SENSEO® | HD7002/00 | SENSEO® Espresso-Padhalter HD7002/00 Bedienungsanleitung

HD7002
1
4222.200.0035.2
1/5
ENGLISH
Introduction
Douwe Egberts and Philips have specially developed this
pod holder to make high-quality, freshly brewed, strong
and intense SENSEO\ espresso coffee. Use this pod
holder together with the special SENSEO\ espresso
coffee pods to brew SENSEO\ espresso coffee in
your SENSEO\ machine.
This instruction leaflet is a supplement to the user manual
of your SENSEO\ machine. It only describes how you
should use the specially designed SENSEO\ espresso
pod holder in your SENSEO\ machine. For all other
instructions, please consult the user manual that came
with your SENSEO\ machine.
This SENSEO\ espresso pod holder
is only suitable for use in SENSEO\
machine model HD7840. It is NOT
suitable for SENSEO\ models HD7812,
HD7811, HD7810, HD7800 and HD7820HD7830 (Fig. 1).
For information regarding a SENSEO\ espresso pod
holder for other SENSEO\ models, contact the Philips
Customer Care Centre.
General description (Fig. 2)
A Handle
B Metal pod holder
C Plastic coffee outlet
Before first use
1 Clean the SENSEO\ espresso pod holder with
hot water and some washing-up liquid or in the
dishwasher.
Now you are ready to brew SENSEO\ espresso coffee
with your SENSEO\ espresso pod holder.
Using the SENSEO® espresso pod holder
Tip:For the best result, heat-up the machine and your
SENSEO® espresso glass with hot water before you
brew SENSEO\ espresso coffee.
You can do this in two ways:
1 Put your SENSEO\ espresso glass under the coffee
spout and place the SENSEO\ espresso pod holder
in the machine without a pod. Close the lid and press
the 1-cup button.
2 Rinse the glass with hot water from the tap.
Tip:Stir the SENSEO\ espresso coffee before you drink it.
This ensures that your SENSEO\ espresso coffee has the
best temperature and taste.
1 Fill the water reservoir with cold water up to the
MAX indication and put it back onto the machine.
Never pour milk, coffee, hot water or carbonated water
into the water reservoir.
-
Make sure that you fill the water reservoir at least to
the 2-cup MIN line before you start to brew coffee.
A full reservoir allows you to make coffee a number
of times. This makes it unnecessary to fill the water
reservoir each time you want to make a glass of
SENSEO\ espresso coffee.
-
Every SENSEO\ espresso coffee pod contains the
optimal amount of coffee for one glass of SENSEO\
espresso coffee.
Never use torn pods or loose coffee, as this causes the
machine to become blocked.
6 Close and lock the lid.
Make sure the lid is properly locked.
Never brew SENSEO\ espresso with the lid open.
7 Place one glass (or cup) with a capacity of at least
90ml but not more than 110ml under the coffee
spout.
8 Press the 1-cup button.
, The SENSEO\ machine starts to brew SENSEO\
espresso coffee.
, The machine automatically supplies the optimal
amount of water for one glass of SENSEO\
espresso coffee.
You can interrupt the SENSEO\ espresso brewing
process at any time by pressing the on/off button.
If you switch the machine back on after you have
interrupted the brewing process, the machine does not
complete the interrupted brewing cycle.
Do not remove the water reservoir during a brewing
cycle, as this causes the machine to draw in air. When
this happens, the machine only partly fills the next glass
(or cup).
9 Remove the SENSEO\ espresso pod holder after
use and throw away the used SENSEO\ espresso
pod.
Be careful when you do this. There may still be some
water or coffee on the SENSEO\ espresso pod or in
the SENSEO\ espresso pod holder.
Cleaning
1 Remove the SENSEO\ espresso pod holder from
the SENSEO\ machine and throw away the used
SENSEO\ espresso pod.
2 Clean the SENSEO\ espresso pod holder in hot
water.
If necessary, use some washing-up liquid or put the pod
holder in the dishwasher.
3 Make sure the sieve in the centre of the SENSEO\
espresso pod holder is not clogged. If the sieve is clogged, unclog it by rinsing the pod holder
under a running tap. If necessary, use a washing-up brush
to clean the sieve.
4 Rinse the SENSEO\ espresso pod holder with fresh
water after cleaning.
5 Place the SENSEO\ espresso pod holder back into
the machine or store it.
Service
If you need information or if you have a problem, please
visit the Philips website at www.philips.com or contact
the Philips Customer Care Centre in your country
(you find its phone number in the worldwide guarantee
leaflet of your machine).
2 Press the on/off button.
, The light in the on/off button flashes when the
water heats up.
- Heating up takes approx. 90 seconds.
- When the light is continuously on, the machine is
ready for use.
3 Open the lid of the machine.
If there is still a pod holder in the machine, remove it.
4 Place the SENSEO\ espresso pod holder in the
machine.
The 1-cup and 2-cup pod holder are NOT suitable for
brewing SENSEO\ espresso coffee.
5 Place a SENSEO\ espresso pod properly in the
centre of the SENSEO\ espresso pod holder, with
the convex side pointing downwards.
Make sure the coffee in the pod is evenly distributed and
press the pod lightly into the pod holder.
- Only use SENSEO\ espresso coffee pods, as they
have been specially designed to brew SENSEO\
espresso coffee in the SENSEO\ coffee machine
with the special SENSEO\ espresso pod holder.
4222.200.0035.2
2/5
NEDERLANDS
Inleiding
Douwe Egberts en Philips hebben deze padhouder
speciaal ontworpen voor het maken van voortreffelijke,
versgezette, sterke en intense SENSEO\ espressokoffie.
Gebruik deze padhouder met de speciale SENSEO\
espresso-coffee pads om SENSEO\ espressokoffie te
zetten met uw SENSEO\ machine.
Deze instructiefolder is een aanvulling op de
gebruiksaanwijzing bij uw SENSEO\ machine. In deze
folder wordt alleen beschreven hoe u de speciaal
ontworpen SENSEO\ espressopadhouder bij uw
SENSEO\ machine kunt gebruiken. Raadpleeg de bij uw
SENSEO\ machine geleverde gebruiksaanwijzing voor alle
overige instructies.
U kunt deze SENSEO\ espressopadhouder
alleen gebruiken bij SENSEO\ model
HD7840. De padhouder is NIET geschikt
voor SENSEO\ modellen HD7812,
HD7811, HD7810, HD7800 en HD7820HD7830 (fig. 1).
Neem contact op met het Philips Customer Care
Centre voor meer informatie over SENSEO\
espressopadhouders voor andere SENSEO\ modellen.
Algemene beschrijving (fig. 2)
A Handgreep
B Metalen padhouder
C Plastic koffietuit
Voor het eerste gebruik
1 Maak de SENSEO\ espressopadhouder schoon met
warm water en een beetje afwasmiddel of in de
vaatwasmachine.
Nu kunt u SENSEO\ espressokoffie zetten met uw
SENSEO\ espressopadhouder.
De SENSEO® espressopadhouder gebruiken
Tip: U bereikt het beste resultaat door uw machine op te
laten warmen en uw SENSEO\ espressoglas met heet water
voor te verwarmen voordat u SENSEO\ espressokoffie gaat
zetten.
U kunt dit op twee manieren doen:
1 Zet uw SENSEO\ espressoglas onder de koffietuit
en plaats de SENSEO\ espressopadhouder zonder
pad in de machine. Sluit het deksel en druk op de
knop voor 1 kop.
2 Spoel het glas met heet kraanwater.
Tip: Roer de SENSEO\ espressokoffie voordat u deze
opdrinkt.
Hierdoor zorgt u ervoor dat uw SENSEO\
espressokoffie de meest optimale temperatuur en smaak
heeft.
Zorg ervoor dat de koffie in de pad gelijkmatig is
verdeeld en druk de pad licht aan in de padhouder.
- Gebruik alleen SENSEO\ espresso-coffee pads,
want deze zijn speciaal ontwikkeld om SENSEO\
espressokoffie te zetten in de SENSEO\
koffiemachine met de speciale SENSEO\
espressopadhouder.
- Iedere SENSEO\ espresso-coffee pad bevat een
optimale hoeveelheid koffie voor één glas SENSEO\
espressokoffie.
Gebruik nooit gescheurde pads of losse koffie, want
hierdoor kan de machine verstopt raken.
6 Sluit het deksel en vergrendel het.
Zorg ervoor dat het deksel goed vergrendeld is.
Zet nooit SENSEO\ espresso met het deksel open.
7 Plaats een glas (of kop) met een inhoud van ten
minste 90 maar niet meer dan 110 ml onder de
koffietuit.
8 Druk op de knop voor 1 kopje.
, De SENSEO\ machine begint met het zetten van
SENSEO\ espressokoffie.
, De machine levert automatisch de optimale
hoeveelheid water voor één glas SENSEO\
espressokoffie.
U kunt het zetten van SENSEO\ espressokoffie altijd
onderbreken door op de aan/uitknop te drukken.
Als u de machine weer inschakelt nadat u het
koffiezetproces hebt onderbroken, maakt de machine de
onderbroken koffiezetcyclus niet af.
Verwijder het waterreservoir niet tijdens het
koffiezetten, want hierdoor gaat de machine lucht
aanzuigen. Als dit gebeurt, wordt het volgende glas (of
de volgende kop) slechts gedeeltelijk gevuld.
9 Verwijder de SENSEO\ espressopadhouder
na gebruik en gooi de gebruikte SENSEO\
espressopad weg.
Wees voorzichtig als u dit doet. Er kan zich nog wat
water of koffie op de SENSEO\ espressopad of in de
SENSEO\ espressopadhouder bevinden.
Schoonmaken
1 Verwijder de SENSEO\ espressopadhouder uit de
SENSEO\ machine en gooi de gebruikte SENSEO\
espressopad weg.
2 Maak de SENSEO\ espressopadhouder schoon met
warm water.
Indien nodig, kunt u wat afwasmiddel gebruiken of de
padhouder in de vaatwasmachine reinigen.
1 Vul het waterreservoir met koud water tot de
MAX-aanduiding en plaats het terug in de machine.
3 Controleer of het zeefje in het midden van de
SENSEO\ espressopadhouder niet verstopt is. Als het zeefje verstopt is, kunt u het ontstoppen door
de padhouder onder de kraan af te spoelen. Gebruik
eventueel een afwasborstel om het zeefje schoon te
maken.
Giet nooit melk, koffie, heet water of koolzuurhoudend
water in het waterreservoir.
4 Spoel de SENSEO\ espressopadhouder na met
schoon water nadat u deze hebt schoongemaakt.
-
5 Plaats de SENSEO\ espressopadhouder terug in de
machine of berg de houder op.
-
Zorg dat u het waterreservoir ten minste vult tot
het MIN-niveau voor 2 kopjes voordat u koffie gaat
zetten.
Een vol waterreservoir stelt u in staat een aantal
keren koffie te zetten. Hierdoor hoeft u het
waterreservoir niet telkens te vullen wanneer u een
glas SENSEO\ espressokoffie wilt zetten.
2 Druk op de aan/uitknop.
, Het lampje in de aan/uitknop knippert terwijl het
water wordt opgewarmd.
- Het opwarmen duurt ongeveer 90 seconden.
- Als het lampje continu blijft branden, is de machine
klaar voor gebruik.
Service
Als u informatie nodig hebt of als u een probleem hebt,
bezoek dan de Philips-website (www.philips.com) of
neem contact op met het Philips Customer Care Centre
in uw land (u vindt het telefoonnummer in het ‘worldwide
guarantee’-vouwblad bij uw machine).
3 Open het deksel van de machine.
Als er nog een padhouder in de machine zit, haal deze er
dan uit.
4 Plaats de SENSEO\ espressopadhouder in de
machine.
De padhouders voor 1 en 2 kopjes zijn NIETgeschikt
voor het zetten van SENSEO\ espressokoffie.
5 Plaats de SENSEO\ espressopad netjes in het
midden van de SENSEO\ espressopadhouder, met
de bolle zijde naar beneden.
4222.200.0035.2
3/5
FRANÇAIS
Introduction
Douwe Egberts et Philips ont spécialement conçu
ce support à coffee pad pour vous offrir un café
SENSEO\ Expresso sensationnel à chaque tasse,
fraîchement préparé et au goût intense. Utilisez
ce support à coffee pad avec les coffee pads
SENSEO\ Expresso spéciales pour préparer du café
SENSEO\ Expresso avec votre cafetière SENSEO\.
Ce dépliant complète le mode d’emploi de votre
cafetière SENSEO\. Il décrit uniquement la façon d’utiliser
le support à coffee pad SENSEO\ Expresso spécial avec
votre cafetière SENSEO\. Pour connaître toutes les
instructions, consultez le mode d’emploi fourni avec votre
cafetière SENSEO\.
Ce support à coffee pad
SENSEO\ Expresso convient uniquement
pour la cafetière SENSEO\ HD7840. Il
NE CONVIENT PAS pour les cafetières
SENSEO\ HD7812, HD7811, HD7810,
HD7800 et HD7820-HD7830 (fig. 1).
Si vous souhaitez obtenir des informations sur le
support à coffee pad SENSEO\ Expresso d’autres
modèles de cafetière SENSEO\, contactez le
Service Consommateurs Philips.
Description générale (fig. 2)
A Poignée
B Support à coffee pad métallique
C Pièce d’écoulement du café en plastique
Avant la première utilisation
1 Nettoyez le support à coffee pad
SENSEO\ Expresso à l’eau chaude savonneuse ou
au lave-vaisselle.
Vous êtes désormais prêt à préparer un café
SENSEO\ Expresso avec votre support à coffee pad
SENSEO\ Expresso.
Utilisation du support à coffee pad
SENSEO\ Expresso
Conseil: Pour un résultat optimal, faites chauffer la cafetière
et votre tasse en verre SENSEO\ Expresso avec de l’eau
chaude avant de préparer du café SENSEO\ Expresso.
Vous pouvez le faire de deux façons :
1 Placez votre tasse en verre SENSEO\ Expresso sous
l’unité d’écoulement du café et le support à coffee
pad SENSEO\ Expresso dans la cafetière (sans
coffee pad). Fermez le couvercle et appuyez sur le
bouton pour 1 tasse.
2 Rincez la tasse en verre à l’eau chaude du robinet.
Conseil :Remuez toujours le café SENSEO\ Expresso avant
de le boire.
Vous obtiendrez ainsi un café SENSEO\ Expresso à la
température optimale et au goût sensationnel.
1 Remplissez le réservoir jusqu’au niveau MAX avec
de l’eau fraîche, puis remettez-le en place.
Ne versez jamais de lait, de café, d’eau chaude ou d’eau
gazeuse dans le réservoir d’eau.
-
Avant de commencer à faire du café, veillez à remplir
le réservoir d’eau au moins jusqu’à la ligne MIN pour
2 tasses.
Un réservoir plein vous permet de faire du café
plusieurs fois. Il n’est donc pas nécessaire de remplir
le réservoir chaque fois que vous voulez préparer
une tasse de café SENSEO\ Expresso.
2 Appuyez sur le bouton marche/arrêt.
, L’anneau lumineux entourant le bouton marche/
arrêt clignote lorsque l’eau chauffe.
- Le temps de chauffe est d’environ 90 secondes.
- La cafetière est prête à l’emploi lorsque l’anneau
lumineux reste allumé.
3 Ouvrez le couvercle de la cafetière.
Si un support à coffee pad est toujours présent dans la
cafetière, enlevez-le.
5 Placez une coffee pad SENSEO\ Expresso au
centre du support à coffee pad SENSEO\ Expresso,
avec la partie bombée vers le bas.
Assurez-vous que le café est réparti uniformément et
appuyez légèrement sur la coffee pad pour la caler dans
le support.
- Utilisez exclusivement des coffee pads
SENSEO\ Expresso car elles ont été conçues
spécialement pour la préparation du café
SENSEO\ Expresso avec la cafetière SENSEO\
équipée du support à coffee pad SENSEO\ Expresso
spécial.
- Chaque coffee pad SENSEO\ Expresso contient la
quantité optimale de café pour une tasse de café
SENSEO\ Expresso.
N’utilisez jamais de café moulu ou des coffee pads
déchirées dans la cafetière car elle risquerait de se
boucher.
6 Fermez et verrouillez le couvercle.
Veillez à ce qu’il soit correctement verrouillé.
Ne préparez jamais de café SENSEO\ Expresso avec le
couvercle ouvert.
7 Placez une tasse (en verre) ayant une capacité
minimale de 90 ml et maximale de 110 ml sous
l’unité d’écoulement du café.
8 Appuyez sur le bouton pour 1 tasse.
, La cafetière SENSEO\ commence la préparation du
café SENSEO\ Expresso.
, La cafetière fournit automatiquement la
quantité d’eau optimale pour une tasse de café
SENSEO\ Expresso.
Vous pouvez interrompre le processus de préparation du
café SENSEO\ Expresso à tout moment en appuyant sur
le bouton marche/arrêt.
Quand vous remettez la cafetière en marche après avoir
interrompu le processus de préparation, l’appareil ne finit
pas le cycle de préparation interrompu.
Ne retirez pas le réservoir d’eau pendant le cycle de
préparation de café car la cafetière se remplira d’air
et la tasse (en verre) suivante ne sera pas totalement
remplie.
9 Retirez le support à coffee pad SENSEO\ Expresso
après utilisation et jetez la coffee pad
SENSEO\ Expresso usagée.
Faites attention car la coffee pad ou le support à coffee
pad SENSEO\ Expresso peut encore contenir un peu
de café ou d’eau.
Nettoyage
1 Ôtez le support à coffee pad SENSEO\ Expresso
de la cafetière SENSEO\ et jetez la coffee pad
SENSEO\ Expresso usagée.
2 Nettoyez le support à coffee pad
SENSEO\ Expresso à l’eau chaude.
Si nécessaire, utilisez un peu de produit vaisselle ou placez
le support à coffee pad au lave-vaisselle.
3 Assurez-vous que le tamis au centre du support à
coffee pad SENSEO\ Expresso n’est pas bouché. Le cas échéant, débouchez le tamis en le rinçant sous le
robinet. Si nécessaire, vous pouvez utiliser une brosse à
vaisselle pour nettoyer le tamis.
4 Rincez le support à coffee pad SENSEO\ Expresso
à l’eau claire après l’avoir nettoyé.
5 Replacez le support à coffee pad
SENSEO\ Expresso dans la cafetière ou rangez-le.
Service
Si vous souhaitez obtenir des informations
supplémentaires ou si vous rencontrez un problème,
visitez le site Web de Philips à l’adresse www.philips.
com ou contactez le Service Consommateurs Philips
de votre pays (vous trouverez le numéro de téléphone
correspondant sur le dépliant de garantie internationale
de votre cafetière).
4 Placez le support à coffee pad SENSEO\ Expresso
dans la cafetière.
Les supports à coffee pad pour 1 tasse et pour 2 tasses
NE CONVIENNENT PAS pour préparer le café
SENSEO\ Expresso.
4222.200.0035.2
4/5
DEUTSCH
Einführung
Douwe Egberts und Philips haben diesen Padhalter
speziell für hochwertigen, frisch gebrühten, starken
und aromatischen SENSEO\ Typ-Espresso-Kaffee
entwickelt. Verwenden Sie diesen Padhalter mit den
speziellen SENSEO\ Typ-Espresso-Pads zum Brühen
von SENSEO\ Typ-Espresso-Kaffee in Ihrer SENSEO\
Kaffeemaschine.
Diese Anweisung ist der Bedienungsanleitung Ihrer
SENSEO\ Kaffeemaschine beigefügt und beschreibt
lediglich den korrekten Gebrauch des speziell
entwickelten SENSEO\ Espresso-Padhalters in
Ihrer SENSEO\ Kaffeemaschine. Weitere Anweisungen
entnehmen Sie bitte Ihrer Bedienungsanleitung, die im
Lieferumfang der SENSEO\-Kaffeemaschine enthalten ist.
Dieser SENSEO\ Espresso-Padhalter
ist nur für den Einsatz im SENSEO\Gerätetyp HD7840 geeignet. Er eignet
sich NICHT für die SENSEO\-Modelle
HD7812, HD7811, HD7810, HD7800 und
HD7820-HD7830 (Abb. 1).
Weitere Informationen zum SENSEO\ EspressoPadhalter für andere SENSEO\-Modelle erhalten Sie
beim Philips Service Center.
Allgemeine Beschreibung (Abb. 2)
A Handgriff
B Padhalter aus Metall
C Kaffee-Auslauf aus Kunststoff
Vor dem ersten Gebrauch
1 Reinigen Sie den SENSEO\ Espresso-Padhalter mit
heißem Wasser und etwas Geschirrspülmittel oder
in der Spülmaschine.
Nun können Sie SENSEO\ Typ-Espresso-Kaffee mit
dem SENSEO\ Espresso-Padhalter brühen.
Den SENSEO® Espresso-Padhalter verwenden
Tipp:Für optimale Ergebnisse erwärmen Sie vor dem Brühen
von SENSEO\ Typ-Espresso-Kaffee die Kaffeemaschine und
Ihr SENSEO\ Espresso-Glas mit heißem Wasser.
Dafür gibt es zwei Möglichkeiten:
1 Stellen Sie Ihr SENSEO\ Espresso-Glas unter den
Kaffeeauslauf und setzen Sie den SENSEO\ EspressoPadhalter ohne Pad in die Kaffeemaschine. Schließen
Sie den Deckel und drücken Sie die 1-Tasse-Taste.
2 Spülen Sie das Glas mit heißem Leitungswasser aus.
Tipp: Rühren Sie Ihren SENSEO Typ-Espresso-Kaffee vor
dem Trinken um.
So erhält Ihr SENSEO\ Typ-Espresso-Kaffee die optimale
Temperatur und das volle Aroma.
\
1 Füllen Sie den Wasserbehälter bis zur Markierung
MAX mit kaltem Wasser, und setzen Sie ihn wieder
in das Gerät.
Füllen Sie niemals Milch, Kaffee, heißes oder
kohlensäurehaltiges Wasser in den Wasserbehälter!
-
-
Vergewissern Sie sich, dass der Wasserbehälter
mindestens bis zur MIN-Markierung für 2 Tassen
gefüllt ist, bevor Sie mit dem Brühen des Kaffees
beginnen.
Mit einer Füllung des Wasserbehälters können Sie
mehrmals Kaffee zubereiten. Sie brauchen also den
Wasserbehälter nicht für jedes Glas SENSEO\ TypEspresso-Kaffee nachzufüllen.
2 Drücken Sie den Ein-/Ausschalter.
, Die Leuchte im Ein-/Ausschalter blinkt, während
das Wasser erhitzt wird.
- Die Aufheizzeit beträgt ca. 90 Sekunden.
- Sobald die Anzeige kontinuierlich leuchtet, ist das
Gerät betriebsbereit.
3 Öffnen Sie den Deckel der Kaffeemaschine.
Sollte sich noch ein Padhalter in der Kaffeemaschine
befinden, entfernen Sie diesen.
5 Legen Sie ein SENSEO\ Typ-Espresso-Pad mit
der gewölbten Seite nach unten in die Mitte des
SENSEO\ Espresso-Padhalters.
Achten Sie darauf, dass der Kaffee im Pad gleichmäßig
verteilt ist, und drücken Sie das Pad im Padhalter leicht an.
- Verwenden Sie nur SENSEO\ Typ-Espresso-Pads,
da sie speziell zum Brühen von SENSEO\ EspressoKaffee in der SENSEO\ Typ-Kaffeemaschine mit dem
speziellen SENSEO\ Espresso-Padhalter entwickelt
wurden.
- Jedes SENSEO\ Typ-Espresso-Pad enthält die
optimale Menge Kaffee für ein Glas SENSEO\ TypEspresso-Kaffee.
Verwenden Sie niemals beschädigte Pads oder loses
Kaffeepulver, da andernfalls das Gerät verstopfen würde.
6 Schließen und verriegeln Sie den Deckel.
Stellen Sie sicher, dass der Deckel fest verschlossen ist.
Brühen Sie den SENSEO\ Espresso-Kaffee niemals bei
geöffnetem Deckel.
7 Stellen Sie ein Glas (oder eine Tasse) mit einem
Fassungsvermögen von mindestens 90 ml bis
höchstens 110 ml unter den Kaffeeauslauf.
8 Drücken Sie die 1-Tasse-Taste.
, Die SENSEO\ Kaffeemaschine beginnt mit dem
Brühen von SENSEO\ Typ-Espresso-Kaffee.
, Die Maschine gibt automatisch die richtige Menge
Wasser für ein Glas SENSEO\ Typ-Espresso-Kaffee
aus.
Sie können den SENSEO\ Espresso-Brühvorgang
jederzeit durch Drücken des
Ein-/Ausschalters abbrechen.
Wenn Sie das Gerät nach der Unterbrechung wieder
einschalten, wird der begonnene Brühvorgang nicht
fortgesetzt.
Nehmen Sie während der Zubereitung den
Wasserbehälter nicht vom Gerät.
Es würde sonst Luft einsaugen, und das nächste Glas
(oder die Tasse) würde nicht ganz voll werden.
9 Entfernen Sie nach Gebrauch den SENSEO\
Espresso-Padhalter und entsorgen Sie das
benutzte SENSEO\ Typ-Espresso-Pad.
Gehen Sie dabei sehr vorsichtig vor. Es kann sich immer
noch Wasser oder Kaffee auf dem SENSEO\ TypEspresso-Pad oder im SENSEO\ Espresso-Padhalter
befinden.
Reinigung
1 Nehmen Sie den SENSEO\ Espresso-Padhalter aus
der SENSEO\ Kaffeemaschine und entsorgen Sie
das benutzte SENSEO\ Typ-Espresso-Pad.
2 Reinigen Sie den SENSEO\ Espresso-Padhalter mit
heißem Wasser.
Verwenden Sie bei Bedarf etwas Geschirrspülmittel oder
reinigen Sie den Padhalter in der Spülmaschine.
3 Stellen Sie sicher, dass das Sieb in der Mitte des
SENSEO\ Espresso-Padhalters nicht verstopft ist. Sollte das Sieb verstopft sein, spülen Sie den Padhalter
unter fließendem Wasser ab. Bei Bedarf können Sie das
Sieb auch mit einer Spülbürste säubern.
4 Spülen Sie den SENSEO\ Espresso-Padhalter nach
dem Reinigen mit frischem Wasser aus.
5 Setzen Sie den SENSEO\ Espresso-Padhalter
wieder in die Kaffeemaschine oder legen Sie ihn
weg.
Service
Benötigen Sie weitere Informationen oder treten
Probleme auf, besuchen Sie bitte die Philips Website
(www.philips.com) oder setzen Sie sich mit einem
Philips Service-Center in Ihrem Land in Verbindung
(Telefonnummer siehe Garantieschrift Ihrer
Kaffeemaschine).
4 Setzen Sie den SENSEO\ Espresso-Padhalter in das
Gerät ein.
Die Padhalter für 1 Tasse bzw. für 2 Tassen sind NICHT
für das Brühen von SENSEO\ Typ-Espresso-Kaffee
geeignet.
4222.200.0035.2
5/5
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising