Philips | HR1962/90 | Philips Avance Collection Kartoffelstampferzubehör HR1965/90 Bedienungsanleitung

HR1965, HR1964, HR1963, HR1962, HR1961
HR1961
MAX.
HR1962
250 ml
70-90 sec.
120 sec.
4x
250 ml
4x
70-90 sec.
120 sec.
750 g
180 sec.
750 g
120 sec.
2 kg
40-60 sec.
HR1963
Environment
Do not throw away this product with the
normal household waste at the end of its
life, but hand it in at an official collection
point for recycling. By doing this, you help
to preserve the environment.
Miljø
Ikke kast dette produktet som vanlig
husholdningsavfall når det ikke kan brukes
lenger. Lever det på en gjenvinningsstasjon.
Ved å gjøre dette hjelper du til med å ta
vare på miljøet.
Çevre
Kullanım ömrü sonunda bu ürünü normal
ev atıklarınızla birlikte atmayın. Bunun
yerine, geri dönüşüm için resmi toplama
noktalara teslim edin. Böylece çevrenin
korunmasına yardımcı olursunuz.
Ochrona środowiska
Zużytego produktu nie należy
wyrzucać wraz z normalnymi odpadami
gospodarstwa domowego — należy oddać
go do punktu zbiórki surowców wtórnych
w celu utylizacji. Stosowanie się do tego
zalecenia pomaga w ochronie środowiska.
Навколишнє середовище
Не викидайте цей виріб разом зі
звичайними побутовими відходами,
а здавайте його в офіційний пункт
прийому для повторної переробки.
Таким чином Ви допоможете захистити
довкілля.
Meio ambiente
Não deite fora este produto com o lixo
doméstico normal no final da sua vida
útil. Entregue-o num ponto de recolha
oficial para reciclagem. Ao fazê-lo, ajuda a
preservar o ambiente.
Môi trường
Không vứt bỏ sản phẩm này cùng với rác
thải gia đình thông thường khi ngừng sử
dụng sản phẩm, mà hãy đem sản phẩm đến
điểm thu giữ chính thức để tái chế. Làm
như vậy sẽ giúp bảo vệ môi trường
Tutela dell’ambiente
Per contribuire alla tutela dell’ambiente,
non smaltite questo prodotto insieme ai
normali rifiuti domestici, ma consegnatelo a
un centro di raccolta autorizzato.
Protecţia mediului
Nu aruncaţi acest produs împreună cu
gunoiul menajer la sfârşitul duratei de
funcţionare, ci duceţi-l la un punct de
colectare autorizat pentru reciclare. În
acest fel, veţi ajuta la protejarea mediului
înconjurător.
環境保護
本產品使用壽命結束時,請勿將其與一
般家庭廢棄物一併丟棄。請將它送至
政府指定的回收站,此舉能為環保盡
一份心力。
Umwelt
Werfen Sie das Produkt am Ende seiner
Lebensdauer nicht in den normalen
Hausmüll, sondern bringen Sie es zum
Recycling zu einer offiziellen Sammelstelle.
Auf diese Weise tragen Sie zum
Umweltschutz bei.
Қоршаған орта
Қызмет мерзімі аяқталғанда бұл
өнімді әдеттегі қоқыспен бірге
қоқысқа лақтырмаңыз, оның орнына
ресми жинау орнына тапсырыңыз.
Осылайша, сіз қоршаған ортаны
сақтауға көмектесесіз.
Защита окружающей среды
После окончания срока службы не
выбрасывайте этот прибор вместе
с бытовыми отходами. Передайте
его в специализированный пункт для
дальнейшей утилизации. Этим вы
поможете защитить окружающую среду.
Περιβάλλον
Στο τέλος της ζωής του προϊόντος μην
το πετάξετε μαζί με τα συνηθισμένα
απορρίμματα του σπιτιού σας, αλλά
παραδώστε το σε ένα επίσημο σημείο
συλλογής για ανακύκλωση. Με αυτόν τον
τρόπο, θα βοηθήσετε στην προστασία
του περιβάλλοντος.
환경
수명이 다 된 제품은 일반 가정용 쓰
레기와 함께 버리지 마시고 지정된 재
활용 수거 장소에 버리십시오. 이런 방
법으로 환경 보호에 동참하실 수 있
습니다.
Životné prostredie
Výrobok na konci jeho životnosti
neodhadzujte spolu s bežným komunálnym
odpadom, ale kvôli recyklácii ho odovzdajte
na mieste oficiálneho zberu. Pomôžete tak
chrániť životné prostredie.
Aplinka
Susidėvėjusio gaminio nemeskite su
įprastomis buitinėmis atliekomis, o
nuneškite jį į oficialų surinkimo punktą
perdirbti. Taip prisidėsite prie aplinkosaugos.
Okolje
Izdelka po izteku življenjske dobe ne
odvrzite z običajnimi gospodinjskimi
odpadki, temveč ga odložite na uradnem
zbirnem mestu za recikliranje. Tako boste
pripomogli k ohranitvi okolja.
Опазване на околната среда
След края на експлоатационния срок
на този продукт не го изхвърляйте
заедно с нормалните битови отпадъци,
а го предайте в официален пункт за
събиране, където да бъде рециклиран.
По този начин ще помогнете за
опазването на околната среда.
Životní prostředí
Až výrobek doslouží, nevyhazujte jej
do běžného komunálního odpadu, ale
odevzdejte jej do sběrny určené pro
recyklaci. Pomůžete tím chránit životní
prostředí.
Miljøhensyn
Dette produkt må ikke smides ud sammen
med det almindelige husholdningsaffald, når
det på et tidspunkt kasseres. Aflever det i
stedet på en kommunal genbrugsstation. På
den måde er du med til at beskytte miljøet.
MAX.
100 g
Compact
120 g (max)
20 g
50-100 g (max)
100 g
XL
5 x 1 sec.
5 sec.
5 sec.
15 sec.
20 sec.
200 g
5 x 1 sec.
200 g
5 sec.
200 g
10 sec.
30 g
10 sec.
200 g
15 sec.
200 g
30 sec.
100 g
20 sec.
80 g
30 sec.
8x
5-7 sec.
Medio ambiente
Al final de su vida útil, no tire el producto
junto con la basura normal del hogar.
Llévelo a un punto de recogida oficial para
su reciclado. De esta manera, ayudará a
conservar el medio ambiente.
Keskkond
Toote kasutusea lõppedes ärge visake seda
tavalise olmeprügi hulka, vaid viige see
ringlussevõtuks ametlikku kogumispunkti.
Nii toimides aitate keskkonda säästa.
Ympäristöasiaa
Älä hävitä vanhoja laitteita tavallisen
talousjätteen mukana, vaan toimita ne
valtuutettuun kierrätyspisteeseen. Näin
autat vähentämään ympäristölle aiheutuvia
haittavaikutuksia.
Environnement
Lorsqu’il ne fonctionnera plus, ne jetez pas
ce produit avec les ordures ménagères,
mais déposez-le à un endroit assigné à
cet effet, où il pourra être recyclé. Vous
contribuerez ainsi à la protection de
l’environnement.
Zaštita okoliša
Ovaj proizvod nemojte odlagati s
uobičajenim otpadom iz kućanstva
nakon što mu istekne rok trajanja, nego
ga odnesite u predviđeno odlagalište na
recikliranje. Time ćete pridonijeti očuvanju
okoliša.
Környezetvédelem
A feleslegessé vált termék nem normál
háztartási hulladékként, hanem szelektív
hulladékként kezelendő. Kérjük, hivatalos
újrahasznosító gyűjtőhelyen adja le, így
hozzájárul a környezet védelméhez.
Lingkungan
Jangan membuang produk ini bersama
limbah rumah tangga biasa jika sudah tidak
bisa dipakai lagi, tetapi serahkan ke tempat
pengumpulan barang bekas yang resmi
untuk didaur ulang. Dengan melakukan
ini, Anda turut membantu melestarikan
lingkungan.
Vide
Pēc produkta kalpošanas laika beigām
neizmetiet to kopā ar sadzīves atkritumiem,
bet nododiet to oficiālā savākšanas punktā
pārstrādei. Tādā veidā jūs palīdzēsit saudzēt
apkārtējo vidi.
Alam sekitar
Jangan buang produk ini dengan sisa rumah
yang biasa pada akhir hayatnya, tetapi
bawanya ke pusat pungutan rasmi untuk
dikitar semula. Dengan berbuat sedemikian,
anda membantu memelihara alam sekitar.
Milieu
Gooi dit product aan het einde van de
levensduur niet weg met het normale
huisvuil, maar lever het in op een door
de overheid aangewezen inzamelpunt
om het te laten recyclen. Op die manier
levert u een bijdrage aan een schonere
leefomgeving.
HR1964
HR1965
www.philips.com/support
Zaštita okoline
Ovaj proizvod nemojte da odlažete u
kućni otpad na kraju radnog veka, već ga
predajte na zvaničnom mestu prikupljanja
za reciklažu. Tako ćete doprineti zaštiti
okoline.
Miljön
Kasta inte den här produkten i
hushållssoporna när den är förbrukad.
Lämna in den för återvinning vid en allmän
återvinningsstation, så hjälper du till att
skydda miljön.
สิ่งแวดลอม
เมื่อหมดอายุการใชงานแลว หามทิ้งผลิตภัณฑนี้
รวมกับขยะในครัวเรือนทั่วไป ควรนำ�ไปยังจุด
ที่รวบรวมขยะประเภทนี้เพื่อการรีไซเคิล การ
ทำ�เชนนี้ คุณจะชวยรักษาสภาพแวดลอมได
Specifications are subject to change without notice.
©2014 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.
Document order number: 4203.064.6189.2
HR196x_4203_064_6189_2_LEAFLET_A6_A3.indd 1
100% recycled paper
100% papier recyclé
18-07-14 11:19
HR1961
1
HR1963
2
1
3
HR1964
2
3
2
1
2
3
1
1
4
4
5
2
1
HR1962
1
HR1964
2
3
1
XL
Compact
XL
Compact
HR1965
2
3
1
2
3
2
1
4
5
6
4
5
2
6
4
5
20 min.
40-60 sec.
1
HR196x_4203_064_6189_2_LEAFLET_A6_A3.indd 2
18-07-14 11:19
Download PDF

advertising