Philips 272P7VPTKEB/00, 272P7VPTKEB/01 User manual

Philips 272P7VPTKEB/00, 272P7VPTKEB/01 User manual
Brilliance
272P7
www.philips.com/welcome
CS Uživatelská příručka
Péče o zákazníky a záruka
Odstraňování problémů
a časté dotazy
1
26
30
Obsah
1.Důležité ����������������������������������������� 1
1.1 Bezpečnostní opatření a
údržba ��������������������������������������������� 1
1.2 Vysvětlení zápisu ������������������������ 3
1.3 Likvidace produktu a obalového
materiálu ��������������������������������������� 3
2. Nastavení monitoru ������������������� 5
2.1Instalace ���������������������������������������� 5
2.2 Ovládání monitoru ����������������������7
2.3MultiView �������������������������������������10
2.4 Demontáž sestavy podstavce
pro montáž VESA ����������������������� 13
3. Optimalizace Obrazu ��������������� 14
3.1SmartImage ���������������������������������14
3.2SmartContrast ����������������������������� 15
4.PowerSensor™ ��������������������������� 16
5. Zabudovaná webkamera s
mikrofonem �������������������������������� 18
5.1 Požadavky na počítač �������������18
5.2 Použití zařízení ��������������������������18
6. Funkce řetězení ������������������������20
7. Technické údaje ������������������������� 21
7.1 Režimy rozlišení a předvoleb 24
8. Řízení spotřeby ������������������������� 25
9. Péče o zákazníky a záruka ����� 26
9.1 Postup při vadných pixelech
plochého panelu společnosti
Philips ������������������������������������������26
9.2 Péče o zákazníky & záruka �����29
10. Odstraňování problémů a časté
dotazy �����������������������������������������30
10.1Odstraňování problémů ���������30
10.2Obecné časté dotazy ��������������� 31
1. Důležité
• Jestliže jste vypnuli monitor
odpojením napájecího kabelu nebo
kabelu napájecího adaptéru, před
připojením kabelu počkejte 6 sekund,
aby monitor fungoval normálně.
1. Důležité
Tato elektronická uživatelská příručka
je určena pro každého uživatele tohoto
monitoru Philips. Před používáním
monitoru si přečtěte tuto uživatelskou
příručku. Obsahuje důležité informace a
poznámky k používání vašeho monitoru.
• Vždy používejte napájecí kabel
schválený společností Philips. Pokud
napájecí kabel chybí, obraťte se
na nejbližší servisní středisko. (Viz
informace o střediscích zákaznické
péče)
Záruka Philips je platná, pokud je
výrobek používán pro navrženou potřebu
v souladu s návodem a po přiložení
originálu faktury nebo pokladním
dokladem, označujícím datum nákupu,
jméno prodejce a modelové a výrobní
číslo výrobku.
• Během používání nevystavujte
monitor nadměrným otřesům nebo
nárazům.
• Při používání nebo přemísťování
do monitoru nekopejte a zabraňte
případnému pádu.
1.1 Bezpečnostní opatření a
údržba
Údržba
• Aby byl monitor chráněn před
možným poškozením, nevyvíjejte
na panel LCD nadměrný tlak. Při
přemísťování zvedejte monitor za
rám; při zvedání monitoru nesahejte
rukou nebo prsty na panel LCD.
Varování
Použití kontrol, úprav nebo postupů
jiným způsobem než je stanoveno v
této dokumentaci může vést k ohrožení
šokem, elektrickým a/nebo mechanickým
rizikům.
• Nebudete-li monitor delší dobu
používat, odpojte jej ze zásuvky.
Přečtěte si a dodržujte tyto instrukce
při zapojování a používání vašeho PC
monitoru.
• Před očištěním mírně navlhčeným
hadříkem monitor odpojte ze
zásuvky. Je-li vypnuté napájení, lze
obrazovku otřít suchým hadříkem. K
čištění monitoru nikdy nepoužívejte
organická rozpouštědla, jako
například alkohol nebo čističe s
obsahem čpavku.
Používání
• Nevystavujte monitor přímému
slunečnímu záření, velmi silným
jasným světlům a udržujte jej mimo
dosah jiných zdrojů tepla. Dlouhé
vystavení tomuto typu prostředí
může mít za následek změnu barev a
poškození monitoru.
• Zabraňte nebezpečí úrazu
elektrickým proudem nebo trvalého
poškození monitoru a chraňte
monitor před prachem, deštěm,
vodou nebo nadměrně vlhkým
prostředím.
• Odstraňte veškeré předměty, které by
mohly spadnout do větracích otvorů
nebo zabránit dostatečnému chlazení
elektroniky monitoru.
• Pokud dojde k namočení monitoru,
co nejdříve jej osušte suchým
hadříkem.
• Nezakrývejte větrací otvory ve
skříňce.
• Umístěte monitor na takové místo,
ze kterého bude elektrická zástrčka a
zásuvka snadno přístupná.
1
1. Důležité
• Vnikne-li do monitoru cizí látka
nebo voda, ihned vypněte napájení
a odpojte napájecí kabel. Odstraňte
cizí látku nebo vodu z monitoru a
odešlete jej do servisního střediska.
Servis
• Kryt pláště může otevřít pouze
kvalifikovaný servisní pracovník.
• Pokud je pro opravu vyžadována
dokumentace nebo integrace, obraťte
se na nejbližší servisní středisko. (Viz
kapitola „Středisko zákaznických
informací“)
• Monitor neskladujte ani nepoužívejte
na místech vystavených teplu,
přímému slunečnímu záření nebo
extrémním teplotám.
• Informace o převážení najdete v části
„Technické údaje“.
• Chcete-li zachovat optimální
výkonnost monitoru a prodloužit
jeho životnost, používejte jej na
místě, které splňuje následující
rozsahy teplot a vlhkosti.
• Neponechávejte monitor v autě nebo
v zavazadlovém prostoru auta na
přímém slunci.
Poznámka
Pokud monitor nefunguje správně
nebo pokud si nejste jisti, jaké kroky je
třeba provést po provedení pokynů v
této příručce, obraťte se na servisního
pracovníka.
• Teplota: 0 až 40°C 32 až 104°F
• Vlhkost: 20 až 80% relativní
vlhkosti
Důležité informace o vypalování duchů/
stínového obrazu
• Před ponecháním monitoru bez
dozoru vždy aktivujte spořič
obrazovky. Bude-li na vašem
monitoru zobrazen neměnící se
statický obsah, vždy aktivujte aplikaci
pro pravidelnou obnovu obrazovky.
Dlouhodobé nepřerušované
zobrazení nehybného nebo
statického obrazu může způsobit
„vypálení“ obrazovky, rovněž známé
jako „dosvit“ nebo „zobrazení
duchů“.
• „Vypálení“, „dosvit“ nebo „zobrazení
duchů“ je dobře známý jev u
technologie panelů LCD. V mnoha
případech „vypálení“, „dosvit“ nebo
„zobrazení duchů“ postupně zmizí
po určité době mimo provoz.
Výstraha
Pokud neaktivujete spořič obrazovky
nebo aplikaci, která pravidelně obměňuje
obsah zobrazení, může dojít k vážnému
„vypálení“, „dosvitu“ nebo „zobrazení
duchů“, a toto narušení obrazu již nelze
odstranit. Na výše uvedené poškození se
nevztahuje záruka.
2
1. Důležité
1.3 Likvidace produktu a
obalového materiálu
1.2 Vysvětlení zápisu
Následující pododdíly popisují způsob
zápisu, který se používá v této příručce.
Směrnice o odpadních elektrických a
elektronických zařízeních (OEEZ)
Poznámky, upozornění a výstrahy
Na stránkách této příručky můžete
narazit na text, který je opatřený
symbolem a je vytištěn tučně nebo
kurzívou. Takové úseky obsahují
poznámky, upozornění a výstrahy.
Jejich použití je následující:
Poznámka
Tento symbol označuje důležité
informace a návrhy, které pomáhají
lépe využít počítačový systém.
This marking on the product or on
its packaging illustrates that, under
European Directive 2012/19/EU
governing used electrical and electronic
appliances, this product may not be
disposed of with normal household
waste. You are responsible for disposal
of this equipment through a designated
waste electrical and electronic
equipment collection. To determine the
locations for dropping off such waste
electrical and electronic, contact your
local government office, the waste
disposal organization that serves your
household or the store at which you
purchased the product.
Upozornění
Tento symbol označuje informace, které
objasňují, jak se vyhnout možnému
poškození zařízení nebo ztrátě dat.
Výstraha
Tento symbol označuje nebezpečí
tělesného ublížení a vysvětluje, jak se
danému problému vyhnout.
Některé výstrahy se mohou objevit v
různé podobě a nemusí být uvozeny
symbolem. V takovém případě je
konkrétní vyznačení výstrahy nařízeno
úřadem pro regulaci.
Your new monitor contains materials
that can be recycled and reused.
Specialized companies can recycle
your product to increase the amount of
reusable materials and to minimize the
amount to be disposed of.
All redundant packing material has been
omitted. We have done our utmost to
make the packaging easily separable
into mono materials.
Please find out about the local
regulations on how to dispose of your
old monitor and packing from your
sales representative.
Taking back/Recycling Information for
3
1. Důležité
Customers
Philips establishes technically and
economically viable objectives
to optimize the environmental
performance of the organization's
product, service and activities.
From the planning, design and
production stages, Philips emphasizes
the important of making products that
can easily be recycled. At Philips, endof-life management primarily entails
participation in national take-back
initiatives and recycling programs
whenever possible, preferably
in cooperation with competitors,
which recycle all materials (products
and related packaging material) in
accordance with all Environmental
Laws and taking back program with the
contractor company.
Your display is manufactured with high
quality materials and components
which can be recycled and reused.
To learn more about our recycling
program please visit
http://www.philips.com/a-w/about/
sustainability.html
4
2. Nastavení monitoru
Montáž podstavce
2. Nastavení monitoru
1. Umístěte monitor obrazovkou
dolů na měkký podklad. Zabraňte
poškrábání nebo poškození
obrazovky.
2.1 Instalace
Obsah krabice
Brilliance
272P7
Quick
Start
272P
Register your product and get support at
www.philips.com/welcome
2. Uchopte podstavec oběma rukama.
(1) Jemně nasaďte podstavec
na oblast držáku VESA, až jej
západky zajistí.
Monitor
User’s Manual
使用产品前请阅读使用说明
Contents:
ili
Ph
jke
nkl i
Koni
ps
www.philips.com/welcome
ll r
.A
N.V
s
ht
ig
re
se
rv
ed
.
Un
au
th o
rize
d
This product was manufactured and brought to
the market by or on behalf of Top Victory
Investments Ltd. or one of its affiliates. Top
Victory Investments Ltd. is the warrantor in
relation to this product. Philips and the Philips
Shield Emblem are registered trademarks of
Koninklijke Philips N.V. used under license.
dup
e
ad
s. M
l aw
licat
able
ion is a
vi ola ti on of applic
Ch
in
a.
Ve
rsi
on
© 2018
User’s Manual
Monitor drivers
保留备用
dp
an
rin
d
te
in
* CD
Power
*USB
*HDMI
*DP
(2) O
patrně upevněte základnu ke
stojanu.
(3) Prsty utáhněte šroub na spodní
straně základny a pevně zajistěte
základnu ke stojanu.
*Audio
*VGA
1
*mini DP
2
3
*Liší se podle regionu
Varování
5
2. Nastavení monitoru
3. Připojte signálový kabel monitoru
do video konektoru na zadní straně
počítače.
Připojení k počítači
USB
Fast Charger
11
4. Zapojte napájecí kabel počítače a
monitoru do nejbližší zásuvky.
10
9
5. Zapněte počítač a monitor. Jestliže
se na monitoru objeví obraz,
instalace je dokončena.
2
12
1
MHL-HDMI
3
4
5
6
7
8
Rozbočovač USB
Aby byly splněny mezinárodní
energetické standardy, jsou rozbočovač
USB/porty tohoto monitoru
deaktivovány v režimech spánku a
vypnutí.
Připojená zařízení USB nebudou v
tomto stavu fungovat.
Chcete-li trvale zapnout funkci USB,
přejděte do nabídky OSD, potom
vyberte položku „Režim pohotovosti
USB“ a přepněte ji do polohy
„ZAPNUTO“.
1 Zámek proti krádeži Kensington
2 Vstup MHL-HDMI
3 Port displeje – vstup
4 Port minidispleje - vstup
5 Vstup VGA
USB nabíjení
6 Výstup DisplayPort
Tento monitor je vybaven porty USB,
které mohou zajišťovat standardní
napájení. Některé mají funkci nabíjení
USB (označené ikonou napájení
). Tyto porty lze používat například
k nabíjení chytrého telefonu nebo k
napájení externí jednotky HDD. Aby
bylo možné tuto funkci používat, musí
být vždy ZAPNUTÉ napájení monitoru.
7 Vstup zvuku a zásuvka pro připojení
sluchátek
8 Vstup napájení
9 Vypínač
10 Odesílání USB
11 Přijímání USB
12 Rychlé nabíjení USB/vstup USB
Některé vybrané monitory Philips
nemusí napájet nebo nabíjet vaše
zařízení, když přejde do režimu
„Spánek“ (bliká bílý indikátor napájení
LED). V takovém případě přejděte do
nabídky OSD, vyberte položku „USB
Standby Mode“ a potom nastavte tuto
funkci na režim „ZAP“ (výchozí=VYP).
Připojení k počítači
1. Pevně připojte napájecí kabel k
zadní straně monitoru.
2. Vypněte počítač a odpojte jeho
napájecí kabel.
6
2. Nastavení monitoru
Po tomto nastavení budou funkce USB
napájení a nabíjení aktivní, i když se
monitor nachází v režimu spánku.





2.2 Ovládání monitoru
Popis ovládacích tlačítek
8
9
10



 
  



Poznámka
Kdykoli vypnete monitor vypínačem,
vypnou se všechny porty USB.
272P
Varování:
Bezdrátová zařízení USB 2,4 GHz,
například bezdrátová myš, klávesnice
a sluchátka, mohou být rušena
vysokorychlostním signálem zařízení
USB 3.0, což může mít za následek
sníženou účinnost rádiového přenosu.
Dojde-li k takové situaci, pokuste se
omezit účinky rušení následujícími
opatřeními.
3
7 6
5
4
2
1
Slouží k ZAPNUTÍ a VYPNUTÍ
napájení monitoru.
• Snažte se udržet přijímače USB2.0
mimo dosah připojovacího portu
USB3.0.
Slouží ke vstupu do nabídky
OSD.
Potvrzení nastavení OSD.
• Pomocí standardního USB
prodlužovacího kabelu nebo USB
rozbočovače zvětšete vzdálenost
mezi bezdrátovým přijímačem a
připojovacím portem USB3.0.
Slouží k úpravám nabídky
OSD.
USER
MULTIVIEW
Klávesa uživatelské
preference Nabídka OSD
umožňuje nastavení vámi
preferované funkce na
„uživatelskou klávesu“.
PIP/PBP/Vyp/Zaměnit
Slouží k návratu na
předchozí úroveň OSD.
7
2. Nastavení monitoru
Nabídka OSD
Rychlé tlačítko SmartImage.
Zvolit lze 8 režimů:
Office (Kancelář), Photo
(Fotografie), Movie (Film),
Game (Hra), Economy
(Úsporný), LowBlue Mode
(Režim potlačení modrého
světla),SmartUniformity
Níže je uveden celkový pohled
na strukturu OSD. Tento přehled
můžete využít, budete-li chtít později
prozkoumat různá nastavení.
Main menu
(Inteligentní uniformita),
Sub menu
PowerSensor
On
LightSensor
Off
On
LowBlue Mode
On
(Off (Vypnuto).
Off
8 Kontrolka aktivity webkamery
1, 2, 3
Off
Input
9 Webová kamera 2,0 megapixelu
VGA
MHL-HDMI
DisplayPort
Mini DP
10 Mikrofon
Picture
Popis zobrazení funkcí na obrazovce
Co je nabídka na obrazovce (OSD)?
Funkcí nabídky obrazovky (On-Screen
Display, OSD) jsou vybaveny všechny
monitory LCD Philips. Umožňuje
koncovému uživateli upravovat
vlastnosti obrazovky nebo vybírat
funkce monitoru přímo prostřednictvím
zobrazeného okna s pokyny. Níže je
uveden příklad příjemného rozhraní
obrazovky:
PIP/PBP
Audio
Picture Format

Color

0~100
Contrast
0~100
Sharpness
0~100
SmartResponse
Off, Fast, Faster, Fastest
SmartContrast
On, Off
Gamma
1.8, 2.0, 2.2, 2.4, 2.6
Pixel Orbiting
Over Scan
On, Off
On, Off
PIP / PBP Mode
Off, PIP, PBP
PIP/ PBP Input
VGA, MHL-HDMI, DisplayPort, Mini DP
PIP Size
Small, Middle, Large
PIP Position
Swap
Top-Right, Top-Left, Bottom-Right,
Bottom-Left
Volume
0~100
Stand-Alone
On, Off
Mute
On, Off
Audio In, MHL-HDMI, DisplayPort,
Mini DP
Color Temperature
sRGB

User Define

Wide Screen, 4:3, 1:1
Brightness
Audio Source

0, 1, 2, 3, 4
5000K, 6500K, 7500K,
8200K, 9300K, 11500K
Red: 0~100
Green: 0~100
Blue: 0~100
 
Language
English, Deutsch, Español, Ελληνική, Français, Italiano,
Maryar, Nederlands, Português, Português do Brazil,
Polski , Русский, Svenska, Suomi, Türkçe, Čeština,
Українська, 简体中文, 繁體中文,日本語,한국어
OSD Settings
Horizontal
0~100
Vertical
0~100
Transparency
Off, 1, 2, 3, 4
OSD Time Out
5s, 10s, 20s, 30s, 60s
User Key
Audio Source


Základní a jednoduché pokyny k
ovládacím tlačítkům
Volume
Input
Setup
Ve výše uvedené nabídce obrazovky
OSD můžete stisknutím tlačítek
na
předním rámečku monitoru pohybovat
kurzorem a stisknutím OK potvrdit výběr
nebo změnu.
Auto
H.Position
8
0~100
V.Position
0~100
Phase
0~100
Clock
0~100
Resolution Notification
On, Off
USB Standby Mode
On, Off
Displayport
1.1, 1.2
HDMI
1.4, 2.0
Reset
Yes, No
Information
2. Nastavení monitoru
Poznámka k rozlišení
Nastavení výšky
Tento monitor je navržen pro optimální
výkon při nativním rozlišení 3840 × 2160
při 60 Hz. Když je monitor zapnut při
jiném rozlišení, na obrazovce se zobrazí
výstraha: Use 3840 × 2160 @ 60 Hz for
best results (Pro optimální výsledek
použijte rozlišení 3840 × 2160 při 60
Hz).
150mm
Zobrazování výstrahy na nativní
rozlišení lze vypnout v části Nastavení v
nabídce OSD.
Fyzické funkce
Čep
Náklon
30
-5
0˚
90˚
Otáčení
-175
+175
9
2. Nastavení monitoru
Jak aktivovat klávesovou zkratku
MultiView?
2.3 MultiView
1. Stiskněte klávesovou zkratku
předním rámečku.
na
Co je to?
Multiview podporuje dvojí současně
aktivní připojení, takže můžete pracovat
s více zařízeními, například PC a
notebookem, vedle sebe, což značně
usnadňuje současnou práci ve více
programech.
2. Zobrazí se nabídka výběru MultiView.
Stisknutím tlačítek ▲ nebo ▼ vybírejte.
Proč to potřebuji?

Díky velmi vysokému rozlišení tohoto
zobrazovače Philips MultiView můžete
doma i v kanceláři pohodlně vstoupit
do zcela nového světa konektivity.
Tento zobrazovač umožňuje pohodlné
zobrazení obrazu z více zdrojů na jedné
ploše. Příklad: Můžete v malém okně
sledovat živé zprávy včetně zvuku a
současně pracovat na svém blogu,
nebo upravovat tabulku Excel na svém
Ultrabooku současně se zabezpečeným
přihlášením na firemní intranet a
přístupem k souborům na vaší pracovní
ploše.
 




3. Stisknutím tlačítka
potvrďte výběr a
automaticky opusťte nabídku.
Jak aktivovat MultiView
prostřednictvím nabídky OSD?
Kromě klávesové zkratky
na
předním rámečku lze funkci MultiView
také vybrat v nabídce OSD.
1. Stisknutím
na předním rámečku
otevřete nabídku OSD.


 

 

 

 


 
10

2. Nastavení monitoru
2. Stisknutím ▲ nebo ▼ vyberete hlavní
nabídku [PIP / PBP], poté stiskněte
.
3. Stisknutím ▲ nebo ▼ vyberete [PIP / PBP
Mode] (Režim PIP / PBP), poté stiskněte
.
4. Stisknutím ▲ nebo ▼ vyberte [PIP] nebo
[PBP].
5. Nyní se můžete vrátit a nastavit volby [PIP
/ PBP Input] (Vstup PIP / PBP), [PIP Size]
(Rozměr PIP), [PIP Position] (Pozice PIP)
nebo [Swap] (Zaměnit).
6. Stisknutím tlačítka
volbu potvrďte.
li zobrazit obraz ze dvou zařízení
vedle sebe na celou obrazovku (bez
černých pruhů), upravte rozlišení podle
doporučení uvedeném v místním okně.
Pozor: v režimu PBP není podporováno
zobrazení analogového signálu na celou
obrazovku.
• PIP / PBP Input (Vstup PIP / PBP):
Existuje pět různých vstupů obrazu,
z nichž můžete vybírat zdroj pro
menší okno: [VGA] , [MHL-HDMI],
[DisplayPort], a [Mini DP].
Slučitelnost vstupu hlavního/menšího okna
popisuje následující tabulka.
MultiView v nabídce OSD
• PIP / PBP Mode (Režim PIP / PBP):
K dispozici jsou dva režimy pro
MultiView: [PIP] a [PBP].
[PIP]: Obraz v obraze
Otevře malé okno a v
něm zobrazí další zdroj
signálu.
B
HLAVNÍ
ZDROJ
A (main)
Pokud zdroj signálu
pro malé okno není
detekován:
A
(xl)
B
MOŽNOST DÍLČÍHO
ZDROJE (xl)
MHL- Display Mini
Vstupy VGA
HDMI Port
DP
VGA
●
●
●
●
MHL●
●
●
●
HDMI
Display
●
●
●
●
Port
Mini
●
●
●
●
DP
• PIP Size (Rozměr PIP): Když aktivujete
PIP, máte možnost výběru ze tří
velikostí menšího okna: [Small] (Malé),
[Middle] (Střední), [Large] (Velké).
(main)
[PBP]: O
braz vedle obrazu
B
Small
A (main)
Middle
Large
Otevře vedle další okno a
v něm zobrazí další zdroj
signálu.
A
Pokud zdroj signálu
pro malé okno není
detekován:
A
(main)
B
• PIP Position (Pozice PIP): Když
aktivujete PIP, máte možnost výběru
ze čtyř pozic menšího okna:
(main)
B
Vlevo nahoře
B
Poznámka
V režimu PBP ukazuje černý pruh nahoře
a dole správný poměr stran. Chcete-
11
A
Vpravo nahoře
B
(main)
A (main)
2. Nastavení monitoru
Vlevo dole
B
A
Vpravo dole
A (main)
B
(main)
• Swap (Zaměnit): Zamění se zdroj
signálu pro hlavní
okno a malé okno.
Záměna zdroje signálu A a B v režimu
[PIP]:
B
A (main)
A
↔
B (main)
Záměna zdroje signálu A a B v režimu
[PBP]:
A
(main)
B
↔
B (main)
A
• Off (Vypnuto): Vypnutí funkce
MultiView.
A (main)
Poznámka
Při využití funkce ZAMĚNIT se současně
přepne zdroj obrazu i zvuku.
12
2. Nastavení monitoru
Poznámka
Tento monitor je kompatibilní s 100mm
x 100mm montážním rozhraním
kompatibilním se standardem VESA.
Šroub M4 pro montáž VESA. V případě
montáže na stěnu vždy kontaktujte
výrobce.
2.4 Demontáž sestavy
podstavce pro montáž VESA
Než začnete demontovat podstavec
monitoru, postupujte podle pokynů
níže, aby se zabránilo jakémukoli
možnému poškození nebo zranění.
1. Vysuňte podstavec monitoru do
maximální výšky.
100mm
100mm
2. Umístěte monitor obrazovkou
dolů na měkký podklad. Zabraňte
poškrábání nebo poškození
obrazovky. Potom zvedněte
stojánek monitoru.
3. Držte tlačítko uvolnění stisknuté,
nakloňte základnu a vytáhněte ji
ven.
13
3. Optimalizace Obrazu
1. Stisknutím
obrazovce.
3. Optimalizace Obrazu
spustíte SmartImage na
2. Opakovaným stisknutím
můžete přepínat mezi režimy Office
(Kancelář), Photo (Fotografie),
Movie (Film), Game (Hra), Economy
(Úsporný) a Off (Vypnuto).
3.1 SmartImage
Co je to?
Funkce SmartImage nabízí scénáře, které
optimalizují zobrazení různých typů
obsahu a dynamicky zlepšuje jas, kontrast,
barvy a ostrost v reálném čase. Funkce
Philips SmartImage přináší optimalizované
zobrazení monitoru bez ohledu na to, zda
pracujete s aplikacemi, prohlížíte obrázky
nebo sledujete video.
3. Zobrazení SmartImage zůstane na
obrazovce po dobu 5 sekund nebo
můžete rovněž potvrdit stisknutím
tlačítka „OK“.
Lze vybrat některý ze sedmi režimů: Office
(Kancelář), Photo (Fotografie), Movie
(Film), Game (Hra), Economy (Úsporný),
LowBlue Mode (Režim potlačení modrého
světla) a (Off (Vypnuto).
Proč to potřebuji?
Protože chcete sledovat monitor, který
přináší optimalizované zobrazení všech
vašich oblíbených typů obsahu. Software
SmartImage dynamicky upravuje jas,
kontrast, barvy a ostrost v reálném čase
pro dosažení nejlepšího zážitku ze
sledování monitoru.
SmartImage
Office
Photo
Movie
Game
Jak to funguje?
Economy
SmartImage exkluzivní špičková
technologie společnosti Philips, která
analyzuje obsah zobrazený na obrazovce.
Na základě vámi zvoleného scénáře
technologie SmartImage dynamicky
zlepšuje kontrast, sytost barev a ostrost
obrazu pro vylepšení zobrazovaného
obsahu – vše v reálném čase stisknutím
jediného tlačítka.
LowBlue Mode
SmartUniformity
ff
•
Office (Kancelář): Vylepšuje text a
snižuje jas pro zvýšení čitelnosti
a omezení namáhání zraku. Tento
režim podstatně zvyšuje čitelnost
a produktivitu při práci s tabulkami,
soubory PDF, skenovanými články
nebo jinými obecnými kancelářskými
aplikacemi.
•
Photo (Fotografie): Tento profil
kombinuje vylepšení sytosti barev,
dynamického kontrastu a ostrosti pro
zobrazení fotografií a dalších obrázků
s vynikající čistotou v živých barvách
– to vše bez artefaktů a vybledlých
barev.
•
Movie (Film): Zvýšená svítivost,
prohloubená sytost barev, dynamický
Jak aktivovat SmartImage?
14
3. Optimalizace Obrazu
kontrast a žiletková ostrost zobrazují
každý detail v tmavších částech videa
bez deformace barev v jasnějších
částech a udržují dynamické přirozené
hodnoty pro dokonalé zobrazení
videa.
•
Poznámka
Režim Philips Potlačení modrého světla,
režim 2 kompatibility s certifikací TUV
Low Blue Light, chcete-li aktivovat tento
režim, stiskněte rychlé tlačítko
, potom
stisknutím vyberte Režim potlačení
modrého světla, pokyny pro výběr
SmartImage viz výše.
Game (Hra): Tento profil přináší
nejlepší herní zážitek pro hráče,
protože aktivuje přebuzený okruh
pro optimální dobu odezvy,
omezení zubatých okrajů rychle se
pohybujících objektů na obrazovce a
vylepšení kontrastního poměru pro
jasné a tmavé scény.
•
Economy (Úsporný): V tomto profilu
jsou upraveny jas a kontrast a jemně
vyladěno podsvícení pro zajištění
optimálního zobrazení běžných
kancelářských aplikací a nižší spotřebu
energie.
•
LowBlue Mode (Režim potlačení
modrého světla): Režim potlačení
modrého světla pro vysokou
produktivitu zraku. Na základě
výzkumů bylo zjištěno, že podobně
jako ultrafialové paprsky mohou
paprsky modrého světla o krátké
vlnové délce z monitorů LED způsobit
poškození zraku a časem zhoršit
vidění. Nastavení Režim potlačení
modrého světla společnosti Philips
přispívá ke zdraví a využívá chytrou
softwarovou technologii pro omezení
škodlivého modrého světla o krátké
vlnové délce.
3.2 SmartContrast
Co je to?
Jedinečná technologie, která dynamicky
analyzuje zobrazený obsah a automaticky
optimalizuje kontrastní poměr monitoru
pro maximální vizuální čistotu a požitek ze
sledování. Zvyšuje podsvícení pro jasnější,
ostřejší a jasnější obraz nebo snižuje
podsvícení pro jasné zobrazení obrazu s
tmavým pozadím.
Proč to potřebuji?
Žádáte nejvyšší vizuální čistotu a pohodlí
sledování jakéhokoli typu obsahu.
SmartContrast dynamicky řídí kontrast
a upravuje podsvícení pro jasné, ostré
a jasné zobrazení her a videa nebo pro
zobrazení jasného, čitelného textu pro
kancelářskou práci. Omezením spotřeby
monitoru šetříte náklady a prodlužujete
život vašeho monitoru.
Jak to funguje?
Po aktivaci bude funkce SmartContrast
v reálném čase analyzovat zobrazený
obsah a upravovat barvy a řídit intenzitu
podsvícení. Tato funkce bude dynamicky
vylepšovat kontrast pro skvělý zážitek při
prohlížení fotografií nebo hraní her.
• SmartUniformity: Kolísání jasu a
barevnosti různých částí obrazovky
je u LCD monitorů běžný jev.
Typická uniformita bývá naměřena
v rozpětí 75–80%. Aktivací
funkce Philips SmartUniformity se
uniformita displeje zvýší na více
než 95 %. Díky tomu systém nabízí
konzistentnější a věrný obraz.
•
Off (Vypnuto): Není použita
optimalizace funkce SmartImage.
15
4. PowerSensor™
monitoru, použijte maximální signál
rozpoznávání pro vzdálenosti do 120
cm nebo 47 palců. (Nastavení 4)
4. PowerSensor™
Jak to funguje?
•
PowerSensor funguje na principu
vysílání a přijímání neškodných
„infračervených“ signálů za účelem
rozpoznávání přítomnosti uživatele.
•
Když se uživatel nachází před
monitorem, monitor funguje normálně
podle nastavení, která uživatel
předem provedl – tzn. jas, kontrast,
barva atd.
•
•
Rychlé tlačítko
Například jestliže byl monitor
nastaven na 100% jas, v okamžiku, kdy
uživatel opustí své místo a nenachází
se před monitorem, monitor
automaticky omezí spotřebu až o
80 %.
Uživatel před
monitorem
Vzhledem k tomu, že má barevné
oblečení tendenci absorbovat
infračervené signály i když se uživatel
nachází do vzdálenosti 100 cm nebo
40 palců od monitoru, zvyšte sílu
signálu, pokud máte na sobě černé
nebo tmavé oblečení.
Vzdálenost
snímače
3
Žádný uživatel před
monitorem
Režim na šířku/na výšku
Watt
ATTENTION
PowerSensor off
ATTENTION
PowerSensor off
Příkon uvedený výše je pouze informativní
Obrázky uvedené výše slouží pouze jako reference, nemusí
zobrazovat přesný displej tohoto modelu.
Nastavení
Pokyny pro změny nastavení
Výchozí nastavení
Technologie PowerSensor rozpoznává
přítomnost uživatele monitoru, který se
nachází mezi 30 a 100 cm (12 a 40 palci)
od monitoru a v úhlu pět stupňů nalevo a
napravo od monitoru.
Pokud technologie PowerSensor
nefunguje správně uvnitř nebo vně
výchozího rozsahu, jemně vylaďte
rozpoznávání podle následujících pokynů:
Vlastní nastavení
Když uživatel zvolí polohu mimo
výše uvedené perimetry, zvolte vyšší
sílu signálu pro optimální účinnost
rozpoznávání: S vyšším nastavením
se zesiluje signál rozpoznávání. Pro
dosažení maximální účinnosti technologie
PowerSensor a správné detekce seďte
přímo před monitorem.
•
Pokud se rozhodnete posadit dále
než 100 cm nebo 40 palců od
16
•
Stiskněte klávesovou zkratku
PowerSensor.
•
Vyhledejte panel nastavení.
•
Upravte nastavení rozpoznávání
technologie PowerSensor na
Nastavení 4 a stiskněte OK.
•
Vyzkoušejte novou konfiguraci a
přesvědčte se, zda vás technologie
PowerSensor řádně rozpoznává ve
vaší aktuální poloze.
4. PowerSensor™
•
Funkce PowerSensor funguje
pouze v režimu na šířku (vodorovná
pozice). Po zapnutí se technologie
PowerSensor automaticky vypne,
pokud se monitor používá v režimu
na výšku (90 stupňů/svislá pozice);
automaticky se ZAPNE, pokud se
monitor vrátí zpět do výchozí pozice
na šířku.
Note
Ručně vybraný režim PowerSensor
zůstane funkční, dokud jej nezměníte
nebo dokud neobnovíte výchozí režim.
Pokud je technologie PowerSensor příliš
citlivá na okolní pohyb, vyzkoušejte menší
sílu signálu. Uchovávejte čočku senzoru
čistou, pokud je čočka znečištěná, otřete
ji alkoholem, aby se zabránilo omezení
vzdálenosti detekce.
17
5. Zabudovaná webkamera s mikrofonem
• RAM: 512 MB (pro XP) / 1 GB (pro
Vista a Windows7)
5. Zabudovaná
webkamera s
mikrofonem
• Prostor na pevném disku:minimálně
200 MB
• USB: USB 2.0 nebo lepší, podpora
UVC/UAC
Note
Webová kamera funguje pouze při USB
propojení monitoru s PC.
5.2 Použití zařízení
Monitor Philips s webkamerou odesílá
portem USB video a zvuk. Funkci
povolíte připojením USB kabelu od PC k
portu přijímání USB na USB rozbočovači
na boku monitoru.
Webová kamera umožňuje interaktivní
audio/video konference přes Internet.
Nabízí nejsnazší způsob, jak mohou
obchodní uživatelé vzájemně
komunikovat s kolegy po celém světě,
což šetří čas a peníze. V závislosti
na použitém softwaru můžete také
fotografovat, sdílet soubory nebo
používat pouze mikrofon bez webové
kamery. Mikrofon a kontrolka aktivity
kamery jsou u webové kamery v
rámečku displeje.
• Připojte kabel USB od PC k portu
odesílání na USB rozbočovači na
boku monitoru.
• Zapněte PC a zkontrolujte, zda
vám správně funguje připojení k
Internetu.
• Stáhněte si zdarma a povolte
software pro konverzaci, jako
je Skype, Internet Messenger
apod. Můžete také využít placený
software, pokud chcete využít
pokročilé funkce, jako skupinové
hovory atd.
272P
5.1 Požadavky na počítač
• Webová kamera je připravena
k použití pro chatování nebo
telefonování přes Internet.
• Operační systém: Microsoft
Windows 7, Microsoft Windows
Vista, Microsoft Windows XP (SP2)
či jiný OS podporující UVC/UAC
(USB Video Class compliant / Audio
Class compliant) v rámci normy USB
2.0
• Volejte podle pokynů k
používanému programu.
Note
Videohovor vyžaduje spolehlivé
• Procesor: 1,6 GHz nebo lepší
18
5. Zabudovaná webkamera s mikrofonem
internetové připojení a vhodný
software. Volaná strana musí mít
slučitelný software pro videohovory.
Kvalita obrazu a zvuku závisí na
přenosové rychlosti u obou uživatelů.
Volaný musí mít podobně vybavené
zařízení a software.
19
6. Funkce řetězení
6. Funkce řetězení
Řetězení umožňuje připojení více
monitorů
Tento zobrazovač Philips je vybaven
rozhraním DisplayPort 1.2, které
umožňuje zřetězení více zobrazovačů.
Nyní můžete zřetězit více zobrazovačů,
které jsou vzájemně propojeny vždy
jen jedním kabelem.
Pokyny pro řetězové zapojení monitorů
• Připojte kabel DisplayPort k portu
mini DP nebo DP z notebooku
• Chcete-li řetězově zapojit
2. monitor, připojte kabel
DisplayPort k portu min DP nebo
DP z výstupního portu DP prvního
monitoru
• Podle výše uvedených kroků
můžete řetězově zapojit více
monitorů
miniDP or DP
DP OUT
miniDP or DP
20
7. Technické údaje
7. Technické údaje
Obraz/displej
Typ zobrazovacího panelu
Podsvícení
Velikost panelu
Poměr stran
Rozteč obrazových bodů
SmartContrast
Doba odezvy (typ.)
Čas SmartResponse (typ.)
Optimální rozlišení
Zorný úhel
Barevnost displeje
Bez blikání
Vylepšení obrazu
Vertikální obnovovací
frekvence
Horizontální frekvence
Technologie IPS
LED
27" Š (68,5 cm)
16:9
0,155 (v) mm x 0,155 (s) mm
80.000.000:1
14 ms (GtG)
5 ms (GtG)
VGA: 1920 x 1080 / 60
HDMI 1.4( 3840 x 2160 @ 30 Hz)
HDMI 2.0( 3840 x 2160 @ 60 Hz)
178° (H) / 178° (V) při C/R > 10
1,07 miliardy
Ano
SmartImage
56 Hz – 80 Hz(VGA)/23 Hz – 80 Hz(HDMI 1.4/MHL/
HDMI2.0/DP)
30 kHz – 99 kHz(VGA)/30 kHz – 99 kHz(HDMI 1.4/
MHL)/30 kHz – 160 kHz(HDMI 2.0) 30 kHz – 160 kHz(DP)
MHL
[email protected]
sRGB
Režim potlačení modrého
světla
Možnosti připojení
ANO
Vstup/výstup signálu
USB
Vstupní signál
Audio vstup/výstup
Usnadnění
Zabudovaný reproduktor
Zabudovaná webkamera
Technologie Multi View
ANO
VGA (analog.), HDMI 2.0 (digitál.), MHL HDMI 2.0 (digitál.),
DisplayPort 1.2, mini DP 1.2, výstup DisplayPort
USB 3.0×3 zahrnuje 1 rychlé nabíjení
Oddělená synchronizace, synchronizace podle zelené
PC audio vstup, sluchátkový výstup
2Wx2
Kamera 2,0 megapixelu s mikrofonem a LED kontrolkou
Režim PIP/PBP, 2× zařízení
Usnadnění pro uživatele
Jazyky nabídky OSD
Další usnadnění
Kompatibilita s technologií
Plug & Play
Angličtina, němčina, španělština, řečtina, francouzština,
italština, maďarština, holandština, portugalština, brazilská
portugalština, polština, ruština, švédština, finština,
turečtina, čeština, ukrajinština, zjednodušená čínština,
tradiční čínština, japonština, korejština
Držák VESA (100 ×100 mm), zámek Kensington
DDC/CI, sRGB, Windows 10/8.1/8/7, Mac OS X
21
7. Technické údaje
Podstavec
Náklon
Otáčení
Nastavení výšky
Čep
-5/+30 stupňů
-175/+175 stupňů
150mm
90 stupňů
Napájení
Příkon
Běžný provoz
Spánek (pohotovost)
Off (Vypnuto)
Vypnuto (síťový vypínač)
Rozptyl tepla*
Běžný provoz
Spánek (pohotovost)
Off (Vypnuto)
Vypnuto (síťový vypínač)
Zapnuto (režim ECO)
PowerSensor
Indikátor LED napájení
Napájení
Rozměry
Výrobek s podstavce
(ŠxVxH)
Výrobek bez podstavce
(ŠxVxH)
Výrobek s obalu (ŠxVxH)
Hmotnost
Výrobek s podstavcem
Výrobek bez podstavce
Výrobek s obalem
Provozní podmínky
Teplotní rozsah (provoz)
Relativní vlhkost (provoz)
Atmosférický tlak (provoz)
Teplotní rozsah (mimo
provoz)
Střídavé vstupní Střídavé vstupní Střídavé vstupní
napětí při 100
napětí při 115
napětí při 230
Vstř, 50 Hz
Vstř, 50Hz
Vstř, 50 Hz
48,4 W (typ.)
47,9W (typ.)
47,3 W (typ.)
< 0,3 W
< 0,3 W
< 0,3 W
< 0,3 W
< 0,3 W
< 0,3 W
0W
0W
0W
Střídavé vstupní Střídavé vstupní Střídavé vstupní
napětí při 100
napětí při 115
napětí při 230
Vstř, 50 Hz
Vstř, 50Hz
Vstř, 50 Hz
165,0 BTU/hod
163,6 BTU/hod
161,3 BTU/hod
(typ.)
(typ.)
(typ.)
<1,02 BTU/hod.
<1,02 BTU/hod.
<1,02 BTU/hod.
<1,02 BTU/hod.
<1,02 BTU/hod.
<1,02 BTU/hod.
0 BTU/hod.
0 BTU/hod.
0 BTU/hod.
28 W (typ.)
9,7 W (typ.)
Zapnuto: Bílá, Pohotovostní režim/režim spánku: Bílá
(bliká)
Integrovaný, 100 - 240 Vstř., 50 - 60 Hz
614 x 548 x 257 mm
614 x 372 x 56 mm
690 x 458 x 252 mm
7,861 kg
5,438 kg
10,615 kg
0°C až 40°C
20% až 80%
700 až 1 060 hPa
-20°C až 60°C
22
7. Technické údaje
Relativní vlhkost (Mimo
provoz)
Atmosférický tlak (mimo
provoz)
10% až 90%
500 až 1 060 hPa
Ekologie a energie
ROHS
EPEAT
Balení
Specifické látky
EnergyStar
Shoda a normy
ANO
Stříbrná (další podrobnosti viz poznámka 1)
100% recyklovatelný
Kryt 100% bez PVC BFR
ANO
Prohlášení o shodě
CE Mark, FCC Class B, SEMKO, cETLus, CUEAC, TCO Edge,TUV-GS,TUV-ERGO, EPA, WEEE,
UKRAINIAN,ICES-003, VCCI, CCC, CECP
Opláštění
Barva
Povrchová úprava
Stříbrná/černá
Textura
Poznámka
1. Certifikát EPEAT Gold nebo Silver je platný pouze tam, kde společnost Philips
zaregistruje produkt. Informace o stavu registrace ve vaší zemi viz www.epeat.net.
2. Tyto údaje se mohou změnit bez předchozího oznámení. Stáhněte si nejnovější
verzi letáku z webu www.philips.com/support.
3. Doba chytré odezvy je optimální hodnota testu GtG nebo GtG (BW).
4. Rozbočovač USB podporuje pouze buzení systému myší nebo klávesnicí v
úsporném režimu.
23
7. Technické údaje
Poznámka
Upozorňujeme vás, že tento monitor
funguje nejlépe při nativním rozlišení
3840 X 2160 při 60 Hz. V zájmu
nejkvalitnějšího zobrazení dodržujte
doporučené rozlišení.
7.1 Režimy rozlišení a předvoleb
Maximální rozlišení
1920 x 1080 při 60 Hz (analogový
vstup)
3840 x 2160 při 60 Hz (digitální
vstup)
Doporučené rozlišení
3840 x 2160 při 60 Hz (digitální
vstup)
Vodorovná
frekvence
(kHz)
Rozlišení
Svislá
frekvence
(Hz)
31.47
720 x 400
70.09
31.47
640 x 480
59.94
35.00
640 x 480
66.67
37.86
640 x 480
72.81
37.50
640 x 480
75.00
37.88
800 x 600
60.32
46.88
800 x 600
75.00
48.36
1024 x 768
60.00
60.02
1024 x 768
75.03
44.77
1280 x 720
59.86
60
1280 x 960
60
63.89
1280 x 1024
60.02
79.98
1280 x 1024
75.03
55.47
1440 x 900
59.90
55.94
1440 x 900
59.89
65.29
1680 x 1050
59.95
67.50
1920 x 1080
60.00
133.29
1920 x 2160
59.99
88.79
2560 x 1440
59.95
88.79
2560 x 1440
59.95
88.79
2560 x 1440
59.95
67.50
3840 x 2160
30.00
135.00
3840 x 2160
60.00
24
8. Řízení spotřeby
8. Řízení spotřeby
Pokud je v daném počítači nainstalován
software nebo videokarta vyhovující
normě DPM organizace VESA, monitor
dokáže automaticky snížit svou
spotřebu energie, není-li používán.
Pokud počítač rozpozná vstup z
klávesnice, myši nebo jiného vstupního
zařízení, monitor se automaticky
„probudí“. Následující tabulka uvádí
spotřebu energie a signalizaci této
funkce pro automatickou úsporu
energie:
Definice řízení spotřeby
Režim VESA Video
Barva
HVSpotřeba
indikátoru
synch. synch. energie
LED
Aktivní
ZAP.
Ano
Ano
48,4 W
(typ.)
88 W
(max.)
Bílá
Spánek
(pohotovost)
VYP.
Ne
Ne
0,3W
(typ.)
Bílá (bliká)
Vypnuto
VYP.
-
-
0 W (typ.)
VYP.
Následující konfigurace se používá při
měření energetické spotřeby tohoto
monitoru.
• Nativní rozlišení: 3840 × 2160
• Kontrast: 50%
• Jas: 100%
• Barevná teplota: 6500 K s plně
bílým vzorkem
Poznámka
Tyto údaje se mohou změnit bez
předchozího oznámení.
25
9. Péče o zákazníky a záruka
červené, zelené a modré. Když je mnoho
pixelů pohromadě, tvoří obraz. Když
všechny subpixely určitého pixelu svítí,
jeví se tyto tři subpixely společně jako
jediný bílý pixel. Když jsou všechny
tmavé, jeví se tyto tři subpixely jako jeden
černý pixel. Další kombinace rozsvícených
a tmavých subpixelů se jeví jako pixely
různých barev.
9. Péče o zákazníky a
záruka
9.1 Postup při vadných
pixelech plochého panelu
společnosti Philips
Druhy pixelových vad
Společnost Philips se snaží dodávat
produkty nejvyšší kvality. Používá
několik nejpokročilejších výrobních
postupů výroby v tomto odvětví a
prosazuje přísnou kontrolu kvality.
Defektům obrazových bodů nebo dílčích
obrazových bodů u panelů monitorů TFT,
které se používají pro ploché monitory,
se nicméně někdy nedá zabránit. Žádný
výrobce nemůže zaručit, že všechny
panely budou bez defektů obrazových
bodů, ale společnost Philips zaručuje, že
každý monitor s nepřijatelným počtem
defektů bude v rámci záruky opraven
nebo vyměněn. Tento text vysvětluje
jednotlivé druhy defektů na pixelech a
určuje únosnou úroveň chybovosti pro
každý druh. Aby bylo možné uplatnit
záruční opravu nebo výměnu, musí počet
defektních obrazových bodů panelu
monitoru TFT přesáhnout tuto úroveň
únosnosti. Na monitoru například nesmí
být více defektních dílčích obrazových
bodů než 0,0004 %. Dále, protože
některé typy kombinací vad pixelů jsou
lépe postřehnutelné než jiné, stanovuje
pro ně společnost Philips ještě větší
nároky na kvalitu. Tato norma se dodržuje
celosvětově.
Vady pixelů a subpixelů se na obrazovce
projevují různými způsoby. Existují dva
druhy vad pixelu a v rámci těchto druhů je
několik typů subpixelových vad.
Defekty světlých bodů
Defekty světlých bodů se projevují jako
obrazové body nebo dílčí obrazové body,
které vždy svítí nebo jsou „aktivní“. Světlý
bod je dílčí obrazový bod, který vystupuje
z obrazovky, když je na monitoru
zobrazena tmavá plocha. Existují
následující typy defektů světlých bodů.
Jeden červený, zelený nebo modrý
subpixel.
subpixel
Dva sounáležící subpixely:
- červený + modrý = fialový
- červený + zelený = žlutý
- zelený + modrý = světle modrý
pixel
Pixely a subpixely
Pixel, neboli obrazovkový bod, se skládá
ze tří subpixelů v základních barvách
26
9. Péče o zákazníky a záruka
Vzdálenost pixelových vad
Protože vady pixelů a subpixelů stejného
typu, které se vyskytují blízko sebe,
mohou být patrnější, určuje společnost
Philips i tolerance na vzdálenost vad
pixelů.
Tři sounáležící rozsvícené subpixely (jeden
bílý pixel).
Poznámka
Červený nebo modrý světlý bod musí
být o více než 50 procent jasnější, než
sousední body; zelený světlý bod je o 30
procent jasnější, než sousední body.
Tolerance vad pixelů
Aby bylo možné uplatnit opravu nebo
výměnu kvůli defektním obrazovým
bodům v záruční době, musí panel TFT
v plochém monitoru Philips vykazovat
defekty obrazových bodů nebo dílčích
obrazových bodů, které překračují
tolerance uvedené v následujících
tabulkách.
Defekty tmavých bodů
Defekty tmavých bodů se projevují jako
obrazové body nebo dílčí obrazové body,
které nikdy nesvítí nebo jsou „neaktivní“.
Tmavý bod je dílčí obrazový bod, který
vystupuje z obrazovky, když je na
monitoru zobrazena světlá plocha. Existují
následující typy defektů tmavých bodů.
27
9. Péče o zákazníky a záruka
KAZY JASNÝCH BODŮ
1 trvale svítící bod
2 sousední trvale svítící body
3 sousední trvale svítící body (nebo 1 trvale svítící bílý bod)
Vzdálenost mezi dvěma kazy jasných bodů*
Celkový počet kazů jasných bodů všech typů
KAZY ČERNÝCH BODŮ
1 tmavý bod
2 sousední tmavé body
3 sousední tmavé body
Vzdálenost mezi dvěma kazy černých bodů*
Celkový počet kazů černých bodů všech typů
KAZY BODŮ CELKEM
Celkový počet kazů jasných nebo černých bodů všech typů
PŘIJATELNÝ
POČET VAD
3
1
0
>15 mm
3
PŘIJATELNÝ
POČET VAD
5 nebo méně
2 nebo méně
0
>15 mm
5 nebo méně
PŘIJATELNÝ
POČET VAD
5 nebo méně
Poznámka
1. 1 nebo 2 sousední vadné body (1 barva) = 1 vadný bod
2. Tento monitor je kompatibilní se standardem ISO9241-307 (ISO9241-307:
Ergonomický požadavek, analýza a metody testování shody pro elektronická
zobrazovací zařízení)
3. ISO9241-307 je následovníkem dřívější normy ISO13406, kterou stáhla Mezinárodní
organizace pro normalizaci (ISO) dle: 2008-11-13.
28
9. Péče o zákazníky a záruka
9.2 Péče o zákazníky & záruka
Podrobné informace o záruce a požadavky na dodatečnou podporu platné pro vaši
oblast najdete na webu www.philips.com/support nebo kontaktujte centrum péče o
zákazníky Philips.
Chcete-li využít rozšířenou záruku nebo rozšířit běžnou záruční dobu, naše
certifikované servisní středisko nabízí mimozáruční servisní balíček.
Chcete-li tuto službu využít, zakupte ji do 30 kalendářních dní od zakoupení
produktu. Služby v rámci rozšířené záruky zahrnují vyzvednutí, opravu a vrácení.
Veškeré náklady hradí uživatel.
Pokud certifikovaný servisní partner nemůže provést požadované opravy v rámci
nabízeného balíčku rozšířené záruky, pokud možno pro vás najdeme alternativní
řešení v rámci zakoupené rozšířené záruční doby.
Další podrobnosti vám poskytne zástupce služeb pro zákazníky společnosti Philips
nebo místní kontaktní středisko (podle čísla zákaznické péče).
Číslo centra péče o zákazníky Philips je uvedeno níže.
•Místní standardní
záruční doba
•Liší se podle regionu
•Rozšířená
•Celková záruční doba
záruční doba
•+ 1 rok
•+ 2 roky
•+ 3 roky
•Místní standardní záruční doba +1
•Místní standardní záruční doba +2
•Místní standardní záruční doba +3
**Je vyžadován doklad o nákupu produktu a rozšířené záruky.
Poznámka
Příručka s důležitými informacemi o regionální servisní telefonní horké lince je k
dispozici na webových stránkách podpory společnosti Philips.
29
10. Odstraňování problémů a časté dotazy
• Zkontrolujte, zda nejsou ohnuté
kolíky kabelu monitoru.
10.Odstraňování
problémů a časté
dotazy
• Zkontrolujte, zda je zapnutý počítač.
Tlačítko AUTO nefunguje
• Automatická funkce je použitelná
pouze v režimu VGA-analogový.
Pokud výsledek není uspokojivý,
můžete provést ruční úpravy
prostřednictvím nabídky OSD.
10.1Odstraňování problémů
Na této stránce jsou uvedeny problémy,
které může odstranit uživatel. Pokud
problém přetrvává i po vyzkoušení
těchto řešení, kontaktujte zástupce
služeb pro zákazníky společnosti
Philips.
Note
Automatická funkce není použitelná
v režimu DVI-digitální, protože je
zbytečná.
Běžné problémy
Viditelné známky kouře nebo jiskření
Žádný obraz (indikátor LED napájení
nesvítí)
• Neprovádějte žádné kroky pro
odstraňování problémů
• Zkontrolujte, zda je napájecí kabel
připojen k elektrické zásuvce a do
zadní části monitoru.
• Pro zajištění bezpečnosti ihned
odpojte monitor od zdroje napájení
• Ihned kontaktujte zástupce služeb
pro zákazníky společnosti Philips.
• Nejdříve zkontrolujte, zda se
vypínač na přední straně monitoru
nachází ve VYPNUTÉ poloze a
stiskněte jej do ZAPNUTÉ polohy.
Problémy se zobrazením
Obraz není vystředěn
• Upravte polohu obrazu pomocí
funkce „Auto“ v hlavních ovládacích
prvcích OSD.
Žádný obraz (indikátor LED napájení je
bílý)
• Zkontrolujte, zda je zapnutý počítač.
• Upravte polohu obrazu pomocí
položek Fáze/Frekvence v části
Nastavení v hlavní ovládací prvky
OSD. Tato funkce je platná pouze v
režimu VGA.
• Zkontrolujte, zda je kabel signálu
řádně připojen k počítači.
• Zkontrolujte, zda nejsou ohnuté
kolíky na připojovací straně kabelu
monitoru. Pokud ano, opravte nebo
vyměňte kabel.
Obraz se chvěje na obrazovce
• Zkontrolujte, zda je kabel signálu
řádně a bezpečně připojen ke
grafické desce nebo k počítači.
• Pravděpodobně je aktivována
funkce řízení spotřeby
Obrazovka říká
Dochází ke svislému blikání
  
• Zkontrolujte, zda je kabel monitoru
řádně připojen k počítači. (Rovněž
viz Stručná příručka).
• Upravte polohu obrazu pomocí
funkce „Auto“ v hlavních ovládacích
prvcích OSD.
30
10. Odstraňování problémů a časté dotazy
• Omezte svislé pruhy pomocí
položek Fáze/Frekvence v části
Nastavení v hlavní ovládací prvky
OSD. Tato funkce je platná pouze v
režimu VGA.
• Pokud neaktivujete spořič
obrazovky nebo aplikaci, která
pravidelně obměňuje obsah
zobrazení, může dojít k vážnému
„vypálení“, „dosvitu“ nebo
„zobrazení duchů“, a toto narušení
obrazu již nelze odstranit. Na výše
uvedené poškození se nevztahuje
záruka.
Dochází k vodorovnému blikání
Obraz je zdeformovaný. Text je nejasný
nebo rozmazaný.
• Upravte polohu obrazu pomocí
funkce „Auto“ v hlavních ovládacích
prvcích OSD.
• Nastavte rozlišení zobrazení
počítače na stejný režim, v jakém
se nachází doporučené nativní
rozlišení obrazovky monitoru.
• Omezte svislé pruhy pomocí
položek Fáze/Frekvence v části
Nastavení v hlavní ovládací prvky
OSD. Tato funkce je platná pouze v
režimu VGA.
Na obrazovce se objevují zelené,
červené, modré, tmavé a bílé tečky
• Upravte kontrast a jas na obrazovce
OSD.
• Zbývající body jsou normální
vlastností tekutých krystalů
používaných současnou technologií.
Další podrobnosti viz pravidla pro
obrazové body.
„Dosvit“, „vypálení“ nebo „zobrazení
duchů“ zůstane po vypnutí napájení.
* Světlo indikátoru „napájení“ je příliš
silné a ruší
• Dlouhodobé nepřerušované
zobrazení nehybného nebo
statického obrazu může způsobit
„vypálení“ obrazovky, rovněž známé
jako „dosvit“ nebo „zobrazení
duchů“. „Vypálení“, „dosvit“ nebo
„zobrazení duchů“ je dobře známý
jev u technologie panelů LCD.
V mnoha případech „vypálení“,
„dosvit“ nebo „zobrazení duchů“
postupně zmizí po určité době
mimo provoz.
• Můžete nastavit intenzitu světla
indikátoru „napájení“ v části
Indikátor LED napájení v části
Nastavení v Hlavní ovládací prvky
nabídky OSD.
Potřebujete-li další pomoc, viz seznam
Informační střediska pro zákazníky
a kontaktujte zástupce služeb pro
zákazníky společnosti Philips.
• Před ponecháním monitoru bez
dozoru vždy aktivujte spořič
obrazovky.
10.2 Obecné časté dotazy
Obraz je rozmazaný, nevýrazný nebo
příliš tmavý
* Funkce se liší podle monitoru.
Ot. 1:Když nainstaluji svůj monitor,
co mám udělat, když se na
obrazovce zobrazí zpráva „Tento
režim videa nelze zobrazit“?
• Bude-li na vašem monitoru LCD
zobrazen neměnící se statický
obsah, vždy aktivujte aplikaci pro
pravidelnou obnovu obrazovky.
Odp.:Doporučené rozlišení pro tento
monitor: 3840 x 2160 při 60 Hz.
31
10. Odstraňování problémů a časté dotazy
• Odpojte všechny kabely, potom
připojte počítač k monitoru, který
jste použili předtím.
Ot. 4:Jak mám upravit rozlišení?
Odp.:Dostupná rozlišení určuje grafická
karta/ovladač grafiky a monitor.
Požadované rozlišení můžete
vybrat v části Ovládací panely
systému Windows® v části
„Zobrazení vlastnosti“.
• V nabídce Start operačního systému
Windows vyberte Nastavení/
Ovládací panely. V okně ovládací
panely vyberte ikonu Zobrazení.
Na panelu Zobrazení – vlastnosti
vyberte kartu „Nastavení“. Na
kartě nastavení v poli označeném
„pracovní plocha“ přesuňte
posuvník na 3840 x 2160
obrazových bodů.
Ot. 5:Co když se během nastavení
monitoru ztratím prostřednictvím
nabídky OSD?
Odp.:Jednoduše stiskněte tlačítko
OK a potom volbou „Obnovit“
obnovte všechna původní
nastavení výrobce.
• Klepněte na „Upřesnit vlastnosti“,
nastavte položku Obnovovací
frekvence na 60 Hz a potom
klepněte na OK.
Ot. 6:Je obrazovka LCD odolná proti
poškrábání?
• Restartujte počítač a zopakováním
kroku 2 a 3 ověřte, zda je počítač
nastaven na 3840 x 2160 při 60 Hz.
Odp.:Obecně se doporučuje
nevystavovat povrch panelu
nadměrným úderům a chránit
jej před ostrými nebo tupými
předměty. Při manipulaci s
monitorem nevyvíjejte na povrch
panelu žádný tlak ani sílu. Mohlo
by to negativně ovlivnit vaše
záruční podmínky.
• Vypněte počítač, odpojte starý
monitor a znovu připojte monitor
LCD Philips.
• Zapněte monitor a potom zapněte
počítač.
Ot. 2:Jaká je doporučená obnovovací
frekvence monitoru LCD?
Ot. 7:Jak lze čistit povrch monitoru
LCD?
Odp.:Doporučená obnovovací
frekvence LCD monitoru je 60
Hz. V případě jakéhokoli rušení na
obrazovce ji můžete nastavit na
75 Hz a uvidíte, zda rušení zmizí.
Odp.:Pro běžné čištění použijte čistý
a měkký hadřík. Pro důkladné
čištění použijte izopropyl
alkohol. Nepoužívejte žádná jiná
rozpouštědla, jako etylalkohol,
etanol, aceton, hexan atd.
Ot. 3:Co jsou soubory .inf a .icm v
uživatelské příručce? Jak lze
nainstalovat ovladače (.inf a
.icm)?
Ot. 8: Lze měnit nastavení barev
monitoru?
Odp.:Jedná se o soubory ovladače
monitoru. Při instalaci ovladačů
postupujte podle pokynů
v uživatelské příručce. Při
první instalaci bude počítač
pravděpodobně požadovat
ovladače monitoru (soubory .inf
a .icm) nebo disk s ovladači.
Odp.:Ano, nastavení barev můžete
změnit prostřednictvím nabídky
OSD podle následujících kroků:
• Stisknutím tlačítka „OK“ zobrazte
nabídku OSD.
• Stisknutím tlačítka „Šipka dolů“
vyberte volbu „Barva“ a stisknutím
32
10. Odstraňování problémů a časté dotazy
tlačítka „OK“ přejděte na nastavení
barev. K dispozici jsou tři nastavení
(viz níže).
1. Barevná teplota: k dispozici je
šest nastavení: 5000K, 6500K,
7500K, 8200K, 9300K a 11500K.
Při nastavení v rozsahu 5000K
vypadají barvy na panelu „teplé“
s červenobílým barevným
tónem, zatímco při nastavení
teploty 11500K vypadají barvy na
panelu „studené“ s modrobílým
barevným tónem.
Ot. 10: Jsou monitory Philips LCD
vybaveny technologií Plug-andPlay?
Odp.:Ano, tyto monitory jsou
kompatibilní s technologií Plugand-Play v operačním systému
Windows 10/8.1/8/7, Mac OSX.
Ot. 11: Co znamená lpění obrazu,
vypálení obrazu, dosvit nebo
„duch“ v souvislosti s panely
LCD?
Odp.:Dlouhodobé nepřerušované
zobrazení nehybného nebo
statického obrazu může způsobit
„vypálení“ obrazovky, rovněž
známé jako „dosvit“ nebo
„zobrazení duchů“. „Vypálení“,
„dosvit“ nebo „zobrazení duchů“
je dobře známý jev u technologie
panelů LCD. V mnoha případech
„vypálení“, „dosvit“ nebo
„zobrazení duchů“ postupně
zmizí po určité době mimo
provoz.
Před ponecháním monitoru bez
dozoru vždy aktivujte spořič
obrazovky.
Bude-li na vašem monitoru LCD
zobrazen neměnící se statický
obsah, vždy aktivujte aplikaci pro
pravidelnou obnovu obrazovky.
2 sRGB: jde o standard pro
zajištění správného podání barev
na různých zařízeních (např.
digitální fotoaparáty, monitory,
tiskárny, skenery atd.)
3. Uživatelské: uživatel si může
zvolit vlastní nastavení barev
upravením červené, zelené a
modré složky.
Poznámka
Měření světla barvy, které vyzařuje
předmět při zahřívání. Toto měření
je vyjádřeno v absolutním měřítku
(Kelvinů). Nižší teploty Kelvina,
například 2004 K, jsou červené; vyšší
teploty, jako například 9300 K, jsou
modré. Neutrální teplota je bílá při
6504 K.
Výstraha
Pokud neaktivujete spořič obrazovky
nebo aplikaci, která pravidelně
obměňuje obsah zobrazení, může dojít
k vážnému „vypálení“, „dosvitu“ nebo
„zobrazení duchů“, a toto narušení
obrazu již nelze odstranit. Na výše
uvedené poškození se nevztahuje
záruka.
Ot. 9: Lze připojit tento monitor LCD k
libovolnému počítači, pracovní
stanici nebo počítači Mac?
Odp.:Ano. Všechny monitory LCD
Philips jsou plně kompatibilní se
standardními počítači, počítači
Mac a pracovními stanicemi. Pro
připojení monitoru k systému
Mac může být zapotřebí kabelový
adaptér. Další informace vám
poskytne nejbližší obchodní
zástupce Philips.
Ot. 12: Proč se na displeji nezobrazuje
ostrý text a proč mají zobrazené
znaky zubaté okraje?
33
10. Odstraňování problémů a časté dotazy
Odp.:Váš LCD monitor nejlépe pracuje
při svém nativním rozlišení 3840
x 2160 při 60 Hz. Používejte
toto rozlišení pro dosažení
optimálního zobrazení.
Ot. 13: Jak odemknout/zamknout
rychlou klávesu?
Odp.:Stisknutím a podržením tlačítka
po dobu 10 sekund
odemknete/zamknete rychlou
klávesu. Na monitoru se zobrazí
„Upozornění“ se stavem
odemknutí/zamknutí (viz obrázky
níže).
  
  
34
© 2018 Koninklijke Philips N.V. Všechna práva vyhrazena.
Tento produkt byl vyroben a uveden na trh společností Top Victory Investments Ltd. nebo v jejím zastoupení nebo některou z
jejích partnerských společností. Společnost Top Victory Investments Ltd. poskytuje záruku na tento produkt. Philips a emblém
štítu Philips jsou registrované ochranné známky společnosti
Koninklijke Philips N.V. používané v rámci licence.
Údaje mohou být bez předchozího upozornění změněny.
Verze: M7272PTKE1T
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement