Philips | HR2084/00 | Philips Pure Essentials Collection Standmixer HR2084/90 Important Information Manual

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome
HR2084
ENImportant information leaflet
DA Brochure med vigtige oplysninger
DE Wichtiges Informationsmerkblatt
EL Φυλλάδιο σημαντικών οδηγιών
ES Folleto de información importante
FITärkeää-lehtinen
FR Brochure « Informations importantes »
IT
Brochure informativa importante
NL Folder met belangrijke informatie
NO Viktig informasjonshefte
PT Folheto de informações importantes
SV Broschyr med viktig information
TR Önemli bilgi broşürü
Dansk
Ελληνικά
1Vigtigt
1
Sikkerhed
Ασφάλεια
Fare
Motorenheden må aldrig kommes ned i vand eller andre væsker eller skylles under vandhanen.
Motorenheden må kun rengøres med en fugtig klud.
Advarsel
•
Kontrollér, om den angivne netspænding på apparatet svarer til den lokale netspænding, før du
slutter strøm til apparatet.
•
Hvis netledningen beskadiges, må den kun udskiftes af Philips, et autoriseret Philips-serviceværksted
eller en tilsvarende kvalificeret fagmand for at undgå enhver risiko.
•
Brug ikke apparatet, hvis stik, netledning eller andre dele er beskadigede.
•
Undgå at røre ved knivene, når apparatet er sluttet til strømmen. Knivene er meget skarpe.
•
Sørg for, at knivenheden er sat sikkert fast i blenderglasset, før blenderglasset sættes på
motorenheden.
•
Stik aldrig fingre eller køkkenredskaber ned i blenderglasset, mens apparatet kører.
•
Tænd og sluk aldrig for apparatet ved hjælp af blenderglasset.
•
Lad aldrig apparatet køre uden opsyn.
•
Dette apparat er ikke beregnet til at blive brugt af personer (herunder børn) med nedsatte fysiske
og mentale evner, nedsat følesans eller manglende erfaring og viden, medmindre de er blevet
vejledt eller instrueret i apparatets anvendelse af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed.
•
Apparatet bør holdes uden for børns rækkevidde for at sikre, at de ikke kan komme til at lege med
det.
•
Tænd og sluk aldrig apparatet ved hjælp af blenderglasset, hakkerbægeret eller møllekværnen.
•
For at undgå farlige situationer pga. utilsigtet nulstilling af overophedningssikringen, må
apparatet aldrig sluttes til en timer.
NB!
•
Tag altid stikket ud, før du samler, skiller eller justerer tilbehøret.
•
Brug aldrig tilbehør eller dele fra andre fabrikanter eller tilbehør/dele, som ikke specifikt er
anbefalet af Philips. Hvis du anvender en sådan type tilbehør eller dele, annulleres garantien.
•
Overskrid ikke den angivne maksimum-markering på blenderglasset, bægeret til møllekværnen (kun
bestemte typer) eller hakkeskålen (kun bestemte typer).
•
Undgå at overskride de angivne mængder og tilberedningstider, der er angivet i den relevante tabel.
•
Hvis der sidder mad fast på siden af blenderglasset, skal du slukke apparatet og tage stikket ud. Brug
derefter en spatel til at fjerne det, der sidder fast.
•
Sørg altid for, at låget er ordentligt lukket og sat på glasset, og at målebægeret er sat rigtigt på plads
i låget, inden du tænder for apparatet.
•
Fyld aldrig blenderglasset med ingredienser, der er varmere end 80°C.
•
Tag stikket ud af stikkontakten, inden apparatet rengøres.
•
Undgå at berøre knivenhedernes skærende sider, når du rengør dem. De er meget skarpe, og du
kan derfor nemt komme til at skære dig i fingrene.
•
Dette apparat er kun beregnet til almindelig husholdningsbrug.
•
Støjniveau: Lc = 86 dB(A)
Κίνδυνος
Μην βυθίζετε ποτέ το μοτέρ σε νερό ή σε οποιοδήποτε άλλο υγρό, ούτε να το ξεπλένετε με νερό
βρύσης. Χρησιμοποιήστε ένα υγρό πανί για να καθαρίσετε το μοτέρ.
Προειδοποίηση
•
Πριν συνδέσετε τη συσκευή, ελέγξτε αν η τάση που αναγράφεται στη συσκευή αντιστοιχεί
στην τοπική τάση ρεύματος.
•
Αν το καλώδιο υποστεί φθορά, θα πρέπει να αντικατασταθεί από τη Philips, από κάποιο
κέντρο επισκευών εξουσιοδοτημένο από τη Philips ή από εξίσου εξειδικευμένα άτομα, προς
αποφυγή κινδύνου.
•
Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν το φις, το καλώδιο ή άλλα εξαρτήματα έχουν υποστεί
φθορά.
•
Μην αγγίζετε τις λεπίδες, ειδικά όταν η συσκευή είναι συνδεδεμένη στην πρίζα. Οι λεπίδες
είναι πολύ αιχμηρές.
•
Βεβαιωθείτε ότι οι λεπίδες είναι καλά στερεωμένες στην κανάτα του μπλέντερ πριν
προσαρτήσετε την κανάτα πάνω στο μοτέρ.
•
Ποτέ μην βάζετε τα δάχτυλά σας ή κάποιο αντικείμενο μέσα στην κανάτα του μπλέντερ ενώ
λειτουργεί η συσκευή.
•
Μην χρησιμοποιείτε ποτέ την κανάτα μπλέντερ για να ενεργοποιήσετε και να
απενεργοποιήσετε τη συσκευή.
•
Μην αφήνετε ποτέ τη συσκευή να λειτουργεί χωρίς επίβλεψη.
•
Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των
παιδιών) με περιορισμένες σωματικές, αισθητήριες ή διανοητικές ικανότητες ή από άτομα
χωρίς εμπειρία και γνώση, εκτός και εάν τη χρησιμοποιούν υπό επιτήρηση ή έχουν λάβει
οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.
•
Τα παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν θα παίζουν με τη
συσκευή.
•
Μην χρησιμοποιείτε ποτέ την κανάτα του μπλέντερ, το δοχείο του κόπτη ή το δοχείο του
μύλου για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη συσκευή.
•
Για την αποφυγή επικίνδυνων καταστάσεων λόγω ακούσιου μηδενισμού της θερμικής
διακοπής λειτουργίας, μην συνδέετε ποτέ αυτή τη συσκευή με χρονοδιακόπτη.
Προσοχή
•
Πριν συναρμολογήσετε, αποσυναρμολογήσετε ή ρυθμίσετε οποιοδήποτε εξάρτημα της
συσκευής, να αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από την πρίζα.
•
Μην χρησιμοποιείτε ποτέ εξαρτήματα ή μέρη από άλλους κατασκευαστές ή που η Philips δεν
συνιστά ρητώς. Αν χρησιμοποιήσετε τέτοια εξαρτήματα ή μέρη, η εγγύησή σας καθίσταται
άκυρη.
•
Μην υπερβαίνετε τη μέγιστη ένδειξη στην κανάτα μπλέντερ, στο δοχείο του μύλου (μόνο σε
συγκεκριμένους τύπους) και στο μπολ κόπτη (μόνο σε συγκεκριμένους τύπους).
•
Μην υπερβαίνετε τις μέγιστες ποσότητες και τους χρόνους επεξεργασίας που αναφέρονται
στον σχετικό πίνακα.
•
Αν τα τρόφιμα κολλήσουν στις πλευρικές επιφάνειες της κανάτας του μπλέντερ,
απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε την από την πρίζα. Στη συνέχεια,
χρησιμοποιήστε μια σπάτουλα για να αφαιρέσετε το φαγητό από τα τοιχώματα.
•
Πριν ενεργοποιήσετε τη συσκευή, να βεβαιώνεστε πάντα ότι το καπάκι είναι σωστά
κλεισμένο/τοποθετημένο στην κανάτα και ότι ο δοσομετρητής έχει τοποθετηθεί σωστά στο
καπάκι.
•
Μην γεμίζετε ποτέ την κανάτα του μπλέντερ με υλικά πιο ζεστά από 80ºC/175ºF.
•
Αποσυνδέετε τη συσκευή από την πρίζα πριν την καθαρίσετε.
•
Όταν καθαρίζετε τα άκρα κοπής των λεπίδων, να αποφεύγετε να τα αγγίζετε. Οι λεπίδες
είναι πολύ κοφτερές και μπορείτε πολύ εύκολα να τραυματίσετε τα δάχτυλά σας.
•
Αυτή η συσκευή προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση.
•
Επίπεδο θορύβου: Lc = 86 dB(A)
Læs denne folder med vigtige oplysninger omhyggeligt igennem, inden blenderen tages i brug, og gem
den til eventuel senere brug.
Filter
NB!
•
•
•
•
•
Filteret må ikke bruges til tilberedning af ingredienser, der er varmere end 80°C.
Overfyld ikke filteret. Fyld aldrig filteret op over dets metaldel.
Sørg altid for, at blenderglassets låg er korrekt samlet, og at målebægeret er sat rigtigt på plads i
låget, inden du tænder for apparatet.
Skær frugten i mindre stykker, inden den kommes op i filteret.
Læg tørre ingredienser, som f.eks. sojabønner, i blød, inden de kommes i filteret.
Indbygget sikkerhedslås
Denne funktion sikrer, at du kun kan tænde for apparatet, hvis blenderglasset, bægeret til møllekværnen
eller hakkeskålen er sat korrekt på motorenheden. Hvis blenderglasset, bægeret til møllekværnen eller
hakkeskålen er korrekt monteret, slår den indbyggede sikkerhedslås fra.
Overophedningssikring
Apparatet er udstyret med en overophedningssikring, som automatisk afbryder strømtilførslen til
apparatet, hvis det bliver for varmt.
Hvis apparatet pludselig stopper gøres følgende:
1
2
3
4
Tag stikket ud af stikkontakten.
Lad apparatet køle af i 30 minutter.
Sæt stikket i stikkontakten.
Tænd for apparatet igen.
Bemærk: Kontakt din Philips-forhandler eller Philips Kundecenter, hvis overophedningssikringen aktiveres
for ofte.
Elektromagnetiske felter (EMF)
Dette Philips-apparat overholder alle standarder i forhold til elektromagnetiske felter (EMF). Hvis
apparatet håndteres korrekt i henhold til instruktionerne i denne brugervejledning, er det sikkert at bruge
baseret på de forskningsresultater, der er adgang til på nuværende tidspunkt.
Genanvendelse
Dit produkt er udviklet og fremstillet med materialer og komponenter af høj kvalitet, som kan genbruges.
Når et produkt bærer et affaldsspandssymbol med et kryds på, betyder det, at produktet er underlagt det
europæiske direktiv 2002/96/EC:
Σημαντικό
Διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε το μπλέντερ και φυλάξτε το για
μελλοντική αναφορά.
Φίλτρο
Προσοχή
•
Μην χρησιμοποιείτε ποτέ το φίλτρο για να επεξεργαστείτε υλικά πιο ζεστά από 80°C.
•
Μην υπερφορτώνετε ποτέ το φίλτρο. Μην γεμίζετε ποτέ το φίλτρο πάνω από το μεταλλικό
τμήμα του.
•
Πριν ενεργοποιήσετε τη συσκευή, να βεβαιώνεστε πάντα ότι το καπάκι της κανάτας
μπλέντερ είναι σωστά συναρμολογημένο και ότι ο δοσομετρητής έχει τοποθετηθεί σωστά
στο καπάκι.
•
Κόψτε τα φρούτα σε μικρότερα κομμάτια πριν τα βάλετε μέσα στο φίλτρο.
•
Μουλιάζετε τα ξηρά υλικά, όπως τους σπόρους σόγιας, πριν τα βάλετε μέσα στο φίλτρο.
Ενσωματωμένο κλείδωμα ασφαλείας
Με αυτήν τη λειτουργία, μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη συσκευή μόνο αν η κανάτα του
μπλέντερ και το δοχείο του κόπτη/του μύλου είναι σωστά τοποθετημένα στη μονάδα του
μοτέρ. Αν τοποθετήσετε σωστά την κανάτα του μπλέντερ ή το δοχείο του κόπτη/του μύλου, το
ενσωματωμένο κλείδωμα θα απασφαλιστεί.
Θερμική διακοπή λειτουργίας
Η συσκευή διαθέτει θερμική διακοπή λειτουργίας που διακόπτει αυτόματα την τροφοδοσία
ρεύματος στη συσκευή εάν αυτή υπερθερμανθεί.
Αν ξαφνικά η συσκευή σας σταματήσει να λειτουργεί:
1
2
3
4
Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα.
Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει για 30 λεπτά.
Συνδέστε το φις στην πρίζα.
Ενεργοποιήστε ξανά τη συσκευή.
Σημείωση: Αν η θερμική διακοπή λειτουργίας ενεργοποιείται πολύ συχνά, επικοινωνήστε με τον
αντιπρόσωπο της Philips ή με κάποιο εξουσιοδοτημένο κέντρο επισκευών της Philips.
Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία (EMF)
Bortskaf aldrig produktet sammen med andet husholdningsaffald. Sørg for at kende de lokale regler om
separat indsamling af elektriske og elektroniske produkter. Korrekt bortskaffelse af udtjente produkter er
med til at forhindre negativ påvirkning af miljøet og menneskers helbred.
Η συγκεκριμένη συσκευή της Philips συμμορφώνεται με όλα τα πρότυπα που αφορούν τα
ηλεκτρομαγνητικά πεδία (EMF). Εάν γίνει σωστός χειρισμός και σύμφωνος με τις οδηγίες του
παρόντος εγχειριδίου χρήσης, η συσκευή είναι ασφαλής στη χρήση βάσει των επιστημονικών
αποδείξεων που είναι διαθέσιμες μέχρι σήμερα.
2
Ανακύκλωση
Reklamationsret og service
Hvis du har behov for service eller har et problem, kan du besøge Philips’ websted på www.philips.
com eller kontakte Philips Kundecenter i dit land (telefonnummeret findes i folderen ”World-Wide
Guarantee”). Hvis der ikke findes et kundecenter i dit land, bedes du kontakte din lokale Philipsforhandler.
Deutsch
Specifications are subject to change without notice
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.
HR2084_WEU_Safety_V1.0
English
1Important
Read this Important Information leaflet carefully before you use the blender and save it for future
reference.
Safety
Danger
Never immerse the motor unit in water or any other liquid, nor rinse it under the tap. Use only a moist
cloth to clean the motor unit.
Warning
•
Check if the voltage indicated on the appliance corresponds to the local mains voltage before you
connect the appliance.
•
If the mains cord is damaged, you must have it replaced by Philips, a service centre authorised by
Philips or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
•
Do not use the appliance if the plug, the power cord or other parts are damaged.
•
Do not touch the blades, especially when the appliance is plugged in.The blades are very sharp.
•
Make sure the blade unit is securely fastened to the blender jar before you assemble the blender
jar onto the motor unit.
•
Never reach into the blender jar with your fingers or an object while the appliance is running.
•
Never use the blender jar to switch the appliance on and off.
•
Never let the appliance run unattended.
•
This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical,
sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given
supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
•
Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
•
Never use the blender beaker, chopper beaker or mill beaker to switch the appliance on and off.
•
To avoid a hazardous situation due to inadvertent resetting of the thermal cut-out, never connect
this appliance to a timer switch.
Caution
•
Always unplug the appliance before you assemble, disassemble or make adjustments to any of the
parts.
•
Never use any accessories or parts from other manufacturers or that Philips does not specifically
recommend. If you use such accessories or parts, your guarantee becomes invalid.
•
Do not exceed the maximum indication on the blender jar, the mill (specific types only) beaker
and the chopper bowl (specific types only).
•
Do not exceed the maximum quantities and processing times indicated in the relevant table.
•
If food sticks to the wall of the blender jar, switch off the appliance and unplug it.Then use a spatula
to remove the food from the wall.
•
Always make sure the lid is properly closed/assembled on the jar and the measuring cup is
inserted properly in the lid before you switch on the appliance.
•
Never fill the blender jar with ingredients hotter than 80ºC/175ºF.
•
Unplug the appliance before you clean it.
•
Avoid touching the cutting edges of the blade units when you clean them.They are very sharp and
you could easily cut fingers on them.
•
This appliance is intender for household use only.
•
Noise level: Lc = 86 dB(A)
Filter
Caution
•
Never use the filter to process ingredients hotter than 80°C.
•
Never overload the filter. Do not fill the filter beyond its metal part.
•
Always make sure the lid of the blender jar is assembled properly and the measuring cup is
inserted properly in the lid before you switch on the appliance.
•
Cut fruit into smaller pieces before you put it in the filter.
•
Soak dried ingredients, such as soy beans, before you put them in the filter.
Built-in safety lock
This feature ensures that you can only switch on the appliance if the blender jar, the mill or chopper
beaker is assembled on the motor unit properly. If the blender jar, the mill or chopper beaker is correctly
assembled, the built-in safety lock will be unlocked.
Thermal cut-out
The appliance is equipped with a thermal cut-out that automatically cuts off the power supply to the
appliance if it overheats.
If the appliance suddenly stops running:
1
2
3
4
Unplug the appliance.
Let the appliance cool down for 30 minutes.
Put the plug in the wall socket.
Switch on the appliance again.
Note: Contact your Philips dealer or an authorised Philips service centre if the thermal cut-out is
activated too often.
Electromagnetic fields (EMF)
This Philips appliance complies with all standards regarding electromagnetic fields (EMF). If handled
properly and according to the instructions in this user manual, the appliance is safe to use based on
scientific evidence available today.
Recycling
Your product is designed and manufactured with high quality materials and components, which can be
recycled and reused.
When you see the crossed-out wheel bin symbol attached to a product, it means the product is covered
by the European Directive 2002/96/EC:
Guarantee & service
If you need service or information or if you have a problem, please visit the Philips website at
www.philips.com or contact the Philips Consumer Care Centre in your country (you find its phone
number in the worldwide guarantee leaflet). If there is no Consumer Care Centre in your country, go to
your local Philips dealer.
Nunca se deshaga del producto con el resto de la basura doméstica. Infórmese de la legislación local
sobre la recogida selectiva de productos eléctricos y electrónicos. El desecho correcto de un producto
usado ayuda a evitar consecuencias potencialmente negativas para el medio ambiente y la salud humana.
2
Garantía y servicio
Si necesita ayuda, información o si tiene algún problema, visite la página Web de Philips en www.philips.
com o póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente de Philips en su país (hallará el
número de teléfono en el folleto de la garantía). Si no hay Servicio de Atención al Cliente en su país,
diríjase al distribuidor Philips local.
Suomi
1Tärkeää
Lue tämä lehtinen huolellisesti ennen tehosekoittimen ensimmäistä käyttökertaa ja säilytä se vastaisen
varalle.
Turvallisuus
Vaara
Älä upota runkoa veteen tai muuhun nesteeseen. Älä myöskään huuhtele sitä vesihanan alla. Puhdista
runko vain kostealla liinalla.
Varoitus
•
Tarkista, että laitteeseen merkitty käyttöjännite vastaa paikallista verkkojännitettä, ennen kuin liität
laitteen pistorasiaan.
•
Jos virtajohto on vahingoittunut, se on oman turvallisuutesi vuoksi hyvä vaihdattaa Philipsin
valtuuttamassa huoltoliikkeessä tai muulla ammattitaitoisella korjaajalla.
•
Älä käytä laitetta, jos sen pistoke, virtajohto tai jokin muu osa on viallinen.
•
Älä koske teriin etenkään laitteen ollessa kytketty verkkovirtaan.Terät ovat hyvin teräviä.
•
Tarkista, että teräyksikkö on kunnolla kiinnitetty tehosekoittimen kannuun ennen kannun
asettamista runkoon.
•
Älä työnnä sormiasi tai esineitä sekoituskannuun, kun laite on käynnissä.
•
Älä koskaan käytä tehosekoittimen kannua käynnistämiseen ja pysäyttämiseen.
•
Älä jätä laitetta käyntiin ilman valvontaa.
•
Laitetta ei ole tarkoitettu lasten tai sellaisten henkilöiden käyttöön, joiden fyysinen tai henkinen
toimintakyky on rajoittunut tai joilla ei ole kokemusta tai tietoa laitteen käytöstä, muuten kuin
heidän turvallisuudestaan vastaavan henkilön valvonnassa ja ohjauksessa.
•
Pienten lasten ei saa antaa leikkiä laitteella.
•
Älä käytä sekoituskannua tai teholeikkurin tai sekoittimen kannua laitteen käynnistämiseen tai
sammuttamiseen.
•
Älä liitä laitetta ajastinkytkimeen, jotta vältyt vaarallisilta tilanteita, jos lämpötilan turvakatkaisin
nollataan epähuomiossa.
Varoitus
•
Irrota aina pistoke pistorasiasta, kun kokoat, purat, puhdistat tai säädät lisäosia.
•
Älä koskaan käytä muita kuin Philipsin valmistamia tai suosittelemia lisävarusteita tai -osia. Jos käytät
muita osia, takuu ei ole voimassa.
•
Älä ylitä tehosekoittimen kannuun, maustemyllyn (vain tietyt mallit) kannuun ja teholeikkurin
kulhoon merkittyjä enimmäismääriä (vain tietyt mallit).
•
Älä ylitä taulukossa annettuja määriä ja valmistusaikoja.
•
Jos ruoka tarttuu sekoituskannun seinämään, sammuta laite ja irrota sen pistorasiasta. Irrota sitten
ruoka seinämästä lastan avulla.
•
Varmista aina, että kansi on suljettu tai kiinnitetty oikein kannuun ja että mittamuki on oikein kiinni
kannessa, ennen kuin kytket laitteeseen virran.
•
Älä koskaan lisää sekoituskulhoon aineksia, joiden lämpötila on yli 80 °C.
•
Irrota aina pistoke pistorasiasta ennen laitteen puhdistamista.
•
Varo koskemasta teräyksiköiden leikkuuteriä puhdistuksen aikana. Leikkuuterät ovat erittäin terävät,
ja niistä saa helposti haavan sormeen.
•
Tämä laite on tarkoitettu vain kotitalouksien käyttöön.
•
Käyntiääni: Lc = 86 dB (A)
Filter
Varoitus
•
Älä käytä siivilää yli 80-asteisten aineiden käsittelyyn.
•
Älä täytä siivilää liian täyteen. Älä anna siivilän täyttyä metalliosan yli.
•
Varmista aina, että tehosekoittimen kannun kansi on kiinnitetty oikein ja että mittamuki on oikein
kiinni kannessa, ennen kuin kytket laitteeseen virran.
•
Leikkaa hedelmät pieniksi paloiksi, ennen kuin lisäät ne siivilään.
•
Liota kuivatut tuotteet, kuten soijapavut, ennen kuin lisäät ne siivilään.
Sisäänrakennettu turvakytkin
Tämä toiminto varmistaa, että voit kytkeä laitteeseen virran vain silloin, kun tehosekoittimen, maustemyllyn
tai teholeikkurin kannu on asetettu runkoon oikein. Jos tehosekoittimen kannu, maustemyllyn tai
teholeikkurin kannu on asetettu oikein, rungon turvalukko avautuu.
Lämpökatkaisin
Laitteessa on lämpökatkaisin, joka katkaisee automaattisesti virran laitteesta, mikäli se ylikuumenee.
Jos laite lakkaa yhtäkkiä toimimasta:
1
2
3
4
Irrota pistoke pistorasiasta.
Anna laitteen jäähtyä 30 minuuttia.
Työnnä pistoke pistorasiaan.
Käynnistä laite uudelleen.
Huomautus: jos lämpötilan turvakatkaisin katkaisee laitteesta virran toistuvasti, ota yhteys Philipsin
jälleenmyyjään tai Philipsin valtuuttamaan huoltoliikkeeseen.
Sähkömagneettiset kentät (EMF)
Tämä Philips-laite vastaa kaikkia sähkömagneettisia kenttiä (EMF) koskevia standardeja. Jos laitetta
käytetään oikein ja tämän käyttöohjeen ohjeiden mukaisesti, sen käyttäminen on turvallista tämänhetkisen
tutkimustiedon perusteella.
Kierrätys
Tuotteen suunnittelussa ja valmistuksessa on käytetty laadukkaita materiaaleja ja osia, jotka voidaan
kierrättää ja käyttää uudelleen.
Jos tuotteeseen on merkitty roskasäiliö, jonka yli on vedetty rasti, se tarkoittaa, että tuotetta koskee EUdirektiivi 2002/96/EY:
Lesen Sie diese Broschüre mit wichtigen Informationen vor dem Gebrauch des Mixers aufmerksam
durch, und bewahren Sie sie für eine spätere Verwendung auf.
Sicherheit
Gefahr
Tauchen Sie die Motoreinheit niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten; spülen Sie sie auch nicht unter
fließendem Wasser ab. Reinigen Sie die Motoreinheit nur mit einem feuchten Tuch.
Warnhinweis
•
Prüfen Sie, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, ob die Spannungsangabe auf dem Gerät mit
der örtlichen Netzspannung übereinstimmt.
•
Um Gefährdungen zu vermeiden, darf ein defektes Netzkabel nur von einem Philips ServiceCenter, einer von Philips autorisierten Werkstatt oder einer ähnlich qualifizierten Person durch ein
Original-Ersatzkabel ersetzt werden.
•
Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn der Netzstecker, das Netzkabel oder andere Teile des Geräts
defekt oder beschädigt sind.
•
Berühren Sie die Messer nicht, besonders wenn das Gerät an das Stromnetz angeschlossen ist. Die
Messer sind sehr scharf.
•
Achten Sie darauf, dass die Messereinheit fest im Mixbecher sitzt, bevor Sie den Becher auf die
Motoreinheit setzen.
•
Greifen Sie unter keinen Umständen bei laufendem Gerät mit der Hand oder einem Gegenstand
in den Mixbecher.
•
Benutzen Sie niemals den Mixbecher, um das Gerät ein- oder auszuschalten.
•
Lassen Sie das eingeschaltete Gerät niemals unbeaufsichtigt.
•
Dieses Gerät ist für Benutzer (einschl. Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder
psychischen Fähigkeiten bzw. ohne jegliche Erfahrung oder Vorwissen nur dann geeignet, wenn
eine angemessene Aufsicht oder ausführliche Anleitung zur Benutzung des Geräts durch eine
verantwortliche Person sichergestellt ist.
•
Achten Sie darauf, dass Kinder nicht mit dem Gerät spielen.
•
Schalten Sie das Gerät niemals über den Mixbecher oder den Mühlenbecher für weiche Zutaten
ein bzw. aus.
•
Schließen Sie dieses Gerät nie an eine Zeitschaltuhr an, um Gefährdungen durch versehentliches
Deaktivieren des Überhitzungsschutzes zu vermeiden.
Vorsicht
•
Ziehen Sie stets den Netzstecker aus der Steckdose, bevor Sie ein Zubehörteil aufsetzen,
abnehmen oder dessen Position verändern.
•
Verwenden Sie niemals Zubehör oder Teile, die von Drittherstellern stammen bzw. nicht von
Philips empfohlen werden. Wenn Sie diese(s) Zubehör oder Teile verwenden, erlischt Ihre Garantie.
•
Überschreiten Sie nicht die maximale Füllmenge des Mixbechers, des Mühlenbechers und des
Zerkleinerer-Behälters (nur bestimmte Gerätetypen).
•
Überschreiten Sie nicht die in der jeweiligen Tabelle aufgeführten Mengen und Verarbeitungszeiten.
•
Wenn Zutaten innen am Mixbecher haften bleiben, schalten Sie das Gerät aus, und ziehen Sie
den Stecker aus der Steckdose. Lösen Sie die Zutaten dann mithilfe eines Teigschabers von der
Becherwand.
•
Achten Sie immer darauf, dass der Deckel fest geschlossen auf dem Becher sitzt und der
Messbecher richtig im Deckel steckt, bevor Sie das Gerät einschalten.
•
Füllen Sie keine Zutaten in den Mixbecher, die heißer als 80 °C sind.
•
Ziehen Sie vor dem Reinigen des Geräts den Netzstecker aus der Steckdose.
•
Berühren Sie beim Reinigen der Messereinheit keinesfalls die Klingen. Sie sind sehr scharf, und Sie
könnten Ihre Finger leicht an ihnen schneiden.
•
Dieses Gerät ist nur für den Gebrauch im Haushalt bestimmt.
•
Geräuschpegel: Lc = 86 dB(A)
Filter
Vorsicht
•
Verarbeiten Sie mit dem Filter keine Zutaten, die heißer als 80 °C sind.
•
Überladen Sie den Filter nicht. Füllen Sie den Filter höchstens bis zum Metallrand.
•
Achten Sie immer darauf, dass der Deckel fest geschlossen auf dem Mixbecher sitzt und der
Messbecher richtig im Deckel steckt, bevor Sie das Gerät einschalten.
•
Schneiden Sie das Obst in kleinere Stücke, bevor Sie es in den Filter geben.
•
Weichen Sie getrocknete Zutaten (z. B. Sojabohnen) ein, bevor Sie sie in den Filter geben.
Integrierte Sicherheitssperre
Diese Funktion stellt sicher, dass Sie das Gerät nur einschalten können, wenn Sie den Mixbecher, den
Mühlenbecher oder den Zerkleinerer-Becher korrekt auf die Motoreinheit gesetzt haben. Wenn der
Mixbecher, der Mühlenbecher oder der Zerkleinerer-Becher korrekt aufgesetzt wurden, wird die
integrierte Sicherheitssperre deaktiviert.
Automatischer Überhitzungsschutz
Das Gerät ist mit einem Überhitzungsschutz ausgestattet, der im Fall einer Überhitzung die
Stromversorgung automatisch abschaltet.
Wenn das Gerät plötzlich stillsteht:
1
2
3
4
Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
Lassen Sie das Gerät 30 Minuten lang abkühlen.
Stecken Sie den Stecker in die Steckdose.
Schalten Sie das Gerät wieder ein.
Hinweis: Wenden Sie sich bitte an Ihren Philips Händler oder ein Philips Service-Center, falls der
automatische Überhitzungsschutz das Gerät zu häufig ausschaltet.
Elektromagnetische Felder
Μην απορρίπτετε ποτέ αυτό το προϊόν μαζί με άλλα απορρίμματα του σπιτιού σας. Παρακαλούμε
ενημερωθείτε για τους τοπικούς κανόνες σχετικά με την ξεχωριστή συλλογή ηλεκτρικών και
ηλεκτρονικών προϊόντων. Η σωστή απόρριψη του παλιού σας προϊόντος θα βοηθήσει στην
αποτροπή τυχόν αρνητικών επιπτώσεων που ενδέχεται να υπάρξουν στο περιβάλλον και στην
ανθρώπινη υγεία.
2
Εγγύηση και επισκευή
Εάν χρειάζεστε τεχνική υποστήριξη ή πληροφορίες ή εάν αντιμετωπίζετε κάποιο πρόβλημα,
επισκεφτείτε τη διαδικτυακή τοποθεσία της Philips στη διεύθυνση www.philips.com ή επικοινωνήστε
με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Καταναλωτών της Philips στη χώρα σας (θα βρείτε το τηλέφωνο στο
διεθνές φυλλάδιο εγγύησης). Εάν δεν υπάρχει Κέντρο Εξυπηρέτησης Καταναλωτών της Philips στη
χώρα σας, απευθυνθείτε στον τοπικό αντιπρόσωπο της Philips.
Español
1Importante
Antes de usar la batidora, lea atentamente este folleto de instrucciones que contiene información
importante y consérvelo por si necesitara consultarlo en el futuro.
Seguridad
Peligro
No sumerja nunca la unidad motora en agua u otros líquidos, ni la enjuague bajo el grifo. Limpie la unidad
motora sólo con un paño húmedo.
Advertencia
•
Antes de enchufar el aparato, compruebe si el voltaje indicado en el mismo se corresponde con el
voltaje de la red local.
•
Si el cable de alimentación está dañado, deberá ser sustituido por Philips, por un centro de servicio
autorizado por Philips o por personal cualificado, con el fin de evitar situaciones de peligro.
•
No utilice el aparato si el enchufe, el cable de alimentación u otras piezas están dañados.
•
No toque las cuchillas, sobre todo cuando el aparato esté enchufado. Las cuchillas están muy
afiladas.
•
Asegúrese de que la unidad de cuchillas esté bien fijada a la jarra de la batidora antes de montar la
jarra en la unidad motora.
•
No introduzca nunca los dedos ni ningún otro objeto en la batidora mientras el aparato esté
funcionando.
•
No utilice nunca la jarra de la batidora para encender y apagar el aparato.
•
No deje nunca que el aparato funcione sin vigilancia.
•
Este aparato no debe ser usado por personas (adultos o niños) con su capacidad física, psíquica
o sensorial reducida, ni por quienes no tengan los conocimientos y la experiencia necesarios, a
menos que sean supervisados o instruidos acerca del uso del mismo por una persona responsable
de su seguridad.
•
Asegúrese de que los niños no jueguen con este aparato.
•
No utilice nunca el vaso de la batidora, el vaso de la picadora ni el vaso del molinillo para encender
o apagar el aparato.
•
Para evitar situaciones de peligro debido al reajuste involuntario del disyuntor térmico, no conecte
nunca el aparato a un interruptor con temporizador.
Precaución
•
Desenchufe siempre el aparato antes de montar, desmontar o ajustar cualquiera de las piezas.
•
No utilice nunca accesorios ni piezas de otros fabricantes o que Philips no recomiende
específicamente. Si lo hace, quedará anulada su garantía.
•
No exceda el nivel máximo indicado en la jarra de la batidora, en el vaso del molinillo (sólo en
modelos específicos) y en el recipiente de la picadora (sólo en modelos específicos).
•
No supere las cantidades ni los tiempos de preparación indicados en la tabla correspondiente.
•
Si los alimentos se pegan a la pared de la jarra de la batidora, apague el aparato y desenchúfelo. A
continuación, utilice una espátula para separar los alimentos de la pared.
•
Antes de encender el aparato, asegúrese siempre de que la tapa esté bien cerrada/colocada en la
jarra, y de que el vaso medidor esté puesto en la tapa.
•
Nunca llene la jarra de la batidora con ingredientes a más de 80 °C/175 °F de temperatura.
•
Desenchufe el aparato antes de limpiarlo.
•
Evite tocar los bordes de las unidades de cuchillas cuando los limpie. Al estar muy afiladas, podría
cortarse fácilmente los dedos.
•
Este aparato es sólo para uso doméstico.
•
Nivel de ruido: Lc = 86 dB (A)
Filter
Precaución
•
No utilice nunca el filtro para procesar ingredientes a más de 80 °C de temperatura.
•
No sobrecargue el filtro nunca. No llene el filtro por encima de su parte metálica.
•
Antes de encender el aparato, asegúrese siempre de que la tapa de la jarra de la batidora esté
bien colocada y de que el vaso medidor esté bien puesto en la tapa.
•
Corte la fruta en trozos pequeños antes de ponerla en el filtro.
•
Ponga en remojo los ingredientes secos, como los granos de soja, antes de ponerlos en el filtro.
Bloqueo de seguridad incorporado
Dieses Philips Gerät erfüllt sämtliche Normen bezüglich elektromagnetischer Felder. Nach aktuellen
wissenschaftlichen Erkenntnissen ist das Gerät sicher im Gebrauch, sofern es ordnungsgemäß und
entsprechend den Anweisungen in diesem Benutzerhandbuch gehandhabt wird.
Esta función garantiza que solo se pueda encender el aparato si la jarra de la batidora, el vaso del
molinillo o de la picadora están colocados correctamente en la unidad motora. Si la jarra de la batidora,
el vaso del molinillo o de la picadora se colocan correctamente, el bloqueo de seguridad incorporado se
desactivará.
Recycling
Disyuntor térmico
Ihr Gerät wurde unter Verwendung hochwertiger Materialien und Komponenten entwickelt und
hergestellt, die recycelt und wiederverwendet werden können.
Befindet sich das Symbol einer durchgestrichenen Abfalltonne auf Rädern auf dem Gerät, bedeutet dies,
dass für dieses Gerät die Europäische Richtlinie 2002/96/EG gilt.
Never dispose of your product with other household waste. Please inform yourself about the local rules
on the separate collection of electrical and electronic products.The correct disposal of your old product
helps prevent potentially negative consequences on the environment and human health.
2
Το προϊόν είναι σχεδιασμένο και κατασκευασμένο από υψηλής ποιότητας υλικά και εξαρτήματα, τα
οποία μπορούν να ανακυκλωθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν.
Όταν δείτε το σύμβολο του διαγραμμένου κάδου με ρόδες πάνω σε προϊόν, τότε αυτό το προϊόν
καλύπτεται από την Ευρωπαϊκή οδηγία 2002/96/ΕΚ:
1Wichtig
3140 035 32261
Cuando vea el símbolo de cubo de basura tachado en un producto, significa que cumple la Directiva
europea 2002/96/EC:
El aparato está equipado con un disyuntor térmico que interrumpe automáticamente el suministro de
energía al aparato si éste se calienta en exceso.
Si el aparato deja de funcionar de repente:
1
2
3
4
Desenchufe el aparato.
Deje que el aparato se enfríe durante 30 minutos.
Enchufe el aparato a la toma de corriente.
Encienda de nuevo el aparato.
Nota: Si el disyuntor térmico se activa demasiado a menudo, póngase en contacto con su distribuidor
Philips o con un centro de servicio autorizado por Philips.
Campos electromagnéticos (CEM)
Entsorgen Sie dieses Produkt nie mit dem restlichen Hausmüll. Bitte informieren Sie sich über die
örtlichen Bestimmungen zur getrennten Entsorgung von elektrischen und elektronischen Produkten.
Durch die korrekte Entsorgung Ihrer Altgeräte werden Umwelt und Menschen vor möglichen negativen
Folgen geschützt.
2
Este aparato Philips cumple todos los estándares sobre campos electromagnéticos (CEM). Si se utiliza
correctamente y de acuerdo con las instrucciones de este manual, el aparato se puede usar de forma
segura según los conocimientos científicos disponibles hoy en día.
2
Takuu & huolto
Jos haluat lisätietoja tai laitteen suhteen on ongelmia, käy Philipsin Internet-sivuilla osoitteessa www.philips.
com tai ota yhteys Philipsin asiakaspalveluun (puhelinnumero löytyy takuulehtisestä). Jos maassasi ei ole
kuluttajapalvelukeskusta, ota yhteys paikalliseen Philips-jälleenmyyjään.
Français
1Important
Lisez attentivement ce livret d’informations avant d’utiliser le blender et conservez-le pour un usage
ultérieur.
Sécurité
Danger
Ne plongez jamais le bloc moteur dans l’eau, ni dans d’autres liquides et ne le rincez pas. Nettoyez le bloc
moteur uniquement avec un chiffon humide.
Avertissement
•
Avant de brancher l’appareil, vérifiez que la tension indiquée sur l’appareil correspond à la tension
supportée par le secteur local.
•
Si le cordon d’alimentation est endommagé, il doit être remplacé par Philips, par un Centre Service
Agréé Philips ou par un technicien qualifié afin d’éviter tout accident.
•
N’utilisez pas l’appareil si la fiche, le cordon d’alimentation ou d’autres pièces sont endommagées.
•
Ne touchez pas les lames, surtout lorsque l’appareil est branché car elles sont très coupantes.
•
Assurez-vous que l’ensemble lames est correctement fixé sur le blender avant d’installer celui-ci
sur le bloc moteur.
•
Ne mettez jamais vos doigts ou tout autre objet dans le blender lorsque l’appareil est en cours de
fonctionnement.
•
N’utilisez jamais le blender pour mettre en marche ou arrêter l’appareil.
•
Ne laissez jamais l’appareil fonctionner sans surveillance.
•
Cet appareil n’est pas destiné à être utilisé par des personnes (notamment des enfants) dont les
capacités physiques, sensorielles ou intellectuelles sont réduites, ou par des personnes manquant
d’expérience ou de connaissances, à moins que celles-ci ne soient sous surveillance ou qu’elles
n’aient reçu des instructions quant à l’utilisation de l’appareil par une personne responsable de leur
sécurité.
•
Veillez à ce que les enfants ne puissent pas jouer avec l’appareil.
•
N’utilisez jamais le bol mélangeur, le bol du hachoir ou le bol du moulin pour mettre en marche ou
arrêter l’appareil.
•
Afin d’éviter tout risque d’accident dû à une réinitialisation inopinée du dispositif antisurchauffe, il
est vivement déconseillé de connecter l’appareil à un minuteur.
Attention
•
Débranchez toujours l’appareil avant d’installer, de retirer ou de positionner des accessoires.
•
N’utilisez jamais d’accessoires ou de pièces d’un autre fabricant ou n’ayant pas été spécifiquement
recommandés par Philips. L’utilisation de ce type d’accessoires ou de pièces entraîne l’annulation
de la garantie.
•
Ne dépassez pas le niveau maximal indiqué sur le bol mélangeur, le bol du moulin (certains
modèles uniquement) et le bol du hachoir (certains modèles uniquement).
•
Ne dépassez pas les quantités et les temps de préparation maximaux indiqués dans les tableaux.
•
Si des ingrédients s’accumulent sur les parois du bol mélangeur, éteignez l’appareil et débranchez-le.
Décollez ensuite les ingrédients des parois à l’aide d’une spatule.
•
Assurez-vous que le couvercle est correctement fermé/fixé sur le bol et que la mesure graduée
est correctement insérée dans le couvercle avant de mettre l’appareil en marche.
•
Ne remplissez jamais le bol mélangeur avec des ingrédients dont la température dépasse 80 °C.
•
Débranchez l’appareil avant de le nettoyer.
•
Évitez de toucher les lames des ensembles lames lorsque vous les nettoyez, au risque de vous
blesser.
•
Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement.
•
Niveau sonore : 86 dB(A)
Filtre
Attention
•
N’utilisez jamais le filtre pour préparer des ingrédients dont la température dépasse 80 °C.
•
Ne surchargez pas le filtre. Ne remplissez jamais le filtre au-delà de la partie métallique.
•
Assurez-vous que le couvercle du bol mélangeur est correctement fixé et que la mesure graduée
y est correctement insérée avant de mettre l’appareil en marche.
•
Coupez les fruits en morceaux avant de les mettre dans le filtre.
•
Faites tremper les ingrédients secs, tels que les graines de soja, avant de les mettre dans le filtre.
Verrou de sécurité intégré
Grâce à cette fonctionnalité, l’appareil se met en marche uniquement lorsque le bol mélangeur, le bol
du moulin ou le bol du hachoir est correctement placé sur le bloc moteur. Si le bol mélangeur, le bol
du moulin ou le bol du hachoir est correctement installé, le verrou de sécurité intégré se désactive
automatiquement.
Dispositif antisurchauffe
L’appareil est équipé d’un dispositif antisurchauffe qui coupe automatiquement l’alimentation en cas de
surchauffe.
En cas d’arrêt soudain de l’appareil :
1
2
3
4
Débranchez l’appareil.
Laissez-le refroidir pendant 30 minutes.
Branchez le cordon d’alimentation sur la prise secteur.
Remettez l’appareil en marche.
Remarque : si le problème se produit trop souvent, contactez votre revendeur ou un
Centre Service Agréé Philips.
Champs électromagnétiques (CEM)
Cet appareil Philips est conforme à toutes les normes relatives aux champs électromagnétiques (CEM).
Il répond aux règles de sécurité établies sur la base des connaissances scientifiques actuelles s’il est
manipulé correctement et conformément aux instructions de ce manuel d’utilisation.
Recyclage
Reciclaje
Garantie und Kundendienst
Benötigen Sie weitere Informationen oder treten Probleme auf, wenden Sie sich bitte an Ihren Philips
Händler, oder setzen Sie sich mit einem Philips Service-Center in Ihrem Land in Verbindung (Sie finden
die Telefonnummer in der internationalen Garantieschrift). Besuchen Sie auch die Philips Website (www.
philips.com). Sollte es in Ihrem Land kein Service-Center geben, wenden Sie sich bitte an Ihren lokalen
Philips Händler.
Älä hävitä tuotetta muun kotitalousjätteen mukana. Ota selvää paikallisista sähkölaitteiden ja elektronisten
laitteiden erillistä keräystä koskevista säädöksistä. Hävittämällä vanhan tuotteen oikein voit ehkäistä
mahdollisia ympäristö- ja terveyshaittoja.
El producto ha sido diseñado y fabricado con materiales y componentes de alta calidad que pueden
reciclarse y reutilizarse.
Cet appareil a été conçu et fabriqué avec des matériaux et des composants de haute qualité pouvant
être recyclés et réutilisés.
La présence du symbole de poubelle barrée indique que le produit est conforme à la directive
européenne 2002/96/CE :
Wanneer een product is voorzien van een symbool van een afvalcontainer met een kruis erdoorheen,
valt het product onder de Europese richtlijn 2002/96/EG:
Ne jetez pas ce produit avec les ordures ménagères ordinaires. Renseignez-vous sur les dispositions en
vigueur dans votre région concernant la collecte séparée des appareils électriques et électroniques. La
mise au rebut citoyenne de votre ancien produit permet de protéger l’environnement et la santé.
Gooi het product nooit weg met ander huishoudelijk afval. Informeer u over de lokale regels inzake
gescheiden afvalophaling van elektrische en elektronische toestellen. Een goede afvalverwerking van uw
oude product draagt bij tot het voorkomen van mogelijke schade voor het milieu en de volksgezondheid.
2
2
Garantie et service
Si vous souhaitez obtenir des informations supplémentaires ou si vous rencontrez un problème, visitez le
site Web de Philips à l’adresse www.philips.com ou contactez le Service Consommateurs Philips de votre
pays (vous trouverez le numéro de téléphone correspondant dans le dépliant de garantie internationale).
S’il n’y a pas de Centre Service Consommateurs dans votre pays, adressez-vous à votre revendeur Philips.
Garantie & service
Als u informatie nodig hebt of als u een probleem hebt, bezoek dan de Philips-website (www.philips.nl)
of neem contact op met het Philips Consumer Care Centre in uw land (u vindt het telefoonnummer in
het ‘worldwide guarantee’-vouwblad). Als er geen Consumer Care Centre in uw land is, ga dan naar uw
Philips-dealer.
Italiano
Norsk
1Importante
1Viktig
Sicurezza
Safety
Pericolo
Non immergere mai il motore nell’acqua o in altri liquidi e non risciacquarlo sotto l’acqua del rubinetto.
Pulite il gruppo motore solo con un panno umido.
Avviso
•
Prima di collegare l’apparecchio, verificare che la tensione riportata sull’apparecchio corrisponda
alla tensione di rete locale.
•
Se il cavo di alimentazione è danneggiato deve essere sostituito da Philips, da un centro di
assistenza autorizzato Philips o da persone qualificate al fine di evitare possibili danni.
•
Non usare l’apparecchio nel caso in cui la spina, il cavo di alimentazione o altri componenti
risultassero danneggiati.
•
Non toccare le lame, specialmente quando l’apparecchio è collegato alla presa di corrente. Le lame
sono molto affilate.
•
Assicuratevi che il gruppo lame sia ben serrato nel vaso del frullatore prima di montare il vaso nel
gruppo motore.
•
Quando l’apparecchio è in funzione, non mettete le dita o qualsiasi altro oggetto nel vaso
frullatore.
•
Non utilizzate mai il vaso frullatore per accendere o spegnere l’apparecchio.
•
Non lasciare mai in funzione l’apparecchio incustodito.
•
L’apparecchio non è destinato a persone (inclusi bambini) con capacità mentali, fisiche o sensoriali
ridotte, fatti salvi i casi in cui tali persone abbiano ricevuto assistenza o formazione per l’uso
dell’apparecchio da una persona responsabile della loro sicurezza.
•
Adottare le dovute precauzioni per evitare che i bambini giochino con l’apparecchio.
•
Non utilizzare mai il bicchiere del frullatore o il bicchiere tritatutto per accendere o spegnere
l’apparecchio.
•
Per evitare situazioni pericolose dovute alla reimpostazione involontaria del dispositivo di sicurezza
della temperatura, non collegare mai l’apparecchio a un timer.
Attenzione
•
Prima di montare, smontare o regolare i componenti, scollegate sempre l’apparecchio dalla presa
di corrente.
•
Non utilizzare mai accessori o parti di altri produttori oppure componenti non consigliati in modo
specifico da Philips. In caso di utilizzo di tali accessori o parti, la garanzia si annulla.
•
Non superare le indicazioni di livello massimo sul vaso frullatore, sul bicchiere tritatutto (solo
modelli specifici) e sul recipiente del tritatutto (solo modelli specifici).
•
Non superate le quantità massime e i tempi di preparazione indicati nella tabella relativa.
•
Se gli ingredienti si attaccano alla parete del vaso frullatore, spegnere l’apparecchio e staccare la
spina. Servirsi quindi di una spatola per staccare il cibo dalla parete.
•
Prima di accendere l’apparecchio, controllate che il coperchio sia perfettamente chiuso/montato
sul vaso e che il dosatore sia inserito correttamente nel coperchio.
•
Non inserire nel vaso del frullatore ingredienti a temperatura superiore a 80 °C.
•
Togliete sempre la spina dalla presa di corrente prima di pulire l’apparecchio.
•
Evitare di toccare i bordi taglienti del gruppo lame durante la pulizia. Sono molto affilati ed è facile
tagliarsi le dita.
•
Questo apparecchio è destinato esclusivamente all’uso domestico.
•
Livello acustico: Lc = 86 dB(A)
Danger
Never immerse the motor unit in water or any other liquid, nor rinse it under the tap. Use only a moist
cloth to clean the motor unit.
Warning
•
Check if the voltage indicated on the appliance corresponds to the local mains voltage before you
connect the appliance.
•
If the mains cord is damaged, you must have it replaced by Philips, a service centre authorised by
Philips or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
•
Do not use the appliance if the plug, the power cord or other parts are damaged.
•
Do not touch the blades, especially when the appliance is plugged in.The blades are very sharp.
•
Make sure the blade unit is securely fastened to the blender jar before you assemble the blender
jar onto the motor unit.
•
Never reach into the blender jar with your fingers or an object while the appliance is running.
•
Never use the blender jar to switch the appliance on and off.
•
Never let the appliance run unattended.
•
This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical,
sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given
supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
•
Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
•
Never use the blender beaker, chopper beaker or mill beaker to switch the appliance on and off.
•
To avoid a hazardous situation due to inadvertent resetting of the thermal cut-out, never connect
this appliance to a timer switch.
Caution
•
Always unplug the appliance before you assemble, disassemble or make adjustments to any of the
parts.
•
Never use any accessories or parts from other manufacturers or that Philips does not specifically
recommend. If you use such accessories or parts, your guarantee becomes invalid.
•
Do not exceed the maximum indication on the blender jar, the mill (specific types only) beaker
and the chopper bowl (specific types only).
•
Do not exceed the maximum quantities and processing times indicated in the relevant table.
•
If food sticks to the wall of the blender jar, switch off the appliance and unplug it.Then use a spatula
to remove the food from the wall.
•
Always make sure the lid is properly closed/assembled on the jar and the measuring cup is
inserted properly in the lid before you switch on the appliance.
•
Never fill the blender jar with ingredients hotter than 80ºC/175ºF.
•
Unplug the appliance before you clean it.
•
Avoid touching the cutting edges of the blade units when you clean them.They are very sharp and
you could easily cut fingers on them.
•
This appliance is intender for household use only.
•
Noise level: Lc = 86 dB(A)
Prima di utilizzare il frullatore, leggere attentamente il presente libretto e conservarlo per eventuali
riferimenti futuri.
Filter
Attenzione
•
Non usate il filtro per ingredienti a temperatura superiore a 80°C.
•
Non sovraccaricare mai il filtro. Non riempire il filtro oltre le parti metalliche.
•
Prima di accendere l’apparecchio, controllare sempre che il coperchio del vaso frullatore sia
perfettamente montato e che il dosatore sia inserito correttamente nel coperchio.
•
Tagliate la frutta a pezzettini prima di metterla nel filtro.
•
Ammollate gli ingredienti secchi, come i semi di soia, prima di metterli nel filtro.
Blocco di sicurezza integrato
Questa funzionalità consente di accendere l’apparecchio solo se il vaso frullatore, il bicchiere tritatutto
o dell’accessorio per tritare sono assemblati correttamente sul motore. Se il vaso frullatore, il bicchiere
tritatutto o dell’accessorio per tritare sono assemblati correttamente, il blocco di sicurezza integrato viene
sbloccato.
Dispositivo di sicurezza temperatura
L’apparecchio è dotato di un dispositivo di sicurezza della temperatura che disattiva automaticamente
l’alimentazione in caso di surriscaldamento.
Se l’apparecchio smette improvvisamente di funzionare:
1
2
3
4
Staccate la spina dalla presa di corrente.
Lasciate raffreddare l’apparecchio per 30 minuti.
Inserite la spina nella presa di corrente a muro.
Accendete nuovamente l’apparecchio.
Les dette viktige informasjonsheftet nøye før du bruker hurtigmikseren, og ta vare på det for senere
referanse.
Filter
Caution
•
Never use the filter to process ingredients hotter than 80°C.
•
Never overload the filter. Do not fill the filter beyond its metal part.
•
Always make sure the lid of the blender jar is assembled properly and the measuring cup is
inserted properly in the lid before you switch on the appliance.
•
Cut fruit into smaller pieces before you put it in the filter.
•
Soak dried ingredients, such as soy beans, before you put them in the filter.
Innebygd sikkerhetslås
Denne funksjonen sikrer at du bare kan slå på apparatet hvis hurtigmikserkannen, kvernen eller
hakkebegeret er montert riktig på motorenheten. Hvis hurtigmikserkannen, kvernen eller hakkebegeret
er riktig montert, blir den innebygde sikkerhetslåsen låst opp.
Varmesikkerhetsmekanisme
Apparatet har en varmesikkerhetsmekanisme som automatisk kutter strømmen til apparatet hvis det
overopphetes.
Hvis apparatet plutselig stopper, gjør du følgende:
1
2
3
4
Koble fra apparatet.
La apparatet avkjøles i 30 minutter.
Sett støpselet inn i stikkontakten.
Slå apparatet på igjen.
Merk:Ta kontakt med en Philips-forhandler eller et autorisert Philips-servicesenter hvis
varmesikkerhetsmekanismen aktiveres for ofte.
Elektromagnetiske felt (EMF)
Nota: se il dispositivo di sicurezza della temperatura si attiva troppo spesso, rivolgersi al proprio
rivenditore Philips o a un centro assistenza Philips autorizzato.
Dette Philips­apparatet overholder alle standarder som gjelder elektromagnetiske felt (EMF). Hvis
apparatet håndteres riktig og i samsvar med instruksjonene i denne brukerhåndboken, er det trygt å
bruke det ut fra den kunnskapen vi har per dags dato.
Campi elettromagnetici (EMF)
Resirkulering
Questo apparecchio Philips è conforme a tutti gli standard relativi ai campi elettromagnetici (EMF). Se
utilizzato in maniera appropriata e secondo quanto riportato nel manuale di istruzioni, l’apparecchio
risulta sicuro in conformità alle prove scientifiche disponibili ad oggi.
Riciclaggio
Questo prodotto è stato progettato e realizzato con materiali e componenti di alta qualità, che possono
essere riciclati e riutilizzati.
Se su un prodotto si trova il simbolo di un bidone con ruote, ricoperto da una X, vuol dire che il
prodotto soddisfa i requisiti della Direttiva Comunitaria 2002/96/CE.
Non smaltire questo prodotto con i rifiuti domestici. Informarsi sui regolamenti locali per la raccolta
differenziata dei prodotti elettrici ed elettronici. Il corretto smaltimento dei prodotti usati aiuta a prevenire
l’inquinamento ambientale e possibili danni alla salute.
2
Garanzia e assistenza
Per ricevere ulteriori informazioni, richiedere assistenza o risolvere eventuali problemi, visitate il sito Web
Philips all’indirizzo www.philips.com oppure contattate il centro assistenza clienti Philips di zona (il numero
di telefono è riportato nell’opuscolo della garanzia). Se nel proprio paese non è presente alcun centro di
assistenza clienti, rivolgersi al proprio rivenditore Philips.
Nederlands
1Belangrijk
Lees dit boekje met belangrijke informatie zorgvuldig door voordat u de blender gaat gebruiken. Bewaar
het boekje om het indien nodig later te kunnen raadplegen.
Veiligheid
Gevaar
Dompel de motorunit nooit in water of een andere vloeistof en spoel deze ook niet onder de kraan af.
Gebruik alleen een vochtige doek om de motorunit schoon te maken.
Let op
•
Controleer of het voltage dat wordt aangegeven op het apparaat, overeenkomt met de plaatselijke
netspanning voordat u het apparaat aansluit.
•
Indien het netsnoer beschadigd is, moet u het laten vervangen door Philips, een door Philips
geautoriseerd servicecentrum of personen met vergelijkbare kwalificaties om gevaar te
voorkomen.
•
Gebruik het apparaat niet indien de stekker, het netsnoer of andere onderdelen beschadigd zijn.
•
Raak de messen niet aan, vooral niet wanneer de stekker van het apparaat nog in het stopcontact
zit. De messen zijn zeer scherp.
•
Zorg ervoor dat de mesunit goed aan de blenderkan bevestigd is voordat u de blenderkan op de
motorunit bevestigt.
•
Steek nooit uw vingers of een voorwerp in de blenderkan terwijl het apparaat in werking is.
•
Gebruik de blenderkan nooit om het apparaat in of uit te schakelen.
•
Laat het apparaat nooit zonder toezicht werken.
•
Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (waaronder kinderen) met verminderde
lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens, of die gebrek aan ervaring of kennis hebben, tenzij
iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid toezicht op hen houdt of hen heeft uitgelegd
hoe het apparaat dient te worden gebruikt.
•
Houd toezicht op jonge kinderen om te voorkomen dat ze met het apparaat gaan spelen.
•
Schakel het apparaat nooit in of uit door middel van de blenderbeker, de hakmolenbeker of de
maalmolenbeker.
•
Om gevaarlijke situaties te voorkomen als gevolg van het onbedoeld resetten van de
oververhittingsbeveiliging, mag u het apparaat nooit op een tijdschakelaar aansluiten.
Let op
•
Haal altijd de stekker uit het stopcontact voordat u onderdelen plaatst, verwijdert of bijstelt.
•
Gebruik nooit accessoires of onderdelen van andere fabrikanten of die niet specifiek zijn
aanbevolen door Philips. Als u dergelijke accessoires of onderdelen gebruikt, vervalt de garantie.
•
Overschrijd het maximumniveau aangegeven op de blenderkan, de maalmolenbeker (alleen
bepaalde typen) en de hakmolenkom (alleen bepaalde typen) niet.
•
Overschrijd de hoeveelheden en verwerkingstijden aangegeven in de relevante tabel niet.
•
Schakel het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact als er ingrediënten aan de wand van
de blenderkan blijven kleven.Verwijder de ingrediënten vervolgens van de wand met een spatel.
•
Zorg er altijd voor dat het deksel van de kan goed dicht zit/goed is bevestigd en dat de maatbeker
goed in het deksel is geplaatst voordat u het apparaat inschakelt.
•
Vul de blenderkan nooit met ingrediënten die heter zijn dan 80°C.
•
Haal de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat schoonmaakt.
•
Vermijd aanraken van de snijkanten van de mesunits wanneer u deze schoonmaakt. De snijkanten
zijn zeer scherp en u kunt zich er makkelijk aan snijden.
•
Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik.
•
Geluidsniveau: Lc = 86 dB(A)
Filter
Let op
•
Gebruik het filter nooit om ingrediënten die heter zijn dan 80°C te verwerken.
•
Voorkom overbelasting van het filter en vul het filter nooit verder dan het metalen gedeelte.
•
Zorg er altijd voor dat het deksel van de blenderkan goed is bevestigd en dat de maatbeker goed
in het deksel is geplaatst voordat u het apparaat inschakelt.
•
Snijd fruit in kleine stukjes voordat u het in het filter verwerkt.
•
Laat gedroogde ingrediënten zoals sojabonen eerst weken voordat u ze in het filter verwerkt.
Ingebouwde beveiliging
Deze functie zorgt ervoor dat u het apparaat alleen kunt inschakelen als de blenderkan, de maalmolen
of de hakmolenbeker goed op de motorunit is bevestigd. Als de blenderkan, de maalmolen of de
hakmolenbeker goed is geplaatst, wordt de ingebouwde beveiliging ontgrendeld.
Oververhittingsbeveiliging
Dit apparaat is voorzien van een oververhittingsbeveiliging die het apparaat automatisch uitschakelt indien
het apparaat oververhit raakt.
Als het apparaat opeens stopt:
1
2
3
4
Haal de stekker uit het stopcontact.
Laat het apparaat 30 minuten afkoelen.
Steek de stekker in het stopcontact.
Schakel het apparaat weer in.
Opmerking: neem contact op met uw Philips-dealer of een door Philips geautoriseerd servicecentrum
als de oververhittingsbeveiliging te vaak wordt geactiveerd.
Produktet er utformet og produsert med materialer og deler av svært høy kvalitet som kan resirkuleres
og gjenbrukes.
Når et produkt er merket med en søppeldunk med kryss over, betyr det at produktet dekkes av EUdirektiv 2002/96/EF:
Produktet skal ikke kastes sammen med annet husholdningsavfall. Gjør deg kjent med lokale
bestemmelser om avfallsdeponering av elektriske og elektroniske produkter. Hvis du deponerer gamle
produkter riktig, bidrar du til å forhindre negative konsekvenser for helse og miljø.
2
Garanti og service
Hvis du trenger service eller informasjon, eller hvis du har problemer, kan du besøke webområdet
til Philips på www.philips.com eller ta kontakt med Philips’ forbrukerstøtte der du bor (du finner
telefonnummeret i garantiheftet). Hvis det ikke er noen forbrukerstøtte der du bor, kan du gå til den
lokale Philips-forhandleren.
Português
1Importante
Leia cuidadosamente este folheto de informações importantes antes de utilizar a liquidificadora e
guarde-o para uma eventual consulta futura.
Safety
Danger
Never immerse the motor unit in water or any other liquid, nor rinse it under the tap. Use only a moist
cloth to clean the motor unit.
Warning
•
Check if the voltage indicated on the appliance corresponds to the local mains voltage before you
connect the appliance.
•
If the mains cord is damaged, you must have it replaced by Philips, a service centre authorised by
Philips or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
•
Do not use the appliance if the plug, the power cord or other parts are damaged.
•
Do not touch the blades, especially when the appliance is plugged in.The blades are very sharp.
•
Make sure the blade unit is securely fastened to the blender jar before you assemble the blender
jar onto the motor unit.
•
Never reach into the blender jar with your fingers or an object while the appliance is running.
•
Never use the blender jar to switch the appliance on and off.
•
Never let the appliance run unattended.
•
This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical,
sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given
supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
•
Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
•
Never use the blender beaker, chopper beaker or mill beaker to switch the appliance on and off.
•
To avoid a hazardous situation due to inadvertent resetting of the thermal cut-out, never connect
this appliance to a timer switch.
Caution
•
Always unplug the appliance before you assemble, disassemble or make adjustments to any of the
parts.
•
Never use any accessories or parts from other manufacturers or that Philips does not specifically
recommend. If you use such accessories or parts, your guarantee becomes invalid.
•
Do not exceed the maximum indication on the blender jar, the mill (specific types only) beaker
and the chopper bowl (specific types only).
•
Do not exceed the maximum quantities and processing times indicated in the relevant table.
•
If food sticks to the wall of the blender jar, switch off the appliance and unplug it.Then use a spatula
to remove the food from the wall.
•
Always make sure the lid is properly closed/assembled on the jar and the measuring cup is
inserted properly in the lid before you switch on the appliance.
•
Never fill the blender jar with ingredients hotter than 80ºC/175ºF.
•
Unplug the appliance before you clean it.
•
Avoid touching the cutting edges of the blade units when you clean them.They are very sharp and
you could easily cut fingers on them.
•
This appliance is intender for household use only.
•
Noise level: Lc = 86 dB(A)
Filter
Caution
•
Never use the filter to process ingredients hotter than 80°C.
•
Never overload the filter. Do not fill the filter beyond its metal part.
•
Always make sure the lid of the blender jar is assembled properly and the measuring cup is
inserted properly in the lid before you switch on the appliance.
•
Cut fruit into smaller pieces before you put it in the filter.
•
Soak dried ingredients, such as soy beans, before you put them in the filter.
Fecho de segurança incorporado
Esta funcionalidade assegura que só pode ligar o aparelho se o copo misturador, o copo do moinho ou
da picadora estiverem correctamente montados no motor. Se o copo misturador, o copo do moinho ou
da picadora estiverem correctamente montados, o fecho de segurança integrado será desbloqueado.
Thermal cut-out
The appliance is equipped with a thermal cut-out that automatically cuts off the power supply to the
appliance if it overheats.
If the appliance suddenly stops running:
1
2
3
4
Unplug the appliance.
Let the appliance cool down for 30 minutes.
Put the plug in the wall socket.
Switch on the appliance again.
Note: Contact your Philips dealer or an authorised Philips service centre if the thermal cut-out is
activated too often.
Campos electromagnéticos (CEM)
Este aparelho Philips respeita todas as normas relacionadas com campos electromagnéticos (CEM).
Se manuseado correctamente e de acordo com as instruções fornecidas neste manual do utilizador, o
aparelho pode ser utilizado em segurança com base em provas científicas disponíveis actualmente.
Recycling
Uw product is vervaardigd van kwalitatief hoogwaardige materialen en onderdelen die kunnen worden
gerecycleerd en herbruikt.
Garantia e assistência
Se precisar de assistência ou informações, ou se tiver algum problema, visite o Web site da Philips em
www.philips.pt ou contacte o Centro de Apoio ao Cliente da Philips no seu país (pode encontrar o
número de telefone no folheto da garantia mundial). Se não existir um Centro de Atendimento ao
Cliente no seu país, dirija-se a um representante Philips.
Svenska
1Viktigt
Läs häftet Viktig information noggrant innan du använder mixern och spara sedan häftet för framtida bruk.
Säkerhet
Fara
Sänk aldrig ned motorenheten i vatten eller någon annan vätska och skölj den inte under kranen. Använd
endast en fuktig trasa till att rengöra motorenheten.
Varning
•
Kontrollera att den spänning som anges på apparaten överensstämmer med den lokala
nätspänningen innan du ansluter apparaten.
•
Om nätsladden är skadad måste den alltid bytas ut av Philips, ett av Philips auktoriserade
serviceombud eller liknande behöriga personer för att undvika olyckor.
•
Använd inte apparaten om stickkontakten, nätsladden eller någon annan del är skadad.
•
Vidrör inte knivarna, i synnerhet inte när apparaten är ansluten till elnätet. Knivarna är mycket vassa.
•
Se till att knivenheten är ordentligt fastsatt i mixerbehållaren innan du monterar mixerbehållaren
på motorenheten.
•
Stoppa inte ned fingrarna eller något föremål i behållaren när apparaten är igång.
•
Använd aldrig mixerbehållaren för att starta och stänga av apparaten.
•
Lämna inte apparaten obevakad när den är igång.
•
Apparaten är inte avsedd för användning av personer (inklusive barn) med olika funktionshinder,
eller av personer som inte har kunskap om hur apparaten används, om de inte övervakas eller får
instruktioner angående användning av apparaten av en person som är ansvarig för deras säkerhet.
•
Små barn ska övervakas så att de inte kan leka med apparaten.
•
Använd aldrig mixerbehållaren, hackarens bägare eller kvarnbägaren till att slå på och av apparaten.
•
För att undvika risksituationer till följd av oavsiktlig återställning av värmebrytaren får apparaten
aldrig anslutas till en timer.
Varning
•
Dra alltid ut stickkontakten ur vägguttaget innan du monterar, tar bort eller justerar några av
delarna.
•
Använd aldrig tillbehör eller delar från andra tillverkare, eller delar som inte uttryckligen har
rekommenderats av Philips. Om du använder sådana tillbehör eller delar gäller inte garantin.
•
Överskrid inte maxnivån på mixerbehållaren, kvarnbägaren (endast vissa modeller) och skålen för
hackaren (endast vissa modeller).
•
Överskrid inte de maximala mängderna och tillredningstiderna som anges i tabellen.
•
Om mat fastnar på mixerbehållarens sidor stänger du av apparaten och drar ut stickkontakten.
Använd sedan en slickepott för att ta bort maten från sidorna.
•
Kontrollera alltid att locket är stängt/sitter fast ordentligt på behållaren och att mätbägaren är rätt
isatt i locket innan du slår på apparaten.
•
Fyll aldrig mixerbehållaren med ingredienser som är varmare än 80 ºC.
•
Dra ur nätsladden innan du rengör apparaten.
•
Undvik att vidröra knivenheternas eggar när du rengör dem. De är mycket vassa, och du skulle lätt
kunna skära fingrarna på dem.
•
Apparaten är endast avsedd för hushållsbruk.
•
Ljudnivå: Lc = 86 dB(A)
Filter
Varning
•
Använd inte filtret till ingredienser som är varmare än 80 °C.
•
Överbelasta aldrig filtret. Fyll aldrig filtret över metalldelen.
•
Kontrollera alltid att mixerbehållarens lock sitter fast ordentligt och att mätbägaren är rätt isatt i
locket innan du slår på apparaten.
•
Skär frukt i mindre bitar innan du placerar den i filtret.
•
Blötlägg torkade ingredienser, såsom sojabönor, innan du lägger dem i filtret.
Inbyggd säkerhetsspärr
Den här funktionen gör att du endast kan slå på apparaten om mixerbehållaren, kvarnbägaren eller
minihackarens bägare har monterats korrekt på motorenheten. Om mixerbehållaren, kvarnbägaren eller
hackarens bägare är korrekt monterade låses den inbyggda säkerhetsspärren upp.
Värmebrytare
Apparaten är utrustad med en värmebrytare som automatiskt stänger av strömmen om apparaten
överhettas.
Om apparaten slutar fungera:
1
2
3
4
Dra ur nätsladden.
Låt apparaten svalna i 30 minuter.
Sätt i stickkontakten i vägguttaget.
Slå på apparaten igen.
Obs! Kontakta Philips-återförsäljaren eller ett av Philips auktoriserade serviceombud om värmebrytaren
aktiveras för ofta.
Elektromagnetiska fält (EMF)
Den här apparaten från Philips uppfyller alla standarder för elektromagnetiska fält (EMF). Om apparaten
hanteras på rätt sätt och enligt instruktionerna i den här användarhandboken är den säker att använda
enligt de vetenskapliga belägg som finns i dagsläget.
Återvinning
Produkten är utvecklad och tillverkad av högkvalitativa material och komponenter som både kan
återvinnas och återanvändas.
Symbolen med en överkryssad soptunna som finns på produkten innebär att produkten följer EUdirektivet 2002/96/EG:
O produto foi concebido e fabricado com materiais e componentes de alta qualidade, que podem ser
reciclados e reutilizados.
Quando observar o símbolo de um caixote do lixo traçado afixado num produto, significa que o
produto é abrangido pela Directiva Europeia 2002/96/CE:
Nunca elimine este produto juntamente com os resíduos domésticos. Informe-se sobre o sistema de
recolha selectiva local relativamente a produtos eléctricos e electrónicos. A eliminação correcta do seu
produto antigo ajuda a evitar potenciais consequências nocivas para o ambiente e para a saúde pública.
‫العربية‬
‫هام‬
Kassera aldrig produkten med annat hushållsavfall.Ta reda på de lokala reglerna om separat insamling av
elektriska och elektroniska produkter. Genom att kassera dina gamla produkter på rätt sätt kan du bidra
till att minska möjliga negativa effekter på miljö och hälsa.
2
Garanti och service
Om du behöver service eller information eller har problem kan du gå till Philips webbplats på www.
philips.com eller kontakta Philips kundtjänst i ditt land (telefonnumret finns i garantibroschyren). Om det
inte finns någon kundtjänst i ditt land kan du vända dig till din lokala Philips-återförsäljare.
Türkçe
1Önemli
Blenderi kullanmadan önce bu Önemli Bilgiler Broşürü’nü dikkatlice okuyun ve gelecekte başvurmak
üzere saklayın.
Güvenlik
Tehlike
Motor ünitesini kesinlikle suya veya başka bir sıvıya batırmayın veya muslukta durulamayın. Motor ünitesini
sadece nemli bezle temizleyin.
Uyarı
•
Cihazı prize takmadan önce, üstünde yazılı olan gerilimin, evinizdeki şebeke gerilimiyle aynı olup
olmadığını kontrol edin.
•
Cihazın elektrik kablosu hasarlıysa, bir tehlike oluşturmasını önlemek için mutlaka Philips’in yetki
verdiği bir servis merkezi veya benzer şekilde yetkilendirilmiş kişiler tarafından değiştirilmesini
sağlayın.
•
Elektrik fişi, güç kablosu veya diğer parçaları hasarlıysa, cihazı kullanmayın.
•
Özellikle cihaz prize takılıyken bıçaklara dokunmayın. Bıçaklar çok keskindir.
•
Mikser haznesini motor ünitesine takmadan önce, kesme ünitesinin hazneye sabitlendiğinden emin
olun.
•
Cihaz çalışırken parmaklarınızı ya da başka cisimleri asla haznenin içine sokmayın.
•
Cihazı açmak ve kapatmak için asla blender haznesini kullanmayın.
•
Cihazı kesinlikle çalışır durumda bırakmayın.
•
Bu cihaz, güvenliklerinden sorumlu kişilerin nezareti veya talimatı olmadan, fiziksel, sinirsel ya da
zihinsel becerileri gelişmemiş veya bilgi ve tecrübe açısından yetersiz kişiler tarafından (çocuklar da
dahil) kullanılmamalıdır.
•
Küçük çocukların cihazla oynamaları engellenmelidir.
•
Cihazı açmak veya kapatmak için blender ölçeğini veya öğütücü ölçeğini kullanmayın.
•
Termal kesmenin yanlışlıkla sıfırlanması nedeniyle tehlikeli bir duruma neden olmamak için, bu cihazı
kesinlikle bir zamanlayıcı düğmesine bağlamayın.
Dikkat
•
Herhangi bir parçayı takmadan, çıkarmadan veya ayarlamalarını yapmadan önce cihazın fişini
mutlaka prizden çekin.
•
Başka üreticilere ait olan veya Philips tarafından özellikle tavsiye edilmeyen aksesuar ve parçaları
kesinlikle kullanmayın. Bu tür aksesuar veya parça kullanırsanız, garantiniz geçerliliğini yitirir.
•
Blender haznesi, öğütücü ölçeği (sadece belirli modellerde) veya doğrayıcı haznesindeki (sadece
belirli modellerde) maksimum seviyesini geçmeyin.
•
İlgili tabloda belirtilen maksimum miktarları ve işlem sürelerini aşmayın.
•
Blender haznesinin içine yiyecek yapışması halinde, cihazı kapatarak fişini prizden çekin. Ardından bir
spatula ile yiyeceği temizleyin.
•
Cihazı çalıştırmadan önce, kapağın hazneye düzgün şekilde yerleştiğinden/kapandığından ve ölçme
kabının kapağa düzgün şekilde takıldığından her zaman emin olun.
•
Blender haznesini kesinlikle 80ºC/175ºF’den daha sıcak malzemelerle doldurmayın.
•
Temizlemeye başlamadan önce, cihazın fişini prizden çekin.
•
Bıçakları temizlerken kesici kenarlarına dokunmamaya dikkat edin. Bu kısımlar çok keskindir ve
kolaylıkla parmaklarınızı kesebilir.
•
Bu cihaz sadece evde kullanım için tasarlanmıştır.
•
Gürültü düzeyi: Lc = 86 dB(A)
Filtre
Dikkat
•
Filtreyi asla 80 Cº’den daha sıcak malzemelerle işlem yapmak için kullanmayın.
•
Filtreyi asla fazla doldurmayın. Filtreyi metal kısmını geçecek şekilde doldurmayın.
•
Cihazı çalıştırmadan önce, blender haznesinin kapağının düzgün şekilde yerleştiğinden ve ölçme
kabının kapağa düzgün şekilde takıldığından her zaman emin olun.
•
Meyveleri filtrenin içine koymadan önce, daha küçük parçalara bölün.
•
Soya fasulyesi gibi kuru gıdaları filtreye koymadan önce suda bekletin.
Dahili güvenlik kilidi
Bu özellik yalnızca blender haznesi, öğütücü ölçeği veya doğrayıcı ölçeği motor ünitesine doğru bir şekilde
takıldığı takdirde cihazı açabilmenizi sağlar. Blender haznesi, öğütücü ölçeği veya doğrayıcı ölçeği motor
ünitesine doğru bir şekilde takıldığında, dahili güvenlik kilidi açılır.
Termal kapatma sistemi
Cihazda termal kapatma sistemi bulunmaktadır ve cihazın aşırı ısınması durumunda güç kaynağı otomatik
olarak kesilir.
Eğer cihaz aniden durursa:
1
2
3
4
Cihazı prizden çıkartın.
Cihazı soğuması için 30 dakika bekletin.
Fişi prize takın.
Cihazı tekrar çalıştırın.
Not: Termal kesme çok sık etkinleştirildiyse, bir Philips bayisi veya yetkili bir Philips servis merkezi ile
görüşün.
Elektromanyetik alanlar (EMF)
Bu Philips cihazı elektromanyetik alanlar (EMF) hakkındaki tüm standartlara uygundur. Usulüne ve bu
kullanım kılavuzundaki talimatlara uygun olarak kullanıldığında, bugünün bilimsel bulgularına göre cihazın
kullanımı güvenlidir.
‫السالمة‬
‫خطر‬
‫ استخدم قطعة قماش رطبة فقط‬.‫ وال تغسلها حتت الصنبور‬،‫ال تغمر وحدة احملرك باملياه أو بأي سائل آخر على اإلطالق‬
.‫لتنظيف وحدة احملرك‬
‫حتذير‬
.‫ •حتقق من أن الفولتية املشار إليها على اجلهاز تتوافق مع فولتية سلك الطاقة احمللية قبل توصيل اجلهاز‬
‫ أو‬Philips ‫ أو مركز خدمة مخوَّل من قبل‬Philips ‫ فيجب استبداله من قبل‬،ً ‫ •إذا كان سلك الطاقة الرئيسي تالفا‬
.‫أشخاص مؤهلني لتجنب أي خطر‬
.‫ •ال تستخدم اجلهاز إذا كان القابس أو سلك الطاقة أو األجزاء األخرى تالفة‬
.‫ فالشفرات بالغة احلدة‬.‫ •ال تلمس الشفرات وال سيما عندما يكون اجلهاز موصوال ً بالطاقة‬
.‫ •تأكد من أن وحدة الشفرة مثبتة بإحكام بدورق اخلالط قبل تركيب دورق اخلالط في وحدة احملرك‬
.‫ •ال متسك أب ًدا دورق اخلالط بأصابعك أو بأي غرض عندما يكون اجلهاز قيد التشغيل‬
.‫ •ال تستخدم أب ًدا دورق اخلالط لتشغيل اجلهاز أو إيقاف تشغيله‬
.‫ •ال تترك إطالقا ً اجلهاز قيد التشغيل بدون مراقبة‬
‫ أو‬،‫ •هذا اجلهاز غير مع ّد لالستخدام من قبل األفراد (مبا في ذلك األطفال) الذين يعانون نقصا ً في القدرات اجلسدية‬
‫ إال إذا أشرف عليهم شخص مسؤول أو أعطاهم إرشادات تتعلق‬،‫ أو الذين تنقصهم اخلبرة أو املعرفة‬،‫احلسية أو العقلية‬
.‫ وذلك بهدف احلفاظ على سالمتهم‬،‫باستخدام اجلهاز‬
.‫ •يجب مراقبة األطفال للحؤول دون لعبهم باجلهاز‬
.‫ •ال تستخدم أب ًدا وعاء اخلالط أو الفرامة أو املطحنة لتشغيل اجلهاز أو إيقاف تشغيله‬
‫ ال تقم أب ًدا بتوصيل هذا اجلهاز مبفتاح ضبط‬،‫ •لتفادي أي حالة خطرة ميكن أن تنتج من إعادة إعداد عرضية للقاطع احلراري‬
.‫املؤقت‬
‫تنبيه‬
.‫ •قم دائما ً بفصل الطاقة عن اجلهاز قبل تركيب أجزائه أو تفكيكها أو ضبطها‬
‫ قد يؤدي‬.‫ على وجه اخلصوص‬Philips ‫ •ال تستخدم أبدا ً أي ملحقات أو أجزاء من أي شركة مصنعة أخرى أو ال توصي بها‬
.‫استخدام ملحقات أو أجزاء من هذا النوع إلى إبطال الضمان‬
‫املبني على دورق اخلالط ووعاء املطحنة (أنواع معينة فقط) ووعاء الفرامة (أنواع معينة‬
ّ ‫ •ال تتجاوز مؤشر املستوى األقصى‬
.)‫فقط‬
.‫املبينة في اجلدول ذات الصلة‬
ّ ‫ •ال تتجاوز احلد األقصى من الكميات وأوقات التحضير‬
‫ ثم استخدم ملعقة منبسطة إلزالة‬.‫ فأوقف تشغيل اجلهاز وافصله الطاقة عنه‬،‫ •إذا التصق الطعام بدورق اخلالط‬
.‫الطعام عن اجلدار‬
.‫تركيب الغطاء في الدورق ومن إدخال كوب القياس في الغطاء بشكل صحيح قبل تشغيل اجلهاز‬/‫ •تأكد دائما ً من إغالق‬
.‫ فهرنهايت‬175 ‫ درجة مئوية أو‬80 ‫ •ال تقم أب ًدا مبلء دورق اخلالط مبكونات تفوق حرارتها‬
.‫ •افصل الطاقة عن اجلهاز قبل تنظيفه‬
.‫ فهي حادة ج ًدا وقد جترح أصابعك بسهولة‬.‫ •جتنّب ملس حواف التقطيع اخلاصة بوحدات الشفرة عند تنظيفها‬
.‫ •هذا اجلهاز مع ّد لالستخدام املنزلي فقط‬
)A(‫ ديسيبل‬86 = Lc :‫ •مستوى الضجيج‬
‫الفلتر‬
‫تنبيه‬
.‫ درجة مئوية‬80 ‫ •ال تستخدم أب ًدا الفلتر لطحن مكونات تتعدى حرارتها الـ‬
.‫ ال تقم مبلء الفلتر بكميات تتجاوز القطع املعدنية‬.‫حتمل الفلتر أكثر من احلد املقبول‬
ّ ‫ •ال‬
‫ •تأكد دائما ً من تركيب غطاء دورق اخلالط بشكل صحيح ومن إدخال كوب القياس في الغطاء بشكل صحيح قبل تشغيل‬
.‫اجلهاز‬
.‫قطع الفواكه إلى قطع أصغر قبل وضعها في الفلتر‬
ّ •
.‫ •انقع املكونات اجلافة مثل حبوب الصويا قبل وضعها في الفلتر‬
‫قفل سالمة مدمج‬
‫تضمن هذه امليزة إمكانية تشغيل اجلهاز فقط في حال تركيب دورق اخلالط أو وعاء املطحنة أو الفرامة على وحدة احملرك‬
.‫فسيتم إلغاء قفل السالمة املدمج‬
،‫ إذا مت ّ تركيب دورق اخلالط أو وعاء املطحنة أو الفرامة بشكل صحيح‬.‫بشكل صحيح‬
ّ
‫القاطع احلراري‬
.‫تخطت درجات احلرارة املعدالت املقبولة‬
‫تلقائيا في حال‬
‫إن هذا اجلهاز مزود بقاطع حراري يقوم بقطع تزويد اجلهاز بالطاقة‬
ّ
ً
:‫إذا توقف اجلهاز فجأة عن التشغيل‬
.‫ افصل الطاقة عن اجلهاز‬1
.‫ دقيقة‬30 ‫ اترك اجلهاز ليبرد ملدة‬2
.‫ ضع القابس في مأخذ احلائط‬3
.‫ قم بتشغيل اجلهاز مجددًا‬4
.‫ في حال تنشيط القاطع احلراري بشكل متكرر‬Philips ‫مخول من‬
‫ أو مبركز خدمة‬Philips ‫ اتصل بوكيل شركة‬:‫مالحظة‬
ّ
)EMF( ‫احلقول الكهرومغناطيسية‬
‫ إذا مت استخدام اجلهاز بشكل‬.)EMF( ‫ هذا مع كافة املعايير املتعلقة باحلقول الكهرومغناطيسية‬Philips ‫يتوافق جهاز‬
.‫ فسيكون استخدامه آمنا ً وفقا ً للدليل العلمي املتوفر اليوم‬،‫املبينة في دليل املستخدم هذا‬
ّ ‫صحيح وبالتوافق مع اإلرشادات‬
‫إعادة التدوير‬
.‫مت تصميم املنتج وتصنيعه من أجود املواد واملكونات القابلة إلعادة التدوير وإعادة االستخدام‬
‫ فهذا يعني أن املنتج معتمد من قِبل التوجيه األوروبي‬،ً ‫حني ترى على املنتج رمز سلة املهمالت ذات العجالت مشطوبا‬
.EC/2002/96
‫ يرجى االطالع على القوانني احمللية املتعلقة مبجموعة املنتجات‬.‫ال تتخلص أب ًدا من املنتج مع سائر النفايات املنزلية‬
‫ إن التخلص السليم من املنتجات القدمية مينع أي نتائج سلبية محتملة على البيئة وصحة‬.‫الكهربائية واإللكترونية املنفصلة‬
.ً ‫اإلنسان معا‬
Bu ürünü kesinlikle diğer evsel atıklarla birlikte atmayın. Lütfen, elektrikli ve elektronik ürünlerin ayrı
toplanması ile ilgili yerel kurallar hakkında bilgi edinin. Eskiyen ürününüzün atık işlemlerinin doğru biçimde
gerçekleştirilmesi, çevre ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etkilere yol açılmasını önlemeye yardımcı olur.
2
Garanti ve Servis
Servise veya bilgiye ihtiyacınız ya da bir sorununuz varsa, lütfen www.philips.com adresindeki Philips web
sitesini ziyaret edin veya ülkenizdeki Philips Müşteri Destek Merkezi’yle iletişim kurun (telefon numaralarını
dünya çapında garanti kitapçığında bulabilirsiniz). Ülkenizde Müşteri Destek Merkezi yoksa, yerel Philips
satıcınıza gidin.
2
‫ أو‬www.philips.com ‫ على ويب‬Philips ‫فيرجى زيارة موقع‬
ُ ،‫إذا احتجت إلى خدمة أو معلومة أو إذا واجهتك أي مشكلة‬
‫ في‬.)‫ في بلدك (ميكنك إيجاد رقم الهاتف في نشرة الضمان العاملية‬Philips ‫االتصال مبركز خدمة املستهلك التابع لشركة‬
.‫ احمللي‬Philips ‫ يرجى زيارة موزّع منتجات‬،‫حال عدم وجود مركز خدمة للمستهلك في بلدك‬
‫فارسی‬
‫مهم‬
1
.‫ این دفترچه اطالعات مهم را به دقت بخوانید و آن برای مراجعات بعدی نزد خود نگه دارید‬،‫قبل از استفاده از دستگاه‬
‫ایمنی‬
‫خطر‬
‫ برای متیز کردن موتور دستگاه فقط از‬.‫هرگز موتور دستگاه را در آب یا هر مایع دیگری قرار ندهید یا آن را زیر شیر آب نگیرید‬
.‫یک پارچه مرطوب استفاده کنید‬
‫هشدار‬
‫ •قبل از اتصال دستگاه به پریز برق بررسی کنید که ولتاژ مشخص شده روی دستگاه با ولتاژ برق محلی شما مطابقت‬
.‫داشته باشد‬
‫ مرکز خدمات مجاز‬،Philips ‫ آن را نزد منایندگی های‬،‫ •درصورتی که سیم برق آسیب دیده است برای جلوگیری از بروز خطر‬
.‫ یا اشخاص متخصص تعویض کنید‬Philips
.‫ از دستگاه استفاده نکنید‬،‫ سیم برق یا سایر قطعات آسیب دیده و خراب هستند‬،‫ •اگر دوشاخه‬
.‫ تیغه ها بسیار تیز هستند‬.‫ به تیغه ها دست نزنید‬،‫ •خصوصا هنگامی که دستگاه به برق متصل است‬
‫ مطمئن شوید که تیغه دستگاه به طور محکم در مخزن مخلوط کن‬،‫ •قبل از سوار کردن مخزن مخلوط کن روی موتور‬
.‫بسته شده باشد‬
.‫ انگشت خود یا شیء دیگری را وارد مخزن مخلوط کن نکنید‬،‫ •در حالی که دستگاه روشن است‬
.‫ •هرگز از مخزن مخلوط کن برای روشن و خاموش کردن دستگاه استفاده نکنید‬
.‫ •درصورت عدم استفاده از دستگاه هرگز آن را روشن نگذارید‬
‫ حسی و ذهنی کافی برخوردار نیستند یا جتربه و آگاهی ندارند نباید از این‬،‫ •کودکان و افرادی که از توانایی جسمی‬
‫دستگاه استفاده کنند مگر اینکه دستورالعمل استفاده از دستگاه به آنها آموزش داده شده باشد یا زیر نظر فردی که‬
.‫مراقبت از آنها را به عهده دارد از آن استفاده منایند‬
.‫ •کودکان را زیر نظر داشته باشید تا مطمئن شوید با دستگاه بازی منی کنند‬
.‫ ظرف خردکن یا ظرف آسیاب برای روشن و خاموش کردن دستگاه استفاده نکنید‬،‫ •هرگز از مخزن مخلوط کن‬
‫ هرگز این دستگاه را به کلید تایمر متصل‬،‫ •برای جلوگیری از بروز خطر به علت فعال شدن غیرعمدی کلید قطع حرارتی‬
.‫نکنید‬
‫احتیاط‬
.‫ دستگاه را از برق بکشید‬،‫ بسنت یا اجنام تنظیمات بر روی قطعات‬،‫ •همیشه قبل از باز کردن‬
‫ اگر از‬.‫ آن ها را توصیه منی کند استفاده نکنید‬Philips ‫ •هرگز از لوازم جانبی یا قطعات سازندگان دیگر یا لوازمی که‬
.‫ ضمانت نامه شما از درجه اعتبار ساقط می شود‬،‫چنین لوازم جانبی یا قطعاتی استفاده کنید‬
‫ ظرف آسیاب (فقط در انواع خاص) و ظرف خردکن (فقط در انواع خاص) را تا سطح‬،‫ •همیشه مخزن مخلوط کن‬
.‫حداکثر از مواد پر کنید و از آن فراتر نروید‬
.‫ از این مقادیر فراتر نروید‬،‫ •دفعات و زمان مجاز استفاده از دستگاه در جدول مشخص شده است‬
‫ سپس با‬.‫ دستگاه را خاموش کرده و دوشاخه را از پریز بکشید‬،‫ •اگر مواد به دیواره مخزن مخلوط کن چسبیده است‬
.‫ غذا را از دیواره ظرف پاک کنید‬،‫استفاده از یک کاردک‬
‫روی مخزن سوار شده باشد و پیمانه‬/‫ همیشه مطمئن شوید درب مخزن درست بسته شده‬،‫ •قبل از روشن کردن دستگاه‬
.‫اندازه گیری به طور صحیح بر روی درب قرار گرفته باشد‬
.‫ را در مخزن مخلوط کن نریزید‬80ºC/175ºF ‫ •هرگز مواد با حرارت باالتر از‬
.‫ دوشاخه را از پریز بکشید‬،‫ •قبل از متیز کردن دستگاه‬
‫ این لبه ها خیلی تیز بوده و به راحتی انگشت‬.‫ از دست زدن به لبه های برنده تیغه ها خودداری کنید‬،‫ •هنگام متیز کردن‬
.‫شما را می برند‬
.‫ •این دستگاه فقط برای مصارف خانگی طراحی شده است‬
)A(‫ دسی بل‬Lc= 86 :‫ •میزان صدا‬
‫فیلتر‬
‫احتیاط‬
.‫ درجه سانتی گراد استفاده نکنید‬80 ‫ •هرگز از فیلتر برای مواد داغ تر از‬
.‫ هرگز فیلتر را بیشتر از قسمت فلزی آن پر نکنید‬.‫ •فیلتر را بیش از حد پر نکنید‬
‫ همیشه مطمئن شوید درب مخزن مخلوط کن درست سوار شده و پیمانه اندازه گیری به‬،‫ •قبل از روشن کردن دستگاه‬
.‫طور صحیح بر روی درب قرار گرفته باشد‬
.‫ به قطعات کوچک تر تقسیم کنید‬،‫ •میوه را قبل از قرار دادن در فیلتر‬
.‫ آن ها را در آب خیس کنید‬،‫ •قبل از قرار دادن مواد سخت مانند دانه های سویا‬
‫قفل ایمنی داخلی‬
‫ ظرف آسیاب یا خردکن به طور‬،‫با این ویژگی فقط در صورتی می توانید دستگاه را روشن کنید که مخزن مخلوط کن‬
‫ ظرف آسیاب یا خردکن به طور صحیح سوار شده‬،‫ اگر مخزن مخلوط کن‬.‫صحیح روی محفظه موتور سوار شده باشند‬
.‫ قفل ایمنی داخلی باز می شود‬،‫باشند‬
‫کلید قطع حرارتی‬
‫ به طور خودکار جریان برق به‬،‫این دستگاه مجهز به یک کلید قطع حرارتی است که در صورت داغ شدن بیش از حد دستگاه‬
.‫دستگاه را قطع می کند‬
:‫اگر دستگاه به طور ناگهانی متوقف می شود‬
.‫ دوشاخه را از پریز بکشید‬1
.‫ دقیقه خنک شود‬30 ‫ اجازه دهید دستگاه به مدت‬2
.‫ دوشاخه را به پریز بزنید‬3
.‫ دوباره دستگاه را روشن کنید‬4
.‫ متاس بگیرید‬Philips ‫ یا مرکز خدمات مجاز‬Philips ‫ با فروشنده‬،‫اگر کلید قطع حرارتی زیاد فعال می شود‬:‫توجه‬
)EMF( ‫میدان الکترومغناطیسی‬
‫ در صورت استفاده صحیح از‬.‫) مطابقت دارد‬EMF( ‫ با کلیه استانداردهای میدان الکترومغناطیسی‬Philips ‫این دستگاه‬
‫ با توجه به شواهد علمی موجود استفاده ایمن از این‬،‫دستگاه و به کار بسنت دستورالعمل های موجود در این دفترچه راهنما‬
.‫دستگاه امکان پذیر می باشد‬
‫بازیافت‬
Geri dönüşüm
Ürününüz geri dönüştürülebilen ve yeniden kullanılabilen yüksek kaliteli malzeme ve bileşenler kullanılarak
üretilmiştir.
Ürünün, üzerinde çarpı işareti bulunan bir tekerlekli çöp kutusu simgesi taşıması, bu ürünün 2002/96/EC
sayılı Avrupa Direktifi kapsamında olduğu anlamına gelir:
1
.‫اقرأ نشرة املعلومات املهمة هذه بعناية قبل استخدام اخلالط واحتفظ بها للرجوع إليها في املستقبل‬
‫الضمان والخدمة‬
Reciclagem
Elektromagnetische velden (EMV)
Dit Philips-apparaat voldoet aan alle richtlijnen met betrekking tot elektromagnetische velden (EMV). Mits
het apparaat op de juiste wijze en volgens de instructies in deze gebruiksaanwijzing wordt gebruikt, is het
veilig te gebruiken volgens het nu beschikbare wetenschappelijke bewijs.
2
.‫این محصول از قطعات و مواد با کیفیت بسیار باال ساخته شده است که قابل بازیافت و استفاده مجدد می باشند‬
.‫ قرار دارد‬EC/2002/96 ‫عالمت ضربدر روی سطل زباله بر روی دستگاه نشان می دهد که محصول حتت پوشش مصوبه اروپایی‬
‫ لطفا از قوانین محلی جمع آوری جداگانه محصوالت‬.‫هرگز این محصول را همراه با سایر زباله های خانگی دور نریزید‬
‫ از تاثیر بالقوه منفی بر روی محیط زیست و‬،‫ دور انداخنت صحیح محصول قدیمی‬.‫الکتریکی و الکترونیکی مطلع باشید‬
.‫سالمت انسان جلوگیری می کند‬
‫ضمانت و خدمات پس از فروش‬
2
‫ به آدرس‬Philips ‫ لطفا ً از وب سایت‬،‫ استفاده از خدمات یا رفع اشکال دستگاه خود‬،‫برای کسب اطالعات‬
‫ در کشور خود متاس بگیرید (برای دسترسی به‬Philips ‫ بازدید فرمایید یا با مرکز خدمات پس از فروش‬www.philips.com
‫ اگر در کشور شما مرکز خدمات پس از فروش‬.)‫شماره تلفن این مراکز در سراسر جهان به برگ ضمانت نامه مراجعه کنید‬
.‫ وجود ندارد به فروشنده دستگاه خود مراجعه منایید‬Philips
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising