Philips | GC2920/02 | Philips PowerLife Dampfbügeleisen GC2920/71 Important Information Manual

-- Tenete il ferro e il cavo di alimentazione fuori
dalla portata dei bambini fino a 8 anni quando
l’apparecchio è caldo, quando è collegato
all’alimentazione e quando si sta raffreddando.
-- Evitate che il cavo di alimentazione venga a contatto
con la piastra del ferro calda.
Attenzione
-- Collegate l’apparecchio esclusivamente a una presa di
messa a terra.
-- Verificate periodicamente le condizioni del cavo di
alimentazione.
-- La piastra del ferro può surriscaldarsi eccessivamente
e provocare scottature se a contatto con la pelle.
-- Dopo aver utilizzato l’apparecchio, durante le
operazioni di pulizia, riempimento o svuotamento del
serbatoio dell’acqua o nel caso in cui l’apparecchio
venga lasciato incustodito anche per un breve
periodo, impostate il regolatore di vapore in posizione
0 e il ferro in posizione verticale, quindi scollegate la
spina dalla presa.
-- Posizionate e utilizzate sempre il ferro su una
superficie piana, stabile e orizzontale.
-- non aggiungete mai profumo, aceto, amido, agenti
disincrostanti, prodotti per la stiratura o altre sostanze
chimiche nel serbatoio dell’acqua.
-- Questo apparecchio è destinato esclusivamente a uso
domestico.
Campi elettromagnetici (EMF)
Questo apparecchio Philips è conforme a tutti gli standard relativi ai campi
elettromagnetici (EMF). Se utilizzato in modo appropriato seguendo le
istruzioni contenute nel presente manuale d’uso, l’apparecchio consente un
utilizzo sicuro come confermato dai risultati scientifici attualmente disponibili.
Tutela dell’ambiente
-- Per contribuire alla tutela dell’ambiente, non smaltite l’apparecchio insieme
ai rifiuti domestici, ma consegnatelo a un centro di raccolta ufficiale (fig. 1).
Garanzia e assistenza
Per assistenza, informazioni o in caso di problemi, visitate il sito Web di
Philips www.philips.com/support oppure contattate il centro assistenza
clienti Philips del vostro paese. Per conoscere il numero di telefono,
consultate l’opuscolo della garanzia internazionale. Se nel vostro paese non
esiste un centro assistenza clienti, rivolgetevi al vostro rivenditore Philips.
Nederlands
Inleiding
Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Als u volledig wilt
profiteren van de ondersteuning die Philips biedt, registreer uw product dan
op www.philips.com/welcome.
Belangrijk
Lees deze belangrijke informatie zorgvuldig door voordat
u het apparaat gaat gebruiken. Bewaar het boekje om
het indien nodig later te kunnen raadplegen.
Gevaar
-- Dompel het strijkijzer nooit in water.
Waarschuwing
-- Controleer of het voltage dat wordt aangegeven
op het apparaat, overeenkomt met de plaatselijke
netspanning voordat u het apparaat aansluit.
-- Gebruik het apparaat niet indien de stekker, het
netsnoer of het apparaat zelf zichtbaar beschadigd is.
Gebruik het apparaat ook niet meer als het is gevallen
of als het lekt.
-- Indien het netsnoer beschadigd is, moet u het
laten vervangen door Philips, een door Philips
geautoriseerd servicecentrum of personen met
vergelijkbare kwalificaties om gevaar te voorkomen.
-- Laat het apparaat nooit onbeheerd achter terwijl het
op netspanning is aangesloten.
-- Haal altijd de stekker uit het stopcontact voordat u
het waterreservoir met water vult.
-- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van
8 jaar en ouder en door personen met verminderde
lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens,
of die gebrek aan ervaring of kennis hebben, als zij
instructies hebben ontvangen over hoe het apparaat
veilig kan worden gebruikt en er toezicht is om veilig
gebruik vast te stellen en als zij zijn gewezen op de
gevaren verbonden aan het gebruik.
-- Laat kinderen niet met het apparaat spelen.
-- Kinderen van 8 jaar en ouder mogen alleen onder
toezicht het apparaat schoonmaken en de CalcClean-procedure uitvoeren.
-- Houd het strijkijzer en het netsnoer buiten het
bereik van kinderen van 8 jaar of jonger wanneer het
apparaat heet is, is aangesloten op het stopcontact en
afkoelt nadat de stekker uit het stopcontact is gehaald.
-- Voorkom dat het netsnoer in aanraking komt met de
hete zoolplaat van het strijkijzer.
Let op
-- Sluit het apparaat uitsluitend aan op een geaard
stopcontact.
-- Controleer regelmatig of het netsnoer niet
beschadigd is.
-- De zoolplaat van het strijkijzer kan zeer heet worden
en bij aanraking brandwonden veroorzaken.
-- Als u klaar bent met strijken, als u het strijkijzer
schoonmaakt, als u bij het strijkijzer wegloopt (al is
het maar even) en tijdens het vullen of legen van het
waterreservoir, zet dan altijd de stoomregelaar op
0, plaats het strijkijzer op zijn achterkant en haal de
stekker uit het stopcontact.
-- Plaats en gebruik het strijkijzer altijd op een stabiele,
vlakke en horizontale ondergrond.
-- Doe geen reukstof, azijn, stijfsel, ontkalkers,
strijkconcentraat of andere chemicaliën in het
waterreservoir.
-- Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk
gebruik.
Elektromagnetische velden (EMV)
Dit Philips-apparaat voldoet aan alle richtlijnen met betrekking tot
elektromagnetische velden (EMV). Mits het apparaat op de juiste wijze
en volgens de instructies in deze gebruiksaanwijzing wordt gebruikt, is het
veilig te gebruiken volgens het nu beschikbare wetenschappelijke bewijs.
Milieu
-- Gooi het apparaat aan het einde van zijn levensduur niet weg met
het normale huisvuil, maar lever het in op een door de overheid
aangewezen inzamelpunt om het te laten recyclen. Op die manier levert
u een bijdrage aan een schonere leefomgeving (fig. 1).
Garantie & service
Als u service of informatie nodig hebt of als u een probleem ondervindt,
bezoek dan de ondersteuningspagina op de Philips-website
(www.philips.com/support) of neem contact op met het Philips
Consumer Care Centre in uw land. Het telefoonnummer vindt u in het
‘worldwide guarantee’-vouwblad. Als er geen Consumer Care Centre in uw
land is, ga dan naar uw plaatselijke Philips-dealer.
Norsk
Innledning
Gratulerer med kjøpet og velkommen til Philips! Du får best mulig nytte
av støtten som Philips tilbyr, hvis du registrerer produktet ditt på
www.philips.com/welcome.
Viktig
Les denne viktige informasjonen nøye før du bruker
apparatet, og ta vare på den for senere referanse.
Fare
-- Strykejernet må aldri dyppes i vann.
Advarsel
-- Før du kobler til apparatet, må du kontrollere at
spenningen som er angitt på apparatet, stemmer
overens med nettspenningen.
-- Ikke bruk apparatet hvis støpselet, ledningen eller
selve apparatet har synlig skade, eller hvis apparatet
har falt i gulvet eller lekker.
-- Hvis ledningen er ødelagt, må den alltid skiftes ut av
Philips, et servicesenter som er godkjent av Philips,
eller lignende kvalifisert personell, slik at man unngår
farlige situasjoner.
-- La aldri apparatet stå uten tilsyn når det er koblet til
strømnettet.
-- Koble alltid fra apparatet før du fyller vannbeholderen
med vann.
-- Dette apparatet kan brukes av barn over åtte år og
av personer med nedsatt sanseevne eller fysisk eller
psykisk funksjonsevne, eller personer med manglende
erfaring eller kunnskap, dersom de får instruksjoner
om sikker bruk av apparatet og tilsyn som sikrer sikker
bruk, og hvis de er klar over risikoen.
-- Ikke la barn leke med apparatet.
-- Bare barn som er åtte år eller eldre, kan rengjøre
apparatet og utføre kalkrensprosessen under oppsyn.
-- Oppbevar strykejernet og ledningen utilgjengelig
for barn som er åtte år eller yngre, når apparatet er
varmt, når det er koblet til, og når apparatet kjøles
ned etter at det har blitt koblet fra strømmen.
-- Ikke la ledningen komme i kontakt med den varme
strykesålen på strykejernet.
Forsiktig
-- Bruk kun jordet stikkontakt til dette apparatet.
-- Kontroller ledningen regelmessig for mulig skade.
-- Strykesålen på strykejernet kan bli ekstremt varm, og
du kan brenne deg hvis du tar på den.
-- Sett dampbryteren på 0, sett strykejernet i oppreist
stilling og dra ut støpselet fra stikkontakten når du er
ferdig med å stryke, når du rengjør apparatet, når du
fyller eller tømmer vannbeholderen og også når du
går unna strykejernet en liten stund.
-- Plasser og bruk alltid strykejernet på en stabil og
horisontal overflate.
-- Ikke ha parfyme, eddik, stivelse, avkalkingsmidler,
strykemidler eller andre kjemikalier i vannbeholderen.
-- Dette apparatet skal kun brukes i husholdningen.
Elektromagnetiske felt (EMF)
Dette Philips-apparatet overholder alle standarder som gjelder for
elektromagnetiske felt (EMF). Hvis det håndteres riktig og i samsvar med
instruksjonene i denne brukerhåndboken, er det trygt å bruke det ut fra den
kunnskapen vi har per dags dato.
Miljø
-- Ikke kast apparatet som vanlig husholdningsavfall når det ikke kan brukes
lenger. Lever det på en gjenvinningsstasjon. Slik bidrar du til å ta vare på
miljøet (fig. 1).
Garanti og service
Hvis du trenger service eller informasjon, eller hvis du har et problem med
produktet, kan du gå til webområdet til Philips på www.philips.com/
support eller ta kontakt med Philips’ forbrukerstøtte i landet der du
bor. Du finner telefonnummeret i garantiheftet. Hvis det ikke finnes noen
forbrukerstøtte der du bor, kan du kontakte din lokale Philips-forhandler.
Português
Introdução
Parabéns pela sua compra e bem-vindo à Philips! Para tirar todo o
partido da assistência fornecida pela Philips, registe o seu produto
em www.philips.com/welcome.
Importante
Leia cuidadosamente estas informações importantes
antes de utilizar o aparelho e guarde-o para uma
eventual consulta futura.
Perigo
-- Nunca mergulhe o ferro dentro de água.
Aviso
-- Verifique se a voltagem indicada no aparelho
corresponde à voltagem eléctrica local antes de o ligar.
-- Não utilize o aparelho se a ficha, o fio de alimentação
ou o próprio aparelho apresentarem sinais visíveis
de danos, se tiver deixado cair o aparelho ou se este
apresentar fugas.
-- Se o fio estiver danificado, deve ser sempre
substituído pela Philips, por um centro de assistência
autorizado da Philips ou por pessoal devidamente
qualificado para se evitarem situações de perigo.
-- Nunca abandone o aparelho quando estiver ligado à
alimentação eléctrica.
-- Desligue sempre o aparelho antes de encher o
depósito da água com água.
-- Este aparelho pode ser utilizado por crianças com
idade igual ou superior a 8 anos ou pessoas com
capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou
com falta de experiência e conhecimento, caso lhes
tenham sido dadas instruções relativas à utilização
segura do aparelho e tenham sido supervisionadas
para determinar uma utilização segura e se tiverem
sido alertadas para os perigos envolvidos.
-- Não permita que as crianças brinquem com o aparelho.
-- Crianças com idade igual ou superior a 8 anos podem
limpar o aparelho e efectuar o procedimento de
limpeza do calcário apenas quando supervisionadas.
-- Mantenha o ferro e o cabo de alimentação fora do
alcance de crianças com idade igual ou inferior a 8
anos ou quando o aparelho está quente, quando este
está ligado à tomada e quando este está a arrefecer
depois de ser desligado.
-- Não deixe que o fio de alimentação entre em
contacto com a base quente do ferro.
Cuidado
-- Ligue o aparelho apenas a uma tomada com ligação à
terra.
-- Verifique regularmente se o fio de alimentação se
encontra danificado.
-- A base do ferro pode ficar extremamente quente e
causar queimaduras se for tocada.
-- Quando terminar de passar, quando limpar o
aparelho, quando encher ou esvaziar o depósito da
água e também quando sair de perto do ferro por
algum tempo: regule o controlo do vapor para a
posição 0, coloque o ferro em posição de descanso e
retire a ficha da tomada eléctrica.
-- Coloque e utilize sempre o ferro sobre uma
superfície estável, plana e horizontal.
-- Não deite perfume, vinagre, goma, produtos
descalcificantes, produtos para passar a ferro ou outros
agentes químicos para dentro do depósito de água.
-- Este aparelho destina-se apenas a uso doméstico.
Register your product and get support at
www.philips.com/welcome
Important information leaflet
Campos electromagnéticos (CEM)
Este aparelho da Philips respeita todas as normas relacionadas com campos
electromagnéticos (CEM). Se for manuseado correctamente e de acordo
com as instruções neste manual do utilizador, este aparelho proporciona
uma utilização segura, como demonstrado pelas provas científicas
actualmente disponíveis.
Meio ambiente
-- Não elimine o aparelho juntamente com os resíduos domésticos
normais no final da sua vida útil. Entregue-o num ponto de recolha
autorizado para reciclagem. Ao fazê-lo, ajuda a preservar o meio
ambiente (fig. 1).
Garantia e assistência
Se precisar de assistência ou informações, ou se tiver algum problema, visite o
Web site da Philips em www.philips.com/support ou contacte o Centro
de Apoio ao Cliente da Philips no seu país. Poderá encontrar o número de
telefone no folheto de garantia mundial. Se não houver um Centro de Apoio
ao Cliente no seu país, dirija-se ao representante local da Philips.
Svenska
Introduktion
Grattis till inköpet och välkommen till Philips! För att dra maximal nytta av
den support som Philips erbjuder kan du registrera din produkt på www.
philips.com/welcome.
Viktigt
Läs den här viktiga informationen noggrant innan du
använder apparaten och spara sedan häftet för framtida
bruk.
Fara
-- Doppa aldrig strykjärnet i vatten.
Varning
-- Kontrollera att den spänning som anges på apparaten
överensstämmer med den lokala nätspänningen innan
du ansluter apparaten.
-- Använd inte apparaten om kontakten, nätsladden eller
själva apparaten har synliga skador eller om apparaten
har tappats i golvet eller läcker.
-- Om nätsladden är skadad måste den alltid bytas ut av
Philips, något av Philips auktoriserade serviceombud
eller liknande behöriga personer för att undvika olyckor.
-- Lämna aldrig apparaten utan uppsikt när den är
ansluten till elnätet.
-- Dra alltid ut nätsladden innan du fyller vattentanken
med vatten.
-- Den här apparaten kan användas av barn som är
minst 8 år, av personer med olika funktionshinder eller
av personer utan kunskap om hur apparaten används,
om de har fått instruktioner om säker användning
av apparaten och om de övervakas för att garantera
säker användning, och om de har blivit informerade
om de medförda riskerna.
-- Låt inte barn leka med apparaten.
-- Barn som är 8 år eller äldre ska endast rengöra och
avkalka apparaten under övervakning.
-- Håll strykjärnet och nätsladden utom räckhåll för barn
under 8 år när apparaten är het, när den är ansluten
till ström och när den svalnar efter att kontakten har
dragits ur.
-- Låt inte nätsladden komma i kontakt med den varma
stryksulan.
Varning!
-- Apparaten får endast anslutas till ett jordat vägguttag.
-- Kontrollera nätsladden regelbundet för att se om den
är skadad.
-- Järnets stryksula kan bli mycket het och vid beröring
orsaka brännskada.
-- När du har strukit klart, när du rengör strykjärnet,
när du fyller på eller tömmer vattentanken och också
när du lämnar strykjärnet för en kort stund: vrid
ångvredet till läge 0, ställ strykjärnet på hälen och dra
ut stickkontakten ur vägguttaget.
-- Placera och använd alltid strykjärnet på en stabil, jämn
och horisontell yta.
-- Häll inte parfym, vinäger, stärkelse, avkalkningsmedel,
strykhjälpmedel eller andra kemikalier i vattentanken.
-- Apparaten är endast avsedd för hushållsbruk.
Elektromagnetiska fält (EMF)
Den här apparaten från Philips uppfyller alla standarder för
elektromagnetiska fält (EMF). Om apparaten hanteras på rätt sätt och enligt
instruktionerna i den här användarhandboken är den säker att använda
enligt de vetenskapliga belägg som finns i dagsläget.
Miljön
-- Kasta inte apparaten i hushållssoporna när den är förbrukad. Lämna in
den för återvinning vid en officiell återvinningsstation, så hjälper du till
att skydda miljön (Bild 1).
Garanti och service
Om du behöver service eller information eller har problem med
apparaten kan du besöka Philips webbplats på www.philips.com/
support eller kontakta Philips kundtjänst i ditt land. Telefonnumret finns i
garantibroschyren. Om det inte finns någon kundtjänst i ditt land vänder du
dig till din lokala Philips-återförsäljare.
4239.000.8549.1
1
English
Introduction
Congratulations on your purchase and welcome to Philips! To fully
benefit from the support that Philips offers, register your product at
www.philips.com/welcome.
Important
Read this important information carefully before you use
the appliance and save it for future reference.
Danger
-- Never immerse the iron in water.
Warning
-- Check if the voltage indicated on the appliance
corresponds to the local mains voltage before you
connect the appliance.
-- Do not use the appliance if the plug, the mains cord
or the appliance itself shows visible damage, or if the
appliance has been dropped or leaks.
-- If the mains cord is damaged, you must have it replaced
by Philips, a service centre authorised by Philips or
similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
-- Never leave the appliance unattended when it is
connected to the mains.
-- Always unplug the appliance before you fill the water
tank with water.
-- This appliance can be used by children aged 8 or above
and by persons with reduced physical, sensory or mental
capabilities or lack of experience and knowledge if they
have  been given instructions in safe use of the appliance
and supervision to establish safe use and if they have
been made aware of the hazards involved.
-- Do not allow children to play with the appliance.
-- Children aged 8 or above are only allowed to clean
the appliance and perform the Calc-Clean procedure
under supervision.
-- Keep the iron and its mains cord out of the reach
of children aged 8 or under when the appliance is
hot, when it is plugged in and when the appliance is
cooling down after it has been unplugged.
-- Do not let the mains cord come into contact with the
hot soleplate of the iron.
Caution
-- Only connect the appliance to an earthed wall socket.
-- Check the mains cord regularly for possible damage.
-- The soleplate of the iron can become extremely hot
and may cause burns if touched.
-- When you have finished ironing, when you clean the
appliance, when you fill or empty the water tank and
also when you leave the iron even for a short while:
set the steam control to position 0, put the iron on its
heel and remove the mains plug from the wall socket.
-- Always place and use the iron on a stable, level and
horizontal surface.
-- Do not put perfume, vinegar, starch, descaling agents,
ironing aids or other chemicals in the water tank.
-- This appliance is intended for household use only.
Electromagnetic fields (EMF)
This Philips appliance complies with all standards regarding electromagnetic
fields (EMF). If handled properly and according to the instructions in this
user manual, the appliance is safe to use based on scientific evidence
available today.
Environment
-- Do not throw away the appliance with the normal household waste
at the end of its life, but hand it in at an official collection point for
recycling. By doing this, you help to preserve the environment (Fig. 1).
Guarantee & service
If you need service or information or if you have a problem, please visit
the Philips website at www.philips.com/support or contact the Philips
Consumer Care Centre in your country. You find its phone number in the
worldwide guarantee leaflet. If there is no Consumer Care Centre in your
country, go to your local Philips dealer.
Dansk
Introduktion
Tillykke med dit køb og velkommen til Philips! For at få fuldt udbytte af den
support, Philips tilbyder, skal du registrere dit produkt på www.philips.com/
welcome.
Vigtigt
Læs disse vigtige oplysninger omhyggeligt igennem, inden
apparatet tages i brug, og gem dem til eventuel senere brug.
Fare
-- Kom aldrig strygejernet ned i vand.
Advarsel
-- Kontrollér, om den angivne netspænding på apparatet
svarer til den lokale netspænding, før du slutter strøm
til apparatet.
-- Brug ikke apparatet hvis stik, netledning eller selve
apparatet viser tegn på beskadigelse, eller hvis
apparatet er blevet tabt eller er utæt.
-- Hvis netledningen beskadiges, må den kun udskiftes af
Philips, et autoriseret Philips-serviceværksted eller en
tilsvarende kvalificeret fagmand for at undgå enhver
risiko.
-- Hold altid apparatet under opsyn, når det er tilsluttet
strøm.
-- Tag altid stikket ud af stikkontakten, før du fylder vand
i vandtanken.
-- Dette apparat kan bruges af børn over 8 år eller af
personer med reducerede fysiske, sensoriske eller
mentale evner eller manglende viden eller erfaring,
hvis de har fået instruktioner om sikker brug af
apparatet, og hvis de er under opsyn. De skal ligeledes
oplyses om eventuelle faremomenter.
-- Børn må under ingen omstændigheder lege med
apparatet.
-- Børn over 8 år må kun rengøre apparatet og udføre
Calc-Clean-proceduren under opsyn.
-- Hold strygejernet og netledningen uden for
rækkevidde af børn under 8 år, når apparatet er varmt,
når det er sat i stikkontakten, og mens apparatet køler
ned, efter det er taget ud af stikkontakten.
-- Lad ikke netledningen komme i kontakt med den
varme strygesål på strygejernet.
Forsigtig
-- Apparatet må kun sluttes til en stikkontakt med
jordforbindelse.
-- Kontrollér med jævne mellemrum, at netledningen er
ubeskadiget.
-- Strygesålen kan blive ekstremt varm og forårsage
brandsår ved berøring.
-- Når du er færdig med at stryge, når du rengør
strygejernet, fylder vand i eller tømmer vandtanken,
og når du forlader strygejernet - selv for et kort
øjeblik - skal dampvælgeren altid sættes i stilling 0,
strygejernet stilles på højkant, og stikket tages ud af
stikkontakten.
-- Anbring og brug altid strygejernet på et stabilt, plant
og vandret underlag.
-- Kom aldrig parfume, eddike, stivelse, afkalkningsmiddel,
strygemiddel eller andre kemikalier i vandtanken.
-- Dette apparat er kun beregnet til almindelig
husholdningsbrug.
Elektromagnetiske felter (EMF)
Dette Philips-apparat overholder alle standarder for elektromagnetiske felter
(EMF). Ved korrekt anvendelse i overensstemmelse med instruktionerne
i denne brugervejledning er apparatet sikkert at anvende ifølge den
videnskabelige viden, der er tilgængelig i dag.
Miljøhensyn
-- Apparatet må ikke smides ud sammen med almindeligt
husholdningsaffald, når det til sin tid kasseres. Aflevér det i stedet på
en kommunal genbrugsstation. På den måde er du med til at beskytte
miljøet (fig. 1).
Reklamationsret og service
Hvis du har brug for hjælp eller oplysninger, eller hvis der opstår et problem,
skal du besøge Philips’ websted på www.philips.com/support eller
kontakte dit lokale Philips Kundecenter. Telefonnumre findes i vedlagte
“worldwide guarantee”-folder. Hvis der ikke findes et kundecenter i dit land,
bedes du kontakte din lokale Philips-forhandler.
Deutsch
Einführung
Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf und willkommen bei Philips! Um das
Kundendienstangebot von Philips vollständig nutzen zu können, sollten Sie
Ihr Produkt unter www.philips.com/welcome registrieren.
Wichtig
Lesen Sie diese wichtigen Informationen vor dem
Gebrauch des Geräts aufmerksam durch, und bewahren
Sie sie für eine spätere Verwendung auf.
Gefahr
-- Tauchen Sie das Bügeleisen nicht in Wasser.
Warnhinweis
-- Prüfen Sie, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, ob
die Spannungsangabe auf dem Gerät mit der örtlichen
Netzspannung übereinstimmt.
-- Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn der Netzstecker,
das Netzkabel oder das Gerät selbst beschädigt ist
oder wenn das Gerät heruntergefallen ist bzw. wenn
Flüssigkeit aus dem Gerät austritt.
-- Um Gefährdungen zu vermeiden, darf ein defektes
Netzkabel nur von einem Philips Service-Center, einer
von Philips autorisierten Werkstatt oder einer ähnlich
qualifizierten Person durch ein Original-Ersatzkabel
ersetzt werden.
-- Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, solange es
mit dem Stromnetz verbunden ist.
-- Ziehen Sie immer den Netzstecker des Geräts, bevor
Sie den Wassertank mit Wasser auffüllen.
-- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren
sowie Personen mit eingeschränkten physischen,
sensorischen oder psychischen Fähigkeiten bzw.
ohne Erfahrung oder Vorkenntnisse verwendet
werden, sofern sie eine gründliche Anleitung zur
sicheren Benutzung des Geräts erhalten haben, oder
eine verantwortungsvolle Aufsicht gewährleistet ist.
Voraussetzung ist auch eine ausreichende Aufklärung
über die Risiken beim Gebrauch des Geräts.
-- Erlauben Sie Kindern nicht, mit dem Gerät zu spielen.
-- Kinder über 8 Jahren dürfen das Gerät nur unter
Aufsicht reinigen oder das Calc-Clean Verfahren
durchführen.
-- Halten Sie das Bügeleisen und das Netzkabel
außerhalb der Reichweite von Kindern unter 8 Jahren,
wenn das Gerät heiß ist, eingeschaltet ist oder abkühlt,
nachdem es ausgesteckt wurde.
-- Lassen Sie das Netzkabel nicht mit der heißen
Bügelsohle in Kontakt kommen.
Achtung
-- Schließen Sie das Gerät nur an eine geerdete
Steckdose an.
-- Überprüfen Sie das Netzkabel regelmäßig auf
mögliche Beschädigungen.
-- Achten Sie darauf, dass Sie die heiße Bügelsohle nicht
berühren, um Verbrennungen zu vermeiden.
-- Stellen Sie den Dampfregler auf “0”, stellen Sie das
Bügeleisen aufrecht und ziehen Sie den Netzstecker
aus der Steckdose, wenn Sie das Bügeln beenden, das
Gerät reinigen, den Wasserbehälter füllen bzw. leeren
oder den Raum - auch nur für kurze Zeit - verlassen.
-- Verwenden Sie das Bügeleisen immer auf einer
stabilen, ebenen und waagerechten Unterlage.
-- Geben Sie weder Duftstoffe, Essig, Wäschesteife,
Entkalkungsmittel, Bügelzusätze noch andere
Chemikalien in den Wasserbehälter.
-- Dieses Gerät ist nur für den Gebrauch im Haushalt
bestimmt.
Elektromagnetische Felder
Dieses Philips Gerät erfüllt sämtliche Normen bezüglich elektromagnetischer
Felder (EMF). Nach aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen ist das Gerät
sicher im Gebrauch, sofern es ordnungsgemäß und entsprechend den
Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung gehandhabt wird.
Umwelt
-- Geben Sie das Gerät am Ende der Lebensdauer nicht in den normalen
Hausmüll. Bringen Sie es zum Recycling zu einer offiziellen Sammelstelle.
Auf diese Weise tragen Sie zum Umweltschutz bei (Abb. 1).
Garantie und Kundendienst
Benötigen Sie weitere Informationen oder treten Probleme auf, besuchen
Sie bitte die Philips Website www.philips.com/support, oder setzen
Sie sich mit einem Philips Service-Center in Ihrem Land in Verbindung. Die
Telefonnummer finden Sie in der internationalen Garantieschrift. Sollte es
in Ihrem Land kein Service-Center geben, wenden Sie sich bitte an Ihren
Philips Händler.
Español
Introducción
Enhorabuena por la compra de este producto y bienvenido a Philips. Para
sacar el mayor partido de la asistencia que Philips le ofrece, registre su
producto en www.philips.com/welcome.
Importante
Antes de usar el aparato, lea atentamente esta
información importante y consérvela por si necesitara
consultarla en el futuro.
Peligro
-- No sumerja nunca la plancha en agua.
Advertencia
-- Antes de enchufar el aparato, compruebe si el voltaje
indicado en el mismo se corresponde con el voltaje
de red local.
-- No utilice el aparato si la clavija, el cable de
alimentación o el propio aparato tienen daños visibles,
o si el aparato se ha caído o está goteando.
-- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser
sustituido por Philips o por un centro de servicio
autorizado por Philips, con el fin de evitar situaciones
de peligro.
-- No deje nunca el aparato desatendido cuando esté
enchufado a la toma de corriente.
-- Desenchufe siempre el aparato antes de llenar el
depósito de agua.
-- Este aparato puede ser usado por niños a partir de 8
años y por personas con su capacidad física, psíquica
o sensorial reducida y por quienes no tengan los
conocimientos y la experiencia necesarios, si han sido
instruidos y supervisados acerca del uso del aparato y
siempre que sepan los riesgos que conlleva su uso.
-- No permita que los niños jueguen con el aparato.
-- Solo permita a los niños mayores de 8 años limpiar
el aparato y realizar el proceso de Calc-Clean bajo
supervisión.
-- Mantenga la plancha y el cable de alimentación fuera
del alcance de niños menores de 8 años cuando
el aparato esté caliente, enchufado o enfriándose
después de desenchufarlo.
-- No permita que el cable de alimentación entre en
contacto con la suela caliente de la plancha.
Precaución
-- Conecte el aparato sólo a un enchufe con toma de
tierra.
-- Compruebe el cable de alimentación con regularidad
por si estuviera dañado.
-- La suela de la plancha puede calentarse mucho y, si se
toca, puede causar quemaduras.
-- Cuando haya acabado de planchar, cuando limpie el
aparato, cuando llene o vacíe el depósito de agua, y
cuando deje la plancha aunque sólo sea durante un
momento, ajuste el control de vapor a la posición
“0”, ponga la plancha sobre su base de apoyo y
desenchúfela de la red.
-- Ponga y utilice siempre la plancha sobre una superficie
estable, plana y horizontal.
-- No eche en el depósito de agua perfume, vinagre,
almidón, productos desincrustantes, productos que
ayuden al planchado ni otros productos químicos.
-- Este aparato es sólo para uso doméstico.
Campos electromagnéticos (CEM)
Este aparato Philips cumple todos los estándares sobre campos
electromagnéticos (CEM). Si se utiliza correctamente y de acuerdo con las
instrucciones de este manual, el aparato se puede usar de forma segura
según los conocimientos científicos disponibles hoy en día.
Medio ambiente
-- Al final de su vida útil, no tire el aparato junto con la basura normal del
hogar. Llévelo a un punto de recogida oficial para su reciclado. De esta
manera ayudará a conservar el medio ambiente (fig. 1).
Garantía y servicio
Si necesita información o si tiene algún problema, visite la página Web de
Philips en www.philips.com/support, o póngase en contacto con el
Servicio de Atención al Cliente de Philips en su país. Hallará el número de
teléfono en el folleto de la garantía mundial. Si no hay Servicio de Atención
al Cliente de Philips en su país, diríjase a su distribuidor local Philips.
Suomi
Johdanto
Onnittelut ostoksestasi ja tervetuloa Philips-tuotteiden käyttäjäksi! Hyödynnä
Philipsin tuki ja rekisteröi tuotteesi osoitteessa www.philips.com/welcome.
Tärkeää
Lue nämä tärkeät tiedot huolellisesti ennen laitteen
ensimmäistä käyttökertaa ja säilytä se vastaisen varalle.
Vaara
-- Älä upota silitysrautaa veteen.
Varoitus
-- Tarkista, että laitteeseen merkitty käyttöjännite vastaa
paikallista verkkojännitettä, ennen kuin liität laitteen
pistorasiaan.
-- Älä käytä laitetta, jos sen virtajohto, pistoke tai jokin
muu osa on viallinen tai jos laite on pudonnut tai se
vuotaa.
-- Jos virtajohto on vahingoittunut, se on oman
turvallisuutesi vuoksi hyvä vaihdattaa Philipsin
valtuuttamassa huoltoliikkeessä tai muulla
ammattitaitoisella korjaajalla.
-- Laitetta ei saa koskaan jättää ilman valvontaa silloin,
kun se on liitetty sähköverkkoon.
-- Irrota aina pistoke pistorasiasta ennen kuin täytät
vesisäiliön vedellä.
-- Laitetta voivat käyttää myös yli 8-vuotiaat lapset ja
henkilöt, joiden fyysinen tai henkinen toimintakyky
on rajoittunut tai joilla ei ole kokemusta tai tietoa
laitteiden käytöstä, jos heitä on neuvottu laitteen
turvallisesta käytöstä ja tarjolla on turvallisen käytön
edellyttämä valvonta ja jos heille on kerrottu
laitteeseen liittyvistä vaaroista.
-- Älä anna lasten leikkiä laitteella.
-- Alle 8-vuotiaat lapset voivat puhdistaa laitteen
ja suorittaa kalkinpoiston ainoastaan aikuisen
valvonnassa.
-- Pidä silitysrauta ja virtajohto poissa alle 8-vuotiaiden
lasten ulottuvilta, kun laite on kuuma, liitetty pistorasiaan
ja kun se on irrotettu pistorasiasta ja jäähtyy.
-- Älä anna virtajohdon koskettaa laitteen kuumaa pohjaa.
Varoitus
-- Liitä laite vain maadoitettuun pistorasiaan.
-- Tarkista virtajohdon kunto säännöllisesti.
-- Silitysraudan pohja tulee hyvin kuumaksi ja
koskettaessa se voi aiheuttaa palovamman.
-- Aseta höyrynvalitsin asentoon 0, aseta
höyrysilitysrauta pystyasentoon ja irrota pistoke
pistorasiasta aina, kun lopetat silittämisen, kun
puhdistat laitetta, kun täytät tai tyhjennät vesisäiliötä
tai kun hetkeksikin poistut höyrysilitysraudan luota.
-- Säilytä ja käytä silitysrautaa tukevalla, tasaisella ja
vaakasuoralla alustalla.
-- Älä pane vesisäiliöön hajusteita, etikkaa,
kalkinpoistoaineita, silitysaineita tai muitakaan kemikaaleja.
-- Tämä laite on tarkoitettu vain kotitalouksien käyttöön.
Sähkömagneettiset kentät (EMF)
Tämä Philips-laite vastaa kaikkia, sähkömagneettisia kenttiä (EMF) koskevia
standardeja. Jos laitetta käytetään oikein ja tämän käyttöohjeen ohjeiden
mukaisesti, sen käyttäminen on turvallista tämänhetkisen tutkimustiedon
perusteella.
Ympäristöasiaa
-- Älä hävitä vanhoja laitteita tavallisen talousjätteen mukana, vaan
toimita ne valtuutettuun kierrätyspisteeseen. Näin autat vähentämään
ympäristölle aiheutuvia haittavaikutuksia (Kuva 1).
Takuu & huolto
Jos haluat lisätietoja tai laitteen kanssa ilmenee ongelmia, tutustu Philipsin
sivustoon osoitteessa www.philips.com/support tai kysy neuvoa
Philipsin maakohtaisesta asiakaspalvelusta. Puhelinnumero on kansainvälisessä
takuulehtisessä. Jos maassasi ei ole asiakaspalvelua, ota yhteys Philipsin
jälleenmyyjään.
français
Introduction
Félicitations pour votre achat et bienvenue dans l’univers Philips ! Pour
profiter pleinement de l’assistance Philips, enregistrez votre produit sur le
site à l’adresse suivante : www.philips.com/welcome.
Important
Lisez attentivement ces informations importantes avant
d’utiliser l’appareil et conservez-les pour un usage
ultérieur.
Danger
-- Ne plongez jamais le fer dans l’eau.
Avertissement
-- Avant de brancher l’appareil, vérifiez que la tension
indiquée sur l’appareil correspond à la tension
supportée par le secteur local.
-- N’utilisez pas l’appareil si la fiche, le cordon
d’alimentation ou l’appareil lui-même est endommagé
ou s’il est tombé et/ou si de l’eau s’en écoule.
-- Si le cordon d’alimentation est endommagé, il doit
être remplacé par Philips, par un Centre Service
Agréé Philips ou par un technicien qualifié afin
d’éviter tout accident.
-- Ne laissez jamais l’appareil sans surveillance pendant
qu’il est branché.
-- Débranchez toujours l’appareil avant de remplir le
réservoir d’eau.
-- Cet appareil peut être utilisé par les enfants à
partir de 8 ans et par des personnes aux capacités
physiques, sensorielles ou mentales réduites ou qui
ont un manque d’expérience et de connaissances s’ils
ont reçu des instructions quant à l’utilisation sécurisée
de l’appareil et qu’ils sont supervisés pour une
utilisation sécurisée et s’ils ont pris connaissance des
dangers encourus.
-- Ne laissez pas les enfants jouer avec l’appareil.
-- Les enfants à partir de 8 ans sont uniquement
autorisés à nettoyer l’appareil et à effectuer la
procédure de détartrage sous le contrôle d’un adulte.
-- Gardez le fer et son cordon d’alimentation hors
de portée des enfants de moins de 8 ans lorsque
l’appareil est chaud, lorsqu’il est branché ou lorsqu’il
refroidit après avoir été débranché.
-- Évitez tout contact entre le cordon d’alimentation et
la semelle du fer à repasser lorsqu’elle est chaude.
Attention
-- Branchez l’appareil uniquement sur une prise secteur
mise à la terre.
-- Vérifiez régulièrement l’état du cordon d’alimentation.
-- La semelle du fer à repasser peut devenir très chaude
et peut par conséquent provoquer des brûlures si
vous la touchez.
-- Lorsque vous avez fini de repasser, pendant que vous
nettoyez, remplissez ou videz le réservoir d’eau, et
même si vous laissez le fer pour un bref instant, réglez
la commande de vapeur sur la position 0, placez le fer
à repasser sur le talon et débranchez l’appareil.
-- Placez et utilisez toujours le fer à repasser sur une
surface stable, plane et horizontale.
-- Ne mettez pas de parfum, de vinaigre, d’amidon, de
détartrants, de produits d’aide au repassage ou autres
agents chimiques dans le réservoir d’eau.
-- Cet appareil est destiné à un usage domestique
uniquement.
Champs électromagnétiques (CEM)
Cet appareil Philips est conforme à toutes les normes relatives aux champs
électromagnétiques (CEM). Il répond aux règles de sécurité établies sur la
base des connaissances scientifiques actuelles s’il est manipulé correctement
et conformément aux instructions de ce mode d’emploi.
Environnement
-- Lorsqu’il ne fonctionnera plus, ne jetez pas l’appareil avec les ordures
ménagères, mais déposez-le à un endroit assigné à cet effet, où
il pourra être recyclé. Vous contribuerez ainsi à la protection de
l’environnement (fig. 1).
Garantie et service
Si vous souhaitez obtenir des informations supplémentaires, faire réparer
l’appareil ou si vous rencontrez un problème, rendez-vous sur le site
Web de Philips à l’adresse www.philips.com/support ou contactez le
Service Consommateurs Philips de votre pays. Vous trouverez le numéro
de téléphone correspondant sur le dépliant de garantie internationale. S’il
n’existe pas de Service Consommateurs Philips dans votre pays, renseignezvous auprès de votre revendeur Philips local.
Italiano
Introduzione
Congratulazioni per l’acquisto e benvenuti in Philips! Per trarre il massimo
vantaggio dall’assistenza Philips, registrate il vostro prodotto su
www.philips.com/welcome.
Importante
Prima di utilizzare l’apparecchio, leggete attentamente
queste informazioni importanti e conservatele per
eventuali riferimenti futuri.
Pericolo
-- Non immergete mai il ferro nell’acqua.
Avviso
-- Prima di collegare l’apparecchio, verificate che
la tensione riportata sulla spina corrisponda alla
tensione disponibile.
-- Non utilizzate l’apparecchio nel caso in cui la spina,
il cavo di alimentazione o l’apparecchio stesso
siano danneggiati o in presenza di rotture o perdite
dall’apparecchio.
-- Nel caso in cui il cavo di alimentazione fosse
danneggiato, dovrà essere sostituito presso i centri
autorizzati Philips, i rivenditori specializzati oppure
da personale debitamente qualificato, per evitare
situazioni pericolose.
-- Non lasciate mai l’apparecchio incustodito quando è
collegato alla presa di corrente.
-- Prima di riempire il serbatoio dell’acqua, scollegate
sempre l’apparecchio dalla presa di corrente.
-- Questo apparecchio può essere usato da bambini
di età pari o superiore agli 8 anni e da persone con
capacità mentali, fisiche o sensoriali ridotte, prive di
esperienza o conoscenze adeguate, a condizione che
abbiano ricevuto istruzioni per l’uso dell’apparecchio
in condizioni di sicurezza e siano consapevoli dei rischi
connessi all’utilizzo.
-- Non lasciate giocare i bambini con l’apparecchio.
-- I bambini di età pari o superiore agli 8 anni possono
solamente pulire l’apparecchio e attivare la procedura
di rimozione anticalcare Calc-Clean sotto la
supervisione di un adulto.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising