Philips | FC6152/01 | Philips MiniVac Handstaubsauger FC6152/01 Important Information Manual

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome
1
2
5
6
3
4
FC6152, FC6150
ENGLISH 6
DANSK 9
DEUTSCH 12
ΕΛΛΗΝΙΚΑ 15
ESPAÑOL 18
SUOMI 21
FRANÇAIS 24
ITALIANO 27
NEDERLANDS 30
NORSK 33
PORTUGUÊS 36
SVENSKA 39
TÜRKÇE 42
6
ENGLISH
Introduction
Congratulations on your purchase and welcome to Philips! To fully benefit from the support that
Philips offers, register your product at www.philips.com/welcome.
Important
Read this important information carefully before you use the appliance
and save it for future reference.
Danger
-- Never vacuum up water or any other liquid.
-- Never vacuum up flammable substances or hot ashes.
-- Never immerse the vacuum cleaner or the charger in water or any
other liquid, nor rinse it under the tap.
Warning
-- Check if the voltage indicated on the appliance corresponds to the
local mains voltage before you connect the appliance.
-- Do not use the vacuum cleaner or the charger if it is damaged.
-- The charger and its adapter cannot be replaced. If the charger or its
adapter is damaged, the appliance must be discarded.
-- The adapter contains a transformer. Do not cut off the adapter to
replace it with another plug, as this causes a hazardous situation.
-- This appliance can be used by children aged from 8 years and above
and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or
lack of experience and knowledge if they have been given
supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe
way and understand the hazards involved. Children shall not play with
the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by
children without supervision.
-- The plug must be removed from the socket-outlet before cleaning or
maintaining the appliance.
Caution
-- Remove the adapter from the wall socket before you clean the
charger.
-- Only charge the vacuum cleaner with the charger supplied. During
charging, the adapter feels warm to the touch. This is normal.
-- Always switch off the vacuum cleaner after use and when you charge it.
-- The voltage on the contact strips in the charger is low and therefore
not dangerous.
-- Never block the exhaust air openings during vacuuming.
-- Always use the vacuum cleaner with the filter unit assembled.
ENGLISH
-- To avoid the risk of electric shock, be careful when you drill holes in
the wall to attach the charger, especially close to a wall socket.
-- Charge, store and use the appliance at a temperature between 5°C
and 35°C.
-- Do not dismantle or short-circuit the batteries. Protect the batteries
from fire, heat and direct sunlight.
-- Noise level: Lc = 73.5 dB(A)
Electromagnetic fields (EMF)
This Philips appliance complies with all applicable standards and regulations regarding exposure to
electromagnetic fields.
Ordering accessories
To buy accessories or spare parts, visit www.shop.philips.com/service or go to your Philips
dealer. You can also contact the Philips Consumer Care Centre in your country (see the worldwide
guarantee leaflet for contact details).
Recycling
-- This symbol means that this product shall not be disposed of with normal household waste
(2012/19/EU) (Fig. 1).
-- This symbol means that this product contains built-in rechargeable batteries which shall not be
disposed of with normal household waste (2006/66/EC). Follow the instructions in section
‘Removing the rechargeable batteries’ to remove the batteries (Fig. 2).
-- Follow your country’s rules for the separate collection of electrical and electronic products and
rechargeable batteries. Correct disposal helps prevent negative consequences for the
environment and human health.
Removing the rechargeable batteries
NiMH batteries may explode when exposed to high temperatures or fire.
Only remove the rechargeable batteries if they are completely empty.
Remove the rechargeable batteries in the following way.
1Let the vacuum cleaner run until it stops and undo the screws (Fig. 3).
2Remove one housing half and take out the rechargeable batteries (Fig. 4).
3Squeeze the crimping caps that connect the wires between the handles of a pair of pliers
until the crimping caps come off (Fig. 5).
4Put insulating tape around the bare ends of the blue and red battery wires (Fig. 6).
Caution: Keep the blue and red battery wires away from each other and do not connect them.
7
8
ENGLISH
Guarantee and service
If you need information or support, please visit www.philips.com/support or read the separate
worldwide guarantee leaflet.
Troubleshooting
1The appliance does not work
-- The batteries may be low. Recharge the batteries.
2The charging light does not go on.
-- You may not have put the adapter in the wall socket properly. Put the adapter in the wall socket
properly.
-- Make sure that the appliance plug is inserted into the appliance properly and that the appliance
is switched off.
-- You may not have placed the appliance on the charger properly. Place the appliance on the
charger properly and make sure that the charging light goes on.
-- The contact points on the appliance and/or on the charger may be dirty. Wipe them clean with
a dry cloth.
-- The appliance may have been switched on while it was on the charger. Make sure that the
appliance is switched off when you charge it.
3The vacuum cleaner does not vacuum properly.
-- The dust compartment may not be attached to the appliance properly. Attach the dust
compartment to the appliance properly.
-- The dust compartment may be full. Empty the dust compartment.
-- The filter unit in the dust compartment may be clogged. Clean both parts of the filter unit.
4Dust escapes from the vacuum cleaner.
-- The dust compartment may be full. Empty the dust compartment.
-- The dust compartment may not be attached to the appliance properly. Attach the dust
compartment to the appliance properly.
-- Perhaps the filter unit is not placed in the dust compartment properly. Place the filter unit in
the dust compartment properly.
5The vacuum cleaner does not work properly when one of the attachments is attached to
the nozzle.
-- Check if the attachment is blocked. If this is the case, remove the obstruction.
-- The dust compartment may be full. Empty the dust compartment.
-- The filter unit may be clogged. Clean both parts of the filter unit.
6The appliance produces a lot of noise.
-- There may be solid particles in the dust compartment. Empty the dust compartment.
DANSK
9
Introduktion
Tillykke med dit køb og velkommen til Philips! For at få fuldt udbytte af den support, Philips tilbyder,
skal du registrere dit produkt på www.philips.com/welcome.
Vigtigt
Læs disse vigtige oplysninger omhyggeligt igennem, inden apparatet
tages i brug, og gem dem til eventuel senere brug.
Fare
-- Støvsug aldrig vand eller andre væsker op.
-- Støvsug aldrig brandbare substanser eller varm aske op.
-- Støvsugeren eller opladeren må aldrig kommes ned i vand eller
andre væsker eller skylles under vandhanen.
Advarsel
-- Kontrollér, om den angivne netspænding på apparatet svarer til den
lokale netspænding, før du slutter strøm til apparatet.
-- Brug ikke støvsugeren eller opladeren, hvis en af delene er beskadiget.
-- Opladeren og tilhørende adapter kan ikke udskiftes. Hvis opladeren
eller den tilhørende adapter beskadiges, skal apparatet kasseres.
-- Adapteren indeholder en transformer. Adapteren må ikke klippes af
og udskiftes med et andet stik, da dette vil forårsage en farlig situation.
-- Dette apparat kan bruges af børn fra 8 år og op og personer med
reducerede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende
viden eller erfaring, hvis de er blevet vejledt eller instrueret i brug af
apparatet på en sikker måde og forstår de involverede risici. Børn må
ikke lege med apparatet. Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke
foretages af børn uden opsyn.
-- Stikket skal tages ud af stikkontakten før rengøring og vedligeholdelse
af apparatet.
Forsigtig
-- Tag adapteren ud af stikkontakten, før du rengør opladeren.
-- Oplad kun støvsugeren ved hjælp af den medfølgende oplader.
Under opladning føles adapteren varm. Det er normalt.
-- Sluk altid for støvsugeren efter brug, og når du oplader den.
-- Spændingen på kontaktstrimlerne i opladeren er lav og er derfor
helt ufarlig.
-- Lufthullerne til udblæsningsluften må aldrig blokeres under støvsugningen.
-- Brug altid støvsugeren med filterenheden på.
-- Pas på, når du borer hullerne til ophængning af opladeren - specielt hvis
det er tæt ved en stikkontakt - så du ikke risikerer at få elektrisk stød.
10
DANSK
-- Apparatet skal oplades, opbevares og anvendes ved en temperatur
mellem 5° C og 35° C.
-- Batterierne må aldrig adskilles eller kortsluttes. Udsæt ikke
batterierne for ild, varme og direkte sollys.
-- Støjniveau: Lc = 73,5 dB(A)
Elektromagnetiske felter (EMF)
Dette Philips-apparat overholder alle branchens gældende standarder og regler angående
eksponering for elektromagnetiske felter.
Bestilling af tilbehør
For at købe tilbehør eller reservedele kan du besøge www.shop.philips.com/service eller gå til
din Philips-forhandler. Du kan også kontakte det lokale Philips Kundecenter i dit land (se folderen
“World-Wide Guarantee” for at få kontaktoplysninger).
Genanvendelse
-- Dette symbol betyder, at dette produkt ikke må bortskaffes sammen med almindeligt
husholdningsaffald (2012/19/EU) (fig. 1).
-- Dette symbol betyder, at produktet indeholder indbyggede, genopladelige batterier, som ikke må
bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald (2006/66/EF). Følg instruktionerne i
afsnittet “Udtagning af de genopladelige batterier” for at fjerne batterierne (fig. 2).
-- Følg dit lands regler for særskilt indsamling af elektriske og elektroniske produkter og
genopladelige batterier. Korrekt bortskaffelse er med til at forhindre negativ påvirkning af miljø
og helbred.
Udtagning af de genopladelige batterier
NiMH-batterier kan eksplodere, hvis de udsættes for høje temperaturer eller ild.
De genopladelige batterier skal være fuldstændig afladte, før de tages ud.
Batterierne tages ud på denne måde:
1Lad støvsugeren køre, indtil den stopper af sig selv, og løsn skruerne (fig. 3).
2Fjerner halvdelen af kabinettet, og tag de genopladelige batterier ud (fig. 4).
3Klem krympehætterne, der forbinder ledningerne, mellem håndtagene på en tang, indtil
krympehætterne falder af (fig. 5).
4Sæt isoleringstape omkring de afisolerede ender af de blå og røde batteriledninger (fig. 6).
Forsigtig: Hold de blå og røde batteriledninger væk fra hinanden, og forbind dem ikke.
DANSK 11
Reklamationsret og service
Hvis du har brug for hjælp eller support, bedes du besøge www.philips.com/support eller læse
i den separate folder “World-Wide Guarantee”.
Fejlfinding
1Apparatet fungerer ikke.
-- Batterikapaciteten kan være lav. Genoplad batterierne.
2Opladeindikatoren tænder ikke.
-- Du har muligvis ikke sat adapteren korrekt i stikkontakten. Sæt adapteren korrekt i stikkontakten.
-- Sørg for, at apparatstikket er sat korrekt ind i apparatet, og at apparatet er slukket.
-- Du har muligvis ikke sat apparatet korrekt ned i opladeren. Sæt apparatet korrekt ned i
opladeren, og kontrollér, at opladeindikatoren tænder.
-- Kontaktstrimlerne på apparatet og/eller opladeren er muligvis snavsede. Rengør dem med en
tør klud.
-- Apparatet har muligvis været tændt, mens det sad i opladeren. Kontrollér, at apparatet er slukket,
når opladningen påbegyndes.
3Støvsugeren suger ikke ordentligt.
-- Støvkammeret er muligvis ikke sat korrekt i apparatet. Sæt det korrekt i.
-- Støvkammeret er muligvis fyldt. Tøm støvkammeret.
-- Filterenheden i støvkammeret kan være tilstoppet. Rengør begge dele af filterenheden.
4Der slipper støv ud fra støvsugeren.
-- Støvkammeret er muligvis fyldt. Tøm støvkammeret.
-- Støvkammeret er muligvis ikke sat korrekt i apparatet. Sæt det korrekt i.
-- Filterenheden er muligvis ikke sat korrekt i støvkammeret. Sæt filterenheden korrekt i
støvkammeret.
5Støvsugeren virker ikke ordentligt, når en tilbehørsdel er sat på mundstykket.
-- Kontrollér, om tilbehørsdelen er tilstoppet. Hvis det er tilfældet, skal du fjerne blokeringen.
-- Støvkammeret er muligvis fyldt. Tøm støvkammeret.
-- Filterenheden er muligvis tilstoppet. Rengør begge dele af filterenheden.
6Apparatet larmer meget.
-- Der er muligvis massive dele inde i støvkammeret. Tøm støvkammeret.
12
DEUTSCH
Einführung
Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf und willkommen bei Philips! Um die Unterstützung von
Philips optimal nutzen zu können, registrieren Sie Ihr Produkt bitte unter www.philips.com/
welcome.
Wichtig
Lesen Sie diese wichtigen Informationen vor dem Gebrauch des Geräts
aufmerksam durch, und bewahren Sie sie für eine spätere Verwendung auf.
Gefahr
-- Saugen Sie nie Wasser oder andere Flüssigkeiten auf.
-- Saugen Sie nie entzündliche Stoffe oder heiße Asche auf.
-- Tauchen Sie den Staubsauger oder das Ladegerät niemals in Wasser
oder andere Flüssigkeiten. Spülen Sie sie auch nicht unter fließendem
Wasser ab.
Warnung
-- Prüfen Sie, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, ob die
Spannungsangabe auf dem Gerät mit der örtlichen Netzspannung
übereinstimmt.
-- Verwenden Sie den Staubsauger und das Ladegerät nicht, wenn
Beschädigungen daran erkennbar sind.
-- Das Ladegerät und der Adapter können nicht ausgetauscht werden.
Ist das Ladegerät oder der Adapter beschädigt, muss das Gerät
entsorgt werden.
-- Der Adapter enthält einen Transformator. Ersetzen Sie den Adapter
keinesfalls durch einen anderen Stecker, da dies eine
Gefährdungssituation darstellt.
-- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit
verringerten physischen, sensorischen oder psychischen Fähigkeiten oder
Mangel an Erfahrung und Kenntnis verwendet werden, wenn sie bei der
Verwendung beaufsichtigt werden oder Anweisung zum sicheren
Gebrauch des Geräts erhalten und die Gefahren verstanden haben.
Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Die Reinigung und Pflege des
Geräts darf von Kindern nicht ohne Aufsicht durchgeführt werden.
-- Der Stecker muss vor der Reinigung oder Wartung des Geräts aus
der Buchse gezogen werden.
Achtung
-- Ziehen Sie den Adapter aus der Steckdose, bevor Sie das Ladegerät
reinigen.
-- Laden Sie den Staubsauger nur mit dem mitgelieferten Adapter auf.
Während des Aufladens fühlt sich der Adapter warm an. Das ist normal.
DEUTSCH 13
-- Schalten Sie den Staubsauger nach der Verwendung und zum
Aufladen immer aus.
-- Die Kontaktstreifen im Ladegerät führen Niedervoltstrom und sind
deshalb ungefährlich.
-- Blockieren Sie während des Staubsaugens keinesfalls die Abluftöffnungen.
-- Verwenden Sie den Staubsauger ausschließlich mit aufgesetzter
Filtereinheit.
-- Beim Bohren von Befestigungslöchern für das Ladegerät an der Wand
(insbesondere in der Nähe einer Steckdose) ist besondere Vorsicht
geboten, um das Risiko eines elektrischen Schlags zu vermeiden.
-- Laden und benutzen Sie das Gerät bei Temperaturen zwischen 5° C
und 35° C. Bewahren Sie es auch in diesem Temperaturbereich auf.
-- Bauen Sie die Akkus keinesfalls aus, und schließen Sie sie nicht kurz!
Setzen Sie die Akkus weder Feuer, Hitze noch direkter
Sonneneinstrahlung aus.
-- Geräuschpegel: Lc = 73,5 dB(A)
Elektromagnetische Felder
Dieses Philips Gerät erfüllt sämtliche Normen und Regelungen bezüglich der Exposition in
elektromagnetischen Feldern.
Zubehör bestellen
Um Zubehörteile oder Ersatzteile zu kaufen, besuchen Sie www.shop.philips.com/service,
oder gehen Sie zu Ihrem Philips Händler. Sie können auch das Philips Service-Center in Ihrem Land
kontaktieren (die Kontaktdetails finden Sie in der internationalen Garantieschrift).
Recycling
-- Dieses Symbol bedeutet, dass das Produkt nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden
kann (2012/19/EU) (Abb. 1).
-- Dieses Symbol bedeutet, dass dieses Produkt integrierte Akkus enthält und nicht mit dem
normalen Hausmüll entsorgt werden darf (2006/66/EG). Befolgen Sie die Anweisungen im
Abschnitt “Die Akkus entfernen”, um die Akkus zu entfernen (Abb. 2).
-- Befolgen Sie die örtlichen Bestimmungen zur getrennten Entsorgung von elektrischen und
elektronischen Produkten und Akkus. Durch die korrekte Entsorgung werden Umwelt und
Menschen vor negativen Folgen geschützt.
Die Akkus entfernen
NiMH-Akkus können explodieren, wenn sie sehr hohen Temperaturen oder Feuer ausgesetzt werden.
Entnehmen Sie die Akkus erst, wenn sie ganz leer sind.
Entnehmen Sie die Akkus wie folgt:
1Lassen Sie den Staubsauger laufen, bis er stillsteht. Lösen Sie dann die Schrauben (Abb. 3).
2Nehmen Sie eine Hälfte des Gehäuses ab, und nehmen Sie die Akkus heraus (Abb. 4).
14
DEUTSCH
3Drücken Sie die Crimp-Kappen, die die Drähte zwischen den Griffen verbinden, mit einer
Zange zusammen, bis die Crimp-Kappen sich lösen (Abb. 5).
4Kleben Sie Dichtungsband über die blanken Enden des roten und blauen Akkudrahtes (Abb. 6).
Achtung: Halten Sie den roten und blauen Akkudraht voneinander fern, und verbinden Sie sie nicht.
Garantie und Kundendienst
Für Unterstützung und weitere Informationen besuchen Sie die Philips Website unter www.philips.com/
support, oder lesen Sie die internationale Garantieschrift.
Fehlerbehebung
1Das Gerät funktioniert nicht.
-- Möglicherweise sind die Akkus leer. Laden Sie sie auf.
2Die Ladekontrollanzeige leuchtet nicht auf.
-- Sie haben den Adapter ggf. nicht ordnungsgemäß an die Wandsteckdose angeschlossen.
Stecken Sie den Adapter richtig in die Steckdose.
-- Stellen Sie sicher, dass der Gerätestecker ordnungsgemäß in das Gerät eingesetzt und das Gerät
ausgeschaltet ist.
-- Sie haben das Gerät möglicherweise nicht ordnungsgemäß in das Ladegerät eingesetzt. Setzen
Sie das Gerät ordnungsgemäß in das Ladegerät ein, und stellen Sie sicher, dass die Ladeanzeige
aufleuchtet.
-- Die Kontaktpunkte am Gerät und/oder am Ladegerät sind möglicherweise verschmutzt. Reinigen
Sie sie mit einem trockenen Tuch.
-- Möglicherweise war das Gerät eingeschaltet, während es sich im Ladegerät befand. Achten Sie
darauf, dass das Gerät zum Laden ausgeschaltet ist.
3Das Gerät saugt nicht einwandfrei.
-- Die Staubkammer wurde ggf. nicht korrekt in den Staubsauger eingesetzt. Setzen Sie die
Staubkammer richtig in das Gerät ein.
-- Die Staubkammer ist ggf. voll. Leeren Sie die Staubkammer.
-- Die Filtereinheit in der Staubkammer ist möglicherweise verstopft. Reinigen Sie beide Teile der
Filtereinheit.
4Staub entweicht aus dem Gerät.
-- Die Staubkammer ist ggf. voll. Leeren Sie die Staubkammer.
-- Die Staubkammer wurde ggf. nicht korrekt in den Staubsauger eingesetzt. Setzen Sie die
Staubkammer richtig in das Gerät ein.
-- Möglicherweise wurde die Filtereinheit nicht ordnungsgemäß in die Staubkammer eingesetzt.
Setzen Sie die Filtereinheit richtig in die Staubkammer ein.
5Der Staubsauger funktioniert nicht einwandfrei, wenn eines der Zubehörteile an der Düse
befestigt ist.
-- Überprüfen Sie, ob das Zubehörteil blockiert ist. Beseitigen Sie in diesem Fall das Hindernis.
-- Die Staubkammer ist ggf. voll. Leeren Sie die Staubkammer.
-- Die Filtereinheit ist möglicherweise verstopft. Reinigen Sie beide Teile der Filtereinheit.
6Das Gerät ist sehr laut.
-- Möglicherweise befinden sich größere Schmutzpartikel in der Staubkammer. Leeren Sie die
Staubkammer.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ 15
Εισαγωγή
Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλώς ήρθατε στη Philips! Για να επωφεληθείτε πλήρως
από την υποστήριξη που παρέχει η Philips, δηλώστε το προϊόν σας στην ιστοσελίδα
www.philips.com/welcome.
Σημαντικό!
Διαβάστε αυτές τις σημαντικές πληροφορίες προσεκτικά πριν
χρησιμοποιήσετε τη συσκευή και φυλάξτε τις για μελλοντική αναφορά.
Κίνδυνος
-- Μην σκουπίζετε ποτέ νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό.
-- Μην σκουπίζετε ποτέ εύφλεκτες ουσίες ή καυτές στάχτες.
-- Μην βυθίζετε ποτέ το σκουπάκι ή τη βάση φόρτισης σε νερό ή σε
οποιοδήποτε άλλο υγρό και μην τα ξεπλένετε κάτω από τη βρύση.
Προειδοποίηση
-- Ελέγξτε εάν η τάση που αναγράφεται στη συσκευή αντιστοιχεί
στην τοπική τάση ρεύματος προτού συνδέσετε τη συσκευή.
-- Μην χρησιμοποιείτε το ηλεκτρικό σκουπάκι ή τη βάση φόρτισης
εάν έχουν υποστεί βλάβη.
-- Η βάση φόρτισης και ο μετασχηματιστής της δεν
αντικαθίστανται. Εάν η βάση φόρτισης ή ο μετασχηματιστής της
υποστούν βλάβη, η συσκευή θα πρέπει να απορριφθεί.
-- Μην κόψετε το βύσμα του μετασχηματιστή για να το αντικαταστήσετε
με άλλο, καθώς αυτό προκαλεί επικίνδυνες καταστάσεις.
-- Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας
8 ετών και άνω, καθώς και από άτομα με περιορισμένες
σωματικές, αισθητήριες ή διανοητικές ικανότητες ή χωρίς εμπειρία
και γνώση, με την προϋπόθεση ότι τη χρησιμοποιούν υπό
επίβλεψη ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με την ασφαλή της χρήση
και κατανοούν τους ενεχόμενους κινδύνους. Τα παιδιά δεν πρέπει
να παίζουν με τη συσκευή. Τα παιδιά δεν πρέπει να καθαρίζουν τη
συσκευή ή να εκτελούν διεργασίες συντήρησης χωρίς επίβλεψη.
-- Πριν από τον καθαρισμό ή τη συντήρηση της συσκευής,
αποσυνδέετε πάντοτε το φις από την πρίζα.
Προσοχή
-- Αποσυνδέετε το μετασχηματιστή από την πρίζα πριν καθαρίσετε
τη βάση φόρτισης.
-- Φορτίζετε το ηλεκτρικό σκουπάκι μόνο με τη βάση φόρτισης που
παρέχεται. Κατά τη φόρτιση, ο μετασχηματιστής θα είναι ζεστός
στην αφή. Αυτό είναι φυσιολογικό.
16
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
-- Να απενεργοποιείτε πάντα τη συσκευή μετά τη χρήση και κατά
τη διάρκεια της φόρτισης.
-- Η τάση στα σημεία επαφής της βάσης φόρτισης είναι χαμηλή και,
επομένως, δεν είναι επικίνδυνη.
-- Μην φράζετε ποτέ τα ανοίγματα εξόδου αέρα κατά τη χρήση.
-- Χρησιμοποιείτε πάντα το ηλεκτρικό σκουπάκι με τη μονάδα
φίλτρου προσαρτημένη.
-- Για να αποφύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, να είστε
προσεκτικοί όταν ανοίγετε τρύπες στον τοίχο για να τοποθετήσετε
τη βάση φόρτισης, ιδιαίτερα όταν είναι κοντά σε πρίζα.
-- Φορτίζετε, αποθηκεύετε και χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε
θερμοκρασία μεταξύ 5°C και 35°C.
-- Μην αποσυναρμολογείτε ή βραχυκυκλώνετε τις μπαταρίες.
Προστατεύετε τις μπαταρίες από φωτιά, θερμότητα και άμεσο
ηλιακό φως.
-- Επίπεδο θορύβου: Lc = 73,5 dB(A)
Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία (EMF)
Η συγκεκριμένη συσκευή της Philips συμμορφώνεται με όλα τα ισχύοντα πρότυπα και τους
κανονισμούς σχετικά με την έκθεση σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία.
Παραγγελία εξαρτημάτων
Για να αγοράσετε εξαρτήματα ή ανταλλακτικά, επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.shop.philips.com/
service ή απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο της Philips στην περιοχή σας. Μπορείτε επίσης να
επικοινωνήσετε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Καταναλωτών της Philips στη χώρα σας
(θα βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας στο φυλλάδιο της διεθνούς εγγύησης).
Ανακύκλωση
-- Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι το παρόν προϊόν δεν πρέπει να απορριφθεί μαζί με τα
συνηθισμένα απορρίμματα του σπιτιού σας (2012/19/ΕΕ) (Εικ. 1).
-- Αυτό το σύμβολο υποδηλώνει ότι το προϊόν περιέχει ενσωματωμένες επαναφορτιζόμενες
μπαταρίες που δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα συνηθισμένα οικιακά απορρίμματα
(2006/66/EΚ). Για να τις αφαιρέσετε, ακολουθήστε τις οδηγίες στην ενότητα “Αφαίρεση των
επαναφορτιζόμενων μπαταριών” (Εικ. 2).
-- Ακολουθήστε τους εγχώριους κανονισμούς για την ξεχωριστή συλλογή ηλεκτρικών και
ηλεκτρονικών προϊόντων και των επαναφορτιζόμενων μπαταριών. Η σωστή μέθοδος
απόρριψης συμβάλλει στην αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον και την
ανθρώπινη υγεία.
Αφαίρεση των επαναφορτιζόμενων μπαταριών
Εάν οι μπαταρίες NiMH εκτεθούν σε υψηλές θερμοκρασίες ή φωτιά, ενδέχεται να προκληθεί
έκρηξη.
Αφαιρείτε τις επαναφορτιζόμενες μπαταρίες μόνο όταν είναι εντελώς άδειες.
Αφαιρέστε τις επαναφορτιζόμενες μπαταρίες με τον ακόλουθο τρόπο.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ 17
1Αφήστε το ηλεκτρικό σκουπάκι να λειτουργήσει μέχρι να σταματήσει και ξεβιδώστε τις
βίδες (Εικ. 3).
2Αφαιρέστε το μισό περίβλημα και βγάλτε τις επαναφορτιζόμενες μπαταρίες (Εικ. 4).
3Πιέστε τα καλύμματα που συνδέουν τα καλώδια με μια πένσα μέχρι να βγουν (Εικ. 5).
4Τοποθετήστε μονωτική ταινία στα γυμνά άκρα των μπλε και κόκκινων καλωδίων (Εικ. 6).
Προσοχή: Κρατήστε τα μπλε και τα κόκκινα καλώδια μακριά το ένα από το άλλο και μην τα
συνδέσετε.
Εγγύηση και σέρβις
Αν χρειάζεστε πληροφορίες ή υποστήριξη, επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.philips.com/
support ή διαβάστε το ξεχωριστό φυλλάδιο της διεθνούς εγγύησης.
Αντιμετώπιση προβλημάτων
1Η συσκευή δε λειτουργεί
-- Ενδέχεται οι μπαταρίες να έχουν χαμηλή ισχύ. Επαναφορτίστε τις μπαταρίες.
2Η λυχνία φόρτισης δεν ανάβει.
-- Ενδέχεται να μην τοποθετήσατε σωστά το μετασχηματιστή στην πρίζα. Τοποθετήστε
σωστά το μετασχηματιστή στην πρίζα.
-- Βεβαιωθείτε ότι το βύσμα είναι σωστά τοποθετημένο στη συσκευή και ότι η συσκευή είναι
απενεργοποιημένη.
-- Ενδέχεται να μην τοποθετήσατε σωστά τη συσκευή στη βάση φόρτισης. Τοποθετήστε
σωστά τη συσκευή στη βάση φόρτισης και βεβαιωθείτε ότι η λυχνία φόρτισης ανάβει.
-- Ενδέχεται τα σημεία επαφής της συσκευής και/ή της βάσης φόρτισης να είναι λερωμένα.
Σκουπίστε τα με ένα στεγνό πανί μέχρι να καθαρίσουν.
-- Ενδέχεται να ενεργοποιήθηκε η συσκευή ενώ βρισκόταν στη βάση φόρτισης. Βεβαιωθείτε
ότι η συσκευή είναι απενεργοποιημένη όταν τη φορτίζετε.
3Το ηλεκτρικό σκουπάκι δεν απορροφά σωστά.
-- Ενδέχεται ο χώρος συλλογής σκόνης να μην έχει προσαρτηθεί σωστά στη συσκευή.
Προσαρτήστε σωστά το χώρο συλλογής σκόνης στη συσκευή.
-- Ενδέχεται ο χώρος συλλογής σκόνης να είναι πλήρης. Αδειάστε το χώρο συλλογής σκόνης.
-- Ενδέχεται να έχει φράξει η μονάδα φίλτρου στο χώρο συλλογής σκόνης. Καθαρίστε και τα
δύο μέρη της μονάδας φίλτρου.
4Σκόνη βγαίνει από το ηλεκτρικό σκουπάκι.
-- Ενδέχεται ο χώρος συλλογής σκόνης να είναι πλήρης. Αδειάστε το χώρο συλλογής σκόνης.
-- Ενδέχεται ο χώρος συλλογής σκόνης να μην έχει προσαρτηθεί σωστά στη συσκευή.
Προσαρτήστε σωστά το χώρο συλλογής σκόνης στη συσκευή.
-- Ενδέχεται η μονάδα φίλτρου να μην έχει τοποθετηθεί σωστά στο χώρο συλλογής σκόνης.
Τοποθετήστε σωστά τη μονάδα φίλτρου στο χώρο συλλογής σκόνης.
5Το ηλεκτρικό σκουπάκι δεν λειτουργεί σωστά όταν κάποιο από τα εξαρτήματα είναι
προσαρτημένο στο στόμιο.
-- Ελέγξτε αν το εξάρτημα έχει μπλοκάρει. Σε αυτήν την περίπτωση, αφαιρέστε το εμπόδιο.
-- Ενδέχεται ο χώρος συλλογής σκόνης να είναι πλήρης. Αδειάστε το χώρο συλλογής σκόνης.
-- Ενδέχεται η μονάδα φίλτρου να έχει φράξει. Καθαρίστε και τα δύο μέρη της μονάδας φίλτρου.
6Η συσκευή κάνει πολύ θόρυβο.
-- Ενδέχεται να υπάρχουν στερεά σωματίδια στο χώρο συλλογής σκόνης. Αδειάστε το χώρο
συλλογής σκόνης.
18
ESPAÑOL
Introducción
Enhorabuena por la compra de este producto y bienvenido a Philips. Para sacar el mayor partido de
la asistencia que Philips le ofrece, registre su producto en www.philips.com/welcome.
Importante
Antes de usar el aparato, lea atentamente esta información importante
y consérvela por si necesitara consultarla en el futuro.
Peligro
-- No aspire nunca agua ni ningún otro líquido.
-- No aspire nunca sustancias inflamables ni cenizas calientes.
-- No sumerja el aspirador ni el cargador en agua ni en ningún otro
líquido, ni los enjuague bajo el grifo.
Advertencia
-- Antes de enchufar el aparato, compruebe si el voltaje indicado en el
mismo se corresponde con el voltaje de red local.
-- No utilice el aspirador ni el cargador si están dañados.
-- No se puede sustituir el cargador ni el adaptador. Si el cargador o el
adaptador están dañados, deberá desechar el aparato.
-- El adaptador incorpora un transformador. No corte el adaptador para
sustituirlo por otra clavija, ya que podría provocar situaciones de peligro.
-- Este aparato puede ser usado por niños a partir de 8 años y por
personas con su capacidad física, psíquica o sensorial reducida y por
quienes no tengan los conocimientos y la experiencia necesarios,
si han sido supervisados o instruidos acerca del uso del aparato de
forma segura y siempre que sepan los riesgos que conlleva su uso.
No permita que los niños jueguen con el aparato. Los niños no
deben llevar a cabo la limpieza ni el mantenimiento a menos que
sean supervisados.
-- El enchufe debe retirarse de la toma antes de la limpieza o
mantenimiento del aparato.
Precaución
-- Antes de limpiar el cargador, desenchufe el adaptador de la toma
de corriente.
-- Cargue el aspirador únicamente con el cargador suministrado.
Durante la carga, el adaptador se calienta. Esto es normal.
-- Apague siempre el aspirador después de utilizarlo y cuando lo cargue.
-- El voltaje en las láminas de contacto del cargador es bajo y por lo
tanto no es peligroso.
-- No bloquee nunca las aberturas de salida de aire mientras está aspirando.
ESPAÑOL 19
-- Utilice siempre el aspirador con la unidad de filtrado puesta.
-- Para evitar el riesgo de descargas eléctricas, tenga cuidado al perforar
orificios en la pared para montar el cargador, especialmente si es
cerca de una toma de corriente.
-- Cargue, guarde y utilice el aparato a una temperatura entre 5° C y
35 °C.
-- No desmonte ni cortocircuite las baterías. No exponga las baterías al
fuego, al calor ni a la luz solar directa.
-- Nivel de ruido: Lc = 73,5 dB(A)
Campos electromagnéticos (CEM)
Este aparato de Philips cumple los estándares y las normativas aplicables sobre exposición a campos
electromagnéticos.
Solicitud de accesorios
Para comprar accesorios o piezas de repuesto, visite www.shop.philips.com/service o acuda a
su distribuidor de Philips. También puede ponerse en contacto con el Servicio de Atención al
Cliente de Philips en su país (consulte el folleto de garantía mundial para encontrar los datos de
contacto).
Reciclaje
-- Este símbolo significa que este producto no debe desecharse con la basura normal del hogar
(2012/19/UE) (fig. 1).
-- Este símbolo significa que este producto contiene baterías recargables que no se pueden
desechar junto con la basura normal del hogar (2006/66/CE). Siga las instrucciones que
aparecen en la sección “Cómo extraer las baterías recargables” para extraer las baterías (fig. 2).
-- Siga la normativa de su país para la recogida selectiva de productos eléctricos y electrónicos y
de baterías recargables. El correcto desecho de los productos ayuda a evitar consecuencias
negativas para el medio ambiente y la salud humana.
Cómo extraer las baterías recargables
Las baterías NiMH pueden explotar si se exponen a altas temperaturas o al fuego.
Quite las baterías recargables sólo si están completamente descargadas.
Quite las baterías recargables de la siguiente forma.
1Deje que el aspirador funcione hasta que se pare y, luego, quite los tornillos (fig. 3).
2Quite una mitad de la carcasa y saque las baterías recargables (fig. 4).
3Apriete las cubiertas que conectan los cables con un par de alicates hasta que se
desprendan (fig. 5).
4Ponga cinta aislante alrededor de los extremos de los cables desnudos de color azul y rojo
de la batería (fig. 6).
Precaución: Mantenga separados los cables azul y rojo de la batería y no los una.
20
ESPAÑOL
Garantía y servicio
Si necesita asistencia o información, visite www.philips.com/support o lea el folleto de garantía
mundial independiente.
Guía de resolución de problemas
1El aparato no funciona.
-- Es posible que las baterías tengan poca carga. Recárguelas.
2El piloto de carga no se ilumina.
-- Puede que no haya enchufado bien el adaptador a la toma de corriente. Enchufe el
adaptador correctamente.
-- Asegúrese de que la clavija del aparato esté bien insertada en la toma del aparato
correctamente y de que el aparato esté apagado.
-- Puede que no haya colocado bien el aparato en el cargador. Coloque el aparato en el cargador
de la manera correcta y asegúrese de que el piloto de carga se enciende.
-- Es posible que los puntos de contacto del aparato o del cargador estén sucios. Límpielos bien
con un paño seco.
-- Es posible que se haya encendido el aparato mientras estaba en el cargador. Asegúrese de que
el aparato esté apagado cuando lo cargue.
3El aspirador no aspira bien.
-- Puede que el compartimento para el polvo no esté bien colocado en el aparato.
Coloque correctamente el compartimento para el polvo en el aparato.
-- Puede que el compartimento para el polvo esté lleno. Vacíelo.
-- La unidad de filtrado en el compartimento para el polvo puede estar atascada. Limpie las piezas
de la unidad de filtrado.
4Sale polvo del aspirador.
-- Puede que el compartimento para el polvo esté lleno. Vacíelo.
-- Puede que el compartimento para el polvo no esté bien colocado en el aparato.
Coloque correctamente el compartimento para el polvo en el aparato.
-- Es posible que la unidad de filtrado no esté bien colocada en el compartimento para el polvo.
Coloque correctamente la unidad de filtrado en el compartimento para el polvo.
5El aspirador no funciona correctamente cuando uno de los accesorios está conectado
a la boquilla.
-- Compruebe si el accesorio está bloqueado. Si lo estuviera, elimine la obstrucción.
-- Puede que el compartimento para el polvo esté lleno. Vacíelo.
-- Puede que la unidad de filtrado esté obstruida. Limpie las piezas de la unidad de filtrado.
6El aparato hace mucho ruido.
-- Es posible que haya partículas sólidas en el compartimento para el polvo. Vacíe el
compartimento para el polvo.
SUOMI 21
Johdanto
Onnittelut ostoksestasi ja tervetuloa Philips-tuotteiden käyttäjäksi! Hyödynnä Philipsin tuki ja
rekisteröi tuotteesi osoitteessa www.philips.com/welcome.
Tärkeää
Lue nämä tärkeät tiedot huolellisesti ennen laitteen ensimmäistä
käyttökertaa ja säilytä se vastaisen varalle.
Vaara
-- Älä koskaan imuroi laitteella vettä tai muuta nestettä.
-- Älä imuroi herkästi syttyviä aineita tai kuumaa tuhkaa.
-- Älä koskaan upota imuria tai verkkolaitetta veteen tai muuhun
nesteeseen äläkä huuhtele sitä juoksevalla vedellä.
Varoitus
-- Tarkista, että laitteeseen merkitty käyttöjännite vastaa paikallista
verkkojännitettä, ennen kuin liität laitteen pistorasiaan.
-- Älä käytä vahingoittunutta imuria tai laturia.
-- Laturia ja sen verkkolaitetta ei voi vaihtaa. Jos laturi tai sen verkkolaite
on vioittunut, laite on hävitettävä.
-- Verkkolaitteessa on jännitemuuntaja. Älä vaihda verkkolaitteen tilalle
toisenlaista pistoketta, jotta et aiheuta vaaratilannetta.
-- Laitetta voivat käyttää myös yli 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joiden
fyysinen tai henkinen toimintakyky on rajoittunut tai joilla ei ole
kokemusta tai tietoa laitteen käytöstä, jos heitä on neuvottu laitteen
turvallisesta käytöstä tai tarjolla on turvallisen käytön edellyttämä
valvonta ja jos he ymmärtävät laitteeseen liittyvät vaarat. Lapset eivät
saa leikkiä laitteella. Lasten ei saa antaa puhdistaa tai huoltaa laitetta
ilman valvontaa.
-- Pistoke on irrotettava pistorasiasta ennen laitteen puhdistusta tai huoltoa.
Varoitus
-- Irrota verkkolaite pistorasiasta ennen laturin puhdistamista.
-- Lataa rikkaimuri käyttäen vain mukana tulevaa laturia. Latauksen
aikana verkkolaite tuntuu lämpimältä. Tämä on normaalia.
-- Katkaise pölynimurista virta aina käytön jälkeen ja ennen kuin aloitat
lataamisen.
-- Laturin kosketinliuskojen jännite on matala ja siten vaaraton.
-- Älä peitä poistoilman aukkoja imuroinnin aikana.
-- Käytä rikkaimurissa aina suodatinosaa.
22
SUOMI
-- Sähköiskuvaaran välttämiseksi ole varovainen, kun poraat seinään
reikiä laturin kiinnittämistä varten varsinkin pistorasian lähellä.
-- Lataa, säilytä ja käytä laitetta 5–35 °C:n lämpötilassa.
-- Älä pura akkua tai aiheuta siihen oikosulkua. Suojaa akut tulelta,
kuumuudelta ja suoralta auringonpaisteelta.
-- Käyttöääni: Lc = 73,5 dB (A)
Sähkömagneettiset kentät (EMF)
Tämä Philips-laite vastaa kaikkia sähkömagneettisia kenttiä (EMF) koskevia standardeja ja säännöksiä.
Tarvikkeiden tilaaminen
Voit ostaa lisävarusteita ja varaosia osoitteessa www.shop.philips.com/service tai Philipsjälleenmyyjältä. Voit myös ottaa yhteyden Philipsin kuluttajapalvelukeskukseen (katso yhteystiedot
kansainvälisestä takuulehtisestä).
Kierrätys
-- Tämä merkki tarkoittaa, että tätä tuotetta ei saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana
(2012/19/EU) (Kuva 1).
-- Tämä merkki tarkoittaa, että tuote sisältää kiinteät ladattavat akut, joita ei saa hävittää tavallisen
kotitalousjätteen mukana (2006/66/EY). Poista akku tuotteesta noudattamalla kohdassa Akkujen
irrottaminen annettuja ohjeita (Kuva 2).
-- Noudata maasi sähkö- ja elektroniikkalaitteiden sekä ladattavien akkujen erillistä keräystä
koskevia sääntöjä. Asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään ympäristölle ja ihmisille
mahdollisesti koituvia haittavaikutuksia.
Akkujen irrottaminen
NiMH-akut voivat räjähtää liian korkeassa lämpötilassa tai poltettaessa.
Poista akut vasta kun ne ovat täysin tyhjät.
Poista akut seuraavalla tavalla:
1Anna rikkaimurin käydä siihen asti, kunnes se pysähtyy ja poista ruuvit (Kuva 3).
2Poista kotelon puolikas ja irrota akut (Kuva 4).
3Purista kahvoja yhdistävien johtojen puristusliittimiä pihdeillä, kunnes puristusliittimet irtoavat 
(Kuva 5).
4Aseta eristysnauhaa sinisen ja punaisen akkujohdon pään ympärille (Kuva 6).
Varoitus: Pidä sininen ja punainen akkujohto kaukana toisistaan ja älä yhdistä niitä.
SUOMI 23
Takuu ja huolto
Jos haluat tukea tai lisätietoja, käy Philipsin verkkosivuilla osoitteessa www.philips.com/support
tai lue erillinen kansainvälinen takuulehtinen.
Vianmääritys
1Laite ei toimi.
-- Akkujen virta saattaa olla vähissä. Lataa akut.
2Latausvalo ei pala.
-- Verkkolaite ei ehkä ole kunnolla pistorasiassa. Aseta verkkolaite kunnolla pistorasiaan.
-- Varmista, että pistoke on kunnolla kiinni laitteessa ja että laitteesta on katkaistu virta.
-- Laite on ehkä asetettu väärin laturiin. Aseta laite laturiin oikein ja varmista, että latauksen
merkkivalo syttyy.
-- Laitteen tai laturin kosketinliuskat voivat olla likaisia. Pyyhi ne kuivalla liinalla.
-- Laitteeseen on ehkä kytketty virta, kun laite oli laturissa. Varmista, että laitteen virta on katkaistu,
kun laite on laturissa.
3Rikkaimuri ei imuroi kunnolla.
-- Pölysäiliö ei ehkä ole kunnolla kiinni laitteessa. Kiinnitä pölysäiliö kunnolla.
-- Pölysäiliö voi olla täynnä. Tyhjennä se.
-- Pölysäiliön suodatinosa voi olla tukossa. Puhdista suodattimen molemmat osat.
4Pölyä pääsee ulos imurista.
-- Pölysäiliö voi olla täynnä. Tyhjennä se.
-- Pölysäiliö ei ehkä ole kunnolla kiinni laitteessa. Kiinnitä pölysäiliö kunnolla.
-- Suodatinosa ei ehkä ole kunnolla paikallaan pölysäiliössä. Aseta suodatinosa paikalleen.
5Rikkaimuri ei toimi kunnolla, kun jokin lisätarvikkeista on kiinnitetty suuttimeen.
-- Tarkista, onko lisäosa tukossa. Jos näin on, poista tukos.
-- Pölysäiliö voi olla täynnä. Tyhjennä se.
-- Suodatinosa voi olla tukossa. Puhdista suodattimen molemmat osat.
6Laitteesta kuuluu kova ääni.
-- Pölysäiliössä saattaa olla kiinteitä hiukkasia. Tyhjennä pölysäiliö.
24
FRANÇAIS
Introduction
Félicitations pour votre achat et bienvenue dans l’univers Philips ! Pour profiter pleinement de
l’assistance Philips, enregistrez votre produit sur le site à l’adresse suivante : www.philips.com/
welcome.
Important
Lisez attentivement ces informations importantes avant d’utiliser
l’appareil et conservez-les pour un usage ultérieur.
Danger
-- N’aspirez jamais d’eau ni tout autre liquide.
-- N’aspirez jamais de substances inflammables ni de cendres chaudes.
-- Ne plongez jamais l’aspirateur ni le chargeur dans l’eau ou dans tout
autre liquide, ne les rincez pas sous le robinet.
Avertissement
-- Avant de brancher l’appareil, vérifiez que la tension indiquée sur
l’appareil correspond à la tension supportée par le secteur local.
-- N’utilisez pas l’aspirateur ou le chargeur s’il est endommagé.
-- Le chargeur et son adaptateur ne peuvent pas être remplacés. Si le
chargeur ou l’adaptateur est endommagé, l’appareil doit être mis au
rebut.
-- L’adaptateur contient un transformateur. N’essayez pas de remplacer
la fiche de l’adaptateur pour éviter tout accident.
-- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans ou plus,
des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou
intellectuelles sont réduites ou des personnes manquant
d’expérience et de connaissances, à condition que ces enfants ou
personnes soient sous surveillance ou qu’ils aient reçu des
instructions quant à l’utilisation sécurisée de l’appareil et qu’ils aient
pris connaissance des dangers encourus. Les enfants ne doivent pas
jouer avec l’appareil. Le nettoyage et l’entretien ne doivent pas être
réalisés par des enfants sans surveillance.
-- La fiche doit être retirée de la prise avant le nettoyage ou l’entretien
de l’appareil.
Attention
-- Débranchez l’adaptateur de la prise secteur avant de nettoyer le
chargeur.
-- Utilisez exclusivement le chargeur fourni pour recharger l’aspirateur.
L’adaptateur chauffe pendant la charge. Ce phénomène est
parfaitement normal.
FRANÇAIS 25
-- Éteignez toujours l’aspirateur après utilisation et lorsque vous le chargez.
-- La tension appliquée aux zones de contact du chargeur est faible et
n’est donc pas dangereuse.
-- Évitez d’obturer les orifices d’évacuation lorsque vous utilisez l’aspirateur.
-- Installez toujours l’ensemble filtre dans l’aspirateur avant de l’utiliser.
-- Pour éviter tout risque d’électrocution, soyez prudent lorsque vous
percez les trous dans le mur pour fixer le chargeur, surtout à
proximité d’une prise de courant.
-- Utilisez, chargez et conservez l’appareil à une température comprise
entre 5 °C et 35 °C.
-- Ne démontez jamais la batterie. Mettez la batterie à l’abri du feu,
de la chaleur et des rayons du soleil.
-- Niveau sonore : Lc = 73,5 dB(A)
Champs électromagnétiques (CEM)
Cet appareil Philips est conforme à toutes les normes et à tous les règlements applicables relatifs à
l’exposition aux champs électromagnétiques.
Commande d’accessoires
Pour acheter des accessoires ou des pièces de rechange, visitez le site Web www.shop.philips.com/
service ou rendez-vous chez votre revendeur Philips. Vous pouvez également contacter le Service
Consommateurs Philips de votre pays (voir le dépliant de garantie internationale pour les
coordonnées).
Recyclage
-- Ce symbole signifie que ce produit ne doit pas être mis au rebut avec les ordures ménagères
(2012/19/UE) (fig. 1).
-- Ce symbole signifie que ce produit contient des batteries rechargeables intégrées qui ne doivent
pas être mises au rebut avec les ordures ménagères (2006/66/CE). Suivez les instructions de la
section « Retrait des batteries rechargeables » pour retirer les batteries (fig. 2).
-- Respectez les réglementations de votre pays concernant la collecte séparée des appareils
électriques et électroniques et des batteries rechargeables. La mise au rebut citoyenne permet
de protéger l’environnement et la santé.
Retrait des batteries rechargeables
Les batteries NiMH peuvent exploser lorsqu’elles sont exposées à des températures élevées ou
aux flammes.
Ne retirez la batterie que lorsqu’elle est complètement déchargée.
Pour retirer les batteries, suivez la procédure ci-dessous :
1Laissez l’aspirateur fonctionner jusqu’à l’arrêt complet du moteur, puis ôtez les vis (fig. 3).
2Retirez le boîtier à moitié et enlevez les batteries rechargeables (fig. 4).
3Pressez les capuchons à sertir reliant les câbles entre les deux leviers d’une pince jusqu’à ce
que les capuchons se détachent (fig. 5).
4Placez de la bande isolante autour des extrémités nues des fils de batterie bleu et rouge (fig. 6).
Attention : Tenez les fils de batterie bleu et rouge à distance l’un de l’autre et ne les reliez pas.
26
FRANÇAIS
Garantie et service
Si vous avez besoin d’une assistance ou d’informations supplémentaires, consultez le site Web
www.philips.com/support ou lisez le dépliant séparé sur la garantie internationale.
Dépannage
1L’appareil ne fonctionne pas.
-- Les batteries sont peut-être épuisées. Rechargez-les.
2Le voyant de charge ne s’allume pas.
-- Vous avez peut-être mal branché l’adaptateur sur la prise secteur. Branchez-le correctement sur
la prise secteur.
-- Assurez-vous que la fiche de l’appareil est correctement insérée dans l’appareil et que l’appareil
est éteint.
-- Vous n’avez peut-être pas placé l’appareil correctement sur le chargeur. Placez l’appareil
correctement sur le chargeur et assurez-vous que le voyant de charge s’allume.
-- Les points de contact sur l’appareil et/ou le chargeur sont peut-être sales. Essuyez-les avec un
chiffon sec.
-- L’appareil était peut-être allumé alors qu’il était sur le chargeur. Assurez-vous que l’appareil est
éteint lorsque vous le chargez.
3L’appareil n’aspire pas bien.
-- Le compartiment à poussière est peut-être mal fixé à l’appareil. Fixez-le correctement à l’appareil.
-- Le compartiment à poussière est peut-être rempli. Videz-le.
-- L’ensemble filtre dans le compartiment à poussière est peut-être obstrué. Nettoyez les deux
parties de l’ensemble filtre.
4De la poussière s’échappe de l’aspirateur.
-- Le compartiment à poussière est peut-être rempli. Videz-le.
-- Le compartiment à poussière est peut-être mal fixé à l’appareil. Fixez-le correctement à l’appareil.
-- L’ensemble filtre est peut-être mal positionné dans le compartiment à poussière. Placez-le
correctement dans le compartiment à poussière.
5L’aspirateur ne fonctionne pas correctement lorsque l’un des accessoires est fixé au suceur.
-- Vérifiez si l’accessoire est bouché. Le cas échéant, nettoyez l’accessoire.
-- Le compartiment à poussière est peut-être rempli. Videz-le.
-- L’ensemble filtre est peut-être obstrué. Nettoyez les deux parties de l’ensemble filtre.
6L’appareil fait du bruit.
-- Il peut y avoir des particules solides dans le compartiment à poussière. Videz le compartiment
à poussière.
ITALIANO 27
Introduzione
Congratulazioni per l’acquisto e benvenuti in Philips! Per trarre il massimo vantaggio dall’assistenza
Philips, registrate il vostro prodotto su www.philips.com/welcome.
Importante
Prima di utilizzare l’apparecchio, leggete attentamente queste
informazioni importanti e conservatele per eventuali riferimenti futuri.
Pericolo
-- Non aspirate mai acqua o altre sostanze liquide.
-- Non aspirate mai sostanze infiammabili o cenere se non
completamente fredda.
-- Non immergete l’aspirabriciole o il caricatore in acqua o in altri
liquidi e non risciacquatelo sotto l’acqua corrente.
Avviso
-- Prima di collegare l’apparecchio, verificate che la tensione riportata
sulla spina corrisponda alla tensione disponibile.
-- Non utilizzate l’aspirabriciole o il caricabatterie se sono danneggiati.
-- Il caricabatterie e l’adattatore non possono essere sostituiti. Se
il caricabatterie o l’adattatore sono danneggiati, l’apparecchio non
deve essere utilizzato.
-- L’adattatore contiene un trasformatore. Non tagliate l’adattatore per
sostituirlo con un’altra spina onde evitare situazioni pericolose.
-- Quest’apparecchio può essere usato da bambini a partire da 8 anni
di età e da persone con capacità mentali, fisiche o sensoriali ridotte,
prive di esperienza o conoscenze adatte a condizione che tali
persone abbiano ricevuto assistenza o formazione per utilizzare
l’apparecchio in maniera sicura e capiscano i potenziali pericoli
associati a tale uso. Evitate che i bambini giochino con l’apparecchio.
La manutenzione e la pulizia non devono essere eseguite da bambini
se non in presenza di un adulto.
-- La spina deve essere rimossa dalla presa di corrente prima di pulire o
effettuare interventi di manutenzione sull’apparecchio.
Attenzione
-- Prima di pulire il caricabatterie, scollegate l’adattatore dalla presa a muro.
-- Per ricaricare l’aspirabriciole utilizzate esclusivamente il caricabatterie
in dotazione. Il riscaldamento della superficie dell’adattatore durante
la ricarica è un fenomeno normale.
-- Spegnete sempre l’aspirapolvere dopo l’uso e durante la ricarica.
-- La tensione sui contatti del caricabatterie è bassa e pertanto non
risulta pericolosa.
28
ITALIANO
-- Non ostruite le bocchette dell’aria durante l’uso.
-- Utilizzate l’aspirabriciole sempre il gruppo del filtro montato.
-- Onde evitare il rischio di scariche elettriche, prestate particolare
attenzione quando vengono praticati i fori per collegare il
caricabatterie, soprattutto in prossimità di una presa a muro.
-- Caricate, riponete e usate l’apparecchio a una temperatura compresa
fra 5°C e 35°C.
-- Non smontate le batterie e non fatele andare in cortocircuito.
Tenete le batterie lontano da fuoco, calore e luce solare diretta.
-- Livello di rumorosità: Lc = 73,5 dB(A)
Campi elettromagnetici (EMF)
Questo apparecchio Philips è conforme a tutti gli standard e alle norme relativi all’esposizione ai
campi elettromagnetici.
Ordinazione degli accessori
Per acquistare accessori o parti di ricambio, visitate il sito www.shop.philips.com/service
oppure recatevi presso il vostro rivenditore Philips. Potete contattare anche il centro assistenza
Philips del vostro paese (per i dettagli di contatto, consultate l’opuscolo della garanzia
internazionale).
Riciclaggio
-- Questo simbolo indica che il prodotto non può essere smaltito con i normali rifiuti domestici
(2012/19/UE) (fig. 1).
-- Questo simbolo indica che il prodotto contiene una batteria ricaricabile integrata che non può
essere smaltita con i normali rifiuti domestici (2006/66/CE). Attenetevi alle istruzioni riportate
nella sezione “Rimozione delle batterie ricaricabili” per rimuovere la batteria (fig. 2).
-- Attenetevi alle normative di raccolta dei prodotti elettrici, elettronici e delle batterie ricaricabili
in vigore nel vostro paese: un corretto smaltimento consente di evitare conseguenze negative
per l’ambiente e la salute.
Rimozione delle batterie ricaricabili
Le batterie NiMH possono esplodere se esposte a elevate temperature o gettate nel fuoco.
Prima di rimuovere le batterie, verificate che siano completamente scariche.
Rimuovete le batterie come descritto di seguito.
1Lasciate in funzione l’aspirabriciole fino all’arresto, quindi allentate le viti (fig. 3).
2Rimuovete una metà dell’alloggiamento ed estraete le batterie ricaricabili (fig. 4).
3Stringete i cappucci protettivi di tenuta che collegano i cavi con un paio di pinze fino a
quando non si aprono e quindi rimuoveteli (fig. 5).
4Applicate il nastro isolante intorno alle estremità nude dei cavi blu e rosso della batteria (fig. 6).
Attenzione: Tenete i cavi blu e rosso della batteria lontano l’uno dall’altra e non collegateli.
ITALIANO 29
Garanzia e assistenza
Per assistenza o informazioni, visitate il sito Web all’indirizzo www.philips.com/support
oppure leggete l’opuscolo della garanzia internazionale.
Risoluzione dei problemi
1L’apparecchio non funziona
-- Le batterie potrebbero essere scariche. Ricaricatele.
2Non si accende la spia di ricarica.
-- L’adattatore potrebbe non essere collegato correttamente alla presa a muro. Collegatelo in
maniera corretta.
-- Assicuratevi che lo spinotto dell’apparecchio sia inserito correttamente all’interno
dell’apparecchio e che quest’ultimo sia spento.
-- L’apparecchio potrebbe non essere posizionato correttamente sul caricatore. Posizionatelo
correttamente e verificate che la spia di ricarica si accenda.
-- I punti di contatto dell’apparecchio e/o del caricabatterie possono essere sporchi. Puliteli con un
panno asciutto.
-- L’apparecchio potrebbe essere stato acceso mentre era collegato al caricatore. Assicuratevi che
sia spento durante la ricarica.
3L’aspirabriciole non funziona correttamente.
-- È possibile che lo scomparto polvere non sia stato inserito correttamente nell’apparecchio.
Inseritelo correttamente.
-- Lo scomparto polvere potrebbe essere pieno. Svuotate lo scomparto polvere.
-- Il gruppo del filtro nello scomparto polvere potrebbe essere ostruito. Pulite entrambe le parti
del gruppo del filtro.
4Dall’apparecchio fuoriesce polvere.
-- Lo scomparto polvere potrebbe essere pieno. Svuotate lo scomparto polvere.
-- È possibile che lo scomparto polvere non sia stato inserito correttamente nell’apparecchio.
Inseritelo correttamente.
-- Il gruppo del filtro potrebbe non essere stato posizionato correttamente nello scomparto
polvere. Posizionatelo in maniera corretta.
5L’aspirabriciole non funziona correttamente quando uno degli accessori è collegato alla
bocchetta.
-- Verificate che l’accessorio non sia bloccato da ostruzioni. In tal caso, eliminate l’ostruzione.
-- Lo scomparto polvere potrebbe essere pieno. Svuotate lo scomparto polvere.
-- Il gruppo del filtro potrebbe essere ostruito. Pulite entrambe le parti del gruppo del filtro.
6L’apparecchio è particolarmente rumoroso.
-- Potrebbero essere presenti delle particelle solide nello scomparto polvere. Svuotate lo
scomparto polvere.
30
NEDERLANDS
Introductie
Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Als u volledig wilt profiteren van de
ondersteuning die Philips biedt, registreer uw product dan op www.philips.com/welcome.
Belangrijk
Lees deze belangrijke informatie zorgvuldig door voordat u het apparaat
gaat gebruiken. Bewaar het boekje om het indien nodig later te kunnen
raadplegen.
Gevaar
-- Zuig nooit water of een andere vloeistof op met de stofzuiger.
-- Stofzuig nooit brandbare stoffen of hete as op.
-- Dompel de stofzuiger en de oplader nooit in water of andere
vloeistoffen, en spoel ze niet af onder de kraan.
Waarschuwing
-- Controleer of het voltage dat wordt aangegeven op het apparaat,
overeenkomt met de plaatselijke netspanning voordat u het apparaat
aansluit.
-- Gebruik de stofzuiger of de oplader niet als deze beschadigd is.
-- De oplader en bijbehorende adapter kunnen niet worden vervangen.
Als de oplader of adapter beschadigd is, moet u het apparaat afdanken.
-- De adapter bevat een transformator. Knip de adapter niet af om
deze te vervangen door een andere stekker, aangezien dit een
gevaarlijke situatie oplevert.
-- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en
door personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of
geestelijke vermogens, of die gebrek aan ervaring of kennis hebben,
als iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid toezicht op
hen houdt, en zij de gevaren van het gebruik begrijpen. Kinderen
mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en onderhoud dienen
niet zonder toezicht door kinderen te worden uitgevoerd.
-- Haal de stekker uit het stopcontact voor u het apparaat
schoonmaakt of onderhoudt.
Let op
-- Haal de adapter uit het stopcontact voordat u de oplader gaat
schoonmaken.
-- Laad de stofzuiger uitsluitend op met de bijgeleverde oplader.
Tijdens het opladen voelt de adapter warm aan. Dit is normaal.
-- Schakelaar de stofzuiger altijd uit na gebruik en tijdens het opladen.
-- De spanning die op de contactstrips van de oplader staat, is laag en is
daarom ongevaarlijk.
NEDERLANDS 31
-- Blokkeer tijdens het stofzuigen nooit de uitblaasopeningen.
-- Gebruik de stofzuiger altijd met de filterunit gemonteerd.
-- Wees voorzichtig met het boren van gaten in de wand wanneer u de
oplader bevestigt, vooral in de buurt van een stopcontact, om
elektrische schokken te voorkomen.
-- Laad het apparaat op, bewaar het en gebruik het bij een temperatuur
tussen 5°C en 35°C.
-- Haal de accu’s niet uit elkaar en veroorzaak geen kortsluiting in de
accu’s. Bescherm de accu’s tegen vuur, hitte en direct zonlicht.
-- Geluidsniveau: Lc = 73,5 dB(A)
Elektromagnetische velden (EMV)
Dit Philips-apparaat voldoet aan alle toepasbare richtlijnen en voorschriften met betrekking tot
blootstelling aan elektromagnetische velden.
Accessoires bestellen
Ga naar www.shop.philips.com/service om accessoires en reserveonderdelen te kopen of ga
naar uw Philips-dealer. U kunt ook contact opnemen met het Philips Consumer Care Centre in uw
land (zie het ‘worldwide guarantee’-vouwblad voor contactgegevens).
Recycling
-- Dit symbool betekent dat dit product niet bij het gewone huishoudelijke afval mag worden
weggegooid (2012/19/EU) (fig. 1).
-- Dit symbool betekent dat dit product ingebouwde accu’s bevat die niet bij het gewone
huishoudelijke afval mogen worden weggegooid (2006/66/EG). Volg de instructies in ‘De accu’s
verwijderen’ om de accu’s te verwijderen (fig. 2).
-- Volg de in uw land geldende regels voor de gescheiden inzameling van elektrische en
elektronische producten en accu’s. Door een correcte afvalverwerking helpt u negatieve
gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid te voorkomen.
De accu’s verwijderen
NiMH-accu’s kunnnen ontploffen als deze worden blootgesteld aan hoge temperaturen of vuur.
Verwijder de accu’s alleen als ze helemaal leeg zijn.
Verwijder de accu’s als volgt:
1Laat de stofzuiger werken tot deze stopt en draai dan de schroeven los (fig. 3).
2Verwijder één helft van de behuizing en verwijder de accu’s (fig. 4).
3Knijp met een tang in de krimpsluitingen waarmee de draden worden verbonden tot de
krimpsluitingen loskomen (fig. 5).
4Plak isolatietape om de losse uiteinden van de blauwe en rode accukabels (fig. 6).
Let op: Houd de blauwe en rode accudraden bij elkaar vandaan en houd deze niet tegen elkaar.
32
NEDERLANDS
Garantie en service
Als u informatie of ondersteuning nodig hebt, ga dan naar www.philips.com/support of lees het
‘worldwide guarantee’-vouwblad.
Problemen oplossen
1Het apparaat werkt niet.
-- Mogelijk zijn de accu’s leeg. Laad de accu’s op.
2Het oplaadlampje gaat niet aan.
-- Mogelijk hebt u de adapter niet goed in het stopcontact gestoken. Steek de adapter goed in
het stopcontact.
-- Zorg dat de apparaatstekker goed in het apparaat is geplaatst en dat het apparaat is
uitgeschakeld.
-- Mogelijk hebt u het apparaat niet goed op de oplader geplaatst. Plaats het apparaat goed op de
oplader en zorg ervoor dat het oplaadlampje gaat branden.
-- De contactpunten op het apparaat en/of op de oplader zijn mogelijk vies. Veeg de
contactpunten schoon met een droge doek.
-- Het apparaat was mogelijk ingeschakeld toen het zich op de oplader bevond. Zorg ervoor dat
het apparaat is uitgeschakeld als u het gaat opladen.
3De stofzuiger zuigt niet goed.
-- Het stofvak is mogelijk niet goed aan het apparaat bevestigd. Bevestig het stofvak goed aan
het apparaat.
-- Het stofvak is mogelijk vol. Maak het stofvak leeg.
-- De filterunit in het stofvak zit mogelijk verstopt. Maak beide onderdelen van de filterunit schoon.
4Er komt stof uit de stofzuiger.
-- Het stofvak is mogelijk vol. Maak het stofvak leeg.
-- Het stofvak is mogelijk niet goed aan het apparaat bevestigd. Bevestig het stofvak goed aan het
apparaat.
-- Mogelijk is de filterunit niet goed in het stofvak geplaatst. Plaats de filterunit goed in het stofvak.
5De stofzuiger werkt niet goed als een van de hulpstukken op het mondstuk is bevestigd.
-- Controleer of het hulpstuk verstopt zit. Als dit het geval is, verwijder dan de verstopping.
-- Het stofvak is mogelijk vol. Maak het stofvak leeg.
-- De filterunit zit mogelijk verstopt. Maak beide onderdelen van de filterunit schoon.
6Het apparaat maakt veel lawaai.
-- Mogelijk zitten er harde deeltjes in het stofvak. Leeg het stofvak.
NORSK 33
Innledning
Gratulerer med kjøpet og velkommen til Philips! Du får best mulig nytte av støtten som Philips tilbyr,
hvis du registrerer produktet ditt på www.philips.com/welcome.
Viktig
Les denne viktige informasjonen nøye før du bruker apparatet, og ta
vare på den for senere referanse.
Fare
-- Du må aldri suge opp vann eller annen væske.
-- Du må aldri suge opp brennbare stoffer eller varm aske.
-- Støvsugeren og laderen må aldri senkes ned i vann eller andre
væsker eller skylles under springen.
Advarsel
-- Før du kobler til apparatet, må du kontrollere at spenningen som er
angitt på apparatet, stemmer overens med nettspenningen.
-- Ikke bruk støvsugeren eller laderen hvis de er skadet.
-- Laderen og adapteren kan ikke skiftes. Hvis laderen eller adapteren
blir skadet, må apparatet kastes.
-- Adapteren inneholder en omformer. Ikke klipp av adapteren for å
erstatte den med et annet støpsel. Dette kan føre til farlige situasjoner.
-- Dette apparatet kan brukes av barn over 8 år og av personer som
har nedsatt sanseevne eller fysisk eller psykisk funksjonsevne, eller
personer med manglende erfaring eller kunnskap, dersom de får
tilsyn eller instruksjoner om bruk av apparatet på en sikker måte og
forstår risikoen. Barn ikke skal leke med apparatet. Rengjøring og
brukervedlikehold skal ikke utføres av barn uten tilsyn.
-- Støpselet må tas ut av stikkontakten før rengjøring eller vedlikehold
av apparatet.
Forsiktig
-- Ta adapteren ut av stikkontakten før du rengjør laderen.
-- Støvsugeren skal kun lades med medfølgende lader. Under lading vil
laderen bli varm å ta på. Dette er normalt.
-- Slå alltid av støvsugeren etter bruk og når du lader den.
-- Spenningen på kontaktstripene i laderen er lav og ufarlig.
-- Blokker aldri utblåsningsåpningene mens du støvsuger.
-- Bruk alltid støvsugeren med filterenheten montert.
34
NORSK
-- For å unngå fare for elektrisk støt må det utvises forsiktighet ved
boring av hull i vegg for å feste laderen, spesielt i nærheten av
stikkontakter.
-- Lad, oppbevar og bruk apparatet i temperaturer mellom 5 °C og 35 °C.
-- Ikke demonter eller kortslutt batteriene. Beskytt batteriene mot ild,
varme og direkte sollys.
-- Støynivå: Lc = 73,5 dB(A)
Elektromagnetiske felt (EMF)
Dette Philips­apparatet overholder alle aktuelle standarder og forskrifter for eksponering for
elektromagnetiske felt.
Bestille tilbehør
Hvis du vil kjøpe tilbehør eller reservedeler, kan du gå til www.shop.philips.com/service eller gå
til en Philips-forhandler. Du kan også ta kontakt med Philips’ forbrukerstøtte i landet der du bor
(se i garantiheftet for kontaktinformasjon).
Resirkulering
--
Dette symbolet betyr at dette produktet ikke må avhendes i vanlig husholdningsavfall (2012/19/EU) 
(fig. 1).
-- Dette symbolet betyr at dette produktet inneholder innebygde oppladbare batterier som ikke
skal deponeres i vanlig husholdningsavfall (2006/66/EF). Følg instruksjonene i avsnittet Fjerne de
oppladbare batteriene for å fjerne batteriene (fig. 2).
-- Følg nasjonale bestemmelser om avfallsdeponering av elektriske og elektroniske produkter samt
oppladbare batterier. Riktig avfallshåndtering bidrar til å forhindre negative konsekvenser for
helse og miljø.
Fjerne de oppladbare batteriene
NiMH-batterier kan eksplodere hvis de utsettes for høye temperaturer eller ild.
Fjern bare de oppladbare batteriene hvis de er helt tomme.
Fjern de oppladbare batteriene på følgende måte.
1La støvsugeren gå til den stopper, og løsne skruene (fig. 3).
2Fjern den ene kabinetthalvdelen, og ta ut de oppladbare batteriene (fig. 4).
3Klem på hylsene som kobler sammen ledningene, med en tang til hylsene løsner (fig. 5).
4Surr elteip rundt endene på den blå og røde batteriledningen (fig. 6).
Forsiktig: Hold den blå og røde batteriledningen borte fra hverandre, og ikke la dem komme i
kontakt med hverandre.
NORSK 35
Garanti og service
Hvis du trenger kundestøtte eller informasjon, kan du gå til www.philips.com/support eller lese
i garantiheftet.
Feilsøking
1Apparatet virker ikke.
-- Batterinivået kan være lavt. Lad opp batteriene.
2Ladelampen tennes ikke.
-- Kanskje adapteren ikke er satt godt nok inn i stikkontakten. Sett adapteren ordentlig i
stikkontakten.
-- Kontroller at apparatstøpselet er satt godt inn i apparatet, og at apparatet er slått av.
-- Det kan hende at apparatet ikke har stått riktig på laderen. Sett apparatet ordentlig på laderen,
og kontroller at ladelampen tennes.
-- Kontaktpunktene på apparatet og/eller laderen kan være skitne. Tørk dem rene med en tørr klut.
-- Apparatet kan ha blitt slått på mens det var på laderen. Kontroller at apparatet er slått av når du
lader det.
3Støvsugeren støvsuger ikke ordentlig.
-- Støvkammeret er kanskje ikke riktig festet til apparatet. Fest støvkammeret ordentlig til
apparatet.
-- Støvkammeret kan være fullt. Tøm støvkammeret.
-- Filterenheten i støvkammeret kan være tilstoppet. Rengjør begge delene til filterenheten.
4Det kommer støv ut av støvsugeren.
-- Støvkammeret kan være fullt. Tøm støvkammeret.
-- Støvkammeret er kanskje ikke riktig festet til apparatet. Fest støvkammeret ordentlig til apparatet.
-- Filterenheten er kanskje ikke riktig plassert i støvkammeret. Plasser filterenheten ordentlig i
støvkammeret.
5Støvsugeren virker ikke ordentlig når et av tilbehørene er festet til munnstykket.
-- Kontroller om tilbehøret er blokkert. Hvis dette er tilfelle, må du fjerne blokkeringen.
-- Støvkammeret kan være fullt. Tøm støvkammeret.
-- Filterenheten kan være tilstoppet. Rengjør begge delene til filterenheten.
6Apparatet lager mye støy.
-- Det kan hende det ligger harde gjenstander i støvkammeret. Tøm støvkammeret.
36
PORTUGUÊS
Introdução
Parabéns pela sua compra e bem-vindo à Philips! Para tirar todo o partido da assistência fornecida
pela Philips, registe o seu produto em www.philips.com/welcome.
Importante
Leia cuidadosamente estas informações importantes antes de utilizar o
aparelho e guarde-o para uma eventual consulta futura.
Perigo
-- Nunca aspire água nem qualquer outro líquido.
-- Nunca aspire substâncias inflamáveis nem cinzas quentes.
-- Nunca imerja o aspirador nem o carregador em água ou noutro
líquido, nem os enxagúe em água corrente.
Aviso
-- Verifique se a voltagem indicada no aparelho corresponde à
voltagem eléctrica local antes de o ligar.
-- Não utilize o aspirador ou o carregador se estiverem danificados.
-- O carregador e o adaptador não podem ser substituídos. Se o
adaptador ou o carregador se danificarem, deverá desfazer-se do
aparelho.
-- O adaptador contém um transformador. Não corte o adaptador
para o substituir por outro, porque isso poderá dar origem a
situações de perigo.
-- Este aparelho pode ser utilizado por crianças com idade igual ou
superior a 8 anos e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais
ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência e conhecimento,
caso sejam supervisionadas ou tenham recebido instruções relativas
à utilização segura do aparelho e se tiverem sido alertadas para os
perigos envolvidos. As crianças não podem brincar com o aparelho.
A limpeza e a manutenção do utilizador não podem ser efectuadas
por crianças sem supervisão.
-- A ficha deve ser retirada da tomada de saída antes de limpar ou
efectuar a manutenção do aparelho.
Cuidado
-- Desligue o adaptador da tomada eléctrica antes de limpar o
carregador.
-- O aspirador só deve ser carregado através do carregador fornecido.
Durante o carregamento, o adaptador pode aquecer um pouco,
o que é perfeitamente normal.
-- Desligue sempre o aspirador depois de utilizar e quando o carregar.
PORTUGUÊS 37
-- A voltagem nos contactos do carregador é baixa, não sendo por
isso perigosa.
-- Nunca bloqueie as aberturas de saída do ar enquanto aspira.
-- Utilize sempre o aspirador com o filtro colocado.
-- Para evitar o risco de choque eléctrico, tenha cuidado quando fizer
os furos na parede para montar o carregador do aspirador,
sobretudo se estiver perto de uma tomada eléctrica.
-- Carregue, guarde e utilize o aparelho a uma temperatura entre
5 °C e 35 °C.
-- Não desmonte, nem provoque curto-circuitos nas baterias.
Proteja as baterias de fogo, calor e luz do sol directa.
-- Nível de ruído: Lc = 73,5 dB(A)
Campos electromagnéticos (CEM)
Este aparelho Philips cumpre todas as normas e regulamentos aplicáveis relativos à exposição
a campos electromagnéticos.
Encomendar acessórios
Para comprar acessórios ou peças sobressalentes, visite www.shop.philips.com/service ou vá
ao seu revendedor Philips. Também pode contactar o centro de apoio ao cliente da Philips no seu
país (consulte os detalhes de contacto no folheto da garantia mundial).
Reciclagem
-- Este símbolo significa que este produto não deve ser eliminado juntamente com os resíduos
domésticos comuns (2012/19/UE) (fig. 1).
-- Este símbolo significa que este produto contém baterias recarregáveis incorporadas que não
podem ser eliminadas juntamente com os resíduos domésticos comuns (2006/66/CE). Siga as
instruções na secção “Retirar as baterias recarregáveis” para remover as baterias (fig. 2).
-- Siga as regras nacionais para a recolha selectiva de produtos eléctricos e electrónicos e baterias
recarregáveis. A eliminação correcta ajuda a evitar consequências prejudiciais para o meio
ambiente e a saúde pública.
Retirar as baterias recarregáveis
As pilhas NiMH podem explodir se forem expostas a temperaturas elevadas ou ao fogo.
Retire as baterias recarregáveis apenas quando estiverem completamente vazias.
Retire as pilhas recarregáveis da seguinte forma.
1Deixe o aspirador funcionar até parar e desaperte os parafusos (fig. 3).
2Retire uma metade da estrutura e retire as baterias recarregáveis (fig. 4).
3Aperte com um alicate as uniões de aperto que ligam os fios, até essas uniões se soltarem 
(fig. 5).
4Coloque fita isoladora à volta das extremidades expostas dos fios azul e vermelho da bateria 
(fig. 6).
Atenção: Mantenha os fios azul e vermelho da bateria afastados um do outro e não volte a ligá-los.
38
PORTUGUÊS
Garantia e assistência
Se precisar de informações ou assistência, visite www.philips.com/support ou leia o folheto da
garantia mundial em separado.
Resolução de problemas
1O aparelho não funciona
-- As pilhas podem estar fracas. Recarregue as pilhas.
2A luz de carga não acende.
-- Pode não ter ligado correctamente o transformador à tomada eléctrica. Ligue o transformador
correctamente à tomada eléctrica.
-- Certifique-se de que a ficha do aparelho está inserida correctamente no aparelho e que
o aparelho está desligado.
-- Pode não ter colocado o aparelho correctamente no carregador. Coloque o aparelho
correctamente no carregador e assegure-se de que a luz de carga se acende.
-- Os pontos de contacto no aspirador e/ou no carregador podem estar sujos. Limpe-os com um
pano húmido.
-- O aparelho pode ter sido ligado enquanto estava no carregador. Certifique-se de que
o aspirador está desligado enquanto carrega.
3O aspirador não aspira bem.
-- O compartimento para o pó pode não estar correctamente colocado no aspirador.
Coloque correctamente o compartimento para o pó no aspirador.
-- O compartimento para o pó pode estar cheio. Esvazie o compartimento para o pó.
-- O filtro no compartimento para o pó pode estar obstruído. Limpe as duas peças do filtro.
4O pó sai para fora do aspirador.
-- O compartimento para o pó pode estar cheio. Esvazie o compartimento para o pó.
-- O compartimento para o pó pode não estar correctamente colocado no aspirador. Coloque
correctamente o compartimento para o pó no aspirador.
-- Talvez o filtro não esteja colocado correctamente no compartimento para o pó.
Coloque o filtro correctamente no compartimento para o pó.
5O aspirador não funciona correctamente quando um dos acessórios está introduzido
no bocal.
-- Verifique se o acessório está bloqueado. Se for o caso, desobstrua-o.
-- O compartimento para o pó pode estar cheio. Esvazie o compartimento para o pó.
-- O filtro pode estar obstruído. Limpe ambas as peças do filtro.
6O aparelho emite um forte ruído.
-- É possível que haja partículas sólidas no compartimento para o pó. Esvazie o compartimento.
SVENSKA 39
Introduktion
Grattis till inköpet och välkommen till Philips! För att dra maximal nytta av den support som Philips
erbjuder kan du registrera din produkt på www.philips.com/welcome.
Viktigt
Läs den här viktiga informationen noggrant innan du använder
apparaten och spara sedan häftet för framtida bruk.
Fara
-- Dammsug aldrig upp vatten eller någon annan vätska.
-- Dammsug aldrig upp brännbara ämnen eller varm aska.
-- Sänk aldrig ned dammsugaren eller laddaren i vatten eller i annan
vätska, och skölj den inte heller under kranen.
Varning
-- Kontrollera att den spänning som anges på apparaten överensstämmer
med den lokala nätspänningen innan du ansluter apparaten.
-- Använd inte dammsugaren eller laddaren om de är skadade.
-- Laddaren och dess adapter kan inte bytas ut. Om laddaren eller
adaptern skadas måste apparaten kasseras.
-- Adaptern innehåller en transformator. Byt inte ut adaptern mot
någon annan typ av kontakt, eftersom det kan orsaka fara.
-- Den här apparaten kan användas av barn från 8 års ålder, personer
med olika funktionshinder samt av personer som inte har kunskap om
apparaten såvida det sker under tillsyn eller om de har informerats om
hur apparaten används på ett säkert sätt och de eventuella medförda
riskerna. Barn får inte leka med apparaten. Barn får inte rengöra eller
underhålla apparaten utan överinseende av en vuxen.
-- Kontakten måste tas bort från vägguttaget innan du rengör eller
underhåller apparaten.
Försiktighet
-- Ta ut adaptern ur vägguttaget innan du rengör laddaren.
-- Ladda dammsugaren endast med den laddare som medföljer. Under
laddningen blir adaptern varm, vilket är normalt.
-- Stäng alltid av dammsugaren efter användning och när du laddar den.
-- Spänningen i laddarens kontaktskenor är låg och är därför inte farlig.
-- Blockera aldrig hålen för utluft när du dammsuger.
-- Använd alltid dammsugaren med filterenheten monterad.
40
SVENSKA
-- För att undvika elektriska stötar bör du vara försiktig när du borrar
hål i väggen för att sätta fast laddaren, speciellt när detta sker i
närheten av en väggkontakt.
-- Ladda, förvara och använd apparaten vid temperaturer på mellan
5 °C och 35 °C.
-- Ta inte isär eller kortslut batterierna. Skydda batterierna från eld,
värme och direkt solljus.
-- Ljudnivå: Lc = 73,5 dB(A)
Elektromagnetiska fält (EMF)
Den här Philips-produkten uppfyller alla tillämpliga standarder och regler gällande exponering av
elektromagnetiska fält.
Beställa tillbehör
Om du vill köpa tillbehör eller reservdelar kan du gå till www.shop.philips.com/service eller en
Philips-återförsäljare. Du kan även kontakta Philips kundtjänst i ditt land (kontaktinformation finns i
garantibroschyren).
Återvinning
-- Den här symbolen betyder att produkten inte ska slängas bland hushållssoporna (2012/19/EU) 
(Bild 1).
-- Den här symbolen innebär att produkten innehåller ett inbyggt laddningsbart batteri som inte
får slängas bland hushållssoporna (i enlighet med EU-direktivet 2006/66/EG). Ta ut batteriet
enligt instruktionerna i avsnittet ”Ta ut det laddningsbara batterierna” (Bild 2).
-- Följ föreskrifterna för separat insamling av elektriska och elektroniska produkter och
laddningsbara batterier som gäller i ditt land. Korrekt kassering bidrar till att förhindra negativ
påverkan på miljö och hälsa.
Ta ur de laddningsbara batterierna
NiMH-batterier kan explodera om de utsätts för höga temperaturer eller eld.
Ta endast ur de laddningsbara batterierna om de är helt uttjänta.
Ta ur de laddningsbara batterierna på följande sätt.
1Låt dammsugaren vara igång tills den stannar och skruva sedan ur skruvarna (Bild 3).
2Ta bort det halva höljet och ta ut de laddningsbara batterierna (Bild 4).
3Pressa ihop krymplocken som ansluter sladdarna mellan ett par tånghandtag tills
krymplocken lossnar (Bild 5).
4Fäst isoleringstejp runt batteriets blå och röda blanktrådsändar (Bild 6).
Försiktighet: Håll de blå och röda blanktrådsändarna borta från varandra och anslut dem inte.
SVENSKA 41
Garanti och service
Om du behöver information eller support kan du gå till www.philips.com/support eller läsa
garantibroschyren.
Felsökning
1Apparaten fungerar inte
-- Batterierna kan vara svaga. Ladda batterierna.
2Laddningslampan tänds inte.
-- Du kanske inte har satt i adaptern i vägguttaget ordentligt. Se till att den sitter i som den ska.
-- Se till att apparatens kontakt är ordentligt isatt i apparaten och att apparaten är avstängd.
-- Du kanske inte har placerat dammsugaren ordentligt i laddaren. Se till att den sitter som den ska
och att laddningslampan tänds.
-- Kontaktpunkterna på apparaten och/eller på laddaren kan vara smutsiga. Torka av dem med en
ren trasa.
-- Apparaten kan ha satts igång medan den var placerad i laddaren. Se till att apparaten är avstängd
under laddning.
3Dammsugaren suger inte ordentligt.
-- Dammfacket kanske inte har fästs på rätt sätt på apparaten. Se till att dammfacket sitter som
det ska.
-- Dammfacket kan vara fullt. Töm dammfacket.
-- Filterenheten i dammfacket kan vara tilltäppt. Rengör filterenhetens båda delar.
4Det kommer ut damm ur dammsugaren.
-- Dammfacket kan vara fullt. Töm dammfacket.
-- Dammfacket kanske inte har fästs på rätt sätt på apparaten. Se till att dammfacket sitter som
det ska.
-- Filterenheten kanske inte sitter i dammfacket. Se till att filterenheten sitter som den ska.
5Dammsugaren fungerar inte som den ska när något av tillbehören fästs vid munstycket.
-- Kontrollera om tillbehöret är tilltäppt. I så fall tar du bort det som sitter i vägen.
-- Dammfacket kan vara fullt. Töm dammfacket.
-- Filterenheten kanske är tilltäppt. Rengör filterenhetens båda delar.
6Apparaten låter mycket.
-- Det kan finnas fasta partiklar i dammfacket. Töm dammfacket.
42
TÜRKÇE
Giriş
Ürünümüzü satın aldığınız için teşekkür ederiz. Philips’e hoş geldiniz! Philips’in sunduğu destekten
faydalanabilmek için lütfen ürününüzü şu adresten kaydedin: www.philips.com/welcome.
Önemli
Cihazı kullanmadan önce bu önemli bilgileri dikkatlice okuyun ve
gelecekte başvurmak üzere saklayın.
Tehlike
-- Kesinlikle su veya başka bir sıvı çekmeyin.
-- Elektrikli süpürge ile kesinlikle yanabilir madde veya sıcak kül
çekmeyin.
-- Elektrikli süpürgeyi ya da şarj cihazını suya veya başka bir sıvıya
daldırmayın ve musluk suyu altında durulamayın.
Uyarı
-- Cihazı prize takmadan önce, üstünde yazılı olan gerilimin, evinizdeki
şebeke gerilimiyle aynı olup olmadığını kontrol edin.
-- Hasar görmüş elektrikli süpürgeyi veya şarj cihazını kullanmayın.
-- Adaptör veya şarj cihazı değiştirilemez. Adaptör veya şarj cihazı hasar
gördüğünde, cihazın tamamen değiştirilmesi gerekir.
-- Adaptörde bir dönüştürücü bulunmaktadır. Tehlikeli bir duruma sebep
olabileceğinden, adaptörü başka bir fişle değiştirmek için kesmeyin.
-- Bu cihazın 8 yaşın üzerindeki çocuklar ve fiziksel, motor ya da zihinsel
becerileri gelişmemiş veya bilgi ve tecrübe açısından eksik kişiler
tarafından kullanımı sadece bu kişilerin nezaretinden sorumlu kişilerin
bulunması veya cihazın güvenli kullanım talimatlarının bu kişilere
sağlanması ve olası tehlikelerin anlatılması durumunda mümkündür.
Çocuklar cihazla oynamamalıdır. Temizlik ve kullanıcı bakımı herhangi
bir gözetim olmadan çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
-- Cihazı temizlemeden veya cihazın bakımını yapmadan önce fişi
prizden çekilmelidir.
Dikkat
-- Temizlemeden önce şarj cihazının fişini prizden çekin.
-- Elektrikli süpürgeyi sadece verilen şarj cihazı ile şarj edin. Şarj sırasında,
adaptör ısınacaktır. Bu durum normaldir.
-- Elektrikli süpürgeyi her kullanımdan sonra ve şarj ederken mutlaka
kapatın.
-- Şarj ünitesindeki iletken temas plakalarındaki gerilim düşüktür
ve bundan dolayı tehlikeli değildir.
TÜRKÇE 43
-- Temizleme sırasında hava deliklerini kapamayın.
-- Elektrikli süpürgeyi her zaman filtre takılı olarak kullanın.
-- Elektrik çarpması riskini engellemek için, şarj ünitesini duvara monte
etmek için delik açarken, özellikle prize yakın yerlerde dikkatli olun.
-- Cihazı, 5 C° ile 35° C arasında şarj edin, saklayın ve kullanın.
-- Pilleri sökmeyin ya da kısa devre yaptırmayın. Pilleri ateş, ısı ve
doğrudan güneş ışığına karşı koruyun.
-- Gürültü düzeyi: Lc = 73,5 dB(A)
Elektromanyetik alanlar (EMF)
Bu Philips cihazı, elektromanyetik alanlara maruz kalmaya ilişkin geçerli tüm standartlara ve
düzenlemelere uygundur.
Aksesuarların sipariş edilmesi
Aksesuar veya yedek parça satın almak için www.shop.philips.com/service adresini ziyaret edin
ya da Philips bayinize gidin. Aynı zamanda ülkenizdeki Philips Müşteri Hizmet Merkezi ile iletişim
kurabilirsiniz (iletişim bilgileri için dünya çapında garanti kitapçığına başvurun).
Geri dönüşüm
-- Bu simge, ürünün normal evsel atıklarla birlikte atılmaması gerektiği anlamına gelir (2012/19/EU) 
(Şek. 1).
-- Bu simge, bu ürünün normal evsel atıklarla birlikte atılmaması gereken dahili şarj edilebilir piller
içerdiğini gösterir (2006/66/EC). Pilleri çıkarmak için “Şarj edilebilir pillerin çıkarılması”
bölümündeki talimatları uygulayın (Şek. 2).
-- Elektrikli ve elektronik ürünlerin ve şarj edilebilir pillerin ayrı olarak toplanmasına ilişkin ülkenizde
geçerli olan kurallara uyun. Bu işlemin doğru şekilde yapılması çevreyi ve insan sağlığını olumsuz
etkileyecek sonuçların önlenmesine yardımcı olur.
Şarj edilebilir pillerin çıkarılması
NiMH piller yüksek sıcaklıklara veya ateşe maruz bırakıldığında patlayabilir.
Şarj edilebilir pilleri ancak tamamen boşaldıktan sonra yerinden çıkarın.
Şarj edilebilir pilleri aşağıdaki şekilde yerinden çıkartın.
1Elektrikli süpürgeyi durana kadar çalıştırın ve vidaları sökün (Şek. 3).
2Muhafazanın yarısını açın ve şarj edilebilir pilleri çıkarın (Şek. 4).
3Kabloları birbirine bağlayan sıkıştırma kapaklarını çıkana kadar pense yardımıyla sıkın (Şek. 5).
4Mavi ve kırmızı pil kablolarının açık uçlarının etrafına koruyucu bant yapıştırın (Şek. 6).
Dikkat: Mavi ve kırmızı pil kablolarını birbirinden uzak tutun ve bu kabloları bağlamayın.
44
TÜRKÇE
Garanti ve servis
Bilgi veya desteğe ihtiyaç duyarsanız lütfen www.philips.com/support adresini ziyaret edin veya
dünya çapında garanti kitapçığını okuyun.
Sorun giderme
1Cihaz çalışmıyor
-- Pillerin kapasitesi az olabilir. Pilleri yeniden şarj edin.
2Şarj ışığı yanmıyor.
-- Adaptörü prize doğru şekilde takmamış olabilirsiniz. Adaptörü prize doğru şekilde takın.
-- Cihazın fişinin cihaza doğru şekilde takıldığından ve cihazın kapalı olduğundan emin olun.
-- Cihazı şarj cihazına doğru şekilde yerleştirmemiş olabilirsiniz. Cihazı şarj cihazına doğru şekilde
yerleştirin ve şarj ışığının yandığından emin olun.
-- Cihazın kontak noktaları ve/veya şarj cihazı kirli olabilir. Kuru bir bezle silin.
-- Cihaz, şarj cihazındayken açılmış olabilir. Şarj edilirken cihazın kapalı olduğundan emin olun.
3Elektrikli süpürge iyi temizlemiyor.
-- Toz bölmesi cihaza doğru takılmamış olabilir. Toz bölmesini cihaza doğru şekilde takın.
-- Toz bölmesi dolu olabilir. Toz bölmesini temizleyin.
-- Toz bölmesindeki filtre ünitesi tıkanmış olabilir. Filtre ünitesinin iki parçasını da temizleyin.
4Cihazdan toz çıkıyor.
-- Toz bölmesi dolu olabilir. Toz bölmesini temizleyin.
-- Toz bölmesi cihaza doğru takılmamış olabilir. Toz bölmesini cihaza doğru şekilde takın.
-- Filtre ünitesi, toz bölmesine doğru şekilde yerleştirilmemiş olabilir. Filtre ünitesini toz bölmesine
doğru şekilde yerleştirin.
5Aparatlardan biri başlığa takılı olduğunda elektrikli süpürge düzgün çalışmıyor.
-- Aparatın tıkanmış olup olmadığını kontrol edin. Tıkanmışsa bu duruma neden olan nesneyi çıkarın.
-- Toz bölmesi dolu olabilir. Toz bölmesini temizleyin.
-- Filtre ünitesi tıkanmış olabilir. Filtre ünitesinin iki parçasını da temizleyin.
6Cihazdan çok fazla gürültü geliyor.
-- Toz bölmesinde sert nesneler olabilir. Toz bölmesini boşaltın.
4222.003.4199.1
Download PDF

advertising