 Come pulire e riporre l’apparecchio
Avvertenza
•• Prima di pulire l'apparecchio, staccare la spina.
Attenzione
•• I bordi taglienti delle lame e dei dischi non devono mai venire a contatto con oggetti duri, per evitare
di danneggiare o spuntare le lame.
•• I bordi taglienti sono affilati. Prestare attenzione quando si pulisce il gruppo lame del robot da cucina,
quello del frullatore e i dischi.
1 Pulire il gruppo motore con un panno umido.
2 Lavare le altre parti in acqua calda (< 60 °C) con un po’ di detergente liquido per piatti
o in lavastoviglie.
3 Riporre l’apparecchio in un luogo asciutto.
5 Garanzia e assistenza
Per ricevere ulteriori informazioni, richiedere assistenza o risolvere eventuali problemi, visitate
il sito Web Philips all’indirizzo www.philips.com oppure contattate il centro assistenza clienti
Philips di zona (il numero di telefono è riportato nell’opuscolo della garanzia). Se nel proprio
paese non è presente alcun centro di assistenza clienti, rivolgersi al proprio rivenditore Philips.
Nederlands
1 Belangrijk!
Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Registreer uw product op
www.philips.com/welcome om optimaal gebruik te kunnen maken van de door Philips
geboden ondersteuning.
Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u het apparaat gaat gebruiken. Bewaar
de gebruiksaanwijzing om deze indien nodig te kunnen raadplegen.
Gevaar
• Dompel de motorunit niet in water en spoel deze
ook niet af.
Waarschuwing
• Gebruik nooit uw vingers of een voorwerp om
ingrediënten door de vultrechter te duwen terwijl
het apparaat werkt. Gebruik alleen de stamper.
• Controleer voordat u het apparaat aansluit op
netspanning of het voltage dat aan de onderkant van
het apparaat wordt aangegeven overeenkomt met
de plaatselijke netspanning.
• Sluit dit apparaat nooit aan op een tijdschakelaar om
gevaarlijke situaties te vermijden.
• Gebruik dit apparaat niet indien het netsnoer, de
stekker, de beschermkap, de draaiende zeef of
andere delen beschadigd zijn of zichtbare barsten
hebben.
• Indien het netsnoer beschadigd is, moet het
worden vervangen door Philips, een door Philips
geautoriseerd servicecentrum of personen met
vergelijkbare kwalificaties om gevaar te voorkomen.
• Dit apparaat buiten bereik van kinderen houden.
Houd het apparaat en het snoer buiten bereik van
kinderen.
• Dit apparaat kan worden gebruikt door personen
met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of
geestelijke capaciteiten of weinig ervaring en kennis,
mits zij toezicht of instructie hebben ontvangen
aangaande veilig gebruik van het apparaat, en zij de
gevaren van het gebruik begrijpen.
• Laat kinderen niet met het apparaat spelen voor
hun eigen veiligheid.
• Laat het apparaat nooit zonder toezicht werken.
• Schakel het apparaat uit en haal de stekker uit het
stopcontact als er ingrediënten aan de wand van
de blenderkan of kom blijven kleven. Verwijder de
ingrediënten vervolgens van de wand met een
spatel.
• Pas op wanneer u de kom leegt en de schijven, de
mesunits en de zeef van de sapcentrifuge aanraakt
of schoonmaakt. De snijkanten zijn zeer scherp.
• Raak de messen niet aan, vooral niet wanneer de
stekker van het apparaat nog in het stopcontact zit.
De messen zijn zeer scherp.
• Als de messen vastlopen, haal dan eerst de stekker
uit het stopcontact voordat u de ingrediënten die de
messen blokkeren verwijdert.
• Wees voorzichtig als er hete vloeistof in de
keukenmachine of blender is geschonken. Dit kan
door plotseling stomen uit het apparaat geworpen
worden.
• Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor
huishoudelijk gebruik.
Let op
• Schakel het apparaat nooit uit door de blenderkan,
de kom of de deksels te draaien. Schakel het
apparaat altijd uit door de snelheidskeuzeknop naar
0 of OFF te draaien.
• Haal na gebruik altijd direct de stekker uit het
stopcontact.
• Wacht altijd tot de bewegende delen stilstaan en
schakel het apparaat dan uit. Haal de stekker uit
het stopcontact voordat u het deksel opent en
uw vingers in de onderdelen steekt die bewegen
wanneer het apparaat is ingeschakeld.
• Schakel het apparaat altijd uit en haal de stekker
uit het stopcontact als u het apparaat onbeheerd
achterlaat, en voordat u het apparaat in elkaar zet,
uit elkaar haalt, schoonmaakt, onderdelen vervangt
of in de buurt komt van onderdelen die bewegen
tijdens gebruik.
• Maak de onderdelen die in contact komen met
voedsel goed schoon voordat u het apparaat voor
de eerste keer gebruikt. Volg de instructies en tabel
voor schoonmaken in deze handleiding.
• Gebruik nooit accessoires of onderdelen van andere
fabrikanten die niet specifiek zijn aanbevolen door
Philips. Als u dergelijke accessoires of onderdelen
gebruikt, vervalt de garantie.
• Overschrijd nooit de maximumindicatie op
de kan of de kom. Volg de hoeveelheden,
verwerkingstijd en snelheid zoals aangegeven in de
gebruikershandleiding.
• Laat hete ingrediënten afkoelen (< 80 °C) voordat
u deze gaat verwerken.
•
•
•
Laat het apparaat afkoelen tot kamertemperatuur
na iedere portie die u hebt verwerkt.
Bepaalde ingrediënten zoals wortels kunnen
verkleuringen op de onderdelen veroorzaken. Dit
heeft geen negatief effect op de onderdelen. De
verkleuringen verdwijnen na een tijdje meestal
vanzelf.
Geluidsniveau: Lc = 85 dB [A]
Elektromagnetische velden (EMV)
Dit Philips-apparaat voldoet aan alle toepasbare richtlijnen en voorschriften met betrekking
tot blootstelling aan elektromagnetische velden (EMV). Mits het apparaat op de juiste wijze
en volgens de instructies in deze gebruiksaanwijzing wordt gebruikt, is het veilig te gebruiken
volgens het nu beschikbare wetenschappelijke bewijs.
Recycling 
Uw product is vervaardigd van kwalitatief hoogwaardige materialen en onderdelen,
die kunnen worden gerecycled en opnieuw gebruikt.
Wanneer een product is voorzien van een symbool van een afvalcontainer met een
kruis erdoorheen, valt het product onder de Europese richtlijn 2002/96/EG:
Gooi het product nooit weg met ander huishoudelijk afval. Win informatie in over de
lokale wetgeving omtrent de gescheiden inzameling van elektrische en elektronische
producten. Door u op de juiste wijze van oude producten te ontdoen, voorkomt u
negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid.
2Inleiding
Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Als u volledig wilt profiteren van de
ondersteuning die Philips biedt, kunt u uw product registreren op www.philips.com/welcome.
Dit apparaat is voorzien van een ingebouwde beveiliging. U kunt het apparaat alleen
inschakelen als de keukenmachinekom en het deksel juist zijn bevestigd.
Ga voor recepten naar www.philips.com/kitchen
3 De keukenmachine gebruiken
Waarschuwing
•• Gebruik nooit uw vinger of een voorwerp om ingrediënten door de vultrechter te duwen terwijl het
apparaat werkt. Gebruik alleen de stamper.
Mesunit
Controleer voor u begint of u alles in elkaar zet volgens fig. 2.
U kunt de mesunit gebruiken om ingrediënten te hakken, mixen, mengen of pureren. U kunt
deze ook gebruiken om cakebeslag te mixen.
Opmerking
•• Plaats altijd de mesunit in de kom voordat u de ingrediënten erin doet.
•• Gebruik de mesunit niet om harde ingrediënten zoals koffiebonen, kurkuma, nootmuskaat of
ijsblokjes te hakken. Hierdoor kan het mes bot worden.
•• Laat het apparaat niet te lang werken wanneer u (harde) kaas of chocolade hakt. Deze ingrediënten
worden anders te heet, waardoor ze gaan smelten en klonteren.
Tip
•• Snijd grote stukken voedsel van tevoren in stukjes van circa 3 x 3 x 3 cm.
•• Wanneer u uien hakt, snijd dan elke ui in kwarten en doe deze in de kom. Draai de knop een paar
keer naar P voor een gelijkmatig resultaat.
•• Hoe verwijder ik de ingrediënten die aan het mes of aan de binnenkant van de kom blijven kleven?
1. Schakel het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact. 2. Neem het deksel van de kom. 3.
Verwijder de ingrediënten met een spatel van het mes en van de zijkant van de kom.
Kneedaccessoire
Controleer voor u begint of u alles in elkaar zet volgens fig. 3.
U kunt het kneedaccessoire gebruiken om deeg voor brood en pizza’s te kneden. Mogelijk
moet de hoeveelheid vloeistof in uw deegrecept worden aangepast, afhankelijk van de
vochtigheid en temperatuur van uw keuken.
Opmerking
•• Gebruik het kneedaccessoire niet om cakebeslag te mengen. Gebruik voor deze taak de mesunit.
•• Plaats altijd het kneedaccessoire in de kom voordat u de ingrediënten toevoegt.
•• Draai de bedieningsknop naar de kneedsnelkeuzeknop (snelheid 1).
Mengschijf
Controleer voor u begint of u alles in elkaar zet volgens fig. 4.
De mengschijf kan worden gebruikt voor het kloppen van eiwit en slagroom, en om
mayonaise te maken.
Opmerking
•• Gebruik de mengschijf niet om cakebeslag met boter of margarine te maken of om deeg te kneden.
Inzetschijven
Kies voor u begint de gewenste inzetschijf en bevestig die volgens fig. 5.
Let op
•• Wees voorzichtig als u het mes van de inzetschijven gebruikt. Het heeft een zeer scherpe snijkant.
•• Gebruik de schijf nooit om harde ingrediënten zoals ijsblokjes te verwerken.
•• Oefen niet te veel druk uit op de stamper wanneer u de ingrediënten in de vultrechter duwt.
Tip
•• Voor het beste snij-/raspresultaat vult u de vultrechter met uw ingrediënten en houdt u deze met de
stamper op hun plaats. Draai de bedieningsknop naar snelheid 1 en duw de ingrediënten voorzichtig
in de trechter.
Blenderaccessoire (alleen HR7625)
U kunt een blender als extra accessoire bestellen (onder codenummer 4203-065-50480) bij
uw Philips-dealer of een Philips-servicecentrum.
4 Schoonmaken en opbergen
Waarschuwing
•• Haal de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat schoonmaakt.
Let op
•• Voorkom dat de snijkanten van de messen en schijven in contact komen met harde voorwerpen.
Hierdoor kan het mes bot worden.
•• De snijkanten zijn scherp. Wees voorzichtig wanneer u de mesunit van de keukenmachine, de
mesunit van de blender en de schijven schoonmaakt.
1 Maak de motorunit schoon met een vochtige doek.
2 Maak de andere onderdelen schoon in warm water (< 60ºC) met een beetje
afwasmiddel of in de vaatwasmachine.
3 Berg het product op een droge plaats op.
5 Garantie & service
Als u informatie nodig hebt of als u een probleem hebt, bezoek dan de Philips-website
(www.philips.com) of neem contact op met het Philips Consumer Care Centre in uw land
(u vindt het telefoonnummer in het ‘worldwide guarantee’-vouwblad). Als er geen Consumer
Care Centre in uw land is, ga dan naar uw Philips-dealer.
Norsk
1Viktig
Gratulerer med kjøpet og velkommen til Philips. Hvis du vil ha fullt utbytte av støtten som
Philips tilbyr, kan du registrere produktet påwww.philips.com/welcome.
Les denne brukerveiledningen nøye før du bruker apparatet, og ta vare på den for senere
referanse.
Fare
• Motorenheten må ikke dyppes i vann eller skylles
under springen.
Advarsel
• Bruk aldri fingrene eller et objekt til å skyve
ingredienser inn i materøret mens apparatet er i
bruk. Bruk bare stapperen.
• Før du kobler apparatet til strømnettet, må
du kontrollere at spenningen som er angitt på
undersiden av apparatet, stemmer overens med
nettspenningen på stedet.
• For å unngå farlige situasjoner skal dette apparatet
aldri kobles til en timer.
• Ikke bruk apparatet hvis strømledningen, støpselet,
det beskyttende dekselet, den roterende silen eller
andre deler er skadet eller har tydelige sprekker.
• Hvis ledningen er ødelagt, må den alltid skiftes ut av
Philips, et servicesenter som er godkjent av Philips
eller lignende kvalifisert personell for å unngå farlige
situasjoner.
• Dette apparatet skal ikke brukes av barn. Oppbevar
apparatet og ledningen utilgjengelig for barn.
Dette apparatet kan brukes av personer med
nedsatt sanseevne eller fysisk eller psykisk
funksjonsevne, eller personer med manglende
erfaring eller kunnskap, dersom de får instruksjoner
om sikker bruk av apparatet eller tilsyn som sikrer
sikker bruk, og hvis de er klar over risikoen.
• For barnets egen sikkerhet må du ikke la det leke
med apparatet.
• La aldri apparatet gå uten tilsyn.
• Hvis mat kleber seg til veggen på hurtigmikserens
kanne eller bolle, slår du av apparatet og trekker
ut støpselet fra stikkontakten. Bruk deretter en
slikkepott til å fjerne maten fra veggen.
• Vær forsiktig når du tømmer bollen, håndterer eller
rengjør kutteskivene, knivenhetene og saftsilen.
Knivseggene er svært skarpe.
• Ikke berør knivene, spesielt hvis apparatet er koblet
til strømnettet. Knivene er svært skarpe.
• Hvis knivene setter seg fast, må du trekke støpselet
ut av stikkontakten før du fjerner ingrediensene som
blokkerer knivene.
• Vær forsiktig hvis varm væsk helles i
foodprocessoren eller hurtigmikseren, ettersom
væsken kan komme ut av apparatet igjen i form av
plutselig damp.
• Dette apparatet skal kun brukes i husholdningen.
Forsiktig
• Slå aldri av apparatet ved å vri på mikserkannen,
bollen eller lokkene til disse. Slå alltid av apparatet
ved å vri hastighetsvelgeren til 0 eller OFF (AV).
• Koble apparatet fra strømnettet umiddelbart etter
bruk.
• Vent alltid til de bevegelige delene har stoppet opp.
Slå deretter av og koble fra apparatet før du åpner
lokket og stikker hendene inn i deler som beveger
seg under bruk.
• Slå alltid av apparatet og trekk ut stikkontakten
hvis apparatet står uten tilsyn, og før montering,
demontering, rengjøring, bytte av tilbehør eller før
håndtering av deler som beveger seg når apparatet
er i bruk.
• Før du bruker apparatet for første gang, må alle
deler som kommer i kontakt med mat, rengjøres
grundig. Se instruksjonene og tabellen for rengjøring
som er oppgitt i denne brukerhåndboken.
• Ikke bruk tilbehør eller deler fra andre produsenter
som Philips ikke spesifikt anbefaler. Hvis du bruker
slikt tilbehør eller slike deler, blir garantien ugyldig.
• Ikke overskrid maksimumsnivået som er
angitt på bollen eller kannen. Følg mengdene,
bearbeidingstidene og hastighetene som angitt i
brukerhåndboken.
• Avkjøl varme ingredienser (< 80 ºC) før de
bearbeides.
• La alltid apparatet avkjøles til romtemperatur
mellom hver porsjon som bearbeides.
• Visse ingredienser, for eksempel gulrøtter, kan
forårsake misfarging av overflaten til delene. Dette
har ingen negativ innvirkning på delene. Misfargingen
forsvinner vanligvis etter noe tid.
• Støynivå: Lc = 85 dB [A]
•
Elektromagnetiske felt (EMF)
Dette Philips­apparatet overholder alle aktuelle standarder og forskrifter for eksponering for
elektromagnetiske felt (EMF). Hvis apparatet håndteres riktig og i samsvar med instruksjonene i
denne brukerhåndboken, er det trygt å bruke det ut fra den kunnskapen vi har per dags dato.
Gjenvinning 
Produktet er utformet og produsert med materialer og komponenter av svært høy
kvalitet som kan resirkuleres og gjenbrukes.
Når et produkt er merket med en søppeldunk med kryss over, betyr det at
produktet dekkes av EU-direktiv 2002/96/EF:
Kast aldri produktet sammen med annet husholdningsavfall. Gjør deg kjent med lokale
bestemmelser om avfallsdeponering av elektriske og elektroniske produkter. Hvis du
deponerer gamle produkter riktig, bidrar du til å forhindre negative konsekvenser for
helse og miljø.
2Innledning
Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte av støtten som
Philips tilbyr, kan du registrere produktet ditt på www.philips.com/welcome.
Dette apparatet er utstyrt med en innebygd sikkerhetslås. Du kan bare slå på apparatet når
foodprocessorbollen og lokket er riktig montert.
For oppskrifter kan du gå til www.philips.com/kitchen
3 Bruke foodprocessoren
Advarsel
•• Bruk aldri fingrene eller et objekt til å skyve ingredienser inn i materøret mens apparatet er i bruk.
Bruk bare stapperen.
Knivenhet
Før du begynner må du kontrollere at du monterer i henhold til fig. 2.
Du kan bruke knivenheten til å hakke, mikse, blande eller mose ingredienser. Du kan også
bruke den til å blande kakerøre.
Merknad
•• Sett alltid knivenheten i bollen før du begynner å tilsette ingredienser.
•• Ikke bruk knivenheten til å hakke harde ingredienser, f.eks. kaffebønner, gurkemeie, muskatnøtt og
isbiter, da dette kan gjøre kniven sløv.
•• Ikke la apparatet gå for lenge når du hakker (harde) oster eller sjokolade. Disse ingrediensene kan bli
for varme, slik at de begynner å smelte og blir klumpete.
Tips
•• Del opp større stykker på forhånd i biter på ca. 3 x 3 x 3 cm.
•• Når du hakker løk, kutter du hver løk i fire store båter og legger dem i bollen. Vri knappen til P et par
ganger for et jevnt resultat.
•• Hvordan fjerne mat som henger fast på kniven eller på innsiden av bollen? 1. Slå apparatet av, og
trekk deretter ut støpselet fra stikkontakten. 2. Ta av lokket på bollen. 3. Fjern ingrediensene fra kniven
eller innsiden av bollen med en slikkepott.
Eltetilbehør
Før du begynner må du kontrollere at du monterer i henhold til fig. 3.
Du kan bruke eltetilbehøret til å elte deig til brød og pizza. Det kan hende at du må justere
mengden væske i deigoppskriften avhengig av luftfuktigheten og temperaturen på kjøkkenet.
Merknad
•• Ikke bruk eltetilbehøret til å blande kakerøre. Bruke knivenheten til dette arbeidet.
•• Sett alltid elteutstyret i bollen før du begynner å tilsette ingrediensene.
•• Vri kontrollbryteren til forhåndsinnstillingen for elting (hastighet 1).
Emulgeringsplate
Før du begynner må du kontrollere at du monterer i henhold til fig. 4.
Emulgeringsplaten kan brukes til å piske eggehviter, fløte og til å lage majones.
Merknad
•• Bruk ikke emulgeringsplaten til å kna deig eller til å bearbeide kakeblandinger med smør eller
margarin.
Innlegg
Før du begynner må du kontrollere at du velger riktig innlegg, og setter det sammen i
henhold til fig. 5.
Forsiktig
•• Vær forsiktig når du håndterer kniven på innlegget. Den har en svært skarp knivkant.
•• Bruk aldri skiven til å bearbeide harde ingredienser som isbiter.
•• Ikke trykk for hardt på stapperen når du presser ingrediensene inn i materøret.
Tips
•• Du får den beste kuttingen/raspingen hvis du fyller materøret med ingrediensene og holder dem på
plass med stapperen. Vri bryteren til hastighet 1, og press forsiktig ingrediensene inn i røret.
Hurtigmiksertilbehør (kun HR7625)
Du kan bestille en hurtigmikser (under servicekodenummer 4203-065-50480) fra din Philipsforhandler eller et Philips-servicesenter som ekstra tilbehør.
4 Rengjøring og oppbevaring
Advarsel
•• Koble apparatet fra strømnettet før du rengjør det.
Forsiktig
•• Sørg for at eggen på knivene og skivene ikke kommer i kontakt med harde objekter. Dette kan gjøre
knivene sløve.
•• Knivseggene er skarpe. Vær forsiktig når du rengjør knivenheten til foodprocessoren, knivenheten til
hurtigmikseren og skivene.
1 Rengjør motorenheten med en fuktig klut.
2 Vask de andre delene i varmt vann (< 60 ºC) med oppvaskmiddel eller i en
oppvaskmaskin.
3 Oppbevar produktet tørt.
5 Garanti og service
Hvis du trenger service eller informasjon, eller hvis du har problemer, kan du besøke
webområdet til Philips på www.philips.com eller ta kontakt med Philips’ forbrukerstøtte der
du bor (du finner telefonnummeret i garantiheftet). Hvis det ikke er noen forbrukerstøtte der
du bor, kan du gå til den lokale Philips-forhandleren.
2 Introdução
Parabéns pela compra do seu produto e bem-vindo à Philips! Para usufruir de todas as
vantagens da assistência oferecida pela Philips, registe o seu produto em www.philips.com/
welcome.
Este aparelho está equipado com um bloqueio de segurança incorporado. Pode ligar o
aparelho apenas depois de a taça e a tampa do robot estarem correctamente montadas.
Para receitas, vá a www.philips.com/kitchen
3 Utilizar o robot
Aviso
•• Nunca utilize os seus dedos nem um objecto para empurrar alimentos no tubo de alimentos,
enquanto o aparelho está em funcionamento. Utilize apenas o pressor.
Lâminas
Antes de começar, assegure-se de que montou o aparelho de acordo com a fig. 2.
As lâminas podem ser utilizadas para picar, misturar, liquidificar ou reduzir a puré. Também
pode utilizá-las para misturar massas para bolo.
Nota
•• Introduza sempre a lâmina na taça antes de adicionar os ingredientes.
•• Não utilize as lâminas para picar ingredientes muito duros, como grãos de café, açafrão, noz-moscada
e cubos de gelo, pois tal poderá tornar as lâminas rombas.
Português
1Importante
Parabéns pela sua compra e seja bem-vindo à Philips! Para usufruir de todas as vantagens da
assistência oferecida pela Philips, registe o seu produto em www.philips.com/welcome.
Leia cuidadosamente este manual do utilizador antes de utilizar o aparelho e guarde-o para
uma eventual consulta futura.
Perigo
• Nunca mergulhe o motor em água, nem o enxagúe
em água corrente.
Aviso
• Nunca utilize os seus dedos nem um objecto para
empurrar alimentos no tubo de alimentos, enquanto
o aparelho está em funcionamento. Utilize apenas o
pressor.
• Antes de ligar o aparelho à alimentação, assegurese de que a voltagem indicada na parte inferior do
aparelho corresponde à voltagem eléctrica local.
• Nunca ligue este aparelho a um temporizador para
evitar situações de perigo.
• Não utilize o aparelho se o cabo de alimentação, a
ficha, a tampa de protecção, o coador rotativo ou
quaisquer outras peças estiverem danificadas ou
apresentarem fendas visíveis.
• Se o cabo de alimentação estiver danificado, este
deve ser sempre substituído pela Philips, por um
centro de assistência autorizado pela Philips ou por
pessoal com qualificação equivalente para evitar
situações de perigo.
• Este aparelho não pode ser utilizado por crianças.
Mantenha o aparelho e o cabo fora do alcance das
crianças.
• Este aparelho pode ser utilizado por pessoas com
capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas,
ou com falta de experiência e conhecimento, caso
sejam supervisionadas ou lhes tenham sido dadas
instruções relativas à utilização segura do aparelho e
se compreenderem os perigos envolvidos.
• Por motivos de segurança, não permita que as
crianças brinquem com o aparelho.
• Nunca deixe o aparelho a funcionar sem vigilância.
• Se os alimentos ficarem colados ao copo misturador
ou à taça, desligue o aparelho e retire a ficha da
tomada. Em seguida, utilize uma espátula para soltar
os alimentos.
• Tenha cuidado quando esvaziar a taça e manusear
ou limpar os discos, as lâminas e o coador da
centrifugadora. Os rebordos de corte são muito
afiados.
• Não toque nas lâminas, especialmente quando
a ficha do aparelho estiver ligada. As lâminas são
muito afiadas.
• Se as lâminas ficarem presas, desligue o aparelho
antes de retirar os ingredientes que estiverem a
obstruir as lâminas.
• Tenha cuidado se for vertido um líquido quente
para o robot ou a liquidificadora, visto que este
pode ser expelido para fora do aparelho devido a
um vapor repentino.
• Este aparelho destina-se apenas a uso doméstico.
Atenção
• Nunca desligue o aparelho, rodando o copo
misturador, a taça ou as suas tampas. Desligue
sempre o aparelho rodando o selector da
velocidade para 0 ou OFF.
• Desligue imediatamente o aparelho da tomada após
cada utilização.
• Aguarde até as peças em movimento pararem e,
em seguida, desligue e retire a ficha do aparelho da
tomada antes de abrir a tampa e alcançar qualquer
uma das peças em movimento que estão em
utilização.
• Desligue sempre o aparelho e retire a ficha se o
deixar sem supervisão, antes de montar, desmontar,
limpar e mudar os acessórios, e antes de se
aproximar de peças que se movem durante a
utilização.
• Limpe muito bem todas as peças que entrarem
em contacto com os alimentos antes de utilizar o
aparelho pela primeira vez. Consulte as instruções e
a tabela de limpeza fornecidas neste manual.
• Nunca utilize quaisquer acessórios ou peças
de outros fabricantes que não tenham sido
recomendados especificamente pela Philips. Se
utilizar tais acessórios ou peças, a garantia perderá a
validade.
• Não exceda o nível máximo indicado na taça
ou no copo. Siga as quantidades, o tempo de
processamento e a velocidade conforme indicado
no manual do utilizador.
• Deixe os ingredientes quentes arrefecer (<80 °C)
antes de os processar.
• Deixe sempre o aparelho arrefecer até à
temperatura ambiente entre a preparação de cada
porção.
• Alguns ingredientes, como cenouras, podem causar
descolorações na superfície das peças. Isto não
tem um efeito negativo nas peças. Normalmente,
as descolorações desaparecem depois de algum
tempo.
• Nível de ruído: Lc = 85 dB [A]
Campos electromagnéticos (CEM)
Este aparelho Philips cumpre todas as normas e regulamentos aplicáveis relativos à exposição
a campos electromagnéticos (CEM). Se manuseado correctamente e de acordo com as
instruções fornecidas neste manual do utilizador, o aparelho pode ser utilizado em segurança
com base em provas científicas disponíveis actualmente.
Reciclagem 
O produto foi concebido e fabricado com materiais e componentes de alta
qualidade, que podem ser reciclados e reutilizados.
Quando observar o símbolo de um caixote do lixo traçado afixado num produto,
significa que o produto é abrangido pela Directiva Europeia 2002/96/CE:
Nunca elimine o seu produto com o lixo doméstico comum. Informe-se acerca das
regras de recolha selectiva local para produtos eléctricos e electrónicos. A eliminação
correcta do seu produto antigo ajuda a evitar potenciais consequências nocivas para
o ambiente e para a saúde pública.
•• Não deixe o aparelho funcionar durante um período de tempo muito prolongado, quando pica
queijo (duro) ou chocolate. Caso contrário, estes ingredientes aquecem, começam a derreter e
formam grumos.
Dica
•• Corte previamente os pedaços grandes de comida em pedaços de aprox. 3 x 3 x 3 cm.
•• Quando picar cebola, corte cada cebola em quatro e coloque na taça. Rode o botão para P várias
vezes para um resultado uniforme.
•• Como retirar os alimentos que ficam colados à lâmina ou ao interior da taça? 1. Desligue o aparelho
e retire a ficha. 2. Retire a tampa da taça. 3. Retire os ingredientes da lâmina ou das paredes da taça
com uma espátula.
Acessório para amassar
Antes de começar, assegure-se de que montou o aparelho de acordo com a fig. 3.
Este acessório para amassar pode ser utilizado para amassar preparados para pão e piza.
Pode precisar de ajustar a quantidade de líquido na sua receita da massa, dependendo das
condições de humidade e temperatura da sua cozinha.
Nota
•• Não utilize o acessório para amassar para liquidificar massas para bolo. Utilize a lâmina para esta
finalidade.
•• Introduza sempre o batedor na taça antes de começar a adicionar os ingredientes.
•• Rode o botão de controlo para a predefinição para amassar (velocidade 1).
Disco de emulsionar
Antes de começar a utilizar, assegure-se de que montou o aparelho de acordo com a fig. 4.
O disco de emulsionar pode ser utilizado para bater claras de ovo, cremes e preparar
maionese.
Nota
•• Não utilize o disco de emulsionar para misturar preparados para bolos com manteiga ou margarina
nem para amassar massas.
Acessórios
Antes de começar a utilizar, assegure-se de que seleccionou os acessórios pretendidos e de
que estes foram montados de acordo com a fig. 5.
Atenção
•• Tenha cuidado ao manusear a lâmina de corte dos acessórios. Esta tem um rebordo de corte muito
afiado.
•• Nunca utilize os discos para processar ingredientes duros, como cubos de gelo.
•• Não exerça demasiada força sobre o pressor quando estiver a empurrar ingredientes no tubo de
alimentos.
Dica
•• Para melhores resultados ao fatiar/cortar, encha o tubo dos alimentos com os seus ingredientes
e segure-o na posição correcta com o pressor. Rode o botão de controlo para a velocidade 1 e
pressione delicadamente os ingredientes no tubo.
Acessório da liquidificadora (apenas no modelo HR7625)
Pode encomendar uma liquidificadora (com o número de serviço 4203-065-50480)
enquanto acessório extra junto do seu representante Philips ou de um centro de assistência
Philips.
4 Limpeza e arrumação
Aviso
Var försiktig om du häller varm vätska i
matberedaren eller mixern eftersom det kan stänka
vätska vid plötslig ångbildning.
• Apparaten är endast avsedd för hushållsbruk.
Varning!
• Stäng av aldrig apparaten genom att vrida på
mixerbehållaren, skålen eller deras lock. Stäng alltid
av apparaten genom att vrida hastighetsväljaren till 0
eller Av.
• Dra ur nätsladden direkt efter användning.
• Du måste vänta tills delarna som rör sig under
användning har stannat och sedan slå av apparaten
och dra ur nätsladden innan du öppnar locket och
rör vid delarna.
• Stäng alltid av apparaten och dra ur nätsladden om
du lämnar den obevakad, innan du monterar, tar isär
och rengör den och innan du byter något tillbehör
eller rör vid delar som rör sig under användning.
• Rengör noggrant de delar som kommer i kontakt
med mat innan du använder apparaten för första
gången. Läs instruktionerna och tabellen för
rengöring som finns i den här användarhandboken.
• Använd aldrig tillbehör eller delar från andra
tillverkare, eller delar som inte uttryckligen har
rekommenderats av Philips. Om du använder sådana
tillbehör eller delar gäller inte garantin.
• Överskrid inte maxgränsen som anges på skålen
eller behållaren. Använd de mängder, tillredningstider
och hastighetsinställningar som finns angivna i
användarhandboken.
• Låt heta ingredienser svalna (< 80 ºC) innan du
bereder dem.
• Låt alltid apparaten svalna till rumstemperatur efter
varje gång du använt den.
• Vissa ingredienser, till exempel morötter, kan orsaka
missfärgningar på delarnas ytor. Det har inte någon
negativ effekt på delarna. Missfärgningarna försvinner
vanligtvis efter viss tid.
• Ljudnivå: Lc = 85 dB [A]
•
Elektromagnetiska fält (EMF)
Den här Philips-produkten uppfyller alla tillämpliga standarder och regler gällande
exponering av elektromagnetiska fält (EMF). Om apparaten hanteras på rätt sätt och enligt
instruktionerna i den här användarhandboken är den säker att använda enligt de vetenskapliga
belägg som finns i dagsläget.
Återvinning 
Produkten är utvecklad och tillverkad av material och komponenter av hög kvalitet
som kan återvinnas och återanvändas.
Symbolen med en överkryssad soptunna som finns på produkten innebär att
produkten följer EU-direktivet 2002/96/EG:
Kassera aldrig produkten tillsammans med hushållssoporna. Ta reda på de lokala
reglerna om separat insamling av elektriska och elektroniska produkter. Genom att
kassera dina gamla produkter på rätt sätt kan du bidra till att minska möjliga negativa
effekter på miljö och hälsa.
2Introduktion
Vi gratulerar till ditt köp och hälsar dig välkommen till Philips! Genom att registrera din
produkt på www.philips.com/welcome kan du dra nytta av Philips support.
Den här apparaten är utrustad med en inbyggd säkerhetsspärr. Du kan bara slå på apparaten
när matberedarskålen och locket har monterats ihop på rätt sätt.
Recept finns på www.philips.com/kitchen
3 Använda matberedaren
Varning
•• Använd aldrig fingrarna eller någon typ av föremål för att trycka in ingredienser i matningsröret när
apparaten är igång. Använd bara pressklossen.
Knivenhet
Innan du börjar monterar du enheten enligt bild 2.
Du kan använda knivenheten till att hacka, blanda, mixa och puréa ingredienser. Du kan även
använda den för att blanda kaksmet.
Kommentar
•• Antes de limpar o aparelho, desligue a ficha.
Atenção
•• Assegure-se de que os rebordos de corte das lâminas e dos discos não entram em contacto com
objectos rígidos. Isto pode tornar as lâminas rombas.
•• Sätt alltid knivenheten i skålen innan du tillsätter ingredienserna.
•• Använd inte knivenheten till att hacka hårda ingredienser som kaffebönor, gurkmeja, muskotnöt eller
isbitar. Det gör kniven slö.
•• Låt inte apparaten gå för länge när du hackar (hård) ost eller choklad. Annars blir dessa ingredienser
för varma, börjar smälta och blir klimpiga.
•• Os rebordos de corte são afiados. Tenha cuidado quando limpar as lâminas do robot, a lâmina da
liquidificadora e os discos.
1 Limpe o motor com um pano húmido.
2 Lave as restantes peças em água quente (< 60 °C) com um pouco de detergente da
loiça ou coloque-as na máquina de lavar loiça.
3 Guarde o produto num local seguro.
5 Garantia e assistência
Se precisar de assistência ou informações ou se tiver algum problema, visite o Web site da
Philips em www.philips.com ou contacte o Centro de Apoio ao Cliente da Philips no seu país
(pode encontrar o número de telefone no folheto da garantia mundial). Se não existir um
Centro de Apoio ao Cliente no seu país, dirija-se ao representante local da Philips.
Svenska
1 Viktigt
Grattis till ditt inköp och välkommen till Philips! För att du ska kunna dra full nytta av den
support som Philips kan du registrera din nya produkt på www.philips.com/welcome.
Läs användarhandboken noggrant innan du använder apparaten och spara
användarhandboken för framtida bruk.
Fara
• Sänk inte ned motorenheten i vatten och skölj den
inte under kranen.
Varning
• Använd aldrig fingrarna eller någon typ av föremål
för att trycka in ingredienser i matningsröret när
apparaten är igång. Använd bara pressklossen.
• Innan du ansluter apparaten till eluttaget ser du till
att spänningen som anges på apparatens undersida
motsvarar den lokala nätspänningen.
• Anslut aldrig apparaten till en timer eftersom det
kan leda till en farlig situation.
• Använd inte apparaten om det finns skador
eller synliga sprickor på nätsladden, kontakten,
skyddshöljet, den roterande silen eller någon annan
del.
• Om nätsladden är skadad måste den alltid bytas ut
av Philips, ett av Philips auktoriserade serviceombud
eller liknande behöriga personer för att undvika
olyckor.
• Den här apparaten får inte användas av barn. Håll
apparaten och dess sladd utom räckhåll för barn.
• Den här apparaten kan användas av personer med
olika funktionshinder, eller som inte har kunskap om
hur apparaten används, så länge de övervakas och
får instruktioner angående säker användning och
förstår riskerna som medföljer.
• Låt inte barn leka med apparaten, för deras
säkerhets skull.
• Lämna inte apparaten obevakad när den är igång.
• Om mat fastnar på mixerbehållarens eller -skålens
sidor stänger du av apparaten och drar ut
stickkontakten. Använd sedan en slickepott för att ta
bort maten från sidorna.
• Var försiktig när du tömmer skålen, hanterar
eller rengör skivorna, knivenheterna och silen till
juicepressen. Knivseggarna är mycket vassa.
• Vidrör inte knivarna, i synnerhet inte när apparaten
är ansluten till elnätet. Knivarna är mycket vassa.
• Om knivarna fastnar drar du ur nätsladden innan du
avlägsnar ingredienserna som blockerar knivarna.
Tips
•• Skär större livsmedel i mindre bitar, cirka 3 x 3 x 3 cm.
•• När du hackar lök delar du löken i fyra delar och lägger dem i skålen. Vrid vredet till P ett par gånger
för att få ett jämnt resultat.
•• Hur tar jag bort mat som fastnar på kniven eller på insidan av skålen? 1. Stäng av apparaten och dra
ut nätsladden. 2. Ta av locket från skålen. 3. Ta bort ingredienserna från kniven eller från skålens sidor
med en slickepott.
Knådningstillbehör
Innan du börjar monterar du enheten enligt bild 3.
Du kan använda knådningstillbehöret till att knåda bröd- och pizzadeg. Du kan behöva ändra
mängden vätska i degreceptet beroende på fuktigheten och temperaturen i köket.
Kommentar
•• Använd inte knådningstillbehöret när du gör kaksmet. Använd knivenheten för det jobbet.
•• Sätt alltid knådningstillbehöret i skålen innan du tillsätter ingredienserna.
•• Vrid kontrollvredet till förinställningen för knådning (hastighet 1).
Emulgeringsskiva
Innan du börjar monterar du enheten enligt bild 4.
Du kan använda emulgeringsskivan till att vispa äggvita och grädde, samt till att göra majonnäs.
Kommentar
•• Använd inte emulgeringsskivan till att förbereda kakmixar med smör eller margarin eller till att knåda
deg.
Insatser
Innan du börjar väljer du den insats du vill använda och monterar den enligt bild 5.
Var försiktig
•• Var försiktig när du hanterar insatsens skärblad. Eggen är mycket vass.
•• Använd aldrig skivan till att bereda hårda ingredienser som isbitar.
•• Tryck inte för hårt på pressklossen när du trycker ned ingredienser i matningsröret.
Tips
•• För bästa skivnings-/rivningsresultat fyller du matningsröret med ingredienserna och håller röret på
plats med pressklossen. Vrid kontrollvredet till hastighet 1 och för försiktigt in ingredienserna i röret.
Mixertillbehör (endast HR7625)
Du kan beställa en mixer som ett extra tillbehör (med servicekodnummer 4203-065-50480)
från din Philips-återförsäljare eller ett av Philips serviceombud.
4 Rengöring och förvaring
Varning
•• Dra ut nästsladden innan du rengör apparaten.
Var försiktig
•• Se till att knivarnas och skivornas eggar inte kommer i kontakt med hårda föremål. Det kan medföra
att kniven blir slö.
•• Eggen är vass. Var försiktig när du rengör matberedarens och mixerns knivenheter och skivorna.
1 Gör ren motorenheten med en fuktig trasa.
2 Rengör övriga delar i hett vatten (< 60 ºC) med lite diskmedel eller i diskmaskin.
3 Förvara produkten på en torr plats.
5 Garanti och service
Om du behöver service, information eller hjälp med ett problem kan du gå till Philips
webbplats på www.philips.com eller kontakta Philips kundtjänst i ditt land (telefonnumret
finns i garantibroschyren). Om det inte finns någon kundtjänst i ditt land kan du vända dig till
din lokala Philips-återförsäljare.
Türkçe
1Önemli
Ürünü satın aldığınız için teşekkür ederiz; Philips’e hoş geldiniz! Philips tarafından sunulan
destekten tam faydalanmak için lütfen ürününüzü şu adreste kaydettirin:
www.philips.com/welcome.
Cihazı kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu okuyun ve daha sonra başvurmak üzere
saklayın.
Tehlike
• Motor ünitesini asla suya sokmayın ya da musluk
altında yıkamayın.
Uyarı
• Cihaz çalışır haldeyken, besleme borusuna
malzemeleri kesinlikle parmaklarınızla veya bir nesne
yardımıyla iterek doldurmaya çalışmayın. Bunun için
yalnızca malzeme iticiyi kullanın.
• Cihazı ana şebekeye bağlamadan önce cihazın altında
belirtilen gerilimin yerel ana şebeke gerilimine uygun
olduğundan emin olun.
• Tehlikeli bir durum yaratmamak için cihazı asla bir
zamanlayıcı anahtarına bağlamayın.
• Cihazı; güç kablosu, fişi, koruyucu kapağı, döner
süzgeci veya başka herhangi bir parçası hasar
görmüşse veya üzerinde görünür çatlaklar varsa
kullanmayın.
• Cihazın güç kablosu hasarlıysa, bir tehlike
oluşturmasını önlemek için mutlaka Philips’in yetki
verdiği bir servis merkezi veya benzer şekilde
yetkilendirilmiş kişiler tarafından değiştirilmesini
sağlayın.
• Bu cihaz çocuklar tarafından kullanılmalıdır. Cihazı
ve kablosunu çocukların erişemeyecekleri yerlerde
muhafaza edin.
• Bu cihazın fiziksel, motor ya da zihinsel becerileri
gelişmemiş veya bilgi ve tecrübe açısından eksik
kişiler tarafından kullanımı sadece bu kişilerin
nezaretinden sorumlu kişilerin bulunması veya bu
kişilere güvenli kullanım talimatlarının sağlanması ve
olası tehlikelerin anlatılması durumunda mümkündür.
• Çocukların kendi güvenliği için, cihaz ile oynamalarına
izin vermeyin.
• Cihazı çalışır durumda bırakmayın.
• Blender haznesinin içine yiyecek yapışması halinde
cihazı kapatarak fişini prizden çekin. Ardından bir
spatula ile yiyeceği temizleyin.
• Hazneyi boşaltırken ve diskleri, bıçak ünitesini
veya katı meyve sıkacağı süzgecini taşırken ya da
temizlerken dikkatli olun. Bıçakların ağzı çok keskindir.
• Özellikle cihaz prize takılıyken bıçaklara dokunmayın.
Bıçaklar çok keskindir.
• Eğer bıçaklar sıkışırsa, bıçakları engelleyen
malzemeleri çıkarmadan önce,cihazın fişini çekin.
• Mutfak robotu ya da blendere sıvı doldururken
dikkatli olun. Ani bir buharlanmayla, sıcak sıvı
cihazdan taşabilir.
• Bu cihaz sadece evde kullanım için tasarlanmıştır.
Dikkat
• Cihazı asla blender haznesini, kasesini veya bunların
kapaklarını çevirerek kapatmayın. Cihazı her zaman
hız seçme düğmesini 0 veya KAPALI ayarına
getirerek kapatın.
• Kullanım sonrasında, cihazı mutlaka prizden çekin.
• Mutlaka hareketli parçaların durmasını bekleyin.
Ardından, cihazı kapatıp fişini prizden çektikten
sonra kapağı açın ve kullanım sırasında hareket eden
parçalara erişin.
• Cihazın gözetimsiz bırakılacağı durumlarda ve
cihazı monte etmeden, sökmeden, temizlemeden,
aksesuarlarını değiştirmeden veya kullanım sırasında
hareket eden parçalara yaklaşmadan önce mutlaka
cihazı kapatın ve prizden çekin.
• Cihazı ilk kez kullanmadan önce yiyeceklerle temas
eden parçalarını iyice temizleyin. Bu kılavuzda
belirtilen talimatlara ve temizlik tablosuna başvurun.
• Philips tarafından özellikle tavsiye edilmeyen
üreticilerin aksesuar ve parçalarını kesinlikle
kullanmayın. Bu tür aksesuarlar veya parçalar
kullanırsanız garantiniz geçerliliğini yitirir.
• Haznelerde belirtilen maksimum seviyeyi aşmayın.
Miktarı, işlem süresini ve hızını belirlemek için
kullanım kılavuzuna başvurun.
• Sıcak malzemeleri işleme almadan önce soğumasını
(< 80ºC) bekleyin.
• Her işlemden sonra cihazın oda sıcaklığına gelmesini
bekleyin.
• Havuçlar gibi bazı malzemeler parçaların yüzeyinde
renk değişimine neden olabilir. Bunun parçalar
üzerinde olumsuz bir etkisi yoktur. Renk değişimi
genellikle belirli bir süre sonra meydana gelir.
• Gürültü seviyesi: Lc = 85 dB [A]
Elektromanyetik alanlar (EMF)
Bu Philips cihazı, elektromanyetik alanlara (EMF) maruz kalmaya ilişkin geçerli tüm standartlara
ve düzenlemelere uygundur. Usulüne ve bu kullanım kılavuzundaki talimatlara uygun olarak
kullanıldığında, bugünün bilimsel bulgularına göre cihazın kullanımı güvenlidir.
Geri dönüşüm 
Ürününüz, geri dönüşüme tabi tutulabilen ve yeniden kullanılabilen, yüksek kalitede
malzeme ve parçalardan tasarlanmış ve üretilmiştir.
Ürünün, üzerinde çarpı işareti bulunan bir tekerlekli çöp kutusu simgesi taşıması, bu
ürünün 2002/96/EC sayılı Avrupa Direktifi kapsamında olduğu anlamına gelir:
Ürününüzü asla evsel atıklarla birlikte atmayın. Lütfen, elektrikli ve elektronik ürünlerin
ayrı toplanması ile ilgili yerel kurallar hakkında bilgi edinin. Eskiyen ürününüzün atık
işlemlerinin doğru biçimde gerçekleştirilmesi, çevre ve insan sağlığı üzerinde olumsuz
etkilere yol açılmasını önlemeye yardımcı olur.
2 Giriş
Ürünümüzü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz, Philips dünyasına hoş geldiniz! Philips’in
sunduğu destekten tam olarak yararlanmak için, ürününüzü www.philips.com/welcome
adresinde kaydettirin.
Cihazda dahili bir güvenlik kilidi bulunur. Cihazı, sadece mutfak robotu haznesi ve kapağı doğru
bir şekilde takıldığında açabilirsiniz.
Yemek tarifleri için www.philips.com/kitchen adresine gidin
3 Mutfak robotunun kullanımı
Uyarı
•• Cihaz çalışır haldeyken, malzemeleri besleme borusuna kesinlikle parmağınızla veya bir nesne
yardımıyla iterek doldurmaya çalışmayın. Bunun için yalnızca malzeme iticiyi kullanın.
Bıçak ünitesi
Başlamadan önce, montajı doğru bir şekilde yaptığınızdan emin olmak için bkz. şek. 2.
Bıçak ünitesini malzemeleri doğramak, karıştırmak veya püre yapmak için kullanabilirsiniz. Kek
hamurlarını karıştırmak için de kullanabilirsiniz.
3140 035 33962
Not
•• Bıçak ünitesini, hazneye mutlaka malzemeleri eklemeden önce yerleştirin.
•• Kahve çekirdeği, zerdeçal, muskat ve buz küpleri gibi sert malzemeleri doğrarken bıçak ünitesini
kullanmayın. Aksi halde bıçak körelecektir.
•• Peynir (sert) veya çikolata doğrarken cihazı çok uzun süre çalıştırmayın. Aksi halde malzemeler çok
ısınabilir, erimeye başlayabilir ve topaklanabilir.
İpucu
•• Büyük malzemeleri önceden yaklaşık 3 x 3 x 3 cm boyutlarında küçük parçalar halinde kesin.
•• Soğanları doğrarken, her bir soğanı dörde bölün ve bunları, haznenin içine yerleştirin. Eşit sonuçlar
alabilmek için düğmeyi birkaç kez P ayarına getirin.
•• Bıçağa veya haznenin içine yapışan yiyecek nasıl temizlenir? 1. Cihazı kapatarak fişini prizden çekin. 2.
Hazne kapağını açın. 3. Spatula yardımı ile bıçağa veya haznenin içine yapışan malzemeleri sıyırın.
Yoğurma aksesuarı
Başlamadan önce, montajı doğru bir şekilde yaptığınızdan emin olmak için bkz. şek. 3.
Yoğurma aksesuarını ekmek ve pizza hamuru yoğurmak amacıyla kullanabilirsiniz. Hamur
tarifinizdeki sıvı miktarını, mutfağınızın nem ve sıcaklık durumuna göre değiştirmeniz gerekebilir.
Not
•• Kek hamurlarını karıştırmak için yoğurma aksesuarını kullanmayın. Bu iş için bıçak ünitesini kullanın.
•• Yoğurma aksesuarını hazneye mutlaka malzemeleri eklemeden önce yerleştirin.
•• Kontrol düğmesini yoğurma ön ayarına getirin (hız 1).
Bulamaç diski
Başlamadan önce, montajı doğru bir şekilde yaptığınızdan emin olmak için bkz. şek. 4.
Bulamaç diski, yumurta akı ve krema çırpmak veya mayonez hazırlamak için kullanılabilir.
Not
•• Bulamaç diskini, tereyağı veya margarinli kek karışımları hazırlamak ya da hamur yoğurmak için
kullanmayın.
Ek parçalar
Başlamadan önce, istediğiniz ek parçaları seçin ve montajı doğru bir şekilde yaptığınızdan emin
olmak için bkz. şek. 5.
Dikkat
•• Ek parçaların dilimleyici bıçaklarını tutarken dikkatli olun. Ağzı çok keskindir.
•• Diskle kesinlikle buz küpleri gibi çok sert cisimleri parçalamaya çalışmayın.
•• Besleme borusuna malzeme eklerken, malzeme iticiyi çok fazla bastırmayın.
İpucu
•• En iyi dilimleme/doğrama için malzemeleri besleme borusuna doldurun ve malzeme iticiyle sabit
tutun. Kontrol düğmesini hız 1 konumuna getirin ve malzemeleri yavaşça borunun içine itin.
Blender aksesuarı (yalnızca HR7625)
Blenderi, Philips bayiinden ya da Philips servis merkezinden, ekstra aksesuar olarak
(4203-065-50480 servis kod numarasıyla) sipariş edebilirsiniz.
4 Cihazın temizliği ve saklanması
Uyarı
•• Cihazı temizlemeden önce fişini prizden çekin.
Dikkat
•• Bıçakların ve disklerin keskin uçlarının sert cisimlerle temas etmediğinden emin olun. Bu, bıçağın
körelmesine yol açabilir.
•• Bıçakların ağzı oldukça keskindir. Mutfak robotunun bıçak ünitesini, blenderin bıçak ünitesini ve diskleri
temizlerken dikkatli olun.
1 Motor ünitesini nemli bezle silerek temizleyin.
2 Diğer parçaları sıcak suda (< 60ºC) bulaşık deterjanı ile veya bulaşık makinesinde yıkayın.
3 Cihazı kuru bir yerde saklayın.
5 Garanti ve Servis
Servise veya bilgiye ihtiyacınız ya da bir sorununuz varsa, lütfen www.philips.com adresindeki
Philips web sitesini ziyaret edin veya ülkenizdeki Philips Müşteri Destek Merkezi’yle iletişim
kurun (telefon numaralarını dünya çapında garanti kitapçığında bulabilirsiniz). Ülkenizde
Müşteri Destek Merkezi yoksa, yerel Philips satıcınıza gidin.
‫العربية‬
‫ هام‬1
‫سجل‬
ّ ،Philips ‫! لالستفادة القصوى من الدعم الذي تقدمه شركة‬Philips ‫ ومرحبا ً بك في‬،‫تهانينا على شرائك املنتج‬
.www.philips.com/welcome ‫منتجك على‬
.ً ‫ واحتفظ به للرجوع إليه مستقبال‬،‫اقرأ دليل املستخدم هذا بعناية قبل استخدام اجلهاز‬
‫خطر‬
.‫ •ال تغمر وحدة احملرك باملاء وال تغسلها حتت الصنبور‬
‫حتذير‬
‫ •ال تستخدم إطالقا ً أصابعك أو أي شيء آخر لدفع املكونات داخل‬
‫ ال تستخدم سوى‬.‫أنبوب التغذية عندما يكون اجلهاز قيد التشغيل‬
.‫الدافعة‬
‫ تأكد من توافق اجلهد الكهربائي املشار‬،‫ •قبل توصيل اجلهاز بالطاقة‬
.‫إليه في اجلزء السفلي من اجلهاز مع اجلهد الكهربائي للطاقة احمللية‬
‫ لتفادي‬،‫ •ال تعمل إطالقا ً على توصيل هذا اجلهاز مبفتاح مزود مبؤقّت‬
.‫الوصول إلى حاالت خطرة‬
‫ •ال تستخدم اجلهاز في حال كان سلك الطاقة أو املأخذ أو الغطاء‬
‫الواقي أو املصفاة الدوارة أو أي أجزاء أخرى تالفة أو تظهرعليها‬
.‫تشققات‬
‫ أو‬Philips ‫ فيجب استبداله من قبل‬،ً‫ •إذا كان سلك الطاقة تالفا‬
‫ أو أشخاص مؤهلني لتجنب أي‬Philips ‫مركز خدمة مخوَّل من قبل‬
.‫خطر‬
‫أبق اجلهاز وسلكه بعي ًدا عن‬
ِ .‫ •ال ميكن لألطفاالستخدام هذا اجلهاز‬
.‫متناول األطفال‬
‫ •ميكن لألشخاص الذين يعانون نقصا ً في القدرات اجلسدية أو‬
‫ في‬،‫احلسية أو العقلية أو أولئك الذين تنقصهم اخلبرة أو املعرفة‬
‫حال مت اإلشراف عليهم أو إعطاؤهم إرشادات تتعلق باستخدام‬
.‫اجلهاز بطريقة آمنة وفهم اخملاطر املرتبطة به‬
.‫ ال تسمح لألطفال بالعبث باجلهاز‬،‫وحرصا على السالمة‬
• ً
.‫ •ال تترك إطالقا ً اجلهاز قيد التشغيل بدون مراقبة‬
‫ فأوقف تشغيل اجلهاز‬،‫ •إذا التصق الطعام بدورق اخلالط أو وعائه‬
‫ ثم استخدم ملعقة منبسطة إلزالة الطعام‬.‫وافصله الطاقة عنه‬
.‫عن اجلدار‬
‫ •تو َّخ احلذر عند تفريغ الوعاء أو اإلمساك باألقراص والشفرات‬
.ً ‫ فحواف التقطيع حادة جدا‬.‫ومصفاة العصارة أو تنظيفها‬
.‫ •ال تلمس الشفرات وال سيما عندما يكون اجلهاز موصوال ً بالطاقة‬
.‫فالشفرات بالغة احلدة‬
‫ فقم بفصل الطاقة عن اجلهاز قبل إزالة‬،‫ •إذا علقت الشفرات‬
.‫املكونات التي تسببت في إعاقة عملها‬
‫ •يُرجى توخي احلذر إذا تسرّب سائل ساخن إلى داخل جهاز حتضير‬
‫الطعام أو اخلالط إذ ميكن أن يتم قذفه من اجلهاز بفعل عملية‬
.‫التبخير املفاجئة‬
.‫ •هذا اجلهاز مع ّد لالستخدام املنزلي فقط‬
‫تنبيه‬
‫ •ال تعمل إطالقا ً على إيقاف تشغيل اجلهاز عن طريق تدوير دورق‬
‫دائما تشغيل اجلهاز عن طريق‬
ً ‫ أوقف‬.‫اخلالط أو الوعاء أو غطائهما‬
.)‫ (إيقاف التشغيل‬OFF ‫ أو‬0 ‫تعيني محدد السرعة إلى‬
.‫ •افصل الطاقة عن اجلهاز مباشرةً بعد االستخدام‬
‫دائما توقف األجزاء املتحركة عن التشغيل وأوقف تشغيل‬
ً ‫ •انتظر‬
‫اجلهاز وافصل الطاقة عنه قبل فتح الغطاء والوصول إلى أي من‬
.‫األجزاء التي تتحرك عن االستخدام‬
‫دائما وافصله عن مصدر الطاقة في حال تركه‬
ً ‫ •أو ِقف تشغيل اجلهاز‬
‫بدون مراقبة وقبل جتميعه أو فكّه أو تنظيفه أو تغيير امللحقات أو‬
.‫ملس األجزاء التي تتحرك أثناء االستخدام‬
‫ يجب تنظيف األجزاء التي تالمس‬،‫ •قبل استخدام اجلهاز للمرة األولى‬
‫ راجع اإلرشادات واجلدول حول التنظيف في‬.‫الطعام بشكل جيد‬
.‫دليل املستخدم‬
‫ •ال تستخدم أبدا ً أي ملحقات أو أجزاء من أي شركة مصنعة أخرى ال‬
‫ قد يؤدي استخدام ملحقات‬.‫ على وجه اخلصوص‬Philips ‫توصي بها‬
.‫أو أجزاء من هذا النوع إلى إبطال الضمان‬
‫ اتبع‬.‫ •ال تتجاوز مؤشر املستوى األقصى على الوعاء أو الدورق‬
‫اإلرشادات املتعلقة بالكميات ووقت التحضير والسرعة كما هو‬
.‫مبني في دليل املستخدم‬
ّ
‫تیغه‬
‫قبل از شروع‪ ،‬بر طبق شکل * دستگاه را سوار کنید‪.2 .‬‬
‫شما می توانید از تیغه برای خرد کردن‪ ،‬ترکیب و مخلوط کردن یا تهیه پوره استفاده کنید‪ .‬می توانید از آن برای میکس‬
‫کردن مایه کیک استفاده کنید‪.‬‬
‫توجه‬
‫ همیشه تیغه را قبل از افزودن مواد‪ ،‬در ظرف قرار دهید‪.‬‬
‫ از تیغه برای خرد کردن مواد سخت مانند دانه قهوه‪ ،‬زردچوبه‪ ،‬جوز و قطعه های یخ استفاده نکنید چون ممکن است باعث کند شدن‬
‫تیغه شود‪.‬‬
‫ هنگام خرد کردن پنیر یا شکالت (سفت)‪ ،‬دستگاه نباید برای مدت طوالنی کار کند‪ .‬در غیر اینصورت مواد بسیار داغ می شوند و‬
‫شروع به ذوب شدن کرده و به صورت مایع در می آیند‪.‬‬
‫نکته‬
‫ قطعات بزرگ غذا را در اندازه تقریبا ‪ 3 × 3 × 3‬سانتی متر برش دهید‪.‬‬
‫ هر پیاز را به چهار تکه برش دهید و در ظرف بریزید‪ .‬برای یکنواخت شدن مواد‪ ،‬پیچ کنترل را چند بار روی ‪ P‬قرار دهید‪.‬‬
‫ چگونه می توان غذایی که به تیغه یا دیواره ظرف چسبیده است را خارج منود؟ ‪ .1‬دستگاه را خاموش کرده و آن را از پریز بکشید‪.2 .‬‬
‫درب را از روی ظرف بردارید‪ .3 .‬با یک کاردک مواد را از تیغه یا دیواره ظرف جدا کنید‪.‬‬
‫وسیله تهیه خمیر‬
‫قبل از شروع‪ ،‬بر طبق شکل * دستگاه را سوار کنید‪.3 .‬‬
‫از وسیله تهیه خمیر برای ورز دادن خمیر نان و پیتزا استفاده کنید‪ .‬بسته به رطوبت و دمای آشپزخانه‪ ،‬ممکن است الزم‬
‫باشد میزان مایع داخل خمیر را تنظیم کنید‪.‬‬
‫توجه‬
‫ از وسیله تهیه خمیر برای مخلوط کردن مایه کیک استفاده نکنید‪ .‬از تیغه برای این کار استفاده کنید‪.‬‬
‫ همیشه قبل از افزودن مواد‪ ،‬وسیله تهیه خمیر را در ظرف قرار دهید‪.‬‬
‫ پیچ کنترل را روی پیش تنظیم ورز دادن خمیر (سرعت ‪ )1‬قرار دهید‪.‬‬
‫صفحه امولسیون کننده مواد‬
‫قبل از شروع‪ ،‬بر طبق شکل * دستگاه را سوار کنید‪.4 .‬‬
‫از صفحه امولسیون کننده مواد برای زدن سفیده تخم مرغ‪ ،‬خانه و تهیه سس مایونز استفاده کنید‪.‬‬
‫توجه‬
‫ از صفحه امولسیون کننده مواد برای ورز دادن خمیر یا تهیه مایه کیک با کره یا مارگارین استفاده نکنید‪.‬‬
‫صفحات فلزی‬
‫قبل از شروع‪ ،‬صفحه فلزی مورد نظر را انتخاب کرده و مطابق با شکل * سوار کنید‪.5 .‬‬
‫تنبيه‬
‫ هنگام کار با لبه تیز صفحات فلزی مراقب باشید‪ .‬لبه های آن بسیار تیز و برنده است‪.‬‬
‫ هرگز از صفحات برش برای مواد سخت مانند تکه های یخ استفاده نکنید‪.‬‬
‫ هنگام وارد کردن مواد در لوله تغذیه کننده‪ ،‬به اهرم فشار زیاد فشار وارد نکنید‪.‬‬
‫نکته‬
‫ برای برش‪/‬رنده کردن عالی‪ ،‬لوله تغذیه را از مواد پر کنید و با اهرم فشار دهنده به داخل فشار دهید‪ .‬پیچ کنترل را روی سرعت ‪ 1‬قرار‬
‫دهید و به آرامی مواد را در لوله فشار دهید‪.‬‬
‫مخلوط کن (فقط در ‪)HR7625‬‬
‫می توانید یک مخلوط کن (به شماره کد خدماتی ‪ )4203-065-50480‬را به عنوان یک وسیله جانبی اضافی‪ ٬‬به‬
‫فروشنده ‪ Philips‬یا مرکز خدماتی ‪ Philips‬سفارش دهید‪.‬‬
‫‪ 4‬تمیز کردن و نگهداری دستگاه‬
‫هشدار‬
‫ قبل از متیز کردن دستگاه‪ ،‬آن را از پریز بکشید‪.‬‬
‫تنبيه‬
‫ مطمئن شوید که لبه تیز تیغه ها و صفحات فلزی با اشیاء سخت برخورد نکند‪ .‬این ممکن است باعث کند شدن تیغه شود‪.‬‬
‫ لبه های تیغه بسیار تیز هستند‪ .‬هنگام متیز کردن تیغه غذا ساز‪ ،‬تیغه مخلوط کن و صفحات فلزی مراقب باشید‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫محفظه موتور را با پارچه مرطوب متیز کنید‪.‬‬
‫سایر قسمت ها را در آب گرم (کمتر از ‪ 60‬درجه سانتی گراد) و مقداری مایع شوینده یا در ماشین ظرفشویی‬
‫بشویید‪.‬‬
‫دستگاه را در جای خشک نگهداری کنید‪.‬‬
‫‪ 5‬ضمانت و خدمات پس از فروش‬
‫برای کسب اطالعات‪ ،‬استفاده از خدمات یا رفع اشکال دستگاه خود‪ ،‬لطفا ً از وب سایت ‪ Philips‬به آدرس ‪www.‬‬
‫‪ philips.com‬بازدید فرمایید یا با مرکز خدمات پس از فروش ‪ Philips‬در کشور خود متاس بگیرید (برای دسترسی به‬
‫شماره تلفن این مراکز در سراسر جهان به برگ ضمانت نامه مراجعه کنید)‪ .‬اگر در کشور شما مرکز خدمات پس از‬
‫فروش ‪ Philips‬وجود ندارد به فروشنده دستگاه خود مراجعه منایید‪.‬‬
‫ •هنگام تخلیه ظرف‪ ،‬کار با دستگاه یا متیز کردن صفحات‪ ،‬تیغهها و‬
‫توری آمبیوهگیری مراقب باشید‪ .‬لبه های تیغه بسیار تیز هستند‪.‬‬
‫ •خصوصا هنگامی که دستگاه به برق متصل است‪ ،‬به تیغه ها‬
‫دست نزنید‪ .‬تیغه ها بسیار تیز هستند‪.‬‬
‫ •اگر تیغه ها گیر کردند‪ ،‬دستگاه ها خاموش کرده و از برق بکشید‪،‬‬
‫سپس شروع به برداشنت محتویاتی که تیغه ها را مسدود کرده اند‪،‬‬
‫منایید‪.‬‬
‫ •دقت کنید از ریخنت مایع داغ در داخل غذاساز یا مخلوط کن خودداری‬
‫کنید چون ممکن است به خاطر بخار زیاد به بیرون پرتاب شود‪.‬‬
‫ •این دستگاه فقط برای مصارف خانگی طراحی شده است‪.‬‬
‫احتیاط‬
‫ •هرگز با چرخاندن مخزن مخلوط کن‪ ،‬ظرف یا درب های آن ها اقدام‬
‫به خاموش کردن دستگاه نکنید‪ .‬همیشه با چرخاندن پیچ انتخاب‬
‫به طرف ‪ 0‬یا خاموش‪ ،‬دستگاه را خاموش کنید‪.‬‬
‫ •بالفاصله بعد از استفاده‪ ،‬دستگاه را از پریز بکشید‪.‬‬
‫ •همیشه صبر کنید قطعات متحرک از حرکت باز بایستند‪ ،‬سپس‬
‫دستگاه را خاموش کرده و از برق بکشید‪ .‬اکنون می توانید درب‬
‫دستگاه را باز کرده و به قطعاتی که در هنگام استفاده حرکت می‬
‫کنند دسترسی پیدا کنید‪.‬‬
‫ •همیشه اگر در کنار دستگاه نیستید یا قبل از بسنت و باز کردن‬
‫قطعات‪ ،‬متیز کردن و تعویض لوازم جانبی یا دست زدن به قطعات‬
‫متحرک در حین استفاده‪ ،‬دستگاه را خاموش کنید و دوشاخه را از‬
‫پریز بکشید‪.‬‬
‫ •قبل از اولین استفاده دستگاه‪ ،‬کلیه قطعاتی را که در متاس با غذا‬
‫هستند کامال ً متیز کنید‪ .‬برای متیز کردن دستگاه به دستورالعملها‬
‫و جدول موجود در این راهنما مراجعه کنید‪.‬‬
‫ •هرگز از لوازم جانبی یا قطعات سازندگان دیگر که ‪ Philips‬آن ها را‬
‫توصیه منی کند استفاده نکنید‪ .‬اگر از چنین لوازم جانبی یا‬
‫قطعاتی استفاده کنید‪ ،‬ضمانت نامه شما از درجه اعتبار ساقط‬
‫می شود‪.‬‬
‫ •مواد را بیشتر از سطح حداکثر در ظرف یا مخزن نریزید‪ .‬به مقدار‬
‫مواد‪ ،‬زمان کار با دستگاه و سرعت در راهنمای کاربر مراجعه کنید‪.‬‬
‫ •قبل از وارد کردن مواد به داخل دستگاه‪ ،‬اجازه دهید مواد داغ خنک‬
‫شوند (کمتر از ‪ 80‬درجه سانتی گراد)‪.‬‬
‫ •همیشه بعد از کار با دستگاه‪ ،‬اجازه دهید به اندازه دمای اتاق خنک‬
‫شود‪.‬‬
‫ •برخی مواد غذایی مانند هویج ممکن است باعث تغییر رنگ سطح‬
‫قطعات شوند‪ .‬البته اثر منفی بر روی قطعات نخواهد داشت‪.‬‬
‫معموال تغییر رنگ بعد از مدتی از بین می رود‪.‬‬
‫ •میزان صدا‪ Lc = 85 :‬دسی بل [‪]A‬‬
‫میدان الکترومغناطیسی (‪)EMF‬‬
‫این دستگاه ‪ Philips‬با کلیه قوانین و استانداردهای کاربردپذیر میدان های الکترومغناطیسی (‪ )EMF‬مطابقت دارد‪ .‬در‬
‫صورت استفاده صحیح از دستگاه و به کار بسنت دستورالعمل های موجود در این دفترچه راهنما‪ ،‬با توجه به شواهد‬
‫علمی موجود استفاده ایمن از این دستگاه امکان پذیر می باشد‪.‬‬
‫بازیافت‬
‫این محصول از قطعات و مواد با کیفیت بسیار باال ساخته شده است که قابل بازیافت و استفاده مجدد می‬
‫باشند‪.‬‬
‫عالمت ضربدر روی سطل زباله بر روی دستگاه نشان می دهد که محصول حتت پوشش مصوبه اروپایی‬
‫‪ EC/2002/96‬قرار دارد‪.‬‬
‫هرگز این محصول را همراه با سایر زباله های خانگی دور نریزید‪ .‬لطفا از قوانین محلی جمع آوری جداگانه‬
‫محصوالت الکتریکی و الکترونیکی مطلع باشید‪ .‬دور انداخنت صحیح محصول قدیمی‪ ،‬از تاثیر بالقوه‬
‫منفی بر روی محیط زیست و سالمت انسان جلوگیری می کند‪.‬‬
‫‪ 2‬مقدمه‬
‫به دنیای محصوالت ‪ Philips‬خوش آمدید! به شما برای خرید این محصول تبریک می گوییم! برای استفاده بهینه از‬
‫خدمات پس از فروش ‪ ،Philips‬دستگاه خود را در سایت ‪ www.philips.com/welcome‬ثبت نام کنید‪.‬‬
‫این دستگاه مجهز به یک قفل ایمنی داخلی است‪ .‬فقط در صورتی که ظرف و درب غذاساز درست جا افتاده باشند می‬
‫توانید دستگاه را روشن کنید‪.‬‬
‫برای دستور غذاها به ‪ www.kitchen.philips.com‬مراجعه کنید‬
‫‪ 3‬استفاده از غذاساز‬
‫هشدار‬
‫ وقتی دستگاه روشن است هرگز مواد را با دست یا شیء دیگر به داخل لوله تغذیه کننده فشار ندهید‪ .‬فقط از اهرم فشار دهنده‬
‫برای این کار استفاده کنید‪.‬‬
‫تنبيه‬
‫ يُرجى التعامل بحذر مع شفرة التقطيع املوجودة في األجزاء القابلة للتركيب‪ .‬إن حافة التقطيع حادة جدا ً‪.‬‬
‫ ال تستخدم إطالقا ً القرص لتقطيع املكونات الصلبة‪ ،‬كمكعبات الثلج مثال ً‪.‬‬
‫ ال تستخدم الضغط املفرط على الدافعة عندما تضغط إلدخال املكونات في أنبوب التغذية‪.‬‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫نصيحة‬
‫ للحصول على أفضل النتائج للتقطيع إلى شرائح‪/‬التقطيع‪ ،‬امأل أنبوب التغذية باملكونات وث ّبته في مكانه مع الدافعة‪ .‬أدِر مقبض‬
‫التحكم إلى السرعة ‪ 1‬وادفع بلطف املكونات داخل األنبوب‪.‬‬
‫ملحق اخلالط (‪ HR7625‬فقط)‬
‫ميكنك طلب خالط (حتت رمز اخلدمة رقم ‪ )065-50480-4203‬من وكيل ‪ Philips‬أو مركز خدمة تابع لـ ‪Philips‬‬
‫كملحق إضافي‪.‬‬
‫‪ 4‬التنظيف والتخزين‬
‫حتذير‬
‫ افصل الطاقة عن اجلهاز قبل تنظيفه‪.‬‬
‫تنبيه‬
‫ تأكد من عدم مالمسة حواف التقطيع في الشفرات واألقراص لألشياء الصلبة‪ .‬فقد يؤدي ذلك إلى التقليل من حدة الشفرة‪.‬‬
‫ فحواف التقطيع حادة‪ .‬يُرجى توخي احلذر عند تنظيف وحدة الشفرة في جهاز حتضير الطعام ووحدة الشفرة في اخلالط واألقراص‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫نظف وحدة احملرك بقطعة قماش رطبة‪.‬‬
‫ّ‬
‫نظف القطع األخرى باملياه الساخنة (< ‪ 60‬درجة مئوية) باستخدام سائل تنظيف أو بوضعها في آلة غسل‬
‫ّ‬
‫الصحون‪.‬‬
‫ضع املنتج في مكان جاف‪.‬‬
‫‪ 5‬الضمان والخدمة‬
‫فيرجى زيارة موقع ‪ Philips‬على ويب ‪www.philips.com‬‬
‫إذا احتجت إلى خدمة أو معلومة أو إذا واجهتك أي مشكلة‪ُ ،‬‬
‫أو االتصال مبركز خدمة املستهلك التابع لشركة ‪ Philips‬في بلدك (ميكنك إيجاد رقم الهاتف في نشرة الضمان‬
‫العاملية)‪ .‬في حال عدم وجود مركز خدمة للمستهلك في بلدك‪ ،‬يرجى زيارة موزّع منتجات ‪ Philips‬احمللي‪.‬‬
‫فارسی‬
‫‪ 1‬اطالعات مهم‬
‫به دنیای محصوالت ‪ Philips‬خوش آمدید! به شما برای خرید این محصول تبریک می گوییم! برای استفاده بهینه از‬
‫خدمات پس از فروش ‪ ،Philips‬دستگاه خود را در سایت ‪ www.philips.com/welcome‬ثبت نام کنید‪.‬‬
‫قبل از استفاده از دستگاه‪ ،‬این دفترچه راهنما را به دقت بخوانید و آن برای مراجعات بعدی نزد خود نگه دارید‪.‬‬
‫خطر‬
‫ •محفظه موتور را در آب وارد نکنید یا آن را زیر شیر آب نشویید‪.‬‬
‫هشدار‬
‫ •وقتی دستگاه روشن است هرگز مواد را با دست یا شیء دیگر به‬
‫داخل لوله تغذیه کننده فشار ندهید‪ .‬فقط از اهرم فشار دهنده‬
‫برای این کار استفاده کنید‪.‬‬
‫ •قبل از زدن دوشاخه دستگاه به پریز برق‪ ،‬مطمئن شوید که ولتاژ‬
‫نشان داده شده در زیر دستگاه با ولتاژ محلی مطابقت داشته‬
‫باشد‪.‬‬
‫ •برای اجتناب از بروز شرایط خطرناک‪ ،‬هرگز دستگاه را به کلید تایمر‬
‫متصل نکنید‪.‬‬
‫ •اگر دوشاخه‪ ،‬سیم برق‪ ،‬درپوش محافظ‪ ،‬توری چرخشی یا سایر‬
‫قطعات آسیب دیده و خراب هستند‪ ،‬از دستگاه استفاده نکنید‪.‬‬
‫ •درصورتی که سیم برق آسیب دیده است برای جلوگیری از بروز خطر‪،‬‬
‫آن را نزد منایندگی های ‪ ،Philips‬مرکز خدمات مجاز ‪ Philips‬یا‬
‫اشخاص متخصص تعویض کنید‪.‬‬
‫ •این دستگاه نباید توسط کودکان استفاده شود‪ .‬دستگاه و سیم آن‬
‫را دور از دسترس کودکان قرار دهید‪.‬‬
‫ •افرادی که از توانایی جسمی‪ ،‬حسی و ذهنی کافی برخوردار نیستند‬
‫یا جتربه و آگاهی ندارند می توانند با نظارت بزرگترها یا آموخنت‬
‫استفاده ایمن از دستگاه و آگاهی از خطرات ممکن‪ ،‬از دستگاه‬
‫استفاده کنند‪.‬‬
‫ •برای ایمنی‪ ،‬به کودکان اجازه ندهید با دستگاه بازی کنند‪.‬‬
‫ •درصورت عدم استفاده از دستگاه هرگز آن را روشن نگذارید‪.‬‬
‫ •اگر غذا به دیواره ظرف یا مخزن مخلوط کن چسبیده باشد‪،‬‬
‫دستگاه را خاموش کرده و دوشاخه را از پریز بکشید‪ .‬سپس با‬
‫استفاده از یک کاردک‪ ،‬غذا را از دیواره ظرف پاک کنید‪.‬‬
‫‬
‫•دع املكونات الساخنة تبرد (< ‪ 80‬درجة مئوية) قبل معاجلتها‪.‬‬
‫•دع دائما ً اجلهاز يبرد وصوال ً إلى درجة حرارة الغرفة‪ ،‬بعد كل دفعة‬
‫تعاجلها‪.‬‬
‫•قد تتس ّبب بعض املكونات مثل اجلزر في تغيير األلوان على سطح‬
‫األجزاء‪ .‬وليس لهذا األمر أي تأثير سلبي على األجزاء‪ .‬يختفي هذا‬
‫التغيير في األلوان عادةً بعد مرور بعض الوقت‪.‬‬
‫•مستوى الضجيج‪ 85 = Lc :‬ديسيبل [‪]A‬‬
‫احلقول الكهرومغناطيسية (‪)EMF‬‬
‫يتوافق هذا اجلهاز من ‪ Philips‬مع كافة املعايير والقوانني القابلة للتطبيق واملتعلقة بالتعرّض للحقول املغناطيسية‬
‫املبينة في دليل املستخدم هذا‪ ،‬فسيكون‬
‫(‪ .)EMF‬إذا مت استخدام اجلهاز بشكل صحيح وبالتوافق مع اإلرشادات ّ‬
‫استخدامه آمنا ً وفقا ً للدليل العلمي املتوفر اليوم‪.‬‬
‫إعادة التدوير‬
‫مت تصميم منتجك وتصنيعه من مواد ومكونات عالية اجلودة ميكن إعادة تصنيعها وإعادة استخدامها‪.‬‬
‫رؤية رمز احلاوية املدولبة ذات العالمة × على أي منتج؛ فذلك يعني أن هذا املنتج يندرج ضمن املرسوم‬
‫األوروبي ‪:EC/2002/96‬‬
‫ال تتخلص أب ًدا من املنتج مع سائر النفايات املنزلية‪ .‬يرجى االطالع على القوانني احمللية املتعلقة مبجموعة‬
‫املنتجات الكهربائية واإللكترونية املنفصلة‪ .‬إن التخلص السليم من املنتجات القدمية مينع أي نتائج سلبية‬
‫محتملة على البيئة وصحة اإلنسان معا ً‪.‬‬
‫‪ 2‬مقدمة‬
‫سجل‬
‫تهانينا على شرائك املنتج‪ ،‬ومرحبا ً بك في ‪ !Philips‬لالستفادة القصوى من الدعم الذي تقدمه شركة ‪ّ ،Philips‬‬
‫منتجك على ‪.www.philips.com/welcome‬‬
‫مجهز بقفل سالمة مدمج‪ .‬ميكنك تشغيل اجلهاز فقط بعد جتميع وعاء جهاز حتضير الطعام والغطاء‬
‫هذا اجلهاز‬
‫ّ‬
‫بشكل صحيح‪.‬‬
‫للحصول على وصفات طعام‪ ،‬اذهب إلى موقع ‪www.philips.com/kitchen‬‬
‫‪ 3‬استخدام جهاز تحضير الطعام‬
‫حتذير‬
‫ ال تستخدم إطالقا ً أصابعك أو أي شيء آخر لدفع املكونات داخل أنبوب التغذية عندما يكون اجلهاز قيد التشغيل‪ .‬ال تستخدم سوى‬
‫الدافعة‪.‬‬
‫وحدة الشفرة‬
‫قبل البدء‪ ،‬تأكد من أنك تركّب األجزاء وفقا ً للصورة رقم‪.2 .‬‬
‫أيضا خللط مزيج‬
‫ميكنك استخدام وحدة الشفرة لفرم املكونات أو مزجها أو خلطها أو هرسها‪ .‬ميكنك استخدامها ً‬
‫عجينة قالب احللوى‪.‬‬
‫مالحظة‬
‫دائما وحدة الشفرة في الوعاء قبل إضافة املكونات‪.‬‬
‫ ضع ً‬
‫ ال تستخدم وحدة الشفرة لفرم مكونات صلبة‪ ،‬كحبوب النب والكركم وجوزة الطيب ومكعبات الثلج‪ ،‬إذ قد يؤدي ذلك إلى التقليل‬
‫من حدة الشفرة‪.‬‬
‫ ال تدع اجلهاز يعمل لفترة طويلة عند تقطيع األجبان أو الشوكوالتة (مكونات صلبة)‪ .‬وإال‪ ،‬فقد تصبح هذه املكونات شديدة‬
‫وتتكون فيها الكتل‪.‬‬
‫السخونة‪ ،‬وتبدأ بالذوبان‬
‫ّ‬
‫نصيحة‬
‫ ميكن حتويل قطع الطعام الكبيرة إلى قطع بحجم ‪ 3 × 3 × 3‬سم تقريبا ً‪.‬‬
‫ عند فرم البصل‪ ،‬اقطع كل بصلة إلى أربع قطع وضعها في الوعاء‪ .‬أدِر املفتاح إلى ‪ P‬بضع مرات للحصول على نتيجة مثالية‪.‬‬
‫ كيف ميكن إزالة الطعام الذي يلتصق على الشفرة أو في داخل الوعاء؟ ‪ .1‬أوقف تشغيل اجلهاز ثم افصل الطاقة عنه‪ .2 .‬انزع الغطاء‬
‫عن الوعاء‪ .3 .‬أزل املكونات عن الشفرة أو من داخل الوعاء باستخدام ملعقة منبسطة‪.‬‬
‫ملحق العجن‬
‫قبل البدء‪ ،‬تأكد من أنك تركّب األجزاء وفقا ً للصورة رقم‪.3 .‬‬
‫ميكنك استخدام ملحق العجن لصنع عجينة اخلبز والبيتزا‪ .‬قد حتتاج إلى ضبط كمية السوائل في وصفة العجينة وفقً ا‬
‫لنسبة الرطوبة ودرجة احلرارة داخل املطبخ‪.‬‬
‫مالحظة‬
‫ ال تستخدم ملحق العجن خللط مزيج عجينة قالب احللوى‪ .‬استخدم وحدة الشفرة لهذه املهمة‪.‬‬
‫دائما ملحق العجن في الوعاء قبل إضافة املكونات‪.‬‬
‫ ضع ً‬
‫ أدِر مقبض التحكم إلى اإلعداد املسبق للعجن (السرعة ‪.)1‬‬
‫قرص االستحالب‬
‫قبل البدء‪ ،‬تأكد من أنك تركّب األجزاء وفقا ً للصورة رقم‪.4 .‬‬
‫ميكن استخدام قرص االستحالب اخفق بياض البيض والقشدة ولصنع املايونيز‪.‬‬
‫مالحظة‬
‫ ال تستخدم إطالقا ً قرص االستحالب لعجن العجينة وال لتحضير خليط الكعكة بالزبدة أو املرغرين‪.‬‬
‫األجزاء القابلة للتركيب‬
‫قبل البدء‪ ،‬تأكد من اختيار األجزاء القابلة للتركيب املطلوبة وتركيبها وفقً ا للصورة رقم ‪.5‬‬
Download PDF

advertising