Philips | HR2872/00 | Philips Daily Collection Minimixer HR2874/00 Important Information Manual

Register your product and get support at
•
www.philips.com/welcome
HR2872
HR2874
HR2876
•
•
ENImportant information leaflet
DA Brochure med vigtige oplysninger
•
DE Wichtiges Informationsmerkblatt
EL Φυλλάδιο σημαντικών οδηγιών
Do not exceed the maximum indication on the
blender jar, the mill (specific types only) beaker and
the chopper bowl (specific types only).
Do not exceed the maximum quantities and
processing times indicated in the relevant table.
If food sticks to the wall of the blender jar, switch off
the appliance and unplug it. Then use a spatula to
remove the food from the wall.
Never fill the blender jar with ingredients hotter
than 80ºC.
This appliance is intended for household use only.
Noise level: Lc = 86 dB(A).
ES Folleto de información importante
•
FITärkeää-lehtinen
•
FR Brochure « Informations importantes »
Built-in safety lock
IT
This feature ensures that you can only switch on the appliance if the blender jar, the multichopper beaker or the on-the-go cup is assembled on the motor unit properly. If the blender
jar, the multi-chopper beaker or the on-the-go cup is correctly assembled, the built-in safety
lock will be unlocked.
Brochure informativa importante
NL Folder met belangrijke informatie
NO Viktig informasjonshefte
Electromagnetic fields (EMF)
PT Folheto de informações importantes
This Philips appliance complies with all applicable standards and regulations regarding
exposure to electromagnetic fields.
SV Broschyr med viktig information
TR Önemli bilgi broşürü
Recycling
Do not throw away the appliance with the normal household waste at the end of its
life, but hand it in at an official collection point for recycling. By doing this, you help to
preserve the environment
2 Guarantee and service
If you need information or support, please visit www.philips.com/support.
Dansk
3 Pakkens indhold (Fig. 1)
Læs denne brugsvejledning omhyggeligt igennem, inden apparatet tages i brug, og gem den til
eventuelt senere brug.
Specifications are subject to change without notice
© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.
HR2872_74_76_WEU_Safety_V1.0
3140 035 38701
English
1Important
Read this user manual carefully before you use the appliance and save it for future reference.
Warning
• Do not touch the sharp blades when the appliance
is plugged in. If the blades get stuck, unplug the
appliance before you remove the ingredients. Be
careful when handling the sharp cutting blades,
emptying the bowl and during cleaning.
• Switch off and unplug the appliance from the power
supply before:
• Removing it from the stand, changing accessories
or approaching parts that move in use.
• Assembling, disassembling or cleaning it.
• It is left unattended.
• Do not immerse the appliance in water or any
other liquid.
• Check if the voltage indicated on the appliance
corresponds to the local mains voltage before you
connect the appliance.
• Do not use the appliance if the plug, the mains
cord or the rotating sieve or the protecting cover
are damaged or has visible cracks. If the mains cord
is damaged, you must have it replaced by Philips,
a service centre authorised by Philips or similarly
qualified persons in order to avoid a hazard.
• Make sure the blade unit is securely fastened and
the lid is properly assembled to the blender jar
before you use the appliance.
• This appliance shall not be used by children. Keep
the appliance and its cord out of reach of children.
• This appliance can be used by persons with reduced
physical, sensory or metal capabilities or lack of
experience and knowledge if they have been given
supervision or instruction concerning use of the
appliance in a safe way and if they understand the
hazards involved.
• Children should be supervised to ensure that they
do not play with the appliance.
• To avoid a hazardous situation due to inadvertent
resetting of the thermal cut-out, never connect this
appliance to a timer switch.
• Be careful if hot liquid is poured into the food
processor or blender as it can be ejected out of the
appliance due to a sudden steaming.
• Never assemble or disassemble the blender jar,
chopper beaker or mill beaker to the motor base
while the power is on.
Caution
• Never use any accessories or parts from other
manufacturers or that Philips does not specifically
recommend. If you use such accessories or parts,
your guarantee becomes invalid.
HR2872_74_76_WEU_Safety_V1.0.indd 1
Advarsel
• Undgå at røre ved de skarpe knive, når apparatet
er sluttet til strømmen. Hvis knivene sætter sig
fast, skal stikket tages ud af stikkontakten, inden
ingredienserne fjernes. Vær ekstra forsigtig, når du
rører ved de skarpe skær, tømmer skålen og under
rengøringen.
• Sluk for apparatet, og tag stikket ud af stikkontakten,
før:
• Du fjerner det fra foden, skifter tilbehør eller
kommer i nærheden af dele, der bevæger sig
under brug.
• Du samler, aftager eller rengør det.
• Det efterlades uden opsyn.
• Kom ikke apparatet ned i vand eller anden væske.
• Kontrollér, om den angivne netspænding på
apparatet svarer til den lokale netspænding, før du
slutter strøm til apparatet.
• Brug ikke apparatet, hvis stikket, netledningen
eller den roterende si eller beskyttelsesdækslet er
beskadiget eller har synlige revner. Hvis netledningen
beskadiges, må den kun udskiftes af Philips, et
autoriseret Philips-serviceværksted eller en
tilsvarende kvalificeret fagmand for at undgå enhver
risiko.
• Sørg for, at knivenheden er sat godt fast, og at låget
sidder korrekt på blenderglasset, før du bruger
apparatet.
• Dette apparat må ikke bruges af børn. Hold
apparatet og ledningen uden for børns rækkevidde.
• Dette apparat kan bruges af personer med
reducerede fysiske, sensoriske eller mentale evner
eller manglende erfaring og viden, hvis de er blevet
instrueret i sikker brug af apparatet og forstår de
medfølgende risici.
• Apparatet bør holdes uden for børns rækkevidde
for at sikre, at de ikke kan komme til at lege med
det.
• For at undgå farlige situationer pga. utilsigtet
nulstilling af overophedningssikringen, må
apparatet aldrig sluttes til en timer.
• Vær forsigtig, når der hældes varm væske i apparatet,
da den kan sprøjte ud af apparatet på grund af den
pludselige damppåvirkning.
• Du må aldrig samle eller aftage blenderglasset,
hakkebægeret eller møllekværnbægeret på
motorens basisdel, mens der er tændt.
Forsigtig
• Brug aldrig tilbehør eller dele fra andre fabrikanter
eller tilbehør/dele, som ikke specifikt er anbefalet af
Philips. Hvis du anvender en sådan type tilbehør eller
dele, annulleres garantien.
• Overskrid ikke den angivne maksimum-markering
på blenderglasset, bægeret til møllekværnen (kun
bestemte typer) eller hakkeskålen (kun bestemte
typer).
• Undgå at overskride de angivne mængder og
tilberedningstider, der er angivet i den relevante
tabel.
• Hvis der sidder mad fast på siden af blenderglasset,
skal du slukke apparatet og tage stikket ud. Brug
derefter en spatel til at fjerne det, der sidder fast.
• Fyld aldrig blenderglasset med ingredienser, der er
varmere end 80ºC.
• Dette apparat er kun beregnet til almindelig
husholdningsbrug.
• Støjniveau: Lc = 86 dB(A).
Indbygget sikkerhedslås
Denne funktion sikrer, at du kun kan tænde for apparatet, hvis blenderglasset, bægeret til
multi-hakkeren eller koppen på farten sidder korrekt på motorenheden. Hvis blenderglasset,
bægeret til multi-hakkeren eller koppen på farten sidder korrekt, låses den indbyggede
sikkerhedslås op.
Elektromagnetiske felter (EMF)
Dette Philips-apparat overholder alle branchens gældende standarder og regler angående
eksponering for elektromagnetiske felter.
Genbrug 
Apparatet må ikke smides ud sammen med det almindelige husholdningsaffald, når
det til sin tid kasseres. Aflever det i stedet på en kommunal genbrugsstation. På den
måde er du med til at beskytte miljøet
2 Garanti og service
Hvis du brug for information eller support, bedes du besøge www.philips.com/support.
Deutsch
1 Wichtige Hinweise
Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor dem Gebrauch des Geräts aufmerksam durch, und
bewahren Sie sie für eine spätere Verwendung auf.
Warnung
• Berühren Sie die scharfen Messer nicht, wenn
das Gerät an das Stromnetz angeschlossen ist.
Wenn die Messer blockiert sind, ziehen Sie stets
den Netzstecker aus der Steckdose, bevor Sie
die Zutaten entfernen. Seien Sie beim Umgang
mit den scharfen Schneidemessern, beim Leeren
des Behälters und während der Reinigung sehr
vorsichtig.
• Schalten Sie das Gerät aus, und trennen Sie das
Gerät von der Stromversorgung bevor Sie:
• Das Gerät aus der Halterung entfernen,
Zubehörteile austauschen oder Teile anfassen, die
sich bei Gebrauch bewegen.
• Das Gerät zusammensetzen, auseinandernehmen
oder reinigen.
• Sie es unbeaufsichtigt lassen.
• Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser oder andere
Flüssigkeiten.
• Prüfen Sie, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen,
ob die Spannungsangabe auf dem Gerät mit der
örtlichen Netzspannung übereinstimmt.
• Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das
Netzkabel, der Stecker, das drehende Sieb oder die
Schutzabdeckung beschädigt sind oder sichtbare
Risse aufweisen. Um Gefährdungen zu vermeiden,
darf ein defektes Netzkabel nur von einem Philips
Service-Center, einer von Philips autorisierten
Werkstatt oder einer ähnlich qualifizierten Person
durch ein Original-Ersatzkabel ersetzt werden.
• Stellen Sie sicher, dass die Messereinheit richtig
befestigt ist, und dass der Deckel ordnungsgemäß
auf dem Mixbecher angebracht ist, bevor Sie das
Gerät verwenden.
• Dieses Gerät sollte nicht von Kindern verwendet
werden. Halten Sie das Gerät und das Netzkabel
außerhalb der Reichweite von Kindern.
• Dieses Gerät kann von Personen mit verringerten
physischen, sensorischen oder psychischen
Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Kenntnis
verwendet werden, wenn sie bei der Verwendung
beaufsichtigt wurden oder Anweisung zum sicheren
Gebrauch des Geräts erhalten und die Gefahren
verstanden haben.
• Achten Sie darauf, dass Kinder nicht mit dem Gerät
spielen.
• Schließen Sie dieses Gerät nie an eine Zeitschaltuhr
an, um Gefährdungen durch versehentliches
Deaktivieren des Überhitzungsschutzes zu
vermeiden.
• Seien Sie vorsichtig, wenn heiße Flüssigkeiten in die
Küchenmaschine oder den Mixer gegossen werden,
da diese durch unvermittelt auftretenden Dampf
herausspritzen können.
• Setzen Sie den Mixerbecher, den Becher für
Zerkleinerer oder den Mühlenbecher niemals auf
die Motorbasis oder entfernen ihn, während das
Gerät eingeschaltet ist.
Vorsicht
• Verwenden Sie niemals Zubehör oder Teile, die von
Drittherstellern stammen bzw. nicht von Philips
empfohlen werden. Wenn Sie diese(s) Zubehör
oder Teile verwenden, erlischt Ihre Garantie.
• Überschreiten Sie nicht die maximale Füllmenge
des Mixbechers, des Mühlenbechers und
des Zerkleinerer-Behälters (nur bestimmte
Gerätetypen).
• Überschreiten Sie nicht die in der jeweiligen Tabelle
aufgeführten Mengen und Verarbeitungszeiten.
• Wenn Zutaten innen am Mixbecher haften
bleiben, schalten Sie das Gerät aus, und ziehen
Sie den Stecker aus der Steckdose. Lösen Sie die
Zutaten dann mithilfe eines Teigschabers von der
Becherwand.
• Füllen Sie keine Zutaten in den Mixbecher, die
heißer als 80 °C sind.
• Dieses Gerät ist nur für den Gebrauch im Haushalt
bestimmt.
• Geräuschpegel: Lc = 86 dB(A).
Integrierte Sicherheitssperre
Diese Funktion stellt sicher, dass Sie das Gerät nur einschalten können, wenn der Becher des
Multi-Zerkleinerers oder der Becher für unterwegs ordnungsgemäß auf der Motoreinheit
angebracht ist. Wenn der Mixerbecher, der Becher des Multi-Zerkleinerers oder der Becher
für unterwegs korrekt angebracht ist, wird die Sicherheitssperre gelöst.
Elektromagnetische Felder
Dieses Philips Gerät erfüllt sämtliche Normen und Regelungen bezüglich der Exposition in
elektromagnetischen Feldern.
Recycling 
Werfen Sie das Gerät am Ende der Lebensdauer nicht in den normalen Hausmüll.
Bringen Sie es zum Recycling zu einer offiziellen Sammelstelle. Auf diese Weise helfen
Sie, die Umwelt zu schonen
2 Garantie und Kundendienst
Wenn Sie Hilfe oder Informationen benötigen, besuchen Sie bitte www.philips.com/support.
Ελληνικά
1 Σημαντικό
Διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο χρήσης προτού χρησιμοποιήσετε τη
συσκευή και κρατήστε το για μελλοντική αναφορά.
Προειδοποίηση
• Μην αγγίζετε τις αιχμηρές λεπίδες, ειδικά όταν
η συσκευή είναι συνδεδεμένη στην πρίζα. Αν
οι λεπίδες κολλήσουν, πρώτα αποσυνδέστε τη
συσκευή από την πρίζα και μετά απομακρύνετε
τα υλικά. Να προσέχετε όταν χρησιμοποιείτε
τις αιχμηρές λεπίδες κοπής, όταν αδειάζετε το
μπολ και όταν καθαρίζετε τη συσκευή και τα
εξαρτήματα.
Απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε
την από την πρίζα πριν:
• Την αφαιρέσετε από τη βάση, αλλάξετε
εξαρτήματα ή πλησιάσετε κινούμενα μέρη της
συσκευής.
• Τη συναρμολόγηση, την αποσυναρμολόγηση ή
τον καθαρισμό της συσκευής.
• Όταν την αφήνετε αφύλακτη.
• Μην βυθίζετε τη συσκευή σε νερό ή σε
οποιοδήποτε άλλο υγρό.
• Πριν συνδέσετε τη συσκευή, ελέγξτε αν η τάση
που αναγράφεται στη συσκευή αντιστοιχεί στην
τοπική τάση ρεύματος.
• Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν το φις,
το καλώδιο ρεύματος, το περιστρεφόμενο
σουρωτήρι ή το προστατευτικό κάλυμμα έχει
φθαρεί ή έχει ορατές ρωγμές. Αν το καλώδιο
υποστεί φθορά, θα πρέπει να αντικατασταθεί από
ένα κέντρο επισκευών εξουσιοδοτημένο από τη
Philips ή από εξίσου εξειδικευμένα άτομα, προς
αποφυγή κινδύνου.
• Βεβαιωθείτε ότι οι λεπίδες είναι καλά
στερεωμένες και ότι το καπάκι είναι σωστά
τοποθετημένο στην κανάτα του μπλέντερ πριν
χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.
• Αυτή η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται
από παιδιά. Κρατήστε τη συσκευή και το καλώδιό
της μακριά από παιδιά.
• Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από
άτομα με περιορισμένες σωματικές, αισθητήριες
ή διανοητικές ικανότητες ή από άτομα χωρίς
εμπειρία και γνώση, με την προϋπόθεση ότι τη
χρησιμοποιούν υπό επιτήρηση ή ότι έχουν λάβει
οδηγίες σχετικά με την ασφαλή της χρήση και
κατανοούν τους ενεχόμενους κινδύνους.
• Τα παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται
προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν θα παίζουν
με τη συσκευή.
• Για την αποφυγή επικίνδυνων καταστάσεων
λόγω ακούσιου μηδενισμού της θερμικής
διακοπής λειτουργίας, μην συνδέετε ποτέ αυτή τη
συσκευή με χρονοδιακόπτη.
• Θα πρέπει να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί αν
ρίξετε ζεστά υγρά στην κουζινομηχανή ή στο
μπλέντερ, καθώς μπορεί να εξέλθουν ξαφνικά με
τη μορφή ατμού.
• Μην συναρμολογείτε ή αποσυναρμολογείτε
την κανάτα του μπλέντερ, το δοχείο κόφτη ή
το δοχείο μύλου στη βάση του μοτέρ όταν η
συσκευή είναι ενεργοποιημένη.
Προσοχή
• Μην χρησιμοποιείτε ποτέ εξαρτήματα ή μέρη
από άλλους κατασκευαστές ή που η Philips δεν
συνιστά ρητώς. Εάν χρησιμοποιήσετε τέτοια
εξαρτήματα ή μέρη, η εγγύησή σας καθίσταται
άκυρη.
• Μην υπερβαίνετε τη μέγιστη ένδειξη στην
κανάτα μπλέντερ, στο δοχείο του μύλου (μόνο σε
συγκεκριμένους τύπους) και στο μπολ του κόφτη
(μόνο σε συγκεκριμένους τύπους).
• Μην υπερβαίνετε τις μέγιστες ποσότητες και
τους χρόνους επεξεργασίας που αναφέρονται
στον σχετικό πίνακα.
• Αν τα τρόφιμα κολλήσουν στις πλευρικές
επιφάνειες της κανάτας του μπλέντερ,
απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε
την από την πρίζα. Στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε
μια σπάτουλα για να αφαιρέσετε το φαγητό από
τα τοιχώματα.
• Μην γεμίζετε ποτέ την κανάτα του μπλέντερ με
υλικά πιο ζεστά από 80ºC.
• Αυτή η συσκευή προορίζεται για οικιακή χρήση
μόνο.
• Επίπεδο θορύβου: Lc = 86 dB (A).
•
Ενσωματωμένο κλείδωμα ασφαλείας
Χάρη σε αυτό το χαρακτηριστικό, η συσκευή θα λειτουργήσει μόνο αν έχετε
τοποθετήσει σωστά στο μοτέρ την κανάτα του μπλέντερ, το δοχείο του κόφτη
πολλαπλών χρήσεων ή το κύπελλο για μετακινήσεις. Αν τοποθετήσετε σωστά την
κανάτα του μπλέντερ, το δοχείο του κόφτη πολλαπλών χρήσεων ή το κύπελλο για
μετακινήσεις, το ενσωματωμένο κλείδωμα θα απασφαλιστεί.
Ηλεκτρομαγνητικά πεδία (EMF)
Η συγκεκριμένη συσκευή της Philips συμμορφώνεται με όλα τα ισχύοντα πρότυπα και
τους κανονισμούς σχετικά με την έκθεση σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία.
Ανακύκλωση 
Στο τέλος της ζωής της συσκευής μην την πετάξετε μαζί με τα συνηθισμένα
απορρίμματα του σπιτιού σας, αλλά παραδώστε την σε ένα επίσημο σημείο
συλλογής για ανακύκλωση. Με αυτόν τον τρόπο θα συμβάλετε στην προστασία
του περιβάλλοντος
2 Εγγύηση και επισκευή
Αν χρειάζεστε υποστήριξη ή πληροφορίες, επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.philips.com/
support.
Español
1Importante
Antes de usar el aparato, lea atentamente este manual de usuario y consérvelo por si
necesitara consultarlo en el futuro.
Advertencia
• No toque las cuchillas afiladas si el aparato está
enchufado. Si las cuchillas se bloquean, desenchufe
el aparato antes de retirar los ingredientes. Tenga
cuidado al manipular las cuchillas afiladas, vaciar el
recipiente y durante la limpieza.
• Apague y desenchufe antes el aparato de la fuente
de alimentación antes de:
• Quitarlo del soporte, cambiar los accesorios o
acercarse a piezas que se mueven durante su uso.
• Montar, desmontar o limpiar el producto.
• Si lo deja desatendido.
• No sumerja el aparato en agua ni en otros líquidos.
• Antes de enchufar el aparato, compruebe si el
voltaje indicado en el mismo se corresponde con el
voltaje de red local.
No utilice el aparato si el enchufe, el cable de
alimentación, el tamiz giratorio o la cubierta
protectora están dañados o tienen grietas visibles.
Si el cable de alimentación está dañado, debe
ser sustituido por Philips o por un centro de
servicio autorizado por Philips, con el fin de evitar
situaciones de peligro.
• Asegúrese de que la unidad de cuchillas está bien
fijada y la tapa está bien montada en la jarra de la
batidora antes de utilizar el aparato.
• Este aparato no debe ser utilizado por los niños.
Mantenga el aparato y el cable fuera del alcance de
los niños.
• Este aparato puede ser usado por personas con
su capacidad física, psíquica o sensorial reducida
y por quienes no tengan los conocimientos y la
experiencia necesarios, si han sido supervisados
o instruidos acerca del uso del aparato de forma
segura y siempre que sepan los riesgos que conlleva
su uso.
• Vigile a los niños para asegurarse de que no jueguen
con el aparato.
• Para evitar situaciones de peligro debido al reajuste
involuntario del disyuntor térmico, no conecte
nunca el aparato a un interruptor con temporizador.
• Tenga cuidado al verter líquidos calientes en el
robot de cocina o la batidora, ya que pueden ser
expulsados del aparato debido a la generación
repentina de vapor.
• Nunca monte ni desmonte la jarra de la batidora, el
vaso de la picadora o el vaso del molinillo en la base
del motor mientras está encendida.
Precaución
• No utilice nunca accesorios ni piezas de otros
fabricantes o que Philips no recomiende
específicamente. Si lo hace, quedará anulada su
garantía.
• No exceda el nivel máximo indicado en la jarra de
la batidora, en el vaso del molinillo (sólo en modelos
específicos) y en el recipiente de la picadora (sólo
en modelos específicos).
• No supere las cantidades ni los tiempos de
preparación indicados en la tabla correspondiente.
• Si los alimentos se pegan a la pared de la jarra de
la batidora, apague el aparato y desenchúfelo. A
continuación, utilice una espátula para separar los
alimentos de la pared.
• Nunca llene la jarra de la batidora con ingredientes
a más de 80 °C de temperatura.
• Este aparato es sólo para uso doméstico.
• Nivel de ruido: Lc = 86 dB (A)
•
Bloqueo de seguridad incorporado
Esta función garantiza que solo se pueda encender el aparato si la jarra de la batidora, el
vaso de la picadora múltiple o el vaso portátil están colocados correctamente en la unidad
motora. Si la jarra de la batidora, el vaso de la picadora múltiple o el vaso portátil están bien
montados, el bloqueo de seguridad incorporado se desactivará.
Campos electromagnéticos (CEM)
Este aparato de Philips cumple los estándares y las normativas aplicables sobre exposición a
campos electromagnéticos.
Reciclaje 
Al final de su vida útil, no tire el aparato junto con la basura normal del hogar. Llévelo
a un punto de recogida oficial para su reciclado. De esta manera, ayudará a conservar
el medio ambiente.
2 Garantía y servicio
Si necesita información o asistencia, visite www.philips.com/support.
suomi
1Tärkeää
Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen käyttöä ja säilytä se myöhempää tarvetta varten.
Varoitus
• Älä koske teriin, kun laite on kytketty pistorasiaan.
Jos terä juuttuu paikalleen, irrota pistoke pistorasiasta
ennen kuin irrotat ainekset. Ole varovainen, kun
käsittelet teräyksikköä, tyhjennät kannun ja puhdistat
laitteen.
• Katkaise laitteesta virta ja irrota pistoke pistorasiasta
ennen kuin
• irrotat kannun rungosta, vaihdat lisätarvikkeita tai
käsittelet käytössä liikkuvia osia
• kokoat, purat tai puhdistat laitteen
• jätät laitteen ilman valvontaa.
• Älä upota laitetta veteen tai muuhun nesteeseen.
• Tarkista, että laitteeseen merkitty käyttöjännite
vastaa paikallista verkkojännitettä, ennen kuin liität
laitteen pistorasiaan.
• Älä käytä laitetta, jos sen virtajohto, pistoke, siivilä
tai suojus on vahingoittunut tai siinä on näkyviä
halkeamia. Jos virtajohto on vahingoittunut, se
on oman turvallisuutesi vuoksi hyvä vaihdattaa
Philipsin valtuuttamassa huoltoliikkeessä tai muulla
ammattitaitoisella korjaajalla.
• Varmista ennen laitteen käyttöä, että teräyksikkö ja
kansi ovat kunnolla kiinni tehosekoittimessa.
• Lapset eivät saa käyttää laitetta. Pidä laite ja sen
johto poissa lasten ulottuvilta.
• Laitetta voivat käyttää myös henkilöt, joiden fyysinen
tai henkinen toimintakyky on rajoittunut tai joilla ei
ole kokemusta tai tietoa laitteen käytöstä, jos heitä
on neuvottu laitteen turvallisesta käytöstä tai tarjolla
on turvallisen käytön edellyttämä valvonta ja jos he
ymmärtävät laitteeseen liittyvät vaarat.
• Pienten lasten ei saa antaa leikkiä laitteella.
• Älä liitä laitetta ajastinkytkimeen, jotta vältyt
vaarallisilta tilanteita, jos lämpötilan turvakatkaisin
nollataan epähuomiossa.
• Vältä kuuman nesteen kaatamista
monitoimikoneeseen tai tehosekoittimeen, sillä neste
voi höyrystyä äkillisesti ja aiheuttaa palovammoja.
• Älä koskaan aseta sekoituskannua tai teholeikkurin
kannua runkoon tai irrota sitä rungosta, kun virta on
päällä.
Varoitus
• Älä koskaan käytä muita kuin Philipsin valmistamia tai
suosittelemia lisävarusteita tai -osia. Jos käytät muita
osia, takuu ei ole voimassa.
• Älä ylitä tehosekoittimen kannuun, maustemyllyn
(vain tietyt mallit) kannuun ja teholeikkurin kulhoon
merkittyjä enimmäismääriä (vain tietyt mallit).
• Älä ylitä taulukossa annettuja määriä ja
valmistusaikoja.
• Jos ruoka tarttuu sekoituskannun seinämään,
sammuta laite ja irrota sen pistorasiasta. Irrota sitten
ruoka seinämästä lastan avulla.
• Älä koskaan lisää tehosekoittimen kannuun aineksia,
joiden lämpötila ylittää 80 ºC.
• Tämä laite on tarkoitettu vain kotitalouksien
käyttöön.
• Käyntiääni: Lc = 86 dB (A)
Sisäänrakennettu turvakytkin
Tämä toiminto varmistaa, että voit kytkeä laitteeseen virran vain silloin, kun tehosekoittimen
kannu, teholeikkurin kannu tai sekoitusmuki on asetettu runkoon oikein. Jos tehosekoittimen
kannu, teholeikkurin kannu tai sekoitusmuki on asetettu oikein, rungon turvalukko avautuu.
Sähkömagneettiset kentät (EMF)
Tämä Philips-laite vastaa kaikkia sähkömagneettisia kenttiä (EMF) koskevia standardeja ja
säännöksiä.
Kierrätys 
Älä hävitä vanhaa laitetta tavallisen talousjätteen mukana, vaan toimita se
valtuutettuun kierrätyspisteeseen. Näin autat vähentämään ympäristölle aiheutuvia
haittavaikutuksia.
2 Takuu ja huolto
Jos haluat lisätietoja tai tukea tuotteen käyttöön, käy osoitteessa www.philips.com/support.
Français
1Important
Lisez attentivement ce mode d'emploi avant d'utiliser l'appareil et conservez-le pour un
usage ultérieur.
Avertissement
• Ne touchez pas les lames lorsque l'appareil est
branché. Si les lames se bloquent, débranchez
toujours l'appareil avant de retirer les ingrédients.
Soyez prudent lorsque vous manipulez les lames,
lorsque vous videz le bol et lors du nettoyage.
• Éteignez et débranchez l'appareil du secteur :
• Avant de le retirer du support, de changer
d'accessoire ou d'approcher les éléments qui
bougent pendant l'utilisation.
• Avant de le monter, de le démonter ou de le
nettoyer.
• Lorsqu'il n'est pas utilisé.
• Ne plongez pas l'appareil dans l'eau ou dans tout
autre liquide.
• Avant de brancher l'appareil, vérifiez que la tension
indiquée sur l'appareil correspond à la tension
supportée par le secteur local.
• N'utilisez pas l'appareil si la fiche, le cordon
d'alimentation, le tamis rotatif ou le couvercle de
protection sont endommagés ou présentent des
fissures visibles. Si le cordon d'alimentation est
endommagé, il doit être remplacé par Philips, par un
Centre Service Agréé Philips ou par un technicien
qualifié afin d'éviter tout accident.
• Assurez-vous que l'ensemble lames est
correctement fixé et que le couvercle est
correctement monté sur le bol du blender avant
d'utiliser l'appareil.
• Cet appareil ne doit pas être utilisé par des enfants.
Tenez l'appareil et le cordon hors de portée des
enfants.
• Cet appareil peut être utilisé par des personnes
dont les capacités physiques, sensorielles ou
intellectuelles sont réduites ou des personnes
manquant d'expérience et de connaissances,
à condition que ces personnes soient sous
surveillance ou qu'elles aient reçu des instructions
quant à l'utilisation sécurisée de l'appareil et qu'elles
aient pris connaissance des dangers encourus.
• Veillez à ce que les enfants ne puissent pas jouer
avec l'appareil.
• Afin d'éviter tout risque d'accident dû à une
réinitialisation inopinée du dispositif anti-surchauffe,
il est vivement déconseillé de connecter l'appareil à
un minuteur.
• Veillez à verser du liquide chaud avec précaution
dans le robot ménager ou dans le blender, car une
production soudaine de vapeur peut éjecter ce
liquide hors de l'appareil.
• Ne montez et ne démontez jamais le bol mélangeur,
le bol du hachoir ou le bol du moulin sur/de la base
moteur lorsque l'alimentation est branchée.
Attention
• N'utilisez jamais d'accessoires ou de pièces d'un
autre fabricant ou n'ayant pas été spécifiquement
recommandés par Philips. L'utilisation de ce type
d'accessoires ou de pièces entraîne l'annulation de
la garantie.
• Ne dépassez pas le niveau maximal indiqué sur le
bol mélangeur, le bol du moulin (certains modèles
uniquement) et le bol du hachoir (certains modèles
uniquement).
• Ne dépassez pas les quantités et les temps de
préparation maximaux indiqués dans les tableaux.
• Si des ingrédients s'accumulent sur les parois du
bol mélangeur, éteignez l'appareil et débranchez-le.
Décollez ensuite les ingrédients des parois à l'aide
d'une spatule.
• Ne remplissez jamais le blender avec des ingrédients
dont la température dépasse 80 °C.
• Cet appareil est destiné à un usage domestique
uniquement.
• Niveau sonore : 86 dB(A).
2013/10/9 14:15:30
Verrou de sécurité intégré
Grâce à cette fonctionnalité, l'appareil se met en marche uniquement lorsque le bol
mélangeur, le bol du hachoir multifonctions ou la tasse à emporter est correctement
placé(e) sur le bloc moteur. Si le bol du blender, le bol du hachoir multifonctions ou la
tasse à emporter est correctement installé(e), le verrou de sécurité intégré se désactive
automatiquement.
Champs électromagnétiques (CEM)
Cet appareil Philips est conforme à toutes les normes et à tous les règlements applicables
relatifs à l'exposition aux champs électromagnétiques.
Recyclage 
Lorsqu'il ne fonctionnera plus, ne mettez pas l'appareil au rebut avec les ordures
ménagères. Déposez-le plutôt dans un centre de collecte agréé, où il pourra être
recyclé. Vous contribuerez ainsi à la protection de l'environnement
2 Garantie et service
Si vous avez besoin d'une assistance ou d'informations supplémentaires, consultez le site Web
www.philips.com/support.
Italiano
1Importante
Prima di utilizzare l'apparecchio, leggete attentamente il presente manuale e conservatelo per
eventuali riferimenti futuri.
Avviso
• Non toccare le lame taglienti quando l'apparecchio
è collegato all'alimentazione. Se le lame si bloccano,
togliere la spina dalla presa di corrente prima di
rimuovere gli ingredienti. Durante la pulizia e il
riempimento del recipiente, maneggiare con cautela
le lame affilate.
• Spegnere l'apparecchio e scollegarlo
dall'alimentazione prima di:
• Rimuoverlo dal supporto, sostituire gli accessori e
avvicinarsi alle parti in movimento.
• Montarlo, smontarlo o pulirlo.
• Lasciarlo incustodito.
• Non immergete l'apparecchio in acqua o altri liquidi.
• Prima di collegare l'apparecchio, verificate che
la tensione riportata sulla spina corrisponda alla
tensione disponibile.
• Se la spina, il cavo di alimentazione, il setaccio
rotante o il coperchio sono danneggiati o
presentano crepe visibili, non utilizzare l'apparecchio.
Nel caso in cui il cavo di alimentazione fosse
danneggiato, dovrà essere sostituito presso i centri
autorizzati Philips, i rivenditori specializzati oppure
da personale debitamente qualificato, per evitare
situazioni pericolose.
• Prima di utilizzare l'apparecchio, assicurarsi che
il gruppo lame sia fissato in modo sicuro e che
il coperchio sia montato correttamente sul vaso
frullatore.
• Questo apparecchio non deve essere usato
dai bambini. Tenete l'apparecchio e il cavo di
alimentazione fuori dalla portata dei bambini.
• Questo apparecchio può essere usato da
persone con capacità mentali, fisiche o sensoriali
ridotte, prive di esperienza o conoscenze adatte
a condizione che tali persone abbiano ricevuto
assistenza o formazione per utilizzare l'apparecchio
in maniera sicura e capiscano i potenziali pericoli
associati a tale uso.
• Adottate le dovute precauzioni per evitare che i
bambini giochino con l'apparecchio.
• Per evitare situazioni pericolose dovute alla
reimpostazione involontaria del dispositivo di
sicurezza della temperatura, non collegare mai
l'apparecchio a un timer.
• Fare attenzione se viene versato liquido caldo
all'interno del robot da cucina o del frullatore
poiché può essere espulso dall'apparecchio a causa
dell'improvviso crearsi di vapore.
• Non collegare o scollegare il vaso frullatore e il
bicchiere tritatutto alla base del motore quando
l'apparecchio è acceso.
Attenzione
• Non utilizzare mai accessori o parti di altri
produttori oppure componenti non consigliati in
modo specifico da Philips. In caso di utilizzo di tali
accessori o parti, la garanzia si annulla.
• Non superare le indicazioni di livello massimo sul
vaso frullatore, sul bicchiere tritatutto (solo modelli
specifici) e sul recipiente del tritatutto (solo modelli
specifici).
• Non superate le quantità massime e i tempi di
preparazione indicati nella tabella relativa.
• Se gli ingredienti si attaccano alla parete del vaso
frullatore, spegnere l'apparecchio e staccare la spina.
Servirsi quindi di una spatola per staccare il cibo
dalla parete.
• Non inserite nel vaso frullatore ingredienti a
temperatura superiore a 80ºC.
• Questo apparecchio è destinato esclusivamente a
uso domestico.
• Livello acustico: Lc = 86 dB(A).
Blocco di sicurezza incorporato
Questa funzione assicura che l'apparecchio venga acceso solo se il vaso frullatore, il bicchiere
del tritatutto multiplo e il bicchiere da viaggio sono fissati al gruppo motore in modo
corretto. Se il vaso frullatore, il bicchiere del tritatutto multiplo e il bicchiere da viaggio sono
fissati correttamente, il blocco di sicurezza incorporato verrà sbloccato.
Campi elettromagnetici (EMF)
Questo apparecchio Philips è conforme a tutti gli standard e alle norme relativi
all'esposizione ai campi elettromagnetici.
Riciclaggio 
Per contribuire a preservare l'ambiente, non smaltire l'apparecchio tra i rifiuti
domestici In questo modo è possibile tutelare l'ambiente.
2 Garanzia e assistenza
Per assistenza o informazioni, visitate www.philips.com/support.
HR2872_74_76_WEU_Safety_V1.0.indd 2
Nederlands
1 Belangrijk
Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u het apparaat gaat gebruiken. Bewaar
de gebruiksaanwijzing om deze zo nodig later te kunnen raadplegen.
Waarschuwing
• Raak de scherpe messen niet aan wanneer de
stekker van het apparaat nog in het stopcontact zit.
Als de messen vastlopen, haal dan eerst de stekker
uit het stopcontact voordat u de ingrediënten
verwijdert. Wees voorzichtig bij het aanraken van de
scherpe messen, het legen van de kom en tijdens
het reinigen.
• Schakel het apparaat uit en haal de stekker uit het
stopcontact voor u het volgende doet:
• Het apparaat van de standaard halen, de
accessoires verwisselen of als u in de buurt komt
van onderdelen die bewegen tijdens gebruik.
• Het apparaat in elkaar zetten, uit elkaar halen of
reinigen.
• Het apparaat onbeheerd achterlaten.
• Dompel het apparaat niet in water of in een andere
vloeistof.
• Controleer of het voltage dat wordt aangegeven
op het apparaat, overeenkomt met de plaatselijke
netspanning voordat u het apparaat aansluit.
• Gebruik het apparaat niet als de stekker, het
netsnoer, de draaiende zeef of de beschermkap zijn
beschadigd of zichtbare barsten hebben. Indien het
netsnoer beschadigd is, moet u het laten vervangen
door Philips, een door Philips geautoriseerd
servicecentrum of personen met vergelijkbare
kwalificaties om gevaar te voorkomen.
• Zorg dat de mesunit goed is bevestigd en het deksel
correct op de blenderkan is geplaatst voordat u het
apparaat gebruikt.
• Dit apparaat buiten bereik van kinderen houden.
Houd het apparaat en het snoer buiten bereik van
kinderen.
• Dit apparaat kan worden gebruikt door personen
met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of
geestelijke capaciteiten of weinig ervaring en kennis,
mits zij toezicht of instructie hebben ontvangen
aangaande veilig gebruik van het apparaat, en zij de
gevaren van het gebruik begrijpen.
• Houd toezicht op jonge kinderen om te voorkomen
dat ze met het apparaat gaan spelen.
• Om gevaarlijke situaties te voorkomen als
gevolg van het onbedoeld resetten van de
oververhittingsbeveiliging, mag u het apparaat nooit
op een tijdschakelaar aansluiten.
• Wees voorzichtig als er hete vloeistof in de
keukenmachine of blender is geschonken. Dit kan
door plotseling stomen uit het apparaat geworpen
worden.
• Plaats of verwijder de blenderkan, hakmolenbeker
of maalmolenbeker nooit op/van de motorunit als
deze is ingeschakeld.
Let op
• Gebruik nooit accessoires of onderdelen van andere
fabrikanten of die niet specifiek zijn aanbevolen door
Philips. Als u dergelijke accessoires of onderdelen
gebruikt, vervalt de garantie.
• Overschrijd het maximumniveau aangegeven op de
blenderkan, de maalmolenbeker (alleen bepaalde
typen) en de hakmolenkom (alleen bepaalde typen)
niet.
• Overschrijd de hoeveelheden en verwerkingstijden
aangegeven in de relevante tabel niet.
• Schakel het apparaat uit en haal de stekker uit het
stopcontact als er ingrediënten aan de wand van de
blenderkan blijven kleven. Verwijder de ingrediënten
vervolgens van de wand met een spatel.
• Vul de blenderkan nooit met ingrediënten die heter
zijn dan 80°C.
• Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor
huishoudelijk gebruik.
• Geluidsniveau: Lc = 86 dB(A).
Ingebouwde beveiliging
Deze functie zorgt dat u het apparaat alleen kunt inschakelen als de blenderkan,
multifunctionele hakmolenbeker of de meeneembeker correct op de motorunit is geplaatst.
Als de blenderkan, multifunctionele hakmolenbeker of de meeneembeker correct is
gemonteerd, wordt de ingebouwde beveiliging ontgrendeld.
Elektromagnetische velden (EMV)
Dit Philips-apparaat voldoet aan alle toepasbare richtlijnen en voorschriften met betrekking
tot blootstelling aan elektromagnetische velden.
Recycling 
Gooi het apparaat aan het einde van zijn levensduur niet weg met het normale
huisvuil, maar lever het in op een door de overheid aangewezen inzamelpunt om het
te laten recyclen. Op die manier levert u een bijdrage aan een schonere leefomgeving
2 Garantie en service
Als u informatie of ondersteuning nodig hebt, ga dan naar www.philips.com/support.
Norsk
1Viktig
Les denne brukerveiledningen nøye før du bruker apparatet, og ta vare på den for senere
referanse.
Advarsel
• Ikke berør de skarpe knivene når apparatet er
koblet til strømnettet. Hvis knivene setter seg fast,
må du trekke støpselet ut av stikkontakten før du
fjerner ingrediensene. Vær forsiktig når du håndterer
de skarpe knivbladene, når du tømmer bollen eller
under rengjøring.
• Slå av og koble apparatet fra strømforsyningen før
du
• fjerner det fra stativet, endrer tilbehør eller
nærmer deg deler som beveger seg under bruk
• monterer, demonterer eller rengjør det
• lar det stå uten tilsyn
• Apparatet må ikke senkes ned i vann eller andre
væsker.
Før du kobler til apparatet, må du kontrollere at
spenningen som er angitt på apparatet, stemmer
overens med nettspenningen.
• Ikke bruk apparatet hvis støpselet, nettledningen
eller den roterende silen på beskyttelsesdekselet
har synlige sprekker. Hvis ledningen er ødelagt,
må den alltid skiftes ut av Philips, et servicesenter
som er godkjent av Philips, eller lignende kvalifisert
personell, slik at man unngår farlige situasjoner.
• Kontroller at knivenheten er godt festet, og at
lokket er satt riktig på mikserkannen før du bruker
apparatet.
• Dette apparatet skal ikke brukes av barn. Oppbevar
apparatet og ledningen utilgjengelig for barn.
• Dette apparatet kan brukes av personer med
nedsatt sanseevne eller fysisk eller psykisk
funksjonsevne, eller personer med manglende
erfaring eller kunnskap, dersom de får instruksjoner
om sikker bruk av apparatet eller tilsyn som sikrer
sikker bruk, og hvis de er klar over risikoen.
• Pass på at barn er under tilsyn, slik at de ikke leker
med apparatet.
• Dette apparatet må aldri kobles til en timerbryter.
Dette for å unngå farlige situasjoner på grunn av
at varmesikkerhetsmekanismen tilbakestilles ved et
uhell.
• Vær forsiktig hvis varm væsk helles i
foodprocessoren eller hurtigmikseren, ettersom
væsken kan komme ut av apparatet igjen i form av
plutselig damp.
• Ikke monter eller demonter mikserkannen,
hakkebegeret eller kvernbegeret til motorbasen
mens strømmen er på.
Forsiktig:
• Ikke bruk tilbehør eller deler fra andre produsenter
eller som Philips ikke spesifikt anbefaler. Hvis du
bruker slikt tilbehør eller slike deler, blir garantien
ugyldig.
• Ikke overskrid maksimumsmerket på
hurtigmikserkannen, kvernbegeret (kun bestemte
typer) og bollen (kun bestemte typer).
• Ikke overskrid mengdene og tilberedningstidene
som er angitt i den gjeldende tabellen.
• Hvis mat kleber seg til veggen på mikserkannen,
slår du av apparatet og trekker ut støpselet fra
stikkontakten. Bruk deretter en slikkepott til å fjerne
maten fra veggen.
• Ikke fyll mikserkannen med ingredienser som er
varmere enn 80 ºC.
• Dette apparatet skal kun brukes i husholdningen.
• Støynivå: Lc = 86 dB(A)
•
Innebygd sikkerhetslås
Denne funksjonen sikrer at du bare kan slå på apparatet hvis mikserkannen, begeret til den
allsidige hakkeren eller reisekoppen er riktig montert på motorenheten. Hvis mikserkannen,
begeret for den allsidige hakkeren eller reisekoppen er riktig montert, låses den innebygde
sikkerhetslåsen opp.
Elektromagnetiske felt (EMF)
Dette Philips­apparatet overholder alle aktuelle standarder og forskrifter for eksponering for
elektromagnetiske felt.
Gjenvinning 
Ikke kast apparatet som restavfall når det ikke kan brukes lenger. Lever det inn til en
gjenvinningsstasjon. Ved å gjøre dette hjelper du til med å ta vare på miljøet.
2 Garanti og service
Hvis du trenger støtte eller informasjon, kan du gå til www.philips.com/support.
Português
1Importante
Leia cuidadosamente este manual do utilizador antes de utilizar o aparelho e guarde-o para
consultas futuras.
Aviso
• Não toque nas lâminas afiadas se a ficha do
aparelho estiver ligada. Se as lâminas ficarem presas,
desligue o aparelho antes de retirar os ingredientes.
Tenha cuidado ao manusear as lâminas de corte
afiadas, ao esvaziar a taça e durante a limpeza.
• Desligue o aparelho e retire a ficha da fonte de
alimentação antes de:
• O retirar do suporte, mudar acessórios ou se
precisar de tocar próximo de peças que se
movam durante a utilização.
• O montar, desmontar ou limpar.
• O deixar sem supervisão.
• Não imerja o aparelho em água ou em qualquer
outro líquido.
• Verifique se a voltagem indicada no aparelho
corresponde à voltagem eléctrica local antes de o
ligar.
• Não utilize o aparelho se a ficha, o cabo de
alimentação, o coador rotativo ou a tampa de
protecção estiverem danificados ou apresentarem
fendas visíveis. Se o fio estiver danificado, deve ser
sempre substituído pela Philips, por um centro de
assistência autorizado da Philips ou por pessoal
devidamente qualificado para se evitarem situações
de perigo.
• Certifique-se de que as lâminas estão fixas de forma
segura e de que a tampa está devidamente montada
no copo misturador antes de utilizar o aparelho.
• Este aparelho não pode ser utilizado por crianças.
Mantenha o aparelho e o cabo fora do alcance das
crianças.
• Este aparelho pode ser utilizado por pessoas com
capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas,
ou com falta de experiência e conhecimento, caso
sejam supervisionadas ou lhes tenham sido dadas
instruções relativas à utilização segura do aparelho e
se compreenderem os perigos envolvidos.
• As crianças devem ser supervisionadas para garantir
que não brincam com o aparelho.
• Para evitar situações de perigo devido a
uma reposição inadvertida do dispositivo de
corte térmico, nunca ligue este aparelho a um
temporizador.
• Tenha cuidado se for vertido um líquido quente
para o robot ou a liquidificadora, visto que este
pode ser expelido para fora do aparelho devido a
um vapor repentino.
• Nunca monte nem desmonte o copo misturador, o
copo da picadora nem o copo do moinho da base
do motor enquanto a alimentação está ligada.
Atenção
• Nunca utilize quaisquer acessórios ou peças de
outros fabricantes ou que a Philips não tenha
especificamente recomendado. Se utilizar tais
acessórios ou peças, a garantia perderá a validade.
• Não exceda a indicação máxima no copo
misturador, no copo do moinho (apenas modelos
específicos) ou na taça da picadora (apenas
modelos específicos).
• Não exceda as quantidades e os tempos de
preparação máximos indicados na respectiva tabela.
• Se os alimentos aderirem ao copo misturador,
desligue o aparelho e retire a ficha da tomada. Em
seguida, utilize uma espátula para soltar os alimentos.
• Nunca encha o copo misturador com ingredientes
que estejam a uma temperatura superior a 80 °C.
• Este aparelho destina-se apenas a uso doméstico.
• Nível de ruído: Lc = 86 dB(A).
Bloqueio de segurança incorporado
Esta função garante que só pode ligar o aparelho se o copo misturador, o copo da picadora
multiusos ou o copo para levar estiverem correctamente montados no motor. Se o copo
misturador, o copo da picadora multiusos ou o copo para levar estiverem correctamente
montados, o bloqueio de segurança incorporado será desbloqueado.
Campos electromagnéticos (CEM)
Este aparelho Philips cumpre todas as normas e regulamentos aplicáveis relativos à exposição
a campos electromagnéticos.
Reciclagem 
No final da vida útil do aparelho, não o elimine com os resíduos habituais; deposite-o
num ponto de reciclagem oficial. Ao fazê-lo, pode ajudar a preservar o ambiente
2 Garantia e assistência
Se precisar de informações ou assistência, visite www.philips.com/support.
Svenska
1Viktigt!
Läs användarhandboken noggrant innan du använder apparaten och spara den för framtida
bruk.
Varning
• Vidrör inte de vassa knivarna när apparaten är
ansluten till elnätet. Om knivarna fastnar drar du ur
nätsladden innan du avlägsnar ingredienserna. Var
försiktig när du hanterar de vassa knivarna samt när
du tömmer skålen och under rengöring.
• Stäng av och koppla ur apparaten från
strömförsörjningen innan du:
• Tar bort den från stället, byter tillbehör eller
hanterar delar som rör sig under användning.
• Monterar, plockar isär eller rengör den.
• Den lämnas utan tillsyn.
• För inte ned apparaten i vatten eller någon annan
vätska.
• Kontrollera att den spänning som anges på
apparaten överensstämmer med den lokala
nätspänningen innan du ansluter apparaten.
• Använd inte apparaten om kontakten, nätsladden,
det roterande sållet eller skyddslocket är skadade
eller har synliga sprickor. Om nätsladden är skadad
måste den alltid bytas ut av Philips, något av Philips
auktoriserade serviceombud eller liknande behöriga
personer för att undvika olyckor.
• Se till att knivenheten är säkert ditsatt och att
locket är korrekt monterat på behållaren innan du
använder apparaten.
• Den här apparaten får inte används av barn. Håll
apparaten och dess sladd utom räckhåll för barn.
• Apparaten kan användas av personer med olika
funktionshinder eller av personer som inte har
kunskap om hur apparaten används om det sker
under tillsyn eller om de har informerats om hur
apparaten används på ett säkert sätt och om de
eventuella medförda riskerna.
• Små barn ska övervakas så att de inte kan leka med
apparaten.
• För att undvika risksituationer till följd av oavsiktlig
återställning av värmebrytaren får apparaten aldrig
anslutas till en timer.
• Var försiktig om du häller varm vätska i
matberedaren eller mixern eftersom det kan stänka
vätska vid plötslig ångbildning.
• Mixerbehållaren, hackbägaren eller kvarnen får
aldrig monteras eller tas bort från motorbasen när
strömmen är på.
Varning!
• Använd aldrig tillbehör eller delar från andra
tillverkare, eller delar som inte uttryckligen har
rekommenderats av Philips. Om du använder sådana
tillbehör eller delar gäller inte garantin.
• Överskrid inte maxnivån på mixerbehållaren,
kvarnbägaren (endast vissa modeller) och skålen för
hackaren (endast vissa modeller).
• Överskrid inte de maximala mängderna och
tillredningstiderna som anges i tabellen.
• Om mat fastnar på mixerbehållarens sidor stänger
du av apparaten och drar ut stickkontakten. Använd
sedan en slickepott för att ta bort maten från
sidorna.
• Fyll aldrig mixerbehållaren med ingredienser som är
varmare än 80 ºC.
• Apparaten är endast avsedd för hushållsbruk.
• Ljudnivå: Lc = 86 dB(A).
Inbyggd säkerhetsspärr
Den här funktionen garanterar att du endast kan slå på apparaten om mixerbehållaren,
hackbägaren eller drickkoppen är korrekt monterad på motorenheten. Om mixerbehållaren,
hackbägaren eller drickkoppen är korrekt monterad öppnas det inbyggda säkerhetslåset.
Elektromagnetiska fält (EMF)
Den här Philips-produkten uppfyller alla tillämpliga standarder och regler gällande exponering
av elektromagnetiska fält.
Återvinning 
Kasta inte apparaten i hushållssoporna när den är förbrukad. Lämna in den för
återvinning vid en officiell återvinningsstation. Om du gör det hjälper du till att skydda
miljön
2 Garanti och service
Om du behöver support eller information kan du besöka oss på www.philips.com/support.
Türkçe
1Önemli
Cihazı kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu okuyun ve gelecekte de başvurmak üzere
saklayın.
Uyarı
• Özellikle cihaz prize takılıyken keskin bıçaklara
dokunmayın. Bıçaklar sıkışırsa malzemeleri
çıkarmadan önce cihazın fişini çekin. Kesin bıçaklara
dokunurken, hazneyi boşaltırken ve temizlik sırasında
dikkatli olun.
• Şu işlemleri gerçekleştirmeden önce cihazı kapatın
ve fişi güç kaynağından çekin:
• Cihazı standından çıkarmak, aksesuarları
değiştirmek ya da kullanım sırasında hareket eden
parçalara temas etmek.
• Cihazın parçalarını çıkarmak, takmak ya da cihazı
temizlemek.
• Cihazı gözetimsiz bırakmak.
• Şarj cihazını suya veya başka bir sıvıya batırmayın.
• Cihazı prize takmadan önce, üstünde yazılı olan
gerilimin, evinizdeki şebeke gerilimiyle aynı olup
olmadığını kontrol edin.
• Fiş, güç kablosu, döner süzgeç ya da koruyucu kapak
zarar görmüşse ya da üzerlerinde görünür çizikler
varsa cihazı kullanmayın. Cihazın elektrik kablosu
hasarlıysa, bir tehlike oluşturmasını önlemek için
mutlaka Philips'in yetki verdiği bir servis merkezi
veya benzer şekilde yetkilendirilmiş kişiler tarafından
değiştirilmesini sağlayın.
• Cihazı kullanmadan önce motor ünitesini güvenli
bir şekilde sabitlendiğinden ve kapağın düzgün bir
şekilde blender haznesine takıldığından emin olun.
• Bu cihaz çocuklar tarafından kullanılmalıdır. Cihazı
ve kablosunu çocukların erişemeyecekleri yerlerde
muhafaza edin.
• Bu cihazın fiziksel, motor ya da zihinsel becerileri
gelişmemiş veya bilgi ve tecrübe açısından yetersiz
olan kişiler tarafından kullanımı sadece bu kişilerin
nezaretinden sorumlu kişilerin bulunması veya bu
kişilere güvenli kullanım talimatlarının sağlanması ve
olası tehlikelerin anlatılması durumunda mümkündür.
• Küçük çocukların cihazla oynamaları engellenmelidir.
• Termal kesmenin yanlışlıkla sıfırlanması nedeniyle
tehlikeli bir duruma neden olmamak için, bu cihazı
kesinlikle bir zamanlayıcı düğmesine bağlamayın.
• Mutfak robotu ya da blendere sıvı doldururken
dikkatli olun. Ani bir buharlanmayla, sıcak sıvı
cihazdan taşabilir.
• Güç açıkken blender haznesi, doğrayıcı ölçeği ya da
öğütücü ölçeğini kesinlikle motor ünitesine takmayın
ya da üniteden çıkarmayın.
Dikkat
• Başka üreticilere ait olan veya Philips tarafından
özellikle tavsiye edilmeyen aksesuar ve parçaları
kesinlikle kullanmayın. Bu tür aksesuar veya parça
kullanırsanız, garantiniz geçerliliğini yitirir.
• Blender haznesi, öğütücü ölçeği (sadece belirli
modellerde) veya doğrayıcı haznesindeki (sadece
belirli modellerde) maksimum seviyesini geçmeyin.
• İlgili tabloda belirtilen maksimum miktarları ve işlem
sürelerini aşmayın.
• Blender haznesinin içine yiyecek yapışması halinde,
cihazı kapatarak fişini prizden çekin. Ardından bir
spatula ile yiyeceği temizleyin.
• Blender haznesini 80 Cº'den daha yüksek sıcaklıkta
malzemelerle kesinlikle doldurmayın.
• Bu cihaz sadece evde kullanım için tasarlanmıştır.
• Gürültü seviyesi: Lc = 86 dB (A).
Dahili güvenlik kilidi
Bu özellik; cihazın yalnızca blender haznesi, çoklu doğrayıcı ölçeği ya da taşınabilir kap motor
ünitesine düzgün bir şekilde takıldığında açılabilmesini sağlar. Blender haznesi, çoklu doğrayıcı
ölçeği ya da taşınabilir kap düzgün şekilde takıldıysa dahili güvenlik kilidi açılır.
Elektromanyetik alanlar (EMF)
Bu Philips cihazı, elektromanyetik alanlara maruz kalmaya ilişkin geçerli tüm standartlara ve
düzenlemelere uygundur.
Geri dönüşüm 
Kullanım ömrü sonunda cihazı normal evsel atıklarınızla birlikte atmayın; geri dönüşüm
için resmi toplama noktalarına teslim edin. Böylece, çevrenin korunmasına yardımcı
olursunuz
2 Garanti ve servis
Bilgi veya desteğe ihtiyaç duyarsanız, lütfen www.philips.com/supportadresini ziyaret edin.
‫العربية‬
‫ هام‬1
.ً ‫اقرأ دليل املستخدم هذا بعناية قبل استخدام اجلهاز واحتفظ به للرجوع إليه مستقبال‬
‫حتذير‬
‫ إذا علقت‬.‫•ال تلمس الشفرات احلادة عندما يكون اجلهاز موصوال ًبالطاقة‬
‫يُرجىتوخياحلذر‬.‫فقمبفصلالطاقةعناجلهازقبلإزالةاملكونات‬،‫الشفرات‬
.‫الشديدعنداستخدامشفراتالتقطيعاحلادةوعندتفريغالوعاءوأثناءالتنظيف‬
:‫•قم بإيقاف تشغيل اجلهاز وفصله عن الطاقة قبل‬
‫•فكّه عن احلامل أو تغيير امللحقات أو ملس األجزاء التي تتحرك‬
.‫أثناء االستخدام‬
.‫•جتميع القطع أو فكّها أو تنظيفه‬
.‫•تركه بدون مراقبة‬
.‫•ال تغمر اجلهاز باملاء أو بأي سائل آخر‬
‫•حتققمنأنالفولتيةاملشارإليهاعلىاجلهازتتوافقمعفولتيةسلكالطاقة‬
.‫احمللية قبل توصيل اجلهاز‬
‫•ال تستخدم اجلهاز إذا كان القابس أو سلك الطاقة الرئيسي أو‬
‫مصفاة التدوير أو الغطاء الواقي تالفً ا أو تظهر عليه عالمات‬
‫ فيجب استبداله من‬،ً‫ إذا كان سلك الطاقة الرئيسي تالفا‬.‫التشقق‬
‫ أو أشخاص‬Philips ‫ أو مركز خدمة مخوَّل من قبل‬Philips ‫قبل‬
.‫مؤهلني لتجنب أي خطر‬
‫الغطاءموصولبشكلصحيحبدورق‬
• ‫تأكدأنوحدةالشفرةمثبتةبإحكاموأن‬
.‫اخلالط قبل استخدام اجلهاز‬
‫أبق اجلهاز وسلكه بعي ًدا عن‬
ِ .‫•ال ميكن لألطفال استخدام هذا اجلهاز‬
.‫متناول األطفال‬
‫•ا ًفيالقدراتاجلسديةأواحلسيةأوالعقليةأو‬
‫ميكنلألشخاصالذينيعانوننقص‬
‫فيحالمتاإلشرافعليهمأوإعطاؤهم‬،‫أولئكالذينتنقصهماخلبرةأواملعرفة‬
.‫إرشادات تتعلق باستخدام اجلهاز بطريقة آمنة وفهم اخملاطر املرتبطة به‬
.‫•يجب مراقبة األطفال للحؤول دون لعبهم باجلهاز‬
‫ال‬،‫احلراري‬
• ‫لتفاديأيحالةخطرةميكنأنتنتجمنإعادةإعدادعرضيةللقاطع‬
.‫تقم أب ًدا بتوصيل هذا اجلهاز مبفتاح ضبط املؤقت‬
‫•يُرجى توخي احلذر إذا تسرّب سائل ساخن إلى داخل جهاز حتضير الطعام أو‬
.‫اخلالط إذ ميكن أن يتم قذفه من اجلهاز بفعل عملية التبخير املفاجئة‬
‫•الفرامة أو وعاءاملطحنة بقاعدة احملرك أو‬
‫ال تقم بتركيب دورق اخلالط أو وعاء‬
.‫بفكه منها أثناء تشغيل اجلهاز‬
‫تنبيه‬
‫•ا ًأيملحقاتأوأجزاءمنأيشركةمصنعةأخرىأوالتوصيبها‬
‫التستخدمأبد‬
‫قد يؤدي استخدام ملحقات أو أجزاء من هذا‬.‫ على وجه اخلصوص‬Philips
.‫النوع إلى إبطال الضمان‬
‫ووعاءاملطحنة (أنواع‬
• ‫التتجاوزمؤشراملستوىاألقصىاملبينّ علىدورقاخلالط‬
.)‫معينة فقط) ووعاء الفرامة (أنواع معينة فقط‬
‫املبينة في اجلدول ذات‬
ّ ‫•ال تتجاوز احلد األقصى من الكميات وأوقات التحضير‬
.‫الصلة‬
‫ثم‬.‫فأوقفتشغيلاجلهازوافصلهالطاقةعنه‬،‫اخلالط‬
• ‫إذاالتصقالطعامبدورق‬
.‫استخدم ملعقة منبسطة إلزالة الطعام عن اجلدار‬
.‫ درجة مئوية‬80 ‫•ال تقم أب ًدا مبلء دورق اخلالط مبكونات تفوق حرارتها‬
.‫•هذا اجلهاز مع ّد لالستخدام املنزلي فقط‬
.)A(‫ ديسيبل‬86 ‫ =‏‬Lc :‫•مستوى الضجيج‬
‫قفل سالمة مدمج‬
‫تضمن هذه امليزة إمكانية تشغيل اجلهاز إذا مت تركيب دورق اخلالط أو وعاء الفرامة املتعددة االستعماالت أو الكوب‬
‫ إذا مت تركيب دورق اخلالط أو وعاء الفرامة املتعددة‬.‫لالستخدام أثناء التنقل على وحدة احملرك بشكل صحيح فقط‬
.‫ سيتم إلغاء قفل السالمة املدمج‬،‫االستعماالت أو الكوب لالستخدام أثناء التنقل بشكل صحيح‬
)EMF( ‫احلقول الكهرومغناطيسية‬
.‫يتوافق هذا اجلهاز مع كافة املعايير والقوانني القابلة للتطبيق واملتعلقة بالتعرّض للحقول املغناطيسية‬
 ‫إعادة التدوير‬
‫ بل يجب تسليمه إلى مركز جتميع‬،‫ال تتخلص من اجلهاز مع النفايات املنزلية العادية عند انتهاء فترة عمله‬
‫ تساهم في احملافظة على البيئة‬،‫ عند قيامك بذلك‬.‫رسمي إلعادة تدويره‬
‫ الضمان والخدمة‬2
.www.philips.com/support ‫ يرجى زيارة‬،‫إذا احتجت إلى معلومات أو دعم‬
‫فارسی‬
‫ اطالعات مهم‬1
.‫ این دفترچه راهنما را به دقت بخوانید و آن برای مراجعات بعدی نزد خود نگه دارید‬،‫قبل از استفاده از دستگاه‬
‫هشدار‬
.‫بهتیغه‌هایتیزدستگاهدستنزنید‬،‫•هنگامیکهدستگاهبهبرقمتصلاست‬
‫سپسشروعبه‬،‫دستگاهراخاموشکردهوازبرقبکشید‬،‫اگرتیغه‌هاگیرکردند‬
‫هنگامکارباتیغه‌های‬.‫منایید‬،‫برداشنتمحتویاتیکهتیغه‌هارامسدودکردهاند‬
.‫ تخلیه ظرف و در حین متیز کردن مراقب باشید‬،‫برش‬
:‫•قبل از کارهای زیر دستگاه را خاموش کرده و از برق بکشید‬
‫ تعویض لوازم‬،‫•هنگام جدا کردن قطعات از محفظه اصلی‬
‫جانبی یا قطعات ضمیمه‌ای که هنگام استفاده حرکت‬
.‫می‌کنند‬
.‫ پیاده کردن یا متیز کردن دستگاه‬،‫•هنگام سوار‬
.‫•هنگام عدم استفاده از دستگاه‬
.‫•دستگاه را در آب یا مایع دیگری فرو نکنید‬
‫•قبل از اتصال دستگاه به پریز برق بررسی کنید که ولتاژ مشخص شده روی‬
.‫دستگاه با ولتاژ برق محلی شما مطابقت داشته باشد‬
‫توریچرخشییاروکشمحافظآسیبدیده‌اندیاترک‬،‫سیمبرق‬،‫•اگردوشاخه‬
‫استفادهازدستگاهرامتوقف‬،‫خوردگیقابلمشاهده‌ایرویآن‌هاوجوددارد‬
‫آن‬،‫درصورتیکهسیمبرقآسیبدیدهاستبرایجلوگیریازبروزخطر‬.‫کنید‬
‫ یا اشخاص‬Philips ‫ مرکز خدمات مجاز‬،Philips ‫را نزد منایندگی های‬
.‫متخصص تعویض کنید‬
‫مطمئنشویدواحدتیغهمحکموایمنبستهشدهو‬،‫•قبلازاستفادهازدستگاه‬
.‫درب دستگاه به طور صحیح روی مخزن مخلوط کن سوار شده باشد‬
‫دستگاه و سیم آن را دور از‬.‫•این دستگاه نباید توسط کودکان استفاده شود‬
.‫دسترس کودکان قرار دهید‬
‫حسیوذهنیکافیبرخوردارنیستندیاجتربهو‬،‫•افرادیکهازتواناییجسمی‬
‫آگاهیندارندمیتوانندبانظارتبزرگترهایاآموخنتاستفادهایمنازدستگاه‬
.‫ از دستگاه استفاده کنند‬،‫و آگاهی از خطرات ممکن‬
.‫•کودکانرازیرنظرداشتهباشیدتامطمئنشویدبادستگاهبازیمنیکنند‬
،‫•برایجلوگیریازبروزخطربهعلتفعالشدنغیرعمدیکلیدقطعحرارتی‬
.‫هرگز این دستگاه را به کلید تایمر متصل نکنید‬
‫•دقت کنید از ریخنت مایع داغ در داخل غذاساز یا مخلوط کن خودداری کنید‬
.‫چون ممکن است به خاطر بخار زیاد به بیرون پرتاب شود‬
‫مخزنخردکنیا‬،‫•هرگزهنگامیکهدستگاهروشناستمخزنمخلوطکن‬
.‫ظرف آسیاب را روی محفظه موتور سوار یا پیاده نکنید‬
‫احتیاط‬
‫آنهارا‬Philips‫•هرگزازلوازمجانبییاقطعاتسازندگاندیگریالوازمیکه‬
‫اگرازچنینلوازمجانبییاقطعاتیاستفاده‬.‫توصیهمنیکنداستفادهنکنید‬
.‫ ضمانت نامه شما از درجه اعتبار ساقط می شود‬،‫کنید‬
‫ظرفآسیاب(فقطدرانواعخاص)وظرفخردکن‬،‫•همیشهمخزنمخلوطکن‬
‫(فقط در انواع خاص) را تا سطح حداکثر از مواد پر کنید و از آن فراتر‬
.‫نروید‬
‫ازاین‬،‫•دفعاتوزمانمجازاستفادهازدستگاهدرجدولمشخصشدهاست‬
.‫مقادیر فراتر نروید‬
‫دستگاهراخاموشکردهو‬،‫•اگرموادبهدیوارهمخزنمخلوطکنچسبیدهاست‬
‫ غذا را از دیواره‬،‫ سپس با استفاده از یک کاردک‬.‫دوشاخه را از پریز بکشید‬
.‫ظرف پاک کنید‬
‫ درجه سانتی گراد را در مخزن مخلوط کن‬80 ‫•هرگز مواد با حرارت باالتر از‬
.‫نریزید‬
.‫•این دستگاه فقط برای مصارف خانگی طراحی شده است‬
.)A(‫ دسی بل‬Lc= 86 :‫•میزان صدا‬
‫قفل ایمنی داخلی‬
‫ مخزن خرد کن چندکاره یا فنجان‬،‫با این ویژگی فقط در صورتی می توانید دستگاه را روشن کنید که مخزن مخلوط کن‬
‫ مخزن خرد کن چندکاره یا‬،‫ اگر مخزن مخلوط کن‬.‫مسافرتی به طور صحیح روی محفظه موتور سوار شده باشند‬
.‫ قفل ایمنی داخلی باز می‌شود‬،‫فنجان مسافرتی درست سوار شده باشند‬
)EMF( ‫میدان الکترومغناطیسی‬
.‫ با کلیه قوانین و استانداردهای کاربردپذیر میدان های الکترومغناطیسی مطابقت دارد‬Philips ‫این دستگاه‬
 ‫بازیافت‬
‫ آن را همراه با زباله های معمولی خانگی دور نیاندازید بلکه این کار را طبق قوانین‬،‫پس از پایان عمر دستگاه‬
‫ با این کار در حقیقت به حفظ محیط زیست خود کمک کرده‌اید‬.‫جمع آوری و بازیافت محلی خود اجنام دهید‬
‫ ضمانت نامه و خدمات پس از فروش‬2
.‫ مراجعه کنید‬www.philips.com/support ‫برای اطالعات یا پشتیبانی به‬
2013/10/9 14:15:31
Download PDF

advertising