Philips | HR7777/90 | Philips Avance Collection Küchenmaschine HR7777/90 Important Information Manual

English
Dansk
Deutsch
Important
Vigtigt!
Wichtig!
Congratulations on your purchase and welcome to Philips! To fully benefit
from the support that Philips offers, register your product at
www.philips.com/welcome.
Read this user manual carefully before you use the appliance, and save the
user manual for future reference.
Tillykke med dit køb og velkommen til Philips! Få alle fordele af den support,
som Philips tilbyder, ved at registrere dit produkt på www.philips.com/
welcome.
Læs denne brugervejledning omhyggeligt igennem, inden apparatet tages i
brug. Gem brugervejledningen til eventuel senere brug.
Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf und willkommen bei Philips! Um den
Support, den Philips bietet, vollständig zu nutzen, registrieren Sie Ihr Produkt
unter www.philips.com/welcome.
Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor dem Gebrauch des Geräts
aufmerksam durch und bewahren Sie sie für eine spätere Verwendung auf.
Danger
• Do not immerse the motor unit in water nor rinse
it under the tap.
Warning
• Never use your fingers or an object to push
ingredients into the feeding tube while the appliance
is running. Only use the pusher.
• Before you connect the appliance to the power,
make sure that the voltage indicated on the bottom
of the appliance corresponds to the local power
voltage.
• Never connect this appliance to a timer switch, to
avoid a hazardous situation.
• Do not use the appliance if the power cord, the
plug, protecting cover, rotating sieve or any other
parts are damaged or has visible cracks.
• If the power cord is damaged, you must have it
replaced by Philips, a service center authorized
by Philips, or similarly qualified persons to avoid a
hazard.
• This appliance shall not be used by children. Keep
the appliance and its cord out of reach of children.
• This appliance can be used by persons with reduced
physical, sensory or mental capabilities or lack of
experience and knowledge if they have been given
supervision or instruction concerning use of the
appliance in a safe way and if they understand the
hazards involved.
• For their safety, do not allow children to play with
the appliance.
• Never let the appliance run unattended.
• If food sticks to the wall of the blender jar or bowl,
switch off the appliance and unplug it. Then use a
spatula to remove the food from the wall.
• Be careful when you are emptying the bowl, handle
or clean the discs, the blade units and the juicer
sieve. The cutting edges are very sharp.
• Do not touch the blades, especially when the
appliance is plugged in. The blades are very sharp.
• If the blades get stuck, unplug the appliance before
you remove the ingredients that block the blades.
• Be careful if hot liquid is poured into the food
processor or blender as it can be ejected out of the
appliance due to a sudden steaming.
• This appliance is intended for household use only.
Caution
• Never switch off the appliance by turning the
blender jar, the bowl, or their lids. Always switch off
the appliance by turning the speed selector to 0 or
OFF.
• Unplug the appliance immediately after use.
• Always wait until the moving parts stop running,
then switch off and unplug the appliance before
opening the lid and reaching into any of the parts
that move in use.
• Always switch off and unplug the appliance if it is left
unattended, and before assembling, disassembling,
cleaning and changing accessories, or approaching
parts that move in use.
• Thoroughly clean the parts that come into contact
with food before you use the appliance for the first
time. Refer to the instructions and table for cleaning
given in this manual.
• Never use any accessories or parts from other
manufacturers that Philips does not specifically
recommend. If you use such accessories or parts,
your guarantee becomes invalid.
• Do not exceed the maximum level indication on
the bowl or the jar. Follow the quantities, processing
time and speed as indicated in the user manual.
• Let hot ingredients cool down (< 80ºC) before
processing them.
• Always let the appliance cool down to room
temperature after each batch that you process.
• Certain ingredients such as carrots may cause
discolorations on the surface of the parts. This
does not have a negative effect on the parts. The
discolorations usually disappear after some time.
• Noise level: Lc = 86 dB [A]
Fare
• Motorenheden må ikke kommes i vand eller skylles
under vandhanen.
Advarsel
• Brug aldrig dine fingre eller en genstand til at
skubbe ingredienser ned i påfyldningstragten, mens
apparatet kører. Brug altid kun nedstopperen.
• Før du slutter strøm til apparatet, skal du kontrollere,
at den netspænding, der er angivet i bunden af
apparatet, svarer til den lokale netspænding.
• For at undgå farlige situationer må du aldrig slutte
apparatet til en timerkontakt.
• Brug ikke apparatet, hvis netledning, stik,
beskyttelsesdæksel, roterende si eller andre dele er
beskadigede eller har synlige revner.
• Hvis netledningen er beskadiget, skal den udskiftes
hos Philips, et autoriseret Philips-serviceværksted
eller af en tilsvarende kvalificeret fagmand for at
undgå enhver risiko.
• Dette apparat må ikke bruges af børn. Hold
apparatet og ledningen uden for børns rækkevidde.
• Dette apparat kan bruges af personer med
reducerede fysiske, sensoriske eller mentale evner
eller manglende erfaring og viden, hvis de er blevet
instrueret i sikker brug af apparatet og forstår de
medfølgende risici.
• Af hensyn til børnenes egen sikkerhed bør de ikke
lege med apparatet.
• Lad aldrig apparatet køre uden opsyn.
• Hvis der sidder mad fast på siden af blenderglasset
eller skålen, skal du slukke apparatet og tage stikket
ud. Brug derefter en spatel til at fjerne det, der
sidder fast.
• Vær forsigtig, når du tømmer skålen, håndterer
eller rengør skiverne, knivenhederne og juicerens si.
Knivbladenes ægge er meget skarpe.
• Undgå at røre ved knivene, når apparatet er sluttet
til strømmen. Knivene er meget skarpe.
• Hvis knivene sætter sig fast, skal stikket tages ud af
stikkontakten, inden de fastsiddende ingredienser
fjernes.
• Vær forsigtig, når der hældes varm væske i apparatet,
da den kan sprøjte ud af apparatet på grund af den
pludselige damppåvirkning.
• Dette apparat er kun beregnet til almindelig
husholdningsbrug.
Forsigtig
• Sluk aldrig apparatet ved at dreje på blenderglasset,
skålen eller lågene. Sluk altid apparatet ved at dreje
hastighedsvælgeren til 0 eller OFF.
• Tag altid stikket ud af stikkontakten straks efter brug.
• Vent altid, indtil alle bevægelige dele er stoppet,
og sluk så for apparatet, og tag stikket ud af
stikkontakten, før du åbner låget og stikker fingrene
ind i dele, der bevæger sig ved brug.
• Sluk altid for apparatet, og tag stikket ud af
stikkontakten, hvis det efterlades uden opsyn, og før
samling, adskillelse, rengøring, udskiftning af tilbehør,
samt før du kommer i nærheden af dele, der
bevæger sig under brug.
• Sørg for grundigt at rengøre de dele, der kommer i
berøring med mad, inden du bruger apparatet første
gang. Læs instruktionerne og tabellen for rengøring i
denne brugervejledning.
• Brug aldrig tilbehør eller dele fra andre fabrikanter
eller tilbehør/dele, som ikke specifikt er anbefalet af
Philips. Hvis du anvender en sådan type tilbehør eller
dele, annulleres garantien.
• Overskrid aldrig max-markeringerne på skål eller
glas. De angivne mængder, tilberedningstider og
hastigheder i brugervejledningen skal følges.
• Lad varme ingredienser afkøle (< 80ºC), før de
kommes i apparatet.
• Lad altid apparatet køle ned til stuetemperatur efter
hver portion.
• Visse ingredienser som f.eks. gulerødder kan
forårsage misfarvning af delenes overflader. Det
påvirker ikke delenes funktionsevne. Misfarvningerne
forsvinder som regel efter nogen tid.
• Støjniveau: Lc = 86 dB [A]
Achtung!
• Tauchen Sie die Motoreinheit niemals in Wasser.
Spülen Sie sie auch nicht unter fließendem Wasser
ab.
Warnung
• Verwenden Sie nie Ihre Finger oder einen
Gegenstand, um Zutaten in die Einfüllöffnung zu
schieben, während das Gerät läuft. Verwenden Sie
ausschließlich den Stopfer.
• Bevor Sie das Gerät an eine Steckdose anschließen,
überprüfen Sie, ob die auf der Unterseite des Geräts
angegebene Spannung mit der Netzspannung vor
Ort übereinstimmt.
• Um Gefährdungen zu vermeiden, sollten Sie das
Gerät nie an einen Zeitschalter anschließen.
• Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das Netzkabel,
der Stecker, die Schutzabdeckung, das drehende Sieb
oder andere Teile beschädigt sind oder sichtbare
Risse aufweisen.
• Ist das Netzkabel defekt, darf es nur von einem
Philips Service-Center, einer von Philips autorisierten
Werkstatt oder einer ähnlich qualifizierten Person
durch ein Original-Ersatzkabel ausgetauscht werden,
um Gefährdungen zu vermeiden.
• Dieses Gerät sollte nicht von Kindern verwendet
werden. Halten Sie das Gerät und das Netzkabel
außerhalb der Reichweite von Kindern.
• Dieses Gerät kann von Personen mit verringerten
physischen, sensorischen oder psychischen
Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Kenntnis
verwendet werden, wenn sie bei der Verwendung
beaufsichtigt wurden oder Anweisung zum sicheren
Gebrauch des Geräts erhalten und die Gefahren
verstanden haben.
• Erlauben Sie Kindern zu ihrem Schutz nicht, mit dem
Gerät zu spielen.
• Lassen Sie das eingeschaltete Gerät niemals
unbeaufsichtigt.
• Wenn Zutaten innen am Mixbecher haften
bleiben, schalten Sie das Gerät aus, und ziehen
Sie den Stecker aus der Steckdose. Lösen Sie die
Zutaten dann mithilfe eines Teigschabers von der
Becherwand.
• Seien Sie vorsichtig, wenn Sie den Behälter leeren
oder die Scheiben, die Klinge und das Entsaftersieb
handhaben oder reinigen. Die Klingen sind sehr
scharf.
• Berühren Sie die Messer nicht, besonders wenn
das Gerät an das Stromnetz angeschlossen ist. Die
Messer sind sehr scharf.
• Wenn die Messer blockiert sind, ziehen Sie stets
den Netzstecker aus der Steckdose, bevor Sie die
blockierenden Zutaten entfernen.
• Seien Sie vorsichtig, wenn heiße Flüssigkeiten in die
Küchenmaschine oder den Mixer gegossen werden,
da diese durch unvermittelt auftretenden Dampf
herausspritzen können.
• Dieses Gerät ist nur für den Gebrauch im Haushalt
bestimmt.
Vorsicht
• Schalten Sie das Gerät nie durch Drehen des
Mixbechers, der Schüssel oder deren Deckel aus.
Stellen Sie zum Ausschalten des Geräts immer den
Geschwindigkeitsregler auf 0 oder OFF.
• Ziehen Sie nach Gebrauch sofort den Netzstecker
aus der Steckdose.
• Erst, wenn alle beweglichen Teile zum Stillstand
gekommen sind, das Gerät ausgeschaltet und der
Netzstecker gezogen wurde, sollten Sie den Deckel
abnehmen und Teile anfassen, die sich bei Gebrauch
bewegen.
• Schalten Sie das Gerät stets aus, und ziehen Sie den
Netzstecker bei längerem Stillstand und bevor Sie es
zusammensetzen, auseinandernehmen, reinigen und
Zubehör austauschen oder wenn Sie Teile anfassen,
die sich bei Gebrauch bewegen.
• Reinigen Sie vor dem ersten Gebrauch des Geräts
alle Teile, die mit Lebensmitteln in Kontakt kommen.
Befolgen Sie die Anweisungen, und halten Sie sich an
die Reinigungstabelle in der Bedienungsanleitung.
• Verwenden Sie niemals Zubehör oder Teile, die von
Drittherstellern stammen bzw. nicht von Philips
empfohlen werden. Wenn Sie diese(s) Zubehör
oder Teile verwenden, erlischt Ihre Garantie.
• Füllen Sie die Schüssel bzw. den Mixbecher nicht
über die jeweils oberste Markierung hinaus. Befolgen
Sie die Mengenangaben, Verarbeitungszeiten
und Geschwindigkeitsstufen, die in der
Bedienungsanleitung angegeben sind.
• Lassen Sie heiße Zutaten abkühlen (< 80 ºC), bevor
Sie sie verarbeiten.
• Lassen Sie das Gerät immer auf Raumtemperatur
abkühlen, bevor Sie die nächste Portion verarbeiten.
• Bestimmte Zutaten wie Karotten können die
Oberfläche der Teile verfärben. Dies wirkt sich
nicht negativ auf die Teile aus. Die Verfärbungen
verschwinden gewöhnlich nach einer gewissen Zeit.
• Lautstärke: Lc = 86 dB [A]
Electromagnetic fields (EMF)
This Philips appliance complies with all applicable standards and regulations
regarding exposure to electromagnetic fields (EMF). If handled properly and
according to the instructions in this user manual, the appliance is safe to use
based on scientific evidence available today.
Recycling
Your product is designed and manufactured with high quality materials
and components, which can be recycled and reused.
When you see the crossed-out wheel bin symbol attached to a
product, it means the product is covered by the European Directive
2002/96/EC:
Never dispose of your product with other household waste. Please
inform yourself about the local rules on the separate collection of
electrical and electronic products. The correct disposal of your old
product helps prevent potentially negative consequences on the
environment and human health.
Elektromagnetiske felter (EMF)
Dette Philips-apparat overholder alle standarder i forhold til
elektromagnetiske felter (EMF). Hvis apparatet håndteres korrekt i henhold til
instruktionerne i denne brugervejledning, er det sikkert at bruge baseret på
de forskningsresultater, der er adgang til på nuværende tidspunkt.
Genbrug
Dit produkt er udviklet og fremstillet i materialer og komponenter af
høj kvalitet, som kan genbruges.
Når et produkt bærer et affaldsspandssymbol med et kryds på,
betyder det, at produktet er underlagt det europæiske direktiv
2002/96/EC:
Bortskaf aldrig dine produkter sammen med andet husholdningsaffald.
Undersøg venligst de lokale regler for indsamling af elektriske og
elektroniske produkter. Korrekt bortskaffelse af udtjente produkter
er med til at forhindre negativ påvirkning af miljøet og menneskers
helbred.
Elektromagnetische Felder
Recycling
Ihr Gerät wurde unter Verwendung hochwertiger Materialien und
Komponenten entwickelt und hergestellt, die recycelt und
wiederverwendet werden können.
Befindet sich das Symbol einer durchgestrichenen Abfalltonne auf
Rädern auf dem Gerät, bedeutet dies, dass für dieses Gerät die Europäische
Richtlinie 2002/96/EG gilt.
Entsorgen Sie Ihr Produkt niemals zusammen mit dem normalen
Hausmüll. Bitte informieren Sie sich über die örtlichen Bestimmungen
zur getrennten Entsorgung von elektrischen und elektronischen
Produkten. Die korrekte Entsorgung des nicht mehr benötigten
Produkts hilft, negative Auswirkungen auf Umwelt und Gesundheit zu
vermeiden.
Ελληνικά
Σημαντικό!
Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλώς ήρθατε στη Philips! Για να
επωφεληθείτε πλήρως από την υποστήριξη που προσφέρει η Philips,
δηλώστε το προϊόν σας στη διεύθυνση www.philips.com/welcome.
Διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο χρήσης προτού
χρησιμοποιήσετε τη συσκευή και κρατήστε το για μελλοντική αναφορά.
Κίνδυνος
• Μην βυθίζετε το μοτέρ σε νερό και μην το
ξεπλένετε με νερό βρύσης.
Προειδοποίηση
• Μην χρησιμοποιείτε ποτέ τα δάχτυλά σας ή
κάποιο αντικείμενο για να σπρώξετε υλικά στο
στόμιο τροφοδοσίας ενώ η συσκευή βρίσκεται
σε λειτουργία. Πρέπει να χρησιμοποιείτε μόνο το
εξάρτημα ώθησης.
• Προτού συνδέσετε τη συσκευή στην πρίζα,
βεβαιωθείτε ότι η τάση που αναγράφεται στο
κάτω μέρος της συσκευής αντιστοιχεί στην
τοπική τάση ρεύματος.
• Προς αποφυγή επικίνδυνων καταστάσεων,
μην συνδέετε ποτέ αυτήν τη συσκευή σε
χρονοδιακόπτη.
• Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν το καλώδιο
τροφοδοσίας, το φις, το προστατευτικό κάλυμμα
ή άλλα μέρη έχουν υποστεί ζημιά ή εμφανείς
ρωγμές.
• Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας υποστεί φθορά,
θα πρέπει να αντικατασταθεί από τη Philips, από
ένα κέντρο επισκευών εξουσιοδοτημένο από τη
Philips ή από εξίσου εξειδικευμένα άτομα, προς
αποφυγή κινδύνου.
• Αυτή η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται
από παιδιά. Κρατήστε τη συσκευή και το καλώδιό
της μακριά από παιδιά.
• Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από
άτομα με περιορισμένες σωματικές, αισθητήριες
ή διανοητικές ικανότητες ή από άτομα χωρίς
εμπειρία και γνώση, με την προϋπόθεση ότι τη
χρησιμοποιούν υπό επιτήρηση ή ότι έχουν λάβει
οδηγίες σχετικά με την ασφαλή της χρήση και
κατανοούν τους ενεχόμενους κινδύνους.
• Για την ασφάλειά τους, μην επιτρέπετε στα παιδιά
να παίζουν με τη συσκευή.
• Μην αφήνετε ποτέ τη συσκευή να λειτουργεί
χωρίς επίβλεψη.
• Εάν το φαγητό κολλήσει στις πλευρικές
επιφάνειες της κανάτας του μπλέντερ ή του μπολ,
απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε
την από την πρίζα. Στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε
μια σπάτουλα για να αφαιρέσετε το φαγητό από
τα τοιχώματα.
• Να προσέχετε όταν αδειάζετε το μπολ και όταν
χειρίζεστε και καθαρίζετε τους δίσκους, τις
λεπίδες και το σουρωτήρι του αποχυμωτή. Τα
άκρα κοπής είναι πολύ αιχμηρά.
• Μην αγγίζετε τις λεπίδες, ειδικά όταν η συσκευή
είναι συνδεδεμένη στην πρίζα. Οι λεπίδες είναι
πολύ αιχμηρές.
• Εάν οι λεπίδες κολλήσουν, αποσυνδέστε τη
συσκευή από την πρίζα πριν απομακρύνετε τα
υλικά που μπλοκάρουν τις λεπίδες.
• Θα πρέπει να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί αν
ρίξετε ζεστά υγρά στην κουζινομηχανή ή στο
μπλέντερ, καθώς μπορεί να εξέλθουν ξαφνικά με
τη μορφή ατμού.
• Αυτή η συσκευή προορίζεται για οικιακή χρήση
μόνο.
Προσοχή
• Μην απενεργοποιείτε ποτέ τη συσκευή
περιστρέφοντας την κανάτα του μπλέντερ, το
μπολ ή τα καπάκια τους. Θα πρέπει να την
απενεργοποιείτε πάντα στρέφοντας τον επιλογέα
ταχύτητας στη θέση 0 ή OFF.
• Αποσυνδέετε τη συσκευή από τη πρίζα αμέσως
μετά τη χρήση.
• Να περιμένετε πάντα μέχρι τα κινούμενα
μέρη να σταματήσουν να κινούνται για
να απενεργοποιήσετε τη συσκευή και την
αποσυνδέσετε από την πρίζα. Μόνο τότε,
μπορείτε να ανοίξετε το καπάκι και να αγγίξετε
τα κινούμενα μέρη.
• Να απενεργοποιείτε και να αποσυνδέετε πάντα
τη συσκευή από την πρίζα όταν την αφήνετε
αφύλακτη, καθώς και πριν τη συναρμολογήσετε,
την αποσυναρμολογήσετε, την καθαρίσετε ή
αλλάξετε αξεσουάρ ή όταν πλησιάζεστε κοντά σε
εξαρτήματα που περιστρέφονται όταν η συσκευή
είναι ενεργοποιημένη.
• Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη
φορά, καθαρίστε σχολαστικά τα μέρη της
συσκευής που θα έρθουν σε επαφή με τρόφιμα.
Για τον καθαρισμό, ανατρέξτε στις οδηγίες
και στον πίνακα που παρέχονται σε αυτό το
εγχειρίδιο.
Dieses Philips Gerät erfüllt sämtliche Normen bezüglich elektromagnetischer
Felder. Nach aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen ist das Gerät sicher
im Gebrauch, sofern es ordnungsgemäß und entsprechend den Anweisungen
in diesem Benutzerhandbuch gehandhabt wird.
4240 003 00592 1/2
•
•
•
•
•
•
Μην χρησιμοποιείτε ποτέ αξεσουάρ ή
εξαρτήματα από άλλους κατασκευαστές, που
δεν συνιστώνται ρητά από τη Philips. Εάν
χρησιμοποιήσετε τέτοια εξαρτήματα ή μέρη, η
εγγύησή σας καθίσταται άκυρη.
Μην υπερβαίνετε την ένδειξη της μέγιστης
στάθμης στο μπολ ή την κανάτα. Ακολουθήστε
τις ποσότητες, το χρόνο επεξεργασίας και την
ταχύτητα που υποδεικνύονται στο εγχειρίδιο
χρήσης.
Πριν χρησιμοποιήσετε ζεστά υλικά, αφήστε τα να
κρυώσουν (< 80ºC).
Να αφήνετε πάντα τη συσκευή να κρυώσει
σε θερμοκρασία δωματίου μετά από την
επεξεργασία κάθε ποσότητας.
Ορισμένα υλικά, όπως τα καρότα, ενδέχεται να
προκαλέσουν αποχρωματισμούς στην επιφάνεια
των εξαρτημάτων. Αυτό δεν επηρεάζει αρνητικά
τα εξαρτήματα. Συνήθως, οι αποχρωματισμοί
εξαφανίζονται μετά από κάποιο χρονικό
διάστημα.
Επίπεδο θορύβου: Lc= 86 dB [A]
Ηλεκτρομαγνητικά πεδία (EMF)
•
•
•
•
•
•
•
Apague siempre el aparato y desenchúfelo de la
fuente de alimentación si lo va a dejar desatendido,
así como antes de montar, desmontar, limpiar,
cambiar los accesorios o tocar alguna de las piezas
que está en movimiento durante su funcionamiento.
Antes de usar el aparato por primera vez, limpie
bien las piezas que vayan a entrar en contacto con
los alimentos. Consulte las instrucciones y la tabla de
limpieza de este manual.
No utilice nunca accesorios ni piezas de
otros fabricantes que Philips no recomiende
específicamente. Si lo hace, quedará anulada su
garantía.
No exceda la indicación de nivel máximo del
recipiente o la jarra. Sigas las cantidades, tiempos de
procesamiento y velocidades indicadas en el manual
de usuario.
Deje que los ingredientes calientes se enfríen (80º C
o menos) antes de procesarlos.
Deje siempre que el aparato se enfríe a
temperatura ambiente después de procesar cada
lote.
Ciertos ingredientes pueden causar decoloraciones
en la superficie de las piezas por ejemplo, las
zanahorias. Esto no tiene un efecto negativo en
ellas. Las decoloraciones desaparecen generalmente
después de algún tiempo.
Nivel de ruido: Lc = 86 dB [A]
Η συγκεκριμένη συσκευή της Philips συμμορφώνεται με όλα τα πρότυπα
που αφορούν τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία (EMF). Αν ο χειρισμός γίνει
σωστά και σύμφωνα με τις οδηγίες του παρόντος εγχειριδίου χρήσης, η
συσκευή είναι ασφαλής στη χρήση βάσει των επιστημονικών αποδείξεων
που είναι διαθέσιμες μέχρι σήμερα.
•
Ανακύκλωση
Campos electromagnéticos (CEM)
Το προϊόν σας έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί με υλικά και
εξαρτήματα υψηλής ποιότητας, τα οποία μπορούν να ανακυκλωθούν
και να ξαναχρησιμοποιηθούν.
Όταν δείτε το σύμβολο του διαγραμμένου κάδου με ρόδες πάνω σε
προϊόν, τότε αυτό το προϊόν καλύπτεται από την Ευρωπαϊκή οδηγία
2002/96/ΕΚ:
Μην απορρίπτετε ποτέ το προϊόν σας μαζί με τα οικιακά
απορρίμματα. Ενημερωθείτε για τους τοπικούς κανονισμούς
σχετικά με την ξεχωριστή συλλογή ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών
προϊόντων. Η σωστή απόρριψη του παλιού σας προϊόντος θα
βοηθήσει στην αποτροπή τυχόν αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον
και στην ανθρώπινη υγεία.
Este aparato Philips cumple todos los estándares sobre campos
electromagnéticos (CEM). Si se utiliza correctamente y de acuerdo con las
instrucciones de este manual, el aparato se puede usar de forma segura según
los conocimientos científicos disponibles hoy en día.
Español
Importante
Enhorabuena por su adquisición y bienvenido a Philips Para poder
beneficiarse por completo de la asistencia que ofrece Philips, registre el
producto en: www.philips.com/welcome.
Antes de usar el aparato, lea atentamente este manual de usuario y
consérvelo por si necesitara consultarlo en el futuro.
Peligro
• Tambores de metal (solo modelos HR2731,
HR2733 y HR2735)
Advertencia
• Nunca utilice los dedos ni un objeto para empujar
ingredientes en el orificio de entrada mientras
el aparato está en funcionamiento. Utilice sólo el
empujador.
• Antes de conectar el aparato a la corriente,
asegúrese de que el voltaje indicado en la parte
inferior del aparato se corresponde con el de la red
eléctrica local.
• Para evitar situaciones de peligro, no conecte nunca
el aparato a un interruptor con temporizador.
• No utilice el aparato si el cable de alimentación, el
enchufe, la cubierta protectora, el tamiz giratorio o
cualquier otra pieza están dañados o tienen grietas
visibles.
• Si el cable de alimentación está dañado, debe ser
sustituido por Philips o por un centro de servicio
autorizado por Philips u otro personal cualificado,
con el fin de evitar situaciones de peligro.
• Los niños no deben utilizar este aparato. Mantenga
el aparato y el cable fuera del alcance de los niños.
• Este aparato puede ser usado por personas con
su capacidad física, psíquica o sensorial reducida
y por quienes no tengan los conocimientos y la
experiencia necesarios, si han sido supervisados
o instruidos acerca del uso del aparato de forma
segura y siempre que sepan los riesgos que conlleva
su uso.
• Para su seguridad, no permita que los niños jueguen
con el aparato.
• No deje nunca que el aparato funcione sin vigilancia.
• Si los alimentos se pegan a la pared de la jarra de
la batidora o del recipiente, apague el aparato y
desenchúfelo. A continuación, utilice una espátula
para separar los alimentos de la pared.
• Tenga cuidado al vaciar el recipiente y al coger o
limpiar los discos, las unidades de cuchillas y el tamiz
de la licuadora. Los bordes de las cuchillas están
muy afilados.
• No toque las cuchillas, sobre todo cuando el
aparato esté enchufado. Las cuchillas están muy
afiladas.
• Si las cuchillas se bloquean, desenchufe el aparato
antes de retirar los ingredientes que están
bloqueándolas.
• Tenga cuidado al verter líquidos calientes en el
robot de cocina o la batidora, ya que pueden ser
expulsados del aparato debido a la generación
repentina de vapor.
• Este aparato es solo para uso doméstico.
Precaución
• No apague nunca el aparato girando la jarra de la
batidora, el recipiente o las tapas. Apague siempre
el aparato girando el selector de velocidad a la
posición 0 o de apagado.
• Desenchufe el aparato inmediatamente después de
usarlo.
• Espere siempre a que las piezas móviles se paren y, a
continuación, apague y desenchufe el aparato antes
de abrir la tapa y tocar ninguna pieza que se mueva
durante el uso.
Reciclaje
Este producto se ha diseñado y fabricado con materiales y
componentes de alta calidad, que se pueden reciclar y volver a utilizar.
Cuando vea el símbolo de cubo de basura tachado en un producto,
significa que cumple la Directiva europea 2002/96/EC:
Nunca deseche el producto con la basura normal del hogar. Infórmese
de la legislación local sobre la recogida selectiva de productos
eléctricos y electrónicos. El desecho correcto de un producto usado
ayuda a evitar consecuencias potencialmente negativas para el medio
ambiente y la salud humana.
Suomi
Tärkeää!
Onnittelut hankinnastasi ja tervetuloa Philips-tuotteiden käyttäjäksi! Käytä
hyväksesi Philipsin tuki ja rekisteröi tuote osoitteessa www.philips.com/
welcome.
Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen laitteen ensimmäistä käyttökertaa ja
säilytä se tulevaa käyttöä varten.
Vaara
• Älä upota runkoa veteen äläkä huuhtele sitä
vesihanan alla.
Varoitus
• Älä koskaan käytä sormiasi tai mitään esinettä
valmistusaineiden työntämiseen syöttösuppiloon
laitteen ollessa käynnissä. Käytä vain syöttöpaininta.
• Varmista, että laitteen tyyppikilvessä mainittu jännite
vastaa paikallista verkkojännitettä ennen laitteen
kytkemistä sähköverkkoon.
• Älä koskaan liitä laitetta ajastinkytkimeen, jottei
aiheudu vaaratilanteita.
• Älä käytä laitetta, jos sen virtajohto, pistoke, suojus,
pyörivä siivilä tai jokin muu osa on viallinen tai siinä
on näkyviä halkeamia.
• Jos virtajohto on vahingoittunut, vaihdata se oman
turvallisuutesi vuoksi Philipsin valtuuttamassa
huoltoliikkeessä tai muulla ammattitaitoisella
korjaajalla.
• Lapset eivät saa käyttää laitetta. Pidä laite ja sen
johto poissa lasten ulottuvilta.
• Laitetta voivat käyttää myös henkilöt, joiden fyysinen
tai henkinen toimintakyky on rajoittunut tai joilla ei
ole kokemusta tai tietoa laitteen käytöstä, jos heitä
on neuvottu laitteen turvallisesta käytöstä tai tarjolla
on turvallisen käytön edellyttämä valvonta ja jos he
ymmärtävät laitteeseen liittyvät vaarat.
• Huolehdi lasten turvallisuudesta, äläkä anna lasten
leikkiä laitteella.
• Älä jätä laitetta käyntiin ilman valvontaa.
• Jos ruoka tarttuu sekoituskulhon tai kannun
seinämään, sammuta laite ja irrota sen pistorasiasta.
Irrota sitten ruoka seinämästä lastan avulla.
• Ole varovainen tyhjentäessäsi kulhoa tai käsitellessäsi
tai puhdistaessasi levyjä, teräyksikköjä ja mehulingon
siivilää. Terät ovat erittäin teräviä.
• Älä koske teriin varsinkaan laitteen ollessa kytkettynä
pistorasiaan. Terät ovat erittäin terävät.
• Jos terä juuttuu paikalleen, irrota pistoke pistorasiasta
ennen kuin irrotat kiinni juuttuneet ainekset.
• Vältä kuuman nesteen kaatamista
monitoimikoneeseen tai tehosekoittimeen, sillä neste
voi höyrystyä äkillisesti ja aiheuttaa palovammoja.
• Tämä laite on tarkoitettu vain kotitalouksien
käyttöön.
Varoitus
• Älä koskaan sammuta laitetta kiertämällä
sekoituskulhoa, kannua tai näiden kansia. Katkaise
aina laitteesta virta kääntämällä nopeudensäädin 0tai OFF-asentoon.
• Irrota pistotulppa pistorasiasta käytön jälkeen.
• Odota aina, kunnes liikkuvat osat ovat pysähtyneet,
katkaise laitteesta virta ja irrota pistoke pistorasiasta,
ennen kuin avaat kulhon kannen tai kosketat laitteen
liikkuvia osia.
• Katkaise aina laitteen virta ja irrota laitteen pistoke
pistorasiasta, kun jätät laitteen ilman valvontaa. Tee
näin myös ennen laitteen kokoamista, purkamista,
puhdistamista ja lisävarusteiden vaihtamista sekä
ennen kuin kosketat osia, jotka liikkuvat käytössä.
• Pese kaikki ruuan kanssa kosketuksiin joutuvat osat
ennen käyttöönottoa. Katso puhdistusohjeet ja
-taulukko tästä käyttöoppaasta.
•
•
•
•
•
•
Älä koskaan käytä muita kuin Philipsin suosittelemia
lisävarusteita tai -osia. Jos käytät muita osia, takuu ei
ole voimassa.
Älä ylitä kulhoon tai kannuun merkittyä
enimmäistilavuuden rajaa. Noudata käyttöoppaassa
annettuja määriä, valmistusaikoja ja nopeuksia.
Anna kuumien valmistusaineiden jäähtyä (< 80 ºC)
ennen niiden käsittelemistä.
Anna laitteen aina jäähtyä huoneen lämpötilaa
vastaavaksi jokaisen käsitellyn erän jälkeen.
Tietyt ruoka-aineet, kuten porkkanat, saattavat
värjätä osien pintaa. Tämä ei heikennä osia.
Värjääntymiset katoavat tavallisesti ajan myötä.
Käyntiääni: Lc = 86 dB [A]
•
•
•
•
•
Sähkömagneettiset kentät (EMF)
N’utilisez jamais d’accessoires ou de pièces d’un
autre fabricant n’ayant pas été spécifiquement
recommandés par Philips. L’utilisation de ce type
d’accessoires ou de pièces entraîne l’annulation de la
garantie.
Ne dépassez pas le niveau maximal indiqué sur le
bol ou le blender. Respectez les quantités, le temps
de préparation et la vitesse indiqués dans le mode
d’emploi.
Laissez refroidir les aliments chauds (< 80 °C) avant
de les traiter.
Laissez toujours refroidir l’appareil après chaque
utilisation.
Certains aliments, comme les carottes, peuvent
provoquer une décoloration de la surface des
pièces. Cela est sans conséquence sur le bon
fonctionnement de l’appareil. Ces altérations de la
coloration disparaissent généralement avec le temps.
Niveau sonore : Lc = 86 dB [A]
Tämä Philips-laite vastaa kaikkia sähkömagneettisia kenttiä (EMF) koskevia
standardeja. Jos laitetta käytetään oikein ja tämän käyttöohjeen ohjeiden
mukaisesti, sen käyttäminen on turvallista tämänhetkisen tutkimustiedon
perusteella.
•
Kierrätys
Champs électromagnétiques (CEM)
Tuotteesi on suunniteltu ja valmistettu laadukkaista materiaaleista ja
komponenteista, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen.
Jos tuotteeseen on merkitty roskasäiliö, jonka yli on vedetty rasti, se
tarkoittaa, että tuotetta koskee EU-direktiivi 2002/96/EY:
Tuotetta ei saa hävittää tavallisen talousjätteen mukana. Ota selvää
paikallisista sähkölaitteiden ja elektronisten laitteiden erillistä keräystä
koskevista säädöksistä. Hävittämällä vanhan tuotteen oikein voit ehkäistä
mahdollisia ympäristö- ja terveyshaittoja.
Cet appareil Philips est conforme à toutes les normes relatives aux champs
électromagnétiques (CEM). Il répond aux règles de sécurité établies sur la
base des connaissances scientifiques actuelles s’il est manipulé correctement
et conformément aux instructions de ce manuel d’utilisation.
Français
Important
Félicitations pour votre achat et bienvenue dans l’univers Philips ! Pour
profiter pleinement de l’assistance offerte par Philips, enregistrez votre
appareil à l’adresse suivante : www.philips.com/welcome.
Lisez attentivement ce mode d’emploi avant d’utiliser l’appareil et conservezle pour un usage ultérieur.
Danger
• Ne plongez pas le bloc moteur dans l’eau et ne le
rincez pas sous l’eau du robinet.
Avertissement
• N’utilisez jamais vos doigts ou un objet pour
introduire des ingrédients dans la cheminée
de remplissage en cours d’utilisation. Utilisez
exclusivement le poussoir.
• Avant de brancher l’appareil sur le secteur, assurezvous que la tension indiquée au bas de l’appareil
correspond à la tension secteur locale.
• Pour éviter tout accident, ne connectez jamais cet
appareil à un programmateur.
• N’utilisez pas l’appareil si le cordon d’alimentation, la
fiche, le couvercle de protection, le filtre rotatif ou
toute autre partie sont endommagés ou présentent
des fissures visibles.
• Si le cordon d’alimentation est endommagé, il doit
être remplacé par Philips, un Centre Service Agréé
ou un technicien qualifié afin d’éviter tout accident.
• Cet appareil ne doit pas être utilisé par des enfants.
Tenez l’appareil et le cordon hors de portée des
enfants.
• Cet appareil peut être utilisé par des personnes
dont les capacités physiques, sensorielles ou
intellectuelles sont réduites ou des personnes
manquant d’expérience et de connaissances,
à condition que ces personnes soient sous
surveillance ou qu’elles aient reçu des instructions
quant à l’utilisation sécurisée de l’appareil et qu’elles
aient pris connaissance des dangers encourus.
• Pour leur sécurité, ne laissez pas les enfants jouer
avec l’appareil.
• Ne laissez jamais l’appareil fonctionner sans
surveillance.
• Si des ingrédients s’accumulent sur les parois du
blender ou du bol, éteignez l’appareil et débranchezle. Décollez ensuite les ingrédients des parois à l’aide
d’une spatule.
• Soyez prudent(e) lorsque vous videz le bol,
manipulez ou nettoyez les disques, les ensembles
lames et le tamis de la centrifugeuse. Les bords sont
très tranchants !
• Ne touchez pas les lames, surtout lorsque l’appareil
est branché. Les lames sont en effet très coupantes.
• Si les lames se bloquent, débranchez toujours
l’appareil avant de retirer les ingrédients à l’origine
du blocage.
• Veillez à verser du liquide chaud avec précaution
dans le robot ménager ou dans le blender, car une
production soudaine de vapeur peut éjecter ce
liquide hors de l’appareil.
• Cet appareil est destiné à un usage domestique
uniquement.
Attention
• N’éteignez jamais l’appareil en tournant le blender, le
bol ou leur couvercle. Pour éteindre l’appareil, réglez
toujours le sélecteur de vitesse sur 0 ou sur OFF.
• Débranchez l’appareil immédiatement après
utilisation.
• Attendez toujours l’arrêt complet des pièces en
mouvement, puis mettez l’appareil hors tension
et débranchez-le avant d’ouvrir le couvercle et
d’atteindre toute pièce mobile.
• Si l’appareil doit être laissé sans surveillance,
éteignez-le et débranchez-le systématiquement. De
même, éteignez et débranchez l’appareil avant tout
montage, démontage, nettoyage et changement
d’accessoires, ainsi que manipulation des pièces
mobiles.
• Avant la première utilisation, nettoyez
soigneusement toutes les pièces en contact avec
des aliments. Reportez-vous aux instructions et au
tableau fournis dans ce manuel.
Recyclage
Votre produit a été conçu et fabriqué à partir de matériaux et
composants de haute qualité, recyclables et réutilisables.
La présence du symbole représentant une poubelle barrée indique
que le produit est conforme à la directive européenne 2002/96/CE :
Ne jetez pas ce produit avec les ordures ménagères ordinaires.
Renseignez-vous sur les dispositions en vigueur dans votre région
concernant la collecte séparée des appareils électriques et
électroniques. La mise au rebut citoyenne de votre ancien produit
permet de protéger l’environnement et la santé.
Italiano
Importante
Congratulazioni per l’acquisto e benvenuto da Philips! Per usufruire di tutti i
vantaggi offerti dal supporto Philips, effettuare la registrazione del prodotto
presso il sito Web www.philips.com/welcome.
Prima di utilizzare l’apparecchio, leggere attentamente il presente manuale
dell’utente e conservarlo per eventuali riferimenti futuri.
Pericolo
• Non immergere la base motore nell’acqua e non
sciacquarla mai sotto l’acqua corrente.
Avviso
• Non utilizzare mai le dita o altri oggetti per
spingere gli ingredienti nell’apertura di inserimento
cibo mentre l’apparecchio è in funzione. Servirsi
esclusivamente del pestello.
• Prima di collegare l’apparecchio all’alimentazione,
assicurarsi che la tensione indicata sulla base
corrisponda alla tensione locale.
• Al fine di evitare situazioni pericolose, non collegare
mai l’apparecchio a un timer.
• Non utilizzate l’apparecchio nel caso in cui il cavo
di alimentazione, la spina, il coperchio, il setaccio
rotante o qualsiasi altra parte risulti danneggiata o
mostri rotture visibili.
• Se il cavo di alimentazione è danneggiato deve
essere sostituito da Philips, da un centro di assistenza
autorizzato Philips o da persone qualificate al fine di
evitare possibili danni.
• Questo apparecchio non deve essere usato
dai bambini. Tenere l’apparecchio e il cavo di
alimentazione fuori dalla portata dei bambini.
• Questo apparecchio può essere usato da
persone con capacità mentali, fisiche o sensoriali
ridotte, prive di esperienza o conoscenze adatte
a condizione che tali persone abbiano ricevuto
assistenza o formazione per utilizzare l’apparecchio
in maniera sicura e capiscano i potenziali pericoli
associati a tale uso.
• Per ragioni di sicurezza, non consentire ai bambini di
giocare con l’apparecchio.
• Non lasciare mai in funzione l’apparecchio
incustodito.
• Se gli ingredienti si attaccano alla parete del vaso
frullatore o del recipiente, spegnere l’apparecchio e
staccare la spina. Servirsi quindi di una spatola per
staccare il cibo dalla parete.
• Prestare attenzione quando si svuota il recipiente,
si maneggiano o si puliscono i dischi, le lame e il
setaccio della centrifuga. I bordi taglienti sono molto
affilati.
• Non toccare le lame, soprattutto quando
l’apparecchio è collegato. Le lame sono molto
affilate.
• Se le lame si bloccano, togliete la spina dalla presa
di corrente prima di rimuovere gli ingredienti che
hanno bloccato le lame.
• Fare attenzione se viene versato liquido caldo
all’interno del robot da cucina o del frullatore
poiché può essere espulso dall’apparecchio a causa
dell’improvviso crearsi di vapore.
• Questo apparecchio è destinato esclusivamente a
uso domestico.
Attenzione
• Non spegnere mai l’apparecchio ruotando il vaso
frullatore, il recipiente o i relativi coperchi. Per
spegnere l’apparecchio, ruotare sempre il selettore
di velocità su 0 o OFF.
• Scollegate la spina dell’apparecchio subito dopo
l’uso.
• Attendere sempre che le parti in movimento si
fermino, quindi spegnere e scollegare l’apparecchio
prima di aprire il coperchio e recuperare tali parti.
• Spegnere sempre l’apparecchio e scollegarlo
dall’alimentazione se viene lasciato incustodito e
prima di montarlo, smontarlo, pulirlo, sostituire gli
accessori o avvicinarsi alle parti in movimento.
•
•
•
•
•
•
•
Prima di usare l’apparecchio per la prima volta,
lavare con cura tutte le parti che verranno a
contatto con gli ingredienti. Consultare le istruzioni
e la tabella per la pulizia riportate nel presente
manuale.
Non utilizzare mai accessori o parti di altri
produttori non consigliati in modo specifico da
Philips. In caso di utilizzo di tali accessori o parti, la
garanzia si annulla.
Non superare le quantità massime indicate sul
recipiente o sul vaso del frullatore. Seguire le
quantità, i tempi di lavorazione e la velocità indicati
nel manuale dell’utente.
Lasciare raffreddare gli ingredienti caldi (< 80 °C)
prima di lavorarli.
Lasciare sempre raffreddare l’apparecchio a
temperatura ambiente dopo ogni utilizzo.
Alcuni ingredienti, come ad esempio le carote,
possono far scolorire la superficie degli accessori. Si
tratta di un fenomeno del tutto innocuo: di norma
gli accessori tornano al colore originario dopo un
po’ di tempo.
Livello acustico: Lc = 86 dB [A]
•
•
•
•
•
•
•
Bersihkan bahagian-bahagian yang terkena makanan
dengan rapi sebelum anda menggunakan peralatan
buat pertama kali. Rujuk kepada arahan dan jadual
pembersihan yang diberikan dalam panduan ini.
Jangan sekali-kali menggunakan sebarang perkakas
atau bahagian daripada mana-mana pengilang lain
yang tidak disyorkan secara khusus oleh Philips. Jika
anda menggunakan aksesori atau bahagian yang
sedemikian, jaminan anda menjadi tidak sah.
Jangan melebihi penanda tahap maksimum pada
mangkuk atau balang. Ikut kuantiti, masa memproses
dan kelajuan seperti yang dinyatakan dalam manual
pengguna.
Biarkan ramuan panas menyejuk (< 80ºC) sebelum
memprosesnya.
Sentiasa biarkan perkakas menyejuk ke suhu bilik
selepas anda memproses setiap kelompok.
Sesetengah ramuan seperti lobak merah mungkin
akan menyebabkan penyahwarnaan pada permukaan
bahagiannya. Ini tidak mempunyai kesan negatif
pada bahagian. Penyahwarnaan biasanya menghilang
selepas beberapa ketika.
Aras hingar: Lc = 86 dB [A]
•
•
•
•
•
•
•
Schakel het apparaat altijd uit en haal de stekker
uit het stopcontact als u het apparaat onbeheerd
achterlaat, en voordat u het apparaat in elkaar zet,
uit elkaar haalt, schoonmaakt, onderdelen vervangt
of in de buurt komt van onderdelen die bewegen
tijdens gebruik.
Maak de onderdelen die in contact komen met
voedsel goed schoon voordat u het apparaat voor
de eerste keer gebruikt. Volg de instructies en tabel
voor schoonmaken in deze handleiding.
Gebruik nooit accessoires of onderdelen van andere
fabrikanten die niet specifiek zijn aanbevolen door
Philips. Als u dergelijke accessoires of onderdelen
gebruikt, vervalt de garantie.
Overschrijd nooit de maximumindicatie op
de kan of de kom. Volg de hoeveelheden,
verwerkingstijd en snelheid zoals aangegeven in de
gebruikershandleiding.
Laat hete ingrediënten afkoelen (< 80 °C) voordat
u deze gaat verwerken.
Laat het apparaat afkoelen tot kamertemperatuur
na iedere portie die u hebt verwerkt.
Bepaalde ingrediënten zoals wortels kunnen
verkleuringen op de onderdelen veroorzaken. Dit
heeft geen negatief effect op de onderdelen. De
verkleuringen verdwijnen na een tijdje meestal
vanzelf.
Geluidsniveau: Lc = 86 dB [A]
Campi elettromagnetici (EMF)
Medan elektromagnet (EMF)
Questo apparecchio Philips è conforme a tutti gli standard relativi ai campi
elettromagnetici (EMF). Se utilizzato in maniera appropriata e secondo quanto
riportato nel manuale di istruzioni, l’apparecchio risulta sicuro in conformità
alle prove scientifiche disponibili ad oggi.
Perkakas Philips ini mematuhi semua piawai yang berkaitan dengan medan
elektromagnet (EMF). Jika dikendalikan dengan betul dan menurut arahan di
dalam manual pengguna ini, perkakas ini selamat untuk digunakan berdasarkan
bukti saintifik yang ada pada masa ini.
•
Riciclaggio
Kitar semula
Elektromagnetische velden (EMV)
Il prodotto è stato progettato e assemblato con materiali e
componenti di alta qualità che possono essere riciclati e riutilizzati.
Se su un prodotto si trova il simbolo di un bidone con ruote,
ricoperto da una X, vuol dire che il prodotto soddisfa i requisiti della
Direttiva Comunitaria 2002/96/CE.
Non gettare mai il prodotto insieme ai normali rifiuti domestici.
Informarsi sui regolamenti locali per la raccolta differenziata dei
prodotti elettrici ed elettronici. Il corretto smaltimento dei prodotti
usati aiuta a prevenire l’inquinamento ambientale e possibili danni alla
salute.
Produk anda direka bentuk dan dikilangkan dengan menggunakan
bahan dan komponen yang berkualiti tinggi, yang boleh dikitar semula
dan digunakan semula.
Apabila simbol tong beroda yang dipangkah ini dilekatkan pada
sesuatu produk, ia bermakna produk tersebut diliputi oleh Arahan Eropah
2002/96/EC.
Jangan buang produk anda dengan buangan isi rumah yang lain. Sila
ambil tahu tentang peraturan tempatan mengenai pengumpulan
berasingan produk elektrik dan elektronik. Cara membuang produk
lama anda yang betul akan membantu mencegah kemungkinan akibat
negatif terhadap alam sekitar dan kesihatan manusia.
Dit Philips-apparaat voldoet aan alle richtlijnen met betrekking tot
elektromagnetische velden (EMV). Mits het apparaat op de juiste wijze en
volgens de instructies in deze gebruiksaanwijzing wordt gebruikt, is het veilig
te gebruiken volgens het nu beschikbare wetenschappelijke bewijs.
Bahasa Melayu
Penting
Tahniah atas pembelian anda dan selamat menggunakan Philips! Untuk
mendapat manfaat sepenuhnya daripada sokongan yang ditawarkan oleh
Philips, daftarkan produk anda di www.philips.com/welcome.
Baca manual pengguna ini dengan teliti sebelum anda menggunakan perkakas
dan simpan manual pengguna untuk rujukan masa depan.
Bahaya
• Jangan rendam unit motor di dalam air atau
membilasnya di bawah pili air.
Amaran
• Jangan sekali-kali menggunakan jari anda atau suatu
objek untuk menolak ramuan ke dalam tiub suapan
semasa perkakas sedang berjalan. Gunakan penolak
sahaja.
• Sebelum anda sambungkan perkakas ke kuasa,
pastikan voltan yang dinyatakan di bahagian bawah
perkakas sesuai dengan voltan kuasa setempat.
• Jangan sambungkan perkakas ini ke suis pemasa
untuk mengelakkan situasi berbahaya.
• Jangan gunakan perkakas jika kord kuasa, plag,
penutup pelindung, penyaring berputar atau manamana bahagian lain sudah rosak atau kelihatan retak.
• Jika kord kuasa rosak, anda mesti menggantikannya
di Philips, pusat servis yang dibenarkan oleh Philips
ataupun orang seumpamanya yang layak bagi
mengelakkan bahaya.
• Perkakas ini tidak seharusnya digunakan oleh kanakkanak. Jauhkan perkakas dan kordnya dari capaian
kanak-kanak.
• Perkakas ini boleh digunakan oleh orang yang kurang
upaya dari segi fizikal, deria atau mental, atau kurang
berpengalaman dan pengetahuan jika mereka diberi
pengawasan atau arahan berkenaan penggunaan
perkakas secara selamat dan jika mereka memahami
bahaya yang mungkin berlaku.
• Untuk keselamatan mereka, jangan benarkan kanakkanak bermain dengan perkakas.
• Jangan biarkan perkakas digunakan tanpa
pengawasan.
• Jika makanan melekat pada dinding balang atau
mangkuk pengisar, matikan perkakas dan cabut
keluar plagnya. Kemudian gunakan spatula untuk
mengeluarkan makanan dari dindingnya.
• Berhati-hati apabila anda mengosongkan mangkuk,
pemegang atau membersihkan cakera, unit bilah dan
penyaring pemerah jus. Mata pemotongnya adalah
sangat tajam.
• Jangan sentuh bilah terutama apabila plag perkakas
dipasang. Bilah adalah sangat tajam.
• Jika pisau tersekat, cabut plag perkakas sebelum anda
mengeluarkan bahan-bahan yang menyekat pisau.
• Berhati-hati jika cecair panas dituangkan ke dalam
pemproses makanan atau pengisar kerana ia akan
menolaknya keluar daripada perkakas disebabkan
pengewapan yang mengejut.
• Perkakas ini dimaksudkan untuk penggunaan rumah
tangga sahaja.
Awas
• Jangan sesekali mematikan perkakas dengan
memutarkan balang, mangkuk atau penutup
pengisarnya. Sentiasa mematikan perkakas dengan
memutarkan pemilih kelajuan ke 0 atau MATI.
• Cabut plag sebaik sahaja selesai penggunaan.
• Tunggu sehingga bahagian yang bergerak berhenti
berjalan, kemudian matikan dan cabut plag
perkakas setiap kali sebelum membuka penutup
dan mencapai mana-mana bahagian bergerak yang
digunakan.
• Matikan dan cabut plag perkakas jika perkakas
dibiarkan tanpa pengawasan dan sebelum
memasang, membuka, membersihkan dan mengecas
aksesori atau mendekati bahagian yang bergerak
semasa digunakan.
Nederlands
Belangrijk!
Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Registreer uw product
op www.philips.com/welcome om optimaal gebruik te kunnen maken van de
door Philips geboden ondersteuning.
Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u het apparaat gaat
gebruiken. Bewaar de gebruiksaanwijzing om deze indien nodig te kunnen
raadplegen.
Gevaar
• Dompel de motorunit niet in water en spoel deze
ook niet af.
Waarschuwing
• Gebruik nooit uw vingers of een voorwerp om
ingrediënten door de vultrechter te duwen terwijl
het apparaat werkt. Gebruik alleen de stamper.
• Controleer voordat u het apparaat aansluit op
netspanning of het voltage dat aan de onderkant van
het apparaat wordt aangegeven overeenkomt met
de plaatselijke netspanning.
• Sluit dit apparaat nooit aan op een tijdschakelaar om
gevaarlijke situaties te vermijden.
• Gebruik dit apparaat niet indien het netsnoer, de
stekker, de beschermkap, de draaiende zeef of
andere delen beschadigd zijn of zichtbare barsten
hebben.
• Indien het netsnoer beschadigd is, moet het
worden vervangen door Philips, een door Philips
geautoriseerd servicecentrum of personen met
vergelijkbare kwalificaties om gevaar te voorkomen.
• Dit apparaat buiten bereik van kinderen houden.
Houd het apparaat en het snoer buiten bereik van
kinderen.
• Dit apparaat kan worden gebruikt door personen
met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of
geestelijke capaciteiten of weinig ervaring en kennis,
mits zij toezicht of instructie hebben ontvangen
aangaande veilig gebruik van het apparaat, en zij de
gevaren van het gebruik begrijpen.
• Laat kinderen niet met het apparaat spelen voor
hun eigen veiligheid.
• Laat het apparaat nooit zonder toezicht werken.
• Schakel het apparaat uit en haal de stekker uit het
stopcontact als er ingrediënten aan de wand van
de blenderkan of kom blijven kleven. Verwijder de
ingrediënten vervolgens van de wand met een
spatel.
• Pas op wanneer u de kom leegt en de schijven, de
mesunits en de zeef van de sapcentrifuge aanraakt
of schoonmaakt. De snijkanten zijn zeer scherp.
• Raak de messen niet aan, vooral niet wanneer de
stekker van het apparaat nog in het stopcontact zit.
De messen zijn zeer scherp.
• Als de messen vastlopen, haal dan eerst de stekker
uit het stopcontact voordat u de ingrediënten die de
messen blokkeren verwijdert.
• Wees voorzichtig als er hete vloeistof in de
keukenmachine of blender is geschonken. Dit kan
door plotseling stomen uit het apparaat geworpen
worden.
• Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor
huishoudelijk gebruik.
Let op
• Schakel het apparaat nooit uit door de blenderkan,
de kom of de deksels te draaien. Schakel het
apparaat altijd uit door de snelheidskeuzeknop naar
0 of OFF te draaien.
• Haal na gebruik altijd direct de stekker uit het
stopcontact.
• Wacht altijd tot de bewegende delen stilstaan en
schakel het apparaat dan uit. Haal de stekker uit
het stopcontact voordat u het deksel opent en
uw vingers in de onderdelen steekt die bewegen
wanneer het apparaat is ingeschakeld.
Recycling
Uw product is vervaardigd van kwalitatief hoogwaardige materialen
en onderdelen, die kunnen worden gerecycled en opnieuw gebruikt .
Wanneer een product is voorzien van een symbool van een
afvalcontainer met een kruis erdoorheen, valt het product onder de
Europese richtlijn 2002/96/EG:
Gooi het product nooit weg met ander huishoudelijk afval. Win
informatie in over de lokale wetgeving omtrent de gescheiden
inzameling van elektrische en elektronische producten. Door u op de
juiste wijze van oude producten te ontdoen, voorkomt u negatieve
gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid.
Norsk
Viktig
Gratulerer med kjøpet og velkommen til Philips. Hvis du vil ha fullt utbytte
av støtten som Philips tilbyr, kan du registrere produktet påwww.philips.com/
welcome.
Les denne brukerveiledningen nøye før du bruker apparatet, og ta vare på
den for senere referanse.
Fare
• Motorenheten må ikke dyppes i vann eller skylles
under springen.
Advarsel
• Bruk aldri fingrene eller et objekt til å skyve
ingredienser inn i materøret mens apparatet er i
bruk. Bruk bare stapperen.
• Før du kobler apparatet til strømnettet, må
du kontrollere at spenningen som er angitt på
undersiden av apparatet, stemmer overens med
nettspenningen på stedet.
• For å unngå farlige situasjoner skal dette apparatet
aldri kobles til en timer.
• Ikke bruk apparatet hvis strømledningen, støpselet,
det beskyttende dekselet, den roterende silen eller
andre deler er skadet eller har tydelige sprekker.
• Hvis ledningen er ødelagt, må den alltid skiftes ut av
Philips, et servicesenter som er godkjent av Philips
eller lignende kvalifisert personell for å unngå farlige
situasjoner.
• Dette apparatet skal ikke brukes av barn. Oppbevar
apparatet og ledningen utilgjengelig for barn.
• Dette apparatet kan brukes av personer med
nedsatt sanseevne eller fysisk eller psykisk
funksjonsevne, eller personer med manglende
erfaring eller kunnskap, dersom de får instruksjoner
om sikker bruk av apparatet eller tilsyn som sikrer
sikker bruk, og hvis de er klar over risikoen.
• For barnets egen sikkerhet må du ikke la det leke
med apparatet.
• La aldri apparatet gå uten tilsyn.
• Hvis mat kleber seg til veggen på hurtigmikserens
kanne eller bolle, slår du av apparatet og trekker
ut støpselet fra stikkontakten. Bruk deretter en
slikkepott til å fjerne maten fra veggen.
• Vær forsiktig når du tømmer bollen, håndterer eller
rengjør kutteskivene, knivenhetene og saftsilen.
Knivseggene er svært skarpe.
• Ikke berør knivene, spesielt hvis apparatet er koblet
til strømnettet. Knivene er svært skarpe.
• Hvis knivene setter seg fast, må du trekke støpselet
ut av stikkontakten før du fjerner ingrediensene som
blokkerer knivene.
• Vær forsiktig hvis varm væsk helles i
foodprocessoren eller hurtigmikseren, ettersom
væsken kan komme ut av apparatet igjen i form av
plutselig damp.
• Dette apparatet skal kun brukes i husholdningen.
Forsiktig
• Slå aldri av apparatet ved å vri på mikserkannen,
bollen eller lokkene til disse. Slå alltid av apparatet
ved å vri hastighetsvelgeren til 0 eller OFF (AV).
• Koble apparatet fra strømnettet umiddelbart etter
bruk.
• Vent alltid til de bevegelige delene har stoppet opp.
Slå deretter av og koble fra apparatet før du åpner
lokket og stikker hendene inn i deler som beveger
seg under bruk.
•
•
•
•
•
•
•
•
Slå alltid av apparatet og trekk ut stikkontakten
hvis apparatet står uten tilsyn, og før montering,
demontering, rengjøring, bytte av tilbehør eller før
håndtering av deler som beveger seg når apparatet
er i bruk.
Før du bruker apparatet for første gang, må alle
deler som kommer i kontakt med mat, rengjøres
grundig. Se instruksjonene og tabellen for rengjøring
som er oppgitt i denne brukerhåndboken.
Ikke bruk tilbehør eller deler fra andre produsenter
som Philips ikke spesifikt anbefaler. Hvis du bruker
slikt tilbehør eller slike deler, blir garantien ugyldig.
Ikke overskrid maksimumsnivået som er
angitt på bollen eller kannen. Følg mengdene,
bearbeidingstidene og hastighetene som angitt i
brukerhåndboken.
Avkjøl varme ingredienser (< 80 ºC) før de
bearbeides.
La alltid apparatet avkjøles til romtemperatur
mellom hver porsjon som bearbeides.
Visse ingredienser, for eksempel gulrøtter, kan
forårsake misfarging av overflaten til delene. Dette
har ingen negativ innvirkning på delene. Misfargingen
forsvinner vanligvis etter noe tid.
Støynivå: Lc = 86 dB [A]
Elektromagnetiske felt (EMF)
Dette Philips­apparatet overholder alle standarder som gjelder
elektromagnetiske felt (EMF). Hvis apparatet håndteres riktig og i samsvar
med instruksjonene i denne brukerhåndboken, er det trygt å bruke det ut fra
den kunnskapen vi har per dags dato.
Gjenvinning
Produktet er utformet og produsert med materialer og komponenter
av svært høy kvalitet som kan resirkuleres og gjenbrukes.
Når et produkt er merket med en søppeldunk med kryss over, betyr
det at produktet dekkes av EU-direktiv 2002/96/EF:
Kast aldri produktet sammen med annet husholdningsavfall. Gjør deg
kjent med lokale bestemmelser om avfallsdeponering av elektriske
og elektroniske produkter. Hvis du deponerer gamle produkter riktig,
bidrar du til å forhindre negative konsekvenser for helse og miljø.
Português
Importante
Parabéns pela sua compra e seja bem-vindo à Philips! Para usufruir de todas
as vantagens da assistência oferecida pela Philips, registe o seu produto em
www.philips.com/welcome.
Leia cuidadosamente este manual do utilizador antes de utilizar o aparelho e
guarde-o para uma eventual consulta futura.
Perigo
• Nunca mergulhe o motor em água, nem o enxagúe
em água corrente.
Aviso
• Nunca utilize os seus dedos nem um objecto para
empurrar alimentos no tubo de alimentos, enquanto
o aparelho está em funcionamento. Utilize apenas o
pressor.
• Antes de ligar o aparelho à alimentação, assegurese de que a voltagem indicada na parte inferior do
aparelho corresponde à voltagem eléctrica local.
• Nunca ligue este aparelho a um temporizador para
evitar situações de perigo.
• Não utilize o aparelho se o cabo de alimentação, a
ficha, a tampa de protecção, o coador rotativo ou
quaisquer outras peças estiverem danificadas ou
apresentarem fendas visíveis.
• Se o cabo de alimentação estiver danificado, este
deve ser sempre substituído pela Philips, por um
centro de assistência autorizado pela Philips ou por
pessoal com qualificação equivalente para evitar
situações de perigo.
• Este aparelho não pode ser utilizado por crianças.
Mantenha o aparelho e o cabo fora do alcance das
crianças.
• Este aparelho pode ser utilizado por pessoas com
capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas,
ou com falta de experiência e conhecimento, caso
sejam supervisionadas ou lhes tenham sido dadas
instruções relativas à utilização segura do aparelho e
se compreenderem os perigos envolvidos.
• Por motivos de segurança, não permita que as
crianças brinquem com o aparelho.
• Nunca deixe o aparelho a funcionar sem vigilância.
• Se os alimentos ficarem colados ao copo misturador
ou à taça, desligue o aparelho e retire a ficha da
tomada. Em seguida, utilize uma espátula para soltar
os alimentos.
• Tenha cuidado quando esvaziar a taça e manusear
ou limpar os discos, as lâminas e o coador da
centrifugadora. Os rebordos de corte são muito
afiados.
• Não toque nas lâminas, especialmente quando
a ficha do aparelho estiver ligada. As lâminas são
muito afiadas.
• Se as lâminas ficarem presas, desligue o aparelho
antes de retirar os ingredientes que estiverem a
obstruir as lâminas.
• Tenha cuidado se for vertido um líquido quente
para o robot ou a liquidificadora, visto que este
pode ser expelido para fora do aparelho devido a
um vapor repentino.
• Este aparelho destina-se apenas a uso doméstico.
Atenção
• Nunca desligue o aparelho, rodando o copo
misturador, a taça ou as suas tampas. Desligue
sempre o aparelho rodando o selector da
velocidade para 0 ou OFF.
• Desligue imediatamente o aparelho da tomada após
cada utilização.
• Aguarde até as peças em movimento pararem e,
em seguida, desligue e retire a ficha do aparelho da
tomada antes de abrir a tampa e alcançar qualquer
uma das peças em movimento que estão em
utilização.
2/2
•
•
•
•
•
•
•
•
Desligue sempre o aparelho e retire a ficha se o
deixar sem supervisão, antes de montar, desmontar,
limpar e mudar os acessórios, e antes de se
aproximar de peças que se movem durante a
utilização.
Limpe muito bem todas as peças que entrarem
em contacto com os alimentos antes de utilizar o
aparelho pela primeira vez. Consulte as instruções e
a tabela de limpeza fornecidas neste manual.
Nunca utilize quaisquer acessórios ou peças
de outros fabricantes que não tenham sido
recomendados especificamente pela Philips. Se
utilizar tais acessórios ou peças, a garantia perderá a
validade.
Não exceda o nível máximo indicado na taça
ou no copo. Siga as quantidades, o tempo de
processamento e a velocidade conforme indicado
no manual do utilizador.
Deixe os ingredientes quentes arrefecer (<80 °C)
antes de os processar.
Deixe sempre o aparelho arrefecer até à
temperatura ambiente entre a preparação de cada
porção.
Alguns ingredientes, como cenouras, podem causar
descolorações na superfície das peças. Isto não
tem um efeito negativo nas peças. Normalmente,
as descolorações desaparecem depois de algum
tempo.
Nível de ruído: Lc = 86 dB [A]
Campos electromagnéticos (CEM)
Este aparelho Philips respeita todas as normas relacionadas com campos
electromagnéticos (CEM). Se manuseado correctamente e de acordo
com as instruções fornecidas neste manual do utilizador, o aparelho pode
ser utilizado em segurança com base em provas científicas disponíveis
actualmente.
Reciclagem
O produto foi concebido e fabricado com materiais e componentes
de alta qualidade, que podem ser reciclados e reutilizados.
Quando observar o símbolo de um caixote do lixo traçado afixado
num produto, significa que o produto é abrangido pela Directiva
Europeia 2002/96/CE:
Nunca elimine o seu produto com o lixo doméstico comum. Informese acerca das regras de recolha selectiva local para produtos eléctricos
e electrónicos. A eliminação correcta do seu produto antigo ajuda
a evitar potenciais consequências nocivas para o ambiente e para a
saúde pública.
Svenska
Viktigt
Grattis till ditt inköp och välkommen till Philips! För att du ska kunna dra full
nytta av den support som Philips kan du registrera din nya produkt på
www.philips.com/welcome.
Läs användarhandboken noggrant innan du använder apparaten och spara
användarhandboken för framtida bruk.
Fara
• Sänk inte ned motorenheten i vatten och skölj den
inte under kranen.
Varning
• Använd aldrig fingrarna eller någon typ av föremål
för att trycka in ingredienser i matningsröret när
apparaten är igång. Använd bara pressklossen.
• Innan du ansluter apparaten till eluttaget ser du till
att spänningen som anges på apparatens undersida
motsvarar den lokala nätspänningen.
• Anslut aldrig apparaten till en timer eftersom det
kan leda till en farlig situation.
• Använd inte apparaten om det finns skador
eller synliga sprickor på nätsladden, kontakten,
skyddshöljet, den roterande silen eller någon annan
del.
• Om nätsladden är skadad måste den alltid bytas ut
av Philips, ett av Philips auktoriserade serviceombud
eller liknande behöriga personer för att undvika
olyckor.
• Den här apparaten får inte användas av barn. Håll
apparaten och dess sladd utom räckhåll för barn.
• Den här apparaten kan användas av personer med
olika funktionshinder, eller som inte har kunskap om
hur apparaten används, så länge de övervakas och
får instruktioner angående säker användning och
förstår riskerna som medföljer.
• Låt inte barn leka med apparaten, för deras
säkerhets skull.
• Lämna inte apparaten obevakad när den är igång.
• Om mat fastnar på mixerbehållarens eller -skålens
sidor stänger du av apparaten och drar ut
stickkontakten. Använd sedan en slickepott för att ta
bort maten från sidorna.
• Var försiktig när du tömmer skålen, hanterar
eller rengör skivorna, knivenheterna och silen till
juicepressen. Knivseggarna är mycket vassa.
• Vidrör inte knivarna, i synnerhet inte när apparaten
är ansluten till elnätet. Knivarna är mycket vassa.
• Om knivarna fastnar drar du ur nätsladden innan du
avlägsnar ingredienserna som blockerar knivarna.
• Var försiktig om du häller varm vätska i
matberedaren eller mixern eftersom det kan stänka
vätska vid plötslig ångbildning.
• Apparaten är endast avsedd för hushållsbruk.
Varning!
• Stäng av aldrig apparaten genom att vrida på
mixerbehållaren, skålen eller deras lock. Stäng alltid
av apparaten genom att vrida hastighetsväljaren till 0
eller Av.
• Dra ur nätsladden direkt efter användning.
• Du måste vänta tills delarna som rör sig under
användning har stannat och sedan slå av apparaten
och dra ur nätsladden innan du öppnar locket och
rör vid delarna.
• Stäng alltid av apparaten och dra ur nätsladden om
du lämnar den obevakad, innan du monterar, tar isär
och rengör den och innan du byter något tillbehör
eller rör vid delar som rör sig under användning.
•
•
•
•
•
•
•
Rengör noggrant de delar som kommer i kontakt
med mat innan du använder apparaten för första
gången. Läs instruktionerna och tabellen för
rengöring som finns i den här användarhandboken.
Använd aldrig tillbehör eller delar från andra
tillverkare, eller delar som inte uttryckligen har
rekommenderats av Philips. Om du använder sådana
tillbehör eller delar gäller inte garantin.
Överskrid inte maxgränsen som anges på skålen
eller behållaren. Använd de mängder, tillredningstider
och hastighetsinställningar som finns angivna i
användarhandboken.
Låt heta ingredienser svalna (< 80 ºC) innan du
bereder dem.
Låt alltid apparaten svalna till rumstemperatur efter
varje gång du använt den.
Vissa ingredienser, till exempel morötter, kan orsaka
missfärgningar på delarnas ytor. Det har inte någon
negativ effekt på delarna. Missfärgningarna försvinner
vanligtvis efter viss tid.
Ljudnivå: Lc = 86 dB [A]
Elektromagnetiska fält (EMF)
Den här apparaten från Philips uppfyller alla standarder för elektromagnetiska
fält (EMF). Om apparaten hanteras på rätt sätt och enligt instruktionerna i
den här användarhandboken är den säker att använda enligt de vetenskapliga
belägg som finns i dagsläget.
Återvinning
Produkten är utvecklad och tillverkad av material och komponenter av
hög kvalitet som kan återvinnas och återanvändas.
Symbolen med en överkryssad soptunna som finns på produkten
innebär att produkten följer EU-direktivet 2002/96/EG:
Kassera aldrig produkten tillsammans med hushållssoporna. Ta reda på
de lokala reglerna om separat insamling av elektriska och elektroniska
produkter. Genom att kassera dina gamla produkter på rätt sätt kan du
bidra till att minska möjliga negativa effekter på miljö och hälsa.
Türkçe
Önemli
Ürünü satın aldığınız için teşekkür ederiz; Philips’e hoş geldiniz! Philips
tarafından sunulan destekten tam faydalanmak için lütfen ürününüzü şu
adreste kaydettirin: www.philips.com/welcome.
Cihazı kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu okuyun ve daha sonra
başvurmak üzere saklayın.
Tehlike
• Motor ünitesini asla suya sokmayın ya da musluk
altında yıkamayın.
Uyarı
• Cihaz çalışır haldeyken, besleme borusuna
malzemeleri kesinlikle parmaklarınızla veya bir nesne
yardımıyla iterek doldurmaya çalışmayın. Bunun için
yalnızca malzeme iticiyi kullanın.
• Cihazı ana şebekeye bağlamadan önce cihazın altında
belirtilen gerilimin yerel ana şebeke gerilimine uygun
olduğundan emin olun.
• Tehlikeli bir durum yaratmamak için cihazı asla bir
zamanlayıcı anahtarına bağlamayın.
• Cihazı; güç kablosu, fişi, koruyucu kapağı, döner
süzgeci veya başka herhangi bir parçası hasar
görmüşse veya üzerinde görünür çatlaklar varsa
kullanmayın.
• Cihazın güç kablosu hasarlıysa, bir tehlike
oluşturmasını önlemek için mutlaka Philips’in yetki
verdiği bir servis merkezi veya benzer şekilde
yetkilendirilmiş kişiler tarafından değiştirilmesini
sağlayın.
• Bu cihaz çocuklar tarafından kullanılmalıdır. Cihazı
ve kablosunu çocukların erişemeyecekleri yerlerde
muhafaza edin.
• Bu cihazın fiziksel, motor ya da zihinsel becerileri
gelişmemiş veya bilgi ve tecrübe açısından eksik
kişiler tarafından kullanımı sadece bu kişilerin
nezaretinden sorumlu kişilerin bulunması veya bu
kişilere güvenli kullanım talimatlarının sağlanması ve
olası tehlikelerin anlatılması durumunda mümkündür.
• Çocukların kendi güvenliği için, cihaz ile oynamalarına
izin vermeyin.
• Cihazı çalışır durumda bırakmayın.
• Blender haznesinin içine yiyecek yapışması halinde
cihazı kapatarak fişini prizden çekin. Ardından bir
spatula ile yiyeceği temizleyin.
• Hazneyi boşaltırken ve diskleri, bıçak ünitesini
veya katı meyve sıkacağı süzgecini taşırken ya da
temizlerken dikkatli olun. Bıçakların ağzı çok keskindir.
• Özellikle cihaz prize takılıyken bıçaklara dokunmayın.
Bıçaklar çok keskindir.
• Eğer bıçaklar sıkışırsa, bıçakları engelleyen
malzemeleri çıkarmadan önce,cihazın fişini çekin.
• Mutfak robotu ya da blendere sıvı doldururken
dikkatli olun. Ani bir buharlanmayla, sıcak sıvı
cihazdan taşabilir.
• Bu cihaz sadece evde kullanım için tasarlanmıştır.
Dikkat
• Cihazı asla blender haznesini, kasesini veya bunların
kapaklarını çevirerek kapatmayın. Cihazı her zaman
hız seçme düğmesini 0 veya KAPALI ayarına
getirerek kapatın.
• Kullanım sonrasında, cihazı mutlaka prizden çekin.
• Mutlaka hareketli parçaların durmasını bekleyin.
Ardından, cihazı kapatıp fişini prizden çektikten
sonra kapağı açın ve kullanım sırasında hareket eden
parçalara erişin.
• Cihazın gözetimsiz bırakılacağı durumlarda ve
cihazı monte etmeden, sökmeden, temizlemeden,
aksesuarlarını değiştirmeden veya kullanım sırasında
hareket eden parçalara yaklaşmadan önce mutlaka
cihazı kapatın ve prizden çekin.
• Cihazı ilk kez kullanmadan önce yiyeceklerle temas
eden parçalarını iyice temizleyin. Bu kılavuzda
belirtilen talimatlara ve temizlik tablosuna başvurun.
• Philips tarafından özellikle tavsiye edilmeyen
üreticilerin aksesuar ve parçalarını kesinlikle
kullanmayın. Bu tür aksesuarlar veya parçalar
kullanırsanız garantiniz geçerliliğini yitirir.
•
•
•
•
•
Haznelerde belirtilen maksimum seviyeyi aşmayın.
Miktarı, işlem süresini ve hızını belirlemek için
kullanım kılavuzuna başvurun.
Sıcak malzemeleri işleme almadan önce soğumasını
(< 80ºC) bekleyin.
Her işlemden sonra cihazın oda sıcaklığına gelmesini
bekleyin.
Havuçlar gibi bazı malzemeler parçaların yüzeyinde
renk değişimine neden olabilir. Bunun parçalar
üzerinde olumsuz bir etkisi yoktur. Renk değişimi
genellikle belirli bir süre sonra meydana gelir.
Gürültü seviyesi: Lc = 86 dB [A]
Elektromanyetik alanlar (EMF)
Bu Philips cihazı elektromanyetik alanlar (EMF) hakkındaki tüm standartlara
uygundur. Usulüne ve bu kullanım kılavuzundaki talimatlara uygun olarak
kullanıldığında, bugünün bilimsel bulgularına göre cihazın kullanımı güvenlidir.
Geri dönüşüm
Ürününüz, geri dönüşüme tabi tutulabilen ve yeniden kullanılabilen,
yüksek kalitede malzeme ve parçalardan tasarlanmış ve üretilmiştir.
Ürünün, üzerinde çarpı işareti bulunan bir tekerlekli çöp kutusu
simgesi taşıması, bu ürünün 2002/96/EC sayılı Avrupa Direktifi
kapsamında olduğu anlamına gelir:
Ürününüzü asla evsel atıklarla birlikte atmayın. Lütfen, elektrikli ve
elektronik ürünlerin ayrı toplanması ile ilgili yerel kurallar hakkında
bilgi edinin. Eskiyen ürününüzün atık işlemlerinin doğru biçimde
gerçekleştirilmesi, çevre ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etkilere yol
açılmasını önlemeye yardımcı olur.
‫العربية‬
‫هام‬
‫! لالستفادة القصوى من الدعم الذي تقدمه‬Philips ‫ ومرحبا ً بك في‬،‫تهانينا على شرائك املنتج‬
.‫‏‬www.philips.com/welcome ‫سجل منتجك على‬
ّ ،Philips ‫شركة‬
.‫ واحتفظ به للرجوع إليه في املستقبل‬،‫اقرأ دليل املستخدم هذا بدقة قبل استخدام اجلهاز‬
‫خطر‬
.‫•ال تغمر وحدة احملرك باملاء وال تغسلها حتت الصنبور‬
‫حتذير‬
‫•ال تستخدم إطالقا ً أصابعك أو أي شيء آخر لدفع املكونات داخل‬
‫ ال تستخدم سوى‬.‫أنبوب التغذية عندما يكون اجلهاز قيد التشغيل‬
.‫الدافعة‬
‫ تأكد من توافق اجلهد الكهربائي املشار‬،‫•قبل توصيل اجلهاز بالطاقة‬
‫إليه في اجلزء السفلي من اجلهاز مع اجلهد الكهربائي للطاقة‬
.‫احمللية‬
ً
‫ لتفادي‬،‫•ال تعمل إطالقا على توصيل هذا اجلهاز مبفتاح مزود مبؤقّت‬
.‫الوصول إلى حاالت خطرة‬
‫•ال تستخدم اجلهاز في حال كان سلك الطاقة أو املأخذ أو الغطاء‬
‫الواقي أو املصفاة الدوارة أو أي أجزاء أخرى تالفة أو تظهرعليها‬
.‫تشققات‬
‫ أو‬Philips ‫ فيجب استبداله من قبل‬،ً‫•إذا كان سلك الطاقة تالفا‬
‫ أو أشخاص مؤهلني لتجنب أي‬Philips ‫مركز خدمة مخوَّل من قبل‬
.‫خطر‬
‫أبق اجلهاز وسلكه بعي ًدا عن‬
ِ .‫•ال ميكن لألطفاالستخدام هذا اجلهاز‬
.‫متناول األطفال‬
‫•ميكن لألشخاص الذين يعانون نقصا ً في القدرات اجلسدية أو‬
‫ في‬،‫احلسية أو العقلية أو أولئك الذين تنقصهم اخلبرة أو املعرفة‬
‫حال مت اإلشراف عليهم أو إعطاؤهم إرشادات تتعلق باستخدام‬
.‫اجلهاز بطريقة آمنة وفهم اخملاطر املرتبطة به‬
.‫ ال تسمح لألطفال بالعبث باجلهاز‬،‫وحرصا على السالمة‬
•
ً
.‫•ال تترك إطالقا ً اجلهاز قيد التشغيل بدون مراقبة‬
‫ فأوقف تشغيل اجلهاز‬،‫•إذا التصق الطعام بدورق اخلالط أو وعائه‬
‫ ثم استخدم ملعقة منبسطة إلزالة الطعام‬.‫وافصله الطاقة عنه‬
.‫عن اجلدار‬
‫•تو َّخ احلذر عند تفريغ الوعاء أو اإلمساك باألقراص والشفرات‬
.ً ‫ فحواف التقطيع حادة جدا‬.‫ومصفاة العصارة أو تنظيفها‬
.‫•ال تلمس الشفرات وال سيما عندما يكون اجلهاز موصوال ً بالطاقة‬
.‫فالشفرات بالغة احلدة‬
‫ فقم بفصل الطاقة عن اجلهاز قبل إزالة‬،‫•إذا علقت الشفرات‬
.‫املكونات التي تسببت في إعاقة عملها‬
‫•يُرجى توخي احلذر إذا تسرّب سائل ساخن إلى داخل جهاز حتضير‬
‫الطعام أو اخلالط إذ ميكن أن يتم قذفه من اجلهاز بفعل عملية‬
.‫التبخير املفاجئة‬
.‫•هذا اجلهاز مع ّد لالستخدام املنزلي فقط‬
‫تنبيه‬
‫•ال تعمل إطالقا ً على إيقاف تشغيل اجلهاز عن طريق تدوير دورق‬
‫دائما تشغيل اجلهاز عن طريق‬
ً ‫ أوقف‬.‫اخلالط أو الوعاء أو غطائهما‬
.)‫ (إيقاف التشغيل‬OFF ‫ أو‬0 ‫تعيني محدد السرعة إلى‬
.‫•افصل الطاقة عن اجلهاز مباشرةً بعد االستخدام‬
‫دائما توقف األجزاء املتحركة عن التشغيل وأوقف تشغيل‬
ً ‫•انتظر‬
‫اجلهاز وافصل الطاقة عنه قبل فتح الغطاء والوصول إلى أي من‬
.‫األجزاء التي تتحرك عن االستخدام‬
‫دائما وافصله عن مصدر الطاقة في حال تركه‬
ً ‫•أو ِقف تشغيل اجلهاز‬
‫بدون مراقبة وقبل جتميعه أو فكّه أو تنظيفه أو تغيير امللحقات أو‬
.‫ملس األجزاء التي تتحرك أثناء االستخدام‬
‫ يجب تنظيف األجزاء التي تالمس‬،‫•قبل استخدام اجلهاز للمرة األولى‬
‫ راجع اإلرشادات واجلدول حول التنظيف في‬.‫الطعام بشكل جيد‬
.‫دليل املستخدم‬
‫•ال تستخدم أبدا ً أي ملحقات أو أجزاء من أي شركة مصنعة أخرى ال‬
‫ قد يؤدي استخدام ملحقات‬.‫ على وجه اخلصوص‬Philips ‫توصي بها‬
.‫أو أجزاء من هذا النوع إلى إبطال الضمان‬
‫ اتبع‬.‫•ال تتجاوز مؤشر املستوى األقصى على الوعاء أو الدورق‬
‫اإلرشادات املتعلقة بالكميات ووقت التحضير والسرعة كما هو‬
.‫مبينّ في دليل املستخدم‬
.‫ درجة مئوية) قبل معاجلتها‬80 <( ‫•دع املكونات الساخنة تبرد‬
‫ بعد كل دفعة‬،‫•دع دائما ً اجلهاز يبرد وصوال ً إلى درجة حرارة الغرفة‬
.‫تعاجلها‬
‫•قد تتس ّبب بعض املكونات مثل اجلزر في تغيير األلوان على سطح‬
‫ يختفي هذا‬.‫ وليس لهذا األمر أي تأثير سلبي على األجزاء‬.‫األجزاء‬
.‫التغيير في األلوان عادةً بعد مرور بعض الوقت‬
‫]‏‬A[ ‫ ديسيبل‬86 ‫ =‏‬Lc :‫•مستوى الضجيج‬
)EMF( ‫الحقول الكهرومغناطيسية‬
‫ إذا تم استخدام الجهاز‬.)EMF( ‫ هذا مع كافة املعايري املتعلقة بالحقول الكهرومغناطيسية‬Philips ‫يتوافق جهاز‬
‫ فسيكون استخدامه آمناً وفقاً للدليل العلمي‬،‫بشكل صحيح وبالتوافق مع اإلرشادات املبيّنة يف دليل املستخدم هذا‬
.‫املتوفر اليوم‬
 ‫إعادة التدوير‬
.‫تم تصميم منتجك وتصنيعه من مواد ومكونات عالية الجودة ميكن إعادة تصنيعها وإعادة استخدامها‬
‫رؤية رمز الحاوية املدولبة ذات العالمة × عىل أي منتج؛ فذلك يعني أن هذا املنتج يندرج ضمن املرسوم‬
:EC/2002/96 ‫األورويب‬
‫ يرجى االطالع عىل القوانني املحلية املتعلقة مبجموعة‬.‫ال تتخلص أبدًا من املنتج مع سائر النفايات املنزلية‬
‫ إن التخلص السليم من املنتجات القدمية مينع أي نتائج سلبية‬.‫املنتجات الكهربائية واإللكرتونية املنفصلة‬
.ً‫محتملة عىل البيئة وصحة اإلنسان معا‬
‫فارسی‬
‫مهم‬
‫ خوش آمدید! به شما برای خرید این محصول تبریک می گوییم! برای‬Philips ‫به دنیای محصوالت‬
‫ دستگاه خود را در سایت‬،Philips ‫استفاده بهینه از خدمات پس از فروش‬
.‫ ثبت نام کنید‬www.philips.com/welcome
‫ این دفترچه راهنما را به دقت بخوانید و آن برای مراجعات بعدی نزد خود‬،‫قبل از استفاده از دستگاه‬
.‫نگه دارید‬
‫خطر‬
.‫•محفظه موتور را در آب وارد نکنید یا آن را زیر شیر آب نشویید‬
‫هشدار‬
‫•وقتی دستگاه روشن است هرگز مواد را با دست یا شیء دیگر به‬
‫ فقط از اهرم فشار دهنده‬.‫داخل لوله تغذیه کننده فشار ندهید‬
.‫برای این کار استفاده کنید‬
‫ مطمئن شوید که ولتاژ‬،‫•قبل از زدن دوشاخه دستگاه به پریز برق‬
‫نشان داده شده در زیر دستگاه با ولتاژ محلی مطابقت داشته‬
.‫باشد‬
‫ هرگز دستگاه را به کلید تایمر‬،‫•برای اجتناب از بروز شرایط خطرناک‬
.‫متصل نکنید‬
‫ توری چرخشی یا سایر‬،‫ درپوش محافظ‬،‫ سیم برق‬،‫•اگر دوشاخه‬
.‫ از دستگاه استفاده نکنید‬،‫قطعات آسیب دیده و خراب هستند‬
،‫•درصورتی که سیم برق آسیب دیده است برای جلوگیری از بروز خطر‬
‫ یا‬Philips ‫ مرکز خدمات مجاز‬،Philips ‫آن را نزد منایندگی های‬
.‫اشخاص متخصص تعویض کنید‬
‫ دستگاه و سیم آن‬.‫•این دستگاه نباید توسط کودکان استفاده شود‬
.‫را دور از دسترس کودکان قرار دهید‬
‫ حسی و ذهنی کافی برخوردار نیستند‬،‫•افرادی که از توانایی جسمی‬
‫یا جتربه و آگاهی ندارند می توانند با نظارت بزرگترها یا آموخنت‬
‫ از دستگاه‬،‫استفاده ایمن از دستگاه و آگاهی از خطرات ممکن‬
.‫استفاده کنند‬
.‫ به کودکان اجازه ندهید با دستگاه بازی کنند‬،‫•برای ایمنی‬
.‫•درصورت عدم استفاده از دستگاه هرگز آن را روشن نگذارید‬
،‫•اگر غذا به دیواره ظرف یا مخزن مخلوط کن چسبیده باشد‬
‫ سپس با‬.‫دستگاه را خاموش کرده و دوشاخه را از پریز بکشید‬
.‫ غذا را از دیواره ظرف پاک کنید‬،‫استفاده از یک کاردک‬
‫ تیغه‌ها و‬،‫ کار با دستگاه یا متیز کردن صفحات‬،‫•هنگام تخلیه ظرف‬
.‫ لبه های تیغه بسیار تیز هستند‬.‫توری آمبیوه‌گیری مراقب باشید‬
‫ به تیغه ها‬،‫•خصوصا هنگامی که دستگاه به برق متصل است‬
.‫ تیغه ها بسیار تیز هستند‬.‫دست نزنید‬
،‫ دستگاه ها خاموش کرده و از برق بکشید‬،‫•اگر تیغه ها گیر کردند‬
،‫سپس شروع به برداشنت محتویاتی که تیغه ها را مسدود کرده اند‬
.‫منایید‬
‫•دقت کنید از ریخنت مایع داغ در داخل غذاساز یا مخلوط کن خودداری‬
.‫کنید چون ممکن است به خاطر بخار زیاد به بیرون پرتاب شود‬
.‫•این دستگاه فقط برای مصارف خانگی طراحی شده است‬
‫احتیاط‬
‫ ظرف یا درب های آن ها اقدام‬،‫•هرگز با چرخاندن مخزن مخلوط کن‬
‫ همیشه با چرخاندن پیچ انتخاب‬.‫به خاموش کردن دستگاه نکنید‬
.‫ دستگاه را خاموش کنید‬،‫ یا خاموش‬0 ‫به طرف‬
.‫ دستگاه را از پریز بکشید‬،‫•بالفاصله بعد از استفاده‬
‫ سپس‬،‫•همیشه صبر کنید قطعات متحرک از حرکت باز بایستند‬
‫ اکنون می توانید درب‬.‫دستگاه را خاموش کرده و از برق بکشید‬
‫دستگاه را باز کرده و به قطعاتی که در هنگام استفاده حرکت می‬
.‫کنند دسترسی پیدا کنید‬
‫•همیشه اگر در کنار دستگاه نیستید یا قبل از بسنت و باز کردن‬
‫ متیز کردن و تعویض لوازم جانبی یا دست زدن به قطعات‬،‫قطعات‬
‫ دستگاه را خاموش کنید و دوشاخه را از‬،‫متحرک در حین استفاده‬
.‫پریز بکشید‬
‫ کلیه قطعاتی را که در متاس با غذا‬،‫•قبل از اولین استفاده دستگاه‬
‫ برای متیز کردن دستگاه به دستورالعمل‌ها‬.‫هستند کامال ً متیز کنید‬
.‫و جدول موجود در این راهنما مراجعه کنید‬
‫ آن ها را‬Philips ‫•هرگز از لوازم جانبی یا قطعات سازندگان دیگر که‬
‫ اگر از چنین لوازم جانبی یا‬.‫توصیه منی کند استفاده نکنید‬
‫ ضمانت نامه شما از درجه اعتبار ساقط‬،‫قطعاتی استفاده کنید‬
.‫می شود‬
‫ به مقدار‬.‫•مواد را بیشتر از سطح حداکثر در ظرف یا مخزن نریزید‬
.‫ زمان کار با دستگاه و سرعت در راهنمای کاربر مراجعه کنید‬،‫مواد‬
‫ اجازه دهید مواد داغ خنک‬،‫•قبل از وارد کردن مواد به داخل دستگاه‬
.)‫ درجه سانتی گراد‬80 ‫شوند (کمتر از‬
‫ اجازه دهید به اندازه دمای اتاق خنک‬،‫•همیشه بعد از کار با دستگاه‬
.‫شود‬
‫•برخی مواد غذایی مانند هویج ممکن است باعث تغییر رنگ سطح‬
.‫ البته اثر منفی بر روی قطعات نخواهد داشت‬.‫قطعات شوند‬
.‫معموال تغییر رنگ بعد از مدتی از بین می رود‬
]A[ ‫ دسی‌بل‬86‫ = ‏‬Lc :‫•میزان صدا‬
)EMF( ‫میدان الکرتومغناطیسی‬
‫ در صورت استفاده‬.‫) مطابقت دارد‬EMF( ‫ با کلیه استانداردهای میدان الکرتومغناطیسی‬Philips ‫این دستگاه‬
‫ با توجه به شواهد علمی موجود‬،‫صحیح از دستگاه و به کار بسنت دستورالعمل های موجود در این دفرتچه راهنام‬
.‫استفاده ایمن از این دستگاه امکان پذیر می باشد‬
 ‫بازیافت‬
‫این محصول از قطعات و مواد با کیفیت بسیار باال ساخته شده است که قابل بازیافت و استفاده مجدد‬
.‫می باشند‬
‫عالمت رضبدر روی سطل زباله بر روی دستگاه نشان می دهد که محصول تحت پوشش مصوبه اروپایی‬
 .‫ قرار دارد‬EC/2002/96
‫ لطفا از قوانین محلی جمع آوری‬.‫هرگز این محصول را همراه با سایر زباله های خانگی دور نریزید‬
‫ از تاثیر‬،‫ دور انداخنت صحیح محصول قدیمی‬.‫جداگانه محصوالت الکرتیکی و الکرتونیکی مطلع باشید‬
.‫بالقوه منفی بر روی محیط زیست و سالمت انسان جلوگیری می کند‬
Download PDF

advertising