Philips | FC6162/01 | Philips PowerPro Duo 2-in-1-Akkustick, kabellos FC6162/01 Important Information Manual

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome
Important Information
FC6168, FC6166, FC6162
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
FC6168, FC6166, FC6162 Important Information
ENGLISH 6
ČEŠTINA 9
DANSK 12
DEUTSCH 15
ΕΛΛΗΝΙΚΑ 19
ESPAÑOL 23
EESTI 26
SUOMI 29
FRANÇAIS 29
HRVATSKI 32
MAGYAR 38
ITALIANO 41
LIETUVIŠKAI 44
LATVIEŠU 47
NEDERLANDS 50
NORSK 53
POLSKI 56
PORTUGUÊS 59
ROMÂNĂ 62
РУССКИЙ 65
SLOVENSKY 69
SLOVENŠČINA 72
SVENSKA 75
TÜRKÇE 78
УКРАЇНСЬКА 81
6
ENGLISH
Introduction
Congratulations on your purchase and welcome to Philips! To fully benefit from the support that
Philips offers, register your product at www.philips.com/welcome.
Important
Read this important information carefully before you use the appliance
and save it for future reference.
Danger
-- Never vacuum up water or any other liquid. Never vacuum up
flammable substances and do not vacuum up ashes until they are cold.
-- Never immerse the appliance or the adapter in water or any other
liquid, nor rinse it under the tap.
Warning
-- Check if the voltage indicated on the adapter corresponds to the
local mains voltage before you connect the appliance.
-- Do not use the vacuum cleaner or the adapter if it is damaged.
-- If the adapter is damaged, always have it replaced with one of the
original type in order to avoid a hazard.
-- The adapter contains a transformer. Do not cut off the adapter to
replace it with another plug, as this causes a hazardous situation.
-- This appliance can be used by children aged from 8 years and above
and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or
lack of experience and knowledge if they have been given
supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe
way and understand the hazards involved. Children shall not play with
the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by
children without supervision.
-- The plug must be removed from the socket-outlet before cleaning or
maintaining the appliance.
Caution
-- Only charge the vacuum cleaner with the adapter supplied.
During charging, the adapter feels warm to the touch. This is normal.
-- Always switch off the vacuum cleaner after use and when you charge it.
-- Never block the exhaust air openings during vacuuming.
-- Always use the vacuum cleaner with the filter unit assembled.
-- Make sure that the product is installed with the wall fixture mounted
to the wall, according to the instructions in the user manual.
-- Be careful when you drill holes in the wall to attach the wall fixture,
to avoid the risk of electric shock.
-- Maximum noise level: Lc = 84.5 dB(A)
ENGLISH
7
Electromagnetic fields (EMF)
This Philips appliance complies with all applicable standards and regulations regarding exposure to
electromagnetic fields.
Ordering accessories
To buy accessories or spare parts, visit www.shop.philips.com/service or go to your Philips
dealer. You can also contact the Philips Consumer Care Centre in your country (see the worldwide
guarantee leaflet for contact details).
Recycling
-- This symbol on a product means that the product is covered by European Directive
2012/19/EU (Fig. 1).
-- This symbol means that the product contains a built-in rechargeable battery covered by
European Directive 2006/66/EC which cannot be disposed of with normal household waste.
Follow the instructions in section ‘Removing the rechargeable battery’ to remove the battery 
(Fig. 2).
-- Inform yourself about the local separate collection system for electrical and electronic products
and rechargeable batteries. Follow local rules and never dispose of the product and
rechargeable batteries with normal household waste. Correct disposal of old products and
rechargeable batteries helps prevent negative consequences for the environment and human
health.
Removing the rechargeable batteries
Batteries may explode when exposed to high temperatures or fire.
Only remove the rechargeable batteries if they are completely empty.
You can remove the rechargeable batteries in the following way.
1Let the handheld vacuum cleaner run until it stops.
2Remove the dustbin and the cyclone from the handheld.  (Fig. 3)
3Undo 2 screws from the inside of the handheld vacuum cleaner (Fig. 4).
4Turn the handheld vacuum cleaner and remove 4 screws.  (Fig. 5)
5Remove the back panel from the handheld vacuum cleaner (Fig. 6).
6Insert a screwdriver and push it down to remove the panel on the left side of the
appliance (Fig. 7).
7Remove 2 screws from the bottom (Fig. 8).
8Remove 4 screws om the left side of the appliance (Fig. 9).
9Remove the left housing part (Fig. 10).
10Take out the battery pack and cut the wires connected to the rechargeable batteries one by
one (Fig. 11).
Guarantee and support
If you need information or support, please visit www.philips.com/support or read the separate
worldwide guarantee leaflet.
8
ENGLISH
Troubleshooting
This chapter summarises the most common problems you could encounter with your appliance.
If you are unable to solve the problem with the information below, visit www.philips.com/
support for a list of frequently asked questions or contact the Philips Consumer Care Centre in
your country.
Problem
Cause
Solution
The appliance does
not work when I
push the button.
The battery light flashes fast
because the batteries are low.
To charge the batteries, insert the small
plug into the socket on the appliance
and insert the adapter into a wall
socket.
You cannot use the appliance
because the appliance is still
charging.
You have to remove the small plug from
the socket on the appliance before you
can switch on the appliance.
You have to press two buttons.
First press the on/off button to switch
on the appliance. Then press the MAX
button to get maximum suction power.
The filter and the cyclone are
dirty.
Clean the filter and the cyclone.
You have not connected the
dust bucket, the dust separator
and the cyclone properly.
Incorrect assembly of these
parts causes air leakage, which
leads to loss of suction power.
Connect the dust bucket, the dust
separator and the cyclone properly.
Dust escapes from
the vacuum cleaner.
The filter is dirty.
Clean the filter.
The brush does not
turn anymore.
The brush has encountered too
much resistance.
Clean the brush.
You switched on the appliance
by pressing the on button on
the handheld vacuum cleaner.
Switch off the appliance by pressing the
on button on the handheld vacuum
cleaner again. Then switch it on again by
pressing the on button on the stick.
The vacuum cleaner
has a lower suction
power than usual.
ČEŠTINA
Úvod
Blahopřejeme vám k nákupu a vítáme vás ve společnosti Philips. Abyste mohli plně využít podpory,
kterou Philips poskytuje, zaregistrujte svůj výrobek na adrese www.philips.com/welcome.
Důležité
Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tuto příručku s důležitými
informacemi a uschovejte ji pro budoucí použití.
Nebezpečí
-- Nikdy nevysávejte vodu nebo jinou tekutinu. Také nikdy nevysávejte
hořlavé látky nebo popel, pokud není zcela vychladlý.
-- Přístroj ani adaptér nikdy neponořujte do vody nebo jiné kapaliny,
ani je neoplachujte pod tekoucí vodou.
Varování
-- Dříve než přístroj připojíte do sítě, zkontrolujte, zda napětí uvedené
na přístroji souhlasí s napětím v místní elektrické síti.
-- Vysavač nebo adaptér nepoužívejte, pokud jsou poškozené.
-- Pokud byl poškozen adaptér, musí být vždy nahrazen originálním
typem, abyste předešli možnému nebezpečí.
-- Adaptér obsahuje transformátor. Proto tento adaptér nikdy
nenahrazujte jinou zástrčkou, protože by mohla vzniknout
nebezpečná situace.
-- Děti od 8 let a osoby s omezenými fyzickými, senzorickými nebo
mentálními schopnostmi nebo nedostatečnou zkušeností či znalostí
mohou přístroj používat jedině v případě, že jsou pod dohledem
nebo byly poučeny o bezpečném používání přístroje a rozumí všem
rizikům spojeným s používáním přístroje. Čištění a uživatelskou
údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.
-- Před čištěním nebo údržbou přístroje je nutné odpojit zástrčku od
síťové zásuvky.
Upozornění
-- Vysavač nabíjejte vždy jen pomocí dodaného adaptéru. Adaptér se
během nabíjení zahřívá, což je normální jev.
-- Po použití a při nabíjení vysavač vždy vypněte.
-- Nikdy neblokujte výstupní otvory vzduchu během vysávání.
-- Vysavač používejte vždy s nasazenou jednotkou filtru.
-- Ujistěte se, zda je výrobek upínačem připevněn ke zdi podle pokynů
v uživatelské příručce.
-- Abyste snížili riziko úrazu elektrickým proudem, buďte opatrní vrtání
děr do zdi.
-- Maximální hladina hluku: Lc = 84,5 dB (A)
9
10
ČEŠTINA
Elektromagnetická pole (EMP)
Tento přístroj Philips odpovídá všem platným normám a předpisům týkajícím se elektromagnetických polí.
Objednávání příslušenství
Chcete-li koupit příslušenství nebo náhradní součásti, navštivte adresu www.shop.philips.com/
service nebo se obraťte na prodejce výrobků Philips. Také můžete kontaktovat středisko péče
o zákazníky společnosti Philips ve své zemi (kontaktní informace naleznete na záručním listu
s celosvětovou platností).
Recyklace
-- Symbol na výrobku znamená, že výrobek splňuje evropskou směrnici 2012/19/EU (Obr. 1).
-- Symbol znamená, že výrobek obsahuje vestavěnou dobíjecí baterii podléhající evropské směrnici
2006/66/ES, kterou nelze likvidovat s běžným domácím odpadem. Baterii vyjměte podle pokynů
v části „Vyjmutí nabíjecí baterie“ (Obr. 2).
-- Zjistěte si informace o místním systému sběru tříděného odpadu elektrických i elektronických
výrobků a dobíjecích baterií. Dodržujte místní předpisy a nikdy nelikvidujte výrobek nebo
dobíjecí baterie společně s běžným domácím odpadem. Správnou likvidací starých výrobků
a dobíjecích baterií pomůžete předejít negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví.
Vyjmutí nabíjecích baterií
Baterie mohou pod vlivem vysoké teploty nebo ohně explodovat.
Nabíjecí baterie vyjměte z přístroje pouze po úplném vybití.
Nabíjecí baterie můžete vyjmout následujícím postupem.
1Nechte vysavač v chodu, dokud se motor nezastaví.
2Vyjměte z přístroje prachovou nádobu a cyklon. (Obr. 3)
3Odšroubujte dva šrouby z vnitřní části ručního vysavače (Obr. 4).
4Otočte ruční vysavač a odšroubujte z něj čtyři šrouby. (Obr. 5)
5Sejměte zadní panel ručního vysavače (Obr. 6).
6Vložte do vnitřní části vysavače šroubovák a tlačte směrem dolů, čímž uvolníte panel na levé
straně přístroje (Obr. 7).
7Odšroubujte dva šrouby ze spodní části (Obr. 8).
8Odšroubujte čtyři šrouby z levé části přístroje (Obr. 9).
9Sejměte z přístroje kryt (Obr. 10).
10Vyjměte sadu baterií a postupně odpojte přívodní vodiče připojené k bateriím (Obr. 11).
Záruka a podpora
Více informací a podpory naleznete na adrese www.philips.com/support nebo samostatném
záručním listu s celosvětovou platností.
ČEŠTINA 11
Řešení problémů
V této kapitole jsou shrnuty nejběžnější problémy, se kterými se můžete u přístroje setkat. Pokud
se vám nepodaří problém vyřešit podle následujících informací, navštivte webové stránky
www.philips.com/support, kde jsou uvedeny odpovědi na nejčastější dotazy, nebo kontaktujte
Středisko péče o zákazníky společnosti Philips ve své zemi.
Problém
Příčina
Řešení
Přístroj po
stisknutí vypínače
nereaguje.
Kontrolka baterie rychle bliká,
protože baterie jsou téměř vybité.
Chcete-li baterie nabít, zasuňte malou
zástrčku do konektoru přístroje a
zapojte adaptér do zásuvky.
Přístroj nelze používat, protože se
stále nabíjí.
Před zapnutím přístroje vyjměte malou
zástrčku z konektoru přístroje.
Stiskněte vypínač a tlačítka.
Nejdříve na přístroji stiskněte vypínač a
poté stiskněte tlačítko MAX, čímž
docílíte nejvyššího sacího výkonu.
Filtr a cyklon jsou špinavé.
Vyčistěte filtr a cyklon.
Sací výkon
ručního vysavače
je nižší než
normálně.
Prachová nádoba, oddělovač prachu Připojte prachovou nádobu, oddělovač
prachu a cyklon správně.
a cyklon nejsou správně připojeny.
Nesprávné sestavení těchto dílů
způsobuje únik vzduchu, což snižuje
sací výkon přístroje.
Z vysavače uniká
prach.
Filtr je špinavý.
Vyčistěte filtr.
Kartáč se přestal
otáčet.
Kartáč se přestal otáčet, protože se
setkal s příliš velkým odporem.
Umyjte kartáč.
Ruční vysavač zapnete stisknutím
vypínače do polohy On.
Ruční vysavač vypnete stisknutím
vypínače do polohy Off. Opět jej
zapnete stisknutím vypínače na nástavci
do polohy On.
12
DANSK
Introduktion
Tillykke med dit køb og velkommen til Philips! For at få fuldt udbytte af den support, Philips tilbyder,
skal du registrere dit produkt på www.philips.com/welcome.
Vigtigt
Læs disse vigtige oplysninger omhyggeligt igennem, inden apparatet
tages i brug, og gem dem til eventuel senere brug.
Fare
-- Støvsug aldrig vand eller andre former for væske op. Støvsug aldrig
brandbare substanser eller aske op, før denne er blevet helt kold.
-- Apparatet og adapteren må aldrig kommes ned i vand eller andre
væsker eller skylles under vandhanen.
Advarsel
-- Kontrollér, om den angivne netspænding på adapteren svarer til den
lokale netspænding, før du slutter strøm til opladeren.
-- Brug ikke støvsugeren eller adapteren, hvis en af delene er beskadiget.
-- Hvis adapteren beskadiges, skal den altid udskiftes med en original
adapter af samme type for at undgå en farlig situation.
-- Adapteren indeholder en transformer. Adapteren må ikke klippes af og
udskiftes med et andet stik, da dette vil forårsage en farlig situation.
-- Dette apparat kan bruges af børn fra 8 år og op og personer med
reducerede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende
viden eller erfaring, hvis de er blevet vejledt eller instrueret i brug af
apparatet på en sikker måde og forstår de involverede risici.
Børn må ikke lege med apparatet. Rengøring og
brugervedligeholdelse må ikke foretages af børn uden opsyn.
-- Stikket skal tages ud af stikkontakten før rengøring og vedligeholdelse
af apparatet.
Forsigtig
-- Oplad kun støvsugeren ved hjælp af den medfølgende adapter.
Under opladning føles adapteren varm. Det er normalt.
-- Sluk altid for støvsugeren efter brug, og når du oplader den.
-- Lufthullerne til udblæsningsluften må aldrig blokeres under
støvsugningen.
-- Brug altid støvsugeren med filterenheden på.
-- Sørg for, at produktet installeres med den vægfaste genstand
monteret på væggen ifølge anvisningerne i brugervejledningen.
-- Pas på, når du borer hullerne til ophængning af den vægfaste
genstand, så du ikke risikerer at få elektrisk stød.
-- Maks. støjniveau: Lc = 84,5 dB(A).
DANSK 13
Elektromagnetiske felter (EMF)
Dette Philips-apparat overholder alle branchens gældende standarder og regler angående
eksponering for elektromagnetiske felter.
Bestilling af tilbehør
For at købe tilbehør eller reservedele kan du besøge www.shop.philips.com/service eller gå til
din Philips-forhandler. Du kan også kontakte det lokale Philips Kundecenter i dit land (se folderen
“World-Wide Guarantee” for at få kontaktoplysninger).
Genanvendelse
-- Dette symbol på et produkt betyder, at produktet er omfattet af EU-direktivet 2012/19/EU 
(fig. 1).
-- Dette symbol betyder, at produktet indeholder et indbygget, genopladeligt batteri omfattet af
EU-direktivet 2006/66/EC som ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald.
Følg instruktionerne i afsnittet “Udtagning af det genopladelige batteri” for at fjerne
batteriet (fig. 2).
-- Hold dig orienteret om systemet for særskilt indsamling af elektriske og elektroniske produkter
og genopladelige batterier. Følg lokale regler, og bortskaf aldrig produktet og de genopladelige
batterier med almindeligt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af udtjente produkter og
genopladelige batterier er med til at forhindre negativ påvirkning af miljøet og menneskers
helbred.
Udtagning af de genopladelige batterier
Batterier kan eksplodere, hvis de udsættes for høje temperaturer eller ild.
De genopladelige batterier skal være fuldstændig afladte, før de tages ud.
Batterierne tages ud på følgende måde:
1Lad håndstøvsugeren køre, til den stopper af sig selv.
2Fjern skraldespanden og cyklonfilteret fra håndstøvsugeren.  (fig. 3)
3Fjern 2 skruer fra indersiden af håndstøvsugeren (fig. 4).
4Drej håndstøvsugeren, og fjern 4 skruer.  (fig. 5)
5Fjern bagpanelet fra håndstøvsugeren (fig. 6).
6Indsæt en skruetrækker og skub den ned, så panelet på venstre side af apparatet
fjernes (fig. 7).
7Fjern 2 skruer fra bunden (fig. 8).
8Fjern 4 skruer fra venstre side af apparatet (fig. 9).
9Fjern venstre del af kabinettet (fig. 10).
10Tag batteripakken ud, og klip de ledninger, der er tilsluttet til de genopladelige batterier, over
én efter én (fig. 11).
Reklamationsret og support
Hvis du har brug for hjælp eller support, bedes du besøge www.philips.com/support eller læse
i den separate folder “World-Wide Guarantee”.
14
DANSK
Fejlfinding
Dette kapitel opsummerer de mest almindelige problemer, der kan forekomme ved brug af
apparatet. Har du brug for yderligere hjælp og vejledning, så besøg www.philips.com/support for
en liste af ofte stillede spørgsmål eller kontakt dit lokale Philips Kundecenter.
Problem
Årsag
Løsning
Apparatet virker
ikke, når jeg
trykker på
knappen.
Batteriindikatoren blinker hurtigt,
da batterierne er ved at løbe tør
for strøm.
For at oplade batterierne skal du sætte
det lille stik i apparatet og sætte
adapteren i en stikkontakt.
Du kan ikke bruge apparatet, fordi
apparatet stadig oplader.
Du skal fjerne det lille stik fra apparatet,
før du kan tænde for det.
Du skal trykke på to knapper.
Først trykker du på on/off-knappen for
at tænde for apparatet. Derefter trykker
du på MAX-knappen for at opnå
maksimal sugestyrke.
Filteret og cyklonfilteret er
snavsede.
Rengør filteret og cyklonfilteret.
Du har ikke tilsluttet
støvbeholderen, støvseparatoren
og cyklonfilteret korrekt. Forkert
samling af disse dele medfører
luftudslip, hvilket fører til tab af
sugestyrke.
Tilslut støvbeholderen, støvseparatoren
og cyklonfilteret korrekt.
Der slipper støv
ud fra
støvsugeren.
Filteret er snavset.
Rengør filteret.
Børsten drejer
ikke længere.
Børsten mødte for megen
modstand.
Rengør børsten.
Du har tændt for apparatet ved at
trykke på on-knappen på
håndstøvsugeren.
Sluk for apparatet ved at trykke på
on-knappen på håndstøvsugeren igen.
Tænd det derefter igen ved at trykke på
on-knappen på stangen.
Støvsugeren har
en lavere
sugestyrke end
normalt.
DEUTSCH 15
Einführung
Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf und willkommen bei Philips! Um die Unterstützung von
Philips optimal nutzen zu können, registrieren Sie Ihr Produkt bitte unter www.philips.com/
welcome.
Wichtig
Lesen Sie diese wichtigen Informationen vor dem Gebrauch des Geräts
aufmerksam durch, und bewahren Sie sie für eine spätere Verwendung auf.
Gefahr
-- Saugen Sie mit diesem Gerät niemals Wasser oder andere
Flüssigkeiten auf. Saugen Sie auch keine leicht entzündbaren
Substanzen auf, und saugen Sie Asche erst auf, wenn sie völlig
ausgekühlt ist.
-- Tauchen Sie das Gerät oder den Adapter niemals in Wasser oder
andere Flüssigkeiten; spülen Sie es auch nicht unter fließendem
Wasser ab.
Warnung
-- Überprüfen Sie vor dem ersten Gebrauch, ob die Spannungsangabe
auf dem Adapter mit der örtlichen Netzspannung übereinstimmt.
-- Verwenden Sie den Staubsauger und den Adapter nicht, wenn
Beschädigungen daran erkennbar sind.
-- Wenn der Adapter defekt oder beschädigt ist, darf er nur durch ein
Original-Ersatzteil ausgetauscht werden, um Gefährdungen zu
vermeiden.
-- Der Adapter enthält einen Transformator. Ersetzen Sie den Adapter
keinesfalls durch einen anderen Stecker, da dies eine
Gefährdungssituation darstellt.
-- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit
verringerten physischen, sensorischen oder psychischen Fähigkeiten
oder Mangel an Erfahrung und Kenntnis verwendet werden, wenn sie
bei der Verwendung beaufsichtigt werden oder Anweisung zum
sicheren Gebrauch des Geräts erhalten und die Gefahren verstanden
haben. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Die Reinigung und
Pflege des Geräts darf von Kindern nicht ohne Aufsicht durchgeführt
werden.
-- Der Stecker muss vor der Reinigung oder Wartung des Geräts aus
der Buchse gezogen werden.
16
DEUTSCH
Achtung
-- Laden Sie den Staubsauger nur mit dem mitgelieferten Adapter auf.
Während des Aufladens fühlt sich der Adapter warm an.
Das ist normal.
-- Schalten Sie den Staubsauger nach der Verwendung und zum
Aufladen immer aus.
-- Blockieren Sie während des Staubsaugens keinesfalls die
Abluftöffnungen.
-- Verwenden Sie den Staubsauger ausschließlich mit aufgesetzter
Filtereinheit.
-- Vergewissern Sie sich, dass die Wandhalterung, an der das Produkt
befestigt wird, gemäß den Anweisungen in der Bedienungsanleitung
an der Wand angebracht wurde.
-- Seien Sie vorsichtig, wenn Sie Löcher in die Wand bohren, um die
Wandhalterung zu befestigen. Es besteht das Risiko eines
Stromschlags.
-- Maximaler Geräuschpegel: Lc = 84,5 dB(A)
Elektromagnetische Felder
Dieses Philips Gerät erfüllt sämtliche Normen und Regelungen bezüglich der Exposition in
elektromagnetischen Feldern.
Bestellen von Zubehör
Um Zubehörteile oder Ersatzteile zu kaufen, besuchen Sie www.shop.philips.com/service,
oder gehen Sie zu Ihrem Philips Händler. Sie können auch das Philips Service-Center in Ihrem Land
kontaktieren (die Kontaktdetails finden Sie in der internationalen Garantieschrift).
Recycling
-- Dieses Symbol auf einem Produkt bedeutet, dass für dieses Produkt die Europäische Richtlinie
2012/19/EU gilt (Abb. 1).
-- Dieses Symbol bedeutet, dass das Produkt über einen integrierten Akku verfügt, für den die
Europäische Richtlinie 2006/66/EC gilt, und der nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt
werden kann. Befolgen Sie die Anweisungen im Abschnitt “Den Akku entfernen”, um den Akku
zu entfernen (Abb. 2).
-- Bitte informieren Sie sich über die örtlichen Bestimmungen zur getrennten Entsorgung von
elektrischen und elektronischen Produkten und Akkus. Befolgen Sie die örtlichen Bestimmungen,
und entsorgen Sie das Produkt und die Akkus nicht über den normalen Hausmüll. Durch die
ordnungsgemäße Entsorgung von Altgeräten und Akkus werden Umwelt und Menschen vor
möglichen negativen Folgen geschützt.
Die Akkus entfernen
Akkus können explodieren, wenn sie sehr hohen Temperaturen oder Feuer ausgesetzt werden.
Entnehmen Sie die Akkus erst, wenn sie ganz leer sind.
Sie können die Akkus wie folgt entnehmen:
1Lassen Sie den Handstaubsauger laufen, bis er sich ausschaltet.
2Entfernen Sie den Staubbehälter und den Zyklon aus dem Handstaubsauger.  (Abb. 3)
DEUTSCH 17
3Lösen Sie 2 Schrauben an der Innenseite des Handstaubsaugers (Abb. 4).
4Drehen Sie den Handstaubsauger, und entfernen Sie 4 Schrauben.  (Abb. 5)
5Entfernen Sie die Rückwand des Handstaubsaugers (Abb. 6).
6Führen Sie einen Schraubendreher ein, und führen Sie ihn nach unten, um die Abdeckung auf
der linken Seite des Geräts zu entfernen (Abb. 7).
7Entfernen Sie 2 Schrauben von der Unterseite (Abb. 8).
8Entfernen Sie 4 Schrauben auf der linken Seite des Geräts (Abb. 9).
9Entfernen Sie den linken Teil des Gehäuses (Abb. 10).
10Nehmen Sie die Akkus heraus, und schneiden Sie die Drähte der Akkus nacheinander
durch (Abb. 11).
Garantie und Support
Für Unterstützung und weitere Informationen besuchen Sie die Philips Website unter
www.philips.com/support, oder lesen Sie die internationale Garantieschrift.
Fehlerbehebung
In diesem Abschnitt sind die häufigsten Probleme zusammengestellt, die mit Ihrem Gerät auftreten
können. Sollten Sie ein Problem mithilfe der nachstehenden Informationen nicht beheben können,
besuchen Sie unsere Website unter www.philips.com/support für eine Liste mit häufig gestellten
Fragen, oder wenden Sie sich an den Philips Kundendienst in Ihrem Land.
Problem
Ursache
Die Akkuanzeige blinkt schnell,
Das Gerät
funktioniert nicht, da die Akkus fast leer sind.
wenn ich die Taste
drücke.
Der Staubsauger
hat eine geringere
Saugleistung als
gewöhnlich.
Lösung
Um die Akkus aufzuladen, setzen Sie den
kleinen Stecker in die Buchse am Gerät ein
und stecken den Adapter in eine
Steckdose.
Sie können das Gerät nicht
verwenden, da es noch auflädt.
Sie müssen den kleinen Stecker aus der
Buchse am Gerät entfernen, bevor Sie das
Gerät einschalten können.
Sie müssen zwei Tasten
drücken.
Drücken Sie zuerst den Ein-/Ausschalter,
um das Gerät einzuschalten. Drücken Sie
dann die Taste MAX, um die maximale
Saugleistung zu erhalten.
Der Filter und der Zyklon sind
schmutzig.
Reinigen Sie den Filter und den Zyklon.
Sie haben den Staubbehälter,
den Staubabscheider und den
Zyklon nicht ordnungsgemäß
zusammengesetzt. Falsches
Zusammensetzen dieser Teile
führt zum Austreten von Luft
und somit zum Verlust von
Saugleistung.
Setzen Sie den Staubbehälter, den
Staubabscheider und den Zyklon
ordnungsgemäß zusammen.
18
DEUTSCH
Problem
Ursache
Lösung
Staub entweicht
aus dem Gerät.
Der Filter ist verschmutzt.
Reinigen Sie den Filter.
Die Bürste dreht
sich nicht mehr.
Die Bürste hat zu viel
Widerstand.
Reinigen Sie die Bürste.
Sie haben das Gerät durch
Drücken der Taste auf dem
Handstaubsauger eingeschaltet.
Schalten Sie das Gerät durch Drücken des
Ein-/Ausschalters auf dem
Handstaubsauger wieder aus. Schalten Sie
es dann durch Drücken des Ein-/
Ausschalters am Staubsauger wieder ein.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ 19
Εισαγωγή
Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλώς ήρθατε στη Philips! Για να επωφεληθείτε πλήρως
από την υποστήριξη που παρέχει η Philips, δηλώστε το προϊόν σας στην ιστοσελίδα
www.philips.com/welcome.
Σημαντικό!
Διαβάστε αυτές τις σημαντικές πληροφορίες προσεκτικά πριν
χρησιμοποιήσετε τη συσκευή και φυλάξτε τις για μελλοντική
αναφορά.
Κίνδυνος
-- Μην απορροφάτε ποτέ νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό.
Μην απορροφάτε ποτέ εύφλεκτες ουσίες ή στάχτες που δεν
έχουν ακόμα κρυώσει.
-- Μην βυθίζετε ποτέ τη συσκευή ή το μετασχηματιστή σε νερό ή σε
οποιοδήποτε άλλο υγρό και μην το ξεπλένετε κάτω από τη
βρύση.
Προειδοποίηση
-- Ελέγξτε εάν η τάση που αναγράφεται στο μετασχηματιστή
αντιστοιχεί στη τοπική τάση ρεύματος προτού συνδέσετε τη
συσκευή.
-- Μην χρησιμοποιείτε το ηλεκτρικό σκουπάκι ή το τροφοδοτικό αν
έχουν υποστεί βλάβη.
-- Εάν ο μετασχηματιστής υποστεί βλάβη, θα πρέπει να
αντικατασταθεί μόνο με αυθεντικό προς αποφυγή κινδύνου.
-- Μην κόψετε το βύσμα του μετασχηματιστή για να το
αντικαταστήσετε με άλλο, καθώς αυτό προκαλεί επικίνδυνες
καταστάσεις.
-- Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας
8 ετών και άνω, καθώς και από άτομα με περιορισμένες
σωματικές, αισθητήριες ή διανοητικές ικανότητες ή χωρίς
εμπειρία και γνώση, με την προϋπόθεση ότι τη χρησιμοποιούν
υπό επίβλεψη ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με την ασφαλή της
χρήση και κατανοούν τους ενεχόμενους κινδύνους. Τα παιδιά
δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Τα παιδιά δεν πρέπει να
καθαρίζουν τη συσκευή ή να εκτελούν διεργασίες συντήρησης
χωρίς επίβλεψη.
-- Πριν από τον καθαρισμό ή τη συντήρηση της συσκευής,
αποσυνδέετε πάντοτε το φις από την πρίζα.
20
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Προσοχή
-- Να φορτίζετε το ηλεκτρικό σκουπάκι μόνο με το παρεχόμενο
τροφοδοτικό. Κατά τη φόρτιση, το τροφοδοτικό είναι ζεστό στην
αφή. Αυτό είναι φυσιολογικό.
-- Να απενεργοποιείτε πάντα τη συσκευή μετά τη χρήση και κατά
τη διάρκεια της φόρτισης.
-- Μην φράζετε ποτέ τα ανοίγματα εξόδου αέρα κατά τη χρήση.
-- Χρησιμοποιείτε πάντα το ηλεκτρικό σκουπάκι με τη μονάδα
φίλτρου προσαρτημένη.
-- Βεβαιωθείτε ότι το προϊόν εγκαθίσταται στον τοίχο με το
επιτοίχιο στήριγμα, σύμφωνα με τις οδηγίες στο εγχειρίδιο
χρήσης.
-- Να είστε προσεκτικοί όταν ανοίγετε τρύπες στον τοίχο για να
τοποθετήσετε το επιτοίχιο στήριγμα, ώστε να αποφύγετε τον
κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
-- Μέγιστο επίπεδο θορύβου: Lc = 84,5 dB(A)
Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία (EMF)
Η συγκεκριμένη συσκευή της Philips συμμορφώνεται με όλα τα ισχύοντα πρότυπα και τους
κανονισμούς σχετικά με την έκθεση σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία.
Παραγγελία εξαρτημάτων
Για να αγοράσετε εξαρτήματα ή ανταλλακτικά, επισκεφτείτε τη διεύθυνση
www.shop.philips.com/service ή απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο της Philips στην περιοχή
σας. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Καταναλωτών της Philips
στη χώρα σας (θα βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας στο φυλλάδιο της διεθνούς εγγύησης).
Ανακύκλωση
-- Αυτό το σύμβολο δηλώνει ότι το προϊόν καλύπτεται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία
2012/19/ΕΚ (Εικ. 1).
-- Αυτό το σύμβολο υποδηλώνει ότι το προϊόν περιέχει ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη
μπαταρία η οποία καλύπτεται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2006/66/ΕΚ, γεγονός που
σημαίνει ότι δεν μπορεί να απορριφθεί μαζί με τα συνηθισμένα απορρίμματα του σπιτιού
σας. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην ενότητα “Αφαίρεση της επαναφορτιζόμενης
μπαταρίας” για να αφαιρέσετε την μπαταρία (Εικ. 2).
-- Ενημερωθείτε για τους τοπικούς κανόνες σχετικά με την ξεχωριστή συλλογή ηλεκτρικών
και ηλεκτρονικών προϊόντων και επαναφορτιζόμενων μπαταριών. Τηρείτε τους τοπικούς
κανόνες και μην απορρίπτετε ποτέ το προϊόν και τις επαναφορτιζόμενες μπαταρίες μαζί
με τα συνηθισμένα οικιακά απορρίμματα. Η σωστή απόρριψη παλιών προϊόντων και
μπαταριών συμβάλλει στην αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον και την
ανθρώπινη υγεία.
Αφαίρεση των επαναφορτιζόμενων μπαταριών
Οι μπαταρίες ενδέχεται να εκραγούν αν εκτεθούν σε υψηλές θερμοκρασίες ή φωτιά.
Αφαιρείτε τις επαναφορτιζόμενες μπαταρίες μόνο όταν είναι εντελώς άδειες.
Μπορείτε να αφαιρέσετε τις επαναφορτιζόμενες μπαταρίες με τον εξής τρόπο.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ 21
1Αφήστε το ηλεκτρικό σκουπάκι να λειτουργήσει μέχρι να σταματήσει.
2Αφαιρέστε τον κάδο απορριμμάτων και το κυκλωνικό σύστημα από τη συσκευή
χειρός.  (Εικ. 3)
3Ξεβιδώστε 2 βίδες από το εσωτερικό στο σκουπάκι χειρός (Εικ. 4).
4Γυρίστε το σκουπάκι χειρός και αφαιρέστε 4 βίδες.  (Εικ. 5)
5Αφαιρέστε το πίσω τμήμα από το σκουπάκι χειρός (Εικ. 6).
6Εισαγάγετε ένα κατσαβίδι και πιέστε το προς τα κάτω για να αφαιρέσετε το κάλυμμα
στην αριστερή πλευρά της συσκευής (Εικ. 7).
7Αφαιρέστε 2 βίδες από το κάτω μέρος (Εικ. 8).
8Αφαιρέστε 4 βίδες από την αριστερή πλευρά της συσκευής (Εικ. 9).
9Αφαιρέστε το αριστερό μέρος του περιβλήματος (Εικ. 10).
10Αφαιρέστε την μπαταρία και κόψτε ένα-ένα τα καλώδια που είναι συνδεδεμένα με τις
επαναφορτιζόμενες μπαταρίες (Εικ. 11).
Εγγύηση και υποστήριξη
Αν χρειάζεστε πληροφορίες ή υποστήριξη, επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.philips.com/
support ή διαβάστε το ξεχωριστό φυλλάδιο της διεθνούς εγγύησης.
Αντιμετώπιση προβλημάτων
Αυτό το κεφάλαιο συνοψίζει τα πιο συνηθισμένα προβλήματα που μπορεί να αντιμετωπίσετε
με τη συσκευή. Εάν δεν μπορέσετε να λύσετε το πρόβλημα με τις παρακάτω πληροφορίες,
ανατρέξτε στη λίστα συχνών ερωτήσεων στη διεύθυνση www.philips.com/support ή
επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Καταναλωτών της Philips στη χώρα σας.
Αιτία
Αιτία
Λύση
Η συσκευή δεν
λειτουργεί όταν
πατάω το
κουμπί.
Η λυχνία της μπαταρίας
αναβοσβήνει με γρήγορο ρυθμό,
επειδή η ισχύς των μπαταριών
είναι χαμηλή.
Για να φορτίσετε τις μπαταρίες,
συνδέστε το μικρό βύσμα στην
υποδοχή της συσκευής και συνδέστε
το μετασχηματιστή στην πρίζα.
Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε Πρέπει να αφαιρέσετε το μικρό
τη συσκευή γιατί η συσκευή
βύσμα από την υποδοχή της
φορτίζει ακόμα.
συσκευής προτού ενεργοποιήσετε τη
συσκευή.
Πρέπει να πατήσετε δύο κουμπιά.
Πατήστε πρώτα το κουμπί
ενεργοποίησης/απενεργοποίησης
για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή.
Στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί
MAX για μέγιστη απορροφητική
ισχύ.
22
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Αιτία
Αιτία
Η ηλεκτρική σας Το φίλτρο και το κυκλωνικό
σύστημα είναι βρόμικα.
σκούπα έχει
χαμηλότερη
απορροφητική
ισχύ από ό,τι
συνήθως.
Λύση
Καθαρίστε το φίλτρο και το
κυκλωνικό σύστημα.
Συνδέστε το δοχείο συλλογής
Δεν έχετε συνδέσει το δοχείο
συλλογής σκόνης, το διαχωριστή σκόνης, το διαχωριστή σκόνης και
το κυκλωνικό σύστημα σωστά.
σκόνης και το κυκλωνικό
σύστημα σωστά. Η λανθασμένη
συναρμολόγηση αυτών των
τμημάτων προκαλεί διαρροή αέρα,
γεγονός που οδηγεί σε απώλεια
απορροφητικής ισχύος.
Σκόνη βγαίνει
από το
ηλεκτρικό
σκουπάκι.
Το φίλτρο είναι βρόμικο.
Καθαρίστε το φίλτρο.
Το βουρτσάκι
δεν
περιστρέφεται
πλέον.
Το βουρτσάκι αντιμετώπισε πολύ
μεγάλη αντίσταση.
Καθαρίστε το βουρτσάκι.
Ενεργοποιήσατε τη συσκευή
πατώντας το κουμπί
ενεργοποίησης στο σκουπάκι
χειρός.
Απενεργοποιήστε τη συσκευή
πατώντας ξανά το κουμπί
ενεργοποίησης στο σκουπάκι χειρός.
Στη συνέχεια, ενεργοποιήστε την
ξανά πατώντας το κουμπί
ενεργοποίησης στο σωλήνα.
ESPAÑOL 23
Introducción
Enhorabuena por la compra de este producto y bienvenido a Philips. Para sacar el mayor partido de
la asistencia que Philips le ofrece, registre su producto en www.philips.com/welcome.
Importante
Antes de usar el aparato, lea atentamente esta información importante
y consérvela por si necesitara consultarla en el futuro.
Peligro
-- No aspire nunca agua ni ningún otro líquido. No aspire nunca
sustancias inflamables ni cenizas hasta que éstas estén frías.
-- No sumerja el aparato ni el adaptador en agua ni en ningún otro
líquido, ni los enjuague bajo el grifo.
Advertencia
-- Antes de enchufar el aparato, compruebe si el voltaje indicado en el
adaptador se corresponde con el voltaje de red local.
-- No utilice el aspirador ni el adaptador si están dañados.
-- Si el adaptador está dañado, sustitúyalo siempre por otro del modelo
original para evitar situaciones de peligro.
-- El adaptador incorpora un transformador. No corte el adaptador
para sustituirlo por otra clavija, ya que podría provocar situaciones de
peligro.
-- Este aparato puede ser usado por niños a partir de 8 años y por
personas con su capacidad física, psíquica o sensorial reducida y por
quienes no tengan los conocimientos y la experiencia necesarios,
si han sido supervisados o instruidos acerca del uso del aparato de
forma segura y siempre que sepan los riesgos que conlleva su uso.
No permita que los niños jueguen con el aparato. Los niños no
deben llevar a cabo la limpieza ni el mantenimiento a menos que
sean supervisados.
-- El enchufe debe retirarse de la toma antes de la limpieza o
mantenimiento del aparato.
Precaución
-- Cargue el aspirador únicamente con el adaptador suministrado.
Durante la carga el adaptador se calienta. Esto es normal.
-- Apague siempre el aspirador después de utilizarlo y cuando lo
cargue.
-- No bloquee nunca las aberturas de salida de aire mientras está
aspirando.
-- Utilice siempre el aspirador con la unidad de filtrado puesta.
24
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
-- Asegúrese de que el producto está instalado con el soporte de
pared montado según las instrucciones del manual de usuario.
-- Tenga cuidado cuando haga los agujeros en la pared para colocar el
soporte, para evitar riesgos de descargas eléctricas.
-- Nivel de ruido máximo: Lc = 84,5 dB(A)
Campos electromagnéticos (CEM)
Este aparato de Philips cumple los estándares y las normativas aplicables sobre exposición a campos
electromagnéticos.
Solicitud de accesorios
Para comprar accesorios o piezas de repuesto, visite www.shop.philips.com/service o acuda a su
distribuidor de Philips. También puede ponerse en contacto con el Servicio de Atención al Cliente de
Philips en su país (consulte el folleto de garantía mundial para encontrar los datos de contacto).
Reciclaje
-- Este símbolo en un producto significa que el producto cumple con la directiva europea
2012/19/UE (fig. 1).
-- Este símbolo significa que el producto contiene una batería recargable integrada cubierta por la
directiva europea 2006/66/CE, que no se debe tirar con la basura normal del hogar. Siga las
instrucciones de la sección “Cómo extraer la batería recargable” para extraer la batería (fig. 2).
-- Infórmese sobre el sistema local de recogida selectiva de baterías recargables y productos
eléctricos y electrónicos. Siga la normativa local y no deseche el producto ni la batería
recargable con la basura normal del hogar. El correcto desecho de los productos antiguos y las
baterías recargables ayuda a evitar consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud
humana.
Extracción de las pilas recargables
Las pilas pueden explotar si se exponen a altas temperaturas o al fuego.
Quite las baterías recargables sólo si están completamente descargadas.
Puede extraer las pilas recargables de la siguiente forma.
1Deje que el aspirador de mano funcione hasta que se pare.
2Extraiga el depósito del polvo y el ciclón del aspirador de mano.  (fig. 3)
3Desenrosque los 2 tornillos del interior del aspirador de mano (fig. 4).
4Gire el aspirador de mano y quite los 4 tornillos.  (fig. 5)
5Retire el panel posterior del aspirador de mano (fig. 6).
6Inserte un destornillador y empújelo para quitar el panel del lateral izquierdo del
aparato (fig. 7).
7Quite los 2 tornillos de la parte inferior (fig. 8).
8Quite los 4 tornillos del lateral izquierdo del aparato (fig. 9).
9Retire la pieza de la carcasa izquierda (fig. 10).
10Extraiga el pack de pilas y corte los cables conectados a las pilas recargables uno a
uno (fig. 11).
ESPAÑOL 25
Garantía y asistencia
Si necesita asistencia o información, visite www.philips.com/support o lea el folleto de garantía
mundial independiente.
Guía de resolución de problemas
En este capítulo se resumen los problemas más frecuentes que pueden surgir con el aparato. Si no
puede resolver el problema con la siguiente información, visite www.philips.com/support para
consultar una lista de preguntas más frecuentes o póngase en contacto con el Servicio de Atención
al Cliente de Philips en su país.
Problema
Causa
Solución
El aparato no
funciona cuando
pulso el botón I.
El piloto de las pilas parpadea
rápidamente porque las pilas se
están agotando.
Para cargar las pilas, inserte la clavija
pequeña en la toma del aparato y el
adaptador en una toma de pared.
No puede utilizar el aparato
porque aún se está cargando.
Debe retirar la clavija pequeña de la
toma del aparato antes de encenderlo.
Tiene que pulsar dos botones.
Primero, pulse el botón de encendido/
apagado para encender el aparato.
A continuación, pulse el botón MAX
para activar la potencia de succión
máxima.
El filtro y el ciclón están sucios.
Limpie el filtro y el ciclón.
No ha conectado la cubeta para el
polvo, el separador de polvo y el
ciclón correctamente. El montaje
incorrecto de estas piezas provoca
fugas de aire, lo que genera una
pérdida de la potencia de succión.
Conecte la cubeta para el polvo, el
separador de polvo y el ciclón
correctamente.
Sale polvo del
aspirador.
La unidad de filtro está sucia.
Limpie el filtro.
El cepillo ha
dejado de girar.
El cepillo ha encontrado demasiada Limpie el cepillo.
resistencia.
El aspirador tiene
una potencia de
succión inferior a
lo habitual.
Ha encendido el aparato pulsando
el botón de encendido del
aspirador de mano.
Solo para Argentina
FC6162
Fuente de alimentación: KSAS3R51800020VRD
- Entrada: 100-240 Vca; 50/60 Hz; 0,15 A; Clase II
- Salida: 18 Vcc; 0.2 A
Apague el aparato pulsando de nuevo
el botón de encendido del aspirador de
mano. A continuación, vuelva a
encenderlo pulsando el botón de
encendido del tubo.
26
EESTI
Sissejuhatus
Õnnitleme ostu puhul ja tere tulemast kasutama Philipsit! Philipsi tootetoe paremaks kasutamiseks
registreerige oma toode saidil www.philips.com/welcome.
Tähtis
Enne seadme kasutamist lugege oluline teave hoolikalt läbi ja hoidke see
edaspidiseks alles.
Oht
-- Ärge kunagi imege seadme sisse vett ega mõnda muud vedelikku.
Mitte kunagi ärge imege sisse tuleohtlikke aineid ega tulist tuhka.
-- Ärge kunagi kastke seadet ja adapterit vette või mõne muu vedeliku
sisse ega loputage neid kraani all.
Hoiatus
-- Enne seadme sisselülitamist kontrollige, kas adapterile märgitud pinge
vastab vooluvõrgu pingele.
-- Ärge kasutage kahjustatud tolmuimejat või adapterit.
-- Kui adapter on kahjustatud, laske see ohu vältimiseks välja vahetada
originaalvaruosa vastu.
-- Adapteris on voolumuundur. Ärge lõigake adapterit ära, et asendada
seda mõne teise pistikuga. See võib põhjustada ohtlikke olukordi.
-- Seda seadet võivad kasutada lapsed alates 8. eluaastast ning füüsiliste
puuete ja vaimuhäiretega isikud või isikud, kellel puuduvad kogemused
ja teadmised, kui neid valvatakse või neile on antud juhendid seadme
ohutu kasutamise kohta ja nad mõistavad sellega seotud ohte.
Lapsed ei tohi seadmega mängida. Lapsed ei tohi seadet ilma
järelevalveta puhastada ega hooldada.
-- Enne seadme puhastamist või hooldamist tuleb pistik pistikupesast
eemaldada.
Ettevaatust
-- Laadige tolmuimejat ainult kaasasoleva adapteriga. Kui laadimise ajal
adapterit puudutate, siis see on soe. See on normaalne.
-- Lülitage tolmuimeja välja pärast igat kasutuskorda ja laadimise ajaks.
-- Tolmuimemise ajal ei tohi õhu väljalaskeavasid kinni katta.
-- Kasutage tolmuimejat alati koos filtriga.
-- Veenduge, et toode on paigaldatud seinale kinnitatava seinakronsteini
abil kasutusjuhendis toodud juhiste kohaselt.
-- Elektrilöögi vältimiseks olge seinakronsteini paigaldamisel seina auke
puurides ettevaatlik.
-- Maksimaalne müratase: Lc = 84,5 dB (A)
EESTI 27
Elektromagnetväljad (EMF)
See Philipsi seade vastab kõikidele kokkupuudet elektromagnetiliste väljadega käsitlevatele
kohaldatavatele standarditele ja õigusnormidele.
Tarvikute tellimine
Tarvikute või varuosade ostmiseks külastage veebilehte www.shop.philips.com/service või
pöörduge oma Philipsi edasimüüja poole. Võite samuti ühendust võtta oma riigi Philipsi
klienditeeninduskeskusega (vt kontaktandmeid üleilmselt garantiilehelt).
Ringlussevõtt
-- See tootel olev sümbol tähendab, et tootele kehtib Euroopa Liidu direktiiv 2012/19/EL (Jn 1).
-- See sümbol tähendab, et sisseehitatud laetavale akule kehtib Euroopa Liidu direktiiv 2006/66/EÜ
ja seda ei tohi visata tavaliste olmejäätmete hulka. Aku eemaldamisel järgige jaotises „Laetava aku
eemaldamine” toodud juhiseid (Jn 2).
-- Viige ennast kurssi elektriliste ja elektrooniliste toodete ja patareide kohaliku lahuskogumise
süsteemiga. Järgige kohalikke eeskirju ja ärge visake seda toodet ja patareisid tavaliste
olmejäätmete hulka. Kasutatud toodete ja laetavate patareide õigel viisil kasutusest kõrvaldamine
aitab ära hoida võimalikke kahjulikke tagajärgi keskkonnale ja inimese tervisele.
Laetavate akude eemaldamine
Patareid võivad suurte temperatuuride korral või tules plahvatada.
Taaslaetava aku eemaldamisel peab see täiesti tühi (laadimata) olema.
Eemaldage laetavad akud järgmisel viisil.
1Laske tolmuimejal töötada peatumiseni.
2Eemaldage käsitolmuimejast tolmukamber ja tsüklonfilter.  (Jn 3)
3Keerake kaks käsitolmuimeja sees olevat kruvi lahti (Jn 4).
4Pöörake käsitolmuimejat ja eemaldage neli kruvi.  (Jn 5)
5Eemaldage käsitolmuimeja tagumine paneel (Jn 6).
6Seadme vasakul küljel oleva paneeli eemaldamiseks sisestage kruvikeeraja ja lükake seda
allapoole (Jn 7).
7Eemaldage kaks kruvi põhjast (Jn 8).
8Eemaldage neli kruvi seadme vasakult küljelt (Jn 9).
9Eemaldage korpuse vasakpoolne osa (Jn 10).
10Võtke akupakk välja ja lõigake laetavate akude juhtmed ükshaaval läbi (Jn 11).
Garantii ja tugi
Kui vajate teavet või abi, külastage Philipsi veebilehte www.philips.com/support või lugege läbi
üleilmne garantiileht.
Veaotsing
Selles peatükis võetakse kokku kõige levinumad probleemid, mis teie seadmega juhtuda võivad. Kui
te ei suuda alljärgneva teabe abil ise probleemi lahendada, külastage veebilehte www.philips.com/
support, kus on loetelu korduma kippuvatest küsimustest, või võtke ühendust oma riigi Philipsi
klienditeeninduskeskusega.
28
EESTI
Probleem
Põhjus
Lahendus
Seade ei tööta,
kui ma vajutan
nuppu.
Patarei märgutuli vilgub kiiresti,
sest patareid hakkavad tühjaks
saama.
Akude laadimiseks sisestage väike pistik
seadme pistikupessa ja lükake adapter
seinakontakti.
Seadet ei saa kasutada, sest see
ikka veel laeb.
Enne kui saate seadme sisse lülitada,
peate eemaldama väikese pistiku seadme
pistikupesast.
Te peate vajutama kaht nuppu.
Kõigepealt vajutage seadme
sisselülitamiseks toitenuppu. Seejärel
vajutage maksimaalse imemisvõimsuse
saavutamiseks nuppu MAX.
Filter ja tsüklonfilter on mustad.
Puhastage filter ja tsüklonfilter.
Te ei ole tolmukambrit,
tolmueraldit ja tsüklonfiltrit õigesti
ühendanud. Nende osade vale
kokkupanek põhjustab õhu leket,
mille tulemusena väheneb
imemisvõimsus.
Ühendage tolmukamber, tolmueraldi ja
tsüklonfilter õigesti.
Tolmuimejast
väljub tolmu.
Filter on must.
Puhastage filter.
Hari ei pöörle
enam.
Harja ees olev takistus on liiga
suur.
Puhastage hari.
Te lülitasite seadme sisse
käsitolmuimejal olevat nuppu
vajutades.
Lülitage seade välja, vajutades uuesti
käsitolmuimejal olevat nuppu. Seejärel
lülitage see uuesti sisse varrel olevat
nuppu vajutades.
Tolmuimeja
imemisvõimsus
on nõrgem kui
tavaliselt.
SUOMI 29
Johdanto
Onnittelut ostoksestasi ja tervetuloa Philips-tuotteiden käyttäjäksi! Hyödynnä Philipsin tuki ja
rekisteröi tuotteesi osoitteessa www.philips.com/welcome.
Tärkeää
Lue nämä tärkeät tiedot huolellisesti ennen laitteen ensimmäistä
käyttökertaa ja säilytä se vastaisen varalle.
Vaara
-- Älä imuroi vettä tai muuta nestettä. Älä imuroi herkästi syttyviä
aineita tai kuumaa tuhkaa.
-- Älä koskaan upota laitetta tai verkkolaitetta veteen tai muuhun
nesteeseen, äläkä huuhtele sitä juoksevalla vedellä.
Varoitus
-- Tarkista, että verkkolaitteen jännitemerkintä vastaa paikallista
verkkojännitettä, ennen kuin yhdistät laitteen sähköverkkoon.
-- Älä käytä vahingoittunutta imuria tai verkkolaitetta.
-- Jos latauslaite on vaurioitunut, vaihda vaaratilanteiden välttämiseksi
tilalle aina alkuperäisen tyyppinen latauslaite.
-- Verkkolaitteessa on jännitemuuntaja. Älä vaihda verkkolaitteen tilalle
toisenlaista pistoketta, jotta et aiheuta vaaratilannetta.
-- Laitetta voivat käyttää myös yli 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joiden
fyysinen tai henkinen toimintakyky on rajoittunut tai joilla ei ole
kokemusta tai tietoa laitteen käytöstä, jos heitä on neuvottu laitteen
turvallisesta käytöstä tai tarjolla on turvallisen käytön edellyttämä
valvonta ja jos he ymmärtävät laitteeseen liittyvät vaarat. Lapset eivät
saa leikkiä laitteella. Lasten ei saa antaa puhdistaa tai huoltaa laitetta
ilman valvontaa.
-- Pistoke on irrotettava pistorasiasta ennen laitteen puhdistusta tai
huoltoa.
Varoitus
-- Lataa rikkaimuri käyttäen vain mukana tulevaa verkkolaitetta.
Latauksen aikana verkkolaite tuntuu lämpimältä. Tämä on normaalia.
-- Katkaise pölynimurista virta aina käytön jälkeen ja ennen kuin aloitat
lataamisen.
-- Älä peitä poistoilman aukkoja imuroinnin aikana.
-- Käytä rikkaimurissa aina suodatinosaa.
-- Asenna tuote seinään seinäkiinnikkeellä käyttöoppaan ohjeiden
mukaan.
-- Ole varovainen, kun poraat reikiä seinään, ettet saa sähköiskua.
-- Käyttöääni enintään: Lc = 84,5 dB (A)
30
SUOMI
Sähkömagneettiset kentät (EMF)
Tämä Philips-laite vastaa kaikkia sähkömagneettisia kenttiä (EMF) koskevia standardeja ja säännöksiä.
Tarvikkeiden tilaaminen
Voit ostaa lisävarusteita ja varaosia osoitteessa www.shop.philips.com/service tai Philipsjälleenmyyjältä. Voit myös ottaa yhteyden Philipsin kuluttajapalvelukeskukseen (katso yhteystiedot
kansainvälisestä takuulehtisestä).
Kierrätys
-- Tämä merkki tarkoittaa, että tuote kuuluu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin
2012/19/EU soveltamisalaan (Kuva 1).
-- Tämä merkki tarkoittaa, että tuote sisältää kiinteän ladattavan akun, joka kuuluu Euroopan
parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/66/EY soveltamisalaan ja jota ei saa hävittää tavallisen
kotitalousjätteen mukana. Poista akku tuotteesta noudattamalla kohdassa Akun poistaminen
annettuja ohjeita (Kuva 2).
-- Tutustu paikalliseen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden sekä akkujen keräysjärjestelmään. Noudata
paikallisia säädöksiä äläkä hävitä tuotetta tai akkuja tavallisen kotitalousjätteen mukana. Vanhojen
tuotteiden ja akkujen asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään ympäristölle ja ihmisille
koituvia haittavaikutuksia.
Akkujen irrottaminen
Paristot voivat räjähtää liian korkeassa lämpötilassa tai poltettaessa.
Poista akut vasta kun ne ovat täysin tyhjät.
Voit poistaa akut seuraavalla tavalla:
1Anna rikkaimurin käydä siihen asti, kunnes se pysähtyy.
2Irrota pölysäiliö ja kiertokammio rikkaimurista.  (Kuva 3)
3Avaa 2 ruuvia rikkaimurin sisäpuolelta (Kuva 4).
4Käännä rikkaimuri ja irrota 4 ruuvia.  (Kuva 5)
5Irrota rikkaimurin takapaneeli (Kuva 6).
6Irrota laitteen vasemmanpuoleinen paneeli työntämällä sen väliin ruuvitaltta (Kuva 7).
7Irrota 2 ruuvia pohjasta (Kuva 8).
8Irrota 4 ruuvia laitteen vasemmalta puolelta (Kuva 9).
9Irrota kotelon vasemmanpuoleinen osa (Kuva 10).
10Vedä akkukotelo esiin ja leikkaa akkujen johdot poikki yksi kerrallaan (Kuva 11).
Takuu ja tuki
Jos haluat tukea tai lisätietoja, käy Philipsin verkkosivuilla osoitteessa www.philips.com/support
tai lue erillinen kansainvälinen takuulehtinen.
Vianmääritys
Tähän osaan on koottu tavallisimmat laitteen käytössä ilmenevät ongelmat. Ellet löydä ongelmaasi
ratkaisua seuraavista tiedoista, lue osoitteesta www.philips.com/support vastauksia usein
kysyttyihin kysymyksiin tai ota yhteys maasi kuluttajapalvelukeskukseen.
SUOMI 31
Ongelma
Syy
Ratkaisu
Laite ei käynnisty,
kun painiketta
painetaan.
Akun merkkivalo vilkkuu nopeasti,
koska akkujen varaus on pieni.
Lataa akut asettamalla pieni pistoke
laitteen liitäntään ja kytkemällä
verkkolaite pistorasiaan.
Laitetta ei voi käyttää, koska se on
vielä latauksessa.
Irrota pieni pistoke laitteen liitännästä
ennen kuin voit käynnistää laitteen.
Sinun täytyy painaa kahta
painiketta.
Käynnistä ensin laite virtapainikkeesta ja
ota suurin imuteho käyttöön painamalla
MAX-painiketta.
Suodatin ja kiertokammio ovat
likaiset.
Puhdista suodatin ja kiertokammio.
Et ole liittänyt pölysäiliötä,
pölyerotinta ja kiertokammiota
oikein. Jos osat on kiinnitetty
väärin, ilmaa vuotaa ulos ja
imuteho heikkenee.
Liitä pölysäiliö, pölyerotin ja
kiertokammio oikein.
Pölyä pääsee ulos
imurista.
Suodatin on likainen.
Puhdista suodatin.
Harja ei kierry
enää.
Harja on kohdannut liian suuren
vastuksen.
Puhdista harja.
Käynnistit laitteen painamalla
rikkaimurin virtapainiketta.
Sammuta laite painamalla rikkaimurin
virtapainiketta uudelleen. Käynnistä laite
uudelleen painamalla varressa olevaa
virtapainiketta.
Pölynimurin
imuteho on
tavallista
huonompi.
32
FRANÇAIS
Introduction
Félicitations pour votre achat et bienvenue dans l’univers Philips ! Pour profiter pleinement de
l’assistance Philips, enregistrez votre produit sur le site à l’adresse suivante : www.philips.com/
welcome.
Important
Lisez attentivement ces informations importantes avant d’utiliser
l’appareil et conservez-les pour un usage ultérieur.
Danger
-- N’aspirez jamais d’eau, de liquides, de substances inflammables, ni de
cendres encore chaudes.
-- Ne plongez jamais l’appareil ou l’adaptateur dans l’eau ou dans tout
autre liquide, ne les rincez pas sous le robinet.
Avertissement
-- Avant de brancher l’appareil, vérifiez que la tension indiquée sur
l’adaptateur secteur correspond à la tension du secteur.
-- N’utilisez pas l’aspirateur ou l’adaptateur s’il est endommagé.
-- Si l’adaptateur secteur est endommagé, il doit toujours être remplacé
par un adaptateur secteur de même type pour éviter tout accident.
-- L’adaptateur contient un transformateur. N’essayez pas de remplacer
la fiche de l’adaptateur pour éviter tout accident.
-- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans ou plus,
des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou
intellectuelles sont réduites ou des personnes manquant
d’expérience et de connaissances, à condition que ces enfants ou
personnes soient sous surveillance ou qu’ils aient reçu des
instructions quant à l’utilisation sécurisée de l’appareil et qu’ils aient
pris connaissance des dangers encourus. Les enfants ne doivent pas
jouer avec l’appareil. Le nettoyage et l’entretien ne doivent pas être
réalisés par des enfants sans surveillance.
-- La fiche doit être retirée de la prise avant le nettoyage ou l’entretien
de l’appareil.
Attention
-- Utilisez exclusivement l’adaptateur fourni pour recharger l’aspirateur.
L’adaptateur chauffe pendant la charge. Ce phénomène est
parfaitement normal.
-- Éteignez toujours l’aspirateur après utilisation et lorsque vous le
chargez.
-- Évitez d’obturer les orifices d’évacuation lorsque vous utilisez
l’aspirateur.
FRANÇAIS 33
-- Installez toujours l’ensemble filtre dans l’aspirateur avant de l’utiliser.
-- Assurez-vous que le produit est installé avec l’applique fixée au mur,
conformément aux instructions du mode d’emploi.
-- Soyez prudent en perçant les trous dans le mur pour fixer l’applique,
afin d’éviter tout risque d’électrocution.
-- Niveau sonore maximal : Lc = 84,5 dB(A)
Champs électromagnétiques (CEM)
Cet appareil Philips est conforme à toutes les normes et à tous les règlements applicables relatifs à
l’exposition aux champs électromagnétiques.
Commande d’accessoires
Pour acheter des accessoires ou des pièces de rechange, visitez le site Web
www.shop.philips.com/service ou rendez-vous chez votre revendeur Philips. Vous pouvez
également contacter le Service Consommateurs Philips de votre pays (voir le dépliant de garantie
internationale pour les coordonnées).
Recyclage
-- Ce symbole sur un produit indique que ce dernier est conforme à la directive européenne
2012/19/UE (fig. 1).
-- Ce symbole signifie que le produit contient une batterie rechargeable intégrée conforme à la
directive européenne 2006/66/CE qui ne doit pas être mise au rebut avec les ordures
ménagères. Suivez les instructions de la section « Retrait de la batterie rechargeable » pour
retirer la batterie (fig. 2).
-- Renseignez-vous sur les dispositions en vigueur dans votre région concernant la collecte séparée
des appareils électriques et électroniques et des piles rechargeables. Respectez les
réglementations locales et ne jetez pas le produit et les piles rechargeables avec les ordures
ménagères. La mise au rebut citoyenne des anciens produits et des piles rechargeables permet
de protéger l’environnement et la santé.
Retrait des batteries rechargeables
Les piles peuvent exploser lorsqu’elles sont exposées à des températures élevées ou aux flammes.
Ne retirez la batterie que lorsqu’elle est complètement déchargée.
Pour retirer les batteries rechargeables, suivez la procédure ci-dessous :
1Laissez l’aspirateur à main fonctionner jusqu’à ce qu’il s’arrête.
2Retirez le compartiment à poussière et le cyclone de l’aspirateur à main.  (fig. 3)
3Dévissez les 2 vis situées à l’intérieur de l’aspirateur à main (fig. 4).
4Retournez l’aspirateur à main et retirez 4 vis.  (fig. 5)
5Enlevez le panneau arrière de l’aspirateur à main (fig. 6).
6Insérez un tournevis et poussez-le vers le bas pour retirer le panneau sur le côté gauche de
l’appareil (fig. 7).
7Retirez les 2 vis du fond (fig. 8).
8Retirez les 4 vis sur le côté gauche de l’appareil (fig. 9).
9Retirez la partie gauche du boîtier (fig. 10).
10Retirez le pack de piles et coupez les fils connectés aux piles rechargeables un par un  (fig. 11).
34
FRANÇAIS
Garantie et assistance
Si vous avez besoin d’une assistance ou d’informations supplémentaires, consultez le site Web
www.philips.com/support ou lisez le dépliant séparé sur la garantie internationale.
Dépannage
Cette rubrique présente les problèmes les plus courants que vous pouvez rencontrer avec votre
appareil. Si vous ne parvenez pas à résoudre le problème à l’aide des informations ci-dessous,
rendez-vous sur www.philips.com/support pour consulter les questions fréquemment posées,
ou contactez le Service Consommateurs Philips de votre pays.
Problème
Cause
Solution
L’appareil ne
fonctionne pas
lorsque j’appuie
sur le bouton.
Le voyant de charge clignote
rapidement car les piles sont faibles.
Pour charger les piles, insérez la petite
fiche dans la prise de l’appareil et
branchez l’adaptateur dans une prise
secteur.
Vous ne pouvez pas utiliser
l’appareil car il est toujours en
charge.
Vous devez retirer la petite fiche de la
prise de l’appareil avant d’allumer
l’appareil.
Vous devez appuyer sur deux
boutons.
Premièrement, appuyez sur le bouton
marche/arrêt pour allumer l’appareil.
Appuyez ensuite sur le bouton MAX
pour obtenir la puissance d’aspiration
maximale.
L’aspirateur a une Le filtre et le cyclone sont sales.
puissance
d’aspiration plus
basse que
d’habitude.
Nettoyez le filtre et le cyclone.
Vous n’avez pas connecté le bac à
poussière, le séparateur de
poussière et le cyclone
correctement. Un mauvais
emboîtement de ces pièces
provoque une fuite d’air et une
perte de la puissance d’aspiration.
Emboîtez le bac à poussière, le
séparateur de poussière et le cyclone
correctement.
De la poussière
s’échappe de
l’aspirateur.
Le filtre est sale.
Nettoyez le filtre.
La brosse ne
tourne plus.
La brosse a rencontré trop de
résistance.
Nettoyez la brosse.
Vous avez allumé l’appareil en
appuyant sur le bouton marche de
l’aspirateur à main.
Éteignez l’appareil en appuyant de
nouveau sur le bouton marche de
l’aspirateur à main. Puis rallumez-le en
appuyant de nouveau sur le bouton
marche du manche.
HRVATSKI 35
Uvod
Čestitamo na kupnji i dobro došli u Philips! Kako biste u potpunosti iskoristili podršku koju nudi
tvrtka Philips, registrirajte svoj proizvod na: www.philips.com/welcome.
Važno!
Prije uporabe aparata pažljivo pročitajte ove važne informacije
i spremite ih za buduće potrebe.
Opasnost
-- Nikada ne usisavajte vodu ili neku drugu vrstu tekućine.
Nikad ne usisavajte zapaljive tvari i pepeo dok se ne ohlade.
-- Aparat ili adapter nikada nemojte uranjati u vodu ili neku drugu
tekućinu niti ih ispirati pod mlazom vode.
Upozorenje
-- Prije priključivanja aparata provjerite odgovara li mrežni napon
naveden na adapteru naponu lokalne mreže.
-- Usisavač ili adapter nemojte upotrebljavati ako je oštećen.
-- Ako je adapter oštećen, uvijek ga zamijenite originalnim kako biste
izbjegli potencijalno opasne situacije.
-- Adapter sadrži transformator. Nikada ne zamjenjujte adapter nekim
drugim jer je to opasno.
-- Ovaj aparat mogu upotrebljavati djeca iznad 8 godina starosti i osobe
sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima te
osobe koje nemaju dovoljno iskustva i znanja, pod uvjetom da su pod
nadzorom ili da su primili upute u vezi rukovanja aparatom na siguran
način te razumiju moguće opasnosti. Djeca se ne smiju igrati
aparatom. Ako nisu pod nadzorom, djeca ne smiju čistiti aparat ili ga
održavati.
-- Prije čišćenja ili održavanja aparata utikač se mora iskopčati iz
utičnice.
Pažnja
-- Usisavač punite samo pomoću priloženog adaptera. Tijekom punjenja
adapter postaje topao na dodir. To je normalno.
-- Usisavač obavezno isključite nakon uporabe ili tijekom punjenja.
-- Tijekom usisavanja nemojte blokirati otvore za izlaz zraka na
usisavaču.
-- Usisavač obavezno koristite s pričvršćenom jedinicom filtera.
-- Pazite da proizvod bude montiran na zid pomoću zidnog nosača,
sukladno uputama u korisničkom priručniku.
-- Budite pažljivi prilikom bušenja rupa za postavljanje zidnog nosača
kako biste izbjegli opasnost od strujnog udara.
36
HRVATSKI
-- Maksimalna razina buke: Lc = 84,5 dB (A)
Elektromagnetska polja (EMF)
Ovaj aparat tvrtke Philips sukladan je svim primjenjivim standardima i propisima koji se tiču
izloženosti elektromagnetskim poljima.
Naručivanje dodatnog pribora
Kako biste kupili dodatni pribor ili rezervne dijelove, posjetite www.shop.philips.com/service ili
se obratite prodavaču proizvoda tvrtke Philips. Možete kontaktirati i centar za potrošače tvrtke
Philips u svojoj državi (podatke za kontakt pronaći ćete u međunarodnom jamstvenom listu).
Recikliranje
-- Ovaj simbol na proizvodu znači da je proizvod obuhvaćen direktivom Europske unije
2012/19/EU (Sl. 1).
-- Ovaj simbol naznačuje da proizvod sadrži ugrađene punjive baterije koje su obuhvaćene EU
direktivom 2006/66/EC koje se ne smiju odlagati s uobičajenim kućanskim otpadom.
Slijedite upute u odjeljku “Vađenje punjive baterije” kako biste izvadili bateriju (Sl. 2).
-- Informirajte se o lokalnom sustavu za zasebno prikupljanje električnih i elektroničkih proizvoda
i punjivih baterija. Slijedite lokalne propise i nikada ne odlažite proizvod i punjive baterije s
normalnim kućanskim otpadom. Pravilno odlaganje starih proizvoda i punjivih baterija pridonosi
sprječavanju negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje.
Vađenje punjivih baterija
Baterije mogu eksplodirati kada ih izložite visokim temperaturama ili vatri.
Baterije s mogućnošću punjenja izvadite samo ako su potpuno prazne.
Punjive baterije možete izvaditi na sljedeći način.
1Ručni usisavač ostavite da radi dok se ne zaustavi.
2Izvadite spremnik za prašinu i ciklonsku komoru iz ručnog usisavača.  (Sl. 3)
3Odvijte 2 vijka iz unutrašnjosti ručnog usisavača (Sl. 4).
4Okrenite ručni usisavač i izvadite 4 vijka.  (Sl. 5)
5Odvojite stražnju ploču od ručnog usisavača (Sl. 6).
6Umetnite odvijač i gurnite ga prema dolje kako biste odvojili ploču na lijevoj strani
aparata (Sl. 7).
7Izvadite 2 vijka iz donjeg dijela (Sl. 8).
8Izvadite 4 vijka na lijevoj strani aparata (Sl. 9).
9Odvojite lijevi dio kućišta (Sl. 10).
10Izvadite baterije i prerežite žice povezane s punjivim baterijama jednu po jednu (Sl. 11).
Jamstvo i podrška
Ako trebate informacije ili podršku, posjetite www.philips.com/support ili pročitajte zasebni
međunarodni jamstveni list.
HRVATSKI 37
Rješavanje problema
U ovom poglavlju opisani su najčešći problemi s kojima biste se mogli susresti prilikom uporabe
aparata. Ako problem ne možete riješiti pomoću informacija u nastavku, posjetite
www.philips.com/support kako biste pronašli popis čestih pitanja ili kontaktirajte centar za
korisničku podršku tvrtke Philips u svojoj državi.
Problem
Uzrok
Rješenje
Aparat se ne
uključuje kada
pritisnem gumb.
Indikator baterije brzo bljeska
jer su baterije pri kraju.
Kako biste napunili baterije, mali utikač
umetnite u utičnicu na aparatu, a adapter
ukopčajte u zidnu utičnicu.
Ne možete koristiti aparat jer
se još uvijek puni.
Morate izvadite mali utikač iz utičnice na
aparatu kako biste mogli uključiti aparat.
Morate pritisnuti dva gumba.
Najprije pritisnite gumb za uključivanje/
isključivanje kako biste uključili aparat.
Zatim pritisnite gumb MAX kako biste
dobili maksimalnu snagu usisavanja.
Filter i ciklonska komora su
prljavi.
Očistite filter i ciklonsku komoru.
Niste ispravno postavili
spremnik za prašinu, razdjelnik i
ciklonsku komoru. Neispravno
sastavljanje tih dijelova uzrokuje
prolazak zraka, čime se gubi
snaga usisavanja.
Ispravno postavite spremnik za prašinu,
razdjelnik i ciklonsku komoru.
Prašina izlazi iz
usisavača.
Filter je prljav.
Očistite filter.
Četka se više ne
okreće.
Četka je naišla na prevelik otpor. Očistite četku.
Usisavač ima nižu
usisnu snagu od
uobičajene.
Uključili ste aparat pritiskom
gumba za uključivanje na
ručnom usisavaču.
Isključite aparat ponovnim pritiskom gumba
za uključivanje na ručnom usisavaču. Zatim
ga ponovo uključite pritiskom gumba za
uključivanje na štapu.
38
MAGYAR
Bevezetés
Köszönjük, hogy Philips terméket vásárolt! A Philips által biztosított teljes körű támogatáshoz
regisztrálja termékét a www.philips.com/welcome oldalon.
Fontos!
A készülék használata előtt figyelmesen olvassa el a fontos tudnivalókat,
és őrizze meg későbbi használatra.
Vigyázat!
-- Víz vagy más folyadék, gyúlékony anyag vagy még ki nem hűlt hamu
felszívása tilos!
-- Ne merítse a készüléket vagy a töltőt  vízbe vagy más folyadékba, és
ne öblítse le a csap alatt.
Figyelmeztetés
-- A készülék csatlakoztatása előtt ellenőrizze, hogy a tápegységen
feltüntetett feszültségérték megegyezik-e a helyi hálózati feszültséggel.
-- Ne használjon sérült porszívót vagy töltőt.
-- Ha az adapter meghibásodott, a kockázatok elkerülése érdekében
mindig eredeti típusúra cseréltesse ki.
-- Az adapter tartalmaz egy transzformátort. Az adapter más
csatlakozóval nem helyettesíthető, ezért ne vágja el, mert az veszélyes
lehet.
-- A készüléket 8 éven felüli gyermekek, illetve csökkent fizikai,
érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező, vagy a készülék
működtetésében járatlan személyek is használhatják, amennyiben ezt
felügyelet mellett teszik, illetve ismerik a készülék biztonságos
működtetésének módját és az azzal járó veszélyeket. Ne engedje,
hogy a gyermekek játsszanak a készülékkel. Gyermekek felügyelet
nélkül nem tisztíthatják a készüléket, és nem végezhetnek felhasználói
karbantartást rajta.
-- Tisztítás vagy karbantartás előtt a készülék csatlakozódugóját ki kell
húznia a fali aljzatból.
Figyelmeztetés!
-- A porszívót kizárólag a hozzá mellékelt töltővel töltse fel. Töltés
közben a töltő melegedhet. A jelenség normális.
-- Kapcsolja ki a porszívót minden alkalommal, ha nem használja azt,
illetve ha tölti.
-- A kimenőlevegő-nyílásokat hagyja szabadon porszívózás közben.
-- A porszívót mindig a megfelelően behelyezett szűrőegységgel
használja.
MAGYAR 39
-- Ügyeljen arra, hogy a terméket a falhoz rögzített fali tartóelemmel
együtt szerelje fel a használati utasítás szerint.
-- Óvatosan fúrjon lyukakat a falba a fali tartóelem rögzítésére, nehogy
áramütés érje.
-- Maximum zajszint: Lc = 84,5 dB (A).
Elektromágneses mezők (EMF)
Ez a Philips készülék az elektromágneses terekre érvényes összes vonatkozó szabványnak és
előírásnak megfelel.
Tartozékok rendelése
Tartozékok és cserealkatrészek vásárlásához látogasson el a www.shop.philips.com/service
weboldalra, vagy Philips márkakereskedőjéhez. Az adott ország Philips vevőszolgálatával is felveheti a
kapcsolatot (az elérhetőségeket a világszerte érvényes garancialevélben találja).
Újrahasznosítás
-- Ha ez a szimbólum szerepel a terméken, az azt jelenti, hogy a termék megfelel a 2012/19/EU
európai irányelv követelményeinek (ábra 1).
-- Ez a szimbólum azt jelenti, hogy a termékhez beépített újratölthető akkumulátor tartozik,
amelyre vonatkozik a 2006/66/EK irányelv, ezért nem lehet háztartási hulladékként kidobni.
Az akkumulátor eltávolításához kövesse „A beépített akkumulátor eltávolítása” c. részben
található utasításokat (ábra 2).
-- Tájékozódjon az elektromos és elektronikus termékek és beépített akkumulátorok szelektív
hulladékként történő gyűjtésének helyi feltételeiről. Kövesse a helyi szabályokat, és ne dobja az
elhasznált terméket és beépített akkumulátort a háztartási hulladékgyűjtőbe. Az elhasznált
termék és beépített akkumulátor megfelelő hulladékkezelése segítséget nyújt a környezettel és
az emberi egészséggel kapcsolatos negatív következmények megelőzésében.
Az akkumulátorok eltávolítása
Az akkumulátor magas hőmérséklet vagy tűz hatására felrobbanhat.
Csak akkor vegye ki az akkumulátorokat, ha teljesen lemerültek.
Az akkumulátorokat az alábbi módon vegye ki.
1Hagyja addig működni a kézi porszívót, amíg magától le nem áll.
2Vegye ki a porgyűjtő tartályt és a körkörös kamrát a kézi porszívóból.  (ábra 3)
3Csavarja ki a 2 csavart a kézi porszívó belsejéből (ábra 4).
4Fordítsa el a kézi porszívót, és csavarozza ki a 4 csavart.  (ábra 5)
5Távolítsa el a hátlapot a kézi porszívóból (ábra 6).
6Egy csavarhúzó behelyezésével nyomja le, majd távolítsa el a lapot a készülék bal
oldaláról (ábra 7).
7Csavarozza ki az aljzaton lévő 2 csavart (ábra 8).
8Csavarozza ki a 4 csavart a készülék bal oldaláról (ábra 9).
9Vegye ki a bal oldali burkolatot (ábra 10).
10Vegye ki az akkumulátorkészletet, és egyenként vágja el az újratölthető akkumulátorokhoz
csatlakozó vezetékeket (ábra 11).
40
MAGYAR
Garancia és terméktámogatás
Ha információra vagy támogatásra van szüksége, látogasson el a www.philips.com/support
weboldalra, vagy olvassa el a különálló, világszerte érvényes garancialevelet.
Hibaelhárítás
Ez a fejezet összefoglalja a készülékkel kapcsolatban leggyakrabban felmerülő problémákat. Ha a hibát
az alábbi útmutató segítségével nem tudja elhárítani, látogasson el a www.philips.com/support
weboldalra a gyakran felmerülő kérdések listájáért, vagy forduljon az országában illetékes Philips
ügyfélszolgálathoz.
Probléma
Ok
Megoldás
A gomb
megnyomásakor
a készülék nem
működik.
Az akkumulátor jelzőfény gyorsan
villog, mert az akkumulátorok
töltöttségi szintje alacsony.
Az akkumulátorok töltéséhez helyezze
be a kis méretű csatlakozódugaszt a
készüléken található aljzatba, majd
csatlakoztassa a töltőt a fali aljzathoz.
A készülék nem használható, mert
még töltés alatt áll.
A készülék bekapcsolása előtt távolítsa
el a kis méretű csatlakozódugaszt a
készüléken lévő aljzatból.
Két gombot kell megnyomnia.
Először nyomja meg a be-/
kikapcsológombot a készülék
bekapcsolásához. Majd nyomja meg a
MAX gombot a maximális szívóerőhöz.
A szűrő és a körkörös kamra
szennyeződött.
Tisztítsa meg a szűrőt és a körkörös
kamrát.
Nem megfelelően csatlakoztatta a
portartályt, a porelválasztót és a
körkörös kamrát. Ezen alkatrészek
helytelen összeszerelése
levegőszivárgást okozhat, amely a
szívóerő csökkenéséhez vezet.
Csatlakoztassa megfelelően a
portartályt, a porelválasztót és a
körkörös kamrát.
A por kiszökik a
porszívóból.
A szűrő szennyezett.
Tisztítsa meg a filtert.
A kefe már nem
forog.
A kefe túl sok ellenállásba ütközött. Tisztítsa meg a kefét.
A porszívó a
szokásosnál
gyengébben szív.
A készüléket a kézi porszívón lévő
bekapcsológomb megnyomásával
kapcsolta be.
Kapcsolja ki a készüléket a kézi
porszívón lévő bekapcsológomb
ismételt megnyomásával. Ezután
kapcsolja be ismét a nyélen lévő
bekapcsológombbal.
ITALIANO 41
Introduzione
Congratulazioni per l’acquisto e benvenuti in Philips! Per trarre il massimo vantaggio dall’assistenza
Philips, registrate il vostro prodotto su www.philips.com/welcome.
Importante
Prima di utilizzare l’apparecchio, leggete attentamente queste
informazioni importanti e conservatele per eventuali riferimenti futuri.
Pericolo
-- Non aspirate mai acqua o altre sostanze liquide. Non aspirate in
nessun caso sostanze infiammabili e cenere se non completamente
fredda.
-- Non immergete l’apparecchio o l’adattatore nell’acqua o in altri
liquidi e non risciacquatelo sotto l’acqua corrente.
Avviso
-- Prima di collegare l’apparecchio, verificate che la tensione riportata
sull’adattatore corrisponda alla tensione disponibile.
-- Non utilizzate l’aspirapolvere o l’adattatore se sono danneggiati.
-- Nel caso in cui l’adattatore fosse danneggiato, dovrà essere sostituito
esclusivamente con un adattatore originale al fine di evitare situazioni
pericolose.
-- L’adattatore contiene un trasformatore. Non tagliate l’adattatore per
sostituirlo con un’altra spina onde evitare situazioni pericolose.
-- Quest’apparecchio può essere usato da bambini a partire da 8 anni
di età e da persone con capacità mentali, fisiche o sensoriali ridotte,
prive di esperienza o conoscenze adatte a condizione che tali
persone abbiano ricevuto assistenza o formazione per utilizzare
l’apparecchio in maniera sicura e capiscano i potenziali pericoli
associati a tale uso. Evitate che i bambini giochino con l’apparecchio.
La manutenzione e la pulizia non devono essere eseguite da bambini
se non in presenza di un adulto.
-- La spina deve essere rimossa dalla presa di corrente prima di pulire
o effettuare interventi di manutenzione sull’apparecchio.
Attenzione
-- Per ricaricare l’aspirapolvere utilizzate esclusivamente l’adattatore in
dotazione. Il riscaldamento della superficie dell’adattatore durante la
ricarica è un fenomeno normale.
-- Spegnete sempre l’aspirapolvere dopo l’uso e durante la ricarica.
-- Non ostruite le bocchette dell’aria durante l’uso.
-- Utilizzate l’aspirabriciole sempre il gruppo del filtro montato.
42
ITALIANO
-- Assicuratevi che il prodotto sia installato con l’accessorio da parete
montato correttamente, secondo le istruzioni contenute nel manuale
dell’utente.
-- Prestate attenzione quando forate la parete per attaccare l’apposito
accessorio, al fine di evitare il rischio di scariche elettriche.
-- Livello di rumorosità massimo: Lc = 84,5 db(A)
Campi elettromagnetici (EMF)
Questo apparecchio Philips è conforme a tutti gli standard e alle norme relativi all’esposizione ai
campi elettromagnetici.
Ordinazione degli accessori
Per acquistare accessori o parti di ricambio, visitate il sito www.shop.philips.com/service
oppure recatevi presso il vostro rivenditore Philips. Potete contattare anche il centro assistenza
Philips del vostro paese (per i dettagli di contatto, consultate l’opuscolo della garanzia
internazionale).
Riciclaggio
-- Questo simbolo indica che il prodotto non può essere smaltito con i normali rifiuti domestici
(2012/19/UE) (fig. 1).
-- Questo simbolo indica che il prodotto contiene una batteria ricaricabile integrata che non può
essere smaltita con i normali rifiuti domestici (2006/66/CE). Attenetevi alle istruzioni riportate
nella sezione “Rimozione della batteria ricaricabile” per rimuovere la batteria (fig. 2).
-- Ci sono due situazioni in cui potete restituire gratuitamente il prodotto vecchio a un rivenditore:
1 Quando acquistate un prodotto nuovo, potete restituire un prodotto simile al rivenditore.
2 Se non acquistate un prodotto nuovo, potete restituire prodotti con dimensioni inferiori a
25 cm (lunghezza, altezza e larghezza) ai rivenditori con superficie dedicata alla vendita di
prodotti elettrici ed elettronici superiore ai 400 m2.
-- In tutti gli altri casi, attenetevi alle normative di raccolta differenziata dei prodotti elettrici,
elettronici e delle batterie ricaricabili in vigore nel vostro paese: un corretto smaltimento
consente di evitare conseguenze negative per l’ambiente e la salute.
Rimozione delle batterie ricaricabili
le batterie possono esplodere se esposte a elevate temperature o gettate nel fuoco.
Prima di rimuovere le batterie, verificate che siano completamente scariche.
Rimuovete le batterie come descritto di seguito.
1Lasciate acceso l’aspirabriciole fino al suo arresto.
2Rimuovete il contenitore della polvere e il filtro con tecnologia Cyclone
dall’aspirapolvere.  (fig. 3)
3Rimuovete le 2 viti all’interno dell’aspirapolvere portatile (fig. 4).
4Ruotate l’aspirapolvere portatile e rimuovete le 4 viti.  (fig. 5)
5Rimuovete il pannello posteriore dall’aspirapolvere portatile (fig. 6).
6Inserite un cacciavite e spingete per rimuovere il pannello sul lato sinistro
dell’apparecchio (fig. 7).
7Rimuovete le 2 viti dalla parte inferiore (fig. 8).
8Rimuovete le 4 viti sul lato sinistro dell’apparecchio (fig. 9).
9Rimuovete l’alloggiamento sinistro dell’apparecchio (fig. 10).
ITALIANO 43
10Estraete lo scomparto batteria e tagliate uno per volta i cavi collegati alle batterie
ricaricabili (fig. 11).
Garanzia e assistenza
Per assistenza o informazioni, visitate il sito Web all’indirizzo www.philips.com/support oppure
leggete l’opuscolo della garanzia internazionale.
Risoluzione dei problemi
Questo capitolo riassume i problemi più comuni che potreste riscontrare con l’apparecchio.
Se non riuscite a risolvere il problema con le informazioni riportate sotto, visitate il sito
www.philips.com/support per un elenco di domande frequenti o contattate il centro assistenza
clienti Philips del vostro paese.
Problema
Causa
Quando le batterie sono scariche,
Premendo il
la spia della batteria lampeggia in
pulsante,
l’apparecchio non modo veloce.
funziona.
Soluzione
Per caricare le batterie, inserite lo
spinotto nella presa dell’apparecchio e
inserite l’adattatore in una presa di
corrente.
Non potete usare l’apparecchio
perché è ancora in carica.
Prima di accendere l’apparecchio,
rimuovete lo spinotto dalla presa
sull’apparecchio.
Premete due pulsanti.
Premete prima il pulsante on/off per
accendere l’apparecchio. Premete quindi
il pulsante MAX per ottenere la
massima potenza di aspirazione.
L’aspirapolvere ha Il filtro e il filtro con tecnologia
Cyclone sono sporchi.
una potenza di
aspirazione
inferiore al solito.
Pulite il filtro e il filtro con tecnologia
Cyclone.
Non avete collegato correttamente Collegate correttamente il contenitore
della polvere, il separatore della polvere
il contenitore della polvere, il
e il filtro con tecnologia Cyclone.
separatore della polvere e il filtro
con tecnologia Cyclone. Il
montaggio non corretto di queste
parti causa perdite d’aria e una
conseguente perdita di potenza di
aspirazione.
Dall’apparecchio Il filtro è sporco.
fuoriesce polvere.
Pulite il filtro.
La spazzola non
ruota più.
La spazzola ha incontrato troppa
resistenza.
Pulite la spazzola.
Avete acceso l’apparecchio
premendo il pulsante on/off
sull’aspirapolvere portatile.
Spegnete l’apparecchio premendo
nuovamente il pulsante on/off
sull’aspirapolvere portatile, quindi
riaccendetelo premendo il pulsante on/
off sul manico.
44
LIETUVIŠKAI
Įvadas
Sveikiname įsigijus gaminį ir sveiki atvykę į „Philips“ svetainę! Jei norite pasinaudoti „Philips“ siūloma
pagalba, savo gaminį užregistruokite adresu www.philips.com/welcome.
Svarbu
Prieš pradėdami naudotis prietaisu atidžiai perskaitykite šią svarbią
informaciją ir saugokite ją, nes jos gali prireikti ateityje.
Pavojus
-- Niekada nesiurbkite vandens ar kitų skysčių. Niekada nesiurbkite
lengvai užsidegančių medžiagų ar nevisiškai atvėsusių pelenų.
-- Prietaiso ir adapterio niekada nemerkite į vandenį ar bet kokį kitą
skystį ir neplaukite jų tekančio vandens srove.
Įspėjimas
-- Prieš įjungdami prietaisą patikrinkite, ar ant adapterio nurodyta
įtampa atitinka jūsų elektros tinklo įtampą.
-- Nenaudokite dulkių siurblio arba adapterio, jeigu jie sugadinti.
-- Jei adapteris  pažeistas, kad išvengtumėte pavojaus, visada pakeiskite
jį originalaus tipo adapteriu.
-- Adapteryje yra transformatorius. Norėdami išvengti pavojingų
situacijų, nenupjaukite adapterio, norėdami jį pakeisti kitu kištuku.
-- Šį prietaisą gali naudoti 8 metų ir vyresni vaikai bei asmenys, kurių
fiziniai, jutimo ir protiniai gebėjimai yra silpnesni, arba neturintieji
patirties ir žinių su sąlyga, kad jie bus išmokyti saugiai naudotis
prietaisu ir prižiūrimi siekiant užtikrinti, jog jie saugiai naudotų
prietaisą, ir supažindinti su susijusiais pavojais. Vaikams negalima žaisti
su šiuo prietaisu. Vaikams draudžiama valyti ir taisyti prietaisą be
suaugusiųjų priežiūros.
-- Prieš valant prietaisą arba atliekant jo priežiūrą, kištukas turi būti
ištrauktas iš maitinimo tinklo lizdo.
Dėmesio
-- Dulkių siurblį kraukite tik su rinkinyje pateiktu adapteriu.
Kraunant adapteris įšyla. Tai yra normalu.
-- Panaudoję ir kraudami dulkių siurblį visada jį išjunkite.
-- Siurbimo metu niekada neužkimškite oro išleidimo angų.
-- Dulkių siurblį visada naudokite tik su įstatytu filtru.
-- Įsitikinkite, ar gaminys sumontuotas su tvirtinimo prie sienos sistema,
kaip tai nurodyta vartotojo vadovo instrukcijose.
-- Gręždami sienoje skyles tvirtinimo sistemai būkite atsargūs, kad
išvengtumėte elektros smūgio.
-- Didžiausias triukšmingumo lygis: Lc = 84,5 dB (A)
LIETUVIŠKAI 45
Elektromagnetiniai laukai (EML)
„Philips“ prietaisas atitinka visus taikomus standartus ir normas dėl elektromagnetinių laukų poveikio.
Priedų užsakymas
Norėdami įsigyti priedų ar atskirų dalių, apsilankykite www.shop.philips.com/service arba
kreipkitės į „Philips“ prekybos atstovą. Taip pat galite kreiptis į „Philips“ klientų aptarnavimo centrą,
esantį jūsų šalyje (kontaktinę informaciją rasite visame pasaulyje galiojančios garantijos lankstinuke).
Perdirbimas
-- Šis simbolis ant gaminio reiškia, kad gaminiui taikoma Europos Sąjungos Direktyva 2012/19/ES 
(Pav. 1).
-- Šis simbolis reiškia, kad gaminyje yra vidinis įkraunamas akumuliatorius, kuriam taikoma
Europos Sąjungos Direktyva 2006/66/EB, jo negalima išmesti su įprastomis buitinėmis atliekomis.
Norėdami išimti akumuliatorių vadovaukitės instrukcijomis, pateiktomis skyriuje „Įkraunamų
akumuliatorių išėmimas“ (Pav. 2).
-- Susiraskite reikiamą informaciją apie vietos atskiro surinkimo sistemas, skirtas elektronikos
gaminiams ir įkraunamiems akumuliatoriams. Laikykitės vietos taisyklių ir niekada nemeskite
gaminio bei įkraunamų akumuliatorių su įprastomis buitinėmis atliekomis. Tinkamas senų gaminių
ir įkraunamų akumuliatorių išmetimas padeda apsisaugoti nuo neigiamo poveikio aplinkai ir
žmonių sveikatai.
Įkraunamų baterijų išėmimas
Baterijos gali sprogti, jei jas veikia aukšta temperatūra ar ugnis.
Baterijas išimkite tik tada, kai jos yra visiškai išsikrovę.
Įkraunamas baterijas galite išimti taip.
1Leiskite dulkių siurbliui veikti tol, kol jis sustos.
2Iš rankinio siurblio išimkite šiukšliadėžę ir cikloną.  (Pav. 3)
3Atsukite 2 varžtus rankinio siurblio viduje (Pav. 4).
4Pasukite rankinį siurblį ir išimkite 4 varžtus.  (Pav. 5)
5Nuimkite galinį rankinio siurblio skydelį (Pav. 6).
6Įstatykite atsuktuvą ir stumkite žemyn, kad nuimtumėte skydą kairėje prietaiso pusėje (Pav. 7).
7Apačioje išsukite 2 varžtus (Pav. 8).
8Išsukite 4 varžtus kairėje prietaiso pusėje (Pav. 9).
9Nuimkite kairiąją korpuso dalį (Pav. 10).
10Išimkite baterijų dėklą ir po vieną atjunkite prie įkraunamų baterijų prijungtus laidus (Pav. 11).
46
LIETUVIŠKAI
Garantija ir pagalba
Jei reikia informacijos ar pagalbos, apsilankykite www.philips.com/support arba perskaitykite
atskirą visame pasaulyje galiojantį garantijos lankstinuką.
Trikčių diagnostika ir šalinimas
Šiame skyriuje apibendrinamos problemos, dažniausiai pasitaikančios naudojantis šiuo prietaisu. Jei
toliau pateikta informacija nepadės išspręsti problemos, apsilankykite www.philips.com/support,
ten rasite dažnai užduodamų klausimų sąrašą, arba kreipkitės į savo šalies „Philips“ klientų
aptarnavimo centrą.
Problema
Priežastis
Sprendimas
Paspaudus
mygtuką
prietaisas
neįsijungia.
Baterijų lemputė greitai mirksi,
nes baterijos baigia išsekti.
Jei norite įkrauti baterijas, įkiškite mažą
kištuką į prietaiso lizdą ir įjunkite adapterį į
sieninį elektros lizdą.
Prietaiso negalima naudoti, kol
jis kraunamas.
Prieš įjungdami prietaisą pirma turite
ištraukti prietaiso lizde įjungtą mažą kištuką.
Turite paspausti du mygtukus.
Pirma paspauskite įjungimo / išjungimo
mygtuką ir įjunkite prietaisą. Tada
paspauskite mygtuką MAX, kad siurbimo
galia būtų didžiausia.
Nešvarus filtras ir ciklonas.
Išvalykite filtrą ir cikloną.
Dulkių siurblio
siurbimo galia
mažesnė nei
įprasta.
Tinkamai įdėkite dulkių surinkimo dėžę,
Netinkamai įdėjote dulkių
surinkimo dėžę, dulkių atskyrimo dulkių atskyrimo įrankį ir cikloną.
įrankį ir cikloną. Netinkamai
įdėjus šias detales nuteka oras,
todėl siurbimo galia sumažėja.
Iš siurblio sklinda
dulkės.
Nešvarus filtras.
Išvalykite filtrą.
Šepetėlis
nebesisuka.
Šepetėliui susidarė per didelis
pasipriešinimas.
Išvalykite šepetėlį.
Prietaisą įjungėte paspaudę ant
rankinio siurblio korpuso esantį
įjungimo mygtuką.
Dar kartą paspauskite įjungimo mygtuką
ant rankinio siurblio korpuso ir išjunkite
prietaisą. Tada įjunkite prietaisą paspausdami
ant vamzdžio esantį įjungimo mygtuką.
LATVIEŠU 47
Ievads
Apsveicam ar pirkumu un laipni lūdzam Philips! Lai pilnībā izmantotu Philips piedāvātā atbalsta
iespējas, reģistrējiet izstrādājumu vietnē www.philips.com/welcome.
Svarīgi!
Pirms ierīces lietošanas rūpīgi izlasiet šo svarīgo informāciju un saglabājiet
to, lai vajadzības gadījumā varētu ieskatīties tajā arī turpmāk.
Briesmas
-- Nekādā gadījumā nesūciet ūdeni vai kādu citu šķidrumu. Nekad
nesūciet viegli uzliesmojošas vielas vai pelnus, ja tie nav atdzisuši.
-- Nekādā gadījumā nemērciet ierīci vai adapteri ūdenī vai kādā citā
šķidrumā, kā arī neskalojiet tos zem krāna.
Brīdinājums!
-- Pirms ierīces pievienošanas elektrotīklam pārbaudiet, vai uz adaptera
norādītais spriegums atbilst elektrotīkla spriegumam jūsu mājā.
-- Nelietojiet putekļsūcēju vai adapteri, ja tas ir bojāts.
-- Ja adapteris ir bojāts, lai izvairītos no negadījumiem, nomainiet to ar
oriģinālu adapteri.
-- Adapterī ir iekļauts strāvas pārveidotājs. Nenogrieziet adapteri,
lai to nomainītu ar citu kontaktdakšu, jo tādējādi tiks izraisīta bīstama
situācija.
-- Šo ierīci var izmantot bērni vecumā no 8 gadiem un personas ar
ierobežotām fiziskajām, sensorajām vai garīgajām spējām vai bez
pieredzes un zināšanām, ja tiek nodrošināta uzraudzība vai norādījumi
par drošu ierīces lietošanu un panākta izpratne par iespējamo
bīstamību. Bērni nedrīkst rotaļāties ar ierīci. Ierīces tīrīšanu un apkopi
nedrīkst veikt bērni bez pieaugušo uzraudzības.
-- Pirms ierīces tīrīšanas vai apkopes, kontaktdakšai jābūt izņemtai no
rozetes.
Ievērībai
-- Uzlādējiet putekļsūcēju tikai ar komplektā esošo adapteri.
Uzlādes laikā adapteris ir silts, ja tam pieskaras. Tas ir normāli.
-- Vienmēr izslēdziet putekļsūcēju pēc lietošanas un uzlādes laikā.
-- Putekļsūcēja lietošanas laikā nekādā gadījumā neaizklājiet izplūstošā
gaisa atveres.
-- Vienmēr lietojiet putekļsūcēju ar savietotu filtru.
-- Pārliecinieties, ka produkts ir uzstādīts, izmantojot sienas stiprinājumu,
atbilstoši norādījumiem lietotāja rokasgrāmatā.
-- Ievērojiet piesardzību, urbjot caurumus sienā, lai izvairītos no
elektriskā trieciena riska.
48
LATVIEŠU
-- Maksimālais trokšņa līmenis: Lc = 84,5 dB (A)
Elektromagnētiskie lauki (EML)
Šī Philips ierīce atbilst visiem piemērojamiem standartiem un noteikumiem, kas attiecas uz
elektromagnētisko lauku iedarbību.
Piederumu pasūtīšana
Lai iegādātos piederumus vai rezerves daļas, apmeklējiet vietni www.shop.philips.com/service
vai vērsieties pie sava Philips izplatītāja. Varat arī sazināties ar Philips klientu apkalpošanas centru savā
valstī (kontaktinformāciju skatiet pasaules garantijas bukletā).
Otrreizējā pārstrāde
-- Šis simbols uz produkta nozīmē, ka uz šo produktu attiecas Eiropas direktīva 2012/19/ES 
(Zīm. 1).
-- Šis simbols norāda, ka produktā iebūvēts uzlādējams akumulators, uz kuru attiecas ES direktīva
2006/66/EK un kuru nedrīkst izmest kopā ar parastiem sadzīves atkritumiem. Izpildiet instrukcijas
sadaļā “Akumulatora izņemšana”, lai izņemtu bateriju (Zīm. 2).
-- Iegūstiet informāciju par vietējo lietoto elektrisko un elektronisko produktu un uzlādējamo
akumulatoru savākšanu. Ievērojiet vietējos noteikumus un nekad neatbrīvojieties no produkta un
akumulatora kopā ar sadzīves atkritumiem. Atbilstoša atbrīvošanās no vecajiem produktiem un
akumulatora palīdz novērst negatīvu ietekmi uz vidi un cilvēku veselību.
Akumulatoru bateriju izņemšana
Baterijas var uzsprāgt, ja tiek pakļautas augstai temperatūrai vai liesmām.
Izņemiet atkārtoti uzlādējamās baterijas tikai tad, kad tās ir pilnīgi tukšas.
Lai izņemtu akumulatoru baterijas, izpildiet tālāk aprakstītās darbības.
1Ļaujiet rokas putekļusūcējam darboties, līdz tas apstājas.
2Izņemiet putekļu tvertni un ciklonisko nodalījumu no rokas putekļsūcēja.  (Zīm. 3)
3Atskrūvējiet 2 skrūves rokas putekļsūcēja iekšpusē (Zīm. 4).
4Pagrieziet rokas putekļsūcēju un izskrūvējiet 4 skrūves.  (Zīm. 5)
5Noņemiet rokas putekļsūcēja aizmugures paneli (Zīm. 6).
6Ievietojiet skrūvgriezi un pastumiet uz leju, lai noņemtu paneli ierīces kreisajā pusē (Zīm. 7).
7Izskrūvējiet 2 skrūves apakšā (Zīm. 8).
8Izskrūvējiet 4 skrūves ierīces kreisajā pusē (Zīm. 9).
9Noņemiet korpusa kreiso pusi (Zīm. 10).
10Izņemiet bateriju pakotni un secīgi pa vienam pārgrieziet vadus, kas pievienoti lādējamām
baterijām (Zīm. 11).
Garantija un atbalsts
Ja nepieciešama informācija vai atbalsts, lūdzu, apmeklējiet vietni www.philips.com/support vai
atsevišķo pasaules garantijas bukletu.
LATVIEŠU 49
Traucējummeklēšana
Šajā nodaļā ir apkopotas izplatītākās problēmas, kādas var rasties, rīkojoties ar ierīci. Ja nevarat
atrisināt problēmu, izmantojot turpmāko informāciju, apmeklējiet vietni www.philips.com/
support un skatiet bieži uzdoto jautājumu sarakstu vai sazinieties ar Philips klientu apkalpošanas
centra darbiniekiem savā valstī.
Problēma
Iemesls
Risinājums
Ierīce nedarbojas,
nospiežot pogu.
Bateriju lampiņa ātri mirgo, jo
baterijām ir zems uzlādes līmenis.
Lai uzlādētu baterijas, ievietojiet mazo
spraudni ierīces ligzdā un pēc tam
pievienojiet adapteri sienas kontaktligzdā.
Nevarat izmantot ierīci, jo tā
joprojām tiek uzlādēta.
Pirms ieslēgt ierīci, jums jāizņem mazais
spraudnis no ierīces ligzdas.
Jānospiež divas pogas.
Vispirms nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas
pogu, lai ieslēgtu ierīci. Pēc tam nospiediet
MAX pogu, lai iegūtu maksimālo sūkšanas
jaudu.
Filtrs un cikloniskais nodalījums ir
netīri.
Iztīriet filtru un ciklonisko nodalījumu.
Jūs neesat pareizi pievienojis
putekļu tvertni, putekļu atdalītāju
un ciklonisko nodalījumu.
Nepareiza šo daļu montāža
izraisa gaisa noplūdi, samazinot
sūkšanas jaudu.
Pareizi pievienojiet putekļu tvertni, putekļu
atdalītāju un ciklonisko nodalījumu.
Putekļi izkļūst no
putekļsūcēja.
Filtrs ir netīrs.
Iztīriet filtru.
Birste vairs
negriežas.
Birstei radusies pārāk liela
pretestība.
Notīriet birsti.
Jūs ieslēdzāt ierīci, nospiežot
ieslēgšanas pogu uz rokas
putekļsūcēja.
Izslēdziet ierīci, vēlreiz nospiežot
ieslēgšanas pogu uz rokas putekļsūcēja.
Pēc tam ieslēdziet putekļsūcēju, vēlreiz
nospiežot to pašu pogu.
Putekļsūcējam ir
mazāka sūkšanas
jauda nekā
parasti.
50
NEDERLANDS
Introductie
Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Als u volledig wilt profiteren van de
ondersteuning die Philips biedt, registreer uw product dan op www.philips.com/welcome.
Belangrijk
Lees deze belangrijke informatie zorgvuldig door voordat u het apparaat
gaat gebruiken. Bewaar het boekje om het indien nodig later te kunnen
raadplegen.
Gevaar
-- Zuig nooit water of een andere vloeistof op met de stofzuiger.
Zuig nooit brandbare stoffen op en zuig nooit as op voordat deze
volledig is afgekoeld.
-- Dompel het apparaat en de adapter nooit in water of andere
vloeistoffen, en spoel ze niet af onder de kraan.
Waarschuwing
-- Controleer of het voltage dat wordt aangegeven op de adapter
overeenkomt met de plaatselijke netspanning voordat u het apparaat
aansluit.
-- Gebruik de stofzuiger of de adapter niet als deze beschadigd is.
-- Als de adapter beschadigd is, moet u deze altijd laten vervangen
door een adapter van het oorspronkelijke type om gevaar te
voorkomen.
-- De adapter bevat een transformator. Knip de adapter niet af om
deze te vervangen door een andere stekker, aangezien dit een
gevaarlijke situatie oplevert.
-- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en
door personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of
geestelijke vermogens, of die gebrek aan ervaring of kennis hebben,
als iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid toezicht op
hen houdt, en zij de gevaren van het gebruik begrijpen. Kinderen
mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en onderhoud dienen
niet zonder toezicht door kinderen te worden uitgevoerd.
-- Haal de stekker uit het stopcontact voor u het apparaat
schoonmaakt of onderhoudt.
Let op
-- Laad de stofzuiger uitsluitend op met de bijgeleverde adapter.
Tijdens het opladen voelt de adapter warm aan. Dit is normaal.
-- Schakelaar de stofzuiger altijd uit na gebruik en tijdens het opladen.
-- Blokkeer tijdens het stofzuigen nooit de uitblaasopeningen.
-- Gebruik de stofzuiger altijd met de filterunit gemonteerd.
NEDERLANDS 51
-- Monteer de wandbevestiging aan de wand volgens de instructies in
de gebruikershandleiding.
-- Wees voorzichtig wanneer u gaten in de muur boort om de
wandbevestiging te monteren, om elektrische schokken te
voorkomen.
-- Maximaal geluidsniveau: Lc = 84,5 dB(A).
Elektromagnetische velden (EMV)
Dit Philips-apparaat voldoet aan alle toepasbare richtlijnen en voorschriften met betrekking tot
blootstelling aan elektromagnetische velden.
Accessoires bestellen
Ga naar www.shop.philips.com/service om accessoires en reserveonderdelen te kopen of ga
naar uw Philips-dealer. U kunt ook contact opnemen met het Philips Consumer Care Centre in uw
land (zie het ‘worldwide guarantee’-vouwblad voor contactgegevens).
Recycling
-- Dit symbool op een product betekent dat het product voldoet aan EU-richtlijn 2012/19/EU 
(fig. 1).
-- Dit symbool betekent dat het product een ingebouwde accu bevat die valt onder EU-richtlijn
2006/66/EG en die niet bij het gewone huishoudelijke afval mag worden weggegooid.
Volg de instructies in ‘De accu verwijderen’ om de accu te verwijderen (fig. 2).
-- Stel uzelf op de hoogte van de lokale wetgeving over gescheiden inzameling van afval van
elektrische en elektronische producten en accu’s. Volg de lokale regels op en werp het product
en de accu’s nooit samen met ander huisvuil weg. Als u oude producten en accu’s correct
verwijdert, voorkomt u negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid.
De accu’s verwijderen
Batterijen kunnen ontploffen wanneer ze worden blootgesteld aan hoge temperaturen of vuur.
Verwijder de accu’s alleen als ze helemaal leeg zijn.
U kunt de accu’s als volgt verwijderen:
1Laat de kruimelzuiger lopen tot de motor stopt.
2Verwijder de afvalbak en de cyclone uit de kruimelzuiger.  (fig. 3)
3Draai 2 schroeven aan de binnenkant van de kruimelzuiger los (fig. 4).
4Draai de kruimelzuiger en verwijder 4 schroeven.  (fig. 5)
5Verwijder het achterpaneel van de kruimelzuiger (fig. 6).
6Plaats een schroevendraaier en druk deze omlaag om het paneel aan de linkerzijde van het
apparaat te verwijderen (fig. 7).
7Verwijder 2 schroeven aan de onderkant (fig. 8).
8Verwijder 4 schroeven aan de linkerzijde van het apparaat (fig. 9).
9Verwijder het linkerdeel van de behuizing (fig. 10).
10Verwijder de accu en knip de draden van de accu een voor een door (fig. 11).
52
NEDERLANDS
Garantie en ondersteuning
Als u informatie of ondersteuning nodig hebt, ga dan naar www.philips.com/support of lees het
‘worldwide guarantee’-vouwblad.
Problemen oplossen
Dit hoofdstuk behandelt in het kort de problemen die u kunt ondervinden tijdens het gebruik van
het apparaat. Als u het probleem niet kunt oplossen met de informatie hieronder, ga dan naar
www.philips.com/support voor een lijst met veelgestelde vragen of neem contact op met het
Consumer Care Centre in uw land.
Probleem
Oorzaak
Oplossing
Het apparaat
werkt niet als ik
op de knop druk.
Het batterijlampje knippert snel
omdat de accu bijna leeg is.
Laad de accu op door de kleine
stekker in de aansluiting van het
apparaat te steken en de adapter aan
te sluiten op het stopcontact.
U kunt het apparaat niet gebruiken
omdat het apparaat nog wordt
opgeladen.
Haal de kleine stekker uit de
aansluiting van het apparaat voordat u
het apparaat inschakelt.
U moet op twee knoppen drukken.
Druk eerst op de aan/uitknop om het
apparaat in te schakelen. Druk
vervolgens op de MAX-knop voor
maximale zuigkracht.
Het filter en de cyclone zijn vuil.
Maak het filter en de cylcone schoon.
De stofzuiger
heeft een lagere
zuigkracht dan
gebruikelijk.
Plaats de stofemmer, de stofscheider
U hebt de stofemmer, de
stofscheider en de cyclone niet goed en de cyclone op de juiste wijze.
geplaatst. Als deze onderdelen niet
goed zijn geplaatst, ontstaat een
luchtlek waardoor zuigkracht
verloren gaat.
Er komt stof uit
de stofzuiger.
Het filter is vuil.
Maak het filter schoon.
De borstel draait
niet meer.
De weerstand was te groot voor de
borstel.
Maak de borstel schoon.
U hebt het apparaat ingeschakeld
door op de aan/uitknop van de
kruimelzuiger te drukken.
Schakel het apparaat uit door opnieuw
op de aan/uitknop van de
kruimelzuiger te drukken. Schakel het
apparaat vervolgens in door op de
aan/uitknop op de steel te drukken.
NORSK 53
Innledning
Gratulerer med kjøpet og velkommen til Philips! Du får best mulig nytte av støtten som Philips tilbyr,
hvis du registrerer produktet ditt på www.philips.com/welcome.
Viktig
Les denne viktige informasjonen nøye før du bruker apparatet,
og ta vare på den for senere referanse.
Fare
-- Sug aldri opp vann eller annen væske. Sug aldri opp lettantennelige
stoffer, og sug ikke opp aske før den er blitt kald.
-- Apparatet og adapteren må aldri senkes ned i vann eller andre
væsker eller skylles under springen.
Advarsel
-- Før du kobler til apparatet, må du kontrollere at spenningen som er
angitt på adapteren, stemmer overens med nettspenningen.
-- Ikke bruk støvsugeren eller adapteren hvis de er skadet.
-- Hvis adapteren er skadet, må du alltid sørge for å bytte den ut med
en av original type for å unngå at det oppstår farlige situasjoner.
-- Adapteren inneholder en omformer. Ikke klipp av adapteren for å
erstatte den med et annet støpsel. Dette kan føre til farlige
situasjoner.
-- Dette apparatet kan brukes av barn over 8 år og av personer som
har nedsatt sanseevne eller fysisk eller psykisk funksjonsevne, eller
personer med manglende erfaring eller kunnskap, dersom de får
tilsyn eller instruksjoner om bruk av apparatet på en sikker måte og
forstår risikoen. Barn ikke skal leke med apparatet. Rengjøring og
brukervedlikehold skal ikke utføres av barn uten tilsyn.
-- Støpselet må tas ut av stikkontakten før rengjøring eller vedlikehold
av apparatet.
Forsiktig
-- Støvsugeren skal kun lades med medfølgende adapter. Under lading
vil adapteren bli varm å ta på. Dette er normalt.
-- Slå alltid av støvsugeren etter bruk og når du lader den.
-- Blokker aldri utblåsningsåpningene mens du støvsuger.
-- Bruk alltid støvsugeren med filterenheten montert.
-- Kontroller at produktet er installert med veggfeste montert i veggen,
i henhold til instruksjonene i brukerhåndboken.
-- Vær forsiktig når du borer hull i veggen for å feste veggfeste,
for å unngå fare for elektrisk støt.
-- Maksimalt støynivå: Lc = 84,5 dB(A).
54
NORSK
Elektromagnetiske felt (EMF)
Dette Philips­apparatet overholder alle aktuelle standarder og forskrifter for eksponering for
elektromagnetiske felt.
Bestille tilbehør
Hvis du vil kjøpe tilbehør eller reservedeler, kan du gå til www.shop.philips.com/service eller gå
til en Philips-forhandler. Du kan også ta kontakt med Philips’ forbrukerstøtte i landet der du bor
(se i garantiheftet for kontaktinformasjon).
Resirkulering
-- Dette symbolet på et produkt betyr at produktet omfattes av EU-direktiv 2012/19/EU (fig. 1).
-- Dette symbolet betyr at produktet inneholder et innebygd oppladbart batteri som omfattes av
EU-direktiv 2006/66/EF og som ikke kan deponeres i vanlig husholdningsavfall. Følg
instruksjonene i avsnittet Fjerne det oppladbare batteriet for å fjerne batteriet (fig. 2).
-- Gjør deg kjent med lokale innsamlingsordninger for elektriske og elektroniske produkter og
oppladbare batterier. Følg lokale bestemmelser, og kast aldri produktet og de oppladbare
batteriene som vanlig restavfall. Riktig deponering av gamle produkter og oppladbare batterier
bidrar til å forhindre negative konsekvenser for helse og miljø.
Fjerne de oppladbare batteriene
Batterier kan eksplodere hvis de utsettes for høye temperaturer eller ild.
Fjern bare de oppladbare batteriene hvis de er helt tomme.
Du kan fjerne de oppladbare batteriene slik:
1La håndstøvsugeren gå til den stopper.
2Fjern støvbeholderen og syklonen fra den håndholdte enheten.  (fig. 3)
3Løsne to skruer fra innsiden av håndstøvsugeren (fig. 4).
4Snu håndstøvsugeren og fjern fire skruene.  (fig. 5)
5Ta av bakpanelet på håndstøvsugeren (fig. 6).
6Sett inn en skrutrekker, og skyv den ned for å fjerne panelet på venstre side av
apparatet (fig. 7).
7Fjern to skruer fra bunnen (fig. 8).
8Fjern fire skruer fra venstre side av apparatet (fig. 9).
9Fjern den venstre delen av dekselet (fig. 10).
10Ta ut batteripakken og kutt av ledningene som er koblet til de oppladbare batteriene én for
én (fig. 11).
Garanti og støtte
Hvis du trenger kundestøtte eller informasjon, kan du gå til www.philips.com/support eller lese i
garantiheftet.
Feilsøking
Dette avsnittet gir en oppsummering av de vanligste problemene som kan oppstå med apparatet.
Hvis du ikke kan løse problemet ved hjelp av informasjonen nedenfor, kan du gå til
www.philips.com/support for å se en liste over vanlige spørsmål, eller du kan kontakte Philips’
forbrukerstøtte i landet der du bor.
NORSK 55
Problem
Årsak
Apparatet virker
Batterilampen blinker raskt fordi
ikke når jeg trykker batteriene må lades.
på knappen.
Støvsugeren har
en lavere
sugeeffekt enn
vanlig.
Løsning
Du lader batteriene ved å sette den lille
kontakten inn i uttaket på apparatet og
sette adapteren inn i stikkontakten.
Du kan ikke bruke apparatet
fordi apparatet lader fremdeles.
Du må ta den lille kontakten ut av
uttaket på apparatet før du kan slå på
apparatet.
Du må trykke på to knapper.
Først trykker du på av/på-knappen for å
slå på apparatet. Trykk deretter på
MAX-knappen for å få maksimal
sugeeffekt.
Filteret og syklonen er skitne.
Rengjør filteret og syklonen.
Koble til støvbeholderen,
Du ikke har koblet til
støvbeholderen, støvseparatoren støvseparatoren og syklonen ordentlig.
og syklonen ordentlig. Feil
montering av disse delene fører
til luftlekkasjer, noe som gir tap av
sugeeffekt.
Det kommer støv
ut av støvsugeren.
Filteret er skittent.
Rengjør filteret.
Børsten roterer
ikke lenger.
Børsten har fått for mye
motstand.
Rengjør børsten.
Du slo på apparatet ved å trykke
på på-knappen på
håndstøvsugeren.
Slå av apparatet ved å trykke på påknappen på håndstøvsugeren igjen. Slå
den deretter på igjen ved å trykke på
knappen på skaftet.
56
POLSKI
Wprowadzenie
Gratulujemy zakupu i witamy wśród użytkowników produktów Philips! Aby w pełni skorzystać z
pomocy oferowanej przez firmę Philips, zarejestruj swój produkt na stronie www.philips.com/
welcome.
Ważne
Zanim rozpoczniesz korzystanie z urządzenia, zapoznaj się dokładnie
z podanymi informacjami, które mogą być przydatne również w
późniejszej eksploatacji.
Niebezpieczeństwo
-- Nigdy nie używaj urządzenia do zbierania wody ani innych płynów.
Nigdy nie odkurzaj też substancji łatwopalnych ani gorącego popiołu.
-- Nigdy nie zanurzaj urządzenia ani zasilacza w wodzie ani w innym
płynie. Nie opłukuj ich pod bieżącą wodą.
Ostrzeżenie
-- Przed podłączeniem urządzenia sprawdź, czy napięcie podane na
zasilaczu jest zgodne z napięciem w sieci elektrycznej.
-- Nie używaj odkurzacza ani zasilacza w przypadku ich uszkodzenia.
-- Ze względów bezpieczeństwa w przypadku uszkodzenia zasilacza
wymień go na oryginalny zasilacz tego samego typu.
-- Zasilacz sieciowy zawiera transformator. Ze względów
bezpieczeństwa nie wymieniaj wtyczki zasilacza na inną.
-- Urządzenie może być używane przez dzieci w wieku powyżej 8 lat
oraz osoby z ograniczonymi zdolnościami fizycznymi, sensorycznymi
lub umysłowymi, a także nieposiadające wiedzy lub doświadczenia w
zakresie użytkowania tego typu urządzeń, pod warunkiem, że będą
one nadzorowane lub zostaną poinstruowane na temat korzystania z
tego urządzenia w bezpieczny sposób oraz zostaną poinformowane
o potencjalnych zagrożeniach. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem.
Dzieci chcące pomóc w czyszczeniu i obsłudze urządzenia zawsze
powinny to robić pod nadzorem dorosłych.
-- Przed przystąpieniem do czyszczenia lub konserwacji urządzenia
należy wyjąć wtyczkę z gniazdka elektrycznego.
Uwaga
-- Ładuj odkurzacz wyłącznie za pomocą dołączonego zasilacza. Podczas
ładowania zasilacz się nagrzewa. Jest to zjawisko normalne.
-- Zawsze wyłączaj odkurzacz po użyciu i przed rozpoczęciem
ładowania.
-- Nigdy nie blokuj otworów wylotowych powietrza podczas
odkurzania.
POLSKI 57
-- Zawsze używaj odkurzacza z założonym filtrem.
-- Upewnij się, że uchwyt został zamocowany na ścianie zgodnie ze
wskazówkami zawartymi w instrukcji obsługi.
-- Zachowaj ostrożność podczas wiercenia dziur w ścianie w celu
zamocowania uchwytu, aby uniknąć porażenia prądem.
-- Maksymalny poziom hałasu: Lc = 84,5 dB (A)
Pola elektromagnetyczne (EMF)
To urządzenie firmy Philips spełnia wszystkie normy i jest zgodne z wszystkimi przepisami
dotyczącymi narażenia na działanie pól elektromagnetycznych.
Zamawianie akcesoriów
Aby kupić akcesoria lub części zamienne, odwiedź stronę www.shop.philips.com/service lub
skontaktuj się ze sprzedawcą produktów firmy Philips. Możesz również skontaktować się z lokalnym
Centrum Obsługi Klienta (informacje kontaktowe znajdują się w ulotce gwarancyjnej).
Recykling
-- Ten symbol na produkcie oznacza, że produkt podlega postanowieniom Dyrektywy Europejskiej
2012/19/UE (rys. 1).
-- Ten symbol oznacza, że produkt zawiera wbudowany akumulator opisany w treści dyrektywy
2006/66/WE, którego nie można zutylizować z pozostałymi odpadami domowymi. Postępuj
zgodnie z instrukcjami zawartymi w części „Wyjmowanie akumulatora”, aby wyjąć
akumulator (rys. 2).
-- Należy zapoznać się z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji sprzętu elektrycznego i
elektronicznego oraz akumulatorów. Należy postępować zgodnie z lokalnymi przepisami i nigdy
nie należy wyrzucać tego produktu ani akumulatorów wraz ze zwykłymi odpadami
gospodarstwa domowego. Prawidłowa utylizacja zużytych produktów i akumulatorów pomaga
chronić środowisko naturalne i ludzkie zdrowie.
Usuwanie akumulatorów
Akumulatory mogą wybuchnąć pod wpływem wysokiej temperatury lub ognia.
Wyrzucać można tylko całkowicie wyczerpane akumulatory.
Można wyjąć akumulatory w następujący sposób:
1Włącz odkurzacz ręczny i pozostaw go aż do samoczynnego zakończenia pracy.
2Wyjmij z odkurzacza ręcznego worek wraz z filtrem cyklonowym. (rys. 3)
3Odkręć 2 śruby z wnętrza odkurzacza ręcznego (rys. 4).
4Obróć odkurzacz ręczny i wyjmij 4 śruby. (rys. 5)
5Zdejmij panel tylny z odkurzacza ręcznego (rys. 6).
6Wsuń śrubokręt i dociśnij go w dół, aby zdjąć panel po lewej stronie urządzenia (rys. 7).
7Wyjmij 2 śruby ze spodu (rys. 8).
8Wyjmij 4 śruby z lewej strony urządzenia (rys. 9).
9Zdejmij lewą część obudowy (rys. 10).
10Wyjmij zestaw akumulatorów i po kolei przetnij podłączone do nich przewody (rys. 11).
58
POLSKI
Gwarancja i pomoc techniczna
Jeśli potrzebujesz pomocy lub dodatkowych informacji, odwiedź stronę www.philips.com/
support lub zapoznaj się z oddzielną ulotką gwarancyjną.
Rozwiązywanie problemów
W tym rozdziale opisano najczęstsze problemy, z którymi można się zetknąć, korzystając z
urządzenia. Jeśli poniższe wskazówki okażą się niewystarczające do rozwiązania problemu, odwiedź
stronę www.philips.com/support, na której znajduje się lista często zadawanych pytań, lub
skontaktuj się z Centrum Obsługi Klienta firmy Philips w swoim kraju.
Problem
Przyczyna
Rozwiązanie
Urządzenie nie
działa po
naciśnięciu
przycisku.
Wskaźnik akumulatora miga szybko,
ponieważ akumulatory są niemal
całkowicie rozładowane.
Aby naładować akumulatory, włóż
małą wtyczkę do gniazda w
urządzeniu, a zasilacz do gniazdka
elektrycznego.
Nie można używać urządzenia,
ponieważ trwa ładowanie.
Przed włączeniem urządzenia trzeba
wyjąć małą wtyczkę z gniazda w
urządzeniu.
Należy nacisnąć dwa przyciski.
Najpierw naciśnij wyłącznik, aby
włączyć urządzenie. Następnie naciśnij
przycisk MAX, aby uzyskać
maksymalną moc ssania.
Filtr i filtr cyklonowy są zabrudzone.
Wyczyść filtr oraz filtr cyklonowy.
Pojemnik na kurz, separator kurzu i
filtr cyklonowy zostały
nieprawidłowo zamontowane.
Nieprawidłowe zamontowanie tych
części powoduje nieszczelności, a co
za tym idzie — zmniejszenie mocy
ssania.
Prawidłowo zamontuj pojemnik na
kurz, separator kurzu i filtr cyklonowy.
Z odkurzacza
wydostaje się
kurz.
Filtr jest zabrudzony.
Wyczyść filtr.
Szczotka nie
obraca się.
Szczotka napotyka zbyt duży opór.
Wyczyść szczotkę.
Włączono urządzenie przez
naciśnięcie wyłącznika na odkurzaczu
ręcznym.
Wyłącz urządzenie, ponownie
naciskając wyłącznik na odkurzaczu
ręcznym. Następnie włącz je
ponownie, naciskając wyłącznik na
rurze.
Moc ssania
odkurzacza jest
niższa niż zwykle.
PORTUGUÊS 59
Introdução
Parabéns pela sua compra e bem-vindo à Philips! Para tirar todo o partido da assistência fornecida
pela Philips, registe o seu produto em www.philips.com/welcome.
Importante
Leia cuidadosamente estas informações importantes antes de utilizar
o aparelho e guarde-o para uma eventual consulta futura.
Perigo
-- Nunca aspire água ou qualquer outro líquido. Nunca aspire
substâncias inflamáveis nem cinzas ainda quentes.
-- Nunca imerja o aparelho ou o transformador em água ou noutro
líquido, nem o enxagúe em água corrente.
Aviso
-- Verifique se a voltagem indicada no adaptador corresponde à
voltagem eléctrica local antes de ligar o aparelho.
-- Não utilize o aspirador ou o transformador se estiverem danificados.
-- Se o transformador se danificar, só deverá ser substituído por uma
peça de origem para evitar situações de perigo.
-- O adaptador contém um transformador. Não corte o adaptador
para o substituir por outro, porque isso poderá dar origem a
situações de perigo.
-- Este aparelho pode ser utilizado por crianças com idade igual ou
superior a 8 anos e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais
ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência e conhecimento,
caso sejam supervisionadas ou tenham recebido instruções relativas
à utilização segura do aparelho e se tiverem sido alertadas para os
perigos envolvidos. As crianças não podem brincar com o aparelho.
A limpeza e a manutenção do utilizador não podem ser efectuadas
por crianças sem supervisão.
-- A ficha deve ser retirada da tomada de saída antes de limpar ou
efectuar a manutenção do aparelho.
Cuidado
-- O aspirador só deve ser carregado através do transformador
fornecido. Durante o carregamento, o transformador pode aquecer
um pouco, o que é perfeitamente normal.
-- Desligue sempre o aspirador depois de utilizar e quando o carregar.
-- Nunca bloqueie as aberturas de saída do ar enquanto aspira.
-- Utilize sempre o aspirador com o filtro colocado.
60
PORTUGUÊS
-- Assegure-se de que o produto está instalado com o suporte de
parede montado na parede de acordo com as instruções no manual
do utilizador.
-- Tenha cuidado ao perfurar a parede para instalar o suporte de
parede, para evitar o risco de choque eléctrico.
-- Nível máximo de ruído: Lc = 84,5 dB(A)
Campos electromagnéticos (CEM)
Este aparelho Philips cumpre todas as normas e regulamentos aplicáveis relativos à exposição
a campos electromagnéticos.
Encomendar acessórios
Para comprar acessórios ou peças sobressalentes, visite www.shop.philips.com/service ou vá
ao seu revendedor Philips. Também pode contactar o centro de apoio ao cliente da Philips no seu
país (consulte os detalhes de contacto no folheto da garantia mundial).
Reciclagem
-- Este símbolo num produto significa que o produto está abrangido pela Directiva Europeia
2012/19/UE (fig. 1).
-- Este símbolo significa que o produto contém uma bateria recarregável incorporada abrangida
pela directiva europeia 2006/66/CE, o que significa que não pode ser eliminada juntamente com
os resíduos domésticos comuns. Siga as instruções na secção “Retirar a bateria recarregável”
para remover a bateria (fig. 2).
-- Informe-se acerca do sistema local de recolha de resíduos relativamente a produtos eléctricos e
electrónicos e pilhas recarregáveis. Cumpra as regras locais e nunca elimine o produto e as
pilhas recarregáveis com os resíduos domésticos comuns. A eliminação correcta de produtos
usados e das pilhas recarregáveis ajuda a evitar consequências nocivas para o meio ambiente e
para a saúde pública.
Retirar as baterias recarregáveis
As baterias podem explodir se forem expostas a temperaturas elevadas ou ao fogo.
Retire as baterias recarregáveis apenas quando estiverem completamente vazias.
Pode retirar as baterias recarregáveis da seguinte forma.
1Deixe o aspirador portátil trabalhar até parar.
2Retire o recipiente do pó e o acessório ciclónico do aspirador portátil.  (fig. 3)
3Desaperte os 2 parafusos a partir do interior do aspirador portátil (fig. 4).
4Volte o aspirador portátil e retire 4 parafusos.  (fig. 5)
5Retire o painel posterior do aspirador portátil (fig. 6).
6Insira uma chave de fendas e pressione para retirar o painel no lado esquerdo do
aparelho (fig. 7).
7Retire 2 parafusos da parte inferior (fig. 8).
8Retire 4 parafusos no lado esquerdo do aparelho (fig. 9).
9Retire a parte esquerda da estrutura (fig. 10).
10Retire a bateria completa e corte os fios ligados às baterias recarregáveis, um por um 
(fig. 11).
PORTUGUÊS 61
Garantia e assistência
Se precisar de informações ou assistência, visite www.philips.com/support ou leia o folheto da
garantia mundial em separado.
Resolução de problemas
Este capítulo resume os problemas mais comuns que podem surgir no seu aparelho. Se não
conseguir resolver o problema com as informações fornecidas abaixo, visite www.philips.com/
support para consultar uma lista de perguntas frequentes ou contacte o Centro de Apoio ao
Cliente no seu país.
Problema
Causa
Solução
O aparelho não
funciona quando
primo o botão.
A luz da bateria apresenta uma
intermitência rápida porque as
baterias têm pouca carga.
Para carregar as baterias, insira a ficha
pequena na tomada no aparelho e insira
o transformador numa tomada eléctrica.
Não pode utilizar o aparelho visto Tem de retirar a ficha pequena da
que este ainda está a carregar.
tomada no aparelho antes de poder
ligar o aparelho.
O aspirador tem
uma potência de
sucção mais baixa
do que o normal.
Tem de premir dois botões.
Primeiro prima o botão ligar/desligar
para ligar o aparelho. Em seguida, prima
o botão MAX para obter a potência
máxima de sucção.
O filtro e o acessório ciclónico
estão sujos.
Limpe o filtro e o acessório ciclónico.
Não colocou o recipiente do pó,
o separador de pó e o acessório
ciclónico correctamente. A
montagem incorrecta destas
peças causa fugas de ar, o que
provoca uma perda de potência
de sucção.
Coloque o recipiente do pó, o
separador de pó e o acessório ciclónico
correctamente.
O pó sai para fora O filtro está sujo.
do aspirador.
Limpe o filtro.
A escova deixou
de rodar.
A escova encontrou demasiada
resistência.
Limpe a escova.
Ligou o aparelho pressionando o
botão para ligar no aspirador
portátil.
Desligue o aparelho premindo
novamente o botão para ligar no
aspirador portátil. Em seguida, ligue-o
novamente premindo o botão para ligar
no cabo do aspirador.
62
ROMÂNĂ
Introducere
Felicitări pentru achiziţie şi bun venit la Philips! Pentru a beneficia pe deplin de asistenţa oferită de
Philips, înregistrează-ţi produsul la www.philips.com/welcome.
Important
Citeşte cu atenţie aceste informaţii importante înainte de a utiliza
aparatul şi păstrează-le pentru consultare ulterioară.
Pericol
-- Nu utilizaţi aparatul pentru a aspira apă sau alte lichide. Nu aspiraţi
niciodată substanţe inflamabile sau scrum, înainte ca acestea să se fi
răcit.
-- Nu scufundaţi niciodată aparatul sau adaptorul în apă sau în orice alt
lichid şi nici nu îl clătiţi la robinet.
Avertisment
-- Înainte de a conecta aparatul, verifică dacă tensiunea indicată pe
adaptor corespunde tensiunii din reţeaua locală.
-- Nu folosiţi aspiratorul sau adaptorul dacă este deteriorat.
-- Dacă adaptorul este deteriorat, înlocuiţi-l întotdeauna cu unul
original, pentru a evita orice accident.
-- Adaptorul conţine un transformator. Nu încerca să înlocuieşti
ştecherul adaptorului, întrucât acest lucru duce la situaţii periculoase.
-- Acest aparat poate fi utilizat de către copii cu vârsta minimă de 8 ani
şi persoane care au capacităţi fizice, senzoriale sau mentale reduse
sau sunt lipsite de experienţă şi cunoştinţe dacă au fost supravegheaţi
sau instruiţi cu privire la utilizarea în condiţii de siguranţă a aparatului
şi înţeleg pericolele implicate. Copiii nu trebuie să se joace cu
aparatul. Curăţarea şi întreţinerea produsului nu trebuie realizate de
către copii nesupravegheaţi.
-- Ştecherul trebuie scos din priză înainte de a curăţa sau efectua lucrări
de întreţinere a aparatului.
Atenţie
-- Încărcaţi aspiratorul numai cu adaptorul furnizat. În timpul încărcării,
adaptorul se simte cald la atingere. Acest lucru este normal.
-- Opriţi întotdeauna aspiratorul după utilizare şi atunci când îl încărcaţi.
-- Nu blocaţi niciodată deschizăturile de evacuare a aerului în timpul
aspirării.
-- Folosiţi întotdeauna aspiratorul împreună cu unitatea de filtrare
montată.
-- Asiguraţi-vă că produsul este instalat cu elementul de fixare montat
pe perete, în conformitate cu instrucţiunile din manualul de utilizare.
ROMÂNĂ 63
-- Procedaţi cu atenţie atunci când daţi găuri în perete pentru ataşarea
elementului de fixare pe perete, pentru a evita riscul de
electrocutare.
-- Nivel de zgomot maxim: Lc = 84,5 dB(A)
Câmpuri electromagnetice (EMF)
Acest aparat Philips respectă toate standardele şi reglementările aplicabile privind expunerea la
câmpuri electromagnetice.
Comandarea accesoriilor
Pentru a cumpăra accesorii sau piese de schimb, vizitează www.shop.philips.com/service sau
mergi la distribuitorul tău Philips. Poţi, de asemenea, să contactezi Centrul de asistenţă pentru clienţi
Philips din ţara ta (consultă broşura de garanţie internaţională pentru detalii de contact).
Reciclarea
-- Acest simbol pe un produs înseamnă că produsul este reglementat de Directiva Europeană
2012/19/UE (fig. 1).
-- Acest simbol înseamnă că produsul conţine o baterie reîncărcabilă încorporată, reglementată de
Directiva Europeană 2006/66/CE, care nu poate fi eliminată împreună cu gunoiul menajer.
Urmează instrucţiunile din secţiunea „Îndepărtarea bateriei reîncărcabile” pentru a elimina
bateria (fig. 2).
-- Informează-te cu privire la sistemul separat de colectare local pentru produsele electrice şi
electronice şi baterii reîncărcabile. Respectă regulile locale şi nu arunca niciodată produsul şi
bateriile cu gunoiul menajer. Reciclarea corectă a produselor şi bateriilor vechi contribuie la
prevenirea consecinţelor negative asupra mediului şi sănătăţii umane.
Îndepărtarea bateriilor reîncărcabile
Bateriile pot exploda când sunt expuse la temperaturi ridicate sau foc.
Îndepărtaţi bateriile reîncărcabile doar dacă sunt complet descărcate.
Puteţi îndepărta bateriile reîncărcabile în modul următor.
1Lăsaţi aspiratorul de mână să funcţioneze până la oprire.
2Îndepărtaţi recipientul pentru praf şi filtrul ciclonic de pe mâner.  (fig. 3)
3Desfaceţi 2 şuruburi din interiorul aspiratorului portabil (fig. 4).
4Rotiţi aspiratorul portabil şi îndepărtaţi 4 şuruburi.  (fig. 5)
5Îndepărtaţi panoul posterior de pe aspiratorul portabil (fig. 6).
6Introduceţi o şurubelniţă şi împingeţi-o în jos pentru a îndepărta panoul de pe partea stângă a
aparatului (fig. 7).
7Scoateţi cele 2 şuruburi din partea inferioară (fig. 8).
8Scoateţi cele 4 şuruburi din partea stângă a aparatului (fig. 9).
9Scoateţi carcasa din stânga (fig. 10).
10Scoateţi setul de baterii şi tăiaţi cablurile conectate la bateriile reîncărcabile, unul câte
unul (fig. 11).
64
ROMÂNĂ
Garanţie şi asistenţă
Dacă ai nevoie de informaţii sau de asistenţă, te rugăm să vizitezi www.philips.com/support sau
să citeşti broşura de garanţie internaţională separată.
Depanare
Acest capitol prezintă cele mai frecvente probleme care pot surveni la utilizarea aparatului. Dacă nu
puteţi rezolva problema cu ajutorul informaţiilor de mai jos, accesaţi www.philips.com/support
pentru o listă de întrebări frecvente sau contactaţi centrul Philips de asistenţă pentru clienţi din ţara
dvs.
Problemă
Cauză
Aparatul nu
Ledul pentru baterii luminează
funcţionează când intermitent rapid deoarece
apăs pe buton.
bateriile sunt descărcate.
Aspiratorul are o
putere de
aspirare mai
redusă decât de
obicei.
Soluţie
Pentru a încărca bateriile, introduceţi
conectorul mic în priza de pe aparat şi
introduceţi adaptorul într-o priză de
perete.
Nu puteţi utiliza aparatul din cauza
faptului că aparatul încă se încarcă.
Trebuie să scoateţi conectorul mic din
priza de pe aparat înainte de a putea
porni aparatul.
Trebuie să apăsaţi două butoane.
Apăsaţi mai întâi butonul pornire/oprire
pentru a porni aparatul. Apoi apăsaţi
butonul MAX pentru a obţine putere
maximă de aspirare.
Filtrul şi filtrul ciclonic sunt
murdare.
Curăţaţi filtrul şi filtrul ciclonic.
Conectaţi corect compartimentul
Nu aţi conectat corect
pentru praf, separatorul de praf şi filtrul
compartimentul pentru praf,
separatorul de praf şi filtrul ciclonic. ciclonic.
Asamblarea greşită a acestor piese
cauzează pierderi de aer, ceea ce
conduce la pierderea puterii de
aspirare.
Aspiratorul
prezintă scăpări
de praf.
Filtrul este murdar.
Curăţaţi filtrul.
Peria nu se mai
roteşte.
Peria a întâlnit o rezistenţă prea
mare.
Curăţaţi peria.
Aţi pornit aparatul apăsând pe
butonul pornire de pe aspiratorul
portabil.
Opriţi aparatul apăsând din nou pe
butonul pornire de pe aspiratorul
portabil. Apoi porniţi-l din nou apăsând
pe butonul pornire de pe tijă.
РУССКИЙ 65
Введение
Поздравляем с покупкой продукции Philips! Чтобы воспользоваться всеми преимуществами
поддержки Philips, зарегистрируйте прибор на веб-сайте www.philips.com/welcome.
Важная информация
Перед началом эксплуатации прибора внимательно ознакомьтесь
с настоящим буклетом и сохраните его для дальнейшего
использования в качестве справочного материала.
Опасно!
-- Запрещается убирать пылесосом воду или другие жидкости.
Запрещается применять пылесос для уборки огнеопасных
веществ, а также неостывшего пепла.
-- Запрещается погружать прибор и адаптер в воду или в любую
другую жидкость, а также промывать их водой.
Предупреждение
-- Перед подключением прибора убедитесь, что номинальное
напряжение, указанное на адаптере, соответствует напряжению
местной электросети.
-- Не используйте пылесос или адаптер, если они повреждены.
-- Если адаптер поврежден, заменяйте его только таким же
адаптером, чтобы обеспечить безопасную эксплуатацию
прибора.
-- В конструкцию адаптера входит трансформатор. Запрещается
заменять адаптер или присоединять к нему другие штекеры: это
опасно.
-- Данным прибором могут пользоваться дети старше 8 лет и лица
с ограниченными возможностями сенсорной системы или
ограниченными умственными или физическими способностями, а
также лица с недостаточным опытом и знаниями, но только под
присмотром других лиц или после инструктирования о
безопасном использовании прибора и потенциальных
опасностях. Не разрешайте детям играть с прибором. Дети
могут осуществлять очистку и уход за прибором только под
присмотром взрослых.
-- Перед очисткой или выполнением технического обслуживания
прибора всегда извлекайте вилку из розетки электросети.
Внимание!
-- Зарядку аккумуляторов пылесоса следует производить только с
помощью адаптера, входящего в комплект. Допускается
некоторый нагрев адаптера в процессе зарядки.
66
РУССКИЙ
-- Всегда выключайте пылесос после использования и во время
зарядки.
-- Во время работы пылесоса отверстия для выхода воздуха всегда
должны быть свободны.
-- Использование блока фильтров во время работы пылесоса
обязательно.
-- Убедитесь, что прибор установлен в настенное крепление в
соответствии с инструкциями в руководстве пользователя.
-- При сверлении отверстий для монтажа настенного крепления
соблюдайте осторожность, чтобы избежать поражения
электрическим током.
-- Максимальный уровень шума: Lc = 84,5 дБ (A).
Электромагнитные поля (ЭМП)
Этот прибор Philips соответствует всем применимым стандартам и нормам по воздействию
электромагнитных полей.
Заказ аксессуаров
Чтобы приобрести аксессуары или запасные части, посетите веб-сайт www.shop.philips.com/
service или обратитесь в местную торговую организацию Philips. Вы также можете
обратиться в местный центр поддержки потребителей Philips (контактные данные указаны на
гарантийном талоне).
Утилизация
-- Этот символ на изделии означает, что оно подпадает под действие Директивы
Европейского парламента и Совета 2012/19/ЕС (Рис. 1).
-- Этот символ означает, что в изделии содержится встроенный аккумулятор, который
подпадает под действие Директивы Европейского парламента и Совета 2006/66/EC и не
может быть утилизирован вместе с бытовыми отходами. Следуя инструкциям в разделе
“Извлечение аккумулятора”, извлеките аккумулятор (Рис. 2).
-- Ознакомьтесь с правилами местного законодательства по раздельной утилизации
электрических и электронных изделий и аккумуляторов. Следуйте этим правилам и не
утилизируйте изделие и аккумуляторы вместе с бытовыми отходами. Правильная
утилизация изделий и аккумуляторов помогает предотвратить возможные негативные
последствия для окружающей среды и здоровья человека.
Извлечение аккумуляторов
При воздействии огня или высоких температур аккумуляторы могут взорваться.
Аккумуляторы необходимо извлекать, когда они полностью разряжены.
Извлечь аккумуляторы можно следующим образом.
1Включите ручной пылесос и подождите, пока двигатель не остановится.
2Извлеките пылесборник и циклоническую камеру из ручного пылесоса.  (Рис. 3)
3Открутите 2 винта внутри ручного пылесоса (Рис. 4).
4Переверните ручной пылесос и открутите 4 винта.  (Рис. 5)
5Снимите заднюю панель ручного пылесоса (Рис. 6).
РУССКИЙ 67
6Вставьте отвертку и надавите на нее, чтобы снять панель с левой стороны устройства 
(Рис. 7).
7Открутите 2 винта в нижней части прибора (Рис. 8).
8Открутите 4 винта с левой стороны прибора (Рис. 9).
9Снимите оставшуюся часть корпуса (Рис. 10).
10Извлеките блок аккумуляторов и обрежьте провода, соединенные с
аккумуляторами (Рис. 11).
Гарантия и поддержка
Для получения поддержки или информации посетите веб-сайт www.philips.com/support
или ознакомьтесь с информацией на гарантийном талоне.
Поиск и устранение неисправностей
Данная глава посвящена наиболее распространенным проблемам, возникающим при
использовании прибора. Если описанные ниже действия не помогут решить проблему, см.
список часто задаваемых вопросов на веб-сайте www.philips.com/support или обратитесь
в центр поддержки потребителей Philips в вашей стране.
Проблема
Причина
Способы решения
При нажатии
кнопки прибор
не включается.
Индикатор заряда аккумулятора
быстро мигает, потому что
аккумуляторы имеют низкий
уровень заряда.
Чтобы зарядить аккумуляторы,
вставьте маленький штекер в разъем
прибора и подключите адаптер к
розетке электросети.
Во время зарядки использовать
прибор невозможно.
Прежде чем включить прибор,
необходимо извлечь маленький
штекер из разъема прибора.
Нажмите две кнопки.
Сначала нажмите кнопку включения/
выключения, чтобы включить прибор.
Затем нажмите кнопку MAX, чтобы
установить на приборе максимальную
мощность всасывания.
Фильтр и циклоническая камера
загрязнены.
Очистите фильтр и циклоническую
камеру.
Мощность
всасывания
пылесоса ниже,
чем обычно.
Пылесборник, разделитель пыли Плотно соедините пылесборник,
разделитель пыли и циклоническую
и циклоническая камера не
соединены надлежащим образом. камеру.
Неправильная сборка этих
деталей приводит к утечке
воздуха, что, в свою очередь,
снижает мощность всасывания.
68
РУССКИЙ
Проблема
Причина
Способы решения
Пылесос не
удерживает
пыль.
Фильтр загрязнен.
Очистите фильтр.
Щетка
перестала
вращаться.
Щетка получает слишком
сильное сопротивление.
Очистите щетку.
Вы включили прибор, нажав
кнопку включения на ручном
пылесосе.
Выключите прибор, еще раз нажав
кнопку включения на ручном
пылесосе. Затем включите его снова,
нажав кнопку включения на трубке.
SLOVENSKY 69
Úvod
Gratulujeme Vám ku kúpe a vitajte medzi zákazníkmi spoločnosti Philips! Ak chcete využiť všetky
výhody zákazníckej podpory spoločnosti Philips, zaregistrujte svoj výrobok na adrese
www.philips.com/welcome.
Dôležité
Pred použitím zariadenia si pozorne prečítajte tieto dôležité informácie
a uschovajte si ich na neskoršie použitie.
Nebezpečenstvo
-- Nikdy nevysávajte vodu ani iné kvapaliny. Nikdy nevysávajte horľavý
materiál ani popol, kým nevychladne.
-- Zariadenie a adaptér nikdy neponárajte do vody ani akejkoľvek inej
kvapaliny, ani ich neoplachujte tečúcou vodou.
Varovanie
-- Pred pripojením zariadenia do siete skontrolujte, či napätie uvedené
na adaptéri zodpovedá napätiu v sieti.
-- Vysávač ani adaptér nepoužívajte, ak sú poškodené.
-- Ak je poškodený adaptér, nechajte ho vymeniť za niektorý z
originálnych typov, aby ste predišli nebezpečným situáciám.
-- Súčasťou adaptéra je transformátor. Adaptér nesmiete oddeliť a
vymeniť za iný typ zástrčky, lebo by ste mohli spôsobiť nebezpečnú
situáciu.
-- Toto zariadenie môžu používať deti staršie ako 8 rokov a osoby,
ktoré majú obmedzené telesné, zmyslové alebo mentálne schopnosti
alebo nemajú dostatok skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod dozorom
alebo im bolo vysvetlené bezpečné používanie tohto zariadenia a
za predpokladu, že rozumejú príslušným rizikám. Deti sa nesmú hrať
s týmto zariadením. Deti nesmú bez dozoru čistiť ani vykonávať
údržbu tohto zariadenia.
-- Pred čistením alebo údržbou spotrebiča sa musí odpojiť zástrčka od
elektrickej zásuvky.
Výstraha
-- Vysávač nabíjajte len pomocou dodaného adaptéra. Počas nabíjania je
adaptér teplý na dotyk. Je to bežný jav.
-- Po použití a počas nabíjania vysávač vždy vypnite.
-- Otvory na vyfukovaný vzduch nesmú byť počas vysávania blokované.
-- Vysávač používajte jedine s namontovaným filtrom.
-- Uistite sa, že je produkt nainštalovaný pomocou nástenného
upevnenia na stenu podľa pokynov v návode na používanie.
70
SLOVENSKY
-- Počas vŕtania dier na upevnenie nástenného upevnenia na stenu
buďte opatrní, aby ste predišli riziku zásahu elektrickým prúdom.
-- Maximálna deklarovaná hodnota emisie hluku je 84,5 dB(A), čo
predstavuje hladinu A akustického výkonu vzhľadom na referenčný
akustický výkon 1 pW.
Elektromagnetické polia (EMF)
Tento spotrebič značky Philips vyhovuje všetkým príslušným normám a smerniciam týkajúcim sa
vystavenia elektromagnetickým poliam.
Objednávanie príslušenstva
Ak si chcete zakúpiť príslušenstvo alebo náhradné diely, navštívte webovú stránku
www.shop.philips.com/service, prípadne sa obráťte na predajcu výrobkov značky Philips.
Obrátiť sa môžete aj na Stredisko starostlivosti o zákazníkov spoločnosti Philips vo vašej krajine
(podrobnosti nájdete v priloženom celosvetovo platnom záručnom liste).
Recyklácia
-- Tento symbol na výrobku znamená, že sa na daný výrobok vzťahuje Európska smernica
2012/19/EÚ (Obr. 1).
-- Tento symbol znamená, že výrobok obsahuje vstavanú nabíjateľnú batériu, ktorú na základe
Smernice EÚ č. 2006/66/ES nemožno likvidovať spolu s bežným domovým odpadom. Ak chcete
vybrať batériu, postupujte podľa pokynov v časti „Vyberanie nabíjateľnej batérie“ (Obr. 2).
-- Informujte sa o lokálnom systéme separovaného zberu odpadu pre elektrické a elektronické
zariadenia a nabíjateľné batérie. Postupujte podľa miestnych predpisov a nikdy nelikvidujte
výrobok ani nabíjateľné batérie s bežným komunálnym odpadom. Správna likvidácia starých
výrobkov a nabíjateľných batérií pomáha zabrániť negatívnym dopadom na životné prostredie a
ľudské zdravie.
Vyberanie nabíjateľných batérií
Batérie môžu pri vystavení vysokým teplotám alebo ohňu vybuchnúť.
Nabíjateľné batérie vyberte len vtedy, keď sú úplne vybité.
Nabíjateľné batérie môžete vyberať nasledujúcim spôsobom.
1Ručný vysávač nechajte zapnutý, kým sa jeho motor nezastaví.
2Vyberte z ručného vysávača odpadkový kôš a cyklónovú komoru. (Obr. 3)
3Odskrutkujte 2 skrutky zvnútra ručného vysávača (Obr. 4).
4Otočte ručný vysávač a vyskrutkujte 4 skrutky. (Obr. 5)
5Vyberte zadný panel z ručného vysávača (Obr. 6).
6Zasuňte skrutkovač a zatlačte ho nadol, aby ste odmontovali panel na ľavej strane
zariadenia (Obr. 7).
7Vyskrutkujte 2 skrutky zo spodnej časti (Obr. 8).
8Vyskrutkujte 4 skrutky z ľavej strany zariadenia (Obr. 9).
9Odstráňte ľavú časť puzdra (Obr. 10).
10Vyberte akumulátor a po jednom prerežte káble pripojené k nabíjateľným batériám (Obr. 11).
SLOVENŠČINA
SLOVENSKY 71
Záruka a podpora
Ak potrebujete informácie alebo podporu, navštívte webovú stránku www.philips.com/support
alebo si preštudujte informácie v priloženom celosvetovo platnom záručnom liste.
Riešenie problémov
Táto kapitola obsahuje prehľad najbežnejších problémov, ktoré sa môžu vyskytnúť pri používaní
zariadenia. Ak neviete problém vyriešiť pomocou nižšie uvedených informácií, navštívte webovú
stránku www.philips.com/support, na ktorej nájdete zoznam často kladených otázok, prípadne
kontaktujte Stredisko starostlivosti o zákazníkov spoločnosti Philips vo svojej krajine.
Problém
Príčina
Riešenie
Keď stlačím
tlačidlo,
zariadenie
nefunguje.
Kontrolné svetlo batérie rýchlo
bliká, pretože batérie sú takmer
vybité.
Ak chcete batérie nabiť, zasuňte malú
koncovku do zásuvky na zariadení
a adaptér zasuňte do sieťovej zásuvky.
Zariadenie nie je možné použiť,
pretože sa stále nabíja.
Pred zapnutím zariadenia musíte vybrať
malú zástrčku zo zásuvky na zariadení.
Musíte stlačiť dve tlačidlá.
Stlačením vypínača zapnite zariadenie.
Potom stlačte tlačidlo MAX, aby ste
dosiahli maximálny sací výkon.
Filter a cyklónová komora sú
znečistené.
Očistite filter a cyklónovú komoru.
Nepripojili ste správne nádobu
na prach, oddeľovač prachu
a cyklónovú komoru. Nesprávna
montáž týchto častí spôsobuje
únik vzduchu, čo vedie k strate
sacieho výkonu.
Pripojte správne nádobu na prach,
oddeľovač prachu a cyklónovú komoru.
Z vysávača uniká
prach.
Filter je zašpinený.
Očistite filter.
Kefa sa už
neotáča.
Kefa zaznamenala príliš vysoký
odpor.
Očistite kefu.
Zariadenie ste zapli stlačením
vypínača na ručnom vysávači.
Vypnite zariadenie opätovným stlačením
vypínača na ručnom vysávači. Potom ho
znova zapnite stlačením vypínača na tyči.
Vysávač má nižší
sací výkon ako
zvyčajne.
72
SLOVENŠČINA
Uvod
Čestitamo vam za nakup in dobrodošli pri Philipsu! Če želite popolnoma izkoristiti podporo,
ki jo nudi Philips, registrirajte izdelek na www.philips.com/welcome.
Pomembno
Pred uporabo aparata natančno preberite ta pomembne informacije in
jih shranite za poznejšo uporabo.
Nevarnost
-- Ne vsesavajte vode ali katerekoli druge tekočine. Ne vsesavajte
vnetljivih snovi ali pepela, dokler se ta popolnoma ne ohladi.
-- Aparata ali adapterja ne potapljajte v vodo ali drugo tekočino in ga
ne spirajte pod tekočo vodo.
Opozorilo
-- Preden aparat priključite na električno omrežje, preverite, ali na
adapterju navedena napetost ustreza napetosti lokalnega električnega
omrežja.
-- Ne uporabljajte poškodovanega sesalnika ali adapterja.
-- Če je adapter poškodovan, ga obvezno zamenjate z originalnim
nadomestnim delom, da se izognete nevarnosti.
-- V adapter je vgrajen transformator. Odstranitev in zamenjava
adapterja z drugim nista dovoljeni, saj to lahko povzroči nevarnost.
-- Ta aparat lahko uporabljajo otroci nad 8. letom starosti in osebe z
zmanjšanimi fizičnimi ali psihičnimi sposobnostmi ali s pomanjkljivimi
izkušnjami in znanjem, če so prejele navodila glede varne uporabe
aparata ali jih pri uporabi nadzoruje odgovorna oseba, ki jih opozori
na morebitne nevarnosti. Otroci naj se ne igrajo z aparatom. Otroci
aparata ne smejo čistiti in vzdrževati brez nadzora.
-- Vtič mora biti odstranjen iz omrežne vtičnice pred čiščenjem ali
vzdrževanjem aparata.
Previdno
-- Sesalnik polnite samo s priloženim adapterjem. Med polnjenjem se
adapter segreje. To je povsem običajno.
-- Sesalnik po uporabi in med polnjenjem vedno izklopite.
-- Med sesanjem odprtine za odvodni zrak ne smejo biti blokirane.
-- Sesalnika ne uporabljajte brez nameščene filtrirne enote.
-- Zagotovite, da je izdelek v skladu z navodili v uporabniškem
priročniku s stenskim nosilcem pritrjen na steno.
-- Da se izognete nevarnosti električnega udara, bodite previdni pri
vrtanju lukenj v steno za pritrditev stenskega nosilca.
-- Najvišja raven hrupa: Lc = 84,5 dB(A)
SLOVENŠČINA 73
Elektromagnetna polja (EMF)
Ta Philipsov aparat ustreza vsem veljavnim standardom in predpisom glede izpostavljenosti
elektromagnetnim poljem.
Naročanje dodatne opreme
Če želite kupiti dodatno opremo ali nadomestne dele, obiščite spletno stran www.shop.philips.
com/service ali Philipsovega prodajalca. Obrnete se lahko tudi na Philipsov center za pomoč
uporabnikom v svoji državi (kontaktne podatke si oglejte na mednarodnem garancijskem listu).
Recikliranje
-- Ta simbol na izdelku pomeni, da zanj velja evropska direktiva 2012/19/EU (Sl. 1).
-- Ta simbol pomeni, da izdelek vsebuje akumulatorsko baterijo, za katero velja evropska direktiva
2006/66/ES, ki določa, da je ni dovoljeno odlagati skupaj z običajnimi gospodinjskimi odpadki. Pri
odstranitvi baterije sledite navodilom v poglavju “Odstranjevanje akumulatorske baterije” (Sl. 2).
-- Poizvedite, kako je na vašem območju organizirano ločeno zbiranje odpadnih električnih in
elektronskih izdelkov ter akumulatorskih baterij. Upoštevajte lokalne predpise ter izdelka in
akumulatorskih baterij ne odlagajte z običajnimi gospodinjskimi odpadki. Pravilno odlaganje starih
izdelkov in akumulatorskih baterij pomaga preprečevati morebitne negativne posledice za okolje
in zdravje ljudi.
Odstranjevanje akumulatorskih baterij
Če baterije izpostavljate visokim temperaturam ali ognju, lahko eksplodirajo.
Akumulatorske baterije odstranite šele, ko so popolnoma izpraznjene.
Akumulatorske baterije lahko odstranite na naslednji način.
1Ročni sesalnik naj deluje, dokler se ne ustavi.
2Z ročnega sesalnika odstranite posodo za smeti in ciklonsko posodo.  (Sl. 3)
3Odvijte 2 vijaka na notranji strani ročnega sesalnika (Sl. 4).
4Obrnite ročni sesalnik in odstranite 4 vijake.  (Sl. 5)
5Odstranite hrbtno ploščo ročnega sesalnika (Sl. 6).
6Vstavite izvijač in ga potisnite navzdol, da odstranite ploščo na levi strani aparata (Sl. 7).
7Odstranite 2 vijaka s spodnjega dela (Sl. 8).
8Odstranite 4 vijake na levi strani aparata (Sl. 9).
9Odstranite levi del ohišja (Sl. 10).
10Odstranite baterijski paket in zaporedoma prerežite žice, ki so priključene na akumulatorske
baterije (Sl. 11).
Garancija in podpora
Če potrebujete informacije ali podporo, obiščite www.philips.com/support ali preberite ločeni
mednarodni garancijski list.
Odpravljanje težav
To poglavje vsebuje povzetek najpogostejših težav, ki se lahko pojavijo pri uporabi aparata. Če težav s
temi nasveti ne morete odpraviti, na strani www.philips.com/support poiščite seznam pogostih
vprašanj ali se obrnite na Philipsov center za pomoč uporabnikom v vaši državi.
74
SLOVENŠČINA
Težava
Vzrok
Rešitev
Ko pritisnem
gumb, se aparat
ne vklopi.
Indikator baterije hitro utripa, ker
so baterije šibke.
Baterije napolnite tako, da manjši vtikač
vstavite v vtičnico aparata, adapter pa v
omrežno vtičnico.
Aparata ne morete uporabljati,
ker se še vedno polni.
Če aparat želite vklopiti, morate prej
manjši vtikač odstraniti iz vtičnice aparata.
Pritisniti morate dva gumba.
Najprej pritisnite gumb za vklop/izkop, da
vklopite aparat. Nato pritisnite gumb
MAX za največjo moč sesanja.
Filter in ciklonska posoda sta
umazana.
Očistite filter in ciklonsko posodo.
Moč sesanja
sesalnika je slabša
od običajne.
Pravilno pritrdite komoro za prah,
Komore za prah, ločevalnika
ločevalnik prahu in ciklonsko posodo.
prahu in ciklonske posode niste
pravilno pritrdili. Nepravilna
pritrditev teh delov povzroča
puščanje zraka, to pa manjšo moč
sesanja.
Prah uhaja iz
sesalnika.
Filter je umazan.
Krtača se ne vrti
več.
Odpor na krtačo je bil premočan. Očistite krtačo.
Aparat ste vklopili tako, da ste
pritisnili gumb za vklop na
ročnem sesalniku.
Očistite filter.
Ponovno pritisnite gumb za vklop na
ročnem sesalniku, da izklopite aparat.
Nato aparat ponovno vklopite tako, da
pritisnete gumb na pokončnem sesalniku.
SVENSKA 75
Introduktion
Grattis till inköpet och välkommen till Philips! För att dra maximal nytta av den support som Philips
erbjuder kan du registrera din produkt på www.philips.com/welcome.
Viktigt
Läs den här viktiga informationen noggrant innan du använder
apparaten och spara sedan häftet för framtida bruk.
Fara
-- Dammsug aldrig upp vatten eller annan vätska. Dammsug aldrig upp
lättantändliga ämnen, och inte heller aska förrän den är sval.
-- Sänk aldrig ned apparaten eller adaptern i vatten eller i annan vätska,
och skölj den inte heller under kranen.
Varning
-- Kontrollera att den nätspänning som anges på adaptern motsvarar
den lokala nätspänningen innan du ansluter apparaten.
-- Använd inte dammsugaren eller adaptern om de är skadade.
-- Om adaptern är skadad ska den alltid ersättas med en av originaltyp
för att farliga situationer inte ska uppstå.
-- Adaptern innehåller en transformator. Byt inte ut adaptern mot
någon annan typ av kontakt, eftersom det kan orsaka fara.
-- Den här apparaten kan användas av barn från 8 års ålder, personer
med olika funktionshinder samt av personer som inte har kunskap
om apparaten såvida det sker under tillsyn eller om de har
informerats om hur apparaten används på ett säkert sätt och de
eventuella medförda riskerna. Barn får inte leka med apparaten. Barn
får inte rengöra eller underhålla apparaten utan överinseende av en
vuxen.
-- Kontakten måste tas bort från vägguttaget innan du rengör eller
underhåller apparaten.
Försiktighet
-- Ladda dammsugaren endast med den adapter som medföljer. Under
laddningen blir adaptern varm, vilket är normalt.
-- Stäng alltid av dammsugaren efter användning och när du laddar den.
-- Blockera aldrig hålen för utluft när du dammsuger.
-- Använd alltid dammsugaren med filterenheten monterad.
-- Se till att du monterar produkten på väggen med fästet enligt
instruktionerna i användarhandboken.
-- Var försiktig när du borrar hål i väggen för fästet så riskerar du inte
att få en elektrisk stöt.
-- Maximal ljudnivå: Lc = 84,5 dB(A)
76
SVENSKA
Elektromagnetiska fält (EMF)
Den här Philips-produkten uppfyller alla tillämpliga standarder och regler gällande exponering av
elektromagnetiska fält.
Beställa tillbehör
Om du vill köpa tillbehör eller reservdelar kan du gå till www.shop.philips.com/service eller en
Philips-återförsäljare. Du kan även kontakta Philips kundtjänst i ditt land (kontaktinformation finns i
garantibroschyren).
Återvinning
-- Den här symbolen innebär att produkten omfattas av EU-direktivet 2012/19/EU (Bild 1).
-- Den här symbolen innebär att produkten innehåller ett inbyggt laddningsbart batteri som
omfattas av EU-direktivet 2006/66/EG och inte får slängas bland hushållssoporna. Ta ut batteriet
enligt instruktionerna i avsnittet ”Ta ut det laddningsbara batteriet” (Bild 2).
-- Hitta närmaste återvinningsstation för elektriska och elektroniska produkter och laddningsbara
batterier. Följ de lokala bestämmelserna och släng aldrig produkten eller de laddningsbara
batterierna bland normalt hushållsavfall. Korrekt kassering av gamla produkter och laddningsbara
batterier bidrar till att förhindra negativ påverkan på miljö och hälsa.
Ta ur de laddningsbara batterierna
Batterier kan explodera när de utsätts för höga temperaturer eller eld.
Ta endast ur de laddningsbara batterierna om de är helt uttjänta.
Du kan ta ur de laddningsbara batterierna på följande sätt.
1Låt dammsugaren gå tills den stannar.
2Ta bort dammfacket och cyklonenheten från handdammsugaren.  (Bild 3)
3Lossa 2 skruvar från insidan av handdammsugaren (Bild 4).
4Vänd på handdammsugaren och ta bort 4 skruvar.  (Bild 5)
5Ta bort bakstycket på handdammsugaren (Bild 6).
6För in en skruvmejsel för att ta bort panelen på apparatens vänstra sida (Bild 7).
7Ta bort 2 skruvar från undersidan (Bild 8).
8Ta bort 4 skruvar från apparatens vänstra sida (Bild 9).
9Ta bort den vänstra delen av höljet (Bild 10).
10Ta ur batterierna och klipp av kablarna som är anslutna till de laddningsbara batterierna en
efter en (Bild 11).
Garanti och support
Om du behöver information eller support kan du gå till www.philips.com/support eller läsa
garantibroschyren.
Felsökning
I det här kapitlet sammanfattas de vanligaste problemen som kan uppstå med apparaten. Om du
inte kan lösa problemet med hjälp av informationen nedan kan du gå till www.philips.com/
support och läsa svaren på vanliga frågor. Du kan även kontakta Philips kundtjänst i ditt land.
SVENSKA 77
Problem
Orsak
Apparaten startar Batterilampan blinkar fort
eftersom batterinivån är låg.
inte när jag
trycker på
knappen.
Lösning
Ladda batterierna genom att sätta in
den lilla kontakten i uttaget på apparaten
och sätta in adaptern i ett vägguttag.
Du kan inte använda apparaten
eftersom apparaten fortfarande
laddas.
Du måste ta bort den lilla kontakten
från uttaget på apparaten innan du kan
slå på apparaten.
Du måste trycka på två knappar.
Först trycker du på på/av-knappen för
att slå på apparaten. Tryck sedan på
MAX-knappen för maximal sugeffekt.
Filtret och cyklonenheten är
smutsiga.
Rengör filtret och cyklonenheten.
Du har inte monterat
dammbehållaren, dammavskiljaren
och cyklonenheten på rätt sätt.
Felaktig montering av dessa delar
orsakar luftläckage vilket leder till
försämrad sugeffekt.
Montera dammbehållaren,
dammavskiljaren och cyklonenheten på
rätt sätt.
Det kommer ut
damm ur
dammsugaren.
Filtret är smutsigt.
Rengör filtret.
Borsten roterar
inte längre.
Borsten har fått för mycket
motstånd.
Rengör borsten.
Du slog på apparaten genom att
trycka på på-knappen på
handdammsugaren.
Stäng av apparaten genom att trycka på
på-knappen på handdammsugaren igen.
Slå sedan på den igen genom att trycka
på på-knappen på skaftet.
Dammsugaren
har en lägre
sugeffekt än
vanligt.
78
TÜRKÇE
Giriş
Ürünümüzü satın aldığınız için teşekkür ederiz. Philips’e hoş geldiniz! Philips’in sunduğu destekten
faydalanabilmek için lütfen ürününüzü şu adresten kaydedin: www.philips.com/welcome.
Önemli
Cihazı kullanmadan önce bu önemli bilgileri dikkatlice okuyun ve
gelecekte başvurmak üzere saklayın.
Tehlike
-- Kesinlikle süpürgeyle su veya diğer sıvı maddeleri çekmeyin.
Yanıcı maddeleri asla süpürmeyin ve sigara külünü çekerken mutlaka
soğumasını bekleyin.
-- Cihazı ya da adaptörü suya veya başka bir sıvıya daldırmayın ve
musluk suyu altında durulamayın.
Uyarı
-- Cihazı kullanmadan önce, adaptörün üzerinde belirtilen gerilimin
ülkenizdeki gerilimle uygunluğunu kontrol edin.
-- Hasar görmüş elektrikli süpürgeyi veya adaptörü kullanmayın.
-- Adaptör hasarlıysa, tehlikeyi önlemek için mutlaka bir başka orijinal
adaptör ile değiştirildiğinden emin olun.
-- Adaptörde bir dönüştürücü bulunmaktadır. Tehlikeli bir duruma sebep
olabileceğinden, adaptörü başka bir fişle değiştirmek için kesmeyin.
-- Bu cihazın 8 yaşın üzerindeki çocuklar ve fiziksel, motor ya da zihinsel
becerileri gelişmemiş veya bilgi ve tecrübe açısından eksik kişiler
tarafından kullanımı sadece bu kişilerin nezaretinden sorumlu kişilerin
bulunması veya cihazın güvenli kullanım talimatlarının bu kişilere
sağlanması ve olası tehlikelerin anlatılması durumunda mümkündür.
Çocuklar cihazla oynamamalıdır. Temizlik ve kullanıcı bakımı herhangi
bir gözetim olmadan çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
-- Cihazı temizlemeden veya cihazın bakımını yapmadan önce fişi
prizden çekilmelidir.
Dikkat
-- Elektrikli süpürgeyi sadece verilen adaptörle şarj edin. Şarj sırasında,
adaptör ısınacaktır. Bu durum normaldir.
-- Elektrikli süpürgeyi her kullanımdan sonra ve şarj ederken mutlaka
kapatın.
-- Temizleme sırasında hava deliklerini kapamayın.
-- Elektrikli süpürgeyi her zaman filtre takılı olarak kullanın.
-- Ürünü duvara monte ederken duvara montaj aparatını kullanın ve
ürünün kullanım kılavuzundaki talimatlara uygun şekilde monte
edildiğinden emin olun.
TÜRKÇE 79
-- Elektrik çarpması riskini önlemek için duvara montaj aparatının
sabitleneceği delikleri açarken dikkatli olun.
-- Maksimum gürültü düzeyi: Lc= 84,5 dB(A)
Elektromanyetik alanlar (EMF)
Bu Philips cihazı, elektromanyetik alanlara maruz kalmaya ilişkin geçerli tüm standartlara ve
düzenlemelere uygundur.
Aksesuarların sipariş edilmesi
Aksesuar veya yedek parça satın almak için www.shop.philips.com/service adresini ziyaret edin
ya da Philips bayinize gidin. Aynı zamanda ülkenizdeki Philips Müşteri Hizmet Merkezi ile iletişim
kurabilirsiniz (iletişim bilgileri için dünya çapında garanti kitapçığına başvurun).
Geri dönüşüm
-- Ürünlerin üzerindeki bu simge, ürünün 2012/19/EU sayılı Avrupa Yönergesi kapsamında olduğu
anlamına gelir (Şek. 1).
-- Bu simge, ürünün normal evsel atıklarla birlikte atılmayan ve 2006/66/EC sayılı Avrupa Yönergesi
kapsamında olan dahili şarj edilebilir piller içerdiği anlamına gelir. Pili çıkarmak için “Şarj edilebilir
pilin çıkarılması’ bölümünde verilen talimatları izleyin (Şek. 2).
-- Elektrikli ve elektronik ürünlerle şarj edilebilir pillerin ayrı toplanmasıyla ilgili yerel sistem hakkında
bilgi edinin. Yerel kurallara uyun, ürün ve pilleri asla normal ev atıklarıyla birlikte atmayın. Eski ürün
ve şarj edilebilir pillerin doğru şekilde atılması, çevreyi ve insan sağlığını olumsuz etkileyecek
sonuçların önlenmesine yardımcı olur.
Şarj edilebilir pillerin çıkarılması
Piller yüksek sıcaklıklara veya ateşe maruz bırakıldığında patlayabilir.
Şarj edilebilir pilleri ancak tamamen boşaldıktan sonra yerinden çıkarın.
Şarj edilebilir pilleri yerinden çıkarmak için aşağıdaki yolu izleyin.
1Elektrikli el süpürgesini durana kadar çalıştırın.
2El süpürgesinin toz haznesini ve siklon bölmesini çıkarın.  (Şek. 3)
3Elektrikli el süpürgesinin iç kısmındaki 2 vidayı sökün (Şek. 4).
4Elektrikli el süpürgesini döndürün ve 4 vidayı çıkarın.  (Şek. 5)
5Elektrikli el süpürgesinin arka panelini çıkarın (Şek. 6).
6Paneli cihazın sol tarafından çıkarmak için bir tornavida kullanın ve tornavidayı aşağı doğru
itin (Şek. 7).
7Alt kısımdaki 2 vidayı çıkarın (Şek. 8).
8Cihazın sol tarafındaki 4 vidayı çıkarın (Şek. 9).
9Sol muhafaza parçasını çıkarın (Şek. 10).
10Pil paketini çıkarın ve her bir şarj edilebilir pile bağlanan kabloları kesin (Şek. 11).
Garanti ve destek
Bilgi veya desteğe ihtiyaç duyarsanız lütfen www.philips.com/support adresini ziyaret edin veya
dünya çapında garanti kitapçığını okuyun.
80
TÜRKÇE
Sorun giderme
Bu bölüm, cihazınızda en sık karşılaşabileceğiniz sorunları özetlemektedir. Sorunu aşağıdaki bilgilerle
çözemiyorsanız sık sorulan sorular listesi için www.philips.com/support adresini ziyaret edin veya
ülkenizdeki Philips Müşteri Destek Merkezi ile iletişim kurun.
Sorun
Neden
Çözüm
Cihaz, düğmeye
bastığımda
çalışmıyor.
Pil ışığının yanıp sönmesinin
nedeni pillerin azalmış olmasıdır.
Pilleri şarj etmek için küçük fişi cihaz
üzerindeki sokete, adaptörü ise elektrik
prizine takın.
Cihazı şarj olurken
kullanamazsınız.
Cihazı açmadan önce küçük fişi cihaz
üzerindeki soketten çıkarmalısınız.
İki düğmeye de basmanız gerekir.
İlk olarak cihazı çalıştırmak için açma/
kapatma düğmesine basın. Daha sonra
maksimum emiş gücünü elde etmek için
MAX düğmesine basın.
Filtre ve siklon bölmesi kirlidir.
Filtreyi ve siklon bölmesini temizleyin.
Toz haznesi, toz ayırıcı ve siklon
bölmesi doğru şekilde
bağlanmamıştır. Bu parçaların
yanlış şekilde bağlanması, hava
sızıntısına ve dolayısıyla emiş
gücünde azalmaya neden olur.
Toz haznesi, toz ayırıcı ve siklon bölmesini
doğru şekilde bağlayın.
Cihazdan toz
çıkıyor.
Filtre kirlidir.
Filtreyi temizleyin.
Fırça artık
dönmüyor.
Fırça çok fazla dirençle
karşılaşmıştır.
Fırçayı temizleyin.
Cihazı elektrikli el süpürgesi
üzerindeki açma düğmesine
basarak açtınız.
Elektrikli el süpürgesi üzerindeki açma/
kapatma düğmesine tekrar basarak cihazı
kapatın. Ardından cihazı süpürgenin sapı
üzerindeki açma/kapatma düğmesine
basarak tekrar açın.
Elektrikli
süpürgenin emiş
gücünde azalma
var.
УКРАЇНСЬКА 81
Вступ
Вітаємо Вас із покупкою та ласкаво просимо до клубу Philips! Щоб у повній мірі
скористатися підтримкою, яку пропонує компанія Philips, зареєструйте свій виріб на веб-сайті
www.philips.com/welcome.
Важлива інформація
Уважно прочитайте цю важливу інформацію перед початком
користування пристроєм та зберігайте його для довідки в
подальшому.
Небезпечно
-- Не використовуйте пристрій для прибирання води чи іншої
рідини. Не використовуйте його для прибирання займистих
речовин, а також попелу, поки він не охолоне.
-- Ніколи не занурюйте пристрій чи адаптер у воду чи іншу рідину
та не мийте їх під краном.
Попередження
-- Перед тим як під’єднувати пристрій до мережі, перевірте, чи
збігається напруга, вказана на адаптері, із напругою у мережі.
-- Не використовуйте пошкоджений пилосос чи адаптер.
-- Якщо адаптер пошкоджено, його обов’язково треба замінити
оригінальним, щоб уникнути небезпеки.
-- Адаптер містить трансформатор. Для запобігання небезпеки не
від’єднуйте адаптер, щоб замінити його іншим.
-- Цим пристроєм можуть користуватися діти віком від 8 років або
більше чи особи із послабленими фізичними відчуттями або
розумовими здібностями, чи без належного досвіду та знань, за
умови, що користування відбувається під наглядом, їм було
проведено інструктаж щодо безпечного користування
пристроєм та їх було повідомлено про можливі ризики. Не
дозволяйте дітям бавитися пристроєм. Не дозволяйте дітям
виконувати чищення та догляд без нагляду дорослих.
-- Перед чищенням чи обслуговуванням пристрою завжди
виймайте штекер із розетки.
Увага
-- Заряджайте пилосос лише за допомогою адаптера з комплекту.
Під час заряджання адаптер може ставати теплим на дотик. Це
нормально.
-- Завжди вимикайте пилосос після використання та під час
заряджання.
-- Під час прибирання ніколи не блокуйте отвори для повітря.
82
УКРАЇНСЬКА
-- Завжди використовуйте пилосос із встановленим блоком з
фільтрами.
-- Перевірте, чи пристрій встановлено за допомогою настінного
фіксатора, прикріпленого до стіни, відповідно до інструкцій у
цьому посібнику користувача.
-- Будьте обережні, висвердлюючи отвори у стіні для прикріплення
настінного фіксатора, щоб запобігти ураженню електричним
струмом.
-- Максимальний рівень шуму: Lc = 84,5 дБ (A)
Електромагнітні поля (ЕМП)
Цей пристрій Philips відповідає усім чинним стандартам та правовим нормам, що стосуються
впливу електромагнітних полів.
Замовлення приладь
Щоб придбати приладдя чи запасні частини, відвідайте веб-сайт www.shop.philips.com/
service або зверніться до дилера Philips. Можна також звернутися до Центру обслуговування
клієнтів Philips у Вашій країні (контактну інформацію шукайте в гарантійному талоні).
Утилізація
-- Цей символ на виробі означає, що цей виріб відповідає вимогам Директиви ЄС 2012/19/
EU (Мал. 1).
-- Цей символ означає, що виріб містить вбудовану акумуляторну батарею, яка відповідають
вимогам Директиви ЄС 2006/66/EC і яку не можна утилізувати зі звичайними побутовими
відходами. Щоб вийняти батарею, дотримуйтеся вказівок розділу “Виймання
акумуляторної батареї” (Мал. 2).
-- Дізнайтеся про місцеву систему розділеного збору електричних та електронних пристроїв
і акумуляторних батарей. Дотримуйтесь місцевих норм і не утилізуйте цей виріб та
акумуляторні батареї зі звичайними побутовими відходами. Належна утилізація старих
виробів і акумуляторних батарей допоможе запобігти негативному впливу на навколишнє
середовище та здоров’я людей.
Виймання акумуляторних батарей
Під дією високої температури або полум’я батареї можуть вибухнути.
Виймати можна лише повністю розряджені акумуляторні батареї.
Виймайте акумуляторні батареї поданим нижче способом.
1Дайте ручному пилососу попрацювати до зупинки.
2Вийміть з ручного пилососа мішок для пилу і циклонний фільтр.  (Мал. 3)
3Відкрутіть 2 гвинти у внутрішній частині ручного пилососа (Мал. 4).
4Поверніть ручний пилосос і відкрутіть 4 гвинти.  (Мал. 5)
5Зніміть задню панель з ручного пилососа (Мал. 6).
6Вставте викрутку і натисніть на неї донизу, щоб зняти панель з лівого боку
пристрою (Мал. 7).
7Відкрутіть 2 гвинти з дна пристрою (Мал. 8).
8Відкрутіть 4 гвинти з лівого боку пристрою (Мал. 9).
УКРАЇНСЬКА 83
9Зніміть ліву частину корпуса (Мал. 10).
10Витягніть батарейний блок та обріжте по черзі дроти, під’єднані до акумуляторних
батарей (Мал. 11).
Гарантія та підтримка
Якщо Вам необхідна інформація чи підтримка, відвідайте веб-сайт www.philips.com/support
чи прочитайте окремий гарантійний талон.
Усунення несправностей
У цьому розділі зведено основні проблеми, які можуть виникнути під час використання
пристрою. Якщо Ви не в змозі вирішити проблему за допомогою інформації, поданої нижче,
відвідайте веб-сайт www.philips.com/support для перегляду списку частих запитань або
зверніться до Центру обслуговування клієнтів у своїй країні.
Проблема
Причина
Вирішення
Пристрій не
працює після
натиснення
кнопки.
Індикатор батареї швидко блимає
через низький заряд батарей.
Щоб зарядити батареї, вставте
малий штекер у роз’єм на пристрої, а
адаптер вставте в розетку на стіні.
Пристрій не можна
використовувати, бо він все ще
заряджається.
Потрібно вийняти малий штекер з
роз’єму на пристрої перед тим, як
увімкнути пристрій.
Потрібно натиснути дві кнопки.
Спочатку натисніть кнопку “увімк./
вимк.”, щоб увімкнути пристрій.
Потім натисніть кнопку MAX, щоб
отримати максимальну потужність
всмоктування.
Фільтр і циклонний фільтр брудні.
Потужність
всмоктування
пилососа менша,
ніж зазвичай.
Почистіть фільтр і циклонний фільтр.
Ви не встановили контейнер для
пилу, пиловловлювач і циклонний
фільтр належним чином.
Неправильне складання цих
частин викликає просочування
повітря, що призводить до втрати
потужності всмоктування.
Встановіть контейнер для пилу,
пиловловлювач і циклонний фільтр
належним чином.
З пилососа
виходить пил.
Брудний фільтр.
Почистіть фільтр.
Щітка більше не
повертається.
Щітка зазнає надмірного опору.
Почистіть щітку.
Ви увімкнули пристрій, натиснувши Вимкніть пристрій, натискаючи
кнопку увімкнення на ручному
кнопку увімкнення на ручному
пилососі.
пилососі знову. Потім увімкніть його
знову, натиснувши кнопку увімкнення
на ручці.
4222.003.3781.4
Download PDF

advertising