Philips | FC8941/09 | Philips Performer Ultimate Staubsauger mit Beutel FC8941/09 Important Information Manual

FC8957, FC8955,
FC8942, FC8941
English 6
Dansk 9
Deutsch 12
Français 16
Italiano 19
Nederlands 23
Norsk 27
Suomi 30
Svenska 33
Türkçe 36
Ελληνικα 39
6
English
Introduction
Congratulations on your purchase and welcome to Philips! To fully benefit from the support that
Philips offers, register your product at www.philips.com/welcome.
Important safety information
Read this important information carefully before you use the appliance and save it for future
reference.
Danger
- Never vacuum up water or any other liquid, flammable
substances or hot ashes.
Warning
- Check if the voltage indicated on the appliance corresponds to
the local mains voltage before you connect the appliance.
- Do not use the appliance if the plug, the mains cord or the
appliance itself is damaged.
- If the mains cord is damaged, you must have it replaced by
Philips, a service centre authorised by Philips or similarly qualified
persons in order to avoid a hazard.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and
above and persons with reduced physical, sensory or mental
capabilities or lack of experience and knowledge if they have
been given supervision or instruction concerning use of the
appliance in a safe way and understand the hazards involved.
Children shall not play with the appliance. Cleaning and user
maintenance shall not be made by children without supervision.
- The plug must be removed from the socket-outlet before
cleaning or maintaining the appliance.
- Do not point the hose, the tube or any other accessory at the
eyes or ears nor put it in your mouth.
English
English
7
Caution
- Never use the appliance without the motor protection filter
(located in the dustbag compartment). This could damage the
motor and shorten the life of the appliance.
- Only use Philips s-bag® disposable dustbags or the reusable
dustbag. Using other types or brands of dustbags might cause
damage to the vacuum cleaner.
- The TriActive LED nozzle contains LED lights. Do not look directly
at the light source (Fig. 1).
- Do not point the LED lights directly at the eyes of people or pets.
- Do not use the CarpetClean nozzle on hard floors, as this may
cause scratches.
- Do not clean the nozzles with water or a cleaning agent.
- To guarantee optimal dust retention and performance of the
vacuum cleaner, always replace the filters with original Philips
filters of the correct type (see chapter 'Ordering accessories').
- Maximum noise level: Lc = 84 dB(A)
Electromagnetic fields (EMF)
- This Philips appliance complies with all applicable standards and regulations regarding exposure to
electromagnetic fields.
Ordering accessories
To buy accessories or spare parts, visit www.shop.philips.com/service or go to your Philips dealer.
You can also contact the Philips Consumer Care Center in your country (see the international warranty
leaflet for contact details)
Warranty and support
If you need information or support, please visit www.philips.com/support or read the international
warranty leaflet.
A five-year guarantee applies to the motor of your vacuum cleaner.
This vacuum cleaner has been designed and developed with the greatest possible care. In the
unfortunate case that it robot needs repair, the Consumer Care Centre in your country will help you by
arranging any necessary repairs in the shortest possible time and with maximum convenience. If there
is no Consumer Care Centre in your country, go to your local Philips dealer.
8
English
Recycling
- This symbol means that this product shall not be disposed of with normal household waste
(2012/19/EU) (Fig. 2).
- Follow your country's rules for the separate collection of electrical and electronic products. Correct
disposal helps prevent negative consequences for the environment and human health.
Troubleshooting
This chapter summarises the most common problems you could encounter with the appliance. If you
are unable to solve the problem with the information below, visit www.philips.com/support for a list
of frequently asked questions or contact the Consumer Care Centre in your country.
Problem
Possible cause
Solution
The suction power is
insufficient.
The dustbag is full.
Empty the reusable dustbag or replace
the disposable dustbag.
The filters are dirty.
Clean or replace the filters.
The suction power is set to a
low setting.
Increase the suction power with the
buttons on the handgrip.
The nozzle, tube or hose is
blocked up.
To remove the obstruction, disconnect
the blocked-up item and connect it (as
far as possible) the other way around.
Switch on the vacuum cleaner to force
the air through the blocked-up item in
opposite direction.
When I use my vacuum
cleaner I sometimes feel
electric shocks.
Your vacuum cleaner builds
up static electricity. The
lower the air humidity, the
more static electricity the
appliance builds up.
Discharge the appliance by frequently
holding the tube against other metal
objects in the room (for example the
legs of a table or chair, a radiator etc.).
You can also raise the air humidity level
in the room.
The vacuum cleaner
switched off, but I did not
press the on/off button.
The automatic auto/off
function has been activated
because you did not move
the handgrip for 2 seconds.
As soon as you start moving the
handgrip again, the vacuum cleaner
switches on automatically.
The auto on/off feature
does not work.
You may have disabled the
fearure.
Press and hold the on/off button on the
handgrip for 5 seconds to activate the
feature. The auto on/off icon lights up.
The auto on/off icon
flashes.
The gyroscopic sensor does
not work.
Please contact the Consumer Care
Center.
Dansk
9
Introduktion
Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! For at få fuldt udbytte af den support, Philips tilbyder,
skal du registrere dit produkt på www.philips.com/welcome.
Vigtige sikkerhedsoplysninger
Læs disse vigtige oplysninger omhyggeligt igennem, inden apparatet tages i brug, og gem dem til
eventuel senere brug.
Fare
- Støvsug aldrig vand eller andre væsker, brændbare substanser
eller varm aske op.
Advarsel
- Kontrollér, om den angivne netspænding på apparatet svarer til
den lokale netspænding, før du slutter strøm til apparatet.
- Brug aldrig apparatet, hvis netstik, netledning eller selve apparatet
er beskadiget.
- Hvis netledningen beskadiges, må den kun udskiftes af Philips, et
autoriseret Philips-serviceværksted eller en tilsvarende kvalificeret
fagmand for at undgå enhver risiko.
- Dette apparat må bruges af børn fra 8 år og opefter og personer
med reducerede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller
manglende erfaring og viden, hvis de er blevet instrueret i sikker
brug af apparatet og forstår de medfølgende risici. Lad ikke børn
lege med apparatet. Rengøring og vedligeholdelse må ikke
foretages af børn uden opsyn.
- Stikket skal tages ud af stikkontakten før rengøring og
vedligeholdelse af apparatet.
- Undgå at rette slange, rør eller andet tilbehør mod øjne eller ører
eller putte dem i munden.
Forsigtig
- Brug aldrig apparatet uden motorbeskyttelsesfilteret (findes i
støvposerummet). Det kan beskadige motoren og forkorte
apparatets levetid.
Dansk
10
Dansk
- Brug kun Philips s-bag® engangsstøvposer eller den
genanvendelige støvpose. Brug af andre typer eller mærker af
støvposer kan forårsage skade på støvsugeren.
- TriActive LED-mundstykket er udstyret med LED-indikatorer.
Undgå at se direkte ind i lyskilden (fig. 1).
- Peg ikke LED-lyset direkte i øjnene på mennesker eller kæledyr.
- Brug ikke CarpetClean-mundstykket på hårde gulve, da det kan
forårsage ridser.
- Rengør ikke mundstykkerne med vand eller rengøringsmiddel.
- Udskift altid filtrene med originale Philips-filtre af den rigtige
type (se kapitlet "Bestilling af tilbehør") for at garantere, at
støvsugeren fungerer og tilbageholder støvpartikler optimalt.
- Maks. støjniveau: Lc = 84 dB(A)
Elektromagnetiske felter (EMF)
- Dette Philips-apparat overholder alle branchens gældende standarder og regler angående
eksponering for elektromagnetiske felter.
Bestilling af tilbehør
Du kan købe tilbehør og reservedele på www.shop.philips.com/service eller hos din Philipsforhandler. Du kan også kontakte det lokale Philips-kundecenter (du kan finde kontaktoplysninger i
folderen "World-Wide Guarantee").
Reklamationsret og support
Hvis du har brug for hjælp eller support, bedes du besøge www.philips.com/support eller læse i
folderen om international garanti.
En fem års garanti gælder for støvsugerens motor.
Denne støvsuger er blevet designet og udviklet med størst mulig omhu. Hvis der alligevel skulle blive
brug for at reparere din robot, vil dit lokale Kundecenter hjælpe dig med at få foretaget den
nødvendige reparation hurtigst muligt og til mindst mulig gene for dig. Hvis der ikke findes et
kundecenter i dit land, bedes du kontakte din lokale Philips-forhandler.
Genanvendelse
- Dette symbol betyder, at dette produkt ikke må bortskaffes sammen med almindeligt
husholdningsaffald (2012/19/EU) (fig. 2).
- Følg den nationale lovgivning om særskilt indsamling af elektriske og elektroniske produkter.
Korrekt bortskaffelse er med til at forhindre negativ påvirkning af miljøet og menneskers helbred.
Dansk
11
Fejlfinding
Dette afsnit opsummerer de mest almindelige problemer, der kan forekomme ved brug af enheden.
Hvis du ikke kan løse problemet ved hjælp af nedenstående oplysninger, skal du besøge
www.philips.com/support for at se en liste over ofte stillede spørgsmål eller kontakte det lokale
Philips Kundecenter.
Problem
Mulig årsag
Løsning
Sugestyrken er
utilstrækkelig.
Støvposen er fuld.
Tøm den genanvendelige støvpose, eller
udskift engangsstøvposen.
Filtrene er snavsede.
Rengør eller udskift filtrene.
Sugestyrken er sat på en lav
indstilling.
Sugestyrken øges med knapperne på
håndgrebet.
Mundstykke, rør eller slange
er tilstoppet.
En eventuel tilstoppelse fjernes ved at
tage det tilstoppede tilbehør af og (så
vidt det er muligt) sætte det omvendt
på. Tænd så igen for støvsugeren, så der
blæses luft den modsatte vej gennem
slange og/eller rør.
Når jeg bruger min
støvsuger, får jeg af og til
elektrisk stød.
Din støvsuger genererer
statisk elektricitet. Jo lavere
luftfugtigheden er i rummet,
jo mere statisk elektricitet
genererer apparatet.
Aflad jævnligt apparatet ved at holde
røret mod andre metalobjekter i rummet
(f.eks. bord- og stoleben, radiatorer
osv.). Du kan også øge luftfugtigheden i
rummet.
Støvsugeren slukkede,
uden at jeg havde trykket
på tænd/sluk-knappen.
Auto-sluk funktionen er
blevet aktiveret, fordi du ikke
bevægede håndgrebet i 2
sekunder.
Så snart du bevæger håndgrebet igen,
tænder støvsugeren automatisk.
Den automatiske
tænd/sluk-funktion
fungerer ikke.
Du har muligvis deaktiveret
funktionen.
Tryk på on/off-knappen på håndgrebet,
og hold den inde i 5 sekunder for at
aktivere funktionen. Ikonet for
automatisk tænd/sluk lyser.
Ikonet for automatisk
tænd/sluk blinker.
Den gyroskopiske senser
virker ikke.
Kontakt Philips Kundecenter.
12
Deutsch
Einführung
Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf und willkommen bei Philips! Um die Unterstützung von Philips
optimal nutzen zu können, sollten Sie Ihr Produkt unter www.philips.com/welcome registrieren.
Wichtige Sicherheitsinformationen
Lesen Sie diese wichtigen Informationen vor dem Gebrauch des Geräts aufmerksam durch, und
bewahren Sie sie für eine spätere Verwendung auf.
Gefahr
- Saugen Sie nie Wasser oder andere Flüssigkeiten, entzündliche
Gegenstände oder heiße Asche auf.
Warnhinweis
- Prüfen Sie, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, ob die
Spannungsangabe auf dem Gerät mit der örtlichen Netzspannung
übereinstimmt.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn der Netzstecker, das
Netzkabel oder das Gerät selbst defekt oder beschädigt sind.
- Um Gefährdungen zu vermeiden, darf ein defektes Netzkabel nur
von einem Philips Service-Center, einer von Philips autorisierten
Werkstatt oder einer ähnlich qualifizierten Person durch ein
Original-Ersatzkabel ersetzt werden.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit
verringerten physischen, sensorischen oder psychischen
Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Kenntnis verwendet
werden, wenn sie bei der Verwendung beaufsichtigt werden oder
Anleitung zum sicheren Gebrauch des Geräts erhalten und die
Gefahren verstanden haben. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät
spielen. Die Reinigung und Pflege des Geräts darf von Kindern
nicht ohne Aufsicht durchgeführt werden.
- Der Stecker muss vor der Reinigung oder Wartung des Geräts aus
der Buchse gezogen werden.
- Richten Sie den Schlauch, das Rohr oder andere Zubehörteile
nicht auf die Augen oder Ohren und nehmen Sie diese Teile nicht
in den Mund.
Deutsch
Deutsch
13
Achtung
- Verwenden Sie das Gerät niemals ohne den Motorschutzfilter (in
der Staubbeutelkammer). Dies könnte zu Beschädigungen des
Motors führen und die Lebensdauer des Geräts verkürzen.
- Verwenden Sie nur den Philips s-bag® Einweg-Staubbeutel oder
den Mehrweg-Staubbeutel. Verwenden Sie keine anderen
Staubbeutel-Typen oder -Marken, um Beschädigungen des
Staubsaugers zu vermeiden.
- Die TriActive-LED-Düse enthält LED-Lampen. Blicken Sie nicht
direkt in die Lichtquelle (Abb. 1).
- Richten Sie die LED-Lampen nicht direkt auf die Augen von
Menschen oder Tieren.
- Verwenden Sie die CarpetClean-Düse nicht auf Hartböden, da
dies Kratzer verursachen könnte.
- Reinigen Sie die Düsen nicht mit Wasser oder Reinigungsmitteln.
- Um die optimale Staubaufnahme und Leistung des Staubsaugers
zu gewährleisten, ersetzen Sie den Filter immer durch einen
Philips Originalfilter des richtigen Typs (siehe „Zubehör
bestellen“).
- Maximaler Geräuschpegel: Lc = 84 dB(A)
Elektromagnetische Felder
- Dieses Philips-Gerät erfüllt alle einschlägigen Normen und Vorschriften zur Exposition gegenüber
elektromagnetischen Feldern.
Zubehör bestellen
Um Zubehör oder Ersatzteile zu kaufen, gehen Sie auf www.shop.philips.com/service, oder suchen Sie
Ihren Philips Händler auf. Sie können sich auch an das Philips Service-Center in Ihrem Land wenden.
Die Kontaktdaten finden Sie in der internationalen Garantieschrift.
Garantie und Support
Für Unterstützung und weitere Informationen besuchen Sie die Philips Website unter
www.philips.com/support, oder lesen Sie die internationale Garantieschrift.
Der Motor Ihres Staubsaugers ist mit einer fünfjährigen Garantie ausgestattet.
Dieser Staubsauger wurde mit der größtmöglichen Sorgfalt entworfen und entwickelt. Sollte es
dennoch einmal vorkommen, dass der Roboter repariert werden muss, sorgt ein Service-Center in
Ihrem Land dafür, dass die notwendigen Reparaturen so schnell und so bequem wie möglich
14
Deutsch
durchgeführt werden. Sollte es in Ihrem Land kein Service-Center geben, wenden Sie sich bitte an
Ihren Philips Händler vor Ort.
Recycling
- Dieses Symbol bedeutet, dass das Produkt nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden
kann (2012/19/EU) (Abb. 2).
- Beachten Sie die örtlichen Vorschriften zur getrennten Entsorgung von elektrischen und
elektronischen Produkten. Die ordnungsgemäße Entsorgung dient dem Schutz von Umwelt und
Gesundheit.
Fehlerbehebung
Dieses Kapitel fasst die häufigsten Probleme zusammen, die beim Gebrauch des Geräts auftreten
können. Sollten Sie ein Problem mithilfe der nachstehenden Informationen nicht beheben können,
besuchen Sie unsere Website unter: www.philips.com/support, und schauen Sie in der Liste der
häufig gestellten Fragen nach, oder wenden Sie sich an das Philips Consumer Care-Center in Ihrem
Land.
Problem
Mögliche Ursache
Die Lösung
Die Saugleistung ist
unzureichend.
Der Staubbeutel ist voll.
Leeren Sie den Mehrweg-Staubbeutel,
oder tauschen Sie den EinwegStaubbeutel aus.
Die Filter sind schmutzig.
Reinigen oder ersetzen Sie die Filter.
Die Saugleistung wurde auf
eine niedrige Stufe
eingestellt.
Erhöhen Sie die Saugleistung mit den
Tasten am Handgriff.
Die Düse, das Saugrohr oder
der Saugschlauch ist
blockiert.
Um die Blockade zu entfernen, lösen Sie
das blockierte Teil ab und schließen Sie
es (soweit möglich) in umgekehrter
Richtung wieder an. Schalten Sie den
Staubsauger ein, um Luft in der
Gegenrichtung durch das blockierte Teil
zu strömen.
Wenn ich meinen
Staubsauger verwende,
bekomme ich manchmal
elektrische Schläge.
Ihr Staubsauger lädt sich
statisch auf. Je niedriger die
Luftfeuchtigkeit, desto mehr
statische Elektrizität bildet
sich am Gerät.
Entladen Sie das Gerät regelmäßig,
indem Sie mit dem Saugrohr andere
metallene Gegenstände wie Tisch- oder
Stuhlbeine oder Heizkörper etc.
berühren. Sie können auch die
Luftfeuchtigkeit im Zimmer erhöhen.
Der Staubsauger schaltet
sich aus, obwohl ich nicht
den Ein-/Ausschalter
betätigt habe.
Die Abschaltautomatik wurde Sobald Sie den Handgriff wieder
aktiviert, da Sie den Handgriff bewegen, schaltet sich der Staubsauger
2 Sekunden lang nicht
automatisch ein.
bewegt haben.
Die Abschaltautomatik
funktioniert nicht.
Möglicherweise haben Sie
die Funktion deaktiviert.
Halten Sie den Ein-/Ausschalter am
Handgriff 5 Sekunden lang gedrückt, um
die Funktion zu aktivieren. Das Symbol
der Abschaltautomatik leuchtet auf.
Deutsch
Problem
Mögliche Ursache
Die Lösung
Das Symbol der
Abschaltautomatik blinkt.
Der Gyroskopsensor
funktioniert nicht.
Setzen Sie sich mit einem Philips
Service-Center in Verbindung.
15
16
Français
Introduction
Félicitations pour votre achat et bienvenue dans l'univers Philips ! Pour profiter pleinement de
l'assistance offerte par Philips, enregistrez votre produit à l'adresse suivante :
www.philips.com/welcome.
Informations de sécurité importantes
Lisez attentivement ces informations importantes avant d'utiliser l'appareil et conservez-les pour un
usage ultérieur.
Danger
- N'aspirez jamais d'eau, de liquides, de substances inflammables
ni de cendres chaudes.
Avertissement
- Avant de brancher l'appareil, vérifiez que la tension indiquée sur
l'appareil correspond à la tension supportée par le secteur local.
- N'utilisez jamais l'appareil si la prise, le cordon d'alimentation ou
l'appareil lui-même est endommagé.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé
par Philips, par un Centre Service Agréé Philips ou par un
technicien qualifié afin d'éviter tout accident.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans ou
plus, des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou
intellectuelles sont réduites ou des personnes manquant
d'expérience et de connaissances, à condition que ces enfants ou
personnes soient sous surveillance ou qu'ils aient reçu des
instructions quant à l'utilisation sécurisée de l'appareil et qu'ils
aient pris connaissance des dangers encourus. Les enfants ne
doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien ne
doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- La fiche doit être retirée de la prise avant le nettoyage ou
l'entretien de l'appareil.
- Ne dirigez pas le flexible, le tube ou tout autre accessoire vers les
yeux ou les oreilles et ne les placez pas dans votre bouche.
Français
Français
17
Attention
- N'utilisez jamais l'appareil sans le filtre de protection du moteur
(situé dans le compartiment du sac). Cela pourrait endommager le
moteur et réduire la durée de vie de l'appareil.
- Utilisez uniquement les sacs jetables Philips S-bag® ou le sac
réutilisable. L'utilisation de sacs d'une autre marque pourrait
endommager l'aspirateur.
- La brosse TriActive comporte des lumières LED. Ne fixez pas des
yeux la source lumineuse (Fig. 1).
- Ne dirigez pas la lumière des LED vers les yeux d'une personne
ou d'un animal.
- N'utilisez pas l'embout CarpetClean sur des sols durs car il
pourrait causer des égratignures.
- Ne nettoyez pas les embouts à l'eau ou avec un chiffon humide.
- Pour garantir les performances et les qualités d'aspiration de
l'aspirateur, remplacez toujours les filtres par des filtres Philips
appropriés (voir le chapitre « Commande d'accessoires »).
- Niveau sonore maximal : Lc = 84 dB(A)
Champs électromagnétiques (CEM)
- Cet Philips appareil est conforme à toutes les normes et à tous les règlements applicables relatifs à
l'exposition aux champs électromagnétiques.
Commande d'accessoires
Pour acheter des accessoires ou des pièces de rechange, visitez le site Web
www.shop.philips.com/service ou rendez-vous chez votre revendeur Philips. Vous pouvez également
communiquer avec le Service Consommateurs Philips de votre pays (consultez le dépliant de garantie
internationale pour obtenir les coordonnées).
Garantie et assistance
Si vous avez besoin d'une assistance ou d'informations supplémentaires, consultez le site Web
www.philips.com/support ou lisez le dépliant sur la garantie internationale.
Le moteur de l'aspirateur est couvert par une garantie de cinq ans.
Cet aspirateur a été conçu et développé avec le plus grand soin. Si votre robot a malgré tout besoin
d'être réparé, le Service Consommateurs Philips de votre pays vous assistera en organisant les
réparations nécessaires le plus rapidement possible et de la manière la plus pratique. S'il n'existe pas
de Service Consommateurs dans votre pays, renseignez-vous auprès de votre revendeur Philips.
18
Français
Recyclage
- Ce symbole signifie que ce produit ne doit pas être jetées avec les déchets ménagèrs (2012/19/EU)
(Fig. 2).
- Respectez les réglementations de votre pays concernant la collecte séparée des appareils
électriques et électroniques. La mise au rebut appropriée des piles permet de protéger
l'environnement et la santé.
Dépannage
Cette rubrique récapitule les problèmes les plus courants que vous pouvez rencontrer avec l'appareil.
Si vous ne parvenez pas à résoudre le problème à l'aide des informations ci-dessous, rendez-vous sur
le site www.philips.com/support et consultez la liste de questions fréquemment posées ou contactez
le Service Consommateurs Philips de votre pays.
Problème
Cause possible
Solution
La puissance d'aspiration
est insuffisante.
Le sac est plein.
Videz le sac réutilisable ou remplacez le
sac jetable.
Les filtres sont sales.
Nettoyez ou remplacez les filtres.
La puissance d'aspiration est Augmentez la puissance d'aspiration à
réglée sur un niveau trop bas. l'aide des boutons situés sur la poignée.
L'embout, le tube ou le tuyau Le cas échéant, détachez l'élément
est bouché.
bouché et raccordez-le (si possible)
dans le sens inverse. Allumez
l'aspirateur pour forcer l'air à traverser
l'élément bouché dans l'autre sens.
Lorsque je passe
l'aspirateur, je ressens
parfois des décharges
électriques.
Votre aspirateur produit de
l'électricité statique. Moins
l'air est humide dans une
pièce, plus l'appareil produit
de l'électricité statique.
Déchargez l'appareil en plaçant
fréquemment le tube contre d'autres
objets métalliques de la pièce (par
exemple, des pieds de table ou de
chaise, un radiateur, etc.). Vous pouvez
également augmenter le niveau
d'humidité de l'air dans la pièce.
L'aspirateur s'est éteint
alors que je n'ai pas
appuyé sur le bouton
marche/arrêt.
La fonction d'arrêt
Dès que vous bougez la poignée,
automatique s'est activée car l'aspirateur s'allume automatiquement.
vous n'avez pas bougé la
poignée pendant plus de
2 secondes.
La fonction de
marche/arrêt automatique
ne fonctionne pas.
Vous avez peut-être
désactivé la fonction.
Maintenez le bouton marche/arrêt de la
poignée enfoncé pendant 5 secondes
pour activer la fonction. L'icône de la
fonction marche/arrêt automatique
s'allume.
L'icône de la fonction
marche/arrêt automatique
clignote.
Le capteur gyroscopique ne
fonctionne pas.
Veuillez contacter le
Service Consommateurs Philips.
Italiano
19
Introduzione
Congratulazioni per l'acquisto e benvenuti in Philips! Per trarre il massimo vantaggio dall'assistenza
fornita da Philips, registrate il vostro prodotto sul sito www.philips.com/welcome.
Informazioni di sicurezza importanti
Prima di utilizzare l'apparecchio, leggete attentamente queste informazioni importanti e conservatele
per eventuali riferimenti futuri.
Pericolo
- Non aspirate mai acqua o altre sostanze liquide, infiammabili e
cenere se non completamente fredde.
Avvertenza
- Prima di collegare l'apparecchio, verificate che la tensione
riportata sulla spina corrisponda alla tensione disponibile.
- Non utilizzate l'apparecchio se la spina, il cavo di alimentazione o
l'apparecchio stesso sono danneggiati.
- Nel caso in cui il cavo di alimentazione fosse danneggiato, dovrà
essere sostituito presso i centri autorizzati Philips, i rivenditori
specializzati oppure da personale debitamente qualificato, per
evitare situazioni pericolose.
- Questo apparecchio può essere usato da bambini a partire da 8
anni di età e da persone con capacità mentali, fisiche o sensoriali
ridotte, prive di esperienza o conoscenze adatte a condizione che
tali persone abbiano ricevuto assistenza o formazione per
utilizzare l'apparecchio in maniera sicura e capiscano i potenziali
pericoli associati a tale uso. Evitate che i bambini giochino con
l'apparecchio. La manutenzione e la pulizia non devono essere
eseguite da bambini se non in presenza di un adulto.
- La spina deve essere rimossa dalla presa di corrente prima di
pulire o effettuare interventi di manutenzione sull'apparecchio.
- Non puntate il tubo flessibile, il tubo o qualsiasi altro accessorio in
direzione degli occhi o delle orecchie e non introducetelo in
bocca.
Italiano
20
Italiano
Attenzione
- Non utilizzate mai l'apparecchio senza il filtro di protezione del
motore (posto nel vano del sacchetto per la polvere) onde evitare
di danneggiare il motore e compromettere il funzionamento
dell'aspirapolvere.
- Utilizzate esclusivamente sacchetti per la polvere usa e getta
Philips s-bag® o il sacchetto riutilizzabile. L'utilizzo di altri tipi o
marchi di sacchetti per la polvere potrebbe causare danni
all'aspirapolvere.
- La bocchetta TriActive contiene luci a LED. Non guardate
direttamente la sorgente luminosa (fig. 1).
- Non puntate le luci a LED direttamente verso gli occhi di persone
o animali.
- Evitate di utilizzare la bocchetta CarpetClean su pavimenti duri
per evitare di graffiarli.
- Non pulite le bocchette con acqua o detergenti.
- Per garantire la massima ritenzione della polvere e prestazioni
ottimali, sostituite il filtro con un filtro Philips originale del tipo
corretto (vedere il capitolo "Ordinazione degli accessori").
- Livello massimo di rumorosità: Lc = 84 dB(A)
Campi elettromagnetici (EMF)
- Questo apparecchio Philips è conforme a tutti gli standard e alle norme relativi all'esposizione ai
campi elettromagnetici.
Ordinazione degli accessori
Per acquistare accessori o parti di ricambio, visitate il sito Web www.shop.philips.com/service o
recatevi presso il rivenditore Philips di zona. Potete inoltre contattare il Centro Assistenza Clienti
Philips del vostro paese. Per i dettagli, fate riferimento all'opuscolo della garanzia internazionale.
Garanzia e assistenza
Per assistenza o informazioni, visitate il sito Web all'indirizzo www.philips.com/support oppure
leggete l'opuscolo della garanzia internazionale.
Al motore dell'aspirapolvere è applicata una garanzia di cinque anni.
Questo aspirapolvere è stato progettato e sviluppato con la massima cura. Tuttavia, in caso di
problemi che richiedono la riparazione, il centro assistenza clienti del vostro paese vi aiuterà a
Italiano
21
organizzare l'intervento nel più breve tempo possibile e nelle modalità più comode. Se nel vostro
paese non è presente l'assistenza clienti, recatevi presso il rivenditore Philips locale.
Riciclaggio
- Questo simbolo indica che il prodotto non può essere smaltito con i normali rifiuti domestici
(2012/19/UE) (fig. 2).
- Ci sono due situazioni in cui potete restituire gratuitamente il prodotto vecchio a un rivenditore:
1 Quando acquistate un prodotto nuovo, potete restituire un prodotto simile al rivenditore.
2 Se non acquistate un prodotto nuovo, potete restituire prodotti con dimensioni inferiori a 25 cm
(lunghezza, altezza e larghezza) ai rivenditori con superficie dedicata alla vendita di prodotti
elettrici ed elettronici superiore ai 400 m2.
- In tutti gli altri casi, attenetevi alle normative di raccolta differenziata dei prodotti elettrici ed
elettronici in vigore nel vostro paese: un corretto smaltimento consente di evitare conseguenze
negative per l'ambiente e per la salute.
Risoluzione dei problemi
Questo capitolo riassume i problemi più comuni che potreste riscontrare con il dispositivo. Se non
riuscite a risolvere il problema con le informazioni riportate sotto, visitate il sito
www.philips.com/support per un elenco di domande frequenti o contattate il Centro assistenza
clienti del vostro paese.
Problema
Possibile causa
Soluzione
La potenza di aspirazione
è insufficiente.
Il sacchetto per la polvere è
pieno.
Svuotate il sacchetto della polvere
riutilizzabile oppure sostituite il
sacchetto usa e getta.
I filtri sono sporchi.
Pulite e sostituite i filtri.
La potenza di aspirazione
potrebbe essere impostata
su un livello basso.
Aumentate la potenza di aspirazione
con i pulsanti sull'impugnatura.
La bocchetta, il tubo o il tubo Per rimuovere l'ostruzione, scollegate
flessibile sono bloccati.
l'accessorio bloccato e rimontatelo (ove
possibile) al contrario. Accendete
l'aspirapolvere e fate passare un getto
d'aria nella direzione opposta attraverso
l'accessorio ostruito.
Quando si utilizza
l'aspirapolvere, a volte, è
possibile avvertire delle
scosse elettriche.
L'aspirapolvere genera
elettricità statica. Più bassa è
l'umidità dell'aria, maggiore è
l'accumulo di elettricità
statica dell'apparecchio.
Scaricate a terra l'apparecchio
appoggiando spesso il tubo su altri
oggetti di metallo presenti nella stanza
(ad esempio, sulle gambe di un tavolo o
di una sedia oppure contro un radiatore,
eccetera). Potete anche aumentare il
livello dell'umidità dell'aria nella stanza.
22
Italiano
Problema
Possibile causa
Soluzione
L'aspirapolvere si spegne
anche senza aver premuto
il pulsante on/off.
La funzione di
accensione/spegnimento
automatico si attiva quando
l'impugnatura non viene
mossa per 2 secondi.
Non appena muovete di nuovo
l'impugnatura, l'aspirapolvere si
accenderà automaticamente.
La funzione di
accensione/spegnimento
automatico non funziona.
È possibile che abbiate
disattivato la funzione.
Tenete premuto il pulsante on/off
sull'impugnatura per 5 secondi per
attivare la funzione. L'icona di
accensione/spegnimento automatico si
accende.
L'icona di
accensione/spegnimento
automatico lampeggia.
Il sensore giroscopico non
funziona.
Contattate il centro assistenza clienti.
Nederlands
23
Introductie
Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Registreer uw product op
www.philips.com/welcome om optimaal gebruik te kunnen maken van de door Philips geboden
ondersteuning.
Belangrijke veiligheidsinformatie
Lees deze belangrijke informatie zorgvuldig door voordat u het apparaat gaat gebruiken en bewaar de
informatie om de aanwijzingen later opnieuw te kunnen raadplegen.
Gevaar
- Zuig nooit water of andere vloeistoffen, brandbare substanties of
hete as op.
Waarschuwing
- Controleer of het voltage dat wordt aangegeven op het apparaat,
overeenkomt met de plaatselijke netspanning voordat u het
apparaat aansluit.
- Gebruik het apparaat niet als de stekker, het netsnoer of het
apparaat zelf beschadigd is.
- Als het netsnoer beschadigd is, moet u het laten vervangen door
Philips, een door Philips geautoriseerd servicecentrum of door
personen met vergelijkbare kwalificaties om gevaarlijke situaties
te voorkomen.
- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en
door personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of
geestelijke capaciteiten of weinig ervaring en kennis, mits zij
onder toezicht staan of instructies hebben gekregen voor veilig
gebruik van het apparaat en mits zij begrijpen welke gevaren het
gebruik met zich mee kan brengen. Kinderen mogen niet met het
apparaat spelen. Kinderen mogen het apparaat niet reinigen en
geen gebruikersonderhoud uitvoeren zonder toezicht.
- Haal de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat
schoonmaakt of onderhoudt.
- Richt de slang, de buis of een ander accessoire nooit op de ogen
of oren en steek ze ook niet in uw mond.
Nederlands
24
Nederlands
Let op
- Gebruik het apparaat nooit zonder het motorbeschermingsfilter
(bevindt zich in het stofzakcompartiment). Doet u dit toch, dan
kan de motor beschadigd raken en de levensduur van het
apparaat afnemen.
- Gebruik alleen Philips s-bag® wegwerpstofzakken of de
herbruikbare stofzak. Het gebruik van andere typen of merken
stofzakken kan schade aan de stofzuiger veroorzaken.
- Het TriActive LED-mondstuk is voorzien van LED-lampjes. Kijk
niet rechtstreeks in de lichtbron (Fig. 1).
- Richt de LED-lampjes niet rechtstreeks op de ogen van mensen
of dieren.
- Gebruik het CarpetClean-mondstuk niet op harde vloeren. Dit kan
krassen veroorzaken.
- Maak de mondstukken niet schoon met water of een
reinigingsmiddel.
- Vervang de filters altijd door originele Philips-filters van het juiste
type, zodat het stof optimaal wordt vastgehouden en de
stofzuiger de beste prestaties kan leveren (zie hoofdstuk
'Accessoires bestellen').
- Maximaal geluidsniveau: Lc = 84 dB(A)
Elektromagnetische velden (EMV)
- Dit Philips-apparaat voldoet aan alle toepasselijke richtlijnen en voorschriften met betrekking tot
blootstelling aan elektromagnetische velden.
Accessoires bestellen
Ga naar www.shop.philips.com/service of naar uw Philips-leverancier om accessoires of
reserveonderdelen aan te schaffen. U kunt ook contact opnemen met het Philips Consumer Care
Centre in uw land (zie de meegeleverde wereldwijde garantieverklaring voor contactgegevens).
Garantie en ondersteuning
Hebt u informatie of ondersteuning nodig, ga dan naar www.philips.com/support of lees de
internationale garantieverklaring.
U krijgt vijf jaar garantie op de motor van uw stofzuiger.
Deze stofzuiger is met de grootste zorg ontworpen en ontwikkeld. Als het apparaat onverhoopt toch
moeten worden gerepareerd, dan zorgt het Consumer Care Center in uw land dat de benodigde
Nederlands
25
reparatie zo snel mogelijk en met zo min mogelijk ongemak wordt uitgevoerd. Als er geen Consumer
Care Centre in uw land is, ga dan naar uw Philips-dealer.
Recyclen
- Dit symbool betekent dat dit product niet samen met het gewone huishoudelijke afval mag worden
weggegooid (2012/19/EU) (Fig. 2).
- Volg de in uw land geldende regels voor de gescheiden inzameling van elektrische en
elektronische producten. Als u oude producten correct verwijdert, voorkomt u negatieve gevolgen
voor het milieu en de volksgezondheid.
Problemen oplossen
In dit hoofdstuk worden in het kort de meest voorkomende problemen behandeld die zich kunnen
voordoen tijdens het gebruik van het apparaat. Als u het probleem niet kunt oplossen met behulp van
de onderstaande informatie, gaat u naar www.philips.com/support voor een lijst met veelgestelde
vragen of neemt u contact op met het Consumer Care Center in uw land.
Probleem
Mogelijke oorzaak
Oplossing
Er is onvoldoende
zuigkracht.
De stofzak is vol.
Maak de herbruikbare stofzak leeg of
vervang de wegwerpstofzak.
De filters zijn vuil.
Maak de filters schoon of vervang ze.
De zuigkracht is ingesteld op
een lage stand.
Verhoog de zuigkracht met de knoppen
op de handgreep.
De zuigmond, buis of slang is Om de verstopping te verhelpen,
verstopt.
verwijdert u het verstopte onderdeel en
bevestigt u het (voor zover mogelijk)
andersom op het apparaat. Schakel de
stofzuiger in om in tegengestelde
richting lucht door het verstopte
onderdeel te blazen.
Als ik aan het stofzuigen
ben, krijg ik soms een
elektrische schok.
Uw stofzuiger bouwt
statische elektriciteit op. Hoe
lager de luchtvochtigheid,
hoe meer statische
elektriciteit het apparaat
opbouwt.
Ontlaad het apparaat door de buis
regelmatig tegen andere metalen
voorwerpen in de kamer te houden
(bijvoorbeeld tegen tafel- of stoelpoten,
radiatoren enz.). U kunt ook de
luchtvochtigheid in de kamer verhogen.
De stofzuiger is
uitgeschakeld zonder dat
ik op de aan-uitknop heb
gedrukt.
De automatische
uitschakelfunctie is
geactiveerd omdat u de
handgreep gedurende 2
seconden niet hebt
bewogen.
Zodra u de handgreep beweegt, wordt
de stofzuiger automatisch weer
ingeschakeld.
De functie voor
automatische in- en
uitschakeling werkt niet.
U hebt de functie mogelijk
uitgeschakeld.
Houd de aan-uitknop op de handgreep
5 seconden ingedrukt om de functie in
te schakelen. Het pictogram van de
functie voor automatische in- en
uitschakeling gaat branden.
26
Nederlands
Probleem
Mogelijke oorzaak
Oplossing
Het pictogram van de
functie voor automatische
in- en uitschakeling
knippert.
Het gyroscopische sensor
werkt niet.
Neem contact op met het Consumer
Care Center.
Norsk
27
Innledning
Gratulerer med kjøpet og velkommen til Philips! Registrer produktet på www.philips.com/welcome for
å dra full nytte av støtten som Philips tilbyr.
Viktig sikkerhetsinformasjon
Les denne viktige informasjonen nøye før du bruker apparatet, og ta vare på den for senere referanse.
Fare
- Sug aldri opp vann eller annen væske, brennbare stoffer eller
varm aske.
Advarsel
- Før du kobler til apparatet, må du kontrollere at spenningen som
er angitt på apparatet, stemmer overens med nettspenningen.
- Ikke bruk apparatet hvis støpselet, ledningen eller selve apparatet
er ødelagt.
- Hvis ledningen er ødelagt, må du få den skiftet enten av Philips,
på et servicesenter som er godkjent av Philips, eller av annet
kvalifisert personell, slik at du unngår farlige situasjoner.
- Dette apparatet kan brukes av barn over 8 år og av personer med
nedsatt sanseevne eller fysisk eller psykisk funksjonsevne, eller
personer med manglende erfaring eller kunnskap, hvis de får
instruksjoner om sikker bruk av apparatet eller tilsyn som sikrer
sikker bruk, og hvis de er klar over risikoen. Ikke la barn leke med
apparatet. Ikke la barn rengjøre eller vedlikeholde apparatet uten
tilsyn.
- Støpselet må tas ut av stikkontakten før rengjøring eller
vedlikehold av apparatet.
- Ikke rett slangen, røret eller noe annet tilbehør mot øynene eller
ørene, og putt dem heller ikke i munnen.
Forsiktig
- Bruk aldri apparatet uten motorbeskyttelsesfilteret (plassert i
rommet til støvposen). Dette kan skade motoren og forkorte
levetiden på apparatet.
Norsk
28
Norsk
- Bruk kun Philips s-bag® engangsstøvposer eller den gjenbrukbare
støvposen. Bruk av andre typer eller merker av støvposer kan
skade støvsugeren.
- TriActive LED munnstykket inneholder LED-lys. Gjør ikke direkte
på lyskilden (Fig. 1).
- Ikke rett LED lys direkte på øynene til mennesker eller dyr.
- Ikke bruk CarpetClean munnstykket på harde gulv, da dette kan
føre til riper.
- Ikke rengjør munnstykkene med vann eller et rengjøringsmiddel.
- Skift alltid ut filtrene med originale Philips-filtre av riktig type, slik
at støvet samles opp på en optimal måte og støvsugeren fungerer
optimalt (se avsnittet 'Bestille tilbehør').
- Maksimalt støynivå: Lc = 84dB (A)
Elektromagnetiske felt (EMF)
- Dette Philips-apparatet overholder alle aktuelle standarder og forskrifter for eksponering for
elektromagnetiske felt.
Bestille tilbehør
Gå til www.shop.philips.com/service eller din lokale Philips-forhandler for å kjøpe tilbehør eller
reservedeler. Du kan også kontakte Philips' forbrukerstøtte i landet der du bor (du finner
kontaktinformasjonen i garantiheftet)
Garanti og støtte
Besøk www.philips.com/support eller se det internasjonale garantiheftet for mer informasjon eller
støtte.
En fem-års garanti gjelder motoren på støvsugeren din.
Denne støvsugeren er designet og utviklet med størst mulig forsiktighet. I det uheldige tilfellet at
roboten trenger reparasjon, vil Forbrukertjenesten der du bor hjelpe deg med å arrangere nødvendige
reparasjoner på kortest mulig tid og med maksimal anvendelighet. Hvis det ikke er noen kundestøtte
der du bor, kan du gå til din lokale Philips-forhandler.
Resirkulering
- Dette symbolet betyr at dette produktet ikke må avhendes i vanlig husholdningsavfall (2012/19/EU)
(Fig. 2).
- Pass på å overholde nasjonale regler og forskrifter for avhending av elektriske og elektroniske
produkter. Riktig avfallshåndtering bidrar til å forhindre negative konsekvenser for helse og miljø.
Norsk
29
Feilsøking
I dette kapitlet oppsummeres de vanligste problemene som kan oppstå med apparatet. Hvis du ikke
klarer å løse problemet med informasjonen nedenfor, besøk www.philips.com/support for en liste
over ofte stilte spørsmål eller ta kontakt med kundestøtten der du bor.
Problem
Mulig årsak
Løsning
Sugeeffekten er redusert.
Støvposen er full.
Tøm den gjenbrukbare støvposen, eller
bytt ut engangsstøvposen.
Filtrene er skitne.
Rengjør eller skift ut filtrene.
Sugeeffekten er satt til en lav
innstilling.
Øk sugeeffekten med knappene på
håndtaket.
Munnstykket, røret eller
slangen er blokkert.
For å fjerne hindringen, må du koble fra
det tilstoppede elementet og koble det
til (så langt som mulig) den andre veien
rundt. Slå på støvsugeren for å tvinge
luften gjennom det tilstoppede
elementet i motsatt retning.
Når jeg bruker
støvsugeren, får jeg noen
ganger elektriske støt.
Støvsugeren din bygger opp
statisk elektrisitet. Jo lavere
luftfuktighet, jo mer statisk
elektrisitet bygger apparatet
opp.
Lad ut apparatet ved å holde røret mot
andre metallgjenstander i rommet ofte
(for eksempel stol- og bordben, radiator
osv.). Du kan også øke luftfuktigheten i
rommet.
Støvsugeren slo seg av,
men jeg trykket ikke på
av/på-knappen.
Den automatiske auto/avfunksjon er aktivert fordi du
ikke flyttet håndtaket i 2
sekunder.
Så snart du begynner å bevege
håndtaket igjen, slår støvsugeren seg på
automatisk.
Auto på/av-funksjonen
fungerer ikke.
Du kan ha deaktivert
funksjonen.
Trykk og hold inne på/av-knappen på
håndtaket i 5 sekunder for å aktivere
funksjonen. Auto på/av-ikonet lyser
opp.
Auto på/av-ikonet blinker.
Den gyroskopiske sensoren
virker ikke.
Ta kontakt med vårt Senter for
Forbrukerstøtte.
30
Suomi
Johdanto
Onnittelut ostoksestasi – ja tervetuloa Philips-käyttäjien joukkoon! Saat parhaan mahdollisen hyödyn
Philipsin palveluista rekisteröimällä tuotteesi osoitteessa www.philips.com/welcome.
Tärkeitä turvallisuustietoja
Lue nämä tärkeät tiedot huolellisesti ennen laitteen ensimmäistä käyttökertaa ja säilytä ne vastaisen
varalle.
Vaara
- Älä koskaan imuroi vettä tai muita nesteitä, helposti syttyviä
aineita tai kuumaa tuhkaa.
Varoitus
- Tarkista, että laitteeseen merkitty käyttöjännite vastaa paikallista
verkkojännitettä, ennen kuin liität laitteen pistorasiaan.
- Älä käytä laitetta, jos pistoke, johto tai itse laite on vaurioitunut.
- Jos virtajohto on vahingoittunut, se on oman turvallisuutesi vuoksi
hyvä vaihdattaa Philipsin valtuuttamassa huoltoliikkeessä tai
muulla ammattitaitoisella korjaajalla.
- Laitetta voivat käyttää myös yli 8-vuotiaat lapset ja henkilöt,
joiden fyysinen tai henkinen toimintakyky on rajoittunut tai joilla
ei ole kokemusta tai tietoa laitteen käytöstä, jos heitä on neuvottu
laitteen turvallisesta käytöstä tai tarjolla on turvallisen käytön
edellyttämä valvonta ja jos he ymmärtävät laitteeseen liittyvät
vaarat. Lasten ei pidä leikkiä laitteella. Lasten ei saa antaa
puhdistaa tai huoltaa laitetta ilman valvontaa.
- Pistoke on irrotettava pistorasiasta ennen laitteen puhdistusta tai
huoltoa.
- Älä osoita letkulla, putkella tai muilla osilla ketään silmiin tai
korviin äläkä laita niitä suuhusi.
Varoitus
- Älä käytä laitetta ilman pölysäiliössä olevaa
moottorinsuojasuodatinta, sillä silloin moottori saattaa vioittua ja
laitteen käyttöikä lyhentyä.
Suomi
Suomi
31
- Käytä vain kertakäyttöisiä, synteettisiä Philips s-bag® pölypusseja tai uudelleen käytettävää pölypussia. Muut
pölypussityypit tai -merkit saattavat vahingoittaa pölynimuria.
- TriActive-ledisuuttimessa on ledivalot. Älä katso suoraan
valonlähteeseen (kuva 1).
- Älä suuntaa ledivaloja suoraan ihmisten tai lemmikkieläinten
silmiin.
- Älä käytä CarpetClean-suutinta kovilla lattioilla, sillä lattia voi
naarmuuntua.
- Älä puhdista suuttimia vedellä tai puhdistusaineella.
- Jotta imurin suorituskyky säilyisi, vaihda aina suodattimet sopiviin
alkuperäisiin Philips-suodattimiin (katso luku Tarvikkeiden
tilaaminen).
- Käyttöääni enintään: Lc = 84 dB(A)
Sähkömagneettiset kentät (EMF)
- Tämä laite (Philips) vastaa kaikkia sähkömagneettisille kentille (EMF) altistumista koskevia
standardeja ja säännöksiä.
Tarvikkeiden tilaaminen
Voit ostaa tarvikkeita ja varaosia osoitteesta www.shop.philips.com/service ja Philips-jälleenmyyjiltä.
Voit myös ottaa yhteyttä oman maasi Philips-asiakaspalveluun (eri maiden tukipuhelinnumerot on
lueteltu takuulehtisessä).
Takuu ja tuki
Jos haluat tukea tai lisätietoja, käy Philipsin verkkosivuilla osoitteessa www.philips.com/support tai
lue kansainvälinen takuulehtinen.
Pölynimurin moottorilla on viiden vuoden takuu.
Tämä pölynimuri on suunniteltu ja kehitetty tarkkaan. Jos laite kuitenkin tarvitsee huoltoa, maasi
kuluttajapalvelukeskus auttaa järjestämään tarvittavan huollon mahdollisimman nopeasti ja
vaivattomasti. Jos maassasi ei ole kuluttajapalvelukeskusta, ota yhteys paikalliseen Philipsjälleenmyyjään.
Kierrätys
- Tämä merkki tarkoittaa sitä, että tätä tuotetta ei saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana
(2012/19/EU) (kuva 2).
- Noudata oman maasi sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kierrätystä ja hävittämistä koskevia sääntöjä.
Asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään ympäristölle ja ihmisille koituvia
haittavaikutuksia.
32
Suomi
Vianmääritys
Tähän osaan on koottu tavallisimmat laitteen käytössä ilmenevät ongelmat. Ellet löydä ongelmaasi
ratkaisua seuraavista tiedoista, lue osoitteesta www.philips.com/support vastauksia usein kysyttyihin
kysymyksiin tai ota yhteys maasi asiakaspalveluun.
Ongelma
Mahdollinen syy
Ratkaisu
Imuteho ei riitä.
Pölypussi on täynnä.
Tyhjennä uudelleenkäytettävä pölypussi
tai vaihda kertakäyttöinen pölypussi.
Suodattimet ovat likaisia.
Puhdista tai vaihda suodattimet.
Imutehon asetus saattaa olla
liian alhainen.
Lisää imutehoa kädensijassa olevilla
painikkeilla.
Suutin, putki tai letku voi olla
tukkeutunut.
Poista tukos irrottamalla tukkeutunut
osa ja liittämällä se (niin tiukasti kuin
mahdollista) toisin päin laitteeseen.
Käynnistä pölynimuri, jotta vastakkainen
ilmavirta irrottaisi tukoksen.
Pölynimuri saa imuroinnin
aikana aikaan staattista
sähköä. Mitä vähäisempi
ilmankosteus on, sitä
enemmän staattista sähköä
laite muodostaa.
Pura laitteen varaus koskettamalla
putkella usein muita huoneessa olevia
metalliesineitä (esimerkiksi pöydän tai
tuolin jalkoja, lämpöpatteria tms.). Voit
myös nostaa huoneen ilmankosteutta.
Saan joskus pölynimuria
käyttäessäni sähköiskuja.
Pölynimuri sammui, vaikka Automaattinen
en painanut virtapainiketta. virrankatkaisutoiminto on
aktivoitu, sillä et liikuttanut
kädensijaa 2 sekuntiin.
Pölynimuri käynnistyy automaattisesti,
kun alat taas liikuttaa kädensijaa.
Automaattinen käynnistys- Olet ehkä poistanut
ja sammutustoiminto ei
toiminnon käytöstä.
toimi.
Ota toiminto käyttöön painamalla
kädensijassa olevaa virtapainiketta 5
sekunnin ajan. Automaattisen
käynnistys- ja sammutustoiminnon
kuvake syttyy.
Automaattisen käynnistys- Gyroskooppitunnistin ei
ja sammutustoiminnon
toimi.
kuvake vilkkuu.
Ota yhteys kuluttajapalvelukeskukseen.
Svenska
33
Introduktion
Grattis till ditt inköp och välkommen till Philips! Få ut mesta möjliga av den support Philips erbjuder
genom att registrera din produkt på www.philips.com/welcome.
Viktig säkerhetsinformation
Läs den här viktiga informationen noggrant innan du använder apparaten och spara sedan
informationen för framtida bruk.
Fara
- Dammsug aldrig upp vatten eller någon annan vätska, brännbara
ämnen eller het aska.
Varning
- Kontrollera att den spänning som anges på apparaten
överensstämmer med den lokala nätspänningen innan du
ansluter apparaten.
- Använd inte apparaten om stickkontakten, nätsladden eller själva
apparaten är skadad.
- Om nätsladden är skadad måste den alltid bytas ut av Philips,
något av Philips auktoriserade serviceombud eller liknande
behöriga personer för att undvika olyckor.
- Den här apparaten kan användas av barn från 8 år och uppåt och
av personer med olika funktionshinder, eller som inte har kunskap
om hur apparaten används, så länge de övervakas och får
anvisningar om säker användning och förstår vilka risker som
föreligger. Barn ska inte leka med apparaten. Rengöring och
underhåll ska inte utföras av barn utan övervakning.
- Kontakten ska tas bort från vägguttaget innan du rengör eller
underhåller apparaten.
- Rikta inte slangen, röret eller något annat tillbehör mot ögon eller
öron och placera inte apparaten i munnen.
Svenska
34
Svenska
Varning!
- Använd aldrig apparaten utan motorskyddsfilter (placerat i facket
för dammsugarpåsen). Apparatens motor kan då skadas och
livslängden förkortas.
- Använd endast dammsugarpåsar för engångsbruk av typen
Philips s-bag® eller den återanvändningsbara dammsugarpåsen.
Om du använder andra typer av dammsugarpåsar eller
dammsugarpåsar av andra märken kan dammsugaren skadas.
- TriActive LED-munstycke har LED-lampor. Titta inte direkt på
ljuskällan (Bild 1).
- Rikta inte LED-ljuset direkt mot ögonen på en person eller ett
husdjur.
- Använd inte CarpetClean-munstycket på hårda golv, eftersom
detta kan orsaka repor.
- Rengör inte munstyckena med vatten eller rengöringsmedel.
- För att garantera optimal kvarhållning av damm och prestanda för
dammsugaren ska du alltid byta ut filtret mot ett originalfilter av
rätt modell från Philips (se kapitlet Beställa tillbehör).
- Max. ljudnivå: Lc = 84 dB (A)
Elektromagnetiska fält (EMF)
- Den här Philips-apparaten uppfyller alla tillämpliga standarder och regler gällande exponering av
elektromagnetiska fält.
Beställa tillbehör
Du kan köpa tillbehör och reservdelar på www.shop.philips.com/service och hos din lokala Philipsåterförsäljare. Du kan även kontakta Philips kundtjänst i ditt land (kontaktinformation finns i
garantibroschyren)
Garanti och support
Om du behöver information eller support kan du besöka www.philips.com/support eller läsa den
internationella garantibroschyren.
Motorn i din dammsugare omfattas av fem års garanti.
Den här dammsugaren har utformats och utvecklats med största möjliga omsorg. Om roboten trots
detta behöver repareras kan Philips kundtjänst i ditt land hjälpa dig att ordna med nödvändig service
på kortast möjliga tid och med minsta möjliga besvär för dig. Om det inte finns någon kundtjänst i ditt
land kan du kontakta din lokala Philips-återförsäljare.
Svenska
35
Återvinning
- Den här symbolen betyder att produkten inte ska slängas bland hushållssoporna (2012/19/EU)
(Bild 2).
- Följ ditt lands regler för återvinning av elektriska och elektroniska produkter. En korrekt hantering
bidrar till att förhindra negativ påverkan på miljö och hälsa.
Felsökning
Det här kapitlet sammanfattar de vanligaste problemen som kan uppstå med apparaten. Om du inte
kan lösa problemet med hjälp av informationen nedan kan du besöka www.philips.com/support och
läsa svaren på vanliga frågor eller kontakta kundtjänsten i ditt land.
Problem
Möjlig orsak
Lösning
Sugeffekten är för svag.
Dammsugarpåsen är full.
Töm den återanvändningsbara
dammsugarpåsen eller byt ut
dammsugarpåsen för engångsbruk.
Filtren är smutsiga.
Rengör eller byt ut filtren.
Sugeffekten kan vara inställd
på ett lågt läge.
Öka sugeffekten med hjälp av
knapparna på handtaget.
Munstycket, röret eller
slangen är tilltäppt.
Du kan ta bort det som blockerar
luftflödet genom att först ta bort den del
som är tilltäppt och att sedan ansluta
den (så långt som möjligt) åt andra
hållet. Sätt på dammsugaren så att
luften tvingas i motsatt riktning genom
den del som är tilltäppt.
När jag använder
dammsugaren får jag
ibland stötar.
Dammsugaren genererar
statisk elektricitet. Ju lägre
luftfuktigheten är desto mer
statisk elektricitet genereras.
Ladda ur apparaten genom att
regelbundet hålla röret mot andra
metallföremål i rummet (till exempel
bords- eller stolsben, element osv.). Du
kan också höja luftfuktighetsnivån i
rummet.
Dammsugaren stängde av
sig, men jag tryckte inte på
på/av-knappen.
Den automatiska
avstängningsfunktionen
aktiveras om du inte rör
handtaget på 2 sekunder.
När du rör vid handtaget igen sätts
dammsugaren på automatiskt.
Funktionen för automatiskt Du kan ha inaktiverat
avstängning och
funktionen.
påsättning fungerar inte.
Du kan aktivera funktionen igen genom
att hålla på/av-knappen på handtaget
intryckt i 5 sekunder. Ikonen för
automatiskt avstängning och påsättning
tänds.
Ikonen för automatiskt
avstängning och
påsättning blinkar.
Kontakta Philips kundtjänst.
Den gyroskopiska sensorn
fungerar inte.
36
Türkçe
Giriş
Ürünümüzü satın aldığınız için teşekkür ederiz; Philips'e hoş geldiniz! Philips'in sunduğu destekten tam
olarak yararlanmak için ürününüzü www.philips.com/welcome adresinden kaydettirin.
Önemli güvenlik bilgileri
Cihazı kullanmadan önce bu önemli bilgileri dikkatlice okuyun ve gelecekte başvurmak üzere saklayın.
Tehlike
- Hiçbir zaman su veya başka bir sıvıyı, yanıcı maddeleri veya sıcak külleri süpürmeyin.
Uyarı
- Cihazı prize takmadan önce, üstünde yazılı olan gerilimin, evinizdeki şebeke gerilimiyle aynı olup
olmadığını kontrol edin.
- Cihazın fişi, kordonu veya kendisi hasarlıysa kesinlikle kullanmayın.
- Cihazın elektrik kablosu hasarlıysa bir tehlike oluşturmasını önlemek için mutlaka Philips'in yetki
verdiği bir servis merkezi veya benzer şekilde yetkilendirilmiş kişiler tarafından değiştirilmesini
sağlayın.
- Bu cihazın 8 yaşın üzerindeki çocuklar ve fiziksel, motor ya da zihinsel becerileri gelişmemiş veya
bilgisi ve tecrübesi olmayan kişiler tarafından kullanımı sadece bu kişilerin nezaretinden sorumlu
kişilerin bulunması veya cihazın güvenli kullanım talimatlarının bu kişilere sağlanması ve olası
tehlikelerin anlatılması durumunda mümkündür. Çocuklar cihazla oynamamalıdır. Temizlik ve
kullanıcı bakımı gözetim olmadan çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
- Cihazı temizlemeden veya cihazın bakımını yapmadan önce fişi prizden çekilmelidir.
- Hortumu, boruyu veya diğer herhangi bir aksesuarı gözlerinize veya kulaklarınıza tutmayın ya da
ağzınıza sokmayın.
Dikkat
- Cihazı motor koruma filtresi (toz torbası bölümünde bulunur) olmadan kesinlikle kullanmayın. Bu,
motorun zarar görmesine ve cihazın kullanım ömrünün azalmasına neden olabilir.
- Yalnızca Philips s-bag® tek kullanımlık toz torbaları veya tekrar kullanılabilen toz torbaları kullanın.
Diğer toz torbası tiplerini veya markalarını kullanırsanız, elektrikli süpürge zarar görebilir.
- Üç Aktif LED başlıkta LED lambaları vardır. Işık kaynağına (Şek. 1) doğrudan bakmayın.
- LED lambalarını doğrudan insanların veya hayvanların gözüne tutmayın.
- Halı Temizleme başlığını sert zeminler üzerinde kullanmayın, aksi takdirde çizikler meydana
gelebilir.
- Başlıkları suyla veya temizlik malzemesiyle temizlemeyin.
- Elektrikli süpürgenin optimum toz tutma ve performans sağlaması için, filtreleri her zaman doğru
tipteki orijinal Philips filtreleri ile değiştirin (bk. 'Aksesuar siparişi' bölümü).
- Maksimum gürültü seviyesi: Lc = 84 dB(A)
Elektromanyetik alanlar (EMF)
- Bu Philips cihaz, elektromanyetik alanlara maruz kalmaya ilişkin geçerli tüm standartlara ve
düzenlemelere uygundur.
Türkçe
Türkçe
37
Aksesuarların sipariş edilmesi
Aksesuar veya yedek parça satın almak için www.shop.philips.com/service adresini ziyaret edin ya da
Philips bayinize gidin. Ülkenizdeki Philips Müşteri Hizmetleri Merkezi ile de iletişim kurabilirsiniz
(iletişim bilgileri için dünya çapında geçerli garanti belgesine göz atın).
Garanti ve destek
Bilgi veya desteğe ihtiyaç duyarsanız, lütfen www.philips.com/support adresini ziyaret edin veya
uluslararası garanti kitapçığını okuyun.
Elektrikli süpürgenizin motorunun beş yıl garantisi vardır.
Bu elektrikli süpürge, mümkün olan en özenli şekilde tasarlanmış ve geliştirilmiştir. Cihazınızın onarıma
ihtiyacı olduğunda, ülkenizdeki Müşteri Hizmetleri Merkezi gereken onarımları mümkün olan en kısa
sürede ve en uygun şekilde ayarlayarak size yardımcı olacaktır. Ülkenizde Müşteri Hizmetleri Merkezi
yoksa, yerel Philips satıcınıza gidin.
Geri dönüşüm
- Bu simge, bu ürünün normal evsel atıklarla birlikte atılmaması gerektiği anlamına gelir (2012/19/EU)
(Şek. 2).
- Elektrikli ve elektronik ürünlerin ayrı olarak toplanmasına ilişkin ülkenizde yürürlükte olan
yönetmeliklere uyun. İmha işleminin doğru şekilde yapılması çevreyi ve insan sağlığını olumsuz
etkileyecek sonuçların önlenmesine yardımcı olur.
Sorun giderme
Bu bölümde, cihazla ilgili en sık karşılaşabileceğiniz sorunları özetleyeceğiz. Sorunu aşağıda verilen
bilgileri kullanarak çözemiyorsanız, sık sorulan sorular listesi için www.philips.com/support adresini
ziyaret edin veya ülkenizdeki Müşteri Destek Merkezi ile iletişim kurun.
Sorun
Olası neden
Çözüm
Emiş gücü yetersiz.
Toz torbası dolu olabilir.
Tekrar kullanılabilir toz torbasını boşaltın
veya tek kullanımlık toz torbasını
değiştirin.
Filtreler kirli olabilir.
Filtreleri temizleyin ya da değiştirin.
Emiş gücü düşük ayarda
olabilir.
Emiş gücünü tutma yerindeki düğmeleri
kullanarak artırın.
Başlık, boru veya hortum
tıkanmış olabilir.
Tıkanıklığı gidermek için tıkanan aparatı
çıkartarak ters taraftan (mümkün
olduğunca uzak) bağlayın. Elektrikli
süpürgeyi açarak tıkanmış parçaya ters
yönden hava gönderin.
Elektrikli süpürgenizde statik
elektrik birikebilir. Havadaki
nem ne kadar düşük olursa,
cihazlarda biriken statik
elektrik o kadar yüksek olur.
Boruyu sık sık odadaki diğer metal
nesnelere değdirerek cihaz yükünü
boşaltın (örneğin, masanın veya
sandalyenin ayakları, radyatör vb.).
Ayrıca, odadaki nem seviyesini de
artırabilirsiniz.
Elektrikli süpürgeyi
kullanırken bazen elektrik
çarpmış gibi hissediyorum.
38
Türkçe
Sorun
Olası neden
Açma/kapama düğmesine Tutma yeri 2 saniyeden uzun
basmamış olmama rağmen bir süre hareketsiz
elektrikli süpürge durdu.
kaldığından otomatik
kapanma fonksiyonu
otomatik olarak devreye
girmiştir.
Çözüm
Siz tutma yerini tekrar hareket ettirmeye
başlar başlamaz, elektrikli süpürge
otomatik olarak çalışmaya başlar.
Otomatik açma/kapama
özelliği çalışmıyor.
Bu özelliği devre dışı bırakmış Bu özelliği etkinleştirmek için tutma
olabilirsiniz.
yerindeki açma/kapama düğmesine 5
saniye boyunca basılı tutun. Otomatik
açma/kapama simgesi yanar.
Otomatik açma/kapama
simgesi yanıp söner.
Topaç sensör çalışmıyor.
Lütfen Müşteri Hizmetleri Merkezi ile
iletişim kurun.
Ελληνικα
39
Εισαγωγή
Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλώς ήρθατε στη Philips! Για να επωφεληθείτε πλήρως από την υποστήριξη
που παρέχει η Philips, δηλώστε το προϊόν σας στη διεύθυνση www.philips.com/welcome.
Σημαντικές πληροφορίες για την ασφάλεια
Διαβάστε αυτές τις σημαντικές πληροφορίες προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή και φυλάξτε τις για
μελλοντική αναφορά.
Κίνδυνος
- Μην απορροφάτε ποτέ νερό ή κάποιο άλλο υγρό, εύφλεκτες ουσίες ή
στάχτες που δεν έχουν κρυώσει.
Προειδοποίηση
- Προτού συνδέσετε τη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι η τάση που αναγράφεται
στη συσκευή αντιστοιχεί στην τοπική τάση ρεύματος.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν το φις, το καλώδιο ή η ίδια η συσκευή
έχει υποστεί φθορά.
- Αν το καλώδιο υποστεί φθορά, θα πρέπει να αντικατασταθεί από ένα
κέντρο επισκευών εξουσιοδοτημένο από τη Philips ή από εξίσου
εξειδικευμένα άτομα, προς αποφυγή κινδύνου.
- Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και
άνω, καθώς και από άτομα με περιορισμένες σωματικές, αισθητήριες ή
διανοητικές ικανότητες ή χωρίς εμπειρία και γνώση, με την προϋπόθεση
ότι τη χρησιμοποιούν υπό επίβλεψη ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με την
ασφαλή της χρήση και ότι κατανοούν τους ενδεχόμενους κινδύνους. Τα
παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η
συντήρηση από το χρήστη δεν θα πρέπει να πραγματοποιούνται από
παιδιά που δεν εποπτεύονται.
- Πριν από τον καθαρισμό ή τη συντήρηση της συσκευής, αποσυνδέετε
πάντοτε το φις από την πρίζα.
- Μην στρέφετε τον εύκαμπτο σωλήνα, τον άκαμπτο σωλήνα ή οποιοδήποτε
άλλο εξάρτημα προς τα μάτια ή τα αυτιά και μην βάζετε τίποτα από όλα
αυτά στο στόμα.
Προσοχή
- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ τη συσκευή χωρίς το φίλτρο προστασίας του
μοτέρ (που βρίσκεται στη θήκη της σακούλας). Μπορεί να προκληθεί
βλάβη στο μοτέρ και να μειωθεί η διάρκεια ζωής της συσκευής.
Ελληνικα
40
Ελληνικα
- Χρησιμοποιείτε μόνο σακούλες Philips s-bag® μίας χρήσης ή την
επαναχρησιμοποιήσιμη σακούλα. Αν χρησιμοποιήσετε διαφορετικό τύπο ή
μάρκα σακούλας, μπορεί να προκληθεί βλάβη στην ηλεκτρική σκούπα.
- Το πέλμα TriActive LED περιέχει λυχνίες LED. Μην το κατευθύνετε
απευθείας στην πηγή φωτός (Εικ. 1).
- Μην κατευθύνετε τις λυχνίες LED απευθείας στα μάτια σας ή στα μάτια
κατοικίδιων ζώων.
- Μην χρησιμοποιείτε το πέλμα CarpetClean σε σκληρά δάπεδα, καθώς
μπορεί να δημιουργηθούν γρατζουνιές.
- Μην καθαρίζετε τα πέλματα με νερό ή καθαριστικό.
- Για να εξασφαλίσετε την καλύτερη δυνατή απορρόφηση σκόνης και την
απόδοση της ηλεκτρικής σκούπας, να αντικαθιστάτε πάντα τα φίλτρα με
γνήσια φίλτρα Philips του σωστού τύπου (ανατρέξτε στο κεφάλαιο
"Παραγγελία εξαρτημάτων").
- Μέγιστο επίπεδο θορύβου: Lc = 84 dB(A)
Ηλεκτρομαγνητικά πεδία (EMF)
-
Αυτή η συσκευή Philips συμμορφώνεται με όλα τα ισχύοντα πρότυπα και τους κανονισμούς σχετικά με την
έκθεση σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία.
Παραγγελία παρελκομένων
Για να αγοράσετε παρελκόμενα ή ανταλλακτικά, ανατρέξτε στη διεύθυνση www.shop.philips.com/service ή
απευθυνθείτε στον τοπικό αντιπρόσωπο της Philips. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης
Καταναλωτών της Philips στη χώρα σας (βλέπε το Διεθνές Φυλλάδιο Εγγύησης για τις λεπτομέρειες επικοινωνίας)
Εγγύηση και υποστήριξη
Αν χρειάζεστε πληροφορίες ή υποστήριξη, επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.philips.com/support ή διαβάστε το
φυλλάδιο της διεθνούς εγγύησης.
Το μοτέρ της ηλεκτρικής σας σκούπας καλύπτεται από εγγύηση πέντε ετών.
Αυτή η ηλεκτρική σκούπα έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί με τη μεγαλύτερη δυνατή φροντίδα και προσοχή. Στην
ατυχή περίπτωση που θα χρειαστεί επισκευή, το Κέντρο Εξυπηρέτησης Καταναλωτών της χώρας σας θα σας
βοηθήσει, ώστε τυχόν απαραίτητες επισκευές να ολοκληρωθούν στο συντομότερο δυνατό χρονικό διάστημα και με
τη μικρότερη δυνατή ταλαιπωρία. Αν δεν υπάρχει Κέντρο Εξυπηρέτησης Καταναλωτών στη χώρα σας, απευθυνθείτε
στον τοπικό αντιπρόσωπο της Philips.
Ανακύκλωση
-
Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι το παρόν προϊόν δεν πρέπει να απορριφθεί μαζί με τα συνηθισμένα οικιακά
σας απορρίμματα (2012/19/ΕΕ) (Εικ. 2).
Ακολουθήστε τους εγχώριους κανονισμούς για την ξεχωριστή συλλογή ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών
προϊόντων. Η σωστή μέθοδος απόρριψης συμβάλλει στην αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον
και την ανθρώπινη υγεία.
Ελληνικα
41
Αντιμετώπιση προβλημάτων
Σε αυτό το κεφάλαιο συνοψίζονται τα πιο συνηθισμένα προβλήματα που ενδέχεται να αντιμετωπίσετε με τη
συσκευή. Αν δεν μπορέσετε να λύσετε το πρόβλημα με τις παρακάτω πληροφορίες, ανατρέξτε στη λίστα συχνών
ερωτήσεων στη διεύθυνση www.philips.com/support ή επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Καταναλωτών
στη χώρα σας.
Πρόβλημα
Πιθανή αιτία
Λύση
Η απορροφητική ισχύς είναι
ανεπαρκής.
Η σακούλα είναι γεμάτη.
Αδειάστε την επαναχρησιμοποιήσιμη σακούλα
ή αντικαταστήστε τη σακούλα μίας χρήσης.
Τα φίλτρα είναι βρόμικα.
Καθαρίστε ή αντικαταστήστε τα φίλτρα.
Η απορροφητική ισχύς έχει
οριστεί σε χαμηλή ρύθμιση.
Αυξήστε την απορροφητική ισχύ
χρησιμοποιώντας τα κουμπιά στη λαβή.
Το πέλμα, ο άκαμπτος σωλήνας ή Για να απομακρύνετε τα υλικά που έχουν
ο εύκαμπτος σωλήνας έχουν
φράξει το εξάρτημα, αποσυνδέστε το
φράξει.
μπλοκαρισμένο εξάρτημα και
επανατοποθετήστε το από ανάποδη (εφόσον
είναι εφικτό). Ενεργοποιήστε την ηλεκτρική
σκούπα προκειμένου ο αέρας να περάσει με
αντίθετη κατεύθυνση μέσα από το εξάρτημα
που έχει φράξει.
Όταν χρησιμοποιώ την
ηλεκτρική σκούπα, ορισμένες
φορές με χτυπάει το ρεύμα.
Η ηλεκτρική σκούπα συσσωρεύει
στατικό ηλεκτρισμό. Όσο πιο
χαμηλά είναι τα επίπεδα
υγρασίας του αέρα, τόσο
περισσότερος είναι ο στατικός
ηλεκτρισμός που συσσωρεύει η
συσκευή.
Η ηλεκτρική σκούπα
απενεργοποιήθηκε, αλλά δεν
πάτησα το κουμπί
ενεργοποίησης/απενεργοποίη­
σης.
Ενεργοποιήθηκε η λειτουργία
Η ηλεκτρική σκούπα θα ενεργοποιηθεί
αυτόματης
αυτόματα, μόλις αρχίσετε να κουνάτε ξανά τη
ενεργοποίησης/απενεργοποίηση­ λαβή.
ς, επειδή δεν κουνήσατε τη λαβή
για 2 δευτερόλεπτα.
Η αυτόματη
ενεργοποίηση/απενεργοποίη­
ση δεν λειτουργεί.
Μπορεί να έχετε
απενεργοποιήσει τη λειτουργία.
Το εικονίδιο αυτόματης
Το γυροσκόπιο δεν λειτουργεί.
ενεργοποίησης/απενεργοποίη­
σης αναβοσβήνει.
Φροντίστε να αποφορτίζετε τη συσκευή
ακουμπώντας κάθε τόσο τον άκαμπτο
σωλήνα σε άλλα μεταλλικά αντικείμενα στο
δωμάτιο (για παράδειγμα στα πόδια ενός
τραπεζιού ή μιας καρέκλας, στο καλοριφέρ
κ.λπ.). Μπορείτε επίσης να αυξήσετε το
επίπεδο υγρασίας του αέρα στο δωμάτιο.
Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί
ενεργοποίησης/απενεργοποίησης στη λαβή
για 5 δευτερόλεπτα, για να την
ενεργοποιήσετε. Το εικονίδιο αυτόματης
ενεργοποίησης/απενεργοποίησης ανάβει.
Επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης
Καταναλωτών.
1
2
3
© 2016 Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved
4222.003.4293.1 (7/2016)
>75% recycled paper
>75% papier recyclé
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising