Philips | HR2002/53 | Philips Standmixer HR2002/53 Important Information Manual

Register your product and get support at
Built-in safety lock
www.philips.com/welcome
EN Important information leaflet
DA Brochure med vigtige oplysninger
HR2000
HR2001
HR2002
HR2004
HR2010
HR2011
Motor circuit protector (Optional)
Filter (nur HR2004)
The appliance is equipped with a motor circuit protector that switches off the motor if the motor
jams (which might occur during heavy processing jobs or if the appliance is not used according to
the instructions in the user manual). If this happens, first switch off and unplug the appliance and
let it cool down to room temperature. Then check if the quantity of ingredients you are processing
does not exceed the quantity mentioned in the user manual or if something is blocking the blade
unit. Press the overload reset button on the bottom of motor unit to switch on the appliance.
1Vigtigt
EL Φυλλάδιο σημαντικών οδηγιών
ES Folleto de información importante
Læs denne folder med vigtige oplysninger omhyggeligt igennem, inden blenderen tages i brug, og
gem den til eventuel senere brug.
FITärkeää-lehtinen
Generelt
Læs denne brugsvejledning omhyggeligt igennem, inden apparatet tages i brug, og gem den til
eventuelt senere brug.
FR Brochure « Informations importantes »
IT
Fare
Motorenheden må aldrig kommes ned i vand eller andre væsker eller skylles under vandhanen.
Motorenheden må kun rengøres med en fugtig klud.
Brochure informativa importante
NL Folder met belangrijke informatie
Advarsel
• Kontrollér, om den angivne netspænding på apparatet svarer til den lokale netspænding, før du
slutter strøm til apparatet.
• Hvis netledningen beskadiges, må den kun udskiftes af Philips, et autoriseret Philipsserviceværksted eller en tilsvarende kvalificeret fagmand for at undgå enhver risiko.
• Brug ikke apparatet, hvis stik, netledning eller andre dele er beskadigede.
• Anvend aldrig blenderglasset eller møllebægeret til at slukke og tænde for apparatet.
• Lad aldrig apparatet køre uden opsyn.
• Dette apparat er ikke beregnet til at blive brugt af personer (herunder børn) med nedsatte
fysiske og mentale evner, nedsat følesans eller manglende erfaring og viden, medmindre de er
blevet vejledt eller instrueret i apparatets anvendelse af en person, der er ansvarlig for deres
sikkerhed.
• Apparatet bør holdes uden for børns rækkevidde for at sikre, at de ikke kan komme til at lege
med det.
• Undgå at røre ved knivene, når apparatet er sluttet til strømmen. Knivene er meget skarpe.
• Hvis knivene sætter sig fast, skal stikket tages ud af stikkontakten, inden de fastsiddende
ingredienser fjernes.
• Placer aldrig knivenheden på motorenheden, hvis blenderglasset eller møllebægeret (kun
bestemte typer) ikke er monteret korrekt.
NO Viktig informasjonshefte
PT Folheto de informações importantes
SV Broschyr med viktig information
TR Önemli bilgi broşürü
NB!
•
•
•
•
Tag altid stikket ud, før du samler, skiller eller justerer tilbehøret.
Brug aldrig tilbehør eller dele fra andre fabrikanter eller tilbehør/dele, som ikke specifikt er
anbefalet af Philips. Hvis du anvender en sådan type tilbehør eller dele, annulleres garantien.
Lad altid blenderen køle ned til stuetemperatur efter hver portion, du blender.
Støjniveau: Lc = 86 dB(A)
Blender
Advarsel
• Stik aldrig fingre eller køkkenredskaber ned i blenderglasset, mens apparatet kører.
• Sørg for, at knivenheden er sat sikkert fast i blenderglasset, før blenderglasset sættes på
motorenheden.
NB!
•
•
•
•
•
•
Fyld aldrig blenderglasset med ingredienser, der er varmere end 80ºC.
For at undgå at spilde bør du ikke komme mere end 1,25 liter flydende ingredienser
i blenderglasset - især når du blender ved høj hastighed. Fyld ikke mere end 1 liter i
blenderglasset, når du blender varme flydende ingredienser eller ingredienser, der har tendens
til at skumme.
Hvis der sidder mad fast på siden af blenderglasset, skal du slukke apparatet og tage stikket ud.
Brug derefter en spatel til at fjerne det, der sidder fast.
Sørg altid for, at låget er ordentligt lukket og sat på glasset, og at målebægeret er sat rigtigt på
plads i låget, inden du tænder for apparatet.
Husk altid at sætte tætningsringen på knivenheden, inden du sætter knivenheden i
blenderglasset, da der ellers kan forekomme lækager.
Lad ikke apparatet køre i mere end 2 minutter ad gangen.
Møllekværn (kun HR2011/HR2001)
Advarsel
• Brug aldrig møllekværnen til at male meget hårde ingredienser som f.eks. muskatnød,
kandissukker og isterninger.
• Undgå at berøre de skærende sider af møllekværnens knivenhed, når denne rengøres. De er
meget skarpe, og du kan derfor nemt komme til at skære dig i fingrene.
NB!
•
•
•
•
•
•
Lad aldrig møllekværnen køre i mere end 30 sekunder ad gangen. Lad møllekværnen køle ned
i mindst 1 minut mellem tilberedningsprocesserne.
Husk altid at sætte tætningsringen på knivenheden, inden den sættes sammen med
møllekværnen, ellers kan der forekomme lækage.
Hak altid kryddernelliker, stjerneanis og anisfrø sammen med andre ingredienser. Hvis de
tilberedes hver for sig, kan de beskadige apparatets plastikdele.
Ingredienser som nelliker, anis og kanel kan misfarve møllebægeret.
Møllekværnen er ikke beregnet til hakning af råt kød. Brug i stedet blenderen.
Møllekværnen bør ikke anvendes til tilberedning af flydende mad/drikke, eksempelvis
frugtjuice.
Filter (kun HR2004)
NB!
•
•
•
Specifications are subject to change without notice
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.
HR2000_2001_2002_2004_2010_2011_WEU_Safety_V1.0_1A2
•
•
3140 035 31951
English
Important
Read this Important Information leaflet carefully before you use the blender and save it for future
reference.
General
Read this user manual carefully before you use the appliance and save it for future reference.
Danger
Never immerse the motor unit in water or any other liquid, nor rinse it under the tap. Use only a
moist cloth to clean the motor unit.
Warning
• Check if the voltage indicated on the appliance corresponds to the local mains voltage before
you connect the appliance.
• If the mains cord is damaged, you must have it replaced by Philips, a service centre authorised
by Philips or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
• Do not use the appliance if the plug, the mains cord or other parts are damaged.
• Never use the blender jar or mill beaker to switch the appliance on and off.
• Never let the appliance run unattended.
• This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical,
sensory or metal capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been
given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for
their safety.
• Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
• Do not touch the blades, especially when the appliance is plugged in. The blades are very
sharp.
• If the blades get stuck, unplug the appliance before you remove the ingredients that block the
blades.
• Never place the blade unit onto the motor unit if the blender jar or mill beaker (specific
types only) is not or not properly attached to it.
Caution
• Always unplug the appliance before you assemble, disassemble or make adjustments to any
of the parts.
• Never use any accessories or parts from other manufacturers or that Philips does not
specifically recommend. If you use such accessories or parts, your guarantee becomes invalid.
• Always let the appliance cool down to room temperature after each batch you process.
• Noise level: Lc = 86 dB(A)
Blender
Warning
• Never reach into the blender jar with your fingers or an object while the appliance is running.
• Make sure the blade unit is securely fastened to the blender jar before you assemble the
blender jar onto the motor unit.
Caution
• Never fill the blender jar with ingredients hotter than 80ºC.
• To prevent spillage, do not put more than 1.25 litres of liquid in the blender jar, especially
when you process at a high speed. Do not put more than 1 litre in the blender jar when you
process hot liquids or ingredients that tend to foam.
• If food sticks to the wall of the blender jar, switch off the appliance and unplug it. Then use a
spatula to remove the food from the wall.
• Always make sure the lid is properly closed/assembled on the jar and the measuring cup is
inserted properly in the lid before you switch on the appliance.
• Never forget to place the sealing ring on the blade unit before you connect the blade unit to
the blender jar, otherwise leakage will occur.
• Do not let the appliance run for more than 2 minutes at a time.
Mill (HR2011/HR2001 only)
Warning
• Never use the mill to grind very hard ingredients such as nutmeg, Chinese rock sugar and ice
cubes.
• Do not touch the cutting edges of the mill blade unit when you clean it. They are very sharp
and you could easily cut your fingers on them.
Caution
• Never use the mill for more than 30 seconds without interruption. Let the mill cool down for
at least 1 minute between processing cycles.
• Never forget to place the sealing ring in the blade unit before you assemble the mill jar,
otherwise leakage occurs.
• Always process cloves, star anise and aniseed together. If processed separately, these
ingredients may attack the plastic materials of the appliance.
• The mill beaker may become discoloured when you use the mill to process ingredients such
as cloves, anise and cinnamon.
• The mill is not suitable for chopping raw meat. Use the blender instead.
• Do not use the mill to process liquids such as fruit juice.
Filter (HR2004 only)
Caution
• Never use the filter to process ingredients hotter than 80°C.
• Never overload the filter. Do not put more than 70g dried soy beans or 150g fruit in the
filter at the same time.
• Always make sure the lid is closed/assembled properly and the measuring cup is inserted
properly in the lid before you switch on the appliance.
• Cut fruit into smaller pieces before you put it in the filter.
• Soak dried ingredients, such as soy beans, before you put them in the filter.
Electromagnetic fields (EMF)
This Philips appliance complies with all standards regarding electromagnetic fields (EMF). If handled
properly and according to the instructions in this user manual, the appliance is safe to use based on
scientific evidence available today.
Recycling
Your product is designed and manufactured with high quality materials and components,
which can be recycled and reused.
When you see the crossed-out wheel bin symbol attached to a product, it means the
product is covered by the European Directive 2002/96/EC:
Never dispose of your product with other household waste. Please inform yourself about
the local rules on the separate collection of electrical and electronic products. The correct
disposal of your old product helps prevent potentially negative consequences on the
environment and human health.
Der Mühlenbecher kann sich beim Verarbeiten von Gewürzen wie Nelken, Anis oder Zimt
verfärben.
Die Mühle ist nicht dafür geeignet, rohes Fleisch zu hacken. Verwenden Sie stattdessen den
Mixer.
Verarbeiten Sie in der Mühle keine Flüssigkeiten wie z. B. Fruchtsaft.
•
Dansk
DE Wichtiges Informationsmerkblatt
•
This feature ensures that you can only switch on the appliance if the blender jar, the mill beaker or
the chopper bowl is assembled on the motor unit properly. If the blender jar, the mill beaker or the
chopper bowl is correctly assembled, the built-in safety lock will be unlocked.
Filteret må ikke bruges til tilberedning af ingredienser, der er varmere end 80°C.
Overfyld ikke filteret. Kom højst 70 g tørrede sojabønner eller 150 g frugt i filteret ad gangen.
Sørg altid for, at låget er ordentligt lukket/korrekt samlet, og at målebægeret er sat rigtigt på
plads i låget, inden du tænder for apparatet.
Skær frugten i mindre stykker, inden den kommes op i filteret.
Læg tørre ingredienser, som f.eks. sojabønner, i blød, inden de kommes i filteret.
Elektromagnetiske felter (EMF)
Dette Philips-apparat overholder alle standarder i forhold til elektromagnetiske felter (EMF). Hvis
apparatet håndteres korrekt i henhold til instruktionerne i denne brugervejledning, er det sikkert at
bruge baseret på de forskningsresultater, der er adgang til på nuværende tidspunkt.
Genanvendelse
Dit produkt er udviklet og fremstillet med materialer og komponenter af høj kvalitet, som
kan genbruges.
Når et produkt bærer et affaldsspandssymbol med et kryds på, betyder det, at produktet er
underlagt det europæiske direktiv 2002/96/EC:
Bortskaf aldrig produktet sammen med andet husholdningsaffald. Sørg for at kende de lokale
regler om separat indsamling af elektriske og elektroniske produkter. Korrekt bortskaffelse
af udtjente produkter er med til at forhindre negativ påvirkning af miljøet og menneskers
helbred.
Indbygget sikkerhedslås
Denne funktion sikrer, at du kun kan tænde for apparatet, hvis blenderglasset, bægeret til
møllekværnen eller hakkeskålen er sat korrekt på motorenheden. Hvis blenderglasset, bægeret til
møllekværnen eller hakkeskålen er korrekt monteret, slår den indbyggede sikkerhedslås fra.
Motorkredsløbssikring (valgfri)
Apparatet er udstyret med en motorkredsløbssikring, der automatisk slukker motoren, hvis
motoren sidder fast (hvilket kan forekomme ved tunge opgaver, eller hvis apparatet ikke anvendes
i overensstemmelse med instruktionerne i brugervejledningen). Hvis dette sker, skal du først slukke
apparatet og lade det køle ned til stuetemperatur. Kontroller derefter, om mængden af ingredienser,
der tilberedes, overstiger den mængde, der er angivet i brugervejledningen, eller om der er noget,
der blokerer knivenheden. Tryk på knappen til nulstilling ved overbelastning for at tænde for
apparatet. Knappen sidder i bunden af motorenheden.
•
Elektromagnetische Felder
Batidora
Dieses Philips Gerät erfüllt sämtliche Normen bezüglich elektromagnetischer Felder. Nach aktuellen
wissenschaftlichen Erkenntnissen ist das Gerät sicher im Gebrauch, sofern es ordnungsgemäß und
entsprechend den Anweisungen in diesem Benutzerhandbuch gehandhabt wird.
Recycling
Ihr Gerät wurde unter Verwendung hochwertiger Materialien und Komponenten entwickelt
und hergestellt, die recycelt und wiederverwendet werden können.
Befindet sich das Symbol einer durchgestrichenen Abfalltonne auf Rädern auf dem Gerät,
bedeutet dies, dass für dieses Gerät die Europäische Richtlinie 2002/96/EG gilt.
Entsorgen Sie dieses Produkt nie mit dem restlichen Hausmüll. Bitte informieren Sie sich über
die örtlichen Bestimmungen zur getrennten Entsorgung von elektrischen und elektronischen
Produkten. Durch die korrekte Entsorgung Ihrer Altgeräte werden Umwelt und Menschen vor
möglichen negativen Folgen geschützt.
Integrierte Sicherheitssperre
Diese Funktion stellt sicher, dass Sie das Gerät nur einschalten können, wenn Sie den Mixbecher,
den Mühlenbecher oder den Zerkleinerer-Behälter korrekt auf die Motoreinheit gesetzt haben.
Wenn der Mixbecher, der Mühlenbecher oder der Zerkleinerer korrekt aufgesetzt wurden, wird die
integrierte Sicherheitssperre deaktiviert.
Motor mit Überlastschutz (optional)
Das Gerät ist mit einem Überlastungsschutz ausgestattet, der den Motor abschaltet, wenn
der Motor blockiert (dies kann während eines schweren Verarbeitungsvorgangs auftreten
oder wenn das Gerät nicht so verwendet wird, wie im Benutzerhandbuch beschrieben). Falls
dies auftritt, schalten Sie das Gerät zuerst aus und ziehen Sie den Netzstecker. Lassen Sie es
dann auf Raumtemperatur abkühlen. Überprüfen Sie anschließend, ob die Menge der Zutaten,
die Sie verarbeiten, die im Benutzerhandbuch angegebene Höchstmenge übersteigt oder
ob die Messereinheit durch etwas blockiert wird. Drücken Sie dann die Reset-Taste für den
Überlastungsschutz am Boden der Motoreinheit, um das Gerät einzuschalten.
Ελληνικά
1 Σημαντικό
Διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε το μπλέντερ και φυλάξτε το
για μελλοντική αναφορά.
Γενικά
Διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο χρήσης προτού χρησιμοποιήσετε τη συσκευή και
κρατήστε το για μελλοντική αναφορά.
Κίνδυνος
Μην βυθίζετε ποτέ το μοτέρ σε νερό ή σε οποιοδήποτε άλλο υγρό, ούτε να το ξεπλένετε με
νερό βρύσης. Χρησιμοποιήστε ένα υγρό πανί για να καθαρίσετε το μοτέρ.
Προειδοποίηση
• Πριν συνδέσετε τη συσκευή, ελέγξτε αν η τάση που αναγράφεται στη συσκευή
αντιστοιχεί στην τοπική τάση ρεύματος.
• Αν το καλώδιο υποστεί φθορά, θα πρέπει να αντικατασταθεί από τη Philips, από κάποιο
κέντρο επισκευών εξουσιοδοτημένο από τη Philips ή από εξίσου εξειδικευμένα άτομα,
προς αποφυγή κινδύνου.
• Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν το φις, το καλώδιο ή άλλα μέρη της συσκευής
έχουν υποστεί φθορά.
• Μην χρησιμοποιείτε ποτέ την κανάτα του μπλέντερ ή το δοχείο του μύλου για να
ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε τη συσκευή.
• Μην αφήνετε ποτέ τη συσκευή να λειτουργεί χωρίς επίβλεψη.
• Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των
παιδιών) με περιορισμένες σωματικές, αισθητήριες ή διανοητικές ικανότητες ή από
άτομα χωρίς εμπειρία και γνώση, εκτός και εάν την χρησιμοποιούν υπό επιτήρηση ή
έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής από άτομο υπεύθυνο για την
ασφάλειά τους.
• Τα παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν θα παίζουν
με τη συσκευή.
• Μην αγγίζετε τις λεπίδες, ειδικά όταν η συσκευή είναι συνδεδεμένη στην πρίζα. Οι
λεπίδες είναι πολύ αιχμηρές.
• Εάν οι λεπίδες κολλήσουν, αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα πριν απομακρύνετε
τα υλικά που μπλοκάρουν τις λεπίδες.
• Μην τοποθετείτε ποτέ τις λεπίδες στο μοτέρ αν η κανάτα του μπλέντερ ή το δοχείο του
μύλου (μόνο για συγκεκριμένους τύπους) δεν έχει συνδεθεί καθόλου ή δεν έχει συνδεθεί
σωστά.
Προσοχή
• Πριν συναρμολογήσετε, αποσυναρμολογήσετε ή ρυθμίσετε οποιοδήποτε εξάρτημα της
συσκευής, να αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από την πρίζα.
• Μην χρησιμοποιείτε ποτέ εξαρτήματα ή μέρη από άλλους κατασκευαστές ή που η Philips
δεν συνιστά ρητώς. Αν χρησιμοποιήσετε τέτοια εξαρτήματα ή μέρη, η εγγύησή σας
καθίσταται άκυρη.
• Να αφήνετε πάντα τη συσκευή να κρυώσει σε θερμοκρασία δωματίου μετά από την
επεξεργασία κάθε μερίδας.
• Επίπεδο θορύβου: Lc = 86 dB(A)
Μπλέντερ
Προειδοποίηση
• Ποτέ μην βάζετε τα δάχτυλά σας ή κάποιο αντικείμενο μέσα στην κανάτα του μπλέντερ
ενώ λειτουργεί η συσκευή.
• Βεβαιωθείτε ότι οι λεπίδες είναι καλά στερεωμένες στην κανάτα του μπλέντερ πριν
προσαρτήσετε την κανάτα πάνω στο μοτέρ.
Προσοχή
• Μην γεμίζετε ποτέ την κανάτα του μπλέντερ με υλικά πιο ζεστά από 80ºC.
• Για να μην χύνονται τα υλικά, μην γεμίζετε ποτέ την κανάτα του μπλέντερ με
περισσότερο από 1,25 λίτρο υγρού, ειδικά κατά την επεξεργασία σε μεγάλη ταχύτητα.
Κατά την επεξεργασία υγρών που είναι ζεστά ή έχουν την τάση να αφρίζουν, μην
γεμίζετε την κανάτα του μπλέντερ με ποσότητα μεγαλύτερη από 1 λίτρο.
• Αν τα τρόφιμα κολλήσουν στις πλευρικές επιφάνειες της κανάτας του μπλέντερ,
απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε την από την πρίζα. Στη συνέχεια,
χρησιμοποιήστε μια σπάτουλα για να αφαιρέσετε το φαγητό από τα τοιχώματα.
• Πριν ενεργοποιήσετε τη συσκευή, να βεβαιώνεστε πάντα ότι το καπάκι είναι σωστά
κλεισμένο/τοποθετημένο στην κανάτα και ότι ο δοσομετρητής έχει τοποθετηθεί σωστά
στο καπάκι.
• Μην αμελείτε ποτέ να τοποθετείτε τον δακτύλιο σφράγισης στις λεπίδες πριν
προσαρτήσετε τις λεπίδες στην κανάτα του μπλέντερ, αλλιώς θα προκύψει διαρροή.
• Μην αφήνετε τη συσκευή να λειτουργεί για περισσότερα από 2 λεπτά τη φορά.
Μύλος (μόνο στους τύπους HR2011/HR2001)
Προειδοποίηση
• Μην χρησιμοποιείτε ποτέ το μύλο για να αλέσετε πολύ σκληρά υλικά όπως
μοσχοκάρυδο, κομμάτια κινέζικης ζάχαρης και παγάκια.
• Όταν καθαρίζετε τις λεπίδες του μύλου, μην αγγίζετε τα αιχμηρά τους άκρα. Οι λεπίδες
είναι πολύ κοφτερές και μπορείτε πολύ εύκολα να τραυματίσετε τα δάχτυλά σας.
Allgemein
Φίλτρο (μόνο στον τύπο HR2004)
Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor dem Gebrauch des Geräts aufmerksam durch, und
bewahren Sie sie für eine spätere Verwendung auf.
Gefahr
Tauchen Sie die Motoreinheit niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten; spülen Sie sie auch nicht
unter fließendem Wasser ab. Reinigen Sie die Motoreinheit nur mit einem feuchten Tuch.
Warnhinweis
• Prüfen Sie, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, ob die Spannungsangabe auf dem Gerät
mit der örtlichen Netzspannung übereinstimmt.
• Um Gefährdungen zu vermeiden, darf ein defektes Netzkabel nur von einem Philips ServiceCenter, einer von Philips autorisierten Werkstatt oder einer ähnlich qualifizierten Person
durch ein Original-Ersatzkabel ersetzt werden.
• Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn der Netzstecker, das Netzkabel oder andere Teile des
Geräts defekt oder beschädigt sind.
• Verwenden Sie den Mix- bzw. den Mühlenbecher keinesfalls zum Ein- und Ausschalten des
Geräts.
• Lassen Sie das eingeschaltete Gerät niemals unbeaufsichtigt.
• Dieses Gerät ist für Benutzer (einschl. Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen
oder psychischen Fähigkeiten bzw. ohne jegliche Erfahrung oder Vorwissen nur dann geeignet,
wenn eine angemessene Aufsicht oder ausführliche Anleitung zur Benutzung des Geräts durch
eine verantwortliche Person sichergestellt ist.
• Achten Sie darauf, dass Kinder nicht mit dem Gerät spielen.
• Berühren Sie die Messer nicht, besonders wenn das Gerät an das Stromnetz angeschlossen ist.
Die Messer sind sehr scharf.
• Wenn die Messer blockiert sind, ziehen Sie stets den Netzstecker aus der Steckdose, bevor
Sie die blockierenden Zutaten entfernen.
• Setzen Sie die Messereinheit nicht auf die Motoreinheit des Mixbechers, ohne sie zuvor
korrekt am Mix- bzw. Mühlenbecher (nur bestimmte Gerätetypen) zu befestigen.
Vorsicht
• Ziehen Sie stets den Netzstecker aus der Steckdose, bevor Sie ein Zubehörteil aufsetzen,
abnehmen oder dessen Position verändern.
• Verwenden Sie niemals Zubehör oder Teile, die von Drittherstellern stammen bzw. nicht von
Philips empfohlen werden. Wenn Sie diese(s) Zubehör oder Teile verwenden, erlischt Ihre
Garantie.
• Lassen Sie das Gerät nach jedem Arbeitsgang stets auf Raumtemperatur abkühlen.
• Geräuschpegel: Lc = 86 dB(A)
Mixer
Warnhinweis
• Greifen Sie unter keinen Umständen bei laufendem Gerät mit der Hand oder einem
Gegenstand in den Mixbecher.
• Achten Sie darauf, dass die Messereinheit fest im Mixbecher sitzt, bevor Sie den Becher auf
die Motoreinheit setzen.
Vorsicht
• Füllen Sie keine Zutaten in den Mixbecher, die heißer als 80 °C sind.
• Um ein Auslaufen zu verhindern, sollten Sie höchstens 1,25 Liter Flüssigkeit in den Mixbecher
füllen. Dies gilt insbesondere für das Mixen bei hoher Geschwindigkeit. Für heiße Flüssigkeiten
oder leicht schäumende Zutaten liegt die Höchstmenge bei 1 Liter.
• Wenn Zutaten innen am Mixbecher haften bleiben, schalten Sie das Gerät aus, und ziehen Sie
den Stecker aus der Steckdose. Lösen Sie die Zutaten dann mithilfe eines Teigschabers von
der Becherwand.
• Achten Sie immer darauf, dass der Deckel fest geschlossen auf dem Becher sitzt und der
Messbecher richtig im Deckel steckt, bevor Sie das Gerät einschalten.
• Vergessen Sie keinesfalls, den Dichtungsring auf die Messereinheit zu setzen, bevor Sie diese
im Mixbecher montieren. Andernfalls könnte der Inhalt auslaufen.
• Lassen Sie das Gerät nicht länger als jeweils 2 Minuten ohne Unterbrechung laufen.
Mühle (nur HR2011/HR2001)
Warnhinweis
• Verwenden Sie die Mühle unter keinen Umständen zum Mahlen sehr harter Substanzen wie
Muskatnuss, Kandiszucker oder Eiswürfel.
• Berühren Sie nicht die scharfen Klingen der Mühlenmessereinheit, wenn Sie sie reinigen. Sie
sind sehr scharf, und Sie könnten Ihre Finger leicht an ihnen schneiden.
Vorsicht
• Lassen Sie die Mühle pro Arbeitsgang keinesfalls länger als 30 Sekunden ohne Unterbrechung
laufen. Lassen Sie die Mühle zwischen zwei Arbeitsgängen mindestens 1 Minute abkühlen.
• Vergessen Sie keinesfalls, den Dichtungsring auf die Messereinheit zu setzen, bevor Sie den
Mühlenbecher montieren, da andernfalls der Inhalt auslaufen könnte.
• Bearbeiten Sie Gewürznelken, Sternanis und Anissamen immer zusammen. Werden diese
Gewürze einzeln gemahlen, können sie die Kunststoffteile des Geräts angreifen.
•
Precaución
• Desenchufe siempre el aparato antes de montar, desmontar o ajustar cualquiera de las piezas.
• No utilice nunca accesorios ni piezas de otros fabricantes o que Philips no recomiende
específicamente. Si lo hace, quedará anulada su garantía.
• Deje siempre que el aparato se enfríe a temperatura ambiente después de procesar cada
lote.
• Nivel de ruido: Lc = 86 dB (A)
Lesen Sie diese Broschüre mit wichtigen Informationen vor dem Gebrauch des Mixers aufmerksam
durch, und bewahren Sie sie für eine spätere Verwendung auf.
1Wichtig
•
Asegúrese de que los niños no jueguen con este aparato.
No toque las cuchillas, sobre todo cuando el aparato esté enchufado. Las cuchillas están muy
afiladas.
Si las cuchillas se bloquean, desenchufe el aparato antes de retirar los ingredientes que están
bloqueándolas.
No coloque nunca la unidad de cuchillas en la unidad motora si la jarra de la batidora o el
vaso del molinillo (sólo en modelos específicos) no se han acoplado correctamente a la
unidad motora.
Vorsicht
• Verarbeiten Sie mit dem Filter keine Zutaten, die heißer als 80 °C sind.
• Überladen Sie den Filter nicht. Überladen Sie den Filter nicht. Geben Sie maximal 70 g
getrocknete Sojabohnen oder 150 g Obst gleichzeitig in den Filter.
• Achten Sie immer darauf, dass der Deckel fest geschlossen auf dem Becher sitzt und der
Messbecher richtig im Deckel steckt, bevor Sie das Gerät einschalten.
• Schneiden Sie das Obst in kleinere Stücke, bevor Sie es in den Filter geben.
• Weichen Sie getrocknete Zutaten (z. B. Sojabohnen) ein, bevor Sie sie in den Filter geben.
Προσοχή
• Μην χρησιμοποιείτε ποτέ το μύλο για περισσότερα από 30 δευτερόλεπτα χωρίς
διακοπή. Ανάμεσα στους κύκλους επεξεργασίας, να αφήνετε το μύλο να κρυώσει
τουλάχιστον για 1 λεπτό.
• Μην αμελείτε ποτέ να τοποθετείτε τον δακτύλιο σφράγισης στις λεπίδες πριν
προσαρτήσετε το δοχείο του μύλου, αλλιώς θα προκύψει διαρροή.
• Υλικά όπως το γαρίφαλο, ο αστεροειδής γλυκάνισος και το γλυκάνισο πρέπει να
υφίστανται επεξεργασία μαζί με άλλα υλικά. Αν χρησιμοποιήσετε ξεχωριστά αυτά τα
υλικά, μπορεί να προκληθεί φθορά στο πλαστικό μέρος της συσκευής.
• Το δοχείο του μύλου μπορεί να αποχρωματιστεί όταν ο μύλος χρησιμοποιείται για την
επεξεργασία υλικών όπως γαρίφαλο, γλυκάνισο και κανέλλα.
• Ο μύλος δεν είναι κατάλληλος για να κόβετε ωμό κρέας. Χρησιμοποιήστε το μπλέντερ.
• Μην χρησιμοποιείτε το μύλο για να επεξεργαστείτε υγρά μείγματα όπως φρουτοχυμούς.
Deutsch
•
•
Προσοχή
• Μην χρησιμοποιείτε ποτέ το φίλτρο για να επεξεργαστείτε υλικά πιο ζεστά από 80°C.
• Μην υπερφορτώνετε ποτέ το φίλτρο. Μην βάζετε περισσότερα από 70 γρ.
αποξηραμένους καρπούς σόγιας ή 150 γρ. φρούτα στο φίλτρο.
• Πριν ενεργοποιήσετε τη συσκευή, να βεβαιώνεστε πάντα ότι το καπάκι είναι σωστά
κλεισμένο/τοποθετημένο και ότι ο δοσομετρητής έχει τοποθετηθεί σωστά στο καπάκι.
• Κόψτε τα φρούτα σε μικρότερα κομμάτια πριν τα βάλετε μέσα στο φίλτρο.
• Μουλιάζετε τα ξηρά υλικά, όπως τους σπόρους σόγιας, πριν τα βάλετε μέσα στο φίλτρο.
Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία (EMF)
Η συγκεκριμένη συσκευή της Philips συμμορφώνεται με όλα τα πρότυπα που αφορούν τα
ηλεκτρομαγνητικά πεδία (EMF). Εάν γίνει σωστός χειρισμός και σύμφωνος με τις οδηγίες του
παρόντος εγχειριδίου χρήσης, η συσκευή είναι ασφαλής στη χρήση βάσει των επιστημονικών
αποδείξεων που είναι διαθέσιμες μέχρι σήμερα.
Ανακύκλωση
Το προϊόν είναι σχεδιασμένο και κατασκευασμένο από υψηλής ποιότητας υλικά και
εξαρτήματα, τα οποία μπορούν να ανακυκλωθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν.
Όταν δείτε το σύμβολο του διαγραμμένου κάδου με ρόδες πάνω σε προϊόν, τότε αυτό
το προϊόν καλύπτεται από την Ευρωπαϊκή οδηγία 2002/96/ΕΚ:
Μην απορρίπτετε ποτέ αυτό το προϊόν μαζί με άλλα απορρίμματα του σπιτιού σας.
Παρακαλούμε ενημερωθείτε για τους τοπικούς κανόνες σχετικά με την ξεχωριστή
συλλογή ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων. Η σωστή απόρριψη του παλιού σας
προϊόντος θα βοηθήσει στην αποτροπή τυχόν αρνητικών επιπτώσεων που ενδέχεται να
υπάρξουν στο περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία.
Ενσωματωμένο κλείδωμα ασφαλείας
Με αυτήν τη λειτουργία, μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη συσκευή μόνο αν η κανάτα του
μπλέντερ, το δοχείο του μύλου και το μπολ του κόφτη είναι σωστά τοποθετημένα στη μονάδα
του μοτέρ. Αν τοποθετήσετε σωστά την κανάτα του μπλέντερ, το δοχείο του μύλου και το
μπολ του κόφτη, το ενσωματωμένο κλείδωμα θα απασφαλιστεί.
Προστατευτικό κυκλώματος μοτέρ (προαιρετικά)
Η συσκευή διαθέτει ένα προστατευτικό κυκλώματος μοτέρ, το οποίο απενεργοποιεί το μοτέρ
σε περίπτωση εμπλοκής (κάτι που μπορεί να συμβεί όταν επεξεργάζεστε μεγάλες ποσότητες
για πολλή ώρα ή αν η συσκευή δεν χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες του εγχειριδίου
χρήσης). Σε αυτήν την περίπτωση, απενεργοποιήστε τη συσκευή, αποσυνδέστε την από την
πρίζα και αφήστε τη να κρυώσει σε θερμοκρασία δωματίου. Στη συνέχεια, βεβαιωθείτε ότι η
ποσότητα των υλικών που επεξεργάζεστε δεν ξεπερνάει την ποσότητα που αναφέρεται στο
εγχειρίδιο χρήσης και ελέγξτε αν κάτι μπλοκάρει τις λεπίδες. Πατήστε το κουμπί επαναφοράς
υπερφόρτωσης στο κάτω μέρος της μονάδας μοτέρ για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή.
Español
1Importante
Antes de usar la batidora, lea atentamente este folleto de instrucciones que contiene información
importante y consérvelo por si necesitara consultarlo en el futuro.
Información general
Antes de usar el aparato, lea atentamente este manual de usuario y consérvelo por si necesitara
consultarlo en el futuro.
Peligro
No sumerja nunca la unidad motora en agua u otros líquidos, ni la enjuague bajo el grifo. Limpie la
unidad motora sólo con un paño húmedo.
Advertencia
• Antes de enchufar el aparato, compruebe si el voltaje indicado en el mismo se corresponde
con el voltaje de la red local.
• Si el cable de alimentación está dañado, deberá ser sustituido por Philips, por un centro de
servicio autorizado por Philips o por personal cualificado, con el fin de evitar situaciones de
peligro.
• No utilice el aparato si el enchufe, el cable de alimentación u otras piezas están dañados.
• No utilice nunca la jarra de la batidora ni el vaso del molinillo para encender o apagar el
aparato.
• No deje nunca que el aparato funcione sin vigilancia.
• Este aparato no debe ser usado por personas (adultos o niños) con su capacidad física,
psíquica o sensorial reducida, ni por quienes no tengan los conocimientos y la experiencia
necesarios, a menos que sean supervisados o instruidos acerca del uso del aparato por una
persona responsable de su seguridad.
Advertencia
• No introduzca nunca los dedos ni ningún otro objeto en la batidora mientras el aparato esté
funcionando.
• Asegúrese de que la unidad de cuchillas esté bien fijada a la jarra de la batidora antes de
montar la jarra en la unidad motora.
Precaución
• Nunca llene la jarra de la batidora con ingredientes a más de 80 °C de temperatura.
• No ponga más de 1,25 litros de líquido en la jarra de la batidora para evitar que se derrame,
especialmente si procesa a una velocidad alta. No ponga más de 1 litro en la jarra cuando
procese líquidos calientes o ingredientes que tiendan a hacer espuma.
• Si los alimentos se pegan a la pared de la jarra de la batidora, apague el aparato y
desenchúfelo. A continuación, utilice una espátula para separar los alimentos de la pared.
• Antes de encender el aparato, asegúrese siempre de que la tapa esté bien cerrada/colocada
en la jarra, y de que el vaso medidor esté puesto en la tapa.
• No olvide nunca colocar la junta en la unidad de cuchillas antes de montar la unidad de
cuchillas en la jarra de la batidora, ya que de lo contrario se producirían fugas.
• No deje que el aparato funcione durante más de 2 minutos seguidos.
Molinillo (sólo modelos HR2011/HR2001)
Advertencia
• No utilice nunca el molinillo para picar ingredientes muy duros como nuez moscada,
caramelo o cubitos de hielo.
• No toque los bordes afilados de la unidad de cuchillas del molinillo cuando la limpie. Al estar
muy afiladas, podría cortarse fácilmente los dedos.
Precaución
• No utilice nunca el molinillo durante más de 30 segundos sin interrupción. Deje que el
molino se enfríe durante al menos 1 minuto entre los ciclos de procesado.
• No olvide nunca colocar la junta en la unidad de cuchillas antes de montar el vaso del
molinillo, ya que de lo contrario se producirían fugas.
• Procese siempre clavo, anís estrellado y anís juntos. Si los procesa solos, podrían deteriorar los
materiales de plástico del aparato.
• El vaso del molinillo podría teñirse si utiliza el molinillo para procesar ingredientes como clavo,
anís o canela.
• El molinillo no es adecuado para picar carne cruda. Utilice mejor la batidora.
• No utilice el molinillo para procesar líquidos como zumos de fruta.
Filtro (sólo modelo HR2004)
Precaución
• No utilice nunca el filtro para procesar ingredientes a más de 80 °C de temperatura.
• No sobrecargue el filtro nunca. No ponga más de 70 g de granos de soja secos o 150 g de
fruta en el filtro al mismo tiempo.
• Antes de encender el aparato, asegúrese siempre de que la tapa esté bien cerrada/colocada, y
de que el vaso medidor esté bien puesto en la tapa.
• Corte la fruta en trozos pequeños antes de ponerla en el filtro.
• Ponga en remojo los ingredientes secos, como los granos de soja, antes de ponerlos en el
filtro.
Campos electromagnéticos (CEM)
Este aparato Philips cumple todos los estándares sobre campos electromagnéticos (CEM). Si se
utiliza correctamente y de acuerdo con las instrucciones de este manual, el aparato se puede usar
de forma segura según los conocimientos científicos disponibles hoy en día.
Reciclaje
El producto ha sido diseñado y fabricado con materiales y componentes de alta calidad que
pueden reciclarse y reutilizarse.
Cuando vea el símbolo de cubo de basura tachado en un producto, significa que cumple la
Directiva europea 2002/96/EC:
Nunca se deshaga del producto con el resto de la basura doméstica. Infórmese de la
legislación local sobre la recogida selectiva de productos eléctricos y electrónicos. El desecho
correcto de un producto usado ayuda a evitar consecuencias potencialmente negativas para
el medio ambiente y la salud humana.
Bloqueo de seguridad incorporado
Esta función garantiza que solo se pueda encender el aparato si la jarra de la batidora, el vaso
del molinillo o el recipiente de la picadora están colocados correctamente en la unidad motora.
Si la jarra de la batidora, el vaso del molinillo o el recipiente y la tapa de la picadora se colocan
correctamente, el bloqueo de seguridad incorporado se desactivará.
Protector del circuito del motor (opcional)
El aparato cuenta con un protector del circuito del motor que apaga el motor si éste se atasca (lo
que puede ocurrir durante tareas fuertes de procesado o si no se utiliza el aparato de acuerdo
con las instrucciones del manual de usuario). Si ocurre esto, en primer lugar apague el aparato,
desenchúfelo y deje que se enfríe hasta llegar a la temperatura ambiente. Después, compruebe que
la cantidad de ingredientes que está procesando no supera la cantidad mencionada en el manual
de usuario y asegúrese de que no haya nada bloqueando la unidad de cuchillas. Pulse el botón de
restablecimiento de sobrecarga de la parte inferior de la unidad motora para encender el aparato.
Suomi
1Tärkeää
Lue tämä lehtinen huolellisesti ennen tehosekoittimen ensimmäistä käyttökertaa ja säilytä se
vastaisen varalle.
Yleistä
Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen käyttöä ja säilytä se myöhempää tarvetta varten.
Vaara
Älä upota runkoa veteen tai muuhun nesteeseen. Älä myöskään huuhtele sitä vesihanan alla. Puhdista
runko vain kostealla liinalla.
Varoitus
• Tarkista, että laitteeseen merkitty käyttöjännite vastaa paikallista verkkojännitettä, ennen kuin
liität laitteen pistorasiaan.
• Jos virtajohto on vahingoittunut, se on oman turvallisuutesi vuoksi hyvä vaihdattaa Philipsin
valtuuttamassa huoltoliikkeessä tai muulla ammattitaitoisella korjaajalla.
• Älä käytä laitetta, jos sen pistoke, virtajohto tai jokin muu osa on viallinen.
• Älä käytä tehosekoittimen tai sekoittimen kannua virran kytkemiseen laitteeseen tai virran
katkaisemiseen laitteesta.
• Älä jätä laitetta käyntiin ilman valvontaa.
• Laitetta ei ole tarkoitettu lasten tai sellaisten henkilöiden käyttöön, joiden fyysinen tai henkinen
toimintakyky on rajoittunut tai joilla ei ole kokemusta tai tietoa laitteen käytöstä, muuten kuin
heidän turvallisuudestaan vastaavan henkilön valvonnassa ja ohjauksessa.
• Pienten lasten ei saa antaa leikkiä laitteella.
• Älä koske teriin etenkään laitteen ollessa kytketty verkkovirtaan. Terät ovat hyvin teräviä.
• Jos terä juuttuu paikalleen, irrota pistoke pistorasiasta ennen kuin irrotat kiinni juuttuneet
ainekset.
• Älä aseta teräyksikköä runkoon, jos tehosekoittimen tai maustemyllyn (vain tietyissä malleissa)
kannua ei ole kiinnitetty oikein.
Varoitus
• Irrota aina pistoke pistorasiasta, kun kokoat, purat, puhdistat tai säädät lisäosia.
• Älä koskaan käytä muita kuin Philipsin valmistamia tai suosittelemia lisävarusteita tai -osia. Jos
käytät muita osia, takuu ei ole voimassa.
• Anna laitteen aina jäähtyä huoneen lämpötilaa vastaavaksi jokaisen käsitellyn erän jälkeen.
• Käyntiääni: Lc = 86 dB (A)
Tehosekoitin
Varoitus
• Älä työnnä sormiasi tai esineitä sekoituskannuun, kun laite on käynnissä.
• Tarkista, että teräyksikkö on kunnolla kiinnitetty tehosekoittimen kannuun ennen kannun
asettamista runkoon.
Varoitus
• Älä koskaan lisää tehosekoittimen kannuun aineksia, joiden lämpötila ylittää 80 ºC.
• Jotta ainekset eivät roiskuisi, kaada tehosekoittimen kannuun nestettä enintään 1,25 litraa,
etenkin jos käytät suurta nopeutta. Kaada kannuun enintään 1 litra nestettä, kun käsittelet
kuumia nesteitä tai runsaasti vaahtoavia aineksia.
• Jos ruoka tarttuu sekoituskannun seinämään, sammuta laite ja irrota sen pistorasiasta. Irrota
sitten ruoka seinämästä lastan avulla.
• Varmista aina, että kansi on suljettu tai kiinnitetty oikein kannuun ja että mittamuki on oikein
kiinni kannessa, ennen kuin kytket laitteeseen virran.
• Muista aina asettaa tiivisterengas teräyksikköön ennen teräyksikön kiinnittämistä kannuun, sillä
muussa tapauksessa kannu voi vuotaa.
• Älä pidä laitetta käynnissä yli 2 minuuttia kerrallaan.
Sekoitin (vain HR2011/HR2001)
Varoitus
• Älä käytä sekoitinta erittäin kovien aineiden hienontamiseen, jollaisia ovat esimerkiksi
muskottipähkinät, kova kiinalainen sokeri ja jääpalat.
• Varo koskemasta maustemyllyn teräyksikön leikkuuteriin puhdistuksen aikana. Leikkuuterät
ovat erittäin terävät, ja niistä saa helposti haavan sormeen.
Varoitus
• Älä käytä maustemyllyä yhtäjaksoisesti yli 30 sekuntia. Anna maustemyllyn jäähtyä ainakin 1
minuutin ajan käsittelyjaksojen välillä.
• Muista aina asettaa tiiviste paikalleen teräyksikköön ennen sekoittimen kokoamista, muuten
kannu voi vuotaa.
• Käsittele aina mausteneilikat, tähtianikset ja aniksensiemenet yhdessä. Jos ne käsitellään
erikseen, nämä valmistusaineet saattavat vahingoittaa laitteen muovisia materiaaleja.
• Maustemyllyn kannu saattaa värjääntyä, kun siinä hienonnetaan esimerkiksi mausteneilikoita,
aniksensiemeniä ja kanelitankoja.
• Maustemylly ei sovi raa’an lihan käsittelyyn. Käytä tehosekoitinta sen sijaan.
• Älä käytä maustemyllyä nesteiden, esimerkiksi hedelmätuoremehujen sekoittamiseen.
Siivilä (vain HR2004)
Varoitus
• Älä käytä siivilää yli 80-asteisten aineiden käsittelyyn.
• Älä täytä siivilää liian täyteen. Laita siivilään kerralla enintään 70 g kuivattuja soijapapuja tai
150 g hedelmiä.
• Varmista aina, että kansi on suljettu tai kiinnitetty oikein ja että mittamuki on oikein kiinni
kannessa, ennen kuin kytket laitteeseen virran.
• Leikkaa hedelmät pieniksi paloiksi, ennen kuin lisäät ne siivilään.
• Liota kuivatut tuotteet, kuten soijapavut, ennen kuin lisäät ne siivilään.
Sähkömagneettiset kentät (EMF)
Tämä Philips-laite vastaa kaikkia sähkömagneettisia kenttiä (EMF) koskevia standardeja. Jos laitetta
käytetään oikein ja tämän käyttöohjeen ohjeiden mukaisesti, sen käyttäminen on turvallista
tämänhetkisen tutkimustiedon perusteella.
Kierrätys
Tuotteen suunnittelussa ja valmistuksessa on käytetty laadukkaita materiaaleja ja osia, jotka
voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen.
Jos tuotteeseen on merkitty roskasäiliö, jonka yli on vedetty rasti, se tarkoittaa, että tuotetta
koskee EU-direktiivi 2002/96/EY:
Älä hävitä tuotetta muun kotitalousjätteen mukana. Ota selvää paikallisista sähkölaitteiden ja
elektronisten laitteiden erillistä keräystä koskevista säädöksistä. Hävittämällä vanhan tuotteen
oikein voit ehkäistä mahdollisia ympäristö- ja terveyshaittoja.
Sisäänrakennettu turvakytkin
Tämä toiminto varmistaa, että voit kytkeä laitteeseen virran vain silloin, kun tehosekoittimen kannu,
maustemyllyn kannu tai leikkuukulho on asetettu runkoon oikein. Jos tehosekoittimen kannu,
maustemyllyn kannu tai leikkuukulho ja kansi on asetettu oikein, rungon turvalukko avautuu.
Moottorin virrankatkaisija (lisävaruste)
Laitteessa on moottorin virrankatkaisija, joka sammuttaa moottorin, jos se jumiutuu (niin voi
käydä käsiteltäessä kovia tai raskaita aineksia tai jos laitetta ei ole käytetty käyttöoppaan ohjeiden
mukaisesti). Jos näin käy, sammuta laite, irrota virtajohto pistorasiasta ja anna laitteen jäähtyä
huoneenlämpöiseksi. Varmista sitten, että käsiteltävien ainesten määrä ei ylitä käyttöoppaassa
mainittua määrää ja että mikään ei estä teräosan toimintaa. Käynnistä laite rungon alla olevalla
nollauspainikkeella.
Français
1Important
Lisez attentivement ce livret d’informations avant d’utiliser le blender et conservez-le pour un usage
ultérieur.
Informations générales
Lisez attentivement ce mode d’emploi avant d’utiliser l’appareil et conservez-le pour un usage
ultérieur.
Danger
Ne plongez jamais le bloc moteur dans l’eau, ni dans d’autres liquides et ne le rincez pas. Nettoyez
le bloc moteur uniquement avec un chiffon humide.
Avertissement
• Avant de brancher l’appareil, vérifiez que la tension indiquée sur l’appareil correspond à la
tension supportée par le secteur local.
• Si le cordon d’alimentation est endommagé, il doit être remplacé par Philips, par un Centre
Service Agréé Philips ou par un technicien qualifié afin d’éviter tout accident.
• N’utilisez pas l’appareil si la fiche, le cordon d’alimentation ou d’autres pièces sont
endommagées.
• N’utilisez jamais le blender ou le bol du moulin pour mettre en marche ou arrêter l’appareil.
• Ne laissez jamais l’appareil fonctionner sans surveillance.
• Cet appareil n’est pas destiné à être utilisé par des personnes (notamment des enfants) dont
les capacités physiques, sensorielles ou intellectuelles sont réduites, ou par des personnes
manquant d’expérience ou de connaissances, à moins que celles-ci ne soient sous surveillance
ou qu’elles n’aient reçu des instructions quant à l’utilisation de l’appareil par une personne
responsable de leur sécurité.
• Veillez à ce que les enfants ne puissent pas jouer avec l’appareil.
• Ne touchez pas les lames, surtout lorsque l’appareil est branché car elles sont très coupantes.
• Si les lames se bloquent, débranchez toujours l’appareil avant de retirer les ingrédients à
l’origine du blocage.
• Ne placez jamais l’ensemble lames sur le bloc moteur sans avoir fixé correctement le bol
mélangeur ou le bol du moulin (certains modèles uniquement) au préalable.
Attention
• Débranchez toujours l’appareil avant d’installer, de retirer ou de positionner des accessoires.
• N’utilisez jamais d’accessoires ou de pièces d’un autre fabricant ou n’ayant pas été
spécifiquement recommandés par Philips. L’utilisation de ce type d’accessoires ou de pièces
entraîne l’annulation de la garantie.
• Laissez toujours l’appareil refroidir après avoir préparé une portion.
• Niveau sonore : 86 dB(A)
Blender
Avertissement
• Ne mettez jamais vos doigts ou tout autre objet dans le blender lorsque l’appareil est en
cours de fonctionnement.
• Assurez-vous que l’ensemble lames est correctement fixé sur le blender avant d’installer celuici sur le bloc moteur.
Attention
• Ne remplissez jamais le blender avec des ingrédients dont la température dépasse 80 °C.
• Pour éviter tout risque d’éclaboussure, ne versez jamais plus de 1,25 litre d’ingrédients liquides
dans le bol mélangeur, surtout si vous avez l’intention de les mixer à haute vitesse. Réduisez
cette quantité à 1 litre si vous préparez des ingrédients liquides chauds ou susceptibles de
mousser.
• Si des ingrédients s’accumulent sur les parois du bol mélangeur, éteignez l’appareil et
débranchez-le. Décollez ensuite les ingrédients des parois à l’aide d’une spatule.
• Assurez-vous que le couvercle est correctement fermé/fixé sur le bol et que la mesure
graduée est correctement insérée dans le couvercle avant de mettre l’appareil en marche.
• N’oubliez jamais de placer la bague d’étanchéité sur l’ensemble lames avant d’installer
l’ensemble lames sur le blender afin d’éviter toute fuite.
• Ne faites pas fonctionner l’appareil pendant plus de 2 minutes sans interruption.
Moulin (HR2011/HR2001 uniquement)
Avertissement
• N’utilisez jamais le moulin pour moudre des ingrédients très durs tels que la muscade, le
sucre candi et les glaçons.
• Ne touchez pas les lames de l’ensemble lames du moulin lors du nettoyage, au risque de vous
blesser.
Attention
• N’utilisez jamais le moulin pendant plus de 30 secondes sans interruption. Laissez le moulin
refroidir pendant au moins 1 minute entre deux préparations.
• N’oubliez jamais de placer la bague d’étanchéité sur l’ensemble lames avant d’installer le bol
du moulin afin d’éviter toute fuite.
• Hachez toujours les clous de girofle, l’anis étoilé et les graines d’anis ensemble. Si vous les
hachez séparément, ces ingrédients pourraient attaquer les pièces en plastique de l’appareil.
• La couleur du bol du moulin peut s’altérer suite au mixage d’ingrédients tels que les clous de
girofle, l’anis et la cannelle.
• Le moulin n’est pas approprié pour hacher de la viande crue. Pour cela, utilisez le blender.
• N’utilisez pas le moulin pour des préparations liquides telles que les jus de fruits.
Filtre (HR2004 uniquement)
Attention
• N’utilisez jamais le filtre pour préparer des ingrédients dont la température dépasse 80 °C.
• Ne surchargez pas le filtre. Ne mettez pas plus de 70 g de graines de soja séchées ou 150 g
de fruits à la fois dans le filtre.
• Assurez-vous que le couvercle est correctement fermé/fixé et que la mesure graduée y est
correctement insérée avant de mettre l’appareil en marche.
• Coupez les fruits en morceaux avant de les mettre dans le filtre.
• Faites tremper les ingrédients secs, tels que les graines de soja, avant de les mettre dans le
filtre.
•
•
•
Prima di accendere l’apparecchio, controllate che il coperchio sia perfettamente chiuso/
montato e che il dosatore sia inserito correttamente nel coperchio.
Tagliate la frutta a pezzettini prima di metterla nel filtro.
Ammollate gli ingredienti secchi, come i semi di soia, prima di metterli nel filtro.
Campi elettromagnetici (EMF)
Questo apparecchio Philips è conforme a tutti gli standard relativi ai campi elettromagnetici
(EMF). Se utilizzato in maniera appropriata e secondo quanto riportato nel manuale di istruzioni,
l’apparecchio risulta sicuro in conformità alle prove scientifiche disponibili ad oggi.
Riciclaggio
Questo prodotto è stato progettato e realizzato con materiali e componenti di alta qualità,
che possono essere riciclati e riutilizzati.
Se su un prodotto si trova il simbolo di un bidone con ruote, ricoperto da una X, vuol dire
che il prodotto soddisfa i requisiti della Direttiva Comunitaria 2002/96/CE.
Non smaltire questo prodotto con i rifiuti domestici. Informarsi sui regolamenti locali per la
raccolta differenziata dei prodotti elettrici ed elettronici. Il corretto smaltimento dei prodotti
usati aiuta a prevenire l’inquinamento ambientale e possibili danni alla salute.
Blocco di sicurezza integrato
Questa funzionalità consente di accendere l’apparecchio solo se il vaso frullatore, il bicchiere
tritatutto o il recipiente per tritare sono assemblati correttamente sul motore. Se il vaso frullatore,
il bicchiere tritatutto o il recipiente per tritare sono assemblati correttamente, il blocco di sicurezza
integrato viene sbloccato.
Protettore per i circuiti del motore (facoltativo)
L’apparecchio è dotato di un protettore per i circuiti del motore che spegne il motore nel caso in
cui si blocchi; ciò potrebbe verificarsi quando l’apparecchio viene sottoposto a un funzionamento
troppo intenso o se non viene usato secondo le istruzioni fornite nel manuale dell’utente. In
questo caso, spegnere subito il dispositivo, scollegarlo dall’alimentazione e lasciarlo raffreddare a
temperatura ambiente. Poi controllare che la quantità degli ingredienti che si stanno lavorando
non superi la quantità menzionata nel manuale dell’utente e che non ci siano ostruzioni nel blocco
lame. Premere il pulsante di ripristino del sovraccarico sulla parte inferiore di gruppo motore per
accendere l’apparecchio.
Nederlands
1Belangrijk
Lees dit boekje met belangrijke informatie zorgvuldig door voordat u de blender gaat gebruiken.
Bewaar het boekje om het indien nodig later te kunnen raadplegen.
Algemeen
Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u het apparaat gaat gebruiken. Bewaar de
gebruiksaanwijzing om deze zo nodig later te kunnen raadplegen.
Gevaar
Dompel de motorunit nooit in water of een andere vloeistof en spoel deze ook niet onder de
kraan af. Gebruik alleen een vochtige doek om de motorunit schoon te maken.
Let op
• Controleer of het voltage dat wordt aangegeven op het apparaat, overeenkomt met de
plaatselijke netspanning voordat u het apparaat aansluit.
• Indien het netsnoer beschadigd is, moet u het laten vervangen door Philips, een door Philips
geautoriseerd servicecentrum of personen met vergelijkbare kwalificaties om gevaar te
voorkomen.
• Gebruik het apparaat niet indien de stekker, het snoer of andere onderdelen beschadigd zijn.
• Schakel het apparaat nooit in of uit door middel van de blenderkan of de maalmolenbeker.
• Laat het apparaat nooit zonder toezicht werken.
• Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (waaronder kinderen) met
verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens, of die gebrek aan ervaring
of kennis hebben, tenzij iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid toezicht op hen
houdt of hen heeft uitgelegd hoe het apparaat dient te worden gebruikt.
• Houd toezicht op jonge kinderen om te voorkomen dat ze met het apparaat gaan spelen.
• Raak de messen niet aan, vooral niet wanneer de stekker van het apparaat nog in het
stopcontact zit. De messen zijn zeer scherp.
• Als de messen vastlopen, haal dan eerst de stekker uit het stopcontact voordat u de
ingrediënten die de messen blokkeren verwijdert.
• Plaats nooit de mesunit op de motorunit wanneer de mesunit niet of niet goed aan de
blenderkan of maalmolenbeker (alleen bepaalde typen) is bevestigd.
Let op
• Haal altijd de stekker uit het stopcontact voordat u onderdelen plaatst, verwijdert of bijstelt.
• Gebruik nooit accessoires of onderdelen van andere fabrikanten of die niet specifiek zijn
aanbevolen door Philips. Als u dergelijke accessoires of onderdelen gebruikt, vervalt de
garantie.
• Laat het apparaat afkoelen tot kamertemperatuur na iedere portie die u hebt verwerkt.
• Geluidsniveau: Lc = 86 dB(A)
Blender
Let op
• Steek nooit uw vingers of een voorwerp in de blenderkan terwijl het apparaat in werking is.
• Zorg ervoor dat de mesunit goed aan de blenderkan bevestigd is voordat u de blenderkan
op de motorunit bevestigt.
Cet appareil Philips est conforme à toutes les normes relatives aux champs électromagnétiques
(CEM). Il répond aux règles de sécurité établies sur la base des connaissances scientifiques actuelles
s’il est manipulé correctement et conformément aux instructions de ce manuel d’utilisation.
Let op
• Vul de blenderkan nooit met ingrediënten die heter zijn dan 80°C.
• Vul de blenderkan nooit met meer dan 1,25 liter vloeistof om morsen te voorkomen, vooral
wanneer u het apparaat op een hoge snelheid laat werken. Doe niet meer dan 1 liter in de
blenderkan wanneer u hete vloeistoffen of ingrediënten verwerkt die kunnen gaan schuimen.
• Schakel het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact als er ingrediënten aan de
wand van de blenderkan blijven kleven. Verwijder de ingrediënten vervolgens van de wand
met een spatel.
• Zorg er altijd voor dat het deksel van de kan goed dicht zit/goed is bevestigd en dat de
maatbeker goed in het deksel is geplaatst voordat u het apparaat inschakelt.
• Vergeet nooit de afdichtring op de mesunit te plaatsen voordat u de mesunit aan de
blenderkan bevestigt om lekkage te voorkomen.
• Laat het apparaat nooit langer dan 2 minuten onafgebroken werken.
Recyclage
Maalmolen (alleen HR2011/HR2001)
Champs électromagnétiques (CEM)
Cet appareil a été conçu et fabriqué avec des matériaux et des composants de haute qualité
pouvant être recyclés et réutilisés.
La présence du symbole de poubelle barrée indique que le produit est conforme à la
directive européenne 2002/96/CE :
Ne jetez pas ce produit avec les ordures ménagères ordinaires. Renseignez-vous sur les
dispositions en vigueur dans votre région concernant la collecte séparée des appareils
électriques et électroniques. La mise au rebut citoyenne de votre ancien produit permet de
protéger l’environnement et la santé.
Verrou de sécurité intégré
Grâce à cette fonctionnalité, l’appareil se met en marche uniquement lorsque le bol mélangeur, le
bol du moulin ou le bol du hachoir est correctement placé sur le bloc moteur. Si le bol mélangeur,
le bol du moulin ou le bol du hachoir est correctement installé, le verrou de sécurité intégré se
désactive automatiquement.
Système de protection du circuit moteur (facultatif)
L’appareil est équipé d’un système de protection du circuit moteur qui arrête le moteur si celui-ci
se bloque (par exemple lors d’une préparation particulièrement difficile ou lorsque les instructions
d’utilisation du mode d’emploi ne sont pas respectées). Si le moteur se bloque, commencez par
éteindre et débrancher l’appareil, puis laissez-le refroidir à température ambiante. Vérifiez ensuite
que la quantité d’ingrédients en cours de préparation ne dépasse pas la quantité maximale indiquée
dans le mode d’emploi. Vérifiez également que rien ne bloque l’ensemble lames. Appuyez sur le
bouton de réinitialisation anti-surchauffe au bas du bloc moteur pour allumer l’appareil.
Italiano
1Importante
Prima di utilizzare il frullatore, leggere attentamente il presente libretto e conservarlo per eventuali
riferimenti futuri.
Informazioni generali
Prima di utilizzare l’apparecchio, leggere attentamente il presente manuale e conservarlo per
eventuali riferimenti futuri.
Pericolo
Non immergere mai il motore nell’acqua o in altri liquidi e non risciacquarlo sotto l’acqua del
rubinetto. Pulite il gruppo motore solo con un panno umido.
Avviso
• Prima di collegare l’apparecchio, verificare che la tensione riportata sull’apparecchio
corrisponda alla tensione di rete locale.
• Se il cavo di alimentazione è danneggiato deve essere sostituito da Philips, da un centro di
assistenza autorizzato Philips o da persone qualificate al fine di evitare possibili danni.
• Non usare l’apparecchio nel caso in cui la spina, il cavo di alimentazione o altri componenti
risultassero danneggiati.
• Non utilizzate mai il vaso del frullatore o il bicchiere per tritatutto per accendere o spegnere
l’apparecchio.
• Non lasciare mai in funzione l’apparecchio incustodito.
• L’apparecchio non è destinato a persone (inclusi bambini) con capacità mentali, fisiche o
sensoriali ridotte, fatti salvi i casi in cui tali persone abbiano ricevuto assistenza o formazione
per l’uso dell’apparecchio da una persona responsabile della loro sicurezza.
• Adottare le dovute precauzioni per evitare che i bambini giochino con l’apparecchio.
• Non toccare le lame, specialmente quando l’apparecchio è collegato alla presa di corrente. Le
lame sono molto affilate.
• Se le lame si bloccano, togliere la spina dalla presa di corrente prima di rimuovere gli
ingredienti che hanno bloccato le lame.
• Inserire il gruppo lame nel gruppo motore solo dopo aver collegato correttamente il vaso
frullatore o il bicchiere tritatutto (solo tipi specifici).
Attenzione
• Prima di montare, smontare o regolare i componenti, scollegate sempre l’apparecchio dalla
presa di corrente.
• Non utilizzare mai accessori o parti di altri produttori oppure componenti non consigliati in
modo specifico da Philips. In caso di utilizzo di tali accessori o parti, la garanzia si annulla.
• Lasciate raffreddare l’apparecchio a temperatura ambiente dopo ogni utilizzo.
• Livello acustico: Lc = 86 dB(A)
Frullatore
Avviso
• Quando l’apparecchio è in funzione, non mettete le dita o qualsiasi altro oggetto nel vaso
frullatore.
• Assicuratevi che il gruppo lame sia ben serrato nel vaso del frullatore prima di montare il
vaso nel gruppo motore.
Attenzione
• Non inserite nel vaso frullatore ingredienti a temperatura superiore a 80ºC.
• Per evitare la fuoriuscita, non mettere più di 1,25 litri di liquidi nel vaso frullatore, soprattutto
quando si lavorano ingredienti ad alta velocità. Non mettere più di 1 litro di liquidi caldi o
ingredienti che tendono ad aumentare il proprio volume nel vaso frullatore.
• Se gli ingredienti si attaccano alla parete del vaso frullatore, spegnere l’apparecchio e staccare
la spina. Servirsi quindi di una spatola per staccare il cibo dalla parete.
• Prima di accendere l’apparecchio, controllate che il coperchio sia perfettamente chiuso/
montato sul vaso e che il dosatore sia inserito correttamente nel coperchio.
• Per evitare perdite, assicuratevi di inserire sempre l’anello di tenuta sul gruppo lame prima di
montare quest’ultimo nel vaso del frullatore.
• Non azionare l’apparecchio per più di 2 minuti alla volta.
Tritatutto (solo HR2011/HR2001)
Avviso
• Non usate il tritatutto per tritare ingredienti molto duri come la noce moscata, lo zucchero
candito e i cubetti di ghiaccio.
• Non toccare i bordi taglienti della lama tritatutto durante le operazioni di pulizia. Sono molto
affilati ed è facile tagliarsi le dita.
Attenzione
• Non usare mai l’accessorio per macinare per più di 30 secondi senza interruzioni. Lasciare
raffreddare l’accessorio per macinare per almeno 1 minuto tra un ciclo e l’altro.
• Per evitare perdite, assicuratevi di inserire sempre l’anello di tenuta sul gruppo lame prima di
montare il vaso del tritatutto.
• Tritare sempre insieme chiodi di garofano, anice stellato e semi di anice. Se lavorati
separatamente, questi ingredienti potrebbero intaccare i materiali in plastica dell’apparecchio.
• Il bicchiere per tritatutto potrebbe scolorirsi se usato per tritare ingredienti come chiodi di
garofano, anice e cannella.
• L’accessorio per macinare non è adatto per tritare carne cruda. In questo caso, usare il
frullatore.
• Non usate il tritatutto per composti liquidi, come i succhi di frutta.
Filtro (solo HR2004)
Attenzione
• Non usate il filtro per ingredienti a temperatura superiore a 80°C.
• Non sovraccaricare mai il filtro. Non mettere più di 70 g di semi di soia (peso a secco) o 150
g di frutta nel filtro contemporaneamente.
Let op
• Gebruik de maalmolen nooit om zeer harde ingrediënten zoals nootmuskaat, Chinese
rotssuiker en ijsblokjes te malen.
• Raak de snijkanten van de mesunit van de blender niet aan wanneer u deze schoonmaakt. De
snijkanten zijn zeer scherp en u kunt zich er makkelijk aan snijden.
Let op
• Laat de maalmolen nooit langer dan 30 seconden onafgebroken werken. Laat de maalmolen
na iedere verwerkingscyclus ten minste 1 minuut afkoelen.
• Vergeet nooit de afdichtring in de mesunit te plaatsen voordat u de maalmolenbeker
bevestigt om lekkage te voorkomen.
• Verwerk kruidnagels, steranijs en anijszaad altijd samen. Als deze ingrediënten ongemengd
worden verwerkt, kunnen ze de kunststof onderdelen van het apparaat aantasten.
• De beker van de maalmolen kan verkleuren indien de maalmolen wordt gebruikt om
ingrediënten zoals kruidnagels, anijs en kaneel te verwerken.
• De maalmolen is niet geschikt voor het hakken van rauw vlees. Gebruik hiervoor de blender.
• Gebruik de maalmolen niet om vloeistoffen zoals vruchtensap te verwerken.
Filter (alleen HR2004)
Let op
• Gebruik het filter nooit om ingrediënten die heter zijn dan 80°C te verwerken.
• Voorkom overbelasting van het filter en Verwerk per keer niet meer dan 70 g ongeweekte
sojabonen of 150 g fruit in het filter om overbelasting te voorkomen.
• Zorg er altijd voor dat het deksel van de kan goed dicht zit/goed is bevestigd en dat de
maatbeker goed in het deksel is geplaatst voordat u het apparaat inschakelt.
• Snijd fruit in kleine stukjes voordat u het in het filter verwerkt.
• Laat gedroogde ingrediënten zoals sojabonen eerst weken voordat u ze in het filter verwerkt.
Elektromagnetische velden (EMV)
Dit Philips-apparaat voldoet aan alle richtlijnen met betrekking tot elektromagnetische velden (EMV).
Mits het apparaat op de juiste wijze en volgens de instructies in deze gebruiksaanwijzing wordt
gebruikt, is het veilig te gebruiken volgens het nu beschikbare wetenschappelijke bewijs.
Recycling
Uw product is vervaardigd van kwalitatief hoogwaardige materialen en onderdelen die
kunnen worden gerecycleerd en herbruikt.
Wanneer een product is voorzien van een symbool van een afvalcontainer met een kruis
erdoorheen, valt het product onder de Europese richtlijn 2002/96/EG:
Gooi het product nooit weg met ander huishoudelijk afval. Informeer u over de lokale
regels inzake gescheiden afvalophaling van elektrische en elektronische toestellen. Een goede
afvalverwerking van uw oude product draagt bij tot het voorkomen van mogelijke schade
voor het milieu en de volksgezondheid.
Ingebouwde beveiliging
Deze functie zorgt ervoor dat u het apparaat alleen kunt inschakelen als de blenderkan, de
maalmolenbeker of de hakmolenkom goed op de motorunit is bevestigd. Als de blenderkan,
de maalmolenbeker of de hakmolenkom goed is geplaatst, wordt de ingebouwde beveiliging
ontgrendeld.
Motorstroomkringbeveiliger (optioneel)
Het apparaat is uitgerust met een motorstroomkringbeveiliger die de motor uitschakelt als de
motor vastzit (dit kan gebeuren tijdens zware verwerkingsprocessen of als het apparaat niet volgens
de instructies in de gebruikershandleiding wordt gebruikt). Als dit gebeurt, schakel het apparaat
dan eerst uit en haal de stekker uit het stopcontact en laat het apparaat vervolgens afkoelen tot
kamertemperatuur. Controleer vervolgens of de hoeveelheid ingrediënten die u verwerkt niet de
vermelde hoeveelheid in de gebruikershandleiding overschrijdt of als iets de mesunit blokkeert.
Druk op de overbelastingsresetknop op de onderkant van de motorunit om het apparaat in te
schakelen.
Norsk
1Viktig
Les dette viktige informasjonsheftet nøye før du bruker hurtigmikseren, og ta vare på det for senere
referanse.
Generelt
Les denne brukerveiledningen nøye før du bruker apparatet, og ta vare på den for senere referanse.
Fare
Motorenheten må aldri senkes ned i vann eller annen væske, og den må heller ikke skylles under
rennende vann. Bruk bare en fuktig klut til å rengjøre motorenheten.
Advarsel
• Før du kobler til apparatet, må du kontrollere at spenningen som er angitt på apparatet,
stemmer overens med nettspenningen.
• Hvis ledningen er ødelagt, må den alltid skiftes ut av Philips, et servicesenter som er godkjent
av Philips, eller lignende kvalifisert personell, slik at man unngår farlige situasjoner.
• Apparatet må ikke brukes hvis det er skade på støpselet, ledningen eller andre deler.
• Ikke bruk mikserkannen eller kvernbegeret til å slå apparatet av og på.
• La aldri apparatet gå uten tilsyn.
• Dette apparatet er ikke tiltenkt bruk av personer (inkludert barn) som har nedsatt sanseevne
eller fysisk eller psykisk funksjonsevne, eller personer som ikke har erfaring eller kunnskap,
unntatt hvis de får tilsyn eller instruksjoner om bruk av apparatet av en person som er
ansvarlig for sikkerheten.
• Pass på at barn er under tilsyn, slik at de ikke leker med apparatet.
• Ikke berør knivene, spesielt hvis apparatet er koblet til strømnettet. Knivene er svært skarpe.
• Hvis knivene setter seg fast, må du trekke støpselet ut av stikkontakten før du fjerner
ingrediensene som blokkerer knivene.
• Ikke plasser knivenheten på motorenheten hvis hurtigmikserkannen eller kvernbegeret (kun
bestemte typer) ikke er satt på eller ikke er satt riktig på motorenheten.
Forsiktig
• Trekk alltid ut støpselet før du setter sammen, tar fra hverandre eller justerer noe av
tilbehøret.
• Ikke bruk tilbehør eller deler fra andre produsenter eller som Philips ikke spesifikt anbefaler.
Hvis du bruker slikt tilbehør eller slike deler, blir garantien ugyldig.
• La alltid apparatet avkjøles til romtemperatur mellom hver omgang som bearbeides.
• Støynivå: Lc = 86 dB(A)
Hurtigmikser
Advarsel
• Stikk aldri fingre eller gjenstander ned i mikserkannen mens apparatet er i gang.
• Kontroller at knivenheten er sikkert festet til mikserkannen før du monterer mikserkannen på
motorenheten.
Forsiktig
• Ikke fyll mikserkannen med ingredienser som er varmere enn 80 ºC.
• For å unngå søl bør du ikke ha mer enn 1,25 liter væske i mikserkannen, spesielt ved
tilberedning med høy hastighet. Ikke ha mer enn 1 liter i mikserkannen ved tilberedning av
varm væske eller ingredienser som skummer.
• Hvis mat kleber seg til veggen på mikserkannen, slår du av apparatet og trekker ut støpselet
fra stikkontakten. Bruk deretter en slikkepott til å fjerne maten fra veggen.
•
•
•
Sørg alltid for at lokket er lukket ordentlig igjen eller satt ordentlig på kannen, og at
målebegeret er satt ordentlig inn i lokket før du slår på apparatet.
Husk alltid å sette gummipakningen på knivenheten før du kobler knivenheten til
mikserkannen. Hvis ikke vil det oppstå lekkasjer.
Ikke la apparatet kjøre i mer enn to minutter om gangen.
Kvern (kun HR2011 og HR2001)
Advarsel
• Ikke bruk kvernen til å male svært harde ingredienser som muskatnøtt, kandissukker eller
isterninger.
• Ikke berør eggene på knivenheten til kvernen når du rengjør den. De er svært skarpe, og det
er lett å skjære seg på dem.
Forsiktig
• Kvernen skal ikke brukes i mer enn 30 sekunder om gangen. La kvernen avkjøles i minst ett
minutt mellom hver gang.
• Husk å sette gummipakningen på knivenheten før du monterer kvernbegeret. Hvis ikke vil det
oppstå lekkasjer.
• Tilbered alltid kryddernellik, stjerneanis og anisfrø sammen. Hvis de bearbeides separat, kan
disse ingrediensene sette seg fast på plasten i apparatet.
• Kvernbegeret kan bli misfarget når du bruker kvernen til å bearbeide ingredienser som
kryddernellik, anis og kanel.
• Kvernen er ikke egnet til hakking av rått kjøtt. Bruk hurtigmikseren i stedet.
• Ikke bruk kvernen til å bearbeide væske, for eksempel fruktjuice.
Filter (kun HR2004)
Forsiktig
• Ikke bruk filteret til å bearbeide ingredienser som er varmere enn 80 °C.
• Ikke overbelast filteret. Ha ikke mer enn 70 g tørkede soyabønner eller 150 g frukt i filteret
samtidig.
• Sørg alltid for at lokket er ordentlig lukket og satt sammen og at målebegeret er satt ordentlig
inn i lokket før du slår på apparatet.
• Del frukten i mindre biter før du har den i filteret.
• Tørkede ingredienser, for eksempel soyabønner, må bløtlegges før du har dem i filteret.
Elektromagnetiske felt (EMF)
Dette Philips­apparatet overholder alle standarder som gjelder elektromagnetiske felt (EMF). Hvis
apparatet håndteres riktig og i samsvar med instruksjonene i denne brukerhåndboken, er det trygt å
bruke det ut fra den kunnskapen vi har per dags dato.
Resirkulering
Produktet er utformet og produsert med materialer og deler av svært høy kvalitet som kan
resirkuleres og gjenbrukes.
Når et produkt er merket med en søppeldunk med kryss over, betyr det at produktet dekkes
av EU-direktiv 2002/96/EF:
Produktet skal ikke kastes sammen med annet husholdningsavfall. Gjør deg kjent med
lokale bestemmelser om avfallsdeponering av elektriske og elektroniske produkter. Hvis du
deponerer gamle produkter riktig, bidrar du til å forhindre negative konsekvenser for helse og
miljø.
Innebygd sikkerhetslås
Denne funksjonen sikrer at du bare kan slå på apparatet hvis mikserkannen, kvernbegeret eller
bollen er montert riktig på motorenheten. Hvis mikserkannen, kvernbegeret eller bollen er riktig
montert, blir den innebygde sikkerhetslåsen låst opp.
Motorkretsbeskytter (valgfritt)
Apparatet er utstyrt med en motorkretsbeskytter som slår av motoren hvis motoren setter seg fast
(som kan oppstå ved tilberedning av mange ingredienser eller hvis apparatet ikke brukes i henhold
til instruksjonene i brukerhåndboken). Hvis dette skjer, må du først slå av og koble fra apparatet og
la det avkjøles til romtemperatur. Deretter må du kontrollere at mengden ingredienser du tilbereder,
ikke overstiger mengden som er angitt i brukerhåndboken, eller om noe blokkerer knivenheten.
Trykk på av tilbakestillingsknappen for overbelastning på undersiden av motorenheten for å slå på
apparatet.
Português
1Importante
Leia cuidadosamente este folheto de informações importantes antes de utilizar a liquidificadora e
guarde-o para uma eventual consulta futura.
Geral
Leia cuidadosamente este manual do utilizador antes de utilizar o aparelho e guarde-o para
consultas futuras.
Perigo
Nunca mergulhe o motor em água ou noutro líquido, nem o enxagúe à torneira. Utilize apenas um
pano húmido para limpar o motor.
Aviso
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Verifique se a voltagem indicada no aparelho corresponde à voltagem eléctrica local antes de
o ligar.
Se o fio estiver danificado, deve ser sempre substituído pela Philips, por um centro de
assistência autorizado da Philips ou por pessoal devidamente qualificado para se evitarem
situações de perigo.
Não utilize o aparelho se a ficha, o fio de alimentação ou outras peças estiverem danificados.
Nunca utilize o copo misturador ou o copo do moinho para ligar e desligar o aparelho.
Nunca deixe o aparelho a funcionar sem vigilância.
Este aparelho não deve ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas,
sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência e conhecimento, a não ser que
lhes tenha sido dada supervisão ou instruções relativas à utilização do aparelho por uma
pessoa responsável pela sua segurança.
As crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brincam com o aparelho.
Não toque nas lâminas, especialmente quando a ficha do aparelho estiver ligada. As lâminas
são muito afiadas.
Se as lâminas ficarem presas, desligue a ficha do aparelho antes de retirar os ingredientes que
estiverem a bloquear as lâminas.
Nunca coloque a lâmina no motor se o copo misturador ou o copo do moinho (apenas em
modelos específicos) não estiver colocado ou se estiver colocado incorrectamente.
Atenção
• Desligue sempre o aparelho antes de montar, desmontar ou ajustar qualquer uma das peças.
• Nunca utilize quaisquer acessórios ou peças de outros fabricantes ou que a Philips não
tenha especificamente recomendado. Se utilizar tais acessórios ou peças, a garantia perderá
a validade.
• Deixe sempre o aparelho arrefecer entre cada dose preparada.
• Nível de ruído: Lc = 86 dB(A)
Liquidificadora
Aviso
•
•
Nunca introduza os dedos ou um objecto no copo misturador com o aparelho em
funcionamento.
Certifique-se de que as lâminas estão bem montadas no copo misturador antes de o montar
no motor.
Atenção
• Nunca encha o copo misturador com ingredientes que estejam a uma temperatura superior
a 80ºC.
• Para evitar salpicos, não deite mais do que 1,25 litros de líquido no copo misturador,
especialmente se processar a uma velocidade elevada. Não coloque mais do que 1 litro no
copo misturador quando processar líquidos quentes ou ingredientes com tendência para
formar espuma.
• Se os alimentos aderirem ao copo misturador, desligue o aparelho e retire a ficha da tomada.
Em seguida, utilize uma espátula para soltar os alimentos.
• Certifique-se sempre de que a tampa está bem fechada/montada e de que o copo medidor
está colocado correctamente antes de ligar o aparelho.
• Nunca se esqueça de colocar o anel vedante sobre a lâmina antes de ligar a lâmina ao copo
misturador; caso contrário, poderão ocorrer fugas.
• Não deixe que o aparelho funcione durante mais de 2 minutos de cada vez.
Moinho (apenas HR2011/HR2001)
Aviso
•
•
Nunca utilize o moinho para moer ingredientes muito duros como noz-moscada, cubos de
açúcar e cubos de gelo.
Não toque nos rebordos de corte das lâminas do moinho quando estiver a lavá-las. Estas são
muito afiadas e poderá facilmente cortar os dedos.
Atenção
• Nunca utilize o moinho durante mais de 30 segundos ininterruptamente. Deixe o moinho
arrefecer durante, no mínimo, 1 minuto entre ciclos de processamento.
• Nunca se esqueça de colocar o anel vedante sobre a unidade de corte antes de montar o
copo do moinho; caso contrário, poderão existir fugas.
• Processe sempre cravos-da-índia, flor de anis e sementes de anis juntos. Se processados
individualmente, estes ingredientes podem atacar os materiais em plástico do aparelho.
• O copo do moinho pode perder a cor quando se utiliza o moinho para preparar ingredientes
como cravo-da-índia, anis e canela.
• O moinho não é apropriado para picar carne crua. Utilize a liquidificadora para essa tarefa.
• Não use o moinho para preparar misturas líquidas como sumos de fruta.
Filtro (apenas HR2004)
Atenção
• Nunca se sirva do filtro para preparar ingredientes com temperatura superior a 80°C.
• Nunca encha demasiado o filtro. Não coloque mais do que 70 g de grãos de soja secos ou
150 g de fruta no filtro em simultâneo.
• Certifique-se sempre de que a tampa está bem fechada/montada e de que o copo medidor
está colocado correctamente antes de ligar o aparelho.
• Corte a fruta em pedaços pequenos antes de a colocar no filtro.
• Os ingredientes secos, como os grãos de soja, devem ser demolhados antes de os colocar
no filtro.
Campos electromagnéticos (CEM)
Este aparelho Philips respeita todas as normas relacionadas com campos electromagnéticos (CEM).
Se manuseado correctamente e de acordo com as instruções fornecidas neste manual do utilizador,
o aparelho pode ser utilizado em segurança com base em provas científicas disponíveis actualmente.
Reciclagem
O produto foi concebido e fabricado com materiais e componentes de alta qualidade, que
podem ser reciclados e reutilizados.
Quando observar o símbolo de um caixote do lixo traçado afixado num produto, significa
que o produto é abrangido pela Directiva Europeia 2002/96/CE:
Nunca elimine este produto juntamente com os resíduos domésticos. Informe-se sobre
o sistema de recolha selectiva local relativamente a produtos eléctricos e electrónicos. A
eliminação correcta do seu produto antigo ajuda a evitar potenciais consequências nocivas
para o ambiente e para a saúde pública.
Fecho de segurança incorporado
Esta funcionalidade assegura que só pode ligar o aparelho se o copo misturador, o copo do moinho
ou a taça da picadora estiverem correctamente montados no motor. Se o copo misturador, o
copo do moinho ou a taça da picadora estiverem correctamente montados, o fecho de segurança
integrado será desbloqueado.
Protector do circuito do motor (opcional)
O aparelho está equipado com um protector do circuito do motor que desliga o motor caso este
encrave (o que poderá ocorrer durante tarefas de processamento difíceis, caso o aparelho não seja
utilizado de acordo com as instruções no manual do utilizador). Se isto ocorrer, desligue e retire
a ficha do aparelho e deixe-o arrefecer até à temperatura ambiente. De seguida, verifique se a
quantidade de ingredientes que está a processar não excede a quantidade indicada no manual do
utilizador ou se não há nada a bloquear as lâminas. Prima o botão para reposição de sobrecargas na
parte inferior do motor para ligar o aparelho.
Svenska
1Viktigt
Läs häftet Viktig information noggrant innan du använder mixern och spara sedan häftet för framtida
bruk.
Allmänt
Läs användarhandboken noggrant innan du använder apparaten och spara den för framtida bruk.
Fara
Sänk aldrig ned motorenheten i vatten eller någon annan vätska och skölj den inte under kranen.
Använd endast en fuktig trasa till att rengöra motorenheten.
Varning
• Kontrollera att den spänning som anges på apparaten överensstämmer med den lokala
nätspänningen innan du ansluter apparaten.
• Om nätsladden är skadad måste den alltid bytas ut av Philips, ett av Philips auktoriserade
serviceombud eller liknande behöriga personer för att undvika olyckor.
• Använd inte apparaten om stickkontakten, nätsladden eller någon annan del är skadad.
• Använd aldrig mixerbehållaren eller kvarnbägaren för att slå på eller stänga av apparaten.
• Lämna inte apparaten obevakad när den är igång.
•
•
•
•
•
Apparaten är inte avsedd för användning av personer (inklusive barn) med olika
funktionshinder, eller av personer som inte har kunskap om hur apparaten används, om de
inte övervakas eller får instruktioner angående användning av apparaten av en person som är
ansvarig för deras säkerhet.
Små barn ska övervakas så att de inte kan leka med apparaten.
Vidrör inte knivarna, i synnerhet inte när apparaten är ansluten till elnätet. Knivarna är mycket
vassa.
Om knivarna fastnar drar du ur nätsladden innan du avlägsnar ingredienserna som blockerar
knivarna.
Placera aldrig knivenheten på motorenheten om mixerbehållaren eller kvarnbägaren (endast
vissa typer) inte sitter fast ordentligt.
Varning
• Dra alltid ut stickkontakten ur vägguttaget innan du monterar, tar bort eller justerar några av
delarna.
• Använd aldrig tillbehör eller delar från andra tillverkare, eller delar som inte uttryckligen har
rekommenderats av Philips. Om du använder sådana tillbehör eller delar gäller inte garantin.
• Låt alltid apparaten svalna till rumstemperatur efter varje gång du använt den.
• Ljudnivå: Lc = 86 dB(A)
Mixer
Varning
• Stoppa inte ned fingrarna eller något föremål i behållaren när apparaten är igång.
• Se till att knivenheten är ordentligt fastsatt i mixerbehållaren innan du monterar
mixerbehållaren på motorenheten.
Varning
• Fyll aldrig mixerbehållaren med ingredienser som är varmare än 80 ºC.
• Förhindra spill genom att inte fylla mixerbehållaren med mer än 1,25 l vätska, särskilt om du
kör enheten på höga hastigheter. Fyll inte mixerbehållaren med mer än 1 liter om du tillreder
heta vätskor eller ingredienser som har en tendens att skumma.
• Om mat fastnar på mixerbehållarens sidor stänger du av apparaten och drar ut stickkontakten.
Använd sedan en slickepott för att ta bort maten från sidorna.
• Kontrollera alltid att locket är stängt/sitter fast ordentligt på behållaren och att mätbägaren är
rätt isatt i locket innan du slår på apparaten.
• Glöm inte att sätta på tätningsringen på knivenheten innan du fäster knivenheten på
mixerbehållaren. Läckage kan annars uppstå.
• Kör inte apparaten mer än 2 minuter åt gången.
Kvarn (endast HR2011/HR2001)
Varning
• Använd aldrig kvarnen till att mala mycket hårda ingredienser som till exempel muskot,
kandisocker eller isbitar.
• Vidrör inte eggarna på kvarnens knivenhet vid rengöring. De är mycket vassa och du skulle lätt
kunna skära fingrarna.
Varning
• Använd inte kvarnen i mer än 30 sekunder utan avbrott. Låt kvarnen svalna i minst 1 minut
mellan bearbetningscyklerna.
• Glöm inte att placera tätningsringen på knivenheten innan kvarnbägaren monteras. Det finns
annars risk för läckage.
• Bearbeta alltid kryddnejlika, stjärnanis och anisfrö tillsammans. Om de bereds separat kan
dessa ingredienser slita på apparatens plastmaterial.
• Vissa ingredienser, till exempel kryddnejlika, anis och kanel, kan göra att kvarnbägaren
missfärgas.
• Kvarnen är inte avsedd för hackning av rått kött. Använd mixern istället.
• Använd inte kvarnen till att tillreda flytande blandningar som t.ex. fruktjuice.
Filter (endast HR2004)
Varning
• Använd inte filtret till ingredienser som är varmare än 80 °C.
• Överbelasta aldrig filtret. Lägg inte mer än 70 g torkade sojabönor eller 150 g frukt i filtret åt
gången.
• Kontrollera alltid att locket är stängt/sitter fast ordentligt och att mätbägaren är rätt isatt i
locket innan du slår på apparaten.
• Skär frukt i mindre bitar innan du placerar den i filtret.
• Blötlägg torkade ingredienser, såsom sojabönor, innan du lägger dem i filtret.
Elektromagnetiska fält (EMF)
Den här apparaten från Philips uppfyller alla standarder för elektromagnetiska fält (EMF). Om
apparaten hanteras på rätt sätt och enligt instruktionerna i den här användarhandboken är den säker
att använda enligt de vetenskapliga belägg som finns i dagsläget.
Återvinning
Produkten är utvecklad och tillverkad av högkvalitativa material och komponenter som både
kan återvinnas och återanvändas.
Symbolen med en överkryssad soptunna som finns på produkten innebär att produkten
följer EU-direktivet 2002/96/EG:
Kassera aldrig produkten med annat hushållsavfall. Ta reda på de lokala reglerna om separat
insamling av elektriska och elektroniska produkter. Genom att kassera dina gamla produkter
på rätt sätt kan du bidra till att minska möjliga negativa effekter på miljö och hälsa.
Inbyggd säkerhetsspärr
Den här funktionen gör att du endast kan slå på apparaten om mixerbehållaren, kvarnbägaren eller
skålen för hackaren har monterats korrekt på motorenheten. Om mixerbehållaren, kvarnbägaren
eller skålen för hackaren är korrekt monterade låses den inbyggda säkerhetsspärren upp.
Motorkortslutningsskydd (tillval)
Apparaten har en motorkortslutningsskydd som slår av motorn om den överbelastas (vilket kan
hända under bearbetning av stora satser eller om apparaten inte används enligt instruktionerna
i användarhandboken). Om det händer stänger du av apparaten, drar ur kontakten och låter
apparaten svalna till rumstemperatur. Kontrollera sedan om du bearbetat större mängd ingredienser
än maxmängden som anges i användarhandboken eller om något blockerar knivenheten. För att
slå på apparaten efter en överbelastning trycker du på återställningsknappen på motorenhetens
undersida.
Türkçe
1Önemli
Blenderi kullanmadan önce bu Önemli Bilgiler Broşürü’nü dikkatlice okuyun ve gelecekte başvurmak
üzere saklayın.
Genel
Cihazı kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu okuyun ve gelecekte de başvurmak üzere saklayın.
Tehlike
Motor ünitesini kesinlikle suya veya başka bir sıvıya batırmayın veya muslukta durulamayın. Motor
ünitesini sadece nemli bezle temizleyin.
Uyarı
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Cihazı prize takmadan önce, üstünde yazılı olan gerilimin, evinizdeki şebeke gerilimiyle aynı
olup olmadığını kontrol edin.
Cihazın elektrik kablosu hasarlıysa, bir tehlike oluşturmasını önlemek için mutlaka Philips’in yetki
verdiği bir servis merkezi veya benzer şekilde yetkilendirilmiş kişiler tarafından değiştirilmesini
sağlayın.
Elektrik fişi, şebeke kablosu veya diğer parçaları hasarlıysa, cihazı kesinlikle kullanmayın.
Cihazı açmak veya kapatmak için mikser haznesini veya öğütücü ölçeğini kesinlikle kullanmayın.
Cihazı kesinlikle çalışır durumda bırakmayın.
Bu cihaz, güvenliklerinden sorumlu kişilerin nezareti veya talimatları dışında, fiziksel, motor
ya da zihinsel becerileri gelişmemiş veya bilgi ve tecrübe açısından eksik kişiler tarafından
(çocuklar da dahil) kullanılmamalıdır.
Küçük çocukların cihazla oynamaları engellenmelidir.
Özellikle cihaz prize takılıyken bıçaklara dokunmayın. Bıçaklar çok keskindir.
Eğer bıçaklar sıkışırsa, bıçakları engelleyen malzemeleri çıkarmadan önce,cihazın fişini çekin.
Mikser haznesi ya da öğütücü ölçeği (belirli modellerde bulunmaktadır) tam ya da düzgün
takılmamış ise bıçak ünitesini motor ünitesinin üzerine kesinlikle yerleştirmeyin.
Dikkat
• Herhangi bir parçayı takmadan, çıkarmadan veya ayarlamalarını yapmadan önce cihazın fişini
mutlaka prizden çekin.
• Başka üreticilere ait olan veya Philips tarafından özellikle tavsiye edilmeyen aksesuar ve
parçaları kesinlikle kullanmayın. Bu tür aksesuar veya parça kullanırsanız, garantiniz geçerliliğini
yitirir.
• Her işlemden sonra cihazın oda sıcaklığına gelmesini bekleyin.
• Gürültü düzeyi: Lc = 86 dB(A)
Blender
Uyarı
•
•
Cihaz çalışırken parmaklarınızı ya da başka cisimleri asla haznenin içine sokmayın.
Mikser haznesini motor ünitesine takmadan önce, kesme ünitesinin hazneye sabitlendiğinden
emin olun.
Dikkat
• Blender haznesini 80 Cº’den daha yüksek sıcaklıkta malzemelerle kesinlikle doldurmayın.
• Özellikle yüksek bir hız seviyesi kullanırken sıçramayı önlemek için blender haznesine 1,25
litreden fazla sıvı koymayın. Sıcak sıvılar veya köpüren malzemeler kullanacaksanız blender
haznesine 1 litreden fazla sıvı koymayın.
• Blender haznesinin içine yiyecek yapışması halinde, cihazı kapatarak fişini prizden çekin.
Ardından bir spatula ile yiyeceği temizleyin.
• Cihazı çalıştırmadan önce, kapağın hazneye düzgün şekilde yerleştiğinden/kapandığından ve
ölçme kabının kapağa düzgün şekilde takıldığından her zaman emin olun.
• Bıçak ünitesini mikser haznesine takmadan önce bıçak ünitesine contasını takmayı kesinlikle
unutmayın. Aksi halde malzemeyi akıtır.
• Cihazı tek seferde 2 dakikadan fazla çalıştırmayın.
Öğütücü (sadece HR2011/HR2001)
Uyarı
•
•
Öğütücüyü, muskat, akide şekeri ve buz küpleri gibi çok sert malzemeleri öğütmek için
kullanmayın.
Öğütücü bıçak ünitesini temizlerken keskin kısımlarına dokunmayın. Bu kısımlar çok keskindir
ve kolaylıkla parmaklarınızı kesebilir.
Dikkat
• Öğütücüyü hiçbir zaman ara vermeden 30 saniyeden fazla çalıştırmayın. İşlem döngüleri
arasında, öğütücüyü en az 1 dakika soğumaya bırakın.
• Öğütücü haznesini takmadan önce, koruma halkasını bıçak ünitesine geçirmeyi asla unutmayın,
aksi takdirde sızıntı olacaktır.
• Karanfil tanelerini, yıldız anasonu ve anason tohumlarını her zaman birlikte işleyin. Ayrı ayrı
işleme alındıklarında, bu malzemeler cihazın plastik parçalarına hasar verebilir.
• Öğütücüyü karanfil, anason ve tarçın gibi malzemeleri öğütmek için kullanırsanız öğütücü
ölçeğinin rengi solabilir.
• Öğütücü çiğ et parçalamak için uygun değildir. Onun yerine blenderi kullanın.
• Öğütücüyü, meyve suyu gibi sıvı karışımlar hazırlamak için kullanmayın.
Filtre (sadece HR2004)
Dikkat
• Filtreyi asla 80 Cº’den daha sıcak malzemelerle işlem yapmak için kullanmayın.
• Filtreyi asla fazla doldurmayın. 70 g kuru soya fasulyesi veya 150 g meyveden daha fazlasını
filtreye aynı anda koymayın.
• Cihazı çalıştırmadan önce, kapağın hazneye düzgün şekilde yerleştiğinden/kapandığından ve
ölçme kabının kapağa düzgün şekilde takıldığından her zaman emin olun.
• Meyveleri filtrenin içine koymadan önce, daha küçük parçalara bölün.
• Soya fasulyesi gibi kuru gıdaları filtreye koymadan önce suda bekletin.
Elektromanyetik alanlar (EMF)
Bu Philips cihazı elektromanyetik alanlar (EMF) hakkındaki tüm standartlara uygundur. Usulüne ve
bu kullanım kılavuzundaki talimatlara uygun olarak kullanıldığında, bugünün bilimsel bulgularına göre
cihazın kullanımı güvenlidir.
Geri dönüşüm
Ürününüz geri dönüştürülebilen ve yeniden kullanılabilen yüksek kaliteli malzeme ve bileşenler
kullanılarak üretilmiştir.
Ürünün, üzerinde çarpı işareti bulunan bir tekerlekli çöp kutusu simgesi taşıması, bu ürünün
2002/96/EC sayılı Avrupa Direktifi kapsamında olduğu anlamına gelir:
Bu ürünü kesinlikle diğer evsel atıklarla birlikte atmayın. Lütfen, elektrikli ve elektronik ürünlerin
ayrı toplanması ile ilgili yerel kurallar hakkında bilgi edinin. Eskiyen ürününüzün atık işlemlerinin
doğru biçimde gerçekleştirilmesi, çevre ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etkilere yol açılmasını
önlemeye yardımcı olur.
Dahili güvenlik kilidi
Bu özellik yalnızca blender haznesi, mil ölçeği veya doğrayıcı haznesi motor ünitesine doğru bir
şekilde takıldığı takdirde motoru açabilmenizi sağlar. Blender haznesi, mil ölçeği veya doğrayıcı haznesi
motor ünitesine doğru bir şekilde takıldığında, dahili güvenlik kilidi açılır.
Motor devresi koruma ünitesi (İsteğe bağlı)
Cihazda motorun sıkışması durumunda (ağır işlemler sırasında veya cihaz kullanım kılavuzundaki
talimatlara uygun şekilde kullanılmadığında gerçekleşebilir) motoru durduran bir motor devresi
koruma ünitesi bulunmaktadır. Bu durum gerçekleşirse, önce cihazı kapatıp fişini prizden çıkarın ve
oda sıcaklığına soğuyana kadar bekleyin. Ardından işlediğiniz malzeme miktarının kullanım kılavuzunda
belirtilen miktarı aşıp aşmadığını veya herhangi bir nesnenin bıçak ünitesini tıkayıp tıkamadığını kontrol
edin. Cihazı çalıştırmak için motor ünitesinin alt kısmında bulunan aşırı yük sıfırlama düğmesine basın.
Download PDF

advertising