Philips | HR2195/08 | Philips Avance Collection Standmixer HR2195/08 Important Information Manual

Register your product and get support at
•
www.philips.com/welcome
HR2195
HR2196
•
•
•
ENImportant information leaflet
•
DA Brochure med vigtige oplysninger
Do not exceed the maximum quantities and
processing times indicated in the relevant table.
If food sticks to the wall of the blender jar, switch off
the appliance and unplug it. Then use a spatula to
remove the food from the wall.
Never fill the blender jar with ingredients hotter
than 80ºC.
This appliance is intended for household use only.
Noise level: Lc = 86 dB(A).
DE Wichtiges Informationsmerkblatt
Blender
EL Φυλλάδιο σημαντικών οδηγιών
Warning
• Never reach into the blender jar with your fingers
or an object while the appliance is running.
• If the blade unit gets stuck, unplug the appliance
before you remove the ingredients that block the
blades.
Caution
• To prevent spillage, do not put more than 1.5 litres
of liquid in the blender jar, especially when you
process at a high speed. Do not put more than
1.25 litre in the blender jar when you process hot
liquids or ingredients that tend to foam.
• Do not let the appliance run for more than
3 minutes at a time. Let the appliance cool down to
room temperature before you continue processing.
• Always make sure the lid is properly closed/
assembled on the jar and the measuring cup is
inserted properly in the lid before you switch on
the appliance.
ES Folleto de información importante
FITärkeää-lehtinen
FR Brochure « Informations importantes »
IT
Brochure informativa importante
NL Folder met belangrijke informatie
NO Viktig informasjonshefte
PT Folheto de informações importantes
SV Broschyr med viktig information
TR Önemli bilgi broşürü
Built-in safety lock
This feature ensures that you can only switch on the appliance if the blender jar, the multichopper beaker or the on-the-go cup is assembled on the motor unit properly. If the blender
jar, the multi-chopper beaker or the on-the-go cup is correctly assembled, the built-in safety
lock will be unlocked.
Safety Feature
This blender is fitted with a safety feature which safeguards against excessive loads. In case of
overloading, the blender automatically activates the protection and operation will stop. If this
occurs, set the rotary knob to OFF, unplug the appliance and allow it to cool down for
15 minutes. Remove the ingredients and clear up the blender jar before starting operation.
Electromagnetic fields (EMF)
This Philips appliance complies with all applicable standards and regulations regarding
exposure to electromagnetic fields.
Recycling
Your product is designed and manufactured with high quality materials and
components, which can be recycled and reused.
When you see the crossed-out wheel bin symbol attached to a product, it means the
product is covered by the European Directive 2002/96/EC:
Never dispose of your product with other household waste. Please inform yourself about
the local rules on the separate collection of electrical and electronic products. The correct
disposal of your old product helps prevent potentially negative consequences on the
environment and human health.
2 Guarantee and service
If you need service or information or if you have a problem, please visit the Philips website at
www.philips.com or contact the Philips Consumer Care Centre in your country (you find its
phone number in the worldwide guarantee leaflet). If there is no Consumer Care Centre in
your country, go to your local Philips dealer.
Dansk
Specifications are subject to change without notice
© 2014 Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved.
1Vigtigt
4240 002 01112
English
1Important
Read this user manual carefully before you use the appliance and save it for future reference.
Warning
• Do not touch the sharp blades when the appliance
is plugged in. If the blades get stuck, unplug the
appliance before you remove the ingredients. Be
careful when handling the sharp cutting blades,
emptying the bowl and during cleaning.
• Switch off and unplug the appliance from the power
supply before:
• Removing it from the stand, changing accessories
or approaching parts that move in use.
• Assembling, disassembling or cleaning it.
• It is left unattended.
• Do not immerse the appliance in water or any
other liquid.
• Check if the voltage indicated on the appliance
corresponds to the local mains voltage before you
connect the appliance.
• Do not use the appliance if the plug, the mains
cord or the rotating sieve or the protecting cover
are damaged or has visible cracks. If the mains cord
is damaged, you must have it replaced by Philips,
a service centre authorised by Philips or similarly
qualified persons in order to avoid a hazard.
• Make sure the blade unit is securely fastened and
the lid is properly assembled to the blender jar
before you use the appliance.
• This appliance shall not be used by children. Keep
the appliance and its cord out of reach of children.
• This appliance can be used by persons with reduced
physical, sensory or mental capabilities or lack of
experience and knowledge if they have been given
supervision or instruction concerning use of the
appliance in a safe way and if they understand the
hazards involved.
• Children should be supervised to ensure that they
do not play with the appliance.
• To avoid a hazardous situation due to inadvertent
resetting of the thermal cut-out, never connect this
appliance to a timer switch.
• Be careful if hot liquid is poured into the food
processor or blender as it can be ejected out of the
appliance due to a sudden steaming.
• Never assemble or disassemble the blender jar,
chopper beaker or mill beaker to the motor base
while the power is on.
Caution
• Never use any accessories or parts from other
manufacturers or that Philips does not specifically
recommend. If you use such accessories or parts,
your guarantee becomes invalid.
• Do not exceed the maximum indication on the
blender jar, the mill (specific types only) beaker and
the chopper bowl (specific types only).
Læs denne brugsvejledning omhyggeligt igennem, inden apparatet tages i brug, og gem den til
eventuelt senere brug.
Advarsel
• Undgå at røre ved de skarpe knive, når apparatet er
sluttet til strømmen. Hvis knivene sætter sig fast, skal
stikket tages ud af stikkontakten, inden ingredienserne
fjernes. Vær ekstra forsigtig, når du rører ved de
skarpe skær, tømmer skålen og under rengøringen.
• Sluk for apparatet, og tag stikket ud af stikkontakten,
før:
• Du fjerner det fra foden, skifter tilbehør eller
kommer i nærheden af dele, der bevæger sig
under brug.
• Du samler, aftager eller rengør det.
• Det efterlades uden opsyn.
• Kom ikke apparatet ned i vand eller anden væske.
• Kontroller, om den angivne netspænding på apparatet
svarer til den lokale netspænding, før du slutter strøm
til apparatet.
• Brug ikke apparatet, hvis stikket, netledningen
eller den roterende si eller beskyttelsesdækslet er
beskadiget eller har synlige revner. Hvis netledningen
beskadiges, må den kun udskiftes af Philips, et
autoriseret Philips-serviceværksted eller en
tilsvarende kvalificeret fagmand for at undgå enhver
risiko.
• Sørg for, at knivenheden er sat godt fast, og at låget
sidder korrekt på blenderglasset, før du bruger
apparatet.
• Dette apparat må ikke bruges af børn. Hold apparatet
og -ledningen uden for børns rækkevidde.
• Dette apparat kan bruges af personer med
reducerede fysiske, sensoriske eller mentale evner
eller manglende erfaring og viden, hvis de er blevet
instrueret i sikker brug af apparatet og forstår de
medfølgende risici.
• Apparatet bør holdes uden for børns rækkevidde for
at sikre, at de ikke kan komme til at lege med det.
• For at undgå farlige situationer pga. utilsigtet
nulstilling af overophedningssikringen, må
apparatet aldrig sluttes til en timer.
• Vær forsigtig, når der hældes varm væske i apparatet,
da den kan sprøjte ud af apparatet på grund af den
pludselige damppåvirkning.
• Du må aldrig samle eller aftage blenderglasset,
hakkebægeret eller møllekværnbægeret på motorens
basisdel, mens der er tændt.
NB!
• Brug aldrig tilbehør eller dele fra andre fabrikanter
eller tilbehør/dele, som ikke specifikt er anbefalet af
Philips. Hvis du anvender en sådan type tilbehør eller
dele, annulleres garantien.
• Overskrid ikke den angivne maksimum-markering
på blenderglasset, bægeret til møllekværnen (kun
bestemte typer) eller hakkeskålen (kun bestemte
typer).
• Undgå at overskride de angivne mængder og
tilberedningstider, der er angivet i den relevante tabel.
• Hvis der sidder mad fast på siden af blenderglasset,
skal du slukke apparatet og tage stikket ud. Brug
derefter en spatel til at fjerne det, der sidder fast.
•
•
•
Fyld aldrig blenderglasset med ingredienser, der er
varmere end 80ºC.
Dette apparat er kun beregnet til almindelig
husholdningsbrug.
Støjniveau: Lc = 86 dB(A).
Blender
Advarsel
• Stik aldrig fingre eller køkkenredskaber ned i
blenderglasset, mens apparatet kører.
• Hvis knivenheden sætter sig fast, skal du tage
apparatet ud af stikkontakten, før du prøver at fjerne
de ingredienser, der blokerer knivene.
NB!
• For at undgå at spilde bør du ikke komme mere end
1,5 liter flydende ingredienser i blenderglasset - især
når du blender ved høj hastighed. Fyld ikke mere
end 1,25 liter i blenderglasset, når du blender varme
flydende ingredienser eller ingredienser, der har
tendens til at skumme.
• Lad ikke apparatet køre i mere end 3 minutter ad
gangen. Lad apparatet køle ned til stuetemperatur,
inden du fortsætter.
• Sørg altid for, at låget er ordentligt lukket og sat på
glasset, og at målebægeret er sat rigtigt på plads i
låget, inden du tænder for apparatet.
Indbygget sikkerhedslås
Denne funktion sikrer, at du kun kan tænde for apparatet, hvis blenderglasset, bægeret til
multi-hakkeren eller koppen på farten sidder korrekt på motorenheden. Hvis blenderglasset,
bægeret til multi-hakkeren eller koppen på farten sidder korrekt, låses den indbyggede
sikkerhedslås op.
Sikkerhedsfunktion
Denne blender er udstyret med en sikkerhedsfunktion, som beskytter mod for store
belastninger. I tilfælde af overbelastning aktiverer blenderen automatisk beskyttelsen, og
apparatet stopper med at køre. Hvis det sker, skal du indstille drejeknappen til OFF, tage
stikket ud af stikkontakten, og lad apparatet køle af i 15 minutter. Fjern ingredienserne, og gør
plads i blenderglasset, før du starter igen.
Elektromagnetiske felter (EMF)
Dette Philips-apparat overholder alle branchens gældende standarder og regler angående
eksponering for elektromagnetiske felter.
Genanvendelse 
Dit produkt er udviklet og fremstillet på basis af materialer og komponenter af høj
kvalitet, som kan genbruges.
Når et produkt bærer et affaldsspandssymbol med et kryds på, betyder det, at
produktet er underlagt det europæiske direktiv 2002/96/EC:
Bortskaf aldrig produktet sammen med andet husholdningsaffald. Sørg for at kende de lokale
regler om separat indsamling af elektriske og elektroniske produkter. Korrekt bortskaffelse
af udtjente produkter er med til at forhindre negativ påvirkning af miljøet og menneskers
helbred.
Vorsicht
• Verwenden Sie niemals Zubehör oder Teile, die von
Drittherstellern stammen bzw. nicht von Philips
empfohlen werden. Wenn Sie diese(s) Zubehör
oder Teile verwenden, erlischt Ihre Garantie.
• Überschreiten Sie nicht die maximale Füllmenge
des Mixbechers, des Mühlenbechers und
des Zerkleinerer-Behälters (nur bestimmte
Gerätetypen).
• Überschreiten Sie nicht die in der jeweiligen Tabelle
aufgeführten Mengen und Verarbeitungszeiten.
• Wenn Zutaten innen am Mixbecher haften
bleiben, schalten Sie das Gerät aus, und ziehen
Sie den Stecker aus der Steckdose. Lösen Sie die
Zutaten dann mithilfe eines Teigschabers von der
Becherwand.
• Füllen Sie keine Zutaten in den Mixbecher, die
heißer als 80 °C sind.
• Dieses Gerät ist nur für den Gebrauch im Haushalt
bestimmt.
• Geräuschpegel: Lc = 86 dB(A).
Mixer
Warnung
• Greifen Sie unter keinen Umständen bei laufendem
Gerät mit der Hand oder einem Gegenstand in den
Mixbecher.
• Wenn die Messereinheit blockiert, ziehen Sie stets
den Netzstecker aus der Steckdose, bevor Sie die
blockierenden Zutaten entfernen.
Vorsicht
• Um das Auslaufen von Zutaten zu verhindern,
sollten Sie höchstens 1,5 Liter Flüssigkeit in den
Mixbecher füllen. Dies gilt insbesondere für das
Mixen bei hoher Geschwindigkeit. Für heiße
Flüssigkeiten oder leicht schäumende Zutaten liegt
die Höchstmenge im Mixbecher bei 1,25 Litern.
• Lassen Sie das Gerät nicht länger als 3 Minuten
ohne Unterbrechung laufen. Lassen Sie das Gerät
auf Raumtemperatur abkühlen, bevor Sie mit der
Verarbeitung fortfahren.
• Achten Sie immer darauf, dass der Deckel
fest geschlossen auf dem Becher sitzt und der
Messbecher richtig im Deckel steckt, bevor Sie das
Gerät einschalten.
2 Garanti og service
Integrierte Sicherheitssperre
Deutsch
Sicherheitsfunktion
Hvis du har behov for service eller har et problem, kan du besøge Philips’ websted på
www.philips.com eller kontakte Philips’ kundecenter i dit land (telefonnummeret findes i
folderen ”World-Wide Guarantee”). Hvis der ikke findes et kundecenter i dit land, bedes du
kontakte din lokale Philips-forhandler.
1Wichtig
Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor dem Gebrauch des Geräts aufmerksam durch, und
bewahren Sie sie für eine spätere Verwendung auf.
Warnung
• Berühren Sie die scharfen Messer nicht, wenn
das Gerät an das Stromnetz angeschlossen ist.
Wenn die Messer blockiert sind, ziehen Sie stets
den Netzstecker aus der Steckdose, bevor Sie
die blockierenden Zutaten entfernen. Seien
Sie vorsichtig beim Umgang mit den scharfen
Schneidemessern, beim Entleeren der Schüssel und
während der Reinigung.
• Schalten Sie das Gerät aus, und ziehen Sie den
Netzstecker aus der Steckdose, bevor:
• Sie das Gerät aus dem Standfuß entfernen,
Zubehörteile austauschen, oder sich Teilen
nähern, die sich bei Betrieb bewegen.
• Sie das Gerät zusammensetzen,
auseinandernehmen oder reinigen.
• Sie das Gerät unbeaufsichtigt lassen.
• Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser oder andere
Flüssigkeiten.
• Prüfen Sie, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen,
ob die Spannungsangabe auf dem Gerät mit der
örtlichen Netzspannung übereinstimmt.
• Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn der der
Netzstecker, das Netzkabel, das drehende Sieb oder
die Schutzabdeckung beschädigt sind oder sichtbare
Risse aufweisen. Um Gefährdungen zu vermeiden,
darf ein defektes Netzkabel nur von einem Philips
Service-Center, einer von Philips autorisierten
Werkstatt oder einer ähnlich qualifizierten Person
durch ein Original-Ersatzkabel ersetzt werden.
• Vergewissern Sie sich, dass die Messereinheit sicher
befestigt ist und der Deckel ordnungsgemäß auf
dem Mixbecher angebracht ist, bevor Sie das Gerät
verwenden.
• Dieses Gerät sollte nicht von Kindern verwendet
werden. Halten Sie das Gerät und das Kabel
außerhalb der Reichweite von Kindern.
• Dieses Gerät kann von Personen mit verringerten
physischen, sensorischen oder psychischen
Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Kenntnis
verwendet werden, wenn sie bei der Verwendung
beaufsichtigt wurden oder Anweisung zum sicheren
Gebrauch des Geräts erhalten und die Gefahren
verstanden haben.
• Achten Sie darauf, dass Kinder nicht mit dem Gerät
spielen.
• Schließen Sie dieses Gerät nie an eine Zeitschaltuhr
an, um Gefährdungen durch versehentliches
Deaktivieren des Überhitzungsschutzes zu
vermeiden.
• Seien Sie vorsichtig, wenn heiße Flüssigkeiten in die
Küchenmaschine oder den Mixer gegossen werden,
da diese durch unvermittelt auftretenden Dampf
herausspritzen können.
• Setzen Sie den Mixerbecher, den Becher für den
Zerkleinerer oder den Mühlenbecher niemals auf
die Motorbasis bzw. entfernen Sie diese niemals von
der Motorbasis, während das Gerät eingeschaltet ist.
Diese Funktion stellt sicher, dass Sie das Gerät nur einschalten können, wenn der Mixbecher,
Becher für den Multi-Zerkleinerer oder Becher für unterwegs ordnungsgemäß auf der
Motoreinheit angebracht ist. Wenn der Mixbecher, Becher für den Multi-Zerkleinerer oder
Becher für unterwegs ordnungsgemäß angebracht ist, wird die integrierte Sicherheitssperre
entsperrt.
Dieser Mixer ist mit einer Sicherheitsfunktion ausgestattet, die ihn vor Überlastung schützt.
Wenn zu große Mengen zur Verarbeitung eingefüllt wurden, aktiviert der Mixer automatisch
die Schutzfunktion und ist nicht betriebsbereit. Wenn dies der Fall ist, stellen Sie den
Drehknopf auf OFF, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose und lassen Sie das Gerät
15 Minuten lang abkühlen. Entfernen Sie alle Zutaten, und reinigen Sie den Mixbecher, bevor
Sie das Gerät erneut in Betrieb nehmen.
Elektromagnetische Felder
Dieses Philips Gerät erfüllt sämtliche Normen und Regelungen bezüglich der Exposition in
elektromagnetischen Feldern.
Recycling 
Ihr Gerät wurde unter Verwendung hochwertiger Materialien und Komponenten
entwickelt und hergestellt, die recycelt und wiederverwendet werden können.
Befindet sich das Symbol einer durchgestrichenen Abfalltonne auf Rädern auf dem
Gerät, bedeutet dies, dass für dieses Gerät die Europäische Richtlinie 2002/96/EG gilt.
Entsorgen Sie dieses Produkt nie mit dem restlichen Hausmüll. Bitte informieren Sie sich über
die örtlichen Bestimmungen zur getrennten Entsorgung von elektrischen und elektronischen
Produkten. Durch die korrekte Entsorgung Ihrer Altgeräte werden Umwelt und Menschen
vor möglichen negativen Folgen geschützt.
2 Garantie und Service
Benötigen Sie weitere Informationen oder treten Probleme auf, setzen Sie sich mit dem
Philips Service-Center in Ihrem Land in Verbindung (Telefonnummer siehe Garantieschrift),
oder besuchen Sie die Philips Website (www.philips.com). Sollte es in Ihrem Land kein
Service-Center geben, wenden Sie sich bitte an Ihren lokalen Philips Händler.
Ελληνικά
1 Σημαντικό
Διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο χρήσης προτού χρησιμοποιήσετε τη
συσκευή και κρατήστε το για μελλοντική αναφορά.
Προειδοποίηση
• Μην αγγίζετε τις αιχμηρές λεπίδες, ειδικά όταν
η συσκευή είναι συνδεδεμένη στην πρίζα. Αν
οι λεπίδες κολλήσουν, πρώτα αποσυνδέστε τη
συσκευή από την πρίζα και μετά απομακρύνετε
τα υλικά. Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν
χειρίζεστε τις αιχμηρές λεπίδες, όταν αδειάζετε
τον κάδο και όταν καθαρίζετε τα εξαρτήματα.
• Απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε
την από την πρίζα πριν κάνετε κάτι από τα εξής:
• Αποσύνδεση από τη βάση, αλλαγή
εξαρτημάτων ή προσέγγιση εξαρτημάτων που
κινούνται κατά τη χρήση.
• Συναρμολόγηση, αποσυναρμολόγηση ή
καθαρισμός.
• Όταν πρόκειται να μείνει χωρίς επίβλεψη.
• Μην βυθίζετε τη συσκευή σε νερό ή σε
οποιοδήποτε άλλο υγρό.
• Πριν συνδέσετε τη συσκευή, ελέγξτε αν η τάση
που αναγράφεται στη συσκευή αντιστοιχεί στην
τοπική τάση ρεύματος.
• Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν το βύσμα,
το καλώδιο ρεύματος, το περιστρεφόμενο
σουρωτήρι ή το προστατευτικό κάλυμμα
έχουν υποστεί φθορά ή έχουν ορατές ρωγμές.
Αν το καλώδιο υποστεί φθορά, θα πρέπει να
αντικατασταθεί από τη Philips, από κάποιο κέντρο
επισκευών εξουσιοδοτημένο από τη Philips ή
από εξίσου εξειδικευμένα άτομα, προς αποφυγή
κινδύνου.
• Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, βεβαιωθείτε
ότι οι λεπίδες έχουν στερεωθεί καλά και ότι το
καπάκι έχει συνδεθεί σωστά στην κανάτα του
μπλέντερ.
• Αυτή η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται
από παιδιά. Κρατήστε τη συσκευή και το καλώδιό
της μακριά από παιδιά.
1/2
Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από
άτομα με περιορισμένες σωματικές, αισθητήριες
ή διανοητικές ικανότητες ή από άτομα χωρίς
εμπειρία και γνώση, με την προϋπόθεση ότι τη
χρησιμοποιούν υπό επιτήρηση ή ότι έχουν λάβει
οδηγίες σχετικά με την ασφαλή της χρήση και
κατανοούν τους ενεχόμενους κινδύνους.
• Τα παιδιά πρέπει να επιβλέπονται, ώστε να μην
παίζουν με τη συσκευή.
• Για την αποφυγή επικίνδυνων καταστάσεων
λόγω ακούσιου μηδενισμού της θερμικής
διακοπής λειτουργίας, μην συνδέετε ποτέ αυτή τη
συσκευή με χρονοδιακόπτη.
• Θα πρέπει να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν
ρίχνετε ζεστά υγρά στην κουζινομηχανή ή στο
μπλέντερ, καθώς μπορεί να εξέλθουν από τη
συσκευή ξαφνικά με τη μορφή ατμού.
• Μην συνδέετε και μην αποσυνδέετε ποτέ την
κανάτα του μπλέντερ, το δοχείο του κόφτη ή το
δοχείο του μύλου στη βάση του μοτέρ όταν η
συσκευή είναι ενεργοποιημένη.
Προσοχή
• Μην χρησιμοποιείτε ποτέ εξαρτήματα ή μέρη
από άλλους κατασκευαστές ή που η Philips δεν
συνιστά ρητώς. Αν χρησιμοποιήσετε τέτοια
εξαρτήματα ή μέρη, η εγγύησή σας καθίσταται
άκυρη.
• Μην υπερβαίνετε τη μέγιστη ένδειξη στην
κανάτα μπλέντερ, στο δοχείο του μύλου (μόνο
σε συγκεκριμένους τύπους) και στο μπολ κόπτη
(μόνο σε συγκεκριμένους τύπους).
• Μην υπερβαίνετε τις μέγιστες ποσότητες και
τους χρόνους επεξεργασίας που αναφέρονται
στον σχετικό πίνακα.
• Αν τα τρόφιμα κολλήσουν στις πλευρικές
επιφάνειες της κανάτας του μπλέντερ,
απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε
την από την πρίζα. Στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε
μια σπάτουλα για να αφαιρέσετε το φαγητό από
τα τοιχώματα.
• Μην γεμίζετε ποτέ την κανάτα του μπλέντερ με
υλικά πιο ζεστά από 80ºC.
• Αυτή η συσκευή προορίζεται για οικιακή χρήση
μόνο.
• Επίπεδο θορύβου: Lc = 86 dB (A).
•
Μπλέντερ
Προειδοποίηση
• Ποτέ μην βάζετε τα δάχτυλά σας ή κάποιο
αντικείμενο μέσα στην κανάτα του μπλέντερ ενώ
λειτουργεί η συσκευή.
• Εάν οι λεπίδες κολλήσουν, αποσυνδέστε τη
συσκευή από την πρίζα πριν απομακρύνετε τα
υλικά που μπλοκάρουν τις λεπίδες.
Προσοχή
• Για να μην χύνονται τα υλικά, μην γεμίζετε ποτέ
την κανάτα του μπλέντερ με περισσότερο από
1,5 λίτρο υγρού, ειδικά κατά την επεξεργασία σε
μεγάλη ταχύτητα. Κατά την επεξεργασία υγρών
που είναι ζεστά ή έχουν την τάση να αφρίζουν,
μην γεμίζετε την κανάτα του μπλέντερ με
περισσότερο από 1,25 λίτρο.
• Μην αφήνετε τη συσκευή να λειτουργεί πάνω
από 3 λεπτά χωρίς διακοπή. Πριν συνεχίσετε την
επεξεργασία, αφήστε τη συσκευή να κρυώσει σε
θερμοκρασία δωματίου.
• Πριν ενεργοποιήσετε τη συσκευή, να
βεβαιώνεστε πάντα ότι το καπάκι είναι σωστά
κλεισμένο/τοποθετημένο στην κανάτα και ότι
ο δοσομετρητής έχει τοποθετηθεί σωστά στο
καπάκι.
Ενσωματωμένο κλείδωμα ασφαλείας
Με αυτήν τη λειτουργία, μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη συσκευή μόνο αν η κανάτα
του μπλέντερ, το δοχείο του πολυ-κόφτη ή το κύπελλο είναι συνδεδεμένα σωστά στη
μονάδα του μοτέρ. Αν η κανάτα του μπλέντερ, το δοχείο του πολυ-κόφτη ή το κύπελλο
έχουν συνδεθεί σωστά, το ενσωματωμένο κλείδωμα ασφαλείας θα ξεκλειδώσει.
Λειτουργία ασφαλείας
Το μπλέντερ αυτό διαθέτει μια λειτουργία ασφαλείας που το προστατεύει από τα
υπερβολικά φορτία. Σε περίπτωση υπερφόρτωσης, το μπλέντερ ενεργοποιεί αυτόματα
την προστασία και σταματά να λειτουργεί. Σε αυτήν την περίπτωση, ρυθμίστε τον
περιστροφικό διακόπτη στο OFF, αποσυνδέστε τη συσκευή από το ρεύμα και αφήστε τη
για 15 λεπτά έως ότου κρυώσει. Αφαιρέστε τα συστατικά από την κανάτα του μπλέντερ
και καθαρίστε την πριν θέσετε ξανά τη συσκευή σε λειτουργία.
Ηλεκτρομαγνητικά πεδία (EMF)
Η συγκεκριμένη συσκευή της Philips συμμορφώνεται με όλα τα ισχύοντα πρότυπα και
τους κανονισμούς σχετικά με την έκθεση σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία.
Ανακύκλωση 
Το προϊόν σας έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί με υλικά και
εξαρτήματα υψηλής ποιότητας, τα οποία μπορούν να ανακυκλωθούν και να
ξαναχρησιμοποιηθούν.
Όταν δείτε το σύμβολο του διαγραμμένου κάδου με ρόδες πάνω σε προϊόν, τότε αυτό
το προϊόν καλύπτεται από την Ευρωπαϊκή οδηγία 2002/96/ΕΚ:
Μην απορρίπτετε ποτέ αυτό το προϊόν μαζί με άλλα απορρίμματα του σπιτιού σας.
Ενημερωθείτε για τους τοπικούς κανονισμούς σχετικά με την ξεχωριστή συλλογή
ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων. Η σωστή απόρριψη του παλιού σας
προϊόντος θα βοηθήσει στην αποτροπή τυχόν αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον
και στην ανθρώπινη υγεία.
2 Εγγύηση και επισκευή
Αν χρειάζεστε επισκευή ή πληροφορίες ή αν αντιμετωπίζετε κάποιο πρόβλημα,
επισκεφτείτε τη διαδικτυακή τοποθεσία της Philips στη διεύθυνση www.philips.com ή
επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Καταναλωτών της Philips στη χώρα σας (θα
βρείτε το τηλέφωνο στο φυλλάδιο της διεθνούς εγγύησης). Εάν δεν υπάρχει Κέντρο
Εξυπηρέτησης Καταναλωτών της Philips στη χώρα σας, απευθυνθείτε στον τοπικό
αντιπρόσωπο της Philips.
Español
1Importante
Antes de usar el aparato, lea atentamente este manual de usuario y consérvelo por si
necesitara consultarlo en el futuro.
Advertencia
• No toque las cuchillas cuando el aparato esté
enchufado. Si las cuchillas se bloquean, desenchufe
el aparato antes de retirar los ingredientes. Tenga
cuidado al manipular las cuchillas, vaciar el recipiente
y durante la limpieza.
• Apague y desenchufe antes el aparato de la fuente
de alimentación antes de:
• Quitarlo del soporte, cambiar los accesorios o
acercarse a piezas que se mueven durante su uso.
• Montar, desmontar o limpiar el producto.
• Si lo deja desatendido.
• No sumerja el aparato en agua ni en otros líquidos.
Antes de enchufar el aparato, compruebe si el
voltaje indicado en el mismo se corresponde con el
voltaje de la red local.
• No utilice el aparato si el enchufe, el cable de
alimentación, el tamiz giratorio o la cubierta
protectora están dañados o tienen grietas visibles.
Si el cable de alimentación está dañado, deberá ser
sustituido por Philips, por un centro de servicio
autorizado por Philips o por personal cualificado,
con el fin de evitar situaciones de peligro.
• Asegúrese de que la unidad de cuchillas está bien
fijada y la tapa está bien montada en la jarra de la
batidora antes de utilizar el aparato.
• Este aparato no debe ser utilizado por los niños.
Mantenga el aparato y el cable fuera del alcance de
los niños.
• Este aparato puede ser usado por personas con
su capacidad física, psíquica o sensorial reducida
y por quienes no tengan los conocimientos y la
experiencia necesarios, si han sido supervisados
o instruidos acerca del uso del aparato de forma
segura y siempre que sepan los riesgos que conlleva
su uso.
• Asegúrese de que los niños no jueguen con este
aparato.
• Para evitar situaciones de peligro debido al reajuste
involuntario del disyuntor térmico, no conecte
nunca el aparato a un interruptor con temporizador.
• Tenga cuidado al verter líquidos calientes en el
robot de cocina o en la batidora, ya que el aparato
puede expulsarlos debido a la generación repentina
de vapor.
• Nunca monte ni desmonte la jarra de la batidora, el
vaso de la picadora o el vaso del molinillo en la base
del motor mientras está encendida.
Precaución
• No utilice nunca accesorios ni piezas de otros
fabricantes o que Philips no recomiende
específicamente. Si lo hace, quedará anulada su
garantía.
• No exceda el nivel máximo indicado en la jarra de
la batidora, en el vaso del molinillo (sólo en modelos
específicos) y en el recipiente de la picadora (sólo
en modelos específicos).
• No supere las cantidades ni los tiempos de
preparación indicados en la tabla correspondiente.
• Si los alimentos se pegan a la pared de la jarra de
la batidora, apague el aparato y desenchúfelo. A
continuación, utilice una espátula para separar los
alimentos de la pared.
• Nunca llene la jarra de la batidora con ingredientes
a más de 80 °C de temperatura.
• Este aparato es sólo para uso doméstico.
• Nivel de ruido: Lc = 86 dB (A)
•
Batidora
Advertencia
• No introduzca nunca los dedos ni ningún otro
objeto en la jarra de la batidora mientras el aparato
esté funcionando.
• Si la unidad de cuchillas se bloquea, desenchufe el
aparato antes de retirar los ingredientes que están
bloqueándolas.
Precaución
• No ponga más de 1,5 litros de líquido en la
jarra de la batidora para evitar que se derrame,
especialmente si procesa a una velocidad alta. No
añada más de 1,25 litros en la jarra de la batidora
cuando procese líquidos calientes o ingredientes
que tiendan a hacer espuma.
• No deje que el aparato funcione durante más
de 3 minutos seguidos. Deje que el aparato se
enfríe a temperatura ambiente antes de que siga
procesando.
• Antes de encender el aparato, asegúrese siempre de
que la tapa esté bien cerrada/colocada en la jarra, y
de que el vaso medidor esté puesto en la tapa.
Bloqueo de seguridad incorporado
Esta función garantiza que solo se pueda encender el aparato si la jarra de la batidora, el
vaso de la picadora múltiple o el vaso portátil están colocados correctamente en la unidad
motora. Si la jarra de la batidora, el vaso de la picadora múltiple o el vaso portátil están bien
montados, el bloqueo de seguridad incorporado se desactivará.
Medidas de seguridad
Esta batidora cuenta con una medida de seguridad que la protege de cargas excesivas.
En caso de sobrecarga, la batidora activa automáticamente la protección y detiene el
funcionamiento. Si esto sucediera, coloque el control giratorio en OFF, desenchufe el aparato
y deje que se enfríe durante 15 minutos. Retire los ingredientes y aclare la jarra de la batidora
antes de ponerla en funcionamiento.
Campos electromagnéticos (CEM)
Este aparato de Philips cumple los estándares y las normativas aplicables sobre exposición a
campos electromagnéticos.
Reciclaje 
El producto ha sido diseñado y fabricado con materiales y componentes de alta
calidad que pueden reciclarse y reutilizarse.
Cuando vea el símbolo de cubo de basura tachado en un producto, significa que
cumple la Directiva europea 2002/96/CE:
Nunca se deshaga del producto con el resto de la basura doméstica. Infórmese de la
legislación local sobre la recogida selectiva de productos eléctricos y electrónicos. El desecho
correcto de un producto usado ayuda a evitar consecuencias potencialmente negativas para
el medio ambiente y la salud humana.
2 Garantía y servicio
Si necesita ayuda, información o si tiene algún problema, visite la página web de Philips en
www.philips.com o póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente de Philips de
su país (encontrará el número de teléfono en el folleto de la garantía). Si no hay Servicio de
Atención al Cliente en su país, diríjase al distribuidor Philips local.
Suomi
1Tärkeää
Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen käyttöä ja säilytä se myöhempää tarvetta varten.
Varoitus
• Älä koske teriin, kun laite on kytketty pistorasiaan.
Jos terä juuttuu paikalleen, irrota pistoke pistorasiasta
ennen kuin irrotat ainekset. Ole varovainen, kun
käsittelet teräyksikköä, tyhjennät kannun ja puhdistat
laitteen.
• Katkaise laitteesta virta ja irrota pistoke pistorasiasta
ennen kuin
• irrotat kannun rungosta, vaihdat lisätarvikkeita tai
käsittelet käytössä liikkuvia osia
• kokoat, purat tai puhdistat laitteen
• jätät laitteen ilman valvontaa.
Älä upota laitetta veteen tai muuhun nesteeseen.
• Tarkista, että laitteeseen merkitty käyttöjännite
vastaa paikallista verkkojännitettä, ennen kuin liität
laitteen pistorasiaan.
• Älä käytä laitetta, jos sen virtajohto, pistoke, siivilä
tai suojus on vahingoittunut tai siinä on näkyviä
halkeamia. Jos virtajohto on vahingoittunut, se
on oman turvallisuutesi vuoksi hyvä vaihdattaa
Philipsin valtuuttamassa huoltoliikkeessä tai muulla
ammattitaitoisella korjaajalla.
• Varmista ennen laitteen käyttöä, että teräyksikkö ja
kansi ovat kunnolla kiinni tehosekoittimessa.
• Lapset eivät saa käyttää laitetta. Pidä laite ja sen
johto poissa lasten ulottuvilta.
• Laitetta voivat käyttää myös henkilöt, joiden fyysinen
tai henkinen toimintakyky on rajoittunut tai joilla ei
ole kokemusta tai tietoa laitteen käytöstä, jos heitä
on neuvottu laitteen turvallisesta käytöstä tai tarjolla
on turvallisen käytön edellyttämä valvonta ja jos he
ymmärtävät laitteeseen liittyvät vaarat.
• Pienten lasten ei saa antaa leikkiä laitteella.
• Älä liitä laitetta ajastinkytkimeen, jotta vältyt
vaarallisilta tilanteita, jos lämpötilan turvakatkaisin
nollataan epähuomiossa.
• Vältä kuuman nesteen kaatamista
monitoimikoneeseen tai tehosekoittimeen, sillä neste
voi höyrystyä äkillisesti ja aiheuttaa palovammoja.
• Älä koskaan aseta sekoituskannua tai teholeikkurin
kannua runkoon tai irrota sitä rungosta, kun virta on
kytkettynä käyttöön.
Varoitus
• Älä koskaan käytä muita kuin Philipsin valmistamia tai
suosittelemia lisävarusteita tai -osia. Jos käytät muita
osia, takuu ei ole voimassa.
• Älä ylitä tehosekoittimen kannuun, maustemyllyn
(vain tietyt mallit) kannuun ja teholeikkurin kulhoon
merkittyjä enimmäismääriä (vain tietyt mallit).
• Älä ylitä taulukossa annettuja määriä ja
valmistusaikoja.
• Jos ruoka tarttuu sekoituskannun seinämään,
sammuta laite ja irrota sen pistorasiasta. Irrota sitten
ruoka seinämästä lastan avulla.
• Älä koskaan lisää tehosekoittimen kannuun aineksia,
joiden lämpötila ylittää 80 ºC.
• Tämä laite on tarkoitettu vain kotitalouksien
käyttöön.
• Käyntiääni: Lc = 86 dB (A)
•
Tehosekoitin
Varoitus
• Älä työnnä sormiasi tai esineitä sekoituskannuun, kun
laite on käynnissä.
• Jos teräyksikkö juuttuu paikalleen, irrota pistoke
pistorasiasta, ennen kuin irrotat kiinni juuttuneet
ainekset.
Varoitus
• Jotta ainekset eivät roiskuisi, kaada tehosekoittimen
kannuun nestettä enintään 1,5 litraa, etenkin jos
käytät suurta nopeutta. Kaada kannuun enintään
1,25 litra nestettä, kun käsittelet kuumia nesteitä tai
runsaasti vaahtoavia aineksia.
• Älä pidä laitetta käynnissä yli 3 minuuttia kerrallaan.
Anna laitteen jäähtyä huoneenlämpöiseksi ennen
kuin jatkat ainesten käsittelyä.
• Varmista aina, että kansi on suljettu tai kiinnitetty
oikein kannuun ja että mittamuki on oikein kiinni
kannessa, ennen kuin kytket laitteeseen virran.
Sisäänrakennettu turvakytkin
Tämä toiminto varmistaa, että voit kytkeä laitteeseen virran vain silloin, kun tehosekoittimen
kannu, teholeikkurin kannu tai sekoitusmuki on asetettu runkoon oikein. Jos tehosekoittimen
kannu, teholeikkurin kannu tai sekoitusmuki on asetettu oikein, rungon turvalukko avautuu.
Suojatoiminto
Tässä tehosekoittimessa on turvatoiminto, joka suojaa sitä liialliselta kuormitukselta.
Ylikuormittumisen sattuessa tehosekoittimen turvatoiminto käynnistyy automaattisesti
ja laite pysähtyy. Jos näin käy, käännä valintanuppi OFF-asentoon, irrota laite pistorasiasta
ja anna sen jäähtyä 15 minuuttia. Poista valmistusaineet ja selvitä sekoituskannu ennen
uudelleenkäynnistämistä.
Sähkömagneettiset kentät (EMF)
Tämä Philips-laite vastaa kaikkia sähkömagneettisia kenttiä (EMF) koskevia standardeja ja
säännöksiä.
Kierrätys 
Tuotteen suunnittelussa ja valmistuksessa on käytetty laadukkaita materiaaleja ja osia,
jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen.
Jos tuotteeseen on merkitty roskasäiliö, jonka yli on vedetty rasti, se tarkoittaa, että
tuotetta koskee EU-direktiivi 2002/96/EY:
Älä hävitä tuotetta muun kotitalousjätteen mukana. Ota selvää paikallisista sähkölaitteiden ja
elektronisten laitteiden erillistä keräystä koskevista säädöksistä. Hävittämällä vanhan tuotteen
oikein voit ehkäistä mahdollisia ympäristö- ja terveyshaittoja.
2 Takuu ja huolto
Jos haluat lisätietoja tai laitteen käytössä on ongelmia, tutustu Philipsin verkkosivustoon
osoitteessa www.philips.com tai ota yhteys Philipsin kuluttajapalvelukeskukseen
(puhelinnumero on kansainvälisessä takuulehtisessä). Jos maassasi ei ole
kuluttajapalvelukeskusta, ota yhteys paikalliseen Philips-jälleenmyyjään.
Français
1Important
Lisez attentivement ce mode d'emploi avant d'utiliser l'appareil et conservez-le pour un
usage ultérieur.
Avertissement
• Ne touchez pas les lames lorsque l'appareil est
branché. Si les lames se bloquent, débranchez
toujours l'appareil avant de retirer les ingrédients.
Soyez prudent lorsque vous manipulez les lames,
lorsque vous videz le bol et lors du nettoyage.
• Éteignez et débranchez l'appareil du secteur :
• Avant de le retirer du support, de changer
d'accessoire ou d'approcher les éléments qui
bougent pendant l'utilisation.
• Avant de le monter, de le démonter ou de le
nettoyer.
• Lorsqu'il n'est pas utilisé.
• Ne plongez pas l'appareil dans l'eau ou dans tout
autre liquide.
• Avant de brancher l'appareil, vérifiez que la tension
indiquée sur l'appareil correspond à la tension
supportée par le secteur local.
• N'utilisez pas l'appareil si la fiche, le cordon
d'alimentation, le tamis rotatif ou le couvercle de
protection sont endommagés ou présentent des
fissures visibles. Si le cordon d'alimentation est
endommagé, il doit être remplacé par Philips, par un
Centre Service Agréé Philips ou par un technicien
qualifié afin d'éviter tout accident.
• Assurez-vous que l'ensemble lames est correctement
fixé et que le couvercle est correctement monté sur
le bol du blender avant d'utiliser l'appareil.
• Cet appareil ne doit pas être utilisé par des enfants.
Tenez l'appareil et son cordon hors de portée des
enfants.
• Cet appareil peut être utilisé par des personnes
dont les capacités physiques, sensorielles ou
intellectuelles sont réduites ou des personnes
manquant d'expérience et de connaissances, à
condition que ces personnes soient sous surveillance
ou qu'elles aient reçu des instructions quant à
l'utilisation sécurisée de l'appareil et qu'elles aient
pris connaissance des dangers encourus.
• Veillez à ce que les enfants ne puissent pas jouer
avec l'appareil.
• Afin d'éviter tout risque d'accident dû à une
réinitialisation inopinée du dispositif anti-surchauffe,
il est vivement déconseillé de connecter l'appareil à
un minuteur.
• Veillez à verser du liquide chaud avec précaution
dans le robot ménager ou dans le blender, car une
production soudaine de vapeur peut éjecter ce
liquide hors de l'appareil.
• Ne montez et ne démontez jamais le bol mélangeur,
le bol du hachoir ou le bol du moulin sur/de la base
moteur lorsque l'alimentation est branchée.
Attention
• N'utilisez jamais d'accessoires ou de pièces d'un
autre fabricant ou n'ayant pas été spécifiquement
recommandés par Philips. L'utilisation de ce type
d'accessoires ou de pièces entraîne l'annulation de
la garantie.
• Ne dépassez pas le niveau maximal indiqué sur le
bol mélangeur, le bol du moulin (certains modèles
uniquement) et le bol du hachoir (certains modèles
uniquement).
• Ne dépassez pas les quantités et les temps de
préparation maximaux indiqués dans les tableaux.
• Si des ingrédients s'accumulent sur les parois du
bol mélangeur, éteignez l'appareil et débranchez-le.
Décollez ensuite les ingrédients des parois à l'aide
d'une spatule.
• Ne remplissez jamais le blender avec des ingrédients
dont la température dépasse 80 °C.
• Cet appareil est destiné à un usage domestique
uniquement.
• Niveau sonore : 86 dB(A).
Blender
Avertissement
• Ne mettez jamais vos doigts ou tout autre objet
dans le blender lorsque l'appareil est en cours de
fonctionnement.
• Si l'ensemble lames se bloque, débranchez toujours
l'appareil avant de retirer les ingrédients à l'origine
du blocage.
Attention
• Pour éviter tout risque d'éclaboussure, ne versez
jamais plus de 1,5 litre d'ingrédients liquides dans le
blender, surtout si vous avez l'intention de les mixer
à haute vitesse. Réduisez cette quantité à 1,25 litre
si vous préparez des ingrédients liquides chauds ou
susceptibles de mousser.
• Ne faites pas fonctionner l'appareil pendant plus
de 3 minutes sans interruption. Laissez l'appareil
refroidir à température ambiante avant de l'utiliser à
nouveau.
• Assurez-vous que le couvercle est correctement
fermé/fixé sur le bol et que la mesure graduée est
correctement insérée dans le couvercle avant de
mettre l'appareil en marche.
Verrou de sécurité intégré
Grâce à cette fonctionnalité, l'appareil se met en marche uniquement lorsque le bol
mélangeur, le bol du hachoir multifonctions ou la tasse à emporter est correctement
placé(e) sur le bloc moteur. Si le bol du blender, le bol du hachoir multifonctions ou la
tasse à emporter est correctement installé(e), le verrou de sécurité intégré se désactive
automatiquement.
Fonction de sécurité
Ce blender est doté d'une fonction de sécurité qui le protège contre la surchauffe. En cas de
surchauffe, la protection anti-surchauffe est automatiquement activée par le blender, ce qui
met l'appareil hors tension. Si cela se produit, réglez le bouton rotatif sur OFF, débranchez
l'appareil et laissez-le refroidir pendant 15 minutes. Enlevez les ingrédients et nettoyez le bol
mélangeur avant de faire fonctionner l'appareil.
Champs électromagnétiques (CEM)
Cet appareil Philips est conforme à toutes les normes et à tous les règlements applicables
relatifs à l'exposition aux champs électromagnétiques.
Recyclage 
Cet appareil a été conçu et fabriqué avec des matériaux et des composants de haute
qualité pouvant être recyclés et réutilisés.
La présence du symbole représentant une poubelle barrée indique que le produit est
conforme à la directive européenne 2002/96/CE :
Ne jetez pas ce produit avec les ordures ménagères ordinaires. Renseignez-vous sur les
dispositions en vigueur dans votre région concernant la collecte séparée des appareils
électriques et électroniques. La mise au rebut citoyenne de votre ancien produit permet de
protéger l'environnement et la santé.
2 Garantie et service
Si vous rencontrez un problème ou si vous souhaitez obtenir des informations ou faire
réparer votre appareil, visitez le site Web de Philips à l'adresse www.philips.com ou
contactez le Service Consommateurs Philips de votre pays (vous trouverez le numéro de
téléphone correspondant dans le dépliant de garantie internationale). S'il n'existe pas de
Service Consommateurs dans votre pays, adressez-vous à votre revendeur Philips.
Italiano
1Importante
Prima di utilizzare l'apparecchio, leggere attentamente il presente manuale e conservarlo per
eventuali riferimenti futuri.
Avviso
• Non toccare le lame taglienti quando l'apparecchio
è collegato all'alimentazione. Se le lame si bloccano,
togliere la spina dalla presa di corrente prima di
rimuovere gli ingredienti. Durante la pulizia e lo
svuotamento del recipiente, maneggiare con cautela
le lame affilate.
• Spegnere l'apparecchio e scollegarlo
dall'alimentazione prima di:
• Rimuoverlo dal supporto, sostituire gli accessori e
avvicinarsi alle parti in movimento.
• Montarlo, smontarlo o pulirlo.
• Lasciarlo incustodito.
Non immergete l'apparecchio in acqua o altri liquidi.
• Prima di collegare l'apparecchio, verificare che la
tensione riportata sull'apparecchio corrisponda alla
tensione di rete locale.
• Se la spina, il cavo di alimentazione, il setaccio
rotante o il coperchio sono danneggiati o
presentano crepe visibili, non utilizzare l'apparecchio.
Se il cavo di alimentazione è danneggiato deve
essere sostituito da Philips, da un centro di assistenza
autorizzato Philips o da persone qualificate al fine di
evitare possibili danni.
• Prima di utilizzare l'apparecchio, assicurarsi che
il gruppo lame sia fissato in modo sicuro e che
il coperchio sia montato correttamente sul vaso
frullatore.
• Questo apparecchio non deve essere usato
dai bambini. Tenere l'apparecchio e il cavo di
alimentazione fuori dalla portata dei bambini.
• Questo apparecchio può essere usato da
persone con capacità mentali, fisiche o sensoriali
ridotte, prive di esperienza o conoscenze adatte
a condizione che tali persone abbiano ricevuto
assistenza o formazione per utilizzare l'apparecchio
in maniera sicura e capiscano i potenziali pericoli
associati a tale uso.
• Adottare le dovute precauzioni per evitare che i
bambini giochino con l'apparecchio.
• Per evitare situazioni pericolose dovute alla
reimpostazione involontaria del dispositivo di
sicurezza della temperatura, non collegare mai
l'apparecchio a un timer.
• Fare attenzione se viene versato del liquido caldo
all'interno del robot da cucina o del frullatore
poiché può essere espulso fuori dall'apparecchio a
causa dell'improvvisa formazione di vapore.
• Non collegare o scollegare il vaso frullatore e il
bicchiere tritatutto alla base del motore quando
l'apparecchio è acceso.
Attenzione
• Non utilizzare mai accessori o parti di altri
produttori oppure componenti non consigliati in
modo specifico da Philips. In caso di utilizzo di tali
accessori o parti, la garanzia si annulla.
• Non superare le indicazioni di livello massimo sul
vaso frullatore, sul bicchiere tritatutto (solo modelli
specifici) e sul recipiente del tritatutto (solo modelli
specifici).
• Non superate le quantità massime e i tempi di
preparazione indicati nella tabella relativa.
• Se gli ingredienti si attaccano alla parete del vaso
frullatore, spegnere l'apparecchio e staccare la spina.
Servirsi quindi di una spatola per staccare il cibo
dalla parete.
• Non inserite nel vaso frullatore ingredienti a
temperatura superiore a 80ºC.
• Questo apparecchio è destinato esclusivamente
all'uso domestico.
• Livello acustico: Lc = 86 dB(A).
•
Frullatore
Avviso
• Quando l'apparecchio è in funzione, non mettere le
dita o qualsiasi altro oggetto nel vaso frullatore.
• Nel caso in cui il gruppo lame rimanga incastrato,
scollegare l'apparecchio, quindi togliere gli ingredienti
che bloccano le lame.
Attenzione
• Per evitare la fuoriuscita, non mettere più di 1,5 litri
di liquidi nel vaso frullatore, soprattutto quando si
lavorano ingredienti ad alta velocità. Non inserire più
di 1,25 l di liquidi caldi o ingredienti che tendono ad
aumentare di volume nel vaso frullatore.
• Non azionate l'apparecchio per più di 3 minuti
alla volta. Lasciare raffreddate l'apparecchio a
temperatura ambiente prima di continuare la
lavorazione degli ingredienti.
• Prima di accendere l'apparecchio, controllare che
il coperchio sia perfettamente chiuso/montato sul
vaso e che il dosatore sia inserito correttamente nel
coperchio.
Blocco di sicurezza integrato
Questa funzione assicura che l'apparecchio venga acceso solo se il vaso frullatore, il bicchiere
del tritatutto multiplo e il bicchiere da viaggio sono fissati al gruppo motore in modo
corretto. Se il vaso frullatore, il bicchiere del tritatutto multiplo e il bicchiere da viaggio sono
fissati correttamente, il blocco di sicurezza incorporato verrà sbloccato.
Funzione di sicurezza
Questo frullatore è dotato di una funzione di sicurezza che protegge l'apparecchio da
carichi eccessivi. In caso di sovraccarichi, il frullatore attiva automaticamente la protezione e il
funzionamento viene arrestato. Se avviene questo, impostare la manopola su OFF, scollegare
l'alimentazione e lasciare riposare l'unità per 15 minuti. Rimuovere gli ingredienti e pulire il
vaso frullatore prima di avviare il funzionamento.
Schakel het apparaat uit en haal de stekker uit het
stopcontact voor u het volgende doet:
• Het apparaat van de standaard halen, de
accessoires verwisselen of als u in de buurt komt
van onderdelen die bewegen tijdens gebruik.
• Het apparaat in elkaar zetten, uit elkaar halen of
reinigen.
• Het apparaat onbeheerd achterlaten.
• Dompel het apparaat niet in water of in een andere
vloeistof.
• Controleer of het voltage dat wordt aangegeven
op het apparaat, overeenkomt met de plaatselijke
netspanning voordat u het apparaat aansluit.
• Gebruik het apparaat niet als de stekker, het
netsnoer, de draaiende zeef of de beschermkap zijn
beschadigd of zichtbare barsten hebben. Indien het
netsnoer beschadigd is, moet u het laten vervangen
door Philips, een door Philips geautoriseerd
servicecentrum of personen met vergelijkbare
kwalificaties om gevaar te voorkomen.
• Zorg dat de mesunit goed is bevestigd en het deksel
correct op de blenderkan is geplaatst voordat u het
apparaat gebruikt.
• Dit apparaat buiten bereik van kinderen houden.
Houd het apparaat en het snoer buiten bereik van
kinderen.
• Dit apparaat kan worden gebruikt door personen
met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of
geestelijke capaciteiten of weinig ervaring en kennis,
mits zij toezicht of instructie hebben ontvangen
aangaande veilig gebruik van het apparaat, en zij de
gevaren van het gebruik begrijpen.
• Houd toezicht op jonge kinderen om te voorkomen
dat ze met het apparaat gaan spelen.
• Om gevaarlijke situaties te voorkomen als
gevolg van het onbedoeld resetten van de
oververhittingsbeveiliging, mag u het apparaat nooit
op een tijdschakelaar aansluiten.
• Wees voorzichtig als er hete vloeistof in de
keukenmachine of blender is geschonken. Dit kan
door plotseling stomen uit het apparaat geworpen
worden.
• Plaats of verwijder de blenderkan, hakmolenbeker
of maalmolenbeker nooit op/van de motorunit als
deze is ingeschakeld.
Let op
• Gebruik nooit accessoires of onderdelen van andere
fabrikanten of die niet specifiek zijn aanbevolen door
Philips. Als u dergelijke accessoires of onderdelen
gebruikt, vervalt de garantie.
• Overschrijd het maximumniveau aangegeven op de
blenderkan, de maalmolenbeker (alleen bepaalde
typen) en de hakmolenkom (alleen bepaalde typen)
niet.
• Overschrijd de hoeveelheden en verwerkingstijden
aangegeven in de relevante tabel niet.
• Schakel het apparaat uit en haal de stekker uit het
stopcontact als er ingrediënten aan de wand van de
blenderkan blijven kleven. Verwijder de ingrediënten
vervolgens van de wand met een spatel.
• Vul de blenderkan nooit met ingrediënten die heter
zijn dan 80°C.
• Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor
huishoudelijk gebruik.
• Geluidsniveau: Lc = 86 dB(A).
•
Blender
Waarschuwing
• Steek nooit uw vingers of een voorwerp in de
blenderkan terwijl het apparaat in werking is.
• Als de mesunit vastloopt, haal dan de stekker uit het
stopcontact voordat u de ingrediënten verwijdert
die de messen blokkeren.
Let op
• Vul de blenderkan nooit met meer dan 1,5 liter
vloeistof om morsen te voorkomen, vooral wanneer
u het apparaat op een hoge snelheid laat werken.
Doe niet meer dan 1,25 liter in de blenderkan
wanneer u hete vloeistoffen of ingrediënten
verwerkt die kunnen gaan schuimen.
• Laat het apparaat nooit langer dan 3 minuten
onafgebroken werken. Laat het apparaat afkoelen
tot kamertemperatuur voordat u het weer gaat
gebruiken.
• Zorg er altijd voor dat het deksel van de kan goed
dicht zit/goed is bevestigd en dat de maatbeker
goed in het deksel is geplaatst voordat u het
apparaat inschakelt.
Ingebouwde beveiliging
Questo apparecchio Philips è conforme a tutti gli standard e alle norme relativi
all'esposizione ai campi elettromagnetici.
Deze functie zorgt dat u het apparaat alleen kunt inschakelen als de blenderkan,
multifunctionele hakmolenbeker of de meeneembeker correct op de motorunit is geplaatst.
Als de blenderkan, multifunctionele hakmolenbeker of de meeneembeker correct is
gemonteerd, wordt de ingebouwde beveiliging ontgrendeld.
Riciclaggio 
Veiligheidsvoorziening
Campi elettromagnetici (EMF)
Questo prodotto è stato progettato e realizzato con materiali e componenti di alta
qualità, che possono essere riciclati e riutilizzati.
Se su un prodotto si trova il simbolo di un bidone con ruote, ricoperto da una X,
vuol dire che il prodotto soddisfa i requisiti della Direttiva Comunitaria 2002/96/CE.
Non smaltire questo prodotto con i rifiuti domestici. Informarsi sui regolamenti locali per la
raccolta differenziata dei prodotti elettrici ed elettronici. Il corretto smaltimento dei prodotti
usati aiuta a prevenire l'inquinamento ambientale e possibili danni alla salute.
2 Garanzia e assistenza
Per ricevere ulteriori informazioni, richiedere assistenza o risolvere eventuali problemi, visitate
il sito Web Philips all'indirizzo www.philips.com oppure contattare il centro assistenza clienti
Philips di zona (il numero di telefono è riportato nell'opuscolo della garanzia). Se nel proprio
paese non è presente alcun centro di assistenza clienti, rivolgersi al proprio rivenditore Philips.
Nederlands
1Belangrijk
Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u het apparaat gaat gebruiken. Bewaar
de gebruiksaanwijzing om deze zo nodig later te kunnen raadplegen.
Waarschuwing
• Raak de scherpe messen niet aan wanneer de
stekker van het apparaat nog in het stopcontact zit.
Als de messen vastlopen, haal dan eerst de stekker
uit het stopcontact voordat u de ingrediënten
verwijdert. Wees voorzichtig bij het aanraken van de
scherpe messen, het legen van de kom en tijdens
het reinigen.
Deze blender is voorzien van een veiligheidsvoorziening die tegen overmatige belasting
beveiligt. Als de blender overbelast is, wordt de beveiliging automatisch geactiveerd en stopt
het apparaat met werken. Als dit gebeurt, zet dan de draaiknop op OFF, haal de stekker
van het apparaat uit het stopcontact en laat het apparaat 15 minuten afkoelen. Verwijder de
ingrediënten en maak de blenderkan schoon voor u de blender opnieuw gebruikt.
Norsk
Português
1Viktig
1Importante
Advarsel
• Ikke berør de skarpe knivene når apparatet er
koblet til strømnettet. Hvis knivene setter seg fast,
må du trekke støpselet ut av stikkontakten før du
fjerner ingrediensene. Vær forsiktig når du håndterer
de skarpe knivbladene, når du tømmer bollen eller
under rengjøring.
• Slå av og koble apparatet fra strømforsyningen før
du
• fjerner det fra stativet, endrer tilbehør eller
nærmer deg deler som beveger seg under bruk
• monterer, demonterer eller rengjør det
• lar det stå uten tilsyn
• Apparatet må ikke senkes ned i vann eller andre
væsker.
• Før du kobler til apparatet, må du kontrollere at
spenningen som er angitt på apparatet, stemmer
overens med nettspenningen.
• Ikke bruk apparatet hvis støpselet, nettledningen
eller den roterende silen på beskyttelsesdekselet
har synlige sprekker. Hvis ledningen er ødelagt,
må den alltid skiftes ut av Philips, et servicesenter
som er godkjent av Philips, eller lignende kvalifisert
personell, slik at man unngår farlige situasjoner.
• Kontroller at knivenheten er godt festet, og at
lokket er satt riktig på mikserkannen før du bruker
apparatet.
• Dette apparatet skal ikke brukes av barn. Oppbevar
apparatet og ledningen utilgjengelig for barn.
• Dette apparatet kan brukes av personer med
nedsatt sanseevne eller fysisk eller psykisk
funksjonsevne, eller personer med manglende
erfaring eller kunnskap, dersom de får instruksjoner
om sikker bruk av apparatet eller tilsyn som sikrer
sikker bruk, og hvis de er klar over risikoen.
• Pass på at barn er under tilsyn, slik at de ikke leker
med apparatet.
• Dette apparatet må aldri kobles til en timerbryter.
Dette for å unngå farlige situasjoner på grunn av
at varmesikkerhetsmekanismen tilbakestilles ved et
uhell.
• Vær forsiktig hvis varm væsk helles i
foodprocessoren eller hurtigmikseren, ettersom
væsken kan komme ut av apparatet igjen i form av
plutselig damp.
• Ikke monter eller demonter mikserkannen,
hakkerbegeret eller kvernbegeret til motorbasen
mens strømmen er på.
Forsiktig
• Ikke bruk tilbehør eller deler fra andre produsenter
eller som Philips ikke spesifikt anbefaler. Hvis du
bruker slikt tilbehør eller slike deler, blir garantien
ugyldig.
• Ikke overskrid maksimumsmerket på
hurtigmikserkannen, kvernbegeret (kun bestemte
typer) og bollen (kun bestemte typer).
• Ikke overskrid mengdene og tilberedningstidene
som er angitt i den gjeldende tabellen.
• Hvis mat kleber seg til veggen på mikserkannen,
slår du av apparatet og trekker ut støpselet fra
stikkontakten. Bruk deretter en slikkepott til å fjerne
maten fra veggen.
• Ikke fyll mikserkannen med ingredienser som er
varmere enn 80 ºC.
• Dette apparatet skal kun brukes i husholdningen.
• Støynivå: Lc = 86 dB(A)
Aviso
• Não toque nas lâminas afiadas se a ficha do
aparelho estiver ligada. Se as lâminas ficarem presas,
desligue o aparelho antes de retirar os ingredientes.
Tenha cuidado ao manusear as lâminas de corte
afiadas, ao esvaziar a taça e durante a limpeza.
• Desligue o aparelho e retire a ficha da fonte de
alimentação antes de:
• O retirar do suporte, mudar acessórios ou se
precisar de tocar próximo de peças que se
movam durante a utilização.
• O montar, desmontar ou limpar.
• O deixar sem supervisão.
• Não imerja o aparelho em água ou em qualquer
outro líquido.
• Verifique se a voltagem indicada no aparelho
corresponde à voltagem eléctrica local antes de o
ligar.
• Não utilize o aparelho se a ficha, o cabo de
alimentação, o coador rotativo ou a tampa de
protecção estiverem danificados ou apresentarem
fendas visíveis. Se o fio estiver danificado, deve ser
sempre substituído pela Philips, por um centro de
assistência autorizado da Philips ou por pessoal
devidamente qualificado para se evitarem situações
de perigo.
• Certifique-se de que as lâminas estão fixas de forma
segura e de que a tampa está devidamente montada
no copo misturador antes de utilizar o aparelho.
• Este aparelho não pode ser utilizado por crianças.
Mantenha o aparelho e o cabo fora do alcance das
crianças.
• Este aparelho pode ser utilizado por pessoas com
capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas,
ou com falta de experiência e conhecimento, caso
sejam supervisionadas ou lhes tenham sido dadas
instruções relativas à utilização segura do aparelho e
se compreenderem os perigos envolvidos.
• As crianças devem ser supervisionadas para garantir
que não brincam com o aparelho.
• Para evitar situações de perigo devido a uma
reposição inadvertida do dispositivo de corte
térmico, nunca ligue este aparelho a um
temporizador.
• Tenha cuidado se for vertido um líquido quente
para o robot ou a liquidificadora, visto que este
pode ser expelido para fora do aparelho devido a
um vapor repentino.
• Nunca monte nem desmonte o copo misturador, o
copo da picadora nem o copo do moinho da base
do motor enquanto a alimentação está ligada.
Atenção
• Nunca utilize quaisquer acessórios ou peças de
outros fabricantes ou que a Philips não tenha
especificamente recomendado. Se utilizar tais
acessórios ou peças, a garantia perderá a validade.
• Não exceda a indicação máxima no copo
misturador, no copo do moinho (apenas modelos
específicos) ou na taça da picadora (apenas
modelos específicos).
• Não exceda as quantidades e os tempos de
preparação máximos indicados na respectiva tabela.
• Se os alimentos aderirem ao copo misturador,
desligue o aparelho e retire a ficha da tomada. Em
seguida, utilize uma espátula para soltar os alimentos.
• Nunca encha o copo misturador com ingredientes
que estejam a uma temperatura superior a 80 °C.
• Este aparelho destina-se apenas a uso doméstico.
• Nível de ruído: Lc = 86 dB(A).
Les denne brukerveiledningen nøye før du bruker apparatet, og ta vare på den for senere
referanse.
Hurtigmikser
Advarsel
• Stikk aldri fingre eller gjenstander ned i
mikserkannen mens apparatet er i gang.
• Hvis knivenheten setter seg fast, må du koble fra
apparatet før du fjerner ingrediensene som hindrer
knivene i å gå rundt.
Forsiktig
• For å unngå søl bør du ikke ha mer enn 1,5 liter
væske i mikserkannen, spesielt ved tilberedning
med høy hastighet. Ikke ha mer enn 1,25 liter i
mikserkannen ved tilberedning av varm væske eller
ingredienser som skummer.
• Ikke la apparatet kjøre i mer enn tre minutter om
gangen. La apparatet avkjøles til romtemperatur før
du fortsetter.
• Sørg alltid for at lokket er lukket ordentlig igjen eller
satt ordentlig på kannen, og at målebegeret er satt
ordentlig inn i lokket før du slår på apparatet.
Innebygd sikkerhetslås
Denne funksjonen sikrer at du bare kan slå på apparatet hvis mikserkannen, begeret til den
allsidige hakkeren eller reisekoppen er riktig montert på motorenheten. Hvis mikserkannen,
begeret for den allsidige hakkeren eller reisekoppen er riktig montert, låses den innebygde
sikkerhetslåsen opp.
Sikkerhetsfunksjon
Dit Philips-apparaat voldoet aan alle normen en voorschriften met betrekking tot
blootstelling aan elektromagnetische velden.
Denne hurtigmikseren er utstyrt med en sikkerhetsfunksjon som beskytter mot for store
mengder. Ved for store mengder aktiverer hurtigmikseren automatisk beskyttelsen, og den
slutter å fungere. Hvis dette skjer, setter du den roterende bryteren til OFF, kobler fra
apparatet, og lar det avkjøles i 15 minutter. Fjern ingrediensene, og rengjør mikserkannen før
du starter apparatet.
Recycling 
Elektromagnetiske felt (EMF)
Elektromagnetische velden (EMV)
Uw product is vervaardigd van kwalitatief hoogwaardige materialen en onderdelen
die kunnen worden gerecycled en hergebruikt.
Wanneer een product is voorzien van een symbool van een afvalcontainer met een
kruis erdoorheen, valt het product onder de Europese richtlijn 2002/96/EG:
Gooi het product nooit weg met ander huishoudelijk afval. Informeer u over de lokale
regels inzake gescheiden afvalophaling van elektrische en elektronische toestellen. Een goede
afvalverwerking van uw oude product draagt bij tot het voorkomen van mogelijke schade
voor het milieu en de volksgezondheid.
2 Garantie en service
Als u informatie nodig hebt of als u een probleem hebt, bezoek dan de Philips-website
(www.philips.nl) of neem contact op met het Philips Consumer Care Centre in uw land
(u vindt het telefoonnummer in het 'worldwide guarantee'-vouwblad). Als er geen Consumer
Care Centre in uw land is, ga dan naar uw Philips-dealer.
Dette Philips­apparatet overholder alle aktuelle standarder og forskrifter for eksponering for
elektromagnetiske felt.
Resirkulering 
Produktet er utformet og produsert med materialer og deler av svært høy kvalitet
som kan resirkuleres og gjenbrukes.
Når et produkt er merket med en søppeldunk med kryss over, betyr det at produktet
dekkes av EU-direktiv 2002/96/EF:
Produktet skal ikke kastes sammen med annet husholdningsavfall. Gjør deg kjent med
lokale bestemmelser om avfallsdeponering av elektriske og elektroniske produkter. Hvis du
deponerer gamle produkter riktig, bidrar du til å forhindre negative konsekvenser for helse
og miljø.
2 Garanti og service
Hvis du trenger service eller informasjon, eller hvis du har problemer, kan du besøke
webområdet til Philips på www.philips.com eller ta kontakt med Philips’ forbrukerstøtte der
du bor (du finner telefonnummeret i garantiheftet). Hvis det ikke er noen forbrukerstøtte der
du bor, kan du gå til den lokale Philips-forhandleren.
Leia cuidadosamente este manual do utilizador antes de utilizar o aparelho e guarde-o para
consultas futuras.
Liquidificadora
Aviso
• Nunca introduza os dedos ou um objecto no copo
misturador com o aparelho em funcionamento.
• Se as lâminas ficarem encravadas, desligue o
aparelho da tomada antes de retirar os ingredientes
que estão a bloquear as lâminas.
Atenção
• Para evitar salpicos, não deite mais do que 1,5 litros
de líquido no copo misturador, especialmente se
processar a uma velocidade elevada. Não coloque
mais do que 1,25 litros no copo misturador quando
processar líquidos quentes ou ingredientes com
tendência para formar espuma.
• Não deixe que o aparelho funcione durante mais de
3 minutos de cada vez. Deixe o aparelho arrefecer
até à temperatura ambiente antes de continuar o
processamento.
• Certifique-se sempre de que a tampa está bem
fechada/montada e de que o copo medidor está
colocado correctamente antes de ligar o aparelho.
Fecho de segurança incorporado
Esta função garante que só pode ligar o aparelho se o copo misturador, o copo da picadora
multiusos ou o copo para levar estiverem correctamente montados no motor. Se o copo
misturador, o copo da picadora multiusos ou o copo para levar estiverem correctamente
montados, o fecho de segurança incorporado será desbloqueado.
Funcionalidade de segurança
Esta liquidificadora está equipada com uma funcionalidade de segurança que protege contra
cargas excessivas. Em caso de sobrecarga, a liquidificadora activa a protecção automaticamente
e pára de funcionar. Neste caso, coloque o botão rotativo em OFF, desligue a ficha do
aparelho e deixe-o arrefecer durante 15 minutos. Retire os ingredientes e limpe o copo da
liquidificadora antes de iniciar o funcionamento.
Campos electromagnéticos (CEM)
Este aparelho Philips cumpre todas as normas e regulamentos aplicáveis relativos à exposição
a campos electromagnéticos.
Reciclagem 
O produto foi concebido e fabricado com materiais e componentes de alta qualidade,
que podem ser reciclados e reutilizados.
Quando observar o símbolo de um caixote do lixo traçado afixado num produto,
significa que o produto é abrangido pela Directiva Europeia 2002/96/CE:
Nunca elimine este produto juntamente com os resíduos domésticos. Informe-se sobre
o sistema de recolha selectiva local relativamente a produtos eléctricos e electrónicos. A
eliminação correcta do seu produto antigo ajuda a evitar potenciais consequências nocivas
para o ambiente e para a saúde pública.
2/2
2 Garantia e assistência
Se precisar de assistência ou informações, ou se tiver algum problema, visite o Web site da
Philips em www.philips.com ou contacte o Centro de Assistência ao Cliente da Philips no seu
país (pode encontrar o número de telefone no folheto da garantia mundial). Se não existir
um Centro de Assistência ao Cliente no seu país, dirija-se ao representante local da Philips.
Svenska
1Viktigt!
Läs användarhandboken noggrant innan du använder apparaten och spara den för framtida
bruk.
Varning
• Vidrör inte de vassa knivbladen när apparaten är
ansluten till elnätet. Om knivarna fastnar ska du dra
ur nätsladden innan du avlägsnar ingredienserna.
Var försiktig när du hanterar de vassa knivbladen,
tömmer skålen och vid rengöring.
• Stäng av apparaten och dra ur nätsladden innan du:
• tar bort den från stativet, byter tillbehör eller rör
vid delar som rör sig under användning.
• monterar, tar isär eller rengör den.
• lämnar den obevakad.
• För inte ned apparaten i vatten eller någon annan
vätska.
• Kontrollera att den spänning som anges på
apparaten överensstämmer med den lokala
nätspänningen innan du ansluter apparaten.
• Använd inte apparaten om kontakten, nätsladden,
den roterande silen eller skyddshöljet är skadade
eller har synliga sprickor. Om nätsladden är skadad
måste den alltid bytas ut av Philips, ett av Philips
auktoriserade serviceombud eller liknande behöriga
personer för att undvika olyckor.
• Se till att knivenheten är ordentligt fastsatt och att
locket sitter ordentligt på mixerbehållaren innan du
använder apparaten.
• Den här apparaten får inte används av barn. Håll
apparaten och dess sladd utom räckhåll för barn.
• Den här apparaten kan användas av personer med
olika funktionshinder, eller som inte har kunskap om
hur apparaten används, så länge de övervakas och
får instruktioner angående säker användning och
förstår riskerna som medföljer.
• Små barn ska övervakas så att de inte kan leka med
apparaten.
• För att undvika risksituationer till följd av oavsiktlig
återställning av värmebrytaren får apparaten aldrig
anslutas till en timer.
• Var försiktig om du häller varm vätska i
matberedaren eller mixern eftersom det kan stänka
vätska vid plötslig ångbildning.
• Montera inte och ta inte bort mixerbehållaren,
bägaren för hackaren eller kvarnbägaren på
motorenheten när strömmen är påslagen.
Varning
• Använd aldrig tillbehör eller delar från andra
tillverkare, eller delar som inte uttryckligen har
rekommenderats av Philips. Om du använder sådana
tillbehör eller delar gäller inte garantin.
• Överskrid inte maxnivån på mixerbehållaren,
kvarnbägaren (endast vissa modeller) och skålen för
hackaren (endast vissa modeller).
• Överskrid inte de maximala mängderna och
tillredningstiderna som anges i tabellen.
• Om mat fastnar på mixerbehållarens sidor stänger
du av apparaten och drar ut stickkontakten. Använd
sedan en slickepott för att ta bort maten från
sidorna.
• Fyll aldrig mixerbehållaren med ingredienser som är
varmare än 80 ºC.
• Apparaten är endast avsedd för hushållsbruk.
• Ljudnivå: Lc = 86 dB(A).
Mixer
Varning
• Stoppa inte ned fingrarna eller något föremål i
behållaren när apparaten är igång.
• Om knivenheten fastnar kopplar du ur apparaten
innan du tar bort ingredienserna som blockerar
knivarna.
Varning
• Förhindra spill genom att inte fylla mixerbehållaren
med mer än 1,5 l vätska, särskilt om du kör enheten
på höga hastigheter. Fyll inte mixerbehållaren med
mer än 1,25 liter om du tillreder heta vätskor eller
ingredienser som har en tendens att skumma.
• Kör inte apparaten mer än 3 minuter åt gången.
Låt apparaten svalna till rumstemperatur innan du
fortsätter att bearbeta en ny sats.
• Kontrollera alltid att locket är stängt/sitter fast
ordentligt på behållaren och att mätbägaren är rätt
isatt i locket innan du slår på apparaten.
Inbyggd säkerhetsspärr
Den här funktionen gör att du endast kan slå på apparaten om mixerbehållaren, bägaren för
multihackaren eller den medtagbara muggen är monterad på motorenheten på rätt sätt. Om
mixerbehållaren, bägaren för multihackaren eller den medtagbara muggen är monterad på
rätt sätt låses den inbyggda säkerhetsspärren upp.
Säkerhetsfunktion
Den här mixern har en säkerhetsfunktion som förhindrar att den överbelastas. Vid
överbelastning aktiveras säkerhetsfunktionen, och apparaten stängs av. Om det händer
ställer du in vredet på OFF, drar ur kontakten och låter apparaten svalna i 15 minuter. Ta ur
ingredienserna och rengör mixerbehållaren innan du startar apparaten igen.
Elektromagnetiska fält (EMF)
Den här Philips-produkten uppfyller alla tillämpliga standarder och regler gällande exponering
av elektromagnetiska fält.
Återvinning 
Produkten är utvecklad och tillverkad av högkvalitativa material och komponenter
som både kan återvinnas och återanvändas.
Symbolen med en överkryssad soptunna som finns på produkten innebär att
produkten följer EU-direktivet 2002/96/EG:
Kassera aldrig produkten med annat hushållsavfall. Ta reda på de lokala reglerna om separat
insamling av elektriska och elektroniska produkter. Genom att kassera dina gamla produkter
på rätt sätt kan du bidra till att minska möjliga negativa effekter på miljö och hälsa.
2 Garanti och service
Om du behöver service eller information eller har problem kan du gå till Philips webbplats på
www.philips.com eller kontakta Philips kundtjänst i ditt land (telefonnumret finns i
garantibroschyren). Om det inte finns någon kundtjänst i ditt land kan du vända dig till din
lokala Philips-återförsäljare.
Türkçe
1Önemli
Cihazı kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu okuyun ve gelecekte de başvurmak üzere
saklayın.
Uyarı
• Özellikle cihaz prize takılıyken keskin bıçaklara
dokunmayın. Bıçaklar sıkışırsa malzemeleri
çıkarmadan önce cihazın fişini çekin. Kesin bıçaklara
dokunurken, hazneyi boşaltırken ve temizlik sırasında
dikkatli olun.
• Şu işlemleri gerçekleştirmeden önce cihazı kapatın
ve fişi güç kaynağından çekin:
• Cihazı standından çıkarmak, aksesuarları
değiştirmek ya da kullanım sırasında hareket eden
parçalara temas etmek.
• Cihazın parçalarını çıkarmak, takmak ya da cihazı
temizlemek.
• Cihazı gözetimsiz bırakmak.
• Şarj cihazını suya veya başka bir sıvıya batırmayın.
• Cihazı prize takmadan önce, üstünde yazılı olan
gerilimin, evinizdeki şebeke gerilimiyle aynı olup
olmadığını kontrol edin.
• Fiş, güç kablosu, döner süzgeç ya da koruyucu kapak
zarar görmüşse ya da üzerlerinde görünür çizikler
varsa cihazı kullanmayın. Cihazın elektrik kablosu
hasarlıysa, bir tehlike oluşturmasını önlemek için
mutlaka Philips’in yetki verdiği bir servis merkezi
veya benzer şekilde yetkilendirilmiş kişiler tarafından
değiştirilmesini sağlayın.
• Cihazı kullanmadan önce motor ünitesini güvenli
bir şekilde sabitlendiğinden ve kapağın düzgün bir
şekilde blender haznesine takıldığından emin olun.
• Bu cihaz çocuklar tarafından kullanılmalıdır. Cihazı ve
kablosunu çocukların erişemeyecekleri yerlerde
muhafaza edin.
• Bu cihazın fiziksel, motor ya da zihinsel becerileri
gelişmemiş veya bilgi ve tecrübe açısından eksik
kişiler tarafından kullanımı sadece bu kişilerin
nezaretinden sorumlu kişilerin bulunması veya bu
kişilere güvenli kullanım talimatlarının sağlanması ve
olası tehlikelerin anlatılması durumunda mümkündür.
• Küçük çocukların cihazla oynamaları engellenmelidir.
• Termal kesmenin yanlışlıkla sıfırlanması nedeniyle
tehlikeli bir duruma neden olmamak için, bu cihazı
kesinlikle bir zamanlayıcı düğmesine bağlamayın.
• Mutfak robotu ya da blendere sıcak sıvı doldururken
dikkatli olun; ani bir buharlanmayla sıcak sıvı cihazdan
taşabilir.
• Güç açıkken blender haznesi, doğrayıcı ölçeği ya da
öğütücü ölçeğini kesinlikle motor ünitesine takmayın
ya da üniteden çıkarmayın.
Dikkat
• Başka üreticilere ait olan veya Philips tarafından
özellikle tavsiye edilmeyen aksesuar ve parçaları
kesinlikle kullanmayın. Bu tür aksesuar veya parça
kullanırsanız, garantiniz geçerliliğini yitirir.
• Blender haznesi, öğütücü ölçeği (sadece belirli
modellerde) veya doğrayıcı haznesindeki (sadece
belirli modellerde) maksimum seviyesini geçmeyin.
• İlgili tabloda belirtilen maksimum miktarları ve işlem
sürelerini aşmayın.
• Blender haznesinin içine yiyecek yapışması halinde,
cihazı kapatarak fişini prizden çekin. Ardından bir
spatula ile yiyeceği temizleyin.
• Blender haznesini 80ºC’den daha yüksek sıcaklıkta
malzemelerle kesinlikle doldurmayın.
• Bu cihaz sadece evde kullanım için tasarlanmıştır.
• Gürültü seviyesi: Lc = 86 dB (A).
Blender
Uyarı
• Cihaz çalışırken parmaklarınızı ya da başka cisimleri
asla haznenin içine sokmayın.
• Eğer bıçak ünitesi sıkışırsa, bıçakları engelleyen
malzemeleri çıkarmadan önce cihazın fişini çekin.
Dikkat
• Özellikle yüksek bir hız seviyesi kullanırken sıçramayı
önlemek için blender haznesine 1,5 litreden fazla sıvı
koymayın. Sıcak sıvılar veya köpüren malzemeler
kullanacaksanız blender haznesine 1,25 litreden fazla
sıvı koymayın.
• Cihazı tek seferde 3 dakikadan fazla çalıştırmayın.
İşleme devam etmek için cihazın oda sıcaklığına
dönmesini bekleyin.
• Cihazı çalıştırmadan önce, kapağın hazneye düzgün
şekilde yerleştiğinden/kapandığından ve ölçme
kabının kapağa düzgün şekilde takıldığından her
zaman emin olun.
Dahili güvenlik kilidi
Bu özellik; cihazın yalnızca blender haznesi, çoklu doğrayıcı ölçeği ya da taşınabilir kap motor
ünitesine düzgün bir şekilde takıldığında açılabilmesini sağlar. Blender haznesi, çoklu doğrayıcı
ölçeği ya da taşınabilir kap düzgün şekilde takıldıysa dahili güvenlik kilidi açılır.
Güvenlik Özelliği
Bu üründe aşırı yüklere karşı ürünü koruyan bir güvenlik özelliği bulunur. Aşırı yükleme
durumunda blender, otomatik olarak koruma özelliğini etkinleştirir ve çalışma durdurulur.
Böyle bir durum meydana gelirse, döner düğmeyi OFF (Kapalı) konumuna getirin, cihazın
fişini prizden çekin ve 15 dakika soğumasını bekleyin. Yeniden çalıştırmadan önce malzemeleri
çıkarın ve blender haznesini temizleyin.
Elektromanyetik alanlar (EMF)
Bu Philips cihazı, elektromanyetik alanlara maruz kalmaya ilişkin geçerli tüm standartlara ve
düzenlemelere uygundur.
Geri dönüşüm 
Ürününüz geri dönüştürülebilen ve yeniden kullanılabilen yüksek kaliteli malzeme ve
bileşenler kullanılarak üretilmiştir.
Ürünün, üzerinde çarpı işareti bulunan bir tekerlekli çöp kutusu simgesi taşıması, bu
ürünün 2002/96/EC sayılı Avrupa Direktifi kapsamında olduğu anlamına gelir:
Bu ürünü kesinlikle diğer evsel atıklarla birlikte atmayın. Lütfen, elektrikli ve elektronik ürünlerin
ayrı toplanması ile ilgili yerel kurallar hakkında bilgi edinin. Eskiyen ürününüzün atık işlemlerinin
doğru biçimde gerçekleştirilmesi, çevre ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etkilere yol açılmasını
önlemeye yardımcı olur.
2 Garanti ve servis
Servise veya bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda ya da bir sorununuz varsa lütfen
www.philips.com adresindeki Philips web sitesini ziyaret edin veya ülkenizdeki Philips Müşteri
Destek Merkezi’yle iletişim kurun (telefon numarasını dünya çapında garanti kitapçığında
bulabilirsiniz). Ülkenizde Müşteri Destek Merkezi yoksa yerel Philips satıcınıza gidin.
‫العربية‬
‫ مهم‬1
‫فارسی‬
‫ اطالعات مهم‬1
.ً ‫اقرأ دليل املستخدم هذا بعناية قبل استخدام اجلهاز واحتفظ به للرجوع إليه مستقبال‬
.‫ این دفترچه راهنما را به دقت بخوانید و آن برای مراجعات بعدی نزد خود نگه دارید‬،‫قبل از استفاده از دستگاه‬
‫حتذير‬
.‫ •ال تلمس الشفرات احلادة عندما يكون اجلهاز موصوال ً بالطاقة‬
‫ فقم بفصل اجلهاز عن مصدر الطاقة قبل‬،‫إذا علقت الشفرات‬
‫ يُرجى توخي احلذر الشديد عند استخدام شفرات‬.‫إزالة املكونات‬
.‫التقطيع احلادة وعند تفريغ الوعاء وأثناء التنظيف‬
:‫ •أو ِقف تشغيل اجلهاز وافصله عن وحدة التزويد بالطاقة قبل‬
‫ •فكّه عن احلامل أو تغيير امللحقات أو ملس األجزاء التي تتحرك‬
.‫أثناء االستخدام‬
.‫ •جتميع القطع أو فكّها أو تنظيفه‬
.‫ •تركه بدون مراقبة‬
.‫ •ال تدع املياه أو أي سائل آخر يالمس اجلهاز‬
‫ •حتقق من أن الفولتية املشار إليها على اجلهاز تتوافق مع فولتية‬
.‫سلك الطاقة احمللية قبل توصيل اجلهاز‬
‫ •ال تستخدم اجلهاز إذا كان القابس أو سلك الطاقة الرئيسي أو‬
‫املصفاة الدوارة أو الغطاء الواقي تالفً ا أو تظهر عليه عالمات‬
‫ فيجب استبداله‬،ً‫ إذا كان سلك الطاقة الرئيسي تالفا‬.‫التشقق‬
‫ أو أشخاص‬Philips ‫ أو مركز خدمة مخوَّل من قبل‬Philips ‫من قبل‬
.‫مؤهلني لتجنب أي خطر‬
‫ •تأكد أن وحدة الشفرة مثبتة بإحكام وأن الغطاء موصول بشكل‬
.‫صحيح بدورق اخلالط قبل استخدام اجلهاز‬
‫أبق اجلهاز وسلكه بعي ًدا عن‬
ِ .‫ •ال ميكن لألطفال استخدام هذا اجلهاز‬
.‫متناول األطفال‬
‫نقصا في القدرات اجلسدية أو‬
ً ‫ •ميكن لألشخاص الذين يعانون‬
‫احلسية أو العقلية أو أولئك الذين تنقصهم اخلبرة أو املعرفة في‬
‫حال مت اإلشراف عليهم أو إعطاؤهم إرشادات تتعلق باالستخدام‬
.‫بطريقة آمنة وفي حال فهم اخملاطر املرتبطة به‬
.‫ •يجب مراقبة األطفال للحؤول دون لعبهم باجلهاز‬
‫ •لتفادي أي حالة خطرة ميكن أن تنتج من إعادة إعداد عرضية للقاطع‬
.‫ ال تقم أب ًدا بتوصيل هذا اجلهاز مبفتاح ضبط املؤقت‬،‫احلراري‬
‫ •يُرجى توخي احلذر إذا مت سكب سائل ساخن في جهاز حتضير الطعام‬
‫ إذ ميكن أن يتم قذفه إلى اخلارج بفعل عملية التبخير‬،‫أو اخلالط‬
.‫املفاجئة‬
‫ •ال تقم بتركيب دورق اخلالط أو وعاء الفرامة أو وعاء املطحنة بقاعدة‬
.‫احملرك أو بفكه منها أثناء تشغيل اجلهاز‬
‫تنبيه‬
‫ •ال تستخدم أبدا ً أي ملحقات أو أجزاء من أي شركة مصنعة أخرى‬
‫ قد يؤدي استخدام‬.‫ على وجه اخلصوص‬Philips ‫أو ال توصي بها‬
.‫ملحقات أو أجزاء من هذا النوع إلى إبطال الضمان‬
‫املبني على دورق اخلالط ووعاء‬
ّ ‫ •ال تتجاوز مؤشر املستوى األقصى‬
.)‫املطحنة (أنواع معينة فقط) ووعاء الفرامة (أنواع معينة فقط‬
‫املبينة في‬
ّ ‫ •ال تتجاوز احلد األقصى من الكميات وأوقات التحضير‬
.‫اجلدول ذات الصلة‬
‫ فأوقف تشغيل اجلهاز وافصله‬،‫ •إذا التصق الطعام بدورق اخلالط‬
‫ ثم استخدم ملعقة منبسطة إلزالة الطعام عن‬.‫الطاقة عنه‬
.‫اجلدار‬
.‫ درجة مئوية‬80 ‫ •ال تقم أب ًدا مبلء دورق اخلالط مبكونات تفوق حرارتها‬
.‫ •هذا اجلهاز مع ّد لالستخدام املنزلي فقط‬
.)A(‫ ديسيبل‬86 = Lc :‫ •مستوى الضجيج‬
‫هشدار‬
‫ به تیغه ها‬،‫ •خصوصا هنگامی که دستگاه به برق متصل است‬
‫ دستگاه ها خاموش کرده و‬،‫ اگر تیغه ها گیر کردند‬.‫دست نزنید‬
‫ سپس شروع به برداشنت محتویاتی که تیغه ها را‬،‫از برق بکشید‬
‫ تخلیه ظرف و‬،‫ هنگام کار با تیغههای برش‬.‫ منایید‬،‫مسدود کرده اند‬
.‫در حین متیز کردن مراقب باشید‬
:‫ •قبل از کارهای زیر دستگاه را خاموش کرده و از برق بکشید‬
‫ تعویض لوازم‬،‫ •هنگام جدا کردن قطعات از محفظه اصلی‬
‫جانبی یا قطعات ضمیمهای که هنگام استفاده حرکت‬
.‫میکنند‬
.‫ پیاده کردن یا متیز کردن دستگاه‬،‫ •هنگام سوار‬
.‫ •هنگام عدم استفاده از دستگاه‬
.‫ •دستگاه را در آب یا مایع دیگری فرو نکنید‬
‫ •قبل از اتصال دستگاه به پریز برق بررسی کنید که ولتاژ مشخص‬
.‫شده روی دستگاه با ولتاژ برق محلی شما مطابقت داشته باشد‬
‫ توری چرخشی یا روکش محافظ آسیب‬،‫ سیم برق‬،‫ •اگر دوشاخه‬
،‫دیدهاند یا ترک خوردگی قابل مشاهدهای روی آنها وجود دارد‬
‫ درصورتی که سیم برق‬.‫استفاده از دستگاه را متوقف کنید‬
‫ آن را نزد منایندگی‬،‫آسیب دیده است برای جلوگیری از بروز خطر‬
‫ یا اشخاص متخصص‬Philips ‫ مرکز خدمات مجاز‬،Philips ‫های‬
.‫تعویض کنید‬
‫ مطمئن شوید واحد تیغه محکم و‬،‫ •قبل از استفاده از دستگاه‬
‫ایمن بسته شده و درب دستگاه به طور صحیح روی مخزن مخلوط‬
.‫کن سوار شده باشد‬
‫ دستگاه و سیم آن‬.‫ •این دستگاه نباید توسط کودکان استفاده شود‬
.‫را دور از دسترس کودکان قرار دهید‬
‫ حسی و ذهنی کافی برخوردار نیستند‬،‫ •افرادی که از توانایی جسمی‬
‫یا جتربه و آگاهی ندارند می توانند با نظارت بزرگترها یا آموخنت‬
‫ از دستگاه‬،‫استفاده ایمن از دستگاه و آگاهی از خطرات ممکن‬
.‫استفاده کنند‬
‫ •کودکان را زیر نظر داشته باشید تا مطمئن شوید با دستگاه بازی‬
.‫منی کنند‬
‫ •برای جلوگیری از بروز خطر به علت فعال شدن غیرعمدی کلید‬
.‫ هرگز این دستگاه را به کلید تایمر متصل نکنید‬،‫قطع حرارتی‬
‫ •دقت کنید از ریخنت مایع داغ به داخل غذاساز یا مخلوط کن‬
‫خودداری کنید چون ممکن است به خاطر بخار زیاد به بیرون پرتاب‬
.‫شود‬
‫ مخزن‬،‫ •هرگز هنگامی که دستگاه روشن است مخزن مخلوط کن‬
.‫خرد کن یا ظرف آسیاب را روی محفظه موتور سوار یا پیاده نکنید‬
‫احتیاط‬
‫ •هرگز از لوازم جانبی یا قطعات سازندگان دیگر یا لوازمی که‬
‫ اگر از چنین لوازم‬.‫ آن ها را توصیه منی کند استفاده نکنید‬Philips
‫ ضمانت نامه شما از درجه اعتبار‬،‫جانبی یا قطعاتی استفاده کنید‬
.‫ساقط می شود‬
‫ ظرف آسیاب (فقط در انواع خاص) و‬،‫ •همیشه مخزن مخلوط کن‬
‫ظرف خردکن (فقط در انواع خاص) را تا سطح حداکثر از مواد پر‬
.‫کنید و از آن فراتر نروید‬
‫ •دفعات و زمان مجاز استفاده از دستگاه در جدول مشخص شده‬
.‫ از این مقادیر فراتر نروید‬،‫است‬
‫ دستگاه را‬،‫ •اگر مواد به دیواره مخزن مخلوط کن چسبیده است‬
‫ سپس با استفاده از یک‬.‫خاموش کرده و دوشاخه را از پریز بکشید‬
.‫ غذا را از دیواره ظرف پاک کنید‬،‫کاردک‬
‫ درجه سانتی گراد را در مخزن‬80 ‫ •هرگز مواد با حرارت باالتر از‬
.‫مخلوط کن نریزید‬
.‫ •این دستگاه فقط برای مصارف خانگی طراحی شده است‬
.)A(‫ دسی بل‬86 =Lc :‫ •میزان صدا‬
‫اخلالط‬
‫حتذير‬
‫ •ال متسك أب ًدا دورق اخلالط بأصابعك أو بأي غرض عندما يكون اجلهاز‬
.‫قيد التشغيل‬
‫ فقم بفصل الطاقة عن اجلهاز قبل إزالة‬،‫ •إذا علقت وحدة الشفرات‬
.‫املكونات التي تسببت في إعاقة عمل الشفرات‬
‫تنبيه‬
‫ ليترًا في دورق‬1.5 ‫ ال تسكب كمية سوائل تفوق‬،‫ •لتجنب االندالق‬
‫ ال تسكب كمي ًة تفوق‬.‫ خاص ًة أثناء اخللط بسرعة عالية‬،‫اخلالط‬
‫ ليترًا في دورق اخلالط أثناء خلط السوائل الساخنة أو املكونات‬1,25
.‫التي متيل إلى تشكيل رغوة‬
‫ دع‬.‫ دقائق في املرة الواحدة‬3 ‫ •ال تترك اجلهاز قيد التشغيل ألكثر من‬
‫اجلهاز يبرد حتى تعود حرارته إلى درجة حرارة الغرفة قبل متابعة‬
.‫املعاجلة‬
‫تركيب الغطاء في الدورق ومن إدخال كوب‬/‫ •تأكد دائما ً من إغالق‬
.‫القياس في الغطاء بشكل صحيح قبل تشغيل اجلهاز‬
‫قفل سالمة مدمج‬
‫تضمن هذه امليزة إمكانية تشغيل اجلهاز إذا مت تركيب دورق اخلالط أو وعاء الفرامة املتعددة االستعماالت أو الكوب‬
‫ إذا مت تركيب دورق اخلالط أو وعاء الفرامة املتعددة‬.‫لالستخدام أثناء التنقل على وحدة احملرك بشكل صحيح فقط‬
.‫ سيتم إلغاء قفل السالمة املدمج‬،‫االستعماالت أو الكوب لالستخدام أثناء التنقل بشكل صحيح‬
‫ميزة السالمة‬
‫ يقوم اخلالط بتنشيط ميزة‬،‫ إذا وضعت مقادير زائدة‬.‫مجهز مبيزة سالمة حتمي اجلهاز من املقادير الزائدة‬
‫هذا اخلالط‬
ّ
‫ دقيق ًة‬15 ‫ وافصل اجلهاز واتركه ملدة‬،OFF ‫ قم بتعيني املفتاح الدوراني على‬،‫ إذا حدث ذلك‬.‫احلماية فيتوقّف عن العمل‬
.‫املكونات قبل بدء العمل‬
‫ افرغ دورق اخلالط من‬.‫لكي يبرد‬
ّ
)EMF( ‫اجملاالت الكهرومغناطيسية‬
.‫يتوافق هذا اجلهاز مع كافة املعايير والقوانني القابلة للتطبيق واملتعلقة بالتعرّض للحقول املغناطيسية‬
‫إعادة التدوير‬
.‫مت تصميم املنتج وتصنيعه من أجود املواد واملكونات القابلة إلعادة التدوير وإعادة االستخدام‬
‫ فهذا يعني أن املنتج معتمد من ِقبل التوجيه‬،ً‫حني ترى على املنتج رمز سلة املهمالت ذات العجالت مشطوبا‬
:EC/2002/96 ‫األوروبي‬
‫ يرجى االطالع على القوانني احمللية املتعلقة مبجموعة‬.‫ال تتخلص أب ًدا من املنتج مع سائر النفايات املنزلية‬
‫ إن التخلص السليم من املنتجات القدمية مينع أي نتائج سلبية‬.‫املنتجات الكهربائية واإللكترونية املنفصلة‬
.ً ‫محتملة على البيئة وصحة اإلنسان معا‬
‫ الضمان والخدمة‬2
‫ على‬Philips ‫ يُرجى زيارة موقع ويب اخلاص بـ‬،‫إذا احتجت إلى خدمة أو معلومات أو إذا واجهتك أي مشكلة‬
‫ في بلدك (ميكنك العثور على رقم‬Philips ‫ أو االتصال مبركز خدمة املستهلك التابع لشركة‬www.philips.com
‫ يرجى زيارة موزّع منتجات‬،‫ في حال عدم وجود مركز خدمة للمستهلك في بلدك‬.)‫الهاتف في نشرة الضمان العاملية‬
.‫ احمللي‬Philips
‫مخلوط کن‬
‫هشدار‬
‫ انگشت خود یا شیء دیگری را‬،‫ •در حالی که دستگاه روشن است‬
.‫وارد مخزن مخلوط کن نکنید‬
‫ سپس‬،‫ دستگاه را خاموش کرده و از برق بکشید‬،‫ •اگر تیغه گیر کرد‬
.‫محتویاتی که تیغه را مسدود کرده اند را بردارید‬
‫احتیاط‬
‫ لیتر مایع در مخزن مخلوط‬1.5 ‫ بیشتر از‬،‫ •برای جلوگیری از نشتی‬
‫ هنگام‬.‫ خصوصا وقتی از سرعت زیاد استفاده می کنید‬،‫کن نریزید‬
‫ لیتر از مواد را در‬1.25 ‫ بیشتر از‬،‫کار با موادی که کف می کنند‬
.‫مخزن مخلوط کن نریزید‬
‫ بعد‬.‫ دقیقه در هر بار روشن نگه ندارید‬3 ‫ •دستگاه را برای بیشتر از‬
‫ بگذارید دستگاه خنک شود و به‬،‫از هر بار استفاده و قبل از ادامه‬
.‫دمای اتاق برسد‬
‫ همیشه مطمئن شوید درب مخزن‬،‫ •قبل از روشن کردن دستگاه‬
‫روی مخزن سوار شده باشد و پیمانه اندازه‬/‫درست بسته شده‬
.‫گیری به طور صحیح بر روی درب قرار گرفته باشد‬
‫قفل ایمنی داخلی‬
‫ مخزن خرد کن چندکاره یا فنجان‬،‫با این ویژگی فقط در صورتی می توانید دستگاه را روشن کنید که مخزن مخلوط کن‬
‫ مخزن خرد کن چندکاره یا‬،‫ اگر مخزن مخلوط کن‬.‫مسافرتی به طور صحیح روی محفظه موتور سوار شده باشند‬
.‫ قفل ایمنی داخلی باز میشود‬،‫فنجان مسافرتی درست سوار شده باشند‬
‫ویژگی ایمنی‬
‫ در صورت بیش از حد‬.‫این مخلوط کن مجهز به یک ویژگی ایمنی است که آن را در برابر بار بیش از حد محافظت می کند‬
،‫ در این صورت‬.‫ مخلوط کن به طور خودکار عملکرد محافظت را فعال کرده و دستگاه متوقف می شود‬،‫بودن بار دستگاه‬
‫ دقیقه خنک‬15 ‫ دوشاخه را از پریز بکشید و بگذارید دستگاه به مدت‬.‫ (خاموش) قرار دهید‬OFF ‫پیچ دستگاه را روی‬
.‫ مواد را خارج کرده و مخزن مخلوط کن را متیز کنید‬،‫ قبل از روشن کردن و راه اندازی مجدد دستگاه‬.‫شود‬
)EMF( ‫میدان الکترومغناطیسی‬
.‫ با کلیه قوانین و استانداردهای کاربردپذیر میدان های الکترومغناطیسی مطابقت دارد‬Philips ‫این دستگاه‬
‫بازیافت‬
‫این محصول از قطعات و مواد با کیفیت بسیار باال ساخته شده است که قابل بازیافت و استفاده مجدد‬
.‫می باشند‬
‫عالمت ضربدر روی سطل زباله بر روی دستگاه نشان می دهد که محصول حتت پوشش مصوبه اروپایی‬
.‫ قرار دارد‬EC/2002/96
‫ لطفا از قوانین محلی جمع آوری جداگانه‬.‫هرگز این محصول را همراه با سایر زباله های خانگی دور نریزید‬
‫ از تاثیر بالقوه منفی بر روی‬،‫ دور انداخنت صحیح محصول قدیمی‬.‫محصوالت الکتریکی و الکترونیکی مطلع باشید‬
.‫محیط زیست و سالمت انسان جلوگیری می کند‬
‫ ضمانت نامه و خدمات پس از فروش‬2
‫ به آدرس‬Philips ‫ لطفا ً از وب سایت‬،‫ استفاده از خدمات یا رفع اشکال دستگاه خود‬،‫برای کسب اطالعات‬
‫ در کشور خود متاس بگیرید (برای‬Philips ‫ بازدید فرمایید یا با مرکز خدمات پس از فروش‬www.philips.com
‫ اگر در کشور شما مرکز‬.)‫دسترسی به شماره تلفن این مراکز در سراسر جهان به برگ ضمانت نامه مراجعه کنید‬
.‫ وجود ندارد به فروشنده دستگاه خود مراجعه منایید‬Philips ‫خدمات پس از فروش‬
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising