Philips | HR7775/00 | Philips Pure Essentials Collection Küchenmaschine HR7774/90 Bedienungsanleitung

HR7775, HR7774
EN
| English
DA
| Dansk
DE
| Deutsch
EL
| Ελληνικα
ES
| Español
FI
| Suomi
FR
| Français
IT
| Italiano
NL
| Nederlands
NO | Norsk
PT
| Português
SV
| Svenska
TR
| Türkçe
AR
|
FA
|
4
19
20
27
30
40
44
48
52
60
63
64
74
76
92
94
EN | Important
Read this user manual carefully before you use the appliance and save it
for future reference.
Danger
-- Never immerse the motor unit in water or any other liquid, nor
rinse it under the tap.
Warning
-- Check if the voltage indicated on the appliance corresponds to the
local mains voltage before you connect the appliance.
-- Never connect this appliance to a timer switch in order to avoid a
hazardous situation.
-- Do not use the appliance if the mains cord, the plug or other parts
are damaged.
-- If the mains cord is damaged, you must have it replaced by Philips, a
service centre authorised by Philips or similarly qualified persons in
order to avoid a hazard.
-- This appliance is not intended for use by persons (including
children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or
lack of experience and knowledge, unless they have been given
supervision or instruction concerning use of the appliance by a
person responsible for their safety.
-- Children should be supervised to ensure that they do not play with
the appliance.
-- Never let the appliance run unattended.
-- Never use your fingers or an object (e.g. a spatula) to push
ingredients down the feeding tube while the appliance is running.
Only use the pusher for this purpose.
-- Be very careful when you handle the discs, blender blade unit or
food processor blade unit. Be especially careful when you remove
them from the food processor bowl or blender jar, when you empty
the bowl or jar and when you clean them. Their cutting edges are
very sharp.
4
Caution
-- Never switch off the appliance by turning the blender jar, the food
processor bowl or the juicer bowl. Always switch off the
appliance by turning the speed control knob to OFF.
-- Switch off the appliance before you detach any accessory.
-- Unplug the appliance immediately after use.
-- Always unplug the appliance before you reach into the blender jar
with your fingers or an object (e.g. a spatula).
-- Wait until moving parts stop running before you remove the lid of
the bowls or jar.
-- Never use any accessories or parts from other manufacturers or
that Philips does not specifically recommend. If you use such
accessories or parts, your guarantee becomes invalid.
-- Do not exceed the maximum content indicated on the food
processor bowl or the blender jar.
-- Do not use the juicer if the sieve is damaged.
-- Consult the tables in this user manual for the correct quantities and
processing times.
-- Thoroughly clean the parts that come into contact with food before
you use the appliance for the first time.
-- Let hot ingredients cool down before you process them (max.
temperature 80°C/175°F).
-- Noise level: Lc= 78 dB(A).
Electromagnetic fields (EMF)
This Philips appliance complies with all standards regarding
electromagnetic fields (EMF). If handled properly and according to the
instructions in this user manual, the appliance is safe to use based on
scientific evidence available today.
Built-in safety lock
This feature ensures that you can only switch on the appliance if you
have assembled the blender jar with blade unit, the food processor
bowl, the juicer bowl with coupling unit or the citrus press correctly on
the motor unit. If the blender jar with blade unit, the food processor
bowl,  the juicer bowl with coupling unit or the citrus press is assembled
correctly, i.e.when it has been turned in the direction of the ‘locked’
symbol as far as possible (‘click’), the built-in safety lock will be unlocked.
DA | Vigtigt
Læs denne brugsvejledning omhyggeligt igennem, inden apparatet tages i
brug, og gem den til eventuelt senere brug.
Fare
-- Motorenheden må aldrig kommes ned i vand eller andre væsker
eller skylles under vandhanen.
Advarsel
-- Kontrollér, om den angivne netspænding på apparatet svarer til den
lokale netspænding, før du slutter strøm til apparatet.
-- Tilslut aldrig dette apparat til en timerkontakt for at undgå farlige
situationer.
-- Brug ikke apparatet hvis netledning, stik eller andre dele er
beskadigede.
-- Hvis netledningen beskadiges, må den kun udskiftes af Philips, et
autoriseret Philips-serviceværksted eller en tilsvarende kvalificeret
fagmand for at undgå enhver risiko.
-- Dette apparat er ikke beregnet til at blive brugt af personer
(herunder børn) med nedsatte fysiske og mentale evner, nedsat
følesans eller manglende erfaring og viden, medmindre de er blevet
vejledt eller instrueret i apparatets anvendelse af en person, der er
ansvarlig for deres sikkerhed.
-- Apparatet bør holdes uden for børns rækkevidde for at sikre, at de
ikke kan komme til at lege med det.
-- Lad aldrig apparatet køre uden opsyn.
-- Stik aldrig fingre eller redskaber (f.eks. en spatel) ned i
påfyldningstragten, når apparatet kører. Brug kun nedstopperen til
dette formål.
-- Vær meget forsigtig, når du håndterer skiverne, blenderknivene og
foodprocessorens knivenhed. Udvis særlig forsigtighed, når du
fjerner dem fra skål/blenderglas, når du tømmer skål/blenderglas, og
når du rengør dem. Æggene er meget skarpe.
Forsigtig
-- Sluk aldrig for apparatet ved at dreje blenderglasset,
foodprocessorskålen eller juicerskålen. Sluk kun for apparatet ved at
dreje hastighedsknappen til OFF.
-- Sluk for apparatet før tilbehør tages af.
-- Tag altid stikket ud af stikkontakten straks efter brug.
-- Tag altid stikket ud af stikkontakten før du stikker fingre eller
redskaber (f.eks. spatlen) ned i blenderglasset.
-- Vent, indtil alle bevægelige dele er stoppet, før du tager låget af
skålen eller blenderglasset.
-- Brug aldrig tilbehør eller dele fra andre fabrikanter, eller tilbehør/
dele som ikke specifikt er anbefalet af Philips, da garantien i så fald
bortfalder.
-- Overskrid aldrig max-markeringerne på foodprocessorskålen eller
blenderglasset.
-- Brug ikke juiceren, hvis sien er beskadiget.
-- Find de korrekte tilberedningstider og mængder i tabellerne i denne
brugervejledning.
-- Sørg for grundigt at rengøre de dele, der kommer i berøring med
mad, inden du bruger apparatet første gang.
-- Lad varme ingredienser køle ned, før du tilbereder dem (maks.
temperatur 80 °C).
-- Støjniveau: Lc = 78 dB(A)
Elektromagnetiske felter (EMF)
Dette Philips-apparat overholder alle standarder for elektromagnetiske
felter (EMF). Ved korrekt anvendelse i overensstemmelse med
instruktionerne i denne brugsvejleding, er apparatet sikkert at anvende,
ifølge den videnskabelige viden, der er tilgængelig i dag.
Indbygget sikkerhedslås
Denne funktion sikrer, at du kun kan tænde for apparatet, hvis du har
samlet blenderglasset med knivenheden, foodprocessorskålen,
juicerskålen med koblingsenheden eller citruspresseren korrekt på
motorenheden. Hvis blenderglasset med knivenheden,
foodprocessorskålen, juicerskålen med koblingsenheden eller
citruspresseren er samlet korrekt, dvs. når de er blevet drejet så langt
som muligt i retning af “låst”-symbolet (‘klik’), låses den indbyggede
sikkerhedslås op.
5
DE | Wichtig
Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor dem Gebrauch des Geräts
aufmerksam durch und bewahren Sie sie für eine spätere Verwendung
auf.
Gefahr
-- Tauchen Sie die Motoreinheit niemals in Wasser oder andere
Flüssigkeiten; spülen Sie sie auch nicht unter fließendem Wasser ab.
Warnhinweis
-- Prüfen Sie, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, ob die
Spannungsangabe auf dem Gerät mit der örtlichen Netzspannung
übereinstimmt.
-- Schließen Sie dieses Gerät nie an einem Zeitschalter an, um
Gefährdungen zu vermeiden.
-- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das Netzkabel, der
Netzstecker oder andere Teile des Geräts beschädigt sind.
-- Ist das Netzkabel defekt, darf es nur von einem Philips ServiceCenter oder einer von Philips autorisierten Werkstatt durch ein
Original-Ersatzkabel ausgetauscht werden, um Gefährdungen zu
vermeiden.
-- Dieses Gerät ist für Benutzer (einschl. Kinder) mit eingeschränkten
physischen, sensorischen oder psychischen Fähigkeiten bzw. ohne
jegliche Erfahrung oder Vorwissen nur dann geeignet, wenn eine
angemessene Aufsicht oder ausführliche Anleitung zur Benutzung
des Geräts durch eine verantwortliche Person sichergestellt ist.
-- Achten Sie darauf, dass Kinder nicht mit dem Gerät spielen.
-- Lassen Sie das eingeschaltete Gerät niemals unbeaufsichtigt.
-- Stopfen Sie Zutaten niemals mit den Fingern oder irgendwelchen
Gegenständen, z. B. einem Teigschaber, in die Einfüllöffnung.
Verwenden Sie hierzu nur den Stopfer.
-- Gehen Sie mit den Scheiben und der Messereinheit von Mixer und
Küchenmaschine sehr vorsichtig um. Beim Abnehmen dieser Teile
sowie beim Leeren und Reinigen von Schüssel und Mixbecher ist
besondere Vorsicht geboten, da die Klingen sehr scharf sind.
6
Achtung
-- Schalten Sie das Gerät keinesfalls durch Drehen des Mixbechers,
der Schüssel oder des Saftbehälters aus. Stellen Sie zum Ausschalten
des Geräts immer den Drehschalter auf OFF (Aus).
-- Schalten Sie das Gerät vor dem Abnehmen von Zubehörteilen
immer aus.
-- Ziehen Sie nach Gebrauch sofort den Netzstecker aus der
Steckdose.
-- Ziehen Sie stets den Netzstecker aus der Steckdose, bevor Sie mit
den Fingern oder einem Gegenstand, z. B. einem Teigschaber, in den
Mixbecher langen.
-- Öffnen Sie den Deckel der Schüssel oder des Mixbechers erst,
wenn alle beweglichen Teile zum Stillstand gekommen sind.
-- Verwenden Sie keine Zubehörteile anderer Hersteller oder solche,
die von Philips nicht ausdrücklich empfohlen werden. Falls Sie
derartiges Zubehör benutzen, erlischt die Garantie.
-- Füllen Sie die Schüssel bzw. den Mixbecher nicht über die jeweils
oberste Markierung hinaus.
-- Benutzen Sie den Entsafter nicht, wenn das Sieb beschädigt ist.
-- Halten Sie sich an die Tabelle in dieser Bedienungsanleitung
hinsichtlich der richtigen Mengen und Verarbeitungszeiten.
-- Reinigen Sie vor dem ersten Gebrauch des Geräts alle Teile, die mit
Lebensmitteln in Kontakt kommen.
-- Lassen Sie heiße Zutaten auf höchstens 80 °C abkühlen, bevor Sie
sie im Gerät verarbeiten.
-- Geräuschpegel: Lc = 78 dB(A)
Elektromagnetische Felder (EMF; Electro Magnetic
Fields)
Dieses Philips Gerät erfüllt sämtliche Normen bezüglich
elektromagnetischer Felder (EMF). Nach aktuellen wissenschaftlichen
Erkenntnissen ist das Gerät sicher im Gebrauch, sofern es
ordnungsgemäß und entsprechend den Anweisungen in dieser
Bedienungsanleitung gehandhabt wird.
Integrierte Sicherheitssperre
Diese Funktion stellt sicher, dass Sie das Gerät erst einschalten können,
wenn Sie den Mixbecher mit Messereinheit, die Schüssel, den
Saftbehälter mit Verbindungseinheit oder die Zitruspresse korrekt auf
der Motoreinheit montiert haben. Wenn dies der Fall ist, d. h. wenn Sie
den Mixbecher mit Messereinheit, die Schüssel, den Saftbehälter mit
Verbindungseinheit bzw. die Zitruspresse so weit wie möglich in
Richtung des Sicherungssymbols gedreht haben (‘Klick’), wird die
integrierte Sicherheitssperre deaktiviert.
EL | Σημαντικό
Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν
χρησιμοποιήσετε τη συσκευή και φυλάξτε το για μελλοντική
αναφορά.
Κίνδυνος
-- Μην βυθίζετε ποτέ το μοτέρ σε νερό ή σε οποιοδήποτε άλλο
υγρό, ούτε να το ξεπλένετε με νερό βρύσης.
Προειδοποίηση
-- Ελέγξτε εάν η τάση που αναγράφεται στη συσκευή αντιστοιχεί
στην τοπική τάση ρεύματος προτού συνδέσετε τη συσκευή.
-- Μην συνδέετε ποτέ αυτή τη συσκευή σε χρονοδιακόπτη προς
αποφυγή επικίνδυνων καταστάσεων.
-- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν το καλώδιο, το φις ή άλλα
μέρη της συσκευής έχουν υποστεί φθορά.
-- Εάν το καλώδιο υποστεί φθορά, θα πρέπει να αντικατασταθεί
από ένα κέντρο σέρβις εξουσιοδοτημένο από τη Philips ή από
εξίσου εξειδικευμένα άτομα προς αποφυγή κινδύνου.
-- Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα
(συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με περιορισμένες
σωματικές, αισθητήριες ή διανοητικές ικανότητες ή από άτομα
χωρίς εμπειρία και γνώση, εκτός και εάν τη χρησιμοποιούν υπό
επιτήρηση ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με τη χρήση της
συσκευής από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.
-- Τα παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται προκειμένου να
διασφαλιστεί ότι δεν θα παίζουν με τη συσκευή.
-- Μην αφήνετε ποτέ τη συσκευή να λειτουργεί χωρίς επίβλεψη.
-- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ τα δάχτυλά σας ή κάποιο αντικείμενο
(π.χ. σπάτουλα) για να σπρώξετε τα υλικά μέσα στο στόμιο
τροφοδοσίας ενώ η συσκευή λειτουργεί. Να χρησιμοποιείτε
μόνο το εξάρτημα ώθησης για αυτό το σκοπό.
-- Να είστε πολύ προσεκτικοί όταν χειρίζεστε τους δίσκους
κοπής, τις λεπίδες του μπλέντερ ή τις λεπίδες της
κουζινομηχανής. Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν τους/τις
αφαιρείτε από τον κάδο της κουζινομηχανής ή την κανάτα του
μπλέντερ, όταν αδειάζετε τον κάδο ή την κανάτα και όταν τους/
τις καθαρίζετε. Τα σημεία κοπής τους είναι πολύ κοφτερά.
Προσοχή
-- Μην απενεργοποιείτε ποτέ τη συσκευή περιστρέφοντας την
κανάτα του μπλέντερ, τον κάδο της κουζινομηχανής ή τον κάδο
του αποχυμωτή. Απενεργοποιείτε πάντα τη συσκευή γυρίζοντας
το διακόπτη ταχυτήτων στη θέση OFF.
-- Απενεργοποιείτε τη συσκευή πριν αφαιρέσετε οποιοδήποτε
εξάρτημα.
-- Αποσυνδέετε τη συσκευή από τη πρίζα αμέσως μετά τη χρήση.
-- Αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από την πρίζα πριν βάλετε τα
δάχτυλά σας ή κάποιο αντικείμενο (π.χ. σπάτουλα) μέσα στην
κανάτα του μπλέντερ.
-- Περιμένετε έως ότου σταματήσουν να λειτουργούν τα
περιστρεφόμενα μέρη της συσκευής, για να αφαιρέσετε το
καπάκι από τους κάδους ή την κανάτα.
-- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ εξαρτήματα ή μέρη από άλλους
κατασκευαστές ή που η Philips κατηγορηματικά δεν συνιστά. Εάν
χρησιμοποιήσετε τέτοια εξαρτήματα ή μέρη, η εγγύησή σας
καθίσταται άκυρη.
-- Μην υπερβαίνετε τη μέγιστη ποσότητα που υποδεικνύεται στον
κάδο της κουζινομηχανής ή την κανάτα του μπλέντερ.
-- Μην χρησιμοποιείτε τον αποχυμωτή εάν το σουρωτήρι έχει
υποστεί φθορά.
-- Να συμβουλεύεστε τους πίνακες σε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης
για τις σωστές ποσότητες και χρόνους επεξεργασίας.
-- Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, καθαρίστε
σχολαστικά τα μέρη της συσκευής που θα έρθουν σε επαφή με
τρόφιμα.
7
-- Αφήνετε τα ζεστά υλικά να κρυώσουν πριν τα επεξεργαστείτε
(μέγ. θερμοκρασία 80°C/175°F).
-- Επίπεδο θορύβου: Lc = 78 dB(A).
Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία (EMF)
Η συγκεκριμένη συσκευή της Philips συμμορφώνεται με όλα τα
πρότυπα που αφορούν τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία (EMF). Εάν γίνει
σωστός χειρισμός και σύμφωνος με τις οδηγίες του παρόντος
εγχειριδίου χρήσης, η συσκευή είναι ασφαλής στη χρήση βάσει των
επιστημονικών αποδείξεων που είναι διαθέσιμες μέχρι σήμερα.
Ενσωματωμένο κλείδωμα ασφαλείας
Η λειτουργία αυτή διασφαλίζει ότι μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη
συσκευή μόνο εάν έχετε προσαρτήσει σωστά την κανάτα του
μπλέντερ με τις λεπίδες, τον κάδο της κουζινομηχανής, τον κάδο
του αποχυμωτή με τη μονάδα σύνδεσης ή το στείφτη στο μοτέρ.
Εάν η κανάτα του μπλέντερ με τις λεπίδες, ο κάδος της
κουζινομηχανής, ο κάδος του αποχυμωτή με τη μονάδα σύνδεσης ή
ο στείφτης είναι σωστά προσαρτημένα, δηλαδή όταν έχουν
περιστραφεί προς την κατεύθυνση που υποδεικνύεται από το
σύμβολο ‘κλειδώματος’ όσο το δυνατόν περισσότερο (‘κλικ’), το
ενσωματωμένο κλείδωμα ασφαλείας θα ξεκλειδώσει.
ES | Importante
Antes de usar el aparato, lea atentamente este manual de usuario y
consérvelo por si necesitara consultarlo en el futuro.
Peligro
-- No sumerja nunca la unidad motora en agua u otros líquidos, ni la
enjuague bajo el grifo.
Advertencia
-- Antes de enchufar el aparato, compruebe si el voltaje indicado en el
mismo se corresponde con el voltaje de red local.
-- No conecte nunca el aparato a un interruptor con temporizador
para evitar situaciones de peligro.
-- No utilice el aparato si el cable de alimentación, el enchufe u otras
piezas están dañados.
8
-- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por
Philips o por un centro de servicio autorizado por Philips, con el fin
de evitar situaciones de peligro.
-- Este aparato no debe ser usado por personas (adultos o niños) con
su capacidad física, psíquica o sensorial reducida, ni por quienes no
tengan los conocimientos y la experiencia necesarios, a menos que
sean supervisados o instruidos acerca del uso del aparato por una
persona responsable de su seguridad.
-- Asegúrese de que los niños no jueguen con este aparato.
-- No deje nunca que el aparato funcione sin vigilancia.
-- No utilice nunca los dedos ni un objeto (por ejemplo, una espátula)
para empujar los ingredientes por el orificio de entrada mientras el
aparato está funcionando. Sólo debe utilizar el empujador.
-- Tenga mucho cuidado al manipular los discos, la unidad de cuchillas
de la batidora o la unidad de cuchillas del robot de cocina. Preste
especial atención al quitarlos del recipiente del robot de cocina o
de la jarra de la batidora, cuando vacíe éstos y durante su limpieza,
ya que los bordes de corte están muy afilados.
Precaución
-- No apague nunca el aparato girando la jarra de la batidora, el
recipiente del robot de cocina o el recipiente de la licuadora.
Apague siempre el aparato girando el botón de control de
velocidad a la posición OFF.
-- Apague el aparato antes de quitar cualquier accesorio.
-- Desenchufe el aparato inmediatamente después de usarlo.
-- Desenchufe siempre el aparato antes de introducir los dedos o un
objeto (por ejemplo, una espátula) en la jarra batidora.
-- Antes de quitar la tapa de los recipientes o de la jarra, espere hasta
que las piezas móviles se paren.
-- No utilice nunca accesorios o piezas de otros fabricantes o que no
hayan sido específicamente recomendados por Philips. La garantía
quedará anulada si utiliza tales piezas o accesorios.
-- No exceda el contenido máximo indicado en el recipiente del
robot de cocina o en la jarra de la batidora.
-- No utilice la licuadora si el tamiz está dañado.
-- Consulte las tablas que aparecen en este manual de usuario para
conocer las cantidades y los tiempos de procesado correctos.
-- Antes de usar el aparato por primera vez, limpie bien las piezas que
vayan a entrar en contacto con los alimentos.
-- Deje que los ingredientes calientes se enfríen antes de procesarlos
(temperatura máx. 80 °C/175 °F).
-- Nivel de ruido: Lc = 78 dB (A).
Campos electromagnéticos (CEM)
Este aparato Philips cumple todos los estándares sobre campos
electromagnéticos (CEM). Si se utiliza correctamente y de acuerdo con
las instrucciones de este manual, el aparato se puede usar de forma
segura según los conocimientos científicos disponibles hoy en día.
Bloqueo de seguridad incorporado
Esta característica asegura que sólo se pueda encender el aparato si ha
montado correctamente en la unidad motora la jarra de la batidora con
la unidad de cuchillas, el recipiente del robot de cocina, el recipiente de
la licuadora con la unidad de acoplamiento o el exprimidor. Si estos
accesorios están montados correctamente, es decir, cuando se ha girado
a tope el accesorio en la dirección del símbolo de “bloqueado” (hasta
oír un clic), se desactivará el bloqueo de seguridad.
FI | Tärkeää
Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen käyttöä ja säilytä se vastaisen
varalle.
Vaara
-- Älä upota runkoa veteen tai muuhun nesteeseen. Älä myöskään
huuhtele sitä vesihanan alla.
Tärkeää
-- Tarkista, että laitteeseen merkitty käyttöjännite vastaa paikallista
verkkojännitettä, ennen kuin liität laitteen pistorasiaan.
-- Älä koskaan liitä laitetta ajastinkytkimeen, ettei aiheudu
vaaratilanteita.
-- Älä käytä laitetta, jos sen virtajohto, pistoke tai jokin muu osa on
viallinen.
-- Jos virtajohto on vahingoittunut, se on oman turvallisuutesi vuoksi
hyvä vaihdattaa Philipsin valtuuttamassa huoltoliikkeessä tai muulla
ammattitaitoisella korjaajalla.
-- Laitetta ei ole tarkoitettu lasten tai sellaisten henkilöiden käyttöön,
joiden fyysinen tai henkinen toimintakyky on rajoittunut tai joilla ei
ole kokemusta tai tietoa laitteen käytöstä, muuten kuin heidän
turvallisuudestaan vastaavan henkilön valvonnassa ja ohjauksessa.
-- Pienten lasten ei saa antaa leikkiä laitteella.
-- Älä jätä laitetta käyntiin ilman valvontaa.
-- Paina aineita syöttösuppilossa alaspäin vain syöttöpainimella, ei
koskaan sormilla tai esimerkiksi kaapimella.
-- Käsittele teriä, tehosekoittimen teräyksikköä ja monitoimikoneen
teräyksikköä varovaisesti. Ole erityisen huolellinen teriä irrotettaessa
ja monitoimikoneen kulhoa tai kannua tyhjentäessä tai
puhdistettaessa. Leikkausterät ovat erittäin teräviä.
Varoitus
-- Älä koskaan katkaise laitteesta virtaa kiertämällä sekoituskulhoa tai
monitoimikoneen tai mehulingon kulhoa. Katkaise laitteesta aina
virta kääntämällä nopeuskytkin OFF-asentoon.
-- Katkaise laitteesta virta, ennen kuin irrotat tarvikkeita.
-- Irrota pistotulppa pistorasiasta käytön jälkeen.
-- Irrota aina pistotulppa pistorasiasta, ennen kuin laitat
tehosekoittimen kannuun kätesi tai esimerkiksi kaapimen.
-- Odota, kunnes liikkuvat osat ovat pysähtyneet, ennen kuin poistat
kulhojen tai kannun kannen.
-- Älä koskaan käytä muita kuin Philipsin valmistamia tai suosittelemia
lisävarusteita tai -osia. Jos käytät muita osia, takuu ei ole voimassa.
-- Älä ylitä monitoimikoneen kulhoon tai kannuun merkittyä
enimmäistilavuuden rajaa.
-- Älä käytä mehulinkoa, jos siivilä on vahingoittunut.
-- Katso tämän käyttöoppaan taulukoista sopivat määrät ja käsittelyajat.
-- Pese kaikki ruuan kanssa kosketuksiin joutuvat osat ennen
käyttöönottoa.
-- Anna kuumien ainesten jäähtyä ennen niiden käsittelyä
(enimmäislämpötila 80 °C).
-- Käyntiääni: Lc = 78 dB (A)
9
Sähkömagneettiset kentät (EMF)
Tämä Philips-laite vastaa kaikkia sähkömagneettisia kenttiä (EMF)
koskevia standardeja. Jos laitetta käytetään oikein ja tämän käyttöohjeen
ohjeiden mukaisesti, sen käyttäminen on turvallista tämänhetkisten
tieteellisten tutkimusten perusteella.
Sisäänrakennettu turvakytkin
Tämä toiminto varmistaa, että voit kytkeä laitteeseen virran vain silloin,
kun runkoon on kunnolla kiinnitetty tehosekoittimen kannu, teräyksikkö,
monitoimikoneen kulho, mehulingon kulho ja liitinkappale tai
sitruspuserrin. Jos ne on kiinnitetty oikein eli niitä on käännetty
lukkosymbolin suuntaan niin, että on kuulunut napsahdus, kiinteä
turvalukko avautuu.
FR | Important
Lisez attentivement ce mode d’emploi avant d’utiliser l’appareil et
conservez-le pour un usage ultérieur.
Danger
-- Ne plongez jamais le bloc moteur dans l’eau, ni dans d’autres
liquides et ne le rincez pas.
Avertissement
-- Avant de brancher l’appareil, vérifiez que la tension indiquée sur
l’appareil correspond à la tension secteur locale.
-- Pour éviter tout accident, il est vivement déconseillé de connecter
l’appareil à un minuteur.
-- N’utilisez pas l’appareil si le cordon d’alimentation, la fiche ou
d’autres pièces sont endommagées.
-- Si le cordon d’alimentation est endommagé, il doit être remplacé
par Philips, un Centre Service Agréé ou un technicien qualifié afin
d’éviter tout accident.
-- Cet appareil n’est pas destiné à être utilisé par des personnes
(notamment des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles
ou intellectuelles sont réduites, ou par des personnes manquant
d’expérience ou de connaissances, à moins que celles-ci ne soient
sous surveillance ou qu’elles aient reçu des instructions quant à
10
----
--
l’utilisation de l’appareil par une personne responsable de leur
sécurité.
Veillez à ce que les enfants ne puissent pas jouer avec l’appareil.
Ne laissez jamais l’appareil fonctionner sans surveillance.
Ne mettez jamais vos doigts ou tout autre objet (par exemple, une
spatule) pour introduire des aliments dans la cheminée de
remplissage lorsque l’appareil est en cours de fonctionnement.
Utilisez exclusivement le poussoir prévu à cet effet.
Soyez très prudent lorsque vous manipulez les disques, l’ensemble
lames du blender ou la lame du robot ménager, en particulier
lorsque vous les retirez du bol ou du bol mélangeur, lorsque vous
videz le bol ou le bol mélangeur et lorsque vous les nettoyez. Leurs
bords sont en effet très coupants.
Attention
-- N’éteignez jamais l’appareil en tournant le bol mélangeur, le bol du
robot ménager ou le bol de la centrifugeuse. Éteignez toujours
l’appareil en réglant le bouton de commande de la vitesse sur OFF.
-- Éteignez l’appareil avant d’en retirer un accessoire.
-- Débranchez l’appareil immédiatement après utilisation.
-- Débranchez toujours l’appareil avant de mettre vos doigts ou tout
autre objet (par ex. une spatule) dans le bol mélangeur.
-- Avant de retirer le couvercle du bol ou du bol mélangeur, patientez
jusqu’à l’arrêt complet des éléments en mouvement.
-- N’utilisez jamais d’accessoires, ni de pièces d’autres fabricants ou qui
n’ont pas été spécifiquement recommandés par Philips. Votre
garantie ne sera pas valable en cas d’utilisation de tels accessoires
ou pièces.
-- Ne dépassez pas la capacité maximale indiquée sur le bol du robot
ménager ou du mélangeur.
-- N’utilisez pas la centrifugeuse si le filtre est endommagé.
-- Consultez les tableaux de ce mode d’emploi pour connaître les
quantités et les temps de préparation adéquats.
-- Avant la première utilisation, nettoyez soigneusement toutes les
pièces en contact avec des aliments.
-- Laissez refroidir les aliments chauds avant de les verser dans le
robot ménager (température max. : 80°C/175°F).
-- Niveau sonore : 78 dB(A)
Champs électromagnétiques (CEM)
Cet appareil Philips est conforme à toutes les normes relatives aux
champs électromagnétiques (CEM). Il répond aux règles de sécurité
établies sur la base des connaissances scientifiques actuelles s’il est
manipulé correctement et conformément aux instructions de ce mode
d’emploi.
Verrou de sécurité intégré
Grâce à cette fonctionnalité, l’appareil se met en marche uniquement
lorsque le bol mélangeur est correctement fixé sur l’ensemble lames, le
bol du robot ménager, le bol de la centrifugeuse sur l’unité d’assemblage
ou le presse-agrumes sur le bloc moteur. Dans ce cas (une fois le
bouton tourné au maximum dans la direction du symbole
« verrouillé » ; vous entendrez un « clic »), le verrou de sécurité se
désactive automatiquement.
IT | Importante
Prima di utilizzare l’apparecchio, leggete attentamente il presente
manuale e conservatelo per eventuali riferimenti futuri.
Pericolo
-- Non immergete mai il gruppo motore nell’acqua o in altri liquidi e
non risciacquatelo sotto l’acqua del rubinetto.
Avviso
-- Prima di collegare l’apparecchio, verificate che la tensione riportata
sulla spina corrisponda alla tensione disponibile.
-- Al fine di evitare situazioni pericolose, non collegate questo
apparecchio a un timer.
-- Non utilizzate l’apparecchio nel caso in cui il cavo di alimentazione,
la spina o altri componenti risultino danneggiati.
-- Nel caso in cui il cavo di alimentazione fosse danneggiato, dovrà
essere sostituito presso i centri autorizzati Philips, i rivenditori
specializzati oppure da personale debitamente qualificato, per
evitare situazioni pericolose.
-- L’apparecchio non è destinato a persone (inclusi bambini) con
capacità mentali, fisiche o sensoriali ridotte, fatti salvi i casi in cui tali
persone abbiano ricevuto assistenza o formazione per l’uso
dell’apparecchio da una persona responsabile della loro sicurezza.
-- Adottate le dovute precauzioni per evitare che i bambini giochino
con l’apparecchio.
-- Non lasciate mai in funzione l’apparecchio senza sorveglianza.
-- Non usate mai le dita o altri oggetti (ad esempio una spatola) per
spingere gli ingredienti nell’apertura di inserimento mentre
l’apparecchio è in funzione. A tale scopo, utilizzate esclusivamente il
pestello a corredo.
-- Prestate particolare attenzione nell’uso dei dischi, del gruppo lame
frullatore o del gruppo lame del robot da cucina. Prestate inoltre
estrema attenzione quando li rimuovete dal recipiente del robot da
cucina o dal vaso del frullatore, quando svuotate il recipiente o il
vaso e quando li pulite, poiché i bordi taglienti sono estremamente
affilati.
Attenzione
-- Non spegnete mai l’apparecchio ruotando il vaso del frullatore, il
recipiente del robot da cucina o della centrifuga. Spegnetelo
sempre portando la manopola di controllo su OFF.
-- Prima di scollegare gli accessori, spegnete l’apparecchio.
-- Scollegate la spina dell’apparecchio subito dopo l’uso.
-- Staccate sempre la spina dalla presa di corrente prima di introdurre
le dita o altri oggetti (ad esempio una spatola) nel vaso del
frullatore.
-- Prima di togliere il coperchio dei recipienti o del vaso del frullatore,
aspettate che le parti mobili siano ferme.
-- Non usate mai accessori o parti di altri produttori o non
specificatamente consigliati da Philips. Nel caso in cui utilizziate detti
accessori o parti, la garanzia decade.
-- Non superate le quantità massime indicate sul recipiente del robot
da cucina o sul vaso del frullatore.
-- Non utilizzate la centrifuga se il setaccio è danneggiato.
-- Le quantità e i tempi di lavorazione corretti sono riportati nelle
tabelle di questo manuale utente.
11
-- Prima di usare l’apparecchio per la prima volta, lavate con cura tutte
le parti che verranno a contatto con gli ingredienti.
-- Lasciate raffreddare gli ingredienti caldi prima di lavorarli
(temperatura massima 80°C).
-- Livello acustico: Lc = 78 dB(A)
Campi elettromagnetici (EMF)
Questo apparecchio Philips è conforme a tutti gli standard relativi ai
campi elettromagnetici (EMF). Se utilizzato in modo
appropriato seguendo le istruzioni contenute nel presente manuale
utente, l’apparecchio consente un utilizzo sicuro come confermato dai
risultati scientifici attualmente disponibili.
Blocco di sicurezza incorporato
Questa funzione consente di accendere l’apparecchio solo dopo aver
montato correttamente il vaso del frullatore con il gruppo lame, il
recipiente del robot da cucina, il recipiente della centrifuga con l’unità di
aggancio o lo spremiagrumi sul gruppo motore. Se tutti i suddetti
componenti sono installati correttamente, cioè se sono stati installati
ruotandoli nel verso del simbolo di blocco fino a udire un clic, il blocco
di sicurezza integrato si sblocca automaticamente.
NL | Belangrijk
Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u het apparaat
gaat gebruiken. Bewaar de gebruiksaanwijzing om deze indien nodig te
kunnen raadplegen.
Gevaar
-- Dompel de motorunit nooit in water of een andere vloeistof en
spoel deze ook niet onder de kraan af.
Waarschuwing
-- Controleer of het voltage aangegeven op het apparaat
overeenkomt met de plaatselijke netspanning voordat u het
apparaat aansluit.
-- Sluit dit apparaat nooit aan op een tijdschakelaar om gevaarlijke
situaties te vermijden.
12
-- Gebruik het apparaat niet indien het snoer, de stekker of andere
onderdelen beschadigd zijn.
-- Indien het netsnoer beschadigd is, moet u het laten vervangen door
Philips, een door Philips geautoriseerd servicecentrum of personen
met vergelijkbare kwalificaties om gevaar te voorkomen.
-- Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen
(waaronder kinderen) met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of
geestelijke vermogens, of die gebrek aan ervaring of kennis hebben,
tenzij iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid toezicht op
hen houdt of hen heeft uitgelegd hoe het apparaat dient te worden
gebruikt.
-- Houd toezicht op kinderen om te voorkomen dat ze met het
apparaat gaan spelen.
-- Laat het apparaat nooit zonder toezicht werken.
-- Gebruik nooit uw vingers of een voorwerp (bijvoorbeeld een
spatel) om ingrediënten door de vultrechter naar beneden te
duwen terwijl het apparaat werkt. Gebruik hiervoor alleen de
stamper.
-- Wees altijd zeer voorzichtig wanneer u de schijven, de mesunit van
de blender of de mesunit van de keukenmachine hanteert. Wees
vooral voorzichtig wanneer u de keukenmachinekom of blenderkan
leegt, wanneer u de schijven of mesunits uit de kom of kan
verwijdert en wanneer u ze schoonmaakt. De snijkanten zijn zeer
scherp.
Let op
-- Schakel het apparaat nooit uit door de blenderkan, de
keukenmachinekom of de sapcentrifugekom te draaien. Schakel het
apparaat altijd uit door de bedieningsknop naar de OFF-stand te
draaien.
-- Schakel het apparaat uit voordat u een accessoire verwijdert.
-- Haal na gebruik altijd direct de stekker uit het stopcontact.
-- Haal altijd de stekker uit het stopcontact voordat u uw vingers of
een voorwerp (bijvoorbeeld een spatel) in de blenderkan steekt.
-- Wacht tot bewegende delen stilstaan voordat u het deksel van de
kommen of kan verwijdert.
-- Gebruik geen accessoires of onderdelen van andere fabrikanten of
die niet specifiek door Philips worden aanbevolen. Als u dergelijke
accessoires of onderdelen gebruikt, vervalt de garantie.
-- Overschrijd nooit de maximumindicatie aangegeven op de
keukenmachinekom of blenderkan.
-- Gebruik de sapcentrifuge niet als de zeef beschadigd is.
-- Raadpleeg de tabellen in deze gebruiksaanwijzing voor de juiste
hoeveelheden en verwerkingstijden.
-- Maak de onderdelen die in contact komen met voedsel goed
schoon voordat u het apparaat voor de eerste keer gebruikt.
-- Laat hete ingrediënten afkoelen voordat u deze gaat verwerken
(maximumtemperatuur 80°C).
-- Geluidsniveau: Lc = 78 dB(A).
Elektromagnetische velden (EMV)
Dit Philips-apparaat voldoet aan alle richtlijnen met betrekking tot
elektromagnetische velden (EMV). Mits het apparaat op de juiste wijze
en volgens de instructies in deze gebruiksaanwijzing wordt gebruikt, is
het veilig te gebruiken volgens het nu beschikbare wetenschappelijke
bewijs.
Ingebouwde beveiliging
Deze functie zorgt ervoor dat u het apparaat alleen kunt inschakelen als
u de blenderkan met mesunit, de keukenmachinekom, de
sapcentrifugekom met koppelunit of de citruspers op de juiste wijze op
de motorunit hebt bevestigd. Als de blenderkan met mesunit, de
keukenmachinekom, de sapcentrifugekom met koppelunit of de
citruspers op de juiste wijze is bevestigd, d.w.z. zover mogelijk in de
richting is gedraaid van het vergrendelingssymbool (‘klik’), wordt de
ingebouwde beveiliging ontgrendeld.
NO | Viktig
Les denne brukerveiledningen nøye før du bruker apparatet, og ta vare
på den for senere referanse.
Fare
-- Motorenheten må aldri senkes ned i vann eller annen væske, og den
må heller ikke skylles under rennende vann.
Advarsel
-- Før du kobler til apparatet, må du kontrollere at spenningen som er
angitt på apparatet, stemmer overens med nettspenningen.
-- For å unngå farlige situasjoner skal dette apparatet aldri kobles til en
timer.
-- Apparatet må ikke brukes hvis det er skade på ledningen, støpselet
eller andre deler.
-- Hvis ledningen er ødelagt, må den alltid skiftes ut av Philips, et
servicesenter som er godkjent av Philips, eller lignende kvalifisert
personell, slik at man unngår farlige situasjoner.
-- Dette apparatet er ikke tiltenkt bruk av personer (inkludert barn)
som har nedsatt sanseevne eller fysisk eller psykisk funksjonsevne,
eller personer som ikke har erfaring eller kunnskap, unntatt hvis de
får tilsyn eller instruksjoner om bruk av apparatet av en person som
er ansvarlig for sikkerheten.
-- Pass på at barn er under tilsyn, slik at de ikke leker med apparatet.
-- La aldri apparatet gå uten tilsyn.
-- Bruk aldri fingrene eller en gjenstand (f.eks. en slikkepott) til å skyve
ingredienser ned i materøret mens apparatet er i gang. Det er bare
stapperen som skal brukes til dette.
-- Vær forsiktig når du håndterer raspeskiven, kutteskiven, knivenheten
for hurtigmikseren eller knivenheten for foodprocessoren. Vær
ekstra forsiktig når du fjerner dem fra bollen eller kannen, når du
tømmer foodprocessorbollen eller hurtigmikserkannen, og når du
rengjør dem. Knivene kan være svært skarpe.
Viktig
-- Slå aldri av apparatet ved å vri på hurtigmikserkannen,
foodprocessorbollen eller juicerbollen. Slå alltid av apparatet ved å
vri hastighetsbryteren til AV.
-- Slå av apparatet før du demonterer eventuelt tilbehør.
-- Koble apparatet fra strømnettet umiddelbart etter bruk.
-- Koble alltid apparatet fra strømnettet før du stikker hånden eller en
gjenstand (f.eks. en slikkepott) inn i hurtigmikserkannen.
-- Vent til de bevegelige delene har stanset før du fjerner lokket på
bollen eller kannen.
13
-- Du må ikke bruke tilbehør eller deler fra andre produsenter, eller
deler som Philips ikke spesifikt anbefaler. Hvis du bruker denne
typen tilbehør eller deler, fører det til at garantien blir ugyldig.
-- Ikke overskrid maksimumsgrensen for innhold som er angitt på
foodprocessorbollen eller hurtigmikserkannen.
-- Ikke bruk juiceren hvis silen er skadet.
-- Se på tabellen i denne brukerhåndboken for korrekte mengder og
bearbeidingstider.
-- Før du bruker apparatet for første gang, må alle deler som kommer
i kontakt med mat, rengjøres grundig.
-- La varme ingredienser avkjøles før du kjører dem i foodprocessoren
(maks. temperatur: 80 °C).
-- Støynivå: Lc = 78 dB(A)
Elektromagnetiske felt (EMF)
Dette Philips-apparatet overholder alle standarder som gjelder for
elektromagnetiske felt (EMF). Hvis det håndteres riktig og i samsvar med
instruksjonene i denne brukerveiledningen, er det trygt å bruke det ut
fra den kunnskapen vi har per dags dato.
Innebygd sikkerhetslås
Denne funksjonen sikrer at du bare kan slå på apparatet hvis du har satt
hurtigmikserkannen riktig sammen med knivenheten,
foodprocessorbollen, juicerbollen med skjøteenhet eller sitruspressen på
motorenheten. Hvis hurtigmikserkannen med knivenhet,
foodprocessorbollen, juicerbollen med skjøteenhet eller sitruspressen er
satt riktig sammen, dvs. når det er vridd så langt som mulig mot
symbolet for låst enhet (klikk), er den innebygde sikkerhetslåsen ulåst.
PT | Importante
Leia este manual do utilizador com atenção, antes de utilizar o aparelho
e guarde-o para uma eventual consulta futura.
Perigo
-- Nunca mergulhe o motor em água ou noutro líquido, nem o
enxagúe à torneira.
14
Aviso
-- Verifique se a voltagem indicada no aparelho corresponde à
voltagem eléctrica local antes de o ligar.
-- Nunca ligue este aparelho a um temporizador de forma a evitar
situações de perigo.
-- Não se sirva do aparelho no caso de o fio de alimentação, a ficha
ou outros componentes se apresentarem danificados.
-- Se o fio estiver danificado, deve ser sempre substituído da Philips,
por um centro de assistência autorizado da Philips ou por pessoal
devidamente qualificado para se evitarem situações de perigo.
-- Este aparelho não deve ser utilizado por pessoas (incluindo
crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas,
ou com falta de experiência e conhecimento, a não ser que lhes
tenha sido dada supervisão ou instruções relativas à utilização do
aparelho por uma pessoa responsável pela sua segurança.
-- As crianças devem ser vigiadas para assegurar que não brincam
com o aparelho.
-- Nunca deixe o aparelho a funcionar sem vigilância.
-- Nunca utilize os dedos ou um objecto (por exemplo, uma espátula)
para empurrar os ingredientes no tubo de alimentação com o
aparelho em funcionamento. Utilize apenas o pressor para este fim.
-- Tenha muito cuidado ao manusear os discos, a lâmina da
liquidificadora ou a lâmina do robot. Tenha particular cuidado
quando os remover da taça ou copo, quando esvaziar a taça ou
copo quando os limpar. As extremidades cortantes são muito
afiadas.
Atenção
-- Nunca desligue o aparelho rodando o copo misturador, o robot ou
a taça. Desligue sempre o aparelho rodando o botão de controlo
de velocidade para a posição “OFF”.
-- Desligue o aparelho antes de desmontar qualquer acessório.
-- Desligue imediatamente o aparelho da tomada após cada utilização.
-- Desligue sempre o aparelho da corrente, antes de colocar os dedos
ou um objecto (p. ex., uma espátula) dentro do copo misturador.
-- Aguarde até que as peças em movimento parem de trabalhar antes
de retirar a tampa das taças ou o copo.
-- Nunca utilize quaisquer acessórios ou peças de outros fabricantes
ou que a Philips não tenha especificamente recomendado. Se
utilizar tais acessórios ou peças, a garantia torna-se inválida.
-- Não exceda o conteúdo máximo indicado na taça do robot ou no
copo misturador.
-- Não utilize a máquina de sumos se o filtro estiver danificado.
-- Consulte as tabelas deste manual do utilizador para os tempos de
processamento correctos.
-- Limpe muito bem todas as peças que entrarem em contacto com
os alimentos antes de utilizar o aparelho pela primeira vez.
-- Deixe os ingredientes quentes arrefecerem antes de os processar
(temperatura máx. 80 °C / 175 °F).
-- Nível de ruído: Lc= 78 dB (A).
Campos Electromagnéticos — EMF (Electro Magnetic
Fields)
Este aparelho Philips cumpre todas as normas relacionadas com campos
electromagnéticos (EMF). Se for manuseado correctamente e de
acordo com as instruções presentes no manual do utilizador, o aparelho
proporciona uma utilização segura, como demonstrado pelas provas
científicas actualmente disponíveis.
Fecho de segurança incorporado
Esta função permite a ligação do aparelho apenas após a montagem
correcta no motor do copo misturador com a lâmina, da taça do robot,
da taça da máquina de sumos com a unidade de encaixe ou o
espremedor de citrinos. Se o copo misturador com a lâmina, a taça do
robot, a taça da máquina de sumos com a unidade de encaixe ou o
espremedor de citrinos forem instalados correctamente (isto é, quanto
forem girados na direcção do símbolo de bloqueio até ouvir um
estalido), o fecho de segurança incorporado abre-se.
SV | Viktigt
Läs användarhandboken noggrant innan du använder apparaten och
spara den för framtida bruk.
Fara
-- Sänk aldrig ned motorenheten i vatten eller någon annan vätska och
skölj den inte under kranen.
Varning
-- Kontrollera att den spänning som anges på apparaten
överensstämmer med den lokala nätspänningen innan du ansluter
apparaten.
-- Anslut aldrig apparaten till en timer eftersom det kan leda till en
farlig situation.
-- Använd inte apparaten om nätsladden, stickkontakten eller någon
annan del är skadad.
-- Om nätsladden är skadad måste den alltid bytas ut av Philips, ett av
Philips auktoriserade serviceombud eller liknande behöriga
personer för att undvika olyckor.
-- Apparaten är inte avsedd för användning av personer (inklusive
barn) med olika funktionshinder, eller av personer som inte har
kunskap om hur apparaten används, om de inte övervakas eller får
instruktioner angående användning av apparaten av en person som
är ansvarig för deras säkerhet.
-- Små barn ska övervakas så att de inte kan leka med apparaten.
-- Lämna inte apparaten obevakad när den är igång.
-- Använd aldrig fingrarna eller något annat föremål än pressklossen
(t.ex. en slickepott) till att trycka ned ingredienser i matningsröret
när matberedaren är igång.
-- Var mycket försiktig när du hanterar skivorna, mixerns knivenhet
eller matberedarens knivenhet. Var extra försiktig när du tar bort
dem från matberedarskålen eller mixerbehållaren, när du tömmer
skålen eller behållaren och när du rengör dem. Eggarna är mycket
vassa.
Var försiktig
-- Stäng aldrig av apparaten genom att vrida på mixerbehållaren,
matberedarskålen eller juicerskålen. Stäng alltid av apparaten genom
att vrida hastighetskontrollvredet till OFF.
-- Stäng av apparaten innan du tar bort något tillbehör.
-- Dra ur nätsladden direkt efter användning.
15
-- Dra alltid ur nätsladden innan du stoppar ned fingrarna eller något
föremål (t.ex. en slickepott) i mixerbehållaren.
-- Vänta tills alla rörliga delar har stannat innan du tar bort locket från
skålarna eller behållaren.
-- Använd aldrig tillbehör eller delar från andra tillverkare om inte
Philips särskilt har rekommenderat dem. Om du använder sådana
tillbehör eller delar gäller inte garantin.
-- Överskrid inte maxgränsen för innehåll som anges på
matberedarskålen eller mixerbehållaren.
-- Använd inte juicern om silen är skadad.
-- Mängder och tillredningstider hittar du i tabellerna i den här
användarhandboken.
-- Rengör noggrant de delar som kommer i kontakt med mat innan du
använder apparaten för första gången.
-- Låt varma ingredienser svalna innan du tillreder dem
(maxtemperatur 80 °C).
-- Ljudnivå: Lc = 78 dB(A)
Elektromagnetiska fält (EMF)
Den här apparaten från Philips uppfyller alla standarder för
elektromagnetiska fält (EMF). Om apparaten hanteras på rätt sätt och
enligt instruktionerna i den här användarhandboken är den säker att
använda enligt de vetenskapliga belägg som finns i dagsläget.
Inbyggd säkerhetsspärr
Den här funktionen gör att det bara går att slå på apparaten om du har
monterat mixerbehållaren med knivenheten, matberedarskålen,
juicerskålen med kopplingsenheten eller citruspressen ordentligt på
motorenheten. Om mixerbehållaren med knivenheten,
matberedarskålen, juicerskålen med kopplingsenheten eller citruspressen
har monterats på rätt sätt, d.v.s. när den har vridits mot symbolen för
låst så långt det går (ett klickljud hörs), låses det inbyggda säkerhetslåset
upp.
TR | Önemli
Cihazı kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu okuyun ve gelecekte de
başvurmak üzere saklayın.
16
Tehlike
-- Motor ünitesini kesinlikle suya veya başka bir sıvıya batırmayın veya
muslukta durulamayın.
Uyarı
-- Cihazı fişe takmadan önce, üstünde yazılı olan gerilimin, evinizdeki
şebeke gerilimiyle uygun olup olmadığını kontrol edin.
-- Tehlikeli bir durum yaratmamak için cihazı zamanlayıcı düğmesine
bağlamayın.
-- Elektrik kordonu, fişi veya diğer parçaları hasar görmüş cihazları
kesinlikle kullanmayın.
-- Cihazın elektrik kablosu hasarlıysa, bir tehlike oluşturmasını önlemek
için mutlaka Philips’in yetki verdiği bir servis merkezi veya benzer
şekilde yetkili kişiler tarafından değiştirilmesini sağlayın.
-- Bu cihaz, güvenliklerinden sorumlu kişilerin nezareti veya talimatları
dışında, fiziksel, motor ya da zihinsel becerileri gelişmemiş veya bilgi
ve tecrübe açısından eksik kişiler tarafından (çocuklar da dahil)
kullanılmamalıdır.
-- Küçük çocukların cihazla oynamaları engellenmelidir.
-- Cihazı çalışır durumda bırakmayın.
-- Cihaz çalışırken, malzemeleri besleme kanalından içeri bastırmak için
asla parmaklarınızı veya başka bir cismi (örn. spatula) kullanmayın.
Bunun için sadece yiyecek iticisini kullanın.
-- Diskler, blender bıçak ünitesi ya da mutfak robotu bıçak ünitesini
kullanırken çok dikkatli olun. Bunları mutfak robotu haznesi veya
blender kavanozdan çıkartırken, hazneyi veya kavanozu boşaltırken
ve temizlerken özellikle dikkat edin. Kesici yüzeyleri son derece
keskindir.
Dikkat
-- Cihazı kesinlikle blender kavanozu, mutfak robotu haznesi ya da
meyve sıkacağı haznesini çevirerek kapatmayın. Cihazı mutlaka hız
kontrol düğmesini KAPALI konumuna getirerek kapatın.
-- Aksesuarları çıkarmadan önce cihazı kapatın.
-- Kullanım sonrasında, cihazı mutlaka prizden çekin.
-- Blender haznesinin içine elinizi ve herhangi bir cismi (örn. spatula)
sokmadan önce mutlaka cihaz fişini prizden çekin.
-- Haznelerin veya kavanozun kapağını çıkarmadan önce hareketli
parçaların durmasını bekleyin.
-- Başka marka ya da Philips tarafından önerilmeyen aksesuar ve
parçaları kesinlikle kullanmayın. Bu gibi aksesuar ve parçaları
kullandığınızda garantiniz geçersiz hale gelir.
-- Mutfak robotu haznesi veya blender kavanozunda belirtilen
maksimum kapasiteyi aşmayın.
-- Eğer süzgeç hasarlıysa meyve sıkacağını kullanmayın.
-- Uygun miktarlar ve işleme süreleri için bu kullanım kılavuzundaki
tablolara başvurun.
-- Cihazı ilk kez kullanmadan önce yiyeceklerle temas eden parçalarını
iyice temizleyin.
-- Sıcak malzemelerle işlem yapmadan önce, bunları soğumaya bırakın
(maks. sıcaklık 80 C°/175 F°).
-- Gürültü düzeyi: Lc = 78 dB(A)
Elektromanyetik alanlar (EMF)
Bu Philips cihazı elektromanyetik alanlarla (EMF) ilgili tüm standartlarla
uyumludur. Bu cihaz, gereği gibi ve bu kılavuzdaki talimatlara uygun
şekilde kullanıldığında, bugünün bilimsel verilerine göre kullanımı
güvenlidir.
Dahili güvenlik kilidi
Bu özellik cihazınızı yalnızca; bıçak üniteli blender kavanozu, mutfak
robotu haznesi, bağlantı üniteli mevye sıkacağı haznesi veya narenciye
sıkacağını motor ünitesine uygun şekilde yerleştirmiş olmanız durumunda
çalıştırabilmenizi sağlar. Eğer bıçak üniteli blender kavanozu, mutfak
robotu haznesi, bağlantı üniteli mevye sıkacağı haznesi veya narenciye
sıkacağı uygun şekilde takılmışsa, yani ‘kilitli’ işaretinin yönünde sonuna
kadar çevrilmişse (‘klik’), dahili emniyet kilidi açık konuma geçecektir.
17
18
EN | Assembly/disassembly
5
DA | Montering/afmontering
DE | Zusammenbauen/Auseinandernehmen
EL | Συναρμολόγηση/αποσυναρμολόγηση
4
ES | Montaje/desmontaje
FI | Kokoaminen/purkaminen
FR | Assemblage/désassemblage
IT | Montaggio e smontaggio
NL | Montage/demontage
NO | Montering/demontering
PT | Montagem/desmontagem
SV | Montering/isärtagning
TR | Montaj/demontaj
19
6
Nutmeg
Muskatnød
Muskatnuss
Μοσχοκάρυδο
Nuez moscada
Muskottipähkinää
Muscade
noce moscata
Nootmuskaat
Muskatnøtt
Noz-moscada
Muskotnöt
Muskat
Turmeric
Gurkemeje
Kurkuma
Turmeric
Cúrcuma
Maustekurkumaa
Curcuma
curcuma
Kurkuma
Gurkemeie
Açafrão-da-índia
Gurkmeja
Zerdeçal
20
EN | Blade - tips and warnings
Do not let the appliance run too long when you chop (hard) cheese
or chocolate. Otherwise these ingredients become too hot, start to
melt and turn lumpy.
Always put the food processor blade unit in the food processor bowl
before you add the ingredients.
Do not use the food processor blade to chop very hard ingredients
such as coffee beans, nutmeg, turmeric and ice cubes, as this may
cause the blade unit to become blunt.
Do not fill the bowl beyond the MAX indication.
-- The standard processing time for all chopping jobs is 30-60 seconds.
-- If you chop onions, press the pulse button a few times to prevent
the onions from becoming too finely chopped.
If food sticks to the blade unit or to the inside of the food processor
bowl:
1 Switch off the appliance.
2 Remove the lid from the food processor bowl.
3 Remove the ingredients from the blade unit or from the wall of
the bowl with a spatula.
DA | Knivenhed - tips og advarsler
Hvis du skal hakke (hård) ost eller chokolade, skal du ikke lade
apparatet køre for længe, da disse ingredienser vil blive for varme,
begynde at smelte og blive klumpede.
Sæt altid foodprocessorens knivenhed ned i skålen, før du tilfører
ingredienserne.
Brug ikke foodprocessorens knivenhed til hakning af meget hårde
ingredienser som f.eks. kaffebønner, muskatnød, gurkemeje og
isterninger, da dette kan gøre knivenheden sløv.
Fyld aldrig skålen over MAX-markeringen.
-- Normal tilberedningstid for hakning er 30-60 sekunder.
-- Hvis du skal hakke løg, skal du trykke på pulse-knappen et par gange
for at undgå, at løgene bliver for finthakkede.
Hvis der sætter sig madvarer fast på kniven eller indersiden af
foodprocessorskålen, gøres følgende:
1 Sluk for apparatet.
2 Fjern låget fra foodprocessorskålen.
3 Fjern madresterne på knivenheden eller indersiden af skålen med
en spatel.
DE | Messer: Tipps und Warnhinweise
Lassen Sie das Gerät nicht zu lange laufen, wenn Sie (Hart-)Käse oder
Schokolade zerkleinern. Die Zutaten werden sonst zu heiß, beginnen
zu schmelzen und werden klumpig.
Setzen Sie stets die Messereinheit in die Schüssel ein, bevor Sie die
Zutaten einfüllen.
Verwenden Sie die Küchenmaschine nicht zum Zerkleinern sehr
harter Zutaten wie Kaffeebohnen, Muskatnuss, Kurkuma oder
Eiswürfel, da das Messer dadurch stumpf werden kann.
Befüllen Sie die Schüssel nicht über die Markierung MAX hinaus.
-- Die normale Verarbeitungszeit zum Zerkleinern beträgt 30 bis
60 Sekunden.
-- Betätigen Sie beim Hacken von Zwiebeln mehrmals die Puls-Taste,
um zu verhindern, dass die Zwiebeln zu fein gehackt werden.
Wenn Zutaten an der Messereinheit kleben oder sich an der Innenwand
absetzen:
1 Schalten Sie das Gerät aus.
2 Nehmen Sie den Deckel von der Schüssel ab.
21
3 Benutzen Sie einen Teigschaber, um die Zutaten von der
Messereinheit und von der Innenwand der Schüssel zu entfernen.
EL | Λεπίδες - συμβουλές και προειδοποιήσεις
Μην αφήνετε τη συσκευή να λειτουργεί για πολύ ώρα
όταν ψιλοκόβετε (σκληρό) τυρί ή σοκολάτα. Διαφορετικά αυτά τα
υλικά θερμαίνονται πολύ, αρχίζουν να λιώνουν και σβολιάζουν.
Τοποθετείτε πάντα τις λεπίδες της κουζινομηχανής στον κάδο της
κουζινομηχανής προτού προσθέσετε τα υλικά.
Μην χρησιμοποιείτε τις λεπίδες της κουζινομηχανής για να
ψιλοκόψετε πολύ σκληρά υλικά όπως κόκκους καφέ,
μοσχοκάρυδο, turmeric και παγάκια, καθώς έτσι μπορεί να
αμβλυνθούν οι λεπίδες.
Μην γεμίζετε τον κάδο πάνω από την ένδειξη ΜΑΧ.
-- Ο συνήθης χρόνος επεξεργασίας για όλες τις εργασίες
κομματιάσματος είναι 30-60 δευτερόλεπτα.
-- Εάν ψιλοκόψετε κρεμμύδια, πιέστε το κουμπί στιγμιαίας
λειτουργίας (pulse) μερικές φορές προκειμένου να μην
ψιλοκοπούν πάρα πολύ τα κρεμμύδια.
Εάν κολλήσει τροφή στις λεπίδες ή στο εσωτερικό του κάδου της
κουζινομηχανής:
1 Απενεργοποιήστε τη συσκευή.
2 Αφαιρέστε το καπάκι από τον κάδο της κουζινομηχανής.
3 Αφαιρέστε τα υλικά από τις λεπίδες ή από τα τοιχώματα του
κάδου με μια σπάτουλα.
ES | Cuchillas - consejos y advertencias
No deje que el aparato funcione demasiado tiempo cuando pique
queso (duro) o chocolate, ya que si estos ingredientes se calientan
demasiado pueden empezar a derretirse y formar grumos.
22
Coloque siempre las cuchillas del robot de cocina en su recipiente
antes de añadir los ingredientes.
No utilice las cuchillas del robot de cocina para picar ingredientes
muy duros, como granos de café, nuez moscada, cúrcuma y cubitos de
hielo, ya que podrían estropear el filo de la unidad de cuchillas.
No llene el recipiente por encima de la indicación MAX.
-- El tiempo de procesado estándar para picar es de 30 a 60 segundos.
-- Si va a picar cebolla, pulse el botón turbo unas cuantas veces para
evitar picarla demasiado fina.
Si la comida se pega a la unidad de cuchillas o al interior del recipiente
del robot de cocina:
1 Apague el aparato.
2 Quite la tapa del recipiente del robot de cocina.
3 Retire los ingredientes de la unidad de cuchillas o de las paredes
del recipiente con una espátula.
FI | Terä - vihjeitä ja varoituksia
Älä käytä laitetta liian pitkään, jos hienonnat kovaa juustoa tai suklaata.
Aineet saattavat kuumentua, alkaa sulaa ja muuttua kokkareisiksi.
Aseta aina terä kulhoon ennen raaka-aineiden lisäämistä.
Älä pilko monitoimikoneen terällä kovia aineksia, kuten kahvipapuja,
muskottipähkinää, maustekurkumaa tai jääpaloja, sillä teräyksikkö voi
tylsyä.
Täytä kulho enintään MAX-merkkiin asti.
-- Normaali käsittelyaika kaikessa hienonnuksessa on 30-60 sekuntia.
-- Jos hienonnat sipuleita, paina PULSE-painiketta muutamia kertoja,
jotta sipuli ei pilkkoudu liian hienoksi.
Jos aineet tarttuvat teräyksikköön tai kulhon reunoihin:
1 Katkaise laitteesta virta.
2 Avaa monitoimikoneen kulhon kansi.
3 Irrota aineet teräyksiköstä tai kulhon reunoista kaapimella.
FR | Lame : conseils et avertissements
Ne faites pas fonctionner l’appareil trop longtemps lorsque vous
hachez du fromage (à pâte dure) ou du chocolat car les ingrédients
deviendraient trop chauds, commenceraient à fondre et à former des
grumeaux.
Insérez toujours l’ensemble lames du robot ménager dans le bol du
robot ménager avant d’y verser des ingrédients.
N’utilisez pas l’ensemble lames du robot ménager avec des
ingrédients très durs, tels que des grains de café, des noix de muscade,
du curcuma ou des glaçons, car cela pourrait émousser l’ensemble
lames.
Ne remplissez pas le bol au-delà de l’indication de niveau maximal
(MAX).
-- La durée d’utilisation standard pour le hachage d’ingrédients est de
30 à 60 secondes.
-- Si vous hachez des oignons, appuyez sur le bouton Pulse à plusieurs
reprises afin d’éviter que les oignons ne soient hachés trop
finement.
Si des ingrédients s’accumulent sur l’ensemble lames ou sur les parois
intérieures du bol du robot ménager :
1 Éteignez l’appareil.
2 Retirez le couvercle du bol du robot ménager.
3 Détachez les ingrédients de l’ensemble lames ou de la paroi du
bol à l’aide d’une spatule.
IT | Lame - consigli e avvertenze
Quando tritate formaggi duri o cioccolata, non lasciate l’apparecchio
in funzione troppo a lungo, al fine di evitare che questi ingredienti
si riscaldino eccessivamente, inizino a sciogliersi e formino dei grumi.
Inserite sempre il gruppo lame nel recipiente del robot da cucina
prima di aggiungere gli ingredienti.
Non usate la lama del robot da cucina per tritare ingredienti molto
duri come chicchi di caffè, noce moscata, curcuma e cubetti di
ghiaccio, per evitare che il gruppo lame si danneggi.
Non superate il livello massimo di riempimento del recipiente.
-- Il tempo di lavorazione standard per tritare è di 30-60 secondi.
-- Se state tritando delle cipolle, premete il pulsante a intermittenza
per evitare di tritarle troppo finemente.
Se gli ingredienti si attaccano al gruppo lame o alle pareti del recipiente
del robot da cucina:
1 Spegnete l’apparecchio.
2 Rimuovete il coperchio dal recipiente del robot da cucina.
3 Staccate gli ingredienti dal gruppo lame o dalle pareti del
recipiente usando una spatola.
NL | Mes - tips en waarschuwingen
Laat het apparaat niet te lang doorwerken wanneer u (harde) kaas of
chocolade hakt. Deze ingrediënten worden anders te heet, waardoor
ze gaan smelten en klonteren.
Plaats de mesunit van de keukenmachine altijd in de
keukenmachinekom voordat u de ingrediënten erin doet.
Gebruik het mes van de keukenmachine niet om zeer harde
ingrediënten fijn te hakken, zoals koffiebonen, nootmuskaat, kurkuma
en ijsblokjes. Hierdoor kan de mesunit bot worden.
23
Vul de kom niet tot boven de MAX-aanduiding.
-- De standaardverwerkingstijd voor alle hakbewerkingen is 30 tot 60
seconden.
-- Als u uien hakt, druk dan een paar keer op de pulsknop om te
voorkomen dat de uien te fijn worden gehakt.
Als er ingrediënten aan de mesunit of aan de binnenkant van de
keukenmachinekom blijven kleven:
1 Schakel het apparaat uit.
2 Verwijder het deksel van de keukenmachinekom.
3 Verwijder de ingrediënten met een spatel van de mesunit of van
de wand van de kom.
NO | Kniv – tips og advarsler
Du må ikke la apparatet gå for lenge når du hakker opp (hard) ost
eller sjokolade. Ingrediensene kan bli for varme, begynne å smelte og
bli klumpete.
Sett alltid knivenheten for foodprocessor i foodprocessorbollen før
du tilsetter ingredienser.
Ikke bruk foodprocessorkniven til å hakke veldig harde ingredienser, f.
eks. kaffebønner, muskatnøtt, gurkemeie og isbiter. Dette kan føre til
at knivenheten blir sløv.
Ikke fyll bollen over MAX-nivået.
-- Standard bearbeidingstid for all opphakking er 30–60 sekunder.
-- Hvis du hakker løk, bør du trykke på pulseringsknappen et par
ganger, slik at løken ikke blir for finhakket.
Hvis ingrediensene sitter fast på knivenheten eller på innsiden av
foodprocessorbollen:
1 Slå av apparatet.
2 Fjern lokket fra foodprocessorbollen.
24
3 Fjern ingrediensene fra knivenheten eller innsiden av bollen med
en slikkepott.
PT | Lâmina - sugestões e avisos
Não deixe o aparelho a funcionar demasiado tempo quando picar
queijo (rijo) ou chocolate. Caso contrário, estes ingredientes aquecem
demasiado, começam a derreter e ganham grumos.
Introduza sempre a lâmina do robot na taça antes de começar a
adicionar os ingredientes.
Não utilize a lâmina do robot para cortar ingredientes muito duros
como grãos de café, noz-moscada, açafrão-da-índia e cubos de gelo,
pois pode fazer com que a lâmina fique bloqueada.
Não ultrapasse a indicação MAX da taça.
-- O tempo de processamento normal para picar ingredientes é de
30-60 segundos.
-- Se estiver a picar cebolas, prima o botão “pulse” algumas vezes para
evitar que as cebolas fiquem demasiado picadas.
Se os alimentos se agarrarem à lâmina ou às paredes da taça:
1 Desligue o aparelho.
2 Retire a tampa da taça.
3 Retire os ingredientes da lâmina ou das paredes da taça com uma
espátula.
SV | Kniv – tips och varningar
Låt inte apparaten gå för länge när du hackar hårdost eller choklad.
Ingredienserna kan då bli för varma, börja smälta och bli klumpiga.
Sätt alltid matberedarens knivenhet i matberedarskålen innan du
tillsätter ingredienserna.
Använd inte matberedarkniven till att hacka mycket hårda
ingredienser som kaffebönor, muskotnöt, gurkmeja eller isbitar
eftersom det kan göra knivenheten slö.
Fyll inte skålen över MAX-nivån.
1 Cihazı kapatın.
2 Mutfak robotu haznesinin kapağını açın.
3 Spatula yardımı ile bıçak ünitesine veya haznenin duvarına yapışan
malzemeleri sıyırın.
-- Den normala tillredningstiden för all hackning är 30–60 sekunder.
-- Om du hackar lök trycker du på pulsknappen några gånger för att
förhindra att löken blir för fint hackad.
Gör så här om mat fastnar på knivenheten eller på matberedarskålens
insida:
1 Stäng av apparaten.
2 Ta bort locket från matberedarskålen.
3 Ta bort ingredienserna från knivenheten eller från skålens sidor
med en slickepott.
TR | Bıçak - ipuçları ve uyarılar
Sert peynir veya çikolata doğrarken cihazı çok uzun süre çalıştırmayın.
Aksi taktirde, bu malzemeler fazla ısınarak erimeye ve topaklaşmaya
başlarlar.
Mutfak robotu bıçak ünitesini mutfak robotu haznesine malzemeleri
eklemeden önce yerleştirin.
Kahve çekirdeği, muskat, zerdeçal ve buz küpü gibi çok sert
malzemeleri parçalamak için mutfak robotu bıçağını kullanmayın. Bu
işlemler bıçak ünitesinin körleşmesine neden olur.
Hazneyi MAX göstergesini aşmayacak şekilde doldurun.
-- Tüm doğrama işlemlerinde standart işlem süresi 30-60 saniyedir.
-- Soğan doğrarken darbe düğmesine birkaç kez basarak soğanın çok
ince doğranmasını önleyin.
Yiyecekleriniz bıçak ünitesine veya mutfak robotu haznesinin iç kısmına
yapışırsa:
25
26
6
27
EN | Kneading accessory - tips and warnings
-- Always put the kneading accessory in the food processor bowl
before you add the ingredients.
-- The standard processing time for all kneading jobs is 30-180
seconds.
DA | Ælteindsats - tips og advarsler
-- Montér altid ælteindsatsen i foodprocessorskålen, før du kommer
ingredienserne i.
-- Normal tilberedningstid for æltning er 30-180 sekunder.
DE | Knethaken: Tipps und Warnhinweise
-- Setzen Sie stets den Knethaken in die Schüssel, bevor Sie die
Zutaten einfüllen.
-- Die normale Verarbeitungszeit zum Kneten beträgt 30 bis
180 Sekunden.
EL | Εξάρτημα ζύμωσης - συμβουλές και
προειδοποιήσεις
-- Τοποθετείτε πάντα το εξάρτημα ζύμωσης στον κάδο της
κουζινομηχανής προτού προσθέσετε τα υλικά.
-- Ο συνήθης χρόνος επεξεργασίας για όλες τις εργασίες
ζύμωσης είναι 30-180 δευτερόλεπτα.
ES | Accesorio para amasar - consejos y advertencias
-- Coloque siempre el accesorio para amasar en el recipiente del
robot de cocina antes de añadir los ingredientes.
-- El tiempo de procesado estándar para amasar es de 30 a
180 segundos.
FI | Vaivauslisälaite - vihjeitä ja varoituksia
-- Aseta aina vaivauslisälaite monitoimikoneen kulhoon ennen aineiden
lisäämistä.
-- Normaali käsittelyaika kaikessa vaivauksessa on 30-180 sekuntia.
28
FR | Accessoire de pétrissage : conseils et
avertissements
-- Insérez toujours l’accessoire de pétrissage dans le bol du robot
ménager avant d’y ajouter des ingrédients.
-- La durée d’utilisation standard pour le pétrissage d’ingrédients est
de 30 à 180 secondes.
IT | Accessorio per impastare - consigli e avvertenze
-- Inserite sempre l’accessorio per impastare nel recipiente del robot
da cucina prima di aggiungere gli ingredienti.
-- Il tempo di lavorazione standard per impastare è di 30-180 secondi.
NL | Kneedaccessoire - tips en waarschuwingen
-- Plaats altijd het kneedaccessoire in de keukenmachinekom voordat
u de ingrediënten toevoegt.
-- De standaardverwerkingstijd voor alle kneedbewerkingen is 30 tot
180 seconden.
NO | Elteutstyr – tips og advarsler
-- Sett alltid elteutstyret i foodprocessorbollen før du tilsetter
ingrediensene.
-- Standard bearbeidingstid for all elting er 30–180 sekunder.
PT | Batedor - sugestões e avisos
-- Introduza sempre o batedor na taça antes de começar a adicionar
os ingredientes.
-- O tempo de processamento normal para bater é de 30-180
segundos.
SV | Knådningstillbehör – tips och varningar
-- Sätt alltid knådningstillbehöret i matberedarskålen innan du tillsätter
ingredienserna.
-- Den normala tillredningstiden för all knådning är 30–180 sekunder.
TR | Yoğurma aksesuarı - ipuçları ve uyarılar
-- Yoğurma aksesuarını mutfak robotu haznesine mutlaka malzemeleri
eklemeden önce yerleştirin.
-- Tüm yoğurma işlemleri için standart işlem süresi 30-180 saniyedir.
29
5
HR7774
4
3
HR7775
30
EN | Discs - tips and warnings
Do not exert too much pressure on the pusher when you press
ingredients down the feeding tube.
Do not let the appliance run too long when you shred (hard) cheese.
Otherwise the cheese becomes too hot, starts to melt and turns
lumpy. Do not use the shredding disc to shred chocolate. Only use
the food processor blade unit (page 20) for this purpose.
Do not fill the bowl beyond the MAX indication.
1 Pre-cut large ingredients to make them fit into the feeding tube.
2 Fill the feeding tube evenly for the best results.
-- When you shred or granulate soft ingredients, use a low speed to
prevent the ingredients from turning into a puree.
-- If the ingredients you are going to shred or slice have a small
diameter, put the outer pusher in the feeding tube to make the
feeding tube smaller. Then use the inner pusher to push the
ingredients down the feeding tube.
-- When you have to process a large amount of ingredients, process
small batches and empty the bowl between batches.
Adjustable slicing disc - tips and warnings
The adjustable slicing disc allows you to cut ingredients to any thickness
you like.
The slicing insert has a very sharp cutting edge. Do not touch the
cutting edge.
3 Turn the adjusting knob to set the slicing disc to the slicing
thickness you prefer.
DA | Skiver – tips og advarsler
Tryk ikke nedstopperen for hårdt ned, når ingredienserne presses ned
i påfyldningstragten.
Lad ikke apparatet køre for længe, når du river (hård) ost. Ellers vil
osten blive for varm, begynde at smelte og blive klumpet. Brug ikke
riveskiven til at rive chokolade. Brug kun foodprocessorens knivenhed
(side 20) til dette formål.
Fyld aldrig skålen over MAX-markeringen.
1 Skær store ingredienser i mindre stykker, der passer til
påfyldningstragten.
2 Det bedste resultat opnås, når ingredienserne fordeles jævnt i
påfyldningstragten.
-- Når du river eller findeler bløde ingredienser, skal du bruge en lav
hastighed for at undgå, at ingredienserne bliver til puré.
-- Hvis ingredienserne, der skal rives eller snittes har en lille diameter,
kan du sætte den ydre nedstopper ned i påfyldningstragten for at
gøre påfyldningstragten mindre. Brug derefter den indre nedstopper
til at skubbe ingredienserne ned i påfyldningstragten.
-- Når du skal tilberede en stor mængde ingredienser, skal du gøre det
af flere omgange og tømme skålen mellem hver portion.
Regulérbar snitteskive – tips og advarsler
Do not fill the bowl beyond the MAX indication.
Ved brug af den regulérbare snitteskive kan ingredienserne snittes i den
ønskede tykkelse.
1 Insert the slicing insert into the top of the carrier.
Æggene har en meget skarp skæreside. Rør ikke ved den.
2 Attach the adjusting knob to the bottom of the disc and turn it to
the position marked with a dot to lock it.
Fyld aldrig skålen over MAX-markeringen.
1 Sæt knivenheden ind i toppen af holderen.
31
2 Sæt justeringsknappen fast til skivens bund, og drej den til den
prik-markerede position, for at fastlåse den.
3 Drej justeringsknappen for at indstille snitteskiven til den ønskede
tykkelse.
DE | Einsätze: Tipps und Warnhinweise
Üben Sie nicht zu viel Druck auf den Stopfer aus, wenn Sie Zutaten in
die Einfüllöffnung füllen.
Lassen Sie das Gerät nicht zu lange laufen, wenn Sie (Hart-)Käse
zerkleinern. Der Käse wird sonst zu heiß, beginnt zu schmelzen und
wird klumpig.Verwenden Sie zum Raspeln von Schokolade nicht die
Raspelscheibe, sondern nur die Messereinheit (siehe Seite 20).
Befüllen Sie die Schüssel nicht über die Markierung MAX hinaus.
1 Schneiden Sie größere Stücke vor, damit Sie in die Einfüllöffnung
passen.
2 Die besten Ergebnisse erhalten Sie, wenn Sie die Einfüllöffnung
gleichmäßig füllen.
-- Wählen Sie zum Zerkleinern weicher Zutaten eine niedrige
Geschwindigkeit, damit sie nicht zu Brei werden.
-- Wenn Sie Zutaten mit kleinerem Durchmesser schneiden oder
raspeln möchten, setzen Sie den äußeren Stopfer in die
Einfüllöffnung ein, so dass diese kleiner wird. Befördern Sie dann die
Zutaten mit dem inneren Stopfer in die Einfüllöffnung.
-- Verarbeiten Sie größere Mengen nicht auf einmal, sondern in
mehreren kleinen Portionen nacheinander. Leeren Sie
zwischendurch die Schüssel.
Verstellbare Schneidescheibe:Tipps und Warnhinweise
Mit der verstellbaren Schneidescheibe können Sie die Zutaten in die
gewünschte Dicke schneiden.
Die Klingen des Schneideinsatzes sind sehr scharf. Berühren Sie die
Klingen nicht.
32
Befüllen Sie die Schüssel nicht über die Markierung MAX hinaus.
1 Setzen Sie den Schneideinsatz oben in die Trägerscheibe ein.
2 Befestigen Sie den Regler an der Unterseite der Scheibe und
drehen Sie ihn in die mit einem Punkt markierte Stellung, um die
Scheibe zu fixieren.
3 Stellen Sie den Regler dann auf die gewünschte Dicke zum
Schneiden der Zutaten ein.
EL | Δίσκοι κοπής - συμβουλές και προειδοποιήσεις
Μην ασκείτε μεγάλη πίεση στο εξάρτημα ώθησης όταν πιέζετε
υλικά μέσα στο στόμιο τροφοδοσίας.
Μην αφήνετε τη συσκευή να λειτουργεί για πολύ ώρα
όταν τεμαχίζετε (σκληρό) τυρί. Διαφορετικά, το τυρί θερμαίνεται
πολύ, αρχίζει να λιώνει και σβολιάζει. Μην χρησιμοποιείτε το δίσκο
κοπής για τεμαχισμό προκειμένου να τεμαχίσετε σοκολάτα.
Χρησιμοποιείτε μόνο τις λεπίδες της κουζινομηχανής (σελίδα 20)
για αυτό το σκοπό.
Μην γεμίζετε τον κάδο πάνω από την ένδειξη ΜΑΧ.
1 Κόψτε από πριν τα μεγάλα υλικά προκειμένου να χωρέσουν
μέσα στο στόμιο τροφοδοσίας.
2 Γεμίστε ομοιόμορφα το στόμιο τροφοδοσίας για καλύτερα
αποτελέσματα.
-- Όταν τεμαχίζετε ή τρίβετε μαλακά υλικά, χρησιμοποιείτε χαμηλή
ταχύτητα προκειμένου να μην πολτοποιηθούν τα υλικά.
-- Εάν τα υλικά που θα τεμαχίσετε ή κόψετε σε φέτες έχουν μικρή
διάμετρο, τοποθετήστε το εξωτερικό εξάρτημα ώθησης μέσα
στο στόμιο τροφοδοσίας ώστε το στόμιο τροφοδοσίας να
στενέψει. Στη συνέχεια, χρησιμοποιείστε το εσωτερικό εξάρτημα
ώθησης για να σπρώξετε τα υλικά μέσα στο στόμιο
τροφοδοσίας.
-- Όταν θέλετε να επεξεργαστείτε μεγάλη ποσότητα υλικών,
επεξεργαστείτε τα σε μικρές δόσεις και αδειάζετε τον κάδο
μεταξύ των δόσεων.
Ρυθμιζόμενος δίσκος κοπής για κοπή σε φέτες συμβουλές και προειδοποιήσεις
Ο ρυθμιζόμενος δίσκος κοπής για κοπή σε φέτες σας επιτρέπει να
κόβετε υλικά σε οποιοδήποτε πάχος επιθυμείτε.
Ο δίσκος κοπής για κοπή σε φέτες έχει πολύ κοφτερό σημείο
κοπής. Μην αγγίζετε το σημείο κοπής.
Μην γεμίζετε τον κάδο πάνω από την ένδειξη ΜΑΧ.
1 Εισαγάγετε το δίσκο κοπής για κοπή σε φέτες στο επάνω
μέρος του φορέα.
2 Προσαρτήστε το διακόπτη ρύθμισης στο κάτω μέρος του
δίσκου κοπής και γυρίστε τον στη θέση με την κουκκίδα
προκειμένου να κλειδώσει.
3 Γυρίστε το διακόπτη ρύθμισης για να ρυθμίσετε τον δίσκο
κοπής για κοπή σε φέτες στο επιθυμητό πάχος.
ES | Discos - consejos y advertencias
No ejerza demasiada presión con el empujador cuando empuje los
ingredientes por el orificio de entrada.
No deje que el aparato funcione demasiado tiempo cuando corte en
tiras queso (duro), ya que éste se calentaría y empezaría a derretirse
y a formar grumos. No utilice el disco para cortar en tiras para rallar
chocolate. Utilice sólo la unidad de cuchillas del robot de cocina
(página 20) para este fin.
2 Para obtener los mejores resultados, llene el tubo del orificio de
entrada uniformemente.
-- Cuando corte en tiras o ralle ingredientes blandos, utilice una
velocidad baja para evitar que los ingredientes se conviertan en
puré.
-- Si los ingredientes que va a cortar en tiras o en rodajas tienen un
diámetro pequeño, coloque el empujador exterior en el orificio de
entrada para hacerlo más pequeño. Luego utilice el empujador
interior para empujar los ingredientes por el orificio de entrada.
-- Cuando tenga que procesar una gran cantidad de ingredientes,
divídalos en pequeños lotes y procese cada uno por separado,
vaciando el recipiente cada vez.
Disco ajustable para cortar en rodajas - consejos y
advertencias
El disco ajustable para cortar en rodajas le permite cortar ingredientes
con el grosor que desee.
No toque el borde del accesorio para cortar en rodajas, ya que está
muy afilado.
No llene el recipiente por encima de la indicación MAX.
1 Inserte el accesorio para cortar en rodajas en la parte superior
del soporte.
2 Coloque el botón de ajuste en la parte inferior del disco y gírelo
hasta la posición marcada con un punto para fijarlo.
3 Gire el botón de ajuste para establecer el grosor de corte que
desee.
FI | Levyt - vihjeitä ja varoituksia
No llene el recipiente por encima de la indicación MAX.
Älä käytä liikaa voimaa painaessasi raaka-aineita työntimen avulla
syöttösuppiloon.
1 Corte los ingredientes grandes antes de introducirlos por el
orificio de entrada.
Älä käytä laitetta liian pitkään, jos hienonnat kovaa juustoa. Juusto
saattaa kuumentua, alkaa sulaa ja muuttua kokkareiseksi. Älä hienonna
33
suklaata silppurilevyllä. Käytä tähän tarkoitukseen vain
monitoimikoneen teräyksikköä (sivu 20).
disque pour râper du chocolat. Utilisez exclusivement l’ensemble
lames du robot ménager (page 20) à cette fin.
Täytä kulho enintään MAX-merkkiin asti.
Ne remplissez pas le bol au-delà de l’indication de niveau maximal
(MAX).
1 Pilko suurina paloina olevat raaka-aineet siten, että ne mahtuvat
syöttösuppiloon.
2 Täytä syöttösuppilo mahdollisimman tasaisesti.
-- Käytä pehmeitä raaka-aineita suikaloitaessa tai rakeistettaessa hidasta
nopeutta, jotta raaka-aineet eivät soseudu.
-- Jos haluat silputa tai viipaloida pieniä aineksia, pienennä syöttöaukkoa
asettamalla ulkotyönnin syöttöaukkoon. Työnnä sitten ainekset alas
syöttöaukosta sisätyöntimellä.
-- Kun käsiteltävänä on suuria raaka-ainemääriä, käsittele raaka-aineet
pienissä erissä ja tyhjennä kulho erien välillä.
Säädettävä viipalointiterä - vihjeitä ja varoituksia
Säädettävällä viipalointiterällä saat juuri niin paksuja viipaleita kuin haluat.
Viipalointilisäosan terä on erittäin terävä. Älä koske terään.
2 Pour de meilleurs résultats, remplissez la cheminée de façon
régulière.
-- Pour râper ou couper finement des ingrédients à consistance molle,
utilisez une vitesse lente afin d’éviter de les réduire en purée.
-- Si les ingrédients à râper ou émincer sont de petit diamètre, insérez
le poussoir externe dans la cheminée pour rétrécir son ouverture,
puis introduisez les ingrédients dans la cheminée à l’aide du poussoir
interne.
-- Si vous devez préparer d’importantes quantités d’aliments, procédez
par petites portions et videz le bol après chaque utilisation.
Disque à trancher réglable : conseils et avertissements
Täytä kulho enintään MAX-merkkiin asti.
Le disque à trancher réglable vous permet de trancher les ingrédients à
l’épaisseur voulue.
1 Aseta viipalointiterä teräalustan päälle.
Le couteau est extrêmement coupant. Ne touchez pas la lame.
2 Kiinnitä säätönuppi terän pohjaan ja lukitse terä kääntämällä se
pisteellä merkittyyn kohtaan.
3 Aseta haluamasi viipaleen paksuus kääntämällä säätönuppia.
FR | Disques : conseils et avertissements
N’exercez pas une pression trop forte sur le poussoir après avoir
introduit des ingrédients dans la cheminée de remplissage.
Ne faites pas fonctionner l’appareil trop longtemps lorsque vous
hachez du fromage (à pâte dure) car il deviendrait trop chaud,
commencerait à fondre et à former des grumeaux. N’employez pas le
34
1 Précoupez les gros aliments afin de pouvoir les introduire dans la
cheminée.
Ne remplissez pas le bol au-delà de l’indication de niveau maximal
(MAX).
1 Fixez le couteau sur le support.
2 Fixez le dispositif de réglage sous le disque, puis tournez-le jusqu’à
la position indiquée par un point pour le verrouiller.
3 Tournez le dispositif de réglage pour définir l’épaisseur de
tranchage souhaitée.
IT | Dischi - consigli e avvertenze
Non esercitate una pressione eccessiva sul pestello quando premete
gli ingredienti nell’apertura di inserimento.
Quando grattugiate formaggi duri, non lasciate l’apparecchio in
funzione troppo a lungo, al fine di evitare che il formaggio si riscaldi
eccessivamente, inizi a sciogliersi e formi dei grumi. Non utilizzate il
disco per grattugiare il cioccolato, ma esclusivamente il gruppo lame
(pagina 20).
Non superate il livello massimo di riempimento del recipiente.
1 Tagliate a pezzi gli ingredienti affinché siano delle giuste
dimensioni per l’apertura di inserimento.
2 Per ottenere risultati migliori, riempite l’apertura in modo
uniforme.
-- Quando grattugiate o sminuzzate ingredienti morbidi, utilizzate una
velocità bassa, al fine di evitare che si riducano in purea.
-- Se gli ingredienti che si stanno per grattugiare o affettare hanno
un diametro piccolo, inserite il pestello esterno nell’apertura per
l’inserimento del cibo in modo da ridurne l’ampiezza. Utilizzate il
pestello interno per spingere gli ingredienti nell’apertura di
inserimento.
-- Se dovete lavorare grosse quantità di ingredienti, ricordate di
introdurre solo pochi pezzi alla volta e svuotate il recipiente di tanto
in tanto.
Disco regolabile per affettare - consigli e avvertenze
Il disco regolabile per affettare permette di tagliare gli ingredienti allo
spessore desiderato.
Non toccate il disco per affettare poiché ha bordi taglienti
estremamente affilati.
1 Inserite il disco per affettare in cima al supporto.
2 Collegate la manopola di regolazione alla base del disco e giratela
fino a raggiungere la posizione indicata per bloccarla.
3 Ruotate la manopola di regolazione in modo da impostare lo
spessore del disco per affettare desiderato.
NL | Schijven - tips en waarschuwingen
Oefen niet te veel druk uit op de stamper wanneer u de ingrediënten
door de vultrechter naar beneden duwt.
Laat het apparaat niet te lang doorwerken wanneer u (harde) kaas
raspt. De kaas wordt anders te heet, waardoor deze gaat smelten en
klonteren. Gebruik de raspschijf niet om chocolade te raspen.
Gebruik daarvoor alleen de mesunit van de keukenmachine (zie
pagina 20).
Vul de kom niet tot boven de MAX-aanduiding.
1 Snijd grote stukken voedsel in kleinere stukjes die in de
vultrechter passen.
2 Plaats de ingrediënten gelijkmatig in de vultrechter voor het beste
resultaat.
-- Kies een lage snelheid wanneer u zachte ingrediënten raspt of
granuleert om te voorkomen dat ze tot puree worden vermalen.
-- Als de ingrediënten die u gaat raspen of snijden een kleine diameter
hebben, plaatst u de buitenste stamper in de vultrechter om de
vultrechter kleiner te maken. Gebruik vervolgens de binnenste
stamper om ingrediënten door de vultrechter naar beneden te
duwen.
-- Wanneer u een grote hoeveelheid ingrediënten wilt verwerken,
verwerk dan kleine porties en maak de kom tussentijds regelmatig
leeg.
Non superate il livello massimo di riempimento del recipiente.
35
Instelbare snijschijf - tips en waarschuwingen
Met de instelbare snijschijf kunt u ingrediënten op elke gewenste dikte
snijden.
De snijschijf heeft een zeer scherpe snijkant. Raak de snijkant niet aan.
Vul de kom niet tot boven de MAX-aanduiding.
1 Plaats de snijschijf in de bovenkant van de houder.
2 Bevestig de instelknop op de onderkant van de schijf en draai de
knop naar de stand die is gemarkeerd met een stip om de knop te
vergrendelen.
3 Draai de instelknop om de snijschijf op de gewenste snijdikte in te
stellen.
NO | Skiver – tips og advarsler
Ikke trykk for hardt på stapperen når du presser ingrediensene ned i
materøret.
Du må ikke la apparatet kjøre for lenge når du river (hard) ost. Osten
kan bli for varm, begynne å smelte og bli klumpete. Ikke bruk
raspeskiven til å rive sjokolade. Det er bare foodprocessorkniven
(side 20) som skal brukes til dette formålet.
Ikke fyll bollen over MAX-nivået.
1 Del opp store ingredienser på forhånd, slik at de passer i
materøret.
2 Fyll materøret jevnt for å oppnå best mulig resultat.
-- Når du rasper eller maler myke ingredienser, bør du bruke lav
hastighet, slik at ingrediensene ikke blir most.
-- Hvis ingrediensene som du skal raspe eller kutte har liten diameter,
må du sette den ytre stapperen i materøret for å gjøre materøret
mindre. Deretter bruker du den indre stapperen til å stappe
ingrediensene ned i materøret.
36
-- Når du skal bearbeide store mengder ingredienser, deler du dem
opp i flere omganger og tømmer bollen mellom hver gang.
Justerbar kutteskive – tips og advarsler
Ved hjelp av den justerbare kutteskiven kan du kutte ingrediensene i
den tykkelsen du ønsker.
Skiveinnlegget har en veldig skarp kniv. Ikke rør kniven.
Ikke fyll bollen over MAX-nivået.
1 Sett i skiveinnlegget på toppen av holderen.
2 Fest justeringsbryteren nederst på skiven og vri den til stillingen
merket med en prikk for å låse den.
3 Vri justeringsbryteren til kutteskiven er på den tykkelsen du
foretrekker.
PT | Discos - sugestões e avisos
Não exerça demasiada força sobre o pressor quando estiver a
empurrar os alimentos para dentro do tubo de alimentação.
Não deixe o aparelho a funcionar demasiado tempo quando cortar
queijo (duro). Caso contrário, o queijo fica demasiado quente, começa
a derreter e ganha grumos. Não utilize o disco de cortar para cortar
chocolate. Utilize apenas a lâmina do robot (página 20) para este fim.
Não ultrapasse a indicação MAX da taça.
1 Corte previamente os ingredientes maiores de modo a caberem
no tubo de alimentação.
2 Encha o tubo de alimentação uniformemente para obter os
melhores resultados.
-- Quando estiver a cortar ou a granular ingredientes moles, utilize
uma velocidade baixa para evitar que os ingredientes se
transformem em puré.
-- Se os ingredientes que vai cortar ou fatiar tiverem um diâmetro
pequeno, coloque o pressor exterior no tubo de alimentação para
que o tubo de alimentação fique mais pequeno. Em seguida, utilize
o pressor interior para empurrar os ingredientes para baixo no
tubo de alimentação.
-- Quando tiver que processar uma grande quantidade de
ingredientes, processe pequenas doses de cada vez e esvazie a taça
entre cada processamento.
Discos para fatiar ajustáveis - sugestões e avisos
O disco para fatiar ajustável permite-lhe cortar ingredientes com a
espessura que quiser.
O acessório para fatiar tem uma lâmina muito afiada. Não toque na
lâmina.
Não ultrapasse a indicação MAX da taça.
1 Introduza o acessório para fatiar na parte superior do
transportador.
2 Encaixe o botão de ajuste na parte inferior do disco e rode-o na
direcção da posição assinalada com um ponto para o fixar.
3 Rode o botão de ajuste para regular o disco para fatiar de forma
a obter a espessura que pretende.
SV | Insatser – tips och varningar
Tryck inte för mycket på pressklossen när du trycker ned
ingredienser i matningsröret.
Låt inte apparaten gå för länge när du river hårdost. Osten kan då bli
för varm, börja smälta och bli klumpig. Använd inte rivningsinsatsen till
att riva choklad. Använd endast matberedarens knivenhet (sidan 20)
till det ändamålet.
Fyll inte skålen över MAX-nivån.
1 Dela stora ingredienser så att de går ned i matningsröret.
2 Fyll matningsröret jämnt för bäst resultat.
-- När du river eller finfördelar mjuka ingredienser ska du använda en
låg hastighet för att förhindra att ingredienserna blir till puré.
-- Om ingredienserna du ska riva eller skiva är små sätter du den yttre
pressklossen i matningsröret för att göra röret mindre. Använd
sedan den inre pressklossen till att trycka ned ingredienserna i
matningsröret.
-- När du ska tillreda en stor mängd ingredienser tillreder du lite i
taget och tömmer skålen mellan omgångarna.
Justerbar skivningsinsats – tips och varningar
Med den justerbara skivningsinsatsen kan du skiva ingredienserna i valfri
tjocklek.
Skivningsinsatsens egg är mycket vass. Rör inte vid eggen.
Fyll inte skålen över MAX-nivån.
1 Sätt i skivningsinsatsen längst upp i hållaren.
2 Sätt fast justeringsvredet på insatsens undersida och vrid det till
den position som är märkt med en punkt så låses det på plats.
3 Vrid på justeringsvredet för att ställa in skivningsinsatsen på den
tjocklek du önskar.
TR | Diskler - ipuçları ve uyarılar
Malzemeleri besleme kanalından aşağıya iterken, yiyecek iticiye çok
fazla baskı uygulamayın.
Sert peynir doğrarken cihazı çok uzun süreli çalıştırmayın. Aksi
taktirde, peynir fazla ısınarak erimeye ve topaklanmaya başlar. Çikolata
doğramak için doğrama diskini kullanmayın. Bu işlem için sadece
mutfak robotu bıçak ünitesini (sayfa 20) kullanın.
Hazneyi MAX göstergesini aşmayacak şekilde doldurun.
37
1 Besleme kanalına sığmalarını sağlamak için büyük boyutlu
malzemeleri önceden kesin.
2 En iyi sonucu elde etmek için besleme kanalını eşit miktarda
doldurun.
-- Yumuşak malzemeleri rendelerken veya öğütürken, püre kıvamına
gelmemeleri için düşük hız kullanın.
-- Rendeleyeceğiniz ya da dilimleyeceğiniz malzemelerin çapı küçükse,
besleme borusunu küçültmek için dış iticiyi besleme borusuna
yerleştirin. Ardından, malzemeleri besleme borusundan aşağı itmek
için iç iticiyi kullanın.
-- Çok miktarda malzeme kullanacaksanız, küçük miktarlarla işleme
başlayın ve gruplar arasında hazneyi boşaltın.
Ayarlanabilir dilimleme diski - ipuçları ve uyarılar
Ayarlanabilir dilimleme diski ile tüm yiyecek malzemelerinizi istediğiniz
kalınlıkta kesebilirsiniz.
Dilimleme bıçağının kenarı çok keskindir. Keskin kenara dokunmayın.
Hazneyi MAX göstergesini aşmayacak şekilde doldurun.
1 Dilimleme bıçağını taşıyıcının üst kısmına yerleştirin.
2 Ayarlama düğmesini diskin alt kısmına takın ve kilitlemek için
noktayla işaretlenmiş konuma getirin.
3 Dilimleme diskini istediğiniz dilimleme kalınlığına ayarlamak için
ayarlama düğmesini çevirin.
38
٢٠
٢٠
39
40
EN | Balloon beater - tips and warnings
You can use the balloon beater to whip cream, to whisk eggs and egg
whites and to make instant pudding, mayonnaise and sponge cake
mixture.
Do not use the balloon beater to prepare cake mixtures with butter
or margarine or to knead dough. Use the kneading accessory for
these jobs (see page 27).
Do not fill the bowl beyond the MAX indication.
-- Make sure the bowl and the balloon beater are dry and free from
grease when you whisk egg whites. The egg whites have to be at
room temperature.
-- Always clean the balloon beater after use.
DA | Ballonpiskeris - tips og advarsler
Du kan bruge ballonpiskeriset til at piske flødeskum, æg og æggehvider
og til at lave budding, mayonnaise og let kagedej.
Undlad at bruge ballonpiskeriset til kagedej med smør eller margarine
eller til at ælte dej. Brug æltetilbehøret til dette formål (se side 27).
Fyld aldrig skålen over MAX-markeringen.
-- Sørg for, at både skål og ballonpiskeris er tørre og fri for fedt, når du
skal piske æggehvider. Æggehviderne skal have stuetemperatur.
-- Rengør altid ballonpiskeriset efter brug.
DE | Quirl: Tipps und Warnhinweise
Der Quirl eignet sich zum Schlagen von Sahne und Eiern, für Eischnee,
Pudding, Mayonnaise und Biskuitteig.
Verwenden Sie den Quirl nicht zur Zubereitung von Kuchenteig mit
Butter oder Margarine oder zum Kneten von Teig. Hierfür ist der
Knethaken vorgesehen (siehe Seite 27).
-- Achten Sie darauf, dass Schüssel und Quirl trocken und vollkommen
fettfrei sind, wenn Sie Eischnee schlagen. Das Eiweiß sollte
Zimmertemperatur haben.
-- Reinigen Sie den Quirl stets sofort nach Gebrauch.
EL | Χτυπητήρι - συμβουλές και προειδοποιήσεις
Μπορείτε να χρησιμοποιείτε το χτυπητήρι για να χτυπήσετε κρέμα,
αυγά και ασπράδια αυγών, και για να φτιάξετε στιγμιαία πουτίγκα,
μαγιονέζα και μείγμα για παντεσπάνι.
Μην χρησιμοποιείτε το χτυπητήρι για να ετοιμάσετε μείγμα για
κέικ με βούτυρο ή μαργαρίνη ή για να ζυμώσετε ζύμη.
Χρησιμοποιείτε το εξάρτημα ζύμωσης για αυτές τις εργασίες
(δείτε σελίδα 27).
Μην γεμίζετε τον κάδο πάνω από την ένδειξη ΜΑΧ.
-- Βεβαιωθείτε ότι ο κάδος και το χτυπητήρι είναι στεγνά και
χωρίς λιπαρότητα όταν χτυπάτε ασπράδια αυγών. Τα ασπράδια
θα πρέπει να είναι σε θερμοκρασία δωματίου.
-- Καθαρίζετε πάντα το χτυπητήρι μετά τη χρήση.
ES | Varilla ovalada - consejos y advertencias
Puede utilizar la varilla ovalada para montar nata, batir huevos y claras o
preparar pudin, mayonesa o masas ligeras para tartas o bizcochos.
No utilice la varilla ovalada para preparar masas para tartas y
bizcochos con mantequilla o margarina, ni tampoco para amasar. Para
estas tareas utilice el accesorio para amasar (consulte la página 27).
No llene el recipiente por encima de la indicación MAX.
-- Asegúrese de que el recipiente y la varilla ovalada están secos y sin
grasa cuando vaya a batir claras de huevo. Las claras de huevo
deben estar a temperatura ambiente.
-- Lave siempre la varilla ovalada después de utilizarla.
Befüllen Sie die Schüssel nicht über die Markierung MAX hinaus.
41
FI | Vispilä - vihjeitä ja varoituksia
Vispilän avulla voit vaahdottaa kermaa, kananmunia ja munanvalkuaisia
sekä valmistaa pikavanukasta, majoneesia ja täytekakkutaikinaa.
Älä käytä vispilää voita tai margariinia sisältävän taikinan valmistukseen
tai taikinan vaivaamiseen. Käytä näihin tarkoituksiin vaivauslisälaitetta
(katso sivu 27).
Täytä kulho enintään MAX-merkkiin asti.
-- Varmista, että kulho ja vispilä ovat kuivia ja rasvattomia, kun
vaahdotat munanvalkuaisia. Munanvalkuaisten on oltava
huoneenlämpöisiä.
-- Puhdista vispilä aina käytön jälkeen.
FR | Fouet : conseils et avertissements
Le fouet permet de battre des œufs, de faire de la crème fouettée, de
monter des blancs en neige, de réaliser des crèmes, de la mayonnaise et
des pâtes à gâteau.
N’utilisez pas le fouet pour mélanger les pâtes à gâteau contenant du
beurre ou de la margarine ou pour pétrir de la pâte à pain. Pour ces
opérations, utilisez l’accessoire de pétrissage (voir page 27).
Ne remplissez pas le bol au-delà de l’indication de niveau maximal
(MAX).
-- Assurez-vous que le bol et le fouet sont secs et exempts de graisse
lorsque vous montez des blancs en neige. Ceux-ci doivent être à
température ambiante.
-- Nettoyez toujours le fouet après utilisation.
IT | Frusta a sfera - consigli e avvertenze
Potete usare la frustra a sfera per montare la panna, le uova, gli albumi a
neve, per preparare budini istantanei, maionese e impasti soffici per
torte.
42
Non usate la frusta a sfera per preparare miscele per torte con burro
o margarina o per impastare. In questi casi, utilizzate l’accessorio per
impastare (vedere pag. 27).
Non superate il livello massimo di riempimento del recipiente.
-- Prima di montare gli albumi a neve, controllate sempre che il
recipiente e il disco emulsionante siano asciutti e sgrassati. Gli albumi
devono essere a temperatura ambiente.
-- Pulite sempre la frusta a sfera dopo l’uso.
NL | Ballonklopper - tips en waarschuwingen
U kunt de ballonklopper gebruiken om slagroom, eieren, eiwitten,
instantpudding, mayonaise en biscuitdeeg te kloppen.
Gebruik de ballonklopper niet om cakebeslag met boter te maken of
om deeg te kneden. Gebruik daarvoor het kneedaccessoire (zie
pagina 27).
Vul de kom niet tot boven de MAX-aanduiding.
-- Zorg ervoor dat de kom en de ballonklopper droog en vetvrij zijn
wanneer u eiwitten klopt. De eiwitten dienen op kamertemperatuur
te zijn.
-- Maak de ballonklopper na elk gebruik schoon.
NO | Ballongvisp – tips og advarsler
Du kan bruke ballongvispen til å piske krem, vispe egg og eggehviter og
til å lage posepudding, majones og kakeblandinger.
Ikke bruk ballongvispen til å lage kakeblandinger med smør eller
margarin eller til å kna deig. Bruk elteutstyret til dette (se side 27).
Ikke fyll bollen over MAX-nivået.
-- Kontroller at bollen og ballongvispen er tørre og uten fett når du
visper eggehviter. Eggehvitene bør ha romtemperatur.
-- Rengjør alltid ballongvispen etter bruk.
PT | Varas de amassar em forma de balão - sugestões e
avisos
Pode utilizar as varas de amassar em forma de balão para bater natas,
gemas, claras, pudins instantâneos, maionese e preparados para bolos
fofos.
Não utilize as varas de amassar em forma de balão para preparar
massa de bolos que levem manteiga ou margarina ou para bater
massa pesada. Nestes trabalhos utilize o batedor (consulte a página
27).
Katı yağ ve margarin içeren kek karışımlarını hazırlamak ya da hamur
yoğurmak için balon çırpıcıyı kullanmayın. Bu işlemler için yoğurma
aksesuarını kullanın (bkz. sayfa 27).
Hazneyi MAX göstergesini aşacak şekilde doldurmayın.
-- Yumurta akı çırparken, haznenin ve balon çırpıcının kuru ve yağsız
olduğundan emin olun. Yumurta akı, oda sıcaklığında olmalıdır.
-- Balon çırpıcıyı kullandıktan sonra mutlaka temizleyin.
Não ultrapasse a indicação MAX da taça.
-- Certifique-se de que a taça e as varas de amassar em forma de
balão estão secas e sem qualquer gordura quando for bater claras.
As claras devem estar à temperatura ambiente.
-- Limpe sempre as varas de amassar em forma de balão após cada
utilização.
٢٧
SV | Ballongvisp – tips och varningar
Du kan använda ballongvispen till att vispa grädde, ägg och äggvitor och
till att göra snabbgröt, majonnäs och lätt sockerkakssmet.
Använd inte ballongvispen till att tillreda kaksmet med smör eller
margarin eller till att knåda deg. Använd knådningstillbehöret för
sådana ändamål (se sidan 27).
٢٧
Fyll inte skålen över MAX-nivån.
-- Se till att skålen och ballongvispen är torra och fettfria när du vispar
äggvitor. Äggvitorna måste vara rumstempererade.
-- Rengör alltid ballongvispen efter användning.
TR | Balon çırpıcı - ipuçları ve uyarılar
Balon çırpıcıyı krema çırpmak, yumurta ve yumurta akı çırpmak ve
puding, mayonez ve pandispanya keki hazırlamak için kullanabilirsiniz.
43
EN | Citrus press - tips and warnings
Do not fill the bowl beyond the MAX indication.
5
4
Built-in safety lock: the citrus press only works when the sieve is
assembled properly on the motor unit and the cone is assembled
properly in the sieve (see picture on page 44).
If all parts have been assembled properly, the cone starts rotating as
soon as you turn the switch to the minimum speed setting.
1 Set the control knob to the minimum speed setting.
2 Press the citrus fruit onto the cone.
4
Note: Stop pressing from time to time to remove the pulp from the sieve.
When you have finished pressing or when you want to remove the
pulp, switch off the appliance and remove the bowl from the appliance
with the sieve and cone on it.
DA | Citruspresser - tips og advarsler
Fyld aldrig skålen over MAX-markeringen.
Indbygget sikkerhedslås: Citruspresseren virker kun, når sien er
monteret korrekt på motorenheden, og pressekeglen er sat rigtigt i sien
(se billede på side 44).
Hvis alle dele er samlet korrekt, begynder pressekeglen at rotere, så
snart du tænder for apparatet på den laveste hastighed.
1 Indstil kontrolknappen til laveste hastighed.
2 Pres citrusfrugten ned over keglen.
Bemærk: Hold en pause med jævne mellemrum for at fjerne frugtkødet fra
sien.
Når du er færdig med presningen eller ønsker at fjerne frugtkødet, skal
du slukke for apparatet og løfte skålen med si og pressekegle af
apparatet.
DE | Zitruspresse: Tipps und Warnhinweise
Befüllen Sie die Schüssel nicht über die Markierung MAX hinaus.
44
Integrierte Sicherheitssperre: Die Zitruspresse funktioniert nur, wenn
die Verschlusskappe ordnungsgemäß auf der Motoreinheit und der
Presskegel korrekt auf dem Sieb angebracht ist (siehe Abbildung auf
Seite 40).
Sind alle Teile korrekt zusammengesetzt, beginnt sich der Presskegel zu
drehen, sobald Sie den Drehschalter auf die niedrigste Geschwindigkeit
stellen.
1 Stellen Sie den Drehschalter auf die niedrigste Geschwindigkeit.
2 Drücken Sie die Zitrusfrucht auf den Presskegel.
Hinweis: Unterbrechen Sie den Vorgang von Zeit zu Zeit, um das
Fruchtfleisch aus dem Sieb zu entfernen.
Wenn Sie mit dem Saftpressen fertig sind oder das Fruchtfleisch
entfernen möchten, schalten Sie das Gerät aus und nehmen Sie die
Schüssel mit Sieb und Presskegel vom Gerät.
EL | Στείφτης - συμβουλές και προειδοποιήσεις
Μην γεμίζετε τον κάδο ανάμειξης πάνω από την ένδειξη ΜΑΧ.
Ενσωματωμένο κλείδωμα ασφαλείας: ο στείφτης λειτουργεί μόνο
όταν το σουρωτήρι έχει τοποθετηθεί σωστά στο μοτέρ και ο
κώνος έχει συναρμολογηθεί σωστά στο σουρωτήρι (δείτε την
εικόνα στη σελίδα 44).
Εάν όλα τα μέρη έχουν συναρμολογηθεί σωστά, ο κώνος αρχίζει να
περιστρέφεται μόλις γυρίσετε το διακόπτη στη ρύθμιση της
χαμηλότερης ταχύτητας.
1 Ρυθμίστε το διακόπτη ταχυτήτων στη ρύθμιση της
χαμηλότερης ταχύτητας.
2 Πιέστε το εσπεριδοειδές πάνω στον κώνο.
Σημείωση: Κατά διαστήματα να σταματάτε προκειμένου να αφαιρείτε
τον πολτό από το σουρωτήρι.
Όταν τελειώσετε ή όταν θέλετε να αφαιρέσετε τον πολτό,
απενεργοποιήστε τη συσκευή και αφαιρέστε τον κάδο ανάμειξης, με
το σουρωτήρι και τον κώνο ακόμη προσαρτημένα, από τη συσκευή.
ES | Exprimidor - consejos y advertencias
No llene el recipiente por encima de la indicación MAX.
Bloqueo de seguridad: el exprimidor sólo funciona si el tamiz está
colocado correctamente en la unidad motora y si el cono está bien
puesto en el tamiz (consulte la imagen que aparece en la página 44).
Si todas las piezas se han colocado correctamente, el cono comenzará
a girar cuando ponga el interruptor en la posición de velocidad mínima.
1 Coloque el botón de control en la posición de velocidad mínima.
2 Presione con la fruta sobre el cono.
Nota: Deje de presionar de vez en cuando para quitar la pulpa del tamiz.
Cuando haya dejado de presionar o cuando quiera retirar la pulpa,
apague el aparato y quite el recipiente del aparato con el tamiz y el
cono puestos.
FI | Sitruspuserrin - vihjeitä ja varoituksia
Täytä kulho enintään MAX-merkkiin asti.
Sisäänrakennettu turvalukko: sitruspuserrin toimii vain, kun siivilä on
kunnolla kiinni rungossa ja puserrinosa kunnolla kiinni siivilässä (katso
kuvaa sivulla 44).
Jos kaikki osat on koottu oikein, puserrin alkaa pyöriä heti, kun kytkin
käännetään hitaimpaan nopeusasetukseen.
1 Käännä ohjauskytkin hitaimpaan asentoon.
2 Paina hedelmä puserrinta vasten.
Huomautus: Keskeytä painaminen välillä ja poista hedelmäjäte siivilästä.
Kun lopetat mehun puristamisen tai haluat poistaa hedelmäjätteen,
katkaise laitteesta virta ja irrota kulho laitteesta siten, että siivilä ja
puserrinosa ovat paikallaan sen päällä.
FR | Presse-agrumes : conseils et avertissements
Ne remplissez pas le bol au-delà de l’indication de niveau maximal
(MAX).
45
Verrou de sécurité intégré : le presse-agrumes fonctionne uniquement
lorsque le filtre est correctement fixé sur le bloc moteur et lorsque le
cône est correctement fixé sur le filtre (voir image page 40).
Si toutes les pièces sont correctement assemblées, le cône tourne dès
que la vitesse minimale est sélectionnée.
1 Réglez le bouton de commande sur la vitesse minimale.
2 Pressez l’agrume sur le cône.
Remarque : De temps à autre, arrêtez-vous de presser les agrumes pour
retirer la pulpe du filtre.
Lorsque vous avez terminé ou si vous souhaitez retirer la pulpe, arrêtez
l’appareil et retirez le bol avec le filtre et le cône.
IT | Spremiagrumi - consigli e avvertenze
non superate il livello massimo di riempimento del recipiente.
Blocco di sicurezza incorporato: lo spremiagrumi funziona soltanto se il
setaccio e il cono sono montati in maniera corretta rispettivamente sul
gruppo motore e sul setaccio (vedere l’immagine a pagina 44).
Se tutte le parti sono state montate correttamente, il cono inizia a
ruotare appena l’interruttore si trova sulla velocità minima.
1 Regolate la manopola di controllo sulla velocità minima.
2 Premete l’agrume sul cono.
Nota: Ogni tanto interrompete l’operazione per togliere la polpa dal
setaccio.
Al termine dell’operazione e se volete togliere la polpa dal setaccio,
spegnete l’apparecchio e togliete il contenitore con il setaccio e il cono.
NL | Citruspers - tips en waarschuwingen
Vul de kom niet tot boven de MAX-aanduiding.
Ingebouwde beveiliging: de citruspers werkt alleen als de zeef goed op
de motorunit is bevestigd en de perskegel goed in de zeef is bevestigd
(zie afbeelding op pagina 44).
Als alle onderdelen goed zijn bevestigd, begint de perskegel te draaien
46
zodra u de knop naar de laagste snelheidsstand draait.
1 Zet de bedieningsknop op de laagste snelheidsstand.
2 Druk de citrusvrucht op de perskegel.
Opmerking: Stop af en toe met persen om pulp uit de zeef te verwijderen.
Schakel het apparaat uit en neem de kom met de zeef en perskegel
van het apparaat af wanneer u klaar bent met persen of wanneer u
pulp wilt verwijderen.
NO | Sitruspresse – tips og advarsler
Ikke fyll bollen over MAX-nivået.
Innebygd sikkerhetslås: Sitruspressen fungerer bare når silen er satt
riktig på motorenheten og safttoppen er satt riktig sammen i silen (se
bilde på side 44).
Hvis alle delene er satt sammen riktig, begynner safttoppen å rotere
straks du setter bryteren på minimumshastigheten.
1 Sett kontrollbryteren på minimumshastigheten.
2 Trykk sitrusfrukt ned i safttoppen.
Merk: Stopp pressingen med jevne mellomrom for å fjerne fruktkjøttet fra
silen.
Når du er ferdig med å presse eller når du ønsker å fjerne fruktkjøttet,
slår du av apparatet og fjerner bollen med silen og safttoppen fra
apparatet.
PT | Espremedor de citrinos - sugestões e avisos
Não ultrapasse a indicação MAX da taça.
Bloqueio de segurança incorporado: o espremedor de citrinos só
funciona se o crivo estiver montado correctamente no motor e se o
cone estiver montado correctamente no crivo (consulte a imagem na
página 44).
Se todas as peças tiverem sido montadas correctamente, o cone
começa a rodar assim que regular o botão para a definição de
velocidade mínima.
1 Regule o botão de controlo para a velocidade mínima.
2 Pressione os citrinos contra o cone.
Nota: Pare de vez em quando para retirar a polpa do crivo.
Quando deixar de pressionar ou quando quiser retirar a polpa, desligue
o aparelho e retire a taça com o crivo e com o cone do aparelho.
٤٤
SV | Citruspress – tips och varningar
Fyll inte skålen över MAX-nivån.
Inbyggd säkerhetsspärr: citruspressen fungerar endast när silen är
monterad på motorenheten och konen är monterad i silen (se bild på
sidan 44).
Om alla delar har monteras på rätt sätt börjar konen rotera så fort du
slår på apparaten med den lägsta hastighetsinställningen.
1 Ställ in kontrollvredet på den lägsta hastigheten.
2 Tryck citrusfrukten mot konen.
Obs! Stoppa pressen då och då och avlägsna fruktkött från silen.
När du är klar med pressningen eller när du vill ta bort fruktkött
stänger du av apparaten och tar bort skålen med silen och konen från
apparaten.
٤٤
TR | Narenciye sıkacağı - ipuçları ve uyarılar
Hazneyi MAX göstergesini aşmayacak şekilde doldurun.
Dahili güvenlik kilidi: narenciye sıkacağı yalnızca, süzgeç motor ünitesine
ve huni süzgece doğru şekilde takıldığında çalışır (bkz. sayfa 44 resim).
Tüm parçalar doğru şekilde takılmışsa, düğmeyi minimum hız seviyesine
getirdiğiniz anda huni dönmeye başlar.
1 Kontrol düğmesini minimum hız ayarına ayarlayın.
2 Narenciyeyi huniye doğru bastırın.
Not: Arada bir elekteki posaları temizlemek için uygulamayı durdurun.
Sıkma işlemini bitirdiğinizde veya posayı temizlemek istediğinizde, cihazı
kapatın ve kaseyi, süzgeci ve hunisiyle birlikte cihazdan çıkarın.
47
6
5
4
48
4
EN | Juicer - tips and warnings
Never insert your hand or another object (e.g. a fork, knife, spoon or
spatula) into the feeding tube. Only use the pusher supplied with the
appliance for this purpose. Wait until the sieve has completely
stopped rotating before you remove the lid.
-- Always check the sieve before use. Do not use the juicer if you
notice any damage like cracks, crazes or a loose grating  disc.
-- The standard processing time for all juicing jobs is 30-90 seconds.
-- Peel citrus fruits, pineapples, melons, etc. before you juice them.
-- Stone cherries, plums, apricots, peaches, etc. before you juice  them.  DA | Juicer – tips og advarsler
Stik aldrig din hånd eller andre genstande (f.eks. en gaffel, kniv, ske
eller spatel) ned i påfyldningstragten. Brug kun den medfølgende
nedstopper til dette formål.Vent, indtil sien er stoppet helt med at
rotere, før du fjerner låget.
-- Kontroller altid sien før brug. Brug ikke juiceren, hvis du opdager, at
den er blevet beskadiget og f.eks. har revner, sprækker eller en løs
riveplade.
-- Normal tilberedningstid for saftpresning er 30-90 sekunder.
-- Skræl citrusfrugter, ananas, meloner osv., før du presser dem til
frugtsaft.
-- Fjern stenene fra kirsebær, blommer, abrikoser, ferskener osv., før du
presser saften ud af dem. 
DE | Entsafter: Tipps und Warnhinweise
Stecken Sie nie Ihre Hand oder einen Gegenstand (z. B. Gabel, Messer,
Löffel oder Teigschaber) in die Einfüllöffnung.Verwenden Sie dazu
ausschließlich den mitgelieferten Stopfer. Nehmen Sie den Deckel erst
ab, wenn das Sieb zum Stillstand gekommen ist.
-- Prüfen Sie das Sieb vor jeder Nutzung. Benutzen Sie den Entsafter
nicht, wenn Sie Beschädigungen wie Sprünge, Risse oder eine lose
Raspelscheibe feststellen.
-- Die normale Verarbeitungszeit zum Entsaften beträgt 30  bis
90 Sekunden.
-- Schälen Sie Zitrusfrüchte, Ananas, Melonen usw. vor dem Entsaften.
-- Entsteinen Sie Kirschen, Pflaumen, Aprikosen, Pfirsiche usw. vor dem
Entsaften. 
EL | Αποχυμωτής - συμβουλές και προειδοποιήσεις
Μην βάζετε ποτέ το χέρι σας ή κάποιο άλλο αντικείμενο (π.χ.
πηρούνι, μαχαίρι, κουτάλι ή σπάτουλα) μέσα στο στόμιο
τροφοδοσίας. Χρησιμοποιείτε μόνο το εξάρτημα ώθησης που
παρέχεται με τη συσκευή, για αυτό σκοπό. Περιμένετε μέχρι το
σουρωτήρι να σταματήσει τελείως να περιστρέφεται προτού
αφαιρέσετε το καπάκι.
-- Ελέγχετε πάντα το σουρωτήρι πριν από τη χρήση. Μην
χρησιμοποιείτε τον αποχυμωτή εάν παρατηρήσετε οποιαδήποτε
φθορά, όπως ρωγμές, ραγίσματα ή έναν χαλαρό δίσκο που
τρίζει.
-- Ο συνήθης χρόνος επεξεργασίας για όλες τις εργασίες
αποχύμωσης είναι 30-90 δευτερόλεπτα.
-- Ξεφλουδίζετε τα εσπεριδοειδή, τους ανανάδες, τα πεπόνια, κ.λπ.
πριν την αποχύμωση.
-- Αφαιρείτε τα κουκούτσια από τα κεράσια, τα δαμάσκηνα, τα
βερύκοκα, τα ροδάκινα, κ.λπ. πριν την αποχύμωση. 
ES | Licuadora - consejos y advertencias
No introduzca la mano ni ningún objeto por el orificio de entrada
(por ejemplo, un tenedor, un cuchillo, una cuchara o una espátula).
Sólo se debe utilizar el empujador que se suministra con el aparato.
Espere a que el tamiz haya dejado de girar completamente antes de
quitar la tapa.
-- Compruebe siempre el tamiz antes de usarlo. No utilice la licuadora
si percibe cualquier daño, grieta o rotura, o si el disco de rallar está
flojo o suelto.
-- El tiempo de procesado estándar para hacer zumo es de 30 a
90 segundos.
49
-- Pele los cítricos, las piñas, los melones, etc. antes de introducirlos en
la licuadora.
-- Quite los huesos de las cerezas, ciruelas, albaricoques, melocotones,
etc. antes de introducirlos en la licuadora. 
FI | Mehulinko - vihjeitä ja varoituksia
Älä laita kättä tai mitään esinettä (esimerkiksi ruokailuvälineitä tai
lastaa) syöttösuppiloon. Käytä ainoastaan laitteen mukana toimitettua
syöttöpaininta. Avaa kansi vasta, kun siivilä on pysähtynyt kokonaan.
-- Tarkista siivilä aina ennen käyttöä. Älä käytä mehulinkoa, jos huomaat,
että siinä on halkeamia tai muita vaurioita tai irtonaisia osia.
-- Normaali käsittelyaika kaikessa mehustuksessa on 30-90 sekuntia.
-- Kuori sitrushedelmät, ananakset, melonit jne. ennen niiden
mehustamista.
-- Irrota kirsikoista, luumuista, aprikooseista, persikoista kivet ennen
niiden mehustamista. 
FR | Centrifugeuse : conseils et avertissements
Ne mettez jamais votre main ou un objet (fourchette, couteau,
cuillère ou spatule) dans la cheminée. Utilisez exclusivement le
poussoir (fourni avec l’appareil) à cet effet. Patientez jusqu’à l’arrêt
complet du filtre avant de retirer le couvercle.
-- Vérifiez toujours le filtre avant de l’utiliser. N’utilisez pas la
centrifugeuse si vous remarquez des fissures, des craquelures ou des
irrégularités.
-- La durée d’utilisation standard pour la production de jus est de 30 à
90 secondes.
-- Pelez les agrumes, ananas, melons, etc. avant de les presser.
-- Dénoyautez les cerises, prunes, abricots, pêches, etc. avant de les
presser. 
IT
| Centrifuga - consigli e avvertenze
Non inserite mai le dita o altri oggetti (forchette, coltelli, cucchiai o
spatole) nell’apertura di inserimento del cibo. Servitevi soltanto del
50
pestello fornito in dotazione. Aspettate che il setaccio sia
completamente fermo prima di togliere il coperchio.
-- Controllate sempre il setaccio prima dell’uso. Nel caso di rotture,
incrinature o dischi allentati, non usate l’apparecchio.
-- Il tempo di lavorazione standard per le spremute è di 30-90 secondi.
-- Sbucciate gli agrumi, gli ananas, i meloni e altra frutta simile prima di
utilizzarla.
-- Snocciolate le ciliegie, le prugne, le albicocche, le pesche e altra
frutta simile prima di utilizzarla. 
NL | Sapcentrifuge - tips en waarschuwingen
Steek nooit uw hand of een voorwerp (bijv. een vork, mes, lepel of
spatel) in de vultrechter. Gebruik hiervoor alleen de bijgeleverde
stamper. Wacht tot de zeef volledig tot stilstand is gekomen voordat u
het deksel verwijdert.
-- Controleer de zeef voor ieder gebruik. Gebruik de sapcentrifuge
niet als u barstjes, haarscheurtjes of een losse raspschijf ontdekt.
-- De standaardverwerkingstijd voor alle bewerkingen voor het maken
van sap is 30 tot 90 seconden.
-- Fruit zoals citrusvruchten, ananas, meloen enz. moet u schillen
voordat u er sap van maakt.
-- Fruit zoals kersen, pruimen, abrikozen, perziken enz. moet u
ontpitten voordat u er sap van maakt. 
NO | Juicer – tips og advarsler
Putt aldri hånden eller et annet objekt (f.eks. en gaffel, kniv, skje eller
slikkepott) ned i materøret. Bruk bare stapperen som leveres med
apparatet for dette formålet.Vent til silen har stoppet helt å rotere
før du fjerner lokket.
-- Kontroller alltid silen før bruk. Ikke bruk juiceren hvis du oppdager
skader som sprekker, krakelering eller en løs raspekniv.
-- Standard bearbeidingstid for alle jusjobber er 30–90 sekunder.
-- Skrell sitrusfrukter, ananas, meloner osv. før du presser dem.
-- Fjern steinene i kirsebær, plommer, aprikoser, ferskener osv. før du
presser dem. 
PT | Limpeza
Nunca utilize esfregões, agentes de limpeza abrasivos ou líquidos
agressivos, tais como petróleo ou acetona, para limpar o aparelho.
-- Desligue sempre o aparelho da corrente antes de remover peças
ou limpar a unidade do motor.
-- Pode limpar previamente a taça e o copo misturador do robot de
forma fácil e rápida com o botão “pulse”. Basta adicionar água e um
pouco de detergente na taça ou copo sujos e segurar a tampa. Em
seguida, utilize o botão “pulse” até a taça ou o copo estarem limpos.
Quando limpar previamente o robot desta forma, certifique-se de
que a lâmina do robot está montada na taça.
-- Tüm meyve suyu sıkma işlemlerinde standart işlem süresi 30-90
saniyedir.
-- Narenciye, ananas, kavun vs. gibi meyveleri suyunu çıkarmadan önce
soyun.
-- Kiraz, erik, kayısı, şeftali vs. gibi meyvelerin suyunu çıkarmadan önce
çekirdeklerini ayıklayın. 
SV | Juicer – tips och varningar
Stick aldrig ned handen eller något annat objekt (t.ex. en gaffel, kniv,
sked eller slickepott) i inmatningsröret. Använd endast den
medföljande pressklossen.Vänta tills silen har slutat rotera helt innan
du tar bort locket.
-- Kontrollera alltid silen före användning. Använd inte juicern om du
ser skador som sprickor, hack eller en lös strimlingsskiva.
-- Den normala tillredningstiden för all juicepressning är 30–90
sekunder.
-- Skala citrusfrukter, ananas, meloner etc. innan du pressar dem.
-- Kärna ur körsbär, plommon, aprikoser, persikor etc. innan du pressar
dem. 
TR | Meyve sıkacağı - ipuçları ve uyarılar
Besleme borusuna kesinlikle elinizi ya da bir başka nesneyi (örn. çatal,
bıçak, kaşık veya spatula) sokmayın. Bunun için yalnızca cihazla birlikte
verilen iticiyi kullanın. Kapağı çıkarmadan önce süzgecin tamamen
durmasını bekleyin.
-- Kullanmadan önce süzgeci mutlaka kontrol edin. Çatlak, çizik ya da
rendeleme diskinde gevşeme gibi arızalar görürseniz meyve
sıkacağını kesinlikle kullanmayın.
51
2
1
52
EN | Blender - tips and warnings
Always assemble the sealing ring onto the blender blade unit before
you attach the blade unit to the blender jar.
Always let the appliance cool down to room temperature after you
have processed two batches.
Never open the lid when the blade rotates.
,, Built-in safety lock: you can only switch on the appliance when the
blender jar has been assembled in such a way that the ridge on
the blade unit is aligned with the ‘locked’ symbol on the motor
unit.
-- To add liquid ingredients during processing, remove the measuring
cup and pour them into the blender jar through the hole in the lid.
-- Pre-cut solid ingredients into smaller pieces before you process
them.
-- If you want to prepare a large quantity, process small batches of
ingredients instead of a large quantity at once.
-- Use cooked ingredients when you blend a soup.
-- When you process a liquid that is hot or tends to foam (e.g. milk),
do not put more than 1 litre in the blender jar to avoid spillage.
-- If you are not satisfied with the result, switch off the appliance and
stir the ingredients with a spatula. Remove some of the contents to
process a smaller quantity or add some liquid.
If ingredients stick to the wall of the blender jar:
1 Switch off the appliance and unplug it.
2 Remove the lid and use a spatula to remove the ingredients from
the wall of the jar.
3 Keep the spatula at a safe distance of approx. 2cm from the
blades.
DA | Blender - tips og advarsler
Montér altid tætningsringen på blenderens knivenhed, før du sætter
knivenheden fast i blenderglasset.
Lad altid apparatet køle ned til stuetemperatur, når du har tilberedt to
portioner.
Åbn aldrig låget, når knivene roterer.
,, Indbygget sikkerhedslås: Du kan kun tænde for apparatet,
når blenderglasset er blevet samlet således, at rillen på
knivenheden er ud for “låst”-symbolet på motorenheden.
-- Ønsker du at tilsætte flydende ingredienser under tilberedningen,
skal du fjerne målebægeret, og hælde dem ned i blenderglasset
gennem det lille hul i låget.
-- Skær store ingredienser i mindre stykker, før du blender dem.
-- Hvis du skal blende en stor mængde ingredienser, skal du gøre det
af flere omgange i stedet for at lave det hele på én gang.
-- Brug kogte ingredienser, når du blender en suppe.
-- Når du blender flydende ingredienser, som er varme eller har
tendens til at skumme, må du højst hælde 1 liter i blenderglasset for
at undgå at spilde.
-- Hvis du ikke er tilfreds med resultatet, skal du slukke for apparatet
og røre i ingredienserne med en spatel. Fjern en del af indholdet, så
der bliver en mindre mængde at blende, eller tilsæt lidt væske.
Hvis ingredienserne sætter sig fast på indersiden af blenderglasset, gøres
følgende:
1 Sluk for apparatet og tag stikket ud af stikkontakten.
2 Tag låget af, og fjern ingredienserne fra blenderglassets inderside
med en spatel.
3 Hold spatlen i sikker afstand fra knivenheden, ca. 2 cm.
DE | Mixer: Tipps und Warnhinweise
Setzen Sie immer den Dichtungsring auf die Mixermessereinheit,
bevor Sie die Messereinheit in den Mixbecher einsetzen.
Lassen Sie das Gerät nach jedem zweiten Arbeitsgang auf
Raumtemperatur abkühlen.
53
Öffnen Sie nie den Deckel, solange das Messer noch rotiert.
Μην ανοίγετε ποτέ το καπάκι ενώ περιστρέφονται οι λεπίδες.
,, Integrierte Sicherheitssperre: Das Gerät lässt sich nur einschalten,
wenn der Mixbecher so auf der Motoreinheit angebracht ist, dass
sich die Leiste der Messereinheit auf einer Linie mit dem
Sicherungssymbol auf der Motoreinheit befindet.
-- Zum Einfüllen von flüssigen Zutaten bei laufendem Gerät entfernen
Sie den Messbecher und gießen Sie sie durch die Öffnung im
Deckel des Mixbechers.
-- Schneiden Sie feste Zutaten vor der Verarbeitung in kleinere Stücke.
-- Verarbeiten Sie größere Mengen nicht auf einmal, sondern in
mehreren kleinen Portionen nacheinander.
-- Verwenden Sie zum Mixen von Suppen gekochte Zutaten.
-- Wenn Sie heiße oder leicht schäumende Flüssigkeiten (z. B. Milch)
mixen, sollten Sie höchstens 1 Liter in den Mixbecher füllen, damit
der Inhalt nicht überläuft.
-- Sind Sie mit dem Ergebnis nicht zufrieden, schalten Sie das Gerät
aus und rühren die Zutaten um; entnehmen Sie einen Teil des
Inhalts, um eine kleinere Menge zu verarbeiten, oder fügen Sie etwas
Flüssigkeit hinzu.
Wenn Zutaten innen am Mixbecher haften bleiben:
,, Ενσωματωμένο κλείδωμα ασφαλείας: μπορείτε να
ενεργοποιήσετε τη συσκευή μόνο όταν η κανάτα μπλέντερ έχει
τοποθετηθεί με τέτοιο τρόπο ώστε η προεξοχή των λεπίδων
να είναι ευθυγραμμισμένη με το σύμβολο ‘κλειδώματος’ του
μοτέρ.
-- Για να προσθέσετε υγρά υλικά κατά τη διάρκεια της
επεξεργασίας, αφαιρέστε το δοσομετρητή και ρίξτε τα μέσα
στην κανάτα του μπλέντερ από το άνοιγμα στο καπάκι.
-- Κόψτε από πριν τα στερεά υλικά σε μικρότερα κομμάτια για να
τα επεξεργαστείτε.
-- Εάν έχετε μεγάλη ποσότητα υλικών, επεξεργαστείτε τα σε
μικρές παρτίδες αντί για μια μεγάλη.
-- Χρησιμοποιείτε μαγειρεμένα υλικά όταν αναμιγνύετε στο
μπλέντερ μια σούπα.
-- Όταν επεξεργάζεστε ένα υγρό που είναι ζεστό ή που έχει την
τάση να αφρίζει (π.χ. γάλα), μην βάζετε πάνω από 1 λίτρο στην
κανάτα του μπλέντερ για να αποφύγετε τη διαρροή.
-- Αν δεν είστε ικανοποιημένοι από το αποτέλεσμα,
απενεργοποιήστε τη συσκευή και ανακατέψτε τα υλικά με μια
σπάτουλα. Αφαιρέστε λίγο από το περιεχόμενο για να
επεξεργαστείτε μικρότερη ποσότητα ή προσθέστε λίγο υγρό.
Εάν τα υλικά κολλήσουν στα τοιχώματα της κανάτας του μπλέντερ:
1 Schalten Sie das Gerät aus, und ziehen Sie den Netzstecker aus
der Steckdose.
2 Nehmen Sie den Deckel ab und entfernen Sie die Zutaten mit
einem Teigschaber von der Innenwand des Mixbechers.
3 Halten Sie den Teigschaber in einem sicheren Abstand von
ca. 2 cm zum Messer.
EL | Μπλέντερ - συμβουλές και προειδοποιήσεις
Τοποθετείτε πάντα το δακτύλιο σφράγισης στις λεπίδες του
μπλέντερ προτού τις προσαρτήσετε στην κανάτα του μπλέντερ.
Μετά την επεξεργασία δύο παρτίδων, να αφήνετε πάντα τη
συσκευή να κρυώσει σε θερμοκρασία δωματίου.
54
1 Απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε την από την
πρίζα.
2 Αφαιρέστε το καπάκι και χρησιμοποιήστε μια σπάτουλα για να
αφαιρέσετε τα υλικά από τα τοιχώματα της κανάτας.
3 Κρατήστε την σπάτουλα σε ασφαλή απόσταση περίπου 2 εκ.
από τις λεπίδες.
ES | Batidora - consejos y advertencias
Coloque siempre la junta de sellado en la unidad de cuchillas de la
batidora antes de colocar esta unidad en la jarra de la batidora.
Deje siempre que el aparato se enfríe a temperatura ambiente
después de procesar dos lotes.
No abra nunca la tapa si las cuchillas están en movimiento.
,, Bloqueo de seguridad: sólo puede encender el aparato si la jarra
de la batidora está colocada de tal forma que el saliente de la
unidad de cuchillas esté alineado con el símbolo de “bloqueado”
de la unidad motora.
-- Para añadir ingredientes líquidos durante el procesado, quite el vaso
medidor y eche los ingredientes en la jarra de la batidora a través
del orificio de la tapa.
-- Trocee los ingredientes sólidos antes de procesarlos.
-- Si desea preparar una gran cantidad, procese los ingredientes en
pequeños lotes en vez de hacerlo de una sola vez.
-- Utilice ingredientes cocidos para hacer un puré.
-- Cuando procese líquidos calientes o que tiendan a hacer espuma
(por ejemplo, la leche), no eche más de un litro en la jarra de la
batidora para evitar que se derrame.
-- Si no está satisfecho con el resultado, apague el aparato y remueva
los ingredientes con una espátula, quite algo del contenido para
procesar una cantidad más pequeña, o añada un poco de líquido.
Si los ingredientes se pegan a la pared de la jarra batidora:
1 Apague el aparato y desenchúfelo.
2 Quite la tapa y utilice una espátula para desprender los
ingredientes de las paredes de la jarra.
3 Mantenga la espátula a una distancia de seguridad aproximada de
2 cm de las cuchillas.
FI | Tehosekoitin - vihjeitä ja varoituksia
Aseta tiiviste terään aina, ennen kuin kiinnität terän sekoitinkannuun.
Anna laitteen jäähtyä huoneenlämmössä aina kahden käsittelyn
jälkeen.
Älä koskaan avaa kantta, kun terä pyörii.
,, Sisäänrakennettu turvalukko: voit kytkeä laitteeseen virran vain,
kun kannu on asetettu paikalleen niin, että teräyksikön pidike on
kohdakkain rungon lukitusmerkin kanssa.
-- Voit lisätä nestemäisiä aineita käsittelyn aikana poistamalla
mittamukin ja kaatamalla aineet tehosekoittimen kannuun kannessa
olevasta reiästä.
-- Leikkaa kiinteät aineet pieniksi paloiksi ennen tehosekoittimeen
laittamista.
-- Käsittele suuret ainemäärät pienissä erissä.
-- Käytä keitettyjä aineksia, kun sekoitat keittoa.
-- Kun käsittelet kuumaa tai vaahtoavaa nestettä, esimerkiksi maitoa,
laita tehosekoittimen kannuun enintään 1 litra nestettä, jotta vaahto
ei kuohu kannun reunan yli.
-- Jos et ole tyytyväinen tulokseen, sammuta laite ja sekoita aineita
lastalla, poista osa sisällöstä ja käsittele aineet pienemmissä erissä tai
lisää nestettä.
Jos aineet tarttuvat tehosekoittimen kannun seinään:
1 Katkaise laitteesta virta ja vedä pistotulppa irti pistorasiasta.
2 Poista kansi ja irrota aineet kannun seinästä lastalla.
3 Älä vie lastaa kahta senttimetriä lähemmäksi teriä.
FR | Bol mélangeur : conseils et avertissements
Veillez à toujours placer la bague d’étanchéité sur l’ensemble lames du
blender avant de fixer ce dernier au bol mélangeur.
Laissez toujours l’appareil refroidir après avoir préparé deux portions.
N’ouvrez jamais le couvercle lorsque la lame est en rotation.
,, Verrou de sécurité intégré : l’appareil ne peut être allumé que
lorsque le bol mélangeur est monté de manière à ce que la
rainure sur l’ensemble lames s’aligne avec le symbole
« verrouillé » du bloc moteur.
55
-- Pour ajouter des ingrédients liquides en cours de préparation,
retirez la mesure graduée afin de les verser dans le bol mélangeur
par l’orifice du couvercle.
-- Précoupez les aliments solides en morceaux avant de les placer
dans le bol mélangeur.
-- Si vous devez préparer d’importantes quantités d’aliments, procédez
par petites portions.
-- Utilisez des ingrédients cuits pour préparer de la soupe.
-- Si vous préparez un liquide chaud susceptible de mousser (par ex.
lait), ne versez pas plus d’1 litre dans le bol mélangeur afin d’éviter
tout risque d’éclaboussure.
-- Si vous n’êtes pas satisfait du résultat, éteignez l’appareil et mélangez
les ingrédients à l’aide d’une spatule. Réduisez la quantité
d’ingrédients dans le bol et ajoutez un peu de liquide.
Si des ingrédients s’accumulent sur les parois du bol mélangeur :
1 Arrêtez l’appareil et débranchez-le.
2 Ouvrez le couvercle et détachez les aliments de la paroi du bol
mélangeur à l’aide d’une spatule.
3 Veillez à maintenir la spatule à une distance d’environ 2 cm des
lames.
IT | Frullatore - consigli e avvertenze
56
-- Per aggiungere ingredienti liquidi durante il funzionamento,
rimuovete il dosatore e versateli nel vaso del frullatore attraverso il
foro del coperchio.
-- Prima di introdurli nel frullatore, tagliate gli ingredienti solidi in
piccoli pezzetti.
-- Se volete preparare grandi quantitativi, ricordate di procedere con
piccole quantità alla volta, invece di frullare tutto insieme.
-- Quando volete preparare una zuppa, utilizzate ingredienti cotti.
-- In caso di liquidi caldi o che tendono a formare della schiuma (ad es.
il latte), non versate più di un litro nel vaso del frullatore per evitare
schizzi.
-- Se non siete soddisfatti del risultato, spegnete l’apparecchio e
mescolate gli ingredienti con una spatola, togliete un po’ del
contenuto per frullare un quantitativo minore oppure aggiungete un
po’ di liquido.
Se gli ingredienti si attaccano alle pareti del vaso:
1 Spegnete l’apparecchio e staccate la spina.
2 Rimuovete il coperchio e usate una spatola per staccare gli
ingredienti dalle pareti del frullatore.
3 Tenete la spatola a una distanza di circa 2 cm dalle lame.
NL | Blender - tips en waarschuwingen
prima di montare il gruppo lame sul vaso del frullatore, montate
sempre l’anello di tenuta sul gruppo lame del frullatore.
Bevestig de afdichtring altijd op de mesunit van de blender voordat u
de mesunit aan de blenderkan bevestigt.
lasciate raffreddare l’apparecchio a temperatura ambiente dopo due
utilizzi consecutivi.
Laat het apparaat altijd tot kamertemperatuur afkoelen nadat u twee
porties hebt verwerkt.
non aprite mai il coperchio quando la lama ruota.
Open het deksel nooit wanneer het mes draait.
,, Blocco di sicurezza incorporato: l’apparecchio può essere acceso
solo quando il vaso del frullatore è stato inserito in modo tale
che la scanalatura sul gruppo lame sia allineata con il simbolo di
blocco del gruppo motore.
,, Ingebouwde beveiliging: u kunt het apparaat alleen inschakelen als
de blenderkan zo is bevestigd dat de rand van de mesunit zich op
één lijn bevindt met het vergrendelingssymbool (gesloten slotje)
op de motorunit.
-- Als u tijdens de bewerking vloeibare ingrediënten wilt toevoegen,
verwijder dan de maatbeker en giet de ingrediënten in de
blenderkan via de opening in het deksel.
-- Snijd vaste ingrediënten in kleinere stukjes voordat u ze in de
blenderkan doet om ze te verwerken.
-- Wanneer u een grote hoeveelheid voedsel wilt bereiden, doe dan
niet alle ingrediënten in één keer in de kom, maar verwerk steeds
kleine hoeveelheden.
-- Gebruik gare ingrediënten wanneer u soep in de blender verwerkt.
-- Als u een vloeistof verwerkt die heet is of snel gaat schuimen (bijv.
melk), doe dan niet meer dan 1 liter in de blenderkan om morsen
te voorkomen.
-- Als u niet tevreden bent met het resultaat, schakel het apparaat dan
uit en roer de ingrediënten met een spatel. Giet een deel van de
ingrediënten uit de kan om een kleinere hoeveelheid te verwerken
of voeg wat vloeistof toe.
Als ingrediënten aan de wand van de blenderkan blijven kleven:
1 Schakel het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact.
2 Verwijder het deksel en gebruik een spatel om de ingrediënten
van de wand van de kan te verwijderen.
3 Houd de spatel op een veilige afstand van ongeveer 2 cm van de
snijkanten van de messen.
NO | Hurtigmikser – tips og advarsler
Sett alltid forseglingsringen på knivenheten til hurtigmikseren før du
fester knivenheten til hurtigmikserkannen.
La alltid apparatet avkjøles til romtemperatur når du har kjørt to
omganger.
Lokket skal aldri åpnes mens kniven er i bevegelse.
,, Innebygd sikkerhetslås: Du kan bare slå på apparatet når
hurtigmikserkannen er satt sammen slik at kanten på knivenheten
er på linje med låsesymbolet på motorenheten.
-- Hvis du vil tilsette flytende ingredienser i løpet av bearbeidingen, tar
du av målebegeret og heller dem ned i hurtigmikseren gjennom
hullet i lokket.
-- Del faste ingredienser i mindre deler før du bearbeider dem.
-- Når du skal bearbeide store mengder ingredienser, deler du dem
opp i flere omganger og bearbeider litt om gangen.
-- Du bør bruke ferdig tilberedte ingredienser når du lager suppe.
-- Når du bearbeider en varm, flytende væske, eller en væske som
skummer lett (f.eks. melk), bør du ikke bruke mer enn 1 liter i
hurtigmikserkannen. På denne måten unngår du søl.
-- Hvis du ikke er fornøyd med resultatet, kan du slå av apparatet og
røre i ingrediensene med en slikkepott. Fjern litt av innholdet, slik at
det blir mindre å bearbeide, eller tilsett væske.
Hvis ingrediensene sitter fast i hurtigmikserkannen:
1 Slå apparatet av og trekk ut støpselet fra stikkontakten.
2 Ta av lokket, og bruk en slikkepott til å fjerne ingrediensene på
innsiden av kannen.
3 Hold slikkepotten på trygg avstand fra knivene (ca. 2 cm).
PT | Liquidificadora - sugestões e avisos
Monte sempre o anel vedante na lâmina da liquidificadora antes de
montar a lâmina no copo misturador.
Deixe sempre o aparelho arrefecer à temperatura ambiente depois
de processar duas porções.
Nunca abra a tampa quando a lâmina estiver a rodar.
,, Bloqueio de segurança incorporado: só pode ligar o aparelho
quando o copo misturador estiver montado de forma a que a
ranhura na lâmina esteja alinhada com o símbolo de bloqueio no
motor.
-- Para adicionar ingredientes líquidos durante o processamento,
remova o copo medidor e deite-os no copo misturador através do
orifício da tampa.
57
-- Corte previamente os ingredientes sólidos em pedaços mais
pequenos antes de os processar.
-- Se quiser preparar uma quantidade grande, processe pequenas
quantidades de ingredientes separadas, e não uma grande
quantidade de uma só vez.
-- Utilize ingredientes cozidos quando preparar sopa.
-- Quando processar um líquido que esteja quente ou que tenha
tendência para formar espuma (p. ex., o leite), não deite no copo
mais do que 1 litro para evitar derramar.
-- Se não ficar satisfeito com os resultados, desligue o aparelho e
mexa os ingredientes com uma espátula. Retire um pouco do
conteúdo para processar uma quantidade mais pequena ou
adicione um pouco de líquido.
Se os ingredientes se pegarem às paredes do copo misturador:
-- Skär fasta ingredienser i mindre bitar innan du tillreder dem.
-- Om du vill tillreda en stor mängd ingredienser kör du flera mindre
omgångar istället för en stor omgång på en gång.
-- Använd kokta ingredienser när du ska mixa soppa.
-- När du tillreder vätska som är varm eller kan skumma (t.ex. mjölk)
ska du inte hälla mer än 1 liter i mixerbehållaren för att undvika spill.
-- Om du inte är nöjd med resultatet stänger du av apparaten och
blandar ingredienserna med en slickepott. Avlägsna lite av innehållet
för att tillreda en mindre mängd eller tillsätta lite vätska.
Gör så här om ingredienserna fastnar på behållarens insida:
1 Pare a máquina e desligue-a da corrente.
3 Håll slickepotten på ett säkert avstånd på ca 2 cm från knivarna.
2 Remova a tampa e utilize uma espátula para retirar os
ingredientes das paredes do copo.
3 Mantenha a espátula a uma distância segura de cerca de 2 cm das
lâminas.
SV | Mixer – tips och varningar
Sätt alltid på tätningsringen på mixerns knivenhet innan du ansluter
knivenheten till mixerbehållaren.
Låt alltid apparaten svalna till rumstemperatur efter att du har tillrett
två omgångar.
Öppna aldrig locket när kniven roterar.
,, Inbyggt säkerhetslås: du kan bara slå på apparaten när
mixerbehållaren har monterats så att upphöjningen på
knivenheten är riktad mot symbolen för låst på motorenheten.
-- Du tillsätter flytande ingredienser under tillredningen genom att ta
bort mätbägaren och hälla dem i mixerbehållaren genom hålet i
locket.
58
1 Stäng av apparaten och dra ur nätsladden.
2 Ta bort locket och använd en slickepott till att ta bort
ingredienserna från behållarens insida.
TR | Blender - ipuçları ve uyarılar
Bıçak ünitesini blender haznesine takmadan önce mutlaka blender
bıçak ünitesine conta takın.
İki defa kullandıktan sonra cihazın oda sıcaklığına gelmesini bekleyin.
Bıçak dönerken kapağı kesinlikle açmayın.
,, Dahili güvenlik kilidi: cihazı sadece, mikser haznesi bıçak
ünitesindeki çıkıntı motor ünitesindeki ‘kilitli’ simgesiyle
hizalanacak şekilde yerleştirildiyse çalıştırabilirsiniz.
-- İşlem sırasında blender kavanozuna sıvı eklemek için ölçme kabını
çıkarın ve sıvıyı kapakta bulunan delikten ekleyin.
-- Büyük parçaları işleme sokmadan önce küçük parçalara bölün.
-- Büyük miktarda yiyecek hazırlayacaksanız, malzemeleri bir defada
işleme sokmak yerine küçük gruplara ayırarak hazırlayın.
-- Çorba karıştırmak için pişirilmiş malzeme kullanın.
-- Süt gibi köpüren sıvı gıdaları işleme sokarken, taşmayı önlemek için
blender haznesini 1 litreden daha fazla doldurmamaya dikkat edin.
-- Elde ettiğiniz sonuçtan memnun değilseniz, cihazı kapatın ve
malzemeyi spatula ile karıştırın. Malzemenin bir kısmını boşaltarak
daha az miktarda malzeme ile işleme devam edin veya sıvı ekleyin.
Eğer malzemeler blender kavanozunun duvarına yapışırsa:
1 Cihazı kapatarak fişini prizden çekin.
2 Kapağı çıkarın ve spatula yardımı ile malzemeleri blender
kavanozunun duvarından temizleyin.
3 Spatulayı bıçaklardan yaklaşık 2 cm uzakta güvenli bir mesafede
tutun.
59
EN | Cleaning
-- Always unplug the appliance before you remove accessories or
clean the motor unit.
-- You can quickly and easily preclean the food processor bowl and
blender jar with the pulse button. Simply add some water and
washing-up liquid to the dirty bowl or jar and secure the lid. Then
use the pulse button until the bowl or jar is clean. When you
preclean the food processor bowl in this way, make sure the food
processor blade is assembled in the bowl.
DA | Rengøring
-- Tag altid stikket ud af stikkontakten før du aftager tilbehør eller
rengør motorenheden.
-- Du kan hurtigt og nemt rengøre foodprocessorens skål og
blenderglas med Pulse-knappen. Hæld blot lidt vand og
opvaskemiddel i skål/blenderglas, og luk låget. Brug herefter Pulseknappen, indtil skål/blenderglas er rent. Du skal dog altid sikre dig, at
foodprocessorens knivenhed er monteret i skålen.
DE | Reinigung
-- Ziehen Sie vor dem Entfernen von Zubehör und zum Reinigen der
Motoreinheit stets den Netzstecker aus der Steckdose.
-- Die Schüssel und der Mixbecher können leicht mit der Puls-Taste
vorgereinigt werden. Geben Sie einfach etwas Wasser und
Spülmittel in die schmutzige Schüssel bzw. den Mixbecher und
schließen Sie den Deckel. Drücken Sie dann die Puls-Taste, bis die
Schüssel bzw. der Mixbecher sauber ist. Wenn Sie die Schüssel auf
diese Weise reinigen, muss sich das Messer der Küchenmaschine in
der Schüssel befinden.
EL | Καθαρισμός
-- Αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από την πρίζα πριν αφαιρέσετε
εξαρτήματα ή καθαρίσετε το μοτέρ.
-- Μπορείτε γρήγορα και εύκολα να προπλύνετε τον κάδο
ανάμειξης και την κανάτα του μπλέντερ με το κουμπί στιγμιαίας
60
λειτουργίας. Απλά προσθέστε λίγο νερό και υγρό
απορρυπαντικό μέσα στον λερωμένο κάδο ανάμειξης ή στην
λερωμένη κανάτα και ασφαλίστε το καπάκι. Στη συνέχεια,
χρησιμοποιήστε το κουμπί στιγμιαίας λειτουργίας μέχρι να
καθαρίσει ο κάδος ανάμειξης ή η κανάτα. Όταν προπλένετε τον
κάδο ανάμειξης της κουζινομηχανής με αυτόν τον τρόπο,
φροντίστε να έχετε συναρμολογήσει τις λεπίδες στον κάδο
ανάμειξης.
ES | Limpieza
-- Desenchufe siempre el aparato antes de quitar los accesorios o de
limpiar la unidad motora.
-- Mediante el botón turbo puede realizar un prelavado fácil y rápido
del recipiente del robot de cocina y de la jarra de la batidora. Eche
un poco de agua y detergente líquido en el recipiente o jarra sucios
y fije la tapa. Luego pulse el botón turbo hasta que el recipiente o la
jarra estén limpios. Si va a realizar el prelavado del recipiente del
robot de cocina de esta forma, asegúrese de que las cuchillas del
robot de cocina estén colocadas en el recipiente.
FI | Puhdistaminen
-- Irrota pistoke pistorasiasta, ennen kuin irrotat lisälaitteita tai
puhdistat runkoa.
-- Voit esipuhdistaa kulhon ja sekoitinkannun helposti ja nopeasti
pulse-painikkeella. Lisää vähän vettä ja astianpesuainetta kulhoon tai
kannuun ja sulje kansi tiiviisti. Paina pulse-painiketta, kunnes kulho tai
kannu on puhdas. Kun esipuhdistat kulhoa tällä tavoin, varmista, että
monitoimikoneen terä on kiinni kulhossa.
FR | Nettoyage
-- Débranchez toujours l’appareil avant d’en retirer des accessoires ou
de nettoyer le bloc moteur.
-- Vous pouvez facilement et rapidement prénettoyer le bol du robot
ménager et le bol mélangeur à l’aide du bouton Pulse. Il vous suffit
d’ajouter un peu d’eau et de liquide vaisselle dans le bol sale et de
fermer le couvercle. Actionnez ensuite le bouton Pulse jusqu’à ce
que le bol soit propre. Lorsque vous procédez de la sorte, assurezvous que la lame est fixée au bol.
IT | Pulizia
-- Prima di rimuovere gli accessori o pulire il gruppo motore,
scollegate sempre l’apparecchio.
-- Utilizzando il pulsante della funzione a intermittenza (pulse) potete
pre-lavare rapidamente e con facilità il recipiente e il vaso del
frullatore. Versate dell’acqua e del detergente nel recipiente o nel
vaso sporchi e chiudete il coperchio. Quindi usate il pulsante della
funzione a intermittenza fino a quando il recipiente o il vaso non
sono pre-lavati. Per eseguire questa operazione di pulizia, accertatevi
che la lama sia montata.
NL | Schoonmaken
-- Haal altijd de stekker uit het stopcontact voordat u accessoires
verwijdert of de motorunit schoonmaakt.
-- Met de pulsknop kunt u de kom van de keukenmachine en de
blenderkan snel en eenvoudig voorreinigen. Giet wat water en een
beetje afwasmiddel in de vuile kom of kan en sluit het deksel.
Gebruik vervolgens de pulsknop totdat de kom of kan schoon is. Als
u de keukenmachinekom op deze manier voorreinigt, moet het mes
van de keukenmachine in de kom zijn bevestigd.
NO | Rengjøring
-- Koble alltid apparatet fra strømnettet når du fjerner tilbehør eller
rengjør motorenheten.
-- Du kan raskt og enkelt forhåndsrengjøre foodprocessorbollen og
hurtigmikserkannen med pulseringsknappen. Tilsett ganske enkelt litt
vann og oppvaskmiddel i den skitne bollen eller kannen, og fest
lokket. Deretter kan du bruke pulseringsknappen til bollen eller
kannen er ren. Når du forhåndsrengjør foodprocessorbollen på
denne måten, må du passe på at foodprocessorkniven sitter i bollen.
61
PT | Limpeza
-- Desligue sempre o aparelho da corrente antes de remover
acessórios ou limpar a unidade do motor.
-- Pode limpar previamente a taça e o copo misturador do robot de
forma fácil e rápida com o botão “pulse”. Basta adicionar água e um
pouco de detergente na taça ou copo sujos e segurar a tampa. Em
seguida, utilize o botão “pulse” até a taça ou o copo estarem limpos.
Quando limpar previamente o robot desta forma, certifique-se de
que a lâmina do robot está montada na taça.
SV | Rengöring
-- Dra alltid ur sladden innan du tar bort några tillbehör eller rengör
motorenheten.
-- Du kan snabbt och enkelt rengöra matberedarskålen och
mixerbehållaren med pulsknappen. Häll bara lite vatten och
diskmedel i den använda skålen eller behållaren och sätt på locket.
Använd sedan pulsknappen tills skålen eller behållaren är ren. Se till
att matberedarkniven är isatt i skålen när du rengör skålen på det
här sättet
TR | Temizleme
-- Aksesuarları çıkarmadan veya motor ünitesini temizlemeden önce
mutlaka cihazın fişini prizden çekin.
-- Pulse (Darbe) düğmesini kullanarak mutfak robotunu ve blender
kavanozunu hızla ve kolayca önceden temizleyebilirsiniz. Kirli hazne
veya kavanoz içine bir miktar su ve deterjan ekleyin ve kapağı sıkıca
kapatın. Ardından, hazne veya kavanoz temizlenene kadar Pulse
(Darbe) düğmesine basın. Mutfak robotunu bu şekilde önceden
temizlerken, bıçağın hazne içine yerleştirildiğinden emin olun.
62
EN | Storage
To avoid damage to the appliance and its accessories, never switch on
the appliance when you have stored accessories in the bowl.
DA | Opbevaring
For at undgå beskadigelse af apparatet og dets tilbehør må du aldrig
tænde for apparatet, mens du opbevarer tilbehør i skålen.
DE | Aufbewahrung
Schalten Sie das Gerät unter keinen Umständen ein, wenn Teile lose in
der Schüssel liegen, um Beschädigungen am Gerät und den Teilen zu
vermeiden.
EL | Αποθήκευση
Για να αποφύγετε φθορές στη συσκευή και τα εξαρτήματά της, μην
ενεργοποιείτε ποτέ τη συσκευή όταν έχετε αποθηκεύσει
εξαρτήματα μέσα στον κάδο ανάμειξης.
ES | Almacenamiento
Para evitar que el aparato y los accesorios se deterioren, no encienda
nunca el aparato con los accesorios guardados en el interior del
recipiente.
NL | Opbergen
Schakel het apparaat nooit in als u de accessoires in de kom hebt
opgeborgen om schade aan het apparaat en de bijbehorende
accessoires te voorkomen.
NO | Oppbevaring
For å unngå skade på apparatet og utstyret, må du aldri slå på
apparatet når utstyr ligger lagret i bollen.
PT | Arrumação
Para evitar danos no aparelho e nos acessórios, nunca ligue o aparelho
quando guardar acessórios na taça.
SV | Förvaring
Slå inte på apparaten när tillbehören förvaras i skålen eftersom
apparaten och tillbehören då kan skadas.
TR | Saklama
Cihazın ve aksesuarlarının hasar görmesini önlemek için, aksesuarlar
hazne içindeyken cihazı asla çalıştırmayın.
FI | Säilytys
Älä koskaan käynnistä laitetta, kun lisäosia säilytetään kulhossa, jotta laite
tai lisäosat eivät vahingoitu.
FR | Rangement
Pour éviter d’endommager l’appareil et ses accessoires, n’allumez jamais
l’appareil lorsque les accessoires sont rangés dans le bol.
IT | Come riporre l’apparecchio
Non accendete mai l’apparecchio quando contiene accessori all’interno
del recipiente per evitare danni a questi ultimi e all’apparecchio stesso.
63
EN Blender jar with lid, measuring cup and detachable blade unit with
sealing ring.
DA Blenderglas med låg, målebæger og aftagelig knivenhed med
tætningsring.
DE Mixbecher mit Deckel, Messbecher und abnehmbare
Messereinheit mit Dichtungsring.
EL Κανάτα μπλέντερ με καπάκι, δοσομετρητής και αποσπώμενες
λεπίδες με δακτύλιο σφράγισης.
ES Jarra de la batidora con tapa, vaso medidor y unidad de cuchillas
desmontable con junta de sellado.
FI Kannellinen sekoituskulho, mittamuki sekä irrotettava teräosa, jossa
tiiviste
FR Bol mélangeur avec couvercle, mesure graduée et ensemble lames
amovible avec bague d’étanchéité.
IT Vaso del frullatore con coperchio, dosatore e gruppo lame
smontabile con anello di tenuta.
NL Blenderkan met deksel, maatbeker en verwijderbare mesunit met
afdichtring
NO Hurtigmikserkanne med lokk, målebeger og demonterbar
knivenhet med forseglingsring.
PT Copo misturador com tampa, copo medidor e lâmina
desmontável com anel vedante.
SV Mixerbehållare med lock, mätbägare och löstagbar knivenhet med
tätningsring.
TR Kapaklı blender kavanozu, ölçme kabı ve contalı sökülebilir bıçak
ünites
64
EN
DA
DE
EL
ES
FI
FR
IT
NL
NO
PT
SV
TR
Food processor bowl.
Foodprocessorskål
Schüssel.
Κάδος ανάμειξης κουζινομηχανής.
Recipiente del robot de cocina
Monitoimikoneen kulho
Bol du robot ménage
Recipiente del robot.
Keukenmachinekom
Foodprocessorbolle
EN
DA
DE
EL
ES
FI
FR
IT
NL
NO
PT
SV
TR
Lid of food processor bowl.
Låg til foodprocessorskåll
Deckel für Schüssell
Καπάκι κάδου ανάμειξης κουζινομηχανής.
Tapa del recipiente del robot de cocina
Monitoimikoneen kulhon kans
Couvercle du bol du robot ménager
Coperchio del recipiente del robot da cucina.
Deksel van keukenmachinekom
Lokk til foodprocessorbolle
Tampa da taça do robot
Lock till matberedarskå
Mutfak robotu haznesinin kapağ
Matberedarskål
Mutfak robotu haznes
65
66
EN
DA
DE
EL
ES
FI
FR
IT
NL
NO
PT
SV
TR
Inner pusher and outer pusher.
Indre og ydre nedstopperl
Innerer und äußerer Stopferl
Εσωτερικό και εξωτερικό εξάρτημα ώθησης.
Empujador interior y exterior
Sisätyönnin ja ulkotyönnin
Poussoir interne et poussoir externe
Pestello interno ed esterno.
Binnenste stamper en buitenste stamper
Indre stapper og ytre stapper
Pressor interior e pressor exterior
Inre presskloss och yttre presskloss
İç itici ve dış itici
EN
DA
DE
EL
ES
FI
FR
IT
NL
NO
PT
SV
TR
Food processor blade unit with protection cap
Foodprocessorens knivenhed med beskyttelseskappe
Messereinheit mit Schutzkappe
Λεπίδες κουζινομηχανής με προστατευτικό κάλυμμα .
Unidad de cuchillas del robot de cocina con funda protectora
Monitoimikoneen teräyksikkö ja suojus
Ensemble lames du robot ménager et protection
Pestello interno ed esterno.
Mesunit van de keukenmachine met beschermkapr
Knivenhet med beskyttelsesdeksel for foodprocessor
Lâmina do robot com tampa de protecção
Knivenhet till matberedare med skyddskåpa
Koruma kapaklı mutfak robotu bıçak ünitesi i
EN
DA
DE
EL
ES
FI
FR
IT
NL
NO
PT
SV
TR
Kneading accessory
Æltetilbehør
Knethaken
Εξάρτημα ζύμωσης .
Accesorio para amasar
Vaivausosa
Accessoire de pétrissage
Accessorio per impastare.
Kneedaccessoire
Eltetilbehør
Batedor
Knådningstillbehö
Yoğurma aksesuar
EN
DA
DE
EL
ES
FI
FR
IT
NL
NO
PT
SV
TR
Balloon beater
Ballonpiskeris
Quirl
Χτυπητήρι
Varilla redonda
Vispilä
Fouet
Frusta
Ballonklopper
Visp
Vara de amassar em forma de balão
Ballongvisp
Balon çırpıcı
67
HR7775/HR7774
HR7775
68
EN
DA
DE
EL
ES
FI
FR
IT
NL
NO
PT
SV
TR
Adjustable slicing disc
Regulérbar snitteskive
Verstellbare Schneidescheibel
Ρυθμιζόμενος δίσκος κοπής για κοπή σε φέτες
Disco ajustable para cortar en rodajas
Säädettävä viipalointiterä
Disque à trancher réglable
Disco regolabile per affettare
Instelbare snijschijf
Justerbar kutteskive
Disco para fatiar ajustável
Justerbar skivningsinsats
Ayarlanabilir dilimleyici disk bıçakı
EN
DA
DE
EL
ES
FI
FR
IT
NL
NO
PT
SV
TR
Double-sided shredding dis
Dobbeltsidet riveskive
Doppelseitige Raspelscheibe
Δίσκος κοπής για τρίψιμο υλικών διπλής όψης
Disco de doble cara para cortar en tiras
Kaksipuolinen silppurilevy
Disque à râper réversible
Disco doppio per grattugiare
Dubbelzijdige raspschijf
Dobbelsidig raspeskive
Disco para cortar com dois ladosl
Tvåsidig rivningsinsats
Çift taraflı doğrama diski
EN
DA
DE
EL
ES
FI
FR
IT
NL
NO
PT
SV
TR
Granulating disc
Granuleringsskive
Reibscheibe
Δίσκος κοπής για κοπή σε μικρά κομμάτια
Disco para rallar
Rakeistusosa
Disque à râper
Disco per sminuzzare
Granuleerschijf
Maleskive
Disco para granular
Insats för finfördelning
Öğütme diski
EN
DA
DE
EL
ES
FI
FR
IT
NL
NO
PT
SV
TR
Julienne disc
Julienneskive
Julienne-Scheibe
Δίσκος κοπής για κοπή σε λεπτές λωρίδες
Disco para cortar en juliana
Julienne-terä
Disque à Julienne
Disco julienne
Julienneschijf
Julienne-skive
Disco para juliana
Julienneinsats
Jülyen doğrama diski
69
70
EN
DA
DE
EL
ES
FI
FR
IT
NL
NO
PT
SV
TR
Sieve for citrus press
Sieve for citrus pressr
Sieb für Zitruspresse
Σουρωτήρι για στείφτη
Tamiz del exprimidor
Sitruspusertimen siivilä
Filtre du presse-agrumes
Setaccio dello spremiagrumi
Zeef van citruspers
Sil til sitruspresse
Crivo para o espremedor de citrinosr
Sil för citruspress
Narenciye sıkacağı süzgeci
EN
DA
DE
EL
ES
FI
FR
IT
NL
NO
PT
SV
TR
Cone for citrus press
Pressekegle til citruspresser
Presskegel für Zitruspresse
Κώνος για στείφτη
Cono del exprimidor
Sitruspusertimen puserrinosa
Cône du presse-agrumes
Cono dello spremiagrumi
Perskegel van citruspers
Safttopp til sitruspresse
Cone para o espremedor de citrinos
Kon för citruspress
Narenciye sıkacağı hunisi
EN
DA
DE
EL
ES
FI
FR
IT
NL
NO
PT
SV
TR
Pusher of juicer
Juicerens nedstopper
Stopfer (Entsafter)
Εξάρτημα ώθησης αποχυμωτή
Empujador de la licuadora
Mehulingon syöttöpainin
Poussoir de la centrifugeuse
Pestello per centrifuga
Stamper van sapcentrifuge
Stapper til juicer
Pressor da máquina de sumos
Presskloss till juicer
Meyve sıkacağı iticisi
EN
DA
DE
EL
ES
FI
FR
IT
NL
NO
PT
SV
TR
Lid of juicer bowl
Juicerskålens lågr
Deckel (Saftbehälter)
Καπάκι κάδου αποχυμωτή
Tapa del recipiente de la licuadora
Mehulingon kulhon kansi
Couvercle du bol de la centrifugeuse
Coperchio del recipiente per centrifuga
Deksel van sapcentrifugekom
Lokk på juicerbollen
Tampa da taça da máquina de sumos
Lock till juicerskål
Meyve sıkacağı haznesi kapağı
71
72
EN
DA
DE
EL
ES
FI
FR
IT
NL
NO
PT
SV
TR
Juicer bowl with integrated spout
Juicerskål med indbygget hældetud
Saftbehälter mit integriertem Ausgießer
Κάδος αποχυμωτή με ενσωματωμένο στόμιο εκροής
Recipiente de la licuadora con boquilla integrada
Mehulingon kulho ja kiinteä kaatonokka
Bol de la centrifugeuse avec bec verseur intégré
Recipiente per centrifuga con beccuccio integrato
Sapcentrifugekom met ingebouwde tuit
Juicerbolle med integrert tut
Taça da máquina de sumos com bico integrado
Juicerskål med inbyggd pip
Entegre musluklu meyve sıkacağı haznesi
EN
DA
DE
EL
ES
FI
FR
IT
NL
NO
PT
SV
TR
Sieve of juicer
Juicerens si
Sieb (Entsafter)
Σουρωτήρι αποχυμωτή
Tamiz de la licuadora
Mehulingon siivilä
Filtre de la centrifugeuse
Setaccio per centrifuga
Zeef van sapcentrifuge
Sil til juicer
Filtro da máquina de sumos
Sil till juicer
Meyve sıkacağı süzgeci
EN
DA
DE
EL
ES
FI
FR
IT
NL
NO
PT
SV
TR
Juicer coupling unit with clamps
Juicerens koblingsenhed med låseklemmer
Verbindungseinheit mit Klemmen (Entsafter)
Μονάδα σύνδεσης αποχυμωτή με συσφιγκτήρες
Unidad de acoplamiento de la licuadora con cierres de sujeción
Mehulingon liitinkappale ja kiinnikkeet
Unité d’assemblage de la centrifugeuse avec brides
Unità di aggancio per centrifuga con ganci
Koppelunit van sapcentrifuge met klemmen
Skjøteenhet til juicer med klemmer
Unidade de encaixe da máquina de sumos com grampos
Kopplingsenhet med klämmor till juicer
Kıskaçlı meyve sıkacağı bağlantı ünitesi
EN
DA
DE
EL
ES
FI
FR
IT
NL
NO
PT
SV
TR
Tool holder
Tilbehørsholder
Zubehörhalter
Εξάρτημα συγκράτησης εργαλείων
Soporte para otros accesorios
Tarviketeline
Support pour outil
Porta-accessori
Accessoirehouder
Utstyrsholder
Suporte para ferramentas
Redskapshållare
Aparat yuvası
73
EN
DA
DE
EL
ES
FI
FR
IT
NL
NO
PT
SV
TR
74
Spatula
Spatel
Teigschaber
Σπάτουλα
Espátula
Lasta
Spatule
Spatola
Spatel
Slikkepott
Espátula
Spatel
Spatula
EN | Guarantee and service
If you need information or if you have a problem, please visit the Philips
website at www.philips.com or contact the Philips Customer Care
Centre in your country (you find its phone number in the worldwide
guarantee leaflet). If there is no Customer Care Centre in your country,
go to your local Philips dealer or contact the Service Department of
Philips Domestic Appliances and Personal Care BV.
DA | Garanti og service
For alle yderligere oplysninger eller ved eventuelle problemer med
apparatet henvises til Philips’ hjemmeside på adressen www.philips.com
eller det lokale Philips Kundecenter (telefonnumre findes i vedlagte
“World-Wide Guarantee”-folder). Hvis der ikke findes et kundecenter i
dit land, bedes du venligst kontakte din lokale Philips-forhandler eller
Serviceafdelingen i Philips Domestic Appliances and Personal Care BV.
DE | Garantie und Kundendienst
Benötigen Sie weitere Informationen oder treten Probleme auf,
wenden Sie sich bitte an Ihren Philips-Händler oder setzen Sie sich mit
einem Philips Service-Center in Ihrem Land in Verbindung
(Telefonnummer siehe Garantieschrift). Besuchen Sie auch die Philips
Website (www.philips.com). Sie können auch direkt die ServiceAbteilung von Philips Domestic Appliances and Personal Care BV
kontaktieren.
EL | Εγγύηση και σέρβις
Εάν χρειάζεστε κάποιες πληροφορίες ή αντιμετωπίζετε κάποιο
πρόβλημα, παρακαλούμε επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Philips
στη διεύθυνση www.philips.com ή επικοινωνήστε με το Τμήμα
Εξυπηρέτησης Πελατών της Philips στη χώρα σας (θα βρείτε το
τηλέφωνο στο διεθνές φυλλάδιο εγγύησης). Εάν δεν υπάρχει Τμήμα
Εξυπηρέτησης Πελατών στη χώρα σας, απευθυνθείτε στον τοπικό
σας αντιπρόσωπο της Philips ή επικοινωνήστε με ένα
εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις των Οικιακών Συσκευών και
Ειδών Προσωπικής Φροντίδας της Philips.
ES | Garantía y servicio
Si necesita información o tiene algún problema, visite la página Web de
Philips en www.philips.com, o póngase en contacto con el Servicio de
Atención al Cliente de Philips en su país (hallará el número de teléfono
en el folleto de la garantía mundial). Si no hay Servicio de Atención al
Cliente de Philips en su país, diríjase a su distribuidor local Philips o
póngase en contacto con el Service Department de Philips Domestic
Appliances and Personal Care BV.
FI | Takuu ja huolto
Jos haluat lisätietoja tai laitteen suhteen on ongelmia, käy Philipsin
Internet-sivuilla osoitteessa www.philips.com tai ota yhteys Philipsin
asiakaspalveluun (puhelinnumero löytyy takuulehtisestä). Voit myös ottaa
yhteyden Philips-myyjään tai Philipsin valtuuttamaan huoltoliikkeeseen
tai suoraan Philips Domestic Appliances and Personal Care BV:n
huolto-osastoon.
FR | Garantie et service
Si vous souhaitez obtenir des informations supplémentaires ou si vous
rencontrez un problème, visitez le site Web de Philips à l’adresse www.
philips.com ou contactez le Service Consommateurs Philips de votre
pays (vous trouverez le numéro de téléphone correspondant sur le
dépliant de garantie internationale). S’il n’existe pas de Service 
Consommateurs Philips dans votre pays, renseignez-vous auprès de
votre revendeur Philips local ou contactez le « Service Department of
Philips Domestic Appliances and Personal Care BV ».
IT | Garanzia e assistenza
Per ulteriori informazioni o eventuali problemi, visitate il sito Web
Philips all’indirizzo www.philips.com oppure contattate il Centro
Assistenza Clienti Philips locale (il numero di telefono è riportato
nell’opuscolo della garanzia). Qualora non fosse disponibile un Centro
Assistenza Clienti locale, rivolgetevi al rivenditore autorizzato Philips
oppure contattate il Reparto assistenza Philips Domestic Appliances &
Personal Care BV.
75
NL | Garantie en service
Als u informatie nodig hebt of als u een probleem hebt, bezoek dan de
Philips-website (www.philips.com), of neem contact op met het Philips
Customer Care Centre in uw land (u vindt het telefoonnummer in het
‘worldwide guarantee’-vouwblad). Als er geen Customer Care Centre
in uw land is, ga dan naar uw Philips-dealer of neem dan contact op
met de afdeling Service van Philips Domestic Appliances and Personal
Care BV.
NO | Garanti og service
Hvis du trenger service eller informasjon, kan du gå til Philips’ Internettsider på www.philips.com eller ta kontakt med Philips’ kundestøtte der
du er (du finner telefonnummeret i garantiheftet). Hvis det ikke finnes
noen Philips-kundestøtte der du bor, kan du ta kontakt med den lokale
Philips-forhandleren eller serviceavdelingen ved Philips Domestic
Appliances and Personal Care BV.
PT | Garantia e assistência
Se precisar de informações ou se tiver algum problema, visite o site da
Philips em www.philips.pt ou contacte o Centro de Atendimento ao
Cliente Philips do seu país (encontrará o número de telefone no
folheto da garantia mundial). Se não existir um Centro de Atendimento
ao Cliente no seu país, dirija-se ao distribuidor Philips local ou contacte
o Departamento de Assistência da Philips Domestic Appliances and
Personal Care BV.
SV | Garanti och service
Om du behöver information eller har något problem med apparaten
kan du besöka Philips webbplats på www.philips.com eller kontakta
Philips kundtjänstcenter i ditt land (du hittar telefonnumret i
garantibroschyren). Om det inte finns något kundtjänstcenter i ditt land
vänder du dig till närmaste Philips-återförsäljare eller kontaktar
serviceavdelningen på Philips Domestic Appliances and Personal Care
BV.
76
TR | Garanti ve servis
Eğer daha fazla bilgiye ihtiyaç duyarsanız veya bir sorun yaşarsanız, lütfen
www.philips.com.tr adresindeki Philips web sitesini ziyaret edin veya
ülkenizde bulunan Philips Müşteri Danışma Merkezi ile iletişim kurun
(telefon numaralarını dünya çapında garanti kitapçığında bulabilirsiniz).
Eğer ülkenizde Müşteri Danışma Merkezi yoksa, yerel Philips yetkilinize
başvurun veya Philips Ev Aletleri ve Kişisel Bakım BV Servis Departmanı
ile iletişim kurun.
EN | Troubleshooting
Problem
Solution
The appliance
does not go on.
Make sure that all assembly indications (on the lid
of the bowl, on the bowl, on the blender jar and
on the motor unit) are aligned.
The appliance
suddenly stops
running.
The lid of the bowl may have become undone
during a heavy processing job. Close the lid
properly. The appliance immediately starts working
again.
The processing job is too heavy. Set the control
knob to OFF to switch off the appliance and
remove the mains plug from the wall socket. Then
let the appliance cool down to room temperature.
Plug in the appliance and switch it on again.
Process smaller batches.
The motor of
the device runs
but cone of the
citrus press
does not turn.
Question
Answer
What does
‘pulse’ mean?
When you press the Pulse button, the appliance
will run at its highest speed a s long you keep
pressing the button. Using the Pulse button is
recommended if you want to have more control
over the processing job, for instance when you are
chopping.
Can I pour
boiling hot
ingredients into
the blender jar?
No, let the liquids or ingredients cool down to
80°C to avoid damaging the accessories.
Why does the
motor produce
an unpleasant
smell during
processing?
It is very common for a new appliance to give off
an unpleasant smell or emit some smoke the first
few times it is used .This phenomenon will stop
after you have used the appliance a number of
times. The appliance may also give off an unpleasant
smell or emit some smoke if it has been used too
long. In that case you have to switch the appliance
off and let it cool down for 60 minutes.
What should I
do when the
blade unit or
motor gets
blocked during
processing?
Switch the appliance off and use a spatula to
dislodge the ingredients that block the blade unit.
We also recommend processing a smaller quantity.
What should I
do if the
blender leaks?
Switch the appliance off and pour out the
ingredients. Then remove the blade unit interface.
Check if the sealing ring has been assembled
properly on the blade unit.
Why does the
ice function not
work?
If you want to use the ice button, first turn the
control knob to position ON. Then push the ice
button.
Please check if you have inserted the tool holder.
Please check if you have attached the sieve of the
citrus press properly. (Indication on the sieve
points to indication on the handle of the bowl).
Frequently asked questions
Question
Answer
Can I clean all
removable
parts in the
dishwasher?
Yes, except the motor unit and the protection cap
for the blade unit.
77
DA | Fejlfinding
Problem
Løsning
Apparatet
tænder ikke.
Kontrollér, at alle monteringsindikatorerne (på
skålens låg, på skålen, på blenderglasset og på
motorenheden) er lige ud for hinanden.
Apparatet
stopper
pludselig.
Skålens låg har måske løsnet sig i løbet af en stor
tilberedningsopgave. Luk låget rigtigt. Apparatet
begynder at køre igen med det samme.
Spørgsmål
Svar
Kan jeg komme
Ja, med undtagelse af motorenheden og
alle de aftagelige
beskyttelseskappen til knivenheden.
dele i
opvaskemaskinen?
Hvad betyder
“pulse”?
Når du trykker på Pulse-knappen, kører
apparatet med højeste hastighed, indtil du slipper
tasten. Vi anbefaler, at du bruger Pulse-knappen,
hvis du vil have mere kontrol over processen, f.
eks. ved hakning.
Kan jeg hælde
kogende
ingredienser i
blenderglasset?
Nej, lad ingredienserne afkøle til 80 °C for at
undgå beskadigelse af tilbehøret.
Kontrollér, at du har isat den rigtige tilbehørsholder.
Apparatets
motor kører,
men
citruspresserens
pressekegle
drejer ikke
rundt.
Hvorfor kommer
der en ubehagelig
lugt fra motoren,
når den kører?
Det er helt almindeligt, hvis et helt nyt apparat
lugter eller ryger lidt de første par gange, det
anvendes. Dette fænomen ophører efter et par
ganges brug. Apparatet kan imidlertid også lugte
eller ryge lidt, hvis det har kørt for længe. Er
dette tilfældet, skal apparatet afbrydes og afkøles
i 60 minutter.
Kontrollér, at du har sat citruspresserens si
ordentligt fast. (Et mærke på sien peger på mærket
på skålens håndtag).
Hvad gør jeg, hvis
knivenhed eller
motor blokeres
midt i processen?
Sluk for apparatet og brug en spatel til at løsne
de ingredienser, der blokerer knivenheden. Det
anbefales også at tilberede mindre portioner ad
gangen.
Hvad gør jeg, hvis
blenderen er
utæt?
Sluk for apparatet, og hæld ingredienserne ud.
Fjern knivenheden. Kontrollér, om tætningsringen
er blevet sat ordentligt fast på knivenheden.
Tilberedningsopgaven er for tung. Stil
kontrolknappen på OFF for at slukke for apparatet,
og tag stikket ud af stikkontakten. Lad apparatet
køle ned til rumtemperatur. Sæt stikket i
stikkontakten igen, og tænd for apparatet. Tilbered
mindre portioner.
78
Ofte stillede spørgsmål
Spørgsmål
Svar
Hvorfor virker
isfunktionen ikke?
Hvis du vil bruge isknappen, skal du først stille
kontrolknappen på ON. Tryk derefter på
isknappen.
DE | Fehlerbehebung
Problem
Lösung
Prüfen Sie, ob das Sieb der Zitruspresse
ordnungsgemäß eingesetzt ist. (Markierung auf dem
Sieb zeigt auf Markierung auf dem Handgriff der
Schüssel.)
Häufig gestellte Fragen
Problem
Lösung
Frage
Antwort
Das Gerät
schaltet sich
nicht ein.
Vergewissern Sie sich, dass alle Markierungen zum
Zusammensetzen (auf dem Deckel der Schüssel,
auf der Schüssel, dem Mixbecher und der
Motoreinheit) übereinstimmen.
Kann ich alle
abnehmbaren
Teile im
Geschirrspüler
reinigen?
Ja, mit Ausnahme der Motoreinheit und der
Schutzkappe für die Messereinheit.
Das Gerät steht Der Deckel der Schüssel hat sich möglicherweise
plötzlich still.
beim Verarbeiten schwerer Zutaten gelockert.
Schließen Sie den Deckel richtig. Das Gerät läuft
sofort wieder an.
Die Zutaten sind zu schwer. Schalten Sie das Gerät
aus, indem Sie den Drehschalter auf OFF (Aus)
stellen, und ziehen Sie den Netzstecker aus der
Steckdose. Lassen Sie das Gerät auf
Zimmertemperatur abkühlen. Stecken Sie dann
den Netzstecker wieder in die Steckdose und
schalten Sie das Gerät ein. Verarbeiten Sie kleinere
Portionen.
Der Motor läuft, Prüfen Sie, ob der Zubehörhalter eingesetzt ist.
aber der
Presskegel der
Zitruspresse
dreht sich nicht.
Was bedeutet
Solange Sie die Puls-Taste gedrückt halten, läuft
“Impulsfunktion”? das Gerät mit Höchstgeschwindigkeit. Diese Taste
bietet Ihnen zusätzliche Kontrolle über den
Verarbeitungsvorgang, z. B. beim Zerkleinern.
Kann ich
Nein, warten Sie, bis sich die Zutaten auf 80 °C
kochend heiße
abgekühlt haben, damit die Geräteteile nicht
Zutaten in den
beschädigt werden.
Mixbecher füllen?
Warum gibt der
Motor während
der Verarbeitung
einen
unangenehmen
Geruch von sich?
Diese Geruchsentwicklung tritt bei der
erstmaligen Benutzung neuer Geräte recht häufig
auf. Es kann auch etwas Rauch sichtbar werden.
Das Phänomen verschwindet, nachdem Sie das
Gerät mehrere Male benutzt haben. Gerüche und
Rauch können auch nach zu langer Benutzung des
Geräts auftreten. In diesem Fall müssen Sie das
Gerät ausschalten und mindestens 60 Minuten
abkühlen lassen.
79
Frage
Antwort
Was kann ich
tun, wenn die
Messereinheit
oder der Motor
bei der
Verarbeitung
blockiert wird?
Schalten Sie das Gerät aus und lösen Sie die
blockierenden Zutaten mit einem Teigschaber.
Zudem sollten Sie eine kleinere Menge
verarbeiten.
Was kann ich
tun, wenn aus
dem Mixer
Flüssigkeit
ausläuft?
Schalten Sie das Gerät aus und gießen Sie die
Flüssigkeit aus. Nehmen Sie dann die
Messereinheit heraus. Prüfen Sie, ob der
Dichtungsring richtig auf der Messereinheit
angebracht ist.
Warum
funktioniert die
Eisfunktion nicht?
Wenn Sie die Eisfunktion verwenden möchten,
stellen Sie den Drehschalter zunächst auf ON
(Ein) und drücken Sie dann die Eistaste (“Ice”)”.
Πρόβλημα
Η επεξεργασία είναι πολύ δύσκολη. Ρυθμίστε το
διακόπτη ταχυτήτων στο OFF για να
απενεργοποιήσετε τη συσκευή και αποσυνδέστε
το φις από την πρίζα. Έπειτα, αφήστε τη συσκευή
να κρυώσει σε θερμοκρασία δωματίου.
Συνδέστε ξανά το φις στην πρίζα και
ενεργοποιήστε τη συσκευή. Επεξεργαστείτε
μικρότερες παρτίδες.
Το μοτέρ της
συσκευής
λειτουργεί
αλλά ο κώνος
του στείφτη
δεν
περιστρέφεται.
Λύση
Η συσκευή δεν Βεβαιωθείτε ότι όλες οι ενδείξεις
ενεργοποιείται. συναρμολόγησης (στο καπάκι του κάδου
ανάμειξης, στον κάδο ανάμειξης, στην κανάτα
του μπλέντερ και στο μοτέρ) είναι
ευθυγραμμισμένες.
Η συσκευή
σταματά
ξαφνικά να
λειτουργεί.
80
Ενδέχεται να απασφαλίστηκε το καπάκι του
κάδου ανάμειξης κατά τη διάρκεια μιας
δύσκολης επεξεργασίας. Κλείστε το καπάκι
σωστά. Η συσκευή αρχίζει αμέσως να λειτουργεί
ξανά.
Ελέγξτε εάν έχετε εισαγάγει το εξάρτημα
συγκράτησης εργαλείων.
Ελέγξτε εάν έχετε τοποθετήσει σωστά το
σουρωτήρι του στείφτη. (Η ένδειξη στο
σουρωτήρι να δείχνει προς την ένδειξη στη
λαβή του κάδου ανάμειξης).
EL | Οδηγός ανεύρεσης/επίλυσης προβλημάτων
Πρόβλημα
Λύση
Συχνές ερωτήσεις
Ερώτηση
Απάντηση
Μπορώ να
πλύνω όλα τα
αποσπώμενα
μέρη στο
πλυντήριο
πιάτων;
Ναι, εκτός από το μοτέρ και το προστατευτικό
κάλυμμα των λεπίδων.
Ερώτηση
Απάντηση
Ερώτηση
Απάντηση
Τι σημαίνει
‘στιγμιαία
λειτουργία’;
Όταν πιέσετε το κουμπί στιγμιαίας λειτουργίας,
η συσκευή θα λειτουργήσει στη μέγιστη
ταχύτητα της για όσο κρατάτε πατημένο το
κουμπί. Η χρήση του κουμπιού στιγμιαίας
λειτουργίας συνιστάται όταν θέλετε να έχετε
περισσότερο έλεγχο στη διαδικασία
επεξεργασίας, για παράδειγμα όταν ψιλοκόβετε.
Τι πρέπει να
κάνω εάν οι
λεπίδες ή το
μοτέρ
μπλοκάρουν
κατά τη
διάρκεια της
επεξεργασίας;
Απενεργοποιήστε τη συσκευή και
χρησιμοποιήστε μια σπάτουλα για να
απομακρύνετε τα υλικά που μπλοκάρουν τις
λεπίδες. Συνιστάται επίσης να επεξεργαστείτε
μικρότερη ποσότητα.
Τι πρέπει να
κάνω εάν το
μπλέντερ έχει
διαρροή;
Απενεργοποιήστε τη συσκευή και αδειάστε τα
υλικά. Έπειτα, αφαιρέστε τη διασύνδεση των
λεπίδων. Ελέγξτε εάν ο δακτύλιος σφράγισης
έχει τοποθετηθεί σωστά στις λεπίδες.
Γιατί δεν είναι
δυνατή η
λειτουργία για
θρυμματισμό
πάγου;
Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε το κουμπί για
θρυμματισμό πάγου, αρχικά γυρίστε το
διακόπτη ταχυτήτων στη θέση ON και, στη
συνέχεια, πιέστε το κουμπί για θρυμματισμό
πάγου.
Όχι, αφήστε τα υγρά ή τα υλικά να κρυώσουν
Μπορώ να
στους 80°C προκειμένου να αποφύγετε τη
προσθέσω
υλικά που είναι φθορά των εξαρτημάτων.
σε
θερμοκρασία
βρασμού μέσα
στην κανάτα
του μπλέντερ;
Γιατί το μοτέρ
αναδίδει μια
δυσάρεστη
οσμή κατά τη
διάρκεια της
επεξεργασίας;
Είναι πολύ συνηθισμένο για μια καινούργια
συσκευή να αναδίδει μια δυσάρεστη οσμή ή να
βγάζει λίγο καπνό τις πρώτες φορές που
χρησιμοποιείται. Αυτό το φαινόμενο θα
σταματήσει όταν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή
μερικές φορές. Η συσκευή μπορεί επίσης να
αναδίδει δυσάρεστη οσμή ή να βγάζει λίγο
καπνό αν χρησιμοποιηθεί για πολύ ώρα. Σε
αυτήν την περίπτωση θα πρέπει να
απενεργοποιήσετε τη συσκευή και να την
αφήσετε να κρυώσει για 60 λεπτά.
ES | Guía de resolución de problemas
Problema
Solución
El aparato no
se enciende.
Asegúrese de que se han seguido correctamente
todas las indicaciones de montaje (para la tapa del
recipiente, del recipiente, de la jarra de la batidora
y de la unidad motora).
El aparato ha
dejado de
funcionar de
repente.
Es posible que la tapa del recipiente se haya
abierto durante una tarea fuerte de procesado.
Cierre bien la tapa. El aparato comenzará a
funcionar de nuevo inmediatamente.
81
Problema
El motor del
aparato
funciona pero
el cono del
exprimidor no
gira.
Solución
Pregunta
Respuesta
La tarea de procesado es demasiado fuerte.
Coloque el botón de control en la posición OFF
para apagar el aparato y desenchúfelo de la toma
de corriente. Deje que el aparato se enfríe a
temperatura ambiente. Enchúfelo y vuelva a
encenderlo. Procese los ingredientes en pequeños
lotes.
¿Puedo echar
ingredientes
hirviendo en la
jarra de la
batidora?
No, deje que los líquidos o los ingredientes se
enfríen hasta los 80 °C para evitar que se dañen
los accesorios.
¿Por qué
desprende el
motor un olor
desagradable
durante el
funcionamiento?
Es muy normal que un aparato nuevo desprenda
un olor desagradable o eche un poco de humo las
primeras veces que se usa. Dejará de ocurrir
cuando haya utilizado el aparato varias veces.
También es posible que desprenda un olor
desagradable o eche humo si se utiliza durante
mucho tiempo seguido. En ese caso, deberá apagar
el aparato y dejar que se enfríe durante
60 minutos.
¿Qué debo
hacer si la
unidad de
cuchillas o el
motor se
bloquean
durante el
procesado?
Apague el aparato y utilice una espátula para
retirar los ingredientes que bloquean la unidad de
cuchillas. Le recomendamos que procese una
cantidad más pequeña.
¿Qué debo
hacer si la
batidora gotea?
Apague el aparato y vacíe los ingredientes. Luego
quite la unidad de cuchillas. Compruebe si la junta
de goma está bien colocada en la unidad de
cuchillas.
Compruebe si ha insertado el soporte de los
accesorios.
Compruebe si ha colocado correctamente el tamiz
del exprimidor (la indicación de los puntos del
tamiz debe coincidir con la indicación del asa del
recipiente).
Preguntas más frecuentes
Pregunta
Respuesta
¿Puedo lavar
Sí, excepto la unidad motora y la funda protectora
todas las piezas de la unidad de cuchillas.
desmontables
en el lavavajillas?
¿Qué significa
“turbo”?
82
Si pulsa el botón turbo, el aparato funcionará a la
velocidad más alta siempre que mantenga pulsado
este botón. Se recomienda utilizarlo si desea tener
un mayor control del procesado, por ejemplo,
cuando esté picando ingredientes.
Si desea utilizar la función de picar hielo, gire el
¿Por qué no
botón de control a la posición ON. Luego pulse el
funciona la
función de picar botón para picar hielo.
hielo?
FI | Vianmääritys
Ongelma
Ratkaisu
Laite ei käynnisty. Varmista, että kaikki kokoamismerkinnät (kulhon
kannessa, kulhossa, kannussa ja rungossa) ovat
samansuuntaiset.
Laite lakkaa
yhtäkkiä
toimimasta.
Kulhon kansi on saattanut irrota käytön aikana.
Sulje kansi kunnolla. Laite käynnistyy uudelleen.
Käsiteltävä erä on liian suuri. Katkaise laitteesta
virta kääntämällä valitsin OFF-asentoon. Irrota
pistoke pistorasiasta ja anna laitteen jäähtyä
huoneenlämpöiseksi. Työnnä pistoke takaisin
pistorasiaan ja kytke laitteeseen virta. Käsittele
pienempiä eriä.
Tarkista, että pusertimen pidike on paikallaan.
Laitteen
moottori on
käynnissä, mutta
sitruspusertimen
puserrinosa ei
pyöri.
Tarkista, että sitruspusertimen siivilä on kunnolla
paikallaan. (Siivilän merkki osoittaa kulhon kahvan
merkkiä kohti).
Tavallisimmat kysymykset
Kysymys
Vastaus
Kysymys
Vastaus
Mitä pitoasento
(PULSE) tarkoittaa?
Kun painat PULSE-painiketta, laite alkaa toimia
täydellä nopeudella. Kun vapautat painikkeen,
laite lopettaa toimintansa. On suositeltavaa
käyttää PULSE-painiketta, kun haluat valvoa
käsittelyä tarkasti, esimerkiksi silputtaessa.
Voiko kiehuvia
aineita kaataa
tehosekoittimen
kannuun?
Ei. Jäähdytä aineet 80-asteiseksi, etteivät lisäosat
vahingoitu.
Miksi moottorista
lähtee
epämiellyttävää
hajua sen käydessä?
On aivan tavallista, että uudesta laitteesta lähtee
epämiellyttävää hajua tai hieman savua
muutamalla ensimmäisellä käyttökerralla. Ilmiö
häviää, kun laitetta on käytetty muutama kerta.
Laitteesta voi lähteä epämiellyttävää hajua tai
savua myös, jos sitä käytetään liian pitkään. Siinä
tapauksessa laite on pysäytettävä ja sen on
annettava jäähtyä 60 minuuttia.
Mitä pitää tehdä,
kun terä tai
moottori pysähtyy
käsittelyn aikana?
Katkaise virta ja irrota terän liikkumista estävät
aineet kaapimella. Suosittelemme pienemmän
määrän käsittelemistä kerralla.
Mitä tehdä, jos
tehosekoitin
vuotaa?
Katkaise laitteesta virta ja kaada ainekset pois.
Poista sitten teräyksikkö. Tarkista, että tiiviste on
kiinnitetty kunnolla teräyksikköön.
Miksi
jääpalatoiminto ei
toimi?
Jos haluat käyttää jääpalatoimintoa, käännä ensin
valitsin ON-asentoon. Paina sitten
jääpalapainiketta.
Voiko kaikki
Kyllä, lukuun ottamatta runkoa ja teräyksikön
irrotettavat osat
suojusta.
pestä
astianpesukoneessa?
83
FR | Dépannage
Problème
Solution
Question
Réponse
Impossible de
mettre l’appareil
en marche.
Veillez à aligner tous les repères d’assemblage
(sur le couvercle du bol, le bol, le bol mélangeur
et le bloc moteur).
Oui, à l’exception du bloc moteur et de la
protection pour l’ensemble lames.
L’appareil s’est
arrêté
brusquement.
Le couvercle du bol s’est peut-être ouvert lors
d’une opération difficile. Fermez le couvercle
correctement. L’appareil redémarre
automatiquement.
Puis-je nettoyer
toutes les pièces
amovibles au
lave-vaisselle ?
L’opération est trop difficile. Réglez le bouton de
commande sur OFF pour éteindre l’appareil, puis
débranchez-le de la prise secteur. Laissez
l’appareil refroidir à la température ambiante.
Branchez à nouveau l’appareil sur le secteur et
rallumez-le. Réduisez les quantités à traiter.
Vérifiez que vous avez bien inséré le support
Le moteur de
pour outil.
l’appareil
fonctionne mais le
cône du presseagrumes ne
tourne pas.
Vérifiez que vous avez correctement fixé le filtre
au presse-agrumes (repère sur le filtre aligné
avec le repère sur la poignée).
84
Foire aux questions
En quoi consiste L’appareil fonctionne à la vitesse maximale tant
la fonction Pulse ? que le bouton Pulse est maintenu enfoncé. La
fonction Pulse vous offre plus de contrôle sur la
préparation, par exemple lorsque vous hachez.
Puis-je verser des Non, laissez les ingrédients liquides ou solides
ingrédients très
refroidir à 80°C pour éviter d’endommager les
chauds dans le
accessoires.
bol mélangeur ?
Pourquoi une
odeur
désagréable
s’échappe-t-elle
du moteur en
cours de
fonctionnement ?
Il est normal que le moteur dégage de la fumée
ou une odeur désagréable lorsqu’il est mis en
marche pour la première fois. Ce phénomène
disparaît après quelques utilisations. L’appareil
peut dégager de la fumée et une légère odeur
lors d’une utilisation prolongée. Dans ce cas vous
devez arrêter l’appareil et le laisser refroidir
pendant 60 minutes.
Que dois-je faire
si l’ensemble
lames ou le
moteur se
bloquent pendant
la préparation ?
Arrêtez l’appareil et utilisez une spatule pour
enlever les ingrédients qui bloquent l’ensemble
lame. Il est recommandé de traiter une quantité
plus petite d’ingrédients.
Que puis-je faire
si le blender fuit ?
Éteignez l’appareil et videz les ingrédients, puis
retirez l’ensemble lames. Vérifiez que la bague
d’étanchéité est correctement fixée à l’ensemble
lames.
Question
Réponse
Pourquoi la
fonction Ice
(Glace) ne
fonctionne-t-elle
pas ?
Si vous souhaitez activer le bouton Ice, tournez le
bouton de commande sur ON, puis appuyez sur
le bouton Ice.
Soluzione
Controllate di aver inserito correttamente il
setaccio dello spremiagrumi (la tacca sul setaccio
coincide con quella sull’impugnatura del
recipiente).
Domande frequenti
IT | Risoluzione dei guasti
Problema
Soluzione
L’apparecchio
non si accende.
Accertatevi che le tacche di riferimento (sul
coperchio del recipiente, sul recipiente, sul vaso e
sul gruppo motore) siano allineate.
L’apparecchio
smette
improvvisamente
di funzionare.
Potrebbe essersi allentato il coperchio del
recipiente durante il funzionamento. Chiudete il
coperchio in maniera corretta e l’apparecchio
ricomincerà subito a funzionare.
Il funzionamento richiede uno sforzo eccessivo.
Impostate la manopola di controllo su OFF per
spegnere l’apparecchio e staccate la spina.
Lasciate quindi raffreddare l’apparecchio a
temperatura ambiente. Successivamente collegate
nuovamente l’apparecchio e riaccendetelo.
Lavorate quantità più piccole.
Il motore
dell’apparecchio
è in funzione ma
il cono dello
spremiagrumi
non gira.
Problema
Controllate di aver inserito il porta-accessori.
Domanda
Risposta
Posso lavare in
lavastoviglie tutti i
pezzi staccabili?
Sì, ad eccezione del gruppo motore e del
cappuccio di protezione del gruppo lame.
Che cosa significa
“pulse”?
Premendo il pulsante della funzione a
intermittenza (pulse), l’apparecchio funzionerà
alla massima velocità fino a quando terrete
premuto il pulsante. Questa funzione è
particolarmente indicata per tenere sotto
controllo il processo, ad esempio quando volete
sminuzzare qualcosa.
Posso versare
ingredienti
bollenti nel vaso
del frullatore?
No, è meglio lasciar raffreddare gli ingredienti o i
liquidi bollenti fino a circa 80°C per evitare di
danneggiare gli accessori.
Perché durante il
funzionamento
dal motore
fuoriesce uno
strano odore?
È del tutto normale che un apparecchio nuovo
emetta un odore sgradevole o un po’ di fumo le
prime volte che viene usato. Il fenomeno è
destinato a scomparire dopo alcuni utilizzi.
L’apparecchio può produrre un odore sgradevole
o un po’ di fumo anche in caso di utilizzo
prolungato. In questo caso dovete spegnere
l’apparecchio e lasciarlo raffreddare per 60
minuti.
85
Domanda
Risposta
Probleem
Oplossing
Che cosa devo
fare se il gruppo
motore o il
gruppo lame si
blocca durante il
funzionamento
dell’apparecchio?
Spegnete l’apparecchio e usate una spatola per
staccare gli ingredienti che bloccano il gruppo
lame. Vi consigliamo anche di utilizzare quantità
più piccole.
De motor van
het apparaat
werkt maar de
perskegel van
de citruspers
draait niet.
Controleer of u de accessoirehouder hebt
geplaatst.
Che cosa devo
Spegnete l’apparecchio e svuotatelo, quindi
fare se il frullatore rimuovete il gruppo lame. Controllate che
perde?
l’anello di tenuta sia stato montato
correttamente sul gruppo lame.
Perché la funzione Se volete utilizzare il pulsante per il ghiaccio,
ghiaccio non
impostate per prima cosa la manopola di
funziona?
controllo su ON, quindi premete il pulsante.
NL | Problemen oplossen
Probleem
Oplossing
Het apparaat
gaat niet aan.
Zorg dat alle montage-aanduidingen (op het deksel
van de kom, de kom, de blenderkan en de
motorunit) zich op één lijn bevinden.
Het apparaat
stopt opeens.
Mogelijk is het deksel van de kom losgeraakt
tijdens een zware bewerking. Sluit het deksel goed.
Het apparaat begint meteen weer te werken.
De bewerking is te zwaar. Zet de bedieningsknop
op OFF om het apparaat uit te schakelen en haal
de stekker uit het stopcontact. Laat het apparaat
vervolgens afkoelen tot kamertemperatuur. Steek
de stekker weer in het stopcontact en schakel het
apparaat in. Verwerk kleinere porties.
86
Controleer of u de zeef van de citruspers goed
hebt bevestigd. (Indicatie op de zeef wijst naar
indicatie op het handvat van de kom.)
Veelgestelde vragen
Vraag
Antwoord
Ja, behalve de motorunit en de beschermkap van
Mogen alle
de mesunit.
verwijderbare
onderdelen van
het apparaat in
de
vaatwasmachine?
Waar dient de
pulsstand voor?
Wanneer u op de pulsknop drukt, zal het apparaat
op de hoogste snelheid gaan werken zolang u de
knop ingedrukt houdt. We raden u aan de
pulsknop te gebruiken als u meer controle over
het verwerkingsproces wilt hebben, bijvoorbeeld
wanneer u aan het hakken bent.
Mag ik
kokendhete
ingrediënten in
de blenderkan
gieten?
Nee, u moet hete vloeistoffen of ingrediënten
eerst laten afkoelen tot een temperatuur van
80°C om beschadiging van de accessoires te
voorkomen.
Vraag
Antwoord
Problem
Løsning
Waarom
produceert de
motor een
onaangename
geur wanneer
het apparaat
werkt?
Het is heel normaal dat een nieuw apparaat een
onaangename geur of wat rook produceert de
eerste paar keren dat het wordt gebruikt. Dit
verschijnsel verdwijnt nadat u het apparaat enkele
keren hebt gebruikt. Het apparaat kan ook een
onaangename geur of wat rook produceren
wanneer het te lang ingeschakeld is. In dat geval
moet u het apparaat uitschakelen en het apparaat
60 minuten laten afkoelen.
Apparatet
stopper
plutselig.
Lokket på bollen kan ha løsnet under tung
bearbeiding. Sett lokket skikkelig på. Apparatet
begynner umiddelbart å fungere igjen.
Wat moet ik
doen wanneer
de mesunit of de
motor tijdens
het verwerken
vastloopt?
Schakel het apparaat uit en gebruik een spatel om
de ingrediënten die de messen blokkeren los te
maken. We raden u ook aan een kleinere
hoeveelheid te verwerken.
Wat moet ik
doen als de
blender lekt?
Schakel het apparaat uit en giet de ingrediënten
eruit. Verwijder vervolgens het verbindingsstuk van
de mesunit. Controleer of de afdichtring goed op
de mesunit is bevestigd.
Waarom werkt
Als u de Ice-knop wilt gebruiken, draait u de
de ijsfunctie niet? bedieningsknop eerst naar stand ON. Druk
vervolgens op de Ice-knop.
NO | Feilsøking
Problem
Løsning
Apparatet slås
ikke på.
Kontroller at alle monteringsmerkene (på lokket til
bollen, på bollen, på hurtigmikserkannen og på
motorenheten) er på linje.
Bearbeidingen er for tung. Vri kontrollbryteren til
AV for å slå av apparatet, og ta støpselet ut av
stikkontakten. Deretter lar du apparatet kjøle seg
ned til romtemperatur. Koble til apparatet og slå
det på igjen. Del opp i mindre mengder.
Motoren går,
men safttoppen
til sitruspressen
går ikke rundt.
Kontroller om du har satt inn utstyrsholderen.
Kontroller om du har festet silen til sitruspressen
skikkelig. (Merket på silen skal peke mot merket på
håndtaket til bollen).
Vanlige spørsmål
Spørsmål
Svar
Kan alle de
avtakbare
delene vaskes i
oppvaskmaskin?
Ja, unntatt motorenheten og beskyttelsesdekselet til
knivenheten.
Hva betyr puls?
Når du trykker på pulseringsknappen, vil apparatet
gå på høyeste hastighet så lenge du fortsetter å
trykke på knappen. Det anbefales å bruke
pulseringsknappen hvis du ønsker å ha mer kontroll
over jobben, f.eks. når du skal hakke.
87
88
Spørsmål
Svar
Kan jeg helle
kokende
ingredienser i
hurtigmikseren?
Nei, la væsken eller ingrediensene avkjøle seg til
80 °C for å unngå å skade tilbehøret.
Hvorfor
kommer det en
ubehagelig lukt
fra motoren når
jeg bruker
apparatet?
Det er vanlig at nye apparater avgir en ubehagelig
lukt eller litt røyk de første gangene de brukes.
Dette vil gi seg etter at du har brukt apparatet
noen ganger. Apparatet kan også avgi en ubehagelig
lukt eller litt røyk hvis det kjøres for lenge. Hvis
dette er tilfellet, slår du av apparatet og la det
avkjøles i 60 minutter.
Hva skal jeg
gjøre når
knivenheten
eller motoren
blokkeres under
tilberedning?
Slå av apparatet og løsne ingrediensene som
blokkerer knivenheten med en slikkepott. Vi
anbefaler også at du tilbereder mindre mengder
om gangen.
Hva skal jeg
gjøre hvis
hurtigmikseren
lekker?
Slå av apparatet og hell ut ingrediensene. Deretter
fjerner du grensesnittet for knivenheten. Kontroller
om gummipakningen er riktig montert på
knivenheten.
Hvorfor virker
ikke
isfunksjonen?
Hvis du vil bruke isknappen, må du først vri
kontrollbryteren til PÅ. Deretter kan du trykke på
isknappen.
PT | Resolução de problemas
Problema
Solução
O aparelho não
se liga.
Certifique-se de que todas as indicações de
montagem (na tampa da taça, na taça, no copo
misturador e no motor) estão alinhadas.
Se o aparelho
pára
subitamente de
trabalhar.
A tampa da taça pode ter-se aberto durante um
processamento mais intenso. Feche correctamente
a tampa. O aparelho começa imediatamente a
trabalhar de novo.
Está a preparar uma quantidade muito grande.
Regule o botão de controlo para a posição “OFF”
para desligar o aparelho e retire a ficha de
alimentação da tomada. Deixe o aparelho arrefecer
até à temperatura ambiente. Introduza a ficha na
tomada e volte a ligar o aparelho. Prepare
quantidades mais pequenas.
O motor do
dispositivo
funciona, mas o
cone do
espremedor de
citrinos não
roda.
Verifique se introduziu o suporte para acessórios.
Verifique se encaixou correctamente o crivo do
espremedor de citrinos. (A indicação nos pontos
do crivo deve estar alinhada com a indicação na
pega da taça).
Perguntas mais frequentes
Pergunta
Resposta
Todas as peças
desmontáveis
são laváveis na
máquina?
Sim, excepto o motor e a tampa de protecção
para a lâmina.
O que significa
a função ‘pulse’?
Quando prime o botão “Pulse”, o aparelho
começa a trabalhar na velocidade máxima
enquanto mantiver o botão premido. O botão
“pulse” é recomendado se pretender um maior
controlo sobre a preparação, por exemplo para
picar.
Pergunta
Resposta
O que devo
fazer se a
liquidificadora
perder líquidos?
Desligue o aparelho e retire os ingredientes.
Remova a interface da lâmina. Verifique se o anel
vedante foi colocado correctamente na lâmina.
Por que razão a
função para
picar gelo não
funciona?
Se pretende utilizar o botão “ice”, rode o botão de
controlo para a posição “ON”. Prima o botão “ice”.
SV | Felsökning
Posso deitar
ingredientes
quentes no
copo
misturador?
Não. Deve deixar os líquidos ou os ingredientes
arrefecerem até 80 °C para evitar danificar os
acessórios.
Problem
Lösning
Apparaten
startar inte.
Se till att monteringsindikeringarna (på skålens lock,
skålen, mixerbehållaren och motorenheten)
stämmer överens.
Por que razão o
motor exala um
cheiro
desagradável
quando está a
trabalhar?
É muito comum que um aparelho novo exale
algum cheiro desagradável ou liberte algum fumo
durante as primeiras utilizações. Este fenómeno
cessa ao fim de algumas utilizações do aparelho.
Também é provável haver cheiros desagradáveis ou
fumo se utilizar o aparelho durante muito tempo.
Neste caso, tem de desligar o aparelho e deixá-lo
arrefecer durante 60 minutos.
Apparaten
slutar plötsligt
fungera.
Skålens lock kan ha öppnats under tillredningen.
Stäng locket ordentligt så startar apparaten igen
direkt.
O que devo
fazer se a
lâmina ou o
motor ficarem
bloqueados
durante a
preparação?
Desligue o aparelho e utilize uma espátula para
soltar os ingredientes que estiverem a obstruir as
lâminas. Recomenda-se também que prepare
quantidades mais pequenas.
Du tillreder för stor mängd ingredienser. Ställ in
kontrollvredet på OFF och stäng av apparaten och
ta ut stickkontakten ur vägguttaget. Låt sedan
apparaten svalna till rumstemperatur. Koppla in
apparaten och slå på den igen. Tillred mindre
mängder.
Motorn är igång Kontrollera att du har satt i redskapshållaren.
men konen till
citruspressen
rör sig inte.
89
Problem
Lösning
Fråga
Svar
Se till att du har satt fast silen till citruspressen
ordentligt. (Indikeringen på silen ska peka mot
indikeringen på skålens handtag.)
Vad ska jag göra
om mixern läcker?
Stäng av apparaten och häll ut ingredienserna. Ta
sedan bort knivenheten. Kontrollera att
tätningsringen har satts fast ordentligt på
knivenheten.
Varför fungerar
inte isfunktionen?
Om du vill använda isknappen vrider du först
kontrollvredet till ON. Tryck sedan på isknappen.
Vanliga frågor
90
Fråga
Svar
Kan jag diska alla
löstagbara delar i
diskmaskinen?
Ja, utom motorenheten och skyddskåpan till
knivenheten.
Vad menas med
“puls”?
När du trycker på pulsknappen körs apparaten
på högsta hastighet så länge du trycker på
knappen. Vi rekommenderar att du använder
pulsknappen om du vill ha större kontroll över
tillredningen, t.ex. när du hackar.
Kan jag hälla
kokande
ingredienser i
mixerbehållaren?
Nej, låt vätskan eller ingredienserna svalna till
80 °C för att undvika skador på tillbehören.
Varför kommer
det en obehaglig
lukt från motorn
medan den är
igång?
Det är vanligt att nya apparater avger lite rök
eller otrevlig lukt de första gångerna de används.
Detta kommer att upphöra när du använt
apparaten några gånger. Apparaten kan även
avge lite rök eller otrevlig lukt om den används
för länge. I så fall måste du stänga av apparaten
och låta den svalna under en timme.
Vad ska jag göra
om knivenheten
eller motorn
blockeras under
användning?
Stäng av apparaten och använd en slickepott för
att avlägsna de ingredienser som blockerar
knivenheten. Det kan även vara lämpligt att
minska mängden i apparaten.
TR | Sorun giderme
Sorun
Çözüm
Cihaz
çalıştırılamıyor.
Tüm montaj göstergelerinin (haznenin kapağında,
haznenin, mikser haznesinin ve motor ünitesinin
üzerinde) hizalandığından emin olun.
Cihaz aniden
duruyor.
Ağır bir işlem sırasında haznenin kapağı yerinden
çıkmış olabilir. Kapağı düzgün bir şekilde kapatın.
Cihaz hemen çalışmaya başlayacaktır.
İşlem çok ağır ilerliyordur. Cihazı kapatmak için
kontrol düğmesini KAPALI konumuna getirin ve
elektrik fişini prizden çıkarın. Cihazın oda sıcaklığına
gelmesini bekleyin. Fişi takın ve tekrar çalıştırın.
Daha az miktarlar kullanın.
Cihazın motoru
çalışıyor ancak
narenciye
sıkacağı hunisi
dönmüyor.
Aparat yuvasının takılı olup olmadığını kontrol edin.
Narenciye sıkacağı süzgecini düzgün bir şekilde
yerleştirip yerleştirmediğinizi kontrol edin. (Süzgeç
üzerindeki gösterge hazne sapındaki göstergeye
bakar).
Sıkça sorulan sorular
Soru
Cevap
Cihazın tüm
sökülebilir
parçalarını
bulaşık
makinesinde
yıkayabilir
miyim?
Evet, motor ünitesi ve bıçak ünitesi koruma kapağı
hariç.
’Titreşim’ ne
demek?
Pulse (Darbe) düğmesine bastığınızda, cihaz en
devirli hızda siz düğmeyi serbest bırakıncaya kadar
çalışacaktır. Özellikle kesme işlemi yaparken, işlem
üzerinde daha fazla kontrole sahip olmak
istiyorsanız Pulse (Darbe) düğmesini kullanmanız
önerilir.
Blender
kavanozuna
kaynayan
malzemeler
koyabilir miyim?
Hayır, aksesuarların hasar görmesini engellemek için,
sıvının veya malzemelerin 80 Cº ısıya kadar
soğumasını bekleyin.
Motor çalışırken
neden hoş
olmayan kokular
çıkarıyor?
Yeni bir cihazın istenmeyen kokular yayması veya ilk
birkaç kullanımda duman çıkarması sık rastlanan bir
durumdur. Bu durum, birkaç kullanım sonrasında
sona erecektir. Cihaz uzun bir süre kullanıldığında
da istenmeyen kokular yayabilir veya duman
çıkarabilir. Bu durumda, cihazı kapatmalı ve 60
dakika boyunca soğumaya bırakmalısınız.
Bıçak ünitesi
veya motor
işlem esnasında
sıkışırsa ne
yapmalıyım?
Cihazı kapatın ve bıçak ünitesinin çalışmasına engel
olan malzemeleri bir spatula kullanarak yerinden
çıkartın. Her zaman az bir miktarla işlem yapmanızı
öneririz.
Soru
Cevap
Blender sızıntı
yaparsa ne
yapmalıyım?
Cihazı kapatın ve malzemeleri boşaltın. Bıçak ünitesi
arabirimini çıkarın. Bıçak ünitesindeki sızdırmazlık
contasının düzgün bir şekilde takılıp takılmadığını
kontrol edin.
Buz fonksiyonu
neden
çalışmıyor?
Buz düğmesini kullanmak istiyorsanız, ilk olarak
kontrol düğmesini AÇIK konumuna getirin. Daha
sonra buz düğmesine basın.
91
92
EN | Environment
,, Do not throw away the appliance with the normal household
waste at the end of its life, but hand it in at an official collection
point for recycling. By doing this, you help to preserve the
environment.
DA | Miljøhensyn
,, Apparatet må ikke smides ud sammen med det almindelige
husholdningsaffald, når det til sin tid kasseres. Aflevér det i stedet
på en kommunal genbrugsstation. På den måde er du med til at
beskytte miljøet.
DE | Umweltschutz
,, Werfen Sie das Gerät am Ende der Lebensdauer nicht in den
normalen Hausmüll. Bringen Sie es zum Recycling zu einer
offiziellen Sammelstelle. Auf diese Weise helfen Sie, die Umwelt zu
schonen.
EL | Περιβάλλον
,, Στο τέλος της ζωής της συσκευής μην την πετάξετε μαζί με τα
συνηθισμένα απορρίματα του σπιτιού σας, αλλά παραδώστε τη
σε ένα επίσημο σημείο συλλογής για ανακύκλωση. Με αυτόν
τον τρόπο, θα βοηθήσετε στην προστασία του περιβάλλοντος.
ES | Medio ambiente
,, Al final de su vida útil, no tire el aparato junto con la basura
normal del hogar. Llévelo a un punto de recogida oficial para su
reciclado. De esta manera ayudará a conservar el medio ambiente.
FI | Ympäristöasiaa
,, Älä hävitä vanhoja laitteita tavallisen talousjätteen mukana, vaan
toimita ne valtuutettuun kierrätyspisteeseen. Näin autat
vähentämään ympäristölle aiheutuvia haittavaikutuksia.
93
FR | Environnement
,, Lorsqu’il ne fonctionnera plus, ne jetez pas l’appareil avec les
ordures ménagères, mais déposez-le à un endroit assigné à cet
effet, où il pourra être recyclé.Vous contribuerez ainsi à la
protection de l’environnement.
IT | Tutela dell’ambiente
,, Per contribuire alla tutela dell’ambiente, non smaltite
l’apparecchio insieme ai rifiuti domestici, ma consegnatelo a un
centro di raccolta ufficiale.
NL | Milieu
,, Gooi het apparaat aan het einde van zijn levensduur niet weg met
het normale huisvuil, maar lever het in op een door de overheid
aangewezen inzamelpunt om het te laten recyclen. Op die manier
levert u een bijdrage aan een schonere leefomgeving.
NO | Miljø
,, Ikke kast apparatet som vanlig husholdningsavfall når det ikke kan
brukes lenger. Lever det på en gjenvinningsstasjon. Slik bidrar du
til å ta vare på miljøet.
PT | Ambiente
,, Não deite fora o aparelho junto com o lixo doméstico normal no
final da sua vida útil; entregue-o num ponto de recolha oficial para
reciclagem. Ao fazê-lo ajuda a preservar o ambiente.
SV | Ambiente
,, Não deite fora o aparelho junto com o lixo doméstico normal no
final da sua vida útil; entregue-o num ponto de recolha oficial para
reciclagem. Ao fazê-lo ajuda a preservar o ambiente.
TR | Çevre
94
,, Kullanım ömrü sonunda, cihazı normal evsel atıklarınızla birlikte
atmayın; bunun yerine, geri dönüşüm için resmi toplama noktalara
teslim edin. Böylece, çevrenin korunmasına yardımcı olursunuz.
EN | Recipes
Fresh fruit milkshake
Do not process more than the quantities indicated in this recipe in
one go. Let the appliance cool down to room temperature before
you continue processing.
Ingredients:
-- 100g bananas or strawberries
-- 200ml fresh milk
-- 50g vanilla ice cream
-- granulated sugar to taste
,, Peel the bananas or rinse and hull the strawberries. Cut the fruit
into smaller pieces. Put all the ingredients in the blender jar. 
,, Blend until smooth.
Tip:You can use any fruit you like to make your favourite fresh fruit
milkshake.
Nourishing vegetable soup from Budapest
Ingredients:
-- 240g kohlrabi
-- 240g potatoes
-- 360g celery
-- 120g carrots
-- water (fill up to 1,5-litre indication)
,, Put the kohlrabi, potatoes, celery, carrots and water in the
blender in this order. Blend the ingredients for 5 seconds for a
coarse soup or longer for a finer result.
-- 150g dal (from can)
-- 150g smoked pork
-- 190g crème fraîche
-- 15g parsley
-- salt
-- fresh pepper
-- 1.5 stock cubes
-- 2 bay leaves
,, Put the blended ingredients in a pan and bring to the boil.
Add water, crème fraîche, dal, pork and herbs. Cook for 30
minutes while stirring constantly.
,, If you want to prepare a larger quantity of soup, let the appliance
cool down for 60 minutes after processing the ingredients for
each batch.
Pizza dough
Ingredients:
-- 1000g flour
-- 25g yeast
-- 600ml warm water
1 Put all the dry ingredients into the bowl.
2 Pour in the water and knead for 45 seconds. If necessary, e.g. to
get a firmer result, you can continue to knead.
DA | Opskrifter
Frisk frugtmilkshake
Blend ikke større mængder end angivet i denne opskrift på én gang.
Lad apparatet afkøle til stuetemperatur, før du fortsætter med at
blende.
Ingredienser:
-- 100 g bananer eller jordbær
-- 2 dl frisk mælk
-- 50 g vaniljeis
-- Sukker efter behag
,, Skræl bananerne, eller skyl jordbærrene og fjern stilken. Skær
frugten i mindre stykker. Kom alle ingredienserne i blenderglasset. 
,, Blendes til en blød konsistens.
Tip: Du kan lave din favorit milkshake med frisk frugt af enhver slags.
Nærende grøntsagssuppe fra Budapest
Ingredienser:
-- 240 g kålrabi
-- 240 g kartofler
95
---,,
--------,,
,,
360 g selleri
120 g gulerødder
vand (fyld op til 1,5 liter-markeringen)
Læg kålrabi, kartofler, selleri, gulerødder i og hæld vand i
blenderen i nævnte rækkefølge.Blend ingredienserne i 5 sekunder
for en grov suppe og i lidt længere tid for et finere resultat.
150 g dal (fra dåse)
150 g røget svinekød
190 g cremefraiche
15 g persille
salt
friskkværnet peber
1,5 bouillonterninger
2 laurbærblade
Hæld de blendede ingredienser i en gryde, og bring dem i kog.
Tilsæt vand, cremefraiche, dal, svinekød og krydderier. Koges i 30
minutter under konstant omrøring.
Hvis du vil tilberede en større mængde suppe, skal du lade
apparatet afkøle i 60 minutter efter tilberedningen af hver portion.
Pizzadej
Ingredienser:
-- 1000 g mel
-- 25 g gær
-- 600 ml varmt vand
1 Kom alle de tørre ingredienser i skålen.
2 Hæld vandet i, og ælt i 45 sekunder. Hvis det er nødvendigt for at
få en mere fast dej, kan du ælte i længere tid.
DE | Rezepte
Frucht-Milchshake
Verarbeiten Sie keine größeren Mengen als in diesem Rezept
angegeben. Lassen Sie das Gerät auf Zimmertemperatur abkühlen,
bevor Sie mit der Verarbeitung fortfahren.
96
Zutaten:
-- 100 g Bananen oder Erdbeeren
-- 200 ml frische Milch
-- 50 g Vanille-Eis
-- Nach Belieben: Kristallzucker
,, Bananen schälen bzw. Erdbeeren abspülen und entstielen. Das
Obst in kleine Stücke schneiden. Alle Zutaten in den Mixbecher
geben. 
,, Glatt mixen.
Tipp: Sie können jedes beliebige Obst zum Mixen Ihres LieblingsMilchshakes verwenden.
Herzhafte Gemüsesuppe aus Budapest
Zutaten:
-- 240 g Kohlrabi
-- 240 g Kartoffeln
-- 360 g Sellerie
-- 120 g Karotten
-- Wasser (bis zur 1,5-Liter-Markierung auffüllen)
,, Geben Sie Kohlrabi, Kartoffeln, Sellerie, Karotten und Wasser in
dieser Reihenfolge in den Mixer. Mixen Sie für eine grob pürierte
Suppe die Zutaten 5 Sekunden, oder länger für eine feiner
pürierte Suppe.
-- 150 g Dal (aus der Dose)
-- 150 g geräuchertes Schweinefleisch
-- 190 g Crème Fraîche
-- 15 g Petersilie
-- Salz
-- Frischer Pfeffer
-- 1 1/2 Brühwürfel
-- 2 Lorbeerblätter
,, Geben Sie die Zutaten in einen Topf und bringen Sie den Inhalt
zum Kochen. Fügen Sie Wasser, Crème Fraîche, Dal, Fleisch und
Kräuter hinzu. 30 Minuten unter ständigem Rühren kochen lassen.
,, Wenn Sie eine größere Menge Suppe zubereiten möchten, lassen
Sie das Gerät 60 Minuten lang abkühlen, bevor Sie mit der
Verarbeitung einer weiteren Füllung fortfahren.
Pizzateig
Zutaten:
-- 1000 g Mehl
-- 25 g Hefe
-- 600 ml warmes Wasser
1 Geben Sie alle trockenen Zutaten in die Schüssel.
2 Geben Sie das Wasser hinzu, und kneten Sie alles etwa
45 Sekunden lang durch. Sie können den Teig auch länger kneten,
wenn Sie z. B. ein festeres Ergebnis erzielen möchten.
EL | Συνταγές
Μιλκσέικ φρέσκων φρούτων
Μην επεξεργάζεστε μεγαλύτερες ποσότητες από αυτές που
αναφέρονται σε αυτή τη συνταγή σε μία παρτίδα. Αφήστε τη
συσκευή να κρυώσει σε θερμοκρασία δωματίου πριν συνεχίσετε
την επεξεργασία.
Υλικά:
-- 100 γρ. μπανάνες ή φράουλες
-- 200 ml φρέσκο γάλα
-- 50 γρ. παγωτό βανίλια
-- τριμμένη ζάχαρη για γεύση
,, Ξεφλουδίστε τις μπανάνες ή ξεπλύνετε και καθαρίστε τις
φράουλες. Κόψτε τα φρούτα σε μικρότερα κομμάτια.
Τοποθετήστε όλα τα υλικά στην κανάτα του μπλέντερ. 
,, Ανακατέψτε μέχρι να γίνει το μίγμα ομοιόμορφο.
Συμβουλή: Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όποια φρούτα θέλετε για να
φτιάξετε το αγαπημένο σας μιλκσέικ με φρέσκα φρούτα.
Θρεπτική σούπα λαχανικών Βουδαπέστης
Υλικά:
-- 240 γρ. γογγύλια
-- 240 γρ. πατάτες
-- 360 γρ. σέλινο
-- 120 γρ. καρότα
-- νερό (γεμίστε μέχρι την ένδειξη 1,5-λίτρου)
,, Βάλτε τα γογγύλια, τις πατάτες, το σέλινο, τα καρότα και το
νερό στο μπλέντερ με αυτή τη σειρά. Ανακατέψτε τα υλικά στο
μπλέντερ για 5 δευτερόλεπτα εάν θέλετε η σούπα σας να έχει
κομμάτια από τα υλικά ή περισσότερο για να ενoποιηθούν όλα
τα υλικά.
-- 150 γρ. dal (από κονσέρβα)
-- 150 γρ. καπνιστό χοιρινό
-- 190 γρ. κρέμα γάλακτος
-- 15γρ. μαϊντανό
-- αλάτι
-- φρέσκο πιπέρι
-- 1,5 κύβο ζωμού
-- 2 φύλλα δάφνης
,, Τοποθετήστε τα αλεσμένα υλικά σε μια κατσαρόλα και αφήστε
τα να πάρουν βράση. Προσθέστε νερό, την κρέμα γάλακτος, το
dal, το χοιρινό και τα μυρωδικά. Μαγειρέψτε για 30 λεπτά
ενώ ανακατεύετε συνεχώς.
,, Εάν θέλετε να ετοιμάσετε μεγαλύτερη ποσότητα σούπας,
αφήστε τη συσκευή να κρυώσει για 60 λεπτά αφού
επεξεργαστείτε τα υλικά για κάθε παρτίδα.
Ζύμη πίτσας
Υλικά:
-- 1000 γρ. αλεύρι
-- 25 γρ. μαγιά
-- 600 ml ζεστό νερό
1 Προσθέστε όλα τα στεγνά υλικά στο μπολ.
2 Προσθέστε το νερό και ζυμώστε για 45 δευτερόλεπτα. Για πιο
σφιχτό αποτέλεσμα, μπορείτε να συνεχίσετε τη ζύμωση.
97
ES | Recetas
Batido de frutas frescas
No procese de una vez más cantidad de la indicada en la receta. Deje
que el aparato se enfríe a temperatura ambiente antes de continuar
procesando.
Ingredientes
-- 100 g de plátanos o de fresas
-- 200 ml de leche fresca
-- 50 g de helado de vainilla
-- Azúcar granulado al gusto
,, Pele los plátanos o lave y quite el rabito a las fresas. Corte la fruta
en trozos pequeños. Ponga todos los ingredientes en la jarra de la
batidora. 
,, Bata hasta obtener una mezcla homogénea.
Consejo: Puede utilizar la fruta que desee para hacer su batido de frutas
frescas preferido.
Nutritiva crema de verduras de Budapest
Ingredientes
-- 240 g de colirrábano
-- 240 g de patatas
-- 360 g de apio
-- 120 g de zanahorias
-- agua (llene hasta la marca de 1,5 litros)
,, Ponga el colirrábano, las patatas, el apio, las zanahorias y el agua en
la batidora en este orden. Bata los ingredientes durante
5 segundos para obtener una sopa de textura gruesa, o durante
más tiempo para una textura más fina.
-- 150 g de legumbres (envasadas)
-- 150 g de carne de cerdo ahumada
-- 190 g de nata fresca
-- 15 g de perejil
-- Sal
-- Pimienta fresca
-- Una pastilla y media de caldo
98
-- 2 hojas de laurel
,, Ponga los ingredientes batidos en una cacerola y llévelos a
ebullición. Añada el agua, la nata fresca, las legumbres, la carne de
cerdo y las hierbas. Hierva durante 30 minutos sin dejar de
remover.
,, Si desea preparar una cantidad mayor de sopa, deje que el aparato
se enfríe durante 60 minutos después de procesar los
ingredientes de cada lote.
Masa para pizza
Ingredientes:
-- 1.000 g de harina
-- 25 g de levadura
-- 600 ml de agua tibia
1 Ponga todos los ingredientes secos en el recipiente.
2 Vierta el agua y amase durante 45 segundos. Si fuera necesario,
por ejemplo para conseguir una textura más firme, puede
continuar amasando.
FI | Reseptejä
Pirtelö
Älä käsittele kerralla enempää aineksia kuin tässä ohjeessa mainitaan.
Anna laitteen jäähtyä huoneenlämpöiseksi, ennen kuin jatkat käyttöä.
Aineet:
-- 100 g banaania tai mansikoita
-- 2 dl maitoa
-- 50 g vaniljajäätelöä
-- sokeria maun mukaan
,, Kuori banaanit tai huuhtele mansikat ja poista niistä kannat.
Leikkaa hedelmät pieniksi paloiksi. Laita kaikki aineet
tehosekoittimen kannuun. 
,, Sekoita, kunnes juoma on tasaisesti vaahdottunut.
Vinkki:Voit halutessasi käyttää pirtelössä myös muita tuoreita hedelmiä.
Ravitseva budapestiläinen kasviskeitto
Aineet:
-- 240 g kyssäkaalia
-- 240 g perunoita
-- 360 g selleriä
-- 120 g porkkanoita
-- vettä (täytä 1,5 litran merkkiin asti)
,, Laita kyssäkaali, perunat, selleri, porkkanat ja vesi sekoittimeen
tässä järjestyksessä. Hienonna aineksia 5 sekuntia karkeaa keittoa
varten ja pidempään hienoa keittoa varten.
-- 150 g dalia (purkista)
-- 150 g savustettua sianlihaa
-- 190 g crème fraîchea
-- 15 g persiljaa
-- suolaa
-- tuoretta pippuria
-- 1,5 liemikuutiota
-- 2 laakerinlehteä
,, Laita hienonnetut ainekset kattilaan ja kiehauta. Lisää vesi, crème
fraîche, dali, porkkana ja yrtit. Keitä 30 minuuttia koko ajan
sekoittaen.
,, Jos haluat valmistaa suuren annoksen keittoa, anna sekoittimen
jäähtyä 60 minuuttia jokaisen aineserän jälkeen.
Pizzataikina
Aineet:
-- 1 kg jauhoja
-- 25 g hiivaa
-- 6 dl lämmintä vettä
1 Lisää kuivat aineet kulhoon.
2 Kaada mukaan vesi ja vaivaa taikinaa ainakin 45 sekuntia.
FR | Recettes
Milk-shake aux fruits frais
Ne préparez pas en une fois une quantité d’aliments supérieure à
celle indiquée dans cette recette. Laissez refroidir l’appareil à
température ambiante avant de poursuivre.
Ingrédients :
-- 100 g de bananes ou de fraises
-- 200 ml de lait frais
-- 50 g de glace à la vanille
-- sucre semoule (selon votre goût)
,, Pelez les bananes et nettoyez les fraises. Coupez-les en morceaux.
Mettez tous les ingrédients dans le bol mélangeur. 
,, Faites fonctionner l’appareil jusqu’à l’obtention d’une consistance
onctueuse.
Conseil : Utilisez les fruits que vous voulez pour préparer un délicieux milkshake à votre goût.
Soupe de légumes de Budapest
Ingrédients :
-- 240 g de chou-rave
-- 240 g de pommes de terre
-- 360 g de céleri
-- 120 g de carottes
-- eau (remplissez jusqu’au niveau 1,5 litre)
,, Introduisez, dans l’ordre, le chou-rave, les pommes de terre, le
céleri, les carottes et l’eau dans le bol mélangeur. Faites
fonctionner l’appareil pendant 5 secondes pour obtenir un soupe
épaisse ou plus longtemps pour une soupe moins épaisse.
-- 150 g de lentilles (en boîte)
-- 150 g de porc fumé
-- 190 g de crème fraîche
-- 15 g de persil
-- sel
-- poivre
-- 1,5 cube de bouillon
99
-- 2 feuilles de laurier
,, Placez les ingrédients préparés dans une casserole et amenez à
ébullition. Ajoutez l’eau, la crème fraîche, les lentilles, la viande et
les herbes. Laissez mijoter pendant 30 minutes tout en remuant
régulièrement.
,, Si vous voulez préparer de plus grandes quantités de soupe,
laissez refroidir l’appareil pendant 60 minutes entre chaque
utilisation.
Pâte à pizza
Ingrédients :
-- 1 kg de farine
-- 25 g de levure
-- 600 ml d’eau chaude
1 Versez tous les ingrédients secs dans le bol.
2 Versez l’eau et pétrissez le mélange pendant 45 secondes. Si
besoin, par exemple si vous souhaitez obtenir un mélange plus
solide, vous pouvez continuer à pétrir.
IT | Ricette
Frullato di frutta fresca
non introducete quantità superiori a quelle indicate in questa ricetta.
Se desiderate frullare quantità superiori, prima di procedere con un
ulteriore carico, lasciate raffreddare l’apparecchio fino a temperatura
ambiente.
Ingredienti:
-- 100 g di banane o fragole
-- 200 ml di latte fresco
-- 50 g di gelato alla vaniglia
-- zucchero semolato a piacere
,, Sbucciate le banane o lavate e pulite le fragole. Tagliate la frutta a
pezzettini. Mettete tutti gli ingredienti nel vaso del frullatore. 
,, Frullate fino a ottenere un composto liscio e cremoso.
100
Consiglio: potete usare la frutta che preferite, per ottenere frullati sempre
diversi.
Zuppa di verdure budapestina
Ingredienti:
-- 240 g di cavolo rapa
-- 240 g di patate
-- 360 g di sedano
-- 120 g di carote
-- acqua (riempire fino alla tacca di 1,5 litri)
,, Introducete nel frullatore il cavolo rapa, le patate, il sedano, le
carote e l’acqua nell’ordine indicato. Frullate per 5 secondi in
modo da ottenere una miscela grossolana o più a lungo per una
miscela più fine.
-- 150 g di ceci in scatola
-- 150 g di maiale affumicato
-- 190 g di crème fraîche
-- 15 g di prezzemolo
-- sale
-- pepe fresco
-- 1,5 dadi
-- 2 foglie di alloro
,, Versate gli ingredienti frullati in una pentola e portateli
a ebollizione. Aggiungete l’acqua, la crème fraîche, i ceci, la carne e
le erbe. Fate cuocere per 30 minuti mescolando.
,, Se desiderate preparare quantità superiori di zuppa, lasciate
raffreddare l’apparecchio per 60 minuti dopo aver lavorato gli
ingredienti della dose indicata nella ricetta.
Pasta per pizza
Ingredienti:
-- 1000 g di farina
-- 25 g di lievito
-- 600 ml di acqua tiepida
1 Inserite gli ingredienti secchi nel recipiente.
2 Aggiungete l’acqua e impastate per 45 secondi. Se necessario, ad
esempio per ottenere un impasto più consistente, potete
continuare ad impastare.
NL | Recepten
Milkshake van verse vruchten
Verwerk niet meer tegelijk dan de hoeveelheden die zijn aangegeven
in het recept. Laat het apparaat afkoelen tot kamertemperatuur voor
u verdergaat.
Ingrediënten:
-- 100 g bananen of aardbeien
-- 200 ml verse melk
-- 50 g vanille-ijs
-- kristalsuiker naar smaak
,, Pel de bananen of spoel de aardbeien en verwijder de kroontjes.
Snijd de vruchten in kleinere stukken. Doe alle ingrediënten in de
blenderkan. 
,, Laat het apparaat werken tot er een glad mengsel is ontstaan.
Tip U kunt elk soort fruit dat u lekker vindt gebruiken om een verse
milkshake te maken.
Voedzame groentesoep uit Boedapest
Ingrediënten:
-- 240 g koolrabi
-- 240 g aardappelen
-- 360 g selderij
-- 120 g wortels
-- water (aanvullen tot 1,5-literstreepje)
,, Doe de koolrabi, aardappelen, bleekselderij, wortels en het water
in de hier beschreven volgorde in de blender. Laat het apparaat 5
seconden werken voor een grove soep of langer voor een gladder
resultaat.
-- 150 g dal (uit blik)
-- 150 g gerookt varkensvlees
-- 190 g crème fraîche
-----,,
15 g peterselie
zout
verse peper
1,5 bouillonblokje
2 laurierblaadjes
Breng de verwerkte ingrediënten in een pan aan de kook.Voeg
water, de crème fraîche, de dal, het varkensvlees en de kruiden
toe. Laat al roerende 30 minuten zachtjes doorkoken.
,, Als u een grotere hoeveelheid soep wilt maken, dan dient u het
apparaat 60 minuten te laten afkoelen na de verwerking van
iedere portie.
Pizzadeeg
Ingrediënten:
-- 1000 g bloem
-- 25 g gist
-- 600 ml warm water
1 Doe alle droge ingrediënten in de kom.
2 Voeg het water toe en kneed het mengsel 45 seconden. Indien
nodig kunt u doorgaan met kneden, om bijvoorbeeld een steviger
resultaat te verkrijgen.
NO | Oppskrifter
Frisk fruktmilkshake
Ikke bearbeid mer enn mengden som indikeres i denne oppskriften,
på én gang. La apparatet kjøle seg ned til romtemperatur før du
fortsetter bearbeidingen.
Ingredienser:
-- 100 g bananer eller jordbær
-- 2 dl melk
-- 50 g vaniljeis
-- smak til med sukker
101
,, Skrell bananene eller rens og fjern stilkene på jordbærene. Del
frukten opp i mindre biter. Ha alle ingrediensene i
hurtigmikserkannen. 
,, Bland til du får en jevn blanding.
2 Hell i vannet, og kna i 45 sekunder. Hvis det er nødvendig, for
eksempel hvis du vil ha en fastere deig, kan du fortsette å kna.
Tips: Du kan bruke alle typer frukt til å lage frisk fruktmilkshake.
PT | Receitas
Næringsrik grønnsakssuppe fra Budapest
Ingredienser:
-- 240 g kålrot
-- 240 g poteter
-- 360 g selleri
-- 120 g gulrøtter
-- vann (fyll opp til merket for 1,5 liter)
,, Legg kålrot, poteter, selleri, gulrøtter og vann i hurtigmikseren i
denne rekkefølgen. Bland ingrediensene i fem sekunder hvis du vil
ha en grov suppe, eller lenger hvis du ønsker et mer finhakket
resultat.
-- 150 g linser (hermetiske)
-- 150 g røkt svinekjøtt
-- 190 g crème fraîche
-- 15 g persille
-- salt
-- nykvernet pepper
-- 1,5 buljongterning
-- 2 laurbærblader
,, Ha de blandede ingrediensene i en kjele og la det koke opp. Tilsett
vann, crème fraîche, linser, svinekjøtt og urter. Kok i 30 minutter
under omrøring.
,, Hvis du ønsker å tilberede en større mengde suppe, må du la
apparatet kjøle seg ned i 60 minutter etter bearbeiding av
ingrediensene, for hver omgang.
Batido de leite com fruta fresca
Pizzadeig
Ingredienser:
-- 1 kg mel
-- 25 g gjær
-- 6 dl varmt vann
102
1 Ha alle de tørre ingrediensene i bollen.
Não processe mais do que as quantidades indicadas nesta receita de
cada vez. Deixe o aparelho arrefecer à temperatura ambiente antes
de prosseguir com o processo.
Ingredientes:
-- 100 g de bananas ou morangos
-- 200 ml de leite
-- 50 g de gelado de baunilha
-- açúcar granulado a gosto
,, Descasque as bananas ou lave e retire a folha aos morangos.
Corte a fruta em pedaços mais pequenos. Deite todos os
ingredientes no copo misturador. 
,, Bata até ficar macio.
Sugestão: Pode utilizar toda a fruta de que gostar para preparar os seus
batidos de fruta favoritos.
Sopa nutritiva de vegetais de Budapeste
Ingredientes:
-- 240 g de couve-rábano
-- 240 g de batata
-- 360 g de aipo
-- 120 g de cenoura
-- água (encha até à indicação de 1,5 l)
,, Coloque a couve-rábano, as batatas, o aipo, as cenouras e a água
na liquidificadora por esta ordem. Misture os ingredientes durante
5 segundos para uma sopa mais grossa ou por mais tempo para
uma sopa mais líquida.
-- 150 g de lentilhas (de lata)
-- 150 g de porco fumado
-- 190 g natas
-----,,
15 g de salsa
sal
pimenta fresca
1,5 cubos de caldo
2 folhas de louro
Coloque os ingredientes batidos numa panela e leve a ferver.
Adicione a água, as natas, as lentilhas, a carne de porco e as ervas
aromáticas. Deixe a cozinhar durante 30 minutos,
mexendo sempre.
,, Se quiser preparar uma maior quantidade de sopa, deixe o
aparelho arrefecer durante 60 minutos após processar os
ingredientes de cada porção.
Massa para pizza
Ingredientes:
-- 1000 g de farinha
-- 25 g de levedura
-- 600 ml de água morna
1 Coloque todos os ingredientes secos na taça.
2 Adicione a água e amasse durante 45 segundos. Se necessário, p.
ex. para conseguir um resultado mais consistente, pode continuar
a amassar.
SV | Recept
Milkshake av färsk frukt
Tillred inte mer än den mängd som anges i receptet på en gång. Låt
apparaten svalna till rumstemperatur innan du fortsätter tillredningen.
Ingredienser:
-- 100 g banan eller jordgubbar
-- 2 dl mjölk
-- 50 g vaniljglass
-- strösocker efter smak
,, Skala bananerna eller skölj och snoppa jordgubbarna. Skär frukten
i mindre bitar. Lägg alla ingredienserna i mixerbehållaren. 
,, Mixa tills det är jämnt.
Tips: Du kan använda vilken frukt du vill för att göra din favoritmilkshake.
Näringsrik grönsakssoppa från Budapest
Ingredienser:
-- 240 g kålrabbi
-- 240 g potatis
-- 360 g selleri
-- 120 g morötter
-- vatten (fyll på upp till 1,5-litersmarkeringen)
,, Lägg kålrabbin, potatisen, sellerin, morötterna och vattnet i mixern
i den här ordningen. Mixa ingredienserna i 5 sekunder om du vill
ha grov soppa eller längre om du vill ha slätare soppa.
-- 150 g linser (från konservburk)
-- 150 g rökt fläsk
-- 190 g crème fraiche
-- 15 g persilja
-- salt
-- nymalen peppar
-- 1,5 buljongtärning
-- 2 lagerblad
,, Lägg de mixade ingredienserna i en gryta och låt koka upp. Tillsätt
vatten, crème fraiche, linser, fläsk och kryddor. Koka i 30 minuter
under omrörning.
,, Om du vill tillreda en större mängd soppa låter du apparaten
svalna i 60 minuter efter att du har tillrett ingredienserna för varje
omgång.
Pizzadeg
Ingredienser:
-- 1 kg mjöl
-- 25 g jäst
-- 6 dl varmt vatten
1 Lägg alla torra ingredienser i skålen.
2 Häll i vattnet och knåda i 45 sekunder. Om det behövs, för att
t.ex. få ett fastare resultat, kan du fortsätta knåda.
103
TR | Tarifler
Taze meyveli milkshake
Burada belirtilen miktarlardan daha fazla malzemeyi bir defada işleme
sokmayın. İşleme devam etmeden önce cihazın oda sıcaklığına
gelmesini bekleyin.
Malzemeler:
-- 100 gr muz veya çilek
-- 200 ml taze süt
-- 50 gr vanilyalı dondurma
-- istediğiniz kadar pudra şekeri
,, Muzları soyun ve çilekleri yıkayın. Meyveleri küçük parçalar halinde
kesin. Tüm malzemeleri blender kavanozuna koyun.  
,, Yumuşayana kadar karıştırın.
İpucu: İstediğiniz her çeşit meyveyi kullanarak, en sevdiğiniz taze meyveli
milkshake’inizi hazırlayabilirsiniz.
Budapeşte usulü besleyici sebze çorbası
Malzemeler:
-- 240g lahana
-- 240g patates
-- 360g kereviz
-- 120g havuç
-- su (1,5 litre göstergesine dek doldurun)
,, Sırasıyla yer lahanasını, patatesleri, kereviz saplarını, havucu ve suyu
blendere koyun. Malzemeleri, yoğun kıvamlı bir çorba için 5 saniye,
daha ince kıvam için daha uzun süre karıştırın.
-- 150 gr mercimek (konserve)
-- 150 gr et
-- 190 gr taze krema
-- 15 gr maydanoz
-- tuz
-- taze biber
-- 1,5 tablet et/tavuk suyu
-- 2 adet defne yaprağı
104
,, Karıştırılmış malzemeleri bir tavaya alıp kaynatın. Su, taze krema,
mercimek, et ve otları ekleyin. Sürekli karıştırarak 30 dakika
pişirin.
,, Daha büyük miktarda çorba hazırlamak isterseniz, her bir grubun
malzemelerini işlemden geçirdikten sonra, cihazın soğuması için 60
saniye bekleyin.
Pizza hamuru
Malzemeler:
-- 1 kg un
-- 25 g maya
-- 600 ml ılık su
1 Tüm kuru malzemeleri hazneye koyun.
2 Suyu ekleyin ve 45 saniye yoğurun. Daha katı olmasını istiyorsanız,
gerekirse yoğurmaya devam edebilirsiniz.
105
106
107
www.philips.com
u
4203.000.5832.5
Download PDF

advertising