Disney | 717015516 | Disney Tischleuchte 717015516 Bedienungsanleitung

4404.016.98281
Last update: 19/01/15
B
01
02
03
04
2,25m
IP20
3m
07
08
05
06
III
F
09
TYPE
…
EN
0-Y
SAFETY INSTRUCTIONS - PART B
This manual B contains definitions of all potentially applicable parameters & specifications
with icons, as per International norms and safety standards. However not all of them may be
applicable for the product you purchased - please refer to the icons on the additional Manual A,
for the ones which are particulary applicable for this product.
• To ensure correct and safe installation, usage and functioning of the product, always follow these
instructions carefully and keep them for future reference.
• Always switch off the power prior to installation, maintenance or repair activities.
• Always consult a professional in advance, for choosing the right fastener for a secure mounting
of the product. Take into account the weight of the product and the material of the mounting
surface.
• If in doubt, consult a qualified or licensed electrician or contact your retail outlet. Ensure the
product is always installed according to relevant regulations. Certain regulations indicate that
electrical products must be installed only by a licensed electrician (e.g. Part P for the UK, AS/
NZS3000 IN for AUSTRALIA /NEW ZEALAND).
• Always tighten the terminal screws firmly, especially attachments for low voltage wiring (12V)
(if applicable). It is highly recommended to regularly check and re-tighten the terminal screws
over time.• Observe the correct colour of the wiring before installation: blue (N), brown (L) and if
protection class I, yellow/green (earth).
• Maintain interior lighting with a dry cloth duster, do not use abrasives or solvents. Avoid liquids on
all electrical parts.
• Mount wall lights out of children's reach.
• If the product is mounted on a metallic surface, this surface must be bonded to the protective
earth conductor or to the equipotential bonding conductor of the installation.
• Always consider all technical specifications of the product. Verify stated icons on the identification
label on the product and icons shown in part A of these safety instructions.
• Immediately replace a cracked or broken translucent cover and only use manufacturer approved
parts.
• It is advised to only use “Philips”-branded bulbs.
•Keep packaging materials out of children's reach. (e.g. plastic bags,...)
• Disposal of the product. Your product is designed and manufactured with high quality materials
and components, which can be recycled and reused. When this crossed-out wheeled bin symbol
is attached to a product it means the product is covered by the European Directive 2012/19/
EC. Please inform yourself about the local waste disposal, separation and collection system for
electrical and electronic products. Please act according to your local rules and do not dispose of
your old product with your normal household waste. The correct disposal of your product will help
prevent potential negative consequences for the environment and human health.
WARNINGS:
•This product is not a toy.
• Not suitable for children under 36 months. Small parts. Choking hazard.
• LED light is very bright. Do not stare at the operating light source.
ATTENTION: Below you will find all the explanations with numeric reference to the icons
respectively in front of these safety instructions:
01- The product should only be installed indoors.
02- The product is not suitable for installation in bathrooms, certainly not in the specified zone.
03- The product is suitable for mounting on normally flammable surfaces.
04- Protection class I: the product or component has an earthing connection. The earth wire
(yellow/green) has to be connected to the terminal marked with .
05- Protection class II: the product or component is provided with double or reinforced insulation.
06- Protection class III: the product or component is only suitable for safety extra low voltage
supply (<50Va.c.; <120Vd.c.).
07- X-connection: In case of damage to the wire, it has to be replaced by a wire of the same type.
Y-connection: In case of damage to the wire, it has to be replaced only by the manufacturer,
distributor or by an expert, to avoid risks.
Z-connection: The external flexible cable or cord of this luminaire cannot be replaced. If the
cord is damaged, the luminaire shall be destroyed.
08- The product is working with a safety transformer. Replace a broken transformer only with a
transformer with identical
09- This product is not suitable for children under Y years.
The product – as well as all other products from the collection – is designed, produced and tested
in accordance with international/European safety standards (e.g. IEC/EN60598 ; ). We warrant
that the product is free from defects in materials and workmanship. This warranty is valid for two
(2) years (unless otherwise stated on the packaging). In case the product turns out to be defective,
we will arrange for repair or replacement free of charge. Broken glass, batteries and replaceable
bulbs do not fall under the guarantee terms. The product is specifically designed and developed for
domestic use only, not for commercial, trade or industrial use. Any damage caused to the product
in extreme conditions (coastal areas, industrial surroundings, farm environments) will not be
covered by the guarantee. The period of guarantee starts from the purchase date and is only valid
on presentation of the original receipt. The guarantee is void if the product has not been installed,
repaired or modified according to the instructions. We do not accept any liability for damage caused
as a result of misuse or wrong application of the product.To obtain service within the warranty
period, please contact your dealer or the Philips Consumer Care center. The contact details can be
found on : “www.philips.com” or you can call the toll-free number
00800 744 547 75.
Alterations in design and technical specifications reserved.
NL
VEILIGHEIDSINSTRUCTIES - DEEL B
Deze Handleiding B bevat omschrijvingen van alle parameters en specificaties, en relevante
pictogrammen overeenkomstig de internationale normen en veiligheidsvoorschriften.
Deze zijn echter niet altijd van toepassing op het product dat u hebt gekocht. Raadpleeg de
pictogrammen in de aanvullende Handleiding A om te zien welke van toepassing zijn op dit
product.
• Volg de instructies nauwgezet om zeker te zijn van correcte en veilige installatie, toepassing en
werking van dit product. Bewaar de instructies zodat u deze later nog kunt doorlezen.
• Schakel altijd de stroom uit voordat u aan installatie, onderhoud of reparaties begint.
• Raadpleeg voor een veilige bevestiging van het product altijd eerst een professional bij het kiezen
van de juiste bevestigingswijze. U dient rekening te houden met het gewicht van het product en
het materiaal van het bevestigingsoppervlak.
• Raadpleeg bij twijfel een gekwalificeerde elektricien of de winkelier. Verzeker uzelf ervan dat u het
product altijd installeert volgens de relevante voorschriften. Volgens sommige bepalingen dienen
elektrische producten te worden geïnstalleerd door een bevoegd elektricien (bijvoorbeeld de 'Part
P'-kwalificatie in het VK en de 'AS/NZS 3000'-bepaling in AUSTRALIË/NIEUW ZEELAND).
• Draai de schroeven in de kroonsteen altijd stevig vast, vooral bij de verbinding van bedrading met
een laag voltage (12V) (indien van toepassing). Het wordt nadrukkelijk aanbevolen de schroeven
van de kroonsteen regelmatig te controleren en indien nodig weer vast te draaien.
• Houd bij het installeren rekening met de verschillende kleuren van de elektriciteitsdraden: blauw
(nuldraad) en bruin (fasedraad) en bij veiligheidsklasse I, geel/groen (aardedraad).
• Maak binnenverlichting schoon met een droge stofdoek en gebruik geen schuurmiddelen of
oplosmiddelen. Voorkom dat elektrische onderdelen in contact komen met water.
• Bevestig wandverlichting buiten het bereik van kinderen.
• Als het product op een metalen oppervlak wordt bevestigd, moet dit oppervlak in contact staan
met de aardgeleider of de potentiaalvereffening van de installatie.
• Houd altijd rekening met de technische specificaties van het product. Raadpleeg de
pictogrammen op het identificatielabel van het product en de pictogrammen in deel A van deze
veiligheidsinstructies.
• Vervang een gebarsten of gebroken beschermglas direct en gebruik alleen onderdelen die door
de fabrikant zijn goedgekeurd.
• Het wordt aangeraden alleen lampen van Philips te gebruiken.
• Houd verpakkingsmateriaal buiten het bereik van kinderen. (Plastic zakken, etc.)
• Wegwerpen van het product. Uw product is ontwikkeld en geproduceerd met hoogwaardige
materialen en onderdelen die kunnen worden gerecycled en hergebruikt. Als u op uw product
een doorgekruiste afvalcontainer ziet, betekent dit dat het product valt onder de EU-richtlijn
2012/19/EC. Informeer naar het lokale systeem voor de verwerking, scheiding en het ophalen van
elektrisch en elektronisch afval. Houd u aan de lokale regelgeving en gooi uw oude producten niet
bij het gewone huishoudafval. Middels correcte verwijdering van uw product voorkomt u potentiele
negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid.
WAARSCHUWINGEN:
• Dit product is geen speelgoed.
• Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar. Kleine onderdelen. Verstikkingsgevaar.
• LED-lamp is zeer fel. Staar niet in de lichtbron.
BELANGRIJK: hieronder vindt u een verklarende lijst met numerieke verwijzingen naar de
respectievelijke pictogrammen voor elke veiligheidsinstructie:
01- Het product dient binnenshuis te worden geïnstalleerd.
02- Het product is niet geschikt voor installatie in badkamers, met name niet in het aangegeven
gebied.
03- Het product is geschikt voor bevestiging op normaal brandbare oppervlakken.
04- Veiligheidsklasse I: het product of onderdeel heeft een aardaansluiting. De aardedraad (geel/
groen) moet worden verbonden met de aansluitklem die gemarkeerd is met .
05- Veiligheidsklasse II: het product of onderdeel heeft dubbele of versterkte isolatie.
06- Veiligheidsklasse III: het product of onderdeel is alleen geschikt voor veilig, extra laag voltage
(<50 Vac; <120 Vdc).
07- X-verbinding: in geval van schade aan de draad dient deze te worden vervangen door
hetzelfde type.
Y-verbinding: in geval van schade aan de draad dient deze te worden vervangen door de
fabrikant, de distributeur of door een expert, om risico's te vermijden.
Z-verbinding: de externe flexibele kabel of het snoer van deze armatuur kan niet worden
vervangen. Indien het snoer beschadigd is, is de armatuur niet meer bruikbaar.
08- Het product heeft een veiligheidstransformator. Vervang een defecte transformator alleen
met een transformator met identieke technische specificaties. Raadpleeg een gekwalificeerde
elektricien of de winkelier.
09- Dit product is niet geschikt voor kinderen onder de Y jaar.
Het product is (evenals de andere producten uit deze collectie) ontworpen, geproduceerd en getest
in overeenstemming met internationale/Europese veiligheidsvoorschriften (bv. IEC/EN60598; ).
We garanderen dat het product geen materiaal- of fabricagedefecten heeft. Deze garantie is
twee (2) jaar geldig (tenzij anders aangegeven op de verpakking). Als het product defect blijkt
te zijn, zullen wij het product kosteloos repareren of vervangen. Gebroken glas, batterijen
en vervangbare lampen vallen niet onder de garantie. Het product is speciaal ontworpen en
ontwikkeld voor huishoudelijk gebruik, niet voor handel of commerciële en industriële doeleinden.
Schade aan het product als gevolg van extreme omstandigheden (kustgebieden, industriële
omgeving, landbouwomgeving) valt niet onder de garantie. De garantieperiode gaat in op de
datum van aankoop en is alleen geldig op vertoon van de originele kassabon. De garantie vervalt
als het product niet volgens de instructies is geïnstalleerd, gerepareerd of aangepast. We zijn
niet aansprakelijk voor schade als gevolg van verkeerd gebruik of verkeerde toepassing van het
product. Voor service binnen de garantietermijn kunt u contact opnemen met uw verkoper of met
het Philips Consumer Care Centre. U vindt de contactgegevens op “www.philips.com” of u kunt
gratis bellen met nummer 00800 744 547 75.
Aanpassingen aan het ontwerp en technische specificaties voorbehouden.
FR
INSTRUCTIONS DE SECURITE - PARTIE B
Ce manuel B contient les définitions de tous les paramètres et de toutes les caractéristiques
techniques potentiellement applicables sous forme d'icônes, conformément aux normes
internationales et aux normes de sécurité. Cependant, ces paramètres et caractéristiques ne
s'appliquent peut-être pas tous au produit que vous avez acheté : veuillez consulter les icônes
sur le manuel A pour savoir lesquels correspondent à ce produit.
• Afin de garantir une installation et une utilisation sûres et adéquates, ainsi qu'un bon
fonctionnement du produit, suivez toujours attentivement ces instructions et conservez-les pour
un usage ultérieur.
• Mettez toujours l'appareil hors tension avant toute opération d'installation, d'entretien ou de
réparation.
• Consultez toujours un professionnel pour choisir l'attache adéquate pour une fixation sécurisée
du produit. Prenez en compte le poids du produit et les matériaux de la surface de fixation.
• En cas de doute, consultez un électricien qualifié ou sous licence ou contactez votre revendeur.
Assurez-vous que le produit est toujours installé conformément aux réglementations applicables.
Certaines réglementations stipulent que les produits électriques doivent être installés par un
électricien qualifié (réglementations « Part P » pour le Royaume-Uni, AS/NZS3000 IN pour
l'Australie et la Nouvelle Zélande, etc.).
• Veillez à toujours bien serrer les vis de borne, en particulier pour les accessoires des installations
à basse tension (12 V) (le cas échéant). Il est fortement recommandé de contrôler et de resserrer
régulièrement les vis de borne au fil du temps.
• Soyez attentif à la couleur des câbles avant l'installation : bleu (N), marron (L) et jaune/vert
(masse) si l'appareil appartient à la classe I.
• Entretenez l'éclairage intérieur avec un chiffon en tissu sec, n'utilisez pas d'abrasifs ni de
solvants. Évitez tout contact des pièces électriques avec des liquides.
• Installez les appliques murales hors de portée des enfants.
• Si vous fixez le produit sur une surface métallique, celle-ci doit être reliée au conducteur de terre
ou au conducteur d'équipotentialité de l'installation pour des raisons de sécurité.
• Tenez toujours compte de l'ensemble des caractéristiques techniques du produit. Vérifiez les
icônes présentes sur l'étiquette d'identification du produit et les icônes présentes dans la partie A
des présentes consignes de sécurité.
• Un cache translucide fissuré ou cassé doit immédiatement être remplacé. Utilisez exclusivement
des pièces de rechange approuvées par le fabricant.
• Il est recommandé d'utiliser uniquement des ampoules de marque « Philips ».
• Conservez les matériaux d'emballage hors de portée des enfants. (sacs en plastique, etc.)
• Mise au rebut du produit. Votre produit a été conçu et fabriqué à partir de matériaux et
composants de haute qualité, recyclables et réutilisables. Le symbole d'une poubelle barrée
apposé sur un produit signifie que celui-ci relève de la directive européenne 2012/19/EC.
Informez-vous auprès des instances locales sur le système de mise au rebut, de collecte et de
tri des produits électriques et électroniques en fin de vie. Veillez à respecter les réglementations
locales ; ne mettez pas votre ancien produit au rebut avec vos déchets ménagers. La mise au
rebut adéquate de votre produit permet de protéger l'environnement et la santé.
ATTENTION :
• Ce produit n’est pas un jouet.
• Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois. Petites pièces. Risque d’étouffement. •
L’éclairage LED est très intense. Ne fixez pas la source lumineuse.
Ce produit (comme tous les autres produits de la gamme) a été conçu, fabriqué et testé
conformément aux normes de sécurité européennes et internationales (par ex. IEC/EN60598 ; «
CE »). Nous garantissons que ce produit est exempt de défauts de fabrication et d'assemblage.
Cette garantie est valable deux (2) ans (sauf mention contraire sur l'emballage). Si le produit se
révèle défectueux, nous nous chargerons gratuitement de sa réparation ou de son remplacement.
Le verre, les piles et les ampoules remplaçables endommagés ne sont pas couverts par la
garantie. Le produit a été spécialement conçu et développé pour un usage domestique uniquement
; il n'est pas destiné à un usage commercial ou industriel. Aucun dommage causé au produit
résultant de l'utilisation dans des conditions extrêmes (zones côtières, environnements industriels
et environnements agricoles) ne sera couvert par la garantie. La période de garantie commence
à partir de la date d'achat du produit et n'est valable que sur présentation du reçu d'origine.
La garantie est nulle si le produit n'a pas été installé, réparé ou modifié conformément aux
instructions. Nous déclinons toute responsabilité pour les dommages résultant d'une utilisation
incorrecte ou inappropriée du produit. Pour obtenir une assistance pendant la période de garantie,
veuillez contacter votre revendeur ou le Service Consommateurs Philips.
Les coordonnées sont disponibles sur : « www.philips.com ».
Vous pouvez également appeler le 00800 744 547 75 (numéro gratuit).
Sous réserve de modifications du design et des spécifications techniques.
DE
SICHERHEITSHINWEISE - TEIL B
Das vorliegende Handbuch B beinhaltet die Definitionen aller grundsätzlich geltenden
Parameter und Spezifikationen mit Symbolen gemäß internationalen Normen und
Sicherheitsstandards. Diese können jedoch auf Ihr erworbenes Produkt nur teilweise zutreffen.
Im beiliegenden Handbuch A werden alle Symbole dargestellt, die speziell für dieses Produkt
gültig sind.
• Um die korrekte und sichere Installation, Nutzung und Funktion des Produkts sicherzustellen,
befolgen Sie die Anweisungen sorgfältig, und bewahren Sie sie zur späteren Verwendung auf.
• Schalten Sie die Stromversorgung vor Installations-, Wartungs- und Reparaturarbeiten stets ab.
• Wenden Sie sich zunächst immer an einen Experten, um die richtige Befestigung für eine sichere
Montage des Produkts zu gewährleisten. Berücksichtigen Sie dabei das Gewicht des Produkts
sowie die Beschaffenheit der Montageoberfläche.
• Ziehen Sie im Zweifelsfall einen qualifizierten bzw. lizenzierten Elektriker zu Rate, oder
wenden Sie sich an Ihren Einzelhändler. Installieren Sie das Produkt stets unter Beachtung
der entsprechenden Vorschriften. Einige Vorschriften fordern, dass elektrische Produkte nur
von einem lizenzierten Elektriker installiert werden (z. B. Part P für GB, AS/NZS3000 IN für
AUSTRALIEN/NEUSEELAND).
• Ziehen Sie die Klemmschrauben immer fest an, insbesondere bei Befestigungen für
Niedervoltspannung (12 V) (sofern zutreffend). Es wird nachdrücklich empfohlen, die
Klemmschrauben regelmäßig zu überprüfen und nachzuziehen.
• Achten Sie vor der Installation auf die richtige Farbe der Leitungen: blau (N), braun (L) und, bei
Schutzklasse I, gelb/grün (Erde).
• Pflegen Sie die Beleuchtung in geschlossenen Räumen mit einem trockenen Reinigungstuch.
Verwenden Sie keine Scheuer- oder Lösungsmittel. Vermeiden Sie den Kontakt von Flüssigkeiten
mit elektrischen Teilen.
• Montieren Sie Wandleuchten außerhalb der Reichweite von Kindern.
• Wenn das Produkt an einer Metalloberfläche angebracht wird, muss diese mit dem Schutzleiter
oder dem Potenzialausgleichsleiter der Installation verbunden sein.
• Berücksichtigen Sie stets alle technischen Daten des Produkts. Prüfen Sie die auf dem Etikett
des Produkts angegebenen Symbole sowie die in Teil A dieser Sicherheitsanweisungen
dargestellten Symbole.
• Tauschen Sie gesprungene oder gebrochene transparente Abdeckungen sofort aus, und
verwenden Sie ausschließlich vom Hersteller geprüfte Ersatzteile.
• Es wird empfohlen, nur Lampen der Marke Philips zu verwenden.
• Verpackungsmaterialien dürfen nicht in die Hände von Kindern gelangen
(z. B. Kunststoffbeutel usw.).
• Entsorgung des Produkts. Ihr Produkt wurde unter Verwendung hochwertiger Materialien und
Komponenten entwickelt und hergestellt, die recycelt und wiederverwendet werden können.
Befindet sich dieses Symbol (durchgestrichene Abfalltonne auf Rädern) auf dem Gerät, bedeutet
dies, dass für dieses Gerät die Europäische Richtlinie 2012/19/EG gilt. Bitte informieren Sie sich
über die örtlichen Bestimmungen zur getrennten Entsorgung von elektrischen und elektronischen
Produkten. Richten Sie sich bitte nach den geltenden Bestimmungen in Ihrem Land, und
entsorgen Sie Altgeräte nicht über Ihren Haushaltsabfall. Durch die korrekte Entsorgung Ihrer
Altgeräte werden Umwelt und Menschen vor möglichen negativen Folgen geschützt.
WARNHINWEISE:
• Dieses Produkt ist kein Spielzeug.
• Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet. Kleinteile. Erstickungsgefahr.
• LED-Licht ist sehr hell. Blicken Sie nicht direkt in die eingeschaltete Lichtquelle.
WICHTIG: Im Folgenden werden alle Erläuterungen mit Zahlenreferenz zu den jeweiligen
Symbolen
vor den nachstehenden Sicherheitsanweisungen angegeben:
01- Das Produkt sollte ausschließlich in geschlossenen Räumen installiert werden.
02- Das Produkt ist nicht für die Installation in Badezimmern, speziell im angegebenen Bereich,
geeignet.
03- Das Produkt ist für das Anbringen an normal entflammbaren Oberflächen geeignet.
04- Schutzklasse I: Das Produkt bzw. die Komponente hat einen Schutzleiter. Dieser Schutzleiter
(gelb/grün) muss an den Anschluss mit der Kennzeichnung angebracht werden.
05- Schutzklasse II: Das Produkt bzw. die Komponente weist eine doppelte oder verstärkte
Isolierung auf.
06- Schutzklasse III: Das Produkt bzw. die Komponente ist nur für den Betrieb mit
Schutzkleinspannung geeignet (< 50 V Wechselspannung, < 120 V Gleichspannung).
07- X-Verbindung: Falls die Leitung beschädigt ist, muss sie durch eine Leitung des gleichen Typs
ersetzt werden.
Y-Verbindung: Falls die Leitung beschädigt ist, darf diese nur vom Hersteller, dem Händler oder
einem Experten ersetzt werden, um Risiken zu vermeiden.
Z-Verbindung: Das externe flexible Kabel dieser Leuchte kann nicht ersetzt werden. Wenn das
Kabel beschädigt ist, muss die Leuchte entsorgt werden.
08- Das Produkt wird mit einem Sicherheitstransformator betrieben. Ersetzen Sie beschädigte
Transformatoren nur durch Transformatoren mit identischen technischen Daten. Wenden Sie
sich an einen qualifizierten Elektriker oder Ihren Einzelhändler.
09- Dieses Produkt ist nicht für Kinder unter Y Jahren geeignet.
ATTENTION : vous trouverez ci-dessous toutes les explications avec le numéro de référence
de chaque icône en face de ces instructions de sécurité :
01- Le produit doit uniquement être installé en intérieur.
02- Le produit ne doit pas être installé dans une salle de bain, en particulier dans la zone indiquée.
03- Le produit peut être fixé sur une surface inflammable standard.
04- Protection de classe I : le produit ou composant est équipé d'une prise de terre. Le câble de
terre (jaune/vert) doit être connecté à la borne marquée du symbole .
Das Produkt – sowie alle anderen Produkte der Palette – wurden gemäß den internationalen/
europäischen Sicherheitsstandards (z. B. IEC/EN60598, ) entwickelt, hergestellt und
getestet. Wir gewährleisten, dass das Produkt frei von Material- und Verarbeitungsfehlern
ist. Diese Garantie ist für zwei (2) Jahre gültig (sofern nicht anderweitig auf der Verpackung
angegeben). Falls das Produkt defekt ist, erstatten wir die Instandsetzung bzw. den
Ersatz. Gebrochenes Glas, Batterien und austauschbare Lampen unterliegen nicht den
Garantiebedingungen. Das Produkt wurde ausschließlich für den Hausgebrauch entwickelt, nicht
für die kommerzielle, gewerbliche oder industrielle Nutzung. Die Garantie gilt nicht für Schäden, die
bei dem Produkt durch extreme Bedingungen entstehen (Küstengebiete, Industrieumgebungen,
ländliche Umgebungen). Der Garantiezeitraum beginnt mit dem Kaufdatum und gilt nur bei Vorlage
des Originalbelegs. Die Garantie ist ungültig, wenn das Produkt nicht gemäß den Anweisungen
installiert, repariert oder modifiziert wurde. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden, die
durch eine falsche Verwendung des Produkts entstehen. Um einen Garantieservice innerhalb der
2
3
© 2014 Koninklijke Philips N.V. All rights reserved.
1
05- Protection de classe II : le produit ou composant est fourni avec une isolation double ou
renforcée.
06- Protection de classe III : le produit ou composant n'est utilisable qu'avec une alimentation à
très basse tension de sécurité (< 50 V en courant alternatif ; < 120 V en courant continu).
07- Connexion X : si le câble est endommagé, il doit être remplacé par un câble de même type.
Connexion Y : si le câble est endommagé, il ne peut être remplacé que par le fabricant, par le
distributeur ou par un expert, afin d'éviter tout risque.
Connexion Z : le câble ou cordon flexible externe de ce luminaire ne peut être remplacé. Si le
cordon est endommagé, le luminaire doit être détruit.
08- Le produit fonctionne avec un transformateur de sécurité. Ne remplacez un transformateur
endommagé que par un transformateur présentant les mêmes spécifications techniques.
Consultez un électricien qualifié ou votre revendeur.
09- Ce produit n'est pas adapté aux enfants de moins de Y ans.
Garantielaufzeit zu erhalten, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder ein Philips ServiceCenter. Die Kontaktdaten erhalten Sie unter "www.philips.com". Sie können uns außerdem unter
der gebührenfreien Nummer 00800 744 547 75 telefonisch erreichen.
Änderungen am Design und den technischen Daten vorbehalten.
ES
INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD - PARTE B
Este manual B contiene definiciones de todos los posibles parámetros y especificaciones
aplicables con iconos, de conformidad con las normas internacionales y de seguridad. Sin
embargo, es posible que algunos no sean aplicables al producto que ha adquirido; consulte los
iconos del manual A adicional para ver los que son aplicables a este producto.
• Para garantizar una instalación, un uso y un funcionamiento del producto correctos y seguros,
siga siempre estas instrucciones al pie de la letra y consérvelas para consultarlas en el futuro.
• Apague siempre el interruptor de alimentación antes de realizar tareas de instalación,
mantenimiento o reparación.
• Consulte siempre a un profesional para elegir el cierre adecuado para instalar el producto de
forma segura. Tenga en cuenta el peso del mismo y el material de la superficie de montaje.
• En caso de duda, consulte a un electricista cualificado o autorizado o póngase en contacto
con su distribuidor. Asegúrese de que el producto está siempre instalado de acuerdo con las
normativas pertinentes. Ciertas normativas indican que solo los electricistas autorizados deben
instalar los productos eléctricos (p. ej., el apartado P en el caso de REINO UNIDO, y el apartado
AS/NZS3000 IN en el caso de AUSTRALIA Y NUEVA ZELANDA).
• Apriete siempre los tornillos del terminal con firmeza, especialmente las conexiones de los cables
de bajo voltaje (12 V) (si procede). Es muy recomendable comprobar y volver a apretar los
tornillos con regularidad.
• Observe el color de los cables antes de la instalación: azul (N), marrón (L) y, si se usa protección
de clase I, amarillo/verde (tierra).
• Limpie el elemento de iluminación interior con un paño seco, no utilice productos abrasivos ni
disolventes y evite el contacto con líquidos en todas partes eléctricas.
• Instale los apliques fuera del alcance de los niños.
• Si instala el producto sobre una superficie metálica, esta superficie se debe adherirse al
conductor de tierra protector o al conductor de tierra equipotencial de la instalación.
• Tenga siempre en cuenta todas las especificaciones técnicas del producto. Compruebe los
iconos que figuran en la etiqueta de identificación del producto y los iconos que aparecen en la
parte A de estas instrucciones de seguridad.
• Reemplace de inmediato la tapa transparente si se agrieta o se rompe, y utilice únicamente
piezas aprobadas por el fabricante.
• Se aconseja utilizar exclusivamente bombillas de la marca "Philips".
• Mantenga los materiales de embalaje fuera del alcance de los niños (p. ej., las bolsas de
plástico).
• Eliminación del producto. El producto se ha diseñado y fabricado con materiales y
componentes de alta calidad, que se pueden reciclar y reutilizar. Cuando este símbolo de
contenedor de ruedas tachado aparece impreso en un producto, significa que el producto está
cubierto por la directiva europea 2012/19/CE. Infórmese sobre el sistema local de gestión
de residuos, separación y recogida de productos eléctricos y electrónicos. Respete siempre
la normativa local y no deseche los productos usados con la basura normal del hogar. La
eliminación correcta del producto ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el
medio ambiente y la salud humana.
ADVERTENCIAS:
• Este producto no es un juguete.
• No es apto para niños menores de 36 meses. Piezas pequeñas. Peligro de asfixia.
• La luz LED es muy brillante. No mire fijamente la fuente de luz mientras está encendida.
ATENCIÓN: A continuación, encontrará todas las explicaciones de los iconos
que aparecen al principio de estas instrucciones de seguridad con una referencia numérica:
01- El producto debe instalarse únicamente en interiores.
02- El producto no es apto para instalarse en cuartos de baño, particularmente en la zona
especificada.
03- El producto es apto para instalarse en superficies que suelen ser inflamables.
04- Protección de clase I: el producto o componente tiene una conexión a tierra. El cable de tierra
(amarillo/verde) debe conectarse al terminal marcado con un asterisco .
05- Protección de clase II: el producto o componente está provisto de aislamiento doble o
reforzado.
06- Protección de clase III: el producto o componente solo es apto para fuentes de alimentación de
seguridad de voltaje extra bajo (< 50 V de CA; < 120 V de CC).
07- Conexión en X: si el cable se daña, debe reemplazarlo por un cable del mismo tipo.
Conexión en Y: si el cable se daña, solo debe reemplazarlo el fabricante, un distribuidor o un
experto para evitar riesgos.
Conexión en Z: el cable flexible externo de esta lámpara no se puede reemplazar. Si el cable
está dañado, la lámpara deberá desecharse.
08- El producto funciona con un transformador de seguridad. Si se rompe el transformador,
reemplácelo únicamente por uno cuyas especificaciones técnicas sean idénticas. Consulte a un
electricista cualificado o en su punto de venta.
09- Este producto no es apto para niños menores de Y años.
El producto, como todos los demás productos de la gama, se ha diseñado, fabricado y probado de
acuerdo con una serie de normas de seguridad europeas e internacionales
(p. ej., IEC/EN60598; ). Garantizamos que el producto no presenta defectos en cuanto a
los materiales y la mano de obra. Esta garantía es válida durante dos (2) años, a menos que
se especifique lo contrario en el embalaje. En caso de que el producto esté defectuoso, nos
encargaremos de la reparación o sustitución de forma gratuita. La rotura de cristales, baterías
y bombillas reemplazables no se incluye en las condiciones de la garantía. El producto está
diseñado y desarrollado exclusivamente para uso doméstico y no en entornos comerciales o
industriales. Los daños causados al producto en condiciones extremas (zonas costeras, entornos
industriales, granjas) no están cubiertos por la garantía. El período de la garantía comienza a
partir de la fecha de compra y solo es válida si se presenta el recibo original. La garantía quedará
anulada si el producto no se ha instalado, reparado o modificado de acuerdo con las instrucciones.
No aceptamos ninguna responsabilidad por los daños causados como resultado de un uso
indebido del producto.
Para recibir servicio dentro del período de la garantía, póngase en contacto con su distribuidor o
con el servicio de atención al cliente de Philips. Encontrará la información de contacto en "www.
philips.com" o, si lo desea, puede llamar al número de teléfono gratuito 00800 744 547 75.
Alteraciones en el diseño y las especificaciones técnicas reservadas.
PT
INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA - PARTE B
Este manual B contém definições de todos os parâmetros e especificações com ícones
potencialmente aplicáveis, de acordo com as normas e padrões de segurança internacionais.
No entanto, nem todos serão aplicáveis ao produto que adquiriu - consulte os ícones no Manual
A adicional para determinar quais são especificamente aplicáveis a este produto.
• Para assegurar a instalação, a utilização e o funcionamento correctos e seguros do produto, siga
sempre estas instruções cuidadosamente e guarde-as para consulta futura.
• Desligue sempre a alimentação antes de proceder a actividades de instalação, manutenção ou
reparação.
• Aconselhe-se previamente junto de um profissional para seleccionar as fixações correctas para
uma montagem segura do produto. Tenha em consideração o peso do produto e o material da
superfície de montagem.
• Em caso de dúvida, consulte um electricista qualificado ou autorizado ou contacte o seu posto
de venda. Assegure-se de que o produto é sempre instalado de acordo com os regulamentos
relevantes. Determinados regulamentos indicam que os produtos eléctricos podem de ser
instalados apenas por um electricista autorizado (por ex. "Part P" no Reino Unido, AS/NZS3000
IN para Austrália/Nova Zelândia).
• Aperte sempre os parafusos terminais com firmeza, especialmente nas fixações para cablagem
de baixa voltagem (12 V) (se aplicável). Recomendamos vivamente a verificação regular e o
reaperto dos parafusos terminais.
• Tenha em atenção a cor dos fios antes da instalação: azul (N), castanho (L) e, em caso de classe
de protecção I, amarelo/verde (terra).
• Limpe a iluminação interior com um pano do pó seco, não use abrasivos ou solventes. Evite o
contacto de líquidos com todas as peças eléctricas.
4
• Monte os apliques fora do alcance das crianças.
• Se o produto for montado numa superfície metálica, esta superfície terá de estar ligada a um fio
de terra ou a um condutor para ligação equipotencial da instalação.
• Tenha sempre em consideração todas as especificações técnicas do produto. Verifique os ícones
apresentados na etiqueta de identificação no produto e os ícones indicados na parte A destas
instruções de segurança.
• Substitua de imediato uma cobertura transparente fissurada ou partida e utilize apenas peças
aprovadas pelo fabricante.
• Recomendamos que utilize apenas lâmpadas da marca "Philips".
• Mantenha os materiais da embalagem fora do alcance das crianças
(por ex. sacos de plástico, etc.).
• Eliminação do produto: o seu produto foi concebido e fabricado com materiais e componentes
de alta qualidade, que podem ser reciclados e reutilizados. Quando este símbolo com um
caixote de lixo com um traço por cima é apresentado num produto, isto significa que o produto
é abrangido pela Directiva Europeia 2012/19/CE. Informe-se acerca do sistema de eliminação,
separação e recolha local para produtos eléctricos e electrónicos. Cumpra os regulamentos locais
e não elimine o seu produto usado nos resíduos domésticos comuns. A correcta eliminação do
seu produto ajuda a evitar potenciais consequências negativas para o meio ambiente e para a
saúde pública.
AVISOS:
• Este produto não é um brinquedo.
• Não adequado para crianças com idade inferior a 36 meses. Peças pequenas. Perigo de asfixia.
• A luz LED é muito brilhante. Não olhe fixamente para a fonte de luz em funcionamento.
ATENÇÃO: abaixo encontrará todas as explicações com referências numéricas para os
ícones correspondentes nestas instruções de segurança:
01- O produto deve ser instalado apenas em áreas interiores.
02- O produto não é adequado para a instalação em casas de banho, em particular na zona
especificada.
03- O produto é adequado para a montagem em superfícies normalmente inflamáveis.
04- Classe de protecção I: o produto ou componente tem uma ligação à terra. O fio de terra
(amarelo/verde) tem de ser ligado ao terminal marcado com .
05- Classe de protecção II: o produto ou componente é fornecido com isolamento duplo ou
reforçado.
06- Classe de protecção III: o produto ou componente é apropriado apenas para o fornecimento
de voltagem ultra baixa de segurança (<50 V CA; <120 V CC).
07- Ligação X: em caso de danos no fio, este tem de ser substituído por outro fio do mesmo tipo.
Ligação Y: em caso de danos no fio, este tem de ser substituído apenas pelo fabricante,
distribuidor ou por um técnico especializado, para evitar riscos.
Ligação Z: o cabo flexível externo ou o fio deste candeeiro não pode ser substituído. Se o fio
estiver danificado, o candeeiro terá de ser destruído.
08- O produto funciona com um transformador de segurança. Substitua o transformador avariado
apenas por um transformador com especificações técnicas idênticas. Consulte um electricista
qualificado ou o seu ponto de venda.
09- Este produto não é adequado para crianças com idade inferior a Y anos.
O produto - bem como todos os outros produtos da nossa colecção – são concebidos, fabricados
e testados de acordo com as normas de segurança internacionais/europeias mais rigorosas (por
ex. IEC/EN60598; ). Oferecemos uma garantia para falhas de material e fabrico. Esta garantia
tem uma validade de dois (2) anos (excepto se houver indicação em contrário na embalagem). No
caso de o produto revelar falhas, providenciaremos a reparação ou substituição gratuita. Vidros
partidos, pilhas, baterias e lâmpadas substituíveis não são abrangidos pelos termos da garantia.
O produto foi concebido e desenvolvido específica e exclusivamente para utilização doméstica.
Este não se destina a uma utilização comercial, empresarial ou industrial. Quaisquer danos no
produto provocados pelo uso em circunstâncias extremas (zonas costeiras, áreas industriais e
ambientes de exploração agrícola) não estão abrangidos pela garantia. O período de garantia
começa a partir da data da compra e a garantia só é válida com a apresentação do recibo original.
A garantia é invalidada se o produto não tiver sido instalado, reparado ou modificado de acordo
com as instruções. Nós não aceitamos qualquer responsabilidade por danos resultantes de um
manuseamento indevido ou de uma aplicação incorrecta do produto. Para ter acesso à assistência
dentro do período de garantia, contacte o seu distribuidor ou o Centro de Apoio ao Cliente da
Philips. Consulte os detalhes de contacto em: "www.philips.com" ou pode ligar para linha gratuita
00800 744 547 75.
Reservado o direito a alterações no design e nas especificações técnicas.
IT
ISTRUZIONI DI SICUREZZA - PARTE B
Il presente manuale B contiene le definizioni di tutti i parametri e le specifiche potenzialmente
applicabili con icone, in conformità alle norme e agli standard di sicurezza internazionali.
Tuttavia non tutte riguardano il prodotto acquistato, si prega quindi di fare riferimento alle
icone riportate nel Manuale A, per le definizioni applicabili nello specifico a questo prodotto.
• Al fine di garantire un'installazione, un utilizzo e un funzionamento corretti del prodotto, è
necessario seguire sempre attentamente le presenti istruzioni e conservarle per ogni riferimento
futuro.
• Staccare sempre il filo della corrente prima di iniziare operazioni di installazione, manutenzione
o riparazione.
• Consultare sempre preventivamente un professionista per scegliere il sostegno adatto per
un montaggio sicuro del prodotto. Si tenga sempre in considerazione il peso del prodotto e il
materiale della superficie di montaggio.
• In caso di dubbio consultare un elettricista qualificato o certificato oppure contattare il proprio
rivenditore. Assicurarsi che il prodotto sia sempre installato secondo le normative vigenti. Alcune
normative prevedono che i prodotti elettrici siano installati solamente da elettricisti qualificati (ad
es. la normativa Part P per il Regno Unito o AS/NZS3000 IN per Australia e Nuova Zelanda).
• Stringere a fondo le viti dei morsetti elettrici specialmente se si tratta di articoli a basso voltaggio
(12V).
Si consiglia vivamente di controllare periodicamente e stringere le viti dei terminali di tanto in
tanto.
• Prima dell'installazione, verificare il colore corretto del cavo da collegare: blu (N), marrone (L) e
se con protezione in classe I, giallo/verde (terra).
• Effettuare la pulizia degli articoli d’illuminazione interna con panni antipolvere asciutti e non usare
né solventi né prodotti abrasivi. Evitare di spargere liquidi sulle parti elettriche.
• Montare gli articoli a muro fuori dalla portata dei bambini.
• Se il prodotto viene montato su una superficie metallica, questa deve essere collegata a un
conduttore di messa a terra di protezione o equipotenziale.
• Tenere sempre in considerazione tutte le specifiche tecniche del prodotto. Verificare i simboli
che si trovano sull’etichetta di identificazione del prodotto e le icone visibili nella parte A di queste
istruzioni di sicurezza.
• Sostituire immediatamente un rivestimento traslucido in caso di rottura o crepe e utilizzare
solamente parti approvate dal produttore.
• Si consiglia di utilizzare solamente lampadine a marchio"Philips".
• Conservare i materiali della confezione (ad es. buste di plastica) fuori dalla portata dei bambini
• Smaltimento di vecchi prodotti: il prodotto è stato progettato e assemblato con materiali e
componenti di alta qualità che possono essere riciclati e riutilizzati. Se su un prodotto si trova
il simbolo di un bidone con ruote, contrassegnato da una X, vuol dire che il prodotto soddisfa
i requisiti della direttiva 2012/19/UE. L'utente è pregato di informarsi sui sistemi locali di
differenziazione, smaltimento e raccolta di prodotti elettrici ed elettronici. Attenersi alle normative
locali per lo smaltimento dei rifiuti e non gettare i vecchi prodotti nei normali rifiuti domestici. Uno
smaltimento adeguato dei prodotti aiuta a prevenire l’inquinamento ambientale e possibili danni
alla salute.
AVVERTENZE:
• Questo prodotto non è un giocattolo.
• Non adatto ai bambini al di sotto dei 36 mesi. Piccoli componenti. Pericolo di asfissia.
• La luce LED è molto luminosa. Non fissare la sorgente di luce in funzione.
ATTENZIONE: qui sotto sono riportate tutte le spiegazioni con riferimenti numerici alle
corrispondenti icone allegate a queste istruzioni di sicurezza:
01- Il prodotto può essere installato solo all’interno.
02- Il prodotto non è adatto a essere installato in stanze da bagno (soprattutto non nella zona
specificata).
5
03- Il prodotto è adatto a essere installato su superfici standard infiammabili.
04- Protezione in classe I: il prodotto o il componente ha una connessione di presa a terra. Il cavo
di terra (giallo/verde) deve essere collegato al terminale contrassegnato dal simbolo .
05- Protezione in classe II: il prodotto o il componente è provvisto di doppio isolamento o
isolamento rinforzato.
06- Protezione in classe III: il prodotto o il componente è adatto solamente ad articoli a bassissimo
voltaggio di sicurezza (<50 V CA; <120 V CC).
07- Collegamento X: in caso di danneggiamento, il cavo deve essere sostituito con un cavo dello
stesso tipo.
Collegamento Y: in caso di danneggiamento, il cavo deve essere sostituito esclusivamente dal
costruttore, dal distributore o da un tecnico esperto per evitare rischi.
Connessione tipo Z: il filo o il cavo esterno flessibile di questo sistema di illuminazione non può
essere sostituito. Se il cavo è danneggiato il sistema di illuminazione deve essere distrutto.
08- Il prodotto funziona con un trasformatore di sicurezza. Sostituire il trasformatore guasto solo
con un articolo che abbia le stesse specifiche tecniche. Consultare un elettricista qualificato o il
proprio rivenditore abituale.
09- Questo prodotto non è adatto a bambini al di sotto di Y anni.
Il prodotto - così come tutti gli altri prodotti della serie - è disegnato, prodotto e testato in
conformità agli standard di sicurezza europei e internazionali (ad es. IEC/EN60598; ). Il
produttore garantisce che il prodotto è esente da difetti di materiali e manodopera. La garanzia
è valida due (2) anni (salvo diversamente specificato sulla confezione). Qualora il prodotto risulti
difettoso, provvederemo alla riparazione o alla sostituzione gratuitamente. Vetri rotti, batterie e
lampadine sostitutive non rientrano nei termini di garanzia. Il prodotto è progettato e sviluppato
esclusivamente per l'uso domestico e non per l'uso commerciale o industriale. Qualsiasi danno
arrecato dall’utilizzo del prodotto in circostanze eccezionali (zone costiere, zone industriali,
ambienti in prossimità di fattorie) non è coperto dalle condizioni di garanzia. Il periodo di garanzia
inizia dalla data di acquisto ed è valido solo su presentazione della ricevuta originale. La garanzia
decade se l’articolo non è stato installato, riparato o modificato in conformità alle istruzioni fornite.
Il produttore inoltre declina ogni responsabilità per danni causati da un cattivo utilizzo o un'errata
applicazione delle istruzioni. Per ottenere assistenza durante il periodo di garanzia contattare
il rivenditore o il centro assistenza clienti Philips Le informazioni di contatto sono disponibili
all'indirizzo: "www.philips.com". È inoltre possibile chiamare il numero gratuito 00800 744 547 75.
Le modifiche tecniche o di disegno sono riservate.
DA
SIKKERHEDSINSTRUKTIONER - DEL B
Denne manual B indeholder definitioner på alle potentielt relevante parametre og
specifikationer med ikoner iht. internationale normer og sikkerhedsstandarder. De er dog
muligvis ikke alle relevante for det produkt, du har købt - se ikonerne i den ekstra manual A
for at identificere dem, der er særligt relevante for dette produkt.
• For at sikre korrekt og sikker installation, brug og funktion af produktet bør du altid følge disse
instruktioner nøje og opbevare dem til senere brug.
• Sluk altid for strømmen forud for installation, vedligeholdelse eller reparation.
• Du bør altid konsultere en fagmand mhp. at vælge den rigtige fastgøringsmåde til sikker
montering af produktet. Tag højde for produktets vægt og materialet på monteringsoverfladen.
• Spørg en kvalificeret eller autoriseret elektriker eller din forhandler til råds, hvis du er i tvivl.
Sørg for, at produktet altid er installeret i henhold til de relevante regler. Visse regler angiver, at
elektriske produkter kun må installeres af en autoriseret elektriker
(f.eks. Part P for UK, AS/NZS3000 IN for AUSTRALIEN/NEW ZEALAND).
• Sørg for at stramme klemskruerne godt, særligt tilbehørsdele til lavspænding (12V) (hvis
relevant). Vi anbefaler kraftigt, at du jævnligt kontrollerer og strammer klemskruerne.
• Vær opmærksom på ledningernes farve forud for installationen: blå (N) og brun (L) og ved
beskyttelsesklasse I gul/grøn (jord).
• Vedligehold indendørs belysning med en tør støveklud. Brug ikke slibe- eller opløsningsmidler.
Undgå væsker på alle elektriske dele.
• Monter væglamper uden for børns rækkevidde.
• Hvis produktet monteres på en metaloverflade, skal denne overflade være forbundet til den
beskyttende jordleder eller til installationens potentialudligningsledning.
• Tag altid højde for alle produktets tekniske specifikationer. Kontroller angivne ikoner på
identifikationsmærkatet på produktet og ikoner i del A i disse sikkerhedsinstruktioner.
• Udskift straks et revnet eller ødelagt gennemsigtigt dæksel, og brug kun dele, der er godkendt af
producenten.
• Vi anbefaler, at du kun bruger "Philips"-pærer.
• Opbevar emballagematerialet uden for børns rækkevidde (f.eks. plastikposer mm.).
• Bortskaffelse af produktet. Dit produkt er udviklet og fremstillet i materialer og komponenter
af høj kvalitet, som kan genbruges. Når et produkt er forsynet med dette symbol med en
affaldsspand med et kryds, betyder det, at produktet er omfattet af EU-direktiv 2012/19/EU.
Undersøg venligst det lokale system for indsamling, sortering og bortskaffelse af elektriske og
elektroniske produkter. Følg de lokale regler, og bortskaf ikke dine udtjente produkter sammen
med almindeligt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af udtjente produkter er med til at
forhindre negativ påvirkning af miljøet og menneskers helbred.
ADVARSLER:
• Dette produkt er ikke legetøj.
• Ikke egnet til børn under 36 måneder. Små dele. Kvælningsfare.
• LED-lyset er meget skarpt. Lad være med at stirre ind i den tændte lyskilde.
VIGTIGT: Nedenfor finder du alle forklaringer med numerisk henvisning til de relevante
ikoner
foran sikkerhedsinstruktionerne:
01- Produktet må kun installeres indendørs.
02- Produktet er ikke egnet til installation på badeværelser, særligt ikke i den angivne zone.
03- Produktet er ikke egnet til montering på normalt brændbare overflader.
04- Beskyttelsesklasse I: Produktet eller komponenten har en jordforbindelse. Jordledningen (gul/
grøn) skal forbindes til den klemme, der er mærket med .
05- Beskyttelsesklasse II: Produktet eller komponenten er forsynet med dobbelt eller forstærket
isolering.
06- Beskyttelsesklasse III: Produktet eller komponenten er kun egnet til ekstra lav
sikkerhedsspænding (< 50 Va.c.; < 120 Vd.c.).
07- X-forbindelse: Ved skader på ledningen skal den udskiftes med en ledning af samme type.
Y-forbindelse: Ved skader på ledningen må den kun udskiftes af producenten, forhandleren
eller en ekspert for at undgå risici.
Z-forbindelse: Denne lampes eksterne fleksible kabel eller ledning kan ikke udskiftes. Hvis
ledningen beskadiges, skal lampen destrueres.
08- Produktet er udstyret med en sikkerhedstransformer. Udskift kun en ødelagt transformer med
en transformer med identiske tekniske specifikationer. Kontakt en autoriseret elektriker eller din
forhandler.
09- Dette produkt er ikke egnet til børn under Y år.
Produktet – samt alle andre produkter fra udvalget – er designet, produceret og testet i henhold
til internationale/europæiske sikkerhedsstandarder (f.eks. IEC/EN60598, ). Vi garanterer, at
produktet er uden fejl i materialer og udformning. Denne garanti gælder i to (2) år (medmindre
andet er angivet på emballagen). Hvis produktet viser sig at være defekt, sørger vi for gratis
reparation eller udskiftning. Knust glas, batterier og udskiftelige pærer er ikke omfattet af
garantien. Produktet er specifikt designet og udviklet udelukkende til husholdningsbrug, ikke
til kommerciel, erhvervsmæssig eller industriel brug. Enhver skade, der opstår på produktet
under ekstreme forhold (kystområder, industriområder, landbrugsområder) er ikke omfattet af
garantien. Garantiperioden starter fra købsdatoen og er kun gyldig ved fremvisning af den originale
kvittering. Garantien bortfalder, hvis produktet ikke er installeret, repareret eller ændret iht. til
instruktionerne. Vi påtager os intet ansvar for skader, der opstår som følge af misbrug eller forkert
brug af produktet. Du kan få service i garantiperioden ved at kontakte din forhandler eller Philips'
Kundecenter. Du finder kontaktoplysningerne på "www.philips.com", eller du kan ringe gratis på
00800 744 547 75.
Med forbehold for ændringer af design og tekniske specifikationer.
NO
SIKKERHETSINSTRUKSJONER - DEL B
Håndbok B inneholder definisjoner av mulig gjeldende parametere og spesifikasjoner med
ikoner, etter internasjonale normer og sikkerhetsstandarder. Men det er ikke sikkert at alle
6
gjelder for produktet du har kjøpt. Hvis du vil sjekke ikonene som gjelder spesielt for dette
produktet, kan du se i håndbok A som følger med.
• Følg alltid instruksjonene nøye og ta vare på dem for senere bruk. Dette er for å sikre korrekt og
sikker installasjon, bruk og funksjon av produktet.
• Slå alltid av strømmen før du installerer, vedlikeholder eller reparerer produktet.
• Ta alltid kontakt med en fagperson først for å velge riktig festeanordning for sikker montering av
produktet. Ta hensyn til hvor mye produktet veier og hva slags materiale det skal monteres på.
• Hvis du er i tvil, må du kontakte en kvalifisert eller lisensiert elektriker eller forhandleren. Forsikre
deg om at produktet alltid er installert i henhold til gjeldende lovgivning. Enkelte forskrifter
indikerer at elektriske produkter skal monteres kun av en lisensiert elektriker (f. eks. del P for
Storbritannia, AS/NZS3000 IN for AUSTRALIA / NEW ZEALAND).
• Stram alltid alle klemmeskruene godt, dette gjelder spesielt for ledninger med lav spenning
(12 V) (hvis anvendelige). Det anbefales sterkt å sjekke og stramme klemmeskruene regelmessig
og over tid.
• Sjekk den riktige fargen til ledningene før monteringen: blå (N), brun (L) og ved
beskyttelsesklasse I, gul/grønn (jord).
• Vedlikehold interiørbelysningen med en tørr klut. Ikke bruk skure- eller løsemidler. Unngå at
væske kommer i kontakt med elektriske deler.
• Monter veggbelysningen utilgjengelig for barn.
• Hvis produktet monteres på en metalloverflate, må denne overflaten knyttes til den beskyttende
jordlederen eller til den isoelektriske forbindelseslederen til monteringen.
• Ta alltid hensyn til alle tekniske spesifikasjoner for produktet. Kontroller bekreftede ikoner på
identifikasjonsmerket på produktet og ikoner som vises i del A i disse sikkerhetsinstruksjonene.
• Du må umiddelbart bytte skadede eller ødelagte gjennomsiktige deksler og kun bruke deler som
er godkjente av produsenten.
• Det anbefales å kun bruke lyskilder fra Philips.
• Oppbevar emballasje utilgjengelig for barn (f.eks. plastposer ...)
• Avhending av produktet. Produktet er utformet og produsert i materialer og komponenter av
høy kvalitet, som kan resirkuleres og brukes på nytt. Når søppelbøtten med kryss på følger med
et produkt, betyr det at produktet dekkes av det europeiske direktivet 2012/19/EC. Finn ut hvor
du kan levere inn elektriske og elektroniske produkter i ditt nærområde. Overhold lokale regler, og
kast ikke gamle produkter sammen med husholdningsavfallet. Riktig avhending av produktet kan
forhindre potensielle negative konsekvenser for mennesker og miljø.
ADVARSLER:
• Dette produktet er ikke et leketøy.
• Produktet er ikke egnet for barn under tre år. Små deler. Kvelningsfare.
• LED-lyset er svært skarpt. Du må ikke stirre direkte inn i lyskilden når den er på.
OBS: Nedenfor finner du alle forklaringene, med tallreferanser, til de forskjellige ikonene
på forsiden av sikkerhetsinstruksjonen:
01- Produktet skal kun monteres innendørs
02- Produktet er ikke egnet for installasjon i bad, spesielt ikke i det spesifiserte området.
03- Produktet er ikke egnet for montering på normalt brennbare overflater.
04- Beskyttelsesglass klasse I: Produktet eller komponenten har en jordingskontakt. Jordledningen
(gul/grønn) skal kobles med terminalen som er markert med
.
05- Beskyttelsesglass klasse II: Produktet eller komponenten er dobbeltisolert eller har forsterket
isolasjon.
06- Beskyttelsesglass klasse III: Produktet eller komponenten er kun egnet for utstyr med ekstra
lav spenning (<50 V AC, <120 V DC).
07- X-tilkobling: Hvis ledningen blir skadet, skal den byttes ut med en ledning av samme type.
Y-tilkobling: Hvis ledningen blir skadet, skal den bare byttes ut av produsenten, forhandleren
eller en annen fagperson, for å unngå farlige situasjoner.
Z-tilkobling: Den eksterne, fleksible kabelen eller ledningen til denne belysningen kan ikke
byttes ut. Hvis ledningen er skadet, må belysningen destrueres.
08- Produktet fungerer med en sikkerhetstransformator. Du kan bytte ut den ødelagte
transformatoren bare med en transformator med identiske tekniske spesifikasjoner. Kontakt en
kvalifisert elektriker eller forhandleren.
09- Produktet er ikke egnet for barn under Y år.
Produktet – som alle andre produkter fra utvalget – er utformet, produsert og testet i samsvar med
internasjonale/europeiske standarder (f.eks. IEC/EN60598, CE). Vi garanterer at dette produktet
er uten feil i materialer og utførelse. Garantien gjelder i to (2) år (med mindre annet er angitt
på emballasjen). Hvis det viser seg at produktet er defekt, vil vi ta hånd om reparasjoner eller
erstatning helt gratis. Garantien gjelder ikke knust glass, batterier og lyspærer som kan byttes.
Produktet er spesialutformet og utviklet kun for bruk i hjemmet. Ikke for kommersiell, industriell
eller bruk i handel. Skade på produktet som er forårsaket av ekstreme omgivelser (kystområder,
industriområder, jordbruksmiljø) dekkes ikke av garantien. Garantiperioden er ugyldig dersom
produktet ikke er installert, reparert eller endret i henhold til instruksjonene. Vi påtar oss ikke
ansvar for skade som er forårsaket av feil anvendelse eller feil installering av produktet.
Hvis du trenger service i garantiperioden, kan du kontakte Philips' kundesenter. Kontaktinformasjon
finner du på www.philips.com, eller du kan ringe det grønne nummeret 00800 744 547 75.
Forbehold om endringer i utforming og tekniske spesifikasjoner.
SV
SÄKERHETSINSTRUKTIONER - DEL B
Användarhandbok B innehåller definitioner för alla potentiellt gällande parametrar och
specifikationer med ikoner enligt internationella normer och säkerhetsstandarder. Alla gäller
dock inte för den produkt du har köpt – se ikonerna i användarhandbok A för de som särskilt
gäller den här produkten.
• För att säkerställa korrekt och säker installation, användning och funktion av produkten ska du
alltid följa dessa instruktioner noggrant och behålla dem för framtida behov.
• Stäng alltid av strömmen innan du installerar, reparerar eller gör underhåll på produkten.
• Rådfråga alltid en expert, så att du väljer rätt fäste för säker montering av produkten. Ta med
produktens vikt och monteringsytans material i beräkningen.
• Vid minsta tvekan kan du rådfråga en auktoriserad elektriker eller kontakta återförsäljaren.
Kontrollera att produkten alltid är installerad i enlighet med relevanta bestämmelser. Enligt vissa
bestämmelser måste elektriska produkter installeras av en auktoriserad elektriker (till exempel Del
P för Storbritannien, AS/NZS3000 IN för AUSTRALIEN/NYA ZEELAND).
• Dra alltid åt skruvarna i kopplingsplinten ordentligt, särskilt för lågvolt (12 V) (om sådana finns). Vi
rekommenderar starkt att regelbundet kontrollera och skruva åt skruvarna.
• Observera korrekt färg på kablarna innan installationen: blå (N), brun (L) och vid skyddsklass I,
gul/grön (jord).
• Rengör inomhusarmaturer med en torr dammtrasa. Använd inte slipmedel eller lösningsmedel.
Håll vätska borta från alla elektriska delar.
• Montera vägglampor utom räckhåll för barn.
• Om produkten monteras på en metallyta, måste ytan förbindas med ledaren för skyddsjord eller
med installationens ledare för ekvipotentialförbindning.
• Läs alltid alla tekniska specifikationer för produkten. Kontrollera ikonerna på identifieringsetiketten
som sitter på produkten och jämför dem med ikonerna som visas i del A i dessa
säkerhetsinstruktioner.
• Byt omedelbart ut spruckna eller trasiga genomskinliga lock och använd bara delar som är
godkända av tillverkaren.
• Vi rekommenderar att du enbart använder glödlampor från Philips.
• Förvara förpackningsmaterial (till exempel plastpåsar) utom räckhåll för barn.
• Kassering av produkten. Produkten är utvecklad och tillverkad av högkvalitativa material och
komponenter som kan återvinnas och återanvändas. När den här symbolen med en överkryssad
soptunna sitter på produkten innebär det att produkten omfattas av EU-direktivet 2012/19/EG.
Ta reda på vilka lokala bestämmelser som gäller för kassering, sortering och uppsamling av
elektriska och elektroniska produkter. Följ dina lokala bestämmelser och kassera inte din gamla
produkt i de vanliga hushållssoporna. Om du kasserar produkten på rätt sätt bidrar du till att
minska eventuella negativa effekter på miljö och hälsa.
VARNINGAR:
• Den här produkten är inte en leksak.
• Produkten är inte lämplig för barn under 36 månader. Innehåller små delar. Kan utgöra
kvävningsrisk.
• LED-ljus är mycket starkt. Titta inte rakt mot ljuskällan när den är tänd.
7
OBS! Nedan finns en förklaring och nummerhänvisning till ikonerna
på framsidan av säkerhetsinstruktionerna:
01- Produkten är endast avsedd för inomhusbruk.
02- Produkten är inte lämplig att installeras i badrum, särskilt inte inom angivna zoner.
03- Produkten är lämplig för montering på normalt lättantändliga ytor.
04- Skyddsklass I: produkten eller komponenten har en anslutning till jord. Jordledningen (gul/grön)
ska anslutas till klämman märkt med .
05- Skyddsklass II: produkten eller komponenten har dubbel eller förstärkt isolering.
06- Skyddsklass III: produkten eller komponenten är endast lämplig för lågvolt (< 50 V AC, < 120
V DC).
07- X-anslutning: Om ledningen skadas måste den bytas ut mot en ledning av samma typ.
Y-anslutning: Om ledningen skadas får den endast bytas ut av tillverkaren, återförsäljaren eller
en expert, för att undvika risker.
Z-anslutning: Den externa, flexibla kabeln eller sladden till den här armaturen kan inte bytas ut.
Om sladden skadas ska
08- Produkten fungerar med en säkerhetstransformator. Byt endast ut en trasig transformator
mot en transformator som har samma tekniska specifikationer. Rådfråga en elektriker eller
återförsäljaren.
09- Produkten är inte lämplig för barn under Y år.
Den här produkten (precis som alla andra produkter i vårt sortiment) är utvecklad, tillverkad
och testad i enlighet med internationella och europeiska säkerhetsstandarder (till exempel IEC/
EN60598, CE). Vi garanterar att produkten inte har tillverkningsfel eller materialskada. Garantin
gäller i två (2) år (om inte annat anges på förpackningen). Om produkten skulle visa sig vara
skadad reparerar vi den eller byter ut den utan kostnad. Sönderslaget glas, batterier och utbytbara
glödlampor omfattas inte av garantin. Produkten är särskilt utformad och utvecklad för användning
enbart i hemmet, inte för kommersiellt eller industriellt bruk. Skador som uppkommit på produkten
på grund av användning i extrema miljöer (kustnära områden, industriella områden, jordbruk)
täcks inte av garantin. Garantitiden räknas från inköpsdatum och gäller endast vid uppvisande
av originalkvitto. Garantin gäller inte om produkten inte har installerats, reparerats eller ändrats
enligt instruktionerna. Vi påtar oss inget ansvar för skador som uppkommit på grund av felaktig
användning eller installation av produkten. För att få service inom garantitiden kontaktar du
återförsäljaren eller Philips kundtjänst. Kontaktuppgifterna finns på www.philips.com.
Du kan även ringa det avgiftsfria telefonnumret 00800 744 547 75.
Vi förbehåller oss rätten att ändra design och tekniska specifikationer.
FI
TURVALLISUUSMÄÄRÄYKSET - OSA B
Opas B sisältää kaikkien mahdollisesti sovellettavien parametrien ja teknisten tietojen
määritelmät ja kuvakkeet kansainvälisten normien ja turvallisuusstandardien mukaisesti.
Kaikki tiedot eivät välttämättä kuitenkaan koske ostamaasi tuotetta. Katso erityisesti tätä
tuotetta koskevat kuvakkeet lisäoppaasta A.
• Tuotteen asianmukaisen ja turvallisen asennuksen, käytön ja toiminnan varmistamiseksi noudata
näitä ohjeita huolellisesti ja säilytä ne tulevaa käyttöä varten.
• Katkaise virta aina ennen asennusta tai huolto- ja korjaustöitä.
• Kysy aina ammattilaisen neuvoa oikean kiinnityksen valinnassa, jotta tuotteen kiinnityksestä tulee
tukeva. Ota huomioon tuotteen paino ja kiinnityspinnan materiaali.
• Jos olet epävarma, kysy lisätietoja pätevältä sähköasentajalta tai ota yhteys jälleenmyyjään.
Varmista, että tuote asennetaan aina asianmukaisten määräysten mukaisesti. Tiettyjen
määräysten mukaan sähkölaitteiden asennus vaatii aina pätevän sähköasentajan
(esim. Part P – Iso-Britannia, AS/NZS3000 IN – AUSTRALIA/UUSI-SEELANTI).
• Kiinnitä liitäntäruuvit aina tiukasti etenkin pienen jännitteen johtoja (12 V) kiinnitettäessä. On
erittäin suositeltavaa tarkastaa ja kiristää liitäntäruuvit säännöllisesti.
• Huomioi johtojen oikeat värit ennen asennusta: sininen (N), ruskea (L) ja keltainen/vihreä
(maadoitus, suojausluokka I).
• Pyyhi sisävalaisimet pölystä kuivalla liinalla. Älä käytä hankaavia puhdistusaineita tai liuottimia.
Älä päästä mitään nestettä sähköisiin osiin.
• Kiinnitä seinävalaisimet lasten ulottumattomiin.
• Jos tuote kiinnitetään metallipinnalle, pinnan on oltava yhteydessä suojattuun maadoitusliitäntään
tai asennuksen samapotentiaaliseen liitäntään.
• Huomioi aina tuotteen tekniset tiedot. Tarkista tuotteen tunnistetarrassa ilmoitetut kuvakkeet ja
näiden turvallisuusohjeiden A-osassa ilmoitetut kuvakkeet.
• Vaihda haljennut tai rikkinäinen läpikuultava suojus välittömästi ja käytä ainoastaan valmistajan
hyväksymiä osia.
• On suositeltavaa käyttää ainoastaan Philips-lamppuja.
• Säilytä pakkausmateriaalit (esim. muovipussit) lasten ulottumattomissa.
• Tuotteen hävittäminen. Tuote on valmistettu laadukkaista, kierrätettävistä ja
uudelleenkäytettävistä materiaaleista ja osista. Tuotteeseen kiinnitetty yliviivatun roskakorin
kuva tarkoittaa, että laite kuuluu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2012/19/
EC soveltamisalaan. Ota selvää sähkölaitteille ja elektronisille laitteille tarkoitetusta jätteiden
käsittelystä ja lajittelusta sekä kierrätysjärjestelmästä alueellasi. Noudata paikallisia sääntöjä
äläkä hävitä vanhaa tuotetta tavallisen talousjätteen mukana. Vanhan tuotteen asianmukainen
hävittäminen auttaa ehkäisemään terveydelle haitallisia negatiivisia ympäristövaikutuksia.
VAROITUKSIA:
• Tämä tuote ei ole lelu.
• Ei sovellu alle 36 kuukauden ikäisille lapsille. Sisältää pieniä osia. Aiheuttaa tukehtumisvaaran.
• LED-valo on hyvin kirkas. Älä katso suoraan valonlähteeseen.
HUOMAUTUS: Seuraavassa luettelossa selitetään näiden turvallisuusohjeiden alussa
esiteltyjen kuvakkeiden merkitys. Numerointi viittaa vastaaviin kuvakkeisiin.
01– Tuotteen saa asentaa vain sisätiloihin.
02– Tuote ei sovi asennettavaksi kylpyhuoneeseen eikä missään nimessä kuvakkeessa
määritetylle alueelle.
03– Tuote sopii kiinnitettäväksi normaalisti syttyville pinnoille.
04– Suojausluokka I: tuotteessa tai osassa on maadoitusliitäntä. Maadoitusjohto (keltainen/vihreä)
on kytkettävä liitäntään, jossa on merkki .
05– Suojausluokka II: tuotteessa tai osassa on kaksinkertainen tai vahvistettu eristys.
06– Suojausluokka III: tuote tai osa sopii käytettäväksi ainoastaan erittäin alhaisessa jännitteessä
(<50 V AC, <120 V DC).
07– X-liitäntä: vioittunut johto on vaihdettava samantyyppiseen johtoon.
Y-liitäntä: riskien välttämiseksi vain valmistaja, jälleenmyyjä tai asiantuntija saa vaihtaa
vioittuneen johdon.
Z-liitäntä: Valaisimen ulkoista joustavaa johtoa ei voi vaihtaa. Jos johto on vioittunut, valaisin
on hävitettävä.
08– Tuotteessa on turvamuuntaja. Vaihda viallinen muuntaja uuteen muuntajaan, jonka tekniset
tiedot ovat samat. Kysy lisätietoja pätevältä sähköasentajalta tai jälleenmyyjältä.
09– Tuote ei sovi alle Y vuoden ikäisille lapsille.
Tuote sekä sarjan muut tuotteet on suunniteltu, valmistettu ja testattu kansainvälisten/
eurooppalaisten turvallisuusstandardien (esim. IEC/EN60598, CE) mukaisesti. Takaamme, ettei
tuotteessa ole viallisia materiaaleja tai valmistusvirheitä. Takuu on voimassa kaksi (2) vuotta
(ellei pakkauksessa ole ilmoitettu toisin). Jos tuote osoittautuu vialliseksi, järjestämme tuotteen
korjauksen tai vaihtamisen maksutta. Takuun ehdot eivät kata rikkoutunutta lasia, paristoja ja
vaihtolamppuja.
Tuote on suunniteltu ja valmistettu nimenomaan kotikäyttöön, ei kaupalliseen tai teolliseen
käyttöön.
Takuu ei kata tuotteen vahinkoja, jotka ovat syntyneet äärimmäisissä olosuhteissa (rannikkoalueilla,
teollisessa ympäristössä tai maatiloilla). Takuun voimassaoloaika alkaa tuotteen ostopäivästä ja
pätee ainoastaan esitettäessä alkuperäinen kuitti. Takuu raukeaa, jos tuotetta ei ole asennettu,
korjattu tai muokattu ohjeiden mukaan. Emme vastaa vahingoista, jotka ovat syntyneet tuotteen
epäasianmukaisen käytön seurauksena. Jos haluat huollattaa tuotteen takuuaikana, ota yhteys
jälleenmyyjään tai Philipsin kuluttajapalvelukeskukseen. Yhteystiedot löytyvät osoitteesta www.
philips.com. Vaihtoehtoisesti voit soittaa maksuttomaan puhelinnumeroon 00800 744 547 75.
Pidätämme oikeuden muuttaa tuotteen rakennetta ja teknisiä tietoja.
PL
INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA - CZEŚĆ B
Niniejsza instrukcja B zawiera omówienie wszystkich parametrów i wymagań technicznych
mogących mieć zastosowanie do produktu, wraz z ich oznaczeniami — zgodnie z normami
międzynarodowymi oraz przepisami z zakresu bezpieczeństwa. Jednak część z nich może
8
nie mieć zastosowania do tego produktu. Oznaczenia szczególnie ważne w przypadku
danego produktu znajdują się w dodatkowej instrukcji A.
• Aby zapewnić poprawność i bezpieczeństwo instalacji oraz użytkowania produktu, należy ściśle
przestrzegać niniejszych wytycznych. Zalecane jest także zachowanie ich do wykorzystania w
przyszłości.
• Przed rozpoczęciem instalacji, konserwacji lub naprawy należy bezwzględnie odłączyć zasilanie
elektryczne.
• Do prawidłowego zamontowania produktu niezbędny jest odpowiedni zaczep — w celu jego
wyboru należy zawsze skonsultować się z fachowcem. Należy wziąć pod uwagę wagę produktu i
rodzaj powierzchni, na której ma być zamontowany.
• W razie wątpliwości należy skonsultować się z wykwalifikowanym lub dysponującym
odpowiednimi uprawnieniami elektrykiem albo skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej.
Produkt musi zostać zainstalowany zgodnie z obowiązującymi przepisami. Niektóre przepisy
zawierają wymóg instalowania urządzeń elektrycznych przez elektryka o odpowiednich
uprawnieniach (np. przepisy z części P w przypadku użytkowników z WIELKIEJ BRYTANII czy
przepisy AS/NZS3000 IN w przypadku użytkowników z AUSTRALII/NOWEJ ZELANDII).
• Należy zawsze mocno dokręcać wkręty zacisków, zwłaszcza w przypadku przewodów niskiego
napięcia (12 V). Zalecane jest przeprowadzanie regularnych kontroli i dokręcanie wkrętów w
zaciskach.
• W trakcie instalacji trzeba pamiętać o poprawnym podłączeniu przewodów odpowiednio do ich
kolorów: niebieski (N), brązowy (L) oraz — w przypadku klasy ochronności I — żółty/zielony
(uziemienie).
• Oprawy należy czyścić suchą szmatką, bez użycia środków zawierających substancje ścierne
bądź rozpuszczalniki. Chronić podzespoły elektryczne przed kontaktem z płynami.
• Oświetlenie ścienne należy montować tak, aby znajdowało się poza zasięgiem dzieci.
• Jeśli produkt jest montowany na metalowej powierzchni, do powierzchni tej należy podłączyć
przewód uziemiający lub przewód wyrównawczy instalacji.
• Należy zawsze stosować się do specyfikacji technicznej produktu. Wymagane jest zapoznanie
się z oznaczeniami umieszczonymi na etykiecie identyfikacyjnej produktu oraz z oznaczeniami
przedstawionymi w części A niniejszych wskazówek dotyczących bezpieczeństwa.
• Pękniętą lub uszkodzoną osłonę półprzezroczystą należy niezwłocznie wymienić, używając
wyłącznie elementów dopuszczonych do użytku przez producenta.
• Zalecane jest używanie wyłącznie źródeł światła marki Philips.
• Materiały opakowaniowe (np. worki foliowe) należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla
dzieci.
• Utylizacja produktu. Ten produkt został wykonany z wysokiej jakości materiałów i podzespołów,
które mogą zostać poddane recyklingowi i ponownie wykorzystane. Jeśli produkt jest oznaczony
przedstawionym tu symbolem przekreślonego kołowego pojemnika na śmieci, oznacza to, że
podlega dyrektywie europejskiej 2012/19/WE. Należy zasięgnąć informacji na temat lokalnych
przepisów dotyczących segregacji i zbiórki odpadów elektrycznych i elektronicznych. Prosimy
stosować się do obowiązujących przepisów i nie wyrzucać zużytych urządzeń wraz ze zwykłymi
odpadami gospodarstwa domowego. Prawidłowa utylizacja produktu pomaga zapobiegać
negatywnym skutkom jego oddziaływania na środowisko naturalne i zdrowie ludzi.
OSTRZEŻENIA:
• Produkt nie jest zabawką.
• Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci poniżej 36 miesiąca życia. Zawiera małe części —
niebezpieczeństwo uduszenia.
• Światło LED jest bardzo jasne. Nie należy wpatrywać się we włączone źródło światła.
UWAGA: poniżej przedstawiono wszystkie definicje oznaczeń bezpieczeństwa poprzedzone
odpowiednim odniesieniem liczbowym:
01- produkt przeznaczony do montażu wyłącznie wewnątrz pomieszczeń.
02- produkt nie nadaje się do montażu w łazienkach, w szczególności nie w określonej strefie.
03- produkt nadaje się do montażu na powierzchniach nieognioodpornych.
04- (klasa ochronności I): W produkcie lub jego podzespole wykorzystano uziemienie. Przewód
uziemiający (żółty/zielony) musi zostać podłączony do zacisku oznaczonego gwiazdką .
05- (klasa ochronności II): w produkcie lub jego podzespole zastosowano podwójną bądź
wzmocnioną izolację.
06- (klasa ochronności III): produkt lub jego podzespół może być zasilany wyłącznie bardzo niskim,
bezpiecznym napięciem (< 50 V prądu przemiennego; < 120 V prądu stałego).
07- Połączenie X — uszkodzony przewód powinien zostać zastąpiony przewodem tego samego
typu.
Połączenie Y — ze względów bezpieczeństwa uszkodzony przewód powinien zostać
wymieniony wyłącznie przez producenta, dystrybutora lub wykwalifikowanego elektryka.
Połączenie Z — zewnętrzny giętki przewód tej oprawy oświetleniowej nie podlega wymianie.
W przypadku uszkodzenia tego przewodu oprawę należy zutylizować.
08- Produkt współpracuje z transformatorem. Niesprawny transformator można wymienić
wyłącznie na transformator o identycznych parametrach technicznych. W tym celu należy
skonsultować się z wykwalifikowanym elektrykiem lub z punktem sprzedaży detalicznej.
09- produkt nie może być używany przez dzieci w wieku poniżej Y lat.
Ten produkt — podobnie jak inne wyroby wchodzące w skład kolekcji — został zaprojektowany,
wyprodukowany i przetestowany zgodnie z międzynarodowymi/europejskimi normami
bezpieczeństwa (np. IEC/EN60598, ). Produkt jest objęty gwarancją na wady materiałowe i
wykonawcze. Gwarancja jest ważna przez okres dwóch (2) lat (o ile na opakowaniu nie podano
innej informacji). W przypadku wystąpienia wad producent zobowiązuje się do ich bezpłatnego
usunięcia lub do nieodpłatnej wymiany produktu. Uszkodzenia elementów szklanych, jak
również baterie/akumulatory i wymienne źródła światła, nie są objęte gwarancją. Produkt
został zaprojektowany wyłącznie z myślą o użytku domowym. Nie jest przeznaczony do użytku
komercyjnego, handlowego ani przemysłowego. Żadne szkody powstałe w wyniku oddziaływania
warunków ekstremalnych (tereny nadbrzeżne, fabryczne, rolnicze) nie są objęte gwarancją. Okres
gwarancyjny rozpoczyna się z dniem zakupu i dotyczy produktów, na które zostanie okazany
paragon. Gwarancja wygasa w przypadku montażu, naprawy lub modyfikacji produktu niezgodnie
z instrukcją. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku niewłaściwego
użycia produktu. W celu skorzystania z usług serwisowych w okresie gwarancyjnym należy
skontaktować się ze sprzedawcą lub Centrum Obsługi Klienta firmy Philips. Dane kontaktowe
znajdują się pod adresem www.philips.com. Można również skorzystać z bezpłatnej linii
telefonicznej 00800 744 547 75.
Dystrybutor: Philips Lighting Poland S.A. ul. Kossaka 150, 64-920 Pila, Polska,
Wygląd oraz parametry techniczne produktów mogą ulec zmianie.
HU
BIZTONSÁGI ÚTMUTATÓ - ‘B’ RÉSZ
A „B” kézikönyv minden lehetséges paraméter és specifikáció meghatározását és
ikonját tartalmazza a nemzetközi és biztonságra vonatkozó szabványoknak megfelelően.
Előfordulhat azonban, hogy közülük nem mindegyik vonatkozik a megvásárolt termékre. A
termékspecifikus paramétereket és specifikációkat a kiegészítő „A” jelzésű kézikönyvben
találja.
• A megfelelő és biztonságos felszerelés, használat és működés érdekében minden esetben
kövesse a jelen útmutatásokat, és őrizze meg azokat későbbi felhasználás céljából.
• A szerelés, karbantartás és javítás előtt minden esetben végezzen áramtalanítást.
• A biztonságos rögzítés érdekében a megfelelő pánt kiválasztásához mindig kérje szakember
segítségét. Vegye figyelembe a készülék súlyát és a fal szerkezetét.
• Ha kétségei merülnének fel, forduljon szakképzett vagy hivatalos villanyszerelő szakemberhez,
vagy tájékozódjon a termék megvásárlásának helyén. A terméket az érvényes szabályoknak
megfelelően szerelje fel. Vannak olyan előírások, melyek megszabják, hogy elektromos
termékeket kizárólag hivatalos villanyszerelő szakember szerelhet fel (pl. a „P” jelű rész az
Egyesült Királyság, az, AS/NZS3000 IN jelzésű pedig Ausztrália és Új-Zéland esetében).
• A csavarokat húzza meg erősen, különös tekintettel a kis feszültségű vezetékek (12 V)
tartozékainak esetében (ha vannak olyanok). Nyomatékosan ajánlott a csavarok szorításának
rendszeres ellenőrzése, és időnkénti ismételt megszorítása.
• Szerelés előtt ellenőrizze a vezetékek színét: kék (N), barna (L) és I-es osztályú védettség
esetében sárga/zöld (föld).
• A belső világítótesteket száraz kendővel portalanítsa; ne használjon dörzsölő hatású
tisztítószereket és oldószereket. Ügyeljen arra, hogy az elektromos részek ne kerüljenek
kapcsolatba folyadékokkal.
• A fali lámpákat úgy szerelje fel, hogy azokhoz gyermekek ne férhessenek hozzá.
• Amennyiben a terméket fémfelületre rögzítette, a felületnek megfelelő védelmi földeléssel, vagy
egy azonos feszültségű összekötő vezetővel kell rendelkeznie.
• Tartsa szem előtt a termék valamennyi műszaki paraméterét. Tekintse meg a terméken levő
9
azonosítócímkéket és a biztonsági utasítások „A” részében található ikonokat.
• A repedezett és törött átlátszó borítást haladéktalanul cserélje ki; a cseréhez kizárólag a gyártó
által jóváhagyott alkatrészeket használjon.
• Ajánlott a „Philips” márkájú izzók kizárólagos használata.
• A csomagolóanyagokat (pl. műanyag tasakok,...) tartsa gyermekektől távol.
• A termék hulladékkezelése. A termék kiváló minőségű anyagok és alkatrészek felhasználásával
készült, amelyek újrahasznosíthatók és újra felhasználhatók. A termékhez kapcsolódó áthúzott
kerekes kuka szimbólum azt jelenti, hogy a termékre vonatkozik a 2012/19/EK európai irányelv.
Tájékozódjon az elektromos és elektronikus termékek hulladékgyűjtésének helyi feltételeiről. A
helyi szabályok figyelembevételével járjon el, és ne dobja az elhasznált terméket a háztartási
hulladékgyűjtőbe. A feleslegessé vált termék helyes ártalmatlanításával segít kiküszöbölni a
környezetre és az emberi egészségre ártalmas hatásokat.
FIGYELEM!
• Ez a termék nem játékszer.
• 36 hónapos kor alatti gyermekek számára nem alkalmas. Apró alkatrészek. Fulladásveszély.
•A LED fény nagyon erős. Ne nézzen bele a fényforrásba működés közben.
FIGYELEM: Az alábbiakban az ikonokra vonatkozó magyarázatokat találja számhivatkozások
segítségével a biztonsági utasítások előtt:
01- A termék csak beltéri használatra szolgál.
02- A termék nem alkalmas a fürdőszobában történő használatra; ez a megadott zónára
természetesen nem vonatkozik.
03- A termék felszerelhető átlagosan tűzveszélyes felületekre.
04- I-es védettségi osztály: A termék vagy alkatrész földelő csatlakozóval ellátott. A földvezetéket
(sárga/zöld) a jelű csatlakozóhoz csatlakoztassa.
05- II-es védettségi osztály. A termék vagy alkatrész dupla vagy megerősített szigeteléssel
rendelkezik.
06- III-as védettségi osztály. A termék vagy alkatrész kizárólag különösen alacsony biztonsági
tápfeszültséghez (<50 Va.c.; <120 Vd.c.) alkalmas.
07- X-csatlakozó: A sérült vezetéket azonos típusúra kell cserélni.
Y-csatlakozó: A sérült vezetéket kizárólag a gyártó, forgalmazó vagy szakember cserélheti ki a
kockázatok elkerülése végett.
Z-csatlakozó: A világítótest külső flexibilis vezetéke vagy kábele nem cserélhető. A kábel
sérülésekor a teljes lámpatestet meg kell semmisíteni.
08- A termék biztonsági átalakítóval működik. A törött átalakítót kizárólag azonos műszaki
paraméterűre cserélje. Forduljon villanyszerelő szakemberhez vagy hasonló termékeket árusító
kereskedőhöz.
09- A terméket Y év alatti gyermekek nem használhatják.
A termék tervezése, gyártása és tesztelése – a sorozat más termékeihez hasonlóan – a
nemzetközi/európai biztonságra vonatkozó szabványoknak (pl. IEC/EN60598 ; ) megfelelően
történik. Szavatoljuk, hogy a termék anyaga és kivitelezése hibamentes. A szavatossági idő
két (2) év (kivéve, ha a csomagoláson eltérő időintervallum szerepel). Amennyiben a termék
hibásnak bizonyulna, térítésmentesen megjavítjuk, illetve kicseréljük azt. A törött üvegre, elemekre
és cserélhető izzókra a szavatosság nem vonatkozik. A terméket kifejezetten kizárólag otthoni
használatra terveztük és fejlesztettük; a kereskedelmi vagy ipari felhasználása nem megengedett.
A terméket szélsőséges körülmények (tengerparti területek, ipari és mezőgazdasági környezet)
között ért károsodásra a szavatosság nem vonatkozik. A garancia időtartama a vásárlás
napjával kezdődik, és csak a vásárlást igazoló eredeti bizonylat felmutatásával érvényesíthető.
A szavatosság érvényét veszíti abban az esetben, ha a terméket nem az utasításoknak
megfelelően szerelték fel, javították meg, illetve alakították át. Nem vállalunk felelősséget a
termék nem rendeltetésszerű vagy hibás használatából eredő károkért. A szavatossági időn
belüli szervizszolgáltatás igénybe vételéhez forduljon a termék forgalmazójához vagy a Philips
ügyfélszolgálatához.
Az elérhetőségeket megtalálja a „www.philips.com” weboldalon, de az ingyenesen hívható
00800 744 547 75-ös telefonszámon a munkatársaink is szívesen a rendelkezésére állnak.
Fenntartjuk magunknak a jogot a kivitel és a műszaki paraméterek megváltoztatására.
CS
RADY JAK SPRÁVNE POUŽÍVAT SVÍTIDLA - CÁST B
Tato Příručka B obsahuje definice všech potenciálně platných parametrů a technických
údajů s ikonami, tak jak to ukládají mezinárodní normy a bezpečnostní standardy. Avšak
všechny se nemusejí vztahovat na výrobek, který jste zakoupili: podívejte se prosím na
ikony v další Příručce A. V ní jsou uvedeny parametry a technické údaje platné konkrétně
pro tento výrobek.
• Pro zajištění správné a bezpečné instalace, použití a funkce výrobku vždy pečlivě dodržujte tyto
pokyny a uschovejte si je pro budoucí použití.
• Před prováděním instalace, údržby nebo oprav vždy vypněte napájení.
• Před montáží vždy nejprve kontaktujte profesionála z oblasti osvětlení, který vám pomůže se
správným upevněním výrobku. Vezměte v úvahu hmotnost výrobku a typ materiálu, ze kterého je
vyroben povrch pro upevnění.
• V případě pochybností se poraďte s kvalifikovaným či licencovaným elektrikářem. Zajistěte, aby
byl výrobek vždy instalován podle příslušných předpisů. Některé předpisy uvádějí, že elektrické
výrobky musí instalovat pouze licencovaný elektrikář (například část P platná pro Velkou Británii,
AS/NZS3000 IN pro AUSTRÁLII / NOVÝ ZÉLAND).
• Vždy pevně utáhněte šrouby svorek, zvláště upevnění nízkonapěťových vodičů (12 V) (v případě
potřeby). Důrazně se doporučuje šrouby svorek pravidelně kontrolovat a dotahovat.
• Před instalací si prohlédněte příslušné barvy kabeláže: modrá (N), hnědá (L), a je-li přítomna
ochrana třídy I, žlutozelená (uzemnění).
• K údržbě vnitřního osvětlení používejte suchou prachovku. Nepoužívejte abrazivní látky ani
rozpouštědla. Nikdy nepoužívejte kapaliny na žádné elektrické součásti.
• Nástěnná svítidla namontujte mimo dosah dětí.
• Pokud je výrobek namontován na kovový povrch, musí být tento povrch připojen k ochrannému
uzemňovacímu vodiči nebo vodiči instalace ochrany propojením.
• Vždy vezměte v úvahu všechny technické údaje výrobku. Ověřte si ikony uvedené na
identifikačním štítku výrobku a ikony zobrazené v části A těchto bezpečnostních pokynů.
• Prasklý nebo rozbitý průhledný kryt vždy vyměňte a používejte pouze díly schválené výrobcem.
• Doporučuje se používat žárovky značky Philips.
• Obalové materiály (například plastové sáčky apod.) uchovávejte mimo dosah dětí.
• Likvidace výrobku. Tento výrobek je navržen a vyroben z materiálů a součástí nejvyšší kvality,
které je možné recyklovat a opětovně použít. Pokud je výrobek označen symbolem přeškrtnutého
kontejneru, znamená to, že výrobek podléhá evropské směrnici 2012/19/ES. Zjistěte si informace
o místním systému likvidace odpadů, třídění a sběru elektrických a elektronických výrobků.
Postupujte podle místních předpisů a neodkládejte takové staré výrobky do běžného komunálního
odpadu. Správná likvidace výrobku pomůže omezit nepříznivé účinky na životní prostředí a lidské
zdraví.
VAROVÁNÍ:
• Tento výrobek není hračka.
• Není vhodné pro děti mladší než 36 měsíců. Malé části. Nebezpečí udušení. • Světlo LED je
velmi jasné. Nedívejte se do aktivního zdroje světla.
POZOR: Níže naleznete všechny popisy s číselnými odkazy na příslušné ikony na přední
straně těchto bezpečnostních pokynů:
01- Výrobek smí být instalován pouze v interiéru.
02- Výrobek není vhodný pro instalaci v koupelnách, především v uvedené zóně.
03- Výrobek je vhodný pro montáž na normálně hořlavé povrchy.
04- Třída ochrany I: Výrobek nebo součást jsou připojeny k uzemnění. Uzemňovací vodič
(žlutozelený) musí být připojen ke svorce označené .
05- Třída ochrany II: Výrobek nebo součást jsou dodávány se zdvojenou nebo zesílenou izolací.
06- Třída ochrany III: Výrobek nebo součást jsou vhodné pouze pro zvláště nízké napájecí napětí
(<50 V stř., <120 V stejnosm.).
07- Připojení X: V případě poškození vodiče je nutné poškozený vodič nahradit vodičem stejného
typu.
Připojení Y: V případě poškození vodiče smí poškozený vodič vyměnit pouze výrobce,
distributor nebo odborník, aby se předešlo rizikovým situacím.
Připojení Z: Externí flexibilní kabel nebo šňůru tohoto svítidla nelze vyměnit. Je-li poškozen
kabel, musí být svítidlo zlikvidováno.
10
08- Výrobek pracuje s bezpečnostním transformátorem. Rozbitý transformátor nahraďte pouze
transformátorem se stejnými technickými údaji. Poraďte se s kvalifikovaným elektrikářem nebo
v obchodě.
09- Tento výrobek není vhodný pro děti mladší Y let.
Výrobek (a také všechny ostatní výrobky z kolekce) je navržen, vyroben a testován v souladu s
mezinárodními a evropskými bezpečnostními standardy (např. IEC/EN60598, ). Zaručujeme,
že výrobek nevykazuje vady materiálu a dílenského zpracování. Tato záruka platí dva (2) roky
(pokud není na obalu uvedeno jinak). V případě, že se výrobek ukáže jako vadný, zařídíme
jeho bezplatnou opravu nebo výměnu. Rozbité sklo, baterie a výměnné žárovky nejsou kryty
podmínkami záruky.
Výrobek je speciálně navržen a vyvinut pouze pro domácí použití, nikoli pro komerční, obchodní
ani průmyslové použití. Žádná poškození výrobku vzniklá v důsledku extrémních podmínek
(pobřežní oblasti, průmyslové prostředí, farmy) nejsou kryta zárukou. Záruční lhůta začíná běžet
datem nákupu. Záruka je platná pouze při předložení originální účtenky. Záruka pozbývá platnosti,
pokud výrobek nebyl nainstalován, opraven nebo upraven podle pokynů. Nepřebíráme žádnou
odpovědnost za poškození způsobená nesprávným použitím nebo nesprávnou aplikací výrobku.
Chcete-li získat služby v rámci záruční lhůty, obraťte se na prodejce nebo na středisko péče o
zákazníky společnosti Philips. Kontaktní údaje naleznete na webových stránkách www.philips.com
nebo můžete zavolat na bezplatné telefonní číslo 00800 744 547 75.
Změny designu a technických údajů vyhrazeny.
SK
RADÍ AKO SPRÁVNE POUŽÍVAT’ SVIETIDLÁ - ČASŤ B
Táto príručka B obsahuje definície všetkých potenciálne relevantných parametrov a
technických špecifikácii s ikonami podľa medzinárodných noriem a bezpečnostných
štandardov. Nie všetky však musia byť relevantné pre produkt, ktorý ste si zakúpili – ikony,
ktoré sa vzťahujú konkrétne na tento produkt, nájdete v Príručke A.
• Aby ste zaručili správnu a bezpečnú inštaláciu, používanie a fungovanie výrobku, vždy dôkladne
dodržiavajte tieto pokyny a uschovajte si ich na budúce použitie.
• Pred inštaláciou, údržbou alebo opravou vždy vypnite napájanie zariadenia.
• Pri výbere správneho spôsobu upevnenia na bezpečnú montáž produktu sa vždy vopred poraďte
s odborníkom. Zohľadnite hmotnosť produktu a materiál povrchu určeného na montáž.
• V prípade pochybností kontaktujte kvalifikovaného alebo licencovaného elektrikára alebo svojho
predajcu. Uistite sa, že produkt je nainštalovaný podľa príslušných predpisov. Niektoré smernice
nariaďujú inštaláciu elektrických zariadení výlučne licencovaných elektrikárom (napr. smernica Part
P pre Spojené kráľovstvo alebo smernice AS/NZS3000 IN pre AUSTRÁLIU/NOVÝ ZÉLAND).
• Pripájacie skrutky vždy pevne dotiahnite, hlavne pri nástavcoch pre rozvody nízkeho napätia
(12 V) (ak sa používa). Dôrazne odporúčame pravidelnú kontrolu a opätovné dotiahnutie
pripájacích skrutiek.
• Pri inštalácii dodržujte správnu farbu vodičov: modrý (N) a hnedý (L) a pri triede ochrany I žltý/
zelený (uzemňovací).
• Interiérové svietidlá utierajte suchou látkovou prachovkou, nepoužívajte drsné prostriedky ani
rozpúšťadlá. Dbajte na to, aby elektrické časti výrobku neprišli do kontaktu s tekutinami.
• Nástenné svietidlá upevnite mimo dosahu detí.
• Ak montujete produkt na kovový povrch, tento povrch musí byť spojený s ochranným
uzemňujúcim vodičom alebo vodičom na vyrovnávanie potenciálu elektroinštalácie.
• Vždy zohľadnite všetky technické špecifikácie produktu. Skontrolujte uvedené ikony na
identifikačnom štítku produktu a ikony v časti A týchto bezpečnostných pokynov.
• Prasknutý alebo poškodený priesvitný kryt ihneď vymeňte a používajte iba diely schválené
výrobcom.
• Odporúčame používať výlučne žiarovky značky Philips.
• Baliaci materiál (napr. plastové obaly...) uchovávajte mimo dosahu detí.
• Likvidácia produktu. Váš produkt bol navrhnutý a vyrobený pomocou vysokokvalitných
materiálov a komponentov, ktoré sa dajú recyklovať a znova využiť. Ak je na produkte vyznačený
symbol prečiarknutého koša na kolieskach, znamená to, že sa na tento produkt vzťahujú
ustanovenia európskej smernice 2012/19/ES. Informujte sa o miestnom systéme likvidácie,
separovania a zberu elektrických a elektronických produktov. Dodržiavajte miestne pravidlá
a nelikvidujte opotrebovaný produkt spolu s bežným domovým odpadom. Správna likvidácia
produktu pomáha zabrániť potenciálne negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie.
Varovania:
• Tento výrobok nie je hračka.
• Výrobok nie je vhodný pre deti mladšie ako 36 mesiacov. Obsahuje malé časti, ktoré môžu
spôsobiť riziko udusenia.
• Kontrolka LED veľmi jasno rozsvieti. Nepozerajte sa do zdroja svetla.
POZOR: Nižšie sú v danom poradí uvedené všetky vysvetlivky jednotlivých ikon zoradených
podľa čísel pred týmito bezpečnostnými pokynmi:
01- Produkt sa smie inštalovať iba v interiéri.
02- Produkt nie je vhodný na inštaláciu v kúpeľni, hlavne nie v špecifikovanej zóne.
03- Produkt môže byť inštalovaný na bežne horľavý povrch.
04- Trieda ochrany I: produkt alebo komponent má uzemňujúcu svorku. Uzemňujúci vodič (žltý/
zelený) musí byť pripojený na svorku označenú .
05- Trieda ochrany II: produkt alebo komponent sa dodáva s dvojitou alebo spevnenou izoláciou.
06- Trieda ochrany III: produkt alebo komponent je možné používať iba pri zdroji napájania s
nízkym napätím (< 50 V striedavý prúd; < 120 V jednosmerný prúd).
07- X-pripojenie: v prípade poškodenia musí byť vodič nahradený rovnakým typom vodiča.
Y-pripojenie: v prípade poškodenia musí byť vodič nahradený výhradne výrobcom,
distribútorom alebo iným odborníkom, aby sa predišlo riziku.
Z-pripojenie: vonkajší flexibilný kábel alebo šnúru svietidla nie je možné nahradiť. Ak je kábel
poškodený, svietidlo zlikvidujte.
08- Produkt funguje s bezpečnostným transformátorom. Pri poruche transformátor vymeňte iba za
transformátor s rovnakými technickými špecifikáciami. Poraďte sa s kvalifikovaným elektrikárom
alebo predajcom.
09- Tento produkt nie je vhodný pre deti mladšie ako Y rokov.
Tento produkt – ako aj ostatné produkty z nášho sortimentu – bol navrhnutý, vyrobený a testovaný
v súlade s medzinárodnými/európskymi bezpečnostnými predpismi (napr. IEC/EN 60598; ).
Zaručujeme, že produkt neobsahuje žiadne materiálové ani konštrukčné chyby. Záruka platí dva
(2) roky (ak na obale nie je uvedené inak). V prípade preukázania, že produkt je chybný, zariadime
bezplatnú opravu alebo náhradu. Na rozbité sklo, batérie a vymeniteľné žiarovky sa nevzťahujú
pravidlá záruky. Produkt je špeciálne navrhnutý a vyhotovený výhradne na domáce použitie a nie
na komerčné, obchodné ani priemyselné využitie. Záruky sa nevzťahujú na žiadne poškodenie
produktu v extrémnych podmienkach (pobrežné oblasti, priemyselné zóny, poľnohospodárske
prostredie). Záruka začína plynúť dňom zakúpenia produktu a je platná iba pri preukázaní
originálneho dokladu o kúpe. Záruka sa nevzťahuje na produkty, ktoré neboli nainštalované,
opravené alebo upravené podľa pokynov. Nepreberáme žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené
nesprávnym používaním alebo inštaláciou produktu. Počas záručného obdobia požiadajte o pomoc
svojho predajcu alebo Stredisko starostlivosti o zákazníkov spoločnosti Philips. Kontaktné údaje
nájdete na stránke: „www.philips.com“ alebo zavolajte na bezplatné číslo 00800 744 547 75.
Vyhradzujeme si právo na zmeny dizajnu a technických špecifikácií.
HR
DIO B - SIGURNOSNE UPUTE
Priručnik B sadrži definicije svih potencijalno primjenjivih parametara i specifikacija s
ikonama, u skladu s međunarodnim normama i sigurnosnim standardima. Međutim, možda
se ne odnose sve na proizvod koji ste kupili – obratite pažnju i na ikone u dodatnom
priručniku A koje se odnose specifično na vaš proizvod.
• Kako biste osigurali pravilnu i sigurnu montažu, upotrebu i rad proizvoda, obavezno pažljivo
slijedite ove upute i spremite ih za buduće potrebe.
• Prije montaže, održavanja ili servisiranja obavezno isključite napajanje.
• Prilikom odabira odgovarajuće spone za sigurnu montažu proizvoda obavezno se unaprijed
posavjetujte sa stručnjakom. Uzmite u obzir težinu proizvoda i materijal površine za montažu.
• Ako niste sigurni, zatražite savjet od kvalificiranog/licenciranog električara ili se obratite
prodavaču. Proizvod obavezno montirajte u skladu s odgovarajućim propisima. Postoje propisi
koji nalažu kako električne proizvode smiju montirati isključivo licencirani tehničari
(npr. Part P za UK, AS/NZS3000 IN za AUSTRALIJU / NOVI ZELAND).
• Obavezno čvrsto zategnite vijke na priključku, posebice nastavke niskonaponskog ožičenja
(12 V, ako je primjenjivo). Preporučujemo da vijke na priključku redovito provjeravate i prema
potrebi zategnete.
11
• Prilikom montaže pratite odgovarajuću boju žica: plava (N), smeđa (L) i, u slučaju zaštitne klase I,
žuta/zelena (uzemljenje).
• Unutrašnjost rasvjetnog tijela održavajte suhom krpom; nemojte koristiti abrazivna sredstva ili
otapala. Pazite da tekućina ne dospije na električne dijelove.
• Zidna svjetla montirajte izvan dohvata djece.
• Ako proizvod montirate na metalnu površinu, ta površina mora biti uzemljena ili povezana s
ekvipotencijalnim provodnikom prilikom montaže.
• Obavezno razmotrite sve tehničke specifikacije proizvoda. Provjerite naznačene ikone na
identifikacijskoj oznaci proizvoda i ikone prikazane u odjeljku A ovih sigurnosnih uputa.
• Odmah zamijenite napukao ili slomljeni prozirni poklopac i koristite isključivo dijelove koje je
odobrio proizvođač.
• Preporučujemo upotrebu žarulja tvrtke Philips.
• Ambalažne materijale (primjerice, najlonske vrećice) držite izvan dohvata djece.
• Odlaganje proizvoda na kraju radnog vijeka. Proizvod je proizveden od vrlo kvalitetnih
materijala i komponenti, pogodnih za recikliranje i ponovno korištenje. Kada se na proizvodu
nalazi simbol prekriženog spremnika za sakupljanje otpada, to znači da se na njega odnosi
europska direktiva 2012/19/EC. Upoznajte se s lokalnim sustavima za odlaganje, razdvajanje
i prikupljanje otpadnih električnih i elektroničkih proizvoda. Poštujte lokalne propise i stare
proizvode nemojte odlagati s uobičajenim kućanskim otpadom. Odgovarajućim odlaganjem
proizvoda spriječit će se moguće negativne posljedice po okoliš i ljudsko zdravlje.
UPOZORENJA:
• Ovaj proizvod nije igračka.
• Nije za djecu mlađu od 36 mjeseci. Mali dijelovi. Opasnost od gušenja.
• LED svjetlo vrlo je jako. Nemojte gledati u izvor svjetla dok je uključen.
PAŽNJA: U nastavku možete pronaći sva objašnjenja s numeričkim referencama na
odgovarajuće ikone ispred sljedećih sigurnosnih uputa:
01- Proizvod montirajte isključivo u zatvorenim prostorima.
02- Proizvod nemojte montirati u kupaonicama, pogotovo ne u istaknutoj zoni.
03- Proizvod možete montirati na površine s normalnim svojstvima zapaljivosti.
04- Klasa zaštite I: proizvod ili komponenta imaju priključak za uzemljenje. Kabel za uzemljenje
(žuti/zeleni) morate priključiti u priključak označenom zvjezdicom .
05- Klasa zaštite II: proizvod ili komponenta imaju dvostruku ili ojačanu izolaciju.
06- Klasa zaštite III: proizvod ili komponentu priključite isključivo na napajanje izuzetno niskog
napona (< 50 V AC; < 120 V DC).
07- X-veza: U slučaju oštećenja žice, zamijenite je istovrsnom žicom.
Y-veza: U slučaju oštećenja žice, kako bi se izbjegle opasnosti, smije je zamijeniti samo
proizvođač, distributer ili stručnjak.
Z-veza: Vanjski fleksibilni kabel ovog rasvjetnog tijela ne može se zamijeniti. U slučaju
oštećenja kabela, rasvjetno tijelo više se ne može koristiti.
08- Proizvod radi u kombinaciji sa sigurnosnim pretvaračem. Prilikom zamjene neispravnog
pretvarača obavezno koristite pretvarač identičnih tehničkih specifikacija. Zatražite savjet od
kvalificiranog električara ili se obratite prodavaču.
09- Proizvod nije prikladan za djecu ispod Y godina.
Proizvod – kao i svi ostali proizvodi iz kolekcije – dizajniran je, proizvede i ispitan u skladu s
međunarodnim/europskim sigurnosnim standardima (npr. IEC/EN60598; ). Jamčimo kako
proizvod nema nedostataka u materijalu i izradi. Ovo jamstvo vrijedi dvije (2) godine (osim
ako na pakiranju ne piše suprotno). Ako se proizvod pokaže neispravnim, organizirat ćemo
njegov besplatan popravak ili zamjenu. Slomljeno staklo, baterije i izmjenjive žarulje nisu
pokriveni jamstvom. Proizvod je dizajniran i izrađen za upotrebu u kućanstvu, a ne za trgovanje,
komercijalnu ili industrijsku upotrebu. Oštećenja na proizvodu uzrokovana upotrebom u ekstremnim
uvjetima (obalna područja, industrijska okruženja, farme) nisu pokrivena jamstvom. Jamstveno
razdoblje započinje od datuma kupnje i vrijedi samo u slučaju prilaganja originalnog računa.
Jamstvo nećemo uvažiti ako ste proizvod montirali, servisirali ili modificirali na način protivan
uputama. Ne preuzimamo odgovornost za štetu prouzročenu pogrešnom uporabom ili nepravilnom
primjenom proizvoda. Kako biste ostvarili pravo na servis unutar jamstvenog razdoblja, obratite
se svom distributeru ili u centar za potrošače tvrtke Philips. Podatke za kontakt možete pronaći na
web-mjestu www.philips.com ili pak možete nazvati besplatni broj, 00800 744 547 75.
Pridržavamo prava na izmjene dizajna i tehničkih specifikacija.
RU
Часть В - инструкция безопасности.
В руководстве B приведены описания значков и всех применимых
параметров и характеристик, соответствующих международным нормам
и стандартам безопасности. Однако не все они могут быть применимы к
вашему изделию. Для получения информации о значках, используемых для
вашего изделия, ознакомьтесь с руководством A.
• В целях обеспечения правильной и безопасной установки, эксплуатации
и работы устройства тщательно следуйте приведенным инструкциям и
сохраните их для дальнейшего использования.
• Перед проведением установки, сервисного обслуживания или ремонта всегда
отключайте питание устройства.
• Прежде чем купить крепление для монтажа устройства, обратитесь за
помощью к специалисту. Учитывайте вес продукта и материал поверхности, на
которой будет размещено устройство.
• При возникновении вопросов проконсультируйтесь с грамотным или
лицензированным электриком или обратитесь в розничную торговую
сеть. В соответствии с некоторыми законами установка изделия должна
производиться только лицензированным электриком (например, часть P для
Великобритании, AS/NZS3000 IN для АВСТРАЛИИ/НОВОЙ ЗЕЛАНДИИ).
• Всегда надежно затягивайте соединительные винты, особенно крепления
низковольтной проводки (12 В) (если применимо). Настоятельно рекомендуется
регулярно проверять и подтягивать соединительные винты.
• Перед установкой обратите внимание на цветовую маркировку проводов: синий
(N), коричневый (L), при защите класса I желтый/зеленый (заземление).
• Светильники для внутреннего освещения протирайте сухой тряпкой, не
используйте абразивные вещества и растворители. Не допускайте попадания
жидкости на электрические детали.
• Монтаж настенных светильников должен проводиться вне досягаемости
детей.
• Если изделие установлено на металлической поверхности, данная поверхность
должна быть подключена к заземляющему проводнику или проводнику
выравнивания потенциала.
• Всегда принимайте во внимание характеристики устройства. Ознакомьтесь
со значением значков на бирке изделия в части A инструкций по безопасности.
• При появлении трещин и других повреждений прозрачной крышки замените ее,
используйте только одобренные производителем запчасти.
• Рекомендуется использовать только лампы Philips.
• Упаковочные материалы (такие как пластиковые пакеты) храните в
недоступном для детей месте.
• Утилизация изделия. Данное изделие сконструировано и изготовлено
из высококачественных материалов и компонентов, которые подлежат
переработке и вторичному использованию. Если изделие маркировано
значком с изображением перечеркнутого мусорного бака, это означает, что
изделие соответствует требованиям директивы 2012/19/EC. Узнайте о
правилах местного законодательства по утилизации, сортировке и вывозу
электротехнических и электронных изделий. Действуйте в соответствии с
местным законодательством и не выбрасывайте отслужившие изделия вместе
с бытовым мусором. Правильная утилизация отслужившего оборудования
поможет предотвратить возможное вредное воздействие на окружающую среду
и здоровье человека.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
• Этот продукт не является игрушкой.
• Не подходит для детей младше 3 лет. Содержит мелкие части — риск удушья.
• Светодиодный свет очень яркий. Не смотрите долго на источник света.
12
ВНИМАНИЕ! Ниже под соответствующими номерами приведено описание
значков в тексте инструкций по безопасности:
01- изделие подходит только для использования в помещении.
02- изделие не может устанавливаться в ванных комнатах, тем более в
непредназначенных для монтажа зонах.
03- изделие подходит для установки на возгораемых поверхностях.
04- класс защиты I: в изделии или детали предусмотрено подключение с
заземлением. Провод заземления (желтый/зеленый) необходимо подключить к
разъему, отмеченному
.
05- класс защиты II: изделие или деталь выполнены с использованием двойной
или усиленной изоляции.
06- класс защиты III: изделие или деталь могут работать только при
безопасном сверхнизком напряжении (<50 В переменного тока.; <120 В
постоянного тока).
07- подключение X: в случае повреждения кабеля его необходимо заменить
аналогичным.
Подключение Y: в случае повреждения кабеля его замена производится
только производителем, дистрибьютором или экспертом.
Подключение Z: внешний гибкий кабель или шнур этого светильника не
подлежат замене. В случае повреждения шнура светильник необходимо
утилизировать.
08- изделие оснащено защитным трансформатором. При поломке
трансформатора заменяйте его трансформатором с аналогичными
техническими характеристиками. Обратитесь к квалифицированному
электрику или в розничную торговую сеть.
09- детям младше Y лет запрещается использовать это изделие.
изделие, как и другие изделия данной серии, разработано, произведено
и протестировано в соответствии с международными/европейскими
стандартами безопасности (такими как IEC/EN60598; “CE”). Мы гарантируем
отсутствие производственных дефектов и дефектов материалов. Гарантия
действует в течение (2) лет (если иное не указано на упаковке). В случае
поломки будет произведен бесплатный ремонт или замена изделия. Действие
гарантии не распространяется на сломанное стекло, батарейки и сменные
лампы. изделие разработано и предназначено исключительно для домашнего
использования. Оно не может использоваться в коммерческих, торговых
и промышленных целях. гарантия не распространяется на повреждения,
вызванные эксплуатацией в экстремальных условиях (в прибрежных
районах, промышленных и сельскохозяйственных зонах). Действие гарантии
начинается с даты приобретения, гарантия действительна при предъявлении
оригинала чека. Гарантия аннулируется, если изделие было установлено,
отремонтировано или модифицировано без соблюдения инструкций. Мы не
несем ответственности за ущерб, возникший в результате неправильного
использования или применения изделия. для получения сервисного обслуживания
в течение гарантийного периода обратитесь по месту приобретения изделия
или в центр поддержки потребителей Philips. Контактные данные вы можете
получить на сайте “www.philips.com” или по бесплатному телефону
00800 744 547 75. компания оставляет за собой право на изменение дизайна
и технических компания оставляет за собой право на изменение дизайна и
технических.
характеристик изделий
TR
GÜVENLİK TALİMATNAMELERİ – BÖLÜM B
Kılavuz B Uluslararası normlar ve güvenlik standartları uyarınca potansiyel olarak
uygulanabilir parametrelerin ve özelliklerin simgeleriyle birlikte tanımlarını içerir. Ancak
bunların tamamı satın aldığınız ürün için uygulanabilir olmayabileceğinden özellikle bu ürün
için uygulanabilir olanların yer aldığı, ek olarak verilen Kılavuz A'ya başvurun.
• Ürünün kurulumunun, kullanımının ve işleyişinin doğru ve güvenli olması için her zaman bu
talimatlara dikkatle uyun ve gelecekte başvurmak üzere saklayın.
• Kurulum, bakım veya tamir işlemlerinden önce mutlaka cihazı kapatın.
• Ürün montajını yapmadan önce her zaman doğru sabitleyiciyi seçme konusunda bir profesyonele
danışın. Ürünün ağırlığını ve monte edileceği yüzeyin hangi malzemeden yapıldığını da göz
önünde bulundurun.
• Emin olamamanız durumunda, yetkili veya sertifikalı bir elektrikçiye danışın veya perakende satış
mağazasıyla iletişime geçin. Ürünün her zaman ilgili düzenlemelere uygun olarak kurulmasını
sağlayın. Belirli düzenlemeler elektrikli ürünlerin sadece yetkili bir elektrikçi tarafından kurulmasını
gerektirir (örn. İNGİLTERE'de Bölüm P, AVUSTRALYA /YENİ ZELANDA'da AS/NZS3000 IN).
• Özellikle düşük gerilim kablo (12 V) aparatları başta olmak üzere (mümkünse) terminal vidalarını
iyice sıkın. Zaman içerisinde terminal vidalarının düzenli olarak kontrol edilip tekrar sıkılması
önerilir.
• Kurulumdan önce kablo renklerinin doğru olmasına dikkat edin: mavi (N), kahverengi (L) ve
koruma sınıfı I ise sarı/yeşil (topraklama).
• İç aydınlatmayı kuru bir toz beziyle temizleyin, aşındırıcılar veya solventler kullanmayın. Elektrikli
bölümlerin üzerine sıvı dökmeyin.
• Duvar ışıklarını çocukların erişemeyeceği şekilde takın.
• Ürün metal bir yüzeye monte ediliyorsa bu yüzey, kurulumun koruyucu toprak iletkenine veya eş
potansiyelli bağlama iletkenine bağlanmalıdır.
• Ürünün bütün teknik özelliklerini mutlaka inceleyin. Ürün etiketinin üzerindeki simgeleri ve bu
güvenlik talimatlarının A bölümündeki simgeleri kontrol edin.
• Çatlak veya kırık yarı saydam kapakları hemen değiştirin ve sadece üretici tarafından onaylı
parçaları kullanın.
• Sadece "Philips" markalı ampullerin kullanılması önerilir.
• Ambalajları çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayın. (Örn. plastik poşetler...)
• Ürünün atılması. Ürününüz, geri dönüşüme tabi tutulabilen ve yeniden kullanılabilen, yüksek
kalitede malzeme ve parçalardan tasarlanmış ve üretilmiştir. Bir ürüne, çarpı işaretli ve tekerlekli
çöp arabası sembollü etiket yapıştırılması, söz konusu ürünün 2012/19/EC sayılı Avrupa
Yönergesi kapsamında olduğu anlamına gelir. Lütfen elektrikli ve elektronik ürünlerin atılma
yöntemi, ayırma ve toplama sistemi ile ilgili yerel kuralları öğrenin. Lütfen yerel kurallara uygun
hareket edin ve eskiyen ürünlerinizi normal evsel atıklarınızla birlikte atmayın. Ürününüzü atma
işleminin doğru biçimde gerçekleştirilmesi, çevre ve insan sağlığı üzerinde olası olumsuz etkilere
yol açılmasını önlemeye yardımcı olacaktır.
UYARILAR:
• Bu ürün oyuncak değildir.
• 36 aylıktan küçük çocukların kullanımına uygun değildir. Küçük parçaları bulunur. Boğulma
tehlikesi vardır.
• LED ışığı çok parlaktır. Çalışan ışık kaynağına doğrudan bakmayın.
DİKKAT: Aşağıda bu güvenlik talimatlarının ön bölümünde bulunan simgelerin
numaralandırmalarına göre açıklamaları bulunmaktadır:
01- Ürün sadece iç mekana kurulmalıdır.
02- Ürün, özellikle belirtilen mesafeler içinde, banyolara kurulmaya uygun değildir.
03- Ürün yanıcılığı normal olan yüzeylere kurulum için uygundur.
04- Koruma sınıfı I: Ürün veya bileşenin topraklama bağlantısı vardır. Topraklama kablosu (sarı/
yeşil) ile işaretli terminale bağlanmalıdır.
05- Koruma sınıfı II: Ürün veya bileşen çift veya güçlendirilmiş yalıtımla birlikte gelir.
06- Koruma sınıfı III: Ürün veya bileşen sadece güvenli ekstra düşük gerilim (<50 Va.c.; <120
Vd.c.) için uygundur.
07- X bağlantısı: Kablo hasar görürse aynı tipte kabloyla değiştirilmelidir.
Y bağlantısı: Kablo hasar görürse risklerin ortadan kaldırılması için sadece üretici, dağıtıcı veya
bir uzman tarafından değiştirilmelidir.
Z bağlantısı: Harici esnek kablo veya bu armatürün kablosu değiştirilemez. Kablo hasar
görmüşse armatür imha edilmelidir.
08- Ürün güvenlik transformatörüyle birlikte çalışır. Bozulan transformatörü aynı teknik özelliklere
sahip başka bir transformatörle değiştirin. Yetkili elektrikçiye veya perakende mağazasına
danışın.
09- Ürün Y yaşın altındaki çocuklar için uygun değildir.
Ürün, sınıfındaki diğer ürünlerle birlikte, uluslararası/Avrupa güvenlik standartlarına
13
(örn. IEC/EN60598; ) uygun olarak tasarlanmış, üretilmiş ve test edilmiştir. Ürünün malzeme ve
işçilik bakımından kusur içermediğini garanti ederiz. Garanti, ambalajda aksi belirtilmediği sürece
iki (2) yıl geçerlidir. Ürünün kusurlu olması halinde, tamiri veya değişimi tarafımızdan ücretsiz
olarak sağlanır. Hasarlı cam, piller ve değiştirilebilir ampuller garanti koşulları kapsamında değildir.
Ürün evde kullanım için tasarlanmış ve geliştirilmiş olup ticari ve endüstriyel kullanıma uygun
değildir.
Olağanüstü koşullardan (kıyı bölgeler, sanayi ortamları, çiftlik ortamları) kaynaklanan hasarlar
garanti kapsamında değildir. Garanti dönemi satın alma tarihinden itibaren başlar ve sadece orijinal
fişin ibraz edilmesi koşuluyla geçerlidir. Ürün talimatlara uygun olarak kurulmaz, onarılmaz veya
üzerinde talimatlara aykırı değişiklik yapılırsa garanti geçerliliğini yitirir. Ürünün yanlış kullanımından
veya yanlış uygulanmasından kaynaklanan hasarlara ilişkin sorumluluk kabul etmemekteyiz.
Garanti dönemi içinde servis hizmeti alabilmek için lütfen bayiniz veya Philips Müşteri Destek
merkezi ile iletişime geçin. İletişim detaylarına: "www.philips.com" adresinden ulaşılabilir veya
ücretsiz 00800 744 547 75 telefon numarasını arayabilirsiniz.
Tasarım ve teknik özelliklerde değişiklik yapma hakkı saklıdır.
SL
DEL B - VARNOSTNA NAVODILA
Priročnik B vsebuje opredelitve vseh morebitno primernih parametrov in specifikacij z
ikonami v skladu z mednarodnimi normativi in varnostnimi standardi. Vendar pa vsi mogoče
niso primerni za izdelek, ki ste ga kupili – v dodatnem priročniku A si oglejte ikone za tiste,
ki so posebej primerni za ta izdelek.
• Da zagotovite pravilno in varno namestitev, uporabo in delovanje izdelka, vedno natančno
upoštevajte ta navodila in jih shranite za prihodnjo uporabo.
• Pred namestitvijo, vzdrževanjem ali popravilom vedno izklopite napajanje.
• Predhodno se vedno posvetujte s strokovnjakom, da boste izbrali pravo zaponko za varno
pritrditev izdelka. Pri tem upoštevajte težo izdelka in material površine namestitve.
• Če niste prepričani, se posvetujte z usposobljenim elektrikarjem ali se obrnite na prodajalca.
Izdelek mora biti vedno nameščen v skladu z veljavnimi predpisi. Nekateri predpisi zahtevajo,
da električne izdelke lahko namestijo samo usposobljeni elektrikarji (npr. del P za Združeno
kraljestvo, AS/NZS3000 IN za Avstralijo/Novo Zelandijo).
• Vijake priključka vedno trdno privijte, predvsem nastavke za nizkonapetostne kable (12 V) (če je
primerno). Zelo priporočljivo je, da redno preverjate in privijate vijake priključkov.
• Pri namestitvi upoštevajte barve kablov: modra (N), rjava (L), pri zaščitnem razredu I pa rumena/
zelena (ozemljitev).
• Notranja svetila čistite s suho krpo, ne uporabljajte jedkih sredstev ali topil. Električni deli ne
smejo priti v stik s tekočino.
• Svetila namestite na steno izven dosega otrok.
• Če izdelek namestite na kovinsko površino, mora biti ta povezana z zaščitnim ozemljitvenim
prevodnikom ali prevodnikom enakomerne napetosti napeljave.
• Upoštevajte vse tehnične specifikacije izdelka. Preverite ikone na identifikacijski oznaki izdelka in
ikone v delu A teh varnostnih navodil.
• Počen ali zlomljen prosojni pokrov takoj zamenjajte in uporabljajte samo dele, ki jih priporoča
proizvajalec.
• Priporočljivo je, da uporabljate samo sijalke Philips.
• Embalažni material hranite izven dosega otrok (npr. plastične vrečke ...).
• Odlaganje izdelka. Ta izdelek je narejen iz visokokakovostnih materialov in sestavnih delov,
ki jih je mogoče reciklirati in uporabiti znova. Če je izdelek opremljen s simbolom prečrtanega
smetnjaka na kolesih, to pomeni, da je pri ravnanju s tem izdelkom treba upoštevati evropsko
direktivo 2012/19/ES. Pozanimajte se o lokalnih predpisih za ločeno zbiranje električnih in
elektronskih izdelkov. Upoštevajte lokalne predpise in ne odlagajte starega izdelka skupaj z
običajnimi gospodinjskimi odpadki. S pravilnim odlaganjem izdelka pripomorete k preprečevanju
morebitnih negativnih vplivov na okolje in človeško zdravje.
OPOZORILA:
• Ta izdelek ni igrača.
• Ni primerno za otroke pod 36 meseci starosti. Majhni deli. Nevarnost zadušitve.
• LED-svetloba je zelo svetla. Ne glejte neposredno v vklopljen svetlobni vir.
POZOR: spodaj so vse razlage s številskimi referencami na ustrezne ikone
pred temi varnostnimi navodili:
01- Izdelek lahko namestite samo v zaprtih prostorih.
02- Izdelek ni primeren za namestitev v kopalnice, predvsem ne v navedenem območju.
03- Izdelek lahko namestite na normalne vnetljive površine.
04- Zaščitni razred I: izdelek ali komponenta ima ozemljitveni priključek. Ozemljitvena žica
(rumena/zelena) mora biti priključena na priključek z oznako .
05- Zaščitni razred II: izdelek ali komponenta ima dvojno ali okrepljeno izolacijo.
06- Zaščitni razred III: izdelek ali komponenta je primerna samo za varnostno nizkonapetostno
napajanje (< 50 V AC; < 120 V DC).
07- Povezava X: poškodovano žico morate zamenjati z žico iste vrste.
Povezava Y: poškodovano žico lahko zamenja samo proizvajalec, distributer ali strokovnjak, da
se izognete nevarnosti.
Povezava Z: zunanjega prilagodljivega kabla tega svetila ni mogoče zamenjati. Če je kabel
poškodovan, morate svetilo uničiti.
08- Izdelek uporablja varnostni pretvornik. Okvarjen pretvornik zamenjajte samo s pretvornikom z
enakimi tehničnimi specifikacijami. Posvetujte se z usposobljenim elektrikarjem ali prodajalcem.
09- Izdelek ni primeren za otroke pod Y. letom starosti.
Vsi izdelki v seriji so zasnovani, izdelani in preizkušeni v skladu z mednarodnimi/evropskimi
varnostnimi standardi (npr. IEC/EN60598; ). Zagotavljamo, da izdelek nima okvar zaradi
materialov in izdelave. Garancija velja dve (2) leti (če na embalaži ni navedeno drugače). Če se
izkaže, da je izdelek okvarjen, bomo zagotovili brezplačno popravilo ali zamenjavo. Garancijski
pogoji ne vključujejo počenega stekla, okvarjenih baterij in sijalk za enkratno uporabo. Izdelek
je zasnovan in izdelan izključno za domačo uporabo in ni primeren za komercialno, trgovsko ali
industrijsko uporabo. Garancija ne pokriva poškodovanja izdelka v ekstremnih pogojih (obalna
okolja, industrijska območja, kmetije). Garancijsko obdobje začne veljati z dnevom nakupa
in garancija je veljavna samo ob predložitvi originalnega potrdila o nakupu. Če izdelka ne
namestite, popravljate ali spreminjate v skladu z navodili, razveljavite garancija. Ne prevzemamo
odgovornosti za poškodovanje zaradi zlorabe ali napačne uporabe izdelka. Za pridobitev servisa
med garancijskim obdobjem se obrnite na prodajalca ali Philipsov center za pomoč uporabnikom.
Kontaktni podatki so vam na voljo na spletni strani www.philips.com, lahko pa tudi pokličete
brezplačno številko 00800 744 547 75.
Pridržujemo si pravico do sprememb zasnove in tehničnih specifikacij.
RO INSTRUCŢIUNI DE EXPLOATARE ÎN SIGURANŢĂ ALE PRODUCĂTORULUI – Partea B
Acest manual B conţine definiţiile tuturor parametrilor şi specificaţiilor potenţial aplicabile,
împreună cu pictogramele acestora, conform normelor şi standardelor internaţionale de
siguranţă. Nu toate acestea sunt, însă, aplicabile pentru produsul achiziţionat de dvs.;
consultaţi pictogramele din manualul suplimentar A pentru a le identifica pe cele aplicabile
acestui produs.
• Pentru a asigura instalarea, utilizarea şi funcţionarea corectă şi sigură a acestui produs, urmaţi
întotdeauna cu stricteţe aceste instrucţiuni şi păstraţi-le în vederea consultării ulterioare.
• Opriţi întotdeauna alimentarea electrică înainte de lucrările de instalare, întreţinere sau reparaţii.
• Consultaţi întotdeauna în prealabil un profesionist pentru a alege dispozitivul de fixare adecvat
pentru instalarea produsului. Luaţi în considerare greutatea produsului şi materialul suprafeţei de
instalare.
• Dacă aveţi neclarităţi, consultaţi un electrician calificat şi autorizat sau contactaţi magazinul de la
care aţi achiziţionat produsul. Asiguraţi-vă că produsul este întotdeauna instalat în conformitate
cu reglementările aplicabile. Anumite reglementări specifică faptul că produsele electrice pot fi
instalate numai de către electricieni autorizaţi (de ex. Partea P pentru MAREA BRITANIE, AS/
NZS3000 IN pentru AUSTRALIA / NOUA ZEELANDĂ).
• Strângeţi întotdeauna ferm şuruburile bornelor, în special la conexiunile cablurilor de joasă
tensiune (12 V) (dacă este cazul). Este recomandat să verificaţi şi să strângeţi din nou şuruburile
bornelor la intervale regulate.
• Respectaţi codificarea cromatică a firelor la instalare: albastru (neutru), maro (fază) şi, pentru
echipamentele cu clasă de protecţie I, galben/verde (masă).
• Curăţaţi luminile interioare cu o lavetă uscată din material textil; nu utilizaţi materiale abrazive sau
solvenţi. Evitaţi aplicarea de lichide pe componentele electrice.
• Nu montaţi luminile de perete la îndemâna copiilor.
• Dacă produsul este montat pe o suprafaţă metalică, această suprafaţă trebuie să fie conectată la
un conductor de împământare de protecţie sau la conductorul echipotenţial al instalaţiei.
14
• Luaţi întotdeauna în calcul toate specificaţiile tehnice ale produsului. Verificaţi dacă pictogramele
de pe eticheta de identificare a produsului corespund pictogramelor indicate în partea A a acestor
instrucţiuni de siguranţă.
• Înlocuiţi imediat capacele transparente crăpate sau sparte, utilizând numai piese aprobate de
către producător.
• Este recomandat să utilizaţi numai becuri care poartă marca „Philips”.
• Nu lăsaţi materialele de ambalare (de ex. pungile de plastic) la îndemâna copiilor.
• Eliminarea la deşeuri a produsului: Produsul dvs. este proiectat şi fabricat cu materiale şi
componente de înaltă calitate, care pot fi reciclate şi reutilizate. Produsele pe care este aplicat
simbolul unui tomberon barat sunt acoperite de Directiva Europeană 2012/19/CE. Informaţi-vă
în privinţa sistemului local de eliminare, separare şi colectare a deşeurilor provenite din produse
electrice şi electronice. Respectaţi reglementările locale şi nu eliminaţi produsele vechi împreună
cu deşeurile menajere obişnuite. Eliminarea corectă la deşeuri a produsului dvs. va contribui la
prevenirea consecinţelor negative pentru mediu şi sănătatea oamenilor.
AVERTISMENTE:
• Acest produs nu este o jucărie.
• Nu este adecvat pentru copii sub 36 de luni. Conţine piese mici. Pericol de sufocare.
• Lumina LED este foarte puternică. Nu priviţi direct spre sursa de lumină în timpul funcţionării.
ATENŢIE: Mai jos sunt oferite toate explicaţiile necesare, cu referinţe numerice la
pictogramele corespunzătoare, prezentate la începutul acestui document:
01- Produsul trebuie instalat numai în interior.
02- Produsul nu este adecvat pentru instalarea în băi, mai ales nu în zona specificată.
03- Produsul este adecvat pentru montarea pe suprafeţe în mod normal inflamabile.
04- Clasa de protecţie I: produsul sau componenta are o conexiune la masă. Firul de masă
(galben/verde) trebuie conectat la borna marcată cu un asterisc .
05- Clasa de protecţie II: produsul sau componenta are izolaţie dublă sau ranforsată.
06- Clasa de protecţie III: produsul sau componenta permite alimentarea în siguranţă la tensiune
extra-joasă (<50 V c.a.; <120 V c.c.).
07- Conexiune X: În caz de deteriorare a firului, acesta trebuie înlocuit cu un fir de acelaşi tip.
Conexiune Y: În caz de deteriorare a firului, acesta trebuie înlocuit numai de către producător,
distribuitor sau un expert, pentru evitarea riscurilor.
Conexiune Z: Cablul extern flexibil al acestui corp de iluminat nu poate fi înlocuit. În situaţia în
care cablul este deteriorat, corpul de iluminat trebuie distrus.
08- Produsul funcţionează cu un transformator de siguranţă. Înlocuiţi transformatoarele defecte
numai cu transformatoare având specificaţii tehnice identice. Consultaţi un electrician calificat
sau magazinul de la care aţi achiziţionat produsul.
09- Acest produs nu trebuie utilizat de către copii sub Y ani.
Produsul, împreună cu toate celelalte produse din această colecţie, este proiectat, produs şi testat
în conformitate cu standardele internaţionale/europene de siguranţă
(de ex. IEC/EN60598; ). Garantăm faptul că produsul nu conţine defecte ţinând de materialele
utilizate şi de manoperă. Garanţia este valabilă timp de doi (2) ani (cu excepţia cazului în care pe
ambalaj se specifică alte informaţii). În cazul în care produsul este defect, vom asigura repararea
sau înlocuirea gratuită a acestuia. Sticla spartă, bateriile şi becurile de schimb nu sunt acoperite
de garanţie. Produsul este proiectat şi dezvoltat special pentru utilizarea casnică, nu şi pentru
utilizarea comercială, economică sau industrială. Nicio deteriorare adusă produsului de către
condiţiile extreme (zonele de coastă, mediile industriale sau agricole) nu va fi acoperită de către
garanţie. Perioada de garanţie începe la data achiziţiei şi va fi validată numai prin prezentarea
chitanţei originale. Garanţia va fi anulată dacă produsul nu a fost instalat, reparat sau modificat în
conformitate cu instrucţiunile. Nu acceptăm responsabilitatea pentru avariile apărute ca urmare a
utilizării sau aplicării incorecte a produsului. Pentru a beneficia de service în perioada de garanţie,
contactaţi distribuitorul sau Centrul Philips de asistenţă pentru clienţi. Informaţiile de contact pot fi
găsite la adresa www.philips.com; alternativ, puteţi apela gratuit numărul 00800 744 547 75.
Ne rezervăm dreptul de a modifica designul şi specificaţiile tehnice.
ET
TOOTJA OHUTUSNÕUDED - OSA B
Käesolevas kasutusjuhendis B on koos ikoonidega ära toodud kõigi potentsiaalselt
kohaldatavate parameetrite ja spetsifikatsioonide määratlused nii nagu need on sätestatud
rahvusvahelistes normides ja ohutusnõuetes. Need kõik ei pruugi aga teie ostetud
toote puhul kohaldatavad olla. Kasutusjuhendis A on ära toodud ikoonid, mis kehtivad
konkreetselt käesoleva toote puhul.
• Toote õigeks ja ohutuks paigaldamiseks, kasutamiseks ja töötamiseks järgige hoolikalt juhiseid
ning hoidke need edaspidiseks alles.
• Enne toote paigaldamist, hooldamist või parandamist lülitage toide alati välja.
• Pidage kindlasti enne paigaldamist nõu spetsialistiga, et valida toote turvaliseks kinnitamiseks
õige kinnitus. Võtke arvesse nii toote kaalu kui ka materjali, millest on valmistatud pind, kuhu
toode kinnitatakse.
• Kahtluse korral pidage nõu kvalifitseeritud või litsentseeritud elektrikuga või pöörduge toote müüja
poole. Hoolitsege selle eest, et toode paigaldataks alati asjakohaste eeskirjade kohaselt. Teatud
eeskirjades on ette nähtud, et elektriseadmeid tohib paigaldada üksnes litsentseeritud elektrik (nt.
osa P Ühendkuningriigi puhul, AS/NZS3000 IN Austraalia/Uus-Meremaa puhul).
• Kinnitage juhtmeühenduse kruvid alati korralikult, eriti madalpinge (12V) ühenduste puhul (juhul
kui neid kasutatakse). Aeg-ajalt tuleks juhtmeühenduse kruvisid kindlasti kontrollida ja üle keerata.
• Jälgige juhtmete õiget värvi enne paigaldust: sinine (N), pruun või must (L) ja turvalisusklassi I
korral kollane/roheline (maandus).
• Hooldage sisevalgusteid kuiva tolmulapi või -harjaga, ärge kasutage abrasiivseid vahendeid või
lahusteid. Vältige vedelikke elektrilistel osadel.
• Paigaldage seinavalgusti lastele kättesaamatult.
• Kui toode on paigaldatud metallpinnale, siis peab pind olema kokkupuutes maandusjuhtmega või
potentsiaaliühtlustusjuhiga.
• Arvestage alati toote kõigi tehniliste tingimustega. Võrrelge tootel näidatud ikoone ohutusnõuete
osas A toodud ikoonidega.
• Vahetage läbipaistev kaas kohe uuega, kui see on pragunenud või katkine, ning kasutage üksnes
tootja heakskiidetud osi.
• Soovitav on kasutada üksnes Philipsi lampe.
• Hoidke pakkematerjalid laste käeulatusest väljas. (nt kilekotid, ...)
• Toote utiliseerimine. Teie toode on kavandatud ja toodetud kvaliteetsetest materjalidest
ning detailidest, mida saab ümber töötada ja taaskasutada. Kui toote külge on kinnitatud
selline läbikriipsutatud prügikasti sümbol, siis kehtib tootele Euroopa direktiiv 2012/19/EL.
Palun viige ennast kurssi elektriliste ja elektrooniliste toodete eraldi kogumist reguleerivate
kohalike eeskirjadega. Palun toimige vastavalt kohalikele reeglitele ja ärge visake kasutatud
tooteid tavaliste majapidamisjäätmete hulka. Toote õige kõrvaldamine aitab vältida võimalikke
negatiivseid tagajärgi keskkonnale ja inimeste tervisele.
HOIATUSED
• See toode ei ole mänguasi.
• Ei sobi alla 36 kuu vanustele lastele. Väikesed osad. Lämbumisoht.
• LED-valgus on väga ere. Ärge vaadake otse töötavasse valgusallikasse.
TÄHELEPANU: Allpool leiate kõigi eeltoodud ikoonide seletused numbrilises järjestuses nii
nagu need on ohutusjuhiste ees:
01- Toodet tohib paigaldada ainult siseruumidesse.
02- Toode ei ole sobilik paigaldamiseks vannitubadesse, vähemalt mitte näidatud tsoonis.
03- Toodet võib kinnitada tavalise süttimistundlikkusega pindadele.
04- Kaitseklass I: toode või komponent on maandatud. Maandusjuhe (kollane/roheline) peab olema
ühendatud tärniga tähistatud klemmiga.
05- Kaitseklass II: tootel või komponendil on topeltisolatsioon või tugevdatud isolatsioon.
06- Kaitseklass III: toode või komponent on ohutuse huvides sobilik kasutamiseks üksnes eriti
madala voolutugevusega vooluringis (<50V AC.; <120V DC).
07- X-ühendus: Juhtme vigastuse korral tuleb see asendada sama tüüpi juhtmega.
Y-ühendus: Juhtme vigastuse korral peab selle võimalike riskide vältimiseks asendama tootja,
turustaja või asjatundja.
Z-ühendus: Selle valgusti välist elastset kaablit või juhet ei saa välja vahetada. Kui juhe on
vigastatud, kuulub valgusti hävitamisele.
08- Toode töötab turvamuundajaga. Asendage purunenud muundaja ainult samade tehniliste
näitajatega muundajaga. Konsulteerige kvalifitseeritud elektrikuga või võtke ühendust toote
müüjaga.
15
09- See toode ei sobi kasutamiseks alla Y-aastastele lastele.
See toode - nagu ka kõik teised selle kollektsiooni tooted - on välja töötatud, toodetud ja testitud
vastavalt rahvusvahelistele/Euroopa ohutusnõuetele (nt IEC/EN60598 ; ). Garanteerime,
et sellel tootel ei ole materjali- ega tootmisvigasid. Garantii kehtib kaks (2) aastat, kui toote
pakendil ei ole märgitud teisiti. Kui tootel ilmneb vigu, korraldame toote tasuta parandamise või
asendamise. Katkisele klaasile, patareidele ja lampidele garantii ei laiene.Toode on spetsiaalselt
lootud ja välja töötatud koduseks kasutamiseks ja mitte äriliseks, kaubanduslikuks või
tööstuslikuks kasutamiseks. Garantii ei laiene tootele, mida kasutatakse äärmuslikes tingimustes
(rannapiirkonnad, tööstuspiirkonnad, põllumajanduslikud keskkonnad). Garantiiperiood algab
ostu sooritamise hetkest ja kehtib üksnes ostutšeki ettenäitamisel. Garantii ei kehti, kui toote
paigaldamisel, parandamisel või muutmisel ei ole järgitud juhiseid. Tootja ei vastuta kahjude eest,
mis tekkisid toote vääral kasutamisel või paigaldamisel.
Garantiiteenuse saamiseks garantiiajal võtke palun ühendust oma edasimüüja või Philipsi
klienditeeninduskeskusega. Kontaktandmed leiate veebilehelt: “www.philips.com” Võite helistada
ka tasuta teabetelefonile 00800 744 547 75.
Tootja jätab endale õiguse muuta toodete disaini ja tehnilisi näitajaid.
EL
Οδηγίες Ασφαλείας – Β’ Μέρος
Αυτό το εγχειρίδιο B περιέχει ορισμούς όλων των παραμέτρων και των προδιαγραφών
που ενδέχεται να ισχύουν, με εικονίδια σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και τα πρότυπα
ασφαλείας. Ωστόσο, ενδέχεται να μην ισχύουν όλα τα εικονίδια για το προϊόν που
αγοράσατε. Ανατρέξτε στο πρόσθετο εγχειρίδιο Α, για να δείτε ποια εικονίδια ισχύουν για το
συγκεκριμένο προϊόν.
• Για να διασφαλίσετε τη σωστή και ασφαλή εγκατάσταση, χρήση και λειτουργία του προϊόντος, να
τηρείτε πάντα προσεκτικά αυτές τις οδηγίες και να τις φυλάξετε για μελλοντική αναφορά.
• Να απενεργοποιείτε πάντα τη συσκευή πριν από την εγκατάσταση, τη συντήρηση ή την επισκευή.
• Πριν επιλέξετε το σωστό εξάρτημα στερέωσης για την ασφαλή τοποθέτηση του προϊόντος, να
συμβουλεύεστε πάντοτε έναν επαγγελματία. Λάβετε υπόψη το βάρος του προϊόντος και το υλικό
της επιφάνειας στερέωσης.
• Σε περίπτωση αμφιβολίας, συμβουλευτείτε έναν εξειδικευμένο ή εξουσιοδοτημένο ηλεκτρολόγο ή
επικοινωνήστε με το κατάστημα λιανικής πώλησης. Βεβαιωθείτε ότι το προϊόν έχει εγκατασταθεί
σύμφωνα με τους σχετικούς κανονισμούς. Ορισμένοι κανονισμοί αναφέρουν ότι τα ηλεκτρικά
προϊόντα πρέπει να τοποθετούνται μόνο από ηλεκτρολόγο με άδεια επαγγέλματος (π.χ. Part P για
το Η.Β., AS/NZS3000 IN για ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ / ΝΕΑ ΖΗΛΑΝΔΙΑ).
• Να σφίγγετε πάντα καλά τις βίδες του ρευματολήπτη, ειδικά τα εξαρτήματα της καλωδίωσης
χαμηλής τάσης (12V) (εάν υπάρχουν). Συνιστάται να ελέγχετε τακτικά και να σφίγγετε πάλι τις
βίδες του ρευματολήπτη με την πάροδο του χρόνου.
• Βεβαιωθείτε ότι τα καλώδια έχουν το σωστό χρώμα πριν την εγκατάσταση: μπλε (N), καφέ (L) και,
για την κατηγορία προστασίας Ι, κίτρινο/πράσινο (γείωση).
• Για τη συντήρηση του εσωτερικού φωτισμού, χρησιμοποιήστε ένα στεγνό πανί ξεσκονίσματος.
Μην χρησιμοποιείτε διαβρωτικά καθαριστικά ή διαλύτες. Αποφύγετε τα υγρά σε όλα τα ηλεκτρικά
εξαρτήματα.
• Στερεώστε τα επιτοίχια φωτιστικά σε σημεία όπου δεν φτάνουν παιδιά.
• Αν το προϊόν τοποθετηθεί σε μεταλλική επιφάνεια, η επιφάνεια πρέπει να συνδεθεί με αγωγό
προστατευτικής γείωσης ή στον αγωγό ισοδυναμικής σύνδεσης της εγκατάστασης.
• Να λαμβάνετε πάντα υπόψη σας τις τεχνικές προδιαγραφές του προϊόντος. Επαληθεύστε τα
εικονίδια που αναγράφονται στην ετικέτα αναγνώρισης του προϊόντος και τα εικονίδια που
εμφανίζονται στο μέρος Α των εν λόγω οδηγιών ασφαλείας.
• Να αντικαθιστάτε αμέσως τα ραγισμένα ή σπασμένα διαφανή καλύμματα και να χρησιμοποιείτε
μόνο ανταλλακτικά που έχουν εγκριθεί από τον κατασκευαστή.
• Συνιστάται να χρησιμοποιείτε μόνο λαμπτήρες της Philips.
• Φυλάξτε τα υλικά της συσκευασίας (π.χ. πλαστικές σακούλες) μακριά από παιδιά.
• Απόρριψη του προϊόντος. Το προϊόν έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί με υλικά και εξαρτήματα
υψηλής ποιότητας, τα οποία μπορούν να ανακυκλωθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν. Όταν
ένα προϊόν διαθέτει το σύμβολο ενός διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων με ρόδες, το προϊόν
αυτό καλύπτεται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2012/19/ΕΚ. Ενημερωθείτε για τους τοπικούς
κανόνες απόρριψης, διαχωρισμού και συλλογής απορριμμάτων που ισχύουν για τα ηλεκτρικά και
ηλεκτρονικά προϊόντα. Συμμορφωθείτε με την ισχύουσα τοπική νομοθεσία και μην απορρίπτετε
τα παλιά σας προϊόντα μαζί με τα οικιακά σας απορρίμματα. Η σωστή απόρριψη του παλιού
προϊόντος θα βοηθήσει στην αποτροπή πιθανών αρνητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον και
την ανθρώπινη υγεία.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ:
• Το προϊόν δεν είναι παιχνίδι.
• Δεν είναι κατάλληλο για παιδιά κάτω των 36 μηνών. Μικρά μέρη. Κίνδυνος πνιγμού.
• Το φως LED είναι πολύ δυνατό. Μην κοιτάζετε την πηγή φωτισμού όταν το προϊόν λειτουργεί.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Παρακάτω θα βρείτε όλες τις εξηγήσεις με αριθμητική παραπομπή, για τα
εικονίδια
που παρατίθενται πριν από τις παρούσες οδηγίες ασφαλείας:
01- Το προϊόν πρέπει να εγκατασταθεί μόνο σε εσωτερικούς χώρους.
02- Το προϊόν δεν είναι κατάλληλο για εγκατάσταση στο μπάνιο και σίγουρα όχι στην καθορισμένη
ζώνη.
03- Το προϊόν είναι κατάλληλο για τοποθέτηση σε φυσιολογικά εύφλεκτες επιφάνειες.
04- Κατηγορία προστασίας I: το προϊόν ή το εξάρτημα διαθέτει σύνδεση γείωσης. Το καλώδιο
γείωσης (κίτρινο/πράσινο) πρέπει να συνδεθεί με τον ακροδέκτη που επισημαίνεται με .
05- Κατηγορία προστασίας II: το προϊόν ή το εξάρτημα παρέχεται με διπλή ή ενισχυμένη μόνωση.
06- Κατηγορία προστασίας III: το προϊόν ή το εξάρτημα είναι κατάλληλο μόνο για εξαιρετικά χαμηλή
τάση ασφαλείας (<50Va.c., <120Vd.c.).
07- Σύνδεση X: Σε περίπτωση φθοράς του καλωδίου, πρέπει να αντικατασταθεί από ένα καλώδιο
ίδιου τύπου.
Σύνδεση Υ: Σε περίπτωση φθοράς του καλωδίου, θα πρέπει να αντικατασταθεί μόνο από τον
κατασκευαστή, τον διανομέα ή έναν ειδικό, προκειμένου να αποφευχθούν οι κίνδυνοι.
Σύνδεση Ζ: Το εξωτερικό εύκαμπτο καλώδιο του φωτιστικού δεν μπορεί να αντικατασταθεί. Αν
το καλώδιο έχει φθαρεί, το φωτιστικό σώμα πρέπει να καταστραφεί.
08- Το προϊόν λειτουργεί με μετασχηματιστή ασφαλείας. Αν ο μετασχηματιστής σπάσει,
αντικαταστήστε τον μόνο με ένα μετασχηματιστή που έχει τα ίδια τεχνικά χαρακτηριστικά.
Συμβουλευτείτε έναν ηλεκτρολόγο ή ένα κατάστημα λιανικής πώλησης.
09- Το προϊόν δεν είναι κατάλληλο για παιδιά μικρότερα των Y ετών.
Το προϊόν, καθώς και όλα τα άλλα προϊόντα της συλλογής, έχει σχεδιαστεί, παραχθεί και δοκιμαστεί
σύμφωνα με τα διεθνή/Ευρωπαϊκά πρότυπα ασφαλείας (π.χ. IEC/EN60598, ). Εγγυόμαστε ότι
το προϊόν δεν παρουσιάζει ελαττώματα υλικού και κατασκευής. Η εγγύηση αυτή ισχύει για δύο (2)
έτη (εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά στη συσκευασία). Σε περίπτωση που το προϊόν αποδειχθεί
ελαττωματικό, θα αναλάβουμε την επισκευή ή την αντικατάσταση δωρεάν. Τα σπασμένα γυαλιά, οι
μπαταρίες και οι ανταλλακτικοί λαμπτήρες δεν καλύπτονται από την εγγύηση. Το προϊόν είναι ειδικά
σχεδιασμένο και κατασκευασμένο μόνο για οικιακή και όχι για εμπορική ή βιομηχανική χρήση.
Τυχόν ζημίες που προκλήθηκαν στο προϊόν σε ακραίες συνθήκες (παράκτιες περιοχές, βιομηχανικό
περιβάλλον, γεωργικό περιβάλλον) δεν καλύπτονται από την εγγύηση. Η περίοδος της εγγύησης
αρχίζει από την ημερομηνία αγοράς και ισχύει μόνο με την προσκόμιση της αρχικής απόδειξης. Η
εγγύηση είναι άκυρη αν το προϊόν δεν έχει εγκατασταθεί, επισκευαστεί ή τροποποιηθεί σύμφωνα
με τις οδηγίες. Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για ζημιές που οφείλονται σε κατάχρηση ή
λανθασμένη εφαρμογή του προϊόντος. Προκειμένου να πραγματοποιηθεί επισκευή κατά τη διάρκεια
της περιόδου εγγύησης, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπό σας ή με το κέντρο Εξυπηρέτησης
Πελατών της Philips. Μπορείτε να βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας στη διεύθυνση www.philips.com
ή να καλέσετε στο 00800 744 547 75 χωρίς χρέωση.
Με την επιφύλαξη τροποποιήσεων στο σχεδιασμό και στις τεχνικές προδιαγραφές.
LV
EKSPLUATĀCIJAS INSTRUKCIJA – B DAĻA
Šajā rokasgrāmatā B iekļautas visas potenciāli piemērojamo parametru un specifikāciju
definīcijas ar ikonām atbilstoši starptautiskajiem normatīviem un drošības standartiem.
Taču ne visi, iespējams, attiecas uz jūsu iegādāto produktu - lūdzu, skatiet ikonas papildu
rokasgrāmatā A, kas attiecas tieši uz šo produktu.
• Lai nodrošinātu pareizu un drošu produkta uzstādīšanu, lietošanu un funkcionēšanu, vienmēr
rūpīgi ievērojiet šīs instrukcijas un saglabājiet turpmākām uzziņām.
• Pirms uzstādīšanas, apkopes vai remonta vienmēr izslēdziet strāvas padevi.
• Pirms pareizā stiprinājuma izvēles drošai produkta uzstādīšanai vienmēr konsultējieties ar
speciālistu. Ņemiet vērā produkta svaru un uzstādīšanas virsmas materiālu.
• Ja radušās šaubas, sazinieties ar kvalificētu vai licencētu elektriķi vai veikalu. Nodrošiniet, ka
16
produkts vienmēr ir uzstādīts atbilstoši piemērojamiem noteikumiem. Konkrēti noteikumi nosaka,
ka elektriskie produkti jāuzstāda tikai licencētam elektriķim (piem., P daļa Apvienotajā Karalistē,
AS/NZS3000 IN Austrālijā/Jaunzēlandē).
• Vienmēr cieši pievelciet spaiļu skrūves, īpaši zemsprieguma vadojuma piederumiem (12 V) (ja
piemērojams). Īpaši ieteicams ik pa laikam regulāri pārbaudīt un atkārtoti pievilkt spaiļu skrūves.
• Pirms uzstādīšanas fiksējiet atbilstošo vadojuma krāsu: zila (N), brūna (L), un, ja ir I aizsardzības
klase, dzeltena/zaļa (zemējums).
• Iekšējo apgaismojumu tīriet ar sausu drānu, neizmantojiet abrazīvus līdzekļus vai šķīdinātājus.
Raugieties, lai uz elektriskajām daļām nenokļūst šķidrums.
• Uzstādiet sienas gaismekļus bērniem nepieejamā vietā.
• Ja produkts tiek uzstādīts uz metāliskas virsmas, šai virsmai jābūt pieslēgtai aizsargzemējumam
vai instalācijas ekvipotenciālam pievienotam vadītājam.
• Vienmēr pārskatiet visas produkta tehniskās specifikācijas. Pārbaudiet norādītās ikonas uz
produkta identifikācijas uzlīmes un ikonas, kas redzamas šo drošības instrukciju A daļā.
• Nekavējoties nomainiet ieplaisājušu vai bojātu caurspīdīgu pārsegu, un izmantojiet tikai ražotāja
apstiprinātas detaļas.
• Ieteicams izmantot tikai "Philips" spuldzes.
• Glabājiet iepakojuma materiālus vietā, kur tiem nevar piekļūt bērni.
(Piem., plastmasas maisiņus u.c.)
• Atbrīvošanās no produkta. Jūsu produkts ir izstrādāts un ražots, izmantojot augstas kvalitātes
materiālus un komponentus, ko var pārstrādāt un izmantot atkārtoti. Ja uz produkta redzams
pārsvītrotas atkritumu urnas simbols, tas nozīmē, ka uz šo produktu attiecas Eiropas direktīva
2012/19/EK. Lūdzu, iegūstiet informāciju par vietējo elektrisko un elektronisko produktu
atbrīvošanās, šķirošanas un savākšanas sistēmu. Lūdzu, rīkojieties saskaņā ar vietējiem
noteikumiem un neizmetiet nolietotos produktus kopā ar parastiem sadzīves atkritumiem. Pareiza
jūsu produkta utilizācija palīdz novērst potenciālo negatīvo ietekmi uz apkārtējo vidi un cilvēku
veselību.
BRIDINĀJUMI:
• Šis produkts nav rotaļlieta.
• Nav piemērots bērniem, kas jaunāki par 36 mēnešiem. Satur sīkas detaļas. Nosmakšanas risks.
• LED gaisma ir ļoti spilgta. Neskatieties uz ieslēgtu gaismas avotu.
UZMANĪBU: tālāk sniegti visi paskaidrojumi ar numurētām atsaucēm uz attiecīgajām ikonām
šo drošības instrukciju sākumā:
01- Produktu drīkst uzstādīt tikai iekštelpās.
02- Produkts nav piemērots uzstādīšanai vannasistabās, pavisam noteikti norādītajā zonā.
03- Produkts ir piemērots uzstādīšanai uz parasti uzliesmojošām virsmām.
04- I aizsardzības klase: produktam vai komponentam ir zemējuma savienojums. Zemējuma vads
(dzeltens/zaļš) ir jāpievieno spailei ar marķējumu
.
05- II aizsardzības klase: produktam vai komponentam ir dubulta vai pastiprināta izolācija.
06- III aizsardzības klase: produkts vai komponents ir piemērots tikai īpaši zema sprieguma strāvas
padevei (<50 V maiņstr.; <120 V līdzstr.).
07- X-savienojums: vada bojājuma gadījumā tas ir jānomaina ar tādu pašu vadu.
Y-savienojums: vada bojājuma gadījumā, tas jānomaina ražotājam, izplatītājam vai
speciālistam, lai novērstu risku.
Z-savienojums: šī gaismekļa ārējo lokano kabeli vai vadu nevar nomainīt. Ja vads ir bojāts,
gaismeklis ir jāiznīcina.
08- Produkts darbojas ar drošības strāvas pārveidotāju. Nomainiet bojātu pārveidotāju tikai pret
pārveidotāju ar identiskām tehniskajām specifikācijām. Konsultējieties ar kvalificētu elektriķi vai
savu tirdzniecības vietu.
09- Šis produkts nav piemērots bērniem līdz Y gadiem.
Produkts – kā arī citi kolekcijas produkti – ir izstrādāts, ražots un pārbaudīts saskaņā ar
starptautiskajiem/Eiropas drošības standartiem (piem., IEC/EN60598; ). Mēs garantējam, ka
produktam nav materiālu un ražošanas defektu. Šī garantija ir derīga divus (2) gadus (ja vien
uz iepakojuma nav norādīts citādi). Ja produkts izrādās bojāts, mēs veiksim bezmaksas servisu
vai nomaiņu. Saplīsis stikls, baterijas un nomaiņas spuldzes neietilpst garantijas noteikumos.
Produkts ir specifiski izstrādāts lietošanai mājsaimniecībā, nevis komerciālai, tirdzniecības vai
industriālai lietošanai. Garantija nesedz jebkādus produktam nodarītos bojājumus ekstrēmos
apstākļos (piekrastē, industriālā vidē, fermā). Garantijas periods sākas no pirkuma datuma un
ir derīgs tikai, uzrādot oriģinālo pirkuma čeku. Garantija nav derīga, ja produkts nav uzstādīts,
saremontēts vai modificēts atbilstoši norādījumiem. Mēs neuzņemamies atbildību par bojājumiem,
kas radušies nepareizas produkta lietošanas vai uzstādīšanas rezultātā. Lai saņemtu apkalpošanu
garantijas periodā, lūdzu, sazinieties ar savu izplatītāju vai Philips klientu apkalpošanas centru.
Kontaktinformācija pieejama: "www.philips.com" vai zvanot uz bezmaksas tālruņa numuru
00800 744 547 75.
Paturētas tiesības veikt izmaiņas dizainā un tehniskajās specifikācijās.
LT
SAUGUMO REIKALAVIMAI (DALIS B)
Šiame B vadove pateikiami visų galimų parametrų apibrėžimai ir specifikacijos su
piktogramomis, kaip to reikalauja tarptautiniai normų ir saugos standartai. Ne visi jie gali
būti taikomi jūsų įsigytam gaminiui, todėl peržiūrėkite papildomame A vadove nurodytas
piktogramas, kurios taikomos būtent jūsų gaminiui.
• Kad gaminys būtų tinkamai ir saugiai montuojamas, naudojamas ir veiktų, visada reikia atidžiai
vadovautis šiomis instrukcijomis ir išsaugoti jas ateičiai.
• Prieš pradėdami montuoti, atlikti techninę priežiūrą arba remontą, visada išjunkite maitinimo
tiekimą.
• Norėdami išsirinkti tinkamą laikiklį ir saugiai pritvirtinti gaminį, visada iš anksto pasikonsultuokite
su profesionalu. Atkreipkite dėmesį į gaminio svorį ir tvirtinimo paviršiaus medžiagą.
• Jei abejojate, pasikonsultuokite su kvalifikuotu elektriku arba kreipkitės į parduotuvę, kurioje
pirkote. Būtina užtikrinti, kad gaminys būtų montuojamas pagal galiojančias taisykles. Pagal kai
kuriuos reikalavimus, elektros gaminius gali montuoti tik kvalifikuoti elektrikai (pvz., JK skirta P
dalis, AS/NZS3000 IN skirta AUSTRALIJAI / NAUJAJAI ZELANDIJAI).
• Visada tvirtai priveržkite gnybtų varžtus, ypač prijungdami žemos įtampos laidus (12 V) (jei yra).
Bėgant laikui rekomenduojame reguliariai tikrinti ir iš naujo priveržti gnybtų varžtus.
• Prieš pradėdami montuoti atkreipkite dėmesį į laidų spalvas: mėlyna (N), ruda (L) ir, jei saugos
klasė yra I, geltona / žalia (įžeminimo).
• Dulkes nuo vidaus apšvietimo objektų valykite sausa šluoste ir nenaudokite abrazyvinių dalelių
turinčių valiklių ar tirpiklių. Stenkitės, kad skysčių nepatektų ant elektrinių dalių.
• Sienines lempas montuokite vaikams nepasiekiamoje vietoje.
• Jei gaminį montuojate prie metalinio paviršiaus, šis paviršius turi liestis su apsauginiu įžeminimo
laidu arba su atitinkamu montavimo laidu.
• Atsižvelkite į visas gaminio technines specifikacijas. Patikrinkite gaminio etiketėje nurodytas
piktogramas ir piktogramas, kurios nurodytos šių saugos instrukcijų A dalyje.
• Nedelsdami pakeiskite įskilusį arba sudužusį skaidrų gaubtą ir naudokite tik gamintojo patvirtintas
dalis.
• Rekomenduojame naudoti tik „Philips“ lemputes.
• Pakavimo medžiagas laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje (pvz., plastikinius maišelius...).
• Gaminio išmetimas. Gaminys sukurtas ir pagamintas naudojant aukštos kokybės medžiagas
ir komponentus, kuriuos galima perdirbti ir naudoti pakartotinai. Jei matote perbrauktos šiukšlių
dėžės su ratukais simbolį, pritvirtintą prie gaminio, tai reiškia, kad gaminiui galioja Europos
direktyva 2012/19/EB. Susipažinkite su vietiniais reikalavimais, kurie taikomi išmetant, rūšiuojant
ir surenkant elektros ir elektronikos gaminius. Laikykitės vietinių taisyklių ir neišmeskite seno
produkto su paprastomis buitinėmis atliekomis. Tinkamai išmetus gaminį išvengiama galimų
neigiamų padarinių aplinkai ir žmonių sveikatai.
ĮSPĖJIMAI:
• Šis gaminys yra ne žaislas.
• Netinka mažesniems nei 36 mėn. vaikams. Yra mažų dalių. Pavojus užspringti.
• LED šviesa yra labai ryški. Nežiūrėkite į veikiantį šviesos šaltinį.
DĖMESIO! Toliau pateikiami paaiškinimai su skaitinėmis nuorodomis į atitinkamas
piktogramas
šių saugos instrukcijų pradžioje:
01- Gaminys gali būti montuojamas tik viduje.
02- Gaminys netinka vonioms, ypač nurodytoje zonoje.
03- Gaminį galima tvirtinti prie įprastų degių paviršių.
04- I saugos klasė: gaminys arba komponentas turi įžeminimo jungtį. Įžeminimo laidas (geltonas /
žalias) turi būti prijungtas prie gnybto, kuris pažymėtas .
17
05- II saugos klasė: gaminys arba komponentas turi dvigubą arba sutvirtintą izoliaciją.
06- III saugos klasė: gaminys arba komponentas tinkamas tik tiekiant saugią ypač žemą įtampą
(<50 V AC; <120 V DC).
07- X jungtis: jei laidas būtų pažeistas, jis turi būti pakeistas tokio pat tipo laidu.
Y jungtis: jei laidas būtų pažeistas, siekiant apsisaugoti nuo rizikos, jį pakeisti gali tik
gamintojas, platintojas arba kvalifikuotas specialistas.
Z jungtis: išorinis šio šviestuvo lankstus laidas arba kabelis yra nekeičiamas. Jei laidas
pažeistas, šviestuvas turi būti išmestas.
08- Gaminys veikia naudodamas saugos transformatorių. Neveikiantį transformatorių pakeiskite tik
identiškų techninių duomenų transformatoriumi. Pasikonsultuokite su kvalifikuotu elektriku arba
kreipkitės į parduotuvę, kurioje pirkote.
09- Šis gaminys netinka vaikams iki Y metų.
Šis gaminys, kaip ir visi kiti šios kolekcijos gaminiai, sukurtas, pagamintas ir patikrintas
vadovaujantis tarptautiniais / Europos saugos standartais (pvz., IEC/EN60598; ). Garantuojame,
kad šis gaminys neturi medžiagų ar gamybos defektų. Ši garantija galioja dvejus (2) metus
(jei ant pakuotės nenurodyta kitaip). Jei gaminys turėtų defektų, mes jį suremontuosime arba
pakeisime nemokamai. Garantija netaikoma, jei sudūžta stiklas, išsenka baterijos ar perdega
keičiama lemputė. Gaminys buvo sukurtas ir pagamintas naudoti tik buityje. Jis neskirtas naudoti
komerciniais, prekybiniais ar pramoniniais tikslais.
Bet kokiam produkto pažeidimui, atsiradusiam dėl ekstremalių sąlygų (pakrantės, pramoninė
aplinka, ūkis), negalios garantija. Garantinis periodas prasideda nuo pirkimo dienos ir galioja tik
pateikus originalų pirkinio kvitą. Garantija negalioja, jei gaminys buvo sumontuotas, remontuotas
arba modifikuotas nesilaikant instrukcijų. Mes neprisiimame atsakomybės už žalą, kurią patiriate
dėl netinkamo gaminio naudojimo arba pritaikymo. Jei norite pasinaudoti garantiniu laikotarpiu
teikiamomis techninės priežiūros paslaugomis, kreipkitės į savo pardavėją arba „Philips“ klientų
aptarnavimo centrą. Kontaktinė informacija pateikiama svetainėje www.philips.com. Taip pat galite
skambinti nemokamu telefonu 00800 744 547 75.
Pasiliekame teisę keisti konstrukciją ir technines specifikacijas.
SR
DEO B - UPUTSTVA
Ovaj priručnik B sadrži definicije svih potencijalno primenljivih parametara i specifikacija sa
ikonama, u skladu sa međunarodnim normama i bezbednosnim standardima. Međutim, na
proizvod koji ste kupili neće biti primenljivo sve – pogledajte ikone u dodatnom priručniku A
da biste saznali šta se konkretno odnosi na ovaj proizvod.
• Kako biste omogućili ispravnu i bezbednu instalaciju, upotrebu i funkcionisanje proizvoda, uvek
se pažljivo pridržavajte ovih uputstava i sačuvajte ih za buduću upotrebu.
• Uvek isključite napajanje pre instalacije, održavanja ili popravke.
• Prilikom izbora odgovarajućeg pričvršćivača za bezbedno montiranje proizvoda uvek se unapred
konsultujte sa stručnjakom. Vodite računa o težini proizvoda i materijalu površine za montiranje.
• Ako niste sigurni, konsultujte se sa kvalifikovanim ili licenciranim električarom ili se obratite
prodavcu. Uvek proverite da li je proizvod instaliran u skladu sa relevantnim propisima. Određeni
propisi zahtevaju da instalaciju električnih uređaja isključivo obavljaju licencirani električari (npr.
Deo P za Ujedinjeno Kraljevstvo, AS/NZS3000 IN za Australiju/Novi Zeland).
• Uvek čvrsto pritegnite zavrtnje na priključku, a naročito dodatke za ožičenje niskog napona (12 V)
(ako je primenljivo). Izričito se preporučuje da redovno proveravate zavrtnje na priključku i da ih
dotežete po potrebi.
• Obratite pažnju na boju žica pre instalacije: plava (N), braon (L) i ako je zaštitni razred I, žuta/
zelena (uzemljenje).
• Unutrašnje osvetljenje održavajte pomoću sakupljača prašine od suve tkanine, nemojte da
koristite abrazivna sredstva niti razređivače. Izbegavajte nanošenje tečnosti na električne delove.
• Zidna rasvetna tela montirajte van domašaja dece.
• Ako se proizvod montira na metalnu površinu, ta površina mora biti povezana sa zaštitnim
uzemljenjem ili sa provodnikom instalacije konstantnog potencijala.
• Uvek razmotrite sve tehničke specifikacije proizvoda. Uporedite ikone sa identifikacione nalepnice
na proizvodu sa ikonama prikazanim u delu A ovih bezbednosnih uputstava.
• Odmah zamenite naprsli ili slomljeni prozirni poklopac i isključivo koristite delove koje je odobrio
proizvođač.
• Savetuje se da koristite isključivo „Philips“ sijalice.
• Materijale za pakovanje (na primer, plastične kese itd.) držite van domašaja dece.
• Odlaganje proizvoda. Proizvod je dizajniran i proizveden uz upotrebu materijala i komponenti
visokog kvaliteta koji se mogu reciklirati i ponovo upotrebiti. Simbol precrtane kante za otpatke sa
točkovima na proizvodu znači da je taj proizvod obuhvaćen Evropskom direktivom 2012/19/EZ.
Informišite se o lokalnom sistemu za odlaganje, razdvajanje i prikupljanje otpada od električnih
i elektronskih proizvoda. Postupajte u skladu sa lokalnim propisima i nemojte da odlažete stare
proizvode sa uobičajenim otpadom iz domaćinstva. Pravilno odlaganje proizvoda takođe doprinosi
sprečavanju potencijalno negativnih posledica po životnu sredinu ili zdravlje ljudi.
UPOZORENJA:
• Ovaj proizvod nije igračka.
• Nije pogodan za decu mlađu od 36 meseci. Sitni delovi. Opasnost od gušenja.
• Intenzitet LED svetla je izuzetno veliki. Nemojte da gledate u radni izvor svetla.
PAŽNJA: U nastavku se nalaze objašnjenja sa numeričkim referencama na ikone,
redosledom kojim su prikazane na početku ovih bezbednosnih uputstava:
01- Ovaj proizvod bi trebalo montirati samo u zatvorenom prostoru.
02- Ovaj proizvod nije pogodan za montiranje u kupatilima, a naročito ne u navedenoj zoni.
03- Ovaj proizvod je pogodan za montiranje na uobičajeno zapaljive površine.
04- Zaštitni razred I: Proizvod ili komponenta ima priključak za uzemljenje. Žica za uzemljenje
(žuta/zelena) mora da bude povezana na priključak označen sa .
05- Zaštitni razred II: Proizvod ili komponenta se isporučuje sa dvostrukom ili ojačanom izolacijom.
06- Zaštitni razred III: Proizvod ili komponenta pogodna je isključivo za napajanje bezbednim,
izuzetno niskim naponom (<50 V AC; <120 V DC).
07- X-veza: U slučaju oštećenja žice neophodna je zamena istim tipom žice.
Y-veza: U slučaju oštećenja žice zamenu mora da obavi isključivo proizvođač, distributer ili
stručnjak kako bi se izbegao rizik.
Z-veza: Nije moguće zameniti spoljni fleksibilni kabl ovog rasvetnog tela. U slučaju oštećenja
kabla više neće biti moguće koristiti rasvetno telo.
08- Ovaj proizvod funkcioniše sa bezbednosnim transformatorom. Pokvareni transformator
zamenite isključivo transformatorom identičnih tehničkih specifikacija. Obratite se
kvalifikovanom električaru ili prodavcu.
09- Ovaj proizvod nije pogodan za decu mlađu od Y godina.
Ovaj proizvod, kao i svi drugi proizvodi iz ove kolekcije, dizajniran je, proizveden i testiran u skladu
sa međunarodnim/evropskim bezbednosnim standardima (npr. IEC/EN60598; ). Garantujemo
da ovaj proizvod nema defekte u vezi sa materijalima i izradom. Ova garancija važi dve (2)
godine (osim ako na pakovanju nije navedeno drugačije). U slučaju da se ispostavi da je proizvod
defektan, besplatno ćemo obezbediti popravku ili zamenu. Uslovi garancije ne pokrivaju slomljeno
staklo, baterije i zamenjive sijalice.
Ovaj proizvod je namenski dizajniran i izrađen za upotrebu u domaćinstvu i nije pogodan za
komercijalnu, trgovačku ili industrijsku primenu. Garancija ne pokriva nikakva oštećenja na
proizvodu nastala usled ekstremnih uslova (priobalne oblasti, industrijske zone i farme). Garantni
rok počinje da se računa od datuma kupovine i na garanciju je moguće pozvati se samo uz
originalni račun. Garancija prestaje da važi ako proizvod nije instaliran, popravljen ili izmenjen u
skladu sa uputstvima. Ne prihvatamo nikakvu odgovornost za oštećenja nastala usled zloupotrebe
ili pogrešne primene proizvoda. Da biste ostvarili pravo na servisiranje u garantnom roku, obratite
se prodavcu ili Philips centru za brigu o potrošačima. Podatke za kontakt možete da pronađete na
„www.philips.com“ ili putem besplatnog broja telefona 00800 744 547 75.
Da biste ostvarili pravo na servisiranje u garantnom roku, obratite se prodavcu.
Zadržavamo pravo da izmenimo dizajn i tehničke specifikacije.
BG
ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСТНОСТ
Това ръководство Б съдържа определения на всички потенциално приложими
параметри и спецификации с икони според международните норми и стандарти за
безопасност. Възможно е обаче не всички от тях да са приложими за продукта, който
сте закупили – моля, направете справка с допълнителното Ръководство А за тези,
които конкретно се отнасят за този продукт.
• За гарантиране на правилния и безопасен монтаж, употреба и функциониране на продукта
винаги следвайте тези инструкции внимателно и ги съхранявайте за справка в бъдеще.
• Винаги спирайте притока на ел. енергия преди започване на монтаж, техническо
18
обслужване или ремонт.
• Винаги първо се консултирайте с професионалист, за да изберете правилния начин
за стабилно закрепване и монтаж на продукта. Вземете предвид теглото на продукта и
материала на повърхността на монтиране.
• При съмнения се консултирайте с квалифициран специалист или се консултирайте с
магазина на дребно. Уверете се, че продуктът е инсталиран винаги в съответствие със
съответните нормативни изисквания. Някои правила изискват електрическите продукти да
се инсталират само от квалифициран специалист (напр. Part P за Обединеното кралство,
AS/NZS3000 IN за АВСТРАЛИЯ/НОВА ЗЕЛАНДИЯ).
• Винаги затягайте здраво винтовете на клемите, особено приставките за нисковолтови
проводници (12 V) (ако е приложимо). Силно се препоръчва редовно да проверявате и
затягате отново винтовете на клемите.
• Спазвайте правилния цвят на проводниците при монтаж: син (Н), кафяв (Ф) и при клас на
защита I жълто-зелен (земя).
• Поддържайте вътрешното осветление със суха кърпа, не използвайте абразивни препарати
или разтворители. Избягвайте попадането на течности върху всички електрически части.
• Монтирайте стенните осветителни тела извън достъпа на деца.
• Ако продуктът се монтира върху метална повърхност, тя трябва да бъде свързана със
защитния проводник за заземяване или с проводника за изравняване на потенциалите на
електрическата инсталация.
• Винаги се съобразявайте с всички технически характеристики на продукта. Сверявайте
знаците, изобразени на идентификационния етикет на продукта с тези, посочени в част А на
инструкцията за безопасност.
• Изхвърляйте незабавно напукания или счупен прозрачен капак и използвайте само части,
одобрени от производителя.
• Препоръчва се да се използват само лампи с марка "Philips".
• Дръжте опаковъчните материали далеч от деца. (Напр. найлонови торбички,...)
• Изхвърляне на продукта: Вашият продукт е конструиран и произведен с висококачествени
материали и компоненти, които могат да се рециклират и използват повторно. Когато към
продукта е прикрепен този символ на зачеркнат контейнер, това означава, че изделието се
покрива от Европейска Директива 2012/19/ЕО. Моля, информирайте се относно местната
система за изхвърляне на отпадъци, разделяне и събиране на електрически и електронни
продукти. Спазвайте местните разпоредби и не изхвърляйте старите си продукти с
обикновените битови отпадъци. Правилното изхвърляне на продукта ви ще спомогне за
предотвратяването на евентуални отрицателни последствия за околната среда и здравето
на населението.
Предупреждения:
• Този продукт не е играчка.
• Не е подходящо за деца под 36 месеца. Малки части. Опасност от задавяне.
• LED светлината е много ярка. Не се взирайте в източника на светлина.
ВНИМАНИЕ: По-долу ще откриете всички обяснения с цифрени препратки към
съответните икони пред тези инструкции за безопасност:
01- Продуктът трябва да си монтира само в затворени помещения.
02- Продуктът не е подходящ за монтиране в баня, със сигурност не в посочената зона.
03- Продуктът е подходящ за монтиране на обикновено запалими повърхности.
04- Защита от клас I: продуктът или компонентът има проводник за заземяване. Този
проводник (жълто-зелен) трябва да се включи към изхода, обозначен със знак .
05- Защита от клас II: продуктът или компонентът се предоставя с двойна или подсилена
изолация.
06- Защита от клас III: продуктът или компонентът е подходящ само за предпазно особено
ниско напрежение (<50 V променлив ток.; <120 V прав ток).
07- Х-връзка: В случай на повреда на проводника той трябва да бъде сменен с проводник от
същият тип.
Y-връзка: В случай на повреда на проводника от съображения за безопасност той трябва
да бъде сменен от производител, дистрибутор или специалист.
Z-връзка: Външният гъвкав кабел на това осветително тяло не може да бъде сменен.
Ако той бъде повреден, осветителното тяло ще бъде разрушено.
08- Продуктът работи с предпазен трансформатор. Ако трансформаторът се повреди е
необходимо да се замени с такъв със същите технически параметри. Консултирайте се с
квалифициран специалист или във вашия магазин.
09- Този продукт не е подходящ за деца на възраст под Y.
Продуктът – както и всички други продукти от колекцията – е проектиран, произведен
и изпитан в съответствие с международните/европейските стандарти за безопасност
(напр. IEC/EN60598 ; ). Ние гарантираме, че по продукта няма дефекти в материалите
и изработката. Тази гаранция е валидна в продължение на две (2) години (освен ако на
опаковката не е посочено друго). В случай че продуктът се окаже дефектен, ще осигурим
ремонта и замяната безплатно. Счупено стъкло, батерии или заменяеми лампи не влизат в
гаранционните условия. Продуктът е проектиран и разработен специално само за домашна
употреба, не комерсиална, търговска или промишлена такава. Всички повреди, причинени на
продукта в екстремални условия (брегови зони, промишлено обкръжение, фермерска среда)
няма да бъдат покривани от гаранцията. Гаранционният период започва от датата на покупка
и важи само с предоставяне на оригиналната касова бележка. Гаранцията се отменя, ако
продуктът не е монтиран, ремонтиран или модифициран съгласно инструкциите. Не поемаме
отговорност за щети, причинени в резултат на неправилна употреба или приложение на
продукта. За да получите обслужване в рамките на гаранционния срок, моля, свържете се
със своя търговец или Центъра за обслужване на потребители на Philips. Информацията
за контакт може да бъде намерена на: "www.philips.com" или можете да се обадите на
безплатния номер 00800 744 547 75.
Запазва се възможността за промяна на конструкцията и техническите спецификации.
UK
Частина В- інструкція безпекі
У цьому Посібнику B подано пояснення усіх параметрів і технічних характеристик з
умовними позначеннями, які можуть застосовуватися, відповідно до міжнародних
норм і стандартів безпеки. Однак, не всі з них можуть застосовуватися до придбаного
виробу. Переглянути умовні позначення, які застосовуються до цього виробу, можна в
додатковому Посібнику A.
• Для правильного та безпечного встановлення, використання і роботи виробу завжди уважно
дотримуйтесь цих інструкцій та зберігайте їх для довідки в майбутньому.
• Завжди вимикайте живлення перед встановленням, доглядом або ремонтом.
• Завжди заздалегідь проконсультуйтеся зі спеціалістом щодо вибору відповідного фіксатора
для надійного монтажу виробу. Враховуйте вагу виробу та матеріал монтажної поверхні.
• Якщо у Вас виникнуть сумніви, зверніться до кваліфікованого чи ліцензованого електрика
або у місце продажу виробу. Виріб необхідно завжди встановлювати згідно з відповідними
нормами. Іноді такі норми передбачають встановлення електричних виробів лише
ліцензованим електриком (наприклад, частина P для Великобританії, AS/NZS3000 IN для
АВСТРАЛІЇ/НОВОЇ ЗЕЛАНДІЇ).
• Слід завжди міцно затягувати з'єднувальні гвинти, особливо з'єднання для низьковольтної
електропроводки (12 В) (якщо доступно). Наполегливо рекомендуємо регулярно перевіряти
та час від часу дотягувати з'єднувальні гвинти.
• Перед встановленням зважайте на відповідні кольори електричних дротів: синій (N),
коричневий (L) та, якщо клас захисту – I, жовтий/зелений (заземлення).
• Доглядайте за внутрішнім освітленням за допомогою сухої ганчірки. Не використовуйте
абразивних речовин або розчинників. Запобігайте потраплянню рідин на електричні
компоненти.
• Монтуйте настінні лампи в місцях, недоступних для дітей.
• У разі монтажу виробу на металевій поверхні, до такої поверхні необхідно прикріпити
захисний дріт заземлення або провідник вирівнювання потенціалу.
• Завжди враховуйте технічні характеристики виробу. Звіряйте умовні позначення на
маркувальному ярлику на виробі та позначення, зображені в частині A цих заходів безпеки.
• Негайно заміняйте тріснуту або розбиту прозору кришку та використовуйте лише деталі,
схвалені виробником.
• Рекомендується використовувати лише лампи марки Philips.
• Тримайте пакувальні матеріали (наприклад, пластикові пакети) подалі від дітей.
• Утилізація виробу. Виріб виготовлено з високоякісних матеріалів і компонентів, які можна
переробити і використовувати повторно. Якщо виріб містить символ перекресленого кошика
на колесах, це означає, що він відповідає вимогам Директиви ЄС 2012/19/EC. Дізнайтеся
про місцеву систему розділеного збору та утилізації електричних та електронних пристроїв.
19
Дійте згідно з місцевими законами і не утилізуйте старий виріб разом зі звичайними
побутовими відходами. Належна утилізація виробу допоможе запобігти негативному впливу
на навколишнє середовище та здоров'я людей.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
• Цей виріб – не іграшка.
• Не підходить для дітей віком до 36 місяців. Дрібні деталі. Загроза задухи.
• Світлодіодний індикатор дуже яскравий. Не дивіться на робоче джерело світла.
УВАГА! Внизу Ви знайдете всі пояснення із цифровим посиланням на відповідні
умовні позначення на початку цих заходів безпеки.
01- Виріб слід встановлювати лише в приміщенні.
02- Виріб не можна встановлювати у ванних кімнатах (безумовно не у вказаній зоні).
03- Виріб придатний для монтажу на займистих поверхнях.
04- Клас захисту I: виріб або компонент має заземлювальний дріт. Заземлювальний дріт
(жовтий/зелений) потрібно під'єднати до роз'єму з позначкою .
05- Клас захисту II: виріб або компонент має подвійну чи посилену ізоляцію.
06- Клас захисту III: виріб або компонент підходить лише для безпечної наднизької напруги (<
50 В змінного струму; < 120 В постійного струму).
07- X-з'єднання: у разі пошкодження дроту його потрібно замінити дротом того самого типу.
Y-з'єднання: у разі пошкодження дроту його має замінити лише виробник, дистриб'ютор
чи експерт, щоб запобігти ризикам.
Z-з'єднання: зовнішній гнучкий кабель або шнур цього світильника неможливо замінити.
У разі пошкодження шнура світильник буде знищено.
08- Виріб працює із захисним трансформатором. Заміняйте зламаний трансформатор
лише трансформатором з ідентичними технічними характеристиками. Зверніться до
кваліфікованого електрика або у місце продажу виробу.
09- Цей виріб не підходить для дітей до Y років.
Цей виріб, а також усі інші вироби колекції розроблено, виготовлено та протестовано згідно
з міжнародними/європейськими стандартами безпеки (наприклад, IEC/EN60598; ). Ми
гарантуємо, що виріб не має жодних дефектів матеріалів та виробничих дефектів. Ця
гарантія дійсна протягом двох (2) років (якщо інше не вказано на упаковці). Якщо виявиться,
що виріб пошкоджено, ми виконаємо безкоштовний ремонт або заміну. Умови гарантії не
поширюються на розбите скло, батареї та замінні лампи. Виріб створено та розроблено
лише для побутового, а не для комерційного чи промислового використання. Умови гарантії
не поширюються на будь-які пошкодження виробу, які виникли в екстремальних умовах
(узбережжя, промислові середовища, сільськогосподарські середовища). Гарантійний
термін починається із дати придбання і є дійсним лише в разі пред'явлення оригінальної
квитанції. Гарантія анулюється, якщо встановлення, ремонт або модифікацію виробу не було
виконано згідно з інструкціями. Ми не несемо жодної відповідальності за пошкодження, що
виникли внаслідок неправильного використання виробу. G4 – Для отримання обслуговування
протягом періоду дії гарантії зверніться до дилера або Центру обслуговування клієнтів Philips.
Контактну інформацію можна знайти на веб-сайті www.philips.com або можна зателефонувати
за безкоштовним номером 00800 744 547 75.
Дизайн і технічні характеристики можуть змінюватися.
AR
B ‫ ةمالسلا تاميلعت‬- ‫ءزجلا‬
‫ بالتوافق مع‬،‫ على تعريفات لكل المعلمات والمواصفات التي يُحتمل أن تكون منطبقة والمزودة برموز‬B ‫يحتوي هذا الدليل‬
‫ غير أنها قد ال تكون كلها منطبقة على المنتج الذي اشتريته؛ وبالتالي يرجى الرجوع إلى‬.‫النماذج ومعايير السالمة الدولية‬
.‫ لمعرفة المعلمات والمواصفات التي تنطبق بالتحديد على هذا المنتج‬،A ‫الرموز المدرجة في الدليل اإلضافي‬
‫ يتوجب عليك دائما ً اتباع هذه اإلرشادات بعناية واالحتفاظ بها‬،‫• لضمان تثبيت المنتج واستخدامه وتشغيله بشكل صحيح وآمن‬
.‫كمرجع مستقبلي‬
.‫• يجب إيقاف التيار الكهربائي دائمًا قبل البدء بأي عمل تركيب أو صيانة أو تصليح‬
‫ ال تنسَ أن تأخذ بعين االعتبار وزن المنتج‬.‫ الختيار المثبّت المناسب لتثبيت المنتج بشكل آمن‬،‫• استشر دائمًا شخصًا محتر ًفا مسب ًقا‬
.‫والمادة التي يُصنع منها السطح الذي يتم تثبيته عليه‬
‫ احرص دائما ً على‬.‫ يجب استشارة كهربائي مؤهل أو مرخص أو االتصال بمح ّل البيع بالتجزئة الذي تتعامل معه‬،ّ‫• في حال الشك‬
‫ تشير بعض القواعد إلى ضرورة اللجوء إلى كهربائي مرخص فقط عند تركيب‬.‫تركيب المنتج بحسب القواعد المتناسبة معه‬
.)‫نيوزيلندا‬/‫ في أستراليا‬NZS3000 IN/SA‫ في المملكة المتحدة و‬Part P ‫ متطلبات‬:ً‫المنتجات الكهربائية (مثال‬
.)‫ فولت) (عند االقتضاء‬21( ‫ وبشكل خاص وصالت القوة الفلولتية المنخفضة‬،‫• يجب دائما ً ش ّد براغي منافذ التوصيل بإحكام‬
.‫نوصي بشدّة بالتحقق من براغي منافذ التوصيل بانتظام وإعادة شدّها بإحكام مع الوقت‬
‫األخضر (منفذ‬/‫) واألصفر‬L( ‫) والب ّني الحي‬N( ‫ األزرق الحيادي‬:‫• يجب االنتباه إلى اللون المناسب لألسالك قبل البدء بالتركيب‬
.I ‫التوصيل باألرض) إذا كان المنتج ينتمي إلى فئة الحماية‬
‫ يجب‬.‫• يجب المحافظة على اإلنارة الداخلية بواسطة قطعة قماش جافة مزيلة للغبار وعدم استخدام مواد التنعيم أو المواد المذيبة‬
.‫تفادي وقوع السوائل على كل القطع الكهربائية‬
.‫• الرجاء تثبيت أضواء الجدران في مكان بعيد عن متناول األطفال‬
‫ يجب ربط هذا السطح بموصل األرض الذي يؤمن الحماية أو بموصل الربط المتساوي‬،‫• إذا كان المنتج مثبّتا ً على سطح معدني‬
.‫الجهد الخاص بالتركيب‬
‫ وال ب ّد من التأكد من الرموز المذكورة على بطاقة التعريف على المنتج‬.‫• يجب أخذ كل المواصفات التقنية للمنتج بعين االعتبار‬
.‫ومن الرموز الواردة في الجزء "أ" من إرشادات السالمة‬
.‫• يجب استبدال الغطاء الش ّفاف المصدّع أو المكسور على الفور وحصر االستخدام بالقطع التي يوافق عليها المص ّنع فقط‬
.‫" التجارية فقط‬Philips" ‫• ننصح باستخدام المصابيح التي تحمل عالمة‬
)...‫ األكياس البالستيكية‬:ً‫ (مثال‬.‫ابق بمواد التغليف بعيدة عن متناول األطفال‬
ِ •
.‫ ت ّم تصميم المنتج وتصنيعه بواسطة مواد ومكوّ نات ذات جودة عالية وقابلة إلعادة التدوير واالستخدام‬.‫• التخلص من المنتج‬
‫ فهذا يعني أن المنتج تابع للتوجيهات األوروبية‬،‫عندما يتم إرفاق هذا الرمز المشطوب لسلة المهمالت المدولبة بمنتج معيّن‬
.‫ الرجاء االطالع على نظام جمع النفايات المحلية للمنتجات اإللكترونية والكهربائية وفصلها والتخلص منها‬.‎2012/19/
‫ وسيساعد التخلص من المنتج بالشكل‬.‫يرجى التقيّد بالقوانين المحلية وعدم التخلص من المنتج القديم مع النفايات المنزلية العادية‬
.‫الصحيح على تج ّنب العواقب السلبية المحتملة على البيئة وعلى صحة البشر‬
:‫تحذيرات‬
ً ‫• هذا المنتج ليس‬
.‫لعبة‬
.‫ خطر االختناق‬.‫ أجزاء صغيرة‬.‫ شهرً ا‬36 ‫• غير مناسب لألطفال دون عمر‬
‫ ال تنظر إلى مصدر الضوء عندما يكون قيد التشغيل‬.‫ ساطع جدًا‬LED ‫• ضوء‬
‫ ستجد أدناه شرحا ً كامالً مع مراجع رقمية للرموز على التوالي‬:‫انتباه‬
:‫أمام إرشادات السالمة هذه‬
.‫ يجب تركيب المنتج في الداخل فقط‬-‫‏‬01
ّ
.‫ أقله ليس في المنطقة المحدّدة‬،‫ ال يصلح المنتج للتركيب في الحمّامات‬-‫‏‬02
.‫ يصلح المنتج للتركيب على أسطح قابلة لالشتعال عادة‬-03‫‏‬
‫أخضر) بمنفذ التوصيل الذي‬/‫ يجب ربط سلك األرض (أصفر‬.‫ يملك المنتج أو المكوّ ن منفذاً للتوصيل باألرض‬:I ‫ فئة الحماية‬-‫‏‬04
.  ‫يحمل عالمة‬
.‫ يتم ّتع المنتج أو المكوّ ن بميزة عزل مزدوج أو مقوّ ى‬:II ‫ فئة الحماية‬-‫‏‬05
120< ‫ فولت للتيار المتردد‬50<( ‫ يصلح المنتج أو المكوّ ن فقط إلمداد القوة الفولتية المنخفضة جداً للسالمة‬:III ‫ فئة الحماية‬-‫‏‬06
.)‫فولت للتيار المستمر‬
.‫ يجب استبداله بسلك من النوع عينه‬،‫ في حال تعرّض السلك للضرر‬:X ‫ اتصال‬-07‫‏‬
ّ
ّ
ّ
‫ لتجنب‬،‫ يجب استبداله فقط من قِبل المصنع أو الموزع أو من قِبل أحد الخبراء‬،‫ في حال تعرّض السلك للضرر‬:Y ‫اتصال‬
.‫المخاطر‬
‫ يجب إتالف‬،‫ في حال تعرّض السلك للضرر‬.‫ ال يمكن استبدال الكبل أو السلك المرن الخارجي في هذا المصباح‬:Z ‫اتصال‬
.‫المصباح‬
ّ ‫ قم باستبدال محوّ ل‬.‫ يعمل المنتج مع محوّ ل سالمة‬-‫‏‬08
ً‫ استشِ ر كهربائيًا مؤهال‬.‫معطل بآخر يتم ّتع بمواصفات تقنية مشابهة فقط‬
.‫أو اتصل بمتجر البيع بالتجزئة الذي تتعامل معه‬
.‫ سنوات‬Y ‫ ال يصلح هذا المنتج لألطفال الذين يق ّل عمرهم عن‬-‫‏‬09
:ً‫األوروبية (مثال‬/‫ وإنتاجه واختباره وفقا ً لمعايير السالمة العالمية‬،‫ إلى جانب منتجات أخرى من المجموعة‬،‫ت ّم تصميم المنتج‬
‫ يبقى هذا‬.‫ نضمن أن المنتج خا ٍل من الشوائب في المواد التي يُصنع منها وفي جودة التصنيع‬.)IEC/EN60598 ‫" ؛‬CE"
‫ سنؤمّن‬،‫ في حال وجود شوائب في المنتج‬.)‫) (ما لم ينص على خالف ذلك على علبة التوضيب‬2( ‫الضمان صالحً ا لمدة سنتين‬
‫ ال يدخل الزجاج المكسور والبطاريات وبصيالت المصابيح القابلة لالستبدال في إطار شروط‬.‫تصليحه أو استبداله مجا ًنا‬
.‫الضمان‬
.‫ وليس لالستخدام التجاري أو التبادلي أو الصناعي‬،‫ت ّم تصميم المنتج وتطويره بشكل محدّد لالستخدام المنزلي فقط‬
‫ بيئة‬،‫ المحيط الصناعي‬،‫لن يغطي الضمان أي ضرر يلحق بالمنتج في ظل ظروف خارجة عن السيطرة (المناطق الساحلية‬
‫ ويُعتبر الضمان باطالً إذا لم يت ّم‬.‫ تبدأ فترة الضمان منذ تاريخ الشراء وال يصلح إال عند تقديم اإليصال األصلي‬.)‫المزارع‬
‫ ال نتحمّل أي مسؤولية عن الضرر الناجم عن سوء استخدام‬.‫االلتزام باإلرشادات عند تركيب المنتج أو تصليحه أو تعديله‬
.‫المنتج أو تشغيل بطريقة خاطئة‬
‫ ستجد تفاصيل جهة‬.‫ لخدمة العمالء‬Philips‫ يرجى االتصال بالمو ّزع أو مركز‬،‫لالستفادة من الخدمة أثناء فترة الضمان‬
:‫االتصال على الموقع التالي‬
.‎00800 744 547 75 ‫" أو يمكنك االتصال بالرقم المجاني‬www.Philips.com"
.‫حقوق ملكية التعديل في التصميم والمواصفات التقنية محفوظة‬
Philips Lighting Contact Centre
Int. Business Reply Service
I.B.R.S. / C.C.R.I. Numéro 10461
5600 VB Eindhoven
Pays-Bas / The Netherlands
20
Philips
Int. Business Reply Service
I.B.R.S. / C.C.R.I. Numéro 10461
5600 VB Eindhoven
Pays-Bas / The Netherlands
C
1
m
4404.016.97191
Addendum
2
Last
3
update:
12/02/14
4
>3,5ft
1m
EN 1. WARNING – Risk of strangulation. Loose cords and cables can present a strangulation risk to babies and
children. 2. ENSURE the cord is secured to the wall and check it regularly. Wrap up all slack cord between fastener
and socket. 3. ALWAYS ensure that babies and children, cots and playpens are kept out of reach of cords and cables,
at least 1 meter / 3,5 feet away. 4. Please mount wall lights out of children’s reach.
The manufacturer advises the correct use of lighting fittings! Therefore always follow these instruction to ensure
correct and safe installation and functioning of the fitting and keep it for future reference.
NL 1. WAARSCHUWING – Wurgingsgevaar. Losse snoeren en kabels kunnen wurgingsgevaar opleveren voor
baby’s en kinderen. 2. Zorg ervoor dat het snoer langs de muur is bevestigd en controleer dit regelmatig. Wikkel
de rest van het snoer tussen de bevestiging en het stopcontact op. 3. Houd baby’s en kinderen, kinderbedden en
kinderboxen ALTIJD ten minste 1 meter van snoeren en kabels vandaan. 4. Bevestig wandlampen buiten bereik van
kinderen. De fabrikant adviseert een correct gebruik van armaturen! Volg daarom altijd deze instructies om zeker te
zijn van een juiste en veilige installatie en werking, en bewaar de instructies zodat u deze later kunt nalezen.
FR 1. AVERTISSEMENT - Risque d’étranglement. Laisser traîner des cordons ou câbles peut présenter un risque
d’étranglement pour les enfants. 2. ASSUREZ-VOUS que le cordon est fixé au mur et vérifiez-le régulièrement.
Enroulez le reste du cordon entre la fixation et la prise. 3. Assurez-vous SYSTÉMATIQUEMENT que les cordons ou
câbles sont hors de portée des lits ou parcs pour enfants, à une distance d’au moins 1 mètre. 4. Installez les appliques
murales hors de portée des enfants.
Voici les recommandations du fabricant pour une utilisation correcte des appareils d’éclairage. Veillez à toujours
suivre ces instructions afin de garantir une installation sûre et adéquate, ainsi qu’un bon fonctionnement de l’appareil
d’éclairage. Conservez-les pour une consultation ultérieure.
DE 1. WARNUNG – Strangulationsgefahr. Lose Kabel stellen für Babys und Kinder ein potenzielles Risiko dar.
2. SORGEN SIE DAFÜR, dass das Kabel sicher an der Wand angebracht ist, und kontrollieren Sie dies regelmäßig.
Wickeln Sie lose Kabel zwischen der Befestigung und der Steckdose auf. 3. Stellen Sie IMMER sicher, dass Babys und
Kinder, Kinderbetten und Laufställe sich außerhalb der Reichweite von Kabeln befinden, d. h. mindestens einen Meter
entfernt. 4. Befestigen Sie Deckenbeleuchtung außerhalb der Reichweite von Kindern.
Der Hersteller empfiehlt die korrekte Verwendung von Leuchten. Befolgen Sie deshalb stets diese Anweisungen, um
eine korrekte und sichere Installation und Funktion Ihrer Leuchte zu garantieren, und bewahren Sie die Anweisungen
für die Zukunft auf.
ES 1. ADVERTENCIA - Riesgo de estrangulación. Los cables sueltos pueden presentar un riesgo de
estrangulamiento para bebés y niños. 2. ASEGÚRESE de que el cable está fijado a la pared y compruébelo con
regularidad. Fije el cable suelto a la pared con fijadores. 3. Asegúrese SIEMPRE de que la cuna y el parque del bebé o
niño están alejados de los cables (al menos a 1 metro de distancia). 4. Coloque los apliques fuera del alcance de los
niños.
El fabricante recomienda usar correctamente las lámparas. Por lo tanto, siga siempre estas instrucciones para
garantizar la instalación y el funcionamiento correcto y seguro de estas, y guarde las instrucciones para poder
consultarlas en un futuro.
PT 1. AVISO – Risco de estrangulamento. Fios e cabos soltos podem representar um risco de estrangulamento
para bebés e crianças. 2. ASSEGURE-SE de que o cabo está fixo na parede e verifique-o regularmente. Enrole todo
o cabo solto entre o fixador e a tomada. 3. Assegure-se SEMPRE de que bebés e crianças, berços e parques são
mantidos afastados de fios e cabos, no mínimo a 1 metro de distância. 4. Monte os apliques fora do alcance das
crianças.
© Copyright
1
O fabricante recomenda a forma de utilização correcta de encaixes de iluminação! Por isso, siga sempre estas
instruções para garantir a instalação e o funcionamento correctos e seguros do encaixe e guarde-as para referência
futura.
IT 1. ATTENZIONE – Rischio di strangolamento. Fili e cavi non fissati correttamente possono rappresentare un
pericolo di strangolamento per neonati e bambini. 2. ASSEGURE-SE de que o cabo está fixo na parede e verifique-o
regularmente. Enrole todo o cabo solto entre o fixador e a tomada. 3. Assegure-se SEMPRE de que bebés e crianças,
berços e parques são mantidos afastados de fios e cabos, no mínimo a 1 metro de distância. 4. Montare le luci a
parete lontane dalla portata dei bambini.
Il produttore suggerisce l’uso corretto delle lampade! È pertanto essenziale seguire queste istruzioni per garantire una
corretta e sicura installazione della lampada. Conservarle anche per riferimento futuro.
DA 1. ADVARSEL – Fare for kvælning. Løse ledninger og kabler kan udgøre en kvælningsrisiko for spædbørn og
børn. 2. SØRG for, at ledningen er fastgjort til væggen, og kontroller den regelmæssigt. Dele af ledningen, der hænger
løst mellem beslaget og stikkontakten, skal vikles sammen. 3. Sørg ALTID for, at ledninger og kabler er mindst 1 meter
væk fra spædbørn og børn samt tremmesenge og kravlegårde. 4. Monter væglamperne uden for børns rækkevidde.
Producenten tilråder korrekt brug af lysarmaturer! Følg derfor altid disse instruktioner for at sikre korrekt og sikker
installation og funktion af lysarmaturet, og gem instruktionerne, så du har dem til senere brug.
NO 1. ADVARSEL – Fare for kvelning. Løse ledninger og kabler kan utgjøre en kvelningsfare for babyer og barn.
2. SØRG FOR AT ledningen er sikkert festet til veggen, og kontroller dette jevnlig. Vikle sammen den løse ledningen
mellom festet og stikkontakten. 3. Sørg ALLTID for at ledninger og kabler oppbevares utilgjengelig for babyer og barn
og utenfor rekkevidde for barnesenger og lekegrinder med en avstand på minst 1 meter / 3,5 fot.
4. Monter vegglamper slik at de er utenfor rekkevidde for barn.
Produsenten anbefaler korrekt bruk av lyskilder. Følg derfor alltid disse instruksjonene for å sikre riktig og trygg
montering, og at belysningen fungerer. Ta vare på disse til en senere anledning.
SV 1.VARNING – Strypningsrisk. Lösa sladdar och kablar kan utgöra en strypningsrisk för barn. 2. SE TILL ATT
sladden är säkrad till väggen och kontrollera den regelbundet. Se till att sladden är utsträckt och att du samlar ihop
överflödig sladd mellan fästet och eluttaget. 3. Håll ALLTID sladdar och kablar på minst 1 meters avstånd från barn,
barnsängar och lekhagar. 4. Se till att du monterar fast vägglampor utom räckhåll för barn.
Tillverkaren uppmanar att du använder lamparmaturer på rätt sätt! Följ därför alltid följande instruktioner för att
garantera att armaturen installeras och fungerar korrekt. Spara instruktionerna för framtida bruk.
FI 1.VAROITUS – Kuristumisvaara. Löysällä olevat johdot ja kaapelit voivat aiheuttaa kuristumisvaaran lapsille.
2. Kiinnitä johto seinään ja tarkista se säännöllisesti. Kääri kokoon ylimääräinen johto pistokkeen ja kiinnikkeen välissä.
3. VARMISTA, että kaikki johdot ja kaapelit ovat pois lasten ulottuvilta ja vähintään metrin päässä lapsen sängystä tai
leikkikehästä. 4. Kiinnitä seinävalaisimet lasten ulottumattomiin.
Valmistaja korostaa valaisinten oikeaa käyttöä! Noudata aina näitä ohjeita valaisimen oikean ja turvallisen asennuksen
ja toiminnan varmistamiseksi. Säilytä ohjeet tulevaa käyttöä varten.
PL 1. OSTRZEŻENIE — ryzyko uduszenia. Luźne przewody i kable stwarzają potencjalne ryzyko uduszenia się
dziecka. 2. UPEWNIJ SIĘ, że przewód jest przymocowany do ściany i regularnie sprawdzaj mocowanie. Końcówka
przewodu między zaciskiem a gniazdkiem elektrycznym powinna być zwinięta. 3. ZAWSZE upewnij się, że przewody
i kable znajdują się w odległości co najmniej 1 metra od dzieci, łóżeczek i kojców. 4. Kinkiety należy montować poza
zasięgiem dzieci.
Producent przygotował zalecenia dotyczące prawidłowej eksploatacji opraw oświetleniowych! Zawsze przestrzegaj
tych wskazówek, aby zapewnić prawidłowy i bezpieczny montaż oraz korzystanie z opraw oświetleniowych. Zachowaj
je też na przyszłość.
HU 1. FIGYELMEZTETÉS – Fulladásveszély. A laza vezetékek és kábelek fulladásveszélyt jelenthetnek a babák
és kisgyermekek számára. 2. GONDOSKODJON RÓLA, hogy a vezeték a falhoz legyen rögzítve, és ellenőrizze
rendszeresen. Tekerje fel a rögzítő és az aljzat közötti, felesleges kábelt. 3. MINDIG gondoskodjon róla, hogy a babák,
gyermekek, kiságyak vagy járókák a vezetékektől és kábelektől legalább 1 méter távolságra helyezkedjenek el.
4. A fali világítás felszerelésénél ügyeljen arra, hogy mindig tartsa a lámpát távol a gyerekektől.
A termék gyártója azt tanácsolja, hogy kizárólag a megfelelő módon használja a lámpatesteket! Kérjük, minden
esetben kövesse a termék használatával kapcsolatos utasításokat, valamint őrizze meg azokat későbbi használatra, a
lámpatestek megfelelő módon történő és biztonságos felszerelése és használata érdekében.
2
CZ 1.VAROVÁNÍ - Riziko uškrcení. Volné šňůry a kabely představují pro děti riziko uškrcení. 2. UJISTĚTE SE, že
kabel je zajištěn ke zdi a pravidelně jej kontrolujte. Namotejte veškeré volné kabely mezi sponou a zásuvkou.
3. VŽDY se ujistěte, že děti, jejich postýlky a ohrádky jsou mimo dosah šňůr a kabelů, minimálně 1 metr daleko.
4. Nástěnná svítidla montujte mimo dosah dětí.
Výrobce doporučuje správné použití svítidel. Proto se vždy řiďte těmito pokyny, čímž zajistíte správnou a bezpečnou
instalaci a funkci svítidel. Pokyny si uschovejte pro pozdější použití.
SR 1. UPOZORENJE - Rizik od davljenja. Labavi kablovi mogu da predstavljaju rizik od davljenja po bebe i decu.
2. UVERITE SE da je kabl bezbedno pričvršćen za zid i redovno ga proveravajte. Skupite sav višak kabla između
3. UVEK se uverite da su bebe i deca, kolevke i ogradice izvan domašaja kablova, na razdaljini od bar 1 metar.
pričvršćivača i utičnice. 4. Zidna rasvetna tela montirajte izvan domašaja dece.
Proizvođač preporučuje ispravnu upotrebu rasvetnih tela! Stoga se uvek pridržavajte ovih uputstava kako biste
omogućili ispravnu i bezbednu instalaciju i rad rasvetnog tela, a sačuvajte ih za buduću upotrebu kao referencu.
HR 1. UPOZORENJE - Rizik od davljenja. Labavi kabeli mogu biti opasni za bebe i djecu jer predstavljaju rizik od
davljenja. 2. PROVJERITE je li kabel pričvršćen za zid i redovito ga provjeravajte. Višak kabela namotajte između držača
i utičnice. 3. UVIJEK pazite da bebe i djeca te dječji krevetići i ogradice za igranje budu najmanje 1 metar udaljeni od
kabela. 4. Zidna svjetla montirajte izvan dohvata djece.
Proizvođač preporučuje ispravnu uporabu rasvjetnih tijela! Stoga obavezno slijedite ove upute kako biste osigurali
ispravnu i sigurnu montažu te funkcioniranje rasvjetnog tijela i spremite ih za buduće potrebe.
RU 1. ВНИМАНИЕ - Риск удушения. Неплотно закрепленные провода и кабели могут представлять
опасность удушья для детей. 2. УБЕДИТЕСЬ, что провод плотно прикреплен к стене, и регулярно проверяйте
его. Не допускайте провисания провода в промежутке между креплением и розеткой. 3. ВСЕГДА следите,
чтобы дети, а также кроватки и манежи находились на расстоянии не менее 1 метра от проводов и кабелей.
4. Устанавливайте настенные светильники в недоступном для детей месте.
Производитель рекомендует использовать осветительные приборы надлежащим образом. Всегда следуйте
данным инструкциям: они гарантируют правильную и безопасную установку и использование осветительного
прибора. Сохраняйте инструкции для дальнейшего использования.
SL 1. OPOZORILO – nevarnost zadušitve. Ohlapni kabli in žice lahko predstavljajo nevarnost zadušitve za
dojenčke in otroke. 2. ZAGOTOVITE, da je kabel pritrjen na steno in preverite, da je brezhiben. Navijte ohlapni del
kabla med pritrdiščem in vtičnico. 3. VEDNO zagotovite, da so kabli in žice izven dosega dojenčkov in otrok, zibelk in
stajic, torej vsaj 1 meter proč. 4. Stenske svetilke namestite izven dosega otrok.
Proizvajalec vam priporoča, da svetila uporabljate na pravilen način. Zato vedno upoštevajte ta navodila za pravilno in
varno namestitev ter uporabo svetila in navodila shranite za prihodnjo uporabo.
RO 1. AVERTISMENT – Risc de strangulare. Cablurile lăsate la întâmplare pot prezenta risc de strangulare
pentru bebeluşi şi copii. 2. ASIGURAŢI-VĂ că aţi fixat cablul de perete şi verificaţi-l regulat. Înfăşuraţi toată porţiunea
slăbită de cablu dintre sistemul de fixare şi priză. 3. ASIGURAŢI-VĂ întotdeauna că menţineţi cablurile la distanţă de
bebeluşi şi copii, de pătuţurile şi ţarcurile acestora de joacă, la cel puţin 1 metru. 4. Nu montaţi lămpi de perete la
îndemâna copiilor.
Producătorul recomandă utilizarea corectă a corpurilor de iluminat! Aşadar, urmaţi întotdeauna aceste instrucţiuni
pentru a asigura instalarea şi funcţionarea în siguranţă a corpului de iluminat şi păstraţi-le pentru consultări ulterioare.
ET 1. HOIATUS - Kägistamisoht. Lahtised juhtmed võivad kujutada imikutele ja lastele kägistusohtu.
2. HOOLITSEGE selle eest, et juhe oleks kindlalt seina küljes ja kontrollige seda korrapärased. Kinnituse ja pistikupesa
vahel lahtiselt olev juhe kerige kokku. 3. Kontrollige ALATI, et imikud ja lapsed, võrevoodid ja mänguaedikud oleksid
juhtmetest eemal, vähemalt 1 meetri kaugusel. 4. Palun kinnitage seinavalgustid laste käeulatusest eemale.
Tootja soovitab lambipesasid õigesti kasutada! Et kindlustada valgusti õige ja turvaline paigaldus ning toimimine, järgige
alati neid juhiseid ning hoidke need alles.
EL 1. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ - Κίνδυνος στραγγαλισμού. Τα χαλαρά καλώδια μπορεί να ενέχουν κίνδυνο
στραγγαλισμού για μωρά και παιδιά. 2. ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΤΕ ότι το καλώδιο είναι γερά στερεωμένο στον τοίχο και
ελέγχετέ το ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Τυλίξτε όλα τα χαλαρά καλώδια ανάμεσα στο δεματικό και την
πρίζα. 3. ΠΑΝΤΟΤΕ να βεβαιώνεστε ότι τα μωρά και τα παιδιά, καθώς και οι κούνιες και τα πάρκα, βρίσκονται
μακριά από καλώδια, σε απόσταση τουλάχιστον 1 μέτρου. 4. Στερεώστε τα επιτοίχια φωτιστικά σε σημεία
όπου δεν φτάνουν παιδιά.
3
Ο κατασκευαστής συνιστά τη σωστή χρήση των φωτιστικών σωμάτων! Να ακολουθείτε πάντοτε αυτές τις
οδηγίες, προκειμένου να διασφαλίσετε τη σωστή και ασφαλή εγκατάσταση και λειτουργία του φωτιστικού, και
να τις φυλάξετε για μελλοντική αναφορά.
LV 1. BRĪDINĀJUMS - Nožņaugšanās risks. Vaļīgi vadi un kabeļi var radīt nožņaugšanās risku mazuļiem un bērniem.
2. PĀRLIECINIETIES, ka vads ir nostiprināts pie sienas, un regulāri pārbaudiet. Satiniet visu vaļīgo vadu starp fiksatoru
un ligzdu. 3. VIENMĒR nodrošiniet, ka mazuļi un bērni, viņu gultiņas un rotaļu sētiņas neatrodas blakus vadiem un
kabeļiem, vismaz 1 metra attālumā. 4. Lūdzu, uzstādiet sienas gaismekļus vietā, kur tiem nevar piekļūt bērni.
Ražotājs iesaka, kā pareizi izmantot gaismekļu stiprinājumus! Tādēļ vienmēr ievērojiet šīs norādes, lai veiktu pareizu un
drošu gaismekļa uzstādīšanu un izmantošanu, un saglabājiet instrukciju, lai ieskatītos tajā turpmāk.
LT 1. ĮSPĖJIMAS – Pavojus pasismaugti. Kūdikiai ir vaikai gali pasismaugti nepritvirtintais laidais.
2. ĮSITIKINKITE, ar laidas pritvirtintas prie sienos, reguliariai jį tikrinkite. Suvyniokite visą nepritvirtintą laido dalį tarp
tvirtinimo sistemos ir lizdo. 3. VISADA įsitikinkite, kad kūdikiai ir vaikai, jų lovelės ir aptvarėliai nebūtų šalia laidų arba
būtų bent 1 metro atstumu nuo jų. 4. Sienines lempas tvirtinkite vaikams nepasiekiamoje vietoje.
Gamintojas pataria teisingai naudoti šviestuvus! Todėl visada laikykitės šių instrukcijų, kad būtumėte tikri, jog tinkamai
sumontavote šviestuvą ir jis tinkamai veikia. Išsaugokite šias instrukcijas, nes jų gali prireikti ateityje.
SR 1. UPOZORENJE – Rizik od davljenja. Labavi kablovi mogu da predstavljaju rizik od davljenja po bebe i decu.
2. UVERITE SE da je kabl bezbedno pričvršćen za zid i redovno ga proveravajte. Skupite sav višak kabla između
pričvršćivača i utičnice. 3. UVEK se uverite da su bebe i deca, kolevke i ogradice izvan domašaja kablova, na razdaljini
od bar 1 metar. 4. Zidna rasvetna tela montirajte izvan domašaja dece.
Proizvođač preporučuje ispravnu upotrebu rasvetnih tela! Stoga se uvek pridržavajte ovih uputstava kako biste
omogućili ispravnu i bezbednu instalaciju i rad rasvetnog tela, a sačuvajte ih za buduću upotrebu kao referencu.
BG 1. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Риск от задушаване. Висящите кабели могат да представляват риск от
задушаване за бебета и деца.
2. УВЕРЕТЕ СЕ, че кабелът е закрепен към стената и го проверявайте редовно. Увивайте всички висящи
кабели между контакта и закрепящ елемент.
3. ВИНАГИ следете бебетата и децата, както и креватчетата и кошарките да са далеч от кабели, на
разстояние най-малко 1 метър.
4. Монтирайте осветителните тела за стена далеч от достъпа на деца.
Производителят препоръчва осветителните тела да се използват по надлежния начин! Затова винаги
следвайте тези инструкции, за да гарантирате правилен и безопасен монтаж и функциониране на
осветителното тяло, и пазете инструкциите за бъдещи справки.
UK 1. ПОПЕРЕДЖЕННЯ – Ризик задушення. Вільні шнури та кабелі можуть становити небезпеку задушення
для немовлят і дітей. 2. СЛІДКУЙТЕ, щоб шнур був закріплений до стіни та регулярно перевіряйте його стан.
Скрутіть весь шнур, що провисає, між фіксатором і розеткою. 3. ЗАВЖДИ пильнуйте, щоб немовлята і діти, а
також їхні ліжечка та манежі знаходилися на відстані принаймні 1 метра від шнурів і кабелів.
4. Прикріпіть настінні лампи в недоступному для дітей місці.
Виробник наголошує на належному використанні світильників! Завжди дотримуйтесь поданих вказівок для
забезпечення належного та безпечного встановлення і роботи світильників. Зберігайте цю інструкцію для
подальших довідок.
‫ تأكد من أن‬.2 ‫ قد يواجه األطفال خطر االختناق بسبب األسالك والكبالت الرخوة‬.‫ خطر االختناق‬- ‫ تحذير‬.1 AR
‫ قم بلف كل األسالك الرخوة بني املثبِّت واملقبس‬.‫السلك مثبت على احلائط وحتقق من األمر بشكل منتظم‬
‫ على مسافة ال تقل عن مرت‬،‫بعيدا عن األسالك والكبالت‬
ً ‫ احرص على إبقاء األطفال واملهود وأقفاص اللعب لألطفال‬.3
‫ لافطألا لوانتم نع اًديعب طئاحلا يف ءاوضألا تيبثت ىجرُي‬.4 ‫واحد‬
4
Download PDF

advertising