Philips | HR2752/50 | Philips Zitruspresse HR2752/50 Bedienungsanleitung

HR2752
2
3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
4
HR2752
English 6
Čeština 8
Deutsch 10
Español 12
Eesti 14
Français 16
Hrvatski 18
Magyar 20
Italiano 22
Lietuviškai 24
Latviešu 26
Nederlands 28
Polski 30
Slovensky 32
Slovenščina 34
Svenska 36
6
English
Introduction
Congratulations on your purchase and welcome to Philips! To fully benefit from the support that
Philips offers, register your product at www.philips.com/welcome.
Important
Read this user manual carefully before you use the appliance and save it for future reference.
Danger
-- Do not immerse the motor unit in water nor rinse it under the tap.
Warning
-- Check if the voltage indicated on the bottom of the appliance corresponds to the local mains
voltage before you connect the appliance.
-- If the mains cord is damaged, you must have it replaced by Philips, a service centre authorised by
Philips or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
-- Do not use the appliance if the plug, the mains cord or other parts are damaged.
-- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical,
sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given
supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their
safety.
-- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
Caution
Always place the appliance on a flat, stable surface.
Do not use the citrus press longer than 10 minutes without interruption.
This appliance is intended for household use only.
Never use any accessories or parts from other manufacturers or that Philips does
not specifically recommend. If you use such accessories or parts, your guarantee becomes
invalid.
-- Noise level: Lc = 55 dB [A]
-----
Electromagnetic fields (EMF)
This Philips appliance complies with all standards regarding electromagnetic fields (EMF). If handled
properly and according to the instructions in this user manual, the appliance is safe to use based on
scientific evidence available today.
Preparing for use
Tip: Clean the cone, sieve, and sieve holder before you use the appliance for the first time (see
chapter ‘Cleaning’).
1 Put the plug in the wall socket.
2 If necessary, wind excess cord round the reel in the bottom of the appliance. To fix the cord,
push it firmly into the opening at the back of the appliance (Fig. 1).
3 Put the appliance on a firm, level surface outside the reach of children.
Using the appliance
1 Remove the protective cover (Fig. 2).
2 Put a glass under the spout.
3 Push down the spout to open it (Fig. 3).
4 Press a halved fruit firmly onto the cone.  (Fig. 4)
,, The appliance starts to work automatically.
English
7
5 Push up the spout after use to ensure that no juice drips out of the appliance (Fig. 5).
Tip:The appliance is easier to clean if you do so immediately after use (see chapter ‘Cleaning’).
Cleaning
1 Unplug the appliance after use.
2 Remove the cone, sieve and sieve holder from the appliance (Fig. 6).
3 Push down the spout completely to be able to clean it properly (Fig. 7).
You cannot detach the spout from the sieve holder.
4 Rinse the cone, sieve and sieve holder under the tap and clean them with some washing-up
liquid (Fig. 8).
You can also clean these parts in the dishwasher.
5 Clean the motor unit with a moist cloth.
Never immerse the motor unit in water nor rinse it under the tap.
Environment
,, Do not throw away the appliance with the normal household waste at the end of its life, but
hand it in at an official collection point for recycling. By doing this, you help to preserve the
environment (Fig. 9).
Guarantee & service
If you need service or information or if you have a problem, please visit the Philips website at
www.philips.com or contact the Philips Consumer Care Centre in your country (you find its phone
number in the worldwide guarantee leaflet). If there is no Consumer Care Centre in your country,
go to your local Philips dealer.
8
Čeština
Úvod
Blahopřejeme vám k nákupu a vítáme vás ve společnosti Philips. Abyste mohli plně využít podpory,
kterou Philips poskytuje, zaregistrujte svůj výrobek na adrese www.philips.com/welcome.
Důležité
Před použitím přístroje si důkladně přečtěte tuto uživatelskou příručku a uschovejte ji pro budoucí
použití.
Nebezpečí
-- Motorovou jednotku nesmíte nikdy ponořit do vody ani mýt pod tekoucí vodou.
Výstraha
-- Zkontrolujte, zda napětí uvedené na spodní části přístroje odpovídá napětí sítě. Teprve pak
připojte přístroj k napájení.
-- Pokud by byla poškozena síťová šňůra, musí její výměnu provést společnost Philips, autorizovaný
servis společnosti Philips nebo obdobně kvalifikovaní pracovníci, aby se předešlo možnému
nebezpečí.
-- Pokud byste zjistili poškození na zástrčce, síťové šňůře nebo na jiném dílu, přístroj nepoužívejte.
-- Osoby (včetně dětí) s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo
nedostatkem zkušeností a znalostí by neměly s přístrojem manipulovat, pokud nebyly o používání
přístroje předem poučeny nebo nejsou pod dohledem osoby zodpovědné za jejich bezpečnost.
-- Dohlédněte na to, aby si s přístrojem nehrály děti.
Upozornění
Přístroj vždy postavte na rovný a stabilní povrch.
Lis na citrusy nepoužívejte bez přestávky déle než 10 minut.
Přístroj je určen výhradně pro použití v domácnosti.
Nikdy nepoužívejte žádné příslušenství ani díly od jiných výrobců nebo takové, které nebyly
výslovně doporučeny společností Philips. Pokud použijete takové díly či příslušenství, pozbývá
záruka platnosti.
-- Hladina hluku: Lc = 55 dB [A]
-----
Elektromagnetická pole (EMP)
Tento přístroj společnosti Philips odpovídá všem normám týkajícím se elektromagnetických polí
(EMP). Pokud je správně používán v souladu s pokyny uvedenými v této uživatelské příručce, je jeho
použití podle dosud dostupných vědeckých poznatků bezpečné.
Příprava k použití
Tip: Před prvním použitím přístroje vyčistěte hrot, sítko a držák sítka (viz kapitola „Čištění“).
1 Zasuňte zástrčku do síťové zásuvky.
2 V případě nutnosti, obtočte nadbytečný síťový kabel kolem navíjecího kotouče na spodní
části přístroje. Chcete-li šňůru upevnit, zasuňte ji do otvoru na zadní straně přístroje (Obr. 1).
3 Přístroj postavte na pevnou a rovnou podložku mimo dosah malých dětí.
Použití přístroje
1 Sejměte ochranný kryt (Obr. 2).
2 Pod hubičku umístěte sklenici.
3 Zatlačte na hubičku směrem dolů, čímž se otevře (Obr. 3).
4 Rozpůlené kusy ovoce pevně tlačte na hrot. (Obr. 4)
,, Přístroj začne automaticky pracovat.
Čeština
9
5 Po použití hubičku zvedněte, čímž zajistíte, aby z přístroje neodkapávala šťáva (Obr. 5).
Tip: Přístroj lze snáze čistit hned po použití (vit kapitola „Čištění“).
Čištění
1 Po použití vytáhněte síťovou zástrčku přístroje ze zásuvky.
2 Vyjměte hrot, sítko a držák sítka z přístroje (Obr. 6).
3 Abyste mohli hubičku dobře vyčistit, zatlačte ji úplně dolů (Obr. 7).
Hubičku nelze oddělit od držáku na sítko.
4 Opláchněte hrot, sítko a držák sítka pod tekoucí vodou a vyčistěte je prostředkem na mytí
nádobí (Obr. 8).
Tyto části můžete rovněž umýt v myčce na nádobí.
5 Motorovou jednotku čistěte pouze navlhčeným hadříkem.
Motorovou jednotku nesmíte nikdy ponořit do vody ani mýt pod tekoucí vodou.
Životní prostředí
,, Až přístroj doslouží, nevyhazujte jej do běžného komunálního odpadu, ale odevzdejte jej do
sběrny určené pro recyklaci. Pomůžete tím chránit životní prostředí (Obr. 9).
Záruka a servis
Pokud budete potřebovat servis, informace nebo pokud dojde k potížím, navštivte webovou stránku
společnosti Philips www.philips.com nebo se obraťte na středisko péče o zákazníky společnosti
Philips ve své zemi (telefonní číslo na střediska najdete v letáčku s celosvětovou zárukou). Pokud se
ve vaší zemi středisko péče o zákazníky nenachází, můžete kontaktovat místního dodavatele výrobků
Philips.
10
Deutsch
Einführung
Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf und willkommen bei Philips! Um den Support von Philips
optimal nutzen zu können, registrieren Sie Ihr Produkt bitte unter www.philips.com/welcome.
Wichtig
Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor dem Gebrauch des Geräts aufmerksam durch, und
bewahren Sie sie für eine spätere Verwendung auf.
Gefahr
-- Tauchen Sie die Motoreinheit niemals in Wasser. Spülen Sie sie auch nicht unter fließendem
Wasser ab.
Warnhinweis
-- Prüfen Sie vor Inbetriebnahme, ob die Spannungsangabe auf der Unterseite des Geräts mit der
örtlichen Netzspannung übereinstimmt.
-- Um Gefährdungen zu vermeiden, darf ein defektes Netzkabel nur von einem Philips ServiceCenter oder einer von Philips autorisierten Werkstatt durch ein Original-Ersatzkabel
ausgetauscht werden.
-- Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn der Netzstecker, das Netzkabel oder andere Teile des
Geräts defekt oder beschädigt sind.
-- Dieses Gerät ist für Benutzer (einschl. Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen
oder psychischen Fähigkeiten bzw. ohne jegliche Erfahrung oder Vorwissen nur dann geeignet,
wenn eine angemessene Aufsicht oder ausführliche Anleitung zur Benutzung des Geräts durch
eine verantwortliche Person sichergestellt ist.
-- Achten Sie darauf, dass Kinder nicht mit dem Gerät spielen.
Achtung
Stellen Sie das Gerät stets auf eine ebene und stabile Oberfläche.
Benutzen Sie die Zitruspresse nicht länger als 10 Minuten ohne Unterbrechung.
Dieses Gerät ist nur für den Gebrauch im Haushalt bestimmt.
Verwenden Sie keine Zubehörteile anderer Hersteller oder solche, die von Philips nicht
ausdrücklich empfohlen werden. Falls Sie derartiges Zubehör benutzen, erlischt die Garantie.
-- Geräuschpegel: Lc = 55 dB [A]
-----
Elektromagnetische Felder
Dieses Philips Gerät erfüllt sämtliche Normen bezüglich elektromagnetischer Felder (EMF). Nach
aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen ist das Gerät sicher im Gebrauch, sofern es
ordnungsgemäß und entsprechend den Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung gehandhabt
wird.
Für den Gebrauch vorbereiten
Tipp: Reinigen Sie vor dem ersten Gebrauch des Geräts den Presskegel, das Sieb und den Siebhalter
gründlich (siehe “Reinigung”).
1 Stecken Sie den Stecker in die Steckdose.
2 Überschüssiges Kabel können Sie nach Bedarf um die Kabelaufwicklung im Geräteboden
legen. Zum Fixieren des Kabels stecken Sie es fest in die Öffnung hinten am Gerät (Abb. 1).
3 Stellen Sie das Gerät auf eine ebene und stabile Fläche, außer Reichweite von Kindern.
Das Gerät benutzen
1 Entfernen Sie die Schutzabdeckung (Abb. 2).
2 Stellen Sie ein Glas unter den Ausgießer.
Deutsch 11
3 Drücken Sie zum Öffnen den Ausgießer nach unten (Abb. 3).
4 Drücken Sie eine Fruchthälfte fest auf den Presskegel.  (Abb. 4)
,, Das Gerät schaltet sich automatisch ein.
5 Drücken Sie nach Gebrauch den Ausgießer nach oben: so ist sichergestellt, dass kein Saft aus
dem Gerät tropft (Abb. 5).
Tipp: Am einfachsten lässt sich das Gerät unmittelbar nach dem Gebrauch reinigen (siehe “Reinigung”).
Reinigung
1 Ziehen Sie nach Gebrauch den Netzstecker aus der Steckdose.
2 Nehmen Sie den Presskegel, das Sieb und den Siebhalter vom Gerät (Abb. 6).
3 Drücken Sie für eine gründliche Reinigung den Ausgießer vollständig nach unten (Abb. 7).
Der Ausgießer lässt sich nicht vom Siebhalter trennen.
4 Reinigen Sie den Presskegel, das Sieb und den Siebhalter mit Leitungswasser und etwas
Geschirrspülmittel (Abb. 8).
Diese Teile sind auch spülmaschinenfest.
5 Reinigen Sie die Motoreinheit mit einem feuchten Tuch.
Tauchen Sie die Motoreinheit niemals in Wasser. Spülen Sie sie auch nicht unter fließendem
Wasser ab.
Umweltschutz
,, Werfen Sie das Gerät am Ende der Lebensdauer nicht in den normalen Hausmüll. Bringen Sie
es zum Recycling zu einer offiziellen Sammelstelle. Auf diese Weise tragen Sie zum
Umweltschutz bei (Abb. 9).
Garantie und Kundendienst
Benötigen Sie weitere Informationen oder treten Probleme auf, besuchen Sie bitte die Philips
Website (www.philips.com), oder setzen Sie sich mit einem Philips Service-Center in Ihrem Land in
Verbindung (Telefonnummer siehe Garantieschrift). Sollte es in Ihrem Land kein Service-Center
geben, wenden Sie sich bitte an Ihren Philips Händler.
12
Español
Introducción
Enhorabuena por la compra de este producto y bienvenido a Philips. Para sacar el mayor partido de
la asistencia que Philips le ofrece, registre su producto en www.philips.com/welcome.
Importante
Antes de usar el aparato, lea atentamente este manual de usuario y consérvelo por si necesitara
consultarlo en el futuro.
Peligro
-- No sumerja nunca la unidad motora en agua ni la enjuague bajo el grifo.
Advertencia
-- Antes de enchufar el aparato, compruebe si el voltaje indicado en la parte inferior del mismo se
corresponde con el voltaje de red local.
-- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por Philips o por un centro de
servicio autorizado por Philips, con el fin de evitar situaciones de peligro.
-- No utilice el aparato si el enchufe, el cable de alimentación u otras piezas están dañados.
-- Este aparato no debe ser usado por personas (adultos o niños) con su capacidad física, psíquica
o sensorial reducida, ni por quienes no tengan los conocimientos y la experiencia necesarios, a
menos que sean supervisados o instruidos acerca del uso del aparato por una persona
responsable de su seguridad.
-- Asegúrese de que los niños no jueguen con este aparato.
Precaución
Coloque siempre el aparato sobre una superficie plana y estable.
No utilice el exprimidor durante más de 10 minutos seguidos.
Este aparato es sólo para uso doméstico.
No utilice nunca accesorios o piezas de otros fabricantes o que no hayan sido específicamente
recomendados por Philips. La garantía queda anulada si utiliza tales piezas o accesorios.
-- Nivel de ruido: Lc = 55 dB [A]
-----
Campos electromagnéticos (CEM)
Este aparato Philips cumple todos los estándares sobre campos electromagnéticos (CEM). Si se
utiliza correctamente y de acuerdo con las instrucciones de este manual, el aparato se puede usar
de forma segura según los conocimientos científicos disponibles hoy en día.
Preparación para su uso
Consejo: Limpie el cono, el tamiz y el soporte del tamiz antes de usar el aparato por primera vez
(consulte el capítulo “Limpieza”).
1 Enchufe el aparato a la toma de corriente.
2 Si es necesario, recoja el exceso de cable enrollándolo alrededor del soporte de la parte
inferior del aparato. Para sujetar el cable, encájelo en la abertura de la parte posterior del
aparato (fig. 1).
3 Coloque el aparato sobre una superficie firme, nivelada y fuera del alcance de los niños.
Uso del aparato
1 Retire la cubierta protectora (fig. 2).
2 Coloque un vaso debajo de la boquilla.
3 Empuje la boquilla hacia abajo para abrirla (fig. 3).
4 Presione la mitad de una fruta firmemente sobre el cono.  (fig. 4)
Español 13
,, El aparato empieza a funcionar automáticamente.
5 Empuje la boquilla hacia arriba después de usar el aparato para que el zumo no gotee (fig. 5).
Consejo: Es más fácil limpiar el aparato justo después de utilizarlo (consulte el capítulo “Limpieza”).
Limpieza
1 Desenchufe el aparato después de utilizarlo.
2 Quite el cono, el tamiz y el soporte del tamiz del aparato (fig. 6).
3 Empuje la boquilla completamente hacia abajo para poder limpiarla adecuadamente (fig. 7).
La boquilla no se puede quitar del soporte del tamiz.
4 Enjuague el cono, el tamiz y el soporte del tamiz bajo el grifo con un poco de detergente
líquido (fig. 8).
También puede lavar estas piezas en el lavavajillas.
5 Limpie la unidad motora con un paño húmedo.
No sumerja nunca la unidad motora en agua ni la enjuague bajo el grifo.
Medio ambiente
,, Al final de su vida útil, no tire el aparato junto con la basura normal del hogar. Llévelo a un
punto de recogida oficial para su reciclado. De esta manera ayudará a conservar el medio
ambiente (fig. 9).
Garantía y servicio
Si necesita información o si tiene algún problema, visite la página Web de Philips en
www.philips.com, o póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente de Philips en su
país (hallará el número de teléfono en el folleto de la garantía mundial). Si no hay Servicio de
Atención al Cliente de Philips en su país, diríjase a su distribuidor local Philips.
14
Eesti
Sissejuhatus
Õnnitleme teid ostu puhul ning tere tulemast kasutama Philipsi tooteid! Philipsi klienditoe
tõhusamaks kasutamiseks registreerige toode veebilehel www.philips.com/welcome.
Tähelepanu
Enne seadme kasutamist lugege hoolikalt kasutusjuhendit ja hoidke see edaspidiseks alles.
Oht
-- Ärge kunagi kastke mootorit vette ega loputage seda kraani all.
Hoiatus
-- Kontrollige enne sisselülitamist seadme all olevalt andmesildilt, kas kohalik võrgupinge vastab
seadme nimipingele.
-- Kui toitejuhe on kahjustatud, peab selle ohtlike olukordade vältimiseks uue vastu vahetama
Philips, Philipsi volitatud hoolduskeskus või samaväärset kvalifikatsiooni omav isik.
-- Ärge kasutage seadet kui pistik, toitejuhe või mõni muu osa on kahjustatud.
-- Seda seadet ei tohi kasutada füüsiliste ja vaimsete puuetega isikud (lisaks lapsed) nii kogemuste
kui ka teadmiste puudumise tõttu, välja arvatud nende ohutuse eest vastutava isiku juuresolekul
või kui neile on seadme kasutamise kohta antud vastavad juhiseid.
-- Lapsi tuleks jälgida, et nad ei mängiks seadmega.
Ettevaatust
Paigaldage seade siledale ja kindlale pinnale.
Ärge kasutage tsitrusepressi tööd katkestamata pikemalt kui 10 minutit.
Seade on mõeldud kasutamiseks vaid kodumajapidamises.
Ärge kunagi kasutage teiste tootjate poolt tehtud tarvikuid või osi, mida firma Philips ei ole
eriliselt soovitanud. Kui kasutate selliseid tarvikuid või osi, siis muutub te seadme garantii
kehtetuks.
-- Müratase: Lc = 55 dB (A)
-----
Elektromagnetväljad (EMV)
See Philipsi seade vastab kõikidele elektromagnetilisi välju (EMF) käsitlevatele standarditele. Kui
seadet käsitsetakse õigesti ja käesolevale kasutusjuhendile vastavalt, on seadet tänapäeval
käibelolevate teaduslike teooriate järgi ohutu kasutada.
Ettevalmistused kasutamiseks
Näpunäide: Enne seadme esmakasutamist puhastage koonus, sõel ja sõelahoidja (vt pt „Puhastamine”).
1 Sisestage pistik pistikupessa.
2 Kui vaja, kerige liigne toitejuhe ümber seadme põhjal oleva rulli. Juhtme fikseerimiseks
torgake see kindlalt seadme taga olevasse avasse (Jn 1).
3 Hoidke seadet kindlal, tasasel pinnal lastele kättesaadamatus kohas.
Seadme kasutamine
1 Eemaldage kaitsev kate (Jn 2).
2 Pange klaas tila alla.
3 Tila avamiseks vajutage see alla (Jn 3).
4 Vajutage poolitatud puuvili tugevasti vastu koonust.  (Jn 4)
,, Seade hakkab automaatselt tööle.
Eesti 15
5 Pärast kasutamist lükake tila ülespoole, veendudes, et mahla ei tilgu seadmest välja (Jn 5).
Näpunäide: Seadet on kergem puhastada kohe pärast kasutamist (vt pt „Puhastamine”).
Puhastamine
1 Pärast seadme kasutamist võtke toitejuhe pistikupesast välja.
2 Eemaldage koonus, sõel ja sõelahoidja seadmest (Jn 6).
3 Lükake tila täielikult alla, et saaksite seda korralikult puhastada (Jn 7).
Tila ei tohi sõelahoidja küljest ära võtta.
4 Loputage koonus, sõel ja sõelahoidja kraani all ja puhastage neid vähese vedela
nõudepesuvahendiga (Jn 8).
Ka võite neid osi nõudepesumasinas pesta.
5 Puhastage mootorit niiske lapiga.
Ärge kunagi kastke mootorit vette ega loputage seda kraani all.
Keskkond
,, Tööea lõppedes ei tohi seadet tavalise olmeprügi hulka visata, vaid tuleb ümbertöötlemiseks
ametlikku kogumispunkti viia. Selliselt toimides aitate säästa keskkonda (Jn 9).
Garantii ja hooldus
Kui vajate hooldust, esitada infopäringuid või on probleeme, külastage palun Philipsi veebisaiti
www.philips.com või pöörduge oma riigi Philipsi klienditeeninduskeskusesse (telefoninumbri leiate
garantiilehelt). Kui teie riigis ei ole klienditeeninduskeskust, pöörduge Philipsi toodete kohaliku
müügiesindaja poole.
16
Français
Introduction
Félicitations pour votre achat et bienvenue dans l’univers Philips ! Pour profiter pleinement de
l’assistance Philips, enregistrez votre produit sur le site à l’adresse suivante : www.philips.com/
welcome.
Important
Lisez attentivement ce mode d’emploi avant d’utiliser l’appareil et conservez-le pour un usage
ultérieur.
Danger
-- Ne plongez jamais le bloc moteur dans l’eau et ne le rincez pas sous l’eau du robinet.
Avertissement
-- Avant de brancher l’appareil, vérifiez que la tension indiquée sur la base correspond à la tension
secteur locale.
-- Si le cordon d’alimentation est endommagé, il doit être remplacé par Philips, par un Centre
Service Agréé Philips ou par un technicien qualifié afin d’éviter tout accident.
-- N’utilisez pas l’appareil si la fiche, le cordon d’alimentation ou d’autres pièces sont
endommagées.
-- Cet appareil n’est pas destiné à être utilisé par des personnes (notamment des enfants) dont les
capacités physiques, sensorielles ou intellectuelles sont réduites, ou par des personnes manquant
d’expérience ou de connaissances, à moins que celles-ci ne soient sous surveillance ou qu’elles
n’aient reçu des instructions quant à l’utilisation de l’appareil par une personne responsable de
leur sécurité.
-- Veillez à ce que les enfants ne puissent pas jouer avec l’appareil.
Attention
Posez toujours l’appareil sur une surface plane et stable.
N’utilisez pas le presse-agrumes pendant plus de 10 minutes sans interruption.
Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement.
N’utilisez jamais d’accessoires, ni de pièces d’autres fabricants ou qui n’ont pas été
spécifiquement recommandés par Philips. Votre garantie ne sera pas valable en cas d’utilisation
de tels accessoires ou pièces.
-- Niveau sonore : Lc= 55 dB [A]
-----
Champs électromagnétiques (CEM)
Cet appareil Philips est conforme à toutes les normes relatives aux champs électromagnétiques
(CEM). Il répond aux règles de sécurité établies sur la base des connaissances scientifiques actuelles
s’il est manipulé correctement et conformément aux instructions de ce mode d’emploi.
Avant utilisation
Conseil : Nettoyez le cône, le filtre et le porte-filtre avant la première utilisation (voir le chapitre
« Nettoyage »).
1 Branchez le cordon d’alimentation sur la prise secteur.
2 Si nécessaire, ajustez la longueur du cordon d’alimentation en l’enroulant sous le socle. Pour
fixer le cordon, insérez celui-ci fermement dans l’orifice situé à l’arrière de l’appareil (fig. 1).
3 Posez l’appareil sur une surface stable, hors de portée des enfants.
Utilisation de l’appareil
1 Ôtez le couvercle de protection (fig. 2).
2 Placez un verre sous le bec verseur.
Français 17
3 Ouvrez le bec verseur en le poussant vers le bas (fig. 3).
4 Pressez fermement la moitié d’un fruit sur le cône.  (fig. 4)
,, L’appareil se met en marche automatiquement.
5 Remettez le bec verseur en place après utilisation afin d’éviter que du jus s’écoule de
l’appareil (fig. 5).
Conseil : Il est plus facile de nettoyer l’appareil immédiatement après son utilisation (voir le chapitre
« Nettoyage »).
Nettoyage
1 Débranchez l’appareil après utilisation.
2 Ôtez le cône, le filtre et le porte-filtre de l’appareil (fig. 6).
3 Ouvrez complètement le bec verseur pour le nettoyer correctement (fig. 7).
Il est impossible de retirer le bec verseur du porte-filtre.
4 Rincez le cône, le filtre et le porte-filtre sous le robinet et nettoyez-les à l’eau chaude
savonneuse (fig. 8).
Vous pouvez également nettoyer ces éléments au lave-vaisselle.
5 Nettoyez le bloc moteur à l’aide d’un chiffon humide.
Ne plongez jamais le bloc moteur dans l’eau et ne le rincez pas sous le robinet.
Environnement
,, Lorsqu’il ne fonctionnera plus, ne jetez pas l’appareil avec les ordures ménagères, mais
déposez-le à un endroit assigné à cet effet, où il pourra être recyclé.Vous contribuerez ainsi à
la protection de l’environnement (fig. 9).
Garantie et service
Si vous souhaitez obtenir des informations supplémentaires ou faire réparer l’appareil, ou si vous
rencontrez un problème, rendez-vous sur le site Web de Philips à l’adresse www.philips.com ou
contactez le Service Consommateurs Philips de votre pays (vous trouverez le numéro de téléphone
correspondant sur le dépliant de garantie internationale). S’il n’existe pas de Service
Consommateurs Philips dans votre pays, renseignez-vous auprès de votre revendeur Philips local.
18
Hrvatski
Uvod
Čestitamo na kupnji i dobro došli u Philips! Kako biste u potpunosti iskoristili podršku koju nudi
tvrtka Philips, registrirajte svoj proizvod na: www.philips.com/welcome.
Važno
Prije korištenja aparata pažljivo pročitajte ovaj korisnički priručnik i spremite ga za buduće potrebe.
Opasnost
-- Jedinicu motora nikada nemojte uranjati u vodu niti ispirati pod mlazom vode.
Upozorenje
-- Prije priključivanja aparata provjerite odgovara li strujni napon naveden na podnožju aparata
naponu lokalne električne mreže.
-- Ako se kabel za napajanje ošteti, mora ga zamijeniti tvrtka Philips, ovlašteni Philips servisni centar
ili neka druga kvalificirana osoba kako bi se izbjegle potencijalno opasne situacije.
-- Aparat nemojte koristiti ako je oštećen utikač, mrežni kabel ili neki drugi dio.
-- Ovaj aparat nije namijenjen osobama (uključujući djecu) sa smanjenim fizičkim ili mentalnim
sposobnostima niti osobama koje nemaju dovoljno iskustva i znanja, osim ako im je osoba
odgovorna za njihovu sigurnost dala dopuštenje ili ih uputila u korištenje aparata.
-- Malu djecu potrebno je nadzirati kako se ne bi igrala s aparatom.
Oprez
Aparat obavezno stavljajte na ravnu i stabilnu površinu.
Nemojte koristiti cjediljku za agrume duže od 10 minuta bez prekida.
Ovaj aparat namijenjen je isključivo uporabi u kućanstvu.
Nemojte nikada koristiti dodatke ili dijelove drugih proizvođača ili proizvođača koje tvrtka Philips
nije izričito preporučila. Ako koristite takve dodatke ili dijelove, vaše jamstvo prestaje vrijediti.
-- Razina buke: Lc = 55 dB [A]
-----
Elektromagnetska polja (EMF)
Ovaj proizvod tvrtke Philips sukladan je svim standardima koji se tiču elektromagnetskih polja (EMF).
Ako aparatom rukujete ispravno i u skladu s ovim uputama, prema dostupnim znanstvenim
dokazima on će biti siguran za korištenje.
Priprema za korištenje
Savjet: Prije prvog korištenja aparata očistite stožac, sito i držač sita (pogledajte poglavlje  “Čišćenje”).
1 Utikač uključite u zidnu utičnicu.
2 Ako je potrebno, omotajte višak kabela oko podnožja aparata. Kako biste pričvrstili kabel,
snažno ga gurnite u otvor na stražnjoj strani aparata (Sl. 1).
3 Stavite aparat na čvrstu i ravnu podlogu izvan dohvata djece.
Korištenje aparata
1 Skinite zaštitni pokrov (Sl. 2).
2 Stavite staklo ispod žlijeba.
3 Gurnite žlijeb prema dolje kako biste ga otvorili (Sl. 3).
4 Snažno pritisnite prepolovljeno voće na stožac.  (Sl. 4)
,, Aparat automatski počinje raditi.
5 Nakon korištenja gurnite žlijeb prema gore kako sok ne bi kapao iz aparata (Sl. 5).
Savjet: Aparat ćete lakše očistiti ako to učinite odmah nakon uporabe (pogledajte poglavlje “Čišćenje”).
Hrvatski 19
Čišćenje
1 Nakon korištenja aparat isključite iz struje.
2 Odvojite stožac, sito i držač sita od aparata (Sl. 6).
3 Žlijeb potpuno gurnite prema dolje kako biste ga mogli temeljito očistiti (Sl. 7).
Žlijeb ne možete odvojiti od držača sita.
4 Isperite stožac, sito i držač sita te ih očistite s malo sredstva za pranje posuđa (Sl. 8).
Ove dijelove možete oprati i u stroju za pranje posuđa.
5 Očistite jedinicu motora vlažnom krpom.
Jedinicu motora nikada nemojte uranjati u vodu niti ispirati pod mlazom vode.
Zaštita okoliša
,, Aparat koji se više ne može koristiti nemojte odlagati s uobičajenim otpadom iz kućanstva,
nego ga odnesite u predviđeno odlagalište na recikliranje. Time ćete pridonijeti očuvanju
okoliša (Sl. 9).
Jamstvo i servis
U slučaju da vam je potreban servis ili informacija ili imate neki problem, posjetite web-stranicu
tvrtke Philips, www.philips.com, ili se obratite centru za korisnike tvrtke Philips u svojoj državi
(broj telefona nalazi se u priloženom jamstvu). Ako u vašoj državi ne postoji centar za korisnike,
obratite se lokalnom prodavaču proizvoda tvrtke Philips.
20
Magyar
Bevezetés
Köszönjük, hogy Philips terméket vásárolt! A Philips által biztosított teljes körű támogatáshoz
regisztrálja termékét a www.philips.com/welcome oldalon.
Fontos!
A készülék első használata előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót és őrizze meg későbbi
használatra.
Vigyázat!
-- Ne merítse a motoregységet vízbe, és ne öblítse le folyó víz alatt.
Figyelmeztetés
-- Mielőtt a készüléket a fali konnektorhoz csatlakoztatja, ellenőrizze, hogy a készülék alján
feltüntetett feszültség egyezik-e a helyi hálózati feszültséggel.
-- Amennyiben a hálózati kábel meghibásodott, a kockázatok elkerülése érdekében Philips
szakszervizben ki kell cserélni.
-- Ne használja a készüléket, ha a csatlakozódugó, a hálózati kábel vagy egyéb alkatrészek
megsérültek.
-- Nem javasoljuk a készülék használatát csökkent fizikai, érzékelési, szellemi képességekkel
rendelkezők, tapasztalatlan, nem kellő ismeretekkel rendelkező személyek (beleértve
gyermekeket is) számára, csak a biztonságukért felelős személy felvilágosítása után, felügyelet
mellett.
-- Vigyázzon, hogy a gyermekek ne játsszanak a készülékkel.
Figyelem
A készüléket egyenletes, stabil felületen helyezze el.
Ne használja a citrusprést megszakítás nélkül 10 percnél hosszabb ideig.
A készüléket kizárólag háztartási használatra tervezték.
Ne használjon más gyártótól származó tartozékot / alkatrészt, vagy olyat, melyet a Philips nem
javasolt, mert a garancia érvényét veszti.
-- Zajszint: Lc = 55 dB [A]
-----
Elektromágneses mezők (EMF)
Ez a Philips készülék megfelel az elektromágneses mezőkre (EMF) vonatkozó szabványoknak.
Amennyiben a használati útmutatóban foglaltaknak megfelelően üzemeltetik, a tudomány mai állása
szerint a készülék biztonságos.
Előkészítés
Tipp: A készülék első használata előtt tisztítsa meg a kúpot, a szitát és a szitatartót (ld. a „Tisztítás” c.
részt).
1 Csatlakoztassa a hálózati dugót a fali aljzatba.
2 A felesleges kábelt tekerje a készülék lábazatán lévő tartóra, majd rögzítésképpen nyomja
erősen a készülék hátulján lévő nyílásba (ábra 1).
3 A készüléket szilárd, vízszintes felületen, gyermekektől távol helyezze el.
A készülék használata
1 Vegye le a védőburkolatot (ábra 2).
2 Tegyen egy poharat a kifolyócső alá.
3 Nyissa le a kifolyócsövet (ábra 3).
4 Nyomjon egy félbevágott gyümölcsöt a kúpra.  (ábra 4)
Magyar 21
,, A készülék automatikusan elindul.
5 Használat után nyomja fel a kifolyócsövet, így nem csöpög ki a gyümölcslé (ábra 5).
Tipp: A készülék közvetlenül a használat után könnyebben tisztítható (lásd a „Tisztítás” c. fejezetet).
Tisztítás
1 Használat után húzza ki a dugót az aljzatból.
2 Vegye le a kúpot, a szitát és a szitatartót a készülékről (ábra 6).
3 Nyomja le teljesen a kifolyócsövet, így könnyebben tisztíthatja (ábra 7).
A kifolyócsövet nem lehet leszerelni a szitatartóról.
4 Öblítse le a kúpot, a szitát és a szitatartót csapvíz alatt, majd mossa meg kevés
mosogatószerrel (ábra 8).
Ezeket az alkatrészeket mosogatógépben is tisztíthatja.
5 A motoregységet nedves ruhával tisztítsa.
Ne merítse a motoregységet vízbe, és ne öblítse le csapvíz alatt sem.
Környezetvédelem
,, A feleslegessé vált készülék szelektív hulladékként kezelendő. Kérjük, hivatalos újrahasznosító
gyűjtőhelyen adja le, így hozzájárul a környezet védelméhez (ábra 9).
Jótállás és szerviz
Ha javításra vagy információra van szüksége, vagy ha valamilyen probléma merült fel, látogasson el a
Philips honlapjára (www.philips.com), vagy forduljon az adott ország Philips vevőszolgálatához (a
telefonszámot megtalálja a világszerte érvényes garancialevélen). Ha országában nem működik ilyen
vevőszolgálat, forduljon a Philips helyi szaküzletéhez.
22
Italiano
Introduzione
Congratulazioni per l’acquisto e benvenuti in Philips! Per trarre il massimo vantaggio dall’assistenza
Philips, registrate il vostro prodotto su www.philips.com/welcome.
Importante
Prima di utilizzare l’apparecchio, leggete attentamente il presente manuale e conservatelo per
eventuali riferimenti futuri.
Pericolo
-- Non immergete la base motore nell’acqua e non sciacquatela mai sotto l’acqua corrente.
Avvertenza
-- Prima di collegare l’apparecchio, controllate che la tensione indicata sulla parte inferiore
dell’apparecchio corrisponda a quella locale.
-- Nel caso in cui il cavo di alimentazione fosse danneggiato, dovrà essere sostituito presso i centri
autorizzati Philips, i rivenditori specializzati oppure da personale debitamente qualificato, per
evitare situazioni pericolose.
-- Non usate l’apparecchio nel caso in cui la spina, il cavo di alimentazione o altri componenti
risultassero danneggiati.
-- L’apparecchio non è destinato a persone (inclusi bambini) con capacità mentali, fisiche o
sensoriali ridotte, fatti salvi i casi in cui tali persone abbiano ricevuto assistenza o formazione per
l’uso dell’apparecchio da una persona responsabile della loro sicurezza.
-- Adottate le dovute precauzioni per evitare che i bambini giochino con l’apparecchio.
Attenzione
Appoggiate sempre l’apparecchio su una superficie piana e stabile.
Non utilizzate lo spremiagrumi per un tempo superiore ai 10 minuti senza interruzione.
Questo apparecchio è destinato esclusivamente a uso domestico.
Non usate mai accessori o parti di altri produttori o non specificatamente consigliati da Philips.
Nel caso in cui utilizziate detti accessori o parti, la garanzia decade.
-- Livello acustico: Lc = 55 dB [A]
-----
Campi elettromagnetici (EMF)
Questo apparecchio Philips è conforme a tutti gli standard relativi ai campi elettromagnetici (EMF).
Se utilizzato in modo appropriato seguendo le istruzioni contenute nel presente manuale utente,
l’apparecchio consente un utilizzo sicuro come confermato dai risultati scientifici attualmente
disponibili.
Predisposizione dell’apparecchio
Consiglio Pulite il cono, il setaccio e la base del cono prima di utilizzare l’apparecchio per la prima volta
(vedere il capitolo ‘Pulizia’).
1 Inserite la spina nella presa di corrente a muro.
2 Se necessario, avvolgete il cavo in eccesso attorno alla base dell’apparecchio. Per fissare il
cavo, inseritelo saldamente nell’apertura sul retro dell’apparecchio (fig. 1).
3 Appoggiate l’apparecchio su una superficie piana e stabile, fuori dalla portata dei bambini.
Modalità d’uso dell’apparecchio
1 Rimuovete la copertura di protezione (fig. 2).
2 Disponete un bicchiere sotto il beccuccio.
3 Spingete il beccuccio verso il basso per aprirlo (fig. 3).
Italiano 23
4 Premete con decisione una metà del frutto sul cono.  (fig. 4)
,, L’apparecchio si avvia automaticamente.
5 Sollevate il beccuccio dopo l’uso per assicurarvi che non cadano gocce
dall’apparecchio (fig. 5).
Consiglio Per pulire più facilmente l’apparecchio, eseguite la pulizia subito dopo l’uso (vedere il capitolo
‘Pulizia’).
Pulizia
1 Togliete la spina dalla presa dopo l’uso.
2 Rimuovere il cono, il setaccio e la base del setaccio dall’apparecchio (fig. 6).
3 Spingete il beccuccio completamente verso il basso, in modo da pulirlo in maniera
adeguato (fig. 7).
Il beccuccio non può essere staccato dalla base del setaccio.
4 Risciacquate il cono, il setaccio e la base del setaccio sotto l’acqua corrente e puliteli con del
detergente liquido (fig. 8).
Potete pulire queste parti anche in lavastoviglie.
5 Pulite il gruppo motore con un panno umido.
Non immergete mai la base motore nell’acqua e non sciacquatela mai sotto l’acqua corrente.
Tutela dell’ambiente
,, Per contribuire alla tutela dell’ambiente, non smaltite l’apparecchio insieme ai rifiuti domestici
ma consegnatelo a un centro di raccolta ufficiale (fig. 9).
Garanzia e assistenza
Se avete bisogno di assistenza o informazioni o in caso di problemi, visitate il sito Web Philips
all’indirizzo www.philips.com oppure contattate il Centro Assistenza Clienti Philips del vostro Paese
(per conoscere il numero di telefono consultate l’opuscolo della garanzia). Se nel vostro Paese non
esiste un Centro Assistenza Clienti, rivolgetevi al vostro rivenditore Philips.
24
Lietuviškai
Įvadas
Sveikiname įsigijus pirkinį ir sveiki atvykę į „Philips“! Norėdami naudotis visu „Philips“ palaikymu, savo
gaminį registruokite adresu www.philips.com/welcome.
Svarbu
Prieš naudodami prietaisą, atidžiai perskaitykite šį vadovą ir laikykite jį, kad galėtumėte pasinaudoti šia
informacija vėliau.
Pavojus!
-- Niekada nemerkite variklio į vandenį ir neplaukite jo tekančiu vandeniu.
Perspėjimas
-- Prieš jungdami prietaisą į maitinimo tinklą, patikrinkite, ar įtampa, nurodyta prietaiso apačioje,
atitinka vietinę elektros įtampą.
-- Jei pažeistas maitinimo laidas, vengiant rizikos, jį turi pakeisti „Philips“ darbuotojai, „Philips“
įgaliotasis techninės priežiūros centras arba kiti panašios kvalifikacijos specialistai.
-- Jei kištukas, maitinimo laidas ar kitos dalys yra pažeistos, prietaiso nenaudokite.
-- Šis prietaisas neskirtas naudoti asmenims (įskaitant vaikus) su ribotomis fizinėmis, sensorinėmis ar
psichinėmis galimybėmis arba asmenims, neturintiems pakankamai patirties ir žinių, nebent juos
prižiūri arba naudotis prietaisu apmoko už jų saugą atsakingas asmuo.
-- Prižiūrėkite vaikus, kad jie nežaistų su prietaisu.
Įspėjimas
Prietaisą visada statykite ant plokščio, stabilaus paviršiaus.
Nenaudokite citrusinių vaisių sulčiaspaudės be pertraukos ilgiau nei 10 minučių.
Šis prietaisas skirtas naudoti tik namų ūkyje.
Niekada nenaudokite jokių kitų gamintojų arba „Philips“ specialiai nerekomenduojamų priedų
arba dalių. Jei naudosite tokius priedus arba dalis, nebegalios jūsų garantija.
-- Triukšmo lygis: Lc= 55 dB [A]
-----
Elektromagnetiniai laukai (EML)
Šis „Philips“ prietaisas atitinka visus elektromagnetinių laukų (EML) standartus. Tinkamai
eksploatuojant prietaisą pagal šiame vartotojo vadove pateiktus nurodymus, remiantis dabartine
moksline informacija, jį yra saugu naudoti.
Paruošimas naudoti
Patarimas: Prieš naudodami prietaisą pirmą kartą, nuvalykite kūgį, sietelį ir sietelio laikiklį (žr.
skyrių „Valymas“).
1 įkiškite į maitinimo lizdą kištuką,.
2 Jei reikia, atliekamą laido dalį apvyniokite apie ritę apatinėje prietaiso dalyje. Kad laidas
prisitvirtintų, gerai jį įstumkite į prietaiso nugarėlėje esančią angą (Pav. 1).
3 Prietaisą pastatykite ant tvirto, lygaus paviršiaus taip, kad jo negalėtų pasiekti vaikai.
Prietaiso naudojimas
1 Nuimkite apsauginį gaubtą (Pav. 2).
2 Pastatykite stiklinę po snapeliu.
3 Paspauskite snapelį, norėdami jį atidaryti (Pav. 3).
4 Vaisiaus puselę tvirtai prispauskite ant kūgio.  (Pav. 4)
,, Prietaisas įsijungia automatiškai.
Lietuviškai 25
5 Po panaudojimo pakelkite snapelį ir patikrinkite, ar iš prietaiso nevarva sultys (Pav. 5).
Patarimas: Prietaisą lengviau išvalyti iš karto po naudojimo (žr. skyrių „Valymas“).
Valymas
1 Po naudojimo prietaisą išjunkite iš maitinimo tinklo.
2 Nuo prietaiso nuimkite kūgį, sietelį ir sietelio laikiklį (Pav. 6).
3 Tinkamai išvalysite, snapelį nuspaudę iki galo (Pav. 7).
Snapelis nuo sietelio laikiklio nenusiima.
4 Praskalaukite kūgį, sietelį ir sietelio laikiklį po tekančiu iš čiaupo vandeniu ir išplaukite juos
plovikliu (Pav. 8).
Taip pat šias dalis galite plauti indaplovėje.
5 Variklį nuvalykite drėgna šluoste.
Niekada nemerkite variklio į vandenį ir neplaukite tekančiu iš čiaupo vandeniu.
Aplinka
,, Susidėvėjusio prietaiso nemeskite su įprastomis buitinėmis šiukšlėmis, o nuneškite jį į oficialų
surinkimo punktą perdirbti. Taip prisidėsite prie aplinkosaugos (Pav. 9).
Garantija ir techninis aptarnavimas
Jei jums reikalinga techninė priežiūra ar informacija arba jei kilo problemų, apsilankykite „Philips“
tinklalapyje www.philips.com arba susisiekite su savo šalies „Philips“ klientų aptarnavimo centru (jo
telefono numerį rasite visame pasaulyje galiojančios garantijos lankstinuke). Jei „Philips“ klientų
aptarnavimo centro jūsų šalyje nėra, kreipkitės į vietinį „Philips“ platintoją.
26
Latviešu
Ievads
Apsveicam ar pirkumu un laipni lūdzam Philips! Lai pilnībā gūtu labumu no Philips piedāvātā atbalsta,
reģistrējiet savu izstrādājumu www.philips.com/welcome.
Svarīgi
Pirms ierīces lietošanas uzmanīgi izlasiet šo lietošanas pamācību un saglabājiet to, lai vajadzības
gadījumā varētu ieskatīties tajā arī turpmāk.
Briesmas
-- Nekādā gadījumā nemērciet motora bloku ūdenī un neskalojiet to zem krāna.
Brīdinājums
-- Pirms ierīces pievienošanas elektrotīklam pārbaudiet, vai uz tās apakšdaļas norādītais spriegums
atbilst elektrotīkla spriegumam jūsu mājā.
-- Ja elektrības vads ir bojāts, tas jānomaina Philips pilnvarota servisa centra darbiniekiem vai līdzīgi
kvalificētām personām, lai izvairītos no briesmām.
-- Nelietojiet ierīci, ja bojāta tās kontaktdakša, elektrības vads vai citas sastāvdaļas.
-- Šo ierīci nevar izmantot personas (tai skaitā bērni) ar fiziskiem, maņu vai garīgiem traucējumiem
vai ar nepietiekamu pieredzi un zināšanām, kamēr par viņu drošību atbildīgā persona nav īpaši
viņus apmācījusi izmantot šo ierīci.
-- Jānodrošina, lai ar ierīci nevarētu rotaļāties mazi bērni.
Ievērībai
Vienmēr novietojiet ierīci uz līdzenas, stabilas virsmas.
Nedarbiniet citrusu sulas spiedi ilgāk par 10 minūtēm bez pārtraukuma.
Ierīce ir paredzēta tikai mājas lietošanai.
Nekad neizmantojiet citu ražotāju aksesuārus vai detaļas, vai kuras īpaši nav rekomendējis Philips.
Ja izmantojat šādus piederumus vai detaļas, jūsu garantija vairs nav spēkā esoša.
-- Trokšņu līmenis: Lc = 55 dB [A]
-----
Elektromagnētiskie Lauki (EMF)
Šī Philips ierīce atbilst visiem standartiem saistībā ar elektromagnētiskiem laukiem (EMF). Ja rīkojaties
atbilstoši un saskaņā ar instrukcijām šajā rokasgrāmatā, ierīce ir droši izmantojama saskaņā ar
mūsdienās pieejamajiem zinātniskiem datiem.
Sagatavošana lietošanai
Padoms. Notīriet konusu, sietu un sieta turētāju pirms to izmantojat pirmo reizi (skatiet nodaļu ‘Tīrīšana’).
1 Iespraudiet kontaktdakšu kontaktligzdā.
2 Nepieciešamības gadījumā satiniet atlikušo elektrības vadu ap ierīces apakšpusē esošo
spoli. Lai nostiprinātu vadu, stingri iespiediet to ierīces aizmugurē esošajā atverē (Zīm. 1).
3 Novietojiet ierīci uz gludas un cietas virsmas, kur tai nevar piekļūt bērni.
Ierīces lietošana
1 Noņemiet aizsargvāku (Zīm. 2).
2 Novietojiet glāzi zem teknes.
3 Nospiediet tekni lejup, lai to atvērtu (Zīm. 3).
4 Nospiediet sadalīto augli strikti uz konusa.  (Zīm. 4)
,, Ierīce sāk darboties automātiski.
5 Lai sula nepilētu no ierīces, pēc izmantošanas uzstumiet tekni augšup (Zīm. 5).
Latviešu 27
Padoms. Ierīce ir vieglāk tīrāma, ja to dara uzreiz pēc izmantošanas (skatiet nodaļu ‘Tīrīšana’).
Tīrīšana
1 Pēc lietošanas atvienojiet ierīci no elektrotīkla.
2 Noņemiet konusu, sietu un sieta turētāju no ierīces (Zīm. 6).
3 Lai varētu pilnīgi iztīrīt, nospiediet tekni līdz galam (Zīm. 7).
Jūs nevarat atvienot tekni no sieta turētāja.
4 Izskalojiet konusu, sietu un sieta turētāju zem krāna un izmazgājiet tos ar nedaudz mazgājamā
līdzekļa (Zīm. 8).
Jūs varat arī mazgāt šīs detaļas trauku mazgājamajā mašīnā.
5 Tīriet motora bloku ar mitru drānu.
Nekādā gadījumā nemērciet motora nodalījumu ūdenī un neskalojiet to zem krāna.
Vides aizsardzība
,, Pēc ierīces kalpošanas ilguma beigām neizmetiet to kopā ar sadzīves atkritumiem, bet
nododiet to oficiālā savākšanas punktā pārstrādei. Šādi jūs palīdzēsiet saudzēt apkārtējo
vidi (Zīm. 9).
Garantija un apkalpošana
Ja ir nepieciešams serviss vai palīdzība, vai informācija, lūdzu, izmantojiet Philips tīmekļa vietni
www.philips.com vai sazinieties ar Philips Patērētāju apkalpošanas centru savā valstī (tā tālruņa
numurs atrodams pasaules garantijas brošūrā). Ja jūsu valstī nav Patērētāju apkalpošanas centra,
lūdziet palīdzību vietējam Philips preču tirgotājiem.
28
Nederlands
Inleiding
Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Als u volledig wilt profiteren van de
ondersteuning die Philips biedt, registreer uw product dan op www.philips.com/welcome.
Belangrijk
Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u het apparaat gaat gebruiken. Bewaar de
gebruiksaanwijzing om deze indien nodig te kunnen raadplegen.
Gevaar
-- Dompel de motorunit niet in water. Spoel deze ook niet af.
Waarschuwing
-- Controleer of het voltage aangegeven op de onderkant van het apparaat overeenkomt met de
plaatselijke netspanning voordat u het apparaat aansluit.
-- Indien het netsnoer beschadigd is, moet u het laten vervangen door Philips, een door Philips
geautoriseerd servicecentrum of personen met vergelijkbare kwalificaties om gevaar te
voorkomen.
-- Gebruik het apparaat niet indien de stekker, het snoer of andere onderdelen beschadigd zijn.
-- Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (waaronder kinderen) met
verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens, of die gebrek aan ervaring of
kennis hebben, tenzij iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid toezicht op hen houdt
of hen heeft uitgelegd hoe het apparaat dient te worden gebruikt.
-- Houd toezicht op jonge kinderen om te voorkomen dat ze met het apparaat gaan spelen.
Let op
Plaats het apparaat altijd op een vlakke en stabiele ondergrond.
Gebruik de citruspers nooit langer dan 10 minuten achter elkaar.
Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik.
Gebruik geen accessoires of onderdelen van andere fabrikanten of die niet specifiek door Philips
worden aanbevolen. Als u dergelijke accessoires of onderdelen gebruikt, vervalt de garantie.
-- Geluidsniveau: Lc = 55 dB [A]
-----
Elektromagnetische velden (EMV)
Dit Philips-apparaat voldoet aan alle richtlijnen met betrekking tot elektromagnetische velden (EMV).
Mits het apparaat op de juiste wijze en volgens de instructies in deze gebruiksaanwijzing wordt
gebruikt, is het veilig te gebruiken volgens het nu beschikbare wetenschappelijke bewijs.
Klaarmaken voor gebruik
Tip:Was de perskegel, de zeef en de zeefhouder af voordat u het apparaat voor de eerste keer gebruikt
(zie hoofdstuk ‘Schoonmaken’).
1 Steek de stekker in het stopcontact.
2 Wikkel overtollig snoer indien nodig rond de haspel in de onderzijde van het apparaat. Als u
het snoer wilt vastzetten, duwt u het stevig in de opening aan de achterzijde van het
apparaat (fig. 1).
3 Zet het apparaat op een stevige en vlakke ondergrond, buiten het bereik van kinderen.
Het apparaat gebruiken
1 Verwijder de beschermkap (fig. 2).
2 Plaats een glas onder de schenktuit.
3 Druk de schenktuit omlaag om deze te openen (fig. 3).
Nederlands 29
4 Druk een gehalveerde vrucht stevig op de perskegel.  (fig. 4)
,, Het apparaat begint automatisch te werken.
5 Druk de schenktuit na gebruik omhoog zodat er geen sap uit het apparaat druppelt (fig. 5).
Tip: Het apparaat is gemakkelijker schoon te maken als u dat direct na gebruik doet (zie hoofdstuk
‘Schoonmaken’).
Schoonmaken
1 Haal na gebruik de stekker uit het stopcontact.
2 Verwijder de perskegel, zeef en zeefhouder uit het apparaat (fig. 6).
3 Druk de schenktuit helemaal omlaag zodat u deze goed kunt schoonmaken (fig. 7).
U kunt de schenktuit niet losmaken van de zeefhouder.
4 Spoel de perskegel, zeef en zeefhouder af onder de kraan en maak deze schoon met wat
afwasmiddel (fig. 8).
U kunt deze onderdelen ook in de vaatwasmachine schoonmaken.
5 Maak de motorunit schoon met een vochtige doek.
Dompel de motorunit nooit in water. Spoel deze ook niet af.
Milieu
,, Gooi het apparaat aan het einde van zijn levensduur niet weg met het normale huisvuil, maar
lever het in op een door de overheid aangewezen inzamelpunt om het te laten recyclen. Op
die manier levert u een bijdrage aan een schonere leefomgeving (fig. 9).
Garantie & service
Als u service of informatie nodig hebt of als u een probleem hebt, bezoek dan de Philips-website
(www.philips.nl), of neem contact op met het Philips Consumer Care Centre in uw land (u vindt
het telefoonnummer in het ‘worldwide guarantee’-vouwblad). Als er geen Consumer Care Centre in
uw land is, ga dan naar uw Philips-dealer.
30
Polski
Wprowadzenie
Gratulujemy zakupu i witamy wśród użytkowników produktów Philips! Aby w pełni skorzystać z
oferowanej przez firmę Philips pomocy, zarejestruj swój produkt na stronie www.philips.com/
welcome.
Ważne
Przed pierwszym użyciem urządzenia zapoznaj się dokładnie z jego instrukcją obsługi i zachowaj ją na
wypadek konieczności użycia w przyszłości.
Niebezpieczeństwo
-- Nie zanurzaj części silnikowej w wodzie ani nie opłukuj pod bieżącą wodą.
Ostrzeżenie
-- Przed podłączeniem urządzenia upewnij się, że napięcie podane na spodzie urządzenia jest
zgodne z napięciem w sieci elektrycznej.
-- Ze względów bezpieczeństwa wymianę uszkodzonego przewodu sieciowego należy zlecić
autoryzowanemu centrum serwisowemu firmy Philips lub odpowiednio wykwalifikowanej
osobie.
-- Nie korzystaj z urządzenia, jeśli jego wtyczka, przewód sieciowy lub inne części są uszkodzone.
-- Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych
zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, a także nieposiadające wiedzy lub
doświadczenia w użytkowaniu tego typu urządzeń, chyba że będą one nadzorowane lub zostaną
poinstruowane na temat korzystania z tego urządzenia przez opiekuna.
-- Nie pozwalaj dzieciom bawić się urządzeniem.
Uwaga
Zawsze stawiaj urządzenie na płaskiej i stabilnej powierzchni.
Nie używaj wyciskarki dłużej niż 10 minut bez przerwy.
Urządzenie to jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego.
Nigdy nie używaj akcesoriów ani części zamiennych innych producentów ani takich, które nie są
zalecane przez firmę Philips. W przypadku użycia takich akcesoriów lub części gwarancja traci
ważność.
-- Poziom hałasu: Lc = 55 dB [A]
-----
Pola elektromagnetyczne (EMF)
Niniejsze urządzenie firmy Philips spełnia wszystkie normy dotyczące pól elektromagnetycznych. Jeśli
użytkownik odpowiednio się z nim obchodzi i używa go zgodnie z zaleceniami zawartymi w
instrukcji obsługi, urządzenie jest bezpieczne w użytkowaniu, co potwierdzają wyniki aktualnych
badań naukowych.
Przygotowanie do użycia
Wskazówka: Przed pierwszym użyciem urządzenia umyj stożek, sitko oraz uchwyt sitka (patrz rozdział
„Czyszczenie”).
1 Włóż wtyczkę do gniazdka elektrycznego.
2 Jeżeli będzie to konieczne, nawiń zbędny odcinek przewodu sieciowego wokół uchwytu na
spodzie urządzenia. Aby zamocować przewód, wciśnij go mocno w otwór znajdujący się z
tyłu urządzenia (rys. 1).
3 Ustaw urządzenie na stabilnej, płaskiej powierzchni, w miejscu niedostępnym dla dzieci.
Polski 31
Zasady używania
1 Zdejmij przykrywkę zabezpieczającą (rys. 2).
2 Postaw szklankę pod dzióbkiem.
3 Dociśnij dzióbek, aby go otworzyć (rys. 3).
4 Mocno przyciśnij przepołowiony owoc do stożka. (rys. 4)
,, Urządzenie uruchomi się automatycznie.
5 Po użyciu podnieś dzióbek, aby z urządzenia nie wyciekał sok (rys. 5).
Wskazówka: Najłatwiej jest wyczyścić urządzenie bezpośrednio po użyciu (patrz rozdział
„Czyszczenie”).
Czyszczenie
1 Po zakończeniu korzystania z urządzenia wyjmij wtyczkę z gniazdka elektrycznego.
2 Wyjmij stożek, sitko i uchwyt sitka z urządzenia (rys. 6).
3 Dociśnij całkowicie dzióbek, aby móc go dobrze wyczyścić (rys. 7).
Dzióbka nie można odłączyć od uchwytu sitka.
4 Wypłucz stożek, sitko i uchwyt sitka pod bieżącą wodą, myjąc je niewielką ilością płynu do
mycia naczyń (rys. 8).
Elementy te można także umyć w zmywarce.
5 Wytrzyj część silnikową wilgotną szmatką.
Nigdy nie zanurzaj części silnikowej w wodzie ani nie opłukuj pod bieżącą wodą.
Ochrona środowiska
,, Zużytego urządzenia nie należy wyrzucać wraz ze zwykłymi odpadami gospodarstwa
domowego — należy oddać je do punktu zbiórki surowców wtórnych w celu utylizacji.
Stosowanie się do tego zalecenia pomaga w ochronie środowiska (rys. 9).
Gwarancja i serwis
W razie konieczności naprawy, jakichkolwiek pytań lub problemów prosimy odwiedzić naszą stronę
internetową www.philips.com lub skontaktować się z Centrum Obsługi Klienta firmy Philips (numer
telefonu znajduje się w ulotce gwarancyjnej). Jeśli w kraju Państwa zamieszkania nie ma takiego
Centrum, o pomoc należy zwrócić się do sprzedawcy produktów firmy Philips.
32
Slovensky
Úvod
Gratulujeme Vám ku kúpe a vitajte medzi zákazníkmi spoločnosti Philips! Ak chcete využiť všetky
výhody zákazníckej podpory spoločnosti Philips, zaregistrujte svoj výrobok na adrese www.philips.
com/welcome.
Dôležité
Pred použitím zariadenia si pozorne prečítajte tento návod na použitie a uschovajte si ho na použitie
v budúcnosti.
Nebezpečenstvo
-- Pohonnú jednotku neponárajte do vody ani ju neoplachujte pod tečúcou vodou.
Varovanie
-- Pred zapojením zariadenia skontrolujte, či napätie uvedené na spodnej časti zariadenia súhlasí s
napätím v sieti vo Vašej domácnosti.
-- Poškodený sieťový kábel smie vymeniť jedine personál spoločnosti Philips, servisné stredisko
autorizované spoločnosťou Philips alebo osoba s podobnou kvalifikáciou, aby nedošlo
k nebezpečnej situácii.
-- Zariadenie nepoužívajte, ak sú zástrčka, sieťový kábel alebo iné súčiastky poškodené.
-- Spotrebič nie je určený na používanie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými
alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a vedomostí, pokiaľ im osoba
zodpovedná za ich bezpečnosť neposkytuje dohľad alebo ich nepoučila o používaní spotrebiča.
-- Deti musia byť pod dozorom, aby sa nehrali so zariadením.
Výstraha
Zariadenie vždy položte na rovný a stabilný povrch.
Lis na citrusové plody nenechajte bez prerušenia pracovať dlhšie ako 10 minút.
Toto zariadenie je určené len na domáce použitie.
Nepoužívajte príslušenstvo od iného výrobcu ani diely, ktoré spoločnosť Philips výslovne
neodporučila. Ak takéto príslušenstvo alebo diely použijete, záruka stratí platnosť.
-- Deklarovaná hodnota emisie hluku je 55 dB(A), čo predstavuje hladinu A akustického výkonu
vzhľadom na referenčný akustický výkon 1 pW.
-----
Elektromagnetické polia (EMF)
Tento výrobok Philips vyhovuje všetkým normám týkajúcim sa elektromagnetických polí (EMF). Ak
budete zariadenie používať správne a v súlade s pokynmi v tomto návode na použitie, bude jeho
použitie bezpečné podľa všetkých v súčasnosti známych vedeckých poznatkov.
Príprava na použitie
Tip Pred prvým použitím zariadenia vyčistite odšťavovací kužeľ, sitko a držiak sitka (pozrite si
časť „Čistenie“).
1 Zástrčku zapojte do sieťovej zásuvky.
2 V prípade potreby naviňte zvyšný kábel na cievku na spodnej strane zariadenia. Ak chcete
kábel uchytiť, zatlačte ho jemne do otvoru na zadnej strane zariadenia (Obr. 1).
3 Zariadenie položte na pevný, vodorovný povrch, mimo dosahu detí.
Použitie zariadenia
1 Zložte ochranný kryt (Obr. 2).
2 Pod výpust položte pohár.
3 Výpust zatlačte nadol, čím ho otvoríte (Obr. 3).
Slovensky 33
4 Rozpolené ovocie jemne pritlačte na odšťavovací kužeľ. (Obr. 4)
,, Zariadenie sa automaticky spustí.
5 Po použití zatlačte výpust smerom nahor, čím zabránite vytekaniu šťavy zo zariadenia (Obr. 5).
Tip Zariadenie najľahšie očistíte ihneď po použití (pozrite si časť „Čistenie“).
Čistenie
1 Po použití odpojte zariadenie zo siete.
2 Zložte zo zariadenia odšťavovací kužeľ, sitko a držiak sitka (Obr. 6).
3 Výpust zatlačte až úplne nadol, aby ste tak mohli dôkladne vyčistiť zariadenie (Obr. 7).
Výpust sa nedá demontovať z držiaka sitka.
4 Odšťavovací kužeľ, sitko a držiak sitka opláchnite pod tečúcou vodou a očistite ich pomocou
čistiaceho prostriedku na riad (Obr. 8).
Tieto časti je možné čistiť aj v umývačke na riad.
5 Pohonnú jednotku očistite navlhčenou tkaninou.
Pohonnú jednotku nikdy neponárajte do vody ani ju neoplachujte pod tečúcou vodou.
Životné prostredie
,, Zariadenie na konci jeho životnosti neodhadzujte spolu s bežným komunálnym odpadom, ale
kvôli recyklácii ho odovzdajte na mieste oficiálneho zberu. Touto činnosťou pomôžete
chrániť životné prostredie (Obr. 9).
Záruka a servis
Ak potrebujete servis, informácie alebo máte problém, navštívte webovú stránku spoločnosti Philips,
www.philips.com, alebo sa obráťte na Stredisko starostlivosti o zákazníkov spoločnosti Philips vo
Vašej krajine (telefónne číslo strediska nájdete v priloženom celosvetovo platnom záručnom liste).
Ak sa vo Vašej krajine toto stredisko nenachádza, obráťte sa na miestneho predajcu výrobkov Philips.
34
Slovenščina
Uvod
Čestitamo vam za nakup in dobrodošli pri Philipsu! Če želite popolnoma izkoristiti podporo, ki jo
nudi Philips, registrirajte izdelek na www.philips.com/welcome.
Pomembno
Pred uporabo aparata natančno preberite uporabniški priročnik in ga shranite za poznejšo uporabo.
Nevarnost
-- Motorne enote ne potapljajte v vodo ali spirajte pod tekočo vodo.
Opozorilo
-- Pred priključitvijo aparata na električno omrežje preverite, ali na dnu aparata navedena napetost
ustreza napetosti lokalnega električnega omrežja.
-- Poškodovani omrežni kabel sme zamenjati le podjetje Philips, Philipsov pooblaščeni servis ali
ustrezno usposobljeno osebje.
-- Aparata ne uporabljajte, če je poškodovan vtikač, kabel ali katera druga komponenta.
-- Aparat ni namenjen uporabi s strani otrok in oseb z zmanjšanimi telesnimi, čutnimi ali duševnimi
sposobnostmi ali oseb s pomanjkljivimi izkušnjami in znanjem, razen če jih pri uporabi nadzoruje
ali jim svetuje oseba, ki je odgovorna za njihovo varnost.
-- Otroci naj se ne igrajo z aparatom.
Pozor
Aparat postavite na ravno in stabilno površino.
Aparata ne uporabljajte neprekinjeno več kot 10 minut.
Aparat je namenjen izključno uporabi v gospodinjstvu.
Ne uporabljajte nastavkov ali delov drugih proizvajalcev, ki jih Philips posebej ne priporoča. V
primeru uporabe tovrstnih nastavkov se garancija razveljavi.
-- Raven hrupa: Lc = 55 dB [A]
-----
Elektromagnetna polja (EMF)
Ta Philipsov aparat ustreza vsem standardom glede elektromagnetnih polj (EMF). Če z aparatom
ravnate pravilno in v skladu z navodili v tem uporabniškem priročniku, je njegova uporaba glede na
danes veljavne znanstvene dokaze varna.
Priprava za uporabo
Nasvet: Pred prvo uporabo aparata operite stožčasti ožemalnik in zbiralnik (oglejte si poglavje
“Čiščenje”).
1 Vtikač vtaknite v omrežno vtičnico.
2 Če je potrebno, navijte odvečno dolžino napajalnega kabla v podstavek aparata. Kabel
pritrdite tako, da ga trdno pritisnete v odprtino na hrbtni strani aparata (Sl. 1).
3 Aparat postavite na trdno in ravno podlago, izven dosega otrok.
Uporaba aparata
1 Odstranite zaščitni pokrov (Sl. 2).
2 Pod dulec postavite kozarec.
3 Dulec odprite tako, da ga potisnete navzdol (Sl. 3).
4 Prepolovljeni sadež pritisnite čvrsto na stožčasti ožemalnik.  (Sl. 4)
,, Aparat začne delovati samodejno.
Slovenščina 35
5 Dulec po uporabi potisnite navzgor, da sok ne steče iz aparata (Sl. 5).
Nasvet: Čiščenje aparata je lažje, če ga izvedete takoj po uporabi (oglejte si poglavje “Čiščenje”).
Čiščenje
1 Po uporabi aparat izključite iz električnega omrežja.
2 Stožčasti ožemalnik in zbiralnik odstranite z aparata (Sl. 6).
3 Dulec do konca potisnite navzdol, da ga boste lahko temeljito očistili (Sl. 7).
Dulca ne morete sneti z zbiralnika.
4 Stožčasti ožemalnik in zbiralnik splaknite pod pipo in očistite s tekočim čistilom (Sl. 8).
Te dele lahko perete tudi v pomivalnem stroju.
5 Motorno enoto očistite z vlažno krpo.
Motorne enote nikoli ne potapljajte v vodo ali spirajte pod pipo.
Okolje
,, Aparata po preteku življenjske dobe ne odvrzite skupaj z običajnimi gospodinjskimi odpadki,
temveč ga odložite na uradnem zbirnem mestu za recikliranje. Tako pripomorete k ohranitvi
okolja (Sl. 9).
Garancija in servis
Za servis, informacije ali v primeru težav obiščite Philipsovo spletno stran na naslovu
www.philips.com ali pa se obrnite na Philipsov center za pomoč uporabnikom v vaši državi
(telefonsko številko najdete v mednarodnem garancijskem listu). Če v vaši državi takšnega centra ni,
se obrnite na lokalnega Philipsovega prodajalca.
36
Svenska
Inledning
Grattis till inköpet och välkommen till Philips! För att dra maximal nytta av den support som Philips
erbjuder kan du registrera din produkt på www.philips.com/welcome.
Viktigt
Läs användarhandboken noggrant innan du använder apparaten och spara den för framtida bruk.
Fara
-- Sänk inte ned motorenheten i vatten och skölj den inte under kranen.
Varning
-- Kontrollera att den nätspänning som anges på apparatens undersida motsvarar den lokala
nätspänningen innan du kopplar in den.
-- Om nätsladden är skadad måste den alltid bytas ut av Philips, ett av Philips auktoriserade
serviceombud eller liknande behöriga personer för att undvika olyckor.
-- Använd inte apparaten om stickkontakten, nätsladden eller någon annan del är skadad.
-- Apparaten är inte avsedd för användning av personer (inklusive barn) med olika funktionshinder,
eller av personer som inte har kunskap om hur apparaten används, om de inte övervakas eller
får instruktioner angående användning av apparaten av en person som är ansvarig för deras
säkerhet.
-- Små barn ska övervakas så att de inte kan leka med apparaten.
Varning!
Ställ alltid apparaten på en stabil och plan yta.
Använd inte citruspressen i mer än tio minuter utan avbrott.
Apparaten är endast avsedd för hushållsbruk.
Använd aldrig tillbehör eller delar från andra tillverkare om inte Philips särskilt har
rekommenderat dem. Om du använder sådana tillbehör eller delar gäller inte garantin.
-- Ljudnivå: Lc = 55 dB [A]
-----
Elektromagnetiska fält (EMF)
Den här apparaten från Philips uppfyller alla standarder för elektromagnetiska fält (EMF). Om
apparaten hanteras på rätt sätt och enligt instruktionerna i den här användarhandboken är den säker
att använda enligt de vetenskapliga belägg som finns i dagsläget.
Förberedelser inför användning
Tips: Rengör konen, silen och silhållaren innan du använder apparaten för första gången (se kapitlet
Rengöring).
1 Sätt i stickkontakten i vägguttaget.
2 Om det behövs lindar du överflödig sladd runt rullen på apparatens undersida. Fixera sladden
genom att föra in den ordentligt i öppningen på apparatens baksida (Bild 1).
3 Ställ apparaten på en stabil, jämn yta utom räckhåll för barn.
Använda apparaten
1 Ta bort skyddshöljet (Bild 2).
2 Ställ ett glas under pipen.
3 Öppna pipen genom att trycka ned den (Bild 3).
4 Tryck en delad frukt mot konen.  (Bild 4)
,, Apparaten börjar arbeta automatiskt.
Svenska 37
5 Tryck upp pipen efter användningen för att se till att ingen juice droppar ur
apparaten (Bild 5).
Tips: Det är lättast att göra ren juicepressen direkt efter användning (se kapitlet Rengöring).
Rengöring
1 Dra ur nätsladden efter användning.
2 Ta bort konen, silen och silhållaren från apparaten (Bild 6).
3 Tryck ned pipen helt så att du kan rengöra den ordentligt (Bild 7).
Du kan inte ta loss pipen från silhållaren.
4 Skölj konen, silen och silhållaren under kranen och rengör dem med lite diskmedel (Bild 8).
Du kan också rengöra delarna i diskmaskinen.
5 Gör ren motorenheten med en fuktad trasa.
Sänk aldrig ned motorenheten i vatten och skölj den inte under kranen.
Miljön
,, Kasta inte apparaten i hushållssoporna när den är förbrukad. Lämna in den för återvinning vid
en officiell återvinningsstation, så hjälper du till att skydda miljön (Bild 9).
Garanti och service
Om du behöver service eller information eller har problem med apparaten kan du besöka Philips
webbplats på www.philips.com eller kontakta Philips kundtjänst i ditt land (du hittar telefonnumret i
garantibroschyren). Om det inte finns någon kundtjänst i ditt land vänder du dig till din lokala Philipsåterförsäljare.
4222.005.0061.1
Download PDF

advertising