Philips | HR2095/91 | Philips Avance Collection Standmixer HR2095/30 Bedienungsanleitung

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome
HR2095
HR2096
HR2097
1
a
b
d
User manual
NL
Gebruiksaanwijzing
DA
Brugervejledning
NO
Brukerhåndbok
DE
Benutzerhandbuch
PT
Manual do utilizador
EL
Εγχειρίδιο χρήσης
SV Användarhandbok
ES
Manual del usuario
TR
FR
Mode d’emploi
IT
Manuale utente
e
f
Kullanım kılavuzu
FI Käyttöopas
AR
FA
HR2096
HR2095
Antes de utilizarla por primera vez
Antes de utilizar la batidora por primera vez,
limpie bien las piezas que vayan a entrar en
contacto con los alimentos.
Durante el uso
La batidora dispone de un sistema de
protección de seguridad. Cuando encienda
la batidora mediante el control giratorio, esta
dejará de procesar automáticamente después
de 3 minutos.
Si el piloto de la batidora parpadea (modelos
HR2096 y HR2097) o la batidora no funciona
(modelo HR2095), gire el control giratorio a
b Σπάτουλα
c Låg
c Καπάκι
d Blenderglas
d Κανάτα μπλέντερ
e Knivenhed
e Λεπίδες
f Ring
f Στεφάνη
g Drejeknap og
g Περιστροφικός διακόπτης και
HR2097
HR2096
HR2095
a Maatbeker
a Copo medidor
a Ölçme kabı
b Spatel
b Espátula
b Spatula
c Tapa
c Couvercle
c Deksel
c Tampa
c Kapak
d Jarra de la batidora
d Blender
d Blenderkan
d Copo misturador
d Mikser haznesi
e Unidad de cuchillas
e Ensemble lames
e Mesunit
e Lâminas
e Bıçak ünitesi
f Aro
f Contour
f Kraag
f Anel
f Ara halka
g Control giratorio y botones de
g Bouton rotatif et boutons de
g Draaiknop en snelkeuzeknoppen:
g Botão rotativo e botões
g Döner düğme ve ön ayarlı düğmeler:
- SMOOTHIE (HR2095) tai
(HR2096 ja HR2097): smoothiejuoman tekeminen.
: jään murskaaminen.
: lyhyt sekoitus ja helppo
puhdistus.
présélection :
- SMOOTHIE (HR2095) ou
(HR2096 et HR2097) : pour
réaliser des smoothies.
: pour piler de la glace.
: pour faire fonctionner l’appareil
brièvement et pour un nettoyage
facile.
- SMOOTHIE (HR2095) of
(HR2096 en HR2097): om een
smoothie te maken.
: om ijs te vermalen.
: om kort te mengen en
gemakkelijk schoon te maken.
Norsk
Italiano
a Dosatore
b Spatola
c Coperchio
d Vaso frullatore
e Gruppo lame
f Anello
g Manopola e pulsanti preimpostati:
- SMOOTHIE (HR2095) o
(HR2096 e HR2097): per fare
frullati.
: per tritare il ghiaccio.
: per frullare brevemente e per
una pulizia semplice.
predefinidos:
- SMOOTHIE (HR2095) ou
(HR2096 e HR2097): para preparar
batidos.
: para triturar gelo.
: para liquidificar por um breve
período e para limpeza fácil.
- SMOOTHIE (HR2095) oder
(HR2096 und HR2097): zur
Zubereitung von Smoothies.
: zum Zerkleinern von Eis.
- : zum kurzen Mixen und für eine
leichte Reinigung.
κουμπιά προεπιλογής:
- SMOOTHIE (HR2095) ή
(HR2096 και HR2097): για
παρασκευή smoothie.
: για θρυμματισμό πάγου.
: για γρήγορη ανάμιξη και
εύκολο καθαρισμό.
- SMOOTHIE (HR2095) veya
(HR2096 ve HR2097): smoothie
yapmak için.
: buz kırmak için.
: kısa süreli karıştırma ve kolay
temizlik için.
Svenska
a Målebeger
a Mätbägare
b Slikkepott
b Spatel
c Lokk
c Lock
d Mikserkanne
d Mixerbehållare
e Knivenhet
e Knivenhet
f Ring
f Krage
g Roterende bryter og
forhåndsinnstilte knapper:
– SMOOTHIE (HR2095) eller
(HR2096 og HR2097): Når du skal
lage smoothie.
–
: Når du skal knuse is.
–
: Når du skal mikse kort og for
enkel rengjøring.
g Vred och förinställningsknappar:
– SMOOTHIE (HR2095) eller
(HR2096 och HR2097): Göra
smoothies.
: Krossa is.
: Kort mixning och enkel
rengöring.
3140 035 29103
3
2
Español
a Δοσομετρητής
b Spatel
b Spatule
g Valintanuppi ja pikavalintapainikkeet
Πριν την πρώτη χρήση
Πριν χρησιμοποιήσετε το μπλέντερ για
πρώτη φορά, καθαρίστε καλά όλα τα μέρη
που έρχονται σε επαφή με τα τρόφιμα.
Κατά τη διάρκεια της χρήσης
Το μπλέντερ διαθέτει σύστημα προστασίας
για ασφάλεια. Όταν ενεργοποιείτε το
μπλέντερ από το περιστροφικό κουμπί, η
επεξεργασία σταματά αυτόματα μετά από
3 λεπτά.
Αν η λυχνία στο μπλέντερ αναβοσβήνει
(HR2096 και HR2097) ή το μπλέντερ
δεν λειτουργεί (HR2095), γυρίστε το
περιστροφικό κουμπί στο “OFF” για
να το επαναφέρετε. Για να συνεχίσετε,
ενεργοποιήστε ξανά το μπλέντερ.
Πριν ξεκινήσετε να συναρμολογείτε την
κανάτα του μπλέντερ, σιγουρευτείτε ότι το
περιστροφικό κουμπί είναι στραμμένο στο
“OFF”.
Ελληνικά
a Målebæger
a Verre doseur
f Kiinnitysrengas
Ελληνικά
Dansk
b Espátula
e Teräyksikkö
Vor dem ersten Gebrauch
Bevor Sie den Mixer zum ersten Mal
verwenden, reinigen Sie die Teile gründlich, die
mit Nahrungsmitteln in Kontakt kommen.
Während des Gebrauchs
Der Mixer ist mit einem
Sicherheitsschutzsystem ausgestattet. Wenn
Sie den Mixer am Drehknopf einschalten,
unterbricht er den Vorgang automatisch nach
3 Minuten.
Wenn das Licht am Mixer blinkt (HR2096 und
HR2097), oder wenn der Mixer sich abschaltet
(HR2095), drehen Sie den Drehknopf in die
Position „OFF“, um den Mixer zurückzusetzen.
Schalten Sie den Mixer ein, um fortzufahren.
Vergewissern Sie sich beim Anbringen des
Mixbechers, dass der Drehknopf anfangs in der
Position „OFF“ steht.
g Drehknopf und Speichertasten:
a Vaso medidor
d Sekoituskulho
Deutsch
f Manschette
g Rotary knob and preset buttons:
Türkçe
c Kansi
Før apparatet tages i brug
Før du bruger blenderen for første gang, skal du
grundigt rengøre de dele, der kommer i kontakt
med madvarer.
Under brug
Blenderen har et sikkerhedssystem. Når
du tænder for blenderen ved hjælp af
drejeknappen, stopper blenderen automatisk
efter 3 minutter.
Når lysindikatoren på blenderen blinker (HR2096
og HR2097), eller blenderen ikke kører (HR2095),
skal du stille drejeknappen på “OFF” for at nulstille
blenderen.Tænd for blenderen for at fortsætte.
Når du samler blenderglasset, skal du først
sørge for, at drejeknappen står på “OFF”.
e Messereinheit
f Collar
Português
b Lasta
Dansk
d Mixbecher
e Blade unit
Nederlands
a Mittamuki
Before first use
Before you use the blender for the first time,
thoroughly clean the parts that come into
contact with food.
During use
The blender has a safety protection system.
When you switch on the blender by the
rotary knob, the blender will stop process
automatically after 3 minutes.
When the light on the blender is flashing
(HR2096 and HR2097), or the blender does not
run (HR2095), turn the rotary knob to “OFF”
to reset the blender. Switch on the blender to
continue.
When assembling the blender jar, make sure
that the rotary knob is pointing to “OFF” first.
c Deckel
d Blender jar
Français
Suomi
English
b Teigschaber
c Lid
Español
preajustes:
- SMOOTHIE (HR2095) o
(HR2096 y HR2097): para preparar
un smoothie.
: para picar hielo.
: para mezclar ligeramente y
limpiar de forma sencilla.
HR2095_HR2096_HR2097_WEU_UM_V3.0
a Messbecher
b Spatula
forudindstillingsknapper:
- SMOOTHIE (HR2095) eller
(HR2096 og HR2097): tilberedning
af smoothie.
: knusning af is.
: kort blendning og mhp. nem
rengøring.
g
HR2097
Specifications are subject to change without notice
© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.
Deutsch
a Measuring cup
- S MOOTHIE (HR2095) or
(HR2096 and HR2097): to make
smoothie.
: to crush ice.
- : to blend briefly and for
easy clean.
c
EN
English
la posición “OFF” para restablecer la batidora.
Encienda la batidora para continuar.
Cuando monte la jarra de la batidora,
asegúrese de que el control giratorio apunta
primero a la posición “OFF”.
Suomi
Käyttöönotto
Pese kaikki ruuan kanssa kosketuksiin joutuvat
osat ennen tehosekoittimen käyttöönottoa.
Käytön aikana
Tehosekoittimessa on turvajärjestelmä. Jos
käynnistät tehosekoittimen säätönupista, laite
pysähtyy automaattisesti 3 minuutin kuluttua.
Voit palauttaa laitteen alkutilaan kääntämällä
säätönupin OFF-asentoon, kun tehosekoittimen
merkkivalo vilkkuu (HR2096 ja HR2097)
tai tehosekoitin ei käynnisty (HR2095). Jatka
käynnistämällä tehosekoitin.
Varmista, että säätönuppi on OFF-asennossa,
kun asetat sekoituskulhon paikalleen.
Français
Avant la première utilisation
Avant d’utiliser le blender pour la première fois,
nettoyez soigneusement les parties qui entrent
en contact avec la nourriture.
Pendant l’utilisation
Le blender est doté d’un système de
protection. Si vous allumez le blender à l’aide
du bouton rotatif, il cesse automatiquement de
fonctionner après 3 minutes.
Si le voyant sur le blender clignote (HR2096
et HR2097) ou si le blender nefonctionne pas
(HR2095), réglez le bouton rotatif sur « OFF »
pour réinitialiser le blender. Allumez le blender
pour continuer.
Lorsque vous assemblez le bol mélangeur,
assurez-vous tout d’abord que le bouton rotatif
est réglé sur « OFF ».
Italiano
Prima di utilizzare l’apparecchio per la prima
volta
Prima di utilizzare il frullatore per la prima volta,
pulire con cura le parti che entrano a contatto
con gli alimenti.
Durante l’utilizzo
Il frullatore è dotato di sistema di sicurezza. Se
si accende dalla manopola rotante, il frullatore
arresterà il processo automaticamente dopo
3 minuti.
Quando la luce sul frullatore lampeggia (modelli
HR2096 e HR2097), o il frullatore non funziona
(modello HR2095), impostare la manopola su
“OFF” per ripristinare il frullatore. Accendere il
frullatore per continuare.
Quando si inserisce il vaso frullatore, accertarsi
prima che la manopola rotante sia impostata
su “OFF”.
ikke går (HR2095), vrir du den roterende bryteren til OFF for å tilbakestille hurtigmikseren.
Slå på hurtigmikseren for å fortsette.
Når du monterer mikserkannen, må du først sørge for at den roterende bryteren peker
på OFF.
Español
Trocear los alimentos en pedazos de, aproximadamente, 2 x 2 x 2 cm.
La cantidad máxima especificada anteriormente es solo de referencia. Para obtener más
recetas, visite www.kitchen.philips.com.
(MAX)
Português
SMOOTHIE
1500 ml
Antes da primeira utilização
Antes de utilizar a liquidificadora pela primeira vez, lave cuidadosamente as peças que
entram em contacto com os alimentos.
Durante a utilização
A liquidificadora possui um sistema de protecção de segurança. Quando liga a
liquidificadora no botão rotativo, a liquidificadora pára automaticamente o processamento,
depois de decorridos 3 minutos.
Quando a luz na liquidificadora fica intermitente (HR2096 e HR2097) ou se a
liquidificadora parar de funcionar (HR2095), rode o botão rotativo para “OFF” para repor a
liquidificadora. Ligue a liquidificadora para continuar.
Ao montar o copo misturador, primeiro assegure-se de que o botão rotativo está na
posição “OFF”.
60 sec
Suomi
Svenska
Före första användningen
Innan du använder mixern för första gången bör du noggrant rengöra de delar som
kommer i kontakt med mat.
Under användning
Mixern har ett skyddssystem. När du slår på mixern med vredet stannar mixern automatiskt
efter 3 minuter.
När ljuset på mixern blinkar (HR2096 och HR2097) eller när mixern inte är igång
(HR2095) vrider du vredet till ”OFF” (av) för att återställa mixern. Slå på mixern för att
fortsätta.
När du monterar mixerbehållaren ska vredet vara inställt på ”OFF” (av).
1500 ml
MAX
60 sec
1500 ml
MAX
35 - 45 sec
750 ml
MAX
35 - 45 sec
1500 ml
MAX
35 - 45 sec
Coupez les aliments en morceaux d’environ 2 x 2 x 2 cm.
La quantité maximale indiquée ci-dessus est fournie à titre de référence uniquement. Vous
trouverez d’autres recettes sur notre site Web www.kitchen.philips.com.
1500 ml
MAX
35 - 45 sec
Remarque : Si vous souhaitez préparer de plus grandes quantités, laissez refroidir l’appareil à
la température ambiante avant de mixer le reste des ingrédients.
1500 ml
MAX
30 sec
8x
15 pulses
10 pulses
100 - 200 g
Norsk
Før første gangs bruk
Før du bruker hurtigmikseren for første gang,
må du rengjøre alle delene som kommer i
kontakt med mat grundig.
Under bruk
Hurtigmikseren har en sikkerhetsfunksjon. Når
du slår på hurtigmikseren med den roterende
bryteren, stopper hurtigmikseren automatisk
etter 3 minutter.
Når lampen på hurtigmikseren blinker
(HR2096 og HR2097), eller hurtigmikseren
Huomautus: Jos haluat valmistaa suuremman annoksen, anna laitteen jäähtyä
huoneenlämpöiseksi, ennen kuin käsittelet seuraavan aineserän.
Français
Italiano
Tagliare gli alimenti in pezzetti di circa 2 x 2 x 2 cm.
La quantità massima elencata sopra è solo a titolo di riferimento. Per altre ricette, andare sul
sito www.kitchen.philips.com.
Nota: Se si desidera preparare una quantità superiore, lasciare raffreddare l’apparecchio a
temperatura ambiente prima di lavorare altri ingredienti.
Nederlands
Opmerking: Als u een grotere hoeveelheid wilt bereiden, moet u het apparaat tot
kamertemperatuur laten afkoelen voordat u de volgende ingrediënten gaat verwerken.
4
Norsk
Del opp maten på forhånd i mindre biter på cirka 2 x 2 x 2 cm.
Den maksimale mengden som er oppgitt ovenfor, er kun ment som referanse. Hvis du vil ha
flere oppskrifter, kan du gå til www.kitchen.philips.com.
Merk: Hvis du ønsker å tilberede en større mengde, må du la apparatet kjøle seg ned til
romtemperatur før du tilbereder en ny omgang ingredienser.
(MAX)
Português
300 g
Alimentos pré-cortados em pedaços de aprox. 2 x 2 x 2 cm.
A quantidade máxima apresentada acima serve apenas como referência. Para mais receitas,
visite www.kitchen.philips.com.
300 g
MAX
30 sec
300 g
450 ml
Nota: Se quiser preparar uma maior quantidade, deixe o aparelho arrefecer até à
temperatura ambiente antes de processar os próximos ingredientes.
Svenska
Skär maten i bitar på ungefär 2 x 2 x 2 cm.
Den maximala mängden som anges ovan är endast ett riktvärde. Fler recept finns på www.
kitchen.philips.com.
Obs! Om du vill tillreda en större mängd ska du alltid låta apparaten svalna till
rumstemperatur innan du tillreder nästa sats ingredienser.
Türkçe
Nederlands
Voor het eerste gebruik
Maak de onderdelen die in contact komen met
voedsel goed schoon voordat u de blender
voor de eerste keer gebruikt.
Tijdens gebruik
De blender heeft een veiligheidssysteem.
Wanneer u de blender inschakelt met de
draaiknop, zal de blender automatisch na 3
minuten stoppen.
Wanneer het lampje op de blender (HR2096
en HR2097) knippert of de blender werkt niet
(HR2095), schakel dan de draaiknop naar OFF
om de blender te resetten. Schakel de blender
in om weer verder te gaan.
Zorg er bij het in elkaar zetten van de blender
voor dat de draaiknop op OFF staat.
Leikkaa ensin ruoka paloiksi (n. 2 x 2 x 2 cm).
Edellä luetellut enimmäismäärät ovat viitteellisiä. Lisää reseptejä on osoitteessa www.kitchen.
philips.com.
Snijd de ingrediënten in stukjes van ongeveer 2 x 2 x 2 cm.
De maximale hoeveelheid die hierboven vermeld wordt, is slechts een indicatie. Ga naar
www.kitchen.philips.com voor meer recepten.
Türkçe
İlk kullanımdan önce
Blenderi ilk kez kullanmadan önce, yiyecekle temas eden parçaları iyice temizleyin.
Kullanım esnasında
Blenderin bir güvenlik koruma sistemi vardır. Blenderi döner düğmeyi kullanarak açtığınızda,
blender 3 dakika sonra işlemi otomatik olarak durdurur.
Blenderin ışığı yanıp sönüyorsa (HR2096 ve HR2097) veya blender çalışmıyorsa (HR2095),
blenderi sıfırlamak için döner düğmeyi “OFF” (KAPALI) yönüne çevirin. Devam etmek için
blenderi açın.
Blender haznesini takarken, döner düğmenin “OFF” (KAPALI) yönüne baktığından emin olun.
Nota: Si desea preparar una cantidad mayor, deje que el aparato se enfríe a temperatura
ambiente antes de procesar el siguiente lote de ingredientes.
English
Precut food into pieces of approx. 2 x 2 x 2 cm.
The maximum quantity listed above is for reference only. For more recipes, go to
www.kitchen.philips.com.
Yiyeceği önceden keserek yaklaşık 2 x 2 x 2 cm’lik parçalara ayırın.
Yukarıda listelenen maksimum miktar yalnızca referans amacıyla verilmektedir. Daha fazla
yemek tarifi için www.kitchen.philips.com adresini ziyaret edin.
Not: Daha fazla miktarda hazırlamak isterseniz, diğer gruba geçmeden önce cihazın oda
sıcaklığına kadar soğumasını bekleyin.
Note: If you want to prepare a larger quantity, let the appliance cool down to room
temperature before you process the next batch of ingredients.
Dansk
Skær maden i stykker på ca. 2 x 2 x 2 cm.
Den maksimale mængde, der er angivet ovenfor, er kun til reference. Du kan finde flere
opskrifter på www.kitchen.philips.com.
Bemærk: Hvis du vil tilberede en større mængde, skal du lade apparatet køle af til
rumtemperatur, inden du behandler næste portion ingredienser.
‫ دع اجلهاز يبرد حتى تعود حرارته إلى درجة حرارة الغرفة قبل خلط‬،‫ إذا أردت حتضير كمية أكبر‬:‫مالحظة‬
.‫املكونات‬
‫الدفعة التالية من‬
ّ
‫ اجازه دهید دستگاه خنک شده و به دمای اتاق‬،‫ اگر می خواهید مقدار زیادتری غذا تهیه کنید‬:‫توجه‬
.‫برسد و سپس مراحل تهیه غذا را بر روی بقیه مواد اجنام دهید‬
Deutsch
Schneiden Sie die Zutaten in ca. 2 x 2 x 2 cm große Würfel vor.
Die oben aufgeführte maximale Menge dient nur der Referenz. Mehr Rezepte finden Sie
unter www.kitchen.philips.com.
Hinweis: Wenn Sie eine größere Menge verarbeiten möchten, lassen Sie das Gerät zunächst
auf Raumtemperatur abkühlen, bevor Sie die nächste Portion an Zutaten verarbeiten.
Ελληνικά
Κόψτε από πριν τα τρόφιμα σε κομμάτια περίπου 2 x 2 x 2 εκ.
Η μέγιστη ποσότητα που αναγράφεται παραπάνω χρησιμεύει μόνο ως αναφορά. Για
περισσότερες συνταγές, επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.kitchen.philips.com.
Σημείωση: Αν θέλετε να παρασκευάσετε μεγαλύτερη ποσότητα, αφήστε τη συσκευή να
κρυώσει σε θερμοκρασία δωματίου πριν επεξεργαστείτε την επόμενη παρτίδα υλικών.
‫ دع اجلهاز يبرد حتى تعود حرارته إلى درجة حرارة الغرفة قبل خلط‬،‫ إذا أردت حتضير كمية أكبر‬:‫مالحظة‬
.‫املكونات‬
‫الدفعة التالية من‬
ّ
‫ اجازه دهید دستگاه خنک شده و به دمای اتاق‬،‫ اگر می خواهید مقدار زیادتری غذا تهیه کنید‬:‫توجه‬
.‫برسد و سپس مراحل تهیه غذا را بر روی بقیه مواد اجنام دهید‬
5
6
English
• To process ingredients briefly (such as garlic), press and hold the
button to stop.
Ελληνικά
• Για να επεξεργαστείτε γρήγορα υλικά (όπως σκόρδο), πατήστε παρατεταμένα το
button. Release the
κουμπί . Αφήστε το κουμπί για να σταματήσει η επεξεργασία.
• Για να φτιάξετε ένα smoothie, πατήστε το κουμπί . Για να σταματήσει η
επεξεργασία, ξαναπατήστε το κουμπί. (Στο μοντέλο HR2095, γυρίστε τον
περιστροφικό διακόπτη στη θέση SMOOTHIE. Για να σταματήσει η επεξεργασία,
γυρίστε τον περιστροφικό διακόπτη στη θέση OFF.)
• To make a smoothie, press the
button. To stop, press the button again (For HR2095,
turn the rotary knob to the SMOOTHIE position. To stop, turn the rotary knob to the
OFF position).
Note: After 1 minute, the blender will stop the process automatically.
• To crush ice, press the button. To stop, press the button again.
Σημείωση: Μετά από 1 λεπτό, το μπλέντερ θα σταματήσει αυτόματα την επεξεργασία.
. Για να σταματήσει η επεξεργασία,
ξαναπατήστε το κουμπί.
• Για να θρυμματίσετε πάγο, πατήστε το κουμπί
Note: After 40 seconds, the blender will stop the process automatically.
Tip: Let the appliance complete five crushing cycles, and then switch off. To crush ice into
button for a few seconds. If
snow, select the maximum speed or press and hold the
the result is still too coarse, press and hold the
button again.
Σημείωση: Μετά από 40 λεπτά, το μπλέντερ θα σταματήσει αυτόματα την
επεξεργασία.
Συμβουλή: Αφήστε τη συσκευή να ολοκληρώσει πέντε κύκλους θρυμματισμού και
στη συνέχεια απενεργοποιήστε την. Αν θέλετε να βγει ο πάγος λεπτός σαν χιόνι,
για μερικά
επιλέξτε τη μέγιστη ταχύτητα ή πατήστε παρατεταμένα το κουμπί
δευτερόλεπτα. Αν ο πάγος είναι ακόμα χοντροκομμένος, ξαναπατήστε παρατεταμένα
το κουμπί .
Dansk
• For at tilberede ingredienser kort (f.eks. hvidløg) skal du holde knappen
-- nede. Slip
knappen for at stoppe.
• For at lave en smoothie skal du trykke på knappen --. For at stoppe skal du trykke på
knappen igen (på HR2095 skal du dreje drejeknappen til SMOOTHIE-positionen. For at
stoppe skal du dreje drejeknappen til OFF-positionen).
Español
• Para procesar ciertos ingredientes brevemente (como el ajo), mantenga pulsado el botón
Bemærk: Efter 1 minut stopper blenderen automatisk.
. For at stoppe skal du trykke på knappen
igen.
. Suelte el botón para detener la operación.
. Para detenerlo, vuelva a pulsar el botón
(para el modelo HR2095, mueva el control giratorio a la posición SMOOTHIE. Para
detenerlo, coloque el control giratorio en la posición OFF).
• For at knuse is skal du trykke på knappen
• Para preparar un smoothie, pulse el botón
Bemærk: Efter 40 sekunder stopper blenderen automatisk.
Nota: Después de 1 minuto, la batidora dejará de procesar automáticamente.
. Para detenerlo, vuelva a pulsar el botón.
Tip: Lad apparatet gennemføre fem knusningscyklusser, og sluk derefter. For at knuse isen
-- nede i et par
til ”sne” skal du vælge den maksimale hastighed eller holde knappen
sekunder. Hvis isen stadig er i for store stykker skal du holde knappen
-- nede igen.
• Para picar hielo, pulse el botón
Nota: Después de 40 segundos, la batidora dejará de procesar automáticamente.
Consejo: Permita que el aparato complete cinco ciclos y, a continuación, apáguelo. Para
picar el hielo hasta convertirlo en nieve, seleccionar la velocidad máxima o mantenga
durante unos segundos. Si el hielo sigue estando grueso, vuelva a
pulsado el botón
mantener pulsado el botón .
Deutsch
• Um Zutaten (wie zum Beispiel Knoblauch) kurz zu verarbeiten, halten Sie die Taste
gedrückt. Lassen Sie die Taste los, um den Vorgang anzuhalten.
. Um den Vorgang anzuhalten,
drücken Sie die Taste erneut (Für HR2095: Stellen Sie den Drehknopf auf die Position
SMOOTHIE. Um den Vorgang anzuhalten, stellen Sie den Drehknopf auf die Position
OFF).
• Um einen Smoothie zuzubereiten, drücken Sie die Taste
• Pidä
-painiketta painettuna, kun haluat käsitellä aineksia (kuten valkosipulia) vain
lyhyesti. Tehosekoitin pysähtyy, kun vapautat painikkeen.
• Tee smoothie-juoma painamalla -painiketta. Pysäytä laite painamalla painiketta
uudelleen (mallissa HR2095: Käännä valintanuppi SMOOTHIE-asentoon. Pysäytä laite
kääntämällä valintanuppi OFF-asentoon).
Hinweis: Nach 1 Minute unterbricht der Mixer den Vorgang automatisch.
. Um den Vorgang anzuhalten, drücken Sie
die Taste erneut.
Huomautus: tehosekoitin pysähtyy automaattisesti 1 minuutin kuluttua.
-painiketta. Pysäytä laite painamalla painiketta uudelleen.
• Voit murskata jäätä painamalla
Hinweis: Nach 40 Sekunden unterbricht der Mixer den Vorgang automatisch.
Tipp: Lassen Sie das Gerät fünf Zerkleinerungszyklen vollenden, und schalten Sie es dann
aus. Um Eis fein zu zerkleinern, wählen Sie die höchste Geschwindigkeit aus, oder halten
einige Sekunden lang gedrückt. Wenn das Ergebnis noch zu grob ist,
Sie die Taste
halten Sie die Taste
erneut gedrückt.
HR2095
Français
• Pour mixer des ingrédients brièvement (comme de l’ail), maintenez le bouton
Relâchez le bouton pour arrêter l’appareil.
enfoncé.
Huomautus: tehosekoitin pysähtyy automaattisesti 40 sekunnin kuluttua.
Vihje: Anna laitteen toimia viiden syklin ajan ja keskeytä sitten laitteen toiminta. Jos haluat
-painiketta painettuna muutama
murskata jään lumeksi, valitse suurin nopeus tai pidä
-painiketta painettuna uudelleen.
sekunti. Jos murska on vielä liian karkeaa, pidä
• Para triturar gelo, prima o botão
novamente.
. Para parar, prima o botão
• Pour préparer un smoothie, appuyez sur le bouton
Nota: depois de decorridos 40 segundos, a liquidificadora pára o
processamento automaticamente.
Remarque : après 1 minute, le blender cesse automatiquement de fonctionner.
• Pour piler de la glace, appuyez sur le bouton . Pour arrêter l’appareil, appuyez à
nouveau sur ce bouton.
Dica: Deixe o aparelho concluir cinco ciclos de trituração e, em seguida,
desligue-o. Para preparar gelo granizado, seleccione a velocidade
premido durante alguns segundos.
máxima ou mantenha o botão
Se o resultado continuar a ser demasiado grosso, mantenha o botão
premido novamente.
. Pour arrêter, appuyez une
nouvelle fois sur le bouton (Pour le modèle HR2095, réglez le bouton rotatif sur la
position SMOOTHIE. Pour arrêter, réglez le bouton rotatif sur la position OFF).
Remarque : après 40 secondes, le blender cesse automatiquement de fonctionner.
Conseil : Laissez l’appareil finir cinq cycles de pilage, puis arrêtez-le. Pour obtenir de
la glace pilée aussi fine que la neige, sélectionnez la vitesse maximale ou maintenez
enfoncé pendant quelques secondes. Si le résultat n’est pas assez fin,
le bouton
maintenez de nouveau le bouton
enfoncé.
Italiano
• Per lavorare brevemente gli ingredienti (ad esempio l’aglio), tenere premuto il pulsante
. Rilasciare il pulsante per interrompere il funzionamento.
• Per fare un frullato, premere il pulsante . Per interrompere il funzionamento, premere
nuovamente il pulsante (per il modello HR2095, ruotare la manopola in posizione
SMOOTHIE. Per interrompere il funzionamento, impostare la manopola in posizione
OFF).
Nota: dopo 1 minuto, il frullatore arresterà il processo automaticamente.
• Per tritare il ghiaccio, premere il pulsante . Per interrompere il funzionamento, premere
nuovamente il pulsante.
Nota: dopo 40 secondi, il frullatore arresterà il processo automaticamente.
Suggerimento: Lasciare completare cinque cicli di triturazione all’apparecchio e poi
spegnerlo. Per tritare il ghiaccio finemente, selezionare la velocità massima oppure tenere
per alcuni secondi. Se il risultato è ancora troppo grezzo, tenere
premuto il pulsante
premuto nuovamente il pulsante .
Nederlands
Suomi
• Um Eis zu zerkleinern, drücken Sie die Taste
7
HR2097 HR2096
• Houd de knop
ingedrukt om ingrediënten kort te verwerken (zoals knoflook). Laat de
knop los om te stoppen.
• Druk op de knop om een smoothie te maken. Druk opnieuw op de knop om te
stoppen (met de HR2095 draait u de draaiknop naar SMOOTHIE. Draai de draaiknop
naar OFF om te stoppen).
Opmerking: Na 1 minuut stopt de blender automatisch.
• Druk op de knop om ijsblokjes te vermalen. Druk opnieuw op de knop om te
stoppen.
Svenska
• Bearbeta ingredienser snabbt (till exempel vitlök) genom att hålla knappen
intryckt. Släpp upp knappen när du vill att mixern ska stanna.
. Stoppa genom att
trycka på knappen igen (för HR2095 ställer du in vredet på SMOOTHIE.
Stoppa genom att ställa in vredet på OFF).
• Göra smoothies genom att trycka på knappen
Obs! Efter 1 minut stoppas mixern automatiskt.
. Stoppa genom att trycka på
knappen igen.
• Krossa is genom att trycka på knappen
Obs! Efter 40 sekunder stoppas mixern automatiskt.
Tips: Kör fem krosscykler och stäng sedan av apparaten. Krossa is till snö
intryckt i
genom att välja den högsta hastigheten eller hålla knappen
några sekunder. Om resultatet fortfarande är för grovt håller du knappen
intryckt igen.
Türkçe
• Malzemeleri (örn. sarımsak) kısa süreyle işlemek için
düğmesini basılı
tutun. Durdurmak için düğmeyi bırakın.
• Smoothie yapmak için düğmesine basın. Durdurmak için düğmeye
tekrar basın (HR2095 için döner düğmeyi SMOOTHIE konumuna getirin.
Durdurmak için döner düğmeyi OFF (Kapalı) konumuna getirin).
Not: 1 dakika sonra blender işlemi otomatik olarak durdurur.
düğmesine basın. Durdurmak için düğmeye tekrar
basın.
• Buz kırmak için
Not: 40 saniye sonra blender işlemi otomatik olarak durdurur.
İpucu: Cihazın beş kırma döngüsünü tamamlamasını bekleyin ve ardından
cihazı kapatın. Buzu kırarak kar haline getirmek için, maksimum hızı seçin
düğmesini birkaç saniye basılı tutun. İşlem sonucunda buz hala
veya
istediğinizden daha iriyse,
düğmesini yeniden basılı tutun.
Opmerking: Na 40 seconden stopt de blender automatisch.
Tip: Laat het apparaat 5 maalcycli doorlopen en schakel het apparaat daarna uit. Voor
enkele seconden
zeer fijngemalen ijs kiest u de maximumsnelheid of houdt u de knop
ingedrukt. Als het resultaat nog steeds te grof is, houd de knop
dan nogmaals
ingedrukt.
Norsk
• Du kan tilberede ingredienser raskt (for eksempel hvitløk) ved å trykke på og holde nede
-knappen. Slipp knappen for å stoppe.
• Hvis du vil lage smoothie, trykker du på
-knappen. Hvis du vil stoppe, trykker du
på knappen igjen (for HR2095: Vri den roterende bryteren til SMOOTHIE. Hvis du vil
stoppe, vrir du den roterende bryteren til OFF).
8
Suomi
• Voit parantaa sekoituksen aikana ruoan tasaisuutta lastalla.
• Sekoittamisen jälkeen voit irrottaa aineet kulhon seinästä lastalla.
Français
• Lorsque le blender est allumé, utilisez la spatule pour améliorer
Merk: Etter 1 minutt stopper hurtigmikseren automatisk.
-knappen. Hvis du vil stoppe, trykker du på knappen
igjen.
• Du kan knuse is ved å trykke på
Merk: Etter 40 sekunder stopper hurtigmikseren automatisk.
Tips: La apparatet fullføre fem knusesykluser, og slå det deretter av. Hvis du skal knuse is
-knappen et par
til snø, velger du maksimal hastighet eller trykker på og holder nede
-knappen
sekunder. Hvis resultatet fortsatt er for grovt, trykker du på og holder nede
igjen.
la fluidité et la consistence du résultat.
Português
ingrédients restants qui adhèrent au réceptacle.
• Para preparar um batido, prima o botão
• Lorsque le blender est éteint, utilisez la spatule pour enlever les
Italiano
• Quando il frullatore è acceso, usare la spatola per migliorare
l’omogeneità e l’uniformità del risultato.
• Para processar ingredientes por um breve período de tempo (como alho), mantenha o
premido. Solte o botão para parar.
. Para parar, prima o botão novamente. (No
modelo HR2095, desloque o botão rotativo para a posição SMOOTHIE. Para parar, rode
o botão rotativo para a posição OFF).
botão
Nota: depois de decorrido 1 minuto, a liquidificadora pára o processamento
automaticamente.
• Quando il frullatore è spento, usare la spatola per rimuovere gli
ingredienti appiccicosi sul vaso.
Nederlands
• Wanneer de blender is ingeschakeld, gebruikt u de spatel om de
gladheid en consistentie van het resultaat te optimaliseren.
• Wanneer de blender is uitgeschakeld, gebruikt u de spatel om de
kleverige ingrediënten van de kom te verwijderen.
9
Français
Nettoyage facile : suivez les étapes (fig. 9) :
a b c d
Norsk
English
• When the blender is switched on, use the spatula to enhance
the smoothness and consistency of result.
• When the blender is switched off, use the spatula to remove the
sticky ingredients on the jar.
Remarque : Veillez à maintenir le bouton
enfoncé à plusieurs reprises.
• Når hurtigmikseren er slått på, bruker du slikkepotten til å
forbedre glattheten og konsistensen på resultatet.
• Når hurtigmikseren er slått av, bruker du slikkepotten til å fjerne
Pulizia semplice: seguire i passaggi (Fig. 9):
Português
a b c d
• Quando a liquidificadora está ligada, utilize a espátula para tornar
• Når blenderen er tændt, kan du bruge spatelen til at give
os resultados mais cremosos e melhorar a sua consistência.
• Quando a liquidificadora está desligada, utilize a espátula para
retirar os ingredientes colados ao copo.
• Når blenderen er slukket, kan du bruge spatelen til at fjerne
Svenska
Dansk
Italiano
klebrige ingredienser på kannen.
Nota: Tenere premuto il pulsante
Nederlands
Gemakkelijk schoon te maken: volg de stappen
(fig. 9): a b c d
Opmerking: Houd de knop
enkele keren
ingedrukt.
indholdet en mere jævn konsistens.
ingredienser, der sidder fast i blenderglasset.
Deutsch
• Wenn der Mixer eingeschaltet ist, verwenden Sie den Teigschaber,
• När mixern är påslagen kan du använda slickepotten för att få en
slätare och jämnare konsistens.
• När mixern är avstängd kan du använda slickepotten till att ta
Norsk
bort ingredienser som fastnat i behållaren.
Enkel rengjøring: Følg trinnene (fig. 9):
um ein glatteres gleichmäßigeres Ergebnis zu erzielen.
• Wenn der Mixer ausgeschaltet ist, verwenden Sie den
Teigschaber, um Zutaten zu entfernen, die am Becher haften.
Ελληνικά
• Όταν το μπλέντερ βρίσκεται σε λειτουργία, μπορείτε να
χρησιμοποιήσετε τη σπάτουλα για ένα πιο ομοιόμορφο
αποτέλεσμα.
• Όταν το μπλέντερ είναι σβηστό, μπορείτε να
χρησιμοποιήσετε τη σπάτουλα για να αφαιρέσετε τα υλικά
που έχουν κολλήσει στην κανάτα.
Español
• Cuando la batidora esté encendida, utilice la espátula para
mejorar la suavidad y consistencia de los resultados.
• Cuando la batidora esté apagada, utilice la espátula para retirar
los ingredientes adheridos a la jarra.
alcune volte.
a b c d
Türkçe
Merknad: Pass på at du trykker på og holder nede
-knappen noen ganger.
• Blender açıkken sonucun pürüzsüzlüğünü ve kıvamını artırmak
için spatulayı kullanın.
• Blender kapalıyken hazneye yapışan malzemeleri çıkarmak için
Português
spatulayı kullanın.
Limpeza fácil: Siga os passos (Fig. 9): a b c d
Nota: Assegure-se de que prime várias vezes o
botão
durante alguns segundos.
‫العربية‬
‫ استخدم امللعقة املنبسطة ليصبح الطعام‬،‫ •عندما يكون اخلالط قيد التشغيل‬
.‫أكثر نعوم ًة ومتاسكًا‬
‫ استخدم امللعقة املنبسطة إلزالة‬،‫ •عندما يكون اخلالط متوقّفً ا عن التشغيل‬
.‫املكونات امللتصقة على الدورق‬
ّ
‫فارسی‬
‫ از کاردک برای هم زدن و یکدست شدن مواد و‬،‫ •وقتی مخلوط کن روشن است‬
.‫رسیدن به غلظت مورد نظر استفاده کنید‬
‫ از کاردک برای رفع مواد چسبیده به دیواره مخزن‬،‫ •وقتی مخلوط کن خاموش است‬
.‫مخلوط کن استفاده منایید‬
Svenska
English
Easy clean: Follow the steps (Fig. 9):
a b c d
Note: Make sure to press and hold
the
button a few times.
Dansk
Nem rengøring: Følg trinene
(Fig. 9): a b c d
Bemærk: Sørg for at holde knappen
nede et par gange.
Deutsch
Einfache Reinigung: Folgen Sie den
Schritten (Abb. 9):
a b c d.
Hinweis: Vergewissern Sie sich,
dass Sie die Taste
ein paar Mal
gedrückt halten.
Ελληνικά
Εύκολος καθαρισμός:
Ακολουθήστε τα βήματα (Εικ. 9):
a b c d
Σημείωση: Πατήστε
παρατεταμένα το κουμπί .
Επαναλάβετε μερικές φορές.
Español
Limpieza fácil: Siga los pasos (Fig. 9):
a b c d
Nota: Asegúrese mantener
presionado el botón
durante
varias veces.
Suomi
Helppo puhdistus: noudata vaiheita
(kuva 9): a b c d
Huomautus: Paina
-painiketta
pitkään muutaman kerran.
Enkel rengöring: Följ stegen (bild 9): a b c d
Kommentar: Håll knappen
intryckt några gånger.
Türkçe
Kolay temizlik: Şu adımları uygulayın (Şek. 9):
a b c d
Not: düğmesini birkaç kez basılı tuttuğunuzdan
emin olun.
Download PDF

advertising