Philips | HR2870/50 | Philips Minimixer HR2870/50 Important Information Manual

2 Guarantee & service
Register your product and get support at
www.philips.com/welcome
HR2870
If you need service or information or if you have a problem, please visit the Philips website at
www.philips.com or contact the Philips Consumer Care Centre in your country (you find its phone
number in the worldwide guarantee leaflet). If there is no Consumer Care Centre in your country,
go to your local Philips dealer.
Dansk
1Vigtigt
EN Important information leaflet
Læs denne folder med vigtige oplysninger omhyggeligt igennem, inden blenderen tages i brug, og
gem den til eventuel senere brug.
DA Brochure med vigtige oplysninger
Generelt
DE Wichtiges Informationsmerkblatt
Læs denne brugsvejledning omhyggeligt igennem, inden apparatet tages i brug, og gem den til
eventuelt senere brug.
Fare
Motorenheden må aldrig kommes ned i vand eller andre væsker eller skylles under vandhanen.
Motorenheden må kun rengøres med en fugtig klud.
Advarsel
• Kontrollér, om den angivne netspænding på apparatet svarer til den lokale netspænding, før du
slutter strøm til apparatet.
• Hvis netledningen beskadiges, må den kun udskiftes af Philips, et autoriseret Philipsserviceværksted eller en tilsvarende kvalificeret fagmand for at undgå enhver risiko.
• Brug ikke apparatet, hvis stik, netledning eller andre dele er beskadigede.
• Undgå at røre ved knivene, når apparatet er sluttet til strømmen. Knivene er meget skarpe.
• Sørg for, at knivenheden er sat sikkert fast i blenderglasset, før blenderglasset sættes på
motorenheden.
• Stik aldrig fingre eller køkkenredskaber ned i blenderglasset, mens apparatet kører.
• Anvend aldrig blenderglasset eller møllebægeret til at slukke og tænde for apparatet.
• Lad aldrig apparatet køre uden opsyn.
• Dette apparat er ikke beregnet til at blive brugt af personer (herunder børn) med nedsatte
fysiske og mentale evner, nedsat følesans eller manglende erfaring og viden, medmindre de er
blevet vejledt eller instrueret i apparatets anvendelse af en person, der er ansvarlig for deres
sikkerhed.
• Apparatet bør holdes uden for børns rækkevidde for at sikre, at de ikke kan komme til at lege
med det.
• Hvis knivene sætter sig fast, skal stikket tages ud af stikkontakten, inden de fastsiddende
ingredienser fjernes.
• Tænd og sluk aldrig apparatet ved hjælp af blenderglasset, hakkerbægeret eller møllekværnen.
• For at undgå farlige situationer pga. utilsigtet nulstilling af overophedningssikringen, må
apparatet aldrig sluttes til en timer.
NB!
• Tag altid stikket ud, før du samler, skiller eller justerer tilbehøret.
• Brug aldrig tilbehør eller dele fra andre fabrikanter eller tilbehør/dele, som ikke specifikt er
anbefalet af Philips. Hvis du anvender en sådan type tilbehør eller dele, annulleres garantien.
• Overskrid ikke den angivne maksimum-markering på blenderglasset, bægeret til møllekværnen
(kun bestemte typer) eller hakkeskålen (kun bestemte typer).
• Undgå at overskride de angivne mængder og tilberedningstider, der er angivet i den relevante
tabel.
• Hvis der sidder mad fast på siden af blenderglasset, skal du slukke apparatet og tage stikket ud.
Brug derefter en spatel til at fjerne det, der sidder fast.
• Sørg altid for, at låget er sat ordentligt på blenderglasset, inden du tænder for apparatet.
• Fyld aldrig blenderglasset med ingredienser, der er varmere end 80°C.
• Tag altid stikket ud af stikkontakten straks efter brug.
• Tag altid stikket ud af stikkontakten, inden apparatet rengøres.
• Undgå at berøre knivenhedernes skærende sider, når du rengør dem. De er meget skarpe, og
du kan derfor nemt komme til at skære dig i fingrene.
• Dette apparat er kun beregnet til almindelig husholdningsbrug.
• Støjniveau: Lc = 86 dB(A).
EL Φυλλάδιο σημαντικών οδηγιών
ES Folleto de información importante
FITärkeää-lehtinen
FR Brochure « Informations importantes »
HU Fontos tudnivalók
IT
Brochure informativa importante
NL Folder met belangrijke informatie
NO Viktig informasjonshefte
RU Буклет с важной информацией
SV Broschyr med viktig information
TR Önemli bilgi broşürü
Elektromagnetiske felter (EMF)
Dette Philips-apparat overholder alle standarder i forhold til elektromagnetiske felter (EMF). Hvis
apparatet håndteres korrekt i henhold til instruktionerne i denne brugervejledning, er det sikkert at
bruge baseret på de forskningsresultater, der er adgang til på nuværende tidspunkt.
Genanvendelse
Dit produkt er udviklet og fremstillet med materialer og komponenter af høj kvalitet, som kan
genbruges.
Når et produkt bærer et affaldsspandssymbol med et kryds på, betyder det, at produktet er
underlagt det europæiske direktiv 2002/96/EC:
Bortskaf aldrig produktet sammen med andet husholdningsaffald. Sørg for at kende de lokale regler
om separat indsamling af elektriske og elektroniske produkter. Korrekt bortskaffelse af udtjente
produkter er med til at forhindre negativ påvirkning af miljøet og menneskers helbred.
Indbygget sikkerhedslås
Denne funktion sikrer, at du kun kan tænde for apparatet, hvis blenderglasset, bægeret til
møllekværnen eller hakkeskålen er sat korrekt på motorenheden. Hvis blenderglasset, bægeret til
møllekværnen eller hakkeskålen er korrekt monteret, slår den indbyggede sikkerhedslås fra.
Overophedningssikring
Specifications are subject to change without notice
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.
HR2870_EE_Safety_V1.0_1026
3140 035 31781
English
1Important
Read this Important Information leaflet carefully before you use the blender and save it for future
reference.
General
Read this user manual carefully before you use the appliance and save it for future reference.
Danger
Never immerse the motor unit in water or any other liquid, nor rinse it under the tap. Use only a
moist cloth to clean the motor unit.
Warning
• Check if the voltage indicated on the appliance corresponds to the local mains voltage before
you connect the appliance.
• If the mains cord is damaged, you must have it replaced by Philips, a service centre authorised
by Philips or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
• Do not use the appliance if the plug, the mains cord or other parts are damaged.
• Do not touch the blades, especially when the appliance is plugged in. The blades are very
sharp.
• Make sure the blade unit is securely fastened to the blender beaker before you assemble the
blender beaker onto the motor unit.
• Never reach into the blender beaker with your fingers or an object while the appliance is
running.
• Never use the blender jar or mill beaker to switch the appliance on and off.
• Never let the appliance run unattended.
• This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical,
sensory or metal capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been
given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for
their safety.
• Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
• If the blades get stuck, unplug the appliance before you remove the ingredients that block the
blades.
• Never use the blender beaker, chopper beaker or mill beaker to switch the appliance on and
off.
• To avoid a hazardous situation due to inadvertent resetting of the thermal cut-out, never
connect this appliance to a timer switch.
Caution
• Always unplug the appliance before you assemble, disassemble or make adjustments to any
of the parts.
• Never use any accessories or parts from other manufacturers or that Philips does not
specifically recommend. If you use such accessories or parts, your guarantee becomes invalid.
• Do not exceed the maximum indication on the blender jar, the mill (specific types only)
beaker and the chopper bowl (specific types only).
• Do not exceed the maximum quantities and processing times indicated in the relevant table.
• If food sticks to the wall of the blender beaker, switch off the appliance and unplug it. Then use
a spatula to remove the food from the wall.
• Always make sure the lid is properly assembled on the blender beaker before you switch on
the appliance.
• Never fill the blender beaker with ingredients hotter than 80ºC.
• Unplug the appliance immediately after use.
• Always unplug the appliance before you clean it.
• Avoid touching the cutting edges of the blade units when you clean them. They are very sharp
and you could easily cut your fingers on them.
• This appliance is intended for household use only.
• Noise level: Lc = 86 dB(A).
Electromagnetic fields (EMF)
This Philips appliance complies with all standards regarding electromagnetic fields (EMF). If handled
properly and according to the instructions in this user manual, the appliance is safe to use based on
scientific evidence available today.
Recycling
Your product is designed and manufactured with high quality materials and components, which can
be recycled and reused.
When you see the crossed-out wheel bin symbol attached to a product, it means the product is
covered by the European Directive 2002/96/EC:
Apparatet er udstyret med en overophedningssikring, som automatisk afbryder strømtilførslen til
apparatet, hvis det bliver for varmt.
Hvis apparatet pludselig stopper gøres følgende:
1 Tag stikket ud af stikkontakten.
2 Lad apparatet køle af i 30 minutter.
3 Sæt stikket i stikkontakten.
4 Tænd for apparatet igen.
Bemærk: Kontakt din Philips-forhandler eller Philips Kundecenter, hvis overophedningssikringen
aktiveres for ofte.
2 Reklamationsret og service
Hvis du har behov for service eller har et problem, kan du besøge Philips’ websted på www.philips.
com eller kontakte Philips Kundecenter i dit land (telefonnummeret findes i folderen ”World-Wide
Guarantee”). Hvis der ikke findes et kundecenter i dit land, bedes du kontakte din lokale Philipsforhandler.
Built-in safety lock
This feature ensures that you can only switch on the appliance if the blender jar, the mill beaker or
the chopper bowl is assembled on the motor unit properly. If the blender jar, the mill beaker or the
chopper bowl is correctly assembled, the built-in safety lock will be unlocked.
Thermal cut-out
The appliance is equipped with a thermal cut-out that automatically cuts off the power supply to
the appliance if it overheats.
If the appliance suddenly stops running:
1 Unplug the appliance.
2 Let the appliance cool down for 30 minutes.
3 Put the plug in the wall socket.
4 Switch on the appliance again.
Note: Contact your Philips dealer or an authorised Philips service centre if the thermal cut-out is
activated too often.
1Wichtig
Lesen Sie diese Broschüre mit wichtigen Informationen vor dem Gebrauch des Mixers aufmerksam
durch, und bewahren Sie sie für eine spätere Verwendung auf.
Allgemein
Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor dem Gebrauch des Geräts aufmerksam durch, und
bewahren Sie sie für eine spätere Verwendung auf.
Gefahr
Tauchen Sie die Motoreinheit niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten; spülen Sie sie auch nicht
unter fließendem Wasser ab. Reinigen Sie die Motoreinheit nur mit einem feuchten Tuch.
Warnhinweis
• Prüfen Sie, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, ob die Spannungsangabe auf dem Gerät
mit der örtlichen Netzspannung übereinstimmt.
• Um Gefährdungen zu vermeiden, darf ein defektes Netzkabel nur von einem Philips ServiceCenter, einer von Philips autorisierten Werkstatt oder einer ähnlich qualifizierten Person
durch ein Original-Ersatzkabel ersetzt werden.
• Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn der Netzstecker, das Netzkabel oder andere Teile des
Geräts defekt oder beschädigt sind.
• Berühren Sie die Messer nicht, besonders wenn das Gerät an das Stromnetz angeschlossen ist.
Die Messer sind sehr scharf.
• Die Messereinheit muss richtig am Mixbecher befestigt sein, bevor Sie den Becher auf die
Motoreinheit setzen.
• Greifen Sie unter keinen Umständen bei laufendem Gerät mit der Hand oder einem
Gegenstand in den Mixbecher.
• Verwenden Sie den Mix- bzw. den Mühlenbecher keinesfalls zum Ein- und Ausschalten des
Geräts.
• Lassen Sie das eingeschaltete Gerät niemals unbeaufsichtigt.
• Dieses Gerät ist für Benutzer (einschl. Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen
oder psychischen Fähigkeiten bzw. ohne jegliche Erfahrung oder Vorwissen nur dann geeignet,
wenn eine angemessene Aufsicht oder ausführliche Anleitung zur Benutzung des Geräts durch
eine verantwortliche Person sichergestellt ist.
• Achten Sie darauf, dass Kinder nicht mit dem Gerät spielen.
• Wenn die Messer blockiert sind, ziehen Sie stets den Netzstecker aus der Steckdose, bevor
Sie die blockierenden Zutaten entfernen.
• Schalten Sie das Gerät niemals über den Mixbecher oder den Mühlenbecher für weiche
Zutaten ein bzw. aus.
• Schließen Sie dieses Gerät nie an eine Zeitschaltuhr an, um Gefährdungen durch
versehentliches Deaktivieren des Überhitzungsschutzes zu vermeiden.
Vorsicht
• Ziehen Sie stets den Netzstecker aus der Steckdose, bevor Sie ein Zubehörteil aufsetzen,
abnehmen oder dessen Position verändern.
• Verwenden Sie niemals Zubehör oder Teile, die von Drittherstellern stammen bzw. nicht von
Philips empfohlen werden. Wenn Sie diese(s) Zubehör oder Teile verwenden, erlischt Ihre
Garantie.
• Überschreiten Sie nicht die maximale Füllmenge des Mixbechers, des Mühlenbechers und des
Zerkleinerer-Behälters (nur bestimmte Gerätetypen).
• Überschreiten Sie nicht die in der jeweiligen Tabelle aufgeführten Mengen und
Verarbeitungszeiten.
• Wenn Zutaten innen am Mixbecher haften bleiben, schalten Sie das Gerät aus, und ziehen Sie
den Stecker aus der Steckdose. Lösen Sie die Zutaten dann mithilfe eines Teigschabers von
der Becherwand.
• Achten Sie immer darauf, dass der Deckel fest auf dem Zerkleinerer-Behälter sitzt, bevor Sie
das Gerät einschalten.
• Füllen Sie keine Zutaten in den Mixbecher, die heißer als 80 °C sind.
• Ziehen Sie nach Gebrauch sofort den Netzstecker aus der Steckdose.
• Ziehen Sie vor dem Reinigen des Geräts stets den Netzstecker aus der Steckdose.
• Berühren Sie beim Reinigen der Messereinheit keinesfalls die Klingen. Sie sind sehr scharf, und
Sie könnten Ihre Finger leicht an ihnen schneiden.
• Dieses Gerät ist nur für den Gebrauch im Haushalt bestimmt.
• Geräuschpegel: Lc = 86 dB(A).
Dieses Philips Gerät erfüllt sämtliche Normen bezüglich elektromagnetischer Felder. Nach aktuellen
wissenschaftlichen Erkenntnissen ist das Gerät sicher im Gebrauch, sofern es ordnungsgemäß und
entsprechend den Anweisungen in diesem Benutzerhandbuch gehandhabt wird.
Recycling
Ihr Gerät wurde unter Verwendung hochwertiger Materialien und Komponenten entwickelt und
hergestellt, die recycelt und wiederverwendet werden können.
Befindet sich das Symbol einer durchgestrichenen Abfalltonne auf Rädern auf dem Gerät, bedeutet
dies, dass für dieses Gerät die Europäische Richtlinie 2002/96/EG gilt.
Entsorgen Sie dieses Produkt nie mit dem restlichen Hausmüll. Bitte informieren Sie sich über die
örtlichen Bestimmungen zur getrennten Entsorgung von elektrischen und elektronischen Produkten.
Durch die korrekte Entsorgung Ihrer Altgeräte werden Umwelt und Menschen vor möglichen
negativen Folgen geschützt.
Integrierte Sicherheitssperre
Diese Funktion stellt sicher, dass Sie das Gerät nur einschalten können, wenn Sie den Mixbecher,
den Mühlenbecher oder den Zerkleinerer-Behälter korrekt auf die Motoreinheit gesetzt haben.
HR2870_EE_Safety_V1.0_1026.indd 1
•
•
Automatischer Überhitzungsschutz
Campos electromagnéticos (CEM)
Das Gerät ist mit einem Überhitzungsschutz ausgestattet, der im Fall einer Überhitzung die
Stromversorgung automatisch abschaltet.
Wenn das Gerät plötzlich stillsteht:
1 Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
2 Lassen Sie das Gerät 30 Minuten lang abkühlen.
3 Stecken Sie den Stecker in die Steckdose.
4 Schalten Sie das Gerät wieder ein.
Hinweis: Wenden Sie sich bitte an Ihren Philips Händler oder ein Philips Service-Center, falls der
automatische Überhitzungsschutz das Gerät zu häufig ausschaltet.
2 Garantie und Kundendienst
Benötigen Sie weitere Informationen oder treten Probleme auf, wenden Sie sich bitte an Ihren
Philips Händler, oder setzen Sie sich mit einem Philips Service-Center in Ihrem Land in Verbindung
(Sie finden die Telefonnummer in der internationalen Garantieschrift). Besuchen Sie auch die Philips
Website (www.philips.com). Sollte es in Ihrem Land kein Service-Center geben, wenden Sie sich
bitte an Ihren lokalen Philips Händler.
Ελληνικά
1 Σημαντικό
Διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε το μπλέντερ και φυλάξτε το
για μελλοντική αναφορά.
Γενικά
Διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο χρήσης προτού χρησιμοποιήσετε τη συσκευή και
κρατήστε το για μελλοντική αναφορά.
Κίνδυνος
Μην βυθίζετε ποτέ το μοτέρ σε νερό ή σε οποιοδήποτε άλλο υγρό, ούτε να το ξεπλένετε με
νερό βρύσης. Χρησιμοποιήστε ένα υγρό πανί για να καθαρίσετε το μοτέρ.
Προειδοποίηση
• Πριν συνδέσετε τη συσκευή, ελέγξτε αν η τάση που αναγράφεται στη συσκευή
αντιστοιχεί στην τοπική τάση ρεύματος.
• Εάν το καλώδιο υποστεί φθορά, θα πρέπει να αντικατασταθεί από ένα κέντρο σέρβις
εξουσιοδοτημένο από τη Philips ή από εξίσου εξειδικευμένα άτομα, προς αποφυγή
κινδύνου.
• Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν το φις, το καλώδιο ή άλλα μέρη της συσκευής
έχουν υποστεί φθορά.
• Μην αγγίζετε τις λεπίδες, ειδικά όταν η συσκευή είναι συνδεδεμένη στην πρίζα. Οι
λεπίδες είναι πολύ αιχμηρές.
• Βεβαιωθείτε ότι οι λεπίδες είναι καλά στερεωμένες στην κανάτα του μπλέντερ πριν
προσαρτήσετε την κανάτα πάνω στο μοτέρ.
• Ποτέ μην βάζετε τα δάχτυλά σας ή κάποιο αντικείμενο μέσα στην κανάτα του μπλέντερ
ενώ λειτουργεί η συσκευή.
• Μην χρησιμοποιείτε ποτέ την κανάτα του μπλέντερ ή το δοχείο του μύλου για να
ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε τη συσκευή.
• Μην αφήνετε ποτέ τη συσκευή να λειτουργεί χωρίς επίβλεψη.
• Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των
παιδιών) με περιορισμένες σωματικές, αισθητήριες ή διανοητικές ικανότητες ή από
άτομα χωρίς εμπειρία και γνώση, εκτός και εάν την χρησιμοποιούν υπό επιτήρηση ή
έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής από άτομο υπεύθυνο για την
ασφάλειά τους.
• Τα παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν θα παίζουν
με τη συσκευή.
• Εάν οι λεπίδες κολλήσουν, αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα πριν απομακρύνετε
τα υλικά που μπλοκάρουν τις λεπίδες.
• Μην χρησιμοποιείτε ποτέ την κανάτα του μπλέντερ, το δοχείο του κόπτη ή το δοχείο
του μύλου για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη συσκευή.
• Για την αποφυγή επικίνδυνων καταστάσεων λόγω ακούσιου μηδενισμού της θερμικής
διακοπής λειτουργίας, μην συνδέετε ποτέ αυτή τη συσκευή με χρονοδιακόπτη.
Προσοχή
• Αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από την πρίζα πριν τη συναρμολόγηση,
αποσυναρμολόγηση ή την πραγματοποίηση προσαρμογών σε οποιοδήποτε εξάρτημα
της.
• Μην χρησιμοποιείτε ποτέ εξαρτήματα ή μέρη από άλλους κατασκευαστές ή που η
Philips δεν συνιστά ρητώς. Εάν χρησιμοποιήσετε τέτοια εξαρτήματα ή μέρη, η εγγύησή
σας καθίσταται άκυρη.
• Μην υπερβαίνετε τη μέγιστη ένδειξη στην κανάτα μπλέντερ, στο δοχείο του μύλου (μόνο
σε συγκεκριμένους τύπους) και στο μπολ κόπτη (μόνο σε συγκεκριμένους τύπους).
• Μην υπερβαίνετε τις μέγιστες ποσότητες και τους χρόνους επεξεργασίας που
αναφέρονται στον σχετικό πίνακα.
• Αν τα τρόφιμα κολλήσουν στις πλευρικές επιφάνειες της κανάτας του μπλέντερ,
απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε την από την πρίζα. Στη συνέχεια,
χρησιμοποιήστε μια σπάτουλα για να αφαιρέσετε το φαγητό από τα τοιχώματα.
• Πριν ενεργοποιήσετε τη συσκευή, να βεβαιώνεστε πάντα ότι το καπάκι είναι σωστά
τοποθετημένο στην κανάτα του μπλέντερ.
• Μην γεμίζετε ποτέ την κανάτα του μπλέντερ με υλικά πιο ζεστά από 80ºC.
• Αποσυνδέετε τη συσκευή από την πρίζα αμέσως μετά τη χρήση.
• Να αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από την πρίζα πριν την καθαρίσετε.
• Όταν καθαρίζετε τα άκρα κοπής των λεπίδων, να αποφεύγετε να τα αγγίζετε. Οι λεπίδες
είναι πολύ κοφτερές και μπορείτε πολύ εύκολα να τραυματίσετε τα δάχτυλά σας.
• Αυτή η συσκευή προορίζεται για οικιακή χρήση μόνο.
• Επίπεδο θορύβου: Lc = 86 dB (A).
Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία (EMF)
Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία (EMF)
Η συγκεκριμένη συσκευή της Philips συμμορφώνεται με όλα τα πρότυπα που αφορούν τα
ηλεκτρομαγνητικά πεδία (EMF). Εάν γίνει σωστός χειρισμός και σύμφωνος με τις οδηγίες του
παρόντος εγχειριδίου χρήσης, η συσκευή είναι ασφαλής στη χρήση βάσει των επιστημονικών
αποδείξεων που είναι διαθέσιμες μέχρι σήμερα.
Ανακύκλωση
Το προϊόν είναι σχεδιασμένο και κατασκευασμένο από υψηλής ποιότητας υλικά και
εξαρτήματα, τα οποία μπορούν να ανακυκλωθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν.
Όταν δείτε το σύμβολο του διαγραμμένου κάδου με ρόδες πάνω σε προϊόν, τότε αυτό το
προϊόν καλύπτεται από την Ευρωπαϊκή οδηγία 2002/96/ΕΚ:
Deutsch
Elektromagnetische Felder
Never dispose of your product with other household waste. Please inform yourself about the local
rules on the separate collection of electrical and electronic products. The correct disposal of your
old product helps prevent potentially negative consequences on the environment and human health.
Wenn der Mixbecher, der Mühlenbecher oder der Zerkleinerer korrekt aufgesetzt wurden, wird die
integrierte Sicherheitssperre deaktiviert.
Μην απορρίπτετε ποτέ αυτό το προϊόν μαζί με άλλα απορρίμματα του σπιτιού σας.
Παρακαλούμε ενημερωθείτε για τους τοπικούς κανόνες σχετικά με την ξεχωριστή συλλογή
ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων. Η σωστή απόρριψη του παλιού σας προϊόντος θα
βοηθήσει στην αποτροπή τυχόν αρνητικών επιπτώσεων που ενδέχεται να υπάρξουν στο
περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία.
Ενσωματωμένο κλείδωμα ασφαλείας
Με αυτήν τη λειτουργία, μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη συσκευή μόνο αν η κανάτα του
μπλέντερ, το δοχείο του μύλου και το μπολ του κόφτη είναι σωστά τοποθετημένα στη μονάδα
του μοτέρ. Αν τοποθετήσετε σωστά την κανάτα του μπλέντερ, το δοχείο του μύλου και το
μπολ του κόφτη, το ενσωματωμένο κλείδωμα θα απασφαλιστεί.
Θερμική διακοπή λειτουργίας
Η συσκευή διαθέτει θερμική διακοπή λειτουργίας που διακόπτει αυτόματα την τροφοδοσία
ρεύματος στη συσκευή εάν αυτή υπερθερμανθεί.
Αν ξαφνικά η συσκευή σας σταματήσει να λειτουργεί:
1 Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα.
2 Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει για 30 λεπτά.
3 Συνδέστε το φις στην πρίζα.
4 Ενεργοποιήστε ξανά τη συσκευή.
Σημείωση: Αν η θερμική διακοπή λειτουργίας ενεργοποιείται πολύ συχνά, επικοινωνήστε με
τον αντιπρόσωπο της Philips ή με κάποιο εξουσιοδοτημένο κέντρο επισκευών της Philips.
Εγγύηση και επισκευή
Εάν χρειάζεστε τεχνική υποστήριξη ή πληροφορίες ή εάν αντιμετωπίζετε κάποιο πρόβλημα,
επισκεφτείτε τη διαδικτυακή τοποθεσία της Philips στη διεύθυνση www.philips.com ή
επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Καταναλωτών της Philips στη χώρα σας (θα
βρείτε το τηλέφωνο στο διεθνές φυλλάδιο εγγύησης). Εάν δεν υπάρχει Κέντρο Εξυπηρέτησης
Καταναλωτών της Philips στη χώρα σας, απευθυνθείτε στον τοπικό αντιπρόσωπο της Philips.
Español
1Importante
Antes de usar la batidora, lea atentamente este folleto de instrucciones que contiene información
importante y consérvelo por si necesitara consultarlo en el futuro.
Información general
Antes de usar el aparato, lea atentamente este manual de usuario y consérvelo por si necesitara
consultarlo en el futuro.
Peligro
No sumerja nunca la unidad motora en agua u otros líquidos, ni la enjuague bajo el grifo. Limpie la
unidad motora sólo con un paño húmedo.
Advertencia
• Antes de enchufar el aparato, compruebe si el voltaje indicado en el mismo se corresponde
con el voltaje de la red local.
• Si el cable de alimentación está dañado, deberá ser sustituido por Philips, por un centro de
servicio autorizado por Philips o por personal cualificado, con el fin de evitar situaciones de
peligro.
• No utilice el aparato si el enchufe, el cable de alimentación u otras piezas están dañados.
• No toque las cuchillas, sobre todo cuando el aparato esté enchufado. Las cuchillas están muy
afiladas.
• Asegúrese de que la unidad de cuchillas esté bien fijada al vaso de la batidora antes de
montar el vaso en la unidad motora.
• No introduzca nunca los dedos ni ningún otro objeto en el vaso de la batidora mientras el
aparato esté funcionando.
• No utilice nunca la jarra de la batidora ni el vaso del molinillo para encender o apagar el
aparato.
• No deje nunca que el aparato funcione sin vigilancia.
• Este aparato no debe ser usado por personas (adultos o niños) con su capacidad física,
psíquica o sensorial reducida, ni por quienes no tengan los conocimientos y la experiencia
necesarios, a menos que sean supervisados o instruidos acerca del uso del aparato por una
persona responsable de su seguridad.
• Asegúrese de que los niños no jueguen con este aparato.
• Si las cuchillas se bloquean, desenchufe el aparato antes de retirar los ingredientes que están
bloqueándolas.
• No utilice nunca el vaso de la batidora, el vaso de la picadora ni el vaso del molinillo para
encender o apagar el aparato.
• Para evitar situaciones de peligro debido al reajuste involuntario del disyuntor térmico, no
conecte nunca el aparato a un interruptor con temporizador.
Precaución
• Desenchufe siempre el aparato antes de montar, desmontar o ajustar cualquiera de las piezas.
• No utilice nunca accesorios ni piezas de otros fabricantes o que Philips no recomiende
específicamente. Si lo hace, quedará anulada su garantía.
• No exceda el nivel máximo indicado en la jarra de la batidora, en el vaso del molinillo (sólo
en modelos específicos) y en el recipiente de la picadora (sólo en modelos específicos).
• No supere las cantidades ni los tiempos de preparación indicados en la tabla correspondiente.
• Si los alimentos se pegan a la pared del vado de la batidora, apague el aparato y desenchúfelo.
A continuación, utilice una espátula para separar los alimentos de la pared.
• Antes de encender el aparato, asegúrese siempre de que la tapa esté bien puesta en el vaso
de la batidora.
• Nunca llene el vaso de la batidora con ingredientes a más de 80 °C de temperatura.
• Desenchufe el aparato inmediatamente después de usarlo.
• Desenchufe siempre el aparato antes de limpiarlo.
• Evite tocar los bordes de las unidades de cuchillas cuando los limpie. Al estar muy afiladas,
podría cortarse fácilmente los dedos.
Este aparato es sólo para uso doméstico.
Nivel de ruido: Lc = 86 dB (A)
Este aparato Philips cumple todos los estándares sobre campos electromagnéticos (CEM). Si se
utiliza correctamente y de acuerdo con las instrucciones de este manual, el aparato se puede usar
de forma segura según los conocimientos científicos disponibles hoy en día.
Reciclaje
El producto ha sido diseñado y fabricado con materiales y componentes de alta calidad que pueden
reciclarse y reutilizarse.
Cuando vea el símbolo de cubo de basura tachado en un producto, significa que cumple la
Directiva europea 2002/96/EC:
Nunca se deshaga del producto con el resto de la basura doméstica. Infórmese de la legislación
local sobre la recogida selectiva de productos eléctricos y electrónicos. El desecho correcto de un
producto usado ayuda a evitar consecuencias potencialmente negativas para el medio ambiente y
la salud humana.
Bloqueo de seguridad incorporado
Esta función garantiza que solo se pueda encender el aparato si la jarra de la batidora, el vaso
del molinillo o el recipiente de la picadora están colocados correctamente en la unidad motora.
Si la jarra de la batidora, el vaso del molinillo o el recipiente y la tapa de la picadora se colocan
correctamente, el bloqueo de seguridad incorporado se desactivará.
Disyuntor térmico
El aparato está equipado con un disyuntor térmico que interrumpe automáticamente el suministro
de energía al aparato si éste se calienta en exceso.
Si el aparato deja de funcionar de repente:
1 Desenchufe el aparato.
2 Deje que el aparato se enfríe durante 30 minutos.
3 Enchufe el aparato a la toma de corriente.
4 Encienda de nuevo el aparato.
Nota: Si el disyuntor térmico se activa demasiado a menudo, póngase en contacto con su
distribuidor Philips o con un centro de servicio autorizado por Philips.
2 Garantía y servicio
Si necesita ayuda, información o si tiene algún problema, visite la página Web de Philips en
www.philips.com o póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente de Philips en su país
(hallará el número de teléfono en el folleto de la garantía). Si no hay Servicio de Atención al Cliente
en su país, diríjase al distribuidor Philips local.
Suomi
1Tärkeää
Lue tämä lehtinen huolellisesti ennen tehosekoittimen ensimmäistä käyttökertaa ja säilytä se
vastaisen varalle.
Yleistä
Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen käyttöä ja säilytä se myöhempää tarvetta varten.
Vaara
Älä upota runkoa veteen tai muuhun nesteeseen. Älä myöskään huuhtele sitä vesihanan alla. Puhdista
runko vain kostealla liinalla.
Varoitus
• Tarkista, että laitteeseen merkitty käyttöjännite vastaa paikallista verkkojännitettä, ennen kuin
liität laitteen pistorasiaan.
• Jos virtajohto on vahingoittunut, se on oman turvallisuutesi vuoksi hyvä vaihdattaa Philipsin
valtuuttamassa huoltoliikkeessä tai muulla ammattitaitoisella korjaajalla.
• Älä käytä laitetta, jos sen pistoke, virtajohto tai jokin muu osa on viallinen.
• Älä koske teriin etenkään laitteen ollessa kytketty verkkovirtaan. Terät ovat hyvin teräviä.
• Tarkista, että teräyksikkö on kunnolla kiinnitetty sekoituskannuun ennen kannun asettamista
runkoon.
• Älä työnnä sormiasi tai esineitä kannuun, kun laite on käynnissä.
• Älä käytä tehosekoittimen tai sekoittimen kannua virran kytkemiseen laitteeseen tai virran
katkaisemiseen laitteesta.
• Älä jätä laitetta käyntiin ilman valvontaa.
• Laitetta ei ole tarkoitettu lasten tai sellaisten henkilöiden käyttöön, joiden fyysinen tai henkinen
toimintakyky on rajoittunut tai joilla ei ole kokemusta tai tietoa laitteen käytöstä, muuten kuin
heidän turvallisuudestaan vastaavan henkilön valvonnassa ja ohjauksessa.
• Pienten lasten ei saa antaa leikkiä laitteella.
• Jos terä juuttuu paikalleen, irrota pistoke pistorasiasta ennen kuin irrotat kiinni juuttuneet
ainekset.
• Älä käytä sekoituskannua tai teholeikkurin tai sekoittimen kannua laitteen käynnistämiseen tai
sammuttamiseen.
• Älä liitä laitetta ajastinkytkimeen, jotta vältyt vaarallisilta tilanteita, jos lämpötilan turvakatkaisin
nollataan epähuomiossa.
Varoitus
• Irrota aina pistoke pistorasiasta, kun kokoat, purat, puhdistat tai säädät lisäosia.
• Älä koskaan käytä muita kuin Philipsin valmistamia tai suosittelemia lisävarusteita tai -osia. Jos
käytät muita osia, takuu ei ole voimassa.
• Älä ylitä tehosekoittimen kannuun, maustemyllyn (vain tietyt mallit) kannuun ja teholeikkurin
kulhoon merkittyjä enimmäismääriä (vain tietyt mallit).
• Älä ylitä taulukossa annettuja määriä ja valmistusaikoja.
• Jos ruoka tarttuu sekoituskannun seinämään, sammuta laite ja irrota sen pistorasiasta. Irrota
sitten ruoka seinämästä lastan avulla.
• Varmista aina, että kansi on kiinnitetty kannuun kunnolla ennen kuin käynnistät laitteen.
• Älä koskaan lisää sekoituskannuun aineksia, joiden lämpötila ylittää 80 ºC.
• Irrota pistotulppa pistorasiasta käytön jälkeen.
• Irrota aina pistoke pistorasiasta ennen laitteen puhdistamista.
• Varo koskemasta teräyksiköiden leikkuuteriä puhdistuksen aikana. Leikkuuterät ovat erittäin
terävät, ja niistä saa helposti haavan sormeen.
• Tämä laite on tarkoitettu vain kotitalouksien käyttöön.
• Käyntiääni: Lc = 86 dB (A)
Sähkömagneettiset kentät (EMF)
Sähkömagneettiset kentät (EMF)
Tämä Philips-laite vastaa kaikkia sähkömagneettisia kenttiä (EMF) koskevia standardeja. Jos laitetta
käytetään oikein ja tämän käyttöohjeen ohjeiden mukaisesti, sen käyttäminen on turvallista
tämänhetkisen tutkimustiedon perusteella.
Kierrätys
Tuotteen suunnittelussa ja valmistuksessa on käytetty laadukkaita materiaaleja ja osia, jotka voidaan
kierrättää ja käyttää uudelleen.
Jos tuotteeseen on merkitty roskasäiliö, jonka yli on vedetty rasti, se tarkoittaa, että tuotetta koskee
EU-direktiivi 2002/96/EY:
Älä hävitä tuotetta muun kotitalousjätteen mukana. Ota selvää paikallisista sähkölaitteiden ja
elektronisten laitteiden erillistä keräystä koskevista säädöksistä. Hävittämällä vanhan tuotteen oikein
voit ehkäistä mahdollisia ympäristö- ja terveyshaittoja.
Sisäänrakennettu turvakytkin
Tämä toiminto varmistaa, että voit kytkeä laitteeseen virran vain silloin, kun tehosekoittimen kannu,
maustemyllyn kannu tai leikkuukulho on asetettu runkoon oikein. Jos tehosekoittimen kannu,
maustemyllyn kannu tai leikkuukulho ja kansi on asetettu oikein, rungon turvalukko avautuu.
Lämpökatkaisin
Laitteessa on lämpökatkaisin, joka katkaisee automaattisesti virran laitteesta, mikäli se ylikuumenee.
Jos laite lakkaa yhtäkkiä toimimasta:
1 Irrota pistoke pistorasiasta.
2 Anna laitteen jäähtyä 30 minuuttia.
3 Työnnä pistoke pistorasiaan.
4 Käynnistä laite uudelleen.
Huomautus: jos lämpötilan turvakatkaisin katkaisee laitteesta virran toistuvasti, ota yhteys Philipsin
jälleenmyyjään tai Philipsin valtuuttamaan huoltoliikkeeseen.
Takuu & huolto
Jos haluat lisätietoja tai laitteen suhteen on ongelmia, käy Philipsin Internet-sivuilla osoitteessa
www.philips.com tai ota yhteys Philipsin asiakaspalveluun (puhelinnumero löytyy takuulehtisestä). Jos
maassasi ei ole kuluttajapalvelukeskusta, ota yhteys paikalliseen Philips-jälleenmyyjään.
Français
1Important
Lisez attentivement ce livret d’informations avant d’utiliser le blender et conservez-le pour un usage
ultérieur.
Informations générales
Lisez attentivement ce mode d’emploi avant d’utiliser l’appareil et conservez-le pour un usage
ultérieur.
Danger
Ne plongez jamais le bloc moteur dans l’eau, ni dans d’autres liquides et ne le rincez pas. Nettoyez
le bloc moteur uniquement avec un chiffon humide.
Avertissement
• Avant de brancher l’appareil, vérifiez que la tension indiquée sur l’appareil correspond à la
tension supportée par le secteur local.
• Si le cordon d’alimentation est endommagé, il doit être remplacé par Philips, par un Centre
Service Agréé Philips ou par un technicien qualifié afin d’éviter tout accident.
• N’utilisez pas l’appareil si la fiche, le cordon d’alimentation ou d’autres pièces sont
endommagées.
• Ne touchez pas les lames, surtout lorsque l’appareil est branché car elles sont très coupantes.
• Assurez-vous que l’ensemble lames est correctement fixé sur le bol mélangeur avant
d’installer celui-ci sur le bloc moteur.
• Ne mettez jamais vos doigts ou tout autre objet dans le bol mélangeur pendant le
fonctionnement de l’appareil.
• N’utilisez jamais le blender ou le bol du moulin pour mettre en marche ou arrêter l’appareil.
• Ne laissez jamais l’appareil fonctionner sans surveillance.
• Cet appareil n’est pas destiné à être utilisé par des personnes (notamment des enfants) dont
les capacités physiques, sensorielles ou intellectuelles sont réduites, ou par des personnes
manquant d’expérience ou de connaissances, à moins que celles-ci ne soient sous surveillance
ou qu’elles n’aient reçu des instructions quant à l’utilisation de l’appareil par une personne
responsable de leur sécurité.
• Veillez à ce que les enfants ne puissent pas jouer avec l’appareil.
• Si les lames se bloquent, débranchez toujours l’appareil avant de retirer les ingrédients à
l’origine du blocage.
• N’utilisez jamais le bol mélangeur, le bol du hachoir ou le bol du moulin pour mettre en
marche ou arrêter l’appareil.
• Afin d’éviter tout risque d’accident dû à une réinitialisation inopinée du dispositif
antisurchauffe, il est vivement déconseillé de connecter l’appareil à un minuteur.
Attention
• Débranchez toujours l’appareil avant d’installer, de retirer ou de positionner des accessoires.
• N’utilisez jamais d’accessoires ou de pièces d’un autre fabricant ou n’ayant pas été
spécifiquement recommandés par Philips. L’utilisation de ce type d’accessoires ou de pièces
entraîne l’annulation de la garantie.
• Ne dépassez pas le niveau maximal indiqué sur le blender, le bol du moulin (certains modèles
uniquement) et le bol du hachoir (certains modèles uniquement).
• Ne dépassez pas les quantités et les temps de préparation maximaux indiqués dans les
tableaux.
• Si des ingrédients s’accumulent sur les parois du bol, éteignez l’appareil et débranchez-le.
Décollez ensuite les ingrédients des parois à l’aide d’une spatule.
10/26/2012 1:38:44 PM
•
•
•
•
•
•
•
Vérifiez toujours que le couvercle est correctement fixé sur le bol mélangeur avant de mettre
l’appareil sous tension.
Ne remplissez jamais le bol mélangeur avec des ingrédients dont la température dépasse
80 °C.
Débranchez l’appareil immédiatement après utilisation.
Débranchez toujours l’appareil avant de le nettoyer.
Évitez de toucher les lames des ensembles lames lorsque vous les nettoyez, au risque de vous
blesser.
Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement.
Niveau sonore : 86 dB(A).
Champs électromagnétiques (CEM)
Cet appareil Philips est conforme à toutes les normes relatives aux champs électromagnétiques
(CEM). Il répond aux règles de sécurité établies sur la base des connaissances scientifiques actuelles
s’il est manipulé correctement et conformément aux instructions de ce manuel d’utilisation.
Recyclage
Cet appareil a été conçu et fabriqué avec des matériaux et des composants de haute qualité
pouvant être recyclés et réutilisés.
La présence du symbole de poubelle barrée indique que le produit est conforme à la directive
européenne 2002/96/CE :
Attenzione
• Prima di montare, smontare o regolare i componenti, scollegate sempre l’apparecchio dalla
presa di corrente.
• Non utilizzare mai accessori o parti di altri produttori oppure componenti non consigliati in
modo specifico da Philips. In caso di utilizzo di tali accessori o parti, la garanzia si annulla.
• Non superare le indicazioni di livello massimo sul vaso frullatore, sul bicchiere tritatutto (solo
modelli specifici) e sul recipiente del tritatutto (solo modelli specifici).
• Non superate le quantità massime e i tempi di preparazione indicati nella tabella relativa.
• Se gli ingredienti si attaccano alla parete del bicchiere del frullatore, spegnere l’apparecchio e
staccare la spina. Servirsi quindi di una spatola per staccare il cibo dalla parete.
• Assicurarsi sempre che il coperchio sia inserito correttamente sul bicchiere del frullatore
prima di accendere l’apparecchio.
• Non inserire nel bicchiere del frullatore ingredienti a temperatura superiore a 80 °C.
• Scollegare la spina dell’apparecchio subito dopo l’uso.
• togliete sempre la spina dalla presa di corrente prima di pulire l’apparecchio.
• Evitare di toccare i bordi taglienti del gruppo lame durante la pulizia. Sono molto affilati ed è
facile tagliarsi le dita.
• Questo apparecchio è destinato esclusivamente all’uso domestico.
• Livello acustico: Lc = 86 dB(A).
Campi elettromagnetici (EMF)
Questo apparecchio Philips è conforme a tutti gli standard relativi ai campi elettromagnetici
(EMF). Se utilizzato in maniera appropriata e secondo quanto riportato nel manuale di istruzioni,
l’apparecchio risulta sicuro in conformità alle prove scientifiche disponibili ad oggi.
Riciclaggio
Ne jetez pas ce produit avec les ordures ménagères ordinaires. Renseignez-vous sur les
dispositions en vigueur dans votre région concernant la collecte séparée des appareils électriques
et électroniques. La mise au rebut citoyenne de votre ancien produit permet de protéger
l’environnement et la santé.
Verrou de sécurité intégré
Grâce à cette fonctionnalité, l’appareil se met en marche uniquement lorsque le bol mélangeur, le
bol du moulin ou le bol du hachoir est correctement placé sur le bloc moteur. Si le bol mélangeur,
le bol du moulin ou le bol du hachoir est correctement installé, le verrou de sécurité intégré se
désactive automatiquement.
Dispositif antisurchauffe
L’appareil est équipé d’un dispositif antisurchauffe qui coupe automatiquement l’alimentation en cas
de surchauffe.
En cas d’arrêt soudain de l’appareil :
1 Débranchez l’appareil.
2 Laissez-le refroidir pendant 30 minutes.
3 Branchez le cordon d’alimentation sur la prise secteur.
4 Remettez l’appareil en marche.
Remarque : si le problème se produit trop souvent, contactez votre revendeur ou un
Centre Service Agréé Philips.
Garantie et service
Si vous souhaitez obtenir des informations supplémentaires ou si vous rencontrez
un problème, visitez le site Web de Philips à l’adresse www.philips.com ou contactez
le Service Consommateurs Philips de votre pays (vous trouverez le numéro de
téléphone correspondant dans le dépliant de garantie internationale). S’il n’y a pas de
Centre Service Consommateurs dans votre pays, adressez-vous à votre revendeur Philips.
Magyar
1Fontos!
A turmixgép első használata előtt figyelmesen olvassa el az információs füzet tartalmát, és őrizze
meg későbbi használatra.
Általános
A készülék első használata előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, és őrizze meg későbbi
használatra.
Vigyázat!
Ne merítse a motoregységet vízbe vagy más folyadékba, és ne öblítse le folyó víz alatt. A
motoregységet csak nedves ruhával tisztítsa.
Figyelmeztetés
• A készülék csatlakoztatása előtt ellenőrizze, hogy a rajta feltüntetett feszültség egyezik-e a helyi
hálózatéval.
• Ha a hálózati kábel meghibásodott, a kockázatok elkerülése érdekében azt egy Philips
szakszervizben, vagy hivatalos szakszervizben ki kell cserélni.
• Ne használja a készüléket, ha a csatlakozódugó, a hálózati kábel vagy egyéb alkatrészek
megsérültek.
• Ne nyúljon az aprítókésekhez, ha a készülék csatlakoztatva van. Az aprítókések nagyon élesek.
• A turmixedény motoregységre történő felhelyezése előtt ellenőrizze, hogy a kések
biztonságosan lettek-e beszerelve a turmixedénybe.
• A készülék működése közben soha ne nyúljon a turmixedénybe az ujjával vagy bármilyen
tárggyal.
• Soha ne használja a turmixkelyhet vagy a darálóedényt a készülék be- vagy kikapcsolásához!
• Ne működtesse a készüléket felügyelet nélkül.
• A készülék működtetésében járatlan személyek, gyerekek, nem beszámítható személyek
felügyelet nélkül soha ne használják a készüléket.
• Vigyázzon, hogy a gyerekek ne játsszanak a készülékkel.
• Amennyiben a vágókések elakadnak, húzza ki a hálózati csatlakozódugót a dugaljból és vegye
ki azt, ami akadályozza a működést.
• Soha ne használja a turmixedényt, az aprítópoharat és a darálóedényt a készülék be- vagy
kikapcsolásához.
• A biztonsági hőkioldó véletlen alaphelyzetbe állítása miatti veszélyhelyzet elkerülése
érdekében ne csatlakoztasson időkapcsolót a készülékhez.
Figyelem
• Összeszerelés, szétszerelés, illetve bármely tartozék beállítása előtt mindig húzza ki a készülék
csatlakozódugóját a fali aljzatból.
• Ne használjon más gyártótól származó, vagy a Philips által jóvá nem hagyott tartozékot vagy
alkatrészt. Ellenkező esetben a garancia érvényét veszti.
• Ne töltse túl a turmixkelyhen, a darálóedényen (kizárólag bizonyos típusoknál) vagy az
aprítóedényen (kizárólag bizonyos típusoknál) feltüntetett maximum jelzést.
• Ne lépje túl a megfelelő táblázatban feltüntetett maximális mennyiségeket és használati időt.
• Ha a turmixedény falához étel tapad, kapcsolja ki a készüléket, és a csatlakozódugót húzza ki a
fali aljzatból. Az odatapadt ételt kenőlapát segítségével távolítsa el.
• A készülék bekapcsolása előtt mindig ellenőrizze, hogy a fedél megfelelően rá van-e helyezve
a turmixedényre.
• Ne töltsön 80 ºC-nál forróbb anyagot a turmixedénybe.
• Használat után azonnal húzza ki a csatlakozódugót az aljzatból.
• Tisztítás előtt mindig húzza ki a készülék hálózati dugóját a fali aljzatból.
• Tisztítás során ne érintse meg az aprítókések vágóéleit. Nagyon élesek, és könnyen
megvághatja magát velük.
• A készüléket kizárólag háztartási használatra tervezték.
• Zajszint: Lc = 86 dB(A)
Elektromágneses mezők (EMF)
Jelen Philips készülék megfelel az elektromágneses mezőkre (EMF) vonatkozó szabványoknak.
Amennyiben a használati útmutatóban foglaltaknak megfelelően üzemeltetik, a tudomány mai állása
szerint a készülék biztonságos.
Újrafelhasználás
Ez a termék kiváló minőségű anyagok és alkatrészek felhasználásával készült, amelyek
újrahasznosíthatók és újra felhasználhatók.
A terméken található áthúzott kerekes kuka szimbólum azt jelenti, hogy a termék megfelel a
2002/96/EK európai irányelvnek.
Ne kezelje a készüléket háztartási hulladékként. Tájékozódjon az elektromos és elektronikus
készülékek hulladékkezelésére vonatkozó helyi törvényekről. A feleslegessé vált készülék helyes
kiselejtezésével segít megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását.
Beépített biztonsági zár
Ez a funkció biztosítja, hogy a készülék csak akkor legyen bekapcsolható, ha a turmixkehely, a
darálóedény vagy az aprítóedény megfelelően van felhelyezve a motoregységre. Ha a turmixkehely, a
darálóedény vagy az aprítóedény megfelelően van felhelyezve, a beépített biztonsági zár kiold.
Questo prodotto è stato progettato e realizzato con materiali e componenti di alta qualità, che
possono essere riciclati e riutilizzati.
Se su un prodotto si trova il simbolo di un bidone con ruote, ricoperto da una X, vuol dire che il
prodotto soddisfa i requisiti della Direttiva Comunitaria 2002/96/CE.
Non smaltire questo prodotto con i rifiuti domestici. Informarsi sui regolamenti locali per la raccolta
differenziata dei prodotti elettrici ed elettronici. Il corretto smaltimento dei prodotti usati aiuta a
prevenire l’inquinamento ambientale e possibili danni alla salute.
Blocco di sicurezza integrato
Questa funzionalità consente di accendere l’apparecchio solo se il vaso frullatore, il bicchiere
tritatutto o il recipiente per tritare sono assemblati correttamente sul motore. Se il vaso frullatore,
il bicchiere tritatutto o il recipiente per tritare sono assemblati correttamente, il blocco di sicurezza
integrato viene sbloccato.
Dispositivo di sicurezza temperatura
2 Jótállás és szerviz
Ha információra van szüksége, javíttatást szeretne igényelni vagy valamilyen probléma merül
fel, látogasson el a Philips honlapjára (www.philips.com), vagy forduljon az adott ország Philips
vevőszolgálatához (a telefonszámot megtalálja a világszerte érvényes garancialevélen). Ha
országában nem működik ilyen vevőszolgálat, forduljon a Philips helyi szaküzletéhez.
Avviso
• Prima di collegare l’apparecchio, verificare che la tensione riportata sull’apparecchio
corrisponda alla tensione di rete locale.
• Se il cavo di alimentazione è danneggiato deve essere sostituito da Philips, da un centro di
assistenza autorizzato Philips o da persone qualificate al fine di evitare possibili danni.
• Non usare l’apparecchio nel caso in cui la spina, il cavo di alimentazione o altri componenti
risultassero danneggiati.
• Non toccare le lame, specialmente quando l’apparecchio è collegato alla presa di corrente. Le
lame sono molto affilate.
• Assicurarsi che il gruppo lame sia ben serrato nel bicchiere del frullatore prima di montare il
bicchiere sul gruppo motore.
• Quando l’apparecchio è in funzione, non mettere mai le dita o qualsiasi altro oggetto nel
bicchiere del frullatore.
• Non utilizzate mai il vaso del frullatore o il bicchiere per tritatutto per accendere o spegnere
l’apparecchio.
• Non lasciare mai in funzione l’apparecchio incustodito.
• L’apparecchio non è destinato a persone (inclusi bambini) con capacità mentali, fisiche o
sensoriali ridotte, fatti salvi i casi in cui tali persone abbiano ricevuto assistenza o formazione
per l’uso dell’apparecchio da una persona responsabile della loro sicurezza.
• Adottare le dovute precauzioni per evitare che i bambini giochino con l’apparecchio.
• Se le lame si bloccano, togliere la spina dalla presa di corrente prima di rimuovere gli
ingredienti che hanno bloccato le lame.
• Non utilizzare mai il bicchiere del frullatore o il bicchiere tritatutto per accendere o spegnere
l’apparecchio.
• Per evitare situazioni pericolose dovute alla reimpostazione involontaria del dispositivo di
sicurezza della temperatura, non collegare mai l’apparecchio a un timer.
HR2870_EE_Safety_V1.0_1026.indd 2
Elektromagnetiske felt (EMF)
Dette Philips­apparatet overholder alle standarder som gjelder elektromagnetiske felt (EMF). Hvis
apparatet håndteres riktig og i samsvar med instruksjonene i denne brukerhåndboken, er det trygt å
bruke det ut fra den kunnskapen vi har per dags dato.
Resirkulering
Produktet er utformet og produsert med materialer og deler av svært høy kvalitet som kan
resirkuleres og gjenbrukes.
Når et produkt er merket med en søppeldunk med kryss over, betyr det at produktet dekkes av
EU-direktiv 2002/96/EF:
Allmänt
Läs användarhandboken noggrant innan du använder apparaten och spara den för framtida bruk.
Fara
Sänk aldrig ned motorenheten i vatten eller någon annan vätska och skölj den inte under kranen.
Använd endast en fuktig trasa till att rengöra motorenheten.
Varning
• Kontrollera att den spänning som anges på apparaten överensstämmer med den lokala
nätspänningen innan du ansluter apparaten.
• Om nätsladden är skadad måste den alltid bytas ut av Philips, ett av Philips auktoriserade
serviceombud eller liknande behöriga personer för att undvika olyckor.
• Använd inte apparaten om stickkontakten, nätsladden eller någon annan del är skadad.
• Vidrör inte knivarna, i synnerhet inte när apparaten är ansluten till elnätet. Knivarna är mycket
vassa.
• Se till att knivenheten är ordentligt fastsatt i mixerbehållaren innan du monterar
mixerbehållaren på motorenheten.
• Stoppa inte ned fingrarna eller något föremål i behållaren när apparaten är igång.
• Använd aldrig mixerbehållaren eller kvarnbägaren för att slå på eller stänga av apparaten.
• Lämna inte apparaten obevakad när den är igång.
• Apparaten är inte avsedd för användning av personer (inklusive barn) med olika
funktionshinder, eller av personer som inte har kunskap om hur apparaten används, om de
inte övervakas eller får instruktioner angående användning av apparaten av en person som är
ansvarig för deras säkerhet.
• Små barn ska övervakas så att de inte kan leka med apparaten.
• Om knivarna fastnar drar du ur nätsladden innan du avlägsnar ingredienserna som blockerar
knivarna.
• Använd aldrig mixerbehållaren, hackarens bägare eller kvarnbägaren till att slå på och av
apparaten.
• För att undvika risksituationer till följd av oavsiktlig återställning av värmebrytaren får
apparaten aldrig anslutas till en timer.
Varning
• Dra alltid ut stickkontakten ur vägguttaget innan du monterar, tar bort eller justerar några av
delarna.
• Använd aldrig tillbehör eller delar från andra tillverkare, eller delar som inte uttryckligen har
rekommenderats av Philips. Om du använder sådana tillbehör eller delar gäller inte garantin.
• Överskrid inte maxnivån på mixerbehållaren, kvarnbägaren (endast vissa modeller) och skålen
för hackaren (endast vissa modeller).
• Överskrid inte de maximala mängderna och tillredningstiderna som anges i tabellen.
• Om mat fastnar på mixerbehållarens sidor stänger du av apparaten och drar ut stickkontakten.
Använd sedan en slickepott för att ta bort maten från sidorna.
• Se alltid till att locket är ordentligt fastsatt på mixerbehållaren innan du slår på apparaten.
• Fyll aldrig mixerbehållaren med ingredienser som är varmare än 80 ºC.
• Dra ur nätsladden direkt efter användning.
• Dra alltid ur nätsladden innan du rengör apparaten.
• Undvik att vidröra knivenheternas eggar när du rengör dem. De är mycket vassa och du skulle
lätt kunna skära fingrarna.
• Apparaten är endast avsedd för hushållsbruk.
• Ljudnivå: Lc = 86 dB(A).
Elektromagnetiska fält (EMF)
2 Garanti og service
Produkten är utvecklad och tillverkad av högkvalitativa material och komponenter som både kan
återvinnas och återanvändas.
Symbolen med en överkryssad soptunna som finns på produkten innebär att produkten följer EUdirektivet 2002/96/EG:
Per ricevere ulteriori informazioni, richiedere assistenza o risolvere eventuali problemi, visitate il sito
Web Philips all’indirizzo www.philips.com oppure contattate il centro assistenza clienti Philips di zona
(il numero di telefono è riportato nell’opuscolo della garanzia). Se nel proprio paese non è presente
alcun centro di assistenza clienti, rivolgersi al proprio rivenditore Philips.
Nederlands
1Belangrijk
Lees dit boekje met belangrijke informatie zorgvuldig door voordat u de blender gaat gebruiken.
Bewaar het boekje om het indien nodig later te kunnen raadplegen.
Algemeen
Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u het apparaat gaat gebruiken. Bewaar de
gebruiksaanwijzing om deze zo nodig later te kunnen raadplegen.
Gevaar
Dompel de motorunit nooit in water of een andere vloeistof en spoel deze ook niet onder de
kraan af. Gebruik alleen een vochtige doek om de motorunit schoon te maken.
Let op
• Controleer of het voltage dat wordt aangegeven op het apparaat, overeenkomt met de
plaatselijke netspanning voordat u het apparaat aansluit.
• Indien het netsnoer beschadigd is, moet u het laten vervangen door Philips, een door Philips
geautoriseerd servicecentrum of personen met vergelijkbare kwalificaties om gevaar te
voorkomen.
• Gebruik het apparaat niet indien de stekker, het snoer of andere onderdelen beschadigd zijn.
• Raak de messen niet aan, vooral niet wanneer de stekker van het apparaat nog in het
stopcontact zit. De messen zijn zeer scherp.
• Zorg ervoor dat de mesunit goed aan de blenderbeker bevestigd is voordat u de
blenderbeker op de motorunit bevestigt.
• Steek nooit uw vingers of een voorwerp in de blenderbeker terwijl het apparaat in werking is.
• Schakel het apparaat nooit in of uit door middel van de blenderkan of de maalmolenbeker.
• Laat het apparaat nooit zonder toezicht werken.
• Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (waaronder kinderen) met
verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens, of die gebrek aan ervaring
of kennis hebben, tenzij iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid toezicht op hen
houdt of hen heeft uitgelegd hoe het apparaat dient te worden gebruikt.
• Houd toezicht op jonge kinderen om te voorkomen dat ze met het apparaat gaan spelen.
• Als de messen vastlopen, haal dan eerst de stekker uit het stopcontact voordat u de
ingrediënten die de messen blokkeren verwijdert.
• Schakel het apparaat nooit in of uit door middel van de blenderbeker, de hakmolenbeker of
de maalmolenbeker.
• Om gevaarlijke situaties te voorkomen als gevolg van het onbedoeld resetten van de
oververhittingsbeveiliging, mag u het apparaat nooit op een tijdschakelaar aansluiten.
Let op
• Haal altijd de stekker uit het stopcontact voordat u onderdelen plaatst, verwijdert of bijstelt.
• Gebruik nooit accessoires of onderdelen van andere fabrikanten of die niet specifiek zijn
aanbevolen door Philips. Als u dergelijke accessoires of onderdelen gebruikt, vervalt de
garantie.
• Overschrijd het maximumniveau aangegeven op de blenderkan, de maalmolenbeker (alleen
bepaalde typen) en de hakmolenkom (alleen bepaalde typen) niet.
• Overschrijd de hoeveelheden en verwerkingstijden aangegeven in de relevante tabel niet.
• Schakel het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact als er ingrediënten aan de
wand van de blenderkan blijven kleven. Verwijder de ingrediënten vervolgens van de wand
met een spatel.
• Zorg er altijd voor dat het deksel goed op de blenderbeker is bevestigd voordat u het
apparaat inschakelt.
• Vul de blenderbeker nooit met ingrediënten die heter zijn dan 80°C.
• Haal na gebruik altijd direct de stekker uit het stopcontact.
• Haal altijd de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat schoonmaakt.
• Vermijd aanraken van de snijkanten van de mesunits wanneer u deze schoonmaakt. De
snijkanten zijn zeer scherp en u kunt zich er makkelijk aan snijden.
• Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik.
• Geluidsniveau: Lc = 86 dB(A).
Elektromagnetische velden (EMV)
Dit Philips-apparaat voldoet aan alle richtlijnen met betrekking tot elektromagnetische velden (EMV).
Mits het apparaat op de juiste wijze en volgens de instructies in deze gebruiksaanwijzing wordt
gebruikt, is het veilig te gebruiken volgens het nu beschikbare wetenschappelijke bewijs.
Recycling
Uw product is vervaardigd van kwalitatief hoogwaardige materialen en onderdelen die kunnen
worden gerecycleerd en herbruikt.
Wanneer een product is voorzien van een symbool van een afvalcontainer met een kruis
erdoorheen, valt het product onder de Europese richtlijn 2002/96/EG:
Gooi het product nooit weg met ander huishoudelijk afval. Informeer u over de lokale regels inzake
gescheiden afvalophaling van elektrische en elektronische toestellen. Een goede afvalverwerking
van uw oude product draagt bij tot het voorkomen van mogelijke schade voor het milieu en de
volksgezondheid.
Ingebouwde beveiliging
Deze functie zorgt ervoor dat u het apparaat alleen kunt inschakelen als de blenderkan, de
maalmolenbeker of de hakmolenkom goed op de motorunit is bevestigd. Als de blenderkan,
de maalmolenbeker of de hakmolenkom goed is geplaatst, wordt de ingebouwde beveiliging
ontgrendeld.
Oververhittingsbeveiliging
2 Garantie & service
Pericolo
Non immergere mai il motore nell’acqua o in altri liquidi e non risciacquarlo sotto l’acqua del
rubinetto. Pulite il gruppo motore solo con un panno umido.
Forsiktig
• Trekk alltid ut støpselet før du setter sammen, tar fra hverandre eller justerer noe av
tilbehøret.
• Ikke bruk tilbehør eller deler fra andre produsenter eller som Philips ikke spesifikt anbefaler.
Hvis du bruker slikt tilbehør eller slike deler, blir garantien ugyldig.
• Ikke overskrid maksimumsmerket på hurtigmikserkannen, kvernbegeret (kun bestemte typer)
og bollen (kun bestemte typer).
• Ikke overskrid mengdene og tilberedningstidene som er angitt i den gjeldende tabellen.
• Hvis mat kleber seg til veggen på hurtigmikserbegeret, slår du av apparatet og trekker ut
støpselet fra stikkontakten. Bruk deretter en slikkepott til å fjerne maten fra veggen.
• Kontroller alltid at lokket sitter ordentlig på hurtigmikserbegeret, før du slår på apparatet.
• Ikke fyll hurtigmikserbegeret med ingredienser som er varmere enn 80 °C.
• Koble apparatet fra strømnettet umiddelbart etter bruk.
• Trekk alltid ut støpselet før du rengjør apparatet.
• Unngå å berøre eggene på knivenhetene når du rengjør dem. De er svært skarpe, og det er
lett å skjære seg på dem.
• Dette apparatet skal kun brukes i husholdningen.
• Støynivå: Lc = 86 dB(A)
Läs häftet Viktig information noggrant innan du använder mixern och spara sedan häftet för framtida
bruk.
Apparatet har en varmesikkerhetsmekanisme som automatisk kutter strømmen til apparatet hvis
det overopphetes.
Hvis apparatet plutselig stopper, gjør du følgende:
1 Koble fra apparatet.
2 La apparatet avkjøles i 30 minutter.
3 Sett støpselet inn i stikkontakten.
4 Slå apparatet på igjen.
Merk: Ta kontakt med en Philips-forhandler eller et autorisert Philips-servicesenter hvis
varmesikkerhetsmekanismen aktiveres for ofte.
Informazioni generali
Prima di utilizzare l’apparecchio, leggere attentamente il presente manuale e conservarlo per
eventuali riferimenti futuri.
•
1Viktigt
2 Garanzia e assistenza
Prima di utilizzare il frullatore, leggere attentamente il presente libretto e conservarlo per eventuali
riferimenti futuri.
1Importante
•
Svenska
Produktet skal ikke kastes sammen med annet husholdningsavfall. Gjør deg kjent med lokale
bestemmelser om avfallsdeponering av elektriske og elektroniske produkter. Hvis du deponerer
gamle produkter riktig, bidrar du til å forhindre negative konsekvenser for helse og miljø.
Dit apparaat is voorzien van een oververhittingsbeveiliging die het apparaat automatisch uitschakelt
indien het apparaat oververhit raakt.
Als het apparaat opeens stopt:
1 Haal de stekker uit het stopcontact.
2 Laat het apparaat 30 minuten afkoelen.
3 Steek de stekker in het stopcontact.
4 Schakel het apparaat weer in.
Opmerking: neem contact op met uw Philips-dealer of een door Philips geautoriseerd
servicecentrum als de oververhittingsbeveiliging te vaak wordt geactiveerd.
Italiano
•
•
Dette apparatet er ikke tiltenkt bruk av personer (inkludert barn) som har nedsatt sanseevne
eller fysisk eller psykisk funksjonsevne, eller personer som ikke har erfaring eller kunnskap,
unntatt hvis de får tilsyn eller instruksjoner om bruk av apparatet av en person som er
ansvarlig for sikkerheten.
Pass på at barn er under tilsyn, slik at de ikke leker med apparatet.
Hvis knivene setter seg fast, må du trekke støpselet ut av stikkontakten før du fjerner
ingrediensene som blokkerer knivene.
Du må ikke bruke hurtigmikserbegeret, hakkebegeret eller kvernbegeret til å slå apparatet av
og på.
Dette apparatet må aldri kobles til en timerbryter. Dette for å unngå farlige situasjoner på
grunn av at varmesikkerhetsmekanismen tilbakestilles ved et uhell.
L’apparecchio è dotato di un dispositivo di sicurezza della temperatura che disattiva
automaticamente l’alimentazione in caso di surriscaldamento.
Se l’apparecchio smette improvvisamente di funzionare:
1 Staccate la spina dalla presa di corrente.
2 Lasciate raffreddare l’apparecchio per 30 minuti.
3 Inserite la spina nella presa di corrente a muro.
4 Accendete nuovamente l’apparecchio.
Nota: se il dispositivo di sicurezza della temperatura si attiva troppo spesso, rivolgersi al proprio
rivenditore Philips o a un centro assistenza Philips autorizzato.
Biztonsági hőkioldó
A biztonsági hőkioldó biztosítja, hogy a készülék túlmelegedés esetén automatikusan kikapcsol.
Ha a készülék hirtelen leáll:
1 Húzza ki a készülék hálózati dugóját a fali aljzatból.
2 Hagyja lehűlni a készüléket 30 percig.
3 Csatlakoztassa a hálózati dugót a fali aljzatba.
4 Kapcsolja be ismét a készüléket.
Megjegyzés: Ha a biztonsági hőkioldó túl gyakran lép működésbe, forduljon Philips
márkakereskedéshez vagy Philips szakszervizhez.
•
Als u informatie nodig hebt of als u een probleem hebt, bezoek dan de Philips-website
(www.philips.nl) of neem contact op met het Philips Consumer Care Centre in uw land (u vindt het
telefoonnummer in het ‘worldwide guarantee’-vouwblad). Als er geen Consumer Care Centre in uw
land is, ga dan naar uw Philips-dealer.
Norsk
1Viktig
Les dette viktige informasjonsheftet nøye før du bruker hurtigmikseren, og ta vare på det for senere
referanse.
Generelt
Les denne brukerveiledningen nøye før du bruker apparatet, og ta vare på den for senere referanse.
Fare
Motorenheten må aldri senkes ned i vann eller annen væske, og den må heller ikke skylles under
rennende vann. Bruk bare en fuktig klut til å rengjøre motorenheten.
Advarsel
• Før du kobler til apparatet, må du kontrollere at spenningen som er angitt på apparatet,
stemmer overens med nettspenningen.
• Hvis ledningen er ødelagt, må den alltid skiftes ut av Philips, et servicesenter som er godkjent
av Philips, eller lignende kvalifisert personell, slik at man unngår farlige situasjoner.
• Apparatet må ikke brukes hvis det er skade på støpselet, ledningen eller andre deler.
• Ikke berør knivene, spesielt hvis apparatet er koblet til strømnettet. Knivene er svært skarpe.
• Kontroller at knivenheten er sikkert festet til hurtigmikserbegeret før du monterer
hurtigmikserbegeret på motorenheten.
• Stikk aldri fingre eller gjenstander ned i hurtigmikserbegeret mens apparatet er i gang.
• Ikke bruk mikserkannen eller kvernbegeret til å slå apparatet av og på.
• La aldri apparatet gå uten tilsyn.
Innebygd sikkerhetslås
Denne funksjonen sikrer at du bare kan slå på apparatet hvis mikserkannen, kvernbegeret eller
bollen er montert riktig på motorenheten. Hvis mikserkannen, kvernbegeret eller bollen er riktig
montert, blir den innebygde sikkerhetslåsen låst opp.
Varmesikkerhetsmekanisme
Hvis du trenger service eller informasjon, eller hvis du har problemer, kan du besøke webområdet
til Philips på www.philips.com eller ta kontakt med Philips’ forbrukerstøtte der du bor (du finner
telefonnummeret i garantiheftet). Hvis det ikke er noen forbrukerstøtte der du bor, kan du gå til den
lokale Philips-forhandleren.
Русский
1 Важная информация
Перед началом эксплуатации блендера внимательно ознакомьтесь с настоящим буклетом и
сохраните его для дальнейшего использования в качестве справочного материала.
Den här apparaten från Philips uppfyller alla standarder för elektromagnetiska fält (EMF). Om
apparaten hanteras på rätt sätt och enligt instruktionerna i den här användarhandboken är den säker
att använda enligt de vetenskapliga belägg som finns i dagsläget.
Återvinning
Kassera aldrig produkten med annat hushållsavfall. Ta reda på de lokala reglerna om separat
insamling av elektriska och elektroniska produkter. Genom att kassera dina gamla produkter på rätt
sätt kan du bidra till att minska möjliga negativa effekter på miljö och hälsa.
Inbyggd säkerhetsspärr
Общие
Den här funktionen gör att du endast kan slå på apparaten om mixerbehållaren, kvarnbägaren eller
skålen för hackaren har monterats korrekt på motorenheten. Om mixerbehållaren, kvarnbägaren
eller skålen för hackaren är korrekt monterade låses den inbyggda säkerhetsspärren upp.
Перед эксплуатацией прибора внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством и
сохраните его для дальнейшего использования в качестве справочного материала.
Värmebrytare
Опасно!
Запрещается погружать блок электродвигателя в воду или другие жидкости, а также
промывать его под струей воды. Для очистки блока электродвигателя пользуйтесь только
влажной тканью.
Внимание!
• Перед подключением прибора убедитесь, что указанное на нем номинальное
напряжение соответствует напряжению местной электросети.
• В случае повреждения сетевого шнура его необходимо заменить. Чтобы обеспечить
безопасную эксплуатацию прибора, заменяйте шнур только в авторизованном
сервисном центре Philips или в сервисном центре с персоналом высокой квалификации.
• Не пользуйтесь прибором, если сетевой шнур, сетевая вилка или другие детали
повреждены.
• Не прикасайтесь к ножам, если прибор подключен к электросети. Лезвия очень острые!
• Перед тем как присоединить стакан блендера к блоку электродвигателя, убедитесь, что
ножевой блок хорошо прикреплен к стакану блендера.
• Запрещается опускать пальцы или какие-либо предметы внутрь стакана блендера во
время работы прибора.
• Не используйте кувшин блендера или стакан мельницы для включения или выключения
прибора.
• Запрещается оставлять включенный прибор без присмотра.
• Данный прибор не предназначен для использования лицами (включая детей)
с ограниченными возможностями сенсорной системы или ограниченными
интеллектуальными возможностями, а так же лицами с недостаточным опытом и
знаниями, кроме случаев контроля или инструктирования по вопросам использования
прибора со стороны лиц, ответственных за их безопасность.
• Не позволяйте детям играть с прибором.
• В случае заедания ножевого блока отключите прибор от сети, прежде чем извлечь
продукты, препятствующие движению лезвий.
• Не используйте стакан блендера, измельчителя или мельницы для включения или
выключения прибора.
• Во избежание опасной ситуации из-за случайного сброса аварийного предохранителя,
никогда не подключайте прибор к таймеру отключения.
Предупреждение
• Перед сборкой, разборкой и регулировкой деталей обязательно отключите прибор от
сети электропитания.
• Запрещается пользоваться какими-либо аксессуарами или деталями других
производителей, не имеющих специальной рекомендации Philips. При использовании
таких аксессуаров и деталей гарантийные обязательства теряют силу.
• Не заполняйте кувшин блендера, стакан мельницы (только для некоторых моделей)
и чашу измельчителя (только для некоторых моделей) выше отметки максимального
уровня.
• Не превышайте максимальное количество продуктов и время работы прибора,
указанные в таблице.
• Если продукты налипли на стенки стакана блендера, выключите прибор и отключите его
от электросети. Затем снимите продукты со стенок лопаточкой.
• Прежде чем включать прибор, убедитесь, что крышка правильно установлена на стакане
блендера.
• Не помещайте в стакан блендера ингредиенты, температура которых выше 80 °C.
• После завершения работы отключайте прибор от розетки электросети.
• Перед очисткой прибора обязательно отсоединяйте его от электросети.
• Не прикасайтесь к режущим краям ножевого блока блендера при очистке. Ножи очень
острые и вы можете поранить пальцы.
• Прибор предназначен только для домашнего использования.
• Уровень шума: Lc = 86 дБ(A)
Электромагнитные поля (ЭМП)
Данный прибор Philips соответствует стандартам по электромагнитным полям (ЭМП). При
правильной эксплуатации в соответствии с инструкциями в данном руководстве прибор
абсолютно безопасен в использовании, что подтверждается имеющимися на сегодня
научными данными.
Утилизация
Изделие разработано и изготовлено с применением высококачественных деталей и
компонентов, которые подлежат переработке и повторному использованию.
Если изделие маркировано значком с изображением перечеркнутого мусорного бака, это
означает, что изделие подпадает под действие директивы Европейского Парламента и
Совета 2002/96/EC:
Не выбрасывайте изделие вместе с бытовыми отходами. Для утилизации электрических
и электронных изделий необходимы сведения о местной системе отдельной утилизации
отходов. Правильная утилизация отработавшего изделия поможет предотвратить
возможные негативные последствия для окружающей среды и здоровья человека.
Встроенный блокиратор безопасности
Благодаря этой функции прибор включается, только если кувшин блендера, стакан мельницы
или чаша измельчителя правильно установлены на блоке электродвигателя. Если кувшин
блендера, стакан мельницы или чаша измельчителя установлены правильно, встроенный
фиксатор будет разблокирован.
Apparaten är utrustad med en värmebrytare som automatiskt stänger av strömmen om apparaten
överhettas.
Om apparaten slutar fungera:
1 Dra ur nätsladden.
2 Låt apparaten svalna i 30 minuter.
3 Sätt i stickkontakten i vägguttaget.
4 Slå på apparaten igen.
Obs! Kontakta Philips-återförsäljaren eller ett av Philips auktoriserade serviceombud om
värmebrytaren aktiveras för ofta.
2 Garanti och service
Om du behöver service eller information eller har problem kan du gå till Philips webbplats på
www.philips.com eller kontakta Philips kundtjänst i ditt land (telefonnumret finns i
garantibroschyren). Om det inte finns någon kundtjänst i ditt land kan du vända dig till din lokala
Philips-återförsäljare.
Türkçe
1Önemli
Blenderi kullanmadan önce bu Önemli Bilgiler Broşürü’nü dikkatlice okuyun ve gelecekte başvurmak
üzere saklayın.
Genel
Cihazı kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu okuyun ve gelecekte de başvurmak üzere saklayın.
Tehlike
Motor ünitesini kesinlikle suya veya başka bir sıvıya batırmayın veya muslukta durulamayın. Motor
ünitesini sadece nemli bezle temizleyin.
Uyarı
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Cihazı prize takmadan önce, üstünde yazılı olan gerilimin, evinizdeki şebeke gerilimiyle aynı
olup olmadığını kontrol edin.
Cihazın elektrik kablosu hasarlıysa, bir tehlike oluşturmasını önlemek için mutlaka Philips’in yetki
verdiği bir servis merkezi veya benzer şekilde yetkilendirilmiş kişiler tarafından değiştirilmesini
sağlayın.
Elektrik fişi, şebeke kablosu veya diğer parçaları hasarlıysa, cihazı kesinlikle kullanmayın.
Özellikle cihaz prize takılıyken bıçaklara dokunmayın. Bıçaklar çok keskindir.
Blender haznesini motor ünitesine takmadan önce, bıçak ünitesinin hazneye sabitlendiğinden
emin olun.
Cihaz çalışırken parmaklarınızı ya da başka cisimleri asla haznenin içine sokmayın.
Cihazı açmak veya kapatmak için mikser haznesini veya öğütücü ölçeğini kesinlikle kullanmayın.
Cihazı kesinlikle çalışır durumda bırakmayın.
Bu cihaz, güvenliklerinden sorumlu kişilerin nezareti veya talimatları dışında, fiziksel, motor
ya da zihinsel becerileri gelişmemiş veya bilgi ve tecrübe açısından eksik kişiler tarafından
(çocuklar da dahil) kullanılmamalıdır.
Küçük çocukların cihazla oynamaları engellenmelidir.
Eğer bıçaklar sıkışırsa, bıçakları engelleyen malzemeleri çıkarmadan önce,cihazın fişini çekin.
Cihazı açmak veya kapatmak için blender ölçeğini veya öğütücü ölçeğini kullanmayın.
Termal kesmenin yanlışlıkla sıfırlanması nedeniyle tehlikeli bir duruma neden olmamak için, bu
cihazı kesinlikle bir zamanlayıcı düğmesine bağlamayın.
Dikkat
• Herhangi bir parçayı takmadan, çıkarmadan veya ayarlamalarını yapmadan önce cihazın fişini
mutlaka prizden çekin.
• Başka üreticilere ait olan veya Philips tarafından özellikle tavsiye edilmeyen aksesuar ve parçaları
kesinlikle kullanmayın. Bu tür aksesuar veya parça kullanırsanız, garantiniz geçerliliğini yitirir.
• Blender haznesi, öğütücü ölçeği (sadece belirli modellerde) veya doğrayıcı haznesindeki
(sadece belirli modellerde) maksimum seviyesini geçmeyin.
• İlgili tabloda belirtilen maksimum miktarları ve işlem sürelerini aşmayın.
• Blender ölçeğinin içine yiyecek yapışması halinde, cihazı kapatarak fişini prizden çekin. Ardından
bir spatula ile yiyeceği temizleyin.
• Cihazı açmadan önce kapağın blender ölçeğine düzgün şekilde takıldığından emin olun.
• Blender ölçeğini kesinlikle 80ºC’den daha sıcak malzemelerle doldurmayın.
• Kullanım sonrasında, cihazı mutlaka prizden çekin.
• Temizlemeye başlamadan önce, cihazın fişini mutlaka prizden çekin.
• Bıçakları temizlerken kesici kenarlarına dokunmamaya dikkat edin. Bu kısımlar çok keskindir ve
kolaylıkla parmaklarınızı kesebilir.
• Bu cihaz sadece evde kullanım için tasarlanmıştır.
• Gürültü seviyesi: Lc = 86 dB (A).
Elektromanyetik alanlar (EMF)
Bu Philips cihazı elektromanyetik alanlar (EMF) hakkındaki tüm standartlara uygundur. Usulüne ve
bu kullanım kılavuzundaki talimatlara uygun olarak kullanıldığında, bugünün bilimsel bulgularına göre
cihazın kullanımı güvenlidir.
Geri dönüşüm
Ürününüz geri dönüştürülebilen ve yeniden kullanılabilen yüksek kaliteli malzeme ve bileşenler
kullanılarak üretilmiştir.
Ürünün, üzerinde çarpı işareti bulunan bir tekerlekli çöp kutusu simgesi taşıması, bu ürünün
2002/96/EC sayılı Avrupa Direktifi kapsamında olduğu anlamına gelir:
Плавкий предохранитель
Прибор оснащен плавким предохранителем для прерывания электропитания в случае
перегрева.
При неожиданной остановке электродвигателя:
1 Отключите прибор от электросети.
2 Дайте прибору остыть в течение 30 минут.
3 Вставьте вилку сетевого шнура в розетку электросети.
4 Включите прибор.
Примечание. В случае слишком частого срабатывания аварийного предохранителя
обратитесь в торговую организацию или авторизованный сервисный центр Philips.
Bu ürünü kesinlikle diğer evsel atıklarla birlikte atmayın. Lütfen, elektrikli ve elektronik ürünlerin ayrı
toplanması ile ilgili yerel kurallar hakkında bilgi edinin. Eskiyen ürününüzün atık işlemlerinin doğru
biçimde gerçekleştirilmesi, çevre ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etkilere yol açılmasını önlemeye
yardımcı olur.
Гарантия и обслуживание
Termal kapatma sistemi
Для получения дополнительной информации и обслуживания или в случае возникновения
проблем посетите веб-сайт Philips www.philips.com или обратитесь в центр поддержки
потребителей Philips в вашей стране (номер телефона центра указан на гарантийном талоне).
Если в вашей стране нет центра поддержки потребителей Philips, обратитесь по месту
приобретения изделия.
Dahili güvenlik kilidi
Bu özellik yalnızca blender haznesi, mil ölçeği veya doğrayıcı haznesi motor ünitesine doğru bir
şekilde takıldığı takdirde motoru açabilmenizi sağlar. Blender haznesi, mil ölçeği veya doğrayıcı haznesi
motor ünitesine doğru bir şekilde takıldığında, dahili güvenlik kilidi açılır.
Cihazda termal kapatma sistemi bulunmaktadır ve cihazın aşırı ısınması durumunda güç kaynağı
otomatik olarak kesilir.
Eğer cihaz aniden durursa:
1 Cihazı prizden çıkartın.
2 Cihazı soğuması için 30 dakika bekletin.
3 Fişi prize takın.
4 Cihazı tekrar çalıştırın.
Not: Termal kesme çok sık etkinleştirildiyse, bir Philips bayisi veya yetkili bir Philips servis merkezi ile
görüşün.
2 Garanti ve Servis
Servise veya bilgiye ihtiyacınız ya da bir sorununuz varsa, lütfen www.philips.com adresindeki Philips
web sitesini ziyaret edin veya ülkenizdeki Philips Müşteri Destek Merkezi’yle iletişim kurun (telefon
numaralarını dünya çapında garanti kitapçığında bulabilirsiniz). Ülkenizde Müşteri Destek Merkezi
yoksa, yerel Philips satıcınıza gidin.
10/26/2012 1:38:47 PM
Download PDF

advertising