Philips | FC9523/19 | Philips PowerPro Compact Beutelloser Staubsauger FC8477/91 Important Information Manual

1
2
ENGLISH
Introduction
Congratulations on your purchase and welcome to Philips! To fully benefit from the
support that Philips offers, register your product at www.philips.com/welcome.
Important
Read this important information carefully before you use
the appliance and save it for future reference.
Danger
-- Never vacuum up water or any other liquid,
flammable substances or hot ashes.
Warning
-- Check if the voltage indicated on the appliance
corresponds to the local mains voltage before you
connect the appliance.
-- Do not use the appliance if the plug, the mains cord
or the appliance itself is damaged.
-- If the mains cord is damaged, you must have it
replaced by Philips, a service centre authorised by
Philips or similarly qualified persons in order to avoid
a hazard.
-- This appliance can be used by children aged from
8 years and above and persons with reduced physical,
sensory or mental capabilities or lack of experience
and knowledge if they have been given supervision or
instruction concerning use of the appliance in a safe way
and understand the hazards involved. Children shall not
play with the appliance. Cleaning and user maintenance
shall not be made by children without supervision.
-- The plug must be removed from the socket-outlet
before cleaning or maintaining the appliance.
-- Do not point the hose, the tube or any other
accessory at the eyes or ears nor put it in your mouth.
Caution
-- Never use the appliance without any of the filters.
This could damage the motor and shorten the life of
the appliance.
-- Always clean all parts as shown in the user manual.
Do not clean any parts with water and/or cleaning
agents if this is not particularly shown in the user manual.
-- If you clean a washable filter with water, make sure
it is completely dry before you put it back into the
appliance. Do not dry the filter in direct sunlight,
on the radiator or in the tumble dryer. Replace a
washable filter if it can no longer be cleaned properly
or if it is damaged.
-- To guarantee optimal dust retention and performance
of the vacuum cleaner, always replace the filters with
original Philips filters of the correct type (see chapter
‘Ordering accessories’).
-- Always replace the batteries of the remote control
with batteries of the correct type.
-- Remove the batteries of the remote control if you are
not going to use the appliance for one month or more.
-- Maximum noise level: Lc = 84 dB(A)
Electromagnetic fields (EMF)
This Philips appliance complies with all applicable standards and regulations regarding
exposure to electromagnetic fields.
Ordering accessories
To buy accessories or spare parts (such as filters and additional nozzles),
visit www.shop.philips.com/service or go to your Philips dealer. You can also
contact the Philips Consumer Care Centre in your country (see the worldwide
guarantee leaflet for contact details).
Recycling
This symbol on a product means that the product is covered by European
Directive 2012/19/EU (Fig. 1).
-- This symbol means that the product contains batteries covered by European
Directive 2006/66/EC which cannot be disposed of with normal household
waste (Fig. 2).
-- Inform yourself about the local separate collection system for electrical and
electronic products and batteries. Follow local rules and never dispose of the
product and batteries with normal household waste. Correct disposal of old
products and batteries helps prevent negative consequences for the environment
and human health.
See the user manual for instructions on how to remove the disposable batteries.
--
Guarantee and support
If you need information or support, please visit www.philips.com/support or read
the separate worldwide guarantee leaflet.
Troubleshooting
This chapter summarises the most common problems you could encounter with the
appliance. If you are unable to solve the problem with the information below, visit
www.philips.com/support for a list of frequently asked questions or contact the
Consumer Care Centre in your country.
Problem
Possible cause
Solution
The suction
power is
insufficient.
The dust
container is full.
Empty the dust container.
The filters are
dirty.
Clean or replace the filters.
The suction
power is set to a
low setting.
Increase the suction power with the regulator
on the appliance or on the handgrip.
The nozzle,
tube or hose is
blocked up.
To remove the obstruction, disconnect the
blocked-up item and connect it (as far as
possible) the other way around. Switch on
the vacuum cleaner to force the air through
the blocked-up item in opposite direction.
When I use
my vacuum
cleaner I
sometimes
feel electric
shocks.
Your vacuum
cleaner builds up
static electricity.
The lower the
air humidity,
the more static
electricity the
appliance builds
up.
Discharge the appliance by frequently holding
the tube against other metal objects in the
room (for example the legs of a table or
chair, a radiator etc.). You can also raise the air
humidity level in the room.
The infrared
remote
control does
not function.
The batteries
do not make
full contact or
have not been
inserted properly.
Remove the lid of the battery compartment
and insert the batteries correctly. Make sure
the - and + poles point in the right direction.
The batteries are
empty.
Replace the batteries. You can continue to
vacuum but you cannot use the remote
control to increase or decrease the suction
power or to switch off the appliance. To
switch off the appliance, press the on/off
button on the appliance.
DANSK
Introduktion
Tillykke med dit køb og velkommen til Philips! For at få fuldt udbytte af den support,
Philips tilbyder, skal du registrere dit produkt på www.philips.com/welcome.
Vigtigt
-- Læs disse vigtige oplysninger omhyggeligt igennem,
inden apparatet tages i brug, og gem dem til eventuel
senere brug.
------
-----
--
--
----
Fare
Støvsug aldrig vand eller andre væsker, brændbare
substanser eller varm aske op.
Advarsel
Kontrollér, om den angivne netspænding på apparatet svarer
til den lokale netspænding, før du slutter strøm til apparatet.
Brug aldrig apparatet, hvis netstik, netledning eller
selve apparatet er beskadiget.
Hvis netledningen beskadiges, må den kun udskiftes af
Philips, et autoriseret Philips-serviceværksted eller en
tilsvarende kvalificeret fagmand for at undgå enhver risiko.
Dette apparat kan bruges af børn fra 8 år og op og
personer med reducerede fysiske, sensoriske eller
mentale evner eller manglende viden eller erfaring, hvis de
er blevet vejledt eller instrueret i brug af apparatet på en
sikker måde og forstår de involverede risici. Børn må ikke
lege med apparatet. Rengøring og brugervedligeholdelse
må ikke foretages af børn uden opsyn.
Stikket skal tages ud af stikkontakten før rengøring og
vedligeholdelse af apparatet.
Undgå at rette slange, rør eller andet tilbehør mod
øjne eller ører eller putte dem i munden.
Forsigtig
Anvend aldrig apparatet uden nogen af filtrene, da det
kan beskadige motoren og forkorte apparatets levetid.
Rengør altid alle dele som vist i denne
brugervejledning. Rengør ikke hverken dele eller
tilbehør med vand og/eller rengøringsmidler,
medmindre dette specifikt er vist i brugervejledningen.
Hvis du rengør et vaskbart filter med vand, skal du sørge
for, at det er helt tørt, før du sætter det tilbage i apparatet.
Tør ikke filteret i direkte sollys, på radiatoren eller i
tørretumbleren. Udskift det vaskbare filter, når det ikke
længere kan rengøres ordentligt, eller hvis det er beskadiget.
Udskift altid filtrene med originale Philips-filtre af den
rigtige type (se kapitlet “Bestilling af tilbehør”) for at
garantere, at støvsugeren fungerer og tilbageholder
støvpartikler optimalt.
Udskift altid batterierne i fjernbetjeningen med
batterier af den korrekte type.
Fjern batterierne fra fjernbetjeningen, hvis du ikke skal
bruge apparatet i en måned eller mere.
Maks. støjniveau: Lc = 84 dB (A)
Elektromagnetiske felter (EMF)
Reklamationsret og support
Hvis du har brug for hjælp eller support, bedes du besøge www.philips.com/
support eller læse i den separate folder “World-Wide Guarantee”.
Fejlfinding
Dette kapitel opsummerer de mest almindelige problemer, der kan forekomme ved
brug af apparatet. Har du brug for yderligere hjælp og vejledning, så besøg
www.philips.com/support for en liste af ofte stillede spørgsmål eller kontakt dit
lokale Philips Kundecenter.
Problem
Mulig årsag
Løsning
Sugestyrken er
utilstrækkelig.
Støvbeholderen
er fuld.
Tøm støvbeholderen.
Filtrene er
snavsede.
Rengør eller udskift filtrene.
Sugestyrken er sat Sugestyrken kan øges med regulatoren på
på en lav indstilling. apparatet eller på håndtaget.
Mundstykke, rør
eller slange er
tilstoppet.
En eventuel tilstoppelse fjernes ved at tage
det tilstoppede tilbehør af og (så vidt det
er muligt) sætte det omvendt på. Tænd så
igen for støvsugeren, så der blæses luft den
modsatte vej gennem slange og/eller rør.
Når jeg bruger
min støvsuger,
får jeg af og til
elektrisk stød.
Din støvsuger
genererer statisk
elektricitet. Jo lavere
luftfugtigheden er
i rummet, jo mere
statisk elektricitet
genererer
apparatet.
Aflad jævnligt apparatet ved at holde røret
mod andre metalobjekter i rummet
(f.eks. bord- og stoleben, radiatorer osv.).
Du kan også øge luftfugtigheden i rummet.
Den infrarøde
fjernbetjening
fungerer ikke.
Batterierne er ikke
i fuld kontakt eller
er ikke blevet sat
rigtigt i.
Tag batteridækslet af, isæt batterierne
korrekt. Sørg for, at - og + polerne vender
rigtigt.
Batterierne er
brugt op.
Udskift batterierne. Du kan fortsætte
med at støvsuge, men du kan ikke bruge
fjernbetjeningen til at øge eller mindske
sugestyrken eller til at slukke for apparatet.
Apparatet slukkes ved at trykke på on/offknappen på apparatet.
DEUTSCH
Einführung
Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf und willkommen bei Philips! Um die
Unterstützung von Philips optimal nutzen zu können, registrieren Sie Ihr Produkt bitte
unter www.philips.com/welcome.
--
--
Dette Philips-apparat overholder alle branchens gældende standarder og regler
angående eksponering for elektromagnetiske felter.
Bestilling af tilbehør
For at købe tilbehør eller reservedele (som f.eks. filtre og ekstra mundstykker) skal du
besøge www.shop.philips.com/service eller gå til din Philips-forhandler. Du kan
også kontakte det lokale Philips Kundecenter (se folderen “World-Wide Guarantee”
for at få kontaktoplysninger).
Genanvendelse
-- Dette symbol på et produkt betyder, at produktet er omfattet af EU-direktivet
2012/19/EU (fig. 1).
-- Dette symbol betyder, at produktet indeholder batterier omfattet af
EU-direktivet 2006/66/EC, som ikke må bortskaffes sammen med almindeligt
husholdningsaffald (fig. 2).
-- Hold dig orienteret om systemet for særskilt indsamling af elektriske og
elektroniske produkter og batterier. Følg lokale regler, og bortskaf aldrig
produktet og batterierne med almindeligt husholdningsaffald. Korrekt
bortskaffelse af udtjente produkter og batterier er med til at forhindre negativ
påvirkning af miljøet og menneskers helbred.
Se brugervejledningen for at få vejledning i, hvordan du fjerner engangsbatterierne.
----
Wichtig
Lesen Sie diese wichtigen Informationen vor dem
Gebrauch des Geräts aufmerksam durch, und
bewahren Sie sie für eine spätere Verwendung auf.
Gefahr
Saugen Sie nie Wasser oder andere Flüssigkeiten,
entzündliche Gegenstände oder heiße Asche auf.
Warnung
Prüfen Sie, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen,
ob die Spannungsangabe auf dem Gerät mit der
örtlichen Netzspannung übereinstimmt.
Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn der Netzstecker,
das Netzkabel oder das Gerät selbst defekt oder
beschädigt sind.
Um Gefährdungen zu vermeiden, darf ein defektes
Netzkabel nur von einem Philips Service-Center,
einer von Philips autorisierten Werkstatt oder einer
ähnlich qualifizierten Person durch ein
Original-Ersatzkabel ersetzt werden.
-- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und
Personen mit verringerten physischen, sensorischen
oder psychischen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung
und Kenntnis verwendet werden, wenn sie bei der
Verwendung beaufsichtigt werden oder Anweisung zum
sicheren Gebrauch des Geräts erhalten und die Gefahren
verstanden haben. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät
spielen. Die Reinigung und Pflege des Geräts darf von
Kindern nicht ohne Aufsicht durchgeführt werden.
-- Der Stecker muss vor der Reinigung oder Wartung
des Geräts aus der Buchse gezogen werden.
-- Richten Sie den Schlauch, das Rohr oder andere
Zubehörteile nicht auf die Augen oder Ohren und
nehmen Sie diese Teile nicht in den Mund.
Achtung
-- Betreiben Sie das Gerät keinesfalls ohne Filter, da dies
den Motor beschädigen und die Lebensdauer des
Geräts verkürzen würde.
-- Reinigen Sie immer alle Teile wie in der
Bedienungsanleitung angegeben. Reinigen Sie keine Teile
mit Wasser bzw. Reinigungsmitteln, wenn dies nicht
ausdrücklich in der Bedienungsanleitung angegeben ist.
-- Wenn Sie einen abwaschbaren Filter mit Wasser
reinigen, vergewissern Sie sich, dass er vollständig
trocken ist, bevor Sie ihn wieder ins Gerät
einsetzen. Trocknen Sie den Filter nicht bei direkter
Sonneneinstrahlung, auf dem Heizkörper oder im
Wäschetrockner. Ersetzen Sie einen abwaschbaren
Filter, wenn er nicht mehr ordnungsgemäß gereinigt
werden kann oder wenn er beschädigt ist.
-- Um die optimale Staubaufnahme und Leistung des
Staubsaugers zu gewährleisten, ersetzen Sie den Filter
immer durch einen Original Philips Filter des richtigen
Typs (siehe “Zubehör bestellen”).
-- Ersetzen Sie die Batterien der Fernbedienung immer
mit Batterien des richtigen Typs.
-- Entfernen Sie die Batterien aus der Fernbedienung,
wenn Sie vorhaben, das Gerät einen Monat oder
länger nicht zu verwenden.
-- Maximaler Geräuschpegel: Lc = 84 dB(A)
Elektromagnetische Felder
Dieses Philips Gerät erfüllt sämtliche Normen und Regelungen bezüglich der
Exposition in elektromagnetischen Feldern.
Zubehör bestellen
Um Zubehör oder Ersatzteile zu kaufen (wie Filter und zusätzliche Düsen), gehen Sie
auf www.shop.philips.com/service oder zu Ihrem Philips Händler. Sie können
auch das Philips Service-Center in Ihrem Land kontaktieren (entnehmen Sie die
Kontaktdaten der internationalen Garantieschrift).
Recycling
-- Dieses Symbol auf einem Produkt bedeutet, dass für dieses Produkt die
Europäische Richtlinie 2012/19/EU gilt (Abb. 1).
-- Dieses Symbol bedeutet, dass das Produkt Batterien enthält, für die die
Europäische Richtlinie 2006/66/EG gilt. Entsorgen Sie diese niemals über den
normalen Hausmüll (Abb. 2).
-- Bitte informieren Sie sich über die örtlichen Bestimmungen zur getrennten
Entsorgung von elektrischen und elektronischen Produkten und Batterien.
Befolgen Sie die örtlichen Bestimmungen, und entsorgen Sie das Produkt und
die Batterien nicht über den normalen Hausmüll. Durch die ordnungsgemäße
Entsorgung von Altgeräten und Batterien werden Umwelt und Menschen vor
möglichen negativen Folgen geschützt.
Weitere Informationen zum Entfernen der Batterien finden Sie in der
Bedienungsanleitung.
Garantie und Support
Für Unterstützung und weitere Informationen besuchen Sie die Philips Website unter
www.philips.com/support, oder lesen Sie die internationale Garantieschrift.
Fehlerbehebung
In diesem Abschnitt sind die häufigsten Probleme zusammengestellt, die mit Ihrem
Gerät auftreten können. Sollten Sie ein Problem mithilfe der nachstehenden
Informationen nicht beheben können, besuchen Sie unsere Website unter:
www.philips.com/support für eine Liste mit häufig gestellten Fragen,
oder wenden Sie sich den Kundendienst in Ihrem Land.
Problem
Mögliche
Ursache
Lösung
Die Saugleistung
ist unzureichend.
Der Staubbehälter
ist voll.
Entleeren Sie den Staubbehälter.
Die Filter sind
schmutzig.
Reinigen oder ersetzen Sie die Filter.
Die Saugleistung
wurde auf eine
niedrige Stufe
eingestellt.
Erhöhen Sie die Saugleistung mit dem
Regler auf dem Gerät bzw. dem Handgriff.
Die Düse, das
Saugrohr oder
der Saugschlauch
ist blockiert.
Die Verstopfung können Sie beseitigen,
indem Sie – soweit möglich – das Teil
verkehrt herum anschließen. Saugen Sie
dann in der Gegenrichtung Luft hindurch.
Wenn ich meinen
Staubsauger
verwende,
bekomme ich
manchmal
elektrische
Schläge.
Ihr Staubsauger
lädt sich
statisch auf. Je
niedriger die
Luftfeuchtigkeit,
desto mehr
statische
Elektrizität bildet
sich am Gerät.
Entladen Sie den Staubsauger regelmäßig,
indem Sie mit dem Saugrohr andere
metallene Gegenstände wie Tisch- oder
Stuhlbeine oder Heizkörper berühren.
Sie können auch die Luftfeuchtigkeit im
Raum erhöhen.
Die InfrarotFernbedienung
funktioniert nicht.
Die Batterien
haben keinen
vollständigen
Kontakt oder
wurden nicht
richtig eingesetzt.
Nehmen Sie die Abdeckung des
Batteriefachs ab, und setzen Sie die
Batterien richtig ein. Vergewissern Sie sich,
dass die Pole mit der Kennzeichnung auf
dem Gerät (+/-) übereinstimmen.
Die Batterien sind
leer.
Ersetzen Sie die Batterien. Sie
können weiterhin saugen, jedoch
nicht die Fernbedienung verwenden,
um die Saugleistung zu erhöhen
oder zu verringern oder um das
Gerät auszuschalten. Um das Gerät
auszuschalten, drücken Sie den Ein-/
Ausschalter am Gerät.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Εισαγωγή
Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλώς ήρθατε στη Philips! Για να
επωφεληθείτε πλήρως από την υποστήριξη που παρέχει η Philips, δηλώστε το
προϊόν σας στην ιστοσελίδα www.philips.com/welcome.
--
-----
Σημαντικό
Διαβάστε αυτές τις σημαντικές πληροφορίες
προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή και
φυλάξτε τις για μελλοντική αναφορά.
Κίνδυνος
Μην απορροφάτε ποτέ νερό ή κάποιο άλλο υγρό,
εύφλεκτες ουσίες ή στάχτες που δεν έχουν κρυώσει.
Προειδοποίηση
Πριν συνδέσετε τη συσκευή, ελέγξτε αν η τάση που
αναγράφεται στη συσκευή αντιστοιχεί στην τοπική
τάση ρεύματος.
Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν το φις,
το καλώδιο ή η ίδια η συσκευή έχει υποστεί φθορά.
Αν το καλώδιο υποστεί φθορά, θα πρέπει να
αντικατασταθεί από ένα κέντρο επισκευών
εξουσιοδοτημένο από τη Philips ή από εξίσου
εξειδικευμένα άτομα, προς αποφυγή κινδύνου.
-- Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από
παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω, καθώς και από
άτομα με περιορισμένες σωματικές, αισθητήριες
ή διανοητικές ικανότητες ή χωρίς εμπειρία και
γνώση, με την προϋπόθεση ότι τη χρησιμοποιούν
υπό επίβλεψη ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά
με την ασφαλή της χρήση και κατανοούν τους
ενεχόμενους κινδύνους. Τα παιδιά δεν πρέπει να
παίζουν με τη συσκευή. Τα παιδιά δεν πρέπει να
καθαρίζουν τη συσκευή ή να εκτελούν διεργασίες
συντήρησης χωρίς επίβλεψη.
-- Πριν από τον καθαρισμό ή τη συντήρηση της
συσκευής, αποσυνδέετε πάντοτε το φις από την πρίζα.
-- Μην στρέφετε τον εύκαμπτο σωλήνα, τον άκαμπτο
σωλήνα ή οποιοδήποτε άλλο εξάρτημα προς τα
μάτια ή τα αυτιά και μην βάζετε τίποτα από όλα
αυτά στο στόμα.
Προσοχή
-- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ τη συσκευή χωρίς
φίλτρο, καθώς έτσι φθείρεται το μοτέρ και
μειώνεται η διάρκεια ζωής της συσκευής.
-- Να καθαρίζετε πάντοτε όλα τα εξαρτήματα
σύμφωνα με τις οδηγίες του εγχειριδίου χρήσης.
Μην χρησιμοποιείτε νερό ή/και απορρυπαντικά αν
δεν υπάρχει τέτοια οδηγία.
-- Αν πλύνετε με νερό κάποιο πλενόμενο φίλτρο,
βεβαιωθείτε ότι είναι εντελώς στεγνό πριν το
τοποθετήσετε ξανά στη συσκευή. Μην στεγνώσετε
το φίλτρο στο φως του ήλιου, στο καλοριφέρ ή
στο στεγνωτήριο ρούχων. Αν το πλενόμενο φίλτρο
δεν μπορεί να καθαριστεί πλέον σωστά ή αν έχει
καταστραφεί, αντικαταστήστε το.
-- Για να εξασφαλίσετε την καλύτερη δυνατή
απορρόφηση σκόνης και την απόδοση της ηλεκτρικής
σκούπας, να αντικαθιστάτε πάντα τα φίλτρα με γνήσια
φίλτρα Philips σωστού τύπου (ανατρέξτε στο κεφάλαιο
“Παραγγελία εξαρτημάτων”).
-- Να αντικαθιστάτε πάντα τις μπαταρίες του
τηλεχειριστηρίου με μπαταρίες σωστού τύπου.
-- Αφαιρέστε τις μπαταρίες του τηλεχειριστηρίου αν
δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για
περισσότερο από ένα μήνα.
-- Μέγιστο επίπεδο θορύβου: Lc = 84 dB(A)
Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης για οδηγίες σχετικά με τον τρόπο αφαίρεσης
των μη επαναφορτιζόμενων μπαταριών.
Εγγύηση και υποστήριξη
Αν χρειάζεστε πληροφορίες ή υποστήριξη, επισκεφτείτε τη διεύθυνση
www.philips.com/support ή διαβάστε το ξεχωριστό φυλλάδιο της διεθνούς
εγγύησης.
Αντιμετώπιση προβλημάτων
Αυτό το κεφάλαιο συνοψίζει τα πιο συνηθισμένα προβλήματα που μπορεί να
αντιμετωπίσετε με τη συσκευή. Αν δεν μπορέσετε να λύσετε το πρόβλημα με τις
παρακάτω πληροφορίες, ανατρέξτε στη λίστα συχνών ερωτήσεων στη διεύθυνση
www.philips.com/support ή επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης
Καταναλωτών στη χώρα σας.
Πρόβλημα
Πιθανή αιτία
Λύση
Η απορροφητική
δύναμη είναι
ανεπαρκής.
Το δοχείο
συλλογής σκόνης
είναι γεμάτο.
Αδειάστε το δοχείο συλλογής
σκόνης.
Τα φίλτρα είναι
βρόμικα.
Καθαρίστε ή αντικαταστήστε τα
φίλτρα.
Η ισχύς
απορρόφησης
έχει τεθεί σε
χαμηλή ρύθμιση.
Αυξήστε την απορροφητική ισχύ με
το ρυθμιστή που βρίσκεται πάνω
στη συσκευή ή στη λαβή.
Το πέλμα, ο
τηλεσκοπικός
σωλήνας ή
ο εύκαμπτος
σωλήνας έχουν
φράξει.
Για να αφαιρέσετε το εμπόδιο,
αποσυνδέστε το μπλοκαρισμένο
εξάρτημα και συνδέστε το (εφόσον
είναι εφικτό) από την ανάποδη.
Ενεργοποιήστε την ηλεκτρική
σκούπα προκειμένου ο αέρας να
περάσει με αντίθετη κατεύθυνση
μέσα από το εξάρτημα που έχει
μπλοκάρει.
Όταν χρησιμοποιώ
την ηλεκτρική
σκούπα, ορισμένες
φορές με χτυπάει
ηλεκτρισμός.
Η ηλεκτρική
σκούπα
δημιουργεί στατικό
ηλεκτρισμό. Όσο
πιο χαμηλά
είναι τα επίπεδα
υγρασίας του αέρα,
τόσο περισσότερος
είναι ο στατικός
ηλεκτρισμός που
δημιουργεί η
συσκευή.
Φροντίστε να αποφορτίζετε τη
συσκευή ακουμπώντας κάθε τόσο
τον άκαμπτο σωλήνα σε άλλα
μεταλλικά αντικείμενα στο δωμάτιο
(για παράδειγμα στα πόδια ενός
τραπεζιού ή μιας καρέκλας, στο
καλοριφέρ κ.λπ). Μπορείτε επίσης
να αυξήσετε το επίπεδο υγρασίας
του αέρα στο δωμάτιο.
Το τηλεχειριστήριο
υπέρυθρων δεν
λειτουργεί.
Οι μπαταρίες
δεν κάνουν
πλήρη επαφή
ή δεν έχουν
τοποθετηθεί
σωστά.
Αφαιρέστε το κάλυμμα της θήκης
των μπαταριών και τοποθετήστε
σωστά τις μπαταρίες. Βεβαιωθείτε
ότι οι πόλοι - και + δείχνουν προς
τη σωστή κατεύθυνση.
Οι μπαταρίες
είναι άδειες.
Αντικαταστήστε τις μπαταρίες.
Μπορείτε να συνεχίσετε
να σκουπίζετε, αλλά δεν
μπορείτε να χρησιμοποιήσετε
το τηλεχειριστήριο για να
αυξήσετε ή να μειώσετε την
απορροφητική δύναμη ή για να
απενεργοποιήσετε τη συσκευή. Για
να απενεργοποιήσετε τη συσκευή,
πιέστε το κουμπί ενεργοποίησης/
απενεργοποίησης στη συσκευή.
Ηλεκτρομαγνητικά πεδία (EMF)
Η συγκεκριμένη συσκευή της Philips συμμορφώνεται με όλα τα ισχύοντα πρότυπα
και τους κανονισμούς σχετικά με την έκθεση σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία.
Παραγγελία εξαρτημάτων
Για να αγοράσετε εξαρτήματα ή ανταλλακτικά (όπως π.χ. φίλτρα και επιπλέον
πέλματα), επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.shop.philips.com/service ή
απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο της Philips στην περιοχή σας. Μπορείτε επίσης να
επικοινωνήσετε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Καταναλωτών της Philips στη χώρα
σας (θα βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας στο φυλλάδιο της διεθνούς εγγύησης).
----
Ανακύκλωση
Αυτό το σύμβολο δηλώνει ότι το προϊόν καλύπτεται από την Ευρωπαϊκή
Οδηγία 2012/19/ΕΚ (Εικ. 1).
Αυτό το σύμβολο δηλώνει ότι το προϊόν περιέχει μπαταρίες που
καλύπτονται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2006/66/ΕΚ, οι οποίες δεν μπορούν
να απορριφθούν μαζί με τα συνηθισμένα οικιακά απορρίμματα (Εικ. 2).
Ενημερωθείτε για τους τοπικούς κανόνες σχετικά με την ξεχωριστή
συλλογή ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων και μπαταριών. Τηρείτε
τους τοπικούς κανόνες και μην απορρίπτετε ποτέ το προϊόν και τις
μπαταρίες μαζί με τα συνηθισμένα οικιακά απορρίμματα. Η σωστή απόρριψη
παλιών προϊόντων και μπαταριών συμβάλλει στην αποφυγή αρνητικών
επιπτώσεων για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.
ESPAÑOL
Introducción
Enhorabuena por la compra de este producto y bienvenido a Philips. Para sacar el
mayor partido de la asistencia que Philips le ofrece, registre su producto en
www.philips.com/welcome.
Importante
-- Antes de usar el aparato, lea atentamente esta
información importante y consérvela por si necesitara
consultarla en el futuro.
-----
--
-----
--
--
----
Peligro
No aspire nunca agua ni ningún otro líquido,
sustancias inflamables ni cenizas calientes.
Advertencia
Antes de enchufar el aparato, compruebe si el voltaje
indicado en el mismo se corresponde con el voltaje
de red local.
No utilice el aparato si la clavija, el cable de
alimentación o el propio aparato están dañados.
Si el cable de alimentación está dañado, debe ser
sustituido por Philips o por un centro de servicio
autorizado por Philips, con el fin de evitar situaciones
de peligro.
Este aparato puede ser usado por niños a partir de 8 años
y por personas con su capacidad física, psíquica o sensorial
reducida y por quienes no tengan los conocimientos
y la experiencia necesarios, si han sido supervisados o
instruidos acerca del uso del aparato de forma segura y
siempre que sepan los riesgos que conlleva su uso. No
permita que los niños jueguen con el aparato. Los niños
no deben llevar a cabo la limpieza ni el mantenimiento a
menos que sean supervisados.
El enchufe debe retirarse de la toma antes de la
limpieza o mantenimiento del aparato.
No apunte con la manguera, el tubo ni ningún otro
accesorio a los ojos o las orejas, ni los ponga en la boca.
Precaución
No utilice nunca el aparato si falta cualquiera de los
filtros, ya que se podría dañar el motor y reducir la
vida útil del aparato.
Limpie siempre todas las piezas como se muestra
en el manual de usuario. No limpie ninguna pieza
con agua o agentes de limpieza si no se muestra
concretamente en el manual de usuario.
Si limpia un filtro lavable con agua, asegúrese de que
está completamente seco antes de volver a colocarlo
en el aparato. No seque el filtro con la luz solar
directa o en un radiador o una secadora. Sustituya el
filtro lavable si ya no se puede limpiar correctamente
o si está dañado.
Para garantizar la mejor retención del polvo y el
rendimiento óptimo del aspirador, sustituya siempre los
filtros por filtros Philips original del modelo correcto
(consulte el capítulo “Solicitud de accesorios”).
Sustituya siempre las pilas del mando a distancia por
pilas del tipo adecuado.
Quite las pilas del mando a distancia si no va a utilizar
el aparato durante un mes o más.
Nivel de ruido máximo: Lc = 84 dB(A)
Campos electromagnéticos (CEM)
Este aparato de Philips cumple los estándares y las normativas aplicables sobre
exposición a campos electromagnéticos.
Solicitud de accesorios
Para comprar accesorios o piezas de repuesto (como filtros y cepillos adicionales),
visite www.shop.philips.com/service o acuda a su distribuidor de Philips. También
puede ponerse en contacto con el Servicio de Atención al Cliente de Philips en su
país (consulte el folleto de garantía mundial para encontrar los datos de contacto).
--
Reciclaje
Este símbolo en un producto significa que el producto cumple con la directiva
europea 2012/19/EU (fig. 1).
--
Este símbolo significa que el producto contiene pilas o baterías contempladas
por la directiva europea 2006/66/CE, que no se deben tirar con la basura normal
del hogar (fig. 2).
-- Infórmese sobre el sistema local de recogida selectiva de pilas o batería y
productos eléctricos y electrónicos. Siga la normativa local y no deseche el
producto ni las pilas o batería con la basura normal del hogar. El correcto
desecho de los productos antiguos y las pilas o batería ayuda a evitar
consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana.
Consulte en el manual del usuario las instrucciones sobre cómo retirar las pilas
desechables.
Garantía y asistencia
Si necesita ayuda o más información, visite www.philips.com/support o lea el
folleto de garantía mundial independiente.
Guía de resolución de problemas
En este capítulo se resumen los problemas más frecuentes que pueden surgir con el
aparato. Si no puede resolver el problema con la siguiente información, visite
www.philips.com/support para consultar una lista de preguntas más frecuentes o
póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente en su país.
Problema
Posible causa
Solución
La potencia
de succión es
insuficiente.
El depósito del
polvo está lleno.
Vacíe el depósito de polvo.
Los filtros están
sucios.
Limpie o cambie los filtros.
Puede que la
potencia de succión
esté en un ajuste
bajo.
Aumente la potencia de succión con el
regulador del aparato o el mango.
La boquilla, el tubo
Para eliminar la obstrucción, desconecte la
o la manguera están pieza obstruida y conéctela al revés (en la
obstruidos.
medida que sea posible). Ponga en marcha
el aspirador para hacer que el aire pase a
través de la pieza obstruida en dirección
contraria.
Cuando utilizo
la aspiradora
a veces siento
descargas
eléctricas.
El aspirador
acumula electricidad
estática. Cuanto
más bajo es el nivel
de humedad, más
electricidad estática
acumula el aparato.
Descargue el aparato apoyando
frecuentemente el tubo sobre otros
objetos de metal de la habitación (como
por ejemplo, las patas de una mesa o
silla, un radiador, etc.). También puede
aumentar el nivel de humedad del aire de
la habitación.
El mando a
distancia de
infrarrojos no
funciona.
La batería no está
completamente
en contacto o no
se ha introducido
correctamente.
Quite la tapa del compartimento de las
pilas y vuelva a colocar las pilas. Asegúrese
de que los polos - y + están en la posición
adecuada.
Las baterías están
descargadas.
Sustituya las pilas. Puede seguir aspirando
pero no podrá utilizar el mando a distancia
para aumentar o reducir la potencia de
succión o para apagar el aparato. Para
apagar el aparato, pulse el botón de
encendido/apagado.
SUOMI
Johdanto
Onnittelut ostoksestasi ja tervetuloa Philips-tuotteiden käyttäjäksi! Hyödynnä Philipsin
tuki ja rekisteröi tuotteesi osoitteessa www.philips.com/welcome.
Tärkeää
Lue nämä tärkeät tiedot huolellisesti ennen laitteen
ensimmäistä käyttökertaa ja säilytä se vastaisen varalle.
Vaara
-- Älä koskaan imuroi vettä tai muita nesteitä, helposti
syttyviä aineita tai kuumaa tuhkaa.
Varoitus
-- Tarkista, että laitteeseen merkitty käyttöjännite vastaa
paikallista verkkojännitettä, ennen kuin liität laitteen
pistorasiaan.
-- Älä käytä laitetta, jos pistoke, johto tai itse laite on
vaurioitunut.
-- Jos virtajohto on vahingoittunut, se on oman
turvallisuutesi vuoksi hyvä vaihdattaa Philipsin
valtuuttamassa huoltoliikkeessä tai muulla
ammattitaitoisella korjaajalla.
-- Laitetta voivat käyttää myös yli 8-vuotiaat lapset ja
henkilöt, joiden fyysinen tai henkinen toimintakyky on
rajoittunut tai joilla ei ole kokemusta tai tietoa laitteen
käytöstä, jos heitä on neuvottu laitteen turvallisesta
käytöstä tai tarjolla on turvallisen käytön edellyttämä
valvonta ja jos he ymmärtävät laitteeseen liittyvät
vaarat. Lasten ei pidä leikkiä laitteella. Lasten ei saa
antaa puhdistaa tai huoltaa laitetta ilman valvontaa.
-- Pistoke on irrotettava pistorasiasta ennen laitteen
puhdistusta tai huoltoa.
-- Älä osoita letkulla, putkella tai muilla osilla ketään
silmiin tai korviin äläkä laita niitä suuhusi.
Varoitus
-- Älä käytä laitetta ilman suodattimia, sillä silloin
moottori voi vioittua ja laitteen käyttöikä lyhentyä.
-- Puhdista aina kaikki osat käyttöoppaan ohjeiden
mukaan. Älä pese osia vedellä ja/tai puhdistusaineilla,
jos käyttöoppaassa näin ei erityisesti neuvota tekemään.
-- Jos peset pesunkestävän suodattimen vedellä,
varmista, että se on täysin kuiva ennen kuin laitat
sen takaisin laitteeseen. Älä kuivata suodatinta
suorassa auringonpaisteessa, lämpöpatterin päällä tai
kuivausrummussa. Vaihda pesunkestävä suodatin, jos se
ei puhdistu enää kunnolla tai jos se on vahingoittunut.
-- Jotta imurin suorituskyky säilyisi, vaihda aina
suodattimet sopiviin alkuperäisiin Philips-suodattimiin
(katso luku Tarvikkeiden tilaaminen).
-- Vaihda kaukosäätimeen aina oikeantyyppiset paristot
tai akut.
-- Irrota kaukosäätimen paristot tai akut, jos et aio
käyttää laitetta vähintään kuukauteen.
-- Käyttöääni enintään: Lc = 84 dB (A)
Sähkömagneettiset kentät (EMF)
Tämä Philips-laite vastaa kaikkia sähkömagneettisia kenttiä (EMF) koskevia standardeja
ja säännöksiä.
Tarvikkeiden tilaaminen
Voit ostaa lisävarusteita ja varaosia (kuten suodattimia ja lisäsuuttimia) osoitteessa
www.shop.philips.com/service tai Philips-jälleenmyyjältä. Voit myös ottaa
yhteyden Philipsin kuluttajapalvelukeskukseen (katso yhteystiedot kansainvälisestä
takuulehtisestä).
Kierrätys
Tämä kuvake tarkoittaa, että tuote kuuluu Euroopan parlamentin ja neuvoston
direktiivin 2012/19/EU soveltamisalaan (Kuva 1).
-- Tämä kuvake tarkoittaa, että tuotteessa on akkuja tai paristoja, joita Euroopan
parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/66/EY koskee. Niitä ei saa hävittää
tavallisen kotitalousjätteen mukana (Kuva 2).
-- Tutustu paikalliseen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden keräysjärjestelmään.
Noudata paikallisia säädöksiä äläkä hävitä tuotetta, paristoja tai akkuja tavallisen
kotitalousjätteen mukana. Vanhan tuotteen, paristojen ja akkujen asianmukainen
hävittäminen auttaa ehkäisemään ympäristölle ja ihmisille mahdollisesti koituvia
haittavaikutuksia.
Lisätietoja paristojen poistamisesta on käyttöoppaassa.
--
Takuu ja tuki
Jos haluat tukea tai lisätietoja, käy Philipsin verkkosivuilla osoitteessa
www.philips.com/support tai lue erillinen kansainvälinen takuulehtinen.
Vianmääritys
Tähän osaan on koottu tavallisimmat laitteen käytössä ilmenevät ongelmat. Ellet
löydä ongelmaasi ratkaisua seuraavista tiedoista, lue osoitteesta www.philips.com/
support vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin tai ota yhteys maasi asiakaspalveluun.
Ongelma
Mahdollinen syy Ratkaisu
Imuteho ei riitä.
Pölysäiliö on
täynnä.
Tyhjennä pölysäiliö.
Suodattimet
ovat likaisia.
Puhdista tai vaihda suodattimet.
Imutehon asetus
saattaa olla liian
alhainen.
Lisää imutehoa laitteessa tai
kädensijassa olevalla säätimellä.
Suutin, putki tai
letku voi olla
tukkeutunut.
Poista tukos irrottamalla
tukkeutunut osa ja liittämällä se
(niin tiukasti kuin mahdollista)
toisin päin laitteeseen. Käynnistä
pölynimuri, jotta vastakkainen
ilmavirta irrottaisi tukoksen.
Saan joskus pölynimuria
käyttäessäni sähköiskuja.
Pölynimuri saa
imuroinnin
aikana aikaan
staattista sähköä.
Mitä vähäisempi
ilmankosteus on,
sitä enemmän
staattista sähköä
laite muodostaa.
Pura laitteen varaus koskettamalla
putkella usein muita huoneessa
olevia metalliesineitä (esimerkiksi
pöydän tai tuolin jalkoja,
lämpöpatteria tms.). Voit myös
nostaa huoneen ilmankosteutta.
Infrapunakaukosäädin ei
toimi.
Paristojen
tai akkujen
kosketus on
huono, tai niitä
ei ole asetettu
oikein.
Irrota paristolokeron kansi ja
aseta paristot tai akut kunnolla
paikoilleen. Varmista, että plus- ja
miinusnavat ovat oikeaan suuntaan.
Paristot ovat
tyhjät.
Vaihda paristot tai akut. Voit jatkaa
imurointia, mutta et voi suurentaa
tai pienentää imutehoa tai katkaista
laitteen virtaa kaukosäätimellä.
Sammuta laite painamalla laitteen
virtapainiketta.
FRANÇAIS
Introduction
Félicitations pour votre achat et bienvenue dans l’univers Philips ! Pour profiter
pleinement de l’assistance Philips, enregistrez votre produit sur le site à l’adresse
suivante : www.philips.com/welcome.
Important
Lisez attentivement ces informations importantes avant
d’utiliser l’appareil et conservez-les pour un usage
ultérieur.
Danger
-- N’aspirez jamais d’eau, de liquides, de substances
inflammables ni de cendres chaudes.
Avertissement
-- Avant de brancher l’appareil, vérifiez que la tension
indiquée sur l’appareil correspond à la tension
supportée par le secteur local.
-- N’utilisez jamais l’appareil si la prise, le cordon
d’alimentation ou l’appareil lui-même est endommagé.
-- Si le cordon d’alimentation est endommagé, il doit
être remplacé par Philips, par un Centre Service
Agréé Philips ou par un technicien qualifié afin
d’éviter tout accident.
-- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés
de 8 ans ou plus, des personnes dont les capacités
physiques, sensorielles ou intellectuelles sont
réduites ou des personnes manquant d’expérience
et de connaissances, à condition que ces enfants ou
personnes soient sous surveillance ou qu’ils aient
---
---
--
--
----
reçu des instructions quant à l’utilisation sécurisée de
l’appareil et qu’ils aient pris connaissance des dangers
encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec
l’appareil. Le nettoyage et l’entretien ne doivent pas
être réalisés par des enfants sans surveillance.
La fiche doit être retirée de la prise avant le
nettoyage ou l’entretien de l’appareil.
Ne dirigez pas le flexible, le tube ou tout autre
accessoire vers les yeux ou les oreilles et ne les placez
pas dans votre bouche.
Attention
N’utilisez jamais l’appareil sans l’un des filtres car vous
risqueriez d’endommager le moteur et de réduire la
durée de vie de l’appareil.
Nettoyez toujours toutes les pièces comme indiqué
dans le manuel d’utilisation. Ne nettoyez pas des
pièces avec de l’eau et/ou des produits de nettoyage
si cela n’est pas illustré dans le manuel d’utilisation.
Si vous nettoyez un filtre lavable à l’eau, assurez-vous qu’il
est complètement sec avant de le remettre dans l’appareil.
Ne séchez pas le filtre à la lumière directe du soleil, sur
le radiateur ou dans le sèche-linge. Remplacez un filtre
lavable s’il ne peut plus être nettoyé correctement ou s’il
est endommagé.
Pour garantir les performances et les qualités
d’aspiration de l’aspirateur, remplacez toujours
les filtres par des filtres Philips appropriés (voir le
chapitre « Commande d’accessoires »).
Remplacez toujours les piles de la télécommande par
des piles de même type.
Retirez les piles de la télécommande si vous n’avez pas
l’intention d’utiliser l’appareil pendant un mois ou plus.
Niveau sonore maximal : Lc = 84 dB(A)
Champs électromagnétiques (CEM)
Cet appareil Philips est conforme à toutes les normes et à tous les règlements
applicables relatifs à l’exposition aux champs électromagnétiques.
Commande d’accessoires
Pour acheter des accessoires ou des pièces de rechange (par ex. des filtres et des
embouts supplémentaires), visitez le site Web www.shop.philips.com/service
ou rendez-vous chez votre revendeur Philips. Vous pouvez également contacter
le Service Consommateurs Philips de votre pays (voir le dépliant de garantie
internationale pour les coordonnées).
Recyclage
Ce symbole sur un produit indique que ce dernier est conforme à la directive
européenne 2012/19/UE (fig. 1).
-- Ce symbole signifie que le produit contient des piles conformes à la directive
européenne 2006/66/CE, qui ne doivent pas être mises au rebut avec les déchets
ménagers (fig. 2).
-- Renseignez-vous sur les dispositions en vigueur dans votre région concernant la
collecte séparée des appareils électriques et électroniques et des piles. Respectez
les réglementations locales et ne jetez pas le produit et les piles avec les ordures
ménagères. La mise au rebut citoyenne des anciens produits et des piles permet
de protéger l’environnement et la santé.
Consultez le manuel d’utilisation pour savoir comment retirer les piles jetables.
Problème
Cause possible
La puissance
d’aspiration est
insuffisante.
Le compartiment à Videz le compartiment à poussière.
poussière est peutêtre rempli.
Les filtres sont
sales.
Nettoyez ou remplacez les filtres.
La puissance
d’aspiration est
réglée sur un
niveau trop bas.
Augmentez la puissance d’aspiration à
l’aide du régulateur situé sur l’appareil ou
sur la poignée.
L’embout, le tube
ou le tuyau est
bouché.
Le cas échéant, détachez l’élément
bouché et raccordez-le (tant que
possible) dans le sens inverse. Allumez
l’aspirateur pour forcer l’air à traverser
l’élément bouché dans l’autre sens.
Lorsque je passe
l’aspirateur, je
ressens parfois
des décharges
électriques.
Votre aspirateur
produit de
l’électricité
statique. Moins l’air
est humide dans
une pièce, plus
l’appareil produit
de l’électricité
statique.
Déchargez l’appareil en plaçant
fréquemment le tube contre d’autres
objets métalliques de la pièce (par
exemple, des pieds de table ou de
chaise, un radiateur, etc.). Vous pouvez
également augmenter le niveau
d’humidité de l’air dans la pièce.
La
télécommande
infrarouge ne
fonctionne pas.
Les piles sont mal
insérées ou ont
été insérées à
l’envers.
Retirez le couvercle du compartiment
à piles et insérez les piles correctement.
Veillez à respecter la polarité des piles.
Les piles sont
vides.
Remplacez les piles. Vous pouvez
continuer de passer l’aspirateur,
mais vous ne pouvez pas utiliser la
télécommande pour augmenter ou
diminuer la puissance d’aspiration ni
pour éteindre l’appareil. Pour éteindre
l’appareil, appuyez sur le bouton marche/
arrêt de l’appareil.
ITALIANO
Introduzione
Congratulazioni per l’acquisto e benvenuti in Philips! Per trarre il massimo vantaggio
dall’assistenza Philips, registrate il vostro prodotto su www.philips.com/welcome.
--
--
--
Garantie et assistance
Si vous avez besoin d’une assistance ou d’informations supplémentaires, consultez
le site Web www.philips.com/support ou lisez le dépliant séparé sur la garantie
internationale.
Dépannage
Cette rubrique présente les problèmes les plus courants que vous pouvez
rencontrer avec votre appareil. Si vous ne parvenez pas à résoudre le problème à
l’aide des informations ci-dessous, rendez-vous sur www.philips.com/support
pour consulter les questions fréquemment posées, ou contactez le Service
Consommateurs de votre pays.
Solution
----
--
Importante
Prima di utilizzare l’apparecchio, leggete attentamente
queste informazioni importanti e conservatele per
eventuali riferimenti futuri.
Pericolo
Non aspirate mai acqua o altre sostanze liquide,
infiammabili e cenere se non completamente fredde.
Avviso
Prima di collegare l’apparecchio, verificate che
la tensione riportata sulla spina corrisponda alla
tensione disponibile.
Non utilizzate l’apparecchio se la spina, il cavo di
alimentazione o l’apparecchio stesso sono danneggiati.
Nel caso in cui il cavo di alimentazione fosse
danneggiato, dovrà essere sostituito presso i centri
autorizzati Philips, i rivenditori specializzati oppure
da personale debitamente qualificato, per evitare
situazioni pericolose.
Quest’apparecchio può essere usato da bambini a partire
da 8 anni di età e da persone con capacità mentali,
fisiche o sensoriali ridotte, prive di esperienza o
conoscenze adatte a condizione che tali persone
abbiano ricevuto assistenza o formazione per utilizzare
---
---
--
--
----
l’apparecchio in maniera sicura e capiscano i potenziali
pericoli associati a tale uso. Evitate che i bambini giochino
con l’apparecchio. La manutenzione e la pulizia non devono
essere eseguite da bambini se non in presenza di un adulto.
La spina deve essere rimossa dalla presa di
corrente prima di pulire o effettuare interventi di
manutenzione sull’apparecchio.
Non puntate il flessibile, il tubo o qualsiasi altro
accessorio in direzione degli occhi o delle orecchie
e non introducetelo in bocca.
Attenzione
Non utilizzate mai l’apparecchio senza i filtri onde
evitare di danneggiare il motore e compromettere
il funzionamento dell’aspirapolvere.
Pulite sempre tutte le parti come mostrato nel
manuale dell’utente. Non pulite nessuna parte
con acqua e/o detergenti se questo non è
specificatamente mostrato nel manuale dell’utente.
Se pulite un filtro lavabile con l’acqua, accertatevi
che sia completamente asciutto prima di reinserirlo
nell’apparecchio. Non asciugate il filtro alla luce
diretta del sole, sul radiatore o nell’asciugatrice.
Sostituite il filtro lavabile se non può più essere pulito
correttamente o se è danneggiato.
Per garantire la massima ritenzione della polvere e
prestazioni ottimali, sostituite il filtro con un filtro
Philips originale del tipo corretto (vedere il capitolo
“Ordinazione degli accessori”).
Sostituite sempre le batterie del telecomando con
batterie del tipo corretto.
Rimuovete le batterie del telecomando se prevedete
di non utilizzare l’apparecchio per almeno un mese.
Livello di rumorosità massimo: Lc = 84 db(A)
Campi elettromagnetici (EMF)
Questo apparecchio Philips è conforme a tutti gli standard e alle norme relativi
all’esposizione ai campi elettromagnetici.
Ordinazione degli accessori
Per acquistare accessori o parti di ricambio (come filtri e bocchette aggiuntive),
visitate il sito www.shop.philips.com/service oppure recatevi presso il vostro
rivenditore Philips. Potete contattare anche il centro assistenza Philips del vostro
paese (per i dettagli di contatto, consultate l’opuscolo della garanzia internazionale).
Riciclaggio
Questo simbolo indica che il prodotto è conforme alla Direttiva europea
2012/19/EU (fig. 1).
-- Questo simbolo indica che il prodotto funziona con batterie conformi alla
Direttiva europea 2006/66/CE e che quindi non possono essere smaltite con
i normali rifiuti domestici (fig. 2).
-- Informatevi sulle normative locali relative alla raccolta differenziata dei prodotti
elettrici ed elettronici. Attenetevi alle normative locali per lo smaltimento dei
rifiuti e non smaltite il prodotto e le batterie con i normali rifiuti domestici.
Lo smaltimento corretto dei vostri prodotti usati contribuisce a prevenire
potenziali effetti negativi sull’ambiente e sulla salute.
Per le istruzioni su come sostituire le batterie, consultate il manuale dell’utente.
--
Garanzia e assistenza
Per assistenza o informazioni, visitate il sito Web all’indirizzo www.philips.com/
support oppure leggete l’opuscolo della garanzia internazionale.
Risoluzione dei problemi
Questo capitolo riassume i problemi più comuni che potreste riscontrare con
l’apparecchio. Se non riuscite a risolvere il problema con le informazioni riportate
sotto, visitate il sito www.philips.com/support per un elenco di domande
frequenti o contattate il centro assistenza clienti del vostro paese.
Problema
Possibile causa
Soluzione
La potenza di
aspirazione è
insufficiente.
Il contenitore
della polvere è
pieno.
Svuotatelo.
Problema
Possibile causa
Soluzione
I filtri sono
sporchi.
Pulite e sostituite i filtri.
La potenza di
aspirazione
potrebbe essere
impostata su un
livello basso.
Aumentate la potenza di aspirazione
con il regolatore sull’apparecchio o
sull’impugnatura.
La bocchetta, il
tubo o il tubo
flessibile sono
bloccati.
Per rimuovere le eventuali ostruzioni,
smontate l’accessorio bloccato e
rimontatelo (per quanto possibile) al
contrario. Accendete quindi l’aspirapolvere
e fate passare un getto d’aria attraverso
l’accessorio ostruito, procedendo nella
direzione opposta.
Quando
si utilizza
l’aspirapolvere, a
volte, è possibile
avvertire delle
scosse elettriche.
L’aspirapolvere
genera elettricità
statica. Più bassa
è l’umidità
dell’aria, più alto
è l’accumulo di
elettricità statica.
Scaricate a terra l’apparecchio
appoggiando spesso il tubo su altri
oggetti di metallo presenti nella stanza
(ad esempio, sulle gambe di un tavolo o
di una sedia oppure contro un radiatore,
eccetera). Potete anche alzare il livello
dell’umidità dell’aria nella stanza.
Il telecomando
a infrarossi non
funziona.
Le batterie non
fanno contatto
o non sono
state inserite
correttamente.
Togliete il coperchio dal vano batterie
e inserite correttamente le batterie.
Controllate che i poli - e + siano rivolti
nella giusta direzione.
Le batterie sono
scariche.
Sostituite le batterie. Potete continuare
a usare l’apparecchio, ma non potete
utilizzare il telecomando per aumentare
o diminuire la potenza di aspirazione o
per spegnere l’apparecchio. Per spegnere
l’apparecchio, premete il pulsante on/off
sull’apparecchio.
NEDERLANDS
Introductie
Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Als u volledig wilt profiteren van
de ondersteuning die Philips biedt, registreer uw product dan op
www.philips.com/welcome.
Belangrijk
Lees deze belangrijke informatie zorgvuldig door voordat
u het apparaat gaat gebruiken. Bewaar het boekje om
het indien nodig later te kunnen raadplegen.
Gevaar
-- Stofzuig nooit water of andere vloeistoffen, brandbare
substanties of hete as.
Waarschuwing
-- Controleer of het voltage dat wordt aangegeven
op het apparaat, overeenkomt met de plaatselijke
netspanning voordat u het apparaat aansluit.
-- Gebruik het apparaat niet indien de stekker, het
netsnoer of het apparaat zelf beschadigd is.
-- Indien het netsnoer beschadigd is, moet u het
laten vervangen door Philips, een door Philips
geautoriseerd servicecentrum of personen met
vergelijkbare kwalificaties om gevaar te voorkomen.
-- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen
vanaf 8 jaar en door personen met verminderde
lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens, of
die gebrek aan ervaring of kennis hebben, als iemand
die verantwoordelijk is voor hun veiligheid toezicht
op hen houdt, en zij de gevaren van het gebruik
begrijpen. Kinderen mogen niet met het apparaat
spelen. Reiniging en onderhoud dienen niet zonder
toezicht door kinderen te worden uitgevoerd.
-- Haal de stekker uit het stopcontact voor u het
apparaat schoonmaakt of onderhoudt.
-- Richt de slang, de buis of een ander accessoire niet op
de ogen of oren en steek ze ook niet in uw mond.
Let op
-- Gebruik het apparaat nooit zonder een van de filters.
Doet u dit toch, dan kan de motor beschadigd raken
en de levensduur van het apparaat afnemen.
-- Maak alle onderdelen schoon zoals getoond in
de gebruiksaanwijzing. Maak geen delen schoon
met water en/of schoonmaakmiddelen als dit niet
uitdrukkelijk in de gebruiksaanwijzing wordt getoond.
-- Als u een afwasbaar filter met water schoonmaakt,
zorg er dan voor dat het volledig droog is voordat
u het terugplaatst in het apparaat. Droog het filter
niet in direct zonlicht, op de radiator of in de droger.
Vervang een afwasbaar filter als het niet langer goed
kan worden schoongemaakt of als het beschadigd is.
-- Vervang de filters altijd door originele Philips-filters
van het juiste type om er zeker van te zijn dat de
stofzuiger het stof optimaal vasthoudt en optimaal
presteert (zie hoofdstuk ‘Accessoires bestellen’).
-- Vervang de batterijen van de afstandsbediening altijd
door batterijen van het juiste type.
-- Verwijder de batterijen uit de afstandsbediening als u
het apparaat een maand of langer niet gaat gebruiken.
-- Maximaal geluidsniveau: Lc = 84 dB(A)
Probleem
Mogelijke oorzaak
Oplossing
De zuigmond,
buis of slang is
geblokkeerd.
Om de verstopping te
verhelpen, verwijdert u het
verstopte onderdeel en
bevestigt u het
(voor zover mogelijk)
andersom op het
apparaat. Schakel de
stofzuiger in om lucht in
tegenovergestelde richting
door het verstopte
onderdeel te persen.
Als ik aan het stofzuigen
ben, voel ik soms elektrische
schokken.
Uw stofzuiger
bouwt statische
elektriciteit op.
Hoe lager de
luchtvochtigheid,
hoe meer statische
elektriciteit het
apparaat opbouwt.
Ontlaad het apparaat
regelmatig door de buis
tegen andere metalen
voorwerpen in de kamer
te houden (bijvoorbeeld
de poten van een
tafel of stoel of een
radiator). U kunt ook de
luchtvochtigheid in de
kamer verhogen.
De infraroodafstandsbediening
werkt niet.
De batterijen
maken geen goed
contact of zijn niet
op de juiste wijze
geplaatst.
Verwijder het klepje van
het batterijvak en plaats
de batterijen op de juiste
wijze. Zorg ervoor dat de
polen - en + in de juiste
richting wijzen.
De batterijen zijn
leeg.
Vervang de batterijen.
U kunt doorgaan met
stofzuigen maar u kunt
niet de afstandsbediening
gebruiken om de
zuigkracht te verhogen of
te verlagen of het apparaat
uit te schakelen. Om het
apparaat uit te schakelen,
drukt u op de aan/uitknop
op het apparaat.
Elektromagnetische velden (EMV)
Dit Philips-apparaat voldoet aan alle toepasbare richtlijnen en voorschriften met
betrekking tot blootstelling aan elektromagnetische velden.
Accessoires bestellen
Ga naar www.shop.philips.com/service om accessoires en reserveonderdelen
(zoals filters en extra zuigmonden) te kopen of ga naar uw Philips-dealer. U kunt
ook contact opnemen met het Philips Consumer Care Centre in uw land (zie het
‘worldwide guarantee’-vouwblad voor contactgegevens).
Recycling
Dit symbool op een product betekent dat het product voldoet aan EU-richtlijn
2012/19/EU (fig. 1).
-- Dit symbool betekent dat het product batterijen bevat die voldoen aan
EU-richtlijn 2006/66/EG, die niet met regulier huishoudelijk afval kunnen worden
weggeworpen (fig. 2).
-- Stel uzelf op de hoogte van de lokale wetgeving over gescheiden inzameling
van afval van elektrische en elektronische producten en batterijen. Volg de
lokale regels op en werp het product en de batterijen nooit samen met ander
huisvuil weg. Als u oude producten en batterijen correct verwijdert, voorkomt u
negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid.
Raadpleeg de gebruikershandleiding voor instructies voor het verwijderen van
wegwerpbatterijen.
--
Garantie en ondersteuning
Als u informatie of ondersteuning nodig hebt, ga dan naar
www.philips.com/support of lees het ‘worldwide guarantee’-vouwblad.
Problemen oplossen
Dit hoofdstuk behandelt in het kort de problemen die u kunt tegenkomen tijdens het
gebruik van het apparaat. Als u het probleem niet kunt oplossen met de informatie
hieronder, ga dan naar www.philips.com/support voor een lijst met veelgestelde
vragen of neem contact op met het Consumer Care Centre in uw land.
Probleem
Mogelijke oorzaak
Oplossing
Er is onvoldoende zuigkracht.
De stofbak is vol.
Leeg de stofbak.
De filters zijn vuil.
Maak de filters schoon of
vervang ze.
De zuigkracht is
ingesteld op een
lage stand.
Stel de zuigkracht hoger
in met de regelaar op
het apparaat of op de
handgreep.
NORSK
Innledning
Gratulerer med kjøpet og velkommen til Philips! Du får best mulig nytte av støtten
som Philips tilbyr, hvis du registrerer produktet ditt på www.philips.com/welcome.
Viktig
Les denne viktige informasjonen nøye før du bruker
apparatet, og ta vare på den for senere referanse.
Fare
-- Sug aldri opp vann eller annen væske, brennbare
stoffer eller varm aske.
Advarsel
-- Før du kobler til apparatet, må du kontrollere at
spenningen som er angitt på apparatet, stemmer
overens med nettspenningen.
-- Du må ikke bruke apparatet hvis støpselet, ledningen
eller selve apparatet er ødelagt.
-- Hvis ledningen er ødelagt, må den alltid skiftes ut av
Philips, et servicesenter som er godkjent av Philips,
eller lignende kvalifisert personell, slik at man unngår
farlige situasjoner.
-- Dette apparatet kan brukes av barn over 8 år og av
personer som har nedsatt sanseevne eller fysisk eller
psykisk funksjonsevne, eller personer med manglende
erfaring eller kunnskap, dersom de får tilsyn eller
instruksjoner om bruk av apparatet på en sikker måte
og forstår risikoen. Barn ikke skal leke med apparatet.
Rengjøring og brukervedlikehold skal ikke utføres av
barn uten tilsyn.
-- Støpselet må tas ut av stikkontakten før rengjøring
eller vedlikehold av apparatet.
-- Ikke rett slangen, røret eller noe annet tilbehør mot
øynene eller ørene, og putt dem heller ikke i munnen.
Forsiktig
-- Ikke bruk apparatet uten filter. Dette kan skade
motoren og forkorte apparatets levetid.
-- Rengjør alltid alle delene som vist i
brukerhåndboken. Ikke vask noen deler med vann
og/eller rengjøringsmidler hvis dette ikke er vist i
brukerhåndboken.
-- Hvis du rengjør et vaskbart filter med vann, må du
sørge for at det er helt tørt før du setter det tilbake
i apparatet. Ikke tørk filteret i direkte sollys, på en
varmeovn eller i tørketrommelen. Skift ut et vaskbart
filter når det ikke lenger er ordentlig rengjort eller
hvis det er skadet.
-- Skift alltid filtrene med originale Philips-filtre av riktig
type, slik at støvet samles opp på en optimal måte og
støvsugeren fungerer optimalt (se avsnittet Bestille tilbehør).
-- Bytt alltid ut batteriene i fjernkontrollen med batterier
av riktig type.
-- Ta batteriene ut av fjernkontrollen hvis du ikke skal
bruke apparatet på minst én måned.
-- Maksimalt støynivå: Lc = 84 dB(A)
Elektromagnetiske felt (EMF)
Dette Philips­apparatet overholder alle aktuelle standarder og forskrifter for
eksponering for elektromagnetiske felt.
Bestille tilbehør
Hvis du vil kjøpe tilbehør eller reservedeler (for eksempel filtre og ekstra
munnstykker), kan du gå til www.shop.philips.com/service eller gå til en
Philips-forhandler. Du kan også ta kontakt med Philips’ forbrukerstøtte i landet der du
bor (se i garantiheftet for kontaktinformasjon).
Resirkulering
Dette symbolet på et produkt betyr at produktet omfattes av EU-direktiv
2012/19/EU (fig. 1).
-- Dette symbolet betyr at produktet inneholder batterier som omfattes av
EU-direktiv 2006/66/EF og som ikke kan kastes i vanlig husholdningsavfall (fig. 2).
-- Gjør deg kjent med lokale innsamlingsordninger for elektriske og elektroniske
produkter og batterier. Følg lokale bestemmelser, og kast aldri produktet og
batteriene som vanlig restavfall. Riktig deponering av gamle produkter og
batterier bidrar til å forhindre negative konsekvenser for helse og miljø.
Se i brukerhåndboken hvis du vil ha instruksjoner om hvordan du fjerner
engangsbatteriene.
--
Garanti og støtte
Hvis du trenger kundestøtte eller informasjon, kan du gå til
www.philips.com/support eller lese i garantiheftet.
Feilsøking
Dette avsnittet gir en oppsummering av de vanligste problemene som kan oppstå
med apparatet. Hvis du ikke kan løse problemet ved hjelp av informasjonen nedenfor,
kan du gå til www.philips.com/support for å se en liste over vanlige spørsmål,
eller du kan kontakte forbrukerstøtten i landet der du bor.
Problem
Mulig årsak
Løsning
Sugeeffekten er
redusert.
Støvbeholderen
er full.
Tøm støvbeholderen.
Filtrene er skitne.
Rengjør eller skift ut filtrene.
Sugeeffekten
er satt til en lav
innstilling.
Øk sugeeffekten med regulatoren på
apparatet eller på håndtaket.
Munnstykket,
røret eller slangen
er blokkert.
Når du vil fjerne en blokkering, kobler du
den tilstoppede enheten fra, snur den og
kobler den til den andre veien
(så langt det lar seg gjøre). Slå deretter på
støvsugeren for å tvinge luften forbi den
tilstoppede enheten fra motsatt side.
Problem
Mulig årsak
Løsning
Når jeg bruker
støvsugeren, får
jeg noen ganger
elektriske støt.
Støvsugeren
bygger opp
statisk elektrisitet.
Jo lavere
luftfuktigheten
er i rommene,
desto mer statisk
elektrisitet bygger
apparatet opp.
Fjern den statiske elektrisiteten til
apparatet ved ofte å holde røret mot
andre metallgjenstander i rommet
(for eksempel stol- og bordben, radiator
osv.). Du kan også øke luftfuktigheten i
rommet.
Den infrarøde
fjernkontrollen
fungerer ikke.
Batteriene har
ikke full kontakt,
eller de har ikke
blitt satt inn riktig.
Ta lokket av batterirommet, og sett
batteriene riktig på plass. Kontroller at
pluss- og minuspolene peker i riktig
retning.
Batteriene er
utladet.
Skift ut batteriene. Du kan fortsette
å støvsuge, men du kan ikke bruke
fjernkontrollen for å øke eller redusere
sugeeffekten eller for å slå av apparatet.
Du slår av apparatet ved å trykke på av/
på-knappen på apparatet.
PORTUGUÊS
Introdução
Parabéns pela sua compra e bem-vindo à Philips! Para tirar todo o partido da assistência
fornecida pela Philips, registe o seu produto em www.philips.com/welcome.
Importante
Leia cuidadosamente estas informações importantes
antes de utilizar o aparelho e guarde-o para uma
eventual consulta futura.
Perigo
-- Nunca aspire água ou qualquer outro líquido,
substâncias inflamáveis ou cinzas quentes.
Aviso
-- Verifique se a voltagem indicada no aparelho
corresponde à voltagem eléctrica local antes de o ligar.
-- Não utilize o aparelho se a ficha, o fio de alimentação
ou o próprio aparelho estiverem danificados.
-- Se o fio estiver danificado, deve ser sempre
substituído pela Philips, por um centro de assistência
autorizado da Philips ou por pessoal devidamente
qualificado para se evitarem situações de perigo.
-- Este aparelho pode ser utilizado por crianças com idade igual
ou superior a 8 anos e por pessoas com capacidades físicas,
sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência
e conhecimento, caso sejam supervisionadas ou tenham
recebido instruções relativas à utilização segura do aparelho
e se tiverem sido alertadas para os perigos envolvidos. As
crianças não podem brincar com o aparelho.
A limpeza e a manutenção do utilizador não podem ser
efectuadas por crianças sem supervisão.
-- A ficha deve ser retirada da tomada de saída antes de
limpar ou efectuar a manutenção do aparelho.
-- Não aponte a mangueira, o tubo nem qualquer outro
acessório para os olhos ou ouvidos, nem os coloque na boca.
Cuidado
-- Nunca utilize o aparelho sem os filtros. Isto pode
danificar o motor e diminuir a vida útil do aparelho.
-- Limpe sempre todas as peças conforme indicado no
manual do utilizador. Não limpe nenhuma peça com
água e/ou agentes de limpeza se isto não for indicado
especificamente no manual do utilizador.
-- Se lavar um filtro lavável com água, assegure-se de
que este está completamente seco antes de o colocar
novamente no aparelho. Não seque o filtro exposto à luz
solar directa, num radiador nem numa máquina de secar
roupa. Substitua um filtro lavável quando não for possível
limpá-lo adequadamente ou se este estiver danificado.
-- Para garantir um desempenho e retenção do pó
perfeitos do aspirador, substitua sempre os filtros
por filtros originais da Philips do modelo correcto
(consulte o capítulo “Encomendar acessórios”).
-- Substitua sempre as pilhas do telecomando por pilhas
do tipo correcto.
-- Retire as pilhas do telecomando, se não pretender
utilizar o aparelho durante um mês ou mais.
-- Nível máximo de ruído: Lc = 84 dB(A)
Campos electromagnéticos (CEM)
Este aparelho Philips cumpre todas as normas e regulamentos aplicáveis relativos à
exposição a campos electromagnéticos.
Encomendar acessórios
Para comprar acessórios ou peças sobressalentes (como filtros e bicos adicionais),
visite www.shop.philips.com/service ou dirija-se ao seu revendedor Philips.
Também pode contactar o Centro de Apoio ao Cliente da Philips no seu país
(consulte os detalhes de contacto no folheto da garantia mundial).
Reciclagem
Este símbolo num produto significa que o produto está abrangido pela Directiva
Europeia 2012/19/UE (fig. 1).
-- Este símbolo significa que o produto contém pilhas abrangidas pela Directiva
Europeia 2006/66/CE que não podem ser eliminadas juntamente com os
resíduos domésticos comuns (fig. 2).
-- Informe-se acerca do sistema local de recolha de resíduos relativamente a
produtos eléctricos e electrónicos e pilhas. Cumpra as regras locais e nunca
elimine o produto e as pilhas com os resíduos domésticos comuns. A eliminação
correcta de produtos usados e das pilhas ajuda a evitar consequências nocivas
para o meio ambiente e para a saúde pública.
Consulte o manual do utilizador para obter instruções sobre como retirar as pilhas
descartáveis.
--
Garantia e assistência
Se precisar de informações ou assistência, visite www.philips.com/support ou leia
o folheto da garantia mundial em separado.
Resolução de problemas
Este capítulo resume os problemas mais comuns que podem surgir no aparelho.
Se não conseguir resolver o problema com as informações fornecidas a seguir,
visite www.philips.com/support para consultar uma lista de perguntas frequentes
ou contacte o Centro de Apoio ao Cliente no seu país.
Problema
Possível causa
Solução
A potência
de sucção é
insuficiente.
O compartimento
para pó está cheio.
Esvazie o compartimento para o pó.
Os filtros estão
sujos.
Limpe ou substitua os filtros.
A potência de
sucção está
definida para um
nível baixo.
Aumente a potência de sucção com o
regulador no aparelho ou na pega.
O bocal, o tubo ou
a mangueira estão
obstruídos.
Para os desobstruir, retire a peça que
estiver tapada e ligue-a (o mais possível)
na posição contrária. Ligue o aspirador
de modo a que o fluxo de ar percorra a
peça obstruída na direcção oposta.
O aspirador cria
electricidade
estática. Quanto
mais baixa for a
humidade do ar,
mais electricidade
estática é criada
pelo aparelho.
Descarregue o aparelho encostando o
tubo frequentemente a outros objectos
de metal na divisão (por exemplo às
pernas de uma mesa ou de uma cadeira,
a um radiador, etc.). Também pode
aumentar o nível de humidade do ar na
divisão.
Quando utilizo
o meu aspirador,
por vezes,
sinto choques
eléctricos.
Problema
Possível causa
Solução
O telecomando
de
infravermelhos
não funciona.
As pilhas não estão
totalmente em
contacto ou não
foram introduzidas
correctamente.
Retire a tampa do compartimento
das pilhas e volte a colocar as pilhas
correctamente. Certifique-se de que os
pólos - e + ficam voltados na direcção
certa.
As pilhas estão
gastas.
Substitua as pilhas. Pode continuar
a aspirar, mas não pode utilizar o
telecomando para aumentar ou diminuir
a potência de sucção ou para desligar
o aparelho. Para desligar o aparelho,
prima o botão ligar/desligar no próprio
aparelho.
SVENSKA
Introduktion
Grattis till inköpet och välkommen till Philips! För att dra maximal nytta av den
support som Philips erbjuder kan du registrera din produkt på www.philips.com/
welcome.
Viktigt
Läs den här viktiga informationen noggrant innan du
använder apparaten och spara sedan häftet för framtida bruk.
Fara
-- Dammsug aldrig upp vatten eller någon annan vätska,
brännbara ämnen eller heta askor.
Varning
-- Kontrollera att den spänning som anges på apparaten
överensstämmer med den lokala nätspänningen innan
du ansluter apparaten.
-- Använd inte apparaten om stickkontakten,
nätsladden eller själva apparaten är skadad.
-- Om nätsladden är skadad måste den alltid bytas ut av
Philips, något av Philips auktoriserade serviceombud
eller liknande behöriga personer för att undvika olyckor.
-- Den här apparaten kan användas av barn från 8 års ålder,
personer med olika funktionshinder samt av personer
som inte har kunskap om apparaten såvida det sker under
tillsyn eller om de har informerats om hur apparaten
används på ett säkert sätt och de eventuella medförda
riskerna. Barn får inte leka med apparaten. Barn får inte
rengöra eller underhålla apparaten utan överinseende av
en vuxen.
-- Kontakten måste tas bort från vägguttaget innan du
rengör eller underhåller apparaten.
-- Rikta inte slangen, röret eller något annat tillbehör mot
ögon eller öron, och placera inte apparaten i munnen.
Försiktighet
-- Använd aldrig dammsugaren utan filter. Apparatens
motor kan då skadas och livslängden förkortas.
-- Rengör alltid alla delar som det beskrivs i
användarhandboken. Rengör inga delar med vatten
och/eller rengöringsmedel om det inte särskilt anges i
användarhandboken.
-- Om du rengör ett tvättbart filter med vatten bör
du se till att det är helt torrt innan du sätter tillbaka
det i apparaten. Torka inte filtret i direkt solljus, på
elementet eller i torktumlaren. Byt ut ett tvättbart
filter om det inte längre kan rengöras ordentligt eller
om det är skadat.
-- För att garantera optimal kvarhållning av damm ska du
alltid byta ut filtret mot ett originalfilter av rätt modell
från Philips (se kapitlet Beställa tillbehör).
-- Byt alltid ut batterierna i fjärrkontrollen mot rätt batterityp.
-- Ta ut batterierna ur fjärrkontrollen om du inte kommer
att använda apparaten på en månad eller mer.
-- Maximal ljudnivå: Lc = 84 dB(A)
Elektromagnetiska fält (EMF)
Den här Philips-produkten uppfyller alla tillämpliga standarder och regler gällande
exponering av elektromagnetiska fält.
Beställa tillbehör
Om du vill köpa tillbehör eller reservdelar (som filter och munstycken) kan du gå
till www.shop.philips.com/service eller en Philips-återförsäljare. Du kan även
kontakta Philips kundtjänst i ditt land (kontaktinformation finns i garantibroschyren).
Återvinning
Den här symbolen innebär att produkten omfattas av EU-direktivet 2012/19/EU (Bild 1).
Den här symbolen innebär att produkten innehåller batterier som omfattas av
EU-direktivet 2006/66/EG och som inte får slängas bland hushållssoporna (Bild 2).
-- Hitta närmaste återvinningsstation för elektriska och elektroniska produkter och
batterier. Följ de lokala bestämmelser och släng aldrig produkten eller batterierna
bland normalt hushållsavfall. Korrekt kassering av gamla produkter och batterier
förhindrar en negativ påverkan på miljö och hälsa.
I användarhandboken finns instruktioner för hur du tar bort engångsbatterierna.
---
Garanti och support
Om du behöver information eller support kan du gå till www.philips.com/
support eller läsa garantibroschyren.
Felsökning
I det här kapitlet sammanfattas de vanligaste problemen som kan uppstå med
apparaten. Om du inte kan lösa problemet med hjälp av informationen nedan kan du
gå till www.philips.com/support och läsa svaren på vanliga frågor. Du kan även
kontakta kundtjänst i ditt land.
Problem
Möjlig orsak
Lösning
Sugeffekten är för
svag.
Dammbehållaren
är full.
Töm dammbehållaren.
Filtren är smutsiga.
Rengör eller byt ut filtren.
Sugeffekten kan vara
inställd på ett lågt
läge.
Öka sugeffekten med reglaget på
apparaten eller på handtaget.
Munstycket, röret
eller slangen är
tilltäppt.
För att ta bort det som orsakar
tilltäppningen tar du loss den tilltäppta
delen och ansluter den sedan åt
andra hållet (om det går). Slå på
dammsugaren så att luften tvingas i
motsatt riktning genom den del som
är tilltäppt.
När jag använder
dammsugaren får
jag ibland stötar.
Dammsugaren
genererar statisk
elektricitet. Ju
lägre luftfuktighet
desto mer statisk
elektricitet.
Ladda ur apparaten från statisk
elektricitet genom att regelbundet
hålla röret mot andra metallföremål
i rummet (till exempel bords- eller
stolsben, element osv.). Du kan även
höja luftfuktigheten i rummet.
Den infraröda
fjärrkontrollen
fungerar inte.
Batterierna är inte
Ta av batterifackets lock och sätt i
helt i kontakt med
batterierna på rätt sätt. Kontrollera att
stiften eller så har de polerna + och - är vända åt rätt håll.
inte satts i ordentligt.
Batterierna är slut.
Byt ut batterierna. Du kan fortsätta att
dammsuga men du kan inte använda
fjärrkontrollen till att öka eller minska
sugeffekten eller för att stänga av
apparaten. Stäng av apparaten genom
att trycka på på/av-knappen på
apparaten.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising