Philips | HR2104/90 | Philips Daily Collection Standmixer HR2100/50 Important Information Manual

Always there to help you
Register your product and get support at
www.philips.com/welcome
Question?
Contact
Philips
Recycling
HR2100
HR2101
HR2102
HR2103
HR2104
HR2108
DA Brochure med vigtige oplysninger
Built-in safety lock
2 Guarantee & service
DE Wichtiges Informationsmerkblatt
If you need service or information or if you have a problem, please visit the Philips website at
www.philips.com or contact the Philips Consumer Care Centre in your country (you find its phone
number in the worldwide guarantee leaflet). If there is no Consumer Care Centre in your country,
go to your local Philips dealer.
EL Φυλλάδιο σημαντικών οδηγιών
ES Folleto de información importante
Tärkeää-lehtinen
Dansk
FR Brochure « Informations importantes »
IT
Never dispose of your product with other household waste. Please inform yourself about
the local rules on the separate collection of electrical and electronic products. The correct
disposal of your old product helps prevent potentially negative consequences on the
environment and human health.
This feature ensures that you can only switch on the appliance if the blender jar, the mill or chopper
beaker is assembled on the motor unit properly. If the blender jar, the mill or chopper beaker is
correctly assembled, the built-in safety lock will be unlocked.
ENImportant information leaflet
FI
Your product is designed and manufactured with high quality materials and components,
which can be recycled and reused.
When you see the crossed-out wheel bin symbol attached to a product, it means the
product is covered by the European Directive 2002/96/EC:
1 Vigtigt
Brochure informativa importante
NL Folder met belangrijke informatie
Læs denne folder med vigtige oplysninger omhyggeligt igennem, inden blenderen tages i brug, og
gem den til eventuel senere brug.
NO Viktig informasjonshefte
Generelt
PT Folheto de informações importantes
Fare
•
Motorenheden må aldrig kommes ned i vand eller andre væsker eller skylles under
vandhanen. Motorenheden må kun rengøres med en fugtig klud.
Advarsel
• Kontrollér, om den angivne netspænding på apparatet svarer til den lokale netspænding, før
du slutter strøm til apparatet.
• Hvis netledningen beskadiges, må den kun udskiftes af Philips, et autoriseret Philipsserviceværksted eller en tilsvarende kvalificeret fagmand for at undgå enhver risiko.
• Brug ikke apparatet, hvis stik, netledning eller andre dele er beskadigede.
• Anvend aldrig blenderglasset, møllekværnens bæger (kun bestemte typer) eller hakkeskålen
(kun bestemte typer) til at tænde og slukke for apparatet.
• Lad aldrig apparatet køre uden opsyn.
•
Dette apparat er ikke beregnet til at blive brugt af personer (herunder børn) med nedsatte fysiske
og mentale evner, nedsat følesans eller manglende erfaring og viden, medmindre de er blevet
vejledt eller instrueret i apparatets anvendelse af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed.
• Apparatet bør holdes uden for børns rækkevidde for at sikre, at de ikke kan komme til at lege
med det.
• Undgå at røre ved knivene, når apparatet er sluttet til strømmen. Knivene er meget skarpe.
NB!
• Tag altid stikket ud, før du samler, skiller eller justerer tilbehøret.
• Brug aldrig tilbehør eller dele fra andre fabrikanter eller tilbehør/dele, som ikke specifikt er
anbefalet af Philips. Hvis du anvender en sådan type tilbehør eller dele, annulleres garantien.
• Overskrid ikke den angivne maksimum-markering på blenderglasset eller bægeret
(kun bestemte typer).
• Undgå at overskride de angivne mængder og tilberedningstider, der er angivet i den relevante
tabel.
• Apparatet kan kun tændes, hvis blenderglasset eller bægeret (kun bestemte typer) er sat
korrekt på motorenheden.
SV Broschyr med viktig information
TR Önemli bilgi broşürü
Blender
Advarsel
• Stik aldrig fingre eller køkkenredskaber ned i blenderglasset, mens apparatet kører.
• Undgå at berøre de skærende sider af blenderens knivenhed, når denne håndteres eller
rengøres. De er meget skarpe, og du kan derfor nemt komme til at skære dig i fingrene.
• Sørg for, at knivenheden er sat sikkert fast i blenderglasset, før blenderglasset sættes på
motorenheden.
• Hvis knivenheden sætter sig fast, skal du tage apparatet ud af stikkontakten, før du prøver at
fjerne de ingredienser, der blokerer knivene.
NB!
• Fyld aldrig blenderglasset med ingredienser, der er varmere end 80ºC.
•
For at undgå at spilde bør du ikke komme mere end 1,25 liter flydende ingredienser i
blenderglasset - især når du blender ved høj hastighed. Fyld ikke mere end 1 liter i blenderglasset,
når du blender varme flydende ingredienser eller ingredienser, der har tendens til at skumme.
• Lad ikke apparatet køre i mere end 2 minutter ad gangen. Lad apparatet køle ned til
stuetemperatur, inden du fortsætter.
• Sørg altid for, at låget er ordentligt lukket og sat på glasset, og at målebægeret er sat rigtigt på
plads i låget, inden du tænder for apparatet.
Minihakker og møllekværn
Specifications are subject to change without notice
© 2014 Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved.
WEU_Safety_V2.0
3140 035 30142
English
1 Important
Read this Important Information leaflet carefully before you use the blender and save it for future
reference.
General
Danger
• Never immerse the motor unit in water or any other liquid, nor rinse it under the tap. Use
only a moist cloth to clean the motor unit.
Warning
• Check if the voltage indicated on the appliance corresponds to the local mains voltage before
you connect the appliance.
• If the mains cord is damaged, you must have it replaced by Philips, a service centre authorised
by Philips or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
• Do not use the appliance if the plug, the mains cord or other parts are damaged.
• Never use the blender jar, mill beaker (specific types only) or chopper bowl (specific types
only) to switch the appliance on and off.
• Never let the appliance run unattended.
•
This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical,
sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given
supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
• Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
• Do not touch the blades, especially when the appliance is plugged in. The blades are very sharp.
Caution
• Always unplug the appliance before you assemble, disassemble or make adjustments to any
of the parts.
• Never use any accessories or parts from other manufacturers or that Philips does not
specifically recommend. If you use such accessories or parts, your guarantee becomes invalid.
• Do not exceed the maximum indication on the blender jar or the beaker (specific types only).
• Do not exceed the maximum quantities and processing times indicated in the relevant table.
• The appliance can only be switched on if the blender jar or the beaker (specific types only) is
assembled on the motor unit correctly.
Blender
Warning
• Never reach into the blender jar with your fingers or an object while the appliance is running.
• Do not touch the cutting edges of the blender blade unit when you handle or clean it. They
are very sharp and you could easily cut your fingers on them.
• Make sure the blade unit is securely fastened to the blender jar before you assemble the
blender jar onto the motor unit.
• If the blade unit gets stuck, unplug the appliance before you remove the ingredients that
block the blades.
Caution
• Never fill the blender jar with ingredients hotter than 80ºC.
• To prevent spillage, do not put more than 1.25 litres of liquid in the blender jar, especially
when you process at a high speed. Do not put more than 1 litre in the blender jar when you
process hot liquids or ingredients that tend to foam.
• Do not let the appliance run for more than 2 minutes at a time. Let the appliance cool down
to room temperature before you continue processing.
• Always make sure the lid is properly closed/assembled on the jar and the measuring cup is
inserted properly in the lid before you switch on the appliance.
Mini chopper and mill
Warning
• Make sure the blade unit is securely fastened to the chopper/mill beaker before you assemble
the beaker onto the motor unit.
• Do not touch the cutting edges of the chopper/mill blade unit when you handle or clean it.
They are very sharp and you could easily cut your fingers on them.
• If the blade unit gets stuck, unplug the appliance before you remove the ingredients that
block the blades.
•
Never use the mill to grind very hard ingredients such as nutmeg, Chinese rock sugar and ice cubes.
Caution
• Never use the mini chopper or mill for more than 30 seconds without interruption. Let it
cool down to room temperature between processing cycles.
• Never forget to place the sealing ring in the blade unit before you assemble the mini chopper
or mill beaker, otherwise leakage occurs.
• Always process cloves, star anise and aniseed together with other ingredients. If processed
separately, these ingredients may attack the plastic materials of the appliance.
• The mill beaker may become discoloured when you use the mill to process ingredients such
as cloves, anise and cinnamon.
• The mill is not suitable for chopping raw meat. Use the blender instead.
• Do not use the mill to process liquids such as fruit juice.
Filter
Caution
• Never use the filter to process ingredients hotter than 80°C.
• Never overload the filter. Do not fill the filter beyond its metal part.
• Always make sure the lid of the blender jar is assembled properly and the measuring cup is
inserted properly in the lid before you switch on the appliance.
• Cut fruit into smaller pieces before you put it in the filter.
• Soak dried ingredients, such as soy beans, before you put them in the filter.
Safety Feature
This blender is fitted with a safety feature which safeguards against excessive loads. In case of
overloading, the blender automatically activates the protection and operation will stop. If this
occurs, set the rotary knob to OFF, unplug the appliance and allow it to cool down for 15 minutes.
Remove the ingredients and clear up the blender jar before starting operation.
Electromagnetic fields (EMF)
This Philips appliance complies with all standards regarding electromagnetic fields (EMF). If handled
properly and according to the instructions in this user manual, the appliance is safe to use based on
scientific evidence available today.
Advarsel
• Sørg for, at knivenheden er sat sikkert fast i hakkeskålen/møllekværnens bæger, før bægeret
sættes på motorenheden.
• Undgå at berøre de skærende sider af hakkerens/møllekværnens knivenhed, når denne
håndteres eller rengøres. De er meget skarpe, og du kan derfor nemt komme til at skære dig
i fingrene.
• Hvis knivenheden sætter sig fast, skal du tage apparatet ud af stikkontakten, før du prøver at
fjerne de ingredienser, der blokerer knivene.
• Brug aldrig møllekværnen til at male meget hårde ingredienser som f.eks. muskatnød,
kandissukker og isterninger.
NB!
• Lad aldrig minihakkeren eller møllekværnen køre i mere end 30 sekunder ad gangen. Lad den
køle ned til stuetemperatur mellem tilberedningsprocesserne.
• Husk altid at sætte tætningsringen på knivenheden, inden den sættes sammen med
minihakkeren eller møllekværnen, ellers kan der forekomme lækage.
• Nelliker, stjerneanis og anisfrø skal altid tilberedes sammen med andre ingredienser. Hvis de
tilberedes hver for sig, kan de beskadige apparatets plastikdele.
• Ingredienser som nelliker, anis og kanel kan misfarve møllebægeret.
• Møllekværnen er ikke beregnet til hakning af råt kød. Brug i stedet blenderen.
• Møllekværnen bør ikke anvendes til tilberedning af flydende mad/drikke, eksempelvis frugtjuice.
Filter
NB!
•
•
•
•
•
Filteret må ikke bruges til tilberedning af ingredienser, der er varmere end 80°C.
Overfyld ikke filteret. Fyld aldrig filteret op over dets metaldel.
Sørg altid for, at blenderglassets låg er korrekt samlet, og at målebægeret er sat rigtigt på plads
i låget, inden du tænder for apparatet.
Skær frugten i mindre stykker, inden den kommes op i filteret.
Læg tørre ingredienser, som f.eks. sojabønner, i blød, inden de kommes i filteret.
Sikkerhedsfunktion
Denne blender er udstyret med en sikkerhedsfunktion, som beskytter mod for store belastninger.
I tilfælde af overbelastning aktiverer blenderen automatisk beskyttelsen, og apparatet stopper med
at køre. Hvis det sker, skal du indstille drejeknappen til OFF, tage stikket ud af stikkontakten, og lad
apparatet køle af i 15 minutter. Fjern ingredienserne, og gør plads i blenderglasset, før du starter igen.
Elektromagnetiske felter (EMF)
Dette Philips-apparat overholder alle standarder i forhold til elektromagnetiske felter (EMF). Hvis
apparatet håndteres korrekt i henhold til instruktionerne i denne brugervejledning, er det sikkert at
bruge baseret på de forskningsresultater, der er adgang til på nuværende tidspunkt.
Genanvendelse
Dit produkt er udviklet og fremstillet med materialer og komponenter af høj kvalitet, som
kan genbruges.
Når et produkt bærer et affaldsspandssymbol med et kryds på, betyder det, at produktet er
underlagt det europæiske direktiv 2002/96/EC:
Bortskaf aldrig produktet sammen med andet husholdningsaffald. Sørg for at kende de
lokale regler om separat indsamling af elektriske og elektroniske produkter. Korrekt
bortskaffelse af udtjente produkter er med til at forhindre negativ påvirkning af miljøet og
menneskers helbred.
Indbygget sikkerhedslås
Denne funktion sikrer, at du kun kan tænde for apparatet, hvis blenderglasset, bægeret til
møllekværnen eller hakkeskålen er sat korrekt på motorenheden. Hvis blenderglasset, bægeret til
møllekværnen eller hakkeskålen er korrekt monteret, slår den indbyggede sikkerhedslås fra.
2 Reklamationsret og service
Hvis du har behov for service eller har et problem, kan du besøge Philips’ websted på
www.philips.com eller kontakte Philips Kundecenter i dit land (telefonnummeret findes i folderen
”World-Wide Guarantee”). Hvis der ikke findes et kundecenter i dit land, bedes du kontakte din
lokale Philips-forhandler.
Deutsch
1 Wichtig
Lesen Sie diese Broschüre mit wichtigen Informationen vor dem Gebrauch des Mixers aufmerksam
durch, und bewahren Sie sie für eine spätere Verwendung auf.
Allgemein
Gefahr
• Tauchen Sie die Motoreinheit niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten; spülen Sie
sie auch nicht unter fließendem Wasser ab. Reinigen Sie die Motoreinheit nur mit einem
feuchten Tuch.
Warnhinweis
• Prüfen Sie, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, ob die Spannungsangabe auf dem Gerät
mit der örtlichen Netzspannung übereinstimmt.
• Um Gefährdungen zu vermeiden, darf ein defektes Netzkabel nur von einem Philips ServiceCenter, einer von Philips autorisierten Werkstatt oder einer ähnlich qualifizierten Person
durch ein Original-Ersatzkabel ersetzt werden.
• Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn der Netzstecker, das Netzkabel oder andere Teile des
Geräts defekt oder beschädigt sind.
• Benutzen Sie den Mixbecher, den Mühlenbecher (nur bestimmte Gerätetypen) oder
den Zerkleinerer-Behälter (nur bestimmte Gerätetypen) nie, um das Gerät ein- oder
auszuschalten.
• Lassen Sie das eingeschaltete Gerät niemals unbeaufsichtigt.
• Dieses Gerät ist für Benutzer (einschl. Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen
oder psychischen Fähigkeiten bzw. ohne jegliche Erfahrung oder Vorwissen nur dann geeignet,
wenn eine angemessene Aufsicht oder ausführliche Anleitung zur Benutzung des Geräts
durch eine verantwortliche Person sichergestellt ist.
• Achten Sie darauf, dass Kinder nicht mit dem Gerät spielen.
• Berühren Sie die Messer nicht, besonders wenn das Gerät an das Stromnetz angeschlossen
ist. Die Messer sind sehr scharf.
Vorsicht
• Ziehen Sie stets den Netzstecker aus der Steckdose, bevor Sie ein Zubehörteil aufsetzen,
abnehmen oder dessen Position verändern.
• Verwenden Sie niemals Zubehör oder Teile, die von Drittherstellern stammen bzw. nicht von
Philips empfohlen werden. Wenn Sie diese(s) Zubehör oder Teile verwenden, erlischt Ihre
Garantie.
• Überschreiten Sie nicht die maximale Füllmenge, die auf dem Mixbecher oder dem Becher
angegeben ist (nur bestimmte Gerätetypen).
• Überschreiten Sie nicht die in der jeweiligen Tabelle aufgeführten Mengen und
Verarbeitungszeiten.
• Sie können das Gerät nur dann einschalten, wenn Sie den Mixbecher oder den Becher
(nur bestimmte Gerätetypen) korrekt auf das Gerät gesetzt haben.
Mixer
Warnhinweis
• Greifen Sie unter keinen Umständen bei laufendem Gerät mit der Hand oder einem
Gegenstand in den Mixbecher.
•
Berühren Sie nicht die scharfen Klingen der Mixermessereinheit, wenn Sie sie verwenden
oder reinigen. Sie sind sehr scharf, und Sie könnten Ihre Finger leicht an ihnen schneiden.
• Achten Sie darauf, dass die Messereinheit fest im Mixbecher sitzt, bevor Sie den Becher auf
die Motoreinheit setzen.
• Wenn die Messereinheit blockiert, ziehen Sie stets den Netzstecker aus der Steckdose, bevor
Sie die blockierenden Zutaten entfernen.
Vorsicht
• Füllen Sie keine Zutaten in den Mixbecher, die heißer als 80 °C sind.
• Um ein Auslaufen zu verhindern, sollten Sie höchstens 1,25 Liter Flüssigkeit in den Mixbecher
füllen. Dies gilt insbesondere für das Mixen bei hoher Geschwindigkeit. Für heiße Flüssigkeiten
oder leicht schäumende Zutaten liegt die Höchstmenge bei 1 Liter.
• Lassen Sie das Gerät nicht länger als jeweils 2 Minuten ohne Unterbrechung laufen. Lassen Sie
das Gerät auf Raumtemperatur abkühlen, bevor Sie mit der Verarbeitung fortfahren.
• Achten Sie immer darauf, dass der Deckel fest geschlossen auf dem Becher sitzt und der
Messbecher richtig im Deckel steckt, bevor Sie das Gerät einschalten.
Mini-Zerkleinerer und Mühle
Warnhinweis
• Die Messereinheit muss richtig am Becher des Zerkleinerers/der Mühle befestigt sein, bevor
Sie den Becher auf die Motoreinheit setzen.
• Berühren Sie nicht die scharfen Klingen der Messereinheit des Zerkleinerers/der Mühle, wenn
Sie sie verwenden oder reinigen. Sie sind sehr scharf, und Sie könnten Ihre Finger leicht an
ihnen schneiden.
• Wenn die Messereinheit blockiert, ziehen Sie stets den Netzstecker aus der Steckdose, bevor
Sie die blockierenden Zutaten entfernen.
• Verwenden Sie die Mühle unter keinen Umständen zum Mahlen sehr harter Substanzen wie
Muskatnuss, Kandiszucker oder Eiswürfel.
Vorsicht
• Lassen Sie den Mini-Zerkleinerer/die Mühle pro Arbeitsgang keinesfalls länger als
30 Sekunden ohne Unterbrechung laufen. Lassen Sie das Gerät zwischen zwei Arbeitsgängen
auf Raumtemperatur abkühlen.
• Vergessen Sie keinesfalls, den Dichtungsring auf die Messereinheit zu setzen, bevor Sie den
Becher des Mini-Zerkleinerers/Mühlenbecher montieren, da andernfalls der Inhalt auslaufen
könnte.
• Verarbeiten Sie Gewürznelken, Sternanis und Anissamen immer zusammen mit anderen
Zutaten. Werden diese Gewürze einzeln gemahlen, können sie die Kunststoffteile des Geräts
angreifen.
• Der Mühlenbecher kann sich beim Verarbeiten von Gewürzen wie Nelken, Anis oder Zimt
verfärben.
• Die Mühle ist nicht dafür geeignet, rohes Fleisch zu hacken. Verwenden Sie stattdessen den
Mixer.
• Verarbeiten Sie in der Mühle keine Flüssigkeiten wie z. B. Fruchtsaft.
Filter
Vorsicht
• Verarbeiten Sie mit dem Filter keine Zutaten, die heißer als 80 °C sind.
• Überladen Sie den Filter nicht. Füllen Sie den Filter höchstens bis zum Metallrand.
• Achten Sie immer darauf, dass der Deckel fest geschlossen auf dem Mixbecher sitzt und der
Messbecher richtig im Deckel steckt, bevor Sie das Gerät einschalten.
• Schneiden Sie das Obst in kleinere Stücke, bevor Sie es in den Filter geben.
• Weichen Sie getrocknete Zutaten (z. B. Sojabohnen) ein, bevor Sie sie in den Filter geben.
Sicherheitsfunktion
Dieser Mixer ist mit einer Sicherheitsfunktion ausgestattet, die ihn vor zu großen Füllmengen
schützt. Wenn zu große Mengen zur Verarbeitung eingefüllt wurden, aktiviert der Mixer
automatisch die Schutzfunktion und ist nicht betriebsbereit. Wenn dies der Fall ist, stellen Sie
den Drehknopf auf OFF, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose und lassen Sie das Gerät
15 Minuten lang abkühlen. Entfernen Sie alle Zutaten, und reinigen Sie den Mixbecher, bevor Sie
das Gerät erneut in Betrieb nehmen.
Elektromagnetische Felder
Dieses Philips Gerät erfüllt sämtliche Normen bezüglich elektromagnetischer Felder. Nach aktuellen
wissenschaftlichen Erkenntnissen ist das Gerät sicher im Gebrauch, sofern es ordnungsgemäß und
entsprechend den Anweisungen in diesem Benutzerhandbuch gehandhabt wird.
Recycling
Ihr Gerät wurde unter Verwendung hochwertiger Materialien und Komponenten
entwickelt und hergestellt, die recycelt und wiederverwendet werden können.
Befindet sich das Symbol einer durchgestrichenen Abfalltonne auf Rädern auf dem Gerät,
bedeutet dies, dass für dieses Gerät die Europäische Richtlinie 2002/96/EG gilt.
Entsorgen Sie dieses Produkt nie mit dem restlichen Hausmüll. Bitte informieren Sie
sich über die örtlichen Bestimmungen zur getrennten Entsorgung von elektrischen und
elektronischen Produkten. Durch die korrekte Entsorgung Ihrer Altgeräte werden Umwelt
und Menschen vor möglichen negativen Folgen geschützt.
Integrierte Sicherheitssperre
Diese Funktion stellt sicher, dass Sie das Gerät nur einschalten können, wenn Sie den Mixbecher,
den Mühlenbecher oder den Zerkleinerer-Becher korrekt auf die Motoreinheit gesetzt haben.
Wenn der Mixbecher, der Mühlenbecher oder der Zerkleinerer-Becher korrekt aufgesetzt wurden,
wird die integrierte Sicherheitssperre deaktiviert.
Λειτουργία ασφαλείας
•
Το μπλέντερ αυτό διαθέτει μια λειτουργία ασφαλείας που το προστατεύει από τα υπερβολικά
φορτία. Σε περίπτωση υπερφόρτωσης, το μπλέντερ ενεργοποιεί αυτόματα την προστασία και
σταματά να λειτουργεί. Σε αυτήν την περίπτωση, ρυθμίστε τον περιστροφικό διακόπτη στο
OFF, αποσυνδέστε τη συσκευή από το ρεύμα και αφήστε τη για 15 λεπτά έως ότου κρυώσει.
Αφαιρέστε τα συστατικά από την κανάτα του μπλέντερ και καθαρίστε την πριν θέσετε ξανά τη
συσκευή σε λειτουργία.
•
•
•
Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία (EMF)
Varoitus
• Älä työnnä sormiasi tai esineitä sekoituskannuun, kun laite on käynnissä.
• Varo koskemasta tehosekoittimen teräyksikön leikkuuteriin puhdistuksen aikana tai kun
käsittelet laitetta muutoin. Leikkuuterät ovat erittäin terävät, ja niistä saa helposti haavan
sormeen.
• Tarkista, että teräyksikkö on kunnolla kiinnitetty tehosekoittimen kannuun ennen kannun
asettamista runkoon.
• Jos teräyksikkö juuttuu paikalleen, irrota pistoke pistorasiasta, ennen kuin irrotat kiinni
juuttuneet ainekset.
Varoitus
• Älä koskaan lisää tehosekoittimen kannuun aineksia, joiden lämpötila ylittää 80 ºC.
• Jotta ainekset eivät roiskuisi, kaada tehosekoittimen kannuun nestettä enintään 1,25 litraa,
etenkin jos käytät suurta nopeutta. Kaada kannuun enintään 1 litra nestettä, kun käsittelet
kuumia nesteitä tai runsaasti vaahtoavia aineksia.
• Älä pidä laitetta käynnissä yli 2 minuuttia kerrallaan. Anna laitteen jäähtyä huoneenlämpöiseksi
ennen kuin jatkat ainesten käsittelyä.
• Varmista aina, että kansi on suljettu tai kiinnitetty oikein kannuun ja että mittamuki on oikein
kiinni kannessa, ennen kuin kytket laitteeseen virran.
Η συγκεκριμένη συσκευή της Philips συμμορφώνεται με όλα τα πρότυπα που αφορούν τα
ηλεκτρομαγνητικά πεδία (EMF). Εάν γίνει σωστός χειρισμός και σύμφωνος με τις οδηγίες του
παρόντος εγχειριδίου χρήσης, η συσκευή είναι ασφαλής στη χρήση βάσει των επιστημονικών
αποδείξεων που είναι διαθέσιμες μέχρι σήμερα.
Ανακύκλωση
Το προϊόν είναι σχεδιασμένο και κατασκευασμένο από υψηλής ποιότητας υλικά και
εξαρτήματα, τα οποία μπορούν να ανακυκλωθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν.
Όταν δείτε το σύμβολο του διαγραμμένου κάδου με ρόδες πάνω σε προϊόν, τότε αυτό
το προϊόν καλύπτεται από την Ευρωπαϊκή οδηγία 2002/96/ΕΚ:
Μην απορρίπτετε ποτέ αυτό το προϊόν μαζί με άλλα απορρίμματα του σπιτιού σας.
Παρακαλούμε ενημερωθείτε για τους τοπικούς κανόνες σχετικά με την ξεχωριστή
συλλογή ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων. Η σωστή απόρριψη του παλιού
σας προϊόντος θα βοηθήσει στην αποτροπή τυχόν αρνητικών επιπτώσεων που
ενδέχεται να υπάρξουν στο περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία.
Ενσωματωμένο κλείδωμα ασφαλείας
Με αυτήν τη λειτουργία, μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη συσκευή μόνο αν η κανάτα του
μπλέντερ και το δοχείο του κόπτη/του μύλου είναι σωστά τοποθετημένα στη μονάδα του
μοτέρ. Αν τοποθετήσετε σωστά την κανάτα του μπλέντερ ή το δοχείο του κόπτη/του μύλου, το
ενσωματωμένο κλείδωμα θα απασφαλιστεί.
2 Εγγύηση και επισκευή
Εάν χρειάζεστε τεχνική υποστήριξη ή πληροφορίες ή εάν αντιμετωπίζετε κάποιο πρόβλημα,
επισκεφτείτε τη διαδικτυακή τοποθεσία της Philips στη διεύθυνση www.philips.com ή
επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Καταναλωτών της Philips στη χώρα σας (θα
βρείτε το τηλέφωνο στο διεθνές φυλλάδιο εγγύησης). Εάν δεν υπάρχει Κέντρο Εξυπηρέτησης
Καταναλωτών της Philips στη χώρα σας, απευθυνθείτε στον τοπικό αντιπρόσωπο της Philips.
Español
1 Importante
Antes de usar la batidora, lea atentamente este folleto de instrucciones que contiene información
importante y consérvelo por si necesitara consultarlo en el futuro.
Información general
Peligro
• No sumerja nunca la unidad motora en agua u otros líquidos, ni la enjuague bajo el grifo.
Limpie la unidad motora sólo con un paño húmedo.
Advertencia
• Antes de enchufar el aparato, compruebe si el voltaje indicado en el mismo se corresponde
con el voltaje de la red local.
• Si el cable de alimentación está dañado, deberá ser sustituido por Philips, por un centro de
servicio autorizado por Philips o por personal cualificado, con el fin de evitar situaciones de
peligro.
• No utilice el aparato si el enchufe, el cable de alimentación u otras piezas están dañados.
• No utilice nunca la jarra de la batidora, el vaso del molinillo (sólo en modelos específicos) ni
el recipiente de la picadora (sólo en modelos específicos) para encender o apagar el aparato.
• No deje nunca que el aparato funcione sin vigilancia.
• Este aparato no debe ser usado por personas (adultos o niños) con su capacidad física,
psíquica o sensorial reducida, ni por quienes no tengan los conocimientos y la experiencia
necesarios, a menos que sean supervisados o instruidos acerca del uso del mismo por una
persona responsable de su seguridad.
• Asegúrese de que los niños no jueguen con este aparato.
• No toque las cuchillas, sobre todo cuando el aparato esté enchufado. Las cuchillas están muy
afiladas.
Precaución
• Desenchufe siempre el aparato antes de montar, desmontar o ajustar cualquiera de las piezas.
• No utilice nunca accesorios ni piezas de otros fabricantes o que Philips no recomiende
específicamente. Si lo hace, quedará anulada su garantía.
• No exceda la indicación máxima en la jarra de la batidora o el vaso (sólo tipos específicos).
• No supere las cantidades ni los tiempos de preparación indicados en la tabla correspondiente.
• Sólo se puede encender el aparato si la jarra de la batidora o el vaso (sólo en modelos
específicos) están colocados correctamente en la unidad motora.
Batidora
Διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε το μπλέντερ και φυλάξτε το
για μελλοντική αναφορά.
Advertencia
• No introduzca nunca los dedos ni ningún otro objeto en la batidora mientras el aparato esté
funcionando.
• No toque los bordes afilados de la unidad de cuchillas de la batidora cuando la maneje o la
limpie. Al estar muy afiladas, podría cortarse fácilmente los dedos.
• Asegúrese de que la unidad de cuchillas esté bien fijada a la jarra de la batidora antes de
montar la jarra en la unidad motora.
• Si la unidad de cuchillas se bloquea, desenchufe el aparato antes de retirar los ingredientes
que están bloqueándolas.
Precaución
• Nunca llene la jarra de la batidora con ingredientes a más de 80 °C de temperatura.
• No ponga más de 1,25 litros de líquido en la jarra de la batidora para evitar que se derrame,
especialmente si procesa a una velocidad alta. No ponga más de 1 litro en la jarra cuando
procese líquidos calientes o ingredientes que tiendan a hacer espuma.
• No deje que el aparato funcione durante más de 2 minutos seguidos. Deje que el aparato se
enfríe a la temperatura de la habitación antes de que siga procesando.
• Antes de encender el aparato, asegúrese siempre de que la tapa esté bien cerrada/colocada
en la jarra, y de que el vaso medidor esté puesto en la tapa.
Γενικά
Minipicadora y molinillo
2 Garantie und Kundendienst
Benötigen Sie weitere Informationen oder treten Probleme auf, wenden Sie sich bitte an Ihren
Philips Händler, oder setzen Sie sich mit einem Philips Service-Center in Ihrem Land in Verbindung
(Sie finden die Telefonnummer in der internationalen Garantieschrift). Besuchen Sie auch die Philips
Website
(www.philips.com). Sollte es in Ihrem Land kein Service-Center geben, wenden Sie sich bitte an
Ihren lokalen Philips Händler.
Ελληνικά
1 Σημαντικό
Κίνδυνος
• Μην βυθίζετε ποτέ το μοτέρ σε νερό ή σε οποιοδήποτε άλλο υγρό, ούτε να το ξεπλένετε
με νερό βρύσης. Χρησιμοποιήστε ένα υγρό πανί για να καθαρίσετε το μοτέρ.
Προειδοποίηση
• Πριν συνδέσετε τη συσκευή, ελέγξτε αν η τάση που αναγράφεται στη συσκευή
αντιστοιχεί στην τοπική τάση ρεύματος.
• Αν το καλώδιο υποστεί φθορά, θα πρέπει να αντικατασταθεί από τη Philips, από κάποιο
κέντρο επισκευών εξουσιοδοτημένο από τη Philips ή από εξίσου εξειδικευμένα άτομα,
προς αποφυγή κινδύνου.
• Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν το φις, το καλώδιο ή άλλα μέρη της συσκευής
έχουν υποστεί φθορά.
• Μην χρησιμοποιείτε ποτέ την κανάτα του μπλέντερ, το δοχείο του μύλου (μόνο σε
συγκεκριμένους τύπους) ή το μπολ του κόπτη (μόνο σε συγκεκριμένους τύπους) για να
ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε τη συσκευή.
• Μην αφήνετε ποτέ τη συσκευή να λειτουργεί χωρίς επίβλεψη.
• Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των
παιδιών) με περιορισμένες σωματικές, αισθητήριες ή διανοητικές ικανότητες ή από
άτομα χωρίς εμπειρία και γνώση, εκτός και εάν τη χρησιμοποιούν υπό επιτήρηση ή
έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής από άτομο υπεύθυνο για την
ασφάλειά τους.
• Τα παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν θα παίζουν
με τη συσκευή.
• Μην αγγίζετε τις λεπίδες, ειδικά όταν η συσκευή είναι συνδεδεμένη στην πρίζα. Οι
λεπίδες είναι πολύ αιχμηρές.
Προσοχή
• Πριν συναρμολογήσετε, αποσυναρμολογήσετε ή ρυθμίσετε οποιοδήποτε εξάρτημα της
συσκευής, να αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από την πρίζα.
• Μην χρησιμοποιείτε ποτέ εξαρτήματα ή μέρη από άλλους κατασκευαστές ή που η Philips
δεν συνιστά ρητώς. Αν χρησιμοποιήσετε τέτοια εξαρτήματα ή μέρη, η εγγύησή σας
καθίσταται άκυρη.
• Μην υπερβαίνετε τη μέγιστη ένδειξη στην κανάτα του μπλέντερ και στο δοχείο (μόνο
για συγκεκριμένους τύπους).
• Μην υπερβαίνετε τις μέγιστες ποσότητες και τους χρόνους επεξεργασίας που
αναφέρονται στον σχετικό πίνακα.
• Η συσκευή μπορεί να ενεργοποιηθεί μόνο αν η κανάτα του μπλέντερ ή το δοχείο (μόνο
σε συγκεκριμένους τύπους) έχει τοποθετηθεί σωστά στο μοτέρ.
Μπλέντερ
Προειδοποίηση
• Ποτέ μην βάζετε τα δάχτυλά σας ή κάποιο αντικείμενο μέσα στην κανάτα του μπλέντερ
ενώ λειτουργεί η συσκευή.
• Κατά το χειρισμό ή τον καθαρισμό των λεπίδων του μπλέντερ, μην αγγίζετε τα αιχμηρά
τους άκρα. Οι λεπίδες είναι πολύ κοφτερές και μπορείτε πολύ εύκολα να τραυματίσετε
τα δάχτυλά σας.
• Βεβαιωθείτε ότι οι λεπίδες είναι καλά στερεωμένες στην κανάτα του μπλέντερ πριν
προσαρτήσετε την κανάτα πάνω στο μοτέρ.
• Εάν οι λεπίδες κολλήσουν, αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα πριν απομακρύνετε
τα υλικά που μπλοκάρουν τις λεπίδες.
Προσοχή
• Μην γεμίζετε ποτέ την κανάτα του μπλέντερ με υλικά πιο ζεστά από 80ºC.
• Για να μην χύνονται τα υλικά, μην γεμίζετε ποτέ την κανάτα του μπλέντερ με
περισσότερο από 1,25 λίτρο υγρού, ειδικά κατά την επεξεργασία σε μεγάλη ταχύτητα.
Κατά την επεξεργασία υγρών που είναι ζεστά ή έχουν την τάση να αφρίζουν, μην
γεμίζετε την κανάτα του μπλέντερ με ποσότητα μεγαλύτερη από 1 λίτρο.
• Μην αφήνετε τη συσκευή να λειτουργεί για περισσότερα από 2 λεπτά τη φορά. Πριν
συνεχίσετε την επεξεργασία, αφήστε τη συσκευή να κρυώσει σε θερμοκρασία δωματίου.
• Πριν ενεργοποιήσετε τη συσκευή, να βεβαιώνεστε πάντα ότι το καπάκι είναι σωστά
κλεισμένο/τοποθετημένο στην κανάτα και ότι ο δοσομετρητής έχει τοποθετηθεί σωστά
στο καπάκι.
Μίνι κόπτης και μύλος
Προειδοποίηση
• Βεβαιωθείτε ότι οι λεπίδες είναι καλά στερεωμένες στο δοχείο του κόπτη/του μύλου
πριν προσαρτήσετε το δοχείο πάνω στο μοτέρ.
• Όταν χειρίζεστε και όταν καθαρίζετε τις λεπίδες του κόπτη/του μύλου, μην αγγίζετε
τα αιχμηρά τους άκρα. Οι λεπίδες είναι πολύ κοφτερές και μπορείτε πολύ εύκολα να
τραυματίσετε τα δάχτυλά σας.
• Εάν οι λεπίδες κολλήσουν, αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα πριν απομακρύνετε
τα υλικά που μπλοκάρουν τις λεπίδες.
• Μην χρησιμοποιείτε ποτέ το μύλο για να αλέσετε πολύ σκληρά υλικά όπως
μοσχοκάρυδο, κομμάτια κινέζικης ζάχαρης και παγάκια.
Προσοχή
• Μην χρησιμοποιείτε ποτέ τον μίνι κόπτη ή τον μύλο για περισσότερα από 30
δευτερόλεπτα χωρίς διακοπή. Ανάμεσα στους κύκλους επεξεργασίας, να τον αφήνετε να
κρυώνει σε θερμοκρασία δωματίου.
• Μην αμελείτε ποτέ να τοποθετείτε τον δακτύλιο σφράγισης στις λεπίδες πριν
συναρμολογήσετε το δοχείο του κόπτη/του μύλου, αλλιώς θα σημειωθεί διαρροή.
• Υλικά όπως το γαρίφαλο, ο αστεροειδής γλυκάνισος και το γλυκάνισο πρέπει να
υφίστανται επεξεργασία μαζί με άλλα υλικά. Αν χρησιμοποιήσετε ξεχωριστά αυτά τα
υλικά, μπορεί να προκληθεί φθορά στο πλαστικό μέρος της συσκευής.
• Το δοχείο του μύλου μπορεί να αποχρωματιστεί όταν ο μύλος χρησιμοποιείται για την
επεξεργασία υλικών όπως γαρίφαλο, γλυκάνισο και κανέλλα.
• Ο μύλος δεν είναι κατάλληλος για να κόβετε ωμό κρέας. Χρησιμοποιήστε το μπλέντερ.
• Μην χρησιμοποιείτε το μύλο για να επεξεργαστείτε υγρά μείγματα όπως φρουτοχυμούς.
Φίλτρο
Προσοχή
• Μην χρησιμοποιείτε ποτέ το φίλτρο για να επεξεργαστείτε υλικά πιο ζεστά από 80°C.
• Μην υπερφορτώνετε ποτέ το φίλτρο. Μην γεμίζετε ποτέ το φίλτρο πάνω από το
μεταλλικό τμήμα του.
• Πριν ενεργοποιήσετε τη συσκευή, να βεβαιώνεστε πάντα ότι το καπάκι της κανάτας
μπλέντερ είναι σωστά συναρμολογημένο και ότι ο δοσομετρητής έχει τοποθετηθεί
σωστά στο καπάκι.
• Κόψτε τα φρούτα σε μικρότερα κομμάτια πριν τα βάλετε μέσα στο φίλτρο.
• Μουλιάζετε τα ξηρά υλικά, όπως τους σπόρους σόγιας, πριν τα βάλετε μέσα στο φίλτρο.
Advertencia
• Asegúrese de que la unidad de cuchillas esté bien fijada al vaso de la picadora/molinillo antes
de montar el vaso en la unidad motora.
• No toque los bordes afilados de la unidad de cuchillas de la picadora/molinillo cuando la
maneje o la limpie. Al estar muy afiladas, podría cortarse fácilmente los dedos.
• Si la unidad de cuchillas se bloquea, desenchufe el aparato antes de retirar los ingredientes
que están bloqueándolas.
• No utilice nunca el molinillo para picar ingredientes muy duros como nuez moscada,
caramelo o cubitos de hielo.
Precaución
• No utilice nunca la minipicadora o el molinillo durante más de 30 segundos sin interrupción.
Deje siempre que se enfríe a temperatura ambiente entre un ciclo de procesado y otro.
• No olvide nunca colocar la junta en la unidad de cuchillas antes de montar la minipicadora o
vaso del molinillo, ya que de lo contrario se producirían fugas.
• Procese siempre clavo, anís estrellado y anís junto con otros ingredientes. Si los procesa solos,
podrían deteriorar los materiales de plástico del aparato.
• El vaso del molinillo podría teñirse si utiliza el molinillo para procesar ingredientes como clavo,
anís o canela.
• El molinillo no es adecuado para picar carne cruda. Utilice mejor la batidora.
• No utilice el molinillo para procesar líquidos como zumos de fruta.
Filter
Precaución
• No utilice nunca el filtro para procesar ingredientes a más de 80 °C de temperatura.
• No sobrecargue el filtro nunca. No llene el filtro por encima de su parte metálica.
• Antes de encender el aparato, asegúrese siempre de que la tapa de la jarra de la batidora
esté bien colocada y de que el vaso medidor esté bien puesto en la tapa.
• Corte la fruta en trozos pequeños antes de ponerla en el filtro.
• Ponga en remojo los ingredientes secos, como los granos de soja, antes de ponerlos en el
filtro.
Medidas de seguridad
Esta batidora cuenta con una medida de seguridad que la protege de cargas excesivas. En caso
de sobrecarga, la batidora activa automáticamente la protección y detiene el funcionamiento. Si
esto sucediera, coloque el control giratorio en OFF, desenchufe el aparato y deje que se enfríe
durante 15 minutos. Retire los ingredientes y aclare la jarra de la batidora antes de ponerla en
funcionamiento.
Campos electromagnéticos (CEM)
Este aparato Philips cumple todos los estándares sobre campos electromagnéticos (CEM). Si se
utiliza correctamente y de acuerdo con las instrucciones de este manual, el aparato se puede usar
de forma segura según los conocimientos científicos disponibles hoy en día.
Reciclaje
El producto ha sido diseñado y fabricado con materiales y componentes de alta calidad
que pueden reciclarse y reutilizarse.
Cuando vea el símbolo de cubo de basura tachado en un producto, significa que cumple la
Directiva europea 2002/96/EC:
Nunca se deshaga del producto con el resto de la basura doméstica. Infórmese de la
legislación local sobre la recogida selectiva de productos eléctricos y electrónicos. El
desecho correcto de un producto usado ayuda a evitar consecuencias potencialmente
negativas para el medio ambiente y la salud humana.
Bloqueo de seguridad incorporado
Esta función garantiza que solo se pueda encender el aparato si la jarra de la batidora, el vaso del
molinillo o de la picadora están colocados correctamente en la unidad motora. Si la jarra de la
batidora, el vaso del molinillo o de la picadora se colocan correctamente, el bloqueo de seguridad
incorporado se desactivará.
2 Garantía y servicio
Si necesita ayuda, información o si tiene algún problema, visite la página Web de Philips en www.
philips.com o póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente de Philips en su país
(hallará el número de teléfono en el folleto de la garantía). Si no hay Servicio de Atención al Cliente
en su país, diríjase al distribuidor Philips local.
Suomi
1 Tärkeää
Lue tämä lehtinen huolellisesti ennen tehosekoittimen ensimmäistä käyttökertaa ja säilytä se
vastaisen varalle.
Yleistä
Vaara
•
Älä upota runkoa veteen tai muuhun nesteeseen. Älä myöskään huuhtele sitä vesihanan alla.
Puhdista runko vain kostealla liinalla.
Varoitus
• Tarkista, että laitteeseen merkitty käyttöjännite vastaa paikallista verkkojännitettä, ennen kuin
liität laitteen pistorasiaan.
• Jos virtajohto on vahingoittunut, se on oman turvallisuutesi vuoksi hyvä vaihdattaa Philipsin
valtuuttamassa huoltoliikkeessä tai muulla ammattitaitoisella korjaajalla.
• Älä käytä laitetta, jos sen pistoke, virtajohto tai jokin muu osa on viallinen.
• Älä käytä tehosekoittimen, maustemyllyn (vain tietyt mallit) tai teholeikkurin (vain tietyt mallit)
astioita virran kytkemiseen tai katkaisuun laitteesta.
• Älä jätä laitetta käyntiin ilman valvontaa.
• Laitetta ei ole tarkoitettu lasten tai sellaisten henkilöiden käyttöön, joiden fyysinen tai henkinen
toimintakyky on rajoittunut tai joilla ei ole kokemusta tai tietoa laitteen käytöstä, muuten kuin
heidän turvallisuudestaan vastaavan henkilön valvonnassa ja ohjauksessa.
• Pienten lasten ei saa antaa leikkiä laitteella.
• Älä koske teriin etenkään laitteen ollessa kytketty verkkovirtaan. Terät ovat hyvin teräviä.
Varoitus
• Irrota aina pistoke pistorasiasta, kun kokoat, purat, puhdistat tai säädät lisäosia.
Älä koskaan käytä muita kuin Philipsin valmistamia tai suosittelemia lisävarusteita tai -osia. Jos
käytät muita osia, takuu ei ole voimassa.
Älä ylitä tehosekoittimen kulhoon tai kannuun merkittyjä enimmäismääriä (vain tietyt mallit).
Älä ylitä taulukossa annettuja määriä ja valmistusaikoja.
Laitteen voi käynnistää ainoastaan, jos tehosekoittimen kulho tai kannu (vain tietyt mallit) on
kiinnitetty runkoon oikein.
Tehosekoitin
Pieni teholeikkuri ja maustemylly
Varoitus
• Varmista, että teräyksikkö on kiinnitetty kunnolla teholeikkurin/sekoittimen kannuun, ennen
kuin kiinnität kannun runkoon.
• Varo koskemasta teholeikkurin/maustemyllyn teräyksikön leikkuuteriin puhdistuksen aikana tai
kun käsittelet laitetta muutoin. Leikkuuterät ovat erittäin terävät, ja niistä saa helposti haavan
sormeen.
• Jos teräyksikkö juuttuu paikalleen, irrota pistoke pistorasiasta, ennen kuin irrotat kiinni
juuttuneet ainekset.
• Älä käytä sekoitinta erittäin kovien aineiden hienontamiseen, jollaisia ovat esimerkiksi
muskottipähkinät, kova kiinalainen sokeri ja jääpalat.
Varoitus
• Älä käytä pientä teholeikkuria tai maustemyllyä yhtäjaksoisesti yli 30 sekunnin ajan. Anna
laitteen jäähtyä huoneen lämpötilaa vastaavaksi käsittelyjen välillä.
• Muista aina asettaa tiiviste paikalleen teräyksikköön ennen teholeikkurin tai sekoittimen kannun
kokoamista, muuten kannu voi vuotaa.
• Käsittele mausteneilikat, tähtianikset ja aniksensiemenet yhdessä muiden aineiden kanssa.
Jos ne käsitellään erikseen, nämä valmistusaineet saattavat vahingoittaa laitteen muovisia
materiaaleja.
• Maustemyllyn kannu saattaa värjääntyä, kun siinä hienonnetaan esimerkiksi mausteneilikoita,
aniksensiemeniä ja kanelitankoja.
• Maustemylly ei sovi raa’an lihan käsittelyyn. Käytä tehosekoitinta sen sijaan.
• Älä käytä maustemyllyä nesteiden, esimerkiksi hedelmätuoremehujen sekoittamiseen.
Filter
Varoitus
• Älä käytä siivilää yli 80-asteisten aineiden käsittelyyn.
• Älä täytä siivilää liian täyteen. Älä anna siivilän täyttyä metalliosan yli.
• Varmista aina, että tehosekoittimen kannun kansi on kiinnitetty oikein ja että mittamuki on
oikein kiinni kannessa, ennen kuin kytket laitteeseen virran.
• Leikkaa hedelmät pieniksi paloiksi, ennen kuin lisäät ne siivilään.
• Liota kuivatut tuotteet, kuten soijapavut, ennen kuin lisäät ne siivilään.
Suojatoiminto
Tässä tehosekoittimessa on turvatoiminto, joka suojaa sitä liialliselta kuormitukselta.
Ylikuormittumisen sattuessa tehosekoittimen turvatoiminto käynnistyy automaattisesti ja laite
pysähtyy. Jos näin käy, käännä valintanuppi OFF-asentoon, irrota laite pistorasiasta ja anna sen
jäähtyä 15 minuuttia. Poista valmistusaineet ja selvitä sekoituskannu ennen uudelleenkäynnistämistä.
Sähkömagneettiset kentät (EMF)
Tämä Philips-laite vastaa kaikkia sähkömagneettisia kenttiä (EMF) koskevia standardeja. Jos laitetta
käytetään oikein ja tämän käyttöohjeen ohjeiden mukaisesti, sen käyttäminen on turvallista
tämänhetkisen tutkimustiedon perusteella.
Kierrätys
Tuotteen suunnittelussa ja valmistuksessa on käytetty laadukkaita materiaaleja ja osia, jotka
voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen.
Jos tuotteeseen on merkitty roskasäiliö, jonka yli on vedetty rasti, se tarkoittaa, että tuotetta
koskee EU-direktiivi 2002/96/EY:
Älä hävitä tuotetta muun kotitalousjätteen mukana. Ota selvää paikallisista sähkölaitteiden ja
elektronisten laitteiden erillistä keräystä koskevista säädöksistä. Hävittämällä vanhan tuotteen
oikein voit ehkäistä mahdollisia ympäristö- ja terveyshaittoja.
Sisäänrakennettu turvakytkin
Tämä toiminto varmistaa, että voit kytkeä laitteeseen virran vain silloin, kun tehosekoittimen,
maustemyllyn tai teholeikkurin kannu on asetettu runkoon oikein. Jos tehosekoittimen kannu,
maustemyllyn tai teholeikkurin kannu on asetettu oikein, rungon turvalukko avautuu.
2 Takuu & huolto
Jos haluat lisätietoja tai laitteen suhteen on ongelmia, käy Philipsin Internet-sivuilla osoitteessa
www.philips.com tai ota yhteys Philipsin asiakaspalveluun (puhelinnumero löytyy takuulehtisestä).
Jos maassasi ei ole kuluttajapalvelukeskusta, ota yhteys paikalliseen Philips-jälleenmyyjään.
Français
1 Important
Lisez attentivement ce livret d’informations avant d’utiliser le blender et conservez-le pour un usage
ultérieur.
Informations générales
Danger
• Ne plongez jamais le bloc moteur dans l’eau, ni dans d’autres liquides et ne le rincez pas.
Nettoyez le bloc moteur uniquement avec un chiffon humide.
Avertissement
• Avant de brancher l’appareil, vérifiez que la tension indiquée sur l’appareil correspond à la
tension supportée par le secteur local.
• Si le cordon d’alimentation est endommagé, il doit être remplacé par Philips, par un Centre
Service Agréé Philips ou par un technicien qualifié afin d’éviter tout accident.
• N’utilisez pas l’appareil si la fiche, le cordon d’alimentation ou d’autres pièces sont
endommagées.
• N’utilisez jamais le bol mélangeur, le bol du moulin (certains modèles uniquement) ou le bol
du hachoir (certains modèles uniquement) pour mettre en marche ou arrêter l’appareil.
• Ne laissez jamais l’appareil fonctionner sans surveillance.
• Cet appareil n’est pas destiné à être utilisé par des personnes (notamment des enfants) dont
les capacités physiques, sensorielles ou intellectuelles sont réduites, ou par des personnes
manquant d’expérience ou de connaissances, à moins que celles-ci ne soient sous surveillance
ou qu’elles n’aient reçu des instructions quant à l’utilisation de l’appareil par une personne
responsable de leur sécurité.
• Veillez à ce que les enfants ne puissent pas jouer avec l’appareil.
• Ne touchez pas les lames, surtout lorsque l’appareil est branché car elles sont très coupantes.
Attention
• Débranchez toujours l’appareil avant d’installer, de retirer ou de positionner des accessoires.
• N’utilisez jamais d’accessoires ou de pièces d’un autre fabricant ou n’ayant pas été
spécifiquement recommandés par Philips. L’utilisation de ce type d’accessoires ou de pièces
entraîne l’annulation de la garantie.
• Ne dépassez pas le niveau maximal indiqué sur le bol mélangeur ou sur le bol (certains
modèles uniquement).
• Ne dépassez pas les quantités et les temps de préparation maximaux indiqués dans les
tableaux.
• Vous ne pourrez mettre l’appareil en marche que si le bol mélangeur ou le bol (certains
modèles uniquement) est installé correctement sur le bloc moteur.
Blender
Avertissement
• Ne mettez jamais vos doigts ou tout autre objet dans le blender lorsque l’appareil est en
cours de fonctionnement.
• Ne touchez pas les lames de l’ensemble lames du bol mélangeur lorsque vous le manipulez
ou le nettoyez, au risque de vous blesser.
• Assurez-vous que l’ensemble lames est correctement fixé sur le blender avant d’installer
celui-ci sur le bloc moteur.
• Si l’ensemble lames se bloque, débranchez toujours l’appareil avant de retirer les ingrédients
à l’origine du blocage.
Attention
• Ne remplissez jamais le blender avec des ingrédients dont la température dépasse 80 °C.
• Pour éviter tout risque d’éclaboussure, ne versez jamais plus de 1,25 litre d’ingrédients
liquides dans le bol mélangeur, surtout si vous avez l’intention de les mixer à haute vitesse.
Réduisez cette quantité à 1 litre si vous préparez des ingrédients liquides chauds ou
susceptibles de mousser.
• Ne faites pas fonctionner l’appareil pendant plus de 2 minutes sans interruption. Laissez
l’appareil refroidir à température ambiante avant de l’utiliser à nouveau.
• Assurez-vous que le couvercle est correctement fermé/fixé sur le bol et que la mesure
graduée est correctement insérée dans le couvercle avant de mettre l’appareil en marche.
Mini-hachoir et moulin
Avertissement
• Assurez-vous que l’ensemble lames est correctement fixé sur le bol du hachoir/moulin avant
d’installer celui-ci sur le bloc moteur.
• Ne touchez pas les lames de l’ensemble lames du hachoir/moulin lorsque vous le manipulez
ou le nettoyez, au risque de vous blesser.
• Si l’ensemble lames se bloque, débranchez toujours l’appareil avant de retirer les ingrédients
à l’origine du blocage.
• N’utilisez jamais le moulin pour moudre des ingrédients très durs tels que la muscade, le
sucre candi et les glaçons.
Attention
• N’utilisez jamais le mini-hachoir ou le moulin pendant plus de 30 secondes sans interruption.
Laissez-le refroidir à température ambiante entre deux préparations.
• N’oubliez jamais de placer la bague d’étanchéité sur l’ensemble lames avant d’installer le minihachoir ou le bol du moulin afin d’éviter toute fuite.
• Hachez toujours les clous de girofle, l’anis étoilé et les graines d’anis avec d’autres ingrédients.
Si vous les hachez séparément, ces ingrédients pourraient attaquer les pièces en plastique de
l’appareil.
• La couleur du bol du moulin peut s’altérer suite au mixage d’ingrédients tels que les clous de
girofle, l’anis et la cannelle.
• Le moulin n’est pas approprié pour hacher de la viande crue. Pour cela, utilisez le blender.
• N’utilisez pas le moulin pour des préparations liquides telles que les jus de fruits.
Filtre
Attention
• N’utilisez jamais le filtre pour préparer des ingrédients dont la température dépasse 80 °C.
• Ne surchargez pas le filtre. Ne remplissez jamais le filtre au-delà de la partie métallique.
• Assurez-vous que le couvercle du bol mélangeur est correctement fixé et que la mesure
graduée y est correctement insérée avant de mettre l’appareil en marche.
• Coupez les fruits en morceaux avant de les mettre dans le filtre.
• Faites tremper les ingrédients secs, tels que les graines de soja, avant de les mettre dans le
filtre.
Fonction de sécurité
Ce blender est doté d’une fonction de sécurité qui le protège contre la surchauffe. En cas de
surchauffe, la protection anti-surchauffe est automatiquement activée par le blender, ce qui met
l’appareil hors tension. Si cela se produit, réglez le bouton rotatif sur OFF, débranchez l’appareil et
laissez-le refroidir pendant 15 minutes. Enlevez les ingrédients et nettoyez le bol mélangeur avant
de faire fonctionner l’appareil.
Champs électromagnétiques (CEM)
Blender
Innebygd sikkerhetslås
Cet appareil Philips est conforme à toutes les normes relatives aux champs électromagnétiques
(CEM). Il répond aux règles de sécurité établies sur la base des connaissances scientifiques actuelles
s’il est manipulé correctement et conformément aux instructions de ce manuel d’utilisation.
Let op
• Steek nooit uw vingers of een voorwerp in de blenderkan terwijl het apparaat in werking is.
• Raak de snijkanten van de mesunit van de blender niet aan wanneer u deze vastpakt of
schoonmaakt. De snijkanten zijn zeer scherp en u kunt zich er makkelijk aan snijden.
• Zorg ervoor dat de mesunit goed aan de blenderkan bevestigd is voordat u de blenderkan op
de motorunit bevestigt.
• Als de mesunit vastloopt, haal dan de stekker uit het stopcontact voordat u de ingrediënten
verwijdert die de messen blokkeren.
Let op
• Vul de blenderkan nooit met ingrediënten die heter zijn dan 80°C.
• Vul de blenderkan nooit met meer dan 1,25 liter vloeistof om morsen te voorkomen, vooral
wanneer u het apparaat op een hoge snelheid laat werken. Doe niet meer dan 1 liter in de
blenderkan wanneer u hete vloeistoffen of ingrediënten verwerkt die kunnen gaan schuimen.
• Laat het apparaat nooit langer dan 2 minuten onafgebroken werken. Laat het apparaat
afkoelen tot kamertemperatuur voordat u het weer gaat gebruiken.
• Zorg er altijd voor dat het deksel van de kan goed dicht zit/goed is bevestigd en dat de
maatbeker goed in het deksel is geplaatst voordat u het apparaat inschakelt.
Denne funksjonen sikrer at du bare kan slå på apparatet hvis hurtigmikserkannen, kvernen
eller hakkebegeret er montert riktig på motorenheten. Hvis hurtigmikserkannen, kvernen eller
hakkebegeret er riktig montert, blir den innebygde sikkerhetslåsen låst opp.
Minihakmolen en maalmolen
Geral
Recyclage
Cet appareil a été conçu et fabriqué avec des matériaux et des composants de haute
qualité pouvant être recyclés et réutilisés.
La présence du symbole de poubelle barrée indique que le produit est conforme à la
directive européenne 2002/96/CE :
Ne jetez pas ce produit avec les ordures ménagères ordinaires. Renseignez-vous sur les
dispositions en vigueur dans votre région concernant la collecte séparée des appareils
électriques et électroniques. La mise au rebut citoyenne de votre ancien produit permet de
protéger l’environnement et la santé.
Verrou de sécurité intégré
Grâce à cette fonctionnalité, l’appareil se met en marche uniquement lorsque le bol mélangeur, le
bol du moulin ou le bol du hachoir est correctement placé sur le bloc moteur. Si le bol mélangeur,
le bol du moulin ou le bol du hachoir est correctement installé, le verrou de sécurité intégré se
désactive automatiquement.
2 Garantie et service
Si vous souhaitez obtenir des informations supplémentaires ou si vous rencontrez
un problème, visitez le site Web de Philips à l’adresse www.philips.com ou contactez
le Service Consommateurs Philips de votre pays (vous trouverez le numéro de
téléphone correspondant dans le dépliant de garantie internationale). S’il n’y a pas de
Centre Service Consommateurs dans votre pays, adressez-vous à votre revendeur Philips.
Italiano
1 Importante
Prima di utilizzare il frullatore, leggere attentamente il presente libretto e conservarlo per eventuali
riferimenti futuri.
Informazioni generali
Pericolo
• Non immergere mai il motore nell’acqua o in altri liquidi e non risciacquarlo sotto l’acqua del
rubinetto. Pulite il gruppo motore solo con un panno umido.
Avviso
• Prima di collegare l’apparecchio, verificare che la tensione riportata sull’apparecchio
corrisponda alla tensione di rete locale.
• Se il cavo di alimentazione è danneggiato deve essere sostituito da Philips, da un centro di
assistenza autorizzato Philips o da persone qualificate al fine di evitare possibili danni.
• Non usare l’apparecchio nel caso in cui la spina, il cavo di alimentazione o altri componenti
risultassero danneggiati.
• Non usare mai il vaso frullatore, il bicchiere tritatutto (solo modelli specifici) o il recipiente del
tritatutto (solo modelli specifici) per accendere e spegnere l’apparecchio.
• Non lasciare mai in funzione l’apparecchio incustodito.
• L’apparecchio non è destinato a persone (inclusi bambini) con capacità mentali, fisiche o
sensoriali ridotte, fatti salvi i casi in cui tali persone abbiano ricevuto assistenza o formazione
per l’uso dell’apparecchio da una persona responsabile della loro sicurezza.
• Adottare le dovute precauzioni per evitare che i bambini giochino con l’apparecchio.
• Non toccare le lame, specialmente quando l’apparecchio è collegato alla presa di corrente. Le
lame sono molto affilate.
Attenzione
• Prima di montare, smontare o regolare i componenti, scollegate sempre l’apparecchio dalla
presa di corrente.
• Non utilizzare mai accessori o parti di altri produttori oppure componenti non consigliati in
modo specifico da Philips. In caso di utilizzo di tali accessori o parti, la garanzia si annulla.
• Non eccedere l’indicazione massima sul vaso frullatore o sul bicchiere (solo tipi specifici).
• Non superate le quantità massime e i tempi di preparazione indicati nella tabella relativa.
• L’apparecchio può essere acceso solo se il vaso frullatore o il bicchiere (solo modelli specifici)
sono posizionati correttamente sul gruppo motore.
Frullatore
Avviso
• Quando l’apparecchio è in funzione, non mettete le dita o qualsiasi altro oggetto nel vaso
frullatore.
• Non toccare i bordi del gruppo lame del frullatore quando viene pulito o utilizzato. Sono
molto affilati ed è facile tagliarsi le dita.
• Assicuratevi che il gruppo lame sia ben serrato nel vaso del frullatore prima di montare il vaso
nel gruppo motore.
• Nel caso in cui il gruppo lame rimanga incastrato, scollegate l’apparecchio, quindi togliete gli
ingredienti che bloccano le lame.
Attenzione
• Non inserite nel vaso frullatore ingredienti a temperatura superiore a 80ºC.
• Per evitare la fuoriuscita, non mettere più di 1,25 litri di liquidi nel vaso frullatore, soprattutto
quando si lavorano ingredienti ad alta velocità. Non mettere più di 1 litro di liquidi caldi o
ingredienti che tendono ad aumentare il proprio volume nel vaso frullatore.
• Non azionare l’apparecchio per più di 2 minuti alla volta. Lasciare raffreddate l’apparecchio a
temperatura ambiente prima di continuare la lavorazione degli ingredienti.
• Prima di accendere l’apparecchio, controllate che il coperchio sia perfettamente chiuso/
montato sul vaso e che il dosatore sia inserito correttamente nel coperchio.
Mini tritatutto e accessorio per macinare
Avviso
• Controllare che il gruppo lame sia stato fissato correttamente nel bicchiere per tritatutto
prima di avvitarlo sul gruppo motore.
• Non toccare i bordi del gruppo lame del tritatutto/dell’accessorio per macinare quando viene
pulito o utilizzato. Sono molto affilati ed è facile tagliarsi le dita.
• Nel caso in cui il gruppo lame rimanga incastrato, scollegate l’apparecchio, quindi togliete gli
ingredienti che bloccano le lame.
• Non usate il tritatutto per tritare ingredienti molto duri come la noce moscata, lo zucchero
candito e i cubetti di ghiaccio.
Attenzione
• Non utilizzare il mini tritatutto o l’accessorio per macinare per più di 30 secondi senza
interruzioni. Lasciarlo raffreddare a temperatura ambiente dopo ogni ciclo di attività.
• Per evitare perdite, assicurarsi di inserire sempre l’anello di guarnizione sul gruppo lame prima
di assemblare il bicchiere del mini tritatutto o dell’accessorio per tritare.
• tritare sempre chiodi di garofano, anice stellato e semi di anice insieme agli altri ingredienti.
Se lavorati separatamente, questi ingredienti potrebbero intaccare i materiali in plastica
dell’apparecchio.
• Il bicchiere per tritatutto potrebbe scolorirsi se usato per tritare ingredienti come chiodi di
garofano, anice e cannella.
• L’accessorio per macinare non è adatto per tritare carne cruda. In questo caso, usare il
frullatore.
• Non usate il tritatutto per composti liquidi, come i succhi di frutta.
Filter
Attenzione
• Non usate il filtro per ingredienti a temperatura superiore a 80°C.
• Non sovraccaricare mai il filtro. Non riempire il filtro oltre le parti metalliche.
• Prima di accendere l’apparecchio, controllare sempre che il coperchio del vaso frullatore sia
perfettamente montato e che il dosatore sia inserito correttamente nel coperchio.
• Tagliate la frutta a pezzettini prima di metterla nel filtro.
• Ammollate gli ingredienti secchi, come i semi di soia, prima di metterli nel filtro.
Funzione di sicurezza
Questo frullatore è dotato di una funzione di sicurezza che protegge l’apparecchio da
carichi eccessivi. In caso di sovraccarichi il frullatore attiva automaticamente la protezione e il
funzionamento viene arrestato. Se avviene questo, impostare la manopola su OFF, scollegare
l’alimentazione e lasciare riposare l’unità per 15 minuti. Rimuovere gli ingredienti e pulire il vaso
frullatore prima di avviare il funzionamento.
Campi elettromagnetici (EMF)
Questo apparecchio Philips è conforme a tutti gli standard relativi ai campi elettromagnetici
(EMF). Se utilizzato in maniera appropriata e secondo quanto riportato nel manuale di istruzioni,
l’apparecchio risulta sicuro in conformità alle prove scientifiche disponibili ad oggi.
Riciclaggio
Questo prodotto è stato progettato e realizzato con materiali e componenti di alta qualità,
che possono essere riciclati e riutilizzati.
Se su un prodotto si trova il simbolo di un bidone con ruote, ricoperto da una X, vuol dire
che il prodotto soddisfa i requisiti della Direttiva Comunitaria 2002/96/CE.
Non smaltire questo prodotto con i rifiuti domestici. Informarsi sui regolamenti locali per
la raccolta differenziata dei prodotti elettrici ed elettronici. Il corretto smaltimento dei
prodotti
usati aiuta a prevenire l’inquinamento ambientale e possibili danni alla salute.
Blocco di sicurezza integrato
Questa funzionalità consente di accendere l’apparecchio solo se il vaso frullatore, il bicchiere
tritatutto o dell’accessorio per tritare sono assemblati correttamente sul motore. Se il vaso
frullatore, il bicchiere tritatutto o dell’accessorio per tritare sono assemblati correttamente, il blocco
di sicurezza integrato viene sbloccato.
2 Garanzia e assistenza
Per ricevere ulteriori informazioni, richiedere assistenza o risolvere eventuali problemi, visitate il
sito Web Philips all’indirizzo www.philips.com oppure contattate il centro assistenza clienti Philips
di zona (il numero di telefono è riportato nell’opuscolo della garanzia). Se nel proprio paese non è
presente alcun centro di assistenza clienti, rivolgersi al proprio rivenditore Philips.
Nederlands
1 Belangrijk
Lees dit boekje met belangrijke informatie zorgvuldig door voordat u de blender gaat gebruiken.
Bewaar het boekje om het indien nodig later te kunnen raadplegen.
Algemeen
Gevaar
• Dompel de motorunit nooit in water of een andere vloeistof en spoel deze ook niet onder
de kraan af. Gebruik alleen een vochtige doek om de motorunit schoon te maken.
Let op
• Controleer of het voltage dat wordt aangegeven op het apparaat, overeenkomt met de
plaatselijke netspanning voordat u het apparaat aansluit.
• Indien het netsnoer beschadigd is, moet u het laten vervangen door Philips, een door Philips
geautoriseerd servicecentrum of personen met vergelijkbare kwalificaties om gevaar te
voorkomen.
• Gebruik het apparaat niet indien de stekker, het snoer of andere onderdelen beschadigd zijn.
• Gebruik nooit de blenderkan, de maalmolenbeker (alleen bepaalde typen) of de
hakmolenkom (alleen bepaalde typen) om het apparaat in of uit te schakelen.
• Laat het apparaat nooit zonder toezicht werken.
• Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (waaronder kinderen) met
verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens, of die gebrek aan ervaring
of kennis hebben, tenzij iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid toezicht op hen
houdt of hen heeft uitgelegd hoe het apparaat dient te worden gebruikt.
• Houd toezicht op jonge kinderen om te voorkomen dat ze met het apparaat gaan spelen.
• Raak de messen niet aan, vooral niet wanneer de stekker van het apparaat nog in het
stopcontact zit. De messen zijn zeer scherp.
Let op
• Haal altijd de stekker uit het stopcontact voordat u onderdelen plaatst, verwijdert of bijstelt.
• Gebruik nooit accessoires of onderdelen van andere fabrikanten of die niet specifiek zijn
aanbevolen door Philips. Als u dergelijke accessoires of onderdelen gebruikt, vervalt de
garantie.
• Overschrijd de maximale aanduiding op de blenderkan of de beker (alleen bepaalde typen) niet.
• Overschrijd de hoeveelheden en verwerkingstijden aangegeven in de relevante tabel niet.
• Het apparaat kan alleen worden ingeschakeld als de blenderkan of de beker (alleen bepaalde
typen) op de juiste manier op de motorunit is bevestigd.
Let op
• Zorg ervoor dat de mesunit goed aan de hakmolen/maalmolenbeker bevestigd is voordat u
de beker op de motorunit bevestigt.
• Raak de snijkanten van de mesunit van de hakmolen/blender niet aan wanneer u deze
vastpakt of schoonmaakt. De snijkanten zijn zeer scherp en u kunt zich er makkelijk aan
snijden.
• Als de mesunit vastloopt, haal dan de stekker uit het stopcontact voordat u de ingrediënten
verwijdert die de messen blokkeren.
• Gebruik de maalmolen nooit om zeer harde ingrediënten zoals nootmuskaat, Chinese
rotssuiker en ijsblokjes te malen.
Let op
• Laat de minihakmolen of maalmolen nooit langer dan 30 seconden onafgebroken werken.
Laat het apparaat tussen verwerkingscycli afkoelen tot kamertemperatuur.
• Vergeet nooit de afdichtring in de mesunit te plaatsen voordat u de minihakmolen of
maalmolenbeker bevestigt om lekkage te voorkomen.
• Verwerk kruidnagels, steranijs en anijszaad altijd samen met andere ingrediënten. Als deze
ingrediënten ongemengd worden verwerkt, kunnen ze de kunststof onderdelen van het
apparaat aantasten.
• De beker van de maalmolen kan verkleuren indien de maalmolen wordt gebruikt om
ingrediënten zoals kruidnagels, anijs en kaneel te verwerken.
• De maalmolen is niet geschikt voor het hakken van rauw vlees. Gebruik hiervoor de blender.
• Gebruik de maalmolen niet om vloeistoffen zoals vruchtensap te verwerken.
2 Garanti og service
Hvis du trenger service eller informasjon, eller hvis du har problemer, kan du besøke webområdet
til Philips på www.philips.com eller ta kontakt med Philips’ forbrukerstøtte der du bor (du finner
telefonnummeret i garantiheftet). Hvis det ikke er noen forbrukerstøtte der du bor, kan du gå til
den lokale Philips-forhandleren.
Português
1 Importante
Leia cuidadosamente este folheto de informações importantes antes de utilizar a liquidificadora e
guarde-o para uma eventual consulta futura.
Let op
• Gebruik het filter nooit om ingrediënten die heter zijn dan 80°C te verwerken.
• Voorkom overbelasting van het filter en vul het filter nooit verder dan het metalen gedeelte.
• Zorg er altijd voor dat het deksel van de blenderkan goed is bevestigd en dat de maatbeker
goed in het deksel is geplaatst voordat u het apparaat inschakelt.
• Snijd fruit in kleine stukjes voordat u het in het filter verwerkt.
• Laat gedroogde ingrediënten zoals sojabonen eerst weken voordat u ze in het filter verwerkt.
Perigo
• Nunca mergulhe o motor em água ou noutro líquido, nem o enxagúe à torneira. Utilize
apenas um pano húmido para limpar o motor.
Aviso
• Verifique se a voltagem indicada no aparelho corresponde à voltagem eléctrica local antes de
o ligar.
• Se o fio estiver danificado, deve ser sempre substituído pela Philips, por um centro de
assistência autorizado da Philips ou por pessoal devidamente qualificado para se evitarem
situações de perigo.
• Não utilize o aparelho se a ficha, o fio de alimentação ou outras peças estiverem danificados.
• Nunca utilize o copo misturador, o copo do moinho (apenas modelos específicos) ou a taça
da picadora (apenas modelos específicos) para ligar e desligar o aparelho.
• Nunca deixe o aparelho a funcionar sem vigilância.
• Este aparelho não se destina a ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades
físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência e conhecimentos, salvo se
tiverem recebido supervisão ou instruções sobre o uso do aparelho por alguém responsável
pela sua segurança.
• As crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brincam com o aparelho.
• Não toque nas lâminas, especialmente quando a ficha do aparelho estiver ligada. As lâminas
são muito afiadas.
Atenção
• Desligue sempre o aparelho antes de montar, desmontar ou ajustar qualquer uma das peças.
• Nunca utilize quaisquer acessórios ou peças de outros fabricantes ou que a Philips não tenha
especificamente recomendado. Se utilizar tais acessórios ou peças, a garantia perderá a
validade.
• Não exceda a indicação máxima no copo misturador ou no copo (apenas em modelos
específicos).
• Não exceda as quantidades e os tempos de preparação máximos indicados na respectiva
tabela.
• O aparelho só pode ser ligado se o copo misturador ou o copo (apenas modelos
específicos) estiver correctamente montado no motor.
Veiligheidsvoorziening
Liquidificadora
Deze blender is voorzien van een veiligheidsvoorziening die tegen overmatige belasting beveiligt.
Als de blender overbelast is, wordt de beveiliging automatisch geactiveerd en stopt het apparaat
met werken. Als dit gebeurt, zet dan de draaiknop op OFF, haal de stekker van het apparaat uit
het stopcontact en laat het apparaat 15 minuten afkoelen. Verwijder de ingrediënten en maak de
blenderkan schoon voor u de blender opnieuw gebruikt.
Aviso
Filter
Elektromagnetische velden (EMV)
Dit Philips-apparaat voldoet aan alle richtlijnen met betrekking tot elektromagnetische velden
(EMV). Mits het apparaat op de juiste wijze en volgens de instructies in deze gebruiksaanwijzing
wordt gebruikt, is het veilig te gebruiken volgens het nu beschikbare wetenschappelijke bewijs.
Recycling
Uw product is vervaardigd van kwalitatief hoogwaardige materialen en onderdelen die
kunnen worden gerecycleerd en herbruikt.
Wanneer een product is voorzien van een symbool van een afvalcontainer met een kruis
erdoorheen, valt het product onder de Europese richtlijn 2002/96/EG:
Gooi het product nooit weg met ander huishoudelijk afval. Informeer u over de lokale
regels inzake gescheiden afvalophaling van elektrische en elektronische toestellen. Een
goede afvalverwerking van uw oude product draagt bij tot het voorkomen van mogelijke
schade voor het milieu en de volksgezondheid.
Ingebouwde beveiliging
Deze functie zorgt ervoor dat u het apparaat alleen kunt inschakelen als de blenderkan, de
maalmolen of de hakmolenbeker goed op de motorunit is bevestigd. Als de blenderkan, de
maalmolen of de hakmolenbeker goed is geplaatst, wordt de ingebouwde beveiliging ontgrendeld.
2 Garantie & service
Als u informatie nodig hebt of als u een probleem hebt, bezoek dan de Philips-website
(www.philips.nl) of neem contact op met het Philips Consumer Care Centre in uw land (u vindt het
telefoonnummer in het ‘worldwide guarantee’-vouwblad). Als er geen Consumer Care Centre in
uw land is, ga dan naar uw Philips-dealer.
Norsk
1 Viktig
Les dette viktige informasjonsheftet nøye før du bruker hurtigmikseren, og ta vare på det for senere
referanse.
Generelt
Fare
•
Motorenheten må aldri senkes ned i vann eller annen væske, og den må heller ikke skylles
under rennende vann. Bruk bare en fuktig klut til å rengjøre motorenheten.
Advarsel
• Før du kobler til apparatet, må du kontrollere at spenningen som er angitt på apparatet,
stemmer overens med nettspenningen.
• Hvis ledningen er ødelagt, må den alltid skiftes ut av Philips, et servicesenter som er godkjent
av Philips, eller lignende kvalifisert personell, slik at man unngår farlige situasjoner.
• Apparatet må ikke brukes hvis det er skade på støpselet, ledningen eller andre deler.
• Ikke bruk hurtigmikserkannen, kvernbegeret (kun bestemte typer) eller bollen (kun bestemte
typer) til å slå apparatet av og på.
• La aldri apparatet gå uten tilsyn.
• Dette apparatet er ikke tiltenkt bruk av personer (inkludert barn) som har nedsatt sanseevne
eller fysisk eller psykisk funksjonsevne, eller personer som ikke har erfaring eller kunnskap,
unntatt hvis de får tilsyn eller instruksjoner om bruk av apparatet av en person som er
ansvarlig for sikkerheten.
• Pass på at barn er under tilsyn, slik at de ikke leker med apparatet.
• Ikke berør knivene, spesielt hvis apparatet er koblet til strømnettet. Knivene er svært skarpe.
Forsiktig
• Trekk alltid ut støpselet før du setter sammen, tar fra hverandre eller justerer noe av
tilbehøret.
• Ikke bruk tilbehør eller deler fra andre produsenter eller som Philips ikke spesifikt anbefaler.
Hvis du bruker slikt tilbehør eller slike deler, blir garantien ugyldig.
• Ikke overskrid maksimumsmerket på hurtigmikserkannen eller begeret (kun bestemte typer).
• Ikke overskrid mengdene og tilberedningstidene som er angitt i den gjeldende tabellen.
• Apparatet kan bare slås på hvis hurtigmikserkannen eller begeret (kun bestemte modeller) er
montert riktig på motorenheten.
Hurtigmikser
Advarsel
• Stikk aldri fingre eller gjenstander ned i mikserkannen mens apparatet er i gang.
• Ikke berør eggene på knivenheten til hurtigmikseren når du håndterer eller rengjør den. De er
svært skarpe, og det er lett å skjære seg på dem.
• Kontroller at knivenheten er sikkert festet til mikserkannen før du monterer mikserkannen på
motorenheten.
• Hvis knivenheten setter seg fast, må du koble fra apparatet før du fjerner ingrediensene som
hindrer knivene i å gå rundt.
Forsiktig
• Ikke fyll mikserkannen med ingredienser som er varmere enn 80 ºC.
• For å unngå søl bør du ikke ha mer enn 1,25 liter væske i mikserkannen, spesielt ved
tilberedning med høy hastighet. Ikke ha mer enn 1 liter i mikserkannen ved tilberedning av
varm væske eller ingredienser som skummer.
• Ikke la apparatet kjøre i mer enn to minutter om gangen. La apparatet avkjøles til
romtemperatur før du fortsetter.
• Sørg alltid for at lokket er lukket ordentlig igjen eller satt ordentlig på kannen, og at
målebegeret er satt ordentlig inn i lokket før du slår på apparatet.
Minihakker og kvern
Advarsel
• Kontroller at knivenheten er sikkert festet til hakkeren/kvernbegeret før du monterer begeret
på motorenheten.
• Ikke berør eggene på knivenheten til hakkeren/kvernen når du håndterer eller rengjør den.
De er svært skarpe, og det er lett å skjære seg på dem.
• Hvis knivenheten setter seg fast, må du koble fra apparatet før du fjerner ingrediensene som
hindrer knivene i å gå rundt.
• Ikke bruk kvernen til å male svært harde ingredienser som muskatnøtt, kandissukker eller
isterninger.
Forsiktig
• Minihakkeren skal ikke brukes i mer enn 30 sekunder om gangen. La den avkjøles til
romtemperatur mellom hver gang.
• Husk å sette gummipakningen på knivenheten før du monterer minihakkeren eller
kvernbegeret. Hvis ikke vil det oppstå lekkasjer.
• Tilbered alltid kryddernellik, stjerneanis og anisfrø med de andre ingrediensene. Hvis de
bearbeides separat, kan disse ingrediensene sette seg fast på plasten i apparatet.
• Kvernbegeret kan bli misfarget når du bruker kvernen til å bearbeide ingredienser som
kryddernellik, anis og kanel.
• Kvernen er ikke egnet til hakking av rått kjøtt. Bruk hurtigmikseren i stedet.
• Ikke bruk kvernen til å bearbeide væske, for eksempel fruktjuice.
Filter
Forsiktig
• Ikke bruk filteret til å bearbeide ingredienser som er varmere enn 80 °C.
• Ikke overbelast filteret. Filteret må aldri fylles over metalldelen.
• Sørg alltid for at lokket på hurtigmikserkannen er ordentlig satt på, og at målebegeret er satt
ordentlig inn i lokket, før du slår på apparatet.
• Del frukten i mindre biter før du har den i filteret.
• Tørkede ingredienser, for eksempel soyabønner, må bløtlegges før du har dem i filteret.
Sikkerhetsfunksjon
Denne hurtigmikseren er utstyrt med en sikkerhetsfunksjon som beskytter mot for store mengder.
Ved for store mengder aktiverer hurtigmikseren automatisk beskyttelsen, og den slutter å fungere.
Hvis dette skjer, setter du den roterende bryteren til OFF, kobler fra apparatet, og lar det avkjøles i
15 minutter. Fjern ingrediensene, og rengjør mikserkannen før du starter apparatet.
Elektromagnetiske felt (EMF)
Dette Philips­apparatet overholder alle standarder som gjelder elektromagnetiske felt (EMF). Hvis
apparatet håndteres riktig og i samsvar med instruksjonene i denne brukerhåndboken, er det trygt å
bruke det ut fra den kunnskapen vi har per dags dato.
Resirkulering
Produktet er utformet og produsert med materialer og deler av svært høy kvalitet som kan
resirkuleres og gjenbrukes.
Når et produkt er merket med en søppeldunk med kryss over, betyr det at produktet
dekkes av EU-direktiv 2002/96/EF:
Produktet skal ikke kastes sammen med annet husholdningsavfall. Gjør deg kjent med lokale
bestemmelser om avfallsdeponering av elektriske og elektroniske produkter. Hvis du deponerer
gamle produkter riktig, bidrar du til å forhindre negative konsekvenser for helse og miljø.
•
Nunca introduza os dedos ou um objecto no copo misturador com o aparelho em
funcionamento.
• Não toque nos rebordos de corte das lâminas da liquidificadora quando estiver a manuseá-las
ou a lavá-las. Estas são muito afiadas e poderá facilmente cortar os dedos.
• Certifique-se de que as lâminas estão bem montadas no copo misturador antes de o montar
no motor.
• Se as lâminas ficarem encravadas, desligue o aparelho da tomada antes de retirar os
ingredientes que estão a bloquear as lâminas.
Atenção
• Nunca encha o copo misturador com ingredientes que estejam a uma temperatura superior
a 80ºC.
• Para evitar salpicos, não deite mais do que 1,25 litros de líquido no copo misturador,
especialmente se processar a uma velocidade elevada. Não coloque mais do que 1 litro no
copo misturador quando processar líquidos quentes ou ingredientes com tendência para
formar espuma.
• Não deixe que o aparelho funcione durante mais de 2 minutos de cada vez. Deixe o
aparelho arrefecer até à temperatura ambiente antes de continuar o processamento.
• Certifique-se sempre de que a tampa está bem fechada/montada e de que o copo medidor
está colocado correctamente antes de ligar o aparelho.
•
•
•
Förhindra spill genom att inte fylla mixerbehållaren med mer än 1,25 l vätska, särskilt om du
kör enheten på höga hastigheter. Fyll inte mixerbehållaren med mer än 1 liter om du tillreder
heta vätskor eller ingredienser som har en tendens att skumma.
Kör inte apparaten mer än 2 minuter åt gången. Låt apparaten svalna till rumstemperatur
innan du fortsätter att bearbeta en ny sats.
Kontrollera alltid att locket är stängt/sitter fast ordentligt på behållaren och att mätbägaren är
rätt isatt i locket innan du slår på apparaten.
Minihackare och kvarn
Varning
• Se till att knivenheten är ordentligt fastsatt i hackaren/kvarnbägaren innan du monterar
bägaren på motorenheten.
• Vidrör inte eggarna på hackarens/kvarnens knivenhet vid hantering eller rengöring. De är
mycket vassa och du skulle lätt kunna skära fingrarna.
• Om knivenheten fastnar kopplar du ur apparaten innan du tar bort ingredienserna som
blockerar knivarna.
• Använd aldrig kvarnen till att mala mycket hårda ingredienser som till exempel muskot,
kandisocker eller isbitar.
Varning
• Använd inte minihackaren eller kvarnen i mer än 30 sekunder utan avbrott. Låt dem svalna till
rumstemperatur mellan bearbetningscyklerna.
• Glöm inte att placera tätningsringen på knivenheten innan minihackaren eller kvarnbägaren
monteras. Det finns annars risk för läckage.
• Bearbeta alltid kryddnejlika, stjärnanis och anisfrön tillsammans med andra ingredienser.
Om de bereds separat kan dessa ingredienser slita på apparatens plastmaterial.
• Vissa ingredienser, till exempel kryddnejlika, anis och kanel, kan göra att kvarnbägaren
missfärgas.
• Kvarnen är inte avsedd för hackning av rått kött. Använd mixern istället.
• Använd inte kvarnen till att tillreda flytande blandningar som t.ex. fruktjuice.
Filter
Varning
• Använd inte filtret till ingredienser som är varmare än 80 °C.
• Överbelasta aldrig filtret. Fyll aldrig filtret över metalldelen.
• Kontrollera alltid att mixerbehållarens lock sitter fast ordentligt och att mätbägaren är rätt isatt
i locket innan du slår på apparaten.
• Skär frukt i mindre bitar innan du placerar den i filtret.
• Blötlägg torkade ingredienser, såsom sojabönor, innan du lägger dem i filtret.
Säkerhetsfunktion
Den här mixern har en säkerhetsfunktion som förhindrar att den överbelastas. Vid överbelastning
aktiveras säkerhetsfunktionen, och apparaten stängs av. Om det händer ställer du in vredet på
OFF, drar ur kontakten och låter apparaten svalna i 15 minuter. Ta ur ingredienserna och rengör
mixerbehållaren innan du startar apparaten igen.
Elektromagnetiska fält (EMF)
Den här apparaten från Philips uppfyller alla standarder för elektromagnetiska fält (EMF). Om
apparaten hanteras på rätt sätt och enligt instruktionerna i den här användarhandboken är den säker
att använda enligt de vetenskapliga belägg som finns i dagsläget.
Återvinning
Produkten är utvecklad och tillverkad av högkvalitativa material och komponenter som
både kan återvinnas och återanvändas.
Symbolen med en överkryssad soptunna som finns på produkten innebär att produkten
följer EU-direktivet 2002/96/EG:
Kassera aldrig produkten med annat hushållsavfall. Ta reda på de lokala reglerna om separat
insamling av elektriska och elektroniska produkter. Genom att kassera dina gamla produkter
på rätt sätt kan du bidra till att minska möjliga negativa effekter på miljö och hälsa.
Inbyggd säkerhetsspärr
Den här funktionen gör att du endast kan slå på apparaten om mixerbehållaren, kvarnbägaren eller
minihackarens bägare har monterats korrekt på motorenheten. Om mixerbehållaren, kvarnbägaren
eller hackarens bägare är korrekt monterade låses den inbyggda säkerhetsspärren upp.
2 Garanti och service
Om du behöver service eller information eller har problem kan du gå till Philips webbplats på
www.philips.com eller kontakta Philips kundtjänst i ditt land (telefonnumret finns i
garantibroschyren). Om det inte finns någon kundtjänst i ditt land kan du vända dig till din lokala
Philips-återförsäljare.
Türkçe
Mini-picadora e moinho
1 Önemli
Aviso
Blenderi kullanmadan önce bu Önemli Bilgiler Broşürü’nü dikkatlice okuyun ve gelecekte başvurmak
üzere saklayın.
•
Certifique-se de que as lâminas estão bem montadas na picadora/no copo do moinho antes
de montar o copo no motor.
• Não toque nos rebordos de corte das lâminas da picadora/do moinho quando estiver a
manuseá-las ou a lavá-las. Estas são muito afiadas e poderá facilmente cortar os dedos.
• Se as lâminas ficarem encravadas, desligue o aparelho da tomada antes de retirar os
ingredientes que estão a bloquear as lâminas.
• Nunca utilize o moinho para moer ingredientes muito duros como noz-moscada, cubos de
açúcar e cubos de gelo.
Atenção
• Nunca utilize a mini-picadora ou o moinho durante mais de 30 segundos ininterruptamente.
Deixe-os arrefecer à temperatura ambiente entre ciclos de processamento.
• Nunca se esqueça de colocar o anel vedante sobre as lâminas antes de montar a minipicadora ou o copo do moinho; caso contrário, poderão existir fugas.
• Processe sempre cravos-da-índia, flor de anis e sementes de anis juntamente com outros
ingredientes. Se processados individualmente, estes ingredientes podem atacar os materiais
em plástico do aparelho.
• O copo do moinho pode perder a cor quando se utiliza o moinho para preparar ingredientes
como cravo-da-índia, anis e canela.
• O moinho não é apropriado para picar carne crua. Utilize a liquidificadora para essa tarefa.
• Não use o moinho para preparar misturas líquidas como sumos de fruta.
Filter
Atenção
• Nunca se sirva do filtro para preparar ingredientes com temperatura superior a 80°C.
• Nunca encha demasiado o filtro. Não encha o filtro além da peça metálica.
• Certifique-se sempre de que o copo misturador está bem montado e de que o copo
medidor está colocado correctamente na tampa antes de ligar o aparelho.
• Corte a fruta em pedaços pequenos antes de a colocar no filtro.
• Os ingredientes secos, como os grãos de soja, devem ser demolhados antes de os colocar
no filtro.
Funcionalidade de segurança
Esta liquidificadora está equipada com uma funcionalidade de segurança que protege contra cargas
excessivas. Em caso de sobrecarga, a liquidificadora activa a protecção automaticamente e pára de
funcionar. Neste caso, coloque o botão rotativo em OFF, desligue a ficha do aparelho e deixe-o
arrefecer durante 15 minutos. Retire os ingredientes e limpe o copo da liquidificadora antes de
iniciar o funcionamento.
Campos electromagnéticos (CEM)
Este aparelho Philips respeita todas as normas relacionadas com campos electromagnéticos
(CEM). Se manuseado correctamente e de acordo com as instruções fornecidas neste manual do
utilizador, o aparelho pode ser utilizado em segurança com base em provas científicas disponíveis
actualmente.
Reciclagem
O produto foi concebido e fabricado com materiais e componentes de alta qualidade, que
podem ser reciclados e reutilizados.
Quando observar o símbolo de um caixote do lixo traçado afixado num produto, significa
que o produto é abrangido pela Directiva Europeia 2002/96/CE:
Nunca elimine este produto juntamente com os resíduos domésticos. Informe-se sobre
o sistema de recolha selectiva local relativamente a produtos eléctricos e electrónicos. A
eliminação correcta do seu produto antigo ajuda a evitar potenciais consequências nocivas
para o ambiente e para a saúde pública.
Fecho de segurança incorporado
Esta funcionalidade assegura que só pode ligar o aparelho se o copo misturador, o copo do moinho
ou da picadora estiverem correctamente montados no motor. Se o copo misturador, o copo do
moinho ou da picadora estiverem correctamente montados, o fecho de segurança integrado será
desbloqueado.
2 Garantia e assistência
Se precisar de assistência ou informações, ou se tiver algum problema, visite o Web site da
Philips em www.philips.pt ou contacte o Centro de Apoio ao Cliente da Philips no seu país (pode
encontrar o número de telefone no folheto da garantia mundial). Se não existir um Centro de
Atendimento ao Cliente no seu país, dirija-se a um representante Philips.
Svenska
1 Viktigt
Läs häftet Viktig information noggrant innan du använder mixern och spara sedan häftet för framtida
bruk.
Allmänt
Fara
•
Sänk aldrig ned motorenheten i vatten eller någon annan vätska och skölj den inte under
kranen. Använd endast en fuktig trasa till att rengöra motorenheten.
Varning
• Kontrollera att den spänning som anges på apparaten överensstämmer med den lokala
nätspänningen innan du ansluter apparaten.
• Om nätsladden är skadad måste den alltid bytas ut av Philips, ett av Philips auktoriserade
serviceombud eller liknande behöriga personer för att undvika olyckor.
• Använd inte apparaten om stickkontakten, nätsladden eller någon annan del är skadad.
• Använd aldrig mixerbehållaren, kvarnbägaren (endast vissa modeller) eller skålen för hackaren
(endast vissa modeller) till att slå på och stänga av apparaten.
• Lämna inte apparaten obevakad när den är igång.
• Apparaten är inte avsedd för användning av personer (inklusive barn) med olika
funktionshinder, eller av personer som inte har kunskap om hur apparaten används, om de
inte övervakas eller får instruktioner angående användning av apparaten av en person som är
ansvarig för deras säkerhet.
• Små barn ska övervakas så att de inte kan leka med apparaten.
• Vidrör inte knivarna, i synnerhet inte när apparaten är ansluten till elnätet. Knivarna är mycket
vassa.
Varning
• Dra alltid ut stickkontakten ur vägguttaget innan du monterar, tar bort eller justerar några av
delarna.
• Använd aldrig tillbehör eller delar från andra tillverkare, eller delar som inte uttryckligen har
rekommenderats av Philips. Om du använder sådana tillbehör eller delar gäller inte garantin.
• Fyll inte på över maxnivån på mixerbehållaren eller bägaren (endast vissa modeller).
• Överskrid inte de maximala mängderna och tillredningstiderna som anges i tabellen.
• Apparaten kan bara slås på om mixerbehållaren eller bägaren (endast vissa modeller) har
monterats på rätt sätt på motorenheten.
Mixer
Varning
• Stoppa inte ned fingrarna eller något föremål i behållaren när apparaten är igång.
• Vidrör inte eggarna på mixerns knivenhet vid hantering eller rengöring. De är mycket vassa
och du skulle lätt kunna skära fingrarna.
• Se till att knivenheten är ordentligt fastsatt i mixerbehållaren innan du monterar
mixerbehållaren på motorenheten.
• Om knivenheten fastnar kopplar du ur apparaten innan du tar bort ingredienserna som
blockerar knivarna.
Varning
• Fyll aldrig mixerbehållaren med ingredienser som är varmare än 80 ºC.
Genel
Tehlike
• Motor ünitesini kesinlikle suya veya başka bir sıvıya batırmayın veya muslukta durulamayın.
Motor ünitesini sadece nemli bezle temizleyin.
Uyarı
• Cihazı prize takmadan önce, üstünde yazılı olan gerilimin, evinizdeki şebeke gerilimiyle aynı
olup olmadığını kontrol edin.
• Cihazın elektrik kablosu hasarlıysa, bir tehlike oluşturmasını önlemek için mutlaka Philips’in
yetki verdiği bir servis merkezi veya benzer şekilde yetkilendirilmiş kişiler tarafından
değiştirilmesini sağlayın.
• Elektrik fişi, şebeke kablosu veya diğer parçaları hasarlıysa, cihazı kesinlikle kullanmayın.
• Cihazı açmak veya kapatmak için öğütücü ölçeğini (sadece belirli modellerde) veya doğrayıcı
kabını (sadece belirli modellerde) kesinlikle kullanmayın.
• Cihazı kesinlikle çalışır durumda bırakmayın.
• Bu cihaz, güvenliklerinden sorumlu kişilerin nezareti veya talimatı olmadan, fiziksel, sinirsel
ya da zihinsel becerileri gelişmemiş veya bilgi ve tecrübe açısından yetersiz kişiler tarafından
(çocuklar da dahil) kullanılmamalıdır.
• Küçük çocukların cihazla oynamaları engellenmelidir.
• Özellikle cihaz prize takılıyken bıçaklara dokunmayın. Bıçaklar çok keskindir.
Dikkat
• Herhangi bir parçayı takmadan, çıkarmadan veya ayarlamalarını yapmadan önce cihazın fişini
mutlaka prizden çekin.
• Başka üreticilere ait olan veya Philips tarafından özellikle tavsiye edilmeyen aksesuar ve
parçaları kesinlikle kullanmayın. Bu tür aksesuar veya parça kullanırsanız, garantiniz geçerliliğini
yitirir.
• Mikser haznesi ya da ölçekte (sadece belirli modellerde) gösterilen maksimum seviyeyi
geçmeyin.
• İlgili tabloda belirtilen maksimum miktarları ve işlem sürelerini aşmayın.
• Cihaz sadece blender haznesi veya ölçek (sadece belirli modellerde) motor ünitesine doğru
şekilde takıldığında çalıştırılabilir.
Blender
Uyarı
•
•
Cihaz çalışırken parmaklarınızı ya da başka cisimleri asla haznenin içine sokmayın.
Blenderin bıçak ünitesini tutarken veya temizlerken keskin kısımlarına dokunmayın. Bu kısımlar
çok keskindir ve kolaylıkla parmaklarınızı kesebilir.
• Mikser haznesini motor ünitesine takmadan önce, kesme ünitesinin hazneye sabitlendiğinden
emin olun.
• Eğer bıçak ünitesi sıkışırsa, bıçakları engelleyen malzemeleri çıkarmadan önce cihazın fişini çekin.
Dikkat
• Blender haznesini 80 Cº’den daha yüksek sıcaklıkta malzemelerle kesinlikle doldurmayın.
• Özellikle yüksek bir hız seviyesi kullanırken sıçramayı önlemek için blender haznesine 1,25
litreden fazla sıvı koymayın. Sıcak sıvılar veya köpüren malzemeler kullanacaksanız blender
haznesine 1 litreden fazla sıvı koymayın.
• Cihazı tek seferde 2 dakikadan fazla çalıştırmayın. İşleme devam etmek için cihazın oda
sıcaklığına dönmesini bekleyin.
• Cihazı çalıştırmadan önce, kapağın hazneye düzgün şekilde yerleştiğinden/kapandığından ve
ölçme kabının kapağa düzgün şekilde takıldığından her zaman emin olun.
Mini doğrayıcı ve öğütücü
Uyarı
•
Ölçeği motor ünitesine takmadan önce bıçak ünitesinin doğrayıcı/öğütücü ölçeğine
sabitlendiğinden emin olun.
• Doğrayıcının/öğütücünün bıçak ünitesini tutarken veya temizlerken keskin kısımlarına
dokunmayın. Bu kısımlar çok keskindir ve kolaylıkla parmaklarınızı kesebilir.
• Eğer bıçak ünitesi sıkışırsa, bıçakları engelleyen malzemeleri çıkarmadan önce cihazın fişini çekin.
• Öğütücüyü, muskat, akide şekeri ve buz küpleri gibi çok sert malzemeleri öğütmek için
kullanmayın.
Dikkat
• Mini doğrayıcıyı veya öğütücüyü aralıksız 30 saniyeden fazla çalıştırmayın. İşlem döngüleri
arasında, oda sıcaklığında soğumaya bırakın.
• Mini doğrayıcıyı veya öğütücü ölçeği takmadan önce, contayı bıçak ünitesine takmayı asla
unutmayın, aksi takdirde sızıntı olacaktır.
• Karanfil, yıldız anason ve anason tohumunu her zaman diğer malzemelerle birlikte işleyin. Ayrı
ayrı işleme alındıklarında, bu malzemeler cihazın plastik parçalarına hasar verebilir.
• Öğütücüyü karanfil, anason ve tarçın gibi malzemeleri öğütmek için kullanırsanız öğütücü
ölçeğinin rengi solabilir.
• Öğütücü çiğ et parçalamak için uygun değildir. Onun yerine blenderi kullanın.
• Öğütücüyü, meyve suyu gibi sıvı karışımlar hazırlamak için kullanmayın.
Filtre
Dikkat
• Filtreyi asla 80 Cº’den daha sıcak malzemelerle işlem yapmak için kullanmayın.
• Filtreyi asla fazla doldurmayın. Filtreyi metal kısmını geçecek şekilde doldurmayın.
• Cihazı çalıştırmadan önce, blender haznesinin kapağının düzgün şekilde yerleştiğinden ve
ölçme kabının kapağa düzgün şekilde takıldığından her zaman emin olun.
• Meyveleri filtrenin içine koymadan önce, daha küçük parçalara bölün.
• Soya fasulyesi gibi kuru gıdaları filtreye koymadan önce suda bekletin.
Güvenlik Özelliği
Bu üründe aşırı yüklere karşı ürünü koruyan bir güvenlik özelliği bulunur. Aşırı yükleme durumunda
blender, otomatik olarak koruma özelliğini etkinleştirir ve çalışma durdurulur. Böyle bir durum
meydana gelirse, döner düğmeyi OFF (Kapalı) konumuna getirin, cihazın fişini prizden çekin ve
15 dakika soğumasını bekleyin. Yeniden çalıştırmadan önce malzemeleri çıkarın ve blender haznesini
temizleyin.
Elektromanyetik alanlar (EMF)
Bu Philips cihazı elektromanyetik alanlar (EMF) hakkındaki tüm standartlara uygundur. Usulüne ve
bu kullanım kılavuzundaki talimatlara uygun olarak kullanıldığında, bugünün bilimsel bulgularına göre
cihazın kullanımı güvenlidir.
Geri dönüşüm
Ürününüz geri dönüştürülebilen ve yeniden kullanılabilen yüksek kaliteli malzeme ve
bileşenler kullanılarak üretilmiştir.
Ürünün, üzerinde çarpı işareti bulunan bir tekerlekli çöp kutusu simgesi taşıması, bu ürünün
2002/96/EC sayılı Avrupa Direktifi kapsamında olduğu anlamına gelir:
Bu ürünü kesinlikle diğer evsel atıklarla birlikte atmayın. Lütfen, elektrikli ve elektronik
ürünlerin ayrı toplanması ile ilgili yerel kurallar hakkında bilgi edinin. Eskiyen ürününüzün atık
işlemlerinin doğru biçimde gerçekleştirilmesi, çevre ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etkilere
yol açılmasını önlemeye yardımcı olur.
Dahili güvenlik kilidi
Bu özellik yalnızca blender haznesi, öğütücü ölçeği veya doğrayıcı ölçeği motor ünitesine doğru bir
şekilde takıldığı takdirde cihazı açabilmenizi sağlar. Blender haznesi, öğütücü ölçeği veya doğrayıcı
ölçeği motor ünitesine doğru bir şekilde takıldığında, dahili güvenlik kilidi açılır.
2 Garanti ve Servis
Servise veya bilgiye ihtiyacınız ya da bir sorununuz varsa, lütfen www.philips.com adresindeki Philips
web sitesini ziyaret edin veya ülkenizdeki Philips Müşteri Destek Merkezi’yle iletişim kurun (telefon
numaralarını dünya çapında garanti kitapçığında bulabilirsiniz). Ülkenizde Müşteri Destek Merkezi
yoksa, yerel Philips satıcınıza gidin.
Download PDF

advertising