Philips | GC7530/02 | Philips Dampfbügelstation GC7540/02 Bedienungsanleitung

InstantCare
Register your product and get support at
www.philips.com/welcome
GC7500 series
User manual
Manuale dell’utente
Brugervejledning
Gebruiksaanwijzing
Bedienungsanleitung
Brukerhåndbok
Εγχειρίδιο χρήσης
Manual do utilizador
Manual de usuario
Användarhandbok
Käyttöopas
Kullanma kılavuzu
Mode d’emploi
4239_000_7979_1_DFU Picture Rich_A5_v2.indd 1
10/11/11 3:48 PM
3
4
5
7
8
9
10
12
13
15
18
19
19
20
11
2
4239_000_7979_1_DFU Picture Rich_A5_v2.indd 2
10/11/11 3:48 PM
3
4239_000_7979_1_DFU Picture Rich_A5_v2.indd 3
10/11/11 3:48 PM
ENPlease read the ‘Important information’
leaflet and the user manual before you
use the appliance.
DA
Læs venligst folderen “Vigtig information”
og brugervejledningen, før du tager
apparatet i brug.
DELesen Sie die Broschüre mit wichtigen
Informationen und die Bedienungsanleitung,
bevor Sie das Gerät verwenden.
ELΠριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή,
διαβάστε το φυλλάδιο “Σημαντικές
πληροφορίες” και το εγχειρίδιο χρήσης.
ESLea el folleto de información importante
y el manual del usuario antes de utilizar
el aparato.
NLLees de folder met ‘Belangrijke informatie’
en de gebruiksaanwijzing voor u het
apparaat gebruikt.
NOLes heftet Viktig informasjon og
brukerhåndboken før du bruker apparatet.
PTLeia o folheto “Informações importantes”
e o manual do utilizador antes de utilizar
o aparelho.
SKLäs broschyren Viktig information och
användarhandboken innan du använder
apparaten.
TRCihazı kullanmadan önce lütfen ,’Önemli
bilgiler’ broşürünü ve kullanma kılavuzunu
okuyun.
FILue Tärkeää-lehtinen ja käyttöopas ennen
laitteen käyttöä.
FR
Veuillez lire la brochure « Informations
importantes » et le mode d’emploi avant
d’utiliser l’appareil.
ITPrima di utilizzare l’apparecchio, consultate
l’opuscolo “Informazioni importanti” e il
manuale dell’utente.
4
4239_000_7979_1_DFU Picture Rich_A5_v2.indd 4
10/11/11 3:48 PM
ENFill the water tank with tap water or tap
water mixed with demineralised water.
Caution: Do not add perfume, vinegar,
starch, descaling agents, ironing aids or
other chemicals to avoid damage to
your iron.
FITäytä vesisäiliö vesijohtovedellä tai
vesijohtoveden ja demineralisoidun veden
sekoituksella. Varoitus Älä lisää veteen
hajuvettä, etikkaa, tärkkiä, kalkinpoistoaineita,
silitysaineita tai muita kemikaaleja. Muuten
silitysrauta voi vahingoittua.
DAFyld vandtanken med postevand eller en
blanding af postevand og demineraliseret
vand. Forsigtig: Tilsæt ikke parfume, eddike,
stivelse, afkalkningsmidler, strygemidler eller
andre kemikalier, da det vil kunne beskadige
strygejernet.
FRRemplissez le réservoir d’eau avec l’eau du
robinet ou l’eau du robinet mélangée à de
l’eau déminéralisée. Attention : n’ajoutez
pas de parfum, de vinaigre, d’amidon,
de détartrants, de produits d’aide au
repassage ou d’autres produits chimiques
pour éviter d’endommager votre fer.
DEFüllen Sie den Wassertank mit
Leitungswasser oder einer Mischung aus
Leitungswasser und destilliertem Wasser.
Achtung: Geben Sie keinen Essig, keine
Duftstoffe, Wäschestärke, Entkalkungsmittel,
Bügelzusätze oder sonstige Chemikalien in
den Wassertank, da diese das Bügeleisen
beschädigen könnten.
ELΓεμίστε τη δεξαμενή νερού με νερό
βρύσης ή με νερό βρύσης αναμεμιγμένο
με απιονισμένο νερό. Προσοχή:
Μην προσθέτετε άρωμα, ξίδι, κόλλα
κολλαρίσματος, ουσίες αφαλάτωσης,
υγρά σιδερώματος ή άλλες χημικές
ουσίες, καθώς μπορεί να προκληθεί
βλάβη στο σίδερο.
ESLlene el depósito de agua con agua
del grifo o agua del grifo mezclada con
agua desmineralizada. Precaución: No
añada perfume, vinagre, almidón, agentes
desincrustantes, productos que ayuden al
planchado u otras sustancias químicas para
evitar dañar la plancha.
ITRiempite il serbatoio dell’acqua con
acqua di rubinetto o acqua di rubinetto
e acqua demineralizzata. Attenzione Non
aggiungete profumo, aceto, amido, agenti
decalcificanti, prodotti per la stiratura o
qualsiasi altro prodotto chimico per evitare
danni al ferro da stiro.
NLVul het waterreservoir met kraanwater
of kraanwater vermengd met
gedemineraliseerd water. Let op: Voeg
geen parfum, azijn, stijfsel, ontkalkers,
strijkconcentraat of andere chemicaliën toe
om schade aan uw strijkijzer te voorkomen.
NOFyll vannbeholderen med springvann eller
springvann blandet med demineralisert
vann. Viktig: Ikke tilsett parfyme, eddik,
stivelse, avkalkingsmidler, strykemidler
eller andre kjemikalier. Dette kan skade
strykejernet.
5
4239_000_7979_1_DFU Picture Rich_A5_v2.indd 5
10/11/11 3:48 PM
PTEncha o depósito da água com água
canalizada ou água canalizada misturada
com água desmineralizada. Atenção: Não
adicione perfume, vinagre, goma, agentes
anti-calcário, produtos para ajudar a
engomar, nem outros químicos para evitar
danificar o seu ferro.
SKFyll vattentanken med kranvatten eller
kranvatten blandat med destillerat vatten.
Var försiktig: Tillsätt inte parfym, ättika,
stärkelse, avkalkningsmedel eller andra
kemikalier för att undvika skada på
strykjärnet.
TRSu haznesini musluk suyuyla ya da
deminarilize suyla karıştırılmış musluk
suyuyla doldurun. Dikkat: Ütünüzün zarar
görmemesi için parfüm, sirke, kola, kireç
çözücü maddeler, ütülemeye yardımcı
olacak maddeler veya başka kimyasal
maddeler eklemeyin.
6
4239_000_7979_1_DFU Picture Rich_A5_v2.indd 6
10/11/11 3:48 PM
7
4239_000_7979_1_DFU Picture Rich_A5_v2.indd 7
10/11/11 3:48 PM
ENSpecific types only.
IT
Solo alcuni modelli.
DA
Kun nogle modeller.
NL
Alleen bepaalde typen.
DE
Nur bestimmte Gerätetypen.
NO
Kun bestemte modeller.
EL
Μόνο σε συγκεκριμένους τύπους.
PT
Apenas em modelos específicos.
ES
Sólo modelos específicos.
SK
Endast vissa modeller.
FI
Vain tietyissä malleissa.
TR
Sadece belirli modellerde.
FR
Certains modèles uniquement.
8
4239_000_7979_1_DFU Picture Rich_A5_v2.indd 8
10/11/11 3:48 PM
ENSpecific types only.
IT
Solo alcuni modelli.
DA
Kun nogle modeller.
NL
Alleen bepaalde typen.
DE
Nur bestimmte Gerätetypen.
NO
Kun bestemte modeller.
EL
Μόνο σε συγκεκριμένους τύπους.
PT
Apenas em modelos específicos.
ES
Sólo modelos específicos.
SK
Endast vissa modeller.
FI
Vain tietyissä malleissa.
TR
Sadece belirli modellerde.
FR
Certains modèles uniquement.
9
4239_000_7979_1_DFU Picture Rich_A5_v2.indd 9
10/11/11 3:48 PM
10
4239_000_7979_1_DFU Picture Rich_A5_v2.indd 10
10/11/11 3:48 PM
ENSpecific types only.
IT
Solo alcuni modelli.
DA
Kun nogle modeller.
NL
Alleen bepaalde typen.
DE
Nur bestimmte Gerätetypen.
NO
Kun bestemte modeller.
EL
Μόνο σε συγκεκριμένους τύπους.
PT
Apenas em modelos específicos.
ES
Sólo modelos específicos.
SK
Endast vissa modeller.
FI
Vain tietyissä malleissa.
TR
Sadece belirli modellerde.
FR
Certains modèles uniquement.
11
4239_000_7979_1_DFU Picture Rich_A5_v2.indd 11
10/11/11 3:48 PM
ENSpecific types only.
IT
Solo alcuni modelli.
DA
Kun nogle modeller.
NL
Alleen bepaalde typen.
DE
Nur bestimmte Gerätetypen.
NO
Kun bestemte modeller.
EL
Μόνο σε συγκεκριμένους τύπους.
PT
Apenas em modelos específicos.
ES
Sólo modelos específicos.
SK
Endast vissa modeller.
FI
Vain tietyissä malleissa.
TR
Sadece belirli modellerde.
FR
Certains modèles uniquement.
12
4239_000_7979_1_DFU Picture Rich_A5_v2.indd 12
10/11/11 3:48 PM
ENAUTO OFF (specific types only)
The steam generator automatically switches
off when you have not used the steam
trigger for a while (approx. 10 minutes)
DAAUTO OFF (kun bestemte typer)
Dampgeneratoren slukker automatisk,
når du ikke har brugt dampudløseren
i en periode (ca. 10 minutter)
DEAUTO OFF (nur bestimmte Gerätetypen)
Die Dampfeinheit schaltet sich automatisch
aus, wenn Sie den Dampfauslöser eine
längere Zeit nicht verwendet haben
(ca. 10 Minuten).
ELΑΥΤΟΜΑΤΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
(μόνο σε ορισμένους τύπους)
Η γεννήτρια ατμού απενεργοποιείται
αυτόματα όταν δεν έχετε
χρησιμοποιήσει τη σκανδάλη ατμού για
λίγη ώρα (περίπου 10 λεπτά).
ESAUTO OFF (sólo modelos específicos)
El generador de vapor se apaga
automáticamente cuando no se utiliza
el botón de vapor durante un rato
(aproximadamente 10 minutos).
FIAUTO OFF (vain tietyissä malleissa)
Höyrylaite sammuu automaattisesti,
kun höyryliipaisinta ei ole käytetty noin
10 minuuttiin.
FRARRÊT AUTOMATIQUE (certains
modèles uniquement)
La centrale vapeur s’éteint automatiquement
si vous n’avez pas utilisé la gâchette vapeur
pendant un certain temps (environ
10 minutes).
ITSPEGNIMENTO AUTOMATICO
(solo in alcuni modelli)
Il generatore di vapore si spegne
automaticamente quando il pulsante del
vapore non viene utilizzato per un certo
periodo di tempo (circa 10 minuti)
NLAUTOMATISCHE UITSCHAKELING
(alleen bepaalde typen)
De stoomgenerator schakelt automatisch
uit als u de stoomhendel een tijdje niet
hebt gebruikt (circa 10 minuten).
NOAutomatisk avslåing (kun bestemte
modeller)
Dampgeneratoren slår seg av automatisk
når du ikke har brukt dampbryteren på en
liten stund (ca. 10 minutter)
PTDESACTIVAÇÃO AUTOMÁTICA (apenas
em modelos específicos)
O gerador de vapor desliga-se
automaticamente se não utilizar o botão
de vapor durante alguns minutos (aprox.
10 minutos)
SKAUTO OFF (endast vissa modeller)
Ånggeneratorn stängs av automatiskt när
du inte har använt ångaktivatorn på en
stund (cirka 10 minuter)
TROTOMATİK KAPANMA (sadece belirli
modellerde)
Buhar tetiğine bir süre (yaklaşık 10 dakika)
basılmazsa buhar kazanlı ütü otomatik
olarak kapanır.
13
4239_000_7979_1_DFU Picture Rich_A5_v2.indd 13
10/11/11 3:48 PM
14
4239_000_7979_1_DFU Picture Rich_A5_v2.indd 14
10/11/11 3:48 PM
ENRegularly descale the steam generator to
ensure a long life and long-lasting steaming
performance. The steam generator has to
be cold when you descale it, so you can
do this before you start the next ironing
session.
Caution:
- Never remove the Calc-Clean rinsing
knob when the steam generator is still hot.
Let the steam generator cool down for
2 hours.
- Make sure that you tighten the Calc-Clean
rinsing knob properly after descaling.
DAAfkalk dampgeneratoren regelmæssigt
for at sikre en lang levetid og langvarig
dampfunktion. Dampgeneratoren skal
være kold, når den afkalkes, så gør det, før
du skal stryge næste gang.
Forsigtig:
- D
u må aldrig fjerne Calc-Cleanrenseknappen, mens dampgeneratoren
stadig er varm. Lad dampgeneratoren
køle af i 2 timer.
- S ørg for at stramme Calc-Cleanrenseknappen grundigt efter afkalkning.
DEEntkalken Sie die Dampfeinheit
regelmäßig, um eine lange Lebensdauer
und eine dauerhafte Dampfleistung
sicherzustellen. Die Dampfeinheit muss
bei der Entkalkung kalt sein, deshalb
sollten Sie das Gerät entkalken, bevor
Sie das nächste Mal bügeln.
Achtung:
- N
ehmen Sie die Calc-CleanReinigungskappe nicht ab, solange die
Dampfeinheit heiß ist. Lassen Sie die
Dampfeinheit 2 Stunden abkühlen.
- V
ergewissern Sie sich, dass Sie die
Calc-Clean-Reinigungskappe nach dem
Entkalken wieder fest anbringen.
ELΑφαιρείτε τακτικά τα άλατα από τη
γεννήτρια ατμού για να εξασφαλίσετε
μεγάλη διάρκεια ζωής και μακροχρόνια
απόδοση παραγωγής ατμού. Η
γεννήτρια ατμού πρέπει να είναι κρύα
όταν την αφαλατώνετε, οπότε μπορείτε
να κάνετε αυτή τη διαδικασία πριν
ξεκινήσετε το σιδέρωμα, την επόμενη
φορά που θα βάλετε σίδερο.
Προσοχή:
- Μ
ην αφαιρείτε ποτέ το κουμπί CalcClean όταν η γεννήτρια ατμού είναι
ακόμα ζεστή. Αφήνετε τη γεννήτρια
ατμού να κρυώσει για 2 ώρες.
- Μ
ετά την αφαίρεση των αλάτων,
φροντίστε να σφίξετε καλά το κουμπί
Calc-Clean.
ESEl generador de vapor debe estar frío
cuando elimine los depósitos de cal, por
lo que puede hacerlo antes de comenzar
la siguiente sesión de planchado.
Precaución:
- N
o retire nunca la rueda de limpieza
Calc-Clean cuando el generador de
vapor esté aún caliente. Deje que el
generador de vapor se enfríe durante
2 horas.
- A
segúrese de que aprieta la rueda de
limpieza Calc-Clean correctamente tras
eliminar los depósitos de cal.
15
4239_000_7979_1_DFU Picture Rich_A5_v2.indd 15
10/11/11 3:48 PM
FIVarmista, että silitysrauta pysyy kunnossa
pitkään ja silitystulos säilyy hyvänä
poistamalla höyrylaitteesta kalkki
säännöllisesti. Höyrylaitteen täytyy olla
kylmä, kun poistat siitä kalkin, joten se on
hyvä tehdä silityskerran alussa.
Varoitus
- Ä
lä koskaan irrota Calc-Cleanhuuhtelunuppia, kun höyrylaite on kuuma.
Anna höyrylaitteen jäähtyä 2 tunnin ajan.
- V
armista, että kiristät Calc-Cleanhuuhtelunupin kunnolla paikoilleen kalkin
poiston jälkeen.
NLOntkalk de stoomgenerator regelmatig
voor een lange levensduur en langdurige
stoomprestatie. De stoomgenerator moet
koud zijn wanneer u het apparaat ontkalkt.
U kunt dit dus het beste doen voordat u
met de volgende strijkbeurt begint.
Let op:
- V
erwijder de Calc-Clean-spoelknop nooit
wanneer de stoomgenerator nog heet
is. Laat de stoomgenerator eerst 2 uur
afkoelen.
- C
ontroleer of u de Calc-Clean-spoelknop
goed hebt vastgedraaid na het ontkalken.
FRDétartrez régulièrement la centrale pour
garantir une durée de vie optimale et des
performances longue durée. La centrale
doit être froide lorsque vous la détartrez.
Vous pouvez donc procéder au détartrage
avant votre prochaine séance de repassage.
Attention :
- n ’enlevez jamais le bouchon de vidange
de la cuve lorsque la centrale est encore
chaude. Laissez-la refroidir pendant
2 heures.
- A
près détartrage, veillez à bien resserrer
le bouchon de vidange de la cuve.
NOAvkalk dampgeneratoren regelmessig for å
sikre lang levetid og langvarig dampytelse.
Dampgeneratoren må være kald når du
avkalker den, så du kan gjøre dette før du
starter neste strykeøkt.
Viktig:
- D
u må ikke ta av Calc-Cleanrenseknappen mens dampgeneratoren
fortsatt er varm. La dampgeneratoren
avkjøles i to timer.
- K
ontroller at du strammer Calc Cleanrenseknappen ordentlig etter avkalking.
ITEffettuate regolarmente la pulizia
anticalcare del generatore di vapore per
avere prestazioni sempre ottimali nel
tempo. Durante questa operazione, il
generatore di vapore deve essere freddo.
Si consiglia di eseguirla, pertanto, al termine
di una sessione di stiratura e prima del
successivo utilizzo.
Attenzione
- N
on rimuovete mai la manopola CalcClean quando il generatore di vapore
è ancora caldo. Lasciate raffreddare il
generatore di vapore per 2 ore.
- A
ccertatevi di stringere accuratamente
la manopola Calc-Clean dopo la
decalcificazione.
PTRemova regularmente o calcário do
gerador de vapor para assegurar uma vida
útil longa e um desempenho de produção
de vapor duradouro. O gerador de vapor
tem de estar frio quando remover o
calcário, por isso, pode fazê-lo antes de
iniciar a próxima sessão de engomar.
Atenção:
- N
unca retire o botão de enxaguamento
Calc-Clean enquanto o gerador de vapor
ainda está quente. Deixe o gerador de
vapor arrefecer durante 2 horas.
- A
ssegure-se de que aperta
correctamente o botão de
enxaguamento Calc-Clean depois da
remoção do calcário.
16
4239_000_7979_1_DFU Picture Rich_A5_v2.indd 16
10/11/11 3:48 PM
SKAvkalka regelbundet ånggeneratorn för
att förlänga livslängden och se till att
ångfunktionen bibehåller höga prestanda.
Ånggeneratorn måste vara kall när du
avkalkar den, till exempel innan du börjar
stryka nästa gång.
Var försiktig:
- T
a aldrig bort avkalkningsvredet när
ånggeneratorn fortfarande är varm. Låt
ånggeneratorn svalna i två timmar.
- D
ra åt avkalkningsvredet ordentligt efter
avkalkning.
TRBuhar performansının uzun ömürlü olması
için buhar kazanlı ütünün kirecini düzenli
olarak temizleyin. Kireci temizlerken buhar
kazanlı ütünün soğuk olması gerekir; bu
nedenle kireç temizleme işlemini bir
sonraki ütü işleminden önce gerçekleştirin.
Dikkat:
- B
uhar kazanlı ütü hala sıcaksa, kireç
temizleme düğmesini asla çıkarmayın.
Ütünün 2 saat soğumasını bekleyin.
- K
ireç temizleme işleminden sonra kireç
temizleme düğmesini iyice sıktığınızdan
emin olun.
17
4239_000_7979_1_DFU Picture Rich_A5_v2.indd 17
10/11/11 3:48 PM
ENDo not use steel wool, vinegar or any
abrasive cleaning agent.
ITNon usate pagliette abrasive, aceto o
detergenti abrasivi.
DABrug ikke ståluld, eddike eller andre
skrappe rengøringsmidler.
NLGebruik geen staalwol, azijn of schurende
schoonmaakmiddelen.
DEVerwenden Sie keine Stahlwolle, keinen
Essig und keine Scheuermittel.
NOIkke bruk stålull, eddik eller slipende
rengjøringsmidler.
ELΜην χρησιμοποιήσετε σύρμα
καθαρισμού, ξίδι ή άλλα διαβρωτικά
καθαριστικά.
PTNão utilize palha de aço, vinagre nem
outros agentes de limpeza abrasivos.
ESNo utilice estropajos, vinagre ni productos
de limpieza abrasivos.
FIÄlä käytä teräsvillaa, etikkaa tai
muita naarmuttavia tai syövyttäviä
puhdistusaineita.
FR
SKAnvänd inte stålull, ättika eller annat
slipande rengöringsmedel.
TRBulaşık teli, sirke veya herhangi bir aşındırıcı
temizlik malzemesi kullanmayın.
’utilisez pas d’éponge métallique, de vinaigre
N
ou de produits de nettoyage abrasifs.
18
4239_000_7979_1_DFU Picture Rich_A5_v2.indd 18
10/11/11 3:48 PM
19
4239_000_7979_1_DFU Picture Rich_A5_v2.indd 19
10/11/11 3:48 PM
Problem
Possible cause
Solution
EN
The steam generator produces a
pumping sound.
Water is pumped into the boiler
inside the steam generator. This
is normal.
If the pumping sound continues nonstop, switch
off the steam generator and remove the plug
from the wall socket. Contact an authorised
Philips service centre.
The steam generator does not
produce any steam.
There is not enough water in
the water tank (the ‘water tank
empty’ light flashes).
Fill the water tank.
The steam generator is not hot
enough to produce steam.
Wait until the ‘steam ready’ light lights up continuously.
You do not press the steam
trigger.
Press the steam trigger and keep it pressed while
you iron.
The appliance is not switched on.
Insert the plug in the wall socket and press the
on/off button to switch on the appliance.
The appliance is set to the ‘no
steam’ setting.
Set the appliance to the steam setting.
The steam generator has
switched off/the light in the on/
off button flashes.
The auto-off function/eco mode
is activated automatically when
the steam generator has not been
used for more than 10 minutes.
Press the power on/off button to switch on the
steam generator again.
Water droplets come out of the
soleplate.
When you start steam ironing
and when you continue steam
ironing after an interruption, the
steam that was still present in
the hose has cooled down and
condensed into water. This causes
water droplets to come out ofthe
soleplate.
This is normal. Hold the iron over an old cloth
and press the steam trigger. The cloth absorbs
the drops. After a few seconds, steam instead of
water comes out of the soleplate.
Wet spots appear on the garment during ironing.
The wet spots that appear on
your garment after you have
steam ironed for some time may
be caused by steam that has condensed onto the ironing board.
To prevent wet spots due to condensation,
steam iron the fabric first and then dry iron it
for a short time to dry the fabric and the ironing
board cover underneath. Replace the ironing
board cover if its foam layer has worn out. You
can also add an extra layer of felt under the ironing board cover to prevent condensation on the
ironing board. You can buy felt in a fabric shop.
Water spots appear on the
garment during use of the steam
boost function.
The water spots on your garment
are caused by condensation in
the supply hose. When the supply
hose cools down, the steam that
is still present in the hose cools
down and condenses into water.
The water droplets stop coming out of the
soleplate when you have used the steam boost
function for some time.
The iron temperature is set too low.
Set the temperature dial to 2 or higher.
Impurities or chemicals present in
the water have deposited in the
steam vents and/or on the soleplate.
Clean the soleplate with a damp cloth.
Too much scale and minerals have
accumulated inside the steam
generator.
Descale the steam generator regularly, see CALC
CLEAN in this manual.
Water leaks from the steam
generator.
If you tilt the steam generator
during transport or place it on an
uneven surface when the water
tank is full, water may spill out of
the water tank.
Do not tilt the steam generator when the water
tank is full.
Steam escapes from under the
Calc-Clean rinsing knob
You have not tightened the CalcClean rinsing knob properly after
descaling.
Switch off the appliance and tighten the CalcClean rinsing knob properly.
Flakes and impurities come out
of the soleplate or the soleplate
is dirty.
20
4239_000_7979_1_DFU Picture Rich_A5_v2.indd 20
10/11/11 3:48 PM
Problem
Mulig årsag
Løsning
DA
Dampgeneratoren afgiver en
pumpende lyd.
Der pumpes vand ind i vandkogeren i dampgeneratoren. Dette
er normalt.
Hvis den pumpende lyd fortsætter, skal du slukke
for dampgeneratoren og tage stikket ud af stikkontakten. Kontakt en godkendt Philips-forhandler.
Dampgeneratoren producerer
ingen damp.
Der er ikke nok vand i vandtanken (lysindikatoren for “Tom
vandtank” blinker).
Fyld vandtanken.
Dampgeneratoren er ikke varm
nok til at producere damp.
Vent, indtil lysindikatoren for “Damp klar” lyser
konstant.
Du trykker ikke på dampudløseren.
Tryk på dampudløseren, og hold den nede, mens
du stryger.
Der er ikke tændt for apparatet.
Sæt stikket i stikkontakten, og tryk på tænd/slukknappen for at slukke for apparatet.
Apparatet er indstillet til “Ingen
damp”.
Indstil apparatet til at bruge damp.
Dampgeneratoren er slukket/
lyset på on/off-knappen blinker.
Auto-sluk-funktionen/strømsparetilstanden aktiveres automatisk,
når dampgeneratoren ikke er
blevet brugt i mere end 10
minutter.
Tryk på tænd/sluk-knappen for at tænde dampgeneratoren igen.
Der drypper vand ud fra
strygesålen.
Når du begynder at dampstryge,
og når du fortsætter dampstrygningen efter en afbrydelse, vil
dampen i slangen være kølet ned
og fortættet til vand. Derfor kan
der komme vanddråber ud af
strygesålen.
Dette er normalt. Hold strygejernet over
en gammel klud, og tryk på dampudløseren.
Kluden absorberer dråberne. Efter nogle få
sekunder kommer der damp i stedet for vand ud
af strygesålen.
Der kommer våde pletter på
stoffet under strygning.
De våde pletter, der kommer på
stoffet, når du har dampstrøget
i nogen tid, skyldes muligvis, at
dampen har dannet kondens på
strygebrættet.
Du kan undgå våde pletter pga. kondensering ved
først at dampstryge stoffet og derefter stryge det
uden damp i kort tid for at tørre stoffet og beklædningen på strygebrættet nedenunder. Udskift
beklædningen på strygebrættet, hvis skumlaget er
slidt op. Du kan også lægge et ekstra lag filt under
strygebrættets beklædning for at undgå kondens
på strygebrættet. Du kan købe filt i en stofbutik.
Der kommer vandpletter på
tøjet ved brug af dampskudsfunktionen.
Vandpletterne på tøjet skyldes
kondensvand i dampslangen. Når
dampslangen køler ned, bliver den
tilbageværende damp fortættet
til vand.
Vanddråberne holder op med at komme ud af
strygesålen, når du har brugt dampskudsfunktionen i nogen tid.
Strygetemperaturen er indstillet
for lavt.
Indstil temperaturvælgeren til 2 eller højere.
Urenheder eller kemikalier i vandet kan have aflejret sig i damphullerne og/eller på strygesålen.
Rengør strygesålen med en fugtig klud.
Der er aflejret for meget kalk
og mineraler inde i dampgeneratoren.
Afkalk dampgeneratoren jævnligt - se CALC
CLEAN i denne brugervejledning.
Der siver vand ud af dampgeneratoren.
Hvis du vipper dampgeneratoren
under transport eller stiller den
på et ujævnt underlag, mens vandtanken er fuld, kan der løbe vand
ud af vandtanken.
Vip ikke dampgeneratoren, mens vandtanken
er fuld.
Der kommer damp ud under
Calc-Clean-renseknappen
Du har ikke strammet CalcClean-renseknappen tilstrækkeligt
efter afkalkning.
Sluk apparatet, og stram Calc-Clean-renseknappen grundigt.
Der kommer partikler og urenheder ud fra strygesålen, eller
strygesålen er snavset.
21
4239_000_7979_1_DFU Picture Rich_A5_v2.indd 21
10/11/11 3:48 PM
Problem
Mögliche Ursache
Lösung
DE
Die Dampfeinheit gibt ein
Pumpgeräusch aus.
Wasser wird in den Boiler in der
Dampfeinheit gepumpt. Das ist
normal.
Wenn das Pumpgeräusch kontinuierlich zu hören
ist, schalten Sie die Dampfeinheit aus, und ziehen
Sie den Stecker aus der Steckdose. Wenden Sie
sich an ein autorisiertes Philips Service-Center.
Die Dampfeinheit erzeugt
keinen Dampf.
Der Wassertank ist leer: die
Anzeige “Water tank empty”
(Wassertank leer) leuchtet auf.
Füllen Sie den Wassertank.
Die Dampfeinheit ist nicht heiß
genug, um Dampf zu produzieren.
Warten Sie, bis die Dampf-Bereitschaftsanzeige
dauerhaft leuchtet.
Der Dampfauslöser wird nicht
gedrückt.
Halten Sie den Dampfauslöser während des
Bügelns gedrückt.
Das Gerät wurde nicht eingeschaltet.
Stecken Sie den Stecker in die Steckdose, und
drücken Sie den Ein-/Ausschalter, um das Gerät
einzuschalten.
Das Gerät ist auf “No steam”
(Kein Dampf) eingestellt.
Stellen Sie das Gerät auf die Dampfeinstellung
ein.
Die Dampfeinheit hat sich ausgeschaltet. Die Anzeige im Ein-/
Ausschalter blinkt.
Die Abschaltautomatik bzw. der
ECO-Modus wird automatisch
aktiviert, wenn Sie die Dampfeinheit mindestens 10 Minuten lang
nicht verwenden.
Drücken Sie zum erneuten Einschalten der
Dampfeinheit den Ein-/Ausschalter.
Wasser tropft aus der Bügelsohle.
Wenn Sie mit dem Dampfbügeln
beginnen oder nach einer Unterbrechung fortsetzen, hat sich der
noch im Schlauch verbliebene
Dampf abgekühlt und ist kondensiert. Dieses Wasser tropft dann
aus der Bügelsohle.
Das ist ganz normal. Halten Sie das Bügeleisen
über ein altes Tuch, und drücken Sie den Dampfauslöser. Das Tuch nimmt die Tropfen auf. Nach
wenigen Sekunden kommt aus der Bügelsohle
wieder Dampf statt Wasser.
Während des Bügelns erscheinen feuchte Stellen auf dem
Kleidungsstück.
Die feuchten Stellen auf den mit
Dampf gebügelten Kleidungsstücken wurden möglicherweise von
Dampf verursacht, der sich auf
dem Bügelbrett niedergeschlagen hat.
Um feuchte Stellen aufgrund von Kondensation
zu vermeiden, bügeln Sie den Stoff zuerst mit
Dampf, und bügeln Sie ihn danach eine kurze Zeit
lang trocken, um den Stoff und den Bügelbrettbezug darunter zu trocken. Wechseln Sie den
Bügelbrettbezug aus, wenn der Schaumstoff
abgenutzt ist. Sie können auch eine zusätzliche
Lage Filztuch unter den Bügelbrettbezug legen,
um die Kondensation zu verhindern. Filz können
Sie in einem Stoffgeschäft kaufen.
Während der Verwendung der
Dampfstoß-Funktion erscheinen
Wasserflecken auf dem Kleidungsstück.
Die Wasserflecken werden durch
Kondensation im Verbindungsschlauch verursacht. Beim Abkühlen des Verbindungsschlauchs
kühlt der Dampf im Schlauch
ebenfalls ab und kondensiert.
Wenn Sie die Dampfstoß-Funktion längere Zeit
verwenden, kommen keine Wassertropfen mehr
aus der Bügelsohle.
Die Bügeltemperatur ist zu
niedrig eingestellt.
Stellen Sie den Temperaturregler auf 2 oder
höher ein.
Verunreinigungen und Chemikalien aus dem Wasser haben sich in
den Dampfaustrittsdüsen bzw. an
der Bügelsohle abgesetzt.
Reinigen Sie die Bügelsohle mit einem feuchten
Tuch.
Es haben sich zu viele Kalkablagerungen und Mineralien in der
Dampfeinheit angesammelt.
Entkalken Sie die Dampfeinheit regelmäßig, siehe
“CALC CLEAN” in diesem Handbuch.
Wasser tropft aus der Dampfeinheit.
Wenn Sie die Dampfeinheit mit
vollem Wassertank beim Transport
schräg halten oder auf eine unebene Oberfläche stellen, kann Wasser
aus dem Wassertank austreten.
Halten Sie die Dampfeinheit immer gerade, wenn
der Wassertank voll ist.
Unter der Calc-Clean-Reinigungskappe tritt Dampf aus.
Sie haben die Calc-Clean-Reinigungskappe nach dem Entkalken
nicht fest genug angezogen.
Schalten Sie das Gerät aus, und ziehen Sie die
Calc-Clean-Reinigungskappe fest an.
Kalkpartikel und Verunreinigungen treten aus der Bügelsohle aus oder die Bügelsohle ist
verschmutzt.
22
4239_000_7979_1_DFU Picture Rich_A5_v2.indd 22
10/11/11 3:48 PM
Πρόβλημα
Πιθανή αιτία
Λύση
EL
Η γεννήτρια ατμού παράγει
έναν ήχο άντλησης.
Νερό αντλείται μέσα στο
μπόιλερ στο εσωτερικό της
γεννήτριας ατμού. Αυτό είναι
φυσιολογικό.
Εάν ο ήχος άντλησης συνεχίζεται χωρίς
διακοπές, απενεργοποιήστε τη γεννήτρια
ατμού και αποσυνδέστε το φις από την πρίζα.
Επικοινωνήστε με ένα εξουσιοδοτημένο
κέντρο σέρβις της Philips.
Η γεννήτρια ατμού δεν παράγει καθόλου ατμό.
Δεν υπάρχει αρκετό νερό στη
δεξαμενή νερού (αναβοσβήνει
η λυχνία “άδειας δεξαμενής
νερού”).
Γεμίστε τη δεξαμενή νερού.
Η γεννήτρια ατμού δεν έχει
θερμανθεί αρκετά ώστε να
παράξει ατμό.
Περιμένετε μέχρι να ανάψει σταθερά η λυχνία
“ατμός έτοιμος”.
Μην πιέζετε τη σκανδάλη ατμού.
Πατήστε παρατεταμένα τη σκανδάλη ατμού
ενώ σιδερώνετε.
Η συσκευή δεν είναι ενεργοποιημένη.
Τοποθετήστε το φις στην πρίζα και πιέστε
το κουμπί on/off για να ενεργοποιήσετε τη
συσκευή.
Η συσκευή είναι ρυθμισμένη
στη λειτουργία “χωρίς ατμό”.
Ρυθμίστε τη λειτουργία ατμού στη συσκευή.
Η γεννήτρια ατμού έχει
απενεργοποιηθεί/η λυχνία στο
κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης αναβοσβήνει.
Η λειτουργία αυτόματης
απενεργοποίησης/η λειτουργία
Eco ενεργοποιείται αυτόματα αν
η γεννήτρια ατμού δεν χρησιμοποιηθεί για περισσότερα από
10 λεπτά.
Πιέστε το κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης για να ενεργοποιήσετε ξανά τη
γεννήτρια ατμού.
Σταγόνες νερού βγαίνουν
από την πλάκα.
Όταν ξεκινάτε να σιδερώνετε
με ατμό, καθώς και όταν συνεχίζετε το σιδέρωμα με ατμό μετά
από μια προσωρινή διακοπή,
ο ατμός που υπήρχε μέσα στο
σωλήνα έχει κρυώσει και έχει
υγροποιηθεί. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να βγαίνουν σταγόνες
νερού από την πλάκα.
Είναι φυσιολογικό. Κρατήστε το σίδερο πάνω
από ένα παλιό πανί και πατήστε τη σκανδάλη
ατμού. Το πανί θα απορροφήσει τις σταγόνες.
Μετά από λίγα δευτερόλεπτα, θα βγει από την
πλάκα ατμός αντί για νερό.
Υγρά στίγματα εμφανίζονται
στα ρούχα κατά το σιδέρωμα.
Τα υγρά στίγματα που εμφανίζονται στα ρούχα, αφού έχετε
σιδερώσει με ατμό για κάποιο
χρονικό διάστημα, ενδέχεται
να προκαλούνται από ατμό που
έχει συγκεντρωθεί πάνω στη
σιδερώστρα.
Για να αποφύγετε τα υγρά στίγματα που οφείλονται σε συμπύκνωση, σιδερώστε το ύφασμα
αρχικά με ατμό και κατόπιν με ξηρό σίδερο,
ώστε να στεγνώσει το ύφασμα και το κάλυμμα
της σιδερώστρας που βρίσκεται από κάτω.
Αντικαταστήστε το κάλυμμα της σιδερώστρας
αν το αφρολέξ έχει φθαρεί. Μπορείτε επίσης
να προσθέσετε ένα επιπλέον στρώμα τσόχας
κάτω από το κάλυμμα της σιδερώστρας, για να
εμποδίσετε την υγροποίηση του ατμού πάνω
στην επιφάνειά της. Μπορείτε να αγοράσετε
τσόχα σε κάποιο κατάστημα υφασμάτων.
Κηλίδες νερού εμφανίζονται
στα ρούχα κατά τη χρήση της
λειτουργίας βολής ατμού.
Οι κηλίδες νερού στα ρούχα
οφείλονται στους υδρατμούς
που υπάρχουν μέσα στο
σωλήνα τροφοδοσίας. Όταν
ο σωλήνας τροφοδοσίας
κρυώνει, ο ατμός που υπάρχει
μέσα στο σωλήνα κρυώνει και
υγροποιείται.
Οι σταγόνες νερού σταματούν να βγαίνουν
από την πλάκα αν χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία βολής ατμού για λίγη ώρα.
Η επιλεγμένη θερμοκρασία του
σίδερου είναι πολύ χαμηλή.
Ρυθμίστε το διακόπτη θερμοκρασίας στο 2
ή υψηλότερα.
23
4239_000_7979_1_DFU Picture Rich_A5_v2.indd 23
10/11/11 3:48 PM
Νιφάδες αλάτων και ακαθαρσία βγαίνουν από την πλάκα ή
η πλάκα είναι βρώμικη.
Ακαθαρσία ή χημικά που
περιέχονται στο νερό έχουν
κατακαθίσει στις οπές εξόδου
ατμού και/ή στην πλάκα.
Καθαρίστε την πλάκα με ένα υγρό πανί.
Μεγάλη ποσότητα αλάτων και
μεταλλικών στοιχείων έχει συσσωρευτεί μέσα στη γεννήτρια
ατμού.
Αφαιρείτε τακτικά τα άλατα από τη γεννήτρια
ατμού. Ανατρέξτε στην ενότητα “CALC
CLEAN” στο παρόν εγχειρίδιο.
Παρατηρείται διαρροή νερού
από τη γεννήτρια ατμού.
Εάν γείρετε τη γεννήτρια ατμού
κατά τη μεταφορά ή εάν την
τοποθετήσετε σε μη ομαλή
ή επικλινή επιφάνεια όταν η
δεξαμενή νερού είναι γεμάτη,
ενδέχεται να χυθεί νερό από τη
δεξαμενή νερού.
Μην γέρνετε τη γεννήτρια ατμού όταν η δεξαμενή νερού είναι γεμάτη.
Διαφεύγει ατμός από την
κάτω πλευρά του κουμπιού
Calc-Clean
Δεν έχετε σφίξει σωστά το
κουμπί Calc-Clean μετά την
αφαίρεση των αλάτων.
Απενεργοποιήστε τη συσκευή και σφίξτε
σωστά το κουμπί Calc-Clean.
24
4239_000_7979_1_DFU Picture Rich_A5_v2.indd 24
10/11/11 3:48 PM
Problema
Posible causa
Solución
ES
El generador de vapor produce
un sonido de bombeo.
El agua se bombea a la caldera
del generador de vapor. Esto es
normal.
Si el sonido de bombeo continúa sin parar, apague el generador de vapor y extraiga la clavija de
la toma de corriente. Póngase en contacto con
un centro de servicio Philips autorizado.
El generador de vapor no
produce vapor.
No hay suficiente agua en el
depósito (el piloto ‘depósito de
agua vacío’ parpadea).
Llene el depósito de agua.
El generador de vapor no está lo
suficientemente caliente como
para producir vapor.
Espere hasta el piloto de ‘vapor listo’ se ilumine
continuamente.
No pulse el botón de vapor.
Pulse el botón de vapor y manténgalo pulsado
mientras plancha.
El aparato no está encendido.
Inserte la clavija en la toma de corriente y pulse
el botón de encendido/apagado para encender
el aparato.
El aparato tiene establecido el
ajuste ‘sin vapor’.
Establezca el ajuste de vapor en el aparato.
El generador de vapor se ha
apagado/la luz del botón de
encendido/apagado parpadea.
La función de desconexión
automática/modo ecológico se
activa automáticamente cuando el
generador de vapor no se utiliza
durante más de 10 minutos.
Pulse el botón de encendido/apagado de nuevo
para encender el generador de vapor.
Salen gotitas de agua por la
suela.
Cuando comienza a planchar con
vapor y cuando continúa haciéndolo después de una pausa, el
vapor que había en la manguera
se enfría y se condensa en forma
de agua. Esto es lo que hace que
salgan gotitas por la suela.
Esto es normal. Ponga la plancha sobre un trozo
de tela viejo y pulse el botón de vapor. El paño
absorberá las gotas. Después de unos pocos segundos, saldrá vapor en lugar de agua por la suela.
Aparecen manchas de agua en la
prenda durante el planchado.
Las manchas de agua que
aparecen en la prenda después
de haber estado planchando con
vapor durante un rato pueden
deberse al vapor condensado en
la tabla de planchar.
Para evitar manchas de agua debido a la condensación, primero planche el tejido con vapor
y termine con un planchado corto en seco para
secar el tejido y la funda de la tabla de planchar.
Sustituya la funda de la tabla de planchar si la
capa de espuma está desgastada. También puede
añadir una capa adicional de fieltro debajo de
la funda de la tabla de planchar para evitar la condensación en la tabla de planchar. Puede adquirir
fieltro en una tienda de telas.
Aparecen manchas de agua en
la prenda mientras se utiliza la
función supervapor.
Las manchas de agua en la prenda
se deben a la condensación en la
manguera. Al enfriarse ésta, el vapor
que había en la manguera se enfría y
se condensa en forma de agua.
Las gotas de agua dejarán de salir de la suela
cuando haya utilizado la función supervapor
durante un tiempo.
La temperatura de planchado
seleccionada es demasiado baja.
Coloque el control de la temperatura en la
posición 2 o superior.
Las impurezas o los componentes
químicos del agua se han depositado en los orificios de salida del
vapor o en la suela.
Limpie la suela con un paño húmedo.
Se ha acumulado demasiada cal
y partículas minerales dentro del
generador de vapor.
Elimine los depósitos de cal del generador de
vapor regularmente, consulte CALC CLEAN en
este manual.
Gotea agua del generador de
vapor.
Si inclina el generador de vapor
durante el transporte o lo coloca
sobre una superficie irregular
cuando el depósito de agua esté
lleno, puede que se salga el agua
del depósito.
No incline el generador de vapor cuando el
depósito de agua esté lleno.
Sale vapor de la rueda de
limpieza Calc-Clean.
No ha apretado la rueda de limpieza Calc-Clean correctamente
tras eliminar los depósitos de cal.
Apague el aparato y apriete la rueda de limpieza
Calc-Clean correctamente.
Salen partículas de cal e
impurezas por la suela o la suela
está sucia.
25
4239_000_7979_1_DFU Picture Rich_A5_v2.indd 25
10/11/11 3:48 PM
Ongelma
Mahdollinen syy
Ratkaisu
FI
Höyrylaitteesta kuuluu pumppaava ääni.
Vettä pumpataan höyrylaitteen
boileriin. Tämä on normaalia.
Jos pumppaava ääni jatkuu taukoamatta, sammuta
höyrylaite ja irrota pistoke pistorasiasta. Ota
yhteys valtuutettuun Philips-huoltopalveluun.
Höyrylaite ei tuota höyryä.
Vesisäiliössä ei ole tarpeeksi
vettä (Vesisäiliö tyhjä -merkkivalo
vilkkuu).
Täytä vesisäiliö.
Höyrylaite ei ole riittävän kuuma
höyryntuotantoa varten.
Odota, kunnes höyryn valmiusvalo palaa
jatkuvasti.
Et paina höyryliipaisinta.
Paina höyryliipaisinta ja pidä sitä alhaalla silityksen
aikana.
Laite ei käynnisty.
Kytke pistoke pistorasiaan ja käynnistä laite painamalla virtapainiketta.
Laitteessa on käytössä Ei höyryä
-asetus.
Valitse höyryasetus.
Höyrylaite on sammunut /
virtapainikkeen valo vilkkuu.
Laitteen virta katkeaa automaattisesti tai laite siirtyy ekotilaan, kun
sitä ei ole käytetty 10 minuuttiin.
Kytke höyrylaitteeseen virta uudelleen painamalla
virtapainiketta.
Pohjasta tippuu vesipisaroita.
Kun aloitat höyrysilityksen tai
jatkat sitä keskeytyksen jälkeen,
höyryletkussa oleva höyry on
jäähtynyt ja tiivistynyt vedeksi. Siksi
pohjasta tulee vesipisaroita.
Tämä on normaalia. Pidä höyrysilitysrautaa jonkin
vanhan kankaan päällä ja paina höyryliipaisinta.
Pisarat imeytyvät kankaaseen. Muutaman sekunnin
kuluttua pohjasta alkaa veden asemesta tulla
höyryä.
Vaatteessa näkyy silityksen aikana
märkiä kohtia.
Höyrysilityksen aikana tekstiilien
pinnalle ilmestyvät märät pisteet
johtuvat silityslaudalla tiivistyneestä höyrystä.
Voit estää tiivistyneen veden aiheuttamat märät
kohdat silittämällä ensin kankaan höyryllä ja
sitten hetken kuivalla silitysraudalla, jotta kangas
ja sen alla oleva silityslaudan päällinen kuivuvat.
Vaihda silityslaudan päällinen, jos sen sisällä
oleva vaahtomuovi on kulunut. Voit myös lisätä
ylimääräisen huopakerroksen silityslaudanpäällisen
alle estämään veden tiivistymistä. Huopaa saa mm.
askarteluliikkeistä.
Vaatteeseen ilmestyy vesiläikkiä
höyrysuihkaustoimintoa käytettäessä.
Vaatteeseen ilmestyvät vesiläikät
johtuvat höyryletkuun tiivistyneestä vedestä. Kun höyryletku jäähtyy,
letkussa vielä oleva höyry jäähtyy
ja tiivistyy vedeksi.
Laitteen pohjasta ei enää tule vesipisaroita, kun
sitä on käytetty jonkin aikaa.
Valittu silityslämpötila on liian
alhainen.
Aseta lämpötilanvalitsin vähintään asentoon 2.
Vedessä olevia epäpuhtauksia tai
kemikaaleja on kertynyt höyrysilitysraudan höyryaukkoihin ja/
tai pohjaan.
Puhdista pohja kostealla liinalla.
Höyrylaitteeseen on kertynyt
liikaa kalkkia ja epäpuhtauksia.
Poista höyrylaitteesta kalkki säännöllisesti. Ohjeita
on tämän oppaan kohdassa Kalkinpoisto.
Höyrylaitteesta vuotaa vettä.
Jos kallistat höyrylaitetta kuljetuksen aikana tai asetat sen epätasaiselle alustalle, kun vesisäiliö on
täynnä, säiliöstä voi vuotaa vettä.
Älä kallista höyrylaitetta, kun vesisäiliö on täynnä.
Höyryä purkautuu Calc-Cleanhuuhtelunupin tulpan juuresta.
Et ole sulkenut Calc-Clean-huuhtelunuppia kunnolla kalkinpoiston
jälkeen.
Sammuta laite ja kiristä Calc-Clean-huuhtelunuppi
kunnolla kiinni.
Pohjasta tulee hiutaleita ja epäpuhtauksia tai pohja on likainen.
26
4239_000_7979_1_DFU Picture Rich_A5_v2.indd 26
10/11/11 3:48 PM
Problème
Cause possible
Solution
FR
La centrale produit un bruit de
pompe.
L’eau est aspirée dans le réservoir
de la centrale. Ce phénomène
est normal.
Si le bruit de pompe continue sans arrêt, éteignez
la centrale et débranchez la prise d’alimentation.
Contactez un Centre Service Agréé Philips.
La centrale ne produit pas de
vapeur.
Il n’y a pas assez d’eau dans le
réservoir d’eau (le voyant « réservoir d’eau vide » clignote).
Remplissez le réservoir d’eau.
La centrale n’a pas suffisamment
chauffé pour produire de la vapeur.
Patientez jusqu’à ce que le voyant de vapeur
prête à l’emploi s’allume de manière continue.
Vous n’appuyez pas sur la
gâchette vapeur.
Maintenez la gâchette vapeur enfoncée lorsque
vous repassez.
L’appareil n’est pas allumé.
Branchez la fiche sur la prise secteur et appuyez
sur le bouton marche/arrêt pour allumer l’appareil.
L’appareil est réglé sur « pas de
vapeur ».
Sélectionnez le réglage vapeur.
La centrale s’est éteinte/le
voyant du bouton marche-arrêt
clignote.
La fonction d’arrêt automatique/
de mode éco est automatiquement activée lorsque la centrale
n’a pas été utilisée pendant plus
de 10 minutes.
Rallumez la centrale en appuyant sur le bouton
marche/arrêt.
Des gouttes d’eau s’écoulent de
la semelle.
Lorsque vous commencez le
repassage ou reprenez le repassage après une interruption, la
vapeur contenue dans le cordon
d’arrivée de la vapeur refroidit
et se condense. Elle s’écoule en
gouttelettes par la semelle du fer.
Ce phénomène est normal. Tenez le fer au-dessus
d’un chiffon et appuyez sur la gâchette vapeur. Le
chiffon absorbe les gouttes d’eau. Après quelques
secondes, de la vapeur, et non plus de l’eau,
s’échappe de la semelle.
Des zones humides apparaissent
sur le tissu pendant le repassage.
Il peut arriver que la vapeur
se condense sur la planche à
repasser, entraînant l’apparition
de zones humides sur vos tissus
lorsque vous repassez à la vapeur.
Pour empêcher l’apparition de zones humides
en raison de la condensation, commencez par
repasser le tissu à la vapeur, puis repassez à sec
pour sécher le tissu et la housse de la planche
à repasser. Remplacez la housse de la planche
à repasser si sa mousse est usée. Vous pouvez
également ajouter une couche supplémentaire
de feutre sous la housse de la planche à repasser
pour empêcher la formation de condensation sur
la planche à repasser. Vous pouvez acheter
le feutre dans un magasin de tissu.
Des zones humides apparaissent
sur le tissu pendant l’utilisation
de la fonction Effet pressing.
Les zones humides sur votre tissu
sont dues à la vapeur condensée
dans le cordon d’arrivée de
la vapeur. Lorsque le cordon
d’arrivée de la vapeur refroidit, la
vapeur contenue dans le cordon
refroidit et se condense.
Après quelques utilisations de la fonction Effet
pressing, les gouttes d’eau cessent de couler.
La température de repassage
sélectionnée est trop basse.
Réglez le thermostat sur la position 2 ou
supérieure.
Des impuretés ou dépôts de
calcaire se sont formés sur les
évents à vapeur et/ou à l’intérieur
de la semelle.
Nettoyez le fer avec un chiffon humide.
La centrale contient trop de
calcaire/minéraux.
Détartrez la centrale régulièrement. Pour cela,
consultez la rubrique CALC CLEAN (fonction
anticalcaire) de ce manuel.
De l’eau s’écoule de la centrale.
Si pendant que vous la transportez, vous inclinez la centrale ou
encore si vous la placez sur une
surface inégale alors que le réservoir d’eau est rempli, de l’eau
peut s’écouler du réservoir.
N’inclinez jamais l’appareil lorsque le réservoir
d’eau est rempli.
De la vapeur s’échappe de sous le
bouchon de vidange de la cuve.
Vous n’avez pas bien resserré le
bouchon de vidange de la cuve
après le détartrage.
Éteignez l’appareil et resserrez le bouchon de
vidange de la cuve correctement.
Des particules de calcaire et
des impuretés s’échappent de la
semelle ou la semelle est sale.
27
4239_000_7979_1_DFU Picture Rich_A5_v2.indd 27
10/11/11 3:48 PM
Problema
Possibile causa
Soluzione
IT
Il generatore di vapore produce
un suono simile a quello prodotto da una pompa.
L’acqua viene pompata nella caldaia all’interno del generatore di
vapore. È un fenomeno normale.
Se tale suono continua incessantemente,
spegnete il generatore di vapore e rimuovete la
spina dalla presa a muro. Contattate un centro
assistenza autorizzato Philips.
Il generatore di vapore non
produce vapore.
Il serbatoio dell’acqua non contiene abbastanza acqua (la spia
di “serbatoio dell’acqua vuoto”
lampeggia).
Riempite il serbatoio dell’acqua.
Il generatore di vapore non è
abbastanza caldo per produrre
vapore.
Attendete fino a quando la spia di “vapore
pronto” rimane fissa.
Non avete premuto il pulsante
del vapore.
Tenete premuto il pulsante del vapore durante
la stiratura.
L’apparecchio non è acceso.
Inserite la spina nella presa a muro e premete il
pulsante on/off per accendere l’apparecchio.
L’apparecchio è impostato sull’opzione “niente vapore”.
Impostate l’apparecchio sull’opzione del vapore.
Il generatore di vapore è spento
oppure la spia del pulsante on/
off lampeggia.
La funzione di spegnimento
automatico/modalità ECO si
attiva automaticamente quando il
generatore di vapore non viene
utilizzato per oltre 10 minuti.
Premere il pulsante on/off per riaccendere
nuovamente il generatore di vapore.
Dalla piastra fuoriescono goccioline d’acqua.
Quando iniziate a stirare o
quando la stiratura viene ripresa
dopo un’interruzione, il vapore
ancora presente nel tubo si
raffredda trasformandosi in acqua.
Questo provoca la fuoriuscita di
goccioline dalla piastra.
È un fenomeno del tutto normale. Tenete il ferro
su un panno vecchio e premete il pulsante del
vapore di modo che il panno assorba le gocce
d’acqua. Dopo alcuni secondi, dalla piastra fuoriesce il vapore invece dell’acqua.
Durante la stiratura rimangono
zone bagnate sui tessuti.
Le zone bagnate compaiono
talvolta sui tessuti dopo la stiratura a vapore perché il vapore si
condensa sull’asse da stiro.
Per evitare le zona bagnate provocate dalla
condensa, stirate i tessuti prima con il vapore, poi
brevemente a secco per asciugare il tessuto e il
copriasse sottostante. Sostituite quest’ultimo se il
suo strato di schiuma si è consumato. Per evitare
la condensa sull’asse da stiro potete anche aggiungere un’altro strato di feltro sotto il copriasse,
acquistabile presso qualsiasi negozio di tessuti.
Quando viene utilizzata la
funzione colpo di vapore, sugli
indumenti compaiono delle
gocce di acqua.
Le gocce di acqua che si formano
sugli indumenti sono dovute alla
condensa che si crea nel tubo
del vapore. Quando il tubo si
raffredda, anche il vapore ancora
presente al suo interno si raffredda e si trasforma in acqua.
Quando avrete utilizzato più volte la funzione
colpo di vapore, queste gocce non si formeranno
più.
La temperatura del ferro è
troppo bassa.
Impostate il termostato a una temperatura pari a
2 o superiore.
Le impurità o le sostanze chimiche presenti nell’acqua si sono
depositate sui fori di fuoriuscita
del vapore e/o sulla piastra.
Pulite la piastra con un panno umido.
All’interno del generatore di vapore si è accumulata una quantità
eccessiva di calcare e minerali.
Eseguite regolarmente la pulizia anticalcare del
generatore di vapore; vedere la sezione CALC
CLEAN presente in questo manuale.
Dal generatore di vapore fuoriesce dell’acqua.
Se il generatore di vapore viene
inclinato durante il trasporto o
posizionato su una superficie irregolare quando il serbatoio
dell’acqua è pieno, è possibile che
si verifichino delle perdite.
Non inclinate il generatore di vapore quando il
serbatoio dell’acqua è pieno.
Il vapore fuoriesce da sotto la
manopola Calc-Clean
Non avete stretto accuratamente
la manopola Calc-Clean dopo la
decalcificazione.
Spegnete l’apparecchio e stringete accuratamente
la manopola Calc-Clean.
Dalla piastra fuoriescono impurità e residui di calcare oppure la
piastra è sporca.
28
4239_000_7979_1_DFU Picture Rich_A5_v2.indd 28
10/11/11 3:48 PM
Probleem
Mogelijke oorzaak
Oplossing
NL
De stoomgenerator maakt een
pompend geluid.
Er wordt water in de boiler van
de stoomgenerator gepompt. Dit
is normaal.
Als het pompende geluid blijft aanhouden, schakel
dan de stoomgenerator uit en haal de stekker uit
het stopcontact. Neem contact op met een door
Philips geautoriseerd servicecentrum.
De stoomgenerator produceert
geen stoom.
Er zit niet voldoende water in het
waterreservoir (het ‘waterreservoir leeg’-lampje knippert).
Vul het waterreservoir.
De stoomgenerator is niet warm
genoeg om stoom te produceren.
Wacht totdat het ‘stoom gereed’-lampje blijft
branden.
U drukt niet op de stoomhendel.
Houd de stoomhendel tijdens het strijken
ingedrukt.
Het apparaat is niet ingeschakeld.
Steek de stekker in het stopcontact en druk op
de aan/uitknop om het apparaat in te schakelen.
Het apparaat is ingesteld op de
stand ‘geen stoom’.
Stel het apparaat in op de stoomstand.
De stoomgenerator is uitgeschakeld/het lampje in de aan/
uitknop knippert.
De automatische uitschakelfunctie/eco-modus wordt automatisch
geactiveerd wanneer de stoomgenerator langer dan 10 minuten
niet is gebruikt.
Druk op de aan/uitknop om de stoomgenerator
weer in te schakelen.
Er komen waterdruppeltjes uit
de zoolplaat.
Wanneer u begint met
stoomstrijken of doorgaat met
stoomstrijken na een onderbreking, zal de stoom die nog in de
slang aanwezig was, afgekoeld en
gecondenseerd zijn. Hierdoor
komen er waterdruppeltjes uit de
zoolplaat.
Dit is normaal. Houd het strijkijzer boven een
oude lap en druk de stoomhendel in. De lap
absorbeert de druppels. Na enkele seconden
zal er dan weer stoom in plaats van water uit de
zoolplaat komen.
Tijdens het strijken ontstaan er
natte plekken op de kleding.
De natte plekken die op uw
kleding ontstaan nadat u enige
tijd aan het stoomstrijken bent
geweest, worden veroorzaakt
door stoom die op de strijkplank
is gaan condenseren.
Om natte plekken als gevolg van condens te
voorkomen, moet u de stof eerst stoomstrijken
en vervolgens even droogstrijken om de stof en
de strijkplankhoes te drogen. Vervang de strijkplankhoes als de schuimlaag versleten is. U kunt
ook een extra laag vilt onder de strijkplankhoes
leggen om condensatie op de strijkplank te voorkomen. Vilt is te koop in een stoffenwinkel.
Er verschijnen watervlekken
op de kleding wanneer ik de
stoomstootfunctie gebruik.
De watervlekken op uw kleding
zijn het gevolg van condens in
de toevoerslang. Wanneer de
toevoerslang afkoelt, koelt ook de
stoom die nog in de slang aanwezig is af en condenseert.
Wanneer u de stoomstootfunctie enige tijd hebt
gebruikt, zullen er geen waterdruppels meer uit
de zoolplaat komen.
De strijktemperatuur is te laag
ingesteld.
Stel de temperatuurregelaar in op 2 of hoger.
Onzuiverheden of chemicaliën in
het water hebben zich afgezet in
de stoomgaatjes van de zoolplaat
en/of op de zoolplaat zelf.
Maak de zoolplaat schoon met een vochtige
doek.
Er hebben zich te veel kalkdeeltjes en mineralen opgehoopt in
de stoomgenerator.
Ontkalk de stoomgenerator regelmatig, zie
CALC CLEAN in deze gebruiksaanwijzing.
Er lekt water uit de stoomgenerator.
Als u de stoomgenerator tijdens
vervoer kantelt of op een nietvlakke ondergrond plaatst terwijl
het waterreservoir vol is, kan
er water uit het waterreservoir
lopen.
Kantel de stoomgenerator niet als het waterreservoir vol is.
Stoom ontsnapt van onder de
Calc-Clean-spoelknop
U hebt de Calc-Clean-spoelknop
na het ontkalken niet goed
vastgedraaid.
Schakel het apparaat uit en draai de Calc-Cleanspoelknop goed vast.
Er komen schilfertjes en verontreinigingen uit de zoolplaat of de
zoolplaat is vuil.
29
4239_000_7979_1_DFU Picture Rich_A5_v2.indd 29
10/11/11 3:48 PM
Problem
Mulig årsak
Løsning
NO
Dampgeneratoren lager en
pumpelyd.
Vann pumpes inn i kokeren på
innsiden av dampgeneratoren.
Dette er normalt.
Hvis pumpelyden fortsetter uavbrutt, må du
slå av dampgeneratoren og ta ut støpselet av
stikkontakten. Ta kontakt med et autorisert
Philips-servicesenter.
Dampgeneratoren avgir ikke
damp.
Det er ikke nok vann i vanntanken
(‘water tank empty’ (vanntanken
er tom)-lampen blinker).
Fyll vannbeholderen.
Dampgeneratoren er ikke varm
nok til å produsere damp.
Vent til ‘steam ready’ (damp klar)-lampen lyser.
Du trykker ikke på dampbryteren.
Trykk på dampbryteren og hold den inne mens
du stryker.
Apparatet er ikke på.
Sett støpselet inn i stikkontakten, og trykk på av/
på-knappen for å slå på apparatet.
Apparatet er stilt til ‘no steam’
(ingen damp)-innstillingen.
Still apparatet til dampinnstillingen.
Dampgeneratoren er slått av/
lampen på av/på-knappen blinker.
Den automatiske av-funksjonen/
øko-modus aktiveres automatisk når dampgeneratoren ikke
har vært i bruk på mer enn 10
minutter.
Trykk på av/på-knappen for å slå på dampgeneratoren igjen.
Det kommer vanndråper ut av
strykesålen.
Når du begynner å stryke med
damp, og når du fortsetter
dampstryking etter en pause, har
damp som befant seg i slangen
blitt avkjølt og blitt til kondens.
Dette fører til at det kommer
vanndråper ut av strykesålen.
Dette er normalt. Hold strykejernet over en gammel klut, og trykk på dampbryteren. Kluten absorberer dråpene. Etter noen sekunder kommer det
damp i stedet for vann ut av strykesålen.
Våte flekker vises på plagget
under strykingen.
De våte flekkene som vises på
plagget når du har strøket med
damp en stund, kan komme av
damp som har kondensert på
strykebrettet.
For å forebygge våte flekker som forårsakes av
kondens, stryker du stoffet med damp først og
stryker det tørt en kort stund for å tørke stoffet
og trekket på strykebrettet. Skift ut trekket på
strykebrettet hvis skumlaget er utslitt. Du kan
også legge et ekstra lag med filt under trekket på
strykebrettet for å unngå kondens på strykebrettet. Du kan kjøpe filt i en stoffbutikk.
Vannflekker vises på plagget når
jeg bruker dampstøtfunksjonen.
Vannflekkene på plagget skyldes
kondensering i slangen. Når slangen kjøles ned, kjøles gjenværende
damp også ned og blir til kondens.
Vanndråpene slutter å komme ut av strykesålen
når du har brukt dampstøtfunksjonen en liten
stund.
Stryketemperaturen er for lav.
Still temperaturbryteren til 2 eller høyere.
Flak og andre urenheter kommer ut av strykesålen eller
strykesålen er skitten.
Urenheter eller kjemikalier i vannet har avleiret seg i dampventilene og/eller på strykesålen.
Rengjør strykesålen med en fuktig klut.
Det er lagret for mye kalk og
mineraler inni dampgeneratoren.
Avkalk dampgeneratoren regelmessig. Se CALC
CLEAN i denne håndboken.
Det lekker vann fra dampgeneratoren.
Hvis du vipper dampgeneratoren
under transport eller plasserer
den på en ujevn overflate når
vannbeholderen er full, kan det
søles vann ut av vannbeholderen.
Ikke vipp dampgeneratoren når vannbeholderen
er full.
Damp kommer ut fra undersiden av Calc-Clean-renseknappen
Du har ikke strammet CalcClean-renseknappen etter
avkalkingen.
Slå av apparatet og stram Calc-Clean-renseknappen ordentlig.
30
4239_000_7979_1_DFU Picture Rich_A5_v2.indd 30
10/11/11 3:48 PM
Problema
Possível causa
Solução
PT
O gerador de vapor produz um
som de bombear.
A água está a ser bombeada para
a caldeira no interior do gerador
de vapor. Isto é normal.
Se o som de bombear continuar ininterruptamente, desligue o gerador de vapor e retire a
ficha da tomada eléctrica. Contacte um centro de
assistência Philips autorizado.
O gerador de vapor não produz
nenhum vapor.
Não há água suficiente no depósito da água (a luz indicadora de
“depósito vazio” fica intermitente).
Encha o depósito de água.
O gerador de vapor não está
quente o suficiente para produzir
vapor.
Aguarde até a luz “vapor pronto” permanecer
continuamente acesa.
Não premiu o botão de vapor.
Prima o botão do vapor e mantenha-o premido
enquanto estiver a passar a ferro.
O aparelho não está ligado.
Insira a ficha na tomada eléctrica e prima o botão
ligar/desligar para ligar o aparelho.
O aparelho é definido para a
regulação “sem vapor”.
Defina o aparelho para a regulação do vapor.
O gerador de vapor desligou-se/A luz no botão ligar/desligar
fica intermitente.
A função da desactivação automática/do modo eco é activada
automaticamente quando o
gerador de vapor não é utilizado
durante mais de 10 minutos.
Prima o botão ligar/desligar para ligar novamente
o gerador de vapor.
A base liberta gotas de vapor.
Quando começa a passar a ferro
com vapor e quando continua a
passar a ferro com vapor após
uma interrupção, o vapor que
ainda estava presente no tubo
flexível já arrefeceu e condensou-se em água. Isto provoca a saída
de gotas de água pela base.
Isto é normal. Segure o ferro sobre um pano
velho e prima o botão do vapor. O pano absorve
as gotas. Após alguns segundos, sai da base vapor
em vez de água.
Aparecem machas molhadas nas
peças ao engomar.
As áreas molhadas que aparecem
nas suas peças depois de passar
a ferro com vapor durante algum
tempo podem ser causadas pelo
vapor que se condensou na tábua.
Para evitar áreas molhadas devido à condensação,
primeiro passe a peça a ferro a vapor e, em
seguida, passe-a a seco durante alguns momentos
para secar o tecido e a protecção da tábua.
Substitua a protecção da tábua se a sua camada
de espuma estiver gasta. Também pode adicionar
uma camada extra de feltro sob a protecção da
tábua para evitar a condensação na tábua. Pode
comprar feltro numa loja de tecidos.
Aparecem manchas de água
nas peças de roupa durante a
utilização da função de jacto
de vapor.
As manchas de água na peça
de roupa são provocadas pela
condensação no tubo flexível
de fornecimento. Quando este
arrefece, o vapor ainda presente
no mesmo arrefece e condensa-se formando água.
As gotas de água param de sair da base quando
já estiver a utilizar a função de jacto de vapor há
algum tempo.
A temperatura de ferro é definida
para um nível demasiado baixo.
Defina o botão da temperatura para 2 ou para
um nível mais elevado.
Podem ter-se depositado no depósito do vapor e/ou na base impurezas
ou químicos presentes na água.
Limpe a placa base com um pano húmido.
Acumulou-se demasiado calcário
e minerais no gerador de vapor.
Remova regularmente o calcário do gerador de
vapor, consulte CALC CLEAN neste manual.
O gerador de vapor apresenta
fugas de água.
Se inclinar o gerador de vapor
durante o transporte ou se o
colocar sobre uma superfície
irregular com o depósito de água
cheio, pode entornar água do
depósito de água.
Não incline o gerador de vapor quando o depósito de água está cheio.
Sai vapor através da parte inferior do botão de enxaguamento
Calc-Clean
Não apertou o botão de
enxaguamento Calc-Clean correctamente depois da remoção
do calcário.
Desligue o aparelho e aperte o botão de enxaguamento Calc-Clean correctamente.
Saem partículas de calcário e
impurezas da base do ferro ou a
base do ferro está suja.
31
4239_000_7979_1_DFU Picture Rich_A5_v2.indd 31
10/11/11 3:48 PM
Problem
Möjlig orsak
Lösning
SV
Ånggeneratorn avger ett
pumpljud.
Vatten pumpas in i ångenheten
inuti ånggeneratorn. Det är
normalt.
Om pumpljudet fortsätter fortlöpande, stäng
av ånggeneratorn och ta bort kontakten från
vägguttaget. Kontakta ett av Philips auktoriserade
serviceombud.
Ånggeneratorn producerar
ingen ånga.
Det finns inte tillräckligt mycket
vatten i vattentanken (lampan för
“vattentanken är tom” blinkar).
Fyll vattentanken.
Ånggeneratorn är inte tillräckligt
varm för att producera ånga.
Vänta tills lampan för “ånga klar” lyser med ett
fast sken.
Du trycker inte på ångaktivatorn.
Tryck på ångaktivatorn och håll den intryckt
medan du stryker.
Apparaten är inte påslagen.
Sätt in kontakten i vägguttaget och tryck på på/
av-knappen för att slå på apparaten.
Apparaten är inställd på inställningen “’ingen ånga”.
Ställ in apparaten på ånginställningen.
Ånggeneratorn har stängts av/
lampan i på/av-knappen blinkar.
Den automatiska avstängningsfunktionen/ECO-läget aktiveras
automatiskt när ånggeneratorn
inte har använts på mer än 10
minuter.
Slå på ånggeneratorn genom att trycka på på/
av-knappen igen.
Det kommer vattendroppar ur
stryksulan.
När du börjar ångstryka, och när
du fortsätter att ångstryka efter
en paus, har ångan som fanns kvar
i tillförselslangen kylts ned och
kondenserats till vatten. Det gör
att vattendroppar kommer ut ur
stryksulan.
Det är normalt. Håll strykjärnet över en gammal
trasa och tryck på ångaktivatorn. Trasan suger upp
dropparna. Efter några sekunder kommer det
ånga istället för vatten ur stryksulan.
Det blir våta fläckar på plagget
när du stryker.
De våta fläckarna på plagget som
uppkommer när du har ångstrukit
en stund kan ha orsakats av
ånga som har kondenserats på
strykbrädan.
För att förhindra våta fläckar som orsakas av
kondensering kan du ångstryka tyget först och
sedan torrstryka det snabbt för att torka tyget
och strykbrädans skyddstyg. Byt ut brädskyddet
om dess skumlager är utslitet. Du kan även lägga
till ett extra filtlager under brädskyddet för att
förhindra kondensering på strykbrädan. Du kan
köpa filt i tygaffären.
Det blir våta fläckar på plagget
när jag använder ångpuffsfunktionen.
De våta fläckarna på plagget beror på kondens i tillförselslangen.
När tillförselslangen svalnar kyls
ångan som fanns kvar i slangen
ned och kondenseras till vatten.
Det slutar att komma vatten ur stryksulan när du
använt ångpuffsfunktionen ett tag.
Stryktemperaturen är för lågt
inställd.
Ställ in temperaturvredet på 2 eller högre.
Smuts eller kemikalier som finns i
vattnet har fastnat i ångöppningarna och/eller på stryksulan.
Rengör stryksulan med en fuktig trasa.
För mycket kalk och mineraler har
samlats i ånggeneratorn.
Avkalka ånggeneratorn regelbundet, se CALC
CLEAN i den här handboken.
Det läcker vatten från ånggeneratorn.
Om du lutar ånggeneratorn
under transport eller placerar den
på ett ojämnt underlag när vattentanken är full kan vatten läcka
ut ur vattentanken.
Luta inte ånggeneratorn när vattentanken är full.
Ångan kommer ut under avkalkningsvredet
Du har inte dragit åt avkalkningsvredet ordentligt efter avkalkning.
Stäng av apparaten och dra åt avkalkningsvredet.
Det kommer flagor och smuts ur
stryksulan eller så är stryksulan
smutsig.
32
4239_000_7979_1_DFU Picture Rich_A5_v2.indd 32
10/11/11 3:48 PM
Sorun
TR
Nedeni
Çözüm
Buhar kazanlı ütü bir pompalama
sesi çıkarır.
Su, buhar üreticisindeki kaynatıcıya
pompalanır. Bu normaldir.
Pompalama sesi durmadan devam ederse, buhar
kazanlı ütüyü kapatın ve fişini prizden çekin.
Yetkili Philips servis merkezi ile iletişim kurun.
Buhar kazanlı ütü buhar
üretmiyor.
Su haznesinde yeterli miktarda su
yok (‘su haznesi boş’ ışığı
yanıp söner).
Su haznesini doldurun.
Buhar üretici buhar üretmek için
yeterli derecede sıcak değildir.
’Buhar hazır’ ışığı sürekli olarak yanmaya başlayana
kadar bekleyin.
Buhar tetiğine basmayın.
Buhar tetiğine basın ve ütüleme sırasında
basılı tutun.
Cihaz açık değildir.
Cihazın fişini prize takın ve cihazı açmak için
açma/kapatma düğmesine basın.
Cihaz ‘buhar yok’ ayarına
ayarlanmıştır.
Cihazı buhar ayarına ayarlayın.
Buhar kazanlı ütü kapandı/açma/
kapatma düğmesinin ışığı yanıp
sönüyor.
Buhar kazanlı ütü 10 dakikadan
uzun bir süre kullanılmadığı takdirde otomatik kapanma fonksiyonu/
ekonomik mod otomatik olarak
devreye girer.
Buhar kazanlı ütüyü tekrar çalıştırmak için
açma/kapatma düğmesine basın.
Ütü tabanından su damlıyor.
Buharlı ütüleme sırasında ütülemeye kısa bir süre ara verdikten sonra
devam ettiğinizde, hortum içinde
kalan buhar yoğunlaşarak suya
dönüşür. Bu, ütü tabanından birkaç
damla su sızmasına neden olur.
Bu durum normaldir. Ütüyü eski bir bez parçasının
üzerinde tutup buhar tetiğine basın. Bez parçası
damlaları emer. Birkaç saniye sonra tabandan su
yerine buhar çıkmaya başlar.
Ütüleme sırasında kumaş üzerinde ıslak noktalar oluşuyor.
Buharla ütüleme sonrasında
kumaş üzerinde ortaya çıkan
ıslak noktalar bazen ütü masası
üzerinde yoğunlaşan buhardan
kaynaklanabilir.
Yoğunlaşma nedeniyle oluşan ıslak noktaları
engellemek amacıyla, öncelikle kumaşa buharlı ütü
yapın ve ardından kumaşı ve altındaki ütü masası
örtüsünü kurutmak için kuru ütü yapın. Köpük
tabakası yıprandığında ütü masası örtüsünü değiştirin. Ayrıca, ütü masası üzerindeki yoğunlaşmayı
önlemek için ütü masası örtüsünün altına fazladan
keçe koyabilirsiniz. Keçeyi kumaş mağazalarından
edinebilirsiniz.
Buharlı ütüleme fonksiyonunu
kullanırken kumaş üzerinde ıslak
noktalar beliriyor.
Besleme hortumundaki suyun
yoğunlaşması, kumaşın üzerinde
su lekeleri oluşmasına neden olur.
Besleme hortumu soğuduğunda,
hortum içinde kalan buhar soğur
ve yoğunlaşır.
Cihazın buhar püskürtme fonksiyonunu bir süre
kullandığınızda, tabandan sızan su damlacıkları
kesilecektir.
Ütünün sıcaklığı çok düşük bir
değere ayarlanmış.
Sıcaklık kadranını 2 veya daha yüksek bir
değere ayarlayın.
Suda bulunan kireç veya kimyasal
maddeler buhar deliklerinde ve/
veya ütü tabanında birikiyor.
Tabanı nemli bir bezle silin.
Buhar üreticinin içinde çok miktarda kireç ve mineral birikmiştir.
Buhar kazanlı ütünün kirecini düzenli olarak
temizleyin, bu kılavuzdaki Kireç Temizleme
bölümüne bakın.
Buhar kazanlı ütüden su sızıyor.
Taşıma sırasında buhar kazanlı
ütüyü yatırırsanız veya su haznesi
doluyken düzgün olmayan bir
zemine yerleştirirseniz, su haznesinden su sızabilir.
Su haznesi doluyken buhar kazanlı ütüyü yatırmayın.
Kireç temizleme düğmesinin
altından buhar çıkıyor.
Kireç temizleme işleminden sonra
kireç temizleme düğmesini iyice
sıkmamışsınızdır.
Cihazı kapatıp kireç temizleme düğmesini iyice sıkın.
Ütünün altından bazı maddeler
geliyor veya ütü tabanı kirli.
33
4239_000_7979_1_DFU Picture Rich_A5_v2.indd 33
10/11/11 3:48 PM
34
4239_000_7979_1_DFU Picture Rich_A5_v2.indd 34
10/11/11 3:48 PM
35
4239_000_7979_1_DFU Picture Rich_A5_v2.indd 35
10/11/11 3:48 PM
Specifications are subject to change without notice.
©2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.
Document order number: 4239.000.7979.1
4239_000_7979_1_DFU Picture Rich_A5_v2.indd 36
10/11/11 3:48 PM
Download PDF

advertising