Philips | GC026/00 | Philips Fusselrasierer GC026/30 Bedienungsanleitung

ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Εισαγωγή
Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλωσορίσατε στη Philips! Για να επωφεληθείτε πλήρως
από την υποστήριξη που προσφέρει η Philips, δηλώστε το προϊόν σας στη διεύθυνση
www.philips.com/welcome.
Σημαντικό
Διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο χρήσης
προτού χρησιμοποιήσετε τη συσκευή και κρατήστε
το για μελλοντική αναφορά.
Κίνδυνος
-- Μην βυθίζετε ποτέ τη συσκευή σε νερό.
-- Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.
-- Μην ανοίγετε και μην αφαιρείτε το κάλυμμα των
λεπίδων κατά τη διάρκεια της χρήσης.
-- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν παρουσιάζει
κάποια ορατή φθορά ή αν οι λεπίδες ή το
κάλυμμα των λεπίδων είναι σπασμένα.
-- Μην αφήνετε κοφτερά αντικείμενα να έρχονται σε
επαφή με τις λεπίδες κατά τη διάρκεια της χρήσης.
-- Μην ενεργοποιείτε τη συσκευή όταν την
καθαρίζετε και τη συντηρείτε.
-- Κρατήστε τα δάχτυλα και τα χέρια σας μακριά από
τις λεπίδες όταν τις καθαρίζετε και τις συντηρείτε.
Προσοχή
-- Αυτή η συσκευή προορίζεται μόνο για τα ρούχα.
주의
-- 이 제품은 옷감에만 사용하십시오.
EMF(전자기장)
이 제품은 EMF(전자기장)와 관련된 모든 기준 및 규정을 준수합니다.
제품 사용
평평한 곳에서 옷감을 다림질하시기 바랍니다. 옷감 위에서 제품을 너무 세게 누르지
마십시오. 장식, 지퍼, 단추 및 느슨한 실 부분에는 제품을 사용하지 마십시오.
청소 및 유지관리
제품을 청소하기 전에는 항상 전원을 끄고 배터리를 분리하십시오.
--
환경
이 기호(그림 12)는 제품을 일반 가정용 쓰레기와 함께 버리지 말라는 표시입니다.
지정된 전자 제품 수거 장소에 버리십시오. 올바른 분리 수거로 환경 보호에
동참하실 수 있습니다.
보증 및 지원
보다 자세한 정보나 지원이 필요한 경우에는 필립스 웹사이트
(www.philips.com/support) 를 방문하시거나 제품 보증서를 참조하십시오.
Ηλεκτρομαγνητικά πεδία (EMF)
Χρήση της συσκευής
Φροντίστε να ισιώσετε το ρούχο σε μια επίπεδη επιφάνεια. Μην πιέζετε τη συσκευή πολύ
δυνατά πάνω στο ρούχο. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε κεντήματα, φερμουάρ, κουμπιά
και χαλαρά νήματα.
Καθαρισμός και συντήρηση
Πριν καθαρίσετε τη συσκευή, να την απενεργοποιείτε πάντα από την πρίζα και να αφαιρείτε
τις μπαταρίες.
Περιβάλλον
Αυτό το σύμβολο (Εικ. 12) σημαίνει ότι δεν πρέπει να πετάξετε τη συσκευή μαζί με τα συνηθισμένα
απορρίμματα του σπιτιού σας, αλλά σε κάποιο επίσημο σημείο συλλογής για ηλεκτρικές συσκευές.
Η σωστή μέθοδος απόρριψης συμβάλλει στη διαφύλαξη του περιβάλλοντος.
Εγγύηση και υποστήριξη
Αν χρειάζεστε πληροφορίες ή υποστήριξη, επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.philips.com/
support ή διαβάστε το ξεχωριστό φυλλάδιο της διεθνούς εγγύησης.
Σημείωση: Η εγγύηση δεν καλύπτει και τις φθορές της μονάδας των λεπίδων.
한국어
소개
필립스 제품을 구입해 주셔서 감사합니다! 필립스가 드리는 다양한 혜택을 받으실 수
있도록 www.philips.co.kr/membership에서 제품을 등록하십시오.
중요 사항
본 제품을 사용하기 전에 이 사용 설명서를 주의 깊게
읽고 나중에 참조할 수 있도록 잘 보관하십시오.
위험
-- 본체는 절대로 물에 담그지 마십시오.
-- 어린이가 제품을 가지고 놀지 않도록 하십시오.
-- 사용 중 칼날 보호대를 열거나 분리하지 마십시오.
-- 제품에 눈에 띄는 손상이 있거나 칼날부 또는
칼날 보호대가 손상된 경우 제품을 사용하지
마십시오.
-- 사용 중에는 뾰족한 물건이 칼날에 닿지
않도록 주의하십시오.
-- 청소 및 유지관리할 때는 제품을 켜지 마십시오.
-- 청소 및 유지관리할 때는 손가락 및 손이
칼날에 닿지 않도록 주의하십시오.
Bruke apparatet
Sørg for å glatte ut plagget på et flatt underlag. Ikke trykk apparatet for hardt mot plagget. Ikke bruk
apparatet på broderinger, glidelåser, knapper og løse tråder.
Rengjøring og vedlikehold
Slå alltid av apparatet og ta ut batteriene før du rengjør apparatet.
--
NORSK
Introduksjon
Gratulerer med kjøpet og velkommen til Philips. Hvis du vil ha fullt utbytte av støtten som Philips
tilbyr, kan du registrere produktet påwww.philips.com/welcome.
Viktig
Les denne brukerveiledningen nøye før du bruker
apparatet, og ta vare på den for senere referanse.
Fare
-- Apparatet må aldri senkes ned i vann.
-- Barn skal ikke leke med apparatet.
-- Ikke åpne og fjern knivbeskytteren under bruk.
-- Ikke bruk apparatet hvis det har synlig skade, eller
hvis knivenheten eller knivbeskytteren er ødelagt.
-- Ikke la spisse gjenstander komme i kontakt med
knivene under bruk.
-- Ikke slå på apparatet når du utfører rengjøring og
vedlikehold.
-- Hold fingrene og hånden unna knivene under
rengjøring og vedlikehold.
Forsiktig
-- Apparatet skal kun brukes til klesplagg.
Miljø
Dette symbolet (fig. 12) betyr at du ikke må kaste apparatet som restavfall. Lever det inn til en
gjenvinningsstasjon for elektriske apparater. Ved riktig avhending hjelper du til med å ta vare
på miljøet.
Garanti og støtte
Hvis du trenger kundestøtte eller informasjon, kan du gå til www.philips.com/support eller lese
i garantiheftet.
Merk: Garantien dekker ikke slitasje på knivenheten.
참고: 칼날부의 마모 및 손상은 보증에 적용되지 않습니다.
Η συγκεκριμένη συσκευή της Philips συμμορφώνεται με όλα τα ισχύοντα πρότυπα και τους
κανονισμούς σχετικά με την έκθεση σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία.
--
Elektromagnetiske felt (EMF)
Dette Philips­apparatet overholder alle aktuelle standarder og forskrifter for eksponering for
elektromagnetiske felt.
SVENSKA
-- Lasten ei pidä leikkiä laitteella.
-- Älä avaa tai irrota teräsuojusta käytön aikana.
-- Älä käytä laitetta, jos siinä on näkyviä vaurioita tai jos
teräyksikkö tai teräsuojus on rikki.
-- Laitteen terät eivät saa koskettaa teräviä esineitä
käytön aikana.
-- Älä käynnistä laitetta puhdistamisen ja huollon aikana.
-- Älä koske teriin puhdistamisen ja huollon aikana.
Varoitus
-- Laite on tarkoitettu vain vaatteille.
Viktigt
Läs användarhandboken noggrant innan du använder
apparaten och spara den för framtida bruk.
Fara
-- Sänk aldrig ned apparaten i vatten.
-- Barn ska inte leka med apparaten.
-- Öppna inte och ta inte bort knivskyddet under
användning.
-- Använd inte apparaten om den visar tecken på synlig
skada eller om det finns skador på knivenheten eller
knivskyddet.
-- Låt inte spetsiga föremål komma i kontakt med
knivbladen under användning.
-- Låt inte apparaten vara påslagen när du utför
rengöring och underhåll.
-- Håll fingrarna och händerna borta från knivbladen
under rengöring och underhåll.
Varning!
-- Apparaten är endast avsedd för klädesplagg.
Rengöring och underhåll
Stäng av alltid apparaten och ta bort batterierna innan du rengör apparaten.
--
Miljön
Den här symbolen (bild 12) innebär att du inte får kasta apparaten i hushållssoporna. Kassera
den på en återvinningsstation som tar emot elektrisk utrustning. Värna om miljön genom att
kassera den på rätt sätt.
Garanti och support
Om du behöver information eller support kan du gå till www.philips.com/support eller läsa
garantibroschyren.
Obs! Slitage på knivenheten täcks inte av garantin.
SUOMI
GC026
Käyttö
Suorista käsiteltävä vaate tasaiselle pinnalle. Älä paina laitetta liian voimakkaasti kangasta vasten. Älä
käytä laitetta kohtiin, joissa on kirjailua, vetoketjuja, nappeja tai langanpätkiä.
--
Använda apparaten
Se till att tyget är slätt utsträckt mot ett jämnt underlag. Tryck inte apparaten för hårt mot tyget.
Använd inte apparaten på broderier, blixtlås, knappar och lösa trådar.
www.philips.com/welcome
Sähkömagneettiset kentät (EMF)
Puhdistus ja huolto
Sammuta laite ja poista paristot aina ennen kuin puhdistat laitteen.
Elektromagnetiska fält (EMF)
Register your product and get support at
Tämä Philips-laite vastaa kaikkia sähkömagneettisia kenttiä (EMF) koskevia standardeja ja säännöksiä.
Inledning
Grattis till ditt inköp och välkommen till Philips! För att du ska kunna dra full nytta av den support
som Philips kan du registrera din nya produkt på www.philips.com/welcome.
Den här Philips-produkten uppfyller alla tillämpliga standarder och regler gällande exponering av
elektromagnetiska fält.
Always there to help you
Ympäristöasiaa
Tämä symboli (kuva 12) tarkoittaa, ettei laitetta saa hävittää talousjätteen mukana. Hävitä
laite toimittamalla se viralliseen sähkölaitteiden keräyspisteeseen. Hävittämällä tuotteen oikein
suojelet ympäristöä.
Takuu ja tuki
Jos haluat tukea tai lisätietoja, käy Philipsin verkkosivuilla osoitteessa www.philips.com/support
tai lue erillinen kansainvälinen takuulehtinen.
Huomautus: takuu ei kata teräyksikön kulumista.
DANSK
Introduktion
Tillykke med dit køb og velkommen til Philips! Få alle fordele af den support, som Philips tilbyder,
ved at registrere dit produkt på www.philips.com/welcome.
User manual
Vigtigt!
Læs denne brugsvejledning omhyggeligt igennem, inden
apparatet tages i brug, og gem den til eventuelt senere
brug.
Fare
-- Apparatet må aldrig kommes ned i vand.
-- Lad ikke børn lege med apparatet.
-- Undlad at åbne og fjerne knivkappen under brug.
-- Brug ikke apparatet, hvis det viser tegn på
beskadigelse, eller hvis knivenheden eller knivkappen
er i stykker.
-- Lad ikke spidse genstande komme i kontakt med
knivene under brug.
-- Tænd ikke for apparatet, mens du udfører rengøring
og vedligeholdelse.
-- Hold fingrene og hånden væk fra knivene under
rengøring og vedligeholdelse.
Forsigtig
-- Apparatet er kun beregnet til tøj.
Elektromagnetiske felter (EMF)
Dette Philips-apparat overholder alle branchens gældende standarder og regler angående
eksponering for elektromagnetiske felter.
Sådan bruges apparatet
Sørg for at udglatte tøjet på en flad overflade. Tryk ikke apparatet for hårdt mod tøjet. Brug ikke
apparatet på broderier, lynlåse, knapper og løse tråde.
Johdanto
Onnittelut hankinnastasi ja tervetuloa Philips-tuotteiden käyttäjäksi! Käytä hyväksesi Philipsin tuki ja
rekisteröi tuote osoitteessa www.philips.com/welcome.
Rengøring og vedligeholdelse
Sluk altid for apparatet, og fjern batterierne, før du rengør apparatet.
Tärkeää!
Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen käyttöä ja
säilytä se myöhempää tarvetta varten.
Vaara
-- Älä upota laitetta veteen.
--
Miljøhensyn
Dette symbol (Fig. 12) betyder, at du ikke må smide apparatet ud med almindeligt
husholdningsaffald. Aflever apparatet på et officielt indsamlingssted for elektriske apparater.
Korrekt bortskaffelse er med til at beskytte miljøet.
Reklamationsret og support
Hvis du har brug for hjælp eller support, bedes du besøge www.philips.com/support eller læse
i den separate folder ”World-Wide Guarantee”.
Bemærk: Garantien dækker ikke slitage på knivenheden.
4239.000.8800.4
ENGLISH
Introduction
Congratulations on your purchase and welcome to Philips! To fully benefit from the support that
Philips offers, register your product at www.philips.com/welcome.
Important
Read this user manual carefully before you use the
appliance and save it for future reference.
Danger
-- Never immerse the appliance in water.
-- Children shall not play with the appliance.
-- Do not open and remove the blade guard during use.
-- Do not use the appliance if it shows visible damage
or if the blade unit or blade guard is broken.
-- Do not let pointed objects come into contact with
the blades during use.
-- Do not switch on the appliance when performing
cleaning and maintenance.
-- Keep your fingers and hand away from the blades
during cleaning and maintenance.
Caution
-- The appliance is intended for garments only.
Electromagnetic fields (EMF)
This Philips appliance complies with all applicable standards and regulations regarding exposure to
electromagnetic fields.
Using the appliance
Make sure you smooth out the garment on a flat surface. Do not press the appliance onto the
garment too hard. Do not use the appliance on embroideries, zips, buttons and loose threads.
Cleaning and maintenance
Always switch off the appliance and remove the batteries before you clean the appliance.
--
Environment
This symbol (Fig. 12) means that you must not throw away the appliance with normal
household waste. Dispose of it at an official collection point for electrical appliances. Correct
disposal helps to preserve the environment.
Guarantee and support
If you need information or support, please visit www.philips.com/support or read the separate
worldwide guarantee leaflet.
Note: The guarantee does not cover wear and tear of the blade unit.
DEUTSCH
Einführung
Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf und willkommen bei Philips! Um das Kundendienstangebot
von Philips vollständig nutzen zu können, sollten Sie Ihr Produkt unter www.philips.com/welcome
registrieren.
Wichtig
Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor dem Gebrauch
des Geräts aufmerksam durch, und bewahren Sie sie für
eine spätere Verwendung auf.
--------
Gefahr
Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser!
Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
Öffnen Sie die Messerschutzhülle nicht während des
Gebrauchs, und nehmen Sie sie nicht ab.
Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es sichtbare
Schäden aufweist oder wenn die Messereinheit oder
der Messerschutz defekt ist.
Sorgen Sie dafür, dass keine spitzen Gegenstände
während des Gebrauchs mit den Klingen in Kontakt
kommen.
Schalten Sie das Gerät während der Reinigung und
Wartung nicht ein.
Halten Sie Ihre Finger und Hände während der
Reinigung und Wartung von den Klingen fern.
Achtung
-- Das Gerät ist nur für Kleidung vorgesehen.
Elektromagnetische Felder
Dieses Philips Gerät erfüllt sämtliche Normen und Regelungen bezüglich der Exposition in
elektromagnetischen Feldern.
Das Gerät benutzen
Vergewissern Sie sich, dass Sie das Kleidungsstück auf einer ebenen Fläche glätten. Drücken Sie das
Gerät nicht zu stark auf die Kleidung. Wenden Sie das Gerät nicht auf Stickereien, Reißverschlüssen,
Knöpfen und losen Fäden an.
Reinigung und Wartung
Schalten Sie das Gerät immer aus, und entfernen Sie die Akkus, bevor Sie das Gerät reinigen.
--
Umwelt
Dieses Symbol (Abb. 12) bedeutet, dass Sie das Gerät nicht mit dem normalen Hausmüll
entsorgen dürfen. Entsorgen Sie es an einer offiziellen Sammelstelle für elektrische Geräte. Eine
ordnungsgemäße Entsorgung trägt zum Schutz der Umwelt bei.
Garantie und Support
Für Unterstützung und weitere Informationen besuchen Sie die Philips Website unter
www.philips.com/support, oder lesen Sie die internationale Garantieschrift.
Hinweis: Die Garantie deckt nicht den Verschleiß der Messereinheit ab.
--------
Attention
-- L’appareil est destiné aux vêtements uniquement.
ESPAÑOL
Introducción
Enhorabuena por la compra de este producto y bienvenido a Philips. Para sacar el mayor partido
de la asistencia que Philips le ofrece, registre su producto en www.philips.com/welcome.
Importante
Antes de usar el aparato, lea atentamente este manual
de usuario y consérvelo por si necesitara consultarlo en
el futuro.
Peligro
-- No sumerja nunca el aparato en agua.
-- No permita que los niños jueguen con el aparato.
-- No abra ni quite el protector de cuchillas durante el uso.
-- No utilice el aparato si muestra daños visibles o si la unidad
de cuchillas o el protector de cuchillas están rotos.
-- No permita que objetos afilados entren en contacto
con las cuchillas durante el uso.
-- No encienda el aparato mientras realiza la limpieza
o el mantenimiento.
-- Mantenga los dedos y las manos alejados de las
cuchillas durante la limpieza y el mantenimiento.
Precaución
-- El aparato se ha diseñado solo para prendas.
Campos electromagnéticos (CEM)
Este aparato de Philips cumple los estándares y las normativas aplicables sobre exposición a campos
electromagnéticos.
Uso del aparato
Asegúrese de extender la prenda sobre una superficie plana. No presione el aparato con demasiada
fuerza sobre la prenda. No utilice el aparato sobre bordados, cremalleras, botones e hilos sueltos.
Limpieza y mantenimiento
Apague el aparato y quite las pilas siempre antes de limpiarlo.
--
Medio ambiente
Este símbolo (Fig. 12) significa que no debe desechar el aparato con la basura normal del
hogar. Deséchelo en un punto de recogida oficial de aparatos eléctricos. El desecho correcto
ayuda a preservar el medio ambiente.
Danger
Ne plongez jamais l’appareil dans l’eau.
Les enfants ne doivent pas jouer avec l’appareil.
N’ouvrez pas et n’enlevez pas la protection de
sécurité en cours d’utilisation.
N’utilisez pas l’appareil s’il est endommagé ou si l’ensemble
lames ou la protection de sécurité est cassé(e).
Ne laissez pas d’objets pointus entrer en contact
avec les lames en cours d’utilisation.
N’allumez pas l’appareil lorsque vous procédez au
nettoyage et à l’entretien.
Gardez vos doigts et votre main à distance des
lames pendant le nettoyage et l’entretien.
Champs électromagnétiques (CEM)
Cet appareil Philips est conforme à toutes les normes et à tous les règlements applicables relatifs à
l’exposition aux champs électromagnétiques.
Utilisation de l’appareil
Veillez à défroisser le vêtement sur une surface plane. N’exercez pas de pression trop forte avec
l’appareil sur le vêtement. N’utilisez pas l’appareil sur les broderies, les fermetures à glissière, les
boutons et les fils détachés.
Nettoyage et entretien
Éteignez toujours l’appareil et retirez les piles avant de nettoyer l’appareil.
--
Environnement
Ce symbole (fig. 12) signifie que vous ne devez pas jeter l’appareil avec les ordures ménagères.
Déposez-le à un endroit prévu pour les appareils électriques. Une mise au rebut correcte
contribue à la protection de l’environnement.
Garantie et assistance
Si vous avez besoin d’une assistance ou d’informations supplémentaires, consultez le site Web
www.philips.com/support ou lisez le dépliant séparé sur la garantie internationale.
ITALIANO
Introduzione
Congratulazioni per l’acquisto e benvenuti in Philips! Per trarre il massimo vantaggio dall’assistenza
Philips, registrate il vostro prodotto su www.philips.com/welcome.
Importante
Prima di utilizzare l’apparecchio, leggete attentamente
il presente manuale e conservatelo per eventuali
riferimenti futuri.
-------
Pericolo
Non immergete mai l’apparecchio nell’acqua.
Evitate che i bambini giochino con l’apparecchio.
Non aprite e rimuovete il coprilame durante l’uso.
Non usate l’apparecchio se mostra danni visibili, se il
gruppo lame o il coprilame risultano rotti.
Non consentite che oggetti appuntiti vengano
a contatto con le lame durante l’uso.
Non accendete l’apparecchio durante la pulizia
e la manutenzione.
Mantenete le dita e le mani lontano dalle lame
durante la pulizia e la manutenzione.
--
Nota: La garantía no cubre el desgaste ni la rotura de la unidad de cuchillas.
Attenzione
-- L’apparecchio è progettato solo per capi di vestiario.
Introduction
Félicitations pour votre achat et bienvenue dans l’univers Philips ! Pour profiter pleinement de
l’assistance Philips, enregistrez votre produit sur le site à l’adresse suivante : www.philips.com/welcome.
Important
Lisez attentivement ce mode d’emploi avant d’utiliser
l’appareil et conservez-le pour un usage ultérieur.
Campi elettromagnetici (EMF)
Questo apparecchio Philips è conforme a tutti gli standard e alle norme relativi all’esposizione ai
campi elettromagnetici.
Modalità d’uso dell’apparecchio
Assicuratevi di lisciare il capo su una superficie piana. Non esercitate troppa pressione con
l’apparecchio sul capo. Non usate l’apparecchio sui ricami, sulle cerniere, sui bottoni e sui fili scuciti.
Pulizia e manutenzione
Spegnete sempre l’apparecchio e rimuovete le batterie prima della pulizia.
Tutela dell’ambiente
Questo simbolo (Fig. 12) indica che non dovete gettare l’apparecchio tra i normali rifiuti
domestici. Eliminatelo presso un centro di raccolta ufficiale per gli apparecchi elettrici.
Il corretto smaltimento aiuta a preservare l’ambiente.
Garanzia e assistenza
Per assistenza o informazioni, visitate il sito Web all’indirizzo www.philips.com/support oppure
leggete l’opuscolo della garanzia internazionale.
Nota: la garanzia non copre l’usura del gruppo lame.
NEDERLANDS
Introductie
Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Als u volledig wilt profiteren van de
ondersteuning die Philips biedt, registreer uw product dan op www.philips.com/welcome.
Belangrijk
Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u
het apparaat gaat gebruiken. Bewaar de gebruiksaanwijzing
om deze zo nodig later te kunnen raadplegen.
--------
Remarque : La garantie ne couvre pas l’usure de l’ensemble lames.
Garantía y asistencia
Si necesita asistencia o información, visite www.philips.com/support o lea el folleto de garantía
mundial independiente.
FRANÇAIS
--
Gevaar
Dompel het apparaat nooit in water.
Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
Open de mesbeschermer niet en verwijder deze
niet tijdens gebruik.
Gebruik het apparaat niet als het zichtbaar beschadigd
is of als de mesunit of mesbeschermer kapot is.
Zorg ervoor dat er tijdens het gebruik geen scherpe
voorwerpen in contact komen met de messen.
Schakel het apparaat niet in tijdens het schoonmaken
of wanneer u onderhoud uitvoert.
Houd uw vingers en handen uit de buurt van de
messen tijdens het schoonmaken en onderhoud.
Let op
-- Het apparaat is alleen bedoeld voor kledingstukken.
Elektromagnetische velden (EMV)
Dit Philips-apparaat voldoet aan alle toepasbare richtlijnen en voorschriften met betrekking tot
blootstelling aan elektromagnetische velden.
Het apparaat gebruiken
Zorg ervoor dat het kledingstuk glad op een vlakke ondergrond ligt. Druk het apparaat niet te hard
op het kledingstuk. Gebruik het apparaat niet op borduurwerk, ritsen, knopen en losse draden.
Reiniging en onderhoud
Schakel het apparaat altijd uit en verwijder de batterijen voor u het apparaat schoonmaakt.
--
Milieu
Dit symbool (afb. 12) betekent dat u het apparaat niet met het normale huisvuil mag
weggooien. Lever het in bij een officieel inzamelpunt voor elektrische apparaten. Een goede
afvalverwerking helpt het milieu te beschermen.
Garantie en ondersteuning
Als u informatie of ondersteuning nodig hebt, bezoek dan www.philips.com/support of lees het
‘worldwide guarantee’-vouwblad.
Opmerking: De garantie dekt geen slijtage van de mesunit.
PORTUGUÊS
Introdução
Parabéns pela sua compra e seja bem-vindo à Philips! Para tirar todo o partido da assistência
fornecida pela Philips, registe o seu produto em www.philips.com/welcome.
Importante
Leia cuidadosamente este manual do utilizador antes de
utilizar o aparelho e guarde-o para consultas futuras.
-----
Perigo
Nunca imerja o aparelho em água.
As crianças não podem brincar com o aparelho.
Não abra e retire a protecção da lâmina durante a
utilização.
Não utilize o aparelho se este apresentar danos
visíveis nem se a lâmina ou a protecção da lâmina
estiver partida.
-- Não deixe que objectos pontiagudos entrem em
contacto com as lâminas durante a utilização.
-- Não ligue o aparelho ao efectuar a limpeza
e a manutenção.
-- Mantenha os seus dedos e a sua mão afastados das
lâminas durante a limpeza e a manutenção.
Cuidado
-- O aparelho destina-se apenas a peças de roupa.
Campos electromagnéticos (CEM)
Este aparelho Philips cumpre todas as normas e regulamentos aplicáveis relativos à exposição a
campos electromagnéticos.
Utilizar o aparelho
Assegure-se de que alisa a peça de roupa sobre uma superfície plana. Não pressione demasiado o
aparelho sobre a peça de roupa. Não utilize o aparelho em bordados, fechos de correr, botões e
fios soltos.
Limpeza e manutenção
Desligue sempre o aparelho e retire as pilhas antes de o limpar.
--
Meio ambiente
Este símbolo (Fig. 12) significa que não deve eliminar o aparelho com os resíduos domésticos
normais. Coloque-o num ponto de recolha oficial para aparelhos eléctricos.
A eliminação correcta ajuda a proteger o ambiente.
Garantia e assistência
Se precisar de informações ou assistência, visite www.philips.com/support ou leia o folheto da
garantia mundial em separado.
Nota: A garantia não abrange o desgaste normal da lâmina.
TÜRKÇE
Giriş
Ürünümüzü satın aldığınız için teşekkür ederiz; Philips’e hoş geldiniz! Philips’in sunduğu destekten
faydalanabilmek için lütfen ürününüzü şu adresten kaydedin: www.philips.com/welcome.
Önemli
Cihazı kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu okuyun
ve gelecekte de başvurmak üzere saklayın.
--------
Tehlike
Asla cihazı suya batırmayın.
Çocuklar cihazla oynamamalıdır.
Kullanım sırasında bıçak muhafazasını açmayın
ve çıkarmayın.
Gözle görülür bir hasar varsa veya bıçak ünitesi
ya da bıçak muhafazası kırılmışsa cihazı kullanmayın.
Kullanım sırasında bıçakların sivri nesnelere temas
etmesini önleyin.
Temizlik ve bakım sırasında cihazı çalıştırmayın.
Temizlik ve bakım sırasında parmaklarınızı ve elinizi
bıçaklardan uzak tutun.
Dikkat
-- Cihaz sadece giysiler için tasarlanmıştır.
Elektromanyetik alanlar (EMF)
Bu Philips cihazı, elektromanyetik alanlara maruz kalmaya ilişkin geçerli tüm standartlara ve
düzenlemelere uygundur.
Cihazın kullanımı
Giysiyi düz bir yüzeye yaydığınızdan emin olun. Cihazı, giysinin üzerine çok bastırmayın. Cihazı işleme,
fermuar, düğme ve gevşek ipliklerde kullanmayın.
Temizlik ve bakım
Cihazı temizlemeden önce mutlaka kapatın ve pillerini çıkarın.
--
Çevre
Bu simge (Şek. 12) cihazı normal evsel atıklarla birlikte atmamanız gerektiğini gösterir. Cihazı,
elektrikli cihazlar için resmi toplama noktasına teslim edin. Atma işleminin doğru şekilde
yapılması çevrenin korunmasına yardımcı olur. AEEE Yönetmeligine Uygundur.
Garanti ve destek
Bilgi veya desteğe ihtiyaç duyarsanız, lütfen www.philips.com/support adresini ziyaret edin veya
dünya çapında garanti kitapçığını okuyun.
Dikkat: Garanti, bıçak ünitesinin aşınma ve yıpranmasını kapsamaz.
Download PDF

advertising