Philips | HR2860/55 | Philips Minimixer HR2860/80 Important Information Manual

Register your product and get support at
Recycling
www.philips.com/welcome
HR2860
ENImportant information leaflet
Never dispose of your product with other household waste. Please inform yourself about
the local rules on the separate collection of electrical and electronic products. The correct
disposal of your old product helps prevent potentially negative consequences on the
environment and human health.
DA Brochure med vigtige oplysninger
DE Wichtiges Informationsmerkblatt
2
EL Φυλλάδιο σημαντικών οδηγιών
Guarantee & service
If you need service or information or if you have a problem, please visit the Philips website at
www.philips.com or contact the Philips Consumer Care Centre in your country (you find its
phone number in the worldwide guarantee leaflet). If there is no Consumer Care Centre in
your country, go to your local Philips dealer.
ES Folleto de información importante
FITärkeää-lehtinen
FR Brochure « Informations importantes »
IT
Your product is designed and manufactured with high quality materials and components,
which can be recycled and reused.
When you see the crossed-out wheel bin symbol attached to a product, it means the
product is covered by the European Directive 2002/96/EC:
Dansk
Brochure informativa importante
NL Folder met belangrijke informatie
1Vigtigt
NO Viktig informasjonshefte
Læs denne folder med vigtige oplysninger omhyggeligt igennem, inden blenderen tages i brug,
og gem den til eventuel senere brug.
PT Folheto de informações importantes
Generelt
SV Broschyr med viktig information
Læs denne brugsvejledning omhyggeligt igennem, inden apparatet tages i brug, og gem den til
eventuelt senere brug.
Fare
• Motorenheden må aldrig kommes ned i vand eller andre væsker eller skylles under
vandhanen. Motorenheden må kun rengøres med en fugtig klud.
Advarsel
• Kontroller, om den angivne netspænding på apparatet svarer til den lokale netspænding,
før du slutter strøm til apparatet.
• Brug ikke apparatet, hvis stik, netledning eller andre dele er beskadigede.
• Hvis netledningen beskadiges, må den kun udskiftes af Philips, et autoriseret Philipsserviceværksted eller en tilsvarende kvalificeret fagmand for at undgå enhver risiko.
• Stik aldrig fingre eller køkkenredskaber ned i blenderglasset, mens apparatet er tilsluttet
eller kører. Knivene er meget skarpe.
• Hvis knivene sætter sig fast, skal stikket tages ud af stikkontakten, inden de fastsiddende
ingredienser fjernes.
• Dette apparat er ikke beregnet til at blive brugt af personer (herunder børn) med
nedsatte fysiske og mentale evner, nedsat følesans eller manglende erfaring og viden,
medmindre de er blevet vejledt eller instrueret i apparatets anvendelse af en person,
der er ansvarlig for deres sikkerhed.
• Apparatet bør holdes uden for børns rækkevidde for at sikre, at de ikke kan komme til
at lege med det.
• Anvend aldrig blenderglasset eller møllebægeret til at slukke og tænde for apparatet.
• Lad aldrig apparatet køre uden opsyn.
• Brug ikke møllekværnen til tørre ingredienser til at male meget hårde ingredienser som
f.eks. muskatnød, kandis og isterninger.
• Brug ikke møllekværnen til våde ingredienser til at blande væsker eller knuse isterninger.
Brug istedet blenderen.
• Undgå at berøre de skærende sider af knivenheden, når denne håndteres eller
rengøres. De er meget skarpe, og du kan derfor nemt komme til at skære dig i fingrene.
NB!
• Afbryd altid strømforbindelsen til apparatet, inden du sætter dele på eller tager dem
af, justerer blenderen eller kværnene til våde og tørre ingredienser, og inden du rengør
apparatet.
• Brug aldrig tilbehør eller dele fra andre fabrikanter eller tilbehør/dele, som ikke specifikt
er anbefalet af Philips. Hvis du anvender en sådan type tilbehør eller dele, annulleres
garantien.
• Overskrid ikke den angivne maksimum-markering på tilbehørsdelene.
• Lad altid blenderen køle ned til stuetemperatur efter hver portion, du blender.
• Støjniveau: Lc = 86 dB(A)
TR Önemli bilgi broşürü
Blender
Advarsel
• Stik aldrig fingre eller køkkenredskaber ned i blenderglasset, mens apparatet kører.
• Sørg for, at knivenheden er sat sikkert fast i blenderglasset, før blenderglasset sættes på
motorenheden.
• Undgå at berøre de skærende sider af blenderens knivenhed, når denne håndteres eller
rengøres. De er meget skarpe, og du kan derfor nemt komme til at skære dig i fingrene.
• Hvis knivenheden sætter sig fast, skal du tage apparatet ud af stikkontakten, før du
prøver at fjerne de ingredienser, der blokerer knivene.
NB!
• Fyld aldrig blenderglasset med ingredienser, der er varmere end 80ºC.
• Hvis der sidder mad fast på siden af blenderglasset, skal du slukke apparatet og tage
stikket ud. Brug derefter en spatel til at fjerne det, der sidder fast.
• Sørg altid for, at låget er ordentligt lukket og sat på glasset, og at målebægeret er sat
rigtigt på plads i låget, inden du tænder for apparatet.
• Lad ikke apparatet køre i mere end 1 minut ad gangen.
• Lad altid blenderen køle ned til stuetemperatur efter hver portion, du blender.
• Husk altid at sætte tætningsringen på knivenheden, inden du sætter knivenheden i
blenderglasset, da der ellers kan forekomme lækager.
Specifications are subject to change without notice
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.
HR2860_WEU_Safety_V1.0
3140 035 32481
English
1Important
Read this Important Information leaflet carefully before you use the blender and save it for
future reference.
General
Read this user manual carefully before you use the appliance and save it for future reference.
Danger
• Never immerse the motor unit in water or any other liquid, nor rinse it under the tap.
Use only a moist cloth to clean the motor unit.
Warning
• Check if the voltage indicated on the appliance corresponds to the local mains voltage
before you connect the appliance.
• Do not use the appliance if the plug, the mains cord or other parts are damaged.
• If the mains cord is damaged, you must have it replaced by Philips, a service centre
authorised by Philips or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
• Never reach into the blender beaker with your fingers or an object while the appliance
is plugged in or operates. The blades are very sharp.
• If the blades get stuck, unplug the appliance before you remove the ingredients that
block the blades.
• This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced
physical, sensory or metal capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they
have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person
responsible for their safety.
• Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
• Never use the blender jar or mill beaker to switch the appliance on and off.
• Never let the appliance run unattended.
• Do not use the dry mill to grind very hard ingredients such as nutmeg, Chinese rock
sugar and ice cubes.
• Do not use the wet mill to mix liquids or to crush ice cubes. Use the blender to
process these ingredients.
• Do not touch the cutting edges of the blade units when you handle or clean them.
They are very sharp and you could easily cut your fingers on them.
Caution
• Always unplug the appliance before you assemble, disassemble or make adjustments to
the blender, the dry mill or the wet mill and before you start to clean the appliance.
• Never use any accessories or parts from other manufacturers or that Philips does not
specifically recommend. If you use such accessories or parts, your guarantee becomes
invalid.
• Do not exceed the maximum level indicated on the accessories.
• Always let the appliance cool down to room temperature after each batch you process.
• Noise level: Lc = 86 dB(A)
Blender
Warning
• Never reach into the blender jar with your fingers or an object while the appliance is
running.
• Make sure the blade unit is securely fastened to the blender jar before you assemble
the blender jar onto the motor unit.
• Do not touch the cutting edges of the blender blade unit when you handle or clean it.
They are very sharp and you could easily cut your fingers on them.
• If the blade unit gets stuck, unplug the appliance before you remove the ingredients
that block the blades.
Caution
• Never fill the blender jar with ingredients hotter than 80ºC.
• If food sticks to the wall of the blender jar, switch off the appliance and unplug it. Then
use a spatula to remove the food from the wall.
• Always make sure the lid is properly closed/assembled on the jar and the measuring
cup is inserted properly in the lid before you switch on the appliance.
• Do not let appliance run for more than 1 minutes at time.
• Always let the appliance cool down to room temperature after each batch you
process.
• Never forget to place the sealing ring on the blade unit before you connect the blade
unit to the blender jar, otherwise leakage will occur
Built-in safety lock
This feature ensures that you can only switch on the appliance if the blender jar, the mill
or chopper beaker is assembled on the motor unit properly. If the blender jar, the mill or
chopper beaker is correctly assembled, the built-in safety lock will be unlocked.
Thermal cut-out
The appliance is equipped with a thermal cut-out that automatically cuts off the power
supply to the appliance if it overheats.
If the appliance suddenly stops running:
1 Unplug the appliance.
2 Let the appliance cool down for 30 minutes.
3 Put the plug in the wall socket.
4 Switch on the appliance again.
Note: Contact your Philips dealer or an authorised Philips service centre if the thermal cutout is activated too often.
Electromagnetic fields (EMF)
This Philips appliance complies with all standards regarding electromagnetic fields (EMF). If
handled properly and according to the instructions in this user manual, the appliance is safe
to use based on scientific evidence available today.
Indbygget sikkerhedslås
Denne funktion sikrer, at du kun kan tænde for apparatet, hvis blenderglasset, bægeret til
møllekværnen eller hakkeskålen er sat korrekt på motorenheden. Hvis blenderglasset, bægeret
til møllekværnen eller hakkeskålen er korrekt monteret, slår den indbyggede sikkerhedslås fra.
Overophedningssikring
Apparatet er udstyret med en overophedningssikring, som automatisk afbryder
strømtilførslen til apparatet, hvis det bliver for varmt.
Hvis apparatet pludselig stopper gøres følgende:
1 Tag stikket ud af stikkontakten.
2 Lad apparatet køle af i 30 minutter.
3 Sæt stikket i stikkontakten.
4 Tænd for apparatet igen.
Bemærk: Kontakt din Philips-forhandler eller Philips Kundecenter, hvis
overophedningssikringen aktiveres for ofte.
Elektromagnetiske felter (EMF)
Dette Philips-apparat overholder alle standarder i forhold til elektromagnetiske felter (EMF).
Hvis apparatet håndteres korrekt i henhold til instruktionerne i denne brugervejledning,
er det sikkert at bruge baseret på de forskningsresultater, der er adgang til på nuværende
tidspunkt.
Genanvendelse
Dit produkt er udviklet og fremstillet med materialer og komponenter af høj kvalitet, som
kan genbruges.
Når et produkt bærer et affaldsspandssymbol med et kryds på, betyder det, at produktet er
underlagt det europæiske direktiv 2002/96/EC:
Bortskaf aldrig produktet sammen med andet husholdningsaffald. Sørg for at kende de lokale
regler om separat indsamling af elektriske og elektroniske produkter. Korrekt bortskaffelse
af udtjente produkter er med til at forhindre negativ påvirkning af miljøet og menneskers
helbred.
2
Reklamationsret og service
Hvis du har behov for service eller har et problem, kan du besøge Philips’ websted på
www.philips.com eller kontakte Philips Kundecenter i dit land (telefonnummeret findes i
folderen ”World-Wide Guarantee”). Hvis der ikke findes et kundecenter i dit land, bedes du
kontakte din lokale Philips-forhandler.
Deutsch
1Wichtig
Lesen Sie diese Broschüre mit wichtigen Informationen vor dem Gebrauch des Mixers
aufmerksam durch, und bewahren Sie sie für eine spätere Verwendung auf.
Allgemein
Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor dem Gebrauch des Geräts aufmerksam durch, und
bewahren Sie sie für eine spätere Verwendung auf.
Gefahr
• Tauchen Sie die Motoreinheit niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten; spülen
Sie sie auch nicht unter fließendem Wasser ab. Reinigen Sie die Motoreinheit nur mit
einem feuchten Tuch.
Warnhinweis
• Prüfen Sie, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, ob die Spannungsangabe auf dem
Gerät mit der örtlichen Netzspannung übereinstimmt.
• Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn der Netzstecker, das Netzkabel oder andere Teile
des Geräts defekt oder beschädigt sind.
• Um Gefährdungen zu vermeiden, darf ein defektes Netzkabel nur von einem
Philips Service-Center, einer von Philips autorisierten Werkstatt oder einer ähnlich
qualifizierten Person durch ein Original-Ersatzkabel ersetzt werden.
• Greifen Sie unter keinen Umständen bei eingestecktem oder laufendem Gerät mit der
Hand oder einem Gegenstand in den Mixbecher. Die Messer sind sehr scharf.
• Wenn die Messer blockiert sind, ziehen Sie stets den Netzstecker aus der Steckdose,
bevor Sie die blockierenden Zutaten entfernen.
• Dieses Gerät ist für Benutzer (einschl. Kinder) mit eingeschränkten physischen,
sensorischen oder psychischen Fähigkeiten bzw. ohne jegliche Erfahrung oder
Vorwissen nur dann geeignet, wenn eine angemessene Aufsicht oder ausführliche
Anleitung zur Benutzung des Geräts durch eine verantwortliche Person sichergestellt
ist.
• Achten Sie darauf, dass Kinder nicht mit dem Gerät spielen.
• Verwenden Sie den Mix- bzw. den Mühlenbecher keinesfalls zum Ein- und Ausschalten
des Geräts.
• Lassen Sie das eingeschaltete Gerät niemals unbeaufsichtigt.
• Mahlen Sie keine sehr harten Zutaten wie Muskatnuss, Kandiszucker oder Eiswürfel in
der Mühle für feste Zutaten.
• Verwenden Sie die Mühle für weiche Nahrungsmittel nicht, um Flüssigkeiten zu
mischen oder Eiswürfel zu zerkleinern. Verwenden Sie den Mixer, um diese Zutaten zu
verarbeiten.
• Berühren Sie nicht die scharfen Klingen der Messereinheiten, wenn Sie sie verwenden
oder reinigen. Sie sind sehr scharf, und Sie könnten Ihre Finger leicht an ihnen
schneiden.
Vorsicht
• Ziehen Sie stets den Netzstecker aus der Steckdose, bevor Sie den Mixbecher und
die Mühlen für feste bzw. weiche Zutaten aufsetzen oder abnehmen, deren Position
verändern oder das Gerät reinigen.
• Verwenden Sie niemals Zubehör oder Teile, die von Drittherstellern stammen
bzw. nicht von Philips empfohlen werden. Wenn Sie diese(s) Zubehör oder Teile
verwenden, erlischt Ihre Garantie.
• Überschreiten Sie nicht die an den Aufsätzen ersichtlichen Füllstandsmarkierungen.
•
•
Lassen Sie das Gerät nach jedem Arbeitsgang stets auf Raumtemperatur abkühlen.
Geräuschpegel: Lc = 86 dB(A)
Όταν δείτε το σύμβολο του διαγραμμένου κάδου με ρόδες πάνω σε προϊόν, τότε αυτό
το προϊόν καλύπτεται από την Ευρωπαϊκή οδηγία 2002/96/ΕΚ:
Mixer
Warnhinweis
• Greifen Sie unter keinen Umständen bei laufendem Gerät mit der Hand oder einem
Gegenstand in den Mixbecher.
• Achten Sie darauf, dass die Messereinheit fest im Mixbecher sitzt, bevor Sie den Becher
auf die Motoreinheit setzen.
• Berühren Sie nicht die scharfen Klingen der Mixermessereinheit, wenn Sie sie
verwenden oder reinigen. Sie sind sehr scharf, und Sie könnten Ihre Finger leicht an
ihnen schneiden.
• Wenn die Messereinheit blockiert, ziehen Sie stets den Netzstecker aus der Steckdose,
bevor Sie die blockierenden Zutaten entfernen.
Vorsicht
• Füllen Sie keine Zutaten in den Mixbecher, die heißer als 80 °C sind.
• Wenn Zutaten innen am Mixbecher haften bleiben, schalten Sie das Gerät aus, und
ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose. Lösen Sie die Zutaten dann mithilfe eines
Teigschabers von der Becherwand.
• Achten Sie immer darauf, dass der Deckel fest geschlossen auf dem Becher sitzt und
der Messbecher richtig im Deckel steckt, bevor Sie das Gerät einschalten.
• Lassen Sie das Gerät nicht länger als jeweils 1 Minuten ohne Unterbrechung laufen.
• Lassen Sie das Gerät nach jedem Arbeitsgang stets auf Raumtemperatur abkühlen.
• Vergessen Sie keinesfalls, den Dichtungsring auf die Messereinheit zu setzen, bevor Sie
diese im Mixbecher montieren. Andernfalls könnte der Inhalt auslaufen.
Integrierte Sicherheitssperre
Diese Funktion stellt sicher, dass Sie das Gerät nur einschalten können, wenn Sie den
Mixbecher, den Mühlenbecher oder den Zerkleinerer-Becher korrekt auf die Motoreinheit
gesetzt haben. Wenn der Mixbecher, der Mühlenbecher oder der Zerkleinerer-Becher
korrekt aufgesetzt wurden, wird die integrierte Sicherheitssperre deaktiviert.
Automatischer Überhitzungsschutz
Das Gerät ist mit einem Überhitzungsschutz ausgestattet, der im Fall einer Überhitzung die
Stromversorgung automatisch abschaltet.
Wenn das Gerät plötzlich stillsteht:
1 Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
2 Lassen Sie das Gerät 30 Minuten lang abkühlen.
3 Stecken Sie den Stecker in die Steckdose.
4 Schalten Sie das Gerät wieder ein.
Hinweis: Wenden Sie sich bitte an Ihren Philips Händler oder ein Philips Service-Center, falls
der automatische Überhitzungsschutz das Gerät zu häufig ausschaltet.
Elektromagnetische Felder
Dieses Philips Gerät erfüllt sämtliche Normen bezüglich elektromagnetischer Felder.
Nach aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen ist das Gerät sicher im Gebrauch, sofern
es ordnungsgemäß und entsprechend den Anweisungen in diesem Benutzerhandbuch
gehandhabt wird.
Recycling
Ihr Gerät wurde unter Verwendung hochwertiger Materialien und Komponenten entwickelt
und hergestellt, die recycelt und wiederverwendet werden können.
Befindet sich das Symbol einer durchgestrichenen Abfalltonne auf Rädern auf dem Gerät,
bedeutet dies, dass für dieses Gerät die Europäische Richtlinie 2002/96/EG gilt.
Entsorgen Sie dieses Produkt nie mit dem restlichen Hausmüll. Bitte informieren Sie sich über
die örtlichen Bestimmungen zur getrennten Entsorgung von elektrischen und elektronischen
Produkten. Durch die korrekte Entsorgung Ihrer Altgeräte werden Umwelt und Menschen
vor möglichen negativen Folgen geschützt.
2
Garantie und Kundendienst
Benötigen Sie weitere Informationen oder treten Probleme auf, wenden Sie sich bitte an
Ihren Philips Händler, oder setzen Sie sich mit einem Philips Service-Center in Ihrem Land in
Verbindung (Sie finden die Telefonnummer in der internationalen Garantieschrift). Besuchen
Sie auch die Philips Website (www.philips.com). Sollte es in Ihrem Land kein Service-Center
geben, wenden Sie sich bitte an Ihren lokalen Philips Händler.
Ελληνικά
1
Σημαντικό
Διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε το μπλέντερ και
φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.
Γενικά
Διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο χρήσης προτού χρησιμοποιήσετε τη
συσκευή και κρατήστε το για μελλοντική αναφορά.
Κίνδυνος
• Μην βυθίζετε ποτέ το μοτέρ σε νερό ή σε οποιοδήποτε άλλο υγρό, ούτε να το
ξεπλένετε με νερό βρύσης. Χρησιμοποιήστε ένα υγρό πανί για να καθαρίσετε το
μοτέρ.
Προειδοποίηση
• Πριν συνδέσετε τη συσκευή, ελέγξτε αν η τάση που αναγράφεται στη συσκευή
αντιστοιχεί στην τοπική τάση ρεύματος.
• Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν το φις, το καλώδιο ή άλλα μέρη της συσκευής
έχουν υποστεί φθορά.
• Αν το καλώδιο υποστεί φθορά, θα πρέπει να αντικατασταθεί από τη Philips,
από κάποιο κέντρο επισκευών εξουσιοδοτημένο από τη Philips ή από εξίσου
εξειδικευμένα άτομα, προς αποφυγή κινδύνου.
• Ποτέ μην βάζετε τα δάχτυλά σας ή κάποιο αντικείμενο μέσα στο δοχείο του
μπλέντερ ενώ η συσκευή είναι συνδεδεμένη στην πρίζα ή βρίσκεται σε λειτουργία.
Οι λεπίδες είναι πολύ αιχμηρές.
• Εάν οι λεπίδες κολλήσουν, αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα πριν
απομακρύνετε τα υλικά που μπλοκάρουν τις λεπίδες.
• Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων
των παιδιών) με περιορισμένες σωματικές, αισθητήριες ή διανοητικές ικανότητες
ή από άτομα χωρίς εμπειρία και γνώση, εκτός και εάν την χρησιμοποιούν υπό
επιτήρηση ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής από άτομο
υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.
• Τα παιδιά πρέπει να επιβλέπονται, ώστε να μην παίζουν με τη συσκευή.
• Μην χρησιμοποιείτε ποτέ την κανάτα του μπλέντερ ή το δοχείο του μύλου για να
ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε τη συσκευή.
• Μην αφήνετε ποτέ τη συσκευή να λειτουργεί χωρίς επίβλεψη.
• Μην χρησιμοποιείτε το μύλο για ξηρή άλεση για να αλέσετε πολύ σκληρά υλικά
όπως μοσχοκάρυδο, κινέζικη σκληρή ζάχαρη και παγάκια.
• Μην χρησιμοποιείτε το μύλο υγρής άλεσης για να αναμείξετε υγρά ή για να
θρυμματίσετε παγάκια. Χρησιμοποιήστε το μπλέντερ.
• Όταν χειρίζεστε και όταν καθαρίζετε τις λεπίδες, μην αγγίζετε τα αιχμηρά τους
άκρα. Οι λεπίδες είναι πολύ κοφτερές και μπορείτε πολύ εύκολα να τραυματίσετε
τα δάχτυλά σας.
Προσοχή
• Να αποσυνδέετε πάντοτε τη συσκευή από την πρίζα πριν συναρμολογήσετε,
αποσυναρμολογήσετε ή κάνετε οποιαδήποτε αλλαγή στο μπλέντερ και στους
μύλους για ξηρή και υγρή άλεση, καθώς και πριν ξεκινήσετε να την καθαρίζετε.
• Μην χρησιμοποιείτε ποτέ εξαρτήματα ή μέρη από άλλους κατασκευαστές ή που
η Philips δεν συνιστά ρητώς. Αν χρησιμοποιήσετε τέτοια εξαρτήματα ή μέρη, η
εγγύησή σας καθίσταται άκυρη.
• Μην υπερβαίνετε την μέγιστη στάθμη που αναφέρεται στα εξαρτήματα.
• Να αφήνετε πάντα τη συσκευή να κρυώσει σε θερμοκρασία δωματίου μετά από
την επεξεργασία κάθε μερίδας.
• Επίπεδο θορύβου: Lc = 86 dB(A)
Μπλέντερ
Προειδοποίηση
• Ποτέ μην βάζετε τα δάχτυλά σας ή κάποιο αντικείμενο μέσα στην κανάτα του
μπλέντερ ενώ λειτουργεί η συσκευή.
• Βεβαιωθείτε ότι οι λεπίδες είναι καλά στερεωμένες στην κανάτα του μπλέντερ πριν
προσαρτήσετε την κανάτα πάνω στο μοτέρ.
• Κατά το χειρισμό ή τον καθαρισμό των λεπίδων του μπλέντερ, μην αγγίζετε τα
αιχμηρά τους άκρα. Οι λεπίδες είναι πολύ κοφτερές και μπορείτε πολύ εύκολα να
τραυματίσετε τα δάχτυλά σας.
• Εάν οι λεπίδες κολλήσουν, αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα πριν
απομακρύνετε τα υλικά που μπλοκάρουν τις λεπίδες.
Προσοχή
• Μην γεμίζετε ποτέ την κανάτα του μπλέντερ με υλικά πιο ζεστά από 80ºC.
• Αν τα τρόφιμα κολλήσουν στις πλευρικές επιφάνειες της κανάτας του μπλέντερ,
απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε την από την πρίζα. Στη συνέχεια,
χρησιμοποιήστε μια σπάτουλα για να αφαιρέσετε το φαγητό από τα τοιχώματα.
• Πριν ενεργοποιήσετε τη συσκευή, να βεβαιώνεστε πάντα ότι το καπάκι είναι
σωστά κλεισμένο/τοποθετημένο στην κανάτα και ότι ο δοσομετρητής έχει
τοποθετηθεί σωστά στο καπάκι.
• Μην αφήνετε τη συσκευή να λειτουργεί πάνω από 1 λεπτό χωρίς διακοπή.
• Να αφήνετε πάντα τη συσκευή να κρυώσει σε θερμοκρασία δωματίου μετά από
την επεξεργασία κάθε μερίδας.
• Μην αμελήσετε ποτέ να τοποθετήσετε τον δακτύλιο σφράγισης στις λεπίδες πριν
συνδέσετε τις λεπίδες στην κανάτα του μπλέντερ, αλλιώς θα προκύψει διαρροή.
Ενσωματωμένο κλείδωμα ασφαλείας
Με αυτήν τη λειτουργία, μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη συσκευή μόνο αν η κανάτα του
μπλέντερ και το δοχείο του κόπτη/του μύλου είναι σωστά τοποθετημένα στη μονάδα
του μοτέρ. Αν τοποθετήσετε σωστά την κανάτα του μπλέντερ ή το δοχείο του κόπτη/
του μύλου, το ενσωματωμένο κλείδωμα θα απασφαλιστεί.
Θερμική διακοπή λειτουργίας
Η συσκευή διαθέτει θερμική διακοπή λειτουργίας που διακόπτει αυτόματα την
τροφοδοσία ρεύματος στη συσκευή εάν αυτή υπερθερμανθεί.
Αν ξαφνικά η συσκευή σας σταματήσει να λειτουργεί:
1 Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα.
2 Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει για 30 λεπτά.
3 Συνδέστε το φις στην πρίζα.
4 Ενεργοποιήστε ξανά τη συσκευή.
Σημείωση: Αν η θερμική διακοπή λειτουργίας ενεργοποιείται πολύ συχνά,
επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο της Philips ή με κάποιο εξουσιοδοτημένο κέντρο
επισκευών της Philips.
Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία (EMF)
Η συγκεκριμένη συσκευή της Philips συμμορφώνεται με όλα τα πρότυπα που αφορούν
τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία (EMF). Εάν γίνει σωστός χειρισμός και σύμφωνος με τις
οδηγίες του παρόντος εγχειριδίου χρήσης, η συσκευή είναι ασφαλής στη χρήση βάσει
των επιστημονικών αποδείξεων που είναι διαθέσιμες μέχρι σήμερα.
Ανακύκλωση
Το προϊόν είναι σχεδιασμένο και κατασκευασμένο από υψηλής ποιότητας υλικά και
εξαρτήματα, τα οποία μπορούν να ανακυκλωθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν.
Μην απορρίπτετε ποτέ αυτό το προϊόν μαζί με άλλα απορρίμματα του σπιτιού σας.
Παρακαλούμε ενημερωθείτε για τους τοπικούς κανόνες σχετικά με την ξεχωριστή
συλλογή ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων. Η σωστή απόρριψη του παλιού σας
προϊόντος θα βοηθήσει στην αποτροπή τυχόν αρνητικών επιπτώσεων που ενδέχεται να
υπάρξουν στο περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία.
2
Εγγύηση και επισκευή
Εάν χρειάζεστε τεχνική υποστήριξη ή πληροφορίες ή εάν αντιμετωπίζετε κάποιο
πρόβλημα, επισκεφτείτε τη διαδικτυακή τοποθεσία της Philips στη διεύθυνση
www.philips.com ή επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Καταναλωτών της Philips
στη χώρα σας (θα βρείτε το τηλέφωνο στο διεθνές φυλλάδιο εγγύησης). Εάν δεν
υπάρχει Κέντρο Εξυπηρέτησης Καταναλωτών της Philips στη χώρα σας, απευθυνθείτε
στον τοπικό αντιπρόσωπο της Philips.
Español
1Importante
Tehosekoitin
Varoitus
• Älä työnnä sormiasi tai esineitä sekoituskannuun, kun laite on käynnissä.
• Tarkista, että teräyksikkö on kunnolla kiinnitetty tehosekoittimen kannuun ennen
kannun asettamista runkoon.
• Varo koskemasta tehosekoittimen teräyksikön leikkuuteriin puhdistuksen aikana tai kun
käsittelet laitetta muutoin. Leikkuuterät ovat erittäin terävät, ja niistä saa helposti haavan
sormeen.
• Jos teräyksikkö juuttuu paikalleen, irrota pistoke pistorasiasta, ennen kuin irrotat kiinni
juuttuneet ainekset.
Varoitus
• Älä koskaan lisää tehosekoittimen kannuun aineksia, joiden lämpötila ylittää 80 ºC.
• Jos ruoka tarttuu sekoituskannun seinämään, sammuta laite ja irrota sen pistorasiasta.
Irrota sitten ruoka seinämästä lastan avulla.
• Varmista aina, että kansi on suljettu tai kiinnitetty oikein kannuun ja että mittamuki on
oikein kiinni kannessa, ennen kuin kytket laitteeseen virran.
• Älä pidä laitetta käynnissä yli 1 minuuttia kerrallaan.
• Anna laitteen aina jäähtyä huoneen lämpötilaa vastaavaksi jokaisen käsitellyn erän jälkeen.
• Muista aina asettaa tiivisterengas teräyksikköön ennen teräyksikön kiinnittämistä
kannuun, sillä muussa tapauksessa kannu voi vuotaa.
Sisäänrakennettu turvakytkin
Antes de usar la batidora, lea atentamente este folleto de instrucciones que contiene
información importante y consérvelo por si necesitara consultarlo en el futuro.
Tämä toiminto varmistaa, että voit kytkeä laitteeseen virran vain silloin, kun tehosekoittimen,
maustemyllyn tai teholeikkurin kannu on asetettu runkoon oikein. Jos tehosekoittimen kannu,
maustemyllyn tai teholeikkurin kannu on asetettu oikein, rungon turvalukko avautuu.
Información general
Lämpökatkaisin
Antes de usar el aparato, lea atentamente este manual de usuario y consérvelo por si
necesitara consultarlo en el futuro.
Peligro
• No sumerja nunca la unidad motora en agua u otros líquidos, ni la enjuague bajo el
grifo. Limpie la unidad motora sólo con un paño húmedo.
Advertencia
• Antes de enchufar el aparato, compruebe si el voltaje indicado en el mismo se
corresponde con el voltaje de la red local.
• No utilice el aparato si el enchufe, el cable de alimentación u otras piezas están dañados.
• Si el cable de alimentación está dañado, deberá ser sustituido por Philips, por un
centro de servicio autorizado por Philips o por personal cualificado, con el fin de evitar
situaciones de peligro.
• No introduzca nunca los dedos ni ningún otro objeto en el vaso de la batidora
mientras el aparato esté enchufado o funcionando. Las cuchillas están muy afiladas.
• Si las cuchillas se bloquean, desenchufe el aparato antes de retirar los ingredientes que
están bloqueándolas.
• Este aparato no debe ser usado por personas (adultos o niños) con su capacidad
física, psíquica o sensorial reducida, ni por quienes no tengan los conocimientos y la
experiencia necesarios, a menos que sean supervisados o instruidos acerca del uso del
aparato por una persona responsable de su seguridad.
• Asegúrese de que los niños no jueguen con este aparato.
• No utilice nunca la jarra de la batidora ni el vaso del molinillo para encender o apagar
el aparato.
• No deje nunca que el aparato funcione sin vigilancia.
• No utilice nunca el molinillo para seco para picar ingredientes muy duros como nuez
moscada, caramelo o cubitos de hielo.
• No utilice el triturador de alimentos húmedos para mezclar líquidos ni para picar
cubitos de hielo. Utilice la batidora para procesar estos ingredientes.
• No toque los bordes afilados de las unidades de cuchillas cuando las maneje o las
limpie. Al estar muy afiladas, podría cortarse fácilmente los dedos.
Precaución
• Desenchufe siempre el aparato antes de montar, desmontar o hacer algún cambio en
la batidora, el molinillo para seco o el molinillo para húmedo, así como antes de limpiar
el aparato.
• No utilice nunca accesorios ni piezas de otros fabricantes o que Philips no recomiende
específicamente. Si lo hace, quedará anulada su garantía.
• No exceda el nivel máximo indicado en los accesorios.
• Deje siempre que el aparato se enfríe a temperatura ambiente después de procesar
cada lote.
• Nivel de ruido: Lc = 86 dB (A)
Laitteessa on lämpökatkaisin, joka katkaisee automaattisesti virran laitteesta, mikäli se
ylikuumenee.
Jos laite lakkaa yhtäkkiä toimimasta:
1 Irrota pistoke pistorasiasta.
2 Anna laitteen jäähtyä 30 minuuttia.
3 Työnnä pistoke pistorasiaan.
4 Käynnistä laite uudelleen.
Huomautus: jos lämpötilan turvakatkaisin katkaisee laitteesta virran toistuvasti, ota yhteys
Philipsin jälleenmyyjään tai Philipsin valtuuttamaan huoltoliikkeeseen.
Batidora
1Important
Advertencia
• No introduzca nunca los dedos ni ningún otro objeto en la batidora mientras el
aparato esté funcionando.
• Asegúrese de que la unidad de cuchillas esté bien fijada a la jarra de la batidora antes
de montar la jarra en la unidad motora.
• No toque los bordes afilados de la unidad de cuchillas de la batidora cuando la maneje
o la limpie. Al estar muy afiladas, podría cortarse fácilmente los dedos.
• Si la unidad de cuchillas se bloquea, desenchufe el aparato antes de retirar los
ingredientes que están bloqueándolas.
Precaución
• Nunca llene la jarra de la batidora con ingredientes a más de 80 °C de temperatura.
• Si los alimentos se pegan a la pared de la jarra de la batidora, apague el aparato y
desenchúfelo. A continuación, utilice una espátula para separar los alimentos de la
pared.
• Antes de encender el aparato, asegúrese siempre de que la tapa esté bien cerrada/
colocada en la jarra, y de que el vaso medidor esté puesto en la tapa.
• No deje que el aparato funcione durante más de 1 minuto seguido.
• Deje siempre que el aparato se enfríe a temperatura ambiente después de procesar
cada lote.
• No olvide nunca colocar la junta en la unidad de cuchillas antes de montar la unidad de
cuchillas en la jarra de la batidora, ya que de lo contrario se producirían fugas.
Sähkömagneettiset kentät (EMF)
Tämä Philips-laite vastaa kaikkia sähkömagneettisia kenttiä (EMF) koskevia standardeja. Jos
laitetta käytetään oikein ja tämän käyttöohjeen ohjeiden mukaisesti, sen käyttäminen on
turvallista tämänhetkisen tutkimustiedon perusteella.
Kierrätys
Tuotteen suunnittelussa ja valmistuksessa on käytetty laadukkaita materiaaleja ja osia, jotka
voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen.
Jos tuotteeseen on merkitty roskasäiliö, jonka yli on vedetty rasti, se tarkoittaa, että tuotetta
koskee EU-direktiivi 2002/96/EY:
Älä hävitä tuotetta muun kotitalousjätteen mukana. Ota selvää paikallisista sähkölaitteiden ja
elektronisten laitteiden erillistä keräystä koskevista säädöksistä. Hävittämällä vanhan tuotteen
oikein voit ehkäistä mahdollisia ympäristö- ja terveyshaittoja.
2
Takuu & huolto
Jos haluat lisätietoja tai laitteen suhteen on ongelmia, käy Philipsin Internet-sivuilla
osoitteessa www.philips.com tai ota yhteys Philipsin asiakaspalveluun (puhelinnumero löytyy
takuulehtisestä). Jos maassasi ei ole kuluttajapalvelukeskusta, ota yhteys paikalliseen Philipsjälleenmyyjään.
Français
Lisez attentivement ce livret d’informations avant d’utiliser le blender et conservez-le pour un
usage ultérieur.
Informations générales
Este aparato Philips cumple todos los estándares sobre campos electromagnéticos (CEM).
Si se utiliza correctamente y de acuerdo con las instrucciones de este manual, el aparato se
puede usar de forma segura según los conocimientos científicos disponibles hoy en día.
Lisez attentivement ce mode d’emploi avant d’utiliser l’appareil et conservez-le pour un usage
ultérieur.
Danger
• Ne plongez jamais le bloc moteur dans l’eau, ni dans d’autres liquides et ne le rincez
pas. Nettoyez le bloc moteur uniquement avec un chiffon humide.
Avertissement
• Avant de brancher l’appareil, vérifiez que la tension indiquée sur l’appareil correspond à
la tension supportée par le secteur local.
• N’utilisez pas l’appareil si la fiche, le cordon d’alimentation ou d’autres pièces sont
endommagées.
• Si le cordon d’alimentation est endommagé, il doit être remplacé par Philips, par un
Centre Service Agréé Philips ou par un technicien qualifié afin d’éviter tout accident.
• Ne mettez jamais vos doigts ou tout autre objet dans le bol mélangeur lorsque
l’appareil est branché ou en cours de fonctionnement. Les lames sont en effet très
coupantes.
• Si les lames se bloquent, débranchez toujours l’appareil avant de retirer les ingrédients
à l’origine du blocage.
• Cet appareil n’est pas destiné à être utilisé par des personnes (notamment des enfants)
dont les capacités physiques, sensorielles ou intellectuelles sont réduites, ou par des
personnes manquant d’expérience ou de connaissances, à moins que celles-ci ne
soient sous surveillance ou qu’elles n’aient reçu des instructions quant à l’utilisation de
l’appareil par une personne responsable de leur sécurité.
• Veillez à ce que les enfants ne puissent pas jouer avec l’appareil.
• N’utilisez jamais le blender ou le bol du moulin pour mettre en marche ou arrêter
l’appareil.
• Ne laissez jamais l’appareil fonctionner sans surveillance.
• N’utilisez pas le moulin à sec pour moudre des ingrédients très durs tels que la
muscade, le sucre candi et les glaçons.
• N’utilisez pas le moulin étanche pour mélanger des liquides ou pour obtenir de la glace
pilée. Pour ces ingrédients, utilisez le blender.
• Ne touchez pas les lames lors du nettoyage ou de la manipulation des ensembles lames
au risque de vous blesser.
Attention
•
Débranchez toujours l’appareil avant d’installer, de retirer ou de positionner des
accessoires sur le blender, le moulin à sec ou le moulin étanche, et avant de le nettoyer.
• N’utilisez jamais d’accessoires ou de pièces d’un autre fabricant ou n’ayant pas été
spécifiquement recommandés par Philips. L’utilisation de ce type d’accessoires ou de
pièces entraîne l’annulation de la garantie.
• Ne dépassez jamais le niveau maximum indiqué sur les accessoires.
• Laissez toujours l’appareil refroidir après avoir préparé une portion.
• Niveau sonore : 86 dB(A)
Reciclaje
Blender
Bloqueo de seguridad incorporado
Esta función garantiza que solo se pueda encender el aparato si la jarra de la batidora, el vaso
del molinillo o de la picadora están colocados correctamente en la unidad motora. Si la jarra
de la batidora, el vaso del molinillo o de la picadora se colocan correctamente, el bloqueo de
seguridad incorporado se desactivará.
Disyuntor térmico
El aparato está equipado con un disyuntor térmico que interrumpe automáticamente el
suministro de energía al aparato si éste se calienta en exceso.
Si el aparato deja de funcionar de repente:
1 Desenchufe el aparato.
2 Deje que el aparato se enfríe durante 30 minutos.
3 Enchufe el aparato a la toma de corriente.
4 Encienda de nuevo el aparato.
Nota: Si el disyuntor térmico se activa demasiado a menudo, póngase en contacto con su
distribuidor Philips o con un centro de servicio autorizado por Philips.
Campos electromagnéticos (CEM)
El producto ha sido diseñado y fabricado con materiales y componentes de alta calidad que
pueden reciclarse y reutilizarse.
Cuando vea el símbolo de cubo de basura tachado en un producto, significa que cumple la
Directiva europea 2002/96/EC:
Nunca se deshaga del producto con el resto de la basura doméstica. Infórmese de la
legislación local sobre la recogida selectiva de productos eléctricos y electrónicos. El desecho
correcto de un producto usado ayuda a evitar consecuencias potencialmente negativas para
el medio ambiente y la salud humana.
2
Garantía y servicio
Si necesita ayuda, información o si tiene algún problema, visite la página Web de Philips en
www.philips.com o póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente de Philips
en su país (hallará el número de teléfono en el folleto de la garantía). Si no hay Servicio de
Atención al Cliente en su país, diríjase al distribuidor Philips local.
Suomi
1Tärkeää
Lue tämä lehtinen huolellisesti ennen tehosekoittimen ensimmäistä käyttökertaa ja säilytä se
vastaisen varalle.
Yleistä
Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen käyttöä ja säilytä se myöhempää tarvetta varten.
Vaara
• Älä upota runkoa veteen tai muuhun nesteeseen. Älä myöskään huuhtele sitä vesihanan
alla. Puhdista runko vain kostealla liinalla.
Varoitus
• Tarkista, että laitteeseen merkitty käyttöjännite vastaa paikallista verkkojännitettä, ennen
kuin liität laitteen pistorasiaan.
• Älä käytä laitetta, jos sen pistoke, virtajohto tai jokin muu osa on viallinen.
• Jos virtajohto on vahingoittunut, se on oman turvallisuutesi vuoksi hyvä vaihdattaa
Philipsin valtuuttamassa huoltoliikkeessä tai muulla ammattitaitoisella korjaajalla.
• Älä työnnä sormiasi tai esineitä sekoituskannuun, kun laitteeseen on kytketty virta tai se
on käynnissä. Terät ovat hyvin teräviä.
• Jos terä juuttuu paikalleen, irrota pistoke pistorasiasta ennen kuin irrotat kiinni
juuttuneet ainekset.
• Laitetta ei ole tarkoitettu lasten tai sellaisten henkilöiden käyttöön, joiden fyysinen
tai henkinen toimintakyky on rajoittunut tai joilla ei ole kokemusta tai tietoa laitteen
käytöstä, muuten kuin heidän turvallisuudestaan vastaavan henkilön valvonnassa ja
ohjauksessa.
• Pienten lasten ei saa antaa leikkiä laitteella.
• Älä käytä tehosekoittimen tai sekoittimen kannua virran kytkemiseen laitteeseen tai
virran katkaisemiseen laitteesta.
• Älä jätä laitetta käyntiin ilman valvontaa.
• Älä käytä mausteleikkuria erittäin kovien aineiden hienontamiseen. Tällaisia aineita ovat
esimerkiksi muskottipähkinät, suurikiteinen ruokosokeri ja jääpalat.
• Älä käytä märkäsekoitinta nesteiden sekoittamiseen tai jääkuutioiden murskaamiseen.
Käytä tähän tarkoitukseen tehosekoitinta.
• Varo koskemasta teräyksikön leikkuuteriin puhdistuksen aikana tai kun käsittelet laitetta
muutoin. Leikkuuterät ovat erittäin terävät, ja niistä saa helposti haavan sormeen.
Varoitus
• Katkaise laitteesta virta aina ennen tehosekoittimen, kuivasekoittimen tai
märkäsekoittimen kokoamista, purkamista, säätämistä tai puhdistamista.
• Älä koskaan käytä muita kuin Philipsin valmistamia tai suosittelemia lisävarusteita tai
-osia. Jos käytät muita osia, takuu ei ole voimassa.
• Älä ylitä lisäosiin merkittyjä enimmäismääriä.
•
Anna laitteen aina jäähtyä huoneen lämpötilaa vastaavaksi jokaisen käsitellyn erän jälkeen.
• Käyntiääni: Lc = 86 dB (A)
Avertissement
• Ne mettez jamais vos doigts ou tout autre objet dans le blender lorsque l’appareil est
en cours de fonctionnement.
• Assurez-vous que l’ensemble lames est correctement fixé sur le blender avant
d’installer celui-ci sur le bloc moteur.
• Ne touchez pas les lames de l’ensemble lames du bol mélangeur lorsque vous le
manipulez ou le nettoyez, au risque de vous blesser.
• Si l’ensemble lames se bloque, débranchez toujours l’appareil avant de retirer les
ingrédients à l’origine du blocage.
Attention
• Ne remplissez jamais le blender avec des ingrédients dont la température dépasse
80 °C.
• Si des ingrédients s’accumulent sur les parois du bol mélangeur, éteignez l’appareil et
débranchez-le. Décollez ensuite les ingrédients des parois à l’aide d’une spatule.
• Assurez-vous que le couvercle est correctement fermé/fixé sur le bol et que la mesure
graduée est correctement insérée dans le couvercle avant de mettre l’appareil en
marche.
• Ne faites pas fonctionner l’appareil pendant plus de 1 minute sans interruption.
• Laissez toujours l’appareil refroidir après avoir préparé une portion.
• N’oubliez jamais de placer la bague d’étanchéité sur l’ensemble lames avant d’installer
l’ensemble lames sur le bol mélangeur afin d’éviter toute fuite.
Verrou de sécurité intégré
Grâce à cette fonctionnalité, l’appareil se met en marche uniquement lorsque le bol
mélangeur, le bol du moulin ou le bol du hachoir est correctement placé sur le bloc moteur.
Si le bol mélangeur, le bol du moulin ou le bol du hachoir est correctement installé, le verrou
de sécurité intégré se désactive automatiquement.
Dispositif antisurchauffe
L’appareil est équipé d’un dispositif antisurchauffe qui coupe automatiquement l’alimentation
en cas de surchauffe.
En cas d’arrêt soudain de l’appareil :
1 Débranchez l’appareil.
2 Laissez-le refroidir pendant 30 minutes.
3 Branchez le cordon d’alimentation sur la prise secteur.
4 Remettez l’appareil en marche.
Remarque : si le problème se produit trop souvent, contactez votre revendeur ou un
Centre Service Agréé Philips.
Champs électromagnétiques (CEM)
Cet appareil Philips est conforme à toutes les normes relatives aux champs
électromagnétiques (CEM). Il répond aux règles de sécurité établies sur la base des
connaissances scientifiques actuelles s’il est manipulé correctement et conformément aux
instructions de ce manuel d’utilisation.
Recyclage
Cet appareil a été conçu et fabriqué avec des matériaux et des composants de haute qualité
pouvant être recyclés et réutilisés.
La présence du symbole de poubelle barrée indique que le produit est conforme à la
directive européenne 2002/96/CE :
Ne jetez pas ce produit avec les ordures ménagères ordinaires. Renseignez-vous sur les
dispositions en vigueur dans votre région concernant la collecte séparée des appareils
électriques et électroniques. La mise au rebut citoyenne de votre ancien produit permet de
protéger l’environnement et la santé.
2
Garantie et service
Si vous souhaitez obtenir des informations supplémentaires ou si vous rencontrez
un problème, visitez le site Web de Philips à l’adresse www.philips.com ou contactez
le Service Consommateurs Philips de votre pays (vous trouverez le numéro de
téléphone correspondant dans le dépliant de garantie internationale). S’il n’y a pas de
Centre Service Consommateurs dans votre pays, adressez-vous à votre revendeur Philips.
Italiano
1Importante
Prima di utilizzare il frullatore, leggere attentamente il presente libretto e conservarlo per
eventuali riferimenti futuri.
Informazioni generali
Prima di utilizzare l’apparecchio, leggere attentamente il presente manuale e conservarlo per
eventuali riferimenti futuri.
Pericolo
• Non immergere mai il motore nell’acqua o in altri liquidi e non risciacquarlo sotto
l’acqua del rubinetto. Pulite il gruppo motore solo con un panno umido.
Avviso
• Prima di collegare l’apparecchio, verificare che la tensione riportata sull’apparecchio
corrisponda alla tensione di rete locale.
• Non usare l’apparecchio nel caso in cui la spina, il cavo di alimentazione o altri
componenti risultassero danneggiati.
• Se il cavo di alimentazione è danneggiato deve essere sostituito da Philips, da un centro
di assistenza autorizzato Philips o da persone qualificate al fine di evitare possibili danni.
• Quando l’apparecchio è collegato o in funzione, non mettere mai le dita o qualsiasi
altro oggetto nel bicchiere del frullatore. Le lame sono molto affilate.
• Se le lame si bloccano, togliere la spina dalla presa di corrente prima di rimuovere gli
ingredienti che hanno bloccato le lame.
• L’apparecchio non è destinato a persone (inclusi bambini) con capacità mentali, fisiche
o sensoriali ridotte, fatti salvi i casi in cui tali persone abbiano ricevuto assistenza o
formazione per l’uso dell’apparecchio da una persona responsabile della loro sicurezza.
• Adottare le dovute precauzioni per evitare che i bambini giochino con l’apparecchio.
• Non utilizzate mai il vaso del frullatore o il bicchiere per tritatutto per accendere o
spegnere l’apparecchio.
• Non lasciare mai in funzione l’apparecchio incustodito.
• Non usare il tritatutto per ingredienti secchi per tritare ingredienti molto duri come
noce moscata, zucchero candito e cubetti di ghiaccio.
• Non usare il tritatutto per ingredienti umidi per mescolare liquidi o frantumare cubetti
di ghiaccio. Usare il normale frullatore per lavorare questi ingredienti.
• Non toccare i bordi del gruppo lame del tritatutto quando viene pulito o utilizzato.
Sono molto affilati ed è facile tagliarsi le dita.
Attenzione
• Scollegare sempre l’apparecchio prima di montare, smontare o regolare il frullatore,
il tritatutto per ingredienti umidi e quello per ingredienti secchi e prima di pulire
l’apparecchio.
• Non utilizzare mai accessori o parti di altri produttori oppure componenti non
consigliati in modo specifico da Philips. In caso di utilizzo di tali accessori o parti, la
garanzia si annulla.
• Non superate mai il livello massimo riportato sugli accessori.
• Lasciate raffreddare l’apparecchio a temperatura ambiente dopo ogni utilizzo.
• Livello acustico: Lc = 86 dB(A)
Frullatore
Avviso
• Quando l’apparecchio è in funzione, non mettete le dita o qualsiasi altro oggetto nel
vaso frullatore.
• Assicuratevi che il gruppo lame sia ben serrato nel vaso del frullatore prima di montare
il vaso nel gruppo motore.
• Non toccare i bordi del gruppo lame del frullatore quando viene pulito o utilizzato.
Sono molto affilati ed è facile tagliarsi le dita.
• Nel caso in cui il gruppo lame rimanga incastrato, scollegate l’apparecchio, quindi
togliete gli ingredienti che bloccano le lame.
Attenzione
• Non inserite nel vaso frullatore ingredienti a temperatura superiore a 80ºC.
• Se gli ingredienti si attaccano alla parete del vaso frullatore, spegnere l’apparecchio e
staccare la spina. Servirsi quindi di una spatola per staccare il cibo dalla parete.
• Prima di accendere l’apparecchio, controllate che il coperchio sia perfettamente chiuso/
montato sul vaso e che il dosatore sia inserito correttamente nel coperchio.
• Non azionare l’apparecchio per più di 1 minuto alla volta.
• Lasciate raffreddare l’apparecchio a temperatura ambiente dopo ogni utilizzo.
• Per evitare perdite, assicurarsi di inserire sempre l’anello di tenuta sul gruppo lame
prima di montare quest’ultimo nel vaso del frullatore.
Blocco di sicurezza integrato
Questa funzionalità consente di accendere l’apparecchio solo se il vaso frullatore, il bicchiere
tritatutto o dell’accessorio per tritare sono assemblati correttamente sul motore. Se il vaso
frullatore, il bicchiere tritatutto o dell’accessorio per tritare sono assemblati correttamente, il
blocco di sicurezza integrato viene sbloccato.
Dispositivo di sicurezza temperatura
L’apparecchio è dotato di un dispositivo di sicurezza della temperatura che disattiva
automaticamente l’alimentazione in caso di surriscaldamento.
Se l’apparecchio smette improvvisamente di funzionare:
1 Staccate la spina dalla presa di corrente.
2 Lasciate raffreddare l’apparecchio per 30 minuti.
3 Inserite la spina nella presa di corrente a muro.
4 Accendete nuovamente l’apparecchio.
Nota: se il dispositivo di sicurezza della temperatura si attiva troppo spesso, rivolgersi al
proprio rivenditore Philips o a un centro assistenza Philips autorizzato.
Campi elettromagnetici (EMF)
Questo apparecchio Philips è conforme a tutti gli standard relativi ai campi elettromagnetici
(EMF). Se utilizzato in maniera appropriata e secondo quanto riportato nel manuale di
istruzioni, l’apparecchio risulta sicuro in conformità alle prove scientifiche disponibili ad oggi.
Riciclaggio
Questo prodotto è stato progettato e realizzato con materiali e componenti di alta qualità,
che possono essere riciclati e riutilizzati.
Se su un prodotto si trova il simbolo di un bidone con ruote, ricoperto da una X, vuol dire
che il prodotto soddisfa i requisiti della Direttiva Comunitaria 2002/96/CE.
Non smaltire questo prodotto con i rifiuti domestici. Informarsi sui regolamenti locali per la
raccolta differenziata dei prodotti elettrici ed elettronici. Il corretto smaltimento dei prodotti
usati aiuta a prevenire l’inquinamento ambientale e possibili danni alla salute.
2
Garanzia e assistenza
Per ricevere ulteriori informazioni, richiedere assistenza o risolvere eventuali problemi, visitate
il sito Web Philips all’indirizzo www.philips.com oppure contattate il centro assistenza clienti
Philips di zona (il numero di telefono è riportato nell’opuscolo della garanzia). Se nel proprio
paese non è presente alcun centro di assistenza clienti, rivolgersi al proprio rivenditore Philips.
Nederlands
1Belangrijk
Lees dit boekje met belangrijke informatie zorgvuldig door voordat u de blender gaat
gebruiken. Bewaar het boekje om het indien nodig later te kunnen raadplegen.
Algemeen
Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u het apparaat gaat gebruiken. Bewaar
de gebruiksaanwijzing om deze zo nodig later te kunnen raadplegen.
Gevaar
• Dompel de motorunit nooit in water of een andere vloeistof en spoel deze ook niet
onder de kraan af. Gebruik alleen een vochtige doek om de motorunit schoon te
maken.
Let op
• Controleer of het voltage dat wordt aangegeven op het apparaat, overeenkomt met de
plaatselijke netspanning voordat u het apparaat aansluit.
• Gebruik het apparaat niet indien de stekker, het snoer of andere onderdelen
beschadigd zijn.
• Indien het netsnoer beschadigd is, moet u het laten vervangen door Philips, een door
Philips geautoriseerd servicecentrum of personen met vergelijkbare kwalificaties om
gevaar te voorkomen.
• Steek nooit uw vingers of een voorwerp in de blenderbeker als de stekker van het
apparaat in het stopcontact zit of terwijl het apparaat in werking is. De messen zijn zeer
scherp.
• Als de messen vastlopen, haal dan eerst de stekker uit het stopcontact voordat u de
ingrediënten die de messen blokkeren verwijdert.
• Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (waaronder kinderen) met
verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens, of die gebrek aan
ervaring of kennis hebben, tenzij iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid
toezicht op hen houdt of hen heeft uitgelegd hoe het apparaat dient te worden
gebruikt.
• Houd toezicht op jonge kinderen om te voorkomen dat ze met het apparaat gaan
spelen.
• Schakel het apparaat nooit in of uit door middel van de blenderkan of de
maalmolenbeker.
• Laat het apparaat nooit zonder toezicht werken.
• Gebruik de maalmolen niet om zeer harde ingrediënten zoals nootmuskaat, Chinese
rotssuiker en ijsblokjes te malen.
• Gebruik de hakmolen niet voor het mengen van vloeistoffen of het vermalen van
ijsblokjes. Gebruik de blender om deze ingrediënten te verwerken.
• Raak de snijkanten van de mesunits niet aan wanneer u deze vastpakt of schoonmaakt.
De snijkanten zijn zeer scherp en u kunt zich er makkelijk aan snijden.
Let op
• Haal altijd de stekker uit het stopcontact voordat u de blender, de maalmolen of de
hakmolen plaatst, verwijdert of bijstelt, en voordat u het apparaat gaat schoonmaken.
• Gebruik nooit accessoires of onderdelen van andere fabrikanten of die niet specifiek
zijn aanbevolen door Philips. Als u dergelijke accessoires of onderdelen gebruikt, vervalt
de garantie.
• Overschrijd het maximumniveau aangegeven op de accessoires niet.
• Laat het apparaat afkoelen tot kamertemperatuur na iedere portie die u hebt verwerkt.
• Geluidsniveau: Lc = 86 dB(A)
Blender
Let op
• Steek nooit uw vingers of een voorwerp in de blenderkan terwijl het apparaat in
werking is.
• Zorg ervoor dat de mesunit goed aan de blenderkan bevestigd is voordat u de
blenderkan op de motorunit bevestigt.
• Raak de snijkanten van de mesunit van de blender niet aan wanneer u deze vastpakt of
schoonmaakt. De snijkanten zijn zeer scherp en u kunt zich er makkelijk aan snijden.
• Als de mesunit vastloopt, haal dan de stekker uit het stopcontact voordat u de
ingrediënten verwijdert die de messen blokkeren.
Let op
• Vul de blenderkan nooit met ingrediënten die heter zijn dan 80°C.
• Schakel het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact als er ingrediënten aan
de wand van de blenderkan blijven kleven. Verwijder de ingrediënten vervolgens van de
wand met een spatel.
• Zorg er altijd voor dat het deksel van de kan goed dicht zit/goed is bevestigd en dat de
maatbeker goed in het deksel is geplaatst voordat u het apparaat inschakelt.
• Laat het apparaat nooit langer dan 1 minuut onafgebroken werken.
• Laat het apparaat afkoelen tot kamertemperatuur na iedere portie die u hebt verwerkt.
•
Vergeet nooit de afdichtring op de mesunit te plaatsen voordat u de mesunit aan de
blenderkan bevestigt om lekkage te voorkomen
Ingebouwde beveiliging
Deze functie zorgt ervoor dat u het apparaat alleen kunt inschakelen als de blenderkan, de
maalmolen of de hakmolenbeker goed op de motorunit is bevestigd. Als de blenderkan,
de maalmolen of de hakmolenbeker goed is geplaatst, wordt de ingebouwde beveiliging
ontgrendeld.
Oververhittingsbeveiliging
Dit apparaat is voorzien van een oververhittingsbeveiliging die het apparaat automatisch
uitschakelt indien het apparaat oververhit raakt.
Als het apparaat opeens stopt:
1 Haal de stekker uit het stopcontact.
2 Laat het apparaat 30 minuten afkoelen.
3 Steek de stekker in het stopcontact.
4 Schakel het apparaat weer in.
Opmerking: neem contact op met uw Philips-dealer of een door Philips geautoriseerd
servicecentrum als de oververhittingsbeveiliging te vaak wordt geactiveerd.
Elektromagnetische velden (EMV)
Dit Philips-apparaat voldoet aan alle richtlijnen met betrekking tot elektromagnetische
velden (EMV). Mits het apparaat op de juiste wijze en volgens de instructies in deze
gebruiksaanwijzing wordt gebruikt, is het veilig te gebruiken volgens het nu beschikbare
wetenschappelijke bewijs.
Recycling
Uw product is vervaardigd van kwalitatief hoogwaardige materialen en onderdelen die
kunnen worden gerecycleerd en herbruikt.
Wanneer een product is voorzien van een symbool van een afvalcontainer met een kruis
erdoorheen, valt het product onder de Europese richtlijn 2002/96/EG:
Gooi het product nooit weg met ander huishoudelijk afval. Informeer u over de lokale
regels inzake gescheiden afvalophaling van elektrische en elektronische toestellen. Een goede
afvalverwerking van uw oude product draagt bij tot het voorkomen van mogelijke schade
voor het milieu en de volksgezondheid.
2
Garantie & service
Als u informatie nodig hebt of als u een probleem hebt, bezoek dan de Philips-website
(www.philips.nl) of neem contact op met het Philips Consumer Care Centre in uw land (u
vindt het telefoonnummer in het ‘worldwide guarantee’-vouwblad). Als er geen Consumer
Care Centre in uw land is, ga dan naar uw Philips-dealer.
Norsk
1Viktig
Les dette viktige informasjonsheftet nøye før du bruker hurtigmikseren, og ta vare på det for
senere referanse.
Generelt
Les denne brukerveiledningen nøye før du bruker apparatet, og ta vare på den for senere
referanse.
Fare
• Motorenheten må aldri senkes ned i vann eller annen væske, og den må heller ikke
skylles under rennende vann. Bruk bare en fuktig klut til å rengjøre motorenheten.
Advarsel
• Før du kobler til apparatet, må du kontrollere at spenningen som er angitt på apparatet,
stemmer overens med nettspenningen.
• Apparatet må ikke brukes hvis det er skade på støpselet, ledningen eller andre deler.
• Hvis ledningen er ødelagt, må den alltid skiftes ut av Philips, et servicesenter som
er godkjent av Philips, eller lignende kvalifisert personell, slik at man unngår farlige
situasjoner.
• Stikk aldri fingre eller gjenstander ned i hurtigmikserbegeret mens apparatet er koblet til
eller er i gang. Knivene er svært skarpe.
• Hvis knivene setter seg fast, må du trekke støpselet ut av stikkontakten før du fjerner
ingrediensene som blokkerer knivene.
• Dette apparatet er ikke tiltenkt bruk av personer (inkludert barn) som har nedsatt
sanseevne eller fysisk eller psykisk funksjonsevne, eller personer som ikke har erfaring
eller kunnskap, unntatt hvis de får tilsyn eller instruksjoner om bruk av apparatet av en
person som er ansvarlig for sikkerheten.
• Pass på at barn er under tilsyn, slik at de ikke leker med apparatet.
• Ikke bruk mikserkannen eller kvernbegeret til å slå apparatet av og på.
• La aldri apparatet gå uten tilsyn.
• Du må ikke bruke tørringredienskvernen til å male svært harde ingredienser som
muskatnøtt, kandissukker eller isbiter.
• Ikke bruk våtingredienskvernen til å blande væsker eller knuse isterninger. Bruk
hurtigmikseren til å bearbeide disse ingrediensene.
• Ikke berør eggene på knivenhetene når du håndterer eller rengjør dem. De er svært
skarpe, og det er lett å skjære seg på dem.
Forsiktig
• Koble alltid apparatet fra strømkilden før du monterer, demonterer eller foretar
justeringer på hurtigmikseren, tørringredienskvernen eller våtingredienskvernen, og før
du begynner å rengjøre apparatet.
• Ikke bruk tilbehør eller deler fra andre produsenter eller som Philips ikke spesifikt
anbefaler. Hvis du bruker slikt tilbehør eller slike deler, blir garantien ugyldig.
• Ikke overskrid maksimumsnivået som er angitt på tilbehøret.
• La alltid apparatet avkjøles til romtemperatur mellom hver omgang som bearbeides.
• Støynivå: Lc = 86 dB(A)
Hurtigmikser
Advarsel
• Stikk aldri fingre eller gjenstander ned i mikserkannen mens apparatet er i gang.
• Kontroller at knivenheten er sikkert festet til mikserkannen før du monterer
mikserkannen på motorenheten.
• Ikke berør eggene på knivenheten til hurtigmikseren når du håndterer eller rengjør den.
De er svært skarpe, og det er lett å skjære seg på dem.
• Hvis knivenheten setter seg fast, må du koble fra apparatet før du fjerner ingrediensene
som hindrer knivene i å gå rundt.
Forsiktig
• Ikke fyll mikserkannen med ingredienser som er varmere enn 80 ºC.
• Hvis mat kleber seg til veggen på mikserkannen, slår du av apparatet og trekker ut
støpselet fra stikkontakten. Bruk deretter en slikkepott til å fjerne maten fra veggen.
• Sørg alltid for at lokket er lukket ordentlig igjen eller satt ordentlig på kannen, og at
målebegeret er satt ordentlig inn i lokket før du slår på apparatet.
• Ikke la apparatet kjøre i mer enn ett minutt om gangen.
• La alltid apparatet avkjøles til romtemperatur mellom hver omgang som bearbeides.
• Husk alltid å sette gummipakningen på knivenheten før du kobler knivenheten til
mikserkannen. Hvis ikke vil det oppstå lekkasjer.
•
Se as lâminas ficarem presas, desligue a ficha do aparelho antes de retirar os
ingredientes que estiverem a bloquear as lâminas.
• Este aparelho não deve ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades
físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência e conhecimento,
a não ser que lhes tenha sido dada supervisão ou instruções relativas à utilização do
aparelho por uma pessoa responsável pela sua segurança.
• As crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brincam com o aparelho.
• Nunca utilize o copo misturador ou o copo do moinho para ligar e desligar o aparelho.
• Nunca deixe o aparelho a funcionar sem vigilância.
• Não utilize o moinho para ingredientes secos para moer ingredientes muito duros
como noz-moscada, cubos de açúcar e cubos de gelo.
• Não utilize o moinho para ingredientes húmidos para misturar líquidos nem triturar
cubos de gelo. Utilize a liquidificadora para processar estes ingredientes.
• Não toque nos rebordos de corte das lâminas quando estiver a manuseá-las ou a laválas. Estas são muito afiadas e poderá facilmente cortar os dedos.
Atenção
• Desligue sempre o aparelho antes de montar, desmontar ou ajustar a liquidificadora,
o moinho para ingredientes secos ou o moinho para ingredientes húmidos e antes de
começar a limpar o aparelho.
• Nunca utilize quaisquer acessórios ou peças de outros fabricantes ou que a Philips não
tenha especificamente recomendado. Se utilizar tais acessórios ou peças, a garantia
perderá a validade.
• Não exceda o nível máximo indicado nos acessórios.
• Deixe sempre o aparelho arrefecer entre cada dose preparada.
• Nível de ruído: Lc = 86 dB(A)
Liquidificadora
Aviso
• Nunca introduza os dedos ou um objecto no copo misturador com o aparelho em
funcionamento.
• Certifique-se de que as lâminas estão bem montadas no copo misturador antes de o
montar no motor.
• Não toque nos rebordos de corte das lâminas da liquidificadora quando estiver a
manuseá-las ou a lavá-las. Estas são muito afiadas e poderá facilmente cortar os dedos.
• Se as lâminas ficarem encravadas, desligue o aparelho da tomada antes de retirar os
ingredientes que estão a bloquear as lâminas.
Atenção
• Nunca encha o copo misturador com ingredientes que estejam a uma temperatura
superior a 80ºC.
• Se os alimentos aderirem ao copo misturador, desligue o aparelho e retire a ficha da
tomada. Em seguida, utilize uma espátula para soltar os alimentos.
• Certifique-se sempre de que a tampa está bem fechada/montada e de que o copo
medidor está colocado correctamente antes de ligar o aparelho.
• Não deixe que o aparelho funcione durante mais de 1 minuto de cada vez.
• Deixe sempre o aparelho arrefecer entre cada dose preparada.
• Nunca se esqueça de colocar o anel vedante sobre a lâmina antes de ligar a lâmina ao
copo misturador; caso contrário, poderão ocorrer fugas
Fecho de segurança incorporado
Esta funcionalidade assegura que só pode ligar o aparelho se o copo misturador, o copo
do moinho ou da picadora estiverem correctamente montados no motor. Se o copo
misturador, o copo do moinho ou da picadora estiverem correctamente montados, o fecho
de segurança integrado será desbloqueado.
Dispositivo térmico
O aparelho está equipado com um dispositivo térmico que corta automaticamente a
corrente do aparelho em caso de aquecimento excessivo.
Se o aparelho deixar repentinamente de funcionar:
1 Desligue o aparelho da corrente.
2 Deixe que o aparelho arrefeça durante 30 minutos.
3 Ligue a ficha à tomada eléctrica.
4 Volte a ligar o aparelho.
Nota: contacte o seu revendedor Philips ou um centro de assistência Philips autorizado se o
dispositivo de corte térmico for activado demasiadas vezes.
Campos electromagnéticos (CEM)
Este aparelho Philips respeita todas as normas relacionadas com campos electromagnéticos
(CEM). Se manuseado correctamente e de acordo com as instruções fornecidas neste
manual do utilizador, o aparelho pode ser utilizado em segurança com base em provas
científicas disponíveis actualmente.
Reciclagem
O produto foi concebido e fabricado com materiais e componentes de alta qualidade, que
podem ser reciclados e reutilizados.
Quando observar o símbolo de um caixote do lixo traçado afixado num produto, significa
que o produto é abrangido pela Directiva Europeia 2002/96/CE:
Nunca elimine este produto juntamente com os resíduos domésticos. Informe-se sobre
o sistema de recolha selectiva local relativamente a produtos eléctricos e electrónicos. A
eliminação correcta do seu produto antigo ajuda a evitar potenciais consequências nocivas
para o ambiente e para a saúde pública.
2
Garantia e assistência
Se precisar de assistência ou informações, ou se tiver algum problema, visite o Web site da
Philips em www.philips.pt ou contacte o Centro de Apoio ao Cliente da Philips no seu país
(pode encontrar o número de telefone no folheto da garantia mundial). Se não existir um
Centro de Atendimento ao Cliente no seu país, dirija-se a um representante Philips.
Svenska
1Viktigt
Läs häftet Viktig information noggrant innan du använder mixern och spara sedan häftet för
framtida bruk.
Allmänt
Dette Philips­apparatet overholder alle standarder som gjelder elektromagnetiske felt (EMF).
Hvis apparatet håndteres riktig og i samsvar med instruksjonene i denne brukerhåndboken, er
det trygt å bruke det ut fra den kunnskapen vi har per dags dato.
Läs användarhandboken noggrant innan du använder apparaten och spara den för framtida
bruk.
Fara
• Sänk aldrig ned motorenheten i vatten eller någon annan vätska och skölj den inte
under kranen. Använd endast en fuktig trasa till att rengöra motorenheten.
Varning
• Kontrollera att den spänning som anges på apparaten överensstämmer med den lokala
nätspänningen innan du ansluter apparaten.
• Använd inte apparaten om stickkontakten, nätsladden eller någon annan del är skadad.
• Om nätsladden är skadad måste den alltid bytas ut av Philips, ett av Philips
auktoriserade serviceombud eller liknande behöriga personer för att undvika olyckor.
• Stoppa inte ned fingrarna eller något föremål i mixerbehållaren när apparaten är
ansluten eller igång. Knivarna är mycket vassa.
• Om knivarna fastnar drar du ur nätsladden innan du avlägsnar ingredienserna som
blockerar knivarna.
• Apparaten är inte avsedd för användning av personer (inklusive barn) med olika
funktionshinder, eller av personer som inte har kunskap om hur apparaten används,
om de inte övervakas eller får instruktioner angående användning av apparaten av en
person som är ansvarig för deras säkerhet.
• Små barn ska övervakas så att de inte kan leka med apparaten.
• Använd aldrig mixerbehållaren eller kvarnbägaren för att slå på eller stänga av
apparaten.
• Lämna inte apparaten obevakad när den är igång.
• Använd aldrig kvarnen till att mala mycket hårda ingredienser, till exempel muskot,
kandisocker eller isbitar.
• Använd inte våtkvarnen till att blanda vätskor eller att krossa isbitar. Använd mixern för
att bereda de här ingredienserna.
• Vidrör inte eggarna på hackarens knivenheter vid hantering eller rengöring. De är
mycket vassa och du skulle lätt kunna skära fingrarna.
Varning
• Se alltid till att apparaten är frånkopplad innan du monterar, tar isär eller gör justeringar
av mixern, torrkvarnen eller våtkvarnen och innan du rengör apparaten.
• Använd aldrig tillbehör eller delar från andra tillverkare, eller delar som inte uttryckligen
har rekommenderats av Philips. Om du använder sådana tillbehör eller delar gäller inte
garantin.
• Överskrid inte den maximinivå som anges på tillbehören.
• Låt alltid apparaten svalna till rumstemperatur efter varje gång du använt den.
• Ljudnivå: Lc = 86 dB(A)
Resirkulering
Mixer
Innebygd sikkerhetslås
Denne funksjonen sikrer at du bare kan slå på apparatet hvis hurtigmikserkannen, kvernen
eller hakkebegeret er montert riktig på motorenheten. Hvis hurtigmikserkannen, kvernen eller
hakkebegeret er riktig montert, blir den innebygde sikkerhetslåsen låst opp.
Varmesikkerhetsmekanisme
Apparatet har en varmesikkerhetsmekanisme som automatisk kutter strømmen til apparatet
hvis det overopphetes.
Hvis apparatet plutselig stopper, gjør du følgende:
1 Koble fra apparatet.
2 La apparatet avkjøles i 30 minutter.
3 Sett støpselet inn i stikkontakten.
4 Slå apparatet på igjen.
Merk: Ta kontakt med en Philips-forhandler eller et autorisert Philips-servicesenter hvis
varmesikkerhetsmekanismen aktiveres for ofte.
Elektromagnetiske felt (EMF)
Produktet er utformet og produsert med materialer og deler av svært høy kvalitet som kan
resirkuleres og gjenbrukes.
Når et produkt er merket med en søppeldunk med kryss over, betyr det at produktet dekkes
av EU-direktiv 2002/96/EF:
Produktet skal ikke kastes sammen med annet husholdningsavfall. Gjør deg kjent med
lokale bestemmelser om avfallsdeponering av elektriske og elektroniske produkter. Hvis du
deponerer gamle produkter riktig, bidrar du til å forhindre negative konsekvenser for helse
og miljø.
2
Garanti og service
Hvis du trenger service eller informasjon, eller hvis du har problemer, kan du besøke
webområdet til Philips på www.philips.com eller ta kontakt med Philips’ forbrukerstøtte der
du bor (du finner telefonnummeret i garantiheftet). Hvis det ikke er noen forbrukerstøtte der
du bor, kan du gå til den lokale Philips-forhandleren.
Português
1Importante
Leia cuidadosamente este folheto de informações importantes antes de utilizar a
liquidificadora e guarde-o para uma eventual consulta futura.
Geral
Leia cuidadosamente este manual do utilizador antes de utilizar o aparelho e guarde-o para
consultas futuras.
Perigo
• Nunca mergulhe o motor em água ou noutro líquido, nem o enxagúe à torneira. Utilize
apenas um pano húmido para limpar o motor.
Aviso
• Verifique se a voltagem indicada no aparelho corresponde à voltagem eléctrica local
antes de o ligar.
• Não utilize o aparelho se a ficha, o fio de alimentação ou outras peças estiverem
danificados.
• Se o fio estiver danificado, deve ser sempre substituído pela Philips, por um centro
de assistência autorizado da Philips ou por pessoal devidamente qualificado para se
evitarem situações de perigo.
• Nunca introduza os dedos nem objectos no copo misturador se o aparelho estiver
ligado à corrente ou em funcionamento. As lâminas são muito afiadas.
Varning
• Stoppa inte ned fingrarna eller något föremål i behållaren när apparaten är igång.
• Se till att knivenheten är ordentligt fastsatt i mixerbehållaren innan du monterar
mixerbehållaren på motorenheten.
• Vidrör inte eggarna på mixerns knivenhet vid hantering eller rengöring. De är mycket
vassa och du skulle lätt kunna skära fingrarna.
• Om knivenheten fastnar kopplar du ur apparaten innan du tar bort ingredienserna som
blockerar knivarna.
Varning
• Fyll aldrig mixerbehållaren med ingredienser som är varmare än 80 ºC.
• Om mat fastnar på mixerbehållarens sidor stänger du av apparaten och drar ut
stickkontakten. Använd sedan en slickepott för att ta bort maten från sidorna.
• Kontrollera alltid att locket är stängt/sitter fast ordentligt på behållaren och att
mätbägaren är rätt isatt i locket innan du slår på apparaten.
• Kör inte apparaten längre än 1 minut åt gången.
• Låt alltid apparaten svalna till rumstemperatur efter varje gång du använt den.
• Glöm inte att sätta på tätningsringen på knivenheten innan du fäster knivenheten på
mixerbehållaren. Läckage kan annars uppstå
Inbyggd säkerhetsspärr
Den här funktionen gör att du endast kan slå på apparaten om mixerbehållaren,
kvarnbägaren eller minihackarens bägare har monterats korrekt på motorenheten. Om
mixerbehållaren, kvarnbägaren eller hackarens bägare är korrekt monterade låses den
inbyggda säkerhetsspärren upp.
Värmebrytare
Apparaten är utrustad med en värmebrytare som automatiskt stänger av strömmen om
apparaten överhettas.
Om apparaten slutar fungera:
1 Dra ur nätsladden.
2 Låt apparaten svalna i 30 minuter.
3 Sätt i stickkontakten i vägguttaget.
4 Slå på apparaten igen.
Obs! Kontakta Philips-återförsäljaren eller ett av Philips auktoriserade serviceombud om
värmebrytaren aktiveras för ofta.
Elektromagnetiska fält (EMF)
Den här apparaten från Philips uppfyller alla standarder för elektromagnetiska fält (EMF). Om
apparaten hanteras på rätt sätt och enligt instruktionerna i den här användarhandboken är
den säker att använda enligt de vetenskapliga belägg som finns i dagsläget.
Återvinning
Produkten är utvecklad och tillverkad av högkvalitativa material och komponenter som både
kan återvinnas och återanvändas.
Symbolen med en överkryssad soptunna som finns på produkten innebär att produkten följer
EU-direktivet 2002/96/EG:
Kassera aldrig produkten med annat hushållsavfall. Ta reda på de lokala reglerna om separat
insamling av elektriska och elektroniska produkter. Genom att kassera dina gamla produkter
på rätt sätt kan du bidra till att minska möjliga negativa effekter på miljö och hälsa.
2
Garanti och service
Türkçe
1Önemli
‫القاطع احلراري‬
)EMF( ‫احلقول الكهرومغناطيسية‬
Blenderi kullanmadan önce bu Önemli Bilgiler Broşürü’nü dikkatlice okuyun ve gelecekte
başvurmak üzere saklayın.
‫ إذا مت استخدام اجلهاز‬.)EMF( ‫ هذا مع كافة املعايير املتعلقة باحلقول الكهرومغناطيسية‬Philips ‫يتوافق جهاز‬
‫ فسيكون استخدامه آمنا ً وفقا ً للدليل العلمي‬،‫املبينة في دليل املستخدم هذا‬
ّ ‫بشكل صحيح وبالتوافق مع اإلرشادات‬
.‫املتوفر اليوم‬
Genel
Cihazı kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu okuyun ve gelecekte de başvurmak üzere
saklayın.
Tehlike
• Motor ünitesini kesinlikle suya veya başka bir sıvıya batırmayın veya muslukta
durulamayın. Motor ünitesini sadece nemli bezle temizleyin.
Uyarı
• Cihazı prize takmadan önce, üstünde yazılı olan gerilimin, evinizdeki şebeke gerilimiyle
aynı olup olmadığını kontrol edin.
• Elektrik fişi, şebeke kablosu veya diğer parçaları hasarlıysa, cihazı kesinlikle kullanmayın.
• Cihazın elektrik kablosu hasarlıysa, bir tehlike oluşturmasını önlemek için mutlaka
Philips’in yetki verdiği bir servis merkezi veya benzer şekilde yetkilendirilmiş kişiler
tarafından değiştirilmesini sağlayın.
• Cihaz prize takılıyken veya çalışırken parmaklarınızı ya da başka cisimleri asla blender
ölçeğine sokmayın. Bıçaklar çok keskindir.
• Eğer bıçaklar sıkışırsa, bıçakları engelleyen malzemeleri çıkarmadan önce,cihazın fişini
çekin.
• Bu cihaz, güvenliklerinden sorumlu kişilerin nezareti veya talimatları dışında, fiziksel,
motor ya da zihinsel becerileri gelişmemiş veya bilgi ve tecrübe açısından eksik kişiler
tarafından (çocuklar da dahil) kullanılmamalıdır.
• Küçük çocukların cihazla oynamaları engellenmelidir.
• Cihazı açmak veya kapatmak için mikser haznesini veya öğütücü ölçeğini kesinlikle
kullanmayın.
• Cihazı kesinlikle çalışır durumda bırakmayın.
• Kuru öğütücüyü, muskat, akide şekeri ve buz küpleri gibi çok sert malzemeleri öğütmek
için kullanmayın.
• Sıvıları karıştırmak veya buzları kırmak için ıslak öğütücüyü kullanmayın. Bu malzemeleri
karıştırmak için blenderi kullanın.
• Bıçak ünitelerini tutarken veya temizlerken keskin kısımlarına dokunmayın. Bu kısımlar
çok keskindir ve kolaylıkla parmaklarınızı kesebilir.
Dikkat
• Cihazı monte etmeden, sökmeden veya blender, kuru ya da ıslak öğütücü üzerinde
ayarlamalar yapmadan ve cihazı temizlemeye başlamadan önce mutlaka cihazın fişini
çekin.
• Başka üreticilere ait olan veya Philips tarafından özellikle tavsiye edilmeyen aksesuar
ve parçaları kesinlikle kullanmayın. Bu tür aksesuar veya parça kullanırsanız, garantiniz
geçerliliğini yitirir.
• Aksesuarların üzerinde gösterilen maksimum seviyesini geçmeyin.
• Her işlemden sonra cihazın oda sıcaklığına gelmesini bekleyin.
• Gürültü düzeyi: Lc = 86 dB(A)
Blender
Uyarı
• Cihaz çalışırken parmaklarınızı ya da başka cisimleri asla haznenin içine sokmayın.
• Mikser haznesini motor ünitesine takmadan önce, kesme ünitesinin hazneye
sabitlendiğinden emin olun.
• Blenderin bıçak ünitesini tutarken veya temizlerken keskin kısımlarına dokunmayın. Bu
kısımlar çok keskindir ve kolaylıkla parmaklarınızı kesebilir.
• Eğer bıçak ünitesi sıkışırsa, bıçakları engelleyen malzemeleri çıkarmadan önce cihazın
fişini çekin.
Dikkat
• Blender haznesini 80 Cº’den daha yüksek sıcaklıkta malzemelerle kesinlikle doldurmayın.
• Blender haznesinin içine yiyecek yapışması halinde, cihazı kapatarak fişini prizden çekin.
Ardından bir spatula ile yiyeceği temizleyin.
• Cihazı çalıştırmadan önce, kapağın hazneye düzgün şekilde yerleştiğinden/kapandığından
ve ölçme kabının kapağa düzgün şekilde takıldığından her zaman emin olun.
• Cihazı tek seferde 1 dakikadan fazla çalıştırmayın.
• Her işlemden sonra cihazın oda sıcaklığına gelmesini bekleyin.
• Bıçak ünitesini mikser haznesine takmadan önce bıçak ünitesine contasını takmayı asla
unutmayın, aksi halde sızıntı olacaktır.
Dahili güvenlik kilidi
Bu özellik yalnızca blender haznesi, öğütücü ölçeği veya doğrayıcı ölçeği motor ünitesine
doğru bir şekilde takıldığı takdirde cihazı açabilmenizi sağlar. Blender haznesi, öğütücü ölçeği
veya doğrayıcı ölçeği motor ünitesine doğru bir şekilde takıldığında, dahili güvenlik kilidi açılır.
‫إعادة التدوير‬
.‫مت تصميم املنتج وتصنيعه من أجود املواد واملكونات القابلة إلعادة التدوير وإعادة االستخدام‬
‫ فهذا يعني أن املنتج معتمد من ِقبل التوجيه‬،ً‫حني ترى على املنتج رمز سلة املهمالت ذات العجالت مشطوبا‬
.EC/2002/96 ‫األوروبي‬
‫ يرجى االطالع على القوانني احمللية املتعلقة مبجموعة املنتجات‬.‫ال تتخلص أب ًدا من املنتج مع سائر النفايات املنزلية‬
‫ إن التخلص السليم من املنتجات القدمية مينع أي نتائج سلبية محتملة على البيئة‬.‫الكهربائية واإللكترونية املنفصلة‬
.ً ‫وصحة اإلنسان معا‬
‫الضمان والخدمة‬
2
‫ على ويب‬Philips ‫فيرجى زيارة موقع‬
ُ ،‫إذا احتجت إلى خدمة أو معلومة أو إذا واجهتك أي مشكلة‬
‫ في بلدك (ميكنك إيجاد رقم الهاتف‬Philips ‫ أو االتصال مبركز خدمة املستهلك التابع لشركة‬www.philips.com
Philips ‫ يرجى زيارة موزّع منتجات‬،‫ في حال عدم وجود مركز خدمة للمستهلك في بلدك‬.)‫في نشرة الضمان العاملية‬
.‫احمللي‬
‫فارسی‬
‫مهم‬
1
‫ این دفترچه اطالعات مهم را به دقت بخوانید و آن برای مراجعات بعدی نزد خود نگه‬،‫قبل از استفاده از دستگاه‬
.‫دارید‬
‫مشخصات کلی‬
.‫ این دفترچه راهنما را به دقت بخوانید و آن برای مراجعات بعدی نزد خود نگه دارید‬،‫قبل از استفاده از دستگاه‬
‫خطر‬
‫ برای متیز کردن موتور‬.‫•هرگز موتور دستگاه را در آب یا هر مایع دیگری قرار ندهید یا آن را زیر شیر آب نگیرید‬
.‫دستگاه فقط از یک پارچه مرطوب استفاده کنید‬
‫هشدار‬
‫•قبل از اتصال دستگاه به پریز برق بررسی کنید که ولتاژ مشخص شده روی دستگاه با ولتاژ برق محلی شما‬
.‫مطابقت داشته باشد‬
.‫ از دستگاه استفاده نکنید‬،‫ سیم برق یا سایر قطعات آسیب دیده و خراب هستند‬،‫•اگر دوشاخه‬
‫ مرکز‬،Philips ‫ آن را نزد منایندگی های‬،‫•درصورتی که سیم برق آسیب دیده است برای جلوگیری از بروز خطر‬
.‫ یا اشخاص متخصص تعویض کنید‬Philips ‫خدمات مجاز‬
‫ انگشت خود یا شیء دیگری را وارد مخزن‬،‫•در حالی که دوشاخه دستگاه در پریز است یا دستگاه کار می کند‬
.‫ تیغه ها بسیار تیز هستند‬.‫مخلوط کن نکنید‬
‫ سپس شروع به برداشنت محتویاتی که‬،‫ دستگاه ها خاموش کرده و از برق بکشید‬،‫•اگر تیغه ها گیر کردند‬
.‫ منایید‬،‫تیغه ها را مسدود کرده اند‬
‫ حسی و ذهنی کافی برخوردار نیستند یا جتربه و آگاهی ندارند نباید‬،‫•کودکان و افرادی که از توانایی جسمی‬
‫از این دستگاه استفاده کنند مگر اینکه دستورالعمل استفاده از دستگاه به آنها آموزش داده شده باشد یا زیر‬
.‫نظر فردی که مراقبت از آنها را به عهده دارد از آن استفاده منایند‬
.‫•کودکان را زیر نظر داشته باشید تا مطمئن شوید با دستگاه بازی منی کنند‬
.‫•هرگز از مخزن مخلوط کن یا ظرف آسیاب برای روشن و خاموش کردن دستگاه استفاده نکنید‬
.‫•درصورت عدم استفاده از دستگاه هرگز آن را روشن نگذارید‬
‫ شکر چینی و تکه های یخ استفاده‬،‫•هرگز از آسیاب خشک برای خرد کردن مواد بسیار سخت مانند جوز‬
.‫نکنید‬
‫ برای این مواد از مخلوط کن‬.‫•از آسیاب مرطوب برای مخلوط کردن مایعات یا خرد کردن یخ استفاده نکنید‬
.‫استفاده کنید‬
‫ این لبه ها تیز بوده و به راحتی‬.‫ به لبه های تیز تیغه دست نزنید‬،‫•هنگام در دست گرفنت تیغه یا متیز کردن آن‬
.‫انگشت شما را می برند‬
‫احتیاط‬
‫ آسیاب خشک یا آسیاب مرطوب و قبل از‬،‫ پیاده کردن یا تنظیم مخلوط کن‬،‫•همیشه قبل از سوار کردن‬
.‫ دوشاخه را از پریز بکشید‬،‫شروع به متیز کردن دستگاه‬
‫ آن ها را توصیه منی کند استفاده‬Philips ‫•هرگز از لوازم جانبی یا قطعات سازندگان دیگر یا لوازمی که‬
.‫ ضمانت نامه شما از درجه اعتبار ساقط می شود‬،‫ اگر از چنین لوازم جانبی یا قطعاتی استفاده کنید‬.‫نکنید‬
.‫•همیشه ظرف یا مخزن دستگاه را تا سطح حداکثر از مواد پر کنید‬
.‫ اجازه دهید به اندازه دمای اتاق خنک شود‬،‫•همیشه بعد از هر بار کار با دستگاه‬
)A(‫ دسی بل‬Lc= 86 :‫•میزان صدا‬
‫مخلوط کن‬
Termal kapatma sistemi
Cihazda termal kapatma sistemi bulunmaktadır ve cihazın aşırı ısınması durumunda güç
kaynağı otomatik olarak kesilir.
Eğer cihaz aniden durursa:
1 Cihazı prizden çıkartın.
2 Cihazı soğuması için 30 dakika bekletin.
3 Fişi prize takın.
4 Cihazı tekrar çalıştırın.
Not: Termal kesme çok sık etkinleştirildiyse, bir Philips bayisi veya yetkili bir Philips servis
merkezi ile görüşün.
Elektromanyetik alanlar (EMF)
Bu Philips cihazı elektromanyetik alanlar (EMF) hakkındaki tüm standartlara uygundur.
Usulüne ve bu kullanım kılavuzundaki talimatlara uygun olarak kullanıldığında, bugünün bilimsel
bulgularına göre cihazın kullanımı güvenlidir.
Geri dönüşüm
Ürününüz geri dönüştürülebilen ve yeniden kullanılabilen yüksek kaliteli malzeme ve bileşenler
kullanılarak üretilmiştir.
Ürünün, üzerinde çarpı işareti bulunan bir tekerlekli çöp kutusu simgesi taşıması, bu ürünün
2002/96/EC sayılı Avrupa Direktifi kapsamında olduğu anlamına gelir:
Bu ürünü kesinlikle diğer evsel atıklarla birlikte atmayın. Lütfen, elektrikli ve elektronik
ürünlerin ayrı toplanması ile ilgili yerel kurallar hakkında bilgi edinin. Eskiyen ürününüzün atık
işlemlerinin doğru biçimde gerçekleştirilmesi, çevre ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etkilere
yol açılmasını önlemeye yardımcı olur.
Garanti ve Servis
Servise veya bilgiye ihtiyacınız ya da bir sorununuz varsa, lütfen www.philips.com adresindeki
Philips web sitesini ziyaret edin veya ülkenizdeki Philips Müşteri Destek Merkezi’yle iletişim
kurun (telefon numaralarını dünya çapında garanti kitapçığında bulabilirsiniz). Ülkenizde
Müşteri Destek Merkezi yoksa, yerel Philips satıcınıza gidin.
‫العربية‬
‫هام‬
‫قفل سالمة مدمج‬
‫تضمن هذه امليزة إمكانية تشغيل اجلهاز فقط في حال تركيب دورق اخلالط أو وعاء املطحنة أو الفرامة على وحدة‬
‫فسيتم إلغاء قفل السالمة‬
،‫ إذا مت ّ تركيب دورق اخلالط أو وعاء املطحنة أو الفرامة بشكل صحيح‬.‫احملرك بشكل صحيح‬
ّ
.‫املدمج‬
‫تخطت درجات احلرارة املعدالت‬
‫تلقائيا في حال‬
‫إن هذا اجلهاز مزود بقاطع حراري يقوم بقطع تزويد اجلهاز بالطاقة‬
ّ
ً
.‫املقبولة‬
:‫إذا توقف اجلهاز فجأة عن التشغيل‬
.‫افصل الطاقة عن اجلهاز‬1 1
.‫ دقيقة‬30 ‫اترك اجلهاز ليبرد ملدة‬2 2
.‫ضع القابس في مأخذ احلائط‬3 3
.‫قم بتشغيل اجلهاز مجددًا‬4 4
‫ في حال تنشيط القاطع احلراري بشكل‬Philips ‫مخول من‬
‫ أو مبركز خدمة‬Philips ‫ اتصل بوكيل شركة‬:‫مالحظة‬
ّ
.‫متكرر‬
Om du behöver service eller information eller har problem kan du gå till Philips webbplats
på www.philips.com eller kontakta Philips kundtjänst i ditt land (telefonnumret finns i
garantibroschyren). Om det inte finns någon kundtjänst i ditt land kan du vända dig till din
lokala Philips-återförsäljare.
2
‫تركيب الغطاء في الدورق ومن إدخال كوب القياس في الغطاء بشكل صحيح قبل‬/‫•تأكد دائما ً من إغالق‬
.‫تشغيل اجلهاز‬
.‫•ال تترك اجلهاز قيد التشغيل ألكثر من دقيقة في املرة الواحدة‬
.‫•دع دائما ً اجلهاز يبرد وصوال ً إلى درجة حرارة الغرفة بعد خلط كل دفعة مكونات‬
‫•ال تنس أب ًدا أن تضع حلقة منع التسرب على وحدة الشفرة قبل توصيل وحدة الشفرة بدورق اخلالط ملنع‬
.‫حدوث تسرّب‬
‫هشدار‬
.‫ انگشت خود یا شیء دیگری را وارد مخزن مخلوط کن نکنید‬،‫•در حالی که دستگاه روشن است‬
‫ مطمئن شوید که تیغه دستگاه به طور محکم در مخزن‬،‫•قبل از سوار کردن مخزن مخلوط کن روی موتور‬
.‫مخلوط کن بسته شده باشد‬
‫ این لبه ها تیز‬.‫ به لبه های تیز تیغه دست نزنید‬،‫•هنگام در دست گرفنت تیغه مخلوط کن یا متیز کردن آن‬
.‫بوده و به راحتی انگشت شما را می برند‬
‫ سپس محتویاتی که تیغه را مسدود کرده اند‬،‫ دستگاه را خاموش کرده و از برق بکشید‬،‫•اگر تیغه گیر کرد‬
.‫را بردارید‬
‫احتیاط‬
.‫ درجه سانتی گراد را در مخزن مخلوط کن نریزید‬80 ‫•هرگز مواد با حرارت باالتر از‬
.‫ دستگاه را خاموش کرده و دوشاخه را از پریز بکشید‬،‫•اگر مواد به دیواره مخزن مخلوط کن چسبیده است‬
.‫ غذا را از دیواره ظرف پاک کنید‬،‫سپس با استفاده از یک کاردک‬
‫روی مخزن سوار شده‬/‫ همیشه مطمئن شوید درب مخزن درست بسته شده‬،‫•قبل از روشن کردن دستگاه‬
.‫باشد و پیمانه اندازه گیری به طور صحیح بر روی درب قرار گرفته باشد‬
.‫ دقیقه در هر بار روشن نگه ندارید‬1 ‫•دستگاه را برای بیشتر از‬
.‫ اجازه دهید به اندازه دمای اتاق خنک شود‬،‫•همیشه بعد از هر بار کار با دستگاه‬
‫ در‬،‫ حلقه واشر را روی تیغه قرار دهید‬،‫•فراموش نکنید قبل از وارد کردن تیغه در مخزن مخلوط کن‬
‫غیراینصورت ممکن است مواد نشت کنند‬
‫قفل ایمنی داخلی‬
‫ ظرف آسیاب یا خردکن به‬،‫با این ویژگی فقط در صورتی می توانید دستگاه را روشن کنید که مخزن مخلوط کن‬
‫ ظرف آسیاب یا خردکن به طور صحیح‬،‫ اگر مخزن مخلوط کن‬.‫طور صحیح روی محفظه موتور سوار شده باشند‬
.‫ قفل ایمنی داخلی باز می شود‬،‫سوار شده باشند‬
‫کلید قطع حرارتی‬
‫ به طور خودکار‬،‫این دستگاه مجهز به یک کلید قطع حرارتی است که در صورت داغ شدن بیش از حد دستگاه‬
.‫جریان برق به دستگاه را قطع می کند‬
:‫اگر دستگاه به طور ناگهانی متوقف می شود‬
.‫دوشاخه را از پریز بکشید‬1 1
.‫ دقیقه خنک شود‬30 ‫اجازه دهید دستگاه به مدت‬2 2
.‫دوشاخه را به پریز بزنید‬3 3
.‫دوباره دستگاه را روشن کنید‬4 4
.‫ متاس بگیرید‬Philips ‫ یا مرکز خدمات مجاز‬Philips ‫ با فروشنده‬،‫اگر کلید قطع حرارتی زیاد فعال می شود‬:‫توجه‬
)EMF( ‫میدان الکترومغناطیسی‬
‫ در صورت استفاده‬.‫) مطابقت دارد‬EMF( ‫ با کلیه استانداردهای میدان الکترومغناطیسی‬Philips ‫این دستگاه‬
‫ با توجه به شواهد علمی موجود‬،‫صحیح از دستگاه و به کار بسنت دستورالعمل های موجود در این دفترچه راهنما‬
.‫استفاده ایمن از این دستگاه امکان پذیر می باشد‬
1
‫بازیافت‬
‫عام‬
‫این محصول از قطعات و مواد با کیفیت بسیار باال ساخته شده است که قابل بازیافت و استفاده مجدد می‬
.‫باشند‬
/2002/96 ‫عالمت ضربدر روی سطل زباله بر روی دستگاه نشان می دهد که محصول حتت پوشش مصوبه اروپایی‬
.‫ قرار دارد‬EC
.‫اقرأ نشرة املعلومات املهمة هذه بعناية قبل استخدام اخلالط واحتفظ بها للرجوع إليها في املستقبل‬
.ً ‫اقرأ دليل املستخدم هذا بعناية قبل استخدام اجلهاز واحتفظ به للرجوع إليه مستقبال‬
‫خطر‬
‫ استخدم قطعة قماش‬.‫ وال تغسلها حتت الصنبور‬،‫•ال تغمر وحدة احملرك باملياه أو بأي سائل آخر على اإلطالق‬
.‫رطبة فقط لتنظيف وحدة احملرك‬
‫حتذير‬
.‫•حتقق من أن الفولتية املشار إليها على اجلهاز تتوافق مع فولتية سلك الطاقة احمللية قبل توصيل اجلهاز‬
.‫•ال تستخدم اجلهاز إذا كان القابس أو سلك الطاقة أو األجزاء األخرى تالفة‬
‫ أو مركز خدمة مخوَّل من قبل‬Philips ‫ فيجب استبداله من قبل‬،ً‫•إذا كان سلك الطاقة الرئيسي تالفا‬
.‫ أو أشخاص مؤهلني لتجنب أي خطر‬Philips
.‫ فالشفرات بالغة احلدة‬.‫•ال متسك أب ًدا وعاء اخلالط بأصابعك أو بأي غرض عندما يكون اجلهاز قيد التشغيل‬
.‫ فقم بفصل الطاقة عن اجلهاز قبل إزالة املكونات التي تسببت في إعاقة عملها‬،‫•إذا علقت الشفرات‬
‫•هذا اجلهاز غير مع ّد لالستخدام من قبل األفراد (مبا في ذلك األطفال) الذين يعانون نقصا ً في القدرات‬
‫ إال إذا أشرف عليهم شخص مسؤول أو‬،‫ أو الذين تنقصهم اخلبرة واملعرفة‬،‫ أو احلسية أو العقلية‬،‫اجلسدية‬
.‫ وذلك بهدف احلفاظ على سالمتهم‬،‫أعطاهم إرشادات تتعلق باستخدام اجلهاز‬
.‫•يجب مراقبة األطفال للحؤول دون لعبهم باجلهاز‬
.‫•ال تستخدم أب ًدا دورق اخلالط أو وعاء املطحنة لتشغيل اجلهاز أو إيقاف تشغيله‬
.‫•ال تترك إطالقا ً اجلهاز قيد التشغيل بدون مراقبة‬
‫•ال تستخدم مطحنة املكونات اجلافة لطحن مكونات قاسية ج ًدا مثل جوزة الطيب والسكر النبات ومكعبات‬
.‫الثلج‬
‫ استخدم اخلالط خللط هذه‬.‫•ال تستخدم مطحنة املكونات الرطبة ملزج السوائل أو لسحق مكعبات الثلج‬
.‫املكونات‬
‫ فهي حادة ج ًدا وقد جترح أصابعك‬.‫•ال تلمس حواف التقطيع لوحدات الشفرة أثناء حملها أو تنظيفها‬
.‫بسهولة‬
‫تنبيه‬
‫•قم دائما ً بفصل الطاقة عن اجلهاز قبل تركيب أجزاء اخلالط أو مطحنة املكونات اجلافة أو الرطبة أو تفكيكها‬
.‫أو ضبطها وقبل البدء بتشغيل اجلهاز‬
‫ على وجه‬Philips ‫•ال تستخدم أبدا ً أي ملحقات أو أجزاء من أي شركة مصنعة أخرى أو ال توصي بها‬
.‫ قد يؤدي استخدام ملحقات أو أجزاء من هذا النوع إلى إبطال الضمان‬.‫اخلصوص‬
.‫•ال تتجاوز املستوى األقصى املبينّ على امللحقات‬
.‫•دع دائما ً اجلهاز يبرد وصوال ً إلى درجة حرارة الغرفة بعد خلط كل دفعة مكونات‬
)A(‫ ديسيبل‬86 ‫ =‏‬Lc :‫•مستوى الضجيج‬
‫اخلالط‬
‫حتذير‬
.‫•ال متسك أب ًدا دورق اخلالط بأصابعك أو بأي غرض عندما يكون اجلهاز قيد التشغيل‬
.‫•تأكد من أن وحدة الشفرة مثبتة بإحكام بدورق اخلالط قبل تركيب دورق اخلالط في وحدة احملرك‬
‫ فهي حادة ج ًدا وقد جترح أصابعك‬.‫•ال تلمس حوافي التقطيع في وحدة شفرة اخلالط أثناء حملها أو تنظيفها‬
.‫بسهولة‬
‫ فقم بفصل الطاقة عن اجلهاز قبل إزالة املكونات التي تسببت في إعاقة عمل‬،‫•إذا علقت وحدة الشفرات‬
.‫الشفرات‬
‫تنبيه‬
.‫ درجة مئوية‬80 ‫•ال تقم أب ًدا مبلء دورق اخلالط مبكونات تفوق حرارتها‬
‫ ثم استخدم ملعقة منبسطة‬.‫ فأوقف تشغيل اجلهاز وافصله الطاقة عنه‬،‫•إذا التصق الطعام بدورق اخلالط‬
.‫إلزالة الطعام عن اجلدار‬
‫ لطفا از قوانین محلی جمع آوری جداگانه‬.‫هرگز این محصول را همراه با سایر زباله های خانگی دور نریزید‬
‫ از تاثیر بالقوه منفی بر روی‬،‫ دور انداخنت صحیح محصول قدیمی‬.‫محصوالت الکتریکی و الکترونیکی مطلع باشید‬
.‫محیط زیست و سالمت انسان جلوگیری می کند‬
‫ضمانت و خدمات پس از فروش‬
2
‫ به آدرس‬Philips ‫ لطفا ً از وب سایت‬،‫ استفاده از خدمات یا رفع اشکال دستگاه خود‬،‫برای کسب اطالعات‬
‫ در کشور خود متاس بگیرید (برای‬Philips ‫ بازدید فرمایید یا با مرکز خدمات پس از فروش‬www.philips.com
‫ اگر در کشور شما مرکز‬.)‫دسترسی به شماره تلفن این مراکز در سراسر جهان به برگ ضمانت نامه مراجعه کنید‬
.‫ وجود ندارد به فروشنده دستگاه خود مراجعه منایید‬Philips ‫خدمات پس از فروش‬
Download PDF

advertising