Philips | HR2642/40 | Philips Avance Collection Stabmixer HR1640/00 Important Information Manual

-- Nel caso in cui il cavo di alimentazione fosse
danneggiato, dovrà essere sostituito presso i centri
autorizzati Philips, i rivenditori specializzati oppure
da personale debitamente qualificato, per evitare
situazioni pericolose.
Attenzione
-- Spegnere l’apparecchio e disconnetterlo
dall’alimentazione prima di sostituire gli accessori o di
toccare le parti che si muovono durante l’uso.
-- Spegnete l’apparecchio e scollegatelo
dall’alimentazione principale prima di montarlo,
smontarlo, riporlo o pulirlo. Fate lo stesso se lasciate
l’apparecchio incustodito.
-- Non usate mai accessori o parti di altri produttori o
non specificatamente consigliati da Philips. Nel caso
in cui utilizziate detti accessori o parti, la garanzia
decade.
-- Questo apparecchio è destinato esclusivamente a uso
domestico.
-- Tenete il gruppo motore lontano da calore, fuoco,
umidità e sporcizia.
-- Non superate le dosi massime e i tempi di
lavorazione indicati nella tabella.
-- Non usate l’apparecchio con uno degli accessori per
più di 3 minuti senza interruzioni. Prima di continuare,
lasciate raffreddare l’apparecchio per 15 minuti.
-- Livello di rumorosità: Lc = 85 dB(A).
Campi elettromagnetici (EMF)
Questo apparecchio Philips è conforme a tutti gli standard e alle norme relativi
all’esposizione ai campi elettromagnetici.
Interruttore di innesco
Questo apparecchio è dotato di un interruttore di innesco.
-- Più premete l’interruttore, maggiore sarà la velocità di lavorazione: velocità bassa
(1), velocità media (2), velocità elevata (3) (fig. 1).
Ordinazione degli accessori
Per acquistare accessori o parti di ricambio, visitate il sito www.shop.philips.com/
service oppure recatevi presso il vostro rivenditore Philips. Potete contattare anche
il centro assistenza Philips del vostro paese (per i dettagli di contatto, consultate
l’opuscolo della garanzia internazionale).
------
Tutela dell’ambiente
Questo simbolo indica che il prodotto non può essere smaltito con i normali
rifiuti domestici (2012/19/UE). (fig. 2).
Ci sono due situazioni in cui potete restituire gratuitamente il prodotto vecchio
a un rivenditore:
Quando acquistate un prodotto nuovo, potete restituire un prodotto simile al
rivenditore.
Se non acquistate un prodotto nuovo, potete restituire prodotti con dimensioni
inferiori a 25 cm (lunghezza, altezza e larghezza) ai rivenditori con superficie
dedicata alla vendita di prodotti elettrici ed elettronici superiore ai 400 m2.
In tutti gli altri casi, attenetevi alle normative di raccolta differenziata dei prodotti
elettrici ed elettronici in vigore nel vostro paese: un corretto smaltimento
consente di evitare conseguenze negative per l’ambiente e per la salute.
Garanzia e assistenza
Per assistenza o informazioni, visitate il sito Web all’indirizzo www.philips.com/
support oppure leggete l’opuscolo della garanzia internazionale.
--
------
Elektromagnetische velden (EMV)
Dit Philips-apparaat voldoet aan alle toepasbare richtlijnen en voorschriften met
betrekking tot blootstelling aan elektromagnetische velden.
Veerknop
Dit apparaat is voorzien van een veerknop.
-- Hoe dieper u de knop indrukt, hoe hoger de verwerkingssnelheid wordt: lage
snelheid (1), normale snelheid (2), hoge snelheid (3) (fig. 1).
Accessoires bestellen
Ga naar www.shop.philips.com/service om accessoires en reserveonderdelen
te kopen of ga naar uw Philips-dealer. U kunt ook contact opnemen met het Philips
Consumer Care Centre in uw land (zie het ‘worldwide guarantee’-vouwblad voor
contactgegevens).
---
NEDERLANDS
Introductie
Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Als u volledig wilt profiteren van
de ondersteuning die Philips biedt, registreer uw product dan op www.philips.com/
welcome.
Belangrijk
Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door
voordat u het apparaat gaat gebruiken. Bewaar de
gebruiksaanwijzing om deze indien nodig te kunnen
raadplegen.
Gevaar
-- Dompel de motorunit nooit in water of een andere
vloeistof en spoel deze ook niet onder de kraan af.
Gebruik alleen een vochtige doek om de motorunit
schoon te maken.
Waarschuwing
-- Controleer of het voltage dat wordt aangegeven
op het apparaat, overeenkomt met de plaatselijke
netspanning voordat u het apparaat aansluit.
-- Gebruik het apparaat niet indien de stekker, het snoer
of andere onderdelen beschadigd zijn.
-- Dit apparaat kan worden gebruikt door personen
met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke
capaciteiten of weinig ervaring en kennis, mits zij
toezicht of instructie hebben ontvangen aangaande
veilig gebruik van het apparaat, en zij de gevaren van
het gebruik begrijpen.
-- Dit apparaat mag niet worden gebruikt door
kinderen. Houd het apparaat en het netsnoer buiten
bereik van kinderen.
-- Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
-- Raak de snijkanten van de mesunits niet aan, vooral
niet wanneer de stekker in het stopcontact zit. De
snijkanten zijn erg scherp.
-- Gebruik de mesunit van de hakmolen nooit zonder
de hakmolenkom.
-- Gebruik het apparaat nooit om harde ingrediënten
zoals ijsblokjes te verwerken.
-- Zorg dat u spatten voorkomt wanneer u hete
ingrediënten verwerkt (max. 80 °C).
-- Geen van de accessoires is geschikt voor gebruik in
de magnetron.
-- Als een van de mesunits vastloopt, haal dan de
stekker uit het stopcontact voordat u de ingrediënten
verwijdert die de mesunit blokkeren.
-- Indien het netsnoer beschadigd is, moet u het
laten vervangen door Philips, een door Philips
geautoriseerd servicecentrum of personen met
vergelijkbare kwalificaties om gevaar te voorkomen.
Let op
-- Schakel het apparaat uit en haal de stekker uit het
stopcontact voor u accessoires verwisselt of in de
buurt komt van onderdelen die tijdens gebruik
bewegen.
-- Schakel het apparaat uit en haal de stekker uit het
stopcontact voordat u het apparaat in elkaar zet, uit
Recyclen
Dit symbool betekent dat dit product niet bij het gewone huishoudelijke afval
mag worden weggegooid (2012/19/EU). (fig. 2)
Volg de geldende regels in uw land voor de gescheiden inzameling van
elektrische en elektronische producten. Als u correct verwijdert, voorkomt u
negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid.
Garantie en ondersteuning
Als u informatie of ondersteuning nodig hebt, ga dan naar www.philips.com/
support of lees het ‘worldwide guarantee’-vouwblad.
Recept
Pannenkoekvulling
Dit recept kan worden bereid met de XL-hakmolen. De XL-hakmolen wordt niet
als standaardaccessoire bij alle modellen van deze collectie geleverd, maar is los te
bestellen als extra accessoire. Zie hoofdstuk ‘Accessoires bestellen’.
Ingrediënten
-- 120 g honing
-- 110 g gedroogde pruimen
1Zet de honing en de pruimen enkele uren in de koelkast bij een temperatuur
van 3 °C.
2Plaats de mesunit van de XL-hakmolen in de XL-hakmolenkom.
3Doe de gedroogde pruimen in de kom van de XL-hakmolen en giet er honing
overheen.
4Plaats de kom met de pruimen één uur in de koelkast bij een temperatuur van
3 °C.
5Zet het deksel van de XL-hakmolen op de kom en bevestig vervolgens de
motorunit aan de kom.
6Druk de veerknop zo ver mogelijk in voor de hoogste snelheid en laat de
hakmolen 5 seconden werken bij deze snelheid.
Ricetta
Farcitura per pancake
Questa ricetta può essere preparata con il tritatutto XL. Questo accessorio non
è fornito come accessorio standard, ma può essere ordinato come accessorio
aggiuntivo. Consultate il capitolo “Ordinazione degli accessori”.
Ingredienti
-- 120 g di miele
-- 110 g di prugne secche
1Mettete il miele e le prugne nel frigorifero per alcune ore alla temperatura di
3 °C.
2Mettete la lama del tritatutto XL nel recipiente del tritatutto XL.
3Mettete le prugne nel recipiente del tritatutto XL e versatevi sopra il miele.
4Mettete il recipiente con le prugne in frigo per 1 ora alla temperatura di 3 °C.
5Posizionate il coperchio del tritatutto XL sul recipiente e serrate il gruppo
motore sul recipiente.
6Premete tutto l’interruttore di innesco fino al raggiungimento della velocità
massima e utilizzate il tritatutto a questa velocità per 5 secondi.
elkaar haalt, opbergt of schoonmaakt en als u het
apparaat onbeheerd achterlaat.
Gebruik geen accessoires of onderdelen van andere
fabrikanten of die niet specifiek door Philips worden
aanbevolen. Als u dergelijke accessoires of onderdelen
gebruikt, vervalt de garantie.
Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk
gebruik.
Houd de motorunit uit de buurt van hitte, vuur, vocht
en vuil.
Overschrijd de hoeveelheden en bewerkingstijden
aangegeven in de tabel niet.
Gebruik het apparaat met de accessoires niet langer
dan 3 minuten zonder onderbrekingen. Laat het
apparaat 15 minuten afkoelen voordat u verdergaat.
Geluidsniveau: Lc = 85 dB(A)
NORSK
Innledning
Gratulerer med kjøpet og velkommen til Philips! Du får best mulig nytte av støtten
som Philips tilbyr, hvis du registrerer produktet ditt på www.philips.com/welcome.
Viktig
Les denne brukerveiledningen nøye før du bruker
apparatet, og ta vare på den for senere referanse.
Fare
-- Motorenheten må aldri senkes ned i vann eller annen
væske eller skylles under springen. Bruk bare en fuktig
klut til å rengjøre motorenheten.
Advarsel
-- Før du kobler til apparatet, må du kontrollere at
spenningen som er angitt på apparatet, stemmer
overens med nettspenningen.
-- Apparatet må ikke brukes hvis det er skade på
støpselet, ledningen eller andre deler.
-- Dette apparatet kan brukes av personer med nedsatt
sanseevne eller fysisk eller psykisk funksjonsevne, eller
personer med manglende erfaring eller kunnskap,
dersom de får instruksjoner om sikker bruk av
apparatet eller tilsyn som sikrer sikker bruk, og hvis de
er klar over risikoen.
-- Barn får ikke bruke apparatet. Oppbevar apparatet og
ledningen utilgjengelig for barn.
-- Barn skal ikke leke med apparatet.
-- Unngå å berøre de skarpe sidene på knivene, spesielt
hvis apparatet er koblet til strømnettet. Knivbladene
er svært skarpe.
-- Ikke bruk hakkerknivenheten uten bollen.
-- Ikke bruk apparatet til tilberedning av harde
ingredienser, for eksempel isbiter.
-- Vær forsiktig for å unngå sprut når du behandler
varme ingredienser (maks. 80 °C / 175 °F).
-- Tilbehøret er ikke egnet for bruk i mikrobølgeovn.
-- Hvis en av knivenhetene setter seg fast, må du koble
fra apparatet før du fjerner ingrediensene som hindrer
knivenheten i å gå rundt.
-- Hvis ledningen er ødelagt, må den alltid skiftes ut av
Philips, et servicesenter som er godkjent av Philips,
eller lignende kvalifisert personell, slik at man unngår
farlige situasjoner.
Forsiktig
-- Slå av apparatet og koble fra strømforsyningen før du
endrer tilbehør eller nærmer deg deler som rører på
seg under bruk.
-- Slå av apparatet, og koble det fra strømnettet før du
setter det sammen, tar det fra hverandre, oppbevarer
eller rengjør det og hvis du lar det stå uten tilsyn.
-- Ikke bruk tilbehør eller deler fra andre produsenter,
eller deler som Philips ikke spesifikt anbefaler. Hvis du
bruker denne typen tilbehør eller deler, fører det til at
garantien blir ugyldig.
-- Dette apparatet skal kun brukes i husholdningen.
-- Hold motorenheten unna varme, ild, fuktighet og smuss.
-- Ikke overskrid maksimumsmengdene og
tilberedningstidene som er angitt i tabellen.
-- Ikke bruk apparatet med tilbehøret mer enn
tre minutter uten avbrudd. La apparatet kjøle seg ned
i 15 minutter før du fortsetter.
-- Støynivå: Lc = 85 dB(A)
Elektromagnetiske felt (EMF)
Dette Philips­apparatet overholder alle aktuelle standarder og forskrifter for
eksponering for elektromagnetiske felt.
Utløserknapp
Dette apparatet er utstyrt med en utløserbryter.
-- Jo dypere du trykker, desto høyere blir behandlingshastigheten: lav hastighet (1),
middels hastighet (2), høy hastighet (3) (fig. 1).
Bestille tilbehør
Hvis du vil kjøpe tilbehør eller reservedeler, kan du gå til www.shop.philips.com/
service eller gå til en Philips-forhandler. Du kan også ta kontakt med Philips’
forbrukerstøtte i landet der du bor (se i garantiheftet for kontaktinformasjon).
---
Resirkulering
Dette symbolet betyr at dette produktet ikke må avhendes i vanlig
husholdningsavfall (2012/19/EU). (fig. 2)
Følg nasjonale regler for egen innsamling av elektriske og elektroniske produkter.
Hvis du kaster produktet på riktig måte, bidrar du til å forhindre negative
konsekvenser for helse og miljø.
Garanti og støtte
Hvis du trenger kundestøtte eller informasjon, kan du gå til www.philips.com/
support eller lese i garantiheftet.
Oppskrift
Pannekakefyll
Denne oppskriften kan tilberedes med den ekstra store hakkeren. Den ekstra store
hakkeren følger ikke med denne serien som et standard tilbehør, men den kan
bestilles som ekstra tilbehør. Se kapittelet Bestille tilbehør.
Ingredienser
-- 120 g honning
-- 110 g svisker
1Sett honningen og sviskene til oppbevaring i kjøleskapet på 3 °C.
2Sett knivenheten for den ekstra store hakkeren i bollen.
3Legg sviskene i bollen til den ekstra store hakkeren, og hell honning over dem.
4Sett bollen med sviskene i kjøleskapet i én time på 3 °C.
5Sett på lokket på bollen til den ekstra store hakkeren, og fest motorenheten
på bollen.
6Trykk utløserknappen så langt det går for å nå maksimal hastighet, og la
hakkeren kjøre i 5 sekunder i denne hastigheten.
PORTUGUÊS
Introdução
Parabéns pela sua compra e seja bem-vindo à Philips! Para tirar todo o partido
da assistência fornecida pela Philips, registe o seu produto em www.philips.com/
welcome.
Importante
Leia cuidadosamente este manual do utilizador antes
de utilizar o aparelho e guarde-o para uma eventual
consulta futura.
Perigo
-- Nunca mergulhe o motor em água ou qualquer outro
líquido, nem enxagúe à torneira. Utilize apenas um
pano húmido para limpar o motor.
Aviso
-- Verifique se a voltagem indicada no aparelho
corresponde à voltagem eléctrica local antes de o ligar.
-- Não utilize o aparelho se a ficha, o fio de alimentação
ou outras peças estiverem danificados.
-- Este aparelho pode ser utilizado por pessoas com
capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas,
ou com falta de experiência e conhecimento, caso
sejam supervisionadas ou lhes tenham sido dadas
instruções relativas à utilização segura do aparelho e
se compreenderem os perigos envolvidos.
-- Este aparelho não pode ser utilizado por crianças.
Mantenha o aparelho e o seu cabo fora do alcance
de crianças.
-- As crianças não podem brincar com o aparelho.
-- Não toque nos rebordos das lâminas, especialmente
quando a ficha do aparelho está ligada. Os rebordos
são muito afiados.
-- Nunca utilize as lâminas da picadora sem a taça da
picadora.
-- Nunca processe ingredientes duros, como cubos de
gelo, com o aparelho.
-- Tenha cuidado para evitar salpicos durante o
processamento de ingredientes quentes (máx. 80 °C).
-- Nenhum dos acessórios é adequado para utilização
no microondas.
-- Se uma das lâminas ficar encravada, desligue a ficha
do aparelho antes de retirar os ingredientes que
bloquearam a lâmina.
-- Se o fio estiver danificado, deve ser sempre
substituído pela Philips, por um centro de assistência
autorizado da Philips ou por pessoal devidamente
qualificado para se evitarem situações de perigo.
Cuidado
-- Desligue o aparelho e desconecte-o da fonte de
alimentação antes de mudar os acessórios ou alcançar
peças que se movem durante a utilização.
-- Desligue o aparelho e retire a ficha da tomada antes
de o montar, desmontar, arrumar ou limpar, e se
deixar o aparelho sem supervisão.
-- Nunca utilize quaisquer acessórios ou peças
de outros fabricantes ou que a Philips não
tenha especificamente recomendado. Se utilizar tais
acessórios ou peças, a garantia será considerada
inválida.
-- Este aparelho destina-se apenas a uso doméstico.
-- Mantenha o motor afastado de calor, fogo, humidade
e sujidade.
-- Não exceda as quantidades e os tempos de
preparação indicados na tabela.
-- Não utilize o aparelho com qualquer um dos
acessórios durante mais do que 3 minutos
ininterruptamente. Deixe o aparelho arrefecer
durante 15 minutos antes de prosseguir com o
processamento.
-- Nível de ruído: Lc = 85 dB (A)
Campos electromagnéticos (CEM)
Este aparelho Philips cumpre todas as normas e regulamentos aplicáveis relativos à
exposição a campos electromagnéticos.
Botão de activação
Este aparelho está equipado com um botão de activação.
-- Quanto mais pressionar o botão, mais rápida se torna a velocidade de
processamento: velocidade baixa (1), velocidade média (2), velocidade alta
(3) (fig. 1).
Encomendar acessórios
Para comprar acessórios ou peças sobressalentes, visite www.shop.philips.com/
service ou vá ao seu revendedor Philips. Também pode contactar o Centro de
Apoio ao Cliente da Philips no seu país (consulte os detalhes de contacto no folheto
da garantia mundial).
---
Reciclagem
Este símbolo significa que este produto não deve ser eliminado juntamente com
os resíduos domésticos comuns (2012/19/UE). (fig. 2)
Siga as normas do seu país para a recolha selectiva de produtos eléctricos e
electrónicos. A eliminação correcta ajuda a evitar consequências prejudiciais para
o meio ambiente e para a saúde pública.
Garantia e assistência
Se precisar de informações ou assistência, visite www.philips.com/support ou leia
o folheto da garantia mundial em separado.
Receita
Molho para panquecas
Esta receita pode ser preparada com a picadora XL. A picadora XL não é fornecida
como acessório de série nesta gama, mas pode ser encomendada como acessório
extra. Consulte o capítulo “Encomendar acessórios”.
Ingredientes
-- 120 g de mel
-- 110 g de ameixas secas
1Coloque o mel e as ameixas secas no frigorífico durante várias horas a 3 °C.
2Coloque as lâminas da picadora XL na taça da picadora XL.
3Coloque as ameixas secas na taça da picadora XL e verta o mel sobre estas.
4Coloque a taça com as ameixas secas no frigorífico durante 1 hora a 3 °C.
5Coloque a tampa da picadora XL na taça e fixe o motor sobre a taça.
6Pressione o botão de activação totalmente para alcançar a velocidade mais
elevada e deixe a picadora funcionar durante 5 segundos a esta velocidade.
SVENSKA
Introduktion
Gratulerar till inköpet och välkommen till Philips! För att dra maximal nytta av den
support som Philips erbjuder kan du registrera din produkt på www.philips.com/
welcome.
Viktigt
Läs användarhandboken noggrant innan du använder
apparaten och spara den för framtida bruk.
Fara
-- Sänk inte ned motorenheten i vatten eller någon
annan vätska, och skölj den inte heller under kranen.
----
----------
----
------
Använd endast en fuktig trasa till att rengöra
motorenheten.
Varning
Kontrollera att den spänning som anges på apparaten
överensstämmer med den lokala nätspänningen innan
du ansluter apparaten.
Använd inte apparaten om stickkontakten, nätsladden
eller någon annan del är skadad.
Den här apparaten kan användas av personer med
olika funktionshinder, eller som inte har kunskap om
hur apparaten används, så länge de övervakas och får
instruktioner angående säker användning och förstår
riskerna som medföljer.
Apparaten får inte användas av barn. Håll apparaten
och sladden utom räckhåll för barn.
Barn ska inte leka med apparaten.
Vidrör inte knivenheternas eggar, särskilt inte när
apparaten är ansluten till elnätet. Eggarna är mycket
vassa.
Använd aldrig knivenheten för hackaren utan skålen
för hackaren.
Lägg aldrig hårda ingredienser som isbitar i apparaten.
Var försiktig för att undvika att det stänker när du
tillreder varma ingredienser. Högst 80°C.
Inget av tillbehören passar för användning i
mikrovågsugn.
Om en av knivenheterna fastnar kopplar du
bort apparaten innan du tar bort ingredienserna
som blockerar knivenheten.
Om nätsladden är skadad måste den alltid bytas ut av
Philips, något av Philips auktoriserade serviceombud
eller liknande behöriga personer för att undvika
olyckor.
Försiktighet
Stäng av apparaten och koppla bort den från
nätuttaget innan du byter något tillbehör eller rör vid
delar som rör sig under användning.
Stäng av apparaten och koppla bort den från elnätet
innan du monterar, tar isär, förvarar eller rengör den,
samt om du lämnar den obevakad.
Använd aldrig tillbehör eller delar från andra
tillverkare om inte Philips särskilt har rekommenderat
dem. Om du använder sådana tillbehör eller delar
gäller inte garantin.
Apparaten är endast avsedd för hushållsbruk.
Håll motorenheten borta från värme, eld, fukt och
smuts.
Överskrid inte mängderna och tillredningstiderna som
anges i tabellen.
Använd inte apparaten med något av tillbehören
längre än 3 minuter utan avbrott. Låt apparaten svalna
i 15 minuter innan du fortsätter tillredningen.
Ljudnivå: Lc = 85 dB(A).
Dikkat
-- Cihazı kapatın ve aksesuarları değiştirmeden ya da
kullanım sırasında hareket eden parçalara yaklaşmadan
önce güç kaynağı bağlantısını kesin.
-- Cihazı kurmadan, sökmeden, saklamadan,
temizlemeden veya gözetimsiz bırakmadan önce
kapatın ve ana şebeke ile bağlantısını kesin.
-- Başka firmalarca üretilmiş olan veya Philips’in özellikle
önermediği aksesuar ve parçaları kesinlikle kullanmayın.
Bu gibi parçaları kullandığınız takdirde garantiniz
geçersiz sayılacaktır.
-- Bu cihaz sadece evde kullanım için tasarlanmıştır.
-- Motor ünitesini sıcaklık, ateş, nem ve kirden uzak tutun.
-- Tabloda belirtilen miktarları ve işlem sürelerini aşmayın.
-- Cihazı aksesuarlarıyla birlikte kesintisiz olarak 3 dakikadan
fazla kullanmayın. İşlemeye devam etmeden önce
15 dakika boyunca cihazın soğumasını bekleyin.
-- Gürültü düzeyi: Lc = 85 dB(A)
Register your product and get support at
www.philips.com/welcome
Important Information
Elektromanyetik alanlar (EMF)
Bu Philips cihazı, elektromanyetik alanlara maruz kalmaya ilişkin geçerli tüm
standartlara ve düzenlemelere uygundur.
Tetik düğmesi
Bu cihaz bir tetik düğmesi ile donatılmıştır.
-- Düğmeyi basarak ne kadar aşağı iterseniz işleme hızı da o kadar artar:
düşük hız (1), orta hız (2), yüksek hız (3) (Şek. 1).
Aksesuarların sipariş edilmesi
Aksesuar veya yedek parça satın almak için www.shop.philips.com/service
adresini ziyaret edin ya da Philips bayinize gidin. Aynı zamanda ülkenizdeki Philips
Müşteri Hizmet Merkezi ile iletişim kurabilirsiniz (iletişim bilgileri için dünya çapında
garanti kitapçığına başvurun).
---
Geri dönüştürme
Bu simge, ürünün normal evsel atıklarla birlikte atılmaması gerektiği anlamına gelir
(2012/19/EU). (Şek. 2)
Elektrikli ve elektronik ürünlerin ayrı olarak toplanması ile ilgili ülkenizin kurallarına
uyun. Eski ürünlerin doğru şekilde atılması, çevre ve insan sağlığı üzerindeki
olumsuz etkileri önlemeye yardımcı olur.
Garanti ve destek
Bilgi veya desteğe ihtiyaç duyarsanız, lütfen www.philips.com/support adresini
ziyaret edin veya dünya çapında garanti kitapçığını okuyun.
1
2
Tarif
Krep harcı
Bu tarif XL doğrayıcı ile hazırlanabilir. XL doğrayıcı bu ürün aralığının standart
aksesuarlarından değildir, ancak ekstra aksesuar olarak sipariş edilebilir.
Bkz. ‘Aksesuarların sipariş edilmesi’ bölümü.
Malzemeler
-- 120 g bal
-- 110 g kuru erik
1Balı ve kuru eriği buzdolabında, 3°C sıcaklıkta birkaç saat bekletin.
2Doğrayıcı XL doğrayıcı bıçak ünitesini XL doğrayıcı haznesine koyun.
3Kuru erikleri XL doğrayıcı haznesine koyun ve balı üzerlerine dökün.
4İçinde kuru erik olan hazneyi buzdolabında, 3°C sıcaklıkta 1 saat bekletin.
5XL doğrayıcı kapağını haznenin üzerine koyun ve motor ünitesini hazneye
yerleştirin.
6Cihaz en yüksek hıza ulaşana kadar tetik düğmesini itin ve doğrayıcıyı bu
hızda 5 saniye çalıştırın.
Elektromagnetiska fält (EMF)
Den här Philips-produkten uppfyller alla tillämpliga standarder och regler gällande
exponering av elektromagnetiska fält.
Startknapp
Apparaten har en startknapp.
-- Ju djupare ned du trycker knappen, desto högre blir hastigheten: låg hastighet (1),
medelhög hastighet (2), hög hastighet (3) (Bild 1).
Beställa tillbehör
Om du vill köpa tillbehör eller reservdelar kan du gå till www.shop.philips.com/
service eller en Philips-återförsäljare. Du kan även kontakta Philips kundtjänst i ditt
land (kontaktinformation finns i garantibroschyren).
---
4203.064.6092.2.C
Miljön
Den här symbolen betyder att produkten inte ska slängas bland hushållssoporna
(2012/19/EU). (Bild 2)
Följ de regler som gäller i ditt land för återvinning av elektriska och elektroniska
produkter. Genom att kassera gamla produkter på rätt sätt kan du bidra till att
förhindra negativ påverkan på miljö och hälsa.
Garanti och support
Om du behöver information eller support kan du gå till www.philips.com/
support eller läsa garantibroschyren.
Recept
Pannkaksfyllning
Det här receptet kan tillagas med den extra stora hackaren. Den extra stora hackaren
medföljer inte som standard för den här serien, men den kan beställas som ett extra
tillbehör. Se kapitlet “Beställa tillbehör”.
Ingredienser
-- 120 g honung
-- 110 g katrinplommon
1Lägg honungen och katrinplommonen i kylskåpet, i 3 °C, i några timmar.
2Lägg den extra stora knivenheten för hackaren i skålen för extra stor hackare.
3Lägg katrinplommonen i den extra stora hackarens skål och häll honung över dem.
4Sätt skålen med katrinplommonen i kylskåpet, i 3 °C, i 1 timme.
5Sätt på locket för den extra stora hackaren på skålen och fäst sedan
motorenheten i skålen.
6Tryck ned startknappen så långt det går för att nå den högsta hastigheten och
kör hackaren i 5 sekunder med den hastigheten.
‫ دستگاه را‬،‫قبل از تعویض لوازم جانبی یا قطعات ضمیمه ای که هنگام استفاده حرکت می کنند‬
.‫خاموش کرده و دوشاخه را از برق بکشید‬
-
Giriş
Ürünümüzü satın aldığınız için teşekkür ederiz. Philips’e hoş geldiniz! Philips’in sunduğu
destekten faydalanabilmek için lütfen ürününüzü şu adresten kaydedin: www.philips.com/
welcome.
‫ دستگاه را‬،‫قبل از تعویض لوازم جانبی یا قطعات ضمیمه ای که هنگام استفاده حرکت می کنند‬
.‫خاموش کرده و دوشاخه را از برق بکشید‬
-
Önemli
Cihazı kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu okuyun
ve gelecekte de başvurmak üzere saklayın.
Tehlike
-- Motor ünitesini kesinlikle suya ve başka sıvı maddelere
batırmayın, musluk altında yıkamayın. Temizlemek için
nemli bir bezle silin.
Uyarı
-- Cihazı prize takmadan önce, üstünde yazılı olan
gerilimin, evinizdeki şebeke gerilimiyle aynı olup
olmadığını kontrol edin.
-- Elektrik fişi, şebeke kablosu veya diğer parçaları
hasarlıysa, cihazı kesinlikle kullanmayın.
-- Bu cihazın fiziksel, motor ya da zihinsel becerileri
gelişmemiş veya bilgi ve tecrübe açısından eksik kişiler
tarafından kullanımı sadece bu kişilerin nezaretinden
sorumlu kişilerin bulunması veya bu kişilere güvenli
kullanım talimatlarının sağlanması ve olası tehlikelerin
anlatılması durumunda mümkündür.
-- Bu cihaz, çocuklar tarafından kullanılmamalıdır. Cihazı
ve kablosunu çocukların ulaşabilecekleri yerlerden
uzak tutun.
-- Çocuklar cihazla oynamamalıdır.
-- Özellikle cihazın fişi prize takılıyken bıçak ünitesinin
kesici kenarlarına dokunmayın. Kesici kenarlar son
derece keskindir.
-- Doğrayıcı bıçak ünitesini doğrayıcı haznesi olmadan
kesinlikle kullanmayın.
-- Cihazla kesinlikle buz gibi çok sert cisimleri
parçalamaya çalışmayın.
-- Sıcak malzemelerle (maks. 80°C/175°F) çalışırken
sıçramaya karşı dikkatli olun.
-- Aksesuarların hiçbiri mikrodalga fırında kullanılmaya
uygun değildir.
-- Bıçak ünitelerinden biri sıkışırsa bıçak ünitesini tıkayan
malzemeleri çıkarmadan önce cihazın fişini çekin.
-- Cihazın elektrik kablosu hasarlıysa, bir tehlike
oluşturmasını önlemek için mutlaka Philips’in yetki
verdiği bir servis merkezi veya benzer şekilde
yetkilendirilmiş kişiler tarafından değiştirilmesini sağlayın.
FA
TÜRKÇE
FA
‫بازیافت‬
‫این عالمت نشان میدهد که محصول نباید با زبالههای معمولی خانگی دور انداخته شود‬
)2 ‫ (شکل‬.)2012/19/EU(
‫در این خصوص بر طبق قوانین کشور خود نسبت به جمعآوری محصوالت الکرتیکی و الکرتونیکی‬
‫ از تاثیرات منفی بر روی محیط زیست و سالمت انسان جلوگیری می‬،‫ دور انداخنت صحیح‬.‫اقدام منایید‬
.‫کند‬
‫بازیافت‬
‫این عالمت نشان میدهد که محصول نباید با زبالههای معمولی خانگی دور انداخته شود‬
)2 ‫ (شکل‬.)2012/19/EU(
‫در این خصوص بر طبق قوانین کشور خود نسبت به جمعآوری محصوالت الکرتیکی و الکرتونیکی‬
‫ از تاثیرات منفی بر روی محیط زیست و سالمت انسان جلوگیری می‬،‫ دور انداخنت صحیح‬.‫اقدام منایید‬
.‫کند‬
‫أوقف تشغيل الجهاز وافصله عن وحدة التزويد بالطاقة قبل تغيري امللحقات أو االمساك بالقطع التي‬
.‫تتحرك أثناء االستخدام‬
-
‫أوقف تشغيل الجهاز وافصله عن وحدة التزويد بالطاقة قبل تغيري امللحقات أو االمساك بالقطع التي‬
.‫تتحرك أثناء االستخدام‬
-
-
-
AR
AR
‫إعادة التدوير‬
)2012/19/EU( ‫يشري هذا الرمز إىل أنه يجب عدم التخلص من املنتج مع النفايات املنزلية العادية‬
)2 ‫(الصورة رقم‬
‫ يساعد التخلص‬.‫اتبع القوانني املعتمدة يف بلدك لجمع املنتجات اإللكرتونية والكهربائية بطريقة منفصلة‬
.‫من النفايات بطريقة صحيحة يف منع العواقب السلبية عىل البيئة وصحة األشخاص‬
‫إعادة التدوير‬
)2012/19/EU( ‫يشري هذا الرمز إىل أنه يجب عدم التخلص من املنتج مع النفايات املنزلية العادية‬
)2 ‫(الصورة رقم‬
‫ يساعد التخلص‬.‫اتبع القوانني املعتمدة يف بلدك لجمع املنتجات اإللكرتونية والكهربائية بطريقة منفصلة‬
.‫من النفايات بطريقة صحيحة يف منع العواقب السلبية عىل البيئة وصحة األشخاص‬
-
-
ENGLISH
Introduction
Congratulations on your purchase and welcome to Philips! To fully benefit from the
support that Philips offers, register your product at www.philips.com/welcome.
Important
Read this user manual carefully before you use the
appliance and save it for future reference.
Danger
-- Never immerse the motor unit in water or any other
liquid, nor rinse it under the tap. Only use a moist
cloth to clean the motor unit.
Warning
-- Check if the voltage indicated on the appliance
corresponds to the local mains voltage before you
connect the appliance.
-- Do not use the appliance if the plug, the mains cord
or other parts are damaged.
-- This appliance can be used by persons with reduced
physical, sensory or mental capabilities or lack of
experience and knowledge if they have been given
supervision or instruction concerning use of the
appliance in a safe way and if they understand the
hazards involved.
-- This appliance shall not be used by children. Keep the
appliance and its cord out of the reach of children.
-- Children shall not play with the appliance.
-- Do not touch the cutting edges of the blade units,
especially when the appliance is plugged in.
The cutting edges are very sharp.
-- Never use the chopper blade unit without the
chopper bowl.
-- Never process hard ingredients like ice cubes with the
appliance.
-- Be careful to avoid splashing when you process hot
ingredients max. 80°C/175°F).
-- None of the accessories is suitable for use in the
microwave.
-- If one of the blade units gets stuck, unplug the
appliance before you remove the ingredients
that block the blade unit.
-- If the mains cord is damaged, you must have it
replaced by Philips, a service centre authorised by
Philips or similarly qualified persons in order to
avoid a hazard.
Caution
-- Switch off the appliance and disconnect from power
supply before changing accessories or approaching
parts that move in use.
-- Switch off the appliance and disconnect it from the
mains before you assemble, disassemble, store or
clean it, and if you leave it unattended.
-- Never use any accessories or parts from other
manufacturers or that Philips does not specifically
recommend. If you use such accessories or parts, your
guarantee becomes invalid.
-- This appliance is intended for household use only.
-- Keep the motor unit away from heat, fire, moisture
and dirt.
-- Do not exceed the quantities and processing times
indicated in the table.
-- Do not use the appliance with any of the accessories
longer than 3 minutes without interruption. Let the
appliance cool down for 15 minutes before you
continue processing.
-- Noise level: Lc = 85 dB(A)
Electromagnetic fields (EMF)
This Philips appliance complies with all applicable standards and regulations regarding
exposure to electromagnetic fields.
Trigger switch
This appliance is equipped with a trigger switch.
-- The deeper you press, the higher the processing speed becomes: low speed (1),
medium speed (2), high speed (3) (Fig. 1).
Ordering accessories
To buy accessories or spare parts, visit www.shop.philips.com/service or go to
your Philips dealer. You can also contact the Philips Consumer Care Centre in your
country (see the worldwide guarantee leaflet for contact details).
---
Recycling
This symbol means that this product shall not be disposed of with normal
household waste (2012/19/EU). (Fig. 2)
Follow your country’s rules for the separate collection of electrical and electronic
products. Correct disposal helps prevent negative consequences for the
environment and human health.
Guarantee and support
If you need information or support, please visit www.philips.com/support or read
the separate worldwide guarantee leaflet.
Recipe
Pancake filling
This recipe can be prepared with the XL chopper. The XL chopper is not a standard
accessory with this range, but it can be ordered as an extra accessory. See chapter
‘Ordering accessories’.
Ingredients
-- 120g honey
-- 110g prunes
1Put the honey and the prunes in the fridge for several hours at 3°C.
2Put the XL chopper blade unit in the XL chopper bowl.
3Put the prunes in the XL chopper bowl and pour the honey over them.
4Put the bowl with the prunes in the fridge for 1 hour at 3°C.
5Put the XL chopper lid on the bowl and then fasten the motor unit onto
the bowl.
6Press the trigger switch as far as it goes to reach the highest speed and let
the chopper operate for 5 seconds at this speed.
DANSK
Introduktion
Tillykke med dit køb og velkommen til Philips! For at få fuldt udbytte af den support,
Philips tilbyder, skal du registrere dit produkt på www.philips.com/welcome.
Vigtigt
Læs denne brugervejledning omhyggeligt igennem, inden
apparatet tages i brug, og gem den til eventuel senere brug.
Fare
-- Motorenheden må ikke kommes ned i vand
eller anden væske eller skylles under vandhanen.
Motorenheden må kun rengøres med en fugtig klud.
Advarsel
-- Kontrollér, om den angivne netspænding på apparatet
svarer til den lokale netspænding, før du slutter strøm
til apparatet.
-- Brug ikke apparatet, hvis stik, netledning eller andre
dele er beskadigede.
-- Dette apparat kan bruges af personer med
reducerede fysiske, sensoriske eller mentale evner
eller manglende erfaring og viden, hvis de er blevet
instrueret i sikker brug af apparatet og forstår de
medfølgende risici.
-- Apparatet må ikke betjenes af børn. Hold apparatet
og ledningen uden for børns rækkevidde.
-- Lad ikke børn lege med apparatet.
-- Rør ikke ved knivenhedernes klinger, især ikke, når
apparatet er sat i stikkontakten. Knivbladenes ægge er
meget skarpe.
-- Brug aldrig hakkerens knivenhed uden hakkeskålen.
-- Brug aldrig apparatet til hårde ingredienser som f.eks.
isterninger.
-- Undgå, at det sprøjter, når du tilbereder varme
ingredienser (maks. 80 °C).
-- Intet af tilbehøret er egnet til brug i mikrobølgeovnen.
-- Hvis en af knivenhederne sætter sig fast, skal du tage
apparatet ud af stikkontakten, før du prøver at fjerne
de ingredienser, der blokerer knivenheden.
-- Hvis netledningen beskadiges, må den kun udskiftes af
Philips, et autoriseret Philips-serviceværksted eller en
tilsvarende kvalificeret fagmand for at undgå enhver
risiko.
Forsigtig
-- Sluk for apparatet, og tag stikket ud af stikkontakten,
før du skifter tilbehør eller kommer i nærheden af
dele, der bevæger sig under brug.
-- Sluk for apparatet, og tag det ud af stikket, før du
samler det, skiller det ad, stiller det væk eller rengør
det, eller hvis du efterlader apparatet uden opsyn.
-- Brug aldrig tilbehør eller dele fra andre fabrikanter,
eller tilbehør/dele som ikke specifikt er anbefalet af
Philips, da reklamationsretten i så fald bortfalder.
-- Dette apparat er kun beregnet til almindelig
husholdningsbrug.
-- Hold motorenheden væk fra varme, ild, fugt og snavs.
-- De angivne mængder og tider i tabellen bør nøje
overholdes.
-- Undlad at benytte apparatet med tilbehøret i mere
end 3 minutter ad gangen uden pause. Lad apparatet
køle af i ca. 15 minutter, inden du fortsætter.
-- Støjniveau: Lc = 85 dB(A)
Elektromagnetiske felter (EMF)
Dette Philips-apparat overholder alle branchens gældende standarder og regler
angående eksponering for elektromagnetiske felter.
Udløser
Dette apparat er udstyret med en udløser.
-- Jo mere du trykker ned, jo højere bliver tilberedningshastigheden: lav hastighed
(1), mellemste hastighed (2), høj hastighed (3) (fig. 1).
Bestilling af tilbehør
For at købe tilbehør eller reservedele kan du besøge www.shop.philips.com/service
eller gå til din Philips-forhandler. Du kan også kontakte det lokale Philips Kundecenter i dit
land (se folderen “World-Wide Guarantee” for at få kontaktoplysninger).
---
Genbrug
Dette symbol betyder, at dette produkt ikke må bortskaffes sammen med
almindeligt husholdningsaffald (2012/19/EU). (fig. 2)
Følg dit lands regler for særskilt indsamling af elektriske og elektroniske produkter.
Korrekt bortskaffelse er med til at forhindre negativ påvirkning af miljøet og
menneskers helbred.
Reklamationsret og support
Hvis du har brug for hjælp eller support, bedes du besøge www.philips.com/
support eller læse i den separate folder “World-Wide Guarantee”.
Opskrift
Pandekagefyld
Denne opskrift kan tilberedes med XL-hakkeren. XL-hakkeren er ikke
standardtilbehør til dette udvalg, men den kan bestilles som ekstra tilbehør. Se kapitlet
“Bestilling af tilbehør”.
Ingredienser
-- 120 g honning
-- 110 g svesker
1Sæt honningen og sveskerne i køleskabet i flere timer ved 3° C.
2Sæt XL-hakkeknivenheden til XL-hakkeskålen.
3Læg sveskerne i XL-hakkeskålen, og hæld honning over dem.
4Sæt skålen med sveskerne i køleskabet i 1 time ved 3° C.
5Sæt XL-hakkelåget på skålen, og sæt derefter motorenheden på skålen.
6Tryk udløseren så langt ind, som den kan komme, for at opnå den højeste
hastighed, og lad hakkeren køre i 5 sekunder ved denne hastighed.
DEUTSCH
Einführung
Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf und willkommen bei Philips! Um die
Unterstützung von Philips optimal nutzen zu können, registrieren Sie Ihr Produkt bitte
unter www.philips.com/welcome.
Wichtig
Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor dem Gebrauch
des Geräts aufmerksam durch, und bewahren Sie sie für
eine spätere Verwendung auf.
Gefahr
-- Tauchen Sie die Motoreinheit nicht in Wasser oder
andere Flüssigkeiten. Spülen Sie die Motoreinheit auch
nicht unter fließendem Wasser ab. Reinigen Sie die
Motoreinheit nur mit einem feuchten Tuch.
Warnung
-- Prüfen Sie, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, ob
die Spannungsangabe auf dem Gerät mit der örtlichen
Netzspannung übereinstimmt.
-- Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn der Netzstecker,
das Netzkabel oder andere Teile des Geräts defekt
oder beschädigt sind.
-- Dieses Gerät kann von Personen mit verringerten
physischen, sensorischen oder psychischen Fähigkeiten
oder Mangel an Erfahrung und Kenntnis verwendet
werden, wenn sie bei der Verwendung beaufsichtigt
wurden oder Anweisung zum sicheren Gebrauch des
Geräts erhalten und die Gefahren verstanden haben.
-- Das Gerät darf nicht von Kindern verwendet werden.
Halten Sie das Gerät und das Netzkabel außerhalb
der Reichweite von Kindern.
-- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
-- Berühren Sie die Klingen der Messereinheit nicht,
besonders wenn das Gerät an das Stromnetz
angeschlossen ist. Die Klingen sind sehr scharf.
-- Verwenden Sie die Messereinheit des Zerkleinerers
niemals ohne den Zerkleinerer-Behälter.
-- Verarbeiten Sie mit dem Gerät keine harten Zutaten
wie Eiswürfel.
-- Achten Sie beim Verarbeiten heißer Zutaten
(max. 80 °C) darauf, Spritzer zu vermeiden.
-- Keines der Zubehörteile ist für die Verwendung in der
Mikrowelle geeignet.
-- Wenn die Messereinheit blockiert, ziehen Sie stets
den Netzstecker aus der Steckdose, bevor Sie die
blockierenden Zutaten entfernen.
-- Um Gefährdungen zu vermeiden, darf ein defektes
Netzkabel nur von einem Philips Service-Center, einer
von Philips autorisierten Werkstatt oder einer ähnlich
qualifizierten Person durch ein Original-Ersatzkabel
ersetzt werden.
Achtung
-- Schalten Sie das Gerät aus, und trennen Sie es
von der Stromversorgung, bevor Sie Zubehörteile
austauschen oder Teile anfassen, die sich bei Gebrauch
bewegen.
-- Schalten Sie das Gerät aus, und trennen Sie es von
der Stromversorgung, bevor Sie ein Zubehörteil
aufsetzen, abnehmen, wegräumen oder reinigen und
wenn Sie das Gerät unbeaufsichtigt lassen.
-- Verwenden Sie keine Zubehörteile anderer Hersteller
oder solche, die von Philips nicht ausdrücklich
empfohlen werden. Falls Sie derartiges Zubehör
benutzen, erlischt die Garantie.
-- Dieses Gerät ist nur für den Gebrauch im Haushalt
bestimmt.
-- Achten Sie darauf, dass die Motoreinheit nicht mit
Hitze, Feuer, Feuchtigkeit oder Schmutz in Kontakt
kommt.
-- Überschreiten Sie nicht die in der Tabelle aufgeführten
Mengen und Verarbeitungszeiten.
-- Verwenden Sie das Gerät mit keinem der
Zubehörteile länger als 3 Minuten ohne
Unterbrechung. Lassen Sie das Gerät 15 Minuten lang
abkühlen, bevor Sie fortfahren.
-- Geräuschpegel: Lc = 85 dB(A)
Παραγγελία εξαρτημάτων
Για να αγοράσετε εξαρτήματα ή ανταλλακτικά, επισκεφτείτε τη διεύθυνση
www.shop.philips.com/service ή απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο της
Philips στην περιοχή σας. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε με το Κέντρο
Εξυπηρέτησης Καταναλωτών της Philips στη χώρα σας (θα βρείτε τα στοιχεία
επικοινωνίας στο φυλλάδιο της διεθνούς εγγύησης).
---
Περιβάλλον
Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι το παρόν προϊόν δεν πρέπει να
απορριφθεί μαζί με τα συνηθισμένα απορρίμματα του σπιτιού σας (2012/19/
ΕΕ). (Εικ. 2)
Ακολουθήστε τους κανονισμούς της χώρας σας για την ξεχωριστή συλλογή
των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων. Η σωστή απόρριψη συμβάλλει
στην αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον και την ανθρώπινη
υγεία.
Elektromagnetische Felder
Dieses Philips Gerät erfüllt sämtliche Normen und Regelungen bezüglich der
Exposition in elektromagnetischen Feldern.
Auslöserschalter
Dieses Gerät verfügt über einen Auslöserschalter.
-- Je fester Sie drücken, desto höher wird die Verarbeitungsgeschwindigkeit: niedrige
Geschwindigkeit (1), mittlere Geschwindigkeit (2), hohe Geschwindigkeit (3) (Abb. 1).
Εγγύηση και υποστήριξη
Αν χρειάζεστε πληροφορίες ή υποστήριξη, επισκεφτείτε τη διεύθυνση
www.philips.com/support ή διαβάστε το ξεχωριστό φυλλάδιο της διεθνούς
εγγύησης.
Zubehör bestellen
Um Zubehörteile oder Ersatzteile zu kaufen, besuchen Sie www.shop.philips.com/
service, oder gehen Sie zu Ihrem Philips Händler. Sie können auch das Philips
Service-Center in Ihrem Land kontaktieren (die Kontaktdetails finden Sie in der
internationalen Garantieschrift).
Αυτή η συνταγή μπορεί να παρασκευαστεί με το μεγάλο κόφτη. Ο μεγάλος
κόφτης δεν παρέχεται με αυτήν τη σειρά συσκευών ως στάνταρ εξάρτημα, αλλά
μπορείτε να τον παραγγείλετε. Δείτε το κεφάλαιο “Παραγγελία εξαρτημάτων”.
Υλικά
-- 120 γρ. μέλι
-- 110 γρ. δαμάσκηνα
1Τοποθετήστε το μέλι και τα δαμάσκηνα στο ψυγείο για αρκετές ώρες, σε
θερμοκρασία 3°C.
2Τοποθετήστε τις λεπίδες του μεγάλου κόφτη στο μπολ του μεγάλου κόφτη.
3Τοποθετήστε τα δαμάσκηνα στο μπολ του μεγάλου κόφτη και ρίξτε από
πάνω το μέλι.
4Τοποθετήστε το μπολ με τα δαμάσκηνα στο ψυγείο για 1 ώρα σε
θερμοκρασία 3°C.
5Τοποθετήστε το καπάκι του μεγάλου κόφτη στο μπολ και στερεώστε το
μοτέρ πάνω στο μπολ.
6Πατήστε το διακόπτη ενεργοποίησης μέχρι το τέρμα για να φτάσετε στην
υψηλότερη ταχύτητα και αφήστε τον κόφτη να λειτουργήσει για
5 δευτερόλεπτα σε αυτήν την ταχύτητα.
---
Umwelt
Dieses Symbol bedeutet, dass das Produkt nicht mit dem normalen Hausmüll
entsorgt werden kann (2012/19/EU). (Abb. 2)
Befolgen Sie die örtlichen Bestimmungen zur getrennten Entsorgung von
elektrischen und elektronischen Produkten. Eine ordnungsgemäße Entsorgung
hilft, negative Auswirkungen auf Umwelt und Gesundheit zu vermeiden.
Garantie und Support
Für Unterstützung und weitere Informationen besuchen Sie die Philips Website unter
www.philips.com/support, oder lesen Sie die internationale Garantieschrift.
Rezept
Pfannkuchenfüllung
Dieses Rezept kann mit dem XL-Zerkleinerer zubereitet werden. Der XLZerkleinerer ist nicht standardmäßig im Lieferumfang dieser Produktreihe enthalten,
Sie können ihn jedoch als Zubehör bestellen. Siehe Kapitel “Zubehör bestellen”.
Zutaten
-- 120 g Honig
-- 110 g Backpflaumen
1Stellen Sie den Honig und die Backpflaumen für mehrere Stunden bei 3 °C in
den Kühlschrank.
2Setzen Sie die XL Zerkleinerer-Messereinheit in den XL Zerkleinerer-Behälter.
3Geben Sie die Backpflaumen in den XL Zerkleinerer-Behälter, und gießen Sie
den Honig darüber.
4Stellen Sie die Schüssel mit den Backpflaumen für 1 Stunde bei 3 °C in den
Kühlschrank.
5Positionieren Sie den XL Deckel des Zerkleinerers auf der Schüssel, und
befestigen Sie dann die Motoreinheit auf der Schüssel.
6Drücken Sie den Auslöserschalter so weit wie möglich nach unten, um
die höchste Geschwindigkeit zu erzielen, und lassen Sie den Zerkleinerer
5 Sekunden lang bei dieser Geschwindigkeit laufen.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Εισαγωγή
Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλωσορίσατε στη Philips! Για να
επωφεληθείτε πλήρως από την υποστήριξη που προσφέρει η Philips, δηλώστε το
προϊόν σας στη διεύθυνση www.philips.com/welcome.
Σημαντικό
Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά
πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή και φυλάξτε το για
μελλοντική αναφορά.
Κίνδυνος
-- Μην βυθίζετε ποτέ το μοτέρ σε νερό ή σε
οποιοδήποτε άλλο υγρό, ούτε να το ξεπλένετε με
νερό βρύσης. Χρησιμοποιείτε μόνο ένα υγρό πανί
για να καθαρίσετε το μοτέρ.
Προειδοποίηση
-- Πριν συνδέσετε τη συσκευή, ελέγξτε αν η τάση που
αναγράφεται στη συσκευή αντιστοιχεί στην τοπική
τάση ρεύματος.
-- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν το φις, το
καλώδιο ή άλλα μέρη της συσκευής έχουν υποστεί
φθορά.
-- Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από
άτομα με περιορισμένες σωματικές, αισθητήριες
ή διανοητικές ικανότητες ή από άτομα χωρίς
εμπειρία και γνώση, με την προϋπόθεση ότι τη
χρησιμοποιούν υπό επιτήρηση ή ότι έχουν λάβει
οδηγίες σχετικά με την ασφαλή της χρήση και
κατανοούν τους ενεχόμενους κινδύνους.
-- Αυτή η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται
από παιδιά. Κρατήστε τη συσκευή και το καλώδιό
της μακριά από παιδιά.
-- Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.
-- Μην αγγίζετε τα άκρα των λεπίδων του
ραβδομπλέντερ, ειδικά όταν η συσκευή είναι
συνδεδεμένη στην πρίζα. Τα άκρα των λεπίδων
είναι πολύ κοφτερά.
-- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ τις λεπίδες του κόφτη
χωρίς το μπολ του κόφτη.
-- Μην επεξεργάζεστε ποτέ με τη συσκευή σκληρά
υλικά όπως παγάκια.
-- Να αποφεύγετε το πιτσίλισμα όταν επεξεργάζεστε
καυτά τρόφιμα (μέγ. θερμοκρασία 80°C/175°F).
-- Κανένα εξάρτημα δεν είναι κατάλληλο για χρήση
στο φούρνο μικροκυμάτων.
-- Αν κάποια λεπίδα κολλήσει, αποσυνδέστε τη
συσκευή από την πρίζα και απομακρύνετε τα υλικά
που μπλοκάρουν τη λεπίδα.
-- Αν το καλώδιο υποστεί φθορά, θα πρέπει να
αντικατασταθεί από ένα κέντρο επισκευών
εξουσιοδοτημένο από τη Philips ή από εξίσου
εξειδικευμένα άτομα, προς αποφυγή κινδύνου.
Προσοχή
-- Πριν αλλάξετε εξαρτήματα ή πλησιάσετε
κινούμενα μέρη της συσκευής, απενεργοποιήστε
τη και αποσυνδέστε την από το ρεύμα.
-- Απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε
την από την πρίζα πριν τη συναρμολόγηση,
την αποσυναρμολόγηση, την αποθήκευση ή το
καθάρισμα της συσκευής, καθώς και αν αφήσετε τη
συσκευή χωρίς επίβλεψη.
-- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ εξαρτήματα ή μέρη από
άλλους κατασκευαστές ή που δεν συνιστώνται
ρητά από τη Philips. Αν χρησιμοποιήσετε τέτοια
εξαρτήματα ή μέρη, η εγγύησή σας καθίσταται
άκυρη.
-- Αυτή η συσκευή προορίζεται για οικιακή χρήση
μόνο.
-- Κρατήστε το μοτέρ μακριά από θερμότητα, φωτιά,
υγρασία και ακαθαρσίες.
-- Μην υπερβαίνετε τις ποσότητες και τους χρόνους
επεξεργασίας που αναφέρονται στον πίνακα.
-- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή με κάποιο από τα
εξαρτήματα για περισσότερα από 3 λεπτά χωρίς
διακοπή. Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει για 15
λεπτά πριν συνεχίσετε την επεξεργασία.
-- Επίπεδο θορύβου: Lc = 85 dB(A)
Ηλεκτρομαγνητικά πεδία (EMF)
Η συγκεκριμένη συσκευή της Philips συμμορφώνεται με όλα τα ισχύοντα
πρότυπα και τους κανονισμούς σχετικά με την έκθεση σε ηλεκτρομαγνητικά
πεδία.
Διακόπτης ενεργοποίησης
Αυτή η συσκευή διαθέτει διακόπτη ενεργοποίησης.
-- Όσο πιο πολύ πιέζετε το διακόπτη, τόσο πιο υψηλή είναι η ταχύτητα
επεξεργασίας: χαμηλή ταχύτητα (1), μέτρια ταχύτητα (2), υψηλή ταχύτητα
(3) (Εικ. 1).
Συνταγή
Γέμιση για τηγανίτες
ESPAÑOL
Introducción
Enhorabuena por la compra de este producto y bienvenido a Philips. Para sacar
el mayor partido de la asistencia que Philips le ofrece, registre su producto en
www.philips.com/welcome.
Importante
Antes de usar el aparato, lea atentamente este manual
de usuario y consérvelo por si necesitara consultarlo en
el futuro.
Peligro
-- No sumerja nunca la unidad motora en agua u otros
líquidos, ni la enjuague bajo el grifo. Limpie la unidad
motora sólo con un paño húmedo.
Advertencia
-- Antes de enchufar el aparato, compruebe si el voltaje
indicado en el mismo se corresponde con el voltaje
de red local.
-- No utilice el aparato si el enchufe, el cable de
alimentación u otras piezas están dañados.
-- Este aparato puede ser usado por personas con su
capacidad física, psíquica o sensorial reducida y por
quienes no tengan los conocimientos y la experiencia
necesarios, si han sido supervisados o instruidos
acerca del uso del aparato de forma segura y siempre
que sepan los riesgos que conlleva su uso.
-- Este aparato no debe ser utilizado por los niños.
Mantenga el aparato y su cable fuera del alcance de
los niños.
-- No permita que los niños jueguen con el aparato.
-- No toque los bordes de las cuchillas de las unidades
de cuchillas, sobre todo si el aparato está enchufado.
Los bordes de las cuchillas están muy afilados.
-- No utilice nunca la unidad de cuchillas de la picadora
sin el recipiente de la misma.
-- No procese nunca ingredientes duros, como cubitos
de hielo, con el aparato.
-- Tenga cuidado y evite las salpicaduras cuando procese
ingredientes calientes a una temperatura máxima de
80 °C/175 °F.
-- Ninguno de los accesorios es adecuado para su uso
en el microondas.
-- Si una de las unidades de cuchillas se bloquea,
desenchufe el aparato antes de retirar los ingredientes
que están bloqueándola.
-- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser
sustituido por Philips o por un centro de servicio
autorizado por Philips, con el fin de evitar situaciones
de peligro.
Precaución
-- Apague el aparato y desenchúfelo de la fuente de
alimentación antes de cambiar los accesorios o
tocar alguna de las piezas que está en movimiento
durante su funcionamiento.
-- Apague el aparato y desenchúfelo de la toma de
corriente antes de montarlo, desmontarlo, guardarlo
o limpiarlo y, también, si lo va a dejar desatendido.
-- No utilice nunca accesorios o piezas de otros
fabricantes o que no hayan sido específicamente
recomendados por Philips. La garantía queda anulada
si utiliza tales piezas o accesorios.
-- Este aparato es sólo para uso doméstico.
-- Mantenga la unidad motora alejada del calor, el fuego,
la humedad y la suciedad.
-- No supere las cantidades y los tiempos indicados en
la tabla.
-- No utilice el aparato con ninguno de los accesorios
durante más de 3 minutos sin interrupción. Deje que
el aparato se enfríe durante 15 minutos antes de
continuar.
-- Nivel de ruido: Lc = 85 dB(A)
Campos electromagnéticos (CEM)
Este aparato de Philips cumple los estándares y las normativas aplicables sobre
exposición a campos electromagnéticos.
Botón de activación
Este aparato está equipado con un botón de activación.
-- Cuanto más lo pulse, mayor será la velocidad de procesamiento: velocidad baja
(1), velocidad media (2), velocidad alta (3) (fig. 1).
Solicitud de accesorios
Para comprar accesorios o piezas de repuesto, visite www.shop.philips.com/
service o acuda a su distribuidor de Philips. También puede ponerse en contacto con
el Servicio de Atención al Cliente de Philips en su país (consulte el folleto de garantía
mundial para encontrar los datos de contacto).
---
Reciclaje
Este símbolo significa que este producto no debe desecharse con la basura
normal del hogar (2012/19/UE). (fig. 2)
Siga la normativa de su país con respecto a la recogida de productos eléctricos y
electrónicos. El correcto desecho de los productos ayuda a evitar consecuencias
negativas para el medioambiente y la salud humana.
Garantía y asistencia
Si necesita ayuda o más información, visite www.philips.com/support o lea el
folleto de garantía mundial independiente.
Receta
Relleno para tortitas
Esta receta se puede preparar con la picadora extragrande. La picadora extragrande
no se incluye como accesorio estándar, pero puede solicitarla como un accesorio
adicional. Consulte el capítulo de “solicitud de accesorios”.
Ingredientes
-- 120 g de miel
-- 110 g de ciruelas pasas
1Ponga la miel y las ciruelas pasas en el frigorífico durante varias horas a 3 °C.
2Coloque la unidad de cuchillas de la picadora extragrande en el recipiente de
la picadora extragrande.
3Coloque las ciruelas pasas en el recipiente de la picadora extragrande y vierta
miel sobre ellas.
4Coloque el recipiente con las ciruelas pasas en el frigorífico durante 1 hora
a 3 °C.
5Ponga la tapa de la picadora extragrande en el recipiente y, a continuación,
fije la unidad motora sobre el recipiente.
6Pulse al máximo el botón de activación para alcanzar la velocidad más alta
y deje que la picadora funcione durante 5 segundos a esta velocidad.
SUOMI
Johdanto
Onnittelut ostoksestasi ja tervetuloa Philips-tuotteiden käyttäjäksi! Hyödynnä Philipsin
tuki ja rekisteröi tuotteesi osoitteessa www.philips.com/welcome.
Tärkeää
Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen laitteen
ensimmäistä käyttökertaa ja säilytä se tulevaa käyttöä
varten.
Vaara
-- Älä upota runkoa veteen tai muuhun nesteeseen. Älä
myöskään huuhtele sitä vesihanan alla. Puhdista runko
pyyhkimällä se kostealla liinalla.
Varoitus
-- Tarkista, että laitteeseen merkitty käyttöjännite vastaa
paikallista verkkojännitettä, ennen kuin liität laitteen
pistorasiaan.
-- Älä käytä laitetta, jos sen pistoke, virtajohto tai jokin
muu osa on viallinen.
-- Laitetta voivat käyttää myös henkilöt, joiden fyysinen
tai henkinen toimintakyky on rajoittunut tai joilla ei
ole kokemusta tai tietoa laitteen käytöstä, jos heitä
on neuvottu laitteen turvallisesta käytöstä tai tarjolla
on turvallisen käytön edellyttämä valvonta ja jos he
ymmärtävät laitteeseen liittyvät vaarat.
-- Lapset eivät saa käyttää laitetta. Pidä laite ja sen
virtajohto poissa lasten ulottuvilta.
-- Lasten ei pidä leikkiä laitteella.
-- Älä koske teräyksikön teriin etenkään, kun laitteen
virtajohto on kytketty pistorasiaan. Terät ovat erittäin
terävät.
-- Älä koskaan käytä laitteen hienonnusosaa ilman
leikkuukulhoa.
-- Älä yritä hienontaa laitteella kovia aineita, kuten
jääpaloja.
-- Vältä kuumien (enintään 80 °C) ainesten roiskumista.
-- Lisätarvikkeet eivät sovellu käytettäviksi
mikroaaltouunissa.
-- Jos jokin teräyksikkö juuttuu paikalleen, irrota pistoke
pistorasiasta, ennen kuin irrotat kiinni juuttuneet
ainekset.
-- Jos virtajohto on vahingoittunut, se on oman
turvallisuutesi vuoksi hyvä vaihdattaa Philipsin
valtuuttamassa huoltoliikkeessä tai muulla
ammattitaitoisella korjaajalla.
Varoitus
-- Katkaise laitteesta virta ja irrota virtajohto
pistorasiasta ennen kuin vaihdat lisäosia tai aiot koskea
osiin, jotka liikkuvat käytössä.
-- Katkaise laitteesta virta ja irrota virtajohto
pistorasiasta ennen sen kokoamista, purkamista,
varastointia tai puhdistamista ja jos aiot jättää sen
ilman valvontaa.
-- Älä koskaan käytä osia, jotka eivät ole Philipsin
valmistamia tai suosittelemia. Jos käytät tällaisia osia,
takuu raukeaa.
-- Tämä laite on tarkoitettu vain kotitalouksien käyttöön.
-- Suojaa runko kuumuudelta, tulelta, kosteudelta ja lialta.
-- Varo ylittämästä taulukossa annettuja määriä ja
valmistusaikoja.
-- Älä käytä laitetta ja lisäosia yli 3 minuuttia kerrallaan.
Anna laitteen jäähtyä noin 15 minuuttia, ennen kuin
jatkat käsittelyä.
-- Käyntiääni: Lc = 85 dB (A)
Sähkömagneettiset kentät (EMF)
Tämä Philips-laite vastaa kaikkia sähkömagneettisia kenttiä (EMF) koskevia standardeja
ja säännöksiä.
Puristuskytkin
Tässä laitteessa on puristuskytkin.
-- Mitä kovempaa painat kytkintä, sitä suuremmalla nopeudella laite toimii: hidas (1),
keskinopea (2), nopea (3) (Kuva 1).
Tarvikkeiden tilaaminen
Voit ostaa lisävarusteita ja varaosia osoitteessa www.shop.philips.com/service tai
Philips-jälleenmyyjältä. Voit myös ottaa yhteyden Philipsin kuluttajapalvelukeskukseen
(katso yhteystiedot kansainvälisestä takuulehtisestä).
---
Kierrätys
Tämä merkki tarkoittaa, että tätä tuotetta ei saa hävittää tavallisen
kotitalousjätteen mukana (2012/19/EU). (Kuva 2)
Noudata maasi sähkö- ja elektroniikkalaitteiden erillistä keräystä koskevia
sääntöjä. Asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään ympäristölle ja ihmisille
mahdollisesti koituvia haittavaikutuksia.
Takuu ja tuki
Jos haluat tukea tai lisätietoja, käy Philipsin verkkosivuilla osoitteessa www.philips.com/
support tai lue erillinen kansainvälinen takuulehtinen.
Resepti
Ohukaisen täyte
Tämän reseptin voi valmistaa XL-teholeikkurilla. XL-teholeikkuri ei ole tämän
laitevalikoiman vakiovaruste, mutta sen voi tilata lisävarusteena. Katso kohta
Lisätarvikkeiden tilaaminen.
Aineet
-- 120 g hunajaa
-- 110 g luumuja
1Aseta hunaja ja luumut jääkaappiin useiksi tunneiksi lämpötilaan 3 °C.
2Laita XL-teholeikkurin teräyksikkö XL-leikkuukulhoon.
3Laita luumut XL-leikkuukulhoon ja kaada hunaja niiden päälle.
4Aseta kulho ja luumut jääkaappiin 1 tunniksi lämpötilaan 3 °C.
5Laita XL-teholeikkurin kansi kulhon päälle ja kiinnitä sitten runko kulhoon.
6Kytke leikkurin suurin nopeus painamalla puristuskytkintä pohjaan saakka ja
käytä leikkuria tällä nopeudella 5 sekunnin ajan.
FRANÇAIS
Introduction
Félicitations pour votre achat et bienvenue dans l’univers Philips ! Pour profiter
pleinement de l’assistance Philips, enregistrez votre produit sur le site à l’adresse
suivante : www.philips.com/welcome.
Important
Lisez attentivement ce mode d’emploi avant d’utiliser
l’appareil et conservez-le pour un usage ultérieur.
Danger
-- Ne plongez jamais le bloc moteur dans l’eau, ni dans
d’autres liquides et ne le rincez pas. Nettoyez-le avec
un chiffon humide.
Avertissement
-- Avant de brancher l’appareil, vérifiez que la tension
indiquée sur l’appareil correspond à la tension
supportée par le secteur local.
-- N’utilisez pas l’appareil si la fiche, le cordon
d’alimentation ou d’autres pièces sont endommagées.
-- Cet appareil peut être utilisé par des personnes dont
les capacités physiques, sensorielles ou intellectuelles
sont réduites ou des personnes manquant
d’expérience et de connaissances, à condition que ces
personnes soient sous surveillance ou qu’elles aient
reçu des instructions quant à l’utilisation sécurisée
de l’appareil et qu’elles aient pris connaissance des
dangers encourus.
-- L’utilisation de cet appareil est strictement interdite
aux enfants. Tenez l’appareil et son cordon hors de
portée des enfants.
-- Les enfants ne doivent pas jouer avec l’appareil.
-- Ne touchez pas les lames des ensembles lames,
surtout lorsque l’appareil est branché, car elles sont
très coupantes.
-- N’utilisez jamais l’ensemble lames du hachoir hors du
bol du hachoir.
-- n’utilisez jamais d’ingrédients durs, tels que des
glaçons, avec l’appareil.
-- Veillez à ne pas faire d’éclaboussures lorsque vous
préparez des ingrédients chauds (max. 80 °C).
-- Aucun des accessoires n’est adapté pour une
utilisation au micro-ondes.
-- Si l’un des ensembles lames se bloque, débranchez
toujours l’appareil avant de retirer les ingrédients à
l’origine du blocage.
-- Si le cordon d’alimentation est endommagé, il doit
être remplacé par Philips, par un Centre Service
Agréé Philips ou par un technicien qualifié afin
d’éviter tout accident.
Attention
-- Éteignez l’appareil et débranchez-le de l’alimentation
avant de changer les accessoires ou d’approcher les
éléments qui bougent pendant l’utilisation.
-- Éteignez l’appareil et débranchez-le de la prise secteur
avant de l’assembler, le désassembler, le ranger ou le
nettoyer, et si vous ne vous en servez pas.
-- N’utilisez jamais d’accessoires, ni de pièces d’autres
fabricants ou qui n’ont pas été spécifiquement
recommandés par Philips. Votre garantie ne sera
pas valable en cas d’utilisation de tels accessoires
ou pièces.
-- Cet appareil est destiné à un usage domestique
uniquement.
-- Tenez le bloc moteur à l’écart de la chaleur, du feu,
de l’humidité et de la saleté.
-- Ne dépassez pas les quantités et les temps de
préparation indiqués dans le tableau.
-- N’utilisez pas l’appareil avec des accessoires pendant
plus de 3 minutes sans interruption. Laissez l’appareil
refroidir pendant 15 minutes avant de poursuivre.
-- Niveau sonore : Lc = 85 dB(A)
Champs électromagnétiques (CEM)
Cet appareil Philips est conforme à toutes les normes et à tous les règlements
applicables relatifs à l’exposition aux champs électromagnétiques.
Interrupteur de déclenchement
Cet appareil est équipé d’un interrupteur de déclenchement.
-- Plus vous exercez une pression importante, plus la vitesse de fonctionnement
devient : vitesse lente (1), vitesse moyenne (2), haute vitesse (3) (fig. 1).
Commande d’accessoires
Pour acheter des accessoires ou des pièces de rechange, visitez le site Web
www.shop.philips.com/service ou rendez-vous chez votre revendeur Philips.
Vous pouvez également contacter le Service Consommateurs Philips de votre pays
(voir le dépliant de garantie internationale pour les coordonnées).
---
Recyclage
Ce symbole signifie que ce produit ne doit pas être mis au rebut avec les
ordures ménagères (2012/19/UE). (fig. 2)
Respectez les règles en vigueur dans votre pays pour la mise au rebut des
produits électriques et électroniques. Une mise au rebut correcte contribue à
préserver l’environnement et la santé.
Garantie et assistance
Si vous avez besoin d’une assistance ou d’informations supplémentaires, consultez
le site Web www.philips.com/support ou lisez le dépliant séparé sur la garantie
internationale.
Recette
Garniture pour crêpe
La préparation de cette recette peut s’effectuer au moyen du hachoir grande
capacité. Le hachoir grande capacité n’est pas fourni avec cette gamme comme
accessoire standard, mais il peut être commandé comme accessoire supplémentaire.
Consultez le chapitre « Commande d’accessoires ».
Ingrédients
-- 120 g de miel
-- 110 g de pruneaux
1Mettez le miel et les pruneaux dans le réfrigérateur pendant plusieurs heures
à 3 °C.
2Placez l’ensemble lames du hachoir grande capacité dans le bol du hachoir
grande capacité.
3Mettez les prunes dans le bol du hachoir grande capacité et versez le miel
dessus.
4Placez le bol avec les pruneaux dans le réfrigérateur pendant 1 heure à 3 °C.
5Mettez le couvercle du hachoir grande capacité sur le bol, puis fixez le bloc
moteur sur le bol.
6Appuyez sur l’interrupteur de déclenchement aussi fort que possible pour
atteindre la vitesse la plus élevée et laissez fonctionner le hachoir pendant
5 secondes à cette vitesse.
ITALIANO
Introduzione
Congratulazioni per l’acquisto e benvenuti in Philips! Per trarre il massimo vantaggio
dall’assistenza Philips, registrate il vostro prodotto su www.philips.com/welcome.
Importante
Prima di utilizzare l’apparecchio, leggete attentamente il
presente manuale utente e conservatelo per eventuali
riferimenti futuri.
Pericolo
-- Non immergete né risciacquate sotto l’acqua o altri
liquidi il gruppo motore. Per pulire il gruppo motore,
utilizzate esclusivamente un panno umido.
Avviso
-- Prima di collegare l’apparecchio, verificate che
la tensione riportata sulla spina corrisponda alla
tensione disponibile.
-- Non usate l’apparecchio nel caso in cui la spina, il
cavo di alimentazione o altri componenti risultassero
danneggiati.
-- Questo apparecchio può essere usato da persone
con capacità mentali, fisiche o sensoriali ridotte, prive
di esperienza o conoscenze adatte a condizione che
tali persone abbiano ricevuto assistenza o formazione
per utilizzare l’apparecchio in maniera sicura e
capiscano i potenziali pericoli associati a tale uso.
-- L’apparecchio non deve essere usato dai bambini.
Tenete l’apparecchio e il suo cavo di alimentazione
fuori dalla portata dei bambini.
-- Evitate che i bambini giochino con l’apparecchio.
-- Non toccate i bordi delle lame, soprattutto quando
l’apparecchio è collegato alla presa di corrente.
Le lame sono estremamente taglienti.
-- Non usate le lame del tritatutto senza l’apposito
recipiente.
-- Non utilizzate mai ingredienti duri, come i cubetti di
ghiaccio, con l’apparecchio.
-- Fate attenzione ad evitare schizzi quando lavorate
ingredienti caldi fino a max. 80 °C.
-- Nessuno degli accessori è adatto per l’utilizzo nel
microonde.
-- Nel caso in cui uno dei gruppi lame rimanga
incastrato, scollegate l’apparecchio, quindi togliete
gli ingredienti che bloccano le lame.
Download PDF

advertising