Philips | HR2093/00 | Philips Avance Collection Standmixer HR2093/00 Important Information Manual

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome
HR2093
HR2095
HR2096
HR2097
EN Important information leaflet
DA Brochure med vigtige oplysninger
Dansk
Ελληνικά
1Vigtigt
1 Σημαντικό
Fare
Κίνδυνος
•
•
Læs brugsvejledningen omhyggeligt igennem, inden apparatet tages i brug, og gem den til eventuel
senere brug. Προειδοποίηση
•
ES Folleto de información importante
•
•
•
•
•
FITärkeää-lehtinen
FR Brochure « Informations importantes »
IT
Brochure informativa importante
NL Folder met belangrijke informatie
•
NO Viktig informasjonshefte
•
PT Folheto de informações importantes
NB!
SV Broschyr med viktig information
•
TR Önemli bilgi broşürü
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Før du slutter strøm til apparatet, skal du kontrollere, at den netspænding, der er angivet i
bunden af apparatet, svarer til den lokale netspænding.
Hvis strømledningen, stikket eller andre dele er beskadigede, skal du ikke bruge apparatet.
Hvis ledningen er beskadiget, skal den udskiftes hos Philips, et autoriseret Philipsserviceværksted eller en tilsvarende kvalificeret fagmand for at undgå enhver risiko.
Dette apparat er ikke beregnet til at blive brugt af personer (herunder børn) med nedsatte
fysiske og mentale evner, nedsat følesans eller manglende erfaring og viden, medmindre de er
blevet vejledt eller instrueret i apparatets anvendelse af en person, der er ansvarlig for deres
sikkerhed.
Af hensyn til børnenes egen sikkerhed bør de ikke lege med apparatet.
Undgå at røre ved knivene, når apparatet er sluttet til strømmen. Knivene er meget skarpe.
Tag altid stikket ud, før du samler, skiller eller justerer tilbehøret.
Stik aldrig fingre eller køkkenredskaber ned i blenderglasset, mens apparatet kører.
Sørg for, at knivenheden er sat sikkert fast i blenderglasset, før blenderglasset sættes på
motorenheden.
Undgå at berøre de skærende sider af blenderens knivenhed, når denne rengøres. De er
meget skarpe, og du kan derfor nemt komme til at skære dig i fingrene.
Hvis knivene sætter sig fast, skal stikket tages ud af stikkontakten, inden de fastsiddende
ingredienser fjernes. For at undgå fejl på apparatet skal du sørge for, at der ikke kommer mad eller væske ind i
samlingspunktet for blenderglasset på motorenheden.
Brug aldrig tilbehør eller dele fra andre fabrikanter eller tilbehør/dele, som ikke specifikt er
anbefalet af Philips. Hvis du anvender en sådan type tilbehør eller dele, annulleres garantien.
Overskrid ikke den angivne maksimum-markering på tilbehørsdelene.
Fyld aldrig blenderglasset med ingredienser, der er varmere end 80ºC.
For at undgå at spilde bør du ikke komme mere end 1,5 liter flydende ingredienser i blenderglasset
- især når du blender ved høj hastighed. Fyld ikke mere end 1,25 liter i blenderglasset, når du
blender varme flydende ingredienser eller ingredienser, der har tendens til at skumme.
Hvis der sidder mad fast på siden af blenderglasset, skal du slukke apparatet og tage stikket ud.
Brug derefter en spatel til at fjerne det, der sidder fast.
Husk altid at sætte tætningsringen på knivenheden, før du samler blenderglasset, da der ellers
kan forekomme lækager.
Sørg altid for, at låget er ordentligt lukket og sat på glasset, og at målebægeret er sat rigtigt på
plads i låget, inden du tænder for apparatet.
Lad ikke apparatet køre i mere end 3 minutter ad gangen. Hvis du ikke er færdig efter 3 minutter,
skal du slukke for apparatet og lade det køle ned til stuetemperatur, inden du fortsætter.
Hvis blenderen bliver varm under brug, skal du slukke blenderen. Lad den køle ned til
stuetemperatur, og kontroller mængden i opskriften. Mængden i opskriften er muligvis for stor
til blenderen.
Denne funktion sikrer, at du kun kan tænde for apparatet, hvis du har sat blenderglasset ordentligt
fast på motorenheden. Når blenderglasset er samlet korrekt, slår den indbyggede sikkerhedslås fra.
Sikkerhedsfunktion
Denne blender er udstyret med en sikkerhedsfunktion, som beskytter mod for store belastninger.
I tilfælde af overbelastning aktiverer blenderen automatisk beskyttelsen, og apparatet stopper med
at køre. Hvis det sker, skal du indstille drejeknappen til OFF, tage stikket ud af stikkontakten, og lad
apparatet køle af i 15 minutter. Fjern ingredienserne, og gør plads i blenderglasset, før du starter igen.
Elektromagnetiske felter (EMF)
Dette Philips-apparat overholder alle standarder i forhold til elektromagnetiske felter (EMF). Hvis
apparatet håndteres korrekt i henhold til instruktionerne i denne brugervejledning, er det sikkert at
bruge baseret på de forskningsresultater, der er adgang til på nuværende tidspunkt.
Genanvendelse
Dit produkt er udviklet og fremstillet med materialer og komponenter af høj kvalitet, som kan
genbruges.
Når et produkt bærer et affaldsspandssymbol med et kryds på, betyder det, at produktet er
underlagt det europæiske direktiv 2002/96/EC:
Bortskaf aldrig produktet sammen med andet husholdningsaffald. Sørg for at kende de lokale regler
om separat indsamling af elektriske og elektroniske produkter. Korrekt bortskaffelse af udtjente
produkter er med til at forhindre negativ påvirkning af miljøet og menneskers helbred.
2 Garanti og service
Hvis du får problemer, har brug for service eller oplysninger, skal du se www.philips.com/support eller
kontakte det lokale Philips Kundecenter. Telefonnummeret findes i folderen ”World-Wide Guarantee”.
Hvis der ikke findes et kundecenter i dit land, bedes du kontakte din lokale Philips-forhandler.
HR2093_2095_2096_2097_WEU_Safety_V4.0
3140 035 30014
1Important
Read these instructions for use carefully before using the appliance and save them for future reference. Danger
Never immerse the motor unit in water or any other liquid, nor rinse it under the tap. Use
only a moist cloth to clean the motor unit. Warning
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Before you connect the appliance to the power, make sure that the voltage indicated on the
bottom of the appliance corresponds to the local power voltage.
If the power cord, the plug, or other parts are damaged, do not use the appliance.
If the power cord is damaged, you must have it replace by Philips, a service center authorized
by Philips, or similarly qualified person to avoid a hazard.
This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical,
sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given
supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
For their safety, do not allow children to play with the appliance.
Do not touch the blades, especially when the appliance is plugged in. The blades are very sharp.
Always unplug the appliance before you assemble, disassemble or make adjustments to any
of the parts.
Never reach into the blender jar with your fingers or an object while the appliance is running.
Make sure the blade unit is securely fastened to the blender jar before you assemble the
blender jar onto the motor unit.
Do not touch the cutting edges of the blender blade unit when you clean it. They are very
sharp and you could easily cut your fingers on them.
If the blades get stuck, unplug the appliance before you remove the ingredients that block the blades. Caution
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
To prevent failure of the appliance, make sure that no food or liquid enters the connection
point of the blender jar on the motor unit.
Never use any accessories or parts from other manufacturers or that Philips does not
specifically recommend. If you use such accessories or parts, your guarantee becomes invalid.
Do not exceed the maximum level indicated on the accessories.
Never fill the blender jar with ingredients hotter than 80ºC.
To prevent spillage, do not put more than 1.5 litres of liquid in the blender jar, especially when
you process at a high speed. Do not put more than 1.25 litres in the blender jar when you
process hot liquids or ingredients that tend to foam.
If food sticks to the wall of the blender jar, switch off the appliance and unplug it. Then use a
spatula to remove the food from the wall.
Never forget to place the sealing ring on the blade unit before you assemble the blender jar,
otherwise leakage will occur.
Always make sure the lid is properly closed/assembled on the jar and the measuring cup is
inserted properly in the lid before you switch on the appliance.
Do not let the appliance run for more than 3 minutes at a time. If you have not finished
processing after 3 minutes, switch off the appliance and let it cool down to room temperature
before you let it run again.
If the blender becomes hot during use, switch off the blender. let it cool down to room
temperature and check the quantity of the recipe.Your recipe may be too heavy for the blender.
Built-in safety lock
This feature ensures that you can only switch on the appliance if you have properly assembled the blender
jar on the motor unit. If the blender jar is correctly assembled, the built-in safety lock will be unlocked.
Safety Feature
This blender is fitted with a safety feature which safeguards against excessive loads. In case of
overloading, the blender automatically activates the protection and operation will stop. If this occurs,
set the rotary knob to OFF, unplug the appliance and allow it to cool down for 15 minutes. Remove
the ingredients and clear up the blender jar before starting operation.
1Wichtig
Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor dem ersten Gebrauch des Geräts sorgfältig durch, und
bewahren Sie sie für eine spätere Verwendung auf. Gefahr
•
Tauchen Sie die Motoreinheit niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten; spülen Sie sie auch
nicht unter fließendem Wasser ab. Reinigen Sie die Motoreinheit nur mit einem feuchten Tuch. Warnhinweis
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Bevor Sie das Gerät an eine Steckdose anschließen, überprüfen Sie, ob die auf der Unterseite
des Geräts angegebene Spannung mit der Netzspannung vor Ort übereinstimmt.
Wenn das Netzkabel, der Stecker oder andere Teile beschädigt sind, verwenden Sie das Gerät
nicht.
Ist das Netzkabel defekt, darf es nur von einem Philips Service-Center, einer von Philips
autorisierten Werkstatt oder einer ähnlich qualifizierten Person durch ein Original-Ersatzkabel
ausgetauscht werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
Dieses Gerät ist für Benutzer (einschl. Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen
oder psychischen Fähigkeiten bzw. ohne jegliche Erfahrung oder Vorwissen nur dann geeignet,
wenn eine angemessene Aufsicht oder ausführliche Anleitung zur Benutzung des Geräts durch
eine verantwortliche Person sichergestellt ist.
Erlauben Sie Kindern zu ihrem Schutz nicht, mit dem Gerät zu spielen.
Berühren Sie die Messer nicht, besonders wenn das Gerät an das Stromnetz angeschlossen ist.
Die Messer sind sehr scharf.
Ziehen Sie stets den Netzstecker aus der Steckdose, bevor Sie ein Zubehörteil aufsetzen,
abnehmen oder dessen Position verändern.
Greifen Sie unter keinen Umständen bei laufendem Gerät mit der Hand oder einem
Gegenstand in den Mixbecher.
Achten Sie darauf, dass die Messereinheit fest im Mixbecher sitzt, bevor Sie den Becher auf
die Motoreinheit setzen.
Berühren Sie nicht die scharfen Klingen der Mixermessereinheit, wenn Sie sie reinigen. Sie sind
sehr scharf, und Sie könnten Ihre Finger leicht an ihnen schneiden.
Wenn die Messer blockiert sind, ziehen Sie stets den Netzstecker aus der Steckdose, bevor
Sie die blockierenden Zutaten entfernen. •
•
•
•
•
•
•
Προσοχή
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Βεβαιωθείτε ότι δεν εισέρχεται τροφή ή υγρό στο σημείο σύνδεσης της κανάτας του
μπλέντερ με το μοτέρ. Διαφορετικά, μπορεί να προκληθεί βλάβη στη συσκευή.
Μην χρησιμοποιείτε ποτέ εξαρτήματα ή μέρη από άλλους κατασκευαστές ή που η
Philips δεν συνιστά ρητώς. Εάν χρησιμοποιήσετε τέτοια εξαρτήματα ή μέρη, η εγγύησή
σας καθίσταται άκυρη.
Μην υπερβαίνετε την μέγιστη στάθμη που αναφέρεται στα εξαρτήματα.
Μην γεμίζετε ποτέ την κανάτα του μπλέντερ με υλικά πιο ζεστά από 80ºC.
Για να μην χύνονται τα υλικά, μην γεμίζετε ποτέ την κανάτα του μπλέντερ με
περισσότερο από 1,5 λίτρο υγρού, ειδικά κατά την επεξεργασία σε μεγάλη ταχύτητα.
Κατά την επεξεργασία υγρών που είναι ζεστά ή έχουν την τάση να αφρίζουν, μην
γεμίζετε την κανάτα του μπλέντερ με περισσότερο από 1,25 λίτρο.
Αν τα τρόφιμα κολλήσουν στις πλευρικές επιφάνειες της κανάτας του μπλέντερ,
απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε την από την πρίζα. Στη συνέχεια,
χρησιμοποιήστε μια σπάτουλα για να αφαιρέσετε το φαγητό από τα τοιχώματα.
Μην ξεχνάτε ποτέ να τοποθετείτε το δακτύλιο σφράγισης στις λεπίδες πριν
συναρμολογήσετε την κανάτα του μπλέντερ, αλλιώς θα υπάρχει διαρροή.
Πριν ενεργοποιήσετε τη συσκευή, να βεβαιώνεστε πάντα ότι το καπάκι είναι σωστά
κλεισμένο/τοποθετημένο στην κανάτα και ότι ο δοσομετρητής έχει τοποθετηθεί σωστά
στο καπάκι.
Μην αφήνετε τη συσκευή να λειτουργεί πάνω από 3 λεπτά χωρίς διακοπή. Αν έχουν
περάσει 3 λεπτά και η επεξεργασία δεν έχει τελειώσει, απενεργοποιήστε τη συσκευή και
αφήστε τη να κρυώσει σε θερμοκρασία δωματίου πριν τη θέσετε ξανά σε λειτουργία.
Αν το μπλέντερ ζεσταθεί υπερβολικά κατά τη διάρκεια της χρήσης, απενεργοποιήστε το.
Αφήστε το να κρυώσει σε θερμοκρασία δωματίου και ελέγξτε την ποσότητα των υλικών.
Ίσως η ποσότητα που βάλατε να είναι πολύ μεγάλη.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Stellen Sie sicher, dass keine Lebensmittel oder Flüssigkeiten zwischen Mixer und Motoreinheit
gelangen, um Schäden am Gerät zu vermeiden.
Verwenden Sie niemals Zubehör oder Teile, die von Drittherstellern stammen bzw. nicht von
Philips empfohlen werden. Wenn Sie diese(s) Zubehör oder Teile verwenden, erlischt Ihre
Garantie.
Überschreiten Sie nicht die an den Aufsätzen ersichtlichen Füllstandsmarkierungen.
Füllen Sie keine Zutaten in den Mixbecher, die heißer als 80 °C sind.
Um das Auslaufen von Zutaten zu verhindern, sollten Sie höchstens 1,5 Liter Flüssigkeit in den
Mixbecher füllen. Dies gilt insbesondere für das Mixen bei hoher Geschwindigkeit. Für heiße
Flüssigkeiten oder leicht schäumende Zutaten liegt die Höchstmenge bei 1,25 Litern.
Wenn Zutaten innen am Mixbecher haften bleiben, schalten Sie das Gerät aus, und ziehen Sie
den Stecker aus der Steckdose. Lösen Sie die Zutaten dann mithilfe eines Teigschabers von
der Becherwand.
Vergessen Sie nicht, den Dichtungsring auf die Messereinheit zu setzen, bevor Sie den
Mixaufsatz montieren. Andernfalls könnte der Inhalt auslaufen.
Achten Sie immer darauf, dass der Deckel fest geschlossen auf dem Becher sitzt und der
Messbecher richtig im Deckel steckt, bevor Sie das Gerät einschalten.
Lassen Sie das Gerät nicht länger als 3 Minuten ohne Unterbrechung laufen. Wenn Sie die
Verarbeitung nach 3 Minuten noch nicht beendet haben, schalten Sie das Gerät aus, und
lassen Sie es auf Raumtemperatur abkühlen, bevor Sie es erneut verwenden.
Wenn der Mixer während des Gebrauchs heiß wird, schalten Sie ihn aus. Lassen Sie ihn auf
Raumtemperatur abkühlen, und überprüfen Sie die Mengenangaben des Rezepts. Die Mengen
Ihres Rezepts sind möglicherweise zu groß für den Mixer.
Λειτουργία ασφαλείας
Your product is designed and manufactured with high quality materials and components, which can
be recycled and reused.
If you have a problem, need service, or need information, see www.philips.com/support or contact
the Philips Consumer Care Center in your country. The phone number is in the worldwide guarantee
leaflet. If there is no Consumer Care Center in your country, go to your local Philips dealer.
2 Garantie und Kundendienst
Besuchen Sie bei evtl. Problemen, für Service oder Informationen www.philips.com/support, oder
wenden Sie sich an das Philips Service-Center in Ihrem Land. Die Telefonnummer befindet sich in
der Garantieschrift. Sollte es in Ihrem Land kein Service-Center geben, wenden Sie sich bitte an
Ihren lokalen Philips Händler.
Älä upota runkoa veteen tai muuhun nesteeseen. Älä myöskään huuhtele sitä vesihanan alla.
Puhdista runko vain kostealla liinalla. Varoitus
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ennen kuin liität laitteen virtalähteeseen, varmista, että laitteen pohjan jännitemerkintä vastaa
paikallista jännitettä.
Jos virtajohto, pistoke tai muut osat vahingoittuivat, älä käytä laitetta.
Jos virtajohto on vahingoittunut, vaihdata se oman turvallisuutesi vuoksi Philipsin
valtuuttamassa huoltoliikkeessä tai muulla ammattitaitoisella korjaajalla.
Laitetta ei ole tarkoitettu lasten tai sellaisten henkilöiden käyttöön, joiden fyysinen tai henkinen
toimintakyky on rajoittunut tai joilla ei ole kokemusta tai tietoa laitteen käytöstä, muuten kuin
heidän turvallisuudestaan vastaavan henkilön valvonnassa ja ohjauksessa.
Älä anna lasten leikkiä laitteella heidän turvallisuutensa vuoksi.
Älä koske teriin etenkään laitteen ollessa kytketty verkkovirtaan. Terät ovat hyvin teräviä.
Irrota aina pistoke pistorasiasta, kun kokoat, purat, puhdistat tai säädät lisäosia.
Älä työnnä sormiasi tai esineitä sekoituskannuun, kun laite on käynnissä.
Tarkista, että teräyksikkö on kunnolla kiinnitetty tehosekoittimen kannuun ennen kannun
asettamista runkoon.
Varo koskemasta tehosekoittimen teräyksikön leikkuuteriin puhdistuksen aikana. Leikkuuterät
ovat erittäin terävät, ja niistä saa helposti haavan sormeen.
Jos terä juuttuu paikalleen, irrota pistoke pistorasiasta ennen kuin irrotat kiinni juuttuneet
ainekset. Varoitus
•
•
•
•
•
•
•
•
Estä laitteen vaurioituminen varmistamalla, ettei rungon ja kannun väliseen liitäntäkohtaan
pääse ruokaa tai nestettä.
Älä koskaan käytä muita kuin Philipsin valmistamia tai suosittelemia lisävarusteita tai -osia. Jos
käytät muita osia, takuu ei ole voimassa.
Älä ylitä lisäosiin merkittyjä enimmäismääriä.
Älä koskaan lisää tehosekoittimen kannuun aineksia, joiden lämpötila ylittää 80 ºC.
Jotta ainekset eivät roiskuisi, kaada tehosekoittimen kannuun nestettä enintään 1,5 litraa,
etenkin jos käytät suurta nopeutta. Kaada kannuun enintään 1,25 litraa, kun käsittelet kuumia
nesteitä tai runsaasti vaahtoavia aineksia.
Jos ruoka tarttuu sekoituskannun seinämään, sammuta laite ja irrota sen pistorasiasta. Irrota
sitten ruoka seinämästä lastan avulla.
Muista aina asettaa tiivisterengas teräyksikköön ennen kannun kokoamista, muussa tapauksessa
kannu voi vuotaa.
Varmista aina, että kansi on suljettu tai kiinnitetty oikein kannuun ja että mittamuki on oikein
kiinni kannessa, ennen kuin kytket laitteeseen virran.
Älä pidä laitetta käynnissä yli 3 minuuttia kerrallaan. Jos et ole tyytyväinen lopputulokseen
3 minuutin kuluttua, katkaise laitteesta virta ja anna sen jäähtyä huoneen lämpötilaan, ennen
kuin käynnistät sen uudelleen.
Jos tehosekoitin ylikuumenee käytön aikana, katkaise tehosekoittimen virta. Anna laitteen
jäähtyä huoneenlämpöiseksi ja tarkista ainesosien määrät reseptistä. Resepti saattaa olla liian
raskas tehosekoittimelle.
Tämä toiminto varmistaa, että voit kytkeä laitteeseen virran vain silloin, kun tehosekoittimen kannu
on asetettu oikein runkoon. Kun kannu on asetettu oikein, rungon turvakytkin vapautuu.
Η συγκεκριμένη συσκευή της Philips συμμορφώνεται με όλα τα πρότυπα που αφορούν τα
ηλεκτρομαγνητικά πεδία (EMF). Εάν γίνει σωστός χειρισμός και σύμφωνος με τις οδηγίες του
παρόντος εγχειριδίου χρήσης, η συσκευή είναι ασφαλής στη χρήση βάσει των επιστημονικών
αποδείξεων που είναι διαθέσιμες μέχρι σήμερα.
Tässä tehosekoittimessa on turvatoiminto, joka suojaa sitä liialliselta kuormitukselta.
Ylikuormittumisen sattuessa tehosekoittimen turvatoiminto käynnistyy automaattisesti ja laite
pysähtyy. Jos näin käy, käännä valintanuppi OFF-asentoon, irrota laite pistorasiasta ja anna sen jäähtyä
15 minuuttia. Poista valmistusaineet ja selvitä sekoituskannu ennen uudelleenkäynnistämistä.
Ανακύκλωση
Sähkömagneettiset kentät (EMF)
Το προϊόν είναι σχεδιασμένο και κατασκευασμένο από υψηλής ποιότητας υλικά και
εξαρτήματα, τα οποία μπορούν να ανακυκλωθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν.
Όταν δείτε το σύμβολο του διαγραμμένου κάδου με ρόδες πάνω σε προϊόν, τότε αυτό το
προϊόν καλύπτεται από την Ευρωπαϊκή οδηγία 2002/96/ΕΚ:
Kierrätys
Tämä Philips-laite vastaa kaikkia sähkömagneettisia kenttiä (EMF) koskevia standardeja. Jos laitetta
käytetään oikein ja tämän käyttöohjeen ohjeiden mukaisesti, sen käyttäminen on turvallista
tämänhetkisen tutkimustiedon perusteella.
Tuotteen suunnittelussa ja valmistuksessa on käytetty laadukkaita materiaaleja ja osia, jotka voidaan
kierrättää ja käyttää uudelleen.
Jos tuotteeseen on merkitty roskasäiliö, jonka yli on vedetty rasti, se tarkoittaa, että tuotetta koskee
EU-direktiivi 2002/96/EY:
Μην απορρίπτετε ποτέ αυτό το προϊόν μαζί με άλλα απορρίμματα του σπιτιού σας.
Παρακαλούμε ενημερωθείτε για τους τοπικούς κανόνες σχετικά με την ξεχωριστή συλλογή
ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων. Η σωστή απόρριψη του παλιού σας προϊόντος θα
βοηθήσει στην αποτροπή τυχόν αρνητικών επιπτώσεων που ενδέχεται να υπάρξουν στο
περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία.
2 Εγγύηση και επισκευή
Αν αντιμετωπίζετε κάποιο πρόβλημα, χρειάζεστε πληροφορίες ή η συσκευή σας χρειάζεται
επισκευή, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.philips.com/support ή επικοινωνήστε με το Κέντρο
Εξυπηρέτησης Καταναλωτών της Philips στη χώρα σας. Ο αριθμός τηλεφώνου βρίσκεται στο
διεθνές φυλλάδιο εγγύησης. Εάν δεν υπάρχει Κέντρο Εξυπηρέτησης Καταναλωτών στη χώρα
σας, απευθυνθείτε στον τοπικό αντιπρόσωπο της Philips.
Español
1Importante
Antes de usar el aparato, lea atentamente estas instrucciones de uso y consérvelas por si necesitara
consultarlas en el futuro.
Peligro
•
No sumerja nunca la unidad motora en agua u otros líquidos, ni la enjuague bajo el grifo.
Limpie la unidad motora sólo con un paño húmedo.
Advertencia
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Antes de conectar el aparato a la corriente, asegúrese de que el voltaje indicado en la parte
inferior del aparato se corresponde con el de la red eléctrica local.
Si el cable de alimentación, el enchufe u otra pieza ha sufrido daños, no utilice el aparato.
Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por Philips, un centro de servicio
autorizado por Philips u otro personal cualificado, con el fin de evitar situaciones de peligro.
Este aparato no debe ser usado por personas (adultos o niños) con su capacidad física,
psíquica o sensorial reducida, ni por quienes no tengan los conocimientos y la experiencia
necesarios, a menos que sean supervisados o instruidos acerca del uso del mismo por una
persona responsable de su seguridad.
Para su seguridad, no permita que los niños jueguen con el aparato.
No toque las cuchillas, sobre todo cuando el aparato esté enchufado. Las cuchillas están muy
afiladas.
Desenchufe siempre el aparato antes de montar, desmontar o ajustar cualquiera de las piezas.
No introduzca nunca los dedos ni ningún otro objeto en la batidora mientras el aparato esté
funcionando.
Asegúrese de que la unidad de cuchillas esté bien fijada a la jarra de la batidora antes de
montar la jarra en la unidad motora.
No toque los bordes afilados de la unidad de cuchillas de la batidora cuando la limpie.
Al estar muy afiladas, podría cortarse fácilmente los dedos.
Si las cuchillas se bloquean, desenchufe el aparato antes de retirar los ingredientes que están
bloqueándolas.
Precaución
•
•
•
•
•
•
•
•
Para evitar el mal funcionamiento del aparato, asegúrese de que ningún alimento o líquido se
introduce en el punto de conexión de la jarra de la batidora de la unidad motora.
No utilice nunca accesorios ni piezas de otros fabricantes o que Philips no recomiende
específicamente. Si lo hace, quedará anulada su garantía.
No exceda el nivel máximo indicado en los accesorios.
Nunca llene la jarra de la batidora con ingredientes a más de 80 °C de temperatura.
No ponga más de 1,5 litros de líquido en la jarra de la batidora para evitar que se derrame,
especialmente si procesa a una velocidad alta. No añada más de 1,25 litros en la jarra cuando
procese líquidos calientes o ingredientes que tiendan a hacer espuma.
Si los alimentos se pegan a la pared de la jarra de la batidora, apague el aparato y
desenchúfelo. A continuación, utilice una espátula para separar los alimentos de la pared.
No olvide nunca colocar la junta en la unidad de cuchillas antes de montar la unidad de
cuchillas en la jarra de la batidora, ya que de lo contrario se producirían fugas.
Antes de encender el aparato, asegúrese siempre de que la tapa esté bien cerrada/colocada
en la jarra, y de que el vaso medidor esté puesto en la tapa.
No deje que el aparato funcione durante más de 3 minutos seguidos. Si no ha terminado
después de 3 minutos, apague el aparato y deje que se enfríe hasta alcanzar la temperatura
ambiente antes de volver a ponerla en funcionamiento.
Si la batidora se calienta durante su uso, apáguela. Deje que se enfríe a temperatura ambiente
y compruebe las cantidades de la receta. Puede que la receta sea demasiado pesada para la
batidora.
Bloqueo de seguridad incorporado
Medidas de seguridad
Entsorgen Sie dieses Produkt nie mit dem restlichen Hausmüll. Bitte informieren Sie sich über die
örtlichen Bestimmungen zur getrennten Entsorgung von elektrischen und elektronischen Produkten.
Durch die korrekte Entsorgung Ihrer Altgeräte werden Umwelt und Menschen vor möglichen
negativen Folgen geschützt.
•
Suojatoiminto
Recycling
Never dispose of your product with other household waste. Please inform yourself about the local
rules on the separate collection of electrical and electronic products. The correct disposal of your
old product helps prevent potentially negative consequences on the environment and human health.
Vaara
Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία (EMF)
Esta característica garantiza que el aparato solo se pueda encender si ha encajado correctamente la
jarra de la batidora en la unidad motora. Si la jarra de la batidora está bien encajada, el bloqueo de
seguridad incorporado se desactivará.
Ihr Gerät wurde unter Verwendung hochwertiger Materialien und Komponenten entwickelt und
hergestellt, die recycelt und wiederverwendet werden können.
Befindet sich das Symbol einer durchgestrichenen Abfalltonne auf Rädern auf dem Gerät, bedeutet
dies, dass für dieses Gerät die Europäische Richtlinie 2002/96/EG gilt.
Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa ja säilytä ohje vastaisen varalle. Sisäänrakennettu turvakytkin
Dieses Philips Gerät erfüllt sämtliche Normen bezüglich elektromagnetischer Felder. Nach aktuellen
wissenschaftlichen Erkenntnissen ist das Gerät sicher im Gebrauch, sofern es ordnungsgemäß und
entsprechend den Anweisungen in diesem Benutzerhandbuch gehandhabt wird.
When you see the crossed-out wheel bin symbol attached to a product, it means the product is
covered by the European Directive 2002/96/EC:
1Tärkeää
Το μπλέντερ αυτό διαθέτει μια λειτουργία ασφαλείας που το προστατεύει από τα υπερβολικά
φορτία. Σε περίπτωση υπερφόρτωσης, το μπλέντερ ενεργοποιεί αυτόματα την προστασία και
σταματά να λειτουργεί. Σε αυτήν την περίπτωση, ρυθμίστε τον περιστροφικό διακόπτη στο
OFF, αποσυνδέστε τη συσκευή από το ρεύμα και αφήστε τη για 15 λεπτά έως ότου κρυώσει.
Αφαιρέστε τα συστατικά από την κανάτα του μπλέντερ και καθαρίστε την πριν θέσετε ξανά τη
συσκευή σε λειτουργία.
•
Elektromagnetische Felder
Suomi
•
•
Recycling
Si tiene cualquier problema, necesita ayuda o información, visite www.philips.com/support o
póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente de Philips de su país. El número de
teléfono se encuentra en el folleto de garantía mundial. Si no hay Servicio de Atención al Cliente en
su país, diríjase al distribuidor Philips local.
•
Diese Funktion stellt sicher, dass Sie das Gerät nur einschalten können, wenn Sie den Mixbecher
ordnungsgemäß auf der Motoreinheit angebracht haben. Wenn der Mixbecher ordnungsgemäß
angebracht ist, wird die integrierte Sicherheitssperre entsperrt.
This Philips appliance complies with all standards regarding electromagnetic fields (EMF). If handled
properly and according to the instructions in this user manual, the appliance is safe to use based on
scientific evidence available today.
Electromagnetic fields (EMF)
2 Garantía y servicio
Αυτό το χαρακτηριστικό διασφαλίζει ότι η συσκευή θα λειτουργεί μόνο αν έχετε τοποθετήσει
σωστά την κανάτα του μπλέντερ στο μοτέρ. Αν έχετε τοποθετήσει σωστά την κανάτα του
μπλέντερ, το ενσωματωμένο κλείδωμα θα απασφαλιστεί.
Integrierte Sicherheitssperre
Sicherheitsfunktion
Nunca se deshaga del producto con el resto de la basura doméstica. Infórmese de la legislación
local sobre la recogida selectiva de productos eléctricos y electrónicos. El desecho correcto de un
producto usado ayuda a evitar consecuencias potencialmente negativas para el medio ambiente y
la salud humana.
Ενσωματωμένο κλείδωμα ασφαλείας
Vorsicht
Dieser Mixer ist mit einer Sicherheitsfunktion ausgestattet, die ihn vor zu großen Füllmengen schützt. Wenn
zu große Mengen zur Verarbeitung eingefüllt wurden, aktiviert der Mixer automatisch die Schutzfunktion und
ist nicht betriebsbereit. Wenn dies der Fall ist, stellen Sie den Drehknopf auf OFF, ziehen Sie den Netzstecker
aus der Steckdose und lassen Sie das Gerät 15 Minuten lang abkühlen. Entfernen Sie alle Zutaten, und
reinigen Sie den Mixbecher, bevor Sie das Gerät erneut in Betrieb nehmen.
2 Guarantee and service
•
Προτού συνδέσετε τη συσκευή στην πρίζα, βεβαιωθείτε ότι η τάση που αναγράφεται στο
κάτω μέρος της συσκευής αντιστοιχεί στην τοπική τάση ρεύματος.
Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν το καλώδιο τροφοδοσίας, το φις ή άλλα μέρη της
συσκευής έχουν υποστεί φθορά.
Αν φθαρεί το καλώδιο τροφοδοσίας, θα πρέπει να αντικατασταθεί από τη Philips, από ένα
κέντρο επισκευών εξουσιοδοτημένο από τη Philips ή από κάποιο εξίσου εξειδικευμένο
άτομο, προς αποφυγή κινδύνου.
Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των
παιδιών) με περιορισμένες σωματικές, αισθητήριες ή διανοητικές ικανότητες ή από άτομα
χωρίς εμπειρία και γνώση, εκτός και εάν τη χρησιμοποιούν υπό επιτήρηση ή έχουν λάβει
οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.
Για την ασφάλειά τους, μην επιτρέπετε στα παιδιά να παίζουν με τη συσκευή.
Μην αγγίζετε τις λεπίδες, ειδικά όταν η συσκευή είναι συνδεδεμένη στην πρίζα. Οι
λεπίδες είναι πολύ αιχμηρές.
Αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από την πρίζα πριν τη συναρμολόγηση,
αποσυναρμολόγηση ή την πραγματοποίηση προσαρμογών σε οποιοδήποτε εξάρτημα της.
Ποτέ μην βάζετε τα δάχτυλά σας ή κάποιο αντικείμενο μέσα στην κανάτα του μπλέντερ
ενώ λειτουργεί η συσκευή.
Βεβαιωθείτε ότι οι λεπίδες είναι καλά στερεωμένες στην κανάτα του μπλέντερ πριν
προσαρτήσετε την κανάτα πάνω στο μοτέρ.
Κατά τον καθαρισμό των λεπίδων του μπλέντερ, μην αγγίζετε τα αιχμηρά τους άκρα. Οι
λεπίδες είναι πολύ κοφτερές και μπορείτε πολύ εύκολα να τραυματίσετε τα δάχτυλά σας.
Εάν οι λεπίδες κολλήσουν, αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα πριν απομακρύνετε
τα υλικά που μπλοκάρουν τις λεπίδες. Deutsch
English
•
•
•
Indbygget sikkerhedslås
Specifications are subject to change without notice
© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.
Μην βυθίζετε ποτέ το μοτέρ σε νερό ή σε οποιοδήποτε άλλο υγρό, ούτε να το ξεπλένετε
με νερό βρύσης. Χρησιμοποιήστε ένα υγρό πανί για να καθαρίσετε το μοτέρ. •
•
EL Φυλλάδιο σημαντικών οδηγιών
Διαβάστε αυτές τις οδηγίες χρήσης προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή και
φυλάξτε τις για μελλοντική αναφορά. Advarsel
•
•
DE Wichtiges Informationsmerkblatt
Motorenheden må aldrig kommes ned i vand eller andre væsker eller skylles under
vandhanen. Motorenheden må kun rengøres med en fugtig klud. Cuando vea el símbolo de cubo de basura tachado en un producto, significa que cumple la
Directiva europea 2002/96/EC:
Esta batidora cuenta con una medida de seguridad que la protege de cargas excesivas. En caso
de sobrecarga, la batidora activa automáticamente la protección y detiene el funcionamiento. Si
esto sucediera, coloque el control giratorio en OFF, desenchufe el aparato y deje que se enfríe
durante 15 minutos. Retire los ingredientes y aclare la jarra de la batidora antes de ponerla en
funcionamiento.
Campos electromagnéticos (CEM)
Este aparato Philips cumple todos los estándares sobre campos electromagnéticos (CEM). Si se
utiliza correctamente y de acuerdo con las instrucciones de este manual, el aparato se puede usar
de forma segura según los conocimientos científicos disponibles hoy en día.
Älä hävitä tuotetta muun kotitalousjätteen mukana. Ota selvää paikallisista sähkölaitteiden ja
elektronisten laitteiden erillistä keräystä koskevista säädöksistä. Hävittämällä vanhan tuotteen oikein
voit ehkäistä mahdollisia ympäristö- ja terveyshaittoja.
2 Takuu ja huolto
Jos sinulla on ongelma tai tarvitset palvelua, katso lisätietoja osoitteesta www.philips.com/support
tai ota yhteyttä Philipsin asiakaspalveluun. Puhelinnumero on takuulehtisessä. Jos maassasi ei ole
kuluttajapalvelukeskusta, ota yhteys paikalliseen Philips-jälleenmyyjään.
Français
1Important
Avant d’utiliser l’appareil, lisez les instructions ci-dessous et conservez ce mode d’emploi pour un
usage ultérieur. Danger
•
Ne plongez jamais le bloc moteur dans l’eau, ni dans d’autres liquides et ne le rincez pas.
Nettoyez le bloc moteur uniquement avec un chiffon humide. Avertissement
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Avant de brancher l’appareil sur le secteur, assurez-vous que la tension indiquée au bas de
l’appareil correspond à la tension secteur locale.
Si le cordon d’alimentation, la fiche ou d’autres pièces sont endommagés, n’utilisez pas l’appareil.
Si le cordon d’alimentation est endommagé, il doit être remplacé par Philips, un Centre
Service Agréé ou un technicien qualifié afin d’éviter tout accident.
Cet appareil n’est pas destiné à être utilisé par des personnes (notamment des enfants) dont
les capacités physiques, sensorielles ou intellectuelles sont réduites, ou par des personnes
manquant d’expérience ou de connaissances, à moins que celles-ci ne soient sous surveillance
ou qu’elles n’aient reçu des instructions quant à l’utilisation de l’appareil par une personne
responsable de leur sécurité.
Pour leur sécurité, ne laissez pas les enfants jouer avec l’appareil.
Ne touchez pas les lames, surtout lorsque l’appareil est branché car elles sont très coupantes.
Débranchez toujours l’appareil avant d’installer, de retirer ou de positionner des accessoires.
Ne mettez jamais vos doigts ou tout autre objet dans le blender lorsque l’appareil est en
cours de fonctionnement.
Assurez-vous que l’ensemble lames est correctement fixé sur le blender avant d’installer celuici sur le bloc moteur.
Ne touchez pas les lames de l’ensemble lames du blender lors du nettoyage, au risque de
vous blesser.
Si les lames se bloquent, débranchez toujours l’appareil avant de retirer les ingrédients à
l’origine du blocage. Attention
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Pour éviter toute défaillance de l’appareil, veillez à ne laisser pénétrer aucun aliment ni liquide
dans le point de raccordement du blender et du bloc moteur.
N’utilisez jamais d’accessoires ou de pièces d’un autre fabricant ou n’ayant pas été
spécifiquement recommandés par Philips. L’utilisation de ce type d’accessoires ou de pièces
entraîne l’annulation de la garantie.
Ne dépassez jamais le niveau maximum indiqué sur les accessoires.
Ne remplissez jamais le blender avec des ingrédients dont la température dépasse 80 °C.
Pour éviter tout risque d’éclaboussure, ne versez jamais plus de 1,5 litre d’ingrédients liquides
dans le blender, surtout si vous avez l’intention de les mixer à haute vitesse. Réduisez cette
quantité à 1,25 litre si vous préparez des ingrédients liquides chauds ou susceptibles de mousser.
Si des ingrédients s’accumulent sur les parois du blender, éteignez l’appareil et débranchez-le.
Décollez ensuite les ingrédients des parois à l’aide d’une spatule.
Afin d’éviter toute fuite, n’oubliez jamais de placer la bague d’étanchéité sur l’ensemble lames
avant d’installer le blender.
Assurez-vous que le couvercle est correctement fermé/fixé sur le bol et que la mesure
graduée est correctement insérée dans le couvercle avant de mettre l’appareil en marche.
Ne faites pas fonctionner l’appareil pendant plus de 3 minutes sans interruption. Si vous n’avez
pas terminé, éteignez l’appareil et laissez-le refroidir à température ambiante avant de continuer.
Si le blender devient chaud en cours d’utilisation, éteignez-le. Laissez-le refroidir à température
ambiante et vérifiez la quantité de la recette. Votre recette est peut-être trop lourde pour le
blender.
Verrou de sécurité intégré
Grâce à cette fonctionnalité, l’appareil se met en marche uniquement lorsque le blender est
correctement placé sur le bloc moteur. Dans ce cas, le verrou de sécurité se désactive automatiquement.
Fonction de sécurité
Ce blender est doté d’une fonction de sécurité qui le protège contre la surchauffe. En cas de
surchauffe, la protection anti-surchauffe est automatiquement activée par le blender, ce qui met
l’appareil hors tension. Si cela se produit, réglez le bouton rotatif sur OFF, débranchez l’appareil et
laissez-le refroidir pendant 15 minutes. Enlevez les ingrédients et nettoyez le bol mélangeur avant de
faire fonctionner l’appareil.
Champs électromagnétiques (CEM)
Cet appareil Philips est conforme à toutes les normes relatives aux champs électromagnétiques
(CEM). Il répond aux règles de sécurité établies sur la base des connaissances scientifiques actuelles
s’il est manipulé correctement et conformément aux instructions de ce manuel d’utilisation.
Reciclaje
Recyclage
El producto ha sido diseñado y fabricado con materiales y componentes de alta calidad que pueden
reciclarse y reutilizarse.
Cet appareil a été conçu et fabriqué avec des matériaux et des composants de haute qualité
pouvant être recyclés et réutilisés.
La présence du symbole de poubelle barrée indique que le produit est conforme à la directive
européenne 2002/96/CE :
Ne jetez pas ce produit avec les ordures ménagères ordinaires. Renseignez-vous sur les
dispositions en vigueur dans votre région concernant la collecte séparée des appareils électriques
et électroniques. La mise au rebut citoyenne de votre ancien produit permet de protéger
l’environnement et la santé.
Recycling
Italiano
1Importante
Prima di utilizzare l’apparecchio, leggete attentamente le istruzioni e conservatele per eventuali
riferimenti futuri.
Pericolo
•
Non immergete mai il motore nell’acqua o in altri liquidi e non risciacquatelo sotto l’acqua del
rubinetto. Pulite il gruppo motore solo con un panno umido.
Avviso
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Prima di collegare l’apparecchio all’alimentazione elettrica, verificare che la tensione riportata
sulla parte inferiore dell’apparecchio corrisponda a quella della rete locale.
Se il cavo di alimentazione, la spina o altre parti sono danneggiate, non utilizzare l’apparecchio.
Se il cavo di alimentazione è danneggiato deve essere sostituito da Philips, da un centro di
assistenza autorizzato Philips o da persone qualificate al fine di evitare possibili danni.
L’apparecchio non è destinato a persone (inclusi bambini) con capacità mentali, fisiche o
sensoriali ridotte, fatti salvi i casi in cui tali persone abbiano ricevuto assistenza o formazione
per l’uso dell’apparecchio da una persona responsabile della loro sicurezza.
Per la loro sicurezza, non consentire ai bambini di giocare con l’apparecchio.
Non toccare le lame, specialmente quando l’apparecchio è collegato alla presa di corrente. Le
lame sono molto affilate.
Prima di montare, smontare o regolare i componenti, scollegate sempre l’apparecchio dalla
presa di corrente.
Quando l’apparecchio è in funzione, non mettete le dita o qualsiasi altro oggetto nel vaso frullatore.
Assicuratevi che il gruppo lame sia ben serrato nel vaso del frullatore prima di montare il
vaso nel gruppo motore.
Non toccare i bordi del gruppo lame del frullatore quando viene pulito. Sono molto affilati ed
è facile tagliarsi le dita.
Se le lame si bloccano, togliere la spina dalla presa di corrente prima di rimuovere gli
ingredienti che hanno bloccato le lame.
Attenzione
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Per evitare danni all’apparecchio, assicurarsi che gli alimenti o i liquidi non entrino nel punto di
contatto tra il vaso frullatore e l’unità motore.
Non utilizzare mai accessori o parti di altri produttori oppure componenti non consigliati in
modo specifico da Philips. In caso di utilizzo di tali accessori o parti, la garanzia si annulla.
Non superate mai il livello massimo riportato sugli accessori.
Non inserite nel vaso frullatore ingredienti a temperatura superiore a 80ºC.
Per evitare la fuoriuscita, non mettere più di 1,5 litri di liquidi nel vaso frullatore, soprattutto
quando si lavorano ingredienti ad alta velocità. Non mettere più di 1,25 l di liquidi caldi o
ingredienti che tendono ad aumentare di volume nel vaso frullatore.
Se gli ingredienti si attaccano alla parete del vaso frullatore, spegnere l’apparecchio e staccare
la spina. Servirsi quindi di una spatola per staccare il cibo dalla parete.
Non dimenticate di inserire la guarnizione sul gruppo lame prima di montare il vaso del
frullatore, per evitare perdite.
Prima di accendere l’apparecchio, controllate che il coperchio sia perfettamente chiuso/
montato sul vaso e che il dosatore sia inserito correttamente nel coperchio.
Non azionate l’apparecchio per più di 3 minuti alla volta. Se dopo 3 minuti il processo di
lavorazione degli ingredienti non è terminato, spegnere l’apparecchio e lasciarlo raffreddare a
temperatura ambiente prima di utilizzarlo di nuovo.
Spegnere il frullatore se diventa caldo durante il funzionamento. Lasciarlo raffreddare
a temperatura ambiente e controllare le quantità della ricetta. Le quantità della ricetta
potrebbero essere eccessive per il frullatore.
Blocco di sicurezza incorporato
Uw product is vervaardigd van kwalitatief hoogwaardige materialen en onderdelen die kunnen
worden gerecycleerd en herbruikt.
Wanneer een product is voorzien van een symbool van een afvalcontainer met een kruis
erdoorheen, valt het product onder de Europese richtlijn 2002/96/EG:
Gooi het product nooit weg met ander huishoudelijk afval. Informeer u over de lokale regels inzake
gescheiden afvalophaling van elektrische en elektronische toestellen. Een goede afvalverwerking
van uw oude product draagt bij tot het voorkomen van mogelijke schade voor het milieu en de
volksgezondheid.
2 Garantie en service
Als u een probleem hebt of vraag hebt of service nodig hebt, gaat u naar www.philips.com/support
of neemt u contact op met het Philips Consumer Care Center in uw land. Het telefoonnummer
vindt u in het ‘worldwide guarantee’-vouwblad. Als er geen Consumer Care Centre in uw land is, ga
dan naar uw Philips-dealer.
Norsk
1Viktig
Fare
•
Motorenheten må aldri senkes ned i vann eller annen væske, og den må heller ikke skylles
under rennende vann. Bruk bare en fuktig klut til å rengjøre motorenheten.
Advarsel
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Før du kobler apparatet til strømnettet, må du kontrollere at spenningen som er angitt på
undersiden av apparatet, stemmer overens med nettspenningen på stedet.
Ikke bruk apparatet hvis strømledningen, støpselet eller andre deler er ødelagt.
Hvis strømledningen er skadet, må den alltid skiftes ut av Philips, et servicesenter som er
godkjent av Philips eller lignende kvalifisert personell for å unngå farlige situasjoner.
Dette apparatet er ikke tiltenkt bruk av personer (inkludert barn) som har nedsatt sanseevne
eller fysisk eller psykisk funksjonsevne, eller personer som ikke har erfaring eller kunnskap,
unntatt hvis de får tilsyn eller instruksjoner om bruk av apparatet av en person som er
ansvarlig for sikkerheten.
For barnets egen sikkerhet må du ikke la det leke med apparatet.
Ikke berør knivene, spesielt hvis apparatet er koblet til strømnettet. Knivene er svært skarpe.
Trekk alltid ut støpselet før du setter sammen, tar fra hverandre eller justerer noe av
tilbehøret.
Stikk aldri fingre eller gjenstander ned i mikserkannen mens apparatet er i gang.
Kontroller at knivenheten er sikkert festet til mikserkannen før du monterer mikserkannen på
motorenheten.
Ikke berør eggene på knivenheten til hurtigmikseren når du rengjør den. De er svært skarpe,
og det er lett å skjære seg på dem.
Hvis knivene setter seg fast, må du trekke støpselet ut av stikkontakten før du fjerner
ingrediensene som blokkerer knivene.
Forsiktig
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Kontroller at det ikke kommer mat eller væske inn i tilkoblingspunktet for mikserkannen på
motorenheten for å forhindre at det oppstår feil på apparatet.
Ikke bruk tilbehør eller deler fra andre produsenter eller som Philips ikke spesifikt anbefaler.
Hvis du bruker slikt tilbehør eller slike deler, blir garantien ugyldig.
Ikke overskrid maksimumsnivået som er angitt på tilbehøret.
Ikke fyll mikserkannen med ingredienser som er varmere enn 80 ºC.
For å unngå søl bør du ikke ha mer enn 1,5 liter væske i mikserkannen, spesielt ved
tilberedning med høy hastighet. Ikke ha mer enn 1,25 liter i mikserkannen ved tilberedning av
varm væske eller ingredienser som skummer.
Hvis mat kleber seg til veggen på mikserkannen, slår du av apparatet og trekker ut støpselet
fra stikkontakten. Bruk deretter en slikkepott til å fjerne maten fra veggen.
Husk alltid å sette på tetningsringen på knivenheten før du setter på hurtigmikserkannen,
ellers vil det oppstå lekkasje.
Sørg alltid for at lokket er lukket ordentlig igjen eller satt ordentlig på kannen, og at
målebegeret er satt ordentlig inn i lokket før du slår på apparatet.
Ikke la apparatet kjøre i mer enn tre minutter om gangen. Hvis tilberedningen ikke er ferdig
etter tre minutter, slår du av apparatet og lar det avkjøles til romtemperatur, før du slår det
på igjen.
Hvis hurtigmikseren blir varm under bruk, slår du av hurtigmikseren. La den avkjøles til
romtemperatur, og kontroller mengden i oppskriften. Oppskriften din er kanskje for tung for
hurtigmikseren.
•
Funzione di sicurezza
Innebygd sikkerhetslås
Campi elettromagnetici (EMF)
Questo apparecchio Philips è conforme a tutti gli standard relativi ai campi elettromagnetici
(EMF). Se utilizzato in maniera appropriata e secondo quanto riportato nel manuale di istruzioni,
l’apparecchio risulta sicuro in conformità alle prove scientifiche disponibili ad oggi.
Riciclaggio
Denne funksjonen sørger for at du bare kan slå på apparatet når du har satt mikserkannen ordentlig
på motorenheten. Hvis mikserkannen er satt riktig på, låses den innebygde sikkerhetslåsen opp.
Denne hurtigmikseren er utstyrt med en sikkerhetsfunksjon som beskytter mot for store mengder.
Ved for store mengder aktiverer hurtigmikseren automatisk beskyttelsen, og den slutter å fungere.
Hvis dette skjer, setter du den roterende bryteren til OFF, kobler fra apparatet, og lar det avkjøles i
15 minutter. Fjern ingrediensene, og rengjør mikserkannen før du starter apparatet.
Elektromagnetiske felt (EMF)
Dette Philips­apparatet overholder alle standarder som gjelder elektromagnetiske felt (EMF). Hvis
apparatet håndteres riktig og i samsvar med instruksjonene i denne brukerhåndboken, er det trygt å
bruke det ut fra den kunnskapen vi har per dags dato.
Non smaltire questo prodotto con i rifiuti domestici. Informarsi sui regolamenti locali per la raccolta
differenziata dei prodotti elettrici ed elettronici. Il corretto smaltimento dei prodotti usati aiuta a
prevenire l’inquinamento ambientale e possibili danni alla salute.
2 Garanzia e assistenza
In caso di problemi, per assistenza o per informazioni, consultare la pagina Web www.philips.com/
support o contattare l’assistenza clienti Philips del proprio paese. Il numero di telefono è nell’opuscolo
della garanzia internazionale. Se nel proprio paese non è presente alcun centro di assistenza clienti,
rivolgersi al proprio rivenditore Philips.
Nederlands
1Belangrijk
Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u het apparaat gaat gebruiken. Bewaar de
gebruiksaanwijzing om deze indien nodig te kunnen raadplegen. Gevaar
•
Dompel de motorunit nooit in water of een andere vloeistof en spoel deze ook niet onder
de kraan af. Gebruik alleen een vochtige doek om de motorunit schoon te maken. Let op
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Controleer voordat u het apparaat aansluit op netspanning of het voltage dat aan de
onderkant van het apparaat wordt aangegeven overeenkomt met de plaatselijke netspanning.
Gebruik het apparaat niet indien het netsnoer, de stekker of andere onderdelen beschadigd zijn.
Indien het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door Philips, een door Philips
geautoriseerd servicecentrum of een persoon met vergelijkbare kwalificaties om gevaar te voorkomen.
Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (waaronder kinderen) met
verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens, of die gebrek aan ervaring
of kennis hebben, tenzij iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid toezicht op hen
houdt of hen heeft uitgelegd hoe het apparaat dient te worden gebruikt.
Laat kinderen niet met het apparaat spelen voor hun eigen veiligheid.
Raak de messen niet aan, vooral niet wanneer de stekker van het apparaat nog in het
stopcontact zit. De messen zijn zeer scherp.
Haal altijd de stekker uit het stopcontact voordat u onderdelen plaatst, verwijdert of bijstelt.
Steek nooit uw vingers of een voorwerp in de blenderkan terwijl het apparaat in werking is.
Zorg ervoor dat de mesunit goed aan de blenderkan bevestigd is voordat u de blenderkan
op de motorunit bevestigt.
Raak de snijkanten van de mesunit van de blender niet aan wanneer u deze schoonmaakt.
De snijkanten zijn zeer scherp en u kunt zich er makkelijk aan snijden.
Als de messen vastlopen, haal dan eerst de stekker uit het stopcontact voordat u de
ingrediënten die de messen blokkeren verwijdert. Let op
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Zorg ervoor dat er geen voedsel of vloeistof in het aansluitingspunt van de blenderkan op de
motorunit terechtkomt om te voorkomen dat het apparaat stuk gaat.
Gebruik nooit accessoires of onderdelen van andere fabrikanten of die niet specifiek zijn
aanbevolen door Philips. Als u dergelijke accessoires of onderdelen gebruikt, vervalt de garantie.
Overschrijd het maximumniveau aangegeven op de accessoires niet.
Vul de blenderkan nooit met ingrediënten die heter zijn dan 80°C.
Vul de blenderkan nooit met meer dan 1,5 liter vloeistof om morsen te voorkomen, vooral
wanneer u het apparaat op een hoge snelheid laat werken. Doe niet meer dan 1,25 liter in de
blenderkan wanneer u hete vloeistoffen of ingrediënten verwerkt die kunnen gaan schuimen.
Schakel het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact als er ingrediënten aan de wand van
de blenderkan blijven kleven.Verwijder de ingrediënten vervolgens van de wand met een spatel.
Vergeet nooit de afdichtingsring op de mesunit te plaatsen voordat u de blenderkan bevestigt
om lekkage te voorkomen.
Zorg er altijd voor dat het deksel van de kan goed dicht zit/goed is bevestigd en dat de
maatbeker goed in het deksel is geplaatst voordat u het apparaat inschakelt.
Laat het apparaat nooit langer dan 3 minuten onafgebroken werken. Als u na 3 minuten
nog niet klaar bent met verwerken, schakel het apparaat dan uit en laat het afkoelen tot
kamertemperatuur voor u het opnieuw aanzet.
Als de blender warm wordt tijdens gebruik, schakelaar de blender dan uit. laat de blender
afkoelen tot kamertemperatuur en controleer de hoeveelheden van het recept. Uw recept
kan te zwaar zijn voor de blender.
Produktet skal ikke kastes sammen med annet husholdningsavfall. Gjør deg kjent med lokale
bestemmelser om avfallsdeponering av elektriske og elektroniske produkter. Hvis du deponerer
gamle produkter riktig, bidrar du til å forhindre negative konsekvenser for helse og miljø.
Hvis du har et problem eller trenger hjelp eller informasjon, kan du gå til www.philips.com/support
eller kontakte Philips kundestøtte der du bor. Du finner telefonnummeret i garantiheftet. Hvis det
ikke er noen kundestøtte der du bor, kan du gå til den lokale Philips-forhandleren.
Português
1Importante
Leia estas instruções com atenção antes de utilizar o aparelho e guarde-as para uma eventual
consulta futura.
Perigo
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Se tiver algum problema ou se precisar de assistência ou informações, visite www.philips.com/
support ou contacte o Centro de Apoio ao Cliente da Philips no seu país. O número de telefone
encontra-se no folheto da garantia mundial. Se não existir um Centro de Apoio ao Cliente no seu
país, dirija-se a um representante local Philips.
Svenska
1Viktigt
Läs användningsinstruktionerna noga innan du använder apparaten, och spara dem ifall du behöver
dem igen.
Fara
•
Sänk aldrig ned motorenheten i vatten eller någon annan vätska och skölj den inte under
kranen. Använd endast en fuktig trasa till att rengöra motorenheten.
Varning
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Innan du ansluter apparaten till eluttaget ser du till att spänningen som anges på apparatens
undersida motsvarar den lokala nätspänningen.
Använd inte apparaten om nätsladden, kontakten eller andra delar är skadade.
Om nätsladden är skadad måste den alltid bytas ut av Philips, ett av Philips auktoriserade
serviceombud eller liknande behörig person för att undvika olyckor.
Apparaten är inte avsedd för användning av personer (inklusive barn) med olika
funktionshinder, eller av personer som inte har kunskap om hur apparaten används, om de
inte övervakas eller får instruktioner angående användning av apparaten av en person som är
ansvarig för deras säkerhet.
Låt inte barn leka med apparaten, för deras säkerhets skull.
Vidrör inte knivarna, i synnerhet inte när apparaten är ansluten till elnätet. Knivarna är mycket
vassa.
Dra alltid ut stickkontakten ur vägguttaget innan du monterar, tar bort eller justerar några av
delarna.
Stoppa inte ned fingrarna eller något föremål i behållaren när apparaten är igång.
Se till att knivenheten är ordentligt fastsatt i mixerbehållaren innan du monterar
mixerbehållaren på motorenheten.
Vidrör inte eggarna på mixerns knivenhet vid rengöring. De är mycket vassa och du skulle lätt
kunna skära fingrarna.
Om knivarna fastnar drar du ur nätsladden innan du avlägsnar ingredienserna som blockerar
knivarna.
Varning
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Förhindra att apparaten går sönder genom att se till att ingen mat eller vätska kommer in i
mixerbehållarens kopplingspunkt på motorenheten.
Använd aldrig tillbehör eller delar från andra tillverkare, eller delar som inte uttryckligen har
rekommenderats av Philips. Om du använder sådana tillbehör eller delar gäller inte garantin.
Överskrid inte den maximinivå som anges på tillbehören.
Fyll aldrig mixerbehållaren med ingredienser som är varmare än 80 ºC.
Förhindra spill genom att inte fylla mixerbehållaren med mer än 1,5 l vätska, särskilt om du kör
enheten på höga hastigheter. Fyll inte mixerbehållaren med mer än 1,25 liter om du tillreder
heta vätskor eller ingredienser som har en tendens att skumma.
Om mat fastnar på mixerbehållarens sidor stänger du av apparaten och drar ut stickkontakten.
Använd sedan en slickepott för att ta bort maten från sidorna.
Glöm aldrig att sätta på tätningsringen på knivenheten innan du sätter i mixerkannan. Läckage
kan annars uppstå.
Kontrollera alltid att locket är stängt/sitter fast ordentligt på behållaren och att mätbägaren är
rätt isatt i locket innan du slår på apparaten.
Kör inte apparaten mer än 3 minuter åt gången. Om du inte har mixat klart på 3 minuter
stänger du av apparaten och låter den svalna till rumstemperatur innan du kör den igen.
Stäng av mixern om den blir varm under användningen. låt den svalna till rumstemperatur och
kontrollera måttangivelserna i receptet. Ingredienserna i receptet kan vara för tungarbetade
för mixern.
Inbyggd säkerhetsspärr
2 Garanti ve servis
Bir sorun yaşarsanız ya da servise veya bilgiye ihtiyaç duyarsanız, www.philips.com/support adresine
bakın veya ülkenizdeki Philips Müşteri Merkezi ile iletişim kurun. Gerekli telefon numarası için garanti
broşürüne bakın. Ülkenizde Müşteri Merkezi yoksa, yerel Philips satıcınıza gidin.
‫العربية‬
1
‫هام‬
.‫ واحفظها للرجوع إليها في املستقبل‬،‫اقرأ إرشادات االستخدام هذه بعناية قبل استخدام اجلهاز‬
‫خطر‬
‫ استخدم قطعة قماش رطبة‬.‫ وال تغسلها حتت الصنبور‬،‫•ال تغمر وحدة احملرك باملياه أو بأي سائل آخر على اإلطالق‬
.‫فقط لتنظيف وحدة احملرك‬
‫حتذير‬
.‫ تأكد من أن الفولتية املشار إليها في أسفل اجلهاز تتوافق مع الفولتية احمللية‬،‫•قبل توصيل اجلهاز بالطاقة‬
.‫ فال تستخدم اجلهاز‬،‫•إذا كان سلك الطاقة أو القابس أو أي أجزاء أخرى تالفة‬
‫ أو أشخاص‬Philips ‫ أو مركز خدمة مخوَّل من قبل‬Philips ‫ فيجب استبداله من قبل‬،ً ‫•إذا كان سلك الطاقة تالفا‬
.‫مؤهلني لتجنب أي خطر‬
‫ أو‬،‫•هذا اجلهاز غير مع ّد لالستخدام من قبل األفراد (مبا في ذلك األطفال) الذين يعانون نقصا ً في القدرات اجلسدية‬
‫ إال إذا أشرف عليهم شخص مسؤول أو أعطاهم إرشادات تتعلق‬،‫ أو الذين تنقصهم اخلبرة أو املعرفة‬،‫احلسية أو العقلية‬
.‫ وذلك بهدف احلفاظ على سالمتهم‬،‫باستخدام اجلهاز‬
.‫•ال تسمح لألطفال باللعب باجلهاز حرصا ً على سالمتهم‬
.‫ فالشفرات بالغة احلدة‬.‫•ال تلمس الشفرات وال سيما عندما يكون اجلهاز موصوال ً بالطاقة‬
.‫•قم دائما ً بفصل الطاقة عن اجلهاز قبل تركيب أجزائه أو تفكيكها أو ضبطها‬
.‫•ال متسك أب ًدا دورق اخلالط بأصابعك أو بأي غرض عندما يكون اجلهاز قيد التشغيل‬
.‫•تأكد من أن وحدة الشفرة مثبتة بإحكام بدورق اخلالط قبل تركيب دورق اخلالط في وحدة احملرك‬
.‫ فهي حادة ج ًدا وقد جترح أصابعك بسهولة‬.‫•ال تلمس حواف التقطيع في وحدة شفرة اخلالط أثناء التنظيف‬
.‫ فقم بفصل الطاقة عن اجلهاز قبل إزالة املكونات التي تسببت في إعاقة عملها‬،‫•إذا علقت الشفرات‬
‫تنبيه‬
.‫ تأكد من عدم تسرّب أي طعام أو مياه إلى نقطة اتصال دورق اخلالط في وحدة احملرك‬،‫تعطل اجلهاز‬
ّ ‫•لتفادي‬
‫ قد‬.‫ على وجه اخلصوص‬Philips ‫•ال تستخدم أبدا ً أي ملحقات أو أجزاء من أي شركة مصنعة أخرى أو ال توصي بها‬
.‫يؤدي استخدام ملحقات أو أجزاء من هذا النوع إلى إبطال الضمان‬
.‫املبني على امللحقات‬
ّ ‫•ال تتجاوز املستوى األقصى‬
.‫ درجة مئوية‬80 ‫•ال تقم أب ًدا مبلء دورق اخلالط مبكونات تفوق حرارتها‬
‫ ال تسكب‬.‫ خاص ًة أثناء اخللط بسرعة عالية‬،‫ ليترًا في دورق اخلالط‬1.5 ‫ ال تسكب كمية سوائل تفوق‬،‫•لتجنب االندالق‬
.‫ ليترًا في دورق اخلالط أثناء خلط السوائل الساخنة أو املكونات التي متيل إلى تشكيل رغوة‬1.25 ‫كمي ًة تفوق‬
‫ ثم استخدم ملعقة منبسطة إلزالة‬.‫ فأوقف تشغيل اجلهاز وافصله الطاقة عنه‬،‫•إذا التصق الطعام بدورق اخلالط‬
.‫الطعام عن اجلدار‬
.‫•ال تنس أب ًدا أن تضع حلقة منع التسرب في وحدة الشفرة قبل تركيب دورق اخلالط ملنع حدوث تسرّب‬
‫تركيب الغطاء في الدورق ومن إدخال كوب القياس في الغطاء بشكل صحيح قبل تشغيل‬/‫•تأكد دائما ً من إغالق‬
.‫اجلهاز‬
‫ أوقف تشغيل‬،‫ دقائق‬3 ‫ إذا لم تنته من اخللط بعد‬.‫ دقائق في املرة الواحدة‬3 ‫•ال تترك اجلهاز قيد التشغيل ألكثر من‬
.‫اجلهاز ودعه يبرد حتى يبلغ درجة حرارة الغرفة قبل تشغيله مرةً أخرى‬
‫قفل سالمة مدمج‬
‫ إذا مت‬.‫تضمن لك هذه امليزة أنك تستطيع تشغيل اجلهاز فقط إذا قمت بتركيب دورق اخلالط في وحدة احملرك بشكل صحيح‬
.‫ يتم إلغاء قفل السالمة املدمج‬،‫بشكل صحيح‬
‫تركيب دورق اخلالط‬
ٍ
‫ميزة السالمة‬
‫ يقوم اخلالط بتنشيط ميزة احلماية‬،‫ إذا وضعت مقادير زائدة‬.‫مجهز مبيزة سالمة حتمي اجلهاز من املقادير الزائدة‬
‫هذا اخلالط‬
ّ
‫ افرغ‬.‫ دقيق ًة لكي يبرد‬15 ‫ وافصل اجلهاز واتركه ملدة‬،OFF ‫ قم بتعيني املفتاح الدوراني على‬،‫ إذا حدث ذلك‬.‫فيتوقّف عن العمل‬
.‫املكونات قبل بدء العمل‬
‫دورق اخلالط من‬
ّ
)EMF( ‫احلقول الكهرومغناطيسية‬
‫ إذا مت استخدام اجلهاز بشكل‬.)EMF( ‫ هذا مع كافة املعايير املتعلقة باحلقول الكهرومغناطيسية‬Philips ‫يتوافق جهاز‬
.‫ فسيكون استخدامه آمنا ً وفقا ً للدليل العلمي املتوفر اليوم‬،‫املبينة في دليل املستخدم هذا‬
ّ ‫صحيح وبالتوافق مع اإلرشادات‬
‫إعادة التدوير‬
.‫مت تصميم املنتج وتصنيعه من أجود املواد واملكونات القابلة إلعادة التدوير وإعادة االستخدام‬
‫ فهذا يعني أن املنتج معتمد من قِبل التوجيه األوروبي‬،ً ‫حني ترى على املنتج رمز سلة املهمالت ذات العجالت مشطوبا‬
.EC/2002/96
Den här funktionen gör att du endast kan slå på apparaten om du har monterat mixerbehållaren
på motorenheten på rätt sätt. Om mixerbehållaren har monterats korrekt låses den inbyggda
säkerhetsspärren upp.
Säkerhetsfunktion
Den här mixern har en säkerhetsfunktion som förhindrar att den överbelastas. Vid överbelastning
aktiveras säkerhetsfunktionen, och apparaten stängs av. Om det händer ställer du in vredet på
OFF, drar ur kontakten och låter apparaten svalna i 15 minuter. Ta ur ingredienserna och rengör
mixerbehållaren innan du startar apparaten igen.
Den här apparaten från Philips uppfyller alla standarder för elektromagnetiska fält (EMF). Om
apparaten hanteras på rätt sätt och enligt instruktionerna i den här användarhandboken är den säker
att använda enligt de vetenskapliga belägg som finns i dagsläget.
Återvinning
Produkten är utvecklad och tillverkad av högkvalitativa material och komponenter som både kan
återvinnas och återanvändas.
Symbolen med en överkryssad soptunna som finns på produkten innebär att produkten följer EUdirektivet 2002/96/EG:
Antes de ligar o aparelho à alimentação, assegure-se que a voltagem indicada na parte inferior
do aparelho corresponde à voltagem eléctrica local.
Se o cabo de alimentação, a ficha ou outras peças estiverem danificadas, não utilize o
aparelho.
Se o cabo de alimentação estiver danificado, este deve ser substituído pela Philips, por um
centro de assistência autorizado pela Philips ou por pessoal com qualificação equivalente para
evitar situações de perigo.
Este aparelho não se destina a ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades
físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência e conhecimentos, salvo se
tiverem recebido supervisão ou instruções sobre o uso do aparelho por alguém responsável
pela sua segurança.
Por motivos de segurança, não permita que as crianças brinquem com o aparelho.
Não toque nas lâminas, especialmente quando a ficha do aparelho estiver ligada. As lâminas
são muito afiadas.
Desligue sempre o aparelho antes de montar, desmontar ou ajustar qualquer uma das peças.
Nunca introduza os dedos ou um objecto no copo misturador com o aparelho em
funcionamento.
Certifique-se de que as lâminas estão bem montadas no copo misturador antes de o montar
no motor.
Não toque nos rebordos de corte das lâminas da liquidificadora quando estiver a lavá-las.
Estas são muito afiadas e poderá facilmente cortar os dedos.
Se as lâminas ficarem presas, desligue a ficha do aparelho antes de retirar os ingredientes que
estiverem a bloquear as lâminas.
Kassera aldrig produkten med annat hushållsavfall. Ta reda på de lokala reglerna om separat
insamling av elektriska och elektroniska produkter. Genom att kassera dina gamla produkter på rätt
sätt kan du bidra till att minska möjliga negativa effekter på miljö och hälsa.
2 Garanti och service
Om du har frågor eller behöver service eller information kan du gå till www.philips.com/support
eller kontakta Philips kundtjänst i ditt land. Telefonnumret finns i garantibroschyren. Om det inte finns
någon kundtjänst i ditt land kan du vända dig till din lokala Philips-återförsäljare.
Türkçe
1Önemli
Lütfen cihazı kullanmadan önce verilen talimatları okuyun ve ileride başvurmak için bu talimatları
saklayın.
Tehlike
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Para impedir falhas do aparelho, assegure-se de que alimentos ou líquidos não penetram no
ponto de ligação do copo misturador no motor.
Nunca utilize quaisquer acessórios ou peças de outros fabricantes ou que a Philips não
tenha especificamente recomendado. Se utilizar tais acessórios ou peças, a garantia perderá
a validade.
Não exceda o nível máximo indicado nos acessórios.
Nunca encha o copo misturador com ingredientes que estejam a uma temperatura superior
a 80ºC.
Para evitar salpicos, não deite mais do que 1,5 litros de líquido no copo misturador,
especialmente se processar a uma velocidade elevada. Não coloque mais do que 1,25 litros
no copo misturador quando processar líquidos quentes ou ingredientes com tendência para
formar espuma.
Se os alimentos aderirem ao copo misturador, desligue o aparelho e retire a ficha da tomada.
Em seguida, utilize uma espátula para soltar os alimentos.
Nunca se esqueça de colocar o anel vedante sobre a lâmina antes de montar o copo; caso
contrário, poderão ocorrer fugas.
Certifique-se sempre de que a tampa está bem fechada/montada e de que o copo medidor
está colocado correctamente antes de ligar o aparelho.
Não deixe que o aparelho funcione durante mais de 3 minutos de cada vez. Se não tiver
terminado a operação depois de terminarem os 3 minutos, desligue o aparelho e deixe-o
arrefecer até atingir a temperatura ambiente antes de o ligar novamente.
Se a liquidificadora aquecer durante a utilização, desligue-a. Deixe-a arrefecer até à
temperatura ambiente e verifique a quantidade da receita. A sua receita pode ser demasiado
exigente para a liquidificadora.
Motor ünitesini kesinlikle suya veya başka bir sıvıya batırmayın veya muslukta durulamayın.
Motor ünitesini sadece nemli bezle temizleyin.
Uyarı
Atenção
•
Dit Philips-apparaat voldoet aan alle richtlijnen met betrekking tot elektromagnetische velden (EMV).
Mits het apparaat op de juiste wijze en volgens de instructies in deze gebruiksaanwijzing wordt
gebruikt, is het veilig te gebruiken volgens het nu beschikbare wetenschappelijke bewijs.
Nunca mergulhe o motor em água ou noutro líquido, nem o enxagúe à torneira. Utilize
apenas um pano húmido para limpar o motor.
Aviso
•
Elektromagnetische velden (EMV)
2 Garantia e assistência
2 Garanti og service
Deze functie zorgt ervoor dat u het apparaat alleen kunt inschakelen als u de blenderkan goed op
de motorunit hebt bevestigd. Als de blenderkan juist bevestigd is, wordt de ingebouwde beveiliging
ontgrendeld.
Deze blender is voorzien van een veiligheidsvoorziening die tegen overmatige belasting beveiligt.
Als de blender overbelast is, wordt de beveiliging automatisch geactiveerd en stopt het apparaat
met werken. Als dit gebeurt, zet dan de draaiknop op OFF, haal de stekker van het apparaat uit
het stopcontact en laat het apparaat 15 minuten afkoelen. Verwijder de ingrediënten en maak de
blenderkan schoon voor u de blender opnieuw gebruikt.
Nunca elimine este produto juntamente com os resíduos domésticos. Informe-se sobre o sistema
de recolha selectiva local relativamente a produtos eléctricos e electrónicos. A eliminação correcta
do seu produto antigo ajuda a evitar potenciais consequências nocivas para o ambiente e para a
saúde pública.
‫ يرجى االطالع على القوانني احمللية املتعلقة مبجموعة املنتجات‬.‫ال تتخلص أبدا ً من املنتج مع سائر النفايات املنزلية‬
‫ إن التخلص السليم من املنتجات القدمية مينع أي نتائج سلبية محتملة على البيئة وصحة‬.‫الكهربائية واإللكترونية املنفصلة‬
.ً ‫اإلنسان معا‬
2
‫الضمان والخدمة‬
‫ أو االتصال‬www.philips.com/support ‫ فيرجى زيارة املوقع‬،‫إذا واجهت مشكلة ما أو احتجت إلى خدمة أو معلومات‬
‫ في حال عدم وجود مركز‬.‫ رقم الهاتف موجود في نشرة الضمان العاملية‬.‫ في بلدك‬Philips ‫مبركز خدمة املستهلك التابع لـ‬
.‫ احمللي‬Philips ‫ يرجى زيارة موزّع منتجات‬،‫خدمة للمستهلك في بلدك‬
‫فارسی‬
1
‫مهم‬
.‫لطفا این دستورالعمل ها را قبل از استفاده از دستگاه به دقت مطالعه کرده و برای مراجعات بعدی نزد خود نگهدارید‬
Ingebouwde beveiliging
Veiligheidsvoorziening
Bu ürünü kesinlikle diğer evsel atıklarla birlikte atmayın. Lütfen, elektrikli ve elektronik ürünlerin ayrı
toplanması ile ilgili yerel kurallar hakkında bilgi edinin. Eskiyen ürününüzün atık işlemlerinin doğru
biçimde gerçekleştirilmesi, çevre ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etkilere yol açılmasını önlemeye
yardımcı olur.
Elektromagnetiska fält (EMF)
Produktet er utformet og produsert med materialer og deler av svært høy kvalitet som kan
resirkuleres og gjenbrukes.
Når et produkt er merket med en søppeldunk med kryss over, betyr det at produktet dekkes av
EU-direktiv 2002/96/EF:
Ürününüz geri dönüştürülebilen ve yeniden kullanılabilen yüksek kaliteli malzeme ve bileşenler
kullanılarak üretilmiştir.
Ürünün, üzerinde çarpı işareti bulunan bir tekerlekli çöp kutusu simgesi taşıması, bu ürünün
2002/96/EC sayılı Avrupa Direktifi kapsamında olduğu anlamına gelir:
O produto foi concebido e fabricado com materiais e componentes de alta qualidade, que podem
ser reciclados e reutilizados.
Quando observar o símbolo de um caixote do lixo traçado afixado num produto, significa que o
produto é abrangido pela Directiva Europeia 2002/96/CE:
Sikkerhetsfunksjon
Resirkulering
Questo prodotto è stato progettato e realizzato con materiali e componenti di alta qualità, che
possono essere riciclati e riutilizzati.
Se su un prodotto si trova il simbolo di un bidone con ruote, ricoperto da una X, vuol dire che il
prodotto soddisfa i requisiti della Direttiva Comunitaria 2002/96/CE.
Reciclagem
Les denne bruksanvisningen nøye før apparatet tas i bruk, og ta vare på den for senere referanse.
Questo meccanismo fa sì che l’apparecchio possa essere acceso solo se il vaso frullatore è stato
assemblato correttamente sull’unità motore. Se questo avviene, il blocco di sicurezza incorporato
viene sbloccato.
Questo frullatore è dotato di una funzione di sicurezza che protegge l’apparecchio da
carichi eccessivi. In caso di sovraccarichi il frullatore attiva automaticamente la protezione e il
funzionamento viene arrestato. Se avviene questo, impostare la manopola su OFF, scollegare
l’alimentazione e lasciare riposare l’unità per 15 minuti. Rimuovere gli ingredienti e pulire il vaso
frullatore prima di avviare il funzionamento.
Geri dönüşüm
Este aparelho Philips respeita todas as normas relacionadas com campos electromagnéticos (CEM).
Se manuseado correctamente e de acordo com as instruções fornecidas neste manual do utilizador,
o aparelho pode ser utilizado em segurança com base em provas científicas disponíveis actualmente.
2 Garantie et service
Si vous rencontrez un problème ou souhaitez obtenir des informations supplémentaires,
visitez le site Web Philips à l’adresse www.philips.com/support ou contactez le
Service Consommateurs Philips de votre pays. Vous trouverez le numéro de téléphone dans le
dépliant de garantie internationale. S’il n’existe pas de Service Consommateurs Philips dans votre
pays, renseignez-vous auprès de votre revendeur Philips.
Campos electromagnéticos (CEM)
Cihazı ana şebekeye bağlamadan önce cihazın altında belirtilen gerilimin yerel ana şebeke
gerilimine uygun olduğundan emin olun.
Güç kablosu, fiş veya diğer parçalar hasar görmüşse, cihazı kullanmayın.
Cihazın güç kablosu hasarlıysa, bir tehlike oluşturmasını önlemek için mutlaka Philips’in yetki
verdiği bir servis merkezi veya benzer şekilde yetkilendirilmiş bir kişi tarafından değiştirilmesini
sağlayın.
Bu cihaz, güvenliklerinden sorumlu kişilerin nezareti veya talimatı olmadan, fiziksel, sinirsel ya da
zihinsel becerileri gelişmemiş veya bilgi ve tecrübe açısından yetersiz kişiler tarafından (çocuklar
da dahil) kullanılmamalıdır.
Çocukların kendi güvenliği için, cihaz ile oynamalarına izin vermeyin.
Özellikle cihaz prize takılıyken bıçaklara dokunmayın. Bıçaklar çok keskindir.
Herhangi bir parçayı takmadan, çıkarmadan veya ayarlamalarını yapmadan önce cihazın fişini
mutlaka prizden çekin.
Cihaz çalışırken parmaklarınızı ya da başka cisimleri asla haznenin içine sokmayın.
Mikser haznesini motor ünitesine takmadan önce, kesme ünitesinin hazneye sabitlendiğinden
emin olun.
Blender bıçak ünitesini temizlerken keskin kısımlarına dokunmayın. Bu kısımlar çok keskindir ve
kolaylıkla parmaklarınızı kesebilir.
Eğer bıçaklar sıkışırsa, bıçakları engelleyen malzemeleri çıkarmadan önce,cihazın fişini çekin.
Dikkat
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Cihazın arızalanmasını önlemek için motor ünitesi üzerindeki blender haznesi bağlantı
noktasına yiyecek veya içecek girmesine izin vermeyin.
Başka üreticilere ait olan veya Philips tarafından özellikle tavsiye edilmeyen aksesuar ve
parçaları kesinlikle kullanmayın. Bu tür aksesuar veya parça kullanırsanız, garantiniz geçerliliğini
yitirir.
Aksesuarların üzerinde gösterilen maksimum seviyesini geçmeyin.
Blender haznesini 80 Cº’den daha yüksek sıcaklıkta malzemelerle kesinlikle doldurmayın.
Özellikle yüksek bir hız seviyesi kullanırken sıçramayı önlemek için blender haznesine 1,5
litreden fazla sıvı koymayın. Sıcak sıvılar veya köpüren malzemeler kullanacaksanız blender
haznesine 1,25 litreden fazla sıvı koymayın.
Blender haznesinin içine yiyecek yapışması halinde, cihazı kapatarak fişini prizden çekin.
Ardından bir spatula ile yiyeceği temizleyin.
Blender haznesini takmadan önce bıçağa conta yerleştirmeyi unutmayın, aksi takdirde
malzemeler sızabilir.
Cihazı çalıştırmadan önce, kapağın hazneye düzgün şekilde yerleştiğinden/kapandığından ve
ölçme kabının kapağa düzgün şekilde takıldığından her zaman emin olun.
Cihazı tek seferde 3 dakikadan fazla çalıştırmayın. 3 dakika içinde işleminiz bitmezse, cihazı
kapatın ve yeniden çalıştırmadan önce soğuyarak oda sıcaklığına gelmesini bekleyin.
Kullanım sırasında ısınırsa blenderi kapatın. Soğuyarak oda sıcaklığına gelmesini bekleyin ve
tarifin miktarını kontrol edin. Tarifiniz blender için çok ağır olabilir.
Fecho de segurança incorporado
Dahili güvenlik kilidi
Esta funcionalidade assegura que só pode ligar o aparelho se tiver montado correctamente o copo
misturador no motor. Se o copo misturador estiver montado correctamente, o fecho de segurança
incorporado será desbloqueado.
Bu özellik, yalnızca blender haznesini motor ünitesine doğru bir şekilde taktığınız takdirde motoru
açabilmenizi sağlar. Blender haznesi doğru bir şekilde takılmışsa, dahili güvenlik kilidi açılır.
Funcionalidade de segurança
Esta liquidificadora está equipada com uma funcionalidade de segurança que protege contra cargas
excessivas. Em caso de sobrecarga, a liquidificadora activa a protecção automaticamente e pára de
funcionar. Neste caso, coloque o botão rotativo em OFF, desligue a ficha do aparelho e deixe-o
arrefecer durante 15 minutos. Retire os ingredientes e limpe o copo da liquidificadora antes de
iniciar o funcionamento.
Güvenlik Özelliği
Bu üründe aşırı yüklere karşı ürünü koruyan bir güvenlik özelliği bulunur. Aşırı yükleme durumunda
blender, otomatik olarak koruma özelliğini etkinleştirir ve çalışma durdurulur. Böyle bir durum
meydana gelirse, döner düğmeyi OFF (Kapalı) konumuna getirin, cihazın fişini prizden çekin ve 15
dakika soğumasını bekleyin. Yeniden çalıştırmadan önce malzemeleri çıkarın ve blender haznesini
temizleyin.
Elektromanyetik alanlar (EMF)
Bu Philips cihazı elektromanyetik alanlar (EMF) hakkındaki tüm standartlara uygundur. Usulüne ve
bu kullanım kılavuzundaki talimatlara uygun olarak kullanıldığında, bugünün bilimsel bulgularına göre
cihazın kullanımı güvenlidir.
‫خطر‬
‫ برای متیز کردن موتور دستگاه‬.‫•هرگز موتور دستگاه را در آب یا هر مایع دیگری قرار ندهید یا آن را زیر شیر آب نگیرید‬
.‫فقط از یک پارچه مرطوب استفاده کنید‬
‫هشدار‬
‫ مطمئن شوید که ولتاژ نشان داده شده در زیر دستگاه با ولتاژ محلی‬،‫•قبل از زدن دوشاخه دستگاه به پریز برق‬
.‫مطابقت داشته باشد‬
.‫ از دستگاه استفاده نکنید‬،‫ دوشاخه یا سایر قسمت ها آسیب دیده باشد‬،‫•اگر سیم برق‬
‫ مرکز خدمات‬،Philips ‫ آن را نزد منایندگی های‬،‫•درصورتی که سیم برق آسیب دیده است برای جلوگیری از بروز خطر‬
.‫ یا اشخاص متخصص تعویض کنید‬Philips ‫مجاز‬
‫ حسی و ذهنی کافی برخوردار نیستند یا جتربه و آگاهی ندارند نباید از این‬،‫•کودکان و افرادی که از توانایی جسمی‬
‫دستگاه استفاده کنند مگر اینکه دستورالعمل استفاده از دستگاه به آنها آموزش داده شده باشد یا زیر نظر فردی که‬
.‫مراقبت از آنها را به عهده دارد از آن استفاده منایند‬
.‫ به کودکان اجازه ندهید با دستگاه بازی کنند‬،‫•برای ایمنی‬
.‫ تیغه ها بسیار تیز هستند‬.‫ به تیغه ها دست نزنید‬،‫•خصوصا هنگامی که دستگاه به برق متصل است‬
.‫ دستگاه را از برق بکشید‬،‫ بسنت یا اجنام تنظیمات بر روی قطعات‬،‫•همیشه قبل از باز کردن‬
.‫ انگشت خود یا شیء دیگری را وارد مخزن مخلوط کن نکنید‬،‫•در حالی که دستگاه روشن است‬
‫ مطمئن شوید که تیغه دستگاه به طور محکم در مخزن مخلوط‬،‫•قبل از سوار کردن مخزن مخلوط کن روی موتور‬
.‫کن بسته شده باشد‬
‫ این لبه ها تیز بوده و به راحتی انگشت شما‬.‫ به لبه های تیز تیغه مخلوط کن دست نزنید‬،‫•هنگام متیز کردن تیغه‬
.‫را می برند‬
‫ سپس شروع به برداشنت محتویاتی که تیغه ها‬،‫ دستگاه ها خاموش کرده و از برق بکشید‬،‫•اگر تیغه ها گیر کردند‬
.‫ منایید‬،‫را مسدود کرده اند‬
‫احتیاط‬
‫ بررسی کنید که هیچ ماده غذایی یا مایعی وارد محل اتصال مخزن مخلوط‬،‫•برای جلوگیری از خراب شدن دستگاه‬
.‫کن به موتور نشود‬
‫ اگر از‬.‫ آن ها را توصیه منی کند استفاده نکنید‬Philips ‫•هرگز از لوازم جانبی یا قطعات سازندگان دیگر یا لوازمی که‬
.‫ ضمانت نامه شما از درجه اعتبار ساقط می شود‬،‫چنین لوازم جانبی یا قطعاتی استفاده کنید‬
.‫•همیشه ظرف یا مخزن دستگاه را تا سطح حداکثر از مواد پر کنید‬
.‫ درجه سانتی گراد را در مخزن مخلوط کن نریزید‬80 ‫•هرگز مواد با حرارت باالتر از‬
‫ خصوصا وقتی از سرعت زیاد استفاده‬،‫ لیتر مایع در مخزن مخلوط کن نریزید‬1.5 ‫ بیشتر از‬،‫•برای جلوگیری از نشتی‬
‫ لیتر از مواد را در مخزن مخلوط کن‬1.25 ‫ بیشتر از‬،‫ هنگام کار با مایعات داغ یا موادی که کف می کنند‬.‫می کنید‬
.‫نریزید‬
‫ سپس با‬.‫ دستگاه را خاموش کرده و دوشاخه را از پریز بکشید‬،‫•اگر مواد به دیواره مخزن مخلوط کن چسبیده است‬
.‫ غذا را از دیواره مخلوط کن پاک کنید‬،‫استفاده از یک کاردک‬
‫ در غیراینصورت ممکن است‬،‫ رینگ درزگیر را روی تیغه قرار دهید‬،‫•فراموش نکنید قبل از سوار کردن مخزن مخلوط کن‬
.‫مواد نشت کنند‬
‫روی مخزن سوار شده باشد و‬/‫ همیشه مطمئن شوید درب مخزن درست بسته شده‬،‫•قبل از روشن کردن دستگاه‬
.‫پیمانه اندازه گیری به طور صحیح بر روی درب قرار گرفته باشد‬
،‫ دقیقه هنوز کار شما متام نشده است‬3 ‫ اگر بعد از‬.‫ دقیقه در هر بار روشن نگه ندارید‬3 ‫•دستگاه را برای بیشتر از‬
.‫دستگاه را خاموش کرده و بگذارید خنک شود و به دمای اتاق برسد و سپس دوباره آن را روشن کنید‬
‫قفل ایمنی داخلی‬
‫این ویژگی به شما اطمینان می دهد که فقط وقتی می توانید دستگاه را روشن کنید که مخزن مخلوط کن به طور‬
.‫ قفل ایمنی داخلی باز می شود‬،‫ اگر مخزن مخلوط کن درست سوار شده باشد‬.‫صحیح روی موتور سوار شده باشد‬
‫ویژگی ایمنی‬
‫ در صورت بیش از حد‬.‫این مخلوط کن مجهز به یک ویژگی ایمنی است که آن را در برابر بار بیش از حد محافظت می کند‬
‫ پیچ‬،‫ در این صورت‬.‫ مخلوط کن به طور خودکار عملکرد محافظت را فعال کرده و دستگاه متوقف می شود‬،‫بودن بار دستگاه‬
‫ قبل از‬.‫ دقیقه خنک شود‬15 ‫ دوشاخه را از پریز بکشید و بگذارید دستگاه به مدت‬.‫ (خاموش) قرار دهید‬OFF ‫دستگاه را روی‬
.‫ مواد را خارج کرده و مخزن مخلوط کن را متیز کنید‬،‫روشن کردن و راه اندازی مجدد دستگاه‬
)EMF( ‫میدان الکترومغناطیسی‬
‫ در صورت استفاده صحیح از‬.‫) مطابقت دارد‬EMF( ‫ با کلیه استانداردهای میدان الکترومغناطیسی‬Philips ‫این دستگاه‬
‫ با توجه به شواهد علمی موجود استفاده ایمن از این‬،‫دستگاه و به کار بسنت دستورالعمل های موجود در این دفترچه راهنما‬
.‫دستگاه امکان پذیر می باشد‬
‫بازیافت‬
.‫این محصول از قطعات و مواد با کیفیت بسیار باال ساخته شده است که قابل بازیافت و استفاده مجدد می باشند‬
.‫ قرار دارد‬EC/2002/96 ‫عالمت ضربدر روی سطل زباله بر روی دستگاه نشان می دهد که محصول حتت پوشش مصوبه اروپایی‬
‫ لطفا از قوانین محلی جمع آوری جداگانه محصوالت‬.‫هرگز این محصول را همراه با سایر زباله های خانگی دور نریزید‬
‫ از تاثیر بالقوه منفی بر روی محیط زیست و‬،‫ دور انداخنت صحیح محصول قدیمی‬.‫الکتریکی و الکترونیکی مطلع باشید‬
.‫سالمت انسان جلوگیری می کند‬
‫ضمانت نامه و خدمات پس از فروش‬
2
‫ مراجعه کرده یا با مرکز‬www.philips.com/support ‫ یا اطالعات به‬،‫ نیاز به خدمات‬،‫در صورت بروز هر گونه مشکل‬
‫ اگر در‬.‫ شماره تلفن این مراکز در برگ ضمانت نامه جهانی موجود است‬.‫ در کشور خود متاس بگیرید‬Philips ‫پشتیبانی مشتری‬
.‫ وجود ندارد به فروشنده دستگاه خود مراجعه منایید‬Philips ‫کشور شما مرکز خدمات پس از فروش‬
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising