Philips | GC1424/30 | Philips Featherlight Plus Dampfbügeleisen mit antihaftbeschichteter Bügelsohle GC1424/30 Bedienungsanleitung

Problem
NORSK
Generell beskrivelse (fig. 1)
1Spraymunnstykke
2 Hette på påfyllingsåpning
3Dampskyvebryter
-- ; = dampstryking
-- t = tørr stryking
-- CALC CLEAN = kalkrensfunksjon
4 Dampstøtknapp (kun bestemte modeller)
5Sprayknapp
6Temperaturdreieskive
7 Temperaturlampe (kun bestemte modeller: med indikasjon for sikker
automatisk avslåing)
8Nettledning
9Merkeplate
10 Vannbeholder med MAX-indikator for vannivå
11Strykesåle
Merk: Apparatet er utformet for bruk med springvann. Hvis du bor i et område
med hardt vann, kan det raskt danne seg mye kalk. Derfor anbefaler vi at du
bruker 100 % destillert eller avsaltet vann for å forlenge levetiden til apparatet.
Merk: Ikke ha parfyme, eddik, stivelse, avkalkingsmidler, strykemidler, kjemisk
avkalket vann eller andre kjemikalier i vannbeholderen.
1 Sett dampbryteren til t (tørr stryking).  (fig. 2)
2 Fyll vannbeholderen opp til MAX-nivået (fig. 3).
3 Lukk hetten på påfyllingsåpningen.
Velge temperatur og dampinnstilling
Tabell 1
Dampinnstilling
Dampstøt
(gjelder kun
bestemte typer)
Dusj
MAX
;
Ja
Ja 
Bomull
mmm
;
Ja
Ja
;
Ja
Silke
mm
Nei
;
Nei
Ja
Syntetiske stoffer
(f.eks. akryl, nylon,
polyamid, polyester).
m
t
Nei
Nei
mm
Strykejernet har
blitt satt i horisontal
posisjon med vann i
vannbeholderen.
Kalk og urenheter
kommer ut av
strykesålen under
stryking.
Hardt vann danner kalk
inne i strykesålen.
Dampen blir
svakere over tid.
Hardt vann danner kalk
inne i strykesålen.
Använda apparaten
Obs! Apparaten är utformad för att användas med kranvatten. Om du bor i ett
område med hårt vatten kan det snabbt bildas kalkavlagringar. Du bör därför
använda 100 % destillerat eller avsaltat vatten för att förlänga apparatens livslängd.
Obs! Häll inte parfym, vinäger, stärkelse, avkalkningsmedel, strykhjälpmedel,
kemiskt avkalkat vatten eller andra kemikalier i vattentanken.
1 Ställ ångvredet i läge t (torr strykning).  (Bild 2)
Välja inställning för temperatur och ånga
Typ av material
TemperÅnginställaturinställning ning
Ångpuff (endast
vissa modeller)
Spray
Linne
MAX
;
Ja
Ja 
Bomull
;
Ja
Ja
4 Se tabell 1 for å velge en dampinnstilling som stemmer med den temperaturen
du har angitt (fig. 6).
Ylle
mmm
;
Nej
Ja
Siden
mm
;
Nej
Ja
Syntetmaterial
(t.ex. akryl, nylon,
polyamid, polyester).
mm
m
t.
Nej
Nej
Sett dampbryteren til t (tørr stryking) for å stryke uten damp.  (Fig. 2)
Sprayfunksjon
--
Trykk på sprayknappen for å fukte tøyet som skal strykes. Dette hjelper på
vanskelige skrukker (fig. 7).
Dampstøtfunksjon (gjelder kun bestemte modeller)
--
Trykk på og slipp dampstøtknappen for et kraftig dampstøt for å fjerne vanskelige
skrukker   (fig. 8).
Vertikalt dampstøt (kun bestemte modeller)
--
Du kan bruke dampstøt -funksjonen når du holder strykejernet loddrett. Dette
er nyttig for å fjerne skrukker fra klær på kleshengere, gardiner osv. (fig. 9).
--
Strykejernet slår seg av automatisk hvis det ikke har vært flyttet på 30 sekunder
i horisontal stilling eller 8 minutter i vertikal stilling. Lampen for automatisk
avslåing begynner å blinke. (fig. 10).
Når du vil varme opp strykejernet igjen, løfter du det opp eller beveger litt på
det til lampen for automatisk avslåing slukkes.
2 Ställ strykjärnet på hälen och anslut kontakten i vägguttaget.
Temperaturlampan tänds för att visa att strykjärnet värms upp (Bild  5).
4 I tabell 1 finns ånginställningar som motsvarar den temperatur som du har
ställt in (Bild 6).
Funktioner
--
För ångvredet till t (torr strykning) om du vill stryka utan ånga.  (bild 2)
Tryck på sprayknappen för att fukta plagget som ska strykas. Det här bidrar till
att avlägsna envisa veck (Bild 7).
--
Merk: Skyll vannbeholderen med vann fra springen med jevne mellomrom. Tøm
vannbeholderen etter at du har skyllet den.
--
3 Koble til strykejernet, og sett temperaturvelgeren til MAX (fig. 11).
4 Trekk ut støpselet når temperaturlampen slukkes.
5 Hold strykejernet over vasken. Trykk på og hold inne dampskyvebryteren i
avkalkingsposisjonen og hold den der.  (fig. 12)
6 Rist strykejernet forsiktig til alt vannet i vannbeholderen er brukt opp. (fig. 13).
Forsiktig: Mens kalkrester skylles ut, kommer også damp og kokende vann ut av
strykesålen.
7 Sett dampbryteren tilbake til t (tørr stryking).  (fig. 2)
Merk: Gjenta kalkprosessen hvis vannet som kommer ut av strykejernet,
fremdeles har spor av kalk.
Etter kalkrensprosessen
1 Koble til strykejernet. La strykejernet varmes opp for å tørke strykesålen.
2 Trekk ut støpselet når temperaturlampen slukkes.
3 Beveg strykejernet forsiktig over et tøystykke for å fjerne vannflekker på
strykesålen.
4 La strykejernet avkjøles før du setter det bort.
Lagring
Du kan använda ångpuffsfunktionen när du håller strykjärnet i vertikalt
läge. Det är praktiskt när du tar bort veck från upphängda kläder, gardiner
osv. (Bild 9).
Automatisk säkerhetsavstängning (endast på vissa modeller)
Forsiktig: For å holde strykesålen glatt må du unngå hard kontakt med
metallgjenstander. Bruk aldri skuresvamper, eddik eller andre kjemikalier for å
rengjøre strykesålen.
Ikke hell eddik eller andre avkalkingsmidler i vannbeholderen.
Tryck på ångpuffsknappen och släpp den sedan för att få en kraftig ångpuff som
tar bort envisa veck (Bild 8).
Vertikal ånga (endast vissa modeller)
3 Tørk kalk og andre avleiringer av strykesålen med en fuktig klut og et
(flytende) vaskemiddel uten skureeffekt.
2 Fyll vannbeholderen opp til MAX-nivået.  (fig. 3)
Strykjärnet stängs av automatiskt om det inte har förflyttats horisontellt på
30 sekunder eller vertikalt på 8 minuter. Lampan för automatisk avstängning
börjar blinka (Bild 10).
Ta upp strykjärnet eller flytta det något när du vill värma upp det igen.
Indikatorlampan för automatisk avstängning slocknar.
Rengöring
2 Häll ut överflödigt vatten från vattenbehållaren.
Varning! Håll stryksulan slät genom att inte låta den komma i kontakt med
metallföremål. Använd aldrig skursvamp, ättika eller andra kemikalier när du
rengör stryksulan.
Obs! Skölj vattenbehållaren regelbundet med kranvatten. Töm vattenbehållaren
efter att du har sköljt den.
VIKTIGT! Du förlänger livslängden på apparaten och bibehåller dess fortsatt
goda ångprestanda genom att använda snabbavkalkningsfunktionen två
gånger i månaden. Om du bor i ett område med väldigt hårt vatten (det kan
till exempel komma flagor från stryksulan när du stryker) ska du använda
avkalkningsfunktionen oftare.
1 Kontrollera att apparaten är urkopplad och att ångvredet är inställt på t
(torr strykning).  (Bild 2)
Häll inte ättika eller andra avkalkningsmedel i vattenbehållaren.
3 Sätt i kontakten till strykjärnet i vägguttaget och för temperaturvredet till
MAX (Bild 11).
4 Dra ut kontakten ur vägguttaget när temperaturlampan har slocknat.
5 Håll strykjärnet ovanför diskhon. Sätt ångvredet i avkalkningsfunktionsläget
och håll in det.  (Bild 12)
Obs! Upprepa avkalkningsprocessen om vattnet som kommer ut ur strykjärnet
fortfarande innehåller kalkpartiklar.
Efter avkalkningen
1 Sätt i strykjärnets kontakt. Låt strykjärnet värmas upp för att torka
stryksulan .
Strykejernet er
koblet til, men
strykesålen er kald.
Temperaturvelgeren er
stilt inn på MIN.
Sett temperaturvelgeren i ønsket
posisjon.
2 Dra ut kontakten när temperaturlampan har slocknat.
Strykejernet avgir
ikke damp.
Det er ikke nok vann i
vannbeholderen.
Fyll vannbeholderen (se fig. 3).
4 Låt strykjärnet svalna innan du ställer undan det.
Dampbryteren er satt
til stillingen
.
Sett dampskyvebryteren i
stillingen
.
Strykejernet er ikke
varmt nok.
Velg en stryketemperatur som
er egnet for dampstryking
(2 til MAX). Sett strykejernet
i oppreist stilling og vent til
temperaturlampen er slukket før
du begynner å stryke.
Det kommer
vanndråper på
stoffet under
stryking.
Fyll vannbeholderen (se fig. 3).
Du har ikke
lukket hetten på
påfyllingsåpningen
ordentlig.
Trykk på hetten til du hører et
klikk.
Du har hatt
tilsetningsstoff i
vannbeholderen.
Skyll vannbeholderen og ikke fyll
på tilsetningsstoffer.
Temperaturen som
er valgt, er for lav for
dampstryking.
Velg en temperatur på 2 eller
høyere.
Du har brukt
dampstøtfunksjonen
på en
temperaturinnstilling
under 3.
Sett temperaturvelgeren til en
innstilling mellom 3 og MAX.
Det kommer
flagor och smuts
ur stryksulan vid
strykning.
Hårt vatten bildar
flagor i stryksulan.
Ångan blir svagare
efter ett tag.
Hårt vatten bildar
flagor i stryksulan.
La plancha no
produce golpe de
vapor.
Använd avkalkningsfunktionen
en eller flera gånger (se avsnittet
"Avkalkningsfunktion" ).
Använd avkalkningsfunktionen
en eller flera gånger (se avsnittet
"Avkalkningsfunktion" ).
Selección de las posiciones de temperatura y de vapor
Tipo de tejido
Ajuste de
temperatura
Posición de
vapor
Golpe de vapor
(solo en modelos
específicos)
2 Linda nätsladden runtryggplattan på strykjärnet och förvara strykjärnet
stående på hälen (Bild 14).
Felsökning
I det här kapitlet sammanfattas de vanligaste problemen som kan uppstå med
apparaten. Om du inte kan lösa problemet med hjälp av informationen nedan kan
du gå till www.philips.com/support och läsa svaren på vanliga frågor. Du kan även
kontakta kundtjänst i ditt land (se garantibroschyren för kontaktinformation).
Linen
MAX
;
Sí
Sí 
Algodón
mm
;
Sí
Sí
;
No
Sí
mm
;
No
Sí
t
No
No
mm
Fibras sintéticas
m
(por ejemplo, acrílico,
nylon, poliamida,
poliéster)
Nota: Tal y como se indica en la tabla anterior, no utilice las funciones de vapor
o golpe de vapor a baja temperatura, ya que podrían producirse fugas de agua
caliente.
2 Coloque la plancha sobre su base de apoyo y enchúfela. El piloto
de temperatura se enciende para indicar que la plancha se está
calentando (Imagen 5).
3 Cuando se apague el piloto de temperatura, la plancha habrá alcanzado la
temperatura correcta.
4 Consulte la tabla 1 para seleccionar la posición de vapor que corresponda a
la temperatura que ha ajustado (Imagen 6).
La temperatura
ajustada es
demasiado baja para
planchar con vapor.
Establezca una temperatura de 2
o superior.
Ha utilizado la función
de golpe de vapor
a una temperatura
inferior a 3.
Coloque el control de temperatura
en una posición entre 3 y MAX.
El agua gotea por
la suela después
de que la plancha
se haya enfriado o
se haya guardado.
Se ha colocado la
plancha en posición
horizontal cuando
aún quedaba agua
en el depósito.
Vacíe el depósito del agua o
coloque la plancha sobre su base
de apoyo.
Durante el
planchado salen
partículas de cal e
impurezas por la
suela.
El agua dura forma
depósitos de cal
en el interior de la
suela.
Use la función Calc-Clean una o
varias veces (consulte el capítulo
"Función Calc-Clean" ).
El vapor irá siendo
más débil poco a
poco.
El agua dura forma
depósitos de cal
en el interior de la
suela.
Use la función Calc-Clean una o
varias veces (consulte el capítulo
"Función Calc-Clean" ).
Al termine della procedura Calc-Clean
2 Scollegare l’apparecchio non appena la spia della temperatura si spegne.
3 Fare scorrere delicatamente il ferro su un panno per rimuovere eventuali
macchie di acqua dalla piastra.
4 Lasciare raffreddare il ferro prima di riporlo.
Conservazione
1 Scollegare l’apparecchio e impostare il regolatore di vapore in posizione t
(stiratura a secco)  (Fig. 2).
2 Avvolgere il cavo di alimentazione attorno alla piastra posteriore del ferro e
riporlo in posizione verticale (Fig. 14).
Risoluzione dei problemi
Questo capitolo riassume i problemi più comuni che si potrebbero riscontrare con
l’apparecchio.  Se non si riesce a risolvere il problema con le informazioni riportate
sotto, visitare il sito www.philips.com/support per un elenco di domande frequenti
o contattare il centro assistenza clienti del proprio paese (per i dettagli di contatto,
consultare l’opuscolo della garanzia internazionale).
Nota: non aggiungere profumo, aceto, amido, agenti decalcificanti, prodotti per
la stiratura, acqua decalcificata chimicamente o altre sostanze chimiche nel
serbatoio dell’acqua.
3 Chiudere il tappo del foro di riempimento.
Pulse el botón pulverizador para humedecer la prenda que vaya a planchar.
Esto ayuda a eliminar las arrugas más difíciles. (Imagen  7)
Pulse y suelte el botón de golpe de vapor para emitir un potente golpe de vapor
y eliminar las arrugas más difíciles. (Imagen  8)
Función vapor vertical (solo en modelos específicos)
--
Puede utilizar la función golpe de vapor con la plancha en posición vertical
para eliminar las arrugas de prendas colgadas, cortinas, etc. (Imagen  9)
--
--
La plancha se apaga automáticamente si no se mueve durante 30 segundos
en posición horizontal u 8 minutos en posición vertical. El piloto de apagado
automático empieza a parpadear (Imagen 10).
Para que la plancha se caliente de nuevo, levántela o muévala ligeramente
hasta que el piloto de desconexión automática se apague.
Limpieza y mantenimiento
1 Ajuste el control de vapor en t (planchado en seco), desenchufe la plancha
y deje que se enfríe.  (Imagen 2)
Tipo di tessuto
Regolazione
della
temperatura
Lino
Cotone
Lana
Seta
Tessuti sintetici
(es. acrilico,
nylon,
poliammide,
poliestere)
Impostazione
vapore
Funzione colpo di
vapore (solo per
alcuni modelli)
Spray
MAX
;
Sì
Sì 
mmm
;
Sì
Sì
mm
;
No
Sì
;
No
Sì
m
t
No
No
mm
Nota: non utilizzare la funzione vapore o colpo di vapore a basse temperature,
come indicato nella tabella sopra; in caso contrario, l’acqua calda potrebbe
fuoriuscire dal ferro.
1 Consultare la tabella 1 per selezionare l’impostazione del termostato corretta
per il tessuto da stirare (Fig. 4).
2 Vacíe el agua restante del depósito.
2 Appoggiare il ferro in verticale e collegarlo all’alimentazione. La spia della
temperatura si accende a indicare che il ferro si sta riscaldando (Fig. 5).
3 Limpie con un paño húmedo y un limpiador líquido no abrasivo los restos de
cal y las impurezas que puedan haber quedado en la suela.
3 Quando la spia della temperatura si spegne, il ferro ha raggiunto la
temperatura corretta.
Precaución: Con el fin de mantener la suela lisa, evite un contacto fuerte con
objetos metálicos. No utilice nunca estropajos, vinagre ni productos químicos
para limpiar la suela.
4 Consultare la tabella 1 per selezionare un’impostazione del vapore che
corrisponda alla temperatura impostata (Fig. 6).
Caratteristiche
Nota: Enjuague con regularidad el depósito de agua utilizando agua del grifo.
Vacíe el depósito de agua una vez enjuagado.
Función Calc-Clean
IMPORTANTE: Para prolongar la vida útil del aparato y mantener un buen
rendimiento del vapor, utilice la función Calc-Clean una vez cada dos semanas.
Si el agua de su zona es muy dura (es decir, salen partículas de cal de la suela
durante el planchado), utilice la función Calc-Clean con mayor frecuencia.
Stiratura a secco
--
--
Precaución: Mientras se elimina la cal, también sale vapor y agua hirviendo por la
suela.
7 Ajuste el control de vapor de nuevo en t (planchado en seco).  (Imagen 2)
Nota: Repita el proceso Calc-Clean si el agua que sale de la plancha sigue
conteniendo partículas de cal.
Strykjärnet avger
inte någon ånga.
Det finns inte tillräckligt
med vatten i tanken.
Fyll vattentanken (se bild) 3).
3 Para eliminar las manchas de agua que hayan quedado en la suela, pase
suavemente la plancha sobre un trozo de tela.
Ångvredet är inställt på
läget .
Vrid ångvredet till läge
4 Deje que la plancha se enfríe antes de guardarla.
Strykjärnet är inte
tillräckligt varmt.
Ställ in en stryktemperatur som är
lämplig för strykning (2 till MAX).
Ställ strykjärnet på hälen och
vänta tills temperaturlampan har
slocknat innan du börjar stryka.
Una vez realizado el proceso Calc-Clean
1 Enchufe la plancha. Deje que la plancha se caliente para que se seque la suela.
2 Desenchufe la plancha cuando el piloto de temperatura se apague.
Almacenamiento
1 Desenchufe la plancha y ajuste el control de vapor en t (planchado en
seco).  (Imagen 2)
2 Enrolle el cable de alimentación alrededor de la parte posterior de la plancha
y guárdela sobre su base (Imagen 14).
Solución de problemas
En este capítulo se resumen los problemas más frecuentes que pueden surgir con
el aparato. Si no puede resolver el problema con la siguiente información, visite
www.philips.com/support para consultar una lista de preguntas más frecuentes o
póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente en su país (consulte el
folleto de garantía mundial para encontrar los datos de contacto).
Nota: Enxagúe regularmente o depósito de água com água canalizada. Esvazie
o depósito depois de o enxaguar.
Função Calc-Clean (limpeza do calcário)
IMPORTANTE: Para prolongar a vida útil do seu aparelho e para manter um
bom desempenho de vapor, utilize a função Calc-Clean uma vez a cada duas
semanas. Se a água na sua área for muito dura (ou seja se saírem flocos de
calcário pela base do ferro quando estiver a engomar), utilize a função CalcClean com maior frequência.
1 Certifique-se de que a ficha do aparelho está desligada e que o controlo de
vapor está regulado para t (passar a ferro a seco).  (Fig. 2)
2 Encha o depósito de água até à indicação MAX.  (Fig. 3)
Não deite vinagre nem outros produtos descalcificantes no depósito de água.
Il ferro è collegato
alla presa di
corrente ma la
piastra è fredda.
Il termostato è
impostato su MIN.
Impostate il termostato sulla
posizione richiesta.
3 Ligue a ficha do ferro e regule o botão da temperatura para MAX (Fig. 11).
Il ferro non emette
vapore.
Non c'è abbastanza
acqua nel serbatoio.
Riempire il serbatoio dell'acqua
(vedere Fig. 3).
Il regolatore
di vapore è in
posizione
.
Impostare il regolatore di vapore in
posizione
.
Il ferro non è
abbastanza caldo.
Selezionare una temperatura adatta
per la stiratura a vapore (da 2 a
MAX). Porre il ferro in posizione
verticale e attendere che la spia
della temperatura si spenga prima
di iniziare a stirare.
La funzione colpo
di vapore è stata
usata troppo
frequentemente in
un breve lasso di
tempo.
Continuate a stirare in posizione
orizzontale e attendete qualche
minuto prima di utilizzare
nuovamente il colpo di vapore.
Il ferro non è
abbastanza caldo.
Impostare una temperatura del
ferro adatta per la funzione colpo
di vapore (da 3 a MAX). Porre
il ferro in posizione verticale
e attendere che la spia della
temperatura si spenga prima di
utilizzare la funzione colpo di
vapore.
4 Desligue a ficha do ferro quando a luz da temperatura se apagar.
5 Segure o ferro sobre o lava-loiça. Coloque o controlo do vapor na posição
Calc-Clean e segure.  (Fig. 12)
6 Agite suavemente o ferro até acabar toda a água no depósito de
água (Fig. 13).
--
Riempire il serbatoio dell'acqua
(vedere Fig. 3).
Non è stato chiuso
accuratamente il
foro di riempimento.
Premere il tappo fino a sentire un
clic.
È stato aggiunto
un additivo
nel serbatoio
dell'acqua.
Risciacquare il serbatoio dell'acqua
e non versare altro additivo.
La temperatura
selezionata è
troppo bassa per la
stiratura a vapore.
Selezionare una temperatura pari
2 o superiore.
La funzione colpo
di vapore è stata
utilizzata a una
temperatura
inferiore a 3.
Impostare il termostato tra 3 e
MAX.
Anche dopo aver
lasciato raffreddare
il ferro o dopo
averlo riposto,
fuoriescono delle
gocce d'acqua
dalla piastra.
Il ferro è stato
messo in posizione
orizzontale con
ancora dell'acqua
nel serbatoio.
Svuotare il serbatoio dell'acqua o
appoggiare il ferro in verticale.
Durante la stiratura
fuoriescono
impurità e residui
di calcare dalla
piastra.
L'acqua dura
comporta la
formazione di
calcare all'interno
della piastra.
Avviare la funzione Calc-Clean
una o più volte (vedere la sezione
"Funzione Calc-Clean").
Con il tempo il
vapore diminuisce.
L'acqua dura
comporta la
formazione di
calcare all'interno
della piastra.
Avviare la funzione Calc-Clean
una o più volte (vedere la sezione
"Funzione Calc-Clean").
Atenção: Enquanto o calcário é expelido, também saem vapor e água a ferver
pela base.
7 Volte a colocar o controlo do vapor em t (passar a ferro a seco). (Fig. 2)
Nota: Repita o procedimento Calc-Clean se a água que sair do ferro ainda tiver
resíduos de calcário.
Após o processo Calc-Clean
1 Ligue a ficha do ferro. Deixe o ferro aquecer para secar a sua base.
2 Desligue a ficha do ferro quando a luz da temperatura se apagar.
3 Deslize o ferro suavemente sobre um pano para retirar quaisquer manchas
de água da base.
Armazenamento
1 Desligue a ficha do ferro e regule o controlo de vapor para t (passar a ferro
a seco).  (Fig. 2)
2 Enrole o cabo de alimentação à volta da placa posterior do ferro e guarde-o
pousado sobre o seu descanso. (Fig. 14).
Resolução de problemas
Este capítulo resume os problemas mais comuns que podem surgir no
aparelho. Se não conseguir resolver o problema com as informações fornecidas a
seguir, visite
www.philips.com/support para consultar uma lista de perguntas frequentes ou
contacte o Centro de Apoio ao Cliente no seu país (consulte os detalhes de
contacto no folheto da garantia mundial).
Problema
Possível causa
Solução
O ferro está
ligado mas a
base continua
fria.
O botão de
temperatura está na
posição MIN.
Regule a temperatura para a
posição pretendida.
O ferro não
produz vapor.
Não existe água
suficiente no depósito
da água.
Encha o depósito de água (consulte
a Fig. 3).
O controlo do vapor
está regulado na
posição
.
Regule o controlo do vapor para a
posição
.
O ferro não está
suficientemente
quente.
Defina uma temperatura de
engomar adequada para engomar a
vapor (2 a MAX). Coloque o ferro
em posição de descanso e aguarde
até a luz da temperatura apagar,
antes de começar a passar a roupa.
Utilizou a função de
jacto de vapor com
demasiada frequência
num curto espaço de
tempo.
Continue a engomar na horizontal e
aguarde um pouco antes de voltar a
utilizar a função jacto de vapor.
O ferro não está
suficientemente
quente.
Defina uma temperatura de
engomar à qual a função de jacto
de vapor pode ser utilizada (3 a
MAX). Coloque o ferro em posição
de descanso e aguarde até a luz
da temperatura apagar, antes de
começar a usar a função de jacto
de vapor.
Não existe água
suficiente no depósito
da água.
Encha o depósito de água (consulte
a Fig. 3).
Não fechou a
tampa da abertura
de enchimento
correctamente.
Prima a tampa até ouvir um 'clique'.
Colocou um aditivo no
depósito da água.
Enxagúe o reservatório da água e
não volte a deitar nenhum aditivo
na água.
A temperatura
seleccionada é
demasiado baixa para
engomar com vapor.
Seleccione uma temperatura de 2
ou superior.
Utilizou a função de
jacto de vapor com
uma regulação de
temperatura inferior
a 3.
Defina o botão da temperatura para
uma regulação entre 3 e MAX.
Pinga água da
base depois de
o ferro arrefecer
ou de ter sido
arrumado.
O ferro foi colocado
na posição horizontal
contendo ainda
alguma água no
reservatório.
Esvazie o depósito da água ou
coloque o ferro na posição de
descanso.
Saem resíduos
de calcário e
impurezas da
base do ferro
durante o
engomar.
A água dura forma
acumulações de
calcário no interior da
base do ferro.
Utilize a função Calc-Clean uma
ou mais vezes (consulte a secção
"Função Calc-Clean").
O vapor torna-se
mais fraco com
o passar do
tempo.
A água dura forma
acumulações de
calcário no interior da
base do ferro.
Utilize a função Calc-Clean uma
ou mais vezes (consulte a secção
"Função Calc-Clean").
O ferro não
produz um jacto
de vapor.
PORTUGUÊS
Descrição geral (Fig. 1)
1
2
3
-
--4
5
6
7
Bocal do pulverizador
Tampa da abertura de enchimento
Controlo de vapor
; = passar a ferro a vapor
t = passar a ferro a seco
CALC CLEAN = Função Calc-Clean
Botão do jacto de vapor (Apenas em modelos específicos)
Botão do borrifador
Botão da temperatura
Luz da temperatura (apenas modelos específicos: com indicação de
desactivação automática de segurança)
8 Cabo de alimentação
9 Placa de identificação
10 Depósito da água com indicação do nível MAX da água
11 Base do ferro
Utilizar o aparelho
Encher o depósito de água
Nota: o seu aparelho foi concebido para ser utilizado com água canalizada.
Se residir numa área com água dura, poderá ocorrer uma acumulação rápida
de calcário. Por isso, recomenda-se a utilização de água 100% destilada ou
desmineralizada para prolongar a vida útil do seu aparelho.
Nota: não deite perfume, vinagre, goma, agentes anticalcário, produtos para
ajudar a engomar, água descalcificada quimicamente ou outros produtos
químicos no depósito de água.
1 Defina o controlo do vapor para a posição t (passar a ferro a seco).  (Fig. 2)
2 Encha o depósito da água até à indicação MAX (Fig. 3).
3 Feche a tampa da abertura de enchimento.
--
--
Definição de
temperatura
Regulação
do vapor
Super Vapor
(apenas em
modelos
específicos)
Borrifador
La  funzione  colpo di vapore può essere utilizzata anche tenendo il ferro in
posizione verticale per eliminare le pieghe da capi appesi, tende, ecc... (Fig. 9).
Linen
MÁX
;
SIM
SIM 
;
SIM
SIM
Funzione di spegnimento automatico di sicurezza (solo per modelli specifici)
Lã
;
Não
SIM
Il ferro si spegne automaticamente se non viene spostato per 30 secondi in
posizione orizzontale o 8 minuti in posizione verticale. La spia di spegnimento
automatico inizia a lampeggiare (Fig. 10).
Per riaccendere il ferro, sollevatelo o muovetelo leggermente. La spia di
spegnimento automatico si spegnerà.
Silk
;
Não
SIM
t
Não
Não
Algodão
Tecidos sintéticos
(p. ex.: acrílico,
nylon, poliamida,
poliéster).
mmm
mm
mm
m
Pulizia e manutenzione
Pulizia
1 Impostare il regolatore di vapore su t (stiratura a secco), scollegare il ferro e
lasciarlo raffreddare  (Fig. 2).
2 Svuotare il serbatoio dell’acqua rimanente.
3 Per eliminare pelucchi o altri residui depositati sulla piastra, utilizzare un
panno umido e un detergente (liquido) non abrasivo.
Attenzione: per mantenere la piastra perfettamente liscia, evitare il contatto con
oggetti metallici. Non utilizzate pagliette, aceto o altre sostanze chimiche per
pulire la piastra.
Nota: sciacquare regolarmente il serbatoio dell’acqua con l’acqua del rubinetto.
Svuotare il serbatoio dell’acqua dopo averlo sciacquato.
1 Assicurarsi che l’apparecchio sia scollegato e che il regolatore di vapore sia in
posizione t (stiratura a secco) (Fig. 2).
2 Riempire d’acqua il serbatoio fino al livello massimo indicato (MAX)  (Fig. 3).
4 Scollegare l’apparecchio non appena la spia della temperatura si spegne.
Specific types only
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1 Consulte a tabela 1 para colocar o botão da temperatura na regulação
apropriada para a sua peça de roupa (Fig. 4).
2 Coloque o ferro no seu descanso e ligue a ficha. A luz da temperatura
acende-se para indicar que o ferro está a aquecer (Fig. 5).
3 Quando a luz da temperatura se apaga, o ferro alcançou a temperatura
correcta.
4 Consulte a tabela 1 para seleccionar uma regulação de vapor que
corresponda à temperatura que definiu (Fig. 6).
Características
Passar a ferro a seco
--
Regule o controlo do vapor para t (passar a ferro a seco) para passar a ferro
sem vapor.  (Fig. 2)
Função de borrifador
--
Prima o botão de pulverização para humedecer a peça de roupa que estiver a
engomar. Isto ajuda a eliminar vincos difíceis (Fig. 7).
Função de jacto de vapor (apenas em modelos específicos)
--
Non aggiungere aceto o altri agenti disincrostanti nel serbatoio dell’acqua.
3 Collegare il ferro e impostare il termostato su MAX (Fig. 11).
1
Nota: Como indicado na tabela acima, não utilize o vapor ou o jacto de vapor a
uma baixa temperatura, caso contrário o ferro pode verter água quente.
Funzione Calc-Clean
IMPORTANTE: per prolungare la durata dell’apparecchio e preservare una
buona erogazione del vapore, utilizzare la funzione Calc-Clean ogni due mesi.
Se l’acqua della zona è molto dura (ad esempio in caso di fuoriuscita di pezzi
di calcare dalla piastra durante la stiratura), usare la funzione Calc-Clean con
maggior frequenza.
4239 001 03581
Tabela 1
Vapore verticale (solo per modelli specifici)
--
Caem pingos de
água nos tecidos
enquanto estou
a engomar.
©2016 Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved.
Seleccionar a regulação da temperatura e do vapor
Tipo de tecido
Premere e rilasciare il pulsante colpo di vapore per un getto potente di vapore
per rimuovere le pieghe più ostinate (Fig. 8).
User manual
4 Deixe o ferro arrefecer antes de o arrumar.
Non c'è abbastanza
acqua nel serbatoio.
Premere il pulsante spray per inumidire il capo da stirare. In questo modo sarà
possibile rimuovere le pieghe più ostinate (Fig. 7).
Funzione colpo di vapore (solo modelli specifici)
No eche vinagre ni otros agentes desincrustantes en el depósito del agua.
6 Sacuda ligeramente la plancha hasta que se vacíe todo el depósito de
agua. (Imagen 13).
Impostare il regolatore di vapore su t (stiratura a secco) per stirare senza
vapore  (Fig. 2).
Funzione spray
2 Llene el depósito de agua hasta la indicación MAX.  (Imagen  3)
5 Sujete la plancha sobre el fregadero. Pulse el control de vapor en la posición
Calc-Clean, manteniéndolo pulsado.  (Imagen 12)
Atenção: Para manter a base do ferro lisa, evite o contacto directo com objectos
metálicos. Nunca utilize esfregões, vinagre ou outros produtos químicos para
limpar a base do ferro.
Tabella 1
Función de golpe de vapor (solo en modelos específicos)
--
3 Limpe os resíduos de calcário e outros depósitos da base do ferro com um
pano húmido e um produto de limpeza (líquido) não abrasivo.
Soluzione
Regolazione della temperatura e del vapore
Pulverizador
1 Regule o controlo do vapor para t (passar a ferro a seco), desligue a ficha do
ferro da tomada e deixe-o arrefecer. (Fig. 2)
Possibile causa
Durante la stiratura
il ferro perde gocce
di acqua sui capi.
GC1420 series
Limpeza
Problema
Il ferro non emette
il colpo di vapore.
Nota: l’apparecchio è stato progettato per essere usato con l’acqua del
rubinetto. Se nella zona in cui si abita l’acqua è molto dura, potrebbe
accumularsi rapidamente del calcare. Si consiglia quindi di utilizzare acqua
distillata al 100% o demineralizzata per prolungare la durata dell’apparecchio.
--
O ferro desliga-se automaticamente se não for movido durante 30 segundos
na posição horizontal ou 8 minutos na posição vertical. A luz da desactivação
automática fica intermitente (Fig. 10).
Para deixar o ferro aquecer novamente, levante o ferro ou movimente-o
ligeiramente até a luz da desactivação automática se apagar.
2 Esvazie a água que restar no depósito de água.
1 Collegare il ferro. Lasciarlo riscaldare per asciugare la piastra.
Riempimento del serbatoio dell’acqua
Ajuste el control de vapor en t (planchado en seco) para planchar sin
vapor.  (Imagen  2)
Vrid temperaturvredet till rätt
läge.
Ställ in en stryktemperatur
som kan användas för
ångpuffsfunktionen ( 3till MAX).
Ställ strykjärnet på hälen och
vänta tills temperaturlampan
har slocknat innan du använder
ångpuffsfunktionen.
Enjuague el depósito de agua y no
eche aditivos en el mismo.
2 Riempire d’acqua il serbatoio fino al livello massimo indicato (MAX) (Fig. 3).
Temperaturvredet är
inställt på MIN.
Strykjärnet är inte
tillräckligt varmt.
Ha echado algún
aditivo en el
depósito de agua.
1 Impostare il regolatore di vapore nella posizione t (stiratura a secco) (Fig. 2).
Strykjärnet är
anslutet till
vägguttaget men
stryksulan är kall.
Fortsätt att stryka i horisontellt
läge och vänta en stund innan du
använder ångpuffsfunktionen igen.
Presione la tapa hasta que oiga un
"clic".
Planchado en seco
Lösning
Du har använt
ångpuffsfunktionen för
ofta under en mycket
kort period.
No ha cerrado
la tapa de la
abertura de llenado
correctamente.
Características
Möjlig orsak
Strykjärnet avger
inte någon
ångpuff.
Llene el depósito de agua (véase la
Imagen 3).
--
Limpeza e manutenção
Nota: ripetere la procedura Calc-Clean se l’acqua che fuoriesce dal ferro
contiene ancora particelle di calcare.
Modalità d’uso dell’apparecchio
1 Consulte la tabla 1 para ajustar el control de temperatura en la posición
adecuada para su prenda (Imagen 4).
Problem
.
Ajuste una temperatura de
planchado en la que se pueda
utilizar la función de golpe de vapor
( 3 a MAX). Coloque la plancha
sobre su base de apoyo y espere
hasta que el piloto de temperatura
se apague antes de empezar a usar
la función de golpe de vapor.
7 Impostare il regolatore di vapore nella posizione t (stiratura a
secco)  (Fig. 2).
1 Ugello spray
2 Tappo del foro di riempimento
3 Regolatore di vapore
- ; = stiratura a vapore
-- t = stiratura a secco
-- CALC CLEAN = funzione Calc-Clean
4 Pulsante colpo di vapore (solo per modelli specifici)
5 Pulsante spray
6Termostato
7 Spia della temperatura (solo per modelli specifici: con spia di spegnimento
automatico di sicurezza)
8 Cavo di alimentazione
9 Targhetta del modello
10 Serbatoio dell’acqua con indicazione di livello MAX
11Piastra
4 Desenchufe la plancha cuando el piloto de temperatura se apague.
1 Koppla ur kontakten till strykjärnet t (torr strykning).  (Bild 2)
La plancha no está
suficientemente
caliente.
Attenzione: mentre viene espulso il calcare, fuoriesce anche vapore e acqua
bollente dalla piastra.
Descrizione generale (Fig. 1)
Spray
3 Enchufe la plancha y ajuste el control de temperatura en MAX (Imagen 11).
Förvaring
Continúe planchando en posición
horizontal y espere unos minutos
antes de volver a utilizar la función
de golpe de vapor.
6 Scuotere delicatamente il ferro fino a che tutta l’acqua nel serbatoio non
viene utilizzata (Fig. 13).
ITALIANO
Tabla 1
1 Asegúrese de que el aparato está desenchufado y el control de vapor en t
(planchado en seco).  (Imagen 2)
3 För försiktigt strykjärnet över en tygbit för att få bort eventuella vattenfläckar
från stryksulan.
Ha utilizado la
función golpe de
vapor con demasiada
frecuencia en un
período de tiempo
muy corto.
No hay suficiente
agua en el depósito.
Caen gotas de
agua a la prenda
durante el
planchado.
Limpieza
2 Fyll vattentanken med vatten upp till MAX-markeringen.  (Bild 3)
Løsning
Det er ikke nok vann i
vannbeholderen.
Töm vattentanken eller ställ
strykjärnet upprätt.
Función de desconexión automática de seguridad (solo modelos específicos)
Mulig årsak
Velg en stryketemperatur der
dampstøtfunksjonen kan brukes
(3 til MAX). Sett strykejernet
i oppreist stilling og vent til
temperaturlampen er slukket før
du bruker dampstøtfunksjonen.
Strykjärnet står i
horisontalläge och har
fortfarande vatten i
vattentanken.
Função de desactivação automática de segurança (apenas em modelos
específicos)
5 Tenere il ferro sospeso sopra il lavandino. Tenere premuto il regolatore di
vapore in posizione Calc-Clean (Fig. 12).
3 Cierre la tapa de la abertura de llenado.
Avkalkningsfunktion
Problem
Strykejernet er ikke
varmt nok.
Det droppar vatten
från stryksulan
när strykjärnet har
svalnat eller ställts
undan för förvaring.
Nota: No eche en el depósito de agua perfume, vinagre, almidón, productos
desincrustantes, productos que ayuden al planchado, agua tratada
químicamente ni otros productos químicos.
3 Torka av flagor och andra avlagringar från stryksulan med en fuktad trasa och
(flytande) rengöringsmedel utan slipmedel.
7 Ställ ångvredet i läge t (torr strykning).  (Bild 2)
Fortsett å stryke i horisontal
stilling, og vent litt før du bruker
dampstøtfunksjonen igjen.
Ställ in temperaturvredet på en
inställning mellan 3 och MAX.
Seleccione una temperatura
adecuada para planchar con vapor
(2 a MAX). Coloque la plancha
sobre su base de apoyo y espere
hasta que el piloto de temperatura
se apague antes de empezar a
planchar.
Nota: El aparato se ha diseñado para utilizarse con agua del grifo. Si vive en
una zona con agua dura, la cal se puede acumular rápidamente. Por lo tanto,
es recomendable utilizar un 100% de agua destilada o desmineralizada para
prolongar la vida útil del aparato.
--
Varning! Medan kalkavlagringar spolas ut kan det också komma ånga och
kokande vatten från stryksulan.
Du har brukt
dampstøtfunksjonen for
ofte i løpet av kort tid.
Du har använt
ångpuffsfunktionen vid
en temperaturinställning
Under 3.
La plancha no está
suficientemente
caliente.
Llenado del depósito de agua
--
2 Kveil nettledningen rundt bakplaten på strykejernet, og oppbevar strykejernet
stående (fig. 14).
Strykejernet gir
ikke et
dampstøt.
Ställ in en temperatur på 2 eller
högre.
Boquilla pulverizadora
Tapa de la abertura de llenado
Control del vapor
; = plancha de vapor
t = planchado en seco
CALC CLEAN = función Calc-Clean
Botón de golpe de vapor (solo en modelos específicos)
Botón pulverizador
Control de temperatura
Piloto de temperatura (solo modelos específicos: con indicador de
desconexión automática de seguridad)
8 Cable de alimentación
9 Placa de modelo
10 Depósito de agua con indicación de nivel de agua MAX
11Suela
1 Ställ ångvredet på t (torr strykning), koppla ur strykjärnet och låt det
svalna.  (Bild 2)
6 Skaka försiktigt strykjärnet tills allt vatten i tanken har använts upp  (Bild. 13).
Dette avsnittet gir en oppsummering av de vanligste problemene som kan oppstå
med apparatet. Hvis du ikke kan løse problemet ved hjelp av informasjonen
nedenfor, kan du gå til www.philips.com/support for å se en liste over vanlige
spørsmål, eller du kan kontakte forbrukerstøtten i landet der du bor (se i
garantiheftet for kontaktinformasjon).
Den inställda
temperaturen är för låg
för ångstrykning.
1
2
3
-
--4
5
6
7
Rengöring och underhåll
1 Koble fra strykejernet, og sett dampbryteren til t(tørr stryking).  (fig. 2)
Feilsøking
Skölj ur vattentanken och häll
inga mer tillsatser i vattentanken.
Ajuste el botón deslizante a la
posición
.
Silk
Sprayfunktion
--
--
1 Kontroller at apparatet ikke er koblet til, og at dampbryteren er satt til t
(tørr stryking).  (fig. 2)
Du har lagt en tillsats i
vattentanken.
El control del vapor
está en la posición
.
Lana
Torr strykning
1 Sett dampbryteren til t (tørr stryking), ta ut kontakten til strykejernet og la
det kjøle seg ned.  (fig. 2)
VIKTIG: Hvis du vil forlenge levetiden til apparatet og opprettholde god
dampytelse, kan du bruke avkalkningsfunksjonen én gang annenhver uke. Hvis
vannet i området er hardt (f.eks. når det kommer kalk ut av strykesålen under
strykingen), bør du bruke avkalkningsfunksjonen oftere.
Llene el depósito de agua (véase la
Imagen 3).
3 När temperaturlampan släcks har strykjärnet rätt temperatur.
--
Kalkrensfunksjon
No hay suficiente
agua en el depósito.
Descripción general (Imagen 1)
1 I tabell 1 finns temperaturinställningar för olika slags plagg (Bild  4).
Ångpuffsfunktion (endast vissa modeller)
2 Hell overflødig vann ut av vannbeholderen.
La plancha no
produce vapor.
1 Ajuste el control de vapor en la posición t (planchado en seco). (Imagen 2)
Obs! Enligt tabellen ovan ska du inte använda ånga eller ångpuff vid låga
temperaturer, annars kan varmvatten läcka från strykjärnet.
Rengjøring og vedlikehold
Rengjøring
Tryck ner locket över öppningen
tills du hör ett klick.
2 Llene el depósito de agua hasta la indicación MAX. (Imagen 3)
Funksjon for sikker automatisk avslåing   (kun bestemte modeller)
--
Du har inte stängt locket
till påfyllningsöppningen
ordentligt.
Uso del aparato
3 Når temperaturlampen slukkes, har strykejernet nådd riktig temperatur.
--
Fyll vattentanken (se bild) 3).
Möjlig orsak
ESPAÑOL
Tabell 1
2 Sett strykejernet i oppreist stilling og koble det til. Temperaturlampen lyser
for å vise at strykejernet varmes opp (fig. 5).
Tørr stryking
Det finns inte tillräckligt
med vatten i tanken.
Coloque el control de temperatura
en la posición adecuada.
Bruk kalkrensfunksjonen en
eller flere ganger (se kapitlet
Kalkrensfunksjon).
3 Stäng locket till påfyllningsöppningen.
Funksjoner
Solución
El control de
temperatura está
en MIN.
Bruk kalkrensfunksjonen én
eller flere ganger (se kapitlet
Kalkrensfunksjon ).
2 Fyll vattenbehållaren med vatten upp till MAX-markeringen (bild 3).
1 Se tabell 1 for å sette temperaturvelgeren på riktig innstilling for
plagget (fig. 4).
Posible causa
La plancha está
enchufada, pero la
suela está fría.
Det droppar vatten
på tyget när jag
stryker.
1Spraymunstycke
2 Lock till påfyllningsöppning
3Ångvred
-- ; = ångstrykning
-- t = torr strykning
-- CALC CLEAN = avkalkningsfunktion
4 Ångpuffsknapp (endast vissa modeller
5Sprayknapp
6Temperaturvred
7 Temperaturlampa (endast vissa modeller: med indikator för automatisk
avstängning)
8Nätsladd
9Typplatta
10 Vattentank med indikering för MAX-vattennivå
11Stryksula
Merk: Som vist i tabellen ovenfor, må du ikke bruke damp eller dampstøt ved lave
temperaturer da varmt vann kan lekke fra strykejernet.
Problema
Tøm vannbeholderen eller sett
strykejernet i oppreist stilling.
Fylla vattenbehållaren
Lin
Ull
Det drypper vann
fra strykesålen
etter at strykejernet
er blitt avkjølt eller
er blitt satt bort for
oppbevaring.
Lösning
Problem
Allmän beskrivning (bild 1)
Fylle vannbeholderen
Temperaturinnstilling
Løsning
SVENSKA
Bruke apparatet
Stofftype
Mulig årsak
Prima e solte o botão do jacto de vapor para um jacto potente de vapor para
eliminar vincos difíceis (Fig. 8).
Vapor vertical (apenas em modelos específicos)
--
A função de jacto de vapor pode ser utilizada quando tem o ferro na posição
vertical para eliminar vincos de roupa pendurada, cortinados, etc. (Fig. 9).
14
Problem
ENGLISH
General description (Fig. 1)
1 Spray nozzle
2 Cap of filling opening
3 Steam control
-- ; = steam ironing
-- t = dry ironing
-- CALC CLEAN = Calc-Clean function
4 Steam boost button (Specific types only)
5 Spray button
6 Temperature dial
7 Temperature light (specific types only: with safety-auto off indication)
8 Mains cord
9 Type plate
10 Water tank with MAX water level indication
11Soleplate
Note: Your appliance has been designed to be used with tap water. If you
live in an area with hard water, fast scale build-up may occur. Therefore, it
is recommended to use 100% distilled or demineralized water to prolong the
lifetime of your appliance.
Note: Do not put perfume, vinegar, starch, descaling agents, ironing aids,
chemically descaled water or other chemicals in the water tank.
1 Set the steam control to position t (dry ironing).  (Fig. 2)
2 Fill the water tank up to the MAX indication (Fig. 3).
3 Close the cap of the filling opening.
Selecting temperature and steam setting
Table 1
Linen
Cotton
Wool
Silk
Synthetic fabrics
(e.g. acrylic,
nylon, polyamide,
polyester).
Temperature
setting
Steam
setting
Steam boost (specific
types only)
Spray
MAX
;
Yes
Yes 
;
Yes
Yes
mm
;
No
Yes
;
No
Yes
m
t
No
mmm
mm
No
Solution
Vous avez utilisé
la fonction Effet
pressing trop souvent
dans un laps de
temps trop court.
Continuez à utiliser le fer en
position horizontale et patientez
quelques instants avant d'utiliser de
nouveau la fonction Effet pressing.
Le fer n'est pas
suffisamment
chaud.
Sélectionnez une température de
repassage adaptée à la fonction
Effet pressing (réglages 3 à MAX).
Placez le fer sur son talon et attendez
que le voyant de température
s'éteigne avant de commencer à
utiliser la fonction Effet pressing.
1 Schließen Sie das Bügeleisen an die Stromversorgung an. Lassen Sie das
Bügeleisen aufheizen, damit die Bügelsohle trocknet.
1 Zet de stoomregelaar op stand t (droogstrijken), haal de stekker uit het
stopcontact en laat het strijkijzer afkoelen.  (Afb. 2)
3 Når temperaturindikatoren slukker, har strygejernet nået den korrekte
temperatur.
2 Trennen Sie den Netzstecker von der Steckdose, sobald die
Temperaturanzeige erlischt.
2 Giet het resterende water uit het waterreservoir.
4 Se tabel 1 for at vælge en dampindstilling, der svarer til den temperatur, du
har valgt (Fig. 6).
Il n'y a pas assez
d'eau dans le
réservoir d'eau.
Remplissez le réservoir d'eau
(voir fig. 3).
4 Lassen Sie das Bügeleisen abkühlen, bevor Sie es wegräumen.
Vous n'avez pas
correctement
fermé le bouchon
de l'orifice de
remplissage.
Appuyez sur le bouchon jusqu'à ce
que vous entendiez un clic.
Vous avez ajouté
un additif dans le
réservoir d'eau.
Rincez le réservoir. À l'avenir, ne
mettez plus d'additifs dans le
réservoir.
La température
sélectionnée est
trop basse pour
le repassage à la
vapeur.
Sélectionnez une température
minimale de 2.
Vous avez utilisé
la fonction Effet
pressing à une
température
inférieure à 3.
Réglez le thermostat sur une
position située entre 3 et MAX.
Vous avez peut-être
rangé le fer en
position horizontale
alors que le réservoir
n'était pas vide.
Videz le réservoir d'eau ou posez le
fer sur son talon.
You have put the iron in
horizontal position with
water still left in the
water tank.
Empty the water tank or put the
iron on heel.
Flakes and
impurities come
out of the soleplate
during ironing.
Hard water forms flakes
inside the soleplate.
Use the Calc-Clean function one
or more times (see the ‘Calcclean function’ section ).
Steam becomes
weaker over time.
Hard water forms flakes
inside the soleplate.
Use the Calc-Clean function one
or more times (see the ‘Calcclean function’ section).
Des gouttes d'eau
tombent sur le tissu
lors du repassage.
1Spray
2 Bouchon de l’orifice de remplissage
3 Commande de vapeur
- ; = repassage à la vapeur
-- t = repassage à sec
-- CALC CLEAN = fonction anticalcaire
4 Bouton Effet pressing (certains modèles uniquement)
5 Bouton spray
6Thermostat
7 Voyant de température (certains modèles uniquement : avec indicateur d’arrêt
automatique de sécurité)
8 Cordon d’alimentation
9 Plaque signalétique
10 Réservoir d’eau avec indication de niveau MAX
11Semelle
Utilisation de l’appareil
Des gouttes d'eau
s'écoulent de la
semelle après que
le fer a refroidi ou
qu'il a été rangé.
Remplissage du réservoir
Remarque : votre appareil a été conçu pour être utilisé avec de l’eau du robinet.
Si vous habitez dans une zone où l’eau est très calcaire, des dépôts de calcaire
peuvent se former rapidement. Par conséquent, il est recommandé d’utiliser de l’eau
100 % distillée ou déminéralisée pour prolonger la durée de vie de votre appareil.
Remarque : ne mettez jamais de parfum, de vinaigre, d’amidon, de détartrants, de
produits d’aide au repassage ou autres agents chimiques dans le réservoir d’eau.
1 Réglez la commande de vapeur sur la position t (repassage à sec).  (Fig. 2)
2 Remplissez le réservoir d’eau jusqu’au niveau MAX (Fig. 3).
3 Fermez le bouchon de l’orifice de remplissage.
1 Consult table 1 to set the temperature dial to the appropriate setting for your
garment (Fig. 4).
3 When the temperature light goes out, the iron has reached the correct
temperature.
Lin
4 Consult table 1 to select a steam setting that corresponds to the temperature
you have set (Fig. 6).
Laine
Dry ironing
--
Set the steam control to t (dry ironing) to iron without steam.  (Fig. 2)
Spray function
--
--
--
Press the spray button to moisten the article to be ironed. This helps remove
stubborn creases (Fig. 7).
--
MAX
Coton
Soie
Fibres synthétiques
(par ex. acrylique,
nylon, polyamide,
polyester).
Réglage
de vapeur
;
Effet pressing
(certains modèles
uniquement)
Spray
Oui
Oui 
mmm
;
Oui
Oui
;
Non
Oui
mm
;
Non
Oui
m
t
mm
Non
Non
Press and release the steam boost button for a powerful boost of steam to
remove stubborn creases (Fig. 8).
1 Consultez le tableau 1 pour régler le thermostat sur la position appropriée
pour votre vêtement (Fig. 4).
Vertical steam (specific types only)
2 Placez le fer sur son talon et branchez-le. Le voyant de température s’allume
pour indiquer que le fer est en train de chauffer (Fig. 5).
The iron switches off automatically if it has not been moved for 30 seconds
in horizontal position or 8 minutes in vertical position. The auto-off light starts
flashing (Fig. 10).
To let the iron heat up again, pick up the iron or move it slightly until the autooff light goes out.
Cleaning and maintenance
4 Consultez le tableau 1 pour sélectionner un réglage de vapeur qui correspond
à la température que vous avez définie (Fig. 6).
Caractéristiques
Repassage à sec
--
Réglez la commande de vapeur sur t (repassage à sec) pour repasser sans
vapeur.  (Fig. 2)
Fonction Spray
--
Caution: To keep the soleplate smooth, avoid hard contact with metal objects.
Never use a scouring pad, vinegar or other chemicals to clean the soleplate.
Appuyez sur le bouton spray afin d’humidifier l’article à repasser. Ceci permet
d’enlever les faux plis les plus tenaces (Fig. 7).
Fonction Effet pressing (certains modèles uniquement)
2 Pour any remaining water out of the water tank.
3 Wipe flakes and any other deposits off the soleplate with a damp cloth and a
non-abrasive (liquid) cleaning agent.
--
--
Vous pouvez également utiliser la fonction Effet pressing lorsque vous tenez le
fer en position verticale pour enlever les faux plis des vêtements sur cintre ou
des rideaux, etc. (Fig. 9)
Fonction d’arrêt automatique de sécurité (certains modèles uniquement)
Calc-Clean function
1 Make sure the appliance is unplugged and the steam control is set to
t (dry ironing).  (Fig. 2)
2 Fill the water tank to the MAX indication.  (Fig. 3)
Do not pour vinegar or other descaling agents into the water tank.
--
--
Le fer s’éteint automatiquement s’il n’a pas été déplacé pendant 30 secondes
en position horizontale ou pendant 8 minutes en position verticale. Le voyant
d’arrêt automatique commence à clignoter (Fig. 10).
Pour que le fer se réchauffe, prenez-le en main ou déplacez-le légèrement
jusqu’à ce que le voyant d’arrêt automatique s’éteigne.
Nettoyage et entretien
3 Plug in the iron and set the temperature dial to MAX (Fig. 11).
4 Unplug the iron when the temperature light goes out.
2 Videz l’eau qui se trouve encore dans le réservoir.
5 Hold the iron over the sink. Push the steam control to the Calc-Clean position
and hold it.  (Fig. 12)
3 Ôtez les particules de calcaire et autres impuretés de la semelle au moyen
d’un chiffon humide et d’un détergent (liquide) non abrasif.
6 Gently shake the iron until all water in the water tank has been used up (Fig. 13).
Attention : évitez le contact de la semelle avec tout objet métallique afin de ne
pas l’endommager. N’utilisez jamais de tampons à récurer, vinaigre ou autres
produits chimiques pour nettoyer la semelle.
7 Set the steam control back to t (dry ironing).  (Fig. 2)
Note: Repeat the Calc-Clean process if the water that comes out of the iron still
contains scale particles.
After the Calc-Clean process
1 Plug in the iron. Let the iron heat up to let the soleplate dry.
2 Unplug the iron when the temperature light goes out.
Remarque : rincez régulièrement le réservoir avec de l’eau du robinet. Videz le
réservoir après le rinçage.
Fonction anticalcaire
IMPORTANT : pour prolonger la durée de vie de votre appareil et maintenir
de bonnes performances de vapeur, utilisez la fonction anticalcaire toutes
les deux semaines. Si l’eau de votre région est calcaire (par exemple, si des
particules de calcaire s’écoulent de la semelle pendant le repassage), utilisez la
fonction anticalcaire plus fréquemment.
3 Move the iron gently over a piece of cloth to remove any water stains on the
soleplate.
1 Assurez-vous que l’appareil est débranché et que la commande de vapeur
est réglée sur t (repassage à sec).  (Fig. 2)
4 Let the iron cool down before you store it.
2 Remplissez le réservoir d’eau jusqu’à l’indication MAX. (Fig. 3)
Storage
3 Branchez le fer et réglez le thermostat sur MAX (Fig. 11).
2 Wind the mains cord round the backplate of the iron and store the iron on its
heel (Fig. 14).
4 Lorsque le voyant de température s’éteint, débranchez le fer.
Troubleshooting
This chapter summarises the most common problems you could encounter with the
appliance. If you are unable to solve the problem with the information below, visit
www.philips.com/support for a list of frequently asked questions or contact the Consumer
Care Centre in your country (see the worldwide guarantee leaflet for contact details).
Problem
Possible cause
Solution
The iron is
plugged in, but the
soleplate is cold.
The temperature dial is
set to MIN.
Set the temperature dial to the
required position.
The iron does not
produce any steam.
There is not enough
water in the water tank.
Fill the water tank (see Fig. 3).
The steam control is set
to position
.
Set the steam slider to position
.
The iron is not hot
enough.
Set an ironing temperature that
is suitable for steam ironing
(2 to MAX). Put the iron
on its heel and wait until the
temperature light has gone off
before you start ironing.
The iron does not
produce a
steam boost.
You have used the steam
boost function too often
within a very short period.
Continue ironing in horizontal
position and wait a while before
you use the steam boost
function again.
The iron is not hot
enough.
Set an ironing temperature at
which the steam boost function
can be used ( 3 to MAX). Put
the iron on its heel and wait until
the temperature light has gone
off before you use the steam
boost function.
There is not enough
water in the water tank.
Water droplets drip
onto the fabric
during ironing.
Fill the water tank (see Fig. 3).
You have not closed
the cap of the filling
opening properly.
Press the cap until you hear a
click.
You have put an additive
in the water tank.
Rinse the water tank and do not
put any additive in the water tank.
The set temperature
is too low for steam
ironing.
Set a temperature of 2 or
higher.
You have used the
steam boost function at
a temperature setting
below 3.
Set the temperature dial to a
setting between 3 and MAX.
Problem
Mögliche Ursache
Lösung
Der Netzstecker ist
mit der Steckdose
verbunden, aber
die Bügelsohle
bleibt kalt.
Der Temperaturregler
ist auf MIN gestellt.
Stellen Sie den Temperaturregler
auf die erforderliche Position.
Das Bügeleisen
erzeugt keinen
Dampf.
Der Wasserbehälter
ist leer.
Füllen Sie den Wasserbehälter
(siehe Abb. 3).
Der Dampfregler steht
auf Position
.
Stellen Sie den
Dampfschieberegler auf die
Position
.
Das Bügeleisen
erzeugt keinen
Dampfstoß.
5 Tenez le fer à repasser au-dessus de l’évier. Maintenez la commande de
vapeur en position Calc-Clean.  (Fig. 12)
7 Réglez à nouveau la commande de vapeur sur t (repassage à sec). (Fig. 2)
Remarque : répétez cette opération si l’eau qui s’écoule du fer contient encore
des résidus de calcaire.
Après le traitement anticalcaire
1 Branchez le fer. Laissez le fer à repasser chauffer pour sécher la semelle.
2 Lorsque le voyant de température s’éteint, débranchez le fer.
3 Repassez un morceau de tissu afin d’éliminer les dernières gouttes d’eau qui
se sont formées sur la semelle.
4 Laissez toujours refroidir le fer avant de le ranger.
Rangement
1 Débranchez le fer et réglez la commande de vapeur sur t (repassage à sec).
(Fig. 2)
2 Enroulez le cordon d’alimentation autour du talon du fer et rangez ce dernier
sur le talon (Fig. 14).
Dépannage
Cette rubrique présente les problèmes les plus courants que vous pouvez
rencontrer avec votre appareil. Si vous ne parvenez pas à résoudre le problème
à l’aide des informations ci-dessous, rendez-vous sur www.philips.com/support
pour consulter les questions fréquemment posées, ou contactez le Service
Consommateurs de votre pays (voir le dépliant de garantie internationale pour les
coordonnées).
Bügeln Sie eine Zeit lang
mit waagerecht gehaltenem
Bügeleisen weiter, bevor Sie die
Dampfstoß-Funktion erneut
betätigen.
Das Bügeleisen ist
nicht heiß genug.
Stellen Sie eine Bügeltemperatur
ein, bei der die DampfstoßFunktion verwendet werden
kann ( 3 bis MAX). Stellen
Sie das Bügeleisen aufrecht
ab, und warten Sie, bis die
Temperaturanzeige erlischt,
bevor Sie die DampfstoßFunktion verwenden.
Sie haben die
Verschlusskappe der
Einfüllöffnung nicht
richtig geschlossen.
Drücken Sie auf die
Verschlusskappe, bis sie hörbar
einrastet.
Sie haben einen Zusatz
in den Wasserbehälter
gegeben.
Spülen Sie den Wasserbehälter
aus. Verwenden Sie keine
Zusatzmittel.
Die eingestellte
Temperatur ist zum
Dampfbügeln zu niedrig.
Stellen Sie die Temperatur auf
2 oder höher ein.
Sie haben die
DampfstoßFunktion bei einer
Temperatureinstellung
unter 3 verwendet.
Stellen Sie den Temperaturregler
auf eine Einstellung zwischen
3 und MAX.
Wasser tropft von
der Bügelsohle,
nachdem das
Bügeleisen
abgekühlt ist oder
weggestellt wurde.
Sie haben das
Bügeleisen waagerecht
abgestellt, und es
war noch Wasser im
Wassertank.
Leeren Sie den Wassertank,
oder stellen Sie das Bügeleisen
in aufrechter Position auf seine
Standfläche.
Kalkpartikel und
Verunreinigungen
treten beim Bügeln
aus der Bügelsohle
aus.
Durch hartes Wasser
bilden sich Kalkpartikel
in der Bügelsohle.
Wenden Sie die Calc-CleanFunktion mindestens einmal an
(siehe Abschnitt "Calc-CleanFunktion" ).
Der Dampfausstoß
wird mit der Zeit
schwächer.
Durch hartes Wasser
bilden sich Kalkpartikel
in der Bügelsohle.
Hinweis: Ihr Gerät wurde für die Verwendung mit Leitungswasser entwickelt.
Wenn Sie in einer Region mit hartem Wasser leben, kann es schnell zu
Kalkablagerungen kommen. Daher wird empfohlen, 100 % destilliertes oder
demineralisiertes Wasser zu verwenden, um die Lebenszeit Ihres Geräts zu
verlängern.
1 Stellen Sie den Dampfregler auf die Position t (trocken bügeln).  (Abb. 2)
2 Füllen Sie den Wasserbehälter bis zur MAX-Markierung mit Wasser (Abb. 3).
3 Schließen Sie die Verschlusskappe der Einfüllöffnung.
Auswählen der Einstellung für Temperatur und Dampf
Tabelle 1
Gewebeart
Temperatureinstellung
Dampfeinstellung
Dampfstoß
(nur bestimmte
Gerätetypen)
Spray
Leinen
MAX
;
Ja
Ja 
Baumwolle
mmm
mm
;
Ja
Ja
;
Nein
Ja
Seide
mm
;
Nein
Ja
Synthetikfasern
(z. B. Acryl, Nylon,
Polyamid, Polyester).
m
t
Nein
Nein
Wolle
Hinweis: Verwenden Sie wie in der Tabelle oben erwähnt keinen Dampf oder
Dampfstoß bei niedrigen Temperaturen, sonst kann heißes Wasser aus dem
Bügeleisen tropfen.
1 Halten Sie sich an Tabelle 1 hinsichtlich der richtigen Temperatureinstellung
für Ihre Kleidungsstücke (Abb. 4).
2 Stellen Sie das Bügeleisen aufrecht ab, und schließen Sie es an. Die
Temperaturanzeige leuchtet und signalisiert, dass das Bügeleisen aufgeheizt
wird (Abb. 5).
3 Wenn die Temperaturanzeige erlischt, hat das Bügeleisen die richtige
Temperatur erreicht.
4 Halten Sie sich an Tabelle 1 hinsichtlich der Auswahl einer Dampfstufe, die
der Temperatur entspricht, die Sie eingestellt haben Abb. 6).
Trockenes Bügeln
--
--
--
Algemene beschrijving (afb. 1)
Het apparaat gebruiken
Het waterreservoir vullen
Spraydüse
Betätigen Sie die Sprühtaste, um das Kleidungsstück anzufeuchten. Das
erleichtert Ihnen das Ausbügeln hartnäckiger Falten (Abb. 7).
Let op: doe geen reukstof, azijn, stijfsel, ontkalkers, strijkconcentraat, chemisch
ontkalkt water of andere chemicaliën in het waterreservoir.
Dampfstoß-Funktion (nur bestimmte Gerätetypen)
1 Zet de stoomregelaar op stand t (droogstrijken).  (Afb. 2)
Drücken Sie die Dampfstoß-Taste, und lassen Sie sie wieder los, um durch den
kräftigen Dampfstoß hartnäckige Falten ausbügeln zu können (Abb. 8).
2 Vul het waterreservoir tot de MAX-aanduiding (Afb. 3).
Die Dampfstoß-Funktion kann auch bei senkrecht gehaltenem Bügeleisen
eingesetzt werden. Diese Funktion eignet sich besonders zum Glätten von
hängenden Kleidungsstücken, Vorhängen usw. (Abb. 9).
3 Sluit het klepje van de vulopening.
--
Das Bügeleisen schaltet sich automatisch ab, wenn es in horizontaler Position
30 Sekunden lang oder in vertikaler Position 8 Minuten lang nicht bewegt
wurde. Die Kontrollanzeige der Abschaltautomatik beginnt zu blinken (Abb. 10).
Um das Bügeleisen wieder aufheizen zu lassen, heben Sie es einfach an, oder
bewegen Sie es leicht, bis die Kontrollanzeige der Abschaltautomatik erlischt.
Reinigung und Wartung
Pflege
1 Stellen Sie den Dampfregler auf t (trocken bügeln), ziehen Sie
den Netzstecker aus der Steckdose, und lassen Sie das Bügeleisen
abkühlen.  (Abb. 2)
2 Gießen Sie verbleibendes Wasser aus dem Wasserbehälter.
3 Wischen Sie Kalkpartikel und andere Ablagerungen mit einem feuchten Tuch
und etwas Spülmittel von der Bügelsohle.
Achtung: Damit die Bügelsohle glatt bleibt, sollte sie nicht mit
Metallgegenständen in Berührung kommen. Verwenden Sie zur Reinigung der
Bügelsohle niemals Scheuerschwämme, Essig oder Chemikalien.
Hinweis: Spülen Sie den Wasserbehälter regelmäßig mit klarem Leitungswasser
aus. Entleeren Sie den Wasserbehälter nach dem Ausspülen.
Calc-Clean-Funktion
Problème
Cause possible
Solution
WICHTIG: Verwenden Sie die Quick Calc-Funktion einmal alle zwei Wochen,
um die Lebenszeit Ihres Geräts zu verlängern und eine gute Dampfleistung
beizubehalten. Wenn das Wasser an Ihrem Wohnort sehr hart ist (d. h. wenn
beim Bügeln Kalkpartikel aus der Bügelsohle austreten), sollten Sie die CalcClean-Funktion häufiger anwenden.
Le fer à repasser
est branché, mais la
semelle est froide.
Le thermostat est
réglé sur MIN.
Réglez le thermostat sur la
température requise.
1 Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, und stellen Sie den
Dampfregler auf die Position t (trocken bügeln).  (Abb. 2)
L'appareil ne
produit pas de
vapeur.
Il n'y a pas assez
d'eau dans le
réservoir d'eau.
Remplissez le réservoir d'eau
(voir fig. 3).
La commande de
vapeur est réglée
sur la position
.
Réglez le curseur de vapeur sur la
position
.
Le fer n'est pas
suffisamment
chaud.
Sélectionnez une température de
repassage adaptée au repassage
à la vapeur (réglages 2 à
MAX). Placez le fer sur son talon
et attendez que le voyant de
température s'éteigne avant de
commencer le repassage.
2 Füllen Sie den Wasserbehälter bis zur MAX-Markierung mit Wasser.  (Abb. 3)
Tabel 1
Stofsoort
4 Trennen Sie den Netzstecker von der Steckdose, sobald die
Temperaturanzeige erlischt.
5 Halten Sie das Bügeleisen über ein Spülbecken. Schieben Sie
den Dampfregler auf die Calc-Clean-Position, und halten Sie ihn
gedrückt.  (Abb. 12)
6 Schütteln Sie das Bügeleisen sanft, bis der Wasserbehälter vollständig leer
ist (Abb. 13).
Achtung: Während Kalkpartikel herausgespült werden, entweichen auch Dampf
und kochendes Wasser aus der Bügelsohle.
--
4 Haal de stekker uit het stopcontact nadat het temperatuurlampje is
uitgegaan.
5 Houd het strijkijzer boven de gootsteen. Schuif de stoomregelaar naar de
Calc-Clean-stand en houd deze vast.  (Afb. 12)
6 Schud het strijkijzer voorzichtig heen en weer tot al het water in het reservoir
is opgebruikt (Afb. 13).
Waarschuwing: terwijl de kalk wordt weggespoeld, komt er ook stoom en kokend
water uit de zoolplaat.
7 Zet de stoomregelaar weer op stand t (droogstrijken).  (Afb. 2)
Opmerking: herhaal het Calc-Clean-proces als het water dat uit het strijkijzer
komt nog steeds veel kalkdeeltjes bevat.
Na het gebruik van de Calc-Clean-functie
1 Steek de stekker van het strijkijzer in het stopcontact. Laat het strijkijzer
opwarmen om de zoolplaat te drogen.
2 Haal de stekker uit het stopcontact nadat het temperatuurlampje is
uitgegaan.
3 Beweeg het strijkijzer voorzichtig over een lap om eventuele watervlekken
van de zoolplaat te verwijderen.
4 Laat het strijkijzer afkoelen voordat u het opbergt.
Stoomstand
Stoomstoot (alleen
bepaalde typen)
Tryk på spray-knappen for at fugte strygetøjet. Det gør det nemmere at fjerne
vanskelige folder (Fig. 7).
Tryk på og slip dampskudsknappen for at få et effektivt dampskud, der fjerner
vanskelige folder (Fig. 8).
Dampskudsfunktionen kan også anvendes, når strygejernet holdes lodret, for
at fjerne folder fra tøj, der hænger på bøjle, gardiner o.l. (Fig. 9).
Strygejernet slukkes automatisk, hvis det ikke har været i bevægelse i 30
sekunder i vandret position eller 8 minutter i lodret position. Auto-slukindikatoren begynder at blinke (Fig. 10).
For at varme strygejernet op igen skal du blot løfte eller bevæge strygejernet
lidt, indtil auto-sluk-indikatoren slukkes.
MAX
;
Ja
Ja 
;
Ja
Ja
;
Nee
Ja
mm
;
Nee
Ja
t
Nee
Nee
Wol
Zijde
Synthetische stoffen
(bijv. acryl, nylon,
polyamide,
polyester).
mm
m
Opmerking: gebruik geen stoom of stoomstoot bij een lage temperatuur, zoals
weergegeven in de bovenstaande tabel, anders kan er heet water uit het
strijkijzer lekken.
1 Raadpleeg tabel 1 om de temperatuurregelaar op de geschikte stand voor uw
kledingstuk te zetten  (Afb. 4).
2 Zet het strijkijzer op zijn achterkant en steek de stekker in het stopcontact.
Het temperatuurlampje gaat branden om aan te geven dat het strijkijzer aan
het opwarmen is (Afb. 5).
3 Wanneer het temperatuurlampje uit gaat, heeft het strijkijzer de juiste
temperatuur bereikt.
4 Raadpleeg tabel 1 om een stoomstand te kiezen die geschikt is voor de
temperatuur die u hebt ingesteld (Afb. 6).
---
Opbergen
2 Wikkel het snoer om de achterplaat van het strijkijzer en zet het strijkijzer op
de achterkant wanneer u het opbergt (Afb. 14).
Problemen oplossen
Dit hoofdstuk behandelt in het kort de problemen die u kunt tegenkomen tijdens
het gebruik van het apparaat. Als u het probleem niet kunt oplossen met de
informatie hieronder, ga dan naar www.philips.com/support voor een lijst met
veelgestelde vragen of neem contact op met het Consumer Care Centre in uw land
(zie het ‘worldwide guarantee’-vouwblad voor contactgegevens).
Probleem
Mogelijke oorzaak
Oplossing
De stekker zit in
het stopcontact,
maar de zoolplaat
is koud.
De
temperatuurregelaar
staat op MIN.
Stel de temperatuurregelaar in op
de vereiste strijktemperatuur.
Het strijkijzer
produceert geen
stoom.
Er zit niet voldoende
water in het
waterreservoir.
Vul het waterreservoir (zie afb. 3).
De stoomregelaar
staat op stand
.
Zet de stoomschuifknop op stand
.
Het strijkijzer is niet
heet genoeg.
Stel een strijktemperatuur in die
geschikt is voor stoomstrijken (2
tot MAX). Plaats het strijkijzer op
zijn achterkant en wacht tot het
temperatuurlampje is uitgegaan
voordat u gaat strijken.
U hebt de
stoomstootfunctie
te vaak achter elkaar
gebruikt.
Ga verder met strijken, met het
apparaat in horizontale stand,
en wacht een tijdje voordat u
de stoomstootfunctie opnieuw
gebruikt.
Het strijkijzer is niet
heet genoeg.
Stel een strijktemperatuur in
waarbij u de stoomstootfunctie
kunt gebruiken (3 tot MAX).
Plaats het strijkijzer op zijn
achterkant en wacht tot het
temperatuurlampje is uitgegaan
voordat u de stoomstootfunctie
gebruikt.
Er zit niet voldoende
water in het
waterreservoir.
Vul het waterreservoir (zie afb. 3).
U hebt het klepje van
de vulopening niet
goed gesloten.
Druk op het klepje tot u een klik
hoort.
U hebt een additief
in het waterreservoir
gedaan.
Spoel het waterreservoir schoon
en doe geen additief meer in het
waterreservoir.
De ingestelde
temperatuur
is te laag voor
stoomstrijken.
Stel de temperatuur in op 2 of
hoger.
U hebt de
stoomstootfunctie
gebruikt bij een
temperatuur die
lager is dan 3.
Zet de temperatuurregelaar op een
stand tussen 3 en MAX.
Er druppelt water
uit de zoolplaat
nadat het strijkijzer
is afgekoeld of is
opgeborgen.
Het strijkijzer is in
horizontale stand
blijven staan terwijl
er nog water in het
waterreservoir zat.
Leeg het waterreservoir of zet het
strijkijzer op zijn achterkant.
Er komen
schilfertjes en
verontreinigingen
uit de zoolplaat
tijdens het strijken.
Hard water vormt
schilfertjes binnen in
de zoolplaat.
Gebruik de Calc-Clean-functie een
of meerdere keren (zie sectie 'CalcClean-functie').
Stoom wordt
zwakker na verloop
van tijd.
Hard water vormt
schilfertjes binnen in
de zoolplaat.
--
Bemærk: Apparatet er udviklet til brug med vand fra hanen. Hvis du bor i et
område med hårdt vand, kan der hurtigt komme kalkaflejringer. Derfor anbefales
det at bruge 100 % destilleret eller demineraliseret vand for at forlænge
apparatets levetid.
2 Fyld vand i vandtanken op til MAX-markeringen (Fig. 3).
Sprayfunctie
3 Luk dækslet til vandtanken.
U kunt de stoomstoot functie  gebruiken terwijl u het strijkijzer verticaal houdt.
Zo kunt u kreuken verwijderen uit hangende kleding, gordijnen enz. (Afb. 9).
Het strijkijzer schakelt automatisch uit als het in horizontale stand 30
seconden of in verticale stand 8 minuten niet is bewogen. Het lampje van de
automatische uitschakelfunctie gaat knipperen (Afb. 10).
Valg af temperatur og dampindstilling
Tabel 1
Materialetype
Temperaturindstilling
Dampindstilling
Dampskud (ikke
alle modeller)
Spray
Hør
MAX
;
Ja
Ja 
Bomuld
mmm
;
Ja
Ja
mm
Uld
;
Kyllä
Kyllä 
mmm
;
Kyllä
Kyllä
mm
;
ei
Kyllä
mm
;
ei
Kyllä
m
t
ei
ei
Huomautus: älä käytä höyryä tai höyrysuihkausta matalassa lämpötilassa
(kuten kerrottu edellä olevassa taulukossa), sillä muuten silitysraudasta voi
vuotaa kuumaa vettä.
1 Käytä vaatteillesi sopivan lämpötila-asetuksen valinnassa apuna taulukkoa
1 (kuva 4).
2 Aseta silitysrauta pystyasentoon ja työnnä pistoke pistorasiaan. Lämpötilan
merkkivalo syttyy merkiksi siitä, että silitysrauta kuumenee (kuva 5).
3 Kun lämpötilan merkkivalo sammuu, silitysrauta on saavuttanut asetetun
lämpötilan.
4 Käytä valittuun lämpötilaan parhaiten sopivan höyryasetuksen valinnassa
apuna taulukkoa 1 (kuva 6).
Ominaisuudet
2 Hæld overskydende vand ud af vandtanken.
Spray-toiminto
--
3 Tør eventuelle kalkpartikler og urenheder af strygesålen med en fugtig klud
og lidt ikke-ridsende (flydende) rengøringsmiddel.
--
Bemærk: Skyl vandtanken regelmæssigt med vand fra hanen. Tøm
vandbeholderen efter skylning.
--
Kom aldrig eddike eller andre afkalkningsmidler i vandtanken.
3 Sæt stikket i stikkontakten, og indstil temperaturvælgeren til MAX (Fig. 11).
4 Tag stikket ud af stikkontakten, når temperaturindikatoren slukker.
Poista sitkeät rypyt painamalla höyrysuihkauspainiketta (kuva 8).
Pystyhöyrytys (vain tietyissä malleissa)
Calc-Clean-funktion
2 Fyld vand i vandtanken til MAX-markeringen.  (Fig. 3)
Kostuta silitettävä kangas painamalla suihkutuspainiketta. Näin voit poistaa
sitkeät rypyt (kuva 7).
Höyrysuihkaustoiminto (vain tietyissä malleissa)
Forsigtig: Undgå kontakt med metalgenstande, så strygesålen bevares glat. Anvend
aldrig skuremidler, eddike eller andre kemikalier for at rengøre strygesålen.
VIGTIGT: For at forlænge din maskines levetid og bibeholde god dampfunktion
bør du anvende Calc-Clean-funktionen en gang hver anden uge. Hvis vandet
i dit område er meget hårdt (hvis der f.eks. drysser kalkpartikler ud fra
strygesålen under strygningen), skal Calc-Clean-funktionen benyttes oftere.
Aseta höyrynvalitsin asentoon t (kuivasilitys), kun haluat silittää ilman
höyryä.  (kuva 2)
Höyrysuihkausta voi käyttää myös, kun höyrysilitysrautaa pidetään
pystyasennossa. Tämä on hyödyllinen ominaisuus poistettaessa ryppyjä
ja laskoksia esimerkiksi ripustustangossa riippuvista vaatteista tai
verhoista (kuva 9).
Automaattinen virrankatkaisu (vain tietyissä malleissa)
--
--
Silitysraudan virta katkeaa automaattisesti, kun laite on vaaka-asennossa
eikä sitä ole liikutettu 30 sekuntiin, tai kun laite on pystyasennossa eikä sitä
ole liikutettu 8 minuuttiin. Automaattisen virrankatkaisun merkkivalo alkaa
vilkkua (kuva 10).
Kun haluat raudan lämpiävän uudelleen, nosta tai liikuta sitä hieman, kunnes
automaattisen virrankatkaisun merkkivalo sammuu.
Puhdistus ja huolto
Puhdistaminen
5 Hold strygejernet hen over vasken. Sæt dampvælgeren i positionen CalcClean, og hold den nede.  (Fig. 12)
1 Aseta höyrynvalitsin asentoon t (kuivasilitys), irrota virtajohto pistorasiasta
ja anna silitysraudan jäähtyä.  (Kuva 2)
6 Ryst strygejernet forsigtigt, indtil alt vandet i vandtanken er brugt op (Fig. 13).
2 Kaada jäljelle jäänyt vesi pois vesisäiliöstä.
Forsigtig: Mens kalkpartiklerne skylles ud, kommer der også damp og kogende
vand ud af strygesålen.
3 Pyyhi kalkkihiutaleet ja muut tahrat pois pohjasta kostealla liinalla ja
naarmuttamattomalla (nestemäisellä) puhdistusaineella.
7 Sæt dampvælgeren tilbage på t (tørstrygning).  (Fig. 2)
Varoitus: Varo, ettei pohja kosketa metallia. Näin pohja pysyy sileänä. Älä käytä
hankaustyynyjä, etikkaa tai muita kemikaaleja pohjan puhdistamiseen.
Bemærk: Gentag Calc-Clean-proceduren, hvis det vand, som kommer ud af
strygejernet, stadig indeholder kalkpartikler.
Efter Calc-Clean-processen
Calc-Clean-toiminto
1 Sæt stikket i stikkontakten. Lad strygejernet varme op for at tørre strygesålen.
2 Tag stikket ud af stikkontakten, når temperaturindikatoren slukker.
4 Lad strygejernet køle af, før du stiller det væk.
1 Tag stikket ud af stikkontakten, og sæt dampvælgeren på t
(tørstrygning).  (Fig. 2)
2 Rul ledningen om strygejernets bagplade, og opbevar strygejernet stående
på højkant (Fig. 14).
Fejlfinding
Dette kapitel opsummerer de mest almindelige problemer, der kan forekomme ved
brug af apparatet. Har du brug for yderligere hjælp og vejledning, så besøg
www.philips.com/support for en liste af ofte stillede spørgsmål, eller kontakt dit lokale
Philips Kundecenter (kontaktoplysninger findes i ”Worldwide Guarantee”-folderen).
Problem
Mulig årsag
Løsning
Strygejernet
er tændt, men
strygesålen er kold.
Temperaturvælgeren er
indstillet til MIN.
Indstil temperaturvælgeren
på den ønskede
strygetemperatur.
Strygejernet
producerer ingen
damp.
Der er ikke nok vand i
vandtanken.
Fyld vand i vandtanken
(se Fig. 3).
Dampvælgeren er
indstillet til positionen
Sæt dampskyderen i
positionen
.
2 Täytä vesisäiliö vedellä MAX-merkkiin asti.  (Kuva 3)
Älä kaada vesisäiliöön etikkaa tai muita kalkinpoistoaineita.
3 Työnnä silitysraudan pistoke pistorasiaan ja aseta lämpötilanvalitsin MAXasentoon (kuva 11).
4 Irrota pistoke pistorasiasta, kun lämpötilan merkkivalo sammuu.
5 Pidä silitysrautaa pesualtaan päällä. Pidä höyrynvalitsinta Calc-Cleanasennossa.  (Kuva 12)
6 Ravista silitysrautaa varovasti, kunnes säiliössä ollut vesi on kulunut
loppuun (kuva 13).
Varoitus: kalkin huuhtoutuessa pois laitteen pohjasta tulee myös höyryä ja
kiehuvaa vettä.
7 Aseta höyrynvalitsin asentoon t (kuivasilitys).  (Kuva 2)
Huomautus: jos höyrysilitysraudasta tulevassa vedessä on edelleen
kalkkihiukkasia, suorita Calc-Clean-toiminto uudelleen.
Calc-Clean-toimenpiteen jälkeen
.
Strygejernet er ikke varmt
nok.
Indstil en strygetemperatur,
som egner sig til
dampstrygning (fra 2
til MAX). Stil strygejernet
på højkant, og vent på,
at temperaturindikatoren
slukker, før du begynder at
stryge.
1 Työnnä silitysraudan pistoke pistorasiaan. Anna silitysraudan kuumeta, jotta
silitysraudan pohja kuivuu.
2 Irrota pistoke pistorasiasta, kun lämpötilan merkkivalo sammuu.
3 Liikuta silitysrautaa kankaan päällä hitaasti, jotta vesitahrat häviävät pohjasta.
4 Anna silitysraudan jäähtyä ennen säilytystä.
Säilytys
1 Irrota silitysraudan pistoke pistorasiasta ja aseta höyrynvalitsin asentoon t
(kuivasilitys).  (Kuva 2)
Du har anvendt
dampskudsfunktionen for
ofte inden for en meget
kort periode.
Fortsæt strygningen i vandret
position, og vent lidt, før du
bruger dampskudsfunktionen
igen.
2 Kierrä virtajohto silitysraudan takalevyn ympärille ja säilytä silitysrauta
pystyasennossa (kuva 14).
Strygejernet er ikke varmt
nok.
Indstil en strygetemperatur,
ved hvilken
dampskudsfunktionen
kan anvendes (fra 3
til MAX). Stil strygejernet
på højkant, og vent på,
at temperaturindikatoren
slukker, før du bruger
dampskudsfunktionen.
Tähän osaan on koottu tavallisimmat laitteen käytössä ilmenevät ongelmat. Ellet
löydä ongelmaasi ratkaisua seuraavista tiedoista, lue osoitteesta www.philips.
com/support vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin tai ota yhteys maasi
asiakaspalveluun (katso yhteystiedot kansainvälisestä takuulehtisestä).
Der er ikke nok vand i
vandtanken.
Fyld vand i vandtanken
(se Fig. 3).
Du har muligvis ikke lukket
dækslet til vandtanken
ordentligt.
Tryk det i, til der høres et "klik".
Du har hældt et
tilsætningsstof i
vandtanken.
Rens vandtanken, og
lad være med at komme
tilsætningsstoffer i vandtanken.
Den indstillede
temperatur er for lav til
dampstrygning.
Vælg en temperatur på 2
eller højere.
Du har anvendt
dampskudsfunktionen ved
en temperaturindstilling
under 3.
Drej temperaturvælgeren til
en indstilling mellem 3 og
MAX.
Der drypper vand
ud af strygesålen,
efter at strygejernet
er kølet af eller
stillet væk.
Strygejernet står vandret,
og der er stadig vand i
vandtanken.
Tøm vandtanken, og sæt
strygejernet på højkant.
Der drysser små
kalkpartikler og
urenheder ud fra
strygesålen.
Hårdt vand danner
kalkaflejringer inde i
strygesålen.
Brug Calc-Clean-funktionen
en eller flere gange (se
afsnittet "Calc-Cleanfunktion" ).
Dampen bliver
svagere med tiden.
Hårdt vand danner
kalkaflejringer inde i
strygesålen.
Brug Calc-Clean-funktionen
en eller flere gange (se
afsnittet "Calc-Cleanfunktion").
Der drypper vand
på tøjet under
strygning.
TÄRKEÄÄ: voit pidentää laitteen käyttöikää ja varmistaa sen parhaan
mahdollisen suorituskyvyn tekemällä Calc-Clean-kalkinpoiston kahden viikon
välein. Jos paikallinen vesi on erittäin kovaa (esimerkiksi jos silityksen aikana
pohjasta tulee kalkkihiutaleita), käytä Calc-Clean-toimintoa useammin.
1 Varmista, että pistoke on irrotettu pistorasiasta ja että höyrynvalitsin on
asennossa t (kuivasilitys).  (Kuva 2)
Opbevaring
Strygejernet
producerer ikke
dampskud.
Huomautus: huuhtele vesisäiliö säännöllisesti vesijohtovedellä. Tyhjennä
vesisäiliö huuhtelun jälkeen.
Vianmääritys
Ongelma
Mahdollinen syy
Ratkaisu
Höyrysilitysrauta
on liitetty
pistorasiaan, mutta
pohja on kylmä.
Lämpötilanvalitsin on
asennossa MIN.
Aseta lämpötilanvalitsin
oikeaan asentoon.
Silitysraudasta ei
tule
höyryä.
Vesisäiliössä ei ole
tarpeeksi vettä.
Täytä vesisäiliö (katso kuva 3).
Höyrynvalitsin on
asennossa
.
Aseta höyryn liukusäädin
asentoon
.
Silitysrauta ei ole
tarpeeksi kuuma.
Aseta silityslämpötila,
joka sopii höyrysilitykseen
(2 – MAX). Aseta
silitysrauta pystyasentoon
ja odota, kunnes merkkivalo
sammuu, ennen kuin aloitat
silittämisen.
Olet käyttänyt
höyrysuihkaustoimintoa
liian usein lyhyen ajan
kuluessa.
Jatka silittämistä vaakaasennossa ja odota
hetki, ennen kuin käytät
höyrysuihkausta uudelleen.
Silitysrauta ei ole
tarpeeksi kuuma.
Valitse silityslämpötila,
jossa höyrysuihkausta voi
käyttää ( 3 – MAX). Aseta
silitysrauta pystyasentoon
ja odota merkkivalo
sammumista ennen
höyrysuihkauksen käyttöä.
Vesisäiliössä ei ole
tarpeeksi vettä.
Täytä vesisäiliö (katso kuva 3).
Täyttöaukon korkki ei ole
kunnolla kiinni.
Paina korkkia, kunnes se
napsahtaa paikoilleen.
Vesisäiliössä on muutakin
kuin vettä.
Huuhtele vesisäiliö äläkä laita
vesisäiliöön mitään muuta
kuin vettä.
Valittu silityslämpötila
on liian matala
höyrysilitykseen.
Valitse lämpötilaksi 2 tai
korkeampi.
Olet käyttänyt
höyrysuihkaustoimintoa
lämpötilassa, joka on alle
3.
Valitse lämpötilanvalitsimen
asetus
väliltä 3 – MAX.
Pohjasta valuu
vesipisaroita,
kun höyryrauta
on jäähtynyt
tai siirretty
säilytyspaikkaansa.
Höyryrauta on laitettu
vaaka-asentoon, kun
vesisäiliössä on vielä
vettä.
Tyhjennä vesisäiliö tai aseta
silitysrauta pystyasentoon.
Pohjasta tulee
silityksen aikana
kalkkihiutaleita
ja muita
epäpuhtauksia.
Kova vesi aiheuttaa
kalkkihiutaleiden
muodostumista pohjan
sisään.
Käytä Calc-Clean-toimintoa
ainakin kerran (katso kohtaa
Calc-Clean-toiminto ).
Höyryn määrä
vähenee ajan
myötä.
Kova vesi aiheuttaa
kalkkihiutaleiden
muodostumista pohjan
sisään.
Käytä Calc-Clean-toimintoa
ainakin kerran (katso kohtaa
Calc-Clean-toiminto).
Höyrysuihkaus ei
toimi.
Kankaalle tippuu
vesipisaroita
silityksen aikana.
SUOMI
Påfyldning af vandtanken
1 Sæt dampvælgeren i positionen t (tørstrygning).  (Fig. 2)
Automatische uitschakelfunctie (alleen bepaalde typen)
--
Sådan bruges apparatet
Zet de stoomregelaar op t (droogstrijken) om zonder stoom te strijken.  (Afb. 2)
Verticale stoom (alleen bepaalde typen)
--
1Spray-dyse
2 Dæksel til vandtank
3Dampkontrol
-- ; = dampstrygning
-- t = tørstrygning
-- CALC CLEAN = Calc-Clean-funktion
4 Dampskudsknap (gælder kun nogle modeller)
5Spray-knap
6Temperaturvælger
7 Temperaturindikator (gælder kun nogle modeller: med automatisk
sikkerhedsafbrydelse)
8Netledning
9Typeskilt
10 Vandtank med MAX-vandstandsindikation
11Strygesål
Droogstrijken
Druk op de stoomstootknop en laat deze weer los voor een krachtige
stoomstoot waarmee u hardnekkige kreuken verwijdert (Afb. 8).
MAX
Puuvilla
1 Sæt dampvælgeren på t (tørstrygning), tag stikket ud, og lad strygejernet
køle ned.  (Fig. 2)
Gebruik de Calc-Clean-functie een
of meerdere keren (zie sectie 'CalcClean-functie').
Bemærk: Kom aldrig parfume, eddike, stivelse, afkalkningsmiddel, strygemiddel,
kemisk afkalket vand eller andre kemikalier i vandtanken.
Stoomstootfunctie (alleen bepaalde typen)
Pellava
--
3 Før strygejernet let hen over en klud for at fjerne vandstænk fra strygesålen.
Kenmerken
Druk op de sproeiknop om de stof vochtig te maken. Zo kunt u hardnekkige
kreuken verwijderen (Afb. 7).
Suihkaus
Kuivasilitys
Rengøring
Generel beskrivelse (Fig. 1)
mmm
Lisähöyry
(vain tietyissä
malleissa)
Rengøring og vedligeholdelse
Spray
Linnen
Höyryasetus
1 Sørg for, at stikket er taget ud af stikkontakten, og sæt dampvælgeren på t
(tørstrygning).  (Fig. 2)
1 Haal de stekker uit het stopcontact en zet de stoomregelaar op stand t
(droogstrijken).  (Afb. 2)
Het strijkijzer
produceert geen
stoomstoot.
Lämpötila-asetus
Tekokuidut
(esimerkiksi akryyli,
nailon, polyamidi,
polyesteri)
DANSK
Temperatuurstand
Katoen
Geben Sie keinen Essig oder andere Entkalkungsmittel in den Wasserbehälter.
3 Schließen Sie das Bügeleisen an, und stellen Sie den Temperaturregler auf
MAX Abb. 11).
--
3 Steek de stekker van het strijkijzer in het stopcontact en zet de
temperatuurregelaar op MAX (Afb. 11).
Kangastyyppi
Sæt dampvælgeren på t (tørstrygning) for at stryge uden damp.  (Fig. 2)
Funktion til automatisk sikkerhedsafbryder (gælder kun nogle modeller)
Giet geen azijn of andere ontkalkingsmiddelen in het waterreservoir.
Taulukko 1
Silkki
Lodret damp (gælder kun nogle modeller)
2 Vul het waterreservoir tot aan de MAX-aanduiding.  (Afb. 3)
Lämpötila- ja höyryasetuksen valitseminen
Tørstrygning
Temperatuur- en stoomstand selecteren
Abschaltautomatik (nur bestimmte Gerätetypen)
--
--
Er vallen
druppeltjes water
op de stof tijdens
het strijken.
1Sproeikop
2 Klepje van vulopening
3Stoomregelaar
-- ; = stoomstrijken
-- t = droogstrijken
-- CALC CLEAN = Calc-Clean-functie
4 Stoomstootknop (alleen bepaalde typen)
5Sproeiknop
6Temperatuurregelaar
7 Temperatuurlampje (alleen bepaalde typen: met aanduiding voor
automatische uitschakeling)
8Netsnoer
9Typeplaatje
10 Waterreservoir met MAX-waterniveauaanduiding
11Zoolplaat
Vertikaldampf (nur bestimmte Gerätetypen)
--
1 Zorg ervoor dat de stekker niet meer in het stopcontact zit en dat de
stoomregelaar op stand t staat (droogstrijken).  (Afb. 2)
3 Sulje täyttöaukon korkki.
Villa
Dampskudsfunktion (gælder kun nogle modeller)
--
Wenden Sie die Calc-CleanFunktion mindestens einmal an
(siehe Abschnitt "Calc-CleanFunktion").
Opmerking: het apparaat is ontworpen voor gebruik met kraanwater. Als u in een
gebied woont met hard water, kan er snel kalkaanslag ontstaan. Daarom wordt
het aangeraden 100% gedistilleerd of gedemineraliseerd water te gebruiken om
de levensduur van uw apparaat te verlengen.
Stellen Sie den Dampfregler auf t (trocken bügeln), um ohne Dampf zu
bügeln.  (Abb. 2)
--
2 Täytä vesisäiliö vedellä MAX-merkkiin asti. (kuva 3).
Funktioner
Sprayfunktion
BELANGRIJK: om de levensduur van uw apparaat te verlengen en de
stoomproductie optimaal te houden, gebruikt u de Calc-Clean-functie om de twee
weken. Als het water in uw gebied hard is (bijvoorbeeld wanneer er tijdens het
strijken schilfers uit de zoolplaat komen), gebruik de Calc-Clean-functie dan vaker.
NEDERLANDS
Eigenschaften
6 Secouez légèrement le fer jusqu’à ce que le réservoir d’eau soit vide (Fig. 13).
Attention : lorsque les résidus de calcaire sont évacués, de la vapeur et de l’eau
bouillante sortent également de la semelle.
Sie haben die
Dampfstoß-Funktion zu
oft innerhalb zu kurzer
Zeit aktiviert.
Füllen Sie den Wasserbehälter
(siehe Abb. 3).
Wasser tropft beim
Bügeln auf das
Gewebe.
Hinweis: Geben Sie weder Duftstoffe, Essig, Wäschesteife, Entkalkungsmittel,
Bügelzusätze, chemisch entkalktes Wasser noch andere Chemikalien in den
Wasserbehälter.
Stellen Sie eine zum Dampfbügeln
geeignete Temperatur ein (2 bis
MAX). Stellen Sie das Bügeleisen
aufrecht ab, und warten Sie, bis
die Temperaturanzeige erlischt,
bevor Sie mit dem Bügeln
beginnen.
Der Wasserbehälter
ist leer.
Den Wasserbehälter füllen
Ne versez pas de vinaigre ou d’autres détartrants dans le réservoir d’eau.
1 Unplug the iron and set the steam control to t (dry ironing).  (Fig. 2)
In diesem Abschnitt sind die häufigsten Probleme zusammengestellt, die mit Ihrem
Gerät auftreten können.  Sollten Sie ein Problem mithilfe der nachstehenden
Informationen nicht beheben können, besuchen Sie unsere Website unter www.
philips.com/support für eine Liste mit häufig gestellten Fragen, oder wenden Sie
sich an das Service-Center in Ihrem Land (entnehmen Sie die Kontaktdaten der
internationalen Garantieschrift).
Utilisez la fonction Calc-Clean à
une ou plusieurs reprises (voir la
section « Fonction Calc-Clean »).
Nettoyage
1 Réglez la commande de vapeur sur t (repassage à sec), débranchez le fer et
laissez-le refroidir.  (Fig. 2)
Caution: While scale is flushed out, steam and boiling water also come out of the
soleplate.
Fehlerbehebung
Das Bügeleisen ist
nicht heiß genug.
--
Calc-Clean-functie
2 Wickeln Sie das Netzkabel umden unteren Teil des Bügeleisens, und
stellenSie das Bügeleisen aufrecht ab (Abb. 14).
Das Gerät benutzen
Appuyez sur le bouton Effet pressing, puis relâchez pour un jet de vapeur
puissant afin d’éliminer les faux plis les plus tenaces (Fig. 8).
Opmerking: spoel het waterreservoir regelmatig schoon met kraanwater. Leeg
het waterreservoir na het schoonspoelen.
1 Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, und stellen Sie den
Dampfregler auf Position t (trocken bügeln).  (Abb. 2)
1Sprühdüse
2 Verschlusskappe der Einfüllöffnung
3Dampfregler
-- ; = dampfbügeln
-- t = trocken bügeln
-- CALC CLEAN = Calc-Clean-Funktion
4 Dampfstoß-Taste (nur bestimmte Gerätetypen)
5Sprühtaste
6Temperaturregler
7 Temperaturanzeige (nur bestimmte Gerätetypen: mit Anzeige für
Abschaltautomatik)
8Netzkabel
9Typenschild
10 Wasserbehälter mit Wasserstandsanzeige und Markierung MAX
11Bügelsohle
Défroissage vertical (certains modèles uniquement)
Note: Regularly rinse the water tank with tap water. Empty the water tank after
rinsing it.
IMPORTANT: To prolong the lifetime of your appliance and to maintain good
steaming performance, use the Calc-Clean function once every two weeks. If the
water in your area is very hard (i.e. when flakes come out of the soleplate during
ironing), use the Calc-Clean function more frequently.
L'eau trop calcaire
favorise la formation
de dépôts calcaires
à l'intérieur de la
semelle.
Waarschuwing: als u de zoolplaat glad wilt houden, voorkom dan dat deze hard
in aanraking komt met metalen voorwerpen. Gebruik nooit een schuurspons, azijn
of andere chemicaliën om de zoolplaat te reinigen.
Aufbewahrung
1 Se tabel 1 for at dreje temperaturvælgeren til den passende indstilling for dit
tøj (Fig. 4).
2 Stil strygejernet på højkant, og tilslut det. Temperaturindikatoren tænder for
at vise, at strygejernet er ved at varme op (Fig. 5).
3 Veeg schilfers en andere verontreinigingen van de zoolplaat met een
vochtige doek en een niet-schurend (vloeibaar) schoonmaakmiddel.
3 Führen Sie das Bügeleisen einige Male leicht über ein Tuch, um
Wasserflecken von der Bügelsohle zu entfernen.
Utilisez la fonction Calc-Clean à
une ou plusieurs reprises (voir la
section « Fonction Calc-Clean » ).
Reiniging en onderhoud
Schoonmaken
Nach dem Entkalken
Übersicht (Abb. 1)
3 Lorsque le voyant de température  s’éteint, le fer a atteint la température
correcte.
Cleaning
1 Set the steam control to t (dry ironing), unplug the iron and let it cool
down.  (Fig. 2)
La vapeur s'affaiblit
au fil du temps.
Hinweis: Wiederholen Sie den Calc-Clean-Vorgang, falls das aus dem Bügeleisen
austretende Wasser noch immer Kalkrückstände enthält.
DEUTSCH
Steam boost function (specific types only)
Safety auto-off function (specific types only)
--
Réglage de
température
Remarque : n’utilisez pas la vapeur ni l’effet pressing à faible température,
comme indiqué dans le tableau ci-dessous. De l’eau chaude pourrait s’écouler
du fer à repasser le cas échéant.
You can use the steam boost function when you hold the iron in vertical
position for removing creases from hanging clothes, curtains etc (Fig. 9).
L'eau trop calcaire
favorise la formation
de dépôts calcaires
à l'intérieur de la
semelle.
Tableau 1
2 Put the iron on its heel and plug it in. The temperature light goes on to
indicate that the iron is heating up (Fig. 5).
Features
Des particules
de calcaire et
des impuretés
s'écoulent de la
semelle pendant le
repassage.
Sélection de la température et réglage de la vapeur
Type de tissu
Bemærk: Som angivet i ovenstående tabel må du ikke bruge damp eller dampskud
ved lav temperatur, da det varme vand ellers kan lække fra strygejernet.
Cause possible
Le fer ne produit
pas de
jet de vapeur.
Water drips from
the Soleplate after
the iron has cooled
down or has been
stored.
Note: As indicated in the table above, do not use steam or steam boost at a low
temperature, otherwise hot water may leak from the iron.
Om het strijkijzer weer te laten opwarmen, tilt u het strijkijzer op of beweegt u
het even heen en weer tot het lampje van de automatische uitschakelfunctie
uit gaat.
Problème
Description générale (fig. 1)
Filling the water tank
--
7 Stellen Sie den Dampfregler zurück auf die Position t (trocken
bügeln).  (Abb. 2)
Solution
FRANÇAIS
Using the appliance
Fabric type
Possible cause
mm
;
Nej
Ja
Silke
;
Nej
Ja
Syntetiske materialer
(f.eks. akryl, nylon,
polyamid, polyester).
m
t
Nej
Nej
Laitteen osat (kuva  1)
1Suihkutussuutin
2 Täyttöaukon korkki
3Höyrynvalitsin
-- ; = höyrysilitys
-- t = kuivasilitys
-- CALC CLEAN = kalkinpoistotoiminto
4 Höyrysuihkauspainike (vain tietyissä malleissa)
5Suihkutuspainike
6Lämpötilanvalitsin
7 Lämpötilan merkkivalo (vain tietyissä malleissa: automaattisen virrankatkaisun
merkkivalo)
8Virtajohto
9Tyyppikilpi
10 Vesisäiliö, jossa on veden enimmäismäärän merkki
11Pohja
Käyttö
Vesisäiliön täyttäminen
Huomautus: Laite on suunniteltu käyttämään vesijohtovettä. Jos asut alueella,
jossa on kova vesi, kalkkia voi muodostua nopeasti. Tästä syytä suosittelemme,
että laitteessa käytetään vain tislattua tai demineralisoitua vettä. Tämä
pidentää laitteen käyttöikää.
Huomautus: Älä pane vesisäiliöön hajusteita, etikkaa, tärkkiä,
kalkinpoistoaineita, silitysaineita, kemiallisesti puhdistettua vettä tai muita
kemikaaleja.
1 Aseta höyrynvalitsin asentoon t (kuivasilitys).  (Kuva 2)
Download PDF

advertising