Philips | FC6170/01 | Philips PowerPro Uno Akkusauger FC6170/01 Important Information Manual

Always here to help you
Register your product and get support at
www.philips.com/welcome
User manual
FC6170
FC6164
1
2
3
5
6
7
4
FC6170, FC6164
ENGLISH 6
ČEŠTINA 9
DANSK 12
DEUTSCH 15
ΕΛΛΗΝΙΚΑ 18
ESPAÑOL 21
SUOMI 24
FRANÇAIS 27
HRVATSKI 30
MAGYAR 33
ITALIANO 36
ҚАЗАҚША 39
LIETUVIŠKAI 42
LATVIEŠU 45
NEDERLANDS 48
NORSK 51
POLSKI 54
PORTUGUÊS 57
ROMÂNĂ 60
РУССКИЙ 63
SLOVENSKY 66
SLOVENŠČINA 69
SVENSKA 72
УКРАЇНСЬКА 75
6
ENGLISH
Introduction
Congratulations on your purchase and welcome to Philips! To fully benefit from the support that
Philips offers, register your product at www.philips.com/welcome.
Important
Read this important information carefully before you use the appliance and
save it for future reference.
Danger
-- Never vacuum up water or any other liquid. Never vacuum up
flammable substances and do not vacuum up ashes until they are cold.
-- Never immerse the appliance or the adapter in water or any other liquid,
nor rinse it under the tap.
Warning
-- Check if the voltage indicated on the adapter corresponds to the local
mains voltage before you connect the appliance.
-- Do not use the vacuum cleaner or the adapter if it is damaged.
-- If the adapter is damaged, always have it replaced with one of the
original type in order to avoid a hazard.
-- The adapter contains a transformer. Do not cut off the adapter to
replace it with another plug, as this causes a hazardous situation.
-- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and
persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of
experience and knowledge if they have been given supervision or
instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand
the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning
and user maintenance shall not be made by children without supervision.
-- The plug must be removed from the socket-outlet before cleaning or
maintaining the appliance.
Caution
-- Only charge the vacuum cleaner with the adapter supplied. During
charging, the adapter feels warm to the touch. This is normal.
-- Always switch off the vacuum cleaner after use and when you charge it.
-- Never block the exhaust air openings during vacuuming.
-- Always use the vacuum cleaner with the filter unit assembled.
-- Make sure that the appliance is installed with the wall fixture mounted
to the wall according to the instructions in the user manual.
-- Be careful when you drill holes in the wall to attach the wall fixture, to
avoid the risk of electric shock.
-- Maximum noise level: Lc = 84.5 dB(A)
ENGLISH
Electromagnetic fields (EMF)
This Philips appliance complies with all applicable standards and regulations regarding exposure to
electromagnetic fields.
Ordering accessories
To buy accessories or spare parts, visit www.shop.philips.com/service or go to your Philips
dealer. You can also contact the Philips Consumer Care Centre in your country (see the worldwide
guarantee leaflet for contact details).
Recycling
-- This symbol on a product means that the product is covered by European Directive 2012/19/
EU (Fig. 1).
-- This symbol means that the product contains a built-in rechargeable battery covered by
European Directive 2006/66/EC which cannot be disposed of with normal household waste.
Follow the instructions in section ‘Removing the rechargeable battery’ to remove the
battery (Fig. 2).
-- Inform yourself about the local separate collection system for electrical and electronic products
and rechargeable batteries. Follow local rules and never dispose of the product and rechargeable
batteries with normal household waste. Correct disposal of old products and rechargeable
batteries helps prevent negative consequences for the environment and human health.
Removing the rechargeable batteries
Batteries may explode when exposed to high temperatures or fire.
Only remove the rechargeable batteries if they are completely empty.
You can remove the rechargeable batteries in the following way.
1Disconnect the appliance from the mains and let it run until it stops.
2Remove the dust bucket and the cyclone from the appliance.
3Undo the 10 screws in the back of the housing of the appliance (Fig. 3).
4Remove the housing of the appliance (Fig. 4).
5Remove the motor unit and the suction part (Fig. 5).
6Undo the 4 screws that keep the battery compartment cover in place (Fig. 6).
7Remove the battery compartment cover (1) and take out the battery pack (2) (Fig. 7).
8Disconnect the battery pack from the appliance.
Guarantee and support
If you need information or support, please visit www.philips.com/support or read the separate
worldwide guarantee leaflet.
Troubleshooting
This chapter summarises the most common problems you could encounter with your appliance.
If you are unable to solve the problem with the information below, visit www.philips.com/
support for a list of frequently asked questions or contact the Philips Consumer Care Centre in
your country.
7
ENGLISH
8
Problem
Cause
Solution
The appliance does
not work when I push
the button.
The battery light flashes fast
because the batteries are low.
To charge the batteries, insert the
small plug into the socket on the
appliance and insert the adapter into
a wall socket.
You cannot use the appliance
because the appliance is still
charging.
You have to remove the small plug
from the socket on the appliance
before you can switch on the
appliance.
You have to press two buttons.
First press the on/off button to
switch on the appliance. Then press
the MAX button to get maximum
suction power.
The filter and the cyclone are
dirty.
Clean the filter and the cyclone.
The vacuum cleaner
has a lower suction
power than usual.
Connect the dust bucket, the dust
You have not connected the
separator and the cyclone properly.
dust bucket, the dust separator
and the cyclone properly.
Incorrect assembly of these parts
causes air leakage, which leads to
loss of suction power.
Dust escapes from the
vacuum cleaner.
The filter is dirty.
Clean the filter.
The brush does not
turn anymore.
The brush has encountered too
much resistance.
Clean the brush.
ČEŠTINA
Úvod
Blahopřejeme vám k nákupu a vítáme vás ve společnosti Philips. Abyste mohli plně využít podpory,
kterou Philips poskytuje, zaregistrujte svůj výrobek na adrese www.philips.com/welcome.
Důležité
Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tuto příručku s důležitými
informacemi a uschovejte ji pro budoucí použití.
Nebezpečí
-- Nikdy nevysávejte vodu nebo jinou tekutinu. Také nikdy nevysávejte
hořlavé látky nebo popel, pokud není zcela vychladlý.
-- Přístroj ani adaptér nikdy neponořujte do vody nebo jiné kapaliny, ani je
neoplachujte pod tekoucí vodou.
Varování
-- Dříve než přístroj připojíte do sítě, zkontrolujte, zda napětí uvedené na
přístroji souhlasí s napětím v místní elektrické síti.
-- Vysavač nebo adaptér nepoužívejte, pokud jsou poškozené.
-- Pokud byl poškozen adaptér, musí být vždy nahrazen originálním typem,
abyste předešli možnému nebezpečí.
-- Adaptér obsahuje transformátor. Proto tento adaptér nikdy nenahrazujte
jinou zástrčkou, protože by mohla vzniknout nebezpečná situace.
-- Děti od 8 let a osoby s omezenými fyzickými, senzorickými nebo
mentálními schopnostmi nebo nedostatečnou zkušeností či znalostí
mohou přístroj používat jedině v případě, že jsou pod dohledem nebo
byly poučeny o bezpečném používání přístroje a rozumí všem rizikům
spojeným s používáním přístroje. Čištění a uživatelskou údržbu nesmí
provádět děti bez dozoru.
-- Před čištěním nebo údržbou přístroje je nutné odpojit zástrčku od
síťové zásuvky.
Upozornění
-- Vysavač nabíjejte vždy jen pomocí dodaného adaptéru. Adaptér se
během nabíjení zahřívá, což je normální jev.
-- Po použití a při nabíjení vysavač vždy vypněte.
-- Nikdy neblokujte výstupní otvory vzduchu během vysávání.
-- Vysavač používejte vždy s nasazenou jednotkou filtru.
-- Ujistěte se, zda je přístroj připevněn ke zdi podle pokynů v uživatelské
příručce.
-- Abyste snížili riziko úrazu elektrickým proudem, buďte opatrní vrtání
děr do zdi.
-- Maximální hladina hluku: Lc = 84,5 dB (A)
9
10
ČEŠTINA
Elektromagnetická pole (EMP)
Tento přístroj Philips odpovídá všem platným normám a předpisům týkajícím se elektromagnetických polí.
Objednávání příslušenství
Chcete-li koupit příslušenství nebo náhradní součásti, navštivte adresu www.shop.philips.com/
service nebo se obraťte na prodejce výrobků Philips. Také můžete kontaktovat středisko péče
o zákazníky společnosti Philips ve své zemi (kontaktní informace naleznete na záručním listu
s celosvětovou platností).
Recyklace
-- Symbol na výrobku znamená, že výrobek splňuje evropskou směrnici 2012/19/EU (Obr. 1).
-- Symbol znamená, že výrobek obsahuje vestavěnou dobíjecí baterii podléhající evropské směrnici
2006/66/ES, kterou nelze likvidovat s běžným domácím odpadem. Baterii vyjměte podle pokynů
v části „Vyjmutí nabíjecí baterie“ (Obr. 2).
-- Zjistěte si informace o místním systému sběru tříděného odpadu elektrických i elektronických
výrobků a dobíjecích baterií. Dodržujte místní předpisy a nikdy nelikvidujte výrobek nebo
dobíjecí baterie společně s běžným domácím odpadem. Správnou likvidací starých výrobků
a dobíjecích baterií pomůžete předejít negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví.
Vyjmutí nabíjecích baterií
Baterie mohou pod vlivem vysoké teploty nebo ohně explodovat.
Nabíjecí baterie vyjměte z přístroje pouze po úplném vybití.
Nabíjecí baterie můžete vyjmout následujícím postupem.
1Odpojte přístroj z napájení a počkejte, dokud se nezastaví.
2Vyjměte z přístroje prachovou nádobu a cyklon.
3Odšroubujte 10 šroubů v zadní části krytu přístroje (Obr. 3).
4Sejměte kryt přístroje (Obr. 4).
5Vyjměte motorovou a sací jednotku (Obr. 5).
6Odšroubujte 4 šrouby, které drží kryt přihrádky na baterii (Obr. 6).
7Sejměte kryt přihrádky na baterii (1) a vyjměte sadu baterií (2) (Obr. 7).
8Odpojte sadu baterií z přístroje.
Záruka a podpora
Více informací a podpory naleznete na adrese www.philips.com/support nebo samostatném
záručním listu s celosvětovou platností.
Řešení problémů
V této kapitole jsou shrnuty nejběžnější problémy, se kterými se můžete u přístroje setkat.
Pokud se vám nepodaří problém vyřešit podle následujících informací, navštivte webové stránky
www.philips.com/support, kde jsou uvedeny odpovědi na nejčastější dotazy, nebo kontaktujte
Středisko péče o zákazníky společnosti Philips ve své zemi.
ČEŠTINA 11
Problém
Příčina
Přístroj po stisknutí Kontrolka baterie rychle bliká,
vypínače nereaguje. protože baterie jsou téměř vybité.
Řešení
Chcete-li baterie nabít, zasuňte
malou zástrčku do konektoru
přístroje a zapojte adaptér do
zásuvky.
Přístroj nelze používat, protože se
stále nabíjí.
Před zapnutím přístroje vyjměte
malou zástrčku z konektoru přístroje.
Stiskněte vypínač a tlačítka.
Nejdříve na přístroji stiskněte
vypínač a poté stiskněte tlačítko
MAX, čímž docílíte nejvyššího sacího
výkonu.
Filtr a cyklon jsou špinavé.
Vyčistěte filtr a cyklon.
Prachová nádoba, oddělovač prachu
a cyklon nejsou správně připojeny.
Nesprávné sestavení těchto dílů
způsobuje únik vzduchu, což snižuje
sací výkon přístroje.
Připojte prachovou nádobu,
oddělovač prachu a cyklon správně.
Z vysavače uniká
prach.
Filtr je špinavý.
Vyčistěte filtr.
Kartáč se přestal
otáčet.
Kartáč se přestal otáčet, protože se
setkal s příliš velkým odporem.
Umyjte kartáč.
Sací výkon ručního
vysavače je nižší
než normálně.
12
DANSK
Introduktion
Tillykke med dit køb og velkommen til Philips! For at få fuldt udbytte af den support, Philips tilbyder,
skal du registrere dit produkt på www.philips.com/welcome.
Vigtigt
Læs disse vigtige oplysninger omhyggeligt igennem, inden apparatet tages i
brug, og gem dem til eventuel senere brug.
Fare
-- Støvsug aldrig vand eller andre former for væske op. Støvsug aldrig
brandbare substanser eller aske op, før denne er blevet helt kold.
-- Apparatet og adapteren må aldrig kommes ned i vand eller andre
væsker eller skylles under vandhanen.
Advarsel
-- Kontrollér, om den angivne netspænding på adapteren svarer til den
lokale netspænding, før du slutter strøm til opladeren.
-- Brug ikke støvsugeren eller adapteren, hvis en af delene er beskadiget.
-- Hvis adapteren beskadiges, skal den altid udskiftes med en original
adapter af samme type for at undgå en farlig situation.
-- Adapteren indeholder en transformer. Adapteren må ikke klippes af og
udskiftes med et andet stik, da dette vil forårsage en farlig situation.
-- Dette apparat kan bruges af børn fra 8 år og op og personer med
reducerede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende viden
eller erfaring, hvis de er blevet vejledt eller instrueret i brug af apparatet
på en sikker måde og forstår de involverede risici. Børn må ikke lege
med apparatet. Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke foretages af
børn uden opsyn.
-- Stikket skal tages ud af stikkontakten før rengøring og vedligeholdelse
af apparatet.
Forsigtig
-- Oplad kun støvsugeren ved hjælp af den medfølgende adapter.
Under opladning føles adapteren varm. Det er normalt.
-- Sluk altid for støvsugeren efter brug, og når du oplader den.
-- Lufthullerne til udblæsningsluften må aldrig blokeres under støvsugningen.
-- Brug altid støvsugeren med filterenheden på.
-- Sørg for, at apparatet installeres med den vægfaste genstand monteret
på væggen ifølge anvisningerne i brugervejledningen.
-- Pas på, når du borer hullerne til ophængning af den vægfaste genstand,
så du ikke risikerer at få elektrisk stød.
-- Maks. støjniveau: Lc = 84,5 dB(A).
DANSK 13
Elektromagnetiske felter (EMF)
Dette Philips-apparat overholder alle branchens gældende standarder og regler angående
eksponering for elektromagnetiske felter.
Bestilling af tilbehør
For at købe tilbehør eller reservedele kan du besøge www.shop.philips.com/service eller gå til
din Philips-forhandler. Du kan også kontakte det lokale Philips Kundecenter i dit land (se folderen
“World-Wide Guarantee” for at få kontaktoplysninger).
Genanvendelse
-- Dette symbol på et produkt betyder, at produktet er omfattet af EU-direktivet 2012/19/
EU (fig. 1).
-- Dette symbol betyder, at produktet indeholder et indbygget, genopladeligt batteri omfattet af
EU-direktivet 2006/66/EC som ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald.
Følg instruktionerne i afsnittet “Udtagning af det genopladelige batteri” for at fjerne
batteriet (fig. 2).
-- Hold dig orienteret om systemet for særskilt indsamling af elektriske og elektroniske produkter og
genopladelige batterier. Følg lokale regler, og bortskaf aldrig produktet og de genopladelige
batterier med almindeligt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af udtjente produkter og
genopladelige batterier er med til at forhindre negativ påvirkning af miljøet og menneskers helbred.
Udtagning af de genopladelige batterier
Batterier kan eksplodere, hvis de udsættes for høje temperaturer eller ild.
De genopladelige batterier skal være fuldstændig afladte, før de tages ud.
Batterierne tages ud på følgende måde:
1Tag stikket ud af stikkontakten, og lad apparatet køre, indtil det stopper.
2Fjern støvbeholderen og cyklonfilteret fra apparatet.
3Fjern de 10 skruer på bagsiden af apparatets kabinet (fig. 3).
4Fjern apparatets kabinet (fig. 4).
5Fjern motorenheden og sugedelen (fig. 5).
6Fjern de 4 skruer, der holder dækslet til batterirummet på plads (fig. 6).
7Fjern dækslet til batterirummet (1), og tag batteripakken ud (2) (fig. 7).
8Tag batteripakken ud af apparatet.
Reklamationsret og support
Hvis du brug for hjælp eller support, bedes du besøge www.philips.com/support eller læse i den
separate folder “World-Wide Guarantee”.
Fejlfinding
Dette kapitel opsummerer de mest almindelige problemer, der kan forekomme ved brug af
apparatet. Har du brug for yderligere hjælp og vejledning, så besøg www.philips.com/support
for en liste af ofte stillede spørgsmål eller kontakt dit lokale Philips Kundecenter.
14
DANSK
Problem
Årsag
Apparatet virker
ikke, når jeg trykker
på knappen.
Batteriindikatoren blinker hurtigt, da For at oplade batterierne skal du
batterierne er ved at løbe tør for
sætte det lille stik i apparatet og sætte
strøm.
adapteren i en stikkontakt.
Støvsugeren har en
lavere sugestyrke
end normalt.
Løsning
Du kan ikke bruge apparatet, fordi
apparatet stadig oplader.
Du skal fjerne det lille stik fra
apparatet, før du kan tænde for det.
Du skal trykke på to knapper.
Først trykker du på on/off-knappen
for at tænde for apparatet. Derefter
trykker du på MAX-knappen for at
opnå maksimal sugestyrke.
Filteret og cyklonfilteret er
snavsede.
Rengør filteret og cyklonfilteret.
Tilslut støvbeholderen,
Du har ikke tilsluttet
støvbeholderen, støvseparatoren og støvseparatoren og cyklonfilteret
korrekt.
cyklonfilteret korrekt. Forkert
samling af disse dele medfører
luftudslip, hvilket fører til tab af
sugestyrke.
Der slipper støv ud
fra støvsugeren.
Filteret er snavset.
Rengør filteret.
Børsten drejer ikke
længere.
Børsten mødte for megen
modstand.
Rengør børsten.
DEUTSCH 15
Einführung
Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf und willkommen bei Philips! Um die Unterstützung von Philips
optimal nutzen zu können, registrieren Sie Ihr Produkt bitte unter www.philips.com/welcome.
Wichtig
Lesen Sie diese wichtigen Informationen vor dem Gebrauch des Geräts
aufmerksam durch, und bewahren Sie sie für eine spätere Verwendung auf.
Gefahr
-- Saugen Sie mit diesem Gerät niemals Wasser oder andere Flüssigkeiten
auf. Saugen Sie auch keine leicht entzündbaren Substanzen auf, und
saugen Sie Asche erst auf, wenn sie völlig ausgekühlt ist.
-- Tauchen Sie das Gerät oder den Adapter niemals in Wasser oder andere
Flüssigkeiten; spülen Sie es auch nicht unter fließendem Wasser ab.
Warnung
-- Überprüfen Sie vor dem ersten Gebrauch, ob die Spannungsangabe auf
dem Adapter mit der örtlichen Netzspannung übereinstimmt.
-- Verwenden Sie den Staubsauger und den Adapter nicht, wenn
Beschädigungen daran erkennbar sind.
-- Wenn der Adapter defekt oder beschädigt ist, darf er nur durch ein
Original-Ersatzteil ausgetauscht werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
-- Der Adapter enthält einen Transformator. Ersetzen Sie den Adapter
keinesfalls durch einen anderen Stecker, da dies eine
Gefährdungssituation darstellt.
-- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit
verringerten physischen, sensorischen oder psychischen Fähigkeiten
oder Mangel an Erfahrung und Kenntnis verwendet werden, wenn sie
bei der Verwendung beaufsichtigt werden oder Anweisung zum sicheren
Gebrauch des Geräts erhalten und die Gefahren verstanden haben.
Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Die Reinigung und Pflege
des Geräts darf von Kindern nicht ohne Aufsicht durchgeführt werden.
-- Der Stecker muss vor der Reinigung oder Wartung des Geräts aus der
Buchse gezogen werden.
Achtung
-- Laden Sie den Staubsauger nur mit dem mitgelieferten Adapter auf.
Während des Aufladens fühlt sich der Adapter warm an. Das ist normal.
-- Schalten Sie den Staubsauger nach der Verwendung und zum Aufladen
immer aus.
-- Blockieren Sie während des Staubsaugens keinesfalls die Abluftöffnungen.
-- Verwenden Sie den Staubsauger ausschließlich mit aufgesetzter Filtereinheit.
16
DEUTSCH
-- Vergewissern Sie sich, dass die Wandhalterung, an der das Gerät
befestigt wird, gemäß den Anweisungen in der Bedienungsanleitung an
der Wand angebracht wurde.
-- Seien Sie vorsichtig, wenn Sie Löcher in die Wand bohren, um die
Wandhalterung zu befestigen. Es besteht das Risiko eines Stromschlags.
-- Maximaler Geräuschpegel: Lc = 84,5 dB(A)
Elektromagnetische Felder
Dieses Philips Gerät erfüllt sämtliche Normen und Regelungen bezüglich der Exposition in
elektromagnetischen Feldern.
Zubehör bestellen
Um Zubehörteile oder Ersatzteile zu kaufen, besuchen Sie www.shop.philips.com/service,
oder gehen Sie zu Ihrem Philips Händler. Sie können auch das Philips Service-Center in Ihrem Land
kontaktieren (die Kontaktdetails finden Sie in der internationalen Garantieschrift).
Recycling
-- Dieses Symbol auf einem Produkt bedeutet, dass für dieses Produkt die Europäische Richtlinie
2012/19/EU gilt (Abb. 1).
-- Dieses Symbol bedeutet, dass das Produkt über einen integrierten Akku verfügt, für den die
Europäische Richtlinie 2006/66/EC gilt, und der nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt
werden kann. Befolgen Sie die Anweisungen im Abschnitt “Den Akku entfernen”, um den Akku
zu entfernen (Abb. 2).
-- Bitte informieren Sie sich über die örtlichen Bestimmungen zur getrennten Entsorgung von
elektrischen und elektronischen Produkten und Akkus. Befolgen Sie die örtlichen Bestimmungen,
und entsorgen Sie das Produkt und die Akkus nicht über den normalen Hausmüll. Durch die
ordnungsgemäße Entsorgung von Altgeräten und Akkus werden Umwelt und Menschen vor
möglichen negativen Folgen geschützt.
Die Akkus entfernen
Akkus können explodieren, wenn sie sehr hohen Temperaturen oder Feuer ausgesetzt werden.
Entnehmen Sie die Akkus erst, wenn sie ganz leer sind.
Sie können die Akkus wie folgt entnehmen:
1Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz, und lassen Sie es laufen, bis es zum Stillstand kommt.
2Entfernen Sie den Staubbehälter und den Zyklon aus dem Gerät.
3Lösen Sie die zehn Schrauben auf der Rückseite des Gerätegehäuses (Abb. 3).
4Entfernen Sie das Gehäuse des Geräts (Abb. 4).
5Entnehmen Sie die Motor- und die Saugeinheit (Abb. 5).
6Lösen Sie die vier Schrauben, mit denen die Batteriefachabdeckung befestigt ist (Abb. 6).
7Entfernen Sie die Batteriefachabdeckung (1), und entnehmen Sie die Akkus (2) (Abb. 7).
8Nehmen Sie den Akku aus dem Gerät.
DEUTSCH 17
Garantie und Support
Für Unterstützung und weitere Informationen besuchen Sie die Philips Website unter
www.philips.com/support, oder lesen Sie die internationale Garantieschrift.
Fehlerbehebung
In diesem Abschnitt sind die häufigsten Probleme zusammengestellt, die mit Ihrem Gerät auftreten
können. Sollten Sie ein Problem mithilfe der nachstehenden Informationen nicht beheben können,
besuchen Sie unsere Website unter www.philips.com/support für eine Liste mit häufig gestellten
Fragen, oder wenden Sie sich an den Philips Kundendienst in Ihrem Land.
Problem
Ursache
Lösung
Das Gerät
funktioniert nicht,
wenn ich die Taste
drücke.
Die Akkuanzeige blinkt schnell,
da die Akkus fast leer sind.
Um die Akkus aufzuladen, setzen Sie
den kleinen Stecker in die Buchse am
Gerät ein und stecken den Adapter in
eine Steckdose.
Sie können das Gerät nicht
verwenden, da es noch auflädt.
Sie müssen den kleinen Stecker aus der
Buchse am Gerät entfernen, bevor Sie
das Gerät einschalten können.
Sie müssen zwei Tasten drücken.
Drücken Sie zuerst den Ein-/
Ausschalter, um das Gerät einzuschalten.
Drücken Sie dann die Taste MAX, um
die maximale Saugleistung zu erhalten.
Der Staubsauger hat Der Filter und der Zyklon sind
schmutzig.
eine geringere
Saugleistung als
gewöhnlich.
Reinigen Sie den Filter und den Zyklon.
Sie haben den Staubbehälter,
den Staubabscheider und den
Zyklon nicht ordnungsgemäß
zusammengesetzt. Falsches
Zusammensetzen dieser Teile
führt zum Austreten von Luft
und somit zum Verlust von
Saugleistung.
Setzen Sie den Staubbehälter, den
Staubabscheider und den Zyklon
ordnungsgemäß zusammen.
Staub entweicht aus
dem Gerät.
Der Filter ist verschmutzt.
Reinigen Sie den Filter.
Die Bürste dreht
sich nicht mehr.
Die Bürste hat zu viel
Widerstand.
Reinigen Sie die Bürste.
18
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Εισαγωγή
Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλώς ήρθατε στη Philips! Για να επωφεληθείτε πλήρως
από την υποστήριξη που παρέχει η Philips, δηλώστε το προϊόν σας στην ιστοσελίδα
www.philips.com/welcome.
Σημαντικό
Διαβάστε αυτές τις σημαντικές πληροφορίες προσεκτικά πριν
χρησιμοποιήσετε τη συσκευή και φυλάξτε τις για μελλοντική αναφορά.
Κίνδυνος
-- Μην απορροφάτε ποτέ νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό.
Μην απορροφάτε ποτέ εύφλεκτες ουσίες ή στάχτες που δεν έχουν
ακόμα κρυώσει.
-- Μην βυθίζετε ποτέ τη συσκευή ή το μετασχηματιστή σε νερό ή σε
οποιοδήποτε άλλο υγρό και μην το ξεπλένετε κάτω από τη βρύση.
Προειδοποίηση
-- Προτού συνδέσετε τη συσκευή, ελέγξτε αν η τάση που αναγράφεται
στο τροφοδοτικό αντιστοιχεί στην τοπική τάση ρεύματος.
-- Μην χρησιμοποιείτε το ηλεκτρικό σκουπάκι ή το τροφοδοτικό αν
έχουν υποστεί βλάβη.
-- Εάν το τροφοδοτικό υποστεί βλάβη, θα πρέπει να αντικατασταθεί
μόνο με αυθεντικό προς αποφυγή κινδύνου.
-- Το τροφοδοτικό περιέχει μετασχηματιστή. Μην κόψετε το βύσμα
του τροφοδοτικού για να το αντικαταστήσετε με άλλο, καθώς αυτή
η διαδικασία ενέχει κινδύνους.
-- Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας
8 ετών και άνω, καθώς και από άτομα με περιορισμένες σωματικές,
αισθητήριες ή διανοητικές ικανότητες ή χωρίς εμπειρία και γνώση,
με την προϋπόθεση ότι τη χρησιμοποιούν υπό επίβλεψη ή έχουν
λάβει οδηγίες σχετικά με την ασφαλή της χρήση και κατανοούν
τους ενεχόμενους κινδύνους. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη
συσκευή. Τα παιδιά δεν πρέπει να καθαρίζουν τη συσκευή ή να
εκτελούν διεργασίες συντήρησης χωρίς επίβλεψη.
-- Πριν από τον καθαρισμό ή τη συντήρηση της συσκευής,
αποσυνδέετε πάντοτε το φις από την πρίζα.
Προσοχή
-- Να φορτίζετε το ηλεκτρικό σκουπάκι μόνο με το παρεχόμενο
τροφοδοτικό. Κατά τη φόρτιση, το τροφοδοτικό είναι ζεστό στην
αφή. Αυτό είναι φυσιολογικό.
-- Να απενεργοποιείτε πάντα τη συσκευή μετά τη χρήση και κατά τη
διάρκεια της φόρτισης.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ 19
-- Μην φράζετε ποτέ τα ανοίγματα εξόδου αέρα κατά τη χρήση.
-- Χρησιμοποιείτε πάντα το ηλεκτρικό σκουπάκι με τη μονάδα φίλτρου
προσαρτημένη.
-- Φροντίστε να εγκαταστήσετε τη συσκευή στον τοίχο με το επιτοίχιο
στήριγμα, σύμφωνα με τις οδηγίες στο εγχειρίδιο χρήσης.
-- Να είστε προσεκτικοί όταν ανοίγετε τρύπες στον τοίχο για να
τοποθετήσετε το επιτοίχιο στήριγμα, ώστε να αποφύγετε τον
κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
-- Μέγιστο επίπεδο θορύβου: Lc = 84,5 dB(A)
Ηλεκτρομαγνητικά πεδία (EMF)
Η συγκεκριμένη συσκευή της Philips συμμορφώνεται με όλα τα ισχύοντα πρότυπα και τους
κανονισμούς σχετικά με την έκθεση σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία.
Παραγγελία εξαρτημάτων
Για να αγοράσετε εξαρτήματα ή ανταλλακτικά, επισκεφτείτε τη διεύθυνση
www.shop.philips.com/service ή απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο της Philips στην περιοχή
σας. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Καταναλωτών της Philips
στη χώρα σας (θα βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας στο φυλλάδιο της διεθνούς εγγύησης).
Ανακύκλωση
-- Αυτό το σύμβολο δηλώνει ότι το προϊόν καλύπτεται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2012/19/
ΕΚ (Εικ. 1).
-- Αυτό το σύμβολο υποδηλώνει ότι το προϊόν περιέχει ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη
μπαταρία η οποία καλύπτεται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2006/66/ΕΚ, γεγονός που
σημαίνει ότι δεν μπορεί να απορριφθεί μαζί με τα συνηθισμένα απορρίμματα του σπιτιού
σας. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην ενότητα “Αφαίρεση της επαναφορτιζόμενης
μπαταρίας” για να αφαιρέσετε την μπαταρία (Εικ. 2).
-- Ενημερωθείτε για τους τοπικούς κανόνες σχετικά με την ξεχωριστή συλλογή ηλεκτρικών και
ηλεκτρονικών προϊόντων και επαναφορτιζόμενων μπαταριών. Τηρείτε τους τοπικούς κανόνες
και μην απορρίπτετε ποτέ το προϊόν και τις επαναφορτιζόμενες μπαταρίες μαζί με τα
συνηθισμένα οικιακά απορρίμματα. Η σωστή απόρριψη παλιών προϊόντων και μπαταριών
συμβάλλει στην αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.
Αφαίρεση των επαναφορτιζόμενων μπαταριών
Οι μπαταρίες ενδέχεται να εκραγούν αν εκτεθούν σε υψηλές θερμοκρασίες ή φωτιά.
Αφαιρείτε τις επαναφορτιζόμενες μπαταρίες μόνο όταν είναι εντελώς άδειες.
Μπορείτε να αφαιρέσετε τις επαναφορτιζόμενες μπαταρίες με τον εξής τρόπο.
1Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα και αφήστε τη να λειτουργήσει μέχρι να
σταματήσει.
2Αφαιρέστε το δοχείο συλλογής σκόνης και το θάλαμο από τη συσκευή.
3Ξεβιδώστε τις 10 βίδες στο πίσω μέρος του περιβλήματος της συσκευής (Εικ. 3).
4Αφαιρέστε το περίβλημα της συσκευής (Εικ. 4).
5Αφαιρέστε το μοτέρ και το τμήμα αναρρόφησης (Εικ. 5).
6Ξεβιδώστε τις 4 βίδες που κρατούν το κάλυμμα της θήκης μπαταριών στη θέση του
(“κλικ”) (Εικ. 6).
20
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
7Αφαιρέστε το κάλυμμα της θήκης μπαταριών (1) και αφαιρέστε την μπαταρία (2) (Εικ. 7).
8Αποσυνδέστε την μπαταρία από τη συσκευή.
Εγγύηση και υποστήριξη
Αν χρειάζεστε πληροφορίες ή υποστήριξη, επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.philips.com/
support ή διαβάστε το ξεχωριστό φυλλάδιο της διεθνούς εγγύησης.
Αντιμετώπιση προβλημάτων
Αυτό το κεφάλαιο συνοψίζει τα πιο συνηθισμένα προβλήματα που μπορεί να αντιμετωπίσετε
με τη συσκευή. Εάν δεν μπορέσετε να λύσετε το πρόβλημα με τις παρακάτω πληροφορίες,
ανατρέξτε στη λίστα συχνών ερωτήσεων στη διεύθυνση www.philips.com/support ή
επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Καταναλωτών της Philips στη χώρα σας.
Πρόβλημα
Αιτία
Λύση
Η συσκευή δεν
λειτουργεί όταν
πατάω το κουμπί.
Η λυχνία της μπαταρίας
αναβοσβήνει με γρήγορο ρυθμό,
επειδή η ισχύς των μπαταριών
είναι χαμηλή.
Για να φορτίσετε τις μπαταρίες,
συνδέστε το μικρό βύσμα στην
υποδοχή της συσκευής και συνδέστε
το μετασχηματιστή στην πρίζα.
Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε
τη συσκευή γιατί η συσκευή
φορτίζει ακόμα.
Πρέπει να αφαιρέσετε το μικρό
βύσμα από την υποδοχή της
συσκευής προτού ενεργοποιήσετε
τη συσκευή.
Πρέπει να πατήσετε δύο κουμπιά.
Πατήστε πρώτα το κουμπί
ενεργοποίησης/απενεργοποίησης για
να ενεργοποιήσετε τη συσκευή. Στη
συνέχεια, πατήστε το κουμπί MAX
για μέγιστη απορροφητική ισχύ.
Το φίλτρο και το κυκλωνικό
σύστημα είναι βρόμικα.
Καθαρίστε το φίλτρο και το
κυκλωνικό σύστημα.
Δεν έχετε συνδέσει το δοχείο
συλλογής σκόνης, το διαχωριστή
σκόνης και το κυκλωνικό σύστημα
σωστά. Η λανθασμένη
συναρμολόγηση αυτών των
τμημάτων προκαλεί διαρροή αέρα,
γεγονός που οδηγεί σε απώλεια
απορροφητικής ισχύος.
Συνδέστε το δοχείο συλλογής
σκόνης, το διαχωριστή σκόνης και
το κυκλωνικό σύστημα σωστά.
Το φίλτρο είναι βρόμικο.
Καθαρίστε το φίλτρο.
Η ηλεκτρική σας
σκούπα έχει
χαμηλότερη
απορροφητική
ισχύ από ό,τι
συνήθως.
Σκόνη βγαίνει
από το ηλεκτρικό
σκουπάκι.
Το βουρτσάκι δεν Το βουρτσάκι αντιμετώπισε πολύ
περιστρέφεται
μεγάλη αντίσταση.
πλέον.
Καθαρίστε το βουρτσάκι.
ESPAÑOL 21
Introducción
Enhorabuena por la compra de este producto y bienvenido a Philips. Para sacar el mayor partido de
la asistencia que Philips le ofrece, registre su producto en www.philips.com/welcome.
Importante
Antes de usar el aparato, lea atentamente esta información importante y
consérvela por si necesitara consultarla en el futuro.
Peligro
-- No aspire nunca agua ni ningún otro líquido. No aspire nunca sustancias
inflamables ni cenizas hasta que éstas estén frías.
-- No sumerja el aparato ni el adaptador en agua ni en ningún otro líquido,
ni los enjuague bajo el grifo.
Advertencia
-- Antes de enchufar el aparato, compruebe si el voltaje indicado en el
adaptador se corresponde con el voltaje de red local.
-- No utilice el aspirador ni el adaptador si están dañados.
-- Si el adaptador está dañado, sustitúyalo siempre por otro del modelo
original para evitar situaciones de peligro.
-- El adaptador incorpora un transformador. No corte el adaptador para
sustituirlo por otra clavija, ya que podría provocar situaciones de peligro.
-- Este aparato puede ser usado por niños a partir de 8 años y por
personas con su capacidad física, psíquica o sensorial reducida y por
quienes no tengan los conocimientos y la experiencia necesarios, si han
sido supervisados o instruidos acerca del uso del aparato de forma
segura y siempre que sepan los riesgos que conlleva su uso. No permita
que los niños jueguen con el aparato. Los niños no deben llevar a cabo
la limpieza ni el mantenimiento a menos que sean supervisados.
-- El enchufe debe retirarse de la toma antes de la limpieza o
mantenimiento del aparato.
Precaución
-- Cargue el aspirador únicamente con el adaptador suministrado.
Durante la carga el adaptador se calienta. Esto es normal.
-- Apague siempre el aspirador después de utilizarlo y cuando lo cargue.
-- No bloquee nunca las aberturas de salida de aire mientras está aspirando.
-- Utilice siempre el aspirador con la unidad de filtrado puesta.
-- Asegúrese de que el producto está instalado con el soporte de pared
montado según las instrucciones del manual de usuario.
-- Tenga cuidado cuando haga los agujeros en la pared para colocar el
soporte, para evitar riesgos de descargas eléctricas.
-- Nivel de ruido máximo: Lc = 84,5 dB(A)
22
ESPAÑOL
Campos electromagnéticos (CEM)
Este aparato de Philips cumple los estándares y las normativas aplicables sobre exposición a campos
electromagnéticos.
Solicitud de accesorios
Para comprar accesorios o piezas de repuesto, visite www.shop.philips.com/service o acuda a
su distribuidor de Philips. También puede ponerse en contacto con el Servicio de Atención al
Cliente de Philips en su país (consulte el folleto de garantía mundial para encontrar los datos
de contacto).
Reciclaje
-- Este símbolo en un producto significa que el producto cumple con la directiva europea
2012/19/EU (fig. 1).
-- Este símbolo significa que el producto contiene una batería recargable integrada cubierta por la
directiva europea 2006/66/CE, que no se debe tirar con la basura normal del hogar. Siga las
instrucciones de la sección “Cómo extraer la batería recargable” para extraer la batería (fig. 2).
-- Infórmese sobre el sistema local de recogida selectiva de baterías recargables y productos
eléctricos y electrónicos. Siga la normativa local y no deseche el producto ni la batería
recargable con la basura normal del hogar. El correcto desecho de los productos antiguos y las
baterías recargables ayuda a evitar consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud
humana.
Extracción de las pilas recargables
Las pilas pueden explotar si se exponen a altas temperaturas o al fuego.
Quite las baterías recargables sólo si están completamente descargadas.
Puede extraer las pilas recargables de la siguiente forma.
1Desenchufe el aparato de la red eléctrica y deje que funcione hasta que se pare.
2Quite la cubeta para el polvo y el ciclón del aparato.
3Desenrosque los 10 tornillos de la parte posterior de la carcasa del aparato (fig. 3).
4Quite la carcasa del aparato (fig. 4).
5Quite la unidad motora y la pieza de succión (fig. 5).
6Afloje los 4 tornillos que mantienen la tapa del compartimento de la batería en su
lugar (fig. 6).
7Quite la tapa del compartimento de la batería (1) y retire la batería (2) (fig. 7).
8Desconecte la batería del aparato.
Garantía y asistencia
Si necesita asistencia o información, visite www.philips.com/support o lea el folleto de garantía
mundial independiente.
ESPAÑOL 23
Guía de resolución de problemas
En este capítulo se resumen los problemas más frecuentes que pueden surgir con el aparato. Si no
puede resolver el problema con la siguiente información, visite www.philips.com/support para
consultar una lista de preguntas más frecuentes o póngase en contacto con el Servicio de Atención
al Cliente de Philips en su país.
Problema
Causa
Solución
El aparato no
funciona cuando
pulso el botón I.
El piloto de las pilas parpadea
rápidamente porque las pilas se
están agotando.
Para cargar las pilas, inserte la clavija
pequeña en la toma del aparato y el
adaptador en una toma de pared.
No puede utilizar el aparato
porque aún se está cargando.
Debe retirar la clavija pequeña de la
toma del aparato antes de
encenderlo.
Tiene que pulsar dos botones.
Primero, pulse el botón de
encendido/apagado para encender el
aparato. A continuación, pulse el
botón MAX para activar la potencia
de succión máxima.
El filtro y el ciclón están sucios.
El aspirador tiene
una potencia de
succión inferior a lo
habitual.
Limpie el filtro y el ciclón.
No ha conectado la cubeta para el
polvo, el separador de polvo y el
ciclón correctamente. El montaje
incorrecto de estas piezas provoca
fugas de aire, lo que genera una
pérdida de la potencia de succión.
Conecte la cubeta para el polvo, el
separador de polvo y el ciclón
correctamente.
Sale polvo del
aspirador.
La unidad de filtro está sucia.
Limpie el filtro.
El cepillo ha dejado
de girar.
El cepillo ha encontrado demasiada
resistencia.
Limpie el cepillo.
24
SUOMI
Johdanto
Onnittelut ostoksestasi ja tervetuloa Philips-tuotteiden käyttäjäksi! Hyödynnä Philipsin tuki ja
rekisteröi tuotteesi osoitteessa www.philips.com/welcome.
Tärkeää
Lue nämä tärkeät tiedot huolellisesti ennen laitteen ensimmäistä
käyttökertaa ja säilytä se vastaisen varalle.
Vaara
-- Älä imuroi vettä tai muuta nestettä. Älä imuroi herkästi syttyviä aineita
tai kuumaa tuhkaa.
-- Älä koskaan upota laitetta tai verkkolaitetta veteen tai muuhun
nesteeseen, äläkä huuhtele sitä juoksevalla vedellä.
Varoitus
-- Tarkista, että verkkolaitteen jännitemerkintä vastaa paikallista
verkkojännitettä, ennen kuin yhdistät laitteen sähköverkkoon.
-- Älä käytä vahingoittunutta imuria tai verkkolaitetta.
-- Jos latauslaite on vaurioitunut, vaihda vaaratilanteiden välttämiseksi tilalle
aina alkuperäisen tyyppinen latauslaite.
-- Verkkolaitteessa on jännitemuuntaja. Älä vaihda verkkolaitteen tilalle
toisenlaista pistoketta, jotta et aiheuta vaaratilannetta.
-- Laitetta voivat käyttää myös yli 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joiden fyysinen
tai henkinen toimintakyky on rajoittunut tai joilla ei ole kokemusta tai
tietoa laitteen käytöstä, jos heitä on neuvottu laitteen turvallisesta käytöstä
tai tarjolla on turvallisen käytön edellyttämä valvonta ja jos he ymmärtävät
laitteeseen liittyvät vaarat. Lasten ei pidä leikkiä laitteella. Lasten ei saa
antaa puhdistaa tai huoltaa laitetta ilman valvontaa.
-- Pistoke on irrotettava pistorasiasta ennen laitteen puhdistusta tai
huoltoa.
Varoitus
-- Lataa rikkaimuri käyttäen vain mukana tulevaa verkkolaitetta. Latauksen
aikana verkkolaite tuntuu lämpimältä. Tämä on normaalia.
-- Katkaise pölynimurista virta aina käytön jälkeen ja ennen kuin aloitat
lataamisen.
-- Älä peitä poistoilman aukkoja imuroinnin aikana.
-- Käytä rikkaimurissa aina suodatinosaa.
-- Asenna laite seinään seinäkiinnikkeellä käyttöoppaan ohjeiden mukaan.
-- Ole varovainen, kun poraat reikiä seinään, ettet saa sähköiskua.
-- Käyttöääni enintään: Lc = 84,5 dB (A)
SUOMI 25
Sähkömagneettiset kentät (EMF)
Tämä Philips-laite vastaa kaikkia sähkömagneettisia kenttiä (EMF) koskevia standardeja ja säännöksiä.
Tarvikkeiden tilaaminen
Voit ostaa lisävarusteita ja varaosia osoitteessa www.shop.philips.com/service tai Philipsjälleenmyyjältä. Voit myös ottaa yhteyden Philipsin kuluttajapalvelukeskukseen (katso yhteystiedot
kansainvälisestä takuulehtisestä).
Kierrätys
-- Tämä kuvake tarkoittaa, että tuote kuuluu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin
2012/19/EU soveltamisalaan (Kuva 1).
-- Tämä kuvake tarkoittaa, että tuote sisältää kiinteän ladattavan akun, joka kuuluu Euroopan
parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/66/EY soveltamisalaan ja jota ei saa hävittää tavallisen
kotitalousjätteen mukana. Poista akku tuotteesta noudattamalla kohdassa Akun poistaminen
annettuja ohjeita (Kuva 2).
-- Tutustu paikalliseen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden sekä akkujen keräysjärjestelmään. Noudata
paikallisia säädöksiä äläkä hävitä tuotetta tai akkuja tavallisen kotitalousjätteen mukana. Vanhojen
tuotteiden ja akkujen asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään ympäristölle ja ihmisille
koituvia haittavaikutuksia.
Akkujen irrottaminen
Paristot voivat räjähtää liian korkeassa lämpötilassa tai poltettaessa.
Poista akut vasta kun ne ovat täysin tyhjät.
Voit poistaa akut seuraavalla tavalla:
1Irrota laite sähköverkosta ja anna laitteen käydä, kunnes se sammuu.
2Irrota pölysäiliö ja kiertokammio laitteesta.
3Irrota 10 ruuvia kotelon takaa (Kuva 3).
4Irrota laitteen kotelo (Kuva 4).
5Irrota runko ja imuosa (Kuva 5).
6Avaa paristolokeron kannen neljä ruuvia (Kuva 6).
7Irrota paristolokeron kansi (1) ja irrota akku (2) (Kuva 7).
8Irrota akku laitteesta.
Takuu ja tuki
Jos haluat tukea tai lisätietoja, käy Philipsin verkkosivuilla osoitteessa www.philips.com/support
tai lue erillinen kansainvälinen takuulehtinen.
Vianmääritys
Tähän osaan on koottu tavallisimmat laitteen käytössä ilmenevät ongelmat. Ellet löydä ongelmaasi
ratkaisua seuraavista tiedoista, lue osoitteesta www.philips.com/support vastauksia usein
kysyttyihin kysymyksiin tai ota yhteys maasi kuluttajapalvelukeskukseen.
26
SUOMI
Ongelma
Syy
Ratkaisu
Laite ei käynnisty,
kun painiketta
painetaan.
Akun merkkivalo vilkkuu nopeasti,
koska akkujen varaus on pieni.
Lataa akut asettamalla pieni pistoke
laitteen liitäntään ja kytkemällä
verkkolaite pistorasiaan.
Laitetta ei voi käyttää, koska se on
vielä latauksessa.
Irrota pieni pistoke laitteen
liitännästä ennen kuin voit käynnistää
laitteen.
Sinun täytyy painaa kahta painiketta.
Käynnistä ensin laite virtapainikkeesta
ja ota suurin imuteho käyttöön
painamalla MAX-painiketta.
Pölynimurin
Suodatin ja kiertokammio ovat
imuteho on
likaiset.
tavallista huonompi.
Puhdista suodatin ja kiertokammio.
Et ole liittänyt pölysäiliötä,
pölyerotinta ja kiertokammiota
oikein. Jos osat on kiinnitetty väärin,
ilmaa vuotaa ulos ja imuteho
heikkenee.
Liitä pölysäiliö, pölyerotin ja
kiertokammio oikein.
Pölyä pääsee ulos
imurista.
Suodatin on likainen.
Puhdista suodatin.
Harja ei kierry
enää.
Harja on kohdannut liian suuren
vastuksen.
Puhdista harja.
FRANÇAIS 27
Introduction
Félicitations pour votre achat et bienvenue dans l’univers Philips ! Pour profiter pleinement de
l’assistance Philips, enregistrez votre produit sur le site à l’adresse suivante : www.philips.com/
welcome.
Important
Lisez attentivement ces informations importantes avant d’utiliser l’appareil
et conservez-les pour un usage ultérieur.
Danger
-- N’aspirez jamais d’eau, de liquides, de substances inflammables, ni de
cendres encore chaudes.
-- Ne plongez jamais l’appareil ou l’adaptateur dans l’eau ou dans tout
autre liquide, ne les rincez pas sous le robinet.
Avertissement
-- Avant de brancher l’appareil, vérifiez que la tension indiquée sur
l’adaptateur secteur correspond à la tension du secteur.
-- N’utilisez pas l’aspirateur ou l’adaptateur s’il est endommagé.
-- Si l’adaptateur secteur est endommagé, il doit toujours être remplacé
par un adaptateur secteur de même type pour éviter tout accident.
-- L’adaptateur contient un transformateur. N’essayez pas de remplacer la
fiche de l’adaptateur pour éviter tout accident.
-- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans ou plus, des
personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou intellectuelles sont
réduites ou des personnes manquant d’expérience et de connaissances, à
condition que ces enfants ou personnes soient sous surveillance ou qu’ils
aient reçu des instructions quant à l’utilisation sécurisée de l’appareil et
qu’ils aient pris connaissance des dangers encourus. Les enfants ne
doivent pas jouer avec l’appareil. Le nettoyage et l’entretien ne doivent
pas être réalisés par des enfants sans surveillance.
-- La fiche doit être retirée de la prise avant le nettoyage ou l’entretien
de l’appareil.
Attention
-- Utilisez exclusivement l’adaptateur fourni pour recharger l’aspirateur.
L’adaptateur chauffe pendant la charge. Ce phénomène est parfaitement
normal.
-- Éteignez toujours l’aspirateur après utilisation et lorsque vous le chargez.
-- Évitez d’obturer les orifices d’évacuation lorsque vous utilisez l’aspirateur.
-- Installez toujours l’ensemble filtre dans l’aspirateur avant de l’utiliser.
-- Assurez-vous que l’appareil est installé avec l’applique fixée au mur,
conformément aux instructions du mode d’emploi.
28
FRANÇAIS
-- Soyez prudent en perçant les trous dans le mur pour fixer l’applique,
afin d’éviter tout risque d’électrocution.
-- Niveau sonore maximal : Lc = 84,5 dB(A)
Champs électromagnétiques (CEM)
Cet appareil Philips est conforme à toutes les normes et à tous les règlements applicables relatifs à
l’exposition aux champs électromagnétiques.
Commande d’accessoires
Pour acheter des accessoires ou des pièces de rechange, visitez le site Web www.shop.philips.com/
service ou rendez-vous chez votre revendeur Philips. Vous pouvez également contacter le Service
Consommateurs Philips de votre pays (voir le dépliant de garantie internationale pour les
coordonnées).
Recyclage
-- Ce symbole sur un produit indique que ce dernier est conforme à la directive européenne
2012/19/UE (fig. 1).
-- Ce symbole signifie que le produit contient une batterie rechargeable intégrée conforme à la
directive européenne 2006/66/CE qui ne doit pas être mise au rebut avec les ordures
ménagères. Suivez les instructions de la section « Retrait de la batterie rechargeable »
pour retirer la batterie (fig. 2).
-- Renseignez-vous sur les dispositions en vigueur dans votre région concernant la collecte
séparée des appareils électriques et électroniques et des piles rechargeables. Respectez les
réglementations locales et ne jetez pas le produit et les piles rechargeables avec les ordures
ménagères. La mise au rebut citoyenne des anciens produits et des piles rechargeables permet
de protéger l’environnement et la santé.
Retrait des batteries rechargeables
Les piles peuvent exploser lorsqu’elles sont exposées à des températures élevées ou aux
flammes.
Ne retirez la batterie que lorsqu’elle est complètement déchargée.
Pour retirer les batteries rechargeables, suivez la procédure ci-dessous :
1Débranchez l’appareil de la prise secteur et laissez-le fonctionner jusqu’à son arrêt complet.
2Retirez le bac à poussière et le cyclone de l’appareil.
3Dévissez les 10 vis situées à l’arrière du boîtier de l’appareil (fig. 3).
4Retirez le boîtier de l’appareil (fig. 4).
5Retirez le bloc moteur et la partie d’aspiration (fig. 5).
6Dévissez les 4 vis qui maintiennent le couvercle du compartiment à batteries en place (fig. 6).
7Retirez le couvercle du compartiment à batteries (1) et retirez la batterie (2) (fig. 7).
8Débranchez la batterie de l’appareil.
Garantie et assistance
Si vous avez besoin d’une assistance ou d’informations supplémentaires, consultez le site Web
www.philips.com/support ou lisez le dépliant séparé sur la garantie internationale.
FRANÇAIS 29
Dépannage
Cette rubrique présente les problèmes les plus courants que vous pouvez rencontrer avec votre
appareil. Si vous ne parvenez pas à résoudre le problème à l’aide des informations ci-dessous,
rendez-vous sur www.philips.com/support pour consulter les questions fréquemment posées,
ou contactez le Service Consommateurs Philips de votre pays.
Problème
Cause
Le voyant de charge clignote
L’appareil ne
rapidement car les piles sont faibles.
fonctionne pas
lorsque j’appuie sur
le bouton.
Solution
Pour charger les piles, insérez la
petite fiche dans la prise de
l’appareil et branchez l’adaptateur
dans une prise secteur.
Vous ne pouvez pas utiliser l’appareil
car il est toujours en charge.
Vous devez retirer la petite fiche de
la prise de l’appareil avant d’allumer
l’appareil.
Vous devez appuyer sur deux
boutons.
Premièrement, appuyez sur le
bouton marche/arrêt pour allumer
l’appareil. Appuyez ensuite sur le
bouton MAX pour obtenir la
puissance d’aspiration maximale.
Le filtre et le cyclone sont sales.
Nettoyez le filtre et le cyclone.
Vous n’avez pas connecté le bac à
poussière, le séparateur de poussière
et le cyclone correctement. Un
mauvais emboîtement de ces pièces
provoque une fuite d’air et une perte
de la puissance d’aspiration.
Emboîtez le bac à poussière, le
séparateur de poussière et le
cyclone correctement.
De la poussière
s’échappe de
l’aspirateur.
Le filtre est sale.
Nettoyez le filtre.
La brosse ne
tourne plus.
La brosse a rencontré trop de
résistance.
Nettoyez la brosse.
L’aspirateur a une
puissance
d’aspiration plus
basse que
d’habitude.
30
HRVATSKI
Uvod
Čestitamo na kupnji i dobro došli u Philips! Kako biste u potpunosti iskoristili podršku koju nudi
tvrtka Philips, registrirajte svoj proizvod na: www.philips.com/welcome.
Važno
Prije uporabe aparata pažljivo pročitajte ove važne informacije i spremite ih
za buduće potrebe.
Opasnost
-- Nikada ne usisavajte vodu ili neku drugu vrstu tekućine. Nikad ne
usisavajte zapaljive tvari i pepeo dok se ne ohlade.
-- Aparat ili adapter nikada nemojte uranjati u vodu ili neku drugu tekućinu
niti ih ispirati pod mlazom vode.
Upozorenje
-- Prije priključivanja aparata provjerite odgovara li mrežni napon naveden
na adapteru naponu lokalne mreže.
-- Usisavač ili adapter nemojte upotrebljavati ako je oštećen.
-- Ako je adapter oštećen, uvijek ga zamijenite originalnim kako biste
izbjegli potencijalno opasne situacije.
-- Adapter sadrži transformator. Nikada ne zamjenjujte adapter nekim
drugim jer je to opasno.
-- Ovaj aparat mogu upotrebljavati djeca iznad 8 godina starosti i osobe sa
smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima te osobe
koje nemaju dovoljno iskustva i znanja, pod uvjetom da su pod
nadzorom ili da su primili upute u vezi rukovanja aparatom na siguran
način te razumiju moguće opasnosti. Djeca se ne smiju igrati aparatom.
Ako nisu pod nadzorom, djeca ne smiju čistiti aparat ili ga održavati.
-- Prije čišćenja ili održavanja aparata utikač se mora iskopčati iz utičnice.
Oprez
-- Usisavač punite samo pomoću priloženog adaptera. Tijekom punjenja
adapter postaje topao na dodir. To je normalno.
-- Usisavač obavezno isključite nakon uporabe ili tijekom punjenja.
-- Tijekom usisavanja nemojte blokirati otvore za izlaz zraka na usisavaču.
-- Usisavač obavezno koristite s pričvršćenom jedinicom filtera.
-- Pazite da aparat bude montiran na zid pomoću zidnog nosača, sukladno
uputama u korisničkom priručniku.
-- Budite pažljivi prilikom bušenja rupa za postavljanje zidnog nosača kako
biste izbjegli opasnost od strujnog udara.
-- Maksimalna razina buke: Lc = 84,5 dB (A)
HRVATSKI 31
Elektromagnetska polja (EMF)
Ovaj aparat tvrtke Philips sukladan je svim primjenjivim standardima i propisima koji se tiču
izloženosti elektromagnetskim poljima.
Naručivanje dodatnog pribora
Kako biste kupili dodatni pribor ili rezervne dijelove, posjetite www.shop.philips.com/service ili
se obratite prodavaču proizvoda tvrtke Philips. Možete kontaktirati i centar za potrošače tvrtke
Philips u svojoj državi (podatke za kontakt pronaći ćete u međunarodnom jamstvenom listu).
Recikliranje
-- Ovaj simbol na proizvodu znači da je proizvod obuhvaćen direktivom Europske unije 2012/19/
EU (Sl. 1).
-- Ovaj simbol naznačuje da proizvod sadrži ugrađene punjive baterije koje su obuhvaćene EU
direktivom 2006/66/EC koje se ne smiju odlagati s uobičajenim kućanskim otpadom. Slijedite
upute u odjeljku “Vađenje punjive baterije” kako biste izvadili bateriju (Sl. 2).
-- Informirajte se o lokalnom sustavu za zasebno prikupljanje električnih i elektroničkih proizvoda i
punjivih baterija. Slijedite lokalne propise i nikada ne odlažite proizvod i punjive baterije s
normalnim kućanskim otpadom. Pravilno odlaganje starih proizvoda i punjivih baterija pridonosi
sprječavanju negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje.
Vađenje punjivih baterija
Baterije mogu eksplodirati kada ih izložite visokim temperaturama ili vatri.
Punjive baterije vadite samo ako su potpuno prazne.
Punjive baterije možete izvaditi na sljedeći način.
1Iskopčajte aparat i ostavite ga da radi dok se ne zaustavi.
2Izvadite spremnik za prašinu i ciklonsku komoru iz aparata.
3Odvijte 10 vijaka na stražnjoj strani kućišta aparata (Sl. 3).
4Odvojite kućište aparata (Sl. 4).
5Izvadite jedinicu motora i dio za usisavanje (Sl. 5).
6Odvijte 4 vijka koja drže poklopac odjeljka za baterije na mjestu (Sl. 6).
7Odvojite poklopac odjeljka za baterije (1) i izvadite baterije (2) (Sl. 7).
8Odvojite bateriju od aparata.
Jamstvo i podrška
Ako trebate informacije ili podršku, posjetite www.philips.com/support ili pročitajte zasebni
međunarodni jamstveni list.
Rješavanje problema
U ovom poglavlju opisani su najčešći problemi s kojima biste se mogli susresti prilikom uporabe
aparata. Ako problem ne možete riješiti pomoću informacija u nastavku, posjetite www.philips.com/
support kako biste pronašli popis čestih pitanja ili kontaktirajte centar za korisničku podršku tvrtke
Philips u svojoj državi.
32
HRVATSKI
Problem
Uzrok
Rješenje
Aparat se ne
uključuje kada
pritisnem gumb.
Indikator baterije brzo bljeska jer
su baterije pri kraju.
Kako biste napunili baterije, mali utikač
umetnite u utičnicu na aparatu, a adapter
ukopčajte u zidnu utičnicu.
Ne možete koristiti aparat jer se
još uvijek puni.
Morate izvadite mali utikač iz utičnice na
aparatu kako biste mogli uključiti aparat.
Morate pritisnuti dva gumba.
Najprije pritisnite gumb za uključivanje/
isključivanje kako biste uključili aparat.
Zatim pritisnite gumb MAX kako biste
dobili maksimalnu snagu usisavanja.
Filter i ciklonska komora su
prljavi.
Očistite filter i ciklonsku komoru.
Niste ispravno postavili spremnik
za prašinu, razdjelnik i ciklonsku
komoru. Neispravno sastavljanje
tih dijelova uzrokuje prolazak
zraka, čime se gubi snaga
usisavanja.
Ispravno postavite spremnik za prašinu,
razdjelnik i ciklonsku komoru.
Prašina izlazi iz
usisavača.
Filter je prljav.
Očistite filter.
Četka se više ne
okreće.
Četka je naišla na prevelik otpor.
Očistite četku.
Usisavač ima nižu
usisnu snagu od
uobičajene.
MAGYAR 33
Bevezetés
Köszönjük, hogy Philips terméket vásárolt! A Philips által biztosított teljes körű támogatáshoz
regisztrálja termékét a www.philips.com/welcome oldalon.
Fontos!
A készülék használata előtt figyelmesen olvassa el a fontos tudnivalókat,
és őrizze meg későbbi használatra.
Vigyázat!
-- Víz vagy más folyadék, gyúlékony anyag vagy még ki nem hűlt hamu
felszívása tilos!
-- Ne merítse a készüléket vagy a töltőt  vízbe vagy más folyadékba,
és ne öblítse le a csap alatt.
Figyelmeztetés
-- A készülék csatlakoztatása előtt ellenőrizze, hogy a tápegységen
feltüntetett feszültségérték megegyezik-e a helyi hálózati feszültséggel.
-- Ne használjon sérült porszívót vagy töltőt.
-- Ha az adapter meghibásodott, a kockázatok elkerülése érdekében
mindig eredeti típusúra cseréltesse ki.
-- Az adapter tartalmaz egy transzformátort. Az adapter más csatlakozóval
nem helyettesíthető, ezért ne vágja el, mert az veszélyes lehet.
-- A készüléket 8 éven felüli gyermekek, illetve csökkent fizikai, érzékszervi
vagy szellemi képességekkel rendelkező, vagy a készülék működtetésében
járatlan személyek is használhatják, amennyiben ezt felügyelet mellett
teszik, illetve ismerik a készülék biztonságos működtetésének módját és az
azzal járó veszélyeket. Ne engedje, hogy a gyermekek játsszanak a
készülékkel. Gyermekek felügyelet nélkül nem tisztíthatják a készüléket,
és nem végezhetnek felhasználói karbantartást rajta.
-- Tisztítás vagy karbantartás előtt a készülék csatlakozódugóját ki kell
húznia a fali aljzatból.
Figyelmeztetés!
-- A porszívót kizárólag a hozzá mellékelt töltővel töltse fel. Töltés közben
a töltő melegedhet. A jelenség normális.
-- Kapcsolja ki a porszívót minden alkalommal, ha nem használja azt,
illetve ha tölti.
-- A kimenőlevegő-nyílásokat hagyja szabadon porszívózás közben.
-- A porszívót mindig a megfelelően behelyezett szűrőegységgel használja.
-- Ügyeljen arra, hogy a készüléket a falhoz rögzített fali tartóelemmel
együtt szerelje fel a használati utasítás szerint.
34
MAGYAR
-- Óvatosan fúrjon lyukakat a falba a fali tartóelem rögzítésére,
nehogy áramütés érje.
-- Maximum zajszint: Lc = 84,5 dB (A).
Elektromágneses mezők (EMF)
Ez a Philips készülék az elektromágneses terekre érvényes összes vonatkozó szabványnak és
előírásnak megfelel.
Tartozékok rendelése
Tartozékok és cserealkatrészek vásárlásához látogasson el a www.shop.philips.com/service
weboldalra, vagy Philips márkakereskedőjéhez. Az adott ország Philips vevőszolgálatával is felveheti a
kapcsolatot (az elérhetőségeket a világszerte érvényes garancialevélben találja).
Újrahasznosítás
-- Ha ez a szimbólum szerepel a terméken, az azt jelenti, hogy a termék megfelel a 2012/19/EU
európai irányelv követelményeinek (ábra 1).
-- Ez a szimbólum azt jelenti, hogy a termékhez beépített újratölthető akkumulátor tartozik,
amelyre vonatkozik a 2006/66/EC irányelv, ezért nem lehet háztartási hulladékként kidobni.
Az akkumulátor eltávolításához kövesse „A beépített akkumulátor eltávolítása” c. részben
található utasításokat (ábra 2).
-- Tájékozódjon az elektromos és elektronikus termékek és beépített akkumulátorok szelektív
hulladékként történő gyűjtésének helyi feltételeiről. Kövesse a helyi szabályokat, és ne dobja az
elhasznált terméket és beépített akkumulátort a háztartási hulladékgyűjtőbe. Az elhasznált
termék és beépített akkumulátor megfelelő hulladékkezelése segítséget nyújt a környezettel és
az emberi egészséggel kapcsolatos negatív következmények megelőzésében.
Az akkumulátorok eltávolítása
Az akkumulátor magas hőmérséklet vagy tűz hatására felrobbanhat.
Csak akkor vegye ki az akkumulátorokat, ha teljesen lemerültek.
Az akkumulátorokat az alábbi módon vegye ki.
1Csatlakoztassa le a készüléket a hálózatról, és hagyja üzemelni, amíg az magától le nem áll.
2Távolítsa el a portartályt és a körkörös kamrát a készülékről.
3Csavarja ki a készülék burkolatának hátulján található 10 csavart (ábra 3).
4Távolítsa el a készülék burkolatát (ábra 4).
5Távolítsa el a motoregységet és a szívóegységet (ábra 5).
6Csavarja ki az elemtartó rekesz fedelét tartó 4 csavart (ábra 6).
7Távolítsa el az elemtartó rekesz fedelét (1), és vegye ki az akkumulátorcsomagot (2) (ábra 7).
8Válassza le az akkumulátorcsomagot a készülékről.
Garancia és terméktámogatás
Ha információra vagy támogatásra van szüksége, látogasson el a www.philips.com/support
weboldalra, vagy olvassa el a különálló, világszerte érvényes garancialevelet.
MAGYAR 35
Hibaelhárítás
Ez a fejezet összefoglalja a készülékkel kapcsolatban leggyakrabban felmerülő problémákat. Ha a hibát
az alábbi útmutató segítségével nem tudja elhárítani, látogasson el a www.philips.com/support
weboldalra a gyakran felmerülő kérdések listájáért, vagy forduljon az országában illetékes Philips
ügyfélszolgálathoz.
Probléma
Ok
Megoldás
A gomb
megnyomásakor
a készülék nem
működik.
Az akkumulátor jelzőfény gyorsan
villog, mert az akkumulátorok
töltöttségi szintje alacsony.
Az akkumulátorok töltéséhez helyezze
be a kis méretű csatlakozódugaszt a
készüléken található aljzatba, majd
csatlakoztassa a töltőt a fali aljzathoz.
A készülék nem használható, mert
még töltés alatt áll.
A készülék bekapcsolása előtt távolítsa
el a kis méretű csatlakozódugaszt a
készüléken lévő aljzatból.
Két gombot kell megnyomnia.
Először nyomja meg a be-/
kikapcsológombot a készülék
bekapcsolásához. Majd nyomja meg a
MAX gombot a maximális szívóerőhöz.
A szűrő és a körkörös kamra
szennyeződött.
Tisztítsa meg a szűrőt és a körkörös
kamrát.
Nem megfelelően csatlakoztatta a
portartályt, a porelválasztót és a
körkörös kamrát. Ezen alkatrészek
helytelen összeszerelése
levegőszivárgást okozhat, amely a
szívóerő csökkenéséhez vezet.
Csatlakoztassa megfelelően a
portartályt, a porelválasztót és a
körkörös kamrát.
A por kiszökik a
porszívóból.
A szűrő szennyezett.
Tisztítsa meg a filtert.
A kefe már nem
forog.
A kefe túl sok ellenállásba ütközött.
Tisztítsa meg a kefét.
A porszívó a
szokásosnál
gyengébben szív.
36
ITALIANO
Introduzione
Congratulazioni per l’acquisto e benvenuti in Philips! Per trarre il massimo vantaggio dall’assistenza
Philips, registrate il vostro prodotto su www.philips.com/welcome.
Importante
Prima di utilizzare l’apparecchio, leggete attentamente queste informazioni
importanti e conservatele per eventuali riferimenti futuri.
Pericolo
-- Non aspirate mai acqua o altre sostanze liquide. Non aspirate in nessun
caso sostanze infiammabili e cenere se non completamente fredda.
-- Non immergete l’apparecchio o l’adattatore nell’acqua o in altri liquidi e
non risciacquatelo sotto l’acqua corrente.
Avviso
-- Prima di collegare l’apparecchio, verificate che la tensione riportata
sull’adattatore corrisponda alla tensione disponibile.
-- Non utilizzate l’aspirapolvere o l’adattatore se sono danneggiati.
-- Nel caso in cui l’adattatore fosse danneggiato, dovrà essere sostituito
esclusivamente con un adattatore originale al fine di evitare situazioni
pericolose.
-- L’adattatore contiene un trasformatore. Non tagliate l’adattatore per
sostituirlo con un’altra spina onde evitare situazioni pericolose.
-- Quest’apparecchio può essere usato da bambini a partire da 8 anni di età
e da persone con capacità mentali, fisiche o sensoriali ridotte, prive di
esperienza o conoscenze adatte a condizione che tali persone abbiano
ricevuto assistenza o formazione per utilizzare l’apparecchio in maniera
sicura e capiscano i potenziali pericoli associati a tale uso. Evitate che i
bambini giochino con l’apparecchio. La manutenzione e la pulizia non
devono essere eseguite da bambini se non in presenza di un adulto.
-- La spina deve essere rimossa dalla presa di corrente prima di pulire o
effettuare interventi di manutenzione sull’apparecchio.
Attenzione
-- Per ricaricare l’aspirapolvere utilizzate esclusivamente l’adattatore in
dotazione. Il riscaldamento della superficie dell’adattatore durante la
ricarica è un fenomeno normale.
-- Spegnete sempre l’aspirapolvere dopo l’uso e durante la ricarica.
-- Non ostruite le bocchette dell’aria durante l’uso.
-- Utilizzate l’aspirabriciole sempre il gruppo del filtro montato.
ITALIANO 37
-- Assicuratevi che l’apparecchio sia installato con l’accessorio da parete
montato correttamente, secondo le istruzioni contenute nel manuale
dell’utente.
-- Prestate attenzione quando forate la parete per attaccare l’apposito
accessorio, al fine di evitare il rischio di scariche elettriche.
-- Livello di rumorosità massimo: Lc = 84,5 db(A)
Campi elettromagnetici (EMF)
Questo apparecchio Philips è conforme a tutti gli standard e alle norme relativi all’esposizione ai
campi elettromagnetici.
Ordinazione degli accessori
Per acquistare accessori o parti di ricambio, visitate il sito www.shop.philips.com/service
oppure recatevi presso il vostro rivenditore Philips. Potete contattare anche il centro assistenza
Philips del vostro paese (per i dettagli di contatto, consultate l’opuscolo della garanzia
internazionale).
Riciclaggio
-- Questo simbolo indica che il prodotto è conforme alla Direttiva europea 2012/19/EU (fig. 1).
-- Questo simbolo indica che il prodotto contiene una batteria ricaricabile integrata conforme alla
Direttiva Europea 2006/66/EC e che quindi non può essere smaltita con i normali rifiuti
domestici. Attenetevi alle istruzioni riportate nella sezione “Rimozione della batteria ricaricabile”
per rimuovere la batteria (fig. 2).
-- Informatevi sulle normative locali relative alla raccolta differenziata dei prodotti elettrici ed
elettronici e delle batterie ricaricabili. Attenetevi alle normative locali e non smaltite il prodotto
e le batterie ricaricabili con i normali rifiuti domestici. Lo smaltimento corretto dei vostri
prodotti usati contribuisce a prevenire potenziali effetti negativi sull’ambiente e sulla salute.
Rimozione delle batterie ricaricabili
le batterie possono esplodere se esposte a elevate temperature o gettate nel fuoco.
Prima di rimuovere le batterie, verificate che siano completamente scariche.
Rimuovete le batterie come descritto di seguito.
1Scollegate l’apparecchio dall’alimentazione e lasciatelo in funzione fino all’arresto.
2Rimuovete il contenitore polvere e il filtro con tecnologia Cyclone dall’apparecchio.
3Allentate le 10 viti nella parte posteriore dell’alloggiamento dell’apparecchio (fig. 3).
4Rimuovete l’alloggiamento dell’apparecchio (fig. 4).
5Rimuovete il gruppo motore e la parte di aspirazione (fig. 5).
6Svitate le 4 viti che tengono il coperchio del vano batterie in posizione (fig. 6).
7Rimuovete il coperchio del vano batterie (1) ed estraete la batteria (2) (fig. 7).
8Scollegate la batteria dall’apparecchio.
38
ITALIANO
Garanzia e assistenza
Per assistenza o informazioni, visitate il sito Web all’indirizzo www.philips.com/support oppure
leggete l’opuscolo della garanzia internazionale.
Risoluzione dei problemi
Questo capitolo riassume i problemi più comuni che potreste riscontrare con l’apparecchio. Se non
riuscite a risolvere il problema con le informazioni riportate sotto, visitate il sito www.philips.com/
support per un elenco di domande frequenti o contattate il centro assistenza clienti Philips del
vostro paese.
Problema
Causa
Quando le batterie sono scariche, la
Premendo il
spia della batteria lampeggia in modo
pulsante,
l’apparecchio non veloce.
funziona.
Soluzione
Per caricare le batterie, inserite lo
spinotto nella presa dell’apparecchio e
inserite l’adattatore in una presa di
corrente.
Non potete usare l’apparecchio
perché è ancora in carica.
Prima di accendere l’apparecchio,
rimuovete lo spinotto dalla presa
sull’apparecchio.
Premete due pulsanti.
Premete prima il pulsante on/off per
accendere l’apparecchio. Premete
quindi il pulsante MAX per ottenere
la massima potenza di aspirazione.
L’aspirapolvere ha Il filtro e il filtro con tecnologia
Cyclone sono sporchi.
una potenza di
aspirazione
inferiore al solito.
Non avete collegato correttamente il
contenitore della polvere, il
separatore della polvere e il filtro
con tecnologia Cyclone. Il montaggio
non corretto di queste parti causa
perdite d’aria e una conseguente
perdita di potenza di aspirazione.
Pulite il filtro e il filtro con tecnologia
Cyclone.
Collegate correttamente il
contenitore della polvere, il
separatore della polvere e il filtro con
tecnologia Cyclone.
Dall’apparecchio Il filtro è sporco.
fuoriesce polvere.
Pulite il filtro.
La spazzola non
ruota più.
Pulite la spazzola.
La spazzola ha incontrato troppa
resistenza.
ҚАЗАҚША 39
Кіріспе
Өнімді сатып алуыңызбен құттықтаймыз және Philips компаниясына қош келдіңіз! Philips
компаниясы ұсынатын қолдауды толығымен пайдалану үшін өніміңізді www.philips.com/
welcome веб-бетінде тіркеңіз.
Маңызды
Құралды қолданбастан бұрын осы маңызды ақпаратты мұқият оқып
шығып, оны келешекте қарау үшін сақтап қойыңыз.
Қауіпті жағдайлар
-- Шаңсорғышпен суды немесе басқа сұйықтықты сорғызуға болмайды.
Тұтанғыш заттарды да сорғызуға болмайды, ал күлді тек суығаннан
кейін сорғызу керек.
-- Құралды немесе адаптерді суға немесе кез келген басқа сұйықтыққа
ешқашан батырмаңыз және ағынды судың астына шаймаңыз.
Абайлаңыз!
-- Құралды қоспас бұрын, адаптерде көрсетілген кернеу жергілікті
розетканың кернеуіне сәйкес келетінін тексеріңіз.
-- Шаңсорғыш немесе адаптер зақымдалған болса, оны қолдануға болмайды.
-- Адаптер зақымданған болса, қауіпті жағдай туғызбас үшін, оны тек
түпнұсқасымен ауыстыру керек.
-- Адаптерде трансформатор бар. Адаптерді кесіп тастап, оның
орнына басқа штепсельдік ұш жалғауға болмайды, бұл өте қауіпті
жағдай туғызады.
-- Бұл құрылғыны 8 және одан жоғары жастағы балалар және дене, сезу
немесе ақыл-ой қабілеттері төмен, не болмаса тәжірибесі және білімі
жоқ адамдар қадағалаумен немесе құрылғыны қауіпсіз пайдалануға
қатысты нұсқаулар алған және байланысты қауіптерді түсінген
жағдайда пайдалана алады. Балалар құрылғымен ойнамауы керек.
Балалар тазалауды және күтуді қадағалаусыз орындамауы керек.
-- Құралды тазаламас немесе жөндемес бұрын, штепсельді розеткадан
ажырату керек.
Ескерту
-- Шаңсорғышты тек берілген адаптермен зарядтаңыз. Зарядталып
жатқанда адаптер аздап қызады. Бұл — қалыпты жағдай.
-- Шаңсорғышты әрқашан пайдаланудан кейін және зарядтаған кезде
өшіріңіз.
-- Шаңды сорғызып жатқанда, пайдаланылған ауаны шығаратын
тесіктерді жаппаңыз.
-- Шаң сорғышты сүзгі бөлігімен ғана қолданыңыз.
-- Құрылғының қабырғаға орнатылған қабырға бекітпесімен пайдаланушы
нұсқаулығындағы нұсқауларға сай орнатылғанын тексеріңіз.
40
ҚАЗАҚША
-- Ток соғу қаупін болдырмау үшін қабырға бекітпесін тіркеу
мақсатында қабырғада тесік жасаған кезде абай болыңыз.
-- Ең жоғарғы шу деңгейі: Lc = 84,5 дБ(A).
Электромагниттік өрістер (ЭМӨ)
Осы Philips құралы электромагниттік өрістерге қатысты барлық қолданыстағы стандарттар мен
ережелерге сәйкес келеді.
Қосалқы құралдарға тапсырыс беру
Қосалқы құралдар немесе қосалқы бөлшектер сатып алу үшін, www.shop.philips.com/
service сайтына кіріңіз немесе Philips дилеріне барыңыз. Сондай-ақ,еліңіздегі Philips
Тұтынушыларды қолдау орталығына хабарласыңыз (байланыс мәліметтерін дүниежүзілік
кепілдік парақшасынан қараңыз).
Өңдеу
-- Өнімдегі бұл таңба өнімнің 2012/19/EU еуропалық директивасы арқылы қамтылатынын
білдіреді (Cурет 1).
-- Бұл таңба өнімді 2006/66/EC еуропалық директивасымен қамтылған, қалыпты тұрмыстық
қоқыспен бірге қоқысқа лақтыруға болмайтын кірістірілген зарядталмалы батареяны
қамтиды. Батареяны алу үшін «Зарядталмалы батареяны алу» бөліміндегі нұсқауларды
орындаңыз (Cурет 2).
-- Электр және электрондық өнімдер мен зарядталмалы батареяларға арналған жергілікті
бөлек жинау жүйесі туралы ақпарат алыңыз. Жергілікті ережелерге жүгініңіз және өнім мен
зарядталмалы батареяларды ешқашан қалыпты тұрмыстық қоқыспен бірге қоқысқа
лақтырмаңыз. Ескі өнімдер мен зарядталмалы батареяларды дұрыс қоқысқа лақтыру
қоршаған орта мен адам денсаулығы үшін теріс нәтижелерді болдырмауға көмектеседі.
Қайта зарядталатын батареяларды шығару
Жоғары температураға немесе отқа тасталғанда, батареялар жарылуы мүмкін.
Қайта зарядталатын батареяларды толығымен отырғанда ғана шығарыңыз.
Қайта зарядталатын батареяларды төменде сипатталған жолмен шығаруға болады.
1 Құрылғыны желіден ажыратыңыз және тоқтағанша жұмыс істеуіне мүмкіндік беріңіз.
2 Құрылғыдан шаң ыдысын және циклонды алыңыз.
3 Құрылғы корпусының артындағы 10 бұранданы бұрап алыңыз (Cурет 3).
4 Құрылғының корпусын алыңыз (Cурет 4).
5 Қозғалтқышты және сору бөлігін алыңыз (Cурет 5).
6 Батарея бөлімінің қақпағын орнында ұстап тұратын 4 бұранданы бұрап алыңыз (Cурет 6).
7 Батарея бөлімінің қақпағын алыңыз (1) және батареялар жинағын шығарыңыз
(2) (Cурет 7).
8 Батарея бумасын құрылғыдан ажыратыңыз.
Кепілдік және қолдау
Егер сізге ақпарат немесе қолдау қажет болса, www.philips.com/support сайтына кіріңіз
немесе бөлек дүниежүзілік кепілдік парақшасын оқыңыз.
ҚАЗАҚША 41
Ақаулықтарды жою
Бұл тарауда құралда ең жиі кездесетін мәселелер жинақталған. Төмендегі ақпараттың
көмегімен мәселені шеше алмасаңыз, жиі қойылатын сұрақтар тізімін көру үшін
www.philips.com/support торабына кіріңіз немесе еліңіздегі Philips тұтынушыларды
қолдау орталығына хабарласыңыз.
Проблема
Себебі
Шешімі
Түймені басқанда
құрал жұмыс
істемейді.
Батарея шамы жылдам
жыпылықтайды, себебі
батареялардың қуаты аз.
Батареяларды зарядтау үшін шағын
ашаны құралдағы розеткаға кіргізіңіз,
ал адаптерді қабырға розеткасына
кіргізіңіз.
Құралды пайдалана алмайсыз,
себебі құрал әлі зарядталып
жатыр.
Құралды қоспастан бұрын құралдағы
ұядан шағын ашаны шығарып алуыңыз
керек.
Екі түймені басуыңыз керек.
Алдымен, құралды қосу үшін қосу/
өшіру түймесін басыңыз. Одан кейін,
ең жоғарғы сору қуатына қол жеткізу
үшін MAX түймесін басыңыз.
Сүзгі мен циклон кір.
Сүзгі мен циклонды тазалаңыз.
Шаң қалтасын, шаң бөлгішті
және циклонды дұрыстап
қоспағансыз. Бұл бөліктерді
дұрыс құрастырмау сору
қуатының жоғалуына әкелетін
ауаның шығуына себеп болады.
Шаң қалтасын, шаң бөлгішті және
циклонды дұрыстап қосыңыз.
Шаң сорғыш
шаңды қалдырып
кетеді.
Фильтір кірлеген.
Фильтірді тазалаңыз.
Щетка одан әрі
бұрылмайды.
Щетка тым көп қалдық жинаған.
Щетканы тазалаңыз.
Шаңсорғыштың
сору қуаты
әдеттегіден
төмен.
Қол шаңсорғышы
Өндіруші: “Филипс Консьюмер Лайфстайл Б.В.”, Туссендиепен 4, 9206 АД,
Драхтен, Нидерланды
Ресей және Кедендік Одақ территориясына импорттаушы: “Филипс” ЖШҚ,
Ресей Федерациясы, 123022 Мәскеу қаласы, Сергей Макеев көшесі, 13-үй, тел. +7 495 961-1111
FC6170, FC6164: 100-240 V; 50/60 Hz
FC6170: 25.2 V (Li-ion); FC6164: 18 V (NiMH)
Тұрмыстық қажеттіліктерге арналған
42
LIETUVIŠKAI
Įvadas
Sveikiname įsigijus gaminį ir sveiki atvykę į „Philips“ svetainę! Jei norite pasinaudoti „Philips“ siūloma
pagalba, savo gaminį užregistruokite adresu www.philips.com/welcome.
Svarbu
Prieš pradėdami naudotis prietaisu atidžiai perskaitykite šią svarbią
informaciją ir saugokite ją,
nes jos gali prireikti ateityje.
Pavojus
-- Niekada nesiurbkite vandens ar kitų skysčių. Niekada nesiurbkite lengvai
užsidegančių medžiagų ar nevisiškai atvėsusių pelenų.
-- Prietaiso ir adapterio niekada nemerkite į vandenį ar bet kokį kitą skystį
ir neplaukite jų tekančio vandens srove.
Įspėjimas
-- Prieš įjungdami prietaisą patikrinkite, ar ant adapterio nurodyta įtampa
atitinka jūsų elektros tinklo įtampą.
-- Nenaudokite dulkių siurblio arba adapterio, jeigu jie sugadinti.
-- Jei adapteris  pažeistas, kad išvengtumėte pavojaus, visada pakeiskite jį
originalaus tipo adapteriu.
-- Adapteryje yra transformatorius. Norėdami išvengti pavojingų situacijų,
nenupjaukite adapterio, norėdami jį pakeisti kitu kištuku.
-- Šį prietaisą gali naudoti 8 metų ir vyresni vaikai bei asmenys, kurių fiziniai,
jutimo ir protiniai gebėjimai yra silpnesni, arba neturintieji patirties ir
žinių su sąlyga, kad jie bus išmokyti saugiai naudotis prietaisu ir prižiūrimi
siekiant užtikrinti, jog jie saugiai naudotų prietaisą, ir supažindinti
su susijusiais pavojais. Vaikams negalima žaisti su šiuo prietaisu. Vaikams
draudžiama valyti ir taisyti prietaisą be suaugusiųjų priežiūros.
-- Prieš valant prietaisą arba atliekant jo priežiūrą, kištukas turi būti
ištrauktas iš maitinimo tinklo lizdo.
Dėmesio
-- Dulkių siurblį kraukite tik su rinkinyje pateiktu adapteriu. Kraunant
adapteris įšyla. Tai yra normalu.
-- Panaudoję ir kraudami dulkių siurblį visada jį išjunkite.
-- Siurbimo metu niekada neužkimškite oro išleidimo angų.
-- Dulkių siurblį visada naudokite tik su įstatytu filtru.
-- Įsitikinkite, ar prietaisas sumontuotas su tvirtinimo prie sienos sistema,
kaip nurodyta vartotojo vadovo instrukcijose.
-- Gręždami sienoje skyles tvirtinimo sistemai būkite atsargūs, kad
išvengtumėte elektros smūgio.
-- Didžiausias triukšmingumo lygis: Lc = 84,5 dB (A)
LIETUVIŠKAI 43
Elektromagnetiniai laukai (EML)
„Philips“ prietaisas atitinka visus taikomus standartus ir normas dėl elektromagnetinių laukų poveikio.
Priedų užsakymas
Norėdami įsigyti priedų ar atskirų dalių, apsilankykite www.shop.philips.com/service arba
kreipkitės į „Philips“ prekybos atstovą. Taip pat galite kreiptis į „Philips“ klientų aptarnavimo centrą,
esantį jūsų šalyje (norėdami rasti kontaktinę informaciją, žr. visame pasaulyje galiojantį garantijos
lankstinuką).
Perdirbimas
-- Šis simbolis ant gaminio reiškia, kad gaminiui taikoma Europos Sąjungos Direktyva 2012/19/
ES (Pav. 1).
-- Šis simbolis reiškia, kad gaminyje yra vidinis įkraunamas akumuliatorius, kuriam taikoma Europos
Sąjungos direktyva 2006/66/EB, jo negalima išmesti su įprastomis buitinėmis atliekomis.
Norėdami išimti akumuliatorių vadovaukitės instrukcijomis, pateiktomis skyriuje „Įkraunamų
akumuliatorių išėmimas“ (Pav. 2).
-- Susiraskite reikiamą informaciją apie vietos atskiro surinkimo sistemas, skirtas elektronikos
gaminiams ir įkraunamiems akumuliatoriams. Laikykitės vietos taisyklių ir niekada nemeskite
gaminio bei įkraunamų akumuliatorių su įprastomis buitinėmis atliekomis. Tinkamas senų gaminių
ir įkraunamų akumuliatorių išmetimas padeda apsisaugoti nuo neigiamo poveikio aplinkai ir
žmonių sveikatai.
Įkraunamų baterijų išėmimas
Baterijos gali sprogti, jei jas veikia aukšta temperatūra ar ugnis.
Baterijas išimkite tik tada, kai jos yra visiškai išsikrovę.
Įkraunamas baterijas galite išimti taip.
1Atjunkite prietaisą nuo maitinimo tinklo ir leiskite jam veikti, kol sustos.
2Iš prietaiso išimkite šiukšliadėžę ir cikloną.
3Prietaiso galiniame korpuse atsukite 10 varžtų (Pav. 3).
4Nuimkite prietaiso korpuso dalį (Pav. 4).
5Išimkite variklį ir siurbimo dalį (Pav. 5).
6Atsukite 4 varžtus, kuriais pritvirtintas maitinimo elementų skyrelio dangtelis (Pav. 6).
71) nuimkite maitinimo elementų skyrelio dangtelį ir 2) išimkite maitinimo elementus (Pav. 7).
8Atjunkite maitinimo elementus nuo įrenginio.
Garantija ir pagalba
Jei reikia informacijos ar pagalbos, apsilankykite www.philips.com/support arba perskaitykite
atskirą visame pasaulyje galiojantį garantijos lankstinuką.
Trikčių diagnostika ir šalinimas
Šiame skyriuje apibendrinamos problemos, dažniausiai pasitaikančios naudojantis šiuo prietaisu. Jei
toliau pateikta informacija nepadės išspręsti problemos, apsilankykite www.philips.com/support,
ten rasite dažnai užduodamų klausimų sąrašą, arba kreipkitės į savo šalies „Philips“ klientų
aptarnavimo centrą.
44
LIETUVIŠKAI
Problema
Priežastis
Paspaudus mygtuką Baterijų lemputė greitai mirksi,
prietaisas neįsijungia. nes baterijos baigia išsekti.
Sprendimas
Jei norite įkrauti baterijas, įkiškite mažą
kištuką į prietaiso lizdą ir įjunkite
adapterį į sieninį elektros lizdą.
Prietaiso negalima naudoti, kol jis
kraunamas.
Prieš įjungdami prietaisą pirma turite
ištraukti prietaiso lizde įjungtą mažą
kištuką.
Turite paspausti du mygtukus.
Pirma paspauskite įjungimo / išjungimo
mygtuką ir įjunkite prietaisą. Tada
paspauskite mygtuką MAX, kad
siurbimo galia būtų didžiausia.
Dulkių siurblio
Nešvarus filtras ir ciklonas.
siurbimo galia
mažesnė nei įprasta.
Išvalykite filtrą ir cikloną.
Netinkamai įdėjote dulkių
surinkimo dėžę, dulkių atskyrimo
įrankį ir cikloną. Netinkamai
įdėjus šias detales nuteka oras,
todėl siurbimo galia sumažėja.
Tinkamai įdėkite dulkių surinkimo dėžę,
dulkių atskyrimo įrankį ir cikloną.
Iš siurblio sklinda
dulkės.
Nešvarus filtras.
Išvalykite filtrą.
Šepetėlis
nebesisuka.
Šepetėliui susidarė per didelis
pasipriešinimas.
Išvalykite šepetėlį.
LATVIEŠU 45
Ievads
Apsveicam ar pirkumu un laipni lūdzam Philips! Lai pilnībā izmantotu Philips piedāvātā atbalsta
iespējas, reģistrējiet izstrādājumu vietnē www.philips.com/welcome.
Svarīgi!
Pirms ierīces lietošanas rūpīgi izlasiet šo svarīgo informāciju un saglabājiet to,
lai vajadzības gadījumā varētu ieskatīties tajā arī turpmāk.
Briesmas
-- Nekādā gadījumā nesūciet ūdeni vai kādu citu šķidrumu. Nekad nesūciet
viegli uzliesmojošas vielas vai pelnus, ja tie nav atdzisuši.
-- Nekādā gadījumā nemērciet ierīci vai adapteri ūdenī vai kādā citā
šķidrumā, kā arī neskalojiet tos zem krāna.
Brīdinājums!
-- Pirms ierīces pievienošanas elektrotīklam pārbaudiet, vai uz adaptera
norādītais spriegums atbilst elektrotīkla spriegumam jūsu mājā.
-- Nelietojiet putekļsūcēju vai adapteri, ja tas ir bojāts.
-- Ja adapteris ir bojāts, lai izvairītos no negadījumiem, nomainiet to ar
oriģinālu adapteri.
-- Adapterī ir iekļauts strāvas pārveidotājs. Nenogrieziet adapteri, lai to
nomainītu ar citu kontaktdakšu, jo tādējādi tiks izraisīta bīstama situācija.
-- Šo ierīci var izmantot bērni vecumā no 8 gadiem un personas ar
ierobežotām fiziskajām, sensorajām vai garīgajām spējām vai bez
pieredzes un zināšanām, ja tiek nodrošināta uzraudzība vai norādījumi
par drošu ierīces lietošanu un panākta izpratne par iespējamo bīstamību.
Bērni nedrīkst rotaļāties ar ierīci. Ierīces tīrīšanu un apkopi nedrīkst veikt
bērni bez pieaugušo uzraudzības.
-- Pirms ierīces tīrīšanas vai apkopes, kontaktdakšai jābūt izņemtai no
rozetes.
Ievērībai
-- Uzlādējiet putekļsūcēju tikai ar komplektā esošo adapteri. Uzlādes laikā
adapteris ir silts, ja tam pieskaras. Tas ir normāli.
-- Vienmēr izslēdziet putekļsūcēju pēc lietošanas un uzlādes laikā.
-- Putekļsūcēja lietošanas laikā nekādā gadījumā neaizklājiet izplūstošā gaisa
atveres.
-- Vienmēr lietojiet putekļsūcēju ar savietotu filtru.
-- Pārliecinieties, ka produkts ir uzstādīts, izmantojot sienas stiprinājumu,
atbilstoši norādījumiem lietotāja rokasgrāmatā.
-- Ievērojiet piesardzību, urbjot caurumus sienā, lai izvairītos no elektriskā
trieciena riska.
-- Maksimālais trokšņa līmenis: Lc = 84,5 dB (A)
46
LATVIEŠU
Elektromagnētiskie lauki (EML)
Šī Philips ierīce atbilst visiem piemērojamiem standartiem un noteikumiem, kas attiecas uz
elektromagnētisko lauku iedarbību.
Piederumu pasūtīšana
Lai iegādātos piederumus vai rezerves daļas, apmeklējiet vietni www.shop.philips.com/service
vai vērsieties pie sava Philips izplatītāja. Varat arī sazināties ar Philips klientu apkalpošanas centru savā
valstī (kontaktinformāciju skatiet pasaules garantijas bukletā).
Otrreizējā pārstrāde
-- Šis simbols uz produkta nozīmē, ka uz šo produktu attiecas Eiropas direktīva 2012/19/
ES (Zīm. 1).
-- Šis simbols norāda, ka produktā iebūvēts uzlādējams akumulators, uz kuru attiecas ES direktīva
2006/66/EK un kuru nedrīkst izmest kopā ar parastiem sadzīves atkritumiem. Izpildiet instrukcijas
sadaļā “Akumulatora izņemšana”, lai izņemtu bateriju (Zīm. 2).
-- Iegūstiet informāciju par vietējo lietoto elektrisko un elektronisko produktu un uzlādējamo
akumulatoru savākšanu. Ievērojiet vietējos noteikumus un nekad neatbrīvojieties no produkta un
akumulatora kopā ar sadzīves atkritumiem. Atbilstoša atbrīvošanās no vecajiem produktiem un
akumulatora palīdz novērst negatīvu ietekmi uz vidi un cilvēku veselību.
Akumulatoru bateriju izņemšana
Baterijas var uzsprāgt, ja tiek pakļautas augstai temperatūrai vai liesmām.
Izņemiet atkārtoti uzlādējamās baterijas tikai tad, kad tās ir pilnīgi tukšas.
Lai izņemtu akumulatoru baterijas, izpildiet tālāk aprakstītās darbības.
1Atvienojiet ierīci no elektrotīkla un ļaujiet tai darboties, līdz tā apstājas.
2Izņemiet putekļu tvertni un ciklonu no ierīces.
3Izskrūvējiet 10 skrūves ierīces korpusa aizmugurē (Zīm. 3).
4Noņemiet ierīces korpusu (Zīm. 4).
5Izņemiet motora bloku un sūkšanas daļu (Zīm. 5).
6Izskrūvējiet 4 skrūves, kas fiksē bateriju nodalījuma vāciņu (Zīm. 6).
7Noņemiet bateriju nodalījuma vāciņu (1) un izņemiet bateriju pakotni (2) (Zīm. 7).
8Atvienojiet bateriju pakotni no ierīces.
Garantija un atbalsts
Ja nepieciešama informācija vai atbalsts, lūdzu, apmeklējiet vietni www.philips.com/support
vai atsevišķo pasaules garantijas bukletu.
Traucējummeklēšana
Šajā nodaļā ir apkopotas izplatītākās problēmas, kādas var rasties, rīkojoties ar ierīci. Ja nevarat
atrisināt problēmu, izmantojot turpmāko informāciju, apmeklējiet vietni www.philips.com/
support un skatiet bieži uzdoto jautājumu sarakstu vai sazinieties ar Philips klientu apkalpošanas
centra darbiniekiem savā valstī.
LATVIEŠU 47
Problēma
Iemesls
Risinājums
Ierīce nedarbojas,
nospiežot pogu.
Bateriju lampiņa ātri mirgo, jo
baterijām ir zems uzlādes līmenis.
Lai uzlādētu baterijas, ievietojiet mazo
spraudni ierīces ligzdā un pēc tam
pievienojiet adapteri sienas kontaktligzdā.
Nevarat izmantot ierīci, jo tā
joprojām tiek uzlādēta.
Pirms ieslēgt ierīci, jums jāizņem mazais
spraudnis no ierīces ligzdas.
Jānospiež divas pogas.
Vispirms nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas
pogu, lai ieslēgtu ierīci. Pēc tam nospiediet
MAX pogu, lai iegūtu maksimālo sūkšanas
jaudu.
Filtrs un cikloniskais nodalījums ir
netīri.
Iztīriet filtru un ciklonisko nodalījumu.
Jūs neesat pareizi pievienojis
putekļu tvertni, putekļu atdalītāju
un ciklonisko nodalījumu.
Nepareiza šo daļu montāža
izraisa gaisa noplūdi, samazinot
sūkšanas jaudu.
Pareizi pievienojiet putekļu tvertni,
putekļu atdalītāju un ciklonisko
nodalījumu.
Putekļi izkļūst no
putekļsūcēja.
Filtrs ir netīrs.
Iztīriet filtru.
Birste vairs
negriežas.
Birstei radusies pārāk liela
pretestība.
Notīriet birsti.
Putekļsūcējam ir
mazāka sūkšanas
jauda nekā
parasti.
48
NEDERLANDS
Introductie
Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Als u volledig wilt profiteren van de
ondersteuning die Philips biedt, registreer uw product dan op www.philips.com/welcome.
Belangrijk
Lees deze belangrijke informatie zorgvuldig door voordat u het apparaat
gaat gebruiken. Bewaar het boekje om het indien nodig later te kunnen
raadplegen.
Gevaar
-- Zuig nooit water of een andere vloeistof op met de stofzuiger.
Zuig nooit brandbare stoffen op en zuig nooit as op voordat deze
volledig is afgekoeld.
-- Dompel het apparaat en de adapter nooit in water of andere
vloeistoffen, en spoel ze niet af onder de kraan.
Waarschuwing
-- Controleer of het voltage dat wordt aangegeven op de adapter
overeenkomt met de plaatselijke netspanning voordat u het apparaat
aansluit.
-- Gebruik de stofzuiger of de adapter niet als deze beschadigd is.
-- Als de adapter beschadigd is, moet u deze altijd laten vervangen door
een adapter van het oorspronkelijke type om gevaar te voorkomen.
-- De adapter bevat een transformator. Knip de adapter niet af om deze te
vervangen door een andere stekker, aangezien dit een gevaarlijke
situatie oplevert.
-- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en door
personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke
vermogens, of die gebrek aan ervaring of kennis hebben, als iemand die
verantwoordelijk is voor hun veiligheid toezicht op hen houdt,
en zij de gevaren van het gebruik begrijpen. Kinderen mogen niet met
het apparaat spelen. Reiniging en onderhoud dienen niet zonder
toezicht door kinderen te worden uitgevoerd.
-- Haal de stekker uit het stopcontact voor u het apparaat schoonmaakt
of onderhoudt.
Let op
-- Laad de stofzuiger uitsluitend op met de bijgeleverde adapter. Tijdens
het opladen voelt de adapter warm aan. Dit is normaal.
-- Schakelaar de stofzuiger altijd uit na gebruik en tijdens het opladen.
-- Blokkeer tijdens het stofzuigen nooit de uitblaasopeningen.
-- Gebruik de stofzuiger altijd met de filterunit gemonteerd.
NEDERLANDS 49
-- Zorg ervoor dat het apparaat met de wandbevestiging aan de wand
wordt gemonteerd volgens de instructies in de gebruikershandleiding.
-- Wees voorzichtig wanneer u gaten in de muur boort om de
wandbevestiging te monteren,
om elektrische schokken te voorkomen.
-- Maximaal geluidsniveau: Lc = 84,5 dB(A).
Elektromagnetische velden (EMV)
Dit Philips-apparaat voldoet aan alle toepasbare richtlijnen en voorschriften met betrekking tot
blootstelling aan elektromagnetische velden.
Accessoires bestellen
Ga naar www.shop.philips.com/service om accessoires en reserveonderdelen te kopen of ga
naar uw Philips-dealer. U kunt ook contact opnemen met het Philips Consumer Care Centre in uw
land (zie het ‘worldwide guarantee’-vouwblad voor contactgegevens).
Recycling
-- Dit symbool op een product betekent dat het product voldoet aan EU-richtlijn 2012/19/
EU (fig. 1).
-- Dit symbool betekent dat het product een ingebouwde accu bevat die valt onder EU-richtlijn
2006/66/EG en die niet bij het gewone huishoudelijke afval mag worden weggegooid. Volg de
instructies in ‘De accu verwijderen’ om de accu te verwijderen (fig. 2).
-- Stel uzelf op de hoogte van de lokale wetgeving over gescheiden inzameling van afval van
elektrische en elektronische producten en accu’s. Volg de lokale regels op en werp het product
en de accu’s nooit samen met ander huisvuil weg. Als u oude producten en accu’s correct
verwijdert, voorkomt u negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid.
De accu’s verwijderen
Batterijen kunnen ontploffen wanneer ze worden blootgesteld aan hoge temperaturen of vuur.
Verwijder de accu’s alleen als ze helemaal leeg zijn.
U kunt de accu’s als volgt verwijderen:
1Haal de stekker uit het stopcontact en laat het apparaat werken tot het stopt.
2Haal de stofemmer en de cyclone uit het apparaat.
3Draai de 10 schroeven aan de achterzijde van de behuizing van het apparaat los (fig. 3).
4Verwijder de behuizing van het apparaat (fig. 4).
5Verwijder de motorunit en het zuiggedeelte (fig. 5).
6Draai de 4 schroeven van de accuklep los (fig. 6).
7Verwijder de klep van het accuvak (1) en haal de accu eruit (2) (fig. 7).
8Koppel de accu los van het apparaat.
Garantie en ondersteuning
Als u informatie of ondersteuning nodig hebt, ga dan naar www.philips.com/support of lees het
‘worldwide guarantee’-vouwblad.
50
NEDERLANDS
Problemen oplossen
Dit hoofdstuk behandelt in het kort de problemen die u kunt ondervinden tijdens het gebruik van
het apparaat. Als u het probleem niet kunt oplossen met de informatie hieronder, ga dan naar
www.philips.com/support voor een lijst met veelgestelde vragen of neem contact op met het
Consumer Care Centre in uw land.
Probleem
Oorzaak
Oplossing
Het apparaat
werkt niet als ik
op de knop druk.
Het batterijlampje knippert snel
omdat de accu bijna leeg is.
Laad de accu op door de kleine
stekker in de aansluiting van het
apparaat te steken en de adapter aan
te sluiten op het stopcontact.
U kunt het apparaat niet gebruiken
omdat het apparaat nog wordt
opgeladen.
Haal de kleine stekker uit de
aansluiting van het apparaat voordat u
het apparaat inschakelt.
U moet op twee knoppen drukken.
Druk eerst op de aan/uitknop om het
apparaat in te schakelen. Druk
vervolgens op de MAX-knop voor
maximale zuigkracht.
Het filter en de cyclone zijn vuil.
Maak het filter en de cylcone schoon.
U hebt de stofemmer, de
stofscheider en de cyclone niet goed
geplaatst. Als deze onderdelen niet
goed zijn geplaatst, ontstaat een
luchtlek waardoor zuigkracht
verloren gaat.
Plaats de stofemmer, de stofscheider
en de cyclone op de juiste wijze.
Er komt stof uit
de stofzuiger.
Het filter is vuil.
Maak het filter schoon.
De borstel draait
niet meer.
De weerstand was te groot voor de
borstel.
Maak de borstel schoon.
De stofzuiger
heeft een lagere
zuigkracht dan
gebruikelijk.
NORSK 51
Innledning
Gratulerer med kjøpet og velkommen til Philips! Du får best mulig nytte av støtten som Philips tilbyr,
hvis du registrerer produktet ditt på www.philips.com/welcome.
Viktig
Les denne viktige informasjonen nøye før du bruker apparatet, og ta vare
på den for senere referanse.
Fare
-- Sug aldri opp vann eller annen væske. Sug aldri opp lettantennelige
stoffer, og sug ikke opp aske før den er blitt kald.
-- Apparatet og adapteren må aldri senkes ned i vann eller andre væsker
eller skylles under springen.
Advarsel
-- Før du kobler til apparatet, må du kontrollere at spenningen som er
angitt på adapteren, stemmer overens med nettspenningen.
-- Ikke bruk støvsugeren eller adapteren hvis de er skadet.
-- Hvis adapteren er skadet, må du alltid sørge for å bytte den ut med en
av original type for å unngå at det oppstår farlige situasjoner.
-- Adapteren inneholder en omformer. Ikke klipp av adapteren for å
erstatte den med et annet støpsel. Dette kan føre til farlige situasjoner.
-- Dette apparatet kan brukes av barn over 8 år og av personer som har
nedsatt sanseevne eller fysisk eller psykisk funksjonsevne, eller personer
med manglende erfaring eller kunnskap, dersom de får tilsyn eller
instruksjoner om bruk av apparatet på en sikker måte og forstår
risikoen. Barn ikke skal leke med apparatet. Rengjøring og
brukervedlikehold skal ikke utføres av barn uten tilsyn.
-- Støpselet må tas ut av stikkontakten før rengjøring eller vedlikehold av
apparatet.
Forsiktig
-- Støvsugeren skal kun lades med medfølgende adapter. Under lading vil
adapteren bli varm å ta på. Dette er normalt.
-- Slå alltid av støvsugeren etter bruk og når du lader den.
-- Blokker aldri utblåsningsåpningene mens du støvsuger.
-- Bruk alltid støvsugeren med filterenheten montert.
-- Kontroller at apparatet er installert med veggfeste montert i veggen, i
henhold til instruksjonene i brukerhåndboken.
-- Vær forsiktig når du borer hull i veggen for å feste veggfeste, for å unngå
fare for elektrisk støt.
-- Maksimalt støynivå: Lc = 84,5 dB(A).
52
NORSK
Elektromagnetiske felt (EMF)
Dette Philips­apparatet overholder alle aktuelle standarder og forskrifter for eksponering for
elektromagnetiske felt.
Bestille tilbehør
Hvis du vil kjøpe tilbehør eller reservedeler, kan du gå til www.shop.philips.com/service eller gå
til en Philips-forhandler. Du kan også ta kontakt med Philips’ forbrukerstøtte i landet der du bor
(se i garantiheftet for kontaktinformasjon).
Resirkulering
-- Dette symbolet på et produkt betyr at produktet omfattes av EU-direktiv 2012/19/EU (fig. 1).
-- Dette symbolet betyr at produktet inneholder et innebygd oppladbart batteri som omfattes av
EU-direktiv 2006/66/EF og som ikke kan deponeres i vanlig husholdningsavfall. Følg
instruksjonene i avsnittet Fjerne det oppladbare batteriet for å fjerne batteriet (fig. 2).
-- Gjør deg kjent med lokale innsamlingsordninger for elektriske og elektroniske produkter og
oppladbare batterier. Følg lokale bestemmelser, og kast aldri produktet og de oppladbare
batteriene som vanlig restavfall. Riktig deponering av gamle produkter og oppladbare batterier
bidrar til å forhindre negative konsekvenser for helse og miljø.
Fjerne de oppladbare batteriene
Batterier kan eksplodere hvis de utsettes for høye temperaturer eller ild.
Fjern bare de oppladbare batteriene hvis de er helt tomme.
Du kan fjerne de oppladbare batteriene slik:
1Koble apparatet fra stikkontakten, og la det gå til motoren stopper.
2Ta støvbeholderfestet og syklonen av apparatet.
3Skru ut de 10 skruene på baksiden av apparatet (fig. 3).
4Ta av dekselet på apparatet (fig. 4).
5Fjern motorenheten og sugedelen (fig. 5).
6Løsne de fire skruene som holder dekselet på batterirommet på plass (fig. 6).
7Fjern dekselet på batterirommet (1), og ta ut batteripakken (2) (fig. 7).
8Koble batteripakken fra apparatet.
Garanti og støtte
Hvis du trenger kundestøtte eller informasjon, kan du gå til www.philips.com/support eller lese i
garantiheftet.
Feilsøking
Dette avsnittet gir en oppsummering av de vanligste problemene som kan oppstå med apparatet.
Hvis du ikke kan løse problemet ved hjelp av informasjonen nedenfor, kan du gå til
www.philips.com/support for å se en liste over vanlige spørsmål, eller du kan kontakte Philips’
forbrukerstøtte i landet der du bor.
NORSK 53
Problem
Årsak
Apparatet virker ikke Batterilampen blinker raskt fordi
når jeg trykker på
batteriene må lades.
knappen.
Løsning
Du lader batteriene ved å sette den
lille kontakten inn i uttaket på
apparatet og sette adapteren inn i
stikkontakten.
Du kan ikke bruke apparatet fordi Du må ta den lille kontakten ut av
apparatet lader fremdeles.
uttaket på apparatet før du kan slå på
apparatet.
Du må trykke på to knapper.
Først trykker du på av/på-knappen for
å slå på apparatet. Trykk deretter på
MAX-knappen for å få maksimal
sugeeffekt.
Filteret og syklonen er skitne.
Rengjør filteret og syklonen.
Du ikke har koblet til
støvbeholderen, støvseparatoren
og syklonen ordentlig. Feil
montering av disse delene fører
til luftlekkasjer, noe som gir tap av
sugeeffekt.
Koble til støvbeholderen,
støvseparatoren og syklonen
ordentlig.
Det kommer støv ut
av støvsugeren.
Filteret er skittent.
Rengjør filteret.
Børsten roterer ikke
lenger.
Børsten har fått for mye
motstand.
Rengjør børsten.
Støvsugeren har en
lavere sugeeffekt enn
vanlig.
54
POLSKI
Wprowadzenie
Gratulujemy zakupu i witamy wśród użytkowników produktów Philips! Aby w pełni skorzystać z
pomocy oferowanej przez firmę Philips, zarejestruj swój produkt na stronie www.philips.com/
welcome.
Ważne
Zanim rozpoczniesz korzystanie z urządzenia, zapoznaj się dokładnie z
podanymi informacjami,
które mogą być przydatne również w późniejszej eksploatacji.
Niebezpieczeństwo
-- Nigdy nie używaj urządzenia do zbierania wody ani innych płynów.
Nigdy nie odkurzaj też substancji łatwopalnych ani gorącego popiołu.
-- Nigdy nie zanurzaj urządzenia ani zasilacza w wodzie ani w innym płynie.
Nie opłukuj ich pod bieżącą wodą.
Ostrzeżenie
-- Przed podłączeniem urządzenia sprawdź, czy napięcie podane na
zasilaczu jest zgodne z napięciem w sieci elektrycznej.
-- Nie używaj odkurzacza ani zasilacza w przypadku ich uszkodzenia.
-- Ze względów bezpieczeństwa w przypadku uszkodzenia zasilacza
wymień go na oryginalny zasilacz tego samego typu.
-- Zasilacz sieciowy zawiera transformator. Ze względów bezpieczeństwa
nie wymieniaj wtyczki zasilacza na inną.
-- Urządzenie może być używane przez dzieci w wieku powyżej 8 lat oraz
osoby z ograniczonymi zdolnościami fizycznymi, sensorycznymi lub
umysłowymi, a także nieposiadające wiedzy lub doświadczenia w
zakresie użytkowania tego typu urządzeń, pod warunkiem, że będą one
nadzorowane lub zostaną poinstruowane na temat korzystania z tego
urządzenia w bezpieczny sposób oraz zostaną poinformowane o
potencjalnych zagrożeniach. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem.
Dzieci chcące pomóc w czyszczeniu i obsłudze urządzenia zawsze
powinny to robić pod nadzorem dorosłych.
-- Przed przystąpieniem do czyszczenia lub konserwacji urządzenia należy
wyjąć wtyczkę z gniazdka elektrycznego.
Uwaga
-- Ładuj odkurzacz wyłącznie za pomocą dołączonego zasilacza. Podczas
ładowania zasilacz się nagrzewa. Jest to zjawisko normalne.
-- Zawsze wyłączaj odkurzacz po użyciu i przed rozpoczęciem ładowania.
-- Nigdy nie blokuj otworów wylotowych powietrza podczas odkurzania.
-- Zawsze używaj odkurzacza z założonym filtrem.
POLSKI 55
-- Upewnij się, że uchwyt został zamocowany na ścianie zgodnie ze
wskazówkami zawartymi w instrukcji obsługi.
-- Zachowaj ostrożność podczas wiercenia dziur w ścianie w celu
zamocowania uchwytu, aby uniknąć porażenia prądem.
-- Maksymalny poziom hałasu: Lc = 84,5 dB (A)
Pola elektromagnetyczne (EMF)
To urządzenie firmy Philips spełnia wszystkie normy i jest zgodne z wszystkimi przepisami
dotyczącymi narażenia na działanie pól elektromagnetycznych.
Zamawianie akcesoriów
Aby kupić akcesoria lub części zamienne, odwiedź stronę www.shop.philips.com/service lub
skontaktuj się ze sprzedawcą produktów firmy Philips. Możesz również skontaktować się z lokalnym
Centrum Obsługi Klienta (informacje kontaktowe znajdują się w ulotce gwarancyjnej).
Recykling
-- Ten symbol na produkcie oznacza, że produkt podlega postanowieniom Dyrektywy Europejskiej
2012/19/UE (rys. 1).
-- Ten symbol oznacza, że produkt zawiera wbudowany akumulator opisany w treści dyrektywy
2006/66/WE, którego nie można zutylizować z pozostałymi odpadami domowymi. Postępuj
zgodnie z instrukcjami zawartymi w części „Wyjmowanie akumulatora”, aby wyjąć
akumulator (rys. 2).
-- Należy zapoznać się z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji sprzętu elektrycznego i
elektronicznego oraz akumulatorów. Należy postępować zgodnie z lokalnymi przepisami i nigdy
nie należy wyrzucać tego produktu ani akumulatorów wraz ze zwykłymi odpadami
gospodarstwa domowego. Prawidłowa utylizacja zużytych produktów i akumulatorów pomaga
chronić środowisko naturalne i ludzkie zdrowie.
Usuwanie akumulatorów
Akumulatory mogą wybuchnąć pod wpływem wysokiej temperatury lub ognia.
Wyrzucać można tylko całkowicie wyczerpane akumulatory.
Można wyjąć akumulatory w następujący sposób:
1Odłącz urządzenie od sieci elektrycznej i pozostaw je włączone aż do samoczynnego
zakończenia pracy.
2Wyjmij pojemnik na kurz i filtr cyklonowy z urządzenia.
3Odkręć 10 śrub w tylnej części obudowy urządzenia (rys. 3).
4Zdejmij obudowę urządzenia (rys. 4).
5Wyjmij część silnikową i część ssącą (rys. 5).
6Odkręć 4 śruby, które przytrzymują pokrywę komory akumulatorów na miejscu (rys. 6).
7Zdejmij pokrywę komory akumulatorów (1) i wyjmij akumulatory (2) (rys. 7).
8Odłącz akumulatory od urządzenia.
56
POLSKI
Gwarancja i pomoc techniczna
Jeśli potrzebujesz pomocy lub dodatkowych informacji, odwiedź stronę www.philips.com/
support lub zapoznaj się z oddzielną ulotką gwarancyjną.
Rozwiązywanie problemów
W tym rozdziale opisano najczęstsze problemy, z którymi można się zetknąć, korzystając z
urządzenia. Jeśli poniższe wskazówki okażą się niewystarczające do rozwiązania problemu,
odwiedź stronę www.philips.com/support, na której znajduje się lista często zadawanych pytań,
lub skontaktuj się z Centrum Obsługi Klienta firmy Philips w swoim kraju.
Problem
Przyczyna
Rozwiązanie
Urządzenie nie
działa po
naciśnięciu
przycisku.
Wskaźnik akumulatora miga szybko,
ponieważ akumulatory są niemal
całkowicie rozładowane.
Aby naładować akumulatory, włóż
małą wtyczkę do gniazda w
urządzeniu, a zasilacz do gniazdka
elektrycznego.
Nie można używać urządzenia,
ponieważ trwa ładowanie.
Przed włączeniem urządzenia trzeba
wyjąć małą wtyczkę z gniazda w
urządzeniu.
Należy nacisnąć dwa przyciski.
Najpierw naciśnij wyłącznik, aby
włączyć urządzenie. Następnie
naciśnij przycisk MAX, aby uzyskać
maksymalną moc ssania.
Filtr i filtr cyklonowy są zabrudzone.
Wyczyść filtr oraz filtr cyklonowy.
Pojemnik na kurz, separator kurzu i
filtr cyklonowy zostały nieprawidłowo
zamontowane. Nieprawidłowe
zamontowanie tych części powoduje
nieszczelności, a co za tym idzie —
zmniejszenie mocy ssania.
Prawidłowo zamontuj pojemnik na
kurz, separator kurzu i filtr
cyklonowy.
Z odkurzacza
wydostaje się kurz.
Filtr jest zabrudzony.
Wyczyść filtr.
Szczotka nie
obraca się.
Szczotka napotyka zbyt duży opór.
Wyczyść szczotkę.
Moc ssania
odkurzacza jest
niższa niż zwykle.
PORTUGUÊS 57
Introdução
Parabéns pela sua compra e bem-vindo à Philips! Para tirar todo o partido da assistência fornecida
pela Philips, registe o seu produto em www.philips.com/welcome.
Importante
Leia cuidadosamente estas informações importantes antes de utilizar o
aparelho e guarde-o para uma eventual consulta futura.
Perigo
-- Nunca aspire água ou qualquer outro líquido. Nunca aspire substâncias
inflamáveis nem cinzas ainda quentes.
-- Nunca imerja o aparelho ou o transformador em água ou noutro
líquido, nem o enxagúe em água corrente.
Aviso
-- Verifique se a voltagem indicada no adaptador corresponde à voltagem
eléctrica local antes de ligar o aparelho.
-- Não utilize o aspirador ou o transformador se estiverem danificados.
-- Se o transformador se danificar, só deverá ser substituído por uma peça
de origem para evitar situações de perigo.
-- O adaptador contém um transformador. Não corte o adaptador para o
substituir por outro, porque isso poderá dar origem a situações de perigo.
-- Este aparelho pode ser utilizado por crianças com idade igual ou
superior a 8 anos e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou
mentais reduzidas, ou com falta de experiência e conhecimento, caso
sejam supervisionadas ou tenham recebido instruções relativas à
utilização segura do aparelho e se tiverem sido alertadas para os
perigos envolvidos. As crianças não podem brincar com o aparelho.
A limpeza e a manutenção do utilizador não podem ser efectuadas por
crianças sem supervisão.
-- A ficha deve ser retirada da tomada de saída antes de limpar ou
efectuar a manutenção do aparelho.
Cuidado
-- O aspirador só deve ser carregado através do transformador fornecido.
Durante o carregamento, o transformador pode aquecer um pouco, o
que é perfeitamente normal.
-- Desligue sempre o aspirador depois de utilizar e quando o carregar.
-- Nunca bloqueie as aberturas de saída do ar enquanto aspira.
-- Utilize sempre o aspirador com o filtro colocado.
-- Assegure-se de que o aparelho está instalado com o suporte de parede
montado na parede de acordo com as instruções no manual do utilizador.
58
PORTUGUÊS
-- Tenha cuidado ao perfurar a parede para instalar o suporte de parede,
para evitar o risco de choque eléctrico.
-- Nível máximo de ruído: Lc = 84,5 dB(A)
Campos electromagnéticos (CEM)
Este aparelho Philips cumpre todas as normas e regulamentos aplicáveis relativos à exposição a
campos electromagnéticos.
Encomendar acessórios
Para comprar acessórios ou peças sobressalentes, visite www.shop.philips.com/service ou vá
ao seu revendedor Philips. Também pode contactar o Centro de Apoio ao Cliente da Philips no seu
país (consulte os detalhes de contacto no folheto da garantia mundial).
Reciclagem
-- Este símbolo num produto significa que o produto está abrangido pela Directiva Europeia
2012/19/UE (fig. 1).
-- Este símbolo significa que o produto contém uma bateria recarregável incorporada abrangida
pela directiva europeia 2006/66/CE, o que significa que não pode ser eliminada juntamente com
os resíduos domésticos comuns. Siga as instruções na secção “Retirar a bateria recarregável”
para remover a bateria (fig. 2).
-- Informe-se acerca do sistema local de recolha de resíduos relativamente a produtos eléctricos
e electrónicos e pilhas recarregáveis. Cumpra as regras locais e nunca elimine o produto e as
pilhas recarregáveis com os resíduos domésticos comuns. A eliminação correcta de produtos
usados e das pilhas recarregáveis ajuda a evitar consequências nocivas para o meio ambiente e
para a saúde pública.
Retirar as baterias recarregáveis
As baterias podem explodir se forem expostas a temperaturas elevadas ou ao fogo.
Retire as baterias recarregáveis apenas quando estiverem completamente vazias.
Pode retirar as baterias recarregáveis da seguinte forma.
1Desligue o aparelho da corrente e deixe-o trabalhar até ficar sem carga e parar.
2Retire o recipiente do pó e o elemento ciclónico do aparelho.
3Desaperte os 10 parafusos na parte posterior da caixa do aparelho (fig. 3).
4Retire a caixa do aparelho (fig. 4).
5Retire o motor e a peça de sucção (fig. 5).
6Desaperte os 4 parafusos que mantêm a tampa do compartimento das pilhas na posição
correcta (fig. 6).
7Retire a tampa do compartimento das pilhas (1) e retire a bateria (2) (fig. 7).
8Desligue a bateria do aparelho.
Garantia e assistência
Se precisar de informações ou assistência, visite www.philips.com/support ou leia o folheto da
garantia mundial em separado.
PORTUGUÊS 59
Resolução de problemas
Este capítulo resume os problemas mais comuns que podem surgir no seu aparelho. Se não
conseguir resolver o problema com as informações fornecidas abaixo, visite www.philips.com/
support para consultar uma lista de perguntas frequentes ou contacte o Centro de Apoio ao
Cliente no seu país.
Problema
Causa
Solução
O aparelho não
funciona quando
primo o botão.
A luz da bateria apresenta uma
intermitência rápida porque as
baterias têm pouca carga.
Para carregar as baterias, insira a
ficha pequena na tomada no
aparelho e insira o transformador
numa tomada eléctrica.
Não pode utilizar o aparelho visto
que este ainda está a carregar.
Tem de retirar a ficha pequena da
tomada no aparelho antes de poder
ligar o aparelho.
Tem de premir dois botões.
Primeiro prima o botão ligar/desligar
para ligar o aparelho. Em seguida,
prima o botão MAX para obter a
potência máxima de sucção.
O filtro e o acessório ciclónico
estão sujos.
Limpe o filtro e o acessório ciclónico.
Não colocou o recipiente do pó, o
separador de pó e o acessório
ciclónico correctamente. A
montagem incorrecta destas peças
causa fugas de ar, o que provoca
uma perda de potência de sucção.
Coloque o recipiente do pó, o
separador de pó e o acessório
ciclónico correctamente.
O pó sai para fora
do aspirador.
O filtro está sujo.
Limpe o filtro.
A escova deixou de
rodar.
A escova encontrou demasiada
resistência.
Limpe a escova.
O aspirador tem
uma potência de
sucção mais baixa
do que o normal.
60
ROMÂNĂ
Introducere
Felicitări pentru achiziţie şi bun venit la Philips! Pentru a beneficia pe deplin de asistenţa oferită de
Philips, înregistraţi-vă produsul la www.philips.com/welcome.
Important
Citiţi cu atenţie aceste informaţii importante înainte de a utiliza aparatul şi
păstraţi-le pentru consultare ulterioară.
Pericol
-- Nu utilizaţi aparatul pentru a aspira apă sau alte lichide. Nu aspiraţi
niciodată substanţe inflamabile sau scrum, înainte ca acestea să se fi răcit.
-- Nu scufundaţi niciodată aparatul sau adaptorul în apă sau în orice alt
lichid şi nici nu îl clătiţi la robinet.
Avertisment
-- Înainte de a conecta aparatul, verificaţi ca tensiunea indicată pe adaptor
să corespundă tensiunii din reţeaua locală.
-- Nu folosiţi aspiratorul sau adaptorul dacă este deteriorat.
-- Dacă adaptorul este deteriorat, înlocuiţi-l întotdeauna cu unul original,
pentru a evita orice accident.
-- Adaptorul conţine un transformator. Nu încercaţi să înlocuiţi ştecherul
adaptorului, întrucât acest lucru duce la situaţii periculoase.
-- Acest aparat poate fi utilizat de către copii cu vârsta minimă de 8 ani şi
persoane care au capacităţi fizice, senzoriale sau mentale reduse sau
sunt lipsite de experienţă şi cunoştinţe dacă au fost supravegheaţi sau
instruiţi cu privire la utilizarea în condiţii de siguranţă a aparatului şi
înţeleg pericolele implicate. Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul.
Curăţarea şi întreţinerea de către utilizator nu trebuie realizate de către
copii nesupravegheaţi.
-- Ştecherul trebuie scos din priză înainte de a curăţa sau efectua lucrări
de întreţinere a aparatului.
Atenţie
-- Încărcaţi aspiratorul numai cu adaptorul furnizat. În timpul încărcării,
adaptorul se simte cald la atingere. Acest lucru este normal.
-- Opriţi întotdeauna aspiratorul după utilizare şi atunci când îl încărcaţi.
-- Nu blocaţi niciodată deschizăturile de evacuare a aerului în timpul aspirării.
-- Folosiţi întotdeauna aspiratorul împreună cu unitatea de filtrare montată.
-- Asiguraţi-vă că aparatul este instalat cu elementul de fixare montat pe
perete, în conformitate cu instrucţiunile din manualul de utilizare.
-- Procedaţi cu atenţie atunci când daţi găuri în perete pentru ataşarea
elementului de fixare pe perete, pentru a evita riscul de electrocutare.
-- Nivel de zgomot maxim: Lc = 84,5 dB(A)
ROMÂNĂ 61
Câmpuri electromagnetice (EMF)
Acest aparat Philips respectă toate standardele şi reglementările aplicabile privind expunerea la
câmpuri electromagnetice.
Comandarea accesoriilor
Pentru a cumpăra accesorii sau piese de schimb, vizitaţi www.shop.philips.com/service sau
mergeţi la distribuitorul dvs. Philips. Puteţi, de asemenea, să contactaţi Centrul de asistenţă pentru
clienţi Philips din ţara dvs. (consultaţi broşura de garanţie internaţională pentru detalii de contact).
Reciclarea
-- Acest simbol pe un produs înseamnă că produsul este acoperit de Directiva Europeană
2012/19/UE (fig. 1).
-- Acest simbol înseamnă că produsul conţine o baterie reîncărcabilă încorporată, acoperită de
Directiva Europeană 2006/66/CE, care nu poate fi eliminată împreună cu gunoiul menajer.
Urmaţi instrucţiunile din secţiunea „Îndepărtarea bateriei reîncărcabile” pentru a elimina
bateria (fig. 2).
-- Informaţi-vă cu privire la sistemul separat de colectare local pentru produsele electrice şi
electronice şi baterii reîncărcabile. Respectaţi regulile locale şi nu evacuaţi niciodată produsul şi
bateriile cu gunoiul menajer. Evacuarea corectă a produselor şi bateriilor vechi contribuie la
prevenirea consecinţelor negative asupra mediului şi sănătăţii umane.
Îndepărtarea bateriilor reîncărcabile
Bateriile pot exploda când sunt expuse la temperaturi ridicate sau foc.
Îndepărtaţi bateriile reîncărcabile doar dacă sunt complet descărcate.
Puteţi îndepărta bateriile reîncărcabile în modul următor.
1Deconectaţi aparatul de la priză şi lăsaţi-l să funcţioneze până când se opreşte.
2Scoateţi compartimentul pentru praf şi ciclonul din aparat.
3Desfaceţi 10 şuruburi de pe partea posterioară a carcasei aparatului (fig. 3).
4Scoateţi carcasa aparatului (fig. 4).
5Îndepărtaţi blocul motor şi partea de aspirare (fig. 5).
6Desfaceţi cele 4 şuruburi care menţin capacul compartimentului pentru baterii în
poziţie (fig. 6).
7Îndepărtaţi capacul compartimentului pentru baterii (1) şi scoateţi setul de baterii (2) (fig. 7).
8Deconectaţi setul de baterii de la aparat.
Garanţie şi asistenţă
Dacă aveţi nevoie de informaţii sau de asistenţă, vă rugăm să vizitaţi www.philips.com/support
sau să citiţi broşura de garanţie internaţională separată.
Depanare
Acest capitol prezintă cele mai frecvente probleme care pot surveni la utilizarea aparatului. Dacă nu
puteţi rezolva problema cu ajutorul informaţiilor de mai jos, accesaţi www.philips.com/support
pentru o listă de întrebări frecvente sau contactaţi centrul Philips de asistenţă pentru clienţi din ţara dvs.
62
ROMÂNĂ
Problemă
Cauză
Soluţie
Aparatul nu
funcţionează când
apăs pe buton.
Ledul pentru baterii luminează
intermitent rapid deoarece bateriile
sunt descărcate.
Pentru a încărca bateriile, introduceţi
conectorul mic în priza de pe aparat
şi introduceţi adaptorul într-o priză
de perete.
Nu puteţi utiliza aparatul din cauza
faptului că aparatul încă se încarcă.
Trebuie să scoateţi conectorul mic
din priza de pe aparat înainte de a
putea porni aparatul.
Trebuie să apăsaţi două butoane.
Apăsaţi mai întâi butonul pornire/
oprire pentru a porni aparatul. Apoi
apăsaţi butonul MAX pentru a obţine
putere maximă de aspirare.
Aspiratorul are o
putere de aspirare
mai redusă decât
de obicei.
Filtrul şi filtrul ciclonic sunt murdare. Curăţaţi filtrul şi filtrul ciclonic.
Nu aţi conectat corect
compartimentul pentru praf,
separatorul de praf şi filtrul ciclonic.
Asamblarea greşită a acestor piese
cauzează pierderi de aer, ceea ce
conduce la pierderea puterii de
aspirare.
Conectaţi corect compartimentul
pentru praf, separatorul de praf şi
filtrul ciclonic.
Aspiratorul
prezintă scăpări de
praf.
Filtrul este murdar.
Curăţaţi filtrul.
Peria nu se mai
roteşte.
Peria a întâlnit o rezistenţă prea
mare.
Curăţaţi peria.
РУССКИЙ 63
Введение
Поздравляем с покупкой продукции Philips! Чтобы воспользоваться всеми преимуществами
поддержки Philips, зарегистрируйте прибор на веб-сайте www.philips.com/welcome.
Важная информация
Перед началом эксплуатации прибора внимательно ознакомьтесь с
настоящим буклетом и сохраните его для дальнейшего использования
в качестве справочного материала.
Опасно!
-- Запрещается убирать пылесосом воду или другие жидкости.
Запрещается применять пылесос для уборки огнеопасных веществ,
а также неостывшего пепла.
-- Запрещается погружать прибор и адаптер в воду или в любую
другую жидкость, а также промывать их водой.
Предупреждение
-- Перед подключением прибора убедитесь, что номинальное
напряжение, указанное на адаптере, соответствует напряжению
местной электросети.
-- Не используйте пылесос или адаптер, если они повреждены.
-- Если адаптер поврежден, заменяйте его только таким же
адаптером, чтобы обеспечить безопасную эксплуатацию прибора.
-- В конструкцию адаптера входит трансформатор. Запрещается заменять
адаптер или присоединять к нему другие штекеры: это опасно.
-- Данным прибором могут пользоваться дети старше 8 лет и лица с
ограниченными возможностями сенсорной системы или
ограниченными умственными или физическими способностями, а
также лица с недостаточным опытом и знаниями, но только под
присмотром других лиц или после инструктирования о безопасном
использовании прибора и потенциальных опасностях. Не
разрешайте детям играть с прибором.
Дети могут осуществлять очистку и уход за прибором только под
присмотром взрослых.
-- Перед очисткой или выполнением технического обслуживания
прибора всегда извлекайте вилку из розетки электросети.
Внимание!
-- Зарядку аккумуляторов пылесоса следует производить только с
помощью адаптера, входящего в комплект. Допускается некоторый
нагрев адаптера в процессе зарядки.
-- Всегда выключайте пылесос после использования и во время зарядки.
-- Во время работы пылесоса отверстия для выхода воздуха всегда
должны быть свободны.
64
РУССКИЙ
-- Использование блока фильтров во время работы пылесоса обязательно.
-- Убедитесь, что прибор установлен в настенное крепление в
соответствии с инструкциями в руководстве пользователя.
-- При сверлении отверстий для монтажа настенного крепления соблюдайте осторожность, чтобы избежать поражения электрическим током.
-- Максимальный уровень шума: Lc = 84,5 дБ (A).
Электромагнитные поля (ЭМП)
Этот прибор Philips соответствует всем применимым стандартам и нормам по воздействию
электромагнитных полей.
Заказ аксессуаров
Чтобы приобрести аксессуары или запасные части, посетите веб-сайт www.shop.philips.com/
service или обратитесь в местную торговую организацию Philips. Вы также можете
обратиться в местный центр поддержки потребителей Philips (контактные данные указаны на
гарантийном талоне).
Утилизация
-- Этот символ на изделии означает, что оно подпадает под действие Директивы
Европейского парламента и Совета 2012/19/ЕС (Рис. 1).
-- Этот символ означает, что в изделии содержится встроенный аккумулятор, который
подпадает под действие Директивы Европейского парламента и Совета 2006/66/EC и не
может быть утилизирован вместе с бытовыми отходами. Следуя инструкциям в разделе
“Извлечение аккумулятора”, извлеките аккумулятор (Рис. 2).
-- Ознакомьтесь с правилами местного законодательства по раздельной утилизации
электрических и электронных изделий и аккумуляторов. Следуйте этим правилам и не
утилизируйте изделие и аккумуляторы вместе с бытовыми отходами. Правильная
утилизация изделий и аккумуляторов помогает предотвратить возможные негативные
последствия для окружающей среды и здоровья человека.
Извлечение аккумуляторов
При воздействии огня или высоких температур аккумуляторы могут взорваться.
Аккумуляторы необходимо извлекать, когда они полностью разряжены.
Извлечь аккумуляторы можно следующим образом.
1Отключите прибор от электросети и подождите, пока он не прекратит работу.
2Извлеките из прибора контейнер для сбора пыли и циклоническую камеру.
3Открутите 10 винтов, расположенных на задней панели корпуса прибора (Рис. 3).
4Снимите корпус с прибора (Рис. 4).
5Извлеките блок электродвигателя и всасывающую часть (Рис. 5).
6Открутите 4 винта, закрепляющие крышку отсека для батарей (Рис. 6).
7Снимите крышку отсека для батарей (1) и извлеките батарейный блок (2) (Рис. 7).
8Отсоедините батарейный блок от прибора.
РУССКИЙ 65
Гарантия и поддержка
Для получения поддержки или информации посетите веб-сайт www.philips.com/support
или ознакомьтесь с информацией на гарантийном талоне.
Поиск и устранение неисправностей
Данная глава посвящена наиболее распространенным проблемам, возникающим при
использовании прибора. Если описанные ниже действия не помогут решить проблему,
см. список часто задаваемых вопросов на веб-сайте www.philips.com/support
или обратитесь в центр поддержки потребителей Philips в вашей стране.
Проблема
Причина
Способы решения
При нажатии
кнопки прибор
не включается.
Индикатор заряда аккумулятора
быстро мигает, потому что
аккумуляторы имеют низкий
уровень заряда.
Чтобы зарядить аккумуляторы,
вставьте маленький штекер в разъем
прибора и подключите адаптер к
розетке электросети.
Во время зарядки использовать
прибор невозможно.
Прежде чем включить прибор,
необходимо извлечь маленький
штекер из разъема прибора.
Нажмите две кнопки.
Сначала нажмите кнопку включения/
выключения, чтобы включить прибор.
Затем нажмите кнопку MAX, чтобы
установить на приборе
максимальную мощность всасывания.
Фильтр и циклоническая камера
загрязнены.
Очистите фильтр и циклоническую
камеру.
Мощность
всасывания
пылесоса ниже,
чем обычно.
Пылесборник, разделитель пыли и
Плотно соедините пылесборник,
циклоническая камера не соединены разделитель пыли и циклоническую
надлежащим образом. Неправильная камеру.
сборка этих деталей приводит к
утечке воздуха, что, в свою очередь,
снижает мощность всасывания.
Пылесос не
Фильтр загрязнен.
удерживает пыль.
Очистите фильтр.
Щетка перестала Щетка получает слишком сильное Очистите щетку.
вращаться.
сопротивление.
Беспроводной пылесос
Изготовитель: “Филипс Консьюмер Лайфстайл Б.В.», Туссендиепен 4, 9206 АД,
Драхтен, Нидерланды
Импортер на территорию России и Таможенного Союза: ООО «Филипс»,
Российская Федерация, 123022 г. Москва, ул. Сергея Макеева, д.13, тел. +7 495 961-1111
FC6170, FC6164: 100-240 V; 50/60 Hz
FC6170: 25.2 V (Li-ion); FC6164: 18 V (NiMH)
Для бытовых нужд
66
SLOVENSKY
Úvod
Gratulujeme Vám ku kúpe a vitajte medzi zákazníkmi spoločnosti Philips! Ak chcete využiť všetky
výhody zákazníckej podpory spoločnosti Philips, zaregistrujte svoj výrobok na adrese
www.philips.com/welcome.
Dôležité
Pred použitím zariadenia si pozorne prečítajte tieto dôležité informácie a
uschovajte si ich na neskoršie použitie.
Nebezpečenstvo
-- Nikdy nevysávajte vodu ani iné kvapaliny. Nikdy nevysávajte horľavý
materiál ani popol, kým nevychladne.
-- Zariadenie a adaptér nikdy neponárajte do vody ani akejkoľvek inej
kvapaliny, ani ich neoplachujte tečúcou vodou.
Varovanie
-- Pred pripojením zariadenia do siete skontrolujte, či napätie uvedené na
adaptéri zodpovedá napätiu v sieti.
-- Vysávač ani adaptér nepoužívajte, ak sú poškodené.
-- Ak je poškodený adaptér, nechajte ho vymeniť za niektorý z originálnych
typov, aby ste predišli nebezpečným situáciám.
-- Súčasťou adaptéra je transformátor. Adaptér nesmiete oddeliť a vymeniť
za iný typ zástrčky, lebo by ste mohli spôsobiť nebezpečnú situáciu.
-- Toto zariadenie môžu používať deti staršie ako 8 rokov a osoby, ktoré
majú obmedzené telesné, zmyslové alebo mentálne schopnosti alebo
nemajú dostatok skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod dozorom alebo im
bolo vysvetlené bezpečné používanie tohto zariadenia a za predpokladu,
že rozumejú príslušným rizikám. Deti sa nesmú hrať s týmto zariadením.
Deti nesmú bez dozoru čistiť ani vykonávať údržbu tohto zariadenia.
-- Pred čistením alebo údržbou spotrebiča sa musí odpojiť zástrčka od
elektrickej zásuvky.
Výstraha
-- Vysávač nabíjajte len pomocou dodaného adaptéra. Počas nabíjania je
adaptér teplý na dotyk. Je to bežný jav.
-- Po použití a počas nabíjania vysávač vždy vypnite.
-- Otvory na vyfukovaný vzduch nesmú byť počas vysávania blokované.
-- Vysávač používajte jedine s namontovaným filtrom.
-- Uistite sa, že je zariadenie nainštalované pomocou nástenného držiaka
na stenu podľa pokynov v návode na používanie.
-- Počas vŕtania dier na upevnenie nástenného upevnenia na stenu buďte
opatrní, aby ste predišli riziku zásahu elektrickým prúdom.
SLOVENSKY 67
-- Maximálna deklarovaná hodnota emisie hluku je 84,5 dB(A),
čo predstavuje hladinu
A akustického výkonu vzhľadom na referenčný akustický výkon 1 pW.
Elektromagnetické polia (EMF)
Tento spotrebič značky Philips vyhovuje všetkým príslušným normám a smerniciam týkajúcim sa
vystavenia elektromagnetickým poliam.
Objednávanie príslušenstva
Ak si chcete zakúpiť príslušenstvo alebo náhradné diely, navštívte webovú stránku
www.shop.philips.com/service, prípadne sa obráťte na predajcu výrobkov značky Philips.
Obrátiť sa môžete aj na Stredisko starostlivosti o zákazníkov spoločnosti Philips vo vašej krajine
(podrobnosti nájdete v priloženom celosvetovo platnom záručnom liste).
Recyklácia
-- Tento symbol na výrobku znamená, že sa na daný výrobok vzťahuje Európska smernica 2012/19/
EÚ (Obr. 1).
-- Tento symbol znamená, že výrobok obsahuje vstavanú nabíjateľnú batériu, ktorú na základe
Smernice EÚ č. 2006/66/ES nemožno likvidovať spolu s bežným domovým odpadom. Ak chcete
vybrať batériu, postupujte podľa pokynov v časti „Vyberanie nabíjateľnej batérie“ (Obr. 2).
-- Informujte sa o lokálnom systéme separovaného zberu odpadu pre elektrické a elektronické
zariadenia a nabíjateľné batérie. Postupujte podľa miestnych predpisov a nikdy nelikvidujte
výrobok ani nabíjateľné batérie s bežným komunálnym odpadom. Správna likvidácia starých
výrobkov a nabíjateľných batérií pomáha zabrániť negatívnym dopadom na životné prostredie a
ľudské zdravie.
Vyberanie nabíjateľných batérií
Batérie môžu pri vystavení vysokým teplotám alebo ohňu vybuchnúť.
Nabíjateľné batérie vyberte len vtedy, keď sú úplne vybité.
Nabíjateľné batérie môžete vyberať nasledujúcim spôsobom.
1Zariadenie odpojte od elektrickej siete a nechajte ho pracovať, až kým sa nevypne.
2Zo zariadenia vyberte nádobu na prach a cyklónovú komoru.
3Odskrutkujte 10 skrutiek na zadnej strane krytu zariadenia (Obr. 3).
4Odstráňte kryt zariadenia (Obr. 4).
5Vyberte pohonnú jednotku a saciu časť (Obr. 5).
6Odskrutkujte 4 skrutky, ktorými je pripevnený kryt priečinka na batériu (Obr. 6).
7Odstráňte kryt priečinka na batériu (1) a vyberte z neho akumulátorovú batériu (2) (Obr. 7).
8Zo zariadenia odpojte akumulátorovú batériu.
Záruka a podpora
Ak potrebujete informácie alebo podporu, navštívte webovú stránku www.philips.com/support
alebo si preštudujte informácie v priloženom celosvetovo platnom záručnom liste.
68
SLOVENSKY
Riešenie problémov
Táto kapitola obsahuje prehľad najbežnejších problémov, ktoré sa môžu vyskytnúť pri používaní
zariadenia. Ak neviete problém vyriešiť pomocou nižšie uvedených informácií, navštívte webovú
stránku www.philips.com/support, na ktorej nájdete zoznam často kladených otázok, prípadne
kontaktujte Stredisko starostlivosti o zákazníkov spoločnosti Philips vo svojej krajine.
Problém
Príčina
Riešenie
Keď stlačím
tlačidlo, zariadenie
nefunguje.
Kontrolné svetlo batérie rýchlo
bliká, pretože batérie sú takmer
vybité.
Ak chcete batérie nabiť, zasuňte malú
koncovku do zásuvky na zariadení
a adaptér zasuňte do sieťovej zásuvky.
Zariadenie nie je možné použiť,
pretože sa stále nabíja.
Pred zapnutím zariadenia musíte vybrať
malú zástrčku zo zásuvky na zariadení.
Musíte stlačiť dve tlačidlá.
Stlačením vypínača zapnite zariadenie.
Potom stlačte tlačidlo MAX, aby ste
dosiahli maximálny sací výkon.
Filter a cyklónová komora sú
znečistené.
Očistite filter a cyklónovú komoru.
Nepripojili ste správne nádobu
na prach, oddeľovač prachu
a cyklónovú komoru. Nesprávna
montáž týchto častí spôsobuje únik
vzduchu, čo vedie k strate sacieho
výkonu.
Pripojte správne nádobu na prach,
oddeľovač prachu a cyklónovú komoru.
Z vysávača uniká
prach.
Filter je zašpinený.
Očistite filter.
Kefa sa už
neotáča.
Kefa zaznamenala príliš vysoký
odpor.
Očistite kefu.
Vysávač má nižší
sací výkon ako
zvyčajne.
SLOVENŠČINA 69
Uvod
Čestitamo vam za nakup in dobrodošli pri Philipsu! Če želite popolnoma izkoristiti podporo,
ki jo nudi Philips, registrirajte izdelek na www.philips.com/welcome.
Pomembno
Pred uporabo aparata natančno preberite ta pomembne informacije in jih
shranite za poznejšo uporabo.
Nevarnost
-- Ne vsesavajte vode ali katerekoli druge tekočine. Ne vsesavajte vnetljivih
snovi ali pepela,
dokler se ta popolnoma ne ohladi.
-- Aparata ali adapterja ne potapljajte v vodo ali drugo tekočino in ga ne
spirajte pod tekočo vodo.
Opozorilo
-- Preden aparat priključite na električno omrežje, preverite, ali na adapterju
navedena napetost ustreza napetosti lokalnega električnega omrežja.
-- Ne uporabljajte poškodovanega sesalnika ali adapterja.
-- Če je adapter poškodovan, ga obvezno zamenjate z originalnim
nadomestnim delom, da se izognete nevarnosti.
-- V adapter je vgrajen transformator. Odstranitev in zamenjava adapterja z
drugim nista dovoljeni, saj to lahko povzroči nevarnost.
-- Ta aparat lahko uporabljajo otroci nad 8. letom starosti in osebe z
zmanjšanimi fizičnimi ali psihičnimi sposobnostmi ali s pomanjkljivimi
izkušnjami in znanjem, če so prejele navodila glede varne uporabe
aparata ali jih pri uporabi nadzoruje odgovorna oseba, ki jih opozori na
morebitne nevarnosti. Otroci naj se ne igrajo z aparatom. Otroci
aparata ne smejo čistiti in vzdrževati brez nadzora.
-- Vtič mora biti odstranjen iz omrežne vtičnice pred čiščenjem ali
vzdrževanjem aparata.
Previdno
-- Sesalnik polnite samo s priloženim adapterjem. Med polnjenjem se
adapter segreje. To je povsem običajno.
-- Sesalnik po uporabi in med polnjenjem vedno izklopite.
-- Med sesanjem odprtine za odvodni zrak ne smejo biti blokirane.
-- Sesalnika ne uporabljajte brez nameščene filtrirne enote.
-- Zagotovite, da je aparat v skladu z navodili v uporabniškem priročniku s
stenskim nosilcem pritrjen na steno.
70
SLOVENŠČINA
-- Da se izognete nevarnosti električnega udara, bodite previdni pri vrtanju
lukenj v steno za pritrditev stenskega nosilca.
-- Najvišja raven hrupa: Lc = 84,5 dB(A)
Elektromagnetna polja (EMF)
Ta Philipsov aparat ustreza vsem veljavnim standardom in predpisom glede izpostavljenosti
elektromagnetnim poljem.
Naročanje dodatne opreme
Če želite kupiti dodatno opremo ali nadomestne dele, obiščite spletno stran www.shop.philips.com/
service ali Philipsovega prodajalca. Obrnete se lahko tudi na Philipsov center za pomoč
uporabnikom v svoji državi (kontaktne podatke si oglejte na mednarodnem garancijskem listu).
Recikliranje
-- Ta simbol na izdelku pomeni, da zanj velja evropska direktiva 2012/19/EU (Sl. 1).
-- Ta simbol pomeni, da izdelek vsebuje akumulatorsko baterijo, za katero velja evropska direktiva
2006/66/ES, ki določa, da je ni dovoljeno odlagati skupaj z običajnimi gospodinjskimi odpadki. Pri
odstranitvi baterije sledite navodilom v poglavju “Odstranjevanje akumulatorske baterije” (Sl. 2).
-- Poizvedite, kako je na vašem območju organizirano ločeno zbiranje odpadnih električnih in
elektronskih izdelkov ter akumulatorskih baterij. Upoštevajte lokalne predpise ter izdelka in
akumulatorskih baterij ne odlagajte z običajnimi gospodinjskimi odpadki. Pravilno odlaganje starih
izdelkov in akumulatorskih baterij pomaga preprečevati morebitne negativne posledice za okolje
in zdravje ljudi.
Odstranjevanje akumulatorskih baterij
Če baterije izpostavljate visokim temperaturam ali ognju, lahko eksplodirajo.
Akumulatorske baterije odstranite šele, ko so popolnoma izpraznjene.
Akumulatorske baterije lahko odstranite na naslednji način.
1Aparat izključite iz električnega omrežja in ga pustite delovati, dokler se ne ustavi.
2Iz aparata odstranite komoro za prah in ciklonsko posodo.
3Odvijte 10 vijakov na hrbtnem delu ohišja aparata (Sl. 3).
4Odstranite ohišje aparata (Sl. 4).
5Odstranite motorno enoto in sesalni del (Sl. 5).
6Odvijte 4 vijake, s katerimi je pritrjen pokrov predala za baterijo (Sl. 6).
7Odstranite pokrov predala za baterijo (1) in odstranite baterije (2) (Sl. 7).
8Baterije odklopite z aparata.
Garancija in podpora
Če potrebujete informacije ali podporo, obiščite www.philips.com/support ali preberite ločeni
mednarodni garancijski list.
SLOVENŠČINA 71
Odpravljanje težav
To poglavje vsebuje povzetek najpogostejših težav, ki se lahko pojavijo pri uporabi aparata. Če težav s
temi nasveti ne morete odpraviti, na strani www.philips.com/support poiščite seznam pogostih
vprašanj ali se obrnite na Philipsov center za pomoč uporabnikom v vaši državi.
Težava
Vzrok
Ko pritisnem gumb, Indikator baterije hitro utripa, ker
se aparat ne vklopi. so baterije šibke.
Rešitev
Baterije napolnite tako, da manjši vtikač
vstavite v vtičnico aparata, adapter pa v
omrežno vtičnico.
Aparata ne morete uporabljati, ker
se še vedno polni.
Če aparat želite vklopiti, morate prej
manjši vtikač odstraniti iz vtičnice
aparata.
Pritisniti morate dva gumba.
Najprej pritisnite gumb za vklop/izkop,
da vklopite aparat. Nato pritisnite
gumb MAX za največjo moč sesanja.
Filter in ciklonska posoda sta
umazana.
Očistite filter in ciklonsko posodo.
Komore za prah, ločevalnika prahu
in ciklonske posode niste pravilno
pritrdili. Nepravilna pritrditev teh
delov povzroča puščanje zraka, to
pa manjšo moč sesanja.
Pravilno pritrdite komoro za prah,
ločevalnik prahu in ciklonsko posodo.
Prah uhaja iz
sesalnika.
Filter je umazan.
Očistite filter.
Krtača se ne vrti
več.
Odpor na krtačo je bil premočan.
Očistite krtačo.
Moč sesanja
sesalnika je slabša
od običajne.
72
SVENSKA
Introduktion
Grattis till inköpet och välkommen till Philips! För att dra maximal nytta av den support som Philips
erbjuder kan du registrera din produkt på www.philips.com/welcome.
Viktigt
Läs den här viktiga informationen noggrant innan du använder apparaten
och spara sedan häftet för framtida bruk.
Fara
-- Dammsug aldrig upp vatten eller annan vätska. Dammsug aldrig upp
lättantändliga ämnen, och inte heller aska förrän den är sval.
-- Sänk aldrig ned apparaten eller adaptern i vatten eller i annan vätska,
och skölj den inte heller under kranen.
Varning
-- Kontrollera att den nätspänning som anges på adaptern motsvarar den
lokala nätspänningen innan du ansluter apparaten.
-- Använd inte dammsugaren eller adaptern om de är skadade.
-- Om adaptern är skadad ska den alltid ersättas med en av originaltyp för
att farliga situationer inte ska uppstå.
-- Adaptern innehåller en transformator. Byt inte ut adaptern mot någon
annan typ av kontakt, eftersom det kan orsaka fara.
-- Den här apparaten kan användas av barn från 8 års ålder, personer med
olika funktionshinder samt av personer som inte har kunskap om
apparaten såvida det sker under tillsyn eller om de har informerats om
hur apparaten används på ett säkert sätt och de eventuella medförda
riskerna. Barn får inte leka med apparaten. Barn får inte rengöra eller
underhålla apparaten utan överinseende av en vuxen.
-- Kontakten måste tas bort från vägguttaget innan du rengör eller
underhåller apparaten.
Försiktighet
-- Ladda dammsugaren endast med den adapter som medföljer. Under
laddningen blir adaptern varm, vilket är normalt.
-- Stäng alltid av dammsugaren efter användning och när du laddar den.
-- Blockera aldrig hålen för utluft när du dammsuger.
-- Använd alltid dammsugaren med filterenheten monterad.
-- Se till att du monterar apparaten på väggen med fästet enligt
instruktionerna i användarhandboken.
-- Var försiktig när du borrar hål i väggen för fästet så riskerar du inte att få
en elektrisk stöt.
-- Maximal ljudnivå: Lc = 84,5 dB(A)
SVENSKA 73
Elektromagnetiska fält (EMF)
Den här Philips-produkten uppfyller alla tillämpliga standarder och regler gällande exponering av
elektromagnetiska fält.
Beställa tillbehör
Om du vill köpa tillbehör eller reservdelar kan du gå till www.shop.philips.com/service eller en
Philips-återförsäljare. Du kan även kontakta Philips kundtjänst i ditt land (kontaktinformation finns i
garantibroschyren).
Återvinning
-- Den här symbolen innebär att produkten omfattas av EU-direktivet 2012/19/EU (Bild 1).
-- Den här symbolen innebär att produkten innehåller ett inbyggt laddningsbart batteri som
omfattas av EU-direktivet 2006/66/EG och inte får slängas bland hushållssoporna. Ta ut batteriet
enligt instruktionerna i avsnittet ”Ta ut det laddningsbara batteriet” (Bild 2).
-- Hitta närmaste återvinningsstation för elektriska och elektroniska produkter och laddningsbara
batterier. Följ de lokala bestämmelserna och släng aldrig produkten eller de laddningsbara
batterierna bland normalt hushållsavfall. Korrekt kassering av gamla produkter och laddningsbara
batterier bidrar till att förhindra negativ påverkan på miljö och hälsa.
Ta ur de laddningsbara batterierna
Batterier kan explodera när de utsätts för höga temperaturer eller eld.
Ta endast ur de laddningsbara batterierna om de är helt uttjänta.
Du kan ta ur de laddningsbara batterierna på följande sätt.
1Koppla bort apparaten från elnätet och låt den vara igång tills den stannar.
2Ta bort dammbehållaren och cyklonenheten från apparaten.
3Lossa de 10 skruvarna på baksidan av apparatens hölje (Bild 3).
4Ta bort apparatens hölje (Bild 4).
5Ta bort motorenheten och sugenheten (Bild 5).
6Lossa de 4 skruvarna som håller locket till batterifacket på plats (Bild 6).
7Ta bort locket till batterifacket (1) och ta ut batteriet (2) (Bild 7).
8Ta ut batteriet från apparaten.
Garanti och support
Om du behöver information eller support kan du gå till www.philips.com/support eller läsa
garantibroschyren.
Felsökning
I det här kapitlet sammanfattas de vanligaste problemen som kan uppstå med apparaten. Om du
inte kan lösa problemet med hjälp av informationen nedan kan du gå till www.philips.com/
support och läsa svaren på vanliga frågor. Du kan även kontakta Philips kundtjänst i ditt land.
74
SVENSKA
Problem
Orsak
Apparaten startar Batterilampan blinkar fort eftersom
inte när jag trycker batterinivån är låg.
på knappen.
Lösning
Ladda batterierna genom att sätta in
den lilla kontakten i uttaget på
apparaten och sätta in adaptern i ett
vägguttag.
Du kan inte använda apparaten
eftersom apparaten fortfarande
laddas.
Du måste ta bort den lilla kontakten
från uttaget på apparaten innan du
kan slå på apparaten.
Du måste trycka på två knappar.
Först trycker du på på/av-knappen för
att slå på apparaten. Tryck sedan på
MAX-knappen för maximal sugeffekt.
Filtret och cyklonenheten är
smutsiga.
Rengör filtret och cyklonenheten.
Du har inte monterat
dammbehållaren, dammavskiljaren
och cyklonenheten på rätt sätt.
Felaktig montering av dessa delar
orsakar luftläckage vilket leder till
försämrad sugeffekt.
Montera dammbehållaren,
dammavskiljaren och cyklonenheten
på rätt sätt.
Det kommer ut
damm ur
dammsugaren.
Filtret är smutsigt.
Rengör filtret.
Borsten roterar
inte längre.
Borsten har fått för mycket
motstånd.
Rengör borsten.
Dammsugaren har
en lägre sugeffekt
än vanligt.
УКРАЇНСЬКА 75
Вступ
Вітаємо Вас із покупкою та ласкаво просимо до клубу Philips! Щоб у повній мірі скористатися
підтримкою, яку пропонує компанія Philips, зареєструйте свій виріб на веб-сайті
www.philips.com/welcome.
Важлива інформація
Уважно прочитайте цю важливу інформацію перед початком
користування пристроєм та зберігайте його для довідки в подальшому.
Небезпечно
-- Не використовуйте пристрій для прибирання води чи іншої рідини.
Не використовуйте його для прибирання займистих речовин, а
також попелу, поки він не охолоне.
-- Ніколи не занурюйте пристрій чи адаптер у воду чи іншу рідину та
не мийте їх під краном.
Попередження
-- Перед тим як під’єднувати пристрій до мережі, перевірте, чи
збігається напруга, вказана на адаптері, із напругою у мережі.
-- Не використовуйте пошкоджений пилосос чи адаптер.
-- Якщо адаптер пошкоджено, його обов’язково треба замінити
оригінальним, щоб уникнути небезпеки.
-- Адаптер містить трансформатор. Для запобігання небезпеки не
від’єднуйте адаптер, щоб замінити його іншим.
-- Цим пристроєм можуть користуватися діти віком від 8 років або
більше чи особи із послабленими фізичними відчуттями або
розумовими здібностями, чи без належного досвіду та знань, за
умови, що користування відбувається під наглядом, їм було
проведено інструктаж щодо безпечного користування пристроєм
та їх було повідомлено про можливі ризики. Не дозволяйте дітям
бавитися пристроєм. Не дозволяйте дітям виконувати чищення та
догляд без нагляду дорослих.
-- Перед чищенням чи обслуговуванням пристрою завжди виймайте
штекер із розетки.
Увага
-- Заряджайте пилосос лише за допомогою адаптера з комплекту.
Під час заряджання адаптер може ставати теплим на дотик.
Це нормально.
-- Завжди вимикайте пилосос після використання та під час заряджання.
-- Під час прибирання ніколи не блокуйте отвори для повітря.
-- Завжди використовуйте пилосос із встановленим блоком з фільтрами.
76
УКРАЇНСЬКА
-- Перевірте, чи пристрій встановлено за допомогою настінного
фіксатора, прикріпленого до стіни, відповідно до інструкцій у цьому
посібнику користувача.
-- Будьте обережні, висвердлюючи отвори у стіні для прикріплення
настінного фіксатора, щоб запобігти ураженню електричним
струмом.
-- Максимальний рівень шуму: Lc = 84,5 дБ (A)
Електромагнітні поля (ЕМП)
Цей пристрій Philips відповідає усім чинним стандартам та правовим нормам, що стосуються
впливу електромагнітних полів.
Замовлення приладь
Щоб придбати приладдя чи запасні частини, відвідайте веб-сайт www.shop.philips.com/
service або зверніться до дилера Philips. Можна також звернутися до Центру обслуговування
клієнтів Philips у Вашій країні (контактну інформацію шукайте в гарантійному талоні).
Утилізація
-- Цей символ на виробі означає, що цей виріб відповідає вимогам Директиви ЄС 2012/19/
EU (Мал. 1).
-- Цей символ означає, що виріб містить вбудовану акумуляторну батарею, яка відповідають
вимогам Директиви ЄС 2006/66/EC і яку не можна утилізувати зі звичайними побутовими
відходами. Щоб вийняти батарею, дотримуйтеся вказівок розділу “Виймання
акумуляторної батареї” (Мал. 2).
-- Дізнайтеся про місцеву систему розділеного збору електричних та електронних
пристроїв і акумуляторних батарей. Дотримуйтесь місцевих норм і не утилізуйте цей виріб
та акумуляторні батареї зі звичайними побутовими відходами. Належна утилізація старих
виробів і акумуляторних батарей допоможе запобігти негативному впливу на навколишнє
середовище та здоров’я людей.
Виймання акумуляторних батарей
Під дією високої температури або полум’я батареї можуть вибухнути.
Виймати можна лише повністю розряджені акумуляторні батареї.
Виймайте акумуляторні батареї поданим нижче способом.
1Від’єднайте пристрій від мережі і дайте йому попрацювати до повної зупинки.
2Витягніть контейнер для пилу і циклонний фільтр із пристрою.
3Відкрутіть 10 гвинтів на задній панелі корпусу пристрою (Мал. 3).
4Зніміть корпус пристрою (Мал. 4).
5Зніміть блок двигуна і частину всмоктування (Мал. 5).
6Відкрутіть 4 гвинти, які тримають кришку батарейного відсіку на місці (Мал. 6).
7Зніміть кришку батарейного відсіку (1) і витягніть батарею (2) (Мал. 7).
8Від’єднайте комплект батарей від пристрою.
УКРАЇНСЬКА 77
Гарантія та підтримка
Якщо Вам необхідна інформація чи підтримка, відвідайте веб-сайт www.philips.com/support
чи прочитайте окремий гарантійний талон.
Компанія Philips встановлює строк служби на даний виріб – не менше 5 років.
Усунення несправностей
У цьому розділі зведено основні проблеми, які можуть виникнути під час використання
пристрою. Якщо Ви не в змозі вирішити проблему за допомогою інформації, поданої нижче,
відвідайте веб-сайт www.philips.com/support для перегляду списку частих запитань або
зверніться до Центру обслуговування клієнтів у своїй країні.
Проблема
Причина
Вирішення
Пристрій не
працює після
натиснення
кнопки.
Індикатор батареї швидко блимає
через низький заряд батарей.
Щоб зарядити батареї, вставте
малий штекер у роз’єм на пристрої,
а адаптер вставте в розетку на
стіні.
Пристрій не можна
використовувати, бо він все ще
заряджається.
Потрібно вийняти малий штекер з
роз’єму на пристрої перед тим, як
увімкнути пристрій.
Потрібно натиснути дві кнопки.
Спочатку натисніть кнопку “увімк./
вимк.”, щоб увімкнути пристрій.
Потім натисніть кнопку MAX, щоб
отримати максимальну потужність
всмоктування.
Фільтр і циклонний фільтр брудні.
Почистіть фільтр і циклонний
фільтр.
Ви не встановили контейнер для
пилу, пиловловлювач і циклонний
фільтр належним чином.
Неправильне складання цих частин
викликає просочування повітря, що
призводить до втрати потужності
всмоктування.
Встановіть контейнер для пилу,
пиловловлювач і циклонний фільтр
належним чином.
З пилососа
виходить пил.
Брудний фільтр.
Почистіть фільтр.
Щітка більше не
повертається.
Щітка зазнає надмірного опору.
Почистіть щітку.
Потужність
всмоктування
пилососа менша,
ніж зазвичай.
4222.003.4105.1
Download PDF

advertising