Philips | FC6144/01 | Philips MiniVac Handstaubsauger FC6142/02 Important Information Manual

1
2
3
4
FC6149, FC6148, FC6144, FC6142
ENGLISH 6
ČEŠTINA 9
DANSK 11
DEUTSCH 13
ΕΛΛΗΝΙΚΑ 16
ESPAÑOL 19
SUOMI 22
FRANÇAIS 24
MAGYAR 27
ITALIANO 30
ҚАЗАҚША 33
LIETUVIŠKAI 36
LATVIEŠU 38
NEDERLANDS 40
NORSK 43
POLSKI 45
PORTUGUÊS 48
ROMÂNĂ 51
РУССКИЙ 54
SLOVENSKY 57
SLOVENŠČINA 60
SVENSKA 62
TÜRKÇE 64
УКРАЇНСЬКА 66
70
72
6
ENGLISH
Introduction
Congratulations on your purchase and welcome to Philips! To fully benefit from the support that
Philips offers, register your product at www.philips.com/welcome.
Important
Read this important information carefully before you use the appliance and
save it for future reference.
Danger
-- All type numbers except FC6142: Never vacuum up water or any other
liquid.
-- Never vacuum up flammable substances or hot ashes.
-- Never immerse the vacuum cleaner or the charger in water or any
other liquid.
Warning
-- Check if the voltage indicated on the appliance corresponds to the local
mains voltage before you connect the appliance.
-- Do not use the vacuum cleaner or the charger if it is damaged.
-- The charger and its adapter cannot be replaced. If the charger or its
adapter is damaged, the appliance must be discarded.
-- The adapter contains a transformer. Do not cut off the adapter to
replace it with another plug, as this causes a hazardous situation.
-- FC6142 only: Do not hold the appliance with the dust compartment
pointing upwards and do not tilt the appliance to one side when you
vacuum up liquids.
-- FC6142 only: When you have used the appliance to vacuum up liquids,
empty and dry the dust compartment before you store the appliance in
the charger.
-- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and
persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of
experience and knowledge if they have been given supervision or
instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand
the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning
and user maintenance shall not be made by children without supervision.
-- The plug must be removed from the socket-outlet before you clean or
maintain the appliance.
-- This appliance contains batteries that are non-replaceable.
ENGLISH
7
Caution
-- Remove the adapter from the wall socket before you clean the charger.
-- Only charge the vacuum cleaner with the charger supplied. During
charging, the adapter feels warm to the touch. This is normal.
-- Always switch off the vacuum cleaner after use and when you charge it.
-- The voltage on the contact strips in the charger is low (max. 12 volts) and
therefore not dangerous.
-- Never block the exhaust air openings during vacuuming.
-- Always use the vacuum cleaner with the filter unit assembled.
-- To avoid the risk of electric shock, be careful when you drill holes in the
wall to attach the charger, especially close to a wall socket.
-- Charge, store and use the appliance at a temperature between 5°C and
35°C.
-- Do not dismantle or short-circuit the batteries. Protect the batteries
from fire, heat and direct sunlight.
-- Noise level: Lc = 81 dB(A)
Electromagnetic fields (EMF)
This Philips appliance complies with all applicable standards and regulations regarding exposure
to electromagnetic fields.
Ordering accessories
To buy accessories or spare parts, visit www.shop.philips.com/service or go to your Philips dealer.
You can also contact the Philips Consumer Care Centre in your country (see the worldwide
guarantee leaflet for contact details).
Warranty and support
If you need information or support, please visit www.philips.com/support or read the
international warranty leaflet.
Recycling
-- This symbol means that this product shall not be disposed of with normal household waste
-- (2012/19/EU) (Fig. 1).
-- This symbol means that this product contains a built-in rechargeable battery which shall not be
disposed of with normal household waste (Fig. 2) (2006/66/EC). We strongly advise you to take
your product to an official collection point or a Philips service center to have a professional
remove the rechargeable battery.
-- Follow your country’s rules for the separate collection of electrical and electronic products
and rechargeable batteries. Correct disposal helps prevent negative consequences for the
environment and human health.
8
ENGLISH
Removing the rechargeable batteries
Only remove the rechargeable battery when you discard the product. Before you remove the
battery, make sure that the product is disconnected from the wall socket and that the battery
is completely empty.
Take any necessary safety precautions when you handle tools to open the product and when
you dispose of the rechargeable battery.
Remove the rechargeable batteries in the following way.
1Let the vacuum cleaner run until it stops.
Try to switch on the appliance again to check if the batteries are really empty. If the motor starts,
repeat the procedure.
2Loosen and remove the screws. Open the vacuum cleaner (Fig. 3).
3FC6149, FC6148 only: Put the motor unit with the batteries still attached in a large bowl
with 3 litres of water and 3 teaspoons of salt.
-- Make sure the whole motor unit is immersed. Add more water and salt according to the above
proportion (1 teaspoon salt to 1 litre of water) if needed.
-- Leave the motor unit and the batteries in the bowl for 24 hours.
4Cut the connecting wires one by one and remove the batteries (Fig. 4).
ČEŠTINA
9
Úvod
Blahopřejeme vám k nákupu a vítáme vás ve společnosti Philips. Abyste mohli plně využít podpory,
kterou Philips poskytuje, zaregistrujte svůj výrobek na adrese www.philips.com/welcome.
Důležité
Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tuto příručku s důležitými
informacemi a uschovejte ji pro budoucí použití.
Nebezpečí
-- Všechna typová označení kromě FC6142: Nikdy nevysávejte vodu ani
jinou tekutinu.
-- Nikdy nevysávejte hořlavé látky ani horký popel.
-- Nikdy neponořujte vysavač nebo nabíječku do vody nebo do jiné tekutiny.
Varování
-- Dříve než přístroj připojíte do sítě, zkontrolujte, zda napětí uvedené na
přístroji souhlasí s napětím v místní elektrické síti.
-- Vysavač nebo nabíječku nepoužívejte, pokud jsou poškozené.
-- Nabíječku a její adaptér nelze vyměnit. Dojde-li k poškození adaptéru
nebo nabíječky, musí být přístroj vyřazen z provozu.
-- Adaptér obsahuje transformátor. Proto tento adaptér nikdy nenahrazujte
jinou zástrčkou, protože by mohla vzniknout nebezpečná situace.
-- Pouze typ FC6142: Nedržte přístroj prachovou komorou vzhůru a při
vysávání kapalin nenahýbejte přístroj k jedné straně.
-- Pouze typ FC6142: Po použití přístroje k vysávání kapalin vyprázdněte
a vysušte prachovou komoru, než přístroj uložíte do nabíječky.
-- Děti od 8 let a osoby s omezenými fyzickými, senzorickými nebo
mentálními schopnostmi nebo nedostatečnou zkušeností či znalostí
mohou přístroj používat jedině v případě, že jsou pod dohledem nebo
byly poučeny o bezpečném používání přístroje a rozumí všem rizikům
spojeným s používáním přístroje. Čištění a uživatelskou údržbu nesmí
provádět děti bez dozoru.
-- Před čištěním nebo údržbou přístroje je nutné odpojit zástrčku
z napájecí zásuvky.
-- Přístroj obsahuje baterie, které nejsou určeny k výměně.
Upozornění
-- Před čištěním nabíječky vyjměte adaptér ze síťové zásuvky.
-- Akumulátory vysavače nabíjejte vždy jen pomocí dodané nabíječky.
Adaptér se během nabíjení zahřívá, což je normální jev.
-- Po použití a při nabíjení vysavač vždy vypněte.
-- Napětí na kontaktních bodech nabíječky je nízké (nejvýše 12 V), a není
proto nebezpečné.
-- Nikdy neblokujte výstupní otvory vzduchu během vysávání.
10
ČEŠTINA
-- Vysavač používejte vždy s nasazenou jednotkou filtru.
-- Aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem, buďte opatrní při vrtání děr
do zdi pro upevnění nabíječky, obzvláště v blízkosti síťové zásuvky.
-- Přístroj nabíjejte, uchovávejte a používejte při teplotě od 5 °C do 35 °C.
-- Nerozebírejte baterie a chraňte je před zkratem. Dále je chraňte před
ohněm, vysokou teplotou a přímým slunečním světlem.
-- Hladina hluku: Lc = 81 dB (A)
Elektromagnetická pole (EMP)
Tento přístroj Philips odpovídá všem platným normám a předpisům týkajícím se elektromagnetických polí.
Objednávání příslušenství
Chcete-li koupit příslušenství nebo náhradní součásti, navštivte adresu www.shop.philips.com/service
nebo se obraťte na prodejce výrobků Philips.Také můžete kontaktovat středisko péče o zákazníky
společnosti Philips ve své zemi (kontaktní informace naleznete na záručním listu s celosvětovou platností).
Záruka a podpora
Potřebujete-li další informace či podporu, navštivte web www.philips.com/support nebo si
prostudujte záruční list s mezinárodní platností.
Recyklace
-- Tento symbol znamená, že výrobek nelze likvidovat s běžným komunálním odpadem
(2012/19/EU) (obr.1).
-- Symbol na výrobku znamená, že tento výrobek obsahuje vestavěné dobíjecí baterie,
které nemohou být likvidovány společně s běžným domácím odpadem (obr.2) (2006/66/ES).
Důrazně doporučujeme, abyste výrobek zanesli do oficiálního sběrného místa nebo servisního
střediska Philips a nechali vyjmutí nabíjecí baterie na odbornících.
-- Dodržujte předpisy vaší země týkající se sběru tříděného odpadu elektrických a elektronických
výrobků a také akumulátorů. Správnou likvidací pomůžete zabránit negativním dopadům na
životní prostředí a lidské zdraví.
Vyjmutí baterií
Až budete výrobek likvidovat, vyjměte z něj akumulátor. Před vyjmutím akumulátoru ověřte, zda
je výrobek odpojený od elektrické zásuvky a zda je akumulátor zcela vybitý.
Při manipulaci s nástroji potřebnými k otevření výrobku a při likvidaci akumulátoru dbejte všech
nezbytných bezpečnostních zásad.
Akumulátory vyjměte následujícím postupem.
1Nechte vysavač v chodu, dokud se jeho motor nezastaví.
Zkuste přístroj znovu zapnout, abyste ověřili, že jsou akumulátory skutečně vybité. Pokud se motor
rozběhne, celý postup opakujte.
2Uvolněte a odstraňte šrouby. Otevřete vysavač (Obr. 3).
3Pouze typ FC6149, FC6148:Vložte jednotku motoru s připojenými akumulátory do velké
nádoby obsahující 3 l vody a 3 čajové lžičky soli.
-- Ujistěte se, že je motorová jednotka zcela ponořena. V případě potřeby přidejte více vody a soli
ve výše uvedeném poměru (1 čajová lžička soli na 1 litr vody).
-- Nechte motorovou jednotku a akumulátory v nádobě po dobu 24 hodin.
4Postupně odpojte přívodní vodiče akumulátorů a akumulátory vyjměte (Obr. 4).
DANSK 11
Introduktion
Tillykke med dit køb og velkommen til Philips! For at få fuldt udbytte af den support, Philips tilbyder,
skal du registrere dit produkt på www.philips.com/welcome.
Vigtigt
Læs disse vigtige oplysninger omhyggeligt igennem, inden apparatet tages
i brug, og gem dem til eventuel senere brug.
Fare
-- Alle typenumre undtagen FC6142: Støvsug aldrig vand eller andre væsker op.
-- Støvsug aldrig brandbare substanser eller varm aske op.
-- Kom aldrig støvsugeren og opladeren i vand eller anden væske.
Advarsel
-- Kontrollér, om den angivne netspænding på apparatet svarer til den
lokale netspænding, før du slutter strøm til apparatet.
-- Brug ikke støvsugeren eller opladeren, hvis en af delene er beskadiget.
-- Opladeren og tilhørende adapter kan ikke udskiftes. Hvis opladeren eller
den tilhørende adapter beskadiges, skal apparatet kasseres.
-- Adapteren indeholder en transformer. Adapteren må ikke klippes af og
udskiftes med et andet stik, da dette vil forårsage en farlig situation.
-- Kun FC6142: Hold ikke apparatet, så støvkammeret peger opad, og vip
det ikke fra side til side, når der suges væske op.
-- Kun FC6142: Når du har anvendt apparatet til at suge væske op, skal
støvkammeret tømmes og tørres, før apparatet sættes i opladeren.
-- Dette apparat kan bruges af børn fra 8 år og op og personer med
reducerede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende viden eller
erfaring, hvis de er blevet vejledt eller instrueret i brug af apparatet på en
sikker måde og forstår de involverede risici. Børn må ikke lege med apparatet.
Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke foretages af børn uden opsyn.
-- Stikket skal tages ud af stikkontakten, før du udfører rengøring og
vedligeholdelse af apparatet.
-- Dette apparat indeholder batterier, der ikke kan udskiftes.
Forsigtig
-- Tag adapteren ud af stikkontakten, før du rengør opladeren.
-- Oplad kun støvsugeren ved hjælp af den medfølgende oplader.
Under opladning føles adapteren varm. Det er normalt.
-- Sluk altid for støvsugeren efter brug, og når du oplader den.
-- Spændingen på kontaktstrimlerne i opladeren er lav (maks. 12 volt) og
er derfor helt ufarlig.
-- Lufthullerne til udblæsningsluften må aldrig blokeres under støvsugningen.
-- Brug altid støvsugeren med filterenheden på.
-- Pas på, når du borer hullerne til ophængning af opladeren - specielt hvis
det er tæt ved en stikkontakt - så du ikke risikerer at få elektrisk stød.
12
DANSK
-- Apparatet skal oplades, opbevares og anvendes ved en temperatur
mellem 5° C og 35° C.
-- Batterierne må aldrig adskilles eller kortsluttes. Udsæt ikke batterierne
for ild, varme og direkte sollys.
-- Støjniveau: Lc = 81 dB(A)
Elektromagnetiske felter (EMF)
Dette Philips-apparat overholder alle branchens gældende standarder og regler angående
eksponering for elektromagnetiske felter.
Bestilling af tilbehør
For at købe tilbehør eller reservedele kan du besøge www.shop.philips.com/service eller gå til
din Philips-forhandler. Du kan også kontakte det lokale Philips Kundecenter i dit land (se folderen
“World-Wide Guarantee” for at få kontaktoplysninger).
Reklamationsret og support
Hvis du har brug for hjælp eller support, bedes du besøge www.philips.com/support eller læse i
folderen om international garanti.
Genanvendelse
-- Dette symbol betyder, at dette produkt ikke må bortskaffes sammen med almindeligt
husholdningsaffald (2012/19/EU) (fig. 1).
-- Dette symbol betyder, at dette produkt indeholder et indbygget genopladeligt batteri, som ikke må
bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald (fig. 2) (2006/66/EF). Vi anbefaler på det
kraftigste, at du afleverer produktet på et officielt indsamlingssted eller hos en Philips-forhandler,
hvor du kan få en fagmand til at tage det genopladelige batteri ud.
-- Følg den nationale lovgivning om særskilt indsamling af elektriske og elektroniske produkter og
genopladelige batterier. Korrekt bortskaffelse er med til at forhindre negativ påvirkning af miljøet
og menneskers helbred.
Udtagning af de genopladelige batterier
Det genopladelige batteri må kun tages ud af apparatet, når produktet skal bortskaffes.
Før du fjerner batteriet, skal du sørge for, at produktet er taget ud af stikkontakten, og at
batteriet er fuldstændigt afladet.
Overhold de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger, når du anvender værktøj til at åbne
produktet, og når du bortskaffer det genopladelige batteri.
Batterierne tages ud på denne måde:
1Lad støvsugeren køre, til den stopper af sig selv.
Prøv at tænde apparatet igen for at kontrollere, om batterierne virkelig er brugt op. Hvis motoren
starter, gentages proceduren.
2Løsn og fjern skruerne. Åbn støvsugeren (fig. 3).
3Kun FC6149, FC6148: Læg motorenheden, med batterierne i, i en stor skål med 3 liter vand
og 3 teskefulde salt.
-- Kontrollér, at hele motorenheden er dækket af vand. Tilsæt mere vand og salt i det forhold,
der er angivet ovenfor (1 teskefuld salt til 1 liter vand), hvis det er er nødvendigt.
-- Lad motorenheden og batterierne ligge i skålen i 24 timer.
4Klip ledningerne over en efter en og tag batterierne ud (fig. 4).
DEUTSCH 13
Einführung
Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf und willkommen bei Philips! Um die Unterstützung von
Philips optimal nutzen zu können, registrieren Sie Ihr Produkt bitte unter www.philips.com/
welcome.
Wichtig
Lesen Sie diese wichtigen Informationen vor dem Gebrauch des Geräts
aufmerksam durch, und bewahren Sie sie für eine spätere Verwendung auf.
Gefahr
-- Alle Typennummern außer FC6142: Saugen Sie nie Wasser oder andere
Flüssigkeit auf.
-- Saugen Sie nie entzündliche Stoffe oder heiße Asche auf.
-- Tauchen Sie den Staubsauger oder das Ladegerät niemals in Wasser
oder andere Flüssigkeiten.
Warnung
-- Prüfen Sie, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, ob die
Spannungsangabe auf dem Gerät mit der örtlichen Netzspannung
übereinstimmt.
-- Verwenden Sie den Staubsauger und das Ladegerät nicht, wenn
Beschädigungen daran erkennbar sind.
-- Das Ladegerät und der Adapter können nicht ausgetauscht werden.
Ist das Ladegerät oder der Adapter beschädigt, muss das Gerät entsorgt
werden.
-- Der Adapter enthält einen Transformator. Ersetzen Sie den Adapter
keinesfalls durch einen anderen Stecker, da dies eine
Gefährdungssituation darstellt.
-- Nur FC6142: Beim Aufsaugen von Flüssigkeiten darf das Gerät mit der
Staubkammer nicht nach oben zeigen und das Gerät nicht zur Seite
gekippt werden.
-- Nur FC6142: Nach dem Aufsaugen von Flüssigkeiten muss die
Staubkammer entleert werden und vollständig trocknen, bevor das
Gerät zur Aufbewahrung in das Ladegerät gesetzt wird.
-- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit
verringerten physischen, sensorischen oder psychischen Fähigkeiten
oder Mangel an Erfahrung und Kenntnis verwendet werden, wenn sie
bei der Verwendung beaufsichtigt werden oder Anweisung zum sicheren
Gebrauch des Geräts erhalten und die Gefahren verstanden haben.
Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Die Reinigung und Pflege
des Geräts darf von Kindern nicht ohne Aufsicht durchgeführt werden.
14
DEUTSCH
-- Der Stecker muss vor der Reinigung oder Wartung des Geräts aus der
Steckdose gezogen werden.
-- Dieses Gerät verwendet Akkus, die nicht austauschbar sind.
Achtung
-- Ziehen Sie den Adapter aus der Steckdose, bevor Sie das Ladegerät
reinigen.
-- Laden Sie den Staubsauger nur mit dem mitgelieferten Adapter auf.
Während des Aufladens fühlt sich der Adapter warm an. Das ist normal.
-- Schalten Sie den Staubsauger nach der Verwendung und zum Aufladen
immer aus.
-- Die Kontaktstreifen im Ladegerät führen Niedervoltstrom (max. 12 V) und
sind deshalb ungefährlich.
-- Blockieren Sie während des Staubsaugens keinesfalls die Abluftöffnungen.
-- Verwenden Sie den Staubsauger ausschließlich mit aufgesetzter Filtereinheit.
-- Beim Bohren von Befestigungslöchern für das Ladegerät an der Wand
(insbesondere in der Nähe einer Steckdose) ist besondere Vorsicht
geboten, um das Risiko eines elektrischen Schlags zu vermeiden.
-- Laden und benutzen Sie das Gerät bei Temperaturen zwischen 5° C
und 35° C. Bewahren Sie es auch in diesem Temperaturbereich auf.
-- Bauen Sie die Akkus keinesfalls aus, und schließen Sie sie nicht kurz!
Setzen Sie die Akkus weder Feuer, Hitze noch direkter
Sonneneinstrahlung aus.
-- Geräuschpegel: Lc = 81 dB(A)
Elektromagnetische Felder
Dieses Philips Gerät erfüllt sämtliche Normen und Regelungen bezüglich der Exposition in
elektromagnetischen Feldern.
Zubehör bestellen
Um Zubehörteile oder Ersatzteile zu kaufen, besuchen Sie www.shop.philips.com/service,
oder gehen Sie zu Ihrem Philips Händler. Sie können auch das Philips Service-Center in Ihrem Land
kontaktieren (die Kontaktdetails finden Sie in der internationalen Garantieschrift).
DEUTSCH 15
Garantie und Support
Für Unterstützung und weitere Informationen besuchen Sie die Philips Website unter
www.philips.com/support, oder lesen Sie die internationale Garantieschrift.
Recycling
-- Dieses Symbol bedeutet, dass das Produkt nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden
kann (2012/19/EU) (Abb. 3).
-- Dieses Symbol bedeutet, dass das Produkt einen eingebauteten Akku enthält, der nicht mit dem
normalen Hausmüll (Abb. 4) entsorgt werden darf (2006/66/EG). Wir empfehlen dringend, das
Produkt bei einer offiziellen Sammelstelle oder einem Philips Service-Center abzugeben, um den
Akku fachgerecht ausbauen zu lassen.
1Altgeräte/Altakkus/Batterien können kostenlos an geeigneten Rücknahmestellen abgegeben
werden.
2Diese werden dort fachgerecht gesammelt oder zur Wiederverwendung vorbereitet.
Altgeräte/Altakkus/Batterien können Schadstoffe enthalten, die der Umwelt und der
menschlichen Gesundheit schaden können. Enthaltene Rohstoffe können durch ihre
Wiederverwertung einen Beitrag zum Umweltschutz leisten.
3Die Löschung personenbezogener Daten auf den zu entsorgenden Altgeräten muss vom
Endnutzer eigenverantwortlich vorgenommen werden.
4Hinweise für Verbraucher in Deutschland: Die in Punkt 1 genannte Rückgabe ist gesetzlich
vorgeschrieben. Altgeräte mit Altbatterien und/oder Altakkus, die nicht vom Altgerät umschlossen
sind, sind vor der Abgabe an einer Rücknahmestelle von diesen zu trennen. Dies gilt nicht, falls
die Altgeräte für eine Wiederverwendung noch geeignet (d.h. funktionstüchtig) sind und von
den anderen Altgeräten getrennt werden. Sammel- und Rücknahmestellen in DE: https://
www.stiftung-ear.de/; für Batterien auch Rückgabe im Handel möglich.
Die Akkus entfernen
Bauen Sie den wiederaufladbaren Akku nur zur Entsorgung des Produkts aus. Bevor Sie den Akku
entfernen, stellen Sie sicher, dass das Produkt nicht an einer Steckdose eingesteckt ist und dass der
Akku vollständig entleert ist.
Treffen Sie angemessene Sicherheitsvorkehrungen, wenn Sie das Produkt mithilfe von Werkzeugen
öffnen und den Akku entsorgen.
Entnehmen Sie die Akkus wie folgt:
1Lassen Sie den Staubsauger laufen, bis er stillsteht.
Überprüfen Sie, ob die Akkus wirklich vollständig leer sind, indem Sie versuchen, das Gerät erneut
einzuschalten. Falls der Motor startet, wiederholen Sie den gesamten Vorgang.
2Entfernen Sie die Schrauben. Öffnen Sie den Staubsauger (Abb. 3).
3Nur FC6149, FC6148: Legen Sie die Motoreinheit mit den Akkus in eine große Schüssel, in
die Sie zuvor drei Liter Wasser und drei Teelöffel Salz gegeben haben.
-- Stellen Sie sicher, dass die gesamte Motoreinheit ins Wasser getaucht ist. Fügen Sie gemäß
dem oben angegebenen Verhältnis ggf. mehr Wasser und Salz hinzu (ein Teelöffel Salz auf
einen Liter Wasser).
-- Lassen Sie die Motoreinheit und Akkus für 24 Stunden in dem Behälter.
4Durchtrennen Sie jeden Verbindungsdraht einzeln und nehmen Sie die Akkus heraus (Abb. 4).
16
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Εισαγωγή
Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλώς ήρθατε στη Philips! Για να επωφεληθείτε πλήρως
από την υποστήριξη που παρέχει η Philips, δηλώστε το προϊόν σας στην ιστοσελίδα
www.philips.com/welcome.
Σημαντικό
Διαβάστε αυτές τις σημαντικές πληροφορίες προσεκτικά πριν
χρησιμοποιήσετε τη συσκευή και φυλάξτε τις για μελλοντική αναφορά.
Κίνδυνος
-- Όλοι οι τύποι εκτός του FC6142: Μην σκουπίζετε ποτέ νερό ή άλλα
υγρά.
-- Μην σκουπίζετε ποτέ εύφλεκτες ουσίες ή καυτές στάχτες.
-- Μην βυθίζετε ποτέ το ηλεκτρικό σκουπάκι ή τη βάση φόρτισης σε
νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό.
Προειδοποίηση
-- Πριν συνδέσετε τη συσκευή, ελέγξτε αν η τάση που αναγράφεται
στη συσκευή αντιστοιχεί στην τοπική τάση ρεύματος.
-- Μην χρησιμοποιείτε το ηλεκτρικό σκουπάκι ή τη βάση φόρτισης εάν
έχουν υποστεί βλάβη.
-- Η βάση φόρτισης και ο μετασχηματιστής της δεν αντικαθίστανται.
Εάν η βάση φόρτισης ή ο μετασχηματιστής της υποστούν βλάβη, η
συσκευή θα πρέπει να απορριφθεί.
-- Το τροφοδοτικό περιέχει μετασχηματιστή. Μην κόψετε το βύσμα
του τροφοδοτικού για να το αντικαταστήσετε με άλλο, καθώς αυτή
η διαδικασία ενέχει κινδύνους.
-- Μόνο στο FC6142: Μην κρατάτε τη συσκευή με το χώρο συλλογής
σκόνης στραμμένο προς τα επάνω και μην γέρνετε τη συσκευή
προς τη μία πλευρά όταν σκουπίζετε υγρά.
-- Μόνο στο FC6142: Όταν έχετε χρησιμοποιήσει τη συσκευή για να
απορροφήσετε υγρά, να αδειάζετε και να στεγνώνετε το χώρο
συλλογής σκόνης προτού αποθηκεύσετε τη συσκευή στη βάση
φόρτισης.
-- Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8
ετών και άνω, καθώς και από άτομα με περιορισμένες σωματικές,
αισθητήριες ή διανοητικές ικανότητες ή χωρίς εμπειρία και γνώση,
με την προϋπόθεση ότι τη χρησιμοποιούν υπό επίβλεψη ή έχουν
λάβει οδηγίες σχετικά με την ασφαλή της χρήση και κατανοούν
τους ενεχόμενους κινδύνους.
Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Τα παιδιά δεν
πρέπει να καθαρίζουν τη συσκευή ή να εκτελούν διεργασίες
συντήρησης χωρίς επίβλεψη.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ 17
-- Πριν από τον καθαρισμό ή τη συντήρηση της συσκευής,
αποσυνδέετε πάντοτε το φις από την πρίζα.
-- Αυτή η συσκευή περιλαβάνει μπαταρίες που δεν είναι δυνατή η
αντικατάστασή τους.
Προσοχή
-- Αποσυνδέετε το μετασχηματιστή από την πρίζα πριν καθαρίσετε τη
βάση φόρτισης.
-- Φορτίζετε το ηλεκτρικό σκουπάκι μόνο με τη βάση φόρτισης που
παρέχεται. Κατά τη φόρτιση, ο μετασχηματιστής θα είναι ζεστός
στην αφή. Αυτό είναι φυσιολογικό.
-- Να απενεργοποιείτε πάντα τη συσκευή μετά τη χρήση και κατά τη
διάρκεια της φόρτισης.
-- Η τάση στα σημεία επαφής της βάσης φόρτισης είναι χαμηλή (μέγ.
12 volt) και, επομένως, δεν είναι επικίνδυνη.
-- Μην φράζετε ποτέ τα ανοίγματα εξόδου αέρα κατά τη χρήση.
-- Χρησιμοποιείτε πάντα το ηλεκτρικό σκουπάκι με τη μονάδα φίλτρου
προσαρτημένη.
-- Για να αποφύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, να είστε προσεκτικοί
όταν ανοίγετε τρύπες στον τοίχο για να τοποθετήσετε τη βάση
φόρτισης, ιδιαίτερα όταν είναι κοντά σε πρίζα.
-- Φορτίζετε, αποθηκεύετε και χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε
θερμοκρασία μεταξύ 5°C και 35°C.
-- Μην αποσυναρμολογείτε ή βραχυκυκλώνετε τις μπαταρίες.
Προστατεύετε τις μπαταρίες από φωτιά, θερμότητα και άμεσο
ηλιακό φως.
-- Επίπεδο θορύβου: Lc = 81 dB[A]
Ηλεκτρομαγνητικά πεδία (EMF)
Η συγκεκριμένη συσκευή της Philips συμμορφώνεται με όλα τα ισχύοντα πρότυπα και τους
κανονισμούς σχετικά με την έκθεση σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία.
Παραγγελία εξαρτημάτων
Για να αγοράσετε εξαρτήματα ή ανταλλακτικά, επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.shop.philips.com/
service ή απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο της Philips στην περιοχή σας. Μπορείτε επίσης
να επικοινωνήσετε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Καταναλωτών της Philips στη χώρα σας
(θα βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας στο φυλλάδιο της διεθνούς εγγύησης).
18
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Εγγύηση και υποστήριξη
Αν χρειάζεστε πληροφορίες ή υποστήριξη, επισκεφτείτε τον ιστότοπο www.philips.com/
support ή διαβάστε το φυλλάδιο της διεθνούς εγγύησης.
Ανακύκλωση
-- Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι το παρόν προϊόν δεν πρέπει να απορριφθεί μαζί με τα
συνηθισμένα οικιακά σας απορρίμματα (2012/19/ΕΕ) (Εικ. 2).
-- Αυτό το σύμβολο δηλώνει ότι το προϊόν αυτό περιέχει ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη
μπαταρία, η οποία δεν πρέπει να απορριφθεί μαζί με τα συνηθισμένα οικιακά απορρίμματα
(Εικ.3) (2006/66/ΕΚ). Σας συμβουλεύουμε να μεταφέρετε το προϊόν σας σε επίσημο σημείο
συλλογής ή κέντρο επισκευών της Philips για να αφαιρέσει την επαναφορτιζόμενη
μπαταρία ένας επαγγελματίας.
-- Ακολουθήστε τους εγχώριους κανονισμούς για την ξεχωριστή συλλογή ηλεκτρικών και
ηλεκτρονικών προϊόντων και των επαναφορτιζόμενων μπαταριών. Η σωστή μέθοδος
απόρριψης συμβάλλει στην αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον και την
ανθρώπινη υγεία.
Αφαίρεση των επαναφορτιζόμενων μπαταριών
Να αφαιρείτε την επαναφορτιζόμενη μπαταρία μόνο όταν απορρίπτετε το προϊόν. Προτού
αφαιρέσετε την μπαταρία, βεβαιωθείτε ότι το προϊόν έχει αποσυνδεθεί από την πρίζα και ότι
η μπαταρία είναι πλήρως αποφορτισμένη.
Όταν χρησιμοποιείτε εργαλεία για να ανοίξετε το προϊόν και όταν απορρίπτετε την
επαναφορτιζόμενη μπαταρία, να λαμβάνετε τις απαραίτητες προφυλάξεις ασφαλείας.
Αφαιρέστε τις επαναφορτιζόμενες μπαταρίες με τον ακόλουθο τρόπο.
1Αφήστε το ηλεκτρικό σκουπάκι να λειτουργήσει μέχρι να σταματήσει.
Δοκιμάστε να ενεργοποιήσετε τη συσκευή ξανά προκειμένου να ελέγξετε εάν οι μπαταρίες
είναι όντως άδειες. Εάν το μοτέρ ξεκινήσει να λειτουργεί, επαναλάβετε τη διαδικασία.
2Χαλαρώστε και αφαιρέστε τις βίδες. Ανοίξτε το ηλεκτρικό σκουπάκι (Εικ. 3).
3Μόνο στο FC6149, FC6148: Τοποθετήστε το μοτέρ, με τις μπαταρίες ακόμη
συνδεδεμένες, σε ένα μεγάλο μπολ με 3 λίτρα νερό και 3 κουταλάκια αλάτι.
-- Βεβαιωθείτε ότι όλο το μοτέρ έχει βυθιστεί. Προσθέστε περισσότερο νερό και αλάτι
σύμφωνα με την παραπάνω δοσολογία (1 κουταλάκι αλάτι για 1 λίτρο νερό) εάν
χρειάζεται.
-- Αφήστε το μοτέρ και τις μπαταρίες μέσα στο μπολ για 24 ώρες.
4Κόψτε τα καλώδια σύνδεσης ένα ένα και αφαιρέστε τις μπαταρίες (Εικ. 4).
ESPAÑOL 19
Introducción
Enhorabuena por la compra de este producto y bienvenido a Philips. Para sacar el mayor partido de
la asistencia que Philips le ofrece, registre su producto en www.philips.com/welcome.
Importante
Antes de usar el aparato, lea atentamente esta información importante y
consérvela por si necesitara consultarla en el futuro.
Peligro
-- Todos los modelos excepto el FC6142: No aspire nunca agua ni ningún
otro líquido.
-- No aspire nunca sustancias inflamables ni cenizas calientes.
-- No sumerja nunca el aspirador ni el cargador en agua ni en ningún otro
líquido.
Advertencia
-- Antes de enchufar el aparato, compruebe si el voltaje indicado en el
mismo se corresponde con el voltaje de red local.
-- No utilice el aspirador ni el cargador si están dañados.
-- No se puede sustituir el cargador ni el adaptador. Si el cargador o el
adaptador están dañados, deberá desechar el aparato.
-- El adaptador incorpora un transformador. No corte el adaptador para
sustituirlo por otra clavija, ya que podría provocar situaciones de peligro.
-- Solo modelo FC6142: No sostenga el aparato con el compartimento
para el polvo hacia arriba, ni lo incline hacia un lado cuando aspire
líquidos.
-- Solo modelo FC6142: Cuando haya utilizado el aparato para aspirar
líquidos, vacíe o seque el compartimento para el polvo antes de poner
el aparato en el cargador.
-- Este aparato puede ser usado por niños a partir de 8 años y por
personas con su capacidad física, psíquica o sensorial reducida y por
quienes no tengan los conocimientos y la experiencia necesarios, si han
sido supervisados o instruidos acerca del uso del aparato de forma
segura y siempre que sepan los riesgos que conlleva su uso. No permita
que los niños jueguen con el aparato. Los niños no deben llevar a cabo
la limpieza ni el mantenimiento a menos que sean supervisados.
-- El enchufe debe retirarse de la toma antes de la limpieza o
mantenimiento del aparato.
-- Las baterías que contiene este aparato no se pueden sustituir.
20
ESPAÑOL
Precaución
-- Antes de limpiar el cargador, desenchufe el adaptador de la toma de
corriente.
-- Cargue el aspirador únicamente con el cargador suministrado.
Durante la carga, el adaptador se calienta. Esto es normal.
-- Apague siempre el aspirador después de utilizarlo y cuando lo cargue.
-- El voltaje en las láminas de contacto del cargador es bajo
(máx. 12 voltios) y por lo tanto no es peligroso.
-- No bloquee nunca las aberturas de salida de aire mientras está aspirando.
-- Utilice siempre el aspirador con la unidad de filtrado puesta.
-- Para evitar el riesgo de descargas eléctricas, tenga cuidado al perforar
orificios en la pared para montar el cargador, especialmente si es cerca
de una toma de corriente.
-- Cargue, guarde y utilice el aparato a una temperatura entre 5° C y 35 °C.
-- No desmonte ni cortocircuite las baterías. No exponga las baterías al
fuego, al calor ni a la luz solar directa.
-- Nivel de ruido: Lc = 81 dB (A)
Campos electromagnéticos (CEM)
Este aparato de Philips cumple los estándares y las normativas aplicables sobre exposición a campos
electromagnéticos.
Solicitud de accesorios
Para comprar accesorios o piezas de repuesto, visite www.shop.philips.com/service o acuda
a su distribuidor de Philips. También puede ponerse en contacto con el Servicio de Atención al
Cliente de Philips en su país (consulte el folleto de garantía mundial para encontrar los datos
de contacto).
Garantía y asistencia
Si necesita asistencia o información, visite www.philips.com/support o lea el folleto de garantía
mundial independiente.
Reciclaje
-- Este símbolo significa que este producto no debe desecharse con la basura normal del hogar
(2012/19/UE) (Fig. 1).
-- Este símbolo significa que este producto contiene una batería recargable integrada, que no debe
desecharse con los residuos domésticos normales (Fig. 2) (2006/66/EC). Recomendamos
encarecidamente que se lleve la batería a un punto de recogida oficial o a un centro de
asistencia de Philips, para desecharla de forma profesional.
-- Siga la normativa de su país para la recogida selectiva de productos eléctricos y electrónicos y
de baterías recargables. El desechado correcto ayuda a evitar consecuencias negativas para el
medio ambiente y la salud humana.
ESPAÑOL 21
Cómo extraer la batería recargable
No quite la batería recargable hasta que deseche el producto. Antes de extraer la batería,
asegúrese de que el producto esté desconectado de la toma de corriente y de que la batería esté
completamente vacía.
Tome las precauciones de seguridad necesarias cuando maneje herramientas para abrir el
producto y se deshaga de la batería recargable.
Quite las baterías recargables de la siguiente forma.
1Deje que el aspirador funcione hasta que se pare.
Intente encender otra vez el aparato para comprobar si las baterías están realmente descargadas.
Si el motor se enciende, repita el procedimiento.
2Afloje los tornillos y quítelos. Abra el aspirador (fig. 3).
3Solo modelos FC6149, FC6148: Ponga la unidad motora con las baterías aún puestas en un
recipiente grande con 3 litros de agua y 3 cucharaditas de sal.
-- Asegúrese de que la unidad motora esté completamente sumergida. Añada más agua y sal en la
proporción indicada anteriormente (1 cucharadita de sal por cada litro de agua) si es necesario.
-- Deje la unidad motora y las baterías en el recipiente durante 24 horas.
4Corte los cables de conexión uno a uno y extraiga las baterías (fig. 4).
Solo para Argentina
FC6149
Fuente de alimentación: KSAS3R51800020VRD
- Entrada: 100-240 Vac; 50/60 Hz; 0,15 A; Clase II
- Salida: 18 Vcc; 0.2 A
FC6142
Fuente de alimentación: KSAS3R51000030VRD
- Entrada: 100-240 Vac; 50/60 Hz; 0,15 A; Clase II
- Salida: 10 Vdc; 300 mA
22
SUOMI
Johdanto
Onnittelut ostoksestasi ja tervetuloa Philips-tuotteiden käyttäjäksi! Hyödynnä Philipsin tuki ja
rekisteröi tuotteesi osoitteessa www.philips.com/welcome.
Tärkeää
Lue nämä tärkeät tiedot huolellisesti ennen laitteen ensimmäistä
käyttökertaa ja säilytä se vastaisen varalle.
Vaara
-- Kaikki mallit paitsi FC6142: Älä koskaan imuroi vettä tai muita nesteitä.
-- Älä imuroi herkästi syttyviä aineita tai kuumaa tuhkaa.
-- Älä koskaan upota imuria tai laturia veteen tai muuhun nesteeseen.
Varoitus
-- Tarkista, että laitteeseen merkitty käyttöjännite vastaa paikallista
verkkojännitettä, ennen kuin liität laitteen pistorasiaan.
-- Älä käytä vahingoittunutta imuria tai laturia.
-- Laturia ja sen verkkolaitetta ei voi vaihtaa. Jos laturi tai sen verkkolaite on
vioittunut, laite on hävitettävä.
-- Verkkolaitteessa on jännitemuuntaja. Älä vaihda verkkolaitteen tilalle
toisenlaista pistoketta, jotta et aiheuta vaaratilannetta.
-- Vain FC6142: Älä pidä laitetta pölysäiliö ylöspäin äläkä kallista laitetta
sivuille, kun imuroit nesteitä.
-- Vain FC6142: Kun olet imuroinut laitteella nesteitä, tyhjennä ja kuivaa
pölysäiliö ennen laitteen säilyttämistä laturissa.
-- Laitetta voivat käyttää myös yli 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joiden
fyysinen tai henkinen toimintakyky on rajoittunut tai joilla ei ole
kokemusta tai tietoa laitteen käytöstä, jos heitä on neuvottu laitteen
turvallisesta käytöstä tai tarjolla on turvallisen käytön edellyttämä
valvonta ja jos he ymmärtävät laitteeseen liittyvät vaarat. Lasten ei
pidä leikkiä laitteella. Lasten ei saa antaa puhdistaa tai huoltaa laitetta
ilman valvontaa.
-- Pistoke on irrotettava pistorasiasta ennen laitteen puhdistusta tai huoltoa.
-- Tämän laitteen akkuja ei voi vaihtaa.
Varoitus
-- Irrota verkkolaite pistorasiasta ennen laturin puhdistamista.
-- Lataa rikkaimuri käyttäen vain mukana tulevaa laturia. Latauksen aikana
verkkolaite tuntuu lämpimältä. Tämä on normaalia.
-- Katkaise pölynimurista virta aina käytön jälkeen ja ennen kuin aloitat
lataamisen.
-- Laturin kosketinliuskojen jännite on matala (enintään 12 V) ja siten vaaraton.
-- Älä peitä poistoilman aukkoja imuroinnin aikana.
-- Käytä rikkaimurissa aina suodatinosaa.
SUOMI 23
-- Sähköiskuvaaran välttämiseksi ole varovainen, kun poraat seinään reikiä
laturin kiinnittämistä varten varsinkin pistorasian lähellä.
-- Lataa, säilytä ja käytä laitetta 5–35 °C:n lämpötilassa.
-- Älä pura akkua tai aiheuta siihen oikosulkua. Suojaa akut tulelta,
kuumuudelta ja suoralta auringonpaisteelta.
-- Käyntiääni: Lc = 81 dB (A)
Sähkömagneettiset kentät (EMF)
Tämä Philips-laite vastaa kaikkia sähkömagneettisia kenttiä (EMF) koskevia standardeja ja säännöksiä.
Tarvikkeiden tilaaminen
Voit ostaa lisävarusteita ja varaosia osoitteessa www.shop.philips.com/service tai Philipsjälleenmyyjältä. Voit myös ottaa yhteyden Philipsin kuluttajapalvelukeskukseen (katso yhteystiedot
kansainvälisestä takuulehtisestä).
Takuu ja tuki
Jos haluat tukea tai lisätietoja, käy Philipsin verkkosivuilla osoitteessa www.philips.com/support
tai lue erillinen kansainvälinen takuulehtinen.
Kierrätys
-- Tämä merkki tarkoittaa sitä, että tätä tuotetta ei saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana
(2012/19/EU) (kuva 1).
-- Tämä merkki tarkoittaa, että tuote sisältää kiinteän ladattavan akun, jota ei saa hävittää tavallisen
kotitalousjätteen (kuva 2) mukana (2006/66/EY). Suosittelemme, että viet laitteen viralliseen
keräyspisteeseen tai Philipsin valtuuttamaan huoltoliikkeeseen, jossa ammattilaiset irrottavat
ladattavan akun.
-- Noudata oman maasi sähkö- ja elektroniikkalaitteiden sekä akkujen ja paristojen kierrätystä ja
hävittämistä koskevia sääntöjä. Asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään ympäristölle ja
ihmisille koituvia haittavaikutuksia.
Akkujen irrottaminen
Poista akku vain tuotetta hävitettäessä.Varmista ennen akun irrottamista, että tuote on irrotettu
pistorasiasta ja että akku on täysin tyhjä.
Huolehdi tarvittavista turvatoimista, kun käsittelet tuotteen avaamiseen tarvittavia työkaluja ja
hävität akun.
Poista akut seuraavalla tavalla:
1Anna rikkaimurin käydä siihen asti kunnes se pysähtyy.
Voit tarkistaa, että akut ovat tyhjät yrittämällä käynnistää laite uudelleen. Jos moottori käynnistyy,
toista toimenpide.
2Irrota ruuvit ja avaa rikkaimuri (Kuva 3).
3Vain FC6149, FC6148: Aseta runko akkuineen suureen kulhoon, jossa on 3 litraa vettä ja
3 teelusikallista suolaa.
-- Varmista, että runko on kokonaan vedenpinnan alla. Lisää tarvittaessa vettä ja suolaa kuvatun
suhteen mukaisesti (1 teelusikallinen suolaa 1 litraan vettä).
-- Anna rungon ja akkujen olla kulhossa 24 tuntia.
4Katkaise johtimet yksi kerrallaan ja poista akut (Kuva 4).
24
FRANÇAIS
Introduction
Félicitations pour votre achat et bienvenue dans l’univers Philips ! Pour profiter pleinement de
l’assistance Philips, enregistrez votre produit sur le site à l’adresse suivante : www.philips.com/
welcome.
Important
Lisez attentivement ces informations importantes avant d’utiliser l’appareil
et conservez-les pour un usage ultérieur.
Danger
-- Toutes les références sauf FC6142 : n’aspirez jamais d’eau ni de liquides.
-- N’aspirez jamais de substances inflammables ni de cendres chaudes.
-- Ne plongez jamais l’aspirateur ou le chargeur dans l’eau ou dans tout
autre liquide.
Avertissement
-- Avant de brancher l’appareil, vérifiez que la tension indiquée sur
l’appareil correspond à la tension supportée par le secteur local.
-- N’utilisez pas l’aspirateur ou le chargeur s’il est endommagé.
-- Le chargeur et son adaptateur ne peuvent pas être remplacés. Si le
chargeur ou l’adaptateur est endommagé, l’appareil doit être mis au
rebut.
-- L’adaptateur contient un transformateur. N’essayez pas de remplacer la
fiche de l’adaptateur pour éviter tout accident.
-- FC6142 uniquement : ne tenez pas l’appareil avec le compartiment à
poussière orienté vers le haut et n’inclinez pas l’appareil sur le côté
lorsque vous aspirez des liquides.
-- FC6142 uniquement : après avoir aspiré des liquides, videz et séchez le
compartiment à poussière avant de ranger l’aspirateur sur le chargeur.
-- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans ou plus, des
personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou intellectuelles
sont réduites ou des personnes manquant d’expérience et de
connaissances, à condition que ces enfants ou personnes soient sous
surveillance ou qu’ils aient reçu des instructions quant à l’utilisation
sécurisée de l’appareil et qu’ils aient pris connaissance des dangers
encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l’appareil. Le nettoyage
et l’entretien ne doivent pas être réalisés par des enfants sans
surveillance.
-- La fiche doit être retirée de la prise avant le nettoyage ou l’entretien de
l’appareil.
-- Cet appareil contient des batteries non remplaçables.
FRANÇAIS 25
Attention
-- Débranchez l’adaptateur de la prise secteur avant de nettoyer le
chargeur.
-- Utilisez exclusivement le chargeur fourni pour recharger l’aspirateur.
L’adaptateur chauffe pendant la charge. Ce phénomène est parfaitement
normal.
-- Éteignez toujours l’aspirateur après utilisation et lorsque vous le chargez.
-- La tension appliquée aux zones de contact du chargeur est faible (12 V
max.) et n’est donc pas dangereuse.
-- Évitez d’obturer les orifices d’évacuation lorsque vous utilisez
l’aspirateur.
-- Installez toujours l’ensemble filtre dans l’aspirateur avant de l’utiliser.
-- Pour éviter tout risque d’électrocution, soyez prudent lorsque vous
percez les trous dans le mur pour fixer le chargeur, surtout à proximité
d’une prise de courant.
-- Utilisez, chargez et conservez l’appareil à une température comprise
entre 5 °C et 35 °C.
-- Ne démontez jamais la batterie. Mettez la batterie à l’abri du feu, de la
chaleur et des rayons du soleil.
-- Niveau sonore : Lc = 81 dB(A)
Champs électromagnétiques (CEM)
Cet appareil Philips est conforme à toutes les normes et à tous les règlements applicables relatifs
à l’exposition aux champs électromagnétiques.
Commande d’accessoires
Pour acheter des accessoires ou des pièces de rechange, visitez le site Web www.shop.philips.com/
service ou rendez-vous chez votre revendeur Philips. Vous pouvez également contacter le Service
Consommateurs Philips de votre pays (voir le dépliant de garantie internationale pour les coordonnées).
Garantie et assistance
Si vous avez besoin d’une assistance ou d’informations supplémentaires, consultez le site Web
www.philips.com/support ou lisez le dépliant séparé sur la garantie internationale.
Recyclage
-- Ce symbole signifie que ce produit ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers
(2012/19/EU) (Fig. 1).
-- Ce symbole signifie que ce produit contient une batterie rechargeable intégrée, qui ne doit pas
être jetée avec les déchets ménagers (2006/66/CE) (Fig. 2). Nous vous recommandons
vivement de déposer votre produit dans un point de collecte agréé ou un centre de service
après-vente Philips pour faire retirer la batterie rechargeable par des professionnels.
26
FRANÇAIS
-- Respectez les réglementations de votre pays concernant la collecte séparée des appareils
électriques et électroniques et des piles rechargeables. La mise au rebut appropriée des piles
permet de protéger l’environnement et la santé.
Retrait des batteries rechargeables
Ne retirez la pile rechargeable que lorsque vous mettez le produit au rebut. Avant d’enlever la
pile, assurez-vous que le produit est débranché de la prise secteur et que la pile est
complètement vide.
Respectez toutes les mesures de sécurité nécessaires lorsque vous utilisez des outils pour ouvrir
le produit et lorsque vous jetez la pile rechargeable.
Pour retirer les batteries, suivez la procédure ci-dessous :
1Laissez l’aspirateur fonctionner jusqu’à l’arrêt du moteur.
Rallumez l’appareil pour vous assurer que la batterie est bien déchargée. Si le moteur démarre,
recommencez la procédure.
2Ôtez les vis et ouvrez l’aspirateur (fig. 3).
3FC6149, FC6148 uniquement : placez le bloc moteur avec la batterie toujours fixée dans un
grand bol contenant 3 litres d’eau et 3 cuillères à café de sel.
-- Assurez-vous que tout le bloc moteur est plongé dans l’eau. Si nécessaire, ajoutez de l’eau et du
sel selon les proportions indiquées ci-dessus (1 cuillère à café de sel par litre d’eau).
-- Laissez l’ensemble dans le bol pendant 24 heures.
4Coupez les fils de connexion un par un, puis retirez la batterie (fig. 4).
MAGYAR 27
Bevezetés
Köszönjük, hogy Philips terméket vásárolt! A Philips által biztosított teljes körű támogatáshoz
regisztrálja termékét a www.philips.com/welcome oldalon.
Fontos!
A készülék használata előtt figyelmesen olvassa el a fontos tudnivalókat, és
őrizze meg későbbi használatra.
Vigyázat!
-- Az összes típusnál, kivéve FC6142: Soha ne szívjon fel vizet vagy
bármilyen más folyadékot.
-- Soha ne szívjon fel gyúlékony anyagot vagy még ki nem hűlt hamut.
-- Ne merítse a porszívót vagy a töltőt vízbe vagy egyéb folyadékba.
Figyelmeztetés
-- A készülék csatlakoztatása előtt ellenőrizze, hogy a rajta feltüntetett
feszültség egyezik-e a helyi hálózatéval.
-- Ne használjon sérült porszívót vagy töltőt.
-- A töltő és annak adaptere nem cserélhető. Ha az adapter vagy a töltő
megsérül, a készüléket ki kell selejtezni.
-- Az adapter tartalmaz egy transzformátort. Az adapter más csatlakozóval
nem helyettesíthető, ezért ne vágja el, mert az veszélyes lehet.
-- Csak FC6142 típusnál: Ne tartsa a készüléket porkamrával fölfelé, és ne
billentse oldalára a készüléket folyadék felszívásakor.
-- Csak FC6142 típusnál: Amennyiben a készüléket folyadék felszívására
használta, a készülék töltőre helyezése előtt ürítse ki és szárítsa meg a
porkamrát.
-- A készüléket 8 éven felüli gyermekek, illetve csökkent fizikai, érzékszervi
vagy szellemi képességekkel rendelkező, vagy a készülék
működtetésében járatlan személyek is használhatják, amennyiben ezt
felügyelet mellett teszik, illetve ismerik a készülék biztonságos
működtetésének módját és az azzal járó veszélyeket. Ne engedje, hogy a
gyermekek játsszanak a készülékkel. Gyermekek felügyelet nélkül nem
tisztíthatják a készüléket, és nem végezhetnek felhasználói karbantartást
rajta.
-- Tisztítás vagy karbantartás előtt a készülék csatlakozódugóját ki kell
húznia a fali aljzatból.
-- A készülék a felhasználó által nem cserélhető elemet tartalmaz.
28
MAGYAR
Figyelmeztetés!
-- A töltő tisztítása előtt húzza ki a hálózati adaptert a fali konnektorból.
-- A porszívó kizárólag a hozzá mellékelt adapterrel tölthető. Töltés
közben az adapter melegedhet. Ez normális jelenség.
-- Kapcsolja ki a porszívót minden alkalommal, ha nem használja azt, illetve
ha tölti.
-- A töltő érintkezőin alacsony a feszültség (max. 12 V), ezért nem
veszélyes.
-- A kimenőlevegő-nyílásokat hagyja szabadon porszívózás közben.
-- A porszívót mindig a megfelelően behelyezett szűrőegységgel használja.
-- Az áramütés veszélyének elkerülése érdekében legyen óvatos a töltő
falra rögzítéséhez szükséges lyukak fúrásakor, különösen fali konnektorok
közelében.
-- A készüléket töltse, tárolja és használja 5 °C és 35 °C közötti
hőmérsékleten.
-- Ne bontsa meg és ne zárja rövidre az akkumulátorokat. Óvja hőtől, nyílt
lángtól és közvetlen napsugárzástól.
-- Zajszint: Lc = 81 dB (A)
Elektromágneses mezők (EMF)
Ez a Philips készülék az elektromágneses terekre érvényes összes vonatkozó szabványnak és
előírásnak megfelel.
Tartozékok rendelése
Tartozékok és cserealkatrészek vásárlásához látogasson el a www.shop.philips.com/service
weboldalra, vagy Philips márkakereskedőjéhez. Az adott ország Philips vevőszolgálatával is felveheti
a kapcsolatot (az elérhetőségeket a világszerte érvényes garancialevélben találja).
Garancia és terméktámogatás
Ha információra vagy támogatásra van szüksége, látogasson el a www.philips.com/support
weboldalra, vagy olvassa el a világszerte érvényes garancialevelet.
Újrahasznosítás
-- Ez a szimbólum azt jelenti, hogy a termék nem kezelhető normál háztartási hulladékként
(2012/19/EU) (ábra 1).
-- Ez a szimbólum azt jelenti, hogy a termék beépített újratölthető akkumulátort tartalmaz, amelyet
nem szabad háztartási hulladékként (ábra 2) kezelni (2006/66/EK). Javasoljuk, hogy vigye el készülékét
hivatalos gyűjtőhelyre vagy a Philips szervizközpontba, hogy szakember távolítsa el az akkumulátort.
-- Tartsa be az elektromos és elektronikus termékek, akkumulátorok és egyszer használatos elemek
külön történő hulladékgyűjtésére vonatkozó országos előírásokat. A megfelelő hulladékkezelés
segítséget nyújt a környezettel és az emberi egészséggel kapcsolatos negatív következmények
megelőzéséhez.
MAGYAR 29
Az akkumulátorok eltávolítása
Az akkumulátort csak a készülék leselejtezésekor távolítsa el. Az akkumulátor eltávolítása előtt
ellenőrizze, hogy a készülék hálózati kábele ki van-e húzva a fali aljzatból, és hogy az akkumulátor
teljesen lemerült-e.
Tegye meg a szükséges óvintézkedéseket, amikor szerszámot használ a készülék szétnyitásához, és
akkor is, amikor leselejtezi az akkumulátort.
Az akkumulátorokat az alábbi módon vegye ki.
1Hagyja addig működni a porszívót, amíg magától leáll.
Próbálja ismét bekapcsolni a készüléket, ellenőrizve, hogy valóban lemerültek-e az akkumulátorok.
Ha a motor működésbe lép, ismételje meg a műveletet.
2Csavarja ki a csavarokat, és nyissa fel a porszívó burkolatát (ábra 3).
3Csak FC6149, FC6148 típusnál: Egy nagy edényben helyezze a motoregységet még
csatlakoztatott akkumulátorokkal együtt három liter vízbe, amelybe keverjen három
teáskanál sót.
-- Ügyeljen arra, hogy az egész motoregység víz alatt legyen. Ha szükséges, adjon az oldathoz vizet
és sót a fenti arányban (egy teáskanál só egy liter vízhez).
-- Hagyja a motoregységet és az akkumulátorokat a tálban 24 órán keresztül.
4Vágja el egyenként a csatlakozó vezetékeket, és vegye ki az akkumulátort (ábra 4).
30
ITALIANO
Introduzione
Congratulazioni per l’acquisto e benvenuti in Philips! Per trarre il massimo vantaggio dall’assistenza
Philips, registrate il vostro prodotto su www.philips.com/welcome.
Importante
Prima di utilizzare l’apparecchio, leggete attentamente queste informazioni
importanti e conservatele per eventuali riferimenti futuri.
Pericolo
-- Tutti i codici eccetto FC6142: non aspirate mai acqua o altre sostanze
liquide.
-- Non aspirate mai sostanze infiammabili o cenere se non
completamente fredda.
-- Non immergete mai l’aspirabriciole o il caricabatterie in acqua o in
qualsiasi altro liquido.
Avviso
-- Prima di collegare l’apparecchio, verificate che la tensione riportata sulla
spina corrisponda alla tensione disponibile.
-- Non utilizzate l’aspirabriciole o il caricabatterie se sono danneggiati.
-- Il caricabatterie e l’adattatore non possono essere sostituiti. Se
il caricabatterie o l’adattatore sono danneggiati, l’apparecchio non deve
essere utilizzato.
-- L’adattatore contiene un trasformatore. Non tagliate l’adattatore per
sostituirlo con un’altra spina onde evitare situazioni pericolose.
-- Solo per il codice FC6142: non afferrate l’apparecchio rivolgendo lo
scomparto polvere verso l’alto e non inclinate lateralmente
l’apparecchio quando si aspirano sostanze liquide.
-- Solo per il codice FC6142: dopo aver utilizzato l’apparecchio per
aspirare liquidi, svuotate e asciugate lo scomparto polvere prima di
riporre l’apparecchio sul caricabatterie.
-- Quest’apparecchio può essere usato da bambini a partire da 8 anni di
età e da persone con capacità mentali, fisiche o sensoriali ridotte, prive
di esperienza o conoscenze adatte a condizione che tali persone
abbiano ricevuto assistenza o formazione per utilizzare l’apparecchio in
maniera sicura e capiscano i potenziali pericoli associati a tale uso. Evitate
che i bambini giochino con l’apparecchio. La manutenzione e la pulizia
non devono essere eseguite da bambini se non in presenza di un adulto.
-- La spina deve essere rimossa dalla presa di corrente prima di pulire o
effettuare interventi di manutenzione sull’apparecchio.
-- Questo apparecchio contiene batterie non sostituibili.
ITALIANO 31
Attenzione
-- Prima di pulire il caricabatterie, scollegate l’adattatore dalla presa a muro.
-- Per ricaricare l’aspirabriciole utilizzate esclusivamente il caricabatterie in
dotazione.
Il riscaldamento della superficie dell’adattatore durante la ricarica è un
fenomeno normale.
-- Spegnete sempre l’aspirapolvere dopo l’uso e durante la ricarica.
-- La tensione sui contatti del caricabatterie è bassa (max. 12 volt) e
pertanto non risulta pericolosa.
-- Non ostruite le bocchette dell’aria durante l’uso.
-- Utilizzate l’aspirabriciole sempre il gruppo del filtro montato.
-- Onde evitare il rischio di scariche elettriche, prestate particolare
attenzione quando vengono praticati i fori per collegare il caricabatterie,
soprattutto in prossimità di una presa a muro.
-- Caricate, riponete e usate l’apparecchio a una temperatura compresa
fra 5°C e 35°C.
-- Non smontate le batterie e non fatele andare in cortocircuito. Tenete le
batterie lontano da fuoco, calore e luce solare diretta.
-- Livello acustico: Lc = 81 dB(A)
Campi elettromagnetici (EMF)
Questo apparecchio Philips è conforme a tutti gli standard e alle norme relativi all’esposizione ai
campi elettromagnetici.
Ordinazione degli accessori
Per acquistare accessori o parti di ricambio, visitate il sito www.shop.philips.com/service
oppure recatevi presso il vostro rivenditore Philips. Potete contattare anche il centro assistenza
Philips del vostro paese (per i dettagli di contatto, consultate l’opuscolo della garanzia internazionale)
Garanzia e assistenza
Per assistenza o informazioni, visitate il sito Web all’indirizzo www.philips.com/support
oppure leggete l’opuscolo della garanzia internazionale..
Riciclaggio
-- Questo simbolo indica che il prodotto non può essere smaltito con i normali rifiuti domestici
(2012/19/UE) (fig. 1).
-- Questo simbolo indica che il prodotto contiene una batteria ricaricabile integrata conforme alla
direttiva europea 2006/66/CE e che quindi non può essere smaltita con i normali rifiuti
domestici (fig. 2). Vi consigliamo di portare il prodotto presso un punto di raccolta ufficiale o un
centro assistenza Philips, dove un tecnico provvederà alla rimozione della batteria ricaricabile.
-- Ci sono due situazioni in cui potete restituire gratuitamente il prodotto vecchio a un rivenditore:
1Quando acquistate un prodotto nuovo, potete restituire un prodotto simile al rivenditore.
2Se non acquistate un prodotto nuovo, potete restituire prodotti con dimensioni inferiori a
25 cm (lunghezza, altezza e larghezza) ai rivenditori con superficie dedicata alla vendita di
prodotti elettrici ed elettronici superiore ai 400 m2.
32
ITALIANO
-- In tutti gli altri casi, attenetevi alle normative di raccolta differenziata dei prodotti elettrici,
elettronici e delle batterie ricaricabili in vigore nel vostro paese: un corretto smaltimento
consente di evitare conseguenze negative per l’ambiente e la salute.
Rimozione delle batterie ricaricabili
Rimuovete la batteria ricaricabile solo prima di smaltire il prodotto. Prima di rimuovere la
batteria, assicuratevi che il prodotto sia scollegato dalla presa di corrente e che la batteria sia
completamente scarica.
Adottate tutte le misure di sicurezza necessarie quando utilizzate utensili per aprire il prodotto
e quando smaltite la batteria ricaricabile.
Rimuovete le batterie come descritto di seguito.
1Lasciate acceso l’aspirabriciole fino al suo arresto.
Provate ad accendere l’apparecchio per controllare che le batterie siano effettivamente scariche.
Se il motore si avvia, ripetete la procedura dall’inizio.
2Allentate e quindi rimuovete le viti. Successivamente aprite l’aspirabriciole (fig. 3).
3Solo per i modelli FC6149, FC6148: immergete il gruppo motore con le batterie ancora
inserite in un recipiente ampio con 3 litri di acqua e 3 cucchiaini di sale.
-- Assicuratevi che l’intero gruppo motore sia immerso. Se necessario aggiungete più o meno acqua
e sale rispettando le proporzioni riportate sopra (1 cucchiaino di sale per 1 litro di acqua).
-- Lasciate il gruppo motore e le batterie nel recipiente per 24 ore.
4Tagliate singolarmente i cavi di collegamento e rimuovete le batterie (fig. 4).
ҚАЗАҚША 33
Кіріспе
Өнімді сатып алуыңызбен құттықтаймыз және Philips компаниясына қош келдіңіз! Philips
компаниясы ұсынатын қолдауды толығымен пайдалану үшін өніміңізді www.philips.com/
welcome веб-бетінде тіркеңіз.
Маңызды
Құралды қолданбастан бұрын осы маңызды ақпаратты мұқият оқып
шығып, оны келешекте қарау үшін сақтап қойыңыз.
Қауіпті жағдайлар
-- FC6142 қоспағанда, барлық түр нөмірлері: ешқашан суды немесе
басқа бір сұйықтықты сорғызбаңыз.
-- Ешқашан тұтанғыш заттарды немесе ыстық күлді сорғызбаңыз.
-- Шаң сорғышты немесе зарядтаушыны ешқашан суға немесе басқа
сұйықтыққа батырмаңыз.
Абайлаңыз!
-- Құралды қоспас бұрын, онда көрсетілген кернеудің жергілікті желі
кернеуіне сәйкес келетінін тексеріп алыңыз.
-- Шаң сорғышты немесе зарядтаушыны, егер олар зақымдалған болса,
қолдануға болмайды.
-- Зарядтаушыны және адапторды алмастыру мүмкін емес. Егер
зарядтаушы немесе адаптор зақымдалған болса, құралды тастау
керек.
-- Адаптерде трансформатор бар. Адаптерді кесіп тастап, оның
орнына басқа штепсельдік ұш жалғауға болмайды, бұл өте қауіпті
жағдай туғызады.
-- Тек FC6142: құрылғыны шаң жинайтын орнын жоғары қаратып
ұстамаңыз және сұйықтықтарды сорғызып жатқанда құралды бір
жағына қисайтпаңыз.
-- Тек FC6142: құрылғыны сұйықтықтарды сорғызып алуға қолданған
болсаңыз, құралды зарядтағышқа қояр алдында шаң жинау орнын
босатып, кептіріп алыңыз.
-- Бұл құрылғыны 8 және одан жоғары жастағы балалар және дене, сезу
немесе ақыл-ой қабілеттері төмен, не болмаса тәжірибесі және білімі
жоқ адамдар қадағалаумен немесе құрылғыны қауіпсіз пайдалануға
қатысты нұсқаулар алған және байланысты қауіптерді түсінген
жағдайда пайдалана алады. Балалар құрылғымен ойнамауы керек.
Балалар тазалауды және күтуді қадағалаусыз орындамауы керек.
-- Құралды тазаламас немесе күтімін жасамас бұрын, штепсельдік
ұшты розеткадан ажырату керек.
-- Бұл құралда ауыстырылмайтын батареялар бар.
34
ҚАЗАҚША
Ескерту
-- Зарядтаушы қондырғыны тазалар алдында адапторды қабырғадағы
розеткадан суырып алыңыз.
-- Шаң сорғышты текқана бірге қамтамасыз етілген адаптормен ғана
зарядтаңыз. Зарядталып жатқанда адаптор кішкене ысып кетеді.
Ол әдеттегі нәрсе.
-- Шаңсорғышты әрқашан пайдаланудан кейін және зарядтаған кезде
өшіріңіз.
-- Зарядтайтын бөліктегі байланыс таспаларының вольтажы төмен
болғандықтан (ең көп дегенде12 вольт), ол қауіпті емес.
-- Шаңды сорғызып жатқанда, пайдаланылған ауаны шығаратын
тесіктерді жаппаңыз.
-- Шаң сорғышты сүзгі бөлігімен ғана қолданыңыз.
-- Қабырғаға орнататын ұстағышқа арналған тесікшелерді дрельмен
жасап жатқанда, әсіресе ол қабырға розеткаларына жақын болса,
электр сандырағынан абай болыңыз.
-- Құралды тек 5°C және 35°C температурасы аралығында ғана
зарядтауға, қолдануға және сақтауға болады.
-- Батареяларды алып тастауға немесе оларды қоспастан тікелей
тұйықтауға болмайды. Батареяларды оттан, қызудан және тікелей
күн сәулесі түсуінен сақтаңыз.
-- Шу деңгейі: Lc= 81 дБ (A).
Электромагниттік өрістер (ЭМӨ)
Осы Philips құралы электромагниттік өрістерге қатысты барлық қолданыстағы стандарттар мен
ережелерге сәйкес келеді.
Қосалқы құралдарға тапсырыс беру
Қосалқы құралдар немесе қосалқы бөлшектер сатып алу үшін, www.shop.philips.com/
service сайтына кіріңіз немесе Philips дилеріне барыңыз. Сондай-ақ,еліңіздегі Philips
Тұтынушыларды қолдау орталығына хабарласыңыз (байланыс мәліметтерін дүниежүзілік
кепілдік парақшасынан қараңыз).
Кепілдік және қолдау көрсету
Егер сізге ақпарат немесе қолдау қажет болса, www.philips.com/support сайтына кіріңіз
немесе халықаралық кепілдік парақшасын оқыңыз.
ҚАЗАҚША 35
Өңдеу
-- Бұл таңба осы өнімді қалыпты тұрмыстық қалдықпен бірге тастауға болмайтынын білдіреді
(2012/19/EU) (сурет 1).
-- Бұл таңба осы өнімде қалыпты тұрмыстық қалдық (сурет 2) (2006/66/EC) ретінде
тасталынбайтын кірістірілген қайта зарядталатын батарея бар. Қайта зарядталатын
батареяны кәсіби түрде алып тастау үшін өнімді ресим жинау нүктесіне немесе Philips
қызмет көрсету орталығына апаруды ұсынамыз.
-- Электрондық және электр өнімдері мен қайта зарядталатын батареяларды бөлек жинау
бойынша жергілікті ережелерді орындаңыз. Дұрыс тастау қоршаған ортаға және адам
денсаулығына кері әсерін тигізбеуге көмектеседі.
Зарядталатын батареяларды шығару
Өнімді тастау кезінде қайта зарядталатын батареяны ғана алып тастаңыз. Батареяны алу
алдында өнім қабырға розеткасынан ажыратылғанын және батарея заряды толығымен
таусылғанын тексеріңіз.
Өнімді ашу үшін құралдарды қолдану кезінде және қайта зарядталатын батареяны қоқысқа
тастау кезінде қажетті қауіпсіздік шараларын орындаңыз.
Батареларды мына жолмен алып тастаңыз.
1 Тоқтағанша шаңсорғышты істетіңіз.
Батареялар шынымен толығымен аусылғандығын тексеру үшін, құралды қайта қосып көріңіз.
Егер мотор жұмыс жасай бастаса, бүкіл процедураны қайталап шығыңыз.
2 Бұрауыштарды босатып, алыңыз. Шаң сорғышты ашыңыз (Cурет 3).
3 Байланыс сымдарын бір бірлеп кесіп, батареяны алып тастаңыз (Cурет 4).
Портативті шаң сорғыш
FC6142
Кіріктірілген батарея NiMH: 4,8B
Тамақтану: SSA-6P-09 EU 085030
Кіру: 100-240В~; 50/60Гц; 0,2А
Шығу: 8,5 В пост. тока; 300 mA
II- класс
Тұрмыстық қажеттіліктерге арналған
Өндіруші: “Филипс Консьюмер Лайфстайл Б.В.”, Туссендиепен 4, 9206 АД, Драхтен, Нидерланды
Ресей және Кедендік Одақ территориясына импорттаушы: “ФИЛИПС” ЖШҚ, Ресей
Федерациясы, 123022 Мәскеу қаласы, Сергей Макеев көшесі, 13-үй, тел. +7 495 961-1111
Қытайда жасалған
Сақтау шарттары, пайдалану
Температура
5°C - +35°C
Салыстырмалы ылғалдылық
20% - 95%
Атмосфералық қысым
85 - 109 kPa
36
LIETUVIŠKAI
Įvadas
Sveikiname įsigijus gaminį ir sveiki atvykę į „Philips“ svetainę! Jei norite pasinaudoti „Philips“ siūloma
pagalba, savo gaminį užregistruokite adresu www.philips.com/welcome.
Svarbu
Prieš pradėdami naudotis prietaisu atidžiai perskaitykite šią svarbią
informaciją ir saugokite ją, nes jos gali prireikti ateityje.
Pavojus
-- Visi tipo numeriai, išskyrus FC6142: niekada nesiurbkite vandens ar kitų
skysčių.
-- Niekada nesiurbkite degių medžiagų ar karštų pelenų.
-- Niekada nemerkite dulkių siurblio ar kroviklio į vandenį ar kitą skystį.
Įspėjimas
-- Prieš įjungdami prietaisą, patikrinkite, ar ant prietaiso nurodyta įtampa
atitinka vietinio elektros tinklo įtampą.
-- Nenaudokite dulkių siurblio arba kroviklio, jeigu jie sugadinti.
-- Kroviklis ir jo adapteris yra nekeičiami. Jei kroviklis ar jo adapteris
sugadintas, prietaisą reikia išmesti.
-- Adapteryje yra transformatorius. Norėdami išvengti pavojingų situacijų,
nenupjaukite adapterio, norėdami jį pakeisti kitu kištuku.
-- Tik FC6142: nelaikykite prietaiso su į viršų nukreipta dulkių kamera ir
neverskite jo į vieną pusę, kai siurbiate skysčius.
-- Tik FC6142: panaudoję prietaisą siurbdami skysčius, prieš palikdami jį
įkroviklyje, išvalykite ir išdžiovinkite dulkių kamerą.
-- Šį prietaisą gali naudoti 8 metų ir vyresni vaikai bei asmenys, kurių fiziniai,
jutimo ir protiniai gebėjimai yra silpnesni, arba neturintieji patirties ir
žinių su sąlyga, kad jie bus išmokyti saugiai naudotis prietaisu ir prižiūrimi
siekiant užtikrinti, jog jie saugiai naudotų prietaisą, ir supažindinti
su susijusiais pavojais. Vaikams negalima žaisti su šiuo prietaisu. Vaikams
draudžiama valyti ir taisyti prietaisą be suaugusiųjų priežiūros.
-- Prieš valant prietaisą ar atliekant jo techninę priežiūrą, kištukas turi būti
ištrauktas iš maitinimo tinklo lizdo.
-- Šiame prietaise yra nekeičiamų baterijų.
Dėmesio
-- Prieš valydami įkroviklį, iš elektros lizdo ištraukite adapterį.
-- Dulkių siurblį įkraukite tik su rinkinyje esančiu krovikliu. Įkrovimo metu
adapteris įšyla. Tai yra normalu.
-- Panaudoję ir kraudami dulkių siurblį visada jį išjunkite.
-- Įkroviklio kontaktinių plokštelių įtampa yra žema (maks. 12 voltų) ir dėl
to nepavojinga.
-- Siurbimo metu niekada neužkimškite oro išleidimo angų.
LIETUVIŠKAI 37
-- Dulkių siurblį visada naudokite tik su įstatytu filtru.
-- Kad išvengtumėte elektros smūgio, būkite atsargūs, kai sienoje gręžiate
skyles įkrovikliui pritvirtinti, ypač jei gręžiate netoli elektros lizdo.
-- Kraukite, laikykite ir naudokite prietaisą 5–35 °C temperatūroje.
-- Neardykite ir nedarykite baterijos trumpojo jungimo. Baterijas saugokite
nuo ugnies, karščio ir tiesioginių saulės spindulių.
-- Triukšmo lygis: Lc = 81 dB(A)
Elektromagnetiniai laukai (EML)
„Philips“ prietaisas atitinka visus taikomus standartus ir normas dėl elektromagnetinių laukų poveikio.
Priedų užsakymas
Norėdami įsigyti priedų ar atskirų dalių, apsilankykite www.shop.philips.com/service arba
kreipkitės į „Philips“ prekybos atstovą. Taip pat galite kreiptis į „Philips“ klientų aptarnavimo centrą,
esantį jūsų šalyje (norėdami rasti kontaktinę informaciją, žr. visame pasaulyje galiojantį garantijos lankstinuką).
Garantija ir pagalba
Jei reikia informacijos ar pagalbos, apsilankykite www.philips.com/support arba perskaitykite
tarptautinės garantijos lankstinuką.
Perdirbimas
---
--
Šis simbolis reiškia, kad gaminio negalima išmesti kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis (2012/19/ES)
(pav. 1).
Šis simbolis reiškia, kad šiame gaminyje yra įmontuotas pakartotinai įkraunamas maitinimo elementas,
kurio negalima išmesti su įprastomis buitinėmis atliekomis (pav. 2) (2006/66/EB). Mes primygtinai
siūlome perduoti jūsų gaminį į oficialų surinkimo punktą arba Philips“ priežiūros centrą, kad pakartotinai
įkraunamą maitinimo elementą pašalintų specialistai.
Laikykitės jūsų šalyje galiojančių taisyklių, kuriomis reglamentuojamas atskiras elektros ir elektronikos
gaminių bei įkraunamų maitinimo elementų surinkimas.Tinkamas tokių gaminių utilizavimas padės
išvengti neigiamo poveikio aplinkai ir žmonių sveikatai.
Pakartotinai įkraunamų baterijų išėmimas
Pakartotinai įkraunamą bateriją išimkite tik tada, kai išmetate gaminį. Prieš išimdami bateriją
įsitikinkite, kad gaminys atjungtas nuo sieninio elektros lizdo ir kad baterija yra visiškai išsikrovusi.
Imkitės visų reikiamų atsargumo priemonių, kai naudojatės įrankiais, norėdami atidaryti gaminį ir
kai šalinate pakartotinai įkraunamą bateriją.
Pakartotinai įkraunamas baterijas išimkite taip.
1Leiskite dulkių siurbliui veikti tol, kol jis sustos.
Dar kartą pabandykite įjungti prietaisą ir patikrinkite, ar baterijos tikrai išseko. Jei variklis įsijungia,
pakartokite visą procedūrą.
2Atsukite varžtus. Atidarykite siurblį (Pav. 3).
3Tik FC6149, FC6148: variklį su prijungtomis baterijomis įdėkite į didelį dubenį, kuriame yra
3 litrai vandens ir 3 arbatiniai šaukšteliai druskos.
-- Užtikrinkite, kad visas variklis būtų įmerktas. Jei reikia, įpilkite dar vandens ir įdėkite dar druskos
pagal anksčiau nurodytą santykį (1 arbatinis šaukštelis druskos 1 litrui vandens).
-- Variklio įtaisą ir baterijas dubenyje palikite 24 valandoms.
4Vieną po kito nupjaukite laidus ir išimkite baterijas (Pav. 4).
38
LATVIEŠU
Ievads
Apsveicam ar pirkumu un laipni lūdzam Philips! Lai pilnībā izmantotu Philips piedāvātā atbalsta
iespējas, reģistrējiet izstrādājumu vietnē www.philips.com/welcome.
Svarīgi!
Pirms ierīces lietošanas rūpīgi izlasiet šo svarīgo informāciju un saglabājiet to,
lai vajadzības gadījumā varētu ieskatīties tajā arī turpmāk.
Briesmas
-- Visiem modeļiem, izņemot FC6142: nekad neuzsūciet ūdeni vai citu šķidrumu.
-- Nekad neuzsūciet uzliesmojošas vielas vai karstus pelnus.
-- Nekad neiegremdējiet putekļsūcēju vai lādētāju ūdenī, vai jebkādā citā
šķidrumā.
Brīdinājums!
-- Pirms ierīces pievienošanas elektrotīklam pārbaudiet, vai uz tās norādītais
spriegums atbilst elektrotīkla spriegumam jūsu mājā.
-- Nelietojiet putekļsūcēju vai lādētāju, ja tas bojāts.
-- Lādētāju un tā adapteru nav iespējams nomainīt. Ja lādētājs vai tā
adapters ir bojāts, ierīci vairs nedrīkst lietot.
-- Adapterī ir iekļauts strāvas pārveidotājs. Nenogrieziet adapteri, lai to
nomainītu ar citu kontaktdakšu, jo tādējādi tiks izraisīta bīstama situācija.
-- Tikai FC6142: neturiet ierīci ar putekļu nodalījumu uz augšu un, sūcot
šķidrumus, nelieciet ierīci uz vienu pusi.
-- Tikai FC6142: ja ar ierīci tiek sūkti šķidrumi, pirms ierīces ievietošanas
lādētājā, iztukšojiet un izžāvējiet putekļu nodalījumu.
-- Šo ierīci var izmantot bērni vecumā no 8 gadiem un personas ar ierobežotām
fiziskajām, sensorajām vai garīgajām spējām vai bez pieredzes un zināšanām, ja
tiek nodrošināta uzraudzība vai norādījumi par drošu ierīces lietošanu un
panākta izpratne par iespējamo bīstamību. Bērni nedrīkst rotaļāties ar ierīci.
Ierīces tīrīšanu un apkopi nedrīkst veikt bērni bez pieaugušo uzraudzības.
-- Pirms ierīces tīrīšanas vai apkopes, kontaktdakšai jābūt izņemtai no rozetes.
-- Šajā iekārtā iekļautas baterijas, kas nav nomaināmas.
Ievērībai
-- Pirms lādētāja tīrīšanas vienmēr izvelciet adapteri no sienas kontaktligzdas.
-- Uzlādējiet putekļsūcēju tikai ar komplektā esošo adapteri. Lādēšanas
laikā adapteris uz tausti ir silts. Tas ir normāli.
-- Vienmēr izslēdziet putekļsūcēju pēc lietošanas un uzlādes laikā.
-- Spriegums lādētāja savienojuma vietās ir zems (ne vairāk kā 12 volti)
un tāpēc nav bīstams.
-- Putekļsūcēja lietošanas laikā nekādā gadījumā neaizklājiet izplūstošā
gaisa atveres.
-- Vienmēr lietojiet putekļsūcēju ar savietotu filtru.
LATVIEŠU 39
-- Lai izvairītos no elektriskās strāvas trieciena, esiet uzmanīgs, lai pievienotu pie
sienas lādētāju, neurbiet sienā caurumus, kas ir īpaši tuvu sienas kontaktligzdai.
-- Uzlādējiet, glabājiet un lietojiet ierīci temperatūrā no 5°C līdz 35°C.
-- Neizjauciet vai neradiet īssavienojumu akumulatoros. Sargājiet
akumulatorus no uguns, siltuma un tiešas saules gaismas.
-- Trokšņa līmenis: Lc = 81 dB(A)
Elektromagnētiskie lauki (EML)
Šī Philips ierīce atbilst visiem piemērojamiem standartiem un noteikumiem, kas attiecas uz
elektromagnētisko lauku iedarbību.
Piederumu pasūtīšana
Lai iegādātos piederumus vai rezerves daļas, apmeklējiet vietni www.shop.philips.com/service
vai vērsieties pie sava Philips izplatītāja. Varat arī sazināties ar Philips klientu apkalpošanas centru savā
valstī (kontaktinformāciju skatiet pasaules garantijas bukletā).
Garantija un atbalsts
Ja nepieciešama informācija vai atbalsts, lūdzu, apmeklējiet vietni www.philips.com/support
vai lasiet starptautiskās garantijas bukletu.
Otrreizējā pārstrāde
--
Šis simbols nozīmē, ka produktu nedrīkst likvidēt kopā ar parastajiem sadzīves atkritumiem
(2012/19/ES) (att. 1).
-- Šis simbols nozīmē, ka šajā produktā ir ievietots iebūvēts uzlādējamais akumulators, kuru nedrīkst
likvidēt kopā ar parastiem sadzīves atkritumiem (att. 2) (2006/66/EK). Mēs iesakām produktu
nodot oficiālā savākšanas punktā vai „Philips” pakalpojumu centrā, lai profesionāli izņemtu
uzlādējamo akumulatoru.
-- Ievērojiet vietējos noteikumus par elektrisko un elektronisko produktu un atkārtoti uzlādējamo
bateriju atsevišķu savākšanu. Pareiza produktu likvidēšana palīdz novērst kaitīgu iedarbību uz vidi
un cilvēku veselību.
Akumulatoru bateriju izņemšana
Izņemiet uzlādējamo akumulatoru tikai tad, kad izmetat produktu atkritumos. Pirms akumulatora
izņemšanas pārliecinieties, ka produkts ir atvienots no sienas kontaktligzdas un akumulators ir
pilnībā tukšs.
Ievērojiet nepieciešamos piesardzības pasākumus, kad lietojat produkta atvēršanas rīkus un
likvidējat uzlādējamo akumulatoru.
Izņemiet atkārtoti uzlādējamās baterijas, kā redzams turpmāk.
1Ļaujiet putekļusūcējam darboties, kamēr tas apstājas.
Mēģiniet ierīci atkal ieslēgt, lai pārbaudītu, vai baterijas patiešām ir tukšas. Ja motors sāk darboties,
atkārtojiet visu procedūru vēlreiz.
2Atskrūvējiet un izņemiet skrūves. Atveriet putekļsūcēju (Zīm. 3).
3Tikai FC6149, FC6148: ielieciet motora bloku ar tam vēl joprojām pievienotiem
akumulatoriem lielā bļodā ar 3 litriem ūdens un 3 tējkarotēm sāls.
-- Pārliecinieties, ka viss motora bloks atrodas iegremdēts ūdenī. Ja nepieciešams, pievienojiet vēl
ūdeni un sāli, atbilstoši augstāk aprakstītajam proporcijām (1 tējkarote sāls uz 1 litru ūdens) .
-- Atstājiet motora nodalījumu un akumulatorus bļodā uz 24 stundām.
4Pārgrieziet savienojuma vadus vienu pēc otra un izņemiet akumulatoru (Zīm. 4).
40
NEDERLANDS
Introductie
Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Als u volledig wilt profiteren van de
ondersteuning die Philips biedt, registreer uw product dan op www.philips.com/welcome.
Belangrijk
Lees deze belangrijke informatie zorgvuldig door voordat u het apparaat
gaat gebruiken.
Bewaar het boekje om het indien nodig later te kunnen raadplegen.
Gevaar
-- Alle typenummers behalve FC6142: stofzuig nooit water of andere
vloeistoffen op.
-- Stofzuig nooit brandbare stoffen of hete as op.
-- Dompel de stofzuiger of de oplader nooit in water of een andere
vloeistof.
Waarschuwing
-- Controleer of het voltage dat wordt aangegeven op het apparaat,
overeenkomt met de plaatselijke netspanning voordat u het apparaat
aansluit.
-- Gebruik de stofzuiger of de oplader niet als deze beschadigd is.
-- De oplader en bijbehorende adapter kunnen niet worden vervangen.
Als de oplader of adapter beschadigd is, moet u het apparaat afdanken.
-- De adapter bevat een transformator. Knip de adapter niet af om deze te
vervangen door een andere stekker, aangezien dit een gevaarlijke
situatie oplevert.
-- Alleen FC6142: houd het apparaat niet met het stofvak naar boven en
kantel het niet naar één zijde wanneer u vloeistoffen opzuigt.
-- Alleen FC6142: als u het apparaat hebt gebruikt om vloeistoffen op te
zuigen, leeg dan het stofvak en droog het af voordat u het apparaat in
de oplader plaatst.
-- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en door
personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke
vermogens, of die gebrek aan ervaring of kennis hebben, als iemand die
verantwoordelijk is voor hun veiligheid toezicht op hen houdt, en zij de
gevaren van het gebruik begrijpen. Kinderen mogen niet met het
apparaat spelen. Reiniging en onderhoud dienen niet zonder toezicht
door kinderen te worden uitgevoerd.
-- Haal de stekker uit het stopcontact voor u het apparaat schoonmaakt
of onderhoudt.
-- Dit apparaat bevat batterijen die niet vervangbaar zijn.
NEDERLANDS 41
Let op
-- Haal de adapter uit het stopcontact voordat u de oplader gaat
schoonmaken.
-- Laad de stofzuiger uitsluitend op met de bijgeleverde oplader.
Tijdens het opladen voelt de adapter warm aan. Dit is normaal.
-- Schakelaar de stofzuiger altijd uit na gebruik en tijdens het opladen.
-- De spanning die op de contactstrips van de oplader staat, is laag
(max. 12 volt) en is daarom ongevaarlijk.
-- Blokkeer tijdens het stofzuigen nooit de uitblaasopeningen.
-- Gebruik de stofzuiger altijd met de filterunit gemonteerd.
-- Wees voorzichtig met het boren van gaten in de wand wanneer u de
oplader bevestigt, vooral in de buurt van een stopcontact, om
elektrische schokken te voorkomen.
-- Laad het apparaat op, bewaar het en gebruik het bij een temperatuur
tussen 5°C en 35°C.
-- Haal de accu’s niet uit elkaar en veroorzaak geen kortsluiting in de
accu’s. Bescherm de accu’s tegen vuur, hitte en direct zonlicht.
-- Geluidsniveau: Lc = 81 dB(A)
Elektromagnetische velden (EMV)
Dit Philips-apparaat voldoet aan alle toepasbare richtlijnen en voorschriften met betrekking tot
blootstelling aan elektromagnetische velden.
Accessoires bestellen
Ga naar www.shop.philips.com/service om accessoires en reserveonderdelen te kopen of ga
naar uw Philips-dealer. U kunt ook contact opnemen met het Philips Consumer Care Centre in uw
land (zie het ‘worldwide guarantee’-vouwblad voor contactgegevens).
Garantie en ondersteuning
Als u informatie of ondersteuning nodig hebt, ga dan naar www.philips.com/support of lees het
‘worldwide guarantee’-vouwblad.
Recyclen
-- Dit symbool betekent dat dit product niet samen met het gewone huishoudelijke afval mag
worden weggegooid (2012/19/EU) (Fig. 1).
-- Dit symbool betekent dat dit product een ingebouwde oplaadbare batterij bevat die niet samen
met het gewone huishoudelijke afval mag worden weggegooid (2006/66/EC) (Fig. 2). Wij raden
u aan om uw product in te leveren bij een officieel inzamelpunt of een Philips servicecentrum
zodat een professional de oplaadbare batterij kan verwijderen.
-- Volg de in uw land geldende regels voor de gescheiden inzameling van elektrische en
elektronische producten en accu’s. Als u oude producten correct verwijdert, voorkomt u
negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid.
42
NEDERLANDS
De accu’s verwijderen
Verwijder de accu alleen wanneer u het product weggooit. Zorg ervoor dat het product niet op
netspanning is aangesloten en dat de accu helemaal leeg is voordat u de accu verwijdert.
Neem de benodigde voorzorgsmaatregelen wanneer u gereedschap gebruikt om het product te
openen en wanneer u de accu verwijdert.
Verwijder de accu’s als volgt:
1Laat de stofzuiger lopen tot de motor stopt.
Probeer het apparaat opnieuw in te schakelen om te controleren of de accu’s echt leeg zijn.
Als de motor start, herhaalt u de procedure.
2Draai de schroeven los en open de stofzuiger (fig. 3).
3Alleen FC6149, FC6148: leg de motorunit met de accu’s er nog aan vast in een kom met 3
liter water en 3 theelepels zout.
-- Zorg ervoor dat de hele motorunit is ondergedompeld. Voeg zo nodig meer water en zout toe
volgens bovenstaande verhouding (1 theelepel zout op 1 liter water).
-- Laat de motorunit en de accu’s 24 uur in deze kom liggen.
4Knip de verbindingen één voor één door en verwijder de accu’s (fig. 4).
NORSK 43
Innledning
Gratulerer med kjøpet og velkommen til Philips! Du får best mulig nytte av støtten som Philips tilbyr,
hvis du registrerer produktet ditt på www.philips.com/welcome.
Viktig
Les denne viktige informasjonen nøye før du bruker apparatet, og ta vare
på den for senere referanse.
Fare
-- Alle typenummer unntatt FC6142: Du må aldri suge opp vann eller
annen væske.
-- Du må aldri suge opp brennbare stoffer eller varm aske.
-- Støvsugeren eller laderen må aldri dyppes i vann eller annen væske.
Advarsel
-- Før du kobler til apparatet, må du kontrollere at spenningen som er
angitt på apparatet, stemmer overens med nettspenningen.
-- Ikke bruk støvsugeren eller laderen hvis de er skadet.
-- Laderen og adapteren kan ikke skiftes. Hvis laderen eller adapteren blir
skadet, må apparatet kastes.
-- Adapteren inneholder en omformer. Ikke klipp av adapteren for å
erstatte den med et annet støpsel. Dette kan føre til farlige situasjoner.
-- Kun FC6142: Ikke hold apparatet med støvkammeret pekende oppover,
og ikke vipp apparatet til siden når du suger opp væske.
-- Kun FC6142: Når du har brukt apparatet til å suge opp væske, må du
tømme og tørke støvkammeret før du setter apparatet i laderen.
-- Dette apparatet kan brukes av barn over 8 år og av personer som har
nedsatt sanseevne eller fysisk eller psykisk funksjonsevne, eller personer
med manglende erfaring eller kunnskap, dersom de får tilsyn eller
instruksjoner om bruk av apparatet på en sikker måte og forstår
risikoen. Barn ikke skal leke med apparatet. Rengjøring og
brukervedlikehold skal ikke utføres av barn uten tilsyn.
-- Støpselet må tas ut av stikkontakten før rengjøring eller vedlikehold av
apparatet.
-- Dette apparatet inneholder batterier som ikke kan byttes.
Forsiktig
-- Ta adapteren ut av stikkontakten før du rengjør laderen.
-- Støvsugeren skal kun lades med medfølgende lader. Under lading vil
laderen bli varm å ta på. Dette er normalt.
-- Slå alltid av støvsugeren etter bruk og når du lader den.
-- Spenningen på kontaktstripene i laderen er lav (maks. 12 V) og ufarlig.
-- Blokker aldri utblåsningsåpningene mens du støvsuger.
-- Bruk alltid støvsugeren med filterenheten montert.
44
NORSK
-- For å unngå fare for elektrisk støt må det utvises forsiktighet ved boring
av hull i vegg for å feste laderen, spesielt i nærheten av stikkontakter.
-- Lad, oppbevar og bruk apparatet i temperaturer mellom 5 °C og 35 °C.
-- Ikke demonter eller kortslutt batteriene. Beskytt batteriene mot ild,
varme og direkte sollys.
-- Støynivå: Lc = 81 dB(A)
Elektromagnetiske felt (EMF)
Dette Philips­apparatet overholder alle aktuelle standarder og forskrifter for
eksponering for elektromagnetiske felt.
Bestille tilbehør
Hvis du vil kjøpe tilbehør eller reservedeler, kan du gå til www.shop.philips.com/service eller
gå til en Philips-forhandler. Du kan også ta kontakt med Philips’ forbrukerstøtte i landet der du bor
(se i garantiheftet for kontaktinformasjon).
Garanti og støtte
Hvis du trenger kundestøtte eller informasjon, kan du gå til www.philips.com/support eller lese i
garantiheftet.
Resirkulering
-- Dette symbolet betyr at dette produktet ikke må avhendes i vanlig husholdningsavfall
(2012/19/EU) (Fig. 1).
-- Dette symbolet betyr at dette produktet inneholder et innebygd oppladbart batteri som ikke
skal kastes i vanlig husholdningsavfall (Fig. 2) (2006/66/EC). Vi anbefaler deg å ta med produktet
til et offentlig innsamlingssted eller til et Philips-servicesenter, slik at det oppladbare batteriet kan
fjernes av en faglært.
-- Følg nasjonale bestemmelser om avfallsdeponering av elektriske og elektroniske produkter samt
oppladbare batterier. Riktig avfallshåndtering bidrar til å forhindre negative konsekvenser for
helse og miljø.
Fjerne de oppladbare batteriene
Det oppladbare batteriet skal bare fjernes når produktet skal kastes. Før du fjerner batteriet, må
du sjekke at støpselet til produktet er tatt ut av stikkontakten, og at batteriet er helt tomt.
Følg nødvendige sikkerhetsregler når du bruker verktøy for å åpne produktet, og når du kaster
det oppladbare batteriet.
Fjern de oppladbare batteriene på følgende måte.
1La støvsugeren gå til den stopper.
Prøv å slå på apparatet igjen for å kontrollere om batteriene virkelig er tomme. Hvis motoren
starter, gjenta denne fremgangsmåten.
2Løsne og fjern skruene. Åpne støvsugeren (fig. 3).
3Kun FC6149, FC6148: Sett motorenheten med batteriene fortsatt i, i en stor bolle med
3 liter vann og 3 teskjeer salt.
-- Kontroller at hele motorenheten er under vann. Fyll om nødvendig mer vann og salt i henhold
målene ovenfor (1 teskje salt til 1 liter vann).
-- La motorenheten og batteriene være i bollen i 24 timer.
4Kutt de forbindende ledningstrådene én etter én, og fjern batteriene (fig. 4).
POLSKI 45
Wprowadzenie
Gratulujemy zakupu i witamy wśród użytkowników produktów Philips! Aby w pełni skorzystać z
pomocy oferowanej przez firmę Philips, zarejestruj swój produkt na stronie www.philips.com/
welcome.
Ważne
Zanim rozpoczniesz korzystanie z urządzenia, zapoznaj się dokładnie z
podanymi informacjami, które mogą być przydatne również w późniejszej
eksploatacji.
Niebezpieczeństwo
-- Wszystkie modele oprócz FC6142: nigdy nie używaj urządzenia do
zbierania wody ani innych płynów.
-- Nie używaj urządzenia do zbierania substancji palnych ani gorącego popiołu.
-- Nie wolno zanurzać odkurzacza ani ładowarki w wodzie ani w innym płynie.
Ostrzeżenie
-- Przed podłączeniem urządzenia upewnij się, że napięcie podane na
urządzeniu jest zgodne z napięciem w sieci elektrycznej.
-- Nie używaj odkurzacza ani ładowarki w przypadku ich uszkodzenia.
-- Ładowarka i zasilacz nie podlegają wymianie. Uszkodzenie ładowarki
lub zasilacza powoduje,
że urządzenie nie nadaje się do użytku.
-- Zasilacz sieciowy zawiera transformator. Ze względów
bezpieczeństwa nie wymieniaj wtyczki zasilacza na inną.
-- Tylko model FC6142: nie trzymaj urządzenia pojemnikiem na kurz
skierowanym do góry, a przy zbieraniu płynów nie przechylaj go na
jedną stronę.
-- Tylko model FC6142: po zebraniu płynu opróżnij i wysusz pojemnik
na kurz, a następnie umieść urządzenie w ładowarce.
-- Urządzenie może być używane przez dzieci w wieku powyżej 8 lat
oraz osoby z ograniczonymi zdolnościami fizycznymi, sensorycznymi
lub umysłowymi, a także nieposiadające wiedzy lub doświadczenia w
zakresie użytkowania tego typu urządzeń, pod warunkiem, że będą
one nadzorowane lub zostaną poinstruowane na temat korzystania z
tego urządzenia w bezpieczny sposób oraz zostaną poinformowane o
potencjalnych zagrożeniach. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem.
Dzieci chcące pomóc w czyszczeniu i obsłudze urządzenia zawsze
powinny to robić pod nadzorem dorosłych.
-- Przed przystąpieniem do czyszczenia lub konserwacji urządzenia
należy wyjąć wtyczkę z gniazdka elektrycznego.
-- To urządzenie zawiera niewymienny akumulator.
46
POLSKI
Uwaga
-- Przed przystąpieniem do czyszczenia ładowarki wyjmij zasilacz z
gniazdka elektrycznego.
-- Ładuj odkurzacz wyłącznie za pomocą dołączonej ładowarki. Podczas
ładowania zasilacz się nagrzewa. Jest to zjawisko normalne.
-- Zawsze wyłączaj odkurzacz po użyciu i przed rozpoczęciem ładowania.
-- Napięcie na stykach elektrycznych ładowarki jest niskie (maks. 12 V),
dlatego nie jest ono niebezpieczne dla użytkownika.
-- Nigdy nie blokuj otworów wylotowych powietrza podczas odkurzania.
-- Zawsze używaj odkurzacza z założonym filtrem.
-- Zachowaj ostrożność podczas wiercenia dziur w ścianie w celu
zamocowania ładowarki, w szczególności w pobliżu gniazdka
elektrycznego, gdyż może to grozić porażeniem prądem.
-- Ładuj, przechowuj i używaj urządzenie w temperaturze od 5°C do
35°C.
-- Nie rozbieraj na części ani nie zwieraj biegunów akumulatora. Chroń go
przed ogniem, działaniem wysokich temperatur i promieni słonecznych.
-- Poziom hałasu: Lc = 81 dB (A)
Pola elektromagnetyczne (EMF)
To urządzenie firmy Philips spełnia wszystkie normy i jest zgodne z wszystkimi przepisami
dotyczącymi narażenia na działanie pól elektromagnetycznych.
Zamawianie akcesoriów
Aby kupić akcesoria lub części zamienne, odwiedź stronę www.shop.philips.com/service lub
skontaktuj się ze sprzedawcą produktów firmy Philips. Możesz również skontaktować się z lokalnym
Centrum Obsługi Klienta (informacje kontaktowe znajdują się w ulotce gwarancyjnej).
Gwarancja i pomoc techniczna
Jeśli potrzebujesz pomocy lub dodatkowych informacji, odwiedź stronę www.philips.com/
support lub zapoznaj się z międzynarodową ulotką gwarancyjną.
Recykling
-- Symbol przekreślonego kontenera na odpady (rys. 1), oznacza, że produkt podlega selektywnej
zbiórce zgodnie z postanowieniami Dyrektywy 2012/19/UE.
-- Symbol przekreślonego kontenera na odpady (rys. 2), oznacza, że produkt zawiera baterie lub
akumulatory, które podlegają selektywnej zbiórce zgodnie z postanowieniami Dyrektywy
2006/66/WE.
-- Takie oznakowanie informuje, że produkt oraz baterie i akumulatory po okresie użytkowania, nie
mogą być wyrzucone wraz z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego.
-- Użytkownik ma obowiązek oddać zużyty produkt oraz baterie i/lub akumulatory do podmiotu
prowadzącego zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, tworzącego system
zbierania takich odpadów - w tym do odpowiedniego sklepu, lokalnego punktu zbiórki lub
jednostki gminnej. Zużyty sprzęt oraz baterie i akumulatory mogą mieć szkodliwy wpływ na
środowisko i zdrowie ludzi z uwagi na potencjalną zawartość niebezpiecznych substancji,
mieszanin oraz części składowych.
POLSKI 47
-- W celu profesionalnego usunięcia (wymiany) akumulatora należy udać się do podmiotu
prowadzącego zbieranie akumulatorów lub centrum serwisowego firmy Philips.
-- Gospodarstwo domowe spełnia ważną rolę w przyczynianiu się do ponownego użycia i odzysku
surowców wtórnych, w tym recyklingu, zużytego sprzętu. Na tym etapie kształtuje się postawy,
które wpływają na zachowanie wspólnego dobra jakim jest czyste środowisko naturalne.
Usuwanie akumulatorów
Przed wyrzuceniem zużytego urządzenia wyjmij z niego akumulator. Przed wyjęciem akumulatora
upewnij się, czy urządzenie jest odłączone od gniazdka elektrycznego, a akumulator jest
całkowicie rozładowany.
Stosuj wszystkie niezbędne środki bezpieczeństwa podczas otwierania urządzenia za pomocą
narzędzi i podczas utylizacji akumulatora.
Wyjmij akumulatory w następujący sposób:
1Włącz odkurzacz i pozostaw go aż do samoczynnego zakończenia pracy.
Spróbuj ponownie włączyć urządzenie, aby sprawdzić, czy akumulatory są faktycznie rozładowane.
Jeśli silnik się uruchomi, powtórz całą procedurę.
2Poluzuj i wyjmij śruby. Otwórz odkurzacz (rys. 3).
3Tylko model FC6149, FC6148: wlej do miski 3 litry wody i wsyp 3 łyżeczki soli, a następnie
włóż do niej część silnikową wraz z podłączonymi akumulatorami.
-- Zwróć uwagę, aby cała część silnikowa była zanurzona. W razie potrzeby dodaj więcej wody i
soli w tej samej proporcji (1 łyżeczka soli na 1 litr wody).
-- Pozostaw część silnikową i akumulatory w misce na 24 godziny.
4Odłącz kolejno przewody i wyjmij akumulatory (rys. 4).
48
PORTUGUÊS
Introdução
Parabéns pela sua compra e bem-vindo à Philips! Para tirar todo o partido da assistência fornecida
pela Philips, registe o seu produto em www.philips.com/welcome.
Importante
Leia cuidadosamente estas informações importantes antes de utilizar o
aparelho e guarde-o para uma eventual consulta futura.
Perigo
-- Todas as referências excepto FC6142: nunca aspire água nem qualquer
outro líquido.
-- Nunca aspire substâncias inflamáveis nem cinzas quentes.
-- Nunca mergulhe o aspirador em água ou em qualquer outro líquido.
Aviso
-- Verifique se a voltagem indicada no aparelho corresponde à voltagem
eléctrica local antes de o ligar.
-- Não utilize o aspirador ou o carregador se estiverem danificados.
-- O carregador e o adaptador não podem ser substituídos. Se o
adaptador ou o carregador se danificarem, deverá desfazer-se do
aparelho.
-- O adaptador contém um transformador. Não corte o adaptador para o
substituir por outro, porque isso poderá dar origem a situações de
perigo.
-- Apenas FC6142: não segure o aparelho com o compartimento para o
pó voltado para cima e não incline o aspirador para o lado quando
estiver a aspirar líquidos.
-- Apenas FC6142: quando tiver utilizado o aparelho para aspirar líquidos,
esvazie e seque o compartimento para o pó, antes de guardar o
aparelho no carregador.
-- Este aparelho pode ser utilizado por crianças com idade igual ou
superior a 8 anos e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou
mentais reduzidas, ou com falta de experiência e conhecimento, caso
sejam supervisionadas ou tenham recebido instruções relativas à
utilização segura do aparelho e se tiverem sido alertadas para os
perigos envolvidos. As crianças não podem brincar com o aparelho.
A limpeza e a manutenção do utilizador não podem ser efectuadas por
crianças sem supervisão.
-- A ficha deve ser retirada da tomada de saída antes de limpar ou
efectuar a manutenção do aparelho.
-- Este aparelho contém baterias que não são substituíveis.
PORTUGUÊS 49
Cuidado
-- Desligue o adaptador da tomada eléctrica antes de limpar o carregador.
-- O aspirador só deve ser carregado através do carregador fornecido.
Durante o carregamento, o adaptador pode aquecer um pouco, o que
é perfeitamente normal.
-- Desligue sempre o aspirador depois de utilizar e quando o carregar.
-- A voltagem nos contactos do carregador é baixa (máx. 12 volts), não
sendo por isso perigosa.
-- Nunca bloqueie as aberturas de saída do ar enquanto aspira.
-- Utilize sempre o aspirador com o filtro colocado.
-- Para evitar o risco de choque eléctrico, tenha cuidado quando fizer os
furos na parede para montar o carregador do aspirador, sobretudo se
estiver perto de uma tomada eléctrica.
-- Carregue, guarde e utilize o aparelho a uma temperatura entre 5 °C
e 35 °C.
-- Não desmonte, nem provoque curto-circuitos nas baterias. Proteja as
baterias de fogo, calor e luz do sol directa.
-- Nível de ruído: Lc = 81 dB (A)
Campos electromagnéticos (CEM)
Este aparelho Philips cumpre todas as normas e regulamentos aplicáveis relativos à exposição a
campos electromagnéticos.
Encomendar acessórios
Para comprar acessórios ou peças sobressalentes, visite www.shop.philips.com/service ou vá
ao seu revendedor Philips. Também pode contactar o Centro de Apoio ao Cliente da Philips no seu
país (consulte os detalhes de contacto no folheto da garantia mundial).
Garantia e assistência
Se precisar de informações ou assistência, visite www.philips.com/support ou leia o folheto da
garantia mundial em separado.
Reciclagem
-- Este símbolo significa que este produto não deve ser eliminado juntamente com os resíduos
domésticos comuns (2012/19/UE) (Fig. 1).
-- Este símbolo significa que este produto contém uma bateria recarregável incorporada que não
deve ser eliminada juntamente com os resíduos domésticos comuns (Fig. 2) (2006/66/CE).
Recomendamos vivamente que leve o seu produto a um ponto de recolha oficial ou a um
centro de assistência da Philips para que um técnico qualificado retire a bateria recarregável.
-- Cumpra as regras nacionais de recolha selectiva de produtos eléctricos e electrónicos, e pilhas
recarregáveis. A eliminação correcta ajuda a evitar consequências prejudiciais para o meio
ambiente e a saúde pública.
50
PORTUGUÊS
Retirar as baterias recarregáveis
Retire a bateria recarregável apenas quando se desfizer do produto. Antes de retirar a bateria,
certifique-se de que o produto está desligado da tomada elétrica e que a bateria está
completamente esgotada.
Tome as precauções de segurança necessárias quando manusear ferramentas para abrir o
produto e quando se desfizer da bateria recarregável.
Retire as pilhas recarregáveis da seguinte forma.
1Coloque o aspirador a trabalhar até parar.
Tente voltar a ligar o aparelho para verificar se as pilhas estão realmente vazias. Se o motor
trabalhar, repita o procedimento.
2Desaperte e retire os parafusos e abra o aspirador (fig. 3).
3Apenas FC6149, FC6148: coloque o motor com as pilhas introduzidas numa taça com 3 litros
de água e 3 colheres de chá de sal.
-- Certifique-se de que o motor está completamente imerso. Se necessário, adicione mais água e
sal de acordo com as proporções acima indicadas (1 colher de chá de sal para 1 litro de água).
-- Deixe o motor e as pilhas na taça durante 24 horas.
4Corte os fios de ligação, um a um, e retire as baterias (fig. 4).
ROMÂNĂ 51
Introducere
Felicitări pentru achiziţie şi bun venit la Philips! Pentru a beneficia pe deplin de asistenţa oferită de
Philips, înregistraţi-vă produsul la www.philips.com/welcome.
Important
Citiţi cu atenţie aceste informaţii importante înainte de a utiliza aparatul şi
păstraţi-le pentru consultare ulterioară.
Pericol
-- Toate numerele de modele, cu excepţia FC6142: Nu aspiraţi apă sau
alte lichide.
-- Nu aspiraţi niciodată substanţe inflamabile sau cenuşă fierbinte.
-- Nu scufundaţi niciodată aspiratorul sau încărcătorul în apă sau în orice
alt lichid.
Avertisment
-- Înainte de a conecta aparatul, verificaţi dacă tensiunea indicată pe aparat
corespunde tensiunii de alimentare locale.
-- Nu folosiţi aspiratorul sau încărcătorul dacă sunt deteriorate.
-- Încărcătorul şi adaptorul său nu pot fi înlocuite. Dacă adaptorul sau
încărcătorul său se defectează, aparatul trebuie scos din uz.
-- Adaptorul conţine un transformator. Nu încercaţi să înlocuiţi ştecherul
adaptorului, întrucât acest lucru duce la situaţii periculoase.
-- Numai pentru FC6142: Nu ţineţi aparatul cu compartimentul pentru praf
îndreptat în sus şi nu îl înclinaţi într-o parte atunci când aspiraţi lichide.
-- Numai pentru FC6142: După ce utilizaţi aparatul pentru aspirarea
lichidelor, goliţi şi uscaţi compartimentul pentru praf înainte de a pune
aparatul în încărcător.
-- Acest aparat poate fi utilizat de către copii cu vârsta minimă de 8 ani şi
persoane care au capacităţi fizice, senzoriale sau mentale reduse sau
sunt lipsite de experienţă şi cunoştinţe dacă au fost supravegheaţi sau
instruiţi cu privire la utilizarea în condiţii de siguranţă a aparatului şi
înţeleg pericolele implicate. Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul.
Curăţarea şi întreţinerea de către utilizator nu trebuie realizate de către
copii nesupravegheaţi.
-- Ştecherul trebuie scos din priză înainte de a curăţa sau efectua lucrări
de întreţinere a aparatului.
-- Acest aparat conţine baterii care nu se pot înlocui.
52
ROMÂNĂ
Atenţie
-- Scoateţi adaptorul din priză înainte de a curăţa unitatea de încărcare.
-- Încărcaţi aspiratorul numai cu încărcătorul furnizat. În timpul încărcării,
adaptorul se încălzeşte. Acest lucru este normal.
-- Opriţi întotdeauna aspiratorul după utilizare şi atunci când îl încărcaţi.
-- Tensiunea la bornele de contact ale încărcătorului este joasă (max. 12 V);
în consecinţă, nu este periculoasă.
-- Nu blocaţi niciodată deschizăturile de evacuare a aerului în timpul
aspirării.
-- Folosiţi întotdeauna aspiratorul împreună cu unitatea de filtrare montată.
-- Pentru a evita riscul de electrocutarea, procedaţi cu atenţie atunci când
daţi găuri în perete pentru montarea unităţii de încărcare, în special când
sunteţi în apropierea unei prize.
-- Încărcaţi, depozitaţi şi utilizaţi aparatul la o temperatură cuprinsă între
5°C şi 35°C.
-- Nu dezasamblaţi sau scurtcircuitaţi bateriile. Protejaţi bateriile de foc,
căldură sau lumina directă a soarelui.
-- Nivel de zgomot: Lc = 81 dB (A)
Câmpuri electromagnetice (EMF)
Acest aparat Philips respectă toate standardele şi reglementările aplicabile privind expunerea la
câmpuri electromagnetice.
Comandarea accesoriilor
Pentru a cumpăra accesorii sau piese de schimb, vizitaţi www.shop.philips.com/service sau
mergeţi la distribuitorul dvs. Philips. Puteţi, de asemenea, să contactaţi Centrul de asistenţă pentru
clienţi Philips din ţara dvs. (consultaţi broşura de garanţie internaţională pentru detalii de contact).
Garanţie şi asistenţă
Dacă aveţi nevoie de informaţii sau de asistenţă, vă rugăm să vizitaţi www.philips.com/support
sau să citiţi broşura de garanţie internaţională separată.
Reciclarea
-- Acest simbol înseamnă că produsul nu trebuie eliminat împreună cu gunoiul menajer
(2012/19/UE) (fig. 1).
-- Acest simbol înseamnă că produsul conţine o baterie reîncărcabilă încorporată care nu trebuie
eliminată împreună cu gunoiul menajer obişnuit (2006/66/CE) (fig. 2).
-- Urmaţi instrucţiunile din secţiunea „Demontarea bateriei reîncărcabile” din manualul
utilizatorului pentru a îndepărta bateria.
-- Respectaţi regulile specifice ţării dvs. cu privire la colectarea separată a produselor electrice şi
electronice şi a bateriilor reîncărcabile. Eliminarea corectă ajută la prevenirea consecinţelor
negative asupra mediului înconjurător şi a sănătăţii umane.
ROMÂNĂ 53
Îndepărtarea bateriilor reîncărcabile
Scoateţi bateria reîncărcabilă numai în momentul în care aruncaţi produsul. Înainte de a scoate
bateria, asiguraţi-vă că produsul este deconectat de la priza de perete şi că bateria este
descărcată complet.
Luaţi măsurile de precauţie necesare atunci când manipulaţi instrumente pentru a deschide
produsul şi atunci când aruncaţi bateria reîncărcabilă.
Îndepărtaţi bateriile reîncărcabile respectând indicaţiile următoare.
1Lăsaţi aspiratorul să funcţioneze până la oprire.
Încercaţi să porniţi aparatul din nou pentru a verifica dacă bateriile sunt într-adevăr goale.
Dacă motorul porneşte, repetaţi procedura.
2Slăbiţi şi scoateţi şuruburile. Deschideţi aspiratorul (fig. 3).
3Numai pentru FC6149, FC6148: Puneţi blocul motor cu bateriile montate într-un bol mare cu
3 litri de apă şi 3 linguriţe de sare.
-- Asiguraţi-vă că întregul bloc motor este scufundat. Adăugaţi apă şi sare în proporţia indicată mai
sus (1 linguriţă de sare la 1 litru de apă) dacă este necesar.
-- Lăsaţi blocul motor şi bateriile în bol timp de 24 de ore.
4Tăiaţi firele pe rând şi extrageţi bateriile (fig. 4).
54
РУССКИЙ
Введение
Поздравляем с покупкой продукции Philips! Чтобы воспользоваться всеми преимуществами
поддержки Philips, зарегистрируйте прибор на веб-сайте www.philips.com/welcome.
Важная информация
Перед началом эксплуатации прибора внимательно ознакомьтесь с
настоящим буклетом и сохраните его для дальнейшего использования
в качестве справочного материала.
Опасно!
-- Для всех моделей кроме FC6142: запрещается убирать пылесосом
воду или другие жидкости.
-- Запрещается убирать пылесосом огнеопасные вещества или
неостывший пепел.
-- Запрещается погружать пылесос и зарядное устройство в воду и
другие жидкости.
Предупреждение
-- Перед подключением прибора убедитесь, что указанное на нем
номинальное напряжение соответствует напряжению местной
электросети.
-- Не используйте пылесос или зарядное устройство, если они
повреждены.
-- Адаптер и зарядное устройство прибора не подлежат замене. Не
используйте прибор, если адаптер или зарядное устройство вышли
из строя.
-- В конструкцию адаптера входит трансформатор. Запрещается
заменять адаптер или присоединять к нему другие штекеры: это
опасно.
-- Только для модели FC6142: не устанавливайте пылесос
контейнером для сбора пыли вверх и не наклоняйте его на бок во
время уборки жидкости.
-- Только для модели FC6142: если пылесос использовался для сбора
жидкости, перед помещением прибора в зарядное устройство
необходимо очистить и просушить контейнер для сбора пыли.
-- Данным прибором могут пользоваться дети старше 8 лет и лица с
ограниченными возможностями сенсорной системы или
ограниченными умственными или физическими способностями, а
также лица с недостаточным опытом и знаниями, но только под
присмотром других лиц или после инструктирования о безопасном
использовании прибора и потенциальных опасностях. Не
разрешайте детям играть с прибором. Дети могут осуществлять
очистку и уход за прибором только под присмотром взрослых.
РУССКИЙ 55
-- Перед очисткой или выполнением технического обслуживания
прибора всегда отключайте вилку от розетки электросети.
-- Данный прибор содержит аккумуляторы, которые не подлежат
замене
Внимание!
-- Перед очисткой зарядного устройства обязательно отключите
адаптер от электросети.
-- Зарядку аккумуляторов пылесоса следует производить только с
помощью прилагаемого зарядного устройства. Допускается
некоторый нагрев адаптера в процессе зарядки.
Это нормально.
-- Всегда выключайте пылесос после использования и во время зарядки.
-- Напряжение на ленточных контактах зарядного устройства не
превышает 12 вольт,
и, следовательно, не представляет опасности для пользователя.
-- Во время работы пылесоса отверстия для выхода воздуха всегда
должны быть свободны.
-- Использование блока фильтров во время работы пылесоса
обязательно.
-- Во избежание поражения электрическим током, соблюдайте
осторожность при монтаже зарядного устройства на стене,
особенно если отверстия в стене высверливаются рядом с
электрической розеткой.
-- Использование прибора, его зарядка и хранение должны
производиться при температуре от 5°C до 35°C.
-- Не разбирайте и не закорачивайте аккумуляторы. Берегите
аккумуляторы от воздействия огня, жары и прямых солнечных лучей.
-- Уровень шума: Lc = 81 дБ (A)
Электромагнитные поля (ЭМП)
Этот прибор Philips соответствует всем применимым стандартам и нормам по воздействию
электромагнитных полей.
Заказ аксессуаров
Чтобы приобрести аксессуары или запасные части, посетите веб-сайт www.shop.philips.com/
service или обратитесь в местную торговую организацию Philips. Вы также можете
обратиться в местный центр поддержки потребителей Philips (контактные данные указаны
на гарантийном талоне).
Гарантия и поддержка
Для получения поддержки или информации посетите веб-сайт www.philips.com/support
или ознакомьтесь с информацией в гарантийном талоне.
56
РУССКИЙ
Утилизация
-- Этот символ означает, что продукт не может быть утилизирован вместе с бытовыми
отходами (2012/19/ЕС) (Рис. 1).
-- Этот символ означает, что в данном изделии содержатся встроенные аккумуляторы,
которые не должны утилизироваться вместе с бытовыми отходами (Рис. 2) (2006/66/EC).
Настоятельно рекомендуется относить изделие в специализированный пункт сбора или
сервисный центр Philips, где вам помогут извлечь аккумулятор.
-- Соблюдайте правила своей страны по раздельному сбору электрических и электронных
изделий, а также аккумуляторов. Правильная утилизация поможет предотвратить
негативное воздействие на окружающую среду и здоровье человека.
Извлечение аккумулятора
Следует извлекать аккумуляторные батареи только перед утилизацией изделия.
Перед извлечением аккумулятора убедитесь, что прибор отключен от розетки электросети,
а аккумулятор полностью разряжен.
При открывании прибора с использованием инструментов и при утилизации аккумулятора
соблюдайте необходимые правила техники безопасности.
Извлеките аккумуляторы следующим образом.
1Включите пылесос и подождите, пока двигатель не остановится.
Для проверки разрядки аккумуляторов попробуйте снова включить прибор. Если двигатель
запустится, повторите всю процедуру.
2Отвинтите винты и откройте пылесос (Рис. 3).
3Последовательно перережьте соединительные провода, затем извлеките аккумулятор (Рис. 4).
Ручной пылесос
FC6142
Встроенный аккумулятор NiMH: 4,8B
блок питания: SSA-6P-09 EU 085030
вход: 100-240В~; 50/60Гц; 0,2А
Выход: 8,5 В пост. тока; 300 mA
Класс II
Для бытовых нужд
Изготовитель: “Филипс Консьюмер Лайфстайл Б.В.”, Туссендиепен 4, 9206 АД, Драхтен,
Нидерланды
Импортер на территорию России и Таможенного Союза: ООО “ФИЛИПС”, Российская
Федерация, 123022 г. Москва, ул. Сергея Макеева, д.13, тел. +7 495 961-1111
Сделано в Китае
Условия хранения, эксплуатации
Температура
5°C - +35°C
Относительная влажность
20% - 95%
Атмосферное давление
85 - 109 kPa
SLOVENSKY 57
Úvod
Gratulujeme Vám ku kúpe a vitajte medzi zákazníkmi spoločnosti Philips! Ak chcete využiť
všetky výhody zákazníckej podpory spoločnosti Philips, zaregistrujte svoj výrobok na adrese
www.philips.com/welcome.
Dôležité
Pred použitím zariadenia si pozorne prečítajte tieto dôležité informácie a
uschovajte si ich na neskoršie použitie.
Nebezpečenstvo
-- Všetky čísla modelov okrem FC6142: Nikdy nevysávajte vodu ani iné
tekutiny.
-- Nikdy nevysávajte horľavé látky ani horúci popol.
-- Vysávač ani nabíjačku nikdy neponárajte do vody ani do inej kvapaliny.
Varovanie
-- Pred pripojením zariadenia skontrolujte, či sa napätie uvedené na
zariadení zhoduje s napätím v sieti.
-- Vysávač ani nabíjačku nepoužívajte, ak sú poškodené.
-- Nabíjačka a jej adaptér sa nedajú vymeniť. Ak sú nabíjačka alebo jej
adaptér poškodené, zariadenie sa musí zlikvidovať.
-- Súčasťou adaptéra je transformátor. Adaptér nesmiete oddeliť a vymeniť
za iný typ zástrčky, lebo by ste mohli spôsobiť nebezpečnú situáciu.
-- Len model FC6142: Počas vysávania nesmie priečinok na zachytený
prach smerovať nahor a počas vysávania kvapalín nenakláňajte
zariadenie nabok.
-- Len model FC6142: Ak ste zariadenie používali na vysávanie tekutín,
vyprázdnite a vysušte priečinok na prach skôr, ako odložíte zariadenie
na nabíjačku.
-- Toto zariadenie môžu používať deti staršie ako 8 rokov a osoby, ktoré
majú obmedzené telesné, zmyslové alebo mentálne schopnosti alebo
nemajú dostatok skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod dozorom alebo im
bolo vysvetlené bezpečné používanie tohto zariadenia a za predpokladu,
že rozumejú príslušným rizikám. Deti sa nesmú hrať s týmto zariadením.
Deti nesmú bez dozoru čistiť ani vykonávať údržbu tohto zariadenia.
-- Pred čistením alebo údržbou spotrebiča odpojte zástrčku od elektrickej
zásuvky.
-- Toto zariadenie obsahuje batérie, ktoré nie sú vymeniteľné.
58
SLOVENSKY
Výstraha
-- Pred čistením nabíjačky vytiahnite adaptér zo sieťovej zásuvky.
-- Batérie vysávača nabíjajte len pomocou dodanej nabíjačky. Počas
nabíjania je adaptér teplý na dotyk. Je to bežný jav.
-- Po použití a počas nabíjania vysávač vždy vypnite.
-- Napätie je v mieste kontaktov na nabíjačke nízke (maximálne 12 V),
a preto nie je nebezpečné.
-- Otvory na vyfukovaný vzduch nesmú byť počas vysávania blokované.
-- Vysávač používajte jedine s namontovaným filtrom.
-- Aby ste predišli riziku zásahu elektrickým prúdom, buďte počas vŕtania
dier na upevnenie nabíjačky na stenu opatrní, najmä v blízkosti sieťovej
zásuvky.
-- Zariadenie nabíjajte, odkladajte a používajte pri teplote 5°C až 35°C.
-- Nerozoberajte ani neskratujte batérie. Chráňte batérie pred ohňom,
zdrojmi tepla a priamym slnečným žiarením.
-- Deklarovaná hodnota emisie hluku je 81 dB(A), čo predstavuje hladinu
A akustického výkonu vzhľadom na referenčný akustický výkon 1 pW.
Elektromagnetické polia (EMF)
Tento spotrebič značky Philips vyhovuje všetkým príslušným normám a smerniciam týkajúcim sa
vystavenia elektromagnetickým poliam.
Objednávanie príslušenstva
Ak si chcete zakúpiť príslušenstvo alebo náhradné diely, navštívte webovú stránku
www.shop.philips.com/service, prípadne sa obráťte na predajcu výrobkov značky Philips.
Obrátiť sa môžete aj na Stredisko starostlivosti o zákazníkov spoločnosti Philips vo vašej krajine
(podrobnosti nájdete v priloženom celosvetovo platnom záručnom liste).
Záruka a podpora
Ak potrebujete informácie alebo podporu, navštívte webovú stránku www.philips.com/support
alebo si prečítajte informácie v medzinárodne platnom záručnom liste.
Recycling
-- Tento symbol znamená, že tento výrobok sa nesmie likvidovať s bežným komunálnym odpadom
(smernica 2012/19/EÚ) (Obr. 1).
-- Tento symbol znamená, že tento výrobok obsahuje zabudovanú nabíjateľnú batériu, ktorú
nemožno zlikvidovať spolu s bežným komunálnym odpadom (Obr. 4) (2006/66/ES). Výslovne
odporúčame, aby ste svoj výrobok odovzdali na oficiálnom zbernom mieste alebo v servisnom
stredisku spoločnosti Philips, kde nabíjateľnú batériu odstráni odborník.
-- Dodržiavajte pravidlá separovaného zberu elektrických a elektronických výrobkov, ako aj
nabíjateľných batérií vo svojej krajine. Správna likvidácia pomáha zabrániť negatívnym vplyvom
na životné prostredie a ľudské zdravie.
SLOVENSKY 59
Vyberanie nabíjateľných batérií
Nabíjateľnú batériu vyberte až pri likvidácii produktu. Skôr než batériu vyberiete, skontrolujte,
či je zariadenie odpojené od elektrickej siete a batéria je úplne vybitá.
Pri otváraní zariadenia a likvidácii nabíjateľnej batérie sa riaďte príslušnými bezpečnostnými
opatreniami.
Nabíjateľné batérie vyberajte nasledujúcim spôsobom.
1Vysávač nechajte zapnutý, kým sa jeho motor nezastaví.
Vyskúšajte znova zapnúť zariadenie, aby ste skontrolovali, či sú batérie skutočne vybité. Ak motor
začne pracovať, celý postup zopakujte.
2Uvoľnite a odstráňte skrutky a otvorte vysávač (Obr. 3).
3Len model modely FC6249, FC6148: Pohonnú jednotku spolu s batériami vložte do veľkej
misy, do ktorej nalejete 3 litre vody a pridáte 3 čajové lyžičky soli.
-- Uistite sa, že je ponorená celá pohonná jednotka. V prípade potreby pridajte vodu a soľ vo vyššie
uvedenom pomere (1 čajová lyžička soli do 1 litra vody).
-- Pohonnú jednotku a batérie nechajte 24 hodín v miske.
4Po jednom prerežte prepojovacie káble a vyberte batérie (Obr. 4).
60
SLOVENŠČINA
Uvod
Čestitamo vam za nakup in dobrodošli pri Philipsu! Če želite popolnoma izkoristiti podporo,
ki jo nudi Philips, registrirajte izdelek na www.philips.com/welcome.
Pomembno
Pred uporabo aparata natančno preberite ta pomembne informacije in jih
shranite za poznejšo uporabo.
Nevarnost
-- Vse številke modelov razen FC6142: ne vsesavajte vode ali katerekoli
druge tekočine.
-- Ne vsesavajte vnetljivih snovi ali vročega pepela.
-- Sesalnika ali polnilnika ne potapljajte v vodo ali drugo tekočino.
Opozorilo
-- Preden priključite aparat na električno omrežje, preverite, ali napetost,
navedena na aparatu, ustreza napetosti lokalnega električnega omrežja.
-- Ne uporabljajte poškodovanega sesalnika ali polnilnika.
-- Polnilnika in adapterja ni mogoče zamenjati. Če se polnilnik ali adapter
poškoduje, aparat zavrzite.
-- V adapter je vgrajen transformator. Odstranitev in zamenjava adapterja z
drugim nista dovoljeni, saj to lahko povzroči nevarnost.
-- Samo FC6142: ko vsesavate tekočine, ne držite aparata s komoro za
prah usmerjeno navzgor in ga ne nagibajte na stran.
-- Samo FC6142: če ste z aparatom vsesavali tekočine, izpraznite in osušite
komoro za prah, preden postavite aparat v polnilnik.
-- Ta aparat lahko uporabljajo otroci nad 8. letom starosti in osebe z
zmanjšanimi fizičnimi ali psihičnimi sposobnostmi ali s pomanjkljivimi
izkušnjami in znanjem, če so prejele navodila glede varne uporabe
aparata ali jih pri uporabi nadzoruje odgovorna oseba, ki jih opozori na
morebitne nevarnosti. Otroci naj se ne igrajo z aparatom. Otroci
aparata ne smejo čistiti in vzdrževati brez nadzora.
-- Vtič mora biti odstranjen iz omrežne vtičnice pred čiščenjem ali
vzdrževanjem naprave.
-- V tem aparatu so baterije, ki jih ni mogoče zamenjati.
Previdno
-- Pred čiščenjem napajalnika izključite adapter iz omrežne vtičnice.
-- Sesalnik polnite samo s priloženim polnilnikom. Med polnjenjem se
adapter segreje. To je normalno.
-- Sesalnik po uporabi in med polnjenjem vedno izklopite.
-- Napetost na kontaktih polnilnika je nizka (največ 12 V), zato ni nevarna.
-- Med sesanjem odprtine za odvodni zrak ne smejo biti blokirane.
SLOVENŠČINA 61
-- Sesalnika ne uporabljajte brez nameščene filtrirne enote.
-- Da se izognete nevarnosti električnega udara, bodite previdni pri vrtanju
lukenj v steno za pritrditev napajalnika, še posebej v bližini omrežnih vtičnic.
-- Aparat polnite, hranite in uporabljajte pri temperaturi med 5 °C in 35 °C.
-- Ne razstavljajte in ne povzročajte kratkega stika baterij. Zaščitite jih pred
ognjem, vročino in neposredno sončno svetlobo.
-- Raven hrupa: Lc = 81 dB(A)
Elektromagnetna polja (EMF)
Ta Philipsov aparat ustreza vsem veljavnim standardom in predpisom glede izpostavljenosti
elektromagnetnim poljem.
Naročanje dodatne opreme
Če želite kupiti dodatno opremo ali nadomestne dele, obiščite spletno stran www.shop.philips.com/
service ali Philipsovega prodajalca. Obrnete se lahko tudi na Philipsov center za pomoč
uporabnikom v svoji državi (kontaktne podatke si oglejte na mednarodnem garancijskem listu).
Garancija in podpora
Če potrebujete informacije ali podporo, obiščite www.philips.com/support ali preberite
mednarodni garancijski list.
Recikliranje
-- Ta simbol pomeni, da izdelka ne smete zavreči skupaj z običajnimi gospodinjskimi odpadki
(2012/19/EU) (Sl. 1).
-- Ta simbol pomeni, da izdelek vsebuje vgrajeno akumulatorsko baterijo, ki je ni dovoljeno
odlagati skupaj z običajnimi gospodinjskimi odpadki (Sl.2) (2006/66/ES). Močno priporočamo, da
izdelek odnesete na uradno zbirno mesto ali Philipsov servisni center, da odstranijo
akumulatorsko baterijo.
-- Upoštevajte državne predpise za ločeno zbiranje električnih in elektronskih izdelkov ter
akumulatorskih baterij. S pravilnim odlaganjem boste pomagali preprečiti negativne vplive na
okolje in zdravje ljudi.
Odstranjevanje akumulatorskih baterij
Akumulatorsko baterijo odstranite samo takrat, ko boste izdelek zavrgli. Pred odstranjevanjem
baterije se prepričajte, da je izdelek izključen iz zidne vtičnice in je baterija popolnoma prazna.
Pri rokovanju z orodjem ob odpiranju izdelka in odlaganju akumulatorske baterije upoštevajte vse
potrebne varnostne ukrepe.
Akumulatorske baterije odstranite na naslednji način.
1Sesalnik naj deluje, dokler se ne ustavi.
Poskušajte ponovno vklopiti aparat, da bi preverili, ali so baterije res prazne. Če se motor zažene,
postopek ponovite.
2Sprostite in odstranite vijake. Odprite sesalnik (Sl. 3).
3Samo FC6149: motorno enoto z nameščenimi baterijami postavite v večjo posodo s tremi
litri vode in tremi čajnimi žličkami soli.
-- Potopljena mora biti cela motorna enota. Če je potrebno, v skladu z zgornjim razmerjem
dodajte še nekaj vode in soli (čajna žlička soli na liter vode).
-- Motorno enoto in baterije 24 ur pustite v posodi.
4Zaporedoma prerežite žice in odstranite baterije (Sl. 4).
62
SVENSKA
Introduktion
Grattis till inköpet och välkommen till Philips! För att dra maximal nytta av den support som Philips
erbjuder kan du registrera din produkt på www.philips.com/welcome.
Viktigt
Läs den här viktiga informationen noggrant innan du använder apparaten
och spara sedan häftet för framtida bruk.
Fara
-- Alla modellnummer förutom FC6142: dammsug aldrig upp vatten eller
någon annan typ av vätska.
-- Dammsug aldrig upp brännbara ämnen eller varm aska.
-- Sänk aldrig ned dammsugaren eller laddaren i vatten eller någon annan vätska.
Varning
-- Kontrollera att den spänning som anges på apparaten överensstämmer
med den lokala nätspänningen innan du ansluter apparaten.
-- Använd inte dammsugaren eller laddaren om de är skadade.
-- Laddaren och dess adapter kan inte bytas ut. Om laddaren eller
adaptern skadas måste apparaten kasseras.
-- Adaptern innehåller en transformator. Byt inte ut adaptern mot någon
annan typ av kontakt, eftersom det kan orsaka fara.
-- Endast FC6142: håll inte i apparaten så att dammfacket pekar uppåt och
luta inte apparaten åt sidan när du dammsuger upp vätska.
-- Endast FC6142: när du har använt apparaten till att dammsuga upp
vätska tömmer du och torkar dammfacket innan du ställer undan
apparaten i laddaren.
-- Den här apparaten kan användas av barn från 8 års ålder, personer med
olika funktionshinder samt av personer som inte har kunskap om
apparaten såvida det sker under tillsyn eller om de har informerats om
hur apparaten används på ett säkert sätt och de eventuella medförda
riskerna. Barn får inte leka med apparaten. Barn får inte rengöra eller
underhålla apparaten utan överinseende av en vuxen.
-- Kontakten måste dras ut ur vägguttaget innan du rengör eller
underhåller apparaten.
-- Den här apparaten har batterier som inte är utbytbara.
Försiktighet
-- Ta ut adaptern ur vägguttaget innan du rengör laddaren.
-- Ladda dammsugaren endast med den laddare som medföljer. Under
laddningen blir adaptern varm, vilket är normalt.
-- Stäng alltid av dammsugaren efter användning och när du laddar den.
-- Spänningen i laddarens kontaktskenor är låg (max. 12 V) och är därför
inte farlig.
-- Blockera aldrig hålen för utluft när du dammsuger.
SVENSKA 63
-- Använd alltid dammsugaren med filterenheten monterad.
-- För att undvika elektriska stötar bör du vara försiktig när du borrar hål i
väggen för att sätta fast laddaren, speciellt när detta sker i närheten av
en väggkontakt.
-- Ladda, förvara och använd apparaten vid temperaturer på mellan 5 °C
och 35 °C.
-- Ta inte isär eller kortslut batterierna. Skydda batterierna från eld, värme
och direkt solljus.
-- Ljudnivå: Lc = 81 dB(A)
Elektromagnetiska fält (EMF)
Den här Philips-produkten uppfyller alla tillämpliga standarder och regler gällande exponering av
elektromagnetiska fält.
Beställa tillbehör
Om du vill köpa tillbehör eller reservdelar kan du gå till www.shop.philips.com/service eller en Philipsåterförsäljare. Du kan även kontakta Philips kundtjänst i ditt land (kontaktinformation finns i garantibroschyren).
Garanti och support
Om du behöver information eller support kan du gå till www.philips.com/support eller läsa
garantibroschyren.
Återvinning
-- Den här symbolen betyder att produkten inte ska slängas bland hushållssoporna (2012/19/EU) (Bild 1).
-- Den här symbolen betyder att produkten innehåller inbyggda laddningsbara batterier och därför
inte får kasseras i vanliga hushållssopor (Bild 3) (enligt EG-direktivet 2006/66/EG). Vi
rekommenderar att du lämnar produkten till en lokal återvinningsstation eller till ett auktoriserat
Philips-servicecenter för att de laddningsbara batterierna ska tas om hand på korrekt sätt.
-- Följ ditt lands regler för återvinning av elektriska och elektroniska produkter samt uppladdningsbara
batterier. En korrekt hantering bidrar till att förhindra negativ påverkan på miljö och hälsa.
Ta ur de laddningsbara batterierna
Ta endast ur det laddningsbara batteriet när du kasserar produkten. Se till att produkten inte är
ansluten till eluttaget och att batteriet är helt tomt innan du tar ur batteriet.
Vidta nödvändiga säkerhetsåtgärder när du använder verktyg för att öppna produkten och när du
kasserar det laddningsbara batteriet.
Ta ur de laddningsbara batterierna på följande sätt.
1Låt dammsugaren gå tills den stannar.
Försök slå på enheten igen och kontrollera om batterierna verkligen är tomma. Om motorn startar
upprepar du proceduren.
2Lossa och ta bort skruvarna. Öppna dammsugaren (Bild 3).
3Endast FC6149, FC6148: lägg motorenheten med batterierna fortfarande fastsatta i en stor
skål med 3 liter vatten och 3 teskedar salt.
-- Se till att hela motorenheten är nedsänkt i vattnet. Tillsätt mer vatten och salt enligt förhållandet
ovan (1 tesked salt till 1 liter vatten) om det behövs.
-- Låt motorenheten och batterierna ligga i skålen i 24 timmar.
4Kapa anslutningskablarna en i taget och ta ur batterierna (Bild 4).
64
TÜRKÇE
Giriş
Ürünümüzü satın aldığınız için teşekkür ederiz. Philips’e hoş geldiniz! Philips’in sunduğu destekten
faydalanabilmek için lütfen ürününüzü şu adresten kaydedin: www.philips.com/welcome.
Önemli
Cihazı kullanmadan önce bu önemli bilgileri dikkatlice okuyun ve gelecekte
başvurmak üzere saklayın.
Tehlike
-- FC6142 dışında tüm modeller: Elektrikli süpürge ile kesinlikle su veya
başka bir sıvı çekmeyin.
-- Elektrikli süpürge ile kesinlikle yanabilir madde veya sıcak kül çekmeyin.
-- Elektrikli süpürgeyi veya şarj cihazını kesinlikle suya ya da başka bir sıvıya
sokmayın.
Uyarı
-- Cihazı prize takmadan önce, üstünde yazılı olan gerilimin, evinizdeki
şebeke gerilimiyle aynı olup olmadığını kontrol edin.
-- Hasar görmüş elektrikli süpürgeyi veya şarj cihazını kullanmayın.
-- Adaptör veya şarj cihazı değiştirilemez. Adaptör veya şarj cihazı hasar
gördüğünde, cihazın tamamen değiştirilmesi gerekir.
-- Adaptörde bir dönüştürücü bulunmaktadır. Tehlikeli bir duruma sebep
olabileceğinden, adaptörü başka bir fişle değiştirmek için kesmeyin.
-- Sadece FC6142 için: Cihazı kesinlikle toz bölmesi yukarı bakacak şekilde
tutmayın ve sıvıları çekerken cihazı kesinlikle bir yöne doğru yatırmayın.
-- Sadece FC6142: Cihazı sıvıları çekmek için kullandıktan sonra, cihazı şarj
cihazına yerleştirmeden önce toz bölmesini temizleyin ve kurulayın.
-- Bu cihazın 8 yaşın üzerindeki çocuklar ve fiziksel, motor ya da zihinsel
becerileri gelişmemiş veya bilgi ve tecrübe açısından eksik kişiler
tarafından kullanımı sadece bu kişilerin nezaretinden sorumlu kişilerin
bulunması veya cihazın güvenli kullanım talimatlarının bu kişilere
sağlanması ve olası tehlikelerin anlatılması durumunda mümkündür.
Çocuklar cihazla oynamamalıdır. Temizlik ve kullanıcı bakımı herhangi bir
gözetim olmadan çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
-- Cihazı temizlemeden veya cihazın bakımını yapmadan önce fişi prizden
çekilmelidir.
-- Bu cihaz değiştirilebilir olmayan piller içermektedir.
Dikkat
-- Temizlemeden önce şarj cihazının fişini prizden çekin.
-- Elektrikli süpürgeyi sadece verilen şarj cihazı ile şarj edin. Şarj sırasında,
adaptör ısınacaktır. Bu durum normaldir.
-- Elektrikli süpürgeyi her kullanımdan sonra ve şarj ederken mutlaka kapatın.
-- Şarj ünitesindeki iletken temas plakalarındaki gerilim düşüktür
(maks. 12 volt) ve bundan dolayı tehlikeli değildir.
TÜRKÇE 65
-- Temizleme sırasında hava deliklerini kapamayın.
-- Elektrikli süpürgeyi her zaman filtre takılı olarak kullanın.
-- Elektrik çarpması riskini engellemek için, şarj ünitesini duvara monte
etmek için delik açarken, özellikle prize yakın yerlerde dikkatli olun.
-- Cihazı, 5 C° ile 35° C arasında şarj edin, saklayın ve kullanın.
-- Pilleri sökmeyin ya da kısa devre yaptırmayın. Pilleri ateş, ısı ve doğrudan
güneş ışığına karşı koruyun.
-- Gürültü düzeyi: Lc = 81 dB(A)
Elektromanyetik alanlar (EMF)
Bu Philips cihazı, elektromanyetik alanlara maruz kalmaya ilişkin geçerli tüm standartlara ve
düzenlemelere uygundur.
Aksesuarların sipariş edilmesi
Aksesuar veya yedek parça satın almak için www.shop.philips.com/service adresini ziyaret edin
ya da Philips bayinize gidin. Aynı zamanda ülkenizdeki Philips Müşteri Hizmet Merkezi ile iletişim
kurabilirsiniz (iletişim bilgileri için dünya çapında garanti kitapçığına başvurun).
Garanti ve destek
Bilgi veya desteğe ihtiyaç duyarsanız, lütfen www.philips.com/support adresini ziyaret edin veya
uluslararası garanti kitapçığını okuyun.
Geri dönüşüm
-- Bu simge, bu ürünün normal evsel atıklarla birlikte atılmaması gerektiği anlamına gelir (2012/19/EU)
(Şek.1).
-- Bu simge, bu üründe normal ev atıklarıyla (Şek. 2) birlikte atılmaması gereken yerleşik bir şarj edilebilir pil
bulunduğu anlamına gelir (2006/66/EC). Şarj edilebilir pilin bir profesyonel tarafından çıkartılması için
ürünüzü resmi bir toplama noktasına veya bir Philips servisi merkezine götürmenizi önemle tavsiye ederiz.
-- Elektrikli ve elektronik ürünlerin ve şarj edilebilir pillerin ayrı olarak toplanmasına ilişkin ülkenizde
yürürlükte olan yönetmeliklere uyun. İmha işleminin doğru şekilde yapılması çevreyi ve insan
sağlığını olumsuz etkileyecek sonuçların önlenmesine yardımcı olur.
Şarj edilebilir pillerin çıkarılması
Şarj edilebilir pili yalnızca ürünü atarken çıkarın. Pili çıkarmadan önce ürünü prizden
çıkardığınızdan ve pilin tamamen boş olduğundan emin olun.
Ürünü açmak için araçlar kullanırken ve şarj edilebilir pili çöpe atarken tüm gerekli güvenlik
önlemlerini alın.
Şarj edilebilir pilleri aşağıdaki şekilde yerinden çıkartın.
1Elektrikli süpürgeyi durana kadar çalıştırın.
Pillerin gerçekten boşalıp boşalmadığını kontrol etmek için cihazı tekrar çalıştırmayı deneyin.
Motor çalışırsa, işlemi tekrarlayın.
2Vidaları gevşetip sökün. Elektrikli süpürgeyi açın (Şek. 3).
3Sadece FC6149, FC6148: Motor ünitesini pilleri takılıyken içinde 3 litre su ve 3 çay kaşığı tuz
bulunan geniş bir kaba koyun.
-- Motor ünitesinin tamamının suyun içine batmış olduğuna emin olun. Gerekirse yukarıdaki orana
göre su ve tuz ekleyin (1 litre suya 1 çay kaşığı tuz).
-- Motor ünitesini ve pilleri 24 saat boyunca kasede bekletin.
4Bağlantı tellerini birer birer kesip pilleri cihazdan çıkartın (Şek. 4).
66
УКРАЇНСЬКА
Вступ
Вітаємо Вас із покупкою та ласкаво просимо до клубу Philips! Щоб у повній мірі
скористатися підтримкою, яку пропонує компанія Philips, зареєструйте свій виріб на
веб-сайті www.philips.com/welcome.
Важлива інформація
Уважно прочитайте цю важливу інформацію перед початком
користування пристроєм та зберігайте його для довідки в подальшому.
Небезпечно
-- Для усіх моделей, крім FC6142: У жодному разі не використовуйте
пристрій для прибирання води чи іншої рідини.
-- Ніколи не використовуйте пристрій для прибирання займистих
речовин чи гарячого попелу.
-- Ніколи не занурюйте пилосос чи зарядний блок у воду чи іншу
рідину.
Попередження
-- Перед тим як під’єднувати пристрій до електромережі, перевірте,
чи збігається напруга, вказана на пристрої, з напругою у мережі.
-- Не використовуйте пошкоджений пилосос чи зарядний блок.
-- Зарядний блок та адаптер не підлягають заміні. Якщо зарядний блок
або адаптер пошкоджено, пристрій необхідно утилізувати.
-- Адаптер містить трансформатор. Для запобігання небезпеки не
від’єднуйте адаптер, щоб замінити його іншим.
-- Лише FC6142: Не тримайте пристрій відділенням для пилу догори
та не нахиляйте його вбік під час прибирання рідин.
-- Лише FC6142: Після використання пристрою для прибирання рідин,
спорожніть його і висушіть відділення для пилу перед тим, як
встановити пилосос на зберігання на зарядний блок.
-- Цим пристроєм можуть користуватися діти віком від 8 років або
більше чи особи із послабленими фізичними відчуттями або
розумовими здібностями, чи без належного досвіду та знань, за
умови, що користування відбувається під наглядом, їм було
проведено інструктаж щодо безпечного користування пристроєм
та їх було повідомлено про можливі ризики. Не дозволяйте дітям
бавитися пристроєм. Не дозволяйте дітям виконувати чищення та
догляд без нагляду дорослих.
-- Перед чищенням чи обслуговуванням пристрою завжди виймайте
штекер із розетки.
-- Цей пристрій містить незамінну акумуляторну батарею.
УКРАЇНСЬКА 67
Увага
-- Перед чищенням зарядного блока виймайте вилку-адаптер із
розетки електромережі.
-- Заряджайте пилосос лише за допомогою зарядного блока з
комплекту. Під час зарядження адаптер стає теплим на дотик.
Це нормально.
-- Завжди вимикайте пилосос після використання та під час
заряджання.
-- Напруга на контактах зарядного блока є низькою (макс. 12 В),
а тому безпечною.
-- Під час прибирання ніколи не блокуйте отвори для повітря.
-- Завжди використовуйте пилосос із встановленим блоком з
фільтрами.
-- Будьте обережні, висвердлюючи отвори у стіні для закріплення
зарядного блока, особливо поблизу розеток, щоб запобігти
ураженню електричним струмом.
-- Заряджайте, використовуйте і зберігайте пристрій за температури
між 5°C та 35°C.
-- Не демонтуйте і уникайте короткого замикання батарей.
Оберігайте батареї від полум’я, надмірного нагрівання та прямих
сонячних променів.
-- Рівень шуму: Lc = 81 дБ (A)
Електромагнітні поля (ЕМП)
Цей пристрій Philips відповідає усім чинним стандартам та правовим нормам, що стосуються
впливу електромагнітних полів.
Замовлення приладь
Щоб придбати приладдя чи запасні частини, відвідайте веб-сайт www.shop.philips.com/
service або зверніться до дилера Philips. Можна також звернутися до Центру обслуговування
клієнтів Philips у Вашій країні (контактну інформацію шукайте в гарантійному талоні).
Гарантія та підтримка
Якщо вам необхідна інформація чи підтримка, відвідайте веб-сайт www.philips.com/support
або прочитайте гарантійний талон.
68
УКРАЇНСЬКА
Утилізація
-- Цей символ означає, що поточний виріб не підлягає утилізації зі звичайними побутовими
відходами (згідно з директивою ЄС 2012/19/EU) (Мал. 1).
-- Цей символ означає, що виріб містить вбудовану акумуляторну батарею, яку не можна
утилізувати зі звичайними побутовими відходами (Мал. 2) (Директива 2006/66/EC).
Ми наполегливо радимо Вам віднести виріб в офіційний пункт прийому чи до сервісного
центру Philips, щоб спеціалісти вийняли з нього акумуляторну батарею.
-- Дотримуйтеся правил роздільного збору електричних і електронних пристроїв, а також
звичайних і акумуляторних батарей у Вашій країні. Належна утилізація допоможе запобігти
негативному впливу на навколишнє середовище та здоров’я людей.
Виймання акумуляторних батарей
Виймайте акумуляторну батарею, лише якщо хочете утилізувати виріб. Перш ніж виймати
батарею, переконайтеся, що виріб від’єднано від розетки, а акумуляторна батарея повністю
розряджена.
Дотримуйтеся основних правил безпеки, коли відкриваєте виріб за допомогою
інструментів і виймаєте акумуляторну батарею.
Виймайте акумуляторні батареї таким чином.
1Дайте пилососу попрацювати до цілковитої зупинки.
Спробуйте знову увімкнути пристрій, щоб перевірити, чи батареї справді повністю
розрядилися. Якщо двигун почне працювати, повторіть процедуру.
2Послабте та відкрутіть гвинти. Відкрийте пилосос (Мал. 3).
3Лише FC6149, FC6148: Покладіть блок двигуна зі встановленими батареями у каструлю
з 3 л води та 3 чайними ложками солі.
-- Перевірте, чи блок двигуна занурений повністю. Якщо потрібно, долийте води та додайте
солі згідно з поданими вище пропорціями (1 чайна ложка солі на 1 літр води).
-- Залишіть блок двигуна і батареї у каструлі на 24 години.
4Переріжте по черзі всі дроти, що з’єднують батареї, і вийміть батареї (Мал. 4).
‫‪69‬‬
‫ﻓﻘﻂ ﻭﻗﺘﯽ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ رﺍ ﺩﻭر ﻣﯽ ﺍﻧﺪﺍﺯﯾﺪ‪ ،‬ﺑﺎﺗﺮﯼ ﻗﺎﺑﻞ ﺷﺎرﮊ رﺍ ﺑﯿﺮﻭﻥ ﺑﯿﺎﻭرﯾﺪ‪ .‬ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺑﯿﺮﻭﻥ ﺁﻭرﺩﻥ ﺑﺎﺗﺮﯼ‪ ،‬ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺍﺯ ﭘﺮﯾﺰ ﺟﺪﺍ ﺑ‬
‫ً‬
‫ﺎﺷﺪ ﻭ ﺑﺎﺗﺮﯼ ﮐﺎﻡﻼ ﺧﺎﻟﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬
‫ﻭﻗﺘﯽ ﺍﺯ ﺍﺑﺰﺍرﻫﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮﺍﯼ ﺑﺎﺯ ﮐﺮﺩﻥ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﻭ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﺗﺮﯼ ﻗﺎﺑﻞ ﺷﺎرﮊ رﺍ ﺩﻭر ﻣﯽ ﺍﻧﺪﺍﺯﯾﺪ‪ ،‬ﺍﺣﺘﯿﺎط ﻫﺎﯼ ﺍﯾﻤﻨﯽ‬
‫رﺍ ﺩر ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ‪.‬‬
‫‪, FC6148‬‬
‫‪, FC6148‬‬
‫‪70‬‬
‫‪ -‬این دستگاه باتریهایی دارد که قابل تعمیر نیستند‪.‬‬
‫‪71‬‬
‫ﻻ ﺗﻘﻢ ﺑﺈﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﺒﻄﺎرﻳﺔ ﺍﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺸﺤﻦ ﺇﻻ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ‪ .‬ﻗﺒﻞ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﺒﻄﺎرﻳﺔ‪ ،‬ﺗﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻓﺼﻞ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﻣﻦ ﻣﻘﺒﺲ ﺍﻟﺤﺎﺋﻂ‬
‫ﻭﺗﺄﻛﺪ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻄﺎرﻳﺔ ﻓﺎرﻏﺔ ﺗﻤﺎﻣﹱﺎ‪.‬‬
‫ﺍﺗﺨﺬ ﺃﻱ ﺍﺣﺘﻴﺎﻃﺎﺕ ﺳﻼﻣﺔ ﺿﺮﻭرﻳﺔ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﻔﺘﺢ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﻭﻋﻨﺪ ﺍﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻄﺎرﻳﺔ ﺍﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺸﺤﻦ‪.‬‬
‫‪, FC6148‬‬
‫‪72‬‬
‫‪-‬‬
‫این دستگاه باتریهایی دارد که قابل تعمیر نیستند‪.‬‬
4222.003.3720.8
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising