Philips | HR1361/00 | Philips Daily Collection Stabmixer HR1361/00 Bedienungsanleitung

English
Dansk
Introduction
Congratulations on your purchase and welcome to Philips! To fully benefit from the
support that Philips offers, register your product at www.philips.com/welcome.
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
General description (Fig. 1)
Normal speed button
Turbo speed button
Motor unit
Blender bar
Whisk coupling unit (HR1364/HR1362 only)
Whisk (HR1364/HR1362 only)
Chopper coupling unit (HR1364/HR1363 only)
Chopper blade unit (HR1364/HR1363 only)
Chopper bowl (HR1364/HR1363 only)
Beaker
Introduktion
Tillykke med dit køb og velkommen til Philips! For at få fuldt udbytte af den support,
Philips tilbyder, skal du registrere dit produkt på www.philips.com/welcome.
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
Important
Read this user manual carefully before you use the appliance and save it for future
reference.
Danger
-- Never immerse the motor unit in water or any other liquid, nor rinse it under
the tap. Only use a moist cloth to clean the motor unit.
Warning
-- Check if the voltage indicated on the appliance corresponds to the local mains
voltage before you connect the appliance.
-- Do not use the appliance if the plug, the mains cord or other parts are damaged.
-- If the mains cord is damaged, you must have it replaced by Philips, a service
centre authorised by Philips or similarly qualified persons in order to avoid a
hazard.
-- Never let the appliance run unattended.
-- This appliance is not intended for use by persons (including children) with
reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and
knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning
use of the appliance by a person responsible for their safety.
-- Children should be supervised to ensure that they do not play with the
appliance.
-- Do not touch the blades, especially when the appliance is plugged in. The blades
are very sharp.
-- If the blades get stuck, unplug the appliance before you remove the ingredients
that block the blades.
Caution
-- Switch off the appliance and disconnect it from the mains before you change
accessories or approach parts that move during use.
-- This appliance is intended for household use only.
-- Do not exceed the quantities and processing times indicated in the table.
-- Do not process more than three batches without interruption. Let the appliance
cool down to room temperature before you continue processing.
Electromagnetic fields (EMF)
This Philips appliance complies with all standards regarding electromagnetic fields
(EMF). If handled properly and according to the instructions in this user manual, the
appliance is safe to use based on scientific evidence available today.
Overheat protection
This appliance is equipped with overheat protection. If the appliance overheats, it
switches off automatically. Unplug the appliance and let it cool down for 5 minutes.
Then put the mains plug back into the wall socket and switch on the appliance
again. Please contact your Philips dealer or an authorised Philips service centre if the
overheat protection is activated too often.
Before first use
Thoroughly clean the parts that will come into contact with food before using the
appliance for the first time (see chapter ‘Cleaning’).
Preparing for use
1 Let hot ingredients cool down before chopping them or pouring them into the
beaker (max. temperature 80 °C).
2 Cut large ingredients into pieces of approximately 2 cm before processing
them.
3 Assemble the appliance properly before plugging it into the wall socket.
Deutsch
Generel beskrivelse (fig. 1)
Knap til normal hastighed
Knap til turbo
Motorenhed
Blenderstav
Koblingsenhed til piskeris (kun HR1364/HR1362)
Piskeris (kun HR1364/HR1362)
Koblingsenhed til hakker (kun HR1364/HR1363)
Knivenhed til hakker (kun HR1364/HR1363)
Hakkeskål (kun HR1364/HR1363)
Bæger
Vigtigt
Læs denne brugervejledning omhyggeligt igennem, inden apparatet tages i brug, og
gem den til eventuel senere brug.
Fare
-- Motorenheden må ikke kommes ned i vand eller anden væske eller skylles under
vandhanen. Motorenheden må kun rengøres med en fugtig klud.
Advarsel
-- Kontrollér, om den angivne netspænding på apparatet svarer til den lokale
netspænding, før du slutter strøm til apparatet.
-- Brug ikke apparatet, hvis stik, netledning eller andre dele er beskadigede.
-- Hvis netledningen beskadiges, må den kun udskiftes af Philips, et autoriseret
Philips-serviceværksted eller en tilsvarende kvalificeret fagmand for at undgå
enhver risiko.
-- Lad aldrig apparatet køre uden opsyn.
-- Dette apparat er ikke beregnet til at blive brugt af personer (herunder børn)
med nedsatte fysiske og mentale evner, nedsat følesans eller manglende erfaring
og viden, medmindre de er blevet vejledt eller instrueret i apparatets anvendelse
af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed.
-- Apparatet bør holdes uden for børns rækkevidde for at sikre, at de ikke kan
komme til at lege med det.
-- Undgå at berøre knivene, specielt når stikket sidder i stikkontakten. Knivene er
meget skarpe.
-- Hvis knivene er blokerede, skal stikket først tages ud af stikkontakten, inden de
fastsiddende ingredienser fjernes.
Forsigtig
-- Sluk for apparatet, og tag det ud af stikket, før du skifter tilbehør eller kommer
tæt på dele, der bevæger sig, når de bruges.
-- Dette apparat er kun beregnet til almindelig husholdningsbrug.
-- De angivne mængder og tider i tabellen bør nøje overholdes.
-- Tilbered ikke mere end 3 portioner ad gangen uden pause. Lad apparatet køle
ned til stuetemperatur, inden du fortsætter.
Elektromagnetiske felter (EMF)
Dette Philips-apparat overholder alle standarder for elektromagnetiske felter
(EMF). Ved korrekt anvendelse i overensstemmelse med instruktionerne i denne
brugsvejledning, er apparatet sikkert at anvende ifølge den videnskabelige viden, der
er tilgængelig i dag.
Beskyttelse mod overophedning
Dette apparat er udstyret med en overophedningssikring. Hvis apparatet bliver for
varmt, slukker det automatisk. Tag stikket ud af stikkontakten, og lad apparatet køle
af i 5 minutter. Sæt derefter stikket tilbage i stikkontakten, og tænd for apparatet.
Kontakt din lokale Philips-forhandler eller dit lokale Philips Kundecenter, hvis
overophedningssikringen aktiveres for ofte.
Før apparatet tages i brug
Sørg for at rengøre de dele, der kommer i berøring med mad, inden du bruger
apparatet for første gang (se afsnittet “Rengøring”).
Klargøring
1 Varme ingredienser skal køle af, før du hakker dem eller hælder dem i bægeret
(maks. temperatur 80°C).
2 Større ingredienser skal skæres ud i stykker på ca. 2 cm, før de tilberedes.
3 Sørg for, at apparatet er samlet korrekt, inden stikket sættes i stikkontakten.
Sådan bruges apparatet
Stavblender
Using the appliance
Hand blender
The hand blender is intended for:
-- blending fluids, e.g. dairy products, sauces, fruit juices, soups, mixed drinks and
shakes.
-- mixing soft ingredients, e.g. pancake batter or mayonnaise.
-- pureeing cooked ingredients, e.g. for making baby food.
1 Attach the blender bar to the motor unit (‘click’) (Fig. 2).
2 Immerse the blade guard completely in the ingredients (Fig. 3).
3 Switch the appliance on by pressing the normal or turbo speed button.
4 Blend the ingredients by moving the appliance slowly up and down and in
circles (Fig. 4).
Chopper (HR1364/1363 only)
Stavblenderen er beregnet til:
-- blendning af flydende ingredienser, f.eks. mejeriprodukter, sauce, frugtjuice, suppe,
mixede drinks og shakes.
-- miksning af bløde ingredienser, f.eks. pandekagedej eller mayonnaise.
-- purering af kogte ingredienser, f.eks. ved tilberedning af babymad.
1 Sæt blenderstaven på motorenheden (“klik”) (fig. 2).
2 Put knivkappen helt ned i ingredienserne (fig. 3).
3 Tænd for apparatet ved at trykke på knappen for normal hastighed eller turbo.
4 Bevæg apparatet langsomt op og ned og i cirkler for at blende
ingredienserne (fig. 4).
Hakker (kun HR1364/1363)
The chopper is intended for chopping ingredients such as nuts, meat, onions, hard
cheese, boiled eggs, garlic, herbs, dry bread etc.
The blades are very sharp! Be very careful when handling the blade unit, especially
when removing it from the chopper bowl, when emptying the chopper bowl and
during cleaning.
Hakkeren er beregnet til at hakke ingredienser som nødder, kød, løg, hård ost, kogte
æg, hvidløg, urter, tørt brød osv.
Knivene er meget skarpe! Vær ekstra forsigtig, når du fjerner knivenheden for at
tømme hakkeskålen og ved rengøring.
1 Put the chopper blade unit in the chopper bowl (Fig. 5).
2 Put the ingredients in the chopper bowl.
3 Put the coupling unit onto the chopper bowl (Fig. 6).
4 Fasten the motor unit onto the chopper bowl (‘click’) (Fig. 7).
5 Switch the appliance on by pressing the normal or turbo speed button.
,, If the ingredients stick to the wall of the chopper bowl, loosen them by adding
liquid or using a spatula.
,, Always let the appliance cool down after chopping meat.
Whisk (type HR1364/HR1362 only)
The whisk is intended for whipping cream, whisking egg whites, desserts etc.
1 Connect the whisk to the coupling unit (Fig. 8).
2 Connect the coupling unit to the motor unit (‘click’) (Fig. 9).
3 Put the ingredients in a bowl.
Tip: Use a large bowl for the best result.
4 Immerse the whisk completely in the ingredients and to avoid splashing start
processing at normal speed by pressing the normal speed button.  (Fig. 10)
5 Continue with turbo speed after approx. 1 minute by pressing the turbo speed
button.
Cleaning
1 Unplug the appliance and detach the accessories before cleaning.
2 Clean the beaker, the chopping bowl (HR1364/HR1363 only), the chopper
blade unit(HR1364/HR1363 only) and the whisk without coupling unit
(HR1364/HR1362 only) in the dishwasher or in warm water with some
washing-up liquid.
It is recommended to remove the rubber ring from the chopper bowl before
cleaning.
3 The blade unit of the blender bar and the whisk can also be cleaned while
still attached to the motor unit by immersing them in warm water with some
washing-up liquid and letting the appliance run for a while.
4 Wipe the motor unit, the whisk coupling unit (HR1364/HR1362 only) and the
chopper coupling unit (HR1364/HR1363 only) with a moist cloth.
Do not immerse the motor unit, the whisk coupling unit (HR1364/HR1362 only)
and the chopper coupling unit (HR1364/HR1363 only) in water.
--
Environment
Do not throw away the appliance with the normal household waste at the end
of its life, but hand it in at an official collection point for recycling. By doing this
you help to preserve the environment (Fig. 11).
Accessories
You can order a direct-driven mini chopper (under service code number 4203 035
83450) from your Philips dealer or a Philips service centre as an extra accessory for
the HR1364, HR1363, HR1362 and HR1361.
Use the quantities and processing times of the mini chopper for this accessory.
Guarantee & service
If you need service or information or if you have a problem, please visit the Philips
website at www.philips.com or contact the Philips Consumer Care Centre in your
country (you find its phone number in the worldwide guarantee leaflet). If there is no
Consumer Care Centre in your country, go to your local Philips dealer.
Blending quantities and preparation times
1 Sæt hakkeknivenheden i hakkeskålen (fig. 5).
2 Kom ingredienserne i hakkeskålen.
3 Sæt koblingsenheden på hakkeskålen (fig. 6).
4 Sæt motorenheden på hakkeskålen (“klik”) (fig. 7).
5 Tænd for apparatet ved at trykke på knappen for normal hastighed eller turbo.
,, Hvis ingredienserne sætter sig på indersiden af hakkeskålen, frigøres de ved at
tilsætte lidt væde eller ved hjælp af en spatel.
,, Lad altid apparatet køle helt af, når du har hakket kød.
Piskeris (kun HR1364/HR1362)
Piskeriset er beregnet til piskning af flødeskum, æggehvider, desserter osv.
1 Sæt piskeriset på koblingsenheden (fig. 8).
2 Sæt koblingsenheden på motorenheden (“klik”) (fig. 9).
3 Kom ingredienserne i en skål.
Tip: Det bedste resultat opnås med en stor skål.
4 Sænk piskeriset helt ned i ingredienserne og for at undgå, at det sprøjter, skal
du starte ved normal hastighed.  (fig. 10)
5 Fortsæt ved turbohastighed efter ca. 1 minut ved at trykke på turboknappen.
Rengøring
1 Sluk for apparatet, og afmontér tilbehøret før rengøring.
2 Rengør bægeret, hakkeskålen (kun HR1364/HR1363), hakkerens knivenhed
(kun HR1364/HR1363) og piskeriset uden koblingsenheden (kun HR1364/
HR1362) i opvaskemaskinen eller i varmt vand med lidt opvaskemiddel.
Det anbefales at tage gummiringen af hakkeskålen, inden denne rengøres.
3 Blenderstavens knivenhed og piskeriset kan også rengøres, mens de stadig
er monteret på motorenheden, ved at holde dem ned i varmt vand med lidt
opvaskemiddel og lade apparatet køre lidt.
4 Tør motorenheden, koblingsenheden til piskeriset (kun HR1364/HR1362) og
koblingsenheden til hakkeren (kun HR1364/HR1363) med en fugtig klud.
Put ikke motorenheden, koblingsenheden til piskeriset (kun HR1364/HR1362) og
koblingsenheden til hakkeren (kun HR1364/HR1363) i vand.
--
Miljøhensyn
Apparatet må ikke smides ud sammen med det almindelige husholdningsaffald,
når det til sin tid kasseres. Aflevér det i stedet på en kommunal genbrugsstation.
På den måde er du med til at beskytte miljøet (fig. 11).
Tilbehør
Du kan bestille en aksel-drevet minihakker (typenr. 4203 035 83450) hos din
Philips-forhandler eller Philips Kundecenter som ekstratilbehør til HR1364, HR1363,
HR1362 og HR1361.
Brug de angivne mængder og tilberedningstider for minihakkeren til dette tilbehør.
Reklamationsret og service
For alle yderligere oplysninger eller ved eventuelle problemer med apparatet
henvises til Philips’ hjemmeside på adressen www.philips.com eller det lokale Philips
Kundecenter (telefonnumre findes i vedlagte “Worldwide Guarantee”-folder). Hvis
der ikke findes et kundecenter i dit land, bedes du kontakte din lokale Philipsforhandler.
Maksimale mængder og tilberedningstider ved blendning
Ingredienser
Mængde/blendning
Tid
Frugt & grøntsager
100-200 g
60 sek.
Ingredients
Blending quantity
Time
Babymad, supper og saucer
100-400 ml
60 sek.
Fruits & vegetables
100-200g
60sec.
Flydende dej
100-500 ml
60 sek.
Baby food, soups & sauces
100-400ml
60sec.
Shakes og mixede drinks
100-1000 ml
60 sek.
Batters
100-500ml
60sec.
Shakes & mixed drinks
100-1000ml
60sec.
Chopping quantities and preparation times
Maksimale mængder og tilberedningstider ved hakning
Ingredienser
Mængde/hakning
Tid
Løg og æg
100 g
5 x 1sek.
Ingredients
Chopping quantity
Time
Kød og fisk
120 g (MAX)
5 sek.
Onions & eggs
100g
5 x 1sec.
Urter
20 g
5 x 1sek.
Meat & fish
120g (MAX)
5sec.
Ost
50 - 100 g (MAX)
3 x 5 sek.
Herbs
20g
5 x 1sec.
Cheese
50-100g (MAX)
3 x 5sec.
Nuts
100g
2 x 10sec.
Whisking quantities and preparation times
Nødder
100 g
2 x 10 sek.
Maksimale mængder og tilberedningstider ved piskning
Ingredienser
Mængde/piskning
Tid
Fløde
250 ml
70 - 90 sek.
Æggehvider
4 æg
120 sek.
Einführung
Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf und willkommen bei Philips! Um die
Unterstützung von Philips optimal nutzen zu können, registrieren Sie Ihr Produkt bitte
unter www.philips.com/welcome.
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
Allgemeine Beschreibung (Abb. 1)
Taste für normale Geschwindigkeit
Turbo-Taste
Motoreinheit
Pürierstab
Verbindungseinheit für Schneebesen (nur HR1364/HR1362)
Schneebesen (nur HR1364/HR1362)
Zerkleinerer-Verbindungseinheit (nur HR1364/HR1363)
Zerkleinerer-Messereinheit (nur HR1364/HR1363)
Zerkleinerer-Behälter (nur HR1364/HR1363)
Becher
Wichtig
Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor dem Gebrauch des Geräts aufmerksam
durch, und bewahren Sie sie für eine spätere Verwendung auf.
Gefahr
-- Tauchen Sie die Motoreinheit nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Spülen
Sie die Motoreinheit auch nicht unter fließendem Wasser ab. Reinigen Sie die
Motoreinheit nur mit einem feuchten Tuch.
Warnhinweis
-- Prüfen Sie, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, ob die Spannungsangabe auf
dem Gerät mit der örtlichen Netzspannung übereinstimmt.
-- Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn der Netzstecker, das Netzkabel oder andere
Teile des Geräts defekt oder beschädigt sind.
-- Um Gefährdungen zu vermeiden, darf ein defektes Netzkabel nur von einem
Philips Service-Center oder einer von Philips autorisierten Werkstatt durch ein
Original-Ersatzkabel ausgetauscht werden.
-- Lassen Sie das eingeschaltete Gerät niemals unbeaufsichtigt.
-- Dieses Gerät ist für Benutzer (einschl. Kinder) mit eingeschränkten physischen,
sensorischen oder psychischen Fähigkeiten bzw. ohne jegliche Erfahrung oder
Vorwissen nur dann geeignet, wenn eine angemessene Aufsicht oder ausführliche
Anleitung zur Benutzung des Geräts durch eine verantwortliche Person
sichergestellt ist.
-- Achten Sie darauf, dass Kinder nicht mit dem Gerät spielen.
-- Berühren Sie die Messer nicht. Das gilt insbesondere, wenn das Gerät an das
Stromnetz angeschlossen ist. Die Klingen sind sehr scharf.
-- Wenn die Messer blockiert sind, ziehen Sie stets den Netzstecker aus der
Steckdose, bevor Sie die blockierenden Zutaten entfernen.
Achtung
-- Schalten Sie das Gerät ab, und trennen Sie es vom Netz, bevor Sie Zubehör
austauschen oder Teile anfassen, die sich bei Gebrauch bewegen.
-- Dieses Gerät ist nur für den Gebrauch im Haushalt bestimmt.
-- Überschreiten Sie nicht die in der Tabelle aufgeführten Mengen und
Verarbeitungszeiten.
-- Verarbeiten Sie nicht mehr als drei Portionen ohne Unterbrechung. Lassen Sie
das Gerät vor der weiteren Verarbeitung auf Zimmertemperatur abkühlen.
Elektromagnetische Felder
Dieses Philips Gerät erfüllt sämtliche Normen bezüglich elektromagnetischer Felder
(EMF). Nach aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen ist das Gerät sicher im
Gebrauch, sofern es ordnungsgemäß und entsprechend den Anweisungen in dieser
Bedienungsanleitung gehandhabt wird.
Überhitzungsschutz
Das Gerät ist mit einem Überhitzungsschutz ausgestattet, der es bei Überhitzung
automatisch ausschaltet. Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, und lassen Sie
das Gerät 5 Minuten lang abkühlen. Stecken Sie anschließend den Stecker wieder in
die Steckdose, und schalten Sie das Gerät erneut ein. Wird der Überhitzungsschutz
zu häufig aktiviert, wenden Sie sich bitte an Ihren Philips Händler oder ein Philips
Service-Center.
Vor dem ersten Gebrauch
Reinigen Sie vor dem ersten Gebrauch des Geräts gründlich alle Teile, die mit
Lebensmitteln in Kontakt kommen (siehe “Reinigung”).
Für den Gebrauch vorbereiten
1 Lassen Sie heiße Zutaten auf maximal 80 °C abkühlen, bevor Sie sie
verarbeiten bzw. in den Becher füllen.
2 Schneiden Sie große Zutaten vor der Verarbeitung in ca. 2 cm große Würfel.
3 Setzen Sie das Gerät gebrauchsfertig zusammen, bevor Sie den Stecker in die
Steckdose stecken.
Das Gerät benutzen
Stabmixer
Der Stabmixer ist geeignet zum:
-- Mixen von Flüssigkeiten, z. B. Milchprodukte, Soßen, Obstsäfte, Suppen,
Mixgetränke und Milchshakes.
-- Mischen weicher Zutaten, z. B. Pfannkuchenteig und Mayonnaise.
-- Pürieren gegarter Zutaten, z B. für Baby-Nahrung.
1 Befestigen Sie den Pürierstab an der Motoreinheit, bis er hörbar
einrastet (Abb. 2).
2 Tauchen Sie den unteren Teil des Pürierstabs vollständig in die Zutaten
ein (Abb. 3).
3 Schalten Sie das Gerät ein, indem Sie die Taste für normale Geschwindigkeit
oder die Turbo-Taste drücken.
4 Pürieren Sie die Zutaten, indem Sie das Gerät vorsichtig nach oben und unten
sowie im Kreis bewegen (Abb. 4).
Zerkleinerer (nur HR1364/1363)
Der Zerkleinerer dient zum Zerkleinern von Zutaten wie Nüssen, Fleisch, Zwiebeln,
Hartkäse, gekochten Eiern, Knoblauch, Kräutern, trockenem Brot usw.
Die Messer sind sehr scharf! Gehen Sie mit der Messereinheit sehr vorsichtig um.
Beim Entfernen der Messereinheit aus dem Zerkleinerer-Behälter, beim Entleeren
des Behälters sowie beim Reinigen ist besondere Vorsicht geboten.
1 Setzen Sie die Zerkleinerer-Messereinheit in den ZerkleinererBehälter (Abb. 5).
2 Geben Sie die Zutaten in den Behälter.
3 Setzen Sie die Verbindungseinheit auf den Zerkleinerer-Behälter (Abb. 6).
4 Befestigen Sie die Motoreinheit auf dem Behälter, bis sie hörbar
einrastet (Abb. 7).
5 Schalten Sie das Gerät ein, indem Sie die Taste für normale Geschwindigkeit
oder die Turbo-Taste drücken.
,, Wenn die Zutaten innen am Behälter haften bleiben, lösen Sie diese mit etwas
Flüssigkeit oder einem Teigschaber.
,, Lassen Sie das Gerät nach dem Zerkleinern von Fleisch immer abkühlen.
Schneebesen (nur Typ HR1364/HR1362)
Der Schneebesen ist für Schlagsahne, Eischnee, Desserts usw. vorgesehen.
1 Stecken Sie den Schneebesen in die Verbindungseinheit (Abb. 8).
2 Setzen Sie die Verbindungseinheit auf die Motoreinheit, sodass sie hörbar
einrastet (Abb. 9).
3 Geben Sie die Zutaten in eine Schüssel.
Tipp:Verwenden Sie eine große Schüssel, um ein optimales Ergebnis zu erzielen.
4 Tauchen Sie den Schneebesen vollständig in die Zutaten ein. Um Spritzer zu
vermeiden, beginnen Sie mit der normalen Geschwindigkeitsstufe.  (Abb. 10)
5 Nach ca. 1 Minute können Sie mit maximaler Geschwindigkeit durch Drücken
der Turbotaste fortfahren.
Reinigung
1 Ziehen Sie den Netzstecker des Geräts, und nehmen Sie vor der Reinigung die
Zubehörteile ab.
2 Reinigen Sie den Becher sowie den Zerkleinerer-Behälter (nur HR1364/
HR1363), die Messereinheit (nur HR1364/HR1363) und den Schneebesen
ohne Verbindungseinheit (nur HR1364/HR1362) im Geschirrspüler oder in
warmem Wasser mit etwas Spülmittel.
Es empfiehlt sich, den Gummiring des Zerkleinerer-Behälters vor dem Reinigen
abzunehmen.
3 Sie können die Messereinheit des Pürierstabs und den Schneebesen zum
Reinigen auch an der Motoreinheit lassen.Tauchen Sie dazu die Messereinheit
bzw. den Schneebesen in warmes Wasser mit etwas Geschirrspülmittel und
lassen Sie das Gerät eine Weile laufen.
4 Reinigen Sie die Motoreinheit, die Schneebesen-Verbindungseinheit (nur
HR1364/HR1362) und die Verbindungseinheit des Zerkleinerers (nur HR1364/
HR1363) mit einem feuchten Tuch.
Tauchen Sie die Motoreinheit, die Schneebesen-Verbindungseinheit (nur HR1364/
HR1362) und die Verbindungseinheit des Zerkleinerers (nur HR1364/HR1363)
nicht in Wasser.
--
Umweltschutz
Geben Sie das Gerät am Ende der Lebensdauer nicht in den normalen Hausmüll.
Bringen Sie es zum Recycling zu einer offiziellen Sammelstelle. Auf diese Weise
tragen Sie zum Umweltschutz bei (Abb. 11).
Zubehör
Unter der Typennummer 4203 035 83450 können Sie bei Ihrem Philips Händler oder
einem Philips Service-Center einen direktbetriebenen Mini-Zerkleinerer als extra
Zubehör für die Modelle HR1364, HR1363, HR1362 und HR1361 bestellen.
Halten Sie sich für dieses Zubehör an die Mengen und Verarbeitungszeiten des MiniZerkleinerers.
Garantie und Kundendienst
Benötigen Sie weitere Informationen oder treten Probleme auf, besuchen Sie bitte
die Philips Website (www.philips.com), oder setzen Sie sich mit einem Philips
Service-Center in Ihrem Land in Verbindung (Telefonnummer siehe internationale
Garantieschrift). Sollte es in Ihrem Land kein Service-Center geben, wenden Sie sich
bitte an Ihren Philips Händler.
Mengen und Verarbeitungszeiten zum Mixen
Zutaten
Menge zum Mixen
Verarbeitungszeit
Obst & Gemüse
100 - 200 g
60 Sek.
Ingredients
Whisking quantity
Time
Cream
250ml
70 - 90sec.
Baby-Nahrung, Suppen &
Soßen
100 - 400 ml
60 Sek.
Egg whites
4 eggs
120sec.
Teig
100 - 500 ml
60 Sek.
Milchshakes & Mixgetränke
100 - 1000 ml
60 Sek.
Höchstmengen und Zubereitungszeiten zum Zerkleinern
4222.002.6336.4.indd 1
Zutaten
Menge zum Zerkleinern
Verarbeitungszeit
Zwiebeln & Eier
100 g
5 x 1 Sek.
Fleisch & Fisch
120 g (MAX)
5 Sek.
Zutaten
Menge zum Zerkleinern
Verarbeitungszeit
Kräuter
20 g
5 x 1 Sek.
Käse
50-100 g (MAX)
3 x 5 Sek.
Nüsse
100 g
2 x 10 Sek.
HR1364, HR1363, HR1362, HR1361
Höchstmengen und Zubereitungszeiten zum (Steif-) Schlagen
Zutaten
Menge zum (Steif-)Schlagen
Verarbeitungszeit
Schlagsahne
250 ml
70-90 Sek.
Eischnee
4 Eier
120 Sek.
Ελληνικα
Εισαγωγή
Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλώς ήρθατε στη Philips! Για να
επωφεληθείτε πλήρως από την υποστήριξη που παρέχει η Philips, καταχωρήστε
το προϊόν σας στην ιστοσελίδα www.philips.com/welcome.
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
Γενική περιγραφή (Εικ. 1)
Κουμπί κανονικής ταχύτητας
Κουμπί turbo ταχύτητας
Μοτέρ
Στέλεχος ανάμειξης
Μονάδα σύνδεσης αυγοδάρτη (μόνο στους τύπους HR1364/HR1362)
Αυγοδάρτης (μόνο στους τύπους HR1364/HR1362)
Μονάδα σύνδεσης κόπτη (μόνο στους τύπους HR1364/HR1363)
Λεπίδες κόπτη (μόνο στους τύπους HR1364/HR1363)
Μπολ κόπτη (μόνο στους τύπους HR1364/HR1363)
Κανάτα
Σημαντικό
Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε τη
συσκευή και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.
Κίνδυνος
-- Μην βυθίζετε ποτέ το μοτέρ σε νερό ή σε οποιοδήποτε άλλο υγρό, ούτε να
το ξεπλένετε με νερό βρύσης. Χρησιμοποιείτε μόνο ένα υγρό πανί για να
καθαρίσετε το μοτέρ.
Προειδοποίηση
-- Ελέγξτε εάν η τάση που αναγράφεται στη συσκευή αντιστοιχεί στην τοπική
τάση ρεύματος προτού συνδέσετε τη συσκευή.
-- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν το φις, το καλώδιο ή άλλα μέρη της
συσκευής έχουν υποστεί φθορά.
-- Εάν το καλώδιο υποστεί φθορά, θα πρέπει να αντικατασταθεί από ένα
κέντρο σέρβις εξουσιοδοτημένο από τη Philips ή από εξίσου εξειδικευμένα
άτομα προς αποφυγή κινδύνου.
-- Μην αφήνετε ποτέ τη συσκευή να λειτουργεί χωρίς επίβλεψη.
-- Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα
(συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με περιορισμένες σωματικές,
αισθητήριες ή διανοητικές ικανότητες ή από άτομα χωρίς εμπειρία και
γνώση, εκτός και εάν τη χρησιμοποιούν υπό επιτήρηση ή έχουν λάβει
οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής από άτομο υπεύθυνο για την
ασφάλειά τους.
-- Τα παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν
θα παίζουν με τη συσκευή.
-- Μην αγγίζετε τις λεπίδες, κυρίως όταν η συσκευή είναι συνδεδεμένη στην
πρίζα. Οι λεπίδες είναι πολύ κοφτερές.
-- Εάν οι λεπίδες κολλήσουν, πρώτα αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα
και μετά απομακρύνετε τα υλικά που μπλοκάρουν τις λεπίδες.
Προσοχή
-- Να απενεργοποιείτε τη συσκευή και να την αποσυνδέετε από την πρίζα πριν
αλλάξετε εξαρτήματα ή πλησιάσετε κινούμενα κατά τη χρήση μέρη.
-- Αυτή η συσκευή προορίζεται για οικιακή χρήση μόνο.
-- Μην υπερβαίνετε τις ποσότητες και τους χρόνους επεξεργασίας που
αναφέρονται στον πίνακα.
-- Μην επεξεργάζεστε περισσότερες από τρεις δόσεις υλικών χωρίς
διακοπή. Αφήνετε τη συσκευή να κρυώσει σε θερμοκρασία δωματίου
προτού συνεχίσετε την επεξεργασία.
Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία (EMF)
Η συγκεκριμένη συσκευή της Philips συμμορφώνεται με όλα τα πρότυπα που
αφορούν τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία (EMF). Εάν γίνει σωστός χειρισμός και
σύμφωνος με τις οδηγίες του παρόντος εγχειριδίου χρήσης, η συσκευή είναι
ασφαλής στη χρήση βάσει των επιστημονικών αποδείξεων που είναι διαθέσιμες
μέχρι σήμερα.
Προστασία από υπερθέρμανση
Η συσκευή αυτή διαθέτει προστασία από υπερθέρμανση. Εάν η συσκευή
υπερθερμανθεί, απενεργοποιείται αυτόματα. Αποσυνδέστε τη συσκευή από την
πρίζα και αφήστε την να κρυώσει για 5 λεπτά. Έπειτα, συνδέστε πάλι το φις στην
πρίζα και ενεργοποιήστε ξανά τη συσκευή. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον
αντιπρόσωπό της Philips ή ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις της Philips εάν η
προστασία από την υπερθέρμανση ενεργοποιείται πολύ συχνά.
u
www.philips.com
4222.002.6336.4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Πριν την πρώτη χρήση
Καθαρίστε σχολαστικά τα μέρη που θα έρθουν σε επαφή με τρόφιμα πριν
χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά (δείτε το κεφάλαιο ‘Καθαρισμός’).
Προετοιμασία για χρήση
1 Αφήστε τα ζεστά υλικά να κρυώσουν πριν τα ψιλοκόψετε ή τα
πολτοποιήσετε στη κανάτα (μέγ. θερμοκρασία 80 °C).
2 Κόψτε τα υλικά μεγάλου μεγέθους σε κομμάτια 2 εκ. περίπου πριν τα
επεξεργαστείτε.
3 Συναρμολογήστε τη συσκευή σωστά πριν συνδέσετε το φις στην πρίζα.
Χρήση της συσκευής
Ραβδομπλέντερ
Το ραβδομπλέντερ προορίζεται για να:
-- αναμειγνύετε υγρά, π.χ. γαλακτοκομικά προϊόντα, σάλτσες, χυμούς φρούτων,
σούπες, κοκτέϊλ, μιλκσεϊκ.
-- ανακατεύετε μαλακά υλικά, π.χ. κουρκούτι για τηγανίτες ή μαγιονέζα.
-- πολτοποιείτε μαγειρεμένα υλικά, π.χ για να φτιάξετε βρεφική τροφή.
1 Συνδέστε το στέλεχος ανάμειξης με το μοτέρ (‘κλικ’) (Εικ. 2).
2 Βυθίστε τις λεπίδες βαθιά μέσα στα υλικά (Εικ. 3).
3 Ενεργοποιήστε τη συσκευή πιέζοντας το κουμπί κανονικής ταχύτητας ή
turbo ταχύτητας.
4 Αναμείξτε τα υλικά μετακινώντας τη συσκευή αργά πάνω, κάτω και
κυκλικά (Εικ. 4).
Κόπτης (μόνο στους τύπους HR1364/1363)
Ο κόπτης προορίζεται για να ψιλοκόβει υλικά όπως καρύδια, κρέας, κρεμμύδια,
σκληρό τυρί, βραστά αυγά, σκόρδο, βότανα, ξερό ψωμί κλπ.
Οι λεπίδες είναι πολύ κοφτερές! Να είστε πολύ προσεκτικοί όταν χειρίζεστε
τις λεπίδες, ιδιαίτερα όταν τις αφαιρείτε από το μπολ του κόπτη, όταν
αδειάζετε το μπολ του κόπτη και κατά τη διάρκεια του καθαρισμού.
1 Τοποθετήστε τις λεπίδες του κόπτη στο μπολ του κόπτη (Εικ. 5).
2 Βάλτε τα υλικά στο μπολ του κόπτη.
3 Τοποθετήστε τη μονάδα σύνδεσης πάνω στο μπολ του κόπτη (Εικ. 6).
4 Στερεώστε το μοτέρ πάνω στο μπολ του κόπτη (‘κλικ’) (Εικ. 7).
5 Ενεργοποιήστε τη συσκευή πιέζοντας το κουμπί κανονικής ταχύτητας ή
turbo ταχύτητας.
,, Εάν τα υλικά κολλήσουν στα τοιχώματα του μπολ του κόπτη, ξεκολλήστε
τα προσθέτοντας κάποιο υγρό ή χρησιμοποιώντας μια σπάτουλα.
,, Αφήνετε πάντα τη συσκευή να κρυώσει εάν έχετε ψιλοκόψει κρέας.
Αυγοδάρτης (μόνο στους τύπους HR1364/HR1362)
Ο αβγοδάρτης προορίζεται για να χτυπάτε κρέμα, ασπράδια αβγών, επιδόρπια
κ.λπ.
1 Συνδέστε τον αβγοδάρτη στη μονάδα σύνδεσης (Εικ. 8).
2 Συνδέστε τη μονάδα σύνδεσης στο μοτέρ (‘κλικ’) (Εικ. 9).
3 Βάλτε τα υλικά σε ένα μπολ.
Συμβουλή: Χρησιμοποιήστε ένα μεγάλο μπολ για καλύτερα αποτελέσματα.
4 Βυθίστε τελείως τον αυγοδάρτη μέσα στα υλικά. Για να αποφύγετε
το πιτσίλισμα, ξεκινήστε την επεξεργασία με την κανονική ταχύτητα
πιέζοντας το κουμπί κανονικής ταχύτητας.  (Εικ. 10)
5 Συνεχίστε με την turbo ταχύτητα, μετά από 1 λεπτό περίπου, πιέζοντας το
κουμπί turbo ταχύτητας.
Καθαρισμός
1 Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα και αφαιρέστε τα εξαρτήματα
πριν τον καθαρισμό.
2 Πλένετε την κανάτα (μόνο για τους τύπους HR1364/HR1363), τις λεπίδες
του κόπτη (μόνο για τους τύπους HR1364/HR1363) και το χτυπητήρι,
χωρίς τη μονάδα σύνδεσης (μόνο για τους τύπους HR1364/HR1362) στο
πλυντήριο πιάτων ή σε ζεστό νερό με λίγο υγρό απορρυπαντικό.
Σας συνιστούμε να αφαιρείτε τον ελαστικό δακτύλιο από το μπολ του κόπτη πριν
τον καθαρισμό.
3 Μπορείτε επίσης να καθαρίσετε τις λεπίδες του στελέχους ανάμειξης και
τον αυγοδάρτη, ενώ είναι ακόμα προσαρτημένα στο μοτέρ, βυθίζοντάς τα
σε ζεστό νερό με λίγο υγρό απορρυπαντικό και αφήνοντας τη συσκευή να
λειτουργήσει για λίγο.
4 Σκουπίστε το μοτέρ, τη μονάδα σύνδεσης για το χτυπητήρι (μόνο για τους
τύπους HR1364/HR1362) και τη μονάδα σύνδεσης κόπτη (μόνο για τους
τύπους HR1364/HR1363) με ένα υγρό πανί.
Μην βυθίζετε το μοτέρ, τη μονάδα σύνδεσης για το χτυπητήρι (μόνο για τους
τύπους HR1364/HR1362) και τη μονάδα σύνδεσης κόπτη (μόνο για τους
τύπους HR1364/HR1363) σε νερό.
--
Περιβάλλον
Στο τέλος της ζωής της συσκευής μην την πετάξετε μαζί με τα συνηθισμένα
απορρίμματα του σπιτιού σας, αλλά παραδώστε την σε ένα επίσημο
σημείο συλλογής για ανακύκλωση. Με αυτόν τον τρόπο θα συμβάλετε στην
προστασία του περιβάλλοντος (Εικ. 11).
Εξαρτήματα
Εάν διατίθεται στη χώρα σας, μπορείτε να παραγγείλετε τον μικρό κόπτη για
απόδοση μεγαλύτερης ισχύος (με κωδικό αριθμό σέρβις 4203 035 83450) από
τον αντιπρόσωπό σας της Philips ή από ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις της
Philips, ως επιπλέον εξάρτημα για τους τύπους HR1364, HR1363, HR1362 και
HR1361.
Χρησιμοποιήστε τις ποσότητες και τους χρόνους επεξεργασίας του μικρού
κόπτη για αυτό το εξάρτημα.
Εγγύηση & σέρβις
Εάν χρειάζεστε σέρβις ή πληροφορίες ή εάν αντιμετωπίζετε κάποιο πρόβλημα,
παρακαλούμε επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Philips στη διεύθυνση
www.philips.com ή επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Καταναλωτών
της Philips στη χώρα σας (θα βρείτε το τηλέφωνο στο φυλλάδιο διεθνούς
εγγύησης). Εάν δεν υπάρχει Κέντρο Εξυπηρέτησης Καταναλωτών στη χώρα σας,
απευθυνθείτε στον τοπικό αντιπρόσωπό σας της Philips.
Ποσότητες και χρόνοι προετοιμασίας για ανάμειξη
Υλικά
Ποσότητα ανάμειξης
Χρόνος
Φρούτα & λαχανικά
100-200γρ.
60 δευτ.
Βρεφική τροφή, σούπες &
σάλτσες
100-400ml
60 δευτ.
Κουρκούτια
100-500ml
60 δευτ.
Μιλκσεϊκ & κοκτέϊλ
100-1000ml
60 δευτ.
Ποσότητες και χρόνοι προετοιμασίας για κοπή
Υλικά
Ποσότητα για κοπή
Χρόνος
Κρεμμύδια & αυγά
100γρ.
5 x 1 δευτ.
Κρέας & ψάρι
120γρ. (Μέγιστο)
5 δευτ.
Βότανα
20γρ.
5 x 1 δευτ.
Τυρί
50-100γρ. (Μέγιστο)
3 x 5 δευτ.
Ξηροί καρποί
100γρ.
2 x 10 δευτ.
Ποσότητες και χρόνοι προετοιμασίας για ανάδευση
Υλικά
Ποσότητα για ανάδευση
Χρόνος
Κρέμα
250ml
70 - 90 δευτ.
Ασπράδια αυγών
4 αβγά
120 δευτ.
03-12-09 10:27
Hoeveelheden en bereidingstijden - kloppen
Nederlands
Inleiding
Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Als u volledig wilt profiteren van
de ondersteuning die Philips biedt, registreer uw product dan op www.philips.com/
welcome.
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
Algemene beschrijving (fig. 1)
Knop voor normale snelheid
Knop voor turbosnelheid
Motorunit
Mixstaaf
Koppelunit voor garde (alleen HR1364/HR1362)
Garde (alleen HR1364/HR1362)
Koppelunit voor hakmolen (alleen HR1364/HR1363)
Mesunit van hakmolen (alleen HR1364/HR1363)
Hakmolenkom (alleen HR1364/HR1363)
Beker
Klaarmaken voor gebruik
1 Laat hete ingrediënten afkoelen voordat u deze gaat hakken of in de beker
doet (maximumtemperatuur 80°C).
2 Snijd grote ingrediënten in kleinere stukjes van ongeveer 2 cm voordat u ze
gaat verwerken.
3 Controleer of alle onderdelen goed zijn bevestigd voordat u de stekker in het
stopcontact steekt.
Het apparaat gebruiken
Handblender
De handblender is bedoeld voor:
-- het mengen van vloeistoffen, bijv. zuivelproducten, sauzen, vruchtensappen,
soepen, drankjes en milkshakes;
-- het mixen van zachte ingrediënten, bijv. pannenkoekbeslag of mayonaise;
-- het pureren van gekookte ingrediënten, bijv. voor het bereiden van babyvoedsel.
1 Bevestig de mixstaaf aan de motorunit (‘klik’) (fig. 2).
2 Dompel de meskap volledig in de ingrediënten (fig. 3).
3 Schakel het apparaat in door op de knop voor normale snelheid of op de knop
voor turbosnelheid te drukken.
4 Meng de ingrediënten door het apparaat langzaam in het rond en op en neer
te bewegen (fig. 4).
Hakmolen (alleen HR1364/1363)
De hakmolen is bedoeld voor het hakken van ingrediënten zoals noten, vlees, uien,
harde kaas, gekookte eieren, knoflook, kruiden, droog brood enz.
De messen zijn zeer scherp! Wees zeer voorzichtig wanneer u de mesunit
hanteert, met name wanneer u deze uit de hakmolenkom verwijdert, wanneer u de
hakmolenkom leegt en tijdens het schoonmaken.
1 Plaats de mesunit van de hakmolen in de hakmolenkom (fig. 5).
2 Doe de ingrediënten in de hakmolenkom.
3 Plaats de koppelunit op de hakmolenkom (fig. 6).
4 Bevestig de motorunit op de hakmolenkom (‘klik’) (fig. 7).
5 Schakel het apparaat in door op de knop voor normale snelheid of op de knop
voor turbosnelheid te drukken.
,, Als de ingrediënten tegen de zijkant van de hakmolenkom zitten, kunt u ze
verwijderen met een spatel of door vocht toe te voegen.
,, Laat het apparaat altijd afkoelen nadat u het hebt gebruikt om vlees fijn te
hakken.
Garde (alleen type HR1364/HR1362)
De klopper is bedoeld voor het kloppen van slagroom, eiwit, desserts enz.
1 Bevestig de klopper aan de koppelunit (fig. 8).
2 Bevestig de koppelunit aan de motorunit (‘klik’) (fig. 9).
3 Doe de ingrediënten in een kom.
Tip: Gebruik een grote kom voor de beste resultaten.
4 Dompel de garde volledig in de ingrediënten. Begin op normale snelheid te
kloppen door op de knop voor normale snelheid te drukken om spatten te
voorkomen.  (fig. 10)
5 Ga na ongeveer 1 minuut verder op turbosnelheid door op de knop voor
turbosnelheid te drukken.
Schoonmaken
1 Trek de stekker uit het stopcontact en verwijder de accessoires voordat u
gaat schoonmaken.
2 Maak de beker, de hakmolenkom (alleen HR1364/HR1363), de mesunit van de
hakmolen (alleen HR1364/HR1363) en de garde zonder de koppelunit (alleen
HR1364/HR1362) schoon in de vaatwasmachine of in warm water met wat
afwasmiddel.
We raden u aan de rubberen ring van de hakmolenkom te verwijderen voordat u de
hakmolenkom gaat schoonmaken.
3 U kunt de mesunit van de mixstaaf en de garde ook schoonmaken als deze
nog aan de motorunit zitten door ze in warm water met wat afwasmiddel te
dompelen en het apparaat dan even te laten werken.
4 Neem de motorunit, de koppelunit voor de garde (alleen HR1364/HR1362) en
de koppelunit voor de hakmolen (alleen HR1364/HR1363) af met een vochtige
doek.
Dompel de motorunit, de koppelunit voor de garde (alleen HR1364/HR1362) en
de koppelunit voor de hakmolen (alleen HR1364/HR1363) niet in water.
Milieu
Gooi het apparaat aan het einde van zijn levensduur niet weg met het normale
huisvuil, maar lever het in op een door de overheid aangewezen inzamelpunt
om het te laten recyclen. Op die manier levert u een bijdrage aan een schonere
leefomgeving (fig. 11).
Accessoires
U kunt een rechtstreeks aangedreven minihakmolen bestellen (onder codenummer
4203 035 83450) bij uw Philips-dealer of bij een Philips-servicecentrum als extra
accessoire voor de HR1364, HR1363, HR1362 en de HR1361.
Gebruik de hoeveelheden en bewerkingstijden van de minihakmolen voor dit
accessoire.
Garantie & service
Als u service of informatie nodig hebt of als u een probleem hebt, bezoek dan de
Philips-website (www.philips.nl) of neem contact op met het Philips Consumer
Care Centre in uw land (u vindt het telefoonnummer in het ‘worldwide guarantee’vouwblad). Als er geen Consumer Care Centre in uw land is, ga dan naar uw Philipsdealer.
Hoeveelheden en verwerkingstijden - mengen
Hoeveelheid
Bewerkingstijd
Groente en fruit
100-200 g
60 sec.
Babyvoeding, soep en saus
100-400 ml
60 sec.
Beslag
100-500 ml
60 sec.
Drankjes en milkshakes
100-1000 ml
60 sec.
Slagroom
250 ml
70 - 90 sec.
Eiwit
4 eieren
120 sec.
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
Laitteen osat (Kuva 1)
Vakionopeuspainike
Turbonopeuspainike
Runko
Sauvaosa
Vispilän liitinkappale (vain HR1364/HR1362)
Vispilä (vain mallissa HR1364/HR1362)
Teholeikkurin liitinkappale (vain HR1364/HR1363)
Teholeikkurin teräyksikkö (vain HR1364/HR1363)
Leikkuukulho (vain HR1364/HR1363)
Sekoituskannu
Tärkeää
Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen laitteen ensimmäistä käyttökertaa ja säilytä se
tulevaa käyttöä varten.
Vaara
-- Älä upota runkoa veteen tai muuhun nesteeseen. Älä myöskään huuhtele sitä
vesihanan alla. Puhdista runko pyyhkimällä se kostealla liinalla.
Tärkeää
-- Tarkista, että laitteeseen merkitty käyttöjännite vastaa paikallista verkkojännitettä,
ennen kuin liität laitteen pistorasiaan.
-- Älä käytä laitetta, jos sen pistoke, virtajohto tai jokin muu osa on viallinen.
-- Jos virtajohto on vahingoittunut, se on oman turvallisuutesi vuoksi hyvä vaihdattaa
Philipsin valtuuttamassa huoltoliikkeessä tai muulla ammattitaitoisella korjaajalla.
-- Älä jätä laitetta käyntiin ilman valvontaa.
-- Laitetta ei ole tarkoitettu lasten tai sellaisten henkilöiden käyttöön, joiden fyysinen
tai henkinen toimintakyky on rajoittunut tai joilla ei ole kokemusta tai tietoa
laitteen käytöstä, muuten kuin heidän turvallisuudestaan vastaavan henkilön
valvonnassa ja ohjauksessa.
-- Pienten lasten ei saa antaa leikkiä laitteella.
-- Älä koske teriin varsinkaan laitteen ollessa kytkettynä pistorasiaan. Terät ovat
erittäin terävät!
-- Jos terä juuttuu paikalleen, irrota pistoke pistorasiasta ennen kuin irrotat kiinni
juuttuneet ainekset.
Varoitus
-- Katkaise laitteesta virta ja irrota virtajohto pistorasiasta ennen kuin vaihdat lisäosia
tai aiot koskea osiin, jotka liikkuvat käytössä.
-- Tämä laite on tarkoitettu vain kotitalouksien käyttöön.
-- Varo ylittämästä taulukossa annettuja määriä ja valmistusaikoja.
-- Käsittele enintään kolme annosta ilman taukoa. Anna laitteen jäähtyä
huoneenlämpöiseksi, ennen kuin jatkat käsittelyä.
Sähkömagneettiset kentät (EMF)
Tämä Philips-laite vastaa kaikkia, sähkömagneettisia kenttiä (EMF) koskevia standardeja.
Jos laitetta käytetään oikein ja tämän käyttöohjeen ohjeiden mukaisesti, sen
käyttäminen on turvallista tämänhetkisen tutkimustiedon perusteella.
Ylikuumenemissuoja
Tässä laitteessa on ylikuumenemissuoja. Jos laite kuumenee liikaa, virta katkeaa
automaattisesti. Irrota pistoke pistorasiasta ja anna laitteen jäähtyä 5 minuuttia. Aseta
pistoke takaisin pistorasiaan ja käynnistä laite uudelleen. Jos ylikuumenemissuoja
katkaisee laitteesta virran toistuvasti, ota yhteys Philipsin jälleenmyyjään tai Philipsin
valtuuttamaan huoltoliikkeeseen.
Käyttöönotto
Puhdista hyvin kaikki ruoan kanssa kosketuksiin joutuvat osat ennen laitteen
käyttöönottoa (ks. Puhdistaminen).
Käyttöönoton valmistelu
1 Anna kuumien aineiden jäähtyä ennen hienontamista tai ennen sekoitusastiaan
kaatamista (maks. lämpötila 80 °C).
2 Pilko isot ainesosat noin 2 cm:n kappaleiksi ennen käsittelyä.
3 Kokoa laite kunnolla, ennen kuin yhdistät pistokkeen pistorasiaan.
Käyttö
Sauvasekoitin
Tehosekoittimen käyttötarkoitukset:
-- nesteiden, kuten maitotuotteiden, kastikkeiden, hedelmämehujen, keittojen,
juomien ja pirtelöiden, sekoittaminen
-- löysien seosten, kuten ohukaistaikinan tai majoneesin sekoittaminen
-- keitettyjen ruoka-aineiden soseuttaminen, esimerkiksi vauvanruoaksi
1 Kiinnitä sauvaosa runkoon, jolloin kuuluu napsahdus (Kuva 2).
2 Upota teränsuojus kokonaan ruoka-aineiden sekaan (Kuva 3).
3 Kytke laitteeseen virta painamalla vakio- tai turbonopeuspainiketta.
4 Sekoita ainekset liikuttamalla laitetta hitaasti edestakaisin pysty- ja
vaakasuunnassa (Kuva 4).
Teholeikkuri (vain HR1364/1363)
Teholeikkureilla voi pilkkoa esimerkiksi pähkinöitä, lihaa, sipulia, kovaa juustoa, keitettyjä
munia, valkosipulia, yrttejä ja kuivaa leipää.
Terät ovat erittäin terävät. Käsittele teräyksikköä erittäin varovasti, varsinkin kun
poistat sen leikkuukulhosta, tyhjennät leikkuukulhoa ja puhdistuksen aikana.
1 Laita teholeikkurin teräyksikkö leikkuukulhoon (Kuva 5).
2 Mittaa ainekset kulhoon.
3 Aseta liitinkappale leikkuukulhoon (Kuva 6).
4 Kiinnitä runko leikkuukulhoon, jolloin kuuluu napsahdus (Kuva 7).
5 Kytke laitteeseen virta painamalla vakio- tai turbonopeuspainiketta.
,, Jos ainesosia tarttuu leikkuukulhon laitaan, irrota ne lisäämällä nestettä tai
lastalla.
,, Anna laitteen aina jäähtyä lihan leikkaamisen jälkeen.
Vispilä (vain HR1364/HR1362)
Vispilällä voi vatkata kermaa, munanvalkuaisia, jälkiruokia ym.
1 Liitä vispilä liitinkappaleeseen (Kuva 8).
2 Liitä liitinkappale runkoon, jolloin kuuluu napsahdus (Kuva 9).
3 Mittaa aineet kulhoon.
Vinkki: Parhaan tuloksen saat käyttämällä suurta kulhoa.
4 Upota vispilä kokonaan ainesten joukkoon. Aloita ainesten käsittely
vakionopeudella roiskeiden välttämiseksi.  (Kuva 10)
5 Jatka turbonopeudella noin 1 minuutin kuluttua painamalla
turbonopeuspainiketta.
Puhdistaminen
1 Irrota pistoke ja lisäosat ennen puhdistamista.
2 Puhdista sekoituskannu, leikkuukulho (vain HR1364/HR1363), hienonnusosa
(vain HR1364/HR1363) ja vispilä ilman liitinosaa (vain HR1364/HR1362)
astianpesukoneessa tai lämpimässä vedessä, jossa on vähän astianpesuainetta.
Leikkuukulhon kumitiiviste kannattaa poistaa ennen puhdistusta.
3 Sauvaosan teräyksikkö ja vispilä voidaan puhdistaa myös kiinni rungossa
upottamalla osat lämpimään veteen, jossa on astianpesuainetta, ja käyttämällä
konetta jonkin aikaa.
4 Pyyhi runko, vispilän liitinkappale (vain HR1364/HR1362) ja teholeikkurin
liitinkappale (vain HR1364/HR1363) kostealla liinalla.
Älä upota runkoa, vispilän liitinkappaletta (vain HR1364/HR1362) ja teholeikkurin
liitinkappaletta (vain HR1364/HR1363) veteen.
--
Ympäristöasiaa
Älä hävitä vanhoja laitteita tavallisen talousjätteen mukana, vaan toimita ne
valtuutettuun kierrätyspisteeseen. Näin autat vähentämään ympäristölle
aiheutuvia haittavaikutuksia (Kuva 11).
Lisätarvikkeet
Voit tilata pienen suoravetoisen minileikkurin (numero 4203 035 83460) Philipsjälleenmyyjältä tai Philipsin huoltoliikkeestä lisälaitteeksi malleihin HR1364, HR1363,
HR1362 ja HR1361.
Seuraa tätä lisälaitetta käyttäessäsi minileikkurille suositeltuja määriä ja käsittelyaikoja.
Takuu & huolto
Jos haluat lisätietoja tai laitteen kanssa tulee ongelmia, tutustu Philipsin
verkkosivustoon osoitteessa www.philips.com tai kysy neuvoa Philipsin
Asiakaspalvelusta (puhelinnumero on kansainvälisessä takuulehtisessä). Jos maassasi ei
ole Asiakaspalvelua, ota yhteyttä Philipsin jälleenmyyjään.
Sekoittaminen: enimmäismäärät ja -käsittelyajat
Aineet
Enimmäismäärät
Aika
Hedelmät ja vihannekset
100–200 g
60 sekuntia
Vauvanruoat, keitot ja
kastikkeet
100 - 400 ml
60 sekuntia
Taikinat
100 - 500 ml
60 sekuntia
Pirtelöt ja juomat
100 - 1000 ml
60 sekuntia
Pilkkominen: enimmäismäärät ja -käsittelyajat
Aineet
Ingrediënten
Hoeveelheden
Bewerkingstijd
Uien en eieren
100 g
5 x 1 sec.
Vlees en vis
120 g (MAX)
5 sec.
Kruiden
20 g
5 x 1 sec.
Kaas
50-100 g (MAX)
3 x 5 sec.
Noten
100 g
2 x 10 sec.
Norsk
Svenska
Innledning
Gratulerer med kjøpet og velkommen til Philips! Du får best mulig nytte av støtten
som Philips tilbyr, hvis du registrerer produktet ditt på www.philips.com/welcome.
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
Generell beskrivelse (fig. 1)
Normal hastighetsknapp
Turbo-knapp
Motorenhet
Stavmikser
Koblingsenhet for visp (kun HR1364/HR1362)
Visp (kun HR1364/HR1362)
Koblingsenhet for hakker (kun HR1364/HR1363)
Knivenhet for hakker (kun HR1364/HR1363)
Bolle (kun HR1364/HR1363)
Beger
Før første gangs bruk
Delene som kommer i kontakt med maten, må rengjøres grundig før apparatet
brukes for første gang (se avsnittet Rengjøring).
Før bruk
1 Varme ingredienser må avkjøles før de hakkes eller helles i kannen (maks.
temperatur 80 °C).
2 Del store ingredienser opp i biter på ca. 2 cm før du behandler dem.
3 Apparatet må være riktig montert før det kobles til strømmen.
Bruke apparatet
Stavmikser
Stavmikseren skal brukes til å:
-- blande væsker, f.eks. meieriprodukter, sauser, fruktjuice, supper, drinker og shaker
-- mikse myke ingredienser, f.eks. pannekakerøre eller majones
-- mose kokte ingredienser, f.eks. for å lage barnemat
1 Fest blandestaven til motorenheten med et klikk (fig. 2).
2 Senk knivbeskytteren helt ned i ingrediensene (fig. 3).
3 Slå på apparatet ved å trykke på knappen for normal hastighet eller turboknappen.
4 Du blander ingrediensene ved å bevege apparatet sakte opp og ned og i
sirkler (fig. 4).
Hakker (kun HR1364/1363)
Hakkeren er ment for å brukes til å hakke ingredienser som nøtter, kjøtt, løk, hard ost,
hardkokte egg, hvitløk, urter, tørt brød osv.
Knivbladene er svært skarpe.Vær forsiktig når du håndterer knivenheten, spesielt
når du fjerner den fra bollen, når du tømmer bollen og under rengjøring.
1 Sett knivenheten for hakkeren i bollen (fig. 5).
2 Ha ingrediensene i bollen.
3 Sett koblingsenheten på bollen (fig. 6).
4 Fest motorenheten på bollen med et klikk (fig. 7).
5 Slå på apparatet ved å trykke på knappen for normal hastighet eller turboknappen.
,, Hvis ingrediensene fester seg til veggen på bollen, kan du løsne dem ved å ha i
væske eller med en slikkepott.
,, La alltid apparatet kjøle seg ned etter at du har hakket kjøtt.
Visp (kun HR1364/HR1362)
Vispen skal brukes til å vispe krem, vispe eggehviter, desserter osv.
1 Koble vispen til koblingsenheten (fig. 8).
2 Koble tilkoblingsenheten til motorenheten med et klikk (fig. 9).
3 Ha ingrediensene i en bolle.
Tips: Bruk en stor bolle for best resultat.
4 Senk vispen helt ned i ingrediensene, og begynn på normal hastighet ved å
trykke på knappen for normal hastighet, for å unngå sprut.  (fig. 10)
5 Fortsett med turbo-hastighet etter ca. ett minutt ved å trykke på turboknappen.
Rengjøring
1 Koble fra apparatet og ta av tilbehøret før rengjøring.
2 Rengjør begeret, bollen (kun HR1364/HR1363), knivenheten for hakkeren (kun
HR1364/HR1363) og vispen uten koblingsenheten (kun HR1364/HR1362) i
oppvaskmaskinen eller i varmt vann med litt oppvaskmiddel.
Gummiringen bør fjernes fra bollen før rengjøring.
3 Knivenheten på stavmikseren og vispen kan også rengjøres mens de
fremdeles er festet til motorenheten ved å senke dem i varmt vann med litt
oppvaskmiddel og la apparatet gå en liten stund.
4 Tørk av motorenheten, koblingsenheten for visp (kun HR1364/HR1362) og
koblingsenheten for hakker (kun HR1364/HR1363) med en fuktig klut.
Ikke legg motorenheten, koblingsenheten for visp (kun HR1364/HR1362) og
koblingsenheten for hakkeren (kun HR1364/HR1363) i vann.
--
Miljø
Ikke kast apparatet som restavfall når det ikke kan brukes lenger. Lever det inn til
en gjenvinningsstasjon. Ved å gjøre dette bidrar du til å ta vare på miljøet (fig. 11).
Tilbehør
Du kan bestille en direktedrevet minihakker (med servicekodenummer 4203 035
83450) fra din Philips-forhandler eller et Philips-servicesenter som ekstra tilbehør til
HR1364, HR1363, HR1362 og HR1361.
Bruk mengdene og bearbeidingstidene for minihakkeren for dette tilbehøret.
Garanti og service
Hvis du trenger service eller informasjon, eller hvis du har et problem med produktet,
kan du gå til webområdet til Philips på www.philips.com. Du kan også ta kontakt med
Philips’ forbrukertjeneste der du bor (du finner telefonnummeret i garantiheftet). Hvis
det ikke finnes noen forbrukertjeneste i nærheten, kan du kontakte din lokale Philipsforhandler.
Miksemengder og tilberedningstider
Ingredienser
Miksemengde
Tid
Frukt og grønnsaker
100–200 g
60 sek
Barnemat, supper og sauser
100–400 ml
60 sek
Rører
100–500 ml
Shaker og drinker
100–1000 ml
Allmän beskrivning (Bild 1)
Knapp för vanlig hastighet
Knapp för turbohastighet
Motorenhet
Mixerstav
Vispkopplingsenhet (endast HR1364/HR1362)
Visp (endast HR1364/HR1362)
Kopplingsenhet för hackare (endast HR1364/HR1363)
Knivenhet för hackare (endast HR1364/HR1363)
Skål för hackare (endast HR1364/HR1363)
Bägare
Giriş
Ürünümüzü satın aldığınız için teşekkür ederiz; Philips’e hoş geldiniz! Philips’in sunduğu
destekten faydalanabilmek için lütfen ürününüzü şu adresten kaydedin: www.philips.
com/welcome.
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
Genel açıklamalar (Şek. 1)
Normal hız düğmesi
Turbo hız düğmesi
Motor ünitesi
Blender çubuğu
Çırpma bağlantı ünitesi (sadece HR1364/HR1362)
Çırpma ünitesi (sadece HR1364/HR1362)
Parçalayıcı bağlantı ünitesi (sadece HR1364/HR1363)
Parçalayıcı bıçak ünitesi (sadece HR1364/HR1363)
Parçalayıcı haznesi (sadece HR1364/HR1363)
Ölçek
Viktigt
Läs användarhandboken noggrant innan du använder apparaten och spara den för
framtida bruk.
Fara
-- Sänk inte ned motorenheten i vatten eller någon annan vätska, och skölj den inte
heller under kranen. Använd endast en fuktig trasa till att rengöra motorenheten.
Varning
-- Kontrollera att den spänning som anges på apparaten överensstämmer med den
lokala nätspänningen innan du ansluter apparaten.
-- Använd inte apparaten om stickkontakten, nätsladden eller någon annan del är
skadad.
-- Om nätsladden är skadad måste den alltid bytas ut av Philips, ett av Philips
auktoriserade serviceombud eller liknande behöriga personer för att undvika
olyckor.
-- Lämna inte apparaten obevakad när den är igång.
-- Apparaten är inte avsedd för användning av personer (inklusive barn) med
olika funktionshinder, eller av personer som inte har kunskap om hur apparaten
används, om de inte övervakas eller får instruktioner angående användning av
apparaten av en person som är ansvarig för deras säkerhet.
-- Små barn ska övervakas så att de inte kan leka med apparaten.
-- Rör inte vid knivarna, särskilt när apparaten är inkopplad. Knivarna är mycket
vassa.
-- Om knivarna fastnar drar du ur nätsladden innan du avlägsnar ingredienserna
som blockerar knivarna.
Varning!
-- Stäng av apparaten och dra ur nätsladden innan du byter tillbehör eller rör vid
delar som rör sig under användning.
-- Apparaten är endast avsedd för hushållsbruk.
-- Överskrid inte mängderna och tillredningstiderna som anges i tabellen.
-- Tillred inte mer än tre omgångar utan avbrott. Låt apparaten svalna till
rumstemperatur innan du fortsätter tillredningen.
Elektromagnetiska fält (EMF)
Den här apparaten från Philips uppfyller alla standarder för elektromagnetiska fält
(EMF). Om apparaten hanteras på rätt sätt och enligt instruktionerna i den här
användarhandboken är den säker att använda enligt de vetenskapliga belägg som finns
i dagsläget.
Överhettningsskydd
Apparaten är försedd med ett överhettningsskydd. Om apparaten blir överhettad
stängs den av automatiskt. Koppla ur apparaten och låt den svalna i fem minuter.
Sätt sedan tillbaka stickkontakten i vägguttaget och slå på apparaten igen. Kontakta
din Philips-återförsäljare eller ett av Philips auktoriserade serviceombud om
överhettningsskyddet aktiveras för ofta.
Önemli
Cihazı kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu okuyun ve gelecekte de başvurmak
üzere saklayın.
Tehlike
-- Motor ünitesini kesinlikle suya ve başka sıvı maddelere batırmayın, musluk altında
yıkamayın. Temizlemek için nemli bir bezle silin.
Uyarı
-- Cihazı prize takmadan önce, üstünde yazılı olan gerilimin, evinizdeki şebeke
gerilimiyle aynı olup olmadığını kontrol edin.
-- Elektrik fişi, kablosu veya diğer parçaları hasarlıysa, cihazı kesinlikle kullanmayın.
-- Cihazın elektrik kablosu hasarlıysa, bir tehlike oluşturmasını önlemek için mutlaka
Philips’in yetki verdiği bir servis merkezi veya benzer şekilde yetkilendirilmiş kişiler
tarafından değiştirilmesini sağlayın.
-- Cihazı çalışır durumda bırakmayın.
-- Bu cihaz, güvenliklerinden sorumlu kişilerin nezareti veya talimatı olmadan, fiziksel,
sinirsel ya da zihinsel becerileri gelişmemiş veya bilgi ve tecrübe açısından yetersiz
kişiler tarafından (çocuklar da dahil) kullanılmamalıdır.
-- Küçük çocukların cihazla oynamaları engellenmelidir.
-- Özellikle cihaz prize takılıyken, bıçaklara dokunmaktan kaçının. Bıçaklar çok
keskindir.
-- Eğer bıçaklar sıkışırsa, bıçakları engelleyen malzemeleri çıkarmadan önce,cihazın
fişini çekin.
Dikkat
-- Aksesuarları değiştirmeden ya da kullanım sırasında hareket eden parçalara
erişmeden önce cihazı kapatın ve elektrik bağlantısını kesin.
-- Bu cihaz sadece evde kullanım için tasarlanmıştır.
-- Tabloda belirtilen miktarları ve işlem sürelerini aşmayın.
-- Kesintisiz olarak üç kereden fazla kullanmayın. İşleme devam etmeden önce
cihazın oda sıcaklığında soğumasını bekleyin.
Elektromanyetik alanlar (EMF)
Bu Philips cihazı elektromanyetik alanlarla (EMF) ilgili tüm standartlara uygundur. Bu
cihaz, gereği gibi ve bu kılavuzdaki talimatlara uygun şekilde kullanıldığında, bugünün
bilimsel verilerine göre kullanımı güvenlidir.
Aşırı ısınmaya karşı koruma
Cihaz aşırı ısınma koruması ile donatılmıştır. Cihaz aşırı ısınırsa otomatik olarak
kapanacaktır. Cihazın fişini çıkarın ve 5 dakika soğumaya bırakın. Daha sonra fişini prize
tekrar takın ve cihazı tekrar çalıştırın. Aşırı ısınma koruması çok sık devreye giriyorsa,
Philips bayinize ya da yetkili bir Philips servis merkezine başvurun.
Före första användningen
Rengör noggrant de delar som kommer i kontakt med mat innan du använder
apparaten första gången (se kapitlet Rengöring).
Cihazın kullanıma hazırlanması
1 Sıcak yiyecekleri parçalamadan veya hazneye doldurmadan önce soğumasını
bekleyin (maksimum sıcaklık 80 Cº).
2 Büyük malzemeleri işlemeden önce yaklaşık 2 cm’lik parçalar halinde kesin.
3 Cihazın fişini prize takmadan önce, cihazı doğru şekilde kurun.
Förberedelser inför användning
1 Låt varma ingredienser svalna innan du hackar dem eller häller dem i bägaren
(maxtemperatur 80 °C).
2 Skär stora ingredienser i bitar om ungefär 2 cm innan du tillreder dem.
3 Montera apparaten på rätt sätt innan du sätter in stickkontakten i vägguttaget.
Använda apparaten
Mixerstav
Mixerstaven används till att:
-- Blanda vätskor, t.ex. mejerivaror, såser, fruktjuicer, soppor, drinkar och shakedrycker.
-- Blanda mjuka ingredienser - t.ex. pannkakssmet och majonnäs.
-- Mosa ingredienser - t.ex. barnmat.
1 Anslut mixerstaven till motorenheten (ett klickljud hörs) (Bild 2).
2 Sänk ned knivskyddet helt i ingredienserna (Bild 3).
3 Slå på apparaten genom att trycka på knappen för normal hastighet eller
knappen för turbohastighet.
4 Mixa ingredienserna genom att långsamt flytta apparaten upp och ned och i
cirklar (Bild 4).
Hackare (endast HR1364/1363)
Hackaren är avsedd för att hacka ingredienser som nötter, kött, lök, hårdost, kokta ägg,
vitlök, örter och torrt bröd.
Knivarna är mycket vassa! Var mycket försiktig när du hanterar knivenheten, särskilt
när du tar ut den ur skålen för hackaren, när du tömmer skålen för hackaren samt
vid rengöring.
1 Lägg knivenheten för hackaren i skålen för hackaren (Bild 5).
2 Lägg ingredienserna i skålen för hackaren.
3 Sätt fast kopplingsenheten på skålen för hackaren (Bild 6).
4 Fäst motorenheten i skålen för hackaren (ett klickljud hörs) (Bild 7).
5 Slå på apparaten genom att trycka på knappen för normal hastighet eller
knappen för turbohastighet.
,, Om ingredienserna fastnar på väggen av skålen för hackaren tar du bort dem
genom att tillsätta vätska eller med hjälp av en slickepott.
,, Låt alltid apparaten svalna efter att du har använt den till att hacka kött.
Visp (endast HR1364/HR1362)
Vispen är avsedd för att vispa bl.a. grädde, äggvitor och efterrätter.
1 Anslut vispen till kopplingsenheten (Bild 8).
2 Anslut kopplingsenheten till motorenheten (ett klickljud hörs) (Bild 9).
3 Häll ingredienserna i en skål.
Tips: Använd en stor skål för bästa resultat.
4 Sänk ned vispen helt i ingredienserna. Börja tillredningen med normal
hastighet genom att trycka på knappen för normal hastighet, så undviker du
stänk.  (Bild 10)
5 Fortsätt med turbohastighet efter ca 1 minut genom att trycka på knappen för
turbohastighet.
Rengöring
1 Dra ur nätsladden och ta bort tillbehören före rengöring.
2 Rengör bägaren, skålen för hackaren (endast HR1364/HR1363), knivenheten
för hackaren (endast HR1364/HR1363) och vispen utan kopplingsenheten
(endast HR1364/HR1362) i diskmaskinen eller i varmt vatten med lite
diskmedel.
Vi rekommenderar att du tar bort gummiringen från hackarens skål före rengöring.
3 Mixerstavens knivenhet och vispen kan även rengöras när de fortfarande är
fästa vid motorenheten. Sänk ned dem i varmt vatten med lite diskmedel och
låt apparaten gå ett tag.
4 Torka motorenheten, vispkopplingsenheten (endast HR1364/HR1362) och
kopplingsenheten för hackaren (endast HR1364/HR1363) med en fuktig trasa.
Sänk inte ned motorenheten, vispkopplingsenheten (endast HR1364/HR1362) och
kopplingsenheten till hackaren (endast HR1364/HR1363) i vatten.
--
Miljön
Kasta inte apparaten i hushållssoporna när den är förbrukad. Lämna in den
för återvinning vid en officiell återvinningsstation, så hjälper du till att skydda
miljön (Bild 11).
Tillbehör
Du kan beställa en direktdriven minihackare (med servicekodnummer 4203 035
83450) från din Philips-återförsäljare eller ett av Philips serviceombud som ett extra
tillbehör till HR1364, HR1363, HR1362 och HR1361.
Använd mängderna och tillredningstiderna för minihackaren för det här tillbehöret.
Garanti och service
Om du behöver service eller information eller har problem med apparaten kan
du besöka Philips webbplats på www.philips.com eller kontakta Philips kundtjänst
i ditt land (du hittar telefonnumret i garantibroschyren). Om det inte finns någon
kundtjänst i ditt land vänder du dig till din lokala Philips-återförsäljare.
Mixningsmängder och tillredningstider
Cihazın kullanımı
El blenderi
El blenderinin kullanım amaçları:
-- Süt ürünlerini, sosları, meyve sularını, çorbaları ve içecekleri karıştırmak.
-- Krep hamuru veya mayonez gibi yumuşak karışımlar hazırlamak.
-- Bebek maması gibi pişmiş yiyecekleri püre haline getirmek.
1 Blender çubuğunu motor ünitesine takın (‘klik’ sesini duyun) (Şek. 2).
2 Bıçak muhafazasını malzemeye tamamen daldırın (Şek. 3).
3 Normal ya da turbo hız düğmesine basarak cihazı açın.
4 Cihazı yukarı aşağı ve dairesel olarak hareket ettirerek malzemeleri
karıştırın (Şek. 4).
Parçalayıcı (sadece HR1364/1363)
Doğrayıcı; kabuklu yemiş, et, soğan, sert peynir, haşlanmış yumurta, sarımsak, otlar, kuru
ekmek vb. malzemeleri doğramak için kullanılabilir.
Bıçaklar çok keskindir! Bıçaklara dokunurken, özellikle bıçakları hazneden
çıkarırken, hazneyi boşaltırken ve cihazı temizlerken çok dikkatli olun.
1 Doğrayıcı bıçak ünitesini doğrayıcı haznesine koyun (Şek. 5).
2 Malzemeleri doğrayıcı haznesine yerleştirin.
3 Bağlantı ünitesini kesici haznesinin üstüne yerleştirin (Şek. 6).
4 Motor ünitesini kesici haznesinin üstüne sabitleyin (‘klik’ sesini duyun) (Şek. 7).
5 Normal ya da turbo hız düğmesine basarak cihazı açın.
,, Malzemeler doğrayıcı haznesinin yanlarına yapışırsa, sıvı ekleyerek veya bir
spatulayla açın.
,, Et parçalama işleminden sonra, mutlaka cihazın soğumasını bekleyin.
Çırpma ünitesi (sadece tip HR1364/HR1362)
Çırpma ünitesi, krema ve yumurta akı vb.çırpmak için kullanılır.
1 Çırpma ünitesini bağlantı ünitesine bağlayın (Şek. 8).
2 Bağlantı ünitesini motor ünitesine bağlayın. (‘klik’ sesi duyulur) (Şek. 9).
3 Malzemeleri bir kabın içine yerleştirin.
İpucu: En iyi sonucu almak için geniş bir hazne kullanın.
4 Çırpma ünitesini malzemelerin içine tamamen daldırın ve sıçramayı önlemek
için, işleme normal hızda başlayın.  (Şek. 10)
5 Yaklaşık 1 dakika sonra turbo hız düğmesine basarak turbo hızla devam edin.
Temizleme
1 Temizlemeden önce cihazı prizden çekin ve aksesuarları çıkarın.
2 Ölçeği, doğrayıcı haznesini (sadece HR1364/HR1363), doğrayıcı bıçak ünitesini
(sadece HR1364/HR1363) ve bağlantı ünitesi olmadan çırpma ünitesini (sadece
HR1364/HR1362) bulaşık makinesinde ya da bir miktar sıvı bulaşık deterjanıyla
ılık suda yıkayarak temizleyin.
Temizlikten önce parçalayıcıda bulunan kauçuk halkayı çıkarmanızı tavsiye ederiz.
3 Blender çubuğunun bıçak ünitesi ve çırpma ünitesi, motor ünitesine takılıyken,
bir miktar bulaşık deterjanı eklenmiş ılık suya batırılıp bir süre çalıştırılarak da
temizlenebilir.
4 Motor ünitesini, çırpıcı bağlantı ünitesini (sadece HR1364/HR1362) ve
doğrayıcı bağlantı ünitesini (sadece HR1364/HR1363) ıslak bir bezle silerek
temizleyin.
Motor ünitesini, çırpıcı bağlantı ünitesini (sadece HR1364/HR1362) ve doğrayıcı
bağlantı ünitesini (sadece HR1364/HR1363) suya daldırmayın.
--
Çevre
Kullanım ömrünün sonunda cihazı normal ev atıklarınızla birlikte atmayın; bunun
yerine, geri dönüşüm için resmi toplama noktalara teslim edin. Böylece, çevrenin
korunmasına yardımcı olursunuz (Şek. 11).
Aksesuarlar
HR1364, HR1363, HR1362 ve HR1361 için Philips bayiinden ya da Philips servis
merkezinden, ekstra aksesuar olarak doğrudan tahrikli mini kesici (4203 035 83450
servis kod numarası ile) sipariş edebilirsiniz.
Bu aksesuarda, mini kesici için geçerli miktarları ve hazırlama sürelerini kullanın.
Garanti ve Servis
Servise ya da daha fazla bilgiye ihtiyaç duyarsanız veya bir sorunla karşılaşırsanız,
www.philips.com.tr adresindeki Philips Internet sitesini ziyaret edin veya ülkenizde
bulunan Philips Müşteri Merkeziyle iletişim kurun (telefon numarasını dünya çapında
geçerli garanti belgesinde bulabilirsiniz). Ülkenizde bir Müşteri Merkezi yoksa, yerel
Philips bayisine başvurun.
Karıştırma miktarları ve hazırlama süreleri
Malzemeler
Karıştırma miktarı
Süre
Meyve ve Sebzeler
100-200 gr
60 sn.
Bebek maması, çorbalar ve
soslar
100-400 ml
60 sn.
Hamurlar
100-500 ml
60 sn.
Shake’ler ve içecek karışımları
100-1000ml
60 sn.
Mixningsmängder
60 sek
Frukt och grönsaker
100–200 g
60 sek
60 sek
Barnmat, soppor och såser
100-400 ml
60 sek
Malzemeler
Doğrama miktarı
Süre
Smetar
100-500 ml
60 sek
Soğan ve yumurta
100g
5 x 1sn.
Shake-drycker och drinkar
100-1000 ml
60 sek
Et ve balık
120g (MAKS)
5 sn.
Otlar
20 g
5 x 1sn.
Peynir
50-100g (MAKS)
3 x 5 sn.
Kabuklu yemişler
100g
2 x 10 sn.
Ingredienser
Mengde for hakker
Tid
Løk og egg
100 g
5 x 1 sek
5 sek
Tid
İlk kullanımdan önce
Cihazı ilk kez kullanırken, yiyeceklerle temas edecek parçaları iyice temizleyin
(bkz.’Temizlik’ bölümü).
Ingredienser
Hakkemengder og tilberedningstider
120 g (maks)
Türkçe
Introduktion
Grattis till inköpet och välkommen till Philips! För att dra maximal nytta av den
support som Philips erbjuder kan du registrera din produkt på www.philips.com/
welcome.
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
Viktig
Les denne brukerveiledningen nøye før du bruker apparatet, og ta vare på den for
senere referanse.
Fare
-- Motorenheten må aldri senkes ned i vann eller annen væske eller skylles under
springen. Bruk bare en fuktig klut til å rengjøre motorenheten.
Advarsel
-- Før du kobler til apparatet, må du kontrollere at spenningen som er angitt på
apparatet, stemmer overens med nettspenningen.
-- Apparatet må ikke brukes hvis det er skade på støpselet, ledningen eller andre
deler.
-- Hvis ledningen er ødelagt, må den alltid skiftes ut av Philips, et servicesenter som
er godkjent av Philips, eller lignende kvalifisert personell, slik at man unngår farlige
situasjoner.
-- La aldri apparatet gå uten tilsyn.
-- Dette apparatet er ikke tiltenkt bruk av personer (inkludert barn) som har
nedsatt sanseevne eller fysisk eller psykisk funksjonsevne, eller personer som ikke
har erfaring eller kunnskap, unntatt hvis de får tilsyn eller instruksjoner om bruk
av apparatet av en person som er ansvarlig for sikkerheten.
-- Pass på at barn er under tilsyn, slik at de ikke leker med apparatet.
-- Ikke berør knivene, spesielt når apparatet er tilkoblet. Knivbladene er svært
skarpe.
-- Hvis knivene setter seg fast, må du trekke stikkontakten ut av støpselet før du
fjerner ingrediensene som blokkerer knivene.
Viktig
-- Slå av apparatet og koble det fra strømuttaket før du bytter tilbehør eller tar på
deler som rører på seg under bruk.
-- Dette apparatet skal kun brukes i husholdningen.
-- Ikke overskrid maksimumsmengdene og tilberedningstidene som er angitt i
tabellen.
-- Ikke kjør mer enn tre omganger uten avbrudd. La apparatet kjøles ned til
romtemperatur før du fortsetter.
Elektromagnetiske felt (EMF)
Dette Philips-apparatet overholder alle standarder som gjelder for elektromagnetiske
felt (EMF). Hvis det håndteres riktig og i samsvar med instruksjonene i denne
brukerveiledningen, er det trygt å bruke det ut fra den kunnskapen vi har per dags
dato.
Overopphetingsbeskyttelse
Dette apparatet er utstyrt med overopphetingsvern. Hvis apparatet overopphetes,
slår det seg automatisk av. Koble fra apparatet, og la det avkjøles i fem minutter.
Sett deretter støpselet tilbake i veggkontakten, og slå på apparatet igjen. Ta
kontakt med en Philips-forhandler eller et autorisert Philips-servicesenter hvis
overopphetingsbeskyttelsen aktiveres for ofte.
Kjøtt og fisk
Hackningsmängder och tillredningstider
Ingredienser
Hackmängd
Tid
Doğrama miktarları ve hazırlama süreleri
Pilkottavien aineiden määrä
Aika
Urter
20 g
5 x 1 sek
Lök och ägg
100 g
5 x 1 sek.
Sipulit ja munat
100 g
5 x 1 sekunti
Ost
50-100 g (maks)
3 x 5 sek.
Kött och fisk
120 g (MAX)
5 sek.
Liha ja kala
120 g (MAX)
5 sekuntia
Nøtter
100 g
2 x 10 sek.
Örter
20 g
5 x 1 sek.
Yrtit
20 g
5 x 1 sekunti
Malzemeler
Çırpma miktarı
Süre
Ost
50–100 g (MAX)
3 x 5 sek.
Juusto
50 - 100 g (MAX)
3 x 5 sekuntia
Krema
250 ml
70 - 90 sn.
Nötter
100 g
2 x 10 sek.
Pähkinät
100 g
2 x 10 sekuntia
Yumurta Akı
4 adet yumurta
120 sn.
Vatkaaminen: enimmäismäärät ja -käsittelyajat
Hoeveelheden en bereidingstijden - hakken
4222.002.6336.4.indd 2
Bewerkingstijd
Johdanto
Onnittelut ostoksestasi ja tervetuloa Philips-tuotteiden käyttäjäksi! Hyödynnä Philipsin
tuki ja rekisteröi tuotteesi osoitteessa www.philips.com/welcome.
Voor het eerste gebruik
Maak de onderdelen die in contact komen met voedsel grondig schoon voordat u
het apparaat voor de eerste keer gebruikt (zie hoofdstuk ‘Schoonmaken’).
Ingrediënten
Klophoeveelheid
Suomi
Belangrijk
Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u het apparaat gaat gebruiken.
Bewaar de gebruiksaanwijzing om deze indien nodig te kunnen raadplegen.
Gevaar
-- Dompel de motorunit nooit in water of een andere vloeistof en spoel deze
ook niet onder de kraan af. Gebruik alleen een vochtige doek om de motorunit
schoon te maken.
Waarschuwing
-- Controleer of het voltage dat wordt aangegeven op het apparaat, overeenkomt
met de plaatselijke netspanning voordat u het apparaat aansluit.
-- Gebruik het apparaat niet indien de stekker, het snoer of andere onderdelen
beschadigd zijn.
-- Indien het netsnoer beschadigd is, moet u het laten vervangen door Philips,
een door Philips geautoriseerd servicecentrum of personen met vergelijkbare
kwalificaties om gevaar te voorkomen.
-- Laat het apparaat nooit zonder toezicht werken.
-- Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (waaronder kinderen)
met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens, of die gebrek
aan ervaring of kennis hebben, tenzij iemand die verantwoordelijk is voor hun
veiligheid toezicht op hen houdt of hen heeft uitgelegd hoe het apparaat dient te
worden gebruikt.
-- Houd toezicht op jonge kinderen om te voorkomen dat ze met het apparaat
gaan spelen.
-- Raak de messen niet aan, vooral niet wanneer de stekker van het apparaat nog in
het stopcontact zit. De messen zijn zeer scherp.
-- Als de messen vastlopen, haal dan eerst de stekker uit het stopcontact voordat u
de ingrediënten die de messen blokkeren verwijdert.
Let op
-- Schakel het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact voor u accessoires
verwisselt of in de buurt komt van onderdelen die tijdens gebruik bewegen.
-- Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik.
-- Overschrijd de hoeveelheden en bewerkingstijden aangegeven in de tabel niet.
-- Verwerk niet meer dan drie porties achter elkaar zonder onderbreking. Laat het
apparaat afkoelen tot kamertemperatuur voordat u verder gaat met verwerken.
Elektromagnetische velden (EMV)
Dit Philips-apparaat voldoet aan alle richtlijnen met betrekking tot elektromagnetische
velden (EMV). Mits het apparaat op de juiste wijze en volgens de instructies in
deze gebruiksaanwijzing wordt gebruikt, is het veilig te gebruiken volgens het nu
beschikbare wetenschappelijke bewijs.
Oververhittingsbeveiliging
Dit apparaat is voorzien van een oververhittingsbeveiliging. Als het apparaat
oververhit raakt, schakelt het zichzelf automatisch uit. Haal de stekker uit het
stopcontact en laat het apparaat 5 minuten afkoelen. Steek vervolgens de stekker
weer in het stopcontact en schakel het apparaat weer in. Neem contact op
met uw Philips-dealer of een door Philips geautoriseerd servicecentrum als de
oververhittingsbeveiliging te vaak wordt geactiveerd.
--
Ingrediënten
Vispemengder og tilberedningstider
Ingredienser
Vispemengde
Tid
Krem
250 ml
70–90 sek.
Eggehviter
4 egg
120 sek
Çırpma miktarları ve hazırlama süreleri
Vispningsmängder och tillredningstider
Ingredienser
Vispningsmängd
Tid
Aineet
Vatkattavien aineiden määrä
Aika
Grädde
250 ml
70 - 90 sek.
Kerma
250 ml
70 - 90 sekuntia
Äggvitor
4 ägg
120 sek.
Munanvalkuaiset
4 kananmunaa
120 sekuntia
03-12-09 10:27
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising