Philips | HR1900/70 | Philips Zitruspresse HR1900/70 Bedienungsanleitung

ENGLISH
Introduction
Congratulations on your purchase and welcome to Philips!
To fully benefit from the support that Philips offers, register your
product at www.philips.com/welcome.
General description
Citrus press
A Cone
B Sieve
C Juice collector with detachable spout
D Citrus press gearbox
E Pulp container and power unit (not supplied with HR1900)
Important
Read this user manual carefully before you use
the appliance and save it for future reference.
Danger
-- Never immerse the citrus press gearbox in
water or any other liquid, nor rinse it under
the tap.
-- Do not clean the citrus press gearbox in the
dishwasher.
Warning
-- This appliance can be used by persons
with reduced physical, sensory or mental
capabilities or lack of experience and
knowledge if they have been given
supervision or instruction concerning use
of the appliance in a safe way and if they
understand the hazards involved.
-- This appliance shall not be used by children.
Keep the appliance and its cord out of the
reach of children.
-- Children shall not play with the appliance.
-- Do not use the appliance if the cone or
the sieve is damaged in any way or shows
visible cracks and contact the nearest
Philips.
-- Do not eat the pulp or use for preparing
dishes.
-- Always place and use the appliance on a
dry, stable and level surface.
-- Never let the appliance operate unattended.
-- Always disconnect the appliance from the
mains if you leave it unattended or before
you assemble, disassemble or clean it.
Caution
-- Do not use the citrus press longer than
10 minutes without interruption.
-- This appliance is intended for household
use only.
Using the citrus press
Note
-- To prevent damage and injuries, keep the operating
appliance away from long hair, clothes, cords, etc.
-- Only use speed 1 for the citrus press.
Cleaning
To keep your kitchen clean, all detachable parts (except the
citrus press coupling unit) can be carried to the sink in one go.
Ordering accessories
To buy accessories or spare parts, visit
www.shop.philips.com/service or go to your Philips dealer.
You can also contact the Philips Consumer Care Centre in your
country (see the worldwide guarantee leaflet for contact details).
Recycling
-- This symbol means that this product shall not be
disposed of with normal household waste (2012/19/
EU).
-- Follow your country’s rules for the separate collection
of electrical and electronic products. Correct disposal
helps prevent negative consequences for the environment
and human health.
Guarantee and support
If you need information or support, please visit
www.philips.com/support or read the separate worldwide
guarantee leaflet.
DANSK
Introduktion
Tillykke med dit køb og velkommen til Philips! Hvis du vil have
fuldt udbytte af den support, som Philips tilbyder, kan du
registrere dit produkt på www.philips.com/welcome.
Generel beskrivelse
Citruspresser
A Kegle
B Si
C Saftbeholder med (R) aftagelig udløbstud
D Gear til citruspresser
E Beholder til frugtkød og motorenhed (medfølger ikke til
HR1900)
Vigtigt!
Læs denne brugsvejledning omhyggeligt
igennem, inden apparatet tages i brug, og gem
den til eventuelt senere brug.
Fare
-- Gearet til citruspresseren må aldrig kommes
ned i vand eller andre væsker eller skylles
under vandhanen.
-- Rengør ikke gearet til citruspresseren i
opvaskemaskinen.
Advarsel
-- Dette apparat kan bruges af personer med
reducerede fysiske, sensoriske eller mentale
evner eller manglende erfaring og viden,
hvis de er blevet instrueret i sikker brug af
apparatet og forstår de medfølgende risici.
-- Dette apparat må ikke bruges af børn. Hold
apparatet og ledningen uden for børns
rækkevidde.
-- Lad ikke børn lege med apparatet.
-- Brug ikke apparatet, hvis keglen eller sien
på nogen måde er beskadigede eller har
synlige revner. Kontakt det nærmeste
Philips-servicecenter.
-- Spis ikke frugtkødet, og anvend det ikke til
tilberedning af retter.
-- Anbring og brug altid apparatet på et tørt,
stabilt og vandret underlag.
-- Lad aldrig apparatet køre uden opsyn.
-- Tag altid stikket ud af stikkontakten, når du
går fra apparatet, eller før du samler det,
skiller det ad eller rengør det.
Forsigtig
-- Brug ikke citruspresseren længere end
10 minutter uden pause.
-- Dette apparat er kun beregnet til almindelig
husholdningsbrug.
Sådan bruges citruspresseren
Bemærk
-- For at undgå skader og uheld skal apparatet altid holdes i
sikker afstand fra langt hår, tøj, ledninger osv.
-- Brug kun hastighed 1 for citruspresseren.
Rengøring
For at holde køkkenet rent kan alle aftagelige dele (med
undtagelse af koblingsenheden til citruspresseren) løftes hen i
vasken på én gang.
Bestilling af tilbehør
Du kan købe tilbehør eller reservedel på www.shop.philips.com/
service eller hos din Philips-forhandler. Du kan også kontakte dit
lokale Philips-kundecenter (se folderen Worldwide Guarantee for
kontaktoplysninger).
Genbrug
-- Dette symbol betyder, at dette produkt ikke
må bortskaffes sammen med almindeligt
husholdningsaffald (2012/19/EU).
-- Følg dit lands regler for særskilt indsamling af
elektriske og elektroniske produkter. Korrekt
bortskaffelse er med til at forhindre negativ påvirkning af
miljøet og menneskers helbred.
Reklamationsret og support
Hvis du har brug for hjælp eller support, bedes du besøge
www.philips.com/support eller læse i den separate folder
”Worldwide Guarantee”.
DEUTSCH
Einführung
Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf und willkommen bei
Philips! Um die Unterstützung von Philips optimal nutzen zu
können, sollten Sie Ihr Produkt unter www.philips.com/welcome
registrieren.
Allgemeine Beschreibung
Zitruspresse
A Konus
B Sieb
C Saftauffangschale mit abnehmbarem Ausgießer
D Antriebseinheit für Zitruspresse
E Fruchtfleischbehälter und Stromeinheit (nicht im
Lieferumfang von HR1900 enthalten)
Wichtig!
Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor dem
Gebrauch des Geräts aufmerksam durch, und
bewahren Sie sie für eine spätere Verwendung
auf.
Achtung!
-- Tauchen Sie die Antriebseinheit für die
Zitruspresse niemals in Wasser oder andere
Flüssigkeiten; spülen Sie sie auch nicht
unter fließendem Wasser ab.
-- Reinigen Sie die Antriebseinheit für die
Zitruspresse nicht in der Spülmaschine.
Achtung
-- Dieses Gerät kann von Personen mit
verringerten physischen, sensorischen oder
psychischen Fähigkeiten oder Mangel an
Erfahrung und Kenntnis verwendet werden,
wenn sie bei der Verwendung beaufsichtigt
wurden oder Anweisung zum sicheren
Gebrauch des Geräts erhalten und die
Gefahren verstanden haben.
-- Dieses Gerät sollte nicht von Kindern
verwendet werden. Halten Sie das
Gerät und das Netzkabel außerhalb der
Reichweite von Kindern.
-- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
-- Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn der
Kegel oder das Sieb in irgendeiner Weise
beschädigt ist oder sichtbare Risse aufweist,
und wenden Sie sich an ein Philips ServiceCenter in Ihrer Nähe.
-- Essen Sie nicht das Fruchtfleisch, und
verwenden Sie es nicht zur Vorbereitung von
Gerichten.
-- Verwenden Sie das Gerät immer auf einer
trockenen, stabilen und ebenen Unterlage.
-- Lassen Sie das eingeschaltete Gerät niemals
unbeaufsichtigt.
-- Trennen Sie das Gerät immer von
der Stromversorgung, wenn Sie es
unbeaufsichtigt lassen und bevor Sie es
zusammensetzen, auseinandernehmen
oder reinigen.
Vorsicht
-- Benutzen Sie die Zitruspresse nicht länger
als 10 Minuten ohne Unterbrechung.
-- Dieses Gerät ist nur für den Gebrauch im
Haushalt bestimmt.
Die Zitruspresse verwenden
Hinweis
-- Um Beschädigungen und Verletzungen zu vermeiden, halten
Sie das eingeschaltete Gerät von langen Haaren, Kleidung,
Schnüren usw. fern.
-- Verwenden Sie für die Zitruspresse nur Stufe 1.
Pflege
Damit Ihre Küche sauber bleibt, lassen sich alle abnehmbaren
Teile (außer der Verbindungseinheit der Zitruspresse) mit einem
Mal zum Spülbecken tragen.
Zubehör bestellen
Um Zubehör oder Ersatzteile zu kaufen, gehen Sie auf
www.shop.philips.com/service, oder suchen Sie Ihren Philips
Händler auf. Sie können auch den Philips Kundendienst in
Ihrem Land kontaktieren (entnehmen Sie die Kontaktdaten der
internationalen Garantieschrift).
Recycling
-- Dieses Symbol bedeutet, dass das Produkt nicht
mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden kann
(2012/19/EU).
-- Befolgen Sie die örtlichen Bestimmungen zur
getrennten Entsorgung von elektrischen und
elektronischen Produkten. Eine ordnungsgemäße Entsorgung
hilft, negative Auswirkungen auf Umwelt und Gesundheit zu
vermeiden.
Garantie und Support
Für Unterstützung und weitere Informationen besuchen Sie die
Philips Website unter www.philips.com/support , oder lesen Sie
die internationale Garantieschrift.
ΕΛΛΗΝΙΚΆ
Εισαγωγή
Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλώς ήρθατε στη Philips! Για να
επωφεληθείτε πλήρως από την υποστήριξη που προσφέρει η Philips,
δηλώστε το προϊόν σας στη διεύθυνση www.philips.com/welcome.
Γενική περιγραφή
Λεμονοστύφτης
A Κώνος
B Σουρωτήρι
C Δοχείο συλλογής χυμού με αποσπώμενο στόμιο
D Κιβώτιο ταχυτήτων λεμονοστύφτη
E Δοχείο πολτού και μονάδα τροφοδοσίας (δεν παρέχονται με το
HR1900)
Σημαντικό!
Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά
πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή και φυλάξτε το
για μελλοντική αναφορά.
Κίνδυνος
-- Μην βυθίζετε ποτέ το κιβώτιο ταχυτήτων
λεμονοστύφτη σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό
και μην το ξεπλένετε με νερό βρύσης.
-- Μην βάζετε το κιβώτιο ταχυτήτων λεμονοστύφτη
στο πλυντήριο πιάτων.
Προειδοποίηση
-- Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από
άτομα με περιορισμένες σωματικές, αισθητήριες
ή διανοητικές ικανότητες ή από άτομα χωρίς
εμπειρία και γνώση, με την προϋπόθεση ότι τη
χρησιμοποιούν υπό επιτήρηση ή ότι έχουν λάβει
οδηγίες σχετικά με την ασφαλή της χρήση και
κατανοούν τους ενεχόμενους κινδύνους.
-- Αυτή η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται
από παιδιά. Κρατήστε τη συσκευή και το καλώδιό
της μακριά από τα παιδιά.
-- Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.
-- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν ο κώνος ή
το σουρωτήρι έχει υποστεί οποιαδήποτε ζημιά ή
εμφανίζει ορατές ρωγμές. Επικοινωνήστε με το
πλησιέστερο κέντρο σέρβις της Philips.
-- Μην τρώτε τον πολτό και μην τον χρησιμοποιείτε
για να φτιάξετε άλλα πιάτα.
-- Τοποθετείτε και χρησιμοποιείτε πάντα τη
συσκευή σε στεγνή, σταθερή και επίπεδη
επιφάνεια.
-- Μην αφήνετε ποτέ τη συσκευή να λειτουργεί
χωρίς επίβλεψη.
-- Να αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από την
πρίζα αν την αφήσετε αφύλακτη ή πριν τη
συναρμολογήσετε, την αποσυναρμολογήσετε ή
την καθαρίσετε.
Προσοχή
-- Μην χρησιμοποιείτε τον στείφτη για περισσότερο
από 10 λεπτά χωρίς διακοπή.
-- Αυτή η συσκευή προορίζεται για οικιακή χρήση
μόνο.
Χρήση του στείφτη
Σημείωση
-- Για να αποφύγετε βλάβες και τραυματισμούς, όταν η συσκευή είναι σε
λειτουργία, να την κρατάτε σε ασφαλή απόσταση από μαλλιά, ρούχα,
καλώδια κ.λπ.
-- Για το λεμονοστύφτη να χρησιμοποιείτε μόνο την ταχύτητα 1.
Καθάρισμα
Για να διατηρείται η κουζίνα σας καθαρή, όλα τα αποσπώμενα μέρη
(εκτός από τη μονάδα σύνδεσης του λεμονοστύφτη) μπορούν να
μεταφερθούν στο νεροχύτη ταυτόχρονα.
Παραγγελία εξαρτημάτων
Για να αγοράσετε εξαρτήματα ή ανταλλακτικά, ανατρέξτε στη διεύθυνση
www.shop.philips.com/service ή απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο
της Philips. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε με το Κέντρο
Εξυπηρέτησης Καταναλωτών της Philips στη χώρα σας (θα βρείτε τα
στοιχεία επικοινωνίας στο φυλλάδιο της διεθνούς εγγύησης).
Ανακύκλωση
-- Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι το παρόν προϊόν δεν
πρέπει να απορριφθεί μαζί με τα συνηθισμένα απορρίμματα
του σπιτιού σας (2012/19/ΕΕ).
-- Ακολουθήστε τους κανονισμούς της χώρας σας για την
ξεχωριστή συλλογή των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών
προϊόντων. Η σωστή απόρριψη συμβάλλει στην πρόληψη των
αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.
Εγγύηση και υποστήριξη
Αν χρειάζεστε πληροφορίες ή υποστήριξη, επισκεφτείτε τη διεύθυνση
www.philips.com/support ή διαβάστε το ξεχωριστό φυλλάδιο της
διεθνούς εγγύησης.
ESPAÑOL
Introducción
Enhorabuena por su adquisición y bienvenido a Philips Para
aprovechar al máximo la asistencia que ofrece Philips, registre el
producto en www.philips.com/welcome.
Descripción general
Exprimidor
A Cono
B Tamiz
C Colector de zumo con boquilla extraíble
D Caja del exprimidor
E Depósito de pulpa y unidad motora (no proporcionados con
el modelo HR1900)
Importante
Antes de usar el aparato, lea atentamente
este manual de usuario y consérvelo por si
necesitara consultarlo en el futuro.
Peligro
-- Nunca sumerja la caja del exprimidor en
agua u otros líquidos ni la enjuague bajo el
grifo.
-- No limpie la caja del exprimidor en el
lavavajillas.
Advertencia
-- Este aparato puede ser usado por personas
con su capacidad física, psíquica o sensorial
reducida y por quienes no tengan los
conocimientos y la experiencia necesarios,
si han sido supervisados o instruidos acerca
del uso del aparato de forma segura y
siempre que sepan los riesgos que conlleva
su uso.
-- Los niños no deben utilizar este aparato.
Mantenga el aparato y el cable fuera del
alcance de los niños.
-- No permita que los niños jueguen con el
aparato.
-- Si el tamiz o el cono presentan daños
o grietas visibles, no utilice el aparato y
póngase en contacto con el servicio de
atención al cliente de Philips más cercano.
-- No ingiera la pulpa ni la utilice para preparar
otros platos.
-- Ponga y utilice siempre el aparato sobre
una superficie seca, estable y plana.
-- No deje nunca el aparato en
funcionamiento sin vigilancia.
-- Desconecte siempre el aparato de la red
eléctrica si lo va a dejar desatendido o antes
de montarlo, desmontarlo o limpiarlo.
Precaución
-- No utilice el exprimidor durante más de
10 minutos seguidos.
-- Este aparato es solo para uso doméstico.
Always there to help you
Register your product and get support at
www.philips.com/welcome
HR1900
Uso del exprimidor
Nota
-- Para evitar accidentes y deterioros, cuando esté en
funcionamiento, mantenga el aparato alejado del pelo, la
ropa, cables, etc.
-- Utilice la velocidad 1 solo para el exprimidor.
Limpieza
Para mantener su cocina limpia, todas las piezas desmontables
(excepto la unidad de acoplamiento del exprimidor) se pueden
llevar al fregadero de una vez.
Solicitud de accesorios
Para comprar accesorios o piezas de repuesto, visite
www.shop.philips.com/service o acuda a su distribuidor de
Philips. También puede ponerse en contacto con el servicio de
atención al cliente de Philips en su país (consulte el folleto de
garantía mundial para encontrar los datos de contacto).
Reciclaje
-- Este símbolo significa que este producto no debe
desecharse con la basura normal del hogar (2012/19/
UE).
-- Siga la normativa de su país con respecto a la
recogida de productos eléctricos y electrónicos.
El correcto desecho de los productos ayuda a evitar
consecuencias negativas para el medioambiente y la salud
humana.
Garantía y asistencia
Si necesita asistencia o soporte, visite
www.philips.com/support o lea el folleto de garantía mundial
independiente.
SUOMI
Johdanto
Onnittelut hankinnastasi ja tervetuloa Philips-tuotteiden
käyttäjäksi! Käytä hyväksesi Philipsin tuki ja rekisteröi tuote
osoitteessa www.philips.com/welcome.
Yleiskuvaus
Sitruspuserrin
A Puserrinosa
B Siivilä
C Mehusäiliö, jossa on irrotettava kaatonokka
D Sitruspusertimen vaihteisto-osa
E Massankeräysastia ja virtayksikkö (ei toimiteta mallin HR1900
mukana)
Tärkeää!
Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen
käyttöä ja säilytä se myöhempää tarvetta
varten.
Vaara
-- Älä upota sitruspusertimen vaihteistoosaa veteen tai muuhun nesteeseen. Älä
myöskään huuhtele sitä vesihanan alla.
-- Älä pese sitruspusertimen vaihteisto-osaa
astianpesukoneessa.
Varoitus
-- Laitetta voivat käyttää myös henkilöt,
joiden fyysinen tai henkinen toimintakyky
on rajoittunut tai joilla ei ole kokemusta
tai tietoa laitteen käytöstä, jos heitä on
neuvottu laitteen turvallisesta käytöstä tai
tarjolla on turvallisen käytön edellyttämä
valvonta ja jos he ymmärtävät laitteeseen
liittyvät vaarat.
-- Lapset eivät saa käyttää laitetta. Pidä laite ja
sen johto poissa lasten ulottuvilta.
-- Lasten ei pidä leikkiä laitteella.
-- Jos havaitset puserrinosassa tai siivilässä
säröjä tai muita vaurioita, älä käytä
laitetta. Ota yhteys lähimpään Philipsin
palvelukeskukseen.
-- Älä syö massankeräysastiaan kertyvää
jätettä tai valmista siitä ruokaa.
-- Säilytä ja käytä laitetta kuivalla, tukevalla ja
tasaisella alustalla.
-- Älä jätä laitetta käyntiin ilman valvontaa.
-- Irrota laitteen virtajohto pistorasiasta, jos
aiot jättää sen ilman valvontaa ja ennen sen
kokoamista, purkamista ja puhdistamista.
www.philips.com
4203 064 65341 B
A
B
C
D
E
1
2
3
1
4
5
6
4
7
8
9
10
11
2
3
Varoitus
-- Älä käytä sitruspuserrinta yli 10 minuuttia
ilman taukoja.
-- Tämä laite on tarkoitettu vain kotitalouksien
käyttöön.
Sitruspusertimen käyttö
Huomautus
-- Älä pidä käynnissä olevaa laitetta esimerkiksi hiusten,
vaatteiden tai johtojen lähellä, ettet loukkaa itseäsi tai aiheuta
vahinkoa.
-- Käytä sitruspuserrinta vain nopeudella 1.
Puhdistaminen
Keittiö on helppo pitää puhtaana, koska kaikki irrotettavat
osat (paitsi sitruspusertimen liitinkappale) voidaan kantaa
pesualtaalle kerralla.
Tarvikkeiden tilaaminen
Voit ostaa lisävarusteita ja varaosia osoitteesta
www.shop.philips.com/service tai Philips-jälleenmyyjältä.
Voit myös ottaa yhteyttä Philipsin paikalliseen
kuluttajapalvelukeskukseen (katso yhteystiedot kansainvälisestä
takuulehtisestä).
Kierrätys
-- Tämä merkki tarkoittaa, että tätä tuotetta ei saa
hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana
(2012/19/EU).
-- Noudata maasi sähkö- ja elektroniikkalaitteiden
erillistä keräystä koskevia sääntöjä. Asianmukainen
hävittäminen auttaa ehkäisemään ympäristölle ja ihmisille
mahdollisesti koituvia haittavaikutuksia.
Takuu ja tuki
Jos haluat tukea tai lisätietoja, käy Philipsin verkkosivuilla
osoitteessa www.philips.com/support tai lue erillinen
kansainvälinen takuulehtinen.
FRANÇAIS
Introduction
Félicitations pour votre achat et bienvenue dans l’univers
Philips ! Pour profiter pleinement de l’assistance offerte par
Philips, enregistrez votre produit à l’adresse suivante :
www.philips.com/welcome.
Description générale
Presse-agrumes
A Cône
B Tamis
C Récepteur de jus avec bec verseur amovible
D Système d’engrenage du presse-agrumes
E Réservoir à pulpe et bloc moteur (non fournis avec HR1900)
Important
Lisez attentivement ce mode d’emploi avant
d’utiliser l’appareil et conservez-le pour un
usage ultérieur.
Danger
-- Ne plongez jamais le système d’engrenage
du presse-agrumes dans l’eau ni dans
d’autres liquides et ne le rincez pas.
-- Ne placez pas le système d’engrenage du
presse-agrumes au lave-vaisselle.
Avertissement
-- Cet appareil peut être utilisé par des
personnes dont les capacités physiques,
sensorielles ou intellectuelles sont réduites
ou des personnes manquant d’expérience
et de connaissances, à condition que ces
personnes soient sous surveillance ou
qu’elles aient reçu des instructions quant à
l’utilisation sécurisée de l’appareil et qu’elles
aient pris connaissance des dangers
encourus.
-- Cet appareil ne doit pas être utilisé par des
enfants. Tenez l’appareil et le cordon hors
de portée des enfants.
-- Les enfants ne doivent pas jouer avec
l’appareil.
-- N’utilisez pas l’appareil si le cône ou le tamis
est endommagé ou fissuré et contactez le
revendeur Philips le plus proche.
-- Ne mangez pas la pulpe et ne l’utilisez pas
pour la préparation de plats.
-- Placez et utilisez toujours l’appareil sur une
surface sèche, stable et plane.
-- Ne laissez jamais l’appareil fonctionner sans
surveillance.
-- Débranchez toujours l’appareil du secteur
si vous ne vous en servez pas ou avant
de l’assembler, de le démonter ou de le
nettoyer.
Attention
-- N’utilisez pas le presse-agrumes pendant
plus de 10 minutes sans interruption.
-- Cet appareil est destiné à un usage
domestique uniquement.
Utilisation du presse-agrumes
Note
-- Pour prévenir tout dommage ou blessure, évitez de faire
fonctionner l’appareil près de cheveux longs ou à proximité
de vêtements, câbles, etc.
-- Utilisez la vitesse 1 uniquement pour le presse-agrumes.
Nettoyage
Pour que votre cuisine reste propre, tous les éléments amovibles
(sauf l’unité d’assemblage du presse-agrumes) peuvent être
transportés simultanément jusqu’à l’évier.
Commande d’accessoires
Pour acheter des accessoires ou des pièces de rechange, visitez
le site Web www.shop.philips.com/service ou rendez-vous
chez votre revendeur Philips. Vous pouvez aussi contacter le
Service Consommateurs Philips de votre pays (voir le dépliant de
garantie internationale pour les coordonnées).
Recyclage
-- Ce symbole signifie que ce produit ne doit pas être
mis au rebut avec les ordures ménagères (2012/19/
UE).
-- Respectez les règles en vigueur dans votre pays
pour la mise au rebut des produits électriques
et électroniques. Une mise au rebut correcte contribue à
préserver l’environnement et la santé.
Garantie et assistance
Si vous avez besoin d’une assistance ou d’informations
supplémentaires, consultez le site Web
www.philips.com/support ou lisez le dépliant séparé sur la
garantie internationale.
ITALIANO
Introduzione
Congratulazioni per l’acquisto e benvenuto da Philips! Per trarre
il massimo vantaggio dall’assistenza fornita da Philips, registrare
il proprio prodotto sul sito www.philips.com/welcome.
Descrizione generale
Spremiagrumi
A Cono
B Setaccio
C Raccogli-succo con beccuccio estraibile
D Scatola ingranaggi dello spremiagrumi
E Contenitore polpa e alimentatore (non in dotazione con
HR1900)
Importante
Prima di utilizzare l’apparecchio, leggere
attentamente il presente manuale e
conservarlo per eventuali riferimenti futuri.
Pericolo
-- Non immergere mai la scatola ingranaggi
dello spremiagrumi in acqua o in altri liquidi
e non risciacquarla sotto l’acqua corrente.
-- Non pulire la scatola ingranaggi dello
spremiagrumi in lavastoviglie.
Avviso
-- Questo apparecchio può essere usato
da persone con capacità mentali, fisiche
o sensoriali ridotte, prive di esperienza o
conoscenze adatte a condizione che tali
persone abbiano ricevuto assistenza o
formazione per utilizzare l’apparecchio
in maniera sicura e capiscano i potenziali
pericoli associati a tale uso.
-- Questo apparecchio non deve essere usato
dai bambini. Tenere l’apparecchio e il cavo
di alimentazione fuori dalla portata dei
bambini.
-- Evitare che i bambini giochino con
l’apparecchio.
-- Non utilizzare l’apparecchio nel caso in
cui il cono o il setaccio siano danneggiati
o presentino crepe visibili, e contattare il
centro di assistenza Philips più vicino.
-- Non ingerire la polpa né utilizzarla per la
preparazione di pietanze.
-- Posizionare e utilizzare sempre
l’apparecchio su una superficie asciutta,
piana, stabile e orizzontale.
-- Non lasciare mai in funzione l’apparecchio
senza sorveglianza.
-- Scollegare l’apparecchio dall’alimentazione
se incustodito o prima di montarlo,
smontarlo o pulirlo.
Attenzione
-- Non utilizzate lo spremiagrumi per un tempo
superiore ai 10 minuti senza interruzione.
-- Questo apparecchio è destinato
esclusivamente a uso domestico.
Uso dello spremiagrumi
Note
-- Per evitare danni e ferite, tenete l’apparecchio in funzione
lontano da capelli lunghi, vestiti, cavi eccetera.
-- Per lo spremiagrumi utilizzate solo la velocità 1.
Pulizia
Al fine di mantenere la cucina pulita, tutte le parti separabili (ad
eccezione dell’unità di aggancio dello spremiagrumi) possono
essere messe nel lavandino in una volta sola.
Ordinazione degli accessori
Per acquistare accessori o parti di ricambio, visitare il sito Web
www.shop.philips.com/service o recarsi presso il proprio
rivenditore Philips. È anche possibile contattare il centro di
assistenza Philips del paese di residenza (per i dettagli di
contatto, consultare l’opuscolo della garanzia internazionale).
Riciclaggio
-- Questo simbolo indica che il prodotto non può
essere smaltito con i normali rifiuti domestici
(2012/19/UE).
-- Seguire le regole del proprio paese per la raccolta
differenziata dei prodotti elettrici ed elettronici.
Il corretto smaltimento aiuta a prevenire l’inquinamento
ambientale e possibili danni alla salute.
Garanzia e assistenza
Per assistenza o informazioni, visitare il sito Web all’indirizzo
www.philips.com/support oppure leggere l’opuscolo della
garanzia internazionale.
NEDERLANDS
Introductie
Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Registreer
uw product op www.philips.com/welcome om optimaal gebruik
te kunnen maken van de door Philips geboden ondersteuning.
Algemene beschrijving
Citruspers
A Kegel
B Zeef
C Sapopvangbak met afneembare tuit
D Koppelunit voor citruspersen
E Pulpopvangbak en voedingsunit (niet meegeleverd bij de
HR1900)
Belangrijk!
Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig
door voordat u het apparaat gaat gebruiken.
Bewaar de gebruiksaanwijzing om deze zo
nodig later te kunnen raadplegen.
Gevaar
-- Dompel de koppelunit voor citruspersen
nooit in water of een andere vloeistof en
spoel deze ook niet af onder de kraan.
-- Maak de koppelunit voor citruspersen niet
schoon in de vaatwasmachine.
Waarschuwing
-- Dit apparaat kan worden gebruikt door
personen met verminderde lichamelijke,
zintuiglijke of geestelijke capaciteiten of
weinig ervaring en kennis, mits zij toezicht
of instructie hebben ontvangen aangaande
veilig gebruik van het apparaat, en zij de
gevaren van het gebruik begrijpen.
-- Dit apparaat buiten bereik van kinderen
houden. Houd het apparaat en het snoer
buiten het bereik van kinderen.
-- Kinderen mogen niet met het apparaat
spelen.
-- Gebruik het apparaat niet als de zeef of de
kegel beschadigd is of zichtbare barsten
vertoont en neem contact op met het
dichtstbijzijnde Philips-servicecentrum.
-- Eet de pulp niet op en gebruik het niet in
gerechten.
-- Plaats en gebruik het apparaat altijd op een
droge, stabiele en vlakke ondergrond.
-- Laat het apparaat nooit zonder toezicht
werken.
-- Trek altijd de stekker uit het stopcontact
als u het apparaat onbeheerd achterlaat
en voordat u het apparaat in elkaar zet, uit
elkaar haalt of schoonmaakt.
Let op
-- Gebruik de citruspers nooit langer dan
10 minuten achter elkaar.
-- Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor
huishoudelijk gebruik.
De citruspers gebruiken
Opmerking
-- Voorkom lichamelijk letsel of beschadiging: houd het
ingeschakelde apparaat uit de buurt van lange haren, kleding,
kabels enz.
-- Gebruik alleen snelheid 1 voor de citruspers.
Schoonmaken
Voor een opgeruimde, schone keuken kunnen alle afneembare
onderdelen (behalve de koppelunit voor de citruspers) in één
keer naar de gootsteen worden gedragen.
Accessoires bestellen
Ga naar www.shop.philips.com/service of uw Philips-dealer
om accessoires of reserveonderdelen aan te schaffen. U kunt
ook contact opnemen met het Philips Consumer Care Centre
in uw land (zie het ‘worldwide guarantee’-vouwblad voor
contactgegevens).
Recycling
-- Dit symbool betekent dat dit product niet bij
het gewone huishoudelijke afval mag worden
weggegooid (2012/19/EU).
-- Volg de geldende regels in uw land voor de
gescheiden inzameling van elektrische en
elektronische producten. Als u correct verwijdert, voorkomt u
negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid.
Garantie en ondersteuning
Als u informatie of ondersteuning nodig hebt, bezoek dan
www.philips.com/support of lees het ‘worldwide guarantee’vouwblad.
NORSK
Introduksjon
Gratulerer med kjøpet og velkommen til Philips. Hvis du vil
ha fullt utbytte av støtten som Philips tilbyr, kan du registrere
produktet på www.philips.com/welcome.
Generell beskrivelse
Sitruspresse
A Membran
B Sil
C Saftoppsamler med avtakbar tut
D Girkasse til sitruspresse
E Fruktkjøttbeholder og strømenhet (ikke inkludert i HR1900)
Viktig
Les denne brukerveiledningen nøye før du
bruker apparatet, og ta vare på den for senere
referanse.
Fare
-- Girkassen til sitruspressen må aldri senkes
ned i vann eller annen væske, og den må
heller ikke skylles under rennende vann.
-- Ikke vask girkassen til sitruspressen i
oppvaskmaskin.
Advarsel
-- Dette apparatet kan brukes av personer
med nedsatt sanseevne eller fysisk eller
psykisk funksjonsevne, eller personer med
manglende erfaring eller kunnskap, dersom
de får instruksjoner om sikker bruk av
apparatet eller tilsyn som sikrer sikker bruk,
og hvis de er klar over risikoen.
-- Dette apparatet skal ikke brukes av
barn. Oppbevar apparatet og ledningen
utilgjengelig for barn.
-- Barn skal ikke leke med apparatet.
-- Ikke bruk dette apparatet hvis toppen eller
silen er skadet eller har tydelige sprekker. Da
må du ta kontakt med nærmeste Philipsservicesenter.
-- Ikke spis fruktkjøttet eller tilsett det i
tilbereding av mat.
-- Plasser og bruk alltid apparatet på et tørt,
stabilt og jevnt underlag.
-- Ikke la apparatet stå på uten tilsyn.
-- Koble alltid apparatet fra strømnettet hvis
du lar det stå uten tilsyn, eller før du setter
det sammen, tar det fra hverandre eller
rengjør det.
Forsiktig
-- Ikke bruk sitruspressen lenger enn
10 minutter uten pause.
-- Dette apparatet skal kun brukes i
husholdningen.
Bruke sitruspressen
Note
-- Hold apparatet unna langt hår, klær, tråder, osv., for å unngå
tekniske skader og personskader.
-- Bruk bare hastighet 1 for sitruspressen.
Rengjøring
Alle avtakbare deler (unntatt koblingsenheten for sitruspressen)
kan bæres til vasken samtidig for å holde kjøkkenet rent.
Bestille tilbehør
Du kan kjøpe tilbehør eller reservedeler på
www.shop.philips.com/service eller ved å kontakte Philipsforhandleren. Du kan også kontakte Philips forbrukerstøtte i
landet der du bor (du finner kontaktinformasjon i garantiheftet).
Gjenvinning
-- Dette symbolet betyr at dette produktet ikke må
avhendes i vanlig husholdningsavfall (2012/19/EU).
-- Følg nasjonale regler for egen innsamling av
elektriske og elektroniske produkter. Hvis du kaster
produktet på riktig måte, bidrar du til å forhindre
negative konsekvenser for helse og miljø.
Garanti og støtte
Hvis du trenger kundestøtte eller informasjon, kan du gå til
www.philips.com/support eller lese i garantiheftet.
PORTUGUÊS
Introdução
Parabéns pela sua compra e seja bem-vindo à Philips! Para
usufruir de todas as vantagens da assistência oferecida pela
Philips, registe o seu produto em www.philips.com/welcome.
Descrição geral
Espremedor citrinos
A Cone
B Crivo
C Colector de sumo com bico amovível
D Caixa de engrenagens do espremedor citrinos
E Recipiente para polpa e unidade de alimentação (não
fornecidos com o HR1900)
Importante
Leia cuidadosamente este manual do
utilizador antes de utilizar o aparelho e
guarde-o para consultas futuras.
Perigo
-- Nunca mergulhe a caixa de engrenagens
do espremedor citrinos em água ou noutro
líquido, nem o enxagúe em água corrente.
-- Não lave a caixa de engrenagens do
espremedor citrinos na máquina de lavar
loiça.
Aviso
-- Este aparelho pode ser utilizado por
pessoas com capacidades físicas, sensoriais
ou mentais reduzidas, ou com falta de
experiência e conhecimento, caso sejam
supervisionadas ou lhes tenham sido dadas
instruções relativas à utilização segura do
aparelho e se compreenderem os perigos
envolvidos.
-- Este aparelho não pode ser utilizado por
crianças. Mantenha o aparelho e o cabo
fora do alcance das crianças.
-- As crianças não podem brincar com o
aparelho.
-- Não utilize o aparelho se o cone ou o
coador estiverem danificados de alguma
forma ou se apresentarem fissuras visíveis e
contacte a Philips mais próxima.
-- Não coma a polpa nem a utilize na
preparação de pratos.
-- Coloque e utilize sempre o aparelho sobre
uma superfície seca, estável e nivelada.
-- Nunca deixe o aparelho a funcionar sem
vigilância.
-- Desligue sempre o aparelho da alimentação
se o deixar sem supervisão e antes de o
montar, desmontar ou limpar.
Atenção
-- Não utilize o espremedor de citrinos durante
mais de 10 minutos sem interrupção.
-- Este aparelho destina-se apenas a uso
doméstico.
Utilizar o acessório espremedor de citrinos
Nota
-- Para evitar danos e ferimentos, mantenha cabelos
compridos, roupas, fios, etc. afastados do aparelho quando
este está em funcionamento.
-- Utilize apenas a velocidade 1 para o espremedor de citrinos.
Limpeza
Para manter a sua cozinha limpa, todas as peças amovíveis
(excepto o encaixe do espremedor de citrinos) podem ser
levadas para o lava-loiça de uma só vez.
Encomendar acessórios
Para comprar acessórios ou peças sobresselentes, visite
www.shop.philips.com/service ou dirija-se ao seu revendedor
Philips. Também pode contactar o centro de assistência ao
cliente da Philips no seu país (consulte os detalhes de contacto
no folheto da garantia mundial).
Reciclagem
-- Este símbolo significa que este produto não deve ser
eliminado juntamente com os resíduos domésticos
comuns (2012/19/UE).
-- Siga as normas do seu país para a recolha selectiva
de produtos eléctricos e electrónicos. A eliminação
correcta ajuda a evitar consequências prejudiciais para o
meio ambiente e para a saúde pública.
Garantia e assistência
Se precisar de informações ou assistência, visite
www.philips.com/support ou leia o folheto da garantia mundial
em separado.
SVENSKA
Inledning
Grattis till ditt inköp och välkommen till Philips! För att du ska
kunna dra full nytta av den support som Philips erbjuder kan du
registrera din nya produkt på www.philips.com/welcome.
Allmän beskrivning
Citruspress
A Kon
B Sil
C Juicetratt med löstagbar pip
D Växellåda till citruspress
E Fruktköttsbehållare och strömförsörjningsenhet (medföljer
inte HR1900)
Viktigt
Läs användarhandboken noggrant innan
du använder apparaten och spara den för
framtida bruk.
Fara
-- Sänk aldrig ned växellådan till citruspressen
i vatten eller någon annan vätska och skölj
den inte under kranen.
-- Rengör inte växellådan till citruspressen i
diskmaskinen.
Varning
-- Den här apparaten kan användas av
personer med olika funktionshinder, eller
som inte har kunskap om hur apparaten
används, så länge de övervakas och får
instruktioner angående säker användning
och förstår riskerna som medföljer.
-- Den här apparaten får inte användas av
barn. Håll apparaten och dess sladd utom
räckhåll för barn.
-- Barn ska inte leka med produkten.
-- Använd inte apparaten om konen eller silen
är skadad eller har synliga sprickor. Kontakta
istället närmaste Philips-serviceombud.
-- Ät inte fruktköttet och använd det inte för att
förbereda rätter.
-- Placera och använd alltid apparaten på en
torr, stabil och jämn yta.
-- Lämna inte apparaten obevakad när den
används.
-- Koppla alltid bort apparaten från elnätet
om du lämnar den obevakad eller innan du
monterar, tar isär eller rengör den.
Varning!
-- Använd inte citruspressen i mer än tio
minuter utan avbrott.
-- Apparaten är endast avsedd för
hushållsbruk.
Använda citruspressen
Note
-- För att förhindra skador på apparaten samt personskador bör
du alltid hålla apparaten borta från långt hår, kläder, sladdar
och liknande.
-- Använd bara hastighet 1 för citruspressen.
Rengöring
För att hålla köket rent kan alla löstagbara delar (förutom
citruspressens kopplingsenhet) bäras till diskbänken samtidigt.
Beställa tillbehör
Om du vill köpa tillbehör eller reservdelar kan du gå till
www.shop.philips.com/service eller en Philips-återförsäljare.
Du kan också kontakta Philips kundtjänst i ditt land
(kontaktinformation finns i garantibroschyren).
Återvinning
-- Den här symbolen betyder att produkten inte ska
slängas bland hushållssoporna (2012/19/EU).
-- Följ de regler som gäller i ditt land för återvinning
av elektriska och elektroniska produkter. Genom att
kassera gamla produkter på rätt sätt kan du bidra till
att förhindra negativ påverkan på miljö och hälsa.
Garanti och support
Om du behöver information eller support kan du gå till
www.philips.com/support eller läsa den separata
garantibroschyren.
TÜRKÇE
Giriş
Ürünü satın aldığınız için teşekkür ederiz; Philips’e hoş geldiniz!
Philips’in sunduğu destekten tam olarak yararlanmak için
ürününüzü www.philips.com/welcome adresinde kaydettirin.
Genel açıklamalar
Narenciye sıkacağı
A Koni
B Süzgeç
C Çıkarılabilir musluğa sahip meyve suyu toplayıcı
D Narenciye sıkacağı kutusu
E Posa kabı ve güç ünitesi (HR1900 ile birlikte verilmez)
Önemli
Cihazı kullanmadan önce bu kullanım
kılavuzunu okuyun ve gelecekte de başvurmak
üzere saklayın.
Tehlike
-- Narenciye sıkacağı kutusunu kesinlikle
suya veya başka bir sıvıya batırmayın veya
muslukta durulamayın.
-- Narenciye sıkacağı kutusunu bulaşık
makinesinde yıkamayın.
Uyarı
-- Bu cihazın fiziksel, motor ya da zihinsel
becerileri gelişmemiş veya bilgi ve tecrübe
açısından eksik kişiler tarafından kullanımı
sadece bu kişilerin nezaretinden sorumlu
kişilerin bulunması veya bu kişilere güvenli
kullanım talimatlarının sağlanması ve
olası tehlikelerin anlatılması durumunda
mümkündür.
-- Bu cihaz çocuklar tarafından kullanılmalıdır.
Cihazı ve kablosunu çocukların
ulaşabilecekleri yerlerden uzak tutun.
-- Çocuklar cihazla oynamamalıdır.
-- Süzgeç veya koni herhangi bir şekilde hasar
gördüyse veya görünür çatlaklara sahipse
cihazı kullanmayın ve en yakın Philips ile
iletişime geçin.
-- Posayı yemeyin veya yemek yapmak için
kullanmayın.
-- Cihazı daima kuru, sabit ve düz bir yüzeyde
bulundurun ve kullanın.
-- Cihazı kendi halinde çalışır durumdayken
bırakmayın.
-- Cihazı gözetimsiz bırakacaksanız veya
herhangi bir parçayı takmadan, çıkarmadan
veya temizlemeden önce, mutlaka cihazın
fişini prizden çekin.
Dikkat
-- Narenciye sıkacağını kesintisiz olarak
10 dakikadan fazla kullanmayın.
-- Bu cihaz sadece evde kullanım için
tasarlanmıştır.
Narenciye sıkacağının kullanımı
Note
-- Cihaz çalışırken herhangi bir kaza veya hasarı önlemek için
cihazı saçınızdan, kıyafetlerinizden, kablolardan vs. uzak
tutun.
-- Narenciye sıkarken sadece 1. hız ayarını kullanın.
Temizleme
Mutfağınızın temiz kalması için tüm sökülebilir parçalar
(narenciye sıkacağı bağlantı ünitesi hariç) bir seferde evyeye
yerleştirilebilir.
Aksesuarların sipariş edilmesi
Aksesuar veya yedek parça satın almak için
www.shop.philips.com/service adresini ziyaret edin ya da Philips
bayinize gidin. Ayrıca ülkenizde bulunan Philips Müşteri Destek
Merkezi’yle irtibata geçebilirsiniz (iletişim bilgileri için dünya
çapında garanti kitapçığına başvurun).
Geri dönüşüm
-- Bu simge, ürünün normal evsel atıklarla birlikte
atılmaması gerektiği anlamına gelir (2012/19/EU).
-- Elektrikli ve elektronik ürünlerin ayrı olarak
toplanması ile ilgili ülkenizin kurallarına uyun. Eski
ürünlerin doğru şekilde atılması, çevre ve insan sağlığı
üzerindeki olumsuz etkileri önlemeye yardımcı olur.
Garanti ve destek
Bilgi veya desteğe ihtiyaç duymanız durumunda lütfen
www.philips.com/support adresini ziyaret edin veya ayrı olarak
sunulan, dünya çapında garanti kitapçığını okuyun.
Download PDF

advertising