Philips | HR1370/90 | Philips Pure Essentials Collection Stabmixer HR1372/90 Bedienungsanleitung

HR1375, HR1374, HR1373,
HR1372, HR1371, HR1370
4203.064.6325.1
HR1375, HR1374,
HR1372, HR1371,
ENGLISH
Introduction
Congratulations on your purchase and welcome to Philips! To fully benefit from the support
that Philips offers, register your product at www.philips.com/welcome.
General description
1 Wall holder
2 Speed selector
3 Normal speed button
4 Turbo speed button
5 Motor unit
6 Release buttons
7 Blender bar
8Beaker
9 XL chopper bowl
10 XL chopper blade unit
11 Ice crushing blade unit
12 XL chopper lid
13 Whisk coupling unit
14Whisk
15 Compact chopper lid
16 Compact chopper blade unit
17 Compact chopper bowl
Important
Read this user manual carefully before you use the
appliance and save it for future reference.
Danger
-- Never immerse the motor unit in water or any other
liquid, nor rinse it under the tap. Only use a moist
cloth to clean the motor unit.
Warning
-- Check if the voltage indicated on the appliance
corresponds to the local mains voltage before you
connect the appliance.
-- Do not use the appliance if the plug, the mains cord
or other parts are damaged or have visible cracks.
-- This appliance can be used by persons with reduced
physical, sensory or mental capabilities or lack of
experience and knowledge if they have been given
supervision or instruction concerning use of the
appliance in a safe way and if they understand the
hazards involved.
-- This appliance shall not be used by children. Keep the
appliance and its cord out of the reach of children.
-- Children shall not play with the appliance.
-- Do not touch the cutting edges of the blade units
under any conditions, especially when the appliance is
plugged in. The cutting edges are very sharp.
-- If one of the blade units gets stuck, unplug the
appliance before you remove the ingredients
that block the blade unit.
-- If the mains cord is damaged, you must have it replaced
by Philips, a service centre authorised by Philips or
similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
-- To avoid splashing, always immerse the bar into
the ingredients before you switch on the appliance,
especially when you process hot ingredients.
-- Be careful when you pour hot liquid into the beaker,
as hot liquid and steam may cause scalding.
Caution
-- Always disconnect the appliance from the mains if
you leave it unattended and before you assemble,
disassemble or clean it.
-- Never use any accessories or parts from other
manufacturers or that Philips does not specifically
recommend. If you use such accessories or parts,
your guarantee becomes invalid.
-- Only use this appliance for its intended purpose as
shown in the user manual.
-- This appliance is intended for household use only.
-- Do not exceed the quantities and processing times
indicated in the table.
-- Do not use the appliance with any of the accessories
longer than 3 minutes without interruption.
Let the appliance cool down for 15 minutes before
you continue processing​.
-- Clean the blade unit of the blender bar under the
tap.  Never immerse it in water.
-- After cleaning, let the blender bar dry. Store it either
horizontally or withthe blade pointing upwards.
Make sure the blade unit is completely drybefore you
store the blender bar.
Electromagnetic fields (EMF)
This Philips appliance complies with all applicable standards and regulations regarding exposure to
electromagnetic fields.
Ordering accessories
To buy accessories or spare parts, visit www.shop.philips.com/service or go to your Philips dealer.
You can also contact the Philips Consumer Care Centre in your country (see the worldwide guarantee
leaflet for contact details). You can order a direct-driven mini chopper (under service code number
4203 035 83450) from your Philips dealer or a Philips service centre as an extra accessory.
--
Recycling
This symbol on a product means that the product is covered by European Directive
2012/19/EU. Inform yourself about the local separate collection system for electrical and
electronic products. Follow local rules and never dispose of the product with normal
household waste. Correct disposal of old products helps prevent negative consequences for
the environment and human health (Fig. 1).
Guarantee and support
If you need information or support, please visit www.philips.com/support or read the
separate worldwide guarantee leaflet.
Baby food recipe
Ingredients
-- 50g cooked potatoes
-- 50g cooked chicken
-- 50g cooked french beans
-- 100ml milk
1 Put all ingredients in the beaker.
2 Press and hold the on button and let the blender operate for 5 seconds.
DANSK
Introduktion
Tillykke med dit køb og velkommen til Philips! For at få fuldt udbytte af den support,
Philips tilbyder, skal du registrere dit produkt på www.philips.com/welcome.
Generel beskrivelse
1Vægholder
2Hastighedsvælger
3 Knap til normal hastighed
4 Knap til turbo
5Motorenhed
6Udløserknapper
7Blenderstav
8Bæger
9 Skål til XL-hakker
10 Knivenhed til XL-hakker
11 Knivenhed til isknusning
12 Låg til XL-hakker
13 Koblingsenhed til piskeris
14Piskeris
15 Låg til kompakt hakker
16 Knivenhed til kompakt hakker
17 Skål til kompakt hakker
Vigtigt
Læs denne brugervejledning omhyggeligt igennem, inden
apparatet tages i brug, og gem den til eventuel senere brug.
Fare
-- Motorenheden må ikke kommes ned i vand
eller anden væske eller skylles under vandhanen.
Motorenheden må kun rengøres med en fugtig klud.
Advarsel
-- Kontrollér, om den angivne netspænding på apparatet
svarer til den lokale netspænding, før du slutter strøm
til apparatet.
-- Brug ikke apparatet, hvis stik, netledning eller andre
dele er beskadigede eller har synlige revner.
-- Dette apparat kan bruges af personer med
reducerede fysiske, sensoriske eller mentale evner
eller manglende erfaring og viden, hvis de er blevet
instrueret i sikker brug af apparatet og forstår de
medfølgende risici.
-- Apparatet må ikke betjenes af børn. Hold apparatet
og ledningen uden for børns rækkevidde.
-- Lad ikke børn lege med apparatet.
-- Rør under ingen omstændigheder ved knivenhedernes
klinger, især ikke, når apparatet er sat i stikkontakten.
Knivbladenes ægge er meget skarpe.
-- Hvis en af knivenhederne sætter sig fast, skal du tage
apparatet ud af stikkontakten, før du prøver at fjerne
de ingredienser, der blokerer knivenheden.
-- Hvis netledningen beskadiges, må den kun udskiftes af
Philips, et autoriseret Philips-serviceværksted eller en
tilsvarende kvalificeret fagmand for at undgå enhver risiko.
-- Du kan undgå sprøjt ved altid at holde blenderstaven
nede i ingredienserne, før du tænder for apparatet.
Det er især vigtigt, når du tilbereder varme ingredienser.
-- Vær forsigtig, når du hælder varm væske i bægeret,
da varm væske og damp kan forårsage skoldning.
Forsigtig
-- Tag altid stikket ud af stikkontakten, når du går fra
apparatet, samt før du samler det, skiller det ad eller
rengør det.
-- Brug aldrig tilbehør eller dele fra andre fabrikanter,
eller tilbehør/dele som ikke specifikt er anbefalet af
Philips, da reklamationsretten i så fald bortfalder.
-- Brug kun apparatet til det tilsigtede formål som vist
i brugervejledningen.
-- Dette apparat er kun beregnet til almindelig
husholdningsbrug.
-- De angivne mængder og tider i tabellen bør nøje
overholdes.
-- Undlad at benytte apparatet med tilbehøret i mere
end 3 minutter ad gangen uden pause. Lad apparatet
køle af i ca. 15 minutter, inden du fortsætter.
-- Rengør blenderstavens knivenhed under rindende
vand. Den må aldrig kommes ned i vand.
-- Efter rengøring skal du lade blenderstaven tørre.
Opbevar den enten vandret eller på en sådan måde,
at kniven peger opad. Inden du opbevarer blenderstaven,
skal du sikre dig, at knivenheden er helt tør.
Elektromagnetiske felter (EMF)
Dette Philips-apparat overholder alle branchens gældende standarder og regler angående
eksponering for elektromagnetiske felter.
Bestilling af tilbehør
For at købe tilbehør eller reservedele kan du besøge www.shop.philips.com/service
eller gå til din Philips-forhandler. Du kan også kontakte det lokale Philips Kundecenter i dit land
(se folderen “World-Wide Guarantee” for at få kontaktoplysninger).
Du kan bestille en aksel-drevet minihakker (typenr. 4203 035 83450) hos din Philips-forhandler
eller Philips Kundecenter som ekstratilbehør.
--
Genanvendelse
Dette symbol på et produkt betyder, at produktet er omfattet af EU-direktivet 2012/19/EU.
Hold dig orienteret om systemet for særskilt indsamling af elektriske og elektroniske
produkter. Følg lokale regler, og bortskaf aldrig produktet sammen med almindeligt
husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af udtjente produkter er med til at forhindre negativ
påvirkning af miljøet og menneskers helbred (fig. 1).
Reklamationsret og support
Hvis du har brug for hjælp eller support, bedes du besøge www.philips.com/support
eller læse i den separate folder “World-Wide Guarantee”.
Opskrift på babymad
Ingredienser
-- 50 g kogte kartofler
-- 50 g kogt kylling
-- 50 g kogte grønne bønner
-- 100 ml mælk
1 Kom alle ingredienserne i bægeret.
2 Hold on-knappen nede, og lad blenderen køre i fem sekunder.
DEUTSCH
Einführung
Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf und willkommen bei Philips! Um die Unterstützung von Philips
optimal nutzen zu können, registrieren Sie Ihr Produkt bitte unter www.philips.com/welcome.
Allgemeine Beschreibung
1Wandhalterung
2Geschwindigkeitsregler
3 Taste für normale Geschwindigkeit
4Turbo-Taste
5Motoreinheit
6Entriegelungstasten
7Pürierstab
8Becher
9XL-Zerkleinerer-Behälter
10 Messereinheit des XL-Zerkleinerers
11 Messereinheit zum Zerkleinern von Eiswürfeln
12 XL-Deckel des Zerkleinerers
13Schneebesen-Verbindungseinheit
14Schneebesen
15 Kompakter Deckel des Zerkleinerers
16 Kompakte Messereinheit des Zerkleinerers
17 Behälter für kompakten Zerkleinerer
Wichtig
Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor dem Gebrauch
des Geräts aufmerksam durch, und bewahren Sie sie für
eine spätere Verwendung auf.
Gefahr
-- Tauchen Sie die Motoreinheit nicht in Wasser oder
andere Flüssigkeiten. Spülen Sie die Motoreinheit auch
nicht unter fließendem Wasser ab. Reinigen Sie die
Motoreinheit nur mit einem feuchten Tuch.
Warnung
-- Prüfen Sie, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen,
ob die Spannungsangabe auf dem Gerät mit der
örtlichen Netzspannung übereinstimmt.
-- Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn der Netzstecker,
das Netzkabel oder andere Teile des Geräts defekt
oder beschädigt sind.
-- Dieses Gerät kann von Personen mit verringerten
physischen, sensorischen oder psychischen Fähigkeiten
oder Mangel an Erfahrung und Kenntnis verwendet
werden, wenn sie bei der Verwendung beaufsichtigt
wurden oder Anweisung zum sicheren Gebrauch des
Geräts erhalten und die Gefahren verstanden haben.
-- Das Gerät darf nicht von Kindern verwendet werden.
Halten Sie das Gerät und das Netzkabel außerhalb
der Reichweite von Kindern.
-- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
-- Berühren Sie die Klingen der Messereinheit nicht,
besonders wenn das Gerät an das Stromnetz
angeschlossen ist. Die Klingen sind sehr scharf.
-- Wenn die Messereinheit blockiert, ziehen Sie stets
den Netzstecker aus der Steckdose, bevor Sie die
blockierenden Zutaten entfernen.
-- Um Gefährdungen zu vermeiden, darf ein defektes
Netzkabel nur von einem Philips Service-Center,
einer von Philips autorisierten Werkstatt oder einer
ähnlich qualifizierten Person durch ein OriginalErsatzkabel ersetzt werden.
-- Um Spritzer zu vermeiden, tauchen Sie den Pürierstab
immer in die Zutaten, bevor Sie das Gerät einschalten.
Dies gilt insbesondere bei der Verarbeitung heißer
Zutaten.
-- Seien Sie vorsichtig, wenn Sie heiße Flüssigkeiten in
den Messbecher gießen, da heiße Flüssigkeiten und
Dampf Verbrühungen verursachen können.
Achtung
-- Trennen Sie das Gerät immer von der
Stromversorgung, wenn Sie es unbeaufsichtigt
lassen und bevor Sie es zusammensetzen,
auseinandernehmen oder reinigen.
-- Verwenden Sie keine Zubehörteile anderer Hersteller
oder solche, die von Philips nicht ausdrücklich
empfohlen werden. Falls Sie derartiges Zubehör
benutzen, erlischt die Garantie.
-- Verwenden Sie dieses Gerät nur für den
vorgesehenen Zweck wie in der Bedienungsanleitung
angegeben.
-- Dieses Gerät ist nur für den Gebrauch im Haushalt
bestimmt.
-- Überschreiten Sie nicht die in der Tabelle aufgeführten
Mengen und Verarbeitungszeiten.
-- Verwenden Sie das Gerät mit keinem der Zubehörteile
länger als 3 Minuten ohne Unterbrechung. Lassen Sie das
Gerät 15 Minuten lang abkühlen, bevor Sie fortfahren.
-- Reinigen Sie die Messereinheit des Pürierstabs unter
fließendem Wasser ab. Tauchen Sie ihn nicht in Wasser.
-- Lassen Sie den Pürierstab nach der Reinigung
trocknen. Bewahren Sie das Gerät entweder
horizontal oder mit dem Messer nach oben auf.
Achten Sie darauf, dass die Messereinheit vollständig
trocken ist, bevor Sie den Pürierstab aufräumen.
Elektromagnetische Felder
Dieses Philips Gerät erfüllt sämtliche Normen und Regelungen bezüglich der Exposition in
elektromagnetischen Feldern.
Bestellen von Zubehör
Um Zubehörteile oder Ersatzteile zu kaufen, besuchen Sie www.shop.philips.com/service,
oder gehen Sie zu Ihrem Philips Händler. Sie können auch das Philips Service-Center in Ihrem
Land kontaktieren (die Kontaktdetails finden Sie in der internationalen Garantieschrift).
Sie können (unter der Typennummer 4203 035 83450) bei Ihrem Philips Händler oder einem
Philips Service-Center einen direkt betriebenen Mini-Zerkleinerer als zusätzliches Zubehörteil
bestellen.
--
Recycling
Befindet sich dieses Symbol auf der Maschine, gilt für diese Maschine die Europäische
Richtlinie 2012/19/EU. Informieren Sie sich über die örtlichen Bestimmungen zur getrennten
Entsorgung von elektrischen und elektronischen Produkten. Befolgen Sie die örtlichen
Bestimmungen, und entsorgen Sie Ihre Maschine niemals über den normalen Hausmüll.
Durch die korrekte Entsorgung von Altgeräten werden Umwelt und Menschen vor negativen
Folgen geschützt (Abb. 1).
Garantie und Support
Für Unterstützung und weitere Informationen besuchen Sie die Philips Website unter
www.philips.com/support, oder lesen Sie die internationale Garantieschrift.
Rezept für Babynahrung
Zutaten
-- 50 g gekochte Kartoffeln
-- 50 g gegartes Hühnchen
-- 50 g gekochte junge Schnittbohnen
-- 100 ml Milch
1 Geben Sie alle Zutaten in den Becher.
2 Halten Sie die Taste gedrückt, und lassen Sie den Mixer 5 Sekunden lang laufen.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Εισαγωγή
Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλώς ήρθατε στη Philips! Για να επωφεληθείτε
πλήρως από την υποστήριξη που παρέχει η Philips, δηλώστε το προϊόν σας στην ιστοσελίδα
www.philips.com/welcome.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Γενική περιγραφή
Στήριγμα τοίχου
Επιλογέας ταχύτητας
Κουμπί κανονικής ταχύτητας
Κουμπί turbo ταχύτητας
Μοτέρ
Κουμπιά απασφάλισης
Στέλεχος ανάμειξης
Δοχείο
Μπολ μεγάλου κόφτη
Λεπίδες μεγάλου κόφτη
Λεπίδες θρυμματισμού πάγου
Καπάκι μεγάλου κόφτη
Μονάδα σύνδεσης για το χτυπητήρι
Χτυπητήρι
Καπάκι μικρού κόφτη
Λεπίδες μικρού κόφτη
Μπολ μικρού κόφτη
Σημαντικό!
Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά
πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή και φυλάξτε το για
μελλοντική αναφορά.
Κίνδυνος
-- Μην βυθίζετε ποτέ το μοτέρ σε νερό ή σε
οποιοδήποτε άλλο υγρό, ούτε να το ξεπλένετε με
νερό βρύσης. Χρησιμοποιείτε μόνο ένα υγρό πανί
για να καθαρίσετε το μοτέρ.
Προειδοποίηση
-- Ελέγξτε εάν η τάση που αναγράφεται στη συσκευή
αντιστοιχεί στην τοπική τάση ρεύματος προτού
συνδέσετε τη συσκευή.
-- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν το φις,
το καλώδιο ή άλλα μέρη της συσκευής έχουν
υποστεί φθορά ή έχουν ορατές ρωγμές.
-- Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από
άτομα με περιορισμένες σωματικές, αισθητήριες
ή διανοητικές ικανότητες ή από άτομα χωρίς
εμπειρία και γνώση, με την προϋπόθεση ότι τη
χρησιμοποιούν υπό επιτήρηση ή ότι έχουν λάβει
οδηγίες σχετικά με την ασφαλή της χρήση και
κατανοούν τους ενεχόμενους κινδύνους.
-- Αυτή η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται
από παιδιά. Κρατήστε τη συσκευή και το καλώδιό
της μακριά από παιδιά.
-- Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.
-- Μην αγγίζετε ποτέ τα άκρα των λεπίδων και
ειδικά όταν η συσκευή είναι συνδεδεμένη στην
πρίζα. Τα άκρα των λεπίδων είναι πολύ κοφτερά.
-- Αν κάποια λεπίδα κολλήσει, αποσυνδέστε τη
συσκευή από την πρίζα και απομακρύνετε τα υλικά
που μπλοκάρουν τη λεπίδα.
-- Εάν το καλώδιο υποστεί φθορά, θα πρέπει
να αντικατασταθεί από ένα κέντρο σέρβις
εξουσιοδοτημένο από τη Philips ή από εξίσου
εξειδικευμένα άτομα προς αποφυγή κινδύνου.
-- Για να αποφεύγετε το πιτσίλισμα, βυθίζετε πάντοτε
το στέλεχος μέσα στα υλικά πριν ενεργοποιήσετε τη
συσκευή, ειδικά όταν επεξεργάζεστε καυτά υλικά.
-- Να είστε προσεκτικοί όταν ρίχνετε ζεστό υγρό στο
δοχείο, καθώς τα ζεστά υγρά και ο ατμός μπορούν
να προκαλέσουν εγκαύματα.
Προσοχή
-- Να αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από την πρίζα
αν την αφήσετε αφύλακτη, καθώς και πριν τη
συναρμολογήσετε, την αποσυναρμολογήσετε ή την
καθαρίσετε.
-- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ εξαρτήματα ή μέρη
από άλλους κατασκευαστές ή που η Philips
κατηγορηματικά δεν συνιστά. Εάν χρησιμοποιήσετε
τέτοια εξαρτήματα ή μέρη, η εγγύησή σας
καθίσταται άκυρη.
-- Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο για το σκοπό
που προορίζεται και σύμφωνα με τις οδηγίες στο
εγχειρίδιο χρήσης.
-- Αυτή η συσκευή προορίζεται για οικιακή χρήση μόνο.
-- Μην υπερβαίνετε τις ποσότητες και τους χρόνους
επεξεργασίας που αναφέρονται στον πίνακα.
-- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή με κάποιο από τα
εξαρτήματα για περισσότερα από 3 λεπτά χωρίς
διακοπή. Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει για 15
λεπτά πριν συνεχίσετε την επεξεργασία.
-- Καθαρίστε τις λεπίδες του στελέχους ανάμειξης
κάτω από τη βρύση. Μην τις βυθίζετε ποτέ σε νερό.
-- Μετά τον καθαρισμό αφήστε το στέλεχος
ανάμειξης να στεγνώσει. Αποθηκεύστε το
οριζόντια ή με τις λεπίδες προς τα πάνω. Πριν το
αποθηκεύσετε βεβαιωθείτε ότι οι λεπίδες είναι
τελείως στεγνές.
Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία (EMF)
Η συγκεκριμένη συσκευή της Philips συμμορφώνεται με όλα τα ισχύοντα πρότυπα και τους
κανονισμούς σχετικά με την έκθεση σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία.
Παραγγελία εξαρτημάτων
Για να αγοράσετε εξαρτήματα ή ανταλλακτικά, επισκεφτείτε τη διεύθυνση
www.shop.philips.com/service ή απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο της Philips στην
περιοχή σας. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Καταναλωτών
της Philips στη χώρα σας (θα βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας στο φυλλάδιο της διεθνούς
εγγύησης). Μπορείτε να παραγγείλετε ένα μικρό κόπτη αυτόνομης λειτουργίας (με κωδικό
4203 035 83450) από τον αντιπρόσωπο της Philips ή από ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο
επισκευών της Philips, ως επιπλέον εξάρτημα.
--
Ανακύκλωση
Αυτό το σύμβολο δηλώνει ότι το προϊόν καλύπτεται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία
2012/19/ΕΚ. Ενημερωθείτε για τους τοπικούς κανονισμούς σχετικά με την ξεχωριστή
συλλογή ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων. Να τηρείτε τους τοπικούς
κανονισμούς και να μην απορρίπτετε ποτέ το προϊόν μαζί με τα συνηθισμένα οικιακά
απορρίμματα. Η σωστή απόρριψη των παλιών προϊόντων συμβάλλει στην αποφυγή
αρνητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία (Εικ. 1).
Εγγύηση και υποστήριξη
Αν χρειάζεστε πληροφορίες ή υποστήριξη, επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.philips.com/
support ή διαβάστε το ξεχωριστό φυλλάδιο της διεθνούς εγγύησης.
Συνταγή για βρεφική τροφή
Υλικά
-- 50 γρ. μαγειρεμένες πατάτες
-- 50 γρ. μαγειρεμένο κοτόπουλο
-- 50 γρ. μαγειρεμένα φασολάκια
-- 100 ml γάλα
1 Ρίξτε όλα τα υλικά στο δοχείο.
2 Πατήστε το κουμπί λειτουργίας και αφήστε το μπλέντερ να λειτουργήσει για 5
δευτερόλεπτα.
ESPAÑOL
Introducción
Enhorabuena por la compra de este producto y bienvenido a Philips. Para sacar el mayor partido
de la asistencia que Philips le ofrece, registre su producto en www.philips.com/welcome.
Descripción general
1 Soporte de pared
2 Selector de velocidad
3 Botón de velocidad normal
4 Botón de velocidad turbo
5 Unidad motora
6 Botones de liberación
7 Brazo de la batidora
8Vaso
9 Recipiente de la picadora extragrande
10 Unidad de cuchillas de la picadora extragrande
11 Unidad de cuchillas para picar hielo
12 Tapa de la picadora extragrande
13 Unidad de acoplamiento del levantaclaras
14Levantaclaras
15 Tapa de la picadora compacta
16 Unidad de cuchillas de la picadora compacta
17 Recipiente de la picadora compacta
Importante
Antes de usar el aparato, lea atentamente este manual
de usuario y consérvelo por si necesitara consultarlo en
el futuro.
Peligro
-- No sumerja nunca la unidad motora en agua u otros
líquidos, ni la enjuague bajo el grifo. Limpie la unidad
motora sólo con un paño húmedo.
Advertencia
-- Antes de enchufar el aparato, compruebe si el voltaje
indicado en el mismo se corresponde con el voltaje
de red local.
-- No utilice el aparato si el enchufe, el cable de
alimentación u otras piezas están dañados o tienen
grietas visibles.
-- Este aparato puede ser usado por personas con su
capacidad física, psíquica o sensorial reducida y por
quienes no tengan los conocimientos y la experiencia
necesarios, si han sido supervisados o instruidos
acerca del uso del aparato de forma segura y siempre
que sepan los riesgos que conlleva su uso.
-- Este aparato no debe ser utilizado por los niños.
Mantenga el aparato y su cable fuera del alcance de
los niños.
-- No permita que los niños jueguen con el aparato.
-- No toque los bordes de las cuchillas de las unidades
de cuchillas en ningún caso, sobre todo si el aparato
está enchufado. Los bordes de las cuchillas están muy
afilados.
-- Si una de las unidades de cuchillas se bloquea,
desenchufe el aparato antes de retirar los ingredientes
que están bloqueándola.
-- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser
sustituido por Philips o por un centro de servicio
autorizado por Philips, con el fin de evitar situaciones
de peligro.
-- Para evitar salpicaduras, sumerja siempre el brazo
en los ingredientes antes de encender el aparato,
especialmente cuando procese ingredientes calientes.
-- Tenga cuidado al verter líquidos calientes en el
vaso, ya que el líquido y el vapor pueden provocar
quemaduras.
Precaución
-- Desconecte siempre el aparato de la red eléctrica
si lo va a dejar desatendido y antes de montarlo,
desmontarlo o limpiarlo.
-- No utilice nunca accesorios o piezas de otros
fabricantes o que no hayan sido específicamente
recomendados por Philips. La garantía queda anulada
si utiliza tales piezas o accesorios.
-- Utilice este aparato solo para el uso al que está
destinado como se indica en el manual de usuario.
-- Este aparato es sólo para uso doméstico.
-- No supere las cantidades y los tiempos indicados en
la tabla.
-- No utilice el aparato con ninguno de los accesorios
durante más de 3 minutos sin interrupción.
Deje que el aparato se enfríe durante 15 minutos
antes de continuar.
-- Limpie la unidad de cuchillas del brazo de la batidora
bajo el grifo. Nunca lo sumerja en agua.
-- Después de la limpieza, deje que el brazo de la
batidora se seque. Guarde el aparato horizontalmente
o con las cuchillas hacia arriba. Asegúrese de que la
unidad de cuchillas esté completamente seca antes de
guardar el brazo de la batidora.
Campos electromagnéticos (CEM)
Este aparato de Philips cumple los estándares y las normativas aplicables sobre exposición a
campos electromagnéticos.
Solicitud de accesorios
Para comprar accesorios o piezas de repuesto, visite www.shop.philips.com/service o acuda
a su distribuidor de Philips. También puede ponerse en contacto con el Servicio de Atención al
Cliente de Philips en su país (consulte el folleto de garantía mundial para encontrar los datos de
contacto). Puede solicitar una minipicadora (código 4203 035 83450) a su distribuidor Philips o a
un centro de servicio autorizado por Philips como accesorio extra.
--
Reciclaje
Este símbolo en un producto significa que el producto cumple con la directiva europea
2012/19/UE. Infórmese acerca del sistema de reciclaje de productos eléctricos y electrónicos
en su localidad. Siga la normativa local y no deseche el producto con la basura normal
del hogar. La correcta eliminación de los productos antiguos ayuda a evitar consecuencias
negativas para el medio ambiente y la salud humana (fig. 1).
Garantía y asistencia
Si necesita ayuda o más información, visite www.philips.com/support o lea el folleto de
garantía mundial independiente.
Receta de comida para bebés
Ingredientes
-- 50 g patatas cocinadas
-- 50 g pollo cocinado
-- 50 g judías verdes cocinadas
-- 100 ml de leche
1 Coloque todos los ingredientes en el vaso.
2 Mantenga pulsado el botón de encendido y deje que la batidora funcione durante 5
segundos.
SUOMI
Johdanto
Onnittelut ostoksestasi ja tervetuloa Philips-tuotteiden käyttäjäksi! Hyödynnä Philipsin tuki ja
rekisteröi tuotteesi osoitteessa www.philips.com/welcome.
Yleiskuvaus
1Seinäteline
2 Nopeuden säädin
3Vakionopeuspainike
4Turbonopeuspainike
5Runko
6Vapautuspainikkeet
7Sauvaosa
8Sekoituskannu
9 XL-teholeikkurin kulho
10 XL-teholeikkurin teräyksikkö
11 Teräyksikkö jään murskaamiseen
12 XL-teholeikkurin kansi
13 Vispilän liitinkappale
14Vispilä
15 Pienikokoinen teholeikkurin kansi
16 Pienikokoinen teholeikkurin teräyksikkö
17 Pienikokoinen leikkuukulho
Tärkeää
Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen laitteen
ensimmäistä käyttökertaa ja säilytä se tulevaa käyttöä varten.
Vaara
-- Älä upota runkoa veteen tai muuhun nesteeseen.
Älä myöskään huuhtele sitä vesihanan alla.
Puhdista runko pyyhkimällä se kostealla liinalla.
Varoitus
-- Tarkista, että laitteeseen merkitty käyttöjännite vastaa
paikallista verkkojännitettä, ennen kuin liität laitteen
pistorasiaan.
-- Älä käytä laitetta, jos sen pistoke, virtajohto tai jokin
muu osa on viallinen tai siinä näkyy halkeamia.
-- Laitetta voivat käyttää myös henkilöt, joiden fyysinen
tai henkinen toimintakyky on rajoittunut tai joilla ei
ole kokemusta tai tietoa laitteen käytöstä, jos heitä
on neuvottu laitteen turvallisesta käytöstä tai tarjolla
on turvallisen käytön edellyttämä valvonta ja jos he
ymmärtävät laitteeseen liittyvät vaarat.
-- Lapset eivät saa käyttää laitetta. Pidä laite ja sen
virtajohto poissa lasten ulottuvilta.
-- Lasten ei pidä leikkiä laitteella.
-- Älä koske missään olosuhteissa teräyksikön teriin
etenkään silloin, kun laitteen virtajohto on kytketty
pistorasiaan. Terät ovat erittäin terävät.
-- Jos jokin teräyksikkö juuttuu paikalleen, irrota pistoke
pistorasiasta, ennen kuin irrotat kiinni juuttuneet ainekset.
-- Jos virtajohto on vahingoittunut, se on oman
turvallisuutesi vuoksi hyvä vaihdattaa Philipsin
valtuuttamassa huoltoliikkeessä tai muulla
ammattitaitoisella korjaajalla.
-- Vältä ainesten roiskuminen; upota sauvasekoitin
aineksiin ennen kuin käynnistät laitteen, varsinkin kun
käsittelet kuumia valmistusaineita.
-- Ole varovainen, kun kaadat kuumaa nestettä
sekoituskannuun, sillä kuuma neste ja höyry voivat
aiheuttaa palovammoja.
Varoitus
-- Irrota laitteen virtajohto pistorasiasta, jos aiot jättää
laitteen ilman valvontaa ja ennen sen kokoamista,
purkamista ja puhdistamista.
-- Älä koskaan käytä osia, jotka eivät ole Philipsin
valmistamia tai suosittelemia. Jos käytät tällaisia osia,
takuu raukeaa.
-- Käytä tätä laitetta vain tarkoituksenmukaisesti
käyttöoppaassa esitetyllä tavalla.
-- Tämä laite on tarkoitettu vain kotitalouksien käyttöön.
-- Varo ylittämästä taulukossa annettuja määriä ja
valmistusaikoja.
-- Älä käytä laitetta ja lisäosia yli 3 minuuttia kerrallaan.
Anna laitteen jäähtyä noin 15 minuuttia, ennen kuin
jatkat käsittelyä.
-- Puhdista sauvaosan teräyksikkö juoksevalla vedellä. Älä
upota sitä veteen.
-- Anna sauvaosan kuivua puhdistuksen jälkeen. Säilytä
sitä joko vaaka-asennossa tai siten, että teräosa
osoittaa ylöspäin. Varmista, että teräyksikkö on täysin
kuiva, ennen kuin asetat sen säilytykseen.
Sähkömagneettiset kentät (EMF)
Tämä Philips-laite vastaa kaikkia sähkömagneettisia kenttiä (EMF) koskevia standardeja ja säännöksiä.
Tarvikkeiden tilaaminen
Voit ostaa lisävarusteita ja varaosia osoitteessa www.shop.philips.com/service tai
Philips-jälleenmyyjältä. Voit myös ottaa yhteyden Philipsin kuluttajapalvelukeskukseen
(katso yhteystiedot kansainvälisestä takuulehtisestä).
Voit tilata lisäosaksi pienen suoravetoisen minileikkurin (numero 4203 035 83450)
Philips-jälleenmyyjältä tai Philipsin huoltoliikkeestä.
--
Kierrätys
Tämä kuvake osoittaa, että tuote kuuluu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin
2012/19/EU soveltamisalaan. Ota selvää sähkölaitteille ja elektronisille laitteille tarkoitetusta
kierrätysjärjestelmästä alueellasi. Noudata paikallisia sääntöjä äläkä hävitä tuotetta tavallisen
talousjätteen mukana. Vanhojen tuotteiden asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään
ympäristölle ja ihmisille koituvia haittavaikutuksia (Kuva 1).
Takuu ja tuki
Jos haluat tukea tai lisätietoja, käy Philipsin verkkosivuilla osoitteessa www.philips.com/support
tai lue erillinen kansainvälinen takuulehtinen.
Vauvanruokaresepti
Aineet
-- 50 g keitettyä perunaa
-- 50 g keitettyä kanaa
-- 50 g keitettyjä tarhapapuja
-- 100 ml maitoa
1 Laita kaikki ainekset sekoituskannuun.
2 Pidä virtapainiketta painettuna ja käytä tehosekoitinta 5 sekunnin
FRANÇAIS
. na j a
Introduction
Félicitations pour votre achat et bienvenue dans l’univers Philips ! Pour profiter pleinement de
l’assistance Philips, enregistrez votre produit sur le site à l’adresse suivante :
www.philips.com/welcome.
Description générale
1 Support mural
2 Sélecteur de vitesse
3 Bouton de vitesse normale
4 Bouton de vitesse Turbo
5 Bloc moteur
6 Boutons de déverrouillage
7 Mixeur plongeant
8Bol
9 Bol du hachoir grande capacité
10 Ensemble lames du hachoir grande capacité
11 Ensemble lames pour glace pilée
12 Couvercle du hachoir grande capacité
13 Unité d’assemblage du fouet
14Fouet
15 Couvercle du hachoir compact
16 Ensemble lames du hachoir compact
17 Bol du hachoir compact
Important
Lisez attentivement ce mode d’emploi avant d’utiliser
l’appareil et conservez-le pour un usage ultérieur.
Danger
-- Ne plongez jamais le bloc moteur dans l’eau, ni dans
d’autres liquides et ne le rincez pas. Nettoyez-le avec
un chiffon humide.
Avertissement
-- Avant de brancher l’appareil, vérifiez que la tension
indiquée sur l’appareil correspond à la tension
supportée par le secteur local.
-- N’utilisez jamais l’appareil si la fiche, le cordon
d’alimentation ou d’autres pièces sont endommagées
ou présentent des fissures visibles.
-- Cet appareil peut être utilisé par des personnes dont
les capacités physiques, sensorielles ou intellectuelles
sont réduites ou des personnes manquant
d’expérience et de connaissances, à condition que ces
personnes soient sous surveillance ou qu’elles aient
reçu des instructions quant à l’utilisation sécurisée
de l’appareil et qu’elles aient pris connaissance des
dangers encourus.
-- L’utilisation de cet appareil est strictement interdite
aux enfants. Tenez l’appareil et son cordon hors de
portée des enfants.
-- Les enfants ne doivent pas jouer avec l’appareil.
-- Ne touchez en aucun cas les lames des ensembles
lames, surtout lorsque l’appareil est branché, car elles
sont très coupantes.
-- Si l’un des ensembles lames se bloque, débranchez
toujours l’appareil avant de retirer les ingrédients à
l’origine du blocage.
-- Si le cordon d’alimentation est endommagé, il doit
être remplacé par Philips, par un Centre Service
Agréé Philips ou par un technicien qualifié afin
d’éviter tout accident.
-- Pour éviter les éclaboussures, immergez toujours la
barre dans les ingrédients avant d’allumer l’appareil,
surtout lorsque vous préparez des ingrédients chauds.
-- Faites attention lorsque vous versez un liquide chaud
dans le bol car le liquide chaud et la vapeur peuvent
occasionner des brûlures.
Attention
-- Débranchez toujours l’appareil si vous ne vous en
servez pas et avant de l’assembler, de le démonter ou
de le nettoyer.
-- N’utilisez jamais d’accessoires, ni de pièces d’autres
fabricants ou qui n’ont pas été spécifiquement
recommandés par Philips. Votre garantie ne sera pas
valable en cas d’utilisation de tels accessoires ou pièces.
-- N’utilisez pas cet appareil à d’autres fins que celles
pour lesquelles il a été conçu (voir le mode d’emploi).
-- Cet appareil est destiné à un usage domestique
uniquement.
-- Ne dépassez pas les quantités et les temps de
préparation indiqués dans le tableau.
-- N’utilisez pas l’appareil avec des accessoires pendant
plus de 3 minutes sans interruption. Laissez l’appareil
refroidir pendant 15 minutes avant de poursuivre.
-- Nettoyez l’ensemble lames du mixeur plongeant sous
le robinet. Ne plongez jamais l’appareil dans l’eau.
-- Après le nettoyage, laissez le mixeur plongeant sécher.
Rangez-le horizontalement ou avec la lame orientée
vers le haut. Assurez-vous que l’ensemble lames est
complètement sec avant de ranger le mixeur plongeant.
Champs électromagnétiques (CEM)
Cet appareil Philips est conforme à toutes les normes et à tous les règlements applicables relatifs
à l’exposition aux champs électromagnétiques.
Commande d’accessoires
Pour acheter des accessoires ou des pièces de rechange, visitez le site Web
www.shop.philips.com/service ou rendez-vous chez votre revendeur Philips.
Vous pouvez également contacter le Service Consommateurs Philips de votre pays
(voir le dépliant de garantie internationale pour les coordonnées). Vous pouvez commander le
mini-hachoir (code n° 4203 035 83450) en tant qu’accessoire supplémentaire auprès de votre
revendeur Philips ou auprès d’un Centre Service Agréé Philips.
--
Recyclage
La présence de ce symbole sur un produit indique que ce dernier est conforme à la directive
européenne 2012/19/UE. Renseignez-vous sur les dispositions en vigueur dans votre région
concernant la collecte séparée des appareils électriques et électroniques. Respectez les
réglementations locales et ne jetez pas le produit avec les ordures ménagères ordinaires.
La mise au rebut correcte d’anciens produits permet de préserver l’environnement et la
santé (fig. 1).
Garantie et assistance
Si vous avez besoin d’une assistance ou d’informations supplémentaires, consultez le site Web
www.philips.com/support ou lisez le dépliant séparé sur la garantie internationale.
Recette pour bébés
Ingrédients
-- 50 g de pommes de terre cuites
-- 50 g de poulet cuit
-- 50 g de haricots verts cuits
-- 100 ml de lait
1 Placez tous les ingrédients dans le bol.
2 Maintenez enfoncé le bouton marche et faites fonctionner le blender pendant 5 secondes.
ITALIANO
Introduzione
Congratulazioni per l’acquisto e benvenuti in Philips! Per trarre il massimo vantaggio dall’assistenza
Philips, registrate il vostro prodotto su www.philips.com/welcome
Descrizione generale
1 Supporto a parete
2 Selettore di velocità
3 Pulsante di velocità normale
4 Pulsante di velocità turbo
5 Gruppo motore
6 Pulsanti di sgancio
7 Gambo frullatore
8Bicchiere
9 Recipiente del tritatutto extra-grande
10 Gruppo lame del tritatutto XL
11 Gruppo lame per tritare il ghiaccio
12 Coperchio del tritatutto XL
13 Unità di aggancio del frullino
14Frullino
15 Coperchio del tritatutto compatto
16 Gruppo lame del tritatutto compatto
17 Recipiente del tritatutto compatto
Importante
Prima di utilizzare l’apparecchio, leggete attentamente il
presente manuale utente e conservatelo per eventuali
riferimenti futuri.
Pericolo
-- Non immergete né risciacquate sotto l’acqua o altri
liquidi il gruppo motore. Per pulire il gruppo motore,
utilizzate esclusivamente un panno umido.
Avviso
-- Prima di collegare l’apparecchio, verificate che
la tensione riportata sulla spina corrisponda alla
tensione disponibile.
-- Non usate l’apparecchio nel caso in cui la spina, il
cavo di alimentazione o altri componenti risultassero
danneggiati.
-- Questo apparecchio può essere usato da persone
con capacità mentali, fisiche o sensoriali ridotte, prive
di esperienza o conoscenze adatte a condizione che
tali persone abbiano ricevuto assistenza o formazione
per utilizzare l’apparecchio in maniera sicura e
capiscano i potenziali pericoli associati a tale uso.
-- L’apparecchio non deve essere usato dai bambini.
Tenete l’apparecchio e il suo cavo di alimentazione
fuori dalla portata dei bambini.
-- Evitate che i bambini giochino con l’apparecchio.
-- Non toccate mai i bordi delle lame, soprattutto
quando l’apparecchio è collegato alla presa di
corrente. Le lame sono estremamente taglienti.
-- Nel caso in cui uno dei gruppi lame rimanga
incastrato, scollegate l’apparecchio, quindi togliete gli
ingredienti che bloccano le lame.
-- Nel caso in cui il cavo di alimentazione fosse
danneggiato, dovrà essere sostituito presso i centri
autorizzati Philips, i rivenditori specializzati oppure
da personale debitamente qualificato, per evitare
situazioni pericolose.
-- Per evitare schizzi, immergete sempre la barra
negli ingredienti prima di accendere l’apparecchio,
soprattutto quando frullate ingredienti caldi.
-- Prestate attenzione quando versate liquidi caldi nel
bicchiere, poiché i liquidi caldi o il vapore potrebbero
causare ustioni.
Attenzione
-- Scollegate l’apparecchio dall’alimentazione se lasciato
incustodito e quando lo assemblate, smontate o pulite.
-- Non usate mai accessori o parti di altri produttori o non
specificatamente consigliati da Philips. Nel caso in cui
utilizziate detti accessori o parti, la garanzia decade.
-- Utilizzate questo apparecchio per lo scopo previsto
come indicato nel manuale dell’utente.
-- Questo apparecchio è destinato esclusivamente a uso
domestico.
-- Non superate le dosi massime e i tempi di
lavorazione indicati nella tabella.
-- Non usate l’apparecchio con uno degli accessori per
più di 3 minuti senza interruzioni. Prima di continuare,
lasciate raffreddare l’apparecchio per 15 minuti.
-- Pulite il gruppo lame della barra del frullatore sotto
l’acqua corrente. Non immergete mai l’apparecchio
nell’acqua.
-- Dopo la pulizia, lasciate che la barra del frullatore si
asciughi. Riponetela in posizione orizzontale o con
le lame rivolte verso l’alto. Controllate che il gruppo
lame sia completamente asciutto, prima di riporre la
barra del frullatore.
Campi elettromagnetici (EMF)
Questo apparecchio Philips è conforme a tutti gli standard e alle norme relativi all’esposizione ai
campi elettromagnetici.
Ordinazione degli accessori
Per acquistare accessori o parti di ricambio, visitate il sito www.shop.philips.com/service
oppure recatevi presso il vostro rivenditore Philips. Potete contattare anche il centro assistenza Philips
del vostro paese (per i dettagli di contatto, consultate l’opuscolo della garanzia internazionale). Potete
ordinare il mini tritatutto (con il numero di codice 4203 035 83450) come accessorio aggiuntivo
direttamente presso il vostro rivenditore Philips o in un centro assistenza Philips.
--
Riciclaggio
Questo simbolo indica che il prodotto è conforme alla Direttiva Europea 2012/19/EU.
Informatevi sulle normative locali relative alla raccolta differenziata dei prodotti elettrici
ed elettronici ed attenetevi a quest’ultime. Non smaltite mai questi prodotti con gli altri
rifiuti domestici. Lo smaltimento corretto dei vostri prodotti usati contribuisce a prevenire
potenziali effetti negativi sull’ambiente e sulla salute (fig. 1).
Garanzia e assistenza
Per assistenza o informazioni, visitate il sito Web all’indirizzo www.philips.com/support oppure
leggete l’opuscolo della garanzia internazionale.
Ricetta per la pappa dei bimbi
Ingredienti
-- 50 g di patate cotte
-- 50 g di pollo cotto
-- 50 g di fagiolini cotti
-- 100 ml di latte
1 Inserite tutti gli ingredienti nel bicchiere.
2 Tenete premuto il pulsante di accensione e lasciate l’apparecchio in funzione per 5 secondi.
NEDERLANDS
Introductie
Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Als u volledig wilt profiteren van de
ondersteuning die Philips biedt, registreer uw product dan op www.philips.com/welcome.
Algemene beschrijving
1Wandhouder
2Snelheidskeuzeknop
3 Knop voor normale snelheid
4 Knop voor turbosnelheid
5Motorunit
6Ontgrendelknoppen
7Staafmixer
8Beker
9 Kom van de XL-hakmolen
10 Mesunit van de XL-hakmolen
11 Mesunit voor ijs
12 Deksel van de XL-hakmolen
13 Koppelunit voor garde
14Garde
15 Deksel van de compacte hakmolen
16 Mesunit van de compacte hakmolen
17 Kom van de compacte hakmolen
Belangrijk
Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door
voordat u het apparaat gaat gebruiken. Bewaar de
gebruiksaanwijzing om deze indien nodig te kunnen
raadplegen.
Gevaar
-- Dompel de motorunit nooit in water of een andere
vloeistof en spoel deze ook niet onder de kraan af.
Gebruik alleen een vochtige doek om de motorunit
schoon te maken.
Waarschuwing
-- Controleer of het voltage dat wordt aangegeven
op het apparaat, overeenkomt met de plaatselijke
netspanning voordat u het apparaat aansluit.
-- Gebruik het apparaat niet indien de stekker,
het netsnoer of een ander onderdeel beschadigd is of
zichtbare barsten heeft.
-- Dit apparaat kan worden gebruikt door personen
met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke
capaciteiten of weinig ervaring en kennis, mits zij
toezicht of instructie hebben ontvangen aangaande
veilig gebruik van het apparaat, en zij de gevaren van
het gebruik begrijpen.
-- Dit apparaat mag niet worden gebruikt door
kinderen. Houd het apparaat en het netsnoer buiten
bereik van kinderen.
-- Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
-- Raak de snijkanten van de mesunits onder geen
beding aan, vooral niet wanneer de stekker in het
stopcontact zit. De snijkanten zijn erg scherp.
-- Als een van de mesunits vastloopt, haal dan de
stekker uit het stopcontact voordat u de ingrediënten
verwijdert die de mesunit blokkeren.
-- Indien het netsnoer beschadigd is, moet u het
laten vervangen door Philips, een door Philips
geautoriseerd servicecentrum of personen met
vergelijkbare kwalificaties om gevaar te voorkomen.
-- Dompel de staaf altijd onder in de ingrediënten voor
u het apparaat inschakelt om spatten te voorkomen,
vooral wanneer u hete ingrediënten verwerkt.
-- Wees voorzichtig wanneer u hete vloeistof in
de beker giet. Hete vloeistof en stoom kunnen
brandwonden veroorzaken.
Let op
-- Trek altijd de stekker uit het stopcontact als u het
apparaat onbeheerd achterlaat en voordat u het
apparaat in elkaar zet, uit elkaar haalt of schoonmaakt.
-- Gebruik geen accessoires of onderdelen van andere
fabrikanten of die niet specifiek door Philips worden
aanbevolen. Als u dergelijke accessoires of onderdelen
gebruikt, vervalt de garantie.
-- Gebruik dit apparaat alleen voor het beoogde
doeleinde zoals beschreven in de gebruiksaanwijzing.
-- Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk
gebruik.
-- Overschrijd de hoeveelheden en bewerkingstijden
aangegeven in de tabel niet.
-- Gebruik het apparaat met de accessoires niet langer
dan 3 minuten zonder onderbrekingen. Laat het
apparaat 15 minuten afkoelen voordat u verdergaat.
-- Spoel de mesunit van de staafmixer schoon onder de
kraan. Dompel het apparaat nooit in water.
-- Laat de staafmixer na het schoonmaken aan de lucht
drogen. Berg de staafmixer horizontaal op of met
de mesunit naar boven gericht. Zorg ervoor dat de
mesunit volledig droog is voordat u de staafmixer
opbergt.
Elektromagnetische velden (EMV)
Dit Philips-apparaat voldoet aan alle toepasbare richtlijnen en voorschriften met betrekking tot
blootstelling aan elektromagnetische velden.
Accessoires bestellen
Ga naar www.shop.philips.com/service om accessoires en reserveonderdelen te kopen of
ga naar uw Philips-dealer. U kunt ook contact opnemen met het Philips Consumer Care Centre in
uw land (zie het ‘worldwide guarantee’-vouwblad voor contactgegevens).
U kunt een rechtstreeks aangedreven minihakmolen als extra accessoire bestellen bij uw
Philips-dealer of bij een Philips-servicecentrum (onder codenummer 4203 035 83450).
--
Recycling
Dit symbool op een product betekent dat het product voldoet aan EU-richtlijn 2012/19/EG.
Win inlichtingen in over de gescheiden inzameling van afval van elektrische en elektronische
producten. Volg de lokale regels en gooi het product nooit weg bij het gewone
huishoudelijke afval. Door u op de juiste manier van oude producten te ontdoen, voorkomt
u negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid (fig. 1).
Garantie en ondersteuning
Als u informatie of ondersteuning nodig hebt, ga dan naar www.philips.com/support of lees
het ‘worldwide guarantee’-vouwblad.
Recept voor babyvoeding
Ingrediënten
-- 50 g gekookte aardappelen
-- 50 g gekookte kip
-- 50 g gekookte sperziebonen
-- 100 ml melk
1 Doe alle ingrediënten in de beker.
2 Houd de aanknop ingedrukt en laat de blender 5 seconden werken.
NORSK
Innledning
Gratulerer med kjøpet og velkommen til Philips! Du får best mulig nytte av støtten som Philips
tilbyr, hvis du registrerer produktet ditt på www.philips.com/welcome.
Generell beskrivelse
1Veggholder
2Hastighetsvelger
3 Normal hastighetsknapp
4Turbo-knapp
5Motorenhet
6Utløserknapper
7Stavmikser
8Beger
9 Bolle for ekstra stor hakker
10 Knivenhet for ekstra stor hakker
11 Knivenhet for knusing av is
12 Lokk til ekstra stor hakker
13 Koblingsenhet for visp
14Visp
15 Lokk til kompakt hakker
16 Knivenhet til kompakt hakker
17 Bolle for kompakt hakker
Viktig
Les denne brukerveiledningen nøye før du bruker
apparatet, og ta vare på den for senere referanse.
Fare
-- Motorenheten må aldri senkes ned i vann eller annen
væske eller skylles under springen. Bruk bare en fuktig
klut til å rengjøre motorenheten.
Advarsel
-- Før du kobler til apparatet, må du kontrollere at
spenningen som er angitt på apparatet, stemmer
overens med nettspenningen.
-- Apparatet må ikke brukes hvis støpselet,
nettledningen eller andre deler er skadet eller har
synlige sprekker.
-- Dette apparatet kan brukes av personer med nedsatt
sanseevne eller fysisk eller psykisk funksjonsevne, eller
personer med manglende erfaring eller kunnskap,
dersom de får instruksjoner om sikker bruk av
apparatet eller tilsyn som sikrer sikker bruk, og hvis de
er klar over risikoen.
-- Barn får ikke bruke apparatet. Oppbevar apparatet og
ledningen utilgjengelig for barn.
-- Barn skal ikke leke med apparatet.
-- Du må ikke under noen omstendighet berøre de
skarpe sidene på knivene, spesielt hvis apparatet er
koblet til strømnettet. Knivbladene er svært skarpe.
-- Hvis en av knivenhetene setter seg fast, må du koble
fra apparatet før du fjerner ingrediensene som hindrer
knivenheten i å gå rundt.
-- Hvis ledningen er ødelagt, må den alltid skiftes ut av
Philips, et servicesenter som er godkjent av Philips,
eller lignende kvalifisert personell, slik at man unngår
farlige situasjoner.
-- For å unngå sprut må du plassere staven i
ingrendiensene før du slår på apparatet, spesiell når
du behandler varme ingredienser.
-- Vær forsiktig når du heller varm væske i begeret, da
varm væske og damp kan forårsake brannskader.
Forsiktig
-- Koble alltid apparatet fra strømnettet hvis du lar det
stå uten tilsyn, og før du setter det sammen, tar det
fra hverandre eller rengjør det.
-- Ikke bruk tilbehør eller deler fra andre produsenter,
eller deler som Philips ikke spesifikt anbefaler.
Hvis du bruker denne typen tilbehør eller deler, fører
det til at garantien blir ugyldig.
-- Bruk bare dette apparatet til beregnet formål som vist
i brukerhåndboken.
-- Dette apparatet skal kun brukes i husholdningen.
-- Ikke overskrid maksimumsmengdene og
tilberedningstidene som er angitt i tabellen.
-- Ikke bruk apparatet med tilbehøret mer enn
tre minutter uten avbrudd. La apparatet kjøle seg ned
i 15 minutter før du fortsetter.
-- Rengjør knivenheten til stavmikseren under rennende
vann. Senk den aldri ned i vann.
-- La stavmikseren tørke etter rengjøring. Plasser den
enten vannrett eller slik at knivbladet peker oppover.
Kontroller at knivenheten er helt tørr før du setter
bort stavmikseren.
Elektromagnetiske felt (EMF)
Dette Philips­apparatet overholder alle aktuelle standarder og forskrifter for eksponering for
elektromagnetiske felt.
Bestille tilbehør
Hvis du vil kjøpe tilbehør eller reservedeler, kan du gå til www.shop.philips.com/service eller
gå til en Philips-forhandler. Du kan også ta kontakt med Philips’ forbrukerstøtte i landet der du bor
(se i garantiheftet for kontaktinformasjon).
Du kan bestille en direktedrevet minihakker (med servicekodenummer 4203 035 83450) fra din
Philips-forhandler eller et Philips-servicesenter som ekstra tilbehør.
--
Resirkulering
Dette symbolet på et produkt betyr at produktet omfattes av EU-direktiv 2012/19/EU.
Gjør deg kjent med lokale innsamlingsordninger for elektriske og elektroniske produkter.
Følg lokale bestemmelser, og kast aldri produktet med vanlig husholdningsavfall. Riktig deponering
av gamle produkter bidrar til å forhindre negative konsekvenser for helse og miljø (fig. 1).
Garanti og støtte
Hvis du trenger kundestøtte eller informasjon, kan du gå til www.philips.com/support
eller lese i garantiheftet.
Babymatoppskrift
Ingredienser
-- 50 g kokte poteter
-- 50 g kokt kylling
-- 50 g kokte franske bønner
-- 100 ml melk
1 Ha alle ingrediensene i begeret.
2 Trykk på på-knappen og hold den inne, og la hurtigmikseren kjøre i 5 sekunder.
PORTUGUÊS
Introdução
Parabéns pela sua compra e bem-vindo à Philips! Para tirar todo o partido da assistência
fornecida pela Philips, registe o seu produto em www.philips.com/welcome.
Descrição geral
1 Suporte de parede
2 Selector de velocidade
3 Botão de velocidade normal
4 Botão de velocidade turbo
5Motor
6 Botões de libertação
7Varinha
8Copo
9 Taça da picadora XL
10 Lâminas da picadora XL
11 Lâmina para picar gelo
12 Tampa da picadora XL
13 Encaixe do batedor
14Batedor
15 Tampa da picadora compacta
16 Lâmina da picadora compacta
17 Taça da picadora compacta
Importante
Leia cuidadosamente este manual do utilizador antes
de utilizar o aparelho e guarde-o para uma eventual
consulta futura.
Perigo
-- Nunca mergulhe o motor em água ou qualquer outro
líquido, nem enxagúe à torneira. Utilize apenas um
pano húmido para limpar o motor.
Aviso
-- Verifique se a voltagem indicada no aparelho
corresponde à voltagem eléctrica local antes de o ligar.
-- Não utilize o aparelho se a ficha, o fio de alimentação
ou outras peças estiverem danificados ou
apresentarem fendas visíveis.
-- Este aparelho pode ser utilizado por pessoas com
capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas,
ou com falta de experiência e conhecimento,
caso sejam supervisionadas ou lhes tenham sido
dadas instruções relativas à utilização segura do
aparelho e se compreenderem os perigos envolvidos.
-- Este aparelho não pode ser utilizado por crianças.
Mantenha o aparelho e o seu cabo fora do alcance
de crianças.
-- As crianças não podem brincar com o aparelho.
-- Não toque nos rebordos das lâminas em quaisquer
circunstâncias, especialmente quando a ficha do
aparelho está ligada. Os rebordos são muito afiados.
-- Se uma das lâminas ficar encravada, desligue a ficha
do aparelho antes de retirar os ingredientes que
bloquearam a lâmina.
-- Se o fio estiver danificado, deve ser sempre
substituído pela Philips, por um centro de assistência
autorizado da Philips ou por pessoal devidamente
qualificado para se evitarem situações de perigo.
-- Para evitar salpicos, imerja sempre o pé da
varinha nos ingredientes antes de ligar o aparelho,
especialmente quando processa ingredientes quentes.
-- Tenha cuidado ao verter líquidos quentes para o
copo, visto que os líquidos quentes e o vapor podem
causar queimaduras.
Cuidado
-- Desligue sempre o aparelho da alimentação se
o deixar sem supervisão e antes de o montar,
desmontar ou limpar.
-- Nunca utilize quaisquer acessórios ou peças
de outros fabricantes ou que a Philips não
tenha especificamente recomendado.
Se utilizar tais acessórios ou peças, a garantia será
considerada inválida.
-- Utilize este aparelho apenas para o fim a que se
destina, conforme indicado no manual do utilizador.
-- Este aparelho destina-se apenas a uso doméstico.
-- Não exceda as quantidades e os tempos de
preparação indicados na tabela.
-- Não utilize o aparelho com qualquer um dos
acessórios durante mais do que 3 minutos
ininterruptamente. Deixe o aparelho arrefecer
durante 15 minutos antes de prosseguir com o
processamento.
-- Limpe as lâminas da varinha em água corrente.
Nunca as mergulhe em água.
-- Depois da limpeza, deixe secar o pé da varinha.
Guarde-o na horizontal ou com a lâmina voltada
para cima. Certifique-se de que as lâminas estão
completamente secas antes de guardar a varinha.
Campos electromagnéticos (CEM)
Este aparelho Philips cumpre todas as normas e regulamentos aplicáveis relativos à exposição a
campos electromagnéticos.
Encomendar acessórios
Para comprar acessórios ou peças sobressalentes, visite www.shop.philips.com/service ou vá
ao seu revendedor Philips. Também pode contactar o Centro de Apoio ao Cliente da Philips no
seu país (consulte os detalhes de contacto no folheto da garantia mundial).
Pode encomendar uma mini-picadora (com o número de serviço 4203 035 83450) como
acessório extra junto do seu representante Philips ou de um centro de assistência Philips.
--
Reciclagem
Este símbolo num produto significa que o produto está abrangido pela Directiva Europeia
2012/19/UE. Informe-se sobre o sistema de recolha selectiva local para produtos eléctricos
e electrónicos. Cumpra as regras locais e nunca coloque o produto nos resíduos domésticos
comuns. A eliminação correcta de produtos usados ajuda a evitar consequências nocivas
para o meio ambiente e para a saúde pública (fig. 1).
Garantia e assistência
Se precisar de informações ou assistência, visite www.philips.com/support ou leia o folheto
da garantia mundial em separado.
Receita de comida para bebé
Ingredientes
-- 50 g de batatas cozidas
-- 50 g de frango cozido
-- 50 g de vagens cozidas
-- 100 ml de leite
1 Coloque todos os ingredientes no copo.
2 Mantenha premido o botão para ligar e deixe a varinha funcionar durante 5 segundos.
SVENSKA
Introduktion
Grattis till inköpet och välkommen till Philips! För att dra maximal nytta av den support som
Philips erbjuder kan du registrera din produkt på www.philips.com/welcome.
Allmän beskrivning
1Vägghållare
2Hastighetsväljare
3 Knapp för vanlig hastighet
4 Knapp för turbohastighet
5Motorenhet
6Frigöringsknappar
7Mixerstav
8Bägare
9 Skål för extra stor hackare
10 Knivenhet till extra stor hackare
11 Knivenhet för iskrossning
12 Lock till extra stor hackare
13Vispkopplingsenhet
14Visp
15 Kompakt lock för hackare
16 Kompakt knivenhet för hackare
17 Skål för kompakt hackare
Viktigt
Läs användarhandboken noggrant innan du använder
apparaten och spara den för framtida bruk.
Fara
-- Sänk inte ned motorenheten i vatten eller någon
annan vätska, och skölj den inte heller under kranen.
Använd endast en fuktig trasa till att rengöra
motorenheten.
Varning
-- Kontrollera att den spänning som anges på apparaten
överensstämmer med den lokala nätspänningen innan
du ansluter apparaten.
-- Använd inte apparaten om stickkontakten, nätsladden
eller någon annan del är skadad eller har synliga sprickor.
-- Den här apparaten kan användas av personer med
olika funktionshinder, eller som inte har kunskap om
hur apparaten används, så länge de övervakas och får
instruktioner angående säker användning och förstår
riskerna som medföljer.
-- Apparaten får inte användas av barn. Håll apparaten
och sladden utom räckhåll för barn.
-- Barn ska inte leka med apparaten.
-- Vidrör inte knivenheternas eggar under några
omständigheter, särskilt inte när apparaten är ansluten
till elnätet. Eggarna är mycket vassa.
-- Om en av knivenheterna fastnar kopplar du
bort apparaten innan du tar bort ingredienserna
som blockerar knivenheten.
-- Om nätsladden är skadad måste den alltid bytas ut av
Philips, något av Philips auktoriserade serviceombud eller
liknande behöriga personer för att undvika olyckor.
-- För att undvika stänk bör du alltid sänka ned
staven i behållaren med ingredienser innan du slår
på apparaten, särskilt när du arbetar med heta
ingredienser.
-- Var försiktig när du häller varm vätska i bägaren,
eftersom varm vätska och ånga kan orsaka brännskador.
Försiktighet
-- Koppla alltid bort apparaten från elnätet om du
lämnar den obevakad och innan du monterar, tar isär
eller rengör den.
-- Använd aldrig tillbehör eller delar från andra
tillverkare om inte Philips särskilt har rekommenderat
dem. Om du använder sådana tillbehör eller delar
gäller inte garantin.
-- Använd apparaten endast till det avsedda ändamålet,
som framgår i användarhandboken.
-- Apparaten är endast avsedd för hushållsbruk.
-- Överskrid inte mängderna och tillredningstiderna som
anges i tabellen.
-- Använd inte apparaten med något av tillbehören
längre än 3 minuter utan avbrott. Låt apparaten svalna
i 15 minuter innan du fortsätter tillredningen.
-- Rengör knivenheten till mixerstaven under kranen.
Sänk aldrig ned mixerstaven i vatten.
-- Efter rengöring låter du mixerstaven torka. Förvara
den antingen horisontellt eller med knivbladen uppåt.
Se till att knivenheten är helt torr innan du lägger
undan mixerstaven.
Elektromagnetiska fält (EMF)
Den här Philips-produkten uppfyller alla tillämpliga standarder och regler gällande exponering av
elektromagnetiska fält.
Beställa tillbehör
Om du vill köpa tillbehör eller reservdelar kan du gå till www.shop.philips.com/service eller
en Philips-återförsäljare. Du kan även kontakta Philips kundtjänst i ditt land (kontaktinformation
finns i garantibroschyren).
Du kan beställa en direktdriven minihackare (med servicekodnummer 4203 035 83450) från din
Philips-återförsäljare eller från ett av Philips serviceombud som ett extra tillbehör.
--
Återvinning
Den här symbolen innebär att produkten omfattas av EU-direktivet 2012/19/EU. Ta reda på
var närmaste återvinningsstation för elektriska och elektroniska produkter finns. Följ de lokala
bestämmelserna och släng aldrig produkten bland normalt hushållsavfall. Korrekt kassering av
gamla produkter bidrar till att förhindra negativ påverkan på miljö och hälsa (Bild 1).
Garanti och support
Om du behöver information eller support kan du gå till www.philips.com/support eller läsa
garantibroschyren.
Barnmatsrecept
Ingredienser
-- 50 g kokt potatis
-- 50 g kokt kyckling
-- 50 g kokta franska bönor
-- 100 ml mjölk
1 Lägg alla ingredienser i bägaren.
2 Håll in På-knappen och kör mixern i 5 sekunder.
TÜRKÇE
Giriş
Ürünümüzü satın aldığınız için teşekkür ederiz. Philips’e hoş geldiniz! Philips’in sunduğu destekten
faydalanabilmek için lütfen ürününüzü şu adresten kaydedin: www.philips.com/welcome.
Genel açıklamalar
1 Duvar tutucusu
2 Hız seçme düğmesi
3 Normal hız düğmesi
4 Turbo hız düğmesi
5 Motor ünitesi
6 Ayırma düğmeleri
7 Blender çubuğu
8Ölçek
9 XL parçalayıcı haznesi
10 XL doğrayıcı bıçak ünitesi
11 Buz parçalayıcı bıçak ünitesi
12 XL doğrayıcı kapağı
13 Çırpma bağlantı ünitesi
14 Çırpma ünitesi
15 Kompakt doğrayıcı kapağı
16 Kompakt doğrayıcı bıçak ünitesi
17 Kompakt doğrayıcı haznesi
Önemli
Cihazı kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu okuyun
ve gelecekte de başvurmak üzere saklayın.
Tehlike
-- Motor ünitesini kesinlikle suya ve başka sıvı maddelere
batırmayın, musluk altında yıkamayın. Temizlemek için
nemli bir bezle silin.
Uyarı
-- Cihazı prize takmadan önce, üstünde yazılı olan
gerilimin, evinizdeki şebeke gerilimiyle aynı olup
olmadığını kontrol edin.
-- Elektrik fişi, şebeke kablosu veya diğer parçaları
hasarlıysa veya çatlakları varsa cihazı kesinlikle
kullanmayın.
-- Bu cihazın fiziksel, motor ya da zihinsel becerileri
gelişmemiş veya bilgi ve tecrübe açısından eksik kişiler
tarafından kullanımı sadece bu kişilerin nezaretinden
sorumlu kişilerin bulunması veya bu kişilere güvenli
kullanım talimatlarının sağlanması ve olası tehlikelerin
anlatılması durumunda mümkündür.
-- Bu cihaz, çocuklar tarafından kullanılmamalıdır. Cihazı
ve kablosunu çocukların ulaşabilecekleri yerlerden
uzak tutun.
-- Çocuklar cihazla oynamamalıdır.
-- Özellikle cihazın fişi prize takılıyken bıçak ünitelerinin
kesici kenarlarına hiçbir durumda dokunmayın. Kesici
kenarlar son derece keskindir.
-- Bıçak ünitelerinden biri sıkışırsa bıçak ünitesini tıkayan
malzemeleri çıkarmadan önce cihazın fişini çekin.
-- Cihazın elektrik kablosu hasarlıysa, bir tehlike
oluşturmasını önlemek için mutlaka Philips’in yetki
verdiği bir servis merkezi veya benzer şekilde
yetkilendirilmiş kişiler tarafından değiştirilmesini
sağlayın.
-- Özellikle sıcak malzemeleri işlerken, malzemelerin
sıçramasını engellemek için cihazı çalıştırmadan önce
her zaman malzemelerin içine çubuğu sokun.
-- Ölçeğe sıcak bir sıvı dökerken dikkatli olun; sıcak sıvı
ve buhar yanmaya neden olabilir.
Dikkat
-- Cihazı gözetimsiz bırakacaksanız ve herhangi bir
parçayı takmadan, çıkarmadan veya temizlemeden
önce mutlaka cihazın fişini prizden çekin.
-- Başka firmalarca üretilmiş olan veya Philips’in özellikle
önermediği aksesuar ve parçaları kesinlikle kullanmayın.
Bu gibi parçaları kullandığınız takdirde garantiniz
geçersiz sayılacaktır.
-- Bu cihazı yalnızca kullanım amacına uygun olarak,
kullanım kılavuzunda gösterildiği gibi kullanın.
-- Bu cihaz sadece evde kullanım için tasarlanmıştır.
-- Tabloda belirtilen miktarları ve işlem sürelerini aşmayın.
-- Cihazı aksesuarlarıyla birlikte kesintisiz olarak 3
dakikadan fazla kullanmayın. İşlemeye devam etmeden
önce 15 dakika boyunca cihazın soğumasını bekleyin.
-- Blender çubuğunun bıçak ünitesini musluk suyu altında
temizleyin. Bu parçayı asla suya batırmayın.
-- Temizleme işleminden sonra blender çubuğunun
kurumasını bekleyin. Bu parçayı yatay olara
k veya bıçak kısmı yukarı bakacak şekilde saklayın.
Blender çubuğunu saklamadan önce bıçak ünitesinin
tamamen kuru olduğundan emin olun.
Elektromanyetik alanlar (EMF)
Bu Philips cihazı, elektromanyetik alanlara maruz kalmaya ilişkin geçerli tüm standartlara ve
düzenlemelere uygundur.
Aksesuarların sipariş edilmesi
Aksesuar veya yedek parça satın almak için www.shop.philips.com/service adresini ziyaret
edin ya da Philips bayinize gidin. Aynı zamanda ülkenizdeki Philips Müşteri Hizmet Merkezi ile
iletişim kurabilirsiniz (iletişim bilgileri için dünya çapında garanti kitapçığına başvurun).
Philips bayiinden ya da Philips servis merkezinden ekstra aksesuar olarak doğrudan tahrikli mini
parçalayıcı (4203 035 83450 servis kod numarası ile) sipariş edebilirsiniz.
--
Geri dönüşüm
Ürünlerin üzerindeki bu simge, ürünün Avrupa Yönergesi 2012/19/EU kapsamında olduğu
anlamına gelir. Elektrikli ve elektronik ürünlerin ayrı toplanmasıyla ilgili yerel sistem hakkında
bilgi edinin. Yerel kurallara uyun, ürünü asla normal ev atıklarıyla birlikte atmayın. Eski ürünlerin
doğru şekilde atılması, çevreyi ve insan sağlığını olumsuz etkileyecek sonuçların önlenmesine
yardımcı olur (Şek. 1).
Garanti ve destek
Bilgi veya desteğe ihtiyaç duyarsanız, lütfen www.philips.com/support adresini ziyaret edin veya
dünya çapında garanti kitapçığını okuyun.
Bebek maması tarifi
Malzemeler
-- 50 g pişmiş patates
-- 50 g pişmiş tavuk
-- 50g pişmiş taze fasulye
-- 100 ml süt
1 Tüm malzemeleri ölçeğe koyun.
2 Açma düğmesini basılı tutun ve blenderın 5 saniye çalışmasına izin verin
Download PDF

advertising