Philips | HI5910/21 | Philips Dampfbügeleisen HI5916/21 Important Information Manual

-----
------
--
Philips, por um centro de assistência autorizado pela Philips ou por
pessoas com uma qualificação equivalente.
Antes de ligar o aparelho, verifique se a tensão indicada na placa de
identificação corresponde à tensão eléctrica local
Não mergulhe o ferro ou o gerador de vapor em água.
Não deixe o aparelho sem vigilância quando este estiver ligado à
alimentação eléctrica.
Este aparelho pode ser utilizado por crianças com idade igual ou
superior a 8 anos e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais
ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência e conhecimento,
caso sejam supervisionadas ou tenham recebido instruções relativas
à utilização segura do aparelho e se tiverem sido alertadas para os
perigos envolvidos. As crianças não podem brincar com o aparelho. A
limpeza e a manutenção do utilizador não podem ser efectuadas por
crianças sem supervisão.
Mantenha o ferro e o seu cabo fora do alcance de crianças com idade
inferior a 8 anos quando este estiver ligado ou a arrefecer.
Não permita que o cabo de alimentação e o tubo flexível de
fornecimento entrem em contacto com a placa base quente do ferro.
Apenas modelos específicos: Não utilize outra tampa no gerador de
vapor para além do botão EASY DECALC fornecido com o aparelho.
Apenas modelos específicos: não abra nem retire o botão EASY DECALC do gerador de vapor durante a sua utilização. 
Apenas modelos específicos: Se vapor ou gotas de água quente forem
libertadas pela parte inferior do botão EASY DE-CALC enquanto o
aparelho aquece, desligue o aparelho e aperte o botão EASY DECALC. Se continuar a ser libertado vapor quando o aparelho aquece,
desligue o aparelho e contacte um centro de assistência autorizado pela
Philips.
Apenas em modelos específicos: a plataforma do ferro (suporte) pode
ficar extremamente quente e causar queimaduras se lhe tocar. Deixe-a
arrefecer durante 5 minutos quando proceder à substituição da recarga.
CUIDADO: superfície quente
- (fig. 1)
É provável que as superfícies aqueçam durante a utilização (para ferros com
o símbolo quente de calor apresentado no aparelho).
-- Apenas em modelos específicos: não deixe o ferro na
posição de descanso durante o processo Calc-Clean.
Sai água quente e vapor do ferro.
Cuidado
-- Ligue o aparelho apenas a uma tomada com ligação
à terra.
-- Desenrole completamente o cabo de alimentação antes de ligar a ficha
à tomada eléctrica.
-- Coloque e utilize sempre o ferro e o gerador de vapor sobre uma
superfície estável, plana, horizontal e resistente ao calor.
-- A plataforma e a base do ferro podem ficar extremamente quentes e
podem causar queimaduras se forem tocadas. Se pretender deslocar o
gerador de vapor, não toque na plataforma do ferro.
-- Quando terminar de engomar, quando limpar o aparelho, quando
encher ou esvaziar o depósito da água e também quando deixar
o aparelho sem vigilância ainda que por pouco tempo: coloque o
ferro na respectiva plataforma, desligue o aparelho e retire a ficha de
alimentação da tomada eléctrica. 
-- Este aparelho destina-se apenas a uso doméstico.
Campos electromagnéticos (CEM)
Este aparelho Philips cumpre todas as normas e regulamentos aplicáveis
relativos à exposição a campos electromagnéticos.
Meio ambiente
-- Não elimine o aparelho juntamente com os resíduos domésticos
normais no final da sua vida útil. Entregue-o num ponto de recolha
autorizado para reciclagem. Ao fazê-lo, ajuda a preservar o meio
ambiente (fig. 2).
Garantia e assistência
Se precisar de informações ou assistência, visite www.philips.com/
support ou leia o folheto da garantia mundial em separado.
Tehlike
-- Asla cihazı suya batırmayın.
Uyarı
-- Fişte, kabloda, besleme hortumunda veya cihazın kendisinde gözle
görülür bir hasar varsa, cihaz düşmüşse veya cihazda sızıntı varsa cihazı
kullanmayın. Onarım veya servis için cihazı Philips’e, yetkili bir Philips
servis merkezine veya benzer şekilde yetkilendirilmiş kişilere kontrol
ettirin.
-- Cihazı prize takmadan önce, tip plakasında yazılı olan gerilimin, evinizdeki
şebeke gerilimiyle aynı olup olmadığını kontrol edin
-- Ütü veya buhar kazanlı ütüyü suya sokmayın.
-- Cihazı elektriğe bağlıyken gözetimsiz bırakmayın.
-- Bu cihazın 8 yaşın üzerindeki çocuklar ve fiziksel, motor ya da zihinsel
becerileri gelişmemiş veya bilgi ve tecrübe açısından eksik kişiler
tarafından kullanımı sadece bu kişilerin nezaretinden sorumlu kişilerin
bulunması veya cihazın güvenli kullanım talimatlarının bu kişilere
sağlanması ve olası tehlikelerin anlatılması durumunda mümkündür.
Çocuklar cihazla oynamamalıdır. Temizlik ve kullanıcı bakımı herhangi bir
gözetim olmadan çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
-- Ütü açıkken veya soğumaktayken, ütüyü ve kablosunu
8 yaşından küçük çocukların erişemeyeceği bir yerde tutun.
-- Elektrik kablosu ve besleme hortumunun sıcak ütü tabanına temas
etmesine izin vermeyin.
-- Sadece belirli modellerde: Buhar kazanlı ütüye, cihazla birlikte verilen
EASY DE-CALC düğmesi dışında bir düğme takmayın.
-- Sadece belirli modellerde: Kullanım sırasında EASY DE-CALC düğmesini
açmayın ve buhar üreticiden çıkarmayın. 
-- Sadece belirli modellerde: Cihaz ısındığında, EASY DE-CALC düğmesinin
altından buhar veya sıcak su damlacıkları sızıyorsa, cihazı kapatın ve EASY
DE-CALC düğmesini sıkın. Cihaz ısındığında buhar kaçmaya devam
ediyorsa, cihazı kapatın ve Philips tarafından yetkilendirilmiş bir servis
merkezi ile iletişim kurun.
-- Sadece belirli modellerde: Ütü platformu (standı) son derece sıcak hale
gelebilir ve dokunulduğunda yanıklara neden olabilir. Kartuş değişikliği
yapmadan önce 5 dakika soğumasını bekleyin.
Register your product and get support at
www.philips.com/welcome
DİKKAT: Sıcak yüzey
- (Şek. 1)
Yüzeyler kullanım sırasında ısınabilir (cihaz üzerinde sıcak sembolü bulunan
ütülerde).
-- Sadece belirli modellerde: Ütüyü Kireç Temizleme işlemi
sırasında arka kısmı üzerine koymayın. Ütüden buharla
birlikte sıcak su gelir.
Dikkat
-- Cihazı sadece topraklı prize takın.
-- Prize takmadan önce elektrik kablosunu tamamen açın.
-- Ütüyü ve buhar üreticiyi her zaman sabit, düz, yatay ve ısıya dayanıklı bir
yüzeye yerleştirin.
-- Ütü platformu ve ütünün tabanı son derece sıcak hale gelebilir ve
dokunulduğunda yanıklara neden olabilir. Buhar haznesini hareket
ettirmek isterseniz ütü platformuna dokunmayın.
-- Ütüleme işlemini bitirdikten sonra, cihazı temizlerken, su haznesini
doldururken veya boşaltırken ve ütülemeye kısa bir süre için bile olsa ara
verdiğinizde, ütüyü ütü standına yerleştirin, cihazı kapatın ve elektrik fişini
prizden çekin. 
-- Bu cihaz sadece evde kullanım için tasarlanmıştır.
Elektromanyetik alanlar (EMF)
Bu Philips cihazı, elektromanyetik alanlara maruz kalmaya ilişkin geçerli tüm
standartlara ve düzenlemelere uygundur.
Çevre
-- Kullanım ömrü sonunda, cihazı normal evsel atıklarınızla birlikte atmayın;
bunun yerine, geri dönüşüm için resmi toplama noktalarına teslim edin.
Böylece, çevrenin korunmasına yardımcı olursunuz (Şek. 2).
Garanti ve destek
Bilgi veya desteğe ihtiyaç duyarsanız, lütfen www.philips.com/support
adresini ziyaret edin veya dünya çapında garanti kitapçığını okuyun.
SVENSKA
Viktigt
Grattis till inköpet och välkommen till Philips! För att dra maximal nytta av
den support som Philips erbjuder kan du registrera din produkt på www.
philips.com/welcome.
Läs den separata viktiga informationsbroschyren och
användarhandboken noga innan du använder apparaten.
Spara båda dokumenten för framtida bruk.
Fara
-- Sänk aldrig ned apparaten i vatten.
Varning
-- Använd inte apparaten om kontakten, nätsladden, tillförselslangen eller
apparaten i sig själv visar synlig skada eller om apparaten har tappats
eller läcker. För reparation eller underhåll måste apparaten undersökas
av Philips, ett serviceombud auktoriserat av Philips eller likvärdigt
kvalificerade personer.
-- Kontrollera att nätspänningen som anges på märkplåten motsvarar den
lokala nätspänningen innan du ansluter apparaten
-- Sänk inte ned strykjärnet eller ånggeneratorn i vatten.
-- Lämna inte apparaten utan uppsikt när den är ansluten till elnätet.
-- Den här apparaten kan användas av barn från 8 års ålder, personer
med olika funktionshinder samt av personer som inte har kunskap om
apparaten såvida det sker under tillsyn eller om de har informerats om
hur apparaten används på ett säkert sätt och de eventuella medförda
riskerna. Barn får inte leka med apparaten. Barn får inte rengöra eller
underhålla apparaten utan överinseende av en vuxen.
-- Håll järnet och dess sladd utom räckhåll för barn under 8 år så länge
apparaten är påslagen eller fortfarande är varm.
-- Låt inte nätsladden och tillförselslangen komma i kontakt med den
varma stryksulan.
-- Gäller endast vissa modeller: Använd inte något annat lock till
ånggeneratorn än den EASY DE-CALC-knapp som medföljer
apparaten.
-- Gäller endast vissa modeller: öppna inte och ta inte bort EASY DECALC-knappen från ånggeneratorn under användning. 
-- Gäller endast vissa modeller: Om ånga eller varma vattendroppar
kommer från EASY-DE-CALC-knappen när apparaten värms upp
stänger du av apparaten och drar åt EASY-DE-CALC-knappen.
Om ånga fortsätter med att komma ut när apparaten värms upp
stänger du av apparaten och kontaktar något av Philips auktoriserade
serviceombud.
-- Gäller endast vissa modeller: strykstället kan bli mycket varmt och kan
orsaka brännskador vid beröring. Låt det svalna i 5 minuter innan du
byter ut patronen.
FÖRSIKTIGHET: Het yta 
-(Bild 1)
Ytorna blir heta under användning (för strykjärn med het symbol markerad
på apparaten).
-- Gäller endast vissa modeller: Låt inte strykjärnet vila på
kant under avkalkningsprocessen. Hett vatten kommer
ur strykjärnet tillsammans med ånga.
Försiktighet
-- Apparaten får endast anslutas till ett jordat vägguttag.
-- Linda ut nätsladden helt och hållet innan du sätter i kontakten i
vägguttaget.
-- Strykjärnet och ånggeneratorn ska alltid placeras och användas på en
stabil, jämn, horisontell och värmebeständig yta.
-- Stället och stryksulan kan bli väldigt varma och kan orsaka brännskador
vid beröring. Vidrör inte stället när du ska flytta på ånggeneratorn.
-- När du har strukit klart, när du rengör apparaten, när du fyller på eller
tömmer vattenbehållaren och även när du lämnar apparaten under
en kort stund ska du ställa tillbaka strykjärnet i strykstället, stänga av
apparaten och dra ut stickkontakten ur vägguttaget. 
-- Apparaten är endast avsedd för hushållsbruk.
Elektromagnetiska fält (EMF)
Den här Philips-produkten uppfyller alla tillämpliga standarder och regler
gällande exponering av elektromagnetiska fält.
Miljön
-- Kasta inte apparaten i hushållssoporna när den är förbrukad. Lämna in
den för återvinning vid en officiell återvinningsstation, så hjälper du till
att skydda miljön (Bild 2).
Garanti och support
Om du behöver information eller support kan du gå till
www.philips.com/support eller läsa garantibroschyren.
TÜRKÇE
Önemli
Ürünümüzü satın aldığınız için teşekkür ederiz, Philips’e hoş geldiniz! Philips’in
sunduğu destekten faydalanabilmek için lütfen ürününüzü şu adresten
kaydedin:
www.philips.com/welcome.
Cihazı kullanmadan önce ayrıca sunulan önemli bilgiler
kitapçığını ve kullanım kılavuzunu dikkatli bir şekilde
okuyun. İki belgeyi de ileride başvurmak üzere saklayın.
4239.000.8485.4
1
2
ENGLISH
Important
Congratulations on your purchase and welcome to Philips!To fully benefit
from the support that Philips offers, register your product at www.
philips.com/welcome.
Read the separate important information leaflet and the
user manual carefully before you use the appliance. Save
both documents for future reference.
---
-----
------
--
Danger
Never immerse the appliance in water.
Warning
Do not use the appliance if the plug, the mains cord, the supply hose or
the appliance itself shows visible damage, or if the appliance has been
dropped or leaks. For repair or service, you must have the appliance
inspected by Philips, a service centre authorised by Philips or similarly
qualified persons.
Check if the voltage indicated on the type plate corresponds to the
local mains voltage before you connect the appliance
Do not immerse the iron or the steam generator in water.
Do not leave the appliance unattended when it is connected to the
mains.
This appliance can be used by children aged from
8 years and above and persons with reduced physical, sensory or
mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have
been given supervision or instruction concerning use of the appliance in
a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play
with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by
children without supervision.
Keep the iron and its cord out of reach of children less than 8 years of
age when it is switched on or cooling down.
Do not let the mains cord and supply hose come into contact with the
hot soleplate of the iron.
Specific types only: Do not use any other cap on the steam generator
than the EASY DECALC knob that has been supplied with the
appliance.
Specific types only: Do not open and remove the EASY DE-CALC
knob from the steam generator during use. 
Specific types only: If steam or hot water droplets escape from under
the EASY DE-CALC knob when the appliance heats up, switch off the
appliance and tighten the EASY DE-CALC knob. If steam continues
to escape when the appliance heats up, switch off the appliance and
contact a service centre authorised by Philips.
Specific types only: The iron platform (stand) can become extremely
hot, and may cause burns if touched. Let it cool down for 5 minutes
when performing cartridge replacement.
CAUTION: Hot surface
- (Fig. 1)
Surfaces are liable to get hot during use (for irons with hot symbol marked
on the appliance).
-- Specific types only: Do not let the iron rest on its heel
during the Calc-Clean process. Hot water comes out
of the iron together with steam.
------
--
Caution
Only connect the appliance to an earthed wall socket.
Fully unwind the mains cord before you put the plug in the wall socket.
Always place and use the iron and the steam generator on a stable,
level, horizontal and heat-resistant surface.
The iron platform and the soleplate of the iron can become extremely
hot and may cause burns if touched. If you want to move the steam
generator, do not touch the iron platform.
When you have finished ironing, when you clean the appliance, when
you fill or empty the water tank and also when you leave the appliance
even for a short while: put the iron back on the iron platform, switch off
the appliance and remove the mains plug from the wall socket. 
This appliance is intended for household use only.
Electromagnetic fields (EMF)
This Philips appliance complies with all applicable standards and regulations
regarding exposure to electromagnetic fields.
Environment
-- Do not throw away the appliance with the normal household waste
at the end of its life, but hand it in at an official collection point for
recycling. By doing this, you help to preserve the environment (Fig. 2).
Guarantee and support
If you need information or support, please visit www.philips.com/
support or read the separate worldwide guarantee leaflet.
DEUTSCH
Wichtig
Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf und willkommen bei Philips! Um das
Kundendienstangebot von Philips vollständig nutzen zu können, sollten Sie
Ihr Produkt unter www.philips.com/welcome registrieren.
Lesen Sie das beiliegende Merkblatt mit wichtigen
Informationen und die Bedienungsanleitung vor der
Verwendung des Geräts sorgfältig durch. Bewahren Sie
beide Dokumente zur späteren Verwendung auf.
Gefahr
-- Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser!
Warnhinweis
-- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn der Netzstecker, das Netzkabel,
der Verbindungsschlauch oder das Gerät selbst beschädigt ist oder
das Gerät heruntergefallen ist bzw. Wasser austritt. Für Service- oder
Reparaturarbeiten müssen Sie das Gerät von Philips, einem von Philips
autorisierten Service-Center oder einer vergleichbar qualifizierten
Person überprüfen lassen.
-- Prüfen Sie vor Inbetriebnahme des Geräts, ob die auf dem Typenschild
angegebene Betriebsspannung mit der örtlichen Netzspannung
übereinstimmt.
-- Tauchen Sie das Bügeleisen oder die Dampfeinheit niemals in Wasser.
-- Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, solange es mit dem
Stromnetz verbunden ist.
-- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit
verringerten physischen, sensorischen oder psychischen Fähigkeiten
oder Mangel an Erfahrung und Kenntnis verwendet werden, wenn sie
bei der Verwendung beaufsichtigt werden oder Anweisung zum sicheren
Gebrauch des Geräts erhalten und die Gefahren verstanden haben.
Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Die Reinigung und Pflege
des Geräts darf von Kindern nicht ohne Aufsicht durchgeführt werden.
-- Halten Sie das Bügeleisen und das Netzkabel außerhalb der Reichweite
von Kindern unter 8 Jahren, wenn das Gerät eingeschaltet ist oder
abkühlt.
-- Lassen Sie das Netzkabel und den Verbindungsschlauch nicht mit der
heißen Bügelsohle in Kontakt kommen.
-- Nur bestimmte Gerätetypen: Verwenden Sie zum Verschließen der
Dampfeinheit ausschließlich den mitgelieferten EASY DE-CALCVerschluss.
-- Nur bestimmte Gerätetypen: Öffnen Sie den EASY DE-CALCVerschluss der Dampfeinheit nicht während des Gebrauchs, und
nehmen Sie ihn nicht ab. 
-- Nur bestimmte Gerätetypen: Wenn Dampf oder heiße Wassertropfen
beim Aufheizen des Geräts unter dem EASY DE-CALC-Verschluss
austreten, schalten Sie das Gerät aus, und drehen Sie den EASY DECALC-Verschluss fest zu. Wenn beim Aufheizen weiterhin Dampf
entweicht, schalten Sie das Gerät aus, und wenden Sie sich an ein
autorisiertes Philips Service-Center.
-- Nur bestimmte Gerätetypen: Die Bügeleisen-Abstellfläche (Gestell)
kann sehr heiß werden und bei Berührung zu Verletzungen führen.
Lassen Sie sie 5 Minuten abkühlen, wenn Sie die Kartusche austauschen.
--
VORSICHT: Heiße
Oberfläche (Abb. 1)
-- Dieses Gerät ist nur für den Gebrauch im Haushalt bestimmt.
Elektromagnetische Felder
Dieses Philips Gerät erfüllt sämtliche Normen und Regelungen bezüglich
der Exposition in elektromagnetischen Feldern.
Umwelt
-- Geben Sie das Gerät am Ende der Lebensdauer nicht in den normalen
Hausmüll. Bringen Sie es zum Recycling zu einer offiziellen Sammelstelle.
Auf diese Weise tragen Sie zum Umweltschutz bei (Abb. 2).
Garantie und Support
Für Unterstützung und weitere Informationen besuchen Sie die Philips
Website unter www.philips.com/support, oder lesen Sie die
internationale Garantieschrift.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Σημαντικό
Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλωσορίσατε στη Philips! Για να
επωφεληθείτε πλήρως από την υποστήριξη που προσφέρει η Philips,
δηλώστε το προϊόν σας στη διεύθυνση www.philips.com/
welcome.
Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, διαβάστε
προσεκτικά το ξεχωριστό φυλλάδιο με τις σημαντικές
πληροφορίες, καθώς και το εγχειρίδιο χρήσης.
Φυλάξτε και τα δύο έγγραφα για μελλοντική αναφορά.
Κίνδυνος
-- Μην βυθίζετε ποτέ τη συσκευή σε νερό.
Προειδοποίηση
-- Μην χρησιμοποιήσετε τη συσκευή αν το βύσμα, το καλώδιο
ρεύματος, ο σωλήνας τροφοδοσίας ή η ίδια η συσκευή φέρουν
εμφανή βλάβη ή αν η συσκευή έχει πέσει κάτω ή παρουσιάζει
διαρροές. Για να επισκευάσετε τη συσκευή, θα πρέπει να
την επιθεωρήσει η ίδια η Philips, κάποιο κέντρο επισκευών
εξουσιοδοτημένο από τη Philips ή εξίσου εξειδικευμένα άτομα.
-- Πριν συνδέσετε τη συσκευή στην πρίζα, ελέγξτε αν η τάση που
αναγράφεται στην πινακίδα τύπου του προϊόντος αντιστοιχεί στην
τοπική τάση ρεύματος.
-- Μην βυθίζετε το σίδερο ή τη γεννήτρια ατμού σε νερό.
-- Μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς επίβλεψη όταν είναι συνδεδεμένη
στο ρεύμα.
-- Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8
ετών και άνω, καθώς και από άτομα με περιορισμένες σωματικές,
αισθητήριες ή διανοητικές ικανότητες ή χωρίς εμπειρία και γνώση,
με την προϋπόθεση ότι τη χρησιμοποιούν υπό επίβλεψη ή έχουν
λάβει οδηγίες σχετικά με την ασφαλή της χρήση και κατανοούν
τους ενεχόμενους κινδύνους. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με
τη συσκευή. Τα παιδιά δεν πρέπει να καθαρίζουν τη συσκευή ή να
εκτελούν διεργασίες συντήρησης χωρίς επίβλεψη.
-- Όταν το σίδερο είναι αναμμένο ή κρυώνει, κρατήστε το με το
καλώδιό του σε σημείο που δεν το φτάνουν παιδιά κάτω των 8
ετών.
-- Μην αφήνετε το καλώδιο και το σωλήνα τροφοδοσίας να έρθουν σε
επαφή με τη ζεστή πλάκα του σίδερου.
-- Μόνο σε συγκεκριμένους τύπους: Μην χρησιμοποιείτε κανένα άλλο
κάλυμμα στη γεννήτρια ατμού εκτός από την τάπα EASY DE-CALC
που παρέχεται με τη συσκευή.
-- Μόνο σε συγκεκριμένους τύπους: Κατά τη διάρκεια της χρήσης,
μην ανοίξετε και μην αφαιρέσετε την τάπα EASY DE-CALC από τη
γεννήτρια ατμού. 
-- Μόνο σε συγκεκριμένους τύπους: Αν βγαίνει ατμός ή σταγόνες
καυτού νερού από την τάπα EASY DE-CALC ενώ θερμαίνεται
η συσκευή, απενεργοποιήστε τη συσκευή και σφίξτε την τάπα
EASY DE-CALC. Αν συνεχίσει να διαφεύγει ατμός ενώ η συσκευή
θερμαίνεται, απενεργοποιήστε τη συσκευή και επικοινωνήστε με ένα
κέντρο επισκευών εξουσιοδοτημένο από τη Philips.
-- Μόνο σε συγκεκριμένους τύπους: Η σιδερένια πλατφόρμα
(βάση) μπορεί να ανεβάσει εξαιρετικά υψηλή θερμοκρασία και να
προκαλέσει εγκαύματα αν την αγγίξει κανείς. Πριν αντικαταστήσετε
το φίλτρο, αφήστε τη βάση να κρυώσει πρώτα για 5 λεπτά.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Καυτή επιφάνεια
- (Εικ. 1)
Κατά τη διάρκεια της χρήσης, οι επιφάνειες θερμαίνονται πολύ (ισχύει
για τα σίδερα που φέρουν το σύμβολο του θερμού στοιχείου).
-- Μόνο σε συγκεκριμένους τύπους: Μην αφήνετε το
σίδερο όρθιο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας
καθαρισμού αλάτων, καθώς θα βγάζει ζεστό νερό
μαζί με ατμό.
------
--
Ηλεκτρομαγνητικά πεδία (EMF)
Η συγκεκριμένη συσκευή της Philips συμμορφώνεται με όλα τα
ισχύοντα πρότυπα και τους κανονισμούς σχετικά με την έκθεση σε
ηλεκτρομαγνητικά πεδία.
Περιβάλλον
-- Στο τέλος της ζωής της συσκευής μην την πετάξετε μαζί με τα
συνηθισμένα οικιακά σας απορρίμματα, αλλά παραδώστε την σε ένα
επίσημο σημείο συλλογής για ανακύκλωση. Με αυτόν τον τρόπο θα
συμβάλετε στην προστασία του περιβάλλοντος (Εικ. 2).
Εγγύηση και υποστήριξη
Αν χρειάζεστε πληροφορίες ή υποστήριξη, επισκεφτείτε τη διεύθυνση
www.philips.com/support ή διαβάστε το ξεχωριστό φυλλάδιο της
διεθνούς εγγύησης.
ESPAÑOL
Importante
Enhorabuena por la compra de este producto y bienvenido a Philips. Para
sacar el mayor partido de la asistencia que Philips le ofrece, registre su
producto en www.philips.com/welcome.
Lea el folleto de información importante independiente
y el manual de usuario con atención antes de utilizar el
aparato. Guarde ambos documentos para consultarlos
en el futuro.
---
-----
Es besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass Oberflächen während des
Gebrauchs heiß werden (beim Bügeleisen durch das Symbol für “Heiß” auf
dem Gerät angegeben).
-- Nur bestimmte Gerätetypen: Stellen Sie das Bügeleisen
während des Entkalkens nicht aufrecht hin. Aus dem
Bügeleisen treten heißes Wasser und Dampf aus.
Achtung
-- Schließen Sie das Gerät nur an eine geerdete Steckdose an.
-- Wickeln Sie das Netzkabel vollständig ab, bevor Sie den Stecker an die
Netzsteckdose anschließen.
-- Verwenden Sie das Bügeleisen und die Dampfeinheit auf einer stabilen,
ebenen, waagerechten und hitzebeständigen Unterlage.
-- Die Abstellfläche und die Bügelsohle können sehr heiß werden und
bei Berührung zu Verbrennungen führen. Berühren Sie keinesfalls die
Abstellfläche, wenn Sie die Dampfeinheit bewegen.
-- Wenn Sie den Bügelvorgang beendet haben, das Gerät reinigen, den
Wassertank füllen oder leeren oder kurz den Raum verlassen, stellen
Sie das Bügeleisen auf die Abstellfläche, schalten Sie das Gerät aus, und
ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose. 
Προσοχή
Να συνδέετε τη συσκευή μόνο σε πρίζα με γείωση.
Ξετυλίξτε εντελώς το καλώδιο προτού συνδέσετε το φις στην πρίζα.
Να τοποθετείτε και να χρησιμοποιείτε πάντα το σίδερο και τη
γεννήτρια ατμού σε σταθερή, επίπεδη, οριζόντια και αντιθερμική
επιφάνεια.
Η βάση και η πλάκα του σίδερου μπορεί να καίνε υπερβολικά
και να προκαλέσουν εγκαύματα εάν τις αγγίξετε. Εάν θέλετε να
μετακινήσετε τη γεννήτρια ατμού, μην αγγίξετε τη βάση του σίδερου.
Όταν τελειώνετε το σιδέρωμα, όταν καθαρίζετε τη συσκευή, όταν
γεμίζετε ή αδειάζετε τη δεξαμενή νερού και όταν αφήνετε το σίδερο
έστω και για λίγο: τοποθετήστε το σίδερο στη σιδερένια πλατφόρμα,
απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε το φις από την
πρίζα. 
Αυτή η συσκευή προορίζεται για οικιακή χρήση μόνο.
------
Peligro
No sumerja nunca el aparato en agua.
Advertencia
No utilice el aparato si la clavija, el cable de alimentación, la manguera
o el propio aparato tienen daños visibles, o si el aparato se ha caído o
está goteando. Para su reparación o mantenimiento, el aparato debe ser
inspeccionado por Philips, un centro de servicio autorizado por Philips o
por personal cualificado.
Antes de enchufar el aparato, compruebe si el voltaje indicado en la
placa de modelo se corresponde con el voltaje de red local.
No sumerja la plancha ni el generador de vapor en agua.
No deje el aparato desatendido cuando esté enchufado a la toma de
corriente.
Este aparato puede ser usado por niños a partir de
8 años y por personas con su capacidad física, psíquica o sensorial
reducida y por quienes no tengan los conocimientos y la experiencia
necesarios, si han sido supervisados o instruidos acerca del uso del
aparato de forma segura y siempre que sepan los riesgos que conlleva
su uso. No permita que los niños jueguen con el aparato. Los niños no
deben llevar a cabo la limpieza ni el mantenimiento a menos que sean
supervisados.
Mantenga la plancha y su cable fuera del alcance de los niños menores
de 8 años cuando esté encendida o se esté enfriando.
No permita que el cable de alimentación y la manguera entren en
contacto con la suela caliente de la plancha.
Solo en modelos específicos: No utilice ningún otro tapón para el
generador de vapor que no sea la rueda EASY DECALC que se
suministra con el aparato.
Solo en modelos específicos: No abra ni retire la rueda EASY DECALC del generador de vapor durante su uso. 
Solo en modelos específicos: Si salen vapor o gotitas de agua calientes
de la rueda EASY DE-CALC cuando el aparato se calienta, apague el
aparato y gire la rueda EASY DE-CALC al máximo. Si sigue saliendo
vapor cuando el aparato se calienta, apague el aparato y diríjase a un
centro de servicio autorizado por Philips.
-- Solo en modelos específicos: La plataforma de la plancha (soporte)
puede calentarse mucho y, si se toca, puede causar quemaduras. Deje
que se enfríe durante 5 minutos cuando sustituya el cartucho.
--
PRECAUCIÓN: Superficie
caliente (fig. 1)
Es probable que las superficies se calienten durante el uso (en el caso de
planchas con símbolo de calor marcado en el aparato).
-- Solo modelos específicos: no deje la plancha sobre su
base de apoyo durante el proceso Calc-Clean. Junto
con el vapor, sale agua caliente de la plancha.
Precaución
-- Conecte el aparato sólo a un enchufe de pared con toma de tierra.
-- Desenrolle completamente el cable de alimentación antes de
enchufarlo a la toma de corriente.
-- Coloque y utilice siempre la plancha y el generador de vapor sobre una
superficie estable, horizontal, plana y resistente al calor.
-- La suela y la plataforma de la plancha pueden calentarse mucho y, si
se tocan, pueden causar quemaduras. Si desea mover el generador de
vapor, no toque la plataforma de la plancha.
-- Cuando haya acabado de planchar, cuando limpie el aparato, cuando
llene o vacíe el depósito de agua o cuando deje el aparato aunque solo
sea por un momento; vuelva a colocar la plancha sobre la plataforma,
apague el aparato y desenchúfelo de la toma de corriente. 
-- Este aparato es sólo para uso doméstico.
Campos electromagnéticos (CEM)
Este aparato de Philips cumple los estándares y las normativas aplicables
sobre exposición a campos electromagnéticos.
Medio ambiente
-- Al final de su vida útil, no tire el aparato junto con la basura normal del
hogar. Llévelo a un punto de recogida oficial para su reciclado. De esta
manera ayudará a conservar el medio ambiente (fig. 2).
Garantía y asistencia
Si necesita asistencia o información, visite www.philips.com/support o
lea el folleto de garantía mundial independiente.
SUOMI
Tärkeää
Onnittelut ostoksestasi ja tervetuloa Philips-tuotteiden käyttäjäksi! Hyödynnä
Philipsin tuki ja rekisteröi tuotteesi osoitteessa www.philips.com/
welcome.
Lue laitteen käyttöopas ja erillinen tärkeitä tietoja
sisältävä lehtinen ennen laitteen käyttämistä. Säästä
molemmat asiakirjat tulevaa käyttöä varten.
---
-----
------
--
Vaara
Älä upota laitetta veteen.
Varoitus
Älä käytä laitetta, jos sen pistoke, virtajohto, höyryletku tai jokin muu osa
on viallinen tai jos laite on pudonnut tai vuotaa. Jos laite on huollettava
tai korjattava, ota yhteys Philipsin valtuuttamaan huoltoliikkeeseen tai
koulutettuun huoltohenkilöön.
Tarkista, että laitteen tyyppikilven jännitemerkintä vastaa paikallista
verkkojännitettä, ennen kuin liität laitteen pistorasiaan.
Älä upota silitysrautaa tai höyrylaitetta veteen.
Laitetta ei saa koskaan jättää ilman valvontaa silloin, kun se on liitetty
sähköverkkoon.
Laitetta voivat käyttää myös yli 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joiden
fyysinen tai henkinen toimintakyky on rajoittunut tai joilla ei ole
kokemusta tai tietoa laitteen käytöstä, jos heitä on neuvottu laitteen
turvallisesta käytöstä tai tarjolla on turvallisen käytön edellyttämä
valvonta ja jos he ymmärtävät laitteeseen liittyvät vaarat. Lasten ei pidä
leikkiä laitteella. Lasten ei saa antaa puhdistaa tai huoltaa laitetta ilman
valvontaa.
Pidä silitysrauta ja sen johto alle 8-vuotiaiden lasten ulottumattomissa
silloin, kun se on kytketty verkkovirtaan tai jäähtymässä.
Älä anna virtajohdon tai höyryletkun koskettaa silitysraudan kuumaa
pohjaa.
Vain tietyt mallit: Käytä höyrylaitteessa ainoastaan laitteen mukana
toimitettua EASY DE-CALC -tulppaa.
Vain tietyt mallit: Älä avaa tai irrota EASY DE-CALC -tulppaa
höyrylaitteesta käytön aikana. 
Vain tietyt mallit: Jos höyryä tai kuumia vesipisaroita karkaa EASY DECALC -tulpan alta laitteen kuumentuessa, sammuta laite ja kiristä EASY
DE-CALC -valitsin. Jos höyryä edelleen karkaa laitteen kuumentuessa,
sammuta laite ja ota yhteyttä Philipsin valtuuttamaan huoltoliikkeeseen.
Vain tietyt mallit: Silitysraudan laskualusta (teline) tulee hyvin kuumaksi
ja koskettaessa se voi aiheuttaa palovamman. Anna laitteen jäähtyä 5
minuuttia ennen kalkinpoistopatruunan vaihtamista.
VAROITUS: Pinta on kuuma
- (Kuva 1)
Pinnat voivat kuumentua käytön aikana (silitysraudat, joissa on kuumuudesta
varoittava merkki).
-- Vain tietyt mallit: Älä pidä silitysrautaa pystyssä CalcClean-toimenpiteen aikana. Silitysraudasta tulee
kuumaa vettä ja höyryä.
Varoitus
-- Liitä laite vain maadoitettuun pistorasiaan.
-- Suorista virtajohto kokonaan, ennen kuin työnnät pistokkeen
pistorasiaan.
-- Säilytä ja käytä höyrysilitysrautaa ja höyrylaitetta vakaalla, tasaisella ja
lämmönkestävällä pinnalla.
-- Höyryraudan laskualusta ja höyryraudan pohja voivat tulla hyvin
kuumiksi ja voivat koskettaessa aiheuttaa palovammoja. Jos haluat siirtää
höyrylaitetta, varo koskemasta höyryraudan laskualustaan.
-- Aseta silitysrauta telineeseen ja katkaise laitteesta virta ja irrota pistoke
pistorasiasta aina, kun lopetat silittämisen, kun puhdistat laitetta, kun täytät tai
tyhjennät vesisäiliötä tai kun hetkeksikin poistut silitysraudan luota. 
-- Tämä laite on tarkoitettu vain kotitalouksien käyttöön.
Sähkömagneettiset kentät (EMF)
Tämä Philips-laite vastaa kaikkia sähkömagneettisia kenttiä (EMF) koskevia
standardeja ja säännöksiä.
Ympäristöasiaa
-- Älä hävitä vanhoja laitteita tavallisen talousjätteen mukana, vaan
toimita ne valtuutettuun kierrätyspisteeseen. Näin autat vähentämään
ympäristölle aiheutuvia haittavaikutuksia (Kuva 2).
Takuu ja tuki
Jos haluat tukea tai lisätietoja, käy Philipsin verkkosivuilla osoitteessa
www.philips.com/support tai lue erillinen kansainvälinen takuulehtinen.
FRANÇAIS
Important
Félicitations pour votre achat et bienvenue dans l’univers Philips ! Pour
profiter pleinement de l’assistance Philips, enregistrez votre produit sur le
site Web suivant :
www.philips.com/welcome.
Lisez soigneusement le livret séparé d’informations
importantes et le mode d’emploi avant d’utiliser
l’appareil. Conservez les deux documents pour un usage
ultérieur.
Danger
-- Ne plongez jamais l’appareil dans l’eau.
Avertissement
-- N’utilisez pas l’appareil si la fiche, le cordon d’alimentation, le cordon
d’arrivée de la vapeur ou l’appareil lui-même est endommagé, ou si
l’appareil est tombé ou si de l’eau s’écoule de l’appareil. En cas de
réparation ou d’entretien, vous devez faire examiner l’appareil par
Philips, un Centre Service Agréé Philips ou un technicien qualifié.
-- Avant de brancher l’appareil, vérifiez si la tension indiquée sur la plaque
signalétique correspond à la tension secteur locale.
-- Ne plongez pas le fer ni la chaudière dans l’eau.
-- Ne laissez pas l’appareil sans surveillance lorsqu’il est branché.
-- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans ou
plus, des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou
intellectuelles sont réduites ou des personnes manquant d’expérience
et de connaissances, à condition que ces enfants ou personnes
soient sous surveillance ou qu’ils aient reçu des instructions quant à
l’utilisation sécurisée de l’appareil et qu’ils aient pris connaissance des
dangers encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l’appareil. Le
nettoyage et l’entretien ne doivent pas être réalisés par des enfants sans
surveillance.
-- Gardez le fer et son cordon d’alimentation hors de portée des enfants
de moins de 8 ans lorsqu’il est allumé ou qu’il refroidit.
-- Évitez tout contact entre le cordon d’alimentation/cordon d’arrivée de
la vapeur et la semelle du fer à repasser lorsqu’elle est chaude.
-- Certains modèles uniquement : Ne fermez jamais la chaudière avec un
autre bouchon que le bouton EASY DE-CALC fourni avec l’appareil.
-- Certains modèles uniquement : n’ouvrez pas et ne retirez pas le bouton
EASY DE-CALC de la chaudière en cours d’utilisation. 
-- Certains modèles uniquement : Si des gouttelettes
de vapeur ou d’eau chaude s’échappent sous le bouton EASY DECALC lorsque l’appareil chauffe, éteignez l’appareil et resserrez le
bouton EASY
DE-CALC. Si de la vapeur continue à s’échapper lorsque l’appareil
chauffe, éteignez l’appareil et contactez un Centre Service Agréé Philips.
-- Certains modèles uniquement : le support du fer à repasser (socle)
peut devenir extrêmement chaud et peut par conséquent provoquer
des brûlures si vous le touchez. Laissez-le refroidir pendant 5 minutes
lorsque vous remplacez la cartouche.
ATTENTION : surface chaude
- (fig. 1)
Les surfaces peuvent devenir chaudes en cours d’utilisation (pour les fers à
repasser marqués par le symbole « chaud »).
-- Certains modèles uniquement : ne laissez pas le fer sur
son talon pendant le processus de détartrage. De l’eau
chaude s’écoule du fer, de même que de la vapeur.
Attention
-- Branchez l’appareil uniquement sur une prise secteur mise à la terre.
-- Déroulez complètement le cordon d’alimentation avant de le brancher
sur la prise secteur.
-- Placez et utilisez toujours le fer à repasser et la chaudière sur une
surface horizontale, stable, plane et résistant à la chaleur.
-- Le support du fer à repasser et sa semelle deviennent extrêmement
chauds. Ils peuvent donc provoquer des brûlures en cas de contact
avec la peau. Si vous souhaitez déplacer la chaudière, ne touchez pas le
support.
-- Lorsque vous avez fini de repasser, pendant que vous nettoyez l’appareil,
que vous remplissez ou videz le réservoir d’eau, ou même si vous laissez
le fer sans surveillance pendant un bref instant, reposez le fer sur son
support, éteignez l’appareil, puis débranchez-le du secteur. 
-- Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement.
Champs électromagnétiques (CEM)
Cet appareil Philips est conforme à toutes les normes et à tous les
règlements applicables relatifs à l’exposition aux champs électromagnétiques.
Environnement
-- Lorsqu’il ne fonctionnera plus, ne jetez pas l’appareil avec les ordures
ménagères, mais déposez-le à un endroit assigné à cet effet, où
il pourra être recyclé. Vous contribuerez ainsi à la protection de
l’environnement (fig. 2).
Garantie et assistance
Si vous avez besoin d’une assistance ou d’informations supplémentaires,
consultez le site Web www.philips.com/support ou lisez le dépliant
séparé sur la garantie internationale.
ITALIANO
Importante
Congratulazioni per l’acquisto e benvenuti in Philips! Per trarre il massimo
vantaggio dall’assistenza Philips, registrate il vostro prodotto su www.
philips.com/welcome.
Prima di utilizzare l’apparecchio, consultate l’opuscolo
“Informazioni importanti” e il manuale dell’utente.
Conservate entrambi i documenti per riferimento futuro.
Pericolo
-- Non immergete mai l’apparecchio nell’acqua.
Avviso
-- Non utilizzate l’apparecchio nel caso in cui la spina, il cavo di
alimentazione, il tubo del vapore o l’apparecchio stesso sia danneggiato
oppure in presenza di rotture o perdite dall’apparecchio. Per riparazioni
o assistenza, l’apparecchio deve essere ispezionato da Philips, un centro
autorizzato Philips o comunque da personale qualificato.
-- Prima di collegare l’apparecchio, controllate che la tensione indicata sulla
targhetta del modello corrisponda a quella della rete locale.
-- Non immergete il ferro o il generatore di vapore nell’acqua.
-- Non lasciate mai l’apparecchio incustodito quando è collegato alla presa
di corrente.
-- Quest’apparecchio può essere usato da bambini a partire da 8 anni
di età e da persone con capacità mentali, fisiche o sensoriali ridotte,
prive di esperienza o conoscenze adatte a condizione che tali persone
abbiano ricevuto assistenza o formazione per utilizzare l’apparecchio
in maniera sicura e capiscano i potenziali pericoli associati a tale uso.
Evitate che i bambini giochino con l’apparecchio. La manutenzione e la
pulizia non devono essere eseguite da bambini se non in presenza di un
adulto.
-- Mantenete il ferro e il cavo fuori dalla portata dei bambini di età
inferiore a 8 anni quando il ferro è acceso o si sta raffreddando.
-- Evitate che il cavo di alimentazione e il tubo del vapore vengano a
contatto con la piastra del ferro calda.
-- Solo alcuni modelli: Sul generatore di vapore può essere applicata solo
la manopola EASY DE-CALC fornita insieme all’apparecchio.
-- Solo alcuni modelli: non aprite e rimuovete la manopola EASY DECALC dal generatore di vapore durante l’uso. 
-- Solo alcuni modelli: Se vapore o gocce di acqua calda fuoriescono
da sotto la manopola EASY DE-CALC quando l’apparecchio si sta
riscaldando, spegnetelo e serrate la manopola EASY DE-CALC. Se il
vapore continua a fuoriuscire quando l’apparecchio si sta riscaldando,
spegnetelo e contattate un centro di assistenza autorizzato da Philips.
-- Solo alcuni modelli: il supporto del ferro può surriscaldarsi
eccessivamente e provocare scottature se a contatto con la pelle.
Lasciatelo raffreddare per
5 minuti quando sostituite la cartuccia.
--
Waarschuwing
-- Gebruik het apparaat niet indien de stekker, het netsnoer, de
toevoerslang of het apparaat zelf zichtbaar beschadigd is. Gebruik het
apparaat ook niet meer als het is gevallen of als het lekt. Voor reparatie
of onderhoud moet het apparaat worden nagekeken door Philips,
een door Philips geautoriseerd servicecentrum of personen met
vergelijkbare kwalificaties.
-- Controleer of het voltage aangegeven op het typeplaatje overeenkomt
met de plaatselijke netspanning voordat u het apparaat aansluit.
-- Dompel het strijkijzer of de stoomgenerator nooit in water.
-- Laat het apparaat nooit onbeheerd achter terwijl het op netspanning is
aangesloten.
-- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en door
personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke
vermogens, of die gebrek aan ervaring of kennis hebben, als iemand
die verantwoordelijk is voor hun veiligheid toezicht op hen houdt, en
zij de gevaren van het gebruik begrijpen. Kinderen mogen niet met het
apparaat spelen. Reiniging en onderhoud dienen niet zonder toezicht
door kinderen te worden uitgevoerd.
-- Houd het strijkijzer en het snoer buiten het bereik van kinderen die
jonger dan 8 jaar zijn wanneer het apparaat is ingeschakeld of aan het
afkoelen is.
-- Voorkom dat het netsnoer of de toevoerslang in aanraking komt met
de hete zoolplaat van het strijkijzer.
-- Alleen bepaalde typen: Gebruik geen andere kap op de stoomgenerator
dan de bij het apparaat geleverde EASY DE-CALC-knop.
-- Alleen bepaalde typen:open of verwijder de EASY DE-CALC-knop niet
van de stoomgenerator tijdens gebruik. 
-- Alleen bepaalde typen: Als er stoom of hete waterdruppels van onder
de EASY DE-CALC-knop ontsnappen tijdens het opwarmen, schakel
het apparaat dan uit en draai de EASY DE-CALC-knop verder vast. Als
er stoom blijft ontsnappen tijdens het opwarmen, schakel het apparaat
dan uit en neem contact op met een door Philips geautoriseerd
servicecentrum.
-- Alleen bepaalde typen: het strijkijzerplateau (standaard) kan zeer heet
worden en kan bij aanraking brandwonden veroorzaken. Laat het 5
minuten afkoelen wanneer u de cartridge gaat vervangen.
--
WAARSCHUWING: heet
oppervlak (fig. 1)
Oppervlakken kunnen heet worden tijdens gebruik (voor strijkijzers met
een ‘heet’-symbool op het apparaat).
-- Alleen bepaalde typen: zet het strijkijzer niet op de
achterkant tijdens de Calc-Clean-procedure. Er komt
heet water en stoom uit het strijkijzer.
Let op
-- Sluit het apparaat uitsluitend aan op een geaard stopcontact.
-- Wikkel het netsnoer volledig af voordat u de stekker in het stopcontact
steekt.
-- Plaats en gebruik het strijkijzer en de stoomgenerator altijd op een
stabiele, vlakke, horizontale en hittebestendige ondergrond.
-- Het strijkijzerplateau en de zoolplaat van het strijkijzer kunnen zeer
heet worden en bij aanraking brandwonden veroorzaken. Als u de
stoomgenerator wilt verplaatsen, raak dan het strijkijzerplateau niet aan.
-- Als u klaar bent met strijken, als u het apparaat schoonmaakt, als u het
waterreservoir vult of leegt en als u bij het strijkijzer wegloopt (al is het
maar even): zet het strijkijzer terug op het strijkijzerplateau, schakel het
apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact. 
-- Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik.
Elektromagnetische velden (EMV)
Dit Philips-apparaat voldoet aan alle toepasbare richtlijnen en voorschriften
met betrekking tot blootstelling aan elektromagnetische velden.
Milieu
-- Gooi het apparaat aan het einde van zijn levensduur niet weg met
het normale huisvuil, maar lever het in op een door de overheid
aangewezen inzamelpunt om het te laten recyclen. Op die manier levert
u een bijdrage aan een schonere leefomgeving (fig. 2).
Garantie en ondersteuning
Als u informatie of ondersteuning nodig hebt, bezoek dan
www.philips.com/support of lees het ‘worldwide guarantee’-vouwblad.
PORTUGUÊS
Importante
Parabéns pela sua compra e bem-vindo à Philips! Para tirar todo o partido
da assistência fornecida pela Philips, registe o seu produto em www.
philips.com/welcome.
Leia atentamente o folheto das informações importantes
em separado e o manual do utilizador antes de utilizar o
aparelho. Guarde ambos os documentos para consultas
futuras.
Perigo
-- Nunca imerja o aparelho em água.
Aviso
-- Não utilize o aparelho se a ficha, o cabo de alimentação, o tubo flexível
de fornecimento ou o próprio aparelho apresentar danos visíveis ou se
o aparelho tiver caído ou apresentar fugas. No caso de ser necessária
uma reparação ou assistência, o aparelho deve ser inspeccionado pela
ATTENZIONE: superficie
calda (fig. 1)
Le superfici tendono a scaldarsi durante l’uso (per i ferri con il simbolo di
superfici incandescenti riportato sull’apparecchio).
-- Solo per tipi specifici: non lasciate il ferro in verticale
durante il processo Calc-Clean. Dal ferro fuoriesce sia
acqua calda che vapore.
Attenzione
-- Collegate l’apparecchio esclusivamente a una presa di messa a terra.
-- Srotolate completamente il cavo di alimentazione prima di inserire la
spina nella presa a muro.
-- Appoggiate sempre il ferro e la relativa caldaia su una superficie
orizzontale stabile, perfettamente piana e resistente al calore.
-- La piattaforma e la piastra del ferro possono raggiungere temperature
molto elevate e provocare scottature se a contatto con la pelle.
Se desiderate spostare il generatore di vapore, non toccate mai la
piattaforma.
-- Dopo aver utilizzato l’apparecchio, durante le operazioni di pulizia,
riempimento o svuotamento del serbatoio dell’acqua oppure se lasciate
l’apparecchio incustodito anche per un breve periodo, appoggiatelo
sull’apposito supporto, spegnetelo e scollegate la spina dalla presa di
corrente. 
-- Questo apparecchio è destinato esclusivamente a uso domestico.
Campi elettromagnetici (EMF)
Questo apparecchio Philips è conforme a tutti gli standard e alle norme
relativi all’esposizione ai campi elettromagnetici.
Tutela dell’ambiente
-- Per contribuire alla tutela dell’ambiente, non smaltite l’apparecchio
insieme ai rifiuti domestici, ma consegnatelo a un centro di raccolta
ufficiale (fig. 2).
Garanzia e assistenza
Per assistenza o informazioni, visitate il sito Web all’indirizzo
www.philips.com/support oppure leggete l’opuscolo della garanzia
internazionale.
NEDERLANDS
Belangrijk
Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Als u volledig wilt
profiteren van de ondersteuning die Philips biedt, registreer uw product dan
op
www.philips.com/welcome.
Lees de afzonderlijke folder met belangrijke informatie
en de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u het
apparaat gaat gebruiken. Bewaar beide documenten om
deze indien nodig later te kunnen raadplegen.
Gevaar
-- Dompel het apparaat nooit in water.
1
2
Download PDF

advertising