Philips | FC9742/09 | Philips PowerPro Staubsauger ohne Beutel FC8760/01 Important Information Manual

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome
1
2
English 4
Dansk 7
Deutsch 10
Español 14
Français 18
Italiano 22
Nederlands 26
Norsk 30
Português 33
Suomi 37
Svenska 40
Ελληνικα 43
4
English
Introduction
Congratulations on your purchase and welcome to Philips! To fully benefit from the support that
Philips offers, register your product at www.philips.com/welcome.
Important safety information
Read this important information carefully before you use the appliance and save it for future
reference.
Danger
- Never vacuum up water or any other liquid, flammable
substances or hot ashes.
Warning
- Check if the voltage indicated on the appliance corresponds to
the local mains voltage before you connect the appliance.
- Do not use the appliance if the plug, the mains cord or the
appliance itself is damaged.
- If the mains cord is damaged, you must have it replaced by
Philips, a service center authorized by Philips or similarly qualified
persons in order to avoid a hazard.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and
above and persons with reduced physical, sensory or mental
capabilities or lack of experience and knowledge if they have
been given supervision or instruction concerning use of the
appliance in a safe way and understand the hazards involved.
Children shall not play with the appliance. Cleaning and user
maintenance shall not be made by children without supervision.
- The plug must be removed from the socket-outlet before
cleaning or maintaining the appliance.
- Do not point the hose, the tube or any other accessory at the
eyes or ears nor put it in your mouth.
Caution
- Never use the appliance without any of the filters. This could
damage the motor and shorten the life of the appliance.
English
English
5
- Always clean all parts as shown in the user manual. Do not clean
any parts with water and/or cleaning agents if this is not
particularly shown in the user manual.
- If you clean a washable filter with water, make sure it is
completely dry before you put it back into the appliance. Do not
dry the filter in direct sunlight, on a radiator or in a tumble dryer.
Replace a washable filter if it can no longer be cleaned properly
or if it is damaged.
- To guarantee optimal dust retention and performance of the
vacuum cleaner, always replace the filters with original Philips
filters of the correct type (see chapter 'Ordering accessories').
- If your vacuum cleaner has a remote control, always replace the
batteries of the remote control with batteries of the correct type.
- If your vacuum cleaner has a remote control, remove the batteries
of the remote control if you are not going to use the appliance for
one month or more.
- Maximum noise level: Lc = 84 dB(A)
Electromagnetic fields (EMF)
- This Philips appliance complies with all applicable standards and regulations regarding exposure to
electromagnetic fields.
Ordering accessories
To buy accessories or spare parts, visit www.shop.philips.com/service or go to your Philips dealer.
You can also contact the Philips Consumer Care Center in your country (see the international warranty
leaflet for contact details).
Warranty and support
If you need information or support, please visit www.philips.com/support or read the international
warranty leaflet.
Recycling
- This symbol means that this product shall not be disposed of with normal household waste
(2012/19/EU) (Fig. 1).
- This symbol means that this product contains disposable batteries which shall not be disposed of
with normal household waste (2006/66/EC) (Fig. 2).
6
English
- Follow your country's rules for the separate collection of electrical and electronic products and
batteries. Correct disposal helps prevent negative consequences for the environment and human
health.
Removing disposable batteries
To remove disposable batteries, see the instructions for placing and/or removing batteries in the user
manual.
Troubleshooting
This chapter summarizes the most common problems you could encounter with the appliance. If you
are unable to solve the problem with the information below, visit www.philips.com/support for a list
of frequently asked questions or contact the Consumer Care Center in your country.
Problem
Possible cause
Solution
The suction power is
insufficient.
The dust container is full.
Empty the dust container.
The filters are dirty.
Clean or replace the filters.
The suction power is set to a
low setting.
Increase the suction power with the
regulator on the appliance or on the
handgrip.
The nozzle, tube or hose is
blocked up.
To remove the obstruction, disconnect
the blocked-up item and connect it (as
far as possible) the other way around.
Switch on the vacuum cleaner to force
the air through the blocked-up item in
opposite direction.
When I use my vacuum
cleaner I sometimes feel
electric shocks.
Your vacuum cleaner builds
up static electricity. The
lower the air humidity, the
more static electricity the
appliance builds up.
Discharge the appliance by frequently
holding the tube against other metal
objects in the room (for example the
legs of a table or chair, a radiator etc.).
You can also raise the air humidity level
in the room.
For models with remote
control: The remote
control does not work.
The batteries do not make
full contact or have not been
inserted properly.
Remove the lid of the battery
compartment and insert the batteries
correctly. Make sure the - and + poles
point in the right direction.
The batteries are empty.
Replace the batteries. You can continue
to vacuum but you cannot use the
remote control to increase or decrease
the suction power or to switch off the
appliance. To switch off the appliance,
press the on/off button on the
appliance.
Dansk
7
Introduktion
Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! For at få fuldt udbytte af den support, Philips tilbyder,
skal du registrere dit produkt på www.philips.com/welcome.
Vigtige sikkerhedsoplysninger
Læs disse vigtige oplysninger omhyggeligt igennem, inden apparatet tages i brug, og gem dem til
eventuel senere brug.
Fare
- Støvsug aldrig vand eller andre væsker, brændbare substanser
eller varm aske op.
Advarsel
- Kontrollér, om den angivne netspænding på apparatet svarer til
den lokale netspænding, før du slutter strøm til apparatet.
- Brug aldrig apparatet, hvis netstik, netledning eller selve apparatet
er beskadiget.
- Hvis netledningen beskadiges, må den kun udskiftes af Philips, et
autoriseret Philips-serviceværksted eller en tilsvarende kvalificeret
fagmand for at undgå enhver risiko.
- Dette apparat må bruges af børn fra 8 år og opefter og personer
med reducerede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller
manglende erfaring og viden, hvis de er blevet instrueret i sikker
brug af apparatet og forstår de medfølgende risici. Lad ikke børn
lege med apparatet. Rengøring og vedligeholdelse må ikke
foretages af børn uden opsyn.
- Stikket skal tages ud af stikkontakten før rengøring og
vedligeholdelse af apparatet.
- Undgå at rette slange, rør eller andet tilbehør mod øjne eller ører
eller putte dem i munden.
Forsigtig
- Brug aldrig apparatet uden et af filtrene. Det kan beskadige
motoren og forkorte apparatets levetid.
Dansk
8
Dansk
- Rengør altid alle dele som vist i brugervejledningen. Rengør ikke
hverken dele eller tilbehør med vand og/eller rengøringsmidler,
medmindre dette specifikt er vist i brugervejledningen.
- Hvis du rengør et vaskbart filter med vand, skal du sørge for, at
det er fuldstændigt tørt, før du sætter det tilbage i apparatet. Tør
ikke filteret i direkte sollys, på en radiator eller i en tørretumbler.
Udskift et vaskbart filter, hvis det ikke længere kan rengøres
ordentlig, eller hvis det er beskadiget.
- Udskift altid filtrene med originale Philips-filtre af den rigtige
type (se kapitlet "Bestilling af tilbehør") for at garantere, at
støvsugeren fungerer og tilbageholder støvpartikler optimalt.
- Hvis din støvsuger har en fjernbetjening, skal du altid udskifte
batterierne i fjernbetjeningen med batterier af den korrekte type.
- Hvis din støvsuger har en fjernbetjening, skal du fjerne batterierne
fra fjernbetjeningen, hvis du ikke skal bruge apparatet i en måned
eller mere.
- Maks. støjniveau: Lc = 84 dB(A)
Elektromagnetiske felter (EMF)
- Dette Philips-apparat overholder alle branchens gældende standarder og regler angående
eksponering for elektromagnetiske felter.
Bestilling af tilbehør
Du kan købe tilbehør og reservedele på www.shop.philips.com/service eller hos din Philipsforhandler. Du kan også kontakte det lokale Philips-kundecenter (du kan finde kontaktoplysninger i
folderen "World-Wide Guarantee").
Reklamationsret og support
Hvis du har brug for hjælp eller support, bedes du besøge www.philips.com/support eller læse i
folderen om international garanti.
Genanvendelse
- Dette symbol betyder, at dette produkt ikke må bortskaffes sammen med almindeligt
husholdningsaffald (2012/19/EU) (fig. 1).
- Dette symbol betyder, at dette produkt indeholder engangsbatterier, som ikke må bortskaffes
sammen med almindeligt husholdningsaffald (2006/66/EF) (fig. 2).
Dansk
- Følg den nationale lovgivning om særskilt indsamling af elektriske og elektroniske produkter og
batterier. Korrekt bortskaffelse er med til at forhindre negativ påvirkning af miljøet og menneskers
helbred.
Udtagning af engangsbatterier
Udtagning af engangsbatterier er beskrevet i brugervejledningens anvisninger om placering og/eller
udtagning af batterier.
Fejlfinding
Dette afsnit opsummerer de mest almindelige problemer, der kan forekomme ved brug af apparatet.
Har du brug for yderligere hjælp og vejledning, så besøg www.philips.com/support for at se en liste
med ofte stillede spørgsmål, eller kontakt dit lokale Philips Kundecenter.
Problem
Mulig årsag
Løsning
Sugestyrken er
utilstrækkelig.
Støvbeholderen er fuld.
Tøm støvbeholderen.
Filtrene er snavsede.
Rengør eller udskift filtrene.
Sugestyrken er sat på en lav
indstilling.
Sugestyrken kan øges med regulatoren
på apparatet eller på håndtaget.
Mundstykke, rør eller slange
er tilstoppet.
En eventuel tilstoppelse fjernes ved at
tage det tilstoppede tilbehør af og (så
vidt det er muligt) sætte det omvendt
på. Tænd så igen for støvsugeren, så der
blæses luft den modsatte vej gennem
slange og/eller rør.
Når jeg bruger min
støvsuger, får jeg af og til
elektrisk stød.
Din støvsuger genererer
statisk elektricitet. Jo lavere
luftfugtigheden er i rummet,
jo mere statisk elektricitet
genererer apparatet.
Aflad jævnligt apparatet ved at holde
røret mod andre metalobjekter i rummet
(f.eks. bord- og stoleben, radiatorer
osv.). Du kan også øge luftfugtigheden i
rummet.
For modeller med
fjernbetjening:
Fjernbetjeningen fungerer
ikke.
Batterierne er ikke i fuld
kontakt eller er ikke blevet
sat rigtigt i.
Tag låget af batterirummet, og sæt
batterierne korrekt i. Sørg for, at polerne
(- og +) vender rigtigt.
Batterierne er afladet.
Udskift dem. Du kan fortsætte med at
bruge støvsugeren, men du kan ikke
bruge fjernbetjeningen til at øge eller
mindske sugestyrken eller til at slukke
for apparatet. Sluk apparatet ved at
trykke på on/off-knappen på apparatet.
9
10
Deutsch
Einführung
Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf und willkommen bei Philips! Um die Unterstützung von Philips
optimal nutzen zu können, sollten Sie Ihr Produkt unter www.philips.com/welcome registrieren.
Wichtige Sicherheitsinformationen
Lesen Sie diese wichtigen Informationen vor dem Gebrauch des Geräts aufmerksam durch, und
bewahren Sie sie für eine spätere Verwendung auf.
Gefahr
- Saugen Sie nie Wasser oder andere Flüssigkeiten, entzündliche
Gegenstände oder heiße Asche auf.
Warnhinweis
- Prüfen Sie, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, ob die
Spannungsangabe auf dem Gerät mit der örtlichen Netzspannung
übereinstimmt.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn der Netzstecker, das
Netzkabel oder das Gerät selbst defekt oder beschädigt sind.
- Um Gefährdungen zu vermeiden, darf ein defektes Netzkabel nur
von einem Philips Service-Center, einer von Philips autorisierten
Werkstatt oder einer ähnlich qualifizierten Person durch ein
Original-Ersatzkabel ersetzt werden.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit
verringerten physischen, sensorischen oder psychischen
Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Kenntnis verwendet
werden, wenn sie bei der Verwendung beaufsichtigt werden oder
Anleitung zum sicheren Gebrauch des Geräts erhalten und die
Gefahren verstanden haben. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät
spielen. Die Reinigung und Pflege des Geräts darf von Kindern
nicht ohne Aufsicht durchgeführt werden.
- Der Stecker muss vor der Reinigung oder Wartung des Geräts aus
der Buchse gezogen werden.
- Richten Sie den Schlauch, das Rohr oder andere Zubehörteile
nicht auf die Augen oder Ohren und nehmen Sie diese Teile nicht
in den Mund.
Deutsch
Deutsch
11
Achtung
- Verwenden Sie das Gerät niemals ohne die Filter. Dies könnte zu
Beschädigungen des Motors führen und die Lebensdauer des
Geräts verkürzen.
- Reinigen Sie immer alle Teile wie in der Bedienungsanleitung
angegeben. Reinigen Sie keine Teile mit Wasser bzw.
Reinigungsmitteln, wenn dies nicht ausdrücklich in der
Bedienungsanleitung angegeben ist.
- Wenn Sie einen abwaschbaren Filter mit Wasser reinigen,
vergewissern Sie sich, dass er vollständig trocken ist, bevor Sie ihn
wieder ins Gerät einsetzen. Trocknen Sie den Filter nicht bei
direkter Sonneneinstrahlung, auf einem Heizkörper oder in einem
Wäschetrockner. Ersetzen Sie einen abwaschbaren Filter, wenn er
nicht mehr ordnungsgemäß gereinigt werden kann oder wenn er
beschädigt ist.
- Um die optimale Staubaufnahme und Leistung des Staubsaugers
zu gewährleisten, ersetzen Sie den Filter immer durch einen
Philips Originalfilter des richtigen Typs (siehe „Zubehör
bestellen“).
- Wenn Ihr Staubsauger eine Fernbedienung besitzt, ersetzen Sie
deren Batterien immer mit Batterien des richtigen Typs.
- Besitzt Ihr Staubsauger eine Fernbedienung, entfernen Sie die
Batterien aus der Fernbedienung, wenn Sie vorhaben, das Gerät
einen Monat oder länger nicht zu verwenden.
- Maximaler Geräuschpegel: Lc = 84 dB(A)
Elektromagnetische Felder
- Dieses Philips-Gerät erfüllt alle einschlägigen Normen und Vorschriften zur Exposition gegenüber
elektromagnetischen Feldern.
Bestellen von Zubehör
Um Zubehör oder Ersatzteile zu kaufen, besuchen Sie www.shop.philips.com/service, oder suchen
Sie Ihren Philips Händler auf. Sie können sich auch an den Philips Kundendienst in Ihrem Land
wenden. Die Kontaktdaten finden Sie in der internationalen Garantieschrift.
12
Deutsch
Garantie und Support
Für Unterstützung und weitere Informationen besuchen Sie die Philips Website unter
www.philips.com/support, oder lesen Sie die internationale Garantieschrift.
Recycling
- Dieses Symbol bedeutet, dass das Produkt nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden
kann (2012/19/EU) (Abb. 1).
- Dieses Symbol bedeutet, dass das Produkt Einwegbatterien enthält, die nicht mit dem normalen
Hausmüll entsorgt werden dürfen (2006/66/EG) (Abb. 2).
- Beachten Sie die geltenden Vorschriften zur getrennten Entsorgung von elektrischen und
elektronischen Produkten und Batterien. Die ordnungsgemäße Entsorgung dient dem Schutz von
Umwelt und Gesundheit.
Entnehmen von Einwegbatterien
Beachten Sie beim Entnehmen und Einsetzen von Einwegbatterien die Hinweise in der
Bedienungsanleitung.
Fehlerbehebung
In diesem Kapitel sind die häufigsten Probleme aufgeführt, die beim Gebrauch des Geräts auftreten
können. Sollten Sie ein Problem mithilfe der nachstehenden Informationen nicht beheben können,
besuchen Sie unsere Website unter: www.philips.com/support und ziehen Sie die Liste „Häufig
gestellte Fragen“ hinzu, oder wenden Sie sich an das Philips Consumer Care-Center in Ihrem Land.
Problem
Mögliche Ursache
Die Lösung
Die Saugleistung ist
unzureichend.
Der Staubbehälter ist voll.
Entleeren Sie den Staubbehälter.
Die Filter sind schmutzig.
Reinigen oder ersetzen Sie die Filter.
Die Saugleistung wurde auf
eine niedrige Stufe
eingestellt.
Erhöhen Sie die Saugleistung mit dem
Regler auf dem Gerät bzw. dem
Handgriff.
Die Düse, das Saugrohr oder
der Saugschlauch ist
blockiert.
Um die Blockade zu entfernen, lösen Sie
das blockierte Teil ab und schließen Sie
es (soweit möglich) in umgekehrter
Richtung wieder an. Schalten Sie den
Staubsauger ein, um Luft in der
Gegenrichtung durch das blockierte Teil
zu strömen.
Ihr Staubsauger lädt sich
statisch auf. Je niedriger die
Luftfeuchtigkeit, desto mehr
statische Elektrizität bildet
sich am Gerät.
Entladen Sie das Gerät regelmäßig,
indem Sie mit dem Saugrohr andere
metallene Gegenstände wie Tisch- oder
Stuhlbeine oder Heizkörper etc.
berühren. Sie können auch die
Luftfeuchtigkeit im Zimmer erhöhen.
Wenn ich meinen
Staubsauger verwende,
bekomme ich manchmal
elektrische Schläge.
Deutsch
13
Problem
Mögliche Ursache
Die Lösung
Bei Modellen mit
Fernbedienung: Die
Fernbedienung
funktioniert nicht.
Die Batterien haben keinen
vollständigen Kontakt oder
wurden nicht richtig
eingesetzt.
Nehmen Sie die Abdeckung des
Batteriefachs ab, und setzen Sie die
Batterien richtig ein. Achten Sie darauf,
dass die Polung (+ bzw. -) mit der
Markierung im Batteriefach
übereinstimmt.
Die Batterien sind leer.
Tauschen Sie die Batterien gegen neue
aus. Sie können weiterhin saugen,
jedoch nicht die Fernbedienung
verwenden, um die Saugleistung zu
erhöhen oder zu verringern oder um das
Gerät auszuschalten. Um das Gerät
auszuschalten, drücken Sie den Ein/Ausschalter am Gerät.
14
Español
Introducción
Enhorabuena por la adquisición de este producto, y bienvenido a Philips Para sacar el mayor partido
a la asistencia que Philips le ofrece, registre el producto en www.philips.com/welcome.
Información de seguridad importante
Antes de usar el aparato, lea atentamente esta información importante y consérvela por si necesitara
consultarla en el futuro.
Peligro
- No aspire nunca agua ni ningún otro líquido, sustancias
inflamables ni cenizas calientes.
Advertencia
- Antes de enchufar el aparato, compruebe si el voltaje indicado en
el mismo se corresponde con el voltaje de red local.
- No utilice el aparato si la clavija, el cable de alimentación o el
propio aparato están dañados.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por
Philips o por un centro de servicio autorizado por Philips con el
fin de evitar situaciones de peligro.
- Este aparato puede ser usado por niños a partir de ocho años y
por personas con su capacidad física, psíquica o sensorial
reducida y por quienes no tengan los conocimientos y la
experiencia necesarios, si han sido supervisados o instruidos
acerca del uso del aparato de forma segura y siempre que sepan
los riesgos que conlleva su uso. No permita que los niños jueguen
con el aparato. Los niños no deben limpiar el aparato ni realizar
tareas de mantenimiento sin supervisión.
- El enchufe debe retirarse de la toma antes de la limpieza o
mantenimiento del aparato.
- No dirija la manguera, el tubo ni ningún otro accesorio a los ojos o
las orejas, ni se los introduzca en la boca.
Español
Español
15
Precaución
- No utilice nunca el aparato sin filtros. Esto podría provocar daños
en el motor y reducir la vida útil del aparato.
- Limpie siempre todas las piezas como se indica en el manual de
usuario. No limpie ninguna pieza con agua o detergente si no se
indica explícitamente en el manual de usuario.
- Si limpia un filtro lavable con agua, asegúrese de que está
completamente seco antes de volver a colocarlo en el aparato.
No seque el filtro exponiéndolo a la luz solar, colocándolo sobre
un radiador ni usando una secadora. Sustituya el filtro lavable por
uno nuevo si ya no se puede limpiar bien o si está dañado.
- Para garantizar un rendimiento óptimo del aspirador y la máxima
retención del polvo, utilice siempre los filtros originales de Philips
del modelo correcto (consulte el capítulo 'Solicitud de
accesorios').
- Si el aspirador dispone de un mando a distancia, sustituya
siempre las pilas del mando a distancia por pilas del tipo
adecuado.
- Si el aspirador dispone de un mando a distancia, quite las pilas
del mando a distancia si no va a utilizar el aparato durante un
mes o más.
- Nivel de ruido máximo: Lc = 84 dB(A)
Campos electromagnéticos (CEM)
- Este Philips cumple los estándares y las normativas aplicables sobre exposición a campos
electromagnéticos.
Solicitud de accesorios
Para comprar accesorios o piezas de repuesto, visite www.shop.philips.com/service o acuda a su
distribuidor de Philips. También puede ponerse en contacto con el Servicio de Atención al Cliente de
Philips en su país (consulte los datos de contacto en el folleto de la garantía mundial)
Garantía y asistencia
Si necesita asistencia o información, visite www.philips.com/support o lea el folleto de garantía
internacional.
16
Español
Reciclaje
- Este símbolo significa que este producto no debe desecharse con la basura normal del hogar
(2012/19/UE) (Fig. 1).
- Este símbolo significa que este producto contiene pilas desechables que no se deben tirar con la
basura normal del hogar (2006/66/EC) (Fig. 2).
- Siga la normativa de su país para la recogida selectiva de productos eléctricos y electrónicos y de
baterías. El desechado correcto ayuda a evitar consecuencias negativas para el medio ambiente y
la salud humana.
Retirar las pilas desechables
Para retirar las pilas desechables, consulte las instrucciones para colocar y retirar las pilas en el
manual del usuario.
Resolución de problemas
En este capítulo se resumen los problemas más comunes que pueden surgir al usar el aparato. Si no
puede resolver el problema con la siguiente información, visite www.philips.com/support para
consultar una lista de preguntas frecuentes o comuníquese con el servicio de atención al cliente en su
país.
Problema
Posible causa
Solución
La potencia de succión es
insuficiente.
El depósito del polvo está
lleno.
Vacíe el depósito de polvo.
Los filtros están sucios.
Limpie o cambie los filtros.
Puede que la potencia de
succión esté en un ajuste
bajo.
Aumente la potencia de succión con el
regulador del aparato o el mango.
El cepillo, el tubo o la
manguera están obstruidos.
Para quitar la obstrucción, desconecte la
pieza obstruida y conéctela (en la
medida de lo posible) al revés. Encienda
el aspirador para hacer que el aire pase
a través de la pieza obstruida en
dirección contraria.
En ocasiones, cuando
utilizo mi aspirador, noto
descargas eléctricas.
Su aspirador genera
electricidad estática. Cuanto
menor sea el nivel de
humedad en el aire, más
electricidad estática genera
el aparato.
Descargue el aparato apoyando
frecuentemente el tubo sobre otros
objetos de metal de la habitación (como
por ejemplo, las patas de una mesa o
silla, un radiador, etc.). Asimismo, puede
aumentar el nivel de humedad del aire
de la habitación.
Para los modelos con
mando a distancia: El
mando a distancia de
infrarrojos no funciona.
La batería no está
completamente en contacto
o no se ha introducido
correctamente.
Quite la tapa del compartimento de la
batería e inserte las pilas correctamente.
Asegúrese de que los polos - y + estén
en la posición correcta.
Español
Problema
Posible causa
Solución
Las pilas están descargadas.
Cambie las pilas. Puede seguir
aspirando, pero no puede utilizar el
control remoto para aumentar o
disminuir la potencia de succión, o
apagar el aparato. Para desconectar el
aparato, pulse el botón de
encendido/apagado del aparato.
17
18
Français
Introduction
Félicitations pour votre achat et bienvenue dans l'univers Philips ! Pour profiter pleinement de
l'assistance offerte par Philips, enregistrez votre produit à l'adresse suivante :
www.philips.com/welcome.
Informations de sécurité importantes
Lisez attentivement ces informations importantes avant d'utiliser l'appareil et conservez-les pour un
usage ultérieur.
Danger
- N'aspirez jamais d'eau, de liquides, de substances inflammables
ni de cendres chaudes.
Avertissement
- Avant de brancher l'appareil, vérifiez que la tension indiquée sur
l'appareil correspond à la tension supportée par le secteur local.
- N'utilisez jamais l'appareil si la prise, le cordon d'alimentation ou
l'appareil lui-même est endommagé.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé
par Philips, par un Centre Service Agréé Philips ou par un
technicien qualifié afin d'éviter tout accident.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans ou
plus, des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou
intellectuelles sont réduites ou des personnes manquant
d'expérience et de connaissances, à condition que ces enfants ou
personnes soient sous surveillance ou qu'ils aient reçu des
instructions quant à l'utilisation sécurisée de l'appareil et qu'ils
aient pris connaissance des dangers encourus. Les enfants ne
doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien ne
doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- La fiche doit être retirée de la prise avant le nettoyage ou
l'entretien de l'appareil.
- Ne dirigez pas le flexible, le tube ou tout autre accessoire vers les
yeux ou les oreilles et ne les placez pas dans votre bouche.
Français
Français
19
Attention
- N'utilisez jamais l'appareil sans l'un des filtres. Cela pourrait
endommager le moteur et réduire la durée de vie de l'appareil.
- Nettoyez toujours toutes les pièces comme indiqué dans le mode
d'emploi. Ne nettoyez pas des pièces avec de l'eau et/ou des
produits de nettoyage si cela n'est pas illustré dans le mode
d'emploi.
- Si vous nettoyez un filtre lavable à l'eau, assurez-vous qu'il est
parfaitement sec avant de le remonter et de le replacer dans
l'appareil. Ne séchez pas le filtre directement au soleil, sur un
radiateur ou dans un sèche-linge. Remplacez un filtre lavable s'il
ne peut plus être nettoyé correctement, ou s'il est endommagé.
- Pour garantir les performances et les qualités d'aspiration de
l'aspirateur, remplacez toujours les filtres par des filtres Philips
appropriés (voir le chapitre « Commande d'accessoires »).
- Si l'aspirateur est équipé d'une télécommande, remplacez
toujours les piles de la télécommande par des piles de même
type.
- Si l'aspirateur est équipé d'une télécommande, retirez les piles de
la télécommande si vous n'avez pas l'intention d'utiliser l'appareil
pendant un mois ou plus.
- Niveau sonore maximal : Lc = 84 dB(A)
Champs électromagnétiques (CEM)
- Cet appareil Philips est conforme à toutes les normes et à tous les règlements applicables relatifs à
l'exposition aux champs électromagnétiques.
Commande d'accessoires
Pour acheter des accessoires ou des pièces de rechange, consultez le site Web
www.shop.philips.com/service ou rendez-vous chez votre revendeur Philips. Vous pouvez
également contacter le Service Consommateurs Philips de votre pays (consultez le dépliant de
garantie internationale pour obtenir les coordonnées).
Garantie et assistance
Si vous avez besoin d'une assistance ou d'informations supplémentaires, consultez le site Web
www.philips.com/support ou lisez le dépliant sur la garantie internationale.
20
Français
Recyclage
- Ce symbole signifie que ce produit ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers (2012/19/EU)
(Fig. 1).
- Ce symbole signifie que ce produit contient des piles jetables qui ne doivent pas être mises au
rebut avec les ordures ménagères courantes (2006/66/CE) (Fig. 2).
- Respectez les réglementations de votre pays concernant la collecte séparée des piles et des
appareils électriques et électroniques. La mise au rebut appropriée des piles permet de protéger
l'environnement et la santé.
Retrait des piles jetables
Pour retirer les piles jetables, consultez les instructions de ce manuel relatives à l'insertion et/ou au
retrait des piles.
Dépannage
Cette rubrique récapitule les problèmes les plus courants que vous pouvez rencontrer avec l'appareil.
Si vous ne parvenez pas à résoudre le problème à l'aide des informations ci-dessous, rendez-vous sur
le site www.philips.com/support et consultez la liste de questions fréquemment posées ou contactez
le Service Consommateurs Philips de votre pays.
Problème
Cause possible
La puissance d'aspiration
est insuffisante.
Le compartiment à poussière Videz le compartiment à poussière.
est rempli.
Les filtres sont sales.
Solution
Nettoyez ou remplacez les filtres.
La puissance d'aspiration est Augmentez la puissance d'aspiration à
réglée sur un niveau trop bas. l'aide du régulateur situé sur l'appareil
ou sur la poignée.
L'embout, le tube ou le tuyau Le cas échéant, détachez l'élément
est bouché.
bouché et raccordez-le (si possible)
dans le sens inverse. Allumez
l'aspirateur pour forcer l'air à traverser
l'élément bouché dans l'autre sens.
Lorsque je passe
l'aspirateur, je ressens
parfois des décharges
électriques.
Votre aspirateur produit de
l'électricité statique. Moins
l'air est humide dans une
pièce, plus l'appareil produit
de l'électricité statique.
Pour les modèles avec une Les piles sont mal insérées
télécommande : La
ou ont été insérées à
télécommande ne
l'envers.
fonctionne pas.
Déchargez l'appareil en plaçant
fréquemment le tube contre d'autres
objets métalliques de la pièce (par
exemple, des pieds de table ou de
chaise, un radiateur, etc.). Vous pouvez
également augmenter le niveau
d'humidité de l'air dans la pièce.
Retirez le couvercle du compartiment de
la batterie et insérez les piles
correctement. Veillez à respecter la
polarité des piles.
Français
Problème
Cause possible
Solution
Les piles sont vides.
Remplacez les piles. Vous pouvez
continuer de passer l'aspirateur, mais
vous ne pouvez pas utiliser la
télécommande pour augmenter ou
diminuer la puissance d'aspiration ni
pour éteindre l'appareil. Pour éteindre
l'appareil, appuyez sur le bouton
marche/arrêt situé sur l'appareil.
21
22
Italiano
Introduzione
Congratulazioni per l'acquisto e benvenuti in Philips! Per trarre il massimo vantaggio dall'assistenza
fornita da Philips, registrate il vostro prodotto sul sito www.philips.com/welcome.
Informazioni di sicurezza importanti
Prima di utilizzare l'apparecchio, leggete attentamente queste informazioni importanti e conservatele
per eventuali riferimenti futuri.
Pericolo
- Non aspirate mai acqua o altre sostanze liquide, infiammabili e
cenere se non completamente fredde.
Avvertenza
- Prima di collegare l'apparecchio, verificate che la tensione
riportata sulla spina corrisponda alla tensione disponibile.
- Non utilizzate l'apparecchio se la spina, il cavo di alimentazione o
l'apparecchio stesso sono danneggiati.
- Nel caso in cui il cavo di alimentazione fosse danneggiato, dovrà
essere sostituito presso i centri autorizzati Philips, i rivenditori
specializzati oppure da personale debitamente qualificato, per
evitare situazioni pericolose.
- Questo apparecchio può essere usato da bambini a partire da 8
anni di età e da persone con capacità mentali, fisiche o sensoriali
ridotte, prive di esperienza o conoscenze adatte a condizione che
tali persone abbiano ricevuto assistenza o formazione per
utilizzare l'apparecchio in maniera sicura e capiscano i potenziali
pericoli associati a tale uso. Evitate che i bambini giochino con
l'apparecchio. La manutenzione e la pulizia non devono essere
eseguite da bambini se non in presenza di un adulto.
- La spina deve essere rimossa dalla presa di corrente prima di
pulire o effettuare interventi di manutenzione sull'apparecchio.
- Non puntate il tubo flessibile, il tubo o qualsiasi altro accessorio in
direzione degli occhi o delle orecchie e non introducetelo in
bocca.
Italiano
Italiano
23
Attenzione
- Non utilizzate mai l'apparecchio senza uno dei filtri onde evitare
di danneggiare il motore e compromettere il funzionamento
dell'aspirapolvere.
- Pulite sempre tutte le parti come mostrato nel manuale
dell'utente. Non pulite nessuna parte con acqua e/o detergenti se
non è specificatamente mostrato nel manuale dell'utente.
- Se pulite un filtro lavabile con l'acqua, assicuratevi che sia
completamente asciutto prima di reinserirlo nell'apparecchio. Non
lasciate asciugare il filtro alla luce diretta del sole, su un calorifero
o in un'asciugatrice. Sostituite un filtro lavabile se non può più
essere pulito accuratamente o se risulta danneggiato.
- Per garantire la massima ritenzione della polvere e prestazioni
ottimali, sostituite il filtro con un filtro Philips originale del tipo
corretto (vedere il capitolo "Ordinazione degli accessori").
- Se l'aspirapolvere è dotato di un telecomando, sostituite sempre
le batterie del telecomando con batterie del tipo corretto.
- Se l'aspirapolvere è dotato di un telecomando, rimuovete le
batterie del telecomando se prevedete di non utilizzare
l'apparecchio per almeno un mese.
- Livello massimo di rumorosità: Lc = 84 dB(A)
Campi elettromagnetici (EMF)
- Questo apparecchio Philips è conforme a tutti gli standard e alle norme relativi all'esposizione ai
campi elettromagnetici.
Ordinazione degli accessori
Per acquistare accessori o parti di ricambio, visitate il sito Web www.shop.philips.com/service o
recatevi presso il rivenditore Philips di zona. Potete inoltre contattare il Centro Assistenza Clienti
Philips del vostro paese. Per i dettagli, fate riferimento all'opuscolo della garanzia internazionale.
Garanzia e assistenza
Per assistenza o informazioni, visitate il sito Web all'indirizzo www.philips.com/support oppure
leggete l'opuscolo della garanzia internazionale.
24
Italiano
Riciclaggio
- Questo simbolo indica che il prodotto non può essere smaltito con i normali rifiuti domestici
(2012/19/UE) (fig. 1).
- Questo simbolo indica che il prodotto contiene batterie usa e getta che non devono essere
smaltite con i normali rifiuti domestici (2006/66/CE) (fig. 2).
- Rispettate le normative di raccolta dei prodotti elettrici, elettronici e delle batterie in vigore nel
vostro paese. Un corretto smaltimento consente di evitare conseguenze negative per l'ambiente e
la salute.
Rimozione delle batterie usa e getta
Per rimuovere le batterie usa e getta, vedere le istruzioni per il posizionamento e/o la rimozione delle
batterie nel manuale dell'utente.
Risoluzione dei problemi
Questo capitolo riassume i problemi più comuni che potreste riscontrare con il dispositivo. Se non
riuscite a risolvere il problema con le informazioni riportate sotto, visitate il sito
www.philips.com/support per un elenco di domande frequenti o contattate il Centro assistenza
clienti del vostro paese.
Problema
Possibile causa
Soluzione
La potenza di aspirazione
è insufficiente.
Il contenitore della polvere è
pieno.
Svuotatelo.
I filtri sono sporchi.
Pulite e sostituite i filtri.
La potenza di aspirazione
potrebbe essere impostata
su un livello basso.
Aumentate la potenza di aspirazione
con il regolatore sull'apparecchio o
sull'impugnatura.
La bocchetta, il tubo o il tubo Per rimuovere l'ostruzione, scollegate
flessibile sono bloccati.
l'accessorio bloccato e rimontatelo (ove
possibile) al contrario. Accendete
l'aspirapolvere e fate passare un getto
d'aria nella direzione opposta attraverso
l'accessorio ostruito.
Quando si utilizza
l'aspirapolvere, a volte, è
possibile avvertire delle
scosse elettriche.
L'aspirapolvere genera
elettricità statica. Più bassa è
l'umidità dell'aria, maggiore è
l'accumulo di elettricità
statica dell'apparecchio.
Scaricate a terra l'apparecchio
appoggiando spesso il tubo su altri
oggetti di metallo presenti nella stanza
(ad esempio, sulle gambe di un tavolo o
di una sedia oppure contro un radiatore,
eccetera). Potete anche aumentare il
livello dell'umidità dell'aria nella stanza.
Per modelli con
telecomando: Il
telecomando non
funziona.
Le batterie non fanno
contatto o non sono state
inserite correttamente.
Rimuovete il coperchio del vano batterie
e inserite correttamente le batterie.
Controllate che i poli - e + siano nella
posizione corretta.
Italiano
Problema
25
Possibile causa
Soluzione
Le batterie sono scariche.
Sostituite le batterie. Potete continuare a
usare l'apparecchio, ma non potete
utilizzare il telecomando per aumentare
o diminuire la potenza di aspirazione o
per spegnere l'apparecchio. Per
spegnere l'apparecchio, premete il
pulsante on/off sull'apparecchio.
26
Nederlands
Introductie
Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Registreer uw product op
www.philips.com/welcome om optimaal gebruik te kunnen maken van de door Philips geboden
ondersteuning.
Belangrijke veiligheidsinformatie
Lees deze belangrijke informatie zorgvuldig door voordat u het apparaat gaat gebruiken en bewaar de
informatie om de aanwijzingen later opnieuw te kunnen raadplegen.
Gevaar
- Zuig nooit water of andere vloeistoffen, brandbare substanties of
hete as op.
Waarschuwing
- Controleer of het voltage dat wordt aangegeven op het apparaat,
overeenkomt met de plaatselijke netspanning voordat u het
apparaat aansluit.
- Gebruik het apparaat niet als de stekker, het netsnoer of het
apparaat zelf beschadigd is.
- Als het netsnoer beschadigd is, moet u het laten vervangen door
Philips, een door Philips geautoriseerd servicecentrum of door
personen met vergelijkbare kwalificaties om gevaarlijke situaties
te voorkomen.
- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en
door personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of
geestelijke capaciteiten of weinig ervaring en kennis, mits zij
onder toezicht staan of instructies hebben gekregen voor veilig
gebruik van het apparaat en mits zij begrijpen welke gevaren het
gebruik met zich mee kan brengen. Kinderen mogen niet met het
apparaat spelen. Kinderen mogen het apparaat niet reinigen en
geen gebruikersonderhoud uitvoeren zonder toezicht.
- Haal de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat
schoonmaakt of onderhoudt.
- Richt de slang, de buis of een ander accessoire nooit op de ogen
of oren en steek ze ook niet in uw mond.
Nederlands
Nederlands
27
Let op
- Gebruik het apparaat nooit zonder filter. Doet u dit toch, dan kan
de motor beschadigd raken en de levensduur van het apparaat
afnemen.
- Maak alle onderdelen altijd schoon zoals aangegeven in de
gebruiksaanwijzing. Maak de onderdelen niet schoon met water
en/of schoonmaakmiddelen, tenzij dit uitdrukkelijk wordt
aangegeven in de gebruiksaanwijzing.
- Als u een wasbaar filter schoonmaakt met water, moet het filter
helemaal droog zijn wanneer u het terugplaatst in het apparaat.
Droog het filter niet in direct zonlicht, op een radiator of in de
droger. Vervang een wasbaar filter alleen als het niet goed meer
kan worden schoongemaakt of als het beschadigd is.
- Vervang de filters altijd door originele Philips-filters van het juiste
type, zodat het stof optimaal wordt vastgehouden en de
stofzuiger de beste prestaties kan leveren (zie hoofdstuk
'Accessoires bestellen').
- Als uw stofzuiger een afstandsbediening heeft, vervang de
batterijen van de afstandsbediening dan altijd door batterijen van
het juiste type.
- Als uw stofzuiger een afstandsbediening heeft, haal de batterijen
dan uit de afstandsbediening als u het apparaat een maand of
langer niet gebruikt.
- Maximaal geluidsniveau: Lc = 84 dB(A)
Elektromagnetische velden (EMV)
- Dit Philips-apparaat voldoet aan alle toepasselijke richtlijnen en voorschriften met betrekking tot
blootstelling aan elektromagnetische velden.
Accessoires bestellen
Ga naar www.shop.philips.com/service of naar uw Philips-leverancier om accessoires of
reserveonderdelen aan te schaffen. U kunt ook contact opnemen met het Philips Consumer Care
Centre in uw land (zie de meegeleverde wereldwijde garantieverklaring voor contactgegevens).
28
Nederlands
Garantie en ondersteuning
Hebt u informatie of ondersteuning nodig, ga dan naar www.philips.com/support of lees de
internationale garantieverklaring.
Recyclen
- Dit symbool betekent dat dit product niet samen met het gewone huishoudelijke afval mag worden
weggegooid (2012/19/EU) (Fig. 1).
- Dit symbool betekent dat dit product wegwerpbatterijen bevat die niet met het gewone
huishoudelijke afval mogen worden weggegooid (2006/66/EG) (Fig. 2).
- Volg de in uw land geldende regels voor de gescheiden inzameling van elektrische en
elektronische producten en batterijen. Als u oude producten op de juiste manier verwijdert,
voorkomt u negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid.
Wegwerpbatterijen verwijderen
Als u wegwerpbatterijen wilt verwijderen, raadpleegt u de instructies in de gebruiksaanwijzing voor het
plaatsen en verwijderen van batterijen.
Problemen oplossen
In dit hoofdstuk worden in het kort de meest voorkomende problemen behandeld die zich kunnen
voordoen tijdens het gebruik van het apparaat. Als u het probleem niet kunt oplossen met behulp van
de onderstaande informatie, gaat u naar www.philips.com/support voor een lijst met veelgestelde
vragen of neemt u contact op met het Consumer Care Center in uw land.
Probleem
Mogelijke oorzaak
Oplossing
Er is onvoldoende
zuigkracht.
De stofbak is vol.
Leeg de stofbak.
De filters zijn vuil.
Maak de filters schoon of vervang ze.
De zuigkracht is ingesteld op
een lage stand.
Stel de zuigkracht hoger in met de
regelaar op het apparaat of op de
handgreep.
De zuigmond, buis of slang is Om de verstopping te verhelpen,
verstopt.
verwijdert u het verstopte onderdeel en
bevestigt u het (voor zover mogelijk)
andersom op het apparaat. Schakel de
stofzuiger in om in tegengestelde
richting lucht door het verstopte
onderdeel te blazen.
Als ik aan het stofzuigen
ben, krijg ik soms een
elektrische schok.
Uw stofzuiger bouwt
statische elektriciteit op. Hoe
lager de luchtvochtigheid,
hoe meer statische
elektriciteit het apparaat
opbouwt.
Ontlaad het apparaat door de buis
regelmatig tegen andere metalen
voorwerpen in de kamer te houden
(bijvoorbeeld tegen tafel- of stoelpoten,
radiatoren enz.). U kunt ook de
luchtvochtigheid in de kamer verhogen.
Nederlands
29
Probleem
Mogelijke oorzaak
Oplossing
Voor modellen met
afstandsbediening: De
afstandsbediening werkt
niet.
De batterijen maken geen
goed contact of zijn niet op
de juiste wijze geplaatst.
Verwijder het deksel van het batterijvak
en plaats de batterijen op de juiste
manier. Zorg ervoor dat de polen (+ en ) in de juiste richting wijzen.
De batterijen zijn leeg.
Vervang de batterijen. U kunt doorgaan
met stofzuigen, maar u kunt niet met de
afstandsbediening de zuigkracht
aanpassen of het apparaat uitschakelen.
Druk op de aan-uitknop op het apparaat
om het apparaat uit te schakelen.
30
Norsk
Innledning
Gratulerer med kjøpet og velkommen til Philips! Registrer produktet på www.philips.com/welcome for
å dra full nytte av støtten som Philips tilbyr.
Viktig sikkerhetsinformasjon
Les denne viktige informasjonen nøye før du bruker apparatet, og ta vare på den for senere referanse.
Fare
- Sug aldri opp vann eller annen væske, brennbare stoffer eller
varm aske.
Advarsel
- Før du kobler til apparatet, må du kontrollere at spenningen som
er angitt på apparatet, stemmer overens med nettspenningen.
- Ikke bruk apparatet hvis støpselet, ledningen eller selve apparatet
er ødelagt.
- Hvis ledningen er ødelagt, må du få den skiftet enten av Philips,
på et servicesenter som er godkjent av Philips, eller av annet
kvalifisert personell, slik at du unngår farlige situasjoner.
- Dette apparatet kan brukes av barn over 8 år og av personer med
nedsatt sanseevne eller fysisk eller psykisk funksjonsevne, eller
personer med manglende erfaring eller kunnskap, hvis de får
instruksjoner om sikker bruk av apparatet eller tilsyn som sikrer
sikker bruk, og hvis de er klar over risikoen. Ikke la barn leke med
apparatet. Ikke la barn rengjøre eller vedlikeholde apparatet uten
tilsyn.
- Støpselet må tas ut av stikkontakten før rengjøring eller
vedlikehold av apparatet.
- Ikke rett slangen, røret eller noe annet tilbehør mot øynene eller
ørene, og putt dem heller ikke i munnen.
Forsiktig
- Bruk aldri apparatet uten noen av filtrene. Dette kan skade
motoren og forkorte levetiden på apparatet.
Norsk
Norsk
31
- Rengjør alltid alle deler som vist i brukerveiledningen. Ikke rengjør
deler med vann og/eller rengjøringsmidler hvis dette ikke er vist i
brukerveiledningen.
- Hvis du rengjør et vaskbart filter med vann, må du passe på at det
er helt tørt før du setter det tilbake i apparatet. Ikke tørk filteret i
direkte sollys, på en varmeovn eller i tørketrommelen. Bytt et
vaskbart filter hvis du det ikke kan rengjøres ordentlig eller hvis
det er skadet.
- Skift alltid ut filtrene med originale Philips-filtre av riktig type, slik
at støvet samles opp på en optimal måte og støvsugeren fungerer
optimalt (se avsnittet 'Bestille tilbehør').
- Hvis støvsugeren din har en fjernkontroll, må du alltid bytte
batteriene til fjernkontrollen med batterier av riktig type.
- Hvis støvsugeren har en fjernkontroll, må du ta ut batteriene fra
fjernkontrollen hvis du ikke skal bruke apparatet på én måned
eller mer.
- Maksimalt støynivå: Lc = 84dB (A)
Elektromagnetiske felt (EMF)
- Dette Philips-apparatet overholder alle aktuelle standarder og forskrifter for eksponering for
elektromagnetiske felt.
Bestille tilbehør
Gå til www.shop.philips.com/service eller din lokale Philips-forhandler for å kjøpe tilbehør eller
reservedeler. Du kan også kontakte Philips' forbrukerstøtte i landet der du bor (du finner
kontaktinformasjonen i garantiheftet)
Garanti og støtte
Besøk www.philips.com/support eller se det internasjonale garantiheftet for mer informasjon eller
hjelp.
Resirkulering
- Dette symbolet betyr at dette produktet ikke må avhendes i vanlig husholdningsavfall (2012/19/EU)
(Fig. 1).
- Dette symbolet betyr at dette produktet inneholder engangsbatterier som ikke må avhendes med
vanlig avfall (2006/66/EC) (Fig. 2).
- Følg nasjonale bestemmelser om avfallsdeponering av elektriske og elektroniske produkter samt
batterier. Riktig avfallshåndtering bidrar til å forhindre negative konsekvenser for helse og miljø.
32
Norsk
Fjerne engangsbatterier
Se instruksjonene om hvordan du setter inn og/eller tar ut batteriene i brukerhåndboken for å ta ut
engangsbatterier.
Feilsøking
Dette kapitlet oppsummerer de vanligste problemene som kan oppstå med apparatet. Hvis du ikke
kan løse problemet ved hjelp av informasjonen nedenfor, kan du gå til www.philips.com/support for
å se en liste over vanlige spørsmål, eller du kan kontakte forbrukerstøtten i landet der du bor.
Problem
Mulig årsak
Løsning
Sugeeffekten er redusert.
Støvbeholderen er full.
Tøm støvbeholderen.
Filtrene er skitne.
Rengjør eller skift ut filtrene.
Sugeeffekten er satt til en lav
innstilling.
Øk sugeeffekten med regulatoren på
apparatet eller på håndtaket.
Munnstykket, røret eller
slangen er blokkert.
For å fjerne hindringen, må du koble fra
det tilstoppede elementet og koble det
til (så langt som mulig) den andre veien
rundt. Slå på støvsugeren for å tvinge
luften gjennom det tilstoppede
elementet i motsatt retning.
Når jeg bruker
støvsugeren, får jeg noen
ganger elektriske støt.
Støvsugeren din bygger opp
statisk elektrisitet. Jo lavere
luftfuktighet, jo mer statisk
elektrisitet bygger apparatet
opp.
Lad ut apparatet ved å holde røret mot
andre metallgjenstander i rommet ofte
(for eksempel stol- og bordben, radiator
osv.). Du kan også øke luftfuktigheten i
rommet.
For modeller med
fjernkontroll:
Fjernkontrollen fungerer
ikke.
Batteriene har ikke full
kontakt, eller de har ikke blitt
satt inn riktig.
Ta av lokket på batterirommet og sett
inn batteriene på riktig måte. Kontroller
at pluss- og minuspolene peker i riktig
retning.
Batteriene er utladede.
Skift ut batteriene. Du kan fortsette å
støvsuge, men du kan ikke bruke
fjernkontrollen til å øke eller redusere
sugekraften eller til å skru av apparatet.
Når du vil slå av apparatet, trykker du på
av/på-knappen øverst på apparatet.
Português
33
Introdução
Parabéns pela sua compra e seja bem-vindo à Philips! Para beneficiar na totalidade da assistência
que a Philips oferece, registe o seu produto em www.philips.com/welcome.
Informações de segurança importantes
Leia cuidadosamente estas informações importantes antes de utilizar o aparelho e guarde-o para
uma eventual consulta futura.
Perigo
- Nunca aspire água ou qualquer outro líquido, substâncias
inflamáveis ou cinzas quentes.
Aviso
- Verifique se a voltagem indicada no aparelho corresponde à
voltagem elétrica local antes de o ligar.
- Não utilize o aparelho se a ficha, o fio de alimentação ou o
próprio aparelho estiverem danificados.
- Se o fio estiver danificado, deve ser sempre substituído pela
Philips, por um centro de assistência autorizado da Philips ou por
pessoal devidamente qualificado para se evitarem situações de
perigo.
- Este aparelho pode ser utilizado por crianças com idade igual ou
superior a 8 anos e por pessoas com capacidades físicas,
sensoriais ou mentais reduzidas ou sem experiência e
conhecimentos, caso sejam supervisionadas ou lhes tenham sido
dadas instruções relativas à utilização segura do aparelho e se
compreenderem os perigos envolvidos. As crianças não devem
brincar com o aparelho. A limpeza e manutenção não devem ser
efetuadas por crianças sem supervisão.
- A ficha deve ser retirada da tomada de saída antes de limpar ou
efetuar a manutenção do aparelho.
- Não aponte a mangueira, o tubo nem qualquer outro acessório
para os olhos ou ouvidos, nem os coloque na boca.
Português
34
Português
Cuidado
- Nunca utilize o aparelho sem um ou mais dos filtros. Isto pode
danificar o motor e reduzir a vida útil do aparelho.
- Limpe sempre todas as peças conforme indicado no manual do
utilizador. Não limpe nenhuma peça com água e/ou agentes de
limpeza se isto não for indicado especificamente no manual do
utilizador.
- Se limpar um filtro lavável com água, assegure-se de que este
está completamente seco antes de o colocar novamente no
aparelho. Não seque o filtro exposto à luz solar direta, num
radiador nem numa máquina de secar roupa. Substitua um filtro
lavável se já não for possível limpá-lo adequadamente ou se
estiver danificado.
- Para garantir um desempenho e retenção do pó perfeitos do
aspirador, substitua sempre os filtros por filtros originais da Philips
do modelo correto (consulte o capítulo "Encomendar
acessórios").
- Se o seu aspirador tiver um telecomando, substitua as pilhas do
telecomando sempre por pilhas do tipo correto.
- Se o seu aspirador tiver um telecomando, retire as pilhas do
telecomando se não pretender utilizar o aparelho durante um
período igual ou superior a um mês.
- Nível máximo de ruído: Lc = 84 dB(A)
Campos electromagnéticos (CEM)
- Este aparelho Philips cumpre todas as normas e regulamentos aplicáveis relativos à exposição a
campos electromagnéticos.
Encomendar acessórios
Para comprar acessórios ou peças sobresselentes, visite www.shop.philips.com/service ou dirija-se ao
seu revendedor Philips. Também pode contactar o Centro de Apoio ao Cliente da Philips no seu país
(consulte os dados de contacto no folheto de garantia mundial)
Garantia e assistência
Se precisar de informações ou assistência, visite www.philips.com/support ou leia o folheto da
garantia internacional.
Português
35
Reciclagem
- Este símbolo significa que este produto não deve ser eliminado juntamente com os resíduos
domésticos comuns (2012/19/UE) (Fig. 1).
- Este símbolo significa que este produto contém pilhas descartáveis que não devem ser eliminadas
juntamente com os resíduos domésticos comuns (2006/66/CE) (Fig. 2).
- Cumpra as regras nacionais de recolha seletiva de produtos elétricos e eletrónicos, e pilhas. A
eliminação correta ajuda a evitar consequências prejudiciais para o meio ambiente e a saúde
pública.
Retirar pilhas descartáveis
Para retirar pilhas descartáveis, consulte as instruções de colocação e/ou remoção de pilhas no
manual do utilizador.
Resolução de problemas
Este capítulo resume os problemas mais comuns que pode ter com o aparelho. Se não conseguir
resolver o problema com as informações fornecidas a seguir, visite www.philips.com/support para
consultar uma lista de perguntas frequentes ou contacte o Centro de Apoio ao Cliente no seu país.
Problema
Possível causa
Solução
A potência de sucção é
insuficiente.
O compartimento para pó
está cheio.
Esvazie o compartimento para o pó.
Os filtros estão sujos.
Limpe ou substitua os filtros.
A potência de sucção está
definida para um nível baixo.
Aumente a potência de sucção com o
regulador no aparelho ou na pega.
O bocal, o tubo ou a
mangueira estão obstruídos.
Para desobstruir, retire a peça que
estiver obstruída e introduza-a (o mais
possível) na posição contrária. Ligue o
aspirador de modo a que o fluxo de ar
percorra a peça obstruída na direção
oposta.
Quando utilizo o meu
aspirador, por vezes, sinto
choques elétricos.
O aspirador acumula
eletricidade estática Quanto
mais baixa for a humidade
do ar, mais eletricidade
estática é acumulada pelo
aparelho.
Descarregue o aparelho encostando o
tubo frequentemente a outros objetos
de metal na divisão (por exemplo, às
pernas de uma mesa ou de uma cadeira,
a um radiador, etc.). Também pode
aumentar o nível de humidade do ar na
divisão.
Modelos com
telecomando: O
telecomando não
funciona.
As pilhas não estão
totalmente em contacto ou
não foram introduzidas
corretamente.
Retire a tampa do compartimento da
bateria e introduza as pilhas
corretamente. Certifique-se de que os
polos - e + ficam virados na direção
certa.
36
Português
Problema
Possível causa
Solução
As pilhas estão gastas.
Substitua as pilhas. Pode continuar a
aspirar, mas não pode utilizar o
telecomando para aumentar ou diminuir
a potência de sucção nem para desligar
o aparelho. Para desligar o aparelho,
prima o botão de ligar/desligar no
aparelho.
Suomi
37
Johdanto
Onnittelut ostoksestasi – ja tervetuloa Philips-käyttäjien joukkoon! Saat parhaan mahdollisen hyödyn
Philipsin palveluista rekisteröimällä tuotteesi osoitteessa www.philips.com/welcome.
Tärkeitä turvallisuustietoja
Lue nämä tärkeät tiedot huolellisesti ennen laitteen ensimmäistä käyttökertaa ja säilytä ne vastaisen
varalle.
Vaara
- Älä koskaan imuroi vettä tai muita nesteitä, helposti syttyviä
aineita tai kuumaa tuhkaa.
Varoitus
- Tarkista, että laitteeseen merkitty käyttöjännite vastaa paikallista
verkkojännitettä, ennen kuin liität laitteen pistorasiaan.
- Älä käytä laitetta, jos pistoke, johto tai itse laite on vaurioitunut.
- Jos virtajohto on vahingoittunut, se on oman turvallisuutesi vuoksi
hyvä vaihdattaa Philipsin valtuuttamassa huoltoliikkeessä tai
muulla ammattitaitoisella korjaajalla.
- Laitetta voivat käyttää myös yli 8-vuotiaat lapset ja henkilöt,
joiden fyysinen tai henkinen toimintakyky on rajoittunut tai joilla
ei ole kokemusta tai tietoa laitteen käytöstä, jos heitä on neuvottu
laitteen turvallisesta käytöstä tai tarjolla on turvallisen käytön
edellyttämä valvonta ja jos he ymmärtävät laitteeseen liittyvät
vaarat. Lasten ei pidä leikkiä laitteella. Lasten ei saa antaa
puhdistaa tai huoltaa laitetta ilman valvontaa.
- Pistoke on irrotettava pistorasiasta ennen laitteen puhdistusta tai
huoltoa.
- Älä osoita letkulla, putkella tai muilla osilla ketään silmiin tai
korviin äläkä laita niitä suuhusi.
Varoitus
- Älä käytä laitetta ilman suodattimia. Muussa tapauksessa moottori
voi vioittua ja laitteen käyttöikä lyhentyä.
Suomi
38
Suomi
- Puhdista aina kaikki osat käyttöoppaan ohjeiden mukaan. Älä
pese mitään osia vedellä ja/tai puhdistusaineilla, jos
käyttöoppaassa ei erityisesti neuvota toimimaan näin.
- Jos peset pesunkestävän suodattimen vedellä, varmista, että se
on täysin kuiva, ennen kuin asetat sen takaisin laitteeseen. Älä
kuivata suodatinta suorassa auringonpaisteessa, lämpöpatterin
päällä tai kuivausrummussa. Vaihda pesunkestävä suodatin, jos se
ei puhdistu enää kunnolla tai jos se on vahingoittunut.
- Jotta imurin suorituskyky säilyisi, vaihda aina suodattimet sopiviin
alkuperäisiin Philips-suodattimiin (katso luku Tarvikkeiden
tilaaminen).
- Jos pölynimuri on varustettu kauko-ohjaimella, vaihda kaukoohjaimeen aina oikeantyyppiset paristot tai akut.
- Jos pölynimuri on varustettu kauko-ohjaimella, poista paristot tai
akut kauko-ohjaimesta, jos et aio käyttää laitetta vähintään
kuukauteen.
- Käyttöääni enintään: Lc = 84 dB(A)
Sähkömagneettiset kentät (EMF)
- Tämä laite (Philips) vastaa kaikkia sähkömagneettisille kentille (EMF) altistumista koskevia
standardeja ja säännöksiä.
Tarvikkeiden tilaaminen
Voit ostaa tarvikkeita ja varaosia osoitteesta www.shop.philips.com/service ja Philips-jälleenmyyjiltä.
Voit myös ottaa yhteyttä oman maasi Philips-asiakaspalveluun (eri maiden tukipuhelinnumerot on
lueteltu takuulehtisessä).
Takuu ja tuki
Jos haluat tukea tai lisätietoja, käy Philipsin verkkosivuilla osoitteessa www.philips.com/support tai
lue kansainvälinen takuulehtinen.
Kierrätys
- Tämä merkki tarkoittaa sitä, että tätä tuotetta ei saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana
(2012/19/EU) (kuva 1).
- Tämä kuvake tarkoittaa sitä, että tuote sisältää paristoja tai akkuja, joita ei saa Euroopan
parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/66/EY (kuva 2) mukaan hävittää tavallisen
kotitalousjätteen mukana.
Suomi
39
- Noudata oman maasi sähkö- ja elektroniikkalaitteiden sekä paristojen ja akkujen kierrätystä ja
hävittämistä koskevia sääntöjä. Asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään ympäristölle ja
ihmisille koituvia haittavaikutuksia.
Paristojen irrottaminen
Saat ohjeet paristojen asettamiseen laitteeseen ja/tai poistamiseen laitteesta laitteen käyttöoppaasta.
Vianmääritys
Tähän osaan on koottu tavallisimmat laitteen käytössä ilmenevät ongelmat. Ellet löydä ongelmaasi
ratkaisua seuraavista tiedoista, lue osoitteesta www.philips.com/support vastauksia usein kysyttyihin
kysymyksiin tai ota yhteys maasi asiakaspalveluun.
Ongelma
Mahdollinen syy
Ratkaisu
Imuteho ei riitä.
Pölysäiliö on täynnä.
Tyhjennä pölysäiliö.
Suodattimet ovat likaisia.
Puhdista tai vaihda suodattimet.
Imutehon asetus saattaa olla
liian alhainen.
Lisää imutehoa laitteessa tai
kädensijassa olevalla säätimellä.
Suutin, putki tai letku voi olla
tukkeutunut.
Poista tukos irrottamalla tukkeutunut
osa ja liittämällä se (niin tiukasti kuin
mahdollista) toisin päin laitteeseen.
Käynnistä pölynimuri, jotta vastakkainen
ilmavirta irrottaisi tukoksen.
Saan joskus pölynimuria
käyttäessäni sähköiskuja.
Pölynimuri saa imuroinnin
aikana aikaan staattista
sähköä. Mitä vähäisempi
ilmankosteus on, sitä
enemmän staattista sähköä
laite muodostaa.
Pura laitteen varaus koskettamalla
putkella usein muita huoneessa olevia
metalliesineitä (esimerkiksi pöydän tai
tuolin jalkoja, lämpöpatteria tms.). Voit
myös nostaa huoneen ilmankosteutta.
Kauko-ohjaimella
varustetut mallit: kaukoohjain ei toimi.
Paristojen tai akkujen
kosketus on huono, tai niitä
ei ole asetettu oikein.
Irrota akkulokeron kansi ja aseta paristot
tai akut oikein paikoilleen. Varmista, että
pariston plus- ja miinusnavat ovat
oikeinpäin.
Paristot ovat tyhjät.
Vaihda paristot. Voit jatkaa imurointia,
mutta imutehoa ei voi säätää eikä
laitteen virtaa voi katkaista kaukoohjaimella. Sammuta laite painamalla
laitteen käynnistyspainiketta.
40
Svenska
Introduktion
Grattis till ditt inköp och välkommen till Philips! Få ut mesta möjliga av den support Philips erbjuder
genom att registrera din produkt på www.philips.com/welcome.
Viktig säkerhetsinformation
Läs den här viktiga informationen noggrant innan du använder apparaten och spara sedan
informationen för framtida bruk.
Fara
- Dammsug aldrig upp vatten eller någon annan vätska, brännbara
ämnen eller het aska.
Varning
- Kontrollera att den spänning som anges på apparaten
överensstämmer med den lokala nätspänningen innan du
ansluter apparaten.
- Använd inte apparaten om stickkontakten, nätsladden eller själva
apparaten är skadad.
- Om nätsladden är skadad måste den alltid bytas ut av Philips,
något av Philips auktoriserade serviceombud eller liknande
behöriga personer för att undvika olyckor.
- Den här apparaten kan användas av barn från 8 år och uppåt och
av personer med olika funktionshinder, eller som inte har kunskap
om hur apparaten används, så länge de övervakas och får
anvisningar om säker användning och förstår vilka risker som
föreligger. Barn ska inte leka med apparaten. Rengöring och
underhåll ska inte utföras av barn utan övervakning.
- Kontakten ska tas bort från vägguttaget innan du rengör eller
underhåller apparaten.
- Rikta inte slangen, röret eller något annat tillbehör mot ögon eller
öron och placera inte apparaten i munnen.
Varning!
- Använd aldrig apparaten utan filter. Apparatens motor kan då
skadas och livslängden förkortas.
Svenska
Svenska
41
- Rengör alltid alla delar enligt beskrivningen i användarhandboken.
Rengör inga delar med vatten och/eller rengöringsmedel om det
inte särskilt anges i användarhandboken.
- Om du rengör ett tvättbart filter med vatten bör du se till att det är
helt torrt innan du sätter tillbaka det i apparaten. Torka inte filtret i
direkt solljus, på elementet eller i torktumlaren. Byt ut ett tvättbart
filter om det inte längre kan rengöras ordentligt eller om det är
skadat.
- För att garantera optimal kvarhållning av damm och prestanda för
dammsugaren ska du alltid byta ut filtret mot ett originalfilter av
rätt modell från Philips (se kapitlet Beställa tillbehör).
- Om din dammsugare har en fjärrkontroll ska du alltid byta ut
batterierna i fjärrkontrollen mot rätt batterityp.
- Om din dammsugare har en fjärrkontroll ska du ta ut batterierna
ur fjärrkontrollen om du inte kommer att använda apparaten på
en månad eller mer.
- Max. ljudnivå: Lc = 84 dB (A)
Elektromagnetiska fält (EMF)
- Den här Philips-apparaten uppfyller alla tillämpliga standarder och regler gällande exponering av
elektromagnetiska fält.
Beställa tillbehör
Du kan köpa tillbehör och reservdelar på www.shop.philips.com/service och hos din lokala Philipsåterförsäljare. Du kan även kontakta Philips kundtjänst i ditt land (kontaktinformation finns i
garantibroschyren)
Garanti och support
Om du behöver information eller support kan du besöka www.philips.com/support eller läsa den
internationella garantibroschyren.
Återvinning
- Den här symbolen betyder att produkten inte ska slängas bland hushållssoporna (2012/19/EU)
(Bild 1).
- Den här symbolen visar att produkten innehåller engångsbatterier som inte får slängas bland de
vanliga hushållssoporna (2006/66/EG) (Bild 2).
- Följ ditt lands regler för återvinning av elektriska och elektroniska produkter och batterier. En
korrekt hantering bidrar till att förhindra negativ påverkan på miljö och hälsa.
42
Svenska
Ta ur engångsbatterier
Ta ur engångsbatterier enligt användarhandbokens anvisningar om hur du sätter i och/eller tar ur
batterier.
Felsökning
Det här kapitlet sammanfattar de vanligaste problemen som kan uppstå med apparaten. Om du inte
kan lösa problemet med hjälp av informationen nedan kan du besöka www.philips.com/support och
läsa svaren på vanliga frågor eller kontakta kundtjänsten i ditt land.
Problem
Möjlig orsak
Lösning
Sugeffekten är för svag.
Dammbehållaren är full.
Töm dammbehållaren.
Filtren är smutsiga.
Rengör eller byt ut filtren.
Sugeffekten kan vara inställd
på ett lågt läge.
Öka sugeffekten med reglaget på
apparaten eller på handtaget.
Munstycket, röret eller
slangen är tilltäppt.
Du kan ta bort det som blockerar
luftflödet genom att först ta bort den del
som är tilltäppt och att sedan ansluta
den (så långt som möjligt) åt andra
hållet. Sätt på dammsugaren så att
luften tvingas i motsatt riktning genom
den del som är tilltäppt.
Dammsugaren genererar
statisk elektricitet. Ju lägre
luftfuktigheten är desto mer
statisk elektricitet genereras.
Ladda ur apparaten genom att
regelbundet hålla röret mot andra
metallföremål i rummet (till exempel
bords- eller stolsben, element osv.). Du
kan också höja luftfuktighetsnivån i
rummet.
För modeller med
Batterierna är inte helt i
fjärrkontroll: Fjärrkontrollen kontakt med stiften eller så
fungerar inte.
har de inte satts i ordentligt.
Ta bort locket till batterifacket och sätt i
batterierna på rätt sätt. Kontrollera att
polerna - och + är placerade åt rätt håll.
När jag använder
dammsugaren får jag
ibland stötar.
Batterierna är slut.
Byt ut batterierna. Du kan fortsätta att
dammsuga men du kan inte använda
fjärrkontrollen till att öka eller minska
sugeffekten eller för att stänga av
apparaten. Stäng av apparaten genom
att trycka på på/av-knappen på
apparaten.
Ελληνικα
43
Εισαγωγή
Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλώς ήρθατε στη Philips! Για να επωφεληθείτε πλήρως από την υποστήριξη
που παρέχει η Philips, δηλώστε το προϊόν σας στη διεύθυνση www.philips.com/welcome.
Σημαντικές πληροφορίες για την ασφάλεια
Διαβάστε αυτές τις σημαντικές πληροφορίες προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή και φυλάξτε τις για
μελλοντική αναφορά.
Κίνδυνος
- Μην απορροφάτε ποτέ νερό ή κάποιο άλλο υγρό, εύφλεκτες ουσίες ή
στάχτες που δεν έχουν κρυώσει.
Προειδοποίηση
- Προτού συνδέσετε τη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι η τάση που αναγράφεται
στη συσκευή αντιστοιχεί στην τοπική τάση ρεύματος.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν το φις, το καλώδιο ή η ίδια η συσκευή
έχει υποστεί φθορά.
- Αν το καλώδιο υποστεί φθορά, θα πρέπει να αντικατασταθεί από ένα
κέντρο επισκευών εξουσιοδοτημένο από τη Philips ή από εξίσου
εξειδικευμένα άτομα, προς αποφυγή κινδύνου.
- Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και
άνω, καθώς και από άτομα με περιορισμένες σωματικές, αισθητήριες ή
διανοητικές ικανότητες ή χωρίς εμπειρία και γνώση, με την προϋπόθεση
ότι τη χρησιμοποιούν υπό επίβλεψη ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με την
ασφαλή της χρήση και ότι κατανοούν τους ενδεχόμενους κινδύνους. Τα
παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η
συντήρηση από το χρήστη δεν θα πρέπει να πραγματοποιούνται από
παιδιά που δεν εποπτεύονται.
- Πριν από τον καθαρισμό ή τη συντήρηση της συσκευής, αποσυνδέετε
πάντοτε το φις από την πρίζα.
- Μην στρέφετε τον εύκαμπτο σωλήνα, τον άκαμπτο σωλήνα ή οποιοδήποτε
άλλο εξάρτημα προς τα μάτια ή τα αυτιά και μην βάζετε τίποτα από όλα
αυτά στο στόμα.
Προσοχή
- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ τη συσκευή χωρίς κανένα από τα φίλτρα.
Μπορεί να προκληθεί βλάβη στο μοτέρ και να μειωθεί η διάρκεια ζωής της
συσκευής.
Ελληνικα
44
Ελληνικα
- Να καθαρίζετε πάντοτε όλα τα εξαρτήματα σύμφωνα με τις οδηγίες του
εγχειριδίου χρήσης. Μην χρησιμοποιείτε νερό ή/και απορρυπαντικά, αν
δεν υπάρχει τέτοια οδηγία στο εγχειρίδιο.
- Αν καθαρίζετε ένα πλενόμενο φίλτρο με νερό, βεβαιωθείτε ότι είναι
εντελώς στεγνό προτού το τοποθετήσετε και πάλι στη συσκευή. Μην
στεγνώνετε το φίλτρο υπό άμεσο ηλιακό φως, στο καλοριφέρ ή στο
στεγνωτήριο ρούχων. Αν ένα πλενόμενο φίλτρο δεν μπορεί πλέον να
καθαριστεί σωστά ή εάν έχει υποστεί ζημιά, αντικαταστήστε το.
- Για να εξασφαλίσετε την καλύτερη δυνατή απορρόφηση σκόνης και την
απόδοση της ηλεκτρικής σκούπας, να αντικαθιστάτε πάντα τα φίλτρα με
γνήσια φίλτρα Philips του σωστού τύπου (ανατρέξτε στο κεφάλαιο
"Παραγγελία εξαρτημάτων").
- Αν η ηλεκτρική σκούπα έχει τηλεχειριστήριο, αντικαθιστάτε πάντοτε τις
μπαταρίες του τηλεχειριστηρίου με μπαταρίες σωστού τύπου.
- Αν η ηλεκτρική σκούπα έχει τηλεχειριστήριο, αφαιρέστε τις μπαταρίες του
τηλεχειριστηρίου αν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για
περισσότερο από ένα μήνα.
- Μέγιστο επίπεδο θορύβου: Lc = 84 dB(A)
Ηλεκτρομαγνητικά πεδία (EMF)
-
Αυτή η συσκευή Philips συμμορφώνεται με όλα τα ισχύοντα πρότυπα και τους κανονισμούς σχετικά με την
έκθεση σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία.
Παραγγελία παρελκομένων
Για να αγοράσετε παρελκόμενα ή ανταλλακτικά, ανατρέξτε στη διεύθυνση www.shop.philips.com/service ή
απευθυνθείτε στον τοπικό αντιπρόσωπο της Philips. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης
Καταναλωτών της Philips στη χώρα σας (βλέπε το Διεθνές Φυλλάδιο Εγγύησης για τις λεπτομέρειες επικοινωνίας)
Εγγύηση και υποστήριξη
Αν χρειάζεστε πληροφορίες ή υποστήριξη, επισκεφτείτε τον ιστότοπο www.philips.com/support ή διαβάστε το
φυλλάδιο της διεθνούς εγγύησης.
Ανακύκλωση
-
Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι το παρόν προϊόν δεν πρέπει να απορριφθεί μαζί με τα συνηθισμένα οικιακά
σας απορρίμματα (2012/19/ΕΕ) (Εικ. 1).
Αυτό το σύμβολο δηλώνει ότι το προϊόν αυτό περιέχει μη επαναφορτιζόμενες μπαταρίες, οι οποίες δεν θα
πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα συνηθισμένα οικιακά απορρίμματα (2006/66/ΕΚ) (Εικ. 2).
Ακολουθήστε τους εγχώριους κανονισμούς για την ξεχωριστή συλλογή ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών
προϊόντων και μπαταριών. Η σωστή μέθοδος απόρριψης συμβάλλει στην αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων για
το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.
Ελληνικα
45
Αφαίρεση μπαταριών μίας χρήσης
Για να αφαιρέσετε τις μπαταρίες μίας χρήσης, ανατρέξτε στις οδηγίες για την τοποθέτηση ή/και αφαίρεση
μπαταριών στο εγχειρίδιο του χρήστη.
Αντιμετώπιση προβλημάτων
Σε αυτό το κεφάλαιο συνοψίζονται τα πιο συνηθισμένα προβλήματα που ενδέχεται να αντιμετωπίσετε με τη
συσκευή. Εάν δεν μπορέσετε να λύσετε το πρόβλημα με τις παρακάτω πληροφορίες, ανατρέξτε στη λίστα συχνών
ερωτήσεων στη διεύθυνση www.philips.com/support ή επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Καταναλωτών
στη χώρα σας.
Πρόβλημα
Πιθανή αιτία
Λύση
Η απορροφητική ισχύς είναι
ανεπαρκής.
Το δοχείο συλλογής σκόνης είναι Αδειάστε το δοχείο συλλογής σκόνης.
γεμάτο.
Τα φίλτρα είναι βρώμικα.
Καθαρίστε ή αντικαταστήστε τα φίλτρα.
Η απορροφητική ισχύς έχει
οριστεί σε χαμηλή ρύθμιση.
Αυξήστε την απορροφητική ισχύ με το
ρυθμιστή που βρίσκεται πάνω στη συσκευή ή
στη λαβή.
Το πέλμα, ο άκαμπτος σωλήνας ή Για να απομακρύνετε τα υλικά που έχουν
ο εύκαμπτος σωλήνας έχουν
φράξει το εξάρτημα, αποσυνδέστε το
φράξει.
μπλοκαρισμένο εξάρτημα και
επανατοποθετήστε το από ανάποδη (εφόσον
είναι εφικτό). Ενεργοποιήστε την ηλεκτρική
σκούπα προκειμένου ο αέρας να περάσει με
αντίθετη κατεύθυνση μέσα από το εξάρτημα
που έχει φράξει.
Όταν χρησιμοποιώ την
ηλεκτρική σκούπα, ορισμένες
φορές με χτυπάει το ρεύμα.
Η ηλεκτρική σκούπα συσσωρεύει
στατικό ηλεκτρισμό. Όσο πιο
χαμηλά είναι τα επίπεδα
υγρασίας του αέρα, τόσο
περισσότερος είναι ο στατικός
ηλεκτρισμός που συσσωρεύει η
συσκευή.
Φροντίστε να αποφορτίζετε τη συσκευή
ακουμπώντας κάθε τόσο τον άκαμπτο
σωλήνα σε άλλα μεταλλικά αντικείμενα στο
δωμάτιο (για παράδειγμα στα πόδια ενός
τραπεζιού ή μιας καρέκλας, στο καλοριφέρ
κ.λπ.). Μπορείτε επίσης να αυξήσετε το
επίπεδο υγρασίας του αέρα στο δωμάτιο.
Για μοντέλα με
τηλεχειριστήριο: Το
τηλεχειριστήριο δεν
λειτουργεί.
Οι μπαταρίες δεν κάνουν πλήρη
επαφή ή δεν έχουν τοποθετηθεί
σωστά.
Αφαιρέστε το καπάκι της θήκης μπαταριών
και τοποθετήστε σωστά τις μπαταρίες.
Βεβαιωθείτε ότι οι πόλοι - και + δείχνουν
προς τη σωστή κατεύθυνση.
Οι μπαταρίες είναι άδειες.
Αντικαταστήστε τις μπαταρίες. Μπορείτε να
συνεχίσετε το σκούπισμα, αλλά δεν μπορείτε
να χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο, για
να αυξήσετε ή να μειώσετε την απορροφητική
ισχύ ή να απενεργοποιήσετε τη συσκευή. Για
να απενεργοποιήσετε τη συσκευή, πιέστε το
κουμπί on/off στη συσκευή.
fillpage
© 2016 Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved
4222.003.3656.5 (11/2016)
>75% recycled paper
>75% papier recyclé
Download PDF

advertising