Philips | HR2196/38 | Philips Avance Collection Standmixer HR2196/38 Important Information Manual

Register your product and get support at
•
www.philips.com/welcome
HR2195
HR2196
•
•
ENImportant information leaflet
•
DA Brochure med vigtige oplysninger
DE Wichtiges Informationsmerkblatt
•
EL Φυλλάδιο σημαντικών οδηγιών
ES Folleto de información importante
•
FITärkeää-lehtinen
Blender
FR Brochure « Informations importantes »
IT
Do not exceed the maximum indication on the
blender jar, the mill (specific types only) beaker and
the chopper bowl (specific types only).
Do not exceed the maximum quantities and
processing times indicated in the relevant table.
If food sticks to the wall of the blender jar, switch off
the appliance and unplug it. Then use a spatula to
remove the food from the wall.
Never fill the blender jar with ingredients hotter
than 80ºC.
The appliance can only be switched on if the
blender jar or the beaker is assembled on the motor
unit correctly.
Noise level: Lc = 86 dB(A).
Warning
• Never reach into the blender jar with your fingers
or an object while the appliance is running.
• If the blade unit gets stuck, unplug the appliance
before you remove the ingredients that block the
blades.
Caution
• To prevent spillage, do not put more than 1.5 litres
of liquid in the blender jar, especially when you
process at a high speed. Do not put more than
1.25 litre in the blender jar when you process hot
liquids or ingredients that tend to foam.
• Do not let the appliance run for more than
3 minutes at a time. Let the appliance cool down to
room temperature before you continue processing.
• Always make sure the lid is properly closed/
assembled on the jar and the measuring cup is
inserted properly in the lid before you switch on
the appliance.
Brochure informativa importante
NL Folder met belangrijke informatie
NO Viktig informasjonshefte
PT Folheto de informações importantes
SV Broschyr med viktig information
TR Önemli bilgi broşürü
Built-in safety lock
This feature ensures that you can only switch on the appliance if the blender jar, the multichopper beaker or the on-the-go cup is assembled on the motor unit properly. If the blender
jar, the multi-chopper beaker or the on-the-go cup is correctly assembled, the built-in safety
lock will be unlocked.
Safety Feature
This blender is fitted with a safety feature which safeguards against excessive loads. In case of
overloading, the blender automatically activates the protection and operation will stop. If this
occurs, set the rotary knob to OFF, unplug the appliance and allow it to cool down for
15 minutes. Remove the ingredients and clear up the blender jar before starting operation.
Electromagnetic fields (EMF)
This Philips appliance complies with all applicable standards and regulations regarding
exposure to electromagnetic fields.
Recycling
Your product is designed and manufactured with high quality materials and
components, which can be recycled and reused.
When you see the crossed-out wheel bin symbol attached to a product, it means the
product is covered by the European Directive 2002/96/EC:
Never dispose of your product with other household waste. Please inform yourself
about the local rules on the separate collection of electrical and electronic products. The
correct disposal of your old product helps prevent potentially negative consequences on the
environment and human health.
2 Guarantee and service
If you need service or information or if you have a problem, please visit the Philips website at
www.philips.com or contact the Philips Consumer Care Centre in your country (you find its
phone number in the worldwide guarantee leaflet). If there is no Consumer Care Centre in
your country, go to your local Philips dealer.
Specifications are subject to change without notice
© 2015 Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved.
Dansk
4240 002 01114
English
1Important
Read this user manual carefully before you use the appliance and save it for future reference.
Warning
• Do not touch the sharp blades when the appliance
is plugged in. If the blades get stuck, unplug the
appliance before you remove the ingredients. Be
careful when handling the sharp cutting blades,
emptying the bowl and during cleaning.
• Switch off and unplug the appliance from the power
supply before:
• Removing it from the stand, changing accessories
or approaching parts that move in use.
• Assembling, disassembling or cleaning it.
• It is left unattended.
• Do not immerse the appliance in water or any
other liquid.
• Check if the voltage indicated on the appliance
corresponds to the local mains voltage before you
connect the appliance.
• Do not use the appliance if the plug, the mains
cord or the rotating sieve or the protecting cover
are damaged or has visible cracks. If the mains cord
is damaged, you must have it replaced by Philips,
a service centre authorised by Philips or similarly
qualified persons in order to avoid a hazard.
• Make sure the blade unit is securely fastened and
the lid is properly assembled to the blender jar
before you use the appliance.
• This appliance shall not be used by children. Keep
the appliance and its cord out of reach of children.
• This appliance can be used by persons with reduced
physical, sensory or mental capabilities or lack of
experience and knowledge if they have been given
supervision or instruction concerning use of the
appliance in a safe way and if they understand the
hazards involved.
• Children should be supervised to ensure that they
do not play with the appliance.
• Be careful if hot liquid is poured into the food
processor or blender as it can be ejected out of the
appliance due to a sudden steaming.
• Never assemble or disassemble the blender jar,
chopper beaker or mill beaker to the motor base
while the power is on.
• This appliance is intended for household use only.
• Read the cleaning procedure from "User Manual"
before use.
Caution
• In order to avoid a hazard due to inadvertent
resetting of the thermal cut-out, this appliance
must not be supplied through an external switching
device, such as a timer, or connected to a circuit that
is regularly switched on and off by the utility.
• Never use any accessories or parts from other
manufacturers or that Philips does not specifically
recommend. If you use such accessories or parts,
your guarantee becomes invalid.
1 Pakkens indhold
•
•
•
•
•
•
Overskrid ikke den angivne maksimum-markering
på blenderglasset, bægeret til møllekværnen (kun
bestemte typer) eller hakkeskålen (kun bestemte
typer).
Undgå at overskride de angivne mængder og
tilberedningstider, der er angivet i den relevante
tabel.
Hvis der sidder mad fast på siden af blenderglasset,
skal du slukke apparatet og tage stikket ud. Brug
derefter en spatel til at fjerne det, der sidder fast.
Fyld aldrig blenderglasset med ingredienser, der er
varmere end 80ºC.
Undlad at sætte blenderglasset på motorenheden
eller tage det af, mens strømmen er slået til.
Støjniveau: Lc = 86 dB(A).
Blender
Advarsel
• Stik aldrig fingre eller køkkenredskaber ned i
blenderglasset, mens apparatet kører.
• Hvis knivenheden sætter sig fast, skal du tage
apparatet ud af stikkontakten, før du prøver at fjerne
de ingredienser, der blokerer knivene.
Forsigtig
• For at undgå at spilde bør du ikke komme mere end
1,5 liter flydende ingredienser i blenderglasset - især
når du blender ved høj hastighed. Fyld ikke mere
end 1,25 liter i blenderglasset, når du blender varme
flydende ingredienser eller ingredienser, der har
tendens til at skumme.
• Lad ikke apparatet køre i mere end 3 minutter ad
gangen. Lad apparatet køle ned til stuetemperatur,
inden du fortsætter.
• Sørg altid for, at låget er ordentligt lukket og sat på
glasset, og at målebægeret er sat rigtigt på plads i
låget, inden du tænder for apparatet.
Indbygget sikkerhedslås
Denne funktion sikrer, at du kun kan tænde for apparatet, hvis blenderglasset, bægeret til
multi-hakkeren eller koppen på farten sidder korrekt på motorenheden. Hvis blenderglasset,
bægeret til multi-hakkeren eller koppen på farten sidder korrekt, låses den indbyggede
sikkerhedslås op.
Sikkerhedsfunktion
Denne blender er udstyret med en sikkerhedsfunktion, som beskytter mod for store
belastninger. I tilfælde af overbelastning aktiverer blenderen automatisk beskyttelsen, og
apparatet stopper med at køre. Hvis det sker, skal du indstille drejeknappen til OFF, tage
stikket ud af stikkontakten, og lad apparatet køle af i 15 minutter. Fjern ingredienserne, og gør
plads i blenderglasset, før du starter igen.
Elektromagnetiske felter (EMF)
Dette Philips-apparat overholder alle branchens gældende standarder og regler angående
eksponering for elektromagnetiske felter.
Genbrug 
Dit produkt er udviklet og fremstillet i materialer og komponenter af høj kvalitet, som
kan genbruges.
Når et produkt bærer et affaldsspandssymbol med et kryds på, betyder det, at
produktet er underlagt det europæiske direktiv 2002/96/EC:
Bortskaf aldrig dine produkter sammen med andet husholdningsaffald. Undersøg
venligst de lokale regler for indsamling af elektriske og elektroniske produkter. Korrekt
bortskaffelse af udtjente produkter er med til at forhindre negativ påvirkning af miljøet og
menneskers helbred.
2 Garanti og service
Hvis du har behov for service eller har et problem, kan du besøge Philips’ websted på
www.philips.com eller kontakte Philips’ kundecenter i dit land (telefonnummeret findes i
folderen ”World-Wide Guarantee”). Hvis der ikke findes et kundecenter i dit land, bedes du
kontakte din lokale Philips-forhandler.
Deutsch
Læs denne brugsvejledning omhyggeligt igennem, inden apparatet tages i brug, og gem den til
eventuelt senere brug.
1 Wichtige Hinweise
Advarsel
• Undgå at røre ved de skarpe knive, når apparatet
er sluttet til strømmen. Hvis knivene sætter sig
fast, skal stikket tages ud af stikkontakten, inden
ingredienserne fjernes. Vær ekstra forsigtig, når du
rører ved de skarpe skær, tømmer skålen og under
rengøringen.
• Sluk for apparatet, og tag stikket ud af stikkontakten,
før:
• Du fjerner det fra foden, skifter tilbehør eller
kommer i nærheden af dele, der bevæger sig
under brug.
• Du samler, aftager eller rengør det.
• Det efterlades uden opsyn.
• Kom ikke apparatet ned i vand eller anden væske.
• Kontrollér, om den angivne netspænding på
apparatet svarer til den lokale netspænding, før du
slutter strøm til apparatet.
• Brug ikke apparatet, hvis stikket, netledningen
eller den roterende si eller beskyttelsesdækslet er
beskadiget eller har synlige revner. Hvis netledningen
beskadiges, må den kun udskiftes af Philips, et
autoriseret Philips-serviceværksted eller en
tilsvarende kvalificeret fagmand for at undgå enhver
risiko.
• Sørg for, at knivenheden er sat godt fast, og at låget
sidder korrekt på blenderglasset, før du bruger
apparatet.
• Dette apparat må ikke bruges af børn. Hold
apparatet og ledningen uden for børns rækkevidde.
• Dette apparat kan bruges af personer med
reducerede fysiske, sensoriske eller mentale evner
eller manglende erfaring og viden, hvis de er blevet
instrueret i sikker brug af apparatet og forstår de
medfølgende risici.
• Apparatet bør holdes uden for børns rækkevidde
for at sikre, at de ikke kan komme til at lege med
det.
• Vær forsigtig, når der hældes varm væske i apparatet,
da den kan sprøjte ud af apparatet på grund af den
pludselige damppåvirkning.
• Du må aldrig samle eller aftage blenderglasset,
hakkebægeret eller møllekværnbægeret på
motorens basisdel, mens der er tændt.
• Dette apparat er kun beregnet til almindelig
husholdningsbrug.
• Læs rengøringsproceduren i ”Brugervejledning” før
brug.
Forsigtig
• For at undgå farlige situationer på grund af utilsigtet
nulstilling af overophedningssikringen må apparatet
aldrig sluttes til en ekstern kontaktenhed, som f.eks.
en timer, eller til et kredsløb, som jævnligt slås til og
fra.
• Brug aldrig tilbehør eller dele fra andre fabrikanter
eller tilbehør/dele, som ikke specifikt er anbefalet af
Philips. Hvis du anvender en sådan type tilbehør eller
dele, annulleres garantien.
Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor dem Gebrauch des Geräts aufmerksam durch, und
bewahren Sie sie für eine spätere Verwendung auf.
Warnung
• Berühren Sie die scharfen Messer nicht, wenn
das Gerät an das Stromnetz angeschlossen ist.
Wenn die Messer blockiert sind, ziehen Sie stets
den Netzstecker aus der Steckdose, bevor Sie
die Zutaten entfernen. Seien Sie beim Umgang
mit den scharfen Schneidemessern, beim Leeren
des Behälters und während der Reinigung sehr
vorsichtig.
• Schalten Sie das Gerät aus, und trennen Sie das
Gerät von der Stromversorgung bevor Sie:
• Das Gerät aus der Halterung entfernen,
Zubehörteile austauschen oder Teile anfassen, die
sich bei Gebrauch bewegen.
• Das Gerät zusammensetzen, auseinandernehmen
oder reinigen.
• Sie es unbeaufsichtigt lassen.
• Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser oder andere
Flüssigkeiten.
• Prüfen Sie, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen,
ob die Spannungsangabe auf dem Gerät mit der
örtlichen Netzspannung übereinstimmt.
• Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das
Netzkabel, der Stecker, das drehende Sieb oder die
Schutzabdeckung beschädigt sind oder sichtbare
Risse aufweisen. Um Gefährdungen zu vermeiden,
darf ein defektes Netzkabel nur von einem Philips
Service-Center, einer von Philips autorisierten
Werkstatt oder einer ähnlich qualifizierten Person
durch ein Original-Ersatzkabel ersetzt werden.
• Stellen Sie sicher, dass die Messereinheit richtig
befestigt ist, und dass der Deckel ordnungsgemäß
auf dem Mixbecher angebracht ist, bevor Sie das
Gerät verwenden.
• Dieses Gerät sollte nicht von Kindern verwendet
werden. Halten Sie das Gerät und das Netzkabel
außerhalb der Reichweite von Kindern.
• Dieses Gerät kann von Personen mit verringerten
physischen, sensorischen oder psychischen
Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Kenntnis
verwendet werden, wenn sie bei der Verwendung
beaufsichtigt wurden oder Anweisung zum sicheren
Gebrauch des Geräts erhalten und die Gefahren
verstanden haben.
• Achten Sie darauf, dass Kinder nicht mit dem Gerät
spielen.
• Seien Sie vorsichtig, wenn heiße Flüssigkeiten in die
Küchenmaschine oder den Mixer gegossen werden,
da diese durch unvermittelt auftretenden Dampf
herausspritzen können.
• Setzen Sie den Mixerbecher, den Becher für
Zerkleinerer oder den Mühlenbecher niemals auf
die Motorbasis oder entfernen ihn, während das
Gerät eingeschaltet ist.
• Dieses Gerät ist nur für den Gebrauch im Haushalt
bestimmt.
• Lesen Sie vor dem Gebrauch den Abschnitt zur
Reinigung in der «Bedienungsanleitung».
Vorsicht
• Um eine Gefährdung durch versehentliches
Deaktivieren des Überhitzungsschutzes zu
vermeiden, darf dieses Gerät nicht an einen
externen Schalter, z. B. einen Timer oder an einen
Stromkreis, der regelmäßig ein- und ausgeschaltet
wird, angeschlossen werden.
• Verwenden Sie niemals Zubehör oder Teile, die von
Drittherstellern stammen bzw. nicht von Philips
empfohlen werden. Wenn Sie diese(s) Zubehör
oder Teile verwenden, erlischt Ihre Garantie.
• Überschreiten Sie nicht die maximale Füllmenge
des Mixbechers, des Mühlenbechers und
des Zerkleinerer-Behälters (nur bestimmte
Gerätetypen).
• Überschreiten Sie nicht die in der jeweiligen Tabelle
aufgeführten Mengen und Verarbeitungszeiten.
• Wenn Zutaten innen am Mixbecher haften
bleiben, schalten Sie das Gerät aus, und ziehen
Sie den Stecker aus der Steckdose. Lösen Sie die
Zutaten dann mithilfe eines Teigschabers von der
Becherwand.
• Füllen Sie keine Zutaten in den Mixbecher, die
heißer als 80 °C sind.
• Setzen Sie den Mixbecher niemals auf die
Motoreinheit bzw. entfernen Sie ihn nicht, während
das Gerät eingeschaltet ist.
• Geräuschpegel: Lc = 86 dB(A).
Standmixer
Warnung
• Greifen Sie unter keinen Umständen bei laufendem
Gerät mit der Hand oder einem Gegenstand in den
Mixbecher.
• Wenn die Messereinheit blockiert, ziehen Sie stets
den Netzstecker aus der Steckdose, bevor Sie die
blockierenden Zutaten entfernen.
Vorsicht
• Um das Auslaufen von Zutaten zu verhindern,
sollten Sie höchstens 1,5 Liter Flüssigkeit in den
Mixbecher füllen. Dies gilt insbesondere für das
Mixen bei hoher Geschwindigkeit. Für heiße
Flüssigkeiten oder leicht schäumende Zutaten liegt
die Höchstmenge im Mixbecher bei 1,25 Litern.
• Lassen Sie das Gerät nicht länger als 3 Minuten
ohne Unterbrechung laufen. Lassen Sie das Gerät
auf Raumtemperatur abkühlen, bevor Sie mit der
Verarbeitung fortfahren.
• Achten Sie immer darauf, dass der Deckel
fest geschlossen auf dem Becher sitzt und der
Messbecher richtig im Deckel steckt, bevor Sie das
Gerät einschalten.
Integrierte Sicherheitssperre
Diese Funktion stellt sicher, dass Sie das Gerät nur einschalten können, wenn der Becher des
Multi-Zerkleinerers oder der Becher für unterwegs ordnungsgemäß auf der Motoreinheit
angebracht ist. Wenn der Mixerbecher, der Becher des Multi-Zerkleinerers oder der Becher
für unterwegs korrekt angebracht ist, wird die Sicherheitssperre gelöst.
Sicherheitsfunktion
Dieser Mixer ist mit einer Sicherheitsfunktion ausgestattet, die ihn vor Überlastung schützt.
Wenn zu große Mengen zur Verarbeitung eingefüllt wurden, aktiviert der Mixer automatisch
die Schutzfunktion und ist nicht betriebsbereit. Wenn dies der Fall ist, stellen Sie den
Drehknopf auf OFF, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose und lassen Sie das Gerät
15 Minuten lang abkühlen. Entfernen Sie alle Zutaten, und reinigen Sie den Mixbecher, bevor
Sie das Gerät erneut in Betrieb nehmen.
Elektromagnetische Felder
Dieses Philips Gerät erfüllt sämtliche Normen und Regelungen bezüglich der Exposition in
elektromagnetischen Feldern.
Recycling 
Ihr Gerät wurde unter Verwendung hochwertiger Materialien und Komponenten
entwickelt und hergestellt, die recycelt und wiederverwendet werden können.
Befindet sich das Symbol einer durchgestrichenen Abfalltonne auf Rädern auf dem
Gerät, bedeutet dies, dass für dieses Gerät die Europäische Richtlinie 2002/96/EG gilt.
Entsorgen Sie Ihr Produkt niemals zusammen mit dem normalen Hausmüll. Bitte
informieren Sie sich über die örtlichen Bestimmungen zur getrennten Entsorgung von
elektrischen und elektronischen Produkten. Die korrekte Entsorgung des nicht mehr
benötigten Produkts hilft, negative Auswirkungen auf Umwelt und Gesundheit zu vermeiden.
2 Garantie und Kundendienst
Benötigen Sie weitere Informationen oder treten Probleme auf, gehen Sie auf die Philips
Website unter www.philips.com, oder wenden Sie sich an Ihren Philips Händler, oder setzen
Sie sich mit einem Philips Service-Center in Ihrem Land in Verbindung (Telefonnummer siehe
Garantieschrift). Sollte es in Ihrem Land kein Service-Center geben, wenden Sie sich bitte an
Ihren lokalen Philips Händler.
Ελληνικά
1 Σημαντικό
Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή και
φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.
Προειδοποίηση
• Μην αγγίζετε τις αιχμηρές λεπίδες, ειδικά όταν
η συσκευή είναι συνδεδεμένη στην πρίζα. Αν
οι λεπίδες κολλήσουν, πρώτα αποσυνδέστε τη
συσκευή από την πρίζα και μετά απομακρύνετε
τα υλικά. Να προσέχετε όταν χρησιμοποιείτε
τις αιχμηρές λεπίδες κοπής, όταν αδειάζετε το
μπολ και όταν καθαρίζετε τη συσκευή και τα
εξαρτήματα.
• Απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε
την από την πρίζα πριν:
• Την αφαιρέσετε από τη βάση, αλλάξετε
εξαρτήματα ή πλησιάσετε κινούμενα μέρη της
συσκευής.
• Τη συναρμολόγηση, την αποσυναρμολόγηση ή
τον καθαρισμό της συσκευής.
• Όταν την αφήνετε αφύλακτη.
• Μην βυθίζετε τη συσκευή σε νερό ή σε
οποιοδήποτε άλλο υγρό.
• Ελέγξτε εάν η τάση που αναγράφεται στη
συσκευή αντιστοιχεί στην τοπική τάση ρεύματος
προτού συνδέσετε τη συσκευή.
• Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν το φις,
το καλώδιο ρεύματος, το περιστρεφόμενο
σουρωτήρι ή το προστατευτικό κάλυμμα έχει
φθαρεί ή έχει ορατές ρωγμές. Εάν το καλώδιο
υποστεί φθορά, θα πρέπει να αντικατασταθεί
από ένα κέντρο σέρβις εξουσιοδοτημένο από τη
Philips ή από εξίσου εξειδικευμένα άτομα προς
αποφυγή κινδύνου.
• Βεβαιωθείτε ότι οι λεπίδες είναι καλά
στερεωμένες και ότι το καπάκι είναι σωστά
τοποθετημένο στην κανάτα του μπλέντερ πριν
χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.
• Αυτή η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται
από παιδιά. Κρατήστε τη συσκευή και το καλώδιό
της μακριά από παιδιά.
1/2
Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από
άτομα με περιορισμένες σωματικές, αισθητήριες
ή διανοητικές ικανότητες ή από άτομα χωρίς
εμπειρία και γνώση, με την προϋπόθεση ότι τη
χρησιμοποιούν υπό επιτήρηση ή ότι έχουν λάβει
οδηγίες σχετικά με την ασφαλή της χρήση και
κατανοούν τους ενεχόμενους κινδύνους.
• Τα παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται
προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν θα παίζουν
με τη συσκευή.
• Θα πρέπει να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί αν
ρίξετε ζεστά υγρά στην κουζινομηχανή ή στο
μπλέντερ, καθώς μπορεί να εξέλθουν ξαφνικά με
τη μορφή ατμού.
• Μην συναρμολογείτε ή αποσυναρμολογείτε
την κανάτα του μπλέντερ, το δοχείο κόφτη ή
το δοχείο μύλου στη βάση του μοτέρ όταν η
συσκευή είναι ενεργοποιημένη.
• Αυτή η συσκευή προορίζεται για οικιακή χρήση
μόνο.
• Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, διαβάστε
τη διαδικασία καθαρισμού στο εγχειρίδιο
χρήσης.
Προσοχή
• Προς αποφυγή κινδύνου λόγω ακούσιου
μηδενισμού της θερμικής διακοπής λειτουργίας,
η συσκευή αυτή δεν πρέπει να τροφοδοτείται
μέσω μιας εξωτερικής συσκευής εναλλαγής,
όπως είναι ένας χρονοδιακόπτης, ή να είναι
συνδεδεμένη σε κύκλωμα που ενεργοποιείται και
απενεργοποιείται τακτικά από την υπηρεσία.
• Μην χρησιμοποιείτε ποτέ εξαρτήματα ή μέρη
από άλλους κατασκευαστές ή που η Philips δεν
συνιστά ρητώς. Εάν χρησιμοποιήσετε τέτοια
εξαρτήματα ή μέρη, η εγγύησή σας καθίσταται
άκυρη.
• Μην υπερβαίνετε τη μέγιστη ένδειξη στην
κανάτα μπλέντερ, στο δοχείο του μύλου (μόνο σε
συγκεκριμένους τύπους) και στο μπολ του κόφτη
(μόνο σε συγκεκριμένους τύπους).
• Μην υπερβαίνετε τις μέγιστες ποσότητες και
τους χρόνους επεξεργασίας που αναφέρονται
στον σχετικό πίνακα.
• Αν τα τρόφιμα κολλήσουν στις πλευρικές
επιφάνειες της κανάτας του μπλέντερ,
απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε
την από την πρίζα. Στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε
μια σπάτουλα για να αφαιρέσετε το φαγητό από
τα τοιχώματα.
• Μην γεμίζετε ποτέ την κανάτα του μπλέντερ με
υλικά πιο ζεστά από 80ºC.
• Μην συνδέετε και μην αποσυνδέετε ποτέ την
κανάτα του μπλέντερ στη βάση του μοτέρ όταν η
συσκευή είναι ενεργοποιημένη.
• Επίπεδο θορύβου: Lc = 86 dB (A).
•
Μπλέντερ
Προειδοποίηση
• Ποτέ μην βάζετε τα δάχτυλά σας ή κάποιο
αντικείμενο μέσα στην κανάτα του μπλέντερ ενώ
λειτουργεί η συσκευή.
• Εάν οι λεπίδες κολλήσουν, αποσυνδέστε τη
συσκευή από την πρίζα πριν απομακρύνετε τα
υλικά που μπλοκάρουν τις λεπίδες.
Προσοχή
• Για να μην χύνονται τα υλικά, μην γεμίζετε ποτέ
την κανάτα του μπλέντερ με περισσότερο από
1,5 λίτρο υγρού, ειδικά κατά την επεξεργασία σε
μεγάλη ταχύτητα. Κατά την επεξεργασία υγρών
που είναι ζεστά ή έχουν την τάση να αφρίζουν,
μην γεμίζετε την κανάτα του μπλέντερ με
περισσότερα από 1,25 λίτρα.
• Μην αφήνετε τη συσκευή να λειτουργεί πάνω
από 3 λεπτά χωρίς διακοπή. Πριν συνεχίσετε την
επεξεργασία, αφήστε τη συσκευή να κρυώσει σε
θερμοκρασία δωματίου.
• Πριν ενεργοποιήσετε τη συσκευή, να
βεβαιώνεστε πάντα ότι το καπάκι είναι σωστά
κλεισμένο/τοποθετημένο στην κανάτα και ότι
ο δοσομετρητής έχει τοποθετηθεί σωστά στο
καπάκι.
Ενσωματωμένο κλείδωμα ασφαλείας
Χάρη σε αυτό το χαρακτηριστικό, η συσκευή θα λειτουργήσει μόνο αν έχετε
τοποθετήσει σωστά στο μοτέρ την κανάτα του μπλέντερ, το δοχείο του κόφτη
πολλαπλών χρήσεων ή το κύπελλο για μετακινήσεις. Αν τοποθετήσετε σωστά την
κανάτα του μπλέντερ, το δοχείο του κόφτη πολλαπλών χρήσεων ή το κύπελλο για
μετακινήσεις, το ενσωματωμένο κλείδωμα θα απασφαλιστεί.
Λειτουργία ασφαλείας
Το μπλέντερ αυτό διαθέτει μια λειτουργία ασφαλείας που το προστατεύει από τα
υπερβολικά φορτία. Σε περίπτωση υπερφόρτωσης, το μπλέντερ ενεργοποιεί αυτόματα
την προστασία και σταματά να λειτουργεί. Σε αυτήν την περίπτωση, ρυθμίστε τον
περιστροφικό διακόπτη στο OFF, αποσυνδέστε τη συσκευή από το ρεύμα και αφήστε τη
για 15 λεπτά έως ότου κρυώσει. Αφαιρέστε τα συστατικά από την κανάτα του μπλέντερ
και καθαρίστε την πριν θέσετε ξανά τη συσκευή σε λειτουργία.
Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία (EMF)
Η συγκεκριμένη συσκευή της Philips συμμορφώνεται με όλα τα ισχύοντα πρότυπα και
τους κανονισμούς σχετικά με την έκθεση σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία.
Ανακύκλωση 
Το προϊόν σας έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί με υλικά και
εξαρτήματα υψηλής ποιότητας, τα οποία μπορούν να ανακυκλωθούν και να
ξαναχρησιμοποιηθούν.
Αν δείτε το διαγραμμένο σύμβολο ενός κάδου με τροχούς πάνω σε κάποιο προϊόν, σημαίνει ότι το προϊόν καλύπτεται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/96/ΕΟΚ:
Μην απορρίπτετε ποτέ το προϊόν σας μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Ενημερωθείτε
για τους τοπικούς κανονισμούς σχετικά με την ξεχωριστή συλλογή ηλεκτρικών και
ηλεκτρονικών προϊόντων. Η σωστή απόρριψη του παλιού σας προϊόντος θα βοηθήσει
στην αποτροπή τυχόν αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον και στην ανθρώπινη
υγεία.
2 Εγγύηση και επισκευή
Αν χρειάζεστε επισκευή ή πληροφορίες ή αν αντιμετωπίζετε κάποιο πρόβλημα,
επισκεφτείτε τη διαδικτυακή τοποθεσία της Philips στη διεύθυνση www.philips.com ή
επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Καταναλωτών της Philips στη χώρα σας
(θα βρείτε το τηλέφωνο στο φυλλάδιο της διεθνούς εγγύησης). Αν δεν υπάρχει Κέντρο
Εξυπηρέτησης Καταναλωτών της Philips στη χώρα σας, απευθυνθείτε στον τοπικό
αντιπρόσωπο της Philips.
Español
1Importante
Antes de usar el aparato, lea atentamente este manual de usuario y consérvelo por si
necesitara consultarlo en el futuro.
Advertencia
• No toque las cuchillas afiladas si el aparato está
enchufado. Si las cuchillas se bloquean, desenchufe
el aparato antes de retirar los ingredientes. Tenga
cuidado al manipular las cuchillas afiladas, vaciar el
recipiente y durante la limpieza.
• Apague y desenchufe antes el aparato de la fuente
de alimentación antes de:
• Quitarlo del soporte, cambiar los accesorios o
acercarse a piezas que se mueven durante su uso.
• Montar, desmontar o limpiar el producto.
• Si lo deja desatendido.
• No sumerja el aparato en agua ni en otros líquidos.
• Antes de enchufar el aparato, compruebe si el
voltaje indicado en el mismo se corresponde con el
voltaje de red local.
• No utilice el aparato si el enchufe, el cable de
alimentación, el tamiz giratorio o la cubierta
protectora están dañados o tienen grietas visibles.
Si el cable de alimentación está dañado, debe
ser sustituido por Philips o por un centro de
servicio autorizado por Philips, con el fin de evitar
situaciones de peligro.
• Asegúrese de que la unidad de cuchillas está bien
fijada y la tapa está bien montada en la jarra de la
batidora antes de utilizar el aparato.
• Los niños no deben utilizar este aparato. Mantenga
el aparato y el cable fuera del alcance de los niños.
• Este aparato puede ser usado por personas con
su capacidad física, psíquica o sensorial reducida
y por quienes no tengan los conocimientos y la
experiencia necesarios, si han sido supervisados
o instruidos acerca del uso del aparato de forma
segura y siempre que sepan los riesgos que conlleva
su uso.
• Vigile a los niños para asegurarse de que no jueguen
con el aparato.
• Tenga cuidado al verter líquidos calientes en el
robot de cocina o la batidora, ya que pueden ser
expulsados del aparato debido a la generación
repentina de vapor.
• Nunca monte ni desmonte la jarra de la batidora, el
vaso de la picadora o el vaso del molinillo en la base
del motor mientras está encendida.
• Este aparato es solo para uso doméstico.
• Consulte el procedimiento de limpieza en el manual
de usuario antes de utilizar el aparato.
Precaución
• Para evitar riesgos derivados de un reajuste
involuntario del disyuntor térmico, este aparato
no debe enchufarse a la red eléctrica a través de
un interruptor externo, como por ejemplo un
programador, ni a un circuito que encienda o se
apague a intervalos.
• No utilice nunca accesorios ni piezas de otros
fabricantes o que Philips no recomiende
específicamente. Si lo hace, quedará anulada su
garantía.
• No exceda el nivel máximo indicado en la jarra de
la batidora, en el vaso del molinillo (sólo en modelos
específicos) y en el recipiente de la picadora (sólo
en modelos específicos).
• No supere las cantidades ni los tiempos de
preparación indicados en la tabla correspondiente.
• Si los alimentos se pegan a la pared de la jarra de
la batidora, apague el aparato y desenchúfelo. A
continuación, utilice una espátula para separar los
alimentos de la pared.
• Nunca llene la jarra de la batidora con ingredientes
a más de 80 °C de temperatura.
• Nunca monte ni desmonte la jarra de la batidora
en la base del motor mientras el aparato esté
encendido.
• Nivel de ruido: Lc = 86 dB (A)
Batidora
Advertencia
• No introduzca nunca los dedos ni ningún otro
objeto en la batidora mientras el aparato esté
funcionando.
• Si la unidad de cuchillas se bloquea, desenchufe el
aparato antes de retirar los ingredientes que están
bloqueándolas.
Precaución
• No ponga más de 1,5 litros de líquido en la
jarra de la batidora para evitar que se derrame,
especialmente si procesa a una velocidad alta. No
añada más de 1,25 litros en la jarra de la batidora
cuando procese líquidos calientes o ingredientes
que tiendan a hacer espuma.
• No deje que el aparato funcione durante más
de 3 minutos seguidos. Deje que el aparato se
enfríe a temperatura ambiente antes de que siga
procesando.
• Antes de encender el aparato, asegúrese siempre de
que la tapa esté bien cerrada/colocada en la jarra, y
de que el vaso medidor esté puesto en la tapa.
Bloqueo de seguridad incorporado
Esta función garantiza que solo se pueda encender el aparato si la jarra de la batidora, el
vaso de la picadora múltiple o el vaso portátil están colocados correctamente en la unidad
motora. Si la jarra de la batidora, el vaso de la picadora múltiple o el vaso portátil están bien
montados, el bloqueo de seguridad incorporado se desactivará.
Medidas de seguridad
Esta batidora cuenta con una medida de seguridad que la protege de cargas excesivas.
En caso de sobrecarga, la batidora activa automáticamente la protección y detiene el
funcionamiento. Si esto sucediera, coloque el control giratorio en OFF, desenchufe el aparato
y deje que se enfríe durante 15 minutos. Retire los ingredientes y aclare la jarra de la batidora
antes de ponerla en funcionamiento.
Campos electromagnéticos (CEM)
Este aparato de Philips cumple los estándares y las normativas aplicables sobre exposición a
campos electromagnéticos.
Reciclaje 
Este producto se ha diseñado y fabricado con materiales y componentes de alta
calidad, que se pueden reciclar y volver a utilizar.
Cuando vea el símbolo de cubo de basura tachado en un producto, significa que
cumple la Directiva europea 2002/96/CE:
Nunca deseche el producto con la basura normal del hogar. Infórmese de la
legislación local sobre la recogida selectiva de productos eléctricos y electrónicos. El desecho
correcto de un producto usado ayuda a evitar consecuencias potencialmente negativas para
el medio ambiente y la salud humana.
2 Garantía y servicio
Si necesita ayuda, información o si tiene algún problema, visite la página Web de Philips en
www.philips.com o póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente de Philips de
su país (encontrará el número de teléfono en el folleto de la garantía). Si no hay Servicio de
Atención al Cliente en su país, diríjase al distribuidor Philips local.
Suomi
1Tärkeää
Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen käyttöä ja säilytä se myöhempää tarvetta varten.
Varoitus
• Älä koske teriin, kun laite on kytketty pistorasiaan.
Jos terä juuttuu paikalleen, irrota pistoke pistorasiasta
ennen kuin irrotat ainekset. Ole varovainen, kun
käsittelet teräyksikköä, tyhjennät kannun ja puhdistat
laitteen.
• Katkaise laitteesta virta ja irrota pistoke pistorasiasta
ennen kuin
• irrotat kannun rungosta, vaihdat lisätarvikkeita tai
käsittelet käytössä liikkuvia osia
• kokoat, purat tai puhdistat laitteen
• jätät laitteen ilman valvontaa.
• Älä upota laitetta veteen tai muuhun nesteeseen.
• Tarkista, että laitteeseen merkitty käyttöjännite
vastaa paikallista verkkojännitettä, ennen kuin liität
laitteen pistorasiaan.
• Älä käytä laitetta, jos sen virtajohto, pistoke, siivilä
tai suojus on vahingoittunut tai siinä on näkyviä
halkeamia. Jos virtajohto on vahingoittunut, se
on oman turvallisuutesi vuoksi hyvä vaihdattaa
Philipsin valtuuttamassa huoltoliikkeessä tai muulla
ammattitaitoisella korjaajalla.
• Varmista ennen laitteen käyttöä, että teräyksikkö ja
kansi ovat kunnolla kiinni tehosekoittimessa.
• Lapset eivät saa käyttää laitetta. Pidä laite ja sen
johto poissa lasten ulottuvilta.
• Laitetta voivat käyttää myös henkilöt, joiden fyysinen
tai henkinen toimintakyky on rajoittunut tai joilla ei
ole kokemusta tai tietoa laitteen käytöstä, jos heitä
on neuvottu laitteen turvallisesta käytöstä tai tarjolla
on turvallisen käytön edellyttämä valvonta ja jos he
ymmärtävät laitteeseen liittyvät vaarat.
• Pienten lasten ei saa antaa leikkiä laitteella.
• Vältä kuuman nesteen kaatamista
monitoimikoneeseen tai tehosekoittimeen, sillä neste
voi höyrystyä äkillisesti ja aiheuttaa palovammoja.
• Älä koskaan aseta sekoituskannua tai teholeikkurin
kannua runkoon tai irrota sitä rungosta, kun virta on
päällä.
• Tämä laite on tarkoitettu vain kotitalouksien
käyttöön.
• Katso ohjeet puhdistukseen käyttöoppaasta ennen
laitteen käyttöä.
Varoitus
• Lämpökatkaisimen huolimattomasta nollaamisesta
johtuvien vaaratilanteiden välttämiseksi laitetta ei
saa koskaan liittää aikakytkimeen tai vastaavaan
kytkimeen tai piiriin, jonka virta katkaistaan ja
kytketään säännöllisesti.
• Älä koskaan käytä muita kuin Philipsin valmistamia tai
suosittelemia lisävarusteita tai -osia. Jos käytät muita
osia, takuu ei ole voimassa.
• Älä ylitä tehosekoittimen kannuun, maustemyllyn
(vain tietyt mallit) kannuun ja teholeikkurin kulhoon
merkittyjä enimmäismääriä (vain tietyt mallit).
• Älä ylitä taulukossa annettuja määriä ja
valmistusaikoja.
• Jos ruoka tarttuu sekoituskannun seinämään,
sammuta laite ja irrota sen pistorasiasta. Irrota sitten
ruoka seinämästä lastan avulla.
• Älä koskaan lisää tehosekoittimen kannuun aineksia,
joiden lämpötila ylittää 80 ºC.
• Älä koskaan aseta tehosekoittimen kannua runkoon
tai irrota sitä rungosta, kun virta on kytkettynä
käyttöön.
• Käyntiääni: Lc = 86 dB (A)
Tehosekoitin
Varoitus
• Älä työnnä sormiasi tai esineitä sekoituskannuun, kun
laite on käynnissä.
• Jos teräyksikkö juuttuu paikalleen, irrota pistoke
pistorasiasta, ennen kuin irrotat kiinni juuttuneet
ainekset.
Varoitus
• Jotta ainekset eivät roiskuisi, kaada tehosekoittimen
kannuun nestettä enintään 1,5 litraa, etenkin jos
käytät suurta nopeutta. Kaada kannuun enintään
1,25 litraa nestettä, kun käsittelet kuumia nesteitä tai
runsaasti vaahtoavia aineksia.
• Älä pidä laitetta käynnissä yli 3 minuuttia kerrallaan.
Anna laitteen jäähtyä huoneenlämpöiseksi ennen
kuin jatkat ainesten käsittelyä.
• Varmista aina, että kansi on suljettu tai kiinnitetty
oikein kannuun ja että mittamuki on oikein kiinni
kannessa, ennen kuin kytket laitteeseen virran.
Sisäänrakennettu turvakytkin
Tämä toiminto varmistaa, että voit kytkeä laitteeseen virran vain silloin, kun tehosekoittimen
kannu, teholeikkurin kannu tai sekoitusmuki on asetettu runkoon oikein. Jos tehosekoittimen
kannu, teholeikkurin kannu tai sekoitusmuki on asetettu oikein, rungon turvalukko avautuu.
Suojatoiminto
Tässä tehosekoittimessa on turvatoiminto, joka suojaa sitä liialliselta kuormitukselta.
Ylikuormittumisen sattuessa tehosekoittimen turvatoiminto käynnistyy automaattisesti
ja laite pysähtyy. Jos näin käy, käännä valintanuppi OFF-asentoon, irrota laite pistorasiasta
ja anna sen jäähtyä 15 minuuttia. Poista valmistusaineet ja selvitä sekoituskannu ennen
uudelleenkäynnistämistä.
Sähkömagneettiset kentät (EMF)
Tämä Philips-laite vastaa kaikkia sähkömagneettisia kenttiä (EMF) koskevia standardeja ja
säännöksiä.
Kierrätys 
Tuotteesi on suunniteltu ja valmistettu laadukkaista materiaaleista ja komponenteista,
jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen.
Jos tuotteeseen on merkitty roskasäiliö, jonka yli on vedetty rasti, se tarkoittaa, että
tuotetta koskee EU-direktiivi 2002/96/EY:
Tuotetta ei saa hävittää tavallisen talousjätteen mukana. Ota selvää paikallisista
sähkölaitteiden ja elektronisten laitteiden erillistä keräystä koskevista säädöksistä. Hävittämällä
vanhan tuotteen oikein voit ehkäistä mahdollisia ympäristö- ja terveyshaittoja.
2 Takuu ja huolto
Jos haluat lisätietoja tai laitteen käytössä on ongelmia, tutustu Philipsin verkkosivustoon
osoitteessa www.philips.com tai ota yhteys Philipsin kuluttajapalvelukeskukseen
(puhelinnumero on kansainvälisessä takuulehtisessä). Jos maassasi ei ole
kuluttajapalvelukeskusta, ota yhteys paikalliseen Philips-jälleenmyyjään.
Français
1Important
Lisez attentivement ce mode d'emploi avant d'utiliser l'appareil et conservez-le pour un
usage ultérieur.
Avertissement
• Ne touchez pas les lames lorsque l'appareil est
branché. Si les lames se bloquent, débranchez
toujours l'appareil avant de retirer les ingrédients.
Soyez prudent lorsque vous manipulez les lames,
lorsque vous videz le bol et lors du nettoyage.
• Éteignez et débranchez l'appareil du secteur :
• Avant de le retirer du support, de changer
d'accessoire ou d'approcher les éléments qui
bougent pendant l'utilisation.
• Avant de le monter, de le démonter ou de le
nettoyer.
• Lorsqu'il n'est pas utilisé.
• Ne plongez pas l'appareil dans l'eau ou dans tout
autre liquide.
• Avant de brancher l'appareil, vérifiez que la tension
indiquée sur l'appareil correspond à la tension
supportée par le secteur local.
• N'utilisez pas l'appareil si la fiche, le cordon
d'alimentation, le tamis rotatif ou le couvercle de
protection sont endommagés ou présentent des
fissures visibles. Si le cordon d'alimentation est
endommagé, il doit être remplacé par Philips, par un
Centre Service Agréé Philips ou par un technicien
qualifié afin d'éviter tout accident.
• Assurez-vous que l'ensemble lames est
correctement fixé et que le couvercle est
correctement monté sur le bol du blender avant
d'utiliser l'appareil.
• Cet appareil ne doit pas être utilisé par des enfants.
Tenez l'appareil et le cordon hors de portée des
enfants.
• Cet appareil peut être utilisé par des personnes
dont les capacités physiques, sensorielles ou
intellectuelles sont réduites ou des personnes
manquant d'expérience et de connaissances,
à condition que ces personnes soient sous
surveillance ou qu'elles aient reçu des instructions
quant à l'utilisation sécurisée de l'appareil et qu'elles
aient pris connaissance des dangers encourus.
• Veillez à ce que les enfants ne puissent pas jouer
avec l'appareil.
• Veillez à verser du liquide chaud avec précaution
dans le robot ménager ou dans le blender, car une
production soudaine de vapeur peut éjecter ce
liquide hors de l'appareil.
• Ne montez et ne démontez jamais le bol mélangeur,
le bol du hachoir ou le bol du moulin sur/de la base
moteur lorsque l'alimentation est branchée.
• Cet appareil est destiné à un usage domestique
uniquement.
• Prenez connaissance de la procédure de nettoyage
dans le « Mode d'emploi » avant d'utiliser
l'appareil.
Attention
• Afin d'éviter tout accident dû à une réinitialisation
inopinée du dispositif antisurchauffe, cet appareil ne
doit pas être alimenté par un appareil de connexion
externe (par exemple, un minuteur) ou ne doit pas
être connecté à un circuit régulièrement coupé par
le fournisseur d'électricité.
• N'utilisez jamais d'accessoires ou de pièces d'un
autre fabricant ou n'ayant pas été spécifiquement
recommandés par Philips. L'utilisation de ce type
d'accessoires ou de pièces entraîne l'annulation de
la garantie.
• Ne dépassez pas le niveau maximal indiqué sur le
bol mélangeur, le bol du moulin (certains modèles
uniquement) et le bol du hachoir (certains modèles
uniquement).
• Ne dépassez pas les quantités et les temps de
préparation maximaux indiqués dans les tableaux.
• Si des ingrédients s'accumulent sur les parois du
bol mélangeur, éteignez l'appareil et débranchez-le.
Décollez ensuite les ingrédients des parois à l'aide
d'une spatule.
• Ne remplissez jamais le blender avec des ingrédients
dont la température dépasse 80 °C.
• Ne montez et ne démontez jamais le bol mélangeur
sur/de la base moteur lorsque l'alimentation est
branchée.
• Niveau sonore : 86 dB(A).
Blender
Avertissement
• Ne mettez jamais vos doigts ou tout autre objet
dans le blender lorsque l'appareil est en cours de
fonctionnement.
• Si l'ensemble lames se bloque, débranchez toujours
l'appareil avant de retirer les ingrédients à l'origine
du blocage.
Attention
• Pour éviter tout risque d'éclaboussure, ne versez
jamais plus de 1,5 litre d'ingrédients liquides dans le
blender, surtout si vous avez l'intention de les mixer
à haute vitesse. Réduisez cette quantité à 1,25 litre
si vous préparez des ingrédients liquides chauds ou
susceptibles de mousser.
• Ne faites pas fonctionner l'appareil pendant plus
de 3 minutes sans interruption. Laissez l'appareil
refroidir à température ambiante avant de l'utiliser
à nouveau.
• Assurez-vous que le couvercle est correctement
fermé/fixé sur le bol et que la mesure graduée est
correctement insérée dans le couvercle avant de
mettre l'appareil en marche.
Verrou de sécurité intégré
Grâce à cette fonctionnalité, l'appareil se met en marche uniquement lorsque le bol
mélangeur, le bol du hachoir multifonctions ou la tasse à emporter est correctement
placé(e) sur le bloc moteur. Si le bol du blender, le bol du hachoir multifonctions ou la
tasse à emporter est correctement installé(e), le verrou de sécurité intégré se désactive
automatiquement.
Fonction de sécurité
Ce blender est doté d'une fonction de sécurité qui le protège contre la surchauffe. En cas de
surchauffe, la protection anti-surchauffe est automatiquement activée par le blender, ce qui
met l'appareil hors tension. Si cela se produit, réglez le bouton rotatif sur OFF, débranchez
l'appareil et laissez-le refroidir pendant 15 minutes. Enlevez les ingrédients et nettoyez le bol
mélangeur avant de faire fonctionner l'appareil.
Champs électromagnétiques (CEM)
Cet appareil Philips est conforme à toutes les normes et à tous les règlements applicables
relatifs à l'exposition aux champs électromagnétiques.
Recyclage 
Votre produit a été conçu et fabriqué à partir de matériaux et composants de haute
qualité, recyclables et réutilisables.
La présence du symbole représentant une poubelle barrée indique que le produit est
conforme à la directive européenne 2002/96/CE :
Ne jetez pas ce produit avec les ordures ménagères ordinaires. Renseignez-vous sur
les dispositions en vigueur dans votre région concernant la collecte séparée des appareils
électriques et électroniques. La mise au rebut citoyenne de votre ancien produit permet de
protéger l'environnement et la santé.
2 Garantie et service
Si vous souhaitez obtenir des informations supplémentaires ou si vous rencontrez
un problème, visitez le site Web de Philips à l'adresse www.philips.com ou contactez
le Service Consommateurs Philips de votre pays (vous trouverez le numéro de
téléphone correspondant dans le dépliant de garantie internationale). S'il n'existe pas de
Service Consommateurs dans votre pays, adressez-vous à votre revendeur Philips.
Italiano
1Importante
Prima di utilizzare l'apparecchio, leggete attentamente il presente manuale e conservatelo per
eventuali riferimenti futuri.
Avviso
• Non toccare le lame taglienti quando l'apparecchio
è collegato all'alimentazione. Se le lame si bloccano,
togliere la spina dalla presa di corrente prima di
rimuovere gli ingredienti. Durante la pulizia e il
riempimento del recipiente, maneggiare con cautela
le lame affilate.
• Spegnere l'apparecchio e scollegarlo
dall'alimentazione prima di:
• Rimuoverlo dal supporto, sostituire gli accessori e
avvicinarsi alle parti in movimento.
• Montarlo, smontarlo o pulirlo.
• Lasciarlo incustodito.
• Non immergete l'apparecchio in acqua o altri liquidi.
• Prima di collegare l'apparecchio, verificare che
la tensione riportata sulla spina corrisponda alla
tensione disponibile.
• Se la spina, il cavo di alimentazione, il setaccio
rotante o il coperchio sono danneggiati o
presentano crepe visibili, non utilizzare l'apparecchio.
Nel caso in cui il cavo di alimentazione fosse
danneggiato, dovrà essere sostituito presso i centri
autorizzati Philips, i rivenditori specializzati oppure
da personale debitamente qualificato, per evitare
situazioni pericolose.
• Prima di utilizzare l'apparecchio, assicurarsi che
il gruppo lame sia fissato in modo sicuro e che
il coperchio sia montato correttamente sul vaso
frullatore.
• Questo apparecchio non deve essere usato
dai bambini. Tenere l'apparecchio e il cavo di
alimentazione fuori dalla portata dei bambini.
• Questo apparecchio può essere usato da
persone con capacità mentali, fisiche o sensoriali
ridotte, prive di esperienza o conoscenze adatte
a condizione che tali persone abbiano ricevuto
assistenza o formazione per utilizzare l'apparecchio
in maniera sicura e capiscano i potenziali pericoli
associati a tale uso.
• Adottate le dovute precauzioni per evitare che i
bambini giochino con l'apparecchio.
• Fare attenzione se viene versato liquido caldo
all'interno del robot da cucina o del frullatore
poiché può essere espulso dall'apparecchio a causa
dell'improvviso crearsi di vapore.
• Non collegare o scollegare il vaso frullatore e il
bicchiere tritatutto alla base del motore quando
l'apparecchio è acceso.
• Questo apparecchio è destinato esclusivamente a
uso domestico.
• Leggere le informazioni relative alla procedura
di pulizia del "Manuale dell'utente" prima
dell'utilizzo.
Attenzione
• Per evitare situazioni pericolose dovute al
ripristino involontario del dispositivo di sicurezza
della temperatura, questo apparecchio non deve
essere alimentato attraverso un dispositivo di
commutazione esterno, come ad esempio un timer,
oppure collegato ad un circuito che viene aperto e
chiuso ad intervalli regolari dall'apparecchio stesso.
• Non utilizzare mai accessori o parti di altri
produttori oppure componenti non consigliati in
modo specifico da Philips. In caso di utilizzo di tali
accessori o parti, la garanzia si annulla.
• Non superare le indicazioni di livello massimo sul
vaso frullatore, sul bicchiere tritatutto (solo modelli
specifici) e sul recipiente del tritatutto (solo modelli
specifici).
• Non superate le quantità massime e i tempi di
preparazione indicati nella tabella relativa.
• Se gli ingredienti si attaccano alla parete del vaso
frullatore, spegnere l'apparecchio e staccare la spina.
Servirsi quindi di una spatola per staccare il cibo
dalla parete.
• Non inserite nel vaso frullatore ingredienti a
temperatura superiore a 80ºC.
• Non collegare o scollegare mai il vaso frullatore alla
base del motore quando l'apparecchio è acceso.
• Livello acustico: Lc = 86 dB(A).
Frullatore
Avviso
• Quando l'apparecchio è in funzione, non mettete le
dita o qualsiasi altro oggetto nel vaso frullatore.
• Nel caso in cui il gruppo lame rimanga incastrato,
scollegate l'apparecchio, quindi togliete gli ingredienti
che bloccano le lame.
Attenzione
• Per evitare la fuoriuscita, non mettere più di 1,5 litri
di liquidi nel vaso frullatore, soprattutto quando si
lavorano ingredienti ad alta velocità. Non inserire più
di 1,25 l di liquidi caldi o ingredienti che tendono ad
aumentare di volume nel vaso frullatore.
• Non azionare l'apparecchio per più di 3 minuti
alla volta. Lasciare raffreddate l'apparecchio a
temperatura ambiente prima di continuare la
lavorazione degli ingredienti.
• Prima di accendere l'apparecchio, controllate che
il coperchio sia perfettamente chiuso/montato sul
vaso e che il dosatore sia inserito correttamente nel
coperchio.
Blocco di sicurezza incorporato
Questa funzione assicura che l'apparecchio venga acceso solo se il vaso frullatore, il bicchiere
del tritatutto multiplo e il bicchiere da viaggio sono fissati al gruppo motore in modo
corretto. Se il vaso frullatore, il bicchiere del tritatutto multiplo e il bicchiere da viaggio sono
fissati correttamente, il blocco di sicurezza incorporato verrà sbloccato.
Funzione di sicurezza
Questo frullatore è dotato di una funzione di sicurezza che protegge l'apparecchio da
carichi eccessivi. In caso di sovraccarichi, il frullatore attiva automaticamente la protezione e il
funzionamento viene arrestato. Se avviene questo, impostare la manopola su OFF, scollegare
l'alimentazione e lasciare riposare l'unità per 15 minuti. Rimuovere gli ingredienti e pulire il
vaso frullatore prima di avviare il funzionamento.
Campi elettromagnetici (EMF)
Questo apparecchio Philips è conforme a tutti gli standard e alle norme relativi
all'esposizione ai campi elettromagnetici.
Riciclaggio 
Il prodotto è stato progettato e assemblato con materiali e componenti di alta qualità
che possono essere riciclati e riutilizzati.
Se su un prodotto si trova il simbolo di un bidone con ruote, ricoperto da una X,
vuol dire che il prodotto soddisfa i requisiti della Direttiva Comunitaria 2002/96/CE.
Non gettare mai il prodotto insieme ai normali rifiuti domestici. Informarsi sui regolamenti
locali per la raccolta differenziata dei prodotti elettrici ed elettronici. Il corretto smaltimento
dei prodotti usati aiuta a prevenire l'inquinamento ambientale e possibili danni alla salute.
2 Garanzia e assistenza
Per ricevere ulteriori informazioni, richiedere assistenza o risolvere eventuali problemi, visitate
il sito Web Philips all'indirizzo www.philips.com oppure contattate il centro assistenza clienti
Philips di zona (il numero di telefono è riportato nell'opuscolo della garanzia). Se nel proprio
paese non è presente alcun centro di assistenza clienti, rivolgersi al proprio rivenditore Philips.
Nederlands
1Belangrijk
Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u het apparaat gaat gebruiken. Bewaar
de gebruiksaanwijzing om deze zo nodig later te kunnen raadplegen.
Waarschuwing
• Raak de scherpe messen niet aan wanneer de
stekker van het apparaat nog in het stopcontact zit.
Als de messen vastlopen, haal dan eerst de stekker
uit het stopcontact voordat u de ingrediënten
verwijdert. Wees voorzichtig bij het aanraken van de
scherpe messen, het legen van de kom en tijdens
het reinigen.
• Schakel het apparaat uit en haal de stekker uit het
stopcontact voor u het volgende doet:
• Het apparaat van de standaard halen, de
accessoires verwisselen of als u in de buurt komt
van onderdelen die bewegen tijdens gebruik.
• Het apparaat in elkaar zetten, uit elkaar halen of
reinigen.
• Het apparaat onbeheerd achterlaten.
• Dompel het apparaat niet in water of in een andere
vloeistof.
• Controleer of het voltage dat wordt aangegeven
op het apparaat, overeenkomt met de plaatselijke
netspanning voordat u het apparaat aansluit.
• Gebruik het apparaat niet als de stekker, het
netsnoer, de draaiende zeef of de beschermkap zijn
beschadigd of zichtbare barsten hebben. Indien het
netsnoer beschadigd is, moet u het laten vervangen
door Philips, een door Philips geautoriseerd
servicecentrum of personen met vergelijkbare
kwalificaties om gevaar te voorkomen.
• Zorg dat de mesunit goed is bevestigd en het deksel
correct op de blenderkan is geplaatst voordat u het
apparaat gebruikt.
• Dit apparaat buiten bereik van kinderen houden.
Houd het apparaat en het snoer buiten bereik van
kinderen.
• Dit apparaat kan worden gebruikt door personen
met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of
geestelijke capaciteiten of weinig ervaring en kennis,
mits zij toezicht of instructie hebben ontvangen
aangaande veilig gebruik van het apparaat, en zij de
gevaren van het gebruik begrijpen.
• Houd toezicht op jonge kinderen om te voorkomen
dat ze met het apparaat gaan spelen.
• Wees voorzichtig als er hete vloeistof in de
keukenmachine of blender is geschonken. Dit kan
door plotseling stomen uit het apparaat geworpen
worden.
• Plaats of verwijder de blenderkan, hakmolenbeker
of maalmolenbeker nooit op/van de motorunit als
deze is ingeschakeld.
• Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor
huishoudelijk gebruik.
• Lees de reinigingsprocedure in de
gebruikershandleiding voordat u het apparaat gaat
gebruiken.
Let op
• Om gevaar te voorkomen als gevolg
van het onbedoeld resetten van de
oververhittingsbeveiliging, mag u dit apparaat nooit
aansluiten op een externe schakelaar zoals een
timer. U mag het apparaat ook nooit aansluiten
op een stroomvoorziening die regelmatig wordt
onderbroken.
• Gebruik nooit accessoires of onderdelen van andere
fabrikanten of die niet specifiek zijn aanbevolen door
Philips. Als u dergelijke accessoires of onderdelen
gebruikt, vervalt de garantie.
• Overschrijd het maximumniveau aangegeven op de
blenderkan, de maalmolenbeker (alleen bepaalde
typen) en de hakmolenkom (alleen bepaalde typen)
niet.
• Overschrijd de hoeveelheden en verwerkingstijden
aangegeven in de relevante tabel niet.
• Schakel het apparaat uit en haal de stekker uit het
stopcontact als er ingrediënten aan de wand van de
blenderkan blijven kleven. Verwijder de ingrediënten
vervolgens van de wand met een spatel.
• Vul de blenderkan nooit met ingrediënten die heter
zijn dan 80°C.
• Plaats of verwijder de blenderkan nooit op/van de
motorunit als deze is ingeschakeld.
• Geluidsniveau: Lc = 86 dB(A).
Blender
Waarschuwing
• Steek nooit uw vingers of een voorwerp in de
blenderkan terwijl het apparaat in werking is.
• Als de mesunit vastloopt, haal dan de stekker uit het
stopcontact voordat u de ingrediënten verwijdert
die de messen blokkeren.
Let op
• Vul de blenderkan nooit met meer dan 1,5 liter
vloeistof om morsen te voorkomen, vooral wanneer
u het apparaat op een hoge snelheid laat werken.
Doe niet meer dan 1,25 liter in de blenderkan
wanneer u hete vloeistoffen of ingrediënten
verwerkt die kunnen gaan schuimen.
• Laat het apparaat nooit langer dan 3 minuten
onafgebroken werken. Laat het apparaat afkoelen
tot kamertemperatuur voordat u het weer gaat
gebruiken.
• Zorg er altijd voor dat het deksel van de kan goed
dicht zit/goed is bevestigd en dat de maatbeker
goed in het deksel is geplaatst voordat u het
apparaat inschakelt.
Ingebouwde beveiliging
Deze functie zorgt dat u het apparaat alleen kunt inschakelen als de blenderkan,
multifunctionele hakmolenbeker of de meeneembeker correct op de motorunit is geplaatst.
Als de blenderkan, multifunctionele hakmolenbeker of de meeneembeker correct is
gemonteerd, wordt de ingebouwde beveiliging ontgrendeld.
Veiligheidsvoorziening
Deze blender is voorzien van een veiligheidsvoorziening die tegen overmatige belasting
beveiligt. Als de blender overbelast is, wordt de beveiliging automatisch geactiveerd en stopt
het apparaat met werken. Als dit gebeurt, zet dan de draaiknop op OFF, haal de stekker
van het apparaat uit het stopcontact en laat het apparaat 15 minuten afkoelen. Verwijder de
ingrediënten en maak de blenderkan schoon voor u de blender opnieuw gebruikt.
Elektromagnetische velden (EMV)
Dit Philips-apparaat voldoet aan alle toepasbare richtlijnen en voorschriften met betrekking
tot blootstelling aan elektromagnetische velden.
Recycling 
Uw product is vervaardigd van kwalitatief hoogwaardige materialen en onderdelen,
die kunnen worden gerecycled en opnieuw gebruikt.
Wanneer een product is voorzien van een symbool van een afvalcontainer met een
kruis erdoorheen, valt het product onder de Europese richtlijn 2002/96/EG:
Gooi het product nooit weg met ander huishoudelijk afval. Win informatie in over
de lokale wetgeving omtrent de gescheiden inzameling van elektrische en elektronische
producten. Door u op de juiste wijze van oude producten te ontdoen, voorkomt u negatieve
gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid.
2 Garantie en service
Als u informatie nodig hebt of als u een probleem hebt, bezoek dan de Philips-website
(www.philips.nl) of neem contact op met het Philips Consumer Care Centre in uw land (u
vindt het telefoonnummer in het 'worldwide guarantee'-vouwblad). Als er geen Consumer
Care Centre in uw land is, ga dan naar uw Philips-dealer.
Norsk
1Viktig
Les denne brukerveiledningen nøye før du bruker apparatet, og ta vare på den for senere
referanse.
Advarsel
• Ikke berør de skarpe knivene når apparatet er
koblet til strømnettet. Hvis knivene setter seg fast,
må du trekke støpselet ut av stikkontakten før du
fjerner ingrediensene. Vær forsiktig når du håndterer
de skarpe knivbladene, når du tømmer bollen og
under rengjøring.
• Slå av og koble apparatet fra strømforsyningen før
du
• fjerner det fra stativet, endrer tilbehør eller
nærmer deg deler som beveger seg under bruk
• monterer, demonterer eller rengjør det
• lar det stå uten tilsyn
• Apparatet må ikke senkes ned i vann eller andre
væsker.
• Før du kobler til apparatet, må du kontrollere at
spenningen som er angitt på apparatet, stemmer
overens med nettspenningen.
• Ikke bruk apparatet hvis støpselet, nettledningen
eller den roterende silen på beskyttelsesdekselet
har synlige sprekker. Hvis ledningen er ødelagt,
må den alltid skiftes ut av Philips, et servicesenter
som er godkjent av Philips, eller lignende kvalifisert
personell, slik at man unngår farlige situasjoner.
• Kontroller at knivenheten er godt festet, og at
lokket er satt riktig på mikserkannen før du bruker
apparatet.
• Dette apparatet skal ikke brukes av barn. Oppbevar
apparatet og ledningen utilgjengelig for barn.
• Dette apparatet kan brukes av personer med
nedsatt sanseevne eller fysisk eller psykisk
funksjonsevne, eller personer med manglende
erfaring eller kunnskap, dersom de får instruksjoner
om sikker bruk av apparatet eller tilsyn som sikrer
sikker bruk, og hvis de er klar over risikoen.
• Pass på at barn er under tilsyn, slik at de ikke leker
med apparatet.
• Vær forsiktig hvis varm væsk helles i
foodprocessoren eller hurtigmikseren, ettersom
væsken kan komme ut av apparatet igjen i form av
plutselig damp.
• Ikke monter eller demonter mikserkannen,
hakkebegeret eller kvernbegeret til motorbasen
mens strømmen er på.
• Dette apparatet skal kun brukes i husholdningen.
• Les prosedyren for rengjøring i brukerhåndboken
før bruk.
Forsiktig
• For å unngå farlige situasjoner på grunn av at
varmesikkerhetsmekanismen tilbakestilles ved et
uhell, kan ikke dette apparatet få strømforsyning
via en ekstern bryterenhet, for eksempel en
tidsbryter. Det kan heller ikke kobles til en krets som
regelmessig slås av og på av innretningen.
• Ikke bruk tilbehør eller deler fra andre produsenter
eller som Philips ikke spesifikt anbefaler. Hvis du
bruker slikt tilbehør eller slike deler, blir garantien
ugyldig.
• Ikke overskrid maksimumsmerket på
hurtigmikserkannen, kvernbegeret (kun bestemte
typer) og bollen (kun bestemte typer).
• Ikke overskrid mengdene og tilberedningstidene
som er angitt i den gjeldende tabellen.
• Hvis mat kleber seg til veggen på mikserkannen,
slår du av apparatet og trekker ut støpselet fra
stikkontakten. Bruk deretter en slikkepott til å fjerne
maten fra veggen.
• Ikke fyll mikserkannen med ingredienser som er
varmere enn 80 ºC.
• Ikke monter eller demonter mikserkannen til
motorbasen mens strømmen er på.
• Støynivå: Lc = 86 dB(A)
Hurtigmikser
Advarsel
• Stikk aldri fingre eller gjenstander ned i
mikserkannen mens apparatet er i gang.
• Hvis knivenheten setter seg fast, må du koble fra
apparatet før du fjerner ingrediensene som hindrer
knivene i å gå rundt.
Forsiktig
• For å unngå søl bør du ikke ha mer enn 1,5 liter
væske i mikserkannen, spesielt ved tilberedning
med høy hastighet. Ikke ha mer enn 1,25 liter i
mikserkannen ved tilberedning av varm væske eller
ingredienser som skummer.
• Ikke bruk apparatet i mer enn tre minutter om
gangen. La apparatet avkjøles til romtemperatur før
du fortsetter.
• Sørg alltid for at lokket er lukket ordentlig igjen eller
satt ordentlig på kannen, og at målebegeret er satt
ordentlig inn i lokket før du slår på apparatet.
Innebygd sikkerhetslås
Denne funksjonen sikrer at du bare kan slå på apparatet hvis mikserkannen, begeret til den
allsidige hakkeren eller reisekoppen er riktig montert på motorenheten. Hvis mikserkannen,
begeret for den allsidige hakkeren eller reisekoppen er riktig montert, låses den innebygde
sikkerhetslåsen opp.
Sikkerhetsfunksjon
Denne hurtigmikseren er utstyrt med en sikkerhetsfunksjon som beskytter mot for store
mengder. Ved for store mengder aktiverer hurtigmikseren automatisk beskyttelsen, og den
slutter å fungere. Hvis dette skjer, setter du den roterende bryteren til OFF, kobler fra
apparatet, og lar det avkjøles i 15 minutter. Fjern ingrediensene, og rengjør mikserkannen før
du starter apparatet.
Elektromagnetiske felt (EMF)
Dette Philips­apparatet overholder alle aktuelle standarder og forskrifter for eksponering for
elektromagnetiske felt.
Gjenvinning 
Produktet er utformet og produsert med materialer og komponenter av svært høy
kvalitet som kan resirkuleres og gjenbrukes.
Når et produkt er merket med en søppeldunk med kryss over, betyr det at produktet
dekkes av EU-direktiv 2002/96/EF:
Kast aldri produktet sammen med annet husholdningsavfall. Gjør deg kjent med
lokale bestemmelser om avfallsdeponering av elektriske og elektroniske produkter. Hvis du
deponerer gamle produkter riktig, bidrar du til å forhindre negative konsekvenser for helse
og miljø.
2 Garanti og service
Hvis du trenger service eller informasjon, eller hvis du har problemer, kan du besøke
webområdet til Philips på www.philips.com eller kontakte Philips’ forbrukerstøtte der du bor
(du finner telefonnummeret i garantiheftet). Hvis det ikke er noen kundestøtte der du bor,
kan du gå til den lokale Philips-forhandleren.
Português
1Importante
Leia cuidadosamente este manual do utilizador antes de utilizar o aparelho e guarde-o para
consultas futuras.
Aviso
• Não toque nas lâminas afiadas se a ficha do
aparelho estiver ligada. Se as lâminas ficarem presas,
desligue o aparelho antes de retirar os ingredientes.
Tenha cuidado ao manusear as lâminas de corte
afiadas, ao esvaziar a taça e durante a limpeza.
• Desligue o aparelho e retire a ficha da fonte de
alimentação antes de:
• O retirar do suporte, mudar acessórios ou se
precisar de tocar próximo de peças que se
movam durante a utilização.
• O montar, desmontar ou limpar.
• O deixar sem supervisão.
• Não imerja o aparelho em água ou em qualquer
outro líquido.
• Verifique se a voltagem indicada no aparelho
corresponde à voltagem eléctrica local antes de o
ligar.
• Não utilize o aparelho se a ficha, o cabo de
alimentação, o coador rotativo ou a tampa de
protecção estiverem danificados ou apresentarem
fendas visíveis. Se o fio estiver danificado, deve ser
sempre substituído pela Philips, por um centro de
assistência autorizado da Philips ou por pessoal
devidamente qualificado para se evitarem situações
de perigo.
• Certifique-se de que as lâminas estão fixas de forma
segura e de que a tampa está devidamente montada
no copo misturador antes de utilizar o aparelho.
• Este aparelho não pode ser utilizado por crianças.
Mantenha o aparelho e o cabo fora do alcance das
crianças.
• Este aparelho pode ser utilizado por pessoas com
capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas,
ou com falta de experiência e conhecimento, caso
sejam supervisionadas ou lhes tenham sido dadas
instruções relativas à utilização segura do aparelho e
se compreenderem os perigos envolvidos.
• As crianças devem ser supervisionadas para garantir
que não brincam com o aparelho.
• Tenha cuidado se for vertido um líquido quente
para o robot ou a liquidificadora, visto que este
pode ser expelido para fora do aparelho devido a
um vapor repentino.
• Nunca monte nem desmonte o copo misturador, o
copo da picadora nem o copo do moinho da base
do motor enquanto a alimentação está ligada.
• Este aparelho destina-se apenas a uso doméstico.
• Leia o procedimento de limpeza no “Manual do
utilizador” antes de usar.
Atenção
• Para evitar perigos devido à reposição inadvertida
do corte térmico, este aparelho não deve ser
alimentado através de um dispositivo de ligação
externa, como um temporizador ou ligado a um
circuito que seja habitualmente ligado e desligado
pelo utilitário.
• Nunca utilize quaisquer acessórios ou peças de
outros fabricantes ou que a Philips não tenha
especificamente recomendado. Se utilizar tais
acessórios ou peças, a garantia perderá a validade.
• Não exceda a indicação máxima no copo
misturador, no copo do moinho (apenas modelos
específicos) ou na taça da picadora (apenas
modelos específicos).
• Não exceda as quantidades e os tempos de
preparação máximos indicados na respectiva tabela.
• Se os alimentos aderirem ao copo misturador,
desligue o aparelho e retire a ficha da tomada. Em
seguida, utilize uma espátula para soltar os alimentos.
• Nunca encha o copo misturador com ingredientes
que estejam a uma temperatura superior a 80 °C.
2/2
•
•
Nunca monte nem desmonte o copo misturador na
base do motor com a alimentação ligada.
Nível de ruído: Lc = 86 dB(A).
Liquidificadora
Aviso
• Nunca introduza os dedos ou um objecto no copo
misturador com o aparelho em funcionamento.
• Se as lâminas ficarem encravadas, desligue o
aparelho da tomada antes de retirar os ingredientes
que estão a bloquear as lâminas.
Atenção
• Para evitar salpicos, não deite mais do que 1,5
litros de líquido no copo misturador, especialmente
se processar a uma velocidade elevada. Não
coloque mais do que 1,25 litros no copo misturador
quando processar líquidos quentes ou ingredientes
com tendência para formar espuma.
• Não deixe que o aparelho funcione durante mais de
3 minutos de cada vez. Deixe o aparelho arrefecer
até à temperatura ambiente antes de continuar o
processamento.
• Certifique-se sempre de que a tampa está bem
fechada/montada e de que o copo medidor está
colocado correctamente antes de ligar o aparelho.
Bloqueio de segurança incorporado
Esta função garante que só pode ligar o aparelho se o copo misturador, o copo da picadora
multiusos ou o copo para levar estiverem correctamente montados no motor. Se o copo
misturador, o copo da picadora multiusos ou o copo para levar estiverem correctamente
montados, o bloqueio de segurança incorporado será desbloqueado.
Funcionalidade de segurança
Esta liquidificadora está equipada com uma funcionalidade de segurança que protege
contra cargas excessivas. Em caso de sobrecarga, a liquidificadora activa a protecção
automaticamente e pára de funcionar. Neste caso, coloque o botão rotativo em OFF, desligue
a ficha do aparelho e deixe-o arrefecer durante 15 minutos. Retire os ingredientes e limpe o
copo da liquidificadora antes de iniciar o funcionamento.
Campos electromagnéticos (CEM)
Este aparelho Philips cumpre todas as normas e regulamentos aplicáveis relativos à exposição
a campos electromagnéticos.
Reciclagem 
O produto foi concebido e fabricado com materiais e componentes de alta
qualidade, que podem ser reciclados e reutilizados.
Quando observar o símbolo de um caixote do lixo traçado afixado num produto,
significa que o produto é abrangido pela Directiva Europeia 2002/96/CE:
Nunca elimine o seu produto com o lixo doméstico comum. Informe-se acerca
das regras de recolha selectiva local para produtos eléctricos e electrónicos. A eliminação
correcta do seu produto antigo ajuda a evitar potenciais consequências nocivas para o
ambiente e para a saúde pública.
2 Garantia e assistência
Se precisar de assistência ou informações, ou se tiver algum problema, visite o Web site da
Philips em www.philips.com ou contacte o Centro de Apoio ao Cliente da Philips no seu país
(pode encontrar o número de telefone no folheto da garantia mundial). Se não existir um
Centro de Apoio ao Cliente no seu país, dirija-se ao representante local da Philips.
Svenska
1Viktigt!
Läs användarhandboken noggrant innan du använder apparaten och spara den för framtida
bruk.
Varning
• Vidrör inte de vassa knivarna när apparaten är
ansluten till elnätet. Om knivarna fastnar drar du ur
nätsladden innan du avlägsnar ingredienserna. Var
försiktig när du hanterar de vassa knivarna samt när
du tömmer skålen och under rengöring.
• Stäng av och koppla ur apparaten från
strömförsörjningen innan du:
• Tar bort den från stället, byter tillbehör eller
hanterar delar som rör sig under användning.
• Monterar, plockar isär eller rengör den.
• Den lämnas utan tillsyn.
• För inte ned apparaten i vatten eller någon annan
vätska.
• Kontrollera att den spänning som anges på
apparaten överensstämmer med den lokala
nätspänningen innan du ansluter apparaten.
• Använd inte apparaten om kontakten, nätsladden,
det roterande sållet eller skyddslocket är skadade
eller har synliga sprickor. Om nätsladden är skadad
måste den alltid bytas ut av Philips, något av Philips
auktoriserade serviceombud eller liknande behöriga
personer för att undvika olyckor.
• Se till att knivenheten är säkert ditsatt och att
locket är korrekt monterat på behållaren innan du
använder apparaten.
• Den här apparaten får inte användas av barn. Håll
apparaten och dess sladd utom räckhåll för barn.
• Den här apparaten kan användas av personer med
olika funktionshinder, eller som inte har kunskap om
hur apparaten används, så länge de övervakas och
får instruktioner angående säker användning och
förstår riskerna som medföljer.
• Små barn ska övervakas så att de inte kan leka med
apparaten.
• Var försiktig om du häller varm vätska i
matberedaren eller mixern eftersom det kan stänka
vätska vid plötslig ångbildning.
• Mixerbehållaren, hackbägaren eller kvarnen får
aldrig monteras eller tas bort från motorbasen när
strömmen är på.
• Apparaten är endast avsedd för hushållsbruk.
• Läs om rengöringsproceduren i användarhandboken
före användning.
Varning!
• För att undvika fara till följd av oavsiktlig återställning
av värmebrytaren får apparaten inte kopplas till en
extern växlingsenhet, t.ex. en timer, eller anslutas till
en krets som regelbundet slås på och av av enheten.
• Använd aldrig tillbehör eller delar från andra
tillverkare, eller delar som inte uttryckligen har
rekommenderats av Philips. Om du använder sådana
tillbehör eller delar gäller inte garantin.
• Överskrid inte maxnivån på mixerbehållaren,
kvarnbägaren (endast vissa modeller) och skålen för
hackaren (endast vissa modeller).
• Överskrid inte de maximala mängderna och
tillredningstiderna som anges i tabellen.
• Om mat fastnar på mixerbehållarens sidor stänger
du av apparaten och drar ut stickkontakten. Använd
sedan en slickepott för att ta bort maten från
sidorna.
• Fyll aldrig mixerbehållaren med ingredienser som är
varmare än 80 ºC.
• Mixerbehållaren får aldrig monteras eller tas bort
från motorenhetens botten om strömmen är på.
• Ljudnivå: Lc = 86 dB(A).
Mixer
Blender
Varning
• Stoppa inte ned fingrarna eller något föremål i
behållaren när apparaten är igång.
• Om knivenheten fastnar kopplar du ur apparaten
innan du tar bort ingredienserna som blockerar
knivarna.
Varning!
• Förhindra spill genom att inte fylla mixerbehållaren
med mer än 1,5 l vätska, särskilt om du kör enheten
på höga hastigheter. Fyll inte mixerbehållaren med
mer än 1,25 liter om du tillreder heta vätskor eller
ingredienser som har en tendens att skumma.
• Kör inte apparaten mer än 3 minuter åt gången.
Låt apparaten svalna till rumstemperatur innan du
fortsätter att bearbeta en ny sats.
• Kontrollera alltid att locket är stängt/sitter fast
ordentligt på behållaren och att mätbägaren är rätt
isatt i locket innan du slår på apparaten.
Uyarı
• Cihaz çalışırken parmaklarınızı ya da başka cisimleri
asla haznenin içine sokmayın.
• Eğer bıçak ünitesi sıkışırsa, bıçakları engelleyen
malzemeleri çıkarmadan önce cihazın fişini çekin.
Dikkat
• Özellikle yüksek bir hız seviyesi kullanırken sıçramayı
önlemek için blender haznesine 1,5 litreden fazla
sıvı koymayın. Sıcak sıvılar veya köpüren malzemeler
kullanacaksanız blender haznesine 1,25 litreden fazla
sıvı koymayın.
• Cihazı tek seferde 3 dakikadan fazla çalıştırmayın.
İşleme devam etmek için cihazın oda sıcaklığına
dönmesini bekleyin.
• Cihazı çalıştırmadan önce, kapağın hazneye düzgün
şekilde yerleştiğinden/kapandığından ve ölçme
kabının kapağa düzgün şekilde takıldığından her
zaman emin olun.
Inbyggd säkerhetsspärr
Dahili güvenlik kilidi
Säkerhetsfunktion
Güvenlik Özelliği
Den här funktionen garanterar att du endast kan slå på apparaten om mixerbehållaren,
hackbägaren eller drickkoppen är korrekt monterad på motorenheten. Om mixerbehållaren,
hackbägaren eller drickkoppen är korrekt monterad öppnas det inbyggda säkerhetslåset.
Den här mixern har en säkerhetsfunktion som förhindrar att den överbelastas. Vid
överbelastning aktiveras säkerhetsfunktionen, och apparaten stängs av. Om det händer
ställer du in vredet på OFF, drar ur kontakten och låter apparaten svalna i 15 minuter. Ta ur
ingredienserna och rengör mixerbehållaren innan du startar apparaten igen.
Elektromagnetiska fält (EMF)
Den här Philips-produkten uppfyller alla tillämpliga standarder och regler gällande exponering
av elektromagnetiska fält.
Återvinning 
Produkten är utvecklad och tillverkad av material och komponenter av hög kvalitet
som kan återvinnas och återanvändas.
Symbolen med en överkryssad soptunna som finns på produkten innebär att
produkten följer EU-direktivet 2002/96/EG:
Kassera aldrig produkten tillsammans med hushållssoporna. Ta reda på de lokala
reglerna om separat insamling av elektriska och elektroniska produkter. Genom att kassera
dina gamla produkter på rätt sätt kan du bidra till att minska möjliga negativa effekter på miljö
och hälsa.
2 Garanti och service
Om du behöver service eller information eller har problem kan du gå till Philips webbplats på
www.philips.com eller kontakta Philips kundtjänst i ditt land (telefonnumret finns i
garantibroschyren). Om det inte finns någon kundtjänst i ditt land kan du vända dig till din
lokala Philips-återförsäljare.
Türkçe
1Önemli
Cihazı kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu okuyun ve gelecekte de başvurmak üzere
saklayın.
Uyarı
• Özellikle cihaz prize takılıyken keskin bıçaklara
dokunmayın. Bıçaklar sıkışırsa malzemeleri
çıkarmadan önce cihazın fişini çekin. Kesin bıçaklara
dokunurken, hazneyi boşaltırken ve temizlik sırasında
dikkatli olun.
• Şu işlemleri gerçekleştirmeden önce cihazı kapatın
ve fişi güç kaynağından çekin:
• Cihazı standından çıkarmak, aksesuarları
değiştirmek ya da kullanım sırasında hareket eden
parçalara temas etmek.
• Cihazın parçalarını çıkarmak, takmak ya da cihazı
temizlemek.
• Cihazı gözetimsiz bırakmak.
• Şarj cihazını suya veya başka bir sıvıya batırmayın.
• Cihazı prize takmadan önce, üstünde yazılı olan
gerilimin, evinizdeki şebeke gerilimiyle aynı olup
olmadığını kontrol edin.
• Fiş, güç kablosu, döner süzgeç ya da koruyucu kapak
zarar görmüşse ya da üzerlerinde görünür çizikler
varsa cihazı kullanmayın. Cihazın elektrik kablosu
hasarlıysa, bir tehlike oluşturmasını önlemek için
mutlaka Philips’in yetki verdiği bir servis merkezi
veya benzer şekilde yetkilendirilmiş kişiler tarafından
değiştirilmesini sağlayın.
• Cihazı kullanmadan önce motor ünitesini güvenli
bir şekilde sabitlendiğinden ve kapağın düzgün bir
şekilde blender haznesine takıldığından emin olun.
• Bu cihaz çocuklar tarafından kullanılmalıdır. Cihazı
ve kablosunu çocukların erişemeyecekleri yerlerde
muhafaza edin.
• Bu cihazın fiziksel, motor ya da zihinsel becerileri
gelişmemiş veya bilgi ve tecrübe açısından eksik
kişiler tarafından kullanımı sadece bu kişilerin
nezaretinden sorumlu kişilerin bulunması veya bu
kişilere güvenli kullanım talimatlarının sağlanması ve
olası tehlikelerin anlatılması durumunda mümkündür.
• Küçük çocukların cihazla oynamaları engellenmelidir.
• Mutfak robotu ya da blendere sıvı doldururken
dikkatli olun. Ani bir buharlanmayla, sıcak sıvı
cihazdan taşabilir.
• Güç açıkken blender haznesi, doğrayıcı ölçeği ya da
öğütücü ölçeğini kesinlikle motor ünitesine takmayın
ya da üniteden çıkarmayın.
• Bu cihaz sadece evde kullanım için tasarlanmıştır.
• Kullanımdan önce kullanım kılavuzunda açıklanan
temizlik prosedürünü okuyun.
Dikkat
• Bu cihaz, termal kesmenin yanlışlıkla sıfırlanması
nedeniyle tehlikeli bir duruma neden olmamak için
zamanlayıcı gibi harici bir kapatma cihazına ya da
şebeke tarafından düzenli olarak açılıp kapanan bir
devreye kesinlikle bağlanmamalıdır.
• Başka üreticilere ait olan veya Philips tarafından
özellikle tavsiye edilmeyen aksesuar ve parçaları
kesinlikle kullanmayın. Bu tür aksesuarlar veya
parçalar kullanırsanız garantiniz geçerliliğini yitirir.
• Blender haznesi, öğütücü ölçeği (sadece belirli
modellerde) veya doğrayıcı haznesindeki (sadece
belirli modellerde) maksimum seviyesini geçmeyin.
• İlgili tabloda belirtilen maksimum miktarları ve işlem
sürelerini aşmayın.
• Blender haznesinin içine yiyecek yapışması halinde,
cihazı kapatarak fişini prizden çekin. Ardından bir
spatula ile yiyeceği temizleyin.
• Blender haznesini 80 Cº’den daha yüksek sıcaklıkta
malzemelerle kesinlikle doldurmayın.
• Güç açıkken blender haznesini kesinlikle motor
ünitesine takmayın ya da üniteden çıkarmayın.
• Gürültü seviyesi: Lc = 86 dB (A).
‫ميزة السالمة‬
Bu özellik; cihazın yalnızca blender haznesi, çoklu doğrayıcı ölçeği ya da taşınabilir kap motor
ünitesine düzgün bir şekilde takıldığında açılabilmesini sağlar. Blender haznesi, çoklu doğrayıcı
ölçeği ya da taşınabilir kap düzgün şekilde takıldıysa dahili güvenlik kilidi açılır.
Bu üründe aşırı yüklere karşı ürünü koruyan bir güvenlik özelliği bulunur. Aşırı yükleme
durumunda blender, otomatik olarak koruma özelliğini etkinleştirir ve çalışma durdurulur.
Böyle bir durum meydana gelirse, döner düğmeyi OFF (Kapalı) konumuna getirin, cihazın
fişini prizden çekin ve 15 dakika soğumasını bekleyin. Yeniden çalıştırmadan önce malzemeleri
çıkarın ve blender haznesini temizleyin.
Elektromanyetik alanlar (EMF)
Bu Philips cihazı, elektromanyetik alanlara maruz kalmaya ilişkin geçerli tüm standartlara ve
düzenlemelere uygundur.
Geri dönüşüm 
Ürününüz, geri dönüşüme tabi tutulabilen ve yeniden kullanılabilen, yüksek kalitede
malzeme ve parçalardan tasarlanmış ve üretilmiştir.
Ürünün, üzerinde çarpı işareti bulunan bir tekerlekli çöp kutusu simgesi taşıması, bu
ürünün 2002/96/EC sayılı Avrupa Direktifi kapsamında olduğu anlamına gelir:
Ürününüzü asla evsel atıklarla birlikte atmayın. Lütfen, elektrikli ve elektronik ürünlerin ayrı
toplanması ile ilgili yerel kurallar hakkında bilgi edinin. Eskiyen ürününüzün atık işlemlerinin
doğru biçimde gerçekleştirilmesi, çevre ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etkilere yol açılmasını
önlemeye yardımcı olur.
2 Garanti ve servis
Servise veya bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda ya da bir sorununuz varsa lütfen
www.philips.com adresindeki Philips web sitesini ziyaret edin veya ülkenizdeki Philips Müşteri
Destek Merkezi’yle iletişim kurun (telefon numarasını dünya çapında garanti kitapçığında
bulabilirsiniz). Ülkenizde Müşteri Destek Merkezi yoksa yerel Philips satıcınıza gidin.
‫العربية‬
‫ هام‬1
.ً ‫اقرأ دليل املستخدم هذا بعناية قبل استخدام اجلهاز واحتفظ به للرجوع إليه مستقبال‬
‫حتذير‬
‫ إذا‬.‫•ال تلمس الشفرات احلادة عندما يكون اجلهاز موصوال ً بالطاقة‬
.‫ فقم بفصل الطاقة عن اجلهاز قبل إزالة املكونات‬،‫علقت الشفرات‬
‫يُرجى توخي احلذر الشديد عند استخدام شفرات التقطيع احلادة‬
.‫وعند تفريغ الوعاء وأثناء التنظيف‬
:‫•قم بإيقاف تشغيل اجلهاز وفصله عن الطاقة قبل‬
‫•فكّه عن احلامل أو تغيير امللحقات أو ملس األجزاء التي تتحرك‬
.‫أثناء االستخدام‬
.‫•جتميع القطع أو فكّها أو تنظيفه‬
.‫•تركه بدون مراقبة‬
.‫•ال تغمر اجلهاز باملاء أو بأي سائل آخر‬
‫•حتقق من أن الفولتية املشار إليها على اجلهاز تتوافق مع فولتية‬
.‫سلك الطاقة احمللية قبل توصيل اجلهاز‬
‫•ال تستخدم اجلهاز إذا كان القابس أو سلك الطاقة الرئيسي أو‬
‫مصفاة التدوير أو الغطاء الواقي تالفً ا أو تظهر عليه عالمات‬
‫ فيجب استبداله من‬،ً‫ إذا كان سلك الطاقة الرئيسي تالفا‬.‫التشقق‬
‫ أو أشخاص‬Philips ‫ أو مركز خدمة مخوَّل من قبل‬Philips ‫قبل‬
.‫مؤهلني لتجنب أي خطر‬
‫•تأكد أن وحدة الشفرة مثبتة بإحكام وأن الغطاء موصول بشكل‬
.‫صحيح بدورق اخلالط قبل استخدام اجلهاز‬
‫أبق اجلهاز وسلكه بعي ًدا عن‬
ِ .‫•ال ميكن لألطفاالستخدام هذا اجلهاز‬
.‫متناول األطفال‬
‫•ميكن لألشخاص الذين يعانون نقصا ً في القدرات اجلسدية أو‬
‫ في‬،‫احلسية أو العقلية أو أولئك الذين تنقصهم اخلبرة أو املعرفة‬
‫حال مت اإلشراف عليهم أو إعطاؤهم إرشادات تتعلق باستخدام‬
.‫اجلهاز بطريقة آمنة وفهم اخملاطر املرتبطة به‬
.‫•يجب مراقبة األطفال للحؤول دون لعبهم باجلهاز‬
‫•يُرجى توخي احلذر إذا تسرّب سائل ساخن إلى داخل جهاز حتضير‬
‫الطعام أو اخلالط إذ ميكن أن يتم قذفه من اجلهاز بفعل عملية‬
.‫التبخير املفاجئة‬
‫•ال تقم بتركيب دورق اخلالط أو وعاء الفرامة أو وعاء املطحنة بقاعدة‬
.‫احملرك أو بفكه منها أثناء تشغيل اجلهاز‬
.‫•هذا اجلهاز مع ّد لالستخدام املنزلي فقط‬
.‫•اقرأ طريقة التنظيف في "دليل املستخدم" قبل االستخدام‬
‫تنبيه‬
‫•بهدف تفادي أي خطر ناجم عن إعادة تعيني القاطع احلراري عن غير‬
‫ يجب أال يتم تزويد هذا اجلهاز بالطاقة بواسطة جهاز فصل‬،‫قصد‬
‫ أو توصيله بدائرة كهربائية يتم‬،ً‫ كاملؤقت مثال‬،‫ووصل خارجي‬
.‫تشغيلها وإيقاف تشغيلها بشكل منتظم من األداة‬
‫•ال تستخدم أبدا ً أي ملحقات أو أجزاء من أي شركة مصنعة أخرى أو‬
‫ قد يؤدي استخدام‬.‫ على وجه اخلصوص‬Philips ‫ال توصي بها‬
.‫ملحقات أو أجزاء من هذا النوع إلى إبطال الضمان‬
‫•ال تتجاوز مؤشر املستوى األقصى املبينّ على دورق اخلالط ووعاء‬
.)‫املطحنة (أنواع معينة فقط) ووعاء الفرامة (أنواع معينة فقط‬
‫املبينة في‬
ّ ‫•ال تتجاوز احلد األقصى من الكميات وأوقات التحضير‬
.‫اجلدول ذات الصلة‬
‫ فأوقف تشغيل اجلهاز وافصله‬،‫•إذا التصق الطعام بدورق اخلالط‬
‫ ثم استخدم ملعقة منبسطة إلزالة الطعام عن‬.‫الطاقة عنه‬
.‫اجلدار‬
.‫ درجة مئوية‬80 ‫•ال تقم أب ًدا مبلء دورق اخلالط مبكونات تفوق حرارتها‬
‫•ال جتمع دورق اخلالط بوحدة احملرك أو تفكّه منها عندما يكون اجلهاز‬
.‫قيد التشغيل‬
.)A(‫ ديسيبل‬86 ‫ =‏‬Lc :‫•مستوى الضجيج‬
‫اخلالط‬
‫حتذير‬
‫•ال متسك أب ًدا دورق اخلالط بأصابعك أو بأي غرض عندما يكون اجلهاز‬
.‫قيد التشغيل‬
‫ فقم بفصل الطاقة عن اجلهاز قبل إزالة‬،‫•إذا علقت وحدة الشفرات‬
.‫املكونات التي تسببت في إعاقة عمل الشفرات‬
‫تنبيه‬
‫ ليترًا في دورق‬1.5 ‫ ال تسكب كمية سوائل تفوق‬،‫•لتجنب االندالق‬
‫ ال تضع كمي ًة تفوق‬.‫ خاص ًة أثناء اخللط بسرعة عالية‬،‫اخلالط‬
‫ليترًا في دورق اخلالط أثناء خلط السوائل الساخنة أو‬ 1,25
.‫املكونات التي قد تشكّل رغوة‬
‫ دع اجلهاز‬.‫دقائق متواصلة‬ 3 ‫•ال تترك اجلهاز قيد التشغيل ألكثر من‬
.‫يبرد حتى تعود حرارته إلى درجة حرارة الغرفة قبل متابعة املعاجلة‬
‫تركيب الغطاء في الدورق ومن إدخال كوب‬/‫•تأكد دائما ً من إغالق‬
.‫القياس في الغطاء بشكل صحيح قبل تشغيل اجلهاز‬
‫قفل سالمة مدمج‬
‫تضمن هذه امليزة إمكانية تشغيل اجلهاز إذا مت تركيب دورق اخلالط أو وعاء الفرامة املتعددة االستعماالت أو الكوب‬
‫ إذا مت تركيب دورق اخلالط أو وعاء الفرامة املتعددة‬.‫لالستخدام أثناء التنقل على وحدة احملرك بشكل صحيح فقط‬
.‫ سيتم إلغاء قفل السالمة املدمج‬،‫االستعماالت أو الكوب لالستخدام أثناء التنقل بشكل صحيح‬
‫ يقوم اخلالط بتنشيط ميزة‬،‫ إذا وضعت مقادير زائدة‬.‫مجهز مبيزة سالمة حتمي اجلهاز من املقادير الزائدة‬
‫هذا اخلالط‬
ّ
‫ دقيق ًة‬15 ‫ وافصل اجلهاز واتركه ملدة‬،OFF ‫ قم بتعيني املفتاح الدوراني على‬،‫ إذا حدث ذلك‬.‫احلماية فيتوقّف عن العمل‬
.‫املكونات قبل بدء العمل‬
‫ افرغ دورق اخلالط من‬.‫لكي يبرد‬
ّ
)EMF( ‫احلقول الكهرومغناطيسية‬
.‫يتوافق هذا اجلهاز مع كافة املعايير والقوانني القابلة للتطبيق واملتعلقة بالتعرّض للحقول املغناطيسية‬
 ‫إعادة التدوير‬
.‫مت تصميم منتجك وتصنيعه من مواد ومكونات عالية اجلودة ميكن إعادة تصنيعها وإعادة استخدامها‬
‫رؤية رمز احلاوية املدولبة ذات العالمة × على أي منتج؛ فذلك يعني أن هذا املنتج يندرج ضمن املرسوم‬
:EC/2002/96 ‫األوروبي‬
‫ يرجى االطالع على القوانني احمللية املتعلقة مبجموعة‬.‫ال تتخلص أب ًدا من املنتج مع سائر النفايات املنزلية‬
‫ إن التخلص السليم من املنتجات القدمية مينع أي نتائج سلبية محتملة‬.‫املنتجات الكهربائية واإللكترونية املنفصلة‬
.ً ‫على البيئة وصحة اإلنسان معا‬
‫ الضمان والخدمة‬2
‫ على‬Philips ‫ يُرجى زيارة موقع ويب اخلاص بـ‬،‫إذا احتجت إلى خدمة أو معلومات أو إذا واجهتك أي مشكلة‬
‫ في بلدك (ميكنك العثور على رقم‬Philips ‫ أو االتصال مبركز خدمة املستهلك التابع لشركة‬www.philips.com
‫ يرجى زيارة موزّع منتجات‬،‫ في حال عدم وجود مركز خدمة للمستهلك في بلدك‬.)‫الهاتف في نشرة الضمان العاملية‬
.‫ احمللي‬Philips
‫فارسی‬
‫ اطالعات مهم‬1
.‫ این دفترچه راهنما را به دقت بخوانید و آن برای مراجعات بعدی نزد خود نگه دارید‬،‫قبل از استفاده از دستگاه‬
‫هشدار‬
‫ به تیغه‌های تیز دستگاه‬،‫•هنگامی که دستگاه به برق متصل است‬
‫ دستگاه را خاموش کرده و از‬،‫ اگر تیغه‌ها گیر کردند‬.‫دست نزنید‬
‫ سپس شروع به برداشنت محتویاتی که تیغه‌ها را‬،‫برق بکشید‬
‫ تخلیه ظرف و‬،‫ هنگام کار با تیغه‌های برش‬.‫ منایید‬،‫مسدود کرده اند‬
.‫در حین متیز کردن مراقب باشید‬
:‫•قبل از کارهای زیر دستگاه را خاموش کرده و از برق بکشید‬
‫ تعویض لوازم‬،‫•هنگام جدا کردن قطعات از محفظه اصلی‬
‫جانبی یا قطعات ضمیمه‌ای که هنگام استفاده حرکت‬
.‫می‌کنند‬
.‫ پیاده کردن یا متیز کردن دستگاه‬،‫•هنگام سوار‬
.‫•هنگام عدم استفاده از دستگاه‬
.‫•دستگاه را در آب یا مایع دیگری فرو نکنید‬
‫•قبل از اتصال دستگاه به پریز برق بررسی کنید که ولتاژ مشخص‬
.‫شده روی دستگاه با ولتاژ برق محلی شما مطابقت داشته باشد‬
‫ توری چرخشی یا روکش محافظ آسیب‬،‫ سیم برق‬،‫•اگر دوشاخه‬
،‫دیده‌اند یا ترک خوردگی قابل مشاهده‌ای روی آن‌ها وجود دارد‬
‫ درصورتی که سیم برق آسیب‬.‫استفاده از دستگاه را متوقف کنید‬
‫ آن را نزد منایندگی های‬،‫دیده است برای جلوگیری از بروز خطر‬
‫ یا اشخاص متخصص‬Philips ‫ مرکز خدمات مجاز‬،Philips
.‫تعویض کنید‬
‫ مطمئن شوید واحد تیغه محکم و‬،‫•قبل از استفاده از دستگاه‬
‫ایمن بسته شده و درب دستگاه به طور صحیح روی مخزن مخلوط‬
.‫کن سوار شده باشد‬
‫ دستگاه و سیم آن‬.‫•این دستگاه نباید توسط کودکان استفاده شود‬
.‫را دور از دسترس کودکان قرار دهید‬
‫ حسی و ذهنی کافی برخوردار نیستند‬،‫•افرادی که از توانایی جسمی‬
‫یا جتربه و آگاهی ندارند می توانند با نظارت بزرگترها یا آموخنت‬
‫ از دستگاه‬،‫استفاده ایمن از دستگاه و آگاهی از خطرات ممکن‬
.‫استفاده کنند‬
‫•کودکان را زیر نظر داشته باشید تا مطمئن شوید با دستگاه بازی‬
.‫منی کنند‬
‫•دقت کنید از ریخنت مایع داغ در داخل غذاساز یا مخلوط کن خودداری‬
.‫کنید چون ممکن است به خاطر بخار زیاد به بیرون پرتاب شود‬
‫ مخزن‬،‫•هرگز هنگامی که دستگاه روشن است مخزن مخلوط کن‬
.‫خرد کن یا ظرف آسیاب را روی محفظه موتور سوار یا پیاده نکنید‬
.‫•این دستگاه فقط برای مصارف خانگی طراحی شده است‬
.‫ مراحل متیزکاری را از "راهنمای کاربر" بخوانید‬،‫•قبل از استفاده‬
‫احتیاط‬
‫•برای جلوگیری از بروز خطر به علت فعال شدن غیرعمدی کلید‬
‫ این دستگاه نباید از طریق یک سوییچ خارجی مانند‬،‫قطع حرارتی‬
‫تایمر تغذیه شود یا به مداری وصل شود که برق آن مرتب قطع و‬
.‫وصل می‌شود‬
‫•هرگز از لوازم جانبی یا قطعات سازندگان دیگر یا لوازمی که‬
‫ اگر از چنین‬.‫ آن ها را توصیه منی کند استفاده نکنید‬Philips
‫ ضمانت نامه شما از درجه‬،‫لوازم جانبی یا قطعاتی استفاده کنید‬
.‫اعتبار ساقط می شود‬
‫ ظرف آسیاب (فقط در انواع خاص) و‬،‫•همیشه مخزن مخلوط کن‬
‫ظرف خردکن (فقط در انواع خاص) را تا سطح حداکثر از مواد پر‬
.‫کنید و از آن فراتر نروید‬
‫•دفعات و زمان مجاز استفاده از دستگاه در جدول مشخص شده‬
.‫ از این مقادیر فراتر نروید‬،‫است‬
‫ دستگاه را‬،‫•اگر مواد به دیواره مخزن مخلوط کن چسبیده است‬
‫ سپس با استفاده از یک‬.‫خاموش کرده و دوشاخه را از پریز بکشید‬
.‫ غذا را از دیواره ظرف پاک کنید‬،‫کاردک‬
‫ درجه سانتی گراد را در مخزن‬80 ‫•هرگز مواد با حرارت باالتر از‬
.‫مخلوط کن نریزید‬
‫•هرگز هنگامی که دستگاه روشن است مخزن مخلوط کن را روی‬
.‫محفظه موتور سوار یا پیاده نکنید‬
.)A(‫ دسی بل‬Lc= 86 :‫•میزان صدا‬
‫مخلوط کن‬
‫هشدار‬
‫ انگشت خود یا شیء دیگری را‬،‫•در حالی که دستگاه روشن است‬
.‫وارد مخزن مخلوط کن نکنید‬
‫ سپس‬،‫ دستگاه را خاموش کرده و از برق بکشید‬،‫•اگر تیغه گیر کرد‬
.‫محتویاتی که تیغه را مسدود کرده اند را بردارید‬
‫احتیاط‬
‫ لیتر مایع در مخزن مخلوط‬1.5 ‫ بیشتر از‬،‫•برای جلوگیری از نشتی‬
‫ هنگام‬.‫ خصوصا وقتی از سرعت زیاد استفاده می کنید‬،‫کن نریزید‬
‫ لیتر از مواد را در‬1.25 ‫ بیشتر از‬،‫کار با موادی که کف می کنند‬
.‫مخزن مخلوط کن نریزید‬
‫ بعد از‬.‫ دقیقه در هر بار روشن نگه ندارید‬3 ‫•دستگاه را برای بیشتر از‬
‫ بگذارید دستگاه خنک شود و به‬،‫هر بار استفاده و قبل از ادامه‬
.‫دمای اتاق برسد‬
‫ همیشه مطمئن شوید درب مخزن‬،‫•قبل از روشن کردن دستگاه‬
‫روی مخزن سوار شده باشد و پیمانه اندازه‬/‫درست بسته شده‬
.‫گیری به طور صحیح بر روی درب قرار گرفته باشد‬
‫قفل ایمنی داخلی‬
‫ مخزن خرد کن چندکاره یا فنجان‬،‫با این ویژگی فقط در صورتی می توانید دستگاه را روشن کنید که مخزن مخلوط کن‬
‫ مخزن خرد کن چندکاره یا‬،‫ اگر مخزن مخلوط کن‬.‫مسافرتی به طور صحیح روی محفظه موتور سوار شده باشند‬
.‫ قفل ایمنی داخلی باز می‌شود‬،‫فنجان مسافرتی درست سوار شده باشند‬
‫ویژگی ایمنی‬
‫ در صورت بیش از حد‬.‫این مخلوط کن مجهز به یک ویژگی ایمنی است که آن را در برابر بار بیش از حد محافظت می کند‬
،‫ در این صورت‬.‫ مخلوط کن به طور خودکار عملکرد محافظت را فعال کرده و دستگاه متوقف می شود‬،‫بودن بار دستگاه‬
‫ دقیقه خنک‬15 ‫ دوشاخه را از پریز بکشید و بگذارید دستگاه به مدت‬.‫ (خاموش) قرار دهید‬OFF ‫پیچ دستگاه را روی‬
.‫ مواد را خارج کرده و مخزن مخلوط کن را متیز کنید‬،‫ قبل از روشن کردن و راه اندازی مجدد دستگاه‬.‫شود‬
)EMF( ‫میدان الکترومغناطیسی‬
.‫ با کلیه قوانین و استانداردهای کاربردپذیر میدان های الکترومغناطیسی مطابقت دارد‬Philips ‫این دستگاه‬
 ‫بازیافت‬
‫این محصول از قطعات و مواد با کیفیت بسیار باال ساخته شده است که قابل بازیافت و استفاده مجدد می‬
.‫باشند‬
‫عالمت ضربدر روی سطل زباله بر روی دستگاه نشان می دهد که محصول حتت پوشش مصوبه اروپایی‬
.‫ قرار دارد‬EC/2002/96
‫ لطفا از قوانین محلی جمع آوری جداگانه‬.‫هرگز این محصول را همراه با سایر زباله های خانگی دور نریزید‬
‫ از تاثیر بالقوه منفی بر روی‬،‫ دور انداخنت صحیح محصول قدیمی‬.‫محصوالت الکتریکی و الکترونیکی مطلع باشید‬
.‫محیط زیست و سالمت انسان جلوگیری می کند‬
‫ ضمانت نامه و خدمات پس از فروش‬2
‫ به آدرس‬Philips ‫ لطفا ً از وب سایت‬،‫ استفاده از خدمات یا رفع اشکال دستگاه خود‬،‫برای کسب اطالعات‬
‫ در کشور خود متاس بگیرید (برای‬Philips ‫ بازدید فرمایید یا با مرکز خدمات پس از فروش‬www.philips.com
‫ اگر در کشور شما مرکز‬.)‫دسترسی به شماره تلفن این مراکز در سراسر جهان به برگ ضمانت نامه مراجعه کنید‬
.‫ وجود ندارد به فروشنده دستگاه خود مراجعه منایید‬Philips ‫خدمات پس از فروش‬
Download PDF

advertising