Philips | HR1350/70 | Philips Stabmixer HR1350/70 Bedienungsanleitung

HR1350
2
1
2
3
HR1350
English 4
Dansk 9
Deutsch 14
Ελληνικα 19
Español 24
Suomi 29
Français 34
Italiano 39
Nederlands 44
Norsk 49
Português 53
Svenska 58
Türkçe 63
4
English
Introduction
Congratulations on your purchase and welcome to Philips! To fully benefit
from the support that Philips offers, register your product at www.philips.
com/welcome.
Important
Read this user manual carefully before you use the appliance and save it
for future reference.
Danger
-- Never immerse the motor unit in water or any other liquid, nor rinse
it under the tap. Only use a moist cloth to clean the motor unit.
Warning
-- Check if the voltage indicated on the appliance corresponds to the
local mains voltage before you connect the appliance.
-- Do not use the appliance if the plug, the mains cord or other parts
are damaged.
-- If the mains cord is damaged, you must have it replaced by Philips, a
service centre authorised by Philips or similarly qualified persons in
order to avoid a hazard.
-- Never let the appliance run unattended.
-- This appliance is not intended for use by persons (including children)
with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of
experience and knowledge, unless they have been given supervision
or instruction concerning use of the appliance by a person
responsible for their safety.
-- Children should be supervised to ensure that they do not play with
the appliance.
-- Do not touch the blades, especially when the appliance is plugged in.
The blades are very sharp.
-- If the blades get stuck, unplug the appliance before you remove the
ingredients that block the blades.
English
5
Caution
-- Switch off the appliance and disconnect it from the mains before you
change accessories or approach parts that move during use.
-- This appliance is intended for household use only.
-- Do not exceed the quantities and processing times indicated in the
table.
-- Do not process more than 1 batch without interruption. Let the
appliance cool down to room temperature before you continue
processing.
-- Let hot ingredients cool down before chopping them or pouring
them into the beaker (max. temp. 80°C/175°F).
Electromagnetic fields (EMF)
This Philips appliance complies with all standards regarding
electromagnetic fields (EMF). If handled properly and according to the
instructions in this user manual, the appliance is safe to use based on
scientific evidence available today.
Using the appliance
1 Assemble the appliance properly before plugging it into the wall
socket (Fig. 1).
Bar blender
The bar blender is intended for:
-- Blending fluids, e.g. dairy products, sauces, fruit juices, soups, mixed
drinks, shakes.
-- Mixing soft ingredients, e.g. pancake batter and mayonnaise.
-- Pureeing cooked ingredients, e.g. for making baby food.
1 Attach the blender bar to the motor unit (‘click’) (Fig. 1).
2 Immerse the blade guard completely in the ingredients.
3 Switch the appliance on and blend the ingredients by moving the
appliance slowly up and down and in circles (Fig. 2).
English
6
Quantities and preparation times
Ingredients
Bar blender
Quantity (g)
Time (sec.)*
Fruits & vegetables
100-200
30
Baby food, soups &
sauces
100-400
30
Batters
100-500
30
Shakes & mixed drinks
100-500
30
Cheese & nuts
*) Do not exceed the recommended processing times.
Do not process more than 1 batch without interruption. Let the
appliance cool down to room temperature before you continue
processing.
English
7
Cleaning
1 Clean the beaker and the lid and the blade unit in the dishwasher
or in warm soapy water.
2 The bar of the bar blender can be cleaned in the dishwasher, under
the tap or by immersing the blade guard in warm soapy water and
running the appliance for a while.
3 Wipe the motor unit of the bar blender with a damp cloth. Do not
immerse it in water!
Accessories
You can order a chopper from your Philips dealer as an extra accessory
for the HR1350.
Use the quantities and processing times of the chopper for this accessory.
Environment
,, Do not throw the appliance away with the normal household waste
at the end of its life, but hand it in at an official collection point for
recycling. By doing this you will help to preserve the
environment (Fig. 3).
Guarantee & service
If you need service or information or if you have a problem, please visit
the Philips website at www.philips.com or contact the Philips Consumer
Care Centre in your country (you find its phone number in the
worldwide guarantee leaflet). If there is no Consumer Care Centre in
your country, go to your local Philips dealer.
8
English
Recipe
Soy milk
This recipe can be prepared with the bar blender only.
Do not process more than 1 batch without interruption. Let the
appliance cool down to room temperature before you continue
processing.
Ingredients:
-- 100g soy beans
-- 200ml water
1 Soak the soy beans for 4 hours before processing them. Set aside
to drain for a few seconds.
2 Put the soaked soy beans in beaker. Pour 200ml of water into the
beaker and blend for 30 seconds.
3 Pour the soy milk through a sieve into a pan.
4 Bring the soy milk to the boil, then add sugar and leave to simmer
until all the sugar has dissolved.
5 Serve hot or cold.
Dansk
9
Introduktion
Tillykke med dit køb og velkommen til Philips! For at få fuldt udbytte af
den support, Philips tilbyder, skal du registrere dit produkt på www.philips.
com/welcome.
Vigtigt
Læs denne brugsvejledning omhyggeligt igennem, inden apparatet tages i
brug, og gem den til eventuelt senere brug.
Fare
-- Motorenheden må ikke kommes ned i vand eller anden væske eller
skylles under vandhanen. Motorenheden må kun rengøres med en
fugtig klud.
Advarsel
-- Kontrollér, om den angivne netspænding på apparatet svarer til den
lokale netspænding, før du slutter strøm til apparatet.
-- Brug ikke apparatet, hvis stik, netledning eller andre dele er
beskadigede.
-- Hvis netledningen beskadiges, må den kun udskiftes af Philips, et
autoriseret Philips-serviceværksted eller en tilsvarende kvalificeret
fagmand for at undgå enhver risiko.
-- Lad aldrig apparatet køre uden opsyn.
-- Dette apparat er ikke beregnet til at blive brugt af personer
(herunder børn) med nedsatte fysiske og mentale evner, nedsat
følesans eller manglende erfaring og viden, medmindre de er blevet
vejledt eller instrueret i apparatets anvendelse af en person, der er
ansvarlig for deres sikkerhed.
-- Apparatet bør holdes uden for børns rækkevidde for at sikre, at de
ikke kan komme til at lege med det.
-- Undgå at berøre knivene, specielt når stikket sidder i stikkontakten.
Knivene er meget skarpe.
-- Hvis knivene sætter sig fast, skal stikket først tages ud af stikkontakten,
inden de fastsiddende ingredienser fjernes.
10
Dansk
Forsigtig
-- Sluk for apparatet, og tag det ud af stikket, før du skifter tilbehør eller
kommer tæt på dele, der bevæger sig, når de bruges.
-- Dette apparat er kun beregnet til almindelig husholdningsbrug.
-- De angivne mængder og tider i tabellen bør nøje overholdes.
-- Tilbered kun 1 portion ad gangen. Lad apparatet køle ned til
stuetemperatur, inden du fortsætter.
-- Varme ingredienser skal køle af, inden de hakkes eller kommes op i
bægeret (maks. temp. 80 °C).
Elektromagnetiske felter (EMF)
Dette Philips-apparat overholder alle standarder for elektromagnetiske
felter (EMF). Ved korrekt anvendelse i overensstemmelse med
instruktionerne i denne brugsvejledning, er apparatet sikkert at anvende,
ifølge den videnskabelige viden, der er tilgængelig i dag.
Sådan bruges apparatet
1 Sørg for, at apparatet er samlet korrekt, inden stikket sættes i
stikkontakten (fig. 1).
Stavblender
Stavblenderen er beregnet til:
-- Blendning af flydende ingredienser, f.eks. mejeriprodukter, sauce,
frugtjuice, suppe, mixede drinks og shakes.
-- Blanding af bløde ingredienser, f.eks. pandekagedej og mayonnaise.
-- Purering af kogte ingredienser, f.eks. ved tilberedning af babymad.
1 Sæt blenderstaven på motorenheden (“klik”) (fig. 1).
2 Put knivkappen helt ned i ingredienserne.
3 Tænd for apparatet, og blend ingredienserne ved at bevæge
apparatet langsomt op og ned samt i små cirkelbevægelser (fig. 2).
Dansk 11
Mængder og tilberedningstider
Ingredienser
Stavblender
Mængde (g)
Tid (sek.)*
Frugt & grøntsager
100-200
30
Babymad, supper og
saucer
100-400
30
Flydende dej
100-500
30
Shakes og mixede drinks
100-500
30
Ost og nødder
*) De anbefalede tilberedningstider bør ikke overskrides.
Tilbered kun 1 portion ad gangen. Lad apparatet køle ned til
stuetemperatur, inden du fortsætter.
Rengøring
1 Bæger, låg og knivenhed rengøres i opvaskemaskine eller i varmt
sæbevand.
2 Staven på stavblenderen kan enten kommes i opvaskemaskine,
skylles under vandhanen, eller du kan sænke knivkappen ned i
varmt sæbevand og lade apparatet køre et øjeblik.
3 Tør motorenheden på stavblenderen af med en fugtig klud. Den må
ikke kommes i vand!
Tilbehør
Du kan bestille en hakker til HR1350 fra din Philips-forhandler som ekstra
tilbehør.
Brug de angivne mængder og tilberedningstider for hakkeren til dette
tilbehør.
12
Dansk
Miljøhensyn
,, Apparatet må ikke smides ud sammen med det almindelige
husholdningsaffald, når det til sin tid kasseres. Aflevér det i stedet på
den kommunale genbrugsstation. På den måde er du med til at
beskytte miljøet (fig. 3).
Reklamationsret og service
For alle yderligere oplysninger eller ved eventuelle problemer med
apparatet henvises til Philips hjemmeside på adressen www.philips.com
eller det lokale Philips Kundecenter (telefonnumre findes i vedlagte
“Worldwide Guarantee”-folder). Hvis der ikke findes et kundecenter i dit
land, bedes du venligst kontakte din lokale Philips-forhandler.
Dansk 13
Opskrift
Sojamælk
Denne opskrift kan tilberedes udelukkende med stavblenderen.
Tilbered kun 1 portion ad gangen. Lad apparatet køle ned til
stuetemperatur, inden du fortsætter.
Ingredienser:
-- 100 g sojabønner
-- 200 ml vand
1 Læg sojabønnerne i blød i 4 timer inden tilberedningen. Lad dem
stå og dryppe af et øjeblik.
2 Læg de opblødte bønner i bægeret. Hæld 200 ml vand i bægeret, og
blend i 30 sekunder.
3 Hæld sojamælken gennem en si og ned i en gryde.
4 Bring sojamælken i kog, tilsæt sukker og lad det simre indtil
sukkeret er opløst.
5 Serveres varm eller kold.
14
Deutsch
Einführung
Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf und willkommen bei Philips! Um
den Support von Philips optimal nutzen zu können, registrieren Sie Ihr
Produkt bitte unter www.philips.com/welcome.
Wichtig
Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor dem Gebrauch des Geräts
aufmerksam durch, und bewahren Sie sie für eine spätere Verwendung
auf.
Gefahr
-- Tauchen Sie die Motoreinheit nicht in Wasser oder andere
Flüssigkeiten. Spülen Sie die Motoreinheit auch nicht unter fließendem
Wasser ab. Reinigen Sie die Motoreinheit nur mit einem feuchten
Tuch.
Warnhinweis
-- Prüfen Sie, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, ob die
Spannungsangabe auf dem Gerät mit der örtlichen Netzspannung
übereinstimmt.
-- Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn der Netzstecker, das Netzkabel
oder andere Teile des Geräts defekt oder beschädigt sind.
-- Ist das Netzkabel defekt, darf es nur von einem Philips Service-Center
oder einer von Philips autorisierten Werkstatt durch ein OriginalErsatzkabel ausgetauscht werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
-- Lassen Sie das eingeschaltete Gerät niemals unbeaufsichtigt.
-- Dieses Gerät ist für Benutzer (einschl. Kinder) mit eingeschränkten
physischen, sensorischen oder psychischen Fähigkeiten bzw. ohne
jegliche Erfahrung oder Vorwissen nur dann geeignet, wenn eine
angemessene Aufsicht oder ausführliche Anleitung zur Benutzung des
Geräts durch eine verantwortliche Person sichergestellt ist.
-- Achten Sie darauf, dass Kinder nicht mit dem Gerät spielen.
-- Berühren Sie die Messer nicht. Das gilt insbesondere, wenn das Gerät
an das Stromnetz angeschlossen ist. Die Klingen sind sehr scharf.
-- Wenn die Messer blockiert sind, ziehen Sie stets den Netzstecker aus
der Steckdose, bevor Sie die blockierenden Zutaten entfernen.
Deutsch 15
Achtung
-- Schalten Sie das Gerät ab, und trennen Sie es vom Netz, bevor Sie
Zubehör austauschen oder Teile anfassen, die sich bei Gebrauch
bewegen.
-- Dieses Gerät ist nur für den Gebrauch im Haushalt bestimmt.
-- Überschreiten Sie nicht die in der Tabelle aufgeführten Mengen und
Verarbeitungszeiten.
-- Verarbeiten Sie nur eine Portion. Lassen Sie das Gerät danach auf
Zimmertemperatur abkühlen, bevor Sie mit weiteren Portionen
fortfahren.
-- Lassen Sie die Zutaten abkühlen, bevor Sie sie in den Becher geben.
Die maximale Temperatur beträgt 80 °C.
Elektromagnetische Felder
Dieses Philips Gerät erfüllt sämtliche Normen bezüglich
elektromagnetischer Felder (EMF). Nach aktuellen wissenschaftlichen
Erkenntnissen ist das Gerät sicher im Gebrauch, sofern es ordnungsgemäß
und entsprechend den Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung
gehandhabt wird.
Das Gerät benutzen
1 Setzen Sie das Gerät gebrauchsfertig zusammen, bevor Sie den
Stecker in die Steckdose stecken (Abb. 1).
Stabmixer
Der Pürierstab ist geeignet zum:
-- Mixen von Flüssigkeiten, z.B. Milchprodukte, Soßen, Obstsäfte, Suppen,
Mixgetränke, Milchshakes.
-- Mischen weicher Zutaten, z. B. Pfannkuchenteig und Mayonnaise.
-- Pürieren gegarter Zutaten, z.B. für Baby-Nahrung.
1 Befestigen Sie den Pürierstab an der Motoreinheit, bis er hörbar
einrastet (Abb. 1).
2 Tauchen Sie den unteren Teil des Pürierstabs vollständig in die
Zutaten ein.
Deutsch
16
3 Schalten Sie das Gerät ein, und mixen Sie die Zutaten, indem Sie
das Gerät vorsichtig nach oben und unten und im Kreis
bewegen (Abb. 2).
Höchstmengen und Verarbeitungszeiten
Zutaten
Stabmixer
Menge (g)
Zeit (Sek.)*
100 bis 200
30
Baby-Nahrung, Suppen & 100 bis 400
Soßen
30
Obst & Gemüse
Käse & Nüsse
Teig
100 bis 500
30
Milchshakes &
Mixgetränke
100 bis 500
30
*) Überschreiten Sie nicht die empfohlenen Verarbeitungszeiten.
Verarbeiten Sie nur eine Portion. Lassen Sie das Gerät danach auf
Zimmertemperatur abkühlen, bevor Sie mit weiteren Portionen
fortfahren.
Deutsch 17
Reinigung
1 Reinigen Sie Becher, Deckel und Messereinheit im Geschirrspüler
oder in warmem Spülwasser.
2 Sie können den Stab des Pürierstabs im Geschirrspüler oder unter
fließendem Wasser reinigen oder die Messereinheit in warmes
Spülwasser tauchen und das Gerät eine Weile laufen lassen.
3 Reinigen Sie die Motoreinheit des Pürierstabs mit einem feuchten
Tuch. Tauchen Sie die Motoreinheit niemals ins Wasser!
Zubehör
Sie können einen Zerkleinerer als Zubehör für das Modell HR1350 bei
Ihrem Philips Händler bestellen.
Halten Sie sich für dieses Zubehör an die Mengen und
Verarbeitungszeiten des Zerkleinerers.
Umweltschutz
,, Werfen Sie das Gerät am Ende der Lebensdauer nicht in den
normalen Hausmüll. Bringen Sie es zum Recycling zu einer
offiziellen Sammelstelle. Auf diese Weise helfen Sie, die Umwelt zu
schonen (Abb. 3).
Garantie und Kundendienst
Benötigen Sie weitere Informationen oder treten Probleme auf, besuchen
Sie bitte die Philips Website www.philips.com , oder setzen Sie sich mit
einem Philips Service-Center in Ihrem Land in Verbindung
(Telefonnummer siehe Garantieschrift). Sollte es in Ihrem Land kein
Service-Center geben, wenden Sie sich bitte an Ihren Philips Händler.
18
Deutsch
Rezept
Sojamilch
Dieses Rezept kann lediglich mit dem Pürierstab zubereitet werden.
Verarbeiten Sie nur eine Portion. Lassen Sie das Gerät danach auf
Zimmertemperatur abkühlen, bevor Sie mit weiteren Portionen
fortfahren.
Zutaten:
-- 100 g Sojabohnen
-- 200 ml Wasser
1 Weichen Sie die Sojabohnen vor der Weiterverarbeitung 4 Stunden
lang ein. Lassen Sie die Bohnen kurz abtropfen.
2 Geben Sie die eingeweichten Sojabohnen in den Becher. Gießen Sie
200 ml Wasser in den Becher, und mixen Sie alles 30 Sekunden lang.
3 Gießen Sie die Sojamilch durch ein Sieb in einen Topf.
4 Bringen Sie sie zum Kochen, geben Sie Zucker hinzu und lassen Sie
die Milch köcheln, bis sich der Zucker vollständig aufgelöst hat.
5 Heiß oder kalt servieren.
Ελληνικα 19
Εισαγωγή
Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλώς ήρθατε στη Philips! Για
να επωφεληθείτε πλήρως από την υποστήριξη που παρέχει η Philips,
καταχωρήστε το προϊόν σας στην ιστοσελίδα www.philips.com/
welcome.
Σημαντικό
Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν
χρησιμοποιήσετε τη συσκευή και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.
Κίνδυνος
-- Μην βυθίζετε ποτέ το μοτέρ σε νερό ή σε οποιοδήποτε άλλο
υγρό, ούτε να το ξεπλένετε με νερό βρύσης. Χρησιμοποιείτε μόνο
ένα υγρό πανί για να καθαρίσετε το μοτέρ.
Προειδοποίηση
-- Ελέγξτε εάν η τάση που αναγράφεται στη συσκευή αντιστοιχεί
στην τοπική τάση ρεύματος προτού συνδέσετε τη συσκευή.
-- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν το φις, το καλώδιο ή άλλα
μέρη της συσκευής έχουν υποστεί φθορά.
-- Εάν το καλώδιο υποστεί φθορά, θα πρέπει να αντικατασταθεί από
ένα κέντρο σέρβις εξουσιοδοτημένο από τη Philips ή από εξίσου
εξειδικευμένα άτομα προς αποφυγή κινδύνου.
-- Μην αφήνετε ποτέ τη συσκευή να λειτουργεί χωρίς επίβλεψη.
-- Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα
(συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με περιορισμένες
σωματικές, αισθητήριες ή διανοητικές ικανότητες ή από άτομα
χωρίς εμπειρία και γνώση, εκτός και εάν τη χρησιμοποιούν υπό
επιτήρηση ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με τη χρήση της
συσκευής από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.
-- Τα παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται προκειμένου να
διασφαλιστεί ότι δεν θα παίζουν με τη συσκευή.
-- Μην αγγίζετε τις λεπίδες, κυρίως όταν η συσκευή είναι
συνδεδεμένη στην πρίζα. Οι λεπίδες είναι πολύ κοφτερές.
-- Εάν οι λεπίδες κολλήσουν, αποσυνδέστε τη συσκευή από την
πρίζα πριν απομακρύνετε τα υλικά που μπλοκάρουν τις λεπίδες.
20
Ελληνικα
Προσοχή
-- Να απενεργοποιείτε τη συσκευή και να την αποσυνδέετε από την
πρίζα πριν αλλάξετε εξαρτήματα ή πλησιάσετε κινούμενα κατά τη
χρήση μέρη.
-- Αυτή η συσκευή προορίζεται για οικιακή χρήση μόνο.
-- Μην υπερβαίνετε τις ποσότητες και τους χρόνους επεξεργασίας
που αναφέρονται στον πίνακα.
-- Μην επεξεργάζεστε ποσότητα μεγαλύτερη από 1 παρτίδα χωρίς
διακοπή. Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει σε θερμοκρασία
δωματίου πριν συνεχίσετε την επεξεργασία.
-- Αφήστε τα ζεστά υλικά να κρυώσουν πριν τα κόψετε ή τα λιώσετε
στο δοχείο του μπλέντερ (μεγ. θερμ. 80°C/175°F).
Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία (EMF)
Η συγκεκριμένη συσκευή της Philips συμμορφώνεται με όλα τα
πρότυπα που αφορούν τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία (EMF). Εάν γίνει
σωστός χειρισμός και σύμφωνος με τις οδηγίες του παρόντος
εγχειριδίου χρήσης, η συσκευή είναι ασφαλής στη χρήση βάσει των
επιστημονικών αποδείξεων που είναι διαθέσιμες μέχρι σήμερα.
Χρήση της συσκευής
1 Συναρμολογήστε τη συσκευή σωστά πριν συνδέσετε το φις
στην πρίζα (Εικ. 1).
Ραβδομπλέντερ
To ραβδομπλέντερ προορίζεται για:
-- Να αναμιγνύετε υγρά, π.χ. γαλακτοκομικά προϊόντα, σάλτσες,
χυμούς φρούτων, σούπες, κοκτέϊλς, μιλκσεϊκς.
-- Να αναμειγνύετε μαλακά υλικά, π.χ βούτυρο και μαγιονέζα.
-- Να λιώνετε μαγειρεμένα υλικά, π.χ για να φτιάχνετε βρεφική
τροφή.
1 Συνδέστε το στέλεχος ανάμειξης με το μοτέρ (‘κλικ’) (Εικ. 1).
2 Βυθίστε τις λεπίδες βαθιά μέσα στα υλικά.
Ελληνικα 21
3 Ενεργοποιήστε τη συσκευή και αναμείξτε τα συστατικά
κινώντας τη συσκευή πάνω-κάτω με αργές κυκλικές
κινήσεις (Εικ. 2).
Ποσότητες και χρόνοι προετοιμασίας
Υλικά
Ραβδομπλέντερ
Ποσότητα (γρ.)
Χρόνος (δευτ.)*
Φρούτα & λαχανικά
100-200
30
Βρεφική τροφή,
σούπες & σάλτσες
100-400
30
Κουρκούτια
100-500
30
Μιλκσεϊκ & κοκτέϊλ
100-500
30
Τυρί & ξηροί καρποί
*) Μην υπερβείτε τους συνιστώμενους χρόνους επεξεργασίας.
Μην επεξεργάζεστε ποσότητα μεγαλύτερη από 1 παρτίδα χωρίς
διακοπή. Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει σε θερμοκρασία δωματίου
πριν συνεχίσετε την επεξεργασία.
22
Ελληνικα
Καθαρισμός
1 Καθαρίστε το δοχείο ανάμειξης, το καπάκι και τις λεπίδες στο
πλυντήριο πιάτων ή σε ζεστό νερό με υγρό καθαρισμού.
2 Το στέλεχος του ραβδομπλέντερ μπορεί να πλυθεί στο
πλυντήριο πιάτων, με νερό βρύσης ή βυθίζοντας τις λεπίδες σε
χλιαρό νερό με υγρό καθαρισμού και θέτοντας τη συσκευή σε
λειτουργία για λίγο.
3 Σκουπίστε το μοτέρ του ραβδομπλέντερ με ένα νωπό πανί. Μην
το βυθίζετε στο νερό!
Εξαρτήματα
Μπορείτε να παραγγείλετε έναν κόπτη ως επιπλέον εξάρτημα για τον
τύπο HR1350 από τον αντιπρόσωπό σας της Philips.
Χρησιμοποιήστε τις ποσότητες και τους χρόνους επεξεργασίας του
κόπτη για αυτό το εξάρτημα.
Περιβάλλον
,, Στο τέλος της ζωής της συσκευής μην την πετάξετε μαζί με τα
συνηθισμένα απορρίματα του σπιτιού σας, αλλά παραδώστε την
σε ένα επίσημο σημείο συλλογής για ανακύκλωση. Με αυτόν τον
τρόπο θα βοηθήσετε στην προστασία του
περιβάλλοντος (Εικ. 3).
Εγγύηση & σέρβις
Εάν χρειάζεστε σέρβις ή πληροφορίες ή εάν αντιμετωπίζετε κάποιο
πρόβλημα, παρακαλούμε επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Philips στη
διεύθυνση www.philips.com ή επικοινωνήστε με το Κέντρο
Εξυπηρέτησης Καταναλωτών της Philips στη χώρα σας (θα βρείτε το
τηλέφωνο στο φυλλάδιο διεθνούς εγγύησης). Εάν δεν υπάρχει Κέντρο
Εξυπηρέτησης Καταναλωτών στη χώρα σας, απευθυνθείτε στον
τοπικό αντιπρόσωπό σας της Philips.
Ελληνικα 23
Συνταγή
Γάλα σόγιας
Αυτή η συνταγή μπορεί να εκτελεστεί μόνο με χρήση του
ραβδομπλέντερ.
Μην επεξεργάζεστε ποσότητα μεγαλύτερη από 1 παρτίδα χωρίς
διακοπή. Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει σε θερμοκρασία δωματίου
πριν συνεχίσετε την επεξεργασία.
Υλικά:
-- 100 γρ. καρποί σόγιας
-- 200ml νερό
1 Μουλιάστε τους καρπούς σόγιας για 4 ώρες προτού τους
επεξεργαστείτε. Αφήστε τους να στραγγίσουν για λίγα
δευτερόλεπτα.
2 Τοποθετήστε τους μουλιασμένους καρπούς σόγιας στο δοχείο
ανάμιξης. Ρίξτε 200ml νερό στο δοχείο και αναμίξτε για 30
δευτερόλεπτα.
3 Ρίξτε το γάλα σόγιας σε μια κατσαρόλα περνώντας το από ένα
σουρωτήρι.
4 Βράστε το γάλα σόγιας, προσθέστε ζάχαρη και αφήστε το να
σιγοβράσει μέχρι να λιώσει όλη η ζάχαρη.
5 Σερβίρεται ζεστό ή κρύο.
24
Español
Introducción
Enhorabuena por la compra de este producto y bienvenido a Philips. Para
sacar el mayor partido de la asistencia que Philips le ofrece, registre su
producto en www.philips.com/welcome.
Importante
Antes de usar el aparato, lea atentamente este manual de usuario y
consérvelo por si necesitara consultarlo en el futuro.
Peligro
-- No sumerja nunca la unidad motora en agua u otros líquidos, ni la
enjuague bajo el grifo. Limpie la unidad motora sólo con un paño
húmedo.
Advertencia
-- Antes de enchufar el aparato, compruebe si el voltaje indicado en el
mismo se corresponde con el voltaje de red local.
-- No utilice el aparato si el enchufe, el cable de alimentación u otras
piezas están dañados.
-- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por
Philips o por un centro de servicio autorizado por Philips, con el fin
de evitar situaciones de peligro.
-- No deje nunca que el aparato funcione sin vigilancia.
-- Este aparato no debe ser usado por personas (adultos o niños) con
su capacidad física, psíquica o sensorial reducida, ni por quienes no
tengan los conocimientos y la experiencia necesarios, a menos que
sean supervisados o instruidos acerca del uso del aparato por una
persona responsable de su seguridad.
-- Asegúrese de que los niños no jueguen con este aparato.
-- No toque las cuchillas, sobre todo si el aparato está enchufado. Las
cuchillas están muy afiladas.
-- Si las cuchillas se bloquean, desenchufe el aparato antes de retirar los
ingredientes que están bloqueándolas.
Español 25
Precaución
-- Apague el aparato y desenchúfelo de la red antes de cambiar los
accesorios o tocar alguna de las piezas que están en movimiento
durante su funcionamiento.
-- Este aparato es sólo para uso doméstico.
-- No supere las cantidades y los tiempos indicados en la tabla.
-- No procese más de un lote sin interrupción. Deje que el aparato se
enfríe a temperatura ambiente antes de continuar procesando.
-- Deje que los ingredientes calientes se enfríen antes de picarlos o de
echarlos en el vaso (temperatura máxima 80 °C).
Campos electromagnéticos (CEM)
Este aparato Philips cumple todos los estándares sobre campos
electromagnéticos (CEM). Si se utiliza correctamente y de acuerdo con
las instrucciones de este manual, el aparato se puede usar de forma
segura según los conocimientos científicos disponibles hoy en día.
Uso del aparato
1 Monte adecuadamente el aparato antes de enchufarlo a la toma de
corriente (fig. 1).
Batidora de varilla
La batidora de varilla está diseñada para:
-- Batir líquidos, por ejemplo: productos lácteos, salsas, zumos de fruta,
sopas, mezclar bebidas, batidos.
-- Mezclar ingredientes blandos, por ejemplo, masa para tortitas y
mayonesa.
-- Hacer puré de ingredientes cocidos, por ejemplo: comida para bebés.
1 Monte el brazo de la batidora en la unidad motora (“clic”) (fig. 1).
2 Sumerja el protector de cuchillas completamente en los
ingredientes.
3 Encienda el aparato y bata los ingredientes moviendo el aparato
lentamente hacia arriba, hacia abajo y en círculos (fig. 2).
26
Español
Cantidades y tiempos de preparación
Ingredientes
Batidora de varilla
Cantidad (g)
Tiempo (seg)*
Frutas y verduras
100-200
30
Comida para bebés,
purés y salsas
100-400
30
Masas blandas
100-500
30
Batidos y mezcla de
bebidas
100-500
30
Queso y frutos secos
*) No supere los tiempos recomendados.
No procese más de un lote sin interrupción. Deje que el aparato se
enfríe a temperatura ambiente antes de continuar procesando.
Limpieza
1 Lave el vaso, la tapa y la unidad de cuchillas en el lavavajillas o con
agua caliente y un poco de jabón.
2 La varilla de la batidora se puede lavar en el lavavajillas, bajo el grifo
o sumergiendo el protector de cuchillas en agua caliente con un
poco de jabón y dejando funcionar el aparato durante algún tiempo.
3 Limpie la unidad motora de la batidora de varilla con un paño
húmedo. No la sumerja en agua.
Español 27
Accesorios
Puede solicitar una picadora a su distribuidor Philips como un accesorio
adicional para el modelo HR1350.
Al utilizar este accesorio, tenga en cuenta las cantidades y los tiempos
recomendados para la picadora.
Medio ambiente
,, Al final de su vida útil, no tire el aparato junto con la basura normal
del hogar. Llévelo a un punto de recogida oficial para su reciclado.
De esta manera ayudará a conservar el medio ambiente (fig. 3).
Garantía y servicio
Si necesita información o si tiene algún problema, visite la página Web de
Philips en www.philips.com, o póngase en contacto con el Servicio de
Atención al Cliente de Philips en su país (hallará el número de teléfono
en el folleto de la garantía mundial). Si no hay Servicio de Atención al
Cliente de Philips en su país, diríjase a su distribuidor local Philips.
28
Español
Receta
Leche de soja
Esta receta sólo se puede preparar con la batidora de varilla.
No procese más de un lote sin interrupción. Deje que el aparato se
enfríe a temperatura ambiente antes de continuar procesando.
Ingredientes
-- 100 g de granos de soja
-- 200 ml de agua
1 Ponga en remojo los granos de soja durante 4 horas antes de
procesarlos. Deje que escurran durante unos segundos.
2 Ponga los granos de soja remojados en el vaso.Vierta 200 ml de
agua en el vaso y bata durante 30 segundos.
3 Vierta la leche de soja en una olla utilizando un tamiz.
4 Ponga la leche de soja a hervir hasta que alcance el punto de
ebullición. Añada luego azúcar y deje que hierva a fuego lento hasta
que se disuelva el azúcar.
5 Servir caliente o fría.
Suomi 29
Johdanto
Onnittelut ostoksestasi ja tervetuloa Philips-tuotteiden käyttäjäksi!
Hyödynnä Philipsin tuki ja rekisteröi tuotteesi osoitteessa www.philips.
com/welcome.
Tärkeää
Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen käyttöä ja säilytä se vastaisen
varalle.
Vaara
-- Älä upota runkoa veteen tai muuhun nesteeseen. Älä myöskään
huuhtele sitä vesihanan alla. Puhdista runko pyyhkimällä se kostealla
liinalla.
Tärkeää
-- Tarkista, että laitteeseen merkitty käyttöjännite vastaa paikallista
verkkojännitettä, ennen kuin liität laitteen pistorasiaan.
-- Älä käytä laitetta, jos sen pistoke, virtajohto tai jokin muu osa on
viallinen.
-- Jos virtajohto on vahingoittunut, se on oman turvallisuutesi vuoksi
hyvä vaihdattaa Philipsin valtuuttamassa huoltoliikkeessä tai muulla
ammattitaitoisella korjaajalla.
-- Älä jätä laitetta käyntiin ilman valvontaa.
-- Laitetta ei ole tarkoitettu lasten tai sellaisten henkilöiden käyttöön,
joiden fyysinen tai henkinen toimintakyky on rajoittunut tai joilla ei ole
kokemusta tai tietoa laitteen käytöstä, muuten kuin heidän
turvallisuudestaan vastaavan henkilön valvonnassa ja ohjauksessa.
-- Pienten lasten ei saa antaa leikkiä laitteella.
-- Älä koske teriin varsinkaan laitteen ollessa kytkettynä pistorasiaan.
Terät ovat erittäin terävät!
-- Jos terä juuttuu paikalleen, irrota pistoke pistorasiasta ennen kuin
irrotat kiinni juuttuneet ainekset.
30
Suomi
Varoitus
-- Katkaise laitteesta virta ja irrota virtajohto pistorasiasta ennen kuin
vaihdat lisäosia tai aiot koskea osiin, jotka liikkuvat käytössä.
-- Tämä laite on tarkoitettu vain kotitalouksien käyttöön.
-- Varo ylittämästä taulukossa annettuja määriä ja valmistusaikoja.
-- Käsittele enintään yksi annos ilman taukoa. Anna laitteen jäähtyä
huoneenlämpöiseksi, ennen kuin jatkat käsittelyä.
-- Anna kuumien aineiden jäähtyä ennen hienontamista tai ennen
sekoitusastiaan kaatamista (enimmäislämpötila 80 °C).
Sähkömagneettiset kentät (EMF)
Tämä Philips-laite vastaa kaikkia, sähkömagneettisia kenttiä (EMF) koskevia
standardeja. Jos laitetta käytetään oikein ja tämän käyttöohjeen ohjeiden
mukaisesti, sen käyttäminen on turvallista tämänhetkisen tutkimustiedon
perusteella.
Käyttö
1 Kokoa laite kunnolla, ennen kuin yhdistät pistokkeen
pistorasiaan (Kuva 1).
Sauvasekoitin
Sauvasekoittimen käyttötarkoitus:
-- Nesteiden, kuten maitotuotteiden, kastikkeiden, hedelmämehujen,
keittojen, juomien ja pirtelöiden sekoittaminen.
-- Pehmeiden ruoka-aineiden sekoittaminen, esim. ohukaistaikina ja
majoneesi.
-- Keitettyjen ruoka-aineiden, kuten vauvanruoan soseuttaminen.
1 Kiinnitä sauvaosa runkoon, jolloin kuuluu napsahdus (Kuva 1).
2 Upota teränsuojus kokonaan ruoka-aineiden sekaan.
3 Käynnistä laite ja sekoita aineet liikuttamalla laitetta hitaasti ylös ja
alas sekä ympyränmuotoisessa liikkeessä (Kuva 2).
Suomi 31
Määrät ja valmistusajat
Aineet
Sauvasekoitin
Määrä (g)
Aika (s)*
Hedelmät ja vihannekset
100 - 200
30
Vauvanruoat, keitot ja
kastikkeet
100 - 400
30
Taikinat
100 - 500
30
Pirtelöt ja juomat
100 - 500
30
Juustot ja pähkinät
*) Älä ylitä suositeltuja käsittelyaikoja.
Käsittele enintään yksi annos ilman taukoa. Anna laitteen jäähtyä
huoneenlämpöiseksi, ennen kuin jatkat käsittelyä.
Puhdistaminen
1 Puhdista sekoitusastia ja kansi sekä terä astianpesukoneessa tai
lämpimällä pesuainevedellä.
2 Sauvasekoittimen varsi voidaan pestä astianpesukoneessa, juoksevan
veden alla tai upottamalla teränsuojus lämpimään pesuaineveteen ja
käynnistämällä laite hetkeksi.
3 Pyyhi sauvasekoittimen runko kostealla liinalla. Älä upota laitetta
veteen!
Lisätarvikkeet
Voit tilata leikkurin lisävarusteena laitteeseen HR1350 Philipsjälleenmyyjältä.
Seuraa tätä lisälaitetta käyttäessäsi leikkurille suositeltuja määriä ja
käsittelyaikoja.
32
Suomi
Ympäristöasiaa
,, Älä hävitä vanhoja laitteita tavallisen talousjätteen mukana, vaan
toimita ne valtuutettuun kierrätyspisteeseen. Näin autat
vähentämään ympäristölle aiheutuvia haittavaikutuksia (Kuva 3).
Takuu & huolto
Jos haluat lisätietoja tai laitteen kanssa tulee ongelmia, tutustu Philipsin
verkkosivustoon osoitteessa www.philips.com tai kysy neuvoa Philipsin
kuluttajapalvelukeskuksesta (puhelinnumero on kansainvälisessä
takuulehtisessä). Jos maassasi ei ole kuluttajapalvelukeskusta, ota yhteyttä
Philipsin jälleenmyyjään.
Suomi 33
Resepti
Soijamaito
Tämän juoman voi valmistaa pelkällä sauvasekoittimella.
Käsittele enintään yksi annos ilman taukoa. Anna laitteen jäähtyä
huoneenlämpöiseksi, ennen kuin jatkat käsittelyä.
Aineet:
-- 100 g soijapapuja
-- 2 dl vettä
1 Liota soijapapuja 4 tuntia ennen käsittelyä. Kaada vesi pois ja anna
valua muutama sekunti.
2 Laita liotetut soijapavut kannuun. Kaada kannuun 2 dl vettä ja
sekoita 30 sekunnin ajan.
3 Kaada soijamaito siivilän läpi kattilaan.
4 Kuumenna kiehuvaksi ja lisää sitten sokeri ja anna poreilla, kunnes
sokeri on kunnolla liuennut.
5 Tarjoile kuumana tai kylmänä.
34
Français
Introduction
Félicitations pour votre achat et bienvenue dans l’univers Philips ! Pour
profiter pleinement de l’assistance Philips, enregistrez votre produit sur le
site à l’adresse suivante : www.philips.com/welcome.
Important
Lisez attentivement ce mode d’emploi avant d’utiliser l’appareil et
conservez-le pour un usage ultérieur.
Danger
-- Ne plongez jamais le bloc moteur dans l’eau, ni dans d’autres liquides
et ne le rincez pas. Nettoyez-le avec un chiffon humide.
Avertissement
-- Avant de brancher l’appareil, vérifiez que la tension indiquée sur
l’appareil correspond à la tension supportée par le secteur locale.
-- N’utilisez pas l’appareil si la fiche, le cordon d’alimentation ou d’autres
pièces sont endommagées.
-- Si le cordon d’alimentation est endommagé, il doit être remplacé par
Philips, un Centre Service Agréé Philips ou un technicien qualifié afin
d’éviter tout accident.
-- Ne laissez jamais l’appareil fonctionner sans surveillance.
-- Cet appareil n’est pas destiné à être utilisé par des personnes
(notamment des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou
intellectuelles sont réduites, ou par des personnes manquant
d’expérience ou de connaissances, à moins que celles-ci ne soient
sous surveillance ou qu’elles n’aient reçu des instructions quant à
l’utilisation de l’appareil par une personne responsable de leur
sécurité.
-- Veillez à ce que les enfants ne puissent pas jouer avec l’appareil.
-- Ne touchez pas les lames, surtout lorsque l’appareil est branché, car
elles sont très coupantes.
-- Si les lames se bloquent, débranchez toujours l’appareil avant de
retirer les ingrédients à l’origine du blocage.
Français 35
Attention
-- Éteignez l’appareil et débranchez-le de la prise secteur avant de
changer les accessoires ou d’approcher les éléments qui bougent
pendant l’utilisation.
-- Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement.
-- Ne dépassez pas les quantités et les temps de préparation indiqués
dans le tableau.
-- Ne préparez pas deux portions de suite sans laisser l’appareil refroidir.
-- Laissez les aliments chauds refroidir avant de les hacher ou de les
verser dans le bol (température maximale 80 °C).
Champs électromagnétiques (CEM)
Cet appareil Philips est conforme à toutes les normes relatives aux
champs électromagnétiques (CEM). Il répond aux règles de sécurité
établies sur la base des connaissances scientifiques actuelles s’il est
manipulé correctement et conformément aux instructions de ce mode
d’emploi.
Utilisation de l’appareil
1 Assemblez l’appareil correctement avant de le brancher sur la prise
secteur (fig. 1).
Mixeur plongeant
Le mixeur plongeant est destiné à :
-- mélanger des ingrédients liquides, tels que des produits laitiers, sauces,
jus de fruits, soupes, cocktails et milk-shakes ;
-- mixer des préparations à consistance molle, telles que de la pâte à
crêpes ou de la mayonnaise ;
-- réduire en purée des aliments cuits, pour préparer des repas pour
bébés par exemple.
1 Fixez le mixeur plongeant au bloc moteur (clic) (fig. 1).
2 Plongez la protection dans les ingrédients.
3 Mettez l’appareil en marche, et faites-le tourner lentement, et de
bas en haut, pour mélanger les ingrédients (fig. 2).
36
Français
Quantités et temps de préparation
Ingrédients
Mixeur plongeant
Quantité (g)
Temps (s)*
Fruits et légumes
100-200
30
Aliments pour bébé,
soupes et sauces
100-400
30
Pâte
100-500
30
Milk-shakes et cocktails
100-500
30
Fromage et noix
*) Ne dépassez pas les temps de préparation recommandés.
Ne préparez pas deux portions de suite sans laisser l’appareil refroidir.
Nettoyage
1 Nettoyez le bol, le couvercle, et l’ensemble lames au lave-vaisselle
ou à l’eau chaude savonneuse.
2 Le pied du mixeur plongeant peut être nettoyé au lave-vaisselle,
sous l’eau du robinet, ou bien en plongeant la protection dans l’eau
chaude savonneuse et en laissant fonctionner l’appareil pendant
quelques instants.
3 Nettoyez le bloc moteur du mixeur plongeant à l’aide d’un chiffon
humide. Ne le plongez jamais dans l’eau !
Accessoires
Vous pouvez vous procurer un hachoir en tant qu’accessoire
supplémentaire du HR1350 auprès de votre revendeur Philips.
Suivez les quantités et les temps de préparation relatifs au hachoir
lorsque vous utilisez cet accessoire.
Français 37
Environnement
,, Lorsqu’il ne fonctionnera plus, ne jetez pas l’appareil avec les
ordures ménagères mais déposez-le à un endroit assigné à cet effet,
où il pourra être recyclé.Vous contribuerez ainsi à la protection de
l’environnement (fig. 3).
Garantie et service
Si vous souhaitez obtenir des informations supplémentaires ou faire
réparer l’appareil, ou si vous rencontrez un problème, rendez-vous sur le
site Web de Philips à l’adresse www.philips.com ou contactez le
Service Consommateurs Philips de votre pays (vous trouverez le numéro
de téléphone correspondant sur le dépliant de garantie internationale).
S’il n’existe pas de Service Consommateurs Philips dans votre pays,
renseignez-vous auprès de votre revendeur Philips local.
38
Français
Recette
Lait de soja
La préparation de cette recette ne peut s’effectuer qu’au moyen du
mixeur plongeant.
Ne préparez pas deux portions de suite sans laisser l’appareil refroidir.
Ingrédients :
-- 100 g de graines de soja
-- 200 ml d’eau
1 Faites tremper les graines de soja pendant au moins 4 heures, puis
égouttez-les.
2 Placez les graines de soja dans le bol.Versez 200 ml d’eau dans le
bol et mixez pendant 30 secondes.
3 Versez le lait de soja dans une casserole à l’aide d’un tamis.
4 Faites bouillir le lait de soja, ajoutez du sucre et laissez cuire à feu
doux jusqu’à ce que le sucre soit fondu.
5 Servez chaud ou froid.
Italiano 39
Introduzione
Congratulazioni per l’acquisto e benvenuti in Philips! Per trarre il massimo
vantaggio dall’assistenza Philips, registrate il vostro prodotto su www.
philips.com/welcome.
Importante
Prima di utilizzare l’apparecchio, leggete attentamente il presente manuale
e conservatelo per eventuali riferimenti futuri.
Pericolo
-- Non immergete né risciacquate sotto l’acqua o altri liquidi il gruppo
motore. Per pulire il gruppo motore, utilizzate esclusivamente un
panno umido.
Avvertenza
-- Prima di collegare l’apparecchio, verificate che la tensione riportata
sulla spina corrisponda alla tensione disponibile.
-- Non usate l’apparecchio nel caso in cui la spina, il cavo di
alimentazione o altri componenti risultassero danneggiati.
-- Nel caso in cui il cavo di alimentazione fosse danneggiato, dovrà
essere sostituito presso i centri autorizzati Philips, i rivenditori
specializzati oppure da personale debitamente qualificato, per evitare
situazioni pericolose.
-- Non lasciate mai in funzione l’apparecchio senza sorveglianza.
-- L’apparecchio non è destinato a persone (inclusi bambini) con
capacità mentali, fisiche o sensoriali ridotte, fatti salvi i casi in cui tali
persone abbiano ricevuto assistenza o formazione per l’uso
dell’apparecchio da una persona responsabile della loro sicurezza.
-- Adottate le dovute precauzioni per evitare che i bambini giochino
con l’apparecchio.
-- Non toccate le lame, soprattutto quando l’apparecchio è collegato
alla presa di corrente. Le lame sono estremamente affilate!
-- Se la lame si bloccano, togliete la spina dalla presa di corrente prima
di rimuovere gli ingredienti che hanno bloccato le lame.
40
Italiano
Attenzione
-- Spegnete l’apparecchio e scollegatelo dall’alimentazione principale
prima di cambiare accessorio o di toccare parti che si muovono
durante il normale funzionamento.
-- Questo apparecchio è destinato esclusivamente a uso domestico.
-- Non superate le dosi massime e i tempi di lavorazione indicati nella
tabella.
-- Dopo un primo ciclo di utilizzo, lasciate che l’apparecchio si raffreddi
e raggiunga la temperatura ambiente prima di continuare a frullare gli
alimenti.
-- Lasciate raffreddare gli ingredienti prima di tritarli o versarli
nell’apposito recipiente (temperatura max. 80°C/175°F).
Campi elettromagnetici (EMF)
Questo apparecchio Philips è conforme a tutti gli standard relativi ai
campi elettromagnetici (EMF). Se utilizzato in modo
appropriato seguendo le istruzioni contenute nel presente manuale
utente, l’apparecchio consente un utilizzo sicuro come confermato dai
risultati scientifici attualmente disponibili.
Modalità d’uso dell’apparecchio
1 Montate correttamente l’apparecchio prima di inserire la spina nella
presa di corrente (fig. 1).
Frullatore a immersione
Il frullatore a immersione è particolarmente adatto per:
-- Frullare sostanze fluide come latticini, creme, succhi di frutta, zuppe,
frappé, frullati.
-- Miscelare ingredienti morbidi, es. pastella per torte e maionese.
-- Ridurre in purea cibi cotti (ad esempio le pappe per bambini).
1 Collegate il frullatore al gruppo motore e bloccatelo in
posizione (fig. 1).
2 Immergete completamente la protezione della lama negli
ingredienti.
Italiano 41
3 Accendete l’apparecchio e frullate gli ingredienti compiendo lenti
movimenti circolari, verso l’alto e verso il basso (fig. 2).
Quantità e tempi di preparazione
Ingredienti
Frullatore a
immersione
Quantità (gr)
Tempo (sec.)*
Frutta e verdura
100-200
30
Cibo per bambini,
zuppe e salse
100-400
30
Pastelle
100-500
30
Frappé e frullati
100-500
30
Formaggio e frutta
secca
*) Non superate i tempi di preparazione consigliati.
Dopo un primo ciclo di utilizzo, lasciate che l’apparecchio si raffreddi e
raggiunga la temperatura ambiente prima di continuare a frullare gli
alimenti.
Pulizia
1 Lavate il bicchiere, il coperchio e il gruppo lame in lavastoviglie
oppure in acqua calda e sapone.
2 La barra del frullatore a immersione può essere lavata in
lavastoviglie, sotto l’acqua corrente oppure immergendola in acqua
calda e sapone e mettendo in funzione l’apparecchio per qualche
secondo.
3 Pulite il gruppo motore del frullatore a immersione con un panno
umido. Non immergete l’apparecchio nell’acqua.
42
Italiano
Accessori
Potete ordinare il tritatutto come accessorio aggiuntivo per il modello
HR1350 dal vostro rivenditore Philips.
Utilizzate le dosi e i tempi di lavorazione del tritatutto anche per questo
accessorio.
Tutela dell’ambiente
,, Per contribuire alla tutela dell’ambiente, non smaltite l’apparecchio
tra i rifiuti domestici ma consegnatelo a un centro di raccolta
ufficiale (fig. 3).
Garanzia e assistenza
Se avete bisogno di assistenza o informazioni o in caso di problemi,
visitate il sito Web Philips all’indirizzo www.philips.com oppure contattate
il Centro Assistenza Clienti Philips del vostro Paese (per conoscere il
numero di telefono consultate l’opuscolo della garanzia). Se nel vostro
Paese non esiste un Centro Assistenza Clienti, rivolgetevi al vostro
rivenditore Philips.
Italiano 43
Ricetta
Latte di soia
Questa ricetta può essere preparata anche solo con il frullatore a
immersione.
Dopo un primo ciclo di utilizzo, lasciate che l’apparecchio si raffreddi e
raggiunga la temperatura ambiente prima di continuare a frullare gli
alimenti.
Ingredienti:
-- 100 g di semi di soia
-- 200 ml di acqua
1 Lasciate i semi di soia in ammollo per 4 ore prima di frullarli.
Scolateli per alcuni secondi.
2 Versate i semi di soia in ammollo nel bicchiere. Aggiungete 200 ml
di acqua nel bicchiere e frullate per 30 secondi.
3 Versate il latte di soia in una casseruola passandolo per un setaccio.
4 portatelo a ebollizione, quindi aggiungete lo zucchero e lasciate
sobbollire fino al completo scioglimento dello zucchero.
5 Servite caldo o freddo.
44
Nederlands
Inleiding
Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Als u volledig wilt
profiteren van de ondersteuning die Philips biedt, registreer uw product
dan op www.philips.com/welcome.
Belangrijk
Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u het apparaat gaat
gebruiken. Bewaar de gebruiksaanwijzing om deze indien nodig te kunnen
raadplegen.
Gevaar
-- Dompel de motorunit nooit in water of een andere vloeistof en
spoel deze ook niet onder de kraan af. Gebruik alleen een vochtige
doek om de motorunit schoon te maken.
Waarschuwing
-- Controleer of het voltage aangegeven op het apparaat overeenkomt
met de plaatselijke netspanning voordat u het apparaat aansluit.
-- Gebruik het apparaat niet indien de stekker, het snoer of andere
onderdelen beschadigd zijn.
-- Indien het netsnoer beschadigd is, moet u het laten vervangen door
Philips, een door Philips geautoriseerd servicecentrum of personen
met vergelijkbare kwalificaties om gevaar te voorkomen.
-- Laat het apparaat nooit zonder toezicht werken.
-- Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (waaronder
kinderen) met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke
vermogens, of die gebrek aan ervaring of kennis hebben, tenzij
iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid toezicht op hen
houdt of hen heeft uitgelegd hoe het apparaat dient te worden
gebruikt.
-- Houd toezicht op kinderen om te voorkomen dat ze met het
apparaat gaan spelen.
-- Raak de messen niet aan, vooral niet wanneer de stekker van het
apparaat nog in het stopcontact zit. De messen zijn zeer scherp.
Nederlands 45
-- Als de messen vastlopen, haal dan eerst de stekker uit het
stopcontact voordat u de ingrediënten die de messen blokkeren
verwijdert.
Let op
-- Schakel het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact voor u
accessoires verwisselt of in de buurt komt van onderdelen die tijdens
gebruik bewegen.
-- Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik.
-- Overschrijd de hoeveelheden en bewerkingstijden aangegeven in de
tabel niet.
-- Verwerk niet meer dan 1 portie zonder onderbreking. Laat het
apparaat eerst afkoelen tot kamertemperatuur voordat u verdergaat.
-- Laat hete ingrediënten afkoelen voordat u ze gaat fijnhakken of in de
beker giet (max. temp. 80°C).
Elektromagnetische velden (EMV)
Dit Philips-apparaat voldoet aan alle richtlijnen met betrekking tot
elektromagnetische velden (EMV). Mits het apparaat op de juiste wijze
en volgens de instructies in deze gebruiksaanwijzing wordt gebruikt, is het
veilig te gebruiken volgens het nu beschikbare wetenschappelijke bewijs.
Het apparaat gebruiken
1 Controleer of alle onderdelen goed zijn bevestigd voordat u de
stekker in het stopcontact steekt (fig. 1).
Staafmixer
De staafmixer is bedoeld voor:
-- het mengen van vloeistoffen, bijv. zuivelproducten, sauzen,
vruchtensappen, soepen, drankjes en milkshakes;
-- het mixen van zachte ingrediënten, zoals pannenkoekbeslag en
mayonaise.
-- het pureren van gekookte ingrediënten, bijv. voor het bereiden van
babyvoedsel.
1 Bevestig de mixstaaf aan de motorunit (‘klik’) (fig. 1).
2 Dompel de meskap volledig in de ingrediënten.
46
Nederlands
3 Schakel het apparaat in en meng de ingrediënten door het apparaat
langzaam in het rond en op en neer te bewegen (fig. 2).
Hoeveelheden en bewerkingstijden
Ingrediënten
Staafmixer
Hoeveelheid (g)
Tijd (sec.)*
Groente en fruit
100-200
30
Babyvoeding, soep en
saus
100-400
30
Beslag
100-500
30
Drankjes en milkshakes
100-500
30
Kaas en noten
*) Overschrijd de aangegeven bewerkingstijden niet.
Verwerk niet meer dan 1 portie zonder onderbreking. Laat het
apparaat eerst afkoelen tot kamertemperatuur voordat u verdergaat.
Schoonmaken
1 Maak de maatbeker, het bijbehorende deksel en de mesunit schoon
in de vaatwasmachine of in warm water met wat afwasmiddel.
2 De staaf van de staafmixer mag in de vaatwasmachine, maar kan
ook onder de kraan worden schoongemaakt of door de meskap in
warm water met wat afwasmiddel te dompelen en het apparaat
even te laten lopen.
3 Maak de motorunit van de staafmixer schoon met een vochtige
doek. Dompel de motorunit niet in water!
Nederlands 47
Accessoires
U kunt bij uw Philips-dealer een hakmolen bestellen als extra accessoire
voor de HR1350.
Gebruik de hoeveelheden en bewerkingstijden van de hakmolen voor dit
accessoire.
Milieu
,, Gooi het apparaat aan het einde van zijn levensduur niet weg met
het normale huisvuil, maar lever het in op een door de overheid
aangewezen inzamelpunt om het te laten recyclen. Op die manier
levert u een bijdrage aan een schonere leefomgeving (fig. 3).
Garantie & service
Als u service of informatie nodig hebt of als u een probleem hebt, bezoek
dan de Philips-website www.philips.nl , of neem contact op met het
Philips Consumer Care Centre in uw land (u vindt het telefoonnummer
in het ‘worldwide guarantee’-vouwblad). Als er geen Consumer Care
Centre in uw land is, ga dan naar uw Philips-dealer.
48
Nederlands
Recept
Sojamelk
Dit recept kan alleen worden bereid met de staafmixer.
Verwerk niet meer dan 1 portie zonder onderbreking. Laat het
apparaat eerst afkoelen tot kamertemperatuur voordat u verdergaat.
Ingrediënten:
-- 100 g sojabonen
-- 200 ml water
1 Laat de sojabonen 4 uur weken voordat u ze gaat verwerken. Laat
ze na het weken enkele seconden uitlekken.
2 Doe de geweekte sojabonen in de beker. Giet 200 ml water in de
beker en mix gedurende 30 seconden.
3 Giet de sojamelk door een zeef in de pan.
4 Wacht tot de sojamelk kookt en voeg dan suiker toe. Laat de melk
zachtjes koken tot alle suiker is opgelost.
5 Serveer warm of koud.
Norsk 49
Innledning
Gratulerer med kjøpet og velkommen til Philips! Du får best mulig nytte
av støtten som Philips tilbyr, hvis du registrerer produktet ditt på www.
philips.com/welcome.
Viktig
Les denne brukerveiledningen nøye før du bruker apparatet, og ta vare
på den for senere referanse.
Fare
-- Motorenheten må aldri senkes ned i vann eller annen væske eller
skylles under springen. Bruk bare en fuktig klut til å rengjøre
motorenheten.
Advarsel
-- Før du kobler til apparatet, må du kontrollere at spenningen som er
angitt på apparatet, stemmer overens med nettspenningen.
-- Apparatet må ikke brukes hvis det er skade på støpselet, ledningen
eller andre deler.
-- Hvis ledningen er ødelagt, må den alltid skiftes ut av Philips, et
servicesenter som er godkjent av Philips, eller lignende kvalifisert
personell, slik at man unngår farlige situasjoner.
-- La aldri apparatet gå uten tilsyn.
-- Dette apparatet er ikke tiltenkt bruk av personer (inkludert barn)
som har nedsatt sanseevne eller fysisk eller psykisk funksjonsevne,
eller personer som ikke har erfaring eller kunnskap, unntatt hvis de får
tilsyn eller instruksjoner om bruk av apparatet av en person som er
ansvarlig for sikkerheten.
-- Pass på at barn er under tilsyn, slik at de ikke leker med apparatet.
-- Ikke berør knivene, spesielt når apparatet er tilkoblet. Knivbladene er
svært skarpe.
-- Hvis knivene setter seg fast, må du trekke stikkontakten ut av
støpselet før du fjerner ingrediensene som blokkerer knivene.
Viktig
-- Slå av apparatet og koble det fra strømuttaket før du bytter tilbehør
eller tar på deler som rører på seg under bruk.
50
Norsk
-- Dette apparatet skal kun brukes i husholdningen.
-- Ikke overskrid maksimumsmengdene og tilberedningstidene som er
angitt i tabellen.
-- Ikke kjør mer enn 1 omgang uten avbrudd. Vent til apparatet er kjølt
ned til romtemperatur før du fortsetter.
-- La varme ingredienser avkjøles før du deler dem opp eller heller dem
i begeret (maks. temp. 80 °C/175 °F).
Elektromagnetiske felt (EMF)
Dette Philips-apparatet overholder alle standarder som gjelder for
elektromagnetiske felt (EMF). Hvis det håndteres riktig og i samsvar med
instruksjonene i denne brukerveiledningen, er det trygt å bruke det ut fra
den kunnskapen vi har per dags dato.
Bruke apparatet
1 Apparatet må være riktig montert før det kobles til
strømmen (fig. 1).
Minimikseren
Minimikseren er beregnet for å:
-- mikse væsker, f.eks. meieriprodukter, sauser, fruktjuice, supper, drinker
og shaker
-- mikse myke ingredienser, f.eks. pannekakerøre og majones
-- mose kokte ingredienser, f.eks. for å lage barnemat
1 Fest blandestaven til motorenheten med et klikk (fig. 1).
2 Senk knivbeskytteren helt ned i ingrediensene.
3 Slå på apparatet og miks ingrediensene ved å bevege apparatet
sakte opp og ned og i sirkler (fig. 2).
Norsk 51
Mengder og tilberedningstider
Ingredienser
Minimikseren
Mengde (g)
Tid (s)
Frukt og grønnsaker
100–200
30
Barnemat, supper og
sauser
100–400
30
Rører
100–500
30
Shaker og drinker
100–500
30
Ost og nøtter
*)Ikke overskrid de anbefalte bearbeidingstidene.
Ikke kjør mer enn 1 omgang uten avbrudd.Vent til apparatet er kjølt
ned til romtemperatur før du fortsetter.
Rengjøring
1 Rengjør begeret, lokket og knivenheten i oppvaskmaskinen eller i
varmt såpevann.
2 Staven på minimikseren kan rengjøres i oppvaskmaskinen, under
springen eller ved å dyppe knivbeskyttelsen i varmt såpevann og la
apparatet gå en stund.
3 Tørk motorenheten på minimikseren med en fuktig klut. Ikke dypp
den i vann.
Tilbehør
Du kan bestille en hakker fra Philips-forhandleren som ekstra tilbehør til
HR1350.
Bruk mengdene og bearbeidingstidene for hakkeren for dette tilbehøret.
52
Norsk
Miljø
,, Ikke kast apparatet som vanlig husholdningsavfall når det ikke kan
brukes lenger. Lever det på en gjenvinningsstasjon.Ved å gjøre dette
hjelper du til med å ta vare på miljøet (fig. 3).
Garanti og service
Hvis du trenger service eller informasjon, eller hvis du har et problem
med produktet, kan du gå til nettsidene til Philips på www.philips.com. Du
kan også ta kontakt med Philips’ forbrukertjeneste der du bor (du finner
telefonnummeret i garantiheftet). Hvis det ikke finnes noen
forbrukertjeneste i nærheten, kan du kontakte din lokale Philipsforhandler.
Oppskrift
Soyamelk
Denne oppskriften kan tilberedes kun med minimikseren.
Ikke kjør mer enn 1 omgang uten avbrudd.Vent til apparatet er kjølt
ned til romtemperatur før du fortsetter.
Ingredienser:
-- 100 g soyabønner
-- 2 dl vann
1 Legg soyabønnene i bløt i fire timer før du tilbereder dem. La dem
renne av i noen sekunder.
2 Ha de bløtlagte soyabønnene i begeret. Hell 2 dl vann i begeret, og
la mikseren gå i 30 sekunder.
3 Hell soyamelken gjennom en sil og opp i kasserollen.
4 Gi soyamelken et oppkok, tilsett sukker og la den småkoke til alt
sukkeret har løst seg opp.
5 Serveres varm eller kald.
Português 53
Introdução
Parabéns pela sua compra e bem-vindo à Philips! Para tirar todo o
partido da assistência fornecida pela Philips, registe o seu produto em
www.philips.com/welcome.
Importante
Leia cuidadosamente este manual do utilizador antes de utilizar o
aparelho e guarde-o para consultas futuras.
Perigo
-- Nunca mergulhe a unidade do motor em água ou qualquer outro
líquido, nem enxagúe à torneira. Utilize apenas um pano húmido para
limpar a unidade do motor.
Aviso
-- Verifique se a voltagem indicada no aparelho corresponde à voltagem
eléctrica local antes de o ligar.
-- Não utilize o aparelho se a ficha, o fio de alimentação ou outras
peças estiverem danificados.
-- Se o fio estiver danificado, deve ser sempre substituído pela Philips,
por um centro de assistência autorizado da Philips ou por pessoal
devidamente qualificado para se evitarem situações de perigo.
-- Nunca deixe o aparelho a funcionar sem vigilância.
-- Este aparelho não se destina a ser utilizado por pessoas (incluindo
crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou
com falta de experiência e conhecimentos, salvo se tiverem recebido
supervisão ou instruções sobre o uso do aparelho por alguém
responsável pela sua segurança.
-- As crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brincam
com o aparelho.
-- Não toque nas lâminas, sobretudo quando o aparelho estiver ligado à
corrente. As lâminas são muito afiadas.
-- Se as lâminas ficarem presas, desligue o aparelho antes de retirar os
ingredientes que estiverem a obstruir as lâminas.
54
Português
Cuidado
-- Desligue o aparelho e desligue-o da corrente eléctrica antes de
mudar os acessórios ou aproximar-se de peças que se movimentem
durante a utilização.
-- Este aparelho destina-se apenas a uso doméstico.
-- Não exceda as quantidades e os tempos de preparação indicados na
tabela.
-- Não prepare mais de 1 porção sem interrupção. Deixe o aparelho
arrefecer até à temperatura ambiente antes de continuar com a
preparação.
-- Deixe os ingredientes quentes arrefecerem antes de os picar ou de
os deitar para o copo misturador (temperatura máx. 80°C/175°F).
Campos electromagnéticos (EMF)
Este aparelho Philips cumpre com todas as normas correspondentes a
campos electromagnéticos (EMF). Se manuseado correctamente e de
acordo com as instruções fornecidas neste manual do utilizador, o
aparelho pode ser utilizado em segurança com base em provas científicas
disponíveis actualmente.
Utilizar o aparelho
1 Monte o aparelho correctamente antes de o ligar à corrente (fig. 1).
Varinha
A varinha serve para:
-- Misturar fluidos, como lacticínios, molhos, sumos de fruta, sopas,
bebidas, batidos.
-- Misturar ingredientes macios, como massa para panquecas ou
maionese.
-- Reduzir ingredientes cozidos a puré, para preparar comida para
bebés, por exemplo.
1 Encaixe a varinha na unidade do motor (‘clique’) (fig. 1).
2 Mergulhe completamente a protecção da lâmina nos ingredientes.
3 Ligue a máquina e bata os ingredientes fazendo movimentos lentos
para cima e para baixo e em círculo (fig. 2).
Português 55
Quantidades e tempos de preparação
Ingredientes
Varinha
Quantidade (gr)
Tempo (seg.)*
Fruta e vegetais
100-200
30
Comida de bebé, sopas
e molhos
100-400
30
Massas
100-500
30
Batidos e bebidas
100-500
30
Queijo e nozes
*) Não exceder os tempos de processamento recomendados.
Não prepare mais de 1 porção sem interrupção. Deixe o aparelho
arrefecer até à temperatura ambiente antes de continuar com a
preparação.
Limpeza
1 Lave o copo, a tampa e a lâmina na máquina ou em água quente
com detergente.
2 O pé da varinha pode ser lavado na máquina, à torneira ou
mergulhando a armação da lâmina em água quente com detergente
com o motor em funcionamento.
3 Limpe a unidade do motor e a varinha mágica com um pano
húmido. Não mergulhe na água!
Acessórios
Pode encomendar uma picadora no seu representante Philips como um
acessório extra para o modelo HR1350.
Utilize as quantidades e tempo de processamento da picadora para este
acessório.
56
Português
Meio ambiente
,, Não deite fora o aparelho junto com o lixo doméstico normal no
final da sua vida útil, entregue-o num ponto de recolha oficial para
reciclagem. Ao fazê-lo ajuda a preservar o ambiente (fig. 3).
Garantia e assistência
Se necessitar de assistência ou informações ou se tiver problemas, visite o
Web site da Philips em www.philips.com ou contacte o Centro de Apoio
ao Consumidor da Philips no seu país (pode encontrar os números de
telefone no folheto da garantia mundial). Se não existir um Centro de
Apoio no seu país, visite o seu representante Philips local.
Português 57
Receita
Leite de soja
Esta receita pode ser preparada apenas com a varinha.
Não prepare mais de 1 porção sem interrupção. Deixe o aparelho
arrefecer até à temperatura ambiente antes de continuar com a
preparação.
Ingredientes:
-- 100 g de sementes de soja
-- 200ml de água
1 Mergulhe as sementes de soja em água 4 horas antes de preparálas. Deixe secar durante alguns segundos.
2 Coloque as sementes de soja no copo. Coloque os 200ml de água
no copo e misture durante 30 segundos.
3 Verta o leite de soja pelo passador para uma panela.
4 Ferva o leite de soja, junte açúcar e deixe fervilhar até que todo o
açúcar tenha sido dissolvido.
5 Sirva quente ou frio.
58
Svenska
Introduktion
Grattis till inköpet och välkommen till Philips! För att dra maximal nytta av
den support som Philips erbjuder kan du registrera din produkt på www.
philips.com/welcome.
Viktigt
Läs användarhandboken noggrant innan du använder apparaten och spara
den för framtida bruk.
Fara
-- Sänk inte ned motorenheten i vatten eller någon annan vätska, och
skölj den inte heller under kranen. Använd endast en fuktig trasa till
att rengöra motorenheten.
Varning
-- Kontrollera att den spänning som anges på apparaten
överensstämmer med den lokala nätspänningen innan du ansluter
apparaten.
-- Använd inte apparaten om stickkontakten, nätsladden eller någon
annan del är skadad.
-- Om nätsladden är skadad måste den alltid bytas ut av Philips, ett av
Philips auktoriserade serviceombud eller liknande behöriga personer
för att undvika olyckor.
-- Lämna inte apparaten obevakad när den är igång.
-- Apparaten är inte avsedd för användning av personer (inklusive barn)
med olika funktionshinder, eller av personer som inte har kunskap om
hur apparaten används, om de inte övervakas eller får instruktioner
angående användning av apparaten av en person som är ansvarig för
deras säkerhet.
-- Små barn ska övervakas så att de inte kan leka med apparaten.
-- Rör inte vid knivarna, särskilt inte när apparaten är inkopplad. Knivarna
är mycket vassa.
-- Om knivarna fastnar drar du ur nätsladden innan du avlägsnar
ingredienserna som blockerar knivarna.
Svenska 59
Varning!
-- Stäng av apparaten och dra ur nätsladden innan du byter tillbehör
eller rör vid delar som rör sig under användning.
-- Apparaten är endast avsedd för hushållsbruk.
-- Överskrid inte mängderna och tillredningstiderna som anges i
tabellen.
-- Tillred inte mer än en omgång utan avbrott. Låt apparaten svalna till
rumstemperatur innan du fortsätter tillredningen.
-- Låt varma ingredienser svalna innan du hackar dem eller häller dem i
bägaren (maxtemperatur 80 °C).
Elektromagnetiska fält (EMF)
Den här apparaten från Philips uppfyller alla standarder för
elektromagnetiska fält (EMF). Om apparaten hanteras på rätt sätt och
enligt instruktionerna i den här användarhandboken är den säker att
använda enligt de vetenskapliga belägg som finns i dagsläget.
Använda apparaten
1 Montera apparaten på rätt sätt innan du sätter in stickkontakten i
vägguttaget (Bild 1).
Mixerstav
Mixerstaven är avsedd för att:
-- Blanda vätskor, t.ex. mejerivaror, såser, fruktjuicer, soppor, drinkar och
shake-drycker.
-- Blanda mjuka ingredienser, t.ex. pannkakssmet och majonnäs.
-- Mosa ingredienser - t.ex. barnmat.
1 Anslut mixerstaven till motorenheten (ett klickljud hörs) (Bild 1).
2 Sänk ned knivskyddet helt i ingredienserna.
3 Starta apparaten och blanda ingredienserna genom att röra
apparaten långsamt uppåt och nedåt och i cirklar (Bild 2).
60
Svenska
Mängder och tillredningstider
Ingredienser
Mixerstav
Mängd (g)
Tid (sek.)*
Frukt och grönsaker
100–200
30
Barnmat, soppor och
såser
100–400
30
Smetar
100–500
30
Shake-drycker och
drinkar
100–500
30
Ost och nötter
*) Överskrid inte de rekommenderade tillredningstiderna.
Tillred inte mer än en omgång utan avbrott. Låt apparaten svalna till
rumstemperatur innan du fortsätter tillredningen.
Rengöring
1 Rengör bägaren, locket och knivenheten i diskmaskinen eller i
varmt vatten med lite diskmedel.
2 Mixerstaven kan rengöras i diskmaskinen, under rinnande vatten
eller genom att doppa den i varmt vatten med lite diskmedel och
låta den gå en kort stund.
3 Torka av motorenheten till mixerstaven med en fuktig trasa. Doppa
den inte i vatten!
Tillbehör
Du kan beställa en hackare för HR1350 från din Philips-återförsäljare som
ett extra tillbehör.
Använd mängderna och tillredningstiderna för hackaren för det här
tillbehöret.
Svenska 61
Miljön
,, Kasta inte apparaten i hushållssoporna när den är förbrukad. Lämna
in den för återvinning vid en officiell återvinningsstation, så hjälper
du till att skydda miljön (Bild 3).
Garanti och service
Om du behöver service eller information eller har problem med
apparaten kan du besöka Philips webbplats på www.philips.com eller
kontakta Philips kundtjänst i ditt land (du hittar telefonnumret i
garantibroschyren). Om det inte finns någon kundtjänst i ditt land vänder
du dig till din lokala Philips-återförsäljare.
62
Svenska
Recept
Sojamjölk
Det här receptet kan endast tillagas med mixerstaven.
Tillred inte mer än en omgång utan avbrott. Låt apparaten svalna till
rumstemperatur innan du fortsätter tillredningen.
Ingredienser:
-- 100 g sojabönor
-- 2 dl vatten
1 Blötlägg sojabönorna i fyra timmar innan de tillreds. Låt dem rinna
av i några sekunder.
2 Lägg de blötlagda sojabönorna i bägaren. Häll 2 dl vatten i bägaren
och mixa i 30 sekunder.
3 Häll sojamjölken i en kastrull genom en sil.
4 Låt sojamjölken koka upp, tillsätt sedan socker och låt den sjuda tills
allt socker har lösts upp.
5 Serveras varm eller kall.
Türkçe 63
Giriş
Ürünümüzü satın aldığınız için teşekkür ederiz; Philips’e hoş geldiniz!
Philips’in sunduğu destekten faydalanabilmek için lütfen ürününüzü şu
adresten kaydedin: www.philips.com/welcome.
Önemli
Cihazı kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu okuyun ve gelecekte de
başvurmak üzere saklayın.
Tehlike
-- Motor ünitesini kesinlikle suya ve başka sıvı maddelere batırmayın,
musluk altında yıkamayın. Temizlemek için nemli bir bezle silin.
Uyarı
-- Cihazı prize takmadan önce, üstünde yazılı olan gerilimin, evinizdeki
şebeke gerilimiyle aynı olup olmadığını kontrol edin.
-- Elektrik fişi, kablosu veya diğer parçaları hasarlıysa, cihazı kesinlikle
kullanmayın.
-- Cihazın elektrik kablosu hasarlıysa, bir tehlike oluşturmasını önlemek
için mutlaka Philips’in yetki verdiği bir servis merkezi veya benzer
şekilde yetkilendirilmiş kişiler tarafından değiştirilmesini sağlayın.
-- Cihazı çalışır durumda bırakmayın.
-- Bu cihaz, güvenliklerinden sorumlu kişilerin nezareti veya talimatı
olmadan, fiziksel, motor ya da zihinsel becerileri gelişmemiş veya bilgi
ve tecrübe açısından yetersiz kişiler tarafından (çocuklar da dahil)
kullanılmamalıdır.
-- Küçük çocukların cihazla oynamaları engellenmelidir.
-- Özellikle cihaz prize takılıyken, bıçaklara dokunmaktan kaçının. Bıçaklar
çok keskindir.
-- Eğer bıçaklar sıkışırsa, bıçakları engelleyen malzemeleri çıkarmadan
önce,cihazın fişini çekin.
Dikkat
-- Aksesuarları değiştirmeden ya da kullanım sırasında hareket eden
parçalara erişmeden önce cihazı kapatın ve elektrik bağlantısını kesin.
-- Bu cihaz sadece evde kullanım için tasarlanmıştır.
-- Tabloda belirtilen miktarları ve işlem sürelerini aşmayın.
64
Türkçe
-- Kesintisiz olarak 1 seferden fazla işlem yapmayın. İşleme devam
etmeden önce cihazın oda sıcaklığında soğumasını bekleyin.
-- Sıcak yiyecekleri hazneye doldurmadan önce veya parçalamadan önce
soğumasını bekleyin. (maks. sıcaklık 80C°/175°F)
Elektromanyetik alanlar (EMA)
Bu Philips cihazı elektromanyetik alanlarla (EMF) ilgili tüm standartlara
uygundur. Bu cihaz, gereği gibi ve bu kılavuzdaki talimatlara uygun şekilde
kullanıldığında, bugünün bilimsel verilerine göre kullanımı güvenlidir.
Cihazın kullanımı
1 Cihazın fişini prize takmadan önce, cihazı doğru şekilde
kurun (Şek. 1).
Çubuklu blender
Çubuklu blender ile yapabilecekleriniz;
-- Süt ürünlerini, sosları, meyve sularını, çorbaları ve içecek karışımlarını ve
shake’leri karıştırmak.
-- Krep hamuru ve mayonez gibi yumuşak malzemeleri karıştırmak.
-- Bebe maması gibi pişmiş yiyecekleri püre haline getirmek.
1 Blender çubuğunu motor ünitesine takın (‘klik’ sesini
duyun) (Şek. 1).
2 Bıçak muhafazasını malzemeye tamamen daldırın.
3 Cihazı çalıştırın ve yavaşça aşağı yukarı dairesel hareketler
yaptırarak malzemeyi karıştırın (Şek. 2).
Türkçe 65
Miktarlar ve hazırlama süreleri
Malzemeler
Çubuklu blender
Miktar (gr)
Süre (sn.)*
Meyve ve Sebzeler
100-200
30
Bebek maması, çorbalar
ve soslar
100-400
30
Hamurlar
100-500
30
Shake’ler ve içecek
karışımları
100-500
30
Peynir ve fındık
*) Önerilen işlem sürelerini aşmayın.
Kesintisiz olarak 1 seferden fazla işlem yapmayın. İşleme devam
etmeden önce cihazın oda sıcaklığında soğumasını bekleyin.
Temizleme
1 Ölçeği, kapağı ve bıçak ünitesini bulaşık makinesinde veya ılık
sabunlu suda yıkayın.
2 Çubuklu blenderin çubuk kısmını bulaşık makinesinde, musluk
suyunda veya bıçak yuvasını ılık sabunlu suya batırıp cihazı bir süre
çalıştırarak temizleyebilirsiniz.
3 Çubuklu blenderin motor ünitesini nemli bir bezle silin. Suya
batırmayın!
Aksesuarlar
HR1350 için ekstra aksesuar olarak Philips bayisinden bir doğrayıcı sipariş
edebilirsiniz.
Bu aksesuarda, kesici için geçerli miktarları ve hazırlama sürelerini kullanın.
66
Türkçe
Çevre
,, Kullanım ömrü sonunda cihazı normal evsel atıklarınızla birlikte
atmayın; bunun yerine, geri dönüşüm için resmi yetkililere verin. Bu
sayede çevre korumasına yardımcı olursunuz (Şek. 3).
Garanti ve Servis
Servise ya da daha fazla bilgiye ihtiyaç duyarsanız veya bir sorunla
karşılaşırsanız, www.philips.com.tr adresindeki Philips Internet sitesini
ziyaret edin veya ülkenizde bulunan Philips Müşteri Merkezi ile iletişim
kurun (telefon numarasını dünya çapında geçerli garanti belgesinde
bulabilirsiniz). Ülkenizde bir Müşteri Merkezi yoksa, yerel Philips bayiine
başvurun.
Tarif
Soya sütü
Bu yemek tarifi sadece çubuklu blender kullanarak hazırlanabilir.
Kesintisiz olarak 1 seferden fazla işlem yapmayın. İşleme devam
etmeden önce cihazın oda sıcaklığında soğumasını bekleyin.
Malzemeler:
-- 100 g soya fasulyesi
-- 200 ml su
1 Soya fasulyelerini işleme sokmadan önce, 4 saat boyunca suda
bırakın. Suyun süzülmesi için birkaç saniye bekleyin.
2 Suda bekletilmiş soya fasulyelerini ölçeğe koyun. Mikser haznesine
200 ml su koyarak 30 saniye karıştırın.
3 Soya sütünü süzgeçten geçirerek tavaya boşaltın.
4 Soya sütünü kaynatın ve şekeri ekleyerek şeker eriyinceye kadar
dinlendirin.
5 Sıcak veya soğuk olarak servis yapın.
67
www.philips.com
u
4222.001.9304.6
Download PDF

advertising