Philips | HR7735/80 | Philips Küchenmaschine HR7735/80 Bedienungsanleitung

HR7735
EN
| English
DK
| Dansk
DE
| Deutsch
EL
| Ελληνικά
ES
| Español
FI
| Suomi
FR
| Français
IT
| Italiano
NL
| Nederlands
NO | Norsk
PT
| Português
SV
| Svenska
TR
| Türkçe
4
18
22
27
30
35
39
47
51
53
60
62
74
76
EN | Important
Read this user manual carefully before you use the appliance and save it
for future reference.
-
-
-
Danger
Never immerse the motor unit in water or any other liquid, nor
rinse it under the tap. Only use a moist cloth to clean the motor
unit.
Warning
Check if the voltage indicated on the appliance corresponds to the
local mains voltage before you connect the appliance.
Never connect this appliance to a timer switch in order to avoid a
hazardous situation.
Do not use the appliance if the mains cord, the plug or other parts
are damaged.
If the mains cord is damaged, you must have it replaced by Philips, a
service centre authorised by Philips or similarly qualified persons in
order to avoid a hazard.
This appliance is not intended for use by persons (including
children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or
lack of experience and knowledge, unless they have been given
supervision or instruction concerning use of the appliance by a
person responsible for their safety.
Children should be supervised to ensure that they do not play with
the appliance.
Never let the appliance run unattended.
Never use your fingers or an object (e.g. a spatula) to push
ingredients down the feeding tube while the appliance is running.
Only use the pusher for this purpose.
Be very careful when you handle the blade or inserts. Be especially
careful when you remove them from the bowl or jar, when you
empty the bowl or jar and when you clean them. Their cutting edges
are very sharp.
Caution
Never fill the blender jar with ingredients hotter than 80ºC
Always switch off the appliance by turning the control knob to 0.
-
-
Switch off the appliance before you detach any accessory.
Unplug the appliance immediately after use.
Always unplug the appliance before you reach into the blender jar
with your fingers or an object (e.g. a spatula).
Wait until moving parts stop running before you remove the lid of
the bowl or jar.
Never use any accessories or parts from other manufacturers or
that Philips does not specifically recommend. If you use such
accessories or parts, your guarantee becomes invalid.
Do not exceed the maximum content indicated on the bowl or the
blender jar.
Consult the table in this user manual for the correct processing
times.
Thoroughly clean the parts that come into contact with food before
you use the appliance for the first time.
General
Noise level: Lc= 85 dB(A).
Electromagnetic fields (EMF)
This Philips appliance complies with all standards regarding
electromagnetic fields (EMF). If handled properly and according to the
instructions in this user manual, the appliance is safe to use based on
scientific evidence available today.
Built-in safety lock
All functions (except the blender function) only work when the blender
cap is assembled on the motor unit. The blender only works when the
blender jar is assembled properly. The food processor only works when
the lid is assembled properly on the bowl. The citrus press only works
when the cone is assembled properly in the sieve. Overheat protection
This appliance is equipped with overheat protection. If the appliance
overheats, it switches off automatically. Unplug the appliance and let it
cool down for 60 minutes. Then put the mains plug back into the wall
socket and switch on the appliance again. Please contact your Philips
dealer or an authorised Philips service centre if the overheat protection
is activated too often.
DK | Vigtigt
Læs denne brugsvejledning omhyggeligt igennem, inden apparatet tages i
brug, og gem den til eventuelt senere brug.
-
-
-
-
Fare
Motorenheden må ikke kommes ned i vand eller anden væske eller
skylles under vandhanen. Motorenheden må kun rengøres med en
fugtig klud.
Advarsel
Kontrollér, om den angivne netspænding på apparatet svarer til den
lokale netspænding, før du slutter strøm til apparatet.
Tilslut aldrig dette apparat til en timerkontakt for at undgå farlige
situationer.
Brug ikke apparatet hvis netledning, stik eller andre dele er
beskadigede.
Hvis netledningen beskadiges, må den kun udskiftes af Philips, et
autoriseret Philips-serviceværksted eller en tilsvarende kvalificeret
fagmand for at undgå enhver risiko.
Dette apparat er ikke beregnet til at blive brugt af personer
(herunder børn) med nedsatte fysiske og mentale evner, nedsat
følesans eller manglende erfaring og viden, medmindre de er blevet
vejledt eller instrueret i apparatets anvendelse af en person, der er
ansvarlig for deres sikkerhed.
Apparatet bør holdes uden for børns rækkevidde for at sikre, at de
ikke kan komme til at lege med det.
Lad aldrig apparatet køre uden opsyn.
Stik aldrig fingre eller redskaber (f.eks. en spatel) ned i
påfyldningstragten, når apparatet kører. Brug kun nedstopperen til
dette formål.
Vær meget forsigtig, når du håndterer knivenheden eller rive-/
snitteskiverne. Udvis særlig forsigtighed, når du fjerner dem fra skål/
blenderglas, når du tømmer skål/blenderglas, og når du rengør dem.
Skæresiderne er meget skarpe.
Forsigtig
Fyld aldrig blenderglasset med ingredienser, der er varmere end
80 ºC
-
-
Sluk altid for apparatet ved at dreje kontrolknappen til 0.
Sluk for apparatet før tilbehør tages af.
Tag altid stikket ud af stikkontakten straks efter brug.
Tag altid stikket ud af stikkontakten før du stikker fingre eller
redskaber (f.eks. spatlen) ned i blenderglasset.
Vent, indtil de bevægelige dele er stoppet, før du tager låget af
skålen eller blenderglasset.
Brug aldrig tilbehør eller dele fra andre fabrikanter, eller tilbehør/
dele som ikke specifikt er anbefalet af Philips, da garantien i så fald
bortfalder.
Overskrid aldrig max-markeringerne på skål eller blenderglas.
Find de korrekte tilberedningstider i tabellen i denne
brugsvejledning.
Sørg for at rengøre de dele grundigt, der kommer i berøring med
mad, inden du bruger apparatet første gang.
Generelt
Støjniveau: Lc = 85 dB(A).
Elektromagnetiske felter (EMF)
Dette Philips-apparat overholder alle standarder for elektromagnetiske
felter (EMF). Ved korrekt anvendelse i overensstemmelse med
instruktionerne i denne brugsvejleding, er apparatet sikkert at anvende,
ifølge den videnskabelige viden, der er tilgængelig i dag.
Indbygget sikkerhedslås
Alle funktioner (med undtagelse af blenderfunktionen) virker kun,
når blenderdækslet sidder på motorenheden. Blenderen fungerer kun,
når blenderglasset er sat korrekt på. Foodprocessoren fungerer kun, når
låget er sat rigtigt på skålen. Citruspresseren fungerer kun, når
pressekeglen er sat rigtigt i sien. Beskyttelse mod overophedning
Dette apparat er udstyret med en overophedningssikring. Hvis
apparatet bliver for varmt, slukkes det automatisk. Tag stikket ud af
stikkontakten, og lad apparatet køle af i 60 minutter. Sæt derefter stikket
tilbage i stikkontakten og tænd for apparatet. Kontakt din lokale Philipsforhandler eller dit lokale Philips Kundecenter, hvis
overophedningssikringen aktiveres for ofte.
DE | Wichtig
Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor dem Gebrauch des Geräts
aufmerksam durch und bewahren Sie sie für eine spätere Verwendung
auf.
-
-
-
-
Gefahr
Tauchen Sie die Motoreinheit nicht in Wasser oder andere
Flüssigkeiten. Spülen Sie die Motoreinheit auch nicht unter
fließendem Wasser ab. Reinigen Sie die Motoreinheit nur mit einem
feuchten Tuch.
Warnhinweis
Prüfen Sie, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, ob die
Spannungsangabe auf dem Gerät mit der örtlichen Netzspannung
übereinstimmt.
Schließen Sie dieses Gerät nie an einem Zeitschalter an, um
Gefährdungen zu vermeiden.
Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das Netzkabel, der
Netzstecker oder andere Teile des Geräts beschädigt sind.
Ist das Netzkabel defekt, darf es nur von einem Philips ServiceCenter oder einer von Philips autorisierten Werkstatt durch ein
Original-Ersatzkabel ausgetauscht werden, um Gefährdungen zu
vermeiden.
Dieses Gerät ist für Benutzer (einschl. Kinder) mit eingeschränkten
physischen, sensorischen oder psychischen Fähigkeiten bzw. ohne
jegliche Erfahrung oder Vorwissen nur dann geeignet, wenn eine
angemessene Aufsicht oder ausführliche Anleitung zur Benutzung
des Geräts durch eine verantwortliche Person sichergestellt ist.
Achten Sie darauf, dass Kinder nicht mit dem Gerät spielen.
Lassen Sie das eingeschaltete Gerät niemals unbeaufsichtigt.
Stopfen Sie Zutaten niemals mit den Fingern oder irgendwelchen
Gegenständen, z. B. einem Teigschaber, in die Einfüllöffnung.
Verwenden Sie hierzu nur den Stopfer.
Gehen Sie mit der Messereinheit und den Einsätzen sehr vorsichtig
um, besonders beim Abnehmen von Zubehör sowie beim Leeren
und Reinigen von Schüssel und Mixbecher, da die Klingen sehr scharf
sind.
-
-
Achtung
Füllen Sie keine Zutaten in den Mixbecher, die heißer als 80 °C sind.
Stellen Sie zum Ausschalten des Geräts immer den Schalter auf 0.
Schalten Sie das Gerät vor dem Abnehmen von Zubehörteilen
immer aus.
Ziehen Sie nach Gebrauch sofort den Netzstecker aus der
Steckdose.
Ziehen Sie stets den Netzstecker aus der Steckdose, bevor Sie mit
den Fingern oder einem Gegenstand, z. B. einem Teigschaber, in den
Mixbecher langen.
Nehmen Sie den Deckel der Schüssel oder des Mixbechers erst ab,
wenn alle beweglichen Teile zum Stillstand gekommen sind.
Verwenden Sie keine Zubehörteile anderer Hersteller oder solche,
die von Philips nicht ausdrücklich empfohlen werden. Falls Sie
derartiges Zubehör benutzen, erlischt die Garantie.
Füllen Sie die Schüssel bzw. den Mixbecher nicht über die jeweils
oberste Markierung hinaus.
Halten Sie sich an die Tabelle in dieser Bedienungsanleitung
hinsichtlich der richtigen Verarbeitungszeiten.
Reinigen Sie vor dem ersten Gebrauch des Geräts alle Teile, die mit
Lebensmitteln in Kontakt kommen.
Allgemeines
Geräuschpegel: Lc = 85 dB(A)
Elektromagnetische Felder (EMF; Electro Magnetic
Fields)
Dieses Philips Gerät erfüllt sämtliche Normen bezüglich
elektromagnetischer Felder (EMF). Nach aktuellen wissenschaftlichen
Erkenntnissen ist das Gerät sicher im Gebrauch, sofern es
ordnungsgemäß und entsprechend den Anweisungen in dieser
Bedienungsanleitung gehandhabt wird.
Integrierte Sicherheitssperre
Sämtliche Funktionen (mit Ausnahme der Mixerfunktion) lassen sich nur
aktivieren, wenn die Verschlusskappe fest auf der Motoreinheit sitzt. Der
Mixer lässt sich nur mit ordnungsgemäß aufgesetztem Mixbecher
einschalten. Die Küchenmaschine läuft nur, wenn der Deckel richtig auf
der Schüssel angebracht ist. Die Zitruspresse kann nur genutzt werden,
wenn der Presskegel korrekt im Sieb sitzt. Überhitzungsschutz
Das Gerät ist mit einem Überhitzungsschutz ausgestattet, der es bei
Überhitzung automatisch ausschaltet. Ziehen Sie den Stecker aus der
Steckdose und lassen Sie das Gerät 60 Minuten lang abkühlen. Stecken
Sie anschließend den Stecker wieder in die Steckdose und schalten Sie
das Gerät erneut ein. Wird der Überhitzungsschutz zu häufig aktiviert,
wenden Sie sich bitte an Ihren Philips-Händler oder ein Philips ServiceCenter.
-
-
EL | Σημαντικό
Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν
χρησιμοποιήσετε τη συσκευή και φυλάξτε το για μελλοντική
αναφορά.
-
-
Κίνδυνος
Μην βυθίζετε ποτέ το μοτέρ σε νερό ή σε οποιοδήποτε άλλο
υγρό, ούτε να το ξεπλένετε κάτω από τη βρύση. Να
χρησιμοποιείτε μόνο ένα υγρό πανί για να καθαρίσετε το μοτέρ.
Προειδοποίηση
Ελέγξτε αν η τάση που αναγράφεται στη συσκευή αντιστοιχεί
στην τοπική τάση ρεύματος προτού συνδέσετε τη συσκευή.
Μην συνδέετε ποτέ αυτή τη συσκευή σε χρονοδιακόπτη προς
αποφυγή επικίνδυνων καταστάσεων.
Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν το καλώδιο, το φις ή άλλα
μέρη της συσκευής έχουν υποστεί φθορά.
Αν το καλώδιο υποστεί φθορά, θα πρέπει να αντικατασταθεί
από ένα κέντρο σέρβις εξουσιοδοτημένο από τη Philips ή από
εξίσου εξειδικευμένα άτομα προς αποφυγή κινδύνου.
Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα
(συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με περιορισμένες
σωματικές, αισθητήριες ή διανοητικές ικανότητες ή από άτομα
χωρίς εμπειρία και γνώση, εκτός και εάν τη χρησιμοποιούν υπό
επιτήρηση ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με τη χρήση της
συσκευής από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.
-
-
Τα παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται προκειμένου να
διασφαλιστεί ότι δεν θα παίζουν με τη συσκευή.
Μην αφήνετε ποτέ τη συσκευή να λειτουργεί χωρίς επίβλεψη.
Μην χρησιμοποιείτε ποτέ τα δάχτυλά σας ή κάποιο αντικείμενο
(π.χ. σπάτουλα) για να σπρώξετε τα υλικά μέσα στο στόμιο
τροφοδοσίας ενώ η συσκευή λειτουργεί. Να χρησιμοποιείτε
μόνο το εξάρτημα ώθησης για αυτό το σκοπό.
Να είστε πολύ προσεκτικοί όταν χειρίζεστε τις λεπίδες ή τους
δίσκους κοπής. Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν τα
αφαιρείτε από τον κάδο ανάμειξης ή την κανάτα, όταν αδειάζετε
τον κάδο ανάμειξης ή την κανάτα και όταν τα καθαρίζετε,
καθώς τα σημεία κοπής τους είναι πολύ κοφτερά.
Προσοχή
Μην γεμίζετε ποτέ την κανάτα του μπλέντερ με υλικά πιο ζεστά
από 80ºC.
Πάντα να απενεργοποιείτε τη συσκευή μόνο γυρίζοντας το
διακόπτη ταχυτήτων στο 0.
Απενεργοποιήστε τη συσκευή πριν αφαιρέσετε οποιοδήποτε
εξάρτημα.
Αποσυνδέετε τη συσκευή από τη πρίζα αμέσως μετά τη χρήση.
Αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από την πρίζα πριν βάλετε τα
δάχτυλά σας ή κάποιο αντικείμενο (π.χ. σπάτουλα) μέσα στην
κανάτα του μπλέντερ.
Περιμένετε έως ότου σταματήσουν να λειτουργούν τα
περιστρεφόμενα μέρη της συσκευής για να αφαιρέσετε το
καπάκι από τον κάδο ανάμειξης ή την κανάτα.
Μην χρησιμοποιείτε ποτέ εξαρτήματα ή μέρη από άλλους
κατασκευαστές ή που η Philips κατηγορηματικά δεν συνιστά. Εάν
χρησιμοποιήσετε τέτοια εξαρτήματα ή μέρη, η εγγύησή σας
καθίσταται άκυρη.
Μην υπερβαίνετε τη μέγιστη ποσότητα που υποδεικνύεται στον
κάδο ανάμειξης ή στην κανάτα του μπλέντερ.
Συμβουλευτείτε τον πίνακα σε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης για
τους σωστούς χρόνους επεξεργασίας.
-
-
Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, καθαρίστε
σχολαστικά τα μέρη της συσκευής που θα έρθουν σε επαφή με
τρόφιμα.
Γενικά
Επίπεδο θορύβου: Lc = 85 dB(A).
Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία (EMF)
Η συγκεκριμένη συσκευή της Philips συμμορφώνεται με όλα τα
πρότυπα που αφορούν τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία (EMF). Εάν γίνει
σωστός χειρισμός και σύμφωνος με τις οδηγίες του παρόντος
εγχειριδίου χρήσης, η συσκευή είναι ασφαλής στη χρήση βάσει των
επιστημονικών αποδείξεων που είναι διαθέσιμες μέχρι σήμερα.
Ενσωματωμένο κλείδωμα ασφαλείας
Όλες οι λειτουργίες (εκτός από τη λειτουργία του μπλέντερ)
πραγματοποιούνται μόνο όταν το κάλυμμα του μπλέντερ έχει
τοποθετηθεί στο μοτέρ. Το μπλέντερ λειτουργεί μόνο όταν η κανάτα
του μπλέντερ έχει τοποθετηθεί σωστά. Η κουζινομηχανή λειτουργεί
μόνο όταν το καπάκι έχει τοποθετηθεί σωστά στον κάδο ανάμειξης.
Ο στείφτης λειτουργεί μόνο όταν ο κώνος έχει τοποθετηθεί σωστά
στο σουρωτήρι. Προστασία από υπερθέρμανση
Η συσκευή αυτή διαθέτει προστασία από υπερθέρμανση. Εάν η
συσκευή υπερθερμανθεί, απενεργοποιείται αυτόματα. Αποσυνδέστε
τη συσκευή από την πρίζα και αφήστε τη να κρυώσει για 60 λεπτά.
Έπειτα, συνδέστε πάλι το φις στην πρίζα και ενεργοποιήστε ξανά τη
συσκευή. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπό σας της
Philips ή ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις της Philips εάν η
προστασία από υπερθέρμανση ενεργοποιείται πολύ συχνά.
ES | Importante
Antes de usar el aparato, lea atentamente este manual de usuario y
consérvelo por si necesitara consultarlo en el futuro.
-
-
-
-
Peligro
No sumerja nunca la unidad motora en agua u otros líquidos, ni la
enjuague bajo el grifo. Limpie la unidad motora sólo con un paño
húmedo.
Advertencia
Antes de enchufar el aparato, compruebe si el voltaje indicado en el
mismo se corresponde con el voltaje de red local.
No conecte nunca el aparato a un interruptor con temporizador
para evitar situaciones de peligro.
No utilice el aparato si el cable de alimentación, el enchufe u otras
piezas están dañados.
Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por
Philips o por un centro de servicio autorizado por Philips, con el fin
de evitar situaciones de peligro.
Este aparato no debe ser usado por personas (adultos o niños) con
su capacidad física, psíquica o sensorial reducida, ni por quienes no
tengan los conocimientos y la experiencia necesarios, a menos que
sean supervisados o instruidos acerca del uso del aparato por una
persona responsable de su seguridad.
Asegúrese de que los niños no jueguen con este aparato.
No deje nunca que el aparato funcione sin vigilancia.
No utilice nunca los dedos ni un objeto (por ejemplo, una espátula)
para empujar los ingredientes por el orificio de entrada mientras el
aparato está funcionando. Sólo debe utilizar el empujador.
Tenga mucho cuidado al manipular las cuchillas o los accesorios.
Preste especial atención al quitarlos del recipiente o de la jarra,
cuando vacíe éstos y durante su limpieza, ya que las cuchillas están
muy afiladas.
Precaución
Nunca llene la jarra de la batidora con ingredientes a más de 80 °C
de temperatura.
Apague siempre el aparato girando el botón de control a la
posición 0.
Apague el aparato antes de quitar cualquier accesorio.
Desenchufe el aparato inmediatamente después de usarlo.
-
-
Desenchufe siempre el aparato antes de introducir los dedos o un
objeto (por ejemplo, una espátula) en la jarra batidora.
Antes de quitar la tapa del recipiente o de la jarra, espere hasta que
las piezas móviles se paren.
No utilice nunca accesorios o piezas de otros fabricantes o que no
hayan sido específicamente recomendados por Philips. La garantía
queda anulada si utiliza tales piezas o accesorios.
No exceda el contenido máximo indicado en el recipiente o en la
jarra de la batidora.
Consulte la tabla que aparece en este manual del usuario para
conocer los tiempos de procesado correctos.
Antes de usar el aparato por primera vez, limpie bien las piezas que
van a entrar en contacto con los alimentos.
General
Nivel de ruido: Lc = 85 dB (A).
Campos electromagnéticos (CEM)
Este aparato Philips cumple todos los estándares sobre campos
electromagnéticos (CEM). Si se utiliza correctamente y de acuerdo con
las instrucciones de este manual, el aparato se puede usar de forma
segura según los conocimientos científicos disponibles hoy en día.
Bloqueo de seguridad incorporado
Todas las funciones, excepto la de batir, sólo funcionan si la tapa de la
batidora está colocada en la unidad motora. La batidora sólo funciona
cuando la jarra está colocada correctamente y, para que funcione el
robot de cocina, es necesario que la tapa se haya montado bien en el
recipiente. El exprimidor sólo funciona si el cono está colocado
correctamente en el tamiz. Protección contra el sobrecalentamiento
Este aparato está equipado con protección contra el
sobrecalentamiento. Si el aparato se calienta en exceso, se apagará
automáticamente. Desenchúfelo y deje que se enfríe durante
60 minutos. Luego enchúfelo de nuevo a la toma de corriente y vuelva
a encenderlo. Si la protección contra el sobrecalentamiento se activa
con demasiada frecuencia, póngase en contacto con su distribuidor
Philips o con un centro de servicio autorizado por Philips.
FI | Tärkeää
Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen käyttöä ja säilytä se vastaisen
varalle.
-
-
-
-
Vaara
Älä upota runkoa veteen tai muuhun nesteeseen. Älä myöskään
huuhtele sitä vesihanan alla. Puhdista runko pyyhkimällä se kostealla
liinalla.
Tärkeää
Tarkista, että laitteeseen merkitty käyttöjännite vastaa paikallista
verkkojännitettä, ennen kuin liität laitteen pistorasiaan.
Älä koskaan liitä laitetta ajastinkytkimeen, ettei aiheudu
vaaratilanteita.
Älä käytä laitetta, jos sen virtajohto, pistoke tai jokin muu osa on
viallinen.
Jos virtajohto on vahingoittunut, se on oman turvallisuutesi vuoksi
hyvä vaihdattaa Philipsin valtuuttamassa huoltoliikkeessä tai muulla
ammattitaitoisella korjaajalla.
Laitetta ei ole tarkoitettu lasten tai sellaisten henkilöiden käyttöön,
joiden fyysinen tai henkinen toimintakyky on rajoittunut tai joilla ei
ole kokemusta tai tietoa laitteen käytöstä, muuten kuin heidän
turvallisuudestaan vastaavan henkilön valvonnassa ja ohjauksessa.
Pienten lasten ei saa antaa leikkiä laitteella.
Älä jätä laitetta käyntiin ilman valvontaa.
Paina aineita syöttösuppilossa alaspäin vain syöttöpainimella, ei
koskaan sormilla tai esimerkiksi kaapimella.
Käsittele teriä tai lisäosia varoen. Ole erityisen huolellinen terää ja
lisäosia irrotettaessa ja kulhoa tai kannua tyhjentäessä tai
puhdistettaessa. Leikkausterät ovat erittäin teräviä.
Varoitus
Älä koskaan lisää tehosekoittimen kannuun aineksia, joiden lämpötila
ylittää 80 ºC.
Katkaise aina laitteesta virta kääntämällä ohjauskytkin 0-asentoon.
Katkaise laitteesta virta, ennen kuin irrotat tarvikkeita.
Irrota pistotulppa pistorasiasta käytön jälkeen.
-
-
Irrota aina pistotulppa pistorasiasta, ennen kuin laitat
tehosekoittimen kannuun kätesi tai esimerkiksi kaapimen.
Odota, kunnes liikkuvat osat ovat pysähtyneet, ennen kuin poistat
kulhon tai kannun kannen.
Älä koskaan käytä muita kuin Philipsin valmistamia tai suosittelemia
lisävarusteita tai -osia. Jos käytät muita osia, takuu ei ole voimassa.
Älä ylitä kulhoon tai kannuun merkittyä enimmäistilavuuden rajaa.
Katso tämän käyttöoppaan taulukosta sopivat käsittelyajat.
Pese kaikki ruuan kanssa kosketuksiin joutuvat osat ennen
käyttöönottoa.
Yleistä
Käyntiääni: Lc = 85 dB (A)
Sähkömagneettiset kentät (EMF)
Tämä Philips-laite vastaa kaikkia sähkömagneettisia kenttiä (EMF)
koskevia standardeja. Jos laitetta käytetään oikein ja tämän käyttöohjeen
ohjeiden mukaisesti, sen käyttäminen on turvallista tämänhetkisten
tieteellisten tutkimusten perusteella.
Sisäänrakennettu turvakytkin
Muut kuin tehosekoitin-toiminto toimivat vain, kun sekoittimen kansi on
kiinnitetty runkoon. Tehosekoitin toimii vain, kun sen kannu on paikallaan.
Monitoimikone toimii vain, kun kulhon kansi on paikallaan. Sitruspuserrin
toimii vain, kun puserrinosa on kunnolla siivilässä. Ylikuumenemissuoja
Tässä laitteessa on ylikuumenemissuoja. Jos laite kuumenee liikaa, virta
katkeaa automaattisesti. Irrota pistoke pistorasiasta ja anna laitteen
jäähtyä 60 minuuttia. Aseta pistoke takaisin pistorasiaan ja käynnistä laite
uudelleen. Jos ylikuumenemissuoja katkaisee laitteesta virran toistuvasti,
ota yhteys Philipsin jälleenmyyjään tai Philipsin valtuuttamaan
huoltoliikkeeseen.
FR | Important
Lisez attentivement ce mode d’emploi avant d’utiliser l’appareil et
conservez-le pour un usage ultérieur.
-
-
-
-
-
10
Danger
Ne plongez jamais le bloc moteur dans l’eau, ni dans d’autres
liquides et ne le rincez pas. Nettoyez-le avec un chiffon humide.
Avertissement
Avant de brancher l’appareil, vérifiez que la tension indiquée sur
l’appareil correspond à la tension secteur locale.
Pour éviter tout accident, il est vivement déconseillé de connecter
l’appareil à un minuteur.
N’utilisez pas l’appareil si le cordon d’alimentation, la fiche ou
d’autres pièces sont endommagées.
Si le cordon d’alimentation est endommagé, il doit être remplacé
par Philips, un Centre Service Agréé ou un technicien qualifié afin
d’éviter tout accident.
Cet appareil n’est pas destiné à être utilisé par des personnes
(notamment des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles
ou intellectuelles sont réduites, ou par des personnes manquant
d’expérience ou de connaissances, à moins que celles-ci ne soient
sous surveillance ou qu’elles aient reçu des instructions quant à
l’utilisation de l’appareil par une personne responsable de leur
sécurité.
Veillez à ce que les enfants ne puissent pas jouer avec l’appareil.
Ne laissez jamais l’appareil fonctionner sans surveillance.
Ne mettez jamais vos doigts ou tout autre objet (par exemple, une
spatule) pour introduire des aliments dans la cheminée de
remplissage lorsque l’appareil est en cours de fonctionnement.
Utilisez exclusivement le poussoir prévu à cet effet.
Soyez très prudent lorsque vous manipulez la lame ou les disques,
en particulier lorsque vous les retirez du bol ou du bol mélangeur,
lorsque vous videz le bol ou le bol mélangeur et lorsque vous les
nettoyez. Leurs bords sont en effet très coupants.
Attention
Ne remplissez jamais le bol mélangeur avec des ingrédients dont la
température dépasse 80 °C.
Pour éteindre l’appareil, réglez toujours le bouton de commande
sur 0.
Éteignez l’appareil avant d’en retirer un accessoire.
-
-
-
Débranchez l’appareil immédiatement après utilisation.
Débranchez toujours l’appareil avant de mettre vos doigts ou tout
autre objet (par ex. une spatule) dans le bol mélangeur.
Avant de retirer le couvercle du bol ou du bol mélangeur, patientez
jusqu’à l’arrêt complet des éléments en mouvement.
N’utilisez jamais d’accessoires, ni de pièces d’autres fabricants ou qui
n’ont pas été spécifiquement recommandés par Philips. Votre
garantie ne sera pas valable en cas d’utilisation de tels accessoires
ou pièces.
Ne dépassez pas la capacité maximale indiquée sur le bol
(mélangeur).
Consultez le tableau de ce mode d’emploi pour connaître les temps
de préparation adéquats.
Avant la première utilisation, nettoyez soigneusement toutes les
pièces en contact avec des aliments.
Général
Niveau sonore = 85 dB (A)
Champs électromagnétiques (CEM)
Cet appareil Philips est conforme à toutes les normes relatives aux
champs électromagnétiques (CEM). Il répond aux règles de sécurité
établies sur la base des connaissances scientifiques actuelles s’il est
manipulé correctement et conformément aux instructions de ce mode
d’emploi.
Verrou de sécurité intégré
Toutes les fonctions (à l’exception de la fonction blender) fonctionnent
uniquement lorsque le capuchon du blender est fixé sur le bloc moteur.
Le blender fonctionne uniquement lorsque le bol mélangeur est fixé
correctement. Le robot ménager fonctionne uniquement lorsque le
couvercle est correctement fixé sur le bol. Le presse-agrumes
fonctionne uniquement lorsque le cône est correctement fixé sur le
filtre. Protection contre les surchauffes
Cet appareil est équipé d’un système de protection contre les
surchauffes. Si l’appareil est en surchauffe, il s’éteint automatiquement.
Dans ce cas, débranchez l’appareil et laissez-le refroidir pendant
60 minutes. Ensuite, rebranchez l’appareil et remettez-le en marche. Si le
problème de surchauffe persiste, contactez votre revendeur ou un
Centre Service Agréé Philips.
IT | Importante
Prima di utilizzare l’apparecchio, leggete attentamente il presente
manuale e conservatelo per eventuali riferimenti futuri.
-
-
-
-
-
Pericolo
Non immergete né risciacquate sotto l’acqua o altri liquidi il gruppo
motore. Per pulire il gruppo motore, utilizzate esclusivamente un
panno umido.
Avviso
Prima di collegare l’apparecchio, verificate che la tensione riportata
sulla spina corrisponda alla tensione disponibile.
Al fine di evitare situazioni pericolose, non collegate questo
apparecchio a un timer.
Non utilizzate l’apparecchio nel caso in cui il cavo di alimentazione,
la spina o altri componenti risultino danneggiati.
Nel caso in cui il cavo di alimentazione fosse danneggiato, dovrà
essere sostituito presso i centri autorizzati Philips, i rivenditori
specializzati oppure da personale debitamente qualificato, per
evitare situazioni pericolose.
L’apparecchio non è destinato a persone (inclusi bambini) con
capacità mentali, fisiche o sensoriali ridotte, fatti salvi i casi in cui tali
persone abbiano ricevuto assistenza o formazione per l’uso
dell’apparecchio da una persona responsabile della loro sicurezza.
Adottate le dovute precauzioni per evitare che i bambini giochino
con l’apparecchio.
Non lasciate mai in funzione l’apparecchio senza sorveglianza.
Non usate mai le dita o altri oggetti (ad esempio una spatola) per
spingere gli ingredienti nell’apertura di inserimento mentre
l’apparecchio è in funzione. A tale scopo, utilizzate esclusivamente il
pestello a corredo.
Prestate attenzione nell’uso delle lame e degli accessori, in
particolare quando li rimuovete dal recipiente o dal vaso, quando
11
svuotate il recipiente o il vaso e quando li pulite, poiché i bordi
taglienti sono estremamente affilati.
-
-
Attenzione
Non inserite nel vaso frullatore ingredienti a temperatura superiore
a 80 °C.
Spegnete sempre l’apparecchio portando la manopola di controllo
su 0.
Prima di scollegare gli accessori, spegnete l’apparecchio.
Scollegate la spina dell’apparecchio subito dopo l’uso.
Staccate sempre la spina dalla presa di corrente prima di introdurre
le dita o altri oggetti (ad esempio una spatola) nel vaso del
frullatore.
Prima di togliere il coperchio del recipiente o del vaso del frullatore,
aspettate che gli organi mobili siano fermi.
Non usate mai accessori o parti di altri produttori o non
specificatamente consigliati da Philips. Nel caso in cui utilizziate detti
accessori o parti, la garanzia decade.
Non superate la quantità massima indicate sul recipiente o sul vaso
del frullatore.
I tempi di lavorazione corretti sono riportati nella tabella di questo
manuale utente.
Prima di usare l’apparecchio per la prima volta, lavate con cura tutte
le parti che verranno a contatto con gli ingredienti.
Indicazioni generali
Livello acustico: Lc = 85 db(A).
Campi elettromagnetici (EMF)
Questo apparecchio Philips è conforme a tutti gli standard relativi ai
campi elettromagnetici (EMF). Se utilizzato in modo
appropriato seguendo le istruzioni contenute nel presente manuale
utente, l’apparecchio consente un utilizzo sicuro come confermato dai
risultati scientifici attualmente disponibili.
Blocco di sicurezza incorporato
È possibile eseguire tutte le funzioni (ad eccezione del frullatore)
soltanto se il tappo del frullatore è montato sul gruppo motore. Il
frullatore funziona soltanto se il vaso frullatore è montato
12
correttamente. Il robot da cucina funziona soltanto se il coperchio è
montato correttamente sul recipiente. Lo spremiagrumi funziona
soltanto se il cono è montato correttamente sul setaccio. Protezione contro il surriscaldamento
L’apparecchio è provvisto di uno speciale dispositivo di protezione
termica che spegne automaticamente l’apparecchio in caso di
surriscaldamento. In questo caso, togliete la spina dalla presa di corrente
e lasciate raffreddare l’apparecchio per 60 minuti. Quindi, reinserite la
spina nella presa e riaccendete l’apparecchio. Se il dispositivo di
sicurezza della temperatura si attiva troppo spesso, vi preghiamo di
rivolgervi al vostro rivenditore Philips o a un Centro Assistenza
autorizzato.
NL | Belangrijk
Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u het apparaat
gaat gebruiken. Bewaar de gebruiksaanwijzing om deze indien nodig te
kunnen raadplegen.
-
-
Gevaar
Dompel de motorunit nooit in water of een andere vloeistof en
spoel deze ook niet onder de kraan af. Gebruik alleen een vochtige
doek om de motorunit schoon te maken.
Waarschuwing
Controleer of het voltage aangegeven op het apparaat
overeenkomt met de plaatselijke netspanning voordat u het
apparaat aansluit.
Sluit dit apparaat nooit aan op een tijdschakelaar om gevaarlijke
situaties te vermijden.
Gebruik het apparaat niet indien het snoer, de stekker of andere
onderdelen beschadigd zijn.
Indien het netsnoer beschadigd is, moet u het laten vervangen door
Philips, een door Philips geautoriseerd servicecentrum of personen
met vergelijkbare kwalificaties om gevaar te voorkomen.
Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen
(waaronder kinderen) met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of
geestelijke vermogens, of die gebrek aan ervaring of kennis hebben,
-
-
-
-
tenzij iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid toezicht op
hen houdt of hen heeft uitgelegd hoe het apparaat dient te worden
gebruikt.
Houd toezicht op kinderen om te voorkomen dat ze met het
apparaat gaan spelen.
Laat het apparaat nooit zonder toezicht werken.
Gebruik nooit uw vingers of een voorwerp (bijvoorbeeld een
spatel) om ingrediënten door de vultrechter naar beneden te
duwen terwijl het apparaat werkt. Gebruik hiervoor alleen de
stamper.
Wees altijd zeer voorzichtig wanneer u het mes of de inzetschijven
hanteert. Wees vooral voorzichtig wanneer u deze onderdelen uit
de kom of kan verwijdert, wanneer u de kom of kan leegt en
wanneer u het mes of de inzetschijven schoonmaakt. De snijkanten
zijn zeer scherp.
Let op
Vul de blenderkan nooit met ingrediënten die heter zijn dan 80°C.
Schakel het apparaat altijd uit door de bedieningsknop naar 0 te
draaien.
Schakel het apparaat uit voordat u een accessoire verwijdert.
Haal na gebruik altijd direct de stekker uit het stopcontact.
Haal altijd de stekker uit het stopcontact voordat u uw vingers of
een voorwerp (bijvoorbeeld een spatel) in de blenderkan steekt.
Wacht tot bewegende delen stilstaan voordat u het deksel van de
kom of kan verwijdert.
Gebruik geen accessoires of onderdelen van andere fabrikanten of
die niet specifiek door Philips worden aanbevolen. Als u dergelijke
accessoires of onderdelen gebruikt, vervalt de garantie.
Overschrijd nooit de maximumindicatie aangegeven op de kom of
blenderkan.
Raadpleeg de tabel in deze gebruiksaanwijzing voor de juiste
verwerkingstijden.
Maak de onderdelen die in contact komen met voedsel goed
schoon voordat u het apparaat voor de eerste keer gebruikt.
Algemeen
Geluidsniveau: Lc = 85 dB(A).
Elektromagnetische velden (EMV)
Dit Philips-apparaat voldoet aan alle richtlijnen met betrekking tot
elektromagnetische velden (EMV). Mits het apparaat op de juiste wijze
en volgens de instructies in deze gebruiksaanwijzing wordt gebruikt, is
het veilig te gebruiken volgens het nu beschikbare wetenschappelijke
bewijs.
Ingebouwde beveiliging
Alle functies (behalve de blenderfunctie) werken alleen als de
blenderkap op de motorunit is bevestigd. De blender werkt alleen als
de blenderkan goed is bevestigd. De keukenmachine werkt alleen als
het deksel goed op de kom is bevestigd. De citruspers werkt alleen als
de perskegel goed in de zeef is bevestigd. Oververhittingsbeveiliging
Dit apparaat is voorzien van een oververhittingsbeveiliging. Als het
apparaat oververhit raakt, schakelt het zichzelf automatisch uit. Haal de
stekker uit het stopcontact en laat het apparaat 60 minuten afkoelen.
Steek vervolgens de stekker weer in het stopcontact en schakel het
apparaat weer in. Neem contact op met uw Philips-dealer of een door
Philips geautoriseerd servicecentrum als de oververhittingsbeveiliging te
vaak wordt geactiveerd.
NO | Viktig
Les denne brukerveiledningen nøye før du bruker apparatet, og ta vare
på den for senere referanse.
-
-
Fare
Motorenheten må aldri senkes ned i vann eller annen væske eller
skylles under springen. Bruk bare en fuktig klut til å rengjøre
motorenheten.
Advarsel
Før du kobler til apparatet, må du kontrollere at spenningen som er
angitt på apparatet, stemmer overens med nettspenningen.
For å unngå farlige situasjoner skal dette apparatet aldri kobles til en
timer.
Apparatet må ikke brukes hvis det er skade på ledningen, støpselet
eller andre deler.
13
-
-
-
14
Hvis ledningen er ødelagt, må den alltid skiftes ut av Philips, et
servicesenter som er godkjent av Philips, eller lignende kvalifisert
personell, slik at man unngår farlige situasjoner.
Dette apparatet er ikke tiltenkt bruk av personer (inkludert barn)
som har nedsatt sanseevne eller fysisk eller psykisk funksjonsevne,
eller personer som ikke har erfaring eller kunnskap, unntatt hvis de
får tilsyn eller instruksjoner om bruk av apparatet av en person som
er ansvarlig for sikkerheten.
Pass på at barn er under tilsyn, slik at de ikke leker med apparatet.
La aldri apparatet gå uten tilsyn.
Bruk aldri fingrene eller en gjenstand (f.eks. en slikkepott) til å skyve
ingredienser ned i materøret mens apparatet er i gang. Det er bare
stapperen som skal brukes til dette.
Vær svært forsiktig når du håndterer kniven og innleggene. Vær
ekstra forsiktig når du fjerner dem fra bollen eller kannen, når du
tømmer bollen eller kannen, og når du rengjør dem. Skjærekantene
kan være svært skarpe.
Viktig
Ikke fyll mikserkannen med ingredienser som er varmere enn 80 ºC.
Slå alltid av apparatet ved å vri kontrollbryteren til 0.
Slå av apparatet før du demonterer eventuelt tilbehør.
Koble apparatet fra strømnettet umiddelbart etter bruk.
Koble alltid apparatet fra strømnettet før du stikker hånden eller en
gjenstand (f.eks. en slikkepott) inn i mikserglasset.
Vent til de bevegelige delene har stanset før du fjerner lokket på
bollen eller kannen.
Du må ikke bruke tilbehør eller deler fra andre produsenter, eller
deler som Philips ikke spesifikt anbefaler. Hvis du bruker denne
typen tilbehør eller deler, oppheves garantien.
Ikke overskrid maksimumsgrensen for innhold som er angitt på
bollen eller kannen.
Se på tabellen i denne brukerhåndboken for korrekte
bearbeidingstider.
Før du bruker apparatet for første gang, må alle deler som kommer
i kontakt med mat, rengjøres grundig.
-
Generelt
Støynivå: LC = 85 dB (A).
Elektromagnetiske felt (EMF)
Dette Philips-apparatet overholder alle standarder som gjelder for
elektromagnetiske felt (EMF). Hvis det håndteres riktig og i samsvar med
instruksjonene i denne brukerveiledningen, er det trygt å bruke det ut
fra den kunnskapen vi har per dags dato.
Innebygd sikkerhetslås
Alle funksjonene (unntatt mikserfunksjonen) fungerer bare når
hurtigmikserhetten er montert på motorenheten. Hurtigmikseren
fungerer bare når mikserkannen er montert riktig. Foodprocessoren
fungerer bare når lokket er montert riktig på bollen. Sitruspressen
fungerer bare når safttoppen er montert riktig i silen. Overopphetingsbeskyttelse
Dette apparatet er utstyrt overopphetingsvern. Hvis apparatet
overopphetes, slår det seg automatisk av. Koble fra apparatet og la det
avkjøles i 1 time. Koble deretter ledningen i veggkontakten igjen og slå
på apparatet igjen. Ta kontakt med en Philips-forhandler eller et
autorisert Philips-servicesenter hvis overopphetingsbeskyttelsen
aktiveres for ofte.
PT | Importante
Leia este manual do utilizador com atenção, antes de utilizar o aparelho
e guarde-o para uma eventual consulta futura.
-
-
Perigo
Nunca mergulhe a unidade do motor em água ou qualquer outro
líquido, nem enxagúe à torneira. Utilize apenas um pano húmido
para limpar a unidade do motor.
Aviso
Verifique se a voltagem indicada no aparelho corresponde à
voltagem eléctrica local antes de ligar o aparelho.
Nunca ligue este aparelho a um temporizador de forma a evitar
situações de perigo.
-
-
-
Não se sirva do aparelho no caso de o fio de alimentação, a ficha
ou outros componentes se apresentarem danificados.
Se o fio estiver danificado, deve ser sempre substituído pela Philips,
por um centro de assistência autorizado pela Philips ou por pessoal
devidamente qualificado para se evitarem situações de perigo.
Este aparelho não deve ser utilizado por pessoas (incluindo
crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas,
ou com falta de experiência e conhecimento, a não ser que lhes
tenha sido dada supervisão ou instruções relativas à utilização do
aparelho por uma pessoa responsável pela sua segurança.
As crianças devem ser vigiadas para assegurar que não brincam
com o aparelho.
Nunca deixe o aparelho a funcionar sem vigilância.
Nunca utilize os dedos ou um objecto (por exemplo, uma espátula)
para empurrar os ingredientes no tubo de alimentação com o
aparelho em funcionamento. Utilize apenas o pressor para este fim.
Tenha muito cuidado quando lidar com a lâmina ou os acessórios.
Tenha particular cuidado quando os remover da taça ou copo,
quando esvaziar a taça ou copo e quando os limpar. As
extremidades cortantes são muito afiadas.
Atenção
Nunca encha o copo misturador com ingredientes que estejam a
uma temperatura superior a 80 ºC
Desligue sempre o aparelho rodando o botão de controlo para a
posição 0.
Desligue o aparelho antes de desmontar qualquer acessório.
Desligue imediatamente o aparelho da corrente após cada
utilização.
Desligue sempre o aparelho da corrente, antes de colocar os dedos
ou um objecto (p. ex., uma espátula) dentro do copo misturador.
Aguarde até que as peças em movimento parem de trabalhar antes
de retirar a tampa da taça ou do copo.
Nunca utilize quaisquer acessórios ou peças de outros fabricantes
ou que a Philips não tenha especificamente recomendado. Se
utilizar tais acessórios ou peças, a garantia torna-se inválida.
-
-
Não exceda o conteúdo máximo indicado na taça ou no copo
misturador.
Consulte a tabela deste manual do utilizador para os tempos de
processamento correctos.
Limpe muito bem todas as peças que entrarem em contacto com
os alimentos antes de utilizar o aparelho pela primeira vez.
Geral
Nível de ruído: Lc= 85 dB (A).
Campos Electromagnéticos - EMF (Electro Magnetic
Fields)
Este aparelho Philips cumpre todas as normas relacionadas com campos
electromagnéticos (EMF). Se for manuseado correctamente e de
acordo com as instruções presentes no manual do utilizador, o aparelho
proporciona uma utilização segura, como demonstrado pelas provas
científicas actualmente disponíveis.
Fecho de segurança incorporado
Todas as funções (excepto a liquidificadora) só funcionam quando a
tampa da liquidificadora está colocada no motor. A liquidificadora só
funciona quando o copo misturador está montado correctamente.
O robot só funciona quando a tampa está montada correctamente na
taça. O espremedor de citrinos só funciona quando o cone
está montado correctamente no crivo. Protecção contra sobreaquecimento
Este aparelho está equipado com uma protecção contra aquecimento
excessivo. Se o aparelho aquecer demasiado, desligar-seá automaticamente. Desligue o aparelho e deixe-o arrefecer durante 60
minutos. Volte a colocar a ficha na tomada eléctrica e ligue novamente o
aparelho. Contacte o seu revendedor Philips ou um centro de
assistência Philips autorizado se a protecção contra aquecimento
excessivo for activada muitas vezes.
SV | Viktigt
Läs användarhandboken noggrant innan du använder apparaten och
spara den för framtida bruk.
15
-
-
-
16
Fara
Sänk inte ned motorenheten i vatten eller någon annan vätska, och
skölj den inte heller under kranen. Använd endast en fuktig trasa till
att rengöra motorenheten.
Varning
Kontrollera att den spänning som anges på apparaten
överensstämmer med den lokala nätspänningen innan du ansluter
apparaten.
Anslut aldrig apparaten till en timer eftersom det kan leda till en
farlig situation.
Använd inte apparaten om nätsladden, stickkontakten eller någon
annan del är skadad.
Om nätsladden är skadad måste den alltid bytas ut av Philips, ett av
Philips auktoriserade serviceombud eller liknande behöriga
personer för att undvika olyckor.
Apparaten är inte avsedd för användning av personer (inklusive
barn) med olika funktionshinder, eller av personer som inte har
kunskap om hur apparaten används, om de inte övervakas eller får
instruktioner angående användning av apparaten av en person som
är ansvarig för deras säkerhet.
Små barn ska övervakas så att de inte kan leka med apparaten.
Lämna inte apparaten obevakad när den är igång.
Använd aldrig fingrarna eller något annat föremål än pressklossen
(t.ex. en slickepott) till att trycka ned ingredienser i matningsröret
när matberedaren är igång.
Var mycket försiktig när du hanterar knivarna eller insatserna. Var
extra försiktig när du tar bort dem från skålen eller behållaren, när
du tömmer skålen eller behållaren och när du rengör dem. Eggarna
är mycket vassa.
Var försiktig
Fyll aldrig mixerbehållaren med ingredienser som är varmare än
80 ºC.
Stäng alltid av apparaten genom att vrida kontrollvredet till 0.
Stäng av apparaten innan du tar bort något tillbehör.
Dra ur nätsladden direkt efter användning.
-
-
Dra alltid ur nätsladden innan du stoppar ned fingrarna eller något
föremål (t.ex. en slickepott) i mixerbehållaren.
Vänta tills alla rörliga delar har stannat innan du tar bort locket från
skålen eller behållaren.
Använd aldrig tillbehör eller delar från andra tillverkare om inte
Philips särskilt har rekommenderat dem. Om du använder sådana
tillbehör eller delar gäller inte garantin.
Överskrid inte maxgränsen för innehåll som anges på skålen eller
mixerbehållaren.
Tillredningstider hittar du i tabellen i den här användarhandboken.
Rengör noggrant de delar som kommer i kontakt med mat innan du
använder apparaten för första gången.
Allmänt
Ljudnivå: Lc = 85 dB(A).
Elektromagnetiska fält (EMF)
Den här apparaten från Philips uppfyller alla standarder för
elektromagnetiska fält (EMF). Om apparaten hanteras på rätt sätt och
enligt instruktionerna i den här användarhandboken är den säker att
använda enligt de vetenskapliga belägg som finns i dagsläget.
Inbyggd säkerhetsspärr
Samtliga funktioner (förutom mixern) fungerar endast med mixerlocket
monterat på motorenheten. Mixern fungerar endast med
mixerbehållaren monterad. Matberedaren fungerar bara när locket är
monterat på skålen. Citruspressen fungerar endast när konen är
monterad på silen. Överhettningsskydd
Apparaten är försedd med ett överhettningsskydd. Om apparaten blir
överhettad stängs den av automatiskt. Koppla ur apparaten och låt den
svalna i 60 minuter. Sätt sedan tillbaka stickkontakten i vägguttaget och
slå på apparaten igen. Kontakta din Philips-återförsäljare eller ett av
Philips auktoriserade serviceombud om överhettningsskyddet aktiveras
för ofta.
TR | Önemli
Cihazı kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu okuyun ve gelecekte de
başvurmak üzere saklayın.
-
-
-
-
Tehlike
Motor ünitesini kesinlikle suya ve başka sıvı maddelere batırmayın,
musluk altında yıkamayın. Temizlemek için nemli bir bezle silin.
Uyarı
Cihazı fişe takmadan önce, üstünde yazılı olan gerilimin, evinizdeki
şebeke gerilimiyle uygun olup olmadığını kontrol edin.
Tehlikeli bir durum yaratmamak için cihazı zamanlayıcı düğmesine
bağlamayın.
Elektrik kordonu, fişi veya diğer parçaları hasar görmüş cihazları
kesinlikle kullanmayın.
Cihazın elektrik kablosu hasarlıysa, bir tehlike oluşturmasını önlemek
için mutlaka Philips’in yetki verdiği bir servis merkezi veya benzer
şekilde yetkili kişiler tarafından değiştirilmesini sağlayın.
Bu cihaz, güvenliklerinden sorumlu kişilerin nezareti veya talimatları
dışında, fiziksel, motor ya da zihinsel becerileri gelişmemiş veya bilgi
ve tecrübe açısından eksik kişiler tarafından (çocuklar da dahil)
kullanılmamalıdır.
Küçük çocukların cihazla oynamaları engellenmelidir.
Cihazı çalışır durumda bırakmayın.
Cihaz çalışırken, malzemeleri besleme kanalından içeri bastırmak için
asla parmaklarınızı veya herhangi bir cismi (örn. spatula) kullanmayın.
Bunun için sadece yiyecek iticisini kullanın.
Bıçak veya ek bıçakları kullanırken çok dikkatli olun. Bunları kase veya
hazneden çıkartırken, kaseyi veya hazneyi boşaltırken ve bıçakları
temizlerken özellikle dikkat edin. Kesici kenarları çok keskindir.
Dikkat
Mikser haznesini asla 80 Cº’den daha sıcak malzemelerle
doldurmayın
Cihazı her zaman kontrol düğmesini 0 konumuna getirerek kapatın.
Aksesuarları çıkarmadan önce cihazı kapatın.
Kullanım sonrasında, cihazı mutlaka prizden çekin.
-
-
Blender haznesinin içine elinizi ve herhangi bir cismi (örn. spatula)
sokmadan önce mutlaka cihaz fişini prizden çekin.
Kasenin veya haznenin kapağını çıkarmadan önce hareketli parçaların
durmasını bekleyin.
Başka üreticilerin ürettiği veya Philips’in özellikle önermediği aksesuar
ve parçaları kesinlikle kullanmayın. Bu gibi aksesuar ve parçaları
kullandığınızda garantiniz geçersiz hale gelir.
Blender haznesi veya kavanozunda belirtilen maksimum kapasiteyi
aşmayın.
Doğru işleme süreleri için bu kullanım kılavuzundaki tabloya
başvurun.
Cihazı ilk kez kullanmadan önce yiyeceklerle temas eden parçalarını
iyice temizleyin.
Genel
Gürültü düzeyi: Lc = 85 dB(A)
Elektromanyetik alanlar (EMF)
Bu Philips cihazı elektromanyetik alanlarla (EMF) ilgili tüm standartlarla
uyumludur. Bu cihaz, gereği gibi ve bu kılavuzdaki talimatlara uygun
şekilde kullanıldığında, bugünün bilimsel verilerine göre kullanımı
güvenlidir.
Dahili güvenlik kilidi
Tüm fonksiyonlar (blender fonksiyonu hariç) yalnızca, blender kapağı
motor ünitesine takılı iken çalışır. Blender yalnızca, haznesi doğru şekilde
takıldığında çalışır. Mutfak robotu yalnızca, kapağı kaseye doğru şekilde
takıldığında çalışır. Narenciye sıkacağı yalnızca, konisi süzgece doğru
şekilde takıldığında çalışır. Aşırı ısınmaya karşı koruma
Bu cihaz aşırı ısınma koruması ile donatılmıştır. Cihaz aşırı ısınırsa,
otomatik olarak kapanacaktır. Cihazın fişini çıkarın ve 60 dakika soğumaya
bırakın. Daha sonra fişini tekrar prize takın ve cihazı tekrar çalıştırın. Aşırı
ısınma koruması çok sık devreye giriyorsa, lütfen Philips bayinize ya da
yetkili bir Philips servis merkezine başvurun.
17
EN | Click & Go system - tips and warnings
-
-
The patented Click & Go assembly system of this appliance allows
you to assemble and disassemble the food processor bowl and the
food processor lid in a very easy and safe way. Thanks to the flowershaped rims, the bowl and the lid can be easily and securely
attached in any position.
The food processor lid can be easily disconnected by pressing the
Click & Go button in the centre of the lid.
When you use the food processor bowl, make sure that the Click &
Go button has been screwed into the lid properly to prevent
ingredients from entering the Click & Go system.
Always clean the food processor lid and the Click & Go button
after use, preferably immediately. See chapter ‘Cleaning’ for
instructions on how to take the Click & Go button apart in order
to clean it. Note: It is not possible to use the food processor bowl when the blender is
attached to the motor unit.
DK | Click & Go-systemet - tips og advarsler
-
-
På grund af det patenterede Click & Go-samlingssystem på dette
apparat kan du meget nemt og sikkert samle og
adskille foodprocessorens skål og låg . Takket være de
blomsterformede kanter kan skål og låg hurtigt og nemt påsættes i
en hvilken som helst position.
Foodprocessorens låg kan nemt tages af ved at trykke på Click &
Go-knappen i midten af låget.
Når du bruger foodprocessorskålen, skal du sikre dig, at Click & Goknappen er skruet rigtigt fast på låget, så ingredienserne ikke kan
trænge ind i Click & Go-systemet.
Rengør altid låget og Click & Go-knappen efter brug, helst med det
samme. I afsnittet “Rengøring” kan du læse, hvordan du adskiller
Click & Go-systemet, når du skal rengøre det. Bemærk: Bemærk, at det ikke er muligt at bruge foodprocessorskålen, når
blenderen er monteret på motorenheden!
18
DE | Click&Go-System:Tipps und Warnhinweise
-
-
Das patentierte Click&Go-Systems sorgt für einfaches und sicheres
Zusammensetzen und Auseinandernehmen von Schüssel und
Deckel der Küchenmaschine. Aufgrund der blumenförmigen Ränder
lassen sich Schüssel und Deckel in jeder beliebigen Position einfach
und sicher befestigen.
Zum Abnehmen des Deckels drücken Sie einfach auf den
Click&Go-Schalter in der Mitte des Deckels.
Vergewissern Sie sich, dass der Click&Go-Schalter während des
Betriebs fest in den Deckel geschraubt ist, damit keine Zutaten in
das Click&Go-System gelangen können.
Reinigen Sie den Deckel und den Click&Go-Schalter möglichst
unmittelbar nach jedem Gebrauch. Im Kapitel “Reinigung” finden Sie
Anleitungen zum Auseinandernehmen und Reinigen des Click&GoSystems. Hinweis: Die Schüssel kann nicht genutzt werden, solange der Mixer auf
der Motoreinheit befestigt ist!
τρόπο αποσυναρμολόγησης του κουμπιού Click & Go
προκειμένου να το καθαρίσετε. Σημείωση: Δεν είναι δυνατή η χρήση του κάδου ανάμειξης της
κουζινομηχανής όταν το μπλέντερ είναι προσαρτημένο στο μοτέρ.
ES | Sistema Click & Go - consejos y advertencias
-
-
EL | Σύστημα Click & Go - συμβουλές και
προειδοποιήσεις
-
-
-
Το πατενταρισμένο σύστημα συναρμολόγησης Click & Go, που
διαθέτει αυτή η συσκευή, σας επιτρέπει να συναρμολογείτε και
να αποσυναρμολογείτε τον κάδο ανάμειμης και το καπάκι της
κουζινομηχανής με πολύ εύκολο και ασφαλή τρόπο. Χάρη στο
κυματιστό χείλος τους, ο κάδος ανάμειξης και το καπάκι
μπορούν εύκολα και με ασφάλεια να τοποθετηθούν σε
οποιαδήποτε θέση.
Το καπάκι της κουζινομηχανής μπορεί εύκολα να αποσυνδεθεί
πιέζοντας το κουμπί Click & Go στο κέντρο του καπακιού.
Όταν χρησιμοποιείτε τον κάδο ανάμειξης της κουζινομηχανής,
βεβαιωθείτε ότι το κουμπί Click & Go έχει βιδωθεί σωστά
στο καπάκι προκειμένου να αποτρέψετε την εισχώρηση υλικών
στο σύστημα Click & Go.
Να καθαρίζετε πάντα το καπάκι της κουζινομηχανής και το
κουμπί Click & Go μετά τη χρήση, κατά προτίμηση αμέσως.
Δείτε το κεφάλαιο ‘Καθαρισμός’ για οδηγίες σχετικά με τον
El sistema de montaje patentado Click & Go de este aparato le
permite montar y desmontar el recipiente y la tapa del robot de
cocina muy fácilmente y de forma segura. Gracias a los bordes en
forma de flor, tanto el recipiente como la tapa se pueden montar
de forma fácil y segura en cualquier posición.
Puede desmontar fácilmente la tapa del robot de cocina pulsando el
botón Click & Go situado en el centro de la misma.
Cuando utilice el recipiente del robot de cocina, asegúrese de que
el botón Click & Go se ha enroscado bien en la tapa para evitar
que los ingredientes penetren en el sistema Click & Go.
Lave siempre la tapa del robot de cocina y el botón Click & Go
después de cada uso, preferiblemente de forma inmediata. Consulte
el capítulo “Limpieza” para ver las instrucciones sobre cómo
desmontar el sistema Click & Go para lavarlo. Nota: No es posible utilizar el recipiente del robot de cocina cuando la
batidora está puesta en la unidad motora.
FI | Click & Go -järjestelmä - vihjeitä ja varoituksia
-
-
Patentoitu Click & Go -järjestelmä mahdollistaa monitoimikoneen
kulhon ja kannen kiinnittämisen ja irrottamisen helposti ja
turvallisesti. Kukanmuotoisten reunusten ansiosta kulho ja kansi
voidaan helposti ja turvallisesti kiinnittää mihin asentoon tahansa.
Monitoimikoneen kansi on helppo irrottaa painamalla kannen
keskellä olevaa Click & Go -painiketta.
Varmista laitetta käytettäessä, että Click & Go -painike on ruuvattu
tiiviisti kiinni kanteen, jotta ruoka-aineet eivät pääse Click & Go järjestelmään.
Puhdista kansi ja Click & Go -painike aina mahdollisimman pian
käytön jälkeen. Katso Click & Go -järjestelmän purku- ja
puhdistusohjeet luvusta Puhdistus. 19
Huomautus: Monitoimikoneen toimintoja ei voi käyttää, kun tehosekoitin on
kiinnitetty runkoon.
FR | Système Click & Go : conseils et avertissements
-
-
Le système d’assemblage Click & Go breveté permet de monter et
de démonter le bol et le couvercle du robot ménager de manière
simple et sûre. Grâce aux bords en forme de fleurs, le bol et le
couvercle peuvent être mis en place facilement et en toute sécurité.
Le couvercle du robot ménager peut être facilement retiré en
appuyant sur le bouton Click & Go au centre du couvercle.
Lorsque vous utilisez le bol du robot ménager, assurez-vous que le
bouton Click & Go a été vissé correctement sur le couvercle pour
éviter que les ingrédients ne pénètrent dans le système Click & Go.
Nettoyez toujours le couvercle du robot ménager et le bouton
Click & Go après utilisation, de préférence immédiatement. Voir le
chapitre « Nettoyage » pour plus d’instructions sur la façon de
désassembler le système Click & Go. Remarque : Notez que si le blender est fixé au bloc moteur, vous ne pouvez
pas utiliser le bol du robot ménager.
IT | Sistema Click & Go - consigli e avvertenze
-
-
Il sistema brevettato di montaggio Click & Go di cui è dotato
questo apparecchio consente di montare e smontare il recipiente e
il coperchio del robot in maniera molto semplice e veloce, grazie ai
bordi dentellati che garantiscono un montaggio facile e sicuro in
qualsiasi posizione.
Per togliere facilmente il coperchio, premete il pulsante Click & Go
nel centro.
Quando usate l’apparecchio, controllate che il pulsante Click & Go
sia stato avvitato correttamente nel coperchio, per evitare che gli
ingredienti possano entrare nel meccanismo Click & Go.
Pulite sempre il coperchio e il pulsante Click & Go dopo l’uso,
preferibilmente subito. Vedere il capitolo “Pulizia” per sapere come
separare il sistema Click & Go per poterlo pulire. Nota: non è possibile usare le funzioni relative al recipiente del robot da
cucina con il frullatore inserito sul gruppo motore.
20
NL | Click & Go-systeem - tips en waarschuwingen
-
-
-
Met het gepatenteerde Click & Go-montagesysteem van dit
apparaat kunt u de keukenmachinekom en het
keukenmachinedeksel op een zeer eenvoudige en veilige manier
monteren en demonteren. Dankzij de randen in de vorm van een
bloem kunnen de kom en het deksel eenvoudig en veilig in elke
stand worden bevestigd.
Het keukenmachinedeksel kan makkelijk worden verwijderd door
op de Click & Go-knop midden op het deksel te drukken.
Zorg er tijdens het gebruik van de keukenmachinekom voor dat de
Click & Go-knop goed in het deksel is geschroefd om te
voorkomen dat ingrediënten in het Click & Go-systeem
terechtkomen.
Maak het keukenmachinedeksel en de Click & Go-knop altijd na
gebruik schoon, bij voorkeur direct. Zie hoofdstuk ‘Schoonmaken’
voor instructies over hoe het Click & Go-systeem uit elkaar moet
worden genomen om het schoon te maken. Opmerking: U kunt de keukenmachinekom niet gebruiken als de
blenderkan op de motorunit is bevestigd.
NO | Click & Go-system – tips og advarsler
-
-
Med det patenterte Click & Go-monteringssystemet på dette
apparatet kan du montere og demontere bollen og lokket til
foodprocessoren på en enkel og trygg måte. Takket være de
blomsterformede kantene kan bollen og lokket festes enkelt og
trygt i alle posisjoner.
Lokket på foodprocessoren kan enkelt tas av ved å trykke på Click
& Go-knappen midt på lokket.
Når du bruker bollen til foodprocessoren, må du forsikre deg om at
Click & Go-knappen er skrudd ordentlig inn i lokket for å hindre at
ingrediensene kommer inn i Click & Go-systemet.
Rengjør alltid lokket på foodprocessoren og Click & Go-knappen
etter bruk, helst med én gang. Se avsnittet Rengjøring for
instruksjoner om hvordan du tar fra hverandre Click & Go-systemet
for å rengjøre det. Merk: Det er ikke mulig å bruke bollen på foodprocessoren når
hurtigmikseren er koblet til motorenheten.
PT | Sistema Click & Go - sugestões e avisos
-
-
O sistema de montagem patenteado deste aparelho, o sistema
Click & Go, permite-lhe montar e desmontar a taça e a tampa do
robot de uma forma muito fácil e segura. Graças aos bordos com
forma de flor, a taça e a tampa podem ser colocadas e encaixadas
em qualquer posição de uma forma fácil e segura.
A tampa do robot pode ser facilmente retirada, bastando premir o
botão Click & Go no centro da tampa.
Quando usar a taça do robot, certifique-se que o botão Click & Go
está bem apertado na tampa para evitar que os ingredientes
entrem no sistema “Click & Go”.
Limpe sempre a tampa do robot e o botão Click & Go após cada
utilização, de preferência de imediato. Consulte o capítulo “Limpeza”
para saber como retirar o botão “Click & Go” para o limpar. TR | Click & Go sistemi - ipuçları ve uyarılar
-
-
Bu cihazın patentli Click & Go birleştirme sistemi, mutfak robotu
kasesini ve mutfak robotunun kapağını kolay ve güvenli bir şekilde
takıp çıkarmanızı sağlar. Çiçek şeklindeki kenarlar sayesinde, kase ve
kapak herhangi bir konumda kolaylıkla ve güvenli bir şekilde takılabilir.
Mutfak robotunun kapağı, kapağın orta kısmında bulunan Click & Go
düğmesine basılarak kolaylıkla çıkarılabilir.
Mutfak robotunun kasesini kullanırken, Click & Go düğmesinin
kapağa doğru olarak takıldığından emin olun. Aksi halde malzemeler
Click & Go sisteminin içine girecektir.
Kullandıktan sonra mutfak robotunun kapağını ve Click & Go
düğmesini mutlaka, tercihen hemen temizleyin. Click & Go düğmesini
temizlemek için cihazdan nasıl ayırmanız gerektiği hakkındaki
talimatlar için ‘Temizlik’ bölümüne başvurun. Not: Blender motor ünitesine takılı iken, mutfak robotu kasesini kullanmak
mümkün değildir.
Nota: Não é possível utilizar a taça do robot se a liquidificadora estiver
montada no motor.
SV | Click & Go-system – tips och varningar
-
-
Det patenterade monteringssystemet Click & Go på den här
apparaten gör att du kan montera och montera isär
matberedarskålen och matberedarlocket på ett enkelt och säkert
sätt. Tack vare de blomformade kanterna kan skålen och locket
enkelt och säkert sättas fast i vilken position som helst.
Du kan enkelt ta av locket genom att klicka på Click & Go-knappen
mitt på locket.
När du använder matberedarskålen ska du se till att Click & Goknappen har skruvats in i locket ordentligt för att förhindra att
ingredienser kommer in i Click & Go-systemet.
Rengör alltid matberedarlocket och Click & Go-knappen efter
användning, helst omedelbart. I kapitlet Rengöring finns instruktioner
om hur du tar isär Click & Go-knappen för att rengöra den. Obs! Det går inte att använda matberedarskålen när mixern är fastsatt på
motorenheten.
21
EN
DK
DE
EL
ES
FI
FR
IT
NL
NO
PT
SV
TR
netmeg
Muskatnød
Muskatnuss
Μοσχοκάρυδο
Nuez moscada
Muskottipähkinää
Muscade
Noce moscata
Nootmuskaat
Muskatnøtt
Noz-moscada
Muskotnöt
Muskat
EN
DK
DE
EL
ES
FI
FR
IT
NL
NO
PT
SV
TR
Turmeric
Gurkemeje
Kurkuma
Turmeric
Cúrcuma
Maustekurkumaa
Curcuma
Curcuma
Kurkuma
Gurkemeie
Açafrão-da-índia
Gurkmeja
Zerdeça
5
—
—
3
1
2
1
2
6
22
4
—
1
EN | Blade - tips and warnings
Always put the blade in the bowl before you start to add the
ingredients.
Do not let the appliance run too long when you chop (hard) cheese
or chocolate. Otherwise these ingredients become too hot, start to
melt and turn lumpy.
-
Built-in safety lock: the blade only works when the blender cap is
assembled properly on the motor unit and the lid is assembled
properly on the bowl.
- If you chop onions, use the pulse function a few times to prevent
the onions from becoming too finely chopped.
- The standard processing time for all chopping jobs is 30-60 seconds.
If food sticks to the blade or to the inside of the bowl:
1 Switch off the appliance.
2 Remove the lid from the bowl.
3 Remove the ingredients from the blade or from the wall of the
bowl with a spatula.
DK | Knivenhed - tips og advarsler
Sæt altid knivenheden ned i skålen, før du kommer ingredienserne i.
Hvis du skal hakke (hård) ost eller chokolade, skal du ikke lade
apparatet køre for længe, da disse ingredienser vil blive for varme,
begynde at smelte og blive klumpede.
-
Indbygget sikkerhedslås: Knivenheden fungerer kun, når
blenderdækslet er monteret korrekt på motorenheden, og låget er
sat rigtigt på skålen.
- Hvis du skal hakke løg, skal du bruge pulse-funktionen et par gange
for at undgå, at løgene bliver for finthakkede.
- Normal tilberedningstid for hakning er 30-60 sekunder.
Hvis der sætter sig madvarer fast på kniven eller indersiden af skålen,
gøres følgende:
1 Sluk for apparatet.
2 Tag låget af skålen.
3 Fjern madresterne på knivenheden eller indersiden af skålen med
en spatel.
DE | Messer:Tipps und Warnhinweise
Setzen Sie stets das Messer in die Schüssel, bevor Sie Zutaten
einfüllen.
Lassen Sie das Gerät nicht zu lange laufen, wenn Sie (Hart-)Käse oder
Schokolade zerkleinern. Die Zutaten werden sonst zu heiß, beginnen
zu schmelzen und werden klumpig.
-
Integrierte Sicherheitssperre: Das Messer funktioniert nur, wenn die
Verschlusskappe ordnungsgemäß auf der Motoreinheit und der
Deckel korrekt auf der Schüssel angebracht ist.
- Betätigen Sie beim Hacken von Zwiebeln mehrmals die Puls-Taste,
um zu verhindern, dass die Zwiebeln zu fein gehackt werden.
- Die normale Verarbeitungszeit zum Zerkleinern beträgt 30 bis
60 Sekunden.
Wenn Zutaten am Messer kleben oder sich an der Innenwand absetzen:
1 Schalten Sie das Gerät aus.
2 Nehmen Sie den Deckel von der Schüssel ab.
3 Benutzen Sie einen Teigschaber, um die Zutaten vom Messer und
von der Innenwand der Schüssel zu entfernen.
EL | Λεπίδες - συμβουλές και προειδοποιήσεις
Τοποθετείτε πάντα τις λεπίδες στον κάδο ανάμειξης προτού
αρχίσετε να προσθέτετε τα υλικά.
Μην αφήνετε τη συσκευή να λειτουργεί για πολύ ώρα όταν
ψιλοκόβετε (σκληρό) τυρί ή σοκολάτα. Διαφορετικά αυτά τα υλικά
θερμαίνονται πολύ, αρχίζουν να λιώνουν και σβολιάζουν.
23
-
Ενσωματωμένο κλείδωμα ασφαλείας: οι λεπίδες λειτουργούν
μόνο όταν το κάλυμμα του μπλέντερ έχει τοποθετηθεί σωστά
στο μοτέρ και το καπάκι έχει τοποθετηθεί σωστά στον κάδο
ανάμειξης.
- Αν ψιλοκόβετε κρεμμύδια, χρησιμοποιήστε τη στιγμιαία
λειτουργία μερικές φορές για να μην ψιλοκοπούν πάρα πολύ τα
κρεμμύδια.
- Ο συνήθης χρόνος επεξεργασίας για όλες τις εργασίες
κομματιάσματος είναι 30-60 δευτερόλεπτα.
Εάν τα υλικά κολλήσουν στις λεπίδες ή στο εσωτερικό του κάδου
ανάμειξης:
1 Απενεργοποιήστε τη συσκευή.
2 Αφαιρέστε το καπάκι από τον κάδο ανάμειξης.
3 Αφαιρέστε τα υλικά από τις λεπίδες ή από τα τοιχώματα του
κάδου ανάμειξης με μια σπάτουλα.
ES | Cuchillas - consejos y advertencias
Coloque siempre las cuchillas en el recipiente antes de empezar a
añadir los ingredientes.
No deje que el aparato funcione demasiado tiempo cuando pique
queso (duro) o chocolate, ya que si estos ingredientes se calientan
demasiado pueden empezar a derretirse y a formar grumos.
-
Bloqueo de seguridad: las cuchillas sólo funcionan si la tapa de la
batidora está colocada correctamente en la unidad motora y la tapa
del recipiente está bien puesta en el mismo.
- Si va a picar cebolla, utilice la función turbo unas cuantas veces para
evitar picarla demasiado fina.
- El tiempo de procesado estándar para picar es de 30 a 60 segundos.
Si la comida se pega a las cuchillas o al interior del recipiente:
1 Apague el aparato.
2 Quite la tapa del recipiente.
24
3 Retire los ingredientes de las cuchillas o de las paredes del
recipiente con una espátula.
FI | Terä - vihjeitä ja varoituksia
Aseta aina terä kulhoon ennen raaka-aineiden lisäämistä.
Älä käytä laitetta liian pitkään, jos hienonnat kovaa juustoa tai suklaata.
Aineet saattavat kuumentua, alkaa sulaa ja muuttua kokkareisiksi.
-
Sisäänrakennettu turvalukko: terä toimii vain, kun tehosekoittimen
kansi on kunnolla kiinni rungossa ja kulhon kansi kiinni kulhossa.
- Jos hienonnat sipuleita, käytä PULSE-toimintoa muutamia kertoja,
jotta sipuli ei pilkkoutuisi liian hienoksi.
- Normaali käsittelyaika kaikessa hienonnuksessa on 30-60 sekuntia.
Jos aineet takertuvat terän ympärille tai tarttuvat kulhon reunoihin:
1 Katkaise laitteesta virta.
2 Poista kansi kulhon päältä.
3 Irrota aineet terästä tai kulhon reunoista kaapimella.
FR | Lame : conseils et avertissements
Insérez toujours la lame dans le bol avant d’y ajouter des ingrédients.
Ne faites pas fonctionner l’appareil trop longtemps lorsque vous
hachez du fromage (à pâte dure) ou du chocolat, car les ingrédients
deviendraient trop chauds, commenceraient à fondre et à former des
grumeaux.
-
Verrou de sécurité intégré : la lame fonctionne uniquement lorsque
le capuchon du blender est correctement fixé sur le bloc moteur et
lorsque le couvercle est correctement fixé sur le bol.
Si vous hachez des oignons, utilisez la fonction Pulse à plusieurs
reprises afin d’éviter que les oignons ne soient hachés trop
finement.
La durée d’utilisation standard pour le hachage d’ingrédients est de
30 à 60 secondes.
Si des ingrédients s’accumulent sur la lame ou sur les parois intérieures
du bol :
1 Éteignez l’appareil.
2 Retirez le couvercle du bol.
3 Détachez les ingrédients de la lame ou de la paroi du bol à l’aide
d’une spatule.
IT | Lame - consigli e avvertenze
-
Ingebouwde beveiliging: het mes werkt alleen als de blenderkap
goed op de motorunit is bevestigd en het deksel goed op de kom is
bevestigd.
- Als u uien hakt, gebruik dan een paar keer de pulsstand om te
voorkomen dat de uien te fijn worden gehakt.
- De standaardverwerkingstijd voor alle hakbewerkingen is 30 tot 60
seconden.
Als er ingrediënten aan het mes of aan de binnenkant van de kom
blijven kleven:
inserite sempre le lame nel recipiente prima di aggiungere gli
ingredienti.
1 Schakel het apparaat uit.
quando tritate formaggi duri o cioccolata, non lasciate l’apparecchio in
funzione troppo a lungo, al fine di evitare che questi ingredienti si
riscaldino eccessivamente, inizino a sciogliersi e formino dei grumi.
3 Verwijder de ingrediënten met een spatel van het mes en van de
wand van de kom.
-
Blocco di sicurezza incorporato: le lame funzionano soltanto se il
tappo del frullatore e il coperchio sono montati in maniera corretta
rispettivamente sul gruppo motore e sul recipiente.
- Se state tritando delle cipolle, usate alcune volte la funzione a
intermittenza per evitare di tritarle troppo finemente.
- Il tempo di lavorazione standard per tritare è di 30-60 secondi.
Se gli ingredienti si attaccano alla lama o alle pareti del recipiente:
1 Spegnete l’apparecchio.
2 Togliete il coperchio dal recipiente.
3 Staccate gli ingredienti dalla lama o dalle pareti del recipiente
usando una spatola.
NL | Mes - tips en waarschuwingen
Plaats altijd het mes in de kom voordat u de ingrediënten erin doet.
Laat het apparaat niet te lang doorwerken wanneer u (harde) kaas of
chocolade hakt. Deze ingrediënten worden anders te heet, waardoor
ze gaan smelten en klonteren.
2 Neem het deksel van de kom.
NO | Kniv – tips og advarsler
Sett alltid kniven i bollen før du begynner å tilsette ingredienser.
Du må ikke la apparatet gå for lenge når du hakker opp (hard) ost
eller sjokolade. Ingrediensene kan bli for varme, begynne å smelte og
bli klumpete.
-
Innebygd sikkerhetslås: Kniven fungerer bare når hurtigmikserhetten
er satt riktig på motorenheten og lokket er satt riktig på bollen.
- Hvis du hakker løk, bør du bruke pulseringsfunksjonen et par ganger,
slik at løken ikke blir for finhakket.
- Standard bearbeidingstid for all opphakking er 30–60 sekunder.
Hvis ingrediensene sitter fast på kniven eller på innsiden av bollen:
1 Slå av apparatet.
2 Ta av lokket på bollen.
3 Fjern ingrediensene fra kniven eller innsiden av bollen med en
slikkepott.
25
PT | Lâmina - sugestões e avisos
Introduza sempre a lâmina na taça antes de começar a adicionar os
ingredientes.
Não deixe o aparelho a funcionar demasiado tempo quando picar
queijo (duro) ou chocolate. Caso contrário, estes ingredientes
aquecem demasiado, começam a derreter e ganham grumos.
-
Bloqueio de segurança incorporado: a lâmina só funciona se a
tampa da liquidificadora estiver montada correctamente no motor
e se a tampa estiver colocada correctamente na taça.
- Se estiver a picar cebolas, utilize a função ‘pulse’ poucas vezes para
evitar que as cebolas fiquem demasiado picadas.
- O tempo de processamento normal para picar ingredientes é de
30-60 segundos.
Se os alimentos se agarrarem à lâmina ou às paredes da taça:
1 Desligue o aparelho.
2 Retire a tampa da taça.
3 Retire os ingredientes da lâmina ou das paredes da taça com uma
espátula.
SV | Kniv – tips och varningar
Sätt alltid kniven i skålen innan du börjar tillsätta ingredienserna.
Låt inte apparaten gå för länge när du hackar hårdost eller choklad.
Ingredienserna kan då bli för varma, börja smälta och bli klumpiga.
-
Inbyggd säkerhetsspärr: Kniven fungerar endast när mixerlocket är
monterat på motorenheten och locket är monterat på skålen.
- Om du hackar lök ska du använda pulsfunktionen några gånger för
att förhindra att löken blir för fint hackad.
- Den normala tillredningstiden för all hackning är 30–60 sekunder.
Gör så här om mat fastnar på kniven eller på skålens insida:
1 Stäng av apparaten.
2 Ta av locket från skålen.
26
3 Ta bort ingredienserna från kniven eller från skålens sidor med en
slickepott.
TR | Bıçak - ipuçları ve uyarılar
Bıçağı hazneye mutlaka malzemeleri eklemeden önce yerleştirin.
Sert peynir veya çikolata doğrarken cihazı çok uzun süre çalıştırmayın.
Aksi takdirde, bu malzemeler fazla ısınarak erimeye ve topaklaşmaya
başlarlar.
-
Dahili güvenlik kilidi: bıçak yalnızca, blender kapağı motor ünitesine
doğru şekilde takıldığında ve kapak kaseye doğru şekilde takıldığında
çalışır.
- Soğan doğrarken darbe fonksiyonunu birkaç kez çalıştırarak soğanın
çok ince doğranmasını önleyin.
- Tüm doğrama işlemlerinde standart işlem süresi 30-60 saniyedir.
Yiyecekleriniz bıçağa ya da haznenin iç kısmına yapışırsa:
1 Cihazı kapatın.
2 Hazne kapağını açın;
3 Spatula yardımı ile bıçağa veya haznenin duvarına yapışan
malzemeleri sıyırın.
27
EN | Kneading accessory - tips and warnings
-
Built-in safety lock: the kneading accessory only works when the
blender cap is assembled properly on the motor unit and the lid is
assembled properly on the bowl.
Always put the kneading accessory in the bowl before you add the
ingredients.
The standard processing time for all kneading jobs is 30-180
seconds.
ES | Accesorio para amasar - consejos y advertencias
-
DK | Ælteindsats - tips og advarsler
-
Indbygget sikkerhedslås: Æltetilbehøret fungerer kun, når
blenderdækslet er monteret korrekt på motorenheden, og låget er
sat rigtigt på skålen.
Montér altid ælteindsatsen i skålen, før du kommer ingredienserne i.
Normal tilberedningstid for æltning er 30-180 sekunder.
FI | Vaivauslisälaite - vihjeitä ja varoituksia
-
DE | Knethaken:Tipps und Warnhinweise
-
Integrierte Sicherheitssperre: Der Knethaken funktioniert nur, wenn
die Verschlusskappe ordnungsgemäß auf der Motoreinheit und der
Deckel korrekt auf der Schüssel angebracht ist.
Setzen Sie stets den Knethaken in die Schüssel, bevor Sie die
Zutaten einfüllen.
Die normale Verarbeitungszeit zum Kneten beträgt 30 bis
180 Sekunden.
EL
-
-
28
Sisäänrakennettu turvalukko: vaivausosa toimii vain, kun
tehosekoittimen kansi on kunnolla kiinni rungossa ja kulhon kansi
kiinni kulhossa.
Aseta aina vaivauslisälaite kulhoon ennen aineiden lisäämistä.
Normaali käsittelyaika kaikessa vaivauksessa on 30-180 sekuntia.
FR | Accessoire de pétrissage : conseils et avertissements
-
-
| Εξάρτημα ζύμωσης - συμβουλές και
προειδοποιήσεις
Ενσωματωμένο κλείδωμα ασφαλείας: το εξάρτημα ζύμωσης
λειτουργεί μόνο όταν το κάλυμμα του μπλέντερ έχει
τοποθετηθεί σωστά στο μοτέρ και το καπάκι έχει τοποθετηθεί
σωστά στον κάδο ανάμειξης.
Τοποθετείτε πάντα το εξάρτημα ζύμωσης στον κάδο ανάμειξης
προτού προσθέσετε τα υλικά.
Ο συνήθης χρόνος επεξεργασίας για όλες τις εργασίες
ζύμωσης είναι 30-180 δευτερόλεπτα.
Bloqueo de seguridad: el accesorio para amasar sólo funciona si la
tapa de la batidora está colocada correctamente en la unidad
motora y la tapa del recipiente está bien puesta en el mismo.
Coloque siempre el accesorio para amasar en el recipiente antes de
añadir los ingredientes.
El tiempo de procesado estándar para amasar es de 30 a
180 segundos.
Verrou de sécurité intégré : l’accessoire de pétrissage fonctionne
uniquement lorsque le capuchon du blender est correctement fixé
sur le bloc moteur et lorsque le couvercle est correctement fixé sur
le bol.
Insérez toujours l’accessoire de pétrissage dans le bol avant d’y
ajouter des ingrédients.
La durée d’utilisation standard pour le pétrissage d’ingrédients est
de 30 à 180 secondes.
IT | Accessorio per impastare - consigli e avvertenze
-
-
Blocco di sicurezza incorporato: l’accessorio per impastare funziona
soltanto se il tappo del frullatore e il coperchio sono montati in
maniera corretta rispettivamente sul gruppo motore e sul
recipiente.
Inserite sempre l’accessorio per impastare nel recipiente prima di
aggiungere gli ingredienti.
Il tempo di lavorazione standard per impastare è di 30-180 secondi.
NL | Kneedaccessoire - tips en waarschuwingen
-
Ingebouwde beveiliging: het kneedaccessoire werkt alleen als de
blenderkap goed op de motorunit is bevestigd en het deksel goed
op de kom is bevestigd.
Plaats altijd het kneedaccessoire in de kom voordat u de
ingrediënten toevoegt.
De standaardverwerkingstijd voor alle kneedbewerkingen is 30 tot
180 seconden.
TR | Yoğurma aksesuarı - ipuçları ve uyarılar
-
Dahili güvenlik kilidi: yoğurma aksesuarı yalnızca, blender kapağı
motor ünitesine doğru şekilde takıldığında ve kapak kaseye doğru
şekilde takıldığında çalışır.
Yoğurma aksesuarını hazneye mutlaka malzemeleri eklemeden önce
yerleştirin.
Tüm yoğurma işlemleri için standart işlem süresi 30-180 saniyedir.
NO | Elteutstyr – tips og advarsler
-
Innebygd sikkerhetslås: Eltetilbehøret fungerer bare når
hurtigmikserhetten er satt riktig på motorenheten og lokket er satt
riktig på bollen.
Sett alltid elteutstyret i bollen før du begynner å tilsette
ingrediensene.
Standard bearbeidingstid for all elting er 30–180 sekunder.
PT | Batedor - sugestões e avisos
-
Bloqueio de segurança incorporado: o batedor só funciona se a
tampa da liquidificadora estiver montada correctamente no motor
e se a tampa estiver colocada correctamente na taça.
Introduza sempre o batedor na taça antes de começar a adicionar
os ingredientes.
O tempo de processamento normal para bater é de 30-180
segundos.
SV | Knådningstillbehör – tips och varningar
-
Inbyggd säkerhetsspärr: Knådningstillbehöret fungerar endast när
mixerlocket är monterat på motorenheten och locket är monterat
på skålen.
Sätt alltid knådningstillbehöret i skålen innan du tillsätter
ingredienserna.
Den normala tillredningstiden för all knådning är 30–180 sekunder.
29
HR7735
30
EN | Inserts - tips and warnings
Do not exert too much pressure on the pusher when you press
ingredients down the feeding tube.
Do not let the appliance run too long when you shred (hard) cheese.
Otherwise the cheese becomes too hot, starts to melt and turns
lumpy. Do not use the insert to shred chocolate. Only use the blade
(page 22) for this purpose.
-
Built-in safety lock: the inserts only work when the blender cap is
assembled properly on the motor unit and the lid is assembled
properly on the bowl.
When you shred or granulate soft ingredients, use a low speed to
prevent the ingredients from turning into a puree.
When you have to process a large amount of ingredients, process
small batches and empty the bowl between batches.
1 Skær store ingredienser i passende stykker, så de passer til
påfyldningstragten.
2 Det bedste resultat opnås, når ingredienserne fordeles jævnt i
påfyldningstragten.
DE | Einsätze:Tipps und Warnhinweise
Üben Sie nicht zu viel Druck auf den Stopfer aus, wenn Sie Zutaten in
die Einfüllöffnung füllen.
Lassen Sie das Gerät nicht zu lange laufen, wenn Sie (Hart-)Käse oder
Schokolade zerkleinern. Die Zutaten werden sonst zu heiß, beginnen
zu schmelzen und werden klumpig. Raspeln Sie Schokolade ohne den
Einsatz.Verwenden Sie zu diesem Zweck nur das Messer (siehe
Seite 22).
-
1 Pre-cut large ingredients to make them fit into the feeding tube.
2 Fill the feeding tube evenly for the best results.
-
DK | Rive/snitteskiver - tips og advarsler
-
Tryk ikke nedstopperen for hårdt ned, når ingredienserne presses ned
i påfyldningstragten.
Hvis du skal hakke (hård) ost, skal du ikke lade apparatet køre for
længe. Ellers vil osten blive for varm, begynde at smelte og blive
klumpet. Brug ikke riveskiven til at hakke chokolade. Brug kun
knivenheden til dette formål (side 22).
-
Indbygget sikkerhedslås: Rive-/snitteskiverne fungerer kun, når
blenderdækslet er monteret korrekt på motorenheden, og låget er
sat rigtigt på skålen.
Når du river eller findeler bløde ingredienser, skal du bruge en lav
hastighed for at undgå, at ingredienserne bliver til puré.
Når du skal tilberede en stor mængde ingredienser, skal du gøre det
af flere omgange og tømme skålen mellem hver portion.
Integrierte Sicherheitssperre: Die Einsätze funktionieren nur, wenn
die Verschlusskappe ordnungsgemäß auf der Motoreinheit und der
Deckel korrekt auf der Schüssel angebracht ist.
Wählen Sie zum Zerkleinern weicher Zutaten eine niedrige
Geschwindigkeit, damit sie nicht zu Brei werden.
Verarbeiten Sie größere Mengen nicht auf einmal, sondern in
mehreren kleinen Portionen nacheinander. Leeren Sie
zwischendurch die Schüssel.
1 Schneiden Sie größere Stücke vor, damit Sie in die Einfüllöffnung
passen.
2 Die besten Ergebnisse erhalten Sie, wenn Sie die Einfüllöffnung
gleichmäßig füllen.
EL | Δίσκοι κοπής - συμβουλές και προειδοποιήσεις
Μην ασκείτε μεγάλη πίεση στο εξάρτημα ώθησης όταν πιέζετε
υλικά μέσα στο στόμιο τροφοδοσίας.
Μην αφήνετε τη συσκευή να λειτουργεί για πολύ ώρα
όταν κομματιάζετε (σκληρό) τυρί. Διαφορετικά το τυρί θερμαίνεται
πολύ, αρχίζει να λιώνει και σβολιάζει. Μην χρησιμοποιείτε το δίσκο
31
κοπής για να κομματιάσετε σοκολάτα. Χρησιμοποιείτε μόνο τις
λεπίδες (σελίδα 22) για αυτό το σκοπό.
1 Corte los ingredientes grandes antes de introducirlos por el
orificio de entrada.
-
2 Para obtener los mejores resultados, llene el tubo del orificio de
entrada uniformemente.
-
Ενσωματωμένο κλείδωμα ασφαλείας: οι δίσκοι κοπής
λειτουργούν μόνο όταν το κάλυμμα του μπλέντερ έχει
τοποθετηθεί σωστά στο μοτέρ και το καπάκι έχει τοποθετηθεί
σωστά στον κάδο ανάμειξης.
Όταν κομματιάζετε ή κοκκοποιείτε μαλακά υλικά,
χρησιμοποιείτε χαμηλή ταχύτητα προκειμένου να μην
πολτοποιηθούν τα υλικά.
Όταν θέλετε να επεξεργαστείτε μεγάλη ποσότητα υλικών,
επεξεργαστείτε τα σε μικρές παρτίδες και αδειάζετε τον κάδο
ανάμειξης μεταξύ των παρτίδων.
1 Κόψτε από πριν τα μεγάλα υλικά προκειμένου να χωρέσουν
μέσα στο στόμιο τροφοδοσίας.
2 Γεμίστε ομοιόμορφα το στόμιο τροφοδοσίας για καλύτερα
αποτελέσματα.
ES | Accesorios para cortar y rallar - consejos y
advertencias
No ejerza demasiada presión con el empujador cuando empuje los
ingredientes por el orificio de entrada.
No deje que el aparato funcione demasiado tiempo cuando corte en
tiras queso (duro), ya que éste se calentaría demasiado, empezando a
derretirse y a formar grumos. No utilice el accesorio para cortar en
tiras chocolate. Utilice sólo las cuchillas (página 22) para este fin.
-
32
Bloqueo de seguridad: los accesorios sólo funcionan si la tapa de la
batidora está colocada correctamente en la unidad motora y la tapa
del recipiente está bien puesta en el mismo.
Cuando corte en tiras o ralle ingredientes blandos, utilice una
velocidad baja para evitar que los ingredientes se conviertan en
puré.
Cuando tenga que procesar una gran cantidad de ingredientes,
divídalos en pequeños lotes y procese cada uno por separado,
vaciando el recipiente cada vez.
FI | Lisäosat - vihjeitä ja varoituksia
Älä käytä liikaa voimaa painaessasi raaka-aineita työntimen avulla
syöttösuppiloon.
Älä käytä laitetta liian pitkään, jos hienonnat kovaa juustoa. Juusto
saattaa kuumentua, alkaa sulaa ja muuttua kokkareiseksi. Älä hienonna
suklaata lisäosalla. Käytä tähän tarkoitukseen vain teriä (sivu 22).
-
Sisäänrakennettu turvalukko: lisäosat toimivat vain, kun
tehosekoittimen kansi on kunnolla kiinni rungossa ja kulhon kansi
kiinni kulhossa.
Käytä pehmeitä raaka-aineita suikaloitaessa tai rakeistettaessa hidasta
nopeutta, jotta raaka-aineet eivät soseudu.
Kun käsiteltävänä on suuria raaka-ainemääriä, käsittele raaka-aineet
pienissä erissä ja tyhjennä kulho erien välillä.
1 Pilko suurina paloina olevat raaka-aineet siten, että ne mahtuvat
syöttösuppiloon.
2 Täytä syöttösuppilo mahdollisimman tasaisesti.
FR | Disques : conseils et avertissements
N’exercez pas une pression trop forte sur le poussoir après avoir
introduit des ingrédients dans la cheminée de remplissage.
Ne faites pas fonctionner l’appareil trop longtemps lorsque vous
hachez du fromage (à pâte dure) car il deviendrait trop chaud,
commencerait à fondre et à former des grumeaux. N’employez pas le
disque pour râper du chocolat. Utilisez exclusivement la lame
(page 22) à cette fin.
-
Verrou de sécurité intégré : les disques fonctionnent uniquement
lorsque le capuchon du blender est correctement fixé sur le bloc
moteur et lorsque le couvercle est correctement fixé sur le bol.
Pour râper ou couper finement des ingrédients à consistance molle,
utilisez une vitesse lente afin d’éviter de les réduire en purée.
Si vous devez préparer d’importantes quantités d’aliments, procédez
par petites portions et videz le bol après chaque utilisation.
1 Précoupez les gros aliments afin de pouvoir les introduire dans la
cheminée.
2 Pour de meilleurs résultats, remplissez la cheminée de façon
régulière.
IT | Dischi - consigli e avvertenze
non esercitate una pressione eccessiva sul pestello quando premete
gli ingredienti nell’apertura di inserimento.
quando grattugiate formaggi duri, non lasciate l’apparecchio in
funzione troppo a lungo, al fine di evitare che il formaggio si riscaldi
eccessivamente, inizi a sciogliersi e formi dei grumi. Non utilizzate il
disco per grattugiare il cioccolato, ma esclusivamente la lama (pagina
22).
-
Blocco di sicurezza incorporato: i dischi funzionano soltanto se il
tappo del frullatore e il coperchio sono montati in maniera corretta
rispettivamente sul gruppo motore e sul recipiente.
Quando grattugiate o sminuzzate ingredienti morbidi, utilizzate una
velocità bassa, al fine di evitare che si riducano in purea.
Se dovete lavorare grosse quantità di ingredienti, ricordate di
introdurre solo pochi pezzi alla volta e svuotate il recipiente di tanto
in tanto.
1 Tagliate a pezzi gli ingredienti affinché siano delle giuste
dimensioni per l’apertura di inserimento.
2 Per ottenere risultati migliori, riempite l’apertura in modo
uniforme.
NL | Inzetschijven - tips en waarschuwingen
Oefen niet te veel druk uit op de stamper wanneer u de ingrediënten
door de vultrechter naar beneden duwt.
Laat het apparaat niet te lang doorwerken wanneer u (harde) kaas
raspt. De kaas wordt anders te heet, waardoor deze gaat smelten en
klonteren. Gebruik de inzetschijven niet om chocolade te raspen.
Gebruik daarvoor alleen het mes (zie pagina 22).
-
Ingebouwde beveiliging: de inzetschijven werken alleen als de
blenderkap goed op de motorunit is bevestigd en het deksel goed
op de kom is bevestigd.
Kies een lage snelheid wanneer u zachte ingrediënten raspt of
granuleert om te voorkomen dat ze tot puree worden vermalen.
Wanneer u een grote hoeveelheid ingrediënten wilt verwerken,
verwerk dan kleine porties en maak de kom tussentijds regelmatig
leeg.
1 Snijd grote stukken voedsel in kleinere stukjes die in de
vultrechter passen.
2 Plaats de ingrediënten gelijkmatig in de vultrechter voor het beste
resultaat.
NO | Innlegg – tips og advarsler
Ikke trykk for hardt på stapperen når du presser ingrediensene ned i
materøret.
Du må ikke la apparatet kjøre for lenge når du river (hard) ost. Osten
kan bli for varm, begynne å smelte og bli klumpete. Ikke bruk innlegget
til å rive sjokolade. Det er bare kniven (side 22) som skal brukes til
dette formålet.
-
Innebygd sikkerhetslås: Innleggene fungerer bare når
hurtigmikserhetten er satt riktig på motorenheten og lokket er satt
riktig på bollen.
Når du rasper eller maler myke ingredienser, bør du bruke lav
hastighet, slik at ingrediensene ikke blir most.
33
-
Når du skal bearbeide store mengder ingredienser, deler du dem
opp i flere omganger og tømmer bollen mellom hver gang.
1 Del opp store ingredienser på forhånd, slik at de passer i
materøret.
2 Fyll materøret jevnt for å oppnå best mulig resultat.
PT | Acessórios - sugestões e avisos
Não exerça demasiada força sobre o pressor quando estiver a
empurrar os alimentos para dentro do tubo de alimentação.
Não deixe o aparelho a funcionar demasiado tempo quando cortar
queijo (rijo). Caso contrário, o queijo fica demasiado quente, começa
a derreter e ganha grumos. Não utilize o acessório para cortar
chocolate. Utilize apenas a lâmina (página 22) para este fim.
-
Bloqueio de segurança incorporado: os acessórios só funcionam se
a tampa da liquidificadora estiver montada correctamente no motor
e se a tampa estiver colocada correctamente na taça.
Quando estiver a cortar ou a granular ingredientes moles, utilize
uma velocidade baixa para evitar que os ingredientes se
transformem em puré.
Quando tiver que processar uma grande quantidade de
ingredientes, processe pequenas doses de cada vez e esvazie a taça
entre cada processamento.
1 Corte previamente os ingredientes maiores de modo a caberem
no tubo de alimentação.
2 Encha o tubo de alimentação uniformemente para obter os
melhores resultados.
SV | Insatser – tips och varningar
Tryck inte för mycket på pressklossen när du trycker ned
ingredienser i matningsröret.
34
Låt inte apparaten gå för länge när du river hårdost. Osten kan då bli
för varm, börja smälta och bli klumpig. Använd inte insatsen till att riva
choklad. Använd endast kniven (sidan 6) till det ändamålet.
-
Inbyggd säkerhetsspärr: Insatserna fungerar endast när mixerlocket
är monterat på motorenheten och locket är monterat på skålen.
När du river eller finfördelar mjuka ingredienser ska du använda en
låg hastighet för att förhindra att ingredienserna blir till puré.
När du ska tillreda en stor mängd ingredienser tillreder du lite i
taget och tömmer skålen mellan omgångarna.
1 Dela stora ingredienser så att de går ned i matningsröret.
2 Fyll matningsröret jämnt för bäst resultat.
TR | Aksesuarlar - ipuçları ve uyarılar
Malzemeleri besleme kanalından aşağıya iterken, yiyecek iticiye çok
fazla baskı uygulamayın.
Sert peynir doğrarken cihazı çok uzun süreli çalıştırmayın. Aksi
taktirde, peynir fazla ısınarak erimeye ve topaklanmaya başlar. Çikolata
doğramak için ek bıçağı kullanmayın. Bu işlem için sadece bıçağı (sayfa
22) kullanın.
-
Dahili güvenlik kilidi: ek bıçaklar yalnızca, blender kapağı motor
ünitesine doğru şekilde takıldığında ve kapak kaseye doğru şekilde
takıldığında çalışır.
Yumuşak malzemeleri rendelerken veya öğütürken, püre kıvamına
gelmemeleri için düşük hız kullanın.
Çok miktarda malzeme kullanacaksanız, küçük miktarlarla işleme
başlayın ve gruplar arasında hazneyi boşaltın.
1 Besleme kanalına sığmalarını sağlamak için büyük boyutlu
malzemeleri önceden kesin.
2 En iyi sonucu almak için besleme kanalını eşit miktarda doldurun.
i
100 g.
200 g.
L
Mayo
L
30 - 70 sec.
2-6
20 sec.
500 g.
125-500 ml
500 g.
50 g.
150-300 g.
250 g.
500 g.
35
EN | Emulsifying disc - tips and warnings
You can use the emulsifying disc to whip cream and to whisk eggs, egg
whites, instant pudding, mayonnaise and sponge cake mixtures.
Do not use the emulsifying disc to prepare cake mixtures with butter
or margarine or to knead dough. Use the kneading accessory for
these jobs (see page 27).
-
Built-in safety lock: the emulsifying disc only works when the blender
cap is assembled properly on the motor unit and the lid is
assembled properly on the bowl.
Make sure the bowl and the emulsifying disc are dry and free from
grease when you whisk egg whites. The egg whites have to be at
room temperature.
Always clean the emulsifying disc after use.
DK
| Piskeplade - tips og advarsler
Piskepladen kan anvendes til at piske flødeskum samt til piskning af æg,
æggehvider, budding, mayonnaise og let kagedej.
Brug ikke piskepladen til tilberedning af kagedej med smør, margarine
eller gærdej. Brug i stedet ælteindsatsen (se side 27).
-
Indbygget sikkerhedslås: Piskepladen fungerer kun, når
blenderdækslet er monteret korrekt på motorenheden, og låget er
sat rigtigt på skålen.
Sørg for, at både skål og piskeplade er tørre og fri for fedt, når du
skal piske æggehvider. Æggehviderne skal have stuetemperatur.
Rengør altid piskepladen efter brug.
DE | Emulgierscheibe:Tipps und Warnhinweise
Die Emulgierscheibe eignet sich zum Schlagen von Sahne und Eiern, für
Eischnee, Desserts, Mayonnaise und Biskuitteig.
Verwenden Sie die Emulgierscheibe nicht zur Zubereitung von
Kuchenteig mit Butter oder Margarine oder zum Kneten von Teig.
Hierfür ist der Knethaken vorgesehen (siehe Seite 27).
36
-
Integrierte Sicherheitssperre: Die Emulgierscheibe funktioniert nur,
wenn die Verschlusskappe ordnungsgemäß auf der Motoreinheit
und der Deckel korrekt auf der Schüssel angebracht ist.
Achten Sie darauf, dass Schüssel und Emulgierscheibe trocken und
vollkommen fettfrei sind, wenn Sie Eischnee schlagen. Das Eiweiß
sollte Zimmertemperatur haben.
Reinigen Sie die Emulgierscheibe stets sofort nach dem Gebrauch.
EL | Εξάρτημα ανάδευσης - συμβουλές και
προειδοποιήσεις
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το εξάρτημα ανάδευσης για να
χτυπήσετε κρέμα, αυγά, ασπράδια αυγών, πουτίγκα στιγμής,
μαγιονέζα και μίγμα για παντεσπάνι.
Μην χρησιμοποιείτε το εξάρτημα ανάδευσης για να ετοιμάσετε
μίγμα για κέικ με βούτυρο ή μαργαρίνη ή για να ζυμώσετε ζύμη.
Χρησιμοποιήστε το εξάρτημα ζύμωσης για αυτές τις εργασίες
(δείτε σελίδα 27).
-
-
-
Ενσωματωμένο κλείδωμα ασφαλείας: το εξάρτημα ανάδευσης
λειτουργεί μόνο όταν το κάλυμμα του μπλέντερ έχει
τοποθετηθεί σωστά στο μοτέρ και το καπάκι έχει τοποθετηθεί
σωστά στον κάδο ανάμειξης.
Βεβαιωθείτε ότι ο κάδος ανάμειξης και το εξάρτημα ανάδευσης
είναι στεγνά και χωρίς λιπαρότητα όταν χτυπάτε ασπράδια
αυγών. Τα ασπράδια θα πρέπει να είναι σε θερμοκρασία
δωματίου.
Καθαρίζετε πάντα το εξάρτημα ανάδευσης μετά τη χρήση.
ES | Disco de emulsionar - consejos y advertencias
Puede utilizar el disco de emulsionar para montar nata, batir huevos y
claras, o preparar púdines, mayonesas y masas para tartas o bizcochos.
No utilice el disco de emulsionar para preparar masas para tartas y
bizcochos con mantequilla o margarina, ni tampoco para amasar. Para
estas tareas utilice el accesorio para amasar (consulte la página 27).
-
Bloqueo de seguridad: el disco de emulsionar sólo funciona si la
tapa de la batidora está colocada correctamente en la unidad
motora y la tapa del recipiente está bien puesta en el mismo.
Asegúrese de que el recipiente y el disco de emulsionar estén secos
y no tengan grasa cuando vaya a batir claras de huevo. Las claras de
huevo deben estar a temperatura ambiente.
Limpie siempre el disco de emulsionar después de usarlo.
FI | Emulgointilevy - vihjeitä ja varoituksia
Emulgointilevyn avulla voit vaahdottaa kermaa, kananmunia,
munanvalkuaisia sekä valmistaa pikavanukasta, majoneesia ja
täytekakkutaikinaa.
Älä käytä emulgointilevyä voita tai margariinia sisältävän taikinan
valmistukseen tai taikinan vaivaamiseen. Käytä näihin tarkoituksiin
vaivausosaa (katso sivu 27).
-
Sisäänrakennettu turvalukko: emulgointilevy toimii vain, kun
tehosekoittimen kansi on kunnolla kiinni rungossa ja kulhon kansi
kiinni kulhossa.
Varmista, että kulho ja emulgointilevy ovat kuivia ja rasvattomia, kun
vaahdotat munanvalkuaisia. Munanvalkuaisten on oltava
huoneenlämpöisiä.
Puhdista emulgointilevy aina käytön jälkeen.
FR | Disque émulsionneur : conseils et avertissements
Vous pouvez utiliser le disque émulsionneur pour fouetter de la crème,
battre des œufs, monter des blancs en neige, préparer du pudding, de la
mayonnaise ou de la pâte à gâteau de Savoie.
N’employez pas le disque émulsionneur pour préparer des pâtes à
gâteau avec du beurre ou de la margarine, ou pour pétrir de la pâte.
Utilisez l’accessoire de pétrissage à cet effet (voir page 27).
-
Verrou de sécurité intégré : le disque émulsionneur fonctionne
uniquement lorsque le capuchon du blender est correctement fixé
sur le bloc moteur et lorsque le couvercle est correctement fixé sur
le bol.
-
Assurez-vous que le bol et le disque émulsionneur sont secs et
exempts de graisse lorsque vous monter des blancs en neige. Ceuxci doivent être à la température ambiante.
Nettoyez toujours le disque émulsionneur après utilisation.
IT | Disco emulsionante - consigli e avvertenze
Potete usare il disco emulsionante per montare la panna e gli albumi a
neve, per preparare budini istantanei, maionese e impasti soffici per
torte.
non usate il disco emulsionante per preparare impasti per torte
contenenti burro o margarina e neppure per impastare. In questi casi,
usate l’accessorio per impastare (vedere pag. 27).
-
-
Blocco di sicurezza incorporato: il disco emulsionante funziona
soltanto se il tappo del frullatore e il coperchio sono montati in
maniera corretta rispettivamente sul gruppo motore e sul
recipiente.
Prima di montare gli albumi a neve, controllate sempre che il
recipiente e il disco emulsionante siano asciutti e sgrassati. Gli albumi
devono essere a temperatura ambiente.
Pulite sempre il disco emulsionante dopo l’uso.
NL | Mengschijf - tips en waarschuwingen
U kunt de mengschijf gebruiken om slagroom, eieren, eiwitten,
instantpudding, mayonaise en biscuitdeeg te kloppen.
Gebruik de mengschijf niet om cakebeslag met boter te maken of om
deeg te kneden. Gebruik daarvoor het kneedaccessoire (zie pagina
27).
-
Ingebouwde beveiliging: de mengschijf werkt alleen als de
blenderkap goed op de motorunit is bevestigd en het deksel goed
op de kom is bevestigd.
Zorg ervoor dat de kom en de mengschijf droog en vetvrij zijn
wanneer u eiwitten klopt. De eiwitten dienen op kamertemperatuur
te zijn.
Maak de mengschijf na elk gebruik schoon.
37
NO | Emulgeringsplate – tips og advarsler
Du kan bruke emulgeringsplaten til å piske krem og vispe egg, eggehviter,
pulverisert pudding, majones og kakemiks.
Ikke bruk emulgeringsplaten til å lage kakemiks med smør eller
margarin eller til å elte deig. Bruk elteutstyret til disse jobbene (se
side 27).
-
Innebygd sikkerhetslås: Emulgeringsplaten fungerer bare når
hurtigmikserhetten er satt riktig på motorenheten og lokket er satt
riktig på bollen.
Kontroller at bollen og emulgeringsplaten er tørre og frie for fett
når du visper eggehviter. Eggehvitene bør ha romtemperatur.
Emulgeringsplaten skal alltid rengjøres etter bruk.
PT | Disco de emulsionar - sugestões e avisos
Pode utilizar o disco de emulsionar para bater natas e ovos, claras,
pudins instantâneos, maionese e preparados para bolos esponjosos.
Não utilize o disco de emulsionar para preparar massa para bolos
que levem manteiga ou margarina, ou massas pesadas. Utilize o
batedor para esse fim (consulte a página 27).
-
-
Bloqueio de segurança incorporado: o disco de emulsionar só
funciona se a tampa da liquidificadora estiver montada
correctamente no motor e se a tampa estiver colocada
correctamente na taça.
Certifique-se de que a taça e o disco de emulsionar estão secos e
sem qualquer gordura quando for bater claras. As claras devem
estar à temperatura ambiente.
Limpe sempre o disco de emulsionar após cada utilização.
SV | Emulgeringsskiva – tips och varningar
Du kan använda emulgeringsskivan till att vispa grädde, ägg, äggvitor,
snabbgröt, majonnäs och lätt sockerkakssmet.
Använd inte emulgeringsskivan till att tillreda kaksmet med smör eller
margarin eller till att knåda deg. Använd knådningstillbehöret för
sådana ändamål (se sidan 27).
38
-
Inbyggd säkerhetsspärr: Emulgeringsskivan fungerar endast när
mixerlocket är monterat på motorenheten och locket är monterat
på skålen.
Se till att skålen och emulgeringsskivan är torra och fettfria när du
vispar äggvitor. Äggvitorna måste vara rumstempererade.
Rengör alltid emulgeringsskivan efter användning.
TR | Bulamaç diski - ipuçları ve uyarılar
Bulamaç diskini krema, yumurta, yumurta akı, hazır puding, mayonez ve
yumuşak kek karışımı çırparken kullanabilirsiniz.
Çırpıcı diski sadece hamur yoğururken ve margarin ve katı yağ içeren
kek karışımlarını hazırlarken kullanmayın. Bu işlemleri hazırlarken
yoğurma aksesuarını kullanın (bkz. sayfa 27).
-
Dahili güvenlik kilidi: bulamaç diski yalnızca, blender kapağı motor
ünitesine doğru şekilde takıldığında ve kapak kaseye doğru şekilde
takıldığında çalışır.
Yumurta akı çırparken haznenin ve bulamaç diskinin kuru ve yağsız
olduğundan emin olun. Yumurta akı oda sıcaklığında olmalıdır.
Bulamaç disklerini kullandıktan sonra mutlaka temizleyin.
-
39
EN | Blender - tips and warnings
Always let the appliance cool down to room temperature after you
have processed two batches.
Never open the lid when the blade rotates.
-
Built-in safety lock: you can only use the blender when the rib on
the blender jar is directly opposite the print on the motor unit.
- Do not exert too much pressure on the handle of the blender jar
when you assemble or disassemble the jar.
- Never fill the blender jar with ingredients hotter than 80ºC.
- To add liquid ingredients during processing, pour them into the
blender jar through the hole in the lid.
- Pre-cut solid ingredients into smaller pieces before you process
them.
- Soak dried ingredients, such as soy beans, before you process them.
- If you want to prepare a large quantity, process small batches of
ingredients instead of a large quantity at once.
- Use cooked ingredients when you blend a soup.
- When you process a liquid that is hot or tends to foam (e.g. milk),
do not put more than 1 litre in the blender jar to avoid spillage.
- If you are not satisfied with the result, switch off the appliance and
stir the ingredients with a spatula. Remove some of the contents to
process a smaller quantity or add some liquid.
If ingredients stick to the wall of the blender jar:
1 Switch off the appliance and unplug it.
2 Open the lid and use a spatula to remove the ingredients from
the wall of the jar.
3 Keep the spatula at a safe distance of approx. 2cm from the blade.
Note: It is not possible to use the food processor bowl when the blender is
attached to the motor unit.
DK | Blender - tips og advarsler
Lad altid apparatet køle ned til stuetemperatur, når du har tilberedt to
portioner.
40
Åbn aldrig låget, når knivene roterer.
-
Indbygget sikkerhedslås: Du kan kun bruge blenderen, når ribben på
blenderglasset sidder lige ud for markeringerne på motorenheden.
- Tag aldrig for hårdt i blenderglassets håndtag, når du monterer/
aftager blenderglasset.
- Fyld aldrig blenderglasset med ingredienser, der er varmere end 80º
C.
- Hvis du vil tilsætte flydende ingredienser, mens du blender, skal du
hælde dem ned gennem hullet i blenderglassets låg.
- Skær store ingredienser i mindre stykker, før du blender dem.
- Læg tørre ingredienser som f.eks. sojabønner i blød, inden du
tilbereder dem.
- Hvis du skal blende en stor mængde ingredienser, skal du gøre det
af flere omgange i stedet for at lave det hele på én gang.
- Brug kogte ingredienser, når du blender en suppe.
- Når du blender flydende ingredienser, som er varme eller har
tendens til at skumme, må du højst hælde 1 liter i blenderglasset for
at undgå at spilde.
- Hvis du ikke er tilfreds med resultatet, skal du slukke for apparatet
og røre i ingredienserne med en spatel. Fjern en del af indholdet, så
der bliver en mindre mængde at blende, eller tilsæt lidt væske.
Hvis ingredienserne sætter sig fast på indersiden af blenderglasset, gøres
følgende:
1 Sluk for apparatet og tag stikket ud af stikkontakten.
2 Åbn låget, og fjern ingredienserne fra blenderglassets inderside
med en spatel.
3 Hold spatlen i sikker afstand fra knivenheden, ca. 2 cm.
Bemærk: Bemærk, at det ikke er muligt at bruge foodprocessorskålen, når
blenderen er monteret på motorenheden!
DE | Mixer:Tipps und Warnhinweise
Lassen Sie das Gerät nach jedem zweiten Arbeitsgang auf
Raumtemperatur abkühlen.
EL | Μπλέντερ - συμβουλές και προειδοποιήσεις
Öffnen Sie nie den Deckel, solange das Messer noch rotiert.
-
Integrierte Sicherheitssperre: Der Mixer arbeitet nur, wenn die
Rippe am Mixbecher genau gegenüber der Schrift auf der
Motoreinheit steht.
- Üben Sie nicht zu viel Druck auf den Griff des Mixbechers aus,
wenn Sie den Becher aufsetzen oder abnehmen.
- Füllen Sie keine Zutaten in den Mixbecher, die heißer als 80 °C sind.
- Zum Einfüllen von flüssigen Zutaten bei laufendem Gerät gießen Sie
sie durch die Öffnung im Deckel des Mixbechers.
- Schneiden Sie feste Zutaten vor der Verarbeitung in kleinere Stücke.
- Weichen Sie getrocknete Zutaten (z. B. Sojabohnen) ein, bevor Sie
sie verarbeiten.
- Verarbeiten Sie größere Mengen nicht auf einmal, sondern in
mehreren kleinen Portionen nacheinander.
- Verwenden Sie zum Mixen von Suppen gekochte Zutaten.
- Wenn Sie heiße oder leicht schäumende Flüssigkeiten (z. B. Milch)
mixen, sollten Sie höchstens 1 Liter in den Mixbecher füllen, damit
der Inhalt nicht überläuft.
- Sind Sie mit dem Ergebnis nicht zufrieden, schalten Sie das Gerät
aus und rühren die Zutaten um; entnehmen Sie einen Teil des
Inhalts, um eine kleinere Menge zu verarbeiten, oder fügen Sie etwas
Flüssigkeit hinzu.
Wenn Zutaten innen am Mixbecher haften bleiben:
1 Schalten Sie das Gerät aus, und ziehen Sie den Netzstecker aus
der Steckdose.
2 Öffnen Sie den Deckel, und entfernen Sie die Zutaten mit einem
Teigschaber von der Innenwand des Mixbechers.
3 Halten Sie den Teigschaber in einem sicheren Abstand von
ca. 2 cm vom Messer.
Hinweis: Die Schüssel kann nicht genutzt werden, solange der Mixer auf
der Motoreinheit befestigt ist!
Μετά την επεξεργασία δύο παρτίδων, να αφήνετε πάντα τη
συσκευή να κρυώσει σε θερμοκρασία δωματίου.
Μην ανοίγετε ποτέ το καπάκι ενώ περιστρέφονται οι λεπίδες.
-
Ενσωματωμένο κλείδωμα ασφαλείας: μπορείτε να
χρησιμοποιήσετε το μπλέντερ μόνο όταν η ράβδωση στην
κανάτα του μπλέντερ βρίσκεται ακριβώς απέναντι από το
αποτύπωμα στο μοτέρ.
- Μην ασκείτε μεγάλη πίεση στη λαβή της κανάτας του μπλέντερ
κατά την τοποθέτηση ή αφαίρεση της κανάτας.
- Μην γεμίζετε ποτέ την κανάτα του μπλέντερ με υλικά πιο ζεστά
από 80ºC.
- Για να προσθέσετε υγρά υλικά κατά τη διάρκεια της
επεξεργασίας, ρίξτε τα μέσα στην κανάτα του μπλέντερ από το
άνοιγμα στο καπάκι.
- Κόψτε από πριν τα στερεά υλικά σε μικρότερα κομμάτια για να
τα επεξεργαστείτε.
- Μουλιάζετε τα ξηρά υλικά, όπως τους σπόρους σόγιας, πριν τα
επεξεργαστείτε.
- Εάν έχετε μεγάλη ποσότητα υλικών, επεξεργαστείτε τα σε
μικρές παρτίδες αντί για μια μεγάλη.
- Χρησιμοποιείτε μαγειρεμένα υλικά όταν αναμιγνύετε στο
μπλέντερ μια σούπα.
- Όταν επεξεργάζεστε ένα υγρό που είναι ζεστό ή που έχει την
τάση να αφρίζει (π.χ. γάλα), μην βάζετε πάνω από 1 λίτρο στην
κανάτα του μπλέντερ για να αποφύγετε τη διαρροή.
- Αν δεν είστε ικανοποιημένοι από το αποτέλεσμα,
απενεργοποιήστε τη συσκευή και ανακατέψτε τα υλικά με μια
σπάτουλα. Αφαιρέστε λίγο από το περιεχόμενο για να
επεξεργαστείτε μικρότερη ποσότητα ή προσθέστε λίγο υγρό.
Εάν τα υλικά κολλήσουν στα τοιχώματα της κανάτας του μπλέντερ:
1 Απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε την από την
πρίζα.
41
2 Ανοίξτε το καπάκι και χρησιμοποιήστε μια σπάτουλα για να
αφαιρέσετε τα υλικά από τα τοιχώματα της κανάτας.
2 Abra la tapa y utilice una espátula para separar los ingredientes de
las paredes de la jarra.
3 Κρατήστε την σπάτουλα σε ασφαλή απόσταση περίπου 2 εκ.
από τις λεπίδες.
3 Mantenga la espátula a una distancia de seguridad aproximada de
2 cm de la cuchilla.
Σημείωση: Δεν είναι δυνατή η χρήση του κάδου ανάμειξης της
κουζινομηχανής όταν το μπλέντερ είναι προσαρτημένο στο μοτέρ.
Nota: No es posible utilizar el recipiente del robot de cocina cuando la
batidora está puesta en la unidad motora.
ES | Batidora - consejos y advertencias
Deje siempre que el aparato se enfríe a temperatura ambiente
después de procesar dos lotes.
Anna laitteen jäähtyä huoneenlämmössä aina kahden käsittelyn
jälkeen.
No abra nunca la tapa si las cuchillas están en movimiento.
Älä koskaan avaa kantta, kun terä pyörii.
-
-
Bloqueo de seguridad incorporado: sólo puede utilizar la batidora si
el saliente de la jarra de la batidora está situado frente a la marca
de la unidad motora.
- No ejerza demasiada presión sobre el asa de la jarra de la batidora
al colocar o quitar la jarra.
- Nunca llene la jarra de la batidora con ingredientes a más de 80 °C
de temperatura.
- Para añadir ingredientes líquidos durante el procesado, viértalos en
la jarra de la batidora a través del orificio de la tapa.
- Trocee los ingredientes sólidos antes de procesarlos.
- Ponga en remojo los ingredientes secos, como los granos de soja,
antes de procesarlos.
- Si desea preparar una gran cantidad, procese los ingredientes en
pequeños lotes en vez de hacerlo de una sola vez.
- Utilice ingredientes cocidos para hacer un puré.
- Cuando procese líquidos calientes o que tiendan a hacer espuma
(por ejemplo, la leche), no eche más de un litro en la jarra de la
batidora para evitar que se derrame.
- Si no está satisfecho con el resultado, apague el aparato y remueva
los ingredientes con una espátula, quite algo del contenido para
procesar una cantidad más pequeña, o añada un poco de líquido.
Si los ingredientes se pegan a la pared de la jarra batidora:
1 Apague el aparato y desenchúfelo.
42
FI | Tehosekoitin - vihjeitä ja varoituksia
Sisäänrakennettu turvalukko: voit käynnistää tehosekoittimen vain,
kun tehosekoittimen kannussa oleva harjanne on tarkalleen
vastakkaisella puolella kuin rungossa oleva merkki.
- Älä paina sekoituskulhon kahvaa liian voimakkaasti, kun kiinnität tai
irrotat kannua.
- Älä koskaan lisää tehosekoittimen kannuun aineksia, joiden lämpötila
ylittää 80 ºC.
- Voit lisätä nestemäisiä aineita käsittelyn aikana kaatamalla ne
tehosekoittimen kannuun kannessa olevasta reiästä.
- Leikkaa kiinteät aineet pieniksi paloiksi ennen tehosekoittimeen
laittamista.
- Liota kuivatut ainekset, kuten soijapavut, ennen niiden käsittelyä.
- Käsittele suuret ainemäärät pienissä erissä.
- Käytä keitettyjä aineksia, kun sekoitat keittoa.
- Kun käsittelet kuumaa tai vaahtoavaa nestettä, esimerkiksi maitoa,
laita tehosekoittimen kannuun enintään 1 litra nestettä, jotta vaahto
ei kuohu kannun reunan yli.
- Jos et ole tyytyväinen tulokseen, sammuta laite ja sekoita aineita
lastalla, poista osa sisällöstä ja käsittele aineet pienemmissä erissä tai
lisää nestettä.
Jos aineet tarttuvat tehosekoittimen kannun seinään:
1 Katkaise laitteesta virta ja vedä pistotulppa irti pistorasiasta.
2 Avaa kansi ja irrota aineet kannun seinästä lastalla.
3 Älä vie lastaa kahta senttimetriä lähemmäksi terää.
Huomautus: Monitoimikoneen toimintoja ei voi käyttää, kun tehosekoitin on
kiinnitetty runkoon.
FR | Bol mélangeur : conseils et avertissements
Laissez toujours l’appareil refroidir après avoir préparé deux portions.
N’ouvrez jamais le couvercle lorsque la lame est en rotation.
-
Verrou de sécurité intégré : utilisez le bol mélangeur uniquement
lorsque la languette de celui-ci coïncide avec le repère situé sur le
bloc moteur.
- N’exercez pas une pression trop forte sur la poignée du bol
mélangeur lorsque vous montez/démontez ce dernier.
- Ne remplissez jamais le bol mélangeur avec des ingrédients dont la
température dépasse 80 °C.
- Pour ajouter des ingrédients liquides en cours de préparation,
versez-les dans le bol mélangeur via l’orifice du couvercle.
- Précoupez les aliments solides en morceaux avant de les placer
dans le bol mélangeur.
- Faites tremper les ingrédients secs, tels que les graines de soja, avant
de les placer dans le bol mélangeur.
- Si vous devez préparer d’importantes quantités d’aliments, procédez
par petites portions.
- Utilisez des ingrédients cuits pour préparer de la soupe.
- Si vous préparez un liquide chaud susceptible de mousser (par ex.
lait), ne versez pas plus d’1 litre dans le bol mélangeur afin d’éviter
tout risque d’éclaboussure.
- Si vous n’êtes pas satisfait du résultat, éteignez l’appareil et mélangez
les ingrédients à l’aide d’une spatule. Réduisez la quantité
d’ingrédients dans le bol et ajoutez un peu de liquide.
Si des ingrédients s’accumulent sur les parois du bol mélangeur :
1 Arrêtez l’appareil et débranchez-le.
2 Ouvrez le couvercle et utilisez une spatule pour enlever les
aliments des parois du bol mélangeur.
3 Veillez à maintenir la spatule à une distance d’environ 2 cm de la
lame.
Remarque : Notez que si le blender est fixé au bloc moteur, vous ne pouvez
pas utiliser le bol du robot ménager.
IT | Frullatore - consigli e avvertenze
lasciate raffreddare l’apparecchio a temperatura ambiente dopo due
utilizzi consecutivi.
non aprite mai il coperchio quando la lama ruota.
-
Blocco di sicurezza incorporato: potete usare il frullatore solo
quando la scanalatura del vaso è posizionata di fronte all’etichetta
del gruppo motore.
Non esercitate eccessiva pressione sull’impugnatura del vaso
frullatore durante il montaggio o lo smontaggio.
Non inserite nel vaso frullatore ingredienti a temperatura superiore
a 80ºC.
Per aggiungere ingredienti liquidi durante il funzionamento, versateli
nel vaso del frullatore attraverso il foro del coperchio.
Prima di introdurli nel frullatore, tagliate gli ingredienti solidi in
piccoli pezzetti.
Prima di introdurli nel frullatore, ammollate gli ingredienti secchi,
come i semi di soia.
Se volete preparare grandi quantitativi, ricordate di procedere con
piccole quantità alla volta, invece di frullare tutto insieme.
Quando volete preparare una zuppa, utilizzate ingredienti cotti.
In caso di liquidi caldi o che tendono a formare della schiuma (ad es.
il latte), non versate più di un litro nel vaso del frullatore per evitare
schizzi.
Se non siete soddisfatti del risultato, spegnete l’apparecchio e
mescolate gli ingredienti con una spatola, togliete un po’ del
contenuto per frullare un quantitativo minore oppure aggiungete un
po’ di liquido.
43
Se gli ingredienti si attaccano alle pareti del vaso:
1 Spegnete l’apparecchio e staccate la spina.
2 Aprite il coperchio e usate una spatola per staccare gli ingredienti
dalle pareti del frullatore.
3 Tenete la spatola a una distanza di circa 2 cm dalla lama.
Nota: non è possibile usare le funzioni relative al recipiente del robot da
cucina con il frullatore inserito sul gruppo motore.
NL | Blender - tips en waarschuwingen
Laat het apparaat altijd tot kamertemperatuur afkoelen nadat u twee
porties hebt verwerkt.
Open het deksel nooit wanneer het mes draait.
-
44
Ingebouwde veiligheidsvergrendeling: u kunt de blender alleen
gebruiken wanneer het nokje op de blenderkan tegenover de
opdruk op de motorunit zit.
Oefen niet te veel druk uit op het handvat van de blenderkan
wanneer u de kan bevestigt of verwijdert.
Vul de blenderkan nooit met ingrediënten die heter zijn dan 80°C.
Als u tijdens de bewerking vloeibare ingrediënten wilt toevoegen,
giet deze dan in de blenderkan via de opening in het deksel.
Snijd vaste ingrediënten in kleinere stukjes voordat u ze in de
blenderkan doet om ze te verwerken.
Laat gedroogde ingrediënten zoals sojabonen eerst weken voordat
u ze verwerkt.
Wanneer u een grote hoeveelheid voedsel wilt bereiden, doe dan
niet alle ingrediënten in één keer in de kom, maar verwerk steeds
kleine hoeveelheden.
Gebruik gare ingrediënten wanneer u soep in de blender verwerkt.
Als u een vloeistof verwerkt die heet is of snel gaat schuimen (bijv.
melk), doe dan niet meer dan 1 liter in de blenderkan om morsen
te voorkomen.
Als u niet tevreden bent met het resultaat, schakel het apparaat dan
uit en roer de ingrediënten met een spatel. Giet een deel van de
ingrediënten uit de kan om een kleinere hoeveelheid te verwerken
of voeg wat vloeistof toe.
Als ingrediënten aan de wand van de blenderkan blijven kleven:
1 Schakel het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact.
2 Open het deksel en gebruik een spatel om de ingrediënten van de
wand van de kan te verwijderen.
3 Houd de spatel op een veilige afstand van ongeveer 2 cm van de
snijkanten van het mes.
Opmerking: U kunt de keukenmachinekom niet gebruiken als de
blenderkan op de motorunit is bevestigd.
NO | Hurtigmikser – tips og advarsler
La alltid apparatet avkjøles til romtemperatur når du har kjørt to
omganger.
Lokket skal aldri åpnes mens kniven er i bevegelse.
-
Innebygd sikkerhetslås: Du kan bare bruke hurtigmikseren når riflen
på hurtigmikserkannen er plassert direkte mot merket på
motorenheten.
Ikke trykk for hardt på håndtaket på mikserkannen når du setter
sammen eller tar fra hverandre kannen.
Ikke fyll mikserkannen med ingredienser som er varmere enn 80 ºC.
Hvis du vil tilsette flytende ingredienser i løpet av bearbeidingen,
heller du dem ned i hurtigmikseren gjennom hullet i lokket.
Del faste ingredienser i mindre deler før du bearbeider dem.
Legg tørkede ingredienser, for eksempel soyabønner, i bløt før du
bearbeider dem.
Når du skal bearbeide store mengder ingredienser, deler du dem
opp i flere omganger og bearbeider litt om gangen.
Du bør bruke ferdig tilberedte ingredienser når du lager suppe.
Når du bearbeider en varm, flytende væske, eller en væske som
skummer lett (f.eks. melk), bør du ikke bruke mer enn 1 liter i
hurtigmikserkannen. På denne måten unngår du søl.
-
Hvis du ikke er fornøyd med resultatet, kan du slå av apparatet og
røre i ingrediensene med en slikkepott. Fjern litt av innholdet, slik at
det blir mindre å bearbeide, eller tilsett væske.
Hvis ingrediensene sitter fast i hurtigmikserkannen:
2 Åpne lokket, og bruk en slikkepott til å fjerne ingrediensene på
innsiden av kannen.
Quando processar um líquido que esteja quente ou que tenha
tendência para formar espuma (p. ex., o leite), não deite no copo
mais do que 1 litro para evitar derramar.
- Se não ficar satisfeito com os resultados, desligue o aparelho e
mexa os ingredientes com uma espátula. Retire um pouco do
conteúdo para processar uma quantidade mais pequena ou
adicione um pouco de líquido.
Se os ingredientes se pegarem às paredes do copo misturador:
3 Hold slikkepotten på trygg avstand fra kniven (ca. 2 cm).
1 Pare a máquina e desligue-a da corrente.
Merk: Det er ikke mulig å bruke bollen på foodprocessoren når
hurtigmikseren er koblet til motorenheten.
2 Abra a tampa e utilize uma espátula para retirar os ingredientes
das paredes do copo.
1 Slå apparatet av og trekk ut støpselet fra stikkontakten.
PT | Liquidificadora - sugestões e avisos
Deixe sempre o aparelho arrefecer à temperatura ambiente depois
de processar duas porções.
Nunca abra a tampa quando a lâmina estiver a rodar.
-
Bloqueio integrado de segurança: só pode utilizar a liquidificadora
quando a saliência do copo misturador estiver exactamente na
direcção oposta à impressão da unidade do motor.
Não faça demasiada pressão na pega do copo misturador quando
montar ou desmontar o copo.
Nunca encha o copo misturador com ingredientes que estejam a
uma temperatura superior a 80ºC.
Para adicionar ingredientes líquidos durante o processamento,
deite-os no copo misturador através do orifício da tampa.
Corte previamente os ingredientes sólidos em pedaços mais
pequenos antes de os processar.
Os ingredientes secos, como feijões de soja, devem ser demolhados
antes de os preparar.
Se quiser preparar uma quantidade grande, processe pequenas
quantidades de ingredientes separadas, e não uma grande
quantidade de uma só vez.
Utilize ingredientes cozidos quando preparar sopa.
-
3 Mantenha a espátula a uma distância segura de cerca de 2 cm da
lâmina.
Nota: Não é possível utilizar a taça do robot se a liquidificadora estiver
montada no motor.
SV | Mixer – tips och varningar
Låt alltid apparaten svalna till rumstemperatur efter att du har tillrett
två omgångar.
Öppna aldrig locket när kniven roterar.
-
Inbyggt säkerhetslås: du kan bara använda mixern när upphöjningen
på mixerbehållaren är riktad rakt mot trycket på motorenheten.
Tryck inte för hårt på mixerbehållarens handtag när du monterar
eller monterar isär behållaren.
Fyll aldrig mixerbehållaren med ingredienser som är varmare än
80 ºC.
Du tillsätter flytande ingredienser under tillredningen genom att
hälla dem i mixerbehållaren genom hålet i locket.
Skär fasta ingredienser i mindre bitar innan du tillreder dem.
Blötlägg torra ingredienser, till exempel sojabönor, innan du tillreder
dem.
Om du vill tillreda en stor mängd ingredienser kör du flera mindre
omgångar istället för en stor omgång på en gång.
45
-
Använd kokta ingredienser när du ska mixa soppa.
När du tillreder vätska som är varm eller kan skumma (t.ex. mjölk)
ska du inte hälla mer än 1 liter i mixerbehållaren för att undvika spill.
- Om du inte är nöjd med resultatet stänger du av apparaten och
blandar ingredienserna med en slickepott. Avlägsna lite av innehållet
för att tillreda en mindre mängd eller tillsätta lite vätska.
Gör så här om ingredienserna fastnar på behållarens insida:
1 Stäng av apparaten och dra ur nätsladden.
2 Öppna locket och använd en slickepott till att ta bort
ingredienserna från behållarens insida.
3 Håll slickepotten på ett säkert avstånd på ca 2 cm från kniven.
Obs! Det går inte att använda matberedarskålen när mixern är fastsatt på
motorenheten.
TR | Blender - ipuçları ve uyarılar
İki defa kullandıktan sonra cihazın mutlaka oda sıcaklığına gelmesini
bekleyin.
Bıçak dönerken kapağı kesinlikle açmayın.
-
46
Dahili güvenlik kilidi: Blenderi sadece kavanoz üzerindeki çentik,
motor ünitesi üzerindeki işaretin karşısına geldiği zaman
çalıştırabilirsiniz.
Hazneyi takar veya çıkarırken, blender haznesinin sapına çok fazla
baskı uygulamayın.
Mikser haznesini 80 Cº’den daha yüksek sıcaklıkta malzemelerle
kesinlikle doldurmayın.
İşlem sırasında blender kavanozuna sıvı eklemek için kapakta bulunan
deliği kullanın.
Büyük parçaları işleme sokmadan önce küçük parçalara bölün.
Soya fasulyesi gibi kuru gıdaları işlemeden önce suda bekletin.
Büyük miktarda yiyecek hazırlayacaksanız, malzemeleri bir defada
işleme sokmak yerine küçük gruplara ayırarak hazırlayın.
Çorba karıştırmak için pişirilmiş malzeme kullanın.
-
Süt gibi köpüren sıvı gıdaları işleme sokarken, taşmayı önlemek için
blender haznesini 1 litreden daha fazla doldurmamaya dikkat edin.
- Elde ettiğiniz sonuçtan memnun değilseniz, cihazı kapatın ve
malzemeyi spatula ile karıştırın. Malzemenin bir kısmını boşaltarak
daha az miktarda malzeme ile işleme devam edin veya sıvı ekleyin.
Eğer malzemeler blender kavanozunun duvarına yapışırsa:
1 Cihazı kapatarak fişini prizden çekin.
2 Kapağı açın ve spatula yardımı ile malzemeleri blender
kavanozunun duvarından temizleyin.
3 Spatulayı bıçaktan yaklaşık 2 cm uzakta güvenli bir mesafede tutun.
Not: Blender motor ünitesine takılı iken, mutfak robotu kasesini kullanmak
mümkün değildir.
47
EN | Cleaning
-
-
Always unplug the appliance before you remove accessories or
clean the motor unit.
To clean the Click & Go button, unscrew it by turning it
anticlockwise. Clean the lid in the dishwasher or let it soak in warm
water with some washing-up liquid for a while and then rinse it
under the tap with fresh water. If the Click & Go button is still dirty
after cleaning in the dishwasher, clean it in the dishwasher a second
time.
You can quickly and easily preclean the food processor bowl and
blender jar with the CLEAN button. Simply add some water and
washing-up liquid to the dirty bowl or jar and secure the lid. Then
use the CLEAN button until the bowl or jar is clean. When you
preclean the food processor bowl in this way, make sure the blade
or the kneading accessory is assembled in the bowl.
DK | Rengøring
-
-
Tag altid stikket ud af stikkontakten før du aftager tilbehør eller
rengør motorenheden.
Når du skal rengøre Click & Go-knappen, kan du skrue den af
ved at dreje den venstre om. Vask låget i opvaskemaskinen eller læg
det i blød i varmt vand med lidt opvaskemiddel, og skyl det
efterfølgende under vandhanen. Er Click & Go-knappen stadig
snavset efter en tur i opvaskemaskinen , vaskes den blot en gang til.
Du kan hurtigt og nemt rengøre foodprocessorens skål og
blenderglas med CLEAN-knappen. Hæld blot lidt vand og
opvaskemiddel i skål/blenderglas, og luk låget. Brug herefter CLEANknappen, indtil skål/blenderglas er rent. Du skal dog altid sikre dig, at
knivenheden eller æltetilbehøret er monteret i skålen.
-
EL | Καθαρισμός
-
-
DE | Reinigung
-
48
Ziehen Sie vor dem Entfernen von Zubehör und zum Reinigen der
Motoreinheit stets den Netzstecker aus der Steckdose.
Zum Reinigen des Click&Go-Schalters schrauben Sie ihn gegen den
Uhrzeigersinn auf. Reinigen Sie den Deckel im Geschirrspüler oder
weichen Sie ihn eine Weile in warmem Spülwasser ein und spülen
Sie ihn dann unter klarem Leitungswasser ab. Sollte der Click&GoSchalter nach dem Spülen in der Maschine noch schmutzig sein,
säubern Sie ihn ein zweites Mal im Geschirrspüler.
Die Schüssel und der Mixbecher der Küchenmaschine können leicht
mit der CLEAN-Taste vorgereinigt werden. Geben Sie einfach etwas
Wasser und Spülmittel in die schmutzige Schüssel bzw. den
Mixbecher, und schließen Sie den Deckel. Dann drücken Sie die
CLEAN-Taste, bis die Schüssel bzw. der Mixbecher sauber ist. Wenn
Sie die Schüssel der Küchenmaschine auf diese Weise reinigen, muss
sich auch die Messereinheit oder der Knethaken in der Schüssel
befinden.
Αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από την πρίζα πριν αφαιρέσετε
εξαρτήματα ή καθαρίσετε το μοτέρ.
Για να καθαρίσετε το κουμπί Click & Go, ξεβιδώστε
το γυρίζοντάς το αριστερόστροφα. Καθαρίστε το καπάκι στο
πλυντήριο πιάτων ή αφήστε το να μουλιάσει για λίγο σε ζεστό
νερό με λίγο υγρό απορρυπαντικό και μετά ξεπλύντε το στη
βρύση με φρέσκο νερό. Εάν το κουμπί Click & Go είναι ακόμη
βρώμικο μετά το πλύσιμο στο πλυντήριο πιάτων, πλύντε το στο
πλυντήριο πιάτων για δεύτερη φορά.
Μπορείτε γρήγορα και εύκολα να προπλύνετε τον κάδο
ανάμειξης και την κανάτα του μπλέντερ με το κουμπί CLEAN.
Απλά προσθέστε λίγο νερό και υγρό απορρυπαντικό μέσα στον
λερωμένο κάδο ανάμειξης ή στην λερωμένη κανάτα και
ασφαλίστε το καπάκι. Στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε το κουμπί
CLEAN μέχρι να καθαρίσει ο κάδος ανάμειξης ή η κανάτα. Όταν
προπλένετε τον κάδο ανάμειξης της κουζινομηχανής με αυτόν
τον τρόπο, φροντίστε να έχετε συναρμολογήσει τις λεπίδες ή το
εξάρτημα ζύμωσης στον κάδο ανάμειξης.
ES | Limpieza
-
Desenchufe siempre el aparato antes de quitar los accesorios o de
limpiar la unidad motora.
Para lavar el botón Click & Go, desatornille éste girándolo en
sentido contrario al de las agujas del reloj. Lave la tapa en el
-
lavavajillas, o déjela en remojo en agua caliente con un poco
detergente líquido durante un tiempo y luego enjuáguela bajo el
grifo con agua limpia. Si el botón Click & Go continúa sucio después
de lavarlo en el lavavajillas, vuelva a hacerlo por segunda vez en el
mismo.
Puede realizar un prelavado fácil y rápido del recipiente del robot y
la jarra de la batidora con el botón CLEAN. Eche un poco de agua
y detergente líquido en el recipiente o jarra sucios y fije la tapa.
Luego pulse el botón CLEAN hasta que el recipiente o la jarra
estén limpios. Si realiza el prelavado del recipiente del robot de
cocina de esta forma, asegúrese de que las cuchillas o el accesorio
para amasar estén puestos en el recipiente.
-
IT | Pulizia
-
FI | Puhdistaminen
-
-
-
Irrota pistoke pistorasiasta, ennen kuin irrotat lisälaitteita tai
puhdistat runkoa.
Voit irrottaa Click & Go -painikkeen puhdistusta varten kiertämällä
sitä vastapäivään. Pese kansi astianpesukoneessa tai anna sen liota
hetki lämpimässä vedessä, johon on lisätty astianpesuainetta, ja
huuhtele se vesihanan alla. Jos Click & Go -painike on edelleen
likainen konepesun jälkeen, uusi konepesu.
Voit esipuhdistaa kulhon ja tehosekoittimen kannun helposti ja
nopeasti puhdistuspainikkeella. Lisää vähän vettä ja astianpesuainetta
kulhoon tai kannuun ja sulje kansi tiiviisti. Paina puhdistuspainiketta,
kunnes kulho tai kannu on puhdas. Kun esipuhdistat kulhoa tällä
tavoin, varmista, että terä tai vaivausosa on kiinni kulhossa.
Vous pouvez facilement et rapidement prénettoyer le bol du robot
ménager et le bol mélangeur à l’aide du bouton CLEAN. Il vous
suffit d’ajouter un peu d’eau et de liquide vaisselle dans le bol sale
et de fermer le couvercle. Actionnez ensuite le bouton CLEAN
jusqu’à ce que le bol soit propre. Lorsque vous procédez de la
sorte, assurez-vous que la lame ou l’accessoire de pétrissage est fixé
au bol.
-
Prima di rimuovere gli accessori o pulire il gruppo motore,
scollegate sempre l’apparecchio.
Per pulire il pulsante Click & Go, potete svitarlo in senso antiorario.
Lavate il coperchio in lavastoviglie oppure lasciatelo immerso in
acqua tiepida con l’aggiunta di un po’ di detersivo liquido e
risciacquatelo con cura sotto l’acqua del rubinetto. Se
l’alloggiamento del Click & Go fosse ancora sporco dopo il lavaggio
in lavastoviglie, lavatelo una seconda volta.
Utilizzando il pulsante PULIZIA, potete pre-lavare rapidamente e
con facilità il recipiente e il vaso del frullatore. Versate dell’acqua e
del detergente nel recipiente o nel vaso sporchi e chiudete il
coperchio. Quindi usate il pulsante PULIZIA fino a quando il
recipiente o il vaso non sono pre-lavati. Per eseguire questa
operazione di pulizia, accertatevi che la lama o l’accessorio per
impastare siano montati.
NL | Schoonmaken
FR | Nettoyage
-
Débranchez toujours l’appareil avant d’en retirer des accessoires ou
de nettoyer le bloc moteur.
Pour nettoyer le bouton Click & Go, dévissez-le en tournant dans le
sens inverse des aiguilles d’une montre. Nettoyez le couvercle au
lave-vaisselle ou faites-le tremper dans de l’eau savonneuse pendant
quelque temps, puis rincez-le à l’eau claire. Si le bouton Click & Go
est encore sale après l’avoir nettoyé au lave-vaisselle, passez-le de
nouveau au lave-vaisselle.
-
-
Haal altijd de stekker uit het stopcontact voordat u accessoires
verwijdert of de motorunit schoonmaakt.
Om de Click & Go-knop schoon te maken, schroeft u de knop los
door deze linksom te draaien. Maak het deksel schoon in de
vaatwasmachine of laat het een tijdje in warm water met wat
afwasmiddel weken en spoel het vervolgens af onder de kraan. Als
de Click & Go-knop nog vuil is wanneer deze uit de
vaatwasmachine komt, maak het deksel dan nog een keer schoon in
de vaatwasmachine.
Met de CLEAN-knop kunt u de kom van de keukenmachine en de
blenderkan snel en eenvoudig voorreinigen. Giet wat water en een
49
beetje afwasmiddel in de vuile kom of kan en sluit het deksel.
Gebruik vervolgens de CLEAN-knop totdat de kom of kan schoon
is. Als u de keukenmachinekom op deze manier voorreinigt, moet
het mes of het kneedaccessoire in de kom zijn bevestigd.
NO | Rengjøring
-
-
Koble alltid apparatet fra strømnettet når du fjerner tilbehør eller
rengjør motorenheten.
Når du vil rengjøre Click & Go-knappen, kan du ta den av ved å
skru den mot klokken. Rengjør lokket i oppvaskmaskinen, eller
bløtlegg det en stund i varmt vann med litt oppvaskmiddel, og skyll
det deretter under springen. Hvis Click & Go-knappen fremdeles er
skitten når du har kjørt den i oppvaskmaskinen, vasker du den i
oppvaskmaskinen en gang til.
Du kan raskt og enkelt forhåndsrengjøre foodprocessorbollen og
hurtigmikserkannen med CLEAN-knappen (rengjør). Tilsett ganske
enkelt litt vann og oppvaskmiddel i den skitne bollen eller kannen,
og sett på lokket. Deretter kan du bruke CLEAN-knappen (rengjør)
til bollen eller kannen er ren. Når du forhåndsrengjør
foodprocessorbollen på denne måten, må du passe på at kniven
eller eltetilbehøret er satt i bollen.
SV | Rengöring
-
-
TR | Temizleme
-
PT | Limpeza
-
-
50
Desligue sempre o aparelho da corrente antes de remover
acessórios ou limpar a unidade do motor.
Para limpar o botão Click & Go, desaperte-o rodando-o para a
esquerda. Lave a tampa na máquina de lavar loiça ou deixe-o em
água quente com um pouco de líquido detergente durante algum
tempo e enxagúe-o à torneira com água corrente. Se o botão
“Click & Go” ainda estiver sujo depois de o lavar na máquina de
lavar loiça, volte a lavá-lo na máquina de lavar loiça
Pode limpar previamente a taça e o copo misturador do robot de
forma fácil e rápida com o botão CLEAN. Basta adicionar água e
um pouco de detergente na taça ou copo sujos e encaixar a tampa.
Utilize o botão CLEAN até a taça ou o copo estarem limpos.
Quando limpar previamente o robot desta forma, certifique-se de
que a lâmina ou o batedor estão montados na taça.
Dra alltid ur sladden innan du tar bort några tillbehör eller rengör
motorenheten.
Du kan rengöra Click & Go-knappen genom att skruva av den
moturs. Diska locket i diskmaskinen eller blötlägg det i varmt vatten
med lite diskmedel en stund och skölj det sedan under kranen. Om
Click & Go-knappen fortfarande är smutsig efter att du har diskat
den i diskmaskinen kan du diska den i diskmaskinen en gång till.
Du kan snabbt och enkelt rengöra matberedarskålen och
mixerbehållaren med CLEAN-knappen. Häll bara lite vatten och
diskmedel i den använda skålen eller behållaren och sätt på locket.
Använd sedan CLEAN-knappen tills skålen eller behållaren är ren.
Se till att kniven eller knådningstillbehöret är isatt i matberedarskålen
när du rengör den på det här sättet.
-
Aksesuarları çıkarmadan veya motor ünitesini temizlemeden önce
mutlaka cihazın fişini prizden çekin.
Click & Go düğmesini temizlemek için saatin ters yönünde çevirerek
açın. Kapağı bulaşık makinesinde veya ılık deterjanlı suda bir süre
bekletip sonra temiz musluk suyuyla durulayarak temizleyin. Click &
Go düğmesi bulaşık makinesinde yıkandıktan sonra halen kirli ise
makinede bir kere daha yıkayın.
CLEAN (TEMİZLE) düğmesiyle mutfak robotu kasesine ve blender
haznesine hızla ve kolayca ön temizlik uygulayabilirsiniz. Kirli kase
veya hazne içine bir miktar su ve deterjan ekleyin ve kapağı sıkıca
kapatın. Ardından, kase veya hazne temizlenene kadar CLEAN
(TEMİZLE) düğmesine basın. Mutfak robotu kasesine bu şekilde ön
temizlik uyguladığınızda, bıçağın veya yoğurma aksesuarının kase içine
takılmış olduğundan emin olun.
EN | Storage
To avoid damage, never switch on the appliance when the accessories
are stored in the bowl.
DK | Opbevaring
Tænd aldrig for apparatet, når der ligger en eller flere tilbehørsdele i
skålen, da de risikerer at blive beskadigede.
DE | Aufbewahrung
Um zu vermeiden, dass Teile beschädigt werden, sollten Sie unter keinen
Umständen das Gerät einschalten, wenn Teile lose in der Schüssel
aufbewahrt werden.
EL | Αποθήκευση
Για να αποφύγετε τη φθορά, μην ενεργοποιείτε ποτέ τη συσκευή
όταν τα εξαρτήματα είναι αποθηκευμένα μέσα στον κάδο ανάμειξης.
ES | Almacenamiento
Para evitar daños, no encienda nunca el aparato cuando los accesorios
estén guardados en el recipiente.
FI | Säilytys
Älä koskaan kytke laitteeseen virtaa, jos säilytät lisälaitteita kulhossa. Näin
estät osien rikkoutumisen.
FR | Rangement
Pour éviter tout dommage, n’allumez jamais l’appareil lorsque les
accessoires sont rangés dans le bol.
IT | Come riporre l’apparecchio
Al fine di evitare danni ai componenti, non accendete l’apparecchio
quando all’interno del recipiente avete riposto gli accessori.
NL | Opbergen
Schakel het apparaat nooit in als de accessoires in de kom zijn
opgeborgen om schade te voorkomen.
51
NO | Oppbevaring
For å unngå skade må du aldri slå på apparatet når tilbehøret ligger i
bollen.
PT | Arrumação
Para evitar danos, nunca ligue o aparelho quando os acessórios
estiverem guardados na taça.
SV | Förvaring
Slå inte på apparaten när tillbehören förvaras i skålen eftersom olika
delar då kan skadas.
TR | Saklama
Parçaların zarar görmesini engellemek için aksesuarlar kasenin içindeyken
cihazı kesinlikle çalıştırmayın.
52
EN
DK
DE
EL
ES
FI
FR
IT
NL
NO
PT
SV
TR
Blender cap
Blenderdæksel
Verschlusskappe (Mixer)
Κάλυμμα μπλέντερ
Tapa de la batidora
Tehosekoittimen kansi
Capuchon du blender
Tappo frullatore
Blenderkap
Hurtigmikserhette
Tampa da liquidificadora
Mixerlock
Blender kapağı
EN
DK
DE
EL
ES
FI
FR
IT
NL
NO
PT
SV
TR
Motor unit with cord storage facility on the back
Motorenhed med mulighed for ledningsoprul på bagsiden
Motoreinheit mit rückseitiger Kabelaufwicklung
Μοτέρ με χώρο αποθήκευσης καλωδίου στο πίσω μέρος
Unidad motora con recogecable en la parte posterior
Runko, jonka takaosassa on virtajohdon säilytystila
Bloc moteur avec rangement du cordon à l’arrière
Gruppo motore con scomparto cavo sul retro
Motorunit met snoeropbergmogelijkheid aan de achterzijde
Motorenhet med ledningsholder på baksiden
Unidade do motor com enrolador para o fio, atrás
Motorenhet med sladdförvaring på baksidan
Motor ünitesi ve arka tarafında kordon saklama bölmesi
53
54
EN
DK
DE
EL
ES
FI
FR
IT
NL
NO
PT
SV
TR
Blender jar with lid
Blenderglas med låg
Mixbecher mit Deckel
Κανάτα μπλέντερ με καπάκι
Jarra de la batidora con tapa
Tehosekoittimen kannu ja sen kansi
Bol mélangeur avec couvercle
Vaso frullatore con coperchio
Blenderkan met deksel
Mikserkanne med lokk
Copo misturador com tampa
Mixerbehållare med lock
Kapaklı blender haznesi
EN
DK
DE
EL
ES
FI
FR
IT
NL
NO
PT
SV
TR
Stopper
Nedstopper
Stopper
Πώμα
Tapón
Tulppa
Bouchon
Tappo
Stopper
Stopper
Bloqueador
Propp
Tapa
EN
DK
DE
EL
ES
FI
FR
IT
NL
NO
PT
SV
TR
Food processor bowl
Foodprocessorskål
Schüssel
Κάδος ανάμειξης κουζινομηχανής
Recipiente del robot de cocina
Monitoimikoneen kulho
Bol du robot ménager
Recipiente del robot
Keukenmachinekom
Foodprocessorbolle
Taça do robot
Matberedarskål
Mutfak robotu haznesi
EN
DK
DE
EL
ES
FI
FR
IT
NL
NO
PT
SV
TR
Food processor lid with Click & Go button
Låg til foodprocessorskål med Click & Go-knap
Deckel (Küchenmaschine) mit Click&Go-Schalter
Καπάκι κουζινομηχανής με κουμπί Click & Go
Tapa del robot de cocina con botón Click & Go
Monitoimikoneen kansi ja Click & Go -painike
Couvercle du robot ménager avec bouton Click & Go
Coperchio robot da cucina con pulsante Click & Go.
Keukenmachinedeksel met Click & Go-knop
Foodprocessorlokk med Click & Go-knapp
Tampa do robot com botão Click & Go
Matberedarlock med Click & Go-knapp
Click & Go düğmeli mutfak robotu kapağı
55
56
EN
DK
DE
EL
ES
FI
FR
IT
NL
NO
PT
SV
TR
Pusher of food processor
Nedstopper til foodprocessor
Stopfer (Küchenmaschine)
Εξάρτημα ώθησης κουζινομηχανής
Empujador del robot de cocina
Monitoimikoneen työnnin
Poussoir
Pestello del robot da cucina
Stamper van keukenmachine
Stapper for foodprocessor
Pressor do robot
Presskloss till matberedare
Mutfak robotunun yiyecek iticisi
EN
DK
DE
EL
ES
FI
FR
IT
NL
NO
PT
SV
TR
Blade with protection cap
Knivenhed med beskyttelseskappe
Messer mit Schneidschutz
Λεπίδες με προστατευτικό κάλυμμα
Cuchillas con funda protectora
Terä ja ajopään suojus
Lame avec capot de protection
Lama con cappuccio di protezione
Mes met beschermkap
Kniv med beskyttelsesdeksel
Lâmina com tampa de protecção
Kniv med skyddshölje
Bıçak ve koruyucu başlığı
EN
DK
DE
EL
ES
FI
FR
IT
NL
NO
PT
SV
TR
Kneading accessory
Æltetilbehør
Knethaken
Εξάρτημα ζύμωσης
Accesorio para amasar
Vaivausosa
Accessoire de pétrissage
Accessorio per impastare
Kneedaccessoire
Eltetilbehør
Batedor
Knådningstillbehör
Yoğurma aksesuarı
EN
DK
DE
EL
ES
FI
FR
IT
NL
NO
PT
SV
TR
Emulsifying disc
Piskeplade
Emulgierscheibe
Εξάρτημα ανάδευσης
Disco de emulsionar
Vispilälevy
Disque émulsionneur
Disco emulsionanate
Mengschijf
Emulgeringsplate
Disco misturador
Emulgeringsskiva
Bulamaç bıçağı
57
HR7735
58
EN
DK
DE
EL
ES
FI
FR
IT
NL
NO
PT
SV
TR
Medium slicing insert
Medium snitteskive
Mittelgroßer Schneideinsatz
Δίσκος κοπής για κοπή σε φέτες
Accesorio para cortar en rodajas medianas
Keskikokoinen viipalointiterä
Disque à trancher (moyen)
Disco per affettare medio
Middelfijne snijschijf
Skiveinnlegg til medium skivetykkelse
Acessório médio para fatiar
Insats för skivning, medium
Orta kalınlıkta dilimleme ek bıçağı
EN
DK
DE
EL
ES
FI
FR
IT
NL
NO
PT
SV
TR
Granulating insert
Granuleringsskive
Einsatz zum Reiben
Δίσκος κοπής για κοπή σε μικρά κομμάτια
Accesorio para rallar
Rakeistusosa
Râpe (super fin)
Disco per sminuzzare
Granuleerschijf
Malingsinnlegg
Acessório para granular
Insats för finfördelning
Öğütücü ek bıçak
EN
DK
DE
EL
ES
FI
FR
IT
NL
NO
PT
SV
TR
Medium shredding insert
Medium riveskive
Mittelgroßer Raspeleinsatz
Δίσκος κοπής για τρίψιμο υλικών
Accesorio para cortar en tiras finas
Keskikokoinen raasteterä
Râpe (moyen)
Disco per grattugiare medio
Middelfijne raspschijf
Strimleinnlegg til medium strimler
Acessório médio para cortar
EN
DK
DE
EL
ES
FI
FR
IT
NL
NO
PT
SV
TR
Insert holder
Holder til skiver
Einsatzhalter
Εξάρτημα συγκράτησης δίσκων κοπής
Soporte para accesorios de cortar y rallar
Osateline
Porte-accessoires
Coprilama
Inzetschijfhouder
Utstyrsholder
Suporte de inserção
Insats för rivning, medium
Ek bıçak tutacağı
Orta kalınlıkta doğrama ek bıçağı
59
EN | Guarantee and service
If you need information or if you have a problem, please visit the Philips
website at www.philips.com or contact the Philips Customer Care
Centre in your country (you find its phone number in the worldwide
guarantee leaflet). If there is no Customer Care Centre in your country,
go to your local Philips dealer or contact the Service Department of
Philips Domestic Appliances and Personal Care BV.
DK | Garanti og service
For alle yderligere oplysninger eller ved eventuelle problemer med
apparatet henvises til Philips’ hjemmeside på adressen www.philips.com
eller det lokale Philips Kundecenter (telefonnumre findes i vedlagte
“World-Wide Guarantee”-folder). Hvis der ikke findes et kundecenter i
dit land, bedes du venligst kontakte din lokale Philips-forhandler eller
Serviceafdelingen i Philips Domestic Appliances and Personal Care BV.
DE | Garantie und Kundendienst
Benötigen Sie weitere Informationen oder treten Probleme auf, wenden
Sie sich bitte an Ihren Philips-Händler oder setzen Sie sich mit einem
Philips Service-Center in Ihrem Land in Verbindung (Telefonnummer
siehe Garantieschrift). Besuchen Sie auch die Philips Website (www.
philips.com). Sie können auch direkt die Service-Abteilung von Philips
Domestic Appliances and Personal Care BV kontaktieren.
EL | Εγγύηση και σέρβις
Εάν χρειάζεστε κάποιες πληροφορίες ή αντιμετωπίζετε κάποιο
πρόβλημα, παρακαλούμε επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Philips στη
διεύθυνση www.philips.com ή επικοινωνήστε με το Τμήμα
Εξυπηρέτησης Πελατών της Philips στη χώρα σας (θα βρείτε το
τηλέφωνο στο διεθνές φυλλάδιο εγγύησης). Εάν δεν υπάρχει Τμήμα
Εξυπηρέτησης Πελατών στη χώρα σας, απευθυνθείτε στον τοπικό
σας αντιπρόσωπο της Philips ή επικοινωνήστε με ένα
εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις των Οικιακών Συσκευών και
Ειδών Προσωπικής Φροντίδας της Philips.
60
ES | Garantía y servicio
Si necesita información o tiene algún problema, visite la página Web de
Philips en www.philips.com, o póngase en contacto con el Servicio de
Atención al Cliente de Philips en su país (hallará el número de teléfono
en el folleto de la garantía mundial). Si no hay Servicio de Atención al
Cliente de Philips en su país, diríjase a su distribuidor local Philips o
póngase en contacto con el Service Department de Philips Domestic
Appliances and Personal Care BV.
FI | Takuu ja huolto
Jos haluat lisätietoja tai laitteen suhteen on ongelmia, käy Philipsin
Internet-sivuilla osoitteessa www.philips.com tai ota yhteys Philipsin
asiakaspalveluun (puhelinnumero löytyy takuulehtisestä). Voit myös ottaa
yhteyden Philips-myyjään tai Philipsin valtuuttamaan huoltoliikkeeseen tai
suoraan Philips Domestic Appliances and Personal Care BV:n huoltoosastoon.
FR | Garantie et service
Si vous souhaitez obtenir des informations supplémentaires ou si vous
rencontrez un problème, visitez le site Web de Philips à l’adresse www.
philips.com ou contactez le Service Consommateurs Philips de votre
pays (vous trouverez le numéro de téléphone correspondant sur le
dépliant de garantie internationale). S’il n’existe pas de
Service Consommateurs Philips dans votre pays, renseignez-vous auprès
de votre revendeur Philips local ou contactez le « Service Department
of Philips Domestic Appliances and Personal Care BV ».
IT | Garanzia e assistenza
Per ulteriori informazioni o eventuali problemi, visitate il sito Web Philips
all’indirizzo www.philips.com oppure contattate il Centro Assistenza
Clienti Philips locale (il numero di telefono è riportato nell’opuscolo
della garanzia). Qualora non fosse disponibile un Centro Assistenza
Clienti locale, rivolgetevi al rivenditore autorizzato Philips oppure
contattate il Reparto assistenza Philips Domestic Appliances & Personal
Care BV.
NL | Garantie en service
Als u informatie nodig hebt of als u een probleem hebt, bezoek dan de
Philips-website www.philips.com, of neem contact op met het Philips
Customer Care Centre in uw land (u vindt het telefoonnummer in het
‘worldwide guarantee’-vouwblad). Als er geen Customer Care Centre in
uw land is, ga dan naar uw Philips-dealer of neem dan contact op met
de afdeling Service van Philips Domestic Appliances and Personal Care
BV.
TR | Garanti ve servis
Eğer daha fazla bilgiye ihtiyaç duyarsanız veya bir sorun yaşarsanız, lütfen
www.philips.com.tr adresindeki Philips web sitesini ziyaret edin veya
ülkenizde bulunan Philips Müşteri Danışma Merkezi ile iletişim kurun
(telefon numaralarını dünya çapında garanti kitapçığında bulabilirsiniz).
Eğer ülkenizde Müşteri Danışma Merkezi yoksa, yerel Philips yetkilinize
başvurun veya Philips Ev Aletleri ve Kişisel Bakım BV Servis Departmanı
ile iletişim kurun.
NO | Garanti og service
Hvis du trenger service eller informasjon, kan du gå til Philips’ Internettsider på www.philips.com eller ta kontakt med Philips’ kundestøtte der
du er (du finner telefonnummeret i garantiheftet). Hvis det ikke finnes
noen Philips-kundestøtte der du bor, kan du ta kontakt med den lokale
Philips-forhandleren eller serviceavdelingen ved Philips Domestic
Appliances and Personal Care BV.
PT | Garantia e assistência
Se precisar de informações ou se tiver algum problema, visite o site da
Philips em www.philips.pt ou contacte o Centro de Atendimento ao
Cliente Philips do seu país (encontrará o número de telefone no folheto
da garantia mundial). Se não existir um Centro de Atendimento ao
Cliente no seu país, dirija-se ao distribuidor Philips local ou contacte o
Departamento de Assistência da Philips Domestic Appliances and
Personal Care BV.
SV | Garanti och service
Om du behöver information eller har något problem med apparaten
kan du besöka Philips webbplats på www.philips.com eller kontakta
Philips kundtjänstcenter i ditt land (du hittar telefonnumret i
garantibroschyren). Om det inte finns något kundtjänstcenter i ditt land
vänder du dig till närmaste Philips-återförsäljare eller kontaktar
serviceavdelningen på Philips Domestic Appliances and Personal Care
BV.
61
EN | Troubleshooting
Problem
Solution
The food
processor does
not work.
All functions except the blender only work when
the blender cap is assembled on the motor unit.
Check whether the blender cap is assembled
properly on the motor unit (see page 22). Also
check whether the lid has properly locked into
place on the bowl (‘click’).
Both the
blender jar and
the food
processor bowl
are attached,
but only the
blender works.
If both the blender jar and the food processor
bowl have been assembled correctly, only the
blender works. If you want to use the food
processor bowl, remove the blender jar and
assemble the blender cap onto the motor unit (see
page 22).
The citrus press All functions except the blender only work when
does not work. the blender cap is assembled on the motor unit.
Check whether the blender cap is assembled
properly on the motor unit (see page 22). Also
check whether the cone is assembled properly in
the sieve.
62
The blender
does not work.
Check whether the blender jar is assembled
properly on the motor unit.
The appliance
cannot be
switched on.
All functions except the blender only work when
the blender cap is assembled on the motor unit.
Check whether the blender cap is assembled
properly on the motor unit (see page 22). If you
want to use the food processor, check whether the
lid is properly assembled on the bowl (‘click’). If
you want to use the blender, make sure the
blender jar is assembled properly on the motor
unit.
Problem
Solution
The appliance
suddenly stops
running.
The thermal safety cut-out has probably cut off the
power supply to the appliance because the
appliance has overheated. 1) Unplug the appliance
2) Let the appliance cool down for 60 minutes 3)
Put the mains plug in the socket 4) Switch on the
appliance again.
Dirt has
entered the
Click & Go
button.
Take the lid off the bowl, unscrew the Click & Go
button by turning it anticlockwise and clean the lid
in the dishwasher. If there is still dirt in the Click &
Go button, clean the lid in the dishwasher a second
time. If you do not have a dishwasher, you can also
let the lid soak in warm water with some washingup liquid for a while and then rinse it in fresh water.
DK | Fejlfinding
Problem
Løsning
Foodprocessoren
fungerer ikke.
Med undtagelse af blenderen fungerer
funktionerne kun, når blenderdækslet er
monteret på motorenheden. Kontrollér,
om blenderdækslet er monteret korrekt på
motorenheden (se side 22). Kontrollér
også, om låget er låst rigtigt på plads på skålen
(“klik”).
Både blenderglas
og
foodprocessorskål
er sat på, men kun
blenderen kører.
Hvis både blenderglas og foodprocessorskål er
monteret korrekt, er det kun blenderen , der
fungerer. Hvis du vil bruge foodprocessorskålen,
skal du først fjerne blenderglasset og skrue
blenderdækslet på motorenheden (se side 22).
Problem
Løsning
Citruspresseren
fungerer ikke.
Med undtagelse af blenderen fungerer
funktionerne kun, når blenderdækslet er
monteret på motorenheden. Kontrollér, om
blenderdækslet er monteret korrekt på
motorenheden (se side 22). Kontroller også, om
pressekeglen sidder rigtigt i sien.
Blenderen virker
ikke
Kontrollér, om blenderglasset er monteret
korrekt på motorenheden.
Apparatet tænder
ikke.
Med undtagelse af blenderen fungerer
funktionerne kun, når blenderdækslet er
monteret på motorenheden. Kontrollér, om
blenderdækslet er monteret korrekt på
motorenheden (se side 22). Hvis du vil anvende
foodprocessoren, skal du kontrollere, om låget
sidder rigtigt på skålen (“klik”). Hvis du vil
anvende blenderen, skal du kontrollere, om
blenderglasset er monteret korrekt på
motorenheden.
Apparatet stopper
pludselig.
Der er kommet
snavs i Click & Goknappen.
Overophedningssikringen har sandsynligvis
afbrudt strømmen til apparatet på grund af
overophedning. 1) Tag stikket ud af
stikkontakten. 2) Lad apparatet køle af i 60
minutter. 3) Sæt stikket i stikkontakten. 4) Tænd
for apparatet igen.
Tag låget af skålen, skru Click & Go-knappen af
ved at dreje den venstre om og vask låget i
opvaskemaskinen. Hvis der herefter stadig
sidder snavs under Click & Go-knappen, skal du
give låget en tur mere i opvaskemaskinen. Har
du ikke en opvaskemaskine, kan du lægge låget i
blød i varmt vand tilsat lidt opvaskemiddel og
derefter skylle det under vandhanen.
DE | Fehlerbehebung
Problem
Lösung
Die
Sämtliche Funktionen (mit Ausnahme des Mixers)
Küchenmaschine können nur aktiviert werden, wenn die
funktioniert nicht. Verschlusskappe auf der Motoreinheit angebracht
ist. Prüfen Sie, ob die Verschlusskappe korrekt auf
der Motoreinheit sitzt (siehe Seite 22). Prüfen Sie
außerdem, ob der Deckel richtig auf der Schüssel
eingerastet ist (“Klick”).
Der Mixbecher
und die Schüssel
sind beide
aufgesetzt, aber
nur der
Mixbecher
funktioniert.
Wenn Mixbecher und Schüssel richtig montiert
sind, läuft nur der Mixer. Wenn Sie die Schüssel
benutzen möchten, nehmen Sie den Mixbecher
ab und setzen Sie die Verschlusskappe auf die
Motoreinheit (siehe Seite 22).
Die Zitruspresse Sämtliche Funktionen (mit Ausnahme des Mixers)
funktioniert nicht. können nur aktiviert werden, wenn die
Verschlusskappe auf der Motoreinheit angebracht
ist. Prüfen Sie, ob die Verschlusskappe korrekt auf
der Motoreinheit sitzt (siehe Seite 22). Prüfen Sie
außerdem, ob der Presskegel richtig in das Sieb
eingesetzt wurde.
Der Mixer
Prüfen Sie, ob der Mixbecher ordnungsgemäß auf
funktioniert nicht. der Motoreinheit aufgesetzt wurde.
63
64
Problem
Lösung
Das Gerät lässt
sich nicht
einschalten.
Alle Funktionen (mit Ausnahme des Mixers)
können nur aktiviert werden, wenn die
Verschlusskappe auf der Motoreinheit angebracht
ist. Prüfen Sie, ob die Verschlusskappe korrekt auf
der Motoreinheit sitzt (siehe Seite 22). Prüfen Sie
vor dem Gebrauch der Küchenmaschine, ob der
Deckel richtig auf der Schüssel eingerastet ist
(“Klick”). Achten Sie bei der Verwendung des
Mixers darauf, den Mixbecher ordnungsgemäß
auf die Motoreinheit zu setzen.
Das Gerät steht
plötzlich still.
Vermutlich hat der automatische
Überhitzungsschutz die Stromzufuhr
unterbrochen, weil das Gerät überhitzt war.
1) Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.
2) Lassen Sie das Gerät 60 Minuten lang
abkühlen. 3) Stecken Sie den Netzstecker in die
Steckdose. 4) Schalten Sie das Gerät wieder ein.
Der Click&GoSchalter ist
verschmutzt.
Nehmen Sie den Deckel von der Schüssel,
schrauben Sie den Click& Go-Schalter gegen den
Uhrzeigersinn auf und reinigen Sie den Deckel im
Geschirrspüler. Wenn der Click&Go-Schalter
danach immer noch schmutzig ist, säubern Sie
den Deckel ein zweites Mal im Geschirrspüler.
Haben Sie keinen Geschirrspüler, können Sie den
Deckel auch eine Weile in warmem Spülwasser
einweichen und anschließend unter klarem
Wasser abspülen.
EL | Οδηγός επίλυσης προβλημάτων
Πρόβλημα
Λύση
Η
κουζινομηχανή
δεν λειτουργεί.
Όλες οι λειτουργίες, εκτός από το μπλέντερ,
πραγματοποιούνται μόνο όταν το κάλυμμα του
μπλέντερ έχει τοποθετηθεί στο μοτέρ. Ελέγξτε
εάν το κάλυμμα του μπλέντερ έχει τοποθετηθεί
σωστά στο μοτέρ (δείτε τη σελίδα 22). Επίσης
ελέγξτε εάν το καπάκι έχει εφαρμόσει σωστά
στον κάδο ανάμειξης (‘κλικ’).
Και η κανάτα
του μπλέντερ
και ο κάδος
ανάμειξης της
κουζινομηχανής
είναι
προσαρτημένα,
αλλά μόνο το
μπλέντερ
λειτουργεί.
Εάν και η κανάτα του μπλέντερ και ο κάδος
ανάμειξης της κουζινομηχανής έχουν
συναρμολογηθεί σωστά, μόνο το μπλέντερ
λειτουργεί. Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε τον
κάδο ανάμειξης της κουζινομηχανής,
αφαιρέστε την κανάτα του μπλέντερ και
τοποθετήστε το κάλυμμα του μπλέντερ στο
μοτέρ (δείτε τη σελίδα 22).
Ο στείφτης δεν
λειτουργεί.
Όλες οι λειτουργίες, εκτός από το μπλέντερ,
πραγματοποιούνται μόνο όταν το κάλυμμα του
μπλέντερ έχει τοποθετηθεί στο μοτέρ. Ελέγξτε
εάν το κάλυμμα του μπλέντερ έχει τοποθετηθεί
σωστά στο μοτέρ (δείτε τη σελίδα 22). Επίσης
ελέγξτε εάν ο κώνος έχει συναρμολογηθεί
σωστά στο σουρωτήρι.
Το μπλέντερ δεν Ελέγξτε εάν η κανάτα του μπλέντερ έχει
λειτουργεί.
τοποθετηθεί σωστά πάνω στο μοτέρ.
Πρόβλημα
Λύση
Η συσκευή δεν
ενεργοποιείται.
Όλες οι λειτουργίες, εκτός από το μπλέντερ,
πραγματοποιούναι μόνο όταν το κάλυμμα του
μπλέντερ έχει τοποθετηθεί στο μοτέρ. Ελέγξτε
εάν το κάλυμμα του μπλέντερ έχει τοποθετηθεί
σωστά στο μοτέρ (δείτε τη σελίδα 22). Εάν
θέλετε να χρησιμοποιήσετε την
κουζινομηχανή, ελέγξτε εάν το καπάκι έχει
τοποθετηθεί σωστά στον κάδο ανάμειξης
(΄κλικ’). Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε το
μπλέντερ, βεβαιωθείτε ότι η κανάτα του
μπλέντερ έχει τοποθετηθεί σωστά πάνω στο
μοτέρ.
Η συσκευή
σταματά
ξαφνικά να
λειτουργεί.
Η θερμική ασφάλεια διακοπής λειτουργίας έχει
πιθανόν διακόψει την παροχή ρεύματος στη
συσκευή γιατί η συσκευή έχει υπερθερμανθεί.
1) Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα 2)
Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει για 60 λεπτά
3) Συνδέστε το φις στην πρίζα 4)
Ενεργοποιήστε ξανά τη συσκευή.
Βρωμιά έχει
εισχωρήσει
μέσα στο
κουμπί Click &
Go.
Αφαιρέστε το καπάκι από τον κάδο ανάμειξης,
ξεβιδώστε το κουμπί Click & Go γυρίζοντάς το
αριστερόστροφα και καθαρίστε το καπάκι στο
πλυντήριο πιάτων. Εάν εξακολουθεί να υπάρχει
βρωμιά στο κουμπί Click & Go, καθαρίστε το
καπάκι στο πλυντήριο πιάτων για δεύτερη
φορά. Εάν δεν έχετε πλυντήριο πιάτων,
μπορείτε επίσης να αφήσετε το καπάκι να
μουλιάσει για λίγο σε ζεστό νερό με λίγο υγρό
απορρυπαντικό και μετά να το ξεπλύνετε με
φρέσκο νερό.
ES | Guía de resolución de problemas
Problema
Solución
El robot de
cocina no
funciona.
Todas las funciones, excepto la batidora, sólo
funcionan cuando la tapa de la batidora está
colocada en la unidad motora. Compruebe que la
tapa de la batidora esté bien colocada en la unidad
motora (consulte la página 22). Compruebe
también que la tapa se haya fijado correctamente
en el recipiente (“clic”).
Tanto la jarra
de la batidora
como el
recipiente del
robot de cocina
están colocados,
pero sólo
funciona la
batidora.
Si se han colocado correctamente la jarra de la
batidora y el recipiente del robot de cocina, sólo
funcionará la batidora. Si desea utilizar el recipiente
del robot de cocina, quite la jarra de la batidora y
coloque la tapa de la batidora en la unidad motora
(consulte la página 22).
El exprimidor
no funciona.
Todas las funciones, excepto la batidora, sólo
funcionan cuando la tapa de la batidora está
colocada en la unidad motora. Compruebe que la
tapa de la batidora esté bien colocada en la unidad
motora (consulte la página 22). Compruebe
también que el cono esté fijado correctamente en
el tamiz.
La batidora no
funciona.
Compruebe que la jarra de la batidora esté
colocada correctamente en la unidad motora.
65
Problema
Solución
El aparato no
se enciende.
Todas las funciones, excepto la batidora, sólo
funcionan si la tapa de la batidora está colocada en
la unidad motora. Compruebe que la tapa de la
batidora esté bien puesta en la unidad motora
(consulte la página 22). Si desea utilizar el robot de
cocina, compruebe que la tapa se ha fijado
correctamente en el recipiente (“clic”). Si, en
cambio, desea utilizar la batidora, asegúrese de que
la jarra de la batidora esté colocada correctamente
en la unidad motora.
El aparato ha
dejado de
funcionar de
repente.
Ha penetrado
suciedad en el
botón Click &
Go.
66
Es probable que el disyuntor térmico de seguridad
haya interrumpido el suministro eléctrico del
aparato ya que se ha calentado en exceso. Realice
lo siguiente: 1) Desenchufe el aparato. 2) Deje que
el aparato se enfríe durante 60 minutos. 3) Enchufe
la clavija en la toma de corriente. 4) Vuelva a
encender el aparato.
Quite la tapa del recipiente, desatornille el botón
Click & Go girándolo en sentido contrario al de las
agujas del reloj y lave la tapa en el lavavajillas. Si el
botón Click & Go sigue sucio, vuelva a lavar la tapa
en el lavavajillas. Si no tiene lavavajillas, puede dejar
la tapa en agua caliente con un poco de
detergente líquido durante un tiempo y luego
enjuagarla bajo el grifo con agua limpia.
FI | Vianmääritys
Ongelma
Ratkaisu
Monitoimikone ei
toimi.
Muut osat kuin tehosekoitin toimivat vain, kun
sekoittimen kansi on kiinnitetty runkoon. Tarkista,
että tehosekoittimen kansi on kunnolla kiinni
rungossa (katso sivu 22). Tarkista myös, että
kulhon kansi on napsahtanut kunnolla paikalleen.
Sekä
tehosekoittimen
kannu että
monitoimikoneen
kulho ovat
paikallaan, mutta
vain tehosekoitin
toimii.
Jos sekä tehosekoittimen kannu että
monitoimikoneen kulho on asennettu oikein, vain
tehosekoitin toimii. Jos haluat käyttää
monitoimikoneen kulhoa, poista tehosekoittimen
kannu ja aseta tehosekoittimen kansi paikalleen
rungon päälle (katso sivu 22).
Sitruspuserrin ei
toimi.
Muut osat kuin tehosekoitin toimivat vain, kun
sekoittimen kansi on kiinnitetty runkoon. Tarkista,
että tehosekoittimen kansi on kunnolla kiinni
rungossa (katso sivu 22). Tarkista myös, että
puserrinosa on kunnolla kiinni siivilässä.
Tehosekoitin ei
toimi.
Tarkista, että tehosekoittimen kannu on
kiinnitetty kunnolla runkoon.
Laite ei käynnisty.
Muut osat kuin tehosekoitin toimivat vain, kun
sekoittimen kansi on kiinnitetty runkoon. Tarkista,
että tehosekoittimen kansi on kunnolla kiinni
rungossa (katso sivu 22). Jos haluat käyttää
monitoimikonetta, tarkista, että kansi on
napsahtanut kunnolla kiinni kulhoon. Jos haluat
käyttää tehosekoitinta, varmista, että
tehosekoittimen kannu on kunnolla kiinni
rungossa.
Ongelma
Ratkaisu
Problème
Solution
Laite lakkaa
yhtäkkiä
toimimasta.
Lämpökytkin on todennäköisesti katkaissut
laitteesta virran, koska laite on kuumentunut
liikaa. 1) Irrota pistotulppa pistorasiasta. 2) Anna
laitteen jäähtyä 60 minuuttia. 3) Liitä pistotulppa
pistorasiaan. 4) Kytke laitteeseen uudelleen virta.
Le presseagrumes ne
fonctionne pas.
Click & Go painikkeeseen on
päässyt likaa.
Ota kansi pois kulhosta, irrota Click & Go painike kiertämällä sitä vastapäivään ja puhdista
kansi astianpesukoneessa. Jos Click & Go painikkeessa on edelleen likaa, toista konepesu.
Voit myös antaa kannen liota lämpimässä
vedessä, johon on lisätty astianpesuainetta, ja
huuhdella sitten kannen puhtaalla vedellä.
Toutes les fonctions, à l’exception du blender,
fonctionnent uniquement lorsque le capuchon du
blender est fixé sur le bloc moteur. Assurez-vous
que le capuchon du blender est correctement fixé
sur le bloc moteur (voir page 22). Vérifiez
également que le cône est correctement fixé sur le
filtre.
Le blender ne
fonctionne pas.
Vérifiez que le bol mélangeur est correctement
fixé au bloc moteur.
L’appareil ne
peut pas être
mis en marche.
Toutes les fonctions, à l’exception du blender,
fonctionnent uniquement lorsque le capuchon du
blender est fixé sur le bloc moteur. Assurez-vous
que le capuchon du blender est correctement fixé
sur le bloc moteur (voir page 22). Si vous voulez
utiliser le robot ménager, vérifiez que le couvercle
est correctement fixé au bol (clic). Si vous voulez
utiliser le blender, vérifiez que le bol mélangeur est
correctement fixé sur le bloc moteur.
L’appareil s’est
arrêté
brusquement.
Le dispositif anti-surchauffe a probablement coupé
l’alimentation suite à une surchauffe. 1)
Débranchez l’appareil. 2) Laissez l’appareil refroidir
pendant 60 minutes. 3) Branchez à nouveau
l’appareil. 4) Remettez l’appareil en marche.
De la poussière
s’est logée dans
le bouton
Click & Go.
Retirez le couvercle du bol, dévissez le bouton
Click & Go en tournant dans le sens inverse des
aiguilles d’une montre et nettoyez-le au lavevaisselle. Si le bouton est encore sale, nettoyez-le
au lave-vaisselle une seconde fois. Si vous n’avez
pas de lave-vaisselle, faites tremper le couvercle
dans de l’eau chaude savonneuse pendant quelque
temps, puis rincez-le à l’eau claire.
FR | Dépannage
Problème
Solution
Le robot
ménager ne
fonctionne pas.
Toutes les fonctions, à l’exception du blender,
fonctionnent uniquement lorsque le capuchon du
blender est fixé sur le bloc moteur. Assurez-vous
que le capuchon du blender est correctement fixé
sur le bloc moteur (voir page 22). Vérifiez
également que le couvercle est correctement
enclenché sur le bol (vous devez avoir entendu un
clic).
Le bol
mélangeur et le
bol du robot
ménager sont
fixés, mais seul
le blender
fonctionne.
Si le bol mélangeur et le bol du robot ménager ont
été correctement fixés, seul le blender
fonctionnera. Si vous voulez utiliser le bol du robot
ménager, détachez le bol mélangeur et montez le
capuchon du blender sur le bloc moteur (voir
page 22).
67
IT | Risoluzione dei guasti
68
Problema
Soluzione
Il robot da
cucina non
funziona.
È possibile eseguire le funzioni, ad eccezione del
frullatore, soltanto se il tappo del frullatore è
montato sul gruppo motore. Verificate che il
tappo sia montato correttamente (vedere pagina
22) e che il coperchio sia bloccato in posizione sul
recipiente (quando si blocca emette un suono di
scatto).
Sono stati
montati sia il
vaso del
frullatore che il
recipiente, ma
funziona solo il
frullatore.
Se sono stati montati correttamente sia il vaso del
frullatore che il recipiente, funzionerà solo il
frullatore. Se volete usare il recipiente del robot,
togliete il vaso frullatore e inserite il tappo del
frullatore sul gruppo motore (vedere pagina 22).
Lo spremiagrumi
non funziona.
È possibile eseguire le funzioni, ad eccezione del
frullatore, soltanto se il tappo del frullatore è
montato sul gruppo motore. Verificate che il
tappo del frullatore sia montato correttamente
sul gruppo motore (vedere pagina 22) e che il
cono sia montato correttamente sul setaccio.
Il frullatore non
funziona.
Verificate che il vaso frullatore sia montato
correttamente sul gruppo motore.
Problema
Soluzione
È impossibile
accendere
l’apparecchio.
È possibile eseguire le funzioni, ad eccezione del
frullatore, soltanto se il tappo del frullatore è
montato sul gruppo motore. Verificate che il
tappo del frullatore sia montato correttamente
sul gruppo motore (vedere pagina 22). Se
desiderate utilizzare il robot, verificate che il
coperchio sia montato correttamente sul
recipiente (quando si blocca emette un suono di
scatto). Se desiderate utilizzare il frullatore,
accertatevi che il vaso del frullatore sia montato
correttamente sul gruppo motore.
L’apparecchio
smette
improvvisamente
di funzionare.
Probabilmente il dispositivo di spegnimento
automatico ha interrotto l’erogazione di energia
elettrica a causa di un surriscaldamento. 1)
Togliete la spina dall’apparecchio. 2) Lasciate
raffreddare l’apparecchio per 60 minuti. 3)
Rimettete la spina nella presa. 4) Riaccendete
l’apparecchio.
È entrato dello
sporco nel
pulsante Click &
Go.
Togliete il coperchio dal recipiente, svitate il
pulsante Click & Go girando in senso antiorario e
lavate il coperchio in lavastoviglie. Nel caso ci
fosse ancora dello sporco nel pulsante Click & Go,
lavate una seconda volta il coperchio. Se non
avete la lavastoviglie, potete anche lasciare il
coperchio immerso in acqua tiepida con l’aggiunta
di un po’ di detersivo, per poi risciacquarlo sotto
l’acqua corrente.
NL | Problemen oplossen
Probleem
Oplossing
De keukenmachine
werkt niet.
Alle functies behalve de blender werken alleen
als de blenderkap op de motorunit is bevestigd.
Controleer of de blenderkap goed op de
motorunit is bevestigd (zie pagina 22).
Controleer ook of het deksel goed op de kom
is vergrendeld (‘klik’).
Zowel de
blenderkan als de
keukenmachinekom
is geplaatst, maar
alleen de blender
werkt.
Als zowel de blenderkan als de
keukenmachinekom goed is gemonteerd, werkt
alleen de blender. Als u de keukenmachinekom
wilt gebruiken, verwijder dan de blenderkan en
bevestig de blenderkap op de motorunit (zie
pagina 22).
De citruspers werkt Alle functies behalve de blender werken alleen
niet.
als de blenderkap op de motorunit is bevestigd.
Controleer of de blenderkap goed op de
motorunit is bevestigd (zie pagina 22).
Controleer ook of de perskegel goed in de
zeef is bevestigd.
De blender werkt
niet.
Controleer of de blenderkan goed op de
motorunit is gemonteerd.
Het apparaat kan
niet worden
ingeschakeld.
Alle functies behalve de blender werken alleen
als de blenderkap op de motorunit is bevestigd.
Controleer of de blenderkap goed op de
motorunit is bevestigd (zie pagina 22). Als u de
keukenmachine wilt gebruiken, controleer dan
of het deksel goed op de kom is bevestigd
(‘klik’). Als u de blender wilt gebruiken,
controleer dan of de blenderkan goed op de
motorunit is bevestigd.
Probleem
Oplossing
Het apparaat stopt
opeens.
De oververhittingsbeveiliging heeft de
stroomtoevoer naar het apparaat waarschijnlijk
afgesneden omdat het apparaat oververhit was
geraakt. 1) Trek de stekker uit het stopcontact.
2) Laat het apparaat 60 minuten afkoelen. 3)
Steek de stekker weer in het stopcontact. 4)
Schakel het apparaat weer in.
Er is vuil in de Click
& Go-knop
terechtgekomen.
Neem het deksel van de kom, schroef de Click
& Go-knop los door deze linksom te draaien
en maak het deksel schoon in de
vaatwasmachine. Als er hierna nog steeds vuil
in de Click & Go-knop zit, maakt u het deksel
nogmaals schoon in de vaatwasmachine. Als u
geen vaatwasmachine hebt, kunt u het deksel
ook in warm water met wat afwasmiddel laten
weken en het vervolgens met schoon water
afspoelen.
NO | Feilsøking
Problem
Løsning
Foodprocessoren
virker ikke.
Alle funksjonene unntatt hurtigmikseren
fungerer bare når hurtigmikserhetten er
festet på motorenheten. Kontroller om
hurtigmikserhetten er riktig festet på
motorenheten (se side 22). Kontroller også
om lokket sitter ordentlig på bollen (festes
med et klikk).
69
Problem
Løsning
Problem
Løsning
Både mikserkannen
og
foodprocessorbollen
er montert, men det
er bare
hurtigmikseren som
virker.
Hvis både mikserkannen og
foodprocessorbollen er riktig montert, vil
bare hurtigmikseren virke. Hvis du vil bruke
foodprocessorbollen, fjerner du
mikserkannen og fester hurtigmikserhetten
på motorenheten (se side 22).
Click & Go-knappen
er skitnet til.
Ta lokket av bollen, ta av Click & Goknappen ved å skru den mot klokken, og
rengjør lokket i oppvaskmaskinen. Hvis Click
& Go-knappen fremdeles er skitten, vasker
du den i oppvaskmaskinen en gang til. Hvis
du ikke har en oppvaskmaskin, bløtlegger du
den en stund i varmt vann med litt
oppvaskmiddel, og skyller den deretter under
springen.
Sitruspressen fungerer Alle funksjonene unntatt hurtigmikseren
ikke.
fungerer bare når hurtigmikserhetten er
festet på motorenheten. Kontroller om
hurtigmikserhetten er riktig festet på
motorenheten (se side 22). Kontroller også
om safttoppen sitter ordentlig i silen.
Hurtigmikseren virker
ikke.
Kontroller om mikserkannen er riktig festet
på motorenheten.
Apparatet kan ikke
slås på.
Alle funksjonene unntatt hurtigmikseren
fungerer bare når hurtigmikserhetten er
festet på motorenheten. Kontroller om
hurtigmikserhetten er riktig festet på
motorenheten (se side 22). Hvis du vil bruke
foodprocessoren, må du kontrollere om
lokket er ordentlig festet på bollen (med et
klikk). Hvis du vil bruke hurtigmikseren, må
du kontrollere at mikserkannen er ordentlig
festet til motorenheten.
Apparatet stopper
plutselig.
70
Varmesikkerhetsbryteren har sannsynligvis
brutt strømmen fordi apparatet ble
overopphetet. 1) Koble fra apparatet. 2) La
det avkjøles i 1 time. 3) Plugg ledningen i
stikkontakten. 4) Slå apparatet på igjen.
PT | Resolução de problemas
Problema
Solução
O robot não
funciona.
Todas as funções, excepto a liquidificadora, só
funcionam quando a tampa da liquidificadora está
montada no motor. Verifique se a tampa da
liquidificadora está montada correctamente no
motor (consulte a página 22). Verifique também se
a tampa foi encaixada correctamente na taça
(“clique”).
O copo
misturador e a
taça do robot
estão
colocados, mas
só o copo
funciona.
Se o copo misturador e a taça do robot tiverem
sido montados correctamente, apenas a
liquidificadora funciona. Se quiser utilizar a taça do
robot, retire o copo misturador e monte a tampa
da misturadora no motor (consulte a página 22).
Problema
Solução
Problema
Solução
O espremedor
não funciona.
Todas as funções, excepto a liquidificadora, só
funcionam quando a tampa da liquidificadora está
montada no motor. Verifique se a tampa da
liquidificadora está montada correctamente no
motor (consulte a página 22). Verifique também se
o cone foi encaixado correctamente no crivo
(“clique”).
Entrou sujidade
para o botão
Click & Go.
Retire a tampa da taça, desaperte o botão Click &
Go rodando-o para a esquerda e lave a tampa na
máquina de lavar loiça. Se continuar a existir
sujidade no botão Click & Go, lave novamente a
tampa na máquina de lavar loiça. Se não tiver
máquina de lavar loiça, também pode deixar a
tampa em água quente com um pouco de
detergente líquido e, depois, passá-la por água
limpa.
A liquidificadora Verifique se o copo misturador está montado
não funciona.
correctamente no motor.
O aparelho não
pode ser ligado.
Se o aparelho
pára
subitamente de
trabalhar.
Todas as funções, excepto a liquidificadora, só
funcionam quando a tampa da liquidificadora está
montada no motor. Verifique se a tampa da
liquidificadora está montada correctamente no
motor (consulte a página 22). Se pretende utilizar
o robot, verifique se a tampa foi encaixada
correctamente na taça (“clique”). Se pretende
utilizar a liquidificadora, certifique-se de que o
copo misturador está montado correctamente no
motor.
É provável que o dispositivo de segurança térmica
tenha desligado a alimentação para o aparelho
devido a sobreaquecimento. 1) Desligue o
aparelho da corrente. 2) Deixe que o aparelho
arrefeça durante 60 minutos. 3) Ligue a ficha à
tomada. 4) Volte a ligar o aparelho.
SV | Felsökning
Problem
Lösning
Matberedaren
fungerar inte.
Samtliga funktioner utom mixern fungerar
endast när mixerlocket är monterat på
motorenheten. Kontrollera att mixerlocket är
korrekt monterat på motorenheten (se sidan
22). Se även till att locket är ordentligt fastsatt
på skålen (ett klickljud hörs).
Både
mixerbehållaren
och
matberedarskålen
är fastsatta men
endast mixern
fungerar.
Om både mixerbehållaren och
matberedarskålen har satts fast på rätt sätt
fungerar endast mixern. Om du vill använda
matberedarskålen måste du ta bort
mixerbehållaren och sätta på mixerlocket på
motorenheten (se sidan 22).
Citruspressen
fungerar inte.
Samtliga funktioner utom mixern fungerar
endast när mixerlocket är monterat på
motorenheten. Kontrollera att mixerlocket är
korrekt monterat på motorenheten (se sidan
22). Se även till att konen är korrekt monterad i
silen.
71
Problem
Lösning
Mixern fungerar
inte.
Kontrollera att mixerbehållaren är korrekt
monterad på motorenheten.
Apparaten kan inte
slås på.
Samtliga funktioner utom mixern fungerar
endast när mixerlocket är monterat på
motorenheten. Kontrollera att mixerlocket är
korrekt monterat på motorenheten (se sidan
22). Om du vill använda matberedaren ser du
till att locket är ordentligt monterat på skålen
(ett klickljud hörs). Om du vill använda mixern
kontrollerar du att mixerbehållaren är korrekt
monterad på motorenheten.
Apparaten slutar
plötsligt fungera.
Värmesäkringen har förmodligen stängt av
strömtillförseln till apparaten därför att den har
överhettats. 1) Koppla ur apparaten. 2) Låt
apparaten svalna i 60 minuter. 3) Sätt i
stickkontakten i uttaget. 4) Slå på apparaten
igen.
Det har kommit in Ta av locket från skålen, skruva av Click & Gosmuts i Click & Go- knappen genom att vrida den moturs och diska
knappen.
locket i diskmaskinen. Om det fortfarande finns
smuts i Click & Go-knappen diskar du locket i
diskmaskinen en gång till. Om du inte har
diskmaskin kan du blötlägga locket i varmt
vatten med lite diskmedel en stund och sedan
skölja det med rent vatten.
72
TR | Sorun giderme
Sorun
Çözüm
Mutfak robotu
çalışmıyor.
Blender fonksiyonu hariç tüm fonksiyonlar yalnızca,
blender kapağı motor ünitesine takılı iken çalışır.
Blender kapağının motor ünitesine doğru şekilde
takılı olup olmadığını kontrol edin (bkz. sayfa 22).
Ayrıca kapağın kase üstündeki yerine tam oturup
oturmadığını da kontrol edin (‘klik’).
Hem blender
haznesi hem de
mutfak robotu
kasesi motor
ünitesine takılı
ama sadece
blender çalışıyor.
Motor ünitesine hem blender haznesi hem de
mutfak robotu kasesi doğru olarak takılmışsa,
sadece blender çalışır. Mutfak robotu kasesini
kullanmak isterseniz, blender haznesini çıkarın ve
blender kapağını motor ünitesine takın (bkz. sayfa
22)
Narenciye
sıkacağı
çalışmıyor.
Blender fonksiyonu hariç tüm fonksiyonlar yalnızca,
blender kapağı motor ünitesine takılı iken çalışır.
Blender kapağının motor ünitesine doğru şekilde
takılı olup olmadığını kontrol edin (bkz. sayfa 22).
Ayrıca koninin süzgece doğru şekilde takılmış olup
olmadığını da kontrol edin.
Blender
çalışmıyor.
Blender haznesinin motor ünitesine doğru şekilde
takılmış olup olmadığını kontrol edin.
Cihaz çalışmıyor. Blender fonksiyonu hariç tüm fonksiyonlar yalnızca,
blender kapağı motor ünitesine takılı iken çalışır.
Blender kapağının motor ünitesine doğru şekilde
takılı olup olmadığını kontrol edin (bkz. sayfa 22).
Mutfak robotunu kullanmak isterseniz, kapağın
kaseye doğru şekilde takılmış olup olmadığını
kontrol edin (‘klik’). Blender kullanmak isterseniz,
blender haznesinin motor ünitesine doğru şekilde
takılmış olup olmadığını kontrol edin.
Sorun
Çözüm
Cihaz aniden
duruyor.
Cihaz aşırı ısındığından dolayı termik güvenlik
sistemi cihaza gelen gücü kesmiştir. 1) Cihazı
prizden çekin. 2) Cihazın soğuması için 60 dakika
bekleyin. 3) Cihazın fişini prize takın. 4) Cihazın
tekrar çalıştırın.
Click & Go
düğmesi
kirlendi.
Kapağı kaseden çıkarın, saatin ters yönünde
çevirerek Click & Go düğmesini açın ve kapağı
bulaşık makinesinde temizleyin. Click & Go düğmesi
halen kirliyse, kapağı makinede bir kere daha yıkayın.
Bulaşık makineniz yoksa, kapağı ılık deterjanlı bir
süre beklettikten sonra temiz su ile
durulayabilirsiniz.
73
EN | Environment
,
Do not throw away the appliance with the normal household
waste at the end of its life, but hand it in at an official collection
point for recycling. By doing this, you help to preserve the
environment.
DK | Miljøhensyn
,
Apparatet må ikke smides ud sammen med det almindelige
husholdningsaffald, når det til sin tid kasseres. Aflevér det i stedet
på en kommunal genbrugsstation. På den måde er du med til at
beskytte miljøet.
DE | Umweltschutz
,
Werfen Sie das Gerät am Ende der Lebensdauer nicht in den
normalen Hausmüll. Bringen Sie es zum Recycling zu einer
offiziellen Sammelstelle. Auf diese Weise helfen Sie, die Umwelt zu
schonen.
EL | Περιβάλλον
,
Στο τέλος της ζωής της συσκευής μην την πετάξετε μαζί με τα
συνηθισμένα απορρίματα του σπιτιού σας, αλλά παραδώστε τη
σε ένα επίσημο σημείο συλλογής για ανακύκλωση. Με αυτόν
τον τρόπο, θα βοηθήσετε στην προστασία του περιβάλλοντος.
ES | Medio ambiente
,
Al final de su vida útil, no tire el aparato junto con la basura
normal del hogar. Llévelo a un punto de recogida oficial para su
reciclado. De esta manera ayudará a conservar el medio ambiente.
FI | Ympäristöasiaa
,
Älä hävitä vanhoja laitteita tavallisen talousjätteen mukana, vaan
toimita ne valtuutettuun kierrätyspisteeseen. Näin autat
vähentämään ympäristölle aiheutuvia haittavaikutuksia.
FR | Environnement
,
74
Lorsqu’il ne fonctionnera plus, ne jetez pas l’appareil avec les
ordures ménagères, mais déposez-le à un endroit assigné à cet
effet, où il pourra être recyclé.Vous contribuerez ainsi à la
protection de l’environnement.
IT | Tutela dell’ambiente
,
Per contribuire alla tutela dell’ambiente, non smaltite
l’apparecchio insieme ai rifiuti domestici, ma consegnatelo a un
centro di raccolta ufficiale.
NL | Milieu
,
Gooi het apparaat aan het einde van zijn levensduur niet weg met
het normale huisvuil, maar lever het in op een door de overheid
aangewezen inzamelpunt om het te laten recyclen. Op die manier
levert u een bijdrage aan een schonere leefomgeving.
NO | Miljø
,
Ikke kast apparatet som vanlig husholdningsavfall når det ikke kan
brukes lenger. Lever det på en gjenvinningsstasjon. Slik bidrar du
til å ta vare på miljøet.
PT | Ambiente
,
Não deite fora o aparelho junto com o lixo doméstico normal no
final da sua vida útil; entregue-o num ponto de recolha oficial para
reciclagem. Ao fazê-lo ajuda a preservar o ambiente.
SV | Miljön
,
Kasta inte apparaten i hushållssoporna när den är förbrukad.
Lämna in den för återvinning vid en officiell återvinningsstation, så
hjälper du till att skydda miljön.
TR | Çevre
,
Kullanım ömrü sonunda, cihazı normal evsel atıklarınızla birlikte
atmayın; bunun yerine, geri dönüşüm için resmi toplama noktalara
teslim edin. Böylece, çevrenin korunmasına yardımcı olursunuz
75
EN | Recipes
Fresh fruit milkshake
Do not process more than the quantities indicated in this recipe in
one go. Let the appliance cool down to room temperature before
you continue processing.
Ingredients:
- 100g bananas or strawberries
- 200ml fresh milk
- 50g vanilla ice cream
- granulated sugar to taste
, Peel the bananas or rinse and hull the strawberries. Cut the fruit
into smaller pieces. Put all the ingredients in the blender jar. , Blend until smooth.
Tip:You can use any fruit you like to make your favourite fresh fruit
milkshake.
Nourishing vegetable soup from Budapest
Ingredients:
- 120g kohlrabi
- 120g potatoes
- 180g celery
- 60g carrots
- water (fill up to 1-litre indication)
, Put the kohlrabi, potatoes, celery, carrots and water in the
blender in this order. Blend the ingredients for 5 seconds for a
coarse soup or longer for a finer result.
- 150g dal (from can)
- 150g smoked pork
- 190g crème fraîche
- 15g parsley
- salt
- fresh pepper
- 1.5 stock cubes
- 2 bay leaves
76
,
,
Put the blended ingredients in a pan and bring to the boil. Add all
other ingredients and cook for 30 minutes while stirring
constantly. Also add some water to achieve the required
consistency and taste. If you want to prepare a larger quantity of soup, let the appliance
cool down for 60 minutes after processing the ingredients for
each batch.
Fruit cake
Do not process more than the quantities indicated in this recipe in
one go. Let the appliance cool down to room temperature before you
continue processing.
Ingredients:
- 150g dates
- 225g prunes
- 100g nuts (50g almonds/50g walnuts)
- 50g raisins
- 50g sultanas
- 200g whole rye flour
- 100g wheat flour
- 100g brown sugar
- pinch of salt
- 1 sachet baking powder
- 300ml buttermilk
, Place the blade in the bowl. , Put all ingredients in the bowl and mix them for 40 seconds.
, Put the dough in a rectangular baking tin and bake it for 40
minutes at 170°C.
DK | Opskrifter
Frisk frugtmilkshake
Blend ikke større mængder end angivet i denne opskrift på én gang.
Lad apparatet afkøle til stuetemperatur, før du fortsætter med at
blende.
Ingredienser:
- 100 g bananer eller jordbær
- 2 dl frisk mælk
- 50 g vaniljeis
- Sukker efter behag
, Skræl bananerne, eller skyl jordbærrene og fjern stilken. Skær
frugten i mindre stykker. Kom alle ingredienserne i blenderglasset. , Blendes til en blød konsistens.
Tip: Du kan lave din favorit milkshake med frisk frugt af enhver slags.
Nærende grøntsagssuppe fra Budapest
Ingredienser:
- 120 g kålrabi
- 120 g kartofler
- 180 g selleri
- 60 g gulerødder
- vand (fyld op til 1 liter mærket)
, Læg kålrabi, kartofler, selleri, gulerødder i og hæld vand i
blenderen i nævnte rækkefølge.Blend ingredienserne i 5 sekunder
for en grov suppe og i lidt længere tid for et finere resultat.
- 150 g dal (fra dåse)
- 150 g røget svinekød
- 190 g cremefraiche
- 15 g persille
- salt
- friskkværnet peber
- 1,5 bouillonterninger
- 2 laurbærblade
, Kom de blendede ingredienser i en gryde, og bring dem i kog.
Tilsæt de øvrige ingredienser, og lad det koge i 30 minutter under
konstant omrøring. Tilsæt også lidt vand, til suppen har den
ønskede konsistens og smag. , Hvis du vil tilberede en større mængde suppe, skal du lade
apparatet afkøle i 60 minutter efter tilberedningen af hver portion.
Frugtkage
Blend ikke større mængder end angivet i denne opskrift på én gang.
Lad apparatet afkøle til stuetemperatur, før du fortsætter
tilberedningen.
Ingredienser:
- 150 g dadler
- 225 g svesker
- 100 g nødder (50 g mandler/50 g valnødder)
- 50 g rosiner
- 50 g små rosiner (sultanas)
- 200 g rugmel
- 100g hvedemel
- 100 g brun farin
- en knivspids salt
- 1 brev bagepulver
- 3 dl kærnemælk
, Montér knivenheden i skålen. , Kom alle ingredienserne op i skålen, og mix dem i 40 sekunder.
, Hæld dejen over i en aflang kageform, og sæt den i ovnen i 40
minutter ved 170 °C.
DE | Rezepte
Frucht-Milchshake
Verarbeiten Sie keine größeren Mengen als in diesem Rezept
angegeben. Lassen Sie das Gerät auf Zimmertemperatur abkühlen,
bevor Sie mit der Verarbeitung fortfahren.
Zutaten:
- 100 g Bananen oder Erdbeeren
- 200 ml frische Milch
- 50 g Vanille-Eis
- Nach Belieben: Kristallzucker
, Bananen schälen bzw. Erdbeeren abspülen und entstielen. Das
Obst in kleine Stücke schneiden. Alle Zutaten in den Mixbecher
geben. , Glatt mixen.
77
Tipp: Sie können jedes beliebige Obst zum Mixen Ihres LieblingsMilchshakes verwenden.
Herzhafte Gemüsesuppe aus Budapest
Zutaten:
- 120 g Kohlrabi
- 120 g Kartoffeln
- 180 g Sellerie
- 60 g Karotten
- Wasser (bis zur 1-Liter-Markierung auffüllen)
, Geben Sie Kohlrabi, Kartoffeln, Sellerie, Karotten und Wasser in
dieser Reihenfolge in den Mixer. Mixen Sie für eine grob pürierte
Suppe die Zutaten 5 Sekunden, oder länger für eine feiner
pürierte Suppe.
- 150 g Dal (aus der Dose)
- 150 g geräuchertes Schweinefleisch
- 190 g Crème Fraîche
- 15 g Petersilie
- Salz
- Frischer Pfeffer
- 1 1/2 Brühwürfel
- 2 Lorbeerblätter
, Geben Sie die gemixten Zutaten in einen Topf und bringen Sie den
Inhalt zum Kochen. Fügen Sie alle anderen Zutaten hinzu und
lassen Sie alles unter ständigem Rühren für 30 Minuten kochen.
Geben Sie etwas Wasser hinzu, um die erforderliche Konsistenz
und den gewünschten Geschmack zu erzielen. , Wenn Sie eine größere Menge Suppe zubereiten möchten, lassen
Sie das Gerät 60 Minuten lang abkühlen, bevor Sie mit der
Verarbeitung einer weiteren Füllung fortfahren.
Englischer Früchtekuchen (Fruit cake)
Verarbeiten Sie keine größeren Mengen als in diesem Rezept
angegeben. Lassen Sie das Gerät auf Raumtemperatur abkühlen, bevor
Sie mit der Verarbeitung fortfahren.
78
Zutaten:
- 150 g Datteln
- 225 g Backpflaumen
- 100 g Nüsse (50 g Mandeln, 50 g Walnüsse)
- 50 g Rosinen
- 50 g Sultaninen
- 200 g Roggen-Vollkornmehl
- 100 g Weizenmehl
- 100 g brauner Zucker
- Prise Salz
- 1 Beutel Backpulver
- 300 ml Buttermilch
, Setzen Sie die Messereinheit in die Schüssel. , Geben Sie alle Zutaten in die Schüssel und rühren Sie sie
40 Sekunden lang.
, Füllen Sie den Teig in eine rechteckige Kastenform und backen Sie
die Mischung 40 Minuten bei 170 C.
EL | Συνταγές
Μιλκσέικ φρέσκων φρούτων
Μην επεξεργάζεστε μεγαλύτερες ποσότητες από αυτές που
αναφέρονται σε αυτή τη συνταγή σε μία παρτίδα. Αφήστε τη
συσκευή να κρυώσει σε θερμοκρασία περιβάλλοντος
πριν συνεχίσετε την επεξεργασία.
Υλικά:
- 100 γρ. μπανάνες ή φράουλες
- 200 ml φρέσκο γάλα
- 50 γρ. παγωτό βανίλια
- τριμμένη ζάχαρη για γεύση
, Ξεφλουδίστε τις μπανάνες ή ξεπλύνετε και καθαρίστε τις
φράουλες. Κόψτε τα φρούτα σε μικρότερα κομμάτια.
Τοποθετήστε όλα τα υλικά στην κανάτα του μπλέντερ. , Ανακατέψτε μέχρι να γίνει το μίγμα ομοιόμορφο.
Συμβουλή: Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όποια φρούτα θέλετε για να
φτιάξετε το αγαπημένο σας μιλκσέικ με φρέσκα φρούτα.
Θρεπτική σούπα λαχανικών Βουδαπέστης
Υλικά:
- 120 γρ. γογγύλια
- 120 γρ. πατάτες
- 180 γρ. σέλινο
- 60 γρ. καρότα
- νερό (γεμίστε μέχρι την ένδειξη 1-λίτρου)
, Βάλτε τα γογγύλια, τις πατάτες, το σέλινο, τα καρότα και το
νερό στο μπλέντερ με αυτή τη σειρά. Ανακατέψτε τα υλικά στο
μπλέντερ για 5 δευτερόλεπτα εάν θέλετε η σούπα σας να έχει
κομμάτια από τα υλικά ή περισσότερο για να ενoποιηθούν όλα
τα υλικά.
- 150 γρ. dal (από κονσέρβα)
- 150 γρ. καπνιστό χοιρινό
- 190 γρ. κρέμα γάλακτος
- 15γρ. μαϊντανό
- αλάτι
- φρέσκο πιπέρι
- 1,5 κύβο ζωμού
- 2 φύλλα δάφνης
, Τοποθετήστε τα αλεσμένα υλικά σε μια κατσαρόλα και αφήστε
τα να πάρουν βράση. Προσθέστε όλα τα υπόλοιπα υλικά και
μαγειρέψτε τα για 30 λεπτά ενώ ανακατεύετε συνεχώς.
Προσθέστε επίσης λίγο νερό για να επιτύχετε την απαιτούμενη
πυκνότητα και γεύση. , Εάν θέλετε να ετοιμάσετε μεγαλύτερη ποσότητα σούπας,
αφήστε τη συσκευή να κρυώσει για 60 λεπτά αφού
επεξεργαστείτε τα υλικά για κάθε παρτίδα.
Κέικ φρούτων
Μην επεξεργάζεστε μεγαλύτερες ποσότητες από αυτές που
αναφέρονται σε αυτή τη συνταγή σε μία παρτίδα. Αφήστε τη
συσκευή να κρυώσει σε θερμοκρασία δωματίου πριν συνεχίσετε
την επεξεργασία.
Υλικά:
- 150 γρ. χουρμάδες
- 225 γρ. ξερά δαμάσκηνα
- 100 γρ. ξηροί καρποί (50 γρ. αμύγδαλα/50 γρ. καρύδια)
- 50 γρ. σταφίδες
- 50 γρ. σουλτανίνες
- 200 γρ. αλεύρι ολικής αλέσεως
- 100 γρ. σιτάλευρο
- 100 γρ. καφέ ζάχαρη
- μια πρέζα αλάτι
- 1 φακελάκι μπέικιν πάουντερ
- 300 ml πλήρες γάλα
, Τοποθετήστε τις λεπίδες στον κάδο ανάμειξης , Βάλτε όλα τα υλικά στον κάδο ανάξειξης και ανακατέψτε τα για
40 δευτερόλεπτα.
, Βάλτε τη ζύμη σε ορθογώνιο ταψί και ψήστε τη για 40 λεπτά
στους 170°C.
ES | Recetas
Batido de frutas frescas
No procese de una vez más cantidad de la indicada en la receta. Deje
que el aparato se enfríe a temperatura ambiente antes de continuar
procesando.
Ingredientes
- 100 g de plátanos o de fresas
- 200 ml de leche fresca
- 50 g de helado de vainilla
- Azúcar granulado al gusto
, Pele los plátanos o lave y quite el rabito a las fresas. Corte la fruta
en trozos pequeños. Ponga todos los ingredientes en la jarra de la
batidora. , Bata hasta obtener una mezcla homogénea.
Consejo: Puede utilizar la fruta que desee para hacer su batido de frutas
frescas preferido.
79
Nutritiva crema de verduras de Budapest
Ingredientes
- 120 g de colinabo
- 120 g de patatas
- 180 g de apio
- 60 g de zanahorias
- Agua (llene hasta la marca de 1 litro)
, Ponga el colinabo, las patatas, el apio, las zanahorias y el agua en la
batidora en este orden. Bata los ingredientes durante 5 segundos
para obtener una sopa de textura gruesa, o durante más tiempo
para una textura más fina.
- 150 g de legumbres (envasadas)
- 150 g de carne de cerdo ahumada
- 190 g de nata fresca
- 15 g de perejil
- Sal
- Pimienta fresca
- Una pastilla y media de caldo
- 2 hojas de laurel
, Ponga los ingredientes batidos en una olla y llévelos a ebullición.
Añada los demás ingredientes y manténgalos hirviendo durante
30 minutos sin dejar de remover. Añada también agua para
conseguir la consistencia y el sabor deseados. , Si desea preparar una cantidad mayor de sopa, deje que el aparato
se enfríe durante 60 minutos después de procesar los
ingredientes de cada lote.
Pan de frutas
No procese a la vez una cantidad superior a la indicada en la receta.
Deje que el aparato se enfríe a temperatura ambiente antes de
continuar procesando.
Ingredientes
- 150 g de dátiles
- 225 g de ciruelas
- 100 g de frutos secos (50 g de almendras / 50 g de nueces)
- 50 g de pasas
80
,
,
,
50 g de sultanas
200 g de harina de centeno
100 g de harina de trigo
100 g de azúcar moreno
una pizca de sal
1 sobrecito de levadura en polvo
300 ml de suero de leche
Coloque las cuchillas en el recipiente. Ponga todos los ingredientes en el recipiente y mézclelos durante
40 segundos.
Coloque la masa en un molde para horno rectangular y hornéelo
durante 40 minutos a una temperatura de 170 °C.
FI | Reseptejä
Pirtelö
Älä käsittele kerralla enempää aineksia kuin tässä ohjeessa mainitaan.
Anna laitteen jäähtyä huoneenlämpöiseksi, ennen kuin jatkat käyttöä.
Aineet:
- 100 g banaania tai mansikoita
- 2 dl maitoa
- 50 g vaniljajäätelöä
- sokeria maun mukaan
, Kuori banaanit tai huuhtele mansikat ja poista niistä kannat.
Leikkaa hedelmät pieniksi paloiksi. Laita kaikki aineet
tehosekoittimen kannuun. , Sekoita, kunnes juoma on tasaisesti vaahdottunut.
Vinkki:Voit halutessasi käyttää pirtelössä myös muita tuoreita hedelmiä.
Ravitseva budapestiläinen kasviskeitto
Aineet:
- 120 g kyssäkaalia
- 120 g perunoita
- 180 g selleriä
- 60 g porkkanaa
- vettä (täytä litran merkkiin asti)
,
,
,
Laita kyssäkaali, perunat, selleri, porkkanat ja vesi sekoittimeen
tässä järjestyksessä. Hienonna aineksia 5 sekuntia karkeaa keittoa
varten ja pidempään hienoa keittoa varten.
150 g dalia (purkista)
150 g savustettua sianlihaa
190 g crème fraîchea
15 g persiljaa
suolaa
tuoretta pippuria
1,5 liemikuutiota
2 laakerinlehteä
Kaada sekoitetut ainekset kattilaan ja kiehauta. Lisää muut
ainekset ja keitä 30 minuuttia koko ajan sekoittaen. Lisää vettä,
jotta keiton koostumus on sopiva, ja maista. Jos haluat valmistaa suuren annoksen keittoa, anna sekoittimen
jäähtyä 60 minuuttia jokaisen aineserän jälkeen.
Hedelmäkakku
Älä käsittele kerralla enempää aineksia kuin tässä ohjeessa mainitaan.
Anna laitteen jäähtyä huoneenlämpöiseksi, ennen kuin jatkat käyttöä.
Aineet:
- 150 g taateleita
- 225 g luumuja
- 100 g pähkinöitä (50 g manteleita / 50 g saksanpähkinöitä)
- 50 g rusinoita
- 50 g sulttaanirusinoita
- 200 g täysjyväruisjauhoja
- 100 g vehnäjauhoja
- 100 g fariinisokeria
- Ripaus suolaa
- Leivinjauhetta
- 300 ml kirnupiimää
, Aseta terä kulhoon. , Laita kaikki aineet kulhoon ja sekoita 40 sekuntia.
, Kaada taikina suorakulmaiseen kakkuvuokaan ja paista 40
minuuttia 170 C:n lämpötilassa.
FR | Recettes
Milk-shake aux fruits frais
Ne préparez pas en une fois une quantité d’aliments supérieure à
celle indiquée dans cette recette. Laissez refroidir l’appareil à
température ambiante avant de poursuivre.
Ingrédients :
- 100 g de bananes ou de fraises
- 200 ml de lait frais
- 50 g de glace à la vanille
- sucre semoule (selon votre goût)
, Pelez les bananes et nettoyez les fraises. Coupez-les en morceaux.
Mettez tous les ingrédients dans le bol mélangeur. , Faites fonctionner l’appareil jusqu’à l’obtention d’une consistance
onctueuse.
Conseil : Utilisez les fruits que vous voulez pour préparer un délicieux milkshake à votre goût.
Soupe de légumes de Budapest
Ingrédients :
- 120 g de chou-rave
- 120 g de pommes de terre
- 180 g de céleri
- 60 g de carottes
- eau (remplissez jusqu’à l’indication d’1 litre)
, Introduisez, dans l’ordre, le chou-rave, les pommes de terre, le
céleri, les carottes et l’eau dans le bol mélangeur. Faites
fonctionner l’appareil pendant 5 secondes pour obtenir une
soupe épaisse ou plus longtemps pour une soupe moins épaisse.
- 150 g de lentilles (en boîte)
- 150 g de porc fumé
- 190 g de crème fraîche
- 15 g de persil
- sel
- poivre
- 1,5 cube de bouillon
81
,
,
2 feuilles de laurier
Placez les ingrédients préparés dans une casserole et portez à
ébullition. Ajoutez le reste des ingrédients et laissez mijoter
30 minutes tout en remuant régulièrement. Ajoutez également un
peu d’eau pour obtenir la consistance et le goût souhaités. Si vous voulez préparer de plus grandes quantités de soupe,
laissez refroidir l’appareil pendant 60 minutes entre chaque
utilisation.
Cake aux fruits
Ne préparez pas en une seule fois une quantité d’aliments supérieure
à celle indiquée dans cette recette. Laissez refroidir l’appareil à
température ambiante avant de poursuivre.
Ingrédients :
- 150 g de dattes
- 225 g de pruneaux
- 100 g de noix/amandes (50 g de chaque)
- 50 g de raisins secs
- 50 g de raisins de Smyrne
- 200 g de farine de seigle complète
- 100 g de farine de blé
- 100 g de cassonade
- 1 pincée de sel
- 1 sachet de levure
- 300 g de babeurre
, Place la lame dans le bol. , Mettez tous les ingrédients dans le bol et mélangez-les pendant
40 secondes.
, Versez la pâte dans un moule rectangulaire et faites cuire pendant
40 minutes à 170 °C.
82
IT | Ricette
Frullato di frutta fresca
non introducete quantità superiori a quelle indicate in questa ricetta.
Se desiderate frullare quantità superiori, prima di procedere con un
ulteriore carico, lasciate raffreddare l’apparecchio fino a temperatura
ambiente.
Ingredienti:
- 100 g di banane o fragole
- 200 ml di latte fresco
- 50 g di gelato alla vaniglia
- zucchero semolato a piacere
, Sbucciate le banane o lavate e pulite le fragole. Tagliate la frutta a
pezzettini. Mettete tutti gli ingredienti nel vaso del frullatore. , Frullate fino a ottenere un composto liscio e cremoso.
Consiglio: potete usare la frutta che preferite, per ottenere frullati sempre
diversi.
Zuppa di verdure budapestina
Ingredienti:
- 120 g di cavolo rapa
- 120 g di patate
- 180 g di sedano
- 60 g di carote
- acqua (riempire fino alla tacca di 1 litro)
, Introducete nel frullatore il cavolo rapa, le patate, il sedano, le
carote e l’acqua nell’ordine indicato. Frullate per 5 secondi in
modo da ottenere una miscela grossolana o più a lungo per una
miscela più fine.
- 150 g di ceci in scatola
- 150 g di maiale affumicato
- 190 g di crème fraîche
- 15 g di prezzemolo
- sale
- pepe fresco
- 1,5 dadi
,
,
2 foglie di alloro
Versate gli ingredienti frullati in una casseruola e portateli a
ebollizione. Aggiungete gli ingredienti rimasti e cuocete per 30
minuti mescolando continuamente. Aggiungete anche un po’
d’acqua per ottenere la giusta consistenza e il sapore ottimale. Se desiderate preparare quantità superiori di zuppa, lasciate
raffreddare l’apparecchio per 60 minuti dopo aver lavorato gli
ingredienti della dose indicata nella ricetta.
Torta alla frutta
non introducete quantità superiori a quelle indicate in questa ricetta.
Se desiderate frullare quantità superiori, prima di procedere con un
ulteriore carico, lasciate raffreddare l’apparecchio fino a temperatura
ambiente.
Ingredienti:
- 150 g di datteri
- 225 g di prugne secche
- 100 g di frutta secca (50 g di mandorle e 50 g di noci)
- 50 g di uva passa
- 50 g di uva sultanina
- 200 g di farina di segale integrale
- 100 g di farina bianca
- 100 g di zucchero di canna
- un pizzico di sale
- 1 bustina di lievito
- 300 ml di siero di latte
, Inserite le lame nel recipiente. , Mettete tutti gli ingredienti nel recipiente e frullate per circa 40
secondi.
, Mettete l’impasto in una teglia rettangolare e fate cuocere per 40
minuti a 170 °C.
NL | Recepten
Milkshake van verse vruchten
Verwerk niet meer tegelijk dan de hoeveelheden die zijn aangegeven
in het recept. Laat het apparaat afkoelen tot kamertemperatuur voor
u verdergaat.
Ingrediënten:
- 100 g bananen of aardbeien
- 200 ml verse melk
- 50 g vanille-ijs
- kristalsuiker naar smaak
, Pel de bananen of spoel de aardbeien en verwijder de kroontjes.
Snijd de vruchten in kleinere stukken. Doe alle ingrediënten in de
blenderkan. , Laat het apparaat werken tot er een glad mengsel is ontstaan.
Tip U kunt elk soort fruit dat u lekker vindt gebruiken om een verse
milkshake te maken.
Voedzame groentesoep uit Boedapest
Ingrediënten:
- 120 g koolrabi
- 120 g aardappelen
- 180 g bleekselderij
- 60 g wortels
- water (aanvullen tot 1-literstreepje)
, Doe de koolrabi, aardappelen, bleekselderij, wortels en het water
in de hier beschreven volgorde in de blender. Laat het apparaat 5
seconden werken voor een grove soep of langer voor een gladder
resultaat.
- 150 g dal (uit blik)
- 150 g gerookt varkensvlees
- 190 g crème fraîche
- 15 g peterselie
- zout
- verse peper
- 1,5 bouillonblokje
83
,
,
2 laurierblaadjes
Breng de verwerkte ingrediënten in een pan aan de kook.Voeg
alle andere ingrediënten toe en laat het geheel al roerende 30
minuten doorkoken.Voeg ook wat water toe voor de gewenste
dikte en smaak. Als u een grotere hoeveelheid soep wilt maken, dan dient u het
apparaat 60 minuten te laten afkoelen na de verwerking van
iedere portie.
Vruchtencake
Verwerk niet meer tegelijk dan de hoeveelheden die zijn aangegeven
in het recept. Laat het apparaat afkoelen tot kamertemperatuur voor
u verdergaat.
Ingrediënten:
- 150 g dadels
- 225 g gedroogde pruimen
- 100 g noten (50 g amandelen/50 g walnoten)
- 50 g gewone rozijnen
- 50 g sultana’s
- 200 g volkorenroggebloem
- 100 g tarwebloem
- 100 g rietsuiker
- snufje zout
- 1 zakje bakpoeder
- 300 ml karnemelk
, Plaats het mes in de kom. , Doe alle ingrediënten in de kom en meng ze 40 seconden.
, Doe het deeg in een rechthoekig bakblik en bak de cake 40
minuten op 170°C.
NO | Oppskrifter
Frisk fruktmilkshake
Ikke bearbeid mer enn mengden som indikeres i denne oppskriften,
på én gang. La apparatet kjøle seg ned til romtemperatur før du
fortsetter bearbeidingen.
84
Ingredienser:
- 100 g bananer eller jordbær
- 2 dl melk
- 50 g vaniljeis
- smak til med sukker
, Skrell bananene eller rens og fjern stilkene på jordbærene. Del
frukten opp i mindre biter. Ha alle ingrediensene i
hurtigmikserkannen. , Bland til du får en jevn blanding.
Tips: Du kan bruke alle typer frukt til å lage frisk fruktmilkshake.
Næringsrik grønnsakssuppe fra Budapest
Ingredienser:
- 120 g kålrot
- 120 g poteter
- 180 g selleri
- 60 g gulrot
- vann (fyll opp til énlitersmerket)
, Legg kålrot, poteter, selleri, gulrøtter og vann i hurtigmikseren i
denne rekkefølgen. Bland ingrediensene i fem sekunder hvis du vil
ha en grov suppe, eller lenger hvis du ønsker et mer finhakket
resultat.
- 150 g linser (hermetiske)
- 150 g røkt svinekjøtt
- 190 g crème fraîche
- 15 g persille
- salt
- nykvernet pepper
- 1,5 buljongterning
- 2 laurbærblader
, Ha de blandede ingrediensene i en panne og la det koke opp.
Tilsett alle andre ingredienser og la det koke i 30 minutter under
omrøring. Tilsett også litt vann for å få riktig konsistens og smak. , Hvis du ønsker å tilberede en større mengde suppe, må du la
apparatet kjøle seg ned i 60 minutter etter bearbeiding av
ingrediensene, for hver omgang.
Fruktkake
Ikke bearbeid mer enn mengden som er angitt i denne oppskriften, på
én gang. La apparatet kjøle seg ned til romtemperatur før du
fortsetter bearbeidingen.
Ingredienser:
- 150 g dadler
- 225 g svisker
- 100 g nøtter (50 g mandler / 50 g valnøtter)
- 50 g rosiner
- 50 g sultanrosiner
- 200 g grovt rugmel
- 100 g hvetemel
- 100 g brunt sukker
- en klype salt
- 1 ts bakepulver
- 3 dl kjernemelk
, Plasser kniven i bollen. , Ha alle ingrediensene i bollen og bland ingrediensene i 40
sekunder.
, Ha deigen i en rektangulær bakeform og stek den i 40 minutter på
170 °C.
PT | Receitas
Batido de leite com fruta fresca
Não processe mais do que as quantidades indicadas nesta receita de
cada vez. Deixe o aparelho arrefecer à temperatura ambiente antes
de prosseguir com o processo.
Ingredientes:
- 100 g de bananas ou morangos
- 200 ml de leite
- 50 g de gelado de baunilha
- açúcar granulado a gosto
, Descasque as bananas ou lave e retire a folha aos morangos.
Corte a fruta em pedaços mais pequenos. Deite todos os
ingredientes no copo misturador. ,
Bata até ficar macio.
Sugestão: Pode utilizar toda a fruta de que gostar para preparar os seus
batidos de fruta favoritos.
Sopa nutritiva de vegetais de Budapeste
Ingredientes:
- 120 g de couve-rábano
- 120 g de batatas
- 180 g de aipo
- 60 g de cenouras
- água (encha até à indicação de 1 litro)
, Coloque a couve-rábano, as batatas, o aipo, as cenouras e a água
na liquidificadora por esta ordem. Misture os ingredientes durante
5 segundos para uma sopa mais grossa ou por mais tempo para
uma sopa mais líquida.
- 150 g de lentilhas (de lata)
- 150 g de porco fumado
- 190 g natas
- 15 g de salsa
- sal
- pimenta fresca
- 1,5 cubos de caldo
- 2 folhas de louro
, Coloque os ingredientes batidos numa panela e leve a
ferver. Acrescente todos os outros ingredientes e deixe cozinhar
durante 30 minutos, mexendo sempre. Acrescente alguma água
para obter a consistência e o sabor pretendidos. , Se quiser preparar uma maior quantidade de sopa, deixe o
aparelho arrefecer durante 60 minutos após processar os
ingredientes de cada porção.
Bolo de fruta
Não processe mais do que as quantidades indicadas nesta receita de
cada vez. Deixe o aparelho arrefecer à temperatura ambiente antes
de continuar com a preparação.
85
Ingredientes:
- 150 g de tâmaras
- 225 g de ameixas
- 100 g de frutos secos (50 g de amêndoas / 50 g de nozes)
- 50 g de passas
- 50 g de sultanas
- 200 g de farinha de centeio integral
- 100 g de farinha de trigo
- 100 g de açúcar mascavado
- uma pitada de sal
- 1 saqueta de fermento em pó
- 300 ml de leitelho
, Coloque a lâmina na taça. , Deite todos os ingredientes na taça e misture-os durante 40
segundos.
, Coloque a massa numa forma rectangular e leve ao forno durante
40 minutos a 170 °C.
SV | Recept
Milkshake av färsk frukt
Tillred inte mer än den mängd som anges i receptet på en gång. Låt
apparaten svalna till rumstemperatur innan du fortsätter tillredningen.
Ingredienser:
- 100 g banan eller jordgubbar
- 2 dl mjölk
- 50 g vaniljglass
- strösocker efter smak
, Skala bananerna eller skölj och snoppa jordgubbarna. Skär frukten
i mindre bitar. Lägg alla ingredienserna i mixerbehållaren. , Mixa tills det är jämnt.
Tips: Du kan använda vilken frukt du vill för att göra din favoritmilkshake.
Näringsrik grönsakssoppa från Budapest
Ingredienser:
- 120 g kålrabbi
- 120 g potatis
86
,
,
,
180 g selleri
60 g morötter
vatten (fyll på upp till 1-litersmarkeringen)
Lägg kålrabbin, potatisen, sellerin, morötterna och vattnet i mixern
i den här ordningen. Mixa ingredienserna i 5 sekunder om du vill
ha grov soppa eller längre om du vill ha slätare soppa.
150 g linser (från konservburk)
150 g rökt fläsk
190 g crème fraiche
15 g persilja
salt
nymalen peppar
1,5 buljongtärning
2 lagerblad
Lägg de mixade ingredienserna i en kastrull och låt koka upp. Lägg
i alla andra ingredienser och låt koka i 30 minuter. Rör om hela
tiden. Tillsätt vatten för att uppnå önskad konsistens och smak. Om du vill tillreda en större mängd soppa låter du apparaten
svalna i 60 minuter efter att du har tillrett ingredienserna för varje
omgång.
Fruktkaka
Tillred inte mer än den mängd som anges i receptet på en gång. Låt
apparaten svalna till rumstemperatur innan du fortsätter tillredningen.
Ingredienser:
- 150 gram dadlar
- 225 gram katrinplommon
- 100 gram nötter (50 gram mandlar/50 gram valnötter)
- 50 g russin
- 50 g sultanrussin
- 200 gram grovt rågmjöl
- 100 g vetemjöl
- 100 gram råsocker
- en nypa salt
- 2 tsk bakpulver
- 3 dl kärnmjölk
,
,
,
Sätt i kniven i skålen. Lägg alla ingredienser i skålen och mixa i 40 sekunder.
Lägg degen i en rektangulär bakform och grädda i 40 minuter vid
170 °C.
TR | Tarifler
Taze meyveli milkshake
Burada belirtilen miktarlardan daha fazla malzemeyi bir defada işleme
sokmayın. İşleme devam etmeden önce cihazın oda sıcaklığına
gelmesini bekleyin.
Malzemeler:
- 100 gr muz veya çilek
- 200 ml taze süt
- 50 gr vanilyalı dondurma
- istediğiniz kadar pudra şekeri
, Muzları soyun ve çilekleri yıkayın. Meyveleri küçük parçalar halinde
kesin. Tüm malzemeleri blender kavanozuna koyun. , Yumuşayana kadar karıştırın.
İpucu: İstediğiniz her çeşit meyveyi kullanarak, en sevdiğiniz taze meyveli
milkshake’inizi hazırlayabilirsiniz.
Budapeşte usulü besleyici sebze çorbası
Malzemeler:
- 120 gr yer lahanası
- 120 gr patates
- 180 gr kereviz sapı
- 60 gr havuç
- su (1 litre ölçeğine dek doldurun)
, Sırasıyla yer lahanasını, patatesleri, kereviz saplarını, havucu ve suyu
blendere koyun. Malzemeleri, yoğun kıvamlı bir çorba için 5 saniye,
daha ince kıvam için daha uzun süre karıştırın.
- 150 gr mercimek (konserve)
- 150 gr et
- 190 gr taze krema
- 15 gr maydanoz
- tuz
,
,
taze biber
1,5 tablet et/tavuk suyu
2 adet defne yaprağı
Karıştırılmış malzemeleri bir tavaya koyun ve kaynatın. Diğer bütün
malzemeleri de ekleyin ve 30 dakika boyunca, sürekli karıştırarak
pişirin. İstenen kıvamı ve lezzeti elde etmek için biraz da su
ekleyin. Daha büyük miktarda çorba hazırlamak isterseniz, her bir grubun
malzemelerini işlemden geçirdikten sonra, cihazın soğuması için 60
saniye bekleyin.
Meyvalı kek
Bu tarifte belirtilen miktarlardan daha fazla malzemeyi bir defada
işleme sokmayın. İşlemeye devam etmeden önce cihazın oda sıcaklığına
gelmesini bekleyin.
Malzemeler:
- 150 gr hurma
- 225 gr kuru erik
- 100 gr kabuklu yemiş (50 gr badem/50 gr ceviz)
- 50 g kuru üzüm
- 50 g kurutulmuş kiraz
- 200 gr tam çavdar unu
- 100 gr buğday unu
- 100 gr esmer şeker
- bir tutam tuz
- 1 paket kabartma tozu
- 300 ml süt kreması
, Bıçağı kaseye yerleştirin. , Tüm malzemeleri kaseye koyun ve 40 saniye karıştırın.
, Hamuru dikdörtgen pişirme kabına dökün ve 170°C’de 40 dakika
pişirin.
87
www.philips.com
u
4203.064.1430.3
Download PDF

advertising