Philips | GC320/25 | Philips Steam&Go Tragbare Dampfbürste GC310/55 Important Information Manual

РУССКИЙ
SLOVENSKY
Введение
Поздравляем с покупкой продукции Philips! Для получения полной
поддержки, оказываемой компанией Philips, зарегистрируйте прибор на
веб-сайте www.philips.com/welcome.
Úvod
Gratulujeme Vám ku kúpe a vitajte medzi zákazníkmi spoločnosti Philips!
Ak chcete využiť všetky výhody zákazníckej podpory spoločnosti Philips,
zaregistrujte svoj výrobok na adrese www.philips.com/welcome.
Важная информация
Перед использованием прибора внимательно
ознакомьтесь с руководством пользователя и
сохраните его для дальнейшего использования в
качестве справочного материала.
Опасно!
-- Запрещается погружать прибор в воду или другие
жидкости, а также промывать его под струей воды.
-- Будьте внимательны: пар, генерируемый
отпаривателем, при неосторожном обращении
может стать причиной ожогов.
Предупреждение
-- Перед подключением прибора убедитесь, что
указанное на нем номинальное напряжение
соответствует напряжению местной электросети.
-- Не подключайте прибор к источнику
электропитания постоянного тока (DC).
-- Запрещается использовать прибор, если сетевая
вилка, сетевой шнур или сам прибор имеют
видимые повреждения, а также если прибор
роняли или он протекает.
-- Для проверки или ремонта прибора следует
обращаться только в авторизованный сервисный
центр Philips. Не пытайтесь выполнять ремонт
прибора самостоятельно, так как при этом
гарантийные обязательства утрачивают свою силу.
-- В случае повреждения сетевого шнура его
необходимо заменить. Чтобы обеспечить
безопасную эксплуатацию прибора, заменяйте
шнур только в авторизованном сервисном центре
Philips или в сервисном центре с персоналом
аналогичной квалификации.
-- Не оставляйте включенный в сеть прибор без
присмотра.
-- Данным прибором могут пользоваться дети старше
8 лет и лица с ограниченными возможностями
сенсорной системы или ограниченными умственными
или физическими способностями, а также лица с
недостаточным опытом и знаниями, но только под
присмотром других лиц или после инструктирования
о безопасном использовании прибора и
потенциальных опасностях. Не разрешайте
детям играть с прибором. Дети могут осуществлять
очистку и уход за прибором только под присмотром
взрослых.
-- Оберегайте детей младше 8 лет от контакта с
устройством, включая сетевой шнур, во время его
работы или в процессе охлаждения.
-- Прикосновение к сильно нагретому паровому
соплу отпаривателя может привести к ожогам.
-- Всегда отключайте прибор от электросети,
перед тем как очищать прибор, прикреплять
или отсоединять насадку-щетку, а также перед
наполнением резервуара для воды.
Внимание!
-- Подключайте прибор только к заземленной розетке.
-- При установке прибора на поверхность
запрещается прислонять сопло отпаривателя
к этой поверхности, если прибор горячий или
подключен к электросети.
-- Регулярно проверяйте, не поврежден ли сетевой
шнур.
-- Не допускайте контакта сетевого шнура и с
горячим паром во время работы прибора.
-- Не используйте прибор, если резервуар для воды пуст.
-- Оставляя прибор без присмотра даже на
короткое время, отключайте его от электросети.
-- По окончании отпаривания отключите прибор и
отсоедините его от электросети. Дайте прибору
остыть в течение 60 минут, перед тем как очищать
его, прикреплять или отсоединять насадку-щетку, а
также перед опустошением резервуара для воды
и помещением прибора на хранение.
-- Прибор предназначен только для домашнего
использования.
-- Никогда не передвигайте/тяните прибор по полу.
-- Обработка паром может привести к
повреждению или изменению цвета некоторых
типов поверхностей стен и дверей.
Dôležité
Pred použitím zariadenia si pozorne prečítajte tento návod
na použitie a uschovajte si ho na použitie v budúcnosti.
Nebezpečenstvo
-- Zariadenie nikdy neponárajte do vody ani inej
kvapaliny, ani ho neoplachujte vodou.
-- Dajte pozor na horúcu paru, ktorá vychádza
z naparovacieho zariadenia. Para môže spôsobiť
popáleniny.
Varovanie
-- Pred pripojením zariadenia skontrolujte, či sa napätie
uvedené na zariadení zhoduje s napätím v sieti.
-- Zariadenie nepripájajte k zdroju napájania
jednosmerným prúdom (DC).
-- Zariadenie nepoužívajte, ak sú zástrčka, sieťový kábel
alebo samotné zariadenie viditeľne poškodené alebo
ak zariadenie spadlo, prípadne z neho uniká voda.
-- Kontrolu alebo opravu zariadenia smie vykonať
jedine personál servisného centra autorizovaného
spoločnosťou Philips. Nepokúšajte sa zariadenie opraviť
svojpomocne, pretože by záruka stratila platnosť.
-- Poškodený sieťový kábel smie vymeniť jedine personál
spoločnosti Philips, servisného strediska autorizovaného
spoločnosťou Philips alebo osoba s podobnou
kvalifikáciou, aby nedošlo k nebezpečnej situácii.
-- Pokiaľ je zariadenie pripojené k sieti, nesmiete ho
nikdy nechať bez dozoru.
-- Toto zariadenie môžu používať deti staršie ako 8 rokov
a osoby, ktoré majú obmedzené telesné, zmyslové
alebo mentálne schopnosti alebo nemajú dostatok
skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod dozorom alebo im
bolo vysvetlené bezpečné používanie tohto zariadenia
a za predpokladu, že rozumejú príslušným rizikám.
Deti sa nesmú hrať s týmto zariadením. Deti nesmú bez
dozoru čistiť ani vykonávať údržbu tohto zariadenia.
-- Keď je zariadenie zapnuté alebo chladne, udržujte ho
a jeho sieťový kábel mimo dosahu detí mladších ako
8 rokov.
-- Dýza naparovacej hlavice sa môže zohriať na veľmi
vysokú teplotu a pri dotyku spôsobiť popáleniny.
-- Pred čistením, nasadením alebo odpojením kefového
nástavca a doplnením vody do zásobníka na vodu
vždy odpojte zariadenie zo siete.
Výstraha
-- Zariadenie pripojte jedine do uzemnenej zásuvky.
-- Kým je zariadenie horúce alebo pripojené k sieti,
neumiestňujte ho na podklad naparovacou hlavicou
dotýkajúcou sa daného podkladu.
-- Pravidelne kontrolujte, či sieťový kábel nie je poškodený.
-- Kým je zariadenie zapnuté, sieťový kábel nesmie prísť
do kontaktu s horúcou parou.
-- Nepoužívajte zariadenie, keď je zásobník na vodu
prázdny.
-- Keď necháte zariadenie aj na krátku chvíľu bez dozoru,
vypnite ho a odpojte ho zo siete.
-- Po skončení naparovania zariadenie vždy vypnite a
odpojte zo siete. Pred čistením, nasadením alebo
odpojením kefového nástavca, vyprázdnením zásobníka
na vodu alebo pred odložením nechajte zariadenie
najskôr vychladnúť po dobu približne 60 minút.
-- Toto zariadenie je určené len na domáce použitie.
-- Zariadenie nikdy neťahajte po podlahe.
-- Para môže poškodiť povrchovú úpravu niektorých
stien alebo dvierok alebo spôsobiť zmenu ich farby.
Электромагнитные поля (ЭМП)
Этот прибор Philips соответствует всем применимым стандартам и
нормам по воздействию электромагнитных полей.
Защита окружающей среды
-- После окончания срока службы не выбрасывайте прибор вместе
с бытовыми отходами. Передайте его в специализированный
пункт для дальнейшей утилизации. Этим вы поможете защитить
окружающую среду (Рис. 1).
Гарантия и поддержка
Для получения поддержки или информации посетите веб-сайт
www.philips.com/support или ознакомьтесь с информацией на
гарантийном талоне.
Вертикальный отпариватель для одежды
Изготовитель: “Филипс Консьюмер Лайфстайл Б.В.”, Туссендиепен 4,
9206 АД, Драхтен, Нидерланды
Импортер на территорию России и Таможенного Союза:
ООО “Филипс”, Российская Федерация, 123022 г. Москва,
ул. Сергея Макеева, д.13, тел. +7 495 961-1111
GC310: 220-240V, 50-60Hz, 840-1000W
GC320: 220-240V, 50-60Hz, 1000-1200W
Для бытовых нужд
4239_000_9258_3_LF_A6_6x4_630x592mm_48p_v1.indd 1
Elektromagnetické polia (EMF)
Tento spotrebič značky Philips vyhovuje všetkým príslušným normám a
smerniciam týkajúcim sa vystavenia elektromagnetickým poliam.
Životné prostredie
-- Zariadenie na konci jeho životnosti neodhadzujte spolu s bežným
komunálnym odpadom, ale kvôli recyklácii ho odovzdajte na mieste
oficiálneho zberu. Touto činnosťou pomôžete chrániť životné
prostredie (Obr. 1).
Záruka a podpora
Ak potrebujete informácie alebo podporu, navštívte webovú stránku
www.philips.com/support alebo si preštudujte informácie v priloženom
celosvetovo platnom záručnom liste.
SUOMI
Johdanto
Onnittelut ostoksestasi ja tervetuloa Philips-tuotteiden käyttäjäksi! Hyödynnä
Philipsin tuki ja rekisteröi tuotteesi osoitteessa www.philips.com/welcome.
Tärkeää
Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen käyttöä ja säilytä
se myöhempää tarvetta varten.
Vaara
-- Älä upota laitetta veteen tai muuhun nesteeseen.
Älä myöskään huuhtele sitä vesihanan alla.
-- Varo höyrystimestä tulevaa kuumaa höyryä. Höyry voi
aiheuttaa palovammoja.
Varoitus
-- Tarkista, että laitteeseen merkitty käyttöjännite vastaa
paikallista verkkojännitettä, ennen kuin liität laitteen
pistorasiaan.
-- Älä liitä laitetta DC-virtaliitäntään.
-- Älä käytä laitetta, jos sen virtajohto, pistoke tai jokin muu
osa on viallinen tai jos laite on pudonnut tai se vuotaa.
-- Toimita laite vianmääritystä ja korjaamista varten Philipsin
valtuuttamaan huoltoliikkeeseen. Älä yritä korjata laitetta
itse, sillä se aiheuttaa takuun raukeamisen.
-- Jos virtajohto on vahingoittunut, se on oman
turvallisuutesi vuoksi hyvä vaihdattaa Philipsin
valtuuttamassa huoltoliikkeessä tai muulla
ammattitaitoisella korjaajalla.
-- Laitetta ei saa koskaan jättää ilman valvontaa silloin,
kun se on liitetty sähköverkkoon.
-- Laitetta voivat käyttää myös yli 8-vuotiaat lapset ja
henkilöt, joiden fyysinen tai henkinen toimintakyky on
rajoittunut tai joilla ei ole kokemusta tai tietoa laitteen
käytöstä, jos heitä on neuvottu laitteen turvallisesta
käytöstä tai tarjolla on turvallisen käytön edellyttämä
valvonta ja jos he ymmärtävät laitteeseen liittyvät
vaarat. Lasten ei pidä leikkiä laitteella. Lasten ei saa
antaa puhdistaa tai huoltaa laitetta ilman valvontaa.
-- Pidä laite ja sen virtajohto poissa alle 8-vuotiaiden
lasten ulottuvilta, kun laite on käynnissä tai jäähtyy.
-- Höyrystimen suutin tulee hyvin kuumaksi ja
koskettaessa se voi aiheuttaa palovamman.
-- Irrota aina laite pistorasiasta ennen kuin puhdistat laitteen,
kiinnität tai irrotat harjaspään tai täytät vesisäiliön.
Varoitus
-- Liitä laite vain maadoitettuun pistorasiaan.
-- Kun lasket laitteen pois kädestäsi, varmista,
ettei höyrystimen pää koske mihinkään, jos laite on
kuuma tai kytketty verkkovirtaan.
-- Tarkista virtajohdon kunto säännöllisesti.
-- Pidä huoli, ettei kuuma höyry kosketa johtoa,
kun käytät laitetta.
-- Älä käytä laitetta, kun vesisäiliö on tyhjä.
-- Jos jätät laitteen yksin hetkeksikin, sammuta se ja irrota
virtajohto pistorasiasta.
-- Kun lopetat laitteen käyttämisen, sammuta laite, irrota
virtajohto pistorasiasta ja anna laitteen jäähtyä
60 minuuttia ennen kuin puhdistat sen, kiinnität tai
irrotat harjaspään, tyhjennät vesisäiliön tai asetat
laitteen takaisin sen säilytyspaikkaan.
-- Tämä laite on tarkoitettu vain kotitalouksien käyttöön.
-- Älä koskaan vedä laitetta lattialla.
-- Höyry saattaa vahingoittaa tiettyjä seinä- tai ovipintoja
tai aiheuttaa niihin värjäytymiä.
Sähkömagneettiset kentät (EMF)
Tämä Philips-laite vastaa kaikkia sähkömagneettisia kenttiä (EMF) koskevia
standardeja ja säännöksiä.
Ympäristöasiaa
-- Älä hävitä vanhoja laitteita tavallisen talousjätteen mukana, vaan
toimita ne valtuutettuun kierrätyspisteeseen. Näin autat vähentämään
ympäristölle aiheutuvia haittavaikutuksia (Kuva 1).
Takuu ja tuki
Jos haluat tukea tai lisätietoja, käy Philipsin verkkosivuilla osoitteessa
www.philips.com/support tai lue erillinen kansainvälinen takuulehtinen.
SVENSKA
Introduktion
Gratulerar till inköpet och välkommen till Philips! För att dra maximal nytta
av den support som Philips erbjuder kan du registrera din produkt på
www.philips.com/welcome.
Viktigt
Läs användarhandboken noggrant innan du använder
apparaten och spara den för framtida bruk.
Fara
-- Sänk aldrig ned apparaten i vatten eller någon annan
vätska och skölj den inte under kranen.
-- Se upp för varm ånga som avges från ångenheten
eftersom du kan bränna dig på ångan.
Varning
-- Kontrollera att den spänning som anges på apparaten
överensstämmer med den lokala nätspänningen innan
du ansluter apparaten.
-- Anslut inte apparaten till likström.
-- Använd inte apparaten om kontakten, nätsladden eller
själva apparaten har synliga skador eller om apparaten
har tappats i golvet eller läcker.
-- Lämna alltid in apparaten till ett av Philips
auktoriserade serviceombud för undersökning eller
reparation. Försök inte reparera apparaten själv.
Om du gör det upphör garantin att gälla.
-- Om nätsladden är skadad måste den alltid bytas ut av
Philips, något av Philips auktoriserade serviceombud
eller liknande behöriga personer för att undvika olyckor.
-- Lämna aldrig apparaten utan uppsikt när den är
ansluten till elnätet.
-- Den här apparaten kan användas av barn från 8 års ålder,
personer med olika funktionshinder samt av personer som
inte har kunskap om apparaten såvida det sker under tillsyn
eller om de har informerats om hur apparaten används på
ett säkert sätt och de eventuella medförda riskerna. Barn
får inte leka med apparaten. Barn får inte rengöra eller
underhålla apparaten utan överinseende av en vuxen.
-- Förvara apparaten och nätsladden utom räckhåll för
barn under 8 år när apparaten är påslagen eller svalnar.
-- Munstycket på ånghuvudet kan bli mycket varmt och
vid beröring orsaka brännskada.
-- Dra alltid ur apparatens strömsladd innan du rengör
apparaten, fäster eller lossar borsttillbehöret och
innan du fyller på vattentanken.
Försiktighet
-- Apparaten får endast anslutas till ett jordat vägguttag.
-- Placera inte apparaten på en yta med ånghuvudet mot
ytan när apparaten är varm eller ansluten till elnätet.
-- Kontrollera nätsladden regelbundet för att se om den
är skadad.
-- Låt inte nätsladden komma i kontakt med varm ånga
när apparaten är i gång.
-- Använd inte apparaten när vattentanken är tom.
-- Även om du bara lämnar apparaten en kort stund ska
du stänga av och koppla bort apparaten från elnätet.
-- När du har slutat använda ångenheten stänger du av
apparaten, drar ur strömsladden och låter den svalna
i 60 minuter innan du rengör den, fäster eller lossar
borsttillbehöret, tömmer vattentanken eller ställer
undan apparaten för förvaring.
-- Apparaten är endast avsedd för hushållsbruk.
-- Dra aldrig apparaten över golvet.
-- Ånga kan orsaka skada på och missfärgning av vissa
vägg- och golvmaterial.
Elektromagnetiska fält (EMF)
Den här Philips-produkten uppfyller alla tillämpliga standarder och regler
gällande exponering av elektromagnetiska fält.
Miljön
-- Kasta inte apparaten i hushållssoporna när den är förbrukad. Lämna in
den för återvinning vid en officiell återvinningsstation, så hjälper du till
att skydda miljön (Bild 1).
Garanti och support
Om du behöver information eller support kan du gå till
www.philips.com/support eller läsa garantibroschyren.
TÜRKÇE
Giriş
Ürünümüzü satın aldığınız için teşekkür ederiz. Philips’e hoş geldiniz! Philips’in
sunduğu destekten faydalanabilmek için lütfen ürününüzü şu adresten
kaydedin: www.philips.com/welcome.
Önemli
Cihazı kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu okuyun
ve gelecekte de başvurmak üzere saklayın.
Tehlike
-- Cihazı kesinlikle suya veya başka bir sıvıya batırmayın
ya da muslukta durulamayın.
-- Buhar üreticiden çıkan sıcak buhara dikkat edin.
Buhar yanıklara sebep olabilir.
Uyarı
-- Cihazı prize takmadan önce, üstünde yazılı olan
gerilimin, evinizdeki şebeke gerilimiyle aynı olup
olmadığını kontrol edin.
-- Cihazı doğru akım (DA) kaynağına bağlamayın.
-- Fiş, elektrik kablosu veya cihazın kendisinde gözle
görülür bir hasar varsa, cihaz düşmüşse veya cihazda
sızıntı varsa, cihazı kullanmayın.
-- Cihazı, kontrol veya onarım için mutlaka yetkili bir Philips
servis merkezine götürün. Cihazı kendiniz tamir etmeye
çalışmayın, aksi takdirde garantiniz geçerliliğini yitirecektir.
-- Cihazın elektrik kablosu hasarlıysa, bir tehlike
oluşturmasını önlemek için mutlaka Philips’in yetki
verdiği bir servis merkezi veya benzer şekilde
yetkilendirilmiş kişiler tarafından değiştirilmesini sağlayın.
-- Cihaz elektriğe bağlıyken asla gözetimsiz bırakmayın.
-- Bu cihazın 8 yaşın üzerindeki çocuklar ve fiziksel,
motor ya da zihinsel becerileri gelişmemiş veya
bilgi ve tecrübe açısından eksik kişiler tarafından
kullanımı sadece bu kişilerin nezaretinden sorumlu
kişilerin bulunması veya cihazın güvenli kullanım
talimatlarının bu kişilere sağlanması ve olası tehlikelerin
anlatılması durumunda mümkündür. Çocuklar cihazla
oynamamalıdır. Temizlik ve kullanıcı bakımı herhangi bir
gözetim olmadan çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
-- Cihaz çalışırken veya soğurken, cihazı ve kablosunu
8 yaşından küçük çocukların ulaşabilecekleri yerlerden
uzak tutun.
-- Buhar üreticinin başlığı aşırı ısınabilir ve
dokunulduğunda yanıklara yol açabilir.
-- Temizlemeden, fırça aparatını takmadan ya da
çıkarmadan veya su haznesini yeniden doldurmadan
önce cihazın fişini mutlaka prizden çekin.
Dikkat
-- Cihazı sadece topraklı prize takın.
-- Cihaz sıcakken veya elektriğe bağlıyken buhar üreticiyi
bir yüzeyin üstüne başlığı yüzeye değecek şekilde
yerleştirmeyin.
-- Olası hasarlara karşı elektrik kablosunu düzenli olarak
kontrol edin.
-- Cihaz çalışırken, elektrik kablosunun sıcak buhar ile
temas etmesine izin vermeyin.
-- Su haznesi boşken cihazı kullanmayın.
-- Cihazı kısa bir süre için bile olsa bıraktığınızda kapatın
ve fişini prizden çekin.
-- Buharlama işlemini bitirdiğinizde, cihazı mutlaka kapatıp fişini
prizden çıkarın ve temizlemeden, fırça aparatını takmadan
ya da çıkarmadan, su haznesini yeniden doldurmadan veya
saklamadan önce 60 dakika soğumaya bırakın.
-- Bu cihaz sadece evde kullanım için tasarlanmıştır.
-- Cihazı asla zeminde sürüklemeyin veya çekmeyin.
-- Buhar, belirli türde duvarlara veya kapı cilalarına zarar
verebilir veya renklerinin bozulmasına neden olabilir.
Elektromanyetik alanlar (EMF)
Bu Philips cihazı, elektromanyetik alanlara maruz kalmaya ilişkin geçerli tüm
standartlara ve düzenlemelere uygundur.
Çevre
-- Kullanım ömrü sonunda, cihazı normal ev atıklarınızla birlikte atmayın;
bunun yerine, geri dönüşüm için resmi toplama noktalarına teslim edin.
Böylece, çevrenin korunmasına yardımcı olursunuz (Şek. 1).
Garanti ve destek
Bilgi veya desteğe ihtiyaç duyarsanız lütfen www.philips.com/support
adresini ziyaret edin veya dünya çapında garanti kitapçığını okuyun.
УКРАЇНСЬКА
Вступ
Вітаємо Вас із покупкою та ласкаво просимо до клубу Philips! Щоб у
повній мірі скористатися підтримкою, яку пропонує компанія Philips,
зареєструйте свій виріб на веб-сайті www.philips.com/welcome.
Важлива інформація
Перед тим як використовувати пристрій, уважно
прочитайте цей посібник користувача і зберігайте
його для майбутньої довідки.
Небезпечно
-- Не занурюйте пристрій у воду чи іншу рідину та не
мийте його під краном.
-- Остерігайтеся гарячої пари, яка виходить із
пристрою. Вона може спричинити опіки.
Попередження
-- Перед тим як під’єднувати пристрій до
електромережі, перевірте, чи збігається напруга,
вказана на пристрої, з напругою у мережі.
-- Не під’єднуйте пристрій до мережі постійного струму.
-- Не використовуйте пристрій, якщо на штекері,
шнурі живлення або самому пристрої помітні
пошкодження, або якщо пристрій упав або протікає.
-- Для перевірки або ремонту пристрою завжди
звертайтеся до сервісного центру, уповноваженого
фірмою Philips. Не намагайтеся ремонтувати
пристрій самостійно, це призведе до втрати гарантії.
-- Якщо шнур живлення пошкоджений, для уникнення
небезпеки його необхідно замінити, звернувшись
до компанії Philips, уповноваженого сервісного
центру або фахівців із належною кваліфікацією.
-- Ніколи не залишайте пристрій без нагляду, коли він
під’єднаний до мережі.
-- Цим пристроєм можуть користуватися діти віком
від 8 років або більше чи особи із послабленими
фізичними відчуттями або розумовими здібностями,
чи без належного досвіду та знань, за умови,
що користування відбувається під наглядом, їм
було проведено інструктаж щодо безпечного
користування пристроєм та їх було повідомлено
про можливі ризики. Не дозволяйте дітям бавитися
пристроєм. Не дозволяйте дітям виконувати
чищення та догляд без нагляду дорослих.
-- Тримайте пристрій і шнур живлення подалі від
дітей, яким ще не виповнилося 8 років, коли
пристрій увімкнено або охолоджується.
-- Насадка парового механізму може сильно
нагрітися і спричинити опіки в разі торкання.
-- Завжди від’єднуйте пристрій від мережі перед
тим, як його чистити, під’єднувати чи від’єднувати
щітку-насадку, а також перед тим як наповнювати
резервуар водою.
Увага
-- Підключайте пристрій лише до заземленої розетки.
-- Не ставте пристрій на поверхню таким чином, щоб
насадка парового механізму торкалася поверхні,
коли пристрій гарячий або під’єднаний до мережі.
-- Регулярно перевіряйте, чи не пошкоджений шнур.
-- Не допускайте, щоб гаряча пара потрапляла на
шнур живлення, коли пристрій працює.
-- Не користуйтеся пристроєм, коли резервуар для
води порожній.
-- Залишаючи пристрій навіть ненадовго, вимикайте
його та від’єднуйте від мережі.
-- Завершивши обробку парою, завжди вимикайте
пристрій і давайте йому охолонути протягом
60 хвилин перед тим, як чистити, під’єднувати чи
від’єднувати щітку-насадку, спорожняти резервуар
для води чи відкладати пристрій на зберігання.
-- Цей пристрій призначений виключно для
побутового використання.
-- Ніколи не тягніть пристрій по підлозі.
-- Пара може пошкодити чи спричинити втрату
кольору певних оздоб поверхонь стін чи дверей.
Register your product and get support at
www.philips.com/welcome
Important Information
GC300 series
Електромагнітні поля (ЕМП)
Цей пристрій Philips відповідає усім чинним стандартам та правовим
нормам, що стосуються впливу електромагнітних полів.
Навколишнє середовище
-- Не викидайте пристрій разом із звичайними побутовими відходами, а
здавайте його в офіційний пункт прийому для повторної переробки.
Таким чином Ви допомагаєте захистити довкілля (Мал. 1).
Гарантія та підтримка
Якщо Вам необхідна інформація чи підтримка, відвідайте веб-сайт
www.philips.com/support чи прочитайте окремий гарантійний талон.
1
NEDERLANDS
Introductie
Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Als u volledig wilt
profiteren van de ondersteuning die Philips biedt, registreer uw product
dan op www.philips.com/welcome.
Belangrijk
Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u
het apparaat gaat gebruiken. Bewaar de gebruiksaanwijzing
om deze zo nodig later te kunnen raadplegen.
Gevaar
-- Dompel het apparaat nooit in water of een andere
vloeistof en spoel het ook niet af onder de kraan.
-- Pas op voor de hete stoom die uit de stomer komt.
Stoom kan brandwonden veroorzaken.
Waarschuwing
-- Controleer of het voltage dat wordt aangegeven
op het apparaat, overeenkomt met de plaatselijke
netspanning voordat u het apparaat aansluit.
-- Sluit het apparaat niet aan op een
gelijkstroomvoeding.
-- Gebruik het apparaat niet indien de stekker, het
netsnoer of het apparaat zelf zichtbaar beschadigd is.
Gebruik het apparaat ook niet meer als het is gevallen
of als het lekt.
-- Breng het apparaat altijd naar een door Philips
geautoriseerd servicecentrum voor onderzoek of
reparatie. Probeer niet zelf het apparaat te repareren,
omdat uw garantie hierdoor komt te vervallen.
-- Indien het netsnoer beschadigd is, moet u het
laten vervangen door Philips, een door Philips
geautoriseerd servicecentrum of personen met
vergelijkbare kwalificaties om gevaar te voorkomen.
-- Laat het apparaat nooit onbeheerd achter terwijl het
op netspanning is aangesloten.
-- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen
vanaf 8 jaar en door personen met verminderde
lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens, of
die gebrek aan ervaring of kennis hebben, als iemand
die verantwoordelijk is voor hun veiligheid toezicht
op hen houdt, en zij de gevaren van het gebruik
begrijpen. Kinderen mogen niet met het apparaat
spelen. Reiniging en onderhoud dienen niet zonder
toezicht door kinderen te worden uitgevoerd.
-- Houd het apparaat en het netsnoer buiten het bereik
van kinderen jonger dan 8 jaar wanneer het apparaat
is ingeschakeld of aan het afkoelen is.
-- De stoomopening van de stoomkop kan zeer heet
worden en bij aanraking brandwonden veroorzaken.
-- Haal altijd de stekker uit het stopcontact voordat u
het apparaat gaat schoonmaken, het borstelhulpstuk
bevestigt of verwijdert, of voordat u het
waterreservoir bijvult.
Let op
-- Sluit het apparaat uitsluitend aan op een geaard
stopcontact.
-- Plaats het apparaat niet zo op een oppervlak dat de
stoomkop het oppervlak raakt als het apparaat heet is
of op netspanning is aangesloten.
-- Controleer regelmatig of het netsnoer niet
beschadigd is.
-- Voorkom dat het netsnoer in aanraking komt met de
hete stoom wanneer het apparaat in werking is.
-- Gebruik het apparaat niet als het waterreservoir leeg is.
-- Schakel het apparaat uit en haal de stekker uit het
stopcontact als u bij het apparaat wegloopt
(al is het maar even).
-- Schakel het apparaat uit en haal de stekker uit
het stopcontact wanneer u klaar bent stomen en
laat het apparaat 60 minuten afkoelen voordat u
het schoonmaakt, het borstelhulpstuk bevestigt of
verwijdert, of voordat u het waterreservoir bijvult
of het apparaat opbergt.
-- Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk
gebruik.
-- Sleep of trek het apparaat nooit over de vloer.
-- Stoom kan schade of verkleuring veroorzaken aan
bepaalde muur- of deurafwerkingen.
4239.000.9258.3
Elektromagnetische velden (EMV)
Dit Philips-apparaat voldoet aan alle toepasbare richtlijnen en voorschriften
met betrekking tot blootstelling aan elektromagnetische velden.
Milieu
-- Gooi het apparaat aan het einde van zijn levensduur niet weg met
het normale huisvuil, maar lever het in op een door de overheid
aangewezen inzamelpunt om het te laten recyclen. Op die manier
levert u een bijdrage aan een schonere leefomgeving (fig. 1).
Garantie en ondersteuning
Als u informatie of ondersteuning nodig hebt, ga dan naar www.philips.com/
support of lees het ‘worldwide guarantee’-vouwblad.
12/15/14 10:54 AM
ENGLISH
Introduction
Congratulations on your purchase and welcome to Philips! To fully benefit
from the support that Philips offers, register your product at
www.philips.com/welcome.
Important
Read this user manual carefully before you use the
appliance and save it for future reference.
Danger
-- Never immerse the appliance in water or any other
liquid, nor rinse it under the tap.
-- Beware of hot steam that comes out of the steamer.
Steam can cause burns.
Warning
-- Check if the voltage indicated on the appliance
corresponds to the local mains voltage before you
connect the appliance.
-- Do not connect the appliance to a direct-current (DC)
supply.
-- Do not use the appliance if the plug, the mains cord
or the appliance itself shows visible damage, or if the
appliance has been dropped or leaks.
-- Always return the appliance to a service centre
authorised by Philips for examination or repair.
Do not attempt to repair the appliance yourself,
otherwise the guarantee becomes invalid.
-- If the mains cord is damaged, you must have it replaced
by Philips, a service centre authorised by Philips or
similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
-- Never leave the appliance unattended when it is
connected to the mains.
-- This appliance can be used by children aged from
8 years and above and persons with reduced physical,
sensory or mental capabilities or lack of experience
and knowledge if they have been given supervision or
instruction concerning use of the appliance in a safe way
and understand the hazards involved. Children shall not
play with the appliance. Cleaning and user maintenance
shall not be made by children without supervision.
-- Keep the appliance and its mains cord out of the
reach of children younger than 8 when the appliance
is switched on or is cooling down.
-- The nozzle of the steamer head can become
extremely hot and may cause burns if touched.
-- Always unplug the appliance before you clean it,
attach or detach the brush attachment and before
you refill the water tank.
Caution
-- Only connect the appliance to an earthed wall socket.
-- Do not place the appliance on a surface with
the steamer head touching the surface while the
appliance is hot or connected to the mains.
-- Check the mains cord regularly for possible damage.
-- Do not let the mains cord come into contact with
hot steam when it the appliance is in operation.
-- Do not use the appliance when the water tank is empty.
-- When you leave the appliance even for a short while,
switch off and unplug the appliance.
-- When you have finished steaming, always switch off
and unplug the appliance and let it cool down for
60 minutes before you clean it, attach or detach the
brush attachment, empty the water tank or store it.
-- This appliance is intended for household use only.
-- Never drag or pull the appliance across the floor.
-- Steam may damage or cause discolouration of certain
wall or door finishes.
Electromagnetic fields (EMF)
This Philips appliance complies with all applicable standards and regulations
regarding exposure to electromagnetic fields.
Environment
-- Do not throw away the appliance with the normal household waste
at the end of its life, but hand it in at an official collection point for
recycling. By doing this, you help to preserve the environment (Fig. 1).
Guarantee and support
If you need information or support, please visit www.philips.com/
support or read the separate worldwide guarantee leaflet.
ČEŠTINA
Úvod
Gratulujeme vám k zakoupení výrobku a vítáme vás ve světě Philips.
Abyste mohli plně využít podpory, kterou společnost Philips poskytuje,
zaregistrujte svůj výrobek na adrese www.philips.com/welcome.
Důležité
Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tuto
uživatelskou příručku a uschovejte ji pro budoucí použití.
Nebezpečí
-- Přístroj nikdy neponořujte do vody nebo jiné kapaliny
ani jej neproplachujte pod tekoucí vodou.
-- Dejte pozor na horkou páru, která z napařovače
vychází. Mohli byste se opařit.
Varování
-- Dříve než přístroj připojíte do sítě, zkontrolujte, zda
napětí uvedené na přístroji souhlasí s napětím v místní
elektrické síti.
-- Nepřipojujte zařízení k přímému přívodu proudu (DC).
-- Přístroj nepoužívejte, pokud je viditelně poškozena
zástrčka, napájecí kabel nebo samotný přístroj, ani
pokud přístroj spadl na zem nebo z něj odkapává voda.
-- Kontrolu nebo opravu přístroje svěřte vždy servisu
společnosti Philips. Nepokoušejte se přístroj opravit
sami, záruka by pozbyla platnosti.
-- Pokud je poškozen napájecí kabel, musí jeho výměnu
provést společnost Philips, autorizovaný servis
společnosti Philips nebo obdobně kvalifikovaní
pracovníci, aby se předešlo možnému nebezpečí.
-- Přístroj připojený k síti nikdy nenechávejte bez dozoru.
-- Děti od 8 let a osoby s omezenými fyzickými,
senzorickými nebo mentálními schopnostmi nebo
nedostatečnou zkušeností či znalostí mohou přístroj
používat jedině v případě, že jsou pod dohledem
nebo byly poučeny o bezpečném používání přístroje
a rozumí všem rizikům spojeným s používáním
přístroje. Čištění a uživatelskou údržbu nesmí
provádět děti bez dozoru.
-- Zařízení a jeho napájecí kabel uchovávejte mimo
dosah dětí mladších 8 let, pokud je zařízení zapnuté
nebo chladne.
4239_000_9258_3_LF_A6_6x4_630x592mm_48p_v1.indd 2
-- Hubice hlavy napařovače se může silně zahřát a při
dotyku může způsobit popálení.
-- Před čištěním přístroje, nasazením nebo sejmutím
kartáčového nástavce a doplněním nádržky na vodu
vždy odpojte přístroj od napájení.
Upozornění
-- Přístroj připojujte výhradně do řádně uzemněných
zásuvek.
-- Neumisťujte přístroj tak, aby se hlava napařovače
dotýkala povrchu, když je přístroj stále horký nebo
zapojen do napájení.
-- Pravidelně kontrolujte, zda není poškozen napájecí kabel.
-- Při používání přístroje se napájecí kabel nesmí dostat
do kontaktu s horkou párou.
-- Nepoužívejte přístroj, pokud je vodní nádržka prázdná.
-- Pokud přístroj necháváte bez dozoru i na krátkou
chvíli, vypněte jej a odpojte od napájení.
-- Po dokončení napařování vždy vypněte přístroj,
odpojte jej od napájení a nechte jej na 60 minut
vychladnout, pokud chcete přístroj čistit, nasadit nebo
sejmout kartáčový nástavec, doplnit nádržku na vodu
nebo skladovat.
-- Přístroj je určen výhradně pro použití v domácnosti.
-- Nikdy netahejte přístroj po podlaze.
-- Pára může poškodit nebo odbarvit určité povrchové
úpravy stěn či dveří.
Elektromagnetická pole (EMP)
Tento přístroj Philips odpovídá všem platným normám a předpisům
týkajícím se elektromagnetických polí.
Životní prostředí
-- Až přístroj doslouží, nevyhazujte jej do běžného komunálního odpadu,
ale odevzdejte jej do sběrny určené pro recyklaci. Pomůžete tím chránit
životní prostředí (Obr. 1).
Záruka a podpora
Více informací a podpory naleznete na adrese www.philips.com/
support nebo samostatném záručním listu s celosvětovou platností.
DANSK
Introduktion
Tillykke med dit køb og velkommen til Philips! For at få fuldt udbytte af den
support, Philips tilbyder, skal du registrere dit produkt på www.philips.com/
welcome.
Vigtigt
Læs denne brugsvejledning omhyggeligt igennem, inden
apparatet tages i brug, og gem den til eventuelt senere brug.
Fare
-- Apparatet må aldrig kommes ned i vand eller andre
væsker eller skylles under vandhanen.
-- Vær opmærksom på den varme damp, der kommer
ud af apparatet. Damp kan forårsage skoldning.
Advarsel
-- Kontrollér, om den angivne netspænding på apparatet
svarer til den lokale netspænding, før du slutter strøm
til apparatet.
-- Apparatet må ikke tilsluttes en jævnstrømskilde.
-- Brug ikke apparatet hvis stik, netledning eller selve
apparatet viser tegn på beskadigelse, eller hvis
apparatet er blevet tabt eller er utæt.
-- Reparation og eftersyn af apparatet skal altid
foretages på et autoriseret Philips-serviceværksted.
Forsøg ikke selv at reparere apparatet, da garantien i
så fald bortfalder.
-- Hvis netledningen beskadiges, må den kun udskiftes af
Philips, et autoriseret Philips-serviceværksted eller en
tilsvarende kvalificeret fagmand for at undgå enhver risiko.
-- Hold altid apparatet under opsyn, når det er tilsluttet
strøm.
-- Dette apparat kan bruges af børn fra 8 år og op og
personer med reducerede fysiske, sensoriske eller
mentale evner eller manglende viden eller erfaring, hvis de
er blevet vejledt eller instrueret i brug af apparatet på en
sikker måde og forstår de involverede risici. Børn må ikke
lege med apparatet. Rengøring og brugervedligeholdelse
må ikke foretages af børn uden opsyn.
-- Sørg for, at børn under 8 år ikke kommer i kontakt
med apparatet og netledningen, når apparatet er
tændt eller køler ned.
-- Apparatets mundstykke kan blive ekstremt varmt og
forårsage brandsår ved berøring.
-- Tag altid stikket ud af stikkontakten, inden apparatet
rengøres. Fastgør eller fjern børstetilbehøret, før du
fylder vandtanken op.
Forsigtig
-- Apparatet må kun sluttes til en stikkontakt med
jordforbindelse.
-- Placer ikke apparatet på en overflade, hvor
damphovedet berører overfladen, mens apparatet er
varmt eller tilsluttet lysnettet.
-- Kontrollér med jævne mellemrum, at netledningen er
hel og ubeskadiget.
-- Sørg for, at netledningen ikke kommer i berøring med
varme damp, når apparatet er i brug.
-- Brug ikke apparatet, hvis vandtanken er tom.
-- Når du forlader apparatet - selv om det kun er i
et kort øjeblik, skal du slukke for apparatet, og tage
stikket ud af stikkontakten.
-- Når du er færdig med dampningen, skal du altid slukke for
apparatet og tage stikket ud af stikkontakten. Lad apparatet
køle af i 60 minutter, før du rengør det. Fastgør eller fjern
børstetilbehøret, tøm vandtanken eller læg den væk.
-- Dette apparat er kun beregnet til almindelig
husholdningsbrug.
-- Træk eller skub aldrig apparatet hen over gulvet.
-- Dampen kan beskadige eller forårsage misfarvning af
bestemte vægge eller en døre.
Elektromagnetiske felter (EMF)
Dette Philips-apparat overholder alle branchens gældende standarder og
regler angående eksponering for elektromagnetiske felter.
Miljøhensyn
-- Apparatet må ikke smides ud sammen med almindeligt
husholdningsaffald, når det til sin tid kasseres. Aflevér det i stedet på
en kommunal genbrugsstation. På den måde er du med til at beskytte
miljøet (fig. 1).
Sikkerhed og support
Hvis du har brug for hjælp eller support, bedes du besøge www.philips.com/
support eller læse i den separate folder “World-Wide Guarantee”.
DEUTSCH
Einführung
Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf und willkommen bei Philips! Um das
Kundendienstangebot von Philips vollständig nutzen zu können, sollten Sie
Ihr Produkt unter www.philips.com/welcome registrieren.
Wichtig
Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor dem Gebrauch
des Geräts aufmerksam durch, und bewahren Sie sie für
eine spätere Verwendung auf.
Gefahr
-- Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser oder
andere Flüssigkeiten; spülen Sie es auch nicht unter
fließendem Wasser ab.
-- Vorsicht vor heißem Dampf, der aus der Dampfeinheit
entweicht. Dampf kann Verbrühungen verursachen.
Warnhinweis
-- Prüfen Sie, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, ob
die Spannungsangabe auf dem Gerät mit der örtlichen
Netzspannung übereinstimmt.
-- Schließen Sie das Gerät nicht an die
Gleichstromversorgung (DC) an.
-- Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn der Netzstecker,
das Netzkabel oder das Gerät selbst beschädigt ist
oder wenn das Gerät heruntergefallen ist bzw. wenn
Flüssigkeit aus dem Gerät austritt.
-- Geben Sie das Gerät zur Überprüfung bzw. Reparatur
stets an ein Philips Service-Center. Versuchen Sie nicht,
das Gerät selbst zu reparieren, da andernfalls die
Garantie erlischt.
-- Um Gefährdungen zu vermeiden, darf ein defektes
Netzkabel nur von einem Philips Service-Center, einer
von Philips autorisierten Werkstatt oder einer ähnlich
qualifizierten Person durch ein Original-Ersatzkabel
ersetzt werden.
-- Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, solange es
mit dem Stromnetz verbunden ist.
-- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und
Personen mit verringerten physischen, sensorischen
oder psychischen Fähigkeiten oder Mangel an
Erfahrung und Kenntnis verwendet werden, wenn
sie bei der Verwendung beaufsichtigt werden oder
Anweisung zum sicheren Gebrauch des Geräts
erhalten und die Gefahren verstanden haben. Kinder
dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Die Reinigung
und Pflege des Geräts darf von Kindern nicht ohne
Aufsicht durchgeführt werden.
-- Halten Sie das Gerät und das Netzkabel außerhalb
der Reichweite von Kindern unter 8 Jahren, wenn das
Gerät eingeschaltet ist oder abkühlt.
-- Die Düse am Kopf der Dampfeinheit kann sehr heiß
werden und bei Berührung Verbrennungen verursachen.
-- Trennen Sie das Gerät immer von der
Stromversorgung, bevor Sie es reinigen, den
Bürstenaufsatz befestigen oder abnehmen und bevor
Sie den Wasserbehälter auffüllen.
Achtung
-- Schließen Sie das Gerät nur an eine geerdete
Steckdose an.
-- Stellen Sie das Gerät nicht so ab, dass die Dampfeinheit
eine Oberfläche berührt, während das Gerät heiß bzw.
mit der Stromversorgung verbunden ist.
-- Überprüfen Sie das Netzkabel regelmäßig auf
mögliche Beschädigungen.
-- Das Netzkabel darf nicht mit dem heißen Dampf in
Kontakt kommen, wenn das Gerät in Betrieb ist.
-- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn der Wassertank
leer ist.
-- Selbst wenn Sie das Gerät nur für eine kurze
Zeit verlassen, sollten Sie es ausschalten und den
Netzstecker aus der Steckdose ziehen.
-- Schalten Sie nach dem Dämpfen das Gerät immer aus,
und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
Lassen Sie das Gerät 60 Minuten abkühlen, bevor Sie es
reinigen, den Bürstenaufsatz befestigen oder abnehmen,
den Wasserbehälter leeren oder das Gerät wegräumen.
-- Dieses Gerät ist nur für den Gebrauch im Haushalt
bestimmt.
-- Schieben oder ziehen Sie das Gerät nicht über den
Fußboden.
-- Dampf kann an bestimmten Wand- oder Türoberflächen
Beschädigungen oder Verfärbungen verursachen.
Elektromagnetische Felder
Dieses Philips Gerät erfüllt sämtliche Normen und Regelungen bezüglich
der Exposition in elektromagnetischen Feldern.
Umwelt
-- Werfen Sie das Gerät am Ende der Lebensdauer nicht in den normalen
Hausmüll. Bringen Sie es zum Recycling zu einer offiziellen Sammelstelle.
Auf diese Weise tragen Sie zum Umweltschutz bei (Abb. 1).
Garantie und Support
Für Unterstützung und weitere Informationen besuchen Sie die Philips
Website unter www.philips.com/support, oder lesen Sie die
internationale Garantieschrift.
FRANÇAIS
Introduction
Félicitations pour votre achat et bienvenue dans l’univers Philips ! Pour
profiter pleinement de l’assistance Philips, enregistrez votre produit sur le
site à l’adresse suivante : www.philips.com/welcome.
Important
Lisez attentivement ce mode d’emploi avant d’utiliser
l’appareil et conservez-le pour un usage ultérieur.
Danger
-- Ne plongez jamais l’appareil dans l’eau, ni dans
d’autres liquides et ne le rincez pas sous le robinet.
-- Prenez garde à la vapeur brûlante qui s’échappe du
défroisseur. Elle peut provoquer des brûlures.
Avertissement
-- Avant de brancher l’appareil, vérifiez que la tension
indiquée sur l’appareil correspond à la tension
supportée par le secteur local.
-- Ne connectez pas l’appareil à une alimentation (CC)
directe.
-- N’utilisez pas l’appareil si la fiche, le cordon
d’alimentation ou l’appareil lui-même est endommagé
ou s’il est tombé et/ou si de l’eau s’en écoule.
-- Confiez toujours l’appareil à un Centre Service Agréé
Philips pour réparation ou vérification. N’essayez
jamais de réparer l’appareil vous-même ; toute
intervention par des personnes non qualifiées
entraîne l’annulation de la garantie.
-- Si le cordon d’alimentation est endommagé, il doit être
remplacé par Philips, par un Centre Service Agréé Philips
ou par un technicien qualifié afin d’éviter tout accident.
-- Ne laissez jamais l’appareil sans surveillance pendant
qu’il est branché.
-- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés
de 8 ans ou plus, des personnes dont les capacités
physiques, sensorielles ou intellectuelles sont
réduites ou des personnes manquant d’expérience
et de connaissances, à condition que ces enfants ou
personnes soient sous surveillance ou qu’ils aient
reçu des instructions quant à l’utilisation sécurisée de
l’appareil et qu’ils aient pris connaissance des dangers
encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec
l’appareil. Le nettoyage et l’entretien ne doivent pas
être réalisés par des enfants sans surveillance.
-- Gardez l’appareil et son cordon d’alimentation hors
de la portée des enfants de moins de 8 ans lorsque
l’appareil est allumé ou qu’il refroidit.
-- L’extrémité de la tête du défroisseur peut devenir
très chaude et peut par conséquent provoquer des
brûlures si vous la touchez.
-- Débranchez toujours l’appareil avant de le nettoyer,
d’attacher ou de détacher la brosse et avant de
remplir le réservoir d’eau.
Attention
-- Branchez l’appareil uniquement sur une prise secteur
mise à la terre.
-- Ne placez pas l’appareil sur une surface en laissant
la tête du défroisseur en contact avec cette surface
lorsque l’appareil est chaud/branché sur le secteur.
-- Vérifiez régulièrement l’état du cordon d’alimentation.
-- En cours de fonctionnement, veillez à ce que le
cordon d’alimentation ne soit pas en contact avec la
vapeur brûlante.
-- N’utilisez pas l’appareil lorsque le réservoir d’eau est vide.
-- Lorsque vous laissez l’appareil sans surveillance même
pendant un bref instant, éteignez-le et débranchez-le.
-- Après utilisation, éteignez et débranchez toujours
l’appareil, et laissez-le refroidir pendant 60 minutes avant
de le nettoyer, d’attacher ou de détacher la brosse, de
vider le réservoir d’eau ou de ranger l’appareil.
-- Cet appareil est destiné à un usage domestique
uniquement.
-- Ne traînez ou tirez jamais l’appareil sur le sol.
-- La vapeur peut endommager ou provoquer une
décoloration de certaines finitions de mur ou de porte.
Champs électromagnétiques (CEM)
Cet appareil Philips est conforme à toutes les normes et à tous les
règlements applicables relatifs à l’exposition aux champs électromagnétiques.
--
Environnement
Lorsqu’il ne fonctionnera plus, ne jetez pas l’appareil avec les ordures
ménagères, mais déposez-le à un endroit assigné à cet effet, où il pourra être
recyclé.Vous contribuerez ainsi à la protection de l’environnement (fig. 1).
Garantie et assistance
Si vous avez besoin d’une assistance ou d’informations supplémentaires,
consultez le site Web www.philips.com/support ou lisez le dépliant
séparé sur la garantie internationale.
ҚАЗАҚША
Кіріспе
Өнімді сатып алуыңызбен құттықтаймыз және Philips компаниясына қош
келдіңіз! Philips компаниясы ұсынатын қолдауды толығымен пайдалану
үшін өнімді www.philips.com/welcome веб-торабында тіркеңіз.
Маңызды
Құралды қолданбас бұрын, осы пайдаланушы нұсқаулығын
мұқият оқып шығып, болашақта анықтамалық құрал
ретінде пайдалану үшін сақтап қойыңыз.
Қауіпті жағдайлар
-- Құралды суға немесе басқа сұйықтыққа батырмаңыз
және ағын сумен шаймаңыз.
-- Бу үтігінен шығатын ыстық будан абайлаңыз.
Бу күйіктерге әкелуі мүмкін.
Абайлаңыз!
-- Құралды қоспас бұрын, онда көрсетілген кернеудің
жергілікті желі кернеуіне сәйкес келетінін тексеріп
алыңыз.
-- Құрылғыны тікелей ток көзіне жалғамаңыз.
-- Ашасы, сымы немесе құралдың өзі зақымдалған
болса, сондай-ақ, құралды түсіріп алсаңыз немесе
құралдан су ағып тұрса, оны қолданбаңыз.
-- Тексеру немесе жөндету үшін, құралды тек
Philips компаниясы мақұлдаған қызмет көрсету
орталығына апарыңыз. Құралды өзіңіз жөндейтін
болсаңыз, кепілдік өз күшін жояды.
-- Қуат сымы зақымданған болса, қауіпті жағдай орын
алмауы үшін, оны тек Philips компаниясында, Philips
мақұлдаған қызмет орталығында немесе білікті
мамандар ауыстыруы керек.
-- Құрал розеткаға қосылып тұрса, оны бақылаусыз
қалдырмаңыз.
-- Бұл құрылғыны 8 және одан жоғары жастағы балалар
және дене, сезу немесе ақыл-ой қабілеттері төмен,
не болмаса тәжірибесі және білімі жоқ адамдар
қадағалаумен немесе құрылғыны қауіпсіз пайдалануға
қатысты нұсқаулар алған және байланысты қауіптерді
түсінген жағдайда пайдалана алады. Балалар
құрылғымен ойнамауы керек. Балалар тазалауды
және күтуді қадағалаусыз орындамауы керек.
-- Қосылып тұрғанда немесе суып жатқанда, құрал
және оның қуат сымы жасы сегізге толмаған
балалардың қолы жетпейтін жерге қойылу керек.
-- Бу үтігі басының қондырмасы өте ыстық болуы
мүмкін, тиген жағдайда күйіктерге әкелуі мүмкін.
-- Тазалау, немесе щетка саптамасын бекіту немесе
ажырату алдында және су ыдысын толтыру алдында
әрқашан құрылғыны розеткадан ажыратыңыз.
Ескерту
-- Құрылғыны тек жерге қосылған розеткаға жалғаңыз.
-- Құрылғы ыстық немесе желіге қосулы кезде құрылғыны
бу үтігінің басын бетке тигізіп бетке қоймаңыз.
-- Әрдайым сымда зақымдары жоқтығын тексеріп
отырыңыз.
-- Құрылғы жұмыс істеп тұрғанда қуат сымының
ыстық буға тиюіне жол бермеңіз.
-- Су ыдысы бос болғанда, құрылғыны пайдаланбаңыз.
-- Құрылғыны қысқа уақытқа болса да қалдырсаңыз,
өшіріңіз және розеткадан ажыратыңыз.
-- Бумен үтіктеуді аяқтағаннан кейін әрқашан
құрылғыны өшіріңіз және розеткадан ажыратыңыз,
сөйтіп оны тазалау, щетка саптамасын бекіту
немесе ажырату, су ыдысын босату немесе сақтауға
қою алдында 60 минут бойы салқындатыңыз.
-- Бұл құрылғы тек үйде қолдануға арналған.
-- Ешқашан құрылғыны еденде сүйремеңіз немесе
тартпаңыз.
-- Бу белгілі бір қабырға немесе еден қабаттарын
зақымдауы немесе өңсіздендіруі мүмкін.
Электромагниттік өрістер (ЭМӨ)
Осы Philips құралы электромагниттік өрістерге қатысты барлық
қолданыстағы стандарттар мен ережелерге сәйкес келеді.
Қоршаған орта
-- Жұмыс мерзімі аяқталғанда, құралды күнделікті үй қоқысымен бірге
тастамай, қайта өңдеу үшін жинап алатын жерге өткізіңіз. Солай
қоршаған ортаны қорғауға септігіңізді тигізесіз (Cурет 1).
Кепілдік және қолдау
Егер сізге ақпарат немесе қолдау қажет болса, www.philips.com/
support сайтына кіріңіз немесе бөлек дүниежүзілік кепілдік парақшасын
оқыңыз.
Киім булағыш
Өндіруші: “Филипс Консьюмер Лайфстайл Б.В.”, Туссендиепен 4,
9206 АД, Драхтен, Нидерланды
Ресей және Кедендік Одақ территориясына импорттаушы:
“Филипс” ЖШҚ, Ресей Федерациясы, 123022 Мәскеу қаласы,
Сергей Макеев көшесі, 13-үй, тел. +7 495 961-1111
GC310: 220-240V, 50-60Hz, 840-1000W
GC320: 220-240V, 50-60Hz, 1000-1200W
Тұрмыстық қажеттіліктерге арналған
MAGYAR
Bevezetés
Köszönjük, hogy Philips terméket vásárolt! A Philips által biztosított teljes körű
támogatáshoz regisztrálja termékét a www.philips.com/welcome oldalon.
Fontos!
A készülék első használata előtt figyelmesen olvassa el a
használati útmutatót, és őrizze meg későbbi használatra.
Vigyázat!
-- Ne merítse a készüléket vízbe vagy más folyadékba,
és ne öblítse le folyóvíz alatt.
-- Ügyeljen a gőzölőből kiáramló forró gőzre.
A gőz égési sérülést okozhat.
Figyelmeztetés
-- A készülék csatlakoztatása előtt ellenőrizze, hogy a rajta
feltüntetett feszültség egyezik-e a helyi hálózatéval.
-- Ne csatlakoztassa a készüléket egyenáramú (DC)
áramforráshoz.
-- Ne használja a készüléket, ha a csatlakozódugón, a
hálózati kábelen vagy a készüléken látható sérülés van,
illetve ha a készülék leesett vagy szivárog.
-- A készüléket kizárólag Philips hivatalos szakszervizbe
vigye vizsgálatra, illetve javításra. Amennyiben nem
szakember próbálja megjavítani a készüléket, a
garancia érvényét veszti.
-- Ha a hálózati kábel meghibásodik, a kockázatok
elkerülése érdekében Philips szakszervizben vagy
hivatalos szakszervizben ki kell cserélni.
-- Ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül, ha a
hálózathoz csatlakoztatta.
-- A készüléket 8 éven felüli gyermekek, illetve csökkent
fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező,
vagy a készülék működtetésében járatlan személyek is
használhatják, amennyiben ezt felügyelet mellett teszik,
illetve ismerik a készülék biztonságos működtetésének
módját és az azzal járó veszélyeket. Ne engedje, hogy a
gyermekek játsszanak a készülékkel. Gyermekek felügyelet
nélkül nem tisztíthatják a készüléket, és nem végezhetnek
felhasználói karbantartást rajta.
-- A kikapcsolt vagy hűlő készüléket és a tápkábelt tartsa
8 év alatti gyermekektől távol.
-- A gőzölő szívófejének hőmérséklete igen magas lehet,
égési sérülést okozhat.
-- A tisztítást megelőzően minden esetben szüntesse
meg a készülék tápellátását, és a víztartály feltöltése
előtt vegye le, majd helyezze vissza a kefefejet.
Figyelmeztetés!
-- Kizárólag földelt fali konnektorhoz csatlakoztassa a
készüléket.
-- Ne helyezze el a felforrósodott vagy hálózatra
csatlakoztatott készüléket úgy, hogy a gőzölőfej a
felszínt érintse.
-- Ellenőrizze rendszeresen, hogy nem sérült-e meg a
hálózati kábel.
-- Ügyeljen arra, hogy működés közben a készülék
tápkábele ne kerüljön érintkezésbe a forró gőzzel.
-- Ha a víztartály üres, ne használja a készüléket.
-- Ha akár rövid időre is felügyelet nélkül hagyja a
készüléket, minden esetben kapcsolja ki, és húzza ki a
tápkábelét a hálózatból.
-- A gőzölés befejezését követően minden esetben
kapcsolja ki a készüléket, húzza ki a hálózatból,
és 60 percen át hagyja lehűlni; csak azt követően tisztítsa
meg és tegye el a gőzölőt, illetve ürítse ki a víztartályát.
-- A készüléket kizárólag háztartási használatra tervezték.
-- Ne húzza/tolja a készüléket a padlón.
-- A gőz bizonyos ajtó- vagy falfelületeken károsodást
vagy elszíneződést okozhat.
POLSKI
Wprowadzenie
Gratulujemy zakupu i witamy wśród użytkowników produktów Philips!
Aby w pełni skorzystać z pomocy oferowanej przez firmę Philips,
zarejestruj swój produkt na stronie www.philips.com/welcome.
Ważne
Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia zapoznaj
się dokładnie z jego instrukcją obsługi. Instrukcję warto
też zachować na przyszłość.
Niebezpieczeństwo
-- Nie zanurzaj urządzenia w wodzie ani innym płynie.
Nie opłukuj go pod bieżącą wodą.
-- Uważaj na gorącą parę, która wydostaje się z urządzenia
parowego. Para może spowodować oparzenia.
Ostrzeżenie
-- Przed podłączeniem urządzenia upewnij się, że
napięcie podane na urządzeniu jest zgodne z
napięciem w sieci elektrycznej.
-- Nie podłączaj urządzenia do gniazdka prądu stałego (DC).
-- Nie korzystaj z urządzenia, jeśli uszkodzona jest
wtyczka, przewód sieciowy lub samo urządzenie, albo
jeśli urządzenie zostało upuszczone bądź przecieka.
-- Konieczność przeglądu lub naprawy urządzenia
zawsze zgłaszaj do autoryzowanego centrum
serwisowego firmy Philips. Nie próbuj naprawiać
urządzenia samodzielnie, gdyż spowoduje to
unieważnienie gwarancji.
-- Ze względów bezpieczeństwa wymianę
uszkodzonego przewodu sieciowego należy zlecić
autoryzowanemu centrum serwisowemu firmy Philips
lub odpowiednio wykwalifikowanej osobie.
-- Nigdy nie zostawiaj urządzenia bez nadzoru, gdy jest
ono podłączone do sieci elektrycznej.
-- Urządzenie może być używane przez dzieci w
wieku powyżej 8 lat oraz osoby z ograniczonymi
zdolnościami fizycznymi, sensorycznymi lub
umysłowymi, a także nieposiadające wiedzy lub
doświadczenia w zakresie użytkowania tego typu
urządzeń, pod warunkiem, że będą one nadzorowane
lub zostaną poinstruowane na temat korzystania z
tego urządzenia w bezpieczny sposób oraz zostaną
poinformowane o potencjalnych zagrożeniach.
Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem. Dzieci chcące
pomóc w czyszczeniu i obsłudze urządzenia zawsze
powinny to robić pod nadzorem dorosłych.
-- Podczas działania urządzenia oraz w czasie jego
stygnięcia urządzenie należy umieścić w miejscu
niedostępnym dla dzieci poniżej 8. roku życia.
-- Nasadka dyszy parowej może być bardzo rozgrzana i
dotknięcie jej może spowodować oparzenia.
-- Przed ponownym napełnieniem zbiorniczka wody oraz
założeniem lub zdjęciem nasadki ze szczotką zawsze
wyjmuj wtyczkę urządzenia z gniazdka elektrycznego.
Uwaga
-- Podłączaj urządzenie wyłącznie do uziemionego
gniazdka elektrycznego.
-- Nie ustawiaj urządzenia w taki sposób, aby dysza parowa
dotykała powierzchni, na której stoi urządzenie, gdy jest
ono gorące lub podłączone do sieci elektrycznej.
-- Regularnie sprawdzaj, czy przewód sieciowy nie jest
uszkodzony.
-- Nie dopuszczaj do kontaktu przewodu sieciowego z
gorącą parą podczas użytkowania urządzenia.
-- Nie korzystaj z urządzenia, gdy zbiorniczek wody jest
pusty.
-- Gdy urządzenie pozostaje bez nadzoru nawet przez
krótką chwilę, wyłącz je i wyjmij jego wtyczkę z
gniazdka elektrycznego.
-- Po zakończeniu prasowania parowego zawsze
wyłączaj urządzenie i wyjmuj jego wtyczkę z gniazdka
elektrycznego. Przed przystąpieniem do czyszczenia,
założeniem lub zdjęciem nasadki ze szczotką,
opróżnieniem zbiorniczka wody lub odstawieniem
urządzenia odczekaj 60 minut, aż urządzenie ostygnie.
-- Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku
domowego.
-- Nigdy nie przesuwaj ani nie przeciągaj urządzenia po
podłodze.
-- Para może spowodować uszkodzenie bądź
doprowadzić do przebarwienia niektórych
powierzchni ścian lub drzwi.
Pola elektromagnetyczne (EMF)
To urządzenie firmy Philips spełnia wszystkie normy i jest zgodne
z wszystkimi przepisami dotyczącymi narażenia na działanie pól
elektromagnetycznych.
Ochrona środowiska
-- Zużytego urządzenia nie należy wyrzucać wraz ze zwykłymi odpadami
gospodarstwa domowego — należy oddać je do punktu zbiórki
surowców wtórnych w celu utylizacji. Stosowanie się do tego zalecenia
pomaga w ochronie środowiska (rys. 1).
Gwarancja i pomoc techniczna
Jeśli potrzebujesz pomocy lub informacji, odwiedź stronę
www.philips.com/support lub zapoznaj się z oddzielną ulotką gwarancyjną.
Elektromágneses mezők (EMF)
Ez a Philips készülék az elektromágneses terekre érvényes összes vonatkozó
szabványnak és előírásnak megfelel.
Környezetvédelem
-- A feleslegessé vált készülék szelektív hulladékként kezelendő. Kérjük,
hivatalos újrahasznosító gyűjtőhelyen adja le, így hozzájárul a környezet
védelméhez (ábra 1).
Garancia és terméktámogatás
Ha információra vagy támogatásra van szüksége, látogasson el a
www.philips.com/support weboldalra, vagy olvassa el a különálló,
világszerte érvényes garancialevelet.
12/15/14 10:54 AM
Download PDF

advertising