SENSEO® | HD7003/10 | SENSEO® Espresso-Padhalter HD7003/10 Bedienungsanleitung

Be careful when you do this. There may still be some water or coffee on the
SENSEO® espresso pod or in the SENSEO® espresso pod holder.
ENGLISH
Introduction
Douwe Egberts and Philips have specially developed this pod holder to make highquality, freshly brewed, strong and intense SENSEO® espresso coffee. Use this pod
holder together with the special SENSEO® espresso coffee pods to brew SENSEO®
espresso coffee in your SENSEO® machine.
This instruction leaflet is a supplement to the user manual of your SENSEO®
machine. It only describes how you should use the specially designed SENSEO®
espresso pod holder in your SENSEO® machine. For all other instructions, please
consult the user manual that came with your SENSEO® machine.
Tip: Stir the SENSEO® espresso coffee before you drink it.This ensures that your
SENSEO® espresso coffee has the best temperature and taste.
HD7003/10
Cleaning
1 Remove the SENSEO® espresso pod holder from the SENSEO® machine and
throw away the used SENSEO® espresso pod.
2 Clean the SENSEO® espresso pod holder in hot water.
If necessary, use some washing-up liquid or put the pod holder in the dishwasher.
3 Make sure the sieve in the centre of the SENSEO® espresso pod holder is not
clogged. 
If the sieve is clogged, unclog it by rinsing the pod holder under a running tap. If
necessary, use a washing-up brush to clean the sieve.
4 Rinse the SENSEO® espresso pod holder with fresh water after cleaning.
5 Place the SENSEO® espresso pod holder back into the machine or store it.
HD7862
HD7860
HD7852
HD7850
HD7842
HD7830
HD7843
HD7841
HD7824
HD7822
HD7820
HD7835
HD7828
HD7827
HD7825
www.philips.com
Service
If you need information or if you have a problem, please visit the Philips website
at www.philips.com or contact the Philips Consumer Care Centre in your country
(you find its phone number in the worldwide guarantee leaflet of your machine).
B
A
For information regarding a SENSEO® espresso pod holder for other SENSEO®
models, contact the Philips Consumer Care Centre.
Before first use
1 Clean the SENSEO® espresso pod holder with hot water and some washingup liquid or in the dishwasher.
Now you are ready to brew SENSEO® espresso coffee with your SENSEO®
espresso pod holder.
Using the SENSEO® espresso pod holder
Tip: For the best result, heat-up the machine and your SENSEO® espresso glass with hot
water before you brew SENSEO® espresso coffee.
You can do this in two ways:
1 Put your SENSEO® espresso glass under the coffee spout and place the
SENSEO® espresso pod holder in the machine without a pod. Close the lid and
press the 1-cup button.
2 Rinse the glass with hot water from the tap.
 
If you have a SENSEO® machine model HD7862 and HD7828, you can brew
SENSEO® espresso coffee with the espresso pod holder and by turning the strength
selector to ( for normal coffee. 
If you have a SENSEO® machine model HD7860, HD7843, HD7841, HD7840,
HD7827, HD7825, HD7824, HD7822 and HD7820 you can brew SENSEO®
espresso coffee with the espresso pod holder by simply following steps 1 to 9 below.
If you have a SENSEO® machine model HD7852, HD7850, HD7842, HD7835 or
HD7830, you can brew SENSEO® espresso coffee in two ways:
1 Use the SENSEO® espresso pod holder and the SENSEO® espresso pod at the
middle volume setting g.
2 Use a standard SENSEO® 1-cup pod holder and the SENSEO espresso pod at
the middle volume setting f.
1 Fill the water reservoir with cold water up to the MAX indication and put it
back onto the machine.
Never pour milk, coffee, hot water or carbonated water into the water reservoir.
---
Make sure that you fill the water reservoir at least to the 2-cup MIN line before
you start to brew coffee.
A full reservoir allows you to make coffee a number of times. This makes it
unnecessary to fill the water reservoir each time you want to make a glass of
SENSEO® espresso coffee.
2 Press the on/off button.
,, The light in the on/off button flashes when the water heats up.
-- Heating up takes approx. 90 seconds.
-- When the light is continuously on, the machine is ready for use.
3 Open the lid of the machine.
If there is still a pod holder in the machine, remove it.
4 Place the SENSEO® espresso pod holder in the machine.
The standard 1-cup and 2-cup pod holders are NOT suitable for brewing SENSEO®
espresso coffee.
5 Place a SENSEO® espresso pod properly in the centre of the SENSEO®
espresso pod holder, with the convex side pointing downwards.
Make sure the coffee in the pod is evenly distributed and press the pod lightly into
the pod holder.
-- Only use SENSEO® espresso coffee pods, as they have been specially designed
to brew SENSEO® espresso coffee in the SENSEO® coffee machine with
the special SENSEO® espresso pod holder.
-- Every SENSEO® espresso coffee pod contains the optimal amount of coffee for
one glass of SENSEO® espresso coffee.
Never use torn pods or loose coffee, as this causes the machine to become
blocked.
6 Close and lock the lid.
Make sure the lid is properly locked.
Never brew SENSEO® espresso with the lid open.
7 Place one glass (or cup) with a capacity of at least 90ml but not more than
110ml under the coffee spout.
8 Press the 1-cup button.
,, The SENSEO® machine starts to brew SENSEO® espresso coffee.
,, The machine automatically supplies the optimal amount of water for one glass
of SENSEO® espresso coffee.
You can interrupt the SENSEO® espresso brewing process at any time by pressing
the on/off button.
If you switch the machine back on after you have interrupted the brewing process,
the machine does not complete the interrupted brewing cycle.
Do not remove the water reservoir during a brewing cycle, as this causes the
machine to draw in air. When this happens, the machine only partly fills the next
glass (or cup).
9 Remove the SENSEO® espresso pod holder after use and throw away the
used SENSEO® espresso pod.
4222.200.0223.3
1
This SENSEO® espresso pod holder is only suitable for use in SENSEO® machine
models HD7862, HD7860, HD7852, HD7850, HD7843-HD7840, HD7835,
HD7830, HD7828-HD7820. It is NOT suitable for SENSEO® models HD7816HD7800.
General description (Fig. 1)
A Handle
B Metal pod holder
C Plastic coffee outlet
u
C
NEDERLANDS
Inleiding
Douwe Egberts en Philips hebben deze padhouder speciaal ontworpen voor het
maken van voortreffelijke, versgezette, sterke en intense SENSEO® espressokoffie.
Gebruik deze padhouder met de speciale SENSEO® espresso-koffiepads om
SENSEO® espressokoffie te zetten met uw SENSEO® machine.
Deze instructiefolder is een aanvulling op de gebruiksaanwijzing bij uw SENSEO®
machine. In deze folder wordt alleen beschreven hoe u de speciaal ontworpen
SENSEO® espressopadhouder bij uw SENSEO® machine kunt gebruiken. Raadpleeg
de bij uw SENSEO® machine geleverde gebruiksaanwijzing voor alle overige
instructies.
5 Plaats de SENSEO® espressopad netjes in het midden van de SENSEO®
espressopadhouder, met de bolle zijde naar beneden.
Zorg ervoor dat de koffie in de pad gelijkmatig is verdeeld en druk de pad licht aan
in de padhouder.
-- Gebruik alleen SENSEO® espresso-koffiepads, want deze zijn speciaal ontwikkeld
om SENSEO® espressokoffie te zetten in de SENSEO® koffiemachine met de
speciale SENSEO® espresso-padhouder.
-- Iedere SENSEO® espresso-koffiepad bevat een optimale hoeveelheid koffie voor
één glas SENSEO® espressokoffie.
Gebruik nooit gescheurde pads of losse koffie, want hierdoor kan de machine
verstopt raken.
6 Sluit het deksel en vergrendel het.
Zorg ervoor dat het deksel goed vergrendeld is.
Zet nooit SENSEO® espresso met het deksel open.
HD7862
HD7860
HD7852
HD7850
HD7842
HD7830
HD7843
HD7841
HD7824
HD7822
HD7820
HD7835
HD7828
HD7827
HD7825
Deze SENSEO® espressopadhouder is alleen geschikt voor gebruik in de volgende
SENSEO® modellen: HD7862, HD7860, HD7852, HD7850, HD7843-HD7840,
HD7835, HD7830, HD7828-HD7820. De espressopadhouder is NIET geschikt
voor de SENSEO® modellen HD7816-HD7800.
Neem contact op met het Philips Consumer Care Centre voor meer informatie over
SENSEO® espressopadhouders voor andere SENSEO® modellen.
Algemene beschrijving (fig. 1)
A Handvat
B Metalen padhouder
C Plastic koffietuit
Voor het eerste gebruik
1 Maak de SENSEO® espressopadhouder schoon met warm water en een beetje
afwasmiddel of in de vaatwasmachine.
Nu kunt u SENSEO® espressokoffie zetten met uw SENSEO® espresso-padhouder.
De SENSEO espressopadhouder gebruiken
®
Tip: U bereikt het beste resultaat door uw machine op te laten warmen en uw SENSEO®
espressoglas met heet water voor te verwarmen voordat u SENSEO® espressokoffie gaat
zetten.
U kunt dit op twee manieren doen:
1 Zet uw SENSEO® espressoglas onder de koffietuit en plaats de SENSEO®
espresso-padhouder zonder pad in de machine. Sluit het deksel en druk op de
knop voor 1 kop.
2 Spoel het glas met heet kraanwater.
 
Als u een SENSEO® model HD7862 of HD7828 hebt, kunt u SENSEO®
espressokoffie zetten met de espressopadhouder en door de koffiesterkteknop naar
( te draaien voor normale koffie. 
Als u een SENSEO® model HD7860, HD7843, HD7841, HD7840, HD7827,
HD7825, HD7824, HD7822 of HD7820 hebt, kunt u SENSEO® espressokoffie zetten
met de espressopadhouder door stap 1 tot en met 9 hieronder te volgen.
Als u een SENSEO® model HD7852, HD7850, HD7842, HD7835 of HD7830 hebt,
kunt u op twee manieren SENSEO® espressokoffie zetten:
1 Gebruik de SENSEO® espressopadhouder en de SENSEO® espressopad op de
stand voor een middelgrote kop koffie g.
2 Gebruik een standaard SENSEO® 1-kops padhouder en de SENSEOespressopad op de stand voor een middelgrote kop koffie f.
1 Vul het waterreservoir met koud water tot de MAX-aanduiding en plaats het
terug in de machine.
Giet nooit melk, koffie, heet water of koolzuurhoudend water in het
waterreservoir.
---
Zorg dat u het waterreservoir ten minste vult tot het MIN-niveau voor 2 koppen
voordat u koffie gaat zetten.
Een vol waterreservoir stelt u in staat een aantal keren koffie te zetten. Hierdoor
hoeft u het waterreservoir niet telkens te vullen wanneer u een glas SENSEO®
espressokoffie wilt zetten.
2 Druk op de aan/uitknop.
,, Het lampje in de aan/uitknop knippert terwijl het water wordt opgewarmd.
-- Het opwarmen duurt ongeveer 90 seconden.
-- Als het lampje continu blijft branden, is de machine klaar voor gebruik.
3 Open het deksel van de machine.
Als er nog een padhouder in de machine zit, haal deze er dan uit.
4 Plaats de SENSEO® espressopadhouder in de machine.
De standaardpadhouders voor 1 en 2 koppen zijn NIET geschikt voor het zetten
van SENSEO® espressokoffie.
7 Plaats een glas (of kop) met een inhoud van ten minste 90 maar niet meer dan
110 ml onder de koffietuit.
8 Druk op de 1-kops knop.
,, De SENSEO® machine begint met het zetten van SENSEO® espressokoffie.
,, De machine levert automatisch de optimale hoeveelheid water voor één glas
SENSEO® espressokoffie.
U kunt het zetten van SENSEO® espressokoffie altijd onderbreken door op de aan/
uitknop te drukken.
Als u de machine weer inschakelt nadat u het koffiezetproces hebt onderbroken,
maakt de machine de onderbroken koffiezetcyclus niet af.
Verwijder het waterreservoir niet tijdens het koffiezetten, want hierdoor gaat de
machine lucht aanzuigen. Als dit gebeurt, wordt het volgende glas (of de volgende
kop) slechts gedeeltelijk gevuld.
9 Verwijder de SENSEO® espressopadhouder na gebruik en gooi de gebruikte
SENSEO® espressopad weg.
Wees voorzichtig als u dit doet. Er kan zich nog wat water of koffie op de
SENSEO® espresso-pad of in de SENSEO® espresso-padhouder bevinden.
Tip: Roer de SENSEO® espressokoffie voordat u deze opdrinkt. Hierdoor zorgt u ervoor
dat uw SENSEO® espressokoffie de meest optimale temperatuur en smaak heeft.
Schoonmaken
1 Verwijder de SENSEO® espressopadhouder uit de SENSEO® machine en gooi
de gebruikte SENSEO® espressopad weg.
2 Maak de SENSEO® espressopadhouder schoon met warm water.
Indien nodig, kunt u wat afwasmiddel gebruiken of de padhouder in de
vaatwasmachine reinigen.
3 Controleer of het zeefje in het midden van de SENSEO® espressopadhouder
niet verstopt is. 
Als het zeefje verstopt is, kunt u het ontstoppen door de padhouder onder de kraan
af te spoelen. Gebruik eventueel een afwasborstel om het zeefje schoon te maken.
4 Spoel de SENSEO® espressopadhouder na met schoon water nadat u deze
hebt schoongemaakt.
5 Plaats de SENSEO® espressopadhouder terug in de machine of berg de
houder op.
Service
Als u informatie nodig hebt of als u een probleem hebt, bezoek dan de Philipswebsite (www.philips.com) of neem contact op met het Philips Consumer Care
Centre in uw land (u vindt het telefoonnummer in het ‘worldwide guarantee’vouwblad bij uw machine).
1
FRANÇAIS
B
Introduction
Douwe Egberts et Philips ont spécialement conçu ce porte-coffee pad pour vous
offrir un café SENSEO® Expresso sensationnel à chaque tasse, fraîchement préparé et
au goût intense. Utilisez ce porte-coffee pad avec les coffee pads SENSEO® Expresso
spéciales pour préparer du café SENSEO® Expresso avec votre cafetière SENSEO®.
Ce dépliant complète le mode d’emploi de votre cafetière SENSEO®. Il décrit
uniquement la façon d’utiliser le porte-coffee pad SENSEO® Expresso spécial avec
votre cafetière SENSEO®. Pour connaître toutes les instructions, consultez le mode
d’emploi fourni avec votre cafetière SENSEO®.
A
--
9 Retirez le porte-coffee pad SENSEO® Expresso après utilisation et jetez la
coffee pad SENSEO® Expresso usagée.
Faites attention car la coffee pad ou le porte-coffee pad SENSEO® Expresso peut
encore contenir un peu de café ou d’eau.
HD7852
HD7850
HD7842
HD7830
HD7843
HD7841
HD7824
HD7822
HD7820
HD7835
HD7828
HD7827
HD7825
Ce porte-coffee pad SENSEO® Expresso convient uniquement pour les
cafetières SENSEO® suivantes : HD7862, HD7860, HD7852, HD7850, HD7843HD7840, HD7835, HD7830, HD7828-HD7820. Il ne convient PAS pour les
cafetières SENSEO® HD7816-HD7800.
Si vous souhaitez obtenir des informations sur le porte-coffee pad
SENSEO® Expresso destiné aux autres modèles de cafetières SENSEO®, contactez le
Service Consommateurs Philips.
Description générale (fig. 1)
A Poignée
B Porte-coffee pad métallique
C Pièce d’écoulement du café en plastique
Avant la première utilisation
1 Nettoyez le porte-coffee pad SENSEO® Expresso à l’eau chaude savonneuse
ou au lave-vaisselle.
Vous êtes désormais prêt à préparer un café SENSEO® Expresso avec votre portecoffee pad SENSEO® Expresso.
Utilisation du porte-coffee pad SENSEO® Expresso
Conseil : Pour un résultat optimal, faites chauffer la cafetière et votre tasse en verre
SENSEO® Expresso avec de l’eau chaude avant de préparer du café SENSEO® Expresso.
Vous pouvez le faire de deux façons :
1 Placez votre tasse en verre SENSEO® Expresso sous l’unité d’écoulement du
café et le porte-coffee pad SENSEO® Expresso dans la cafetière (sans coffee
pad). Fermez le couvercle et appuyez sur le bouton pour 1 tasse.
2 Rincez la tasse en verre à l’eau chaude du robinet.
 
Si vous possédez une cafetière SENSEO® HD7862 ou HD7828, vous pouvez
préparer du café SENSEO® Expresso avec le porte-coffee pad pour expresso et en
réglant le sélecteur d’intensité sur ( pour un café normal. 
Si vous possédez une cafetière SENSEO® HD7860, HD7843, HD7841, HD7840,
HD7827, HD7825, HD7824, HD7822 ou HD7820, vous pouvez préparer du café
SENSEO® Expresso avec le porte-coffee pad pour expresso et en suivant les étapes
1 à 9 ci-dessous.
Si vous possédez une cafetière SENSEO® HD7852, HD7850, HD7842, HD7835 ou
HD7830, vous pouvez préparer du café SENSEO® Expresso de deux manières :
1 Utilisez le porte-coffee pad SENSEO® Expresso et une coffee pad
SENSEO® Expresso, le volume réglé au niveau moyen g.
2 Utilisez le porte-coffee pad SENSEO® standard pour une tasse et une coffee pad
SENSEO Expresso, le volume réglé au niveau minimum f.
1 Remplissez le réservoir jusqu’au niveau MAX avec de l’eau fraîche, puis
remettez-le en place.
Ne versez jamais de lait, de café, d’eau chaude ou d’eau gazeuse dans le réservoir
d’eau.
---
Avant de commencer à faire du café, veillez à remplir le réservoir d’eau au moins
jusqu’à la ligne MIN pour 2 tasses.
Un réservoir plein vous permet de faire du café plusieurs fois. Il n’est donc pas
nécessaire de remplir le réservoir chaque fois que vous voulez préparer une
tasse de café SENSEO® Expresso.
2 Appuyez sur le bouton marche/arrêt.
,, Le voyant du bouton marche/arrêt clignote lorsque l’eau chauffe.
-- Le temps de chauffe est d’environ 90 secondes.
-- La cafetière est prête à l’emploi lorsque le voyant reste allumé.
Conseil : Remuez toujours le café SENSEO® Expresso avant de le boire.Vous obtiendrez
ainsi un café SENSEO® Expresso à la température optimale et au goût sensationnel.
Nettoyage
1 Ôtez le porte-coffee pad SENSEO® Expresso de la cafetière SENSEO® et jetez
la coffee pad SENSEO® Expresso usagée.
2 Nettoyez le porte-coffee pad SENSEO® Expresso à l’eau chaude.
Si nécessaire, utilisez un peu de produit vaisselle ou placez le porte-coffee pad au
lave-vaisselle.
3 Assurez-vous que le tamis au centre du porte-coffee pad SENSEO  Expresso
n’est pas bouché. 
Le cas échéant, débouchez le filtre en le rinçant sous l’eau du robinet. Si nécessaire,
vous pouvez utiliser une brosse à vaisselle pour nettoyer le filtre.
®
4 Rincez le porte-coffee pad SENSEO® Expresso à l’eau claire après l’avoir
nettoyé.
5 Replacez le porte-coffee pad SENSEO® Expresso dans la cafetière ou rangezle.
Service
Si vous souhaitez obtenir des informations supplémentaires ou si vous rencontrez
un problème, visitez le site Web de Philips à l’adresse www.philips.com ou contactez
le Service Consommateurs Philips de votre pays (vous trouverez le numéro de
téléphone correspondant sur le dépliant de garantie internationale de votre cafetière).
5 Placez une coffee pad SENSEO® Expresso au centre du porte-coffee pad
SENSEO® Expresso, avec la partie bombée vers le bas.
Assurez-vous que le café est réparti uniformément et appuyez légèrement sur la
coffee pad pour la caler dans le porte-coffee pad.
-- Utilisez exclusivement des coffee pads SENSEO® Expresso car elles ont été
conçues spécialement pour la préparation du café SENSEO® Expresso avec la
cafetière SENSEO® équipée du porte-coffee pad SENSEO® Expresso spécial.
-- Chaque coffee pad SENSEO® Expresso contient la quantité optimale de café
pour une tasse de café SENSEO® Expresso.
N’utilisez jamais de café moulu ou des coffee pads déchirées dans la cafetière car
elle risquerait de se boucher.
6 Fermez et verrouillez le couvercle.
Veillez à ce qu’il soit correctement verrouillé.
Ne préparez jamais de café SENSEO® Expresso avec le couvercle ouvert.
7 Placez une tasse (en verre) ayant une capacité minimale de 90 ml et maximale
de 110 ml sous l’unité d’écoulement du café.
8 Appuyez sur le bouton pour 1 tasse.
,, La cafetière SENSEO® commence la préparation du café SENSEO® Expresso.
,, La cafetière fournit automatiquement la quantité d’eau optimale pour une
tasse de café SENSEO® Expresso.
Vous pouvez interrompre le processus de préparation du café SENSEO® Expresso à
tout moment en appuyant sur le bouton marche/arrêt.
Quand vous remettez la cafetière en marche après avoir interrompu le processus de
préparation, l’appareil ne finit pas le cycle de préparation interrompu.
Ne retirez pas le réservoir d’eau pendant le cycle de préparation de café car la
cafetière se remplira d’air et la tasse (en verre) suivante ne sera pas totalement
remplie.
--
Vergewissern Sie sich, dass der Wasserbehälter mindestens bis zur MINMarkierung für 2 Tassen gefüllt ist, bevor Sie mit dem Brühen des Kaffees
beginnen.
Mit einer Füllung des Wasserbehälters können Sie mehrmals Kaffee zubereiten.
Sie brauchen also den Wasserbehälter nicht für jedes Glas SENSEO® EspressoKaffee nachzufüllen.
2 Drücken Sie den Ein-/Ausschalter.
,, Die Leuchte im Ein-/Ausschalter blinkt, während das Wasser erhitzt wird.
-- Die Aufheizzeit beträgt ca. 90 Sekunden.
-- Sobald die Anzeige kontinuierlich leuchtet, ist das Gerät betriebsbereit.
3 Öffnen Sie den Deckel der Kaffeemaschine.
Sollte sich noch ein Padhalter in der Kaffeemaschine befinden, entfernen Sie diesen.
4 Setzen Sie den SENSEO® Espresso-Padhalter in das Gerät ein.
Die normalen Padhalter für 1 Tasse bzw. für 2 Tassen sind NICHT für die
Zubereitung von SENSEO® Espresso geeignet.
5 Legen Sie ein SENSEO® Espresso-Pad mit der gewölbten Seite nach unten in
die Mitte des SENSEO® Espresso-Padhalters.
Achten Sie darauf, dass der Kaffee im Pad gleichmäßig verteilt ist, und drücken Sie das
Pad im Padhalter leicht an.
-- Verwenden Sie nur SENSEO® Espresso-Kaffeepads, da sie speziell zum Brühen
von SENSEO® Espresso-Kaffee in der SENSEO® Kaffeemaschine mit dem
speziellen SENSEO® Espresso-Padhalter entwickelt wurden.
-- Jedes SENSEO® Espresso-Kaffeepad enthält die optimale Menge Kaffee für ein
Glas SENSEO® Espresso-Kaffee.
Verwenden Sie niemals beschädigte Pads oder loses Kaffeepulver, da andernfalls das
Gerät verstopfen würde.
6 Schließen und verriegeln Sie den Deckel.
Stellen Sie sicher, dass der Deckel fest verschlossen ist.
Brühen Sie den SENSEO® Espresso-Kaffee niemals bei geöffnetem Deckel.
7 Stellen Sie ein Glas (oder eine Tasse) mit einem Fassungsvermögen von
mindestens 90 ml bis höchstens 110 ml unter den Kaffeeauslauf.
8 Drücken Sie die 1-Tasse-Taste.
,, Die SENSEO® Kaffeemaschine beginnt mit dem Brühen von SENSEO®
Espresso-Kaffee.
,, Die Maschine gibt automatisch die richtige Menge Wasser für ein Glas
SENSEO® Espresso-Kaffee aus.
Sie können den SENSEO® Espresso-Brühvorgang jederzeit durch Drücken des Ein-/
Ausschalters abbrechen.
Wenn Sie das Gerät nach der Unterbrechung wieder einschalten, wird der
begonnene Brühvorgang nicht fortgesetzt.
Nehmen Sie während der Zubereitung den Wasserbehälter nicht vom Gerät. Es
würde sonst Luft einsaugen, und das nächste Glas (oder die Tasse) würde nicht
ganz voll werden.
DEUTSCH
Einführung
Douwe Egberts und Philips haben diesen Padhalter speziell für hochwertigen,
frisch gebrühten, starken und aromatischen SENSEO® Espresso-Kaffee entwickelt.
Verwenden Sie diesen Padhalter mit den speziellen SENSEO® Espresso-Kaffeepads
zum Brühen von SENSEO® Espresso-Kaffee in Ihrer SENSEO® Kaffeemaschine.
Diese Anweisung ist der Bedienungsanleitung Ihrer SENSEO® Kaffeemaschine
beigefügt und beschreibt lediglich den korrekten Gebrauch des speziell
entwickelten SENSEO® Espresso-Padhalters in Ihrer SENSEO® Kaffeemaschine.
Weitere Anweisungen entnehmen Sie bitte Ihrer Bedienungsanleitung, die im
Lieferumfang der SENSEO®-Kaffeemaschine enthalten ist.
9 Entfernen Sie nach Gebrauch den SENSEO® Espresso-Padhalter und entsorgen
Sie das benutzte SENSEO® Espresso-Pad.
Gehen Sie dabei sehr vorsichtig vor. Es kann sich immer noch Wasser oder Kaffee
auf dem SENSEO® Espresso-Pad oder im SENSEO® Espresso-Padhalter befinden.
Tipp: Rühren Sie den SENSEO® Espresso um, bevor Sie ihn trinken. So stellen Sie sicher,
dass Ihr SENSEO® Espresso die optimale Temperatur und den perfekten Geschmack hat.
Reinigung
1 Nehmen Sie den SENSEO® Espresso-Padhalter aus der SENSEO®
Kaffeemaschine und entsorgen Sie das benutzte SENSEO® Espresso-Pad.
2 Reinigen Sie den SENSEO® Espresso-Padhalter mit heißem Wasser.
Verwenden Sie bei Bedarf etwas Geschirrspülmittel oder reinigen Sie den Padhalter in
der Spülmaschine.
3 Stellen Sie sicher, dass das Sieb in der Mitte des SENSEO® Espresso-Padhalters
nicht verstopft ist. 
Sollte das Sieb verstopft sein, spülen Sie den Padhalter unter fließendem Wasser ab.
Bei Bedarf können Sie das Sieb auch mit einer Spülbürste säubern.
HD7862
HD7860
HD7852
HD7850
HD7842
HD7830
3 Ouvrez le couvercle de la cafetière.
Si un porte-coffee pad est toujours présent dans la cafetière, enlevez-le.
4 Placez le porte-coffee pad SENSEO® Expresso dans la cafetière.
Les porte-coffee pad pour 1 tasse et pour 2 tasses standard NE CONVIENNENT
PAS pour préparer le café SENSEO® Expresso.
1 Füllen Sie den Wasserbehälter bis zur Markierung MAX mit kaltem Wasser,
und setzen Sie ihn wieder in das Gerät.
Füllen Sie niemals Milch, Kaffee, heißes oder kohlensäurehaltiges Wasser in den
Wasserbehälter!
C
HD7862
HD7860
Wenn Sie ein SENSEO® Modell HD7852, HD7850, HD7842, HD7835 oder HD7830
besitzen, können Sie SENSEO® Espresso auf zwei Arten zubereiten:
1 Verwenden Sie den SENSEO® Espresso-Padhalter mit dem SENSEO® EspressoPad, und stellen Sie die mittlere Menge g ein.
2 Verwenden Sie einen normalen SENSEO® Padhalter für eine Tasse mit dem
SENSEO® Espresso-Pad, und stellen Sie die mittlere Menge f ein.
HD7843
HD7841
HD7824
HD7822
HD7820
HD7835
HD7828
HD7827
HD7825
Dieser SENSEO® Espresso-Padhalter ist nur für den Einsatz in folgenden SENSEO®
Modellen geeignet: HD7862, HD7860, HD7852, HD7850, HD7843-HD7840,
HD7835, HD7830 und HD7828-HD7820. Er eignet sich NICHT für die SENSEO®
Modelle HD7816-HD7800.
Weitere Informationen zum SENSEO® Espresso-Padhalter für andere SENSEO®Modelle erhalten Sie beim Philips Service Center.
Allgemeine Beschreibung (Abb. 1)
A Griff
B Padhalter aus Metall
C Kaffee-Auslauf aus Kunststoff
Vor dem ersten Gebrauch
1 Reinigen Sie den SENSEO® Espresso-Padhalter mit heißem Wasser und etwas
Geschirrspülmittel oder in der Spülmaschine.
Nun können Sie SENSEO® Espresso-Kaffee mit dem SENSEO® Espresso-Padhalter
brühen.
Den SENSEO® Espresso-Padhalter verwenden
Tipp: Für optimale Ergebnisse erwärmen Sie vor dem Brühen von SENSEO® EspressoKaffee die Kaffeemaschine und Ihr SENSEO® Espresso-Glas mit heißem Wasser.
Dafür gibt es zwei Möglichkeiten:
1 Stellen Sie Ihr SENSEO® Espresso-Glas unter den Kaffeeauslauf und setzen Sie
den SENSEO® Espresso-Padhalter ohne Pad in die Kaffeemaschine. Schließen Sie
den Deckel und drücken Sie die 1-Tasse-Taste.
2 Spülen Sie das Glas mit heißem Leitungswasser aus.
 
Wenn Sie ein SENSEO® Modell HD7862 oder HD7828 besitzen, können Sie mithilfe
des Espresso-Padhalters SENSEO® Espresso zubereiten, indem Sie einfach die
Aromawahlfunktion auf ( für normalen Kaffee einstellen. 
Wenn Sie ein SENSEO® Modell HD7860, HD7843, HD7841, HD7840, HD7827,
HD7825, HD7824, HD7822 oder HD7820 besitzen, können Sie mithilfe des
Espresso-Padhalters SENSEO® Espresso zubereiten, indem Sie einfach die unten
angegebenen Schritte 1 bis 9 befolgen.
4 Spülen Sie den SENSEO® Espresso-Padhalter nach dem Reinigen mit frischem
Wasser aus.
5 Setzen Sie den SENSEO® Espresso-Padhalter wieder in die Kaffeemaschine
oder legen Sie ihn weg.
Service
Benötigen Sie weitere Informationen oder treten Probleme auf, besuchen Sie bitte
die Philips Website (www.philips.com), oder setzen Sie sich mit einem Philips ServiceCenter in Ihrem Land in Verbindung (Telefonnummer siehe Garantieschrift Ihrer
Kaffeemaschine).
Download PDF

advertising