Philips | HD1301/22 | Philips Trocken-Bügeleisen HD1301/22 Bedienungsanleitung

HD1300 SERIES
1
A
B
110V
120V
E
D
220V
240V
C
English 6
Dansk 11
Deutsch 17
Español 23
Suomi 29
Français 34
Italiano 40
Nederlands 46
Norsk 52
Português 57
Svenska 63
繁體中文 68
HD1300 SERIES
76
English
Introduction
Congratulations on your purchase and welcome to Philips! To fully benefit
from the support that Philips offers, register your product at www.philips.
com/welcome.
Thanks to its compact, lightweight design, this iron is ideal for quick ironing
jobs. You can take it along in its handy pouch when you are travelling.
The iron can be used safely at all mains voltages (110-120V/220-240V), as
it is equipped with a voltage selector. If needed, suitable adapter plugs are
available from Philips dealers, service centres, hotel receptions or
hardware shops.
General description (Fig. 1)
A Foldable handle
B Mains cord
C Dual voltage selector
D Temperature control
E Soleplate and button groove
Important
Read this user manual carefully before you use the appliance and save it
for future reference.
-
-
Danger
Never immerse the iron in water.
Warning
Check if the dual voltage selector has been set to the local mains
voltage before you connect the appliance. You can adjust the position
of the dual voltage selector with a coin. Always reset the selector to
position 220/240 V after use. This prevents damage if you
inadvertently connect the iron to the wrong voltage.
Do not use the appliance if the plug, the mains cord or the appliance
itself shows visible damage, or if the appliance has been dropped.
If the mains cord is damaged, you must have it replaced by Philips, a
service centre authorised by Philips or similarly qualified persons in
order to avoid a hazard.
English
-
-
-
Never leave the appliance unattended when it is connected to the
mains.
This appliance is not intended for use by persons (including children)
with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of
experience and knowledge, unless they have been given supervision
or instruction concerning use of the appliance by a person
responsible for their safety.
Children should be supervised to ensure that they do not play with
the appliance.
Do not let the mains cord come into contact with the hot soleplate
of the iron.
Caution
If the appliance is provided with an earthed plug, it must be plugged
into an earthed wall socket.
Use an earthed adapter plug if the mains plug does not match the
local wall socket.
Do not connect the appliance to a wall socket intended for shavers.
Do not use the iron in your hotel room simultaneously with another
high-wattage appliance (e.g. a hairdryer) to avoid blowing the fuse.
Check the mains cord regularly for possible damage.
Always place and use the iron on a stable, level and horizontal
surface.
The soleplate of the iron can become extremely hot and may cause
burns if touched.
When you have finished ironing, when you clean the appliance and
also when you leave the iron even for a short while: put the iron on
its heel and remove the mains plug from the wall socket.
The appliance is not intended for regular use.
Electromagnetic fields (EMF)
This Philips appliance complies with all standards regarding
electromagnetic fields (EMF). If handled properly and according to the
instructions in this user manual, the appliance is safe to use based on
scientific evidence available today.
English
Before first use
1 Remove any sticker or protective foil from the soleplate.
2 Let the iron heat up to maximum temperature and pass the iron
over a piece of damp cloth for several minutes to remove any
residues from the soleplate.
Preparing for use
Unfolding the handle
1 Pull up the handle to unfold it (‘click’) (Fig. 2).
Setting the temperature
1 Check the laundry care label for the required ironing temperature.
- 1 Synthetic fabrics (e.g. acrylic, viscose, polyamide, polyester)
- 1 Silk
- 2 Wool
- 3 Cotton, linen
If you do not know what kind or kinds of fabric an article is made of,
determine the right ironing temperature by ironing a part that is not
visible when you wear or use the article.
Silk, woollen and synthetic materials: iron the reverse side of the fabric to
prevent shiny patches.
Start ironing the articles that require the lowest ironing temperature,
such as those made of synthetic fibres.
2 Set the temperature control to the required ironing
temperature (Fig. 3).
3 Put the iron on its heel.
4 Put the mains plug in an earthed wall socket.
Using the appliance
Note:The iron may give off some smoke when you use it for the first time.
This stops after a short while.
English
Ironing
1 Set the recommended position ironing temperature (see chapter
‘Preparing for use’).
2 Put the iron on its heel.
3 Let the iron to heat up for two minutes before you start ironing.
If you set the temperature control to a lower setting after ironing at a
high temperature, let the iron to cool down for five minutes before you
continue ironing.
4 Start ironing (Fig. 4).
Tip: Ironing is easier and takes less time if you moisten the article first.
Ironing without ironing board
When you are travelling, an ironing board is often not at hand. In this case,
spread the tablecloth (or a folded terrycloth towel) on a firm, flat surface.
Make sure that the surface is heat-resitant and moisture-resistant. Do not
use a glass or plastic surface.
Cleaning
1 Put the iron on its heel.
2 Remove the mains plug from the wall socket and let the iron cool
down for at least 30 minutes.
3 Wipe the soleplate with a damp cloth and a non-abrasive (liquid)
cleaner.
4 Clean the upper part of the iron with a damp cloth.
Storage
1 Put the iron on its heel (Fig. 5).
2 Remove the mains plug from the wall socket and let the iron cool
down for at least 30 minutes.
3 Push the handgrip support in the direction of the arrow (Fig. 6).
10
English
4 Press down the handgrip (Fig. 7).
5 Store the appliance in the pouch.
Environment
-
Do not throw away the appliance with the normal household waste
at the end of its life, but hand it in at an official collection point for
recycling. By doing this, you help to preserve the environment (Fig. 8).
Guarantee & service
If you need service or information or if you have a problem, please visit
the Philips website at www.philips.com or contact the Philips Consumer
Care Centre in your country (you find its phone number in the
worldwide guarantee leaflet). If there is no Consumer Care Centre in
your country, go to your local Philips dealer.
Troubleshooting
This chapter summarises the most common problems you could
encounter with the appliance. If you are unable to solve the problem with
the information below, contact the Consumer Care Centre in your
country.
Problem
Possible cause
The iron is plugged Connection
in but the soleplate problem.
is cold.
The temperature
control is probably
set to min
Solution
Check the mains cord, the
plug and the wall socket.
Set the temperature
control to the required
position.
Dansk 11
Introduktion
Tillykke med dit køb og velkommen til Philips! For at få fuldt udbytte af
den støtte, Philips tilbyder, skal du registrere dit produkt på www.philips.
com/welcome.
Takket være det kompakte letvægtsdesign er dette strygejern ideelt til
hurtige strygeopgaver eller til at tage med på rejsen i det praktiske etui.
Strygejernet kan tilsluttes alle netspændinger (110-120 V/220-240 V), da
det er udstyret med en spændingsomskifter. Du kan om nødvendigt købe
en adapter hos Philips-forhandlere, hotelreceptioner og forhandlere af
hårde hvidevarer.
Generel beskrivelse (fig. 1)
A Sammenfoldeligt håndtag
B Netledning
C Dobbelt spændingsomskifter
D Temperaturvælger
E Strygesål og knaprille
Vigtigt
Læs denne brugervejledning omhyggeligt igennem, inden apparatet tages i
brug, og gem den til eventuel senere brug.
-
-
Fare
Kom aldrig strygejernet ned i vand.
Advarsel
Kontroller, at den dobbelte spændingsomskifter er indstillet til den
lokale netspænding, inden du tilslutter strygejernet. Du kan skifte
indstilling på spændingsomskifteren med en mønt. Indstil altid
omskifteren til position 220/240V efter brug. Dette vil forhindre
beskadigelse, hvis strygejernet utilsigtet sluttes til den forkerte
netspænding.
Brug ikke apparatet, hvis stik, ledning eller selve apparatet viser tegn
på beskadigelse, eller hvis apparatet er blevet tabt.
12
-
-
-
Dansk
Hvis netledningen beskadiges, må den kun udskiftes af Philips, et
autoriseret Philips-serviceværksted eller en tilsvarende kvalificeret
fagmand for at undgå enhver risiko.
Hold altid apparatet under opsyn, når det er sluttet til lysnettet.
Dette apparat er ikke beregnet til at blive brugt af personer
(herunder børn) med nedsatte fysiske og mentale evner, nedsat
følesans eller manglende erfaring og viden, medmindre de er blevet
vejledt eller instrueret i apparatets anvendelse af en person, der er
ansvarlig for deres sikkerhed.
Apparatet bør holdes uden for børns rækkevidde for at sikre, at de
ikke kan komme til at lege med det.
Lad ikke netledningen komme i kontakt med den varme strygesål på
strygejernet.
Forsigtig
Hvis apparatet er udstyret med et jordstik, skal det sluttes til en
stikkontakt med jordforbindelse.
Brug et jordet adapterstik, hvis netstikket ikke passer til den lokale
stikkontakt.
Slut ikke apparatet til stikkontakter udelukkende beregnet til
barbermaskiner.
Brug ikke strygejernet på et hotelværelse, samtidig med at du bruger
en andet apparat med højt watt-forbrug (f.eks. en hårtørrer) for at
forhindre, at der springer en sikring.
Kontrollér med jævne mellemrum, at netledningen er hel og
ubeskadiget.
Anbring og brug altid strygejernet på et stabilt, plant og vandret
underlag.
Strygesålen kan blive utrolig varm og forårsage brandsår ved berøring.
Når du er færdig med at stryge, når du rengør apparatet, og når du
forlader strygejernet – selv om det kun er i et kort øjeblik – skal du
stille strygejernet på højkant og tage stikket ud af stikkontakten.
Dette apparat er ikke beregnet til regelmæssig brug.
Elektromagnetiske felter (EMF)
Dette Philips-apparat overholder alle standarder for elektromagnetiske
felter (EMF). Ved korrekt anvendelse i overensstemmelse med
Dansk 13
instruktionerne i denne brugsvejleding, er apparatet sikkert at anvende,
ifølge den videnskabelige viden, der er tilgængelig i dag.
Før apparatet tages i brug første gang
1 Fjern eventuelle klæbemærker og beskyttelsesfolie fra strygesålen.
2 Varm først strygejernet op til maksimal temperatur, og stryg
derefter et fugtigt stykke klæde i et par minutter for at fjerne
eventuelle urenheder fra strygesålen.
Klargøring
Udfoldning af håndtag
1 Træk håndtaget op for at folde det ud (“klik”) (fig. 2).
Temperaturindstilling
1 Se den rette strygetemperatur på tøjets vaskemærke.
- 1 Syntetiske materialer (f.eks. akryl, viskose, polyamid, polyester)
- 1 Silke
- 2 Uld
- 3 Bomuld, hør, linned
Er du i tvivl om, hvilket materiale et stykke tøj er fremstillet af, må du finde
den rette strygetemperatur ved at prøve dig frem et sted, som ikke er
synligt, når du har tøjet på.
Silke, uld eller kunststof: Stryg tøjet på vrangen for at undgå blanke
skjolder.
Begynd med at stryge det tøj, som kræver den laveste temperatur, dvs.
det, som er fremstillet af kunststof.
2 Drej temperaturvælgeren til den ønskede strygetemperatur (fig. 3).
3 Stil strygejernet på højkant.
4 Sæt netstikket i en stikkontakt med jordforbindelse.
14
Dansk
Sådan bruges apparatet
Bemærk: Første gang strygejernet tages i brug, kan der komme lidt
røgudvikling. Dette varer dog kun et øjeblik.
Strygning
1 Indstil den anbefalede strygetemperatur (se afsnittet “Klargøring”).
2 Stil strygejernet på højkant.
3 Lad strygejernet varme op i to minutter, før du begynder at stryge.
Hvis du indstiller temperaturvælgeren til en lavere indstilling efter
strygning ved høj temperatur, skal du lade strygejernet køle af i fem
minutter, før du fortsætter med at stryge.
4 Påbegynd strygningen (fig. 4).
Tip: Strygning er lettere og tager kortere tid, hvis du fugter tøjet først.
Strygning uden strygebræt
Når du er ude at rejse, har du ofte ikke et strygebræt ved hånden. Læg i
stedet strygeunderlaget (eller et foldet frottéhåndklæde) på en fast, plan
overflade.
Sørg for, at underlaget er varme- og fugtbestandigt. Anvend ikke et
underlag af glas eller plastik.
Rensning
1 Stil strygejernet på højkant.
2 Tag netstikket ud af stikkontakten, og lad strygejernet afkøle i
mindst 30 minutter.
3 Tør strygesålen med en fugtig klud og med lidt ikke-ridsende
(flydende) rengøringsmiddel.
4 Tør strygejernets overdel af med en fugtig klud.
Opbevaring
1 Stil strygejernet på højkant (fig. 5).
Dansk 15
2 Tag netstikket ud af stikkontakten, og lad strygejernet afkøle i
mindst 30 minutter.
3 Skub håndtagets fod i pilens retning (fig. 6).
4 Tryk ned på håndtaget (fig. 7).
5 Opbevar strygejernet i den medfølgende pose.
Miljøhensyn
-
Apparatet må ikke smides ud sammen med det almindelige
husholdningsaffald, når det til sin tid kasseres. Aflevér det i stedet på
en kommunal genbrugsstation. På den måde er du med til at beskytte
miljøet (fig. 8).
Reklamationsret og service
For alle yderligere oplysninger eller ved eventuelle problemer med
apparatet henvises til Philips hjemmeside på adressen www.philips.com
eller det lokale Philips Kundecenter (telefonnumre findes i vedlagte
“Worldwide Guarantee”-folder). Hvis der ikke findes et kundecenter i dit
land, bedes du venligst kontakte din lokale Philips-forhandler.
16
Dansk
Fejlfinding
Dette kapitel opsummerer de mest almindelige problemer, du kan støde
på ved brug af apparatet. Hvis du ikke kan løse problemet ved hjælp af
nedenstående oplysninger, bedes du kontakte dit lokale Philips
Kundecenter.
Problem
Mulig årsag
Løsning
Strygejernet er
tændt, men
strygesålen er
kold.
Der er problemer
med tilslutningen.
Kontrollér netledning, stik
og stikkontakt.
Temperaturvælgeren
er indstillet til MIN.
Indstil temperaturvælgeren
til den ønskede
strygetemperatur.
Deutsch 17
Einführung
Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf und willkommen bei Philips! Um
den Support von Philips optimal nutzen zu können, registrieren Sie Ihr
Produkt bitte unter www.philips.com/welcome.
Dieses Bügeleisen zeichnet sich durch sein kompaktes, leichtes Design aus.
Es ist daher ideal für schnelle Bügelarbeiten oder als Reisebegleiter in der
handlichen Tasche.
Das Bügeleisen kann sicher bei allen Netzspannungen (110-120 V/220240 V) verwendet werden, da es über einen Spannungswähler verfügt.
Entsprechende Adapterstecker sind bei Philips Händlern, Service-Centern,
Hotelrezeptionen oder im Fachhandel erhältlich.
Allgemeine Beschreibung (Abb. 1)
A Einklappbarer Handgriff
B Netzkabel
C Spannungswähler
D Temperaturregler
E Bügelsohle und Knopfrille
Wichtig
Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor dem Gebrauch des Geräts
aufmerksam durch und bewahren Sie sie für eine spätere Verwendung auf.
-
Gefahr
Tauchen Sie das Bügeleisen nicht in Wasser.
Warnhinweis
Überprüfen Sie, ob der Spannungswähler auf die örtliche
Netzspannung eingestellt ist, bevor Sie das Gerät anschließen. Stellen
Sie den Spannungswähler gegebenenfalls mit einer Münze auf die
richtige Netzspannung ein. Stellen Sie den Spannungswähler nach
jeder Verwendung des Geräts wieder auf die Position “220/240 V”. So
vermeiden Sie Schäden, falls Sie das Bügeleisen versehentlich an die
falsche Netzspannung anschließen.
18
-
-
-
Deutsch
Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn der Netzstecker, das Netzkabel
oder das Gerät selbst beschädigt ist oder das Gerät heruntergefallen
ist.
Ist das Netzkabel defekt, darf es nur von einem Philips Service-Center
oder einer von Philips autorisierten Werkstatt durch ein OriginalErsatzkabel ausgetauscht werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, solange es mit dem
Stromnetz verbunden ist.
Dieses Gerät ist für Benutzer (einschl. Kinder) mit eingeschränkten
physischen, sensorischen oder psychischen Fähigkeiten bzw. ohne
jegliche Erfahrung oder Vorwissen nur dann geeignet, wenn eine
angemessene Aufsicht oder ausführliche Anleitung zur Benutzung des
Geräts durch eine verantwortliche Person sichergestellt ist.
Achten Sie darauf, dass Kinder nicht mit dem Gerät spielen.
Lassen Sie das Netzkabel nicht mit der heißen Bügelsohle in Kontakt
kommen.
Achtung
Wenn das Gerät über einen geerdeten Stecker verfügt, muss dieser
mit einer geerdeten Steckdose verbunden werden.
Wenn der Netzstecker nicht in die Steckdose passt, verwenden Sie
einen geerdeten Adapter.
Schließen Sie das Gerät nicht an eine Steckdose an, die für Rasierer
vorgesehen ist.
Verwenden Sie das Bügeleisen in einem Hotelzimmer nicht
gleichzeitig mit einem anderen Gerät mit hohem Stromverbrauch
(z. B. einem Haartrockner), damit die Sicherung nicht durchbrennt.
Überprüfen Sie das Netzkabel regelmäßig auf mögliche
Beschädigungen.
Verwenden Sie das Bügeleisen immer auf einer stabilen, ebenen und
waagerechten Unterlage.
Achten Sie darauf, dass Sie die heiße Bügelsohle nicht berühren, um
Verbrennungen zu vermeiden.
Wenn Sie das Bügeln beenden, das Gerät reinigen oder den Raum
nur kurz verlassen, stellen Sie das Bügeleisen aufrecht und ziehen Sie
den Netzstecker aus der Steckdose.
Dieses Gerät eignet sich nicht zum regelmäßigen Bügeln.
Deutsch 19
Elektromagnetische Felder (EMF; Electro Magnetic Fields)
Dieses Philips Gerät erfüllt sämtliche Normen bezüglich
elektromagnetischer Felder (EMF). Nach aktuellen wissenschaftlichen
Erkenntnissen ist das Gerät sicher im Gebrauch, sofern es ordnungsgemäß
und entsprechend den Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung
gehandhabt wird.
Vor dem ersten Gebrauch
1 Entfernen Sie Aufkleber bzw. Schutzfolie von der Bügelsohle.
2 Lassen Sie das Bügeleisen auf Maximaltemperatur aufheizen und
bügeln Sie einige Minuten lang auf einem feuchten Tuch, um
eventuell verbliebene Rückstände von der Bügelsohle zu entfernen.
Für den Gebrauch vorbereiten
Den Handgriff aufklappen
1 Ziehen Sie den Handgriff nach oben, um ihn aufzuklappen. (Sie
hören ein Klicken) (Abb. 2).
Die Temperatur einstellen
1 Prüfen Sie das Etikett im Wäsche-/Kleidungsstück auf die
erforderliche Bügeltemperatur:
- 1 Synthetikfasern ( z. B. Acryl, Viskose, Polyamid, Polyester)
- 1 Seide
- 2 Wolle
- 3 Baumwolle, Leinen
Wenn Sie nicht wissen, um welche Art von Gewebe es sich handelt,
ermitteln Sie die richtige Temperatur durch Bügeln einer Stelle, die
normalerweise nicht sichtbar ist.
Seide, Wolle und Synthetikfasern: Bügeln Sie den Stoff von links, um
glänzende Stellen zu vermeiden.
Beginnen Sie stets mit den Textilien, die eine niedrige
Temperatureinstellung erfordern, etwa mit synthetischen Stoffen.
2 Stellen Sie den Temperaturregler auf die erforderliche
Bügeltemperatur (Abb. 3).
20
Deutsch
3 Stellen Sie das Bügeleisen senkrecht.
4 Stecken Sie den Netzstecker in eine geerdete Steckdose.
Das Gerät benutzen
Hinweis: Beim ersten Gebrauch gibt das Gerät möglicherweise etwas Rauch
ab. Dies geht nach kurzer Zeit vorüber.
Bügeln
1 Stellen Sie die empfohlene Bügeltemperatur ein (siehe Kapitel “Für
den Gebrauch vorbereiten”).
2 Stellen Sie das Bügeleisen senkrecht.
3 Lassen Sie das Bügeleisen zwei Minuten aufheizen, bevor Sie mit
dem Bügeln beginnen.
Wenn Sie den Temperaturregler nach dem Bügeln bei hoher Temperatur
auf eine niedrigere Stufe einstellen, lassen Sie das Bügeleisen für fünf
Minuten abkühlen, bevor Sie mit dem Bügeln fortfahren.
4 Beginnen Sie mit dem Bügeln (Abb. 4).
Tipp: Das Bügeln wird leichter und weniger zeitaufwendig, wenn Sie die
Kleidungsstücke vorher anfeuchten.
Ohne Bügelbrett bügeln
Auf Reisen steht Ihnen häufig kein Bügelbrett zur Verfügung. Legen Sie
dann eineTischdecke oder ein gefaltetes Frotteehandtuch auf eine stabile
und ebene Unterlage.
Stellen Sie sicher, dass die Unterlage hitze- und feuchtigkeitsbeständig ist.
Bügeln Sie nicht auf Unterlagen aus Glas oder Kunststoff.
Reinigung
1 Stellen Sie das Bügeleisen senkrecht.
Deutsch 21
2 Trennen Sie den Netzstecker von der Steckdose, und lassen Sie das
Bügeleisen mindestens 30 Minuten lang abkühlen.
3 Wischen Sie die Bügelsohle mit einem feuchten Tuch und etwas
flüssigem Reinigungsmittel ab.
4 Reinigen Sie den oberen Teil des Bügeleisens mit einem feuchten
Tuch.
Aufbewahrung
1 Stellen Sie das Bügeleisen senkrecht.
(Abb. 5)
2 Trennen Sie den Netzstecker von der Steckdose, und lassen Sie das
Bügeleisen mindestens 30 Minuten lang abkühlen.
3 Drücken Sie den Handgriffhalter in Pfeilrichtung (Abb. 6).
4 Drücken Sie den Handgriff nach unten (Abb. 7).
5 Bewahren Sie das Gerät in der Tasche auf.
Umweltschutz
-
Werfen Sie das Gerät am Ende der Lebensdauer nicht in den
normalen Hausmüll. Bringen Sie es zum Recycling zu einer offiziellen
Sammelstelle. Auf diese Weise helfen Sie, die Umwelt zu
schonen (Abb. 8).
Garantie und Kundendienst
Benötigen Sie weitere Informationen oder treten Probleme auf, besuchen
Sie bitte die Philips Website www.philips.com oder setzen Sie sich mit
einem Philips Service-Center in Ihrem Land in Verbindung
(Telefonnummer siehe Garantieschrift). Sollte es in Ihrem Land kein
Service-Center geben, wenden Sie sich bitte an Ihren Philips-Händler.
22
Deutsch
Fehlerbehebung
In diesem Kapitel sind die häufigsten Probleme aufgeführt, die beim
Gebrauch Ihres Geräts auftreten können. Sollten Sie ein Problem mithilfe
der nachstehenden Informationen nicht beheben können, wenden Sie
sich bitte an das Philips Service-Center in Ihrem Land.
Problem
Mögliche Ursache
Lösung
Der Netzstecker
ist mit der
Steckdose
verbunden, aber
die Bügelsohle
bleibt kalt.
Problem mit der
Stromversorgung
Überprüfen Sie das
Netzkabel, den Netzstecker
und die Steckdose.
Der
Temperaturregler
ist möglicherweise
auf MIN
eingestellt.
Stellen Sie den
Temperaturregler auf die
erforderliche Position.
Español 23
Introducción
Enhorabuena por la compra de este producto y bienvenido a Philips. Para
sacar el mayor partido de la asistencia que Philips le ofrece, registre su
producto en www.philips.com/welcome.
Gracias a su diseño compacto y ligero, esta plancha es ideal para
planchados rápidos y puede llevarla consigo de viaje en su práctica bolsa.
La plancha se puede utilizar de manera segura con todos los voltajes de
red (110-120 V/220-240 V), ya que está equipada con un selector de
voltaje. Si es necesario, podrá adquirir adaptadores de clavija adecuados
en los distribuidores Philips, en centros de servicio, recepciones de
hoteles o ferreterías.
Descripción general (fig. 1)
A Mango plegable
B Cable de alimentación
C Selector de voltaje
D Control de temperatura
E Suela y ranura para botones
Importante
Antes de usar el aparato, lea atentamente este manual de usuario y
consérvelo por si necesitara consultarlo en el futuro.
-
-
Peligro
No sumerja nunca la plancha en agua.
Advertencia
Antes de enchufar el aparato, compruebe que la posición del selector
de voltaje se corresponde con el voltaje de red local. Puede utilizar
una moneda para ajustar la posición del selector de voltaje. Vuelva a
ajustar siempre el selector a la posición 220/240 V después de utilizar
el aparato. De este modo se evitan daños a la plancha si por
equivocación se conecta a un voltaje incorrecto.
No utilice el aparato si la clavija, el cable de alimentación o el propio
aparato tienen daños visibles, o si el aparato se ha caído.
24
-
-
-
Español
Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por
Philips o por un centro de servicio autorizado por Philips, con el fin
de evitar situaciones de peligro.
No deje nunca el aparato desatendido cuando esté enchufado a la
red.
Este aparato no debe ser usado por personas (adultos o niños) con
su capacidad física, psíquica o sensorial reducida, ni por quienes no
tengan los conocimientos y la experiencia necesarios, a menos que
sean supervisados o instruidos acerca del uso del aparato por una
persona responsable de su seguridad.
Asegúrese de que los niños no jueguen con este aparato.
No permita que el cable de alimentación entre en contacto con la
suela caliente de la plancha.
Precaución
Si el aparato está provisto de una clavija con toma de tierra, se debe
conectar a un enchufe con toma de tierra.
Si la clavija no coincide con la toma de corriente local, utilice un
adaptador de clavija con toma de tierra.
No conecte el aparato a un enchufe para afeitadoras.
No utilice la plancha en una habitación de hotel al mismo tiempo que
otro aparato de mucha potencia (como un secador) para evitar
fundir el fusible.
Compruebe el cable de alimentación con regularidad por si estuviera
dañado.
Ponga y utilice siempre la plancha sobre una superficie estable, plana
y horizontal.
La suela de la plancha puede calentarse mucho y, si se toca, puede
causar quemaduras.
Cuando haya acabado de planchar, cuando limpie el aparato o
cuando deje la plancha aunque sólo sea durante un momento, ponga
la plancha sobre su talonera y desenchúfela de la red.
El aparato no está diseñado para uso habitual.
Campos electromagnéticos (CEM)
Este aparato Philips cumple todos los estándares sobre campos
electromagnéticos (CEM). Si se utiliza correctamente y de acuerdo con
Español 25
las instrucciones de este manual, el aparato se puede usar de forma
segura según los conocimientos científicos disponibles hoy en día.
Antes de utilizarlo por primera vez
1 Quite cualquier pegatina o lámina protectora de la suela.
2 Deje que la plancha se caliente hasta la temperatura máxima y
pásela durante unos minutos sobre un paño húmedo para eliminar
cualquier residuo que pudiera haber en la suela.
Preparación para su uso
Despliegue del mango
1 Tire del mango para desplegarlo (oirá un “clic”) (fig. 2).
Ajuste de la temperatura
1 Compruebe en la etiqueta de la prenda la temperatura de
planchado apropiada.
- 1 Fibras sintéticas (por ejemplo, acrílico, viscosa, poliamida, poliéster)
- 1 Seda
- 2 Lana
- 3 Algodón, lino
Si no sabe de qué tipos de tejido está hecha la prenda, determine la
temperatura correcta planchando una parte de la misma que no se vea
cuando la use o la lleve puesta.
Seda, lana y fibras sintéticas: planche las prendas por el revés para evitar
que aparezcan brillos en la tela.
Empiece planchando las prendas que requieran la temperatura más baja
de planchado, como las de fibras sintéticas.
2 Ajuste el control de temperatura a la temperatura de planchado
adecuada (fig. 3).
3 Ponga la plancha sobre su base de apoyo.
4 Conecte el aparato a un enchufe con toma de tierra.
26
Español
Uso del aparato
Nota: La plancha puede despedir un poco de humo al usarla por primera
vez. Dejará de hacerlo al cabo de un rato.
Planchado
1 Seleccione la posición de temperatura de planchado recomendada
(consulte el capítulo “Preparación para su uso”).
2 Ponga la plancha sobre su base de apoyo.
3 Deje que la plancha se caliente durante dos minutos antes de
empezar a planchar.
Si ajusta el control de temperatura a un nivel inferior después de haber
estado planchando a alta temperatura, deje que la plancha se enfríe
durante cinco minutos antes de seguir planchando.
4 Comience a planchar (fig. 4).
Consejo: El planchado le resultará más fácil y le llevará menos tiempo si
humedece primero la prenda.
Planchado sin tabla de planchar
Cuando vaya de viaje, probablemente no tenga siempre a mano una tabla
de planchar. En tal caso extienda la manta de planchar o una toalla
doblada sobre una superficie firme y plana.
Asegúrese de que la superficie es resistente al calor y la humedad. No
planche sobre superficies de cristal o plástico.
Limpieza
1 Ponga la plancha sobre su base de apoyo.
2 Desenchufe la plancha de la toma de corriente y deje que se enfríe
durante al menos 30 minutos.
3 Limpie la suela con un paño húmedo y un limpiador líquido no
abrasivo.
4 Limpie la parte superior del aparato con un paño húmedo.
Español 27
Almacenamiento
1 Ponga la plancha sobre su base de apoyo (fig. 5).
2 Desenchufe la plancha de la toma de corriente y deje que se enfríe
durante al menos 30 minutos.
3 Empuje el soporte del asa en la dirección que indica la flecha (fig. 6).
4 Presione el asa hacia abajo (fig. 7).
5 Guarde la plancha en su funda.
Medio ambiente
-
Al final de su vida útil, no tire el aparato junto con la basura normal
del hogar. Llévelo a un punto de recogida oficial para su reciclado. De
esta manera ayudará a conservar el medio ambiente (fig. 8).
Garantía y servicio
Si necesita información o si tiene algún problema, visite la página Web de
Philips en www.philips.com, o póngase en contacto con el Servicio de
Atención al Cliente de Philips en su país (hallará el número de teléfono
en el folleto de la garantía mundial). Si no hay Servicio de Atención al
Cliente de Philips en su país, diríjase a su distribuidor local Philips.
28
Español
Guía de resolución de problemas
En este capítulo se resumen los problemas más frecuentes que pueden
surgir. Si no puede resolver el problema con la siguiente información,
póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente de su país.
Problema
Posible causa
Solución
La plancha está
enchufada pero
la suela está fría.
Problema de conexión.
Compruebe el cable de
alimentación, la clavija y
el enchufe.
Es posible que el control
de temperatura esté al
mínimo.
Ajuste el control de
temperatura a la
posición adecuada.
Suomi 29
Johdanto
Onnittelut ostoksestasi ja tervetuloa Philips-tuotteiden käyttäjäksi!
Hyödynnä Philipsin tuki ja rekisteröi tuotteesi osoitteessa www.philips.
com/welcome.
Kompaktin ja kevyen muotoilun ansiosta silitysrauta sopii erityisen hyvin
nopeisiin silitystöihin. Se kulkee matkoilla helposti mukana kätevässä
pussissa.
Jännitteenvalitsimen ansiosta silitysraudan käyttö on turvallista kaikilla
verkkojännitteillä (110 - 120 V / 220 - 240 V). Muuntajia saa tarvittaessa
Philips-jälleenmyyjiltä, -huoltoliikkeistä, hotellien vastaanotoista ja
rautakaupoista.
Laitteen osat (Kuva 1)
A Taitettava kädensija
B Virtajohto
C Kaksoisjännitteen säädin
D Lämpötilanvalitsin
E Soleplate-pohja ja ura napinympärysten silittämistä varten
Tärkeää
Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen laitteen ensimmäistä käyttökertaa
ja säilytä se tulevaa käyttöä varten.
-
-
Vaara
Älä upota silitysrautaa veteen.
Tärkeää
Tarkista ennen laitteen käyttöä, että kaksoisjännitteen valitsin on
asetettu paikallista verkkojännitettä vastaavaan kohtaan. Voit kääntää
kaksoisjännitteen valitsinta kolikolla. Palauta valitsin asentoon
220/240V aina käytön jälkeen. Näin vältytään vahingoilta, mikäli
silitysrauta kytketään vahingossa väärään verkkojännitteeseen.
Älä käytä laitetta, jos sen pistoke, virtajohto tai jokin muu osa on
viallinen tai jos laite on pudonnut.
30
-
-
Suomi
Jos virtajohto on vahingoittunut, se on oman turvallisuutesi vuoksi
hyvä vaihdattaa Philipsin valtuuttamassa huoltoliikkeessä tai muulla
ammattitaitoisella korjaajalla.
Laitetta ei saa koskaan jättää ilman valvontaa silloin kun se on liitetty
sähköverkkoon.
Laitetta ei ole tarkoitettu lasten tai sellaisten henkilöiden käyttöön,
joiden fyysinen tai henkinen toimintakyky on rajoittunut tai joilla ei ole
kokemusta tai tietoa laitteen käytöstä, muuten kuin heidän
turvallisuudestaan vastaavan henkilön valvonnassa ja ohjauksessa.
Pienten lasten ei saa antaa leikkiä laitteella.
Älä anna virtajohdon koskettaa laitteen kuumaa pohjaa.
Varoitus
Jos laitteen mukana on toimitettu maadoitettu pistoke, työnnä se
maadoitettuun pistorasiaan.
Käytä maadoitettua jännitemuuntajaa, jos pistoke ei sovi paikalliseen
pistorasiaan.
Älä kytke laitetta parranajokoneille tarkoitettuun pistorasiaan.
Älä käytä höyrysilitysrautaa hotellihuoneessa samanaikaisesti jonkin
muun paljon virtaa kuluttavan laitteen (esimerkiksi hiustenkuivain)
kanssa, jotta sulakkeet eivät pala.
Tarkista virtajohdon kunto säännöllisesti.
Säilytä ja käytä silitysrautaa tukevalla, tasaisella ja vaakasuoralla alustalla.
Silitysraudan pohja tulee hyvin kuumaksi ja koskettaessa se voi
aiheuttaa palovamman.
Aseta silitysrauta pystyasentoon ja irrota pistoke pistorasiasta aina, kun
lopetat silittämisen, kun puhdistat laitetta tai kun hetkeksikin poistut
silitysraudan luota.
Laitetta ei ole tarkoitettu säännölliseen käyttöön.
Sähkömagneettiset kentät (EMF)
Tämä Philips-laite vastaa kaikkia sähkömagneettisia kenttiä (EMF) koskevia
standardeja. Jos laitetta käytetään oikein ja tämän käyttöohjeen ohjeiden
mukaisesti, sen käyttäminen on turvallista tämänhetkisten tieteellisten
tutkimusten perusteella.
Suomi 31
Käyttöönotto
1 Poista pohjassa mahdollisesti oleva tarra tai suojakalvo.
2 Anna höyrysilitysraudan lämmetä korkeimpaan lämpötilaan ja liikuta
sitä sitten kostean kankaan päällä useita minuutteja, jotta
mahdolliset jäämät lähtevät irti.
Käyttöönotto
Kahvan avaaminen
1 Avaa kahva vetämällä sitä, kunnes kuulet napsahduksen (Kuva 2).
Lämpötilan valinta
1 Tarkista oikea silityslämpötila pesuohjeesta.
- 1 Tekokuitu (esimerkiksi akryyli, viskoosi, polyamidi, polyesteri)
- 1 Silkki
- 2 Villa
- 3 Puuvilla, pellava
Jos et tiedä mitä materiaalia tekstiili on, kokeile silittämistä varovasti
sellaisesta kohdasta, joka ei näy päällepäin.
Silkki, villa ja tekokuidut: silitä nurjalta puolelta, ettei pinta ala kiiltää.
Aloita silittäminen matalinta lämpötilaa vaativista tekstiileistä, esimerkiksi
tekokuitumateriaaleista.
2 Aseta lämpötilanvalitsin sopivaan silityslämpötilaan (Kuva 3).
3 Aseta silitysrauta pystyasentoon.
4 Työnnä pistoke maadoitettuun pistorasiaan.
Käyttö
Huomautus: Silitysraudasta voi ensimmäisellä käyttökerralla tulla hieman
käryä.Tämä loppuu kuitenkin nopeasti.
Silittäminen
1 Valitse suositeltu silityslämpötila (lisätietoja on kohdassa
Käyttöönotto).
32
Suomi
2 Aseta silitysrauta pystyasentoon.
3 Odota kaksi minuuttia silitysraudan lämpenemistä ennen silittämistä.
Odota viisi minuuttia ennen silittämisen jatkamista, jos lasket raudan
lämpötilaa kesken silityksen.
4 Aloita silittäminen (Kuva 4).
Vinkki:Vaatteen silittäminen on nopeampaa, jos kostutat sen ensin.
Silittäminen ilman silityslautaa
Silityslautaa ei yleensä ole matkoilla käytettävissä. Levitä silloin silityskangas
(tai taitettu froteepyyhe) tasaiselle, tukevalle alustalle.
Varmista, että alusta kestää kuumuutta ja kosteutta. Älä silitä lasisen tai
muovisen alustan päällä.
Puhdistaminen
1 Aseta silitysrauta pystyasentoon.
2 Irrota pistoke pistorasiasta ja anna silitysraudan jäähtyä vähintään
30 minuuttia.
3 Pyyhi pohja kostealla liinalla ja naarmuttamattomalla (nestemäisellä)
puhdistusaineella.
4 Puhdista höyrysilitysraudan yläosa kostealla liinalla.
Säilytys
1 Aseta silitysrauta pystyasentoon (Kuva 5).
2 Irrota pistoke pistorasiasta ja anna silitysraudan jäähtyä vähintään
30 minuuttia.
3 Työnnä kahvan pidikettä nuolen suuntaan (Kuva 6).
4 Paina kahvaa alaspäin (Kuva 7).
5 Säilytä laite omassa pussissaan.
Suomi 33
Ympäristöasiaa
-
Älä hävitä vanhoja laitteita tavallisen talousjätteen mukana, vaan
toimita ne valtuutettuun kierrätyspisteeseen. Näin autat vähentämään
ympäristölle aiheutuvia haittavaikutuksia (Kuva 8).
Takuu & huolto
Jos haluat lisätietoja tai laitteen kanssa tulee ongelmia, tutustu Philipsin
verkkosivustoon osoitteessa www.philips.com tai kysy neuvoa Philipsin
kuluttajapalvelukeskuksesta (puhelinnumero on kansainvälisessä
takuulehtisessä). Jos maassasi ei ole kuluttajapalvelukeskusta, ota yhteyttä
Philipsin jälleenmyyjään.
Vianmääritys
Tässä luvussa kuvataan tavallisimmat laitteen käyttöön liittyvät ongelmat.
Ellet onnistu ratkaisemaan ongelmaa alla olevien ohjeiden avulla, ota
yhteys Philipsin maakohtaiseen kuluttajapalvelukeskukseen.
Ongelma
Mahdollinen syy
Höyrysilitysrauta on
Virtaa ei tule.
liitetty pistorasiaan
mutta pohja on kylmä.
Lämpötilansäädin
voi olla minasennossa.
Ratkaisu
Tarkasta virtajohto, pistoke
ja pistorasia.
Aseta lämpötilanvalitsin
sopivaan asentoon.
34
Français
Introduction
Félicitations pour votre achat et bienvenue dans l’univers Philips ! Pour
profiter pleinement de l’assistance Philips, enregistrez vos produits sur le
site à l’adresse suivante : www.philips.com/welcome.
Léger et compact, ce fer à repasser est idéal pour les courtes séances de
repassage. Il s’emporte partout grâce à sa housse de voyage pratique.
Il peut être utilisé de manière sûre à toutes les tensions secteur (110120 V/220-240 V) car il est équipé d’un sélecteur de tension. Si nécessaire,
des adaptateurs sont disponibles auprès des revendeurs Philips, des
Centres Service Agréés, des réceptions d’hôtel ou dans les quincailleries.
Description générale (fig. 1)
A Poignée pliable
B Cordon d’alimentation
C Sélecteur de tension
D Thermostat
E Semelle et fente pour boutons
Important
Lisez attentivement ce mode d’emploi avant d’utiliser l’appareil et
conservez-le pour un usage ultérieur.
-
-
Danger
Ne plongez jamais le fer dans l’eau.
Avertissement
Vérifiez que le sélecteur de tension a bien été réglé sur la tension
secteur locale avant de brancher l’appareil. Vous pouvez modifier la
position du sélecteur de tension à l’aide d’une pièce de monnaie.
Remettez toujours le sélecteur en position 220/240 V après utilisation
de l’appareil. Cette opération évitera des détériorations si le fer est
branché par inadvertance sur une tension incorrecte.
N’utilisez pas l’appareil si la fiche, le cordon d’alimentation ou
l’appareil lui-même est endommagé ou s’il est tombé.
Français 35
-
-
-
-
Si le cordon d’alimentation est endommagé, il doit être remplacé
par Philips, un Centre Service Agréé ou un technicien qualifié afin
d’éviter tout accident.
Ne laissez jamais l’appareil sans surveillance pendant qu’il est branché.
Cet appareil n’est pas destiné à être utilisé par des personnes
(notamment des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou
intellectuelles sont réduites, ou par des personnes manquant
d’expérience ou de connaissances, à moins que celles-ci ne soient
sous surveillance ou qu’elles aient reçu des instructions quant à
l’utilisation de l’appareil par une personne responsable de leur
sécurité.
Veillez à ce que les enfants ne puissent pas jouer avec l’appareil.
Évitez tout contact entre le cordon d’alimentation et la semelle du fer
à repasser lorsqu’elle est chaude.
Attention
Si l’appareil est doté d’une fiche avec mise à la terre, il doit être
connecté à une prise murale avec mise à la terre.
Utilisez un adaptateur avec mise à la terre si la fiche secteur ne
correspond pas à la prise murale.
Ne branchez pas l’appareil sur une prise destinée à des rasoirs.
N’utilisez pas l’appareil dans une chambre d’hôtel en même temps
que tout autre appareil de forte puissance (tel qu’un sèche-cheveux)
afin d’éviter que les fusibles ne sautent.
Vérifiez régulièrement l’état du cordon d’alimentation.
Placez et utilisez toujours le fer à repasser sur une surface stable,
plane et horizontale.
La semelle du fer à repasser peut devenir très chaude et peut par
conséquent provoquer des brûlures si vous la touchez.
Lorsque vous avez fini de repasser, pendant que vous nettoyez
l’appareil ou même si vous laissez le fer sans surveillance pendant un
bref instant, placez le fer à repasser sur le talon et débranchez-le du
secteur.
Cet appareil n’est pas destiné à un usage régulier.
36
Français
Champs électromagnétiques (CEM)
Cet appareil Philips est conforme à toutes les normes relatives aux
champs électromagnétiques (CEM). Il répond aux règles de sécurité
établies sur la base des connaissances scientifiques actuelles s’il est
manipulé correctement et conformément aux instructions de ce mode
d’emploi.
Avant la première utilisation
1 Ôtez tout autocollant ou film de protection de la semelle.
2 Laissez chauffer le fer jusqu’à la température maximale et repassez
un chiffon humide pendant quelques minutes afin d’enlever tout
résidu de la semelle.
Avant utilisation
Dépliage de la poignée
1 Tirez la poignée vers le haut pour la déplier (clic) (fig. 2).
Réglage de la température
1 Consultez l’étiquette de lavage pour vérifier la température de
repassage recommandée :
- 1 Fibres synthétiques (par ex. acrylique, viscose, polyamide, polyester)
- 1 Soie
- 2 Laine
- 3 Coton, lin
Si vous ne connaissez pas la composition du tissu, repassez en
commençant par la température la plus basse sur une partie interne de
l’article et invisible de l’extérieur.
Soie, laine et autres fibres synthétiques : repassez à l’envers afin d’éviter
les taches.
Commencez toujours le repassage par les articles en fibres synthétiques
nécessitant la température la plus basse.
2 Réglez le thermostat sur la température nécessaire (fig. 3).
3 Posez le fer à repasser sur son talon.
Français 37
4 Branchez le cordon d’alimentation sur une prise secteur.
Utilisation de l’appareil
Remarque : Le fer peut fumer légèrement lors de la première utilisation. Ce
phénomène est normal et cesse après un bref instant.
Repassage
1 Sélectionnez la température de repassage recommandée (voir le
chapitre « Avant utilisation »).
2 Posez le fer à repasser sur son talon.
3 Laissez chauffer le fer pendant deux minutes avant de commencer à
repasser.
Si vous réglez la température sur un niveau plus bas après avoir repassé à
une température élevée, laissez refroidir le fer pendant cinq minutes avant
de poursuivre le repassage.
4 Commencez le repassage (fig. 4).
Conseil : Le repassage sera plus aisé et nécessitera moins de temps si vous
humidifiez l’article à repasser.
Repassage sans planche à repasser
Lorsque vous êtes en voyage, vous ne disposez généralement pas de
planche à repasser. Dans un tel cas, étendez la nappe de repassage (ou
une serviette éponge repliée) sur une surface stable et plane.
Assurez-vous que la surface résiste à la chaleur et à l’humidité. Ne
choisissez pas une surface en verre ou en plastique.
Nettoyage
1 Posez le fer à repasser sur son talon.
2 Débranchez le fer à repasser du secteur et laissez-le refroidir
pendant au moins 30 minutes.
3 Nettoyez la semelle avec un chiffon humide et un détergent
(liquide) non abrasif.
38
Français
4 Nettoyez la partie supérieure du fer à repasser avec un chiffon
humide.
Rangement
1 Posez le fer à repasser sur son talon (fig. 5).
2 Débranchez le fer à repasser du secteur et laissez-le refroidir
pendant au moins 30 minutes.
3 Poussez la poignée dans le sens de la flèche (fig. 6).
4 Abaissez la poignée (fig. 7).
5 Rangez l’appareil dans la housse.
Environnement
-
Lorsqu’il ne fonctionnera plus, ne jetez pas l’appareil avec les ordures
ménagères, mais déposez-le à un endroit assigné à cet effet, où il
pourra être recyclé. Vous contribuerez ainsi à la protection de
l’environnement (fig. 8).
Garantie et service
Si vous souhaitez obtenir des informations supplémentaires ou si vous
rencontrez un problème, rendez-vous sur le site Web de Philips à
l’adresse www.philips.com ou contactez le Service Consommateurs
Philips de votre pays (vous trouverez le numéro de téléphone
correspondant sur le dépliant de garantie internationale). S’il n’existe pas
de Service Consommateurs Philips dans votre pays, renseignez-vous
auprès de votre revendeur Philips local.
Français 39
Dépannage
Cette rubrique présente les problèmes les plus courants que vous
pouvez rencontrer avec votre appareil. Si vous ne parvenez pas à
résoudre le problème à l’aide des informations ci-dessous, contactez le
Service Consommateurs Philips de votre pays.
Problème
Cause possible
Solution
Le fer à repasser
est branché, mais
la semelle est
froide.
Problème de
branchement.
Vérifiez le cordon
d’alimentation, la fiche et
la prise secteur.
Le thermostat est
probablement réglé
sur MIN.
Réglez le thermostat sur
la température requise.
40
Italiano
Introduzione
Congratulazioni per l’acquisto e benvenuti in Philips! Per trarre il massimo
vantaggio dall’assistenza Philips, registrate il vostro prodotto su www.
philips.com/welcome.
Grazie al suo design compatto e leggero, il ferro assicura una stiratura
rapida e la massima facilità di trasporto nella pratica custodia.
Il ferro può essere utilizzato in maniera sicura con tutte le tensioni
disponibili (110-120 V/220-240 V) grazie al selettore di tensione in
dotazione. Se necessario, sono disponibili spine per l’adattatore presso i
rivenditori Philips, i centri assistenza, le reception degli hotel o i
ferramenta.
Descrizione generale (fig. 1)
A Impugnatura pieghevole
B Cavo di alimentazione
C Selettore di tensione
D Termostato
E Piastra e scanalatura pulsante
Importante
Prima di utilizzare l’apparecchio, leggete attentamente il presente manuale
utente e conservatelo per eventuali riferimenti futuri.
-
-
Pericolo
Non immergete mai il ferro nell’acqua.
Avvertenza
Prima di collegare l’apparecchio, verificate che il selettore per doppia
tensione corrisponda alla tensione disponibile. Potete impostare il
selettore di tensione utilizzando una moneta. Dopo l’uso, si consiglia
di impostare il selettore di tensione su 220/240 V. In questo modo,
eviterete di collegare il ferro a un livello di tensione eccessivo.
Non utilizzate l’apparecchio nel caso in cui la spina, il cavo di
alimentazione o l’apparecchio stesso siano danneggiati o in presenza
di rotture.
Italiano 41
-
-
-
-
-
Nel caso in cui il cavo di alimentazione fosse danneggiato, dovrà
essere sostituito presso i centri autorizzati Philips, i rivenditori
specializzati oppure da personale debitamente qualificato, per evitare
situazioni pericolose.
Non lasciate mai l’apparecchio incustodito quando è collegato alla
presa di corrente.
L’apparecchio non è destinato a persone (inclusi bambini) con
capacità mentali, fisiche o sensoriali ridotte, fatti salvi i casi in cui tali
persone abbiano ricevuto assistenza o formazione per l’uso
dell’apparecchio da una persona responsabile della loro sicurezza.
Adottate le dovute precauzioni per evitare che i bambini giochino
con l’apparecchio.
Evitate che il cavo di alimentazione venga a contatto con la piastra del
ferro calda.
Attenzione
Se l’apparecchio dispone di un spina con messa a terra, dovete
collegarlo a una presa dotata di messa a terra.
Se la spina dell’apparecchio non è compatibile con la presa a muro,
utilizzate un adattatore per prese dotato di messa a terra.
Non collegate l’apparecchio a una presa a muro destinata
esclusivamente ai rasoi.
Nelle stanze d’albergo, per evitare di bruciare il fusibile, non utilizzate
il ferro da stiro simultaneamente a un altro apparecchio con un
assorbimento elevato di watt, come ad esempio un asciugacapelli.
Verificate periodicamente le condizioni del cavo di alimentazione.
Posizionate e utilizzate sempre il ferro su una superficie piana, stabile
e orizzontale.
La piastra del ferro può surriscaldarsi eccessivamente e provocare
scottature se a contatto con la pelle.
Dopo aver utilizzato l’apparecchio, durante le operazioni di pulizia o
se lasciate l’apparecchio incustodito anche per un breve periodo,
mettete il ferro in posizione verticale e scollegate la spina dalla presa
a muro.
Questo apparecchio non è destinato a una frequenza d’uso
professionale.
42
Italiano
Campi elettromagnetici (EMF)
Questo apparecchio Philips è conforme a tutti gli standard relativi ai
campi elettromagnetici (EMF). Se utilizzato in modo
appropriato seguendo le istruzioni contenute nel presente manuale
utente, l’apparecchio consente un utilizzo sicuro come confermato dai
risultati scientifici attualmente disponibili.
Prima di utilizzare l’apparecchio per la prima volta
1 Rimuovete gli eventuali adesivi o il foglio di protezione dalla piastra.
2 Riscaldate il ferro alla massima temperatura e passatelo su uno
straccio umido per vari minuti, per eliminare eventuali residui dalla
piastra.
Predisposizione dell’apparecchio
Estrazione dell’impugnatura
1 Alzare l’impugnatura per estrarla finché non scatta in
posizione (fig. 2).
Impostazione della temperatura
1 Verificate sull’etichetta del capo la temperatura di stiratura
richiesta.
- 1 Tessuti sintetici (ad esempio acrilico, viscosa, poliammide, poliestere)
- 1 Seta
- 2 Lana
- 3 Cotone, lino
Se non si conosce il tessuto del capo da stirare, si consiglia di stirare un
angolo nascosto per determinare la temperatura più indicata.
Seta, lana e fibre sintetiche: stirate il capo a rovescio per evitare aloni
lucidi.
Iniziate a stirare i capi che richiedono una temperatura di stiratura più
bassa, ad esempio i tessuti sintetici.
2 Impostate il termostato alla temperatura richiesta (fig. 3).
3 Ponete il ferro in posizione verticale.
Italiano 43
4 Inserite la spina in una presa di messa a terra.
Modalità d’uso dell’apparecchio
Nota La prima volta che si utilizza il ferro, si potrebbe notare la fuoriuscita di
vapore; tuttavia scompare dopo poco tempo.
Stiratura
1 Selezionate la temperatura di stiratura consigliata (consultare il
capitolo “Predisposizione dell’apparecchio”).
2 Ponete il ferro in posizione verticale.
3 Lasciate riscaldare il ferro per due minuti prima di iniziare la
stiratura.
Se regolate il termostato su una impostazione inferiore dopo aver stirato
a una temperatura più alta, è necessario lasciare raffreddare il ferro da
stiro per cinque minuti prima di continuare la stiratura.
4 Iniziate a stirare (fig. 4).
Consiglio La stiratura è più facile e veloce se il capo viene inumidito.
Stiratura senza asse da stiro
Quando siete in viaggio, un’asse da stiro non è sempre a portata di mano.
In tal caso, posizionate una tovaglia (o un asciugamano in spugna piegato),
su una superficie piana e stabile.
Assicuratevi che la superficie sia resistente al calore e all’umidità. Non
utilizzate una superficie in vetro o plastica.
Pulizia
1 Ponete il ferro in posizione verticale.
2 Scollegate la spina dalla presa di corrente e lasciate raffreddare il
ferro per almeno 30 minuti.
3 Pulite la piastra con un panno umido e con un detergente (liquido)
non abrasivo.
4 Per pulire la parte superiore del ferro utilizzate un panno umido.
44
Italiano
Come riporre l’apparecchio
1 Ponete il ferro in posizione verticale (fig. 5).
2 Scollegate la spina dalla presa di corrente e lasciate raffreddare il
ferro per almeno 30 minuti.
3 Spingete il supporto del manico nella direzione della freccia (fig. 6).
4 Premete il manico verso il basso (fig. 7).
5 Riponete l’apparecchio nell’apposita custodia.
Tutela dell’ambiente
-
Per contribuire alla tutela dell’ambiente, non gettate l’apparecchio tra
i rifiuti domestici quando non viene più utilizzato, ma consegnatelo a
un centro di raccolta ufficiale (fig. 8).
Garanzia e assistenza
Se avete bisogno di assistenza o informazioni o in caso di problemi,
visitate il sito Web Philips all’indirizzo www.philips.com oppure contattate
il Centro Assistenza Clienti Philips del vostro Paese (per conoscere il
numero di telefono consultate l’opuscolo della garanzia). Se nel vostro
Paese non esiste un Centro Assistenza Clienti, rivolgetevi al vostro
rivenditore Philips.
Italiano 45
Risoluzione dei guasti
In questo capitolo vengono riportati i problemi più ricorrenti legati all’uso
dell’apparecchio. Se non riuscite a risolvere i problemi con le informazioni
seguenti, contattate il Centro Assistenza Clienti Philips del vostro paese.
Problema
Possibile causa
Il ferro è
Problema di
collegamento.
collegato alla
presa di corrente
ma la piastra è
fredda.
Il termostato è
impostato sul livello
minimo.
Soluzione
Verificate il cavo di
alimentazione, lo spinotto e
la presa a muro.
Impostate il termostato alla
temperatura richiesta.
46
Nederlands
Inleiding
Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Als u volledig wilt
profiteren van de ondersteuning die Philips biedt, registreer uw product
dan op www.philips.com/welcome.
Dankzij het compacte, lichtgewicht ontwerp is dit strijkijzer ideaal voor
een snelle strijkbeurt. U kunt het gemakkelijk mee op reis nemen in het
handige etui.
Doordat het strijkijzer is uitgerust met een voltagekeuzeschakelaar, kan
het veilig worden gebruikt op iedere netspanning (110-120V/220-240V).
Indien nodig kunt u geschikte stekkeradapters vinden bij Philips-dealers,
servicecentra, hotelrecepties of gereedschapswinkels.
Algemene beschrijving (fig. 1)
A Inklapbare handgreep
B Netsnoer
C Voltagekeuzeschakelaar met twee standen
D Temperatuurregelaar
E Zoolplaat en knopengleuf
Belangrijk
Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u het apparaat gaat
gebruiken. Bewaar de gebruiksaanwijzing om deze indien nodig te kunnen
raadplegen.
-
-
Gevaar
Dompel het strijkijzer nooit in water.
Waarschuwing
Controleer of de voltagekeuzeschakelaar is ingesteld op de
plaatselijke netspanning voordat u het apparaat aansluit. U kunt de
voltagekeuzeschakelaar instellen met een munt. Stel de schakelaar na
gebruik altijd in op 220/240V. Hiermee voorkomt u schade als u het
strijkijzer per ongeluk op de verkeerde netspanning aansluit.
Gebruik het apparaat niet indien de stekker, het snoer of het apparaat
zelf zichtbaar beschadigd is. Gebruik het apparaat ook niet meer als
het is gevallen.
Nederlands 47
-
-
-
Indien het netsnoer beschadigd is, moet u het laten vervangen door
Philips, een door Philips geautoriseerd servicecentrum of personen
met vergelijkbare kwalificaties om gevaar te voorkomen.
Laat het apparaat nooit onbeheerd achter terwijl het op netspanning
is aangesloten.
Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (waaronder
kinderen) met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke
vermogens, of die gebrek aan ervaring of kennis hebben, tenzij
iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid toezicht op hen
houdt of hen heeft uitgelegd hoe het apparaat dient te worden
gebruikt.
Houd toezicht op kinderen om te voorkomen dat ze met het
apparaat gaan spelen.
Voorkom dat het netsnoer in aanraking komt met de hete zoolplaat
van het strijkijzer.
Let op
Als het apparaat wordt geleverd met een geaarde stekker, moet u
deze in een geaard stopcontact steken.
Gebruik een geaarde adapter als de stekker niet in het stopcontact
past.
Sluit het apparaat niet aan op een stopcontact voor scheerapparaten.
Gebruik het strijkijzer in uw hotelkamer niet gelijktijdig met een ander
apparaat met een groot vermogen (bijv. een haardroger) om te
voorkomen dat een zekering doorbrandt.
Controleer regelmatig of het netsnoer niet beschadigd is.
Plaats en gebruik het strijkijzer altijd op een stabiele, vlakke en
horizontale ondergrond.
De zoolplaat van het strijkijzer kan zeer heet worden en bij aanraking
brandwonden veroorzaken.
Als u klaar bent met strijken, als u het strijkijzer schoonmaakt en als u
bij het strijkijzer wegloopt (als is het maar even), zet dan het strijkijzer
op de achterkant en haal de stekker uit het stopcontact.
Het apparaat is niet bedoeld voor regelmatig gebruik.
48
Nederlands
Elektromagnetische velden (EMV)
Dit Philips-apparaat voldoet aan alle richtlijnen met betrekking tot
elektromagnetische velden (EMV). Mits het apparaat op de juiste wijze
en volgens de instructies in deze gebruiksaanwijzing wordt gebruikt, is het
veilig te gebruiken volgens het nu beschikbare wetenschappelijke bewijs.
Voor het eerste gebruik
1 Verwijder eventuele stickers of beschermfolie van de zoolplaat.
2 Laat het strijkijzer opwarmen tot de maximumtemperatuur en
beweeg het strijkijzer vervolgens gedurende een paar minuten over
een vochtige doek om mogelijke resten van de zoolplaat te
verwijderen.
Klaarmaken voor gebruik
De handgreep uitklappen
1 Trek aan de handgreep om deze uit te klappen (‘klik’) (fig. 2).
De temperatuur instellen
1 Raadpleeg het wasetiket van het te strijken artikel voor de juiste
strijktemperatuur.
- 1 Synthetische stoffen (bijv. acryl, viscose, polyamide, polyester)
- 1 Zijde
- 2 Wol
- 3 Katoen, linnen
Als u niet zeker weet van welk materiaal het artikel gemaakt is, probeer
de gekozen strijktemperatuur dan eerst uit op een plek die niet zichtbaar
is wanneer u het artikel draagt of gebruikt.
Zijde, wol en synthetische materialen: strijk de binnenkant van de stoffen
om glimmende plekken te voorkomen.
Strijk eerst de artikelen die op de laagste temperatuur gestreken moeten
worden, zoals artikelen gemaakt van synthetische stoffen.
2 Stel de temperatuurregelaar in op de vereiste
strijktemperatuur (fig. 3).
Nederlands 49
3 Zet het strijkijzer op zijn achterkant.
4 Steek de stekker in een geaard stopcontact.
Het apparaat gebruiken
Opmerking: Er kan wat rook uit het strijkijzer komen wanneer u het voor de
eerste keer gebruikt. Dit houdt na korte tijd op.
Strijken
1 Stel de aanbevolen strijktemperatuur in (zie hoofdstuk ‘Klaarmaken
voor gebruik’).
2 Zet het strijkijzer op zijn achterkant.
3 Laat het strijkijzer twee minuten opwarmen voordat u begint met
strijken.
Als u na het strijken op een hoge temperatuur de temperatuurregelaar
instelt op een lagere stand, laat het strijkijzer dan vijf minuten afkoelen
voordat u verdergaat met strijken.
4 Begin met strijken (fig. 4).
Tip Strijken gaat gemakkelijker en kost minder tijd wanneer u het kledingstuk
eerst vochtig maakt.
Strijken zonder strijkplank
Als u op reis bent, hebt u vaak geen strijkplank bij de hand. Spreid in dat
geval het tafelkleed (of een gevouwen badstof handdoek) uit op een
stevige, vlakke ondergrond.
Controleer of de ondergrond hitte- en vochtbestendig is. Gebruik geen
ondergrond van glas of plastic.
Schoonmaken
1 Zet het strijkijzer op zijn achterkant.
2 Haal de stekker uit het stopcontact en laat het strijkijzer ten
minste 30 minuten afkoelen.
50
Nederlands
3 Veeg de zoolplaat schoon met een vochtige doek en een nietschurend (vloeibaar) schoonmaakmiddel.
4 Maak de bovenkant van het strijkijzer schoon met een vochtige
doek.
Opbergen
1 Zet het strijkijzer op zijn achterkant (fig. 5).
2 Haal de stekker uit het stopcontact en laat het strijkijzer ten
minste 30 minuten afkoelen.
3 Duw de steun van de handgreep in de richting van de pijl (fig. 6).
4 Duw de handgreep naar beneden (fig. 7).
5 Berg het apparaat op in het etui.
Milieu
-
Gooi het apparaat aan het einde van zijn levensduur niet weg met
het normale huisvuil, maar lever het in op een door de overheid
aangewezen inzamelpunt om het te laten recyclen. Op die manier
levert u een bijdrage aan een schonere leefomgeving (fig. 8).
Garantie & service
Als u service of informatie nodig hebt of als u een probleem hebt, bezoek
dan de Philips-website www.philips.nl, of neem contact op met het
Philips Consumer Care Centre in uw land (u vindt het telefoonnummer
in het ‘worldwide guarantee’-vouwblad). Als er geen Consumer Care
Centre in uw land is, ga dan naar uw Philips-dealer.
Nederlands 51
Problemen oplossen
Dit hoofdstuk behandelt in het kort de problemen die u kunt
tegenkomen tijdens het gebruik van het apparaat. Als u er niet in slaagt
het probleem op te lossen met behulp van de onderstaande informatie,
neem dan contact op met het Consumer Care Centre in uw land.
Probleem
Mogelijke oorzaak
De stekker zit in Aansluitprobleem.
het stopcontact,
maar de
zoolplaat is koud.
De
temperatuurregelaar
staat waarschijnlijk
op MIN.
Oplossing
Controleer het netsnoer, de
stekker en het stopcontact.
Stel de temperatuurregelaar
in op de vereiste stand.
52
Norsk
Innledning
Gratulerer med kjøpet og velkommen til Philips! Du får best mulig nytte
av støtten som Philips tilbyr, hvis du registrerer produktet ditt på www.
philips.com/welcome.
Takket være den kompakte og lette utformingen, passer dette
strykejernet ideelt for raske strykejobber. Du kan ta det med i det
hendige etuiet når du er på reise.
Strykejernet kan brukes sikkert på alle spenninger (110–120 V/220–
240 V), siden det har en spenningsvelger. Hvis du trenger det, er passende
adapterkontakter tilgjengelige fra Philips-forhandlere, servicesentre,
hotellresepsjoner og jernvarebutikker.
Generell beskrivelse (fig. 1)
A Sammenleggbart håndtak
B Ledning
C Dobbel spenningsvelger
D Temperaturbryter
E Strykesåle og knappespor
Viktig
Les denne brukerveiledningen nøye før du bruker apparatet, og ta vare
på den for senere referanse.
-
-
Fare
Strykejernet må aldri dyppes i vann.
Advarsel
Kontroller om den doble spenningsvelgeren er satt til den lokale
nettspenningen før du kobler til apparatet. Du kan justere
plasseringen på den doble spenningsvelgeren med en mynt. Tilbakestill
alltid velgeren til 220/240 V etter bruk. Dette forhindrer skade hvis du
ved en feil skulle koble strykejernet til feil spenning.
Ikke bruk apparatet hvis støpselet, ledningen eller selve apparatet har
synlig skade, eller hvis apparatet har falt i gulvet.
Norsk 53
-
-
-
Hvis ledningen er ødelagt, må den alltid skiftes ut av Philips, et
servicesenter som er godkjent av Philips, eller lignende kvalifisert
personell, slik at man unngår farlige situasjoner.
La aldri apparatet stå uten tilsyn når det er koblet til strømnettet.
Dette apparatet er ikke tiltenkt bruk av personer (inkludert barn)
som har nedsatt sanseevne eller fysisk eller psykisk funksjonsevne,
eller personer som ikke har erfaring eller kunnskap, unntatt hvis de får
tilsyn eller instruksjoner om bruk av apparatet av en person som er
ansvarlig for sikkerheten.
Pass på at barn er under tilsyn, slik at de ikke leker med apparatet.
Ikke la ledningen komme i kontakt med den varme strykesålen på
strykejernet.
Viktig
Hvis apparatet har et jordet støpsel, må det settes i en jordet
stikkontakt.
Bruk en jordet adapterkontakt hvis kontakten ikke samsvarer med
den lokale veggkontakten.
Ikke koble apparatet til en stikkontakt som er beregnet på
barbermaskiner.
Ikke bruk strykejernet på hotellrommet samtidig med andre
apparater som bruker mye strøm (f.eks. en hårføner). Dette kan føre
til at sikringen går.
Kontroller ledningen regelmessig for mulig skade.
Plasser og bruk alltid strykejernet på en stabil og horisontal overflate.
Strykesålen på strykejernet kan bli ekstremt varm, og du kan brenne
deg hvis du tar på den.
Når du er ferdig med å stryke, når du rengjør apparatet og også når
du setter fra deg strykejernet et øyeblikk: la strykejernet stå oppreist
og ta støpselet ut av stikkontakten.
Apparatet er ikke beregnet på regelmessig bruk.
Elektromagnetiske felt (EMF)
Dette Philips-apparatet overholder alle standarder som gjelder for
elektromagnetiske felt (EMF). Hvis det håndteres riktig og i samsvar med
instruksjonene i denne brukerveiledningen, er det trygt å bruke det ut fra
den kunnskapen vi har per dags dato.
54
Norsk
Før første gangs bruk
1 Fjern alle klistremerker og beskyttelsesfolie fra strykesålen.
2 La strykejernet varmes opp til maksimal temperatur og før
strykejernet over et fuktig tøystykke i noen minutter for å fjerne
eventuelle rester fra strykesålen.
Før bruk
Slå ut håndtaket
1 Trekk opp håndtaket for å slå det ut (du hører et klikk) (fig. 2).
Stille inn temperaturen
1 Se vaskeanvisningen hvis du trenger informasjon om riktig
stryketemperatur.
- 1 Syntetiske stoffer (f.eks. akryl, viskose, polyamid og polyester)
- 1 Silke
- 2 Ull
- 3 Bomull, lin
Hvis du ikke vet hva slags stoff et plagg består av, kan du finne riktig
stryketemperatur ved å stryke en del som ikke vil være synlig når du
bruker plagget.
Silke, ull og syntetiske stoffer: Stryk på vrangen for å unngå blanke
områder.
Begynn å stryke de plaggene som krever lavest stryketemperatur, for
eksempel plagg som er laget av syntetiske materialer.
2 Sett temperaturbryteren på ønsket stryketemperatur (fig. 3).
3 Sett strykejernet i oppreist stilling.
4 Sett støpselet i en jordet stikkontakt.
Bruke apparatet
Merk: Strykejernet kan ryke litt ved første gangs bruk. Dette vil avta etter en
liten stund.
Norsk 55
Stryke
1 Velg anbefalt stryketemperatur (se avsnittet Før bruk).
2 Sett strykejernet i oppreist stilling.
3 La strykejernet varmes opp i to minutter før du begynner å stryke.
Hvis du setter temperaturkontrollen til en lavere innstilling etter at du har
strøket med høy temperatur, må du la strykejernet kjøle seg ned i fem
minutter før du fortsetter strykingen.
4 Begynn å stryke (fig. 4).
Tips: Strykingen blir enklere og tar kortere tid hvis du fukter plagget først.
Stryke uten strykebrett
Når du er ute og reiser, har du ofte ikke noe strykebrett for hånden. I slike
tilfeller kan du legge duken (eller et sammenbrettet frottéhåndkle) på et
stødig, flatt underlag.
Kontroller at overflaten er varme- og vannbestandig. Ikke bruk glass- eller
plastoverflater.
Rengjøring
1 Sett strykejernet i oppreist stilling.
2 Ta ut ledningen av veggkontakten, og la strykejernet avkjøles i minst
30 minutter.
3 Tørk av strykesålen med en fuktig klut og (flytende) vaskemiddel
uten skureeffekt.
4 Rengjør overdelen av strykejernet med en fuktig klut.
Oppbevaring
1 Sett strykejernet i oppreist stilling (fig. 5).
2 Ta ut ledningen av veggkontakten, og la strykejernet avkjøles i minst
30 minutter.
3 Skyv håndtakstøtten i retningen som pilen viser (fig. 6).
56
Norsk
4 Trykk håndtaket ned (fig. 7).
5 Oppbevar apparatet i vesken.
Miljø
-
Ikke kast apparatet som vanlig husholdningsavfall når det ikke kan
brukes lenger. Lever det på en gjenvinningsstasjon. Slik bidrar du til å
ta vare på miljøet (fig. 8).
Garanti og service
Hvis du trenger service eller informasjon, eller hvis du har et problem
med produktet, kan du gå til nettsidene til Philips på www.philips.com. Du
kan også ta kontakt med Philips’ forbrukertjeneste der du bor (du finner
telefonnummeret i garantiheftet). Hvis det ikke finnes noen
forbrukertjeneste i nærheten, kan du kontakte din lokale Philipsforhandler.
Feilsøking
I dette kapitlet oppsummeres de vanligste problemene som kan oppstå
med apparatet. Hvis du ikke klarer å løse problemet med informasjonen
nedenfor, bør du ta kontakt med Philips’ forbrukerstøtte der du bor.
Problem
Mulig årsak
Løsning
Strykejernet er
koblet til, men
strykesålen er
kald.
Problemer med
tilkoblingen.
Undersøk ledningen,
støpslet og stikkontakten.
Temperaturbryteren
er sannsynligvis satt til
MIN.
Sett temperaturbryteren
på ønsket temperatur.
Português 57
Introdução
Parabéns pela sua compra e bem-vindo(a) à Philips! Para poder beneficiar
de todas as vantagens da assistência Philips, registe o seu produto em
www.philips.com/welcome.
Graças ao seu design compacto e leve, este ferro é ideal para passagens a
ferro rápidas. Pode levá-lo consigo na sua bolsa prática quando viaja.
O ferro pode ser utilizado em segurança com todas as voltagens
eléctricas (110-120 V/220-240 V), graças ao selector de voltagem incluído.
Caso seja necessário, estão disponíveis fichas adaptadoras adequadas nos
revendedores da Philips, centros de assistência, recepções de hotel ou
lojas de ferragens.
Descrição geral (fig. 1)
A Pega desdobrável
B Fio de alimentação
C Selector duplo de voltagem
D Controlo de temperatura
E Base e ranhura do botão
Importante
Leia cuidadosamente este manual do utilizador antes de utilizar o
aparelho e guarde-o para uma eventual consulta futura.
-
-
Perigo
Nunca mergulhe o ferro dentro de água.
Aviso
Verifique se o selector de dupla voltagem está definido de acordo
com a voltagem local antes de ligar o aparelho. Pode ajustar a posição
do selector de dupla voltagem com uma moeda. Reponha sempre o
selector na posição 220/240 V após cada utilização. Isto impede que o
seu aparelho fique danificado se ligar inadvertidamente o ferro à
voltagem errada.
Não utilize o aparelho se a ficha, o fio ou o próprio aparelho
apresentarem sinais visíveis de danos ou se tiver deixado cair o
aparelho.
58
-
-
-
-
Português
Se o fio estiver danificado, deve ser sempre substituído pela Philips,
por um centro de assistência autorizado da Philips ou por pessoal
devidamente qualificado para se evitarem situações de perigo.
Nunca deixe o aparelho sozinho quando estiver ligado à corrente.
Este aparelho não deve ser utilizado por pessoas (incluindo crianças)
com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta
de experiência e conhecimento, a não ser que lhes tenha sido dada
supervisão ou instruções relativas à utilização do aparelho por uma
pessoa responsável pela sua segurança.
As crianças devem ser vigiadas para assegurar que não brincam com
o aparelho.
Não deixe que o fio de alimentação entre em contacto com a base
quente do ferro.
Atenção
Se o aparelho for fornecido com uma ficha com ligação à terra, tem
de ser ligado a uma tomada eléctrica com ligação à terra.
Utilize uma ficha adaptadora com ligação a terra caso a ficha eléctrica
não corresponda à tomada de parede.
Não ligue o aparelho a uma tomada eléctrica destinada a máquinas
de barbear.
Não utilize o ferro no quarto de hotel em simultâneo com outro
aparelho de alta voltagem (p. ex., um secador de cabelo) para evitar
que os fusíveis rebentem.
Verifique regularmente se o fio de alimentação se encontra
danificado.
Coloque e utilize sempre o ferro sobre uma superfície estável, plana
e horizontal.
A base do ferro pode ficar extremamente quente e causar
queimaduras se for tocada.
Quando terminar de passar, quando limpar o aparelho e também
quando abandonar o ferro mesmo por pouco tempo: coloque o
ferro em posição de descanso e retire a ficha de alimentação da
tomada eléctrica.
Este aparelho não se destina a uma utilização regular.
Português 59
Campos Electromagnéticos — EMF (Electro Magnetic
Fields)
Este aparelho Philips cumpre todas as normas relacionadas com campos
electromagnéticos (EMF). Se for manuseado correctamente e de acordo
com as instruções presentes no manual do utilizador, o aparelho
proporciona uma utilização segura, como demonstrado pelas provas
científicas actualmente disponíveis.
Antes da primeira utilização
1 Retire todos os autocolantes ou película de protecção da base do
ferro.
2 Deixe o ferro aquecer até à temperatura máxima e passe-o sobre
um pedaço de pano húmido durante alguns minutos para remover
todos os resíduos da base.
Preparação
Desdobrar a pega
1 Puxe a pega para cima para desdobrá-la (‘click’) (fig. 2).
Regular a temperatura
1 Verifique a etiqueta da peça de roupa para saber qual a
temperatura que deve seleccionar.
- 1 Tecidos sintéticos (p. ex.: acrílico, viscose, poliamida, poliéster)
- 1 Seda
- 2 Lã
- 3 Algodão, linho
Se desconhecer o tipo ou os tipos de material da peça, calcule a
temperatura certa experimentando primeiro numa parte que não fique à
vista quando vestir ou usar a roupa.
Seda, lã e tecidos sintéticos: passe o tecido pelo lado do avesso para
evitar a formação de lustro.
Comece por passar as peças que necessitem de temperatura mais baixa,
como é o caso das fibras sintéticas.
60
Português
2 Regule o controlo da temperatura para a temperatura adequada a
cada tecido (fig. 3).
3 Coloque o ferro em posição de descanso.
4 Ligue a ficha a uma tomada com terra.
Utilizar o aparelho
Nota: O ferro pode libertar algum fumo quando for utilizado pela primeira
vez. É normal e pára passado pouco tempo.
Passar a ferro
1 Seleccione a temperatura necessária (consulte o capítulo
‘Preparação’).
2 Coloque o ferro em posição de descanso.
3 Permita que o ferro aqueça durante dois minutos antes de começar
a engomar.
Se colocar o botão de temperatura numa regulação inferior depois de
engomar a uma alta temperatura, permita que o ferro arrefeça durante
cinco minutos antes de continuar a engomar.
4 Comece a passar a ferro (fig. 4).
Sugestão: Engomar é mais fácil e demora menos tempo se primeiro
humedecer a peça.
Passar a ferro sem tábua própria
Quando em viagem, é provável que nem sempre tenha uma tábua de
passar a ferro à mão. Neste caso, coloque o pano (apenas em modelos
específicos) ou uma toalha turca dobrada sobre uma superfície firme e
plana.
Certifique-se de que a superfície é resistente ao calor e à humidade. Não
utilize superfícies de vidro ou plástico.
Limpeza
1 Coloque o ferro em posição de descanso.
Português 61
2 Retire a ficha de alimentação da tomada eléctrica e deixe o ferro
arrefecer durante pelo menos 30 minutos.
3 Limpe a base com um pano húmido e agente de limpeza (líquido)
não abrasivo.
4 Limpe a parte de cima do ferro com um pano húmido.
Arrumação
1 Coloque o ferro em posição de descanso (fig. 5).
2 Retire a ficha de alimentação da tomada eléctrica e deixe o ferro
arrefecer durante pelo menos 30 minutos.
3 Empurre o suporte da pega na direcção da seta (fig. 6).
4 Pressione a pega (fig. 7).
5 Guarde o aparelho na bolsa.
Ambiente
-
Não deite fora o aparelho junto com o lixo doméstico normal no
final da sua vida útil; entregue-o num ponto de recolha oficial para
reciclagem. Ao fazê-lo ajuda a preservar o ambiente (fig. 8).
Garantia e assistência
Se necessitar de reparações, informações ou se tiver problemas, visite o
Web site da Philips em www.philips.pt ou contacte o Centro de
Assistência ao Consumidor local (pode encontrar o número de telefone
no folheto de garantia mundial). Se não existir um Centro de Assistência
no seu país, visite o seu representante Philips local.
62
Português
Resolução de problemas
Este capítulo resume alguns dos problemas mais comuns que pode
encontrar no aparelho. Se não conseguir resolver o problema através das
indicações dadas a seguir, contacte o Centro de Assistência Philips no seu
país.
Problema
Causa provável
Solução
O ferro está
ligado mas a base
continua fria.
Problema de
ligação.
Verifique o cabo de
alimentação eléctrica, a ficha e
a tomada de parede.
O botão de
temperatura está
na posição MIN.
Regule o controlo da
temperatura para o valor
pretendido.
Svenska 63
Introduktion
Grattis till inköpet och välkommen till Philips! För att dra maximal nytta av
den support som Philips erbjuder kan du registrera din produkt på www.
philips.com/welcome.
Tack vare det här strykjärnets kompakta och lätta konstruktion är det
perfekt när du behöver stryka något snabbt. När du reser kan du ta med
det i det praktiska fodralet.
Du kan använda strykjärnet utan risk med alla vanliga spänningsnivåer
(110-120 V/220-240 V) eftersom det är utrustat med en spänningsväljare.
Om det skulle behövas kan du hitta lämpliga adapterkontakter hos
Philips-återförsäljare, -serviceombud, hotellreceptioner och
verktygsbutiker.
Allmän beskrivning (Bild 1)
A Vikbart handtag
B Nätsladd
C Spänningsväljare med två lägen
D Temperaturreglage
E Stryksula och knappskåra
Viktigt
Läs användarhandboken noggrant innan du använder apparaten och spara
den för framtida bruk.
-
-
Fara
Doppa aldrig strykjärnet i vatten.
Varning
Kontrollera att inställningen för spänningsväljaren överensstämmer
med den lokala nätspänningen innan du ansluter apparaten. Du kan
justera läget för spänningsväljaren med hjälp av ett mynt. Återställ
alltid väljaren till positionen 220/240 V efter användning. På så sätt
förhindras skador om strykjärnet oavsiktligt ansluts till fel spänning.
Använd inte apparaten om kontakten, sladden eller själva apparaten
har synliga skador eller om apparaten har tappats i golvet.
64
-
-
Svenska
Om nätsladden är skadad måste den alltid bytas ut av Philips, ett av
Philips auktoriserade serviceombud eller liknande behöriga personer
för att undvika olyckor.
Lämna aldrig apparaten utan uppsikt när den är ansluten till elnätet.
Apparaten är inte avsedd för användning av personer (inklusive barn)
med olika funktionshinder, eller av personer som inte har kunskap om
hur apparaten används, om de inte övervakas eller får instruktioner
angående användning av apparaten av en person som är ansvarig för
deras säkerhet.
Små barn ska övervakas så att de inte kan leka med apparaten.
Låt inte nätsladden komma i kontakt med den varma stryksulan.
Var försiktig
Om apparaten har en jordad kontakt måste den anslutas till ett jordat
vägguttag.
Använd en jordad adapterkontakt om det inte går att använda
stickkontakten i vägguttaget där du befinner dig.
Anslut inte apparaten till ett vägguttag som är avsett för rakapparater.
Använd inte strykjärnet på ett hotellrum samtidigt som andra
apparater med hög effekt (t.ex. en hårtork) för att undvika att en
säkring går.
Kontrollera nätsladden regelbundet för att se om den är skadad.
Placera och använd alltid strykjärnet på en stabil, jämn och horisontell
yta.
Järnets stryksula kan bli mycket het och vid beröring orsaka
brännskada.
När du har strukit klart, när du rengör strykjärnet och också när du
lämnar strykjärnet för en kort stund: ställ strykjärnet på hälen och dra
ut stickkontakten ur vägguttaget.
Apparaten är inte avsedd för regelbunden användning.
Elektromagnetiska fält (EMF)
Den här apparaten från Philips uppfyller alla standarder för
elektromagnetiska fält (EMF). Om apparaten hanteras på rätt sätt och
enligt instruktionerna i den här användarhandboken är den säker att
använda enligt de vetenskapliga belägg som finns i dagsläget.
Svenska 65
Före första användningen
1 Ta bort etiketter och skyddsfilm från stryksulan.
2 Värm upp strykjärnet till maximal temperatur och för sedan
strykjärnet över ett fuktigt tygstycke under några minuter för att
avlägsna eventuella beläggningar från stryksulan.
Förberedelser inför användning
Fälla upp handtaget
1 Dra upp handtaget för att fälla upp det (ett klickljud hörs) (Bild 2).
Ställa in temperaturen
1 Rätt stryktemperatur hittar du på tvättetiketterna.
- 1 Syntetmaterial (t.ex. akryl, viskos, polyamid, polyester)
- 1 Siden
- 2 Ull
- 3 Bomull, linne
Om du inte vet vilket tyg ett plagg är tillverkat av avgör du rätt
stryktemperatur genom att stryka en bit som inte syns när du använder
plagget.
Siden, ylle och syntetiska material: stryk på tygets baksida för att undvika
glänsande fläckar.
Börja med att stryka de artiklar som kräver lägst stryktemperatur, t.ex. de
som är gjorda av syntetiska fibrer.
2 Ställ in önskad stryktemperatur med temperaturreglaget (Bild 3).
3 Ställ strykjärnet på hälen.
4 Sätt in stickkontakten i ett jordat vägguttag.
Använda apparaten
Obs! Strykjärnet kan avge lite rök när du använder det första gången. Det
upphör efter en kort stund.
66
Svenska
Stryka
1 Välj rekommenderad stryktemperatur (se kapitlet Förberedelser
inför användning).
2 Ställ strykjärnet på hälen.
3 Låt strykjärnet värmas upp i två minuter innan du börjar stryka.
Om du ställer in temperaturreglaget på en lägre inställning efter att du
har strukit med en hög temperatur låter du strykjärnet svalna i fem
minuter innan du fortsätter att stryka.
4 Börja stryka (Bild 4).
Tips: Det går lättare och snabbare att stryka om du fuktar plagget först.
Stryka utan strykbräda
När du är på resande fot har du ofta inte tillgång till någon strykbräda. Du
kan då lägga duken (eller en hopvikt frottéhandduk) på en stabil, platt yta.
Kontrollera att ytan tål värme och fukt. Stryk inte på en yta av glas eller
plast.
Rengöring
1 Ställ strykjärnet på hälen.
2 Ta ut stickkontakten ur vägguttaget och låt strykjärnet svalna i
minst 30 minuter.
3 Torka av stryksulan med en fuktig trasa och (flytande)
rengöringsmedel utan slipmedel.
4 Rengör strykjärnets övre del med en fuktad trasa.
Förvaring
1 Ställ strykjärnet på hälen (Bild 5).
2 Ta ut stickkontakten ur vägguttaget och låt strykjärnet svalna i
minst 30 minuter.
3 Skjut stödet till handtaget i pilens riktning (Bild 6).
Svenska 67
4 Fäll ned handtaget (Bild 7).
5 Förvara apparaten i fodralet.
Miljön
-
Kasta inte apparaten i hushållssoporna när den är förbrukad. Lämna in
den för återvinning vid en officiell återvinningsstation, så hjälper du till
att skydda miljön (Bild 8).
Garanti och service
Om du behöver service eller information eller har problem med
apparaten kan du besöka Philips webbplats på www.philips.com eller
kontakta Philips kundtjänst i ditt land (du hittar telefonnumret i
garantibroschyren). Om det inte finns någon kundtjänst i ditt land vänder
du dig till din lokala Philips-återförsäljare.
Felsökning
I det här kapitlet finns en översikt över de vanligaste problemen som kan
uppstå med apparaten. Om du inte kan lösa problemet med hjälp av
nedanstående information kontaktar du kundtjänst i ditt land.
Problem
Möjlig orsak
Lösning
Strykjärnet är
anslutet till
vägguttaget men
stryksulan är kall.
Anslutningsproblem.
Kontrollera nätsladden,
stickkontakten och
vägguttaget.
Temperaturreglaget
är förmodligen
inställt på den lägsta
nivån.
Ställ in önskad temperatur
med temperaturreglaget.
68
繁體中文
簡介
恭喜您購買本產品並歡迎加入飛利浦!請於 www.philips.com/
welcome 註冊您的產品,來善用飛利浦提供的支援。
由於設計輕巧,本熨斗非常適合快速熨燙工作使用。您可以在旅
行時將熨斗放入收納包隨身攜帶。
熨斗具有電壓選擇裝置,可配合任何電壓 (110-120V/220-240V)
安心使用。如有需要,在飛利浦經銷商、服務中心、飯店櫃臺或
硬體商店均可找到適合的轉接插頭。
一般說明 (圖 1)
A 折疊式把手
B 電線
C 雙電壓選擇
D 溫度設定鈕
E 底盤與鈕釦溝槽
重要事項
使用本產品前,請先仔細閱讀本使用手冊,並保留說明以供日後
參考。
-
-
危險
請勿將熨斗浸泡在水中。
警示
在您連接電源之前,請先檢查雙重電壓選擇器是否已設定為您
當地的電源系統電壓。您可以用硬幣調整雙重電壓選擇器的位
置。使用後請一律將選擇器重設至 220/240 V 的位置。如此一
來,可避免不慎將熨斗連接至錯誤電壓所造成的危險。
插頭、電線或產品本身受損時,抑或是產品曾摔落時,請勿使
用。
如果電線損壞,必須交由飛利浦、飛利浦授權之服務中心,或
是具備相同資格的技師更換,以免發生危險。
當本產品連接到電源時,必須有人看顧。
本產品不適合供下列人士 (包括小孩) 使用:身體官能或心智能
力退化者,或是經驗與使用知識缺乏者。他們需要有負責其安
全的人員在旁監督,或指示產品的使用方法,方可使用。
繁體中文 69
-
請勿讓孩童將本產品當成玩具。
請勿讓電源線靠近接觸熨斗的發熱底盤。
警告
如果產品附有接地插頭,則必須插入吻合的接地插座上。
如果電源插頭與當地牆上插座不相符,請使用接地的變壓器插
頭。
請勿將本電器用品連接至電動刮鬍刀的電源插座上。
請勿在旅館房間內同時使用熨斗與其它高瓦特電器用品 (例
如:吹風機),以避免保險絲燒斷。
定期檢查電線看看是否受損。
請將熨斗放置在平穩的水平面上使用。
熨斗的底盤可能會變得很燙,如果碰到可能會燙傷。
當您熨燙完畢、清理熨斗,或即使短暫離開熨斗時:請將熨斗
直立在其跟部上,並且將電源插頭從插座拔出。
本電器用品不作經常性使用。
電磁場 (EMF)
本飛利浦產品符合電磁場 (electromagnetic fields,EMF) 所有相
關標準。若正確處理及依照本使用手冊之說明進行操作,根據現
有之科學文獻來看,使用本產品並無安全顧慮。
第一次使用前
1請拔除在熨斗底盤的任何貼紙或保護膜。
2將熨斗加熱到最高溫度,並在一塊溼布上來回熨燙幾分鐘,以
除去底盤上任何的殘留物。
使用前準備
打開把手
1將把手往上拉,打開把手 (會聽見「喀噠」一聲)。 (圖 2)
設定溫度
1關於適當的熨燙溫度,請檢查洗濯指示標籤。
- 1 合成纖維 (例如,壓克力纖維、人造絲、聚醯胺、聚酯纖維)
- 1絲
70
繁體中文
- 2 毛料
- 3 棉、亞麻布
如果您不知道衣料是由哪一種纖維製成,請先在該衣料不起眼的
部份試燙,以判斷適當的熨燙溫度。
絲織品、毛料和合成纖維:請熨燙布料的背面,以防止留下亮面
印記。
請從需要最低溫的衣物開始熨燙,例如合成纖維製的衣料。
2將溫度控制設定到所需的熨燙溫度。 (圖 3)
3將熨斗直立。
4將電源線插頭插入接地插座中。
使用此電器
注意: 第一次使用時,熨斗可能會產生一些煙霧,煙霧會在不久
後消失。
熨燙
1設定至建議的熨燙溫度位置 (請參閱「準備使用」)。
2將熨斗直立。
3開始熨燙之前,請先等待兩分鐘,讓熨斗加熱。
若您在使用高溫熨燙後將溫度設定鈕設定到較低的設定,請先等
待五分鐘,待熨斗冷卻之後再繼續熨燙。
4開始熨燙。 (圖 4)
提示: 若先潤濕衣物,會較容易熨燙,所需時間也較少。
不使用燙板熨燙
當您在旅途中,常常手邊沒有燙板,此時,您可以在平穩的平面
上鋪上熨燙桌布 (或大毛巾)。
請確定表面可受熱與加濕。請勿使用玻璃或塑膠表面。
清潔
1將熨斗直立。
繁體中文 71
2將電源插頭從插座上拔除並讓熨斗冷卻至少 30 分鐘。
3用濕布和非磨蝕性的 (液體) 清潔劑擦拭底盤。
4請用溼布清潔熨斗上面的部份。
收藏
1將熨斗直立。 (圖 5)
2將電源插頭從插座上拔除並讓熨斗冷卻至少 30 分鐘。
3請朝箭頭方向推動手把支架。 (圖 6)
4按下手把。 (圖 7)
5將本產品存放在收納袋中。
環境保護
-
電器壽命結束時請勿與一般家庭廢棄物一併丟棄。請將該產品
放置於政府指定的回收站,此舉能為環保盡一份心力。 (圖 8)
保固與服務
若您需要相關服務或資訊,或是有任何問題,請瀏覽飛利浦網
站,網址為 www.philips.com,或連絡您當地的飛利浦顧客服務中
心 (您可以在全球保證書上找到連絡電話)。若您當地沒有顧客服務
中心,請洽詢當地的飛利浦經銷商。
72
繁體中文
故障排除
本單元概述您使用本產品時最常遇到的問題。如果您無法利用以
下資訊解決您遇到的問題,請聯絡您所在國家/地區的顧客服務中
心。
問題
可能原因
熨斗已經插電,但 電源連接問題。
是底盤仍是冷的。
解決方法
檢查電源線,插頭和插
座。
溫度控制鈕可能設 請將溫度控制鈕設定到
定為最小位置。
所需的位置。
73
74
75
76
A
B
C
D
E
77
78
2
3
4
6
7
8
5
79
www.philips.com
u
4239.000.3172.9
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising