Philips | GC351/20 | Philips Tragbare Dampfbürste GC362/80 Important Information Manual

Sähkömagneettiset kentät (EMF)
Tämä Philips-laite vastaa kaikkia sähkömagneettisia kenttiä (EMF)
koskevia standardeja ja säännöksiä.
---
Kierrätys
Tämä symboli (kuva 1) tarkoittaa, että tätä tuotetta ei saa
hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana (2012/19/EU).
Noudata maasi sähkö- ja elektroniikkalaitteiden erillistä
keräystä koskevia sääntöjä. Asianmukainen hävittäminen
auttaa ehkäisemään ympäristölle ja ihmisille mahdollisesti
koituvia haittavaikutuksia.
Takuu ja tuki
Jos haluat tukea tai lisätietoja, käy Philipsin verkkosivuilla
osoitteessa www.philips.com/support tai lue erillinen
kansainvälinen takuulehtinen.
Dansk
Introduktion
Tillykke med dit køb og velkommen til Philips! Få alle fordele af
den support, som Philips tilbyder, ved at registrere dit produkt på
www.philips.com/welcome
Vigtigt!
Læs den separate folder med vigtige
oplysninger og brugervejledningen omhyggeligt
igennem, før du tager apparatet i brug. Gem
begge dokumenter til eventuel senere brug.
Dette apparat er udelukkende beregnet til brug
i private hjem. Ved tilfælde af kommerciel brug,
forkert brug eller manglende overholdelse af
instruktionerne vil producenten ikke påtage sig
ansvar, og garantien vil ikke være gældende.
Fare
-- Apparatet må aldrig kommes ned i vand
eller andre væsker, ej heller skylles under
vandhanen.
Advarsel
-- Kontroller, om spændingsangivelsen på
apparatets typeskilt svarer til den lokale
netspænding, før du tilslutter apparatet.
-- Brug ikke apparatet, hvis stik, netledning eller
selve apparatet viser tegn på beskadigelse,
eller hvis apparatet er blevet tabt, eller det er
utæt.
-- Slut ikke apparatet til en jævnstrømforsyning.
-- Reparation og eftersyn af apparatet skal
altid foretages på et autoriseret Philipsserviceværksted Forsøg ikke selv at reparere
apparatet, da garantien i så fald bortfalder.
-- Hvis netledningen beskadiges, må den
kun udskiftes af Philips, et autoriseret
Philips-serviceværksted eller en tilsvarende
kvalificeret fagmand for at undgå enhver
risiko.
-- Hold altid apparatet under opsyn, når det er
tilsluttet strøm.
-- Dette apparat kan bruges af børn fra 8 år
og opefter og personer med nedsatte
fysiske, sensoriske eller mentale evner eller
manglende erfaring og viden, såfremt de er
blevet instrueret i sikker brug af apparatet og
forstår de medfølgende risici.
-- Apparatet bør holdes uden for børns
rækkevidde for at sikre, at de ikke kan
komme til at lege med det.
-- Rengøring og vedligeholdelse må ikke
foretages af børn uden opsyn.
-- Tag stikket ud af stikkontakten, når du er
færdig med at bruge steameren, når du
fylder eller tømmer vandtanken, når du
sætter børstetilbehøret på eller tager det af,
når du rengør apparatet, og når du efterlader
apparatet, selvom det kun er i kort tid.
-- Hold apparatet og ledningen uden for børns
rækkevidde.
-- Apparatet må kun sluttes til en stikkontakt
med jordforbindelse.
-- Placer ikke apparatet på en overflade, hvor
damphovedet berører overfladen, mens
apparatet er varmt eller tilsluttet lysnettet.
-- Sørg for, at netledningen ikke kommer
i berøring med den varme damp, når
apparatet er i brug.
Forsigtig
-- Kontrollér med jævne mellemrum, at
netledningen er hel og ubeskadiget.
-- Pas på den varme damp og det varme vand,
der kommer ud af steamerens mundstykke
under brug. Damp og varmt vand kan
forårsage forbrændinger.
-- Damphovedets mundstykke kan blive
ekstremt varmt og forårsage brandsår ved
berøring.
-- Dette apparat er kun beregnet til almindelig
husholdningsbrug.
-- Træk eller skub aldrig apparatet hen over
gulvet.
-- Dampen kan beskadige eller forårsage
misfarvning af bestemte vægge eller en døre.
-- Brug ikke apparatet, hvis vandtanken er tom.
Elektromagnetiske felter (EMF)
Dette Philips-apparat overholder alle branchens
gældende standarder og regler angående eksponering for
elektromagnetiske felter.
---
Genbrug
Dette symbol (Fig. 1) betyder, at produktet ikke må bortskaffes
sammen med almindeligt husholdningsaffald (2012/19/EU).
Følg dit lands regler for særskilt indsamling af elektriske og
elektroniske produkter. Korrekt bortskaffelse er med til at
forhindre negativ påvirkning af miljøet og menneskers helbred.
Reklamationsret og support
Hvis du har brug for hjælp eller support, bedes du besøge
www.philips.com/support eller læse i den separate folder
”Worldwide Guarantee”.
Norsk
Introduksjon
Gratulerer med kjøpet og velkommen til Philips. For å få fullt
utbytte av støtten som Philips tilbyr, må du registrere produktet
på www.philips.com/welcome.
Viktig
Les det separate heftet med viktig informasjon
og brukerhåndboken nøye før du begynner
å bruke apparatet. Ta vare på begge
dokumentene for fremtidig bruk.
Dette apparatet er utformet for privat bruk. Ved
all annen og uvøren bruk eller ved bruk som
ikke er i samsvar med instruksjonene fraskriver
produsenten seg alt ansvar, og garantien frafaller.
Fare
-- Apparatet må ikke senkes ned i vann eller
annen væske og må heller ikke skylles under
rennende vann.
Advarsel
-- Kontroller at spenningen som er angitt på
merkeplaten på apparatet, er den samme
som nettspenningen, før du kobler til
apparatet.
-- Ikke bruk apparatet hvis støpselet, ledningen
eller selve apparatet har synlig skade, eller
hvis apparatet har falt i gulvet eller lekker.
-- Ikke koble apparatet til med likestrøm.
-- Ta alltid med apparatet til et autorisert
Philips-servicesenter for undersøkelse eller
reparasjon. Ikke prøv å reparere apparatet
selv. Dette vil føre til at garantien blir ugyldig.
-- Hvis ledningen er ødelagt, må den alltid
skiftes ut av Philips, et servicesenter som er
godkjent av Philips, eller lignende kvalifisert
personell, slik at man unngår farlige
situasjoner.
-- La aldri apparatet stå uten tilsyn når det er
koblet til strømnettet.
-- Dette apparatet kan brukes av barn over åtte
år og av personer med nedsatt sanseevne
eller fysisk eller psykisk funksjonsevne, eller
personer med manglende erfaring eller
kunnskap, dersom de får instruksjoner om
sikker bruk av apparatet eller tilsyn som sikrer
sikker bruk, og hvis de er klar over risikoen.
-- Pass på at barn er under tilsyn, slik at de ikke
leker med apparatet.
-- Barn skal ikke utføre rengjøring eller
vedlikehold uten tilsyn.
-- Ta støpselet ut av stikkontakten i følgende
situasjoner: når du er ferdig med å dampe,
når du fyller eller tømmer vannbeholderen,
når du fester eller fjerner børstehodet, når du
rengjør apparatet, og når du lar apparatet stå
uten tilsyn (også i korte perioder).
-- Oppbevar apparatet og nettledningen
utilgjengelig for barn.
-- Bruk kun jordet stikkontakt til dette
apparatet.
-- Ikke plasser apparatet med damphodet mot
en overflate mens apparatet er varmt eller
koblet til strømnettet.
-- Du må ikke få varm damp på nettledningen
når apparatet er i drift.
Forsiktig
-- Kontroller ledningen regelmessig for mulig
skade.
-- Vær oppmerksom på at det kommer
varm damp og varmt vann ut av
dampmunnstykket under bruk. Damp og
varmt vann kan forårsake brannskader.
-- Munnstykket på damphodet kan bli ekstremt
varmt, og du kan brenne deg hvis du tar på det.
-- Dette apparatet skal kun brukes i
husholdningen.
-- Aldri dra eller trekk apparatet over gulvet.
-- Damp kan skade eller forårsake misfarging
av noen vegg- eller døroverflater.
-- Ikke bruk apparatet når vannbeholderen er
tom.
Elektromagnetiske felt (EMF)
Dette Philips­apparatet overholder alle aktuelle standarder og
forskrifter for eksponering for elektromagnetiske felt.
---
Gjenvinning
Dette symbolet (fig. 1) betyr at dette produktet ikke må
avhendes i vanlig husholdningsavfall (2012/19/EU).
Følg nasjonale regler for egen innsamling av elektriske og
elektroniske produkter. Hvis du kaster produktet på riktig måte,
bidrar du til å forhindre negative konsekvenser for helse og miljø.
Garanti og støtte
Hvis du trenger kundestøtte eller informasjon, kan du gå til
www.philips.com/support eller lese i garantiheftet.
Italiano
Introduzione
Congratulazioni per l’acquisto e benvenuto da Philips! Per
usufruire appieno del supporto offerto da Philips, è necessario
registrare il prodotto sul sito www.philips.com/welcome.
Importante
Prima di utilizzare l’apparecchio, leggere
attentamente la brochure informativa e il
manuale dell’utente. Conservare entrambi i
documenti come riferimento futuro.
Questo apparecchio è stato progettato
esclusivamente per uso domestico. In caso di
uso commerciale o improprio dell’apparecchio
o di mancato rispetto delle presenti istruzioni, il
produttore declina qualsiasi responsabilità e la
garanzia perde validità.
Pericolo
-- Non immergere l’apparecchio nell’acqua o in
altri liquidi e non risciacquarlo sotto l’acqua
corrente.
Avviso
-- Prima di collegare l’apparecchio, controllare
che la tensione indicata sulla targhetta del
modello dell’apparecchio corrisponda a
quella della rete locale.
-- Non utilizzare l’apparecchio nel caso in
cui la spina, il cavo di alimentazione o
l’apparecchio stesso siano danneggiati
o in presenza di rotture o perdite
dall’apparecchio.
-- Non collegare l’apparecchio a
un’alimentazione a corrente continua (CC).
Alimentazione
-- Per eventuali controlli o riparazioni, rivolgersi
sempre a un centro autorizzato Philips. Non
tentare di riparare l’apparecchio da soli per
non invalidare la garanzia.
-- Nel caso in cui il cavo di alimentazione fosse
danneggiato, dovrà essere sostituito da
Philips, presso un centro di assistenza Philips
o da personale debitamente qualificato, per
evitare situazioni pericolose.
-- Non lasciare mai l’apparecchio incustodito
quando è collegato alla presa di corrente.
-- Questo apparecchio può essere usato
da bambini a partire dagli 8 anni in su e
da persone con capacità mentali, fisiche
o sensoriali ridotte, prive di esperienza
o conoscenze adatte, a condizione che
abbiano ricevuto assistenza o formazione
per utilizzare l’apparecchio in maniera sicura
e siano consapevoli dei potenziali pericoli
associati a tale uso.
-- Adottare le dovute precauzioni per evitare
che i bambini giochino con l’apparecchio.
-- Le operazioni di pulizia e manutenzione non
devono essere eseguite da bambini senza la
supervisione di un adulto.
-- Scollegare la spina dalla presa a muro al
termine della vaporizzazione, durante il
riempimento o lo svuotamento del serbatoio
dell’acqua, quando si inserisce o disinserisce
l’accessorio spazzola, durante la pulizia o se
si lascia l’apparecchio incustodito anche per
un breve periodo.
-- Tenete l’apparecchio e il cavo di
alimentazione fuori dalla portata dei
bambini.
-- Collegare l’apparecchio esclusivamente a
una presa di messa a terra.
-- Se l’apparecchio è caldo o collegato
all’alimentazione, non riponetelo con la
bocchetta del vaporizzatore a contatto con
una superficie.
-- Durante il funzionamento dell’apparecchio, il
cavo dell’alimentazione non deve entrare in
contatto con il vapore caldo.
Attenzione
-- Verificare periodicamente le condizioni del
cavo di alimentazione.
-- Fare attenzione a vapore e acqua calda che
fuoriescono dalla bocchetta dell’apparecchio
durante l’utilizzo. Vapore e acqua calda
potrebbero causare scottature.
-- La bocchetta dell’apparecchio può
surriscaldarsi eccessivamente e causare
ustioni se viene a contatto con la pelle.
-- Questo apparecchio è destinato
esclusivamente a uso domestico.
-- Non trascinate l’apparecchio sul pavimento.
-- Il vapore potrebbe danneggiare o causare lo
scolorimento delle rifiniture di pareti o porte.
-- Non utilizzate l’apparecchio se il serbatoio
dell’acqua è vuoto.
Campi elettromagnetici (EMF)
Questo apparecchio Philips è conforme a tutti gli standard e alle
norme relativi all’esposizione ai campi elettromagnetici.
Riciclaggio
-- Questo simbolo (Fig. 1) indica che il prodotto non può essere
smaltito con i normali rifiuti domestici (2012/19/UE).
-- Ci sono due situazioni in cui potete restituire gratuitamente il
prodotto vecchio a un rivenditore:
1 Quando acquistate un prodotto nuovo, potete restituire un
prodotto simile al rivenditore.
2 Se non acquistate un prodotto nuovo, potete restituire
prodotti con dimensioni inferiori a 25 cm (lunghezza, altezza e
larghezza) ai rivenditori con superficie dedicata alla vendita di
prodotti elettrici ed elettronici superiore ai 400 m2.
-- In tutti gli altri casi, attenetevi alle normative di raccolta
differenziata dei prodotti elettrici ed elettronici in vigore nel
vostro paese: un corretto smaltimento consente di evitare
conseguenze negative per l’ambiente e per la salute.
Garanzia e assistenza
Per assistenza o informazioni, visitare il sito Web all’indirizzo
www.philips.com/support oppure leggere l’opuscolo della
garanzia internazionale.
Español
Introducción
Enhorabuena por su adquisición y bienvenido a Philips Para
poder beneficiarse por completo de la asistencia que ofrece
Philips, registre el producto en www.philips.com/welcome.
Importante
Lea atentamente el folleto de información
importante y el manual de usuario antes de
utilizar el aparato. Guarde ambos documentos
para consultarlos en el futuro.
Este aparato se ha diseñado exclusivamente
para uso doméstico. El fabricante no acepta
responsabilidad alguna por ningún uso de
carácter comercial o uso inapropiado o que no
cumpla con las instrucciones proporcionadas, y
la garantía no se aplicará en dichos casos.
Peligro
-- No sumerja nunca el aparato en agua u otros
líquidos, ni lo enjuague bajo el grifo.
Advertencia
-- Antes de enchufar el aparato, compruebe
si el voltaje indicado en la placa de modelo
del mismo se corresponde con el voltaje de
red local.
-- No utilice el aparato si la clavija, el cable
de alimentación o el propio aparato tienen
daños visibles, o si el aparato se ha caído o
está goteando.
-- No conecte el aparato a una toma de CC. .
-- Lleve siempre el aparato a un centro de
servicio autorizado por Philips para su
comprobación y reparación. No intente
reparar el aparato por su cuenta; si lo hiciera,
la garantía dejaría de ser válida
-- Si el cable de alimentación está dañado,
debe ser sustituido por Philips o por un
centro de servicio autorizado por Philips, con
el fin de evitar situaciones de peligro.
-- No deje nunca el aparato desatendido cuando
esté enchufado a la toma de corriente.
-- Este aparato puede ser usado por niños
a partir de ocho años, por personas con
capacidad física, psíquica o sensorial
reducida y por quienes no tengan los
conocimientos y la experiencia necesarios
siempre que lo hagan bajo supervisión
o hayan recibido instrucciones sobre
cómo utilizar el aparato de forma segura y
conozcan los riesgos que conlleva su uso.
-- Vigile a los niños para asegurarse de que no
jueguen con el aparato.
-- Los niños no deben llevar a cabo la limpieza
ni el mantenimiento a menos que lo hagan
bajo supervisión.
-- Desconecte el enchufe de la red eléctrica
cuando haya terminado de usar el vapor,
cuando rellene o vacíe el depósito de agua,
coloque o extraiga el accesorio de cepillo,
realice una limpieza y si deja de usar el
aparato, incluso brevemente.
-- Mantenga el aparato y el cable de
alimentación fuera del alcance de los niños.
-- Conecte el aparato sólo a un enchufe de
pared con toma de tierra.
-- No coloque el aparato sobre una superficie
con la cabecera del vaporizador tocando la
superficie mientras el aparato está caliente o
conectado a la red eléctrica.
-- No permita que el cable de alimentación
entre en contacto con el vapor caliente
cuando el aparato esté en funcionamiento.
Precaución
-- Compruebe el cable de alimentación con
regularidad por si estuviera dañado.
-- Tenga cuidado con el vapor y el agua
calientes que salen de la boquilla del
vaporizador mientas lo usa. El vapor y el agua
calientes pueden provocar quemaduras.
-- La boquilla de la cabecera del vaporizador
puede calentarse mucho y, si se toca, puede
causar quemaduras.
-- Este aparato es sólo para uso doméstico.
-- Nunca arrastre el aparato ni tire de él por el
suelo.
-- El vapor puede provocar daños o
decoloración en determinados acabados de
paredes o puertas.
-- No utilice el aparato cuando el depósito de
agua esté vacío.
1
Campos electromagnéticos (CEM)
Este aparato de Philips cumple los estándares y las normativas
aplicables sobre exposición a campos electromagnéticos.
---
Reciclaje
Este símbolo (Fig. 1) significa que este producto no debe
desecharse con la basura normal del hogar (2012/19/UE).
Siga la normativa de su país con respecto a la recogida de
productos eléctricos y electrónicos. El correcto desecho de
los productos ayuda a evitar consecuencias negativas para el
medioambiente y la salud humana.
Garantía y asistencia
Si necesita asistencia o información, visite www.philips.com/
support o lea el folleto de garantía mundial independiente.
Português
Introdução
Parabéns pela sua compra e seja bem-vindo à Philips! Para
usufruir de todas as vantagens da assistência oferecida pela
Philips, registe o seu produto em www.philips.com/welcome.
Importante
Leia cuidadosamente o folheto de informações
importantes em separado e o manual do
utilizador antes de utilizar o aparelho. Guarde
estes dois documentos para consultas futuras.
Este aparelho destina-se apenas ao uso
doméstico. Em caso de qualquer utilização
comercial, uso inapropriado ou incumprimento
das instruções, o fabricante não assume qualquer
responsabilidade e a garantia não será válida.
Perigo
-- Nunca mergulhe o aparelho em água ou noutro
líquido, nem o enxagúe em água corrente.
Aviso
-- Antes de ligar o aparelho, verifique se a
tensão indicada na placa de identificação do
aparelho corresponde à tensão eléctrica local.
-- Não utilize o aparelho se a ficha, o fio
de alimentação ou o próprio aparelho
apresentarem sinais visíveis de danos, se tiver
deixado cair o aparelho ou se apresentar fugas.
-- Não ligue o aparelho a uma fonte de
alimentação de CC .
-- Leve sempre o aparelho a um centro de
assistência autorizado da Philips para
verificação ou reparação. Não tente reparar
o aparelho sozinho; caso contrário, a
garantia perde a validade.
-- Se o fio estiver danificado, deve ser sempre
substituído pela Philips, por um centro de
assistência autorizado da Philips ou por
pessoal devidamente qualificado para se
evitarem situações de perigo.
-- Nunca abandone o aparelho quando estiver
ligado à alimentação eléctrica.
-- Este aparelho pode ser utilizado por crianças
com idade igual ou superior a 8 anos e por
pessoas com capacidades físicas, sensoriais
ou mentais reduzidas, ou com falta de
experiência e conhecimento, caso tenham
sido supervisionadas ou lhes tenham sido
dadas instruções relativas à utilização segura
do aparelho e se tiverem sido alertadas para
os perigos envolvidos.
-- As crianças devem ser supervisionadas para
garantir que não brincam com o aparelho.
-- A limpeza e a manutenção do utilizador não
podem ser efectuadas por crianças sem
supervisão.
©2017 Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved.
4239 001 09912
-- Quando acabar de vaporizar, quando
encher ou esvaziar o depósito de água,
quando encaixar ou desencaixar o acessório
de escova, quando limpar o aparelho e
quando se afastar deste, mesmo durante
um curto período de tempo, retire a ficha de
alimentação da tomada eléctrica.
-- Mantenha o aparelho e o seu cabo de
alimentação fora do alcance das crianças.
-- Ligue o aparelho apenas a uma tomada com
ligação à terra.
-- Não coloque o aparelho sobre uma
superfície com a cabeça do vaporizador
em contacto com a superfície enquanto
o aparelho está quente ou ligado à
alimentação.
-- Não permita que o cabo de alimentação
entre em contacto com vapor quente
quando o aparelho está em funcionamento.
Atenção
-- Verifique regularmente se o fio de alimentação se
encontra danificado.
-- Tenha cuidado com o vapor quente e a água
quente libertados pelo bocal do vaporizador
durante a utilização. O vapor e a água
quente podem causar queimaduras.
-- O bocal da cabeça do vaporizador pode ficar
extremamente quente e causar queimaduras
se lhe tocar.
-- Este aparelho destina-se apenas a uso
doméstico.
-- Nunca arraste nem puxe o aparelho pelo chão.
-- O vapor pode danificar ou causar
descolorações em determinados
acabamentos de paredes ou portas.
-- Não utilize o aparelho com o depósito de
água vazio.
Campos electromagnéticos (CEM)
Este aparelho Philips cumpre todas as normas e regulamentos
aplicáveis relativos à exposição a campos electromagnéticos.
---
Reciclagem
Não descarte o aparelho com o lixo doméstico no final de sua vida
útil. Leve-o a um postode coleta oficial para que possa ser reciclado.
Ao fazer isso, você ajuda a preservar o meio ambiente.
Siga as normas do seu país para a recolha selectiva de
produtos eléctricos e electrónicos. A eliminação correcta ajuda
a evitar consequências prejudiciais para o meio ambiente e
para a saúde pública.
Garantia e assistência
Se precisar de informações ou assistência, aceda a
www.philips.com/support ou leia o folheto da garantia mundial.
English
Introduction
Congratulations on your purchase and welcome to Philips!
To fully benefit from the support that Philips offers, register
your product at www.philips.com/welcome.
Important
Read the separate important information
leaflet and the user manual carefully before
you use the appliance. Save both documents
for future reference.
This appliance has been designed for domestic
use only. Any commercial use, inappropriate
use or failure to comply with the instructions,
the manufacturer accepts no responsibility and
the guarantee will not apply.
Danger
-- Never immerse the appliance in water or any
other liquid, nor rinse it under the tap.
Warning
-- Check if the voltage indicated on the type
plate of appliance corresponds to the local
mains voltage before you connect the
appliance.
-- Do not use the appliance if the plug, the
mains cord or the appliance itself shows
visible damage, or if the appliance has been
dropped or leaks.
-- Do not connect the appliance to a D.C. Supply.
-- Always return the appliance to a service
centre authorised by Philips for examination
or repair. Do not attempt to repair the
appliance yourself, otherwise the guarantee
becomes invalid.
-- If the mains cord is damaged, you must
have it replaced by Philips, a service centre
authorised by Philips or similarly qualified
persons in order to avoid a hazard.
-- Never leave the appliance unattended when
it is connected to the mains.
-- This appliance can be used by children
aged from 8 years and above and persons
with reduced physical, sensory or mental
capabilities or lack of experience and
knowledge if they have been given
supervision or instruction concerning use of
the appliance in a safe way and understand
the hazards involved.
-- Children should be supervised to ensure that
they do not play with the appliance.
-- Cleaning and user maintenance shall not be
made by children without supervision.
-- When you have finished steaming, when
you fill or empty the water tank, attach or
detach the brush attachment, when you
perform cleaning,and also when you leave
the appliance even for a short while, remove
the mains plug from the wall socket.
-- Keep the appliance and its mains cord out of
reach of children.
-- Only connect the appliance to an earthed
wall socket.
-- Do not place the appliance on a surface with
the steamer head touching the surface while
the appliance is hot or connected to the
mains.
-- Do not let the mains cord come into contact
with hot steam when the appliance is in
operation.
Caution
-- Check the mains cord regularly for possible
damage.
-- Beware of hot steam and hot water that
comes out from steamer nozzle during use.
Steam and hot water can cause burns.
-- The nozzle of steamer head can become
extremely hot and may cause burns if
touched.
-- This appliance is intended for household use
only.
-- Never drag or pull the appliance across the
floor.
-- Steam may damage or cause discolouration
of certain wall or door finishes.
-- Do not use the appliance when the water
tank is empty.
Electromagnetic fields (EMF)
This Philips appliance complies with all applicable standards and
regulations regarding exposure to electromagnetic fields.
---
Recycling
This symbol (Fig. 1) means that this product shall not be
disposed of with normal household waste (2012/19/EU).
Follow your country’s rules for the separate collection of
electrical and electronic products. Correct disposal helps
prevent negative consequences for the environment and
human health.
Guarantee and support
If you need information or support, please visit
www.philips.com/support or read the separate worldwide
guarantee leaflet.
Deutsch
Einführung
Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf und willkommen
bei Philips! Um das Kundendienstangebot von Philips
vollständig nutzen zu können, sollten Sie Ihr Produkt unter
www.philips.com/welcome registrieren.
Wichtig!
Lesen Sie das separate Informationsblatt und
die Betriebsanleitung sorgfältig durch, bevor
Sie das Gerät verwenden. Heben Sie beides zur
späteren Verwendung auf.
Dieses Gerät wurde ausschließlich für den
Hausgebrauch entwickelt. Der Hersteller
übernimmt keine Verantwortung und gewährt
keine Garantie für jegliche kommerzielle
Nutzung, unangemessene Verwendung oder
Nichteinhaltung der Anweisungen.
Achtung!
-- Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser
oder andere Flüssigkeiten; spülen Sie es
auch nicht unter fließendem Wasser ab.
Achtung
-- Prüfen Sie vor Inbetriebnahme, ob die
Spannungsangabe auf dem Geräteetikett mit
der örtlichen Netzspannung übereinstimmt.
-- Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn der
Netzstecker, das Netzkabel oder das
Gerät selbst beschädigt ist oder das Gerät
heruntergefallen ist bzw. leckt.
-- Schließen Sie das Gerät nicht an die
Gleichstromversorgung an.
-- Geben Sie das Gerät zur Überprüfung bzw.
Reparatur stets an ein Philips Service-Center.
Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu
reparieren, da andernfalls Ihre Garantie
erlischt.
-- Um Gefährdungen zu vermeiden, darf
ein defektes Netzkabel nur von einem
Philips Service-Center, einer von Philips
autorisierten Werkstatt oder einer ähnlich
qualifizierten Person durch ein OriginalErsatzkabel ersetzt werden.
-- Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt,
solange es mit dem Stromnetz verbunden ist.
-- Dieses Gerät kann von Kindern ab
8 Jahren und Personen mit verringerten
physischen, sensorischen oder psychischen
Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung
und Kenntnis verwendet werden, wenn sie
bei der Verwendung beaufsichtigt wurden
oder Anweisung zum sicheren Gebrauch
des Geräts erhalten und die Gefahren
verstanden haben.
-- Achten Sie darauf, dass Kinder nicht mit dem
Gerät spielen.
-- Die Reinigung und Wartung darf nicht von
Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.
-- Nach dem Dampfbügeln, zum Auffüllen oder
Entleeren des Wassertanks, zum Befestigen
oder Abnehmen des Bürstenaufsatzes
sowie zum Reinigen des Geräts und auch
dann, wenn Sie das Gerät nur für kurze
Zeit unbeaufsichtigt lassen, sollten Sie den
Netzstecker aus der Steckdose ziehen.
-- Halten Sie das Gerät und das Netzkabel
außerhalb der Reichweite von Kindern.
-- Schließen Sie das Gerät nur an eine geerdete
Steckdose an.
-- Stellen Sie das Gerät nicht so ab, dass die
Dampfeinheit eine Oberfläche berührt,
während das Gerät heiß bzw. mit der
Stromversorgung verbunden ist.
-- Das Netzkabel darf nicht mit dem heißen
Dampf in Kontakt kommen, wenn das Gerät
in Betrieb ist.
Vorsicht
-- Überprüfen Sie das Netzkabel regelmäßig
auf mögliche Beschädigungen.
-- Vorsicht vor heißem Dampf und heißem
Wasser, beides kann während der
Verwendung aus der Dampfdüse austreten.
Dampf und heißes Wasser können
Verbrühungen verursachen.
-- Die Düse am Kopf der Dampfeinheit kann
sehr heiß werden und bei Berührung
Verbrennungen verursachen.
-- Dieses Gerät ist nur für den Gebrauch im
Haushalt bestimmt.
-- Schieben oder ziehen Sie das Gerät nicht
über den Fußboden.
-- Dampf kann an bestimmten Wand- oder
Türoberflächen Beschädigungen oder
Verfärbungen verursachen.
-- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn der
Wassertank leer ist.
Elektromagnetische Felder
Dieses Philips Gerät erfüllt sämtliche Normen und Regelungen
bezüglich der Gefährdung durch elektromagnetische Felder.
-1
2
3
4
Recycling
Dieses Symbol (Abb. 1) bedeutet, dass das Produkt nicht mit
dem normalen Hausmüll entsorgt werden kann (2012/19/EU).
Altgeräte können kostenlos an geeigneten Rücknahmestellen
abgegeben werden.
Diese werden dort fachgerecht gesammelt oder zur
Wiederverwendung vorbereitet. Altgeräte können Schadstoffe
enthalten, die der Umwelt und der menschlichen Gesundheit
schaden können. Enthaltene Rohstoffe können durch ihre
Wiederverwertung einen Beitrag zum Umweltschutz leisten.
Die Löschung personenbezogener Daten auf den
zu entsorgenden Altgeräten muss vom Endnutzer
eigenverantwortlich vorgenommen werden.
Hinweise für Verbraucher in Deutschland: Die in Punkt 1
genannte Rückgabe ist gesetzlich vorgeschrieben. Sammelund Rücknahmestellen in Deutschland: https://www.stiftungear.de/
Garantie und Support
Für Unterstützung und weitere Informationen besuchen Sie die
Philips Website unter www.philips.com/support, oder lesen Sie
die internationale Garantieschrift.
Nederlands
Introductie
Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Registreer
uw product op www.philips.com/welcome om optimaal gebruik
te kunnen maken van de door Philips geboden ondersteuning.
Belangrijk!
Lees de afzonderlijke folder met belangrijke
informatie en de gebruiksaanwijzing zorgvuldig
door voordat u het apparaat gaat gebruiken.
Bewaar beide documenten om deze indien
nodig later te kunnen raadplegen.
Dit apparaat is enkel bedoeld voor
huishoudelijk gebruik. Bij commercieel of
onjuist gebruik of het niet opvolgen van
de instructies, aanvaardt de fabrikant geen
verantwoordelijkheid en vervalt de garantie.
Gevaar
-- Dompel het apparaat nooit in water of een
andere vloeistof en spoel het ook niet af
onder de kraan.
Waarschuwing
-- Controleer of het voltage aangegeven op het
typeplaatje van het apparaat overeenkomt
met de plaatselijke netspanning voordat u
het apparaat aansluit.
-- Gebruik het apparaat niet indien de stekker,
het netsnoer of het apparaat zelf zichtbaar
beschadigd is. Gebruik het apparaat ook niet
meer als het is gevallen of als het lekt.
-- Sluit het apparaat niet aan op een
gelijkspanningsbron. Voeding.
-- Breng het apparaat altijd naar een door
Philips geautoriseerd servicecentrum
voor onderzoek of reparatie. Probeer het
apparaat niet zelf te repareren, omdat uw
garantie hierdoor komt te vervallen.
-- Indien het netsnoer beschadigd is, moet u
het laten vervangen door Philips, een door
Philips geautoriseerd servicecentrum of
personen met vergelijkbare kwalificaties om
gevaar te voorkomen.
-- Laat het apparaat nooit onbeheerd achter
terwijl het op netspanning is aangesloten.
-- Dit apparaat kan worden gebruikt door
kinderen vanaf 8 jaar en door personen
met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of
geestelijke capaciteiten of weinig ervaring en
kennis, mits zij toezicht of instructie hebben
ontvangen aangaande veilig gebruik van het
apparaat, en zij de gevaren van het gebruik
begrijpen.
-- Houd toezicht op kinderen om te voorkomen
dat ze met het apparaat gaan spelen.
-- Reiniging en onderhoud dienen niet zonder
toezicht door kinderen te worden uitgevoerd.
-- Haal de stekker uit het stopcontact als u
klaar bent met stomen, het waterreservoir
vult of leegt, de opzetborstel bevestigt of
verwijdert, het apparaat schoonmaakt, en
ook als u bij het apparaat wegloopt (al is het
maar even).
-- Houd het apparaat en het netsnoer buiten
het bereik van kinderen.
-- Sluit het apparaat uitsluitend aan op een
geaard stopcontact.
-- Plaats het apparaat niet zo op een oppervlak
dat de stoomkop het oppervlak raakt als
het apparaat heet is of op netspanning is
aangesloten.
-- Voorkom dat het netsnoer in aanraking komt
met de hete stoom wanneer het apparaat in
werking is.
Let op
-- Controleer regelmatig of het netsnoer niet
beschadigd is.
-- Pas op. Tijdens gebruik komt er hete stoom en
heet water uit het stoommondstuk. Stoom en
heet water kunnen brandwonden veroorzaken.
-- Het mondstuk van de stoomkop kan zeer
heet worden en bij aanraking brandwonden
veroorzaken.
-- Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor
huishoudelijk gebruik.
-- Sleep of trek het apparaat nooit over de vloer.
-- Stoom kan schade of verkleuring
veroorzaken aan bepaalde muur- of
deurafwerkingen.
-- Gebruik het apparaat niet als het
waterreservoir leeg is.
Elektromagnetische velden (EMV)
Dit Philips-apparaat voldoet aan alle toepasbare richtlijnen
en voorschriften met betrekking tot blootstelling aan
elektromagnetische velden.
---
Recycling
Dit symbool (afb. 1) betekent dat dit product niet bij het
gewone huishoudelijke afval mag worden weggegooid
(2012/19/EU).
Volg de geldende regels in uw land voor de gescheiden
inzameling van elektrische en elektronische producten. Als u
correct verwijdert, voorkomt u negatieve gevolgen voor het
milieu en de volksgezondheid.
Garantie en ondersteuning
Als u informatie of ondersteuning nodig hebt, gaat u naar
www.philips.com/support of leest u het foldertje over wereldwijde
garantie.
Français
Introduction
Félicitations pour votre achat et bienvenue dans l’univers Philips !
Pour profiter pleinement de l’assistance offerte par Philips,
enregistrez votre produit à l’adresse www.philips.com/welcome.
Important
Avant d’utiliser l’appareil, lisez attentivement la
brochure distincte contenant les informations
importantes et le mode d’emploi. Conservez les
deux documents afin de pouvoir vous y reporter.
Cet appareil a été conçu pour un usage
domestique uniquement. En cas d’utilisation
commerciale, d’utilisation non appropriée ou
de non-respect des instructions, le fabricant ne
pourra être tenu responsable et la garantie ne
s’appliquera pas.
Danger
-- Ne plongez jamais l’appareil dans l’eau, ni
dans d’autres liquides et ne le rincez pas
sous le robinet.
Avertissement
-- Avant de brancher l’appareil, vérifiez que la
tension indiquée sur la plaque signalétique
de l’appareil correspond à la tension secteur
locale.
-- N’utilisez pas le fer à repasser si la fiche, le
cordon d’alimentation ou l’appareil lui-même
est endommagé, ou si le fer est tombé et/ou
si de l’eau s’écoule de l’appareil.
-- Ne connectez pas l’appareil à une
alimentation directe.
-- Confiez toujours l’appareil à un
Centre Service Agréé Philips pour réparation
ou vérification. N’essayez jamais de réparer
l’appareil vous-même ; toute intervention
indue entraîne l’annulation de la garantie.
-- Si le cordon d’alimentation est endommagé,
il doit être remplacé par Philips, par un
Centre Service Agréé Philips ou par un
technicien qualifié afin d’éviter tout accident.
-- Ne laissez jamais l’appareil sans surveillance
pendant qu’il est branché.
-- Cet appareil peut être utilisé par des enfants
âgés de 8 ans ou plus, des personnes
dont les capacités physiques, sensorielles
ou intellectuelles sont réduites ou des
personnes manquant d’expérience et de
connaissances, à condition que ces enfants
ou personnes soient sous surveillance ou
qu’ils aient reçu des instructions quant
à l’utilisation sécurisée de l’appareil et
qu’ils aient pris connaissance des dangers
encourus.
-- Veillez à ce que les enfants ne puissent pas
jouer avec l’appareil.
-- Le nettoyage et l’entretien ne doivent
pas être réalisés par des enfants sans
surveillance.
-- Lorsque vous avez fini de défroisser, que
vous remplissez ou videz le réservoir d’eau,
que vous attachez ou détachez la brosse,
que vous nettoyez ou que vous laissez
l’appareil sans surveillance même pendant
un bref instant, débranchez l’appareil du
secteur.
-- Tenez l’appareil et le cordon d’alimentation
hors de portée des enfants.
-- Branchez l’appareil uniquement sur une
prise murale mise à la terre.
-- Ne placez pas l’appareil sur une surface en
laissant la tête du défroisseur en contact
avec cette surface lorsque l’appareil est
chaud/branché sur le secteur.
-- En cours de fonctionnement, veillez à ce
que le cordon d’alimentation ne soit pas en
contact avec la vapeur brûlante.
Attention
-- Vérifiez régulièrement l’état du cordon
d’alimentation.
-- Faites attention à la vapeur brûlante et à
l’eau chaude s’échappant de la buse vapeur
en cours d’utilisation. La vapeur et l’eau
chaude peuvent provoquer des brûlures.
-- L’extrémité de la tête du défroisseur peut
devenir très chaude et peut par conséquent
provoquer des brûlures si vous la touchez.
-- Cet appareil est destiné à un usage
domestique uniquement.
-- Ne traînez ou tirez jamais l’appareil sur le sol.
-- La vapeur peut endommager ou provoquer
une décoloration de certaines finitions de
mur ou de porte.
-- N’utilisez pas l’appareil lorsque le réservoir
d’eau est vide.
Champs électromagnétiques (CEM)
Cet appareil Philips est conforme à toutes les normes et à tous
les règlements applicables relatifs à l’exposition aux champs
électromagnétiques.
---
Recyclage
Ce symbole (Fig. 1) signifie que ce produit ne doit pas être mis
au rebut avec les ordures ménagères (2012/19/UE).
Respectez les règles en vigueur dans votre pays pour la mise
au rebut des produits électriques et électroniques. Une mise
au rebut correcte contribue à préserver l’environnement et la
santé.
Garantie et assistance
Si vous avez besoin d’une assistance ou d’informations
supplémentaires, consultez le site Web www.philips.com/support
ou lisez le dépliant séparé sur la garantie internationale.
Svenska
Inledning
Grattis till ditt inköp och välkommen till Philips! För att du ska
kunna dra full nytta av den support som Philips erbjuder ber vi dig
att registrera din nya produkt på www.philips.com/welcome.
Viktigt
Läs den separata broschyren med viktig
information och användarhandboken innan du
använder apparaten. Behåll båda dokumenten
för framtida bruk.
Den här apparaten är endast avsedd för
hemmabruk. All kommersiell användning,
felaktig användning eller underlåtenhet att följa
instruktionerna medför att tillverkaren frånsäger
sig allt ansvar och att garantin inte gäller.
Fara
-- Sänk aldrig ned apparaten i vatten eller
någon annan vätska och skölj den inte under
kranen.
Varning
-- Kontrollera att den nätspänning som anges
på apparatens typplatta motsvarar den lokala
nätspänningen innan du kopplar in den.
-- Använd inte apparaten om kontakten,
nätsladden eller själva apparaten har synliga
skador eller om apparaten har tappats i
golvet eller läcker.
-- Anslut inte apparaten till strömförsörjning
med likström
-- Lämna alltid in apparaten till ett
serviceombud auktoriserat av Philips för
undersökning och reparation. Försök inte
att reparera apparaten själv. Om du gör det
upphör garantin att gälla.
-- Om nätsladden är skadad måste den
alltid bytas ut av Philips, något av Philips
auktoriserade serviceombud eller liknande
behöriga personer för att undvika olyckor.
-- Lämna aldrig apparaten utan uppsikt när
den är ansluten till elnätet.
-- Den här produkten kan användas av
barn från 8 års ålder, personer med olika
funktionshinder samt av personer som inte
har kunskap om produkten såvida det sker
under tillsyn eller om de har informerats om
hur produkten används på ett säkert sätt och
de eventuella medförda riskerna.
-- Små barn ska övervakas så att de inte kan
leka med apparaten.
-- Barn får inte rengöra eller underhålla
produkten utan överinseende av en vuxen.
-- Ta ut nätkontakten ur vägguttaget när du är
klar med ångenheten, när du fyller på eller
tömmer vattentanken, fäster eller tar loss
borsttillbehöret, när du rengör och när du
lämnar apparaten, även om det bara är en
kort stund.
-- Håll apparaten och nätsladden utom räckhåll
för barn.
-- Apparaten får endast anslutas till ett jordat
vägguttag.
-- Placera inte apparaten på en yta med
ånghuvudet mot ytan när apparaten är varm
eller ansluten till elnätet.
-- Låt inte nätsladden komma i kontakt med
varm ånga när apparaten är i gång.
Varning!
-- Kontrollera nätsladden regelbundet för att
se om den är skadad.
-- Se upp för det heta vattnet och ångan som
kommer från ångenhetens munstycke. Ånga
och hett vatten kan ge brännskador.
-- Munstycket på ånghuvudet kan bli mycket
varmt och vid beröring orsaka brännskada.
-- Apparaten är endast avsedd för
hushållsbruk.
-- Dra aldrig apparaten över golvet.
-- Ånga kan orsaka skada på och missfärgning
av vissa vägg- och golvmaterial.
-- Använd inte apparaten när vattentanken är
tom.
Elektromagnetiska fält (EMF)
Den här Philips-produkten uppfyller alla tillämpliga standarder
och regler gällande exponering av elektromagnetiska fält.
---
Återvinning
Den här symbolen (bild 1) betyder att produkten inte får
slängas med vanliga hushållssopor (2012/19/EG).
Följ de regler som gäller i ditt land för återvinning av elektriska
och elektroniska produkter. Genom att kassera gamla
produkter på rätt sätt kan du bidra till att förhindra negativ
påverkan på miljö och hälsa.
Garanti och support
Om du behöver information eller support kan du gå till
www.philips.com/support eller läsa garantibroschyren.
Suomi
Johdanto
Onnittelut hankinnastasi ja tervetuloa Philips-tuotteiden
käyttäjäksi! Saat parhaan mahdollisen hyödyn Philipsin palveluista
rekisteröimällä tuotteen osoitteessa www.philips.com/welcome.
Tärkeää
Lue tämä laitteen käyttöopas ja erillinen
tärkeitä tietoja sisältävä lehtinen ennen
laitteen käyttöä. Säilytä molemmat asiakirjat
myöhempää käyttöä varten.
Tämä laite on suunniteltu vain kotikäyttöön.
Valmistaja ei ole vastuussa laitteen toiminnasta
eikä takuu ole voimassa, jos laitetta käytetään
kaupallisessa toiminnassa tai laitteen
käyttöohjeita ei noudateta.
Vaara
-- Älä upota laitetta veteen tai muuhun
nesteeseen. Älä myöskään huuhtele sitä
vesihanan alla.
Varoitus
-- Tarkista, että laitteen tyyppikilven
jännitemerkintä vastaa paikallista
verkkojännitettä, ennen kuin liität laitteen
pistorasiaan.
-- Älä käytä laitetta, jos sen virtajohto, pistoke
tai jokin muu osa on viallinen tai jos laite on
pudonnut tai vuotaa.
-- Älä liitä laitetta tasavirtalähteeseen.
-- Toimita laite vianmääritystä ja korjaamista
varten Philipsin valtuuttamaan
huoltoliikkeeseen. Älä yritä korjata laitetta
itse, sillä se aiheuttaa takuun raukeamisen.
-- Jos virtajohto on vahingoittunut, se on
oman turvallisuutesi vuoksi hyvä vaihdattaa
Philipsin valtuuttamassa huoltoliikkeessä tai
muulla ammattitaitoisella korjaajalla.
-- Laitetta ei saa koskaan jättää ilman
valvontaa silloin, kun se on liitetty
sähköverkkoon.
-- Laitetta voivat käyttää myös yli 8-vuotiaat
lapset ja henkilöt, joiden fyysinen tai
henkinen toimintakyky on rajoittunut tai joilla
ei ole kokemusta tai tietoa laitteen käytöstä,
jos heitä on neuvottu laitteen turvallisesta
käytöstä tai tarjolla on turvallisen käytön
edellyttämä valvonta ja jos he ymmärtävät
laitteeseen liittyvät vaarat.
-- Pienten lasten ei saa antaa leikkiä laitteella.
-- Lasten ei saa antaa puhdistaa tai huoltaa
laitetta ilman valvontaa.
-- Irrota virtajohdon pistoke aina pistorasiasta,
kun olet lopettanut höyryttämisen, täytät
tai tyhjennät vesisäiliötä, lisäät tai poistat
harjaspään, puhdistat laitetta, poistat kalkkia
tai kun jätät laitteen hetkeksikin vartioimatta.
-- Pidä laite ja sen virtajohto poissa lasten
ulottuvilta.
-- Liitä laite vain maadoitettuun pistorasiaan.
-- Kun lasket laitteen pois kädestäsi, varmista,
ettei höyrystimen pää koske mihinkään, jos
laite on kuuma tai kytketty verkkovirtaan.
-- Pidä huoli, ettei kuuma höyry kosketa
virtajohtoa, kun käytät laitetta.
Varoitus
-- Tarkista virtajohdon kunto säännöllisesti.
-- Varo kuumaa höyryä ja kuumaa vettä, joita
höyrysuuttimesta tulee käytön aikana. Höyry
ja kuuma vesi voivat aiheuttaa palovammoja.
-- Höyrystimen suutin tulee hyvin kuumaksi ja
koskettaessa se voi aiheuttaa palovamman.
-- Tämä laite on tarkoitettu vain kotitalouksien
käyttöön.
-- Älä koskaan vedä laitetta lattialla.
-- Höyry saattaa vahingoittaa tiettyjä seinä- tai
ovipintoja tai aiheuttaa niihin värjäytymiä.
-- Älä käytä laitetta, kun vesisäiliö on tyhjä.
Download PDF

advertising