Philips | HR1378/90 | Philips Aluminium Collection Stabmixer HR1378/90 Bedienungsanleitung

HR1378
4203.064.5555.4
ENGLISH
Introduction
Congratulations on your purchase and welcome to Philips! To fully benefit from the
support that Philips offers, register your product at www.philips.com/welcome.
General description
1 On/off button
2 Safety switch
3 Indicator lights
4 Motor unit
5 Release buttons
6 Blender bar with integrated blade unit
7 Upper part of charger
8Adapter
9 Lower part of charger
10 Chopper blade unit
11 Serrated chopper blade unit for crushing ice
12 Chopper coupling unit
13 Chopper bowl
14 Beaker lid
15Beaker
Important
Read this important information carefully before you
use the appliance and save it for future reference.
Danger
-- Never immerse the motor unit, the charger and the
adapter in water or any other liquid, nor rinse them
under the tap. Only use a moist cloth to clean the
motor unit and the charger.
Warning
-- Check if the voltage indicated on the adapter
corresponds to the local mains voltage before you
connect the appliance.
-- Do not use the appliance if the adapter, the cord,
the charger, the appliance itself or other parts are
damaged or have visible cracks.
-- If the adapter or charger is damaged, always replace
it with one of the original type in order to avoid a
hazard.
-- The adapter contains a transformer. Do not cut off
the adapter to replace it with another plug, as this
causes a hazardous situation.
-- This appliance can be used by persons with reduced
physical, sensory or mental capabilities or lack of
experience and knowledge if they have been given
supervision or instruction concerning use of the appliance
in a safe way and if they understand the hazards involved.
-- This appliance shall not be used by children. Keep the
appliance and its cord out of the reach of children.
-- Children shall not play with the appliance.
-- Do not touch the cutting edges of the blade units
under any conditions, especially when the appliance is
plugged in. The cutting edges are very sharp.
-- Always switch off the appliance before you attach or
detach accessories and before you clean it.
-- If one of the blade units gets stuck, switch off
the appliance before you remove the ingredients
that block the blade unit.
-- To avoid splashing, always immerse the blender bar in
the ingredients before you switch on the appliance,
especially when you process hot ingredients.
-- Be careful when you pour hot liquid into the beaker,
as hot liquid and steam may cause scalding.
Caution
-- Only use the adapter and the charger supplied.
-- Never use any accessories or parts from other
manufacturers or that Philips does not specifically
recommend. If you use such accessories or parts,
your guarantee becomes invalid.
-- Only use this appliance for its intended purpose as
shown in the user manual.
-- This appliance is intended for household use only.
-- Do not exceed the quantities and processing times
indicated in the table.
-- Do not let the appliance operate with any of
the accessories longer than 3 minutes without
interruption. Let the appliance cool down for
15 minutes before you continue processing​.
-- Clean the blade unit of the blender bar under the
tap.  Never immerse the blender bar in water.
-- After cleaning, let the blender bar dry. Store it either
horizontally or with the blade pointing upwards.
Make sure the blade unit is completely dry before
you store the blender bar.
Electromagnetic fields (EMF)
This Philips appliance complies with all applicable standards and regulations regarding
exposure to electromagnetic fields.
Ordering accessories
To buy accessories or spare parts, visit www.shop.philips.com/service or go to
your Philips dealer. You can also contact the Philips Consumer Care Centre in your
country (see the worldwide guarantee leaflet for contact details).
You can order a direct-driven mini chopper (under service code number 4203 035 83450)
from your Philips dealer or a Philips service centre as an extra accessory.
Recycling
--
This symbol on a product means that the product is covered by European
Directive 2012/19/EU. Inform yourself about the local separate collection system
for electrical and electronic products. Follow local rules and never dispose of the
product with normal household waste. Correct disposal of old products helps
prevent negative consequences for the environment and human health (Fig. 1).
Guarantee and support
If you need information or support, please visit www.philips.com/support or read
the separate worldwide guarantee leaflet.
Baby food recipe
-----
Ingredients
50g cooked potatoes
50g cooked chicken
50g cooked french beans
100ml milk
1Put all ingredients in the beaker.
2Press and hold the on/off button and let the blender operate for 5 seconds.
DANSK
Introduktion
Tillykke med dit køb og velkommen til Philips! For at få fuldt udbytte af den support,
Philips tilbyder, skal du registrere dit produkt på www.philips.com/welcome.
Generel beskrivelse
1On/off-knap
2Sikkerhedsafbryder
3Lysindikatorer
4Motorenhed
5Udløserknapper
6 Blenderstav med indbygget knivenhed
7 Øverste del af opladeren
8Adapter
9 Nederste del af opladeren
10 Knivenhed til hakker
11 Savtakket knivenhed til knusning af is
12 Koblingsenhed til hakker
13Hakkeskål
14 Låg til bæger
15Bæger
Vigtigt
Læs disse vigtige oplysninger omhyggeligt igennem, inden
apparatet tages i brug, og gem dem til eventuel senere brug.
Fare
-- Motorenheden, opladeren og adapteren må ikke
kommes ned i vand eller anden væske eller skylles
under vandhanen. Motorenheden og opladeren må
kun rengøres med en fugtig klud.
Advarsel
-- Kontrollér, om den angivne netspænding på adapteren
svarer til den lokale netspænding, før du slutter strøm
til opladeren.
-- Brug ikke apparatet, hvis adapter, ledning, oplader,
selve apparatet eller andre dele er beskadigede eller
har synlige revner.
-- Hvis adapteren eller opladeren beskadiges, må de kun
udskiftes med en original af samme type for at undgå
enhver risiko.
-- Adapteren indeholder en transformer. Adapteren må
ikke klippes af og udskiftes med et andet stik, da dette
kan være meget risikabelt.
-- Dette apparat kan bruges af personer med reducerede
fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende
erfaring og viden, hvis de er blevet instrueret i sikker
brug af apparatet og forstår de medfølgende risici.
-- Apparatet må ikke betjenes af børn. Hold apparatet
og ledningen uden for børns rækkevidde.
-- Lad ikke børn lege med apparatet.
-- Rør under ingen omstændigheder ved knivenhedernes
klinger, især ikke, når apparatet er sat i stikkontakten.
Knivbladenes ægge er meget skarpe.
-- Sluk altid for apparatet, inden du monterer eller
fjerner tilbehør, og inden rengøring .
-- Hvis en af knivenhederne sætter sig fast, skal du slukke
for apparatet, før du fjerner de ingredienser, der
blokerer knivenheden.
-- Du kan undgå sprøjt ved altid at holde blenderstaven
nede i ingredienserne, før du tænder for apparatet.
Det er især vigtigt, når du tilbereder varme ingredienser.
-- Vær forsigtig, når du hælder varm væske i bægeret,
da varm væske og damp kan forårsage skoldning.
Forsigtig
-- Brug kun den medfølgende adapter og oplader.
-- Brug aldrig tilbehør eller dele fra andre fabrikanter,
eller tilbehør/dele som ikke specifikt er anbefalet af
Philips, da reklamationsretten i så fald bortfalder.
-- Brug kun apparatet til det tilsigtede formål som vist
i brugervejledningen.
-- Dette apparat er kun beregnet til almindelig
husholdningsbrug.
-- De angivne mængder og tider i tabellen bør nøje
overholdes.
-- Undlad at lade apparatet køre med tilbehøret længere
end 3 minutter ad gangen uden pause. Lad apparatet
køle af i ca. 15 minutter, inden du fortsætter.
-- Rengør blenderstavens knivenhed under rindende
vand. Blenderstaven må aldrig kommes ned i vand.
-- Efter rengøring skal du lade blenderstaven tørre.
Opbevar den enten vandret eller på en sådan måde,
at kniven peger opad. Inden du opbevarer blenderstaven,
skal du sikre dig, at knivenheden er helt tør.
Elektromagnetiske felter (EMF)
Dette Philips-apparat overholder alle branchens gældende standarder og regler
angående eksponering for elektromagnetiske felter.
Bestilling af tilbehør
For at købe tilbehør eller reservedele kan du besøge www.shop.philips.com/service
eller gå til din Philips-forhandler. Du kan også kontakte det lokale Philips Kundecenter i dit
land (se folderen “World-Wide Guarantee” for at få kontaktoplysninger).
Du kan bestille en aksel-drevet minihakker (typenr. 4203 035 83450) hos din Philipsforhandler eller Philips Kundecenter som ekstratilbehør.
Genanvendelse
--
Dette symbol på et produkt betyder, at produktet er omfattet af EU-direktivet
2012/19/EU. Hold dig orienteret om systemet for særskilt indsamling af elektriske
og elektroniske produkter. Følg lokale regler, og bortskaf aldrig produktet sammen
med almindeligt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af udtjente produkter er
med til at forhindre negativ påvirkning af miljøet og menneskers helbred (fig. 1).
Reklamationsret og support
Hvis du har brug for hjælp eller support, bedes du besøge www.philips.com/
support eller læse i den separate folder “World-Wide Guarantee”.
Opskrift på babymad
-----
Ingredienser
50 g kogte kartofler
50 g kogt kylling
50 g kogte grønne bønner
100 ml mælk
1Kom alle ingredienserne i bægeret.
2Hold tænd/sluk-knappen nede, og lad blenderen køre i 5 sekunder.
DEUTSCH
Einführung
Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf und willkommen bei Philips! Um die
Unterstützung von Philips optimal nutzen zu können, registrieren Sie Ihr Produkt bitte
unter www.philips.com/welcome.
Allgemeine Beschreibung
1Ein-/Ausschalter
2Sicherheitsschalter
3Anzeigen
4Motoreinheit
5Entriegelungstasten
6 Pürierstab mit integrierter Messereinheit
7 Oberer Teil des Ladegeräts
8Ladegerät
9 Unterer Teil des Ladegeräts
10 Messereinheit des Zerkleinerers
11 Gezackte Messereinheit zum Zerkleinern von Eis
12 Verbindungseinheit für den Zerkleinerer
13Zerkleinerer-Behälter
14 Deckel für Becher
15Becher
Wichtig
Lesen Sie diese wichtigen Informationen vor dem
Gebrauch des Geräts aufmerksam durch, und bewahren
Sie sie für eine spätere Verwendung auf.
Gefahr
-- Tauchen Sie die Motoreinheit, das Ladegerät und den
Adapter nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
Spülen Sie sie auch nicht unter fließendem Wasser ab.
Verwenden Sie nur ein feuchtes Tuch zum Reinigen
der Motoreinheit und des Ladegeräts.
Warnung
-- Überprüfen Sie vor dem ersten Gebrauch, ob die
Spannungsangabe auf dem Adapter mit der örtlichen
Netzspannung übereinstimmt.
-- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn der Adapter, das
Netzkabel, das Ladegerät, das Gerät selbst oder andere
Teile beschädigt sind oder sichtbare Risse aufweisen.
-- Um Gefährdungen zu vermeiden, dürfen defekte
Adapter bzw. Ladegeräte nur durch OriginalErsatzteile ausgetauscht werden.
-- Der Adapter enthält einen Transformator. Ersetzen Sie
den Adapter keinesfalls durch einen anderen Stecker,
da dies möglicherweise den Benutzer gefährden kann.
-- Dieses Gerät kann von Personen mit verringerten
physischen, sensorischen oder psychischen Fähigkeiten
oder Mangel an Erfahrung und Kenntnis verwendet
werden, wenn sie bei der Verwendung beaufsichtigt
wurden oder Anweisung zum sicheren Gebrauch des
Geräts erhalten und die Gefahren verstanden haben.
-- Das Gerät darf nicht von Kindern verwendet werden.
Halten Sie das Gerät und das Netzkabel außerhalb
der Reichweite von Kindern.
-- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
-- Berühren Sie die Klingen der Messereinheit nicht,
besonders wenn das Gerät an das Stromnetz
angeschlossen ist. Die Klingen sind sehr scharf.
-- Schalten Sie das Gerät immer aus, bevor Sie Aufsätze
befestigen oder entfernen und bevor Sie das Gerät
reinigen.
-- Wenn die Messereinheit blockiert, schalten Sie das Gerät
aus, bevor Sie die blockierenden Zutaten entfernen.
-- Um Spritzer zu vermeiden, tauchen Sie den Pürierstab
immer in die Zutaten, bevor Sie das Gerät einschalten.
Dies gilt insbesondere bei der Verarbeitung heißer Zutaten.
-- Seien Sie vorsichtig, wenn Sie heiße Flüssigkeiten in
den Messbecher gießen, da heiße Flüssigkeiten und
Dampf Verbrühungen verursachen können.
Achtung
-- Verwenden Sie ausschließlich den mitgelieferten
Adapter und das Ladegerät.
-- Verwenden Sie keine Zubehörteile anderer Hersteller
oder solche, die von Philips nicht ausdrücklich
empfohlen werden. Falls Sie derartiges Zubehör
benutzen, erlischt die Garantie.
-- Verwenden Sie dieses Gerät nur für den vorgesehenen
Zweck wie in der Bedienungsanleitung angegeben.
-- Dieses Gerät ist nur für den Gebrauch im Haushalt
bestimmt.
-- Überschreiten Sie nicht die in der Tabelle aufgeführten
Mengen und Verarbeitungszeiten.
-- Verwenden Sie das Gerät mit keinem der
Zubehörteile länger als 3 Minuten ohne
Unterbrechung. Lassen Sie das Gerät 15 Minuten lang
abkühlen, bevor Sie fortfahren.
-- Reinigen Sie die Messereinheit des Pürierstabs unter
fließendem Wasser. Tauchen Sie den Pürierstab nicht
in Wasser.
-- Lassen Sie den Pürierstab nach der Reinigung
trocknen. Bewahren Sie das Gerät entweder
horizontal oder mit dem Messer nach oben auf.
Achten Sie darauf, dass die Messereinheit vollständig
trocken ist, bevor Sie den Pürierstab aufräumen.
Elektromagnetische Felder
Dieses Philips Gerät erfüllt sämtliche Normen und Regelungen bezüglich der
Exposition in elektromagnetischen Feldern.
Bestellen von Zubehör
Um Zubehörteile oder Ersatzteile zu kaufen, besuchen Sie www.shop.philips.com/
service, oder gehen Sie zu Ihrem Philips Händler. Sie können auch das Philips
Service-Center in Ihrem Land kontaktieren (die Kontaktdetails finden Sie in der
internationalen Garantieschrift).
Sie können (unter der Typennummer 4203 035 83450) bei Ihrem Philips Händler
oder einem Philips Service-Center einen direkt betriebenen Mini-Zerkleinerer als
zusätzliches Zubehörteil bestellen.
Recycling
--
Befindet sich dieses Symbol auf der Maschine, gilt für diese Maschine die Europäische
Richtlinie 2012/19/EU. Informieren Sie sich über die örtlichen Bestimmungen zur
getrennten Entsorgung von elektrischen und elektronischen Produkten. Befolgen
Sie die örtlichen Bestimmungen, und entsorgen Sie Ihre Maschine niemals über den
normalen Hausmüll. Durch die korrekte Entsorgung von Altgeräten werden Umwelt
und Menschen vor negativen Folgen geschützt (Abb. 1).
Garantie und Support
Für Unterstützung und weitere Informationen besuchen Sie die Philips Website unter
www.philips.com/support, oder lesen Sie die internationale Garantieschrift.
Rezept für Babynahrung
-----
Zutaten
50 g gekochte Kartoffeln
50 g gegartes Hühnchen
50 g gekochte junge Schnittbohnen
100 ml Milch
1Geben Sie alle Zutaten in den Becher.
2Halten Sie die Taste gedrückt, und lassen Sie den Mixer 5 Sekunden lang laufen.
ESPAÑOL
Introducción
Enhorabuena por la compra de este producto y bienvenido a Philips. Para sacar el
mayor partido de la asistencia que Philips le ofrece, registre su producto en
www.philips.com/welcome.
Descripción general
1 Botón de encendido/apagado
2 Interruptor de seguridad
3 Pilotos indicadores
4 Unidad motora
5 Botones de liberación
6 Brazo de la batidora con unidad de cuchillas integrada
7 Parte superior del cargador
8 Adaptador de corriente
9 Parte inferior del cargador
10 Unidad de cuchillas de la picadora
11 Unidad de cuchillas de la picadora con filo de sierra (para picar hielo)
12 Unidad de acoplamiento de la picadora
13 Recipiente de la picadora
14 Tapa del vaso
15Vaso
Importante
Antes de usar el aparato, lea atentamente esta
información importante y consérvela por si necesitara
consultarla en el futuro.
Peligro
-- No sumerja nunca la unidad motora, el cargador ni
el adaptador en agua u otros líquidos, ni los enjuague
bajo el grifo. Utilice únicamente un paño húmedo
para limpiar la unidad motora y el cargador.
Advertencia
-- Antes de enchufar el aparato, compruebe si el voltaje
indicado en el adaptador se corresponde con el
voltaje de red local.
-- No utilice el aparato si el adaptador, el cable,
el cargador, el propio aparato u otras piezas están
dañados o tienen grietas visibles.
-- Si el adaptador o el cargador están dañados,
sustitúyalos siempre por otros del modelo original
para evitar situaciones de peligro.
-- El adaptador incorpora un transformador. No corte
el adaptador para sustituirlo por otra clavija, ya que
podría provocar situaciones de peligro.
-- Este aparato puede ser usado por personas con su
capacidad física, psíquica o sensorial reducida y por
quienes no tengan los conocimientos y la experiencia
necesarios, si han sido supervisados o instruidos
acerca del uso del aparato de forma segura y siempre
que sepan los riesgos que conlleva su uso.
-- Este aparato no debe ser utilizado por los niños. Mantenga
el aparato y su cable fuera del alcance de los niños.
-- No permita que los niños jueguen con el aparato.
-- No toque los bordes de las cuchillas de las unidades de
cuchillas en ningún caso, sobre todo si el aparato está
enchufado. Los bordes de las cuchillas están muy afilados.
-- Apague siempre el aparato antes de conectar o
desconectar los accesorios, así como antes de limpiarlo.
-- Si una de las unidades de cuchillas se bloquea,
desenchufe el aparato antes de retirar los ingredientes
que están bloqueando la unidad de cuchillas en cuestión.
-- Para evitar salpicaduras, sumerja siempre el brazo de la
batidora en los ingredientes antes de encender el aparato,
especialmente cuando procese ingredientes calientes.
-- Tenga cuidado al verter líquidos calientes en el vaso, ya
que el líquido y el vapor pueden provocar quemaduras.
Precaución
-- Utilice únicamente el adaptador y el cargador
suministrados.
-- No utilice nunca accesorios o piezas de otros
fabricantes o que no hayan sido específicamente
recomendados por Philips. La garantía queda anulada
si utiliza tales piezas o accesorios.
-- Utilice este aparato solo para el uso al que está
destinado como se indica en el manual de usuario.
-- Este aparato es sólo para uso doméstico.
-- No supere las cantidades y los tiempos indicados
en la tabla.
-- No utilice el aparato con ninguno de los accesorios
durante más de 3 minutos sin interrupción. Deje que el
aparato se enfríe durante 15 minutos antes de continuar.
-- Limpie la unidad de cuchillas del brazo de la batidora bajo
el grifo. Nunca sumerja el brazo de la batidora en agua.
-- Después de la limpieza, deje que el brazo de la
batidora se seque. Guarde el aparato horizontalmente
o con las cuchillas hacia arriba. Asegúrese de que la
unidad de cuchillas esté completamente seca antes de
guardar el brazo de la batidora.
Campos electromagnéticos (CEM)
Este aparato de Philips cumple los estándares y las normativas aplicables sobre
exposición a campos electromagnéticos.
Solicitud de accesorios
Para comprar accesorios o piezas de repuesto, visite www.shop.philips.com/
service o acuda a su distribuidor de Philips. También puede ponerse en contacto con
el Servicio de Atención al Cliente de Philips en su país (consulte el folleto de garantía
mundial para encontrar los datos de contacto).
Puede solicitar una minipicadora (código 4203 035 83450) a su distribuidor Philips o
a un centro de servicio autorizado por Philips como accesorio extra.
Reciclaje
--
Este símbolo en un producto significa que el producto cumple con la directiva
europea 2012/19/UE. Infórmese acerca del sistema de reciclaje de productos
eléctricos y electrónicos en su localidad. Siga la normativa local y no deseche
el producto con la basura normal del hogar. La correcta eliminación de los
productos antiguos ayuda a evitar consecuencias negativas para el medio
ambiente y la salud humana (fig. 1).
Garantía y asistencia
Si necesita ayuda o más información, visite www.philips.com/support o lea el
folleto de garantía mundial independiente.
Receta de comida para bebés
-----
Ingredientes
50 g patatas cocinadas
50 g pollo cocinado
50 g judías verdes cocinadas
100 ml de leche
1Coloque todos los ingredientes en el vaso.
2Mantenga pulsado el botón de encendido/apagado y deje que la batidora
funcione durante 5 segundos.
SUOMI
Johdanto
Onnittelut ostoksestasi ja tervetuloa Philips-tuotteiden käyttäjäksi! Hyödynnä Philipsin
tuki ja rekisteröi tuotteesi osoitteessa www.philips.com/welcome.
Yleiskuvaus
1Virtapainike
2Turvakatkaisin
3Merkkivalot
4Runko
5Vapautuspainikkeet
6 Sauvaosa, jossa on integroitu teräyksikkö
7 Laturin yläosa
8Verkkolaite
9 Laturin alaosa
10Hienonnusosa
11 Sahalaitainen terä jään murskaamiseen
12 Teholeikkurin liitinkappale
13Leikkuukulho
14 Sekoituskannun kansi
15Sekoituskannu
Tärkeää
Lue nämä tärkeät tiedot huolellisesti ennen laitteen
ensimmäistä käyttökertaa ja säilytä ne vastaisen varalle.
Vaara
-- Älä upota runkoa, laturia tai verkkolaitetta veteen tai
muuhun nesteeseen äläkä huuhtele niitä vesihanan alla.
Puhdista runko ja laturi pyyhkimällä ne kostealla liinalla.
Varoitus
-- Tarkista, että verkkolaitteen jännitemerkintä vastaa
paikallista verkkojännitettä, ennen kuin yhdistät laitteen
sähköverkkoon.
-- Älä käytä laitetta, jos sen verkkolaite, virtajohto, laturi,
itse laite tai jokin muu osa on viallinen tai siinä on
näkyviä halkeamia.
-- Jos verkkolaite tai laturi on vaurioitunut,
vaihda vaaratilanteiden välttämiseksi tilalle aina
alkuperäisen tyyppinen laite.
-- Latauslaite sisältää jännitemuuntajan. Älä vaihda
latauslaitteen tilalle toisenlaista pistoketta, jotta et
aiheuta vaaratilannetta.
-- Laitetta voivat käyttää myös henkilöt, joiden fyysinen
tai henkinen toimintakyky on rajoittunut tai joilla ei
ole kokemusta tai tietoa laitteen käytöstä, jos heitä
on neuvottu laitteen turvallisesta käytöstä tai tarjolla
on turvallisen käytön edellyttämä valvonta ja jos he
ymmärtävät laitteeseen liittyvät vaarat.
-- Lapset eivät saa käyttää laitetta. Pidä laite ja sen
virtajohto poissa lasten ulottuvilta.
-- Lasten ei pidä leikkiä laitteella.
-- Älä koske missään olosuhteissa teräyksikön teriin
etenkään silloin, kun laitteen virtajohto on kytketty
pistorasiaan. Terät ovat erittäin terävät.
-- Katkaise laitteesta virta aina ennen kuin kiinnität siihen
lisäosia tai irrotat niitä ja ennen puhdistusta.
-- Jos jokin teräyksikkö juuttuu paikalleen, katkaise laitteesta
virta ennen kuin irrotat kiinni juuttuneet ainekset.
-- Vältä ainesten roiskuminen; upota sauvaosa aineksiin
ennen kuin käynnistät laitteen, varsinkin kun käsittelet
kuumia valmistusaineita.
-- Ole varovainen, kun kaadat kuumaa nestettä
sekoituskannuun, sillä kuuma neste ja höyry voivat
aiheuttaa palovammoja.
Varoitus
-- Käytä vain laitteen mukana toimitettua laturia ja
verkkolaitetta.
-- Älä koskaan käytä osia, jotka eivät ole Philipsin valmistamia
tai suosittelemia. Jos käytät tällaisia osia, takuu raukeaa.
-- Käytä tätä laitetta vain tarkoituksenmukaisesti
käyttöoppaassa esitetyllä tavalla.
-- Tämä laite on tarkoitettu vain kotitalouksien käyttöön.
-- Varo ylittämästä taulukossa annettuja määriä ja
valmistusaikoja.
-- Älä käytä laitetta ja lisäosia yli 3 minuuttia kerrallaan.
Anna laitteen jäähtyä noin 15 minuuttia, ennen kuin
jatkat käsittelyä.
-- Puhdista sauvaosan teräyksikkö juoksevalla vedellä.
Älä koskaan upota sauvaosaa veteen.
-- Anna sauvaosan kuivua puhdistuksen jälkeen.
Säilytä sitä joko vaaka-asennossa tai siten, että terä
osoittaa ylöspäin. Varmista, että teräyksikkö on täysin
kuiva, ennen kuin asetat sen säilytykseen.
Sähkömagneettiset kentät (EMF)
Tämä Philips-laite vastaa kaikkia sähkömagneettisia kenttiä (EMF) koskevia standardeja
ja säännöksiä.
Tarvikkeiden tilaaminen
Voit ostaa lisävarusteita ja varaosia osoitteessa www.shop.philips.com/service
tai Philips-jälleenmyyjältä. Voit myös ottaa yhteyden Philipsin kuluttajapalvelukeskukseen
(katso yhteystiedot kansainvälisestä takuulehtisestä).
Voit tilata lisäosaksi pienen suoravetoisen minileikkurin (numero 4203 035 83450)
Philips-jälleenmyyjältä tai Philipsin huoltoliikkeestä.
Kierrätys
--
Tämä kuvake osoittaa, että tuote kuuluu Euroopan parlamentin ja neuvoston
direktiivin 2012/19/EU soveltamisalaan. Ota selvää sähkölaitteille ja elektronisille
laitteille tarkoitetusta kierrätysjärjestelmästä alueellasi. Noudata paikallisia sääntöjä
äläkä hävitä tuotetta tavallisen talousjätteen mukana. Vanhojen tuotteiden
asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään ympäristölle ja ihmisille koituvia
haittavaikutuksia (Kuva 1).
Takuu ja tuki
Jos haluat tukea tai lisätietoja, käy Philipsin verkkosivuilla osoitteessa www.philips.com/
support tai lue erillinen kansainvälinen takuulehtinen.
Vauvanruokaresepti
-----
Aineet
50 g keitettyä perunaa
50 g keitettyä kanaa
50 g keitettyjä tarhapapuja
100 ml maitoa
1Laita kaikki ainekset sekoituskannuun.
2Pidä virtapainiketta painettuna ja käytä tehosekoitinta 5 sekunnin ajan.
FRANÇAIS
Introduction
Félicitations pour votre achat et bienvenue dans l’univers Philips ! Pour profiter
pleinement de l’assistance Philips, enregistrez votre produit sur le site à l’adresse
suivante : www.philips.com/welcome.
Description générale
1 Bouton marche/arrêt
2 Interrupteur de sécurité
3 Voyants lumineux
4 Bloc moteur
5 Boutons de déverrouillage
6 Mixeur plongeant avec ensemble lames intégré
7 Partie supérieure du chargeur
8Adaptateur
9 Partie inférieure du chargeur
10 Ensemble lames du hachoir
11 Ensemble lames dentelées du hachoir pour obtenir de la glace pilée
12 Unité d’assemblage du hachoir
13 Bol du hachoir
14 Couvercle du bol
15Bol
Important
Lisez attentivement ces informations importantes avant
d’utiliser l’appareil et conservez-les pour un usage ultérieur.
Danger
-- Ne plongez jamais le bloc moteur, le chargeur et
l’adaptateur dans l’eau, ni dans d’autres liquides et ne
les rincez pas. Nettoyez le bloc moteur et le chargeur
avec un chiffon humide.
Avertissement
-- Avant de brancher l’appareil, vérifiez que la tension
indiquée sur l’adaptateur secteur correspond à la
tension du secteur.
-- N’utilisez jamais l’appareil si l’adaptateur, le cordon,
le chargeur, l’appareil ou d’autres pièces sont
endommagé(e)s ou présentent des fissures visibles.
-- Si l’adaptateur ou le chargeur est endommagé,
remplacez-le toujours par un adaptateur/chargeur de
même type pour éviter tout accident.
-- L’adaptateur contient un transformateur. Pour éviter
tout accident, n’essayez pas de remplacer la fiche de
l’adaptateur secteur.
-- Cet appareil peut être utilisé par des personnes dont les
capacités physiques, sensorielles ou intellectuelles sont
réduites ou des personnes manquant d’expérience et
de connaissances, à condition que ces personnes soient
sous surveillance ou qu’elles aient reçu des instructions
quant à l’utilisation sécurisée de l’appareil et qu’elles aient
pris connaissance des dangers encourus.
-- L’utilisation de cet appareil est strictement interdite
aux enfants. Tenez l’appareil et son cordon hors de
portée des enfants.
-- Les enfants ne doivent pas jouer avec l’appareil.
-- Ne touchez en aucun cas les lames des ensembles
lames, surtout lorsque l’appareil est branché, car elles
sont très coupantes.
-- Éteignez toujours l’appareil avant d’attacher ou de
détacher des accessoires et avant de le nettoyer.
-- Si l’un des ensembles lames se bloque, éteignez
l’appareil avant de retirer les ingrédients à l’origine
du blocage.
-- Pour éviter les éclaboussures, immergez toujours
le mixeur plongeant dans les ingrédients avant
d’allumer l’appareil, surtout lorsque vous préparez des
ingrédients chauds.
-- Faites attention lorsque vous versez un liquide chaud
dans le bol car le liquide chaud et la vapeur peuvent
occasionner des brûlures.
Attention
-- Utilisez exclusivement l’adaptateur et le chargeur fournis.
-- N’utilisez jamais d’accessoires, ni de pièces d’autres
fabricants ou qui n’ont pas été spécifiquement
recommandés par Philips. Votre garantie ne sera pas
valable en cas d’utilisation de tels accessoires ou pièces.
-- N’utilisez pas cet appareil à d’autres fins que celles
pour lesquelles il a été conçu (voir le mode d’emploi).
-- Cet appareil est destiné à un usage domestique
uniquement.
-- Ne dépassez pas les quantités et les temps de
préparation indiqués dans le tableau.
-- N’utilisez pas l’appareil avec des accessoires pendant
plus de 3 minutes sans interruption. Laissez l’appareil
refroidir pendant 15 minutes avant de poursuivre.
-- Nettoyez l’ensemble lames du mixeur plongeant sous
le robinet. Ne plongez jamais le mixeur plongeant
dans l’eau.
-- Après le nettoyage, laissez le mixeur plongeant sécher.
Rangez-le horizontalement ou avec la lame orientée
vers le haut. Assurez-vous que l’ensemble lames est
complètement sec avant de ranger le mixeur plongeant.
Champs électromagnétiques (CEM)
Cet appareil Philips est conforme à toutes les normes et à tous les règlements
applicables relatifs à l’exposition aux champs électromagnétiques.
Commande d’accessoires
Pour acheter des accessoires ou des pièces de rechange, visitez le site Web
www.shop.philips.com/service ou rendez-vous chez votre revendeur Philips.
Vous pouvez également contacter le Service Consommateurs Philips de votre pays
(voir le dépliant de garantie internationale pour les coordonnées).
Vous pouvez commander le mini-hachoir (code n° 4203 035 83450) en tant
qu’accessoire supplémentaire auprès de votre revendeur Philips ou auprès d’un
Centre Service Agréé Philips.
Recyclage
--
La présence de ce symbole sur un produit indique que ce dernier est conforme
à la directive européenne 2012/19/UE. Renseignez-vous sur les dispositions
en vigueur dans votre région concernant la collecte séparée des appareils
électriques et électroniques. Respectez les réglementations locales et ne jetez
pas le produit avec les ordures ménagères ordinaires. La mise au rebut correcte
d’anciens produits permet de préserver l’environnement et la santé (fig. 1).
Garantie et assistance
Si vous avez besoin d’une assistance ou d’informations supplémentaires,
consultez le site Web www.philips.com/support ou lisez le dépliant séparé
sur la garantie internationale.
Recette pour bébés
-----
Ingrédients
50 g de pommes de terre cuites
50 g de poulet cuit
50 g de haricots verts cuits
100 ml de lait
1Placez tous les ingrédients dans le bol.
2Maintenez enfoncé le bouton marche/arrêt et faites fonctionner le blender
pendant 5 secondes.
ITALIANO
Introduzione
Congratulazioni per l’acquisto e benvenuti in Philips! Per trarre il massimo vantaggio
dall’assistenza Philips, registrate il vostro prodotto su www.philips.com/welcome
Descrizione generale
1 Pulsante on/off
2 Interruttore di sicurezza
3 Spie di segnalazione
4 Gruppo motore
5 Pulsanti di sgancio
6 Barra del frullatore con lame integrate
7 Parte superiore del caricabatterie
8Adattatore
9 Parte inferiore del caricabatterie
10 Gruppo lame del tritatutto
11 Unità lame fisse per tritare il ghiaccio
12 Unità di aggancio del tritatutto
13 Recipiente del tritatutto
14 Coperchio bicchiere
15Bicchiere
Importante
Prima di utilizzare l’apparecchio, leggete attentamente
queste informazioni importanti e conservatele per
eventuali riferimenti futuri.
Pericolo
-- Non immergete né risciacquate sotto l’acqua o altri
liquidi il gruppo motore, il caricabatterie e l’adattatore.
Per pulire il gruppo motore e il caricabatterie,
utilizzate esclusivamente un panno umido.
Avviso
-- Prima di collegare l’apparecchio, verificate che la
tensione riportata sull’adattatore corrisponda alla
tensione disponibile.
-- Non usate l’apparecchio nel caso in cui l’adattatore,
il cavo di alimentazione, il caricabatterie, l’apparecchio
stesso o altri componenti risultassero danneggiati.
-- Nel caso in cui l’adattatore o il caricabatterie siano
danneggiati, sostituiteli esclusivamente con ricambi
originali, al fine di evitare situazioni pericolose.
-- L’adattatore contiene un trasformatore. Non tagliate
l’adattatore per sostituirlo con un’altra spina onde
evitare situazioni pericolose.
-- Questo apparecchio può essere usato da persone
con capacità mentali, fisiche o sensoriali ridotte, prive
di esperienza o conoscenze adatte a condizione che
tali persone abbiano ricevuto assistenza o formazione
per utilizzare l’apparecchio in maniera sicura e
capiscano i potenziali pericoli associati a tale uso.
-- L’apparecchio non deve essere usato dai bambini.
Tenete l’apparecchio e il suo cavo di alimentazione
fuori dalla portata dei bambini.
-- Evitate che i bambini giochino con l’apparecchio.
-- Non toccate mai i bordi delle lame, soprattutto
quando l’apparecchio è collegato alla presa di
corrente. Le lame sono estremamente taglienti.
-- Spegnete sempre l’apparecchio prima di montare o
smontare gli accessori e prima di pulire l’apparecchio.
-- Nel caso in cui uno dei gruppi lame rimanga
incastrato, spegnete l’apparecchio, quindi togliete gli
ingredienti che bloccano le lame.
-- Per evitare schizzi, immergete sempre la barra
del frullatore negli ingredienti prima di accendere
l’apparecchio, soprattutto quando frullate ingredienti caldi.
-- Prestate attenzione quando versate liquidi caldi nel
bicchiere, poiché i liquidi caldi o il vapore potrebbero
causare ustioni.
Attenzione
-- Utilizzate esclusivamente l’adattatore e il caricatore in
dotazione.
-- Non usate mai accessori o parti di altri produttori o
non specificatamente consigliati da Philips. Nel caso in
cui utilizziate detti accessori o parti, la garanzia decade.
-- Utilizzate questo apparecchio per lo scopo previsto
come indicato nel manuale dell’utente.
-- Questo apparecchio è destinato esclusivamente a uso
domestico.
-- Non superate le dosi massime e i tempi di
lavorazione indicati nella tabella.
-- Non usate l’apparecchio con uno degli accessori per
più di 3 minuti senza interruzioni. Prima di continuare,
lasciate raffreddare l’apparecchio per 15 minuti.
-- Pulite il gruppo lame del frullatore sotto l’acqua corrente.
Non immergete mai la barra del frullatore in acqua.
-- Dopo la pulizia, lasciate che la barra del frullatore si
asciughi. Riponetela in posizione orizzontale o con
le lame rivolte verso l’alto. Controllate che il gruppo
lame sia completamente asciutto, prima di riporre la
barra del frullatore.
Campi elettromagnetici (EMF)
Questo apparecchio Philips è conforme a tutti gli standard e alle norme relativi
all’esposizione ai campi elettromagnetici.
Ordinazione degli accessori
Per acquistare accessori o parti di ricambio, visitate il sito www.shop.philips.com/
service oppure recatevi presso il vostro rivenditore Philips. Potete contattare anche
il centro assistenza Philips del vostro paese (per i dettagli di contatto, consultate
l’opuscolo della garanzia internazionale).
Potete ordinare il mini tritatutto (con il numero di codice 4203 035 83450)
come accessorio aggiuntivo direttamente presso il vostro rivenditore Philips o in un
centro assistenza Philips.
Riciclaggio
--
Questo simbolo indica che il prodotto è conforme alla Direttiva Europea
2012/19/EU. Informatevi sulle normative locali relative alla raccolta differenziata
dei prodotti elettrici ed elettronici ed attenetevi a quest’ultime. Non smaltite mai
questi prodotti con gli altri rifiuti domestici. Lo smaltimento corretto dei vostri
prodotti usati contribuisce a prevenire potenziali effetti negativi sull’ambiente e
sulla salute (fig. 1).
Garanzia e assistenza
Per assistenza o informazioni, visitate il sito Web all’indirizzo www.philips.com/
support oppure leggete l’opuscolo della garanzia internazionale.
Ricetta per la pappa dei bimbi
-----
Ingredienti
50 g di patate cotte
50 g di pollo cotto
50 g di fagiolini cotti
100 ml di latte
1Inserite tutti gli ingredienti nel bicchiere.
2Tenete premuto il pulsante on/off e lasciate l’apparecchio in funzione per
5 secondi.
NEDERLANDS
Introductie
Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Als u volledig wilt profiteren
van de ondersteuning die Philips biedt, registreer uw product dan op
www.philips.com/welcome.
Algemene beschrijving
1Aan/uitknop
2Veiligheidsschakelaar
3Indicatielampjes
4Motorunit
5Ontgrendelknoppen
6 Mixstaaf met geïntegreerde mesunit
7 Bovenste deel van oplader
8Adapter
9 Onderste deel van oplader
10 Mesunit hakmolen
11 Getande mesunit voor hakmolen om ijs te vermalen
12 Koppelunit hakmolen
13Hakmolenkom
14 Deksel beker
15Beker
Belangrijk
Lees deze belangrijke informatie zorgvuldig door voordat
u het apparaat gaat gebruiken. Bewaar dit document om
het indien nodig later te kunnen raadplegen.
Gevaar
-- Dompel de motorunit, de oplader en de adapter nooit
in water of een andere vloeistof en spoel ze ook niet
onder de kraan af. Gebruik alleen een vochtige doek
om de motorunit en de oplader schoon te maken.
Waarschuwing
-- Controleer of het voltage dat wordt aangegeven
op de adapter overeenkomt met de plaatselijke
netspanning voordat u het apparaat aansluit.
-- Gebruik het apparaat niet indien de adapter,
het snoer, de oplader, het apparaat zelf of een ander
onderdeel beschadigd is of zichtbare barsten heeft.
-- Indien de adapter of de oplader beschadigd is,
vervang deze dan altijd door een exemplaar van het
oorspronkelijke type om gevaar te voorkomen.
-- De adapter bevat een transformator. Knip de adapter
niet af om deze te vervangen door een andere
stekker, aangezien dit een gevaarlijke situatie oplevert.
-- Dit apparaat kan worden gebruikt door personen
met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke
capaciteiten of weinig ervaring en kennis, mits zij
toezicht of instructie hebben ontvangen aangaande
veilig gebruik van het apparaat, en zij de gevaren van
het gebruik begrijpen.
-- Dit apparaat mag niet worden gebruikt door
kinderen. Houd het apparaat en het netsnoer buiten
bereik van kinderen.
-- Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
-- Raak de snijkanten van de mesunits onder geen
beding aan, vooral niet wanneer de stekker in het
stopcontact zit. De snijkanten zijn erg scherp.
-- Schakel het apparaat altijd uit voordat u accessoires
bevestigt of verwijdert en voordat u het apparaat gaat
schoonmaken.
-- Als een van de mesunits vastloopt, schakel het
apparaat dan uit voordat u de ingrediënten verwijdert
die de mesunit blokkeren.
-- Dompel de mixstaaf altijd onder in de ingrediënten voor
u het apparaat inschakelt om spatten te voorkomen,
vooral wanneer u hete ingrediënten verwerkt.
-- Wees voorzichtig wanneer u hete vloeistof in
de beker giet. Hete vloeistof en stoom kunnen
brandwonden veroorzaken.
Let op
-- Gebruik uitsluitend de bijgeleverde adapter en oplader.
-- Gebruik geen accessoires of onderdelen van andere
fabrikanten of die niet specifiek door Philips worden
aanbevolen. Als u dergelijke accessoires of onderdelen
gebruikt, vervalt de garantie.
-- Gebruik dit apparaat alleen voor het beoogde
doeleinde zoals beschreven in de gebruiksaanwijzing.
-- Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk
gebruik.
-- Overschrijd de hoeveelheden en bewerkingstijden
aangegeven in de tabel niet.
-- Gebruik het apparaat met de accessoires niet langer
dan 3 minuten zonder onderbrekingen. Laat het
apparaat 15 minuten afkoelen voordat u verdergaat.
-- Spoel de mesunit van de mixstaaf schoon onder de
kraan. Dompel de mixstaaf nooit in water.
-- Laat de mixstaaf na het schoonmaken aan de lucht
drogen. Berg de mixstaaf horizontaal op of met het
mes naar boven gericht. Zorg ervoor dat de mesunit
volledig droog is voordat u de mixstaaf opbergt.
Elektromagnetische velden (EMV)
Dit Philips-apparaat voldoet aan alle toepasbare richtlijnen en voorschriften met
betrekking tot blootstelling aan elektromagnetische velden.
Accessoires bestellen
Ga naar www.shop.philips.com/service om accessoires en reserveonderdelen
te kopen of ga naar uw Philips-dealer. U kunt ook contact opnemen met het Philips
Consumer Care Centre in uw land (zie het ‘worldwide guarantee’-vouwblad voor
contactgegevens).
U kunt een rechtstreeks aangedreven minihakmolen als extra accessoire bestellen bij uw
Philips-dealer of bij een Philips-servicecentrum (onder codenummer 4203 035 83450).
Recycling
--
Dit symbool op een product betekent dat het product voldoet aan EU-richtlijn
2012/19/EG. Win inlichtingen in over de gescheiden inzameling van afval van
elektrische en elektronische producten. Volg de lokale regels en gooi het product
nooit weg bij het gewone huishoudelijke afval. Door u op de juiste manier van
oude producten te ontdoen, voorkomt u negatieve gevolgen voor het milieu en
de volksgezondheid (fig. 1).
Garantie en ondersteuning
Als u informatie of ondersteuning nodig hebt, ga dan naar www.philips.com/
support of lees het ‘worldwide guarantee’-vouwblad.
Recept voor babyvoeding
-----
Ingrediënten
50 g gekookte aardappelen
50 g gekookte kip
50 g gekookte sperziebonen
100 ml melk
1Doe alle ingrediënten in de beker.
2Houd de aan/uitknop ingedrukt en laat de blender 5 seconden werken.
NORSK
Innledning
Gratulerer med kjøpet og velkommen til Philips! Du får best mulig nytte av støtten
som Philips tilbyr, hvis du registrerer produktet ditt på www.philips.com/welcome.
Generell beskrivelse
1Av/på-knapp
2Sikkerhetsbryter
3Indikatorlamper
4Motorenhet
5Utløserknapper
6 Stavmikser med integrert knivenhet
7 Øvre del av lader
8Adapter
9 Nedre del av lader
10 Knivenhet for hakker
11 Taggete knivenhet for hakker til å knuse is
12 Koblingsenhet for hakker
13Bolle
14 Lokk til beger
15Beger
Viktig
Les denne viktige informasjonen nøye før du bruker
apparatet, og ta vare på den for senere referanse.
Fare
-- Motorenheten, laderen eller adapteren må aldri
senkes ned i vann eller annen væske eller skylles
under springen. Bruk kun en fuktig klut for å rengjøre
motorenheten og laderen.
Advarsel
-- Før du kobler til apparatet, må du kontrollere at
spenningen som er angitt på adapteren, stemmer
overens med nettspenningen.
-- Apparatet må ikke brukes hvis adapteren, ledningen,
laderen, apparatet selv eller andre deler er skadet
eller har synlige sprekker.
-- Hvis adapteren eller laderen er skadet, må du alltid
bytte den ut med samme type som originalen for
å unngå at det oppstår farlige situasjoner.
-- Adapteren inneholder en omformer. Ikke klipp av
adapteren for å erstatte den med et annet støpsel.
Dette kan føre til farlige situasjoner.
-- Dette apparatet kan brukes av personer med nedsatt
sanseevne eller fysisk eller psykisk funksjonsevne, eller
personer med manglende erfaring eller kunnskap,
dersom de får instruksjoner om sikker bruk av
apparatet eller tilsyn som sikrer sikker bruk, og hvis
de er klar over risikoen.
-- Barn får ikke bruke apparatet. Oppbevar apparatet
og ledningen utilgjengelig for barn.
-- Barn skal ikke leke med apparatet.
-- Du må ikke under noen omstendighet berøre de
skarpe sidene på knivene, spesielt hvis apparatet er
koblet til strømnettet. Knivbladene er svært skarpe.
-- Slå alltid av apparatet før du fester eller fjerner
tilbehør, og før du rengjør det .
-- Hvis en av knivenhetene setter seg fast, må du slå av
apparatet før du fjerner ingrediensene som hindrer
knivenheten fra å gå rundt.
-- For å unngå sprut må du plassere stavmikseren i
ingrediensene før du slår på apparatet, særlig ved
behandling av varme ingredienser.
-- Vær forsiktig når du heller varm væske i begeret,
da varm væske og damp kan forårsake brannskader.
Forsiktig
-- Bruk bare adapteren og laderen som følger med.
-- Ikke bruk tilbehør eller deler fra andre produsenter,
eller deler som Philips ikke spesifikt anbefaler. Hvis du
bruker denne typen tilbehør eller deler, fører det til at
garantien blir ugyldig.
-- Bruk bare dette apparatet til beregnet formål som vist
i brukerhåndboken.
-- Dette apparatet skal kun brukes i husholdningen.
-- Ikke overskrid maksimumsmengdene og
tilberedningstidene som er angitt i tabellen.
-- Ikke bruk apparatet med tilbehør i over tre
minutter uten avbrudd. La apparatet kjøle seg ned i
15 minutter før du fortsetter.
-- Rengjør knivenheten til stavmikseren under rennende
vann. Senk aldri stavmikseren ned i vann.
-- La stavmikseren tørke etter rengjøring. Plasser den
vannrett eller slik at kniven peker oppover. Kontroller at
knivenheten er helt tørr før du setter bort stavmikseren.
Elektromagnetiske felt (EMF)
Dette Philips­apparatet overholder alle aktuelle standarder og forskrifter for
eksponering for elektromagnetiske felt.
Bestille tilbehør
Hvis du vil kjøpe tilbehør eller reservedeler, kan du gå til www.shop.philips.com/
service eller gå til en Philips-forhandler. Du kan også ta kontakt med Philips’
forbrukerstøtte i landet der du bor (se i garantiheftet for kontaktinformasjon).
Du kan bestille en direktedrevet minihakker (med servicekodenummer 4203 035 83450)
fra din Philips-forhandler eller et Philips-servicesenter som ekstra tilbehør.
Resirkulering
--
Dette symbolet på et produkt betyr at produktet omfattes av EU-direktiv
2012/19/EU. Gjør deg kjent med lokale innsamlingsordninger for elektriske
og elektroniske produkter. Følg lokale bestemmelser, og kast aldri produktet
med vanlig husholdningsavfall. Riktig deponering av gamle produkter bidrar til å
forhindre negative konsekvenser for helse og miljø (fig. 1).
Garanti og støtte
Hvis du trenger kundestøtte eller informasjon, kan du gå til www.philips.com/
support eller lese i garantiheftet.
Babymatoppskrift
-----
Ingredienser
50 g kokte poteter
50 g kokt kylling
50 g kokte franske bønner
100 ml melk
1Ha alle ingrediensene i begeret.
2Trykk på av/på-knappen og hold den inne, og la hurtigmikseren kjøre i 5 sekunder.
PORTUGUÊS
Introdução
Parabéns pela sua compra e bem-vindo à Philips! Para tirar todo o partido da assistência
fornecida pela Philips, registe o seu produto em www.philips.com/welcome.
Descrição geral
1 Botão ligar/desligar
2 Interruptor de segurança
3 Luzes indicadoras
4Motor
5 Botões de libertação
6 Varinha com lâminas integrada
7 Parte superior do carregador
8Transformador
9 Parte inferior do carregador
10 Lâminas picadoras
11 Lâminas de corte serrilhadas para quebrar gelo
12 Encaixe da picadora
13 Taça para picar
14 Tampa do copo
15Copo
Importante
Leia cuidadosamente estas informações importantes
antes de utilizar o aparelho e guarde-as para uma
eventual consulta futura.
Perigo
-- Nunca mergulhe o motor, o carregador e o
adaptador em água ou em qualquer outro líquido,
nem os enxagúe em água corrente. Utilize apenas um
pano húmido para limpar o motor e o carregador.
Aviso
-- Verifique se a voltagem indicada no adaptador
corresponde à voltagem eléctrica local antes de ligar
o aparelho.
-- Não utilize o aparelho se o adaptador, o cabo, o
carregador, o próprio aparelho ou outras peças
estiverem danificados ou apresentarem fendas visíveis.
-- Se o adaptador ou o carregador estiverem
danificados, substitua-os sempre por uma peça de
origem para evitar situações de perigo.
-- O adaptador contém um transformador. Não corte
o adaptador para o substituir por outro, porque isso
poderá dar origem a situações de perigo.
-- Este aparelho pode ser utilizado por pessoas com
capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas,
ou com falta de experiência e conhecimento, caso
sejam supervisionadas ou lhes tenham sido dadas
instruções relativas à utilização segura do aparelho e
se compreenderem os perigos envolvidos.
-- Este aparelho não pode ser utilizado por crianças.
Mantenha o aparelho e o seu cabo fora do alcance
de crianças.
-- As crianças não podem brincar com o aparelho.
-- Não toque nos rebordos das lâminas em quaisquer
circunstâncias, especialmente quando a ficha do
aparelho está ligada. Os rebordos são muito afiados.
-- Desligue sempre o aparelho antes de encaixar ou
desencaixar acessórios e antes de o limpar .
-- Se uma das lâminas ficar presa, desligue o aparelho
antes de retirar os ingredientes que bloquearam a
lâmina.
-- Para evitar salpicos, imerja sempre o pé da
varinha nos ingredientes antes de ligar o aparelho,
especialmente quando processa ingredientes quentes.
-- Tenha cuidado ao verter líquidos quentes para o
copo, visto que os líquidos quentes e o vapor podem
causar queimaduras.
Cuidado
-- Utilize apenas o adaptador e o carregador fornecidos.
-- Nunca utilize quaisquer acessórios ou peças de outros
fabricantes ou que a Philips não tenha especificamente
recomendado. Se utilizar tais acessórios ou peças,
a garantia será considerada inválida.
-- Utilize este aparelho apenas para o fim a que se
destina, conforme indicado no manual do utilizador.
-- Este aparelho destina-se apenas a uso doméstico.
-- Não exceda as quantidades e os tempos de
preparação indicados na tabela.
-- Não utilize o aparelho com qualquer um dos
acessórios durante mais do que 3 minutos
ininterruptamente. Deixe o aparelho arrefecer durante
15 minutos antes de prosseguir com o processamento.
-- Limpe as lâminas da varinha em água corrente.
Nunca coloque a varinha em água.
-- Depois da limpeza, deixe o pé da varinha secar.
Guarde-o na horizontal ou com a lâmina voltada
para cima. Certifique-se de que as lâminas estão
completamente secas antes de guardar a varinha.
Campos electromagnéticos (CEM)
Este aparelho Philips cumpre todas as normas e regulamentos aplicáveis relativos à
exposição a campos electromagnéticos.
Encomendar acessórios
Para comprar acessórios ou peças sobressalentes, visite www.shop.philips.com/
service ou vá ao seu revendedor Philips. Também pode contactar o Centro de
Apoio ao Cliente da Philips no seu país (consulte os detalhes de contacto no folheto
da garantia mundial).
Pode encomendar uma mini-picadora (com o número de serviço 4203 035 83450)
como acessório extra junto do seu representante Philips ou de um centro de
assistência Philips.
Reciclagem
--
Este símbolo num produto significa que o produto está abrangido pela Directiva
Europeia 2012/19/UE. Informe-se sobre o sistema de recolha selectiva local para
produtos eléctricos e electrónicos. Cumpra as regras locais e nunca coloque o
produto nos resíduos domésticos comuns. A eliminação correcta de produtos
usados ajuda a evitar consequências nocivas para o meio ambiente e para a
saúde pública (fig. 1).
Garantia e assistência
Se precisar de informações ou assistência, visite www.philips.com/support ou leia
o folheto da garantia mundial em separado.
Receita de comida para bebé
-----
Ingredientes
50 g de batatas cozidas
50 g de frango cozido
50 g de vagens cozidas
100 ml de leite
1Coloque todos os ingredientes no copo.
2Mantenha premido o botão ligar/desligar e deixe a varinha funcionar durante
5 segundos.
SVENSKA
Introduktion
Grattis till inköpet och välkommen till Philips! För att dra maximal nytta av den support
som Philips erbjuder kan du registrera din produkt på www.philips.com/welcome.
Allmän beskrivning
1På/av-knapp
2Säkerhetsbrytare
3Indikatorlampor
4Motorenhet
5Frigöringsknappar
6 Mixerstav med integrerad knivenhet
7 Laddarens övre del
8Adapter
9 Laddarens nedre del
10 Knivenhet för hackare
11 Sågtandad knivenhet för att krossa is
12 Kopplingsenhet för hackare
13 Skål för hackare
14 Lock till bägare
15Bägare
Viktigt
Läs den här viktiga informationen noggrant innan du
använder apparaten och spara sedan häftet för framtida bruk.
Fara
-- Sänk aldrig ned motorenheten, laddaren eller
adaptern i vatten eller någon annan vätska. Skölj dem
inte heller under kranen. Använd endast en fuktig
trasa när du ska rengöra motorenheten och laddaren.
Varning
-- Kontrollera att den nätspänning som anges på
adaptern motsvarar den lokala nätspänningen innan
du ansluter apparaten.
-- Använd inte apparaten om adaptern, nätsladden,
laddaren, själva apparaten eller andra delar är skadade
eller har synliga sprickor.
-- Ersätt alltid en skadad adapter eller laddare med en
originalprodukt för att undvika fara.
-- Adaptern innehåller en transformator. Byt inte ut
adaptern mot någon annan typ av kontakt, eftersom
fara då kan uppstå.
-- Den här apparaten kan användas av personer med
olika funktionshinder, eller som inte har kunskap om
hur apparaten används, så länge de övervakas och får
instruktioner angående säker användning och förstår
riskerna som medföljer.
-- Apparaten får inte användas av barn. Håll apparaten
och sladden utom räckhåll för barn.
-- Barn ska inte leka med apparaten.
-- Vidrör inte knivenheternas eggar under några
omständigheter, särskilt inte när apparaten är ansluten
till elnätet. Eggarna är mycket vassa.
-- Stäng alltid av apparaten innan du ansluter eller
kopplar från tillbehör och innan du rengör den.
-- Om någon av knivenheterna fastnar stänger du av
apparaten innan du tar bort ingredienserna som
blockerar knivenheten.
-- För att undvika stänk bör du alltid sänka ned mixerstaven
i behållaren med ingredienser innan du slår på apparaten,
särskilt när du arbetar med heta ingredienser.
-- Var försiktig när du häller varm vätska i bägaren,
eftersom varm vätska och ånga kan orsaka brännskador.
Försiktighet
-- Använd endast den medföljande adaptern och laddaren.
-- Använd aldrig tillbehör eller delar från andra
tillverkare om inte Philips särskilt har rekommenderat
dem. Om du använder sådana tillbehör eller delar
gäller inte garantin.
-- Använd apparaten endast till det avsedda ändamålet,
som framgår i användarhandboken.
-- Apparaten är endast avsedd för hushållsbruk.
-- Överskrid inte mängderna och tillredningstiderna som
anges i tabellen.
-- Använd inte apparaten med något av tillbehören
längre än 3 minuter utan avbrott. Låt apparaten svalna
i 15 minuter innan du fortsätter tillredningen.
-- Rengör knivenheten till mixerstaven under kranen.
Sänk aldrig ned mixerstaven i vatten.
-- Efter rengöring låter du mixerstaven torka. Förvara
den antingen horisontellt eller med knivbladen uppåt.
Se till att knivenheten är helt torr innan du lägger
undan mixerstaven.
Elektromagnetiska fält (EMF)
Den här Philips-produkten uppfyller alla tillämpliga standarder och regler gällande
exponering av elektromagnetiska fält.
Beställa tillbehör
Om du vill köpa tillbehör eller reservdelar kan du gå till www.shop.philips.com/
service eller en Philips-återförsäljare. Du kan även kontakta Philips kundtjänst i ditt
land (kontaktinformation finns i garantibroschyren).
Du kan beställa en direktdriven minihackare (med servicekodnummer 4203 035 83450)
från din Philips-återförsäljare eller från ett av Philips serviceombud som ett extra tillbehör.
Återvinning
--
Den här symbolen innebär att produkten omfattas av EU-direktivet 2012/19/
EU. Ta reda på var närmaste återvinningsstation för elektriska och elektroniska
produkter finns. Följ de lokala bestämmelserna och släng aldrig produkten
bland normalt hushållsavfall. Korrekt kassering av gamla produkter bidrar till att
förhindra negativ påverkan på miljö och hälsa (Bild 1).
Garanti och support
Om du behöver information eller support kan du gå till www.philips.com/
support eller läsa garantibroschyren.
Barnmatsrecept
-----
Ingredienser
50 g kokt potatis
50 g kokt kyckling
50 g kokta franska bönor
100 ml mjölk
1Lägg alla ingredienser i bägaren.
2Håll in på/av-knappen och kör mixern i 5 sekunder.
TÜRKÇE
Giriş
Ürünümüzü satın aldığınız için teşekkür ederiz. Philips’e hoş geldiniz! Philips’in sunduğu
destekten faydalanabilmek için lütfen ürününüzü şu adresten kaydedin: www.philips.com/
welcome.
Genel açıklamalar
1 Açma/kapama düğmesi
2 Koruma anahtarı
3 Gösterge ışıkları
4 Motor ünitesi
5 Ayırma düğmeleri
6 Entegre bıçak üniteli blender çubuğu
7 Şarj cihazının üst kısmı
8Adaptör
9 Şarj cihazının alt kısmı
10 Doğrayıcı bıçak ünitesi
11 Buz parçalamak için oluklu bıçak ünitesi
12 Kesici bağlantı ünitesi
13 Doğrayıcı haznesi
14 Ölçek kapağı
15Ölçek
Önemli
Cihazı kullanmadan önce bu önemli bilgileri dikkatlice
okuyun ve gelecekte başvurmak üzere saklayın.
Tehlike
-- Motor ünitesini, şarj cihazını ve adaptörü asla
suya veya başka bir sıvıya batırmayın ve musluk
altında durulamayın. Motor ünitesini ve şarj cihazını
temizlemek için yalnızca nemli bir bez kullanın.
Uyarı
-- Cihazı kullanmadan önce, adaptörün üzerinde
belirtilen gerilimin ülkenizdeki gerilimle uygunluğunu
kontrol edin.
-- Adaptör, kablo, şarj cihazı, cihazın kendisi veya diğer
parçalar hasarlıysa ya da görünür çatlaklar varsa cihazı
kullanmayın.
-- Adaptör veya şarj cihazı hasarlıysa tehlikeye yol
açmamak için mutlaka orijinal model ile değiştirin.
-- Adaptörde bir transformatör bulunmaktadır. Tehlikeli
bir duruma sebep olabileceğinden, adaptörü başka bir
fişle değiştirmek için kesmeyin.
-- Bu cihazın fiziksel, motor ya da zihinsel becerileri
gelişmemiş veya bilgi ve tecrübe açısından eksik kişiler
tarafından kullanımı sadece bu kişilerin nezaretinden
sorumlu kişilerin bulunması veya bu kişilere güvenli
kullanım talimatlarının sağlanması ve olası tehlikelerin
anlatılması durumunda mümkündür.
-- Bu cihaz, çocuklar tarafından kullanılmamalıdır.
Cihazı ve kablosunu çocukların ulaşabilecekleri
yerlerden uzak tutun.
-- Çocuklar cihazla oynamamalıdır.
-- Özellikle cihazın fişi prize takılıyken bıçak ünitelerinin
kesici kenarlarına hiçbir durumda dokunmayın.
Kesici kenarlar son derece keskindir.
-- Aksesuar takıp çıkarmadan ve cihazı temizlemeden
önce mutlaka cihazı kapatın .
-- Bıçak ünitelerinden biri sıkışırsa bıçak ünitesini tıkayan
malzemeleri çıkarmadan önce cihazı kapatın.
-- Özellikle sıcak malzemelerle çalışırken sıçramayı
önlemek için cihazı çalıştırmadan önce daima
malzemelerin içine blender çubuğunu sokun.
-- Ölçeğe sıcak bir sıvı dökerken dikkatli olun; sıcak sıvı
ve buhar yanmaya neden olabilir.
Dikkat
-- Sadece verilen adaptör ve şarj cihazını kullanın.
-- Başka firmalarca üretilmiş olan veya Philips’in özellikle
önermediği aksesuar ve parçaları kesinlikle kullanmayın.
Bu gibi parçaları kullandığınız takdirde garantiniz
geçersiz sayılacaktır.
-- Bu cihazı yalnızca kullanım amacına uygun olarak,
kullanım kılavuzunda gösterildiği gibi kullanın.
-- Bu cihaz sadece evde kullanım için tasarlanmıştır.
-- Tabloda belirtilen miktarları ve işlem sürelerini aşmayın.
-- Cihazı aksesuarlarıyla birlikte kesintisiz olarak
3 dakikadan fazla kullanmayın. İşlemeye devam etmeden
önce 15 dakika boyunca cihazın soğumasını bekleyin.
-- Blender çubuğunun bıçak ünitesini musluk suyu altında
temizleyin. Blender çubuğunu asla suya batırmayın.
-- Temizleme işleminden sonra blender çubuğunun
kurumasını bekleyin. Bu parçayı yatay olarak veya
bıçak kısmı yukarı bakacak şekilde saklayın. Blender
çubuğunu saklamadan önce bıçak ünitesinin tamamen
kuru olduğundan emin olun.
Elektromanyetik alanlar (EMF)
Bu Philips cihazı, elektromanyetik alanlara maruz kalmaya ilişkin geçerli tüm
standartlara ve düzenlemelere uygundur.
Aksesuarların sipariş edilmesi
Aksesuar veya yedek parça satın almak için www.shop.philips.com/service
adresini ziyaret edin ya da Philips bayinize gidin. Aynı zamanda ülkenizdeki Philips
Müşteri Hizmet Merkezi ile iletişim kurabilirsiniz (iletişim bilgileri için dünya çapında
garanti kitapçığına başvurun).
Philips bayiinden ya da Philips servis merkezinden ekstra aksesuar olarak doğrudan
tahrikli mini parçalayıcı (4203 035 83450 servis kod numarası ile) sipariş edebilirsiniz.
Geri dönüşüm
--
Ürünlerin üzerindeki bu simge, ürünün Avrupa Yönergesi 2012/19/EU kapsamında
olduğu anlamına gelir. Elektrikli ve elektronik ürünlerin ayrı toplanmasıyla ilgili yerel
sistem hakkında bilgi edinin. Yerel kurallara uyun, ürünü asla normal ev atıklarıyla
birlikte atmayın. Eski ürünlerin doğru şekilde atılması, çevreyi ve insan sağlığını
olumsuz etkileyecek sonuçların önlenmesine yardımcı olur (Şek. 1).
Garanti ve destek
Bilgi veya desteğe ihtiyaç duyarsanız, lütfen www.philips.com/support adresini
ziyaret edin veya dünya çapında garanti kitapçığını okuyun.
Bebek maması tarifi
-----
Malzemeler
50 g pişmiş patates
50 g pişmiş tavuk
50g pişmiş taze fasulye
100 ml süt
1Tüm malzemeleri ölçeğe koyun.
2Açma/kapama düğmesini basılı tutun ve blenderın 5 saniye çalışmasına izin verin.
1
2
7
3
4
2
4
5
9
12
14
1
11
13
2
15
4
1
2
1
2
15 min.
1
3
8
5
6
10
1
2
15 min.
5
3
1
2
3
MAX.
100-200 g
30 sec
100-400 ml
60 sec
100-500 ml
60 sec
100-1000 ml
60 sec
2x2x2 cm
Download PDF

advertising