Philips | GC524/60 | Philips Dampfbürste GC524/60 Bedienungsanleitung

-- Placer ikke apparatet på en overflade, hvor
damphovedet berører overfladen, mens
apparatet er varmt eller tilsluttet lysnettet.
-- Sørg for, at netledningen ikke kommer
i berøring med den varme damp, når
apparatet er i brug.
-- Hold vandtanken lukket efter påfyldning af
den og under brug af apparatet.
-- Stikket må kun sættes i en stikkontakt med
de samme tekniske karakteristika som
stikket.
-- Undgå at ryste damphovedet, mens
apparatet er i brug.
---
-------
----
--
Forsigtig
Kontroller med jævne mellemrum, at
netledningen er ubeskadiget.
Pas på den varme damp og det varme vand,
der kommer ud af steamerens mundstykke
under brug. Damp og varmt vand kan
forårsage forbrændinger. Vær forsigtig ved
brug af apparatet på grund af udsendelse af
damp.
Damphovedets mundstykke kan blive
ekstremt varmt og forårsage brandsår ved
berøring.
Tag stikket ud af stikkontakten under
påfyldning og rengøring af apparatet.
Dette apparat er kun beregnet til almindelig
husholdningsbrug.
Træk eller skub aldrig apparatet hen over
gulvet.
Placer ikke stofdamperens base på et bord
eller en stol, men stil stofdamperens base
på gulvet under brug.
Hvis slangen danner en U-form, kondenserer
dampen i slangen. Dette medfører, at
der kommer uregelmæssig damp eller
vanddråber ud af stofdamperens hoved.
Dampen kan beskadige eller forårsage
misfarvning af bestemte vægge eller en døre.
Brug ikke apparatet, hvis vandtanken er tom.
Åbn ikke afkalkningsknappen, når
apparatet er tændt. Følg anbefalingen i
brugervejledningen om nedkølingstid, før
apparatet åbnes.
FORSIGTIG: Varmt vand!
Elektromagnetiske felter (EMF)
Dette Philips-apparat overholder alle branchens gældende standarder
og regler angående eksponering for elektromagnetiske felter.
--
Genbrug
Produktet må ikke smides ud sammen med det almindelige
husholdningsaffald, når det til sin tid kasseres. Aflever det i stedet
på en kommunal genbrugsstation. På den måde er du med til at
beskytte miljøet.
-- Ikke plasser apparatet med damphodet mot
en overflate mens apparatet er varmt eller
koblet til strømnettet.
-- Du må ikke få varm damp på nettledningen
når apparatet er i drift.
-- Hold vannbeholderen lukket når du er
ferdig med å fylle den, og mens du bruker
apparatet.
-- Støpselet må bare kobles til et strømuttak
med samme tekniske egenskaper som det
selv har.
-- Ikke rist damphodet mens apparatet er i
gang.
---
-------
-----
Forsiktig
Kontroller nettledningen regelmessig for
mulig skade.
Vær oppmerksom på at det kommer
varm damp og varmt vann ut av
dampmunnstykket under bruk. Damp og
varmt vann kan forårsake brannskader. Vær
forsiktig når du bruker apparatet, grunnet
dampen det slipper ut.
Munnstykket på damphodet kan bli
ekstremt varmt, og du kan brenne deg hvis
du tar på det.
Koble fra apparatet under fylling og rengjøring.
Dette apparatet skal kun brukes i
husholdningen.
Aldri dra eller trekk apparatet over gulvet.
Ikke plasser sokkelen til dampenheten
oppå et bord eller en stol. Du må plassere
dampenheten på gulvet under bruk.
Hvis slangen danner en U-form,
kondenserer dampen i slangen. Dette fører
til uregelmessig damp eller at vanndråper
drypper ut av damphodet.
Damp kan skade eller forårsake misfarging
av noen vegg- eller døroverflater.
Ikke bruk apparatet når vannbeholderen er
tom.
Ikke åpne håndtaket for kalkrens når apparatet
er slått på. Følg den anbefalte avkjølingstiden i
brukerhåndboken før du åpner luken.
FORSIKTIG: varmt vann!
Elektromagnetiske felt (EMF)
Dette Philips­apparatet overholder alle aktuelle standarder og forskrifter
for eksponering for elektromagnetiske felt.
--
Gjenvinning
Ikke kast produktet som restavfall når det ikke kan brukes lenger.
Lever det inn til en gjenvinningsstasjon. Ved å gjøre dette hjelper du
til med å ta vare på miljøet.
Garanti og service
Hvis du trenger kundestøtte eller informasjon, kan du gå til
www.philips.com/support eller lese i garantiheftet.
Reklamationsret og service
Hvis du har brug for hjælp eller support, bedes du besøge www.philips.com/
support eller læse i den separate folder ”Worldwide Guarantee”.
Introduksjon
Viktig
Les denne viktige informasjonen nøye før du
bruker apparatet, og ta vare på den for senere
referanse.
Fare
-- Apparatet må ikke senkes ned i vann eller
annen væske og må heller ikke skylles under
rennende vann.
--
---
--
---
--
-----
GC514
5
4
6
3
3
ENYour appliance has been designed to be used with tap water. In
case you live in an area with hard water, fast scale build-up may
occur. Therefore, it is recommended to use water without minerals
such as distilled or purified water to prolong the lifetime of your
appliance.
Opmerking: Voeg geen parfum, azijn, mineraalwater, stijfsel,
ontkalkingsmiddelen, strijkconcentraat, chemisch ontkalkt water
of andere chemicaliën toe. Deze kunnen bruine vlekken en schade
aan uw apparaat veroorzaken en ervoor zorgen dat uw apparaat
water gaat sputteren.
FRVotre appareil a été conçu pour être utilisé avec de l’eau du robinet.
Si vous habitez dans une zone où l’eau est calcaire, des dépôts de
calcaire peuvent se former rapidement. Il est donc recommandé
d’utiliser de l’eau sans minéraux, comme de l’eau distillée ou de
l’eau purifiée pour prolonger la durée de vie de votre appareil.
Remarque : n’ajoutez pas de parfum, de vinaigre, d’eau minérale,
d’amidon, de détartrants, de produits d’aide au repassage ou
d’autres agents chimiques dans le réservoir d’eau car ils peuvent
entraîner des projections d’eau, des taches marron ou des
dommages à votre appareil.
SVApparaten är utformad för att användas med kranvatten.
Om du bor i ett område med hårt vatten kan det snabbt bildas
kalkavlagringar. Du bör därför använda vatten utan mineraler, som
destillerat eller renat vatten, för att förlänga apparatens livslängd.
Obs! Använd inte parfym, ättika, mineralvatten, stärkelse,
avkalkningsmedel, strykhjälpmedel, kemiskt avkalkat vatten eller
andra kemikalier eftersom det kan orsaka vattenstänk, bruna
fläckar eller skada på apparaten.
FILaite on suunniteltu käyttämään vesijohtovettä. Jos asut alueella,
jossa on kova vesi, kalkkia voi muodostua nopeasti. Tästä syytä
suosittelemme, että laitteessa käytetään tislattua tai puhdistettua
vettä. Tämä pidentää laitteen käyttöikää.
Huomautus: älä käytä hajustettua vettä, etikkaa, mineraalivettä,
tärkkiä, kalkinpoistoaineita, silitysaineita, kemiallisesti puhdistettua
vettä tai muita kemikaaleja, koska se voi vahingoittaa laitetta
tai aiheuttaa veden pirskahtelua ja ruskeita tahroja silitettävään
kankaaseen.
5
6
DE
NL
ENPut the glove on the hand you are using to hold a garment. The
glove protects your hand against the steam from the steamer head.
DEZiehen Sie den Handschuh an der Hand an, mit der Sie das
Kleidungsstück halten. Der Handschuh schützt Ihre Hand vor dem
Dampf aus der Dampfeinheit.
NLTrek de handschoen aan aan de hand waarmee u een kledingstuk
vasthoudt. De handschoen beschermt uw hand tegen stoom uit de
stoomkop.
FREnfilez le gant sur la main que vous utilisez pour tenir le vêtement.
Le gant protège votre main de la vapeur s’échappant de la tête du
défroisseur.
SVSätt handsken på den hand du använder för att hålla i plagget.
Handsken skyddar din hand mot ångan.
FIPue käsine siihen käteen, jossa pitelet vaatetta. Käsine suojaa
kättäsi höyrystimen päästä tulevalta höyryltä.
DATag handsken på den hånd, du bruger til at holde en
beklædningsgenstand. Handsken beskytter din hånd imod damp
fra damphovedet.
NOSett hansken på hånden du bruker til å holde opp plagget.
Hansken beskytter hånden mot damp fra damphodet.
1
8
Note: The steam supply hose becomes warm during steaming.
This is normal.
FRDe nombreux réglages de vapeur sont disponibles pour
économiser de l’eau et de l’énergie. Vous pouvez à tout moment
augmenter la puissance de la vapeur. L’appareil peut être utilisé en
toute sécurité sur tous les tissus, quel que soit le réglage.
Remarque : le cordon d’arrivée de la vapeur devient chaud
pendant le défroissage. Ce phénomène est normal.
Obs! Ångsladden blir varm under ångstrykning. Det är normalt.
ote: Do not wash the board cover as it may damage the foam
N
material
DEDas Brett bietet eine Stütze, um die Dampfleistung zu verbessern.
Hinweis: Waschen Sie den Brettbezug nicht, da hierbei das
Schaum-Material beschädigt werden könnte.
NLDe strijkplank biedt ondersteuning voor verbeterde stoomprestaties.
Opmerking: Was de strijkplankhoes niet, aangezien de schuimlaag
daardoor beschadigd kan raken.
FRLa planche permet une utilisation plus efficace de la vapeur.
Remarque : ne lavez pas la housse de la planche car cela pourrait
endommager la mousse
SVBrädan ger stöd som förbättrar ångprestandan.
Obs! Tvätta inte brädans överdrag eftersom det kan skada
skummaterialet.
FILauta tukee vaatetta pystysuunnassa ja lisää näin höyrytyksen
tehoa.
Huomautus: älä pese laudanpäällistä, jotta vaahtomuovi ei
vaurioidu
DABrættet yder støtte for at forbedre dampfunktionen.
Bemærk: Vask ikke beklædningen på brættet, da det kan
beskadige skummaterialet.
NOBrettet gir støtte og gjør det enklere å dampe plaggene dine.
Merk: Ikke vask trekket til brettet siden det kan skade
skummaterialet
FIKäytettävissä on useita höyryasetuksia veden ja energian
säästämiseksi. Voit lisätä höyrytehoa lisäämällä höyryasetusta
milloin tahansa. Laite on turvallinen kaikille tekstiileille kaikilla
asetuksilla.
Huomautus: Höyryletku lämpenee höyrytyksen aikana. Tämä on
normaalia.
DADer findes flere dampindstillinger for at spare vand og energi.
Du kan til enhver tid øge dampindstillingen for at få mere
dampkraft. Apparatet er sikkert at anvende på alle stoftyper
med alle indstillinger.
Bemærk: Dampslangen bliver varm under dampning. Dette er
normalt.
NOFlere dampinnstillinger er gitt for å spare vann og energi. Du kan
øke dampinnstillingen for å få mer damp når som helst. Apparatet
er trygt å bruke på alle typer stoff på alle innstillinger.
Merk: Dampslangen blir varm under dampingen. Dette er normalt.
Opmerking: Maak het apparaat schoon en veeg eventuele
verontreinigingen van de stoomkop met een vochtige doek en een
niet-schurend, vloeibaar schoonmaakmiddel.
Remarque : nettoyez l’appareil et essuyez les dépôts de la tête du
défroisseur avec un chiffon humide et un détergent liquide non
abrasif.
SV
DE
Obs! Rengör apparaten och torka bort eventuella avlagringar på
ånghuvudet med en fuktig trasa och ett icke-slipande, flytande
rengöringsmedel.
Problem
Das Gerät
erzeugt
keinen oder
ungleichmäßigen
Dampf.
Huomautus: Puhdista laite ja pyyhi höyrystimen pään tahrat
kostealla liinalla ja naarmuttamattomalla nestemäisellä
puhdistusaineella.
Tyhjennä vesisäiliö aina käytön jälkeen, jotta siihen ei muodostu
kalkkia ja höyryntuotto pysyy hyvänä.
DA
Bemærk: Rengør apparatet, og tør eventuelle aflejringer af
damphovedet med en fugtig klud og et ikke-ridsende flydende
rengøringsmiddel.
Tøm altid vandtanken efter brug for at undgå kalkaflejringer og
opretholde god dampproduktion.
Vom Kopf der
Dampfeinheit
tropft Wasser
bzw. das Gerät
erzeugt einen
krächzenden Ton.
Merk: Rengjør apparatet, og tørk av alle avleiringer på damphodet
med en fuktig klut og et flytende vaskemiddel uten skureeffekt.
EN
Caution: Do not attach or detach the brush/pleat maker while the
steam is on or the steamer head is hot.
DE
Achtung: Setzen Sie die Bürste/den Faltenbügler nicht auf,
und nehmen Sie sie/ihn nicht ab, wenn die Dampffunktion
eingeschaltet oder der Kopf der Dampfeinheit heiß ist.
NL
Let op: bevestig of verwijder de borstel/plooimaker niet tijdens het
stomen of wanneer de stoomkop heet is.
FR
Attention : ne fixez et ne détachez pas la brosse/l’accessoire à plis
lorsque de la vapeur est produite ni lorsque la tête du défroisseur
est chaude.
arning! Montera eller demontera aldrig borst-/plisseringsfunktionen
V
när ångan aktiverats eller om ånghuvudet är varmt.
FI
Varoitus: älä liitä tai irrota laitteen prässiosaa, kun höyrytoiminto
on käytössä tai kun höyrystimen pää on kuuma.
DA
Forsigtig: Undlad at til- eller frakoble børsten/plissétilbehøret,
mens dampen er tændt, eller damphovedet er varmt.
EN
NO
Forsiktig: Ikke koble til eller fra børsten/folderen mens dampen er
slått på, eller hvis damphodet er varmt.
ote: Ensure that pole is closely collapsed without any gap in
N
between pole lock clips to remove the pole from its base.
DE
Hinweis: Stellen Sie sicher, dass die Stange eng eingesetzt ist und
es keine Lücke zwischen den Stangenhalterungsclips gibt, um die
Stange von der Gerätebasis zu entfernen.
NL
Opmerking: Zorg ervoor dat de stang goed is ingeklapt zonder
gaten tussen de vergrendelingsklemmen van de stang om de stang
van de voet te kunnen verwijderen.
FR
Remarque : assurez-vous que le mât est fermement inséré sans
laisser aucun écart entre les clips de sécurité pour le retirer de son
socle.
2
> 1 hour
GC514
GC518, GC524
4
5
ENTo maintain optimal steam performance and prolong the lifetime
of the appliance, it is important to remove scales and impurities
inside the appliance regularly. Therefore, it is recommended to
perform the de-calc process at least once a month.
Before you start de-calc process, make sure there is some water in
the water tank.
DEFür eine optimale Dampfleistung und eine längere Lebensdauer
des Geräts ist es wichtig, Kalk und Verunreinigungen im Gerät
regelmäßig zu entfernen. Daher wird empfohlen, den De-CalcVorgang mindestens einmal pro Monat durchzuführen.
Vergewissern Sie sich vor dem De-Calc-Vorgang, dass sich Wasser
im Wasserbehälter befindet.
NLVoor optimale stoomprestaties en een langere levensduur van het
apparaat is het belangrijk om regelmatig kalkaanslag en onzuiverheden
uit het apparaat te verwijderen. Het is daarom raadzaam om het decalc-proces ten minste eenmaal per maand uit te voeren.
Controleer voordat u het de-calc-proces start of het waterreservoir
wat water bevat.
FRPour conserver des performances optimales et prolonger la durée de
vie de l’appareil, il est important d’éliminer régulièrement les particules
de calcaire et autres impuretés à l’intérieur. Il est dès lors recommandé
d’effectuer la procédure de détartrage au moins une fois par mois.
Avant de commencer, assurez-vous qu’il y ait de l’eau dans le réservoir.
SVTa regelbundet bort förkalkningar och föroreningar inuti apparaten för
att få bästa ångprestanda och förlänga apparatens livslängd. Du bör
därför genomföra avkalkningsprocessen minst en gång i månaden.
Se till att det finns vatten i vattentanken innan du påbörjar
avkalkningsprocessen.
FIKalkki ja epäpuhtaudet on poistettava laitteen sisäosista säännöllisesti,
jotta laitteen höyrytysteho pysyy parhaana mahdollisena ja laitteen
käyttöikä on mahdollisimman pitkä. Tästä syystä on suositeltavaa
poistaa laitteesta kalkki vähintään kerran kuukaudessa.
Ennen kuin aloitat kalkinpoiston, varmista että vesisäiliössä on
hieman vettä.
DAFor at opretholde optimal dampydeevne og forlænge apparatets
levetid er det vigtigt, at kalkaflejringer og urenheder inde i
apparatet fjernes regelmæssigt. Derfor anbefales det at udføre
afkalkningsprocessen mindst én gang om måneden.
Før du starter afkalkningsprocessen, skal du sørge for, at der er
noget vand i vandtanken.
NOFor å opprettholde optimal dampytelse og for å forlenge levetiden
til apparatet må du jevnlig fjerne kalkrester og urenheter inne i
apparatet. Det anbefales derfor at du utfører avkalkingsprosessen
minst en gang i måneden.
Før du begynner avkalkingsprosessen, må du kontrollere at det er
vann i vannbeholderen.
Eine übermäßige
Menge Wasser
tropft aus
dem Kopf der
Dampfeinheit,
wenn das Gerät
aufheizt.
Wasser tritt aus
Sie haben den
der Basis der
Verschluss des
Dampfeinheit aus. Wasserbehälters
oder den De-CalcVerschluss nicht
ordnungsgemäß
verschlossen.
SV
Obs! Om du vill ta bort stången från basen ser du först till att
stången är helt ihopfälld och att det inte finns något utrymme
mellan låsklämmorna.
FI
Huomautus: Varmista, että varsi on painettu kokoon ja sen
lukitsimet ovat lähekkäin, ennen kuin irrotat sen rungosta.
DA
Bemærk: Sørg for, at stangen er tæt sammenfoldet uden
mellemrum mellem låsespænderne for at fjerne stangen fra dens
basisenhed.
NO
Merk: Kontroller at stangen er slått sammen uten noen mellomrom
mellom stangens låseklemmer for å fjerne stangen fra sokkelen.
Der Wasserbehälter
ist nicht
ordnungsgemäß
verschlossen.
NL
Probleem
Het apparaat
produceert
onregelmatige of
geen stoom.
Une quantité
excessive d'eau
s'écoule de la tête
du défroisseur
lorsque l'appareil
chauffe.
De l'eau coule
de la base du
défroisseur.
Vous n'avez pas
fermé correctement
le bouchon du
réservoir ou
le bouton de
détartrage.
Er is stoom
in de slang
gecondenseerd.
Til de stomer op om
de slang verticaal
recht te trekken.
Hierdoor kan het
condenswater
terugstromen.
Vul het waterreservoir
en plaats het op de
juiste manier.
SV
User manual
Användarhandbok
Benutzerhandbuch
Käyttöopas
Gebruiksaanwijzing
Brugervejledning
Mode d’emploi
Brukerhåndbok
Problem
Apparaten
producerar
ingen ånga eller
oregelbunden
ånga.
Möjlig orsak
Ångstrykjärnet har
inte värmts upp
tillräckligt.
Lösning
Låt apparaten
värmas upp i cirka
45 sekunder.
Ånga har
kondenserats i
slangen.
Vatten droppar
från ånghuvudet
eller apparaten
ger ifrån sig ett
kraxande ljud.
Lyft upp ånghuvudet
fört att sträcka ut
slangen vågrätt.
Kondensen förs då
tillbaka.
Låg vattennivån
Fyll på
i behållaren eller
vattenbehållaren
behållaren har inte
igen och för in den
monterats på rätt sätt. ordentligt.
För mycket kalk
Utför
har byggts upp i
avkalkningsprocessen.
apparaten.
Läs avsnittet .
Ånghuvudet och/eller Lyft upp ånghuvudet
ångslangen har varit i fört att sträcka ut
vågrätt läge under för slangen vågrätt.
lång tid.
Kondensen förs då
tillbaka.
När slangen är
Lyft upp ånghuvudet
u-formad kan
fört att sträcka ut
kondens i slangen
slangen vågrätt.
inte föras tillbaka till
Kondensen förs då
vattentanken.
tillbaka.
Vattnet i apparaten
Utför
är smutsigt eller har
avkalkningsprocessen.
lämnats i apparaten
Läs avsnittet .
under en längre tid.
En massa vatten
droppar ut från
ånghuvudet
när apparaten
värms upp.
Vatten läcker från Du har inte stängt
ångstrykjärnets
vattentankens
bas.
kåpa eller
avkalkningsknappen
på rätt sätt.
Vattenbehållaren är
felmonterad.
FI
Ongelma
Laitteesta ei tule
höyryä tai höyryä ei
tule tasaisesti.
Höyrystimen
päästä tippuu
vesipisaroita tai
laitteesta kuuluu
kurnuttavaa ääntä.
Voer het Calc-Cleanproces uit. Raadpleeg
het gedeelte .
Til de stomer op om
de slang verticaal
recht te trekken.
Hierdoor kan het
condenswater
terugstromen.
Til de stomer op om
de slang verticaal
recht te trekken.
Hierdoor kan het
condenswater
terugstromen.
Stäng vattentankens
kåpa eller
avkalkningsknappen
på rätt sätt.
Problem
Apparatet
producerer
ingen damp eller
uregelmæssig damp.
Ratkaisu
Anna laitteen
lämmetä noin
45 sekunnin ajan.
Suorista letku
pystyasennossa
nostamalla
höyrystimen päätä.
Näin tiivistynyt
vesi valuu takaisin
vesisäiliöön.
Vesisäiliössä on
Täytä vesisäiliö ja
vähän vettä tai säiliö aseta se oikein.
ei ole kiinnitetty
oikein.
Laitteeseen on
Tee kalkinpoisto.
kertynyt liikaa
Lisätietoja on
kalkkia.
kohdassa .
Olet jättänyt
Suorista letku
höyrystimen pään
pystyasennossa
ja/tai höyryletkun
nostamalla
vaaka-asentoon
höyrystimen päätä.
pitkäksi aikaa.
Näin tiivistynyt
vesi valuu takaisin
vesisäiliöön.
Koska höyryletku on Suorista letku
taittunut, letkuun
pystyasennossa
tiivistynyt vesi ei
nostamalla
pääse virtaamaan
höyrystimen päätä.
takaisin vesisäiliöön. Näin tiivistynyt
vesi valuu takaisin
vesisäiliöön.
Laitteen vesi ei ole
Tee kalkinpoisto.
puhdasta tai vesi on Lisätietoja on
ollut laitteen sisällä kohdassa .
liian pitkään.
Mulig årsag
Steameren er
ikke varmet
tilstrækkeligt op.
Der er kondenseret
damp i slangen.
Plaats het reservoir
op de juiste manier.
Der drypper vand
fra stofdamperens
hoved, eller
apparatet
udsender en
kvækkende lyd.
4239 001 09421
DA
Mahdollinen syy
Höyrystin ei ole
kuumentunut
riittävästi.
Höyry on tiivistynyt
vedeksi letkuun.
Vesisäiliötä ei ole
kiinnitetty oikein.
DA
©2017 Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved.
Sätt fast behållaren
korrekt.
Höyrystimen
päästä tippuu
liikaa vesipisaroita
laitteen
lämmetessä.
Höyrystimen
Et ole sulkenut
Sulje vesisäiliön korkki
tukiasemasta valuu vesisäiliön korkkia tai tai kalkinpoistonuppi
vettä.
kalkinpoistonuppia
kunnolla.
kunnolla.
Voer het Calc-Cleanproces uit. Raadpleeg
het gedeelte .
Sluit de dop van het
waterreservoir of de
de-calc-knop goed.
Fermez correctement
le bouchon du
réservoir d'eau ou le
bouton de détartrage.
GC514, GC518
GC524
Le réservoir d'eau
Insérez le réservoir
n'est pas
correctement.
inséré correctement.
Setzen Sie
den Behälter
ordnungsgemäß ein.
Oplossing
Laat het apparaat
ongeveer 45
seconden opwarmen.
Het waterreservoir
is niet
goed geplaatst.
Soulevez la tête du
défroisseur pour
redresser le cordon
verticalement.
Cela permet à la
condensation de
s'écouler.
Le réservoir n'a
Remplissez à
pas assez d'eau
nouveau le réservoir
ou n'est pas inséré
et insérez-le
correctement.
correctement.
Un excès de calcaire Effectuez la
s'est formé dans
procédure de
l'appareil.
détartrage. Reportezvous à la section .
Vous avez laissé la
Soulevez la tête du
tête du défroisseur
défroisseur pour
et/ou le cordon
redresser le cordon
d'arrivée de la
verticalement.
vapeur en position
Cela permet à la
horizontale pendant condensation de
une longue période. s'écouler.
Lorsque le cordon
Soulevez la tête du
forme un U, la
défroisseur pour
condensation
redresser le cordon
présente dans
verticalement.
celui-ci ne peut pas Cela permet à la
retourner dans le
condensation de
réservoir d'eau.
s'écouler.
L'eau présente dans Effectuez la
l'appareil est sale
procédure de
ou a stagné trop
détartrage. Reportezlongtemps dans
vous à la section .
l'appareil.
Des gouttes d'eau
s'écoulent de la
tête du défroisseur
ou l'appareil émet
un bruit rauque.
Führen Sie den CalcClean-Vorgang aus.
Beziehen Sie sich auf
den Abschnitt .
Schließen Sie den
Verschluss des
Wasserbehälters
oder den DeCalc-Verschluss
ordnungsgemäß.
Solution
Laissez l'appareil
chauffer pendant
environ 45 secondes.
De la vapeur s'est
condensée dans le
cordon.
Heben Sie den Kopf
der Dampfeinheit an,
sodass der Schlauch
vertikal verläuft. So
kann eventuelles
Kondenswasser
zurückfließen.
Mogelijke oorzaak
De stomer is
niet voldoende
opgewarmd.
Het waterniveau in
het reservoir is laag
of het reservoir is
niet goed geplaatst.
Er heeft zich te veel
kalk opgebouwd in
het apparaat.
Er lekken
U hebt de
waterdruppels uit
stoomkop en/of de
de stoomkop of het stoomtoevoerslang
apparaat maakt
lange tijd
een krassend
horizontaal laten
geluid.
liggen.
Wanneer de slang
een U-vorm heeft,
kan de condens
die zich in de
slang bevindt, niet
teruglopen in het
waterreservoir.
Een grote
Het water in het
hoeveelheid water apparaat is vuil of
druppelt uit de
heeft te lang in het
stoomkop wanneer apparaat gezeten.
het apparaat
opwarmt.
Er lekt water uit het U hebt de dop van
voetstuk van de
het waterreservoir
stomer.
of de de-calc-knop
niet goed gesloten.
Cause possible
Le défroisseur n'a
pas suffisamment
chauffé.
Lösung
Lassen Sie das
Gerät ungefähr
45 Sekunden lang
aufheizen.
Dampf hat sich im
Heben Sie den Kopf
Schlauch kondensiert. der Dampfeinheit an,
sodass der Schlauch
vertikal verläuft. So
kann eventuelles
Kondenswasser
zurückfließen.
Niedriger
Füllen Sie den
Wasserstand im
Wasserbehälter
Behälter, oder der
wieder auf, und
Behälter wurde nicht setzen Sie ihn richtig
richtig eingesetzt.
ein.
Es hat sich zu
Führen Sie den Calcviel Kalk im Gerät
Clean-Vorgang aus.
abgelagert.
Beziehen Sie sich auf
den Abschnitt .
Sie haben den Kopf
Heben Sie den Kopf
der Dampfeinheit
der Dampfeinheit an,
bzw. den
sodass der Schlauch
Verbindungsschlauch vertikal verläuft. So
für eine lange Zeit
kann eventuelles
in horizontaler Lage
Kondenswasser
belassen.
zurückfließen.
Wenn der Schlauch
eine U-Form bildet,
kann vorhandenes
Kondenswasser
im Schlauch nicht
zurück in den
Wasserbehälter
fließen.
Das Wasser im Gerät
ist schmutzig oder
befand sich für eine
lange Zeit innerhalb
des Geräts.
4
SV
1
Mögliche Ursache
Die Dampfeinheit
heizt nicht
ausreichend auf.
Problème
L'appareil ne
produit pas de
vapeur ou une
vapeur irrégulière.
2
4
3
3
Solution
Let the appliance heat
up for approximately
45 seconds.
Lift the steamer head
to straighten the hose
vertically. This allows
any condensation to
flow back.
Low water level in the Refill the water tank
tank or the tank is not and insert it properly.
inserted properly.
Too much scale
Perform calc-clean
has built up in the
process. Refer to
appliance.
section.
Water droplets drip You have left the
Lift the steamer head
from the steamer
steamer head and/or to straighten the hose
head or the
the steam supply hose vertically. This allows
appliance produces in horizontal position any condensation to
a croaking sound.
for a long time.
flow back.
When the hose
Lift the steamer head
forms a U-shape,
to straighten the hose
condensation in the
vertically. This allows
hose cannot flow back any condensation to
into the water tank.
flow back.
An excessive
The water in the
Perform calc-clean
amount of water
appliance is dirty or process. Refer to
drips out of the
has been left inside section.
steamer head when the appliance for a
the appliance is
long time.
heating up.
Water leaks out
You have not closed Close the water tank
from the steamer
the water tank cap
cap or de-calc knob
base.
or de-calc knob
securely.
securely.
Töm alltid vattentanken efter användning för att förhindra att kalk
bildas och bibehålla god ångprestanda.
FI
Possible cause
The steamer has
not heated up
sufficiently.
Steam has
condensed in the
hose.
The water tank is not Insert the tank
inserted properly.
properly.
Videz toujours le réservoir d’eau après utilisation pour éviter
la formation de dépôts de calcaire et conserver une bonne
production de vapeur.
1
3
DEEs gibt mehrere Dampfeinstellungen, um Wasser und Energie zu
sparen. Sie können die Dampfeinstellung jederzeit auf eine höhere
Dampfleistung einstellen. Das Gerät kann in allen Einstellungen
bedenkenlos für alle Stoffe verwendet werden.
NLEr zijn meerdere stoominstellingen om water en energie te
besparen. U kunt de stoominstelling verhogen voor meer
stoomkracht. Het product is veilig te gebruiken op alle stoffen en
met elke instelling.
Hinweis: Reinigen Sie das Gerät, und wischen Sie etwaige
Ablagerungen auf dem Kopf der Dampfeinheit mit einem feuchten
Tuch und einem milden Reinigungsmittel ab.
Tøm alltid vannbeholderen etter bruk. Slik forebygger du
kalkavleiringer og opprettholder den gode dampytelsen.
GC518
GC524
GC518, GC524
SVDet finns flera ånginställningar som du kan använda för att spara
på vatten och energi. Du kan när som helst öka ånginställningen för
att få mer kraft för ångan. Det är säkert att använda apparaten på
vilket tyg som helst oavsett vilken inställning som används.
ENThe board provides backing support to enhance the steaming
performance.
FR
Bemærk: Tilsæt ikke parfume, eddike, mineralvand, stivelse,
afkalkningsmiddel, strygemiddel, kemisk afkalket vand eller andre
kemikalier, da de kan medføre vandstænk, brune pletter eller
skader på apparatet.
2
ote: Clean the appliance and wipe any deposits off the steamer
N
head with a damp cloth and non-abrasive liquid cleaning agent.
Problem
The appliance
produces no steam
or irregular steam.
Leeg het waterreservoir altijd na gebruik om te voorkomen dat er
kalkaanslag ontstaat en om goede stoomprestaties te behouden.
NO
2
Opmerking: De stoomtoevoerslang wordt warm tijdens het
stomen. Dit is normaal.
7
7
Entleeren Sie den Wasserbehälter nach jedem Gebrauch, um
Kalkbildungen zu vermeiden und eine gute Dampfleistung
sicherzustellen.
DAApparatet er udviklet til brug med vand fra hanen. Hvis du bor i et
område med hårdt vand, kan der hurtigt komme kalkaflejringer.
Det anbefales derfor at bruge vand uden mineraler som f.eks.
destilleret eller renset vand for at forlænge apparatets levetid.
Hinweis: Der Verbindungsschlauch wird während des
Dampfvorgangs warm. Das ist normal.
4
6
Always empty the water tank after usage, to prevent calc build-up
and maintain good steam performance.
NLUw apparaat is ontworpen voor gebruik met kraanwater. Als u
in een gebied met hard water woont, kan er snel kalkaanslag
ontstaan. Daarom wordt u aangeraden water zonder mineralen te
gebruiken, zoals gedistilleerd of gezuiverd water, om de levensduur
van het apparaat te verlengen.
ENMulti steam settings are provided to save water and energy. You
can increase the steam setting for more steam power at any point
of time. The appliance is safe to use on all fabrics at any setting.
GC524
EN
Hinweis: Geben Sie kein Parfüm, Essig, Mineralwasser, keine
Stärke, Entkalkungsmittel, Bügelzusätze, kein chemisch entkalktes
Wasser oder andere Chemikalien hinzu, da dies zu Austreten von
Wasser, braunen Flecken oder Schäden am Gerät führen kann.
4
3
5
DEIhr Gerät wurde für die Verwendung mit Leitungswasser entwickelt.
Falls Sie in einem Gebiet mit hartem Wasser leben, kann sich
schnell Kalk ablagern. Daher ist es empfehlenswert, Wasser ohne
Mineralien zu verwenden, z. B. destilliertes oder gefiltertes Wasser,
um die Lebensdauer Ihres Geräts zu verlängern.
_45 sec.
2
4
Note: Do not add perfume, vinegar, mineral water, starch, descaling
agents, ironing aids, chemically descaled water or other chemicals
as they may cause water spitting, brown staining, or damage to
your appliance.
GC514
1
GC518, GC524
_ 10 min.
1
2
FR
2
EN
Merk: Ikke tilsett parfyme, eddik, mineralvann, stivelse,
avkalkingsmidler, strykemidler, kjemisk avkalket vann eller andre
kjemikalier, ettersom dette kan føre til vannsprut, brune flekker eller
skade på apparatet.
1
Gratulerer med kjøpet og velkommen til Philips. For å få fullt utbytte av
støtten som Philips tilbyr, må du registrere produktet på
www.philips.com/welcome.
--
1
3
NOApparatet er utformet for bruk med springvann. Hvis du bor i et
område med hardt vann, kan det raskt danne seg mye kalk. Derfor
anbefaler vi at du bruker vann uten mineraler, som destillert eller
renset vann, for å forlenge levetiden til apparatet.
Norsk
Advarsel
Før du kobler til apparatet, må du kontrollere
at spenningen som er angitt på apparatet,
stemmer overens med nettspenningen.
Ikke bruk apparatet hvis støpselet,
nettledningen eller selve apparatet har
synlig skade, eller hvis apparatet har falt i
gulvet eller lekker.
Ikke koble apparatet til med likestrøm.
Ta alltid med apparatet til et autorisert
Philips-servicesenter for undersøkelse eller
reparasjon. Ikke prøv å reparere apparatet
selv. Dette vil føre til at garantien blir ugyldig.
Hvis nettledningen er ødelagt, må den
byttes ut av Philips, et servicesenter som er
godkjent av Philips, eller kvalifisert personell
for å unngå farlige situasjoner.
La aldri apparatet stå uten tilsyn når det er
koblet til strømnettet.
Dette apparatet kan brukes av barn over åtte
år og av personer med nedsatt sanseevne
eller fysisk eller psykisk funksjonsevne, eller
personer med manglende erfaring eller
kunnskap, dersom de får instruksjoner om
sikker bruk av apparatet eller tilsyn som sikrer
sikker bruk, og hvis de er klar over risikoen.
Ta støpselet ut av stikkontakten når du
er ferdig med å dampe, når du fyller eller
tømmer vannbeholderen, når du rengjører
og skyller apparatet, og når du lar apparatet
stå uten tilsyn (også i korte perioder).
Oppbevar apparatet og nettledningen
utilgjengelig for barn.
Pass på at barn er under tilsyn, slik at de ikke
leker med apparatet. Barn skal ikke utføre
rengjøring eller vedlikehold uten tilsyn.
Bruk kun jordet stikkontakt til dette apparatet.
Ikke åpne håndtaket for kalkrens når apparatet
er slått på. Følg den anbefalte avkjølingstiden i
brukerhåndboken før du åpner luken.
2
1
Aseta säiliö kunnolla
paikalleen.
Løsning
Lad apparatet varme
op i ca. 45 sekunder.
Løft stofdamperens
hoved for at trække
slangen lodret
ud. Dette gør, at
kondensvand kan
løbe tilbage.
Lav vandstand i
Genopfyld
tanken, eller tanken er vandtanken, og sæt
ikke isat korrekt.
den ordentligt i.
Der er dannet
Foretag afkalkning.
for meget kalk i
Se afsnittet .
apparatet.
Du har efterladt
Løft stofdamperens
stofdamperens
hoved for at trække
hoved og/eller
slangen lodret
damptilførselsslangen ud. Dette gør, at
i vandret position i
kondensvand kan
lang tid.
løbe tilbage.
Når slangen er
Løft stofdamperens
U-formet, kan
hoved for at trække
kondens i slangen
slangen lodret
ikke løbe tilbage til
ud. Dette gør, at
vandtanken.
kondensvand kan
løbe tilbage.
NO
Problem
En stor mængde
vand drypper ud
af stofdamperens
hoved, når
apparatet varmer
op.
Der kommer
vand ud af
stofdamperens
base.
Problem
Apparatet avgir
ikke damp eller
uregelmessig
damp.
Mulig årsag
Vandet i apparatet
er snavset eller har
stået i apparatet i for
lang tid.
Løsning
Foretag afkalkning.
Se afsnittet .
Du har ikke lukket
vandtankens
dæksel eller
afkalkningsknappen
ordentligt.
Luk vandtankens
dæksel eller
afkalkningsknappen
ordentligt.
Vandtanken er ikke
isat korrekt.
Indsæt tanken
korrekt.
Mulig årsak
Dampenheten er
ikke tilstrekkelig
oppvarmet.
Løsning
La apparatet
varmes opp i cirka
45 sekunder.
Damp har
kondensert i
slangen.
Løft damphodet for
strekke ut slangen
i loddrett posisjon.
Dette gjør at
kondensen renner
tilbake.
Fyll på
vannbeholderen, og
sett den ordentlig på
plass.
Utfør
kalkrensprosessen. Se
avsnittet .
Løft damphodet for
strekke ut slangen
i loddrett posisjon.
Dette gjør at
kondensen renner
tilbake.
Løft damphodet for
strekke ut slangen
i loddrett posisjon.
Dette gjør at
kondensen renner
tilbake.
Utfør
kalkrensprosessen. Se
avsnittet .
Lavt vannivå i
beholderen eller
tanken er ikke satt
ordentlig inn.
Apparatet har for
store kalkavleiringer.
Det drypper vann
ut av damphodet,
eller apparatet
lager en pipelyd.
En stor mengde
vann drypper ut
av damphodet når
apparatet varmes
opp.
Vann lekker ut
fra sokkelen til
dampenheten.
Du har holdt
damphodet og/
eller dampslangen
i loddrett posisjon
altfor lenge.
Når slangen danner
en U-form, kan ikke
kondensen som
ligger i slangen,
renne tilbake til
beholderen.
Vannet i apparatet
er skittent eller har
stått i apparatet
altfor lenge.
Du har ikke
lukket lokket til
vannbeholderen
eller vridd håndtaket
for kalkrens
ordentlig.
Lukk lokket til
vannbeholderen
og vri håndtaket for
kalkrens ordentlig.
Vannbeholderen er
ikke
satt inn riktig.
Plasser beholderen
riktig.
English
--
Introduction
p
o
n
m
GC518, GC524
l
GC524
k
a
j
Important
Read this important information carefully
before you use the appliance and save it for
future reference.
Danger
-- Never immerse the appliance in water or
any other liquid, nor rinse it under the tap.
i
GC518, GC524
b
Congratulations on your purchase and welcome to Philips! To fully
benefit from the support that Philips offers, register your product at
www.philips.com/welcome.
--
h
g
--
GC514
c
--
GC518, GC524
f
e
d
--
EN
a
b
c
d
e
f
g
h
i
Steamer head
Steam supply hose
Steam dial
Base
De-calc knob
Water tank
Pole
Pole lock clip
Pants clip (GC518, GC524)
--
Hanger
Hanger hook
Steamer head holder
Pleat maker and brush
(GC518, GC524)
n Glove
o Board (GC524)
p Board cover (GC524)
j
k
l
m
---
DE
a
B
c
d
e
f
g
h
i
Kopf der Dampfeinheit
Verbindungsschlauch
Dampfregler
Gerätebasis
De-Calc-Verschluss
Wasserbehälter
Stange
Stangenhalterungsclip
Hosenclip (GC518, GC524)
Kleiderbügel
Bügelhaken
Dampfeinheitshalter
Faltenbügler und Bürste
(GC518, GC524)
n Handschuh
o Brett (nur GC524)
p Brettbezug (nur GC524)
j
k
l
m
--
NL
a
b
c
d
e
f
g
h
i
Stoomkop
Stoomtoevoerslang
Stoomregelaar
Voet
De-calc-knop
Waterreservoir
Stang
Stangvergrendelingsklem
Broekklem (GC518, GC524)
Hanger
Hangerhaak
Stoomkophouder
Plooimaker en borstel
(GC518, GC524)
n Handschoen
o Strijkplank (GC524)
p Strijkplankhoes (GC524)
j
k
l
m
FR
a Tête du défroisseur
b Cordon d'arrivée de la vapeur
c Thermostat
d Socle
e Bouton de détartrage
f Réservoir d'eau
g Mât
h Clip de sécurité du mât
i Pinces pour pantalon
j Cintre
k Crochet
l Support pour la tête du
défroisseur
m Accessoire à plis et brosse
(GC518, GC524)
n Gant
o Planche (GC524)
pH
ousse de la planche (GC524)
---
---
--
(GC518, GC524)
SV
a
b
c
d
e
f
g
h
i
Ånghuvudet
Ångsladd
Ångratt
Bas
Avkalkningsknapp
Vattenbehållare
Stång
Låsklämmor för stången
Byxklämmor (GC518, GC524)
Klädhängare
Klädhängarkrok
Hållare för ånghuvudet
Plisseringsfunktion och
borste (GC518, GC524)
n Handske
o Bräda (GC524)
p Brädans överdrag (GC524)
j
k
l
m
----
FI
a
b
c
d
e
f
g
h
i
Höyrystimen pää
Höyryletku
Höyryvalitsin
Runko
Kalkinpoistonuppi
Vesisäiliö
Varsi
Varren lukitsin
Housupidike (GC518, GC524)
Vaateripustin
Ripustuskoukku
Höyrystimen pään pidike
Prässiosa ja harja
(GC518, GC524)
n Käsine
o Lauta (GC524)
p Laudanpäällinen (GC524)
j
k
l
m
--
---
DA
a
b
c
d
e
f
g
h
i
Damphoved
Dampslange
Drejeknap til damp
Basisenhed
Afkalkningsknap
Vandtank
Stang
Låsespænde
Buksespænde (GC518, GC524)
Bøjle
Bøjlekrog
Damphovedholder
Plissétilbehør og børste
(GC518, GC524)
n Handske
o Bræt (kun GC524)
p Beklædning på bræt (GC524)
j
k
l
m
NO
a
b
c
d
e
f
g
h
i
Damphode
Dampslange
Dampbryter
Sokkel
Håndtak for kalkrens
Vannbeholder
Stang
Stangens låseklemme
Bukseklemme (GC518, GC524)
Henger
Hengekrok
Damphodeholder
Folder og børste
(GC518, GC524)
n Hanske
o Brett (GC524)
p Trekk til brett (GC524)
j
k
l
m
-------
----
--
Warning
Check if the voltage indicated on the
appliance corresponds to the local mains
voltage before you connect the appliance.
Do not use the appliance if the plug, mains
cord or the appliance itself shows visible
damage, or if the appliance has been
dropped or leaks.
Do not connect the appliance to a direct
current supply.
Always return the appliance to a service
centre authorised by Philips for examination
or repair. Do not attempt to repair the
appliance yourself, otherwise the guarantee
becomes invalid.
If the mains cord is damaged you must
have it replaced by Philips, a service centre
authorized by Philips or similarly qualified
persons in order to avoid a hazard.
Never leave the appliance unattended when it
is connected to the mains.
This appliance can be used by children
aged from 8 years and above and persons
with reduced physical, sensory or mental
capabilities or lack of experience and
knowledge if they have been given
supervision or instruction concerning use of
the appliance in a safe way and understand
the hazards involved.
When you have finished steaming, when you
fill or empty the water tank, when you perform
cleaning and rinsing and when you leave the
appliance even for a short while, remove the
mains plug from the wall socket.
Keep the appliance and its mains cord out
of reach of children.
Children should be supervised to ensure
that they do not play with the appliance.
Cleaning and user maintenance shall not be
made by children without supervision.
Only connect the appliance to an earthed
wall socket.
Do not open the de-calc knob when the
appliance is ON. Follow instruction manual
recommendation on the cooling time before
opening.
Do not place the appliance on a surface with
the steamer head touching the surface while
the appliance is hot or connected to the
mains.
Do not let the mains cord come into contact
with hot steam when the appliance is in
operation.
Keep the water tank closed after filling it and
while using the appliance.
The plug must be plugged to a power outlet
of the same technical characteristics of the
plug only.
Do not shake the steamer head while the
appliance is in operation.
Caution
Check the mains cord regularly for possible
damage.
Beware of hot steam and hot water that
comes out from steamer nozzle during use.
Steam and hot water can cause burns. Care
should be taken when using the appliance
due to the emission of steam.
The nozzle of steamer head can become
extremely hot and may cause burns if
touched.
Unplug the appliance during filling and
cleaning.
This appliance is intended for household
use only.
Never drag or pull the appliance across the
floor.
Do not place the steamer base on top of
table or chair but rather keep the steamer
base on the floor during usage duration.
If the hose forms a U shape, steam
condenses in the hose. This causes irregular
steam or water droplets to come out of the
steamer head.
Steam may damage or cause discolouration
of certain wall or door finishes.
Do not use the appliance when the water
tank is empty.
Do not open the de-calc knob when the
appliance is ON. Follow instruction manual
recommendation on the cooling time before
opening.
CAUTION: Hot water !
Electromagnetic fields (EMF)
This Philips appliance complies with all applicable standards and
regulations regarding exposure to electromagnetic fields.
Recycling
Do not throw away the product with the normal household waste
at the end of its life, but hand it in at an official collection point for
recycling. By doing this, you help to preserve the environment.
--
Guarantee & Service
If you need information or support, please visit www.philips.com/support
or read the separate worldwide guarantee leaflet.
Deutsch
Einführung
Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf und willkommen bei Philips! Um
das Kundendienstangebot von Philips vollständig nutzen zu können,
registrieren Sie Ihr Produkt unter www.philips.com/welcome.
Wichtig!
Lesen Sie diese wichtigen Informationen
vor dem Gebrauch des Geräts aufmerksam
durch, und bewahren Sie sie für eine spätere
Verwendung auf.
Achtung!
-- Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser
oder andere Flüssigkeiten; spülen Sie es
auch nicht unter fließendem Wasser ab.
--
--
---
--
---
--
---
---
--
-----
---
------
Achtung
Prüfen Sie, bevor Sie das Gerät in Betrieb
nehmen, ob die Spannungsangabe auf
dem Gerät mit der örtlichen Netzspannung
übereinstimmt.
Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn der
Netzstecker, das Netzkabel oder das Gerät
selbst beschädigt ist oder wenn das Gerät
heruntergefallen ist bzw. wenn Flüssigkeit
aus dem Gerät austritt.
Schließen Sie das Gerät nicht an die
Gleichstromversorgung an.
Geben Sie das Gerät zur Überprüfung bzw.
Reparatur stets an ein Philips ServiceCenter. Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst
zu reparieren, da andernfalls Ihre Garantie
erlischt.
Ist das Netzkabel defekt, darf es nur von
Philips, einem von Philips autorisierten
Servicecenter oder einer ähnlich
qualifizierten Person ausgetauscht werden,
um Gefährdungen zu vermeiden.
Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt,
solange es mit dem Stromnetz verbunden
ist.
Dieses Gerät kann von Kindern ab
8 Jahren und Personen mit verringerten
physischen, sensorischen oder psychischen
Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung
und Kenntnis verwendet werden, wenn sie
bei der Verwendung beaufsichtigt wurden
oder Anweisung zum sicheren Gebrauch
des Geräts erhalten und die Gefahren
verstanden haben.
Nach dem Dampfbügeln, zum Auffüllen
oder Entleeren des Wassertanks, zum
Reinigen und Durchspülen des Geräts und
auch dann, wenn Sie das Gerät nur für kurze
Zeit unbeaufsichtigt lassen, sollten Sie den
Netzstecker aus der Steckdose ziehen.
Halten Sie das Gerät und das Netzkabel
außerhalb der Reichweite von Kindern.
Achten Sie darauf, dass Kinder nicht mit
dem Gerät spielen. Die Reinigung und
Wartung darf nicht von Kindern ohne
Aufsicht durchgeführt werden.
Schließen Sie das Gerät nur an eine
geerdete Steckdose an.
Öffnen Sie den De-Calc-Verschluss nicht,
wenn das Gerät eingeschaltet ist. Befolgen
Sie die Empfehlung im Handbuch zur
Abkühlzeit vor dem Öffnen.
Stellen Sie das Gerät nicht so ab, dass die
Dampfeinheit eine Oberfläche berührt,
während das Gerät heiß bzw. mit der
Stromversorgung verbunden ist.
Das Netzkabel darf nicht mit dem heißen
Dampf in Kontakt kommen, wenn das Gerät
in Betrieb ist.
Halten Sie den Wasserbehälter nach dem
Einfüllen und während der Verwendung des
Geräts geschlossen.
Der Stecker darf nur an eine Steckdose
angeschlossen werden, die den technischen
Eigenschaften des Steckers entspricht.
Schütteln Sie den Kopf der Dampfeinheit
nicht, während das Gerät in Betrieb ist.
Vorsicht
Überprüfen Sie das Netzkabel regelmäßig
auf mögliche Beschädigungen.
Vorsicht vor heißem Dampf und heißem
Wasser, beides kann während der
Verwendung aus der Dampfdüse austreten.
Dampf und heißes Wasser können
Verbrühungen verursachen. Passen Sie
bei der Verwendung des Geräts auf den
austretenden Dampf auf.
Die Düse am Kopf der Dampfeinheit kann
sehr heiß werden und bei Berührung
Verbrennungen verursachen.
Trennen Sie das Gerät beim Befüllen und
Reinigen von der Stromversorgung.
Dieses Gerät ist nur für den Gebrauch im
Haushalt bestimmt.
Schieben oder ziehen Sie das Gerät nicht
über den Fußboden.
Stellen Sie die Dampfeinheit nicht auf
einen Tisch oder Stuhl. Lassen Sie die
----
--
Dampfeinheit während der Verwendung auf
den Fußboden stehen.
Wenn der Schlauch eine U-Form bildet,
sammelt sich im Schlauch Kondenswasser.
Das führt dazu, dass ungleichmäßig Dampf
oder Wassertropfen aus dem Kopf der
Dampfeinheit austreten.
Dampf kann an bestimmten Wand- oder
Türoberflächen Beschädigungen oder
Verfärbungen verursachen.
Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn der
Wassertank leer ist.
Öffnen Sie den De-Calc-Verschluss nicht,
wenn das Gerät eingeschaltet ist. Befolgen
Sie die Empfehlung im Handbuch zur
Abkühlzeit vor dem Öffnen.
ACHTUNG: Heißes Wasser!
Elektromagnetische Felder
Dieses Philips Gerät erfüllt sämtliche Normen und Regelungen bezüglich
der Gefährdung durch elektromagnetische Felder.
--
-------
--
Recycling
Werfen Sie das Gerät am Ende der Lebensdauer nicht in den
normalen Hausmüll. Bringen Sie es zum Recycling zu einer offiziellen
Sammelstelle. Auf diese Weise helfen Sie, die Umwelt zu schonen.
--
Garantie und Kundendienst
--
Für Unterstützung und weitere Informationen besuchen Sie die Philips
Website unter www.philips.com/support oder lesen Sie die internationale
Garantieschrift.
Nederlands
--
Introductie
Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Registreer uw
product op www.philips.com/welcome om optimaal gebruik te kunnen
maken van de door Philips geboden ondersteuning.
Belangrijk!
Lees deze belangrijke informatie zorgvuldig
door voordat u het apparaat gaat gebruiken.
Bewaar het boekje om het indien nodig later
te kunnen raadplegen.
Gevaar
-- Dompel het apparaat nooit in water of een
andere vloeistof en spoel het ook niet af
onder de kraan.
--
--
---
--
---
--
---
---
--
-----
Waarschuwing
Controleer of het voltage dat wordt
aangegeven op het apparaat, overeenkomt
met de plaatselijke netspanning voordat u
het apparaat aansluit.
Gebruik het apparaat niet als de stekker, het
netsnoer of het apparaat zelf zichtbaar is
beschadigd of als het apparaat is gevallen
of lekt.
Verbind het apparaat niet met een directe
stroombron.
Breng het apparaat altijd naar een door
Philips geautoriseerd servicecentrum
voor onderzoek of reparatie. Probeer het
apparaat niet zelf te repareren, omdat uw
garantie hierdoor komt te vervallen.
Als het netsnoer is beschadigd, moet het
worden vervangen door Philips, een door
Philips geautoriseerd servicecentrum of
personen met vergelijkbare kwalificaties om
gevaar te voorkomen.
Laat het apparaat nooit onbeheerd achter
terwijl het op netspanning is aangesloten.
Dit apparaat kan worden gebruikt door
kinderen vanaf 8 jaar en door personen
met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of
geestelijke capaciteiten of weinig ervaring en
kennis, mits zij toezicht of instructie hebben
ontvangen aangaande veilig gebruik van het
apparaat, en zij de gevaren van het gebruik
begrijpen.
Haal de stekker uit het stopcontact als u
klaar bent met stomen, het waterreservoir
vult of leegt, het apparaat schoonmaakt
of spoelt en ook als u bij het apparaat
wegloopt (al is het maar even).
Houd het apparaat en het netsnoer buiten
het bereik van kinderen.
Houd toezicht op kinderen om te
voorkomen dat ze met het apparaat gaan
spelen. Reiniging en onderhoud dienen niet
zonder toezicht door kinderen te worden
uitgevoerd.
Sluit het apparaat uitsluitend aan op een
geaard stopcontact.
Open de de-calc-knop niet wanneer
het apparaat is ingeschakeld. Houdt de
aanbevolen afkoeltijd in de handleiding aan
voordat u het apparaat opent.
Plaats het apparaat niet zo op een
oppervlak dat de stoomkop het oppervlak
raakt als het apparaat heet is of op
netspanning is aangesloten.
Voorkom dat het netsnoer in aanraking komt
met de hete stoom wanneer het apparaat in
werking is.
Houd het waterreservoir gesloten na het
vullen en terwijl het apparaat wordt gebruikt.
De stekker mag alleen worden aangesloten
op een stopcontact met dezelfde technische
kenmerken.
Schud de stoomkop niet terwijl het apparaat
in gebruik is.
Let op
-- Controleer regelmatig of het netsnoer niet is
beschadigd.
-- Pas op. Tijdens gebruik komt er hete stoom
en heet water uit het stoommondstuk.
Stoom en heet water kunnen brandwonden
veroorzaken. Ga voorzichtig te werk bij het
gebruik van dit apparaat, aangezien het
stoom afgeeft.
Het mondstuk van de stoomkop kan zeer
heet worden en bij aanraking brandwonden
veroorzaken.
Haal de stekker uit het stopcontact tijdens
het vullen en schoonmaken.
Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor
huishoudelijk gebruik.
Sleep of trek het apparaat nooit over de vloer.
Plaats het voetstuk van de stomer niet op
een tafel of stoel, maar zet het voetstuk
tijdens gebruik op de vloer.
Indien de slang een U-vorm heeft,
condenseert er stoom in de slang. Dit
kan leiden tot onregelmatige stoom of
waterdruppels uit de stoomkop.
Stoom kan schade of verkleuring
veroorzaken aan bepaalde muur- of
deurafwerkingen.
Gebruik het apparaat niet als het
waterreservoir leeg is.
Open de de-calc-knop niet wanneer
het apparaat is ingeschakeld. Houdt de
aanbevolen afkoeltijd in de handleiding aan
voordat u het apparaat opent.
LET OP: heet water!
-- Maintenez le réservoir d'eau fermé après
l'avoir rempli et en utilisant l'appareil.
-- La fiche doit être branchée sur une
prise d'alimentation ayant les mêmes
caractéristiques.
-- Ne secouez pas la tête du défroisseur
lorsque l'appareil est en cours de
fonctionnement.
Elektromagnetische velden (EMV)
--
---
------
Dit Philips-apparaat voldoet aan alle toepasbare richtlijnen en
voorschriften met betrekking tot blootstelling aan elektromagnetische
velden.
--
Recycling
Gooi het product aan het einde van zijn levensduur niet weg met het
huishoudelijk afval, maar lever het in bij een officieel inzamelpunt om
het te laten recyclen. Op die manier levert u een bijdrage aan een
schonere leefomgeving.
--
Garantie & service
--
Als u informatie of ondersteuning nodig hebt, bezoek dan
www.philips.com/support of lees het ‘worldwide guarantee’-vouwblad.
-Français
Introduction
Félicitations pour votre achat et bienvenue dans l’univers Philips ! Pour
profiter pleinement de l’assistance offerte par Philips, enregistrez votre
produit à l’adresse www.philips.com/welcome.
Important
Lisez attentivement ces informations
importantes avant d’utiliser l’appareil et
conservez-les pour un usage ultérieur.
Danger
-- Ne plongez jamais l’appareil dans l’eau, ni
dans d’autres liquides et ne le rincez pas
sous le robinet.
---
---
--
---
--
---
---
--
--
Avertissement
Avant de brancher l’appareil, vérifiez que la
tension indiquée sur l’appareil correspond à
la tension supportée par le secteur local.
N'utilisez pas l'appareil si la fiche, le cordon
d'alimentation ou l'appareil lui-même est
endommagé ou s'il est tombé et/ou si de
l'eau s'en écoule.
Ne connectez pas l'appareil à une
alimentation directe.
Confiez toujours l'appareil à un
Centre Service Agréé Philips pour réparation
ou vérification. N'essayez jamais de réparer
l'appareil vous-même ; toute intervention
indue entraîne l'annulation de la garantie.
Si le cordon d'alimentation est endommagé,
il doit être remplacé par Philips, un Centre
Service Agréé ou un technicien qualifié afin
d'éviter tout accident.
Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance
pendant qu'il est branché.
Cet appareil peut être utilisé par des enfants
âgés de 8 ans ou plus, des personnes
dont les capacités physiques, sensorielles
ou intellectuelles sont réduites ou des
personnes manquant d'expérience et de
connaissances, à condition que ces enfants
ou personnes soient sous surveillance ou
qu'ils aient reçu des instructions quant
à l'utilisation sécurisée de l'appareil et
qu'ils aient pris connaissance des dangers
encourus.
Lorsque vous avez fini de défroisser, que
vous remplissez ou videz le réservoir d'eau,
que vous nettoyez ou rincez l'appareil ou
que vous laissez l'appareil sans surveillance
même pendant un bref instant, débranchez
l'appareil du secteur.
Tenez l'appareil et le cordon d'alimentation
hors de portée des enfants.
Veillez à ce que les enfants ne puissent
pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et
l'entretien ne doivent pas être réalisés par
des enfants sans surveillance.
Branchez l'appareil uniquement sur une
prise murale mise à la terre.
N'ouvrez pas le bouton de détartrage
lorsque l'appareil est allumé. Avant de
l'ouvrir, suivez la recommandation du
manuel d'utilisation concernant le temps de
refroidissement.
Ne placez pas l'appareil sur une surface en
laissant la tête du défroisseur en contact
avec cette surface lorsque l'appareil est
chaud/branché sur le secteur.
En cours de fonctionnement, veillez à ce
que le cordon d'alimentation ne soit pas en
contact avec la vapeur brûlante.
--
Attention
Vérifiez régulièrement l’état du cordon
d’alimentation.
Faites attention à la vapeur brûlante et à
l'eau chaude s'échappant de la buse vapeur
en cours d'utilisation. La vapeur et l'eau
chaude peuvent provoquer des brûlures.
Soyez prudent lorsque vous utilisez l'appareil
en raison des émissions de vapeur.
L'extrémité de la tête du défroisseur peut
devenir très chaude et peut par conséquent
provoquer des brûlures si vous la touchez.
Débranchez l'appareil pendant le
remplissage et le nettoyage.
Cet appareil est destiné à un usage
domestique uniquement.
Ne traînez ou tirez jamais l'appareil sur le sol.
Ne placez pas la base du défroisseur sur
une table ou une chaise, mais plutôt au sol
pendant l'utilisation.
Si le cordon forme un U, la vapeur se
condense dans celui-ci. Ceci entraîne un
débit de vapeur irrégulier ou des gouttes
d'eau s'écoulant de la tête du défroisseur.
La vapeur peut endommager ou provoquer
une décoloration de certaines finitions de
mur ou de porte.
N'utilisez pas l'appareil lorsque le réservoir
d'eau est vide.
N'ouvrez pas le bouton de détartrage
lorsque l'appareil est allumé. Avant de
l'ouvrir, suivez la recommandation du
manuel d'utilisation concernant le temps de
refroidissement.
ATTENTION : eau chaude !
Champs électromagnétiques (CEM)
Cet appareil Philips est conforme à toutes les normes et à tous
les règlements applicables relatifs à l’exposition aux champs
électromagnétiques.
--
Recyclage
Lorsqu’il ne fonctionnera plus, ne jetez pas le produit avec les
ordures ménagères. Déposez-le à un endroit assigné à cet effet,
où il pourra être recyclé. Vous contribuerez ainsi à la protection de
l’environnement.
------
---
-------
----
--
Varning!
Kontrollera nätsladden regelbundet för att
se om den är skadad.
Se upp för det heta vattnet och ångan som
kommer från ångenhetens munstycke.
Ånga och hett vatten kan ge brännskador.
På grund av ångutsläppet bör du iaktta
försiktighet när du använder apparaten.
Munstycket på ånghuvudet kan bli mycket
varmt och vid beröring orsaka brännskada.
Koppla ur apparaten under påfyllning och
rengöring.
Apparaten är endast avsedd för
hushållsbruk.
Dra aldrig apparaten över golvet.
Placera ångstrykjärnets bas på golvet och
inte på ett bord eller en stol när du använder
det.
Om slangen blir u-formad har ånga
kondenserats inuti den. Detta resulterar i
ett ojämnt flöde av ånga och vattendroppar
från ånghuvudet.
Ånga kan orsaka skada på och missfärgning
av vissa vägg- och golvmaterial.
Använd inte apparaten när vattentanken är
tom.
Öppna inte avkalkningsknappen
när apparaten är påslagen. Följ
bruksanvisningens rekommendation om
kyltid före öppning.
VARNING: Varmt vatten!
Elektromagnetiska fält (EMF)
--
Återvinning
Kasta inte produkten i hushållssoporna när den är förbrukad. Lämna
in den för återvinning vid en officiell återvinningsstation. Om du gör
det hjälper du till att skydda miljön.
Suomi
Inledning
Johdanto
Onnittelut hankinnastasi ja tervetuloa Philips-tuotteiden käyttäjäksi!
Käytä hyväksesi Philipsin tuki ja rekisteröi tuote osoitteessa
www.philips.com/welcome.
Viktigt
Läs den här användarhandboken noggrant
innan du använder apparaten och spara den
för framtida bruk.
Fara
-- Sänk aldrig ned apparaten i vatten eller
någon annan vätska och skölj den inte
under kranen.
Tärkeää
Lue nämä tärkeät tiedot huolellisesti ennen
laitteen ensimmäistä käyttökertaa ja säilytä
ne vastaisen varalle.
Vaara
-- Älä upota laitetta veteen tai muuhun
nesteeseen. Älä myöskään huuhtele sitä
vesihanan alla.
--
---
--
---
--
---
---
-------
-----
--
----
--
---
--
----
Varoitus
Tarkista, että laitteeseen merkitty
käyttöjännite vastaa paikallista
verkkojännitettä, ennen kuin liität laitteen
pistorasiaan.
Älä käytä laitetta, jos sen virtajohto, pistoke
tai jokin muu osa on viallinen tai jos laite on
pudonnut tai se vuotaa.
Älä liitä laitetta tasavirtalähteeseen.
Toimita laite vianmääritystä ja korjaamista
varten Philipsin valtuuttamaan
huoltoliikkeeseen. Älä yritä korjata laitetta
itse, sillä se aiheuttaa takuun raukeamisen.
Jos virtajohto on vahingoittunut, vaihdata
se oman turvallisuutesi vuoksi Philipsin
valtuuttamassa huoltoliikkeessä tai muulla
ammattitaitoisella korjaajalla.
Laitetta ei saa koskaan jättää ilman
valvontaa silloin, kun se on liitetty
sähköverkkoon.
Laitetta voivat käyttää yli 8-vuotiaat lapset
ja henkilöt, joiden fyysinen tai henkinen
toimintakyky on rajoittunut tai joilla ei ole
kokemusta tai tietoa laitteen käytöstä, jos
heitä on neuvottu laitteen turvallisesta
käytöstä tai tarjolla on turvallisen käytön
edellyttämä valvonta ja jos he ymmärtävät
laitteeseen liittyvät vaarat.
Irrota virtajohdon pistoke aina pistorasiasta,
kun olet lopettanut höyryttämisen, täytät
tai tyhjennät vesisäiliötä, puhdistat tai
huuhtelet laitetta tai kun jätät laitteen
hetkeksikin vartioimatta.
Pidä laite ja sen virtajohto poissa lasten
ulottuvilta.
Pienten lasten ei saa antaa leikkiä laitteella.
Lasten ei saa antaa puhdistaa tai huoltaa
laitetta ilman valvontaa.
Liitä laite vain maadoitettuun pistorasiaan.
Varoitus
Tarkista virtajohdon kunto säännöllisesti.
Varo kuumaa höyryä ja kuumaa vettä, joita
höyrysuuttimesta tulee käytön aikana.
Höyry ja kuuma vesi voivat aiheuttaa
palovammoja. Ole varovainen käyttäessäsi
laitetta, koska siitä tulee höyryä.
Höyrystimen suutin tulee hyvin kuumaksi ja
koskettaessa se voi aiheuttaa palovamman.
Irrota laitteen pistoke pistorasiasta täytön ja
puhdistuksen ajaksi.
Tämä laite on tarkoitettu vain kotitalouksien
käyttöön.
Älä koskaan vedä laitetta lattialla.
Älä aseta höyrystimen tukiasemaa käytön
ajaksi pöydälle tai tuolille, vaan pidä
tukiasemaa aina mieluummin lattialla.
Jos höyryletku taittuu, letkuun tiivistyy
vettä. Tällöin höyrystin tuottaa höyryä
epätasaisesti tai sen päästä tippuu
vesipisaroita.
Höyry saattaa vahingoittaa tiettyjä seinä- tai
ovipintoja tai aiheuttaa niihin värjäytymiä.
Älä käytä laitetta, kun vesisäiliö on tyhjä.
Älä avaa kalkinpoistonuppia, kun laite
on käynnissä. Noudata käyttöoppaan
jäähtymisaikasuosituksia ennen avaamista.
VAARA: Kuumaa vettä!
Sähkömagneettiset kentät (EMF)
Tämä Philips-laite vastaa kaikkia sähkömagneettisia kenttiä (EMF)
koskevia standardeja ja säännöksiä.
--
Kierrätys
Älä hävitä vanhaa laitetta tavallisen talousjätteen mukana,
vaan toimita se valtuutettuun kierrätyspisteeseen. Näin autat
vähentämään ympäristölle aiheutuvia haittavaikutuksia.
Takuu & huolto
Jos haluat tukea tai lisätietoja, käy Philipsin verkkosivuilla osoitteessa
www.philips.com/support tai lue erillinen kansainvälinen takuulehtinen.
Garanti och service
Grattis till ditt inköp och välkommen till Philips! För att du ska kunna dra
full nytta av den support som Philips erbjuder ber vi dig att registrera din
nya produkt på www.philips.com/welcome.
--
---
Dansk
Om du behöver information eller support kan du gå till www.philips.com/
support eller läsa garantibroschyren.
Svenska
Varning
Kontrollera att den spänning som anges på
apparaten överensstämmer med den lokala
nätspänningen innan du ansluter apparaten.
Använd inte apparaten om kontakten,
nätsladden eller själva apparaten har synliga
skador eller om apparaten har tappats i
golvet eller läcker.
Anslut inte apparaten till likström.
Lämna alltid in apparaten till ett
serviceombud auktoriserat av Philips för
undersökning och reparation. Försök inte
att reparera apparaten själv. Om du gör det
upphör garantin att gälla.
Om nätsladden är skadad måste den
alltid bytas ut av Philips, ett av Philips
auktoriserade serviceombud eller liknande
behöriga personer för att undvika olyckor.
Lämna aldrig apparaten utan uppsikt när
den är ansluten till elnätet.
Den här apparaten kan användas av barn
från 8 års ålder, av personer med nedsatt
fysisk, sensorisk och psykisk förmåga, samt
av personer som inte har kunskap om hur
apparaten används, om det sker under
tillsyn eller om de har informerats om hur
apparaten används på ett säkert sätt och
om de eventuella riskerna.
Ta ut nätkontakten ur vägguttaget när du
är klar med ångenheten, när du fyller på
vattentanken, när du rengör apparaten och
när du lämnar apparaten, även om det bara
är en kort stund.
Håll apparaten och nätsladden utom
räckhåll för barn.
Små barn ska övervakas så att de inte
kan leka med apparaten. Barn får inte
rengöra eller underhålla produkten utan
överinseende av en vuxen.
Apparaten får endast anslutas till ett jordat
vägguttag.
Öppna inte avkalkningsknappen
när apparaten är påslagen. Följ
-- Älä avaa kalkinpoistonuppia, kun laite
on käynnissä. Noudata käyttöoppaan
jäähtymisaikasuosituksia ennen avaamista.
-- Kun lasket laitteen pois kädestäsi, varmista,
ettei höyrystimen pää koske mihinkään, jos
laite on kuuma tai kytketty verkkovirtaan.
-- Pidä huoli, ettei kuuma höyry kosketa
virtajohtoa, kun käytät laitetta.
-- Pidä vesisäiliö suljettuna täytön jälkeen ja
laitteen käytön aikana.
-- Pistoke on kytkettävä pistorasiaan, jonka
tekniset ominaisuudet vastaavat pistoketta.
-- Älä ravista höyrystimen päätä laitteen
ollessa käynnissä.
Den här Philips-produkten uppfyller alla tillämpliga standarder och regler
gällande exponering av elektromagnetiska fält.
Garantie et service
Si vous avez besoin d’une assistance ou d’informations supplémentaires,
consultez le site Web www.philips.com/support ou lisez le dépliant
séparé sur la garantie internationale.
bruksanvisningens rekommendation om
kyltid före öppning.
Placera inte apparaten på en yta med
ånghuvudet mot ytan när apparaten är varm
eller ansluten till elnätet.
Låt inte nätsladden komma i kontakt med
varm ånga när apparaten är i gång.
Håll vattenbehållaren stängd efter att du har
fyllt den och medan appartens används.
Kontakten får endast anslutas till ett eluttag
som har samma tekniska egenskaper som
kontakten.
Skaka inte ånghuvudet när apparaten är
igång.
Introduktion
Tillykke med dit køb og velkommen til Philips! Få alle fordele af den
support, som Philips tilbyder, ved at registrere dit produkt på
www.philips.com/welcome
Vigtigt!
Læs disse vigtige oplysninger omhyggeligt
igennem, inden apparatet tages i brug, og
gem dem til eventuelt senere brug.
Fare
-- Apparatet må aldrig kommes ned i vand
eller andre væsker, ej heller skylles under
vandhanen.
---
---
--
---
--
---
---
Advarsel
Kontrollér, om den angivne netspænding på
apparatet svarer til den lokale netspænding,
før du slutter strøm til apparatet.
Brug ikke apparatet, hvis stikket,
netledningen eller selve apparatet viser
tegn på beskadigelse, eller hvis apparatet er
blevet tabt eller er utæt.
Apparatet må ikke tilsluttes en direkte
strømforsyning.
Reparation og eftersyn af apparatet skal
altid foretages på et autoriseret Philipsserviceværksted Forsøg ikke selv at reparere
apparatet, da garantien i så fald bortfalder.
Hvis netledningen er beskadiget, skal den
udskiftes af Philips, et servicecenter, der er
godkendt af Philips, eller af personer med
tilsvarende kvalifikationer for at undgå fare.
Hold altid apparatet under opsyn, når det er
tilsluttet strøm.
Dette apparat kan bruges af børn fra 8
år og opefter og personer med nedsatte
fysiske, sensoriske eller mentale evner eller
manglende erfaring og viden, såfremt de er
blevet instrueret i sikker brug af apparatet
og forstår de medfølgende risici.
Tag stikket ud af stikkontakten, når du er
færdig med at bruge stofdamperen, når
du fylder eller tømmer vandtanken, når
du rengør apparatet, og når du efterlader
apparatet, selvom det kun er i kort tid.
Hold apparatet og ledningen uden for børns
rækkevidde.
Apparatet bør holdes uden for børns
rækkevidde for at sikre, at de ikke kan
komme til at lege med det. Rengøring og
vedligeholdelse må ikke foretages af børn
uden opsyn.
Apparatet må kun sluttes til en stikkontakt
med jordforbindelse.
Åbn ikke afkalkningsknappen, når
apparatet er tændt. Følg anbefalingen i
brugervejledningen om nedkølingstid, før
apparatet åbnes.
Download PDF

advertising