Saeco | CA6705/99 | Philips Beutel mit Reiniger für den Milchkreislauf CA6705/10 Bedienungsanleitung

W przypadku ekspresów z dzbankiem na mleko
(rys. 1) i dostępną w menu funkcją automatycznego
czyszczenia dzbanka:
-- Rozpocznij procedurę czyszczenia zgodnie
ze wskazówkami zawartymi w instrukcji
obsługi ekspresu.
W przypadku ekspresów z dzbankiem na mleko,
które nie mają funkcji automatycznego czyszczenia
dzbanka i wymagają ręcznego czyszczenia:
-- Wybierz funkcję nalewania gorącego mleka,
aby rozpocząć procedurę czyszczenia.
Postępuj zgodnie ze wskazówkami
zawartymi w instrukcji obsługi ekspresu,
aby zakończyć procedurę czyszczenia.
Instrukcja czyszczenia ekspresów z
automatycznym spieniaczem mleka
1Jeśli ekspres jest wyposażony w automatyczny
spieniacz (rys. 2) do mleka, wsyp środek Philips
do czyszczenia obiegu mleka do pojemnika.
Dodaj 500 ml letniej wody i poczekaj, aż środek
całkowicie się rozpuści.
2Włóż rurkę do pojemnika.
3Podstaw filiżankę pod kranik.
4Postępuj zgodnie ze wskazówkami zawartymi
w instrukcji obsługi ekspresu, aby zakończyć
czyszczenie.
Ważne
-- Nie pij roztworu wody i środka do czyszczenia
obiegu mleka wylewającego się z urządzenia
podczas czyszczenia.
-- Nie używaj środka do czyszczenia obiegu mleka
w celu innym niż czyszczenie obiegu mleka.
-- Przechowuj w miejscu niedostępnym dla dzieci.
-- W przypadku połknięcia lub kontaktu ze skórą
postępuj zgodnie z instrukcjami podanymi na
opakowaniu.
PORTUGUÊS
Obrigado pela sua preferência pelo Philips Milk
Circuit Cleaner.
Agora já pode limpar todo o circuito de leite da
máquina de café expresso. Aconselhamos que siga
as instruções do manual do utilizador da máquina.
Para garantir uma higiene perfeita, utilize o agente
de limpeza do circuito de leite todos os meses.
Pode utilizar o agente de limpeza do circuito de leite
Philips para máquinas com jarro de leite e máquinas
com acessório para espuma de leite automático.
Instruções para máquinas com jarro de leite
1Deite o Philips Milk Circuit Cleaner no jarro de
leite até à indicação Max.
Para as máquinas que têm um jarro de leite (Fig. 1)
e uma função de limpeza automática do jarro no
menu:
-- Inicie o ciclo de limpeza de acordo com as
instruções do manual do utilizador da sua
máquina.
Para as máquinas que têm um jarro de leite, mas
não têm uma função de limpeza automática do
jarro e necessitam de uma limpeza manual:
-- selecione a função de distribuição de leite
quente para iniciar o ciclo de limpeza. Siga
as instruções do manual do utilizador da sua
máquina para concluir o ciclo de limpeza.
Instruções para máquinas com acessório
para espuma de leite automático
1Se a sua máquina tiver um acessório (Fig. 2)
para espuma de leite automático, deite o
agente de limpeza do circuito de leite Philips
num recipiente. Adicione 500 ml de água tépida
e deixe-o dissolver totalmente.
2Insira o tubo no recipiente.
3Coloque uma chávena por baixo do bico.
4 Siga as instruções do manual do utilizador da
máquina para concluir o ciclo.
Importante
-- Não beba a solução de água e do agente de
limpeza do circuito de leite distribuída durante
o ciclo de limpeza.
-- Não utilize o agente de limpeza do circuito de
leite para qualquer outro fim que não seja a
limpeza do circuito de leite.
-- Manter fora do alcance das crianças.
-- No caso de ingestão ou contacto com a pele,
siga as instruções da embalagem.
SLOVENŠČINA
Zahvaljujemo se vam za nakup čistila za mlečni
krogotok Philips. Zdaj lahko očistite celoten mlečni
krogotok kavnega aparata za pripravo ekspresne
kave. Priporočamo, da upoštevate navodila v
uporabniškem priročniku za aparat. Za popolno
higieno vsak mesec uporabite čistilo za mlečni
krogotok.
Čistilo za mlečni krogotok Philips lahko uporabljate
v aparatih, ki imajo vrč za mleko, in aparatih s
samodejnim penilnikom mleka.
Navodila za aparate z vrčem za mleko
1Čistilo za mlečni krogotok Philips vsujte v vrč za
mleko do oznake Max.
Pri aparatih, ki imajo vrč za mleko (Sl. 1) in funkcijo
za samodejno čiščenje vrča v meniju:
-- Cikel čiščenja začnite po navodilih v
uporabniškem priročniku aparata.
Pri aparatih, ki imajo vrč za mleko, vendar nimajo
funkcije za samodejno čiščenje vrča in jih je treba
ročno očistiti:
-- Izberite funkcijo za točenje vročega mleka,
da začnete cikel čiščenja. Upoštevajte
navodila v uporabniškem priročniku za
aparat in dokončajte postopek čiščenja.
Navodila za aparate s samodejnim
penilnikom mleka
1Če ima aparat samodejni penilnik mleka (Sl. 2),
vlijte čistilo za mlečni krogotok Philips v posodo.
Dodajte 500 ml mlačne vode in počakajte,
da se popolnoma raztopi.
2Cevko vstavite v posodo.
3Pod dulec postavite skodelico.
4Upoštevajte navodila v uporabniškem priročniku
za aparat in dokončajte cikel.
Pomembno
-- Raztopine vode in čistila za mlečni krogotok,
iztočene med postopkom cikla čiščenja, ne pijte.
-- Čistilo za mlečni krogotok uporabljajte izključno
za čiščenje mlečnega krogotoka.
-- Hranite zunaj dosega otrok.
-- V primeru zaužitja ali stika s kožo upoštevajte
navodila na embalaži.
SLOVENSKY
Ďakujeme, že ste sa rozhodli pre prostriedok na
čistenie okruhu mlieka značky Philips. Môžete ním
vyčistiť celý okruh mlieka v kávovare na espresso.
Odporúčame vám postupovať podľa pokynov v
návode na používanie kávovaru. Dokonalú hygienu
zabezpečíte pravidelným používaním prostriedku
na čistenie okruhu mlieka každý mesiac.
Prostriedkom na čistenie okruhu mlieka značky
Philips môžete čistiť zariadenia s nádobkou na
mlieko a zariadenia s automatickým peničom mlieka.
Pokyny k zariadeniam s nádobkou na
mlieko
1Prostriedok na čistenie okruhu mlieka značky
Philips nasypte do nádobky na mlieko a zalejte
ho vodou po značku MAX.
V prípade zariadení s nádobkou na mlieko (Obr. 1)
a funkciou automatického čistenia nádobky v ponuke:
-- Čistiaci cyklus spustite podľa pokynov v
návode na používanie zariadenia.
V prípade zariadení s nádobkou na mlieko bez
funkcie automatického čistenia nádobky, ktoré
treba čistiť manuálne:
-- Čistiaci cyklus spustite výberom funkcie
dávkovania horúceho mlieka. Čistiaci cyklus
dokončite podľa pokynov v návode na
používanie zariadenia.
Pokyny k zariadeniam s automatickým
peničom mlieka
1Ak má zariadenie automatický penič (Obr. 2)
mlieka, do nádoby nasypte prostriedok na
čistenie okruhu mlieka značky Philips. Pridajte
500 ml vlažnej vody a prostriedok nechajte
úplne rozpustiť.
2Do nádoby vložte trubičku.
3Pod výpust položte šálku.
4Cyklus dokončite podľa pokynov v návode na
používanie zariadenia.
Dôležité
ROMÂNĂ
Vă mul umim pentru că a i ales consumabilul
pentru cură area circuitului de lapte al aparatului
Philips. Acum pute i cură a întregul circuit de lapte
al expresorului dvs. Vă recomandăm să urma i
instruc iunile din manualul de utilizare al aparatului
dvs. Pentru a asigura o igienă perfectă, utiliza i
consumabilul pentru cură area circuitului de lapte
în fiecare lună.
Pute i utiliza consumabilul pentru cură area
circuitului de lapte pentru aparatele cu recipient
pentru lapte și pentru aparatele care dispun de un
spumant automat pentru lapte.
Instruc iuni pentru aparatele cu recipient
pentru lapte
1Turnaţi consumabilul pentru curăţarea
circuitului de lapte Philips în carafa de lapte şi
adăugaţi până la indicaţia Max.
Pentru aparatele care dispun de o carafă de lapte
(Fig. 1) și o func ie de cură are automată a carafei
în meniu:
-- Porni i ciclul de cură are conform instruc
iunilor din manualul de utilizare pentru
aparatul dvs.
Pentru aparatele care dispun de o carafă de
pentru lapte dar nu dispun de o func ie de cură are
automată a carafei şi necesită curăţare manuală:
-- Pentru a porni ciclul de cură are, selecta
i func ia de distribuire a laptelui. Pentru a
finaliza ciclul de cură are, urmaţi instruc
iunile din manualul de utilizare al aparatului.
Instruc iuni pentru aparatele cu spumant
automat pentru lapte
1Dacă aparatul dvs. dispune de un spumant
(Fig. 2) automat pentru lapte, turna i
consumabilul pentru cură area circuitului de
lapte Philips într-un recipient. Adăuga i 500 ml
de apă caldă și lăsa i-l să se dizolve complet.
2Introduce i tubul în recipient.
3Amplasaţi o ceaşcă sub gura de scurgere.
4Pentru a finaliza ciclul de cură are, respecta
i instruc iunile din manualul de utilizare al
aparatului.
Important
-- Nu be i solu ia compusă din apă și consumabil
pentru cură area circuitului de lapte distribuit pe
parcursul ciclului de cură are.
-- Nu utiliza i consumabilul pentru cură area
circuitului de lapte în niciun alt scop decât acela
de a cură a circuitul de lapte.
-- A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
-- În caz de ingerare sau contact cu pielea,
respecta i instruc iunile de pe ambalaj.
4219_460_3946_1_DFU-Leaflet_70x130_v3.indd 1-5
-- Nepite roztok vody a prostriedku na čistenie
okruhu mlieka, ktorý sa vypúšťa počas
čistiaceho cyklu.
-- Prostriedok na čistenie okruhu mlieka
nepoužívajte na žiaden iný účel ako na čistenie
okruhu mlieka.
-- Uchovávajte mimo dosahu detí.
-- V prípade prehltnutia alebo kontaktu s
pokožkou postupujte podľa pokynov na obale.
SRPSKI
Hvala vam što ste odabrali Philips sredstvo za
čišćenje kola za mleko.
Sada možete da očistite kompletno kolo za mleko
u aparatu za espreso kafu. Savetujemo vam da
pratite uputstva u korisničkom priručniku aparata.
Da biste obezbedili savršenu higijenu, svakog
meseca koristite sredstvo za čišćenje kola za mleko.
Možete da koristite Philips sredstvo za čišćenje
kola za mleko u aparatima koji imaju bokal za
mleko i u aparatima koji imaju automatski dodatak
za pravljenje mlečne pene.
Uputstva za aparate koji imaju bokal za
mleko
1 Sipajte Philips sredstvo za čišćenje kola za
mleko u bokal za mleko i napunite ga do oznake
MAX.
Za aparate koji imaju bokal za mleko (Sl. 1) i
funkciju automatskog čišćenja bokala u meniju:
-- Pokrenite ciklus čišćenja u skladu sa
uputstvima koja su navedena u korisničkom
priručniku aparata.
Za aparate koji imaju bokal za mleko, ali nemaju
funkciju automatskog čišćenja bokala i zahtevaju
ručno čišćenje:
-- Izaberite funkciju ispuštanja vrelog mleka da
biste pokrenuli ciklus čišćenja. Pratite uputstva
koja su navedena u korisničkom priručniku
aparata da biste dovršili ciklus čišćenja.
Uputstva za aparate koji imaju automatski
dodatak za pravljenje mlečne pene
1Ako vaš aparat ima automatski dodatak (Sl. 2)
za pravljenje mlečne
pene, sipajte Philips sredstvo za čišćenje kola
za mleko u posudu. Dodajte 500 ml mlake vode i
dopustite da se sredstvo u potpunosti rastvori.
2Ubacite cev u posudu.
3Stavite šolju ispod grlića.
4 Pratite uputstva koja su navedena u korisničkom
priručniku aparata da biste dovršili ciklus.
Važno
-- Nemojte da pijete rastvor vode i sredstva za
čišćenje kola za mleko koji se ispušta tokom
ciklusa čišćenja.
-- Sredstvo za čišćenje kola za mleko koristite
isključivo u svrhu čišćenja kola za mleko.
-- Držite ga van domašaja dece.
-- U slučaju gutanja ili dodira sa kožom, pratite
uputstva koja su navedena na pakovanju.
SUOMI
Kiitos, että valitsit Philips maitojärjestelmän
puhdistusaineen. Voit nyt puhdistaa
espressokeittimen koko maitojärjestelmän.
Kehotamme sinua noudattamaan laitteen
käyttöoppaassa olevia ohjeita. Käytä
maitojärjestelmän puhdistusainetta täydellisen
hygienian varmistamiseksi kuukausittain.
Voit käyttää Philips maitojärjestelmän
puhdistusainetta sekä maitokannulla että
automaattisella maidonvaahdottimella
varustetuissa laitteissa.
Maitokannulla varustettuja laitteita
koskevat ohjeet
1Kaada Philips maitojärjestelmän
puhdistusainetta maitokannuun ja täytä kannu
enimmäismerkkiin asti.
Laitteet, joissa on maitokannu (kuva 1) ja valikossa
kannun automaattinen puhdistustoiminto:
-- Aloita puhdistusvaihe laitteen
käyttöoppaassa olevien ohjeiden mukaan.
Laitteet, joissa on maitokannu, mutta joissa ei ole
kannun automaattinen puhdistustoimintoa, ja jotka
vaativat manuaalista puhdistamista:
-- Valitse kuuman maidon annostelutoiminto
puhdistusvaiheen aloittamiseksi. Suorita
puhdistusvaihe toimimalla laitteen
käyttöoppaassa olevien ohjeiden mukaan.
Automaattisella maidonvaahdottimella
varustettuja laitteita koskevat ohjeet
1Jos laitteessa on automaattinen
maidonvaahdotin (kuva 2), kaada Philipsn
maitojärjestelmän puhdistusainetta
astiaan. Lisää 500 ml haaleaa vettä ja anna
puhdistusaineen liueta kokonaan.
2Aseta putki astiaan.
3Aseta kuppi suuttimen alle.
4Suorita puhdistusvaihe toimimalla laitteen
käyttöoppaassa olevien ohjeiden mukaan.
Tärkeää
-- Älä juo puhdistusvaiheen aikana annosteltua
veden ja maitojärjestelmän puhdistusaineen
liuosta.
-- Älä käytä maitojärjestelmän puhdistusainetta
mihinkään muuhun tarkoitukseen kuin
maitojärjestelmän puhdistamiseen.
-- Pidä puhdistusaine poissa lasten ulottuvilta.
-- Jos aine niellään tai se joutuu kosketuksiin ihon
kanssa, noudata pakkauksessa olevia ohjeita.
SVENSKA
Tack för att du valt Philips Milk Circuit Cleaner.
Nu kan du rengöra hela mjölkkretsen i din
espressomaskin. Vi ber dig följa instruktionerna
i användarhandboken som hör till maskinen.
Använd rengöraren av mjölkkretsen varje månad
för att uppnå bästa möjliga hygien.
Du kan använda Philips Milk Circuit Cleaner i
maskiner med en mjölkkanna och i maskiner med
en automatisk mjölkskummare.
Instruktioner för maskiner med
mjölkkanna
1Häll i Philips Milk Circuit Cleaner i mjölkkannan
och fyll på upp till Max-indikatorn.
För maskiner som har en mjölkkanna (Bild 1) och
en funktion i menyn för automatisk rengöring av
kannan:
-- Starta rengöringen enligt instruktionerna i
maskinens användarhandbok.
För maskiner som har en mjölkkanna men saknar
en funktion i menyn för automatisk rengöring av
kannan så manuell rengöring krävs:
-- Välj funktionen för pumpning av varm
mjölk för att starta rengöringscykeln.
Följ instruktionerna i maskinens
användarhandbok för att slutföra
rengöringen.
Instruktioner för maskiner med
automatisk mjölkskummare
1Om din maskin har en automatisk
mjölkskummare (Bild 2) häller du Philips Milk
Circuit Cleaner i en behållare. Tillsätt 500 ml
ljummet vatten och låt medlet lösas upp
fullständigt.
2Sänk ned slangen i behållaren.
3Sätt en kopp under pipen.
4Följ instruktionerna i maskinens
användarhandbok för att slutföra cykeln.
Viktigt
-- Drick inte vatten- och mjölkrengöringslösningen
som töms ut under rengöringscykeln.
-- Använd inte rengöraren av mjölkkretsen i något
annat syfte än att rengöra mjölkkretsen.
-- Förvaras utom räckhåll för barn.
-- Följ anvisningarna på förpackningen vid
förtäring eller hudkontakt med medlet.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το Καθαριστικό
κυκλώματος γάλακτος Philips. Τώρα μπορείτε να
καθαρίσετε ολόκληρο το κύκλωμα γάλακτος της μηχανής
espresso σας. Σας συνιστούμε να ακολουθήσετε τις
οδηγίες που υπάρχουν στο εγχειρίδιο χρήστη της
μηχανής σας. Για να εξασφαλιστούν άψογες συνθήκες
υγιεινής, να χρησιμοποιείτε το Καθαριστικό κυκλώματος
γάλακτος κάθε μήνα.
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Καθαριστικό
κυκλώματος γάλακτος Philips για μηχανές με καράφα
γάλακτος αλλά και για μηχανές με αυτόματο εξάρτημα
για αφρόγαλα.
Οδηγίες για μηχανές με καράφα γάλακτος
1
Αδειάστε το Καθαριστικό κυκλώματος γάλακτος
Philips μέσα στην καράφα γάλακτος και συμπληρώστε
νερό μέχρι την ένδειξη Max.
Για μηχανές που διαθέτουν καράφα γάλακτος (Εικ. 1) και
αυτόματη λειτουργία καθαρισμού καράφας στο μενού:
-- Ξεκινήστε τον κύκλο καθαρισμού σύμφωνα με τις
οδηγίες που αναφέρονται στο εγχειρίδιο χρήστη
της μηχανής σας.
Για μηχανές που διαθέτουν καράφα γάλακτος αλλά δεν
διαθέτουν αυτόματη λειτουργία καθαρισμού καράφας και
χρειάζονται χειροκίνητο καθαρισμό:
-- Επιλέξτε τη λειτουργία διανομής ζεστού γάλακτος
για να ξεκινήσετε τον κύκλο καθαρισμού.
Ακολουθήστε τις οδηγίες που αναφέρονται στο
εγχειρίδιο χρήστη της μηχανής σας, για να
ολοκληρώσετε τον κύκλο καθαρισμού.
Οδηγίες για μηχανές με αυτόματο εξάρτημα
για αφρόγαλα
1
Εάν η μηχανή σας διαθέτει αυτόματο εξάρτημα για
αφρόγαλα (Εικ. 2), χύστε το Καθαριστικό κυκλώματος
γάλακτος Philips μέσα σε ένα δοχείο. Προσθέστε 500 ml
χλιαρό νερό και αφήστε το να διαλυθεί τελείως.
2
Εισαγάγετε το σωληνάκι μέσα στο δοχείο.
3
Τοποθετήστε ένα φλιτζάνι κάτω από το στόμιο
εκροής.
4
Ακολουθήστε τις οδηγίες που αναφέρονται στο
εγχειρίδιο χρήστη της μηχανής σας, για να
ολοκληρώσετε τον κύκλο.
Σημαντικό
CA6705
-- Μην πίνετε το διάλυμα νερού και καθαριστικού
κυκλώματος γάλακτος που διανέμεται κατά τον κύκλο
καθαρισμού.
-- Μην χρησιμοποιείτε το καθαριστικό κυκλώματος
γάλακτος για οποιονδήποτε άλλο σκοπό πέρα από
τον καθαρισμό του κυκλώματος νερού.
-- Να το κρατάτε μακριά από παιδιά.
-- Στην περίπτωση κατάποσης ή επαφής με το δέρμα,
ακολουθήστε τις οδηγίες που υπάρχουν στη
συσκευασία.
БЪЛГАРСКИ
Благодарим ви, че избрахте почистващия препарат на
Philips за кръг за мляко. Сега можете да почиствате
целия кръг за мляко на вашата машина за еспресо.
Препоръчваме ви да следвате инструкциите в
ръководството за потребителя на машината. За осигуряване
на идеална хигиена използвайте почистващия препарат
за мляко всеки месец.
Можете да използвате почистващия препарат на Philips за
кръг за мляко за машини
с кана за мляко и с автоматична приставка за разпенване
на мляко.
Инструкции за машини с кана за мляко
1
Изсипете почистващия препарат на Philips за кръг за
мляко в каната за мляко до означението Max.
За машини с кана за мляко (Фиг. 1) и функция за
автоматично почистване на каната
в менюто:
-- Стартирайте цикъла на почистване в съответствие
с инструкциите в ръководството за потребителя
на машината.
За машини с кана за мляко, които нямат функция за
автоматично почистване на каната и изискват ръчно
почистване:
-- Изберете функцията за приготвяне на горещо
мляко, за да стартирате цикъла на почистване.
Следвайте инструкциите в ръководството за
потребителя на машината, за да завършите цикъла
на почистване.
Инструкции за машини с автоматична приставка
за разпенване на мляко
1
Ако машината ви има автоматична приставка за
разпенване на мляко (Фиг. 2), налейте почистващ
препарат на Philips за кръг за мляко в съд. Добавете
500 мл хладка вода и го оставете да се разтвори
напълно.
2
Пъхнете маркуча в съда.
3
Поставете чаша под чучура.
4
Следвайте инструкциите в ръководството за
потребителя на машината, за да завършите цикъла.
Важно
-- Не пийте от водния разтвор на почистващия
препарат за кръг за мляко, който изтича по време на
цикъла на почистване.
-- Не използвайте препарата за почистване на кръг за
мляко за други цели освен за почистване на кръга за
мляко.
-- Да се пази далече от деца.
-- В случай на поглъщане или контакт с кожата следвайте
инструкции върху опаковката.
РУССКИЙ
Спасибо, что выбрали средство для очистки контура
молока Philips! Теперь вы сможете выполнять очистку
всего контура молока своей эспрессо-кофемашины.
Рекомендуется следовать инструкциям в руководстве
пользователя кофемашины. Для обеспечения
максимальной гигиены используйте средство для очистки
контура молока ежемесячно.
Средство для очистки контура молока Philips можно
использовать с кофемашинами, оснащенными сосудом
для молока, а также с кофемашинами, оснащенными
автоматическим вспенивателем молока.
Инструкции для кофемашин с сосудом для
молока
>75% recycled paper
> 75% papier recyclé
4219.460.3946.1
www.philips.com
1
2
1
Вылейте содержимое пакетика со средством для
очистки контура молока Philips Milk Circuit Cleaner в
сосуд для молока и добавьте воды до максимальной
отметки.
Для кофемашин, оснащенных сосудом для молока (Рис. 1)
и функцией автоматической очистки сосуда для молока,
доступной в меню:
-- запустите цикл очистки в соответствии с
инструкциями в руководстве пользователя вашей
кофемашины.
Для кофемашин с сосудом для молока, не оснащенных
функцией автоматической очистки сосуда для молока, для
которых требуется очистка в ручном режиме:
-- чтобы запустить цикл очистки, выберите режим
подачи горячего молока. Чтобы завершить цикл
очистки, следуйте инструкциям в руководстве
пользователя кофемашины.
Инструкции для кофеашин с автоматическим
вспенивателем молока
1
Если кофемашина оснащена автоматическим
вспенивателем молока (Рис. 2), вылейте содержимое
пакетика со средством для очистки контура молока
Philips Milk Circuit Cleaner в емкость. Добавьте
500 мл теплой воды и дайте средству полностью
раствориться.
2
Вставьте в емкость трубку.
3
Поместите чашку под носик выхода кофе.
4
Чтобы завершить цикл очистки, следуйте инструкциям
в руководстве пользователя кофемашины.
Важная информация
-- Раствор, состоящий из воды и средства для очистки
контура молока, который выходит из машины в
процессе цикла очистки, пить запрещено.
-- Средство для очистки контура молока следует
использовать только для очистки контура молока.
-- Хранить в недоступном для детей месте.
-- В случае проглатывания средства или попадания на
кожу следуйте инструкциям на упаковке.
ҚАЗАҚША
Philips сүт тізбегін тазалау құралын таңдағаныңызға
рахмет. Эспрессо кофе қайнатқыш машинасының бүкіл
сүт дайындау жүйесін енді тазалауға болады. Пайдаланушы
нұсқаулығында берілген нұсқауларды орындауға кеңес
береміз. Таза ұстау үшін,
сүт тізбегін тазалау құралын ай сайын пайдаланыңыз.
Сүт графині бар құрылғыларға және автоматты сүт
көпірткіші бар құрылғыларға Philips сүт тізбегін тазалау
құралын пайдалануға болады.
Сүт графині бар машиналар нұсқаулары
Автоматты сүт көпірткіші бар машиналар
нұсқаулары
1
Егер машинада автоматты сүт көпірткіші (сурет 2)
болса, Philips сүт тізбегін тазалау құралын контейнерге
құйыңыз. 500 мл жылы су қосып, толығымен ерітіңіз.
2
Түтікті контейнерге салыңыз.
3
Шүмек астына шыны қойыңыз.
4
Циклді аяқтау үшін машинаның пайдаланушы
нұсқаулығындағы нұсқауларды орындаңыз.
Маңызды
-- Тазалау циклі барысында тамызылған су мен сүт
тізбегін тазалау құралы ерітіндісін ішпеңіз.
-- Сүт тізбегін тазалаудан басқа мақсатқа сүт тізбегін
тазалау құралын пайдаланбаңыз.
-- Балалардың қолдары жетпейтін жерде сақтаңыз.
-- Жұтып қойғанда немесе теріге тигенде бумадағы
нұсқауларды орындаңыз.
1
Сүт графиніне Philips сүт тізбегін тазалау құралын
құйып, Max (Макс) көрсеткішіне дейін қосыңыз.
Сүт графині (сурет 1) және мәзірінде автоматты графин
тазалау функциясы бар машиналарға арналған:
-- Тазалау циклін машинаның пайдаланушы
нұсқаулығындағы нұсқауларға сәйкес бастаңыз.
Сүт графині бар, бірақ мәзірінде автоматты графин
тазалау функциясы жоқ және қолмен тазалауды талап
ететін машиналарға арналған:
-- Тазалау циклін бастау үшін ыстық сүт тамызу
функциясын таңдаңыз. Тазалау циклін аяқтау
үшін машинаның пайдаланушы нұсқаулығындағы
нұсқауларды орындаңыз.
14/04/17 14:35
ENGLISH
Thank you for choosing Philips Milk Circuit Cleaner.
You can now clean the entire milk circuit of your
espresso machine. We advise you to follow the
instructions in the user manual of your machine.
To ensure perfect hygiene, use the Milk Circuit
Cleaner every month.
You can use Philips Milk Circuit Cleaner for
machines with a milk carafe and for machines with
an automatic milk frother.
Instructions for machines with milk carafe
1 Pour Philips Milk Circuit Cleaner into the milk
carafe and add up to the Max indication.
For machines that have a milk carafe (Fig. 1) and an
automatic carafe cleaning function in the menu:
-- Start the cleaning cycle in accordance with
the instructions in the user manual of your
machine.
For machines that have a milk carafe but do not
have an automatic carafe cleaning function and
require manual cleaning:
-- Select the hot milk dispensing function
to start the cleaning cycle. Follow the
instructions in the user manual of your
machine to complete the cleaning cycle.
Instructions for machines with automatic
milk frother
1If your machine has an automatic milk frother
(Fig. 2), pour Philips Milk Circuit Cleaner into a
container. Add 500 ml of lukewarm water and
let it dissolve completely.
2Insert the tube into the container.
3Put a cup under the spout.
4Follow the instructions in the user manual of
your machine to complete the cycle.
Important
-- Do not drink the solution of water and milk circuit
cleaner dispensed during the cleaning cycle.
-- Do not use the milk circuit cleaner for any other
purpose than to clean the milk circuit.
-- Keep out of reach of children.
-- In case of swallowing or skin contact, follow the
instructions on the package.
DEUTSCH
Wir freuen uns, dass Sie sich für den Philips
Milchkreislauf-Reiniger entschieden haben. Sie
können jetzt den gesamten Milchkreislauf Ihrer
Espresso-Maschine reinigen. Befolgen Sie die
Anweisungen in der Bedienungsanleitung Ihres
Geräts. Für perfekte Hygiene verwenden Sie den
Milchkreislauf-Reiniger einmal pro Monat.
Sie können den Philips Milchkreislauf-Reiniger für
Geräte mit einer Milchkanne sowie für Geräte mit
einem automatischen Milchaufschäumer nutzen.
Anweisungen für Geräte mit Milchkanne
1Geben Sie Philips Milchkreislaufreiniger in die
Milchkanne und füllen Sie bis zur Markierung
MAX auf.
Für Geräte, die eine Milchkanne (Abb. 1) und eine
Funktion zur automatischen Reinigung der Kanne
im Menü haben:
-- Starten Sie den Reinigungszyklus laut den
Anweisungen in der Bedienungsanleitung
Ihres Geräts.
Für Geräte, die eine Milchkanne, aber keine
Funktion zur automatischen Reinigung der Kanne
im Menü haben und eine manuelle Reinigung
erfordern:
-- Wählen Sie die Funktion zum Herauslassen
von heißer Milch aus,
um den Reinigungsvorgang zu starten.
Befolgen Sie die Anweisungen in der
Bedienungsanleitung Ihres Geräts, um den
Reinigungsvorgang abzuschließen.
Anweisungen für Geräte mit
automatischem Milchaufschäumer
1Hat Ihre Maschine einen automatischen
Milchaufschäumer (Abb. 2),
gießen Sie den Philips Milchkreislauf-Reiniger in
einen Behälter.
Fügen Sie 500 ml lauwarmes Wasser hinzu und
lösen Sie den Reiniger vollständig.
2Führen Sie das Saugrohr in den Behälter ein.
3Stellen Sie eine Tasse unter den Auslauf.
4Befolgen Sie die Anweisungen in der
Bedienungsanleitung Ihres Geräts, um den
Reinigungsvorgang abzuschließen.
Wichtig
ČEŠTINA
Děkujeme, že jste si zakoupili čisticí prostředek
pro čištění mléčného obvodu Philips. Nyní
můžete vyčistit celý mléčný obvod espresovače.
Doporučujeme postupovat podle pokynů
uvedených v uživatelské příručce zařízení.
Chcete-li zaručit dokonalou hygienu, používejte
čisticí prostředek pro čištění mléčného obvodu
jednou měsíčně.
Čisticí prostředek pro čištění mléčného obvodu
Philips můžete použít na zařízení s karafou na
mléko a na zařízení s automatickým pěnítkem na
mléko.
Pokyny pro přístroje s karafou na mléko
1Do karafy na mléko nalijte prostředek na čištění
mléčného obvodu Philips až po indikátor Max.
U přístrojů vybavených karafou na mléko (obr. 1)
a funkcí automatického čištění karafy na mléko
v nabídce:
-- Spusťte proces čištění podle pokynů
v uživatelské příručce přístroje.
U přístrojů vybavených karafou na mléko, které
nejsou vybaveny funkcí automatického čištění
karafy a vyžadují ruční čistění:
-- Cyklus čištění spusťte výběrem funkce
dávkování horkého mléka. Proveďte
cyklus podle pokynů v uživatelské příručce
k danému zařízení.
Pokyny pro přístroje s automatickým
pěnítkem na mléko
1Pokud je zařízení vybaveno automatickým
pěnítkem na mléko (obr. 2), nalijte čisticí
prostředek pro čištění mléčného obvodu Philips
do nádržky. Přidejte 500 ml vlažné vody a
nechte čisticí prostředek zcela rozpustit.
2Vložte do nádržky sací trubici.
3Postavte šálek pod výstup kávy.
4Proveďte cyklus podle pokynů v uživatelské
příručce k danému zařízení.
Důležité
-- Roztok čisticího prostředku pro čištění
mléčného obvodu ani vodu vypuštěnou během
cyklu čištění nepijte.
-- Nepoužívejte čisticí prostředek pro čištění
mléčného obvodu k jiným účelům než k čištění
mléčného obvodu.
-- Uchovávejte mimo dosah dětí.
-- V případě požití nebo kontaktu s kůží
postupujte podle pokynů na obalu.
DANSK
Tak, fordi du har valgt, Philips Rengøringsmiddel
til mælkekredsløb. Du kan nu rengøre hele
mælkekredsløbet i din espressomaskine. Vi anbefaler,
at du følger vejledningen i brugervejledningen til din
maskine. For at sikre en perfekt hygiejne skal du bruge
Rengøringsmiddel til mælkekredsløb hver måned.
Du kan bruge Philips Rengøringsmiddel til
mælkekredsløb til maskiner med mælkekande og
maskiner med automatisk mælkeskummer.
Vejledning til maskiner med mælkekande
1Hæld Philips Rengøringsmiddel til
mælkekredsløb i mælkekanden og tilsæt indtil
op til indikationen „max“.
Maskiner, som har mælkekande (fig. 1) og en
automatisk rengøring af mælkekanden på
funktionsmenuen:
-- Start rengøringscyklussen i
overensstemmelse med instruktionerne i dit
maskines brugervejledning.
Maskiner, som har mælkekande, men ikke
automatisk rengøring af mælkekanden, og som
derfor kræver manuel rengøring:
-- Vælg funktionen til dosering af varm mælk
for at starte rengøringscyklussen. Fuldfør
rengøringscyklussen i overensstemmelse
med instruktionerne i dit maskines
brugervejledning.
Vejledning til maskiner med automatisk
mælkeskummer
1Hvis din maskine har en automatisk
mælkeskummer (fig. 2), skal du hælde Philips
Rengøringsmiddel til mælkekredsløb i en
beholder.
Tilføj 500 ml lunkent vand og lad
rengøringsmidlet opløses helt.
2Placer slangen i beholderen.
3Sæt en kop under udløbet.
4Følg instruktionerne i brugervejledningen til din
maskine for at gennemføre cyklussen.
Vigtigt
-- Drik ikke den opløsning af vand og
rengøringsmiddel til mælkekredsløb, der løber
ud i forbindelse med rengøringscyklussen.
-- Brug ikke rengøringsmidlet til mælkekredsløb til
andet formål en rengøring af mælkekredsløbet.
-- Opbevares utilgængeligt for børn.
-- Hvis produktet indtages eller kommer i kontakt
med huden, skal du følge instruktionerne på
pakken.
4219_460_3946_1_DFU-Leaflet_70x130_v3.indd 6-10
-- Trinken Sie nicht die Lösung aus Wasser und
Milchkreislauf-Reiniger,
die während des Reinigungsvorgangs
durchgespült wird.
-- Verwenden Sie den Milchkreislauf-Reiniger
ausschließlich zur Reinigung des Milchkreislaufs.
-- Außerhalb der Reichweite von Kindern
aufbewahren.
-- Bei Verschlucken oder Hautkontakt befolgen
Sie die Anweisungen auf der Verpackung.
EESTI
Täname, et valisite Philips piimaringepuhastaja.
Nüüd saate oma espressomasina piimaringet täies
ulatuses puhastada. Soovitame teil järgida masina
kasutusjuhendis välja toodud juhiseid. Täiusliku
puhtuse tagamiseks kasutage Piimaringepuhastajat
igakuiselt.
Philips piimaringepuhastajat saate kasutada
piimakarahviniga ja automaatse piimavahustajaga
masinatel.
Juhised piimakarahviniga masinatele
1Valage Philips piimaringepuhastajat
piimakarahvini kuni Max-tähiseni.
Ette nähtud masinatele, millel on piimakarahvin
(joon. 1) ja menüüs automaatne karahvini
puhastamise funktsioon.
-- Alustage puhastustsüklit kooskõlas teie
masina kasutusjuhendis esitatud juhistega.
Ette nähtud masinatele, millel on piimakarahvin,
kuid millel puudub automaatne karahvini
puhastamise funktsioon ning vajavad seetõttu
käsitsi puhastamist.
-- Puhastamistsükli alustamiseks valige kuuma
piima väljutamise funktsioon. Puhastustsükli
lõpule viimiseks järgige oma masina
kasutusjuhendis esitatud juhiseid.
Juhised automaatse piimavahustajaga
masinatele
1Kui teie masinal on automaatne piimavahustaja
(joon. 2), valage Philips piimaringepuhastaja
anumasse. Lisage 500 ml leiget vett ning laske
täielikult lahustuda.
2Sisestage toru anumasse.
3Asetage tass tila alla.
4Tsükli lõpule viimiseks järgige oma masina
kasutusjuhendis välja toodud juhiseid.
Oluline!
-- Ärge jooge puhastustsükli ajal väljutatud vee ja
piimaringepuhastaja lahust.
-- Ärge kasutage piimaringepuhastajat muuks kui
piimaringe puhastamiseks.
-- Hoidke väljaspool laste käeulatust.
-- Neelamise korral või kontaktil nahaga järgige
pakendil olevaid juhiseid.
ESPAÑOL
Gracias por elegir Philips Milk Circuit Cleaner.
Ahora puede limpiar todo el circuito de leche de
la máquina expreso. Le aconsejamos que siga
las instrucciones del manual de usuario de la
máquina. Para garantizar una higiene perfecta,
utilice el limpiador del circuito de leche cada mes.
Puede utilizar el limpiador del circuito de leche
Philips para las máquinas con jarra de leche y para
las que tienen espumador de leche automático.
Instrucciones para las máquinas con jarra
de leche
1 Vierta el limpiador del circuito de leche en la
jarra de leche hasta la indicación Max.
Para las máquinas que tienen una jarra de leche
(Fig. 1) y una función de limpieza automática de la
jarra en el menú:
-- Inicie el ciclo de limpieza según las
instrucciones del manual del usuario de la
máquina.
Para las máquinas que tienen una jarra de leche
pero no tienen una función de limpieza automática
y precisan una limpieza manual:
-- Seleccione la función dispensadora de leche
caliente para iniciar el ciclo de limpieza,
Seguir las instrucciones del manual de
usuario para que la máquina complete el
ciclo de limpieza.
Instrucciones para máquinas con
espumador de leche automático
1Si la máquina tiene un espumador (Fig. 2)
de leche automático, verter el limpiador del
circuito de leche Philips en un recipiente. Añadir
medio litro de agua templada y dejar que se
disuelva totalmente.
2Insertar el tubo en el recipiente.
3Coloque una taza debajo de la boquilla de
salida.
4Seguir las instrucciones del manual de usuario
para que la máquina complete el ciclo de
limpieza.
Importante
-- No beba la solución de agua y leche del
limpiador del circuito que se dispensa durante
el ciclo de limpieza.
-- No use el limpiador del circuito de leche para
cualquier otra función que no sea la de limpiar
el circuito de leche.
-- Mantenga el aparato fuera del alcance de los
niños.
-- En caso de ingestión o de contacto con la piel,
siga las instrucciones del paquete.
FRANÇAIS
Merci d‘avoir choisi le nettoyeur de circuit du lait
Philips. Vous pouvez
à présent nettoyer tout le circuit du lait de votre
machine à espresso.
Nous vous conseillons de suivre les instructions
du mode d‘emploi de votre machine. Pour garantir
une hygiène optimale, veuillez utiliser le nettoyeur
de circuit du lait une fois par mois.
Vous pouvez utiliser le nettoyeur de circuit du lait
pour les machines avec une carafe à lait et pour
celles avec un mousseur à lait automatique.
Instructions pour les machines avec une
carafe à lait
1Versez le nettoyeur de circuit du lait Philips
dans la carafe à lait jusqu‘à l‘indication Max.
Pour les machines équipées d‘une carafe à lait
(Fig. 1) et d‘une fonction de nettoyage automatique
de la carafe dans le menu :
-- lancez le cycle de nettoyage en suivant
les instructions du mode d‘emploi de la
machine.
Pour les machines équipées d‘une carafe à lait mais
pas d‘une fonction de nettoyage automatique de la
carafe et qui nécessitent un nettoyage manuel :
-- Sélectionnez la fonction de distribution du
lait chaud pour lancer le cycle de nettoyage.
Pour compléter le cycle de nettoyage,
suivez les instructions du mode d‘emploi de
votre machine.
Instructions pour les machines avec
mousseur à lait automatique
1Si votre machine est munie d‘un mousseur à
lait (Fig. 2) automatique, versez le nettoyeur
de circuit du lait dans un conteneur. Ajoutez
500 ml d‘eau tiède et laissez-le se dissoudre
complètement.
2Insérez le tube dans le conteneur.
3Placez une tasse sous l’unité d’écoulement.
4Pour compléter le cycle, suivez les instructions
du mode d‘emploi de votre machine.
Important
-- Évitez de boire la solution d‘eau et de nettoyeur
de circuit du lait versée pendant le cycle de
nettoyage.
-- N‘utilisez pas le nettoyeur du circuit de lait à
d‘autres fins que celles du nettoyage du circuit
à lait.
-- Tenez hors de portée des enfants.
-- En cas d‘ingestion ou de contact avec la peau,
suivez les instructions figurant sur l‘emballage.
HRVATSKI
Zahvaljujemo na odabiru sredstva za čišćenje
kruga kretanja mlijeka Philips. Sada možete
očistiti čitav krug kretanja mlijeka u svom aparatu
za espresso. Preporučujemo da slijedite upute u
korisničkom priručniku aparata. Da biste postigli
savršenu higijenu, upotrijebite sredstvo za čišćenje
kruga kretanja mlijeka svaki mjesec.
Možete upotrijebiti sredstva za čišćenje kruga
kretanja mlijeka Philips za aparate s vrčem za
mlijeko i za strojeve s automatskom pjenilicom
mlijeka.
Istruzioni per le macchine con pannarello
automatico
1
Se la vostra macchina è dotata di un pannarello
automatico (fig. 2),
versate il prodotto per la pulizia del circuito latte
Philips in un recipiente. Aggiungete 500 ml
di acqua tiepida e lasciatelo sciogliere
completamente.
2 Inserite il tubo nel recipiente.
3Mettete una tazza sotto l‘erogatore.
4Seguite le istruzioni riportate nel manuale
dell‘utente della vostra macchina per
completare il ciclo.
Importante
-- Non ingerite la soluzione di acqua e prodotto
per la pulizia del circuito latte erogata durante il
ciclo di pulizia.
-- Non usate il prodotto per scopi diversi da quello
della pulizia del circuito latte.
-- Tenete il prodotto lontano dalla portata dei
bambini.
-- In caso di ingestione o contatto con la pelle,
attenetevi alle istruzioni riportate sulla confezione.
LATVIEŠU
Paldies, ka izvēlējāties piena sistēmas tīrītāju Philips.
Tas ir paredzēts espresso kafijas automāta piena
sistēmas tīrīšanai. Iesakām ievērot norādījumus,
kas izklāstīti kafijas automāta lietotāja
rokasgrāmatā. Lai nodrošinātu nevainojamu
higiēnu, izmantojiet piena sistēmas tīrītāju katru
mēnesi.
Piena sistēmas tīrītāju Philips var izmantot kafijas
automātos ar piena trauku un kafijas automātos ar
automātisko piena putotāju.
Norādījumi par izmantošanu kafijas
automātos ar piena trauku
1Philips piena sistēmas tīrītāju ielejiet piena
traukā un piepildiet to līdz maksimālā līmeņa
marķējumam.
Kafijas automātos, kas aprīkoti ar piena trauku
(att. 1) un kam izvēlnē ir trauka automātiskās
tīrīšanas funkcija, veiciet tālāk norādītās darbības.
-- Sāciet tīrīšanas ciklu, kā aprakstīts
norādījumos kafijas automāta lietotāja
rokasgrāmatā.
Kafijas automātos, kas aprīkoti ar piena trauku,
bet kam izvēlnē nav trauka automātiskās tīrīšanas
funkcija un tīrīšana jāveic manuāli, veiciet tālāk
norādītās darbības.
-- Atlasiet karstā piena izvadīšanas funkciju,
lai sāktu tīrīšanas ciklu. Lai pabeigtu tīrīšanas
ciklu, ievērojiet norādījumus kafijas automāta
lietotāja rokasgrāmatā.
Norādījumi par izmantošanu kafijas
automātos ar automātisko piena putotāju
1Ja kafijas automāts ir aprīkots ar automātisko
piena putotāju (att. 2), uzpildiet tvertnē „Philips”
piena sistēmas tīrītāju. Pievienojiet 500 ml
remdena ūdens un uzgaidiet, līdz tīrītājs pilnībā
izšķīdīs.
2Tvertnē ievietojiet cauruli.
3Novietojiet zem teknes tasi.
4Ievērojiet norādījumus, kas izklāstīti
izmantojamā kafijas automāta lietotāja
rokasgrāmatā, lai pabeigtu ciklu.
Svarīgi norādījumi
-- Nedzeriet ūdens un piena šķīdumu, kas tīrīšanas
cikla gaitā ir izvadīts no piena sistēmas.
-- Piena sistēmas tīrītāju drīkst izmantot tikai piena
sistēmas tīrīšanai.
-- Glabājiet bērniem nepieejamā vietā.
-- Gadījumā, ja tīrītājs norīts vai nonāk saskarē
ar acīm, ievērojiet uz iepakojuma sniegtos
norādījumus.
LIETUVIŠKAI
Upute za aparate s vrčem za mlijeko
1Ulijte sredstvo za čišćenje Philips Milk Circuit
Cleaner u vrč za mlijeko i dodajte do oznake
Max.
Za aparate koji imaju vrč za mlijeko (sl. 1) i
automatsku funkciju za čišćenje vrča u izborniku:
-- Pokrenite ciklus čišćenja u skladu s uputama
u korisničkom priručniku Vašeg aparata.
Za aparate koji imaju vrč za mlijeko ali nemaju
funkciju automatskog čišćenja vrča i potrebno im je
ručno čišćenje:
-- Odaberite funkciju ispuštanja vrućeg mlijeka
da biste pokrenuli ciklus čišćenja. Slijedite
upute u korisničkom priručniku Vašeg stroja
da završite ciklus čišćenja.
Upute za aparate s automatskom
pjenilicom mlijeka
1Ako vaš aparat ima automatsku pjenilicu (sl. 2)
mlijeka, ulijte sredstvo za čišćenje kruga kretanja
mlijeka Philips u posudu. Dodajte 500 ml mlake
vode i pustite da se potpuno otopi.
2Umetnite cijev u posudu.
3Stavite šalicu pod pipac.
4Slijedite upute u korisničkom priručniku aparata
da biste dovršili ciklus čišćenja.
Važno
-- Nemojte piti otopinu vode i sredstva za čišćenje
kruga kretanja mlijeka istočenu tijekom ciklusa
čišćenja.
-- Nemojte upotrebljavati sredstvo za čišćenje
kruga kretanja mlijeka ni za koju namjenu osim
za čišćenje kruga kretanja mlijeka.
-- Držite izvan dohvata djece.
-- U slučaju gutanja ili dodira s kožom, pratite
upute na pakiranju.
ITALIANO
Grazie per avere scelto il prodotto per la pulizia del
circuito latte Philips.
Ora potrete pulire l‘intero circuito del latte della
vostra macchina espresso. Si consiglia di attenersi
alle istruzioni riportate nel manuale dell‘utente
della vostra macchina. Per garantire un‘igiene
perfetta, utilizzate il prodotto per la pulizia del
circuito latte ogni mese.
Potete utilizzare questo prodotto per le macchine
dotate di caraffa del latte e per quelle dotate di un
pannarello automatico.
Istruzioni per le macchine con caraffa del
latte
1Versate il prodotto per la pulizia del
circuito latte Philips nella caraffa del latte e
aggiungetelo fino al livello MAX.
Per le macchine dotate di una caraffa del latte (fig. 1)
e di una funzione di pulizia automatica della
caraffa nel menu:
-- Avviate il ciclo di pulizia secondo le istruzioni
riportate nel manuale dell‘utente della
macchina.
Per le macchine dotate di una caraffa del latte ma
che non dispongono di una funzione di pulizia
automatica della caraffa e richiedono la pulizia
manuale:
-- Selezionate la funzione di erogazione del
latte caldo per avviare il ciclo di pulizia.
Seguite le istruzioni riportate nel manuale
dell‘utente della vostra macchina per
completare il ciclo di pulizia.
Ačiū, kad pasirinkote „Philips“ pieno kontūro valiklį.
Dabar galite valyti visą savo espreso mašinos pieno
kontūrą. Mes jums patariame laikytis instrukcijų,
pateikiamų jūsų mašinos naudotojo vadove. Kad
užtikrintumėte puikią higieną, naudokite pieno
kontūro valiklį kiekvieną mėnesį.
Galite naudoti „Philips“ pieno kontūro valiklį
mašinoms su pieno grafinu ir mašinoms su
automatiniu pieno putų plakikliu.
Instrukcijos mašinoms su pieno grafinu
1Supilkite „Philips“ pieno kontūro valiklį į pieno
grafiną ir papildykite iki žymos „Max“.
Mašinoms, kurios turi pieno grafiną (pav. 1)
ir automatinio grafino valymo funkciją meniu:
-- pradėkite valymo ciklą pagal instrukcijas,
pateikiamas jūsų mašinos naudotojo vadove.
Mašinoms, kurios turi pieno grafiną, bet neturi
automatinio grafino valymo funkcijos ir kurioms
reikalingas rankinis valymas:
-- pasirinkite karšto pieno pylimo funkciją,
kad pradėtumėte valymo ciklą. Kad
užbaigtumėte valymo ciklą, laikykitės
instrukcijų, pateikiamų jūsų mašinos
naudotojo vadove.
Instrukcijos mašinoms su automatiniu
pieno putų plakikliu
1Jei jūsų mašina turi automatinį pieno putų
plakiklį (pav. 2), supilkite „Philips“ pieno kontūro
valiklį į talpyklą. Įpilkite 500 ml drungno
vandens ir visiškai ištirpinkite.
2Įstatykite vamzdelį į talpyklą.
3Padėkite puoduką po snapeliu.
4Kad užbaigtumėte ciklą, laikykitės instrukcijų,
pateikiamų jūsų mašinos naudotojo vadove.
Svarbu
-- Negerkite vandens ir pieno kontūro valiklio
tirpalo, išpilto per valymo ciklą.
-- Nenaudokite pieno kontūro valiklio jokiems
kitiems tikslams, išskyrus pieno kontūro valymą.
-- Laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.
-- Nurijus arba patekus ant odos laikykitės
instrukcijų, pateiktų ant pakuotės.
MAGYAR
Köszönjük, hogy a Philips tejkörtisztító anyagot
választotta! Ezzel a kávéfőző gép teljes tejkörének
tisztítását elvégezheti. Javasoljuk, hogy kövesse
a készülék használati útmutatójának utasításait. A
tökéletes higiénia biztosítása érdekében havonta
használja a tejkörtisztító anyagot.
A Philips tejkörtisztító anyagot használhatja
a tejeskancsóval, valamint az automatikus
tejhabosítóval felszerelt készülékekhez.
Tájékoztató tejeskancsóval felszerelt
készülékekhez
1 Öntsön Philips tejkörtisztító anyagot a
tejeskancsóba, majd engedje fel vízzel a
maximum jelzésig.
A tejeskancsóval (ábra 1) felszerelt készülékekhez,
melyek menüjében megtalálható az automatikus
tejeskancsó-tisztító funkció:
-- Indítsa el készülékén a tisztítási műveletet a
használati útmutató utasításai alapján.
A tejeskancsóval felszerelt készülékekhez, melyek
menüjében nem található meg az automatikus
tejeskancsó-tisztító funkció:
-- Válassza ki a forró tej adagolása funkciót a
tisztítási művelet elindításához. A tisztítási
művelet során kövesse a készüléke
használati útmutatójának utasításait.
Tájékoztató automatikus tejhabosítóval
felszerelt készülékekhez
1Ha automatikus tejhabosítóval (ábra 2)
felszerelt készüléke van, töltsön Philips
tejkörtisztító anyagot egy edénybe. Töltsön
hozzá 500 ml langyos vizet, és várja meg,
míg teljesen feloldódik.
2Vezesse a csövet az edénybe.
3Tegyen egy csészét a kávé kifolyócsöve alá.
4A tisztítási művelet során kövesse a készüléke
használati útmutatójának utasításait.
Fontos!
-- Ne igyon a tisztítási művelet során kieresztett,
vízből és tejkörtisztító anyagból álló oldatból.
-- Kizárólag a tejkör tisztításához használja a
tejkörtisztító anyagot.
-- Tartsa gyermekektől elzárva.
-- Lenyelés vagy bőrre kerülés esetén kövesse a
csomagoláson található útmutatást.
NEDERLANDS
Hartelijk dank voor uw aanschaf van de Philips
Milk Circuit Cleaner. U kunt nu het gehele
melkdoorloopsysteem van uw espressomachine
schoonmaken. Wij adviseren u de instructies in de
gebruikershandleiding van uw machine te volgen.
Gebruik de Milk Circuit Cleaner eens per maand
voor gegarandeerd perfecte hygiëne.
U kunt de Philips Milk Circuit Cleaner gebruiken
voor machines met een melkkan en voor machines
met een automatische melkopschuimer.
Instructies voor machines met een
melkkan
1Giet Philips Milk Ciruit Cleaner in de melkkan en
voeg toe tot de Max-indicatie.
Voor machines die een melkkan (Fig. 1) en een
automatische melkkanreinigingsfunctie in het
menu hebben:
-- Start het reinigingsprogramma in
overeenstemming met de instructies in de
gebruikershandleiding van uw machine.
Voor machines die een melkkan, maar geen
automatische melkkanreinigingsfunctie hebben en
handmatige reiniging vereisen:
-- selecteer de hete melk functie om de
reinigingscyclus te starten. Volg de
instructies in de gebruikershandleiding
van uw machine om de reinigingscyclus te
voltooien.
Instructies voor machines met een
automatische melkopschuimer
1Schenk de Philips Milk Circuit Cleaner in het
reservoir als uw machine een automatische
melkopschuimer (Fig. 2) heeft. Voeg 500 ml
lauwwarm water toe en laat het volledig
oplossen.
2Plaats de slang in het reservoir.
3Plaats een kop onder de tuit.
4Volg de instructies in de gebruikershandleiding
van uw machine om de reinigingscyclus te
voltooien.
Belangrijk
-- Drink niet de oplossing van water en
reinigingsmiddel die tijdens de reinigingscyclus
wordt afgegeven.
-- Gebruik de reiniger niet voor andere
doeleinden dan het schoonmaken van het
melkdoorloopsysteem.
-- Buiten het bereik van kinderen bewaren.
-- Volg de instructies op de verpakking bij
inslikken of huidcontact.
NORSK
Takk for at du har valgt Philips rengjøringsmiddel
for melkekretsen. Nå kan du rengjøre hele
melkekretsen i espressomaskinen. Følg
instruksjonene i brukerhåndboken for maskinen.
Bruk rengjøringsmiddelet for melkekretsen for å
sikre perfekt hygiene.
Du kan bruke Philips rengjøringsmiddel for
melkekretsen for maskiner med melkekanne og for
maskiner med automatisk melkeskummer.
Instruksjoner for maskiner med
melkekanne
1Hell Philips rengjøringsmiddel for melkekretsen i
melkekannen og fyll på opp til Max-merket.
For maskiner som har en melkekanne (Fig. 1)
og en automatisk rengjøringsfunksjon for kannen
i menyen:
-- Start rengjøringssyklusen som anvist i
brukerhåndboken for maskinen.
For maskiner som har en melkekanne, men ingen
automatisk rengjøringsfunksjon for kannen,
og derfor må rengjøres manuelt:
-- Velg funksjonen for tapping av varm melk
for å starte rengjøringssyklusen. Følg
instruksjonene i maskinens brukerhåndbok
for å fullføre rengjøringssyklusen.
Instruksjoner for maskiner med
automatisk melkeskummer
1Hvis maskinen har automatisk melkeskummer
(Fig. 2), heller du Philips rengjøringsmiddel
for melkekretsen i en beholder. Tilsett 500 ml
lunket vann og la det oppløses helt.
2Stikk røret inn i beholderen.
3Plasser en kopp under tuten.
4Følg instruksjonene i maskinens brukerhåndbok
for å fullføre rengjøringssyklusen.
Viktig
-- Ikke drikk løsningen av vann og
rengjøringsmiddel for melkekretsen som tappes
under rengjøringssyklusen.
-- Ikke bruk rengjøringsmiddelet for melkekretsen
til noe annet formål enn å rengjøre
melkekretsen.
-- Oppbevares utilgjengelig for barn.
-- Ved svelging eller hudkontakt følger du
instruksjonene på pakningen.
POLSKI
Dziękujemy za wybór środka Philips do
czyszczenia obiegu mleka Możesz teraz wyczyścić
cały obieg mleka ekspresu do kawy. Zaleca się
postępowanie zgodnie z instrukcjami zawartymi
w instrukcji obsługi danego ekspresu. Aby
zagwarantować najwyższy poziom higieny, używaj
środka do czyszczenia obiegu mleka co miesiąc.
Środek Philips do czyszczenia obiegu mleka może
posłużyć do czyszczenia ekspresów z dzbankiem
na mleko lub z automatycznym spieniaczem mleka.
Instrukcja czyszczenia ekspresów z
dzbankiem na mleko
1Do dzbanka na mleko wlej zawartość środka
Philips do czyszczenia obiegu mleka i dodaj
wody aż do wskaźnika Max.
14/04/17 14:35
Download PDF

advertising