Philips | FC8042/02 | Philips Staubsaugerdüse FC8042/01 Bedienungsanleitung

FC8042
Question?
有疑问?
Contact Philips
请联系飞利浦
User manual / 用户手册
FC8042
ENGLISH 5
БЪЛГАРСКИ 6
ČEŠTINA 7
DANSK 8
DEUTSCH 9
ΕΛΛΗΝΙΚΑ 10
ESPAÑOL 11
EESTI 12
SUOMI 13
FRANÇAIS 14
HRVATSKI 15
MAGYAR 16
ITALIANO 17
한국어 18
LIETUVIŠKAI 19
LATVIEŠU 20
NEDERLANDS 21
NORSK 22
POLSKI 23
PORTUGUÊS 24
ROMÂNĂ 25
РУССКИЙ 26
SLOVENSKY 27
SLOVENŠČINA 28
SRPSKI 29
SVENSKA 30
ภาษาไทย 31
TÜRKÇE 32
УКРАЇНСЬКА 33
TIẾNG VIỆT 34
繁體中文 35
简体中文 36
37
38
ENGLISH
Super Parquet nozzle
This nozzle enables you to clean and polish your hard floor.
The two microfibre discs help to remove even the finest dust.
The rotating discs also polish your hard floor in one go.
Never use water to clean wooden floors or parquet.
To clean the Super Parquet nozzle:
1To clean the pads, remove the Super Parquet nozzle from the
appliance and vacuum clean the pads while they are still attached
to the nozzle. Clean the pads at the lowest suction power setting.
2To clean the pads more thoroughly, remove them from the Super
Parquet nozzle by pulling them off the discs. The pads are fastened
to the discs with Velcro.
,, You can clean the pads in warm water with a mild detergent.
,, You can even clean the pads in the washing machine.
Wash the pads separately. (&*^
Never use bleach or fabric softener to clean the pads.
Make sure the pads are clean and dry before you use them again.
3Reattach the red sides of the clean pads to the discs.
The light blue sides of the pads need to be in contact with the floor,
not the red sides!
Replace the pads at least every three months.
New pads are available from your local Philips dealer under
type number HR8041.
5
6
БЪЛГАРСКИ
Накрайник за паркет Super Parquet
Този накрайник ви позволява да чистите и полирате твърдия си под.
С помощта на двата микрофибърни диска може да премахнете дори
най-фините частици прах. Освен това въртящите се дискове полират
твърдия ви под с едно движение.
Никога не използвайте вода за почистване на дървени подове
или паркет.
За да почистите накрайника Super Parquet:
1За да почистите подложките, свалете накрайника Super Parquet
от уреда и почистете с прахосмукачка подложките, докато все
още са свързани към накрайника. Почистете подложките при
настройката за най-ниска засмукваща мощност.
2За да почистите подложките по-добре, свалете ги от
накрайника Super Parquet, като ги издърпате навън от
дисковете. Подложките са закрепени към дисковете с велкро.
,, Можете да почиствате подложките в топла вода с мек
почистващ препарат.
,, Дори можете да почиствате подложките в пералната машина.
Мийте подложките отделно. (&*^
Никога не използвайте белина или омекотител за тъкани за
почистване на подложките.
Уверете се, че подложките са чисти и сухи, преди да ги използвате
отново.
3Закачете отново червените страни на чистите подложки към
дисковете.
Светлосините – а не червените – страни на подложките трябва да
бъдат в контакт с пода!
Сменяйте подложките най-малко веднъж на всеки три месеца.
Нови подложки се предлагат от местния представител на Philips
под номер HR8041.
ČEŠTINA
Hubice Super Parquet
Hubice umožní snadné čištění a stírání tvrdých podlah.
Dva kotouče z mikrovláken pomohou odstranit i ten nejjemnější prach.
Rotující kotouče přitom také vyleští podlahu.
Nikdy nepoužívejte k čištění dřevěných podlah nebo parketů.
Čištění hubice Super Parquet:
1Chcete-li vyčistit polštářky, sejměte ze zařízení hubici Super
Parquet a vysajte polštářky, dokud jsou nasazené na hubici.
Polštářky vysávejte na nejnižší nastavení sání.
2Chcete-li vyčistit polštářky důkladněji, sejměte je z hubice
Super Parquet stáhnutím z kotoučů. Polštářky jsou upevněné
na kotouče pomocí suchého zipu.
,, Polštářky můžete očistit teplou vodou se slabým čisticím
prostředkem.
,, Polštářky můžete dokonce vyprat v pračce.
Polštářky perte samostatně. (&*^
K čištění polštářků nikdy nepoužívejte bělidlo nebo změkčovač tkanin.
Před dalším použitím se ujistěte, že polštářky jsou čisté a suché.
3Červené strany čistých polštářků znovu připojte ke kotoučům.
Světle modré strany polštářků se musí dotýkat podlahy, nikoli červených
stran!
Vyměňte polštářky alespoň jednou za tři měsíce.
Nové polštářky jsou dostupné u místního prodejce Philips pod typovým
označením HR8041.
7
8
DANSK
Super Parquet-mundstykke
Med dette mundstykke kan du rense og polere dine hårde gulve.
De to mikrofiberdiske kan fjerne selv det fineste støv. De roterende
skiver polerer også dit hårde gulv på én gang.
Brug aldrig vand til rengøring af træ- eller parketgulve.
Sådan renses Super Parquet-mundstykket:
1Du kan rense puderne ved at tage Super Parquet-mundstykket
af og støvsuge puderne, mens de sidder på mundstykket.
Rens puderne ved laveste sugestyrke.
2Du kan rense puderne ekstra grundigt ved at tage dem af Super
Parquet-mundstykke, hvilket gøres ved at trække dem af diskene.
Puderne er sat fast til diskene med velcro.
,, Puderne kan vaskes i varmt vand med et mildt vaskemiddel.
,, Du kan endda komme puderne i vaskemaskinen.
Vask puderne separat. (&*^
Brug aldrig blegemiddel eller skyllemiddel til rengøring af puder.
Sørg for, at puderne er rene og tørre, inden de bruges igen.
3Sæt de rene puders røde sider tilbage på diskene.
Det er pudernes lyseblå sider, som skal være i kontakt med gulvet ikke de røde!
Puderne bør udskiftes mindst hver tredje måned.
Nye puder kan købes hos din lokale Philips-forhandler under
typenummer HR8041.
DEUTSCH
Super-Parkettbürste
Mit dieser Düse können Sie Ihren Hartboden reinigen und polieren.
Die beiden Mikrofaser-Discs entfernen selbst feinste Staubpartikel.
Die rotierenden Discs polieren Ihre Hartböden außerdem im gleichen
Arbeitsschritt.
Verwenden Sie niemals Wasser zum Reinigen von Holzböden und
Parkett.
So reinigen Sie die Super-Parkettbürste:
1Zum Reinigen der Pads entfernen Sie die Super-Parkettbürste vom
Gerät, und saugen Sie die Pads mit dem Staubsauger ab, während
sie noch an der Bürste angebracht sind. Reinigen Sie die Pads mit
der niedrigsten Saugleistungseinstellung.
2Um die Pads gründlicher zu reinigen, entfernen Sie sie von der
Super-Parkettbürste, indem Sie sie von der Disc abziehen.
Die Pads sind mithilfe von Klettband an den Discs befestigt.
,, Reinigen Sie die Pads in warmem Wasser mit einem milden
Reinigungsmittel.
,, Sie können die Pads sogar in der Waschmaschine reinigen.
Waschen Sie die Pads separat. (&*^
Verwenden Sie keine Bleichmittel oder Weichspüler zum Reinigen
der Pads.
Stellen Sie sicher, dass die Pads sauber und trocken sind, bevor Sie sie
erneut verwenden.
3Befestigen Sie die rote Seite der Pads an den Discs.
Die hellblaue Seite der Pads muss in Kontakt mit dem Boden sein,
nicht die rote Seite!
Ersetzen Sie die Pads mindestens alle drei Monate.
Neue Pads sind bei Ihrem Philips Händler unter der Typennummer
HR8041 erhältlich.
9
10
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Πέλμα Super Parquet
Με αυτό το πέλμα μπορείτε να καθαρίζετε και να γυαλίζετε τα
σκληρά δάπεδα. Οι δύο δίσκοι από μικροΐνες απομακρύνουν ακόμα
και τα πιο μικρά μόρια σκόνης, ενώ με τους περιστρεφόμενους
δίσκους μπορείτε να γυαλίζετε τα σκληρά δάπεδα με μία κίνηση.
Μην χρησιμοποιείτε ποτέ νερό για να καθαρίσετε ξύλινα δάπεδα
ή παρκέ.
Για να καθαρίσετε το πέλμα Super Parquet:
1Για να καθαρίσετε τα πανάκια, αφαιρέστε το πέλμα Super Parquet
από τη συσκευή και καθαρίστε τα πανάκια με την ηλεκτρική
σκούπα ενώ είναι ακόμα προσαρτημένα στο πέλμα. Καθαρίστε
τα πανάκια στη χαμηλότερη ρύθμιση απορροφητικής δύναμης.
2Για να καθαρίσετε τα πανάκια πιο διεξοδικά, αφαιρέστε τα από
το πέλμα Super Parquet τραβώντας τα από τους δίσκους.
Τα πανάκια είναι στερεωμένα στους δίσκους με βέλκρο.
,, Μπορείτε να καθαρίσετε τα πανάκια με ζεστό νερό και ένα ήπιο
απορρυπαντικό.
,, Μπορείτε ακόμα και να τα βάλετε στο πλυντήριο.
Να πλένετε τα πανάκια ξεχωριστά από άλλα τεμάχια. (&*^
Μην καθαρίζετε ποτέ τα πανάκια με λευκαντικό ή μαλακτικό.
Βεβαιωθείτε ότι τα πανάκια είναι καθαρά και στεγνά πριν από
κάθε χρήση.
3Τοποθετήστε τα καθαρά πανάκια πάνω στους δίσκους,
συνδέοντάς τα από την κόκκινη πλευρά.
Τα πανάκια πρέπει να έρχονται σε επαφή με το δάπεδο από την
γαλάζια και όχι από την κόκκινη πλευρά!
Να αντικαθιστάτε τα πανάκια τουλάχιστον κάθε τρεις μήνες.
Μπορείτε να βρείτε καινούργια πανάκια από τον τοπικό σας
αντιπρόσωπο της Philips, με αριθμό τύπου HR8041.
ESPAÑOL 11
Cepillo Super Parquet
Este cepillo le permite limpiar y pulir los suelos duros. Los dos discos de
microfibra son perfectos para eliminar las partículas de polvo más finas.
Los discos giratorios también dan brillo a los suelos duros de una sola vez.
Nunca utilice agua para limpiar suelos de madera o parqué.
Para limpiar el cepillo Super Parquet:
1Para limpiar las almohadillas, extraiga el cepillo Super Parquet del
aparato y aspire las almohadillas mientras siguen conectadas al
cepillo. Limpie las almohadillas en la posición de potencia de
succión más baja.
2Para limpiar las almohadillas más a fondo, retírelas del cepillo
Super Parquet sacándolas de los discos. Las almohadillas están
sujetas a los discos con velcro.
,, Puede limpiar las almohadillas con agua tibia y un detergente suave.
,, Incluso puede lavar las almohadillas en la lavadora.
Lave las almohadillas por separado. (&*^
Nunca use lejía ni suavizante para limpiar las almohadillas.
Asegúrese de que las almohadillas están limpias y secas antes de volver
a utilizarlas.
3Vuelva a conectar los lados rojos de las almohadillas limpias a los
discos.
Los lados en azul claro de las almohadillas tienen que estar en contacto
con el suelo, no los lados rojos.
Sustituya las almohadillas por lo menos cada tres meses.
Puede adquirir almohadillas nuevas en su distribuidor local de Philips con
el número de modelo HR8041.
12
EESTI
Super Parquet’ otsak
Otsak võimaldab teil puhastada ja poleerida kõvakattega põrandaid.
Kaks mikrokiudmaterjalist ketast aitavad eemaldada ka kõige peenema
tolmu. Ühtlasi poleerivad pöörlevad kettad teie kõvakattega põranda
juba esimesel korral.
Ärge kasutage puitpõranda või parketi puhastamisel vett.
Super Parquet’ otsakuga puhastamiseks tehke järgmist.
1Padjandite puhastamiseks eemaldage Super Parquet’ otsak seadme
küljest ja puhastage ikka veel otsaku küljes olevad padjandid
tolmuimejaga. Puhastage padjandeid nõrgima imemisvõimsuse juures.
2Padjandite põhjalikumalt puhastamiseks eemaldage need Super
Parquet’ otsaku küljest, tõmmates need ketaste küljest ära.
Padjandid on kinnitatud takjaribaga.
,, Padjandeid võite pesta soojas vees, millele on lisatud õrnatoimelist
pesuainet.
,, Padjandeid võite pesta ka pesumasinas.
Peske padjandeid eraldi. (&*^
Ärge kasutage padjandite puhastamiseks valgendit ega kangapehmendit.
Enne uuesti kasutamist veenduge, et padjandid on puhtad ja kuivad.
3Kinnitage puhaste padjandite punased pooled uuesti ketaste külge.
Vastu põrandat peavad puutuma padjandite helesinised (mitte punased!)
pooled.
Vahetage padjandeid vähemalt iga kolme kuu järel.
Uued padjandid saate muretseda Philipsi toodete kohaliku müügiesindaja
käest tüübinumbriga HR8041.
SUOMI 13
Tehokas parkettisuutin
Tällä suuttimella voit puhdistaa ja kiillottaa kovat lattiapintasi.
Kaksi mikrokuituista levyä poistavat hienoimmatkin pölyhiukkaset.
Pyörivät levyt myös kiillottavat kovat lattiapinnat samalla kertaa.
Älä koskaan puhdista puu- tai parkettilattioita vedellä.
Super Parquet -parkettisuuttimen puhdistus:
1Puhdista tyynyt poistamalla Super Parquet -parkettisuutin
laitteesta ja imuroimalla tyynyt, kun ne ovat vielä kiinni suuttimessa.
Puhdista tyynyt pienimmällä imuteholla.
2Puhdista tyynyt perusteellisemmin irrottamalla ne Super Parquet parkettisuuttimesta. Tyynyt on kiinnitetty levyihin
tarranauhakiinnityksellä, joten voit irrottaa ne vetämällä.
,, Voit puhdistaa tyynyt lämpimällä vedellä ja miedolla
puhdistusaineella.
,, Voit myös puhdistaa tyynyt pesukoneessa.
Pese tyynyt erikseen. (&*^
Älä käytä valkaisuaineita tai huuhteluainetta tyynyjen puhdistamiseen.
Varmista, että tyynyt ovat puhtaat ja kuivat, ennen kuin käytät niitä
uudelleen.
3Kiinnitä puhtaiden tyynyjen punaiset puolet levyihin.
Vaaleansinisten puolten on oltava lattiapintaa vasten, ei punaisten puolten!
Vaihda tyynyt vähintään kolmen kuukauden välein.
Voit ostaa uudet tyynyt tyyppinumerolla HR8041 paikalliselta Philipsjälleenmyyjältä.
14
FRANÇAIS
Brosse Super Parquet
Cette brosse vous permet de nettoyer et lustrer les sols durs. Les deux
disques en microfibre permettent d’éliminer les poussières les plus fines.
Les disques rotatifs lustrent également vos sols durs en un seul passage.
N’utilisez jamais d’eau pour nettoyer les parquets.
Pour nettoyer la brosse Spéciale Parquet :
1Pour nettoyer les patins, retirez la brosse Spéciale Parquet de
l’appareil et aspirez les patins lorsqu’ils sont encore fixés sur la
brosse. Sélectionnez la puissance d’aspiration la plus basse.
2Pour nettoyer les patins en profondeur, retirez-les de la brosse
Spéciale Parquet en les détachant des disques. Les patins sont fixés
aux disques à l’aide de Velcro.
,, Vous pouvez nettoyer les patins à l’eau chaude avec un détergent
doux.
,, Vous pouvez même nettoyer les patins à la machine à laver.
Lavez les patins séparément. (&*^
N’utilisez jamais d’eau de Javel ni d’assouplissant pour nettoyer
les patins.
Assurez-vous que les patins sont propres et secs avant de les réutiliser.
3Fixez les côtés rouges des patins propres aux disques.
Les côtés bleu clair des patins doivent être en contact avec le sol
(pas les côtés rouges).
Remplacez les patins au moins une fois tous les trois mois.
De nouveaux patins sont disponibles auprès de votre revendeur Philips
local sous la référence HR8041.
HRVATSKI 15
Usisna cijev za parkete
Ova cijev omogućava čišćenje i poliranje tvrdih podova. Dva diska od
mikrovlakana pomažu ukloniti i najsitniju prašinu. Rotirajući diskovi
omogućavaju poliranje tvrdog poda u jednom potezu.
Drvene podove i parkete nikada nemojte čistiti vodom.
Čišćenje usisne cijevi za parkete:
1Kako biste očistili podloške, odvojite usisnu cijev za parkete
od uređaja i usisajte ih dok su još uvijek pričvršćeni na cijev.
Kod usisavanja koristite najnižu razinu usisne snage.
2Želite li ih očistiti temeljitije, podloške odvojite s diskova usisne
cijevi za parkete. Podlošci su na diskove pričvršćeni čičkom.
,, Podloške možete oprati toplom vodom i blagim deterdžentom.
,, Možete ih oprati i u perilici.
Podloške perite zasebno. (&*^
U pranju nemojte koristiti izbjeljivače ili omekšivače.
Prije njihove ponovne upotrebe provjerite jesu li podlošci čisti i suhi.
3Crvenu stranu čistih podložaka okrenite prema diskovima i vratite
ih na mjesto.
Prema podu mora biti okrenuta svijetlo plava, a ne crvena strana
podložaka!
Podloške mijenjajte barem jednom svaka tri mjeseca.
Nove podloške možete kupiti kod lokalnog prodavača proizvoda tvrtke
Philips, a dostupni su pod serijskim brojem HR8041.
16
MAGYAR
Super Parquet szívófej
A szívófej lehetővé teszi a kemény padló tisztítását és polírozását.
A két mikroszálas tárcsa segít eltávolítani még a legfinomabb port is.
A forgótárcsák pedig a kemény padló polírozását is elvégzik,
egyetlen menetben.
Fa padló és parketta tisztításához soha ne használjon vizet.
A Super Parquet szívófej tisztítása:
1A párnák tisztításához távolítsa el a Super Parquet szívófejet a
készülékről, és a porszívóval tisztítsa meg a párnákat, amíg még
csatlakoztatva vannak a szívófejhez. A párnák tisztításához a
legkisebb szívóerőt állítsa be.
2A párnák alaposabb tisztításához távolítsa el azokat a Super Parquet
szívófejről úgy, hogy lehúzza őket a tárcsákról. A párnák tépőzárral
vannak a tárcsákhoz rögzítve.
,, A párnák meleg vízzel és enyhe mosószerrel tisztíthatók.
,, Mosógépben is tisztíthatja a párnákat.
Külön mossa a párnákat. (&*^
Ne használjon fehérítőt vagy öblítőt a párnák tisztításához.
Az újbóli használat előtt ellenőrizze, hogy a párnák tiszták és szárazak-e.
3A tiszta párnákat piros felületükkel illessze vissza a tárcsákra.
A párnáknak a világoskék felületükkel kell érintkezniük a padlóval, nem
pedig a piros felületükkel!
Cserélje ki a párnákat legalább háromhavonta.
Új párnák a helyi Philips márkakereskedőnél rendelhetők HR8041
típusszámon.
ITALIANO 17
Spazzola Super Parquet
Questa spazzola consente di pulire e lucidare il pavimento. I due dischi in
microfibra consentono di rimuovere anche le particelle di polvere più
piccole. I dischi rotanti lucidano il pavimento in una sola passata.
non usate mai acqua per pulire pavimenti in legno o parquet.
Per pulire la spazzola Super Parquet:
1Per pulire i cuscinetti, rimuovete la spazzola Super Parquet
dall’apparecchio e pulite i cuscinetti con un aspirapolvere quando
ancora inseriti nella bocchetta. Utilizzate la minima potenza di
aspirazione.
2Per pulire i cuscinetti più accuratamente, rimuoveteli dalla spazzola
Super Parquet facendoli scorrere dai dischi. I cuscinetti sono inseriti
sui dischi con del velcro.
,, Pulite i cuscinetti con acqua calda e detergente delicato.
,, Potete anche lavare i cuscinetti in lavatrice.
lavate i cuscinetti separatamente. (&*^
per pulire i cuscinetti, non usate candeggina o ammorbidenti.
verificate che i cuscinetti siano puliti e asciutti prima di utilizzarli
nuovamente.
3Inserite nuovamente i lati rossi dei cuscinetti puliti sui dischi.
I lati azzurri dei cuscinetti devono essere a contatto con il pavimento,
non quelli rossi.
Sostituite i cuscinetti almeno ogni tre mesi.
Nuovi cuscinetti sono disponibili presso il vostro rivenditore Philips con
il codice HR8041.
18
한국어
수퍼 파케 노즐
이 노즐을 사용하여 마룻바닥을 청소하고 광택을 낼 수 있습니다.
두 개의 극세사 디스크가 미세 먼지까지 제거합니다. 회전식 디스
크로 바닥 광택도 한 번에 끝낼 수 있습니다.
나무 또는 마루 바닥을 물로 닦지 마십시오.
수퍼 파케 노즐을 청소하려면 다음과 같이 하십시오.
1패드를 청소하려면 청소기와 패드를 노즐에서 분리하지 않고
수퍼 파케 노즐을 제품에서 분리하십시오. 흡입력을 가장 낮
게 설정하여 패드를 청소하십시오.
2패드를 더 깨끗하게 하려면 패드를 디스크에서 당겨 빼면서
수퍼 파케 노즐로부터 분리하십시오. 패드는 디스크에 벨크로
로 고정되어 있습니다.
,, 패드는 중성 세제를 섞은 따뜻한 물로 세척할 수 있습니다.
,, 세탁기를 사용하여 패드를 세척할 수도 있습니다.
패드를 개별적으로 세탁하십시오. (&*^
표백제 또는 섬유 유연제를 사용하여 패드를 세척하지 마십시오.
다시 사용하기 전에 패드를 세척하고 물기를 제거했는지
확인하십시오.
3청소 패드의 빨간 쪽을 디스크에 다시 부착하십시오.
바닥과 닿는 부분은 빨간색 쪽이 아닌 패드의 연한 파란색 쪽입니다.
적어도 3개월에 한 번 패드를 교체하십시오.
새 패드는 필립스 대리점에서 모델 번호 HR8041로 구매할 수
있습니다.
LIETUVIŠKAI 19
„Super Parquet“ antgalis
Šiuo antgaliu galėsite valyti ir blizginti kietas grindis. Du mikropluošto diskai
padės pašalinti net smulkiausias dulkeles. Be to, besisukantys diskai tuo
pačiu išblizgins jūsų kietas grindis.
Niekada naudokite vandens medinėms grindimas ar parketui valyti.
„Super Parquet“ antgalio valymas:
1Pagalvėlėms valyti nuimkite „Super Parquet“ antgalį nuo įrenginio ir
išsiurbkite pagalvėles, nenuėmę jų nuo antgalio. Pagalvėles valykite
nustatę mažiausią siurbimo galią.
2Jeigu norite išvalykite pagalvėles kruopščiau, nuimkite jas nuo
„Super Parquet“ antgalio atplėšdami jas nuo disko. Pagalvėlės
pritvirtintos prie disko Velcro juosta.
,, Galite plauti pagalvėles šiltame vandenyje, naudodami švelnią
skalbimo priemonę.
,, Galite net plauti pagalvėles skalbimo mašinoje.
Plaukite pagalvėles atskirai. (&*^
Plaudami pagalvėles niekada nenaudokite baliklio ar medžiagos minkštiklio.
Prieš vėl naudodami pagalvėles, įsitikinkite, kad jos yra švarios ir sausos.
3Vėl prilipdykite raudonąsias pagalvėlių puses prie diskų.
Šviesiai mėlynos pagalvėlių pusės turi liestis su grindimis, o ne raudonos!
Pakeiskite pagalvėles bent kartą per tris mėnesius.
Naujas pagalvėles galite įsigyti iš vietinio „Philips“ atstovo, jų tipo numeris
– HR8041.
20
LATVIEŠU
Super parketa uzgalis
Šis uzgalis sniedz iespēju notīrīt un nopulēt grīdu. Divi mikrošķiedru diski
palīdz notīrīt pat vissmalkākos putekļus. Rotējošie diski nopulē jūsu cieto
grīdu vienā piegājienā.
Nekad neizmantojiet ūdeni koka grīdu vai parketa tīrīšanai.
Lai iztīrītu Super Parquet uzgali:
1Lai iztīrītu spilventiņus, noņemiet Super Parquet uzgali no ierīces un
ar putekļsūcēju izsūciet spilventiņus, kamēr tie ir pievienoti uzgalim.
Tīriet spilventiņus ar mazāko sūkšanas jaudas iestatījumu.
2Lai rūpīgāk iztīrītu spilventiņus, noņemiet tos no Super Parquet
uzgaļa, novelkot tos nost no diskiem. Spilventiņi tiek piestiprināti
diskiem ar Velcro.
,, Varat nomazgāt spilventiņus siltā ūdenī ar vāju mazgāšanas līdzekli.
,, Varat arī mazgāt spilventiņus veļas mazgāšanas mašīnā.
Mazgājiet spilventiņus atsevišķi. (&*^
Spilventiņu tīrīšanai nekad neizmantojiet balinātāju vai mīkstinātāju.
Pārliecinieties, ka spilventiņi ir tīri un sausi, pirms tos izmantot atkārtoti.
3Uzlieciet tīrīšanas spilventiņu sarkano pusi uz diskiem.
Spilventiņu gaiši zilajai pusei jābūt saiknē ar grīdu, nevis sarkano pusi!
Nomainiet spilventiņus vismaz reizi trīs mēnešos.
Jauni spilventiņi ir pieejami no vietējā Philips izplatītāja ar detaļas
numuru HR8041.
NEDERLANDS 21
Super Parquet-mondstuk
Met dit mondstuk kunt u uw harde vloer schoonmaken en polijsten.
Dankzij de twee microvezelschijven kunt u zelfs het fijnste stof verwijderen.
De draaiende schrijven polijsten tegelijkertijd uw harde vloer.
Gebruik nooit water voor het schoonmaken van uw houten vloeren
of parket.
Het Super Parquet-mondstuk reinigen:
1Om de pads te reinigen, verwijdert u het Super Parquet-mondstuk
van het apparaat en zuigt u de pads schoon met de stofzuiger
terwijl ze nog aan het mondstuk zijn bevestigd. Reinig de pads op
de laagste zuigkrachtstand.
2Om de pads nog grondiger te reinigen, verwijdert u deze van het
Super Parquet-mondstuk door ze van de schijven te trekken.
De pads zijn met klittenband aan de schijven bevestigd.
,, U kunt de pads reinigen in warm water met een mild
schoonmaakmiddel.
,, U kunt de pads zelfs in de wasmachine reinigen.
Was de pads apart. (&*^
Gebruik nooit bleekmiddel of wasverzachter om de pads te reinigen.
Zorg dat de pads schoon en droog zijn voordat u deze opnieuw gebruikt.
3Bevestig de rode zijden van de schone pads weer op de schijven.
De lichtblauwe zijden van de pads zijn geschikt voor contact met de vloer,
de rode zijden niet!
Vervang de pads minimaal een keer per drie maanden.
Nieuwe pads zijn verkrijgbaar bij uw lokale Philips-dealer via
typenummer HR8041.
22
NORSK
Suverent parkettmunnstykke
Med dette munnstykket kan du kan rengjøre og polere harde gulv.
De to mikrofiberskivene hjelper til med å fjerne selv det fineste støvet.
De roterende skivene polerer også harde gulv samtidig.
Bruk aldri vann for å rengjøre tregulv eller parkett.
Slik rengjør du Super Parquet-munnstykket:
1For å rengjøre putene tar du Super Parquet-munnstykket av
apparatet og støvsuger putene mens de fortsatt er festet til
munnstykket. Rengjør putene på den laveste sugeeffektinnstillingen.
2For å rengjøre putene grundigere tar du dem av Super Parquetmunnstykket ved å trekke dem av skivene. Putene er festet til
skivene med borrelås.
,, Du kan rengjøre putene i varmt vann med et mildt
rengjøringsmiddel.
,, Du kan også rengjøre putene i vaskemaskinen.
Vask putene separat. (&*^
Bruk aldri blekemiddel eller tøymykner til å rengjøre putene.
Pass på at putene er rene og tørre før du bruker dem igjen.
3Fest de røde sidene av rengjøringsputene til skivene.
De lyseblå sidene av putene må være i kontakt med gulvet, ikke de røde
sidene.
Skift puter minst hver tredje måned.
Nye puter er tilgjengelige fra din lokale Philips-forhandler under
typenummer HR8041.
POLSKI 23
Nasadka Super Parquet
Ta nasadka pozwala czyścić i polerować twarde podłogi. Dwie tarcze
z mikrofibry pomagają usunąć nawet najdrobniejsze cząsteczki kurzu.
Ponadto obracające się tarcze jednocześnie polerują twarde podłogi.
Nigdy nie używaj wody do czyszczenia drewnianych podłóg ani
parkietów.
Aby wyczyścić nasadkę Super Parquet:
1W celu wyczyszczenia wkładek zdejmij nasadkę Super Parquet
z urządzenia i odkurz wkładki, nie zdejmując ich z nasadki.
Wybierz najniższe ustawienie mocy ssania.
2W celu dokładniejszego wyczyszczenia wkładek zdejmij je z nasadki
Super Parquet, ściągając je z tarcz. Wkładki są zamocowane do tarcz
na rzepy.
,, Wkładki można czyścić w ciepłej wodzie z delikatnym detergentem.
,, Wkładki można nawet prać w pralce.
Pierz wkładki oddzielnie. (&*^
Do czyszczenia wkładek nie używaj nigdy wybielacza ani zmiękczacza
do tkanin.
Przed ponownym użyciem wkładek sprawdź, czy są czyste i suche.
3Ponownie załóż wkładki na tarcze (z tarczą powinna stykać się
czerwona strona wkładki).
Kontakt z podłogą powinna mieć jasnoniebieska strona wkładki, a nie
czerwona!
Wymieniaj wkładki co najmniej raz na trzy miesiące.
Nowe wkładki są dostępne u lokalnego sprzedawcy produktów firmy
Philips pod numerem produktu HR8041.
24
PORTUGUÊS
Escova Super Parquet
Esta escova permite-lhe limpar e polir o seu pavimento. Os dois discos
em microfibra ajudam a remover até as partículas mais finas de pó.
Os discos rotativos também pulem o seu pavimento numa só passagem.
Nunca utilize água para limpar chão de madeira ou parquet.
Para limpar a escova Super Parquet:
1Para limpar as bases, retire a escova Super Parquet do aparelho
e aspire as bases enquanto estas ainda estão fixas à escova.
Limpe as bases na regulação mais baixa da potência de sucção.
2Para lavar as bases em profundidade, retire-as da escova Super
Parquet, puxando-as para fora dos discos. As bases estão fixas aos
discos com velcro.
,, Pode lavar as bases em água quente com um detergente suave.
,, Também pode lavar as bases na máquina de lavar roupa.
Lave as bases em separado. (&*^
Nunca utilize lixívia ou amaciador da roupa para lavar as bases.
Certifique-se de que as bases estão limpas e secas antes de as utilizar
novamente.
3Volte a encaixar os lados vermelhos das bases limpas nos discos.
Os lados azuis claros das bases têm de estar em contacto com o chão,
não os lados vermelhos!
Substitua as bases, no mínimo, cada três meses.
Estão disponíveis bases novas junto do seu revendedor Philips local com
a referência HR8041.
ROMÂNĂ 25
Cap de aspirare Super Parquet
Acest cap de aspirare vă permite să vă curăţaţi şi să vă lustruiţi podeaua
dură. Cele două discuri din microfibră ajută la îndepărtarea chiar şi a celor
mai fine particule de praf. Discurile rotative lustruiesc, de asemenea,
podeaua dură dintr-o singură mişcare.
Nu utilizaţi niciodată apă pentru a curăţa podele de lemn sau parchet.
Pentru a curăţa capul de aspirare Super Parquet:
1Pentru a curăţa bureţii, scoateţi capul de aspirare Super Parquet din
aparat şi aspiraţi bureţii în timp ce aceştia sunt încă montaţi pe capul
de aspirare. Curăţaţi bureţii la cea mai mică de putere de aspirare.
2Pentru a curăţa bureţii mai bine, scoateţi-i de pe capul de aspirare
Super Parquet, trăgându-i de pe discuri. Aceştia sunt fixaţi pe discuri
cu Velcro.
,, Puteţi curăţa bureţii în apă caldă cu un detergent neutru.
,, Puteţi curăţa bureţii chiar şi în maşina de spălat.
Spălaţi bureţii separat. (&*^
Nu folosiţi înălbitor sau balsam pentru a curăţa bureţii.
Asiguraţi-vă că bureţii sunt curaţi şi uscaţi înainte de a-i utiliza din nou.
3Reataşaţi părţile roşii ai bureţilor curăţaţi la discuri.
Părţile de culoare albastru deschis ale bureţilor trebuie să intre în contact
cu podeaua, nu cele roşii!
Înlocuiţi bureţii cel puţin o dată la fiecare trei luni.
Bureţii noi sunt disponibili la distribuitorul local Philips sub codul de
tip HR8041.
26
РУССКИЙ
Насадка Super Parquet
Насадка подходит для очистки и полировки твердых покрытий.
Два диска из микроволокна помогают избавиться даже от
мельчайших частиц пыли. Вращающиеся диски позволяют
полировать твердые полы за один прием.
Для уборки деревянных полов и паркета запрещается
использовать воду.
Очистка насадки Super Parquet
1Для очистки накладок необходимо снять насадку Super Parquet
и очистить накладки с помощью пылесоса, не снимая их с
насадки. Установите минимальную силу всасывания.
2Для более тщательной очистки накладок извлеките их из
дисков насадки Super Parquet. Накладки прикреплены к дискам
с помощью фиксатора Velcro.
,, Накладки можно мыть теплой водой с добавлением мягкого
чистящего средства.
,, Также накладки можно очистить в стиральной машине.
Очищайте накладки отдельно от других вещей.(&*^
При очистке накладок запрещается использовать отбеливающие
средства и кондиционер для белья.
Перед использованием убедитесь, что накладки чистые и сухие.
3Заново установите накладки красной стороной к дискам.
Накладки должны касаться пола синей стороной, а не красной!
Производите замену накладок не реже одного раза в три месяца.
Накладки можно приобрести в местной торговой организации Philips
(номер модели — HR8041).
SLOVENSKY 27
Nástavec Super Parquet
Pomocou tohto nástavca môžete čistiť a leštiť tvrdé podlahy.
Dva disky s podložkami z mikrovlákna pomáhajú odstrániť aj ten
najjemnejší prach a rotačné disky súčasne leštia tvrdú podlahu.
Na čistenie drevených podláh alebo parkiet nikdy nepoužívajte vodu.
Čistenie nástavca Super Parquet:
1Ak chcete vyčistiť podložky, odpojte nástavec Super Parquet od
zariadenia, podložky nechajte nasadené na nástavci a povysávajte
ich. Podložky čistite pri najnižšom nastavení sacieho výkonu.
2Ak chcete podložky vyčistiť dôkladne, potiahnutím smerom od
diskov ich zložte z nástavca. Podložky sú k diskom pripevnené
pomocou suchého zipsu.
,, Podložky môžete vyčistiť pomocou teplej vody a jemného
saponátu.
,, Podložky môžete taktiež vyprať v práčke.
Podložky čistite samostatne. (&*^
Na čistenie podložiek nikdy nepoužívajte bielidlo alebo aviváž.
Pred opätovným použitím sa uistite, že sú podložky čisté a suché.
3Opätovne pripevnite červené strany čistých podložiek k diskom.
Podložky sa musia dotýkať podlahy svetlomodrou stranou, nie červenou!
Podložky vymieňajte minimálne raz za tri mesiace.
Nové podložky sú k dispozícii u vášho miestneho predajcu výrobkov
značky Philips pod typovým číslom HR8041.
28
SLOVENŠČINA
Nastavek Super Parquet
S tem nastavkom lahko čistite in polirate trda tla. Ploščici iz mikrovlaken
odstranita tudi najmanjše prašne delce. Vrtljivi plošči hkrati tudi polirata
trda tla.
Lesenih tal ali parketa ne čistite z vodo.
Čiščenje nastavka Super Parquet:
1Blazinici očistite tako, da nastavek Super Parquet snamete z aparata
in s sesalnikom očistite blazinici, ko sta še pritrjeni na nastavek.
Blazinici očistite z najnižjo močjo sesanja.
2Če blazinici želite očistiti temeljiteje, ju z nastavka Super Parquet
odstranite tako, da ju potegnete s ploščic. Blazinici sta na plošči
pritrjeni s sprijemalnim trakom.
,, Blazinici lahko očistite v topli vodi z blagim čistilnim sredstvom.
,, Lahko ju celo operete v pralnem stroju.
Blazinici umijte ločeno. (&*^
Blazinic ne čistite z belilom ali mehčalcem za tkanino.
Blazinici morata biti pred ponovno uporabo čisti in suhi.
3Rdeči strani čistih blazinic pritrdite na plošči.
Svetlo modri strani blazinic morata biti v stiku s tlemi, ne rdeči strani.
Blazinici zamenjajte vsaj vsake tri mesece.
Nove blazinice lahko naročite pri lokalnem Philipsovem prodajalcu pod
oznako HR8041.
SRPSKI 29
Vrhunska mlaznica za parket
Ova mlaznica vam omogućava da čistite i polirate tvrde podove.
Dva diska od mikrofibera doprinose uklanjanju čak i najfinije prašine.
Rotirajući diskovi takođe poliraju tvrdi pod u jednom prolazu.
Nikada nemojte da koristite vodu za čišćenje drvenih podova ili
parketa.
Da biste očistili vrhunsku mlaznicu za parket:
1Da biste očistili jastučiće, skinite vrhunsku mlaznicu za parket sa
aparata i usisajte jastučiće dok su još na mlaznici. Očistite jastučiće
pomoću najmanje snage usisavanja.
2Da biste temeljnije očistili jastučiće, skinite ih sa vrhunske mlaznice
za parket tako što ćete ih povući sa diskova. Jastučići su zakačeni za
diskove pomoću „čičak“ trake.
,, Jastučiće možete da očistite u toploj vodi sa blagim deterdžentom.
,, Možete čak i da ih operete u mašini za veš.
Odvojeno operite jastučiće. (&*^
Za čišćenje jastučića nikada nemojte da koristite izbeljivač niti
omekšivač za tkaninu.
Proverite da li su jastučići čisti i suvi pre ponovne upotrebe.
3Crvene strane čistih jastučića zakačite na diskove.
Svetloplave strane jastučića treba da budu u kontaktu sa podom, a ne
crvene strane!
Jastučiće menjajte bar na svaka tri meseca.
Novi jastučići dostupni su od lokalnog distributera Philips proizvoda
pod tipskim brojem HR8041.
30
SVENSKA
Super Parquet-munstycke
Med det här munstycket kan du rengöra och polera hårda golv. De två
mikrofiberskivorna hjälper till att ta bort även de minsta dammpartiklarna.
De roterande skivorna finputsar också dina hårda golv i ett svep.
Använd aldrig vatten för att rengöra trägolv eller parkett.
Så här använder du Super Parquet-munstycket:
1För att rengöra kuddarna tar du bort Super Parquet-munstycket
från apparaten och dammsuger kuddarna medan de fortfarande
sitter fast på munstycket. Rengör kuddarna på sugeffektens lägsta
inställning.
2För att rengöra kuddarna mer noggrant tar du bort dem från Super
Parquet-munstycket genom att dra bort dem från skivorna.
Kuddarna sitter fast på skivorna med kardborreband.
,, Du kan rengöra kuddarna i varmt vatten med ett milt
rengöringsmedel.
,, Du kan till och med tvätta kuddarna i tvättmaskinen.
Tvätta kuddarna separat. (&*^
Använd aldrig blekmedel eller sköljmedel för att rengöra kuddarna.
Se till att kuddarna är rena och torra innan du använder dem igen.
3Sätt tillbaka kuddarna med de röda sidorna mot skivorna.
Den ljusblå sidorna på kuddarna måste vara i kontakt med golvet,
inte de röda!
Byt ut kuddarna minst var tredje månad.
Kuddar finns att köpa hos din lokala Philips-återförsäljare med
typnummer HR8041.
ภาษาไทย 31
หัวดูด Super parquet
หัวดูดนี้ชวยใหคุณสามารถทำ�ความสะอาดและขัดเงาพื้นแข็งใหได แผนดิสกไมโครไฟเบอรทั้งสองจะชวยขจัดฝุ่นที่มีข
นาดเล็กมากๆ แผนดิสกแบบหมุนจะชวยขัดเงาพื้นแข็งไปพรอมๆ กันอีกดวย
อยาใชนในการทำ�ความสะอาดพื้นไมหรือปารเก
ในการทำ�ความสะอาดหัวดูด Super Parquet
1 ในการทำ�ความสะอาดแผน ใหถอดหัวดูด Super Parquet ออกจากตัวเครื่อง แลวดูดฝุ่นออกจากแผนใน
ขณะที่ยังติดกับหัวดูด ทำ�ความสะอาดแผนดวยการตั้งคาพลังดูดตสุด
2 ในการทำ�ความสะอาดแผนอยางทั่วถึง ใหถอดแผนออกจากหัวดูด Super Parquet
,,
,,
โดยการดึงออกจากแผนดิสก แผนไดรับการยึดเขากับแผนดิสกดวย Velcro
คุณสามารถทำ�ความสะอาดแผนดวยนอนผสมกับนยาทำ�ความสะอาดออนๆ ได
คุณสามารถทำ�ความสะอาดแผนในเครื่องซักผาไดดวย
แยกลางแผนตางหาก (&*^
หามใชนยาฟอกขาวหรือนยาปรับผานมในการทำ�ความสะอาดแผน
ตรวจดูใหแนใจวาแผนสะอาดและแหงสนิท กอนที่คุณจะใชงานอีกครั้ง
3ติดดานซายของแผนทำ�ความสะอาดเขากับดิสก
แผนดานสีฟาออนตองสัมผัสกับพื้น ไมใชดานสีแดง!
เปลี่ยนแผนทุก 3 เดือนเปนอยางนอย
แผนใหมมีจำ�หนายที่ตัวแทนจำ�หนาย Philips ในพื้นที่ของทาน ภายใตชื่อรน HR 8041
32
TÜRKÇE
Süper Parke başlığı
Bu başlık sert zeminlerinizi temizlemenizi ve parlatmanızı sağlar.
İki mikrofiber disk, en küçük tozları bile temizlemeye yardımcı olur.
Dönen diskler de sert zeminlerinizi tek seferde parlatır.
Ahşap zeminleri veya parkeyi temizlerken asla su kullanmayın.
Süper Parke başlığını temizlemek için:
1Pedleri, Süper Parke başlığını cihazdan çıkarıp pedler hala başlığa
takılıyken elektrik süpürgesiyle temizleyebilirsiniz. Pedleri en düşük
emiş gücü ayarında temizleyin.
2Pedleri daha iyi temizlemek için disklerden çekerek Süper Parke
başlığından çıkarın. Pedler disklere Velcro ile sabitlenmiştir.
,, Pedleri ılık su ve yumuşak bir deterjan kullanarak temizleyebilirsiniz.
,, Pedleri çamaşır makinesinde bile yıkayabilirsiniz.
Pedleri ayrı ayrı yıkayın. (&*^
Pedleri temizlerken asla çamaşır suyu veya yumuşatıcı kullanmayın.
Pedleri tekrar kullanmadan önce temiz ve kuru olduklarından emin
olun.
3Temiz pedleri kırmızı tarafları disklere temas edecek şekilde takın.
Pedlerin kırmızı tarafları değil, açık mavi tarafları yüzeye temas etmelidir.
Pedleri en az üç ayda bir değiştirin.
Yerel Philips bayinizden HR8041 model numarası ile yeni pedler satın
alabilirsiniz.
УКРАЇНСЬКА 33
Насадка Super Parquet для паркету
Ця насадка дозволяє чистити і полірувати тверду підлогу.
Два диска з мікрофібри допомагають усунути навіть найдрібніший
пил. Диски, що обертаються, також зразу й полірують тверду підлогу.
Ніколи не використовуйте воду для прибирання дерев’яної підлоги
або паркету.
Чищення насадки Super Parquet:
1Щоб почистити вкладки, зніміть насадку Super Parquet із
пристрою і попилососьте вкладки, не від’єднуючи їх від
насадки. Чистіть вкладки за налаштування найнижчої
потужності всмоктування.
2Щоб більш ретельно почистити вкладки, зніміть їх із насадки
Super Parquet, відчепивши від дисків. Вкладки кріпляться до
дисків на “липучку”.
,, Вкладки можна помити в теплій воді з м’яким миючим засобом.
,, Вкладки можна навіть випрати у пральній машині.
Мийте вкладки окремо. (&*^
Ніколи не використовуйте для чищення вкладок відбілювач або
пом’якшувач для тканин.
Перш ніж використовувати вкладки знову, переконайтеся,
що вони чисті та сухі.
3Встановіть чисті вкладки на місце червоною стороною до
дисків.
З підлогою має контактувати світло-блакитна сторона вкладок,
а не червона!
Заміняйте вкладки принаймні кожні три місяці.
Нові вкладки можна придбати в місцевого дилера Philips за номером
артикулу HR8041.
34
TIẾNG VIỆT
Đầu lau sàn nhà Super Parquet
Đầu lau sàn nhà có thể giúp bạn lau và đánh bóng sàn nhà bằng chất liệu
cứng. Hai đĩa sợi nhỏ giúp lau sạch những hạt bụi nhỏ nhất. Các đĩa xoay
cũng đánh bóng sàn nhà cứng chỉ trong một lần lau.
Không dùng nước để làm sạch sàn gỗ.
Để chùi rửa đầu lau sàn nhà Super Parquet:
1Bạn có thể rửa sạch các miếng xốp bằng cách tháo đầu lau sàn nhà
Super Parquet ra khỏi thiết bị và cho hút bụi các miếng xốp trong
khi vẫn gắn với đầu lau. Hãy điều chỉnh máy hút bụi ở chế độ hút
thấp nhất khi rửa sạch các miếng xốp.
2Để rửa các miếng xốp sạch hơn, bạn có thể tháo chúng ra khỏi
đầu lau sàn nhà Super Parquet bằng cách rút chúng ra khỏi các đĩa.
Các miếng xốp được gắn chặt vào các đĩa bằng khóa dán Velcro.
,, Bạn có thể rửa sạch các miếng xốp bằng nước ấm với một ít xà
phòng.
,, Các miếng xốp thậm chí có thể giặt bằng máy giặt.
Giặt các miếng xốp riêng. (&*^
Không bao giờ sử dụng chất tẩy trắng hoặc chất làm mềm vải để giặt
các miếng xốp.
Đảm bảo rằng các miếng xốp sạch và khô trước khi bạn dùng chúng lại.
3Gắn các cạnh màu đỏ của các miếng xốp sạch vào các đĩa trở lại.
Các cạnh màu xanh nhạt của miếng xốp cần tiếp xúc với sàn nhà, chứ
không phải các cạnh màu đỏ!
Thay các miếng xốp ít nhất ba tháng một lần.
Các miếng xốp mới có bán tại đại lý Philips ở địa phương bạn theo mã
loại HR8041.
繁體中文 35
超級拼花地板吸頭
此吸頭可以讓您清潔並磨光硬質地板。兩塊微纖維圓盤能清除最
細小的微塵。旋轉圓盤也可一併磨光硬質地板。
切勿用水來清潔木質地板或拼花地板。
若要清潔超級拼花地板吸頭:
1若要清潔布墊,請將超級拼花地板吸頭從產品取下,
但不要拆下吸頭上的布墊,並用吸塵器清潔布墊。
請以最低吸力設定來清潔布墊。
2若要更徹底地清潔布墊,可將布墊從超級拼花地板吸頭上的圓
盤拆下。布墊是以魔鬼氈固定在圓盤上。
,, 您可以使用溫水及溫和清潔劑清洗布墊。
,, 您甚至可以用洗衣機清潔布墊。
請分開清洗布墊。(&*^
請勿使用漂白劑或布料柔軟劑來清潔布墊。
使用前,請確定布墊乾淨且乾燥。
3將乾淨布墊的紅色面貼到圓盤上。
務必用布墊的淡藍色面接觸地板,而非紅色面!
請至少每三個月更換一次布墊。
請向您當地的飛利浦經銷商購買新的布墊 (型號 HR8041)。
36
简体中文
超级木地板吸尘嘴
您可以通过此吸嘴清洁和磨光硬地板。两个微纤维圆盘有助于清
洁极细小的灰尘。
切勿用水清洁木地板或镶木地板。
要清洁洁旋风吸嘴:
1要清洁软垫,请从产品上取下洁旋风吸嘴,使软垫仍然留在吸
嘴上。以最低吸力设置清洁软垫。
2要更彻底地清洁软垫,请通过从圆盘上拉下的方式将其从洁旋
风吸嘴上取下。软垫是用维可牢尼龙搭扣固定在圆盘上的。
,, 您可以用温水沾取温和的清洁剂清洁软垫。
,, 您甚至可以将软垫放在洗衣机中清洗。
请单独清洗软垫。(&*^
切勿用漂白剂或纤维柔软剂清洁软垫。
再次使用之前,请先确保软垫清洁干燥。
3将清洁完毕的软垫的红色一侧固定到圆盘上。
软垫接触地板的是淡蓝色一侧,而不是红色一侧!
至少每三个月更换一次软垫。
您可以从当地的飞利浦经销商购买型号为 HR8041 的新软垫。
37
38
4222.000.4728.6
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising