Philips | HR2737/70 | Philips Daily Collection Zitruspresse HR2737/70 Bedienungsanleitung

Citrus press
HR2737
2
3
1
2
5
6
3
4
4
HR2737
English 6
Dansk 9
Deutsch 12
Ελληνικα 15
Español 18
Suomi 21
Français 24
Italiano 27
Nederlands 30
Norsk 33
Português 36
Svenska 39
Türkçe 42
6
English
Introduction
Congratulations on your purchase and welcome to Philips! To fully benefit
from the support that Philips offers, register your product at
www.philips.com/welcome.
Important
Read this user manual carefully before you use the appliance and save it
for future reference.
Danger
-- Do not immerse the motor unit in water nor rinse it under the tap.
Warning
-- Check if the voltage indicated on the bottom of the appliance
corresponds to the local mains voltage before you connect the
appliance.
-- Do not use the appliance if the plug, the mains cord or other parts
are damaged.
-- If the mains cord is damaged, you must have it replaced by Philips, a
service centre authorised by Philips or similarly qualified persons in
order to avoid a hazard.
-- This appliance is not intended for use by persons (including children)
with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of
experience and knowledge, unless they have been given supervision
or instruction concerning use of the appliance by a person
responsible for their safety.
-- Children should be supervised to ensure that they do not play with
the appliance.
Caution
-- Always place the appliance on a flat, stable surface.
-- Do not use the citrus press longer than 10 minutes without
interruption.
-- This appliance is intended for household use only.
-- Never use any accessories or parts from other manufacturers or that
Philips does not specifically recommend. If you use such accessories
or parts, your guarantee becomes invalid.
English
7
-- Noise level: Lc = 72 dB [A]
Electromagnetic fields (EMF)
This Philips appliance complies with all standards regarding
electromagnetic fields (EMF). If handled properly and according to the
instructions in this user manual, the appliance is safe to use based on
scientific evidence available today.
Preparing for use
1 Clean the cone and the jug before you use the appliance for the
first time (see chapter ‘Cleaning’).
2 If necessary, store excess cord around the base of the
appliance (Fig. 1).
Using the appliance
1 Put the plug in the wall socket.
2 Switch on the appliance by pressing a halved citrus fruit firmly onto
the cone (Fig. 2).
3 Remove the cone, take the jug from the motor unit and pour out
the juice (Fig. 3).
Cleaning
Cleaning the appliance and its parts is easiest immediately after use.
Never immerse the motor unit in water nor rinse it under the tap.
1 Unplug the appliance.
2 Remove the cone and jug from the appliance (Fig. 4).
3 Rinse the cone and jug under a hot tap (Fig. 5).
Note:The cone and the jug are dishwasher-safe. If you clean them in the
dishwasher, place them on the top shelf of the dishwasher.
4 Clean the motor unit with a moist cloth.
8
English
Environment
,, Do not throw away the appliance with the normal household waste
at the end of its life, but hand it in at an official collection point for
recycling. By doing this, you help to preserve the
environment (Fig. 6).
Guarantee & service
If you need service or information or if you have a problem, please visit
the Philips website at www.philips.com or contact the Philips Customer
Care Centre in your country (you find its phone number in the
worldwide guarantee leaflet). If there is no Customer Care Centre in
your country, go to your local Philips dealer or contact the Service
Department of Philips Domestic Appliances and Personal Care BV.
Dansk
9
Introduktion
Tillykke med dit køb og velkommen til Philips! For at få fuldt udbytte af
den støtte, Philips tilbyder, skal du registrere dit produkt på www.philips.
com/welcome.
Vigtigt
Læs denne brugsvejledning omhyggeligt igennem, inden apparatet tages i
brug, og gem den til eventuelt senere brug.
Fare
-- Motorenheden må ikke kommes i vand eller skylles under vandhanen.
Advarsel
-- Kontrollér, om spændingsangivelsen i bunden af apparatet svarer til
den lokale netspænding, før du slutter strøm til apparatet.
-- Brug ikke apparatet, hvis stik, netledning eller andre dele er
beskadigede.
-- Hvis netledningen beskadiges, må den kun udskiftes af Philips, et
autoriseret Philips-serviceværksted eller en tilsvarende kvalificeret
fagmand for at undgå enhver risiko.
-- Dette apparat er ikke beregnet til at blive brugt af personer
(herunder børn) med nedsatte fysiske og mentale evner, nedsat
følesans eller manglende erfaring og viden, medmindre de er blevet
vejledt eller instrueret i apparatets anvendelse af en person, der er
ansvarlig for deres sikkerhed.
-- Apparatet bør holdes uden for børns rækkevidde for at sikre, at de
ikke kan komme til at lege med det.
Forsigtig
Stil altid apparatet på et jævnt, stabilt underlag.
Brug ikke citruspresseren længere end 10 minutter uden pause.
Dette apparat er kun beregnet til almindelig husholdningsbrug.
Brug aldrig tilbehør eller dele fra andre fabrikanter, eller tilbehør/dele
som ikke specifikt er anbefalet af Philips, da garantien i så fald
bortfalder.
-- Støjniveau: Lc = 72 dB [A]
-----
10
Dansk
Elektromagnetiske felter (EMF)
Dette Philips-apparat overholder alle standarder for elektromagnetiske
felter (EMF). Ved korrekt anvendelse i overensstemmelse med
instruktionerne i denne brugsvejleding, er apparatet sikkert at anvende,
ifølge den videnskabelige viden, der er tilgængelig i dag.
Klargøring
1 Rengør pressekegle og kande, inden apparatet tages i brug første
gang (se kapitlet “Rengøring”).
2 Rul eventuel overskydende ledning op omkring apparatets
basisenhed (fig. 1).
Sådan bruges apparatet
1 Sæt stikket i stikkontakten.
2 Citruspresseren starter, når den halverede frugt presses ned over
keglen (fig. 2).
3 Fjern keglen, løft saftbeholderen af motorenheden og skænk
juicen (fig. 3).
Rengøring
Rengøring af apparatet og dets dele er nemmest lige efter brug.
Motorenheden må ikke kommes i vand eller skylles under vandhanen.
1 Tag stikket ud af stikkontakten.
2 Tag kegle og saftbeholder af (fig. 4).
3 Rengør kegle og saftbeholder under rindende, varmt vand (fig. 5).
Bemærk: Pressekeglen og kanden kan tåle at komme i opvaskemaskinen.
Hvis de rengøres i opvaskemaskinen, skal de placeres på den øverste hylde i
maskinen.
4 Motorenheden kan rengøres med en fugtig klud.
Dansk 11
Miljøhensyn
,, Apparatet må ikke smides ud sammen med det almindelige
husholdningsaffald, når det til sin tid kasseres. Aflevér det i stedet på
en kommunal genbrugsstation. På den måde er du med til at
beskytte miljøet (fig. 6).
Reklamationsret og service
For alle yderligere oplysninger eller ved eventuelle problemer med
apparatet henvises til Philips hjemmeside på adressen www.philips.com
eller det lokale Philips Kundecenter (telefonnumre findes i vedlagte
“Worldwide Guarantee”-folder). Hvis der ikke findes et kundecenter i dit
land, bedes du venligst kontakte din lokale Philips-forhandler eller
serviceafdelingen i Philips Domestic Appliances and Personal Care BV.
12
Deutsch
Einführung
Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf und willkommen bei Philips! Um
den Support von Philips optimal zu nutzen, registrieren Sie Ihr Produkt
bitte unter www.philips.com/welcome.
Wichtig
Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor dem Gebrauch des Geräts
aufmerksam durch und bewahren Sie sie für eine spätere Verwendung auf.
Gefahr
-- Tauchen Sie die Motoreinheit niemals in Wasser. Spülen Sie sie auch
nicht unter fließendem Wasser ab.
Warnhinweis
-- Prüfen Sie vor Inbetriebnahme, ob die Spannungsangabe auf der
Unterseite des Geräts mit der örtlichen Netzspannung
übereinstimmt.
-- Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn der Netzstecker, das Netzkabel
oder andere Teile des Geräts defekt oder beschädigt sind.
-- Ist das Netzkabel defekt, darf es nur von einem Philips Service-Center
oder einer von Philips autorisierten Werkstatt durch ein OriginalErsatzkabel ausgetauscht werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
-- Dieses Gerät ist für Benutzer (einschl. Kinder) mit eingeschränkten
physischen, sensorischen oder psychischen Fähigkeiten bzw. ohne
jegliche Erfahrung oder Vorwissen nur dann geeignet, wenn eine
angemessene Aufsicht oder ausführliche Anleitung zur Benutzung des
Geräts durch eine verantwortliche Person sichergestellt ist.
-- Achten Sie darauf, dass Kinder nicht mit dem Gerät spielen.
Achtung
-- Stellen Sie das Gerät stets auf eine ebene und stabile Oberfläche.
-- Benutzen Sie die Zitruspresse nicht länger als 10 Minuten ohne
Unterbrechung.
-- Dieses Gerät ist nur für den Gebrauch im Haushalt bestimmt.
-- Verwenden Sie keine Zubehörteile anderer Hersteller oder solche,
die von Philips nicht ausdrücklich empfohlen werden. Falls Sie
derartiges Zubehör benutzen, erlischt die Garantie.
Deutsch 13
-- Geräuschpegel: Lc = 72 dB [A]
Elektromagnetische Felder (EMF; Electro Magnetic Fields)
Dieses Philips Gerät erfüllt sämtliche Normen bezüglich
elektromagnetischer Felder (EMF). Nach aktuellen wissenschaftlichen
Erkenntnissen ist das Gerät sicher im Gebrauch, sofern es ordnungsgemäß
und entsprechend den Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung
gehandhabt wird.
Für den Gebrauch vorbereiten
1 Reinigen Sie vor dem ersten Gebrauch des Geräts den Presskegel
und den Saftbehälter gründlich (siehe Kapitel ‘Reinigung’).
2 Überschüssiges Kabel können Sie an der Unterseite des Geräts
verstauen (Abb. 1).
Das Gerät benutzen
1 Stecken Sie den Stecker in die Steckdose.
2 Das Gerät schaltet sich automatisch ein, wenn Sie eine halbe
Zitrusfrucht fest auf den Presskegel drücken (Abb. 2).
3 Entfernen Sie den Presskegel, nehmen Sie den Saftbehälter von der
Motoreinheit und gießen Sie den Saft aus (Abb. 3).
Reinigung
Das Gerät und die Aufsätze lassen sich am einfachsten unmittelbar nach
dem Gebrauch reinigen.
Tauchen Sie die Motoreinheit niemals in Wasser. Spülen Sie sie auch
nicht unter fließendem Wasser ab.
1 Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
2 Nehmen Sie den Presskegel und den Saftbehälter vom
Gerät (Abb. 4).
3 Spülen Sie den Presskegel und den Saftbehälter unter fließend
warmem Wasser ab (Abb. 5).
14
Deutsch
Hinweis: Presskegel und Saftbehälter sind spülmaschinenfest. Legen Sie die
Teile zur Reinigung in der Spülmaschine in den oberen Korb.
4 Reinigen Sie die Motoreinheit mit einem feuchten Tuch.
Umweltschutz
,, Werfen Sie das Gerät am Ende der Lebensdauer nicht in den
normalen Hausmüll. Bringen Sie es zum Recycling zu einer
offiziellen Sammelstelle. Auf diese Weise helfen Sie, die Umwelt zu
schonen (Abb. 6).
Garantie und Kundendienst
Benötigen Sie weitere Informationen oder treten Probleme auf, wenden
Sie sich bitte an Ihren Philips-Händler oder setzen Sie sich mit einem
Philips Service-Center in Ihrem Land in Verbindung (Telefonnummer siehe
Garantieschrift). Besuchen Sie auch die Philips Website
www.philips.com. Sie können auch direkt die Service-Abteilung von
Philips Domestic Appliances and Personal Care BV kontaktieren.
Ελληνικα 15
Εισαγωγή
Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλώς ήρθατε στη Philips! Για
να επωφεληθείτε πλήρως από την υποστήριξη που παρέχει η Philips,
καταχωρείστε το προϊόν σας στην ιστοσελίδα www.philips.com/
welcome.
Σημαντικό
Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν
χρησιμοποιήσετε τη συσκευή και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.
Κίνδυνος
-- Μην βυθίζετε το μοτέρ σε νερό και μην το ξεπλένετε με νερό
βρύσης.
Προειδοποίηση
-- Ελέγξτε εάν η τάση που αναγράφεται στο κάτω μέρος της
συσκευής αντιστοιχεί στην τοπική τάση ρεύματος προτού
συνδέσετε τη συσκευή.
-- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν το φις, το καλώδιο ή άλλα
μέρη της συσκευής έχουν υποστεί φθορά.
-- Αν το καλώδιο υποστεί φθορά, θα πρέπει να αντικατασταθεί από
ένα κέντρο σέρβις εξουσιοδοτημένο από τη Philips ή από εξίσου
εξειδικευμένα άτομα προς αποφυγή κινδύνου.
-- Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα
(συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με περιορισμένες
σωματικές, αισθητήριες ή διανοητικές ικανότητες ή από άτομα
χωρίς εμπειρία και γνώση, εκτός και εάν τη χρησιμοποιούν υπό
επιτήρηση ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με τη χρήση της
συσκευής από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.
-- Τα παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται προκειμένου να
διασφαλιστεί ότι δεν θα παίζουν με τη συσκευή.
Προσοχή
-- Τοποθετείτε πάντα τη συσκευή σε επίπεδη και σταθερή επιφάνεια.
-- Μην χρησιμοποιείτε τον στείφτη για περισσότερο από 10 λεπτά
χωρίς διακοπή.
-- Αυτή η συσκευή προορίζεται για οικιακή χρήση μόνο.
16
Ελληνικα
-- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ εξαρτήματα ή μέρη από άλλους
κατασκευαστές ή που η Philips κατηγορηματικά δεν συνιστά. Εάν
χρησιμοποιήσετε τέτοια εξαρτήματα ή μέρη, η εγγύησή σας
καθίσταται άκυρη.
-- Επίπεδο θορύβου: Lc = 72 dB [A]
Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία (EMF)
Η συγκεκριμένη συσκευή της Philips συμμορφώνεται με όλα τα
πρότυπα που αφορούν τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία (EMF). Εάν γίνει
σωστός χειρισμός και σύμφωνος με τις οδηγίες του παρόντος
εγχειριδίου χρήσης, η συσκευή είναι ασφαλής στη χρήση βάσει των
επιστημονικών αποδείξεων που είναι διαθέσιμες μέχρι σήμερα.
Προετοιμασία για χρήση
1 Καθαρίστε τον κώνο και την κανάτα πριν χρησιμοποιήσετε τη
συσκευή για πρώτη φορά (δείτε το κεφάλαιο ‘Καθαρισμός’).
2 Εάν είναι απαραίτητο, αποθηκεύστε το καλώδιο που περισσεύει
γύρω από τη βάση της συσκευής (Εικ. 1).
Χρήση της συσκευής
1 Συνδέστε το φις στην πρίζα.
2 Ενεργοποιήστε τη συσκευή πιέζοντας το κομμένο στη μέση
εσπεριδοειδές σταθερά πάνω στον κώνο (Εικ. 2).
3 Αφαιρέστε τον κώνο, βγάλτε την κανάτα από το μοτέρ και
αδειάστε τον χυμό (Εικ. 3).
Καθαρισμός
Ο καθαρισμός της συσκευής και των εξαρτημάτων της είναι
ευκολότερος αμέσως μετά τη χρήση.
Μην βυθίζετε ποτέ το μοτέρ σε νερό και μην το ξεπλένετε με νερό
βρύσης.
1 Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα.
Ελληνικα 17
2 Αφαιρέστε τον κώνο και την κανάτα από τη συσκευή (Εικ. 4).
3 Ξεπλύνετε τον κώνο και την κανάτα με ζεστό νερό
βρύσης (Εικ. 5).
Σημείωση: Ο κώνος και η κανάτα πλένονται με ασφάλεια στο πλυντήριο
πιάτων. Εάν τα πλύνετε στο πλυντήριο πιάτων, τοποθετήστε τα στην
επάνω σχάρα του πλυντηρίου.
4 Καθαρίστε το μοτέρ με ένα υγρό πανί.
Περιβάλλον
,, Στο τέλος της ζωής της συσκευής μην την πετάξετε μαζί με τα
συνηθισμένα απορρίμματα του σπιτιού σας, αλλά παραδώστε
την σε ένα επίσημο σημείο συλλογής για ανακύκλωση. Με αυτόν
τον τρόπο θα βοηθήσετε στην προστασία του
περιβάλλοντος (Εικ. 6).
Εγγύηση & σέρβις
Εάν χρειάζεστε σέρβις ή πληροφορίες ή εάν αντιμετωπίζετε κάποιο
πρόβλημα, παρακαλούμε επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Philips στη
διεύθυνση www.philips.com ή επικοινωνήστε με το Τμήμα
Εξυπηρέτησης Πελατών της Philips στη χώρα σας (θα βρείτε το
τηλέφωνο στο διεθνές φυλλάδιο εγγύησης). Εάν δεν υπάρχει Τμήμα
Εξυπηρέτησης Πελατών στη χώρα σας, απευθυνθείτε στον τοπικό
αντιπρόσωπο σας της Philips ή επικοινωνήστε με το Τμήμα Σέρβις
των Οικιακών Συσκευών και Ειδών Προσωπικής Φροντίδας BV της
Philips.
18
Español
Introducción
Enhorabuena por la compra de este producto y bienvenido a Philips. Para
sacar el mayor partido a la asistencia que Philips le ofrece, registre su
producto en www.philips.com/welcome.
Importante
Antes de usar el aparato, lea atentamente este manual de usuario y
consérvelo por si necesitara consultarlo en el futuro.
Peligro
-- No sumerja la unidad motora en agua ni la enjuague bajo el grifo.
Advertencia
-- Antes de enchufar el aparato, compruebe si el voltaje indicado en la
parte inferior del mismo se corresponde con el voltaje de red local.
-- No utilice el aparato si el enchufe, el cable de alimentación u otras
piezas están dañados.
-- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por
Philips o por un centro de servicio autorizado por Philips, con el fin
de evitar situaciones de peligro.
-- Este aparato no debe ser usado por personas (adultos o niños) con
su capacidad física, psíquica o sensorial reducida, ni por quienes no
tengan los conocimientos y la experiencia necesarios, a menos que
sean supervisados o instruidos acerca del uso del aparato por una
persona responsable de su seguridad.
-- Asegúrese de que los niños no jueguen con este aparato.
Precaución
Coloque siempre el aparato sobre una superficie plana y estable.
No utilice el exprimidor durante más de 10 minutos seguidos.
Este aparato es sólo para uso doméstico.
No utilice nunca accesorios o piezas de otros fabricantes o que no
hayan sido específicamente recomendados por Philips. La garantía
queda anulada si utiliza tales piezas o accesorios.
-- Nivel de ruido: Lc = 72 dB [A]
-----
Español 19
Campos electromagnéticos (CEM)
Este aparato Philips cumple todos los estándares sobre campos
electromagnéticos (CEM). Si se utiliza correctamente y de acuerdo con
las instrucciones de este manual, el aparato se puede usar de forma
segura según los conocimientos científicos disponibles hoy en día.
Preparación para su uso
1 Lave el cono y la jarra antes de usar el aparato por primera vez
(consulte el apartado “Limpieza”).
2 Si es necesario, recoja el cable sobrante alrededor de la base del
aparato (fig. 1).
Uso del aparato
1 Enchufe el aparato a la toma de corriente.
2 Ponga en marcha el aparato presionando firmemente con la mitad
de una fruta sobre el cono (fig. 2).
3 Extraiga el cono, saque la jarra de la unidad motora y sirva el
zumo (fig. 3).
Limpieza
La limpieza del aparato y de sus piezas es más fácil si se hace
inmediatamente después de usarlos.
No sumerja nunca la unidad motora en agua ni la enjuague bajo el grifo.
1 Desenchufe el aparato.
2 Saque el cono y la jarra del aparato (fig. 4).
3 Enjuague el cono y la jarra bajo el agua caliente del grifo (fig. 5).
Nota: El cono y la jarra son aptos para el lavavajillas. Si los lava en éste,
colóquelos en la rejilla superior del mismo.
4 Limpie la unidad motora con un paño húmedo.
20
Español
Medio ambiente
,, Al final de su vida útil, no tire el aparato junto con la basura normal
del hogar. Llévelo a un punto de recogida oficial para su reciclado.
De esta manera ayudará a conservar el medio ambiente (fig. 6).
Garantía y servicio
Si necesita información o si tiene algún problema, visite la página Web de
Philips en www.philips.com, o póngase en contacto con el Servicio de
Atención al Cliente de Philips en su país (hallará el número de teléfono
en el folleto de la garantía mundial). Si no hay Servicio de Atención al
Cliente de Philips en su país, diríjase a su distribuidor local Philips o
póngase en contacto con el Service Department de Philips Domestic
Appliances and Personal Care BV.
Suomi 21
Johdanto
Onnittelut ostoksestasi ja tervetuloa Philips-tuotteiden käyttäjäksi!
Hyödynnä Philipsin tuki ja rekisteröi tuotteesi osoitteessa www.philips.
com/welcome.
Tärkeää
Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen käyttöä ja säilytä se vastaisen
varalle.
Vaara
-- Älä upota runkoa veteen äläkä huuhtele sitä vesihanan alla.
Tärkeää
-- Tarkasta, että laitteen pohjassa oleva jännitemerkintä vastaa paikallista
verkkojännitettä, ennen kuin liität laitteen sähköverkkoon.
-- Älä käytä laitetta, jos sen pistoke, virtajohto tai jokin muu osa on
viallinen.
-- Jos virtajohto on vahingoittunut, se on oman turvallisuutesi vuoksi
hyvä vaihdattaa Philipsin valtuuttamassa huoltoliikkeessä tai muulla
ammattitaitoisella korjaajalla.
-- Laitetta ei ole tarkoitettu lasten tai sellaisten henkilöiden käyttöön,
joiden fyysinen tai henkinen toimintakyky on rajoittunut tai joilla ei ole
kokemusta tai tietoa laitteen käytöstä, muuten kuin heidän
turvallisuudestaan vastaavan henkilön valvonnassa ja ohjauksessa.
-- Pienten lasten ei saa antaa leikkiä laitteella.
Varoitus
Aseta laite aina tasaiselle ja vakaalle alustalle.
Älä käytä sitruspuserrinta yli 10 minuuttia ilman taukoja.
Tämä laite on tarkoitettu vain kotitalouksien käyttöön.
Älä koskaan käytä lisävarusteita tai -osia, jotka eivät ole Philipsin
valmistamia tai suosittelemia. Jos käytät tällaisia osia, takuu ei ole
voimassa.
-- Käyntiääni: Lc = 72 dB [A]
-----
22
Suomi
Sähkömagneettiset kentät (EMF)
Tämä Philips-laite vastaa kaikkia sähkömagneettisia kenttiä (EMF) koskevia
standardeja. Jos laitetta käytetään oikein ja tämän käyttöohjeen ohjeiden
mukaisesti, sen käyttäminen on turvallista tämänhetkisten tieteellisten
tutkimusten perusteella.
Käyttöönotto
1 Puhdista puserrin ja mehuastia ennen käyttöönottoa (katso kohtaa
Puhdistus).
2 Säilytä tarvittaessa osa liitosjohdosta sitruspusertimen pohjan
ympärillä (Kuva 1).
Käyttö
1 Työnnä pistoke pistorasiaan.
2 Käynnistä laite painamalla hedelmän puolikasta voimakkaasti
puserrinta vasten (Kuva 2).
3 Nosta puserrin ja mehuastia pois moottoriyksiköstä ja kaada mehu
haluamaasi astiaan (Kuva 3).
Puhdistaminen
Laite ja sen osat on helpoin puhdistaa heti käytön jälkeen.
Älä upota runkoa veteen äläkä huuhtele sitä vesihanan alla.
1 Irrota pistoke pistorasiasta.
2 Nosta puserrin ja mehuastia pois laitteesta (Kuva 4).
3 Huuhtele puserrin ja mehuastia vesihanan alla kuumalla
vedellä (Kuva 5).
Huomautus: Pusertimen ja mehuastian voi pestä astianpesukoneessa. Jos
peset ne astianpesukoneessa, aseta ne pesukoneen ylätasolle.
4 Pyyhi runko puhtaaksi kostealla liinalla.
Suomi 23
Ympäristöasiaa
,, Älä hävitä vanhoja laitteita tavallisen talousjätteen mukana, vaan
toimita ne valtuutettuun kierrätyspisteeseen. Näin autat
vähentämään ympäristölle aiheutuvia haittavaikutuksia (Kuva 6).
Takuu & huolto
Jos haluat lisätietoja tai laitteen kanssa tulee ongelmia, tutustu Philipsin
Internet-sivustoon osoitteessa www.philips.com tai kysy neuvoa Philipsin
asiakaspalvelusta (puhelinnumero löytyy kansainvälisestä takuulehtisestä).
Voit myös ottaa yhteyden jälleenmyyjään tai Philipsin valtuuttamaan
huoltoliikkeeseen tai suoraan Philips Domestic Appliances and Personal
Care BV:n huolto-osastoon.
24
Français
Introduction
Félicitations pour votre achat et bienvenue dans l’univers Philips ! Pour
profiter pleinement de l’assistance Philips, enregistrez vos produits sur le
site à l’adresse suivante : www.philips.com/welcome.
Important
Lisez attentivement ce mode d’emploi avant d’utiliser l’appareil et
conservez-le pour un usage ultérieur.
Danger
-- Ne plongez pas le bloc moteur dans l’eau et ne le rincez pas sous
l’eau du robinet.
Avertissement
-- Avant de brancher l’appareil, vérifiez que la tension indiquée sur le
socle correspond à la tension secteur locale.
-- N’utilisez pas l’appareil si la fiche, le cordon d’alimentation ou d’autres
pièces sont endommagées.
-- Si le cordon d’alimentation est endommagé, il doit être remplacé
par Philips, un Centre Service Agréé ou un technicien qualifié afin
d’éviter tout accident.
-- Cet appareil n’est pas destiné à être utilisé par des personnes
(notamment des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou
intellectuelles sont réduites, ou par des personnes manquant
d’expérience ou de connaissances, à moins que celles-ci ne soient
sous surveillance ou qu’elles aient reçu des instructions quant à
l’utilisation de l’appareil par une personne responsable de leur
sécurité.
-- Veillez à ce que les enfants ne puissent pas jouer avec l’appareil.
Attention
-- Posez toujours l’appareil sur une surface plane et stable.
-- N’utilisez pas le presse-agrumes pendant plus de 10 minutes sans
interruption.
-- Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement.
Français 25
-- N’utilisez jamais d’accessoires, ni de pièces d’autres fabricants ou qui
n’ont pas été spécifiquement recommandés par Philips. Votre garantie
ne sera pas valable en cas d’utilisation de tels accessoires ou pièces.
-- Niveau de bruit : Lc = 72 dB [A]
Champs électromagnétiques (CEM)
Cet appareil Philips est conforme à toutes les normes relatives aux
champs électromagnétiques (CEM). Il répond aux règles de sécurité
établies sur la base des connaissances scientifiques actuelles s’il est
manipulé correctement et conformément aux instructions de ce mode
d’emploi.
Avant utilisation
1 Nettoyez le cône et le réservoir avant la première utilisation (voir
le chapitre « Nettoyage »).
2 Si nécessaire, enroulez le cordon autour du socle pour en ajuster la
longueur (fig. 1).
Utilisation de l’appareil
1 Branchez le cordon d’alimentation sur la prise secteur.
2 Mettez l’appareil en marche en pressant fermement la moitié d’un
agrume sur le cône (fig. 2).
3 Retirez le cône, enlevez le réservoir du bloc moteur et videz le
jus (fig. 3).
Nettoyage
Il est recommandé de nettoyer l’appareil et ses accessoires
immédiatement après l’utilisation.
Ne plongez jamais le bloc moteur dans l’eau et ne le rincez pas sous le
robinet.
1 Débranchez l’appareil.
2 Enlevez le cône et le réservoir de l’appareil (fig. 4).
26
Français
3 Rincez le cône et le réservoir à l’eau chaude (fig. 5).
Remarque : Le cône et le pichet passent au lave-vaisselle. Si vous les nettoyez
de cette façon, placez-les sur l’étagère supérieure du lave-vaisselle.
4 Nettoyez le bloc moteur à l’aide d’un chiffon humide.
Environnement
,, Lorsqu’il ne fonctionnera plus, ne jetez pas l’appareil avec les
ordures ménagères, mais déposez-le à un endroit assigné à cet effet,
où il pourra être recyclé.Vous contribuerez ainsi à la protection de
l’environnement (fig. 6).
Garantie et service
Si vous souhaitez obtenir des informations supplémentaires ou si vous
rencontrez un problème, rendez-vous sur le site Web de Philips à
l’adresse www.philips.com ou contactez le Service Consommateurs
Philips de votre pays (vous trouverez le numéro de téléphone
correspondant sur le dépliant de garantie internationale). S’il n’existe pas
de Service Consommateurs Philips dans votre pays, renseignez-vous
auprès de votre revendeur Philips local ou contactez le « Service
Department of Philips Domestic Appliances and Personal Care BV ».
Italiano 27
Introduzione
Congratulazioni per l’acquisto e benvenuti in Philips! Per trarre il massimo
vantaggio dall’assistenza Philips, registrate il vostro prodotto su www.
philips.com/welcome.
Importante
Prima di utilizzare l’apparecchio, leggete attentamente il presente manuale
e conservatelo per eventuali riferimenti futuri.
Pericolo
-- Non immergete la base motore nell’acqua e non sciacquatela mai
sotto l’acqua corrente.
Avviso
-- Prima di collegare l’apparecchio, controllate che la tensione indicata
sulla parte inferiore dell’apparecchio corrisponda a quella locale.
-- Non usate l’apparecchio nel caso in cui la spina, il cavo di
alimentazione o altri componenti risultassero danneggiati.
-- Nel caso in cui il cavo di alimentazione fosse danneggiato, dovrà
essere sostituito presso i centri autorizzati Philips, i rivenditori
specializzati oppure da personale debitamente qualificato, per evitare
situazioni pericolose.
-- L’apparecchio non è destinato a persone (inclusi bambini) con
capacità mentali, fisiche o sensoriali ridotte, fatti salvi i casi in cui tali
persone abbiano ricevuto assistenza o formazione per l’uso
dell’apparecchio da una persona responsabile della loro sicurezza.
-- Adottate le dovute precauzioni per evitare che i bambini giochino
con l’apparecchio.
Attenzione
-- Appoggiate sempre l’apparecchio su una superficie piana e stabile.
-- Non utilizzate lo spremiagrumi per un tempo superiore ai 10 minuti
senza interruzione.
-- Questo apparecchio è destinato esclusivamente a uso domestico.
-- Non usate mai accessori o parti di altri produttori o non
specificatamente consigliati da Philips. Nel caso in cui utilizziate detti
accessori o parti, la garanzia decade.
28
Italiano
-- Livello acustico: Lc = 72 dB [A]
Campi elettromagnetici (EMF)
Questo apparecchio Philips è conforme a tutti gli standard relativi ai
campi elettromagnetici (EMF). Se utilizzato in modo
appropriato seguendo le istruzioni contenute nel presente manuale
utente, l’apparecchio consente un utilizzo sicuro come confermato dai
risultati scientifici attualmente disponibili.
Predisposizione dell’apparecchio
1 Pulite il cono e il contenitore prima di usare l’apparecchio per la
prima volta (vedere “Pulizia”).
2 Se necessario, potete riporre il cavo in eccesso attorno alla base
dell’apparecchio (fig. 1).
Modalità d’uso dell’apparecchio
1 Inserite la spina nella presa di corrente a muro.
2 Per accendere l’apparecchio, premete metà del frutto esercitando
una pressione decisa sul cono (fig. 2).
3 Rimuovete il cono, togliete il contenitore dal gruppo motore e
versate il succo (fig. 3).
Pulizia
Si consiglia di pulire l’apparecchio e gli accessori subito dopo l’uso.
non immergete mai la base motore nell’acqua e non sciacquatela mai
sotto l’acqua corrente.
1 Staccate la spina dalla presa di corrente.
2 Rimuovete il cono e il contenitore dall’apparecchio (fig. 4).
3 Risciacquate il cono e il contenitore sotto l’acqua calda (fig. 5).
Nota: il cono e il contenitore possono essere lavati in lavastoviglie. In questo
caso, posizionateli sul ripiano più in alto.
Italiano 29
4 Pulite il gruppo motore con un panno umido.
Tutela dell’ambiente
,, Per contribuire alla tutela dell’ambiente, non gettate l’apparecchio
tra i rifiuti domestici quando non viene più utilizzato, ma
consegnatelo a un centro di raccolta ufficiale (fig. 6).
Garanzia e assistenza
Se avete bisogno di assistenza o informazioni o in caso di problemi,
visitate il sito Web Philips all’indirizzo www.philips.com oppure contattate
il Centro Assistenza Clienti Philips del vostro Paese (per conoscere il
numero di telefono consultate l’opuscolo della garanzia). Se nel vostro
Paese non esiste un Centro Assistenza Clienti, rivolgetevi al vostro
rivenditore Philips oppure contattate il Service Department of Philips
Domestic Appliances and Personal Care BV.
30
Nederlands
Inleiding
Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Als u volledig wilt
profiteren van de ondersteuning die Philips biedt, registreer uw product
dan op www.philips.com/welcome.
Belangrijk
Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u het apparaat gaat
gebruiken. Bewaar de gebruiksaanwijzing om deze indien nodig te kunnen
raadplegen.
Gevaar
-- Dompel de motorunit niet in water en spoel deze ook niet af.
Waarschuwing
-- Controleer of het voltage aangegeven op de onderkant van het
apparaat overeenkomt met de plaatselijke netspanning voordat u het
apparaat aansluit.
-- Gebruik het apparaat niet indien de stekker, het snoer of andere
onderdelen beschadigd zijn.
-- Indien het netsnoer beschadigd is, moet u het laten vervangen door
Philips, een door Philips geautoriseerd servicecentrum of personen
met vergelijkbare kwalificaties om gevaar te voorkomen.
-- Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (waaronder
kinderen) met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke
vermogens, of die gebrek aan ervaring of kennis hebben, tenzij
iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid toezicht op hen
houdt of hen heeft uitgelegd hoe het apparaat dient te worden
gebruikt.
-- Houd toezicht op kinderen om te voorkomen dat ze met het
apparaat gaan spelen.
Let op
-- Plaats het apparaat altijd op een vlakke en stabiele ondergrond.
-- Gebruik de citruspers nooit langer dan 10 minuten achter elkaar.
-- Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik.
Nederlands 31
-- Gebruik geen accessoires of onderdelen van andere fabrikanten of
die niet specifiek door Philips worden aanbevolen. Als u dergelijke
accessoires of onderdelen gebruikt, vervalt de garantie.
-- Geluidsniveau: Lc = 72 dB [A]
Elektromagnetische velden (EMV)
Dit Philips-apparaat voldoet aan alle richtlijnen met betrekking tot
elektromagnetische velden (EMV). Mits het apparaat op de juiste wijze
en volgens de instructies in deze gebruiksaanwijzing wordt gebruikt, is het
veilig te gebruiken volgens het nu beschikbare wetenschappelijke bewijs.
Klaarmaken voor gebruik
1 Was de perskegel en de sapkan af voordat u het apparaat voor de
eerste keer gebruikt (zie hoofdstuk ‘Schoonmaken’).
2 Wikkel eventueel overtollig snoer rond de voet van het
appaat (fig. 1).
Het apparaat gebruiken
1 Steek de stekker in het stopcontact.
2 Schakel het apparaat in door een gehalveerde vrucht stevig op de
perskegel te drukken (fig. 2).
3 Verwijder de perskegel, neem de sapkan van de motorunit en giet
het sap uit de kan (fig. 3).
Schoonmaken
Het apparaat en de onderdelen zijn het makkelijkst schoon te maken
direct na gebruik.
Dompel de motorunit nooit in water. Spoel deze ook niet af.
1 Haal de stekker uit het stopcontact.
2 Neem de perskegel en de sapkan van het apparaat (fig. 4).
3 Spoel de perskegel en de sapkan af onder de warme kraan (fig. 5).
32
Nederlands
Opmerking: De perskegel en de sapkan kunnen in de vaatwasmachine
worden gereinigd. Zet ze in het bovenste rek van de vaatwasmachine.
4 Maak de motorunit schoon met een vochtige doek.
Milieu
,, Gooi het apparaat aan het einde van zijn levensduur niet weg met
het normale huisvuil, maar lever het in op een door de overheid
aangewezen inzamelpunt om het te laten recyclen. Op die manier
levert u een bijdrage aan een schonere leefomgeving (fig. 6).
Garantie & service
Als u service of informatie nodig hebt of als u een probleem hebt, bezoek
dan de Philips-website (www.philips.nl), of neem contact op met het
Philips Customer Care Centre in uw land (u vindt het telefoonnummer in
het ‘worldwide guarantee’-vouwblad). Als er geen Customer Care Centre
in uw land is, ga dan naar uw Philips-dealer of neem contact op met de
afdeling Service van Philips Domestic Appliances and Personal Care BV.
Norsk 33
Innledning
Gratulerer med kjøpet og velkommen til Philips! Du får best mulig nytte
av støtten som Philips tilbyr, hvis du registrerer produktet ditt på
www.philips.com/welcome.
Viktig
Les denne brukerveiledningen nøye før du bruker apparatet, og ta vare
på den for senere referanse.
Fare
-- Motorenheten må ikke dyppes i vann eller skylles under springen.
Advarsel
-- Før du kobler til apparatet, må du kontrollere at spenningen som er
angitt på undersiden av apparatet, stemmer overens med
nettspenningen.
-- Apparatet må ikke brukes hvis det er skade på støpselet, ledningen
eller andre deler.
-- Hvis ledningen er ødelagt, må den alltid skiftes ut av Philips, et
servicesenter som er godkjent av Philips, eller lignende kvalifisert
personell, slik at man unngår farlige situasjoner.
-- Dette apparatet er ikke tiltenkt bruk av personer (inkludert barn)
som har nedsatt sanseevne eller fysisk eller psykisk funksjonsevne,
eller personer som ikke har erfaring eller kunnskap, unntatt hvis de får
tilsyn eller instruksjoner om bruk av apparatet av en person som er
ansvarlig for sikkerheten.
-- Pass på at barn er under tilsyn, slik at de ikke leker med apparatet.
Viktig
Sett alltid apparatet på et flatt og stabilt underlag.
Ikke bruk sitruspressen lenger enn 10 minutter uten pause.
Dette apparatet skal bare brukes i husholdningen.
Ikke bruk tilbehør eller deler fra andre produsenter, eller deler som
Philips ikke spesifikt anbefaler. Hvis du bruker denne typen tilbehør
eller deler, fører det til at garantien blir ugyldig.
-- Støynivå: Lc = 72 dB [A]
-----
34
Norsk
Elektromagnetiske felt (EMF)
Dette Philips-apparatet overholder alle standarder som gjelder for
elektromagnetiske felt (EMF). Hvis det håndteres riktig og i samsvar med
instruksjonene i denne brukerveiledningen, er det trygt å bruke det ut fra
den kunnskapen vi har per dags dato.
Før bruk
1 Rengjør safttoppen og muggen før du bruker sitruspressen for
første gang (se avsnittet Rengjøring)
2 Hvis det er nødvendig, kan overflødig ledning vikles rundt foten på
sitruspressen (fig. 1).
Bruke apparatet
1 Sett støpselet inn i stikkontakten.
2 Slå på apparatet ved å presse frukten, som er delt i to, mot
safttoppen (fig. 2).
3 Fjern safttoppen, ta muggen av motorenheten og hell ut
juicen (fig. 3).
Rengjøring
Det er enklest å rengjøre apparatet og de ulike delene umiddelbart etter
bruk.
Motorenheten må aldri dyppes i vann eller skylles under springen.
1 Koble fra apparatet.
2 Fjern safttoppen og muggen fra apparatet (fig. 4).
3 Skyll safttoppen og muggen under rennende varmt vann (fig. 5).
Merk: Safttoppen og muggen kan vaskes i oppvaskmaskin. Hvis du vasker
dem i oppvaskmaskinen, bør du plassere dem på øverste hylle i maskinen.
4 Rengjør motorenheten med en fuktig klut.
Norsk 35
Miljø
,, Ikke kast apparatet som vanlig husholdningsavfall når det ikke kan
brukes lenger. Lever det på en gjenvinningsstasjon. Slik bidrar du til
å ta vare på miljøet (fig. 6).
Garanti og service
Hvis du trenger service eller informasjon, eller hvis du har et problem
med produktet, kan du gå til nettsidene til Philips på www.philips.com. Du
kan også ta kontakt med Philips’ kundestøtte der du bor (du finner
telefonnummeret i garantiheftet). Hvis det ikke finnes noen kundetjeneste
i nærheten, kan du kontakte din lokale Philips-forhandler eller
serviceavdelingen ved Philips Domestic Appliances and Personal Care BV.
36
Português
Introdução
Parabéns pela sua compra e bem-vindo(a) à Philips! Para usufruir de
todas as vantagens da assistência da Philips, registe o seu produto em
www.philips.com/welcome.
Importante
Leia este manual do utilizador com atenção, antes de utilizar o aparelho e
guarde-o para uma eventual consulta futura.
Perigo
-- Nunca mergulhe o motor em água, nem o enxagúe à torneira.
Aviso
-- Verifique se a voltagem indicada na parte inferior do aparelho
corresponde à voltagem eléctrica local, antes de ligar o aparelho.
-- Não utilize o aparelho se a ficha, o fio de alimentação ou outras
peças estiverem danificados.
-- Se o fio estiver danificado, deve ser sempre substituído pela Philips,
por um centro de assistência autorizado pela Philips ou por pessoal
devidamente qualificado para se evitarem situações de perigo.
-- Este aparelho não deve ser utilizado por pessoas (incluindo crianças)
com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta
de experiência e conhecimento, a não ser que lhes tenha sido dada
supervisão ou instruções relativas à utilização do aparelho por uma
pessoa responsável pela sua segurança.
-- As crianças devem ser vigiadas para assegurar que não brincam com
o aparelho.
Atenção
-- Coloque sempre o aparelho sobre uma superfície plana e estável.
-- Não utilize o espremedor de citrinos durante mais de 10 minutos
sem interrupção.
-- Este aparelho destina-se apenas a utilização doméstica.
-- Nunca utilize quaisquer acessórios ou peças de outros fabricantes ou
que a Philips não tenha especificamente recomendado. Se utilizar tais
acessórios ou peças, a garantia fica invalidada.
-- Nível de ruído: Lc = 72 dB [A]
Português 37
Campos Electromagnéticos - EMF (Electro Magnetic
Fields)
Este aparelho Philips cumpre todas as normas relacionadas com campos
electromagnéticos (EMF). Se for manuseado correctamente e de acordo
com as instruções presentes no manual do utilizador, o aparelho
proporciona uma utilização segura, como demonstrado pelas provas
científicas actualmente disponíveis.
Preparação
1 É aconselhável limpar o cone e o jarro antes de utilizar o aparelho
pela primeira vez (consulte o capítulo ‘Limpeza’).
2 Se necessário, guarde o fio excedente na base do aparelho (fig. 1).
Utilização do aparelho
1 Ligue a ficha à tomada eléctrica.
2 Ligue o aparelho, colocando a fruta cortada ao meio sobre o cone
e pressionando (fig. 2).
3 Remova o cone, retire o jarro da unidade do motor e sirva o
sumo (fig. 3).
Limpeza
É mais fácil limpar o aparelho e as respectivas peças imediatamente após
a sua utilização.
Nunca mergulhe o motor em água nem o enxagúe à torneira.
1 Desligue o aparelho da corrente.
2 Retire o cone e o jarro do aparelho (fig. 4).
3 Enxagúe o cone e o jarro com água quente da torneira (fig. 5).
Nota: O cone e o jarro podem ser lavados na máquina. Se lavar estes
componentes na máquina de lavar louça, coloque-os no cesto superior.
4 Limpe o motor com um pano húmido.
38
Português
Ambiente
,, Não deite fora o aparelho junto com o lixo doméstico normal no
final da sua vida útil; entregue-o num ponto de recolha oficial para
reciclagem. Ao fazê-lo ajuda a preservar o ambiente (fig. 6).
Garantia e assistência
Se precisar de assistência ou informações ou se tiver algum problema,
visite o site da Philips em www.philips.pt ou contacte o Centro de
Atendimento ao Cliente Philips do seu país (encontrará o número de
telefone no folheto da garantia mundial). Se não existir um Centro de
Atendimento ao Cliente no seu país, dirija-se ao distribuidor Philips local
ou contacte o Departamento de Assistência da Philips Domestic
Appliances and Personal Care BV.
Svenska 39
Introduktion
Grattis till inköpet och välkommen till Philips! För att dra maximal nytta av
den support som Philips erbjuder kan du registrera din produkt på www.
philips.com/welcome.
Viktigt
Läs användarhandboken noggrant innan du använder apparaten och spara
den för framtida bruk.
Fara
-- Sänk inte ned motorenheten i vatten och skölj den inte under kranen.
Varning
-- Kontrollera att den nätspänning som anges på apparatens undersida
motsvarar den lokala nätspänningen innan du kopplar in den.
-- Använd inte apparaten om stickkontakten, nätsladden eller någon
annan del är skadad.
-- Om nätsladden är skadad måste den alltid bytas ut av Philips, ett av
Philips auktoriserade serviceombud eller liknande behöriga personer
för att undvika olyckor.
-- Apparaten är inte avsedd för användning av personer (inklusive barn)
med olika funktionshinder, eller av personer som inte har kunskap om
hur apparaten används, om de inte övervakas eller får instruktioner
angående användning av apparaten av en person som är ansvarig för
deras säkerhet.
-- Små barn ska övervakas så att de inte kan leka med apparaten.
Var försiktig
Ställ alltid apparaten på en stabil och plan yta.
Använd inte citruspressen i mer än tio minuter utan avbrott.
Apparaten är endast avsedd för hushållsbruk.
Använd aldrig tillbehör eller delar från andra tillverkare om inte Philips
särskilt har rekommenderat dem. Om du använder sådana tillbehör
eller delar gäller inte garantin.
-- Ljudnivå: Lc = 72 dB [A]
-----
40
Svenska
Elektromagnetiska fält (EMF)
Den här apparaten från Philips uppfyller alla standarder för
elektromagnetiska fält (EMF). Om apparaten hanteras på rätt sätt och
enligt instruktionerna i den här användarhandboken är den säker att
använda enligt de vetenskapliga belägg som finns i dagsläget.
Förberedelser inför användning
1 Rengör konen och kannan innan du använder apparaten första
gången (se kapitlet Rengöring).
2 Vid behov kan du förvara överflödig sladd längst ned på
apparaten (Bild 1).
Använda apparaten
1 Sätt i stickkontakten i vägguttaget.
2 Starta apparaten genom att trycka en delad citrusfrukt mot
konen (Bild 2).
3 Ta bort konen, ta av kannan från motorenheten och häll upp
juicen (Bild 3).
Rengöring
Det är enklast att rengöra apparaten och delarna direkt efter användning.
Sänk aldrig ned motorenheten i vatten och skölj den inte under kranen.
1 Dra ur nätsladden.
2 Ta bort konen och kannan från apparaten (Bild 4).
3 Skölj konen och kannan under rinnande varmt vatten (Bild 5).
Obs! Konen och kannan kan diskas i diskmaskin. Om du gör det ska du
placera dem i diskmaskinens övre korg.
4 Gör ren motorenheten med en fuktad trasa.
Svenska 41
Miljön
,, Kasta inte apparaten i hushållssoporna när den är förbrukad. Lämna
in den för återvinning vid en officiell återvinningsstation, så hjälper
du till att skydda miljön (Bild 6).
Garanti och service
Om du behöver service eller information eller har problem med
apparaten kan du besöka Philips webbplats på www.philips.com eller
kontakta Philips kundtjänst i ditt land (du hittar telefonnumret i
garantibroschyren). Om det inte finns någon kundtjänst i ditt land vänder
du dig till din lokala Philips-återförsäljare eller kontaktar
serviceavdelningen på Philips Domestic Appliances and Personal Care BV.
42
Türkçe
Giriş
Ürünümüzü satın aldığınız için teşekkür ederiz; Philips’e hoş geldiniz! Philips
tarafından sunulan destekten tam faydalanmak için lütfen ürününüzü şu
adreste kaydettirin: www.philips.com/welcome.
Önemli
Cihazı kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu okuyun ve gelecekte de
başvurmak üzere saklayın.
Tehlike
-- Motor ünitesini asla suya sokmayın ya da musluk altında yıkamayın.
Uyarı
-- Cihazı prize takmadan önce, cihazın tabanında belirtilen gerilimin yerel
şebeke gerilimiyle uygunluğunu kontrol edin.
-- Elektrik fişi, kablosu veya diğer parçaları hasarlıysa, cihazı kesinlikle
kullanmayın.
-- Cihazın elektrik kablosu hasarlıysa, bir tehlike oluşturmasını önlemek
için mutlaka Philips’in yetki verdiği bir servis merkezi veya benzer
şekilde yetkili kişiler tarafından değiştirilmesini sağlayın.
-- Bu cihaz, güvenliklerinden sorumlu kişilerin nezareti veya talimatları
dışında, fiziksel, motor ya da zihinsel becerileri gelişmemiş veya bilgi ve
tecrübe açısından eksik kişiler tarafından (çocuklar da dahil)
kullanılmamalıdır.
-- Küçük çocukların cihazla oynamaları engellenmelidir.
Dikkat
Cihazı sert, düz, sabit bir yüzey üzerine yerleştirin.
Narenciye sıkacağını kesintisiz olarak 10 dakikadan fazla kullanmayın.
Bu cihaz sadece ev kullanımı için tasarlanmıştır.
Başka firmalarca üretilmiş olan veya Philips’in özellikle önermediği
aksesuar ve parçaları kesinlikle kullanmayın. Bu gibi parçaları
kullandığınız taktirde garantiniz geçersiz sayılacaktır.
-- Gürültü düzeyi: Lc = 72 dB [A]
-----
Türkçe 43
Elektromanyetik alanlar (EMF)
Bu Philips cihazı elektromanyetik alanlarla (EMF) ilgili tüm standartlarla
uyumludur. Bu cihaz, gereği gibi ve bu kılavuzdaki talimatlara uygun şekilde
kullanıldığında, bugünün bilimsel verilerine göre kullanımı güvenlidir.
Cihazın kullanıma hazırlanması
1 İlk kullanımdan önce cihazın huni ve sürahisini temizleyin  (bkz.
‘Temizlik’ bölümü).
2 Kordonun kullanmadığınız kısmını cihazın alt kısmındaki bölümde
saklayabilirsiniz (Şek. 1).
Cihaz kullanım
1 Fişi prize takınız.
2 İkiye bölünmüş narenciyeyi kuvvetlice huninin üzerine
bastırarak cihazı çalıştırın (Şek. 2).
3 Koniyi çıkarın, sürahiyi motor ünitesinden ayırın ve meyve suyunu
bardağa dökün (Şek. 3).
Temizleme
Cihazı ve parçaları kullandıktan hemen sonra temizleyin.
Motor ünitesini asla suya sokmayın ya da musluk altında yıkamayın.
1 Cihazı prizden çıkartın.
2 Koniyi ve sürahiyi cihazdan çıkarın (Şek. 4).
3 Koniyi ve sürahiyi sıcak suda durulayın (Şek. 5).
Not: Huni ve sürahi bulaşık makinesinde yıkanabilir. Bunları bulaşık
makinesinde yıkayacağınız zaman makinenin üst rafına yerleştirin.
4 Motor ünitesini nemli bezle silerek temizleyin.
44
Türkçe
Çevre
,, Kullanım ömrü sonunda, cihazı normal ev atıklarınızla birlikte
atmayın; bunun yerine, geri dönüşüm için resmi toplama noktalara
teslim edin. Böylece, çevrenin korunmasına yardımcı
olursunuz (Şek. 6).
Garanti ve Servis
Servise ya da daha fazla bilgiye ihtiyaç duyarsanız veya bir sorunla
karşılaşırsanız, www.philips.com.tr adresindeki Philips Internet sitesini
ziyaret edin veya ülkenizde bulunan Philips Müşteri Merkeziyle iletişim
kurun (telefon numarasını dünya çapında geçerli garanti belgesinde
bulabilirsiniz). Eğer ülkenizde bir Müşteri Merkezi yoksa, yerel Philips
yetkilisine başvurun veya Philips Ev Aletleri ve Kişisel Bakım BV Servis
Departmanı ile iletişim kurun.
45
www.philips.com
u
4203.064.1160.5
Download PDF

advertising