Philips | HR2020/70 | Philips Standmixer HR2020/70 Important Information Manual

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome
HR2027
HR2024
HR2021
HR2020
EN Important information leaflet
DA Brochure med vigtige oplysninger
DE Wichtiges Informationsmerkblatt
EL Φυλλάδιο σημαντικών οδηγιών
ES Folleto de información importante
FITärkeää-lehtinen
FR Brochure « Informations importantes »
IT
Mill (HR2027/HR2021 only)
Elektromagnetiske felter (EMF)
Warning
• Make sure the blade unit is securely fastened to the mill beaker before you assemble
the mill
• beaker onto the motor unit.
• Never use the mill to grind very hard ingredients such as nutmeg, Chinese rock sugar
and ice cubes.
• Do not touch the cutting edges of the mill blade unit when you clean it. They are very
sharp and you could easily cut your fingers on them.
Caution
• Never use the mill for more than 30 seconds without interruption.
• Always process cloves, star anise and aniseed together. If processed separately, these
ingredients may attack the plastic materials of the appliance.
• The mill beaker may become discoloured when you use the mill to process ingredients
such as cloves, anise and cinnamon.
• The mill is not suitable for chopping raw meat. Use the blender instead.
• Do not use the mill to process liquids such as fruit juice.
Dette Philips-apparat overholder alle standarder i forhold til elektromagnetiske felter (EMF).
Hvis apparatet håndteres korrekt i henhold til instruktionerne i denne brugervejledning,
er det sikkert at bruge baseret på de forskningsresultater, der er adgang til på nuværende
tidspunkt.
Electromagnetic fields (EMF)
Brochure informativa importante
This Philips appliance complies with all standards regarding electromagnetic fields (EMF). If
handled properly and according to the instructions in this user manual, the appliance is safe
to use based on scientific evidence available today.
NL Folder met belangrijke informatie
NO Viktig informasjonshefte
PT Folheto de informações importantes
Recycling
SV Broschyr med viktig information
TR Önemli bilgi broşürü
Your product is designed and manufactured with high quality materials and components,
which can be recycled and reused.
When you see the crossed-out wheel bin symbol attached to a product, it means the
product is covered by the European Directive 2002/96/EC:
Never dispose of your product with other household waste. Please inform yourself about
the local rules on the separate collection of electrical and electronic products. The correct
disposal of your old product helps prevent potentially negative consequences on the
environment and human health.
Built-in safety lock
This feature ensures that you can only switch on the appliance if the blender jar, the mill
or chopper beaker is assembled on the motor unit properly. If the blender jar, the mill or
chopper beaker is correctly assembled, the built-in safety lock will be unlocked.
Motor circuit protector (Optional)
The appliance is equipped with a motor circuit protector that switches off the motor if the
motor jams (which might occur during heavy processing jobs or if the appliance is not used
according to the instructions in the user manual). If this happens, first switch off and unplug
the appliance and let it cool down to room temperature. Then check if the quantity of
ingredients you are processing does not exceed the quantity mentioned in the user manual
or if something is blocking the blade unit. Press the overload reset button on the bottom of
motor unit to switch on the appliance.
2 Guarantee & service
If you need service or information or if you have a problem, please visit the Philips website at
www.philips.com or contact the Philips Consumer Care Centre in your country (you find its
phone number in the worldwide guarantee leaflet). If there is no Consumer Care Centre in
your country, go to your local Philips dealer.
Dansk
1Vigtigt
Læs denne folder med vigtige oplysninger omhyggeligt igennem, inden blenderen tages i brug,
og gem den til eventuel senere brug.
Specifications are subject to change without notice
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.
HR2027_2024_2021_2020_WEU_Safety_V1.0
Generelt
3140 035 32381
English
1Important
Read this Important Information leaflet carefully before you use the blender and save it for
future reference.
General
Read this user manual carefully before you use the appliance and save it for future reference.
Danger
Never immerse the motor unit in water or any other liquid, nor rinse it under the tap. Use
only a moist cloth to clean the motor unit.
Warning
• Check if the voltage indicated on the appliance corresponds to the local mains voltage
before you connect the appliance.
• If the mains cord is damaged, you must have it replaced by Philips, a service centre
authorised by Philips or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
• Do not use the appliance if the plug, the mains cord or other parts are damaged.
• Never use the blender jar or mill beaker to switch the appliance on and off.
• Never let the appliance run unattended.
• This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced
physical, sensory or metal capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they
have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person
responsible for their safety.
• Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
• Do not touch the blades, especially when the appliance is plugged in. The blades are
very sharp.
Caution
• Always unplug the appliance before you assemble, disassemble or make adjustments to
any of the parts.
• Never use any accessories or parts from other manufacturers or that Philips does not
specifically recommend. If you use such accessories or parts, your guarantee becomes
invalid.
• Do not exceed the maximum indication on the blender jar, the mill (specific types only)
beaker and the chopper bowl (specific types only).
• Do not exceed the maximum quantities and processing times indicated in the relevant
table.
• Noise level: Lc = 86 dB(A)
Blender
Warning
• Never reach into the blender jar with your fingers or an object while the appliance is
running.
• Make sure the blade unit is securely fastened to the blender jar before you assemble
the blender jar onto the motor unit.
• Do not touch the cutting edges of the blender blade unit when you handle or clean it.
They are very sharp and you could easily cut your fingers on them.
• If the blade unit gets stuck, unplug the appliance before you remove the ingredients that
block the blades.
Caution
• Never fill the blender jar with ingredients hotter than 80ºC.
• If food sticks to the wall of the blender jar, switch off the appliance and unplug it. Then
use a spatula to remove the food from the wall.
• Always make sure the lid is properly closed/assembled on the jar and the measuring
cup is inserted properly in the lid before you switch on the appliance.
• Do not let appliance run for more than 1 minutes at time.
• Always let the appliance cool down to room temperature after each batch you process.
• Never forget to place the sealing ring on the blade unit before you connect the blade
unit to the blender jar, otherwise leakage will occur
Filter (HR2027/HR2024 only)
Caution
• Never use the filter to process ingredients hotter than 80°C.
• Never overload the filter. Do not put more than 70g dried soy beans or 150g fruit in
the filter at the same time.
• Always make sure the lid is closed/assembled properly and the measuring cup is
inserted properly in the lid before you switch on the appliance.
• Cut fruit into smaller pieces before you put it in the filter.
• Soak dried ingredients, such as soy beans, before you put them in the filter.
Læs denne brugsvejledning omhyggeligt igennem, inden apparatet tages i brug, og gem den til
eventuelt senere brug.
Fare
Motorenheden må aldrig kommes ned i vand eller andre væsker eller skylles under
vandhanen. Motorenheden må kun rengøres med en fugtig klud.
Advarsel
• Kontrollér, om den angivne netspænding på apparatet svarer til den lokale netspænding,
før du slutter strøm til apparatet.
• Hvis netledningen beskadiges, må den kun udskiftes af Philips, et autoriseret Philipsserviceværksted eller en tilsvarende kvalificeret fagmand for at undgå enhver risiko.
• Brug ikke apparatet, hvis stik, netledning eller andre dele er beskadigede.
• Anvend aldrig blenderglasset eller møllebægeret til at slukke og tænde for apparatet.
• Lad aldrig apparatet køre uden opsyn.
• Dette apparat er ikke beregnet til at blive brugt af personer (herunder børn) med
nedsatte fysiske og mentale evner, nedsat følesans eller manglende erfaring og viden,
medmindre de er blevet vejledt eller instrueret i apparatets anvendelse af en person,
der er ansvarlig for deres sikkerhed.
• Apparatet bør holdes uden for børns rækkevidde for at sikre, at de ikke kan komme til
at lege med det.
• Undgå at røre ved knivene, når apparatet er sluttet til strømmen. Knivene er meget
skarpe.
NB!
• Tag altid stikket ud, før du samler, skiller eller justerer tilbehøret.
• Brug aldrig tilbehør eller dele fra andre fabrikanter eller tilbehør/dele, som ikke specifikt
er anbefalet af Philips. Hvis du anvender en sådan type tilbehør eller dele, annulleres
garantien.
• Overskrid ikke den angivne maksimum-markering på blenderglasset, bægeret til
møllekværnen (kun bestemte typer) eller hakkeskålen (kun bestemte typer).
• Undgå at overskride de angivne mængder og tilberedningstider, der er angivet i den
relevante tabel.
• Støjniveau: Lc = 86 dB(A)
Blender
Advarsel
• Stik aldrig fingre eller køkkenredskaber ned i blenderglasset, mens apparatet kører.
• Sørg for, at knivenheden er sat sikkert fast i blenderglasset, før blenderglasset sættes på
motorenheden.
• Undgå at berøre de skærende sider af blenderens knivenhed, når denne håndteres eller
rengøres. De er meget skarpe, og du kan derfor nemt komme til at skære dig i fingrene.
• Hvis knivenheden sætter sig fast, skal du tage apparatet ud af stikkontakten, før du
prøver at fjerne de ingredienser, der blokerer knivene.
NB!
• Fyld aldrig blenderglasset med ingredienser, der er varmere end 80ºC.
• Hvis der sidder mad fast på siden af blenderglasset, skal du slukke apparatet og tage
stikket ud. Brug derefter en spatel til at fjerne det, der sidder fast.
• Sørg altid for, at låget er ordentligt lukket og sat på glasset, og at målebægeret er sat
rigtigt på plads i låget, inden du tænder for apparatet.
• Lad ikke apparatet køre i mere end 1 minut ad gangen.
• Lad altid blenderen køle ned til stuetemperatur efter hver portion, du blender.
• Husk altid at sætte tætningsringen på knivenheden, inden du sætter knivenheden i
blenderglasset, da der ellers kan forekomme lækager.
Filter (kun HR2027/HR2024)
NB!
• Filteret må ikke bruges til tilberedning af ingredienser, der er varmere end 80°C.
• Overfyld ikke filteret. Kom højst 70 g tørrede sojabønner eller 150 g frugt i filteret ad
gangen.
• Sørg altid for, at låget er ordentligt lukket/korrekt samlet, og at målebægeret er sat
rigtigt på plads i låget, inden du tænder for apparatet.
• Skær frugten i mindre stykker, inden den kommes op i filteret.
• Læg tørre ingredienser, som f.eks. sojabønner, i blød, inden de kommes i filteret.
Møllekværn (kun HR2027/HR2021)
Advarsel
• Sørg for, at knivenheden er sat godt fast på møllekværnens bæger, inden møllekværnen
sættes
• på motorenheden.
• Brug aldrig møllekværnen til at male meget hårde ingredienser som f.eks. muskatnød,
kandissukker og isterninger.
• Undgå at berøre de skærende sider af møllekværnens knivenhed, når denne rengøres.
De er meget skarpe, og du kan derfor nemt komme til at skære dig i fingrene.
NB!
• Lad aldrig møllekværnen køre i mere end 30 sekunder ad gangen.
• Hak altid kryddernelliker, stjerneanis og anisfrø sammen med andre ingredienser. Hvis
de tilberedes hver for sig, kan de beskadige apparatets plastikdele.
• Ingredienser som nelliker, anis og kanel kan misfarve møllebægeret.
• Møllekværnen er ikke beregnet til hakning af råt kød. Brug i stedet blenderen.
• Møllekværnen bør ikke anvendes til tilberedning af flydende mad/drikke, eksempelvis
frugtjuice.
Genanvendelse
Dit produkt er udviklet og fremstillet med materialer og komponenter af høj kvalitet, som kan
genbruges.
Når et produkt bærer et affaldsspandssymbol med et kryds på, betyder det, at produktet er
underlagt det europæiske direktiv 2002/96/EC:
Recycling
Ihr Gerät wurde unter Verwendung hochwertiger Materialien und Komponenten entwickelt
und hergestellt, die recycelt und wiederverwendet werden können.
Befindet sich das Symbol einer durchgestrichenen Abfalltonne auf Rädern auf dem Gerät,
bedeutet dies, dass für dieses Gerät die Europäische Richtlinie 2002/96/EG gilt.
Entsorgen Sie dieses Produkt nie mit dem restlichen Hausmüll. Bitte informieren Sie sich über
die örtlichen Bestimmungen zur getrennten Entsorgung von elektrischen und elektronischen
Produkten. Durch die korrekte Entsorgung Ihrer Altgeräte werden Umwelt und Menschen
vor möglichen negativen Folgen geschützt.
Integrierte Sicherheitssperre
Bortskaf aldrig produktet sammen med andet husholdningsaffald. Sørg for at kende de lokale
regler om separat indsamling af elektriske og elektroniske produkter. Korrekt bortskaffelse
af udtjente produkter er med til at forhindre negativ påvirkning af miljøet og menneskers
helbred.
Diese Funktion stellt sicher, dass Sie das Gerät nur einschalten können, wenn Sie den
Mixbecher, den Mühlenbecher oder den Zerkleinerer-Becher korrekt auf die Motoreinheit
gesetzt haben. Wenn der Mixbecher, der Mühlenbecher oder der Zerkleinerer-Becher korrekt
aufgesetzt wurden, wird die integrierte Sicherheitssperre deaktiviert.
Indbygget sikkerhedslås
Motor mit Überlastschutz (optional)
Denne funktion sikrer, at du kun kan tænde for apparatet, hvis blenderglasset, bægeret
til møllekværnen eller hakkeskålen er sat korrekt på motorenheden. Hvis blenderglasset,
bægeret til møllekværnen eller hakkeskålen er korrekt monteret, slår den indbyggede
sikkerhedslås fra.
Das Gerät ist mit einem Überlastungsschutz ausgestattet, der den Motor abschaltet, wenn der
Motor blockiert (dies kann während eines schweren Verarbeitungsvorgangs auftreten oder
wenn das Gerät nicht so verwendet wird, wie im Benutzerhandbuch beschrieben). Falls dies
auftritt, schalten Sie das Gerät zuerst aus und ziehen Sie den Netzstecker. Lassen Sie es dann
auf Raumtemperatur abkühlen. Überprüfen Sie anschließend, ob die Menge der Zutaten,
die Sie verarbeiten, die im Benutzerhandbuch angegebene Höchstmenge übersteigt oder
ob die Messereinheit durch etwas blockiert wird. Drücken Sie dann die Reset-Taste für den
Überlastungsschutz am Boden der Motoreinheit, um das Gerät einzuschalten.
Motorkredsløbssikring (valgfri)
Apparatet er udstyret med en motorkredsløbssikring, der automatisk slukker motoren, hvis
motoren sidder fast (hvilket kan forekomme ved tunge opgaver, eller hvis apparatet ikke
anvendes i overensstemmelse med instruktionerne i brugervejledningen). Hvis dette sker,
skal du først slukke apparatet og lade det køle ned til stuetemperatur. Kontroller derefter,
om mængden af ingredienser, der tilberedes, overstiger den mængde, der er angivet i
brugervejledningen, eller om der er noget, der blokerer knivenheden. Tryk på knappen
til nulstilling ved overbelastning for at tænde for apparatet. Knappen sidder i bunden af
motorenheden.
2 Reklamationsret og service
Hvis du har behov for service eller har et problem, kan du besøge Philips’ websted på www.
philips.com eller kontakte Philips Kundecenter i dit land (telefonnummeret findes i folderen
”World-Wide Guarantee”). Hvis der ikke findes et kundecenter i dit land, bedes du kontakte
din lokale Philips-forhandler.
Deutsch
1Wichtig
Lesen Sie diese Broschüre mit wichtigen Informationen vor dem Gebrauch des Mixers
aufmerksam durch, und bewahren Sie sie für eine spätere Verwendung auf.
Allgemein
Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor dem Gebrauch des Geräts aufmerksam durch, und
bewahren Sie sie für eine spätere Verwendung auf.
Gefahr
Tauchen Sie die Motoreinheit niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten; spülen Sie sie auch
nicht unter fließendem Wasser ab. Reinigen Sie die Motoreinheit nur mit einem feuchten
Tuch.
Warnhinweis
• Prüfen Sie, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, ob die Spannungsangabe auf dem
Gerät mit der örtlichen Netzspannung übereinstimmt.
• Um Gefährdungen zu vermeiden, darf ein defektes Netzkabel nur von einem
Philips Service-Center, einer von Philips autorisierten Werkstatt oder einer ähnlich
qualifizierten Person durch ein Original-Ersatzkabel ersetzt werden.
• Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn der Netzstecker, das Netzkabel oder andere Teile
des Geräts defekt oder beschädigt sind.
• Verwenden Sie den Mix- bzw. den Mühlenbecher keinesfalls zum Ein- und Ausschalten
des Geräts.
• Lassen Sie das eingeschaltete Gerät niemals unbeaufsichtigt.
• Dieses Gerät ist für Benutzer (einschl. Kinder) mit eingeschränkten physischen,
sensorischen oder psychischen Fähigkeiten bzw. ohne jegliche Erfahrung oder Vorwissen
nur dann geeignet, wenn eine angemessene Aufsicht oder ausführliche Anleitung zur
Benutzung des Geräts durch eine verantwortliche Person sichergestellt ist.
• Achten Sie darauf, dass Kinder nicht mit dem Gerät spielen.
• Berühren Sie die Messer nicht, besonders wenn das Gerät an das Stromnetz
angeschlossen ist. Die Messer sind sehr scharf.
Vorsicht
• Ziehen Sie stets den Netzstecker aus der Steckdose, bevor Sie ein Zubehörteil
aufsetzen, abnehmen oder dessen Position verändern.
• Verwenden Sie niemals Zubehör oder Teile, die von Drittherstellern stammen bzw.
nicht von Philips empfohlen werden. Wenn Sie diese(s) Zubehör oder Teile verwenden,
erlischt Ihre Garantie.
• Überschreiten Sie nicht die maximale Füllmenge des Mixbechers, des Mühlenbechers
und des Zerkleinerer-Behälters (nur bestimmte Gerätetypen).
• Überschreiten Sie nicht die in der jeweiligen Tabelle aufgeführten Mengen und
Verarbeitungszeiten.
• Geräuschpegel: Lc = 86 dB(A)
Mixer
Warnhinweis
• Greifen Sie unter keinen Umständen bei laufendem Gerät mit der Hand oder einem
Gegenstand in den Mixbecher.
• Achten Sie darauf, dass die Messereinheit fest im Mixbecher sitzt, bevor Sie den Becher
auf die Motoreinheit setzen.
• Berühren Sie nicht die scharfen Klingen der Mixermessereinheit, wenn Sie sie
verwenden oder reinigen. Sie sind sehr scharf, und Sie könnten Ihre Finger leicht an
ihnen schneiden.
• Wenn die Messereinheit blockiert, ziehen Sie stets den Netzstecker aus der Steckdose,
bevor Sie die blockierenden Zutaten entfernen.
Vorsicht
• Füllen Sie keine Zutaten in den Mixbecher, die heißer als 80 °C sind.
• Wenn Zutaten innen am Mixbecher haften bleiben, schalten Sie das Gerät aus, und
ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose. Lösen Sie die Zutaten dann mithilfe eines
Teigschabers von der Becherwand.
• Achten Sie immer darauf, dass der Deckel fest geschlossen auf dem Becher sitzt und
der Messbecher richtig im Deckel steckt, bevor Sie das Gerät einschalten.
• Lassen Sie das Gerät nicht länger als jeweils 1 Minuten ohne Unterbrechung laufen.
• Lassen Sie das Gerät nach jedem Arbeitsgang stets auf Raumtemperatur abkühlen.
• Vergessen Sie keinesfalls, den Dichtungsring auf die Messereinheit zu setzen, bevor Sie
diese im Mixbecher montieren. Andernfalls könnte der Inhalt auslaufen.
Filter (nur HR2027/HR2024)
Vorsicht
• Verarbeiten Sie mit dem Filter keine Zutaten, die heißer als 80 °C sind.
• Überladen Sie den Filter nicht. Überladen Sie den Filter nicht. Geben Sie maximal 70 g
getrocknete Sojabohnen oder 150 g Obst gleichzeitig in den Filter.
• Achten Sie immer darauf, dass der Deckel fest geschlossen auf dem Becher sitzt und
der Messbecher richtig im Deckel steckt, bevor Sie das Gerät einschalten.
• Schneiden Sie das Obst in kleinere Stücke, bevor Sie es in den Filter geben.
• Weichen Sie getrocknete Zutaten (z. B. Sojabohnen) ein, bevor Sie sie in den Filter
geben.
Mühle (nur HR2027/HR2021)
Warnhinweis
• Die Messereinheit muss richtig am Mühlenbecher befestigt sein, bevor Sie den
Mühlebeche
• auf die Motoreinheit setzen.
• Verwenden Sie die Mühle unter keinen Umständen zum Mahlen sehr harter Substanzen
wie Muskatnuss, Kandiszucker oder Eiswürfel.
• Berühren Sie nicht die scharfen Klingen der Mühlenmessereinheit, wenn Sie sie reinigen.
Sie sind sehr scharf, und Sie könnten Ihre Finger leicht an ihnen schneiden.
Vorsicht
• Lassen Sie die Mühle pro Arbeitsgang keinesfalls länger als 30 Sekunden ohne
Unterbrechung laufen.
• Bearbeiten Sie Gewürznelken, Sternanis und Anissamen immer zusammen. Werden
diese Gewürze einzeln gemahlen, können sie die Kunststoffteile des Geräts angreifen.
• Der Mühlenbecher kann sich beim Verarbeiten von Gewürzen wie Nelken, Anis oder
Zimt verfärben.
• Die Mühle ist nicht dafür geeignet, rohes Fleisch zu hacken. Verwenden Sie stattdessen
den Mixer.
• Verarbeiten Sie in der Mühle keine Flüssigkeiten wie z. B. Fruchtsaft.
Elektromagnetische Felder
Dieses Philips Gerät erfüllt sämtliche Normen bezüglich elektromagnetischer Felder.
Nach aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen ist das Gerät sicher im Gebrauch, sofern
es ordnungsgemäß und entsprechend den Anweisungen in diesem Benutzerhandbuch
gehandhabt wird.
2 Garantie und Kundendienst
Benötigen Sie weitere Informationen oder treten Probleme auf, wenden Sie sich bitte an
Ihren Philips Händler, oder setzen Sie sich mit einem Philips Service-Center in Ihrem Land in
Verbindung (Sie finden die Telefonnummer in der internationalen Garantieschrift). Besuchen
Sie auch die Philips Website (www.philips.com). Sollte es in Ihrem Land kein Service-Center
geben, wenden Sie sich bitte an Ihren lokalen Philips Händler.
Ελληνικά
1 Σημαντικό
Διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε το μπλέντερ και
φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.
Γενικά
Διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο χρήσης προτού χρησιμοποιήσετε τη
συσκευή και κρατήστε το για μελλοντική αναφορά.
Κίνδυνος
Μην βυθίζετε ποτέ το μοτέρ σε νερό ή σε οποιοδήποτε άλλο υγρό, ούτε να το ξεπλένετε
με νερό βρύσης. Χρησιμοποιήστε ένα υγρό πανί για να καθαρίσετε το μοτέρ.
Προειδοποίηση
• Πριν συνδέσετε τη συσκευή, ελέγξτε αν η τάση που αναγράφεται στη συσκευή
αντιστοιχεί στην τοπική τάση ρεύματος.
• Αν το καλώδιο υποστεί φθορά, θα πρέπει να αντικατασταθεί από τη Philips,
από κάποιο κέντρο επισκευών εξουσιοδοτημένο από τη Philips ή από εξίσου
εξειδικευμένα άτομα, προς αποφυγή κινδύνου.
• Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν το φις, το καλώδιο ή άλλα μέρη της συσκευής
έχουν υποστεί φθορά.
• Μην χρησιμοποιείτε ποτέ την κανάτα του μπλέντερ ή το δοχείο του μύλου για να
ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε τη συσκευή.
• Μην αφήνετε ποτέ τη συσκευή να λειτουργεί χωρίς επίβλεψη.
• Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων
των παιδιών) με περιορισμένες σωματικές, αισθητήριες ή διανοητικές ικανότητες
ή από άτομα χωρίς εμπειρία και γνώση, εκτός και εάν την χρησιμοποιούν υπό
επιτήρηση ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής από άτομο
υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.
• Τα παιδιά πρέπει να επιβλέπονται, ώστε να μην παίζουν με τη συσκευή.
• Μην αγγίζετε τις λεπίδες, ειδικά όταν η συσκευή είναι συνδεδεμένη στην πρίζα. Οι
λεπίδες είναι πολύ αιχμηρές.
Προσοχή
• Πριν συναρμολογήσετε, αποσυναρμολογήσετε ή ρυθμίσετε οποιοδήποτε εξάρτημα
της συσκευής, να αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από την πρίζα.
• Μην χρησιμοποιείτε ποτέ εξαρτήματα ή μέρη από άλλους κατασκευαστές ή που
η Philips δεν συνιστά ρητώς. Αν χρησιμοποιήσετε τέτοια εξαρτήματα ή μέρη, η
εγγύησή σας καθίσταται άκυρη.
• Μην υπερβαίνετε τη μέγιστη ένδειξη στην κανάτα μπλέντερ, στο δοχείο του μύλου
(μόνο σε συγκεκριμένους τύπους) και στο μπολ κόπτη (μόνο σε συγκεκριμένους
τύπους).
• Μην υπερβαίνετε τις μέγιστες ποσότητες και τους χρόνους επεξεργασίας που
αναφέρονται στον σχετικό πίνακα.
• Επίπεδο θορύβου: Lc = 86 dB(A)
Μπλέντερ
Προειδοποίηση
• Ποτέ μην βάζετε τα δάχτυλά σας ή κάποιο αντικείμενο μέσα στην κανάτα του
μπλέντερ ενώ λειτουργεί η συσκευή.
• Βεβαιωθείτε ότι οι λεπίδες είναι καλά στερεωμένες στην κανάτα του μπλέντερ πριν
προσαρτήσετε την κανάτα πάνω στο μοτέρ.
• Κατά το χειρισμό ή τον καθαρισμό των λεπίδων του μπλέντερ, μην αγγίζετε τα
αιχμηρά τους άκρα. Οι λεπίδες είναι πολύ κοφτερές και μπορείτε πολύ εύκολα να
τραυματίσετε τα δάχτυλά σας.
• Εάν οι λεπίδες κολλήσουν, αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα πριν
απομακρύνετε τα υλικά που μπλοκάρουν τις λεπίδες.
Προσοχή
• Μην γεμίζετε ποτέ την κανάτα του μπλέντερ με υλικά πιο ζεστά από 80ºC.
• Αν τα τρόφιμα κολλήσουν στις πλευρικές επιφάνειες της κανάτας του μπλέντερ,
απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε την από την πρίζα. Στη συνέχεια,
χρησιμοποιήστε μια σπάτουλα για να αφαιρέσετε το φαγητό από τα τοιχώματα.
• Πριν ενεργοποιήσετε τη συσκευή, να βεβαιώνεστε πάντα ότι το καπάκι είναι
σωστά κλεισμένο/τοποθετημένο στην κανάτα και ότι ο δοσομετρητής έχει
τοποθετηθεί σωστά στο καπάκι.
• Μην αφήνετε τη συσκευή να λειτουργεί πάνω από 1 λεπτό χωρίς διακοπή.
• Να αφήνετε πάντα τη συσκευή να κρυώσει σε θερμοκρασία δωματίου μετά από
την επεξεργασία κάθε μερίδας.
• Μην αμελήσετε ποτέ να τοποθετήσετε τον δακτύλιο σφράγισης στις λεπίδες πριν
συνδέσετε τις λεπίδες στην κανάτα του μπλέντερ, αλλιώς θα προκύψει διαρροή.
Φίλτρο (μόνο στους τύπους HR2027/HR2024)
Προσοχή
• Μην χρησιμοποιείτε ποτέ το φίλτρο για να επεξεργαστείτε υλικά πιο ζεστά από
80°C.
• Μην υπερφορτώνετε ποτέ το φίλτρο. Μην βάζετε περισσότερα από 70 γρ.
αποξηραμένους καρπούς σόγιας ή 150 γρ. φρούτα στο φίλτρο.
• Πριν ενεργοποιήσετε τη συσκευή, να βεβαιώνεστε πάντα ότι το καπάκι είναι
σωστά κλεισμένο/τοποθετημένο και ότι ο δοσομετρητής έχει τοποθετηθεί σωστά
στο καπάκι.
• Κόψτε τα φρούτα σε μικρότερα κομμάτια πριν τα βάλετε μέσα στο φίλτρο.
• Μουλιάζετε τα ξηρά υλικά, όπως τους σπόρους σόγιας, πριν τα βάλετε μέσα στο
φίλτρο.
Μύλος (μόνο στους τύπους HR2027/HR2021)
Προειδοποίηση
• Βεβαιωθείτε ότι οι λεπίδες είναι καλά στερεωμένες στο δοχείο του μύλου πριν
προσαρτήσετε
• το δοχείο πάνω στο μοτέρ.
• Μην χρησιμοποιείτε ποτέ το μύλο για να αλέσετε πολύ σκληρά υλικά όπως
μοσχοκάρυδο, κομμάτια κινέζικης ζάχαρης και παγάκια.
• Όταν καθαρίζετε τις λεπίδες του μύλου, μην αγγίζετε τα αιχμηρά τους άκρα.
Οι λεπίδες είναι πολύ κοφτερές και μπορείτε πολύ εύκολα να τραυματίσετε τα
δάχτυλά σας.
Προσοχή
• Μην χρησιμοποιείτε ποτέ το μύλο για περισσότερα από 30 δευτερόλεπτα χωρίς
διακοπή.
• Υλικά όπως το γαρίφαλο, ο αστεροειδής γλυκάνισος και το γλυκάνισο πρέπει να
υφίστανται επεξεργασία μαζί με άλλα υλικά. Αν χρησιμοποιήσετε ξεχωριστά αυτά
τα υλικά, μπορεί να προκληθεί φθορά στο πλαστικό μέρος της συσκευής.
• Το δοχείο του μύλου μπορεί να αποχρωματιστεί όταν ο μύλος χρησιμοποιείται
για την επεξεργασία υλικών όπως γαρίφαλο, γλυκάνισο και κανέλλα.
• Ο μύλος δεν είναι κατάλληλος για να κόβετε ωμό κρέας. Χρησιμοποιήστε το
μπλέντερ.
• Μην χρησιμοποιείτε το μύλο για να επεξεργαστείτε υγρά μείγματα όπως
φρουτοχυμούς.
Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία (EMF)
Η συγκεκριμένη συσκευή της Philips συμμορφώνεται με όλα τα πρότυπα που αφορούν
τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία (EMF). Εάν γίνει σωστός χειρισμός και σύμφωνος με τις
οδηγίες του παρόντος εγχειριδίου χρήσης, η συσκευή είναι ασφαλής στη χρήση βάσει
των επιστημονικών αποδείξεων που είναι διαθέσιμες μέχρι σήμερα.
Ανακύκλωση
Το προϊόν είναι σχεδιασμένο και κατασκευασμένο από υψηλής ποιότητας υλικά και
εξαρτήματα, τα οποία μπορούν να ανακυκλωθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν.
Όταν δείτε το σύμβολο του διαγραμμένου κάδου με ρόδες πάνω σε προϊόν, τότε αυτό
το προϊόν καλύπτεται από την Ευρωπαϊκή οδηγία 2002/96/ΕΚ:
Μην απορρίπτετε ποτέ αυτό το προϊόν μαζί με άλλα απορρίμματα του σπιτιού σας.
Παρακαλούμε ενημερωθείτε για τους τοπικούς κανόνες σχετικά με την ξεχωριστή
συλλογή ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων. Η σωστή απόρριψη του παλιού σας
προϊόντος θα βοηθήσει στην αποτροπή τυχόν αρνητικών επιπτώσεων που ενδέχεται να
υπάρξουν στο περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία.
Cuando vea el símbolo de cubo de basura tachado en un producto, significa que cumple la
Directiva europea 2002/96/EC:
Nunca se deshaga del producto con el resto de la basura doméstica. Infórmese de la
legislación local sobre la recogida selectiva de productos eléctricos y electrónicos. El desecho
correcto de un producto usado ayuda a evitar consecuencias potencialmente negativas para
el medio ambiente y la salud humana.
Bloqueo de seguridad incorporado
Esta función garantiza que solo se pueda encender el aparato si la jarra de la batidora, el vaso
del molinillo o de la picadora están colocados correctamente en la unidad motora. Si la jarra
de la batidora, el vaso del molinillo o de la picadora se colocan correctamente, el bloqueo de
seguridad incorporado se desactivará.
Ενσωματωμένο κλείδωμα ασφαλείας
Protector del circuito del motor (opcional)
Με αυτήν τη λειτουργία, μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη συσκευή μόνο αν η κανάτα του
μπλέντερ και το δοχείο του κόπτη/του μύλου είναι σωστά τοποθετημένα στη μονάδα
του μοτέρ. Αν τοποθετήσετε σωστά την κανάτα του μπλέντερ ή το δοχείο του κόπτη/του
μύλου, το ενσωματωμένο κλείδωμα θα απασφαλιστεί.
El aparato cuenta con un protector del circuito del motor que apaga el motor si éste se
atasca (lo que puede ocurrir durante tareas fuertes de procesado o si no se utiliza el aparato
de acuerdo con las instrucciones del manual de usuario). Si ocurre esto, en primer lugar
apague el aparato, desenchúfelo y deje que se enfríe hasta llegar a la temperatura ambiente.
Después, compruebe que la cantidad de ingredientes que está procesando no supera la
cantidad mencionada en el manual de usuario y asegúrese de que no haya nada bloqueando
la unidad de cuchillas. Pulse el botón de restablecimiento de sobrecarga de la parte inferior
de la unidad motora para encender el aparato.
Προστατευτικό κυκλώματος μοτέρ (προαιρετικά)
Η συσκευή διαθέτει ένα προστατευτικό κυκλώματος μοτέρ, το οποίο απενεργοποιεί
το μοτέρ σε περίπτωση εμπλοκής (κάτι που μπορεί να συμβεί όταν επεξεργάζεστε
μεγάλες ποσότητες για πολλή ώρα ή αν η συσκευή δεν χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με
τις οδηγίες του εγχειριδίου χρήσης). Σε αυτήν την περίπτωση, απενεργοποιήστε τη
συσκευή, αποσυνδέστε την από την πρίζα και αφήστε τη να κρυώσει σε θερμοκρασία
δωματίου. Στη συνέχεια, βεβαιωθείτε ότι η ποσότητα των υλικών που επεξεργάζεστε
δεν ξεπερνάει την ποσότητα που αναφέρεται στο εγχειρίδιο χρήσης και ελέγξτε αν κάτι
μπλοκάρει τις λεπίδες. Πατήστε το κουμπί επαναφοράς υπερφόρτωσης στο κάτω μέρος
της μονάδας μοτέρ για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή.
2 Εγγύηση και επισκευή
Εάν χρειάζεστε τεχνική υποστήριξη ή πληροφορίες ή εάν αντιμετωπίζετε κάποιο
πρόβλημα, επισκεφτείτε τη διαδικτυακή τοποθεσία της Philips στη διεύθυνση
www.philips.com ή επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Καταναλωτών της Philips
στη χώρα σας (θα βρείτε το τηλέφωνο στο διεθνές φυλλάδιο εγγύησης). Εάν δεν
υπάρχει Κέντρο Εξυπηρέτησης Καταναλωτών της Philips στη χώρα σας, απευθυνθείτε
στον τοπικό αντιπρόσωπο της Philips.
Español
1Importante
Antes de usar la batidora, lea atentamente este folleto de instrucciones que contiene
información importante y consérvelo por si necesitara consultarlo en el futuro.
Información general
Antes de usar el aparato, lea atentamente este manual de usuario y consérvelo por si
necesitara consultarlo en el futuro.
Peligro
No sumerja nunca la unidad motora en agua u otros líquidos, ni la enjuague bajo el grifo.
Limpie la unidad motora sólo con un paño húmedo.
Advertencia
• Antes de enchufar el aparato, compruebe si el voltaje indicado en el mismo se
corresponde con el voltaje de la red local.
• Si el cable de alimentación está dañado, deberá ser sustituido por Philips, por un
centro de servicio autorizado por Philips o por personal cualificado, con el fin de evitar
situaciones de peligro.
• No utilice el aparato si el enchufe, el cable de alimentación u otras piezas están
dañados.
• No utilice nunca la jarra de la batidora ni el vaso del molinillo para encender o apagar
el aparato.
• No deje nunca que el aparato funcione sin vigilancia.
• Este aparato no debe ser usado por personas (adultos o niños) con su capacidad
física, psíquica o sensorial reducida, ni por quienes no tengan los conocimientos y la
experiencia necesarios, a menos que sean supervisados o instruidos acerca del uso del
aparato por una persona responsable de su seguridad.
• Asegúrese de que los niños no jueguen con este aparato.
• No toque las cuchillas, sobre todo cuando el aparato esté enchufado. Las cuchillas están
muy afiladas.
Precaución
• Desenchufe siempre el aparato antes de montar, desmontar o ajustar cualquiera de las
piezas.
• No utilice nunca accesorios ni piezas de otros fabricantes o que Philips no recomiende
específicamente. Si lo hace, quedará anulada su garantía.
• No exceda el nivel máximo indicado en la jarra de la batidora, en el vaso del molinillo
(sólo en modelos específicos) y en el recipiente de la picadora (sólo en modelos
específicos).
• No supere las cantidades ni los tiempos de preparación indicados en la tabla
correspondiente.
• Nivel de ruido: Lc = 86 dB (A)
Batidora
Advertencia
• No introduzca nunca los dedos ni ningún otro objeto en la batidora mientras el
aparato esté funcionando.
• Asegúrese de que la unidad de cuchillas esté bien fijada a la jarra de la batidora antes
de montar la jarra en la unidad motora.
• No toque los bordes afilados de la unidad de cuchillas de la batidora cuando la maneje
o la limpie. Al estar muy afiladas, podría cortarse fácilmente los dedos.
• Si la unidad de cuchillas se bloquea, desenchufe el aparato antes de retirar los
ingredientes que están bloqueándolas.
Precaución
• Nunca llene la jarra de la batidora con ingredientes a más de 80 °C de temperatura.
• Si los alimentos se pegan a la pared de la jarra de la batidora, apague el aparato y
desenchúfelo. A continuación, utilice una espátula para separar los alimentos de la
pared.
• Antes de encender el aparato, asegúrese siempre de que la tapa esté bien cerrada/
colocada en la jarra, y de que el vaso medidor esté puesto en la tapa.
• No deje que el aparato funcione durante más de 1 minuto seguido.
• Deje siempre que el aparato se enfríe a temperatura ambiente después de procesar
cada lote.
• No olvide nunca colocar la junta en la unidad de cuchillas antes de montar la unidad de
cuchillas en la jarra de la batidora, ya que de lo contrario se producirían fugas.
2 Garantía y servicio
Si necesita ayuda, información o si tiene algún problema, visite la página Web de Philips en
www.philips.com o póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente de Philips
en su país (hallará el número de teléfono en el folleto de la garantía). Si no hay Servicio de
Atención al Cliente en su país, diríjase al distribuidor Philips local.
Suomi
1Tärkeää
Lue tämä lehtinen huolellisesti ennen tehosekoittimen ensimmäistä käyttökertaa ja säilytä se
vastaisen varalle.
Yleistä
Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen käyttöä ja säilytä se myöhempää tarvetta varten.
Vaara
Älä upota runkoa veteen tai muuhun nesteeseen. Älä myöskään huuhtele sitä vesihanan alla.
Puhdista runko vain kostealla liinalla.
Varoitus
• Tarkista, että laitteeseen merkitty käyttöjännite vastaa paikallista verkkojännitettä, ennen
kuin liität laitteen pistorasiaan.
• Jos virtajohto on vahingoittunut, se on oman turvallisuutesi vuoksi hyvä vaihdattaa
Philipsin valtuuttamassa huoltoliikkeessä tai muulla ammattitaitoisella korjaajalla.
• Älä käytä laitetta, jos sen pistoke, virtajohto tai jokin muu osa on viallinen.
• Älä käytä tehosekoittimen tai sekoittimen kannua virran kytkemiseen laitteeseen tai
virran katkaisemiseen laitteesta.
• Älä jätä laitetta käyntiin ilman valvontaa.
• Laitetta ei ole tarkoitettu lasten tai sellaisten henkilöiden käyttöön, joiden fyysinen
tai henkinen toimintakyky on rajoittunut tai joilla ei ole kokemusta tai tietoa laitteen
käytöstä, muuten kuin heidän turvallisuudestaan vastaavan henkilön valvonnassa ja
ohjauksessa.
• Pienten lasten ei saa antaa leikkiä laitteella.
• Älä koske teriin etenkään laitteen ollessa kytketty verkkovirtaan. Terät ovat hyvin teräviä.
Varoitus
• Irrota aina pistoke pistorasiasta, kun kokoat, purat, puhdistat tai säädät lisäosia.
• Älä koskaan käytä muita kuin Philipsin valmistamia tai suosittelemia lisävarusteita tai
-osia. Jos käytät muita osia, takuu ei ole voimassa.
• Älä ylitä tehosekoittimen kannuun, maustemyllyn (vain tietyt mallit) kannuun ja
teholeikkurin kulhoon merkittyjä enimmäismääriä (vain tietyt mallit).
• Älä ylitä taulukossa annettuja määriä ja valmistusaikoja.
• Käyntiääni: Lc = 86 dB (A)
Tehosekoitin
Varoitus
• Älä työnnä sormiasi tai esineitä sekoituskannuun, kun laite on käynnissä.
• Tarkista, että teräyksikkö on kunnolla kiinnitetty tehosekoittimen kannuun ennen kannun
asettamista runkoon.
• Varo koskemasta tehosekoittimen teräyksikön leikkuuteriin puhdistuksen aikana tai kun
käsittelet laitetta muutoin. Leikkuuterät ovat erittäin terävät, ja niistä saa helposti haavan
sormeen.
• Jos teräyksikkö juuttuu paikalleen, irrota pistoke pistorasiasta, ennen kuin irrotat kiinni
juuttuneet ainekset.
Varoitus
• Älä koskaan lisää tehosekoittimen kannuun aineksia, joiden lämpötila ylittää 80 ºC.
• Jos ruoka tarttuu sekoituskannun seinämään, sammuta laite ja irrota sen pistorasiasta.
Irrota sitten ruoka seinämästä lastan avulla.
• Varmista aina, että kansi on suljettu tai kiinnitetty oikein kannuun ja että mittamuki on
oikein kiinni kannessa, ennen kuin kytket laitteeseen virran.
• Älä pidä laitetta käynnissä yli 1 minuuttia kerrallaan.
• Anna laitteen aina jäähtyä huoneen lämpötilaa vastaavaksi jokaisen käsitellyn erän
jälkeen.
• Muista aina asettaa tiivisterengas teräyksikköön ennen teräyksikön kiinnittämistä
kannuun, sillä muussa tapauksessa kannu voi vuotaa.
Français
1Important
Lisez attentivement ce livret d’informations avant d’utiliser le blender et conservez-le pour un
usage ultérieur.
Informations générales
Lisez attentivement ce mode d’emploi avant d’utiliser l’appareil et conservez-le pour un usage
ultérieur.
Danger
Ne plongez jamais le bloc moteur dans l’eau, ni dans d’autres liquides et ne le rincez pas.
Nettoyez le bloc moteur uniquement avec un chiffon humide.
Avertissement
• Avant de brancher l’appareil, vérifiez que la tension indiquée sur l’appareil correspond à
la tension supportée par le secteur local.
• Si le cordon d’alimentation est endommagé, il doit être remplacé par Philips, par un
Centre Service Agréé Philips ou par un technicien qualifié afin d’éviter tout accident.
• N’utilisez pas l’appareil si la fiche, le cordon d’alimentation ou d’autres pièces sont
endommagées.
• N’utilisez jamais le blender ou le bol du moulin pour mettre en marche ou arrêter
l’appareil.
• Ne laissez jamais l’appareil fonctionner sans surveillance.
• Cet appareil n’est pas destiné à être utilisé par des personnes (notamment des enfants)
dont les capacités physiques, sensorielles ou intellectuelles sont réduites, ou par des
personnes manquant d’expérience ou de connaissances, à moins que celles-ci ne
soient sous surveillance ou qu’elles n’aient reçu des instructions quant à l’utilisation de
l’appareil par une personne responsable de leur sécurité.
• Veillez à ce que les enfants ne puissent pas jouer avec l’appareil.
• Ne touchez pas les lames, surtout lorsque l’appareil est branché car elles sont très
coupantes.
Attention
• Débranchez toujours l’appareil avant d’installer, de retirer ou de positionner des
accessoires.
• N’utilisez jamais d’accessoires ou de pièces d’un autre fabricant ou n’ayant pas été
spécifiquement recommandés par Philips. L’utilisation de ce type d’accessoires ou de
pièces entraîne l’annulation de la garantie.
• Ne dépassez pas le niveau maximal indiqué sur le bol mélangeur, le bol du moulin
(certains modèles uniquement) et le bol du hachoir (certains modèles uniquement).
• Ne dépassez pas les quantités et les temps de préparation maximaux indiqués dans les
tableaux.
• Niveau sonore : 86 dB(A)
Blender
Avertissement
• Ne mettez jamais vos doigts ou tout autre objet dans le blender lorsque l’appareil est
en cours de fonctionnement.
• Assurez-vous que l’ensemble lames est correctement fixé sur le blender avant
d’installer celui-ci sur le bloc moteur.
• Ne touchez pas les lames de l’ensemble lames du bol mélangeur lorsque vous le
manipulez ou le nettoyez, au risque de vous blesser.
• Si l’ensemble lames se bloque, débranchez toujours l’appareil avant de retirer les
ingrédients à l’origine du blocage.
Attention
• Ne remplissez jamais le blender avec des ingrédients dont la température dépasse
80 °C.
• Si des ingrédients s’accumulent sur les parois du bol mélangeur, éteignez l’appareil et
débranchez-le. Décollez ensuite les ingrédients des parois à l’aide d’une spatule.
• Assurez-vous que le couvercle est correctement fermé/fixé sur le bol et que la mesure
graduée est correctement insérée dans le couvercle avant de mettre l’appareil en
marche.
• Ne faites pas fonctionner l’appareil pendant plus de 1 minute sans interruption.
• Laissez toujours l’appareil refroidir après avoir préparé une portion.
• N’oubliez jamais de placer la bague d’étanchéité sur l’ensemble lames avant d’installer
l’ensemble lames sur le bol mélangeur afin d’éviter toute fuite.
Filtre (HR2027/HR2024 uniquement)
Attention
• N’utilisez jamais le filtre pour préparer des ingrédients dont la température dépasse
80 °C.
• Ne surchargez pas le filtre. Ne mettez pas plus de 70 g de graines de soja séchées ou
150 g de fruits à la fois dans le filtre.
• Assurez-vous que le couvercle est correctement fermé/fixé et que la mesure graduée y
est correctement insérée avant de mettre l’appareil en marche.
• Coupez les fruits en morceaux avant de les mettre dans le filtre.
• Faites tremper les ingrédients secs, tels que les graines de soja, avant de les mettre dans
le filtre.
Avertissement
• Assurez-vous que l’ensemble lames est correctement fixé sur le bol du moulin avant
d’installer le bol
• du moulin sur le bloc moteur.
• N’utilisez jamais le moulin pour moudre des ingrédients très durs tels que la muscade,
le sucre candi et les glaçons.
• Ne touchez pas les lames de l’ensemble lames du moulin lors du nettoyage, au risque
de vous blesser.
Attention
• N’utilisez jamais le moulin pendant plus de 30 secondes sans interruption.
• Hachez toujours les clous de girofle, l’anis étoilé et les graines d’anis ensemble. Si vous
les hachez séparément, ces ingrédients pourraient attaquer les pièces en plastique de
l’appareil.
• La couleur du bol du moulin peut s’altérer suite au mixage d’ingrédients tels que les
clous de girofle, l’anis et la cannelle.
•
Le moulin n’est pas approprié pour hacher de la viande crue. Pour cela, utilisez le blender.
• N’utilisez pas le moulin pour des préparations liquides telles que les jus de fruits.
Sekoitin (vain HR2027/HR2021)
Sähkömagneettiset kentät (EMF)
Advertencia
• Asegúrese de que la unidad de cuchillas esté bien fijada al vaso del molinillo antes de
montar el vaso del molinillo
• en la unidad motora.
• No utilice nunca el molinillo para picar ingredientes muy duros como nuez moscada,
caramelo o cubitos de hielo.
• No toque los bordes afilados de la unidad de cuchillas del molinillo cuando la limpie. Al
estar muy afiladas, podría cortarse fácilmente los dedos.
Precaución
• No utilice nunca el molinillo durante más de 30 segundos sin interrupción.
• Procese siempre clavo, anís estrellado y anís juntos. Si los procesa solos, podrían
deteriorar los materiales de plástico del aparato.
• El vaso del molinillo podría teñirse si utiliza el molinillo para procesar ingredientes
como clavo, anís o canela.
• El molinillo no es adecuado para picar carne cruda. Utilice mejor la batidora.
• No utilice el molinillo para procesar líquidos como zumos de fruta.
Tämä Philips-laite vastaa kaikkia sähkömagneettisia kenttiä (EMF) koskevia standardeja. Jos
laitetta käytetään oikein ja tämän käyttöohjeen ohjeiden mukaisesti, sen käyttäminen on
turvallista tämänhetkisen tutkimustiedon perusteella.
Campos electromagnéticos (CEM)
Älä hävitä tuotetta muun kotitalousjätteen mukana. Ota selvää paikallisista sähkölaitteiden ja
elektronisten laitteiden erillistä keräystä koskevista säädöksistä. Hävittämällä vanhan tuotteen
oikein voit ehkäistä mahdollisia ympäristö- ja terveyshaittoja.
El producto ha sido diseñado y fabricado con materiales y componentes de alta calidad que
pueden reciclarse y reutilizarse.
Jos haluat lisätietoja tai laitteen suhteen on ongelmia, käy Philipsin Internet-sivuilla
osoitteessa www.philips.com tai ota yhteys Philipsin asiakaspalveluun (puhelinnumero löytyy
takuulehtisestä). Jos maassasi ei ole kuluttajapalvelukeskusta, ota yhteys paikalliseen Philipsjälleenmyyjään.
Moulin (HR2027/HR2021 uniquement)
Molinillo (sólo modelos HR2027/HR2021)
Reciclaje
2 Takuu & huolto
Varoitus
• Älä käytä siivilää yli 80-asteisten aineiden käsittelyyn.
• Älä täytä siivilää liian täyteen. Laita siivilään kerralla enintään 70 g kuivattuja soijapapuja
tai 150 g hedelmiä.
• Varmista aina, että kansi on suljettu tai kiinnitetty oikein ja että mittamuki on oikein kiinni
kannessa, ennen kuin kytket laitteeseen virran.
• Leikkaa hedelmät pieniksi paloiksi, ennen kuin lisäät ne siivilään.
• Liota kuivatut tuotteet, kuten soijapavut, ennen kuin lisäät ne siivilään.
Precaución
• No utilice nunca el filtro para procesar ingredientes a más de 80 °C de temperatura.
• No sobrecargue el filtro nunca. No ponga más de 70 g de granos de soja secos o 150 g
de fruta en el filtro al mismo tiempo.
• Antes de encender el aparato, asegúrese siempre de que la tapa esté bien cerrada/
colocada, y de que el vaso medidor esté bien puesto en la tapa.
• Corte la fruta en trozos pequeños antes de ponerla en el filtro.
• Ponga en remojo los ingredientes secos, como los granos de soja, antes de ponerlos en
el filtro.
Este aparato Philips cumple todos los estándares sobre campos electromagnéticos (CEM).
Si se utiliza correctamente y de acuerdo con las instrucciones de este manual, el aparato se
puede usar de forma segura según los conocimientos científicos disponibles hoy en día.
Laitteessa on moottorin virrankatkaisija, joka sammuttaa moottorin, jos se jumiutuu (niin
voi käydä käsiteltäessä kovia tai raskaita aineksia tai jos laitetta ei ole käytetty käyttöoppaan
ohjeiden mukaisesti). Jos näin käy, sammuta laite, irrota virtajohto pistorasiasta ja anna
laitteen jäähtyä huoneenlämpöiseksi. Varmista sitten, että käsiteltävien ainesten määrä ei ylitä
käyttöoppaassa mainittua määrää ja että mikään ei estä teräosan toimintaa. Käynnistä laite
rungon alla olevalla nollauspainikkeella.
Siivilä (vain HR2027/HR2024)
Varoitus
• Varmista, että teräyksikkö on kiinnitetty kunnolla maustemyllyn kannuun, ennen kuin
kiinnität
• kannun runkoon.
• Älä käytä sekoitinta erittäin kovien aineiden hienontamiseen, jollaisia ovat esimerkiksi
muskottipähkinät, kova kiinalainen sokeri ja jääpalat.
• Varo koskemasta maustemyllyn teräyksikön leikkuuteriin puhdistuksen aikana.
Leikkuuterät ovat erittäin terävät, ja niistä saa helposti haavan sormeen.
Varoitus
• Älä käytä maustemyllyä yhtäjaksoisesti yli 30 sekuntia.
• Käsittele aina mausteneilikat, tähtianikset ja aniksensiemenet yhdessä. Jos ne käsitellään
erikseen, nämä valmistusaineet saattavat vahingoittaa laitteen muovisia materiaaleja.
• Maustemyllyn kannu saattaa värjääntyä, kun siinä hienonnetaan esimerkiksi
mausteneilikoita, aniksensiemeniä ja kanelitankoja.
• Maustemylly ei sovi raa’an lihan käsittelyyn. Käytä tehosekoitinta sen sijaan.
• Älä käytä maustemyllyä nesteiden, esimerkiksi hedelmätuoremehujen sekoittamiseen.
Filtro (sólo modelos HR2027/HR2024)
Moottorin virrankatkaisija (lisävaruste)
Champs électromagnétiques (CEM)
Cet appareil Philips est conforme à toutes les normes relatives aux champs
électromagnétiques (CEM). Il répond aux règles de sécurité établies sur la base des
connaissances scientifiques actuelles s’il est manipulé correctement et conformément aux
instructions de ce manuel d’utilisation.
Recyclage
Cet appareil a été conçu et fabriqué avec des matériaux et des composants de haute qualité
pouvant être recyclés et réutilisés.
La présence du symbole de poubelle barrée indique que le produit est conforme à la
directive européenne 2002/96/CE :
Kierrätys
Tuotteen suunnittelussa ja valmistuksessa on käytetty laadukkaita materiaaleja ja osia, jotka
voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen.
Jos tuotteeseen on merkitty roskasäiliö, jonka yli on vedetty rasti, se tarkoittaa, että tuotetta
koskee EU-direktiivi 2002/96/EY:
Sisäänrakennettu turvakytkin
Tämä toiminto varmistaa, että voit kytkeä laitteeseen virran vain silloin, kun tehosekoittimen,
maustemyllyn tai teholeikkurin kannu on asetettu runkoon oikein. Jos tehosekoittimen kannu,
maustemyllyn tai teholeikkurin kannu on asetettu oikein, rungon turvalukko avautuu.
2 Garantie et service
Si vous souhaitez obtenir des informations supplémentaires ou si vous rencontrez
un problème, visitez le site Web de Philips à l’adresse www.philips.com ou contactez
le Service Consommateurs Philips de votre pays (vous trouverez le numéro de
téléphone correspondant dans le dépliant de garantie internationale). S’il n’y a pas de
Centre Service Consommateurs dans votre pays, adressez-vous à votre revendeur Philips.
Italiano
1Importante
Prima di utilizzare il frullatore, leggere attentamente il presente libretto e conservarlo per
eventuali riferimenti futuri.
Informazioni generali
Prima di utilizzare l’apparecchio, leggere attentamente il presente manuale e conservarlo per
eventuali riferimenti futuri.
Pericolo
Non immergere mai il motore nell’acqua o in altri liquidi e non risciacquarlo sotto l’acqua del
rubinetto. Pulite il gruppo motore solo con un panno umido.
Avviso
• Prima di collegare l’apparecchio, verificare che la tensione riportata sull’apparecchio
corrisponda alla tensione di rete locale.
• Se il cavo di alimentazione è danneggiato deve essere sostituito da Philips, da un centro
di assistenza autorizzato Philips o da persone qualificate al fine di evitare possibili danni.
• Non usare l’apparecchio nel caso in cui la spina, il cavo di alimentazione o altri
componenti risultassero danneggiati.
• Non utilizzate mai il vaso del frullatore o il bicchiere per tritatutto per accendere o
spegnere l’apparecchio.
• Non lasciare mai in funzione l’apparecchio incustodito.
• L’apparecchio non è destinato a persone (inclusi bambini) con capacità mentali, fisiche
o sensoriali ridotte, fatti salvi i casi in cui tali persone abbiano ricevuto assistenza o
formazione per l’uso dell’apparecchio da una persona responsabile della loro sicurezza.
• Adottare le dovute precauzioni per evitare che i bambini giochino con l’apparecchio.
• Non toccare le lame, specialmente quando l’apparecchio è collegato alla presa di
corrente. Le lame sono molto affilate.
Attenzione
• Prima di montare, smontare o regolare i componenti, scollegate sempre l’apparecchio
dalla presa di corrente.
• Non utilizzare mai accessori o parti di altri produttori oppure componenti non
consigliati in modo specifico da Philips. In caso di utilizzo di tali accessori o parti, la
garanzia si annulla.
• Non superare le indicazioni di livello massimo sul vaso frullatore, sul bicchiere tritatutto
(solo modelli specifici) e sul recipiente del tritatutto (solo modelli specifici).
• Non superate le quantità massime e i tempi di preparazione indicati nella tabella
relativa.
• Livello acustico: Lc = 86 dB(A)
Frullatore
Avviso
• Quando l’apparecchio è in funzione, non mettete le dita o qualsiasi altro oggetto nel
vaso frullatore.
• Assicuratevi che il gruppo lame sia ben serrato nel vaso del frullatore prima di montare
il vaso nel gruppo motore.
• Non toccare i bordi del gruppo lame del frullatore quando viene pulito o utilizzato.
Sono molto affilati ed è facile tagliarsi le dita.
• Nel caso in cui il gruppo lame rimanga incastrato, scollegate l’apparecchio, quindi
togliete gli ingredienti che bloccano le lame.
Attenzione
• Non inserite nel vaso frullatore ingredienti a temperatura superiore a 80ºC.
• Se gli ingredienti si attaccano alla parete del vaso frullatore, spegnere l’apparecchio e
staccare la spina. Servirsi quindi di una spatola per staccare il cibo dalla parete.
• Prima di accendere l’apparecchio, controllate che il coperchio sia perfettamente chiuso/
montato sul vaso e che il dosatore sia inserito correttamente nel coperchio.
• Non azionare l’apparecchio per più di 1 minuto alla volta.
• Lasciate raffreddare l’apparecchio a temperatura ambiente dopo ogni utilizzo.
• Per evitare perdite, assicurarsi di inserire sempre l’anello di tenuta sul gruppo lame
prima di montare quest’ultimo nel vaso del frullatore.
Filtro (solo HR2027/HR2024)
Attenzione
• Non usate il filtro per ingredienti a temperatura superiore a 80°C.
• Non sovraccaricare mai il filtro. Non mettere più di 70 g di semi di soia (peso a secco)
o 150 g di frutta nel filtro contemporaneamente.
• Prima di accendere l’apparecchio, controllate che il coperchio sia perfettamente chiuso/
montato e che il dosatore sia inserito correttamente nel coperchio.
• Tagliate la frutta a pezzettini prima di metterla nel filtro.
• Ammollate gli ingredienti secchi, come i semi di soia, prima di metterli nel filtro.
Tritatutto (solo HR2027/HR2021)
Avviso
• Controllare che il gruppo lame sia stato fissato correttamente nel bicchiere per
macinare prima di assemblarlo
• sul gruppo motore.
• Non usate il tritatutto per tritare ingredienti molto duri come la noce moscata, lo
zucchero candito e i cubetti di ghiaccio.
• Non toccare i bordi taglienti della lama tritatutto durante le operazioni di pulizia. Sono
molto affilati ed è facile tagliarsi le dita.
Attenzione
• Non usare mai l’accessorio per macinare per più di 30 secondi senza interruzioni.
• Tritare sempre insieme chiodi di garofano, anice stellato e semi di anice. Se lavorati
separatamente, questi ingredienti potrebbero intaccare i materiali in plastica
dell’apparecchio.
• Il bicchiere per tritatutto potrebbe scolorirsi se usato per tritare ingredienti come
chiodi di garofano, anice e cannella.
• L’accessorio per macinare non è adatto per tritare carne cruda. In questo caso, usare il
frullatore.
• Non usate il tritatutto per composti liquidi, come i succhi di frutta.
Campi elettromagnetici (EMF)
Questo apparecchio Philips è conforme a tutti gli standard relativi ai campi elettromagnetici
(EMF). Se utilizzato in maniera appropriata e secondo quanto riportato nel manuale di
istruzioni, l’apparecchio risulta sicuro in conformità alle prove scientifiche disponibili ad oggi.
Riciclaggio
Questo prodotto è stato progettato e realizzato con materiali e componenti di alta qualità,
che possono essere riciclati e riutilizzati.
Se su un prodotto si trova il simbolo di un bidone con ruote, ricoperto da una X, vuol dire
che il prodotto soddisfa i requisiti della Direttiva Comunitaria 2002/96/CE.
Non smaltire questo prodotto con i rifiuti domestici. Informarsi sui regolamenti locali per la
raccolta differenziata dei prodotti elettrici ed elettronici. Il corretto smaltimento dei prodotti
usati aiuta a prevenire l’inquinamento ambientale e possibili danni alla salute.
Blocco di sicurezza integrato
Questa funzionalità consente di accendere l’apparecchio solo se il vaso frullatore, il bicchiere
tritatutto o dell’accessorio per tritare sono assemblati correttamente sul motore. Se il vaso
frullatore, il bicchiere tritatutto o dell’accessorio per tritare sono assemblati correttamente, il
blocco di sicurezza integrato viene sbloccato.
Protettore per i circuiti del motore (facoltativo)
Verrou de sécurité intégré
L’apparecchio è dotato di un protettore per i circuiti del motore che spegne il motore nel
caso in cui si blocchi; ciò potrebbe verificarsi quando l’apparecchio viene sottoposto a un
funzionamento troppo intenso o se non viene usato secondo le istruzioni fornite nel manuale
dell’utente. In questo caso, spegnere subito il dispositivo, scollegarlo dall’alimentazione e
lasciarlo raffreddare a temperatura ambiente. Poi controllare che la quantità degli ingredienti
che si stanno lavorando non superi la quantità menzionata nel manuale dell’utente e che non
ci siano ostruzioni nel blocco lame. Premere il pulsante di ripristino del sovraccarico sulla
parte inferiore di gruppo motore per accendere l’apparecchio.
Grâce à cette fonctionnalité, l’appareil se met en marche uniquement lorsque le bol
mélangeur, le bol du moulin ou le bol du hachoir est correctement placé sur le bloc moteur.
Si le bol mélangeur, le bol du moulin ou le bol du hachoir est correctement installé, le verrou
de sécurité intégré se désactive automatiquement.
2 Garanzia e assistenza
Système de protection du circuit moteur (facultatif)
Per ricevere ulteriori informazioni, richiedere assistenza o risolvere eventuali problemi, visitate
il sito Web Philips all’indirizzo www.philips.com oppure contattate il centro assistenza clienti
Philips di zona (il numero di telefono è riportato nell’opuscolo della garanzia). Se nel proprio
paese non è presente alcun centro di assistenza clienti, rivolgersi al proprio rivenditore Philips.
Ne jetez pas ce produit avec les ordures ménagères ordinaires. Renseignez-vous sur les
dispositions en vigueur dans votre région concernant la collecte séparée des appareils
électriques et électroniques. La mise au rebut citoyenne de votre ancien produit permet de
protéger l’environnement et la santé.
L’appareil est équipé d’un système de protection du circuit moteur qui arrête le moteur
si celui-ci se bloque (par exemple lors d’une préparation particulièrement difficile ou
lorsque les instructions d’utilisation du mode d’emploi ne sont pas respectées). Si le moteur
se bloque, commencez par éteindre et débrancher l’appareil, puis laissez-le refroidir à
température ambiante. Vérifiez ensuite que la quantité d’ingrédients en cours de préparation
ne dépasse pas la quantité maximale indiquée dans le mode d’emploi. Vérifiez également que
rien ne bloque l’ensemble lames. Appuyez sur le bouton de réinitialisation anti-surchauffe au
bas du bloc moteur pour allumer l’appareil.
Nederlands
Norsk
Português
Svenska
1Belangrijk
1Viktig
1Importante
1Viktigt
Lees dit boekje met belangrijke informatie zorgvuldig door voordat u de blender gaat
gebruiken. Bewaar het boekje om het indien nodig later te kunnen raadplegen.
Les dette viktige informasjonsheftet nøye før du bruker hurtigmikseren, og ta vare på det for
senere referanse.
Leia cuidadosamente este folheto de informações importantes antes de utilizar a
liquidificadora e guarde-o para uma eventual consulta futura.
Läs häftet Viktig information noggrant innan du använder mixern och spara sedan häftet för
framtida bruk.
Algemeen
Generelt
Geral
Allmänt
Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u het apparaat gaat gebruiken. Bewaar
de gebruiksaanwijzing om deze zo nodig later te kunnen raadplegen.
Gevaar
Dompel de motorunit nooit in water of een andere vloeistof en spoel deze ook niet onder
de kraan af. Gebruik alleen een vochtige doek om de motorunit schoon te maken.
Let op
• Controleer of het voltage dat wordt aangegeven op het apparaat, overeenkomt met de
plaatselijke netspanning voordat u het apparaat aansluit.
• Indien het netsnoer beschadigd is, moet u het laten vervangen door Philips, een door
Philips geautoriseerd servicecentrum of personen met vergelijkbare kwalificaties om
gevaar te voorkomen.
• Gebruik het apparaat niet indien de stekker, het snoer of andere onderdelen
beschadigd zijn.
• Schakel het apparaat nooit in of uit door middel van de blenderkan of de
maalmolenbeker.
• Laat het apparaat nooit zonder toezicht werken.
• Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (waaronder kinderen)
met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens, of die gebrek aan
ervaring of kennis hebben, tenzij iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid
toezicht op hen houdt of hen heeft uitgelegd hoe het apparaat dient te worden
gebruikt.
• Houd toezicht op jonge kinderen om te voorkomen dat ze met het apparaat gaan
spelen.
• Raak de messen niet aan, vooral niet wanneer de stekker van het apparaat nog in het
stopcontact zit. De messen zijn zeer scherp.
Let op
• Haal altijd de stekker uit het stopcontact voordat u onderdelen plaatst, verwijdert of
bijstelt.
• Gebruik nooit accessoires of onderdelen van andere fabrikanten of die niet specifiek
zijn aanbevolen door Philips. Als u dergelijke accessoires of onderdelen gebruikt, vervalt
de garantie.
• Overschrijd het maximumniveau aangegeven op de blenderkan, de maalmolenbeker
(alleen bepaalde typen) en de hakmolenkom (alleen bepaalde typen) niet.
• Overschrijd de hoeveelheden en verwerkingstijden aangegeven in de relevante tabel
niet.
• Geluidsniveau: Lc = 86 dB(A)
Les denne brukerveiledningen nøye før du bruker apparatet, og ta vare på den for senere
referanse.
Leia cuidadosamente este manual do utilizador antes de utilizar o aparelho e guarde-o para
consultas futuras.
Läs användarhandboken noggrant innan du använder apparaten och spara den för framtida
bruk.
Fare
Motorenheten må aldri senkes ned i vann eller annen væske, og den må heller ikke skylles
under rennende vann. Bruk bare en fuktig klut til å rengjøre motorenheten.
Perigo
Nunca mergulhe o motor em água ou noutro líquido, nem o enxagúe à torneira. Utilize
apenas um pano húmido para limpar o motor.
Fara
Sänk aldrig ned motorenheten i vatten eller någon annan vätska och skölj den inte under
kranen. Använd endast en fuktig trasa till att rengöra motorenheten.
Advarsel
• Før du kobler til apparatet, må du kontrollere at spenningen som er angitt på apparatet,
stemmer overens med nettspenningen.
• Hvis ledningen er ødelagt, må den alltid skiftes ut av Philips, et servicesenter som
er godkjent av Philips, eller lignende kvalifisert personell, slik at man unngår farlige
situasjoner.
• Apparatet må ikke brukes hvis det er skade på støpselet, ledningen eller andre deler.
• Ikke bruk mikserkannen eller kvernbegeret til å slå apparatet av og på.
• La aldri apparatet gå uten tilsyn.
• Dette apparatet er ikke tiltenkt bruk av personer (inkludert barn) som har nedsatt
sanseevne eller fysisk eller psykisk funksjonsevne, eller personer som ikke har erfaring
eller kunnskap, unntatt hvis de får tilsyn eller instruksjoner om bruk av apparatet av en
person som er ansvarlig for sikkerheten.
• Pass på at barn er under tilsyn, slik at de ikke leker med apparatet.
• Ikke berør knivene, spesielt hvis apparatet er koblet til strømnettet. Knivene er svært
skarpe.
Aviso
• Verifique se a voltagem indicada no aparelho corresponde à voltagem eléctrica local
antes de o ligar.
• Se o fio estiver danificado, deve ser sempre substituído pela Philips, por um centro
de assistência autorizado da Philips ou por pessoal devidamente qualificado para se
evitarem situações de perigo.
• Não utilize o aparelho se a ficha, o fio de alimentação ou outras peças estiverem
danificados.
• Nunca utilize o copo misturador ou o copo do moinho para ligar e desligar o aparelho.
• Nunca deixe o aparelho a funcionar sem vigilância.
• Este aparelho não deve ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades
físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência e conhecimento,
a não ser que lhes tenha sido dada supervisão ou instruções relativas à utilização do
aparelho por uma pessoa responsável pela sua segurança.
• As crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brincam com o aparelho.
• Não toque nas lâminas, especialmente quando a ficha do aparelho estiver ligada. As
lâminas são muito afiadas.
Varning
• Kontrollera att den spänning som anges på apparaten överensstämmer med den lokala
nätspänningen innan du ansluter apparaten.
• Om nätsladden är skadad måste den alltid bytas ut av Philips, ett av Philips
auktoriserade serviceombud eller liknande behöriga personer för att undvika olyckor.
• Använd inte apparaten om stickkontakten, nätsladden eller någon annan del är skadad.
• Använd aldrig mixerbehållaren eller kvarnbägaren för att slå på eller stänga av
apparaten.
• Lämna inte apparaten obevakad när den är igång.
• Apparaten är inte avsedd för användning av personer (inklusive barn) med olika
funktionshinder, eller av personer som inte har kunskap om hur apparaten används,
om de inte övervakas eller får instruktioner angående användning av apparaten av en
person som är ansvarig för deras säkerhet.
• Små barn ska övervakas så att de inte kan leka med apparaten.
• Vidrör inte knivarna, i synnerhet inte när apparaten är ansluten till elnätet. Knivarna är
mycket vassa.
Blender
Let op
• Steek nooit uw vingers of een voorwerp in de blenderkan terwijl het apparaat in
werking is.
• Zorg ervoor dat de mesunit goed aan de blenderkan bevestigd is voordat u de
blenderkan op de motorunit bevestigt.
• Raak de snijkanten van de mesunit van de blender niet aan wanneer u deze vastpakt of
schoonmaakt. De snijkanten zijn zeer scherp en u kunt zich er makkelijk aan snijden.
• Als de mesunit vastloopt, haal dan de stekker uit het stopcontact voordat u de
ingrediënten verwijdert die de messen blokkeren.
Let op
• Vul de blenderkan nooit met ingrediënten die heter zijn dan 80°C.
• Schakel het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact als er ingrediënten aan
de wand van de blenderkan blijven kleven. Verwijder de ingrediënten vervolgens van de
wand met een spatel.
• Zorg er altijd voor dat het deksel van de kan goed dicht zit/goed is bevestigd en dat de
maatbeker goed in het deksel is geplaatst voordat u het apparaat inschakelt.
• Laat het apparaat nooit langer dan 1 minuut onafgebroken werken.
• Laat het apparaat afkoelen tot kamertemperatuur na iedere portie die u hebt verwerkt.
• Vergeet nooit de afdichtring op de mesunit te plaatsen voordat u de mesunit aan de
blenderkan bevestigt om lekkage te voorkomen
Filter (alleen HR2027/HR2024)
Let op
• Gebruik het filter nooit om ingrediënten die heter zijn dan 80°C te verwerken.
• Voorkom overbelasting van het filter en Verwerk per keer niet meer dan 70 g
ongeweekte sojabonen of 150 g fruit in het filter om overbelasting te voorkomen.
• Zorg er altijd voor dat het deksel van de kan goed dicht zit/goed is bevestigd en dat de
maatbeker goed in het deksel is geplaatst voordat u het apparaat inschakelt.
• Snijd fruit in kleine stukjes voordat u het in het filter verwerkt.
• Laat gedroogde ingrediënten zoals sojabonen eerst weken voordat u ze in het filter
verwerkt.
Maalmolen (alleen HR2027/HR2021)
Let op
• Zorg ervoor dat de mesunit goed aan de maalmolenbeker bevestigd is voordat u de
maalmolenbeker
• op de motorunit bevestigt.
• Gebruik de maalmolen nooit om zeer harde ingrediënten zoals nootmuskaat, Chinese
rotssuiker en ijsblokjes te malen.
• Raak de snijkanten van de mesunit van de blender niet aan wanneer u deze
schoonmaakt. De snijkanten zijn zeer scherp en u kunt zich er makkelijk aan snijden.
Let op
• Laat de maalmolen nooit langer dan 30 seconden onafgebroken werken.
• Verwerk kruidnagels, steranijs en anijszaad altijd samen. Als deze ingrediënten
ongemengd worden verwerkt, kunnen ze de kunststof onderdelen van het apparaat
aantasten.
• De beker van de maalmolen kan verkleuren indien de maalmolen wordt gebruikt om
ingrediënten zoals kruidnagels, anijs en kaneel te verwerken.
• De maalmolen is niet geschikt voor het hakken van rauw vlees. Gebruik hiervoor de
blender.
• Gebruik de maalmolen niet om vloeistoffen zoals vruchtensap te verwerken.
Elektromagnetische velden (EMV)
Dit Philips-apparaat voldoet aan alle richtlijnen met betrekking tot elektromagnetische
velden (EMV). Mits het apparaat op de juiste wijze en volgens de instructies in deze
gebruiksaanwijzing wordt gebruikt, is het veilig te gebruiken volgens het nu beschikbare
wetenschappelijke bewijs.
Recycling
Uw product is vervaardigd van kwalitatief hoogwaardige materialen en onderdelen die
kunnen worden gerecycleerd en herbruikt.
Wanneer een product is voorzien van een symbool van een afvalcontainer met een kruis
erdoorheen, valt het product onder de Europese richtlijn 2002/96/EG:
Forsiktig
• Trekk alltid ut støpselet før du setter sammen, tar fra hverandre eller justerer noe av
tilbehøret.
• Ikke bruk tilbehør eller deler fra andre produsenter eller som Philips ikke spesifikt
anbefaler. Hvis du bruker slikt tilbehør eller slike deler, blir garantien ugyldig.
• Ikke overskrid maksimumsmerket på hurtigmikserkannen, kvernbegeret (kun bestemte
typer) og bollen (kun bestemte typer).
• Ikke overskrid mengdene og tilberedningstidene som er angitt i den gjeldende tabellen.
• Støynivå: Lc = 86 dB(A)
Hurtigmikser
Advarsel
• Stikk aldri fingre eller gjenstander ned i mikserkannen mens apparatet er i gang.
• Kontroller at knivenheten er sikkert festet til mikserkannen før du monterer
mikserkannen på motorenheten.
• Ikke berør eggene på knivenheten til hurtigmikseren når du håndterer eller rengjør den.
De er svært skarpe, og det er lett å skjære seg på dem.
• Hvis knivenheten setter seg fast, må du koble fra apparatet før du fjerner ingrediensene
som hindrer knivene i å gå rundt.
Forsiktig
• Ikke fyll mikserkannen med ingredienser som er varmere enn 80 ºC.
• Hvis mat kleber seg til veggen på mikserkannen, slår du av apparatet og trekker ut
støpselet fra stikkontakten. Bruk deretter en slikkepott til å fjerne maten fra veggen.
• Sørg alltid for at lokket er lukket ordentlig igjen eller satt ordentlig på kannen, og at
målebegeret er satt ordentlig inn i lokket før du slår på apparatet.
• Ikke la apparatet kjøre i mer enn ett minutt om gangen.
• La alltid apparatet avkjøles til romtemperatur mellom hver omgang som bearbeides.
• Husk alltid å sette gummipakningen på knivenheten før du kobler knivenheten til
mikserkannen. Hvis ikke vil det oppstå lekkasjer.
Filter (kun HR2027/HR2024)
Forsiktig
• Ikke bruk filteret til å bearbeide ingredienser som er varmere enn 80 °C.
• Ikke overbelast filteret. Ha ikke mer enn 70 g tørkede soyabønner eller 150 g frukt i
filteret samtidig.
• Sørg alltid for at lokket er ordentlig lukket og satt sammen og at målebegeret er satt
ordentlig inn i lokket før du slår på apparatet.
• Del frukten i mindre biter før du har den i filteret.
• Tørkede ingredienser, for eksempel soyabønner, må bløtlegges før du har dem i filteret.
Kvern (kun HR2027/HR2021)
Advarsel
• Kontroller at knivenheten er sikkert festet til kvernbegeret, før du monterer
kvernbegeret
• på motorenheten.
• Ikke bruk kvernen til å male svært harde ingredienser som muskatnøtt, kandissukker
eller isterninger.
• Ikke berør eggene på knivenheten til kvernen når du rengjør den. De er svært skarpe,
og det er lett å skjære seg på dem.
Forsiktig
• Kvernen skal ikke brukes i mer enn 30 sekunder om gangen.
• Tilbered alltid kryddernellik, stjerneanis og anisfrø sammen. Hvis de bearbeides separat,
kan disse ingrediensene sette seg fast på plasten i apparatet.
• Kvernbegeret kan bli misfarget når du bruker kvernen til å bearbeide ingredienser som
kryddernellik, anis og kanel.
• Kvernen er ikke egnet til hakking av rått kjøtt. Bruk hurtigmikseren i stedet.
• Ikke bruk kvernen til å bearbeide væske, for eksempel fruktjuice.
Ingebouwde beveiliging
Deze functie zorgt ervoor dat u het apparaat alleen kunt inschakelen als de blenderkan, de
maalmolen of de hakmolenbeker goed op de motorunit is bevestigd. Als de blenderkan,
de maalmolen of de hakmolenbeker goed is geplaatst, wordt de ingebouwde beveiliging
ontgrendeld.
Motorstroomkringbeveiliger (optioneel)
Het apparaat is uitgerust met een motorstroomkringbeveiliger die de motor uitschakelt als
de motor vastzit (dit kan gebeuren tijdens zware verwerkingsprocessen of als het apparaat
niet volgens de instructies in de gebruikershandleiding wordt gebruikt). Als dit gebeurt,
schakel het apparaat dan eerst uit en haal de stekker uit het stopcontact en laat het apparaat
vervolgens afkoelen tot kamertemperatuur. Controleer vervolgens of de hoeveelheid
ingrediënten die u verwerkt niet de vermelde hoeveelheid in de gebruikershandleiding
overschrijdt of als iets de mesunit blokkeert. Druk op de overbelastingsresetknop op de
onderkant van de motorunit om het apparaat in te schakelen.
2 Garantie & service
Liquidificadora
Aviso
• Nunca introduza os dedos ou um objecto no copo misturador com o aparelho em
funcionamento.
• Certifique-se de que as lâminas estão bem montadas no copo misturador antes de o
montar no motor.
• Não toque nos rebordos de corte das lâminas da liquidificadora quando estiver a
manuseá-las ou a lavá-las. Estas são muito afiadas e poderá facilmente cortar os dedos.
• Se as lâminas ficarem encravadas, desligue o aparelho da tomada antes de retirar os
ingredientes que estão a bloquear as lâminas.
Atenção
• Nunca encha o copo misturador com ingredientes que estejam a uma temperatura
superior a 80ºC.
• Se os alimentos aderirem ao copo misturador, desligue o aparelho e retire a ficha da
tomada. Em seguida, utilize uma espátula para soltar os alimentos.
• Certifique-se sempre de que a tampa está bem fechada/montada e de que o copo
medidor está colocado correctamente antes de ligar o aparelho.
• Não deixe que o aparelho funcione durante mais de 1 minuto de cada vez.
• Deixe sempre o aparelho arrefecer entre cada dose preparada.
• Nunca se esqueça de colocar o anel vedante sobre a lâmina antes de ligar a lâmina ao
copo misturador; caso contrário, poderão ocorrer fugas
Filtro (apenas HR2027/HR2024)
Atenção
• Nunca se sirva do filtro para preparar ingredientes com temperatura superior a 80°C.
• Nunca encha demasiado o filtro. Não coloque mais do que 70 g de grãos de soja secos
ou 150 g de fruta no filtro em simultâneo.
• Certifique-se sempre de que a tampa está bem fechada/montada e de que o copo
medidor está colocado correctamente antes de ligar o aparelho.
• Corte a fruta em pedaços pequenos antes de a colocar no filtro.
• Os ingredientes secos, como os grãos de soja, devem ser demolhados antes de os
colocar no filtro.
Moinho (apenas HR2027/HR2021)
Dette Philips­apparatet overholder alle standarder som gjelder elektromagnetiske felt (EMF).
Hvis apparatet håndteres riktig og i samsvar med instruksjonene i denne brukerhåndboken,
er det trygt å bruke det ut fra den kunnskapen vi har per dags dato.
Resirkulering
Campos electromagnéticos (CEM)
Elektromagnetiske felt (EMF)
Produktet er utformet og produsert med materialer og deler av svært høy kvalitet som kan
resirkuleres og gjenbrukes.
Når et produkt er merket med en søppeldunk med kryss over, betyr det at produktet dekkes
av EU-direktiv 2002/96/EF:
Produktet skal ikke kastes sammen med annet husholdningsavfall. Gjør deg kjent med
lokale bestemmelser om avfallsdeponering av elektriske og elektroniske produkter. Hvis du
deponerer gamle produkter riktig, bidrar du til å forhindre negative konsekvenser for helse
og miljø.
Este aparelho Philips respeita todas as normas relacionadas com campos electromagnéticos
(CEM). Se manuseado correctamente e de acordo com as instruções fornecidas neste
manual do utilizador, o aparelho pode ser utilizado em segurança com base em provas
científicas disponíveis actualmente.
Reciclagem
O produto foi concebido e fabricado com materiais e componentes de alta qualidade, que
podem ser reciclados e reutilizados.
Quando observar o símbolo de um caixote do lixo traçado afixado num produto, significa
que o produto é abrangido pela Directiva Europeia 2002/96/CE:
Apparatet er utstyrt med en motorkretsbeskytter som slår av motoren hvis motoren
setter seg fast (som kan oppstå ved tilberedning av mange ingredienser eller hvis apparatet
ikke brukes i henhold til instruksjonene i brukerhåndboken). Hvis dette skjer, må du
først slå av og koble fra apparatet og la det avkjøles til romtemperatur. Deretter må du
kontrollere at mengden ingredienser du tilbereder, ikke overstiger mengden som er angitt i
brukerhåndboken, eller om noe blokkerer knivenheten. Trykk på av tilbakestillingsknappen for
overbelastning på undersiden av motorenheten for å slå på apparatet.
2 Garanti og service
Hvis du trenger service eller informasjon, eller hvis du har problemer, kan du besøke
webområdet til Philips på www.philips.com eller ta kontakt med Philips’ forbrukerstøtte der
du bor (du finner telefonnummeret i garantiheftet). Hvis det ikke er noen forbrukerstøtte der
du bor, kan du gå til den lokale Philips-forhandleren.
Varning
• Stoppa inte ned fingrarna eller något föremål i behållaren när apparaten är igång.
• Se till att knivenheten är ordentligt fastsatt i mixerbehållaren innan du monterar
mixerbehållaren på motorenheten.
• Vidrör inte eggarna på mixerns knivenhet vid hantering eller rengöring. De är mycket
vassa och du skulle lätt kunna skära fingrarna.
• Om knivenheten fastnar kopplar du ur apparaten innan du tar bort ingredienserna som
blockerar knivarna.
Varning
• Fyll aldrig mixerbehållaren med ingredienser som är varmare än 80 ºC.
• Om mat fastnar på mixerbehållarens sidor stänger du av apparaten och drar ut
stickkontakten. Använd sedan en slickepott för att ta bort maten från sidorna.
• Kontrollera alltid att locket är stängt/sitter fast ordentligt på behållaren och att
mätbägaren är rätt isatt i locket innan du slår på apparaten.
• Kör inte apparaten längre än 1 minut åt gången.
• Låt alltid apparaten svalna till rumstemperatur efter varje gång du använt den.
• Glöm inte att sätta på tätningsringen på knivenheten innan du fäster knivenheten på
mixerbehållaren. Läckage kan annars uppstå
Filter (endast HR2027/HR2024)
Varning
• Använd inte filtret till ingredienser som är varmare än 80 °C.
• Överbelasta aldrig filtret. Lägg inte mer än 70 g torkade sojabönor eller 150 g frukt i
filtret åt gången.
• Kontrollera alltid att locket är stängt/sitter fast ordentligt och att mätbägaren är rätt isatt
i locket innan du slår på apparaten.
• Skär frukt i mindre bitar innan du placerar den i filtret.
• Blötlägg torkade ingredienser, såsom sojabönor, innan du lägger dem i filtret.
Kvarn (endast HR2027/HR2021)
Varning
• Se till att knivenheten är ordentligt fastsatt i kvarnbägaren innan du monterar
• kvarnbägaren på motorenheten.
• Använd aldrig kvarnen till att mala mycket hårda ingredienser som till exempel muskot,
kandisocker eller isbitar.
• Vidrör inte eggarna på kvarnens knivenhet vid rengöring. De är mycket vassa och du
skulle lätt kunna skära fingrarna.
Varning
• Använd inte kvarnen i mer än 30 sekunder utan avbrott.
• Bearbeta alltid kryddnejlika, stjärnanis och anisfrö tillsammans. Om de bereds separat
kan dessa ingredienser slita på apparatens plastmaterial.
• Vissa ingredienser, till exempel kryddnejlika, anis och kanel, kan göra att kvarnbägaren
missfärgas.
• Kvarnen är inte avsedd för hackning av rått kött. Använd mixern istället.
• Använd inte kvarnen till att tillreda flytande blandningar som t.ex. fruktjuice.
Elektromagnetiska fält (EMF)
Den här apparaten från Philips uppfyller alla standarder för elektromagnetiska fält (EMF). Om
apparaten hanteras på rätt sätt och enligt instruktionerna i den här användarhandboken är
den säker att använda enligt de vetenskapliga belägg som finns i dagsläget.
Återvinning
Produkten är utvecklad och tillverkad av högkvalitativa material och komponenter som både
kan återvinnas och återanvändas.
Symbolen med en överkryssad soptunna som finns på produkten innebär att produkten
följer EU-direktivet 2002/96/EG:
Kassera aldrig produkten med annat hushållsavfall. Ta reda på de lokala reglerna om separat
insamling av elektriska och elektroniska produkter. Genom att kassera dina gamla produkter
på rätt sätt kan du bidra till att minska möjliga negativa effekter på miljö och hälsa.
Inbyggd säkerhetsspärr
Innebygd sikkerhetslås
Motorkretsbeskytter (valgfritt)
Varning
• Dra alltid ut stickkontakten ur vägguttaget innan du monterar, tar bort eller justerar
några av delarna.
• Använd aldrig tillbehör eller delar från andra tillverkare, eller delar som inte uttryckligen
har rekommenderats av Philips. Om du använder sådana tillbehör eller delar gäller inte
garantin.
• Överskrid inte maxnivån på mixerbehållaren, kvarnbägaren (endast vissa modeller) och
skålen för hackaren (endast vissa modeller).
• Överskrid inte de maximala mängderna och tillredningstiderna som anges i tabellen.
• Ljudnivå: Lc = 86 dB(A)
Mixer
Aviso
• Certifique-se de que as lâminas estão montadas fixamente no copo do moinho antes
de o
• montar no motor.
• Nunca utilize o moinho para moer ingredientes muito duros como noz-moscada, cubos
de açúcar e cubos de gelo.
• Não toque nos rebordos de corte das lâminas do moinho quando estiver a lavá-las.
Estas são muito afiadas e poderá facilmente cortar os dedos.
Atenção
• Nunca utilize o moinho durante mais de 30 segundos ininterruptamente.
• Processe sempre cravos-da-índia, flor de anis e sementes de anis juntos. Se processados
individualmente, estes ingredientes podem atacar os materiais em plástico do aparelho.
• O copo do moinho pode perder a cor quando se utiliza o moinho para preparar
ingredientes como cravo-da-índia, anis e canela.
• O moinho não é apropriado para picar carne crua. Utilize a liquidificadora para essa
tarefa.
• Não use o moinho para preparar misturas líquidas como sumos de fruta.
Denne funksjonen sikrer at du bare kan slå på apparatet hvis hurtigmikserkannen, kvernen
eller hakkebegeret er montert riktig på motorenheten. Hvis hurtigmikserkannen, kvernen
eller hakkebegeret er riktig montert, blir den innebygde sikkerhetslåsen låst opp.
Gooi het product nooit weg met ander huishoudelijk afval. Informeer u over de lokale
regels inzake gescheiden afvalophaling van elektrische en elektronische toestellen. Een goede
afvalverwerking van uw oude product draagt bij tot het voorkomen van mogelijke schade
voor het milieu en de volksgezondheid.
Atenção
• Desligue sempre o aparelho antes de montar, desmontar ou ajustar qualquer uma das
peças.
• Nunca utilize quaisquer acessórios ou peças de outros fabricantes ou que a Philips não
tenha especificamente recomendado. Se utilizar tais acessórios ou peças, a garantia
perderá a validade.
• Não exceda a indicação máxima no copo misturador, no copo do moinho (apenas
modelos específicos) ou na taça da picadora (apenas modelos específicos).
• Não exceda as quantidades e os tempos de preparação máximos indicados na
respectiva tabela.
• Nível de ruído: Lc = 86 dB(A)
Nunca elimine este produto juntamente com os resíduos domésticos. Informe-se sobre
o sistema de recolha selectiva local relativamente a produtos eléctricos e electrónicos. A
eliminação correcta do seu produto antigo ajuda a evitar potenciais consequências nocivas
para o ambiente e para a saúde pública.
Fecho de segurança incorporado
Esta funcionalidade assegura que só pode ligar o aparelho se o copo misturador, o copo
do moinho ou da picadora estiverem correctamente montados no motor. Se o copo
misturador, o copo do moinho ou da picadora estiverem correctamente montados, o fecho
de segurança integrado será desbloqueado.
Protector do circuito do motor (opcional)
O aparelho está equipado com um protector do circuito do motor que desliga o motor
caso este encrave (o que poderá ocorrer durante tarefas de processamento difíceis, caso
o aparelho não seja utilizado de acordo com as instruções no manual do utilizador). Se isto
ocorrer, desligue e retire a ficha do aparelho e deixe-o arrefecer até à temperatura ambiente.
De seguida, verifique se a quantidade de ingredientes que está a processar não excede a
quantidade indicada no manual do utilizador ou se não há nada a bloquear as lâminas. Prima
o botão para reposição de sobrecargas na parte inferior do motor para ligar o aparelho.
Den här funktionen gör att du endast kan slå på apparaten om mixerbehållaren, kvarnbägaren
eller minihackarens bägare har monterats korrekt på motorenheten. Om mixerbehållaren,
kvarnbägaren eller hackarens bägare är korrekt monterade låses den inbyggda
säkerhetsspärren upp.
Motorkortslutningsskydd (tillval)
Apparaten har en motorkortslutningsskydd som slår av motorn om den överbelastas
(vilket kan hända under bearbetning av stora satser eller om apparaten inte används enligt
instruktionerna i användarhandboken). Om det händer stänger du av apparaten, drar ur
kontakten och låter apparaten svalna till rumstemperatur. Kontrollera sedan om du bearbetat
större mängd ingredienser än maxmängden som anges i användarhandboken eller om
något blockerar knivenheten. För att slå på apparaten efter en överbelastning trycker du på
återställningsknappen på motorenhetens undersida.
2 Garanti och service
Om du behöver service eller information eller har problem kan du gå till Philips webbplats
på www.philips.com eller kontakta Philips kundtjänst i ditt land (telefonnumret finns i
garantibroschyren). Om det inte finns någon kundtjänst i ditt land kan du vända dig till din
lokala Philips-återförsäljare.
2 Garantia e assistência
Se precisar de assistência ou informações, ou se tiver algum problema, visite o Web site da
Philips em www.philips.pt ou contacte o Centro de Apoio ao Cliente da Philips no seu país
(pode encontrar o número de telefone no folheto da garantia mundial). Se não existir um
Centro de Atendimento ao Cliente no seu país, dirija-se a um representante Philips.
Als u informatie nodig hebt of als u een probleem hebt, bezoek dan de Philips-website
(www.philips.nl) of neem contact op met het Philips Consumer Care Centre in uw land (u
vindt het telefoonnummer in het ‘worldwide guarantee’-vouwblad). Als er geen Consumer
Care Centre in uw land is, ga dan naar uw Philips-dealer.
3140 035 32391
2/2
‫فارسی‬
‫‪1‬‬
‫مهم‬
‫قبل از استفاده از دستگاه‪ ،‬این دفترچه اطالعات مهم را به دقت بخوانید و آن برای مراجعات بعدی نزد خود نگه‬
‫دارید‪.‬‬
‫مشخصات کلی‬
‫قبل از استفاده از دستگاه‪ ،‬این دفترچه راهنما را به دقت بخوانید و آن برای مراجعات بعدی نزد خود نگه دارید‪.‬‬
‫‪ ‬‬
‫خطر‬
‫هرگز موتور دستگاه را در آب یا هر مایع دیگری قرار ندهید یا آن را زیر شیر آب نگیرید‪ .‬برای متیز کردن موتور دستگاه‬
‫فقط از یک پارچه مرطوب استفاده کنید‪.‬‬
‫‪ ‬‬
‫هشدار‬
‫•قبل از اتصال دستگاه به پریز برق بررسی کنید که ولتاژ مشخص شده روی دستگاه با ولتاژ برق محلی شما‬
‫مطابقت داشته باشد‪.‬‬
‫•درصورتی که سیم برق آسیب دیده است برای جلوگیری از بروز خطر‪ ،‬آن را نزد منایندگی های ‪ ،Philips‬مرکز‬
‫خدمات مجاز ‪ Philips‬یا اشخاص متخصص تعویض کنید‪.‬‬
‫•اگر دوشاخه‪ ،‬سیم برق یا سایر قطعات آسیب دیده و خراب هستند‪ ،‬از دستگاه استفاده نکنید‪.‬‬
‫•هرگز از مخزن مخلوط کن یا ظرف آسیاب برای روشن و خاموش کردن دستگاه استفاده نکنید‪.‬‬
‫•درصورت عدم استفاده از دستگاه هرگز آن را روشن نگذارید‪.‬‬
‫•کودکان و افرادی که از توانایی جسمی‪ ،‬حسی و ذهنی کافی برخوردار نیستند یا جتربه و آگاهی ندارند نباید‬
‫از این دستگاه استفاده کنند مگر اینکه دستورالعمل استفاده از دستگاه به آنها آموزش داده شده باشد یا زیر‬
‫نظر فردی که مراقبت از آنها را به عهده دارد از آن استفاده منایند‪.‬‬
‫•کودکان را زیر نظر داشته باشید تا مطمئن شوید با دستگاه بازی منی کنند‪.‬‬
‫•خصوصا هنگامی که دستگاه به برق متصل است‪ ،‬به تیغه ها دست نزنید‪ .‬تیغه ها بسیار تیز هستند‪.‬‬
‫‪ ‬‬
‫احتیاط‬
‫•همیشه قبل از باز کردن‪ ،‬بسنت یا اجنام تنظیمات بر روی قطعات‪ ،‬دستگاه را از برق بکشید‪.‬‬
‫•هرگز از لوازم جانبی یا قطعات سازندگان دیگر یا لوازمی که ‪ Philips‬آن ها را توصیه منی کند استفاده‬
‫نکنید‪ .‬اگر از چنین لوازم جانبی یا قطعاتی استفاده کنید‪ ،‬ضمانت نامه شما از درجه اعتبار ساقط می شود‪.‬‬
‫•همیشه مخزن مخلوط کن‪ ،‬ظرف آسیاب (فقط در انواع خاص) و ظرف خردکن (فقط در انواع خاص) را تا‬
‫سطح حداکثر از مواد پر کنید و از آن فراتر نروید‪.‬‬
‫•دفعات و زمان مجاز استفاده از دستگاه در جدول مشخص شده است‪ ،‬از این مقادیر فراتر نروید‪.‬‬
‫•میزان صدا‪ Lc= 86 :‬دسی بل(‪)A‬‬
‫مخلوط کن‬
‫هشدار‬
‫•در حالی که دستگاه روشن است‪ ،‬انگشت خود یا شیء دیگری را وارد مخزن مخلوط کن نکنید‪.‬‬
‫•قبل از سوار کردن مخزن مخلوط کن روی موتور‪ ،‬مطمئن شوید که تیغه دستگاه به طور محکم در مخزن‬
‫مخلوط کن بسته شده باشد‪.‬‬
‫•هنگام در دست گرفنت تیغه مخلوط کن یا متیز کردن آن‪ ،‬به لبه های تیز تیغه دست نزنید‪ .‬این لبه ها تیز‬
‫بوده و به راحتی انگشت شما را می برند‪.‬‬
‫•اگر تیغه گیر کرد‪ ،‬دستگاه را خاموش کرده و از برق بکشید‪ ،‬سپس محتویاتی که تیغه را مسدود کرده اند‬
‫را بردارید‪.‬‬
‫احتیاط‬
‫•هرگز مواد با حرارت باالتر از ‪ 80‬درجه سانتی گراد را در مخزن مخلوط کن نریزید‪.‬‬
‫•اگر مواد به دیواره مخزن مخلوط کن چسبیده است‪ ،‬دستگاه را خاموش کرده و دوشاخه را از پریز بکشید‪.‬‬
‫سپس با استفاده از یک کاردک‪ ،‬غذا را از دیواره ظرف پاک کنید‪.‬‬
‫•قبل از روشن کردن دستگاه‪ ،‬همیشه مطمئن شوید درب مخزن درست بسته شده‪/‬روی مخزن سوار شده‬
‫باشد و پیمانه اندازه گیری به طور صحیح بر روی درب قرار گرفته باشد‪.‬‬
‫•دستگاه را برای بیشتر از ‪ 1‬دقیقه در هر بار روشن نگه ندارید‪.‬‬
‫•همیشه بعد از هر بار کار با دستگاه‪ ،‬اجازه دهید به اندازه دمای اتاق خنک شود‪.‬‬
‫•فراموش نکنید قبل از وارد کردن تیغه در مخزن مخلوط کن‪ ،‬حلقه واشر را روی تیغه قرار دهید‪ ،‬در‬
‫غیراینصورت ممکن است مواد نشت کنند‬
‫فیلتر (فقط در ‪)HR2027/HR2024‬‬
‫احتیاط‬
‫•هرگز از فیلتر برای مواد داغ تر از ‪ 80‬درجه سانتی گراد استفاده نکنید‪.‬‬
‫•فیلتر را بیش از حد پر نکنید‪ .‬همزمان بیشتر از ‪ 70‬گرم سویای خشک یا ‪ 150‬گرم میوه در فیلتر نریزید‪.‬‬
‫•قبل از روشن کردن دستگاه‪ ،‬همیشه مطمئن شوید درب مخزن درست بسته شده‪/‬سوار شده باشد و پیمانه‬
‫اندازه گیری به طور صحیح بر روی درب قرار گرفته باشد‪.‬‬
‫•میوه را قبل از قرار دادن در فیلتر‪ ،‬به قطعات کوچک تر تقسیم کنید‪.‬‬
‫•قبل از قرار دادن مواد سخت مانند دانه های سویا‪ ،‬آن ها را در آب خیس کنید‪.‬‬
‫آسیاب (فقط در ‪)HR2027/HR2021‬‬
‫هشدار‬
‫•قبل از سوار کردن ظرف آسیاب روی محفظه موتور‪ ،‬بررسی کنید که تیغه به طور محکم در‬
‫•ظرف آسیاب قرار گرفته باشد‪.‬‬
‫•هرگز از آسیاب برای خرد کردن مواد بسیار سخت مانند جوز‪ ،‬شکر چینی و تکه های یخ استفاده نکنید‪.‬‬
‫•هنگام متیز کردن تیغه‪ ،‬به لبه های تیز تیغه آسیاب دست نزنید‪ .‬این لبه ها تیز بوده و به راحتی انگشت‬
‫شما را می برند‪.‬‬
‫احتیاط‬
‫•هرگز از آسیاب بی وقفه و بیشتر از ‪ 30‬ثانیه استفاده نکنید‪.‬‬
‫•همیشه میخک‪ ،‬بادیان ختایی و تخم بادیان رومی را همراه با هم بریزید‪ .‬اگر این مواد را جداگانه بریزید‪ ،‬ممکن‬
‫است به مواد پالستیکی دستگاه آسیب برسانند‪.‬‬
‫•ظرف آسیاب ممکن است با آسیاب موادی مانند میخک‪ ،‬بادیان و دارچین تغییر رنگ دهد‪.‬‬
‫•آسیاب برای خرد کردن گوشت خام مناسب نیست‪ .‬به جای آن از مخلوط کن استفاده کنید‪.‬‬
‫•از آسیاب برای مخلوط کردن مایعات مثل آمبیوه استفاده نکنید‪.‬‬
‫میدان الکترومغناطیسی (‪)EMF‬‬
‫این دستگاه ‪ Philips‬با کلیه استانداردهای میدان الکترومغناطیسی (‪ )EMF‬مطابقت دارد‪ .‬در صورت استفاده‬
‫صحیح از دستگاه و به کار بسنت دستورالعمل های موجود در این دفترچه راهنما‪ ،‬با توجه به شواهد علمی موجود‬
‫استفاده ایمن از این دستگاه امکان پذیر می باشد‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫هام‬
‫اقرأ نشرة املعلومات املهمة هذه بعناية قبل استخدام اخلالط واحتفظ بها للرجوع إليها في املستقبل‪.‬‬
‫عام‬
‫اقرأ دليل املستخدم هذا بعناية قبل استخدام اجلهاز واحتفظ به للرجوع إليه مستقبال ً‪.‬‬
‫‪ ‬‬
‫خطر‬
‫ال تغمر وحدة احملرك باملياه أو بأي سائل آخر على اإلطالق‪ ،‬وال تغسلها حتت الصنبور‪ .‬استخدم قطعة قماش رطبة‬
‫فقط لتنظيف وحدة احملرك‪.‬‬
‫‪ ‬‬
‫حتذير‬
‫•حتقق من أن الفولتية املشار إليها على اجلهاز تتوافق مع فولتية سلك الطاقة احمللية قبل توصيل اجلهاز‪.‬‬
‫•إذا كان سلك الطاقة الرئيسي تالفاً‪ ،‬فيجب استبداله من قبل ‪ Philips‬أو مركز خدمة مخوَّل من قبل‬
‫‪ Philips‬أو أشخاص مؤهلني لتجنب أي خطر‪.‬‬
‫•ال تستخدم اجلهاز إذا كان القابس أو سلك الطاقة أو األجزاء األخرى تالفة‪.‬‬
‫•ال تستخدم أب ًدا دورق اخلالط أو وعاء املطحنة لتشغيل اجلهاز أو إيقاف تشغيله‪.‬‬
‫•ال تترك إطالقا ً اجلهاز قيد التشغيل بدون مراقبة‪.‬‬
‫•هذا اجلهاز غير مع ّد لالستخدام من قبل األفراد (مبا في ذلك األطفال) الذين يعانون نقصا ً في القدرات‬
‫اجلسدية‪ ،‬أو احلسية أو العقلية‪ ،‬أو الذين تنقصهم اخلبرة واملعرفة‪ ،‬إال إذا أشرف عليهم شخص مسؤول أو‬
‫أعطاهم إرشادات تتعلق باستخدام اجلهاز‪ ،‬وذلك بهدف احلفاظ على سالمتهم‪.‬‬
‫•يجب مراقبة األطفال للحؤول دون لعبهم باجلهاز‪.‬‬
‫•ال تلمس الشفرات وال سيما عندما يكون اجلهاز موصوال ً بالطاقة‪ .‬فالشفرات بالغة احلدة‪.‬‬
‫‪ ‬‬
‫تنبيه‬
‫•قم دائما ً بفصل الطاقة عن اجلهاز قبل تركيب أجزائه أو تفكيكها أو ضبطها‪.‬‬
‫•ال تستخدم أبدا ً أي ملحقات أو أجزاء من أي شركة مصنعة أخرى أو ال توصي بها ‪ Philips‬على وجه‬
‫اخلصوص‪ .‬قد يؤدي استخدام ملحقات أو أجزاء من هذا النوع إلى إبطال الضمان‪.‬‬
‫•ال تتجاوز مؤشر املستوى األقصى املبينّ على دورق اخلالط ووعاء املطحنة (أنواع معينة فقط) ووعاء الفرامة‬
‫(أنواع معينة فقط)‪.‬‬
‫املبينة في اجلدول ذات الصلة‪.‬‬
‫•ال تتجاوز احلد األقصى من الكميات وأوقات التحضير ّ‬
‫•مستوى الضجيج‪= Lc :‬‏ ‪ 86‬ديسيبل(‪)A‬‬
‫اخلالط‬
‫حتذير‬
‫•ال متسك أب ًدا دورق اخلالط بأصابعك أو بأي غرض عندما يكون اجلهاز قيد التشغيل‪.‬‬
‫•تأكد من أن وحدة الشفرة مثبتة بإحكام بدورق اخلالط قبل تركيب دورق اخلالط في وحدة احملرك‪.‬‬
‫•ال تلمس حوافي التقطيع في وحدة شفرة اخلالط أثناء حملها أو تنظيفها‪ .‬فهي حادة ج ًدا وقد جترح أصابعك‬
‫بسهولة‪.‬‬
‫•إذا علقت وحدة الشفرات‪ ،‬فقم بفصل الطاقة عن اجلهاز قبل إزالة املكونات التي تسببت في إعاقة عمل‬
‫الشفرات‪.‬‬
‫تنبيه‬
‫•ال تقم أب ًدا مبلء دورق اخلالط مبكونات تفوق حرارتها ‪ 80‬درجة مئوية‪.‬‬
‫•إذا التصق الطعام بدورق اخلالط‪ ،‬فأوقف تشغيل اجلهاز وافصله الطاقة عنه‪ .‬ثم استخدم ملعقة منبسطة‬
‫إلزالة الطعام عن اجلدار‪.‬‬
‫•تأكد دائما ً من إغالق‪/‬تركيب الغطاء في الدورق ومن إدخال كوب القياس في الغطاء بشكل صحيح قبل‬
‫تشغيل اجلهاز‪.‬‬
‫•ال تترك اجلهاز قيد التشغيل ألكثر من دقيقة في املرة الواحدة‪.‬‬
‫•دع دائما ً اجلهاز يبرد وصوال ً إلى درجة حرارة الغرفة بعد خلط كل دفعة مكونات‪.‬‬
‫•ال تنس أب ًدا أن تضع حلقة منع التسرب على وحدة الشفرة قبل توصيل وحدة الشفرة بدورق اخلالط ملنع‬
‫حدوث تسرّب‪.‬‬
‫الفلتر (‪HR2027‬‏‪ HR2024/‬فقط)‬
‫تنبيه‬
‫•ال تستخدم أب ًدا الفلتر لطحن مكونات تتعدى حرارتها الـ ‪ 80‬درجة مئوية‪.‬‬
‫غراما من‬
‫غراما من حبوب الصويا اجلافة أو ‪150‬‬
‫حتمل الفلتر أكثر من احلد املقبول‪ .‬ال تضع أكثر من ‪70‬‬
‫ً‬
‫ً‬
‫•ال ّ‬
‫الفاكهة في الفلتر في الوقت نفسه‪.‬‬
‫•تأكد دائما ً من إغالق‪/‬تركيب الغطاء بشكل صحيح ومن إدخال كوب القياس في الغطاء بشكل صحيح قبل‬
‫تشغيل اجلهاز‪.‬‬
‫قطع الفواكه إلى قطع أصغر قبل وضعها في الفلتر‪.‬‬
‫• ّ‬
‫•انقع املكونات اجلافة مثل حبوب الصويا قبل وضعها في الفلتر‪.‬‬
‫املطحنة (‪HR2027‬‏‪ HR2021/‬فقط)‬
‫حتذير‬
‫•تأكد من أن وحدة الشفرة مثبتة بإحكام بوعاء املطحنة قبل تركيب وعاء املطحنة‬
‫•في وحدة احملرك‪.‬‬
‫•ال تستخدم أب ًدا املطحنة لطحن مكونات قاسية ج ًدا مثل جوزة الطيب والسكر النبات ومكعبات الثلج‪.‬‬
‫•ال تلمس حواف التقطيع في وحدة شفرة املطحنة أثناء التنظيف‪ .‬فهي حادة ج ًدا وقد جترح أصابعك‬
‫بسهولة‪.‬‬
‫تنبيه‬
‫•ال تستخدم أب ًدا املطحنة ألكثر من ‪ 30‬ثانية بدون انقطاع‪.‬‬
‫•اطحن دائما ً حبوب كبش القرنفل واليانسون النجمي واليانسون معا ً‪ .‬فإذا متت معاجلة هذه املكونات بشكل‬
‫منفصل‪ ،‬فقد تلحق الضرر مبواد اجلهاز البالستيكية‪.‬‬
‫•قد يخسر وعاء املطحنة لونه لدى استخدام املطحنة لطحن مكونات مثل حبوب كبش القرنفل واليانسون‬
‫والقرفة‪.‬‬
‫عوضا عن ذلك استخدم اخلالط‪.‬‬
‫•إن املطحنة ليست مالئمة لفرم اللحمة النيئة‪.‬‬
‫ً‬
‫•ال تستخدم املطحنة خللط السوائل مثل عصير الفواكه‪.‬‬
‫احلقول الكهرومغناطيسية (‪)EMF‬‬
‫يتوافق جهاز ‪ Philips‬هذا مع كافة املعايير املتعلقة باحلقول الكهرومغناطيسية (‪ .)EMF‬إذا مت استخدام اجلهاز‬
‫املبينة في دليل املستخدم هذا‪ ،‬فسيكون استخدامه آمنا ً وفقا ً للدليل العلمي‬
‫بشكل صحيح وبالتوافق مع اإلرشادات ّ‬
‫املتوفر اليوم‪.‬‬
‫إعادة التدوير‬
‫بازیافت‬
‫این محصول از قطعات و مواد با کیفیت بسیار باال ساخته شده است که قابل بازیافت و استفاده مجدد می‬
‫باشند‪.‬‬
‫عالمت ضربدر روی سطل زباله بر روی دستگاه نشان می دهد که محصول حتت پوشش مصوبه اروپایی ‪/2002/96‬‬
‫‪ EC‬قرار دارد‪.‬‬
‫هرگز این محصول را همراه با سایر زباله های خانگی دور نریزید‪ .‬لطفا از قوانین محلی جمع آوری جداگانه‬
‫محصوالت الکتریکی و الکترونیکی مطلع باشید‪ .‬دور انداخنت صحیح محصول قدیمی‪ ،‬از تاثیر بالقوه منفی بر روی‬
‫محیط زیست و سالمت انسان جلوگیری می کند‪.‬‬
‫قفل ایمنی داخلی‬
‫با این ویژگی فقط در صورتی می توانید دستگاه را روشن کنید که مخزن مخلوط کن‪ ،‬ظرف آسیاب یا خردکن به‬
‫طور صحیح روی محفظه موتور سوار شده باشند‪ .‬اگر مخزن مخلوط کن‪ ،‬ظرف آسیاب یا خردکن به طور صحیح‬
‫سوار شده باشند‪ ،‬قفل ایمنی داخلی باز می شود‪.‬‬
‫محافظ موتور (اختیاری)‬
‫این دستگاه مجهز به یک محافظ موتور است که اگر موتور جام کرد‪ ،‬موتور را خاموش می کند (جام کردن موتور‬
‫ممکن است هنگام کار سنگین با دستگاه رخ دهد یا وقتی که دستگاه بر طبق دستورالعمل های راهنمای کاربر‬
‫استفاده نشده باشد)‪ .‬در این صورت‪ ،‬ابتدا دستگاه را خاموش کرده و دوشاخه را از پریز بکشید و بگذارید دستگاه به‬
‫اندازه دمای اتاق خنک شود‪ .‬سپس بررسی کنید مقدار مواد از مقدار مشخص شده در راهنمای کاربر بیشتر نباشد یا‬
‫چیزی تیغه را مسدود نکرده باشد‪ .‬دکمه بازنشانی بار زیاد در پایین محفظه موتور را فشار دهید‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫العربية‬
‫ضمانت و خدمات پس از فروش‬
‫برای کسب اطالعات‪ ،‬استفاده از خدمات یا رفع اشکال دستگاه خود‪ ،‬لطفا ً از وب سایت ‪ Philips‬به آدرس ‪www.‬‬
‫‪ philips.com‬بازدید فرمایید یا با مرکز خدمات پس از فروش ‪ Philips‬در کشور خود متاس بگیرید (برای دسترسی به‬
‫شماره تلفن این مراکز در سراسر جهان به برگ ضمانت نامه مراجعه کنید)‪ .‬اگر در کشور شما مرکز خدمات پس از‬
‫فروش ‪ Philips‬وجود ندارد به فروشنده دستگاه خود مراجعه منایید‪.‬‬
‫مت تصميم املنتج وتصنيعه من أجود املواد واملكونات القابلة إلعادة التدوير وإعادة االستخدام‪.‬‬
‫حني ترى على املنتج رمز سلة املهمالت ذات العجالت مشطوباً‪ ،‬فهذا يعني أن املنتج معتمد من ِقبل التوجيه‬
‫األوروبي ‪.EC/2002/96‬‬
‫ال تتخلص أب ًدا من املنتج مع سائر النفايات املنزلية‪ .‬يرجى االطالع على القوانني احمللية املتعلقة مبجموعة املنتجات‬
‫الكهربائية واإللكترونية املنفصلة‪ .‬إن التخلص السليم من املنتجات القدمية مينع أي نتائج سلبية محتملة على البيئة‬
‫وصحة اإلنسان معا ً‪.‬‬
‫قفل سالمة مدمج‬
‫تضمن هذه امليزة إمكانية تشغيل اجلهاز فقط في حال تركيب دورق اخلالط أو وعاء املطحنة أو الفرامة على وحدة‬
‫فسيتم إلغاء قفل السالمة‬
‫احملرك بشكل صحيح‪ .‬إذا مت ّ تركيب دورق اخلالط أو وعاء املطحنة أو الفرامة بشكل صحيح‪،‬‬
‫ّ‬
‫املدمج‪.‬‬
‫أداة حماية دائرة احملرك (اختيارية)‬
‫إن اجلهاز مزود بأداة حماية لدائرة احملرك تقوم بإيقاف تشغيل احملرك في حال عمل احملرك مبا يفوق طاقته (قد يحدث‬
‫املبينة في دليل املستخدم)‪ .‬إذا‬
‫ذلك أثناء القيام مبهام فرم كميات كبيرة أو إذا لم يتم استخدام اجلهاز وفقا ً لإلرشادات ّ‬
‫حدث ذلك‪ ،‬قم أوال ً بإيقاف تشغيل اجلهاز وبفصل الطاقة عنه ومن ثم دعه يبرد حتى يبلغ درجة حرارة الغرفة‪ .‬ثم حتقق‬
‫من أن كمية املكونات التي تعاجلها ال تتجاوز الكمية املذكورة في دليل املستخدم أو تأكد من عدم وجود عنصر ما‬
‫يعيق عمل وحدة الشفرة‪ .‬اضغط على زر إعادة تعيني الكمية الزائدة في اجلهة السفلى من اجلهاز‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫الضمان والخدمة‬
‫فيرجى زيارة موقع ‪ Philips‬على ويب ‪www.philips.‬‬
‫إذا احتجت إلى خدمة أو معلومة أو إذا واجهتك أي مشكلة‪ُ ،‬‬
‫‪ com‬أو االتصال مبركز خدمة املستهلك التابع لشركة ‪ Philips‬في بلدك (ميكنك إيجاد رقم الهاتف في نشرة الضمان‬
‫العاملية)‪ .‬في حال عدم وجود مركز خدمة للمستهلك في بلدك‪ ،‬يرجى زيارة موزّع منتجات ‪ Philips‬احمللي‪.‬‬
‫‪Türkçe‬‬
‫‪1Önemli‬‬
‫‪Blenderi kullanmadan önce bu Önemli Bilgiler Broşürü’nü dikkatlice okuyun ve gelecekte‬‬
‫‪başvurmak üzere saklayın.‬‬
‫‪Genel‬‬
‫‪Cihazı kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu okuyun ve gelecekte de başvurmak üzere‬‬
‫‪saklayın.‬‬
‫‪Tehlike‬‬
‫‪Motor ünitesini kesinlikle suya veya başka bir sıvıya batırmayın veya muslukta durulamayın.‬‬
‫‪Motor ünitesini sadece nemli bezle temizleyin.‬‬
‫‪Uyarı‬‬
‫‪• Cihazı prize takmadan önce, üstünde yazılı olan gerilimin, evinizdeki şebeke gerilimiyle‬‬
‫‪aynı olup olmadığını kontrol edin.‬‬
‫‪• Cihazın elektrik kablosu hasarlıysa, bir tehlike oluşturmasını önlemek için mutlaka‬‬
‫‪Philips’in yetki verdiği bir servis merkezi veya benzer şekilde yetkilendirilmiş kişiler‬‬
‫‪tarafından değiştirilmesini sağlayın.‬‬
‫‪• Elektrik fişi, şebeke kablosu veya diğer parçaları hasarlıysa, cihazı kesinlikle kullanmayın.‬‬
‫‪• Cihazı açmak veya kapatmak için mikser haznesini veya öğütücü ölçeğini kesinlikle‬‬
‫‪kullanmayın.‬‬
‫‪• Cihazı kesinlikle çalışır durumda bırakmayın.‬‬
‫‪• Bu cihaz, güvenliklerinden sorumlu kişilerin nezareti veya talimatları dışında, fiziksel,‬‬
‫‪motor ya da zihinsel becerileri gelişmemiş veya bilgi ve tecrübe açısından eksik kişiler‬‬
‫‪tarafından (çocuklar da dahil) kullanılmamalıdır.‬‬
‫‪• Küçük çocukların cihazla oynamaları engellenmelidir.‬‬
‫‪• Özellikle cihaz prize takılıyken bıçaklara dokunmayın. Bıçaklar çok keskindir.‬‬
‫‪Dikkat‬‬
‫‪• Herhangi bir parçayı takmadan, çıkarmadan veya ayarlamalarını yapmadan önce cihazın‬‬
‫‪fişini mutlaka prizden çekin.‬‬
‫‪• Başka üreticilere ait olan veya Philips tarafından özellikle tavsiye edilmeyen aksesuar‬‬
‫‪ve parçaları kesinlikle kullanmayın. Bu tür aksesuar veya parça kullanırsanız, garantiniz‬‬
‫‪geçerliliğini yitirir.‬‬
‫‪• Blender haznesi, öğütücü ölçeği (sadece belirli modellerde) veya doğrayıcı haznesindeki‬‬
‫‪(sadece belirli modellerde) maksimum seviyesini geçmeyin.‬‬
‫‪• İlgili tabloda belirtilen maksimum miktarları ve işlem sürelerini aşmayın.‬‬
‫)‪• Gürültü düzeyi: Lc = 86 dB(A‬‬
‫‪Blender‬‬
‫‪Uyarı‬‬
‫‪• Cihaz çalışırken parmaklarınızı ya da başka cisimleri asla haznenin içine sokmayın.‬‬
‫‪• Mikser haznesini motor ünitesine takmadan önce, kesme ünitesinin hazneye‬‬
‫‪sabitlendiğinden emin olun.‬‬
‫‪• Blenderin bıçak ünitesini tutarken veya temizlerken keskin kısımlarına dokunmayın. Bu‬‬
‫‪kısımlar çok keskindir ve kolaylıkla parmaklarınızı kesebilir.‬‬
‫‪• Eğer bıçak ünitesi sıkışırsa, bıçakları engelleyen malzemeleri çıkarmadan önce cihazın‬‬
‫‪fişini çekin.‬‬
‫‪Dikkat‬‬
‫‪• Blender haznesini 80 Cº’den daha yüksek sıcaklıkta malzemelerle kesinlikle doldurmayın.‬‬
‫‪• Blender haznesinin içine yiyecek yapışması halinde, cihazı kapatarak fişini prizden çekin.‬‬
‫‪Ardından bir spatula ile yiyeceği temizleyin.‬‬
‫‪• Cihazı çalıştırmadan önce, kapağın hazneye düzgün şekilde yerleştiğinden/kapandığından‬‬
‫‪ve ölçme kabının kapağa düzgün şekilde takıldığından her zaman emin olun.‬‬
‫‪• Cihazı tek seferde 1 dakikadan fazla çalıştırmayın.‬‬
‫‪• Her işlemden sonra cihazın oda sıcaklığına gelmesini bekleyin.‬‬
‫‪• Bıçak ünitesini mikser haznesine takmadan önce bıçak ünitesine contasını takmayı asla‬‬
‫‪unutmayın, aksi halde sızıntı olacaktır.‬‬
‫)‪Filtre (sadece HR2027/HR2024‬‬
‫‪Dikkat‬‬
‫‪• Filtreyi asla 80 Cº’den daha sıcak malzemelerle işlem yapmak için kullanmayın.‬‬
‫‪• Filtreyi asla fazla doldurmayın. 70 g kuru soya fasulyesi veya 150 g meyveden daha‬‬
‫‪fazlasını filtreye aynı anda koymayın.‬‬
‫‪• Cihazı çalıştırmadan önce, kapağın hazneye düzgün şekilde yerleştiğinden/kapandığından‬‬
‫‪ve ölçme kabının kapağa düzgün şekilde takıldığından her zaman emin olun.‬‬
‫‪• Meyveleri filtrenin içine koymadan önce, daha küçük parçalara bölün.‬‬
‫‪• Soya fasulyesi gibi kuru gıdaları filtreye koymadan önce suda bekletin.‬‬
‫)‪Öğütücü (sadece HR2027/HR2021‬‬
‫‪Uyarı‬‬
‫‪• Motorun montajını yapmadan önce bıçak ünitesinin öğütücü ölçeğine sağlam bir şekilde‬‬
‫‪sabitlendiğinden emin olun.‬‬
‫‪• Ölçeği motor ünitesine takın.‬‬
‫‪• Öğütücüyü, muskat, akide şekeri ve buz küpleri gibi çok sert malzemeleri öğütmek için‬‬
‫‪kullanmayın.‬‬
‫‪• Öğütücü bıçak ünitesini temizlerken keskin kısımlarına dokunmayın. Bu kısımlar çok‬‬
‫‪keskindir ve kolaylıkla parmaklarınızı kesebilir.‬‬
‫‪Dikkat‬‬
‫‪• Öğütücüyü hiçbir zaman ara vermeden 30 saniyeden fazla çalıştırmayın.‬‬
‫‪• Karanfil tanelerini, yıldız anasonu ve anason tohumlarını her zaman birlikte işleyin. Ayrı‬‬
‫‪ayrı işleme alındıklarında, bu malzemeler cihazın plastik parçalarına hasar verebilir.‬‬
‫‪• Öğütücüyü karanfil, anason ve tarçın gibi malzemeleri öğütmek için kullanırsanız öğütücü‬‬
‫‪ölçeğinin rengi solabilir.‬‬
‫‪• Öğütücü çiğ et parçalamak için uygun değildir. Onun yerine blenderi kullanın.‬‬
‫‪• Öğütücüyü, meyve suyu gibi sıvı karışımlar hazırlamak için kullanmayın.‬‬
‫)‪Elektromanyetik alanlar (EMF‬‬
‫‪Bu Philips cihazı elektromanyetik alanlar (EMF) hakkındaki tüm standartlara uygundur.‬‬
‫‪Usulüne ve bu kullanım kılavuzundaki talimatlara uygun olarak kullanıldığında, bugünün bilimsel‬‬
‫‪bulgularına göre cihazın kullanımı güvenlidir.‬‬
‫‪Geri dönüşüm‬‬
‫‪Ürününüz geri dönüştürülebilen ve yeniden kullanılabilen yüksek kaliteli malzeme ve bileşenler‬‬
‫‪kullanılarak üretilmiştir.‬‬
‫‪Ürünün, üzerinde çarpı işareti bulunan bir tekerlekli çöp kutusu simgesi taşıması, bu ürünün‬‬
‫‪2002/96/EC sayılı Avrupa Direktifi kapsamında olduğu anlamına gelir:‬‬
‫‪Bu ürünü kesinlikle diğer evsel atıklarla birlikte atmayın. Lütfen, elektrikli ve elektronik ürünlerin‬‬
‫‪ayrı toplanması ile ilgili yerel kurallar hakkında bilgi edinin. Eskiyen ürününüzün atık işlemlerinin‬‬
‫‪doğru biçimde gerçekleştirilmesi, çevre ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etkilere yol açılmasını‬‬
‫‪önlemeye yardımcı olur.‬‬
‫‪Dahili güvenlik kilidi‬‬
‫‪Bu özellik yalnızca blender haznesi, öğütücü ölçeği veya doğrayıcı ölçeği motor ünitesine‬‬
‫‪doğru bir şekilde takıldığı takdirde cihazı açabilmenizi sağlar. Blender haznesi, öğütücü ölçeği‬‬
‫‪veya doğrayıcı ölçeği motor ünitesine doğru bir şekilde takıldığında, dahili güvenlik kilidi açılır.‬‬
‫)‪Motor devresi koruma ünitesi (İsteğe bağlı‬‬
‫‪Cihazda motorun sıkışması durumunda (ağır işlemler sırasında veya cihaz kullanım‬‬
‫‪kılavuzundaki talimatlara uygun şekilde kullanılmadığında gerçekleşebilir) motoru durduran‬‬
‫‪bir motor devresi koruma ünitesi bulunmaktadır. Bu durum gerçekleşirse, önce cihazı kapatıp‬‬
‫‪fişini prizden çıkarın ve oda sıcaklığına soğuyana kadar bekleyin. Ardından işlediğiniz malzeme‬‬
‫‪miktarının kullanım kılavuzunda belirtilen miktarı aşıp aşmadığını veya herhangi bir nesnenin‬‬
‫‪bıçak ünitesini tıkayıp tıkamadığını kontrol edin. Cihazı çalıştırmak için motor ünitesinin alt‬‬
‫‪kısmında bulunan aşırı yük sıfırlama düğmesine basın.‬‬
‫‪2 Garanti ve Servis‬‬
‫‪Servise veya bilgiye ihtiyacınız ya da bir sorununuz varsa, lütfen www.philips.com adresindeki‬‬
‫‪Philips web sitesini ziyaret edin veya ülkenizdeki Philips Müşteri Destek Merkezi’yle iletişim‬‬
‫‪kurun (telefon numaralarını dünya çapında garanti kitapçığında bulabilirsiniz). Ülkenizde‬‬
‫‪Müşteri Destek Merkezi yoksa, yerel Philips satıcınıza gidin.‬‬
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising