Philips | FC7020/01 | Philips Steam Plus Bodenreiniger zum Fegen und Dampfen FC7020/01 Important Information Manual

Register your product and get support at
1
www.philips.com/welcome
Important Information
FC7020
5
4222.003.3690.1
2
3
4
English
Introduction
Congratulations on your purchase and welcome to Philips! To fully
benefit from the support that Philips offers, register your product at
www.philips.com/welcome.
Important
Read this important information carefully before you use the appliance and
save it for future reference.
Danger
-- Never immerse the appliance in water or any other liquid, nor rinse it
under the tap, except for the parts that can be removed for cleaning
according to the instructions.
-- Beware of hot steam that comes out of the appliance. Steam may cause
scalding (Fig. 1).
-- To avoid a hazard, do not move the appliance over its own mains cord
or the mains cords of other appliances.
Warning
-- Check if the voltage indicated on the appliance corresponds to the local
mains voltage before you connect the appliance.
-- Do not use the appliance if the plug, the mains cord or the appliance
itself shows visible damage, or if the appliance has been dropped
or leaks.
-- Always return the appliance to a service centre authorised by Philips for
examination or repair. Do not attempt to repair the appliance yourself,
otherwise the guarantee becomes invalid.
-- If the mains cord is damaged, you must have it replaced by Philips, a
service centre authorised by Philips or similarly qualified persons in
order to avoid a hazard.
-- Never leave the appliance unattended when it is connected to the
mains.
-- This appliance can be used by children aged from 8 years and above
and by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or
lack of experience and knowledge if they have been given supervision
or instruction concerning use of the appliance in a safe way and if they
understand the hazards involved.
-- Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless
they are older than 8 and supervised.
-- Keep the appliance, the descaling pin and the mains cord out of the
reach of children younger than 8 when the appliance is switched on or
is cooling down.  (Fig. 2)
-- Children should be supervised to ensure that they do not play with the
appliance.
-- The nozzle of the appliance can become extremely hot and may cause
burns if touched.
-- Always unplug the appliance and let it cool down for at least 60 minutes
before you clean it or attach or detach the pad and pad holder, the
roller brush, the dust container and the filter, and before you unclog the
steam opening with the descaling pin.
-- The water tank has a capacity of 0.4 litres. Never fill the water tank with
more than this amount.
-- Never store the appliance at a temperature lower than 0°C.
-- Never direct the hot steam from the nozzle at people or pets (Fig. 3).
Caution
-- Only connect the appliance to an earthed wall socket.
-- Do not use the appliance on the same spot too long, as this may
damage the floor. 
-- Do not use the steam function on wood or laminate floors without a
water-resistant top coat or whose water-resistant top coat is damaged.
The steam may remove the sheen of wax-treated wooden floors.
Always test an area out of direct view to make sure the floor can be
cleaned with hot steam. We also advise you to check the maintenance
instructions from the floor manufacturer.
-- When you have finished steaming, always switch off and unplug the
appliance and let the appliance cool down for 60 minutes.
-- This appliance is intended for indoor household use only.
-- Steam may damage or cause discolouration of certain surfaces.
-- Noise level: Lc = 71 dB(A)
Type of water to be used
-- Your appliance is designed to be used with tap water. If you live in an
area with hard water, fast scale build-up may occur. In that case,
use distilled water to prolong the life of your appliance.
-- For optimal cleaning results, use distilled water.
-- Do not put detergents, perfume, vinegar, starch, descaling agents,
ironing aids or other chemicals in the water tank, as your appliance is
not designed to work with these chemicals.
-- To prolong the life of the appliance, replace the descaling filter every
6 months.
Electromagnetic fields (EMF)
This Philips appliance complies with all standards regarding electromagnetic
fields (EMF).
Ordering accessories
To buy accessories or spare parts, visit www.shop.philips.com/service
or go to your Philips dealer. You can also contact the Philips Consumer Care
Centre in your country (see the worldwide guarantee leaflet for contact
details).
-- You can order a set of a new filter and two new pads under type
number FC8056 (Fig. 4).
Environment
-- Do not throw away the appliance with the normal household waste
at the end of its life, but hand it in at an official collection point for
recycling. By doing this, you help to preserve the environment (Fig. 5).
Guarantee and service
If you need service or information or if you have a problem, please visit
the Philips website at www.philips.com/support or contact the Philips
Consumer Care Centre in your country. You find its phone number in the
worldwide guarantee leaflet. If there is no Consumer Care Centre in your
country, go to your local Philips dealer.
Dansk
Introduktion
Tillykke med dit køb og velkommen til Philips! For at få fuldt udbytte af den
support, Philips tilbyder, skal du registrere dit produkt på www.philips.com/
welcome.
Vigtigt
Læs disse vigtige oplysninger omhyggeligt igennem, inden apparatet tages i
brug, og gem dem til eventuel senere brug.
Fare
-- Apparatet må aldrig kommes ned i vand eller andre væsker eller skylles
under vandhanen, undtagen de dele, der kan tages af mhp. rengøring i
henhold til instruktionerne.
-- Vær opmærksom på den varme damp, der kommer ud af apparatet.
Damp kan forårsage skoldning (fig. 1).
-- Kør ikke apparatet hen over apparatets netledning eller andre
apparaters netledning, da det kan være farligt.
Advarsel
-- Kontrollér, om den angivne netspænding på apparatet svarer til den
lokale netspænding, før du slutter strøm til apparatet.
-- Brug ikke apparatet, hvis stik, netledning eller selve apparatet viser tegn
på beskadigelse, eller hvis apparatet er blevet tabt, eller det er utæt.
-- Reparation og eftersyn af apparatet skal altid foretages på et autoriseret
Philips-serviceværksted. Forsøg ikke selv at reparere apparatet, da
garantien i så fald bortfalder.
-- Hvis netledningen beskadiges, må den kun udskiftes af Philips,
et autoriseret Philips-serviceværksted eller en tilsvarende kvalificeret
fagmand for at undgå enhver risiko.
-- Hold altid apparatet under opsyn, når det er tilsluttet strøm.
-- Dette apparat kan bruges af børn fra 8 år og opefter og personer med
reducerede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende
erfaring og viden, hvis de er blevet instrueret i sikker brug af apparatet
og forstår de medfølgende risici.
-- Rengøring og vedligeholdelse må ikke foretages af børn, medmindre de
er over 8 år gamle og under opsyn.
-- Sørg for, at børn under 8 år ikke kommer i kontakt med apparatet,
afkalkningspinden og netledningen, når apparatet er tændt eller køler
ned.  (fig. 2)
-- Apparatet bør holdes uden for børns rækkevidde for at sikre, at de ikke
kan komme til at lege med det.
-- Apparatets mundstykke kan blive ekstremt varmt og forårsage brandsår
ved berøring.
-- Tag altid stikket ud af stikkontakten, og lad apparatet køle ned i mindst
60 minutter, før du rengør det eller fastgør eller fjerner vaskepuden og
dens holder, rullebørsten, støvbeholderen og filteret, og før du renser
dampåbningen med afkalkningspinden.
-- Vandtanken har en kapacitet på 0,4 liter. Fyld aldrig vandtanken med
mere end denne mængde.
-- Opbevar aldrig apparatet ved temperaturer under 0 °C.
-- Ret aldrig den varme damp fra mundstykket mod personer eller
kæledyr (fig. 3).
Forsigtig
-- Apparatet må kun sluttes til en stikkontakt med jordforbindelse.
-- Lad ikke apparatet køre samme sted i for lang tid, da det kan beskadige
gulvet. 
-- Brug ikke dampfunktionen på træ- eller laminatgulve uden vandtæt
overflade, eller hvis den vandtætte overflade er beskadiget. Dampen
kan fjerne blankheden på voksbehandlede trægulve. Test altid først på
et område, der ikke ses, for at sikre, at gulvet kan rengøres med varm
damp. Vi anbefaler også, at du kigger i vedligeholdelsesinstruktionerne fra
gulvproducenten.
-- Når du er færdig med damprengøringen, skal du altid slukke for
apparatet og tage stikket ud af stikkontakten og lade apparatet køle ned
i 60 minutter.
-- Dette apparat er kun beregnet til almindelig husholdningsbrug
indendørs.
-- Damp kan beskadige eller forårsage misfarvning af visse overflader.
-- Støjniveau: Lc = 71 dB(A)
Type af vand, der skal bruges
-- Apparatet er beregnet til at blive brugt med vand fra hanen. Hvis du bor
i et område med hårdt vand, kan der opbygges kalkaflejringer hurtigt.
I så tilfælde skal du bruge destilleret vand for at forlænge apparatets
levetid.
-- For at opnå det bedste rengøring skal du bruge destilleret vand.
-- Kom aldrig rengøringsmidler, parfume, eddike, stivelse, afkalkningsmiddel,
strygemiddel eller andre kemikalier i vandtanken, da dit apparat ikke er
beregnet til at fungere sammen med disse kemikalier.
-- For at forlænge apparatets levetid skal du udskifte afkalkningsfilteret hver
6. måned.
Elektromagnetiske felter (EMF)
Dette Philips-apparat overholder alle standarder i forhold til
elektromagnetiske felter (EMF).
Bestilling af tilbehør
For at købe tilbehør eller reservedele skal du besøge
www.shop.philips.com/service eller gå til din Philips-forhandler.
Du kan også kontakte det lokale Philips Kundecenter (se folderen
“World-Wide Guarantee” for at få kontaktoplysninger).
-- Du kan bestille et sæt med et nyt filter og to nye vaskepuder under
typenummer FC8056 (fig. 4).
Miljøhensyn
-- Apparatet må ikke smides ud sammen med almindeligt
husholdningsaffald, når det til sin tid kasseres. Aflevér det i stedet på
en kommunal genbrugsstation. På den måde er du med til at beskytte
miljøet (fig. 5).
Reklamationsret og service
Hvis du har brug for hjælp eller oplysninger, eller hvis der opstår et problem,
skal du besøge Philips’ websted på www.philips.com/support eller
kontakte dit lokale Philips Kundecenter. Telefonnumre findes i vedlagte
“worldwide guarantee”-folder. Hvis der ikke findes et kundecenter i dit land,
bedes du kontakte din lokale Philips-forhandler.
Deutsch
Einführung
Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf und willkommen bei Philips! Um das
Kundendienstangebot von Philips vollständig nutzen zu können, sollten Sie
Ihr Produkt unter www.philips.com/welcome registrieren.
Wichtig
Lesen Sie diese wichtigen Informationen vor dem Gebrauch des Geräts
aufmerksam durch, und bewahren Sie sie für eine spätere Verwendung auf.
Gefahr
-- Tauchen Sie das Gerät nie in Wasser oder andere Flüssigkeiten, und
spülen Sie es nicht unter fließendem Wasser. Ausgenommen sind die
Teile, die laut Anweisungen zur Reinigung abgenommen werden können.
-- Vorsicht vor heißem Dampf, der aus dem Gerät entweicht. Dampf kann
Verbrühungen verursachen (Abb. 1).
-- Um Gefährdungen zu vermeiden, führen Sie das Gerät weder über sein
eigenes noch über das Netzkabel anderer Geräte.
Warnhinweis
-- Prüfen Sie, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, ob die
Spannungsangabe auf dem Gerät mit der örtlichen Netzspannung
übereinstimmt.
-- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn der Netzstecker, das
Netzkabel oder das Gerät selbst beschädigt ist oder wenn das Gerät
heruntergefallen ist bzw. wenn Flüssigkeit aus dem Gerät austritt.
-- Geben Sie das Gerät zur Überprüfung bzw. Reparatur stets an
ein Philips Service-Center. Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu
reparieren, da andernfalls die Garantie erlischt.
-- Um Gefährdungen zu vermeiden, darf ein defektes Netzkabel nur von
einem Philips Service-Center, einer von Philips autorisierten Werkstatt
oder einer ähnlich qualifizierten Person durch ein Original-Ersatzkabel
ersetzt werden.
-- Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, solange es mit dem
Stromnetz verbunden ist.
-- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit
verringerten physischen, sensorischen oder psychischen Fähigkeiten
oder Mangel an Erfahrung und Kenntnis verwendet werden, wenn sie
bei der Verwendung beaufsichtigt wurden oder Anweisung zum sicheren
Gebrauch des Geräts erhalten und die Gefahren verstanden haben.
-- Reinigung und Pflege des Geräts darf nicht von Kindern durchgeführt
werden, außer Sie sind älter als 8 Jahre und beaufsichtigt.
-- Halten Sie das Gerät, den Entkalkungsstift und das Netzkabel
außerhalb der Reichweite von Kindern unter 8 Jahren, wenn das Gerät
eingeschaltet ist oder abkühlt.  (Abb. 2)
-- Achten Sie darauf, dass Kinder nicht mit dem Gerät spielen.
-- Die Düse am Gerät kann sehr heiß werden und bei Berührung
Verbrennungen verursachen.
-- Trennen Sie das Gerät immer von der Stromversorgung, und lassen
Sie es mindestens 60 Minuten abkühlen, bevor Sie es reinigen oder
das Polster, den Padhalter, die Bürstenrolle, den Staubbehälter und den
Filter anbringen oder abnehmen, und bevor Sie Verstopfungen der
Dampföffnung mit dem Entkalkungsstift beseitigen.
-- Der Wasserbehälter hat eine Kapazität von 0,4 Litern. Füllen Sie den
Wasserbehälter nie mit mehr als dieser Menge.
-- Bewahren Sie das Gerät bei einer Temperatur von über 0 °C auf.
-- Richten Sie den heißen Dampf aus der Düse nie auf Personen oder
Tiere (Abb. 3).
Achtung
-- Schließen Sie das Gerät nur an eine geerdete Steckdose an.
-- Achten Sie darauf, dass das Gerät nicht zu lange an derselben Stelle
verwendet wird, da dies den Boden beschädigen könnte. 
-- Verwenden Sie die Dampffunktion nicht auf Holz- oder Laminatböden
ohne wasserfeste Beschichtung oder wenn die wasserfeste Beschichtung
beschädigt ist. Der Dampf kann mit Wachs behandelten Holzböden den
Glanz nehmen. Testen Sie das Gerät immer an einer Stelle außerhalb
des sichtbaren Bereichs, um sich zu vergewissern, dass der Boden mit
heißem Dampf gereinigt werden kann. Wir empfehlen Ihnen außerdem,
die Wartungsanweisungen des Bodenherstellers zu überprüfen.
-- Nach dem Dämpfen sollten Sie das Gerät immer ausschalten, den
Netzstecker aus der Steckdose ziehen und das Gerät 60 Minuten
abkühlen lassen.
-- Dieses Gerät ist ausschließlich für die Verwendung in Innenräumen
vorgesehen.
-- Dampf kann bestimmte Oberflächen beschädigen oder zu Verfärbung
führen.
-- Geräuschpegel: Lc = 71 dB(A)
Zu verwendende Wasserart
-- Ihr Gerät ist für die Verwendung mit Leitungswasser vorgesehen.
Wenn Sie in einem Gebiet mit hartem Wasser leben, kann sich schnell
Kalk ablagern. Verwenden Sie in diesem Fall destilliertes Wasser, um die
Lebensdauer Ihres Geräts zu verlängern.
-- Für optimale Reinigungsergebnisse verwenden Sie destilliertes Wasser.
-- Geben Sie weder Duftstoffe, Essig, Wäschesteife, Entkalkungsmittel,
Bügelzusätze noch andere Chemikalien in den Wasserbehälter, da das
Gerät nicht für solche Chemikalien ausgelegt ist.
-- Um die Lebensdauer des Geräts zu verlängern ersetzen Sie den
Kalkfilter alle 6 Monate.
Elektromagnetische Felder
Dieses Philips Gerät erfüllt sämtliche Normen bezüglich elektromagnetischer
Felder.
Zubehör bestellen
Um Zubehör oder Ersatzteile zu kaufen, gehen Sie auf
www.shop.philips.com/service oder zu Ihrem Philips Händler.
Sie können auch das Philips Service-Center in Ihrem Land kontaktieren
(entnehmen Sie die Kontaktdaten der internationalen Garantieschrift).
-- Sie können ein Set mit einem neuen Filter und zwei neuen Polstern
unter der Typennummer FC8056 bestellen (Abb. 4).
-- Μην στρέφετε ποτέ τον καυτό ατμό που βγαίνει από το στόμιο
προς το μέρος ανθρώπων ή κατοικιδίων (Εικ. 3).
Umwelt
-- Geben Sie das Gerät am Ende der Lebensdauer nicht in den normalen
Hausmüll. Bringen Sie es zum Recycling zu einer offiziellen Sammelstelle.
Auf diese Weise tragen Sie zum Umweltschutz bei (Abb. 5).
Προσοχή
-- Συνδέετε τη συσκευή μόνο σε πρίζα με γείωση.
-- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για πολλή ώρα στο ίδιο σημείο,
γιατί μπορεί να καταστραφεί το δάπεδο. 
-- Μην χρησιμοποιείτε τη λειτουργία ατμού σε λαμινέιτ ή σε ξύλινα
δάπεδα που δεν διαθέτουν αδιάβροχη επικάλυψη ή που η
αδιάβροχη επικάλυψή τους έχει καταστραφεί. Ο ατμός μπορεί
να αφαιρέσει το λούστρο από τα κερωμένα ξύλινα δάπεδα. Να
δοκιμάζετε πάντοτε πρώτα σε ένα σημείο που δεν βρίσκεται
σε κοινή θέα, ώστε να βεβαιώνεστε ότι το δάπεδο μπορεί να
καθαριστεί με ατμό. Συνιστούμε επίσης να ελέγχετε τις οδηγίες
συντήρησης του κατασκευαστή του δαπέδου.
-- Μόλις τελειώσετε το καθάρισμα με ατμό, να απενεργοποιείτε πάντα
τη συσκευή, να την αποσυνδέετε από την πρίζα και να την αφήνετε
να κρυώσει για 60 λεπτά.
-- Αυτή η συσκευή προορίζεται αποκλειστικά για οικιακή χρήση σε
εσωτερικό χώρο.
-- Ο ατμός μπορεί να καταστρέψει ή να αποχρωματίσει ορισμένες
επιφάνειες.
-- Επίπεδο θορύβου: Lc = 71 dB(A)
Garantie und Kundendienst
Benötigen Sie weitere Informationen oder treten Probleme auf, besuchen
Sie bitte die Philips Website www.philips.com/support, oder setzen
Sie sich mit einem Philips Service-Center in Ihrem Land in Verbindung.
Die Telefonnummer finden Sie in der internationalen Garantieschrift. Sollte
es in Ihrem Land kein Service-Center geben, wenden Sie sich bitte an Ihren
Philips Händler.
Ελληνικα
Εισαγωγή
Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλώς ήρθατε στη Philips! Για
να επωφεληθείτε πλήρως από την υποστήριξη που παρέχει η Philips,
δηλώστε το προϊόν σας στην ιστοσελίδα www.philips.com/welcome.
Σημαντικό
Διαβάστε αυτές τις σημαντικές πληροφορίες προσεκτικά πριν
χρησιμοποιήσετε τη συσκευή και φυλάξτε τις για μελλοντική αναφορά.
Κίνδυνος
-- Μην βυθίζετε ποτέ τη συσκευή σε νερό ή σε οποιοδήποτε άλλο
υγρό και μην την ξεπλένετε κάτω από τη βρύση, εκτός από τα
μέρη που μπορούν να αφαιρεθούν για καθάρισμα, σύμφωνα με τις
οδηγίες.
-- Να προσέχετε τον καυτό ατμό που βγαίνει από τη συσκευή. Μπορεί
να ζεματιστείτε (Εικ. 1).
-- Για να αποφύγετε τυχόν κινδύνους, μην μετακινείτε τη συσκευή
πάνω από το καλώδιό της ή πάνω από τα καλώδια άλλων
συσκευών.
----
----
------
---
Προειδοποίηση
Πριν συνδέσετε τη συσκευή, ελέγξτε αν η τάση που αναγράφεται
στη συσκευή αντιστοιχεί στην τοπική τάση ρεύματος.
Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν το φις, το καλώδιο ή η ίδια η
συσκευή παρουσιάζουν κάποια ορατή φθορά ή αν η συσκευή έχει
πέσει κάτω ή έχει διαρροή.
Για έλεγχο ή επισκευή της συσκευής, να απευθύνεστε πάντα σε ένα
κέντρο σέρβις εξουσιοδοτημένο από τη Philips. Μην επιχειρήσετε
να επισκευάσετε από μόνοι σας τη συσκευή, καθώς, σε αυτή τη
περίπτωση, η εγγύηση σας καθίσταται άκυρη.
Αν το καλώδιο υποστεί φθορά, θα πρέπει να αντικατασταθεί από
ένα κέντρο επισκευών εξουσιοδοτημένο από τη Philips ή από εξίσου
εξειδικευμένα άτομα, προς αποφυγή κινδύνου.
Μην αφήνετε ποτέ τη συσκευή χωρίς επίβλεψη όταν είναι
συνδεδεμένη στο ρεύμα.
Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας
8 ετών και άνω, καθώς και από άτομα με περιορισμένες σωματικές,
αισθητήριες ή διανοητικές ικανότητες ή χωρίς εμπειρία και γνώση,
με την προϋπόθεση ότι τη χρησιμοποιούν υπό επίβλεψη ή έχουν
λάβει οδηγίες σχετικά με την ασφαλή χρήση της και κατανοούν
τους ενεχόμενους κινδύνους.
Τα παιδιά δεν πρέπει να καθαρίζουν και να συντηρούν τη συσκευή
παρά μόνον αν είναι ηλικίας άνω των 8 ετών και επιβλέπονται.
Όταν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη ή την έχετε αφήσει να
κρυώσει, κρατήστε τη συσκευή, το καλώδιό της και το σύστημα
αφαλάτωσης μακριά από παιδιά μικρότερα των 8 ετών.  (Εικ. 2)
Τα παιδιά πρέπει να επιβλέπονται, ώστε να μην παίζουν με τη
συσκευή.
Το στόμιο της συσκευής μπορεί να φτάσει σε εξαιρετικά υψηλή
θερμοκρασία και μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα σε όποιον το
αγγίξει.
Πριν καθαρίσετε τη συσκευή, πριν συνδέσετε ή αποσυνδέσετε
το πανάκι και το στήριγμά του, την περιστρεφόμενη βούρτσα, το
δοχείο της σκόνης και το φίλτρο, καθώς και πριν αποφράξετε το
άνοιγμα του ατμού με το σύστημα αφαλάτωσης, να αποσυνδέετε
πάντα τη συσκευή και να την αφήνετε να κρυώσει τουλάχιστον για
60 λεπτά.
Η δεξαμενή νερού έχει χωρητικότητα 0,4 λίτρων. Μην γεμίζετε ποτέ
τη δεξαμενή με μεγαλύτερη ποσότητα.
Μην αποθηκεύετε ποτέ τη συσκευή σε θερμοκρασία μικρότερη από
0°C.
Τύπος νερού προς χρήση
-- Η συσκευή είναι σχεδιασμένη για χρήση με νερό βρύσης. Αν ζείτε
σε περιοχή με σκληρό νερό, μπορεί να συσσωρευτούν άλατα
με γρήγορο ρυθμό. Σε αυτήν την περίπτωση, χρησιμοποιήστε
αποσταγμένο νερό για να παρατείνετε τη διάρκεια ζωής της
συσκευής.
-- Για βέλτιστα αποτελέσματα καθαρισμού, να χρησιμοποιείτε
αποσταγμένο νερό.
-- Μην ρίχνετε στη δεξαμενή νερού απορρυπαντικά, άρωμα, ξύδι,
κόλλα κολλαρίσματος, ουσίες αφαλάτωσης, υγρά σιδερώματος ή
άλλα χημικά, καθώς η συσκευή δεν έχει σχεδιαστεί για χρήση με
τα χημικά αυτά.
-- Για να παρατείνετε τη διάρκεια ζωής της συσκευής, να
αντικαθιστάτε το φίλτρο αφαλάτωσης κάθε 6 μήνες.
Ηλεκτρομαγνητικά πεδία (EMF)
Η συγκεκριμένη συσκευή της Philips συμμορφώνεται με όλα τα πρότυπα
που αφορούν τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία (EMF).
Παραγγελία εξαρτημάτων
Για να αγοράσετε εξαρτήματα ή ανταλλακτικά, επισκεφτείτε τη
διεύθυνση www.shop.philips.com/service ή απευθυνθείτε στον
αντιπρόσωπο της Philips στην περιοχή σας. Μπορείτε επίσης να
επικοινωνήσετε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Καταναλωτών της Philips
στη χώρα σας (θα βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας στο φυλλάδιο της
διεθνούς εγγύησης).
-- Μπορείτε να παραγγείλετε ένα σετ με ένα φίλτρο και δύο πανάκια,
με κωδικό FC8056 (Εικ. 4).
Περιβάλλον
-- Στο τέλος της ζωής της συσκευής μην την πετάξετε μαζί με τα
συνηθισμένα οικιακά σας απορρίμματα, αλλά παραδώστε την σε ένα
επίσημο σημείο συλλογής για ανακύκλωση. Με αυτόν τον τρόπο θα
συμβάλετε στην προστασία του περιβάλλοντος (Εικ. 5).
Εγγύηση και επισκευή
Εάν χρειαστείτε επισκευή ή πληροφορίες ή εάν αντιμετωπίζετε κάποιο
πρόβλημα, επισκεφθείτε την τοποθεσία της Philips στη διεύθυνση
www.philips.com/support ή επικοινωνήστε με το Κέντρο
Εξυπηρέτησης Καταναλωτών της Philips στη χώρα σας. Θα βρείτε το
τηλέφωνο στο φυλλάδιο διεθνούς εγγύησης. Εάν δεν υπάρχει Κέντρο
Εξυπηρέτησης Καταναλωτών στη χώρα σας, απευθυνθείτε στον τοπικό
αντιπρόσωπο της Philips.
Español
Introducción
Enhorabuena por la compra de este producto y bienvenido a Philips.
Para sacar el mayor partido de la asistencia que Philips le ofrece, registre su
producto en www.philips.com/welcome.
Importante
Antes de usar el aparato, lea atentamente esta información importante y
consérvela por si necesitara consultarla en el futuro.
Peligro
-- No sumerja nunca el aparato en agua u otros líquidos, ni lo enjuague
bajo el grifo, excepto las piezas que se pueden desmontar para
limpiarlas según las instrucciones.
-- Tenga cuidado con el vapor caliente que sale del aparato. El vapor
puede provocar quemaduras (fig. 1).
-- No arrastre el aparato sobre su propio cable de alimentación ni sobre
los cables de alimentación de otros aparatos para evitar situaciones
de peligro.
Advertencia
-- Antes de enchufar el aparato, compruebe si el voltaje indicado en el
mismo se corresponde con el voltaje de red local.
-- No utilice el aparato si la clavija, el cable de alimentación o el propio
aparato tienen daños visibles, o si el aparato se ha caído o está
goteando.
-- Lleve siempre el aparato a un centro de servicio autorizado por Philips
para su comprobación y reparación. No intente repararlo usted mismo;
de lo contrario, la garantía quedaría anulada.
-- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por Philips
o por un centro de servicio autorizado por Philips, con el fin de evitar
situaciones de peligro.
-- No deje nunca el aparato desatendido cuando esté enchufado a la
toma de corriente.
-- Este aparato puede ser usado por niños a partir de 8 años y por
personas con su capacidad física, psíquica o sensorial reducida y por
quienes no tengan los conocimientos y la experiencia necesarios, si han
sido supervisados o instruidos acerca del uso del aparato de forma
segura y siempre que sepan los riesgos que conlleva su uso.
-- Los niños no deben llevar a cabo la limpieza ni el mantenimiento a
menos que tengan más de 8 años o sean supervisados.
-- Mantenga el aparato, el alfiler de eliminación de los depósitos de cal y
el cable de alimentación fuera del alcance de niños menores de 8 años
cuando el aparato esté encendido o se esté enfriando.  (fig. 2)
-- Asegúrese de que los niños no jueguen con este aparato.
-- La boquilla del aparato puede calentarse mucho y, si se toca, puede
causar quemaduras.
-- Desenchufe siempre el aparato y deje que se enfríe durante al menos
60 minutos antes de limpiarlo o colocar o quitar la almohadilla, el
soporte de la almohadilla, el cepillo giratorio, el depósito del polvo y
el filtro, y antes de desatascar la abertura de vapor con el alfiler de
eliminación de los depósitos de cal.
-- El depósito de agua tiene una capacidad de 0,4 l. Nunca llene el
depósito de agua por encima de esta cantidad.
-- Nunca almacene el aparato a una temperatura inferior a 0° C.
-- Nunca dirija el vapor caliente que sale de la boquilla hacia personas
o mascotas (fig. 3).
Precaución
-- Conecte el aparato sólo a un enchufe con toma de tierra.
-- No utilice el aparato en el mismo lugar durante mucho tiempo ya que
podría dañar el suelo. 
-- No utilice la función de vapor sobre suelos de madera o laminados
sin un revestimiento resistente al agua o si este está dañado. El
vapor puede eliminar el brillo de los suelos de madera tratados con
cera. Realice siempre una prueba en una zona que se vea bien para
asegurarse de que el suelo se puede limpiar con vapor caliente. También
le recomendamos consultar las instrucciones de mantenimiento del
fabricante del suelo.
-- Cuando termine de limpiar con vapor, apague y desenchufe siempre el
aparato y deje que se enfríe durante 60 minutos.
-- Este aparato se ha diseñado solo para uso doméstico en interiores.
-- El vapor puede dañar determinadas superficies o provocar decoloración
en las mismas.
-- Nivel de ruido: Lc = 71 dB (A)
Tipo de agua recomendada
-- El aparato se ha diseñado para utilizarse con agua del grifo. Si vive en
una zona con agua dura, la cal se puede acumular rápidamente. En ese
caso, utilice agua destilada para prolongar la vida útil del aparato.
-- Para obtener unos resultados de limpieza óptimos, utilice agua destilada.
-- No eche en el depósito de agua detergentes, perfume, vinagre, almidón,
productos desincrustantes, productos que ayuden al planchado ni otros
productos químicos, ya que el aparato no se ha diseñado para funcionar
con estos productos químicos.
-- Para prolongar la vida del aparato, sustituya el filtro de eliminación de
los depósitos de cal cada 6 meses.
Campos electromagnéticos (CEM)
Este aparato Philips cumple todos los estándares sobre campos
electromagnéticos (CEM).
Solicitud de accesorios
Para comprar accesorios o piezas de repuesto, visite
www.shop.philips.com/service o acuda a su distribuidor de Philips.
También puede ponerse en contacto con el Servicio de Atención al Cliente
de Philips en su país (consulte el folleto de garantía mundial para encontrar
los datos de contacto).
-- Puede solicitar un juego de un nuevo filtro y dos nuevas almohadillas
con el número de modelo FC8056 (fig. 4).
Medio ambiente
-- Al final de su vida útil, no tire el aparato junto con la basura normal del
hogar. Llévelo a un punto de recogida oficial para su reciclado. De esta
manera ayudará a conservar el medio ambiente (fig. 5).
Garantía y servicio
Si necesita información o si tiene algún problema, visite la página Web de
Philips en www.philips.com/support, o póngase en contacto con el
Servicio de Atención al Cliente de Philips en su país. Hallará el número de
teléfono en el folleto de la garantía mundial. Si no hay Servicio de Atención
al Cliente de Philips en su país, diríjase a su distribuidor local Philips.
Suomi
Johdanto
Onnittelut ostoksestasi ja tervetuloa Philips-tuotteiden käyttäjäksi! Hyödynnä
Philipsin tuki ja rekisteröi tuotteesi osoitteessa www.philips.com/welcome.
Tärkeää
Lue nämä tärkeät tiedot huolellisesti ennen laitteen ensimmäistä
käyttökertaa ja säilytä se vastaisen varalle.
Vaara
-- Älä upota laitetta veteen tai muuhun nesteeseen. Älä myöskään
huuhtele sitä vesihanan alla lukuun ottamatta osia, jotka voidaan irrottaa
laitteesta ohjeiden mukaisesti puhdistusta varten.
-- Varo laitteesta tulevaa kuumaa höyryä. Höyry voi aiheuttaa
palovammoja (Kuva 1).
-- Älä siirrä laitetta oman virtajohtonsa tai minkään muunkaan laitteen
virtajohdon yli, jottet aiheuta vaaratilanteita.
Varoitus
-- Tarkista, että laitteeseen merkitty käyttöjännite vastaa paikallista
verkkojännitettä, ennen kuin liität laitteen pistorasiaan.
-- Älä käytä laitetta, jos sen virtajohto, pistoke tai jokin muu osa on viallinen
tai jos laite on pudonnut tai se vuotaa.
-- Toimita laite vianmääritystä ja korjaamista varten Philipsin valtuuttamaan
huoltoliikkeeseen. Älä yritä korjata laitetta itse, sillä se aiheuttaa takuun
raukeamisen.
-- Jos virtajohto on vahingoittunut, se on oman turvallisuutesi vuoksi
hyvä vaihdattaa Philipsin valtuuttamassa huoltoliikkeessä tai muulla
ammattitaitoisella korjaajalla.
-- Laitetta ei saa koskaan jättää ilman valvontaa silloin, kun se on liitetty
sähköverkkoon.
-- Laitetta voivat käyttää myös yli 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joiden
fyysinen tai henkinen toimintakyky on rajoittunut tai joilla ei ole
kokemusta tai tietoa laitteen käytöstä, jos heitä on neuvottu laitteen
turvallisesta käytöstä tai tarjolla on turvallisen käytön edellyttämä
valvonta ja jos he ymmärtävät laitteeseen liittyvät vaarat.
-- Lasten ei saa antaa puhdistaa tai huoltaa laitetta ilman valvontaa.
-- Pidä laite, kalkinpoistaja ja laitteen virtajohto poissa alle 8-vuotiaiden
lasten ulottuvilta, kun laite on käynnissä tai jäähtyy.  (Kuva 2)
-- Pienten lasten ei saa antaa leikkiä laitteella.
-- Laitteen suutin tulee hyvin kuumaksi ja koskettaessa se voi aiheuttaa
palovamman.
-- Irrota pistoke pistorasiasta ja anna laitteen jäähtyä vähintään
60 minuuttia ennen laitteen puhdistamista, tyynyn tai tyynytelineen,
pyörivän harjan, pölysäiliön tai suodattimen kiinnittämistä ja irrottamista
sekä aina ennen kalkinpoistajan käyttöä höyryaukon avaamiseksi.
-- Vesisäiliön tilavuus on 0,4 litraa. Älä koskaan täytä vesisäiliöön tätä
enempää vettä.
-- Älä säilytä laitetta paikassa, jonka lämpötila on alle 0 °C.
-- Älä koskaan suuntaa kuumaa höyryä suuttimesta ihmisiä tai
lemmikkieläimiä kohti (Kuva 3).
Varoitus
-- Liitä laite vain maadoitettuun pistorasiaan.
-- Älä anna laitteen käydä samassa kohdassa liian kauan, koska lattia voi
vahingoittua. 
-- Älä käytä höyrytoimintoa puu- tai laminaattilattioilla, joiden pintakerros
ei ole vesitiivis tai joiden vesitiivis pintakerros on vahingoittunut. Höyry
voi poistaa vahattujen puulattioiden kiillon. Varmista, että lattia soveltuu
höyrypuhdistukseen kokeilemalla laitetta lattiapinnalla, joka ei ole
näkyvissä. Suosittelemme tarkistamaan myös lattiavalmistajan antamat
hoito-ohjeet.
-- Sulje laitteen virta aina käytön jälkeen ja anna sen jäähtyä vähintään
60 minuuttia.
-- Tämä laite on tarkoitettu vain sisäkäyttöön kotitalouksissa.
-- Höyry saattaa vahingoittaa tiettyjä pintoja tai aiheuttaa niihin värjäytymiä.
-- Käyttöääni: Lc = 71 dB (A)
Käytettävä vesi
-- Laitteesi on suunniteltu käyttämään vesijohtovettä. Jos asut alueella,
jossa on hyvin kova vesi, kalkkia voi muodostua nopeasti. Tällöin on
suositeltavaa käyttää tislattua vettä. Tämä pidentää laitteesi elinikää.
-- Saat parhaan siivoustuloksen käyttämällä tislattua vettä.
-- Älä lisää vesisäiliöön puhdistusaineita, hajusteita, etikkaa,
kalkinpoistoaineita, silitysaineita tai muita kemikaaleja, sillä laitettasi ei ole
tarkoitettu käytettäväksi näiden kemikaalien kanssa.
-- Voit pidentää laitteen käyttöikää vaihtamalla kalkinpoistosuodattimen
6 kuukauden välein.
Sähkömagneettiset kentät (EMF)
Tämä Philips-laite vastaa kaikkia sähkömagneettisia kenttiä (EMF) koskevia
standardeja.
Tarvikkeiden tilaaminen
Voit ostaa lisävarusteita ja varaosia osoitteessa www.shop.philips.com/
service tai Philips-jälleenmyyjältä. Voit myös ottaa yhteyden Philipsin
kuluttajapalvelukeskukseen (katso yhteystiedot kansainvälisestä
takuulehtisestä).
-- Voit tilata uuden suodattimen ja kaksi uutta tyynyä tyyppinumerolla
FC8056 (Kuva 4).
Ympäristöasiaa
-- Älä hävitä vanhoja laitteita tavallisen talousjätteen mukana, vaan
toimita ne valtuutettuun kierrätyspisteeseen. Näin autat vähentämään
ympäristölle aiheutuvia haittavaikutuksia (Kuva 5).
Takuu ja huolto
Jos haluat lisätietoja tai laitteen kanssa ilmenee ongelmia, tutustu Philipsin
sivustoon osoitteessa www.philips.com/support tai kysy neuvoa
Philipsin maakohtaisesta asiakaspalvelusta. Puhelinnumero on kansainvälisessä
takuulehtisessä. Jos maassasi ei ole asiakaspalvelua, ota yhteys Philipsin
jälleenmyyjään.
Français
Introduction
Félicitations pour votre achat et bienvenue dans l’univers Philips !
Pour profiter pleinement de l’assistance Philips, enregistrez votre produit sur
le site à l’adresse suivante : www.philips.com/welcome.
Important
Lisez attentivement ces informations importantes avant d’utiliser l’appareil et
conservez-les pour un usage ultérieur.
Danger
-- Ne plongez jamais l’appareil dans l’eau, ni dans d’autres liquides, et ne le
rincez pas sous le robinet, sauf pour les parties pouvant être enlevées
pour le nettoyage conformément aux instructions.
-- Faites attention à la vapeur brûlante qui s’échappe de l’appareil. Elle peut
provoquer des brûlures (fig. 1).
-- Afin d’éviter tout accident, ne déplacez jamais l’appareil sur son cordon
d’alimentation ou celui d’autres appareils.
Avertissement
-- Avant de brancher l’appareil, vérifiez que la tension indiquée sur
l’appareil correspond à la tension supportée par le secteur local.
-- N’utilisez pas l’appareil si la fiche, le cordon d’alimentation ou l’appareil
lui-même est endommagé ou s’il est tombé et/ou si de l’eau s’en écoule.
-- Confiez toujours l’appareil à un Centre Service Agréé Philips pour
réparation ou vérification. N’essayez jamais de réparer l’appareil vousmême ; toute intervention par des personnes non qualifiées entraîne
l’annulation de la garantie.
-- Si le cordon d’alimentation est endommagé, il doit être remplacé par
Philips, par un Centre Service Agréé Philips ou par un technicien qualifié
afin d’éviter tout accident.
-- Ne laissez jamais l’appareil sans surveillance pendant qu’il est branché.
-- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans ou plus, des
personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou intellectuelles
sont réduites ou des personnes manquant d’expérience et de
connaissances, à condition que ces enfants ou personnes soient sous
surveillance ou qu’ils aient reçu des instructions quant à l’utilisation
sécurisée de l’appareil et qu’ils aient pris connaissance des dangers
encourus.
-- Le nettoyage et l’entretien ne doivent pas être réalisés par des enfants
sauf s’ils sont âgés de plus de 8 ans et sous surveillance.
-- Gardez l’appareil, la broche de détartrage et le cordon d’alimentation
hors de la portée des enfants de moins de 8 ans lorsque l’appareil est
allumé ou qu’il refroidit.  (fig. 2)
-- Veillez à ce que les enfants ne puissent pas jouer avec l’appareil.
-- L’extrémité de la tête de l’appareil peut devenir très chaude et peut par
conséquent provoquer des brûlures si vous la touchez.
-- Débranchez toujours l’appareil et laissez-le refroidir pendant 60 minutes
minimum avant de le nettoyer ou d’attacher ou de détacher le tampon
et le support du tampon, la brosse rotative, le compartiment à
poussière et le filtre, et avant de déboucher l’ouverture vapeur avec la
broche de détartrage.
-- Le réservoir d’eau a une capacité de 0,4 litre. Ne remplissez jamais le
réservoir d’eau avec une quantité plus grande.
-- Ne rangez jamais l’appareil à une température inférieure à 0 °C.
-- Ne dirigez jamais la vapeur brûlante de l’embout vers des gens ou des
animaux (fig. 3).
Attention
-- Branchez l’appareil uniquement sur une prise secteur mise à la terre.
-- Ne laissez pas l’appareil fonctionner dans le même endroit trop
longtemps car cela pourrait endommager le sol. 
-- N’utilisez pas la fonction vapeur sur des sols en bois ou des stratifiés
sans y avoir appliqué un revêtement résistant à l’eau ou dont le
revêtement résistant à l’eau est endommagé. La vapeur peut enlever
le lustre des planchers en bois traités. Testez toujours l’appareil sur une
zone non exposée afin de vous assurer que le sol peut être nettoyé
à la vapeur chaude. Nous vous conseillons également de vérifier les
instructions d’entretien du fabricant de parquets.
-- Après utilisation, éteignez et débranchez toujours l’appareil et laissez-le
refroidir pendant 60 minutes.
-- Cet appareil est uniquement destiné à un usage domestique intérieur.
-- La vapeur peut endommager ou décolorer certaines surfaces.
-- Niveau sonore : Lc = 71 dB(A)
Type d’eau préconisé
-- Votre appareil a été conçu pour être utilisé avec l’eau du robinet.
Si vous habitez dans une région où l’eau est très calcaire, des dépôts
se formeront rapidement. Dans ce cas, utilisez de l’eau distillée afin de
prolonger la durée de vie de votre appareil.
-- Pour garantir un nettoyage optimal, utilisez de l’eau distillée.
-- Ne mettez pas de détergents, de parfum, de vinaigre, d’amidon, de
détartrants, de produits d’aide au repassage ou autres agents chimiques
dans le réservoir d’eau car votre appareil n’est pas conçu pour
fonctionner avec ces produits chimiques.
-- Pour prolonger la durée de vie de l’appareil, remplacez le filtre de
détartrage tous les 6 mois.
Champs électromagnétiques (CEM)
Cet appareil Philips est conforme à toutes les normes relatives aux champs
électromagnétiques (CEM).
Commande d’accessoires
Pour acheter des accessoires ou des pièces de rechange, visitez le site Web
www.shop.philips.com/service ou rendez-vous chez votre revendeur
Philips. Vous pouvez également contacter le Service Consommateurs
Philips de votre pays (voir le dépliant de garantie internationale pour les
coordonnées).
-- Vous pouvez commander un ensemble composé d’un nouveau filtre et
de deux nouveaux tampons sous la référence FC8056 (fig. 4).
Environnement
-- Lorsqu’il ne fonctionnera plus, ne jetez pas l’appareil avec les ordures
ménagères, mais déposez-le à un endroit assigné à cet effet, où
il pourra être recyclé. Vous contribuerez ainsi à la protection de
l’environnement (fig. 5).
Garantie et service
Si vous souhaitez obtenir des informations supplémentaires, faire réparer
l’appareil ou si vous rencontrez un problème, rendez-vous sur le site
Web de Philips à l’adresse www.philips.com/support ou contactez le
Service Consommateurs Philips de votre pays. Vous trouverez le numéro
de téléphone correspondant sur le dépliant de garantie internationale. S’il
n’existe pas de Service Consommateurs Philips dans votre pays, renseignezvous auprès de votre revendeur Philips local.
-----
Italiano
Introduzione
Congratulazioni per l’acquisto e benvenuti in Philips! Per trarre il massimo
vantaggio dall’assistenza Philips, registrate il vostro prodotto su
www.philips.com/welcome.
Importante
Prima di utilizzare l’apparecchio, leggete attentamente queste informazioni
importanti e conservatele per eventuali riferimenti futuri.
Pericolo
-- Non immergete mai l’apparecchio in acqua o in altri liquidi e non
risciacquatelo sotto l’acqua corrente, tranne le parti che possono essere
rimosse per la pulizia secondo le istruzioni.
-- Prestate attenzione al vapore caldo che esce dall’apparecchio.
Potrebbe causare ustioni (fig. 1).
-- Per evitare rischi, durante l’uso non passate l’apparecchio sul relativo
cavo di alimentazione o sui cavi di alimentazione di altri apparecchi.
Avviso
-- Prima di collegare l’apparecchio, verificate che la tensione riportata sulla
spina corrisponda alla tensione disponibile.
-- Non utilizzate l’apparecchio nel caso in cui la spina, il cavo di
alimentazione o l’apparecchio stesso siano danneggiati o in presenza di
rotture o perdite dall’apparecchio.
-- Per eventuali controlli o riparazioni, rivolgetevi sempre a un centro
autorizzato Philips. Non tentate di riparare l’apparecchio per evitare di
invalidare la garanzia.
-- Nel caso in cui il cavo di alimentazione fosse danneggiato, dovrà essere
sostituito presso i centri autorizzati Philips, i rivenditori specializzati
oppure da personale debitamente qualificato, per evitare situazioni
pericolose.
-- Non lasciate mai l’apparecchio incustodito quando è collegato alla presa
di corrente.
-- Quest’apparecchio può essere usato da bambini di età superiore a
8 anni e da persone con capacità mentali, fisiche o sensoriali ridotte,
prive di esperienza o conoscenze adatte, a condizione che tali persone
abbiano ricevuto assistenza o formazione per utilizzare l’apparecchio in
maniera sicura e capiscano i potenziali pericoli associati a tale uso.
-- Le operazioni di pulizia e manutenzione possono essere effettuate solo
da bambini di età superiore agli 8 anni.
-- Tenete l’apparecchio, il filtro anticalcare e il cavo di alimentazione
fuori dalla portata dei bambini di età inferiore agli 8 anni quando
l’apparecchio stesso è acceso o si sta raffreddando.  (fig. 2)
-- Adottate le dovute precauzioni per evitare che i bambini giochino con
l’apparecchio.
-- La bocchetta dell’apparecchio può surriscaldarsi eccessivamente e
provocare scottature se a contatto con la pelle.
-- Scollegate sempre il cavo di alimentazione dell’apparecchio dopo
l’uso e lasciatelo raffreddare per almeno 60 minuti prima di pulirlo, di
attaccare o staccare il cuscinetto e il porta cuscinetto, la spazzola a rullo,
il recipiente della polvere e il filtro e prima di sbloccare la presa di sfogo
del vapore con il filtro anticalcare.
-- Il serbatoio dell’acqua ha una capacità di 0,4 litri. Non riempite il
serbatoio con quantità d’acqua superiori.
-- Non conservate l’apparecchio a temperature inferiori a 0°C.
-- Non puntate mail il getto di vapore caldo che fuoriesce dalla bocchetta
verso le persone o gli animali (fig. 3).
Attenzione
-- Collegate l’apparecchio esclusivamente a una presa di messa a terra.
-- Non lasciate l’apparecchio in funzione troppo a lungo in uno stesso
punto poiché in questo modo si potrebbe danneggiare il pavimento. 
-- Non usate la funzione vapore su pavimenti laminati o in legno senza
un rivestimento superficiale resistente all’acqua o se il rivestimento
superficiale resistente all’acqua è danneggiato. Il vapore potrebbe
asportare la lucentezza di pavimenti in legno trattati con la cera.
Testate sempre l’apparecchio su un’area nascosta del pavimento per
assicurarsi che possa essere pulito con il vapore caldo. Vi consigliamo
anche di controllare le istruzioni per la manutenzione fornite dal
produttore dei pavimenti.
Al termine della vaporizzazione, spegnete sempre l’apparecchio
e scollegate la spina della presa di corrente. Lasciate raffreddare
l’apparecchio per 60 minuti.
Questo apparecchio è stato progettato esclusivamente per l’uso
domestico in interni.
Il vapore potrebbe danneggiare o causare lo scolorimento di alcune
superfici.
Livello acustico: Lc = 71 dB(A)
Tipo di acqua da utilizzare
-- L’apparecchio è progettato per essere utilizzato con acqua corrente.
Se vivete in un’area con acqua dura, potrebbe verificarsi un repentino
accumulo di calcare. In tal caso, utilizzate acqua distillata per prolungare
la durata dell’apparecchio.
-- Per risultati di pulizia ottimali, usate acqua distillata.
-- Non aggiungete mai detergenti, profumo, aceto, amido, agenti
disincrostanti, prodotti per la stiratura o altre sostanze chimiche nel
serbatoio dell’acqua., poiché l’apparecchio non è progettato per
funzionare con questi prodotti chimici.
-- Per prolungare la durata dell’apparecchio, sostituite il filtro anticalcare
ogni 6 mesi.
Campi elettromagnetici (EMF)
Questo apparecchio Philips è conforme a tutti gli standard relativi ai campi
elettromagnetici (EMF).
Ordinazione degli accessori
Per acquistare accessori o parti di ricambio, visitate il sito
www.shop.philips.com/service oppure recatevi presso il vostro
rivenditore Philips. Potete contattare anche il centro assistenza Philips del
vostro paese (per i dettagli di contatto, consultate l’opuscolo della garanzia
internazionale).
-- Potete ordinare un set di filtri nuovi e due nuovi cuscinetti con il codice
FC8056 (fig. 4).
Tutela dell’ambiente
-- Per contribuire alla tutela dell’ambiente, non smaltite l’apparecchio
insieme ai rifiuti domestici, ma consegnatelo a un centro di raccolta
ufficiale (fig. 5).
Garanzia e assistenza
Per assistenza o informazioni e in caso di problemi, visitate il sito Web di
Philips www.philips.com/support oppure contattate il centro assistenza
clienti Philips del vostro paese. Per conoscere il numero di telefono,
consultate l’opuscolo della garanzia internazionale. Se nel vostro paese non
esiste un centro assistenza clienti, rivolgetevi al vostro rivenditore Philips.
Nederlands
Inleiding
Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Als u volledig wilt
profiteren van de ondersteuning die Philips biedt, registreer uw product dan
op www.philips.com/welcome.
Belangrijk
Lees deze belangrijke informatie zorgvuldig door voordat u het apparaat
gaat gebruiken. Bewaar het boekje om het indien nodig later te kunnen
raadplegen.
Gevaar
-- Dompel het apparaat nooit in water of andere vloeistoffen onder en
spoel het niet af onder de kraan, behalve de onderdelen die volgens de
instructies voor het schoonmaken kunnen worden verwijderd.
-- Pas op voor de hete stoom die uit het apparaat komt. Stoom kan
brandwonden veroorzaken (fig. 1).
-- Beweeg het apparaat niet over zijn eigen netsnoer of de netsnoeren van
andere apparaten om gevaar te voorkomen.
Waarschuwing
-- Controleer of het voltage dat wordt aangegeven op het apparaat,
overeenkomt met de plaatselijke netspanning voordat u het apparaat
aansluit.
-- Gebruik het apparaat niet indien de stekker, het netsnoer of het
apparaat zelf zichtbaar beschadigd zijn. Gebruik het apparaat ook niet
als het is gevallen of als het lekt.
-- Breng het apparaat altijd naar een door Philips geautoriseerd
servicecentrum voor onderzoek of reparatie. Probeer niet zelf het
apparaat te repareren, omdat uw garantie hierdoor komt te vervallen.
-- Indien het netsnoer beschadigd is, moet u het laten vervangen door
Philips, een door Philips geautoriseerd servicecentrum of personen met
vergelijkbare kwalificaties om gevaar te voorkomen.
-- Laat het apparaat nooit onbeheerd achter terwijl het op netspanning is
aangesloten.
-- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en door
personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke
capaciteiten of weinig ervaring en kennis, mits zij toezicht of instructie
hebben ontvangen aangaande veilig gebruik van het apparaat, en zij de
gevaren van het gebruik begrijpen.
-- Reiniging en onderhoud mogen alleen door kinderen worden
uitgevoerd die ouder zijn dan 8 en alleen onder toezicht.
-- Houd het apparaat, de ontkalkingspin en het netsnoer buiten het bereik
van kinderen jonger dan 8 jaar wanneer het apparaat is ingeschakeld of
aan het afkoelen is.  (fig. 2)
-- Houd toezicht op jonge kinderen om te voorkomen dat ze met het
apparaat gaan spelen.
-- De stoomopening van het apparaat kan zeer heet worden en bij
aanraking brandwonden veroorzaken.
-- Haal altijd de stekker van het apparaat uit het stopcontact en laat het
minstens 60 minuten afkoelen voordat u het schoonmaakt of de pad en
padhouder, de borstelrol, de stofbak en het filter bevestigt of losmaakt
en voor u de stoomopening met de ontkalkingspin ontstopt.
-- Het waterreservoir heeft een capaciteit van 0,4 liter. Vul het
waterreservoir nooit met meer dan deze hoeveelheid.
-- Berg het apparaat niet op een plek op waar de temperatuur lager is
dan 0°C.
-- Richt de hete stoom uit de spuitstuk nooit op mensen of
huisdieren (fig. 3).
----
-----
Let op
Sluit het apparaat uitsluitend aan op een geaard stopcontact.
Gebruik het apparaat niet te lang op dezelfde plek, anders kan de vloer
beschadigd raken. 
Gebruik de stoomfunctie niet op hout of gelamineerde vloeren zonder
een waterbestendig bovenlaag niet of waarvan de waterbestendig
bovenlaag is beschadigd. De stoom kan de glans van met was
behandelde houten vloeren verwijderen. Test altijd op een gebied
dat buiten het zicht valt, om u ervan te verzekeren dat de vloer met
hete stoom kan worden schoongemaakt. We raden u ook aan om de
onderhoudsinstructies van de vloerfabrikant te raadplegen.
Schakel het apparaat altijd uit, haal de stekker uit het stopcontact en laat
het apparaat 60 minuten afkoelen als u klaar bent met stomen.
Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik
binnenshuis.
Stoom kan bepaalde oppervlakken beschadigen of verkleuren.
Geluidsniveau: Lc = 71 dB(A)
Te gebruiken watersoort
-- Uw apparaat is ontworpen voor gebruik met kraanwater. Als u in een
gebied met hard water woont, ontstaat er mogelijk snelle kalkaanslag.
In dat geval kunt u gedistilleerd water gebruiken om de levensduur van
uw apparaat te verlengen.
-- Voor optimale reinigingsresultaten gebruikt u gedistilleerd water.
-- Doe geen reinigingsmiddel, reukstof, azijn, stijfsel, ontkalkers,
strijkconcentraat of andere chemicaliën in het waterreservoir;
het apparaat is niet geschikt voor deze chemicaliën.
-- Om de levensduur van het apparaat te verlengen vervangt u het
ontkalkingsfilter om de 6 maanden.
Elektromagnetische velden (EMV)
Dit Philips-apparaat voldoet aan alle richtlijnen met betrekking tot
elektromagnetische velden (EMV).
Accessoires bestellen
Ga naar www.shop.philips.com/service om accessoires en
reserveonderdelen te kopen of ga naar uw Philips-dealer. U kunt ook
contact opnemen met het Philips Consumer Care Centre in uw land
(zie het ‘worldwide guarantee’-vouwblad voor contactgegevens).
-- U kunt een set met een nieuw filter en twee nieuwe pads bestellen
onder typenummer FC8056 (fig. 4).
Milieu
-- Gooi het apparaat aan het einde van zijn levensduur niet weg met
het normale huisvuil, maar lever het in op een door de overheid
aangewezen inzamelpunt om het te laten recyclen. Op die manier levert
u een bijdrage aan een schonere leefomgeving (fig. 5).
Garantie en service
Als u service of informatie nodig hebt of als u een probleem ondervindt,
bezoek dan de ondersteuningspagina op de Philips-website
(www.philips.com/support) of neem contact op met het Philips
Consumer Care Centre in uw land. Het telefoonnummer vindt u in het
‘worldwide guarantee’-vouwblad. Als er geen Consumer Care Centre in
uw land is, ga dan naar uw plaatselijke Philips-dealer.
Norsk
Innledning
Gratulerer med kjøpet og velkommen til Philips! Du får best mulig nytte
av støtten som Philips tilbyr, hvis du registrerer produktet ditt på
www.philips.com/welcome.
Viktig
Les denne viktige informasjonen nøye før du bruker apparatet, og ta vare på
den for senere referanse.
Fare
-- Senk aldri apparatet ned i vann eller annen væske, og det må heller
ikke skylles under rennende vann, unntatt delene som kan tas av for
rengjøring i henhold til instruksjonene.
-- Vær oppmerksom på at det kommer varm damp ut av apparatet.
Damp kan forårsake skålding (fig. 1).
-- For å unngå fare må du ikke flytte apparatet over sin egen ledning eller
ledningen til andre apparater.
Advarsel
-- Før du kobler til apparatet, må du kontrollere at spenningen som er
angitt på apparatet, stemmer overens med nettspenningen.
-- Ikke bruk apparatet hvis støpselet, nettledningen eller selve apparatet
har synlig skade, eller hvis apparatet har falt i gulvet eller lekker.
-- Lever alltid apparatet til et servicesenter som er godkjent av Philips,
for undersøkelse eller reparasjon. Ikke prøv å reparere apparatet
selv – det vil føre til at garantien blir ugyldig.
-- Hvis ledningen er ødelagt, må den alltid skiftes ut av Philips, et
servicesenter som er godkjent av Philips, eller lignende kvalifisert
personell, slik at man unngår farlige situasjoner.
-- La aldri apparatet stå uten tilsyn når det er koblet til strømnettet.
-- Dette apparatet kan brukes av barn over åtte år og av personer med
nedsatt sanseevne eller fysisk eller psykisk funksjonsevne, eller personer
med manglende erfaring eller kunnskap, dersom de får instruksjoner om
sikker bruk av apparatet eller tilsyn som sikrer sikker bruk, og hvis de er
klar over risikoen.
-- Barn skal ikke rengjøre eller vedlikeholde apparatet med mindre de er
over 8 år, og har tilsyn.
-- Oppbevar apparatet, avkalkingspinnen og nettledningen utilgjengelig for
barn under åtte år når apparatet er slått på eller kjøler seg ned.  (fig. 2)
-- Pass på at barn er under tilsyn, slik at de ikke leker med apparatet.
-- Munnstykket på apparatet kan bli ekstremt varmt, og du kan brenne deg
hvis du tar på det.
-- Trekk alltid støpslet ut av kontakten og la apparatet avkjøles i minst
60 minutter før du rengjør det eller setter på eller tar av puteholderen,
rullebørsten, støvbeholderen og filteret, og før du fjerner blokkeringen
i dampåpningen med avkalkingspinnen.
-- Vannbeholderen har en kapasitet på 0,4 liter. Ikke fyll vannbeholderen
med mer enn denne mengden.
-- Oppbevar aldri apparatet ved temperaturer under 0 °C.
-- Rett aldri den varme dampen fra munnstykket mot mennesker eller
dyr (fig. 3).
Forsiktig
-- Bruk kun jordet stikkontakt til dette apparatet.
-- Ikke bruk apparatet for lenge på samme sted. Det kan skade gulvet. 
-- Ikke bruk dampfunksjonen på tre- eller laminatgulv uten et vanntett
toppbelegg eller der det vanntette toppbelegget er skadet. Dampen kan
fjerne glansen til voksbehandlede tregulv. Test alltid et lite synlig område
for å se om gulvet kan rengjøres med varm damp. Vi anbefaler også at
du leser vedlikeholdsinstruksjonene fra gulvprodusenten.
-- Når du er ferdig med å dampe, må du alltid slå av og koble fra apparatet
og la det kjøles ned i 60 minutter.
-- Dette apparatet er kun beregnet på innendørs husholdningsbruk.
-- Det kan være at dampen skader eller forårsaker misfarging av enkelte
overflater.
-- Støynivå: Lc = 71 dB(A)
Typer vann som kan brukes
-- Dette apparatet er utviklet for å brukes med vann fra springen. Hvis du
bor i et område med hardt vann, kan det raskt oppstå kalkavleiringer. I så
fall bruker du destillert vann hvis du vil forlenge levetiden til apparatet.
-- Hvis du vil ha optimale rengjøringsresultater, bruker du destillert vann.
-- Ikke ha rengjøringsmidler, parfyme, eddik, stivelse, avkalkingsmidler,
strykemidler eller andre kjemikalier i vannbeholderen, siden dette
apparatet ikke er utviklet for å brukes sammen med disse kjemikaliene.
-- Hvis du vil forlenge levetiden til apparatet, må du skifte avkalkingsfilteret
hver 6. måned.
Elektromagnetiske felt (EMF)
Dette Philips­apparatet overholder alle standarder som gjelder
elektromagnetiske felt (EMF).
Bestille tilbehør
Hvis du vil kjøpe tilbehør eller reservedeler, kan du gå til
www.shop.philips.com/service eller en Philips-forhandler. Du kan også
ta kontakt med Philips’ forbrukerstøtte i landet der du bor (se i garantiheftet
for kontaktinformasjon).
-- Du kan bestille et sett med nye filtre og to nye puter under
typenummer FC8056 (fig. 4).
Miljø
-- Ikke kast apparatet som vanlig husholdningsavfall når det ikke kan brukes
lenger. Lever det på en gjenvinningsstasjon. Slik bidrar du til å ta vare på
miljøet (fig. 5).
Garanti og service
Hvis du trenger service eller informasjon, eller hvis du har et problem med
produktet, kan du gå til webområdet til Philips på www.philips.com/
support eller ta kontakt med Philips’ forbrukertjeneste der du bor.
Du finner telefonnummeret i garantiheftet. Hvis det ikke finnes noen
forbrukertjeneste i nærheten, kan du kontakte din lokale Philips-forhandler.
Português
Introdução
Parabéns pela sua compra e bem-vindo à Philips! Para tirar todo o
partido da assistência fornecida pela Philips, registe o seu produto em
www.philips.com/welcome.
Importante
Leia cuidadosamente estas informações importantes antes de utilizar o
aparelho e guarde-o para uma eventual consulta futura.
Perigo
-- Nunca imerja o aparelho em água nem em qualquer outro líquido, nem
o enxagúe em água corrente, com excepção das peças que podem ser
removidas para a limpeza, de acordo com as instruções.
-- Tenha cuidado com o vapor quente que sai do aparelho. O vapor pode
causar queimaduras (fig. 1).
-- Para evitar perigos, não desloque o aparelho sobre o seu próprio
cabo de alimentação, nem sobre os cabos de alimentação de outros
aparelhos.
Aviso
-- Verifique se a voltagem indicada no aparelho corresponde à voltagem
eléctrica local antes de o ligar.
-- Não utilize o aparelho se a ficha, o cabo de alimentação ou o próprio
aparelho apresentarem sinais visíveis de danos, se tiver deixado cair o
aparelho ou se este apresentar fugas.
-- Leve sempre o aparelho a um centro de assistência autorizado da
Philips para examinação ou reparação. Não tente reparar o aparelho
sozinho; caso contrário, a garantia perde a sua validade.
-- Se o fio estiver danificado, deve ser sempre substituído pela Philips,
por um centro de assistência autorizado da Philips ou por pessoal
devidamente qualificado para se evitarem situações de perigo.
-- Nunca abandone o aparelho quando estiver ligado à alimentação
eléctrica.
-- Este aparelho pode ser utilizado por crianças com idade igual ou
superior a 8 anos e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou
mentais reduzidas, ou com falta de experiência e conhecimento, caso
tenham sido supervisionadas ou lhes tenham sido dadas instruções
relativas à utilização segura do aparelho e se forem alertadas para os
perigos envolvidos.
-- A limpeza e a manutenção do utilizador não podem ser efectuadas
por crianças, a não ser que tenham idade superior a 8 anos e sejam
supervisionadas.
-- Mantenha o aparelho, o pino de descalcificação e o cabo de
alimentação fora do alcance de crianças com idade inferior a 8 anos,
quando o aparelho está ligado ou a arrefecer.  (fig. 2)
-- As crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brincam
com o aparelho.
-- O bocal do aparelho pode ficar extremamente quente e causar
queimaduras se lhe tocar.
-- Retire sempre a ficha do aparelho e deixe-o arrefecer durante, no
mínimo, 60 minutos antes de o limpar ou de encaixar/desencaixar
os discos de limpeza e o respectivo suporte, a escova rotativa, o
compartimento para pó e o filtro, e antes de desobstruir a abertura de
vapor com o pino de descalcificação.
-- O depósito de água tem capacidade para 0,4 litros. Nunca encha o
depósito de água com uma quantidade superior a esta.
-- Nunca armazene o aparelho a uma temperatura inferior a 0 °C.
-- Nunca direccione vapor quente do bocal para pessoas ou
animais (fig. 3).
Cuidado
-- Ligue o aparelho apenas a uma tomada com ligação à terra.
-- Não utilize o aparelho na mesma área durante demasiado tempo, pois
isto pode danificar o chão. 
-- Não utilize a função de vapor em chãos de madeira nem laminado
sem uma camada superior impermeável ou cuja camada superior
impermeável esteja danificada. O vapor pode retirar o brilho de chãos
de madeira encerados. Teste sempre numa área mais escondida, para se
assegurar de que o chão pode ser limpo com vapor quente. Também o
aconselhamos a consultar as instruções de manutenção do fabricante
do chão.
-- Quando de terminar a limpeza a vapor, desligue sempre o aparelho,
retire a ficha da tomada e deixe o aparelho arrefecer durante
60 minutos.
-- Este aparelho destina-se apenas ao uso doméstico no interior.
-- O vapor pode danificar ou causar descoloração em determinadas
superfícies.
-- Nível de ruído: Lc = 71 dB(A)
Tipo de água a utilizar
-- O seu aparelho foi concebido ser utilizado com água canalizada. Se viver
numa área com água dura, pode ocorrer uma acumulação rápida de
calcário. Nesse caso, utilize água destilada para prolongar a vida útil do
seu aparelho.
-- Para resultados de limpeza perfeitos, utilize água destilada.
-- Não coloque detergentes, perfume, vinagre, goma, agentes
descalcificadores, produtos para ajudar a engomar ou outros produtos
químicos no depósito da água, visto que o seu aparelho não foi
concebido para funcionar com estes químicos.
-- Para prolongar a vida útil do aparelho, substitua o filtro de
descalcificação a cada 6 meses.
Campos electromagnéticos (CEM)
Este aparelho Philips respeita todas as normas relacionadas com campos
electromagnéticos (CEM).
Encomendar acessórios
Para comprar acessórios ou peças sobressalentes, visite
www.shop.philips.com/service ou vá ao seu revendedor Philips.
Também pode contactar o Centro de Apoio ao Cliente da Philips no seu
país (consulte os detalhes de contacto no folheto da garantia mundial).
-- Pode encomendar um conjunto com um novo filtro e dois novos discos
de limpeza com a referência FC8056 (fig. 4).
Meio ambiente
-- Não elimine o aparelho juntamente com os resíduos domésticos
normais no final da sua vida útil. Entregue-o num ponto de recolha
autorizado para reciclagem. Ao fazê-lo, ajuda a preservar o meio
ambiente (fig. 5).
Garantia e assistência
Se precisar de assistência ou informações, ou se tiver algum problema,
visite o Web site da Philips em www.philips.com/support ou contacte
o Centro de Apoio ao Cliente da Philips no seu país. Poderá encontrar o
número de telefone no folheto de garantia mundial. Se não houver um
Centro de Apoio ao Cliente no seu país, dirija-se ao representante local
da Philips.
Svenska
Introduktion
Grattis till inköpet och välkommen till Philips! För att dra maximal nytta av
den support som Philips erbjuder kan du registrera din produkt på
www.philips.com/welcome.
Viktigt
Läs den här viktiga informationen noggrant innan du använder apparaten
och spara sedan häftet för framtida bruk.
Fara
-- Sänk aldrig ned apparaten i vatten eller någon annan vätska. Skölj den
inte heller under kranen, bortsett från de delar som kan tas bort för
rengöring enligt instruktionerna.
-- Se upp för het ånga som kommer ur apparaten eftersom du kan bränna
dig på ångan (Bild 1).
-- Undvik fara genom att inte köra apparaten över sin nätsladd eller
nätsladdarna till andra apparater.
Varning
-- Kontrollera att den spänning som anges på apparaten överensstämmer
med den lokala nätspänningen innan du ansluter apparaten.
-- Använd inte apparaten om kontakten, nätsladden eller själva apparaten
har synliga skador eller om apparaten har tappats i golvet eller läcker.
-- Lämna alltid in apparaten till ett av Philips auktoriserade serviceombud
för undersökning eller reparation. Försök inte reparera apparaten själv.
Om du gör det upphör garantin att gälla.
-- Om nätsladden är skadad måste den alltid bytas ut av Philips, något av
Philips auktoriserade serviceombud eller liknande behöriga personer för
att undvika olyckor.
-- Lämna aldrig apparaten utan uppsikt när den är ansluten till elnätet.
-- Den här apparaten kan användas av barn som är 8 år och äldre och av
med olika funktionshinder, eller som inte har kunskap om hur apparaten
används så länge de övervakas och får instruktioner angående säker
användning och förstår riskerna som medföljer.
-- Rengöring och underhåll bör inte göras av barn under 8 år om de inte
är under tillsyn av vuxen.
-- Förvara apparaten, avkalkningsnålen och nätsladden utom räckhåll för
barn under 8 år när apparaten är påslagen eller svalnar.  (Bild 2)
-- Små barn ska övervakas så att de inte kan leka med apparaten.
-- Apparatens munstycke kan bli mycket varmt och vid beröring orsaka
brännskada.
-- Dra alltid ur apparaten och låt den svalna i minst 60 minuter innan
du rengör den. Gör detsamma när du fäster eller lossar på dynan,
dynhållaren, rullborsten, dammbehållaren och filtret samt innan du
rengör ångöppningen med avkalkningsstiftet.
-- Vattentanken rymmer 0,4 liter. Fyll aldrig vattentanken med en större
mängd.
-- Förvara aldrig apparaten i temperaturer under 0° C.
-- Rikta aldrig den heta ångan från munstycket mot människor eller
djur (Bild 3).
Varning!
-- Apparaten får endast anslutas till ett jordat vägguttag.
-- Använd inte apparaten på samma yta för länge eftersom det kan skada
golvet. 
-- Använd inte ångfunktionen på trä- eller laminatgolv utan ett vattentåligt
ytskikt eller ett ytskikt som inte längre tål vatten. Ångan kan ta bort
glansen på vaxbehandlade trägolv. Testa alltid apparaten på en golvyta
som inte är fullt synlig för att se till att golvet tål rengöring med het ånga.
Vi råder också dig att kontrollera golvtillverkarens underhållsanvisningar.
-- När du har slutat ånga ska du alltid stänga av och dra ur apparaten för
att sedan låta den svalna i 60 minuter.
-- Apparaten är endast avsedd för inomhusbruk i hemmet.
-- Ånga kan skada eller orsaka missfärgning på vissa material.
-- Ljudnivå: Lc = 71 dB(A)
Typ av vatten som kan användas
-- Apparaten är avsedd att användas med kranvatten. Om du bor i ett
område med hårt vatten kan kalkavlagringar bildas snabbare än normalt.
I sådana fall kan du förlänga apparatens livslängd genom att använda
destillerat vatten.
-- Använd destillerat vatten för bästa rengöringsresultat.
-- Häll inte rengöringsmedel, parfym, ättika, stärkelse, avkalkningsmedel,
strykmedel eller andra kemikalier i vattentanken eftersom apparaten
inte är konstruerad för att fungera med sådana kemikalier.
-- Förläng apparatens livslängd genom att byta ut avkalkningsfiltret var
6:e månad.
Elektromagnetiska fält (EMF)
Den här apparaten från Philips uppfyller alla standarder för
elektromagnetiska fält (EMF).
Beställa tillbehör
För att köpa tillbehör eller reservdelar kan du gå till
www.shop.philips.com/service eller en Philips-återförsäljare. Du kan
även kontakta Philips kundtjänst i ditt land (kontaktinformation finns i
garantibroschyren).
-- Du kan beställa en ny uppsättning filter och två dynor under
modellnummer FC8056 (Bild 4).
Miljön
-- Kasta inte apparaten i hushållssoporna när den är förbrukad. Lämna in
den för återvinning vid en officiell återvinningsstation, så hjälper du till
att skydda miljön (Bild 5).
Garanti och service
Om du behöver service eller information eller har problem med
apparaten kan du gå till Philips webbplats på www.philips.com/support
eller kontakta Philips kundtjänst i ditt land. Du hittar telefonnumret i
garantibroschyren. Om det inte finns någon kundtjänst i ditt land vänder du
dig till din lokala Philips-återförsäljare.
Türkçe
Giriş
Ürünümüzü satın aldığınız için teşekkür ederiz; Philips’e hoş geldiniz! Philips’in
sunduğu destekten faydalanabilmek için lütfen ürününüzü şu adresten
kaydedin: www.philips.com/welcome.
Önemli
Cihazı kullanmadan önce bu önemli bilgileri dikkatlice okuyun ve gelecekte
başvurmak üzere saklayın.
Tehlike
-- Cihazı, çıkarılarak talimatlara göre temizlenebilen parçaları dışında
kesinlikle suya veya başka bir sıvıya batırmayın ve musluk altında
yıkamayın.
-- Cihazdan çıkan sıcak buhara dikkat edin. Buhar yanmaya sebep
olabilir (Şek. 1).
-- Herhangi bir tehlikeye yol açmamak için, cihazı elektrik kablosunun veya
diğer cihazların elektrik kablolarının üzerinde hareket ettirmeyin.
Uyarı
-- Cihazı prize takmadan önce, üstünde yazılı olan gerilimin, evinizdeki
şebeke gerilimiyle aynı olup olmadığını kontrol edin.
-- Fiş, elektrik kablosu veya cihazın kendisinde gözle görülür bir hasar varsa,
cihaz düşmüşse veya cihazda sızıntı varsa, cihazı kullanmayın.
-- Cihazı, kontrol veya onarım için mutlaka yetkili bir Philips servis
merkezine götürün. Cihazı kendiniz tamir etmeye çalışmayın, aksi
takdirde garantiniz geçerliliğini yitirecektir.
-- Cihazın elektrik kablosu hasarlıysa, bir tehlike oluşturmasını önlemek için
mutlaka Philips’in yetki verdiği bir servis merkezi veya benzer şekilde
yetkilendirilmiş kişiler tarafından değiştirilmesini sağlayın.
-- Cihaz elektriğe bağlıyken asla gözetimsiz bırakmayın.
-- Bu cihazın 8 yaşın üzerindeki çocuklar ve fiziksel, motor ya da zihinsel
becerileri gelişmemiş veya bilgi ve tecrübe açısından eksik kişiler
tarafından kullanımı sadece bu kişilerin nezaretinden sorumlu kişilerin
bulunması veya güvenli kullanım talimatlarının bu kişilere sağlaması ve
olası tehlikelerin anlatılması durumunda mümkündür.
-- Temizlik ve kullanıcı bakımı, 8 yaşından büyük ve gözetim altında
olmadıkları sürece, çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
-- Cihaz çalışırken veya soğurken, cihazı, kireç temizleme pimini ve elektrik
kablosunu 8 yaşından küçük çocuklardan uzak tutun.  (Şek. 2)
-- Küçük çocukların cihazla oynamaları engellenmelidir.
-- Cihazın başlığı aşırı ısınabilir ve dokunulduğunda yanıklara yol açabilir.
-- Cihazı temizlemeden veya pedi, ped tutucuyu, döner fırçayı, toz haznesini
ve filtreyi çıkarıp takmadan ve buhar ağzının tıkanmasını kireç çözme
pimiyle gidermeden önce her zaman cihazın fişini çıkarın ve en az
60 dakika boyunca soğumasını bekleyin.
-- Su haznesinin kapasitesi 0,4 litredir. Su haznesini asla bu miktardan daha
fazla doldurmayın.
-- Cihazı 0°C’nin altındaki ortam sıcaklığında saklamayın.
-- Başlıktan çıkan sıcak buharı asla insanlara veya hayvanlara
doğrultmayın (Şek. 3).
Dikkat
-- Cihazı sadece topraklı prize takın.
-- Cihazın uzun süre aynı alanda çalıştırılması zeminin zarar görmesine
neden olabilir. 
-- Buhar özelliğini, su geçirmez kaplamaya sahip olmayan veya su geçirmez
kaplaması zarar görmüş olan ahşap veya lamine zeminlerde kullanmayın.
Buhar, cilalı ahşap zeminin parlaklığını yok edebilir. Zeminin doğrudan
görülmeyen bir alanında cihazı test ederek zeminin sıcak buharla
temizlenmeye uygun olduğundan emin olun. Zemin üreticinizin bakım
talimatlarını da kontrol etmenizi öneririz.
-- Buharla temizleme işlemi tamamlandığında, cihazı kapatıp fişini prizden
çıkarın ve 60 dakika boyunca soğumaya bırakın.
-- Bu cihaz sadece iç mekanlarda kullanım için tasarlanmıştır.
-- Buhar bazı yüzeylere zarar verebilir veya renginin atmasına sebep olabilir.
-- Gürültü düzeyi: Lc = 71 dB(A)
Kullanılması gereken su tipi
-- Cihazınız musluk suyuyla kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Suların kireçli
olduğu bir bölgede yaşıyorsanız, hızla kireç birikebilir. Bu durumda,
cihazınızın ömrünü uzatmak için saf su kullanın.
-- En iyi sonuçları almak için saf su kullanın.
-- Cihazınız bu kimyasallarla birlikte çalışmak üzere tasarlanmadığından, su
haznesine deterjan, parfüm, sirke, kola, kireç giderici maddeler, ütülemeye
yardımcı olacak maddeler veya başka kimyasallar koymayın.
-- Cihazın ömrünü uzatmak için kireç temizleme filtresini 6 ayda bir
değiştirin.
Elektromanyetik alanlar (EMF)
Bu Philips cihazı elektromanyetik alanlar (EMF) hakkındaki tüm standartlara
uygundur.
Aksesuarların sipariş edilmesi
Aksesuar veya yedek parça satın almak için www.shop.philips.com/
service adresini ziyaret edin ya da Philips bayinize gidin. Aynı zamanda
ülkenizdeki Philips Müşteri Hizmet Merkezi ile iletişim kurabilirsiniz (iletişim
bilgileri için dünya çapında garanti kitapçığına başvurun).
-- FC8056 model numarası ile yeni bir filtre seti ve iki yeni ped sipariş
edebilirsiniz (Şek. 4).
Çevre
-- Kullanım ömrü sonunda, cihazı normal evsel atıklarınızla birlikte atmayın;
bunun yerine, geri dönüşüm için resmi toplama noktalarına teslim edin.
Böylece, çevrenin korunmasına yardımcı olursunuz (Şek. 5).
Garanti ve servis
Servise ya da daha fazla bilgiye ihtiyaç duyarsanız veya bir sorunla
karşılaşırsanız, www.philips.com/support adresindeki Philips web sitesini
ziyaret edin veya ülkenizde bulunan Philips Müşteri Destek Merkezi ile
iletişim kurun. Telefon numarasını dünya çapında geçerli garanti belgesinde
bulabilirsiniz. Ülkenizde bir Müşteri Destek Merkezi yoksa, yerel Philips
bayiine başvurun.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising